Panasonic SCHTB527 Operating instructions

Panasonic SCHTB527 Operating instructions
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 1 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Operating
Upute Instructions
za uporabu
Audiosustav
za kućna
kina
Home
Theater Audio
System
ModelNo.
br. SC-HTB527
Model
Zahvaljujemo
na kupnji
proizvoda.
Thank
you for vam
purchasing
thisovog
product.
Pažljivoread
pročitajte
upute prije
korištenja
uređaja
spremite
priručnik za buduću uporabu.
Please
theseove
instructions
carefully
before
usingi this
product,
and save this manual for future use.
Uključene upute za postavljanje.
Included
Instructions
PostavljanjeInstallation
bi trebao provoditi
isključivo kvalificirani stručnjak za postavljanje uređaja. (→ 8 do 13)
The
work should
bepročitajte
done byupute
a qualified
installation
specialist.
(> 8da
to biste
13) bili
Prijeinstallation
pokretanja uređaja
pažljivo
za postavljanje
i upute
za uporabu
Before
work,ispravno
carefullyizvedeno.
read these installation instructions and the operating instructions
sigurni commencing
da je postavljanje
to
ensure that
correctly.
(Sačuvajte
oveinstallation
upute. Bit isćeperformed
vam potrebne
kod održavanja ili premještanja uređaja.)
(Please keep these instructions. You may need them when maintaining or moving this unit.)
Model s oznakom "EB" odnosi se na model za Ujedinjeno Kraljevstvo.
Model number suffix “EB” denotes UK model.
EG
RQT9834-B
RQT9834-B
EB
until
Mjere opreza
UPOZORENJE
Uređaj
• Da biste spriječili rizik od požara, strujnog udara
ili oštećenja proizvoda,
–– Uređaj nemojte izlagati kiši, vlazi, kapanju ili
prskanju.
–– Na uređaj nemojte stavljati posude s
tekućinom, kao što su vaze.
–– Koristite samo preporučeni pribor.
–– Nemojte uklanjati poklopce.
–– Nemojte sami popravljati uređaj. Servisiranje
povjerite stručnom osoblju.
Kabel za napajanje izmjeničnom strujom
• Da biste spriječili rizik od požara, strujnog udara
ili oštećenja proizvoda,
–– Provjerite odgovara li napon mreže naponu
navedenom na ovom uređaju.
–– Utikač umetnite u strujnu utičnicu.
–– Kabel nemojte vući, savijati ili na njega
stavljati teške predmete.
–– Nemojte dirati utikač mokrim rukama.
–– Pri iskopčavanju utikač držite za kućište.
–– Nemojte koristiti oštećeni utikač ili strujnu
utičnicu.
• Utikač se koristi za isključivanje uređaja. Uređaj
postavite tako da se kabel za napajanje odmah
može izvući iz strujne utičnice.
Gumbasta baterija (litijska baterija)
• Rizik od požara, eksplozija i opeklina. Bateriju
nemojte rastavljati, zagrijavati je na temperaturu
iznad 60 °C ili paliti.
• Držite gumbastu bateriju izvan dohvata djece.
Gumbastu bateriju nikada nemojte stavljati u
usta. Ako je progutate, obratite se liječniku.
2
RQT9834
OPREZ
Uređaj
• Na uređaj nemojte stavljati izvore otvorenog
plamena, kao što su upaljene svijeće.
• Mobilni telefoni mogu izazvati radijske smetnje
za vrijeme korištenja uređaja. Ako se pojave
takve smetnje, povećajte udaljenost između
uređaja i mobilnog telefona.
• Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u
umjerenim klimatskim uvjetima.
Postavljanje
• Uređaj postavite na ravnu površinu.
• Da biste spriječili rizik od požara, strujnog udara
ili oštećenja proizvoda,
–– Uređaj nemojte postaviti u ormar, ugrađeni
ormarić ili u drugi skučeni prostor. Uređaj
mora biti na dobro prozračenom mjestu.
–– Ventilacijske otvore uređaja nemojte zaklanjati
novinama, stolnjacima, zavjesama i sličnim
predmetima.
–– Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj
svjetlosti, visokim temperaturama, visokoj
vlazi i prekomjernim vibracijama.
Gumbasta baterija (litijska baterija)
• U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji
opasnost od eksplozije. Baterije zamijenite
isključivo onom vrstom koju preporučuje
proizvođač.
• Umetnite tako da su polovi poravnati.
• Pogrešno rukovanje baterijama može prouzročiti
curenje elektrolita, što može izazvati požar.
–– Izvadite baterije ako daljinski upravljač ne
namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme.
Spremite ih na hladno, tamno mjesto.
–– Nemojte zagrijavati ni izlagati otvorenom
plamenu.
–– Baterije nemojte ostavljati dulje vrijeme u
vozilu sa zatvorenim vratima i prozorima ako
je vozilo izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Ako želite odložiti baterije, obratite se nadležnim
lokalnim tijelima ili dobavljačima i raspitajte se o
pravilnom načinu odlaganja.
støt
støt
ypping
ypping
væske,
væske,
erlat
erlat
heten.
heten.
elet
elet
n.
n.
ys, oppå
ys, oppå
der
der
støt
støt
et
et
ket sted.
ket sted.
kke
kke
eller
eller
(For
the AC
mainspažljivo
plug pročitajte
of threesljedeći
pins)
Radi osobne
sigurnosti
(For
the
AC
mains
plug
of
three
pins)
For
your safety, please read the following text
tekst.
For
yoursesafety,
please
read the following
text
carefully.
Uređaj
isporučuje
s izoliranim
3-pinskim
carefully.
utikačem
radi
vaše
sigurnosti
i
udobnosti.
utikač
This appliance is supplied with a moulded U
three
je ugrađen
osigurač
od safety
5 ampera.
This
appliance
is supplied
withand
a moulded
three
pin
mains
plug
for
your
convenience.
Ako
je potrebno
zamijeniti
upotrijebite
pin
mains
plug
for
convenience.
A
5-ampere
fuse
isyour
fittedsafety
inosigurač,
thisand
plug.
zamjenski
odto5be
ampera
usklađen
A
5-ampere
fuseneed
is fitted
inreplaced
this plug.
Should
the osigurač
fuse
please sa
ensure
standardom
BS1362
itos be
oznakom
odobrenja
ASTA
Should
fuse
needfuse
replaced
please
ensure
that
the the
replacement
has
a rating
of 5-ampere
ili BSI. Potražite
oznaku ASTA
ili BSI5-ampere
na
that
has a or
rating
and the
thatreplacement
it is approvedfuse
by ASTA
BSIof
to BS1362.
kućištu
osigurača.
and
thatforit the
is approved
by ASTA
or BSI
BS1362.
Check
ASTA mark
Ï or the
BSItomark
Ì on
Akobody
utikač
ima
poklopac
koji mark
se može
Check
forofthe
ASTA
Ï or the BSI
Ì on
the
the
fuse.markosigurača
skinuti,
the
bodynakon
of thezamjene
fuse. osigurača poklopac
If
the plug vratite
contains
removable fuse cover you
obavezno
naamjesto.
If
the ensure
plug contains
a removable
fuse
must
that it is
refitted when
thecover
fuse you
is
Ako izgubite poklopac osigurača, utikač nije
must
ensure that it is refitted when the fuse is
replaced.
dozvoljeno koristiti sve dok se ne postavi
replaced.
If
you lose poklopac.
the fuse cover
the plug
must not be
zamjenski
Zamjenski
poklopac
If
youuntil
loseathe
fuse cover cover
the plug
must not be
used
replacement
is obtained.
osigurača
možete
kupiti kod lokalnog
dobavljača.
used
until a replacement
is purchased
obtained. from
A replacement
fuse covercover
can be
Prije
uporabe
A
replacement
fuse cover can be purchased from
your
local dealer.
Skinite
poklopac
your
local
dealer. priključka.
Before
use
Zamjena osigurača
Before
Removeuse
the connector cover.
Smještaj the
osigurača
razlikuje
se ovisno o vrsti
Remove
connector
cover.
How
toza
replace
the fuse
kabela
napajanje
izmjeničnom strujom (slike
How
toProvjerite
replace
The
location
of thethe
differ za
according
to the
type of
A i B).
jefuse
li fuse
utikač
izmjeničnu
struju
The
location
of the
fuse
according
to the AC
type
AC
mains
(figures
Adiffer
and
B). Confirm
ukopčan
i plug
slijedite
upute
u nastavku.
Prikazi
se of
AC
mains
plug
(figures
A
and
B).
Confirm
the
AC
mains
plug
fitted
and
follow
the
instructions
below.
mogu razlikovati od stvarnog utikača za napajanje
mains
plug fitted
and
follow
instructions
below.
Illustrations
may
differ
fromthe
actual
AC mains
plug.
izmjeničnom
strujom.
Illustrations may differ from actual AC mains plug.
1.Pomoću
otvorite
osigurača.
1.
Open theodvijača
fuse cover
with apoklopac
screwdriver.
1. Open the fuse cover with a screwdriver.
Figure
Figure
Slika
AA
Slika BB
Figure A
Figure B Poklopac
Fuse cover
osigurača
Fuse cover
Precautions
Precautions
orway
orway
Mjere opreza za
kabel za napajanje
Caution for AC Mains
izmjeničnom
strujom
Caution
for AC
Mains
Lead
(za 3-pinski kabel za napajanje)
Lead
Mjere opreza
012年12月10日 月曜日 午前11時29分
012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2.Zamijenite
i zatvorite
ili pričvrstite
2.
Replace theosigurač
fuse and close
or attach
the fuse cover.
2. Replace
fuse and close or attach the fuse cover.
poklopacthe
osigurača.
Figure A
Figure B
Fuse
Slika
AA
Slika
Figure
FigureBB
Fuse
Osigurač
Fuse
(5
ampere)
Osigurač
Fuse
(5 ampere)
ampera)
(5 ampere)
(5 ampera)
ampere)
RQT9834
RQT9834
3
3
RQT9834
3
Sadržaj
Mjere opreza ............................................................................................................2
Mjere opreza za kabel za napajanje izmjeničnom strujom ..................................3
Prije uporabe
Isporučene stavke....................................................................................................5
Ovaj sustav (SC-HTB527) .......................................................................................................... 5
Pribor............................................................................................................................................ 5
Opis kontrola na daljinskom upravljaču ...............................................................6
Prednja strana sustava ............................................................................................................... 6
Stražnja strana sustava .............................................................................................................. 6
Daljinski upravljač ....................................................................................................................... 7
Priprema
1. korak Odabir načina postavljanja ......................................................................8
Glavna jedinica ........................................................................................................................... 8
Aktivni niskotonac ....................................................................................................................... 9
Bežične smetnje . ....................................................................................................................... 9
2. korak Postavljanje..............................................................................................10
Postavljanje glavne jedinice na policu ili stol ............................................................................ 10
Pričvršćivanje glavne jedinice na zid ........................................................................................ 11
3. korak Spajanje....................................................................................................14
Spajanje s TV-prijamnikom ....................................................................................................... 14
Spajanje s uređajem kompatibilnim s HDMI.............................................................................. 15
Spajanje digitalnog odašiljača.................................................................................................... 15
Spajanje kabela za napajanje izmjeničnom strujom.................................................................. 16
Bežično spajanje aktivnog niskotonca....................................................................................... 16
Funkcije
Korištenje sustava ................................................................................................17
3D-zvuk . .................................................................................................................18
Načini audioizlaza...................................................................................................................... 18
Povezane radnje s TV-prijamnikom (VIERA Link "HDAVI Control™")...............19
Napredne funkcije .................................................................................................20
Napomene
Rješavanje problema.............................................................................................21
Briga o uređaju.......................................................................................................23
Licencije ................................................................................................................ 23
Tehnički podaci.......................................................................................................24
4
RQT9834
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 5 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Before use
Prikazane
se slike
mogu
razlikovati
od your
vašegunit.
uređaja.
≥•The
illustrations
shown
may
differ from
Ove se
upute zainstructions
uporabu odnose
na model to
SC-HTB527
za različita
nije drukčije
≥•These
operation
are applicable
model SC-HTB527
forpodručja.
variety ofAko
regions.
naznačeno,
objašnjenja
u ovim
uputamainzathese
uporabu
odnose
se na model
Unless
otherwise
indicated,
illustrations
operating
instructions
arezaofUjedinjeno
the model for the
Kraljevstvo
i Irsku.
United
Kingdom
and Ireland.
U ovim se uputama
za uporabu
opisuje način
rukovanja
pomoću
upravljača,
aliyou
≥•Operations
in this operating
instructions
are described
mainly
withdaljinskog
the remote
control, but
neki
se postupci
mogu izvoditi
i tipkama
na ifglavnoj
jedinici
ako
kontrole jednake.
can
perform
the operations
on the
main unit
the controls
are
thesusame.
Precautions
Mjere
opreza
Supplied
items
Isporučene
stavke
Thissustav
system(SC-HTB527)
(SC-HTB527)
Ovaj
aktivni subwoofer
niskotonac
∏ 1 Active
(SB-HWA527)
(SB-HWA527)
odašiljač
∏ 1 digitalni
Digital transmitter
• Supplied
Isporučuje
sethe
s aktivnim
niskotoncem.
≥
with
active subwoofer.
Before
use
Prije
uporabe
glavna
jedinica
(zvučnik)
∏ 1 Main
unit
(speaker)
(SU-HTB527)
(SU-HTB527)
Accessories
Pribor
Provjerite
pribor prije before
korištenja
sustava.
Check
the isporučeni
supplied accessories
using
this system.
držača
∏ 4 sigurnosna
Safety holders
(RFA3321-K)
(RFA3321-K)
držača
za postavljanje
∏ 2 Wall
mount
brackets
na(RMQX1082-K)
zid
(RMQX1082-K)
Za
Europu
Forkontinentalnu
continental Europe
(K2CQ2YY00119)
Getting
started
Priprema
∏ 22
AC mains
leads
kabela
za napajanje
izmjeničnom
strujom
For the United
Kingdom and
ZaIreland
Ujedinjeno Kraljevstvo i
Irsku
(K2CT2YY00097)
(K2CT2YY00097)
podloge
∏ 2 stražnje
Rear Pads
(RMG0850-K)
(RMG0850-K)
Operations
Funkcije
∏ 1 Remote
daljinskicontrol
upravljač
(s(with
baterijom)
a battery)
(N2QAYC000043)
(N2QAYC000043)
Reference
Napomene
∏ 4 vijka
Screws
(s (with
tiplomwasherk2:
x2:
XYN5+J14FJK)
XYN5+J14FJK)
(bez
tiple x2:
(without
washerk2:
XSN4+8FJK)
XSN4+8FJK)
≥ Product numbers are correct as of December 2012. These may be subject to change.
• Brojevi dijelova važeći su od prosinca 2012. Podložni su promjenama.
≥ The supplied AC mains lead is for use with this system only.
• Do
Isporučeni
za napajanje
izmjeničnom
može
koristiti
samo with
s ovim
not use itkabel
with other
equipment.
Also, do not strujom
use cords
fromse
other
equipment
this sustavom.
system.
Nemojte ga koristiti s drugom opremom. Također, s ovim sustavom nemojte koristiti kabele drugih uređaja.
RQT9834
5
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 6 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Control
reference
guide
Opis kontrola
na daljinskom
upravljaču
This system
Prednja
strana(Front)
sustava
1
2
4
3
6
5
7
Mainjedinica
unit
Glavna
1 Prekidač za stanje čekanja/uključivanje ( /I)
1 Standby/on switch (Í/I)
Pritisnite da biste prebacili uređaj iz stanja
Press to switch the unit from on to standby
čekanja i uključili ga ili obrnuto. U stanju čekanja
mode or vice versa. In standby mode, the unit
uređaj i dalje troši malu količinu energije.
still consuming a small amount of power.
2 isPodešavanje
glasnoće sustava
2
the volume
of this system
3 Adjust
Odaberite
ulazni izvor
3 Select
the“BD/DVD”
input source
“TV” ↔
!# “BD/DVD”
4 “TV”
Pokazatelji
odabranih ulaza (→ 17)
4 Input
selector indicators
(> 17)
A Pokazatelj
TV-prijamnika
A TV
indicator
Svijetli
zeleno kada je audioizvor TVLights
green when the TV is the audio
prijamnik
Pokazatelj BD/DVD
B source
B BD/DVD
indicator
Svijetli žuto
kada je audioizvor uređaj
Lights
whenHDMI-priključak
the device connected to
spojenamber
na ulazni
the HDMI IN terminal is the audio source
5
5
6
6
7
7
Active
subwoofer
Aktivni
niskotonac
enzor signala
S
daljinskog
upravljača
Remote
control signal
sensor
(> 7) (→ 7)
Pokazatelji
zvuka
(→ 17)
Audio
formatformata
indicators*
(>* 17)
C Pokazatelj
Dolby®
Digital
indicator
C
Dolby® Digital
Svijetliwhen
kada Dolby
je Dolby
Digital
odabrani
Lights
Digital
is the
current
format zvuka
audio format
D Pokazatelj DTS-a
D DTS indicator
Svijetli kada je DTS odabrani format zvuka
when DTS is the current audio
E Lights
Pokazatelj PCM-a
format
Svijetli kada je PCM (2-kanalni,
E PCM indicator
višekanalni) odabrani format zvuka
Lights when
PCM (2ch,
is
Pokazatelj
WIRELESS
LINKMulti-channel)
(→ 16)
the current audio format
WIRELESS LINK indicator (> 16)
This system
(Rear)
Stražnja
strana
sustava
DIGITAL TRANSMITTER
4
1
2
5
6
3
1
1 AC
Ulazni
priključak
struje (→ 16)
1
IN terminal
(>izmjenične
16)
2 Digital
Utor digitalnog
odašiljača
2
transmitter
dock (> (→
15)15)
3 OPTICAL
Ulazni optički
digitalni
audiopriključak
3
DIGITAL
AUDIO
IN terminal (→
(> 14)
14)
4 Izlazni HDMI-priključak (kompatibilan s
4 HDMI OUT terminal (ARC compatible) (> 14)
funkcijom
ARC) (→
5 HDMI
IN terminal
(>14)
15)
5
Ulazni HDMI-priključak (→ 15)
6 Active subwoofer on/off button
6 Tipka za uklj./isklj. aktivnog niskotonca
* The indicators will also blink in various conditions. (> 22)
* Pokazatelji će treperiti u različitim uvjetima. (→ 22)
6
RQT9834
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 7 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Remote upravljač
control
Daljinski
■
prve
uporabe
∫■ Prije
Before
using
for the first time
Uklonite
za izolaciju
Remove traku
the insulation
sheet .A.
3
1
2
4
■
gumbaste
baterije
∫■ Zamjena
To replace
a button-type
battery
Vrsta
baterije:
CR2025(Lithium
(litijska baterija)
Battery
type: CR2025
battery)
5
1 Uključivanje/isključivanje glavne jedinice (→ 17)
1
theulaznog
main unit
on or(→
off 17)
(> 17)
2 Turn
Odabir
izvora
2 Select
• [TV]:the input source (> 17)
≥ [TV]:
Odaberite TV kao izvor
the TV as the source
•Select
[BD/DVD]:
≥ [BD/DVD]:
Odaberite uređaj spojen na ulazni HDMISelect
the device
connected to the HDMI IN
priključak
kao izvor
as the
source
3 Pterminal
odešavanje
razine
izlaznog signala aktivnog
3 Adjust
the output
the17)
active subwoofer
niskotonca
(zvuklevel
basa)of(→
sound) (>
17)
4 (bass
Podešavanje
glasnoće
ovog sustava (→ 17)
5 Adjust
Isključivanje
zvukaof(→
4
the volume
this17)
system (> 17)
5 Mute the sound (> 17)
Before
use
Prije
uporabe


•
Umetnite
gumbastubattery
baterijuwith
s oznakom
(+)
≥ Set
the button-type
its (i) mark
okrenutom
prema gore.
facing
upward.
•
Čuvajte
bateriju
izvan
dohvata
djece
≥ Keep
thegumbastu
button-type
battery
out of
reach of
da je ne to
bi prevent
progutala.
children
swallowing.
■■ Domet
daljinskog
upravljača
∫
Remote
control operation
range
Senzor
signala
daljinskog
upravljača
nalazi se
jedinici.
The
remote
control
signal sensor
is located
on na
theglavnoj
main unit.
• Daljinski
upravljač
mora
se koristiti
u ispravnom
dometu.
≥Use
the remote
control
within
the correct
operation
range.
BD/DVD
D
B Senzor
Remotesignala
controldaljinskog
signal sensor
upravljača
Operation range
•≥ Domet
Distance: Within
approx.
Udaljenost:
približno
7 m7 m
direktno
directly inispred
front
o left and
Kut:
približno
30°
i udesno
right
Angle:
Approx.
30ulijevo

RQT9834
7
1. korak Odabir načina postavljanja
• Odaberite način postavljanja koji vam najbolje odgovara.
Glavna jedinica
Postavljanje glavne jedinice na policu ili stol
10. str.
Pričvršćivanje glavne jedinice na zid
11. str.
Mjere opreza
Postavljanje trebaju provesti stručne osobe.
Postavljanje bi trebao provoditi isključivo kvalificirani stručnjak za postavljanje uređaja.
TVRTKA PANASONIC NE PRIHVAĆA ODGOVORNOST ZA OŠTEĆENJE UREĐAJA NITI ZA
OZBILJNE OZLJEDE, UKLJUČUJUĆI SMRT, KOJE NASTANU USLIJED NEISPRAVNOG
POSTAVLJANJA ILI RUKOVANJA.
• Obavezno postavite glavnu jedinicu na način opisan u ovim uputama za uporabu.
• Pričvrstite pomoću tehnika koje su primjerene za strukturu i materijale lokacije na kojoj ćete postaviti uređaj.
Oprez
• Ovaj sustav smije se koristiti samo na način opisan u ovim uputama. Inače može doći do oštećenja
pojačala i/ili zvučnika te rizika od požara. Ako dođe do oštećenja ili ako se pojave iznenadne
promjene u radu uređaja, obratite se kvalificiranom serviseru.
• Nemojte pokušavati postavljati uređaj na zid na načine koji nisu opisani u ovom priručniku.
• Čuvajte sigurnosne držače, vijke, stražnje podloge i držače za postavljanje na zid izvan dohvata djece da ih ne bi
progutala.
• Sigurnosni držači služe za smanjivanje mogućnosti štete ili ozljede, no to ne jamči da ne može doći do štete ili ozljede.
• Da biste izbjegli ozljede, glavnu jedinicu nemojte nositi u jednoj ruci jer biste je mogli ispustiti.
• Da biste spriječili oštećenja ili ogrebotine, uređaj položite na mekanu krpu i na njoj ga sastavite.
8
RQT9834
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 99 ページ
ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
■■
jedinice
ispred
∫ Postavljanje
When placing
placingglavne
the main
main
unit in
in
front TV-prijamnika
of the
the TV
TV
∫
When
the
unit
front
of
Glavna
jedinica bi mogla
blokirati
ili ometati
signal
raznih senzora TV-prijamnika (senzor C.A.T.S.
The active
active subwoofer
subwoofer
The
Aktivni
niskotonac
When
carrying
the active
active
subwoofer
When
carrying
the
subwoofer
Prenošenje
aktivnog
niskotonca
nositi
tako da
A
Do
the
active
subwoofer
this
A Nemojte
Do not
not hold
hold
theaktivni
active niskotonac
subwoofer from
from
thisga
primite
za ovaj otvor.
opening.
opening.
Unutarnji
mogu
sedamaged.
oštetiti.
The
inside
get
The parts
parts dijelovi
inside may
may
get
damaged.
B Kada
Always
hold
bottom
of
subwoofer
when
pomičete
uvijek
ga
B
Always
hold the
theaktivni
bottomniskotonac,
of the
the active
active
subwoofer
when
pridržavajte
moving
moving it.
it. za dno.
A
A
Precautions
Precautions
Mjere
opreza
The
main
may
or
with
the
various
(C.A.T.S.
(Contrast
Automatic
Tracking
The
main unit
unit
may block
block
or interfere
interfere
withsenzor
the TV’s
TV’s
various sensors
sensors
(C.A.T.S.
(Contrast za
Automatic
Tracking
(Contrast
Automatic
Tracking
System),
daljinskog
upravljača
itd.) i odašiljača
3D-naočale
na
System) sensor,
sensor, remote
remote control
control sensor,
sensor, etc.)
etc.) and
and the
the 3D
3D Eyewear
Eyewear transmitters
transmitters on
on a
a 3D
3D compatible
compatible TV.
TV.
System)
TV-prijamniku kompatibilnom s tehnologijom 3D.
≥Move
the
main
further
from
If
TV
not
function
correctly,
try
itit in
≥Move
the glavnu
main unit
unit
furtherodaway
away
from the
the TV.
TV.
If the
the
TV still
still does
does
not ne
function
correctly, radio,
try using
using
in a
a
• Udaljite
jedinicu
TV-prijamnika.
Ako
TV-prijamnik
i dalje
bude ispravno
pokušajte
rack
or
in
the
wall
mount
position.
rack
or
in
the
wall
mount
position.
ga koristiti na polici ili postavljenog na zidu.
B
B
Wireless
interference
Wireless
interference
Bežične
smetnje
D
D
C
C
D
D
Main unit/active
unit/active
subwoofer
Main
subwoofer
Glavna
jedinica/aktivni
niskotonac
Wireless
router,
cordless
phone
andi ostali
other
Wirelessusmjerivač,
router, cordless
phone
and
other
Bežični
bežični
telefon
electronic devices:
devices:
approx.
2 2m
mm
electronic
elektronički
uređaji:approx.
približno2
C
C
≥
≥ Place
Place the
the active
active subwoofer
subwoofer within
within a
a few
few meters
meters of
of the
the main
main unit
unit and
and in
in a
a horizontal
horizontal position
position with
with the
the top
top panel
panel facing
facing upward.
upward.
≥
not
the
unit
active
in
metal
• Do
Aktivni
niskotonac
metara od
jedinice u vodoravan položaj tako da je gornja ploha okrenuta
≥
Do
not use
use
the main
main postavite
unit or
or the
the nekoliko
active subwoofer
subwoofer
in a
aglavne
metal cabinet.
cabinet.
≥
active
≥ Placing
Placing
the
active subwoofer
subwoofer too
too close
close to
to the
the walls
walls and
and corners
corners can
can result
result in
in excessive
excessive bass.
bass. Cover
Cover walls
walls and
and windows
windows with
with thick
thick
prema the
gore.
curtains.
curtains.
•
Nemojte koristiti glavnu jedinicu ili aktivni niskotonac u metalnom ormariću.
≥ If
If irregular
irregular colouring
colouring occurs
occurs on
on your
your TV,
TV, turn
turn the
the TV
TV off
off for
for about
about 30
30 minutes.
minutes. If
If it
it persists,
persists, move
move the
the main
main unit
unit further
further away
away from
from
≥
• the
AkoTV.
niskotonac postavite preblizu zidovima i uglovima, bas može biti prejak. Zidove i prozore prekrijte debelim
the TV.
zavjesama.
≥ Keep
Keep
magnetised items
items away.
away. Magnetised
Magnetised cards,
cards, watches,
watches, etc.,
etc., can
can be
be damaged
damaged if
if placed
placed too
too close
close to
to the
the main
main unit
unit and
and active
active
≥
magnetised
• subwoofer.
Ako se na TV-prijamniku pojavi neobična boja, isključite ga na oko 30 minuta. Ako smetnja ne bude ispravljena, udaljite
subwoofer.
glavnu jedinicu od TV-prijamnika.
• Pazite da u blizini nema magnetiziranih predmeta. Magnetske kartice, satovi i sl., mogu se oštetiti ako ih stavite
preblizu glavnoj jedinici i aktivnom niskotoncu.
RQT9834
RQT9834
9
9
Getting
Getting
started
started
Priprema
To
avoid interference,
maintain
the
distances between
the main
unit/active
To
interference,
maintain
the following
following
between
mainjedinice/aktivnog
unit/active subwoofer
subwoofer and
and
Da avoid
biste izbjegli
smetnje,
održavajte
sljedećedistances
udaljenosti
izmeđuthe
glavne
other
electronic
devices
that
use
the
same
radio
frequency
(2.4
GHz
band).
other
electronic
devices
that use the
samekoji
radio
frequency
(2.4 GHz
band).
niskotonca
i ostalih
elektroničkih
uređaja
koriste
istu radijsku
frekvenciju
(pojas od 2,4 GHz).
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 10
10 ページ
ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Step
2 Placement
2. korak
Postavljanje
When placingglavne
the main
unit in
Postavljanje
jedinice
naa
rack orilion
a table
policu
stol
Isporučene
komponente
Supplied
components
∏ 2 sigurnosna
Safety holders
držača
s tiplama
∏ 2 vijka
Screws
with washer
Komercijalno dostupne
komponente (not
(nisusupplied)
isporučene)
Commercially
available components
≥Fall
prevention
cord............................................................................................................................
• Kabel
za sprečavanje
pada.................................................................................................................kx 22
• Vijak seyes
ušicama
(za pričvršćivanje
kabelacord)
za sprečavanje
pada)........................................................kx 22
≥Screw
(to attach
the fall prevention
..................................................................................
• Use
Koristite
komercijalno
dostupne
kojicapable
imaju nosivost
prekoover
33 33
kg.kg.
≥
commercially
available
screws
that
of
≥
Use
commercially
available
screws vijke
that are
are
capable
of supporting
supporting
over
33
kg.
≥
Use
a cord
cordkabel
that is
iskoji
capable
of supporting
supporting
over
33 (promjera
kg (with
(with a
a diameter
diameter
of
about 1.5
1.5 mm).
mm).
• Use
Koristite
ima nosivost
prekoover
33 kg
oko 1,5 of
mm).
≥
a
that
capable
of
33
kg
about
Attach
the cord
safety holder.
Pričvrstite
kabeltonathe
sigurnosni
držač.


A
B
C

Safety holder
(supplied)
Sigurnosni
držač
(isporučen)
Cord
Kabel
Thread thekabel
cordkroz
through
the holes.
Provucite
rupice.
Detalje
u uputama
za uporabu
Refer topotražite
the operating
instructions
of the
kabela.
cord for details.

Pričvrstite
sigurnosni
držač
namain
glavnu
jedinicu.
Attach
the safety
holder
to the
unit.
≥ Screw
tightening torque:
torque: 80 N0cm
N0cm to 120
120 N0cm.
cm.
≥
tightening
• Screw
Moment
sile zatezanja 80
vijka: 80 to
N•cm N
do 120 N•cm.



D Vijak
Screws with
washer
(supplied)
tiplom
(isporučen)
≥ Tighten
Tighten
securely.
•
Čvrsto zategnite.
≥
securely.
E Sigurnosni
Safety holder
(supplied)
držač
(isporučen)
10
10
RQT9834
RQT9834
F Izbočeni
Projecting
part
dio
≥
The
safety holder
holder
is placed
placed
≥ The
safety
•
Sigurnosni
držačis
diagonally.
diagonally.
postavljen je dijagonalno.
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 11
11 ページ
ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Place
the
main
in
attach
cord
Place
the
main unit
unit
in the
the desired
desired
position
and
attach each
each
cord onto
onto
the
Glavnu
jedinicu
postavite
u željeniposition
položaj and
i pričvrstite
oba kabela
na the
rack
or
table.
rack
orilitable.
policu
stol.
≥
sure
that
slack
of
cord
≥
Make
sure kabela
that the
the mora
slack biti
of the
the
cord is
is minimal.
minimal.
• Make
Napetost
minimalna.
≥
Attach
at a
a position
position
capable
of
• Attach
Pričvrstite
na mjestu
koje of
ima
≥
at
capable
supporting
over
supporting
over 33
33
kg.
nosivost preko
33kg.
kg.
≥
Depending
on
the
placement
of
≥
on thekako
placement
• Depending
Ovisno o tome
ćete of
the
main
the
the
main unit,
unit,
the screwing
screwing
postaviti
glavnu
jedinicu,
position
eye
position of
of the
the screw
eye may
may
razlikovat
će screw
se položaj
differ.
differ.


postavljanja vijka s ušicom.
Precautions
Precautions
Mjere
opreza
G
Screw
eye
G Screw
Vijak s eye
ušicom
When
the
unit
wall
When attaching
attaching
the main
main
unit to
to
azid
wall
Pričvršćivanje
glavne
jedinice
naa
Supplied
components
Isporučene
komponente
∏ 2
2 stražnje
Rear pads
pads
∏
Rear
podloge
∏
Wall
za brackets
∏ 2
2 držača
Wall mount
mount
brackets
postavljanje na zid
∏ 2
2 vijka
Screws
with
∏
Screws
s with
washer
tiplama
washer
∏ 2
2 Screws
Screws
without
∏
without
vijka bez
tipli
washer
washer
Komercijalno dostupne komponente (nisu isporučene)
Commercially
components (not supplied)
• Vijci za postavljanjeavailable
na zid..................................................................................................................
×4
≥Screws
for
wall
k4
≥Screws
forsprečavanje
wall mounting...................................................................................................................
mounting...................................................................................................................
4
• Kabel za
pada................................................................................................................ k
×2
≥Fall prevention
prevention cord
cord ...........................................................................................................................
........................................................................................................................... k
k2
≥Fall
• Vijak s ušicama (za pričvršćivanje kabela za sprečavanje pada)....................................................... × 22
≥Screw
≥Screw eyes
eyes (to
(to attach
attach the
the fall
fall prevention
prevention cord)
cord) .................................................................................
................................................................................. k
k2
2
• Koristite komercijalno dostupne vijke s nominalnim promjerom od 4,0 mm koji odgovaraju materijalu zida (drvo, čelični
≥ Use commercially available screws with a nominal diameter of 4.0 mm, which are suitable to the material of the wall (e.g., wood,
≥ Use
commercially
available
screws with
a nominal
of 4.0 mm, which are suitable to the material of the wall (e.g., wood,
okvir,
beton itd.)
i imaju
nosivost
preko
33 kg. diameter
steel,
concrete,
etc.)
and are
are
capable
of supporting
supporting
over 33
33 kg.
kg.
steel,
concrete,
etc.)
and
capable
of
over
•
K
oristite
kabel
koji
ima
nosivost
preko
33
kg
(promjera
oko
1,5 of
mm).
≥ Use
Use a
a cord
cord that
that is
is capable
capable of
of supporting
supporting over
over 33
33 kg
kg (with
(with a
a diameter
diameter
about 1.5
1.5 mm).
mm).
≥
of about
Locate
the
screwing
positions on
on
the wall.
wall.
Odredite
mjesto
za postavljanje
vijaka
na zid.
Locate
the
screwing
positions
the
≥
the
indicated
to
the
screwing
positions
on
• Use
Upotrijebite
mjere navedene
u below
nastavku
da biste
mjesto
za postavljanje
≥
Use
the measurements
measurements
indicated
below
to identify
identify
theodredili
screwing
positions
on the
the wall.
wall. vijaka na zid.
≥
the
main
with
least
50
of
above
it.
not,
it
be
to
the
buttons.
≥
Position
theglavnu
main unit
unit
with at
attako
leastda
50jemm
mm
of space
space
above50
it. If
If
not,prostora.
it may
may not
notInače
be possible
possible
to access
access
the
buttons. gumbe.
• Position
Postavite
jedinicu
iznad
nje barem
mm
neće biti
moguće
dosegnuti
≥
The
position
on
the
wall
where
the
screw
is
to
be
attached
as
well
as
the
screw
should
capable
of
≥
The
position
on the
wallćete
where
the screw
is treba
to be attached
as wellpreko
as the33
screw
should
bei sam
capable
of supporting
supporting over
over 33
33 kg.
kg.
•
Položaj
na zidu
gdje
postaviti
vijke
imati nosivost
kg, baš
kaobe
vijak.
≥
Be
sure
to
use
a
spirit
level
to
ensure
that
both
screwing
positions
are
horizontal
to
each
other.
≥
sure tolibele
use a provjerite
spirit level jesu
to ensure
both za
screwing
positions
are horizontal
to each
other. položena.
• Be
Pomoću
li obathat
mjesta
postavljanje
vijaka
međusobno
vodoravno
257
257 mm
mm
252
252 mm
mm
1018
1018 mm
mm
233.5
233.5 mm
mm
275.5
275.5 mm
mm
31.5
31.5 mm
mm
43.5 mm
mm
43.5
75 mm
mm
75
A
A
12.5 mm
mm
12.5
A
A
A Wall
Wall
mount
bracket (supplied)
(supplied)
Držačmount
za postavljanje
na zid (isporučen)
A
bracket
RQT9834
RQT9834
11
Getting
Getting
started
started
Priprema
∏
4 sigurnosna
Safety
∏ 4
Safety holders
holders
držača
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 12
ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
12 ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 12
12 ページ
ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Attach
the
wall
mount
brackets
to
the
wall.
Attach
the
mount
brackets
the
wall.
Attach
the
wall
mount
brackets
to
the
wall.
Pričvrstite
držače
za postavljanje
Attach
the wall
wall
mount
brackets to
to na
thezid.
wall.








B
B
B
B
C
C
C


















Wall
mount
bracket
(supplied)
Držač
za postavljanje
na zid (isporučen)
Wall
bracket
Wall mount
mount
bracket (supplied)
(supplied)
Screws
Vijci
Screws
Screws
D
D
D
D
E
E
E
F
F
F
G
G
G
H
H
H
≥
Tighten
securely.
≥
Tighten
securely.
•
Čvrsto zategnite.
≥
≥ Tighten
Tighten securely.
securely.
At
least 30
mm
Najmanje
30
mm
At
At least
least 30
30 mm
mm
‰4.0
Ø4,0 mm
‰4.0
mm
‰4.0 mm
mm
‰7.5
to
Ø7,5 mm
Ø9,4 mm
mm
‰7.5
mm do
to ‰9.4
‰9.4
mm
‰7.5
mm
to
‰9.4
mm
Wall
Zid
Wall
Wall
Wall
bracket
Držačmount
za postavljanje
na zid (isporučen)
Wall
mount
bracket (supplied)
(supplied)
Wall
mount
bracket
(supplied)
Spojite glavnu
jedinicu
u potpunosti.
(→ to
14the
do 16)
Complete
all the
necessary
connections
main unit.
(> 14
to 16)
Complete
Complete all
all the
the necessary
necessary connections
connections to
to the
the main
main unit.
unit. (>
(> 14
14 to
to 16)
16)
• Connect
Spojite the
kabel
napajanje
strujom
glavnom
ali nemojte
ukopčati
u strujnu
utičnicu
dok u
≥
Connect
the
ACza
mains
lead cord
cordizmjeničnom
to the
the main
main unit,
unit,
but do
dosnot
not
connectjedinicom,
to the
the household
household
mainsga
socket
until the
the
installation
is completed.
completed.
≥
AC
mains
lead
to
but
connect
itit to
mains
socket
until
installation
is
≥
the
lead
cord
≥ Connect
Connect
the AC
AC
mains
leadpostavljanje.
cord to
to the
the main
main unit,
unit, but
but do
do not
not connect
connect itit to
to the
the household
household mains
mains socket
socket until
until the
the installation
installation is
is completed.
completed.
potpunosti
ne mains
dovršite
Attach
the
rear
pads
to
the rear
of
the main
unit.
Attach
the
pads
to
of
unit.
Pričvrstite
stražnje
na stražnju
stranu
Attach
the rear
rear
padspodloge
to the
the rear
rear
of the
the main
main
unit.glavne jedinice.
I Stražnje
Rear pads
pads
podloge
I
I Rear
Rear
pads
(supplied)
(supplied)
(isporučeno)
(supplied)
(supplied)








Attach
the
cord
to
the
safety
holder.
Attach
the
safety
Pričvrstite
kabelto
sigurnosni
držač.
Attach
the
cord
to
the
safety
holder.
Attach
the cord
cord
tonathe
the
safety holder.
holder.








J
J
J
J
K
K
K
L
L
L
L




Safety
holder
(supplied)
Safety
holder
(supplied)
Safety
holder
(supplied)
Sigurnosni
držač
(isporučen)
Safety
holder
(supplied)
Cord
Cord
Kabel
Cord
Thread
the
cord
through
the
holes.
Thread
thekabel
cord kroz
through
the Detalje
holes.
Thread
the
the
Provucite
rupice.
Thread
the cord
cord through
through
the holes.
holes.
Refer
to
the
operating
instructions
of
Refer
to
the
operating
instructions
potražite
u
uputama
za
uporabu
Refer
to the
operating instructions of
of
the
cord
for
details.
the
cord for
for details.
details.
kabela.
the
cord
the cord for details.




Attach
the
safety
holder
to
the
main
unit.
Attach
the
holder
to
unit.
Pričvrstite
sigurnosni
držač
namain
glavnu
jedinicu.
Attach
the
safety
holder
to
the
main
unit.
Attach
the safety
safety
holder
to the
the
main
unit.
≥ Screw
Screw tightening
tightening torque:
torque: 80
80 N0cm
N0cm to
to 120
120 N
N0cm.
cm.
≥
≥
tightening
torque:
N0cm
120
0
• Screw
Moment
sile zatezanja
vijka:
80 to
N•cm
do
120 N•cm.
≥
Screw
tightening
torque: 80
80
N0cm
to
120 N
N
0cm.
cm.







M
M
M
N
N
N
N
Screw
washer
(supplied)
Vijak
s with
tiplom
(isporučen)
Screw
with
washer
Screw
with
washer (supplied)
(supplied)
≥
Tighten
securely.
•
Čvrsto
zategnite.
≥
Tighten
securely.
≥
Tighten
securely.
≥ Tighten
securely.
Safety
holder
(supplied)
Safety
holder
(supplied)
Sigurnosni
držač
(isporučen)
Safety
holder
(supplied)
Safety
holder (supplied)
RQT9834
12
12
RQT9834
RQT9834
RQT9834




O
Projecting
part
Izbočeni
dio
O
O Projecting
Projecting part
part
≥ The
The
safety holder
holder
is placed
placed
•
Sigurnosni
držačis
≥
safety
≥ The
safety holder
is placed
≥ diagonally.
The
safety holder is placed
diagonally.
postavljen
je dijagonalno.
diagonally.
diagonally.
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 13 ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 13 ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 13 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Attach the main unit to the wall mount brackets.
Attach
the
unit
to
wall
mount
Pričvrstite
glavnu
jedinicu
držače
postavljanje na zid.
Attach
the main
main
unit
to the
the na
wall
mountzabrackets.
brackets.



Precautions
Precautions
Precautions
Mjere
opreza






P
P
Q
P
Q
Q
Wall mount bracket (supplied)
Wall
bracket
(supplied)
Držač
za
postavljanje
na
(isporučen)
Gently
move
the main
unitzid
down
onto the wall mount bracket.
Wall mount
mount
bracket
(supplied)
Gently
move
the
main
down
onto
the
wall
mount
Lagano
položite
glavnu
jedinicu
držač
na zid.
Gently move the main unit
unit
downna
onto
the za
wallpostavljanje
mount bracket.
bracket.
Screw the safety holder onto the wall mount brackets.
Screw
the
holder
onto
the
wall
brackets.
Pričvrstite
sigurnosni
držač
držače
za postavljanje
Screw
the safety
safety
holder
ontona
the
wall mount
mount
brackets. na zid.
≥ Screw tightening torque: 80 N0cm to 120 N0cm.
The
safety
holders
are designed
toto
prevent
main
unit from falling off the wall mount bracket.
≥
tightening
torque:
80
N0cm
120 N
0
cm.
• Screw
Moment
sile
zatezanja
vijka:
80
N•cm
do
120
N•cm.
≥
Screw
tightening
torque: 80
N0cm
to
120 N
0the
cm.
≥
safety holders
designedsu
to prevent
the mainpada
unit from
falling
off theswall
mount
• The
Sigurnosni
nosačiare
osmišljeni
sprečavanje
glavne
jedinice
držača
zabracket.
postavljanje na zid.
≥
The
safety holders
are
designed to za
prevent
the main unit from
falling
off the wall
mount
bracket.






R
R
R
S
S
T
S
T
T



Getting
Getting
Getting
started
started
started
Priprema















Screw without washer (supplied)
Screw
without
washer
Vijak
bez
tiple (isporučen)
≥
Tighten
securely.
Screw
without
washer (supplied)
(supplied)
≥
Tighten
securely.
•
Čvrsto
zategnite.
Safety
holder
(supplied)
≥
Tighten
securely.
Safety
holder
(supplied)
Sigurnosni
držač
(isporučen)
Wall
mount
bracket
(supplied)
Safety
holder
(supplied)
Wall
bracket
Držač
za postavljanje
na zid (isporučen)
Wall mount
mount
bracket (supplied)
(supplied)
U Wall
U
Zid 15o
V
About
U Wall
Wall
o o15° the wall and tighten the screw.
V
15
Približno
≥ TiltAbout
about 15
V
About
15ofrom
≥ Tilt
about oko
15o from
thezida
wall and
tighten vijak.
the screw.
•
Nagnite
15° od
zategnite
≥ Tilt
about 15o from
the wall iand
tighten the screw.
Secure the cord to the wall.
Pričvrstite
nathe
zid.wall.
Secure
the
cord
Secure
the kabel
cord to
to
the
wall.
≥ Make sure that the slack of the cord is minimal.
•
N
apetost
kabela
mora
biti
minimalna.
≥ Check
the strength
of theofinstallation
Make sure
that the slack
the cord islocation.
minimal.
≥
sure that
the slack
of the
is minimal.
• Make
Provjerite
čvrstoću
mjesta
nacord
kojem
ćete postaviti
uređaj.
The
position
shouldof
be
capable
of
supporting
over 33 kg.
If the strength at any of these positions is lacking, provide sufficient
≥
Check
the strength
the
installation
location.
≥ Check the strength of the installation location.
reinforcement.
Mjesto
morashould
imati be
nosivost
preko
33 kg. Ako
zidkg.
nedovoljno
čvrst
prikladno
ga ojačajte.
The
position
capable
of supporting
overje33
If the strength
atna
anytim
of mjestima,
these positions
is lacking,
provide sufficient
The position should be capable of supporting over 33 kg. If the strength at any of these positions is lacking, provide sufficient
reinforcement.
reinforcement.



W
W
X
W
X
X
Screws eye
Vijak
ušicom
Screw
Cord
Kabel
Screw eye
eye
Cord
Cord



RQT9834
RQT9834
RQT9834
13
13
13
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 14 ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 14
14 ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
3. korak
Spajanje
Step
3
Step
3 Connections
Connections
• Prije spajanja
isključite svu opremu te pročitajte odgovarajuće upute za uporabu.
≥Turn
off spajati
all equipment
before
connection
and read the
appropriate
instructions.
Nemojte
kabel za
napajanje
izmjeničnom
strujom
dok neoperating
provedete
sva ostala spajanja.
≥Turn
off all equipment
before
connection
and read the
appropriate
operating
instructions.
Do
not
Do
not connect
connect the
the AC
AC mains
mains lead
lead until
until all
all other
other connections
connections are
are completed.
completed.
■■ HDMI
• HDMI-povezivanje
podržava VIERA Link "HDAVI Control" (→19) kad se koristi za spajanje s kompatibilnim
∫
HDMI
∫ Panasonicovim
HDMI
TV-prijamnikom.
≥ The HDMI connection supports VIERA Link “HDAVI Control” (> 19) when used with a compatible Panasonic TV.
≥
The
HDMI
connection
supports
VIERA
Link
“HDAVI
Control”
(>
when
used
with
a
Panasonic
TV.
≥
The
HDMI
connection
supports
VIERA
Link
“HDAVI
(> 19)
19)ARC.
whenNe
used
with
a compatible
compatible
Panasonic
TV.kompatibilni s
• Use
Koristite
HDMI-kabele
velike
brzine,
kompatibilne
s funkcijom
mogu
se
koristiti
kabeli
koji nisu
≥
the ARC
compatible
High Speed
HDMI
Cables. Control”
Non-HDMI-compliant
cables
cannot
be utilised.
≥ Use
Use the
the ARC
ARC compatible
compatible
High Speed
Speed HDMI
HDMI Cables.
Cables. Non-HDMI-compliant
Non-HDMI-compliant cables
cables cannot
cannot be
be utilised.
utilised.
≥
High
HDMI.
≥ Ittehnologijom
is recommended
that you
use Panasonic’s
HDMI cable.
≥
It
is
recommended
that
you
use
Panasonic’s
HDMI
cable.
≥
It
is
recommended
that
you
use
Panasonic’s
HDMI
cable.
• Preporučuje se uporaba Panasonicova HDMI-kabela.
Connection
with
Connection
with the
the TV
TV
Spajanje
s TV-prijamnikom
Verify
if
HDMI
is
(ARC)”.
Provjerite
li HDMI-priključak
označen
kao "HDMI (ARC)".
Verify
if the
thejeTV’s
TV’s
HDMI terminal
terminalTV-prijamnika
is labelled
labelled “HDMI
“HDMI
(ARC)”.
Connection differs depending on the label printed next to the HDMI terminal.
Connection
depending
the label
printedkraj
next
to the HDMI terminal.
Spajanje
se differs
razlikuje
ovisno o on
oznaci
navedenoj
HDMI-priključka.
Labelled
“HDMI
(ARC)”:
Connection
Labelled
“HDMI
(ARC)”:
Connection
[A]
A
S
oznakom
"HDMI
(ARC)":
Spajanje [A]
Not oznake
Labelled “HDMI(ARC)":
(ARC)”: Connection
[B]
Bez
B [B]
Not Labelled"HDMI
“HDMI (ARC)”:Spajanje
Connection
∫
What
is ARC?
■■ Što
je ARC?
∫
What
is ARC?
ARC
abbreviation
Audio Return
Channel,
also
known as HDMI
ARC.
refers
to one
of the
HDMIse
functions.
When you
ARC is
je an
kratica
od Audioof
Channel
(Povratni
audiokanal),
a poznat
jeIt
HDMI
ARC.
Odnosi
na HDMI-funkcije.
ARC
is
an
abbreviation
ofReturn
Audio Return
Return
Channel,
also
known as
as HDMI
HDMI
ARC.
Iti kao
refers
to one
one
of the
the
HDMI functions.
functions.
When you
you
ARC
is
an
of
Audio
Channel,
also
known
ARC.
It
refers
to
of
HDMI
When
connect
theabbreviation
main
unit to
the
terminal
labelled
“HDMI
(ARC)”
on(ARC)",
the TV, optički
the
optical
digital
audio
cable
that
is
usually
required
order
Kada glavnu
jedinicu
spojite
na priključak
označen
s "HDMI
digitalni
audiokabel
koji
je is
inače
potreban
zain order
connect
the
main
to
terminal
labelled
“HDMI
(ARC)”
on
TV,
optical
digital
audio
cable
required
connect
thesound
main unit
unit
toa the
the
terminal
labelled
“HDMI
(ARC)”
on the
the and
TV, the
the
optical
digital
audio with
cablea that
that
is usually
usually
required in
in order
to
listen
to
from
TV
is
no
longer
required,
and
TV
pictures
sound
can
be
enjoyed
single
HDMI
cable.
slušanje
zvuka
na
TV-prijamniku
više
nije
potreban,
a
u
slikama
i
zvuku
na
TV-prijamniku
možete
uživati
pomoću
HDMI-kabela.
to
listen
to
sound
from
a
TV
is
no
longer
required,
and
TV
pictures
and
sound
can
be
enjoyed
with
a
single
HDMI
cable.
to listen to sound from a TV is no longer required, and TV pictures and sound can be enjoyed with a single HDMI cable.
Make
the
Spojite.
Make
the connection.
connection.
[A]
“HDMI
(ARC)”
A Labelled
S oznakom
"HDMI
(ARC)"
[A]
Labelled
“HDMI
(ARC)”
Izlazni HDMIHDMI OUT
priključak
HDMI
HDMI OUT
OUT
HDMI IN
(ARC)
Ulazni
HDMI-priključak
(ARC)
HDMI IN (ARC)
HDMI IN (ARC)
A
A
Obavezno
spojite natopriključak
TVBe
sure to connect
the TV’s ARC
Be
sure to connect
to thes TV’s
ARC
prijamnika
kompatibilan
funkcijom
compatible
terminal. (Refer
to the
compatible
terminal.
(Refer
to the
ARC. (Detalje
potražite
u uputama
operating
instructions
for
the TV.)
operating
instructions
for the TV.)
za uporabu
TV-prijamnika.)
TV
TV
A
cable
HDMI-kabel
A HDMI
HDMI
cable
Bez oznake "HDMI
(ARC)"
B Not
[B]
[B]
Not labelled
labelled “HDMI
“HDMI (ARC)”
(ARC)”
Izlazni HDMIHDMI OUT
priključak
HDMI OUT
OUT
HDMI
Ulazni
HDMI IN
HDMIHDMI IN
IN
HDMI
priključak
A
A
Ulazni
optički
digitalni
OPTICAL
DIGITAL
OPTICAL DIGITAL
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO IN
audiopriključak
AUDIO IN
IN
AUDIO
A HDMI
cable
HDMI-kabel
cable
A HDMI
14
14
14
RQT9834
RQT9834
RQT9834
RQT9834
B
B
Izlazni
OPTICAL
OPTICAL
optički
OPTICAL
OUT
OUT
priključak
OUT
B Optički
Optical digital
cable
audiokabel
digital audio
B Optical digitalni
audio
cable
TV
TV
≥•Be
sure to place
the kabel
cable under
projecting
part.
Obavezno
stavite
ispod the
izbočenog
dijela.
≥
place
the
cable
under
the
part.
≥ Be
Be sure
sure to
to use
place
the
cabledigital
underaudio
the projecting
projecting
part.the tip
≥
When
the
optical
cable, insert
Kadayou
koristite
optički
audiokabel,
ispravno
≥•When
When
you
use the
the
opticaldigitalni
digital audio
audio
cable, insert
insert
the tip
tip
≥
you
use
optical
digital
cable,
the
correctly
into
the
terminal.
umetnite
vrhthe
u terminal.
priključak.
correctly
into
the
terminal.
correctly
into
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 15 ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 15 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Connection
Connection from
from an
an HDMI
HDMI compatible
compatible device
device
Spajanje s uređajem kompatibilnim s HDMI
You can direct the audio signal from the connected Blu-ray Disc player, DVD player, Set Top Box, etc. to
You can direct the audio signal from the connected Blu-ray Disc player, DVD player, Set Top Box, etc. to
Možete
usmjeriti audiosignal spojenog Blu-ray čitača, DVD-čitača, digitalnog prijamnika itd. na ovaj sustav.
this
system.
this system.
Priprema
Preparation
Preparation
≥Connect
the main
unit tosthe
TV. (> 14) (→ 14)
• Spojite glavnu
jedinicu
TV-prijamnikom.
≥Connect
the main
unit to the
TV. (> 14)
Ulazni
HDMI HDMIIN
HDMI IN
priključak
B
B
A
A
HDMI HDMIOUT
Izlazni
HDMI OUT
priključak
A HDMI cable
A HDMI
cable
HDMI-kabel
B e.g., Blu-ray Disc player
B npr.
e.g.,Blue-ray
Blu-ray Disc
čitačplayer
∫
HDMI
pass-through
■■ Prolaz
kroz HDMI
u stanju čekanja
∫
HDMI standby
standby
pass-through
■■ Kompatibilnost
s tehnologijom 3D
∫
3D
∫
3D compatibility
compatibility
Kompatibilan
s TV-prijamnikom FULL HD 3D i Blue-Ray čitačem.
Compatible with FULL HD 3D TV and Blu-ray Disc player.
Compatible
with
HD through
3D
TV and
Blu-ray
Disc
player.
Glavna
provoditi
iz Blu-ray
kompatibilnog
s tehnologijom
do TV-prijamnika
FULL
≥•The
main jedinica
unit FULL
can može
pass
the3D-signal
3D video
signal
from čitača
a 3D compatible
Blu-ray
Disc player to 3D
a FULL
HD 3D TV.
≥ The
HDmain
3D. unit can pass through the 3D video signal from a 3D compatible Blu-ray Disc player to a FULL HD 3D TV.
≥
to the operating
instructions
of uređaja
the connected
HDMI compatible
for podatke
the necessary
setting, to
output the video
• Refer
U uputama
za uporabu
spojenog
kompatibilnog
s HDMI device
potražite
o potrebnim
postavkama
da bi and
se
≥ Refer to the operating instructions of the connected HDMI compatible device for the necessary setting, to output the video and
audio
signals.
omogućilo
odašiljanje audiosignala i videosignala.
audio
signals.
Digital
connection
Spajanje
digitalnog odašiljača
Digital transmitter
transmitter
connection
Nemojte
umetati
ili uklanjati
glavna
uključena.
Do
not insert
or remove
whiledok
thejemain
unitjedinica
is turned
on.
Do not insert or remove while the main unit is turned on.
DIGITAL TRANSMITTER
DIGITALNI
ODAŠILJAČ
DIGITAL TRANSMITTER
A
A
A Digital
transmitter
(supplied)
Digitalni
odašiljač (isporučen)
A Digital
transmitter
(supplied)
Insert
thedigitalni
digital transmitter,
with
the label
facing down,
a click.zvuk klika.
Umećite
odašiljač
oznakom
okrenutom
premauntil
doljeyou
dokhear
ne čujete
Insert the digital transmitter,s with
the label
facing down,
until
you
hear
a click.
RQT9834
RQT9834
RQT9834
15
15
15
Getting
Getting
started
started
Priprema
Even
the main
unit isjedinica
in standby
mode,čekanja,
the audio and/or videoi/ili
signal
from the iz
device
connected
to the
HDMI INHDMIterminal will be
Čak iififako
je glavna
u stanju
videosignal
uređaja
spojenog
s ulaznim
Even
the main
unit is in standby
mode, the audioaudiosignal
and/or video signal
from the device
connected
to the
HDMI IN terminal will be
sent
to the TVslat
connected
to the HDMI OUT
terminals(the
soundHDMI-priključkom.
will not be output from
thisneće
system).
priključkom
će se TV-prijamniku
spojenom
izlaznim
(Zvuk
dopirati iz ovog sustava.)
sent
to the TV connected
to the HDMI OUT
terminal (the
sound will not be output from
this system).
AC IN 2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
16 ページ
16 ページ
ページ
16 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
16
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分


AC IN

AC mains
AC lead
mains
AC connection
mains
lead lead
connection
connection
Spajanje
kabela
za napajanje
izmjeničnom strujom

≥ Connect≥
Connect
after
≥ Connect
all
only
other
after
only
connections
allafter
other
allzavršena
connections
other
are completed.
connections
completed.
are
completed.
•only
Spojite
samo
nakon
što
su
svaare
druga
spajanja.
A To a household mains socket
B AC mains lead (supplied)
≥This system consumes a small amount of AC power (> 24) even when it is turned off. In the interest of
power conservation, if you will not be using this system for a long time, unplug it from the household
AC IN
AC IN
IN AC IN
AC
mains socket.



For customers
in

 Kingdom and Ireland
United
IN
AC IN
IN AC IN
AC
BE SURE TO READ THE CAUTION FOR THE AC MAINS LEAD ON PAGE 3AC
BEFORE
CONNECTION.



Saving
 energy

The main unit is designed to conserve its power consumption and save energy.
A To a household
A
mains
Toutičnicu
a socket
household
mains socket
U
strujnu
u kućanstvu
A
To
a
household
mains
socket
≥ The main unit will automatically
switch
to
standby mode when no signal is input and no operation is
B AC mains
lead
B
(supplied)
AC
mains
lead
(supplied) strujom (isporučen)
Kabel
za
napajanje
izmjeničnom
B
AC
mains
lead
(supplied)
performed for approx. 2 hours. Refer to page 20, “Auto
standby function” to turn this function off.
≥This system
consumes
≥This
a
small
consumes
amount
of aAC
small
power
amount
24)
of even
AC
power
when
(>
iti is
24)
turned
even
when
the
itRadi
isinterest
turned
off.
of energije
In the interest
of
≥This
system
consumes
a
small
amount
of (>
AC
power
24)
even
when
itoff.
is In
turned
off.uštede
In the
interest
of
• Ovaj
sustavsystem
troši
malu
količinu
izmjenične
struje
(→ (>
24),
čak
kad
je isključen.
power conservation,
power
if sustav
you
conservation,
williznot
be using
ifutičnice
you
this
will
system
not ga
bethis
for
using
a long
this
time,
system
unplug
forvrijeme.
a itlong
from
time,
the unplug
household
it from
the household
power
conservation,
ifstrujne
you
will
not
beako
using
system
for adulje
long
time,
unplug
it from the
household
iskopčajte
nećete
koristiti
Active
subwoofer
wireless connection
mains socket.
mains socket.
mains socket.
Za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj
For customers
For customers
inFor
United
customers
Kingdom
in United
in United
and
Kingdom
Ireland
Kingdom
and Ireland
and Ireland
Preparation
PRIJE SPAJANJA PROČITAJTE UPOZORENJE ZA KABEL ZA NAPAJANJE IZMJENIČNOM
≥Turn
the main
unit.
STRUJOM
NA
3.TO
STR.
BEonSURE
TO
BE
READ
SURE
BE THE
TO
SURE
READ
CAUTION
THE
READ
FOR
CAUTION
THE
THE
CAUTION
AC
FOR
MAINS
THE
FOR
AC
LEAD
THE
MAINS
AC
ON MAINS
PAGE
LEAD 3ON
LEAD
BEFORE
PAGE
ON 3PAGE
CONNECTION.
BEFORE
3 BEFORE
CONNECTION.
CONNECTION.
Press
[BÍ
CI]. energyenergy
Saving energy
SavingSaving
Check that the wireless link is
Ušteda
energije
Saving energy
activated.
The main unit
designed
The
main
unit
conserve
is designed
power
toda
conserve
consumption
its consumption
power
and save
consumption
energy.
and
save
energy.
Glavna
je unit
jedinica
osmišljena
tako
minimalizira
potrošnju
energije
i štedi
energiju.
Theismain
istodesigned
toitsconserve
its power
and save
energy.
Glavna
jedinica
ćestandby
se
prebaciti
u stanje
čekanja
kada
približno
2 operation
sata
neno
prima
signal
≥ The main•
≥unit
The
will
main
≥ The
automatically
unit
main
willautomatski
unit
automatically
switch
will automatically
to
switch
to
mode
switch
standby
when
to standby
mode
no
signal
when
mode
isno
input
when
signal
and
no is
signal
no
input
isand
input
is
and
operation
no operation
is
is
i neapprox.
izvode
nikakve
o isključivanju
te funkcije
na to
20.
str.
u odjeljku
performed for
performed
2sehours.
forRefer
approx.
to page
2Informacije
hours.
20,to“Auto
Refer
standby
to20,
page
20,
function”
“Auto
to
standby
turnpotražite
this
function”
function
off.
turn
this
function
off.
performed
for
approx.
2radnje.
hours.
Refer
page
“Auto
standby
function”
to
turn
this
function
off.
"Funkcija automatskog stanja čekanja".
Active subwoofer
Active
Active
subwoofer
wireless
subwoofer
wireless
connection
wireless
connection
connection
Bežično spajanje aktivnog niskotonca
Preparation
Preparation
Preparation
Priprema
≥Turn on the
mainon
≥Turn
unit.
on the
main unit.
• Uključite
glavnu
jedinicu.
≥Turn
the
main
unit.
Press [BÍ
CI].
Press
[BÍ
Active subwoofer
on/off
button
Í CCI].
I].
Pritisnite
Press
[BÍ[B
CI].
Use this button to turn the active subwoofer on and
off.
C I:
The active subwoofer is on.
B Í:
The active subwoofer is off.
The active subwoofer will still consume a small
amount of power even when it is turned off (B, Í).
Check that
the Check
wireless
the
is wireless
Provjerite
jethat
lilink
aktivirana
Check
that the
wireless
link islink is
activated.activated.
activated.
bežična
veza.
activated.
WIRELESS LINK indicator
lights
≥ Red:
The wireless link is not activated.
≥ Green:
The wireless link is activated.
RQT9834
subwoofer
Active
on/off
subwoofer
button
[B button
on/off
Íniskotonca
C I]button
[BI]Í C I]
Gumb za
uklj./isklj.
aktivnog
Active
subwoofer
on/off
[B Í C
16Active
Use this button
Use
to
thisUse
turn
button
the
this
active
to
button
turn
the
to
turn
active
the subwoofer
on
active
and
subwoofer
on and on and
Koristite
ovaj
gumb
dasubwoofer
biste
uključili
i isključili
pokazatelj
WIRELESS
LINK
WIRELESSSvijetli
LINK WIRELESS
indicator
LINK indicator
WIRELESS
LINKlights
indicator
lights lights
off.
aktivni off.
niskotonac.
off.
(Bežična
veza)
≥ Red:
≥ Red:≥ Red:
C I: C I:
C I:
• Crveno:
The wireless
link
isThe
notwireless
activated.
linkactivated.
is not activated.
The
wireless
link is not
Aktivni
niskotonac
je uključen.
The active The
subwoofer
The
is
active
on. subwoofer
Bežična veza nije aktivirana.
active
subwoofer
is on. is on.
≥ Green: ≥ Green:
≥ Green:
B Í: B Í:
B Í:
•
Zeleno:
The wireless
link
isThe
activated.
wireless
link is activated.
The
wireless
is activated.
The active The
subwoofer
The
is
active
off. subwoofer
Bežična
vezalink
je aktivirana.
Aktivni
niskotonac
je isključen.
active
subwoofer
is off. is off.
The active The
subwoofer
active
The
subwoofer
will
active
stillsubwoofer
consume
will će
stilltrošiti
awill
consume
small
still
consume
akoličinu
smalla small
Aktivni
niskotonac
i dalje
malu
energije,
i kada
je turned
isključen
amount of power
even
amount
when
of even
power
it is
evenitoff
when
itÍ).
is).turned
amount
ofčak
power
when
is((B,
turned
off (B, off
Í).(B, Í).
16
16
RQT9834
16
RQT9834RQT9834
RQT9834
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 17 ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 17 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Using this system
Using
this system
Korištenje
ovog sustava
Preparation
Operations
A
A
Operations
Preparation
Priprema
≥
Turn on the active subwoofer.
• Turn
Uključite
aktivni
niskotonac.
≥
on the
active
subwoofer.
TV and/or
connected device.
• Turn
Uključite
TV-prijamnik
i/ili spojen uređaj.
≥
on the
TV and/or connected
device.
1
1
2
2
TV
BD/DVD
D
DTS
PCM
TV
BD/DVD
D
DTS
PCM
A
A
B
B
C
C
To adjust the volume/
To adjust the
volume/
Podešavanje
glasnoće/
subwoofer
level
subwoofer
level
razine
niskotonca
Press [i[+
VOL
the volume.
Pritisnite
VOLj]
‒]to
daadjust
biste podesili
glasnoću.
Press
[i
VOL
to adjust the volume.
≥
Volume
range:
0 to
100100
•
Raspon
zvuka:
0 j]
do
≥ Volume range: 0 to 100
Press [TV] or [BD/DVD] to select the
Pritisnite
ili [BD/DVD]
da the
Press
[TV] [TV]
or [BD/DVD]
to select
audio
source.
audio
source. izvor zvuka.
biste odabrali
≥ If you have selected [BD/DVD], make sure to
• IfAko
odaberete [BD/DVD], provjerite jeste li
≥ select
you have
selected
sure toand
the TV’s
input [BD/DVD],
channel formake
this system
odabrali ulazni kanal za ovaj sustav na TVselectthe
theplayback.
TV’s input channel for this system and
start
prijamniku
i pokrenite reprodukciju.
start the playback.
If this system does not operate as expected
Ako uređaj ne bude radio na očekivani način
If
system
does not
operatethe
as expected
orthis
sound
unusual,
returning
settings
ili
je
zvuk is
neobičan,
vraćanje
na tvorničke
or
sound
is
unusual,
returning
the
to
the
factory
preset
may
solve
the
problem.
postavke može riješiti problem. (→ settings
21)
to
(>the
21)factory preset may solve the problem.
•(>
Ako21)
iz zvučnika TV-prijamnika dopire zvuk, smanjite
TV-prijamnika
≥ Ifglasnoću
there is sound
coming outna
ofminimum.
the TV’s speakers, reduce the
• volume
aksimalna
glasnoća
TV-prijamnika
i ovog sustava
ofsound
the TV
to its minimum.
≥
IfMthere
is
coming
out
of the TV’s speakers,
reduce the
mogu
se
razlikovati.
≥ The
maximum
volume
the TV and this system may be
volume
of the
TV
to its of
minimum.
• different.
Akomaximum
isključite volume
glavnu of
jedinicu
postavka
glasnoće
≥
The
the TV dok
and je
this
system may
be
≥ If
mainpolovici
unit is turned
off50),
withglavna
the volume
setting
in the
uthe
gornjoj
(iznad
jedinica
automatski
different.
greater
half
(above
50),
the
main
unit
will
automatically
lower
≥ Ifće
the
main unit
is turnedna
offsredinu
with the(50)
volume
setting
in the
smanjiti
glasnoću
kada
uključite
the
volume
to
the middle
(50)
when
the
main
unit is turned
on
greater
half
(above
50), the
main
unit
will
automatically
lower
glavnu
jedinicu
(ograničenje
glasnoće).
(Volume
limitation).
the
volume
to the middleove
(50)funkcije
when the
main unitna
is 21.
turned
on
Upute
o
isključivanju
potražite
str.
To
turn this
function off, refer to page 21.
(Volume
limitation).
To turn this function off, refer to page 21.
≥ Subwoofer levels: 1 to 4
A
trepere
nadesno
A
The indicators
blinkslijeva
from left
to right (+)
(i)ilior from
Pokazatelji
nalijevo
(-) tijekom
A zdesna
The
from
leftpodešavanja.
to right (i) or from
rightindicators
to left
(s) blink
while
adjusting.
•
Pokazatelji
trepere
kada
se dosegne
right
to leftne
(s)
adjusting.
≥ The
indicators
willwhile
not blink
when it has reached
minimum
ili maksimum.
≥ the
The
indicators
will
not blink when it has reached
maximum
or
minimum.
the maximum or minimum.
Isključivanje
zvuka
To mute the sound
To mute the sound
Pritisnite [MUTE] (Bez zvuka).
Press [MUTE].
Press [MUTE].
A Pokazatelji svijetle istovremeno prilikom
zvuka.
A
The indicators
blink simultaneously while
isključivanja
•
biste
poništili, ponovno
pritisnite gumb ili
podesite
A Damuting.
The
indicators
blink simultaneously
while
glasnoću.
≥ To muting.
cancel, press the button again or adjust the volume.
•
Isključivanje
zvuka poništava
se isako
se uređaj
isključi.
≥
is cancelled
the main
unit
turned
off.volume.
≥ Muting
To cancel,
press theifbutton
again
or adjust
the
Getting
Getting
started
started
Priprema
glavnu jedinicu.
≥ Muting is cancelled if the main unit is turned off.
Prikaz
trenutačnog
To display
the current formata
audio
To display the current audio
format
zvuka
format
Pritisnite gumb za trenutačni izvor zvuka
Pressilithe
button for the current audio
([TV]
[BD/DVD]).
Press
button
for the current audio
sourcethe
([TV]
or [BD/DVD]).
•
Trenutačno
format zvuka prikazuje se
source
([TV]odabrani
or [BD/DVD]).
≥ The
current audio format is indicated for 4 sec.
4 sekunde.
≥
current
audio
format is indicated
for format
4 sec.
AThe
Lights
when
is the audio
Svijetli
kada
jeDolby
Dolby Digital
Digital odabrani
format
zvuka
A
Lights
when
Dolby
Digital
is
the
audio
format
B Svijetli kada jeDTS
the audioformat
formatzvuka
DTSisodabrani
B Svijetli
DTS
isorili
the
audio
format
C
Lights kada
whenjePCM
LPCM
isodabrani
the audioformat
format
PCM
LPCM
C zvuka
Lights when PCM or LPCM is the audio format
≥
The audio format status is also indicated for 4 sec if the audio
on the
selected
Blu-ray
≥ format
audio
format
statussource
is also (TV,
indicated
forDisc/DVD
4 sec if thePlayer,
audio
• The
Status
formata
zvukasource
također
seBlu-ray
prikazuje
4 sekunde
etc.)
is on
changed.
format
the selected
(TV,
Disc/DVD
Player,
ako promijenite
etc.)
is changed. format zvuka na odabranom izvoru (TVprijamnik, čitač Blu-ray diskova/DVD-ova, itd.).
RQT9834
RQT9834
17
17
Operations
Operations
Funkcije
Press [Í] to turn on the main unit.
Press
[Í] to
the main
unit.
Pritisnite
[ turn
] daon
biste
uključili
Pritisnite
[+ SUBWOOFER
bistethe
Press [i SUBWOOFER
j] −]
to da
adjust
Press
[irazinu
SUBWOOFER
j] to adjust the
podesili
niskotonca.
subwoofer
level.
•
Razine niskotonca:
subwoofer
level.
≥
Subwoofer
levels:
1 to14do 4
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 18
18 ページ
ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
18
ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 18 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
3D
3D sound
sound
3D
sound
This
system
provides a
a feeling
feeling that
that the
the sound
sound and
and
3D-zvuk
This
system
provides
the
image
areprovides
as one.a feeling that the sound and
This
system
the
image
S ovim
će are
vamas
seone.
sustavom činiti da su zvuk i slika
≥ To
Toimage
change
the
applied
effect, refer
refer to
to “Audio
“Audio
the
are
asapplied
one. effect,
≥
change
the
jedno.
modes”.
(> korištenih
right)
≥
To
change
the applied
effect, efekata
refer to potražite
“Audio u
• output
Upute
o promijeni
output
modes”.
(> right)
output
modes”.
right)field (→ desno)
e.g.,
Image
of 3D(>
sound
poglavlju
audioizlaza".
e.g.,
Image "Načini
of 3D sound
field
e.g.,slika
Image
of 3D
sound field
npr.
polja
3D-zvuka
3D sound
3D sound
With
this effect
effect you
you can
can enjoy
enjoy a
a
3D sound
With
this
Dolby Virtual
3D-zvuk
Dolby Virtual
surround
soundyou
effect
With
this effect
cansimilar
enjoy a
surround
sound
effect
similar
Speaker
Dolby
Virtual
Speaker
to Pomoću
5.1ch. sound
surround
Dolby
Virtual
ovogeffect
efektasimilar
to
5.1ch.
Speaker
Adding
the
Dolby
Speaker
uživati
u Virtual
to možete
5.1ch.to
Adding
to the
Dolby
Virtual
Speaker
effect,
Panasonic
prostornom
ozvučenju
s has
Adding
to
the
Dolby
Virtual
Speaker effect, Panasonic
has
5,1-kanalnim
efektom.
applied
its
own sound
field has
Speaker
effect,
Panasonic
applied its
own sound
field
controlling
technology
to
applied
its own
sound
field
Prostorno
Nadogradnjom
na efekt
controlling
technology
to
3D surround
expand
sound
fieldto
controlling
technology
3D-ozvučenje
Dolbythe
Virtual
Speaker
3D surround
expand
the
sound
field
effect
forwards,
backwards,
upwards,
3D
surround
expand
sound field
tvrtkathe
Panasonic
primijenila
effect
forwards,
backwards,
upwards,
and
providing
effect
forwards,
backwards,
upwards,
je downwards,
vlastitu
tehnologiju
za a
and
downwards,
providing
a
sound
with depth
and force
and
downwards,
providing
upravljanje
zvučnim
poljem
sound with depth and forcea
that
better
matches
3Dforce
i tako
proširila
sound
with
depthzvučno
and
that
better
matches
3D
images.
polje
prema
naprijed,
that
better
matches
3D
images.
natrag
i dolje i na and
taj
Sports
commentary
and
images.
Sports
commentary
načincommentary
omogućila
zvuk
koji
dialogs
from
TV dramas
Sports
and are
dialogs
from TV dramas
are
odgovara
3D-slikama
po
heard
asfrom
if the
the
sound
is coming
coming
dialogs
TV
dramas
are
heard
as
if
sound
is
dubini
iifsnazi.
from
the
the
heard
as TV,
thegiving
sound
is feeling
coming
from
the
TV,
giving
the
feeling
that
the
sound
and the
thei dijalozi
image
from
the
TV,
giving
feeling
Čisti
glasovi
Sportski
komentari
that
the
sound
and
image
Clear-mode
Clear-mode
are
that
the sound and
image
s one.
TV-emisija
čuju the
se kao
da
are
one.
dialog
Clear-mode
dialog
Also,
the
dialogiz will
will
stand out
out
zvuk
dopire
TV-prijamnika
are
one.
Also,
the
dialog
stand
dialog
from
the
other
sounds
during
te se
da
su
Also,
thestvara
dialogosjećaj
will stand
out
from
the
other
sounds
during
normal
volume
playback
and
zvuk
i slika
from
thevolume
otherjedno.
sounds
during
normal
playback
and
when
the
volume
is lowered
Dijalozi
će seplayback
isticati
među
normal
volume
andfor
when
the
volume
is lowered
for
night
time
viewing.
ostalim
zvukovima
tijekomfor
when
the volume
is lowered
night
time
viewing.
reprodukcije
s uobičajenom
night
time viewing.
glasnoćom i kod smanjene
glasnoće
prilikom
noćnog
Dolby
Dolby Virtual
Virtual Speaker
Speaker and
and the
the 3D
3D surround
surround effects
effects can
can be
be
Dolby
Virtual
Speaker
and
the
3D
surround
effects
can
be
turned
off
on
the
audio
output
mode
settings.
gledanja
programa.
turnedVirtual
off and
andSpeaker
on by
by changing
changing
the surround
audio
output
mode
settings.
turned
off
and
on
by
changing
the
audio
output
mode
Dolby
and the
3D
effects
cansettings.
be
(> right)
right)
(>
(> right)
turned
off and on by changing the audio output mode settings.
(> right)
Dolby Virtual Speaker i prostorno 3D-ozvučenje mogu se
isključiti i uključiti mijenjanjem postavki načina audioizlaza.
(→ desno)
18
18
18
RQT9834
RQT9834
RQT9834
RQT9834
Audio output
output modes
modes
Audio
Audio
output
modesit is possible to
Načinithe
audioizlaza
By
audio
By changing
changing the
audio output
output mode,
mode, it is possible to
By changing the audio output mode, it is possible to
enjoy
the sound
that isoutput
suitable
to theit is
TVpossible
programto
By
changing
the audio
mode,
enjoy
the sound
thataudioizlaza
is suitable
to the se
TVuživati
program
Promjenom
načina
može
or image
from
thethat
connected
device.
enjoy
the
sound
is
suitable
to
the
TV
program
or
image
from
the
connected
device.
u zvuku koji odgovara TV-programu ili slici sa
or image
from
the
connected
device.
Audio uređaja.
output
Dolby Virtual
Virtual Speaker
Speaker
spojenog
Audio
output
Dolby
mode
and
3D Virtual
surround
effect
Audio output
Dolby
Speaker
mode
and
3D surround
effect
Način
Dolby
Virtual
Speaker
i
modeaudioizlaza
and
3D
surround
effect
The effects
effects are
are applied
applied
The
Multi-channel
prostorno 3D-ozvučenje
Multi-channel
to
all audio sources.
The
are applied
mode
to alleffects
audio sources.
Multi-channel
mode
Višekanalni
način
Efekti
primjenjuju
to
all se
audio
sources.na
mode
The
effects
are applied
rada
sve
zvuka.
Theizvore
effects
are applied
to Multi-channel
audio
The
effects
are applied
to Multi-channel
audio
Automatski
Efekti
se primjenjuju
Auto modenačin
Auto mode
sources.
to
Multi-channel
audio
sources.
rada
(izravni
način na višekanalne izvore
(Direct
mode)
Auto
mode
(Direct
mode)
The effects are not
sources.
rada)
zvuka.
The
effects
are
not
(Factory
preset)
(Direct
(Factorymode)
preset)
applied
channel
The effects
are
not
(Tvornička
Efekti
se to
ne2
applied
to
2primjenjuju
channel
(Factory preset)
audio
sources.
applied
to
2
channel
postavka)
na
dvokanalne
izvore
audio
sources.
audio
sources.
zvuka.
The effects
are not
2ch mode
The effects are not
2ch mode
applied
to
any
The
effects
areaudio
not
2-kanalni
način
Efekti
se to
neany
primjenjuju
applied
audio
2ch mode
applied
to izvor
any audio
rada
nisource.
na jedan
zvuka.
source.
source.
Mijenjanje
načina
To
To change
change the
the audio
audio output
output
mode
audioizlaza
To
change
the
audio output
mode
mode
Press
more
than
Pritisnite
držite[MUTE]
[MUTE]for
(Bez
zvuka)
Press and
andi hold
hold
[MUTE]
for
more
than
2
sec.
dulje
od
2
sekunde.
Press
and
hold
[MUTE]
for
more
than
2 sec.
2 sec.
TV
TV
TV
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
D
D
D
DTS
DTS
DTS
PCM
PCM
PCM
TV
BD/DVD
D
DTS
PCM
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
While
the
is
Dok
treperi,
ponovnopress
Whilepokazatelj
the indicator
indicator
is blinking,
blinking,
press
[MUTE]
again
to
change
setting.
pritisnite
[MUTE]
da
biste
promijenili
While
the
indicator
is
blinking,
press
[MUTE] again to change the
the
setting.
postavku.
[MUTE] again
to change the setting.
A Multi-channel
mode
A Multi-channel mode
B Multi-channel
Auto
mode (Direct
mode)***
A
mode
Višekanalni
način
rada
B Auto
mode (Direct
mode)
*
C
2ch
mode
B Auto
mode (Direct
mode)
Automatski
način rada
(izravni
način rada)*
C
2ch
mode
≥ The
The
setting
changes each
each time
time [MUTE]
[MUTE] is
is pressed.
≥
setting
changes
C
2ch
mode
2-kanalni
način
rada
≥ The setting changes each time [MUTE] is pressed.
pressed.
≥ The indicator for the current setting blinks for 10 sec.
≥
indicator
for
the
setting
blinks
for
sec.
indicator
for
the current
current
setting
blinks
for 10
10 [MUTE].
sec.
≥ The
The
setting
changes
each
time
is pressed.
•
Postavka
se
mijenja
svaki
put[MUTE]
kad
pritisnete
≥ The
indicatortrenutačno
for the current
setting postavke
blinks for 10
sec. 10
•
Pokazatelj
odabrane
treperi
sekundi.
**
Depending
on
the
audio
source,
Dolby
Virtual
Speaker
Depending on
on the
the audio
audio source,
source, Dolby
Dolby Virtual
Virtual Speaker
Speaker and
and
* Depending
and
3D
effect
settings
are
adjusted.
3D surround
surround
effect
settings
are automatically
automatically
adjusted.
3D
surround
settings
are
automatically
adjusted.
* The
Depending
oneffect
the audio
source,
Dolby the
Virtual
Speaker
indicator
will also
light when
audio
sourceand
is
The
indicator
will
also
light
when
audio
source
is
will
also
light
when the
the
audio
source
is
3D surround
effect
settings
are Mode.
automatically
adjusted.
* The
Ovisno
o indicator
izvoru
zvuka,
Dolby
Virtual
Speaker
i
Multi-channel
audio
during
Auto
Multi-channel
audio
during
Auto
Mode.
Multi-channel
audio will
during
Auto
Mode.
The
indicator
alsoautomatski
light
when
the
audio
source
is
prostorno
3D-ozvučenje
će
se
podesiti.
≥
When
using
the
optical
digital
audio
cable,
Dolby
Virtual
≥
When
using
the
optical
digital
audio
cable,
Dolby
Virtual
≥ Multi-channel
When
using
the
optical
digital
audio
cable,
Dolby
Virtual
audio
during
Auto
Mode.
Speaker
and
the
3D
surround
effect
will
temporarily
Pokazatelj
također
će
zasvijetliti
kada
je tijekom
Speaker
andthe
theoptical
3D
surround
effect cable,
will be
be
temporarily
Speaker
and
the
3D
surround
effect
will
be
temporarily
≥ When
using
digital
audio
Dolby
Virtual
cancelled
if
audio
signal’s
sampling
is
automatskog
načina
rada izvor
zvukafrequency
višekanalni.
cancelled
if the
the
audio
signal’s
sampling
frequency
is greater
greater
cancelled
if
the
signal’s
sampling
is
greater
and
theaudio
3D surround
effect will frequency
be temporarily
than
kHz.
• Speaker
Kada48
optički digitalni audiokabel, Dolby Virtual
than
48koristite
kHz.
than
48
kHz.
cancelled
if the audio signal’s sampling frequency is greater
Speaker
i
prostorno
3D-ozvučenje
automatski
se
than 48 kHz.
poništavaju ako frekvencija uzorkovanja audiosignala
prijeđe 48 kHz.
Povezane radnje s TV-prijamnikom
(VIERA Link "HDAVI Control™")
Što sve omogućuje funkcija
VIERA Link "HDAVI Control”
Što je VIERA Link "HDAVI Control"?
Priprema



Provjerite je li uspostavljena HDMI-veza.
(→ 14, 15)
Postavite postavke funkcije "HDAVI Control"
na spojenim uređajima (npr. TV-prijamniku).
Radi postizanja optimalnog rada funkcije
"HDAVI Control" promijenite sljedeće
postavke na spojenom TV-prijamniku*1.
• Postavite ovaj sustav kao zadani zvučnik*2.
• Postavite postavke odabira zvučnika na ovaj sustav.
 Uključite svu opremu kompatibilnu s
funkcijom “HDAVI Control” i odaberite
ulaz za ovaj sustav na TV-prijamniku da bi
funkcija “HDAVI Control” radila ispravno.
 Ako je uređaj spojen na ulazni HDMIpriključak, pokrenite reprodukciju da biste
provjerili prikazuje li se slika ispravno na
TV-prijamniku.
Ovaj postupak ponovite kada dođe do
promjena u načinu povezivanja ili postavkama.
*1 Dostupnost
i funkcija postavki razlikuje se ovisno o
TV-prijamniku. Detalje potražite u uputama za uporabu
TV-prijamnika.
*2 Ako TV-prijamnik ima postavljen zadani zvučnik
među stavkama za postavljanje funkcije VIERA
Link, odabirom ovog sustava kao zadanog zvučnika
automatski se mijenja odabir zvučnika na ovaj sustav.
• Funkcija VIERA Link "HDAVI Control", temeljena
•
•
na upravljačkim funkcijama koje omogućuje HDMI,
industrijski standard poznat pod imenom HDMI
CEC (Consumer Electronics Control), jedinstvena
je nova funkcija koju smo razvili. Stoga se ne može
jamčiti njezin rad s uređajima drugih proizvođača koji
podržavaju standard HDMI CEC.
Ovaj uređaj podržava funkciju "HDAVI Control 5".
"HDAVI Control 5” standard je za Panasonicovu
opremu kompatibilnu s funkcijom HDAVI Control.
Ovaj je standard kompatibilan sa standardnom
Panasonicovom HDAVI-opremom.
Pročitajte pojedine upute za uporabu opreme drugih
proizvođača koja podržava funkciju VIERA Link.
Da biste osigurali da je audioizlaz na ovom
sustavu, uključite glavnu jedinicu daljinskim
upravljačem TV-prijamnika i odaberite kućno kino
u izborniku za zvučnike izbornika funkcije VIERA
Link. Dostupnost i funkcija postavki razlikuje
se ovisno o TV-prijamniku. Detalje potražite u
uputama za uporabu TV-prijamnika.
■■ Upravljanje zvučnikom
U postavkama izbornika TV-prijamnika možete
odabrati hoće li zvuk dopirati iz ovog sustava ili
zvučnika na TV-prijamniku.
Kućno kino
Ovaj je sustav aktivan.
• Kada je uređaj u stanju čekanja, promjena sa zvučnika
•
•
•
TV-prijamnika na ovaj sustav u izborniku funkcije
VIERA Link automatski će uključiti uređaj i odabrati TVprijamnik kao izvor.
Možete upravljati glasnoćom pomoću gumba za glasnoću ili
isključivanje zvuka na daljinskom upravljaču TV-prijamnika.
Ako isključite glavnu jedinicu, automatski će se aktivirati
zvučnici TV-prijamnika.
Zvuk će automatski izlaziti iz ovog sustava ako je TVprijamnik kompatibilan s funkcijom VIERA Link “HDAVI
Control 4” ili novijom inačicom.
TV-prijamnik
Zvučnici TV-prijamnika su aktivni.
• Glasnoća sustava postavljena je na minimum.
■■ Automatska promjena ulaza
Kada se izvrše sljedeće radnje, glavna jedinica
automatski će se uključiti i promijeniti ulaz u
odgovarajući izvor.
–– Kada reprodukcija započne na uređaju
spojenom pomoću HDMI.*3
–– Kada se promijeni TV-ulaz ili TV-kanal.
*3 Ako
je izlaz zvučnika na TV-prijamniku postavljen na
ovaj uređaj, TV-prijamnik i glavna jedinica automatski
će se uključiti (auto. uključivanje).
■■ Automatsko isključivanje
Kad isključite TV-prijamnik, glavna jedinica također
će se automatski isključiti.
■■ Automatska funkcija sinkronizacije
(za HDAVI Control 3 ili noviju inačicu)
Kašnjenje zvuka za slikom automatski će
se podesiti dodavanjem vremenske zadrške
audioizlazu, što će vam omogućiti istovremeno
uživanje u zvuku i slici.
Informacije o odgodi automatski se postavljaju ako je TV
kompatibilan s funkcijom VIERA Link "HDAVI Control 3" ili
novijom inačicom, a funkcija VIERA Link uključena.
RQT9834
19
Funkcije
Funkcija VIERA Link "HDAVI Control"
korisna je funkcija koja nudi povezivanje
radnji ovog sustava i Panasonicova TVprijamnika (VIERA) kroz"HDAVI Control".
Ovu funkciju možete koristiti ako spojite
opremu HDMI-kabelom. Detalje o rukovanju
potražite u uputama za uporabu spojene
opreme.
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book
20
20
20
20
20
20
ページ
ページ
ページ
ページ
ページ
ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Advanced
operations
Advanced
operations
Advanced
operations
Napredne
funkcije
Advanced
operations
Advanced
operations
Changing the
dual audio
Changing the dual audio
Changing
dual
Changing the
the
dual audio
audio
Promjena
funkcije
dual audio
the
ChangeChanging
the dual audio
fromdual
main audio
to secondary.
Changing
the
dual
audio
Change
the
dual
audio
from
main
to
secondary.
Change
the
dual
audio
from
to
secondary.
Promjena
funkcije
dual
audio
sthe
glavnog
na
≥
This setting
willaudio
only work
ifmain
audio
output
Change
the
dual
from
main
to
Change
the
dual
audio
from if
main
to secondary.
secondary.
≥
This
setting
will
only
work
the
audio
output
sporedni
program.
≥
This
setting
will
only
work
if
the
audio
output
Change
the
dual
audio
fromTV
main
to secondary.
setting
on
the
connected
or player,
etc. is set
≥
This
setting
will
only
work
if
the
audio
output
≥
setting
willconnected
only
work
if the
audio
output
setting
the
TV
or
player,
etc.
is set
• This
Ova
ćeon
postavka
raditi
samo
ako
je audioizlaz
setting
on
the
connected
TV
or
etc.
set
≥
This
setting
will
only
work
if the
audio
output
to
“Bitstream”
and
dual
audio
is player,
available
inis
the
setting
on
the
connected
TV
or
player,
etc.
is
set
setting
on the TV-prijamniku
connected
TV ili
or
player,
etc.in
isthe
set
na“Bitstream”
spojenom
čitaču
postavljen
to
dual
audio
is
available
to
“Bitstream”
and
dual
audio
is
available
setting
on the and
connected
TV or
player,
etc.in
isthe
set
audio
source.
to
“Bitstream”
and
dual
audio
is
available
in
the
to
“Bitstream”
and
dual
audio
is
available
in
the
na
"Bitstream"
(Struja
bitova),
a
dual
audio
je
audio
source.
audio
source.
to
“Bitstream”
and dual audio is available in the
audio
source.
dostupan
uand
izvoru
zvuka.
audio
source.
Press
hold
[BD/DVD] for more
audio
source.
Press
and hold [BD/DVD] for more
TV
Press
and
hold [BD/DVD]
for more
Press
and
more
than
sec.
Pritisnite
i hold
držite[BD/DVD]
[BD/DVD]for
dulje
od 2
Press2
and
hold
[BD/DVD]
for
more
than
2
sec.
than
2
sec.
Press
and
hold
[BD/DVD]
for more
than 2
2 sec.
sec.
sekunde.
than
than 2 sec.
BD/DVD
D
DTS
PCM
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
D
D
D
D
D
D
D
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
TV
BD/DVD
D
DTS
PCM
A
B
A
B
A
B
A
B
A current B
While
the indicator
of the
A
Dok
pokazatelj
odabrane
postavke
While the indicator of the current B
While
the
indicator
of
the
current
While
indicator
of
the
current
setting
is
flashing,
press
While the
the
indicator
of DVD]
the[BD/DVD]
current
treperi,
pritisnite
[BD
da biste to
setting
is
flashing,
press
[BD/DVD]
setting
is
flashing,
press
[BD/DVD]
to
While
the
indicator
of
the
current to
setting
is
flashing,
press
[BD/DVD]
change
the
setting.
promijenili
postavku.
setting is
flashing,
press [BD/DVD] to
to
change
the
setting.
setting
is
flashing,
press [BD/DVD] to
change
the
setting.
Main
change the setting.
Glavni
Main
change
the
setting.
Main
Secondary
(SAP: Secondary Audio Program)
A
A
A
B
A
Main
Sporedni (SAP: Secondary Audio Program)
A
Main
B
Secondary
(SAP: Secondary
Audio
B
Secondary
Secondary
Audio Program)
Program)
A
Main
Main
and
secondary
A,
B:
Glavni
i (SAP:
sporedni
B
Secondary
(SAP:
Secondary
B
Secondary
(SAP:
Secondary Audio
Audio Program)
Program)
A,
B:
Main
and
secondary
A,
B:
Main
and
secondary
B
Secondary
(SAP:
Secondary
Audio
Program)
≥
The
indicator
for
the selected
setting
flashes
for
A,
B:
Main
and
secondary
•
Pokazatelj
trenutačno
odabrane
postavke
treperi
A,
B:
Main
and
secondary
≥
The
indicator
for
the
selected
setting
flashes
for
≥
The
indicator
for
the
selected
flashes
A,
B:
Main and
secondary
10
seconds
and
then
exits thesetting
settingpostavljanja.
mode. for
≥
The
indicator
for
the
selected
setting
flashes
for
10
sekundi
i
zatim
se
isključuje
način
≥ 10
The
indicator
for
the
selected
setting
flashes
for
seconds
and
then
exits
the
setting
mode.
seconds
and
then
exits
the
setting
mode.
≥ 10
The
indicator
for
the
selected
setting
flashes
for
10
seconds
and
then
exits
the
setting
mode.
10 seconds and then exits the setting mode.
10
seconds
and
then
exits
the
setting
mode.
≥
setting će
is maintained
changed again.
• The
Postavka
biti aktivnauntil
dokitjeisponovno
ne promijenite.
≥
setting
is
maintained
until
it
is is
changed
≥
The
default
setting
of
thisfunkcije
function
main. again.
setting
is
maintained
until
it
changed
again.
• The
Zadana
postavka
ove
glavna.
≥
The
setting
is
maintained
until
it is
isjeis
changed
again.
≥
The
default
setting
of
this
function
main.
setting is
maintained
until
it is is
changed
again.
≥ The default
setting
of
this
function
main.
default is
setting
of this until
function
main. again.
≥
maintained
it is is
changed
≥ The
The setting
default setting
of this function
is
main.
≥ The default
setting
of thisautomatskog
function
is main.
Auto
standby
function
Funkcija
Auto standby function
Auto
function
Auto standby
standby
function
stanja
čekanja
Auto
standby
function
If no signal
is input
and no operation
is performed for
Auto
standby
function
If
no
signal
is
input
and
no
operation
is
performed
for
If
no
signal
is
input
and
no
operation
is
performed
for
Ako
se
2
sata
ne
prima
signal
i ne
nikakve
2
hours,
theismain
unit
will
switch
to izvode
standby
mode.
If
no
signal
input
and
no
operation
is
for
If
no
signal
ismain
input
andwill
no
operation
is performed
performed
for
2
hours,
the
unit
switch
to
standby
mode.
radnje,
glavna
jedinica
prebacit
će
se
u stanje
2
hours,
the
main
unit
switch
to
standby
mode.
If
no
signal
is
input
andwill
no
operation
is performed
for
To
change
the
setting
of
this
function:
2
hours,
the
main
unit
will
switch
to
standby
mode.
2
hours,
the
main
unit
will
switch
to
standby
mode.
To
change
the
setting
of
this
function:
čekanja.
Promjena
postavki
ove
funkcije:
To
change
the
setting
of
this
function:
2
hours,
the
main
unit
will
switch
to
standby
mode.
To
change
the
setting
of
this
function:
To change
theand
setting
of [INPUT
this function:
Press
hold
SELECTOR]
To change
theand
setting
of [INPUT
this
function:
Press
SELECTOR]
Pritisnite
i hold
držite
[INPUT
SELECTOR]
TV
Press
hold
SELECTOR]
Press
and
hold
[INPUT
SELECTOR]
on
theand
main
unit[INPUT
for more
than 2 sec.
Press
and
hold
[INPUT
SELECTOR]
on
the
main
unit
for
more
than
2
(Odabirač
ulaza)
na glavnoj
jedinici
on
the
main
unit
for
more
than
2 sec.
sec.
Press
and
hold
[INPUT
SELECTOR]
on
the
main
unit
for
more
than
on
the
main
unit
for
more
than 2
2 sec.
sec.
više
od
2
sekunde.
on the main unit for more than 2 sec.
BD/DVD
D
DTS
PCM
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
D
D
D
D
D
D
D
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
TV
BD/DVD
D
DTS
PCM
A
B
A
B
A
B
A
B
B
of theA
current setting
A
B
of the current setting
While the indicator
While
the
indicator
While
the
indicator
of
the SELECTOR]
current
setting
Dok
pokazatelj
postavke
While
the
indicator
of
current
setting
is
flashing,
pressodabrane
[INPUT
to
While
thepritisnite
indicator
of the
the SELECTOR]
current
setting
is
flashing,
press
[INPUT
to
treperi,
[INPUT
SELECTOR]
is
flashing,
press
[INPUT
SELECTOR]
to
While
the
indicator
of
the
current
setting
is flashing,
flashing,
press
[INPUT SELECTOR]
SELECTOR]
to
change
the press
setting.
is
[INPUT
to
change
the
setting.
da
biste
promijenili
postavku.
change
the
setting.
is
flashing,
press
[INPUT SELECTOR] to
change
the
setting.
A Auto
standby
change
thefunction
setting.is on.
A
Auto
standby
is
change
thefunction
setting.
A Funkcija
Auto
standby
function
is on.
on.čekanja je uključena.
automatskog
stanja
B
Auto
standby
function
is
off.
A
Auto
standby
function
is
on.
A
Auto standby
standby
functionstanja
is off.
on.čekanja je isključena.
B
Auto
is
B
Funkcija
automatskog
A
Auto
standby
function
is on.
≥
The
indicator
forfunction
the selected
setting flashes for
B
off.
B
Auto
standby
function
is
off.setting
≥
The
indicator
for
the
selected
flashes
for
≥
The
indicator
for
the
flashes
for
• 10
Pokazatelj
trenutačno
odabrane
postavke
treperi
B
Auto
standby
is off.
seconds
and
then
exits
thesetting
setting
mode.
≥
The
indicator
forfunction
the selected
selected
setting
flashes
for
≥
The
indicator
for
the
selected
setting
flashes
for
10
seconds
and
then
exits
the
setting
mode.
10 seconds
sekundi
i and
zatim
seselected
isključuje
način
postavljanja.
≥ The
indicator
for then
the
setting
flashes
for
10
exits
the
setting
mode.
10
seconds
and
then
exits
the
setting
mode.
10 seconds and then exits the setting mode.
≥
The setting is maintained until it is changed again.
≥
setting
is
maintained
changed
again.
• The
Postavka
će
biti aktivna
dokititjeis
ponovno
ne promijenite.
≥
The
default
setting
of this until
function
on.
setting
is
maintained
until
changed
again.
≥
setting
is
maintained
until
it is
is is
changed
again.
≥
The
default
setting
of
this
function
on.
setting
is
maintained
until
it isjeis
changed
again.
• The
Zadana
postavka
ove
uključeno.
≥
The
default
setting
of
thisfunkcije
function
is
on.
20
20
20
20
20
The default
setting
of this until
function
on.
RQT9834
≥
is
maintained
it is is
changed
again.
≥ The setting
default
setting
of this function
is
on.
RQT9834
≥ The default
setting of this function is on.
RQT9834
RQT9834
RQT9834
RQT9834
Using the Dolby
Using
the
Dolby
Using
the
Dolby
Using
the
Dolby
Virtual
Speaker
effect
Korištenje
efekta
Dolby
Using
the
Dolby
Virtual
Speaker
Virtual
Speaker
effect
Using
the
Dolby effect
Virtual
Speaker
effect
Virtual
Speaker
effect
Virtual
Speaker
Depending
on your Speaker
preference, It is possible to turn off
Virtual
Depending
on your preference, Iteffect
is possible to turn off
Depending
on
your
preference,
It
is possible
to
turn
off
the 3D surround
effect
and the
clear-mode
dialog
effect.
Ovisno
o svojim
željama,
možete
isključiti
Depending
on
preference,
It
to
off
Depending
on your
your
preference,
It is
is possible
possible
to turn
turn
off
the
3D
surround
effect
and
the
clear-mode
dialog
effect.
the
3D
surround
effect
and
the
clear-mode
dialog
effect.
Depending
on
your
preference,
It
is
possible
to
turn
off
prostorno
3D-ozvučenje
i
efekt
čistih
glasova.
the
3D
surround
effect
and
the
clear-mode
dialog
effect.
the 3DPress
surround
effect
and
the for
clear-mode
dialog2effect.
and
hold
[TV]
more
than
sec.
the 3DPritisnite
surround
effect
and
the
clear-mode
dialog
effect.
Press
and
hold
[TV]
for
more
than
2
sec.
i držite [TV] dulje od 2
TV
Press
and hold
[TV] for
more than
2 sec.
Press
Press and
and hold
hold [TV]
[TV] for
for more
more than
than 2
2 sec.
sec.
sekunde.
Press and hold [TV] for more than 2 sec.
BD/DVD
D
DTS
PCM
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
D
D
D
D
D
D
D
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
TV
BD/DVD
D
DTS
PCM
A
A
A
A
A
blinking,
A
blinking,
B
B
B
B
B
press
B
press
While the indicator is
While
the
indicator
is
While
the
indicator
is
blinking,
Dok
pokazatelj
treperi,
ponovnopress
While
the
indicator
is
[TV]
change
the setting.
Whileto
the
indicator
is blinking,
blinking, press
press
[TV]
to
change
the
setting.
[TV]
to
change
the
setting.
While
the
indicator
is
blinking,
press
pritisnite
[TV]
da
biste
promijenili
[TV]
to
change
the
setting.
A 3D
surround
effect and
clear-mode
dialog
[TV]
to
change
the
setting.
postavku.
A
surround
effect
and
clear-mode
dialog
[TV]
to
change
the
setting.
A 3D
3D
surround
effect
and
clear-mode
dialog
effect is on.
A
surround
effect
A 3D
3D
surround
effect and
and clear-mode
clear-mode dialog
dialog
effect
is
on.
effect
is
on.
A 3D
surround
effect
and clear-mode
dialog
B
Efekt
prostornog
3D-ozvučenja
i efekt
čistih
effect
is
on.
effect
is
on.
B
3D
surround
effect
and
clear-mode
dialog
B
3D
surround
effect
and
clear-mode
dialog
effect
glasova
uključeni
su.
is on.
off.
B
3D
surround
effect
and
clear-mode
dialog
B effect
3D
surround
effect and clear-mode dialog
is
off.
effect
is
off. for
BThe
3D
surround
effect
and clear-mode
dialog
Efekt
prostornog
i efekt
čistihfor
≥
indicator
the3D-ozvučenja
selected
setting
flashes
effect
is
effect
is off.
off. for
≥
The
indicator
the
selected
setting flashes
for
≥
The
indicator
for
the
selected
glasova
isključeni
su.
effect
is off.
10
seconds
and
then
exits thesetting
settingflashes
mode. for
≥
The
indicator
for
the
selected
setting
flashes
for
≥ 10
The
indicator
for then
the selected
setting
flashes
for
seconds
and
exits
the
setting
mode.
10
seconds
and
exits
the
setting
mode.
•
Pokazatelj
trenutačno
odabrane
postavke
treperi
≥ The
indicator
for then
the selected
setting
flashes
for
10
seconds
and
then
exits
the
setting
mode.
10
seconds
and
then
exits
the
setting
mode.
10
sekundi
i
zatim
se
isključuje
način
postavljanja.
10 seconds and then exits the setting mode.
≥
This setting will be reset to on when the main unit is turned
≥
This
setting will
be reset
to on
when the
main unit
is turned
≥
This
≥ off.
This setting
setting will
will be
be reset
reset to
to on
on when
when the
the main
main unit
unit is
is turned
turned
≥ off.
This
setting
will be reset
to
on when
main
unit isbeturned
When
offse
is selected,
the
dialog
effectthe
level
cannot
off.
•
O
va
će
postavka
poništiti
kada
isključite
uređaj.
off.
≥
This
setting
will be reset
to
on when
the
main
unit isbe
turned
≥
When
off
is
selected,
the
dialog
effect
level
cannot
off.
≥
When
off
is
selected,
the
dialog
effect
level
cannot
be
adjusted.
≥ When
When
off
is
selected,
the
dialog
effect
level
cannot
be
≥
off
is
selected,
the
dialog
effect
level
cannot
be
•
Efekt
čistih
glasova
ne
može
se
podesiti
kada
je
isključen.
off.
≥ adjusted.
When
off is selected, the dialog effect level cannot be
adjusted.
adjusted.
≥ When
off
is
selected,
the
dialog
effect
level
cannot
be
adjusted.
adjusted.
Others
Ostalo
Others
Others
Others
∫
Remote
control
∫
code
Remote
control code
When
other Panasonicovi
Panasonic
devices
to na
this
∫
Remote
control
Kada
ostali
uređajirespond
reagiraju
∫
Remote
control code
code
When
other
Panasonic
devices
respond
to
this
When
other
Panasonic
devices
to
∫
Remote
control
system’s
remote
control,
changerespond
the
remote
control
When
other
Panasonic
devices
respond
to this
this
daljinski
upravljač
ovog code
sustava,
promijenite
kod
Others
■
∫■ Kod
Remote
controlupravljača
code
daljinskog
Others
When
other
Panasonic
devices
respond
to this
system’s
remote
control,
change
the
remote
control
system’s
remote
control,
change
the
remote
control
When
other
Panasonic
respond
to this
code
on
this
system
anddevices
the
remote
control.
na
daljinskom
upravljaču
ovog
sustava
i daljinskom
system’s
remote
control,
change
the
control
system’s
remote
control,
change
the remote
remote
control
code
on
this
system
and
the
remote
control.
code
on
this
system
and
the
remote
control.
system’s
remote
control,
change
the
remote
control
upravljaču.
code
on
this
system
and
the
remote
control.
Preparation
code on this system and the remote control.
Preparation
code
and the remote
control.
Preparation
Priprema
≥
Turnonoffthis
all system
other Panasonic
products.
Preparation
Preparation
≥
Turn
off
all
other
Panasonic
products.
≥
off
all
other
Panasonic
products.
•
Isključite
sve
ostale
Panasonicove
proizvode.
Preparation
≥ Turn
Turn
on
the
main
unit.
off
all
other
Panasonic
products.
off
all
other
Panasonic
products.
≥
on
the
main
unit.
≥ Turn
Turn
on
the
mainjedinicu.
unit.
•
Uključite
glavnu
offthe
all
other
Panasonic
products.
Change
remote
control code
to code 2:
≥
Turn
on
the
main
unit.
≥
Turn onthe
thekod
main
unit.
Change
remote
control
code
to
code
Promijenite
daljinskog
na 2:
kod 2:
Change
the
remote
control
code
to
code
2:
≥
Turn
the
main
unit.
1
Aimon
the
remote
control
at upravljača
the main
unit’s
Change
the
remote
control
code
to
2:
Change
the
remote
control
code
to code
code
2:
1
Aim
the
remote
control
at
the
main
unit’s
1
Usmjerite
daljinski
upravljač
prema
senzoru
1
Aim
the
remote
control
at
the
main
unit’s
Change
thecontrol
remote
control
code
to code
2:
remote
sensor.
1
Aim
the
remote
control
at
the
main
unit’s
1 Aim
thecontrol
remotesensor.
control
at thena
main
unit’s
remote
signala
daljinskog
upravljača
glavnoj
jedinici.
remote
control
1
the
remote
control
at
the[BD/DVD]
main
unit’s
2 Aim
Press
and
holdsensor.
[MUTE]
and
on
the
remote
control
sensor.
remote
control
sensor.
2
Press
and
hold
[MUTE]
and
[BD/DVD]
on
the
2
P
ritisnite
i
držite
[MUTE]
(Bez
zvuka)
2
Press
hold
[MUTE]
on
the
sensor.
remoteand
control
for
more and
than[BD/DVD]
4 sec. i [BD/DVD]
2
Press
and
hold
[MUTE]
and
[BD/DVD]
on
the
2 Press
and
hold
[MUTE]
and
[BD/DVD]
on
the
remote
control
for
more
than
4
sec.
na daljinskom
upravljaču
dulje
od
4 sekunde.
remote
control
for
more
than
4
sec.
2 Press
and
hold
[MUTE]
and
[BD/DVD]
on
the
remote
control
for
more
than
4
sec.
remote control for more than 4 sec.
remote control for more than 4 sec.
TV
BD/DVD
D
DTS
PCM
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
BD/DVD
D
D
D
D
D
D
D
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
TV
BD/DVD
D
DTS
PCM
A
A
A
A
A will blink for 10 sec when the code of this
A system
A kod
A
will
blink
for
10
sec
when
the
code
of
this
će
treperiti
10
sekundi
kad
se
promijeni
A
will
blink
for
10
sec
when
the
code
of
this
system
A system
is
changed.
A
will
blink
for
10
sec
when
the
code
of
this
Achanged.
willsustava.
blink for 10 sec when the code of this system
system
is
ovog
is
changed.
A
will blink for 10 sec when the code of this system
is
changed.
is
changed.
is
changed.
≥
The setting is maintained until it is changed again.
≥
setting
is
until
changed
again.
≥
The
setting
is
maintained
until
is
changed
again.
If
main će
unit
does
not operate
changing
the code,
•
Pthe
ostavka
biti
aktivna
dokititititjeis
ponovno
ne
promijenite.
≥ The
The
setting
is maintained
maintained
until
isafter
changed
again.
≥
The
setting
is
maintained
until
is
changed
again.
≥
If
main
unit
does
changing
the
code,
The
is1
maintained
until nakon
it isafter
changed
again.
repeat
steps
and
2.not
≥
If
the
main
unit
does
not
operate
after
changing
the
•
Athe
kosetting
glavna
jedinica
neoperate
radi
što
promijenite
kod,
If
the
main
unit
does
not
operate
after
changing
the code,
code,
≥ The
setting
is
maintained
until
it
is
changed
again.
repeat steps 1 and 2.
If the
main
unit
does2.not
operate
after 1,
changing
the steps
code,
≥ To
change
the
remote
control
to code
repeat the
repeat
steps
and
ponovite
1.
i1
korak.
repeat
steps
12.
and
2.not
≥
main
unit
does
operate
after 1,
changing
the steps
code,
≥ If
Tothe
change
the
remote
control
to code
repeat the
≥ above,
To
change
the
remote
control with
to code
code
1, repeat
repeat the
the steps
steps
repeat
steps
1 remote
and [BD/DVD]
2. control
but the
replace
[TV].1,
≥
to
≥ To
To
change
the
control
to code
1, repeatna
the
steps
•
Dachange
biste
promijenili
daljinskog
upravljača
kod
1,
steps
1 remote
and [BD/DVD]
2.kod
above,
but
replace
[TV].
≥ repeat
To change
remote
control with
to code
above,
but the
replace
[BD/DVD]
with
[TV].1, repeat the steps
but
replace
[BD/DVD]
with
[TV].
above,
butprethodne
replace
[BD/DVD]
with
[TV].1, repeat
≥ above,
To
change
remote
controlali
tozamijenite
code
the steps
ponovite
korake,
s [TV].
above,
but the
replace
[BD/DVD]
with
[TV]. [BD/DVD]
above, but replace [BD/DVD] with [TV].
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 21 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 21 ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 21 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
TV
BD/DVD
D
DTS
PCM
TV
TV
BD/DVD
BD/DVD
D
D
DTS
DTS
PCM
PCM
A
A postavku.
A will
blink oncejednom
when the
setting
is changed.
će zatreperiti
kada
promijenite
A
A
will
blink
once
when
the
setting
is
changed.
A
will blink once when the setting is changed.
• To
Dareset
bistethe
ponovno
postavku,
vratite (>
je na
≥
setting, postavili
return to the
factory preset.
right)
tvorničke vrijednosti. (→ desno)
≥ To reset the setting, return to the factory preset. (> right)
≥
reset
the setting,
return to Link
the factory
preset. Control”
(> right)
∫ToTo
turn
off VIERA
“HDAVI
■■ Isključivanje
funkcije
VIERA
Link
When
Control”
compatible
equipment
does
∫
To“HDAVI
turn off
VIERA
Link
“HDAVI
Control”
∫ "HDAVI
To turn Control"
off VIERA Link “HDAVI Control”
not work
well with
this system,
for example,
it is
When
“HDAVI
Control”
compatible
equipment
does
When
“HDAVIkompatibilni
Control” compatible
equipment
does
Kada
uređaji
s funkcijom
“HDAVI
possible
to
turn
offthis
this function
as follows:
not
work
well
with
for
it
not
work ne
well
withispravno
this system,
system,
for example,
example,
it is
is se
Control”
rade
sa
sustavom,
funkcija
≥
When VIERA
Linkoff
is turned
off, the ARC
function is not
possible
to
this
function
as
possible
toBeturn
turn
off
this
function
as follows:
follows:
može
isključiti
na
način:
available.
sure
tosljedeći
connect
the optical
digital audio cable.
≥
VIERA
Link VIERA
is turned off, isključena,
the ARC function
is not
• When
Kada
je funkcija
funkcija
≥
When
Link is turnedLink
off, the ARC function
is not
(>
14)VIERA
available. Be sure to connect the optical digital audio cable.
ARC nijeBe
dostupna.
Obavezno
spojitedigital
optički
digitalni
available.
sure to connect
the optical
audio
cable.
14)
1 (>
While
pressing
and
holding
[MUTE]
on
the
(>
14)
audiokabel.
(→ 14)
remote
control, and
press
and hold
[VOLUME
s]
1
While
pressing
holding
[MUTE]
on
1
While
pressing
and
[MUTE]
on the
the
1 on
Dok
i držite
[MUTE]
(Bez
zvuka)
na
thepritišćete
main
unit
for holding
more
than
2[VOLUME
sec.
remote
control,
press
and
hold
s]
remote
control,
press
and
hold
[VOLUME
s]
daljinskom upravljaču, pritisnite i držite [VOLUME
on
the
main
unit
for
more
than
2
sec.
on
unit
for more
sec.
—]the
na main
glavnoj
jedinici
duljethan
od 2 2sekunde.
TV
BD/DVD
D
DTS
PCM
TV
TV
BD/DVD
BD/DVD
D
D
DTS
DTS
PCM
PCM
A
A
2
A
A
2
2
2
A
will blink once when the setting is changed.
A
After
the
setting
has
changed,
turn
off
all the
will
blink
once
when
the
setting
is
changed.
će zatreperiti
kada
promijenite
postavku.
will
blink oncejednom
when the
setting
is changed.
connected
devices
then
turn
them
onthe
again.
After
thešto
setting
hasand
changed,
turn
off
all
Nakon
se postavka
promijeni,
isključite
After
the
setting
has
changed,
turn
off
all
the
connected
devices
and
then
turn
them
on
sve
spojene
uređaje
i
ponovno
ih
uključite.
connected devices and then turn them on again.
again.
To reset the setting, return to the factory preset. (> right)
To
setting,postavili
return to postavku,
the factory vratite
preset. je
(>na
right)
Dareset
bistethe
ponovno
tvorničke
To
setting,
to the factory
preset. (> right)
∫ reset
To the
turn
offreturn
the volume
limitation
vrijednosti. (→ desno)
If
a state
of the lowered
volume disturbs you every
∫
To
volume
∫
To turn
turn off
off the
the
volume limitation
limitation
■■ Isključivanje
ograničenja
glasnoće
time
the main
unit turns volume
on, for example,
it is
If
a
of
the
disturbs
you
If
a state
state
ofprimjerice,
the lowered
lowered
volume
disturbs
you every
every
Ako
vam,to
smeta
smanjena
glasnoća
possible
turn
offturns
this
function
as follows:
time
the
main
unit
on,
for
example,
it
time
turns glavnu
on, for example,
it is
is
svakithe
putmain
kadaunit
uključite
jedinicu, možete
tu
possible
to turn
turn and
off
this
function
as follows:
follows:
While
pressing
holding
[MUTE]
on the remote
funkciju
isključiti
nathis
sljedeći
način:
possible
to
off
function
as
control,
press and
hold
[VOLUME
on the
main
While
pressing
holding
[MUTE]
on
remote
Dok pritišćete
držite
[MUTE]
(Bezi]
zvuka)
While
pressingi and
and
holding
[MUTE]
on the
the na
remote
unit
for
more
than
2
sec.
control,
press
and
hold
[VOLUME
i]
on
the
daljinskom
upravljaču,
i držite
control,
press
and hold pritisnite
[VOLUME
i] on[VOLUME
the main
main
unit
for
more
than
2
sec.
+]
na
glavnoj
jedinici
dulje
od
2
sekunde.
unit for more than 2 sec.
TV
BD/DVD
D
DTS
PCM
TV
TV
BD/DVD
BD/DVD
D
D
DTS
DTS
PCM
PCM
A
Reference
Reference
Da
biste requesting
ponovno postavili
postavku,
je na tvorničke
Before
service,
make vratite
the following
vrijednosti.
checks. If (→
youdesno)
are in doubt about some of the check
Before
Before requesting
requesting service,
service, make
make the
the following
following
points,
orIf ifyou
theare
solutions
indicated
in the following
checks.
in
doubt
about
some
checks. If you are in doubt about some of
of the
the check
check
guide do
not solve
the problem, consult
your dealer
points,
points, or
or ifif the
the solutions
solutions indicated
indicated in
in the
the following
following
for
instructions.
guide
do
the
consult
dealer
guidepozivanja
do not
not solve
solve
the problem,
problem,
consult your
your
dealer
Prije
servisa
obavite sljedeće
provjere.
for
instructions.
for
instructions.
Ako niste sigurni u neka rješenja koja su ovdje
To return to the factory preset.
navedena ili ako ona ne pomažu u uklanjanju
While
the main
unit is on, preset.
press [Í/I] on the main
To
to
problema,
se prodavaču.
To return
returnobratite
to the
the factory
factory
preset.
unit
forthe
more
than
While
main
unit4is
issec.
on, press
press [Í/I]
[Í/I] on
on the
the main
main
While
the main
unit
on,
(All
the
indicators
will
blink twice when this
Vraćanje
na than
tvorničke
unit
for
4
unit
for more
more
than
4 sec.
sec.postavke.
system
is reset.)
Dokthe
je glavna
jedinica
uključena,
pritišćite
(All
indicators
will blink
blink
twice when
when
this [ /I]
(All
the indicators
will
twice
this
nathis
glavnoj
jedinici
dulje
od
4 sekunde.
system
is
reset.)
If
system
does
not
operate
as
expected,
system is reset.)
(Svi će pokazatelji
zatreperiti
kada
se
returning
the settings
thedvaput
factoryexpected,
preset
If
this
does
nottooperate
Ifponovno
this system
system
does
operate as
as expected,
postavi
ovajnot
sustav.)
may
solve
the
problem.
returning
returning the
the settings
settings to
to the
the factory
factory preset
preset
Ako
sustav
ne
budecode
radiowill
nareturn
očekivani
≥
Thesolve
remote
control
to “1” when
may
the
problem.
may
solve
the
problem.
način,
vraćanje
na
tvorničke
postavke
moglo
this
system
is
returned
to
the
factory
preset.
To
≥
The remote
control
≥
remote
control code
code will
will return
return to
to “1”
“1” when
when
biThe
riješiti
problem.
change
the
remote
control
code,
referpreset.
to page
this
system
is
returned
to
the
factory
is returned
to the
factory
preset. To
To
•this
Kodsystem
daljinskog
upravljača
vraća
se na
20.
change
the
remote
control
code,
refer
change
thešto
remote
control
refer to
to page
page
"1" nakon
sustav
vratitecode,
na tvorničke
20.
20.
postavke. Upute o promjeni koda daljinskog
Rješavanje problema
upravljača
potražite
na 20. str.
General
operation
General operation
General operation
No power.
Općeniti
≥
Insert
the AC mainsrad
lead securely. (> 16)
No
No power.
power.
After turning
the
mainlead
unit on, if the(>
indicators
≥
Insert
the
AC
mains
≥ Insertnapajanja.
the AC mains lead securely.
securely. (> 16)
16)
Nema
blink
and
the the
main
unitunit
immediately
turns off,
≥
After
turning
main
on,
if
the
≥ After
turning
the main
on, if the indicators
indicators
•
Čvrsto
umetnite
kabelunit
za napajanje
izmjeničnom
unplug
thethe
ACmain
mains lead
and consult your
blink
and
strujom.
blink
and(→
the16)
main unit
unit immediately
immediately turns
turns off,
off,
dealer.
unplug
the
AC
mains
lead
and
consult
your
• unplug
Ako pokazatelji
trepere,
a glavna
jedinica
the AC mains
lead
and consult
yourse
dealer.
odmah isključi nakon što je uključite, iskopčajte
dealer.
The
remote
control does
not work
properly.
kabel
za napajanje
izmjeničnom
strujom
i
≥ The
battery
is depleted.
Replace
it with
a new
obratite
secontrol
prodavaču.
The
remote
does
not
work
properly.
The remote control does not work properly.
one. battery
(> 7) is depleted. Replace it with a new
≥
≥ The
The battery
is depleted.
Replace
it with a new
Daljinski
upravljač
ne insulation
radi
ispravno.
≥ one.
It is possible
that the
sheet has not
(>
7)
one.
(>
7)
•
Baterija
je ispražnjena.
Zamijenite
je novom.
been
removed.
Remove
the insulation
sheet.
≥
is
possible
≥ It
It(→
is 7)
possible that
that the
the insulation
insulation sheet
sheet has
has not
not
(> 7)
been
removed.
Remove
the
insulation
sheet.
been
removed.
Remove
the insulation
sheet.
•
Moguće
je
da
traka
za
izolaciju
nije
pravilno
≥ (>
It may
be necessary to set the code of the remote
7)
(>
7)
uklonjena.
Uklonite
traku za the
izolaciju.
(→
control
again
after changing
battery
of7)
the
≥
It
may
be
necessary
to
code
the
≥ ItMmay
necessary
to set
set the
the
code of
ofkod
the remote
remote
•
oždabe
ćete
trebati
ponovo
postaviti
remote
control.
(> changing
20)
control
again
after
the
battery
of
the
control
again
after
changing
the
battery
of
the
daljinskog
upravljača
nakon
≥ Use
thecontrol.
remote
control
withinšto
thepromijenite
correct
remote
(>
20)
remote
(> upravljača.
20)
baterijecontrol.
daljinskog
(→ 20)
operation
range.control
(> 7) within the correct
≥
the
≥ Use
Use
the remote
remote
control
the correct
•
Daljinski
upravljač
morawithin
se koristiti
u ispravnom
operation
range.
operation
range.
(> 7)
7)
dometu. (→
7) (>
The “TV” indicator blinks.
Remove
the"TV"
AC mains
lead and consult your
Pokazatelj
treperi.
The
The “TV”
“TV” indicator
indicator blinks.
blinks.
Odspojite
kabel
za
napajanje
izmjeničnom
dealer. If the
there
are
any
other
indicators
blinking, be
Remove
AC
mains
Remove the AC mains lead
lead and
and consult
consult your
your
strujom
i obratite
seany
prodavaču.
Ako
trepere
drugi
sure
to Ifinform
your
dealer
about
the blinking
dealer.
there
are
other
indicators
dealer. If there are any other indicators blinking,
blinking, be
be
pokazatelji,
obavijestite
o tome
prodavača.
indicators.
sure
to
inform
your
dealer
about
the
blinking
sure to inform your dealer about the blinking
indicators.
indicators.
A
A will blink once when the setting is changed.
A
će zatreperiti
jednom
kada
promijenite
postavku.
A
will
blink
once
when
the
setting
is
changed.
A
will
blink
once
when
the
setting
is
changed.
To reset the setting, return to the factory preset. (> right)
To reset the setting, return to the factory preset. (> right)
To reset the setting, return to the factory preset. (> right)
RQT9834
RQT9834
RQT9834
21
21
21
Operations
Operations
Operations
Funkcije
volume
is setnalow,
it is possible
to natural
reduce je
thesmanjiti
dialog
When
the
does
not
the
postavljena
When
the dialog
dialognisku
doesvrijednost,
not sound
soundmoguće
natural while
while
the
enhancing
effect
follows:
volume
is set
set
low,as
it
is
to
reduce
the
dialog
efekt pojačavanja
dijaloga
sljedeći
volume
is
low,
itzvuka
is possible
possible
to na
reduce
the način:
dialog
enhancing
effect
as
follows:
While
pressing
[TV]
on the remote
Dok pritišćete
i and
držite
[TV] na
daljinskom
enhancing
effect
as holding
follows:
control,
press
and
hold
[VOLUME
s] on
upravljaču,
pritisnite
i držite
[VOLUME
—]the
namain
While
pressing
and
holding
[TV]
While pressing and holding [TV] on
on the
the remote
remote
unit
for more
than
2hold
sec.
glavnoj
jedinici
dulje
od [VOLUME
2 sekunde.s] on the main
control,
press
and
control, press and hold [VOLUME s] on the main
unit
unit for
for more
more than
than 2
2 sec.
sec.
Troubleshooting
Troubleshooting
Troubleshooting
Reference
Reference
Reference
Reference
Napomene
∫
To reduce the
clear-mode
dialog effect
■■ Smanjenje
efekta
čistih glasova
When
the
dialog
does not
sounddok
natural
while
the
∫
To
reduce
the
dialog
effect
Kada
ne zvuče
prirodno
je glasnoća
∫
Todijalozi
reduce
the clear-mode
clear-mode
dialog
effect
Glavna jedinica automatski se prebacuje u
stanje čekanja.
Funkcija automatskog stanja čekanja je uključena.
Glavna jedinica automatski će se prebaciti u stanje
čekanja kada približno 2 sata ne prima signal i ne
izvode se nikakve radnje. Upute o isključivanju te
funkcije potražite na 20. str.
Glavna jedinica isključena je kada odaberete
zvučnike TV-prijamnika u kontrolama zvučnika.
Radi se o normalnoj značajki kod korištenja
funkcije VIERA Link (HDAVI Control 4 ili novija
inačica). Detalje o uštedi energije potražite u
uputama za uporabu TV-prijamnika. (→ 19)
Pokazatelji
, DTS ili PCM trepere 10
sekundi i zatim se isključe.
• Mijenjate li postavke načina audioizlaza? (→ 18)
• Mijenjate li postavke 3D-zvuka? (→ 20)
• Mijenjate li postavke funkcije dual audio? (→ 20)
• Mijenjate li postavke funkcije automatskog stanja
čekanja? (→ 20)
• Mijenjate li postavke koda daljinskog upravljača?
(→ 20)
HDMI
Sustav ne radi pravilno.
Ako je HDMI-kabel spojen na pogrešan priključak
(ulazni ili izlazni HDMI), sustav neće ispravno
raditi. Isključite glavnu jedinicu, odspojite kabel za
napajanje izmjeničnom strujom i zatim ponovno
spojite HDMI-kabel(e). (→ 14, 15)
Radnje vezane uz VIERA Link više ne rade
ispravno.
• Provjerite postavku VIERA Link na spojenim
uređajima.
• Jeste li isključili postavke funkcije VIERA Link?
(→ 21)
• Kada promijenite HDMI-veze nakon nestanka
struje ili nakon što uklonite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom, funkcije vezane uz VIERA
Link možda neće ispravno raditi.
–– Uključite sve uređaje spojene HDMI-kabelom
s TV-prijamnikom i uključite TV-prijamnik.
–– Isključite postavke funkcije VIERA Link
na TV-prijamniku i ponovno ga uključite.
Detalje potražite u uputama za uporabu TVprijamnika.
–– Dok su glavna jedinica i TV-prijamnik
spojeni pomoću HDMI-kabela, uključite TVprijamnik i zatim odspojite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom glavne jedinice i
ponovno ga spojite.
22
RQT9834
Prvih nekoliko sekundi audiozapisa ne čuje se
kad koristite HDMI-vezu.
Do toga bi moglo doći tijekom reprodukcije
DVD-ova/videozapisa po poglavljima. Promijenite
postavku digitalnog audioizlaza na spojenom
uređaju s "Bitstream" na "PCM".
Prilikom korištenja uređaja kompatibilnog s
HDMI drugog proizvođača, uređaj reagira na
neželjeni način.
Naredbe funkcije HDAVI Control mogu koristiti
različiti signal ovisno o marki uređaja. U tom
slučaju isključite funkciju VIERA Link. (→ 21)
Zvuk
Nema zvuka (ili slike).
• Isključite funkciju isključivanja zvuka. (→ 17)
• Provjerite veze s drugim uređajima. (→ 14, 15)
• Provjerite je li primljeni audiosignal kompatibilan
sa sustavom. (→ 24)
• Isključite i zatim opet uključite sustav.
• Ako je glavna jedinica povezana s TVprijamnikom samo HDMI-kabelom, provjerite ima
li HDMI-priključak TV-prijamnika oznaku “HDMI
(ARC)”. Ako nema, spojite ih pomoću optičkog
digitalnog audiokabela. (→ 14)
• Ako je glavna jedinica povezana s
Panasonicovim TV-prijamnikom i uključena
gumbom na glavnoj jedinici ili daljinskom
upravljaču, moguće je da iz sustava neće
dopirati zvuk. U tom slučaju uključite glavnu
jedinicu daljinskim upravljačem TV-prijamnika.
(→ 19)
• Ako su veze ispravne, moguće je da je problem
u kabelu. Pokušajte povezati uređaje drugim
kabelima.
• Provjerite postavke audioizlaza na spojenom
uređaju.
• Kada pokazatelji
i DTS trepere, a zvuk ne
dopire iz sustava, isključite sustav, izvucite kabel
za napajanje izmjeničnom strujom i obratite se
prodavaču.
• Ako pokazatelj BD/DVD treperi i nema zvuka,
pokušajte sljedeće.
 Isključite i zatim ponovno uključite spojeni
uređaj.
 isključite glavnu jedinicu, uklonite HDMIkabel, a zatim ponovno spojite HDMI-kabel i
uključite glavnu jedinicu.
Glasnoća je smanjena kada uključite uređaj.
Ako isključite glavnu jedinicu dok je postavka
glasnoće u gornjoj polovici (iznad 50), glavna
jedinica automatski će smanjiti glasnoću na
sredinu (50) kada uključite glavnu jedinicu. (→ 21)
Dijalog je pretjerano dominantan ili ne zvuči
prirodno.
Ovaj sustav ima funkciju isticanja dijaloga kada je
glasnoća podešena na nisku vrijednost. (→ 21)
Nema zvuka.
Napajanje glavne jedinice automatski se
isključuje.
(Kada glavna jedinica prepozna problem,
aktivira se sigurnosna mjera i glavna se jedinica
automatski prebacuje u stanje čekanja.)
• Postoji problem s pojačalom.
• Je li glasnoća iznimno visoka?
Ako jest, smanjite je.
• Je li sustav postavljen na izuzetno toplo mjesto?
Ako jest, pomaknite sustav na hladnije mjesto,
pričekajte nekoliko trenutaka i zatim ga ponovno
uključite.
Ako se problem ne riješi, isključite sustav, izvadite
kabel za napajanje izmjeničnom strujom i obratite
se prodavaču. Obavezno zapamtite koji su
pokazatelji treperili i o tome obavijestite prodavača.
Aktivni niskotonac
Nema napajanja.
Provjerite je li aktivni niskotonac ispravno spojen
na napajanje.
Niskotonac se gasi odmah nakon što ga
uključite.
Izvucite kabel za napajanje izmjeničnom strujom iz
utikača i obratite se prodavaču.
Nema zvuka iz niskotonca.
• Provjerite je li aktivni niskotonac uključen.
• Provjerite je li uključeno zeleno svjetlo
pokazatelja WIRELESS LINK (Bežična veza).
(→ 16)
Pokazatelj WIRELESS LINK (Bežična veza)
naizmjenično svijetli crveno ili zeleno.
Isključite niskotonac, odspojite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom i zatim ga ponovno uključite.
Ako se problem ne riješi, obratite se prodavaču.
Pokazatelj WIRELESS LINK (Bežična mreža)
svijetli crveno.
• Nema veze između glavne jedinice i aktivnog
niskotonca.
–– Provjerite je li glavna jedinica uključena.
–– Provjerite je li digitalni odašiljač ispravno
umetnut u utor digitalnog odašiljača na glavnoj
jedinici. (→ 15)
–– Isključite i ponovno uključite aktivni niskotonac.
Druga mogućnost je da isključite aktivni
niskotonac, odspojite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom i zatim ga ponovno spojite.
• Ako se problem ne riješi, obratite se prodavaču.
Briga o uređaju
■■ Ovaj sustav čistite mekom, suhom krpom
• Kad je uređaj jako prljav, dobro ocijedite krpu
namočenu vodom da biste ga obrisali i zatim ga
prebrišite suhom krpom.
• Pri čišćenju glavne jedinice koristite nježnu
krpicu. Nemojte koristiti maramice i druge
materijale (ručnike itd.) koji se mogu raspasti.
Male se čestice mogu zaglaviti u poklopcu
glavne jedinice.
• Nikada nemojte koristiti alkohol, razrjeđivač ili
benzin za čišćenje ovog sustava.
• Pažljivo pročitajte upute za uporabu kemijski
obrađene krpe prije korištenja.
■■ Odlaganje ili ustupanje ovog sustava
U glavnoj jedinici sustava mogu ostati pohranjene
korisničke postavke. Ako glavnu jedinicu želite odložiti ili
ustupiti drugim osobama, slijedite postupak za vraćanje
tvorničkih postavki da biste obrisali korisničke postavke.
21, "Vraćanje na tvorničke postavke").
• Radni postupci mogu ostati pohranjeni u memoriji
glavne jedinice.
Licencije
Proizvedeno pod licencijom tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol dvostruki D zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
Proizvedeno pod licencijom, pod brojevima patenata u SAD-u:
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 te ostalim patentima izdanima
ili u tijeku izdavanja u SAD-u i drugim državama. DTS, simbol
te DTS i simbol registrirani su zaštitni znakovi, a DTS Digital
Surround i logotipi DTS zaštitni su znakovi tvrtke DTS, Inc.
Proizvod uključuje i softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u SAD-u i drugim državama.
HDAVI Control™ zaštitni je znak tvrtke Panasonic Corporation.
RQT9834
23
Napomene
Funkcija dual audio može se promijeniti s
glavnog na sporedni program.
Ako zvuk iz povezanog uređaja nije "Dolby Dual
Mono” ili postavka izlaza nije "Bitstream” (Struja
bitova), postavka se ne može promijeniti preko
ovog sustava. Promijenite postavku na spojenom
uređaju.
Tehnički podaci
POJAČALO
Izlazna RMS-snaga: način Dolby Digital
Prednji kanal:
60 W po kanalu (4 Ω), 1 kHz, 10% THD
Kanal niskotonca:
120 W po kanalu (8 Ω), 100 Hz, 10% THD
Ukupna RMS-snaga u načinu Dolby Digital : 240 W
BEŽIČNA VEZA
Bežični modul
Frekvencijski raspon: 2,4 GHz do 2,4835 GHz
Broj kanala:
3
PRIKLJUČAK
HDAVI Control
Ovaj uređaj podržava funkciju "HDAVI Control 5".
HDMI AV-ulaz (BD/DVD)
Priključak:
19-pinski priključak tipa A
HDMI AV-izlaz (TV (ARC))
Priključak:
19-pinski priključak tipa A
Digitalni audioulaz (samo TV-prijamnik)
Optički digitalni ulaz:
optički priključak
Frekvencija uzorkovanja:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Format zvuka:
LPCM, Dolby Digital, DTS Digital Surround
ZVUČNICI
PREDNJI ZVUČNICI (UGRAĐENI)
Vrsta: Dvosmjerni sustav s dva zvučnika (Bass
reflex)
Niskotonac:
6,5 cm, stožasti x2
Visokotonac:
2,5 cm, polukupolasti x2
AKTIVNI NISKOTONAC
Vrsta: Jednosmjerni sustav s jednim zvučnikom
(Bass reflex)
Niskotonac:
16 cm, stožasti
Frekvencijski raspon:30 Hz do 180 Hz (-16 dB)
35 Hz do 160 Hz (-10 dB)
OPĆENITO
Potrošnja energije:
Glavna jedinica:
30 W
Aktivni niskotonac:
23 W
Digitalni odašiljač:
1,2 W
Potrošnja energije u stanju čekanja:
Glavna jedinica (kad su spojeni uređaji
isključeni):
Otprilike 0,4 W
Aktivni niskotonac:
Otprilike 0,2 W
Napajanje:
Glavna jedinica:
Izmjenična struja 220 V do 240 V, 50 Hz
Aktivni niskotonac:
Izmjenična struja 220 V do 240 V, 50 Hz
Dimenzije (Š x V x D):
Glavna jedinica:
Bez pribora:
1018 mm x 75 mm x 44 mm
Sa sigurnosnim držačem:
1018 mm x 77 mm x 52 mm
Aktivni niskotonac:
180 mm x 408 mm x 306 mm
Digitalni odašiljač:
43,5 mm x 37,3 mm x 8,2 mm
Masa:
Glavna jedinica:
Bez pribora:
Otprilike 2,5 kg
Sa sigurnosnim držačem:
Otprilike 2,6 kg
Aktivni niskotonac:
Otprilike 5,2 kg
Digitalni odašiljač:
Otprilike 0,0095 kg
Raspon radne temperature:
0 °C do +40 °C
Raspon radne vlažnosti:
20 % do 80 % relativne vlažnosti (bez
kondenzacije)
1
2
24
RQT9834
Tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodne najave. Masa i dimenzije približne su
vrijednosti.
Ukupno harmonično izobličenje mjereno je digitalnim
spektralnim analizatorom.
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 25 ページ
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 25 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and used Batteries
Obavijesti
zafor
korisnike
o prikupljanju
i odlaganju
opreme i baterija
Information
Users on
Collection and
Disposaldotrajale
of Old Equipment
and used Batteries
Reference
Reference
Napomene
Cd
Cd
These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean
These
symbols
on the
and/or
accompanying
documents
Ovim
se
oznakama
na products,
proizvodu,
ambalaži
i/ili
pratećim
dokumentima
da
that used
electrical
and
electronicpackaging,
products and
batteries
should not
beoznačava
mixed mean
with
that
usedhousehold
electrical
and
electronic products
batteries
should
not bes mixed
withiz
se
korišteni
električni
i elektronički
uređaji teand
baterije
ne smiju
odlagati
otpadom
general
waste.
general
household
waste.
domaćinstava.
For proper
treatment,
recovery and recycling of old products and used batteries, please
For
treatment,
recycling
of old products
batteries,
please
Radi
pravilne
obrade, recovery
sanacije
iand
recikliranja
proizvoda
i used
baterija
odnesite
ih u
takeproper
them
to
applicable
collection
points,
in dotrajalih
accordance
with and
your
national
legislation
take
them
to
applicable
collection
points,
in
accordance
with
your
national
legislation
odgovarajuća
prikupljališta,
u
skladu
s
lokalnim
zakonodavstvom
i
Direktivama
2002/96/
and the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.
and
Directives
2002/96/EC
EZ
i the
2006/66/EZ.
By disposing
of these
products and
and 2006/66/EC.
batteries correctly, you will help to save valuable
By
disposing
of
these
products
and
batteries
correctly,
will
help
toresurse
save
valuable
Pravilnim
odlaganjem
navedenih
proizvoda
i baterija
vrijedne
i
resources and prevent any potential
negative
effects čuvate
onyou
human
health
and the
resources
and
prevent
any
potential
negative
effects
on human
health
and
the nastati
sprečavate
moguće
negativne
utjecaje
nafrom
ljudsko
zdravlje
i okoliš
koji
bi
mogli
environment
which
could
otherwise
arise
inappropriate
waste
handling.
environment
which could
otherwise
arise
from
inappropriate
waste
handling.
zbog
neprimjerenog
rukovanja
otpadom.
informacije
o prikupljanju
i recikliranju
For more
information
about
collection
andDetaljne
recycling
of old products
and batteries,
For
more
information
about
collection
recycling
of old products
and
batteries,
dotrajalih
proizvoda
baterija
potražiteand
u lokalnom
poglavarstvu,
službi
za
odlaganje
please
contact
your ilocal
municipality,
your
waste disposal
service
or
the
point
of sale
please
contact
your local
municipality,
your
otpada
ili napurchased
prodajnom
mjestu
stewaste
kupilidisposal
proizvod.service or the point of sale
where you
the
items.na kojem
where
youmay
purchased
theovog
items.
Za
nepropisno
odlaganje
mogli
biste biti
kažnjeni
lokalnom
Penalties
be
applicable
forotpada
incorrect
disposal
of this
waste,sukladno
in accordance
with
Penalties
may
be
applicable
for
incorrect
disposal
of
this
waste,
in
accordance
with
zakonodavstvu.
national legislation.
national legislation.
Za
u Europskoj
Forposlovne
businesskorisnike
users in the
Europeanuniji
Union
For
business
users
in
the European
Union
Ako
želite
električnu
i elektroničku
opremu,
detaljne
obavijesti
zatražite
od or
If you
wishodložiti
to discard
electrical
and electronic
equipment,
please
contact
your dealer
If
you wish
to
discard
electrical and electronic equipment, please contact your dealer or
prodavača
dobavljača.
supplier
forili
further
information.
supplier for further information.
[Informacije
odlaganju
izvan Europske
unije]
[Information oon
Disposaluinzemljama
other Countries
outside the
European Union]
[Information
on
Disposal
in
other
Countries
outside
the
European
Union]
Ovi
su
simboli
važeći
samo
u
Europskoj
uniji.
Ako
želite
odložiti
ove
uređaje,
obratite
se
These symbols are only valid in the European Union. If you wish
to discard
these
items,
These
are only
the European
Union.
youothe
wish
to discard
these
nadležnim
lokalnim
tijelima
ili in
dobavljačima
i raspitajte
pravilnom
načinu
odlaganja.
please symbols
contact
your
localvalid
authorities
or dealer
and askIf se
for
correct
method
of items,
please
contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of
disposal.
Napomene
disposal. o simbolima na bateriji (donja dva primjera simbola):
Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom je slučaju
Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):
usklađen
sa zahtjevom
navedenim
u Direktivi
za korištene
kemikalije.
Note
for the
battery
(bottom
twowith
symbol
examples):
This symbol
might
be symbol
used in combination
a chemical
symbol. In this case it
This
symbol
might
be
used
in
combination
with
a
chemical
symbol. involved.
In this case it
complies with the requirement set by the Directive for the chemical
complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.
RQT9834
RQT9834
25
25
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 26 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Safety
information
for customers
in the
EU
Sigurnosne
informacije
za korisnike
u Europskoj
uniji
Declaration of Conformity (DoC)
Lietuviškai
Atitikties deklaracija (AD)
Izjava“Panasonic
o sukladnosti
Hereby,
Corporation” declares that this product is in
Tvrtka Panasonic
Corporation
ovime izjavljuje
da je ovaj
compliance
with the essential
requirements
and other relevant
provisions
of skladu
Directives 1999/5/EC.
proizvod u
nužnim zahtjevima i ostalim važećim
Customers
canDirektive
download1999/5/EZ.
a copy of the original DoC to our R&TTE
odredbama
products from our DoC server:
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne izjave za naše
http://www.doc.panasonic.de
Contact
Authorisedna
Representative:
Panasonic Marketing Europe
R&TTEtoproizvode
sljedećem web-mjestu:
GmbH,
http://www.doc.panasonic.de
Panasonic
Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Kontakt ovlaštenog predstavnika: Panasonic Marketing
Germany
Europe
GmbH,
This
product
is intended to be used in the following countries.
SC-HTB527EB:
GB, IE za ispitivanje, Winsbergring 15,
Panasonicov centar
SC-HTB527EG:
AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
22525 Hamburg,
Njemačka
GR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Ovaj
je
proizvod
namijenjen
za uporabu u zemljama u
This product is intended for general consumer. (Category 3)
Bendrovė “Panasonic Corporation” patvirtina, kad šis gaminys
tenkina direktyvos 1999/5/EB esminius reikalavimus ir kitas
taikytinas nuostatas.
Mūsų R&TTE gaminių originalios atitikties deklaracijos kopiją klientai
gali atsisiųsti iš mūsų AD serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Įgaliotojo atstovo adresas: “Panasonic Marketing Europe GmbH”,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Vokietija.
Šis gaminys skirtas naudoti toliau išvardytose valstybėse.
SC-HTB527EB: GB, IE
SC-HTB527EG: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Šis gaminys skirtas bendrajam vartojimui. (3 kategorija.)
Ελληνικά
SC-HTB527EG: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
Δήλωση
συμμόρφωσης
(DoC)
ES, FI, FR,
GR, HU, IS, IT,
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL,
Slovensko
Izjava o skladnosti (DoC)
nastavku. SC-HTB527EB: GB, IE
Με
παρούσα,
“Panasonic Corporation” δηλώνει ότι το προϊόν
PT,την
RO,
SE, SI,ηSK
αυτό είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
Ovaj
je
proizvod
namijenjen
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕC. za komercijalnu uporabu.
Οι
πελάτες μπορούν
να κατεβάσουν ένα αντίγραφο του πρωτοτύπου
(Kategorija
3)
DoC για τα R&TTE προϊόντα μας από τον DoC server μας:
http://www.doc.panasonic.de
Στοιχεία επικοινωνίας Eξουσιοδοτημένου Aντιπροσώπου: Panasonic
Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Γερμανία
Αυτό το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες
χώρες.
SC-HTB527EB: GB, IE
SC-HTB527EG: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Αυτό το προϊόν προορίζεται για καταναλωτές. (Κατηγορία 3)
Português
Declaração de Conformidade (DoC)
Com o presente documento, a “Panasonic Corporation” declara que
este produto é conforme os requisitos específicos e demais
especificações referentes à Directriz 1999/5/EC.
Os clientes podem baixar uma cópia da declaração de conformidade
(DoC) para nossos produtos R&TTE do Server DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Contacte o representante autorizado: Panasonic Marketing Europe
GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Alemanha
Este produto deve ser usado nos seguintes países.
SC-HTB527EB: GB, IE
SC-HTB527EG: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Este produto destina-se ao consumador geral. (Categoria 3)
26
26
RQT9834
RQT9834
S pričujočo izjavo podjetje “Panasonic Corporation” izjavlja, da so
svoji izdelki skladni s poglavitnimi zahtevami in drugimi
odgovarjajočimi predpisi direktive 1999/5/ES.
Stranka lahko naloži izvod izvirnega DoC o naših izdelkih R&TTE s
strežnika DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Pooblaščeni zastopnik: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Nemčija
Ta izdelek je namenjen uporabi v naslednjih državah:
SC-HTB527EB: GB, IE
SC-HTB527EG: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Izdelek je namenjen splošni uporabi. (Razred 3)
Slovensky
Vyhlásenie o zhode (DoC)
“Panasonic Corporation” týmto prehlasuje, že tento výrobok je v
zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na naše R&TTE
výrobky z nášho servera DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na splnomocneného zástupcu: Panasonic Marketing Europe
GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Nemecko
Tento produkt je určený pre použitie v týchto krajinách:
SC-HTB527EB: GB, IE
SC-HTB527EG: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Tento produkt je určený pre všeobecného spotrebiteľa. (Kategória 3)
Napomene
RQT9834
27
SC-HTB527EGEB_RQT9834-B.book 28 ページ
2012年12月10日 月曜日 午前11時29分
Za korisnike
u Ujedinjenom
Kraljevstvu
Irskoj
For
the United
Kingdom and
Ireland icustomers
and Support
Information
Podaci o Sales
prodajnim
mjestima
i tehničkoj podršci
Centar zaCommunications
korisničku podršku
Customer
Centre
Za customers
korisnike unutar
0844
844
3899
≥•For
within UK-a:
the UK:
0844
844
3899
Za customers
korisnike uwithin
Irskoj:Ireland:
01 289 01
8333
≥•For
289 8333
Ponedjeljak – petak
9:00– –5:00
17:00
državnih
praznika).
≥•Monday–Friday
9:00 am
pm,(osim
(Excluding
public
holidays).
Informacije
o dodatnoj
podršci
za svoj
proizvod
potražite
na našem web-mjestu:
≥•For
further support
on your
product,
please
visit our
website:
www.panasonic.co.uk
www.panasonic.co.uk
Direktna
prodaja
za Panasonic
Direct
Sales
at Panasonic
UK UK
Naručite
dodatnu
opremu
i potrošne
predmete
vaš proizvod,
jednostavno
i s povjerenjem,
≥•Order
accessory
and
consumable
items
for yourza
product
with ease
and confidence
by phoning pozivanjem
our
našeg Centra
za korisničkuCentre
podršku
od ponedjeljka9:00
do petka
od 9:00
17:00 satipublic
(osimholidays).
državnih
Customer
Communications
Monday–Friday
am – 5:00
pm,do
(Excluding
praznika).
≥ Or
go on line through our Internet Accessory ordering application at www.pas-europe.com.
• Možete i ispuniti našu narudžbenicu za dodatni pribor na internetu na www.pas-europe.com.
≥ Most major credit and debit cards accepted.
• Primamo većinu kreditnih i debitnih kartica.
≥ All enquiries transactions and distribution facilities are provided directly by Panasonic UK.
• Sve upite, transakcije i uvjete distribucije pruža direktno Panasonic UK.
≥ It couldn’t be simpler!
• Ne može biti jednostavnije!
≥ Also available through our Internet is direct shopping for a wide range of finished products. Take a browse
• Putem našeg web-mjesta možete izravno kupovati i širok raspon gotovih proizvoda. Pretražite naše webon
our website
for further
details.
mjesto
i saznajte
više detalja.
EU
Pursuant
the applicable
EU legislation
U skladu stovažećim
propisima
EU-a
Panasonic
Panasonic Marketing
Marketing Europe
Europe GmbH
GmbH
Panasonic
Testing
Centre
Panasonicov
centar
za ispitivanje
Njemačka
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web-mjesto:
http://panasonic.hr
Web
Site: http://panasonic.net
© Panasonic
C
Panasonic Corporation
Corporation 2013.
2013
Hr
p
RQT9834-B
F0113SB0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement