Panasonic SCHC395, SCHC397 Operating instructions

Panasonic SCHC395, SCHC397 Operating instructions
Naudojimo instrukcija
CD stereo sistema
Modelio Nr. SC-HC397
SC-HC395
Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą.
Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas
ir išsaugokite jas ateičiai.
Pridedama montavimo instrukcija (l 2, 19 ir 20)
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas montavimo specialistas
Prieš pradėdami darbus, atidžiai perskaitykite šias diegimo instrukcijas ir eksploatavimo
nurodymus, kad viską sumontuotumėte teisingai.
(Saugiai pasidėkite šias instrukcijas. Jums gali prireikti prižiūrint arba perkeliant šį įtaisą).
Sauga
ĮSPĖJIMAS
Prietaisas
≥ Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso sugadinimo
pavojų:
– Saugokite šį gaminį nuo lietaus, drėgmės, lašų arba
purslų.
– Nedėkite ant prietaiso indų su skysčiais, pvz., gėlių vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Patiems prietaiso remontuoti negalima. Kreipkitės į
kvalifikuotą remontininką.
– Nedėkite metalinių daiktų po šiuo įrenginiu.
– Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
≥ Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Patikrinkite, ar maitinimo įtampa atitinka įtampą,
nurodytą ant šio prietaiso.
– Iki galo įkiškite šakutę į lizdą.
– Netraukite, nelankstykite laidų arba nedėkite ant laidų
sunkių daiktų.
– Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
– Atjungdami laidą, laikykite už maitinimo laido kištuko
korpuso, o ne už laido.
– Nenaudokite pažeisto maitinimo laido kištuko arba elektros
tinklo lizdo.
≥ Maitinimo kištukas yra atjungiamasis įtaisas.
Įrenkite šį prietaisą taip, kad maitinimo kištuką būtų galima
nedelsiant išjungti iš elektros tinklo lizdo.
DĖMESIO
Prietaisas
≥ Šis įrenginys naudoja lazerį. Nesilaikant šios instrukcijos
nurodymų dėl valdiklių naudojimo, derinimo arba procedūrų,
galima patirti pavojingą spinduliuotę.
≥ Nedėkite ant šio prietaiso atviros liepsnos šaltinių,
pavyzdžiui, degančios žvakės.
≥ Šis prietaisas gali priimti radijo trukdžius, kuriuos naudojimo
metu sukelia mobilieji telefonai. Tokių trukdžių atveju
paėjėkite su mobiliuoju telefonu toliau nuo šio prietaiso.
≥ Šis prietaisas skirtas naudoti vidutinio klimato zonoje.
Pastatymas
≥ Statykite šį prietaisą ant lygaus paviršiaus.
≥ Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso sugadinimo
pavojų:
– Nestatykite ir nemontuokite šio prietaiso knygų
spintoje, sieninėje spintelėje arba kitoje uždaroje
erdvėje. Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
– Neuždenkite šio prietaiso ventiliacijos angų
laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais
daiktais.
– Saugokite šį prietaisą nuo tiesioginių saulės
spindulių, aukštos temperatūros, didelės drėgmės ir
vibracijos.
2
RQT0A88
Baterija
≥ Neteisingai pakeitus bateriją kyla sprogimo pavojus. .
Dėkite tik naujas gamintojo nurodytas baterijas
≥ Netinkamai elgiantis su baterijomis, gali ištekėti
elektrolitas, kuris gali sukelti gaisrą.
– Išimkite bateriją, jei nenaudosite nuotolinio valdymo
pultelio ilgesnį laiką. Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
– Negalima kaitinti arba dėti į ugnį.
– Nepalikite baterijos (-ų) automobilyje uždarytais langais
ir durimis, kur jos ilgai bus veikiamos tiesioginių saulės
spindulių.
– Neardykite, nes galimas trumpasis jungimas.
– Pakartotinai nekraukite šarminių arba mangano baterijų.
– Nenaudokite baterijų, jei dangtelis nuplėštas.
≥ Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas
arba pardavėją ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo
būdą.
Gaminio identifikacinis žymėjimas yra prietaiso apačioje.
Turinys
Sauga................................................................... 2
Priedai.................................................................. 3
Trumpas informacinis vadovas ......................... 4
Jungtys ................................................................ 5
Laikmenų įdėjimas ............................................. 6
„Bluetooth®“ funkcijos ...................................... 7
Laikmenų atkūrimo valdikliai ............................ 9
[SC-HC397] TBP/DAB+ klausymas .................. 10
FM radijo klausymas ........................................ 12
Garso nustatymai ............................................. 13
Laikrodis ir laikmatis......................................... 13
Kiti ..................................................................... 14
Gedimų šalinimas............................................. 15
Įrenginio ir medijos priežiūra........................... 17
Apie „Bluetooth®” ............................................ 18
Atkūrimo medija................................................ 18
Licencijos .......................................................... 18
Įrenginio tvirtinimas prie sienos
(pasirinktinai)..................................................... 19
Techniniai duomenys...................................... 21
Priedai
Prieš naudodami šį įtaisą, patikrinkite pateiktus priedus.
∏ 1 Nuotolinis valdiklis
(N2QAYB000944)
∏ 1 Baterijos įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą
1 Kintamosios srovės maitinimo laidas
(K2CQ2YY00119)
∏ [SC-HC397]
1 DAB kambarinė antena
(RFA3669)
∏ [SC-HC395]
1 FM kambarinė antena
(RSAX0002)
Priedai montavimui ant sienos
∏ 1 Saugos laikiklis
(RSC1266)
∏ 2 Sieninis laikiklis
(RSC1262-1)
∏ 1 Varžtas
(XTB3+8JFJK-J)

≥ Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido su kita įranga.
≥ Šioje instrukcijoje nurodyti prekių kodai taikomi nuo 2015 m.
lapkričio mėn. Jie gali keistis.
Apie šių instrukcijų aprašymus
≥ Nuorodos į puslapius rodomos kaip„l ±±“.
≥ Jei nenurodyta kitaip, aprašomos operacijos naudojant
nuotolinio valdymo pultą.
≥ Šios naudojimo instrukcijos taikomos modeliams SCHC397 ir SC-HC395. Jei nenurodyta kitaip, šios
naudojimo instrukcijos iliustracijose vaizduojamas
prietaisas SC-HC397.
[SC-HC397] :nurodo savybes, taikytinas tik SC-HC397 .
[SC-HC395] :nurodo savybes, taikytinas tik SC-HC397.
3
RQT0A88
Trumpas informacinis vadovas
Vaizdas iš viršaus
1
Budėjimo/įjungimo mygtukas (Í/I) (Í)
2
Pasirinkite garso šaltinį
Paspauskite, jei norite įjungti prietaisą arba perjungti jį į
budėjimo režimą arba atvirkščiai.
Prietaisui veikiant laukimo režimu, jis vis tiek naudoja
truputį energijos.
Šiame įtaise:
“CD” ----------. “BLUETOOTH” ----------. “USB”
:
;
“AUX” ("-"-"-" “FM” ("-"-"-" (“DAB+”)*
Ant nuotolinio valdymo pulto:
[ ]: “BLUETOOTH”
[USB/CD]: “CD” ,. “USB”
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
[RADIO/AUX]: (“DAB+”)* --------------------. “FM”
^-----"" “AUX”("--"-}
Pagrindiniai atkūrimo valdymo mygtukai
Garsumo reguliavimas (nuo 0 (min.) iki 50 (maks.))
Atidaryti arba uždaryti stumdomą dangtelį
„Bluetooth“ jungimo mygtukas
≥ Paspauskite, jei norite pasirinkti BLUETOOTH kaip
garso šaltinį.
≥ Paspauskite ir palaikykite, kol įeisite į sujungimo
režimą.(l 7)
arba atjungti „Bluetooth®“ įrenginį.(l 8).
NFC jutiklinė zona.(l 7)
Prievadas USB įrenginiams/DC OUT lizdui(l 6)
AUX IN lizdas(l 5)
Nuotolinio valdymo signalo jutiklis
Atstumas: Maždaug 7 m tiesiai prieš prietaisą
Kampas: Apie 30º į kairę ir dešinę
Rodmuo
Stumdomos durelės
Eikite į sąrankos meniu
Pakeisti rodomą informaciją
Įvesti garso meniu
Užtemdyti ekrano pultą
Paspauskite dar kartą, norėdami atšaukti.
17 Nutildykite garsą
Paspauskite dar kartą, norėdami atšaukti. „MUTE“
taip pat atšaukiamas, kai reguliuojamas garsumas arba
įrenginys yra išjungtas.
18 Įvesti atkūrimo meniu
19 Pasirinkimas/OK
*
Yra tik [SC-HC397]
∫ Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
Įdėkite bateriją taip, kad poliai (i ir j) sutaptų su
nurodytais ant nuotolinio valdymo pulto.
Nukreipkite jį į šio įrenginio nuotolinio valdymo jutiklį.
≥ Norėdami išvengti trukdžių, nedėkite prieš jutiklį jokių daiktų.
4
RQT0A88
(Šarminės arba
mangano baterijos).
Jungtys
Prijunkite anteną
1
[SC-HC397]
Šis įrenginys gali priimti DAB/DAB+ ir FM stotis su DAB antena.
Lipni juostelė (nėra komplekte)
ュモャチモワヵバ
ョヮチモワヵ
ヘブ„
Gerai suveržkite varžtą.
[SC-HC395]
DAB kambarinė antena
(yra komplekte)
ュモャチモワヵバ
ョヮチモワヵ
ヘブ„
Lipni juostelė
(nėra komplekte)
FM kambarinė antena
(yra komplekte)
Nejunkite kintamosios srovės maitinimo laido, kol nebaigti montuoti visi kiti sujungimai.
2
Ši sistema naudoja nedaug kintamosios srovės(l 21) net tada, kai ji yra išjungta.
≥ Jei šios sistemos nenaudosite ilgą laiką, siekdami taupyti energiją, atjunkite ją iš elektros
lizdo sienoje.
Buitinis elektros lizdas
Kintamosios srovės maitinimo laidas (įeina į komplektą)

≥ Šie garsiakalbiai neturi magnetinio ekranavimo. Nedėkite jų prie televizoriaus, asmeninio kompiuterio arba kitų magnetinių prietaisų.
≥ Priklijuokite lipnia juosta anteną prie sienos arba kolonos padėtyje, kurioje yra mažiausiai trukdžių.
≥ [SC-HC397] Jei radijo signalas silpnas, naudokite DAB lauko anteną (komplekte nėra).
≥ [SC-HC395] Jei radijo signalas yra silpnas, naudokite FM lauko anteną su stačio kampo tipo jungtimi (komplekte nėra).
Prijunkite išorinį muzikos prietaisą
1
2
Prijunkite išorinį muzikos prietaisą naudodami
garso kabelį (nepridedamas).
≥ Kištuko tipas: ‰3.5 mm stereo
Pakartotinai spauskite [RADIO/AUX] norėdami
pasirinkti „AUX“ ir pradėkite atkūrimą prijungtame
įrenginyje.
Garso įrenginio
laidas
(nepridedama)
∫ Kaip pasirinkti išorinio įrenginio garso
įėjimo lygį
1
2
Būdami „AUX“ režime pakartotinai spauskite
[SOUND], norėdami pasirinkti „INPUT LEVEL“.
Paspauskite[3, 4] ir pasirinkite „NORMAL“
arba „HIGH“, tada spauskite [OK].
≥ Gamyklinis nustatymas yra „NORMAL“.

≥ Norėdami pagerinti garso iškraipymą, kai yra pasirinktas „HIGH“, pasirinkite „NORMAL“.
≥ Išjunkite lygintuvą arba sumažinkite išorinio įrenginio garsumą, norėdami sumažinti įėjimo signalą. Aukšto lygio įėjimo signalas
iškraipys garsą.
≥ Išsamiau skaitykite įtaiso naudojimo instrukcijoje.
5
RQT0A88
Laikmenų įdėjimas
∫ USB įtaiso prijungimas
≥ Įdėkite USB įrenginį tiesiogiai. Nenaudokite USB ilgintuvo.
≥ Atjunkite USB įrenginį, kai baigsite jį naudoti.
≥ Prieš atjungdami USB įrenginį, pasirinkite šaltinį, išskyrus USB.
∫ Kaip įdėti CD
Etiketės pusė
≥ Pakreipkite diską taip, kad jis neliestų stumdomų
durelių.
≥ Neatidarykite durelių rankiniu būdu.
∫ Prietaiso įkrovimas
Įkrovimas prasideda tada, kai prietaisas (vardinė vertė: 5 V/1,5) yra prijungtas prie šio įrenginio DC OUT lizdo.
1 Įjunkite prietaisą.
2 Prijunkite prietaisą.
{. Patvirtinkite prijungto prietaiso ekrane, ir t.t., siekdami
įsitikinti, kad prasidėjo įkrovimas.
Į suderinamą prietaisą
USB laidas
(nepridedama)
≥ Reikia suderinamo su prietaisu kabelio. Naudokite tik su
įtaisu pateiktą laidą.
≥ Net jei prijungsite kabelį, suderinamą su šio įrenginio DC
OUT lizdu, prietaisas gali nesikrauti. Tokiu atveju naudokite
įkroviklį, kuris tiekiamas su įrenginiu.
≥ Priklausomai nuo prietaiso, kiti įkrovikliai gali neveikti.
Perskaitykite prietaiso naudojimo instrukcijas prieš
naudojimą.
≥ Su šiuo įrenginiu nejunkite prietaiso, kurio vardinė vertė yra
didesnė nei 5 V/1,5 A.
≥ Norėdami patikrinti, ar įkrovimas yra baigtas, pažiūrėkite į
prijungto prietaiso ekraną, ir t.t.
≥ Pilnai įkrovus, ištraukite USB laidą iš DC OUT lizdo.
≥ Norėdami tęsti įkrovimą laukimo režimu, prieš įjungdami
įrenginį patikrinkite, ar jis pradėjo krauti.
– Įkraudami visai išsekusį prietaisą, nejunkite prietaiso į
budėjimo režimą, kol prietaisas pradės veikti.

≥ Patikrinkite, ar įrenginys nenukris, kai įdėdama arba išimdama medija.
≥ Perkeldami juda šį prietaisą, nuimkite visas medijas ir perjunkit e prietaisą į budėjimo režimą.
6
RQT0A88
„Bluetooth®“ funkcijos
Naudodami „Bluetooth®“ ryšį, galite klausytis garso iš šios sistemos „Bluetooth®“ audio prietaiso be laidų.
≥ Išsamiau skaitykite „Bluetooth®“ prietaiso naudojimo instrukcijoje.
≥ Jei ketinate naudoti su NFC (artimojo lauko ryšių) suderinamą „Bluetooth®“ įrenginį, skaitykite skyrių „Jungtis
vienu prisilietimu (prijungimas per NFC)“.
Jungtis vienu prisilietimu
(prijungimas per NFC)
Prisijungimas per „Bluetooth®“ meniu
Paruošimas
≥ Įjunkite prietaiso „Bluetooth®“ funkciją ir
pastatykite prietaisą prie šio įrenginio.
∫ Jungimas su „Bluetooth®“ prietaisais
1 Spauskite [
] norėdami pasirinkti „BLUETOOTH”.
{. Jei ekrane rodoma PAIRING, pereikite prie 4 veiksmo.
Tik NFC suderinamiems „Bluetooth®“ prietaisams
(„Android™“ prietaisai)
Tiesiog liesdami su NFC (artimojo lauko ryšiai)
suderinamą „Bluetooth®“ įrenginio ant įrenginio galite
baigti pasiruošimą – užregistruoti „Bluetooth®“ įrenginį
ir nustatyti ryšį.
Norėdami įvesti jungimo režimą*
2
3
Paruošimas
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite „PAIRING“. ≥ Įjunkite prietaiso NFC funkciją.
≥ Žemesnei nei 4.1 „Android“ prietaiso versijai reikia
Paspauskite [3, 4] kad pasirinktumėte „OK” YES“,
įdiegti programėlę „Panasonic Music
tada paspauskite [OK].
Streaming“ (nemokama).
1 Įveskite į paieškos laukelį „Google Play™“, „Panasonic
Music Streaming“, ieškokite, o radę pasirinkite
„Panasonic Music Streaming“.
2 Prietaise paleiskite programėlę „Panasonic Music
Streaming“.
– Sekite ekrane pateikiamus nurodymus.
– Visada naudokite naujausią programėlės versiją.
Norėdami sujungti su prietaisu
4 Pasirinkite „SC-CMAX5“ arba „SC-HC395“ iš
„Bluetooth®“ įrenginio „Bluetooth®“ meniu.
{. Prieš parodant „SC-HC397“ arba „SC-HC395“, gali būti
rodomas MAC adresas (pvz., 6C:5A:B5:B3:1D:0F).
{. Kelioms sekundėms ekrane pasirodo jungiamo
įrenginio pavadinimas.
5 Pradėkite atkūrimą „Bluetooth®“ įrenginiu.
*
1
2
Taip pat galite įvesti poravimo režimą paspausdami ir
laikydami [
-PAIRING] ant įrenginio.
∫ Prijungto „Bluetooth®“ įrenginio jungimas
1 Spauskite [
] norėdami pasirinkti „BLUETOOTH”.
{. Ekrane rodomas READY.
2 Pasirinkite „SC-CMAX5“ arba „SC-HC395“ iš
„Bluetooth®“ įrenginio „Bluetooth®“ meniu.
{. Kelioms sekundėms ekrane pasirodo jungiamo
įrenginio pavadinimas.
3 Pradėkite atkūrimą „Bluetooth®“ įrenginiu.
3
Spauskite [
] norėdami pasirinkti „BLUETOOTH”.
Palieskite ir laikykite prietaisą pagrindinio įrenginio
[ ].NFC srityje. (l 4)
Nejudinkite „Bluetooth®“ prietaiso, kol jis pypsi, rodo
pranešimą arba tam tikru būdu reaguoja.
Kai „Bluetooth®“ įrenginys sureaguos, nuimkite prietaisą
nuo šio įrenginio.
≥ Baigus „Bluetooth®“ prietaiso registraciją ir prijungimą, kelioms
sekundėms ekrane pasirodo prijungto įrenginio pavadinimas.
≥ NFC liečiamosios zonos vieta skiriasi, priklausomai nuo
prietaiso. Jei nepavyksta nustatyti ryšio, net jei
„Bluetooth®“ įrenginys lietė NFC jutiklinį plotą, pakeiskite
prietaiso padėtį. Situacija taip pat gali pagerėti, jei
atsisiųsite ir paleisite specialią programą „Panasonic
Music Streaming“.
Pradėkite atkūrimą „Bluetooth®“ įrenginiu.


≥ o paraginimo įveskite prieigos raktą 0000.
≥ Su šiuo įrenginiu galite užregistruoti iki 8 įrenginių. Jei
suporuotas 9-as įrenginys, prietaisas, kuris nebuvo
naudojamas ilgiausiai, bus juo pakeistas.
≥ Šį įrenginį galima jungti vienu metu tik prie vieno prietaiso.
≥ Kai „BLUETOOTH“ yra pasirinktas kaip šaltinis, šis įrenginys
automatiškai bandys ir prisijungti prie paskutiniojo
prijungto „Bluetooth®“ prietaiso. (šio proceso metu
ekrane rodoma LINKING). Jei ryšio užmegzti
nepavyksta, pabandykite dar kartą.
≥ Jei šiuo prietaisu liečiate kitą įrenginį, galite atnaujinti
„Bluetooth®“ ryšį. Anksčiau prijungtas įrenginys bus
automatiškai atjungtas.
≥ Nustačius ryšį, atkūrimas gali prasidėti automatiškai,
priklausomai nuo prietaiso tipo.
≥ Jungtis vienu prisilietimu gali tinkamai neveikti,
priklausomai nuo įrenginio tipo.
7
RQT0A88
„Bluetooth®“ perdavimo veiksena.
„Bluetooth®“ įrenginio atjungimas.
Galite pakeisti perdavimo režimą ir nustatyti
pirmenybę perdavimo kokybei arba garso kokybei.
1
Paruošimas
≥ Spauskite [ ], norėdami pasirinkti „BLUETOOTH”.
≥ Jei „Bluetooth®“ įrenginys jau prijungtas,
atjunkite jį.
2
1

2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „LINK MODE“.
Paspauskite [3, 4]ir pasirinkite režimą, tada
spauskite [OK].
MODE 1: Pirmenybė ryšio kokybei
MODE 2: Pirmenybė garso kokybei.

≥ Jei garsas trūkinėja, pasirinkite „MODE 1“.
≥ Gamyklinis nustatymas yra „MODE 2“.
„Bluetooth®“ įvesties lygis
Jei garso įvesties lygis iš „Bluetooth®“ prietaiso per
prastas, reikia pakeisti įėjimo lygio nustatymą.
Paruošimas
≥ Prijunkite „Bluetooth®“ įrenginį.
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti INPUT LEVEL.
2 Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite lygį, tada spauskite
[OK].
“LEVEL 0” ,. “LEVEL i1” ,. “LEVEL i2”
^---------------------------------------------------------J

≥ Jei garsas iškraipomas, pasirinkite LEVEL 0.
≥ Gamyklinis nustatymas yra LEVEL 0.
8
RQT0A88
Kai „Bluetooth®“ įrenginys prijungtas:
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „DISCONNECT?“.
Paspauskite [3, 4] kad pasirinktumėte „OK” YES“,
tada paspauskite [OK].
≥ Taip pat galite atjungti „Bluetooth®“ įrenginį paspausdami
ir laikydami [ -PAIRING] ant įrenginio.
≥ Bluetooth®“ įrenginys bus atjungtas, jei pasirinktas kitas
garso šaltinis (pvz., kompaktinė plokštelė).
Laikmenų atkūrimo valdikliai
Šie ženklai rodo, kad funkcija yra aktyvi.
CD audio CD-DA formatu ir CD, kuriame
yra MP3 failai. (l 18)
[USB]:
USB įrenginiai su MP3 failais. (l 18)
[Bluetooth]: prijungtas „Bluetooth®“ įrenginys
[CD]:
Paruošimas
≥ Įjunkite prietaisą.
≥ Įdėkite laikmeną arba prijunkite „Bluetooth®“ įrenginį.
≥ Paspauskite [USB/CD] arba [
] ir pasirinkite
garso šaltinį.
Pagrindiniai valdikliai
([CD], [USB], [Bluetooth])
Play
Paspauskite [1/;].
Stop
Paspauskite [∫].
≥ [USB]: Padėtis įsimenama ir rodomas
RESUME.
≥ [USB]: Paspauskite [∫] du kartus,
norėdami pilnai sustabdyti atkūrimą.
Pause
Paspauskite [1/;].
Norėdami toliau groti, paspauskite vėl.
Skip
Paspauskite [:/6] arba
[5/9] norėdami praleisti
Search
Atkūrimo režimai ([CD], [USB])
Pasirinkite peržiūros režimą.
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite PLAYMODE
arba REPEAT.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite nustatymą,
tada spauskite [OK].
PLAYMODE
OFF
PLAYMODE
1-TRACK
Atšaukia atkūrimo režimo nustatymą.
Groja tik pasirinktą takelį.
≥ Rodomas“1”, “ ”
(Pereikite prie norimo takelio.)
1-ALBUM
Groja tik pasirinktą MP3 albumą.
≥ Rodomas“1”, “
”.
RANDOM
Groja turinį atsitiktinai.
1-ALBUM
RANDOM
Groja pasirinkto MP3 albumo
takelius atsitiktine tvarka.
≥ Rodomas užrašas „RND“.
≥ Paspauskite [3] arba [4] ir pasirinkite
MP3 albumą.
≥ Rodomas“1”, “ ”, “RND”.
REPEAT
[CD], [USB] spauskite [3] arba [4]
norėdami praleisti MP3 albumo takelį.
ON REPEAT
Turns on repeat mode.
Peržiūros arba pauzės metu paspauskite
ir palaikykite [:/6] arba [5/9].
OFF
REPEAT
Turns off repeat mode.
∫ Norint parodyti informaciją
Kelis kartus paspauskite [DISPLAY].

≥ “`” is displayed.

≥ Atsitiktinio atkūrimo metu negalima pereiti prie ankstesnio takelio.
≥ Režimas atšaukiamas, kai atidaromos stumdomos durelės arba
išimamas USB įrenginys.
≥ Norint naudoti šio įrenginio nuotolinio valdymo pultą su
„Bluetooth®“ prietaisu, „Bluetooth®“ įrenginys turi palaikyti
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis).
Priklausomai nuo prietaiso būsenos, kai kurie elementai
gali neveikti.
≥ Didžiausias rodomų simbolių skaičius:
[CD], [USB]: apie 32
[Bluetooth]: apie 16
≥ Ši sistema palaiko versijas 1.0 ir 1.1 2.3 ID3 žymės.
Nepalaikomi tekstiniai duomenys nebus rodomi arba bus
rodomi kitaip.
≥ [Bluetooth]: peržiūrint vaizdo turinį su šia funkcija, vaizdo ir
garso išvestis negali būti sinchronizuojama. Tokiu atveju
pasirinkite „MODE 1“ per „LINK MODE“ nustatymą (l 8,
„Bluetooth® perdavimo režimas“).
≥ Albumų ir takelio rodmuo MP3 failams.
“A _ _ _”: MP3 albumo numeris.
“T _ _ _”: MP3 takelio numeris.
≥ “ _ ” reiškia albumo arba takelio numeris.
Ši indikacija taip pat naudojama nurodyti albumą.
“ ”:
“ ”:
Ši indikacija taip pat naudojama nurodyti takelį.
9
RQT0A88
[SC-HC397]
DAB/DAB+ klausymasis
Paruošimas
≥ Patikrinkite, ar DAB antena prijungta.(l 5)
≥ Įjunkite prietaisą.
Stočių įsiminimas
Norint klausytis DAB/DAB+ transliacijų, šiame
įrenginyje reikia įsiminti esamas stotis.
≥ Šis įrenginys automatiškai paleis „DAB AUTO
SCAN“ ir įsimins stotis, kurios pasiekiamos regione,
jei atmintis yra tuščia.
Pakartotinai spauskite [RADIO/AUX] norėdami
pasirinkti DAB+.

≥ Jei automatinis nuskaitymas yra nesėkmingas, rodomas
„SCAN FAILED“. Raskite padėtį, kurioje priėmimas
geriausias(l 11, „Norint patikrinti arba pagerinti signalo
priėmimo kokybę“), ir tada iš naujo nuskaitykite DAB/DAB+
stotis.
∫ Norint iš naujo nuskaityti DAB/DAB+ stotis
Pridedant naujas stotis arba perkėlus anteną, auto
skenavimą reikia atlikti iš naujo.
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite
„AUTOSCAN“, tada spauskite [OK].
Kol mirksi „START?“,
paspauskite [OK].

≥ Atnaujinant atmintį su automatiniu nuskaitymu,
nustatytos radijo stotys bus ištrintos. Nustatykite jas dar
kartą(l dešinėje).
Įsimintų stočių klausymas
Paruošimas*
1 Pakartotinai spauskite [RADIO/AUX] norėdami
pasirinkti DAB+.
2 Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNEMODE”.
3 Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite „STATION“,
tada spauskite [OK].
1
2
Pakartotinai spauskite [RADIO/AUX] norėdami
pasirinkti DAB+.
Paspauskite [:/6] arba [5/9] norėdami
pasirinkti stotį.
DAB/DAB+ stočių nustatymas
Galite nustatyti iki 20 DAB/DAB+ stočių.
Paruošimas
Pakartotinai spauskite [RADIO/AUX] norėdami pasirinkti DAB+.
1
2
Klausydamiesi DAB/DAB+ transliacijos:
Spauskite [OK].
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite kanalo numerį,
tada spauskite [OK].

≥ Stoties nustatyti negalima, kai stotis netransliuoja,
arba pasirinkus antrinę paslaugą.
≥ Stotis, užimanti kanalą, yra ištrinama, jei kita stotis
∫ DAB/DAB+ nustatytų stočių klausymas
Paruošimas*
1 Pakartotinai spauskite [RADIO/AUX] norėdami
pasirinkti DAB+.
2 Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNEMODE”.
3 Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite „PRESET“,
tada spauskite [OK].
1
2
Pakartotinai spauskite [RADIO/AUX] norėdami
pasirinkti DAB+.
Paspauskite [:/6] arba [5/9] norėdami
pasirinkti stotį.

≥ Norėdami pasirinkti nustatytas, patikrinkite, ar stotys buvo
nustatytos rankiniu būdu.
≥ Norėdami pridėti papildomas nustatytas stotis, pasirinkite
stotį pagal „Įsimintų stočių klausymas“ minėtą metodą.(l
kairėje).
Antrinių paslaugų klausymas
Kai kurios DAB/DAB+ stotys teikia antrines paslaugas,
taip pat pirmines paslaugas. Jei stotis, kurios
klausotės, teikia antrines paslaugas, rodomas „
“.
1
2
Kol rodomas “
”
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „DAB SECONDARY“.
[3, 4] norėdami pasirinkti antrines paslaugas,
tada spauskite [OK].

≥ Darant pakeitimus nustatymas grįžta į pirmines paslaugas
(pvz., pakeičiama stotis).
*
10
RQT0A88
„TUNEMODE“ nustatymas įsimenamas tol, kol pakeičiamas.
Rodmuo

Paspauskite [DISPLAY], norėdami pakeisti ekraną.
Informacija slinks ekrane. Kiekvieną kartą, kai
paspausite mygtuką:
Dinaminė etiketė:
Informacija apie
transliaciją
PTY ekranas:
Programos tipas
Ansamblio etiketė:
Ansamblio pavadinimas
Dažnio rodmuo:
Rodomas dažnių
blokas ir dažnis.
Laiko ekranas:
Dabartinis laikas
≥ Jei transliavimo stotys įsimenamos, pereikite prie „Nuskaityti
DAB/DAB+ stotis iš naujo“, kad būtų galima įsiminti kitų
dažnių blokų stotis.(l 10)
≥ Jei vis dar rodomas „SCAN FAILED“, pakartokite veiksmus
nuo 1 iki 3, kol stotis bus įsiminta. Jei padėtis nepagerės,
pabandykite naudoti lauko DAB anteną arba kreipkitės į
platintoją.
∫ DAB/DAB+ signalo priėmimo
kokybės tikrinimas
1
Klausydamiesi DAB/DAB+ transliacijos:
Paspauskite [PLAY MENU] dar kartą ir pasirinkite
„SIGNAL QUALITY”, tada spauskite [OK].
≥ Rodomas esamas dažnio blokas ir tada
parodoma priėmimo kokybė.
Priėmimo kokybė
0 (blogai) – 8 (puikiai)
Automatinis laikrodžio reguliavimas
Jei DAB/DAB+ laidoje yra laiko informacija, šis
prietaiso laikrodis bus automatiškai atnaujinamas.
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „AUTO CLOCK ADJ”.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite „ON ADJUST“,
tada spauskite [OK].

2
3
≥ Pasirinkite „OFF ADJUST”, norėdami išjungti automatinę
laikrodžio reguliavimo funkciją.
Norint patikrinti arba pagerinti
signalo priėmimo kokybę
Norint patikrinti signalo priėmimo kokybę, bent 1
dažnio blokas turi būti sėkmingai įsimintas.
≥ Jei „SCAN FAILED“ rodomas pasirinkus „DAB+“
arba po automatinio skenavimo, pereikite prie
„Rankinis 1 dažnio bloko nustatymas“(l toliau)
4
Jei signalo kokybė yra prasta, perkelkite anteną
į padėtį, kur priėmimo kokybė pagerėja.
Norėdami tęsti kitų dažnių blokų kokybės tikrinimą:
Paspauskite [3, 4] dar kartą ir pasirinkite
norimą dažnį.
Spauskite [OK] kad išeitumėte.

≥ Jei antena buvo pakoreguota, atlikite automatinį skenavimą
ir atnaujinkite stoties atmintį.(l 10)
≥ Jei šiame įrenginyje stotys jau įsimintos, pereikite
prie „DAB+ signalo priėmimo kokybės
tikrinimas“(l dešinėje)
∫ Rankinis 1 dažnio bloko nustatymas
Naudokite šią funkciją, nuskaityti 1 dažnio
blokas po koreguojant DAB antenos padėtį.
Paruošimas
Užsirašykite dažnių bloką, kuris gali būti priimamas
jūsų regione (pavyzdžiui, 12 B 225,648 MHz).
1
2
3
Kol rodomas „SCAN FAILED“.
Nustatykite DAB antenos padėtį.
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU]
norėdami pasirinkti „MANUAL SCAN“.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite dažnių bloką,
priimamą jūsų regione, tada paspauskite [OK].
11
RQT0A88
FM radijo klausymas
Galite pasirinkti iki 30 stočių.
Paruošimas
≥ Patikrinkite, ar antena yra prijungta. (l 5)
≥ Įjunkite prietaisą.
≥ Pakartotinai spauskite [RADIO/AUX] norėdami
pasirinkti FM.
∫ Rankinė paieška ir išankstinis nustatymas
Pasirinkite radijo transliaciją.
1
2
3

Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNEMODE”.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite „MANUAL“,
tada spauskite [OK].
Paspauskite [:/6] arba [5/9] norėdami
nustatyti stotį.
≥ Norėdami pradėti automatinį derinimą, paspauskite ir
laikykite nuspaudę [:/6] arba [5/9]
kol pradeda mirksėti dažnis. Derinimas sustoja,
kai randama stotis.
≥ Anksčiau išsaugota stotis perrašoma, kai tuo pačiu
kanalu išsaugoma kita stotis.
Kaip nustatyti kanalą
4 Klausydamiesi radijo transliacijos, paspauskite [OK].
5 Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite kanalą, tada
spauskite [OK].
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite „A.PRESET“.
Išankstinis stočių nustatymas automatiškai
1
2
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite „LOWEST” arba
„CURRENT”, tada spauskite [OK].
∫ Kaip pagerinti FM garso kokybę
„LOWEST“:
Norint pradėti automatinį derinį su mažiausiu
dažniu (FM 87.50).
2
„CURRENT“:
Norint pradėti automatinį derinį su dabartiniu dažniu.*
{. Imtuvas pradeda nustatyti visas stotis, kurias jis gali
rasti, kanalų didėjimo tvarka.
*
Norėdami pakeisti dažnį, skaitykite skyrių „Rankinė
paieška ir išankstinis nustatymas“.
Nustatyto kanalo klausymasis
1
2
3
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNEMODE”.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite „PRESET“,
tada spauskite [OK].
Paspauskite [:/6] arba [5/9] norėdami
pasirinkti kanalą.
1
≥
Gaudami FM transliacijas, pakartotinai spauskite
[PLAY MENU] norėdami pasirinkti „FM MODE“.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite „MONO“,
tada spauskite [OK].
Šis nustatymas gali būti atliktas iš anksto ir
įsimintas. Norėdami tai padaryti, eikite į 4 veiksmą „
Rankinis derinimas ir nustatymas“.

≥ 2 veiksme pasirinkite „STEREO“, norėdami grįžti į stereo
transliacijas.
≥ Pasikeitus dažniui, „MONO“ atšaukiamas.
∫ Kaip rodyti esamą FM signalo būklę
Gaudami FM signalą, paspauskite [DISPLAY].
≥ Kontinentinė Europa:
Gaudami FM signalą, pakartotinai spauskite
[PLAY MENU] norėdami pasirinkti „FM STATUS“,
tada spauskite [OK].
“FM ST”:
“FM”:
FM signalas nustatytas į stereo.
Nėra nustatyto signalo arba FM signalas
groja iš vienos ausies.
“FM MONO”: „Kaip pagerinti FM garso kokybę“ 2
veiksme yra pasirinktas „MONO“.
(l aukščiau).
∫ Norėdami parodyti RDS teksto duomenis
(Tik kontinentinė Europa)
Paspauskite [DISPLAY], kad būtų rodomi teksto duomenis.
≥ Kiekvieną kartą, kai paspausite mygtuką:
“PS”:
“PTY”:
“FREQ”:
Programos tarnyba
Programos tipas
Dažnio rodmuo

≥ „STEREO“ yra rodomas, kai šis įrenginys nustatomas
stereo transliacijai.
≥ Kai kuriuose regionuose preitaisas gali rodyti teksto
duomenis, kuriuos perduoda radijo duomenų sistema
(RDS). (RDS ekrano gali nebūti, jei priėmimo signalas yra
silpnas).
12
RQT0A88
Garso nustatymai
Į garso išvestį galima pridėti šiuos garso efektus.
Pakartotinai paspauskite [SOUND], norėdami
pasirinkti efektą.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite nustatymą, tada
spauskite [OK].
1
2
„MANO SOUND”
(Mano garsas)
„SOUND 1”, „SOUND 2”
arba „SOUND 3”.
(l žemiau, „Kaip išsaugoti
garso nustatymus“)
„PRESET EQ“
(nustatyti lygintuvą)
„HEAVY“ (sunkus), „SOFT“ (minkštas),
„CLEAR“ (ištrinti), „VOCAL“ (vokalas),
arba „FLAT“ (silpnas/išjungti).
≥ Gamyklinis nustatymas yra „HEAVY“.
„BASS“ (bosas) arba
„TREBLE“ (aukšti
dažniai)
Pakoreguokite lygį (nuo -4 iki +4).
„D.BASS”
(dinaminis bosas)
“ON D.BASS” arba “OFF D.BASS”.
„SURROUND“
(erdvinis garsas)
„ON SURROUND“ arba „OFF
SURROUND“
≥ Gamyklinis nustatymas yra „OFF
≥ Gamyklinis nustatymas yra
„D.BASS“.
SURROUND“.
≥ Garso kokybė gali sumažėti, kai šis poveikis naudojamas su
kai kuriais šaltiniais. Kai taip nutinka, išjunkite garso efektus.
≥ Kai „AUX“ pasirinktas kaip šaltinis, galite pasirinkti
„INPUT LEVEL“ reguliuoti garso įvesties lygį
išoriniame įrenginyje.(l 5)
Kaip išsaugoti garso nustatymus
Galite išsaugoti pageidaujamus garso
nustatymus į „SOUND 1”, „SOUND 2” arba
„SOUND 3” kaip „MY SOUND“.
1
2
3
Nustatykite pageidaujamus garso efektus.(l aukščiau)
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„SAVE MY SOUND“.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite numerį, tada
spauskite [OK].
≥ Rodomas „SAVED“.
≥ Anksčiau išsaugoti garso nustatymai bus pakeisti, jei
įrašote naujus nustatymus tuo pačiu nustatymo
skaičiumi.
Kaip iškviesti savo įrašytus garso
nustatymus
1
2
Pakartotinai spauskite [SOUND], norėdami
pasirinkti „MY SOUND“.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite norimą garso
nustatymą, tada spauskite [OK].
Laikrodis ir laikmatis
Laikrodžio nustatymas
Tai 24 valandų laikrodis.
1 Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „CLOCK“.
2 Paspauskite [3, 4] norėdami nustatyti laiką, tada spauskite
[OK].

≥ Norėdami pamatyti laikrodį, pakartotinai paspauskite [SETUP]
ir pasirinkite „CLOCK“, tada vieną kartą spauskite [OK].
Laikas rodomas 10 sekundžių.
(Budėjimo metu vieną kartą paspauskite [DISPLAY]).
≥ Laikrodis yra atstatomas, kai sutrinka elektros tiekimas arba
kai ištraukiamas kintamosios srovės maitinimo laidas.
≥ Reguliariai reguliuokite laikrodį, norėdami palaikyti jo tikslumą.
Grojimo laikmatis
Galite nustatyti laikmatį taip, kad šis įrenginys
įsijungtų tam tikru laiku kiekvieną dieną.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
1
2
3
4
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „TIMER ADJ“.
Paspauskite [3, 4] norėdami nustatyti pradžios laiką
(„ON TIME“), tada paspauskite [OK].
Paspauskite [3, 4] norėdami nustatyti pabaigos laiką
(„OFF TIME“), tada paspauskite [OK].
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite muzikos šaltinį *,
tada spauskite [OK].
Laikmačio įjungimas
1
2
3
4
Paruoškite pasirinktą muzikos šaltinį ir nustatykite
norimą garsumą.
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „TIMER SET“.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite „SET“, tada spauskite [OK].
≥ Rodomas“F”
≥ Norėdami išjungti laikmatį, pasirinkite „OFF“.
Paspauskite [Í] ir įjunkite prietaisą į budėjimo režimą.

≥ Norėdami pamatyti laikmačio nustatymus, pakartotinai
paspauskite [SETUP] ir pasirinkite „TIMER ADJ“, tada vieną kartą
spauskite [OK].
Jei laikmatis yra įjungtas, taip pat bus rodomas muzikos šaltinis
ir garsumas.
≥ Jei laikmatis yra įjungiamas budėjimo metu, du kartus
paspauskite [DISPLAY], norėdami rodyti nustatymus.
≥ Nustačius laikmatį, šis įrenginys gali būti naudojamas
kaip įprasta, tačiau:
– Įjunkite prietaisą į budėjimo režimą prieš laikmačio pradžią.
– Net jei pasikeitė garso šaltinis arba garsumas, laikmatis
vis dar naudoja garso šaltinį ir garsumą, kuris buvo
nustatytas, kai laikmatis buvo įjungtas.
*
„CD“, „USB“, „DAB+“ ([SC-HC397]), ir „FM“ ir „AUX“ galima
nustatyti kaip muzikos šaltinius.
13
RQT0A88
Miego laikmatis
Kiti
Miego laikmatis gali išjungti prietaisą po nustatyto laiko.
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„SLEEP“.
2
Paspauskite [3, 4] norėdami nustatyti laiką
(minutėmis), tada paspauskite [OK].
“SLEEP 30” ,. “SLEEP 60” ,. “SLEEP 90” ,. “SLEEP 120”
^------------------. “OFF” (Atšaukti) (------------------J

≥ Likęs laikas rodomas ant įrenginio ekrano, išskyrus atvejus,
kai kitos atliekamos operacijos.
≥ Miego laikmatis gali būti naudojamas kartu su grojimo
laikmačiu. Miego laikmatis visada yra pagrindinis
įrenginio laikmatis.
Automatinio išjungimo funkcija
Gamykloje šis įrenginys nustatytas automatiškai
pereiti į laukimo režimą, jei nėra garso ir jis
nenaudojamas maždaug 20 minučių.
Kaip atšaukti šią funkciją
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti AUTO OFF.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite „OFF“, tada
spauskite [OK].

≥ Norėdami įjungti šią funkciją, 2 žingsnyje pasirinkite „ON“.
≥ Šį nustatymą galima pasirinkti, kai šaltinis yra „DAB+”
([SC-HC397]) arba “FM”.
≥ Prijungus prie „Bluetooth®“ prietaiso, funkcija neveikia.
„Bluetooth®” budėjimo veiksena
Kai iš suporuoto „Bluetooth®“ įrenginio „Bluetooth®“
meniu yra pasirinktas „SC-HC397“ arba 2SCHC395“, šis įrenginys įsijungs automatiškai budėjimo
režimu ir nustatys „Bluetooth®“ ryšį.
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„BLUETOOTH STANDBY“.
Paspauskite [3, 4] ir pasirinkite „ON“, tada
spauskite [OK].

≥ Norėdami išjungti šią funkciją, 2 žingsnyje pasirinkite OFF.
14
RQT0A88
Kaip pakeisti valdymo kodą ant
nuotolinio valdymo pulto ir prietaiso.
Kai kita „Panasonic“ įranga reaguoja į šios
sistemos nuotolinio valdymo pultą, pakeiskite šios
sistemos nuotolinio valdymo pulto kodą.
1
2
3
Paspauskite [CD/USB] ir pasirinkite „CD“.
Paspausdami ir laikydami [SELECTOR] ant
įrenginio, paspauskite ir laikykite nuspaudę [USB/
CD] ant nuotolinio valdymo pulto, kol įrenginio
ekranas parodys „REMOTE 2“.
Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto ir bent 4
sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [USB/CD].

≥ Norėdami pakeisti režimą atgal į „REMOTE 1“, paspauskite
[USB/CD], norėdami pasirinkti CD, o tada pakartokite 2 ir 3
žingsnius, bet pakeiskite [USB/CD] su[ ].
Programinės įrangos naujinimas
Kartais „Panasonic“ gali išleisti atnaujintą programinę
įrangą šiam įrenginiui, kuri gali papildyti arba pagerinti
funkcijas. Šie atnaujinimai suteikiami nemokamai.
Papildomos informacijos rasite šiame tinklalapyje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).
∫ Programinės įrangos versijos patikrinimas
Rodoma įdiegtos programinės įrangos versija.
Pakartotinai spauskite [SETUP] ir pasirinkite „SW
VER.“, tada spauskite [OK].
≥ Spauskite [OK], kad išeitumėte.
Gedimų šalinimas
Prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo, atlikite šiuos
patikrinimus. Jei abejojate dėl kai kurių patikrinimo
elementų arba jei toliau nurodyti sprendimai nepadeda
išspręsti šios problemos, kreipkitės į prekybos atstovą.
Norint grįžti į gamyklinius nustatymus.
Atstatykite atmintį šiais atvejais:
≥ Nėra atsakymo spaudžiant mygtukus.
≥ Norite išvalyti ir iš naujo atstatyti atminties turinį.
1 Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
(Palaukite bent 3 minutes prieš pereidami prie
2 veiksmo).
2 Paspaudę ir laikydami nuspaudę [Í/I] ant įrenginio,
vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
≥ Laikykite nuspaudę [Í/I] kol ekrane pasirodo „---------“
3 Atleiskite [Í/I].

≥ Visi nustatymai grąžinami į gamyklinius parametrus.
Turėsite iš naujo perkrauti atminties elementus.
Įvadas
Negalima įjungti prietaiso.
≥ Prijungę kintamosios srovės maitinimo laidą, prieš jungdami
prietaisą, palaukite apie 10 sekundžių.
Atkūrimo metu girdisi dūzgesys.
≥ Jei netoli laidų yra kintamosios srovės maitinimo laidas arba
fluorescencinės lempos, laikykite kitus prietaisus ir laidus atokiau.
Prietaisas neveikia.
≥ Galbūt įjungtas kuris nors iš įrenginio saugos įtaisų.
Atstatykite įrenginį taip:
1 Paspauskite [Í/I] norėdami perjungti įrenginį į parengties
režimą.
≥ Jei įrenginys nepersijungia į parengties režimą, paspauskite[Í/I]
ant įrenginio maždaug 10-čiai sekundžių. Įrenginys
priverstinai persijungia į parengties režimą. Arba atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą, palaukite bent 3
minutes, tada vėl jį prijunkite.
2 Paspauskite [Í/I] ant įrenginio, norėdami jį įjungti. Jei įrenginio
vis dar negalite naudoti, kreipkitės į pardavėją.
MP3 nuskaityti negalima.
≥ Gali būti, kad negalėsite atkurti MP3, jei nukopijavote keleto
seansų diską, kuriame nėra duomenų tarp seansų.
≥ Kuriant keleto seansų diską, būtina uždaryti seansą.
≥ Duomenų dydis diske yra per mažas. Nustatykite duomenų
kiekį į didesnį nei 5 MB.
Budėjimo režime neprasideda įkrovimas.
≥ Įjunkite prietaisą. Patikrinkite, ar prasidėjo įkrovimas, tada
įjunkite prietaisą į budėjimo režimą.(l 6)
Girdisi pašaliniai garsai.
≥ Kai prietaisas prijungtas prie AUX IN gnybtų ir DC OUT
prievado, gali būti generuojamas triukšmas, priklausomai nuo
prietaiso. Šiuo atveju ištraukite USB laidą iš DC OUT lizdo.
15
RQT0A88
Nuotolinis valdiklis
Nuotolis valdiklis neveikia tinkamai.
≥ Baterija išseko arba neteisingai įdėta.(l 4)
Diskas
Neteisingas ekranas arba neprasideda peržiūra.
≥ Patikrinkite, ar diskas yra suderinamas su šiuo įtaisu. (l 18)
≥ Ant lęšių yra drėgmės. Palaukite apie valandą ir tada bandykite dar
kartą.
USB
Nėra atsakymo, paspaudus [1/;] mygtuką.
≥ Atjunkite USB prietaisą ir vėl jį prijunkite. Arba išjunkite ir vėl
įjunkite įrenginį.
Nenuskaitomas USB įrenginys arba turinys jame.
„Bluetooth®“
Sujungimo užbaigti negalima.
≥ Patikrinkite Bluetooth® įtaiso būklę.
Prietaiso negalima prijungti.
≥ Prietaiso prijungimas nesėkmingas arba pakeista registracija.
Bandykite dar kartą susieti prietaisą. (l 7)
≥ Galbūt šis įrenginys prijungtas prie kito prietaiso. Atjunkite kitą
prietaisą ir bandykite dar kartą susieti prietaisą. (l 7)
≥ Jei problema išlieka, išjunkite įrenginį ir bandykite dar kartą.
Prietaisas yra prijungtas, bet per šį įrenginį
nesigirdi garso.
≥ Kai kuriuose įmontuotuose „Bluetooth®“ įtaisuose reikia
nustatyti garso išvestį į „SC-HC397“ arba 2SC-HC395“
rankiniu būdu. Perskaitykite išsamesnes prietaiso
naudojimo instrukcijas.
Garsas trūkinėja.
≥ Didelis failas arba didelė atmintis USB įrenginyje, todėl
nuskaitymas užtrunka ilgiau.
≥ Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone. Patraukite
„Bluetooth®“ įrenginį arčiau šio prietaiso.
≥ Pašalinkite visas kliūtis tarp šio prietaiso ir įtaiso.
≥ Trukdo kiti įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių
juostas: belaidis kelvedis, mikrobangų krosnelė, mobilieji
telefonai ir t.t. Patraukite „Bluetooth®“ įrenginį arčiau šio
įrenginio ir nustatykite atstumą nuo kitų prietaisų.
≥ Stabiliam ryšiui pasirinkite „MODE 1“.(l 8)
Praėjęs laikas rodomas skiriasi nuo tikrojo
grojimo laiko.
Neveikia jungtis vienu prisilietimu
(NFC funkcija).
≥ USB formatas arba jo turinys yra/nėra suderinami su prietaisu.
(l 18).
≥ USB priimanti funkcija šiuo produktu gali neveikti su kai kuriais
USB įrenginiais.
USB įrenginys lėtai veikia.
≥ Perkelkite duomenis į kitą USB įrenginį arba pasidarykite
atsarginę duomenų kopiją ir performatuokite USB įrenginį.
Radijo ryšys
[SC-HC397]
DAB/DAB+ priėmimo signalas yra prastas.
≥ Laikykite anteną atokiai nuo kompiuterių, televizorių, kitų kabelių
ir laidų.
≥ Naudokite lauko anteną. (l 5).
Klausantis radijo transliacijos girdisi statinis
arba triukšmingas priėmimas.
≥ Ar tinkamai prijungta antena?(l 5)
≥ Nustatykite antenos padėtį.
≥ Stenkitės išlaikyti tam tikrą atstumą tarp antenos ir kintamosios
srovės maitinimo laido.
≥ Pabandykite naudoti lauko anteną, jei šalia yra pastatai arba
kalnai.(l 5)
≥ Išjunkite televizorių arba kitus garso grotuvus, arba atskirkite jį nuo
šio įrenginio.
≥ Jei yra trukdžių, laikykite šį prietaisą toliau nuo mobiliųjų telefonų.
≥ Patikrinkite, ar įjungtas įrenginys ir prietaiso NFC funkcija.
(l 7)
Pranešimai
Įrenginio ekrane gali atsirasti šie pranešimai
arba paslaugų numeriai.
“--:--”
≥ Pirmą kartą prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, arba
neseniai buvo dingusi elektra. Laiko nustatymas. (l 13).
„ADJUST CLOCK“
≥ Nenustatytas laikrodis. Nustatykite laikrodį.
„ADJUST TIMER“
≥ Nenustatytas grojimo laikmatis. Nustatykite grojimo laikmatį.
„AUTO OFF“
≥ Įrenginys buvo nenaudojamas apie 20 minučių ir bus išjungtas
po minutės. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad atšauktumėte.
„ERROR”
≥ Neteisingas veikimas. Perskaitykite instrukcijas ir bandykite
dar kartą.
“F ” / “F "( "  " žymi skaičių.)
≥ Įrenginys sugedo.
Užsirašykite rodomą skaičių, atjunkite maitinimo laidą ir
kreipkitės į pardavėją.
„ILLEGAL OPEN“
≥ Stumdomos durelės yra netinkamoje padėtyje. Išjunkite ir
vėl įjunkite įrenginį. Jei šis ekranas vėl pasirodo, kreipkitės į
pardavėją.
„NODEVICE“
≥ USB įtaisas neteisingai įdėtas. Perskaitykite instrukcijas ir
bandykite dar kartą.(l 6).
16
RQT0A88
„NO DISC”
≥ Įdėkite norimą diską. (l 6).
[SC-HC397]
„NO MEMORY“
≥ Nėra nustatytų DAB/DAB+ stočių, iš kurių būtų galima
pasirinkti. Nustatykite keletą kanalų.(l 10)
„NO PLAY”
≥ Įdėtas CD, kuris nėra CD-DA arba MP3 formato. Negalima
atkurti.
≥ Patikrinkite turinį. Galite groti tik palaikomą formatą.(l 18)
≥ Šio USB prietaise esančių failų duomenys gali būti sugadinti.
Suformatuokite USB įrenginį ir bandykite dar kartą.
≥ Įrenginys gali būti sugedęs. Išjunkite ir vėl įjunkite.
[SC-HC397]
„NO SIGNAL“
≥ Šios stoties negalima pasiekti. Patikrinkite anteną.(l 5).
„PLAYERROR”
≥ Grojote nepalaikomą MP3 failą. Sistema praleis tą takelį ir
gros kitą.
Įrenginio ir medijos priežiūra
Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo prieš priežiūrą.
∫ Valykite sistemą minkšta, sausa šluoste.
≥ Kai yra daug nešvarumų, sudrėkinkite šluostę vandenyje, .
gerai išgręžkite ir nuvalykite nešvarumus, tada nušluostykite
sausa šluoste
≥ Garsiakalbių dangčius valykite nepūkuota šluoste.
Nenaudokite audinių arba kitų medžiagų, kurie gali suplyšti.
Maži pluoštai gali įstrigti garsiakalbio dangtelyje.
≥ Nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio arba benzino valyti šį įrenginį.
≥ Prieš naudodami cheminę dulkių šluostę, perskaitykite ir
laikykitės prie jos pridedamų instrukcijų.
∫ Lęšių techninė priežiūra
≥ Reguliariai valykite objektyvą, norėdami išvengti trikdžių.
Naudokite dulkių pūstuvą ir medvilnės tamponą valyti dulkes,
jei jis labai nešvarus.
≥ Negalima naudoti CD tipo objektyvo valiklio.
≥ Nepalikite pravirų durelių ilgam. Jis išteps objektyvą.
≥ Būkite atsargūs ir nelieskite lęšių pirštais.
„READING”
≥ Prietaisas tikrina informaciją apie CD/USB. Po to ekranas
dingsta ir pradeda veikti.
Lens
„REMOTE “( „” Reiškia skaičių.)
≥ Nuotolinio valdymo pultas ir šis įrenginys naudoja skirtingus
kodus. Pakeiskite kodą ant nuotolinio valdymo pulto.
– Kai rodomas „REMOTE 1“, paspauskite ir bent 4 sekundes
laikykite nuspaudę [OK] ir [ ].
– Kai rodomas „REMOTE 2“, paspauskite ir bent 4
sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [USB/CD].
∫ Išvalykite diskus
GALIMA
NEGALIMA
[SC-HC397]
„SCAN FAILED“
≥ Įrenginys neranda stočių. Patikrinkite anteną ir bandykite
atlikti automatinį skenavimą. (l 10).
Jei vis dar rodomas „SCAN FAILED“, reikia rasti geriausią
signalo priėmimą su „MANUAL SCAN“ derinimo funkcija. (l 11)
„SOUND NOT SET“ („ “ žymi skaičių.)
≥ Pasirinktam garso nustatymo numeriui nėra jokių išsaugotų
nustatymų. Išsaugokite garso nustatymus.(l 13)
„USB OVER CURRENT ERROR“
≥ USB įtaisas naudoja per daug energijos. Pasirinkite ne USB
šaltinį, ištraukite USB ir išjunkite prietaisą.
„VBR”
≥ Sistema negali rodyti likusio atkūrimo laiko kintamo srauto
(VBR) takeliams.
Nuvalykite drėgnu skudurėliu, tada sausai nušluostykite.
∫ Disko naudojimo atsargumo priemonės
≥ Diskus laikykite už kraštų, kad būtų išvengta netyčinių
įbrėžimų arba pirštų atspaudų ant disko.
≥ Ant diskų negalima klijuoti etikečių arba lipdukų.
≥ Nenaudokite įrašų valymo purškalų, benzino, skiediklio,
nuo statinės elektros apsaugančių skysčių arba kitų tirpiklių.
≥ Nenaudokite šių diskų:
– Diskai su klijais nuo nuimtų lipdukų arba etikečių
(išsinuomoti diskai ir kt.)
– Diskai, kurie yra labai pažeisti arba įtrūkę.
– Netaisyklingos formos diskai, pavyzdžiui, širdies formos.
∫ Kaip išmesti arba perduoti šį įtaisą kitiems
Šis įtaisas saugo pagrindinio prietaiso vartotojo
nustatymų informaciją. Jei išmesite arba perduosite
prietaisą, atstatykite jį į gamyklinius nustatymus ir
ištrinkite naudotojo nustatymus.
(l 15, „Kaip grįžti į gamyklinius nustatymus“)
≥ Veiksmų istoriją galima įrašyti į šio prietaiso atmintį.
17
RQT0A88
Apie „Bluetooth®”
„Panasonic“ neprisiima atsakomybės už
duomenis ir / arba informaciją, kuri yra pažeista
belaidžio perdavimo metu.
Atkūrimo medija
Suderinamas CD
≥ Diskas su CD logotipu.
∫ Dažnių juosta
≥ Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
∫ Šio prietaiso sertifikavimas
≥ Ši sistema atitinka dažnio apribojimus ir jai suteikti
sertifikatai, remiantis dažnio įstatymais. Taigi,
belaidžio ryšio leidimas nėra būtinas.
≥ Toliau aprašyti veiksmai kai kuriose šalyse yra
baudžiami pagal įstatymą:
– Sistemos ardymas arba keitimas.
– Specifikacijų nuorodų pašalinimas.
∫ Naudojimo apribojimai
≥ Belaidis perdavimas ir / arba naudojimas su visais
„Bluetooth®“ turinčiais prietaisais negarantuojamas.
≥ Visi prietaisai turi atitikti „Bluetooth SIG“, Inc.
standartus
≥ Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų ir
parametrų, gali nepavyksta prisijungti arba kai
kurios funkcijos gali būti kitokios.
≥ Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ saugumo funkcijas.
Tačiau priklausomai nuo darbo aplinkos ir / arba
nustatymų, šios saugos funkcijos gali nepakakti.
Perduoti duomenis bevieliu ryšiu prie šios sistemos
atsargiai.
≥ Ši sistema negali perduoti duomenų į „Bluetooth®“
prietaisą.
∫ Naudojimo sritis
≥ Naudokite šį prietaisą ne didesniu kaip 10 m
atstumu. Veikimo diapazonas gali sumažėti,
priklausomai nuo aplinkos, kliūčių arba trukdžių.
∫ Trukdžiai iš kitų prietaisų
≥ Sistema gali veikti netinkamai ir atsiras sutrikimai,
pvz., triukšmas ir garso šuoliai dėl radijo bangų
trukdžių, jei ši sistema yra pernelyg arti kitų
„Bluetooth®“ įrenginių arba prietaisų, kurie naudoja
2,4 GHz dažnių juostą.
≥ Sistema gali veikti netinkamai, jei yra stiprios radijo
bangos iš netoliese esančios transliavimo
stoties, ir t.t.
∫ Paskirtis
≥ Ši sistema skirta naudoti tik įprastinėmis sąlygomis.
≥ Negalima naudoti šios sistemos šalia įrangos arba
aplinkoje, kuri yra jautri radijo dažnių
trukdžiams (pavyzdžiui: oro prievadai,
ligoninės, laboratorijos ir t.t.).
18
RQT0A88
≥ Šis prietaisas gali atkurti diskus, atitinkančius CD-DA
formatą.
≥ Įrenginys gali negroti kai kurių diskų, priklausomai nuo
įrašo.
≥ Prieš atkūrimą užbaikite diską prietaise, kuriame jį
įrašinėjate.
≥ Ši sistema gali pasiekti iki: 99 takelių
Suderinami USB įrenginiai
≥ Šis įrenginys negarantuoja ryšio su visais USB
prietaisais.
≥ Palaikomos FAT12, FAT16 ir FAT32 failų sistemos.
≥ Šis įrenginys palaiko USB 2.0 „Full speed“.
≥ USB įrenginiai su didesne kaip 32 GB talpa tam tikromis
sąlygomis negali veikti.
Suderinami MP3 failai
≥ Palaikomas formatas: Takeliai turi turėti plėtinį „.mp3“ arba „.MP3“.
≥ Priklausomai nuo to, kaip kuriate MP3 failus, jie gali būti
negrojami įrašyta tvarka arba negrojami visai.
CD-R/RW
≥ Ši sistema gali pasiekti iki: 999 takeliai ir 255 albumai
(įskaitant pagrindinį aplanką)
≥ Disko formatai: ISO 9660 1 ir 2 lygis (išskyrus
išplėstinius formatus).
≥ Jei diske yra MP3 ir įprastų garso duomenų (CDDA), įrenginys groja tipą, įrašytą į vidinę disko dalį.
≥ Šis įrenginys negali peržiūrėti failų, įrašytų naudojant
paketines įrašymo priemones.
USB įtaisas
≥ Ši sistema gali pasiekti iki: 8000 takelių, 800 albumų
(įskaitant šakninį aplanką) ir 999 takeliai viename albume
Licencijos
„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti
„Bluetooth SIG“ Inc.“ prekių ženklai ir bet koks tokių ženklų
naudojimą licencijuoja „Panasonic Corporation”.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų
savininkų.
„Google Play“ ir „Android“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologija
licencijuota „Fraunhofer IIS ir Thomson“.
Įrenginio tvirtinimas prie sienos
(neprivaloma)
Pagrindinį prietaisą galima montuoti ant sienos su
pridedamu sieniniu laikikliu ir t.t. Naudojami varžtai ir
siena turi būti pakankamai tvirti, kad išlaikytų bent 33
kg svorį. Varžtai ir kiti daiktai, kurie netiekiami
atitinkamo tipo ir dydžio, kiekvienam įrenginiui
skiriasi.
≥ Daugiau apie reikiamus varžtus skaitykite 5
veiksme „Montavimo ant sienos nurodymai”.
≥ Kaip papildomą apsaugos priemonę, tvirtinkite
prietaisą prie sienos su apsaugos nuo kritimo trosu.
Montavimo ant sienos nurodymai
Prieš montavimo darbus išjunkite prietaisą ir atjunkite
maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo.
1
Atskirkite įrenginį nuo stendo.
≥ Atsukite laikantį varžtą įrenginio apačioje.
≥ Švelniai ištraukite įrenginio stendą, kaip parodyta.
≥ Laikykite išimtą varžtą ir stendą saugioje vietoje.
Stovas
Montavimo priedai
∫ Tiekiami priedai
≥ 1 Saugos laikiklis
≥ 1 Varžtas
≥ 2 Sieninis laikiklis
∫ Reikalingi priedai
(galima įsigyti)
≥ 4 Sieninio laikiklio tvirtinimo varžtai
≥ 1 Apsauginio laikiklio tvirtinimo varžtas
≥ 1 Apsaugos nuo nukritimo trosas*
≥ 1 Kilpinis varžtas
*
Tvirtinimo varžtas
Minkšta antklodė arba audinys
2
≥ Sraigtų užsukimo momentas: nuo 50 N0cm iki 70 N0cm.
Varžtas
Naudokite trosą, kuris gali išlaikyti didesnę kaip 33
kg apkrovą (maždaug 1,5 mm skersmens).
≥ Laikykite apsauginį laikiklį vaikams nepasiekiamoje
vietoje, kad jie jo neprarytų.
≥ Laikykite varžtus iš vaikams nepasiekiamoje
vietoje, kad jie jų neprarytų.
≥ Laikykite montavimo laikiklius iš vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.
Sauga
Nustatykite saugos laikiklį ant su varžtu įrenginio
(yra komplekte).
(pridedamas)
3
Pritvirtinkite apsaugos nuo nukritimo laidą
(nepridedamas) prie šio įrenginio.
Laidas
(nepridedamas)
Viską įrengti turi profesionalas.
Montavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas
meistras. PANASONIC NEATSAKO UŽ
TURTINĘ ŽALĄ IR (ARBA) SUNKIUS IR
(ARBA) MIRTINUS SUŽALOJIMUS DĖL
NETINKAMO ĮRENGIMO BEI NETEISINGO
NAUDOJIMO.
ĮSPĖJIMAS
Siekiant išvengti žalos, šis prietaisas turi būti
saugiai pritvirtintas prie sienos pagal montavimo
instrukcijas.
19
RQT0A88
4
Išmatuokite ir pažymėkite iš abiejų sienos pusių
laikiklio montavimo padėtį.
6
≥ Prieš kabinti prietaisą ant sienos prijunkite antenos ir
kintamosios srovės maitinimo laidą prie įrenginio. (l 5)
≥ Pakabinê prietaisą, kruopščiai atleiskite rankas ir
patikrinkite, ar prietaisas gerai ir saugiai
įstatytas ant sienos laikiklių.
≥ Naudokite žemiau nurodytus skaitmenis nustatyti varžtų padėtis.
Sieninio laikiklio tvirtinimo vietų padėtis
13 mm
204 mm
Siena
Reikalinga vieta
300 mm
142 mm
Abiem rankomis saugiai pakabinkite prietaisą
ant sienos ant laikiklių.
ュモャチモワヵバ
ョヮチモワヵ
ヘブ„
154 mm
75 mm
7
142 mm
Praverkite saugos laikiklio tvirtinimo varžtą
(nepridedamas), ir užkabinkite saugos laikiklį ant
sienos.
500 mm
100 mm
5
≥ Prieš verždami perskaitykite 5 žingsnio reikalavimus.
100 mm
Pritvirtinkite sieninį laikiklį iš abiejų sienos pusių
su dviem varžtais (nepridedami).
≥ Naudokite lygmeniu, siekiant užtikrinti tiek sieninis
laikiklis skliausteliuose yra lygis.
Tvirtinimas prie sienos
Mažiausiai 30 mm
Saugos laikiklis
Apsauginio laikiklio tvirtinimo
‰7.5 mm iki
‰9.4 mm
varžtas (nepridedama)
8
‰4 mm
Sieninis laikiklis
Pritvirtinkite apsaugos nuo nukritimo laidą
(nepridedamas) prie sienos.
≥ Laido laisvumas turi būti minimalus.
Kilpinis varžtas (nepridedama)
Siena
20
RQT0A88
Laidas (nepridedama)
Techniniai duomenys
∫ DISKO SKYRIUS
∫ BENDROJI DALIS
Galios suvartojimas
26 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime*1, 2
Apie 0.2 W
(Kai „BLUETOOTH STANDBY“ yra nustatytas į „ON“)*2
Apie 0.3 W
Maitinimo šaltinis
kint. sr. nuo 220 V iki 240, V, 50 Hz
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
500 mmk205 mmk92 mm
Apytiksliai 2.5 kg
Masė
Veikimo temperatūros intervalas
0 oC to r40 oC
Operating humidity range
nuo 35 % iki 80 % sant. drėgmė (be kondensacijos)
∫ STIPRINTUVO SKYRIUS
Išvesties srovė
RMS išėjimo galia stereo režimu
Priekinis kanalas (abu kanalai veikia)
20 W vienam kanalui (8 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Iš viso RMS stereo režimo galia
40 W
∫ TIUNERIO SKYRIUS
Iš anksto nustatyta atmintyje
Dažnio moduliacija (FM)
Dažnių diapazonas
30 FM stočių
75 ≠ (nesubalansuotas)
∫ [SC-HC397] TBP DALIS
DAB atmintys
Dažnių juosta (bangų ilgis)
Juosta III
Garsiakalbis (-ai)
Visas asortimentas
Pasyvus radiatoriaus
6,5 cm Kūgis vienam kanalui
8 cm x 2 vienam kanalui
8≠
Pilnutinė varža
∫ LIZDŲ SKYRIUS
USB prievadas
DC OUT 5 V 1.5 A
USB standartas
USB 2.0 „Full speed“
Laikmenų failo formatų palaikymas
MP3 (¢.mp3)
USB įrenginio failų sistema
FAT12, FAT16, FAT32
AUX IN
Stereo, 3,5 mm lizdas
Versija
Klasė
Palaikomi profiliai
Veikimo dažnis
20 kanalų
Veikimo atstumas
5A to 13F
(nuo 174,928 MHz iki 239,200 MHz)
Jautrumas *BER 4x10-4
Minimalus reikalavimas
TBP išorinė antena
Gnybtas
∫ GARSIAKALBIŲ SISTEMOS SKYRIUS
∫ Bluetooth® SKYRIUS
nuo 87,50 MHz iki 108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos lizdai
Grojamas diskas (8 cm arba 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*3)
Paleidimas
790 nm (CD)
Bangos ilgis
NORSK (NORWAY)
Bølgelengde
790 nm (CD)
Ingen farlig stråling sendes ut
Laserstyrke
(med sikkerhets-beskyttelse)
s98 dBm
F - jungtis (75 ≠)
Versija „Bluetooth®“ 2.1+EDR
2 klasė
A2DP, AVRCP
2,4 GHz dažnių juosta FH-SS
10 m žvilgsnio linija

≥ Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
≥ Masė ir matmenys yra apytiksliai.
≥ Bendras harmonikų iškraipymas matuojamas skaitmeninio
spektro analizatoriumi.
*1: BLUETOOTH STANDBY nustatytas į „OFF“.
*2: Prieš įjungiant budėjimo režimą prie USB prievado
neprijungtas joks įrenginys.
*3: MPEG-1 3 sluoksnis, MPEG-2 3 sluoksnis
21
RQT0A88
Atitikties deklaracija (DoC)
Šiuo dokumentu „Panasonic Corporation” deklaruoja, kad šis gaminys MD-4 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EC
reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas.
Klientai gali atsisiųsti mūsų R&TTE gaminių originalaus DoC kopiją iš mūsų DoC serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu: „Panasonic Marketing Europe“ GmbH,
„Panasonic“ bandymų centras, Winsbergring 11, 22525 Hamburgas, Vokietija
Senos įrangos ir baterijų utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų perdirbimo sistemas
Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos
elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Norint, kad panaudotos baterijos ir seni prietaisai būtų apdoroti, perdirbti ir panaudoti tinkamai,
nuneškite juos į surinkimo punktus pagal savo šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą
ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės
aktus.
Pastaba dėl baterijos simbolio (apatinis simbolis):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su cheminiu simboliu. Šiuo atveju jis atitinka direktyvos
dėl cheminių atliekų reikalavimą.
Panasonic gaminys
Šiam gaminiui taikoma Panasonic elektroninė garantija
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį
galite atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinklo
22
RQT0A88
23
RQT0A88
(Gaminio apačia)
ES
Gamintojas:
Importuotojas į Europą:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Interneto svetainė: http://www.panasonic.com
C Panasonic Corporation 2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement