Panasonic SCHC402, SCHC400 Operating instructions

Panasonic SCHC402, SCHC400 Operating instructions
Kasutusjuhend
Kompaktne stereosüsteem
Mudeli nr SC-HC402
SC-HC400
Täname, et ostsite selle toote!
Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
Komplekti kuuluvad paigaldusjuhised (→ 2, 3 ja 20, 21)
Seadme peaks paigaldama pädev paigaldusspetsialist.
Lugege enne paigaldamist läbi nii paigaldus- kui kasutusjuhised tagamaks, et paigaldustööd
saavad tehtud nõuetekohaselt.
(Hoidke juhised alles. Võite vajada neid seadme hooldustöid tehes või seadet teisaldades.)
EG GN
TQBJ0987-1
Hoiatus toitejuhtme kohta
(Kolmekontaktilisele toitepistikule)
Lugege allolev tekst ohutuse tagamiseks hoolikalt
läbi.
Seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse
tagamiseks valatud kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege,
et asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on
ASTA või BSI heakskiit vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on ASTA
või BSI
heakskiidutähis.
Kui pistikul on eemaldatav kaitsmekate, siis tuleb see
kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi paigaldada.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut kasutada
enne uue katte ostmist ja paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult
edasimüüjalt.
Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht erineb toitepistiku tüübist (joonised
A ja B) olenevalt. Kontrollige paigaldatud toitepistikut
ja järgige allolevaid juhiseid. Tegelik toitepistik võib
joonistel kujutatust pisut erineda.
1. Avage kruvitsaga kaitsmekate.
Joonis A
Ohutusnõuded
HOIATUS!
Seade
● Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks:
– Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku
eest.
– Ärge pange seadmele vedelikuga täidetud esemeid,
nagu vaase.
– Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
– Ärge katteid eemaldage.
– Ärge seadet ise remontige. Laske vajalikud tööd teha
pädeval hooldustehnikul.
– Ärge laske metallesemetel seadmesse kukkuda.
– Ärge pange seadmele raskeid esemeid.
Toitejuhe
● Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu
vähendamiseks:
– Kontrollige, et toitepinge vastab seadmele märgitud
nimipingele.
– Sisestage toitepistik lõpuni pistikupessa.
– Ärge juhtmest tõmmake, juhet painutage ega juhtmele
raskeid esemeid asetage.
– Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
– Võtke kindlalt toitepistikust kinni pistikupesast
lahtiühendamiseks.
– Ärge kasutage kahjustunud toitepistikut ega pistikupesa.
● Toitepistik on lahtiühendamisseade.
Paigaldage seade nii, et toitepistiku saab viivitamata
elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.
Joonis B
Kaitsmekate
ETTEVAATUST!
Seade
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitse
(5 A)
Kaitse
(5 A)
● Seade kasutab laserit. Juhendis kirjeldatust erinev
juhtseadiste kasutamine, reguleerimine või protseduuride
tegemine võib põhjustada ohtlikku kokkupuudet kiirgusega.
● Ärge asetage seadmele lahtise leegi allikaid, nagu küünlaid.
● Seade võib võtta vastu mobiiltelefoni kasutamisega
kaasnevat raadiointerferentsi. Palume teil interferentsi
ilmnemisel kasutada mobiiltelefoni sellest seadmest
kaugemal.
● See seade on ettenähtud kasutamiseks mõõdukas
kliimas.
Paigutamine
● Pange seade tasasele pinnale.
● Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu
vähendamiseks:
– Ärge pange seadet raamatukappi, sisseehitatud kappi
ega muusse umbsesse kohta. Tagage seadmele hea
ventilatsioon.
– Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehe, laudlina,
kardina ega muu sellisega.
– Hoidke seadet otsese päikesevalguse, kõrge
temperatuuri, suure niiskuse ja liigse vibratsiooni
eest.
2
TQBJ0987
Patarei
● Plahvatusoht patarei valesti asendamisel.
Asendage ainult tootja soovitatud tüüpi patareiga.
● Patareide valesti käsitsemine põhjustab
elektrolüüdilekke ja tuleohtu.
– Võtke patarei välja, kui te ei kasuta pulti kaua aega.
Hoidke jahedas ja pimedas kohas.
– Ärge kuumutage. Hoidke leegist eemal.
– Ärge jätke patarei(si)d suletud uste ja akendega
autos kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte.
– Ärge võtke koost lahti ega lühistage.
– Ärge leelis- ega mangaanpatareisid laadige.
– Ärge kasutage mahakoorunud kattega patareisid.
● Pöörduge kohalikku omavalitsusse või müüja poole
info saamiseks patareide nõuetekohase kõrvaldamise
meetodi kohta.
Info juhendi kirjelduste kohta
● Viiteleheküljed on tähistatud nii: “→OO”.
● Kui muud öeldud ei ole, siis on toimingute tegemist
kirjeldatud pulti kasutades. Kui seadmel on samad nupud,
siis saab ka neid kasutada.
● Käesolev juhend kehtib mudelitele SC-HC402 ja
SC-HC400 mitmes erinevas piirkonnas. Kui muud öeldud
ei ole, siis on juhendi joonistel Mandri-Euroopale mõeldud
SC-HC402.
● HC402 : nii on tähistatud ainult mudelil SC-HC402
olemasolevad funktsioonid.
● HC400 : nii on tähistatud ainult mudelil SC-HC400
olemasolevad funktsioonid.
Tarvikud
Kontrollige enne seadme kasutamist, et sellega on
kaasas kõik näidatud tarvikud.
 1 pult
(N2QAYB001139)
Sisukord
 1 patarei puldile
Hoiatus toitejuhtme kohta .............................2
Ohutusnõuded ................................................2
Tarvikud ...........................................................3
Juhtseadised ...................................................4
Puldi kasutamine ............................................5
Ühendused ......................................................6
Andmekandjate sisestamine .........................7
Bluetooth®-i kasutamine ................................8
Info Bluetooth®-i kohta ...................................9
Andmekandjate esitustoimingud ..................9
HC402 DAB/DAB+ kuulamine ....................11
FM-/AM-raadio kuulamine ............................13
Heli reguleerimine ........................................14
Kell ja taimer .................................................14
Muu ................................................................15
Rikkeotsing ...................................................16
Seadme ja andmekandjate hooldus ...........18
Esitatavad andmekandjad ...........................18
Tehnilised andmed .......................................19
Seadme seinale paigaldamine
(fakultatiivne) ................................................20
Litsentsid .......................................................22
 (Ühendkuningriigile ja Iirimaale)
1 toitejuhe
(Mustale mudelile: K2CT2YY00127)
(Hõbedasele mudelile: K2CT2YY00126)
 (Mandri-Euroopale)
1 toitejuhe
(Mustale mudelile: K2CQ2YY00153)
(Hõbedasele mudelile: K2CQ2YY00154)
(Valgele mudelile: K2CQ2YY00154)
(Sinisele mudelile: K2CQ2YY00153)
 (Austraaliale ja Uus-Meremaale)
1 toitejuhe
(K2CJ2YY00117)
 ( HC402 )
1 DAB-siseantenn
(N1CYYYY00022)
 ( HC400 )
1 FM-siseantenn
(RSAX0002)
 ( HC400 )
(Ainult Austraaliale ja Uus-Meremaale)
1 AM-raamantenn
(N1DYYYY00011)
Tootel (k.a tarvikutel) kasutatud sümbolite tähendus
on järgmine:
Vahelduvvool
Alalisvool
II klassi seade
(Tootel on kahekordne isolatsioon.)
I
Sisselülitatud
Ooteolek
Seinale paigaldamise tarvikud
 1 turvahoidik
(TPBDA004)
 2 seinatoendit
(RSC1262-1)
 1 seinale paigaldamise leht
● Kasutage seda lehte seinale
paigaldamiseks. (→ 20)

● Ärge kasutage toitejuhet muude seadmetega.
● Juhendis sisalduvad tootenumbrid on õiged 2016 detsembri
seisuga. Neid võidakse muuta.
3
TQBJ0987
Juhtseadised
Pealtvaade
3
1
4
5
2
6
7
8
9
10
11
14
12
13
15
1
2
3
4
USB-port (→ 7)
AUX IN pesa (→ 6)
Ooteoleku/töörežiimi nupp ( /I)
Vajutage sisselülitatud seadme ooteolekusse või
vastupidi lülitamiseks. Seade tarbib ka ooteolekus
pisut elektrienergiat.
Audioallika valimine
Seadmel:
“CD” →“DAB+” ( HC402 ) →“FM” →“AM” ( HC400 )*
↑
↓
“BLUETOOTH”
←
“USB”
←
“AUX”
● Hoidke vajutatuna paaristamisrežiimi sisenemiseks (→ 8)
või Bluetooth®-iga seadme lahtiühendamiseks (→ 8).
Puldil:
[
]: “BLUETOOTH”
[CD/USB]: “CD” ↔ “USB”
5
4
TQBJ0987
[RADIO, EXT-IN]: “DAB+” ( HC402 ) → “FM”
↑
↓
“AUX” ←
“AM” ( HC400 )*
Peamised esitusnupud
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Helitugevuse reguleerimine (0 (min.) kuni
50 (maks.))
FAVOURITE-nupud raadiojaamade ([1] kuni [5])
salvestamiseks ja valimiseks (→ 11, 13)
Seinale paigaldatud seadme režiimi aktiveerimine
D.BASSi valimine
Ruumiheli reguleerimine
Liugukse avamine ja sulgemine
Näidik
Liuguks
Kaugjuhtimissignaali andur
Kaugus: kuni umbes 7 m otse seadme ees
Nurk: umbes 30° vasakule ja paremale
15 Kõlarid
Nendel kõlaritel ei ole magnetilist varjestust.
Ärge pange neid teleri, arvuti ega muu
magnetväljast lihtsalt mõjutatava seadme
lähedale.
*Olemas ainult Austraaliale ja Uus-Meremaale
16
22
7
23
17
Sisestage patarei nii, et klemmid (+ ja –) on
kohakuti vastavate tähistega puldil.
6
18
4
Puldi kasutamine
24
EXT-IN
R6/LR6, AA
(Leelis- või mangaanpatarei)
5
19
9
25
26
Suunake kaugjuhtimissignaali andurile seadmel.
● Ärge häirete vältimiseks signaalianduri ette
esemeid pange.
27
20
28
21
29
16 Seadme sisse ja välja lülitamine
17 Numbrite valimine
● Kahekohalise numbri valimiseks
Näide: 16: [ ≧10] → [1] → [6]
● Kolmekohalise numbri valimiseks
Näide: 124: [ ≧ 10] → [ ≧ 10] → [1]
18
19
20
21
22
23
24
→ [2] → [4]
Raja kustutamine programmist
Helimenüüsse sisenemine
Esitusmenüü elemendi seadmine
Kuvatava info muutmine
Kella ja taimeri kasutamine
Programmifunktsiooni seadmine
Heliväljundi katkestamine
Vajutage tühistamiseks uuesti.
Heliväljund taastub ka helitugevuse
reguleerimisel ja süsteemi väljalülitamisel.
25
26
27
28
29
Eelseatud ekvalaiseri valimine
Seadistusmenüüsse sisenemine
Raadiomenüü elemendi seadmine
Valimine/OK
Näidiku ja tähise hämardamine
Vajutage tühistamiseks uuesti.
5
TQBJ0987
Ühendused
1
Ühendage antenn.
HC402 Seade võtab DAB-antenniga vastu DAB/DAB+ ja FM-jaamu.
Teip (ei kuulu komplekti)
Pingutage mutter kindlasti
lõpuni.
DAB-siseantenn (kuulub komplekti)
HC400 (Ainult Austraaliale ja Uus-Meremaale)
Teip (ei kuulu komplekti)
AM-raamantenn
(kuulub komplekti)
FM-siseantenn (kuulub komplekti)
HC400
Teip (ei kuulu komplekti)
FM-siseantenn (kuulub komplekti)
2
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude
juhtmete ühendamist.
Seade tarbib ka väljalülitatult pisut elektrienergiat
(→19).
Toitejuhe (kuulub komplekti)
Elektrivõrgu
pistikupessa
● Kui te ei kasuta seadet kaua aega, siis ühendage see
energiasäästu huvides elektrivõrgu pistikupesast lahti.
● Osad sätted kustuvad mälust süsteemi lahtiühendamisel.
Peate need uuesti seadma.

● Teipige antenn seina või tugiposti külge kohas, kus esineb kõige vähem häireid.
● Kasutage halva raadiovastuvõtu korral välisantenni (ei kuulu komplekti).
Ühendage väline muusikaseade.
1
2
Ühendage väline muusikaseade audiojuhet
(ei kuulu komplekti) kasutades.
● Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm stereo
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida
“AUX”, ja alustage ühendatud seadmel esitust.
Audiojuhe
(ei kuulu
komplekti)
 Välisseadme helisisendi taseme
valimiseks
1
2
Vajutage AUX-režiimis korduvalt [SOUND], et
valida “INPUT LEVEL”.
Vajutage [◄,►], et valida “NORMAL” (tavaline)
või “HIGH” (kõrge), ja vajutage siis [OK].
● Tehasesäte on “NORMAL”.

6
● Kui heli on moonutatud sättel “HIGH”, siis valige “NORMAL”.
● Lülitage välisseadmel ekvalaiser välja või vähendage helitugevust sisendsignaali vähendamiseks.
Sisendsignaali kõrge tase põhjustab helimoonutusi.
● Detailse info saamiseks lugege seadme kasutusjuhendit.
TQBJ0987
Andmekandjate sisestamine
 USB-seadme ühendamine
● Sisestage USB-seade otse porti. Ärge kasutage USB-pikendusjuhet.
● Ühendage USB-seade lahti, kui lõpetate selle kasutamise.
● Valige enne USB-seadme eemaldamist muu allikas kui “USB”.
 CD sisestamine
Etiketiga pool
● Kallutage kindlasti plaati, et see ei puutuks liugukse
vastu.
● Ärge liugust käsitsi avage.
 USB-seadme laadimine
Laadimine algab seadme (nimiandmed: 5 V/1,5 A) selle süsteemi USB-porti ühendamisel.
1
2
Lülitage süsteem sisse.
Ühendage USB-seade.
 Kontrollige ühendatud seadme ekraanilt üle,
et laadimine on alanud.
Ühilduva seadmega
USB-juhe
(ei kuulu komplekti)
● Vajate ühendatava seadmega ühilduvat juhet. Kasutage
ühendatava seadme komplekti kuuluvat juhet.
● Seadme laadimine ei pruugi ilmtingimata õnnestuda isegi
süsteemi USB-pordiga ühilduva juhtme kasutamisele
vaatamata. Kasutage sel juhul seadme komplekti
kuuluvat laadijat.
● Seadmest olenevalt ei pruugi muude laadijate kasutamine
toimida. Lugege enne kasutamist seadme kasutusjuhendit.
● Ärge ühendage süsteemiga 5 V/1,5 A ületavate
nimiandmetega seadet.
● Kontrollige ühendatud seadme ekraanilt, kas laadimine
on lõppenud.
● Laadimise lõppedes ühendage USB-juhe USB-pordist
lahti.
● Pärast seadme laadimise algust võib süsteemi
ooteolekusse lülitada.
– Täiesti tühja akuga seadme laadimisel ärge lülitage
süsteemi ooteolekusse enne, kui seade muutub
kasutatavaks.

● Hoolitsege, et süsteem ei kuku andmekandja sisestamisel/eemaldamisel.
● Enne süsteemi teisaldamist tuleb kõik andmekandjad eemaldada ja süsteem ooteolekusse lülitada.
7
TQBJ0987
Bluetooth®-i kasutamine
Saate kuulata Bluetooth®-iga audioseadmelt raadio
teel edastatud heli läbi selle süsteemi.
● Lugege detailse info saamiseks Bluetooth®-iga
seadme kasutusjuhendit.
Bluetooth®-i menüü kaudu ühendumine
Ettevalmistused
● Lülitage seadmel Bluetooth® sisse ja pange seade
selle süsteemi lähedale.
 Bluetooth®-iga seadme paaristamine
1
2
Vajutage [
Vajutage [PLAY MENU], et valida “PAIRING”,
ja vajutage siis [OK].
Valige Bluetooth®-iga seadme Bluetooth®-i
menüüs “SC-HC402” või “SC-HC400”.
Alustage Bluetooth®-iga seadmel esitust.
®
 Paaristatud Bluetooth -iga seadme
1
2
3
Ettevalmistused
● Vajutage [ ], et valida “BLUETOOTH”.
● Kui mõni Bluetooth®-iga seade on ühendunud,
siis ühendage see lahti.
1
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“LINK MODE”.
2
Vajutage [◄,►] režiimi valimiseks ja vajutage
siis [OK].
MODE 1: Prioriteediks on ühenduvus.
MODE 2: Prioriteediks on helikvaliteet.
● Kui näidikule ilmub “PAIRING”, siis jätkake punktiga 3.
● Enne “SC-HC402” või “SC-HC400” kuvamist
võidakse kuvada MAC-aadressi
(nt 6C:5A:B5:B3:1D:0F).
● Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks
sekundiks näidikule.
4
Edastusrežiimi saab muuta, et seada prioriteediks
edastuskvaliteet või helikvaliteet.
], et valida “BLUETOOTH”.
● Või hoidke alternatiivina süsteemil
[SELECTOR, -PAIRING] vajutatuna.
3
Bluetooth®-i edastusrežiim
ühendamine
Vajutage [

● Valige “MODE 1”, kui heli katkeb.
● Kui naudite selle funktsiooniga videosisu, siis ei pruugi
video- ja audioväljund olla sünkroonis.
Valige sel juhul “MODE 1”.
● Tehasesäte on “MODE 2”.
Bluetooth®-i sisendtase
Kui Bluetooth®-iga seadme helisisendi tase on liiga
madal, siis muutke seda.
Ettevalmistused
● Ühendage Bluetooth®-iga seade.
1
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“INPUT LEVEL”.
2
Vajutage [◄,►] taseme valimiseks ja vajutage
siis [OK].
], et valida “BLUETOOTH”.
● Näidikule ilmub “READY”.
Valige Bluetooth®-iga seadme Bluetooth®-i
menüüs “SC-HC402” või “SC-HC400”.
“LEVEL 0” ↔ “LEVEL + 1” ↔ “LEVEL + 2”
↑
↑
● Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks sekundiks
näidikule.
Alustage Bluetooth®-iga seadmel esitust.

● Kui küsitakse parooli, siis sisestage “0000”.
● Selle süsteemi juurde saab registreerida kuni 8 seadet.
9nda seadme paaristamisel asendatakse kõige kauem
kasutamata seadme registreering.
● Süsteem saab olla korraga ühendunud ainult ühe
seadmega.
● Kui allikaks valitakse “BLUETOOTH”, siis püüab süsteem
automaatselt ühenduda viimati ühendatud Bluetooth®-iga
seadmega. (Selle tähisena on näidikul “LINKING”.)
Kui ühendumine ebaõnnestub, siis proovige uuesti
ühendust luua.

● Valige “LEVEL 0”, kui heli on moonutatud.
● Tehasesäte on “LEVEL 0”.
Bluetooth®-iga seadme lahtiühendamine
1
Kui Bluetooth®-iga seade on ühendunud:
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“DISCONNECT?”.
2
Vajutage [◄,►], et valida “OK? YES”,
ja vajutage siis [OK].

● Bluetooth®-iga seadme saab lahti ühendada ka süsteemil
[SELECTOR, -PAIRING] vajutatuna hoides.
● Bluetooth®-iga seade ühendatakse lahti muu audioallika
(nt “CD”) valimisel.
8
TQBJ0987
Info Bluetooth®-i kohta
Panasonic ei vastuta raadio teel edastamisega
kaasneva andmelekkeohu eest.
 Kasutatav sagedusriba
● Süsteem kasutab 2,4 GHz sagedusriba.
 Süsteemi sertifikaat
Andmekandjate
esitustoimingud
Järgmised tähised näitavad funktsiooni kasutatavust.
CD :
CD-DA vormingus või MP3-failidega
CD (→ 18)
USB :
MP3-failidega USB-seade (→ 18)
BLUETOOTH : Ühendunud Bluetooth®-iga seade
(→ 8)
● Süsteem vastab sageduspiirangutele ja on
sertifitseeritud sagedusseaduste alusel.
Raadioluba ei ole seega vaja.
● Järgmised tegevused on osades riikides
seadusega karistatavad:
– süsteemi koost lahti võtmine ja muutmine,
– andmesildi eemaldamine.
Ettevalmistused
● Lülitage süsteem sisse.
● Sisestage andmekandja või ühendage
Bluetooth®-iga seade. (→ 7, 8)
 Kasutuspiirangud
1
● Raadio teel edastus ja/või kasutamine koos
kõikide Bluetooth®-iga seadmetega ei ole tagatud.
● Kõik seadmed peavad vastama Bluetooth SIG
Inc’i standarditele.
● Tehnilistest andmetest ja sätetest olenevalt ei
pruugi seade ühenduda ja osad toimingud
võivad erineda.
● See süsteem toetab Bluetooth®-i
turbefunktsioone. Töökeskkonnast ja/või
sätetest olenevalt ei pruugi sellega olla
siiski tagatud piisav turvalisus.
Olge ettevaatlik süsteemile raadio teel
andmeid edastades.
● Süsteemiga ei saa edastada andmeid
Bluetooth®-iga seadmele.
 Kasutusulatus
● Kasutage seadet kuni 10 m ulatuses.
Kasutusulatus võib väheneda keskkonnast,
takistustest ja häiretest olenevalt.
 Häired muudelt seadmetelt
● Kui süsteem on liiga lähedal muudele
Bluetooth®-iga või 2,4 GHz riba kasutavatele
seadmetele, siis ei pruugi see korralikult
töötada ja esineda võib häireid nagu müra
ja heli hakkimine.
● Süsteem ei pruugi korralikult töötada, kui
lähedase saatja vms raadiolained on liiga
tugevad.
Põhiesitus
( CD , USB , BLUETOOTH )
2
Peamised esitustoimingud
Seiskamine
Vajutage [].
● USB : Seiskamispositsioon jääb mällu ja
näidikule ilmub “RESUME”.
● USB : Vajutage kaks korda [] esituse
täielikult seiskamiseks.
Paus
Vajutage [►/II].
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Vahelejätmine Vajutage [I◄◄] või [►►I] raja
vahelejätmiseks.
(Seadmel: [I◄◄/◄◄] või [[►►/►►I])
CD (MP3), USB
Vajutage [▲] või [▼] albumi
vahelejätmiseks.
Otsing
Hoidke esituse või pausi ajal [I◄◄]
või [►►I] vajutatuna.
(Seadmel: [I◄◄/◄◄] või [[►►/►►I])
 Info kuvamiseks
( CD , USB , BLUETOOTH )
 Kavandatud kasutus
● Süsteem on ettenähtud kasutamiseks ainult
tavatarbijale.
● Ärge kasutage süsteemi raadiosagedushäirete
suhtes tundlike seadmete lähedal ega
tundlikus keskkonnas (nt lennujaam, haigla,
labor jne).
Valige audioallikas.
Plaadi jaoks:
Vajutage korduvalt [CD/USB], et valida “CD”.
USB-seadme jaoks:
Vajutage korduvalt [CD/USB], et valida “USB”.
Bluetooth®-iga seadme jaoks:
Vajutage [ ], et valida “BLUETOOTH”.
(Seadmelt valimiseks vajutage
[SELECTOR, -PAIRING].)
Vajutage [►/II] esituse alustamiseks.
Näidikult saab vaadata raja, esitaja ja albumi nime,
faili tüüpi, bitikiirust ja muud infot.
(Kuvatav info varieerub audioallikast olenevalt.)
Vajutage korduvalt [DISPLAY].
Nt
USB (MP3)
“A”: MP3-albumi number
“T ”: MP3-raja number
(“  ” asemel on number.)
9
TQBJ0987

● Süsteemi puldiga Bluetooth®-iga seadme töö juhtimiseks
peab Bluetooth®-iga seade toetama AVRCPd (Audio Video
Remote Control Profile).
Seadme olekust sõltuvalt ei pruugi kõik toimingud olla
tehtavad.
● CD , USB : Radasid saab valida numbrinuppe
vajutades.
● Kuvatavate tärkide maksimaalne arv: umbes 32.
● Süsteem toetab versioonide 1 ja 2 ID3-silte.
● Toetamata tekstiandmed ei pruugi ilmuda või võivad
ilmuda muudmoodi.
Esitusrežiimid ( CD , USB )
Valige esitusrežiim.
Programmi esitus
( CD , USB )
See funktsioon võimaldab programmeerida kuni
24 rada.
CD (CD-DA)
1
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
● “PROGRAM” ilmub mõneks sekundiks näidikule.
2
Vajutage numbrinuppe soovitud raja valimiseks.
● Korrake seda toimingut järgmiste radade lisamiseks
programmi.
3
Vajutage [►/II] esituse alustamiseks.
CD (MP3), USB
1
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“PLAYMODE” või “REPEAT”.
1
2
Vajutage [◄,►] sätte valimiseks ja vajutage
siis [OK].
2
3
Vajutage [▲,▼] soovitud albumi valimiseks.
4
Vajutage [OK].
PLAYMODE
OFF
PLAYMODE
Tühistab esitusrežiimi sätte.
1-TRACK
Esitab ainult valitud rada.
● Kuvatud on “1”, “ ”.
(Liikuge vahelejätmisega soovitud rajale.)
1-ALBUM
Esitab ainult valitud albumit.
● Vajutage [▲] või [▼] albumi valimiseks.
● Kuvatud on “1”, “ ”.
RANDOM
Esitab sisu juhuslikus järjekorras.
● Kuvatud on “RND”.
1-ALBUM
RANDOM
Esitab valitud albumi radasid
juhuslikus järjekorras.
● Vajutage [▲] või [▼] albumi valimiseks.
● Kuvatud on “1”, “ ”, “RND”.
REPEAT
ON REPEAT
Lülitab kordamisrežiimi sisse.
● Kuvatud on “
OFF
REPEAT
”.
Lülitab kordamisrežiimi välja.

● Juhuesituse ajal ei saa liikuda vahelejätmisega juba
esitatud radadele ega vajutada numbrinuppe.
● Esitusrežiimi funktsioon ei toimi koos programmi esitusega.
● Režiim tühistatakse liugukse avamisel või USB-seadme
eemaldamisel.
10
TQBJ0987
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
● “PROGRAM” ilmub mõneks sekundiks näidikule.
Vajutage [►►I] ja siis numbrinuppe soovitud
raja valimiseks.
● Korrake toiminguid 2 kuni 4 järgmiste radade
lisamiseks programmi.
5
Vajutage [►/II] esituse alustamiseks.
Programmi
sisu
kontrollimine
Viimase raja
kustutamine
Programmi
esituse
tühistamine
Kogu
programmi
kustutamine
Vajutage seisatud olekus [I◄◄] või
[►►I].
Vajutage seisatud olekus [DEL].
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
● “PGM OFF” ilmub mõneks sekundiks
näidikule.
Vajutage seisatud olekus [].
“CLEAR ALL” ilmub näidikule.
Vajutage 5 s jooksul uuesti [].

● Programm kustub mälust liugukse avamisel või
USB-seadme eemaldamisel.
HC402
DAB/DAB+ kuulamine
Ettevalmistused
● Hoolitsege, et DAB-antenn on ühendatud. (→ 6)
● Lülitage süsteem sisse.
● Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida
“DAB+”.
Jaamade mällu salvestamine
DAB/DAB+ saadete kuulamiseks tuleb vastuvõetavad
jaamad seadme mällu salvestada.
● “DAB+” esmakordsel valimisel käivitub süsteemil
automaatselt “DAB AUTO SCAN” ja teie piirkonnas
vastuvõetavad jaamad salvestatakse mällu.
Lemmikjaamade (FAVOURITE)
[1] kuni [5] muutmine
Saate lihtsalt muuta lemmikjaamadena (FAVOURITE)
[1] kuni [5] salvestatud jaamu.
Hoidke DAB/DAB+ saate kuulamise ajal soovitud
lemmikjaama nuppu ([1] kuni [5]) vajutatuna, kuni
näidikule ilmub “P ”.
(“  ” asemel on number.)

● Lemmikjaamade nuppudele (FAVOURITE) [1] kuni [5]
salvestatud jaamade muutmisel asenduvad samade
jaamadega ka kanalid 1 kuni 5.

● Automaatskannimise ebaõnnestumisel ilmub näidikule
“SCAN FAILED”. Leidke antennile parima vastuvõtuga
asend (→ 12, “Signaali vastuvõtukvaliteedi kontrollimiseks
või parandamiseks”) ja skannige siis DAB/DAB+ jaamu
uuesti.
 DAB/DAB+ jaamade uuesti
skannimiseks
Korrake automaatskannimist uute jaamade
lisandumisel või antenni liigutamisel.
1
Vajutage [RADIO MENU], et valida
“AUTO SCAN”, ja vajutage siis [OK].
2
Kui näidikul vilgub “START ?”:
Vajutage [OK].

● Jaamade mälu automaatskannimisega värskendamisel
kustutatakse eelhäälestatud jaamad.
Eelhäälestage uuesti (→ allpool).
Eelhäälestatud DAB/DAB+ jaamade
kuulamine
Vajutage numbrinuppe, [I◄◄] või [►►I]
eelhäälestatud jaama valimiseks.
● Alternatiivina võib vajutada seadmel [I◄◄/◄◄] või
[►►/►►I], kui häälestumisrežiimiks*1 on valitud “PRESET”.
● Kanaleid 1 kuni 5 saab valida seadmel üht järgmistest
nuppudest vajutades: (FAVOURITE) [1] kuni [5].
* 1:
Häälestumisrežiimi muutmiseks
1 Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“TUNE MODE”.
2 Vajutage [◄,►], et valida “STATION” või “PRESET”,
ja vajutage siis [OK].

● Eelhäälestatud jaamade valimiseks peavad jaamad juba
olema käsitsi mällu eelhäälestatud.
● Täiendavate eelhäälestatud jaamade lisamiseks valige jaam
peatükis “Mällusalvestatud jaamade kuulamine” (→ vasakul)
kirjeldatud meetodil.
Mällusalvestatud jaamade kuulamine
Vajutage [◄◄] või [►►] jaama valimiseks.
● Alternatiivina võib vajutada seadmel [I◄◄/◄◄] või
[►►/►►I], kui häälestumisrežiimiks*1 on valitud “STATION”.
DAB/DAB+ jaamade eelhäälestamine
Eelhäälestada saab kuni 20 DAB/DAB+ kanalit.
Kanalid 1 kuni 5 seatakse lemmikjaamadena
vastavatele nuppudele (FAVOURITE) [1] kuni [5].
(→ paremal, “Lemmikjaamade (FAVOURITE) [1]
kuni [5]” muutmine)
1
2
Vajutage DAB/DAB+ saate kuulamise ajal
[PROGRAM].
Vajutage numbrinuppe mälukoha numbri
valimiseks.
Sekundaarteenuse kuulamine
Osad DAB/DAB+ jaamad edastavad lisaks
primaarteenusele ka sekundaarteenust.
Kui kuulatav jaam edastab sekundaarteenust, siis
on näidikul “ ”.
1
Kui näidikul on “ ”:
Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“DAB SECONDARY”.
2
Vajutage [◄,►] sekundaarteenuse valimiseks
ja vajutage siis [OK].

● Muudatuste tegemisel (nt jaama vahetamisel) lülitub
süsteem tagasi primaarteenusele.

● Jaamu ei saa eelhäälestada, kui jaam ei anna saadet
eetrisse või kui valitud on sekundaarteenus.
● Kanalil olev jaam kustutatakse muu jaama
eelhäälestamisel sellele kanalile.
11
TQBJ0987

Kuva
Vajutage [DISPLAY] kuva muutmiseks.
Info liigub üle kuva.
Iga kord, kui nuppu vajutate:
Dünaamiline silt:
Saateinfo
PTY kuva:
Programmitüüp
Esitaja silt:
Esitaja nimi
Sageduskuva:
Sagedusplokk ja sagedus
Ajakuva:
Õige kellaaeg
● Kui soovite raadiojaamu mällu salvestada, siis jätkake
peatükiga “DAB/DAB+ jaamade uuesti skannimiseks”, et
muude sagedusplokkide jaamad mällu salvestada. (→ 11)
● Kui näidikule ilmub ikka “SCAN FAILED”, siis korrake
toiminguid 1–3, kuni mõni jaam salvestub mällu.
Kui olukord ei parane, siis proovige kasutada
DAB-välisantenni või konsulteerige müüjaga.
 DAB/DAB+ signaali
vastuvõtukvaliteedi kontrollimine
1
Kellaaja automaatne korrigeerimine
DAB/DAB+ saate kuulamise ajal:
Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“SIGNAL QUALITY”, ja vajutage siis [OK].
● Näidikule ilmub aktiivne sagedusplokk ja
siis vastuvõtukvaliteet.
Süsteemi kellaaega värskendatakse automaatselt,
kui DAB/DAB+ saade sisaldab ajainfot.
1
Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“AUTO CLOCK ADJ”.
2
Vajutage [◄,►], et valida “ON ADJUST”,
ja vajutage siis [OK].
Vastuvõtukvaliteet
0 (kehv) – 8 (suurepärane)
2
Kui signaali vastuvõtukvaliteet on kehv, siis
paigutage antenn parema vastuvõtukvaliteediga
kohta.
3
Et jätkata muude sagedusplokkide kvaliteedi
kontrollimisega:
Vajutage uuesti [◄,►] ja valige soovitud
sagedus
4
Vajutage väljumiseks [OK].

● Valige “OFF ADJUST” kellaaja automaatse korrigeerimise
väljalülitamiseks.
Signaali vastuvõtukvaliteedi
kontrollimiseks või parandamiseks
Signaali vastuvõtukvaliteedi kontrollimiseks peab
vähemalt 1 sagedusplokk olema edukalt mällu
salvestatud.
● Kui pärast “DAB+” valimist või automaatskannimist
ilmub näidikule “SCAN FAILED”, siis jätkake
peatükiga “Ühe sagedusploki käsitsi häälestamine”
(→ allpool).
● Kui jaamad on juba süsteemi mällu salvestatud,
siis jätkake peatükiga “DAB/DAB+ signaali
vastuvõtukvaliteedi kontrollimine” (→ paremal).
 Ühe sagedusploki käsitsi
häälestamine
Kasutage seda funktsiooni pärast DAB-antenni
asendi reguleerimist ühe sagedusploki skannimiseks.
Ettevalmistused
Märkige üles teie piirkonnas vastu võetav
sagedusplokk (nt 12B 225,648 MHz).
1
Kui näidikul on “SCAN FAILED”:
Reguleerige DAB-antenni asendit.
2
Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“MANUAL SCAN”.
3
Vajutage [◄,►] teie piirkonnas vastu võetava
sagedusploki valimiseks ja vajutage siis [OK].
12
TQBJ0987

● Teostage pärast antenni reguleerimist automaatskannimine
ja värskendage jaamade mälu. (→ 11)
FM-/AM-raadio kuulamine
AM-raadio on ainult mudelil HC400
(ainult Austraaliale ja Uus-Meremaale).
Eelhäälestada saab kuni 30 FM-kanalit/15 AM-kanalit.
Kanalid 1 kuni 5 seatakse lemmikjaamadena
vastavatele nuppudele (FAVOURITE) [1] kuni [5].
(→ paremal, “Lemmikjaamade (FAVOURITE) [1] kuni
[5]” muutmine)
Ettevalmistused
● Hoolitsege, et antenn on ühendatud. (→ 6)
● Lülitage süsteem sisse.
● Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida
“FM” või “AM”.
Jaamade automaateelhäälestus
1
2
Vajutage [RADIO MENU], et valida “A.PRESET”.
Jaamade käsitsi eelhäälestamine
1
Vajutage raadiosaate kuulamise ajal
[PROGRAM].
2
Vajutage numbrinuppe mälukoha numbri
valimiseks.
● Korrake toiminguid 1 kuni 2 järgmiste jaamade
eelhäälestamiseks.

● Eelnevalt salvestatud jaam kirjutatakse üle muu jaama
samale eelhäälestatud jaama mälukohale salvestamisel.
Lemmikjaamade (FAVOURITE)
[1] kuni [5] muutmine
Saate lihtsalt muuta lemmikjaamadena (FAVOURITE)
[1] kuni [5] salvestatud jaamu.
Vajutage [◄,►], et valida “LOWEST” või
“CURRENT”, ja vajutage siis [OK].
Raadiosaate kuulamise ajal:
Hoidke soovitud lemmikjaama nuppu ([1] kuni [5])
vajutatuna, kuni näidikule ilmub “P ”.
LOWEST:
Automaateelhäälestuse alustamiseks madalaimast
sagedusest (“FM 87.50”, “AM 520” või “AM 522”).
(“  ” asemel on number.)
CURRENT:
Automaateelhäälestuse alustamiseks aktiivsest
sagedusest.*1
● Lemmikjaamade nuppudele (FAVOURITE) [1] kuni [5]
salvestatud jaamade muutmisel asenduvad samade
jaamadega ka kanalid 1 kuni 5.
● Tuuner alustab kõikide vastu võetavate jaamade
kasvavas järjekorras kanalitele eelhäälestamist.
 FM-signaali oleku kuvamiseks
*1: Sageduse muutmiseks vt “Käsitsi häälestumine”.
Eelhäälestatud kanali kuulamine
Vajutage numbrinuppe, [I◄◄] või [►►I]
eelhäälestatud jaama valimiseks.
● Alternatiivina võib vajutada seadmel [I◄◄/◄◄] või
[►►/►►I], kui häälestumisrežiimiks*2 on valitud
“PRESET”.
● Kanaleid 1 kuni 5 saab valida seadmel üht järgmistest
nuppudest vajutades: (FAVOURITE) [1] kuni [5].
 Käsitsi häälestumine
Vajutage [◄◄] või [►►] jaamale häälestumiseks.

Mandri-Euroopale:
Vajutage korduvalt [DISPLAY], et valida “FM STATUS”.
Teistele:
Vajutage [DISPLAY].
“FM ST”:
“FM - - - -”:
FM-stereosaate vastuvõtmisel
Vastuvõtt puudub või vastuvõetava
FM-saate signaal on nõrk või seade
võtab vastu monosignaali.
“FM MONO”: Olete seadnud “FM MODE” sättele
“MONO”. (→ 16, “Kui FM-vastuvõttu
takistab liigne müra”)

● Alternatiivina võib vajutada seadmel [I◄◄/◄◄] või
[►►/►►I], kui häälestumisrežiimiks*2 on valitud “MANUAL”.
● Kui süsteem häälestub stereosaatele, siis ilmub näidikule
“STEREO”.
Automaatselt häälestumiseks hoidke nuppu vajutatuna,
kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma.
 RDSi tekstiandmete kuvamiseks
*2: Häälestumisrežiimi muutmiseks
1 Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“TUNE MODE”.
2 Vajutage [◄,►], et valida “MANUAL” või “PRESET”,
ja vajutage siis [OK].
(Ainult Mandri-Euroopale)
Süsteemi näidikult saab vaadata osades piirkondades
raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid
tekstiandmeid.
Vajutage korduvalt [DISPLAY].
“PS”:
Programmiteenus
“PTY”: Programmitüüp
“FREQ”: Sagedus

● RDS on kasutatav ainult stereovastuvõtuga.
● RDS ei pruugi olla halva vastuvõtu korral kasutatav.
13
TQBJ0987
Heli reguleerimine
Audioväljundile saab lisada järgmisi heliefekte.
1
2
Vajutage korduvalt [SOUND] efekti valimiseks.
Vajutage [◄,►] sätte valimiseks ja vajutage
siis [OK].
Dünaamilised bassid
Vajutage [D.BASS], et valida “ON D.BASS” (sees) või
“OFF D.BASS” (väljas).
● Vajutage alternatiivina seadmel [D.BASS].
Eelseatud ekvalaiser
“MY SOUND”
(minu heli)
“SOUND 1”, “SOUND 2” või
“SOUND 3”.
(→ allpool, “Helisätete
salvestamine”)
“BASS” (bassid)
või “TREBLE”
(kõrged helid)
Reguleerige taset (+4 kuni -4).

“SURROUND”
(ruumiheli)
“ON SURROUND” (sees) või
“OFF SURROUND” (väljas)
Kell ja taimer
“CLEAR-MODE
DIALOG”
(selge dialoog)
“ON CLEAR-MODE DIALOG”
(sees) või “OFF CLEAR-MODE
DIALOG” (väljas)
“WALL MOUNT”
(seinale
paigaldatud)
“MODE 1 WALL MOUNT”
(režiim 1), “MODE 2 WALL
MOUNT” (režiim 2) või “OFF
WALL MOUNT” (väljas)
● Alternatiivina võib vajutada
seadmel [SURROUND].
● Alternatiivina võib vajutada
seadmel [WALL MOUNT].
● Helikvaliteet võib halveneda nende efektide kasutamisel
koos mõne allikaga. Lülitage sel juhul heliefektid välja.
● Kui allikaks on valitud “AUX”, siis võimaldab
“INPUT LEVEL” reguleerida välisseadme helisisendi
taset. (→ 6)
Vajutage korduvalt [PRESET EQ], et valida “HEAVY”
(raske), “SOFT” (pehme), “CLEAR” (selge), “VOCAL”
(vokaalid) või “FLAT” (väljalülitatud).
● “PRESET EQ” valimisel asenduvad basside ja kõrgete helide
sätted eelseatud ekvalaiseri valitud seadistuse vastavate
sätetega.
Kellaaja seadmine
Sellel seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
1
2
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
Vajutage [▲,▼] aja seadmiseks ja vajutage siis
[OK].
 Kellaaja vaatamiseks
Vajutage [CLOCK/TIMER].

● Kell lähtestub elektrikatkestuse korral ja toitejuhtme
lahtiühendamisel.
● Seadke kellaaeg korrapäraselt uuesti täpsuse säilitamiseks.
Unetaimer
Helisätete salvestamine
“MY SOUND” funktsiooni mälukohtadele “SOUND 1”,
“SOUND 2” ja “SOUND 3” saab salvestada isiklikud
helisätted.
1
2
3
Valige soovitud heliefektid. (→ eespool)
Vajutage [SETUP], et valida “SAVE MY SOUND”.
Vajutage [◄,►] mälukoha numbri valimiseks ja
vajutage siis [OK].
● Näidikule ilmub “SAVED”.
● Uute sätete mälukohale salvestamisel asendatakse
samal mälukohal eelnevalt olnud helisätted.
Salvestatud helisätete välja kutsumine
1
2
14
TQBJ0987
Vajutage [SOUND], et valida “MY SOUND”.
Vajutage [◄,►] soovitud helisätete numbri
valimiseks ja vajutage siis [OK].
Unetaimeriga saab lülitada süsteemi välja seatud
ajavahemiku möödudes.
Vajutage korduvalt [SLEEP] soovitud sätte (minutites)
valimiseks.
“SLEEP 30”→ “SLEEP 60”→ “SLEEP 90”→ “SLEEP 120”
↑ ←
“OFF” (tühistatud)
←↓

● Väljalülitumiseni jäänud aja näit ilmub kord minutis näidikule
(v.a muude toimingute tegemisel). Näidikul on “SLEEP 1”,
kui väljalülitumiseni jääb ainult 1 min.
● Esitustaimerit ja unetaimerit saab koos kasutada.
Unetaimeril on alati eesõigus (see on seadme põhitaimer).
Bluetooth®-i ooteolek
Esitustaimer
Saate seada taimeri süsteemi iga päev kindlal ajal
sisse lülitama.
Seadke kellaaeg.
Kui paaristatud Bluetooth®-iga seadme Bluetooth®-i
menüüs valitakse “SC-HC402” või “SC-HC400”, siis
lülitub see süsteem ooteolekust automaatselt sisse
ja loob Bluetooth®-i ühenduse.
1
Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER], et valida
“TIMER ADJ”.
1
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“BLUETOOTH STANDBY”.
2
Vajutage [▲,▼] algusaja (“ON TIME”)
seadmiseks ja vajutage siis [OK].
2
Vajutage [◄,►], et valida “ON”, ja vajutage
siis [OK].
3
Vajutage [▲,▼] lõpuaja (“OFF TIME”)
seadmiseks ja vajutage siis [OK].
4
Vajutage [▲,▼] muusikaallika* valimiseks
ja vajutage siis [OK].
Ettevalmistused

● Funktsiooni väljalülitamiseks valige punktis 2 “OFF”.
● Tehasesäte on “OFF”. Ooteoleku energiatarve suureneb
selle funktsiooni sättele “ON” seadmisel.
Süsteemi ja puldi koodi muutmine
Taimeri sisselülitamine
1
Valmistage ette soovitud muusikaallikas ja
seadke soovitud helitugevus.
2
Vajutage [, PLAY].
● Näidikule ilmub “”.
Tühistamiseks vajutage uuesti [, PLAY].
Vajutage [ ] seadme ooteolekusse lülitamiseks.
3
 Sätete kontrollimiseks
Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER], et valida
“TIMER ADJ”.
(Ooteolekus vajutage kaks korda [CLOCK/TIMER].)

● Taimer lülitab süsteemi tööle madalal helitugevus ja
suurendab helitugevuse siis järk-järgult eelseatud
tasemele.
● Taimer toimib iga päev seatud ajal, kui on sisselülitatud.
● Kui lülitate taimeri toimimise ajal süsteemi välja ja uuesti
sisse, siis ei lülita taimer lõpuajal seadet välja.
* Valitavad muusikaallikad on “CD”, “USB”, “DAB+”
( HC402 ), “FM” ja “AM” ( HC400 ainult Austraaliale ja
Uus-Meremaale).
Muu
Automaatse väljalülitumise funktsioon
Tehasesättel lülitub süsteem automaatselt
ooteolekusse heli puudumisel, kui seda ei kasutata
umbes 20 min.
Selle funktsiooni tühistamiseks
1
2
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“AUTO OFF”.
Vajutage [◄,►], et valida “OFF”, ja vajutage siis
[OK].
Kui Panasonicu muud seadmed reageerivad selle
süsteemi puldile, siis muutke kaugjuhtimiskoodi.
1
2
Vajutage korduvalt [CD/USB], et valida “CD”.
3
Hoidke puldil [OK] ja [2] vähemalt 4 s vajutatuna.
Hoidke seadmel [] ja puldil [2] vajutatuna,
kuni näidikule ilmub “REMOTE 2”.

● Et seada uuesti koodiks “REMOTE 1”, korrake eespool
kirjeldatud toiminguid, ent vajutage nupu [2] asemel
nuppu [1].
Tarkvara värskendamine
Panasonic võib aegajalt värskendada selle süsteemi
tarkvara mõne funktsiooni lisamiseks või toimimise
parandamiseks. Sellised värskendused on saadaval
tasuta.
Detailne info järgmiselt veebisaidilt:
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
Tarkvaraversiooni kontrollimine
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “SW VER.”,
ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub installitud tarkvara versiooni number.
● Vajutage väljumiseks [OK].

● Funktsiooni sisselülitamiseks valige punktis 2 “ON”.
● Seda sätet ei saa valida, kui allikaks on raadio.
● See funktsioon ei tööta, kui ühendatud on Bluetooth®-iga
seade.
15
TQBJ0987
Rikkeotsing
Kontrollige alltoodut enne hoolduse tellimist.
Kui kahtlete mõne kontrollpunkti osas või kui antud
abinõud ei lahenda probleemi, siis konsulteerige
juhiste saamiseks müüjaga.
Kõikide sätete tagasi tehasesätetele
lähtestamiseks
Lähtestage mälu järgmistes olukordades:
● seade ei reageeri nuppude vajutamisele,
● soovite sätted kustutada ja lähtestada.
① Ühendage toitejuhe lahti. (Oodake vähemalt
30 s enne toimingu 2 tegemist.)
② Hoidke seadmel [ /I] vajutatuna ja ühendage
samal ajal uuesti toitejuhe.
● Hoidke [ /I] jätkuvalt vajutatuna, kuni näidikule
ilmub “---------”.
③ Vabastage [
/I].
USB
Süsteem ei reageeri [►/II] vajutamisele.
● Ühendage USB-seade lahti ja siis uuesti. Või lülitage süsteem
välja ja siis uuesti sisse.
USB-draivi või selle sisu ei saa lugeda.
● USB-draivi vorming ja/või sisu ei ühildu süsteemiga (→ 18).
● Süsteemi USB-hostifunktsioon ei pruugi töötada kõikide
USB-seadmetega.
USB-välkmälu toimib aeglaselt.
● Suure faili ja suure mälumahuga USB-välkmälu lugemiseks
kulub rohkem aega.
Möödunud esitusaja kuva erineb tegelikust
esitusajast.
● Kopige andmed teise USB-seadmesse või varundage andmed
ja vormindage USB-seade uuesti.
Raadio
HC402

DAB/DAB+ vastuvõtt on kehv.
● Sätted lähtestuvad tehase- ehk vaikesätetele.
Peate need uuesti seadistama.
● Hoidke antenn arvutist, telerist ja muudest juhtmetest eemal.
● Kasutage välisantenni.
Üldist
Seadet ei saa sisse lülitada.
● Oodake pärast toitejuhtme ühendamist umbes 10 s, enne kui
seadme sisse lülitate.
Esitamisel on kuulda undamist.
● Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp. Hoidke muud
seadmed ja juhtmed selle süsteemi juhtmetest eemal.
Süsteem ei tööta.
● Aktiveerunud võib olla süsteemi mõni ohutusseadis.
① Vajutage seadmel [ /I] selle ooteolekusse lülitamiseks.
● Kui seade ei lülitu välja, siis ühendage toitejuhe elektrivõrgu
pistikupesast lahti ja ühendage siis uuesti pistikupessa
umbes 30 s pärast. Oodake siis umbes 10 s.
② Vajutage seadmel [ /I] selle sisselülitamiseks.
Konsulteerige müüjaga, kui seadet ei saa ikka kasutada.
Laadimine ei alga ooteolekus.
● Lülitage süsteem sisse. Kontrollige, et laadimine on alanud ja
lülitage süsteem siis uuesti ooteolekusse. (→ 7)
Kostab müra.
● Kui seadmed on ühendatud nii AUX IN pessa kui USB-porti, siis
võib neist olenevalt tekkida müra. Ühendage sel juhul USB-juhe
USB-pordist lahti.
Pult
Pult ei tööta korralikult.
● Patarei on tühi või valesti sisestatud. (→ 5)
Plaat
Vale kuva või esitus ei alga.
● Kontrollige, et plaat ühildub süsteemiga. (→ 18)
● Läätsel on niiskus. Oodake umbes 1 h ja proovige siis uuesti.
16
TQBJ0987
Kui FM-vastuvõttu takistab liigne müra.
● Lülituge monoväljundile.
① Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida “FM MODE”.
② Vajutage [◄,►], et valida “MONO”, ja vajutage siis [OK].
Süsteem lülitub monohelile.
● Tühistamiseks valige “STEREO” või muutke sagedust.
Tavaliselt valige “STEREO”.
Raadiosaate kuulamist segab staatiline müra.
● Kontrollige, et antenn on õigesti ühendatud. (→ 6)
● Reguleerige antenni asendit.
● Püüdke jätta teatud puhasvahe antenni ja toitejuhtme vahele.
● Proovige kasutada välisantenni, kui läheduses on hooned
või mäed.
● Lülitage teler ja muud audiopleierid välja või paigutage
süsteemist kaugemale.
● Häirete esinemisel hoidke mobiiltelefonid süsteemist eemal.
HC400 (Ainult Austraaliale ja Uus-Meremaale)
AM-jaamu ei saa valida.
● Muutke AM-sagedussammu.
① Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida “AM”.
② Hoidke seadmel [] vajutatuna.
Kuva muutub mõne sekundi pärast aktiivse madalaima
sageduse näitamiseks. Hoidke nuppu jätkuvalt vajutatuna.
Madalaim sagedus ja sagedussamm muutuvad.
HC400 (Ainult Austraaliale ja Uus-Meremaale)
AM-saate kuulamist takistab madal surin või müra.
● Hoidke AM-antenn eemal sellest seadmest ning muudest
kaablitest ja juhtmetest.
Bluetooth®
Paaristamist ei saa lõpule viia.
● Kontrollige Bluetooth®-iga seadme olekut.
Seadet ei saa ühendada.
● Seadme paaristamine ebaõnnestus või registreering on asendatud.
Proovige seadet uuesti paaristada. (→ 8)
● Süsteem võib juba olla muu seadmega ühendunud. Ühendage
muu seade lahti ja proovige soovitud seadet uuesti ühendada. (→ 8)
● Kui “LINK MODE” on sättel “MODE 2”, siis valige “MODE 1”. (→ 8)
● Kui probleem ei lahene, siis lülitage süsteem välja ja sisse ning
proovige siis uuesti.
Seade on ühendunud, aga selle heli ei ole läbi
süsteemi kuulda.
“NO SIGNAL” ( HC402 )
● Seda jaama ei saa vastu võtta. Kontrollige antenni (→ 6).
● Osadel sisseehitatud Bluetooth -iga seadmetel tuleb audioväljund
käsitsi sättele “SC-HC402” või “SC-HC400” seada. Detailse info
saamiseks lugege seadme kasutusjuhendit.
“NOT SUPPORTED”
Heli katkeb.
“PGM FULL”
®
● Seade on väljaspool 10 m sideulatust. Pange Bluetooth®-iga
seade süsteemile lähemale.
● Eemaldage takistused süsteemi ja seadme vahelt.
● Muud 2,4 GHz sagedusriba kasutavad seadmed (juhtmeta ruuter
või telefon, mikrolaineahi vms) põhjustavad häireid.
Pange Bluetooth®-iga seade süsteemile lähemale ja muudest
seadmetest kaugemale.
● Valige “MODE 1” stabiilse side tagamiseks. (→ 8)
Teated
Süsteemi näidikule võivad ilmuda järgmised
teated ja hooldusnumbrid.
“--:--”
● Ühendasite toitejuhtme esmakordselt elektrivõrgu pistikupessa või
teie majapidamises oli elektrikatkestus. Seadke kellaaeg (→ 14).
“ADJUST CLOCK”
● Kell on õigeks panemata. Seadke kellaaeg.
“ADJUST TIMER”
● Esitustaimer on seadistamata. Seadistage.
“AUTO OFF”
● Süsteemi ei ole umbes 20 min kasutatud ja see lülitub minuti
jooksul välja. Vajutage tühistamiseks mis tahes nuppu.
“ERROR”
● Tegite vale toimingu.
Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
“F ” / “F ” (“ ” asemel on number.)
● Tegemist on süsteemi probleemiga.
Ühendage toitejuhe elektrivõrgu pistikupesast lahti ja ühendage
siis umbes 30 s pärast uuesti pistikupessa. Oodake umbes 10 s
ja lülitage siis seade sisse. Kui probleem ei lahene, siis ühendage
toitejuhe lahti ja konsulteerige müüjaga.
● Ühendatud on toetamata USB-seade.
● Programmis on juba 24 rada.
“PLAYERROR”
● Esitasite toetamata faili. Süsteem jätab selle raja vahele ja esitab
järgmist.
“READING”
● Süsteem kontrollib “CD/USB” infot. Alustage kasutamist, kui see
kuva kaob.
“REMOTE  ” (“ ” asemel on number.)
● Pult ja süsteem kasutavad erinevaid koode.
Muutke puldil koodi.
– Kui näidikul on “REMOTE 1”, siis hoidke [OK] ja [1] vähemalt
4 s vajutatuna.
– Kui näidikul on “REMOTE 2”, siis hoidke [OK] ja [2] vähemalt
4 s vajutatuna.
“SCAN FAILED” (
HC402 )
● Jaamu ei saa vastu võtta. Kontrollige antenni ja proovige
automaatskannimist (→ 11). Kui “SCAN FAILED” ilmub ikka
näidikule, siis leidke “MANUAL SCAN” funktsiooniga signaali
parim vastuvõtt. (→ 12)
“SOUND  NOT SET” (“  ” asemel on number.)
● Valitud mälukohale pole helisätteid salvestatud.
Salvestage helisätted. (→ 14)
“USB OVER CURRENT ERROR”
● USB-seade võtab liiga palju voolu. Valige muu allikas kui “USB”,
eemaldage USB ja lülitage süsteem välja.
“VBR”
● Süsteem ei saa kuvada muutuva bitikiirusega radade
järelejäänud esitusaega.
“WAIT”
● Palve oodata ilmub näidikule näiteks süsteemi väljalülitamisel.
“ILLEGAL OPEN”
● Liuguks on vales asendis. Lülitage seade välja, ühendage
toitejuhe elektrivõrgu pistikupesast lahti ja ühendage siis umbes
30 s pärast uuesti pistikupessa. Oodake umbes 10 s ja lülitage
siis seade sisse. Kui sama teade on ikka näidikul, siis ühendage
toitejuhe lahti ja konsulteerige müüjaga.
“LINKING”
● Kui allikaks valitakse “BLUETOOTH”, siis püüab süsteem automaatselt ühenduda viimati ühendatud Bluetooth®-iga seadmega.
“NO DEVICE”
● USB-seade pole korralikult sisestatud.
Lugege juhiseid ja proovige uuesti (→ 7).
“NO DISC”
● Sisestage esitatav plaat (→ 7).
“NO PLAY”
● Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud vorminguid. (→ 19)
● USB-seadme failid võivad olla rikutud. Vormindage USB-seade ja
proovige uuesti.
● Seadme tööd võib takistada mingi probleem.
Lülitage välja ja siis uuesti sisse.
“NO PRESET” ( HC402 )
● Valimiseks pole eelhäälestatud DAB/DAB+ jaamu.
Eelhäälestage mõned kanalid. (→ 11)
17
TQBJ0987
Süsteemi ja
andmekandjate hooldus
Ühendage toitejuhe lahti enne hooldustoimingute
tegemist.
Esitatavad andmekandjad
Ühilduv CD
● CD logoga plaat.
 Puhastage süsteemi pehme kuiva
riidega.
● Kui süsteem on väga määrdunud, siis niisutage riiet veega,
väänake hoolikalt kuivaks, eemaldage mustus ja kuivatage.
● Puhastage kõlarikatteid peenekoelise riidega.
Ärge kasutage pabersalvrätte ega muid ebemeid andvaid
materjale.
Väikesed ebemed võivad jääda kõlarikattesse kinni.
● Ärge kasutage süsteemi puhastamiseks alkoholi,
värvivedeldit ega bensiini.
● Lugege enne kemikaalidega töödeldud puhastuslapi
kasutamist hoolikalt selle juhiseid.
 Läätse hooldus
● Puhastage läätse korrapäraselt talitlushäirete vältimiseks.
Kasutage tolmupuhurit tolmu eemaldamiseks ja vatitoppi,
kui lääts on äärmiselt määrdunud.
● CD-tüüpi läätsepuhastajat ei saa kasutada.
● Ärge jätke liugust kauaks ajaks lahti. Lääts määrduks
muidu.
● Olge ettevaatlik, et läätse mitte sõrmega puudutada.
Lääts
 Plaatide puhastamine
TEHKE NII!
● Süsteemiga saab esitada CD-DA vormingus plaate.
● Süsteemiga saab esitada CD-DA või MP3-vormingus
sisuga CD-R/RW plaate.
● Salvestise seisundi tõttu ei pruugi kõikide plaatide esitus
õnnestuda.
● Vormistage enne esitust plaat salvestusseadmel lõplikult.
● Kui plaadil on nii MP3-failid kui tavalised audioandmed
(CD-DA), siis esitab süsteem plaadi sisemisele osale
salvestatud vormingut.
● Süsteem ei saa esitada pakettkirjutiga salvestatud faile.
● Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2
(v.a laiendatud vormingud).

● Kõiki CD-R/RW plaate ei pruugi õnnestuda esitada
salvestise seisundi tõttu.
● MP3-faile käsitatakse radade ja kaustu albumitena.
● Süsteemil on juurdepääs kuni:
– CD-DA: 99 rajale
– MP3: 999 rajale, 255 albumile (k.a juurkaust)
● Salvestisi ei esitata ilmtingimata nende salvestamise
järjekorras.
ÄRGE NII TEHKE!
Ühilduvad USB-seadmed
Pühkige niiske riidega ja kuivatage.
 Ettevaatusabinõud plaadi
käsitsemisel
● Võtke kinni plaadi servadest, et salvestisega pinda
mitte kriimustada ja et sellele ei jääks sõrmejälgi.
● Ärge kinnitage plaadile silte ega kleebiseid.
● Ärge kasutage vinüülplaatide jaoks ettenähtud
pihustatavat puhastit, bensiini, vedeldit, staatilise elektri
teket vältivat vedelikku ega mis tahes muid lahusteid.
● Ärge kasutage järgmisi plaate:
– Plaadid, millele on kleebise või sildi eemaldamisel
jäänud liimi (laenutatud plaadid jne)
– Väga kõverad või mõranenud plaadid
– Mittestandardse kujuga nagu südamekujulised plaadid
 Süsteemi kasutuselt kõrvaldamiseks
või ära andmiseks
Süsteemi võib olla salvestatud kasutajasätteid.
Kui kavatsete süsteemi kasutuselt kõrvaldada
või ära anda, siis lähtestage esmalt kõik sätted
tehasesätetele kasutajasätete kustutamiseks.
(→ 16, “Kõikide sätete tehasesätetele
lähtestamiseks”)
18
TQBJ0987
● Ühendumist kõikide USB-seadmetega ei saa tagada.
● Toetatud on FAT12, FAT16 ja FAT32 failisüsteemid.
● Süsteem toetab USB 2.0 täiskiirust.
● 32 GB suurema mälumahuga USB-seadmed ei tööta teatud
tingimustel.
● Toetatud vorming: failid laiendiga “.mp3” või “.MP3”.
● Failide loomise viisist olenevalt ei pruugi süsteem neid üldse
või nummerdatud järjekorras esitada.

● Faile käsitatakse radade ja kaustu albumitena.
● Süsteemil on juurdepääs kuni:
– 800 albumile (k.a juurkaust)
– 8000 rajale
– 999 rajale ühes albumis
Tehnilised andmed
 KÕLARID
 ÜLDIST
Valjuhääldi(d)
Täisvahemik
Energiatarve
23 W
Energiatarve ooteolekus
(Kui “BLUETOOTH STANDBY” on sättel “OFF”)*1
Umbes 0,2 W
(Kui “BLUETOOTH STANDBY” on sättel “ON”)*1
Umbes 0,3 W
Toide
220–240 V vahelduvpinge, 50 Hz
Mõõdud (LxKxS)
Kaal
Töötemperatuur
Tööniiskus
420 mmx225 mmx102 mm
Umbes 2,4 kg
0 °C kuni +40 °C
35% kuni 80% suhteline niiskus
(ilma kondensaadita)
 VÕIMENDI
Väljundvõimsus
Ruutkeskmine väljundvõimsus
Esikanalid (üheaegselt testitud)
20 W kanali kohta (8 Ω), 1 kHz, 10% THD
Ruutkeskmine koguvõimsus
40 W
 TUUNER
Eelhäälestamismälu
30 FM-jaama
HC400 (Ainult Austraaliale ja Uus-Meremaale)
15 AM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
87,50 MHz kuni 108,00 MHz (50 kHz samm)
Antennipesa
75 Ω (asümmeetriline)
HC400 (Ainult Austraaliale ja Uus-Meremaale)
Amplituudmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
522 kHz kuni 1629 kHz (9 kHz samm)
520 kHz kuni 1630 kHz (10 kHz samm)
8 cm koonusetüüpi x2
 ÜHENDUSPESAD
USB-port
USB-pordi võimsus 5 V alalispinge väljund, 1,5 A
USB Standard
USB 2.0 täiskiirus
Meediumifaili vormingu tugi
MP3*2 ( .mp3)
Audiovormingu tugi
MP3*2
Diskreetimissagedus
32/44,1/48 kHz
Audiodiskreedi suurus
16 bitti
Kanaleid
2
USB-seadme failisüsteem FAT12, FAT16, FAT32
AUX IN
Stereo, 3,5 mm pistik
 Bluetooth®
Versioon
Klass
Toetatud profiilid
Sagedusriba
Kasutuskaugus
Toetatud kodek
Bluetooth®-i versioon 2.1 + EDR
Klass 2
A2DP, AVRCP
2,4 GHz riba FH-SS
10 m otsenähtavuse puhul
SBC

● Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
● Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
● Koguharmoonmoonutust (THD) mõõdeti digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
*1: Ooteolekusse lülitamisel ei ole USB-porti seadet
ühendatud.
*2: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
 DAB ( HC402 )
DABi mälu
20 kanalit
Sagedusriba (lainepikkus)
Riba III
5A kuni 13F
(174,928 MHz kuni 239,200 MHz)
Tundlikkus *BER 4x10 -4
Minimaalne nõue
-98 dBm
DABi välisantenn
Pesa
F-konnektor (75 Ω)
 PLAADIMÄNGIJA
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*2 )
Lugemisseade
Lainepikkus
790 nm (CD)
19
TQBJ0987
Seadme seinale
paigaldamine (fakultatiivne)
Süsteemi saab paigaldada seinale komplekti
kuuluvaid seinatoendeid, turvahoidikut ja muid
tarvikuid kasutades. Hoolitsege, et sein ja
kinnitamiseks kasutatavad kruvid on piisavalt
tugevad vähemalt 36 kg suuruse raskuse
kandmiseks. Kruvid ja muud tarvikud ei kuulu
komplekti, kuna nende tüüp ja suurus tuleb valida
paigalduskohast olenevalt.
● Detailse info saamiseks vajalike kruvide kohta
vt ptk “Seinale paigaldamise juhised” punkte 6 ja 7.
● Kinnitage süsteem täiendava kaitsemeetmena
seina külge ka kukkumist takistava nööriga.
Paigaldamistarvikud
 Komplekti kuuluvad tarvikud
Seinale paigaldamise juhised
Lülitage süsteem enne paigaldamist välja ja ühendage
toitejuhe pistikupesast lahti.
1
Keerake süsteemi tagapaneelilt lahti kinnituskruvi.
Jaland
Kinnituskruvi
Pehme tekk või riie
2
● 2 seinatoendit
● 1 turvahoidik
● 1 seinale paigaldamise leht
Eemaldage jaland seadme küljest konkse
ülespoole surudes.
● Tõstke konkse ülespoole ja tõmmake samal ajal
jalandit ettevaatlikult ettepoole.
 Täiendavalt vajalikud tarvikud
(kaubandusvõrgus müügil)
● 4 kruvi seinatoendite kohale fikseerimiseks
● 2 kruvi turvahoidiku kohale fikseerimiseks
● 1 kukkumist takistav nöör*
● 1 aasaga kruvi
* Kasutage nööri, mis suudab toetada üle 36 kg suurust
raskust (umbes 1,5 mm läbimõõduga).
● Hoidke kruvisid allaneelamise vältimiseks lastele
kättesaamatult.
● Hoidke seinatoendeid allaneelamise vältimiseks
lastele kättesaamatult.
● Hoidke aasaga kruvi allaneelamise vältimiseks
lastele kättesaamatult.
Hoidke eemaldatud kruvi ja jaland tuleviku tarvis kindlas
kohas alles.
● Kui soovite seadet taas lauale paigaldatult kasutada, siis
kinnitage selle külge kindlasti uuesti jaland ja fikseerige
see kruviga kohale.
3
Kinnitage seadme külge kukkumist takistav nöör
(ei kuulu komplekti).
Ohutusnõuded
Paigaldustööd peab tegema pädev tehnik.
Keegi muu peale pädeva paigaldaja ei tohi
seadme paigaldustöid teha.
PANASONIC EI VASTUTA VALESTI
PAIGALDAMISE EGA KÄSITSEMISE
PÕHJUSTATUD VARA KAHJUSTUMISE
EGA TÕSISTE KEHAVIGASTUSTE
(K.A SURMA SAAMISE) EEST.
HOIATUS!
Kehavigastuste vältimiseks tuleb süsteem
paigaldusjuhiseid järgides kindlalt seinale
kinnitada.
Kukkumist takistav nöör (ei kuulu komplekti)
20
TQBJ0987
● Painutage nöör 5 mm ja 10 mm kaugusel otsast
45° nurga alla, et see läheks läbi aukude.
5 mm
4
Teipige seinale paigaldamise leht seinal kohta,
kuhu kavatsete seadme paigaldada.
8
1 Tõstke seade kahe käega kinni hoides kindlalt
seinatoendite konksudele.
● Laotage seinale paigaldamise leht kohale teipimiseks
laiali ja tõmmake sirgu.
Seinale paigaldamise leht
Paigaldage seade.
● Ühendage antenn ja toitejuhe seadmega, enne kui
selle seinale riputate. (→ 6)
Teip (ei kuulu komplekti)
Sein
Sein
Toitejuhe
Vajalik ruum
2 Tõstke seadet pisut otse ülespoole, kuni turvahoidiku
konksuni, ja suruge siis allapoole, nii et seade
haakub ja lukustub turvahoidikule.
● Seade lukustub turvahoidikule klõpsuga.
● Laske käed pärast üles riputamist ettevaatlikult
seadmest lahti, et olla kindel, et seade toetub kindlalt
seinatoenditele ja turvahoidikule.
300 mm
130,5 mm
141 mm
102,5 mm
118,5 mm
Sein
73 mm
39 mm
100 mm
5
420 mm
Puurige seina augud täpselt seinale paigaldamise
lehele märgitud ristide keskpunktidele
vastavatesse kohtadesse.
● Võtke seejärel leht seinalt ära.
6
Kinnitage kumbki seinatoend kahe kruviga
(ei kuulu komplekti) seina külge.
● Kasutage loodi tagamaks, et seinatoendid saavad
paika rõhtsalt.
Ø 4,0 mm
Vähemalt
30 mm
Ø 7,5 mm kuni
Ø 9,4 mm
Seinatoend
7
Konks
100 mm
9
Seinatoend
Turvahoidik
Kinnitage seina külge kukkumist takistav nöör
(ei kuulu komplekti).
● Hoolitsege, et nöör on võimalikult pingul.
Aasaga kruvi
(ei kuulu komplekti)
Nöör (ei kuulu komplekti)
Sein
 Seadme turvahoidiku küljest
vabastamiseks
Vajutage turvahoidiku kahele konksule ja tõstke
samal ajal seadet otse üles.
Kinnitage turvahoidik kahe kruviga
(ei kuulu komplekti) seina külge.
Ø 4,0 mm
Vähemalt
30 mm
Ø 7,5 mm kuni
Ø 9,4 mm
Turvahoidik
Konksud
21
TQBJ0987
Litsentsid
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG Inc’i
registreeritud kaubamärgid ja Panasonic Corporation
kasutab neid litsentsi alusel.
Muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende omanikele.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on litsentsitud
Fraunhofer IIS’ilt ja Thomsonilt.
Vanade seadmete ja patareide kasutuselt
kõrvaldamine
Ainult Euroopa Liidule ja
ringlussevõtusüsteemidega riikidele
Need sümbolid tootel, pakendil ja/või
kaasasolevates dokumentides
tähendavad, et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning patareisid ei
tohi visata ära koos tavaliste
olmejäätmetega.
Vanad tooted ja patareid tuleb vastavalt
siseriiklikele õigusaktidele viia
nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse
ja ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse
kogumispunkti. Nende toodete nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ja
vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja
keskkonnale. Lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta
saab kohalikust omavalitsusest. Vastavalt siseriiklikele
õigusaktidele võib selliste jäätmete valesti kasutuselt
kõrvaldamine olla karistatav.
Märkus patareisümboli
(alumine sümbol) kohta:
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga. Sellisel
juhul vastab see antud kemikaali kohta
direktiivis sätestatud nõuetele.
22
TQBJ0987
Ohutusinfo klientidele ELis
English
Declaration of Conformity (DoC)
Lietuviškai
Atitikties deklaracija (AD)
Hereby, “Panasonic Corporation” declares that this product is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Customers can download a copy of the original DoC to our R&TTE
products from our DoC server:
http://www.doc.panasonic.de
Contact to Authorised Representative:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Bendrovë “Panasonic Corporation” patvirtina, kad šis gaminys
tenkina direktyvos 1999/5/EB esminius reikalavimus ir kitas
taikytinas nuostatas.
Mūsų R&TTE gaminių originalios atitikties deklaracijos kopiją
klientai gali atsisiųsti iš mūsų AD serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Įgaliotojo atstovo adresas:
“Panasonic Marketing Europe GmbH”, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vokietija.
Ελληνικά
Δήλωση συμμόρφωσης (DoC)
Slovensko
Izjava o skladnosti (DoC)
Με την παρούσα, η “Panasonic Corporation” δηλώνει ότι το προϊόν
αυτό είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕC.
Οι πελάτες μπορούν να κατεβάσουν ένα αντίγραφο του πρωτοτύπου
DoC για τα R&TTE προϊόντα μας από τον DoC server μας:
http://www.doc.panasonic.de
Στοιχεία επικοινωνίας Eξουσιοδοτημένου Aντιπροσώπου:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Γερμανία
S pričujočo izjavo podjetje “Panasonic Corporation” izjavlja, da
so svoji izdelki skladni s poglavitnimi zahtevami in drugimi
odgovarjajočimi predpisi direktive 1999/5/ES.
Stranka lahko naloži izvod izvirnega DoC o naših izdelkih
R&TTE s strežnika DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Pooblaščeni zastopnik: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Nemčija
Português
Declaração de Conformidade (DoC)
Slovensky
Vyhlásenie o zhode (DoC)
Com o presente documento, a “Panasonic Corporation” declara que
este produto é conforme os requisitos específicos e demais
especificações referentes à Directriz 1999/5/EC.
Os clientes podem baixar uma cópia da declaração de conformidad
(DoC) para nossos produtos R&TTE do Server DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Contacte o representante autorizado:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemanha
“Panasonic Corporation” týmto prehlasuje, že tento výrobok je v
zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na naše R&TTE
výrobky z nášho servera DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na splnomocneného zástupcu:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Polski
Deklaracja zgodności
Norsk
Samsvarserklæring (DoC)
Niniejszym “Panasonic Corporation” deklaruje, że ten produkt jest
zgodny z istotnymi wymaganiami i innymi odnośnymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Klienci mogą pobrać oryginalną deklarację zgodności naszych
produktów z serwera deklaracji zgodności:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt się z autoryzowanym przedstawicielem:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
Česky
Prohlášení o shodě
Společnost “Panasonic Corporation” tímto prohlašuje, že tento
výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/EC.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu prohlášení o shodě pro
naše produkty R&TTE z našeho serveru:
http://www.doc.panasonic.de
Oprávněný zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Hrvatski
Deklaracija o podobnosti (DoC)
“Panasonic Corporation” erklærer at utstyret er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Kundene kan laste ned en kopi av den originale samsvarserklæringen (DoC) for vårt R&TTE utstyr fra vår DoC server:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt vår autoriserte representant:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
Eesti keel
Vastavusdeklaratsioon (DoC)
“Panasonic Corporation” kinnitab käesolevaga, et see toode on
vastavuses põhiliste nõuete ja muude direktiivi 1999/5/EÜ
asjakohaste sätetega.
Kliendid saavad koopia meie R&TTE toodetele kehtiva
originaalvastavusdeklaratsiooni koopia alla laadida meie
DoC-serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Võtke ühendust volitatud esindajaga: Panasonic Marketing
Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Saksamaa
Ovime, “Panasonic Corporation” izjavljuje da je ovaj proizvod
udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima
Smjernice 1999/5/EC.
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše R&TTE
proizvode s našeg DoC poslužitelja:
http://www.doc.panasonic.de
Adresa ovlaštenog predstavništva:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
23
TQBJ0987
Български
Декларация за съответствие (DoC)
“Panasonic Corporation” декларира, че този продукт съответства
на съществените изисквания и другите приложими разпоредби
на Директива 1999/5/EC.
Потребителите могат да свалят копие от оригиналните DoC към
нашите продуктите от типа R&TTE от сървъра, на който се
съхраняват DoC:
http://www.doc.panasonic.de
За контакт с оторизиран представител:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия
Latviski
Atbilstības deklarācija (DoC)
Kompānija “Panasonic Corporation” ar šo paziņo, ka šis izstrādājums
atbilst būtiskām prasībām un citām saistošām Direktīvas 1999/5/EK
prasībām.
Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu R&TTE
izstrādājumos no mūsu DoC servera:
http://www.doc.panasonic.de
Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vācijā
Român
Declaraţie de Conformitate (DoC)
Prin prezenta, societatea “Panasonic Corporation” declară că
produsul este conform cu cerinţele esenţiale şi cu alte norme
corespunzătoare Directivei 1999/5/EC.
Clienţii pot descărca o copie a DoC-ului original al produselor
noastre R&TTE de la adressa noastră DoC din Internet:
http://www.doc.panasonic.de
Contact la Reprezentanţa autorizată:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Magyar
Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC)
Ezennel a , “Panasonic Corporation” kijelenti, hogy a jelen termék
kielégíti az 1999/5/EK Irányelv létfontosságú követelményeit és más
vonatkozó rendelkezéseit.
A vásárlók letölthetik az R&TTE termékek eredeti DoC másolatát a
DoC szerverünkről:
http://www.doc.panasonic.de
Forduljon a hivatalos márkaképviselethez:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország
Türkçe
Uygunluk Beyanı (DoC)
“Panasonic Corporation” işbu belge ile bu ürünün 1999/5/EC sayılı
Direktif'in temel gereklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan etmektedir.
Müşterilerimiz R&TTE ürünlerimizle ilgili orijinal DoC belgesinin bir
kopyasını DoC sunucumuzdan indirebilir:
http://www.doc.panasonic.de
Yetkili Temsilci ile temasa geçin:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Almanya
24
TQBJ0987
25
TQBJ0987
26
TQBJ0987
Panasonicu toode
Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.
Hoidke ostutšekk alles.
Garantiitingimused ja tooteinfo aadressilt www.panasonic.com/ee
või järgmiselt telefoninumbrilt: 6225397 tavavõrgust helistamiseks.
(Toote tagapaneel)
I KLASSI LASERTOODE
EL
Tootja:
Euroopasse importija:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2016
ET
TQBJ0987-1
F1216YM2037
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement