Panasonic SCHTB885EG Operating instructions

Panasonic SCHTB885EG Operating instructions
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
1 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Zestaw audio do kina domowego
Sestava pro domácí kino
Nr Modelu / Model č. SC-HTB885
Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i
zachować instrukcję obsługi do wglądu.
Dotyczy instrukcji instalacji
Instalację powinien przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany specjalista. (> 13 do 18)
Przed rozpoczęciem prac należy się starannie zapoznać z instrukcją instalacji oraz instrukcją obsługi w celu
zapewnienia prawidłowej instalacji.
(Należy zachować tę instrukcję. Może ona być potrzebna podczas konserwacji lub przemieszczania urządzenia.)
Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.
Ohledně návodu k instalaci
Instalační práce musí být provedeny kvalifikovaným instalatérským odborníkem. (> 43 až 48)
Před zahájením práce si pečlivě přečtěte tento Návod k instalaci a Návod k použití, abyste zajistili, že instalace bude
provedena správně.
(Uschovejte tento návod. Mohli byste jej potřebovat při údržbě nebo při manipulaci se strojem.)
EG
RQT0A15-1R
2015/03/18
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
2 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEżENIE
Urządzenie
≥ W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem
lub uszkodzenia urządzenia:
j Nie wolno wystawiać tego urządzenia na działanie
deszczu, wilgoci, oblanie lub opryskanie wodą.
j Na urządzeniu nie wolno ustawiać przedmiotów
zawierających ciecz, takich jak wazony.
j Należy korzystać wyłącznie z zalecanych
akcesoriów.
j Nie wolno zdejmować pokryw urządzenia.
j Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia.
Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu
serwisowi.
≥ W celu zapobiegania zranieniom to urządzenie musi
zostać pewnie przymocowane do ściany, zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji instalacji.
Przewód zasilający AC
≥ W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem
lub uszkodzenia urządzenia:
j Należy upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada
wartości umieszczonej na tabliczce znamionowej
urządzenia.
j Należy dokładnie podłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazdka sieciowego.
j Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, zginać,
ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
j Nie wolno obsługiwać wtyczki wilgotnymi rękoma.
j Podczas odłączania zasilania należy trzymać za
wtyczkę.
j Nie wolno korzystać z uszkodzonej wtyczki lub
gniazdka sieciowego.
≥ Wtyczka przewodu zasilającego jest elementem
odcinającym zasilanie.
Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby
możliwe było natychmiastowe odłączenie wtyczki od
gniazdka sieciowego.
Bateria pastylkowa (litowa)
≥ Stwarza ryzyko pożaru, wybuchu i poparzenia. Nie
wolno jej powtórnie ładować, rozmontowywać,
podgrzewać do temperatury powyżej 60 oC, ani
dziurawić.
≥ Baterie pastylkowe należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci. Nigdy nie wolno wkładać baterii
pastylkowej do ust. W przypadku połknięcia należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Małe elementy
≥ Wkręty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
aby uniknąć przypadkowego połknięcia.
≥ Taśmę samoprzylepną należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci, aby uniknąć połknięcia.
≥ Baterię pastylkową należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci, aby uniknąć połknięcia.
2
RQT0A15
UWAGA
Urządzenie
≥ Na urządzeniu nie wolno umieszczać źródeł otwartego
ognia, takich jak zapalone świece.
≥ Urządzenie może odbierać zakłócenia powodowane
korzystaniem z telefonów komórkowych. Jeżeli
wystąpią takie zakłócenia należy zwiększyć odległość
między urządzeniem, a telefonem komórkowym.
≥ To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w
klimacie umiarkowanym.
≥ Tabliczka znamionowa produktu jest umieszczona na
spodzie obudowy urządzenia.
Lokalizacja
≥ Urządzenie należy umieścić na równej powierzchni.
≥ W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem
lub uszkodzenia urządzenia:
j Nie należy instalować lub umieszczać tego
urządzenia wewnątrz witryny, zabudowanej szafki lub
w innej zamkniętej przestrzeni. Należy upewnić się,
że urządzenie jest dobrze wentylowane.
j Otworów wentylacyjnych urządzenia nie należy
zasłaniać czasopismami, obrusami, zasłonami itp.
obiektami.
j Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, wysokiej
temperatury, wysokiej wilgotności oraz nadmiernych
wibracji.
Bateria pastylkowa (litowa)
≥ Istnieje ryzyko eksplozji, jeżeli bateria zostanie
wymieniona nieprawidłowo. Należy wymieniać
wyłącznie na baterie typu zalecanego przez
producenta.
≥ Należy pamiętać o zachowaniu właściwiej polaryzacji.
≥ Niewłaściwe postępowanie z bateriami może
spowodować wyciek elektrolitu i może wywołać pożar.
j Baterie należy wyjąć, jeżeli planowane jest
nieużywanie pilota zdalnego sterowania przez
dłuższy czas. Należy je przechowywać w chłodnym,
ciemnym miejscu.
j Baterii nie wolno podgrzewać, ani wrzucać do ognia.
j Baterii nie wolno pozostawiać w samochodzie,
wystawionych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, przy zamkniętych drzwiach i oknach
pojazdu.
≥ W przypadku pozbywania się zużytych baterii należy
skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą
urządzenia w celu ustalenia właściwego sposobu ich
utylizacji.
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
3 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń i baterii
Obowiązujące wyłącznie w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach z systemami recyklingu
Przedstawiony obok symbol, umieszczony na produktach, opakowaniach i/lub
dołączonych dokumentach oznacza, że tak oznakowanych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych nie wolno, po zakończeniu eksploatacji, wyrzucać razem z
odpadami z gospodarstw domowych.
Takie produkty i baterie należy oddać w odpowiednim punkcie zbiórki urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Poprzez prawidłową utylizację tych wyrobów użytkownik pomaga w zachowaniu
cennych zasobów i zapobiega ewentualnym negatywnym skutkom dla zdrowia
ludzkiego i środowiska naturalnego.
Aby uzyskac więcej informacji dotyczących odbioru i recyklingu urządzeń należy
skontaktowac się z władzami lokalnymi.
Niezgodne z obowiązującymi przepisami pozbywanie się tego rodzaju odpadów
zgodnie z obowiązującym prawem może podlegać karze.
Uwaga na temat symbolu baterii (oznaczenie literowe poniżej):
Ten symbol może występować w połączeniu z symbolem chemicznym. W takim
przypadku podlega on wymaganiom stawianym przez Dyrektywę dotyczącą
odpadów chemicznych.
Deklaracja zgodności (DoC)
Niniejszym “Panasonic Corporation” deklaruje, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi właściwymi
przepisami Dyrektywy 1999/5/EC.
Klienci mogą pobrać kopię oryginału Deklaracji zgodności (DoC) naszych produktów R&TTE (RTV) z naszego serwera DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt z autoryzowanym przedstawicielstwem: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
Ten produkt jest przeznaczony dla użytkowników indywidualnych (Kategoria 3).
RQT0A15
3
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
POLSKI
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
4 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Spis treści
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa................................................................... 2
Przed rozpoczęciem użytkowania
Dołączone elementy ......................................................................................... 5
Komponenty systemu audio (SC-HTB885) .........................................................................5
Akcesoria .............................................................................................................................5
Rozmieszczenie elementów............................................................................. 6
System audio (przód) ..........................................................................................................6
System audio (tył) ................................................................................................................7
Pilot zdalnego sterowania ....................................................................................................8
Informacje wstępne
Krok 1 Podłączenia.......................................................................................... 9
Podłączenie do telewizora ...................................................................................................9
Podłączanie do urządzenia kompatybilnego z HDMI ........................................................10
Korzystanie z funkcji IR Blaster .........................................................................................11
Podłączanie przewodu zasilającego AC ............................................................................12
Krok 2 Lokalizacja ......................................................................................... 13
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ............................................................................13
Aktywny subwoofer ............................................................................................................13
Interferencje urządzeń bezprzewodowych ........................................................................13
Wybór typu lokalizacji ........................................................................................................14
Instalacja głównego urządzenia na półce lub na stole ......................................................15
Mocowanie głównego urządzenia do ściany .....................................................................16
Krok 3 Podłączenia bezprzewodowe ........................................................... 19
Bezprzewodowe podłączenie aktywnego subwoofera ......................................................19
Podłączenie Bluetooth® .....................................................................................................19
Kodowanie pilota zdalnego sterowania ........................................................20
Obsługa
Korzystanie z system audio ...........................................................................21
Dźwięk 3D ........................................................................................................22
Menu dźwięku .................................................................................................22
Formaty dźwięku ...............................................................................................................23
Menu konfiguracji ...........................................................................................24
Wspólna obsługa z telewizorem (VIERA Link „HDAVI ControlTM”) ............ 25
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów ...........................................................................26
Informacje na temat Bluetooth® ....................................................................29
Konserwacja urządzenia ................................................................................29
Licencje ...........................................................................................................29
Dane techniczne ............................................................................................. 30
4
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
5 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Przed rozpoczęciem użytkowania
≥ Wygląd urządzenia może różnić się od przedstawionego na ilustracjach.
≥ W niniejszej instrukcji obsługa opisana została głównie w oparciu o korzystanie z pilota, ale
można ją również prowadzić za pomocą przycisków dostępnych na obudowie urządzenia.
Dołączone elementy
∏ 1 aktywny subwoofer
(SB-HWA880)
Przed rozpoczęciem
użytkowania
∏ 1 główne urządzenie
(głośnik)
(SU-HTB885)
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
Komponenty systemu audio (SC-HTB885)
Akcesoria
Przed rozpoczęciem korzystania z systemu sprawdź dołączone akcesoria.
∏ 1 IR Blaster
∏ 2 przewody zasilające
∏ 2 śruby
∏ 2 uchwyty do mocowania
na ścianie
Informacje wstępne
∏ 1 Pilot zdalnego
sterowania (z bateriami)
(N2QAYC000109)
Obsługa
Informacje dodatkowe
≥ Oznaczenia produktów są zgodne ze stanem na styczeń 2015 r. Mogą one ulegać zmianom.
≥ Dołączony przewód zasilając AC jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania z tym systemem.
Nie należy stosować go do zasilania innych urządzeń. Jednocześnie nie należy korzystać z przewodów zasilających
pochodzących od innych urządzeń.
RQT0A15
5
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
6 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Rozmieszczenie elementów
System audio (przód)
1
2
3
4
5
Główne urządzenie
7
6
8
9
Aktywny subwoofer
1
2
Pole dotyku NFC (> 20)
Wyłącznik zasilania (Í/I)
Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
W stanie oczekiwania urządzenie nadal stale
pobiera niewielką ilość prądu.
Regulacja głośności tego systemu (> 21)
Wybór źródła sygnału (> 21)
„TV” --# „BD/DVD” --# „AUX”
^-----„BLUETOOTH”(------}
3
4
5
6
7
8
9
Wybór urządzenia Bluetooth® jako źródła
(> 21)
Czujnik zdalnego sterowania w układzie z
ustawieniem na stoliku (> 8)
Czujnik zdalnego sterowania w układzie z
zawieszeniem na ścianie (> 8)
Wyświetlacz
Kontrolka połączenia bezprzewodowego
WIRELESS LINK (> 19)
§ Te przyciski reagują na dotyk. Po każdym dotknięciu przycisku urządzenie emituje sygnał potwierdzający.
6
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
7 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
System audio (tył)
Główne urządzenie
4
Lewa strona
Prawa strona
2
5
6
3
Przed rozpoczęciem
użytkowania
1
7
8
7
Aktywny subwoofer
1
2
3
4
Złącze HDMI AV OUT (TV (ARC))
(kompatybilne z ARC) (> 9, 10)
Złącze HDMI AV IN (AUX (HDMI 2)) (> 10)
Złącze HDMI AV IN (BD/DVD (HDMI 1))
(> 10)
Gniazdo USB (tylko do celów serwisowych)
5
6
7
8
OPTICAL DIGITAL AUDIO IN złącze (TV)
(> 10)
Złącze Ir SYSTEM (> 11, 12)
Złącze AC IN (> 12)
Przycisk włączania/wyłączania aktywnego
subwoofera (> 19)
§ Przycisk I/D SET jest używany tylko wówczas, gdy główne urządzenie nie jest sparowane z aktywnym
subwooferem. (> 28)
RQT0A15
7
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
8 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Pilot zdalnego sterowania
∫ Przed pierwszym użyciem
Usuń podkładkę izolacyjną A.
1
5
2
INPUT
3
4
SETUP
6
SOUND
MUSIC
7

OK

∫ Sposób wymiany baterii pastylkowej
Typ baterii: CR2025 (litowa)
8

1
Włączanie/wyłączanie głównego urządzenia
(> 21)
Wybór źródła sygnału (> 21)
„TV” --# „BD/DVD” --# „AUX”
^-----„BLUETOOTH”(------}
Wybór menu konfiguracji (> 24)
Wybór menu dźwięku (> 22)
Wybór urządzenia Bluetooth® jako źródła
sygnału wejściowego (> 21)
Regulacja głośności tego systemu (> 21)
Wyciszanie dźwięku (> 21)
Wybór i potwierdzanie wyboru opcji
2
3
4
5
6
7
8

≥ Baterię pastylkową należy wkładać z
symbolem (i) skierowanym do góry.
∫ Informacja na temat czujnika odbiornika zdalnego sterowania
Czujnik odbiornika zdalnego sterowania jest umieszczony na obudowie głównego urządzenia.
≥Z pilota należy korzystać w zakresie obszaru obsługi.
Odległość: Do 7 m bezpośrednio na wprost urządzenia
Kąt: Około 30o w lewo i w prawo
W przypadku instalacji na półce
W przypadku instalacji na ścianie

B Czujnik odbiornika zdalnego sterowania wykorzystywany w instalacji stolikowej
C Czujnik odbiornika zdalnego sterowania wykorzystywany w instalacji na ścianie
8
RQT0A15

SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
9 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Informacje wstępne
Krok 1 Podłączenia
≥Przed podłączeniem wyłącz wszystkie komponenty i zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami obsługi.
Nie podłączaj przewodu zasilającego do czasu wykonania wszelkich innych podłączeń.
∫ HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
≥ Podłączenie HDMI obsługuje funkcje VIERA Link „HDAVI Control” (> 25), przydatne w przypadku korzystania z
kompatybilnego telewizora Panasonic.
≥ Należy korzystać z kompatybilnych z ARC kabli HDMI o dużej prędkości transmisji. Nie można korzystać z kabli niezgodnych
ze standardem HDMI.
≥ Zalecamy korzystanie z kabli HDMI Panasonic.
∫ IR (Infrared) Blaster
Sprawdź, czy wejście HDMI w telewizorze jest oznaczone „HDMI (ARC)”.
Podłączenie różni się w zależności od opisu gniazda HDMI w telewizorze.
Gniazdo oznaczone „HDMI (ARC)”: Podłączenie [A]
Gniazdo bez oznaczenia „HDMI (ARC)”: Podłączenie [B]
∫ Czym jest ARC?
ARC jest skrótem od Audio Return Channel (zwrotny kanał audio), znanym również jako HDMI ARC. Nazwa ta odnosi się do
jednej z funkcji interfejsu HDMI. Po podłączeniu głównego urządzenia do gniazda HDMI w telewizorze, oznaczonego jako „HDMI
(ARC)”, zbędny staje się optyczny kabel audio. Jest on zazwyczaj wymagany do przesyłania cyfrowego dźwięku z telewizora. W
takim układzie obraz telewizyjny oraz dźwięk mogą być przesyłane pojedynczym kablem HDMI.
Wykonaj podłączenie.
[A] Gniazdo oznaczone „HDMI (ARC)”
HDMI IN (ARC)
TV
A
Upewnij się, że
podłączasz do gniazda
HDMI kompatybilnego z
funkcją ARC (zapoznaj
się z instrukcją obsługi
telewizora).
A Kabel HDMI
RQT0A15
9
Informacje wstępne
Podłączenie do telewizora
Przed rozpoczęciem
użytkowania
≥ Nie należy korzystać z funkcji IR Blaster, jeżeli czujnik odbiornika zdalnego sterowania telewizora nie jest zasłonięty przez
główne urządzenie tego systemu audio (> 14).
≥ Dołączony IR Blaster jest kompatybilny jedynie z telewizorami marki Panasonic.
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
10 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
[B] Gniazdo bez oznaczenia „HDMI (ARC)”
TV
OPTICAL OUT
HDMI IN
A
B
A Kabel HDMI
B Optyczny cyfrowy kabel audio
≥ Korzystając z optycznego, cyfrowego kabla audio,
umieść prawidłowo końcówkę w gnieździe.
Podłączanie do urządzenia kompatybilnego z HDMI
Do niniejszego systemu audio można skierować sygnał dźwiękowy z podłączonego odtwarzacza płyt
Blu-ray, odtwarzacza DVD, tunera satelitarnego itp.
Przygotowanie
≥Podłącz główne urządzenie do telewizora (> 9).
HDMI OUT
A
A Kabel HDMI
10
RQT0A15
np. tuner satelitarny
HDMI OUT np. odtwarzacz płyt Blu-ray
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
11 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
∫ Przekazywanie sygnału przez HDMI w trybie oczekiwania
Nawet wówczas, gdy główne urządzenie jest w trybie oczekiwania, sygnał audio i/lub wideo z urządzenia podłączonego do
gniazda HDMI AV IN1 lub HDMI AV IN2 jest przesyłany do telewizora podłączonego do gniazda HDMI AV OUT (dźwięk nie
jest wówczas odtwarzany przez ten system audio). Jeżeli do obu wejść HDMI AV IN1 oraz HDMI AV IN2 podłączone są
urządzenia, odtwarzany jest sygnał audio i/lub wideo z tego z nich, którego wejście było wybierane ostatnio.
∫ Kompatybilność z 3D
Urządzenie jest kompatybilne z telewizorami FULL HD 3D i odtwarzaczami płyt Blu-ray.
≥ Główne urządzenie może przekazywać sygnał wideo 3D z kompatybilnego z 3D odtwarzacza płyt Blu-ray do telewizora FULL HD 3D.
∫ Kompatybilność z formatem 4K/60p
Urządzenie jest kompatybilne z telewizorami oraz odtwarzaczami płyt Blu-ray Ultra HD 4K.
≥ Ten system może przekazywać materiały 4K z urządzenia kompatybilnego z formatem 4K do telewizora Ultra HD 4K.
≥ Do podłączania do urządzeń kompatybilnych z formatem 4K oraz telewizorów Ultra HD 4K należy używać kabli HDMI o
dużej szybkości transmisji, obsługujących przepustowość 18 Gbps.
≥ Informacje na temat ustawień, niezbędnych do odtwarzania sygnałów obrazu i dźwięku w podłączonym urządzeniu
kompatybilnym z HDMI, znajdują się w instrukcji obsługi tego urządzenia.
Korzystanie z funkcji IR Blaster
Podłącz wtyczkę typu jack do gniazda Ir SYSTEM głównego urządzenia.
Nadajnik podczerwieni
Ir SYSTEM
Umieść nadajnik podczerwieni w zasięgu czujnika zdalnego sterowania
telewizora.
≥ Informacje na temat lokalizacji czujnika zdalnego sterowania telewizora można znaleźć w jego instrukcji obsługi.
Skieruj pilot od telewizora na czujnik odbiornika zdalnego sterowania
systemu audio i obsługuj nim telewizor.
≥ Informacje na temat lokalizacji czujnika zdalnego sterowania niniejszego systemu audio znajdują się na str. 8.
≥ Należy oczyścić powierzchnię, do której przyklejona ma zostać taśma samoprzylepna.
≥ Jeżeli oderwiesz taśmę samoprzylepną, powierzchnia pod nią może zostać uszkodzona i mogą na niej pozostać widoczne
resztki kleju. Nadajnik należy przykleić na stałe taśmą po sprawdzeniu, że sterowanie telewizorem działa prawidłowo.
RQT0A15
11
Informacje wstępne
Dzięki funkcji IR Blaster istnieje możliwość przekazania sygnałów w podczerwieni, odbieranych przez
odbiornik zdalnego sterowania systemu audio, do czujnika zdalnego sterowania telewizora.
Używaj pilota od telewizora w zasięgu obsługi czujnika zdalnego sterowania tego systemu audio.
≥Informacje na temat zasięgu obsługi znajdują się na str. 8.
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
12 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
∫ Przykład umieszczenia
Z tyłu głównego urządzenia systemu audio:
Taśma samoprzylepna
(dołączona)
Czujnik odbiornika
zdalnego sterowania
telewizora
Podłączanie przewodu zasilającego AC
≥ Podłączenie to należy wykonać dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych podłączeń.


AC IN

A Do domowego gniazdka sieciowego
B Przewody zasilające AC (dołączone)
≥Niniejszy system audio pobiera niewielką ilość prądu z sieci zasilającej (> 30) , nawet wówczas, gdy jest
wyłączony. Jeżeli chcesz skutecznie oszczędzać energię i planujesz, że przez dłuższy czas nie będziesz
korzystać z tego urządzenia, odłącz je od gniazdka sieciowego.
Energooszczędność
Urządzenie zostało zaprojektowany w sposób zapewniający energooszczędność.
≥ Główne urządzenie automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania, jeżeli w ciągu ok. 20 min nie
otrzyma żadnego sygnału wejściowego, ani nie zostanie wykonana żadna operacja. Informacje na
temat możliwości wyłączenia tej funkcji znajdują się na str. 24 w punkcie „AUTO POWER DOWN”.
12
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
13 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Krok 2 Lokalizacja
Wymagana jest profesjonalna instalacja.
Instalacja zawsze powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego specjalistę.
FIRMA PANASONIC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY I/LUB
USZKODZENIA CIAŁA, WŁĄCZAJĄC ŚMIERTELNE, WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEJ
INSTALACJI LUB NIEWŁAŚCIWEGO OBCHODZENIA SIĘ Z URZĄDZENIEM.
≥ Należy się upewnić, że instalacja jest prowadzona zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi.
≥ Mocowanie należy wykonać techniką właściwą dla struktury i materiału powierzchni nośnej w miejscu lokalizacji.
Ostrożnie
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
≥ Ten system audio należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia wzmacniacza i/lub
głośnika oraz może stwarzać ryzyko pożaru. Jeżeli wystąpiło uszkodzenie lub nagła zmiana w
jakości pracy urządzenia, wówczas należy skonsultować się z wyspecjalizowanym serwisem.
≥ Nie należy próbować mocować urządzenia do ściany z wykorzystaniem innych metod niż opisane
w niniejszej instrukcji obsługi.
Aktywny subwoofer
Przenoszenie aktywnego subwoofera
A Nie należy trzymać aktywnego subwoofera za ten
otwór.
Może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych
elementów.
B Podczas przenoszenia aktywnego subwoofera
zawsze należy trzymać za spód obudowy.
A
B
Interferencje urządzeń bezprzewodowych
W celu uniknięcia występowania interferencji należy zachować podane poniżej odległości
między aktywnym subwooferem i głównym urządzeniem, a innymi urządzeniami elektronicznymi,
które wykorzystują to samo pasmo częstotliwości fal radiowych (pasmo 2,4 GHz).
D
C
C Główne urządzenie/aktywny subwoofer
D Odległość od routera
bezprzewodowego, telefonu
bezprzewodowego oraz innych
urządzeń elektronicznych: około 2 m
RQT0A15
13
Informacje wstępne
≥ Aby zapobiegać zranieniu nie należy trzymywać urządzenia jedną ręką. W takiej sytuacji może ono zostać łatwo upuszczone
podczas przenoszenia.
≥ W celu uniknięcia uszkodzeń lub zadrapań powierzchni należy rozłożyć miękki ręcznik i na nim dokonywać montażu.
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
14 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Wybór typu lokalizacji
Wybierz typ lokalizacji urządzenia, który najbardziej odpowiada Twoim warunkom.
Instalacja głównego
urządzenia na półce lub na
stole
≥ Ustaw główne urządzenie na
płaskiej i poziomej powierzchni.
Str. 15
Mocowanie głównego
urządzenia do ściany
≥ Zawieś główne urządzenie
na płaskiej i pionowej
powierzchni.
Str. 16
∫ W przypadku umieszczania głównego urządzenia przed ekranem telewizora
Urządzenie może blokować lub zakłócać działanie różnych czujników telewizora (np. czujnik C.A.T.S.
(Contrast Automatic Tracking System), czujnik zdalnego sterowania itp.) oraz nadajnika dla okularów 3D
w przypadku telewizorów kompatybilnych z obrazem 3D.
≥Jeżeli wystąpią zakłócenia, należy bardziej odsunąć urządzenie od ekranu telewizora. Jeżeli telewizor
nadal nie funkcjonuje prawidłowo, wówczas należy spróbować umieścić główne urządzenie na półce
szafki telewizyjnej lub zamocować je do ściany.
∫ Jeżeli główne urządzenie blokuje czujnik zdalnego sterowania telewizora
Spróbuj użyć pilota od telewizora trzymanego pod innym kątem. Jeżeli problem nie ustępuje, można
użyć dołączonego IR Blaster’a do przekazywania sygnałów w podczerwieni do telewizora (> 11, 12).
≥ Aktywny subwoofer należy ustawić w odległości kilku metrów od głównego urządzenia w pozycji pionowej, z górnym panelem
skierowanym do góry.
≥ Nie należy umieszczać głównego urządzenia, ani aktywnego subwoofera w metalowej szafce.
≥ Ustawienie aktywnego subwoofera za blisko ścian może skutkować zbyt intensywnymi basami. Należy zakryć ściany i okna
grubymi zasłonami.
≥ Jeżeli na ekranie telewizora wystąpi nieregularne zabarwienie, należy wyłączyć go na ok. 30 min. Jeżeli potem nadal się ono
utrzymuje, należy odsunąć główne urządzenie i głośnik dalej od telewizora.
≥ Należy unikać bliskiego kontaktu namagnesowanych przedmiotów z urządzeniem. Karty magnetyczne, zegarki itp. mogą ulec
uszkodzeniu, jeśli znajdą się za blisko głównego urządzenia lub aktywnego subwoofera.
14
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
15 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Instalacja głównego urządzenia na półce lub na stole
Wymagane dodatkowe akcesoria (dostępne w handlu)
≥Linka zabezpieczająca przez upadkiem ....................................................................................... k 2
≥Wkręty oczkowe (do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem)................................ k 2
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
≥ Należy użyć dostępnych w handlu wkrętów oczkowych, które są w stanie wytrzymać obciążenie ponad 33 kg.
≥ Należy użyć linki, która jest w stanie wytrzymać obciążenie ponad 33 kg (o średnicy ok. 1,5 mm).
Zamocuj linkę do głównego urządzenia.

A Linka zabezpieczająca§
§ Jeżeli linki nie można poprowadzić przez otwory, należy spróbować zgiąć ją pod kątem 45o w dwóch
miejscach w odległości ok. 5 mm od końcówki (jak na powyższej ilustracji).
Umieść urządzenia w żądanym miejscu i zamocuj każdy z końców linki
do półki lub stolika.
≥ Należy upewnić się, że luzy linek zabezpieczających są minimalne.
≥ Nie należy opierać głównego urządzenia o telewizor lub ścianę.

B Wkręt oczkowy
≥Należy zamocować je w miejscu zdolnym do przeniesienia obciążenia powyżej 33 kg.
≥Miejsce lokalizacji wkrętów oczkowych może się różnić w zależności od sposobu umieszczenia głównego urządzenia.
RQT0A15
15
Informacje wstępne

SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
16 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Mocowanie głównego urządzenia do ściany
Główne urządzenie można zamocować na ścianie wykorzystując dołączone uchwyty itp. Należy
upewnić się, że ściana jest w stanie wytrzymać obciążenie co najmniej 33 kg.
Wkręty ścienne i inne elementy montażowe nie zostały dołączone, ponieważ ich typ i wymiary należy
dostosować do warunków konkretnej instalacji.
≥W kroku 3 znajdują się informacje na temat typu wymaganych wkrętów ściennych.
≥Należy zainstalować dodatkowy element zabezpieczający w postaci linki zabezpieczającej przed
upadkiem.
Dołączone akcesoria
∏ 2 śruby
∏ 2 uchwyty ścienne
Dodatkowe wymagane akcesoria (dostępne w handlu)
≥Wkręty ścienne ............................................................................................................................ k 2
≥Linka zabezpieczająca przed upadkiem ...................................................................................... k 2
≥Wkręty oczkowe (do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem) .............................. k 2
≥ Należy użyć linki, która jest w stanie przenieść obciążenie powyżej 33 kg (o średnicy ok. 1,5 mm).
Podłącz linkę do głównego urządzenia.


A Linka zabezpieczająca§
§ Jeżeli linki nie można poprowadzić przez otwory, należy spróbować zgiąć ją pod kątem 45o w dwóch
miejscach w odległości ok. 5 mm od końcówki (jak na powyższej ilustracji).
16
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
17 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Zamocuj uchwyty ścienne do głównego urządzenia.
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa


A Uchwyt ścienny (dołączony)
B Wkręt (dołączony)
Zamocuj wkręty ścienne w ścianie.
≥ Do wyznaczenia położenia wkrętów na ścianie należy wykorzystać wartości podane na poniższej ilustracji.
≥ Ponad głównym urządzeniem należy pozostawić co najmniej 100 mm wolnego miejsca, aby można było je zawiesić.
≥ Zamocuj urządzenie tak, aby z prawej strony było co najmniej 50 mm wolnego miejsca. W innym przypadku możesz nie mieć
dostępu do przycisków dotykowych.
≥ Należy skorzystać z poziomicy, aby zagwarantować, że oba otwory do mocowania znajdują się na tej samej wysokości.


C
D
E
F
G



Co najmniej 30 mm
‰4,0 mm
‰7,0 mm do ‰9,4 mm
Ściana lub filar
2,0 mm do 3,0 mm
Widok z przodu (półprzezroczysty)









H 400 mm
I 380,5 mm
J 344,5 mm
K 28 mm
L 122,5 mm
M Otwór do mocowania na
ścianie
RQT0A15
17
Informacje wstępne

SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
18 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Zawieś w bezpieczny sposób urządzenie na wkrętach.
TAK
NIE
≥ Przesuń głośnik tak,
aby wkręty znalazły
się w tym położeniu.
Zamocuj linki zabezpieczające do ściany.
≥ Upewnij się, że luz linek jest minimalny.


A Oczko wkrętu
B Linka zabezpieczająca
18
RQT0A15
≥ W tym położeniu
głośnik może spaść,
jeżeli zostanie
poruszony.
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
19 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Krok 3 Podłączenia bezprzewodowe
Przygotowanie
≥ Włącz główne urządzenie.
Naciśnij przycisk [BÍ CI].
Podłączenie Bluetooth®
Dzięki wykorzystaniu interfejsu Bluetooth® można
za pośrednictwem systemu audio bezprzewodowo
słuchać muzyki z urządzenia audio Bluetooth®.
≥ Dodatkowe informacje na temat sposobu podłączania
urządzenia Bluetooth® znajdują się w jego instrukcji obsługi.
Przygotowanie
≥ Włącz funkcję Bluetooth® w urządzeniu i umieść
je w pobliżu systemu audio.
Parowanie urządzeń Bluetooth®
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
Bezprzewodowe podłączenie
aktywnego subwoofera
Naciśnij [ ], aby wybrać „BLUETOOTH”.
≥ Jeżeli wyświetlany jest komunikat „PAIRING”, przejdź do kroku 3.
Sprawdź, czy łącze bezprzewodowe
jest aktywne.
Wybierz „SC-HTB885” z menu
Bluetooth® podłączanego urządzenia.
≥ Wpisz „0000”, jeżeli urządzenie Bluetooth® zażąda
wprowadzenia hasła.
≥ Po podłączeniu urządzenia Bluetooth®, jego nazwa będzie
przez kilka sekund widoczna na wyświetlaczu systemu audio.
≥ W systemie audio można zarejestrować do 8 urządzeń Bluetooth®.
Jeżeli sparowane zostanie 9 urządzenie, wówczas zastąpione nim
zostanie urządzenie, które nie było używane najdłużej.
Podłączanie sparowanego
urządzenia Bluetooth®
Naciśnij [ ], aby wybrać tryb Bluetooth®.
≥ Jeżeli wyświetlany jest komunikat “BLUETOOTH READY”,
przejdź do kroku 3.
Kontrolka WIRELESS LINK
Świeci na czerwono:
Łącze bezprzewodowe jest nieaktywne.
Świeci na zielono:
Łącze bezprzewodowe jest aktywne.
Miga na zielono:
Aktywny subwoofer próbuje nawiązać
bezprzewodowe połączenie z głównym
urządzeniem.
Łącze bezprzewodowe będzie aktywowane, jeżeli włączone
zostanie urządzenie główne oraz aktywny subwoofer.
Naciśnij i przytrzymaj [ ], aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
„BLUETOOTH READY”.
Wybierz „SC-HTB885” z menu
Bluetooth® podłączanego urządzenia.
∫ Odłączanie urządzenia Bluetooth®
Naciśnij i przytrzymaj [ ], aż do wyświetlenia
komunikatu „BLUETOOTH READY”.
≥ Jeżeli „BLUETOOTH” jest wybrany jako źródło sygnału,
wówczas system audio będzie automatycznie próbował
łączyć się z ostatnio podłączanym urządzeniem Bluetooth®.
≥ System może być połączony z jednym urządzeniem na raz.
≥ Aby zmienić jakość dźwięku, skorzystaj z instrukcji w punkcie
„LINK MODE” na str. 24.
RQT0A15
19
Informacje wstępne
Wyłącznik aktywnego subwoofera [B Í C I]
Ten przycisk służy do włączania i wyłączania
aktywnego subwoofera.
C I:
Aktywny subwoofer jest włączony.
B Í:
Aktywny subwoofer jest wyłączony.
Aktywny subwoofer stale pobiera niewielki prąd z
sieci zasilającej, nawet gdy jest wyłączony (B, Í).
Naciśnij i przytrzymaj [ ], aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
„PAIRING”.
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
20 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Połączenie dotykowe
(połączenie przez NFC)
Dla urządzeń Bluetooth® kompatybilnych z
NFC (tylko urządzenia AndroidTM)
Wszystkie czynności, od rejestracji urządzenia
Bluetooth®, po zestawienie połączenia, można
zrealizować, po prostu dotykając kompatybilnym z
NFC (Near Field Communication) urządzeniem
Bluetooth® do głównego urządzenia.
Przygotowanie
≥ Włącz funkcję NFC w urządzeniu.
≥ Urządzenia z systemem Android w wersji niższej
niż 4.1 wymagają zainstalowania aplikacji
„Panasonic Music Streaming” (bezpłatnej).
1 Wprowadź „Panasonic Music Streaming” w polu
wyszukiwania sklepu Google PlayTM, aby wyszukać aplikację
i wybierz tę o nazwie „Panasonic Music Streaming”.
2 Uruchom aplikację „Panasonic Music Streaming” w
urządzeniu.
– Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie urządzenia.
– Zawsze korzystaj z najaktualniejszej wersji aplikacji.
Naciśnij [ ], aby wybrać „BLUETOOTH”.
Dotknij i przytrzymaj urządzenie na
obszarze NFC głównego urządzenia
[ ] (> 6).
Nie poruszaj urządzeniem Bluetooth® do chwili, aż
wygeneruje ono sygnał, wyświetli komunikat lub
zareaguje w inny, odpowiedni sposób. Po uzyskaniu
reakcji ze strony urządzenia Bluetooth® można je
odsunąć od głównego urządzenia systemu audio.
≥ Po zakończeniu rejestracji i podłączania urządzenia
Bluetooth® jego nazwa przez kilka sekund będzie
widoczna na wyświetlaczu głównego urządzenia.
≥ Lokalizacja pola dotykowego NFC zależy od danego
urządzenia. Jeżeli nie można uzyskać połączenia, nawet
po dotknięciu pola NFC głównego urządzenia, należy
zmienić położenie podłączanego urządzenia NFC.
Jakość podłączania może również ulec poprawie po
pobraniu, zainstalowaniu oraz uruchomieniu
dedykowanej aplikacji „Panasonic Music Streaming”.
Uruchom odtwarzanie w urządzeniu
Bluetooth®.
≥ Połączenie Bluetooth® można uaktualnić dotykając innym
urządzeniem NFC do głównego urządzenia. Urządzenie
podłączone poprzednio zostanie automatycznie rozłączone.
≥ W zależności od typu podłączonego urządzenia NFC
odtwarzanie może rozpocząć się automatycznie, od razu
po uzyskaniu połączenia.
≥ W zależności od typu używanego urządzenia NFC funkcja
podłączania jednym dotknięciem może nie działać prawidłowo.
20
RQT0A15
Kodowanie pilota
zdalnego sterowania
Jeżeli inne urządzenia Panasonic reagują na
sygnały z pilota od tego systemu audio należy
zmienić kod kontrolny zdalnego sterowania w
systemie audio oraz w pilocie.
Przygotowanie
≥ Wyłącz wszystkie inne urządzenia Panasonic.
≥ Włącz główne urządzenie.
∫ Aby ustawić kod „REMOTE 2”
Przez ponad 4 s naciskaj jednocześnie
przyciski [MUTE] i [OK].
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„REMOTE 2”.
∫ Aby ustawić kod „REMOTE 1”
Przez ponad 4 s naciskaj jednocześnie
przyciski [MUTE] i [4].
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„REMOTE 1”.
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
21 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Obsługa
Korzystanie z system
audio
Przygotowanie
≥ Włącz aktywny subwoofer.
≥ Włącz telewizor i/lub podłączone urządzenie.
Naciskaj [i VOL j].
≥ Zakres regulacji: od 0 do 100
∫ Wyciszanie dźwięku
Naciskaj [MUTE].
≥ Przy wyciszonym dźwięku na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat „MUTE”.
≥ Aby anulować wyciszenie, naciśnij ponownie ten przycisk
lub przycisk regulacji głośności.
≥ Wyciszenie zostanie anulowane po wyłączeniu głównego
urządzenia.
INPUT
SETUP
∫ Regulacja głośności systemu audio
SOUND
MUSIC

OK

Naciśnij [Í], aby włączyć główne
urządzenie.
Jeżeli system audio działa w sposób
nietypowy lub dźwięk jest niewłaściwy w
rozwiązaniu problemu może pomóc
przywrócenie ustawień fabrycznych (> 26).
≥ Jeżeli dźwięk odtwarzany jest jednocześnie przez głośniki
telewizora, należy wyciszyć go, ustawiając mimimalny
poziom głośności dźwięku w telewizorze.
Wybierz źródło sygnału.
[INPUT]
[
]
Aby wybrać
„TV” -# „BD/DVD” -# „AUX”
^-------„BLUETOOTH”(--}
„BLUETOOTH”
Informacje wstępne
Naciśnij
≥ Tego pilota nie można używać do sterowania podłączonymi
urządzeniami.
∫ Jeżeli „BLUETOOTH” został wybrany
jako źródło sygnału
Obsługa
W urządzeniu Bluetooth®:
Wybierz ten system audio jako urządzenie
wyjściowe w podłączonym urządzeniu Bluetooth®
i uruchom odtwarzanie.
∫ Jeżeli jako źródło wybrane zostało
„BD/DVD” lub „AUX”
W telewizorze i w podłączonym urządzeniu:
Wybierz wyjście telewizyjne dla tego system
audio i włącz odtwarzanie w podłączonym
urządzeniu.
RQT0A15
21
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
22 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Dźwięk 3D
Ten system audio zapewnia wrażenie, że dźwięk i
obraz stanowią jedność.
≥ Informacje na temat zmiany stosowanego
efektu znajdują się w punkcie „Menu dźwięku”.
(> po prawej)
Menu dźwięku
Aby wybrać efekt dźwięku, naciskaj
przycisk [SOUND].
Naciskając [3, 4], wybierz
ustawienie, a następnie naciśnij [OK].
Przykład: obraz trójwymiarowego pola dźwięku
Dolby® Virtual
Speaker
Efekt 3D
surround
Tryb
wyraźnych
dialogów
(Clear-mode
dialog)
Dźwięk 3D
Dzięki temu efektowi można
uzyskać wrażenie dźwięku
przestrzennego zbliżonego
do 5.1-kanałowego.
Jako rozszerzenie efektu Dolby
Virtual Speaker, firma
Panasonic zastosowała własną
technologię kontroli pola
dźwiękowego w celu
rozszerzenia go do przodu, do
tyłu, w górę i w dół, zapewniając
dźwięk o głębi i mocy, która
lepiej pasuje do obrazu 3D.
Komentarze sportowe i dialogi
seriali telewizyjnych są odbierane,
tak jakby dźwięk pochodził ze
środka obrazu telewizyjnego, co
zapewnia wrażenie, że obraz i
dźwięk stanowią jedność.
Jednocześnie dialogi wyróżniają
się wśród innych dźwięków
podczas oglądania z normalną
głośnością i wtedy, gdy dźwięk
zostaje ściszony podczas
oglądania w nocy.
≥ Efekt Dolby Virtual Speaker jest stale włączony z wyjątkiem
trybu STEREO.
≥ Aby wyłączyć funkcję Dolby Virtual Speaker oraz efekt 3D surround
należy wybrać „STEREO”, jako tryb dźwięku (> po prawej).
≥ Wyłączanie trybu 3D surround i trybu wyraźnych dialogów
opisane jest w punkcie „3D CLR DIALOG” (> 23).
22
RQT0A15
SOUND
MODE
STANDARD: Najlepiej
pasuje do seriali i
programów komediowych.
STADIUM: Zapewnia
realistyczny dźwięk w
transmisjach sportowych.
MUSIC: Poprawia
wrażenia odsłuchowe
instrumentów muzycznych
i piosenek.
≥ Zamiast wykonywać kroki
1 i 2 możesz wybrać
bezpośrednio tryb
„MUSIC” (MUZYKA)
naciskając i przytrzymując
przycisk [SOUND], aż do
pojawienia się na
wyświetlaczu komunikatu
„MUSIC” (MUZYKA).
CINEMA: Poprawia wrażenia
odsłuchowe instrumentów
muzycznych i piosenek.
NEWS: Poprawia odsłuch
głosu w programach
informacyjnych i
komentarzach sportowych.
STEREO: Odtwarzanie
dowolnego źródła dźwięku
w stereo.
SUBWOOFER
Umożliwia regulację
natężenia niskich tonów.
System audio automatycznie
wybiera najbardziej
odpowiednie ustawienie w
zależności od typu
odtwarzanego źródła dźwięku.
LEVEL 1
LEVEL 2: Domyślny dla
2-kanałowego źródła dźwięku
LEVEL 3: Domyślny dla
wielokanałowego źródła
dźwięku
LEVEL 4
Ustawienie użytkownika jest
zapamiętywane i odtwarzane
przy każdej okazji korzystania
ze źródła tego samego typu.
DIALOG
23 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Regulacja poziomu
uwydatniania dialogów.
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
Komunikat „DIALOG” nie jest
wyświetlany na wyświetlaczu,
jeżeli funkcja „3D CLR
DIALOG” jest wyłączona.
H.BASS
Podbicie harmonicznego
efektu niskich tonów.
ON
OFF
3D CLR
DIALOG
Funkcja 3D Clear Mode
Dialog tworzy efekt
sprawiający wrażenie, że
dźwięk mowy dobiega ze
środka ekranu oraz
poprawia czytelność
dialogów.
ON: Włączone efekty 3D
Surround, Clear Mode Dialog
oraz Dolby Virtual Speaker
OFF: Włączony efekt
Dolby Virtual Speaker
Ustawienie jest zmieniane
na „ON” po każdym
włączeniu głównego
urządzenia.
DUAL
AUDIO
Ustawienie preferowanej
ścieżki dźwiękowej, jeżeli
urządzenie odbiera dźwięk
zawierający dwie ścieżki.
M1: Główna
M2: Dodatkowa
M1 + M2: Główna + dodatkowa
Ten efekt działa tylko
wówczas, gdy dźwięk jest
przesyłany z telewizora lub
odtwarzacza w trybie
„Bitstream” i w źródło
dźwięku udostępnia opcję
„Dolby Dual Mono”.
AGC
LOW VOL
MODE
Automatyczna regulacja
wzmocnienia zapobiega
nagłym wzrostom
głośności, redukując
poziom dźwięku, kiedy
sygnał wejściowy jest zbyt
silny.
Funkcja ta jest przydatna w
programach telewizyjnych, w
których występują znaczne
różnice poziomów głośności.
ON
OFF
Wybierz „OFF”, jeżeli dźwięk
stanie się nienaturalny.
Poprawia słyszalność
dialogów przy małych
ustawieniach głośności.
ON
OFF
Wybierz „OFF”, aby wyłączyć
ten efekt, jeżeli dźwięk
dialogów przy małej głośności
staje się nienaturalny.
≥ Ustawienia domyślne zostały podkreślone. Zmienione
ustawienia są podtrzymywane do czasu ponownej zmiany,
o ile nie zostało zaznaczone, że jest inaczej.
Formaty dźwięku
Można sprawdzić format aktualnie odtwarzanego
dźwięku.
Naciśnij i przez ponad 4 s przytrzymaj
przycisk [OK].
DOLBY
DIGITAL
DTS
Obsługa
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
źródło dźwięku jest w
formacie Dolby Digital.
źródło jest w formacie
DTS®.
źródło dźwięku jest w
PCM MULTI
formacie liniowej modulacji
kodowoimpulsowej (PCM).
źródło dźwięku jest w
PCM
formacie 2-kanałowej
modulacji
kodowoimpulsowej.
RQT0A15
23
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
24 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Menu konfiguracji
LINK
MODE
Zmiana trybu podłączania
urządzeń Bluetooth® w
celu dopasowania do trybu
połączenia.
Upewnij się, że urządzenie
Bluetooth® nie jest podłączone
(na wyświetlaczu widoczny
jest komunikat „PAIRING” lub
„BLUETOOTH READY”).
MODE 1: Nacisk na zasięg
połączenia.
MODE 2: Nacisk na jakość
dźwięku.
VIERA
LINK
Włączanie/wyłączanie
funkcji VIERA Link.
ON
OFF
Wybierz „OFF”, jeżeli
Twoje urządzenie
kompatybilne ze HDAVI
Control nie współpracuje
prawidłowo z tym
systemem audio. Funkcja
ARC zostanie
zablokowana. Należy
podłączyć optyczny kabel
audio. Po zmianie
ustawienia wyłącz, a
następnie włącz wszystkie
podłączone urządzenia.
SPEAKER
PLACEMENT
Wybierz odpowiedni tryb
konfiguracji głośnika
odpowiadający lokalizacji
urządzenia. Sprzęt dostosuje
efekty dźwiękowe zgodnie z
wybranym trybem lokalizacji.
ON TABLE-AUTO lub ON
WALL-AUTO: Ustawienie
zostanie automatycznie
zmienione w zależności od
lokalizacji urządzenia.
ON TABLE: Ustawione na
stoliku
ON WALL: Zawieszone na
ścianie
Naciskaj przycisk [SETUP], aby
wybrać odpowiedni element menu.
Naciskając [3, 4] wybierz
ustawienie, a następnie naciśnij
[OK].
DIMMER
Ściemnienie wyświetlacza
po 5 s braku aktywności.
ON
OFF
AUTO
POWER
DOWN
Urządzenie jest
automatycznie wyłączane,
jeżeli przez 20 min brak
sygnału wejściowego oraz
interakcji z użytkownikem.
ON
OFF
VOL
LIMITATION
Ustawienie ograniczenia
głośności do 50 po
włączeniu urządzenia,
mimo że przed
wyłączeniem ustawiony był
wyższy poziom.
ON
OFF
BLUETOOTH
STANDBY
Funkcja umożliwiająca
podłączenie sparowanego
urządzenia Bluetooth®, gdy
główne urządzenie jest w
trybie oczekiwania.
ON
OFF
Główne urządzenie
zostanie automatycznie
włączone po podłączeniu
sparowengo urządzenia
Bluetooth®.
≥ Gdy ta funkcja jest
ustawiona na „ON”,
zużycie energii w trybie
gotowości wzrośnie.
≥ Ustawienia domyślne zostały podkreślone. Zmienione
ustawienia są podtrzymywane do czasu ponownej zmiany,
o ile nie zostało zaznaczone, że jest inaczej.
24
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
25 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Wspólna obsługa z telewizorem
(VIERA Link „HDAVI ControlTM”)
Czym jest VIERA Link „HDAVI
Control”?
Przygotowanie
1 Sprawdź, czy podłączenie HDMI zostało
wykonane (> 9, 10).
2 Włącz obsługę „HDAVI Control” w
podłączonym urządzeniu (np. telewizorze).
3 W celu zapewnienia optymalnej obsługi
„HDAVI Control” zmień następujące
ustawienia w podłączonym telewizorze§1.
≥ Wybierz domyślne ustawienia głośników dla tego
systemu.§2
≥ Wybierz ustawienia konfiguracji głośników dla tego systemu.
4 Włącz wszystkie urządzenia kompatybilne z
„HDAVI Control” i wybierz wejście telewizyjne
dla tego systemu, tak aby funkcja „HDAVI
Control” działała prawidłowo.
5 Jeżeli do wejścia HDMI AV IN1 lub HDMI AV
IN2 podłączone jest urządzenie, włącz
odtwarzanie, aby sprawdzić, czy obraz jest
prawidłowo wyświetlany na ekranie telewizora.
W przypadku zmiany podłączenia lub ustawień
należy powtórzyć powyższą procedurę.
§1 Dostępność i funkcje ustawień mogą różnić się w
zależności od modelu telewizora. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
§2 Jeżeli telewizor w ustawieniach VIERA Link ma funkcję
domyślnego ustawienia głośników, wówczas wybranie tego
systemu audio jako domyślnego głośnika spowoduje automatyczną
zmianę wyboru głośników na niniejszy system audio.
≥ Funkcja VIERA Link „HDAVI Control” jest oparta na funkcjach
sterujących dostarczanych przez interfejs HDMI, znanych jako
HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Jest to unikalna
funkcja opracowana i dodana przez firmę Panasonic. W związku
z tym jej współpraca z urządzeniami innych producentów,
obsługującymi HDMI CEC, nie jest gwarantowana.
≥ Niniejszy system audio obsługuje funkcje „HDAVI Control 5”.
„HDAVI Control 5” jest standardem dla urządzeń Panasonic
kompatybilnych z funkcją HDAVI Control. Ten standard jest
kompatybilny z konwencjonalnymi urządzeniami Panasonic
obsługującymi HDAVI.
≥ Jeżeli chodzi o obsługę funkcji VIERA Link przez
urządzenia innych producentów należy zapoznać się z
poszczególnymi instrukcjami obsługi od tych urządzeń.
Aby upewnić się, że dźwięk będzie odtwarzany przez
niniejszy system audio należy włączyć główne urządzenie
za pomocą pilota od telewizora VIERA i wybrać kino
domowe z menu konfiguracji głośników funkcji VIERA Link.
Dostępność i funkcje ustawień mogą różnić się w
zależności od modelu telewizora. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
∫ Sterowanie głośnikami
W menu telewizora można wybrać, czy dźwięk będzie
odtwarzany przez ten system, czy przez głośniki telewizora.
Home cinema
Aktywny jest ten system audio.
≥ Jeżeli główne urządzenie jest w trybie oczekiwania, to
zmiana wyjścia dźwięku w telewizorze na ten system audio
spowoduje jego automatyczne włączenie.
≥ Można regulować ustawienie głośności tego systemu audio za pomocą
przycisków regulacji głośności i wyciszenia na pilocie od telewizora.
≥ Po wyłączeniu głównego urządzenia automatycznie włączy
się odtwarzanie dźwięku przez głośniki telewizora.
≥ Jeżeli telewizor jest kompatybilny z VIERA Link „HDAVI
Control 4” lub nowszym, dźwięk będzie automatycznie
odtwarzany przez ten system audio.
TV
Głośniki telewizora są aktywne.
≥ Głośność tego systemu audio jest ustawiana na minimum.
∫ Automatyczne przełączanie wejścia
Po wykonaniu poniższych operacji główne urządzenie
automatycznie zmieni wejście na odpowiednie źródło sygnału.
jPo włączeniu odtwarzania w podłączonym
urządzeniu HDMI.§3
jPo zmianie wejścia lub kanału w telewizorze.
§3 Jeżeli jako wyjście dźwięku w telewizorze został wybrany
ten system audio wówczas telewizor oraz główne
urządzenie są włączane automatycznie (Power on link).
∫ Power off link
Po wyłączeniu telewizora główne urządzenie
również wyłącza się automatycznie. (Funkcja ta
nie działa, jeżeli źródłem sygnału jest Bluetooth®).
∫ Automatyczna synchronizacja dźwięku
(dla urządzeń HDAVI Control 3 lub nowszych)
Synchronizacja między dźwiękiem, a obrazem jest
autoatycznie regulowana dzięki dodaniu opóźnienia
do sygnału audio, co umożliwia uzyskanie płynnego
dopasowania dźwięku do obrazu.
Parametry opóźnienia są ustawiane automatycznie, jeżeli
telewizor jest kompatybilny z funkcją VIERA Link „HDAVI
Control 3” lub nowszą i funkcja VIERA Link jest włączona.
RQT0A15
25
Obsługa
VIERA Link „HDAVI Control” to wygodna funkcja
umożliwiająca wspólną obsługę tego systemu
audio oraz telewizora Panasonic (VIERA) za
pośrednictwem sterowania „HDAVI Control”.
Z funkcji tej można korzystać po podłączeniu
urządzenia za pośrednictwem kabla HDMI.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi podłączonego sprzętu.
Co umożliwia VIERA
Link „HDAVI Control”
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
26 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Przed zwróceniem się do serwisu należy sprawdzić,
czy nie zachodzą opisane poniżej sytuacje. Jeżeli
występują problemy z wykonaniem zalecanych operacji
lub podane środki zaradcze nie rozwiązują problemu,
należy zwrócić się o pomoc do serwisu producenta.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Jeżeli główne urządzenie jest włączone, naciśnij i
przez ponad 4 s przytrzymaj przycisk [Í/I] na jego
obudowie.
(Podczas resetowania na wyświetlaczu widoczny
będzie komunikat „RESET”).
Jeżeli system audio nie działa w oczekiwany
sposób, przywrócenie ustawień fabrycznych
może rozwiązać ten problem.
≥ Po przywróceniu ustawień fabrycznych kod
sterujący pilota zostanie ustawiony na „REMOTE 1”.
Zmiana tego ustawienia jest opisana na str. 20.
Ogólna obsługa
Brak zasilania.
≥ Odłącz na 10 s przewód zasilający i podłącz go
ponownie, a następnie spróbuj włączyć system.
≥ Jeżeli po włączeniu główne urządzenie
natychmiast się wyłącza, należy odłączyć
przewód zasilający i zwrócić się do serwisu.
≥ Jeżeli główne urządzenie nie włącza się po włączeniu
telewizora (HDAVI Control), należy włączyć je manualnie.
Jeżeli problem występuje nadal, należy skorzystać z porad
zawartych w punkcie „HDMI” tego działu.
Zdalne sterowanie działa nieprawidłowo.
≥ Bateria uległa zużyciu. Należy wymienić ją na
nową (> 8).
≥ Możliwe, że podkładka izolacyjna nie została
usunięta. Usuń podkładkę izolacyjną (> 8).
≥ Po wymianie baterii konieczne może być ponowne
ustawienie kodu zdalnego sterowania (> 20).
≥ Używaj pilota w polu zasięgu obsługi (> 8).
Główne urządzenie automatycznie przełącza
się w tryb oczekiwania.
Włączona jest funkcja „AUTO POWER DOWN”.
Główne urządzenie automatycznie przejdzie w
tryb oczekiwania, jeżeli w ciągu 20 min nie
otrzyma sygnału wejściowego, ani nie zostanie
wykonana żadna operacja sterująca. Wyłączanie
tej funkcji jest opisane na str. 24.
26
RQT0A15
Główne urządzenie jest wyłączane po wybraniu
głośników telewizora w jego ustawieniach.
Jest to normalne zachowanie w przypadku
korzystania z funkcji VIERA Link (HDAVI Control 4
lub nowszy). Szczegółowe informacje na temat
funkcji oszczędzania energii można znaleźć w
instrukcji obsługi telewizora (> 25).
Przyciski na obudowie głównego urządzenia
nie działają.
Przyciski [Í/I], [j VOL i], [INPUT] i [ ] są
przyciskami dotykowymi. Należy dotykać je
palcami. Mogą nie działać, jeżeli dotykane są
paznokciami lub poprzez rękawiczkę.
HDMI
System audio działa nieprawidłowo.
System audio będzie działał nieprawidłowo, jeżeli
kabel HDMI podłączono do niewłaściwego gniazda
(HDMI AV IN1, HDMI AV IN2 lub HDMI AV OUT).
Wyłącz główne urządzenie, odłącz przewód zasilający
AC i ponownie podłącz kabel (kable) HDMI (> 9, 10).
Funkcje VIERA Link przestały działać prawidłowo.
≥ Sprawdź ustawienia VIERA Link w
podłączonych urządzeniach.
jWłącz funkcję VIERA Link w podłączonych
urządzeniach.
jWybierz ten system audio jako wyjście
dźwięku w menu VIERA Link telewizora.
≥ Czy nie wyłączyłeś przypadkiem ustawień
VIERA Link? (> 24)
≥ Po zmianie podłączeń HDMI, po awarii zasilania lub
po tymczasowym odłączeniu przewodu zasilającego
AC, funkcje VIERA Link mogą nie działać prawidłowo.
jWłącz wszystkie urządzenia podłączone do
telewizora za pośrednictwem kabli HDMI, a
następnie włącz telewizor.
jWyłącz funkcję VIERA Link w telewizorze i
włącz ją ponownie. Szczegółówe informacje
znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
jJeżeli główne urządzenie i telewizor połączone
są za pośrednictwem kabla HDMI, włącz
telewizor, a następnie odłącz i podłącz ponownie
przewód zasilający AC głównego urządzenia.
Podczas korzystania z podłączenia HDMI nie
słychać pierwszych kilku sekund dźwięku.
Może to mieć miejsce w przypadku odtwarzania
rozdziałów filmu DVD-Video. W podłączonym
urządzeniu zmień ustawienie przesyłania
cyfrowego dźwięku z „Bitstream” na „PCM”.
Podczas obsługi kompatybilnego z HDMI
urządzenia innego producenta zachowuje się
ono w niewłaściwy sposób.
W zależności od marki urządzenia komendy HDAVI Control
mogą wykorzystywać różne sygnały sterujące. W takim
przypadku należy wyłączyć funkcję VIERA Link (> 24).
27 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Po włączeniu lub wyłączeniu głównego urządzenia
dźwięk i obraz ulegają chwilowemu zanikowi.
Chwilowy zanik dźwięku i obrazu po włączeniu lub
wyłączeniu głównego urządzenia jest normalnym
zjawiskiem. Nie oznacza to nieprawidłowej pracy. Może to
występować, jeżeli urządzenie jest podłączone za
pośrednictwem HDMI do sprzętu, który nie obsługuje funkcji
VIERA Link firmy Panasonic (HDAVI Control 3 lub nowszy).
Obraz z urządzenia nie pojawia się na ekranie
telewizora.
W przypadku przesyłania sygnału w formacie 60p
(4K), w zależności od użytego kabla HDMI obraz
może ulec zakłóceniu. Korzystaj wyłącznie z kabli
HDMI od dużej szybkości transmisji
obsługujących przepustowość 18 Gbps.
Bluetooth®
Nie można sparować urządzeń.
Sprawdź ustawienia urządzenia Bluetooth®.
Nie można podłączyć urządzenia.
≥ Sparowanie urządzenie się nie powiodło lub
jego rejestracja została zastąpiona. Spróbuj
sparować urządzenia ponownie (> 19).
≥ System audio może być połączony z innym
urządzeniem. Odłącz inne urządzenie i spróbuj
sparować urządzenia ponownie.
Urządzenie jest podłączone, ale dźwięk nie
jest odtwarzany przez ten system audio.
W przypadku niektórych urządzeń z wbudowanym
interfejsem Bluetooth® konieczne jest manualne ustawienie
wyjścia na „SC-HTB885”. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.
Dźwięk jest przerywany.
≥ Urządzenie znajduje się poza 10-m zasięgiem
komunikacji. Przenieś urządzenie Bluetooth®
bliżej głównego urządzenia.
≥ Usuń wszelkie przeszkody znajdujące się na
drodze między urządzeniami.
≥ Inne urządzenia wykorzystujące pasmo 2,4 GHz
(bezprzewodowe routery, kuchenki mikrofalowe,
telefony bezprzewodowe itp.) wprowadzają
zakłócenia. Zbliż urządzenie Bluetooth® do głównego
urządzenia i oddal je od innych urządzeń tego typu.
≥ Wybierz tryb „MODE1”, aby uzyskać stabilniejszą
komunikację (> 24).
Dźwięk
Brak dźwięku (lub obrazu).
≥ Wyłącz wyciszenie dźwięku (> 21).
≥ Sprawdź połączenia z innymi urządzeniami
(> 9, 10).
≥ Upewnij się, że odbierany sygnał audio jest
kompatybilny z tym systemem audio (> 30).
≥ Wyłącz i włącz system audio ponownie.
≥ Jeżeli główne urządzenie jest podłączone do
telewizora wyłącznie za pośrednictwem kabla
HDMI, należy upewnić się, że podłączone jest
do gniazda oznaczonego „HDMI (ARC)”. Jeśli
nie ma takiej możliwości, należy podłączyć je za
pomocą optycznego kabla audio (> 9, 10).
≥ Jeżeli główne urządzenie jest podłączone do
telewizora Panasonic i zostanie włączone
własnym pilotem lub przyciskiem na obudowie,
dźwięk może nie być przez nie odtwarzany. W
takim przypadku należy włączyć je za pomocą
pilota od telewizora Panasonic.(> 25).
≥ Jeżeli podłączenia są prawidłowe problem
mogą stwarzać kable. Należy sprawdzić
połączenia używając innych kabli HDMI.
≥ Należy sprawdzić ustawienia dźwięku w
podłączonym urządzeniu.
Nie można zmienić ścieżki dźwiękowej z
głównej na dodatkową.
Jeżeli dźwięk odbierany z podłączonego urządzenia
jest w standardzie innym niż „Dolby Dual Mono” lub
ustawieniem wyjściowym nie jest „Bitstream”,
wówczas ustawienia ścieżki nie można zmienić za
pomocą tego systemu audio. Ustawienie należy
zmienić w podłączonym urządzeniu.
Po włączeniu głównego urządzenia dźwięk
ulega ściszeniu.
Włączona jest funkcja „VOL LIMITATION”.
Jeżeli główne urządzenie zostanie wyłączone z
ustawieniem głośności powyżej 50, po włączeniu
jej poziom zostanie automatycznie ustawiony w
połowie zakresu (50) (> 24).
Dźwięk dialogów jest zbyt wyrazisty lub
nienaturalny.
System audio posiada funkcję zwiększania
czytelności dialogów przy małych wartościach
ustawienia poziomu głośności (> 23).
Funkcja połączenia jednym dotknięciem (NFC)
nie działa.
Upewnij się, że główne urządzenie oraz funkcja NFC
w podłączanym urządzeniu są włączone (> 20).
RQT0A15
27
Informacje dodatkowe
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
28 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Brak dźwięku.
Zasilanie głównego urządzenia wyłącza się
automatycznie.
(Kiedy główne urządzenie wykryje problem
automatycznie włączana jest funkcja zabezpieczenia
i przechodzi ono w tryb oczekiwania.)
≥ Wystąpił problem ze wzmacniaczem.
≥ Czy poziom głośności jest wyjątkowo wysoki?
Jeżeli tak, zmniejsz poziom głośności.
≥ Czy system audio znajduje się w miejscu, gdzie
jest wyjątkowo gorąco?
Jeżeli tak, przenieś system audio w
chłodniejsze miejce i odczekaj kilka minut przed
ponownym włączeniem.
Jeżeli problem występuje nadal, sprawdź
informacje widoczne na wyświetlaczu, wyłącz
system audio, odłącz przewód zasilający AC i
skontaktuj się z serwisem producenta. Informację
widoczną na wyświetlaczu należy podać przy
zgłaszaniu uszkodzenia w serwisie.
Komunikaty na wyświetlaczu
„F61”
≥ Wystąpił problem ze wzmacniaczem system
audio.
≥ Odłącz przewód zasilający AC i skontaktuj się z
serwisem producenta.
„F70 HDMI” / „U701” / „U703”
≥ Sprawdź podłączenia HDMI.
≥ Wyłącz główne urządzenie i włącz je ponownie.
≥ Odłącz kabel HDMI.
„F76”
≥ Wystąpił problem z zasilaniem systemu audio.
≥ Odłącz przewód zasilający AC i skontaktuj się z
serwisem producenta.
„U704”
≥ System otrzymuje na wejściu wideo sygnał w
nieobsługiwanym formacie.
jZmień ustawienie rozdzielczości obrazu
wideo w podłączonym urządzeniu (skorzystaj
z instrukcji obsługi danego urządzenia).
jJeżeli brak obrazu, zmień ustawienia tego
urządzenia po podłączeniu go bezpośrednio
do telewizora.
„U705”
≥ Gniazdo HDMI telewizora, do którego
podłączone jest główne urządzenie lub
konfiguracja telewizora nie są zgodne z obsługą
źródła sygnału zabezpieczonego systemem
HDCP 2.2.
28
RQT0A15
jUpewnij się, że urządzenie jest podłączone
do gniazda kompatybilnego z HDCP 2.2.
jUpewnij się, że konfiguracja telewizora
umożliwia obsługę HDCP 2.2.
(Skorzystaj z instrukcji obsługi telewizora).
Aktywny subwoofer
Brak zasilania.
Sprawdź, czy przewód zasilający AC jest
prawidłowo podłączony.
Subwoofer wyłącza się automatycznie zaraz
po włączeniu.
Odłącz przewód zasilający AC i skontaktuj się z
serwisem producenta.
Brak odtwarzania dźwięku przez subwoofer.
≥ Sprawdź, czy aktywny subwoofer jest włączony.
≥ Sprawdź, czy kontrolka WIRELESS LINK świeci
na zielono (> 19).
Kontrolka WIRELESS LINK świeci na czerwono.
≥ Brak połączenia między głównym urządzeniem,
a aktywnym subwooferem.
jSprawdź, czy główne urządzenie jest włączone.
jWyłącz i ponownie włącz aktywny subwoofer.
Alternatywnie wyłącz aktywny subwoofer,
odłącz przewód zasilający AC, a następnie
podłącz go ponownie i włącz subwoofer.
≥ Aktywny subwoofer i główne urządzenie nie
zostały prawidłowo sparowane. Spróbuj
wykonać poniższą procedurę (parowanie
urządzeń bezprzewodowych).
1 Włącz główne urządzenie i aktywny
subwoofer.
2 Naciśnij i przez ponad 3 s przytrzymaj
przycisk [ID SET] znajdujący się z tyłu
obudowy aktywnego subwoofera. (Kontrolka
WIRELESS LINK będzie migać na
czerwono).
3 Naciskając i przytrzymując przycisk [INPUT]
na pilocie, naciśnij i przytrzymaj przez co
najmniej 4 s przycisk [VOL i] na obudowie
głównego urządzenia. (Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „SUBWOOFER
PAIRING”).
≥ Jeżeli parowanie urządzeń się powiedzie, na
wyświetlaczu przez 2 s widoczny będzie komunikat
„PAIRED”, a kontrolka WIRELESS LINK zaświeci się
na zielono.
4 Wyłącz i włącz ponownie główne
urządzenie.
≥ Jeżeli problem występuje nadal, skontaktuj się z
serwisem producenta.
29 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Informacje na temat Bluetooth®
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności
za dane i/lub informacje przesyłane
podczas transmisji bezprzewodowej.
∫ Używane pasmo częstotliwości
Ten system audio korzysta z pasma 2,4 GHz.
∫ Certyfikacja tego urządzenia
≥ Niniejszy system audio jest zgodny z ograniczeniami
dotyczącymi korzystania z częstotliwości radiowych i
został certyfikowany w oparciu o odpowiednie
przepisy prawa. W związku z tym nie jest wymagane
zezwolenie na jego używanie.
≥ Niektóre działania są zabronione prawem w
wybranych krajach:
jDemontaż lub modyfikacja urządzenia.
jUsuwanie oznaczeń dotyczących parametrów.
∫ Ograniczenia użycia
≥ Bezprzewodowa transmisja i/lub obsługa
wszystkich urządzeń wyposażonych w interfejs
Bluetooth® nie jest gwarantowana.
≥ Wszystkie urządzenia muszą być zgodne ze
standardem ustanowionym przez Bluetooth SIG, Inc.
≥ W zależności od parametrów i ustawień
urządzenia połączenie może się nie powieść lub
obsługa może się różnić od opisanej.
≥ Niniejszy system obsługuje funkcje zabezpieczeń
Bluetooth®. Jednak w zależności od środowiska
pracy i/lub ustawień zabezpieczenia te mogą być
niewystarczające. Należy zachować ostrożność
podczas bezprzewodowego przesyłania danych
do tego systemu audio.
≥ Ten system nie jest w stanie realizować
transmisji danych do urządzeń Bluetooth®.
Konserwacja urządzenia
∫ System audio należy czyścić miękką,
suchą szmatką
≥ Jeżeli urządzenie jest silnie zabrudzone, należy
wytrzeć je dobrze wyżętą szmatką, zwilżoną w
wodzie, a następnie wytrzeć do sucha.
≥ Przy okazji czyszczenia głośników należy użyć
gładkiego materiału. Nie należy używać
chusteczek lub innych materiałów (ręczników,
itp.), które mogą pozostawiać włókna. Drobne
włókna mogą dostać się do wnętrza pokrywy.
≥ Do czyszczenia systemu audio nie wolno
używać alkoholu, rozpuszczalnika lub benzyny.
≥ Przed użyciem ściereczki nasączonej środkiem
czyszczącym należy uważnie zapoznać się z
instrukcją obsługi, która jest do niej dołączona.
∫ Przed wyrzuceniem lub przekazaniem
tego systemu
Ten system może przechowywać informacje na temat
ustawień użytkownika w głównym urządzeniu. Jeżeli
wyrzucasz je lub przekazujesz innej osobie, wykonaj
uprzednio operację przywrócenia ustawień fabrycznych,
co spowoduje usunięcie ustawień użytkownika
(> 26, „Przywracanie ustawień fabrycznych”).
≥ Historia operacji wykonywanych za pomocą
systemu audio może być przechowywana w
pamięci głównego urządzenia.
Licencje
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, i symbol z podwójnym D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
∫ Zasięg
Informacje na temat patentów DTS znajdują pod adresem
http://patents.dts.com. Wyprodukowano na licencji DTS
Licensing Limited. DTS, Symbol oraz DTS i Symbol razem są
zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS Digital Surround
jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Podłączane urządzenie należy umieścić w zasięgu 10 m.
Zasięg ten może ulec zmniejszeniu w zależności od
otoczenia, przeszkód na drodze sygnału lub interferencji.
HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
∫ Zakłócenia od innych urządzeń
≥ Z powodu interferencji radiowych system może nie
działać prawidłowo lub mogą występować problemy,
takie jak szumy i przerwy w odtwarzanym dźwięku,
jeżeli główne urządzenie jest umieszczone za blisko
innego urządzenia Bluetooth® lub innego sprzętu
wykorzystującego pasmo częstotliwości 2,4 GHz.
≥ System audio może działać niepoprawnie, jeżeli w
pobliżu znajduje się silny nadajnik fal radiowych itp.
∫ Przeznaczenie
≥ Ten system służy wyłącznie do typowego,
osobistego użytku.
≥ Nie należy korzystać z tego systemu audio w
pobliżu sprzętu lub w otoczeniu, które jest
wrażliwe na interferencje fal radiowych (np. na
lotnisku, w szpitalu, laboratorium itp.).
HDAVI ControlTM jest znakiem handlowym należącym do
Panasonic Corporation.
Nazwa Bluetooth® i logotypy są zarejestrowanymi znakami
towarowymi, będącymi własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. i
wszelkie ich użycie przez firmę Panasonic Corporation jest
objęte licencją.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich
posiadaczy.
Google Play oraz Android są znakami handlowymi należącymi
do Google Inc.
aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All
rights reserved.
The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc
or one of its group companies and may be registered in one or
more jurisdictions.
RQT0A15
29
Informacje dodatkowe
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
30 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
Dane techniczne
WZMACNIACZ
Moc wyjściowa RMS: tryb Dolby Digital
Kanały przednie (kan. L, P)
50 W na kanał (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Kanał centralny (kan. C)
50 W na kanał (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Kanały surround (kan. L, P)
50 W na kanał (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Kanał subwoofera
250 W na kanał (8 ≠), 100 Hz, 10 % THD
Całkowita moc wyjściowa RMS w trybie
Dolby Digital
500 W
WYJŚCIA/WEJŚCIA
HDAVI Control
Urządzenie obsługuje funkcje „HDAVI Control 5”.
Wejścia HDMI AV (BD/DVD, AUX)
2
Gniazdo wejściowe
Typu A (19-pinowe)
Wyjścia HDMI AV (TV (ARC))
1
Gniazdo wyjściowe
Typu A (19-pinowe)
Cyfrowe wejście audio (TV)
Optyczne cyfrowe wejście
Terminal optyczny
Częstotliwości próbkowania
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
88,2 kHz, 96 kHz (tylko LPCM)
Obsługiwane formaty dźwięku
LPCM, Dolby Digital, DTS Digital SurroundTM
IR Blaster
Typ gniazda
Mini-jack 3,5 mm
Port USB
Tylko do celów serwisowych.
DANE OGÓLNE
Pobór mocy
Główne urządzenie
33 W
Aktywny subwoofer
46 W
W trybie oczekiwania
Główne urządzenie§1
Jeżeli funkcja „BLUETOOTH STANDBY”
jest wyłączona
Około 0,49 W
Jeżeli funkcja „BLUETOOTH STANDBY”
jest włączona
Około 3,0 W
Aktywny subwoofer
Wyłącznik zasilania wyłączony
Około 0,2 W
Połączenie bezprzewodowe nieaktywne
Około 0,4 W
Zasilanie sieciowe
AC 220 V do 240 V, 50 Hz
Wymiary (SzkWkG)
Główne urządzenie
Przy instalacji na półce lub na stoliku
1125 mmk51 mmk121 mm
Przy instalacji na ścianie
1125 mmk122,5 mmk56,5 mm
Aktywny subwoofer
180 mmk408 mmk306 mm
Masa
Główne urządzenie
Przy instalacji na półce lub na stoliku
Około 3,1 kg
Przy instalacji na ścianie
Około 3,2 kg
Aktywny subwoofer
Około 5,4 kg
Zakres temperatury pracy
Od 0 oC do i40 oC
Zakres względnej wilgotności otoczenia
Od 20 % do 80 % (bez kondensacji)
§1 Kiedy inne podłączone urządzenia są wyłączone.
30
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_pol.book
31 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時20分
GŁOŚNIKI
Głośniki przednie (wbudowane)
Głośnik niskotonowy
6,5-cm, stożkowy k1 na kanał
Głośnik wysokotonowy
2,5-cm, semikopułkowy k 1 na kanał
Głośnik centralny (wbudowany)
Pełnozakresowe
6,5-cm, stożkowy k1
Głośniki surround (wbudowane)
Pełnozakresowe
6,5-cm, stożkowy k1 na kanał
Aktywny subwoofer
Niskotonowy
16-cm, stożkowy k1
ŁĄCZE BEZPRZEWODOWE
Moduł łączności bezprzewodowej
Pasmo częstotliwości
2,40335 GHz do 2,47735 GHz
Liczba kanałów
38
SEKCJA Bluetooth®
Informacje dodatkowe
Specyfikacja interfejsu Bluetooth®
Bluetooth® Ver.3.0
Klasyfikacja urządzenia bezprzewodowego
Class 2
Obsługiwane profile
A2DP
Pasmo częstotliwości
Pasmo 2,4 GHz FH-SS
Zasięg obsługi
10 m w linii prostej
Obsługiwane kodeki
aptX®, AAC, SBC
≥ Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
≥ Masa i wymiary zostały podane w przybliżeniu.
≥ Całkowite zniekształcenia harmoniczne zostały zmierzone
przy użyciu cyfrowego analizatora spektrum.
RQT0A15
31
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
32 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Bezpečnostní upozornění
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Přístroj
Přístroj
≥ Abyste omezili riziko vzniku požáru, zásah elektrickým
proudem nebo poškození přístroje:
j Chraňte tento přístroj před deštěm, vlhkostí,
postříkáním nebo politím.
j Nepokládejte na tento přístroj nádoby naplněné
tekutinou, například vázy.
j Používejte pouze doporučené příslušenství.
j Neodnímejte žádné kryty.
j Neprovádějte opravy přístroje svépomocí. Servis a
opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
≥ Aby nedošlo k poranění, musíte tento přístroj pevně
instalovat ke stěně v souladu s instalačními pokyny.
≥ Nestavte na tento přístroj zdroje otevřeného ohně,
např. zapálené svíčky.
≥ Přístroj může být během provozu rušen
vysokofrekvenčním signálem mobilních telefonů. Pokud
se takové rušení projeví, odneste mobilní telefon dále
od přístroje.
≥ Tento přístroj je určen pro použití v mírném podnebí.
≥ Výrobní štítek přístroje je umístěný na spodní straně.
Napájecí kabel
≥ Abyste omezili riziko vzniku požáru, zásah elektrickým
proudem nebo poškození přístroje,
j Zkontrolujte, zda síťové napájecí napětí odpovídá
napětí, které je uvedeno na výrobním štítku přístroje.
j Zasuňte zástrčku napájecího kabelu úplně do
zásuvky.
j Za napájecí kabel netahejte, neohýbejte jej,
nepokládejte na něj nic těžkého.
j Nemanipulujte se zástrčkou napájecího kabelu,
máte-li mokré ruce.
j Při odpojování kabelu uchopte zástrčku, nikoli
samotný kabel.
j Nepoužívejte napájecí kabel s poškozenou zástrčkou
ani poškozenou síťovou zásuvku.
≥ Zástrčka napájecího kabelu zároveň plní funkci
odpojovacího zařízení.
Přístroj postavte na takové místo, aby bylo možné
napájecí kabel okamžitě odpojit, pokud by se vyskytl
nějaký problém.
Knoflíková baterie (Lithiová)
≥ Nebezpečí požáru, exploze nebo popálení. Baterii
nedobíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad teplotu
60 oC ani nevhazujte do ohně.
≥ Knoflíkovou baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
Knoflíkovou baterii nikdy nevkládejte do úst. V případě
požití nebo spolknutí vyhledejte lékařskou pomoc.
Malé předměty
≥ Šrouby uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k
jejich spolknutí.
≥ Lepicí pásku uchovávejte mimo dosah dětí, aby ji
náhodou nespolkly.
≥ Uložte knoflíkovou baterii mimo dosah dětí, aby
nedošlo k jejímu polknutí.
32
RQT0A15
Umístění
≥ Přístroj postavte na rovný povrch.
≥ Abyste omezili riziko vzniku požáru, zásah elektrickým
proudem nebo poškození přístroje:
j Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do
přihrádek knihovny, do vestavěné skříně nebo do
jiného uzavřeného prostoru. Zajistěte volný přístup
vzduchu k přístroji.
j Větrací otvory přístroje nesmí být zablokovány
novinami, ubrusy, závěsy a jinými podobnými
předměty.
j Chraňte tento přístroj před přímým slunečním
zářením, vysokými teplotami, vysokou vlhkostí a
nadměrnými vibracemi.
Knoflíková baterie (Lithiová)
≥ V případě nesprávného vložení baterií hrozí výbuch.
Baterie nahrazujte pouze typem, který doporučuje
výrobce.
≥ Při vkládání dbejte na dodržení správné polarity.
≥ Při nesprávném zacházení s bateriemi může dojít k
úniku elektrolytu, který může vyvolat požár.
j Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte z něj baterii. Baterie skladujte na chladném a
tmavém místě.
j Baterie nezahřívejte a nevystavujte otevřenému ohni.
j Baterie nenechávejte dlouho v automobilu na přímém
slunci se zavřenými dveřmi a okny.
≥ Při likvidaci baterií se prosím obraťte na vaše místní
úřady nebo na prodejce a dotažte se ho na správný
způsob likvidace.
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
33 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Likvidace starých přístrojů a baterií
Týká se pouze Evropské unie a zemí, které mají zavedený systém recyklace surovin
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v přináležející dokumentaci znamenají,
že použité elektrické a elektronické výrobky a baterie by neměly být likvidovány
spolu s běžným domácím odpadem.
Podobné výrobky prosím odevzdejte na sběrných místech, kde bude provedena
jejich řádná likvidace a recyklace v souladu s místní legislativou.
Řádná likvidace takového výrobku pomůže chránit cenné zdroje a předcházet
případným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.
Podrobnější informace o sběru a recyklaci vám poskytne příslušný místní úřad.
Při nesprávné likvidaci takového odpadu vám hrozí postih podle platných zákonů.
Poznámka k symbolu baterie (dolní symbol):
Tento symbol může být doplněný o chemickou značku. V takovém případě
odpovídá požadavkům stanoveným Směrnicí pro chemikálie.
Prohlášení o shodě
Společnost “Panasonic Corporation” tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/EC.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu prohlášení o shodě pro naše produkty R&TTE z našeho serveru:
http://www.doc.panasonic.de
Oprávněný zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Tento produkt je určen pro běžného zákazníka. (Kategorie 3)
RQT0A15
33
Bezpečnostní opatření
ČESKY
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
34 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Obsah
Bezpečnostní upozornění .............................................................................. 32
Před použitím
Dodávané položky .......................................................................................... 35
Tento systém (SC-HTB885) ..............................................................................................35
Příslušenství ......................................................................................................................35
Ovládání přístroje ........................................................................................... 36
Tento systém (zepředu) .....................................................................................................36
Tento systém (zezadu) ......................................................................................................37
Dálkový ovladač ................................................................................................................38
Začínáme
1. krok Připojení............................................................................................. 39
Připojení k TV ....................................................................................................................39
Připojení k HDMI kompatibilnímu zařízení ........................................................................40
Použití infračerveného dálkového ovládání .......................................................................41
Připojení napájecího kabelu ..............................................................................................42
2. krok Umístění ............................................................................................. 43
Bezpečnostní opatření .......................................................................................................43
Aktivní subwoofer ..............................................................................................................43
Bezdrátové rušení .............................................................................................................43
Volba způsobu umístění ....................................................................................................44
Umístění přístroje do stojanu nebo na stůl ........................................................................45
Připevnění přístroje na stěnu .............................................................................................46
3. krok Bezdrátové připojení......................................................................... 49
Připojení bezdrátového aktivního subwooferu ...................................................................49
Připojení Bluetooth® ...........................................................................................................49
Kód dálkového ovladače ................................................................................50
Ovládání
Používání tohoto systému .............................................................................51
Trojrozměrný (3D) zvuk ..................................................................................52
Menu zvuku (Sound) .......................................................................................52
Formát zvukového doprovodu ...........................................................................................53
Menu Setup (nastavení) .................................................................................54
Ovládání připojeného televizoru (VIERA Link „HDAVI ControlTM“)............ 55
Reference
Řešení problémů .............................................................................................56
Bluetooth® .......................................................................................................59
Péče o přístroj .................................................................................................59
Licence ............................................................................................................59
Technické údaje.............................................................................................. 60
34
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
35 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Před použitím
≥ Uvedená vyobrazení se mohou od vašeho prístroje lišit.
≥ Ovládání popsané v těchto pokynech je prováděno zejména pomocí dálkového ovladače, ale
pokud jsou ovladače (tlačítka) stejné, můžete používat ty na přístroji.
Bezpečnostní opatření
Dodávané položky
Tento systém (SC-HTB885)
∏ 1 aktivní subwoofer
(SB-HWA880)
Před použitím
∏ 1 vlastní přístroj
(reproduktor)
(SU-HTB885)
Příslušenství
Před použitím tohoto systému zkontrolujte dodané příslušenství.
∏ 1 infračervené dálkové
ovládání
∏ 2 napájecí kabely
∏ 2 šrouby
∏ 2 nástěnné montážní
konzoly
Začínáme
∏ 1 dálkový ovladač
(vč. baterie)
(N2QAYC000109)
Ovládání
Reference
≥ Čísla výrobků jsou platná k lednu 2015. Tato čísla podléhají změnám.
≥ Přiložený napájecí kabel je určen pro použití pouze s tímto systémem.
Nepoužívejte jej s jiným zařízením. Kromě toho nepoužívejte s tímto systémem kabely určené pro jiná zařízení.
RQT0A15
35
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
36 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Ovládání přístroje
Tento systém (zepředu)
1
2
3
4
5
Vlastní přístroj
7
6
8
9
Aktivní subwoofer
1
2
3
4
Místo dotyku pro NFC komunikaci (> 50)
Spínač pohotovostního režimu/vypínač (Í/I)
Dotykem přepnete přístroj ze zapnutého
stavu do pohotovostního režimu a naopak.
Přístroj odebírá malé množství elektrické
energie i v pohotovostním režimu.
Nastavení hlasitosti tohoto systému (> 51)
Zvolte vstupní zdroj (> 51)
„TV“ --# „BD/DVD“ --# „AUX“
^-----„BLUETOOTH“(------}
5
6
7
8
9
Jako zdroj zvolte zařízení s Bluetooth® (> 51)
Přijímač signálu dálkového ovladače při
umístění na stolku (> 38)
Přijímač signálu dálkového ovladače při
umístění na zdi (> 38)
Displej
Indikátor WIRELESS LINK (bezdrátové
spojení) (> 49)
§ Tato tlačítka se ovládají pouhým dotykem. Když se tlačítka dotknete, ozve se pípnutí.
36
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
37 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Tento systém (zezadu)
Vlastní přístroj
4
Levá strana
Pravá strana
2
5
6
3
7
8
7
Aktivní subwoofer
1
2
3
4
Zdířka HDMI AV OUT (TV(ARC)) (Výstup AV
signálu do TV) (kompatibilní s ARC))
(> 39, 40)
Zdířka HDMI AV IN (AUX (HDMI 2)) (Vstup
AV signálu z externího zařízení) (> 40)
Zdířka HDMI AV IN (BD/DVD (HDMI 1))
(> 40)
Port USB (pouze pro servisní použití)
5
6
7
8
Zdířka OPTICAL DIGITAL AUDIO IN (TV)
(optický digitální vstup zvuku) (> 40)
Zdířka Ir SYSTEM (infračervené ovládání)
(> 41, 42)
Zdířka AC IN (vstup pro napájecí kabel)
(> 42)
Tlačítko zapnutí/vypnutí aktivního subwooferu
(> 49)
§ Tlačítko I/D SET je určeno pouze pro použití, pokud vlastní přístroj není spárován s aktivním
subwooferem. (> 58)
RQT0A15
37
Před použitím
1
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
38 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Dálkový ovladač
∫ Před prvním použitím
Sundejte ochrannou fólii A.
1
5
2
INPUT
3
4
SETUP
6
SOUND
MUSIC
7

OK

∫ Výměna knoflíkové baterie
Typ baterie: CR2025 (Lithiová baterie)
8

1
2
3
4
5
6
7
8
Zapnutí nebo vypnutí přístroje (> 51)
Výběr vstupního zdroje (> 51)
„TV“ --# „BD/DVD“ --# „AUX“
^-----„BLUETOOTH“(------}
Výběr menu Setup (> 54)
Výběr menu Sound (> 52)
Výběr zařízení s Bluetooth® jako zdroje
(> 51)
Nastavení hlasitosti tohoto systému (> 51)
Vypnutí zvuku (> 51)
Výběr a potvrzení volby

≥ Knoflíkovou baterii vložte symbolem (i)
směrem nahoru.
∫ Přijímač signálu dálkového ovladače
Senzor signálu dálkového ovladače je umístěn na vlastním přístroji.
≥Dálkový ovladač používejte v rámci správného provozního dosahu.
Vzdálenost: Přibližně do 7 m přímo zepředu
Úhel: Přibližně 30° vlevo a vpravo
Při umístění na stole
Při instalaci na stěně

B Senzor signálu dálkového ovladače pro umístění přístroje na stole
C Senzor signálu dálkového ovladače pro umístění přístroje na stěně
38
RQT0A15

SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
39 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Začínáme
1. krok Připojení
≥Před připojováním přístroje vypněte všechna zařízení a pečlivě se seznamte s pokyny k jejich obsluze.
Napájecí kabel zapojte až po úplném dokončení všech připojení.
∫ HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimediální rozhraní s vysokým
rozlišením)
≥ HDMI připojení podporuje funkci VIERA Link „HDAVI Control“ (> 55), pokud je použit kompatibilní televizor značky Panasonic.
≥ Používejte ARC kompatibilní vysokorychlostní kabely HDMI. Nelze používat kabely, které nejsou kompatibilní s HDMI.
≥ Doporučujeme použití kabelu HDMI značky Panasonic.
∫ Infračervené dálkové ovládání
≥ Infračervené dálkové ovládání nepoužívejte, pokud senzor signálu dálkového ovladače TV není přístrojem zablokován. (> 44)
≥ Dodávané infračervené dálkové ovládání je kompatibilní pouze s televizorem značky Panasonic.
Ověřte, zda je zdířka HDMI na televizoru označena jako „HDMI (ARC)“.
Připojení se liší v závislosti na štítku natištěném vedle zdířky HDMI.
S označením „HDMI (ARC)“: Připojení [A]
Bez označení „HDMI (ARC)“: Připojení [B]
∫ Co je ARC?
Před použitím
Připojení k TV
ARC je zkratka slov „Audio Return Channel“ (Zpětný kanál zvuku) a je rovněž známa jako HDMI ARC. Odkazuje na jednu z
funkcí HDMI. Pokud vlastní přístroj připojíte ke zdířce „HDMI (ARC)“ na TV, nebude již nutné připojení optického digitálního
audio kabelu, který je obvykle nutný pro poslech zvuku z televizoru, a obraz z televizoru společně se zvukem si můžete
vychutnat prostřednictvím jediného kabelu HDMI.
Začínáme
Proveďte připojení.
[A] S označením „HDMI (ARC)“
HDMI IN (ARC)
TV
A
Zkontrolujte, že připojujete
ke konektoru TV
kompatibilnímu s ARC.
(Pro ovládání televizoru si
přečtěte návod k obsluze
dodaný s televizorem.)
A Kabel HDMI
RQT0A15
39
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
40 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
[B] Bez označení „HDMI (ARC)“
TV
OPTICAL OUT
HDMI IN
A
B
A Kabel HDMI
B Optický digitální audio kabel
≥ Pokud používáte optický digitální audio kabel,
zasuňte ho do zdířky správně.
Připojení k HDMI kompatibilnímu zařízení
Do tohoto systému můžete přivádět audio signál z připojeného přehrávače disků Blu-ray, přehrávače
disků DVD, set-top boxu a podobně.
Příprava
≥Přístroj připojte k TV. (> 39)
HDMI OUT
A
A Kabel HDMI
40
RQT0A15
např. set-top box
HDMI OUT např. přehrávač disků Blu-ray
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
41 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
∫ HDMI standby pass-through (průchod signálu HDMI v pohotovostním režimu)
I pokud je tento přístroj v pohotovostním režimu, bude se odesílat do televizoru připojeného ke zdířce HDMI AV IN1 nebo
HDMI AV IN2 zvukový a/nebo obrazový signál ze zařízení připojeného ke zdířce HDMI AV OUT (zvuk nebude z tohoto
systému reprodukován). Když jsou zařízení připojena k oběma vstupním zdířkám HDMI AV IN1 a HDMI AV IN2, bude na
výstupu zvukový nebo obrazový signál toho zařízení, jehož vstup byl zvolen naposledy.
∫ 3D kompatibilita
Kompatibilní s televizory FULL HD 3D a přehrávačem disků Blu-ray.
≥ Tento přístroj umožňuje průchod 3D obrazového signálu z 3D kompatibilního přehrávače disků Blu-ray do 3D televizoru FULL HD.
∫ Kompatibilita s rozlišením 4K/60p
Kompatibilní s televizory 4K Ultra HD a přehrávačem disků Blu-ray.
≥ Tento systém umožňuje průchod obsahu v rozlišení 4K ze zařízení kompatibilního s rozlišením 4K do televizoru s rozlišením 4K
Ultra HD.
≥ Při připojení k zařízení kompatibilnímu s rozlišením 4K a televizoru 4K Ultra HD použijte vysokorychlostní kabely HDMI, které
podporují šířku pásma 18 Gbps.
≥ Nastavení nutné pro výstup obrazových a zvukových signálů naleznete v odpovídajících provozních pokynech připojeného
HDMI kompatibilního zařízení.
Použití infračerveného dálkového ovládání
Díky připojení infračerveného dálkového ovládání je možné vysílat infračervený signál přijímaný
senzorem signálu dálkového ovladače tohoto systému do senzoru televizoru.
Použijte dálkový ovladač TV v provozním dosahu senzoru tohoto systému.
≥Informace o provozním dosahu naleznete na str. 38.
Začínáme
Zapojte konektor do zdířky Ir SYSTEM tohoto přístroje.
Infračervený vysílač
Ir SYSTEM
Infračervený vysílač umístěte na dohled od senzoru signálu dálkového
ovladače TV.
≥ Informace o umístění senzoru signálu dálkového ovladače TV naleznete v návodu k použití televizoru.
Dálkový ovladač TV namiřte na senzor signálu tohoto systému a můžete
ovládat televizor.
≥ Informace o umístění senzoru signálu dálkového ovladače tohoto systému naleznete na str. 38.
≥ Musíte dobře očistit povrch, na který chcete lepicí pásku přilepit.
≥ Pokud lepicí pásku sundáte, povrch se může poškodit a může i nadále lepit. Jakmile si ověříte, že televizor správně funguje,
zajistěte ovladač přilepením lepicí páskou.
RQT0A15
41
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
42 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
∫ Příklad umístění
Zezadu na přístroji:
Lepicí páska (příslušenství)
Senzor signálu
dálkového
ovladače TV
Připojení napájecího kabelu
≥ Připojte až po dokončení připojení všech externích zařízení.


AC IN

A Do elektrické zásuvky
B Napájecí kabel (příslušenství)
≥Tento systém spotřebovává malé množství elektrického proudu (> 60), i když je vypnutý. Pokud
chcete dosáhnout úspory elektrické energie, pak pokud nebudete delší dobu systém používat, odpojte
jeho napájecí kabel z elektrické zásuvky.
Úspora energie
Tento přístroj je zkonstruován tak, aby měl nízkou spotřebu a šetřil elektrickou energii.
≥ Tento přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud po dobu přibližně 20 min.
nebude na vstupu žádný signál a neprovedete-li během této doby žádnou operaci. Jak tuto funkci
„AUTO POWER DOWN“ (Automatické vypnutí) vypnout, naleznete na str. 54.
42
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
43 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
2. krok Umístění
Bezpečnostní opatření
Bezpečnostní opatření
Je nutná profesionální instalace.
Instalaci by neměl provádět nikdo jiný než kvalifikovaný instalační technik.
SPOLEČNOST PANASONIC NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ VĚCNÉ ŠKODY A/
NEBO VÁŽNÁ PORANĚNÍ, VČETNĚ SMRTI, ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM ZAPOJENÍM ČI
NEVHODNOU MANIPULACÍ.
≥ Přístroj musíte instalovat tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
≥ Připevněte pomocí techniky vhodné pro konstrukci a materiály svislé stěny.
Upozornění
≥ Tento systém smí být používán pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. V opačném případě
může dojít k poškození zesilovače a/nebo reproduktoru, což může vyústit až v nebezpečí vzniku
požáru. Obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka, pokud došlo k poškození nebo
pokud si povšimnete náhlé změny výkonu přístroje.
≥ Nepokoušejte se přístroj připevnit ke stěně jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu.
≥ Při přenášení přístroj nedržte pouze v jedné ruce, abyste ho neupustili a nezranili se.
≥ Aby nedošlo k poškození nebo poškrábání, rozložte měkkou deku a montáž proveďte na ní.
Při přenášení aktivního subwooferu
A Nedržte aktivní subwoofer za tento otvor.
Mohlo by dojít k poškození součástí uvnitř.
B Při přenášení aktivního subwooferu jej vždy držte za
spodní plochu.
A
B
Bezdrátové rušení
Aby nedocházelo ke vzájemnému rušení, zachovávejte následující vzdálenosti mezi přístrojem/
aktivním subwooferem a jinými elektronickými zařízeními využívajícími stejnou radiofrekvenci
(2,4 GHz pásmo).
D
C Přístroj/aktivní subwoofer
D Bezdrátový router, bezdrátový telefon
a elektronická zařízení: přibl. 2 m
C
RQT0A15
43
Začínáme
Aktivní subwoofer
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
44 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Volba způsobu umístění
Zvolte způsob umístění, jaký vám bude nejvíce vyhovovat.
Umístění přístroje do
stojanu nebo na stůl
≥ Přístroj postavte na rovný,
horizontální podklad.
Stránka 45
Připevnění přístroje na
stěnu
≥ Přístroj umístěte na rovný,
vertikální podklad.
Stránka 46
∫ Pokud bude přístroj umístěn před televizorem
Přístroj může blokovat nebo rušit různé senzory televizoru (například senzor C.A.T.S. (Contrast
Automatic Tracking System), senzor signálu dálkového ovladače a podobně) a vysílače pro 3D brýle na
kompatibilním 3D televizoru.
≥Pokud dojde k rušení, přemístěte přístroj dál od televizoru. Pokud televizor ani potom nefunguje
správně, pokuste se používat přístroj ve stojanu nebo instalovaný na stěně.
∫ Pokud přístroj blokuje senzor dálkového ovladače TV
Zkuste dálkový ovladač TV použít z jiného úhlu. Pokud problém trvá i nadále, můžete k ovládání
televizoru použít dodané infračervené dálkové ovládání. (> 41, 42)
≥ Aktivní subwoofer umístěte maximálně pár metrů od tohoto přístroje a do horizontální polohy, horním panelem směrem nahoru.
≥ Přístroj ani aktivní subwoofer nepoužívejte v kovové skříňce.
≥ Umístění aktivního subwooferu příliš blízko ke stěnám nebo do rohů může mít za následek nadměrnou reprodukci basů. Stěny
a okna zakryjte těžkými závěsy.
≥ Pokud se na vašem televizoru začnou objevovat nesprávné barvy, vypněte televizor přibližně na 30 minut. Pokud se tento jev
projevuje i nadále, přemístěte přístroj i aktivní subwoofer dál od televizoru.
≥ Přesuňte magnetické předměty do větší vzdálenosti. Magnetické karty, hodinky a podobné předměty se mohou poškodit,
jsou-li umístěny příliš blízko přístroje a aktivního subwooferu.
44
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
45 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Umístění přístroje do stojanu nebo na stůl
Doporučené doplňkové příslušenství (běžně dostupné)
Bezpečnostní opatření
≥Bezpečnostní lanko ....................................................................................................................... k 2
≥Očka (k připevnění bezpečnostního lanka) ................................................................................... k 2
≥ Použijte běžně dostupné šrouby, které unesou min. 33 kg.
≥ Použijte lanko, které unese min. 33 kg (o průměru přibl. 1,5 mm).
Lanko připevněte k přístroji.

A Lanko§
§ Pokud lanko nelze protáhnout otvory, zkuste ho na 2 místech ohnout, asi 5 mm od konce, v úhlu 45o
(viz ilustrace výše).
Přístroj instalujte do požadované polohy a každé lanko připevněte ke
stojanu nebo stolu.
≥ Zajistěte, aby průvěs lanka byl co nejmenší.
≥ Přístroj neopírejte o televizor ani o stěnu.

B Očko
≥Připevněte do polohy, která unese min. 33 kg.
≥V závislosti na umístění přístroje se může poloha pro zašroubování šroubovacího očka lišit.
RQT0A15
45
Začínáme

SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
46 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Připevnění přístroje na stěnu
Přístroj můžete na stěnu instalovat pomocí dodaných nástěnných montážních konzol apod. Zkontrolujte,
že vámi vybrané šrouby a stěna jsou dostatečně pevné, aby unesly min. 33 kg.
Šrouby a další předměty nejsou součástí příslušenství, protože typ a velikost se u každé instalace
mohou lišit.
≥Podrobnosti o požadovaných šroubech naleznete v 3. kroku.
≥Bezpečnostní lanko připevněte jako další bezpečnostní opatření.
Dodávané příslušenství
∏ 2 šrouby
∏ 2 nástěnné montážní
konzoly
Doporučené doplňkové příslušenství (běžně dostupné)
≥Šrouby pro instalaci na stěnu ...................................................................................................... k 2
≥Bezpečnostní lanko ..................................................................................................................... k 2
≥Očka (k připevnění bezpečnostního lanka) ................................................................................. k 2
≥ Použijte lanko, které unese min. 33 kg (o průměru přibl. 1,5 mm).
Lanko připevněte k přístroji.


A Lanko§
§ Pokud lanko nelze protáhnout otvory, zkuste ho na 2 místech ohnout, asi 5 mm od konce, v úhlu 45o
(viz ilustrace výše).
46
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
47 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Bezpečnostní opatření
Nástěnné montážní konzoly připevněte k přístroji.


A Nástěnné montážní konzoly (příslušenství)
B Šroub (příslušenství)
Zašroubujte do stěny šroub.
≥ Ke stanovení přesného umístění šroubů na stěně použijte níže uvedené rozměry.
≥ Nad přístrojem nechte min. 100 mm volného místa, abyste přístroj mohli nasadit.
≥ Hlavní jednotku umístěte tak, aby vpravo zůstalo alespoň 50 mm volného místa. V opačném případě by nemusel být možný
přístup k dotykovým tlačítkům.
≥ Aby byly otvory umístěny vodorovně, použijte k určení jejich umístění vodováhu.


C
D
E
F
G



Min. 30 mm
‰4,0 mm
‰7,0 mm až ‰9,4 mm
Stěna nebo sloup
2,0 mm až 3,0 mm
Pohled zepředu (poloprůhledné zobrazení)









H 400 mm
I 380,5 mm
J 344,5 mm
K 28 mm
L 122,5 mm
M Montážní otvor
RQT0A15
47
Začínáme

SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
48 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Přístroj bezpečně nasaďte na šroub(y).
ANO
NE
≥ Posuňte reproduktor
tak, aby byl šroub v
této pozici.
Lanko připevněte ke stěně.
≥ Zajistěte, aby průvěs lanka byl co nejmenší.


A Očko
B Lanko
48
RQT0A15
≥ V této pozici může
reproduktor při
posunutí vlevo nebo
vpravo spadnout.
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
49 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
3. krok Bezdrátové připojení
Příprava
≥ Přístroj zapněte.
Stiskněte [BÍ CI].
Připojení Bluetooth®
Pomocí připojení Bluetooth® můžete na tomto
přístroji poslouchat audio záznamy z audio
zařízení vybaveného Bluetooth® bezdrátově.
≥ Další pokyny pro připojení zařízení Bluetooth® naleznete v
návodu k použití zařízení Bluetooth®.
Příprava
≥ Zapněte funkci Bluetooth® na zařízení a
postavte ho k přístroji.
Párování Bluetooth®
Bezpečnostní opatření
Připojení bezdrátového
aktivního subwooferu
Stisknutím [ ] zvolte „BLUETOOTH“.
≥ Pokud se na displeji rozsvítí „PAIRING“ (párování),
přejděte k 3. kroku.
Z Bluetooth® menu zařízení s
Bluetooth® zvolte „SC-HTB885“.
≥ Budete-li zařízením s Bluetooth® vyzváni k zadání hesla,
zadejte „0000“.
≥ Jakmile se zařízení s Bluetooth® připojí, na displeji se na
pár sekund objeví název připojeného zařízení.
≥ Do tohoto systému můžete zaregistrovat až 8 zařízení.
Pokud spárujete 9. zařízení, nahradí se zařízení, které jste
nejdéle nepoužívali.
Zkontrolujte, že je aktivované
bezdrátové připojení.
Připojení spárovaného
zařízení s Bluetooth®
Stisknutím tlačítka [ ] zvolte režim
Bluetooth®.
≥ Pokud se na displeji rozsvítí „BLUETOOTH READY“
(Bluetooth připraveno), přejděte k 3. kroku.
Dokud na displeji svítí
„BLUETOOTH READY“ (Bluetooth
připraveno), stiskněte a podržte [ ].
Indikátor WIRELESS LINK (Bezdrátové spojení)
Svítí červeně:
Bezdrátové připojení je vypnuté.
Svítí zeleně:
Bezdrátové připojení je zapnuté.
Bliká zeleně:
Aktivní subwoofer se pokouší zapnout
bezdrátové připojení prostřednictvím přístroje.
Bezdrátové připojení se aktivuje, pokud je zapnutý jak
přístroj, tak aktivní subwoofer.
Z Bluetooth® menu zařízení s
Bluetooth® zvolte „SC-HTB885“.
∫ Odpojení zařízení s Bluetooth®
Dokud na displeji svítí „BLUETOOTH READY“
(Bluetooth připraveno), stiskněte a podržte [ ].
≥ Pokud zvolíte „BLUETOOTH“ jako zdroj, tento system se automaticky
pokusí připojit k naposledy používanému zařízení s Bluetooth®.
≥ Tento systém může být v jednu chvíli připojený jen k jednomu
zařízení.
≥ Informace o tom, jak změníte kvalitu zvuku, naleznete na
str. 54 „LINK MODE“.
RQT0A15
49
Začínáme
Tlačítko zapnutí/vypnutí aktivního subwooferu
[B Í C I]
Toto tlačítko používejte k zapnutí a vypnutí
aktivního subwooferu.
C I:
Aktivní subwoofer je zapnutý.
B Í:
Aktivní subwoofer je vypnutý.
Aktivní subwoofer spotřebovává stále malé
množství energie, i když je vypnutý (B, Í).
Dokud na displeji svítí „PAIRING“
(párování), stiskněte a podržte [ ].
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
50 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Připojení jedním dotykem
(připojení pomocí NFC)
Pouze pro zařízení Bluetooth® s podporou
NFC (zařízení AndroidTM)
Pouhým stisknutím Bluetooth® zařízení s
podporou NFC (Near Field Communication) na
přístroji budete moci provést veškerou přípravu,
od registrace Bluetooth® zařízení po vytvoření
spojení.
Příprava
≥ Zapněte NFC funkci zařízení.
≥ Nižší verze zařízení Android než 4.1 vyžaduje
instalaci aplikace „Panasonic Music Streaming“
(zdarma).
1 Do vyhledávacího pole na Google PlayTM zadejte
„Panasonic Music Streaming“ a potom vyberte
„Panasonic Music Streaming“.
2 Spusťte aplikaci „Panasonic Music Streaming“ na
zařízení.
– Postupujte podle pokynů na obrazovce vašeho
zařízení.
– Používejte vždy nejnovější verzi aplikace.
Stisknutím [ ] zvolte „BLUETOOTH“.
Zařízením se dotkněte a přidržte je u
tohoto přístroje v místě označeném
symbolem NFC [ ]. (> 36)
Zařízení Bluetooth® nechte přiložené, dokud nepípne,
nezobrazí zprávu na displeji nebo nezareaguje nějakým
jiným způsobem.
Jakmile zařízení Bluetooth® zareaguje, můžete ho od
přístroje odstavit.
≥Po dokončení registrace a připojení zařízení Bluetooth®
se název připojeného zařízení na pár sekund zobrazí na
displeji.
≥Umístění místa dotyku pro NFC komunikaci se liší v
závislosti na zařízení. Pokud spojení nelze navázat, ani
když se vaším zařízením Bluetooth® dotknete místa pro
NFC komunikaci, změňte umístění zařízení. Stav se
může zlepšit také tím, že si stáhnete zmíněnou aplikaci
„Panasonic Music Streaming“ a spustíte ji.
Spusťte přehrávání na zařízení
Bluetooth®.
≥ Pokud se přístroje dotknete jiným zařízením, můžete
spojení Bluetooth® aktualizovat. Dříve připojené zařízení se
odpojí automaticky.
≥ Po navázání spojení se může přehrávání spustit
automaticky - záleží na typu použitého zařízení.
≥ Připojení jedním dotykem někdy správně nefunguje, záleží
na typu připojovaného zařízení.
50
RQT0A15
Kód dálkového ovladače
Pokud na dálkový ovladač tohoto systému reagují
jiná zařízení značky Panasonic, změňte kód
dálkového ovladače v tomto systému i v dálkovém
ovladači.
Příprava
≥ Vypněte ostatní zařízení značky Panasonic.
≥ Přístroj zapněte.
∫ Nastavení kódu na „REMOTE 2“
Stiskněte a podržte tlačítko [MUTE] (ztlumení
zvuku) a [OK] alespoň na 4 sekundy.
Na displeji se zobrazí „REMOTE 2“.
∫ Nastavení kódu na „REMOTE 1“
Stiskněte a podržte tlačítko [MUTE] (ztlumení
zvuku) a [4] alespoň na 4 sekundy.
Na displeji se zobrazí „REMOTE 1“.
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
51 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Ovládání
Používání tohoto systému
Příprava
∫ Nastavení hlasitosti tohoto systému
Stiskněte [i VOL j].
≥ Zapněte aktivní subwoofer.
≥ Zapněte TV a/nebo připojené zařízení.
≥ Rozsah hlasitosti: 0 až 100
∫ Úplné ztlumení zvuku
Stiskněte tlačítko [MUTE] (ztlumení zvuku).
≥ Pokud je zvuk vypnutý, na displeji je zobrazeno „MUTE“.
≥ Funkci vypnete opětovným stisknutím tlačítka nebo
nastavením hlasitosti.
≥ Ztlumení zvuku se vypne spolu s vypnutím přístroje.
INPUT
SETUP
SOUND
MUSIC
OK


Stisknutím [Í] přístroj zapněte.
Pokud tento systém nefunguje
očekávaným způsobem nebo zní
neobvykle, vraťte nastavení na tovární
přednastavené hodnoty, což může
problém vyřešit. (> 56)
≥ Pokud z reproduktorů televizoru zní zvuk, zeslabte úplně
hlasitost televizoru.
Zvolte zdroj.
[INPUT]
[
]
Zvolte
„TV“ -# „BD/DVD“ -# „AUX“
^-------„BLUETOOTH“(--}
„BLUETOOTH“
Začínáme
Stisknutím
≥ Tento dálkový ovladač nelze používat pro ovládání
připojených zařízení.
∫ Pokud jako zdroj zvolíte
„BLUETOOTH“
Na zařízení Bluetooth®:
Zvolte tento systém jako výstupní zdroj
připojeného zařízení Bluetooth® a spusťte
přehrávání.
Ovládání
∫ Když je jako zdroj zvoleno „BD/DVD“
nebo „AUX“
Na TV a připojeném zařízení:
Zvolte vstup televizoru pro tento systém a spusťte
přehrávání na připojeném zařízení.
RQT0A15
51
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
52 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Trojrozměrný (3D) zvuk
Tento systém poskytuje dojem jednolitého zvuku
a obrazu.
≥ Pokud chcete změnit použitý efekt, otevřete
menu zvuku „Menu zvuku (Sound)“. (> vpravo)
např.: Obraz 3D zvukového pole
Trojrozměrný (3D) zvuk
Díky tomuto efektu si můžete
vychutnat prostorový
Dolby® Virtual
(surround) zvuk podobný
5.1kan. zvuku.
Jako doplnění efektu Dolby
Virtual použila společnost
Panasonic svou vlastní
technologii pro ovládání
3D
zvukového pole pro rozšíření
prostorový
zvukového pole směrem
efekt
dopředu, dozadu, nahoru a
dolů, čímž je dosažen zvuk s
lepší hloubkou a intenzitou,
který lépe odpovídá 3D obrazu.
Sportovní komentování a
dialogy z televizních
dramatických pořadů budou
slyšet tak, jakoby vycházely z
televizoru, což poskytuje dojem
jednolitého zvuku a obrazu.
Čisté dialogy
Navíc budou dialogy při
přehrávání normální
hlasitostí a při snížené
hlasitosti pro sledování v
nočních hodinách více
vystupovat z ostatních zvuků.
≥ Efekt Dolby Virtual je ZAPNUTÝ, vyjma režimu STEREO.
≥ Pokud chcete efekt Dolby Virtual a 3D prostorový vypnout,
nastavte režim zvuku na „STEREO“. (> vpravo)
≥ Pokud chcete efekt 3D prostorový a Čistý dialog vypnout,
vyhledejte menu „3D CLR DIALOG“. (> 53)
52
RQT0A15
Menu zvuku (Sound)
Opakovaným stisknutím [SOUND]
zvolte efekt zvuku.
Opakovaným stisknutím tlačítka
[3, 4] zvolte požadované nastavení
a potom stiskněte [OK].
SOUND
MODE
STANDARD (standardní):
Nejvhodnější pro drama a
komedie.
STADIUM (stadion):
Vytváří realistický zvuk
sportovních přenosů.
MUSIC (hudba):
Zdůrazňuje zvuk
hudebních nástrojů a písní.
≥ Místo kroků 1 a 2 můžete
vybrat přímo režim
„MUSIC“ (Hudba) tak, že
stisknete a podržíte
tlačítko [SOUND], dokud
se na displeji nezobrazí
„MUSIC“.
CINEMA (kino): Vytváří 3D
zvuk unikátní pro filmy.
NEWS (zprávy):
Zdůrazňuje hlas redaktorů
a sportovních komentátorů.
STEREO: Přehrává zvuk
jakéhokoli zdroje stereofonně.
SUBWOOFER
Můžete upravit úroveň basů.
Tento systém automaticky
zvolí nejvhodnější nastavení
podle typu přehrávaného
zdroje.
LEVEL 1 (1. úroveň)
LEVEL 2 (2. úroveň):
Výchozí nastavení pro 2
kanálový audio zdroj
LEVEL 3 (3. úroveň):
Výchozí nastavení pro
vícekanálový audio zdroj
LEVEL 4 (4. úroveň)
Nastavení, které
provedete, zůstane
zachováno a bude opět
vyvoláno, jakmile zvolíte
stejný typ zdroje.
53 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
DIALOG
Upravuje úroveň dialogu.
LEVEL 1 (1. úroveň)
LEVEL 2 (2. úroveň)
LEVEL 3 (3. úroveň)
LEVEL 4 (4. úroveň)
Na displeji se nezobrazí
„DIALOG“, pokud je
nastavení „3D CLR
DIALOG“ vypnuté („OFF“).
H.BASS
Zdůrazní harmonický efekt
basů.
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
3D CLR
DIALOG
Funkce 3D čistý dialog vytváří
zvukové pole podobné zvuku
vycházejícímu z TV obrazovky
a dialogy jsou čistější.
ON (Zapnuto): Efekt 3D
prostorový, čistý dialog a
Dolby Virtual
OFF (Vypnuto): Efekt Dolby
Virtual Nastavení se přepne
zpět na „ON“ (zapnuto),
vždy když zapnete přístroj.
DUAL
AUDIO
Nastavuje režim
preferovaného audio kanálu
v případě, že tento systém
přijímá dva audio režimy.
M1: Hlavní
M2: Sekundární
M1 + M2: Hlavní + Sekundární
Tento efekt funguje pouze
tehdy, když je audio výstup
televizoru nebo přehrávače
nastaven na „Bitstream“, a ve
zdroji zvuku je k dispozici
„Dolby Dual Mono“.
AGC
Automatické řízení zesílení
předchází náhlému hlasitému
zvuku automatickým
snížením úrovně hlasitosti,
pokud je vstup příliš vysoký.
Tato funkce je vhodná pro
televizní vysílání s různými
úrovněmi zvuku.
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
Pokud by zvuk byl nepřirozený,
zvolte „OFF“ (vypnuto).
LOW VOL
MODE
Zdůrazní dialog při
ztlumené hlasitosti.
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
Pokud by dialogy nezněly při
ztlumené hlasitosti přirozeně,
vypněte tento efekt
nastavením „OFF“ (vypnuto).
≥ Výchozí nastavení je podtržené. Zvolené nastavení bude
zachováno, dokud ho znovu nezměníte, pokud není
uvedeno jinak.
Formát zvukového doprovodu
Můžete zobrazit aktuální formát zvukového
doprovodu.
Stiskněte a podržte tlačítko [OK] alespoň na 4
sekundy.
DOLBY
DIGITAL
Zdroj zvuku je Dolby Digital.
DTS
Zdroj zvuku je DTS®.
PCM MULTI
Zdroj zvuku je lineární
pulzně kódová modulace.
PCM
Zdroj zvuku je 2 kanálová
pulzně kódová modulace.
Ovládání
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
RQT0A15
53
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
54 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Menu Setup (nastavení)
LINK
MODE
(režim
připojení)
Přepněte režim připojení
Bluetooth® tak, aby
odpovídal typu připojení.
Zařízení s Bluetooth®
nesmí být připojeno (na
displeji je zobrazeno
„PAIRING“ (Párování) nebo
„BLUETOOTH READY“
(Bluetooth připraveno)).
MODE 1 (režim 1): Důraz
na konektivitu.
MODE 2 (režim 2): Důraz
na kvalitu zvuku.
VIERA
LINK
Zapnete funkci VIERA Link.
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
Pokud vaše HDAVI Control
zařízení nefunguje s tímto
systémem správně, zvolte
„OFF“ (vypnuto). Vypne se
ARC. Připojte optický
digitální audio kabel.
Vypněte všechna připojená
zařízení a po změně
nastavení je opět zapněte.
SPEAKER
PLACEMENT
Zvolte umístění reproduktoru
odpovídající skutečnému
způsobu umístění. Tento
systém přizpůsobí zvukové
efekty podle nastaveného
umístění.
ON TABLE-AUTO
(Na stolku – automaticky)
nebo ON WALL-AUTO
(Na zdi – automaticky):
Nastavení se automaticky
změní v závislosti na
způsobu umístění.
ON TABLE (Na stolku): Při
umístění na stolku
ON WALL (Na zdi): Při
montáži na zeď
Opakovaným stisknutím [SETUP]
zvolte položku nastavení.
Opakovaným stisknutím tlačítka
[3, 4] zvolte požadované nastavení
a potom stiskněte [OK].
DIMMER
(zhasnutí)
Pokud po dobu 5 sekund
neproběhne žádná aktivita,
zhasne displej.
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
AUTO
POWER
DOWN
(automatické
vypnutí)
Pokud přístroj
nezaznamená žádný audio
vstup nebo ho nepoužijete
po dobu přibl. 20 minut,
automaticky se vypne.
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
VOL
LIMITATION
(omezení
hlasitosti)
Nastaví limit hlasitosti po
zapnutí přístroje na 50,
přestože před jeho
vypnutím byla nastavená
hlasitost vyšší.
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
BLUETOOTH
STANDBY
(Bluetooth® v
pohotovostn
ím režimu)
Tato funkce vám umožňuje
připojit spárované zařízení
s Bluetooth®, pokud je
přístroj v pohotovostním
režimu.
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
Po připojení spárovaného
zařízení s Bluetooth® se
přístroj automaticky zapne.
≥ Je-li tato funkce
nastavena na „ON“,
spotřeba elektrické
energie v pohotovostním
režimu se zvýší.
≥ Výchozí nastavení je podtržené. Zvolené nastavení bude
zachováno, dokud ho znovu nezměníte, pokud není
uvedeno jinak.
54
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
55 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Ovládání připojeného televizoru
(VIERA Link „HDAVI ControlTM“)
Co je to VIERA Link „HDAVI
Control“?
Příprava
1 Zkontrolujte, zda bylo uskutečněno připojení
HDMI. (> 39, 40)
2 Zapněte „HDAVI Control“ na připojeném
zařízení (např. na televizoru).
3 Optimálního ovládání pomocí „HDAVI
Control“ dosáhnete pomocí následujícího
nastavení na připojeném televizoru§1
≥ Nastavte jako výchozí reproduktor tento systém.§2
≥ Nastavte výběr reproduktoru na tento systém.
4 Zapněte všechna zařízení kompatibilní s
funkcí „HDAVI Control“ a přepněte vstup
televizoru na tento systém, aby mohla funkce
„HDAVI Control“ správně fungovat.
5 Pokud je zařízení připojeno ke vstupní zdířce
HDMI AV IN1 nebo HDMI AV IN2, spusťte
přehrávání, abyste zkontrolovali, zda se obraz
na televizoru zobrazuje správně.
Tento postup je nutno zopakovat také při
změně připojení nebo nastavení.
§1 Dostupnost a funkce nastavení se může lišit v závislosti
na televizoru. Podrobnosti si vyhledejte v návodu k
obsluze k televizoru.
§2 Pokud má televizor mezi položkami pro nastavení VIERA
Link položku výchozího reproduktoru, pak se po zvolení
tohoto systému jako výchozího reproduktoru automaticky
přepne položka výběru reproduktoru na tento systém.
≥ Ovládání VIERA Link „HDAVI Control“, založené na
ovládání prostřednictvím HDMI, průmyslového standardu
známého jako HDMI CEC (Consumer Electronics Control),
je unikátní, námi vyvinutou a rozšířenou funkcí. Proto nelze
její funkčnost s produkty jiných výrobců a značek
podporujícími HDMI CEC garantovat.
≥ Tento přístroj podporuje funkci „HDAVI Control 5“. „HDAVI
Control 5“ je standard určený pro přístroje kompatibilní s
ovládáním HDAVI Panasonic. Tato norma je kompatibilní s
běžnými HDAVI zařízeními Panasonic.
≥ Další informace k zařízení s podporou funkce VIERA Link
najdete v příslušném návodu k obsluze.
Aby tento systém reprodukoval zvuk, přístroj zapněte
pomocí dálkového ovladače televizoru a v menu
reproduktoru nastavení VIERA Link zvolte domácí kino.
Dostupnost a funkce nastavení se může lišit v
závislosti na televizoru. Podrobnosti si vyhledejte
v návodu k obsluze k televizoru.
∫ Ovládání reproduktoru
Nastavením menu TV lze zvolit, zda má zvuk vystupovat
z tohoto systému nebo z reproduktorů televizoru.
Home cinema (domácí kino)
Je aktivní tento systém.
≥ Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, přepnutím TV
reproduktorů v menu VIERA Link na tento systém
automaticky zapnete tento přístroj.
≥ Nastavení hlasitosti tohoto systému lze ovládat tlačítkem
hlasitosti nebo ztlumením zvuku na dálkovém ovladači televizoru.
≥ Pokud tento přístroj vypnete, automaticky se aktivují
reproduktory televizoru.
≥ Zvuk bude automaticky reprodukován z tohoto systému, pokud je
televizor kompatibilní s VIERA Link „HDAVI Control 4“ nebo novější.
Televizor
Jsou aktivní reproduktory televizoru.
≥ Hlasitost tohoto systému je nastavena na minimum.
∫ Automatické přepínání vstupu
Při provedení níže uvedených operací se tento přístroj
automaticky přepne na vstup pro odpovídající zdroj.
jJakmile se spustí přehrávání z připojeného
zařízení HDMI.§3
jDojde-li ke změně vstupu televizoru nebo
kanálu televizoru.
§3 Pokud je položka výstupu reproduktoru na televizoru
nastavena na tento systém, televizor i tento systém se
automaticky zapnou (Power on link).
∫ Power off link (Synchronizované vypínání)
Po vypnutí televizoru se automaticky vypne i tento
přístroj. (Tato funkce nefunguje, pokud je jako
zdroj nastaveno Bluetooth®.)
∫ Funkce Automatic lip-sync (Automatická
synchronizace obrazu a zvuku)
(pro funkci HDAVI Control 3 nebo novější)
Prodleva mezi zvukem a obrazem se nastavuje
automaticky (přidáním intervalu zpoždění ke
zvukovému výstupu), což umožňuje plynulé
přehrávání zvuku s obrazem.
Informace o zpoždění se nastaví automaticky, pokud je
televizor kompatibilní s funkcí VIERA Link „HDAVI Control 3“
nebo novější a pokud je zapnuta funkce VIERA Link.
RQT0A15
55
Ovládání
VIERA Link „HDAVI Control“ představuje
užitečnou funkci, která nabízí
synchronizované operace (ovládání) tohoto
přístroje a televizoru Panasonic (VIERA)
prostřednictvím funkce „HDAVI Control“.
Tuto funkci lze používat při připojení
zařízení kabelem HDMI. Viz návod k obsluze
pro připojené zařízení, kde jsou uvedeny
další podrobnosti k ovládání.
Co umožňuje funkce VIERA
Link „HDAVI Control“
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
56 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Reference
Řešení problémů
Následující část si projděte dříve, než se obrátíte
na servis. Pokud jste v případě provádění
některých postupů na pochybách nebo navržený
postup nevyřeší problém, obraťte se na svého
prodejce s žádostí o radu.
Návrat na tovární přednastavené hodnoty.
Když je hlavní jednotka zapnutá, stiskněte a podržte
[Í/I] na hlavní jednotce na déle než 4 sekundy.
(Po resetování tohoto systému se na displeji
zobrazí „RESET“.)
Pokud tento systém nefunguje očekávaným
způsobem, vraťte nastavení na tovární
přednastavené hodnoty, což může problém vyřešit.
≥ Po vrácení nastavení na tovární přednastavené
hodnoty se kód dálkového ovladače nastaví na
hodnotu „REMOTE 1“. Pro změnu kódu
dálkového ovladače viz stránka 50.
Všeobecné ovládání
Není k dispozici napájení.
≥ Odpojte napájecí kabel a před opětovným
zapojením vyčkejte alespoň 10 sekund.
≥ Pokud se přístroj po zapnutí okamžitě vypne,
odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte
svého prodejce.
≥ Pokud přístroj nelze zapnout pomocí ovladače
televizoru (HDAVI Control), zapněte přístroj
ručně. Pokud problém přetrvává, vyhledejte část
„HDMI“ v kapitole „Řešení problémů“.
Dálkový ovladač nefunguje správně.
≥ Baterie je vybitá. Vyměňte baterii za novou. (> 38)
≥ Možná není odstraněna ochranná fólie.
Sundejte ochrannou fólii. (> 38)
≥ Po výměně baterie v dálkovém ovladači budete
možná muset znovu nastavit kód dálkového
ovladače. (> 50)
≥ Dálkový ovladač používejte v rámci správného
provozního dosahu. (> 38)
Přístroj se automaticky přepnul do
pohotovostního režimu.
Funkce „AUTO POWER DOWN“ (automatické
vypnutí) je zapnutá.
Tento přístroj se automaticky přepne do
pohotovostního režimu, pokud po dobu přibližně
20 min. nebude na vstupu žádný signál a
neprovedete-li během této doby žádnou operaci.
Viz stránka 54, kde je popsáno vypnutí této funkce.
56
RQT0A15
Přístroj se vypne, pokud jsou v položce ovládání
reproduktorů nastaveny reproduktory televizoru.
Toto je normální projev při používání funkce VIERA
Link (HDAVI Control 4 nebo novější). Podrobnosti
ohledně funkce úspory energie si laskavě
vyhledejte v návodu k obsluze televizoru. (> 55)
Tlačítka na hlavní jednotce nefungují.
[Í/I], [j VOL i], [INPUT] a [ ] na hlavní
jednotce jsou dotyková tlačítka. Dotkněte se
tlačítek prstem. Pokud je ovládáte nehtem nebo
prstem v rukavici, nemusí fungovat.
HDMI
Tento systém nepracuje správně.
Pokud je kabel HDMI připojen do nesprávné
zdířky (HDMI AV IN1, HDMI AV IN2 nebo HDMI
AV OUT), nebude tento systém fungovat správně.
Přístroj vypněte, odpojte napájecí kabel a znovu
připojte kabel(y) HDMI. (> 39, 40)
Operace související s funkcí VIERA Link
přestaly fungovat správně.
≥ Prověřte nastavení funkce VIERA Link na
připojených zařízeních.
jZapněte funkci VIERA Link na připojených
zařízeních.
jV menu VIERA Link vašeho televizoru zvolte
jako reproduktor tento systém.
≥ Nevypnuli jste nastavení funkce VIERA Link? (> 54)
≥ Dojde-li ke změně připojení HDMI, po výpadku
napájení nebo po odpojení napájecího kabelu
nemusí VIERA Link fungovat správně.
jZapněte všechna zařízení, která jsou k
televizoru připojena kabelem HDMI a potom
zapněte televizor.
jVypněte nastavení funkce VIERA Link na
televizoru a poté je opět zapněte. Podrobnosti si
vyhledejte v návodu k obsluze vašeho televizoru.
jVe chvíli, kdy jsou tento přístroj a televizor
připojeny kabelem HDMI, zapněte televizor,
odpojte napájecí kabel přístroje a pak jej opět
připojte.
Při použití připojení HDMI není několik prvních
sekund slyšet žádný zvuk.
To se může stát v průběhu přehrávání kapitoly na
disku DVD-Video. Změňte položku digitálního
výstupu zvuku na připojeném zařízení z hodnoty
„Bitstream“ (Bitový proud) na „PCM“.
Při ovládání zařízení kompatibilního s HDMI jiné
značky reaguje tento přístroj nežádoucím způsobem.
Příkazy funkce HDAVI Control mohou v závislosti
na značce zařízení používat odlišný signál. V
takovém případě funkci VIERA Link vypněte. (> 54)
57 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Po zapnutí nebo vypnutí přístroje jsou zvuk a
obraz dočasně nedostupné.
Po zapnutí nebo vypnutí přístroje jsou obvykle zvuk a
obraz dočasně nedostupné. Nejde o žádnou závadu.
Dochází k tomu, pokud zařízení, ke kterému je přístroj
pomocí HDMI připojený, nepodporuje funkci VIERA Link
Panasonic (ovládání HDAVI Control 3 nebo novější).
Obraz z tohoto systému se nezobrazuje na
televizoru.
Při výstupu signálu ve formátu 60p (4K) může být
obraz v závislosti na kabelu HDMI zkreslený.
Použijte vysokorychlostní kabely HDMI, které
podporují šířku pásma 18 Gbps.
Bluetooth®
Nejde spárovat.
Zkontrolujte stav zařízení s Bluetooth®.
Nejde připojit zařízení.
≥ Pokus o spárování zařízení nebyl úspěšný nebo
byla registrace nahrazena. Pokuste se zařízení
znovu spárovat. (> 49)
≥ Tento systém může být připojený k jinému zařízení.
Odpojte jiné zařízení a zkuste spárovat znovu.
Zařízení se připojilo, ale tento systém
nereprodukuje žádný zvuk.
V případě některých integrovaných Bluetooth®
zařízení budete muset nastavit výstup zvuku do „SCHTB885“ ručně. Podrobnější informace si vyhledejte
v dokumentaci zařízení.
Zvuk je přerušovaný.
≥ Přístroj je ve větší vzdálenosti než 10 metrový
komunikační dosah. Zařízení s Bluetooth®
postavte blíže k přístroji.
≥ Odstraňte všechny překážky mezi přístrojem a
zařízením.
≥ Dochází k rušení jinými zařízeními, která
využívají frekvenční pásmo 2,4 GHz
(bezdrátový router, mikrovlny, bezdrátové
telefony apod.). Postavte zařízení s Bluetooth®
blíže k přístroji a dále od ostatních zařízení.
≥ Pro stabilní komunikaci zvolte režim „MODE1“. (> 54)
Nefunguje připojení jedním dotykem (funkce NFC).
Zkontrolujte, že je zapnutý přístroj i zařízení s
funkcí NFC. (> 50)
Zvuk
Žádný zvuk (nebo obraz).
≥ Vypněte funkci ztlumení zvuku. (> 51)
≥ Zkontrolujte připojení k ostatním zařízením.
(> 39, 40)
≥ Prověřte, zda je přijímaný audio signál s tímto
systémem kompatibilní. (> 60)
≥ Vypněte napájení tohoto systému a poté jej
opět zapněte.
≥ Pokud je tento přístroj připojený k televizoru
pouze kabelem HDMI, prověřte, zda je zdířka
HDMI na televizoru označena jako „HDMI
(ARC)“. Pokud tomu tak není, připojte k televizoru
ještě optický digitální audio kabel. (> 39, 40)
≥ Pokud je hlavní jednotka připojena k televizoru
Panasonic a zapnuta dálkovým ovladačem
nebo dotykovým tlačítkem na hlavní jednotce,
nemusí ze systému vycházet zvuk. V takovém
případě zapněte hlavní jednotku dálkovým
ovladačem televizoru. (> 55)
≥ Pokud je připojení v pořádku, může se jednat o
problém s kabely. Proveďte nové připojení
jinými kabely.
≥ Prověřte nastavení výstupu zvuku na
připojeném zařízení.
Duální zvukový doprovod nelze přepnout z
hlavního na sekundární.
Pokud není zvukový doprovod, přijímaný z
připojeného zařízení, ve formátu „Dolby Dual
Mono“ nebo pokud položka výstupu zvuku není
nastavena na hodnotu „Bitstream“ (Bitový proud),
nelze toto nastavení z tohoto systému změnit.
Změňte nastavení připojeného zařízení.
Po zapnutí tohoto přístroje se ztlumí hlasitost.
Je zapnutá funkce „VOL LIMITATION“ (omezení
hlasitosti).
Pokud tento přístroj vypnete s hlasitostí
nastavenou na více než polovinu (nad 50), přístroj
automaticky zeslabí hlasitost při zapínání na
střední hodnotu (50). (> 54)
Dialogy jsou příliš zdůrazněné nebo neznějí
přirozeně.
Tento systém je vybaven funkcí, která upravuje
prezenci dialogů při nízké hlasitosti. (> 53)
RQT0A15
57
Reference
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
58 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Není slyšet žádný zvuk.
Napájení přístroje se automaticky vypne.
(Pokud tento přístroj detekuje problém, aktivuje se
bezpečnostní funkce a přístroj se automaticky
přepne do pohotovostního režimu.)
≥ Vyskytl se problém se zesilovačem.
≥ Není hlasitost mimořádně vysoká?
Pokud tomu tak je, snižte hlasitost.
≥ Není tento systém umístěn na mimořádně
horkém místě?
Pokud tomu tak je, přemístěte tento systém do
chladnějšího prostředí, několik minut počkejte a
poté jej zkuste opět zapnout.
Pokud problém přetrvává, zkontrolujte displej,
systém vypněte, odpojte napájecí kabel a obraťte se
na svého prodejce. Zapamatujte si, co se zobrazilo
na displeji a informujte o tom svého prodejce.
Displeje přístroje
„F61“
≥ Vyskytl se problém se zesilovačem systému.
≥ Odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého
prodejce.
„F70 HDMI“ / „U701“ / „U703“
≥ Zkontrolujte HDMI připojení.
≥ Přístroj vypněte a potom opět zapněte.
≥ Odpojte HDMI kabel.
„F76“
≥ Vyskytl se problém s napájením.
≥ Odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého
prodejce.
„U704“
≥ Tento systém přijímá videosignál v
nepodporovaném formátu.
jZměňte nastavení rozlišení videa na
připojeném zařízení (viz návod k obsluze k
příslušnému zařízení).
jPokud chybí obraz, připojte zařízení přímo k
televizoru a změňte nastavení.
„U705“
≥ Vstup HDMI televizoru připojený k hlavní
jednotce nebo nastavení televizoru neodpovídá
zdroji přehrávání s ochranou HDCP 2.2.
jPřipojte kabel do TV konektoru, který
podporuje HDCP 2.2.
jZajistěte, aby HDCP konfigurace vstupu
HDMI televizoru odpovídala verzi HDCP 2.2.
(Detaily si vyhledejte v dokumentaci televizoru.)
58
RQT0A15
Aktivní subwoofer
Není k dispozici napájení.
Ujistěte se, že napájecí kabel aktivního
subwooferu je správně zapojen.
Subwoofer se okamžitě po zapnutí zase vypne.
Odpojte napájecí kabel a kontaktujte svého
prodejce.
Subwoofer nereprodukuje zvuk.
≥ Zkontrolujte, zda je aktivní subwoofer zapnutý.
≥ Zkontrolujte, že indikátor WIRELESS LINK
(bezdrátové připojení) svítí zeleně. (> 49)
Indikátor WIRELESS LINK (bezdrátové
připojení) svítí červeně.
≥ Mezi přístrojem a aktivním subwooferem není
žádné spojení.
jZkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
jAktivní subwoofer vypněte a potom ho znovu
zapněte. Případně aktivní subwoofer vypněte,
odpojte napájecí kabel a znovu ho zapojte.
≥ Aktivní subwoofer a přístroj možná nejsou
správně spárované. Zkuste následující postup.
(Bezdrátové párování)
1 Zapněte přístroj i aktivní subwoofer.
2 Stiskněte a podržte [ID SET] na zadní straně
aktivního subwooferu na min. 3 sekundy.
(Indikátor WIRELESS LINK bude blikat
červeně.)
3 Držte stisknuté tlačítko [INPUT] (Vstup) na
dálkovém ovladači a současně stiskněte a
podržte tlačítko [VOL i] (Zvýšit hlasitost) na
hlavní jednotce alespoň na 4 sekundy.
(Na displeji se zobrazí „SUBWOOFER
PAIRING“ (párování subwooferu).)
≥ Pokud se bezdrátové spárování podaří, na displeji se
na 2 sekundy zobrazí „PAIRED“ (spárováno) a
indikátor WIRELESS LINK (bezdrátové spojení) se
rozsvítí zeleně.
4 Přístroj vypněte a znovu zapněte.
≥ Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho
prodejce.
59 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Bluetooth®
Panasonic neodpovídá za možný únik dat
při bezdrátovém přenosu.
∫ Používané frekvenční pásmo
Tento systém pracuje ve frekvenčním pásmu
2,4 GHz.
∫ Certifikace zařízení
≥ Tento systém odpovídá frekvenčním omezením a
získal příslušné osvědčení podle zákona o
používání frekvenčních pásem. Z toho důvodu k
jeho provozování není třeba žádné další povolení.
≥ Níže uvedená činnost může být v některých
zemích ze zákona trestná:
jRozebírání nebo úpravy zařízení.
jOdstranění štítku s technickými údaji.
∫ Některá omezení
≥ Bezdrátový přenos a používání se všemi
zařízeními s funkcí Bluetooth® nelze zaručit.
≥ Všechna zařízení musí vyhovovat standardům
stanoveným společností Bluetooth SIG, Inc.
≥ Na základě technických parametrů a konfigurace
zařízení se spojení nemusí podařit navázat,
případně se některé operace budou chovat jinak.
≥ Tento systém podporuje bezpečnostní prvky funkce
Bluetooth®. Avšak s ohledem na provozní prostředí
a konfiguraci toto zabezpečení pravděpodobně
nebude dostatečné. Při bezdrátovém přenosu dat
do tohoto systému zachovávejte opatrnost.
≥ Z tohoto systému nelze data přenášet do jiného
zařízení Bluetooth®.
∫ Provozní dosah
Přístroj používejte do vzdálenosti maximálně
10 m. Dosah může být i menší, záleží na
prostředí, překážkách nebo rušení.
∫ Rušení z jiných zařízení
≥ Tento systém nemusí fungovat správně,
případně se mohou projevovat potíže se
šumem či kolísáním hlasitosti kvůli rušení
rádiovým signálem, pokud je umístěný blízko
jiných Bluetooth® zařízení, nebo zařízení, která
rovněž používají pásmo 2,4 GHz.
≥ Tento systém nemusí fungovat správně, pokud
je signál blízkého rozhlasového vysílače nebo
obdobného zařízení příliš silný.
∫ Účel použití
≥ Tento systém je určený jen pro normální, běžné
použití.
≥ Tento systém nepoužívejte poblíž zařízení nebo
v prostředí citlivém na rušení
vysokofrekvenčním signálem (např. letiště,
nemocnice, laboratoře apod.).
Péče o přístroj
∫ Tento systém čistěte měkkou suchou
utěrkou
≥ Pokud jde o silné znečištění, použijte pro její
odstranění hadřík namočený ve vodě a
vyždímaný a poté dobře vysušte.
≥ Pro čištění reproduktorů používejte jemný
měkký hadřík. Nepoužívejte ubrousky nebo jiné
materiály, které se mohou snadno roztřepit.
Malé kousky by se mohly zachytit uvnitř krytu
reproduktoru.
≥ K čištění tohoto systému nepoužívejte alkohol,
ředidlo ani benzín.
≥ Před použitím chemicky napuštěné utěrky se
pozorně seznamte s pokyny k jejímu používání.
∫ Likvidace nebo postoupení tohoto
systému
Uživatelská nastavení zůstanou v tomto systému
uložená. V případě likvidace nebo postoupení
tohoto přístroje jinému uživateli proto vraťte
všechna nastavení na výchozí hodnoty, tím se
vaše uživatelská nastavení přepíšou. (> 56,
„Návrat na tovární přednastavené hodnoty.“)
≥ Historie použití může být uložena v paměti
přístroje.
Licence
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Informace o patentech DTS jsou uvedeny v
http://patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence DTS
Licensing Limited. DTS, symbol, & DTS a Symbol jsou spolu
registrované ochranné známky a DTS Digital Surround je
ochranná známka DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface
(Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami firmy HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a
jiných zemích.
HDAVI ControlTM je ochranná známka společnosti Panasonic
Corporation.
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné
známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv
použití těchto známek společností Panasonic Corporation se
řídí licenčními podmínkami.
Ostatní obchodní značky a názvy jsou majetkem příslušných
majitelů.
Google Play a Android jsou obchodní známky společnosti
Google, Inc.
aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All
rights reserved.
The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc
or one of its group companies and may be registered in one or
more jurisdictions.
RQT0A15
59
Reference
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
60 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Technické údaje
ČÁST ZESILOVAČE
Výstupní výkon RMS: Režim Dolby Digital
Přední kanály (levý, pravý)
50 W/kanál (6 ≠), 1 kHz,
10 % THD (harmonické zkreslení)
Středový kanál
50 W/kanál (6 ≠), 1 kHz,
10 % THD (harmonické zkreslení)
Prostorové kanály (levý, pravý)
50 W/kanál (6 ≠), 1 kHz,
10 % THD (harmonické zkreslení)
Kanál subwooferu
250 W/kanál (8 ≠), 100 Hz,
10 % THD (harmonické zkreslení)
Celkový výkon RMS v režimu Dolby Digital
500 W
ZDÍŘKY
HDAVI Control
Tento přístroj podporuje funkci „HDAVI Control 5“.
Vstup HDMI AV (BD/DVD, AUX)
2
Vstupní konektor
Typ A (19 pinů)
Výstup HDMI AV (do televizoru (ARC))
1
Výstupní konektor
Typ A (19 pinů)
Vstup digitálního zvuku (TV)
Optický digitální výstup
Optická zdířka
Vzorkovací frekvence
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
88,2 kHz, 96 kHz (pouze LPCM)
Formát zvukového doprovodu
LPCM, Dolby Digital, DTS Digital SurroundTM
Infračervené dálkové ovládání
Typ zdířky
3,5 mm konektor
Port USB
Pouze pro servisní účely.
OBECNĚ
Příkon
Hlavní jednotka přístroje
33 W
Aktivní subwoofer
46 W
V pohotovostním režimu
Hlavní přístroj§1
Pokud je „BLUETOOTH STANDBY“ vypnutý
(„OFF“)
Přibližně 0,49 W
Pokud je „BLUETOOTH STANDBY“
zapnutý („ON“)
Přibližně 3,0 W
Aktivní subwoofer
Vypnutý
Přibližně 0,2 W
Vypnuté bezdrátové připojení
Přibližně 0,4 W
Napájení
220 V až 240 V stř., 50 Hz
Rozměry (ŠkVkH)
Vlastní přístroj
Při umístění na stole
1125 mmk51 mmk121 mm
Při umístění na stěně
1125 mmk122,5 mmk56,5 mm
Aktivní subwoofer
180 mmk408 mmk306 mm
Hmotnost
Vlastní přístroj
Při umístění na stole
Přibližně 3,1 kg
Při umístění na stěně
Přibližně 3,2 kg
Aktivní subwoofer
Přibližně 5,4 kg
Rozsah provozních teplot
0 oC až i40 oC
Rozsah provozní vlhkosti
20 % až 80 % RH
(relativní vlhkosti, bez kondenzace)
§1 Pokud jsou ostatní připojená zařízení vypnutá.
60
RQT0A15
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
61 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
REPRODUKTORY
Přední reproduktory (vestavěné)
Basový
6,5 cm kuželový k1/kan.
Výškový
Polokupolovitý o průměru 2,5 cm k1/kan.
Středový reproduktor (vestavěné)
Širokopásmový
6,5 cm kuželový k1
Prostorové reproduktory (vestavěné)
Širokopásmový
6,5 cm kuželový k1/kan.
Aktivní subwoofer
Basový
16 cm kuželový k1
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
Bezdrátový modul
Frekvenční rozsah
2,40335 GHz až 2,47735 GHz
Počet kanálů
38
SYSTÉM Bluetooth®
Reference
Specifikace systému Bluetooth®
Bluetooth® Ver.3.0
Klasifikace bezdrátového zařízení
Třída 2
Podporované profily
A2DP
Provozní frekvence
Pásmo 2,4 GHz, FH-SS
(Frequency Hops-Spread Spectrum)
Dosah
10 m (v přímé dohlednosti)
Podporované kodeky
aptX®, AAC, SBC
≥ Technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
≥ Hmotnosti a rozměry jsou přibližné.
≥ Celkové harmonické zkreslení je měřeno pomocí
digitálního spektrálního analyzátoru.
RQT0A15
61
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
62
RQT0A15
62 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
63 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
RQT0A15
63
SC-HTB885EG_RQT0A15-1R_cze.book
62 ページ
2015年3月9日 月曜日 午後9時18分
Infolinia (Polska):
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej
Produkt Panasonic
Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie
są dostępne na stronie www.panasonic.pl
lub pod numerami telefonów:
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej
Dystrybucja w Polsce
Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
Manufactured by:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://www.panasonic.com
Panasonic Corporation 2015
EU
RQT0A15-1R
F0115RK2035
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement