Panasonic SCHTB680 Operating instructions

Panasonic SCHTB680 Operating instructions
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 1 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Kasutusjuhend
Kodukino audiosüsteem
Mudeli nr SC-HTB680
Täname, et ostsite selle toote!
Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.
Kasutusjuhendis sisalduvad paigaldusjuhised
Paigaldustööd peaks tegema sobiva kvalifikatsiooniga pädev paigaldaja. (
13 kuni 18)
Et seade saaks nõuetekohaselt paigaldatud, lugege enne töö alustamist hoolikalt läbi nii paigaldus- kui
kasutusjuhised. (Hoidke see juhend alles. Võite vajada neid juhiseid süsteemi hooldades või teisaldades.)
EG
RQT9920-1H
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 2 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Ohutusnõuded
HOIATUS!
Seade
 Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
– Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja
pritsiva vedeliku eest.
– Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud
esemeid nagu vaase.
– Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
– Ärge eemaldage seadmelt katteid.
– Ärge seadet ise remontige. Vajalikud
hooldustööd tuleb lasta teha pädeval
hooldustehnikul.
 Kehavigastuste vältimiseks tuleb see seade
paigaldusjuhiseid järgides kindlalt seinale
kinnitada.
Toitejuhe
 Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
– Hoolitsege, et toitepinge vastab seadmele
märgitud nimipingele.
– Sisestage toitejuhtme pistik lõpuni
pistikupessa.
– Toitejuhet ei tohi tõmmata ega painutada ja
toitejuhtmele ei tohi asetada raskeid esemeid.
– Toitejuhtme pistikut ei tohi puudutada märgade
kätega.
– Seadet elektrivõrgust lahti ühendades tuleb
võtta kinni pistikust.
– Kahjustatud toitepistikut ja pistikupesa ei
tohi kasutada.
 Toitepistik on elektrivõrgust lahtiühendamise
seadis. Paigaldage seade nii, et toitepistiku
saab vajadusel viivitamata elektrivõrgu
pistikupesast lahti ühendada.
Nööppatarei (liitiumpatarei)
 Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Patareid
ei tohi püüda laadida, koost lahti võtta,
kuumutada üle 60°C ega tuhastada.
 Hoidke nööppatareid lastele kättesaamatult.
Nööppatareid ei tohi mingil juhul suhu panna.
Allaneelamisel pöörduge arsti poole.
Väikesed esemed
 Hoidke kruvisid allaneelamise vältimiseks
lastele kättesaamatult.
 Hoidke teipi allaneelamise vältimiseks
lastele kättesaamatult.
 Hoidke nööppatareid allaneelamise
vältimiseks lastele kättesaamatult.
2
RQT9920
ETTEVAATUST!
Seade
 Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid ega
muid lahtise tule allikaid.
 See seade võib võtta vastu mobiiltelefonide poolt
kasutamise ajal tekitatavat raadiointerferentsi.
Palume teil sellise interferentsi ilmnemisel
kasutada mobiiltelefoni sellest seadmest
kaugemal.
 See seade on ettenähtud kasutamiseks
mõõdukate klimaatiliste tingimustega
piirkonnas.
 Toote andmesilt asub toote põhjal.
Paigutamine
 Paigutage seade tasasele pinnale.
 Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
– Ärge paigaldage ega asetage seda seadet
raamatukappi, sisseehitatud seinakappi ega
muusse umbsesse kohta. Hoolitsege, et
seade on hästi ventileeritud.
– Ärge katke seadme õhuavasid kinni
ajalehtede, laudlinade, kardinate ega
muude sarnaste esemetega.
– Kaitske seadet otsese päikesevalguse,
kõrge temperatuuri, suure niiskuse ja
liigse vibratsiooni eest.
Nööppatarei (liitiumpatarei)
 Plahvatusoht patarei valesti asendamisel!
Patarei tohib asendada ainult tootja
soovitatud tüüpi patareiga.
 Sisestage patarei õigetpidi.
 Patareide nõuetevastane käsitsemine
põhjustab elektrolüüdi lekkimise ja tuleohtu.
– Võtke kaugjuhtimispuldist patarei välja, kui
te ei kasuta pulti kaua aega. Hoidke
patareid jahedas ja pimedas kohas.
– Ärge kuumutage ja hoidke tulest eemal.
– Patarei(si)d ei tohi jätta kauaks ajaks
otsese päikesevalguse kätte suletud uste
ja akendega autos.
 Patareide kõrvaldamiseks pöörduge kohalikku
omavalitsusse või seadme müüja poole, et
saada infot nõuetekohase kasutuselt
kõrvaldamise meetodi kohta.
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 3 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Ohutusnõuded
EESTI
Vanade seadmete ja patareide kõrvaldamine
Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtusüsteemidega riikidele
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või kaasasolevatel dokumentidel
tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid ei
tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt siseriiklike õigusaktide nõuetele tuleb elektroonikaromud ja
kasutatud patareid viia nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja
ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida
kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset
mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.
Täpsemat infot kogumise ja ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Märkus patareisümboli kohta (alumine sümbol):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
Vastavusdeklaratsioon (VD)
Panasonic Corporation deklareerib käesolevaga, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele
asjakohastele sätetele.
Kliendid saavad laadida meie raadio- ja telekommunikatsioonivaldkonna terminalseadmete vastavusdeklaratsiooni originaali
alla järgmisest VD-serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Volitatud esindaja kontaktandmed: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
See toode on mõeldud tavatarbijale. (Kategooria 3)
RQT9920
3
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 4 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Sisukord
Ohutusnõuded .................................................................................................. 2
Enne kasutamist
Komplekti kuuluvad osad ................................................................................. 5
See süsteem (SC-HTB680) ............................................................................................. 5
Tarvikud ........................................................................................................................... 5
Juhtseadised ...................................................................................................... 6
See süsteem (esipaneel) ................................................................................................. 6
See süsteem (tagapaneel) ............................................................................................... 7
Kaugjuhtimispult .............................................................................................................. 8
Alustamine
Samm 1: Ühendused .......................................................................................... 9
Teleriga ühendamine ...................................................................................................... 9
HDMI-ühilduva seadmega ühendamine ........................................................................ 10
4K ultrakõrglahutusega teleriga ühendamine ................................................................ 11
Infrapunasaatja kasutamine .......................................................................................... 11
Toitejuhtme ühendamine ............................................................................................... 12
Samm 2: Paigutamine ...................................................................................... 13
Ohutusnõuded ............................................................................................................... 13
Aktiivne bassikõlar ......................................................................................................... 13
Raadiohäired ................................................................................................................. 13
Paigaldusmeetodi valimine ............................................................................................ 14
Põhiseadme riiulile või lauale paigutamisel .................................................................... 15
Põhiseadme seinale paigaldamisel ................................................................................ 16
Samm 3: Juhtmeta ühendused ......................................................................... 19
Aktiivse bassikõlari juhtmeta ühendus ............................................................................ 19
Bluetooth®’i ühendus ....................................................................................................... 19
Kaugjuhtimiskood .............................................................................................. 20
Kasutamine
Selle süsteemi kasutamine ............................................................................. 21
3D-heli ............................................................................................................... 22
Helimenüü ........................................................................................................... 22
Audiovorming ................................................................................................................ 23
Seadistusmenüü ................................................................................................. 24
Lingitud toimingud teleriga (VIERA Link “HDAVI ControlTM”) ..................... 25
Teadmiseks
Rikkeotsing ...................................................................................................... 26
Info Bluetooth®’i kohta .................................................................................... 29
Seadme hooldus .............................................................................................. 29
Litsentsid .......................................................................................................... 29
Tehnilised andmed .......................................................................................... 30
4
RQT9920
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 5 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Before use
 Joonised võivad tegelikust tootest erineda.
 Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse toimingute tegemist peamiselt
kaugjuhtimispuldiga, ent kui põhiseadmel on samad juhtnupud, siis võite ka neid kasutada.
Komplekti kuuluvad osad
(SU-HTB680)
 1 aktiivne bassikõlar
(SB-HWA680)
Enne kasutamist
 1 põhiseade (kõlar)
Ohutusnõuded
See süsteem (SC-HTB680)
Tarvikud
Kontrollige enne süsteemi kasutamist, et sellega on kaasas kõik komplekti kuuluvad tarvikud.
 2 toitejuhet
 2 kruvi
 2 seinale paigaldamise
kronsteini
Alustamine
 1 infrapunasaatja
(koos patareiga)
(N2QAYC000098)
Kasutamine
 1 kaugjuhtimispult
Teadmiseks
 Tootenumbrid on õiged 2013. aasta detsembri seisuga. Neid võidakse muuta.
 Komplekti kuuluv toitejuhe on ettenähtud kasutamiseks üksnes selle süsteemiga.
 Ärge seda muude seadmetega kasutage. Lisaks ei tohi muude seadmete juhtmeid kasutada selle süsteemiga.
RQT9920
5
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 6 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Juhtseadised
See süsteem (esipaneel)
1
2
3
4
5
Põhiseade
6
7
8
Aktiivne bassikõlar
Ooteoleku/töörežiimi nupp (
)
Puudutage sisselülitatud seadme
lülitamiseks ooteolekusse või vastupidi.
Seade tarbib ka ooteolekus pisut
elektrienergiat.
Süsteemi helitugevuse reguleerimine ( 21)
Sisendallika valimine ( 21)
1
2
3
4
5
6
7
8
Bluetooth®’iga seadme allikaks valimine
( 21)
Lähiväljaside (NFC) puuteala ( 20)
Kaugjuhtimissignaali andur ( 8)
Näidik
WIRELESS LINK tähis ( 19)
Need on puutelülitid: puudutage lihtsalt vastavat tähist. Iga kord, kui lülitit puudutate, kostab piiks.
6
RQT9920
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 7 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
See süsteem (tagapaneel)
Põhiseade
1
5
6
3
4
Enne kasutamist
2
7
6
Aktiivne bassikõlar
1 HDMI AV IN (BD/DVD) pesa ( 10)
2 HDMI AV OUT (TV (ARC)) pesa
(ARC-ühilduv) ( 9, 10)
3 OPTICAL DIGITAL AUDIO IN
(TV) pesa ( 10)
4
5
6
7
Ir SYSTEM pesa ( 11, 12)
USB-port (ainult hoolduseks)
AC IN pesa ( 12)
Aktiivse bassikõlari toitenupp (
19)
I/D SET nuppu kasutatakse üksnes siis, kui põhiseade on aktiivse bassikõlariga paaristamata. (
RQT9920
28)
7
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 8 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Kaugjuhtimispult
 Enne esmakordset kasutamist
Eemaldage isoleerleht A.
1
5
2
INPUT
3
4
SETUP
6
SOUND
7
OK
1 Põhiseadme sisse ja välja lülitamine (
2 Sisendallika valimine ( 21)
3
4
5
6
7
8
 Nööppatarei asendamine
Patarei tüüp: CR2025 (liitiumpatarei)
8
1
21)
2
Seadistusmenüü valimine ( 24)
Helimenüü valimine ( 22)
Bluetooth®’iga seadme allikaks valimine ( 21)
Süsteemi helitugevuse reguleerimine ( 21)
Heliväljundi katkestamine ( 21)
Suvandi valimine ja kinnitamine
 Nööppatarei (+) tähis peab jääma
ülespoole.
 Info kaugjuhtimissignaali anduri kohta
Kaugjuhtimissignaali andur asub põhiseadmel.
 Kasutage kaugjuhtimispulti ettenähtud tööulatuses.
Kaugus: kuni umbes 7 m kaugusel otse seadme ees.
Nurk: umbes 30° vasakule ja paremale.
Lauale paigutamisel
Seinale paigaldamisel
B
B Lauale paigutamisel kasutatav kaugjuhtimissignaali andur
C Seinale paigaldamisel kasutatav kaugjuhtimissignaali andur
8
RQT9920
C
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 9 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Samm 1: Ühendused
Getting started
 Lülitage kõik seadmed enne ühendamist välja ja lugege nende kasutusjuhendeid.
Ühendage toitejuhe alles siis, kui kõik muud juhtmed on ühendatud.
 HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
 Koos ühilduva Panasonicu teleriga kasutamisel toetab HDMI-ühendus VIERA Link “HDAVI Control”
funktsiooni (
25).
 Kasutage ARC-ühilduvaid kiireid HDMI-juhtmeid. HDMI-ühildumatuid juhtmeid ei saa kasutada.
 Soovitav on kasutada Panasonicu HDMI-juhet.
 Infrapunasaatja
 Ärge kasutage infrapunasaatjat, kui põhiseade ei varja teleri kaugjuhtimissignaali andurit. (
14)
Teleriga ühendamine
Ühendus erineb HDMI-pesa tähisest sõltuvalt.
Tähisega “HDMI (ARC)”: Ühendus
Ilma tähiseta “HDMI (ARC)”: Ühendus
 Mis on ARC?
ARC on ingliskeelse mõiste Audio Return Channel ehk audio tagastuskanal akronüüm, mis on tuntud ka nime HDMI ARC all. See viitab
ühele HDMI funktsioonile. Kui ühendate põhiseadme teleril tähisega “HDMI (ARC)” pessa, siis ei ole enam vaja kasutada optilist
digitaalset audiojuhet, mis on tavaliselt vajalik teleri heli kuulamiseks, ning teleri pilti ja heli saab nautida üht HDMI-juhet kasutades.
Enne kasutamist
Kontrollige, et teleri HDMI-pesal on tähis “HDMI (ARC)”.
Ühendage.
Alustamine
Tähisega “HDMI (ARC)”
HDMI IN (ARC)
AV OUT
TV(ARC)
A
A
TV
Ühendage kindlasti
teleri ARC-ühilduvasse
pessa.
(Lugege teleri kasutusjuhendit.)
HDMI cable
RQT9920
9
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 10 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Ilma tähiseta “HDMI (ARC)”
AV OUT
A
HDMI IN
B
OPTICAL OUT
TV
TV(ARC)
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
TV
A
HDMI-juhe
B
Optiline digitaalne audiojuhe
 Sisestage optilise digitaalse audiojuhtme
kasutamisel pistik nõuetekohaselt pessa.
HDMI-ühilduva seadme ühendamine
Saate suunata ühendatud BD-mängija, DVD-mängija, digiboksi vms audiosignaali sellesse süsteemi.
Ettevalmistused
 Ühendage põhiseade teleriga. (
9)
HDMI OUT
AV IN
BD/DVD
A
A
Nt BD-mängija
HDMI-juhe
 HDMI ooteoleku läbilaskevõime
Isegi juhul, kui see süsteem on ooteolekus, saadetakse selle seadme HDMI AV IN pessa ühendatud seadmelt pärit
audio- ja/või videosignaal edasi selle seadme HDMI AV OUT pessa ühendatud telerisse (heli ei väljastata sellest
süsteemist).
 3D-ühilduvus
Ühilduv täiskõrglahutusega 3D-teleri ja BD-mängijaga.
 Läbi põhiseadme saab edastada 3D-ühilduvalt BD-mängijalt pärit 3D-videosignaali täiskõrglahutusega 3D-telerisse.
 Lugege ühendatud HDMI-ühilduva seadme kasutusjuhendit info saamiseks video- ja audiosignaalide
väljastamiseks vajalike sätete kohta.
10
RQT9920
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 11 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
4K ultrakõrglahutusega teleriga ühendamine
Läbi selle süsteemi ei saa edastada 4K-ühilduvalt seadmelt pärit 4K-sisu 4K ultrakõrglahutusega
telerisse. Ent selle seadme saab ühendada 4K ultrakõrglahutusega teleriga 4K-sisu nautimiseks.
Ühendage
mõlemad pistikud
ARC-ühilduvatesse
HDMI-pesadesse.
HDMI IN (ARC)
Teler
HDMI IN (4K)
(4K-ühilduv)
A
Nt BD-mängija
(4K-ühilduv)
HDMI OUT
AV OUT
TV(ARC)
A
HDMI-juhe
Alustamine
A
 Lugege 4K Ultra HD TV (VIERA) ja 4K/60p ühilduva seadme kasutusjuhendeid info saamiseks vajalike
ühenduste, sätete ja 4K-sisu esitamise kohta.
 Sellest süsteemist mitmekanalilise väljundi nautimiseks seadistage ühendatud seadme audioväljund bitivoole.
 Selle süsteemi audiosignaali sisend on kuni 5,1-kanaliline.
Infrapunasaatja kasutamine
Infrapunasaatja ühendusega saab saata selle süsteemi kaugjuhtimissignaali anduri poolt
vastuvõetud infrapunasignaali teleri andurile.
Kasutage teleri kaugjuhtimispulti selle süsteemi kaugjuhtimissignaali anduri tööulatuses.
 Vt lk 8 info saamiseks tööulatuse kohta.
Ühendage pistik põhiseadmel Ir SYSTEM pessa.
Infrapunasaatja
Ir SYSTEM
RQT9920
11
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 12 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Paigutage infrapunasaatja teleri kaugjuhtimissignaali anduri
nägemisulatusse.
 Lugege teleri kasutusjuhendit info saamiseks teleri kaugjuhtimissignaali anduri asukoha kohta.
Suunake teleri kaugjuhtimispult selle süsteemi kaugjuhtimissignaali
andurile teleri töö juhtimiseks.
 Vt lk 8 info saamiseks selle süsteemi kaugjuhtimissignaali anduri asukoha kohta.
 Puhastage kindlasti eelnevalt pind, mille külge teibi kinnitate.
 Teibi eemaldamisel võib pind kahjustuda ja pinnale võib jääda liimi. Kontrollige seetõttu esmalt üle, et teler töötab
nõuetekohaselt, ja kindlustage saatja alles siis teibiga kohale.
 Komplekti kuuluv infrapunasaatja ühildub üksnes Panasonicu teleritega.
 Paigutamisnäide
Põhiseadme tagapaneelile:
Teip (kuulub komplekti)
Teleri kaugjuhtimissignaali andur
Toitejuhtme ühendamine
 Ühendage alles pärast kõikide muude juhtmete ühendamist.
A
B
AC IN
A
A Elektrivõrgu pistikupessa
B Toitejuhe (kuulub komplekti)
 See süsteem tarbib ka väljalülitatult pisut elektrienergiat ( 30). Kui te ei kasuta seda süsteemi kaua
aega, siis ühendage selle toitejuhtme pistik energia kokkuhoiuks elektrivõrgu pistikupesast lahti.
Energia säästmine
Põhiseade on disainitud oma energiatarvet vähendama ja energiat säästma.
 Põhiseade lülitub automaatselt ooteolekusse, kui umbes 20 min jooksul ei sisestata sellesse
signaali ega tehta sellel ühtki toimingut. Vt lk 24 “AUTO POWER DOWN ehk automaatne
väljalülitumine” selle funktsiooni väljalülitamiseks.
12
RQT9920
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 13 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Samm 2: Paigutamine
Ohutusnõuded
Ohutusnõuded
Seadme peab paigaldama professionaal.
Keegi muu peale pädeva paigaldusspetsialisti ei tohi seda seadet paigaldada.
PANASONIC EI VASTUTA VALESTI PAIGALDAMISE VÕI KÄSITSEMISE PÕHJUSTATUD
VARA KAHJUSTUMISE EGA TÕSISTE KEHAVIGASTUSTE (KAASA ARVATUD SURMA
SAAMISE) EEST.
 Põhiseade tuleb paigaldada käesolevas juhendis näidatud viisil.
 Rakendage paigalduskoha konstruktsioonile ja materjalidele vastavaid võtteid.
Ettevaatust!
 Süsteemi tohib kasutada üksnes käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Selle nõude eiramine
võib põhjustada võimendi ja/või kõlari kahjustamist ning seega tuleohtu. Konsulteerige pädeva
hooldustehnikuga, kui seade on saanud kahjustada või kui selle talitlus äkki muutub.
 Põhiseadet ei tohi paigaldada seinale käesolevas juhendis kirjeldatust erinevat meetodit
kasutades.
 Kehavigastuste vältimiseks ei tohi hoida põhiseadet ühe käega, kuna seade võib nii kandes maha kukkuda.
 Kriimustuste ja kahjustuste vältimiseks pange maha pehme riie ja tehke koostetööd selle peal.
Aktiivne bassikõlar
A
B
A
Alustamine
Aktiivset bassikõlarit kandes
Ärge võtke kinni aktiivse bassikõlari
sellest avast.
Sisemised osad võivad kahjustuda.
Hoidke teisaldamisel seetõttu kindlasti kinni
aktiivse bassikõlari põhjast.
B
Raadiohäired
Raadiohäirete vältimiseks tagage allpool näidatud kaugused põhiseadme/aktiivse bassikõlari ja
muude sama raadiosagedust (2,4 GHz sagedusriba) kasutavate elektroonikaseadmete vahel.
D
C
D
Põhiseade/aktiivne bassikõlar
Juhtmeta ruuter, juhtmeta telefon ja
muud elektroonikaseadmed:
umbes 2 m
C
RQT9920
13
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 14 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Paigaldusmeetodi valimine
Valige sobivaim paigaldusmeetod.
Põhiseadme riiulile või lauale
paigutamisel
 Seadke põhiseade tasasele
rõhtsale pinnale.
Lk 15
Põhiseadme seinale
paigaldamisel
 Paigaldage põhiseade
tasasele püstpinnale.
Lk 16
 Põhiseadme teleri ette paigutamisel
Põhiseade võib tõkestada või häirida teleri erinevate andurite (C.A.T.S. (ingl k Contrast Automatic
Tracking System ehk kontrasti automaatse reguleerimise süsteem vastavalt ümbritseva keskkonna
tingimustele) andur, kaugjuhtimisandur jne) ning 3D-prillide saatjate tööd 3D-ühilduval teleril.
 Interferentsi ilmnemisel paigutage põhiseade telerist kaugemale. Kui teler ikka nõuetekohaselt ei
tööta, siis proovige kasutada põhiseadet riiulile või seinale paigaldatult.
 Kui põhiseade varjab teleri kaugjuhtimisandurit
Proovige kasutada teleri kaugjuhtimispulti muu nurga alt. Kui probleem ei lahene, siis saab kasutada
komplekti kuuluvat infrapunasaatjat signaali telerile transleerimiseks. ( 11, 12)
 Paigutage aktiivne bassikõlar rõhtsasse asendisse mõne meetri raadiuses põhiseadmest, nii et selle pealispaneel
on ülespoole suunatud.
 Põhiseadet ja aktiivset bassikõlarit ei tohi panna metallkappi.
 Aktiivse bassikõlari seintele või nurkadele liiga lähedale paigutamine võib põhjustada liigset bassiheli.
Katke seinad ja aknad paksude kardinatega.
 Ebaühtlaste värvide korral ekraanil lülitage teler välja umbes 30 min. Kui probleem ei lahene, siis paigutage
põhiseade ja aktiivne bassikõlar telerist kaugemale.
 Hoidke magnetesemed süsteemist eemal. Magnetkaardid, kellad jms võivad kahjustuda, kui paigutate need
põhiseadmele ja aktiivsele bassikõlarile liiga lähedale.
14
RQT9920
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 15 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Põhiseadme riiulile või lauale paigutamisel
Täiendavalt vajalikud tarvikud (kaubandusvõrgus müügil)
 Kukkumist takistav nöör ..................................................................................................................... x 2
 Kinnitusaasaga kruvid (kukkumist takistava nööri kinnitamiseks)....................................................... x 2
Ohutusnõuded
 Kasutage enam kui 26 kg suurust raskust toetada suutvaid müügilolevaid kruvisid.
 Kasutage enam kui 26 kg raskust toetada suutvat nööri (umbes 1,5 mm läbimõõduga).
Kinnitage nöör põhiseadme külge.
A
A
Alustamine
A
Nöör
Kui nööri on raske läbi aukude lükata, siis proovige teha nii: painutage nöör 2 punktis
(umbes 5 mm ja 10 mm kaugusel otsast) 45° nurga alla (nagu ülal näidatud).
Paigutage põhiseade soovitud asendisse ning kinnitage mõlemad
nöörid riiuli või laua külge.
 Hoolitsege, et nöör ei ole lõtv.
 Ärge toetage põhiseadet teleri ega seina vastu.
B
B Kinnitusaasaga kruvi
 Kinnitage punkti, mis suudab toetada enam kui 26 kg suurust raskust.
 Põhiseadme paigutusest sõltuvalt võib kinnitusaasaga kruvi kinnitamise koht varieeruda.
RQT9920
15
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 16 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Põhiseadme seinale paigaldamisel
Põhiseadme saab komplekti kuuluvaid seinale paigaldamise kronsteine ja muid tarvikuid kasutades
seinale kinnitada. Hoolitsege, et kasutatav kruvi ja sein on piisavalt tugevad vähemalt 26 kg suuruse
raskuse toetamiseks. Kruvid ja muud tarvikud ei kuulu komplekti, kuna nende tüüp ja suurus
varieeruvad paigalduskohast sõltuvalt.
 Vt punkti 3 info saamiseks vajalike kruvide kohta.
 Kinnitage teisese turvameetmena kindlasti ka kukkumist takistav nöör.
Komplekti kuuluvad tarvikud
 2 kruvi
 2 seinale paigaldamise
kronsteini
Täiendavalt vajalikud tarvikud (kaubandusvõrgus müügil)
 Kruvid seinale paigaldamiseks ........................................................................................................... x 2
 Kukkumist takistav nöör ..................................................................................................................... x 2
 Kinnitusaasaga kruvid (kukkumist takistava nööri kinnitamiseks) ...................................................... x 2
 Kasutage enam kui 26 kg raskust toetada suutvat nööri (umbes 1,5 mm läbimõõduga).
Kinnitage nöör põhiseadme külge.
A
A
A
Nöör
Kui nööri on raske läbi aukude lükata, siis proovige teha nii: painutage nöör 2 punktis
(umbes 5 mm ja 10 mm kaugusel otsast) 45° nurga alla (nagu ülal näidatud).
16
RQT9920
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 17 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Kinnitage seinale paigaldamise kronsteinid põhiseadme külge.
Precautions
A
B
A
B
Seinale paigaldamise kronstein (kuulub komplekti)
Kruvi (kuulub komplekti)
Keerake kruvi seina.
 Kasutage allpool antud mõõte kruvikohtade kindlaksmääramiseks seinal.
 Jätke vähemalt 100 mm vaba ruumi põhiseadme kohale, et selle paigaldamiseks oleks piisavalt ruumi.
 Paigaldage põhiseade nii, et selle paremale küljele jääb vähemalt 50 mm vaba ruumi. Vastasel korral ei pääse te puutenuppudele ligi.
 Kasutage kindlasti loodi tagamaks, et mõlemad kruviaugud on üksteise suhtes loodis.
C
D
E
F
G
C
D
E
F
G
Vähemalt 30 mm
Ø 4,0 mm
Ø 7,0 mm kuni Ø 9,4 mm
Sein või tugipost
1,6 mm kuni 2,5 mm
Eestvaade (poolläbipaistev kujutis)
I
H
J
K
L
M
M
H
400 mm
I
275 mm
J
K
27 mm
L
110 mm
M Seinale paigaldamise auk
275 mm
RQT9920
17
Alustamine
B
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 18 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Paigaldage põhiseade kindlalt kruvidele.
TEHKE NII:
ÄRGE NII TEHKE:
 Liigutage kõlarit, nii
et kruvi on selles
asendis.
Kinnitage nöör seina külge.
 Hoolitsege, et nöör ei ole lõtv.
A
B
A
B
Kinnitusaasaga kruvi
Nöör
18
RQT9920
 Sellest asendist
kõlar ilmselt kukuks
vasakule või paremale
liigutamisel.
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 19 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Samm 3: Juhtmeta ühendused
Bluetooth®’i ühendus
Saate Bluetooth®-ühendust kasutades kuulata selle
süsteemi kaudu Bluetooth®’iga audioseadmelt
raadio teel edastatavat heli.
 Lugege Bluetooth®’iga seadme kasutusjuhendit
Ettevalmistused
 Lülitage põhiseade sisse.
Vajutage [
täiendavate ühendamisjuhiste saamiseks.
].
Ettevalmistused
 Lülitage ühendataval seadmel Bluetooth® sisse
ja paigutage see põhiseadme lähedale.
Bluetooth®’i paaristamine
Vajutage [
Ohutusnõuded
Aktiivse bassikõlari
juhtmeta ühendus
], et valida “BLUETOOTH”.
 Kui näidikule ilmub “PAIRING ehk paaristamine”, siis
jätkake punktiga 3.
Aktiivne bassikõlar on sisselülitatud.
Aktiivne bassikõlar on väljalülitatud.
Aktiivne bassikõlar tarbib ka väljalülitatult
pisut elektrienergiat (
).
Kontrollige, et raadiolink
aktiveerub.
]
Valige “SC-HTB680” Bluetooth®’iga
seadme Bluetooth®’i menüüs.
 Kui teil palutakse Bluetooth®’iga seadmel sisestada
parool, siis sisestage “0000”.
 Kui Bluetooth®’iga seade ühendub, siis ilmub
ühendatud seadme nimi mõneks sekundiks selle
seadme näidikule.
 Selle süsteemi juurde saab registreerida kuni 8 seadet.
9nda seadme paaristamisel asendatakse seade,
mida ei ole kõige kauem kasutatud.
Paaristatud Bluetooth®’iga
seadme ühendamine
Vajutage [ ] Bluetooth®’i režiimi
sisenemiseks.
Näidikule ilmub “BLUETOOTH READY ehk
Bluetooth valmis”.
WIRELESS LINK tähis
Põleb punaselt:
Raadiolink on aktiveerimata.
Põleb roheliselt:
Raadiolink on aktiveeritud.
Vilgub roheliselt:
Aktiivne bassikõlar püüab aktiveerida
raadiolinki põhiseadmega.
 Raadiolink aktiveerub, kui sisse on lülitatud nii
põhiseade kui aktiivne bassikõlar.

Valige “SC-HTB680” Bluetooth®’iga
seadme Bluetooth®’i menüüs.
Bluetooth®’iga seadme ühenduse
katkestamine
Hoidke [
] vajutatuna, kuni näidikule ilmub
“BLUETOOTH READY ehk Bluetooth valmis”.
 Kui allikaks valitakse “BLUETOOTH”, siis püüab see
süsteem automaatselt ühenduda viimati ühendatud
Bluetooth®’iga seadmega.
 Bluetooth®’iga seadme ühendus katkestatakse muu
audioallika (nt “TV”) valimisel.
 Süsteem saab olla korraga ühendunud ainult ühe
seadmega.
 Helikvaliteedi muutmiseks vt lk 24 “LINK MODE
ehk lingirežiim”.
RQT9920
19
Alustamine
Aktiivse bassikõlari toitenupp [
Vajutage seda nuppu aktiivse bassikõlari
sisse ja välja lülitamiseks.
Hoidke [ ] vajutatuna, kuni näidikule
ilmub “PAIRING ehk paaristamine”.
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 20 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Ühe puudutusega ühendumine
(lähiväljaside ehk NFC abil
ühendumine)
Ainult Android™-iga NFC-ühilduvatele
Bluetooth®’iga seadmetele
Lihtsalt NFC-ühilduva Bluetooth®’iga seadmega
põhiseadet puudutades saab teha kõik vajalikud
ettevalmistused alates Bluetooth®’iga seadme
registreerimisest kuni ühenduse loomiseni.
Ettevalmistused
1 Sisestage “Panasonic Music Streaming”
otsimiseks Google PlayTM otsinguboksi ja
valige siis “Panasonic Music Streaming”.
2 Käivitage seadmel “Panasonic Music
Streaming”.
– Järgige seadme ekraanile ilmuvaid juhiseid.
– Kasutage alati rakenduse värskeimat versiooni.
Vajutage [ ], et valida
“BLUETOOTH”.
]
Ärge Bluetooth®’iga seadet enne liigutage, kui
kostab piiks, ekraanile ilmub teade või see
reageerib muudmoodi.
Kui kord Bluetooth®’iga seade on reageerinud,
siis võite selle põhiseadme juurest eemaldada.
 Bluetooth®’iga seadme registreerimise ja
ühendumise õnnestumisel ilmub ühendunud
seadme nimi mõneks sekundiks selle
seadme näidikule.
 NFC-puuteala asukoht varieerub ühendatavast
seadmest sõltuvalt. Kui ühendumine ei õnnestu
vaatamata Bluetooth®’iga seadmega
põhiseadme NFC-puuteala puudutamisele,
siis muutke pisut ühendatava seadme asendit.
Olukorda võib parandada ka sihtotstarbelise
“Panasonic Music Streaming” rakenduse
allalaadimine ja käivitamine.
Alustage Bluetooth®’iga
seadmel esitust.
 Muu seadmega põhiseadet puudutades saab Bluetooth®’i


ühendust värskendada. Eelnevalt ühendunud seadme ühendus
katkestatakse automaatselt.
Ühendumisel võib kasutatava seadme tüübist sõltuvalt
esitus automaatselt alata.
Kasutatava seadme tüübist sõltuvalt ei pruugi ühe
puudutusega ühendumine nõuetekohaselt toimida.
20
RQT9920
Kui Panasonicu muud seadmed
reageerivad selle süsteemi puldile, siis
muutke sellel süsteemil ja selle puldil
kaugjuhtimiskoodi.
Ettevalmistused
 Lülitage välja kõik muud Panasonicu
tooted.
 Lülitage põhiseade sisse.

 Lülitage ühendataval seadmel NFC sisse.
 Versioonist 4.1 varasema Androidi puhul on
vajalik Panasonicu muusika voogedastuse
rakenduse “Panasonic Music Streaming”
(saadaval tasuta) installimine.
Hoidke ühendatavat seadet
põhiseadme NFC-puuteala [
vastas. ( 6)
Kaugjuhtimiskood
Et seadistada koodiks “REMOTE 2”
Hoidke [MUTE] ja [OK] korraga üle 4 s
vajutatuna.
Näidikule ilmub “REMOTE ehk
kaugjuhtimiskood 2”.

Et seadistada koodiks “REMOTE 1”
Hoidke [MUTE] ja [
] korraga üle 4 s
vajutatuna.
Näidikule ilmub “REMOTE ehk
kaugjuhtimiskood 1”.
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 21 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Selle süsteemi
kasutamine
Operations
Ettevalmistused

Süsteemi helitugevuse reguleerimine
Vajutage [+ VOL – ].
 Helitugevuse reguleerimise vahemik: 0 kuni 100.
 Lülitage aktiivne bassikõlar sisse.
 Lülitage sisse teler ja/või muu ühendatud seade.  Heliväljundi katkestamine
Vajutage [MUTE].
 Kui heliväljund on katkestatud, siis on näidikul
“MUTE ehk hääletu”.
 Tühistamiseks vajutage nuppu uuesti või reguleerige
helitugevust.
INPUT
SETUP
 Hääletu režiim tühistatakse ka põhiseadme väljalülitamisel.
SOUND
OK
Kui süsteem ei tööta ootuste kohaselt või
kui heli on tavatu, siis võib probleemi
lahendada seadme sätete tehasesätetele
lähtestamine. ( 26)
 Kui teleri kõlaritest väljastatakse heli, siis reguleerige
teleril helitugevus miinimumile.
Vajutage [
] põhiseadme
sisselülitamiseks.
Valige allikas.
Vajutage
Et valida
[INPUT]
]
“BLUETOOTH”
Alustamine
[
 Selle kaugjuhtimispuldiga ei saa juhtida ühendatud
seadmete tööd.

Kui allikaks valitakse
“BLUETOOTH”
Bluetooth®’iga seadmel:
Valige see süsteem ühendunud Bluetooth®’iga
seadmel väljundi sihtkohaks ja alustage
esitust.
Kui allikaks valitakse
“BD/DVD”
Kasutamine

Teleril ja muul ühendatud seadmel:
Valige see süsteem teleril sisendiks ja alustage
selle süsteemiga ühendatud muul seadmel
esitust.
RQT9920
21
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 22 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
3D-heli
Helimenüü
See süsteem tekitab tunde, justnagu heli ja pilt
oleks üks.
 Rakendatava efekti muutmiseks vt
“Helimenüü”. ( paremal)
Näide: 3D-helivälja kujutis
Dolby®
virtuaalne
kõlar
3D-ruumiheliefekt
Selge
režiimi
dialoog
Dolby virtuaalse kõlari efekti
täiendades rakendab
Panasonic omaenda helivälja
kontrollimise tehnoloogiat
helivälja avardamiseks ette-,
taha-, üles- ja allapoole
3D-kujutistega paremini
kokkusobiva sügavuse ja
jõulisusega heli
tekitamiseks.
Spordisaadete
kommentaaride ja
teledraamade heli näib
tulevat telerist, tekitades
tunde, et heli ja pilt on üks.
Lisaks tõuseb dialoog
muudest helidest paremini
esile normaalse
helitugevusega esitusel ja
helitugevuse alandamisel
öiseks vaatamiseks.
üksnes stereorežiimis.
 Dolby virtuaalse kõlari ja 3D-ruumiheliefektide
deaktiveerimiseks valige helirežiimiks “STEREO”.
( paremal)
 3D-ruumiheli ja selge režiimi dialoogi efektide
deaktiveerimiseks vt “3D CLR DIALOG ehk
3D selge dialoog”. ( 23)
RQT9920
Vajutage korduvalt [ , ] sätte
valimiseks ja vajutage siis
[OK].
SOUND
MODE
ehk
helirežiim
STANDARD ehk
standardne:
Sobivaim draamadele ja
komöödiatele.
STADIUM ehk staadion:
Tekitab reaalajas spordiülekannetele realistliku heli.
MUSIC ehk muusika:
Täiustab muusikariistade
ja laulude heli.
CINEMA ehk kino:
Tekitab filmidele
iseloomuliku
kolmemõõtmelise heli.
NEWS ehk uudised:
Uudiste ja spordikommentaaride
heli täiustamiseks.
STEREO:
Mis tahes allika
stereoheliga esitamiseks.
SUBWOOFER
ehk
bassikõlar
Saate reguleerida basside
taset. Süsteem valib
automaatselt sobivaima
sätte esitusallikale tüübile
vastavalt.
LEVEL ehk tase 1
LEVEL ehk tase 2:
2-kanalilise audioallika
vaikesäte.
LEVEL ehk tase 3:
Mitmekanalilise audioallika
vaikesäte.
LEVEL ehk tase 4
Valitud säte püsib süsteemi
mälus ning rakendub iga
kord, kui sama tüüpi allikat
esitate.
DIALOG
ehk
dialoog
Reguleerige dialoogi taset.
LEVEL ehk tase 1
LEVEL ehk tase 2
LEVEL ehk tase 3
LEVEL ehk tase 4
“DIALOG ehk dialoog” ei
ilmu näidikule, kui “3D CLR
DIALOG ehk 3D selge
dialoog” on sättel “OFF
ehk väljas”.
3D-heli
Selle efektiga saab nautida
5,1-kanalilise heli sarnast
ruumiheliefekti.
 Dolby virtuaalse kõlari efekt ei ole sisselülitatud
22
Vajutage korduvalt [SOUND]
heliefekti valimiseks.
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 23 ページ
3D CLR
DIALOG
ehk
3D selge
dialoog
DUAL
AUDIO
ehk
duaalaudio
AGC ehk
võimenduse
automaatkontroll
LOW VOL
MODE ehk
madala
helitugevuse
režiim
Võimendage harmoonilist
bassiefekti.
ON ehk sees
OFF ehk väljas
3D selge režiimi
dialoogifunktsioon tekitab
telerist tulevale sarnase
helivälja ja muudab dialoogi
selgemaks.
ON ehk sees: 3D-ruumiheli,
selge režiimi dialoogi- ja
Dolby virtuaalse kõlari efekt
OFF ehk väljas: Dolby
virtuaalse kõlari efekt.
“ON ehk sees” aktiveerub
uuesti iga kord, kui
põhiseadme sisse lülitate.
Audiovorming
Saate kontrollida aktiivset audiovormingut.
Hoidke [SOUND] üle 4 s vajutatuna.
DOLBY
DIGITAL
Audioallikaks on
Dolby Digital.
DTS
Audioallikaks on DTS.
PCM MULTI
Audioallikaks on lineaarne
impulss-koodmodulatsioon.
PCM
Audioallikaks on
2-kanaliline impulsskoodmodulatsioon.
Võimaldab seadistada
eelistatud audiokanali
puhuks, kui süsteemile
sisestatakse duaalaudiot.
M1: põhiaudio
M2: sekundaarne audio
M1 + M2: põhiaudio +
sekundaarne audio
See efekt toimib üksnes
juhul, kui teleri või pleieri
audioväljundiks on bitivoog
ja heliallikaks on
“Dolby Dual Mono”.
AGC hoiab ära äkilise valju
heli, vähendades
helitugevuse taset
automaatselt liiga kõrge
sisendi puhul.
Sobib telesaadetele, kuna
programmide helitase võib
varieeruda.
ON ehk sees
OFF ehk väljas
Kui heli muutub
ebaloomulikuks, siis
valige “OFF ehk väljas”.
Kasutamine
H.BASS
ehk rasked
bassid
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Võimendage dialoogi
madalal helitugevusel.
ON ehk sees
OFF ehk väljas
Valige “OFF ehk väljas”
selle efekti tühistamiseks,
kui dialoog ei ole loomulik
madalal helitugevusel.
 Vaikesäte on allajoonitud. Kui muud öeldud ei ole, siis
püsib muudetud säte mälus, kuni seda ise jälle muudate.
RQT9920
23
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 24 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Seadistusmenüü
LINK MODE
ehk
lingirežiim
Muutke Bluetooth®ühenduse lingirežiim
ühenduse tüübile vastavaks.
Ühendatud seadme
ühendus tuleb katkestada
(“BLUETOOTH READY
ehk Bluetooth valmis”
ilmub näidikule).
MODE ehk režiim 1:
Prioriteediks on ühenduvus.
MODE ehk režiim 2:
Prioriteediks on helikvaliteet.
VIERA LINK
Lülitage VIERA LINK sisse.
ON ehk sees
OFF ehk väljas
Valige “OFF ehk väljas”, kui
teie HDAVI Controliga
seade ei tööta
nõuetekohaselt koos selle
süsteemiga.
ARC blokeeritakse.
Ühendage optiline digitaalne
audiojuhe. Lülitage kõik
ühendatud seadmed välja
ja pärast sätte muutmist
uuesti sisse.
Vajutage korduvalt [SETUP]
funktsiooni valimiseks.
Vajutage korduvalt [ , ] sätte
valimiseks ja vajutage siis
[OK].
DIMMER
ehk hämardi
Hämardab näidiku 5 s
tegevusetuse järel.
ON ehk sees
OFF ehk väljas
AUTO
POWER
DOWN ehk
automaatne
väljalülitumine
Põhiseade lülitub
automaatselt välja
audiosisendi puudumisel
ja kui te ei kasuta seda
umbes 20 min.
ON ehk sees
OFF ehk väljas
VOL
LIMITATION
ehk
helitugevuse
piirang
Lülitab põhiseadme sisse
helitugevuse sättel 50, kui
enne väljalülitamist oli
helitugevus seadistatud
suuremaks kui 50.
ON ehk sees
OFF ehk väljas
BLUETOOTH
STANDBY
ehk
Bluetooth’i
ooteolek
24
RQT9920
Võimaldab ühendada
paaristatud Bluetooth®’iga
seadme, kui põhiseade on
ooteolekus.
ON ehk sees
OFF ehk väljas
Põhiseade lülitub
automaatselt sisse
paaristatud Bluetooth®’iga
seadme ühendamisel.
 Vaikesäte on allajoonitud. Kui muud öeldud ei ole, siis
püsib muudetud säte mälus, kuni seda ise jälle muudate.
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 25 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Lingitud toimingud teleriga
(VIERA Link “HDAVI ControlTM”)
Mis on VIERA Link “HDAVI
Control”?
Ettevalmistused
1
Kontrollige, et HDMI-ühendus on tehtud.
( 9, 10)
2 Seadistage “HDAVI Control” ühendatud
seadmel (nt teleril).
3 “HDAVI Control” funktsiooni optimaalseks
toimimiseks muutke ühendatud teleril
järgmisi sätteid*1:
 Seadistage see süsteem vaikekõlariteks.*2
 Seadistage see süsteem kõlarivaliku sätteks.
4 Lülitage sisse kõik “HDAVI Control”
ühilduvad seadmed ning valige teleril selle
süsteemi sisend, et “HDAVI Control”
töötaks nõuetekohaselt.
5 Kui HDMI AV IN pessa on ühendatud mõni
seade, siis alustage esitust kontrollimaks,
kas pilt ilmub nõuetekohaselt teleri ekraanile.
Korrake seda protseduuri ühenduse või
sätete muutmisel.
*1 Sätete olemasolu ja funktsioon võib telerist sõltuvalt
varieeruda. Detailse info saamiseks lugege teleri
kasutusjuhendit.
2
* Kui teleril on vaikekõlarite säte VIERA Lingi
seadistatavate elementide all, siis lülitub kõlarivalik
automaatselt sellele süsteemile, kui valite selle
süsteemi vaikekõlariteks.
 VIERA Link “HDAVI Control” on meie väljatöötatud
unikaalne funktsioon, mis põhineb HDMIjuhtfunktsioonidel. HDMI on tööstusharu standard,
mis on tuntud ka kui HDMI CEC (Consumer
Electronics Control). Sellisena ei saa tagada selle
koostalitlust muude tootjate HDMI CEC standardit
toetavate seadmetega.
 See seade toetab “HDAVI Control 5” funktsiooni.
“HDAVI Control 5” on Panasonicu HDAVI
Controliga ühilduvate seadmete standard.
See standard ühildub Panasonicu traditsiooniliste
HDAVI-seadmetega.
 Lugege VIERA Linki toetavate muude tootjate
seadmete kasutusjuhendeid.
Et olla kindel, et heli väljastatakse sellest süsteemist,
lülitage põhiseade sisse teleri kaugjuhtimispuldiga
ning valige VIERA Lingi kõlarite menüüst
kodukinosäte.
Sätete omasolu ja funktsioon võib telerist sõltuvalt
varieeruda.
Detailse info saamiseks lugege teleri kasutusjuhendit.

Kõlarikontroll
Saate teleri menüüs määrata kindlaks, kas heli
väljastatakse sellest süsteemist või teleri kõlaritest.
Kodukino
See süsteem on aktiivne.
 Kui põhiseade on ooteolekus ning VIERA Lingi menüüs
lülitutakse teleri kõlaritelt sellele süsteemile, siis lülitub
põhiseade automaatselt sisse.
 Selle süsteemi helitugevust saab reguleerida teleri puldi
helitugevuse ja heliväljundi katkestamise nuppudega.
 Põhiseadme väljalülitamisel aktiveeruvad
automaatselt teleri kõlarid.
 Audiot väljastatakse automaatselt sellest süsteemist, kui
teler ühildub VIERA Link “HDAVI Control 4” või värskemaga.
TV
Teleri kõlarid on aktiivsed.
 Selle süsteemi helitugevus seatakse miinimumile.

Sisendi automaatne lülitamine
Järgmiste toimingute tegemisel lülitub
põhiseade automaatselt vastavale
allikale:
- esituse alustamisel HDMI-pessa
ühendatud seadmel,*3
- teleril sisendi või kanali muutmisel.
Kasutamine
VIERA Link “HDAVI Control” on mugav
funktsioon, mis võimaldab lingitud
toiminguid selle süsteemi ja Panasonicu
teleri (VIERA) vahel.
Selle funktsiooni kasutamiseks ühendage
seadmed HDMI-juhtmega. Kasutusjuhiste
saamiseks lugege ühendatud seadme
kasutusjuhendit.
Mida saab teha VIERA Link
“HDAVI Control” funktsiooniga?
*3 Kui teleril on kõlariväljund seadistatud sellele
süsteemile, siis lülituvad teler ja põhiseade
automaatselt sisse (sisselülitumislink).

Väljalülitumislink
Teleri väljalülitamisel lülitub ka põhiseade
automaatselt välja. (See funktsioon ei toimi,
kui allikaks on Bluetooth®.)

Audio ja video automaatse
sünkroniseerimise funktsioon
(HDAVI Control 3-le või värskemale)
Seade korrigeerib automaatselt audio ja video
vahelist viivitust, lisades audioväljundile viite, et
võimaldada teil nautida koos pildiga sujuvat audiot.
Viiteinfo seatakse automaatselt, kui teler ühildub VIERA
Link “HDAVI Control 3” või värskemaga ja kui VIERA Link
on sisselülitatud.
RQT9920
25
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 26 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Rikkeotsing
Reference
Kontrollige alltoodut enne hoolduse tellimist.
Kui kahtlete mõne kontrollitava punkti osas või
kui pakutud abinõud ei lahenda probleemi, siis
konsulteerige juhiste saamiseks seadme
müüjaga.
Tehasesätetele lähtestamine
Hoidke sisselülitatud põhiseadmel [
] üle
4 s vajutatuna.
(“RESET ehk lähtestamine” ilmub näidikule
süsteemi lähtestamisel.)
Kui süsteem ei tööta ootuste kohaselt, siis
võib probleemi lahendada sätete
tehasesätetele lähtestamine.
 Süsteemi tehasesätetele lähtestamisel saab
kaugjuhtimiskoodiks jälle “REMOTE 1”.
Kaugjuhtimiskoodi muutmiseks vt lk 20.
Üldine talitlus
Puudub toide.
 Ühendage toitejuhe 10 s lahti, enne kui selle
uuesti ühendate.
 Kui põhiseade lülitub pärast sisselülitamist
viivitamata välja, siis ühendage toitejuhe lahti ja
konsulteerige seadme müüjaga.
 Kui põhiseade ei lülitu sisse teleri
sisselülitamisel (HDAVI Control), siis lülitage
see käsitsi sisse.
 Kui probleem ei lahene, siis vt rikkeotsingu
peatükki “HDMI”.
Kaugjuhtimispult ei tööta nõuetekohaselt.
 Patarei on tühi. Vahetage uue vastu välja.
(
8)
 Isoleerleht võib olla eemaldamata. Eemaldage
see. ( 8)
 Pärast kaugjuhtimispuldi patarei vahetamist võib
olla vaja seadistada uuesti kaugjuhtimiskood.
( 20)
 Kasutage kaugjuhtimispulti määratud
tööulatuses. ( 8)
 Kontrollige järgmiselt, milline
kaugjuhtimissignaali andur töötab:
- Hoidke põhiseadmel [INPUT] üle 4 s vajutatuna.
Näidikule ilmub 4 s “ON TABLE ehk laual” või
“ON WALL ehk seinal”.
- Vt lk 8 “Info kaugjuhtimissignaali anduri kohta”
info saamiseks anduri asukoha kohta.
26
RQT9920
Põhiseade lülitub automaatselt ooteolekusse.
“AUTO POWER DOWN ehk automaatse
väljalülitumise” funktsioon on sisselülitatud.
Põhiseade lülitub automaatselt ooteolekusse
signaalisisendi puudumisel ja kui umbes
20 min jooksul ei tehta ühtki toimingut.
Vt lk 24 selle funktsiooni väljalülitamiseks.
Põhiseade lülitub välja kõlarikontrolli
funktsiooniga teleri kõlarite valimisel.
See on normaalne VIERA Lingi (HDAVI Control 4
või värskem) kasutamisel. Lugege teleri
kasutusjuhendit detailse info saamiseks selle
energiasäästufunktsiooni kohta. ( 25)
Põhiseadme lülitid ei tööta.
[
], [– VOL +], [INPUT] ja [ ] põhiseadmel
on puutenupud. Puudutage neid sõrmega.
Need ei pruugi töötada sõrmeküüne või
kinnastatud käega puudutades.
HDMI
Süsteem ei tööta nõuetekohaselt.
HDMI-juhtme valesse pessa (HDMI AV IN või
HDMI AV OUT) ühendamisel ei tööta süsteem
nõuetekohaselt. Lülitage põhiseade välja,
ühendage toitejuhe lahti ja ühendage HDMI-juhe
(-juhtmed) uuesti. (
9, 10)
VIERA Lingi toimingud ei tööta enam
nõuetekohaselt.
 Kontrollige VIERA Lingi sätet ühendatud seadmetel.
- Lülitage VIERA Link sisse ühendatud seadmetel.
- Valige teleri VIERA Lingi menüüs kõlariteks see
süsteem.
 Ega te ei ole lülitanud VIERA Lingi sätteid välja?
( 24)
 Pärast HDMI-ühenduste muutmist, elektrikatkestust
või toitejuhtme lahtiühendamist ei pruugi VIERA Link
enam nõuetekohaselt töötada.
- Lülitage sisse kõik seadmed, mis on ühendatud
teleriga HDMI-juhet kasutades, ja lülitage siis teler
sisse.
- Lülitage teleril VIERA Link esmalt välja ja siis
uuesti sisse. Detailse info saamiseks lugege teleri
kasutusjuhendit.
- Kui põhiseade on teleriga ühendatud HDMI-juhet
kasutades, siis lülitage teler sisse ning ühendage
põhiseadme toitejuhe esmalt lahti ja siis uuesti.
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
HDMI-ühenduse kasutamisel ei ole audio
esimeste sekundite jooksul kuulda.
Nii võib juhtuda DVD-Video peatüki esitusel.
Lülitage ühendatud seadmel digitaalne
audioväljund “Bitivoolt” “PCM ehk impulsskoodmodulatsioonile”.
Muu kaubamärgi HDMI-ühilduva seadme
kasutamisel reageerib põhiseade
soovimatult.
HDAVI Controli käsud võivad seadme
kaubamärgist sõltuvalt kasutada erinevat signaali.
Lülitage sel juhul VIERA Link välja. ( 24)
Põhiseadme sisse või välja lülitamisel
blokeeruvad ajutiselt audio ja video.
See on normaalne, et põhiseadme sisse või välja
lülitamisel audio ja video ajutiselt blokeeruvad.
See ei ole talitlushäire. Nii võib juhtuda, kui HDMI
kaudu ühendatud seade ei toeta Panasonicu
VIERA Linki (HDAVI Control 3 või värskem).
Bluetooth®
Seadmeid ei saa paaristada.
Kontrollige Bluetooth®’iga seadme olekut.
Seadet ei saa ühendada.
 Seadme paaristamine ebaõnnestus või selle
registreering on asendatud. Proovige seadet
uuesti paaristada. ( 19)
 Süsteem võib olla juba ühendunud muu
seadmega. Katkestage muu seadme ühendus
ja proovige soovitud seadet uuesti paaristada.
Seade on ühendunud, ent selle audio ei ole
läbi süsteemi kuulda.
Osadel sisseehitatud Bluetooth®’iga seadmetel
tuleb audioväljund käsitsi sättele “SC-HTB680”
seada. Lugege detailse info saamiseks seadme
kasutusjuhendit.
Heli katkeb.
 Seade asub väljaspool 10 m sideulatust.
Paigutage Bluetooth®’iga seade
põhiseadmele lähemale.
 Eemaldage takistused põhiseadme ja
ühendunud seadme vahelt.
 Muud 2,4 GHz sagedusriba kasutavad
seadmed (juhtmeta ruuter, mikrolaineahi,
juhtmeta telefon jms) põhjustavad häireid.
Paigutage Bluetooth®’iga seade põhiseadmele
lähemale ja muudest seadmetest kaugemale.
 Valige “MODE 1” stabiilse side
kindlustamiseks. ( 24)
Ühe puudutusega ühendumine (NFC)
ei toimi.
Hoolitsege, et põhiseade ja ühendatava seadme
NFC-funktsioon on sisselülitatud. ( 20)
Heli
Puudub heli (või pilt).
 Taastage heliväljund. ( 21)
 Kontrollige ühendusi muude seadmetega.
( 9, 10)
 Hoolitsege, et vastuvõetav audiosignaal ühildub
selle süsteemiga. ( 30)
 Lülitage süsteem välja ja uuesti sisse.
 Kui põhiseade on ühendatud teleriga ainult
HDMI-juhet kasutades, siis kontrollige, et teleri
HDMI-pesal on tähis “HDMI (ARC)”.
Kui pole, siis ühendage ka optilise digitaalse
audiojuhtmega. ( 9, 10)
 Kui Panasonicu teleriga ühendatud põhiseade
lülitatakse sisse puldiga või põhiseadmel
olevast puutenupust, siis ei pruugita heli sellest
süsteemist väljastada. Lülitage sel juhul
põhiseade sisse teleri kaugjuhtimispuldiga.
( 25)
 Kui ühendused on nõuetekohased, siis võib
probleem peituda juhtmetes. Ühendage uuesti
uusi juhtmeid kasutades.
 Kontrollige ühendatud seadmel audioväljundi
sätteid.
Duaalaudiot ei saa lülitada põhiaudiolt
sekundaaraudiole.
Kui ühendatud seadmelt sisestatavaks audioks ei
ole “Dolby Dual Mono” või selle väljundsätteks ei
ole “Bitivoog”, siis ei saa sellel süsteemil sätet
muuta.
Muutke sätet ühendatud seadmel.
Helitugevus on põhiseadme sisselülitamisel
alandatud.
“VOL LIMITATION ehk helitugevuse piirang”
on sisselülitatud.
Kui põhiseadmel on helitugevus seadistatud
suuremaks kui 50 ja põhiseade lülitatakse
välja, siis alandab põhiseade uuesti
sisselülitamisel helitugevuse automaatselt
sättele 50. ( 24)
Dialoog on liiga pealetükkiv või ei kõla
loomulikult.
Sellel süsteemil on funktsioon dialoogi
esiletõstmiseks madalal helitugevusel. ( 23)
RQT9920
27
Teadmiseks
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 27 ページ
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 28 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Puudub heli.
Põhiseade lülitub automaatselt välja.
(Kui põhiseade tuvastab probleemi, siis
aktiveerub ohutussüsteem ning põhiseade
lülitub automaatselt ooteolekusse.)
 Võimendi tööd takistab probleem.
 Ega helitugevus ei ole äärmiselt kõrge?
Kui on, siis alandage helitugevust.
 Ega süsteem ei asu äärmiselt kuumas kohas?
Kui asub, siis paigutage süsteem
jahedamasse kohta, oodake pisut ja
proovige seda siis uuesti sisse lülitada.
Kui probleem ei lahene, siis kontrollige kuva,
lülitage süsteem välja, ühendage toitejuhe
lahti ja konsulteerige seadme müüjaga.
Märkige kindlasti kuvatav veateade üles
ja andke see seadme müüjale.
Põhiseadme kuvad
“F61”
 Süsteemi võimendi töös esineb probleem.
 Ühendage toitejuhe lahti ja konsulteerige
seadme müüjaga.
“F70 HDMI”
 Kontrollige HDMI-ühendust.
 Lülitage põhiseade välja ja siis uuesti sisse.
 Ühendage HDMI-juhe lahti.
“F76”
 Esineb toiteprobleem.
 Ühendage toitejuhe lahti ja konsulteerige
seadme müüjaga.
Aktiivne bassikõlar
Puudub toide.
Kontrollige, et aktiivse bassikõlari toitejuhe on
nõuetekohaselt ühendatud.
Bassikõlar lülitub pärast sisselülitamist
viivitamata välja.
Ühendage toitejuhe lahti ja konsulteerige
seadme müüjaga.
Bassikõlar ei väljasta heli.
 Kontrollige, et aktiivne bassikõlar on sisselülitatud.
 Kontrollige, et WIRELESS LINK tähis põleb
roheliselt. ( 19)
WIRELESS LINK tähis põleb punaselt.
 Põhiseadme ja aktiivse bassikõlari vahel puudub
ühendus.
- Kontrollige, et põhiseade on sisselülitatud.
- Lülitage aktiivne bassikõlar välja ja siis uuesti
sisse. Või lülitage aktiivne bassikõlar välja,
ühendage toitejuhe esmalt lahti ja siis uuesti.
 Aktiivne bassikõlar ja põhiseade võivad olla
nõuetekohaselt paaristamata. Proovige teha nii
(juhtmeta süsteemi paaristamine):
1 Lülitage põhiseade ja aktiivne bassikõlar
sisse.
2 Hoidke aktiivse bassikõlari tagapaneelil
[ID SET] üle 3 s vajutatuna.
(WIRELESS LINK tähis vilgub
punaselt.)
3 Hoidke kaugjuhtimispuldil [INPUT]
vajutatuna ning hoidke samal ajal
põhiseadmel [VOL +] üle 4 s puudutatuna.
(Näidikule ilmub “SUBWOOFER PAIRING
ehk bassikõlari paaristamine”.)
 Kui juhtmeta süsteemi paaristamine õnnestub,
siis ilmub 2 s näidikule “PAIRED ehk paaristatud”
ning WIRELESS LINK tähis süttib roheliselt põlema.
4 Lülitage põhiseade välja ja sisse.
Kui probleem ei lahene, siis konsulteerige
seadme müüjaga.
28
RQT9920
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Info Bluetooth®’i kohta
Panasonic ei vastuta raadio teel
edastamisega kaasneva andmete
kompromiteerimise ohu eest.

Kasutatav sagedusriba
See süsteem kasutab 2,4 GHz sagedusriba.

Certification of this device
 See süsteem vastab sageduspiirangutele ja on
sagedusseaduste kohaselt sertifitseeritud.
See ei vaja seega raadioluba.
 Järgmised tegevused on osades riikides
seadusega karistatavad:
- seadme koost lahti võtmine või
muutmine,
- andmesildi eemaldamine.

Kasutuspiirangud
 Raadio teel edastust ja/või kasutamist koos
kõikide Bluetooth®’iga seadmetega ei saa
tagada.
 Kõik seadmed peavad vastama
Bluetooth SIG Inc standarditele.
 Tehnilistest andmetest ja sätetest sõltuvalt ei
pruugi seade ühenduda ning mõned
toimingud võivad erineda.
 See süsteem toetab Bluetooth®’i
turbefunktsioone. Kasutuskeskkonnast
ja/või sätetest sõltuvalt ei pruugi sellega
olla tagatud piisav turvalisus. Olge ettevaatlik
sellele süsteemile raadio teel andmeid edastades.
 Süsteemiga ei saa andmeid Bluetooth®’iga
seadmele edastada.

Kasutusulatus
Kasutage seadet kuni 10 m raadiuses.
Keskkond, takistused ja häired võivad
kasutusulatust vähendada.

Häired muudelt seadmetelt
 Süsteem ei pruugi interferentsi tõttu
nõuetekohaselt töötada ning esineda võib
probleeme nagu müra ja heli katkemine, kui
põhiseade on liiga lähedal teistele
Bluetooth®’iga või 2,4 GHz sagedusriba
kasutavatele seadmetele.
 Kui lähedase raadiojaama vms raadiolained
on liiga tugevad, siis ei pruugi süsteem
nõuetekohaselt töötada.

Seadme hooldus

Puhastage süsteemi pehme kuiva
riidega.
 Tehke nii raskesti eemaldatava mustuse
korral: niisutage riiet veega, väänake hoolikalt
kuivaks, eemaldage mustus ja kuivatage
pinnad kuiva riidega.
 Puhastage kõlareid peenekoelise riidega.
 Ärge kasutage pabersalvrätte ega muid
ebemeid anda võivaid materjale (rätikud jne).
Väikesed ebemed võivad jääda kinni
kõlarikattesse.
 Süsteemi puhastamiseks ei tohi kasutada
alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
 Lugege enne keemiliselt töödeldud lapi
kasutamist hoolikalt selle kasutusjuhiseid.

Süsteemi kõrvaldamine või
ära andmine
Süsteemi põhiseadmesse võivad olla
salvestatud kasutajasätted. Kui kavatsete
põhiseadme kasutuselt kõrvaldada või
kellelegi teisele anda, siis lähtestage esmalt
kõik sätted tehasesätetele kasutajasätete
kustutamiseks. ( 26, “Tehasesätetele
lähtestamine”). Põhiseadme mällu võib olla
salvestatud kasutusajalugu.
Litsentsid
Toodetud firma Dolby Laboratories litsentsi alusel.
Dolby, Pro Logic ja topelt-D sümbol on firma Dolby
Laboratories kaubamärgid.
Toodetud litsentside alusel, mis on saadud USA patentidele
numbritega 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ning muudele
USAs ja ülejäänud maailmas väljastatud või taotlemisel
olevatele patentidele. DTS, selle sümbol ning DTS ja sümbol
koos on DTS Inc registreeritud kaubamärgid ning DTS Digital
Surround ja DTSi logod on DTS Inc kaubamärgid. Toode
sisaldab tarkvara. © DTS Inc. Kõik õigused kaitstud.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface on
HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid USAs ja teistes riikides.
HDAVI Control™ on Panasonic Corporationi kaubamärk.
Bluetooth®’i sõnamärk ja logod kuuluvad firmale Bluetooth SIG
Inc ning Panasonic Corporation kasutab neid märke litsentsi
alusel. Muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende
vastavatele omanikele.
Google Play ja Android on Google Inc kaubamärgid.
Teadmiseks
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 29 ページ
Kavandatud kasutus
 See süsteem on ettenähtud üksnes
tavaliseks üldiseks kasutamiseks.
 Ärge kasutage süsteemi raadiohäirete
suhtes tundlike seadmete lähedal ega
raadiohäirete suhtes tundlikus keskkonnas
(nt lennujaamad, haiglad, laborid jne).
RQT9920
29
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 30 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
Tehnilised andmed
VÕIMENDI
Ruutkeskmine väljundvõimsus: Dolby Digital
režiim
Esikanalid (vasak ja parem)
70 W kanali kohta (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Keskkanal
70 W kanali kohta (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Bassikõlari kanal
140 W kanali kohta (8 Ω), 100 Hz, 10% THD
Dolby Digital režiimi ruutkeskmine
koguvõimsus
350 W
ÜLDIST
Energiatarve
Põhiseade
36 W
Aktiivne bassikõlar
23 W
Ooteolekus
Põhiseade*1
Kui Bluetooth’i ooteolek on väljalülitatud
Umbes 0,48 W
Kui Bluetooth’i ooteolek on sisselülitatud
Umbes 3 W
ÜHENDUSPESAD
HDAVI Control
See seade toetab “HDAVI Control 5” funktsiooni.
HDMI AV sisend (BD/DVD)
1
Sisendpesa
A-tüüpi (19-kontaktiline)
HDMI AV väljund (TV (ARC))
1
Väljundpesa
A-tüüpi (19-kontaktiline)
Digitaalne audiosisend (TV)
Optiline digitaalne sisend
Optiline pesa
Diskreetimissagedus
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
88,2 kHz, 96 kHz (ainult LPCM)
Audiovorming
LPCM, Dolby Digital, DTS Digital Surround
Infrapunasaatja
Pesa tüüp
3,5 mm pesa
USB-port
Ainult hoolduseks.
Aktiivne bassikõlar
Väljalülitatult
Umbes 0,25 W
Aktiveerimata raadiolingiga
Umbes 1,3 W
Toide
Vahelduvpinge 220-240 V, 50 Hz
Mõõdud (LxKxS)
Põhiseade
Lauale paigutatult
950 mm x 53 mm x 110 mm
Seinale paigaldatult
950 mm x 110 mm x 57 mm
Aktiivne bassikõlar
180 mm x 408 mm x 306 mm
Kaal
Põhiseade
Lauale paigutatult
Umbes 2,6 kg
Seinale paigaldatult
Umbes 2,7 kg
Aktiivne bassikõlar
Umbes 5,0 kg
Töötemperatuur
0°C kuni +40°C
Tööniiskus
20-80% suhteline õhuniiskus
(ilma kondensaadita)
*1 Kui muud ühendatud seadmed on väljalülitatud.
30
RQT9920
SC-HTB680EG_RQT9920-H.book 31 ページ
2014年3月5日 水曜日 午前10時39分
KÕLARID
Esikõlarid (sisseehitatud)
Täisvahemik
6,5 cm koonusetüüpi x1/kanal
Keskkõlar (sisseehitatud)
Täisvahemik
6,5 cm koonusetüüpi x1
Aktiivne bassikõlar
Madalsagedusvaljuhääldi
16 cm koonusetüüpi x1
RAADIOSÜSTEEM
Raadiomoodul
Sageduspiirkond
2,40335 GHz kuni 2,47735 GHz
Kanalite arv
38
BLUETOOTH®
Bluetooth®-süsteemi spetsifikatsioon
Bluetooth®’i versioon 3.0
Raadioseadme liigitus
Klass 2
Toetatud profiilid
A2DP
Talitlussagedus
2,4 GHz sagedusriba FH-SS
Töökaugus
10 m otsenähtavuse puhul
 Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma teatamata.
 Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
 Harmooniliste summaarset moonutustegurit (THD)
Teadmiseks
on mõõdetud digitaalse spektrianalüsaatoriga.
RQT9920
31
SC-HTB680EG_RQT9920-H_fin.book
RQT9920
94 ページ 2014年3月4日 火曜日 午後7時12分
SC-HTB680EG_RQT9920-H_fin.book
95 ページ 2014年3月4日 火曜日 午後7時12分
RQT9920
SC-HTB680EG_RQT9920-H_fin.book
96 ページ 2014年3月4日 火曜日 午後7時12分
EU
Tootja:
Euroopasse importija:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
Panasonic Corporation 2014
RQT9920-1H
F0114SB1034
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement