Panasonic SCHC402, SCHC400 Operating instructions

Panasonic SCHC402, SCHC400 Operating instructions
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
1 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Návod na obsluhu
Kompaktný Stereo Systém
Model SC-HC402
SC-HC400
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt.
Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod a
uchovajte si tento návod pre budúce použitie.
Zahŕňa návod na inštaláciu (l 2, 3 and 20, 21)
Inštalačné práce by mal vykonať kvalifikovaný inštalačný špecialista.
Pred začatím prác si pozorne prečítajte tieto montážne a prevádzkové pokyny, aby sa
zabezpečilo, že inštalácia je vykonaná správne.
(Prosím, uchovajte si návod. Môžete ho potrebovať pri údržbe alebo presúvaní tohto zariadenia.)
“EB” označuje model určený pre Spojené kráľovstvo.
EG EB GN
TQBJ0987
2017/02/06
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
2 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Upozornenie pre sieťový kábel
(Pre sieťový kábel s tromi kolíkmi)
Pre Vašu bezpečnosť si nasledovný text pozorne
prečítajte.
Toto zariadenie je dodávané s lisovanými tromi kolíkmi na
sieťovom kábli pre vašu bezpečnosť a pohodlie.
Sieťový kábel je vybavený 5 ampérovou poistkou.
V prípade, že je nutné poistku vymeniť skontrolujte, či má
náhradná poistku hodnotenie 5-ampér a že je schválená
ASTA alebo BSI podľa BS1362.
Skontrolovujte či je ASTA značka Ï alebo značka BSI Ì na
tele poistky
Ak zástrčka obsahuje odnímateľný kryt poistky, je nutné
zabezpečiť, že je obnovený, keď je poistka vymenená.
Ak stratíte kryt poistky, kábel sa nesmie používať, kým sa
nezíska náhradný kryt.Kryt poistky možno zakúpiť u vášho
miestneho predajcu.
Pred použitím
Odstráňte kryt konektoru.
Ako vymeniť poistku
Umiestnenie poistky sa líši v závislosti na type sieťového
kábla (Obrázky A a B). Skontrolujte sieťový kábel a
postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií.
Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného sieťového kábla.
1. Otvorte kryt poistky skrutkovačom.
Obrázok A
Obrázok B
Bezpečnostné upozornenia
VAROVANIE!
Zariadenie
≥ Aby ste znížili nebezpečenstvo vzniku požiaru, úrazu e
lektrickým prúdom alebo poškodenie prístroja:
– Nevystavujte tento prístroj dažďu, nadmernej vlhkosti,
kvapkajúcej vode a postriekaniu.
– Na prístroj by nemali byť umiestňované žiadne objekty
naplnené vodou, ako sú napríklad vázy.
– Používajte len doporučené príslušenstvo.
– Neodstraňujte kryt prístroja.
– Nepokúšajte sa prístroj opraviť sami. Opravy prenechajte
kvalifikovaným pracovníkom servisu.
– Nenechajte spadnúť do zariadenia kovové objekty.
– Neumiestňujte ťažké veci na zariadenie.
–
Sieťový
kábel
≥ Aby ste znížili nebezpečenstvo vzniku požiaru, úrazu
elektrickým prúdom alebobo poškodenie prístroja,
– Zaistite, že napätie napájania korešponduje s napätím
vyznačeným na zariadení.
– sieťový kábel zastrčte úplne do zásuvky.
– Neťahajte, neohýbajte kábel ani neklaďte ťažké veci na
kábel.
– Nedotýkajte sa kábla mokrými rukami.
– Držte kábel za zástrčku pri jeho odpojovaní.
– Nepoužívajte poškodený zástrčku sieťového kábla alebo
zásuvky.
≥ Sieťová zástrčka je zariadením na odpojenie od siete. Toto
zariadenie nainštalujte tak, aby mohla byť sieťová zástrčka
okamžite odpojená od elektrickej zásuvky.
POZOR
kryt poistky
Zariadenie
≥ Toto zariadenie používa laser. Používaním ovládacích
prvkov alebo nastavení alebo zaobchádzaním so zariadením
iným spôsobom, než ako je popísané v tomto návode na
obsluhu, sa môžete vystaviť pôsobeniu nebezpečného žiarenia.
2. Vymeňte poistku a zavrite alebo pripojte kryt poistky.
Obrázok A
Poistka
(5 ampérov)
Obrázok B
Poistka
(5 ampérov)
≥ Neumiestňujte otvorené ohne, ako zapálené sviečky, na toto
zariadenie.
≥ Toto zariadenie môže byť rušené rádiofrekvenčným
vyžarovaním mobilných telefónov. V prípade takéhoto rušenia
zväčšite odstup medzi mobilným telefónom a týmto zariadením.
≥ Toto zariadenie je určené na používanie v miernom klimatickom
pásme.
Umiestnenie
≥ Umiestnite toto zariadenie na rovný povrch.
≥ záujme zníženia rizika požiaru, zasiahnutia osôb elektrickým
prúdom alebo poškodenia zariadenia,
2
TQBJ0987
– Neumiestňujte toto zariadenie do knižnice, vstavanej
skrine alebo iného uzavretého priestoru. Zaistite, že
zariadenie je dobre ventilované.
– Nezakrývajte otvory ventilácie zariadenia novinami,
látkami, závesmi alebo inými vecami.
– Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu,
vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a nadmerným
vibráciám.
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
3 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Batéria
≥ Ak výmena batérie prebehne nesprávnym spôsobom,
hrozí nebezpečenstvo výbuchu batérie. Batériu vymeňte
len za typ odporúčaný výrobcom.
≥ Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu
a môže spôsobiť požiar.
– Ak neplánujete diaľkový ovládač dlhší čas
používať, vyberte z neho batériu. Batériu
uchovávajte na chladnom a tmavom mieste.
– Batériu nezahrievajte ani ju nevystavujte
pôsobeniu ohňa.
– Batérie nenechávajte dlhší čas v automobile so
zatvorenými dverami a oknami, kde by boli
vystavené pôsobeniu priameho slnečného svetla.
– Batériu nerozoberajte ani neskratujte.
– Nepokúšajte sa nabíjať alkalickú ani mangánovú
batériu.
– Nepoužívajte batériu s poškodeným obalom.
O popisoch v tomto návode na obsluhu
≥ Stran, na ktoré sa odvoláv, sú označené ako “l ±±”.
≥ Ak nie je uvedené inak, popísané úkony sú pomocou
diaľkového ovládania. Môžete použiť aj ovládacie prvky na
tomto zariadení, ak sú rovnaké.
≥ Tento návod na obsluhu sú platné pre modely SC-HC402 a
SC-HC400 pre rozdielne regióny. Ak nie je uvedené inak,
obrázky v tomot návode sú pre SC-HC402 pre kontinentálnu
Európu.
≥ !"#$%&' :indikuje prvky platné len pre SC-HC402.
≥ !"#$%%' :indikuje prvky platné len pre SC-HC400.
Príslušenstvo
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky uvedené súčasti
príslušenstva.
≥ Pri likvidácii batérií sa, prosím, obráťte na miestne úrady
alebo predajcu a informujte sa o správnom spôsobe
likvidácie.
∏ 1 batéria do diaľkového ovládača
Obsah
∏(Pre Veľkú Britániu a Írsko)
Upozornenie pre sieťový kábel........................ 2
Bezpečnostné upozornenia.............................. 2
Príslušenstvo..................................................... 3
Prehľad ovládacích prvkov ............................. 4
Používanie diaľkového ovládania.................... 5
Pripojenia ........................................................... 6
Vloženie médií.................................................... 7
Úkony Bluetooth® .............................................. 8
O Bluetooth® ...................................................... 9
Ovládacie prvky prehrávania médií................... 9
!"#$%&' Počúvanie DAB/DAB+........................... 11
Počúvanie FM/AM rádia.................................. 13
Úpravy zvuku..................................................... 14
Hodiny a časovač.............................................. 14
Iné ...................................................................... 15
Riešenie problémov.............................................. 16
Starostlivosť o zariadenie a médiá................. 18
Prehrávanie médií....................................... 18
Technické údaje.................................................. 19
Pripevnenie zariadenia k stene (voliteľné)... . 20
Licencie .......................................................... 22
Obmedzená záruka (Len pre Austráliu)...........25
Symboly na tomto produkte (vrátane
príslušenstva) predstavujú nasledovné:
AC
DC
Class II zariadenie (Konštrukcia produktu
má dvojitú izolácia.)
I
Zap.
Í Pohotovostný režim
∏ 1 diaľkový ovládač(N2QAYB001139)
1 sieťový napájací kábel
(Pre čierny model: K2CT2YY00127)
(Pre strieborný model: K2CT2YY00126)
∏ (Pre kontinentálnu Európu)
1 sieťový napájací kábel
(Pre čierny model: K2CQ2YY00153)
(Pre strieborný model: K2CQ2YY00154)
(Pre biely model: K2CQ2YY00154)
(Pre modrý model: K2CQ2YY00153)
∏ (Pre Austráliu a Nový Zéland)
1 sieťový napájací kábel
(K2CJ2YY00117)
∏ (!"#$%&')
1 DAB vnútorná anténa
(N1CYYYY00022)
∏ (!"#$%%')
1 FM vnútorná anténa
(RSAX0002)
∏ (!"#$%%')
(Len Austrália a Nový Zéland)
1 AM okrúhla anténa
(N1DYYYY00011)
Súprava pre montáž na stenu
∏ 1 bezpečnostný držiak
(TPBDA004)
∏ 2 Nástenné konzoly
(RSC1262-1)
∏ 1 Papier pre montovanie na
stenu
≥ Použite tento papier pre montovanie na stenu.
≥ Nepoužívajte sieťový kábel s iným zariadením.
≥ Produktové čísla v tomto návode na obsluhu sú správne od
decembra 2016. Môžu byť predmetom zmeny.
3
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
4 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Prehľad ovládacích prvkov
Pohľad zhora
3
1
4
5
2
6
7
8
9
10
11
14
12
13
15
1
2
3
4
USB port (l 7)
AUX IN konektor (l 6)
6
7
Upraviť hlasitosť (0 (min) až 50 (max))
Stlačením tohto tlačidla sa zariadenie prepína z
prevádzkového do pohotovostného režimu a naopak.
Zariadenie spotrebováva aj v pohotovostnom režime malé
množstvo energie.
8
9
10
11
12
13
14
Nastaviť režim montovnaia na stenu
Zvoliť D.BASS
Upraviť okolie
Otvorenie alebo zatvorenie výsuvného krytu
Displej
Výsuvný kryt
Snímač signálu diaľkového ovládača
Prepínač pohotovostného/prevádzkového režimu (Í/I)
Voľba zdroja zvuku
Na zariadení:
“CD” -. “DAB+” (!"#$%&') -. “FM” -. “AM” (!"#$%%') *
:
;
“BLUETOOTH” (----------- “USB” (----------- “AUX”
≥ Stlačte a podržte pre vstup do párovacieho režimu (l 8)
alebo odpojte Bluetooth® zariadenie (l 8).
Na diaľkovom ovládaní:
[
]: “BLUETOOTH”
[CD/USB]: “CD” ,. “USB”
[RADIO, EXT-IN]: “DAB+” (!"#$%&') -"-. “FM”
:
;
“AUX” ( -------- “AM” (!"#$%%')*
5
4
TQBJ0987
Základné ovládanie prehrávania
FAVOURITE tlačidlá pre uložené alebo výber
rádio stanice ([1] až [5]) (l 11, 13)
Vzdialenosť: približne 7 m priamo
Uhol: približne 30° doľava a doprava
15 Reproduktory
Tieto reproduktory nemajú magnetické tienenie.
Neumiestňujte ich blízko TV, osobného počítača alebo
iného magnetického zariadenia.
*Dostupné len pre Austráliu a Nový Zéland
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
5 ページ
16
22
7
23
Používanie diaľkového ovládača
Batériu vložte tak, aby sa označenia polarity na batérii (+ a –)
zhodovali s tými vo vnútri ovládača.
.
17
18
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
6
EXT-IN
24
4
R6/LR6, AA
5
19
9
20
(Alkalické alebo
mangánové batérie)
25
26
27
Namierte ho na snímač signálu diaľkového ovládania tohto
zariadenia.
≥Aby ste sa vyhli rušeniu, prosím neumiestňujte žiadne objekty pred
snímač signálu.
28
21
29
16 Vypnúť/zapnúť zariadenie
17 Zvoliť číslo
≥ Pre zvolenie 2-miestneho čísla
Príklad: 16: [≧10] → [1] → [5]
≥ Pre zvolenie 3-miestneho čísla
18
19
20
21
22
23
24
Príklad: 124: [≧1 0] → [≧1 0] → [1] → [2] → [5]
Vymazanie naprogramovaných skladieb
Vstup do menu zvuk
Nastaviť položku menu prehrávanie
Zmena zobrazovaných informácií
Úkon hodín a časovača
Nastaviť programovú funkciu
Stlmiť zvuk
Stlačte znova pre zrušenie. “MUTE” sa tiež zruší, keď je
upravená hlasitosť alebo zariadenie vypnuté.
25
26
27
28
29
Zvoliť prednastavené EQ
Vstup do menu nastavenie
Nastaviť položku menu rádio
Výber/OK
Stmaviť panel displeja a indikátor
Stlačte znovu pre zrušenie.
5
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
6 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Pripojenia
1
Pripojte anténu.
!"#$%&' Toto zariadenie vie prijímať DAB/DAB+ a FM stanice s DAB anténou.
Lepiaca páska (nedodáva sa)
Uistite sa, že utiahnete matica úplne.
DAB vnútorná anténa (dodáva sa)
!"#$%%'
(Len Austrália a Nový Zéland)
Lepiaca páska (nedodáva sa)
AM kruhová anténa
(dodáva sa)
FM vnútorná anténa (dodáva sa)
!"#$%%'
Lepiaca páska (nedodáva sa)
FM vnútorná anténa (dodáva sa)
2
Pripojte sieťový kábel po dokončení
všetkých ostatných pripojení.
Zariadenie spotrebúva male množstvo energie
(l 19) aj keď je vypnuté..
Sieťový kábel (dodáva
sa) Do sieťovej zásuvky
≥ V záujme šetrenia energie, ak nebudete používať zariadenie
dlhšiu dobu, vypojte sieťový kábel.
≥ Niektoré nastavenia budú stratené po odpojení systému.
Musíte ich znovu nastaviť.
≥ Prilepte anténu k stene alebo stĺpu v polohe s najmenším množstvom rušenia.
≥ Ak je príjem radio signálu slabý, použite vonkajšiu anténu (nedodáva sa).
Pripojenie externého zariadenia hudby
1
Pripojte eterné zariadenie hudby pomocou audio kábla
(nedodáva sa).
≥Typ konektoru: ‰3.5 mm stereo
2 Stlatče [RADIO, EXT-IN] opakovane pre
Audio kábel
(nedodáva sa)
zvolenie “AUX” a spustiť prehrávanie na
pripojenom zariadení
∫ Pre zvolenie vstupného úrovňa zvuku
externého zariadenia
1
2
Kým v režime AUX, stlačte [SOUND]
opakovane pre zvolenie “INPUT LEVEL”.
Stlačte [2, 1]pre zvolenie “NORMAL” alebo
“HIGH” a potom stlačte [OK].
≥ Továrenské prednastavenie je “NORMAL”.
6
≥ Pre zlepšenie skreslenia zvuku, keď je zvolené “HIGH”, zvoľte “NORMAL”.
≥ Vypnite ekvalizér alebo znížte hlasitosť externého zariadenia pre zníženie vstupného signálu. Vysoká úroveň vstupného signálu
skreslí zvuk.
≥ Pre podrobnosti si pozrite návod na obsluhu daného zariadenia.
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
7 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Vkladanie média
∫ Pripojenie USB zariadenia
≥ Vložte USB zariadenie priamo. Nepoužívajte žiadne prepojovacie káble.
≥ Prosím odpojte USB zariadenie, ak ste skončili s jeho používaním.
≥ Pred ostránením USB zariadenia, zvoľte iný zdroj ako “USB ”.
∫ Vkladanie disku
Označená časť
≥ Uistite sa, že disk pootčíte tak, aby sa nedotkol
posuvných dvierok.
≥ Neotvárajte posuvné dvierka manuálne.
∫ Nabíjanie zariadenia
Nabíjanie začne keď je zariadenie (označené hodnotou: 5 V/1.5 A) pripojené k USB konektoru tohto zariadenia.
1
2
Zapnite toto zariadenie.
Pripojte zariadenie.
{. Potvrďte z obrazovky pripojeného zariadenie, atď., aby
sa nabíjanie spustilo.
Do kompatibilného zariadenia
USB kábel
(nedodáva sa)
≥ Požaduje sa kábel kompatibilný s Vašim zariadením.
Použite kábel, ktorý sa dodáva s Vašim zariadením.
≥ Aj keď pripojíte kábel kompatibilný s USB konektoro tohto
zariadenia, Vaše zariadenie sa nemusí nabiť. V takom prípade
použite nabíjačku, ktorá sa dodáva so zariadením.
≥ V závislosti na Vašom zariadení, používanie iných
nabíjačiek nemusí fungovať. Skontrolujte návod na obsluhu
Vášho zariadenia pred použitím.
≥ Nepripájajte zariadenie s označením vyšším ako 5 V/ 1.5 A
k tomuto zariadeniu.
≥ Ak chcete zistiť, či sa nabíjanie dokončilo, pozrite sa na
obrazovku pripojeného zariadenia, atď.
≥ Ak je plne nabité, vyberte USB kábel z USB portu.
≥ Po spustení nabíjania zariadenia, môžete prepnúť
zariadenie do pohotovostného režimu.
– Pri nabíjaní vybitého zariadenia, neprepínajte ho do
pohotovostného režimu kým sa zariadenie nestane ovládateľné.
≥ uistite sa, že zariadenie nespadne pri vkladaní alebo odoberaní média.
≥ Pri premiestňovaní tohto zariadenia, odstráňte všetky médiá a prepnite toto zariadenia do pohotovostného režimu.
7
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
8 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
=7#/$&&$:>( úkony
Môžete počúvať zvuk zBluetooth®audio zariadenia z
tohto zariadenia bezdrôtovo.
≥ Pre podrobnosti si pozrite návod na obsluhu
Bluetooth® zariadenie.
Pripojenie cez menu Bluetooth®
Príprava
≥ Zapnite funkciu Bluetooth® na zariadení a
umiestnite zariadenie blízko tohto zariadenia.
∫ Párovanie s Bluetooth® zariadeniami
1 Stlačte
2
3
4
∫
1
2
3
[
Bluetooth® režim prenosu
Môžete zmeniť režim prenosu na preferovanie
kvality prenosu alebo kvality zvuku.
Príprava
≥ Stlačte[ ] pre zvolenie “BLUETOOTH”.
≥ Ak už je Bluetooth® zariadenie pripojené,
odpojte ho.
1 Stlačte [PLAY MENU] opakovane pre zvolenie
2
] pre zvolenie “BLUETOOTH”.
≥ Ak “Párovanie” je indikované na displeji, pokračujte na krok 3.
Stlačte [PLAY MENU] pre zvolenie “Párovanie”a
potom stlačte [OK].
≥ Alebo stlačte a podržte [SELECTOR, –
zariadení.
PAIRING] na
“LINK MODE”.
Stlačte[2, 1]pre zvolenie režimu a potom stlačte
[OK].
MODE 1: Dôraz na prepojiteľnosť
MODE 2: Dôraz na kvalitu zvuku
Zvoľte “SC-HC402” alebo “SC-HC400” z menu
Bluetooth® zariadení Bluetooth®
≥ S Zvoľte “MODE 1” ak je zvuk prerušený.
≥ Počas vychutnávania si video obsahu s touto
funkciou,video a audio výstup nemusia byť
synchronizované.V tomto prípade zvoľte “MODE 1”.
≥ Továrenské nastavenie je “MODE 2”.
≥ MAC adresa (napr., 6C:5A:B5:B3:1D:0F) môže byť
zobrazená pred zobrazením “SC-HC402” alebo
“SC-HC400
≥ Názov pripojeného zariadenia sa indikuje na displeji
na pár sekúnd.
Ak je úroveň vstupu zvuku Bluetooth® zariadenia
príliš nízka, zmeňte nastavenie vstupnej úrovne.
Spustite prehrávanie na Bluetooth® zariaden.
Pripojenie spárovaného Bluetooth®
zariadeniae
Stlačte [ ] pre zvolenie “BLUETOOTH”.
≥ “READY” sa zobrazí na displeji.
Zvoľte “SC-HC402” alebo “SC-HC400” z menu
Bluetooth® zariadení Bluetooth® .
Bluetooth® úroveň vstupu
Príprava
≥ Pripojte Bluetooth® zariadenie.
1 Stlačte [PLAY MENU] opakovane pre zvolenie
“ÚROVEŇ VSTUPU”.
2 Stlačte
[2, 1] pre zvolenie úrovňe a potom
stlačte [OK].
“LEVEL 0” ,. “LEVEL i1” ,. “LEVEL i2”
^--------------------------------------------------J
≥ Názov pripojeného zariadenia sa indikuje na displeji
na pár sekúnd.
Spustite prehrávanie na Bluetooth® zariadení
≥ Zvoľte “LEVEL 0” ak je zvuk skreslený.
≥ Továrenské nastavenie je “LEVEL 0”.
≥ Ak budete vyzvaní na heslo, zadajte “0000”.
≥ Môžete registrovať až 8 Bluetooth® zariadení s týmto
zariadením. Ak zaregistrujete 9. zariadenie, zariadenie,ktoré sa
Odpojenie Bluetooth® zariadenia
najdlhšie nepoužívalo, sa nahradí.
≥ Táto jednotka môže byť pripojená naraz len k jednému zariadeniu.
Kým je Bluetooth® zariadenie pripojené:
≥ Keď je zvolené “BLUETOOTH” ako zdroj, toto zariadenie sa
automaticky pokúsi pripojiť k naposledy pripojenému
Stlačte [PLAY MENU] opakovane pre
Bluetooth® zariadeniu.
zvolenie “ODPOJIŤ?”.
(“Pripájanie” sa indikuje na displeji počas tohto procesu.)
Ak pokus o pripojenie zlyhá, skúste nadviazať spojenie
Stlačte [2, 1]pre zvolenie “OK? ÁNO” a potom
znovu.
1
2
stlačte [OK].
≥ Môžete tiež odpojiť Bluetooth® zariadenie stlačením a
podržaním [SELECTOR, –( ) PAIRING] na zariadení.
≥ Bluetooth® zariadenie sa odpojí, ak sa zvolí iný zdroj
audia (napr., “CD”).
8
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
9 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
O(=7#/$&&$:>
Spoločnosť Panasonic nenesie žiadnu
zodpovednosť za údaje a/alebo informácie,
ktoré sú kompromitované počas bezdrôtového
prenosu.
∫ Použité frekvenčné pásmo
≥ Tento systém používa 2.4 GHz frekvenčné pásmo.
Ovládacie prvky prehrávania médií
Nasledovné značky indikujú dostupnosť funckie.
CD audio vo formáte CD-DA alebo CD
obsahujúce MP3 súbory (l 18)
!)*+':
USB zariadenia obsahujúce súbory MP3l(18)
!+,)-.//."': Pripojené Bluetooth ® zariadenia (l 8)
!#(':
∫ Certifikácia tohto zariadenia
Základné prehrávanie
(!#(', !)*+', !+,)-.//."')
≥ T ento systém je v súlade s frekvenčným
obmedzením a získal certifikát na základe frekvenčných Príprava
zákonov. Takže bezdrôtové povolenie nie je nutné.
≥ Zapnite zariadenie.
Nižšie uvedené činnosti sú postihnuteľné podľa
≥ Vložte medium alebo pripojte Bluetooth®
zákona v niektorých krajinách:
kompatibilné zariadenie. (l 7, 8)
– Rozoberanie alebo modifikovanie zariadenia.
Zvoľte audio zdroj.
– Odstránenie špecifikačné označenia.
Pre disk:
∫ Obmedzenia použitia
Stlačte [CD/USB] opakovane pre zvolenie“CD”.
≥ Bezdrôtový prenos a/alebo použitie so
Pre USB zariadenie:
všetkýmiBluetooth® vybavenými zariadeniami nie je
Stlačte [CD/USB] opakovane pre zvolenie“USB”.
zaručený.
Pre Bluetooth® zariadenie:
≥ Všetky zariadenia musia vyhovovať normám
stanoveným Bluetooth SIG, Inc..
Stlačte [ ] pre zvolenie “BLUETOOTH”.
≥ V závislosti na špecifikácii a nastavení zariadenia,
(Ak volíte pomocou tohto zariadenia, stlačte
môže zlyhať pripojenie alebo niektoré transakcie môžubyť
[SELECTOR, –( ) PAIRING].)
odlišné. Tento systém podporuje Bluetooth® funkcie
Stlačte [1/;] pre spustenie prehrávania..
zabezpečenia. Ale v závislosti na prevádzkovom prostredí
a/alebo nastavení, toto zabezpečenie je možno
Základné ovládacie prvky
nedostačujúce. Prenášajte dáta bezdrôtovo do tohto
systému opatrne.
Stop
Stlačte [∫].
≥ !)*+': Poloha sa zaznamená a
≥ Tento systém nie je schopný prenášať dáta do
zobrazí sa “Pokračovať.
Bluetooth® zariadenia.
1
2
∫ Rozsah použitia
≥ Toto zariadenie používajte pri maximálnom .
dosahu 10 metrov. Rozsah môže byť znížený v
závislosti na prostredí, prekážkach alebo rušení
≥ !)*+': Stlačte [∫] dvakrát pre úplné
zastavenie prehrávania..
Pause
Stlačte [1/;].
Skip
Stlačte [:] alebo [9]pre preskočenie
skladby(Toto zariadenie: [:/6] alebo [5/9])
∫ Rušenie z iných zariadení
≥ Tento systém nemusí správne fungovať a
problémy ako hluk a zvukové skoky môžu vzniknúť
v dôsledku rušenia rádiových vĺn, ak je tento
systém príliš blízko k iným Bluetooth® zariadeniam
alebo zariadeniam používajúcich pásmo 2,4 GHz.
Stlačte znovu pre pokračovanie v prehrávaní.
!#(' (MP3), !)*+' Stlačte [3] alebo [4] pre
prepreskočenie albumu.
Search
≥ Tento systém nemusí správne fungovať, ak sú rádiové
∫
vlny z neďalekej vysielacej stanice atď príliš silné.
∫ Určené použitie
Počas prehrávania alebo pozastavenia, stlačte
a podržte [6] alebo [5].
(Toto zariadenie: [:/6] alebo [5/9])
Pre zobrazenie informácií
(!#(', !)*+', !+,)-.//."')
≥ Tento systém je len na normálne, všeobecné použitie. Môžete zobraziť skladbu, interpreta, názov albumu, typ
≥ Tento systém nepoužívajte v blízkosti zariadení
súboru, bit rýchlosť a ďalšie informácie.
alebo v prostredí, ktoré je citlivé na rušenie
(Informácie sa líšia v závislosti na zdroji audi.)
(príklad: letisko, nemocnice, laboratóriá, atď).
Stlačte [DISPLAY] opakovane..
Napr. !)*+' (MP3)
“A
“T
(“
”: MP3 číslo albumu.
”:MP3 číslo skladby.
” znamená číslo.)
9
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
10 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
≥ Pre použitie diaľkového ovládanie tohto systému s
Bluetooth® zariadením, Bluetooth® zariadenie mus
podporovať AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile). V závislosti na stav zariadenia, niektoré ovládacie
prvky nemusia fungovať.
≥ [CD], [USB]: Skladby môžete voliť stlačením číselných tlačidiel.
≥ Maximálny počet zobraziteľných znakov:
Pribl. 32
≥ Tento systém podporuje ver. 1 a 2 ID3 tags.
≥ Textové údaje, ktoré nie sú podporované, sa nezobrazia alebo
Programové prehrávanie
([CD], [USB])
Táto funkcia Vám umožňuje naprogramovať až 24 skladieb.
[CD] (CD-DA)
1
2
Režimy prehrávania ([CD], [USB])
1 Stlačte [PLAY MENU] opakovane pre zvolenie
“PLAYMODE” alebo “REPEAT”.
2 Stlačte [2, 1] re zvolenie nastavenia a potom
stlačte [OK].
Režim prehrávania
OFF
PLAYMODE
Zruší nastavenie režimu prehrávania.
1-Skladba
Prehrá len zvolenú skladbu.
≥ “1”, “ ” sa zobrazí.
(Preskočiť na požadovanú skladbu.)
1-ALBUM
Prehrá len zvolenú skladbu.
≥ Stlačte [3] alebo[4]pre zvolenie albumu.
≥ “1”, “ ” sa zobrazí.
Náhodne
1-ALBUM
Náhodne
Prehrá obsah náhodne.
● “RND” sa zobrazí.
Prehrá skladby v zvolenom albume
náhodne.
≥ PStlačte[3] alebo [4] pre voľbu albumu.
≥ “1”, “ ”, “RND” sa zobrazí.
≥ “PROGRAM” sa ukáže na pár sekúnd.
Stlačte číselné tlačidlá pre zvolenie by.
požadovanej sklad
bud zobrazené odlišne.
Zvoľte režim prehrávania.
Stlačte [PROGRAM] v režime stop.
3
≥ Vykonajte tento krok znovu pre naprogramovanie ďalších skladieb.
Stlačte [1/;] pre spustenie prehrávania.
[CD] (MP3), [USB]
1
Stlačte [PROGRAM] v režime stop.
2
3
Stlačte [3, 4]pre zvolenie požadovaného albumu.
≥ “Program” sa ukáže na pár sekúnd.
4
Stlačte [9] a potom stlačte číselné tlačidlá pre
zvolenie požadovanej skladby.
Stlačte [OK].
5
Stlačte [1/;] pre spustenie prehrávania.
≥ Vykonajte kroky 2 až 4 znovu pre naprogramovanie ďalších skladieb.
Skontrolujte
obsah
programme
Stlačte [:] alebo [9] v
režime stop.
Zrušiť poslednúStlačte [DEL] v režime stop.
skladbu
Zrušiť
režim
programme
Stlačte [PROGRAM] v režime stop.
≥“PGM Off” sa zobrazí na pár sekúnd.
Zrušiť všetky Stlačte [∫] v režime stop. “Clear All”sa
programované ukáže. Počas 5 sekúnd, stlačte [∫]
skladby
znovu.
Opakovať
Opakovať Zap. Zapne režim opakovania.
≥ “`” sa zobrazí.
Opakovať
Vyp
Vypne režim opakovania.
≥ Počas náhodného prehrávania nemôžete preskočiť na
skladby, ktoré boli prehrané alebo stlačiť číselné tlačidlá.
≥ Funkcia režimu prehrávania nefunguje s “Programme play”.
≥ Režim sa zruší, keď otvoríte priehradku na disk, odstránite
USB zariadenie alebo začnete nahrávať.
10
TQBJ0987
≥ Programová pamäť sa vymaže, keď otvoríte priehradku
na disk, odstránite USB zariadenie alebo začnete nahrávať.
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
11 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
[HC402]
Zmena staníc uložených pod
(OBĽÚBENÉ) [1] až [5]
Počúvanie DAB/DAB+
Príprava
Môžete jednoducho zmeniť stanice uložené pod
≥ Uistite sa, že je DAB anténa pripojená. (l 6)
(OBĽÚBENÉ) [1] až [5].
≥ Zapnite zariadenie.
≥ Stlačte [RADIO, EXT-IN] opakovane pre zvolenie “DAB+”. Kým počúvate DAB/DAB+ vysielanie.
Stlačte a podržte jedno z [1] až [5] kým sa “P ”
Memorovanie staníc
nezobrazí na displeji.
Pre počúvanie DAB/DAB+ vysielaní musia byť
dostupné stanice memorované v zariadení.
≥ Toto zariadenie automaticky zapne “DAB
Automatické Skenovanie” a memoruje stanice,
ktoré sú dostupné vo Vašom regióne, ak zvolíte
“DAB+”prvý raz.
≥ “Skenovanie zlyhalo” sa zobrazí, keď je automatické
prezeranie neúspešné. Nájdite polohu s najlepším signálom
(→ 12, “Pre overenie a zlepšenie kvality príjmu signálu”) a
potom znovu skenujte DAB/DAB+ stanice.
∫ Pre opätovné skenovanie DAB/DAB+ staníc
Keď sú pridané nové stanice alebo keď bola presunutá
anténa, znovu vykonajte automatické skenovanie.
1 Stlačte [RADIO MENU] pre zvolenie “Automatické
2
(“
≥ Keď zmeníte stanice uložené pod (OBĽÚBENÉ) [1] až [5],
kanál 1 až 5 sa tiež zmenia na korešpondujúce stanice.
Počúvanie prednastavených DAB/
DAB+ staníc
Stlačte číselné tlačidlá,[:] alebo[9] to select the
preset station.
≥ Alebo stlačte [I◄◄/◄◄] alebo [►►/►►I] na zariadení,keď je
“Prednastavenie” zvolené ako režim ladenia *1.
≥ Môžete zvoliť kanál 1 až 5 stlačením jedného z (OBĽÚBENÉ) [1]
až [5] na zariadení.
*1: Pre zmenu režimu ladenia
1 Stlačte [RADIO MENU] opakovane pre zvolenie “Režim ladenia”
2 Stlačte[2, 1] pre zvolenie “Stanica” alebo
skenovanie” a potom stlačte [OK].
“Prednastavenie”, a potom stlačte [OK].
Kým bliká “Spustiť?”, stlačte
[OK].
≥ Pri aktualizácii pamäte staníc s automatickým skenovaním,
prednastavené stanice budú vymazané. Znovu ich
prednastavte (→ below).
≥ Pre zvolenie prednastavením sa uistite, že stanice už boli
manuálne prednastavené.
≥ Pre pridanie dodatočnej prednastavenej stanice zvoľte
stanicu pomocou spôsobu popísaného v “Počúvanie
memorovaných staníc ” (→ left).
Počúvanie memorovaných staníc
Stlačte [◄◄] alebo [►►]pre zvolenie stanice.
≥ Alebo stlačte [I◄◄/◄◄] alebo [►►/►►I] na
zariadení, keď je zvolené “Stanica” ako režim ladenia
Prednastavenie DAB/DAB+ staníc
Môžete prednastaviť až 20 DAB/DAB+ kanálov.
Kanál 1 až 5 budú nastavené ako obľúbené stanice
pod (OBĽÚBENÉ) [1] až [5]. lright, “Zmena staníc
uložených pod (OBĽÚBENÉ) [1] až [5]”)
1
Kým počúvate DAB/DAB+ vysielanie, stlačte
[PROGRAM].
2
Stlačte číselné tlačidlá pre prednastavenie čísla.
”znamená číslo.)
Počúvanie sekundárnej služby
Niektoré DAB/DAB+ stanice poskytujú primárne
ajsekundárne služby. Ak satnica, ktorú počúvate,
ponúka sekundránu službu, “(X )” sa zobrazí.
1
Kým sa “
” zobrazuje
Stlačte [RADIO MENU] opakovane pre
zvolenie “DAB Sekundárna”.
2
Stlačte [◄,►]pre zvolenie sekundárnnej služby a
stlačte [OK].
≥ Nastavenie sa vráti na primárnu službu, keď sa vyonajú
zmeny (napr. stanica sa zmení).
≥ Nemôžete prednastaviť stanice, keď stanica nevysiela
alebo keď je zvolená sekundárna služba.
≥ Stanica nastavená na kanály sa vymaže, ak sa prednastaví
iná stanica na tento kanál.
11
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
12 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Displej
Stlačte [DISPLAY] pre zmenu displeja.
Informácie prejdú displejom. Každým stlačením tlačidla:
Dynamic label:
Informácie o
vysielaní
PTY display:
Typ program
Ensemble label:
Názov súboru
Frequency display:
Blok frekvencie a
frekvencia sú zobrazené.
Time display:
Aktuálny čas
≥ Ak sú vysielajúce stanice memorované, pokračujte na
“Znovu skenovanie DAB/DAB+ staníc” pre memorovanie staníc na
iných blokoch frekvencie. (l 11)
≥ Ak sa “Skenovanie zlyhalo” stale zobrazuje, zopakujte kroky 1 až
3 kým stanica nie je memorovaná. Ak sa stanica nezlepší,skúste
použiť vonkajšiu DAB anténu alebo sa poraďte s Vaším predajcom.
∫ Kontrola kvality príjmu DAB/DAB+
signálu
1
Kým počúvate DAB/DAB+ vysielanie:
Stlačte [RADIO MENU] opakovane pre zvolenie
“Kvalita signálu” a potom stlačte [OK].
≥ Aktuálny blok frekvencie sa zobrazí a potom sa
indikuje kvalita signálu.
Kvalita signálu
0 (slabá) – 8 (excelentná)
Automatická úprava hodín
Ak DAB/DAB+ vysielanie zahŕňa informácie o čase, čas
na tomto zariadení s aautomaticky aktualizuje.
1 Stlačte [RADIO MENU] opakovane pre zvolenie
“Auto úprava hodín”.
2
Ak je kvalita príjmu signálu slabá, posuňte anténu
do polohy kde sa kvalita signálu zlepší.
3
Pre pokračovanie v kontrole kvality ďalších blokov
frekvencie:
Stlačte [◄,►]znovu a zvoľte požadovanú
frekvenciu
2 Stlačte [2, 1] pre zvolenie “ON ADJUST” a potom
stlačte [OK].
≥ Zvoľte “Off Adjust” pre vypnutie funkcie automatickej úpravy
hodín.
Pre overenie a zlepšenie
kvality príjmu signálu
Pre kontrolu kvality príjjmu signálu musí byť najmenej
1 blok frekvencie úspešne memorovaný.
≥Ak sa “Skenovanie zlyhalo” zobrazí po zvolení “DAB
+” alebo po automatickom skenovaní, pokračujte na
“Manuálne ladenie 1 bloku frekvencie”(l below)
≥ Ak už boli stanice memorované do zariadenia,
pokračujte na “Kontrola kvality príjmu DAB/
DAB+ signálu” (l right)
∫ Manuálne ladenie 1 bloku frekvencie
Použite túto funkciu pre skenovanie 1 bloku
frekvencie po úprave polohy DAB antény.
Príprava
Zapíšte si blok frekvencie, ktorý môžete prijímať vo
Vašom regióne (e.g., 12B 225.648 MHz).
1
2
3
12
TQBJ0987
Kým sa zobrazuje “Skenovanie zlyhalo”.
Upravte polohu DAB antény.
Stlačte [RADIO MENU] opakovane pre
zvolenie “Manuálne skenovanie”.
Stlačte [2, 1]pre zvolenie bloku frekvencie,ktorý
môžete prijímať vo Vašom regióne a stlačte [OK]
4
Stlačte [OK] pre odchod.
≥ Ak bola anténa upravená, vykonajte automatické
skenovanie a aktualizujte pamäť stanice. (l 11)
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
13 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Počúvanie FM/AM rádia
AM rádio je dostupné len pre[HC400] (Len
Austrália a Nový Zéland).
Manuálne prednastavenie staníc
1
Počas počúvania radio vysielania stlačte
[PROGRAM].
Môžete prednastaviť až 30 FM kanálov /15 AM kanálov.
Kanál 1 až 5 bude nastavený ako obľúbená stanica pod
Stlačte číselné tlačidlá pre zvolenie prednastaveného
(OBĽÚBENÉ) [1] až [5].(l right, “Zmena staníc
čísla.
uložených pod (OBĽÚBENÉ) [1] až [5]”)
≥ Vykonajte kroky 1 až 2 znovu pre prednastavenie ďalších staníc.
Príprava
≥ Uistite sa, že anténa je pripojená. (l 6)
≥ Zapnite zariadenie
≥ Stanica predtým uložená sa prepíše, keď je iná stanica
≥ Stlačte [RADIO, EXT-IN] opakovane pre
uložená v tom istom prednastavení kanála.
zvolenie“FM” alebo “AM
2
Zmena stanice uloženej pod
(OBĽÚBENÉ) [1] až [5]
Automatické prednastavenie staníc
1 Stlačte [RADIO MENU] pre zvolenie“A.PRESET”.
2 Stlačte [◄,►] pre zvolenie“LOWEST” alebo
“CURRENT” a potom stlačte [OK].
Najnižšia:
Pre začatie automatického prednastavenie s
najnižšou frekvenciou (“FM 87.50”, “AM 520” alebo
“AM 522”).
Aktuálna:
Pre začatie automatického prednastavenie s
aktuálnou frekvenciou.*1
≥ Ladenie začne prednastavovať všetky stanice, ktoré
môže prijímať do kanálov vzostupne.
*1:
Pre zmenu frekvencie si pozrite “Manuálne ladenie ”.
Počúvanie prednastaveného kanálu
Stlačte číselné tlačidlá, [I◄◄] alebo [►►I] pre
zvolenie prednastavenej stanice.
≥ Alebo stlačte [I◄◄/◄◄] alebo [►►/►►I] na zariadení,
keď je “Prednastavenie” zvolené ako režim ladenia*2.
≥ Môžete zvoliť kanály 1 až 5 stlačením jedného z
(OBĽÚBENÉ) [1] až [5] na zariadení.
∫ Manuálne ladenie
Stlačte [◄◄] alebo [►►] pre naladenie stanice.
≥ Alebo stlačte [I◄◄/◄◄] alebo [►►/►►I] na zariadení,
keď je zvolené “MANUAL” ako režim ladenia *2.
Pre automatické ladenie stlačte a podržte tlačidlo kým
sa frekvencia nezačne rýchlo meniť.
*2:
Pre zmenu režimu ladenia
1 Stlačte [RADIO MENU] opakovane pre zvolenie
“REŽIM LADENIA”.
2 Stlačte [◄,►] pre zvolenie “MANUAL” alebo
“PRESET”, a potom stlačte [OK].
Môžete jednoducho zmeniť stanice uložené pod
(OBĽÚBENÉ) [1] až [5].
Počas počúvania rádio vysielania
Stlačte a podržte jeden z [1] až [5] kým sa “P
”nezobrazí na displeji.
(“
”
” znamená číslo.)
≥ Keď zmeníte stanice uložené pod (OBĽÚBENÉ) [1] až [5],
kanál 1 až 5 sa tiež zmenia na korešpondujúce stanice.
∫ Pre zobrazenie aktuálneho stavu FM signálu
Pre kontinentálnu Európu:
Stlačte [DISPLAY] opakovane pre zvolenie “FM stav”.
Pre ostatné:
Stlačte [DISPLAY].
FM stereovysielanie sa prijíma.
Neprijíma sa žiadne vysielania
alebo je prijaté FM vysielanie
slabé alebo v mono.
“FM MONO”: Nastavili ste “FM Režim” na “Mono”.
(l 16, “Ak je šum nadmerný počas
FM príjmu.”)
“FM ST”:
“FM - - - -”:
≥ “STEREO” sa zobrazí, keď sa zariadenia naladí na
stereo vysielanie.
∫ Pre zobrazenie RDS textových údajov
(Len pre kontinentálnu Európu)
Tento systém môže zobraziť údaje prenesené rádiových data
systémom (RDS) dostupným v niektorých oblastiach.
Stlačte [DISPLAY] opakovane.
Služba programu
“PS”:
“PTY”: Typ program
“FREQ”: Frekvencia
≥ RDS je dostupné len ak funguje stereo v signáli.
≥ RDS nemusí fungovať ak je signál slabý.
13
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
14 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Úprava zvuku
Nasledovné zvukové efekty môžu byť pridané do
audio výstupu.
1
2
Stlačte [SOUND] opakovane pre zvolenie efektu.
“ Zvuk 1”, “ Zvuk 2”, alebo “
Zvuk 3”.
(l below, “Uloženie
nastavení zvuku ”)
“ Basy ” (Basy) alebo Upraviť úroveň (-4 až +4).
“ Výšky ” (Výšky)
“SURROUND”
(Surround)
“ON SURROUND” alebo “OFF
SURROUND”.
≥ Alebo stlačte [SURROUND] na
tomto zariadení.
“CLEAR-MODE
DIALOG”
(Clear-mode
Dialogue)
“ON CLEAR-MODE DIALOG”
alebo “OFF CLEAR-MODE
DIALOG”.
“WALL MOUNT”
(Montovanie
na stenu
“MODE 1 WALL MOUNT”,
“MODE 2 WALL MOUNT” alebo
“OFF WALL MOUNT”.
≥ Alebo stlačte [WALL MOUNT] na
tomto zariadení.
≥ Môžete zaznamenať zníženie kvality zvuku, keď sú tieto
efekty použité s niektorými zdrojmi. Ak sa tak stane, vynite
zvukový efekt.
≥ Keď je zvolené “AUX” ako zdroj, môžete zvoliť “INPUT
LEVEL” pre úpravu úrovne vstupu zvuku externého
zariadenia. (l 6)
Uloženie nastavení zvuku
Môžete uložiť Vaše ppžadovanné nastavenia zvuku do
“Zvuk 1”, “Zvuk 2” alebo “Zvuk 3” ak “Môj zvuk ”.
Upravte Váš požadovaný zvukový efekt.(l above)
Stlačte [SETUP] pre zvolenie “ Uložiť môj zvuk ”.
Stlačte [◄,►]pre zvolenie čísla nastavenia a potom
stlačte [OK].
≥ Zobrazí sa “Uložené”.
≥ Predtým nastavené nastavenia zvuku sa nahradia,
keď uložíte nové nastavenia na rovnaké číslo
nastavenia.
Vyvolanie nastavenia zvuku, ktoré ste uložili
1
2
Stlačte [SOUND] pre zvolenie “Môj zvuk”.
Stlačte [◄,►]pre zvolenie požadovaného čísla
nastavenia zvuku a potom stlačte [OK].
14
TQBJ0987
Stlačte [D.BASS] pre zvolenie“ON
D.BASS” alebo “OFF D.BASS”.
≥ Alebo stlačte [D.BASS] na zariadení.
Stlačte [◄,►]pre zvolenie nastavenia a potom
stlačte [OK].
“MY SOUND”
(Môj zvuk)
1
2
3
D.Bass
Prednastavený EQ
Stlačte [PRESET EQ] opakovane pre zvolenie
“HEAVY” (ťažký), “SOFT” (ľahký), “CLEAR” (čistý),
“VOCAL” (vokál) alebo “FLAT” (flat/vyp.).
≥ Keď je zvolené “Prednastavený EQ”, nastavenia basov a
výšok sa zmenia na nastavenia v prednastavených EQ
nastaveniach.
Hodiny a časovač
Nastavenie hodín
Toto sú 24 hodinové hodiny.
1
2
Stlačte [CLOCK/TIMER] pre zvolenie “CLOCK”.
Stlačte [▲,▼] pre nastavenie času a potom stlačte [OK].
∫ Pre kontrolu času
Stlačte [CLOCK/TIMER].
≥ Hodiny sa zresetujú, keď je výpadok prúdu alebo je sieťový
kábel odpojený.
≥ Obnovujte hodiny pravidelne pre zachovanie presnosti.
Časovač spánku
Časovač spánku môže vypnúť zariadenie po nastavenom čase.
Stlačte [SLEEP] opakovane pre zvolenie nastavenia (v
minútach).
“SLEEP 30” -. “SLEEP 60” -. “SLEEP 90” -. “SLEEP 120”
^---------------- “OFF” (Cancel) (""""""}
≥ Zostávajúci čas je indikovaný na displeji zariadenia každú
minútu, okrem toho keď sa vykonávajú iné úkony. “SLEEP
1” sa vždy zobrazí, keď ostáva len 1 minúta.
≥ Časovač prehrávania a časovač spánku môžu byť použité
spolu. Časovač spánku je vždy hlavný časovač zariadenia.
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
15 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Časovač prehrávania
Môžete nastaviť časovač tak, že sa zariadenie
zapne v určitý čas každý deň.
Príprava
Nastavte hodiny..
1
2
3
4
Stlačte [CLOCK/TIMER] opakovane pre zvolenie
“TIMER ADJ”.
Stlačte [▲,▼]pre nastavenie začiatočného času
(“ON TIME”) a potom stlačte [OK].
Stlačte [▲,▼]pre nastavenie koncového času
(“Off Time”) a potom stlačte [OK].
Stlačte [▲,▼] pre zvolenie zdroja hudby* a potom
stlačte [OK].
Zapnutie časovača
1
2
3
Pripravte zvolený zdroj hudby a nastavte
požadovanú hlasitosť.
Stlačte [F, PLAY].
≥ “F” sa zobrazí.
Pre zrušenie stlačte [F, PLAY] znovu.
Stlačte [Í]pre prepnutie zariadenia do
pohotovostného režimu.
∫ Kontrola nastavení
Stlačte [CLOCK/TIMER] opakovane pre zvolenie
“TIMER ADJ”.
Bluetooth® pohotovostný režim
Keď je “SC-HC402” or “SC-HC400” zvolené z menu
spárovaného Bluetooth® zariadenia, toto zariadenie
sa automaticky zapne z pohotovostného režimu a
nadviaže Bluetooth® spojenie.
1
2
Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “
BLUETOOTH pohotovostný režim ”.
Stlačte [◄,►] pre zvolenie “Zap.” a potom stlačte [OK].
≥ Pre vypnutie funkcie zvoľte “Vyp.” v kroku 2..
≥ Továrenské nastavenie je “Vyp.”. Ak je táto funkcia
nastavená na “Zap.”, zvýši sa spotreba energie v pohotovostnom
režime.
Zmena kódu zariadenia a
diaľkového ovládania
Keď reaguje iné Panasonic zariadenie na dodané
diaľkové ovládanie, zmeňte kód diaľkového
ovládania.
1 Stlačte [CD/USB] opakovane pre zvolenie “CD”.
2 Stlačte a podržte [∫] na zariadení a [2] na
diaľkovom ovládaní, kým displej zariadenia
nezobrazí“REMOTE 2”.
3 Stlačte a podržte [OK] a [2] na diaľkovom ovládaní
aspoň na 4 sekundy.
(Počas pohotovostného režimu stlačte [CLOCK/TIMER] dva
razy.)
≥ Časovač začína na nízkej úrovni a postupne sa zvyšuje na
prednastavenú úroveň
≥ Časovač sa objaví v stanovený čas každý deň, ak je
časovač zapnutý.
≥ Ak zariadenie vypnete a znovu zapnete, kým je časovač v
prevádzke, časovač sa neskončí pri koncovom čase.
* “CD”, “USB”, “DAB+” ([HC402]), “FM” and “AM” ([HC400]
môžu byť nastavené ako zdroj hudby.
Iné
Funckia automatického vypnutia
Podľa továrenského nastavenia sa zariadenie
automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak nie
je žiadny zvuk a nepoužíva sa približne 20 minú.
Pre zrušenie tejto funkcie
1
2
≥ Pre zmenu režimu späť na “Remote 1”, zopakujte kroky
vyššie ale zmeňte [2] na [1].
Aktualizácia softvéru
Občas môže Panasonic aktualizovaný softvér pre
toto zariadenie, ktorý môže doplniť alebo zlepšiť
spôsob, akým funkcia funguje. Tieto aktualizácie sú
k dispozícii zadarmo.
Pre podrobnosti si pozrite nasledujúcu webstránku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Táto stránka je len v angličtine.)
Kontrola verzie softvéru
Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “SW
VER.” a potom stlačte [OK].
Verzia nainštalovaného softvéru sa zobrazí.
≥ Stlačte [OK] pre odchod.
Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “Auto Vyp.”.
Stlačte [◄,►]pre zvolenie “Vyp.” a potom stlačte [OK].
≥ Pre zapnutie funkcie zvoľte “Zap.” v kroku 2.
≥ Toto nastavenia sa nedá zvoliť, keď je rádio ako zdroj.
≥ Keď pripojené k Bluetooth® zariadeniu, funkcia nebude
fungovať.
15
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
16 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Riešenie problémov
Predtým ako požiadate o opravu, urobte nasledovné
kontroly. Ak si nie ste istý o niektorých kontrolách
alebo ak riešenia poskytnuté v tomto návode
nevyriešia problém, obráťte sa na Vášho predajcu
pre inštrukcie.
Pre návrat všetkých nastavení do továrenských nastavení
Vykonajte tento postup aj sa vyskystnú nasledovné
situácie:
≥ Nie je žiadna odozva, keď sa stlačia tlačidlá.
≥ Chcete zrušiť a obnoviť nastavenia.
1 Odpojte sieťový kábel. (Počkajte aspoň 30
sekúnd pred pokračovaním krokom 2.)
2 Kým stláčate a držíte [Í/I] na zariadení, znovu
pripojte sieťový kábel.
≥ Držte[Í/I]kým sa nezobrazí “---------” na displeji.
3 Uvoľnite [Í/I].
USB
Žiadna odozva na stlačenie [1/;]
≥ Odpojte USB zariadenie a znovu ho pripojte. Alebo vypnite a
znovu zapnite zariadenie.
USB disk alebo jeho obsah sa nedá čítať.
≥ Formát USB disk alebo jeho obsah nie je kompatibilný so zariadením(l
18).
≥Funkcia USB host tohto produktu nemusí s niektorými USB
zariadeniami fungovať.
Pomalé fungovanie USB flash disku.
≥ Trvá dlhšie čítať súbory s veľkou veľkosťou alebo
veľkokapacitné USB flash disky.
Zobrazený uplynutý čas je rozdielny od
skutočného času prehrávania.
≥ Skopírujte dáta do iného zariadenia USB alebo zálohujte
dáta a preformátujte zariadenie USB.
Rádio
[HC402]
≥ Nastavenie sa vrátia do továrenských nastavení.
Musíte urobiť nastavenia ešte raz.
Všeobecné
Zariadenie sa nedá zapnúť.
≥ Po pripojení sieťového kábla, počkajte približne 10 sekúnd pred
zapnutím zariadenia.
Počas prehrávania počuť hučanie.
≥ Ak je sieťový kábel alebo žiarivky v blízkosti káblov, potom držať .
ďalšie zariadenia a káble ďalej od káblov
Zariadenie nefunguje.
≥ Jedno z bezpečnostných zariadení systému bolo aktivované.
1 Stlačte [Í/I] na zariadení pre prepnutie do pohotovostného režimu.
≥ Ak sa zariadenie nevypne, odpojte sieťový kábel zo zásuvky,
znovu pripojte sieťový kábel do zásuvky po 30 sekundách.
Potom počkajte asi 10 sekúnd.
2 Stlačte [Í/I] na zariadení pre zapnutie. Ak stale nemôžete
ovládať zariadenie, poraďte sa s Vašim predajcom.
Nabíjanie sa nezačne počas pohotovostného režimu.
≥ Zapnite zariadenie. Skontrolujte, že sa začalo nabíjať a potom
prepnite zariadenie do pohotovostného režimu.. (l 7)
Počuť hluk.
≥ Keď je zariadenie pripojené k obom AUX IN konektoru, aj USB
portu, môže sa ozvať hluk v závislosti na zariadení, odstráňte
USB kábel z USB portu.
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie nefunguje správne. ≥
Batérie sú vybité alebo sú vložené nesprávne (l 5)
Disk
Nesprávny displej alebo prehrávanie sa nezačne.
≥ Uistite sa, že je disk kompatibilný so zariadením. (l 18)
≥ Na šošovke je vlhkosť. Počkajte asi hodinu a potom to skúste
znovu..
16
TQBJ0987
DAB/DAB+ signál je slabý.
≥ Držte anténu ďalej od počítačov, televízií a iných káblov.
≥ Použite vonkajšiu anténu..
Ak je nadmerný hluk počas FM príjmu signálu.
≥ Zmeňte audio výstup na mono.
1 Stlačte [RADIO MENU] opakovane pre zvolenie “FM MODE”.
2Stlačte [◄,►] pre zvolenie “MONO” a potom stlačte [OK].
Zvuk bude mono.
≥ Pre zrušenie zvoľte“STEREO” alebo zmeňte frekvenciu.
V normálnych podmienkach, zvoľte “STEREO”.
Je počuť statický a hlučný príjem signálu počas
počúvania rádio vysielania.
≥ Uistite sa, že je anténa správne pripojená.(l 6)
≥ Upravte polohu antény.
≥ Skúste udržať istú vzdialenosť medzi anténou a sieťovým káblom.
≥ Skúste použiť vonkajšiu anténu, ak sú v blízkosti nejaké budovy alebo kopce.
≥ Vypnite TV alebo iné audio prehrávače alebo ich oddeľte od zariadenia
≥ Ak je rušenie, držte toto zariadenie ďalej od mobilných telefónov.
[HC400(Len Austrália a Nový Zéland)
AM stanice sa nedajú zvoliť.
≥ Zmeňte AM krok frekvencie.
1 Stlačte [RADIO, EXT-IN] opekovane pre zvolenie “AM”.
2 Stlačte a držte [∫] na zariadení.
Po pár sekundách sa displej zmení a ukazuje aktuálnu najnižšiu
frekvenciu. Pokračujte v držaní tlačidla. Najnižšia frekvencia sa
zmení a takisto sa zmení aj krok frekvencie.
[HC400] (Len Austrália a Nový Zéland)
Slabý hluk alebo šum je počuť počas AM vysielania.
≥ Držte AM anténu ďalej od zariadenia alebo iných káblov.
Bluetooth®
Párovanie sa nedá dokončiť.
≥ Skontrolujte stav Bluetooth® zariadenia.
Zariadenie sa nedá pripojiť.
≥ Párovanie zariadenie bolo neúspešné alebo bola registrácia
zmenená. Skúste znovu spárovať zariadenie.. (l 8)
≥ Toto zariadenie môže byť pripojené k inému zariadeniu. Odpojte
iné zariadenie a skúste znovu spárovať zariadenie. (l 8)
≥ IAk je zvolené “Režim 2” v “LINK režim”, zvoľte “režim 1” (l 8)
≥ Ak problém pretrváva, vypnite a zapnite zariadenie a potom to skúste znovu.
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
17 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Zariadenie je pripojené ale nie je počuť audio
cez toto zariadenie.
≥ Pre niektoré vstavané Bluetooth® zariadenia musíte nastaviť
audio výstup manuálne na“SC-HC402” alebo “SCHC400”. si návod na obsluhu zariadenia pre viac
podrobností.
Zvuk je prerušený.
≥ Zariadenie je mimo komunikačného rozsahu 10 m. Umiestnite
Bluetooth® zariadenie bližšie k tomuto zariadeniu.
≥ Odstráňte všetko rušenie medzi týmto systémom a zariadením.
≥ Iné zariadenia, ktoré používajú frekvenčné pásmo 2.4
GHz, ako napríklad bezdrôtový router, mikrovlnné rúry,
bezdrôtové telefóny, atď. rušia.Umiestnite Bluetooth® zariadenie
bližšie k tomuto systému a ďalej od iných zariadení.
≥ Zvoľte “Režim 1” pre stabilnú komunikáciu.. (l 8)
Správy
Nasledovné správy alebo servisné čísla sa môžu
zobraziť na displeji zariadenia.
“--:--”
≥ Pripojili ste sieťový kábel prvý raz alebo bol výpadok prúdu.
Nastavte čas (l 14).
“ Upraviť hodiny ”
≥ Hodiny nie sú nastavené. Patrične upravte
hodiny.
“ Upraviť časovač ”
≥Časovač prehrávania nie je nastavený. Patrične upravte
časovač prehrávania.
“ Auto Vyp.”
≥ Zariadenie sa nepoužívalo asi 20 minút a počas 1 minúty sa
vypne. Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre zrušenie.
“ Chyba”
≥ Vykonal sa nesprávny úkon. Prečítajte si návod na obsluhu a
skúste to znovu.
“F
” / “F
” (“
” znamená číslo
≥ Je tu problém so zariadením.
Odpojte sieťový kábel zo zásuvky, znovu ho pripojte do zásuvky
po asi 30 sekundách. Počkajte asi 10 sekúnd a zapnite
zariadenie. Ak problém pretrváva, odpojte sieťový kábel a
poraďte sa s Vaším predajcom.
“ Žiadny signál ”
≥ Táto stanica sa nedá prijímať. Skontrolujte anténu (l 6).
“ Nepodporované ”
≥ Pripojili ste nepodporované USB zariadenie.
“PGM plné ”
≥ Počet programovaných skladieb je viac ako 24.
“ Chyba prehrávania ”
≥ Prehrávate nepodporovaný súbor. Systém preskočí skladbu a prehrá ďalšiu
skladbu.
“ Čítanie” ”
≥ Zariadenie kontroluje “CD”/“USB” informácie. Po tom ako táto
správa zmizne, začnite ho ovládať.
“Diaľkové
” (“
” znamená číslo.)
≥ Diaľkové ovládanie a zariadenie používajú rozdielny kód.
Zmeňte kód na diaľkovom ovládaní.
– Keď je zobrazené “Diaľkové 1”, stlačte a podržte [OK] a [1] na
aspoň 4 sekundy.
– Keď je zobrazené “Diaľkové 2”, stlačte a podržte [OK] a [2] na
aspoň 4 sekundy.
“ Skenovanie zlyhalo” ([HC402])
≥Stanice sa nedajú prijímať. Skontrolujte anténu a skúste automatické
skenovanie (l 11).
Ak sa stále zobrazuje “Skenovanie zlyhalo”, nájdite miesto
najlepšieho sinálu s funkciou ladenia “Manuálne skenovanie”. (l 12)
“ Zvuk □ nenastavený” (“□” stands for a number.)
≥ Nie je uložené žiadne nastavenie pod zvoleným číslom
nastavenia zvuku. Uložte nastavenia zvuku (l 14)
“ Chyba USB veľa prúdu ”
≥ USB zariadenie spotrebúva príliš veľa energie. Zvoľte zdroj iný
ako “USB”, odstráňte USB a zariadenie vypnite.
“VBR”
≥ Systém nemôže ukázať zostávajúci čas prehrávania skladieb s
variabilnou bit rýchlosťou (VBR).
“ Čakajte”
≥ Toto sa zobrazí, napríklad keď sa zariadenie vypína.
“neoprávnené otvorenie”
≥ Posuvné dvierka sú v zlej polohe. Po vypnutí zariadenia, odpojte
sieťový kábel zo zásuvky, znovu ho pripojte po asi 30
sekundách. Počkajte asi 10 sekúnd a zapnite zariadenie. Ak sa
správa stále zobrazuje, odpojte sieťový kábel a poraďte sa s
Vaším predajcom.
“ Spájanie”
≥ Systém sa snaží pripojiť k poslednému pripojenému Bluetooth® zariadeniu, keď je zvolené“BLUETOOTH”.
“ Žiadne zariadenie ”
≥ USB zariadenie nie vložené správne. Prečítajte si návod na
obsluuhu a skúste to znovu (l 7).
“ Žiadny disk”
≥ I Vložte disk, ktorý sa má prehrať(l 7).
“ Žiadne prehrávanie ”
≥ Preskúmajte obsah. Môžete prehrať len podporovaný formát. . (l 19)
≥ Súbory v USB zariadení môžu byť poškodené. Naformátujte USB
zariadenie a skúste to znovu.
≥Zariadenie môže mať problém. Vypnite a znovu zapnite zariadenie.
“ Žiadne prednastavenie” ([HC402])
≥ Nie sú žiadne prednastavnéh DAB/DAB+ stanice pre zvolenie.
Prednastavte niektoré kanály. (l 11)
17
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
18 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Starostlivosť o zariadenie a médiá
Vytiahnite sieťový kábel zo siete pred údržbou.
∫ Čistite zariadenie s jemnou, suchou
handričkou
Prehrateľné medium
C
Kompatibilné CD
≥ Disk s logom CD.
≥ Keď je znečistenie silné, zakrúťte vlhkú handričku tesne pre
utretie nečistôt a utrite ju suchou handričkou.
≥ Pri čistení krytov reproduktorov, použite jemnú handričku.
Nepoužívajte tkanivá alebo iné materiály, ktoré sa môžu
rozpadnúť. Malé kusy môžu uviaznuť vnútri krytu reproduktora.
≥ Nikdy nepoužívajte alcohol, riedidlo farieb alebo benzín na čistenie
zariadenia.
≥ Toto zariadenie vie prehrať disky, ktoré vyhovujú formátu
≥ Pred použitím chemicky ošetrenej utierky si pozorne prečítajt
CD-DA.
pokyny k handričke.
≥ Tento systém vie prehrať CD-R/RW s obsahom formátu
CD-DA alebo MP3.
∫ Údržba šošovky
≥ Zariadenie nemusí byť schopné prehrať disky kvôli
≥ Čistite šošovku pravidelne aby sa predišlo poruche. Použite
podmienkam nahrávania.
dúchadlo prachu na odstránenie prachu a vatový tampón,
≥ Pred prehrávaním uzavrite disk na zariadení, na ktorom bol
je silne znečistená.
nahraný.
≥ Nemôžete použiť čistič šošovky CD typu.
≥ Ak disk obsahuje aj MP3 aj normálne údaje (CD-DA),
≥ Nenechávajte posuvné dvierka otvorené po dlhšiu dobu. To
zariadenie prehrá typ nahraný na vnútornej strane disku. of
spôsobí, že sa šošovka zašpiní.
≥ Toto zariadenie nie je schopné prehrať súbory nahrané
≥ Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali šošovky prstami.
pomocou paketového zápisu.
≥ Disk musí vyhovovať ISO9660 úrovni 1 alebo 2 (s výnimkou
rozšírených formátov).).
Šošovka
∫ Čistiť disky
ROBIŤ
NEROBIŤ
≥ Niektoré CD-R/RW nemôžu byť prehrané kvôli podmienkam
nahrávania.
≥ MP3 súbory sú definované ako skladby a priečinky sú
definované ako albumy.
≥ Tento systém môže mať prístup až do:
– CD-DA: 99 skladieb
– MP3: 999 skladieb, 255 albumov (vrátane root priečinka)
≥ Nahrávky sa nemusia prehrať v poradí, v akom boli nahrané.
Utrite vlhkou handričkou a potom osušte.
∫ Opatrenia pre manipuláciu s diskami
≥ Držte disky za hrany pre vyhnutie sa nechceným
škrabancom a odtlačkom prstom na disku.
≥ Nelepte štítky alebo samolepky na disky.
≥ Nepoužívajte čistiace spreje, benzín, riedidlo, antistatické
kvapaliny ani iné rozpúšťadlá.
≥ Nepoužívajte nasledovné disky:
– Disky so zvyškami lepidla od samolepiek alebo štítkov
(vypožičané disky, atď.)
– Disky, ktoré sú pokrútené a popraskané.
– Disky nepravidelných tvarov, ako sú srdiečka.
∫ Pre likvidáciu alebo presun zariadenia
Zariadenie môže uchovať informácie o nastaveniach
užívateľa v zariadení. Ak sa zbavíte tohoto zariadenia
likvidáciou alebo presunutím, postupujte podľa
postupu pre návrat všetkých nastavení na továrenské
nastavenia pre vymazanie užívateľských nastavení.
(l 16, “ Pre vrátenie nastavení na továrenské
nastavenia ”)
18
TQBJ0987
Kompatibilné USB zariadenia
≥ Zariadenie negarantuje pripojenie so všetkými USB
zariadeniami.
≥ FAT12, FAT16 a FAT32 systémy súborov sú podporované.
≥ Zariadenie podporuje USB 2.0 High Speed.
≥ USB zariadenia s kapacitou viac ako 32 GB nemusia
fungovať za istých podmienok.
≥ Podporované formáty súborov: “.mp3”alebo “.MP3”.
≥ V závislosti na spôsobe akým vytvoríte súbory, nemusia byť
prehrané v poradí, v akom ste ich nahrali alebo nemusia byť
vôbec prehrané.
≥ Súbory sú definované ako skladby a priečinky sú
definované ako albumy.
≥ Tento systém môže mať prístup až do:
– 800 albumov (vrátane root priečinka)
– 8000 skladieb
– 999 skladieb v jednom albume
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
19 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Technické údaje
∫ SEKCIA REPRODUKTOROV
Jednotka reproduktora(-ov))
Celkový rozsah
∫ VŠEOBECNÉ
Spotreba energie
23 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime
(Keď je “BLUETOOTH pohotovostný režim” vypnutý ”)*1
Pribl.
0.2 W
((Keď je “BLUETOOTH pohotovostný režim” zapnutý ”)*1
Pribl
0.3 W
Napájanie
AC 220 V to 240 V, 50 Hz
Rozmery (ŠxVxH)
420 mmk225 mmk102 mm
Approx. 2.4 kg
Hmotnosť
0 oC to r40 oC
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti range
35 % až 80 % RH (bez kondenzácie)
∫ SEKCIA ZOSILŇOVAČA
Výkon výstupu
RMS výkon výstupu
Predný kanál (oba kanály fungujú)
20 W na kanál (8 Ω), 1 kHz, 10% THD
Celkový RMS výkon
40 W
∫ SEKCIA LADENIA
Prednastavená pamäť
[HC400] (Len Austrália a Nový Zéland)
Zmena frekvencie (FM)
FM 30 staníc
AM 15 staníc
Frequency range
87.50 MHz to 108.00 MHz (50 kHz krok)
Konektory antény 75 ≠ (nevyvážené)[、
HC400] (Len Austrália a Nový Zéland)
Zmena amplitúdy (AM)
Frekvenčné pásmo
522 kHz až 1629 kHz (9 kHz krok)
520 kHz až 1630 kHz (10 kHz krok)
∫
DAB SEKCIA ([HC402])([HC402])
∫
DISK SEKCIA
8 cm cone typ x2
∫ SEKCIA KONEKTOROV
USB Port
USB Port power
USB štandard
Podporovaný formát média súboru
Podporovaný audio formát
MP3*2
Vzorkovacia frekvencia
Audio veľkosť slova
Počet kanálov
Systém súborov USB zariadenia
AUX IN
∫ Bluetooth® SEKCIA
Verzia
Trieda
Podporované profily
Frekvenčné pásmo
Prevádzková vzdialenosť
Podporovaný kodek
DC OUT 5 V 1.5 A
USB 2.0 full speed
MP3*2 (¢.mp3)
32/44.1/48 kHz
16 bitov
2 ch
FAT12, FAT16, FAT32
Stereo, 3.5 mm jack
Bluetooth® Ver.2.1+EDR
Class 2
A2DP, AVRCP
2.4 GHz pásmo FH-SS
10 m priama viditeľnosť
SBC
≥ Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
≥ Hmotnosť a rozmery sú približné.
≥ Celkové harmonické skreslenie je merané digitálnym spektrálnym
analyzátorom.
*1: Nie je pripojené žiadne zariadenie k USB portu pred prepnutím
do pohotovostného režimu.
*2: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
DABpamäte
20 kanálov
Frekvenčné pásmo (Vlnová dĺžka)
PásmoIII
5A až 13F
(174.928 MHz až 239.200 MHz)
Citlivosť*BER 4x10-4
Min požiadavka
s98 dBm
DAB vonkajšia anténa
Konektor
F - Connector (75 ≠)
Prehrateľné disky (8 cm alebo 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*2)
Pick up
Vlnová dĺžka
790 nm (CD)
NORSK (NORWAY)
790 nm (CD)
Bølgelengde
Laserstyrke
Ingen farlig stråling sendes ut
(med sikkerhets-beskyttelse)
19
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
20 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Pripevnenie zariadenia k
stene (voliteľné)
Toto zariadenie môže byť pripevnené na stenu
pomocou nástenných konzol, držiakov bezpečnosti
atď. Uistite sa, že steny a skrutky používané na
pripevnenie k stene, sú schopné udržať aspoň 36 kg.
Skrutky a ostatné položky sa nedodávajú, kedže typ a
veľkosť sa bude líšiť s každou inštaláciu.
● Pozrite si krok 6 a krok 7 of “Inštrukcie pre montáž
na stenu” pre podrobnosti o požadovaných skrutkách.
● Ako doplnkové ochranné opatrenie, pripevnite
zariadenie k stene pomocou šnúry proti pádu.
Návod montáže na stenu
Pred montážou vypnite zariadenie a odpojte sieťový
kábel zo zásuvky.
1 Odskrutkujte upevňovaciu skrutku na zadnej časti zariadenia.
≥ Držte skrutku na bezpečnom mieste.
Podstavec
Montážne príslušenstvo
Upevňovacia skrutka
∫ Dodané príslušenstvo
≥ 2 nástenné konzoly
≥ 1 bezpečnostný držiak
≥ 1 papier montovania na stenu
∫ Dodatočne požadované príslušenstvo
(bežne dostupné)
≥ 4 Skurtky na pripevnenie nástenných konzol
≥ 2 Skrutky na pripevnenie bezpečnostných držiakov
≥ 1 šnúra proti pádu*
≥ 1 oko skrutky
Jemná pokrývka alebo látka
2
Odpojte podstavec od zariadenie stlačením
úchytov nahor.
≥ Pri zdvíhaní úchytov nahor, jemne potiahnite
podstavec dopredu.
* Použite šnúru schopnú udržať viac ako 36 kg (s priemerom
asi 1.5 mm).
≥ Držte skrutky mimo dosahu detí, aby sa predišlo ich
prehltnutiu.
≥ Držte nástenné konzoly mimo dosahu detí, aby sa
predišlo ich prehltnutiu.
≥ Držte oko skrutky mimo dosahu detí, aby sa predišlo
ich prehltnutiu.
Bezpečnostné opatrenia
3 Pripevnite šnúru proti pádu (nedodáva sa) k tomuto
zariadeniu.
Vyžaduje sa profesionálna montáž.
Montáž by mal vykonávať výlučne
kvalifikovaný montážny odborník.Spoločnosť
Panasonic nemôže niesť zodpovednosť za
žiadne poškodenie majetku a/alebo vážne
zranenie osôb, vrátane usmrtenia v dôsledku
nesprávnej montáže či nesprávnej
manipulácie .



UPOZORNENIE:
Aby sa predišlo zraneniu, toto zariadenie musí
byť bezpečne pripevnené k stene v súlade s
návodom na montáž.
A Šnúra proti pádu (nedodáva sa))
≥ Lanko dvakrát ohnite od konca pod 45° a 5 mm od
seba tak, aby prešlo cez príslušné otvory.
B 5 mm
20
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
4
21 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Dajte papier montovania na stenu, kde by malo
byť zariadenie pripevnené.
8
Pripojte zariadenie.
1 Zaháknite zariadenie bezpečne na nástenné
konzoly oboma rukami
≥ Roztiahnite papier montovania na stenu, zatiľ čo ho
pripevnite na stenu.
≥ Pripojte anténu a sieťový kábel do zariadenia pred
bzavesením zariadenia na stenu. (l 6)
Papier montovania na stenu Lepiaca páska (nedodáva sa)
Stena
Stena
Sieťový kábel
Potrebné miesto
2 Mierne zdvihnite zariadenie vertikálne až do
Mierne zdvihnite zariadenie vertikálne až do dosiahnutia háku
bezpečnostného držiaku a tlačte nižšie tak, že zariadenie je
zaháknuté a zaistené v bezpečnostnom držiaku .
300 mm
130.5 mm
102.5 mm
118.5 mm
● Zariadenie sa zaistí na bezpečnostný držiak zvukomkliknutia.
● Po zavesení zariadenia uvoľnite Vaše ruky opatrne, aby sa
potvrdilo, že zariadenie sedí bezpečne na nástenných
konzolách a bezpečnostnom držiaku.
Stena
141 mm
73 mm
39 mm
420 mm
100 mm
Háčik
100 mm
5 Urobte diery na stene v strede každej značky
krížika na papieri.
9
Pripojte šnúru proti pádu (nedodáva sa) k stene.
≥ Uistite sa, že voľnosť šnúry je minimálna.
≥ Odoberte papier zo steny po jeho použití.
Oko skrutky (nedodáva sa)
6 Pripevnite každú nástennú konzolu na stenu dvomi
skrutkami (nedodáva sa).
≥ Použite vodováhu pre zaistenie, že obe nástenné
konzoly sú vodorovne.
‰4.0 mm
Śnúra (nedodáva sa)
Stena
Najmenej 30 mm
‰7.5 mm to
‰9.4 mm
Nástenná konzola
7
Nástenná konzola
Bezpečnostný držiak
∫ Pre uvoľnenie zariadenia z bezpečnostného držiaku
Kým stláčate dve úchytky na bezpečnostnom držiaku, zdvihnite
zariadenie vertikálne.
Pripojte bezpečnostný držiak dvomi skrutkami
(nedodávajú sa) k stene.
‰4.0 mm
Najmenej 30 mm
‰7.5 mm to
‰9.4 mm
Bezpečnostný
držiak
Úchytky
21
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
22 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Licencie
Bluetooth vodná značka a logá sú registrované obchodné značky
vlastnené Bluetooth SIG, Inc. A všetky použitia týchto značiek
spoločsnoťou Panasonic Corporation sú podľa licencie.
Iné obchodné značky a obchodné mená sú majetkom príslušných
vlastníkov.
®
MPEG Layer-3 technológia audio kódovania licencovaná od
Fraunhofer IIS a Thomson.
Likvidácia starého vybavenia a batérií
Len pre Európsku úniu a krajiny so systémami
recyklácie
Tento symbol na výrobkoch, obaloch a/
alebo sprievodnej dokumentácii
znamenajú, že použité elektrické a
elektronické výrobky a batérie nesmú
byť pridané do bežného komunálneho
odpadu.Pre správnu likvidáciu a
recykláciu starých produktov a použitých
batérií, odneste na príslušné
zberné miesta v súlade s národnou
legislatívou.
Ich správnou likvidáciou pomôžete šetriť cenné
suroviny a predchádzať možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre
viac informácií o zbere a recyklácii sa obráťte
na miestne úrady. Nesprávna likvidácia odpadu
môže mať za následok sankcie v súlade s národnou
legislatívou.
Poznámka k symbolu batérie
(dolný symbol):
Tento symbol môže byť použitý v kombinácii s
chemickým symbolom. V tomto prípade
vyhovuje požiadavkám, ktoré sú predpísané
pre obsiahnutú chemickú látku.
Safety information for customers in Norway
NORSK
ADVARSEL
Produkt
≥ For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på
apparatet:
– Utsett ikke produktet for regn, fukt, drypping eller sprut.
– Ikke plasser objekter som er fylt med væske, som vaser,
på apparatet.
– Bruk kun anbefalt tilbehør.
– Fjern ikke deksler.
– Reparer ikke denne enheten selv, overlat service til
kvalifisert servicepersonell.
Vekselstrømnett
≥ Nettstøpselet er trukket ut fra denne enheten.
Installer denne enheten slik at nettstøpselet umiddelbart kan
trekkes fra stikkontakten.
FORSIKTIG
Produkt
≥ Dette produktet anvender en laser. Betjening av kontroller
eller justering eller andre inngrep enn de beskrevet i denne
bruksanvisning kan føre til farlig bestråling.
≥ Plasser ikke åpen ild, slik som levende lys, oppå apparatet.
≥ Dette apparatet er beregnet for bruk under moderate klimaforhold.
Plassering
22
TQBJ0987
≥ For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på
apparatet:
– Ikke plasser apparatet i en bokhylle, et innebygget
kabinett eller et annet lukket sted. Pass på at produktet er
godt ventilert.
– Apparatets ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til med
aviser, duker, gardiner eller lignende.
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
23 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Safety information for customers in the EU
English
Declaration of Conformity (DoC)
Lietuviškai
Atitikties deklaracija (AD)
Hereby, “Panasonic Corporation” declares that this product is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Customers can download a copy of the original DoC to our R&TTE
products from our DoC server:
http://www.doc.panasonic.de
Contact to Authorised Representative: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Bendrovë “Panasonic Corporation” patvirtina, kad šis gaminys
tenkina direktyvos 1999/5/EB esminius reikalavimus ir kitas
taikytinas nuostatas.
Mūsų R&TTE gaminių originalios atitikties deklaracijos kopiją klientai
gali atsisiųsti iš mūsų AD serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Įgaliotojo atstovo adresas: “Panasonic Marketing Europe GmbH”,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vokietija.
Ελληνικά
Δήλωση συμμόρφωσης (DoC)
Με την παρούσα, η “Panasonic Corporation” δηλώνει ότι το προϊόν
αυτό είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕC.
Οι πελάτες μπορούν να κατεβάσουν ένα αντίγραφο του πρωτοτύπου
DoC για τα R&TTE προϊόντα μας από τον DoC server μας:
http://www.doc.panasonic.de
Στοιχεία επικοινωνίας Eξουσιοδοτημένου Aντιπροσώπου: Panasonic
Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Γερμανία
Português
Declaração de Conformidade (DoC)
Slovensko
Izjava o skladnosti (DoC)
S pričujočo izjavo podjetje “Panasonic Corporation” izjavlja, da so
svoji izdelki skladni s poglavitnimi zahtevami in drugimi
odgovarjajočimi predpisi direktive 1999/5/ES.
Stranka lahko naloži izvod izvirnega DoC o naših izdelkih R&TTE s
strežnika DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Pooblaščeni zastopnik: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemčija
Slovensky
Vyhlásenie o zhode (DoC)
Com o presente documento, a “Panasonic Corporation” declara que
este produto é conforme os requisitos específicos e demais
especificações referentes à Directriz 1999/5/EC.
Os clientes podem baixar uma cópia da declaração de conformidade
(DoC) para nossos produtos R&TTE do Server DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Contacte o representante autorizado: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemanha
“Panasonic Corporation” týmto prehlasuje, že tento výrobok je v
zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na naše R&TTE
výrobky z nášho servera DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na splnomocneného zástupcu: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Polski
Deklaracja zgodności
Norsk
Samsvarserklæring (DoC)
Niniejszym “Panasonic Corporation” deklaruje, że ten produkt jest
zgodny z istotnymi wymaganiami i innymi odnośnymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Klienci mogą pobrać oryginalną deklarację zgodności naszych
produktów z serwera deklaracji zgodności:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt się z autoryzowanym przedstawicielem:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
Česky
Prohlášení o shodě
Společnost “Panasonic Corporation” tímto prohlašuje, že tento
výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/EC.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu prohlášení o shodě pro
naše produkty R&TTE z našeho serveru:
http://www.doc.panasonic.de
Oprávněný zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Hrvatski
Deklaracija o podobnosti (DoC)
“Panasonic Corporation” erklærer at utstyret er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Kundene kan laste ned en kopi av den originale samsvarserklæringen (DoC)
for vårt R&TTE utstyr fra vår DoC server:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt vår autoriserte representant: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Tyskland
Eesti keel
Vastavusdeklaratsioon (DoC)
“Panasonic Corporation” kinnitab käesolevaga, et see toode on
vastavuses põhiliste nõuete ja muude direktiivi 1999/5/EÜ
asjakohaste sätetega.
Kliendid saavad koopia meie R&TTE toodetele kehtiva
originaalvastavusdeklaratsiooni koopia alla laadida meie
DoC-serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Võtke ühendust volitatud esindajaga: Panasonic Marketing
Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Saksamaa
Ovime, “Panasonic Corporation” izjavljuje da je ovaj proizvod
udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima
Smjernice 1999/5/EC.
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše R&TTE
proizvode s našeg DoC poslužitelja:
http://www.doc.panasonic.de
Adresa ovlaštenog predstavništva: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
23
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
24 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Български
Декларация за съответствие (DoC)
“Panasonic Corporation” декларира, че този продукт съответства
на съществените изисквания и другите приложими разпоредби
на Директива 1999/5/EC.
Потребителите могат да свалят копие от оригиналните DoC към
нашите продуктите от типа R&TTE от сървъра, на който се
съхраняват DoC:
http://www.doc.panasonic.de
За контакт с оторизиран представител: Panasonic Marketing
Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Германия
Latviski
Atbilstības deklarācija (DoC)
Kompānija “Panasonic Corporation” ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst
būtiskām prasībām un citām saistošām Direktīvas 1999/5/EK prasībām.
Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu R&TTE izstrādājumos no
mūsu DoC servera:
http://www.doc.panasonic.de
Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vācijā
Român
Declaraţie de Conformitate (DoC)
Prin prezenta, societatea “Panasonic Corporation” declară că
produsul este conform cu cerinţele esenţiale şi cu alte norme
corespunzătoare Directivei 1999/5/EC.
Clienţii pot descărca o copie a DoC-ului original al produselor
noastre R&TTE de la adressa noastră DoC din Internet:
http://www.doc.panasonic.de
Contact la Reprezentanţa autorizată: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Magyar
Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC)
Ezennel a , “Panasonic Corporation” kijelenti, hogy a jelen termék
kielégíti az 1999/5/EK Irányelv létfontosságú követelményeit és más
vonatkozó rendelkezéseit.
A vásárlók letölthetik az R&TTE termékek eredeti DoC másolatát a
DoC szerverünkről:
http://www.doc.panasonic.de
Forduljon a hivatalos márkaképviselethez: Panasonic Marketing
Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Németország
Türkçe
Uygunluk Beyanı (DoC)
“Panasonic Corporation” işbu belge ile bu ürünün 1999/5/EC sayılı
Direktif'in temel gereklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan etmektedir.
Müşterilerimiz R&TTE ürünlerimizle ilgili orijinal DoC belgesinin bir
kopyasını DoC sunucumuzdan indirebilir:
http://www.doc.panasonic.de
Yetkili Temsilci ile temasa geçin:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Almanya
24
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
25 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
Limited Warranty (ONLY FOR AUSTRALIA)
Panasonic Warranty
1. The product is warranted for 12 months from the date of purchase. Subject to the conditions of this warranty Panasonic or its
Authorised Service Centre will perform necessary service on the product without charge for parts or labour, if in the opinion of
Panasonic, the product is found to be faulty within the warranty period.
2. This warranty only applies to Panasonic products purchased in Australia and sold by Panasonic Australia or its Authorised
Distributors or Dealers and only where the products are used and serviced within Australia or it's territories. Warranty cover only
applies to service carried out by a Panasonic Authorised Service Centre and only if valid proof of purchase is presented when
warranty service is requested.
3. This warranty only applies if the product has been installed and used in accordance with the manufacturer’s recommendations (as
noted in the operating instructions) under normal use and reasonable care (in the opinion of Panasonic). The warranty covers normal
domestic use only and does not cover damage, malfunction or failure resulting from use of incorrect voltages, incorrect installation,
accident, misuse, neglect, build-up of dirt or dust, abuse, maladjustment of customer controls, mains supply problems, thunderstorm
activity, infestation by insects or vermin, tampering or repair by unauthorised persons (including unauthorised alterations),
introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the
product, exposure to abnormally corrosive conditions or any foreign object or matter having entered the product.
4. This warranty does not cover the following items unless the fault or defect existed at the time of purchase:
(a) Cabinet Part(s)
(e) DVD, Blu-ray or Recordable Discs
(b) Video or Audio Tapes
(f) Video / Audio Heads from wear and tear in normal use
(c) SD cards or USB devices
(g) Information stored on Hard Disk Drive, USB stick or SD card
(d) User replaceable Batteries
(h) DTV reception issues caused by TV Aerial / Cabling / Wall socket(s)
etc
5. Some products may be supplied with Ethernet connection hardware. The warranty is limited on such products and will not cover
(a) Internet and or DLNA connection / setup related problems
(b) Access fees and or charges incurred for internet connection
(c) The use of incompatible software or software not specifically stipulated in the product operations manual;
and
(d) Any indirect or consequential costs associated with the incorrect use or misuse of the hardware, its connection to the internet or
any other device.
6. To claim warranty service, when required, you should:
Telephone Panasonic’s Customer Care Centre on 132600 or visit our website referred to below and use the Service Centre
Locator for the name/address of the nearest Authorised Service Centre.
Send or take the product to a Panasonic Authorised Service Centre together with your proof of purchase receipt as a proof of
purchase date. Please note that freight and insurance to and / or from your nearest Authorised Service Centre must be arranged
by you.
Note that home or pick-up/delivery service is available for the following products in the major metropolitan areas of Australia or the
normal operating areas of the nearest Authorised Service Centres:
Plasma/LCD televisions / displays (screen size greater than 103 cm)
7. The warranties hereby conferred do not extend to, and exclude, any costs associated with the installation, de-installation or
re-installation of a product, including costs related to the mounting, de-mounting or remounting of any screen, (and any other
ancillary activities), delivery, handling, freighting, transportation or insurance of the product or any part thereof or replacement of and
do not extend to, and exclude, any damage or loss occurring by reason of, during, associated with, or related to such installation,
de-installation, re-installation or transit.
Panasonic Authorised Service Centres are located in major metropolitan areas and most regional centres of Australia, however,
coverage will vary dependant on product. For advice on exact Authorised Service Centre locations for your product, please telephone
our Customer Care Centre on 132600 or visit our website and use the Service Centre Locator.
In addition to your rights under this warranty, Panasonic products come with consumer guarantees that cannot be excluded under the
Australian Consumer Law. If there is a major failure with the product, you can reject the product and elect to have a refund or to have
the product replaced or if you wish you may elect to keep the goods and be compensated for the drop in value of the goods. You are
also entitled to have the product repaired or replaced if the product fails to be of acceptable quality and the failure does not amount to a
major failure.
If there is a major failure in regard to the product which cannot be remedied then you must notify us within a reasonable period by
contacting the Panasonic Customer Care Centre. If the failure in the product is not a major failure then Panasonic may choose to repair
or replace the product and will do so in a reasonable period of time from receiving notice from you.
THIS WARRANTY CARD AND THE PURCHASE DOCKET (OR SIMILAR PROOF OF PURCHASE)
SHOULD BE RETAINED BY THE CUSTOMER AT ALL TIMES
If you require assistance regarding warranty conditions or any other enquiries, please visit the Panasonic Australia
website www.panasonic.com.au or contact by phone on 132 600
If phoning in, please ensure you have your operating instructions available.
Panasonic Australia Pty. Limited
ACN 001 592 187 ABN 83 001 592 187
1 Innovation Road, Macquarie Park NSW 2113
PRO-031-F11 Issue: 4.0
01-01-2011
25
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
26
TQBJ0987
26 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
27 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
27
TQBJ0987
SC-HC400_402-EGEBGN~TQBJ0987.book
28 ページ
2017年1月20日 金曜日 午前10時58分
For the United Kingdom and Ireland customers
Sales and Support Information
Customer Communications Centre
≥ For customers within the UK: 0344 844 3899
≥ For customers within Ireland: 01 289 8333
≥ Monday–Friday 9:00 am - 5:00 pm
(Excluding public holidays).
≥ For further support on your product, please visit our website: www.panasonic.co.uk
Direct Sales at Panasonic UK
≥ Order accessory and consumable items for your product with ease and confidence by phoning our
Customer Communications Centre
Monday–Friday 9:00 am - 5:00 pm
(Excluding public holidays).
≥ Or go on line through our Internet Accessory ordering application at www.pas-europe.com.
≥ Most major credit and debit cards accepted.
≥ All enquiries transactions and distribution facilities are provided directly by Panasonic UK.
≥ It couldn’t be simpler!
≥ Also available through our Internet is direct shopping for a wide range of finished products. Take a
browse on our website for further details.
(Zadná strana produktu)
EU
Vyrobené spoločnosťou: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonsko
Dovozca pre Európu:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Panasonic Corporation
Webstránka: http://www.panasonic.com
C Panasonic Corporation 2016 TQBJ0987
p
TQBJ0987
F1216YM1017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement