Panasonic SCHC40 Käyttö ohjeet

Panasonic SCHC40 Käyttö ohjeet
Käyttöopas
CD-STEREOJÄRJESTELMÄ
SC-HC40
Hyvä asiakas
Kiitos, kun valitsit tämän laitteen.
Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät
sen ominaisuuksia, lue käyttöohje kokonaan. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Käyttöohjeessa neuvotaan käyttämään laitetta
kauko-ohjaimella, mutta voit käyttää keskusyksikön
painikkeita, mikäli ohjaimet ovat samat.
Kuvissa oleva laite ei välttämättä ole täsmälleen
samanlainen kuin kotimaassasi myytävä malli.
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Kuvat ovat suuntaa antavia.
www.panasonic.net
Hyvä asiakas,
Kiitos, kun valitsit Panasonic-laitteen.
Ennen kuin teet kytkentöjä tai käytät tai säädät laitetta, lue
käyttöohje kokonaan. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta
varten.
Käyttöohjeissa kuvataan toimintojen käyttöä useimmiten
kauko-ohjaimen avulla, mutta voit käyttää toimintoja myös
keskusyksikössä olevien painikkeiden avulla, jos vastaava
painike on keskusyksikössä.
SUOMI
VAROITUS!
LAITTEESSA ON LASER.
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA
KÄYTTÄJÄN VAARALLISELLLE LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ AVAA SUOJAKUORIA, ÄLÄ KORJAA LAITETTA ITSE.
TOIMITA LAITE VALTUUTETTUUN HUOLTOON.
VAROITUS!
• ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI.
VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA.
• ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI
MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
• ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN
LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
• HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA TAVALLA.
VAROITUS:
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON
VAHINGOITTUMISEN VAARAA
• TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE,
KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE NESTEILLE.
LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA MYÖSKÄÄN ASETTAA MITÄÄN
NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ, KUTEN MALJAKKOA.
• KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
• ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI OLE
KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. HUOLLON
SAA SUORITTAA VAIN AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA.
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai
dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi
hävittää sekajätteenä. Vanhat tuotteet ja käytetyt
paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein,
jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun
keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa
laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat
säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti
haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja
paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä
ja tämän laitteen myyjältä.
Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa akku/paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan
suosittelemalla akulla/paristolla. Hävitä käytetyt akut/paristot
valmistajan ohjeiden mukaan.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen
paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta.
Tämä laite voi vastaanottaa matkapuhelimen lähettämiä
radiotaajuisia häiriöitä käytön aikana. Jos häiriö on selvä,
vie matkapuhelin kauemmas tästä laitteesta.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA ILMASTOSSA.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta
esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä.
Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen kemikaaliin liittyvän
direktiivin vaatimuksia.
Mukana toimitetut tarvikkeet
Sisällysluettelo
Mukana toimitetut tarvikkeet...................... 3
Kytkennät................................................. 3
Painikkeet................................................. 7
CD-toiminnot............................................ 8
Radion toiminnot....................................... 9
Kellon ajastaminen.................................... 10
Toiston ajastin........................................... 10
Uniajastin................................................. 10
iPod / iPhone............................................ 11
Äänisäädöt................................................ 12
Kauko-ohjauskoodin ohjelmointi................. 12
Bluetooth................................................. 13
Perusasetusten palautus............................ 15
Vianmääritys............................................. 16
Tekniset tiedot.......................................... 18
Tärkeitä turvallisuusohjeita........................ 18
Varmista, että sait mukana seuraavat tarvikkeet.
1 Verkkojohto
1 FM-sisäantenni
1 AM-kehäantenni
1 Kauko-ohjain (N2QAYB000522)
2 Paristoa kauko-ohjaimeen
Ruuvit: 2 Kiinnitysruuvia (B) 1 turvakiinnike
Seinäkiinnityspaketti: 1 Seinäkiinnitysteline 1 Neliosainen pehmuste
- Mukana toimitettu AC-verkkojohto on tarkoitettu vain tähän laitteeseen. Älä kytke johtoa muihin laitteisiin.
- Älä kytke tähän laitteeseen muiden laitteiden AC-verkkojohtoja.
Kytkennät
takaa
USB-kansi
3 Verkkojohto
ilmanpoistoaukot
AUX (s. 11)
Kytke verkkojohto vasta sitten, kun
olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
pistorasiaan
4 Kuulokkeet
(ei mukana)
1 FM-antenni
Kiinnitä antenni teipillä seinään tai
pylvääseen sellaiseen paikkaan,
jossa häiriöt ovat mahdollisimman
vähäisiä.
Vaimenna äänenvoimakkuutta ennen
kuin kytket kuulokkeet. Liitin: 3,5 mm
stereo
teippi
- Vältä pitkiä kuuntelujaksoja, niin vähennät kuulovaurioiden riskiä.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
- Pitkäaikainen kuunteleminen täydellä äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa korvia.
Käytä mukana toimitettuja tai suositeltuja kuulokkeita.
FM-sisäantenni
2 AM-kehäantenni
AM-kehäantenni
Kaiuttimet
Laita antenni jalustaan.
Ohjaa antennikaapeli kauas muista johtimista ja kaapeleista.
Kaiuttimet eivät ole magneettisuojatut. Älä sijoita niiden
lähelle televisiota, tietokonetta tai muuta laitetta, johon
magneettikenttä vaikuttaa herkästi.
Kaiuttimen etuverkkoa ei voi irrottaa.
Seinäkiinnitys (valinnainen)
Asennusohjeita
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lue turvallisuusohjeet ja seinäasennusohjeet ennen asentamista.
Jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla eikä ongelmia tulisi, älä asenna tätä laitetta
- muualle kuin pystysuoraan seinään
- lähelle sammutuslaitetta tai anturia
- lähelle suurjännitelinjaa tai virtalähdettä
- lähelle lämmitinlaitetta
- paikkaan, jossa laite altistuisi tärinälle tai iskuille
- paikkaan, jossa laite altistuu magnetismille, kuumuudelle, höyrylle, rasvakärylle tms.
- paikkaan, jossa laitteen päälle saattaa pudota vesipisaroita (esim. ilmastointilaitteen alle)
Älä asenna laitetta kattovalon alle (esim. kohdevalon, halogeenivalon tms.)
Jos teet niin, laitteen kotelo voi vääntyä tai vioittua kuumuudessa.
Käytä asennusmenetelmää, joka sopii seinämateriaaliin ja -rakenteeseen.
Suojaa lattia ja tuote liinalla asennuksen aikana.
Kun kiristät ruuveja, varmista, ettet kiristä niitä liikaa tai liian vähän.
Huolehdi siitä, että asennusympäristö on turvallinen ja ole asennuksen aikana varovainen.
Panasonic ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista, joita väärä asennus tai käyttö aiheuttaa.
Turvallisuustietoja
Varoitus vakavasta vaarasta!
VAROITUS
- Vain rakennusalan asiantuntija saa kiinnittää tai
irrottaa laitteen.
Väärä asennus voi johtaa laitteen putoamiseen, mistä
voi olla seurauksena henkilövahinko.
- Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa se altistuu
kosteudelle, pölylle, rasvankärylle tai höyrylle. Älä
asenna tätä laitetta ilmastointilaitteen alle, koska siitä
voi pudota nestettä tämän laitteen päälle.
Niillä voi olla haitallinen vaikutus laitteeseen, ja seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
- Vahinkojen välttämiseksi laite on kiinnitettävä tukevasti seinään käyttöohjeen mukaan.
- Älä asenna laitetta paikkaan, joka ei pysty kannattelemaan sen painoa.
Jos kiinnikkeet eivät ole riittävän kestäviä, laite voi
pudota, mistä voi aiheutua henkilövahinko.
- Älä käytä muita kuin mainittuja kiinnitysmenetelmiä.
Väärä asennus voi johtaa laitteen putoamiseen, mistä
voi olla seurauksena laite- ja henkilövahinko.
- Älä sijoita laitetta muualle kuin pystysuoraan seinään.
Väärä asennus voi johtaa laitteen putoamiseen, mistä
voi olla seurauksena laite- ja henkilövahinko.
- Jätä vähintään 30 cm tilaa laitteen yläpuolelle ja yli 10
cm laitteen vasemmalle ja oikealle puolelle.
Jätä tyhjää tilaa seinän ja laitteen takalevyn väliin.
Mikäli keskusyksikön ilmanpoistoaukot peittyvät, seurauksena voi olla tulipalo.
- Käytä asennuksessa nimenomaisesti mainittuja varusteita.
Väärä asennus voi johtaa laitteen putoamiseen, mistä voi
olla seurauksena laite- ja henkilövahinko.
- Estä kiinnitysruuveja ja verkkojohtoa koskemasta
seinän sisällä oleviin metalliosiin asennuksen aikana.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku.
- Huomioi turvakerroin materiaalin kantavuudessa
(noin 10 kertaa laitteen paino).
Riittämätön kantavuus voi johtaa laitteen putoamiseen,
mistä voi olla seurauksena henkilövahinko.
- Kun irrotat keskusyksikön, irrota myös seinäkiinnitysruuvit.
Muuten seinäkiinnitysruuvit voivat aiheuttaa henkilövahingon.
- Seinän täytyy kestää 20 kg paino kullekin ruuville.
Riittämätön kantavuus voi johtaa laitteen putoamiseen
pitkänkin ajan kuluttua.
- Asenna laite korkeudelle, josta USB-liitin ja painikkeet
näkyvät selvästi ja niitä on turvallinen käyttää.
Väärä asennus voi johtaa laitteen putoamiseen, mistä voi
olla seurauksena laite- ja henkilövahinko.
-
Älä pura tai muuta seinäkiinnikettä.
Se voi johtaa laitteen putoamiseen, mistä voi olla
seurauksena laite- ja henkilövahinko.
Asennustarvikkeet
Säilytä asennustarvikkeet lasten ulottumattomissa.
Lapsi voi yrittää niellä niitä.
Mukana toimitetut tarvikkeet
Ruuvit (RFAX1020)
> 2 kiinnitysruuvia B (XYN3+J10FJ)
> 1 turvakiinnike (RMKX1015)
Seinätelinepaketti (RFAX1021)
> 1 Seinäteline (RGQX1004)
Neliosaiset pehmikkeet (RKAX0028-K)
Erikseen myytävät asennustarvikkeet (ei mukana)
2 seinäkiinnitysruuvia C
1 turvakiinnikeruuvi C
Käytä ruuveja, joiden nimellislävistäjä on 4 mm
ja jotka sopivat seinämateriaaliin (esim. puu, teräs, betoni).
Seinäkiinnitysohjeet
• Ennen kuin asennat laitteen, sammuta siitä virta ja irrota verkkojohto pistorasiasta.
• Kiristä ruuvit hyvin, jotta kiinnitys ei ole löysä missään asennusvaiheessa.
1. Irrota jalusta laitteesta.
1) Irrota kiinnitysruuvi A (2 kpl) laitteen pohjasta.
Säilytä irrottamasi ruuvit hyvin.
2) Vedä jalusta irti laitteesta.
Laitteen pohja
Jalusta
Pehmeä liina
Kiinnitysruuvi
2. Kiinnitä seinäteline laitteen takalevyyn.
1) Kohdista seinätelineen ja laitteessa olevat ulokkeet,
ja työnnä kunnes se napsahtaa paikalleen.
Seinäteline (alhaalta)
Kiinnitysruuvi
2) Kiinnitä seinäteline kiinnitysruuveilla B (2 kpl).
(Vääntömomentti: 1,2 Nm - 1,5 Nm)
Uloke
Laitteen takalevy
3. Kiinnitä seinäkiinnitysruuvit seinään.
1) Mittaa ja merkitse seinäkiinnitysruuvien C kiinnityskohdat (2 kpl). Kiinnitä ne seinään.
-
-
-
-
Käytä alla olevia kuvia apuna, kun määrität ruuvien paikat.
Käytä asennuksessa molempia seinäkiinnitysruuveja.
Tarkista apuvälineellä, että ruuvit ovat samalla korkeudella.
Käytä ruuvia, joka kannattaa vähintään 20 kg painon.
Takaa
Seinä
Jokainen ruuvi on ruuvattava syvyyteen, joka mahdollistaa vähintään 20
kg painon kannattelun.
tarvittava tila
-
130
74,8
Seinäkiinnitysruuvi
Tarvittava
tyhjä tila
-
4. Kiinnitä laite seinään
1) Ripusta laite tukevasti seinäkiinnitys ruuvien (C) varaan.
- Kytke FM/AM-antenni, ennen kuin
ripustat laitteen seinään (s.3).
- Kun olet ripustanut laitteen seinään, irrota otteesi varovaisesti samalla tarkistaen, että kiinnitys on tukeva.
Seinä
Seinäkiinnitysteline
Sovita molemmat ruuvit hyvin näihin koloihin.
5. Kiinnitä turvakiinnike.
1) Kiinnitä turvakiinnike seinätelineeseen.
2) Ruuvaa turvakiinnikeruuvi (C) kiinni,
niin turvakiinnike kiinnittyy seinään.
Turvakiinnikeruuvi
Putoamisen estämisen varotoimi (valinnainen)
1) Pujota teräslanka (myydään erikseen) seinätelineen aukosta ennen vaihetta 4 (yllä).
2) Kiinnitä lanka seinään ruuvilla (myydään erikseen)
vaiheen 5 jälkeen (vas).
Turvakiinnike
- Kiinnitä ruuvi lankaan niin, että löysää on enintään
5 cm keskusyksikön puoleisessa päässä.
Metallikehys
Ruuvi
Kiinnitetty seinään
Lanka
Lanka
Aukko, josta
lanka pujotetaan
Laitteen irrottaminen seinästä
1 Irrota turvakiinnikeruuvi (C) ja turvakiinnike.
2 Irrota laite seinästä.
3 Irrota kiinnitysruuvit (B) (2 kpl).
4 Paina lukitsevat osat alas ja vedä seinäteline pois laitteesta (oik).
5 Kiinnitä jalusta laitteen pohjaan kiinnitysruuveilla (A) (2kpl).
6 Irrota kiinnitysruuvit (C) (2 kpl) seinästä.
-
Kynä tai tylppä esine
Irrota teräslanka ennen vaihetta 1,
mikäli käytit sitä.
Lukitusmekanismit
Painikkeet
Kauko-ohjain
Suluissa on viittaus käyttöohjeen sivulle.
1 Valmiustila - toimintatila [O] [O/I] (8,10)
Kytke laite valmiustilaan / toimintatilaan. Valmiustilassa laite käyttää vähän sähköä.
2
[SLEEP] (10) Uniajastin
3
Numerot [1-9, 0, >10] (8, 9, 10)
2-numeroisen luvun valinta, esim.16:
[>10] - [1] - [6]
3-numeroisen luvun valinta, esim. 226:
[>10] - [>10] - [2] - [2] - [6]
4 [DEL] Poista viimeinen raita (8)
15 [ iPod]
[iPod OPEN CLOSE]
16 [ CD]
[CD OPEN/CLOSE] (8)
Levykelkan avaaminen/sulkeminen.
17 [
, PLAY] (10) Toiston ajastin ON/OFF
18 [CLOCK/TIMER] (10) Kello ja ajastin
19 [VOL +, -], [-VOLUME+] Äänenvoimakkuus
5 [PROGRAM] (8,9)
[REPEAT] (8,9)
[PLAY MODE] (9)
6 [USB u/II ] (14)
[CD u/II] (8, 9)
[ u/II] (12)
[RADIO] (9)
[iPod u/II] (11)
[AUX] (10)
7 [n
14 [TUNE MODE] (9) Viritystilan valinta
20
[MUTE]
Mykistää äänen.Poista toiminto käytöstä
painamalla painiketta uudelleen, säätämällä
äänenvoimakkuutta tai sammuttamalla laite.
21 [D.BASS] (12) Bassotehostus
22 [BASS/TREBLE] (12)
Basson/diskantin säädön valinta
] Stop (8,12)
23 [SURROUND] (12) Tilaääni
8 [RE-MASTER] Re-master on/off (10)
24 [
9
25 [
[iPod MENU] (12) iPodin valikko
]
MENU]
10 [PRESET EQ] (11) Taajuuskorjain
26 [Itt/tt] ja [uu/uuI] (8,9,,12)
11 [qp] (8,9,11,12)
[Itt], [uuI] (8,9,,12)
[OK] (8,11,12)
12 [DISPLAY, DIMMER] (9,14) Näyttötietue
Himmentää etulevyn näytön,kun pidät painikkeen painettuna. Paina uudelleen, niin valo
syttyy.
27 [FM, AM, AUX]
13 [AUTO OFF]
Auto Off -toiminto kytkee laitteesta virran pois,
jos sitä ei ole käytetty 30 minuuttiin (paitsi jos
toimintatilana on radio). Kytke toiminto käyttöön
painamalla painiketta kahdesti.
Keskusyksikkö
Kauko-ohjain
28 USB-liitin
29 Valmiustilaliitin
30 Mikrofoni
31 Bluetooth-ilmaisin
32
Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Osoita kauko-ohjaimella signaalivastaanotinta enintään 7 metrin päässä suoraan
laitteen edessä. Tarkista, ettei välissä ole
esteitä.
Painikkeet toimivat kuten kauko-ohjaimen vastaavat painikkeet. Voit käyttää niitä kauko-ohjaimen sijasta.
ylhäältä
Laita tämä pää ennen toista päätä
Paristot
- Käytä mangaanikuivapareja tai alkaalikuivapareja.
- Laita paristot kauko-ohjaimessa olevien napaisuusmerkkien (+ ja -)
suuntaisesti.
- Poista paristot, ellei kauko-ohjainta aiota käyttää pitkään aikaan.
- Säilytä paristot viileässä ja valottomassa paikassa.
- Paristot eivät kestä lämpöä eivätkä tulta.
- Älä jätä akkuja/paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen
pitkäksi aikaa, jos ovet ja ikkunat ovat kiinni.
- Jos paristoja käsitellään väärin, niistä voi vuotaa elektrolyyttiä. Se
voi aiheuttaa tulipalon.
edestä
näyttö
n. 30 o
n. 30 o
signaalilähetin
Kiellettyä on:
- uusien ja vanhojen paristojen laittaminen samaan paristotilaan
- erityyppisten paristojen laittaminen samaan paristotilaan
- paristojen purkaminen tai oikosulun aiheuttaminen niillä
- alkali- tai mangaaniparistojen lataaminen
- käyttää paristoa, jonka suojakuori on osittainkin irti.
CD-toiminnot
Perustoisto
Levyn laittaminen soittimeen
[1] Kytke laite toimintaan painamalla [O].
[1] Kytke laite toimintaan painamalla [O].
[2] Avaa levytilan liukuovi painamalla [
[2] Laita levy soittimeen (vas.).
CD].
[3] Käynnistä toisto painamalla [CD /II].
Toiston lopettaminen
Paina [.
].
Toiston keskeytys
Paina [CD /II] toiston aikana.
Jatka painamalla uudestaan.
Raidan ohitus
Ohitus: Paina [I] tai [I].
Haku raidan sisällä [CD]
Haku: Pidä painettuna [I] tai [I].
Albumin ohitus [MP3]
Paina toiston aikana [qp].
Toistokohdan valinta (toisto alkaa valitsemastasi raidasta)
[CD]
Valitse raita numeropainikkeilla.
[MP3]
1) Valitse albumi [qp]-painikkeella.
 2) Paina kerran [I]. Valitse raita sitten
numeropainikkeilla.
[3] Laita etikettipuoli itseäsi kohti.
Kallista CD-levyä ja liu’uta se paikalleen.
PROGRAM - Soitto-ohjelma
[4] Laita levy keskusulokkeen ympärille. Paina levyä. Se
napsahtaa paikalleen.
Soitto-ohjelmassa voi olla enintään 24 raitaa.
[1] Paina [CD /II], sitten [n
[2] Paina [PROGRAM] .
[CD]
[3] Valitse raita numeropainikkeilla.
Laadi ohjelma toistamalla tätä vaihetta.
[4] Käynnistä toisto painamalla [CD /II] tai [OK].
[MP3]
[3] Valitse albumi painelemalla [qp ]
[4] Paina kerran [I].
Valitse sen jälkeen raita numeropainikkeilla.
[5] Paina [OK].
Toista vaiheet 3-5, jos haluat lisätä ohjelmaan muita
raitoja.
[6] Käynnistä toisto painamalla [CD /II].
[5] Sulje liukuovi painamalla [ CD].
Älä jätä sormia liukuoven väliin sen sulkeutuessa,
sillä se voi aiheuttaa lievän vahingon.
Levyn poistaminen
[1] Avaa liukuovi painamalla [
].
CD] .
[2] Tartu levyn keskiosaan ja oikeaan yläreunaan ja vedä
oikeasta yläreunasta, niin levy irtoaa keskikohdasta.
[3] Kallista levyä, jotta se ei osu liukuoveen, ja ota levy pois.
- Jos suljet liukuoven väkisin, seurauksena voi olla vahinko.
- Varo, ettei CD-levy osu liukuoveen, kun otat levyn pois
soittimesta.
Soitto-ohjelman toiston kytkeminen pois käytöstä
Paina [PROGRAM], kun soitin on
perustilassa (stop). ”PGM” häviää näytöstä.
Soitto-ohjelman soittaminen uudelleen
Paina [PROGRAM] laitteen ollessa perustilassa.
Paina sitten [CD /II].
Soitto-ohjelman sisällön tarkastelu
- Paina [I ] tai [I] perustilan (stop) aikana,
kun näytössä on “PGM”.
- Ohjelmoinnin aikana paina kaksi kertaa [PROGRAM] sen
jälkeen, kun “PGM” on tullut näyttöön.
- Selaa sitten ohjelmaluetteloa
painikkeilla [I ] tai [I].
Poista viimeinen raita
Paina [DEL] perustilassa (stop).
Kaikkien raitojen poistaminen ohjelmasta
Paina [n ], kun soitin on perustilassa (stop).
Näyttöön tulee CLR ALL.
Paina painiketta uudelleen 5 sekunnin kuluessa,
niin kaikki raidat häviävät ohjelmasta.
Soitto-ohjelma häviää muistista, kun avaat liukuoven.
Radion toiminnot
DISPLAY - Näytön tietueet
Saat näkyviin tietoja parhaillaan soivasta raidasta.
Käyttäjän ohjaama viritys
[1] Valitsenäyttötietue painelemalla [DISPLAY,-DIMMER] toiston tai taukotilan aikana:
• Näytössä näkyy enintään 30 merkkiä.
• Tukee 1.0 ja 1.1 ID3-tunnisteita. Muu tekstidata ei näy.
1)
2)
3)
”ST” näkyy, kun viritin vastaanottaa FM-stereolähetystä.
PLAY MODE - Toistotapa
[1] Paina [CD /II].
[2] Valitse toistotapa painelemalla [PLAY MODE].
1TR
yksi raita
1ALBUM [MP3]
yksi albumi
RND
satunnaistoisto
1ALBUM RND [MP3]
yksi albumi satunnaisesti
Soittaa numeropainikkeilla valitsemasi raidan.
Soittaa [qp]-painikkeilla valitsemasi albumin.
Soittaa levyn raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Soittaa valitsemasi albumin raidat
satunnaisessa järjestyksessä. Valitse albumi [qp]- painikkeilla.
Valitse “FM” tai “AM” painamalla [RADIO].
Valitse “MANUAL” painamalla [TUNE MODE].
Hae aseman viritystaajuus painelemalla
[I] tai [I].
Automaattihaku
1) Toista vaiheet 1 ja 2 (edellä).
2) Pidä painettuna [I] tai [I],
kunnes viritystaajuus muuttuu nopeasti.
- Voit keskeyttää haun painamalla uudestaan [I] tai [I].
- Automaattihaku ei löydä asemaa, jos signaali on huono.
FM-lähetyksen äänen parantaminen
1) Pidä painettuna [PLAY MODE]-painike, kunnes näyttöön
tulee “MONO”. Poista mono-ääni käytöstä painamalla painiketta uudelleen pitkään.
• Satunnaistoiston aikana et voi hakea ohitustoiminnolla edellistä
raitaa.
- Monoääni kytkeytyy pois käytöstä, jos muutat viritystaajuutta.
• Valitsemasi toistotapa kytkeytyy pois käytöstä, kun avaat liukuoven.
- Normaalin kuuntelun aikana ei kannata käyttää monoääntä.
• Jos haluat uusintatoistaa soitto-ohjelman tai valitun toistotilan,
paina [REPEAT]. Poista toiminto käytöstä painamalla painiketta
AM-äänen laadun parantaminen
uudelleen.
Lisätietoja CD-R/RW-levyistä
• Tämä laite toistaa CD-R/RW -levyt, joille on tallennettu CDDA- tai MP3-dataa.
• Käytä audion tallentamiseen tarkoitettua CD-DA-levyä ja
viimeistele* levy tallentamisen jälkeen.
* Tallentamisen jälkeen tehtävä vaihe, joka mahdollistaa
CD-R/CD-RW-audiolevyjen toiston CD-R/CD-RW-soittimessa.
• Tallennusolosuhteet voivat estää levyn toistamisen tässä
laitteessa.
• Älä soita erikoismuotoiltuja CD-levyjä.
• Älä kiinnitä levyyn etikettejä tai tarroja.
• Älä käytä sellaisia CD-levyjä, joiden etiketti tai tarra on irtoamaisillaan tai joiden etiketin tai tarran alla on liikaa liimaa.
• Älä kiinnitä levyyn naarmuilta suojaavaa suojusta tai muuta
lisävarustetta.
• Älä kirjoita levyyn.
• Älä puhdista CD-levyä nesteellä (Pyyhkäise se puhtaaksi
kuivalla, pehmeällä liinalla).
MP3-tiedostojen tekeminen tässä laitteessa toistettavaksi
• Raitojen ja albumien enimmäislukumäärä: 999 raitaa, 255
albumia.
• Pakkaus: 64 kbps - 320 kbps (stereo) 128 kbps (stereo) on
suositus.
• Levyformaatti: ISO9660 level 1 ja level 2 (ei extended format).
• Raitojen ja kansioiden lukumäärä sekä kansiorakenne
vaikuttavat sisällysluettelon lukemiseen kuluvaan aikaan.
MP3-tiedostoihin liittyvät rajoitukset
• Tämä laite toistaa levyn, jolle on tallennettu monta kertaa.
Toiston aloittamiseen saattaa kulua tavallista kauemmin
aikaa.
• Tämä laite ei pysty toistamaan tiedostoja, jotka on laadittu
ns. packet write -tekniikkaa käyttävällä ohjelmistolla (tallentaa dataa pienissä erissä).
• Jos levyllä on MP3-tiedostojen lisäksi normaalia audiodataa
(CD-DA), laite toistaa levyn sisäreunan puolelle tallennetut
tiedostotyypit.
• Jos levyllä on MP3-tiedostojen lisäksi muuta audiodataa
(esim. WMA tai WAV), laite toistaa vain MP3-raidat.
• MP3-raitojen laatimistapa saattaa aiheuttaa sen, etteivät
raidat soi numeroidussa järjestyksessä tai lainkaan.
1) Paina [RADIO], kunnes valittuna on “AM”.
2) Pidä painettuna [TUNE MODE] toistuvasti, kunnes asetuk sena on “BP 1”, “BP 2”, ”BP3” tai ”BP4”.
Muistipaikat
Voit tallentaa muistiin 30 FM-asemaa ja 15 AM-asemaa.
Valmistelu:
- Valitse “FM” tai “AM” painamalla [RADIO].
Automaattihaku ja -tallennus
1) Valitse [PLAY MODE] -painikkeella “CURRENT” (nykyinen
taajuus) tai “LOWEST” (pienin taajuus).
2) Käynnistä muistiin tallennus pitämällä [PROGRAM]-painike painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.
Käyttäjän ohjaama haku ja tallennus
1)
2)
3)
4)
5)
Valitse “MANUAL” painamalla [TUNE MODE] .
Hae aseman viritystaajuus painelemalla
[I ] tai [I].
Paina [PROGRAM].
Valitse muistipaikka numeropainikkeilla.
Jos muistipaikalla on jo asema, uusi asema tallentuu sen
päälle.
Toista vaiheet 2-4, jos haluat tallentaa lisää asemia.
Muistipaikka-aseman kuuntelu
1) Valitse “PRESET” painamalla [TUNE MODE] .
2) Hae muistipaikka painelemalla [I ] tai [I].
Vaihtoehtoisesti valitse muistipaikka-asema numeropainikkeella.
AM-taajuustarkkuus
Viritin pystyy hakemaan AM-taajuuksia 10 kHz:n tarkkuudella.
Jos haluat valita taajuustarkkuudeksi 10 kHz (vain keskusyksiköstä):
1) Valitse [FM,AM,AUX]-painikkeella AM.
2) Pidä painettuna [FM,AM,AUX]-painike.
Muutaman sekunnin kuluttua näyttöön tulee nykyinen minimitaajuus.
2) Pidä painettuna [FM,AM,AUX]-painike.
Kun minimitaajuus vaihtuu, päästä irti painikkeesta.
- Kun haluat palauttaa alkuperäisen tarkkuuden, toista edelliset vaiheet.
- Kun asetus on muuttunut, aiemmin tallennetut muistipaikka-asemat häviävät muistista.
RDS-radio
1) Painele [DISPLAY, DIMMER].
Tarkasta asetukset (kun laite on toimintatilassa tai valmiustilassa)
Valitse ajastin 1, 2 tai 3 painelemalla [CLOCK/TIMER].
Peru ajastin
Poista ajastinmerkki painamalla [
PLAY] kahdesti.
• Ajastin käynnistyy määrätyllä hetkellä, mutta lisää äänenvoimakkuutta vähitellen määrätylle tasolle.
Uniajastin
Voit ajastaa laitteen sammumaan tietyn ajan kuluttua.
PS > PTY > [taajuus]
1) Valitse jäljelle jäävä toiminta-aika (minuuteissa)
painelemalla [SLEEP].
PS: Asemannimi, PTY: Ohjelmatyyppi
RDS-tekstitieto ei välttämättä näy, jos vastaanotto-olosuhteet
ovat huonot.
Kellon ajastaminen
Näytössä näkyvä tietue vaihtuu joka painalluksella:
30 MIN > 60 MIN > 90 MIN > 120 MIN > OFF
Jäljellä olevan toiminta-ajan tarkastaminen
Paina kerran [SLEEP].
•­ Voit yhdistää uniajastimen toiston ajastimeen.Laite noudattaa ensisijaisesti uniajastinta. Älä ohjelmoi aikoja päällekkäin.
• Kun “AUTO OFF” -toiminto on käytössä (ON) ja laite on
ollut käyttämättömänä 30 minuuttia, laite sammuu, vaikka
toiston ajastin tai uniajastin ei olisi vielä toiminut.
Laitteessa on 24-tunnin näyttö.
1) Valitse [CLOCK/TIMER]-painikkeella ”CLOCK”.
2) 5 sekunnin kuluessa sinun on asetettava kello aikaan.
Tee se painikkeilla [qp].
Pidä painettuna, niin aika muuttuu nopeammin.
3) Vahvista kellonaika painamalla [OK].
- Kellonajan tarkastus: Paina [CLOCK/TIMER].
-­ Säädä kello oikeaan aikaan säännöllisesti.
Toiston ajastin
Voit määrätä, millä hetkellä valitsemasi ohjelmalähde alkaa
soida. Laitteessa on 3 toiston ajastinta.
Valmistelut
- Kytke laite toimintaan ja ajasta kello (ks. edellä).
- Valmistele ohjelmalähde (levy, radio, iPod/iPhone, Bluetooth,
USB tai AUX-laite). Säädä äänenvoimakkuus.
1)
2)
3)
4)
Ohjelmalähteen tai äänenvoimakkuuden vaihtaminen
1 Poista ajastinmerkki painamalla [ PLAY] kahdesti.
2 Muuta ohjelmalähdettä / äänenvoimakkuutta.
3 Tee vaiheet [5] ja [6] (vas).
Huom!
Saat näkyviin lähettävän aseman nimen ja ohjelmatyypin.
Jos kuuntelemasi radioasema lähettää RDS-tietoja, etulevyn
näytössä näkyy ”RDS”.
Asetuksien muuttaminen
Tee vaiheet [1] - [4] (vas)
Painele [CLOCK/TIMER], kunnes valittuna on toiston
ajastin.
5 sekunnin kuluessa sinun on asetettava aloitusaika:
Tee se painikkeilla [qp].
Paina [OK].
Aseta lopetusaika: toista vaiheet 2-3.
Ajastin toimintatilaan
5) Painele [ PLAY], kunnes ajastin on käytössä.
6) Kytke laite pois toimintatilasta painamalla [O].
10
Äänisäädöt
AUX -Kannettavat
audiolaitteet
PRESET EQ - Taajuuskorjain
1) Valitse asetus painelemalla [PRESET EQ].
Asetus vaihtuu joka painalluksella:
1)
2)
Heavy: Korostaa rockin bassoja.
Clear: Selkeyttää korkeita ääniä.
Soft: Taustamusiikille
Vocal: Korostaa lauluääntä
Flat: Normaali toisto
Basso / diskantti
Korosta kuuntelumieltymyksesi mukaan matalia tai korkeita
ääniä.
Kytke audiokaapeli AUX -liittimeen.
Liitintyyppi: 3.5 mm, stereo
Paina [AUX] ja käynnistä ohjelman toisto kannettavasta laitteesta.
Voit valita kannettavasta laitteesta tulevan signaalin
tulotason:
Valitse [PLAY MODE] -painiketta painelemalla HIGH tai
NORMAL.
- Sammuta taajuuskorjain tai säädä kannettavan laitteen äänisignaali hiljaiseksi, jotta toisen laitteen tulosignaalin taso
olisi vähäinen, ennen kuin teet kytkennän. Jos tulosignaalin
taso on suuri, ääni säröytyy.
- Lisätietoja toisen laitteen käyttöohjeessa.
- Lisälaitteita ja johtoja ei toimiteta laitteen mukana.
Kauko-ohjauskoodin
ohjelmointi
1) Valitse basso- (BASS) tai diskanttiäänialue (TREBLE)
tehostettavaksi painamalla [BASS/TREBLE].
2) Säädä äänialueen kuuluvuutta painikkeilla [qp].
Säätöalue: -4 - +4
Tämä toiminto luo stereoäänestä kolmiulotteisen äänimaiseman.
Perusasetuksen mukaan kauko-ohjaimen ja keskusyksikön
käytössä on koodi REMOTE 1. Muuta kauko-ohjaimen
koodiksi REMOTE 2, jos kauko-ohjain vaikuttaa myös muiden
laitteiden toimintaan.
1) Valitse tilaääni käyttöön (ON) tai pois käytöstä (OFF)
toiston aikana painamalla [SURROUND].
Keskusyksikön koodin muuttaminen koodiksi REMOTE 2
(vain keskusyksiköstä)
Tilaääni
- Jos toiminto aiheuttaa häiriöitä FM-stereolähetykseen,
poista tilaäänitehoste käytöstä.
D.BASS - Basson tehostus
Voimista halutessasi bassoa.
1) Kytke D.BASS-tehostus käyttöön (ON) tai pois käytöstä
(OFF) toiston aikana [D.BASS]-painikkeella.
1) Valitse [FM,AM,AUX]-painikkeella AUX.
2) Pidä [FM,AM,AUX]-painike painettuna, ja paina sitten
myös [2]-painiketta, kunnes näyttöön tulee “REMOTE 2”.
3) Pidä painettuina [OK] ja [2] vähintään 2 sekuntia.
Koodin REMOTE1 palautus käyttöön
Tee vaiheet 1 - 2: käytä painiketta [1] painikkeen [2] sijasta.
(“REMOTE 1” tulee keskusyksikön näyttöön.)
Remaster - Luonnollisempi
äänentoisto
1) Valitse toiminto käyttöön (ON) tai pois käytöstä
(OFF) toiston aikana painelemalla [REMASTER] painiketta.
- Digitaalinen remasterointi vaikuttaa MP3-tiedostoihin.
- Analoginen remasterointitoiminto vaikuttaa
ohjelmalähteisiin iPod/iPhone ja AUX.
11
iPod / iPhone
iPhone
iPodin/iPhonen kytkeminen
1)  Avaa liukuovi painamalla [
- Kaikkia puhelimen toimintoja voi ohjata vain iPhonen
kosketusnäytöstä.
- Laite ei näytä saapuvia puheluja eikä puhelimen toimintatilaa. (Kytke iPhone tähän laitteeseen Bluetooth-yhteydellä (s. 13), jos haluat nauttia lisäominaisuuksista.)
- Saapuvan puhelun soittoääni kuuluu iPhonen kaiuttimesta. Kun tämä laite on iPod/iPhone-käyttötilassa, soittoääni kuuluu myös tämän laitteen kaiuttimista.(Kytke
iPhone tähän laitteeseen Bluetooth-yhteydellä (s. 13),
jos haluat nauttia lisäominaisuuksista).
- iPhonen kytkeminen/irrottaminen tästä laitteesta ei
katkaise puhelua.
- Ei ole olemassa Apple Inc:in teknisiä määrityksiä, jotka
takaisivat iPhonen edellä kuvatun toiminnan. Uudet
iPhone-mallit ja uudet iPhone-päivitykset saattavat
toimia eri tavoin.
iPod] .
Telakkasovitin Uloke
2) Laita siihen iPodillesi/iPhonellesi
sopiva telakkasovitin
(ei mukana).
Laita iPod/iPhonetelakkasovittimen
ulkonevat osat
itseäsi kohti ja laita
se pää ensin, työn- Telakkakytkin Liitin
nä sitten vastapuolelta, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
3)  Avaa iPod/iPhone-telakan
lukitus painamalla [ ] .
Vedä sitten telakkakytkintä,
niin iPod/iPhone-telakka
kallistuu.
iPodin/iPhonen lataaminen
- Etulevyn näytössä näkyy ”iPod charging”, kun iPod/iPhone latautuu keskusyksikön ollessa valmiustilassa.
- Tarkasta, onko iPodin/iPhonen akku latautunut täyteen.
Ellet käytä iPodia/iPhonea pitkään aikaan sen jälkeen,
kun akku on latautunut täyteen, irrota soitin tästä laitteesta, koska muuten akku tyhjenee itsekseen. (Yhden
täyteen latautumisen jälkeen akun lataus ei käynnisty
uudelleen).
4) Laita iPod/iPhone (ei mukana) telakkaan.
Poista ensin laite omasta
kotelostaan.
5) Työnnä telakkakytkin takaisin, kunnes se napsahtaa.
6) Sulje liukuovi painamalla
[ iPod].
iPodin/iPhonen
irrottaminen
Yhteensopivat iPodit
Paina
Nimi
1) Toista vaiheet 1 ja 3 (edellä).
2) Vedä iPod/iPhone suoraan irti telakasta.
3) Toista vaiheet 5-6 (edellä).
- Ellei iPod/iPhone-telakka ole kallistettuna, kun kytket tai
irrotat iPod/iPhonea, liittimet voivat vioittua.
- Kun laitat iPod/iPhone-laitteen tähän laitteeseen, käytä
joko iPodin/iPhonen mukana toimitettua telakkasovitinta tai
Apple Inc:in myymää sovitinta.
- Pienennä äänenvoimakkuus keskusyksiköstä, ennen kuin
kytket/irrotat iPodin/iPhonen.
Toiston aloittaminen
Paina [iPodu/II]
Raidan toiston
keskeytys (pause)
Paina [iPodu/II]
tai [n ].
Raidan ohitus
Paina [I ] tai
[I].
Parhaillaan soivan
raidan pikahaku
Pidä painettuna
[I] tai [I].
Yhteensopivat iPhonet
Nimi
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
iPodin/ iPhonen valikon avaaminen / Paina toiston aikana
paluu edelliseen valikkoon
[iPod MENU] (vain
kauko-ohjain)
kohdan valinta iPodin/iPhonen
valikosta
Paina [qp], sitten
[OK] (vain kaukoohjain)
Muistin koko
iPod nano 5th generation (video camera) 8 GB, 16 GB
iPod shuffle 3rd generation
2 GB, 4 GB
iPod touch 2nd generation
8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
iPod classic
120 GB, 160 GB (2009)
iPod nano 4th generation (video)
8 GB, 16 GB
iPod classic
160 GB (2007)
iPod touch 1st generation
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod nano 3rd generation (video)
4 GB, 8 GB
iPod classic
80 GB
iPod shuffle 2nd generation
1 GB, 2 GB
iPod nano 2nd generation (aluminum)
2 GB, 4 GB, 8 GB
iPod 5th generation (video)
60 GB, 80 GB
iPod 5th generation (video)
30 GB
iPod nano 1st generation
1 GB, 2 GB, 4 GB
iPod shuffle 1st generation
512 MB, 1 GB
iPod 4th generation (colour display)
40 GB, 60 GB
iPod 4th generation (colour display)
20 GB, 30 GB
iPod 4th generation
40 GB
iPod 4th generation
20 GB
iPod mini
4 GB, 6 GB
iPod 3rd generation
30 GB, 40 GB
iPod 3rd generation
10 GB, 15 GB, 20 GB
iPod 1st + 2nd generation
5 GB, 10 GB, 20 GB
12
Muistin koko
16 GB, 32 GB
8 GB, 16 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB
Yhteensopivuuteen vaikuttaa iPodin/iPhonen ohjelmistoversio
Bluetooth
Mikä on Bluetooth?
Bluetooth-tekniikalla voit tehdä langattoman kytkennän toiseen
elektroniikkalaitteeseen.
Bluetooth-käyttö
Valmistelu:
Muodosta Bluetooth-laitteen ja tämän laitteen välille pariliitos,
joka mahdollistaa äänen välittämisen.
nTaajuuskaista
1 Valitse [ u/II]-painikkeella Bluetooth.
Kun teet näin ensimmäisen kerran, pariliitoksen muodostus
käynnistyy automaattisesti.
n Tämän laitteen sertifiointi
Tämä laite täyttää taajuusrajoitukset ja on saanut sertifioinnin
2 Pariliitoksen muodostustilassa avaa Bluetooth-laitteen
Bluetooth-valikko ja käynnistä Bluetooth-haku tämän laitteen
löytämiseksi (SC-HC40).
- Lue Bluetooth-laitteen yhteydenmuodostuksesta lisäohjeita
Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.
- Jos laite pyytää salasanaa, näppäile“0000” (Bluetooth-laitteet
jotka eivät ole 2.1+EDR-yhteensopivia ).
Tämä laite käyttää 2.4 GHz:n taajuuskaistaa, mutta muut
laitteet voivat käyttää samaa taajuuskaistaa. Vältä häiriöt muiden langattomien laitteiden kanssa noudattamalla alla olevia
varoituksia.
taajuuskaistoja koskevien lakien nojalla, joten langattoman
laitteen käyttölupaa ei tarvita. Seuraavat seikat ovat kuitenkin
lain mukaan rangaistavia:
- Laitteen avaaminen/muuttaminen.
- Laitteen takalevyssä olevien tunnistemerkkien poistaminen.
n Käyttöä koskevat rajoitukset
- Langaton signaalinvälitys ja/tai käyttö kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei ole taattua.
- Yhteensopivat matkapuhelimet, jotka kykenevät langattomaan
tiedonsiirtoon, käyttävät ja vastaavat Bluetooth SIG, Inc:
n määrittämiä standardeja. Jos matka puhelin on optimoitu
vastaamaan standardeja, jotkin toiminnot saattavat toimia.
Siitä huolimatta matkapuhelimen tekniset tiedot ja asetukset
saattavat aiheuttaa sen, että yhteyttä ei voi muodostaa, eikä
toimintatapaa, näyttöä tai käyttöä taata.
- Tämä laite tukee Bluetoothin turvatoimintoja, mutta käyttöympäristö ja/tai asetukset voivat aiheuttaa sen, että turvataso ei
ole riittävä. Noudata varovaisuutta, kun siirrät dataa langattomasti.
- Huomaa, ettei Panasonic ole vastuussa datasta ja/tai tiedoista,
jotka saattavat altistua häiriöille langattoman siirron aikana.
n Käyttöalue
Käytä tätä laitetta 10 metrin esteettömällä alueella. Käyttöalue
saattaa pienentyä, jos välissä on esteitä, häiriötä aiheuttavia
laitteita, ihmisiä tai rakenteita. Huomaa, ettei mainittu toimintaalue ole taattu.
n Vaikutukset muista laitteista
- Saattaa olla, ettei laite toimi oikein tai huomaat toimintahäiriöitä
(kuten äänen rikkoutumista), kun laitteen lähelle tuodaan muita
laitteita. Signaalihäiriöiden estämiseksi suosittelemme, että laite
pidetään kaukana seuraavista laitteista käytön aikana:
mikroaaltouuni/langaton LAN/elektroniikkalaite/Audio &
Video -laite/toimistolaitteet/langattomat digitaalipuhelimet/
faksit jne.
- Jos asut lähellä ohjelmalähetysasemaa ja signaali on liian
voimakas, tämä laite ei välttämättä toimi kunnolla.
- Jos käytössäsi on kannettava tietokone, jossa on langaton
LAN-lähetin, älä käytä tätä laitetta ja langatonta LANia samaan
aikaan.
- Jos häiriöitä ilmenee yli 5 metrin etäisyydellä langattomasti
toimivasta LAN-laitteesta, sammuta langattoman LAN-laitteen
virta.
nRajoituksia laitteen tarkoitettuun käyttön
Tämä laite on tarkoitettu normaaliin, yleiseen käyttöön. Tätä
laitetta ei ole kehitetty eikä valmistettu siinä tarkoituksessa,
että se olisi ”erityistä turvallisuutta” vaativassa tai vaarallisessa
tilanteessa. Älä käytä tätä laitetta sellaisessa tilanteessa.
* Seuraavissa on esimerkkejä tilanteista, joissa vaaditaan
äärimmäistä varovaisuutta ja jotka voivat suoraan johtaa kuolemaan tai vakavaan ruumiilliseen vahinkoon.
esim.) ydintekniikka, ja seuraavien laitteiden käyttö: ydinreaktori/lentoaluksen automaattiohjaus/lennonjohtojärjestelmät/
raskaan rahtilaitteiston ohjausjärjestelmät/elvytyslaitteistot ja
elämää ylläpitävät laitteistot/asejärjestelmien ohjausjärjestelmä/ ohjusten laukaisujärjestelmät jne.
3 Mikäli pariliitoksen muodostaminen onnistuu, pariliitokseen
kytketyn laitteen nimi näkyy 2 sekunnin ajan. Bluetooth-merkkivalo syttyy. Laite on nyt valmis käytettäväksi Bluetooth-laitteen
kanssa.
- Varmista, että Bluetooth-laite tukee A2DP (Advance Audio
Distribution Profile) -profiilia.
- Tämä laite tukee SCMS-T-menetelmällä kopiosuojatun materiaalin A2DP-vastaanottoa.
A2DP mahdollistaa äänen suoratoiston audiolähteestä (kännykästä, tietokoneesta, kannettavasta tietokoneesta) tähän
laitteeseen Bluetooth-yhteyden välityksellä.
- Matkapuhelimen tekniset ominaisuudet tai asetukset voivat
aiheuttaa sen, ettei yhteyttä voi muodostaa, ja myös toiminta ja
näyttötietue voi olla erilainen.
- Voit rekisteröidä tämän laitteen muistiin 6 laitetta. Katkaise
yhteys nykyiseen Bluetooth-laitteeseen ja lue lisätietoja (s. 13).
- Jos rekisteröit enemmän kuin enimmäismäärän laitteita, yhteyshistorian vanhin laite häviää muistista.
Jos rekisteröit uudelleen laitteen, jonka olet jo rekisteröinyt, se
häviää muistista.
Ohjelman toisto
1 Valitse [
u/II]-painikkeella Bluetooth.
2 Käynnistä musiikin toisto Bluetooth-laitteesta. Jos laitteesta on
yhteys tähän laitteeseen, musiikki alkaa kuulua tästä laitteesta.
(Lue tarvittaessa lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.)
3 Seuraavat toiminnot voit käynnistää myös kauko-ohjaimella.
Toisto Paina [ u/II]
Seis Paina [n ]
Tauko Paina [ u/II]. Jatka toistoa painamalla
uudestaan.
Raidan ohitus Paina [Itt] tai [uuI]
- Toimintoja käyttääksesi Bluetooth-laitteen on tuettava AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) -profiilia.
- Laite ei pysty siirtämään dataa Bluetooth-laitteeseen.
- Kun toistat keskusyksiköllä iPod/iPhone-laitteen sisältämää
ohjelmaa Bluetooth-yhteyden kautta, ääntä saattaa kuulua
ajoittain laitteesta, mikäli jätät iPodin/iPhonen Bluetooth-valikon auki tai kun teet Bluetooth-rekisteröintiä ja -yhteydenmuodostusta. Jos niin käy, sulje iPodin/iPhonen Bluetooth-valikko.
- Kun toistat musiikkia iPodista/iPhonesta Bluetooth-yhteyden
välityksellä ja iPod/iPhone on kytkettynä tämän laitteen iPod/
iPhone-telakkaan, ääni ei kuulu Bluetooth-valitsimella. Valitse
valitsimella iPod, jos haluat jatkaa musiikin kuuntelua
13
Tulotaso
Bluetooth-laitteen yhteyden
katkaiseminen
Valitse Bluetooth-laitteen äänen tulotaso.
1 Valitse [PLAY MODE] -painikkeella “LEVEL 0”, “LEVEL +1”
tai “LEVEL +2”.
Valitse “LEVEL 0”, jos ääni säröytyy.
Näyttötietue
1 Valitse [DISPLAY, DIMMER]-painiketta painelemalla tietue,
jossa on tietoja kytketystä laitteesta.
BLUETOOTH > Kytketyn laitteen nimi > Kytketyt profiilit
]. “CALLING” alkaa vilkkua
Puheluun vastaa- näytössä (puhu laitteen mikrofoniin).
Paina uudestaan [ ], jos haluat siirtää
minen (IN CALL
vilkkuu)
puhelun kännykkään (“TRANSFER” vilk-
kuu. Voit nyt puhua puhelimeen.)
Puhelun sammuttaminen
Paina [n ].
Äänen säätö
Paina [+, VOL , ] (Valittavissa“TEL VOL
1” - “TEL VOL 10”).
Mikrofonin sammuttaminen
Paina [MUTE]. Poista toiminto käytöstä
painamalla painiketta uudelleen. (Kun
näkyvissä on “MIC MUTE”, soittaja ei
kuule ääntäsi).
- Tämä laite ei toimi kuulokeprofiililla (Headset Profile, HSP).
- Kun kännykkä on liian lähellä tämän laitteen mikrofonia,
saattaa kuulua kohinaa. Vie kännykkä kauas tämän laitteen mikrofonista puhelun ajaksi.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)
Panasonic Corporation ilmoittaa, että tämä laite täyttää
välttämättömät vaatimukset ja muut asiaankuuluvat
ehdot direktiivistä 1999/5/EC.
Asiakkaat voivat ladata kopion R&TTE-tuotteidemme
alkuperäisestä dokumentista DoC-palvelimeltamme:
http://www.doc.panasonic.de
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa
maissa PL, CZ, HU, SK, BG, EE, LV, RO, SI, BO, HR,
MK, RS, LT, RU, UA, KZ, BY, O.CIS
Tämä laite on tarkoitettu kuluttajille. (Kategoria 3)
Bluetooth sanamerkki ja logo ovat Bluetooth SIG (Inc):
in omistamia ja kaikkien merkkien käyttö Panasonic
Corporationin osalta on lisensoitua. Muut tavaramerkit
ja tuotenimet ovat niiden omistajien omaisuutta.
n Valitse tiedonsiirtolaatu
1 Paina [ MENU].
2 Valitse ”LINK MODE” nuolella [ylös,alas]. Paina [OK]. Valitse toimintatila nuolella [ylös,alas]. Paina [OK].
“MODE 1”: Yhteyden vakaus korostuu.
“MODE 2”: Yhteyden laatu (suuri bittinopeus) korostuu.
(Yhteys saattaa herkästi katketa tässä toimintatilassa.
Valitse siinä tapauksessa “MODE 1”).
n Auto Link -toimintatila
1 Paina [ MENU].
2 Valitse ”AUTO LINK” nuolella [ylös,alas]. Paina [OK]. Valitse toimintatila nuolella [ylös,alas]. Paina [OK].
“ON”: Automaattinen yhteydenmuodostus myös muussa
kuin Bluetooth-valintatilassa.
“OFF”: Yhteydenmuodostus vain Bluetooth-valitsintilassa.
Näitä toimintoja ei voi käyttää, jos laite on kytkettynä.
- Katkaise Bluetooth-laiteyhteys, jos haluat nähdä nämä
toiminnot.
- Kun näkyvissä on “LINKING”, [ MENU] -painike ei toimi.
- Auto Link toimii vain, jos laitteesi tukee A2DP-profiilia.
“Made for iPod”
tarkoittaa, että
elektroniikkalaite
on suunniteltu
kytkettäväksi iPodiin ja valmistaja on sertifioinut laitteen
täyttämään Applen suoritusstandardit. “Works with iPhone”
tarkoittaa, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi
iPhoneen ja valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään
Applen suoritusstandardit.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.
Yhteydenotot valtuutettuun edustajaan: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Edistyneet toiminnot
1 Paina [ MENU].
2 Valitse ”NEW DEV” nuolella [ylös,alas]. Paina [OK].
Laite kytkeytyy pariliitoksen muodostustilaan ja
“PAIRING”alkaa vilkkua näytössä.
3 Pariliitoksen muodostustilassa avaa Bluetooth-laitteen
Bluetooth-valikko ja käynnistä Bluetooth-haku tämän laitteen löytämiseksi (SC-HC40).
Jos laite pyytää salasanaa, näppäile “0000”.
Tämä laite toimii Bluetooth-handsfree-laitteena matkapuhelimellesi. Voit vastata tai sammuttaa tulevan puhelun
kauko-ohjaimella.
Paina [
2 Valitse ”YES” (kyllä) tai ”NO” (ei) nuolella [ylös,alas]. Paina
[OK].
Yhteyden voi katkaista myös estämällä Bluetooth-tiedonsiirron kytketystä Bluetooth-laitteesta.
n Lisälaitteiden rekisteröinti
Handsfree-profiili, HFP (Hands Free
Profile)
1 Valitse [ MENU]-painikkeella “DISCONNECT?. Paina
[OK].
Näkyviin tulee vahvistusviesti.
iPod on Apple Inc:in tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki.
MPEG Layer-3 -audiodekoodaustekniikkaan on Fraunhofer IIS:n
ja Thomsonin lisenssi.
14
USB-toiminnot
USB-kytkentä mahdollistaa MP3-raitojen toiston USB-massamuistilaitteesta.
Valmistelu:
- Ennen kuin kytket USB-massamuistilaitteen tähän laitteeseen, varmista, että muistilaitteen sisältämistä tiedostoista
on turvakopio jossakin muussa laitteessa.
- Emme suosittele USB-jatkokaapelin käyttöä. Tämä laite ei
tunnista kaapelin kautta kytkettyä laitetta.
1 Avaa USB-suojakansi.
2 Hiljennä äänenvoimakkuus. Kytke USB-massamuistilaite.
USB-massamuistilaite (ei mukana).
3 Käynnistä toisto painamalla [USB > / II].
Seis
Paina [n ]. Näkyviin tulee ”RESUME”. Keskeytyskohta jää muistiin.
Jatka toistoa painamalla [USB u/ II]. Poista
keskeytyskohta muistista painamalla uudestaan [n ].
Tauko
Paina [USB u/II] Paina uudelleen, niin toisto
jatkuu.
Raidan
ohitus
Albumin
ohitus
Jos haluat poistaa USB-muistilaitteen. valitse ohjelmalähteeksi muu kuin“USB”.
Jos irrotat USB-massamuistilaitteen, kun se on valittuna
ohjelmalähteeksi, laitteen sisältämät tiedot voivat vioittua.
Muuten toisto-ohjeet ovat samat kuin levyn toistoa varten
(s. 8,9).
Yhteensopivat laitteet
Laitteet, jotka on määritelty USB-massamuistiluokkaan:
- USB-laitteet jotka tukevat vain ns. bulk-siirtoa.
- USB-laitteet, jotka tukevat täyttä USB 2.0 -nopeutta.
Tietoja USB-laitteesta
• Yhteensopivat formaatit Tiedostopääte ”.mp3” tai ”.MP3”.
CBI (Control/Bulk/Interrupt) ei ole tuettu toiminto.
• NTFS-tiedostojärjestelmää käyttävä laite ei ole tuettu [tämä
laite tunnistaa vain FAT12/16/32-tiedostojärjestelmän].
• Sektorin koko saattaa aiheuttaa sen, etteivät jotkin tiedostot toistu.
• Tämä laite tunnistaa laitteesta enintään 255 albumia ja 2
500 raitaa.
• Kansiossa saa olla enintään 999 raitaa.
• Jos kytket laitteeseen moniporttisen USB-kortinlukijan,
tämä laite tunnistaa vain yhden muistikortin, tyypillisesti
ensimmäisen.
• Irrota USB-kortinlukija tästä laitteesta, kun poistat muistikortin. Muuten laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.
• Kun olet kytkenyt digitaalisen audiosoittimen USB-liittimeen, se lataantuu laitteen ollessa toimintatilassa.
Paina [Itt] tai [uuI].
Paina [qp].
Toistokoh- 1 Valitse albumi [qp] -painikkeella.
dan valinta 2 Paina kerran [uuI] ja valitse raita sitten
(toisto alkaa numeropainikkeella.
valitsemastasi
raidasta)
Perusasetusten palautus
Seuraavissa tilanteissa palauta laitteen perusasetukset.
• Painikkeet eivät toimi.
• Haluat poistaa kaikki tekemäsi asetukset.
Muistin palauttaminen alkutilaan
1 Irrota verkkojohto. (Odota vähintään 3 minuuttia, ennen kuin jatkat vaiheeseen 2)
2 Paina pohjaan etulevyn painike [O/I]. Pidä se painettuna, kun kytket verkkojohdon pistorasiaan.
“-------” tulee näyttöön.
3 Päästä irti [O/I]-painikkeesta.
Kaikkiin asetuskohtiin palautuu perusasetus. Ohjelmoi tarvittavat tiedot uudestaan.
15
Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon, tarkasta seuraavat kohdat. Jos et pysty korjaamaan toimintahäiriötä näiden ohjeiden
avulla tai jos toimintahäiriöstä ei ole mainintaa tässä luettelossa, ota yhteys huoltoon tai laitemyyjään.
Väärä näyttötietue tai toisto ei
käynnisty.
• Et ole laittanut levyä oikein; laita se oikein.
• Levy on naarmuinen tai likainen. (Soitin ohittaa raitoja.)
• Lukupäässä on kosteutta. Odota noin tunti. Yritä uudelleen.
Soitin ei tunnista MP3-raitoja.
• MP3 ei välttämättä soi, jos olet kopioinut ns. multi-session levyn,
eli levyn jolle on tallennettu monta kertaa, eikä levyn tallennuskertojen välissä ole dataa.
• Jokainen tallennuskerta on suljettava.
• Levyllä on liian vähän dataa. Sitä on oltava vähintään yli 5 Mt.
Ei ääntä, tai paljon häiriöääniä.
• MP3-pakkauslaatu on ollut huono.
• Lähellä on kännykkä.
• Lisää äänenvoimakkuutta.
• Kytke laitteesta virta pois, korjaa kytkentä, kytke laite toimintaan. Vika voi johtua kaiuttimien
liian kovasta rasituksesta liian kovan äänenvoimakkuuden seurauksena tai laitteen käyttämisestä
kuumassa ympäristössä.
Hurinaa toiston aikana.
• Laitteen johtojen lähellä on verkkojohto tai fluoresoiva valaisin.
Siirrä laitteet ja verkkojohdot etäämmälle.
Radion kuuntelun aikana kuuluu • Kytke TV tai toinen audiolaite pois päältä tai vie tämä laite kauemmas.
takova ääni tai häiriöitä.
• Kytke pois toimintatilasta AUX-liittimeen kytketty audiolaite.
AM-aseman kuuntelun aikana
kuuluu matalaa hurinaa tai
kohinaa.
• Ohjaa antenni kauemmas muista kaapeleista ja johdoista.
• Ohjaa AM-antenni pois tämän laitteen läheltä.
Lähellä olevan television kuva
häviää tai siihen tulee raitoja.
• Antenni on suunnattu ja sijoitettu väärään paikkaan.
• TV-antennikaapeli on liian lähellä tätä laitetta. Vie se kauemmas.
Kauko-ohjain ei toimi.
• Tarkista paristojen asento. (7)
Näyttö
“--:--”
• Kytkit verkkojohdon nyt ensimmäisen kerran, tai välillä on ollut sähkökatko. Ajasta kello. (s. 10)
“ADJUST CLOCK”
• Kello ei ole ajassa. Aseta kello oikeaan aikaan.
“ADJUST TIMER”
• Toiston ajastinta ei ole säädetty. Säädä toiston ajastin oikein.
“PGM FULL”
• Soitto-ohjelmassa voi olla enintään 24 raitaa. Muita raitoja ei voi
ohjelmoida.
“NO PLAY”
• Soittimessa on CD-ROM-levy, joka ei sisällä CD-DA- tai MP3-formaatin mukaista dataa. Levyä ei
voi toistaa.
“ERROR”
• Väärä toiminto. Lue käyttöohje ja yritä uudelleen.
“F61” tai “F76”
• Virransyöttöongelma. Ota yhteys laitemyyjään.
• Irrota USB-laite. Sammuta laite ja kytke se sitten takaisin toimintatilaan.
”AUTO OFF”
• Laite on ollut käyttämättömänä 29 minuuttia ja sammuu minuutin kuluttua. Peru painamalla mitä
tahansa painiketta.
“ILLEGAL OPEN”
• Liukuovi ei ole oikeassa asennossa. Sammuta laite ja kytke se sitten takaisin toimintatilaan.
“NO DEVICE”
• iPod/iPhone ei ole kytketty oikein. Lue käyttöohje ja yritä uudelleen. (s.11)
• USB-laite ei ole kytkettynä. Tarkasta kytkentä.
“REMOTE 1”
• Keskusyksikön kauko-ohjaustilana on REMOTE 1. Valitse REMOTE 1 (s.12).
“REMOTE 2”
• Keskusyksikön kauko-ohjaustilana on REMOTE 2. Valitse REMOTE 2 (s.12).
16
iPod / iPhone
iPod / iPhone ei kytkeydy toimintatilaan.
• Ennen kuin kytket iPodin / iPhonen keskusyksikköön, varmista, ettei sen akku ole tyhjä.
• Ennen kuin kytket iPodin / iPhonen telakkaan, sammuta tämä laite ja iPod / iPhone . Kytke
laitteeseen virta ja valitse oikea ohjelmalähde.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
• Varmista, että iPod / iPhone on kunnolla kytketty telakkaan. Sammuta iPod / iPhone, poista
se telakasta, aita se takaisin ja kytke takaisin toimintaan.
• Varmista, että iPod / iPhone todella soittaa jotain ohjelmaa.
• Säädä äänenvoimakkuus.
Musiikki säröytyy tai äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
• Varmista, että iPodin / iPhonen taajuuskorjain on pois käytöstä.
iPodia / iPhone ei voi ohjata kauko-ohjaimella eikä keskusyksikön painikkeilla.
• Varmista, että iPod / iPhone on kunnolla kytketty telakkaan.
• Tarkasta telakkakytkentä. Varmista, että iPod / iPhone on valittuna ohjelmalähteeksi. (s.11)
iPod / iPhone ei lataudu.
• Tarkasta kytkennät. (s.3,11)
Bluetooth
Kytketyn laitteen nimen sijasta näkyy“ * ”
• Ellei laite pysty näyttämään merkkiä, sen sijasta näkyy “ * ”.
• Jos laite tunnistaa tuntemattoman laitteen, sen nimen sijasta näkyy“ ***** ”.
Ääni pätkii, tai kuuluu kohinaa.
• Bluetooth-laitteiden välillä on yli 10 metriä. Tuo laitteet lähemmäs toisiaan.
• Laitteiden välissä on este. Poista esteet.
• Valitse “MODE 1” parantaaksesi yhteyden laatua (s. 14).
• Kännykkä aiheuttaa häiriötä.
“F70”
• Sammuta laite. Irrota verkkojohto ja ota yhteys laitemyyjään.
USB
Painike [USB >/II] ei toimi.
• Irrota USB-laite ja kytke se hetken kuluttua takaisin. Vaihtoehtoisesti sammuta laite ja kytke se sitten takaisin toimintatilaan.
USB-laitetta tai sen tiedostoja ei voi toistaa.
• USB-laitteen tyyppi tai sen sisällön formaatti ei ole yhteensopiva tähän laitteeseen (s. 15).
• Tämän laitteen USB host -toiminto ei välttämättä toimi kaikkien USB-laitteiden kanssa.
• Jos USB-laitteen tallennuskapasiteetti on yli 8 gigatavua, laite ei välttämättä toimi kaikissa käyttötilanteissa.
USB-flash-muistilaite toimii hitaasti.
• Suuren tiedostokoon tai suurikapasiteettisen USB-flash-laitteen lukemisen aloittaminen kestää tavallista kauemmin.
“NO PLAY”
• Tarkasta sisältö.
• Voit toistaa vain MP3-formaatin mukaisia tiedostoja.
• Jos albumeita tai kansioita on 255 tai enemmän (jotka sisältävät audio- tai muita tiedostoja), joitakin albumien sisältämiä MP3 tiedostoja ei ehkä voi toistaa. Siirrä musiikkialbumit toiseen USB-laitteeseen. Vaihtoehtoisesti formatoi USB-laite ja tallenna musiikkialbumit ennen kuin tallennat muut kuin audiotiedostoja sisältävät kansiot.
Huolto
Irrota verkkojohto ensin ja puhdista pehmeällä, kuivalla liinalla.
Jos lika on pinttynyttä, kostuta liina ja kierrä se kuivaksi. Pyyhi lika pois ja kuivaa laite kuivalla liinalla.
Älä puhdista alkoholilla, maalinohentimella, bensiinillä tai kemiallisella puhdistuaineella, koska ne voivat vioittaa laiteen pintaa.
Jos puhdistat kemiallisesti käsitellyllä liinalla, lue sen ohjeet huolellisesti.
CD-lukupään huolto
Puhdista linssi säännöllisesti toimintahäiriöiden välttämiseksi. Poista pöly puhaltimella ja pinttynyt lika pumpulitukolla.
Älä puhdista linssiä CD-puhdistuslevyllä.
17
Tekniset tiedot
VAHVISTIN
RMS-lähtöteho
Etukanavat (molemmat kanavat) 20 W / kanava (6 ohm), 1 kHz, 10% THD
RMS-lähtöteho yhteensä
40 W
Kuulokeliitin
Liitännät Stereo, 3,5 mm jakki
AUX (takana)
Liitännät Stereo, 3,5 mm jakki
KAIUTTIMET
Tyyppi 1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä (passiivisäteilijä)
Kaiutin
Kokoäänialue 6,5 cm kartio x 1 / kanava
Passiivisäteilijä 8 cm x 2 / kanava
Impedanssi 6 ohm
BLUETOOTH-OSA
Bluetooth-järjestelmän tekniset tiedot V2.1 + EDR
Langattoman laitteen luokitus Luokka 1 (2.5 mW)
Tuetut profiilit A2DP, AVRCP, HFP
Taajuuskaista 2402 MHz - 2480 MHz
(Mukautuva taajuusvalinta)
Hakuetäisyys 10 m näköetäisyys
(iPhone 3G, 1 metrin korkeudella, toimintatila MODE 1)
VIRITIN
Muistipaikat 30 FM-asemaa
15 AM-asemaa
Taajuusmodulaatio (FM)
Taajuusalue 87,50 MHz - 108,00 MHz (tarkkuus 50 kHz)
Antenniliittimet 75 ohm (balansoimaton)
Amplitudimodulaatio (AM)
Taajuusalue 522 kHz - 1 629 kHz (tarkkuus 9 kHz)
520 kHz - 1 630 kHz (tarkkuus 10 kHz)
USB-OSA
USB-standardi Mediatiedostojen tuki USB-laitteen tiedostojärjestelmä USB-liitin MUUTA
Virtalähde Sähkönkulutus Mitat (l x k x s)
LEVYSOITIN
Levyt, joita soitin toistaa (8 cm tai 12 cm)
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3)
(3) MP3*
* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Lukupää (CD)
Aallonpituus Laserteho Audiolähtö (levy)
Kanavien lukumäärä AC 220-240 V, 50 Hz
35 W
500 mm x 201 mm x 102 mm
s: 69 mm minimi
Paino n. 3 kg
Käyttöympäristön lämpötila
0 °C - +40 °C
Käyttöympäristön kosteus
35 % - 80 % RH (ei kondensoitumista)
795 nm
LUOKKA 1
2 (FL, FR)
Virrankulutus valmiustilassa
Jännite/kapasiteetti
Älä kytke laitetta suurjännitelähteeseen, sillä ylikuormittuessaan laite saattaa aiheuttaa tulipalon. Älä käytä laitetta
tasasähköllä. Tarkasta sähkötyyppi erityisesti silloin, jos olet
laivalla tai muualla, jossa tasasähkön käyttö on yleistä.
Verkkojohto
Kytke verkkojohto kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä. Huonosti kytketty tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun. Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita mitään raskasta
sen päälle. Kun irrotat johdon pistorasiasta, vedä pistokkeesta,
älä johdosta. Jos vedät johdosta, voit saada sähköiskun. Älä
koske johtoon, jos kätesi ovat märät, koska voit saada sähköiskun.
Vierasesineet
Huolehdi siitä, ettei mitään metalliesineitä pääse laitteen
sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Älä päästä nestettä valumaan laitteen sisään. Siitä voi
aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Jos laitteeseen
kuitenkin pääsee nestettä, irrota heti verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään. Älä suihkuta hyönteismyrkkyä
laitteen lähellä. Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka
voivat syttyä palamaan laitteen sisällä.
 Huolto
Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni “pätkii”, etulevyyn ei tule
toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta, josta ei
ole mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun huoltoon.
Muun kuin valtuutetun huoltajan suorittama korjaus, laitteen
purku tai uudelleen kokoaminen saattaa johtaa sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon.
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto
pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Panasonic Corporation
Panasonic Nordic
Pursuant to at the directive 2004/108/EC,
article 9 (2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
http://panasonic.net
RQTX1076-R
18
n. 0,09 W
Huom!
- Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Harmoninen kokonaissärö mitattu digitaalispektrianalysaattorilla.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Sijoitus
Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta,
korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä. Ne saattavat
rikkoa laitteen suojakuoren tai laiteosia, jolloin laitteen käyttöikä lyhenee. Älä sijoita mitään raskasta laitteen päälle.
USB 2.0 (Full Speed)
MP3 (*.mp3)
FAT 12/16/32
enint. 500 mA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement