Panasonic SCMAX3500 Operating instructions

Panasonic SCMAX3500 Operating instructions
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 1 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Naudojimo instrukcija
CD stereo sistema
Modelio Nr.
SC-MAX3500
Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą.
Norėdami sėkmingai ir saugiai naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
E
Confidential
Until: 23 Apr 2018
TQBJ2117
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 2 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Šios naudojimo instrukcijos taikomos šiai sistemai.
Sistema
SC-MAX3500
Pagrindinis įrenginys
SA-MAX3500
Garsiakalbiai
SB-MAX3500
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti skirtingai.
kita gaminio pusė
1 KLASĖ
LAZERINIS GAMINYS
Sauga
DĖMESIO!
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Saugokite šį prietaisą nuo lietaus, drėgmės, lašų ir
purslų.
– Nedėkite ant šio prietaiso daiktų su skysčiais, pvz.,
gėlių vazų.
– Naudokite rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Neremontuokite prietaiso patys.
Kreipkitės į kvalifikuotą remonto meistrą.
– Nedėkite metalinių daiktų po šiuo įrenginiu.
ĮSPĖJIMAS!
Simboliai ant šio gaminio (įskaitant jo priedus) reiškia:
Kint. sr.
II klasės įranga
(gaminio konstrukcija yra dvigubai izoliuota).
ĮJUNGTA
Budėjimo režimas
Šiam (ar bet kuriam kitam) įrenginio turinio įrašymui ir
atkūrimui gali reikėti autorių teisių savininko leidimo.
„Panasonic“ neturi įgaliojimų ir neteikia tokių leidimų bei
aiškiai atsisako bet kokių teisių, bandymų arba ketinimų
gauti tokį leidimą savo vardu. Jūs patys atsakote už tai
ir užtikrinate, kad šiuo ir kitais panašiais prietaisais būtų
pagal jūsų šalies autorinių teisių aktus.
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Šio prietaiso nestatykite ir nedėkite ant knygų lentynos,
į sieninę spintą arba kitas uždaras erdves.
Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
– Neuždenkite šio prietaiso ventiliacijos angų laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– Nestatykite ant šio prietaiso atviros liepsnos šaltinių,
pavyzdžiui, degančių žvakių.
• Šis prietaisas skirtas naudoti vidutinio klimato zonose.
• Šis prietaisas gali priimti radijo trukdžius, kurie susidaro
naudojant mobiliuosius telefonus. Tokiu atveju
padidinkite atstumą tarp šio prietaiso ir mobiliojo
telefono.
• Šiame prietaise yra lazeris. Nesilaikant šios instrukcijos
nurodymų dėl valdiklių naudojimo, derinimo arba
procedūrų, galima patirti pavojingą spinduliuotę.
• Statykite prietaisą ant lygaus paviršiaus atokiau nuo
tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros,
didelės drėgmės ir vibracijos.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Maitinimo kištukas yra atjungiantis įtaisas. Įdiekite šį
prietaisą taip, kad maitinimo kištuką nedelsiant būtų
galima atjungti nuo elektros tinklo.
TQBJ2117
Baterija
• Neteisingai įdėjus baterijų bloką, kyla sprogimo pavojus.
Dėkite tik naujas gamintojo nurodytas baterijas.
• Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas
arba pardavėją ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo
būdą.
• Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
• Nepalikite baterijos (-ų) ilgam automobilyje saulės
atokaitoje, uždarytais langais ir durimis.
• Neatidarykite ir neužtrumpinkite baterijos.
• Nekraukite šarminių arba mangano baterijų.
• Nenaudokite baterijos, jei dangtelis nuplėštas.
• Išimkite baterijas, kai prietaiso nenaudojate ilgesnį laiko
tarpą. Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
2
2
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 3 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Sauga ..............................................................................2
Darbo su kintamosios srovės laidais atsargumo
priemonės ........................................................................3
Tiekiami priedai ...............................................................4
Garsiakalbių vieta ............................................................4
Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas ..........................4
Sujungimai .......................................................................5
Valdiklių apžvalga ............................................................6
Medijos paruošimas .........................................................8
Vyksta medijos atkūrimas ................................................9
Radijo ryšys ...................................................................10
Įrašymas ........................................................................11
Garso efektai .................................................................13
Apšvietimas ...................................................................13
DJ funkcijos ...................................................................13
Mikrofono naudojimas ...................................................14
Karaokė .........................................................................15
Laikrodis ir laikmačiai ....................................................15
Išorinė įranga .................................................................16
Kiti ..................................................................................17
Techninė priežiūra .........................................................17
Gedimų šalinimas ..........................................................17
Techniniai duomenys .....................................................20
Nuorodos .......................................................................21
Darbo su kintamosios srovės
laidais atsargumo priemonės
LIETUVIŲ K.
Turinys
(Kintamosios srovės maitinimo kištukui su trimis
kaiščiais)
Dėl savo paties saugumo atidžiai perskaitykite šį tekstą.
Į šį prietaisą jūsų patogumui ir saugumui įmontuotas
laidas su trijų jungčių kištuku.
Kištuke įtaisytas 5 amperų saugiklis.
Jeigu saugiklį reikėtų pakeisti, įsitikinkite, kad pakaitinis
kištukas yra 5 amperų ir kad jį patvirtino ASTA, BSI arba
BS1362.
Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra ASTA ženklas
arba BS ženklas .
Jeigu ant kištuko yra nuimamas saugiklio dangtelis,
pakeitę saugiklį nepamirškite vėl uždėti dangtelio.
Jeigu saugiklio dangtelį pametėte, nenaudokite kištuko,
kol neįsigysite kito dangtelio.
Atsarginį saugiklio dangtelį galima nusipirkti iš vietinio
pardavėjo.
Parengimas naudoti
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta gali skirtis priklausomai nuo maitinimo
laido tipo (pav. A ir B). Įsitikinkite, kad kintamosios srovės
(maitinimo) laidas tinkamai prijungtas, ir vadovaukitės
toliau pateikiamais nurodymais.
Iliustracijoje vaizduojamas maitinimo laidas gali skirtis
nuo jūsų turimo.
1. Atsuktuvu atsukite ir atidarykite saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
Saugiklio dangtelis
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite ar prisukite saugiklio
dangtelį.
A pav.
Saugiklis
(5 amperų)
TQBJ2117
Saugiklis (5 amperų)
B pav.
3
3
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 4 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Tiekiami priedai
Patikrinkite, ar komplekte netrūksta detalių.
Prekių numeriai galioja nuo 2018 m. balandžio mėn.
Jie gali būti keičiami.
• Sumažinkite garsumą, norėdami užkirsti kelią
gedimams:
– Kai garsas yra iškraipomas.
– Kai reguliuojate garso kokybę.
• Perkelti, pakreipti arba pernešti garsiakalbius
turi daugiau nei vienas žmogus.
 2 Kintamosios srovės maitinimo laidai
Jungtinei Karalystei ir Airijai
(K2CT2YY00089)
 1 AM kilpinė antena
(N1DYYYY00011)
 1 FM kambarinė antena
(RSAX0002)
 1 Nuotolinis valdiklis
(N2QAYB001198)
 1 Nuotolinio valdymo baterija
 Jungtinei Karalystei ir Airijai
1 Antenos kištuko adapteris
(K1YZ02000013)
ĮSPĖJIMAS!
Laikykite antenos kištuko adapterius vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.
Pastaba:
Naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą, kuris tinka
jūsų namų tinklo lizdui.
ĮSPĖJIMAS!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Kitaip galite sugadinti stiprintuvą ir
garsiakalbius ir galite sukelti gaisrą.
Pasitarkite su įgaliotu remonto personalu, jei
atsiranda žala arba jei staiga paaiškėja pasikeitimai.
• Nemodifikuokite garsiakalbių arba garsiakalbių
laidų, nes taip galite sugadinti sistemą.
• Jungdami garsiakalbius, vadovaukitės šiomis
instrukcijomis.
• Nelieskite garsiakalbio kūgio vibruojančių paviršių:
– Taip galite sugadinti garsiakalbio kūgį.
– Garsiakalbio kūgis gali būti karštas.
• Būkite atsargūs, kai šalia yra kūdikių arba vaikų.
• Neuždenkite garsiakalbių.
Garsiakalbių vieta
Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai yra vienodi.
Naudokite tik pridedamus garsiakalbius.
Jei naudojate kitus garsiakalbius, galite sugadinti sistemą
ir sumažinti garso kokybę.
Nuotolinio valdymo pultelio
paruošimas
TQBJ2117
Pastaba:
• Laikykite garsiakalbius daugiau nei 10 mm atstumu
nuo pagrindinio įrenginio ventiliacijos sumetimais.
• Saugiai pastatykite garsiakalbius ant lygaus paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinio ekranavimo.
Nedėkite jų šalia televizorių, kompiuterių arba kitos
įrangos, kurią lengvai veikia magnetizmas.
• Ilgai grojant dideliu garsumu, galima sugadinti
garsiakalbius ir sutrumpinti jų tarnavimo laiką.
4
4
Confidential
Until: 23 Apr 2018
Naudokite tik šarmines arba mangano baterijas.
Įdėkite bateriją taip, kad poliai (+ ir -) sutaptų su
nurodytais ant nuotolinio valdymo pulto.
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 5 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
LIETUVIŲ K.
Sujungimai
Junkite maitinimo laidą tik sujungę visus kitus laidus.
3
4
SPEAKERS
TO SB-MAX3500
2
1
TO SB-MAX3500
1
Prijunkite AM kilpinę anteną.
Pastatykite anteną ant pagrindo, kol ji užsifiksuos.
3
Prijunkite garsiakalbius.
Prijunkite garsiakalbio laidus prie atitinkamų gnybtų.
SPEAKERS
TO SB-MAX3500
TO SB-MAX3500
Prijunkite FM kambarinę anteną.
Statykite anteną ten, kur geriausias signalo priėmimas.
Lipni juostelė
(nėra komplekte)
4
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Prijunkite FM lauko anteną.
Naudokite lauko anteną, jei priėmimo signalas
prastas.
FM lauko antena
(komplekte nėra)
75 Ω koaksialinis
laidas (nepridedamas)
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Naudokite tik pridedamą kintamosios srovės
maitinimo laidą.
(Kintamosios srovės maitinimo kištukui su trimis
kaiščiais)
Prieš jungdami perskaitykite skyrių „ATSARGOS
PRIEMONĖS JUNGIANT KINTAMOSIOS SROVĖS
MAITINIMO LAIDĄ“.
Buitinis
elektros lizdas
Antenos kištuko adapteris
Pastaba:
• Nenaudokite lauko antenos žaibuojant.
• Atjunkite lauko anteną, jei nenaudojate sistemos.
Energijos taupymas
Sistema vartoja šiek tiek energijos net tada, kai ji yra
parengties būsenoje. Atjunkite maitinimą, jei
nenaudojate šios sistemos. Atjungus sistemą kai kurie
nustatymai bus prarasti. Juos reikia vėl nustatyti.
Pastaba:
Laikykite antenas toliau nuo kintamosios srovės laido ir
garsiakalbio laidų, kad išvengtumėte triukšmo.
TQBJ2117
2
5
5
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 6 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Valdiklių apžvalga
Atlikite procedūras su nuotoliniu valdymu. Taip pat galima naudoti mygtukus ant pagrindinio įrenginio,
jei jie yra tokie patys.
① Budėjimas / įjungimo jungiklis [ ], [
]
Paspauskite, jei norite perjungti prietaisą iš budėjimo
režimo arba atvirkščiai. Telefonui veikiant laukimo
režimu, prietaisas vis tiek naudoja šiek tiek energijos.
② Skaičių mygtukai
Pasirinkti 2 skaitmenų numerį
Pavyzdys: 16: [ 10]→[1]→[6]
③ Sumažinti pulto ryškumą
Apšvietimo efektas taip pat išjungiamas.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
④ Pasirinkite garso šaltinį
Spauskite [SELECT <, >] (pagrindinis įrenginys:
[SELECT]) pakartotinai pasirinkite šaltinį:
USBAA
USB B
CD
USB
CD
FM FM AM
MEMORY
BLUETOOTH
AUX D-INAUX
MEMORY
BLUETOOTH
Ant pagrindinio prietaiso
Norėdami pradėti „Bluetooth®“ sujungimą,
paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
⑤ Pagrindinis atkūrimo valdymas
⑥ Pasirinkite DJ efektą arba DJ mėginių ėmiklį
⑦ Peržiūrėti turinio informaciją
⑧ Pasirikite karaokės efektą
⑨ Pasirinkite MP3 albumą arba įrašą
Paspauskite [ALBUM/TRACK] ir pasirinkite albumą
arba takelį.
Naršyti takelius ar albumus
Paspauskite [▲,▼] arba įjunkite [MULTI CONTROL]
naršymui.
Norėdami pradėti atranką, paspauskite [►/II].
⑩ Peržiūrėkite nustatymų meniu
⑪ Įrašymo veiklos kontrolė
⑫ Panasonic TV valdymas (tik suderinami modeliai)
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į „Panasonic“
televizorių:
[ /TV]: Įjunkite arba išjunkite televizorių
[AV/INPUT]: Pakeiskite televizoriaus vaizdo įvesties
režimą
[VOL +/–]: Nustatykite televizoriaus garsumo lygį
⑬ Sureguliuokite garsumą
⑭ Nutildykite garsą
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
„MUTE“ taip pat atšaukiamas, kai reguliuojate
garsumą arba kai išjungiate sistemą.
⑮ Pasirikite garso efektus
⑯ Sureguliuokite mikrofono garsumą
⑰ Pasirinkite DJ „Jukebox“ arba karaokės „Jukebox“
⑱ Pasirikite apšvietimo efektus
TQBJ2117
⑲ Pasirinkite ir patvirtinkite parinktį
⑳ Peržiūrėti atkūrimo meniu
Nustatykite miego laikmatį
6
6
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
LIETUVIŲ K.
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 7 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
SELECT
SELECT
SOUND
SOUND
K
K
VOL
VOL
M
M
SELECT
SOUND
SELECT
SOUND
KARAOKE
VOL
KARAOKE
MIC VOL
VOL
MIC VOL
MIC 1
MIC 1
MIC 2
MIC 2
Atidaryti arba uždaryti disko dėklą
Ekrano pultas
DJ skirtas mygtukas ir universalūs valdikliai
Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis
Atstumas: Maždaug 7 m atstumu
Kampas: Maždaug 20° aukštyn ir žemyn,
30° į kairę ir dešinę
Diskų skyrelis
Mikrofono lizdas
USB A
USB prievadas (
)
USB būsenos indikatorius
Groja MP3 takelius.
USB B
TQBJ2117
USB prievadas (
)
USB būsenos indikatorius
Groja MP3 takelius.
Įrašykite garą arba muzikos takelius.
Pasirinkite tiesioginius mygtukus DJ funkcijai
Paspauskite [JUKEBOX] arba [DJ], kad įjungtumėte
DJ funkciją.
Paspauskite nuo [DJ1] iki [DJ6] ant pagrindinio
įrenginio ir pasirinkite norimą funkciją.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite
pasirinktus nuo [DJ1] iki [DJ6].
7
7
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 8 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Medijos paruošimas
Diskas
1
2
Paspauskite [▲] ant pagrindinio įrenginio, kad
atidarytumėte diskų dėklą.
Įdėkite diską su etikete, nukreipta į viršų.
Paspauskite dar kartą, kad uždarytumėte disko lovelį.
Pakartotinai paspauskite [SELECT <, >] ir
pasirinkite „CD“.
USB
Paruošimas
Prieš prijungdami USB prietaisą prie sistemos,
padarykite atsarginę duomenų kopiją.
1
2
Sumažinkite garsumą ir prijunkite USB prietaisą
prie USB prievado.
Prijungiant ar atjungiant USB įrenginį, prilaikykite
pagrindinį bloką.
Kelis kartus paspauskite [SELECT <,>], kad
pasirinktumėte „USB A“ arba „USB B“.
USB būsenos indikatorius užsidega raudona spalva,
kai jis yra pasirinktas.
Pastaba:
• Nenaudokite USB ilgintuvo. Sistema gali neatpažinti
USB prietaiso, jei jį prijungsite per kabelį.
• Kai kurių įrenginių įkrauti negalima, nes didžiausia
USB įkrovimo srovė yra tik 500 mA.
1
2
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [
kol rodomas „PAIRING“.
Pastaba:
Su šiuo įrenginiu galite užregistruoti iki 8 įrenginių.
Jei suporuotas 9-as prietaisas, prietaisas, kuris
nebuvo naudojamas ilgiausiai, bus juo pakeistas.
█ Prietaiso prijungimas
Paruošimas
Jei sistema jau prijungta prie „Bluetooth®“ prietaiso,
atjunkite ją (→ 8).
1
2
3
Spauskite [
].
Rodomas užrašas „BLUETOOTH READY“
Pasirinkite „SC-MAX3500“ iš „Bluetooth®“
įrenginio meniu.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo prijungto
prietaiso pavadinimas.
Pradėkite atkūrimą įrenginiu.
Pastaba:
• Prietaisas turi būti suporuotas, norint prisijungti.
• Šį prietaisą galima jungti vienu metu tik prie vieno
prietaiso.
• Kai „BLUETOOTH“ yra pasirinktas kaip šaltinis,
sistema automatiškai bandys ir prisijungti prie
paskutiniojo prijungto „Bluetooth®“ prietaiso.
(Šio proceso metu ekrane rodoma „LINKING“).
█ Prietaiso atjungimas
Galite prisijungti ir groti garso prietaisą belaidžiu būdu
per „Bluetooth®“.
Kai „Bluetooth®“ prietaisas prijungtas
█ Prietaiso sujungimas
Paruošimas
Jei sistema jau prijungta prie „Bluetooth®“ prietaiso,
atjunkite ją (→ 8).
1
2
3
Spauskite [ ].
Jei rodomas „PAIRING“, tęskite nuo 3 veiksmo.
Pakartptinai paspauskite [PLAY MENU] ir
pasirinkite „PAIRING“, tada spauskite [OK].
Pasirinkite „SC-MAX3500“ iš „Bluetooth®“
įrenginio meniu.
Po paraginimo įveskite prieigos raktą „0000“ arba
„1234“. Po sujungimo prietaisas jungiasi prie šios
sistemos automatiškai.
MAC adresas (pavyzdys: 6C:5A:B5:B3:1D:0F) gali
būti rodomas prieš parodant SC-MAX3500.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo prijungto
prietaiso pavadinimas.
8
8
Confidential
Until: 23 Apr 2018
],
Pasirinkite „SC-MAX3500“ iš „Bluetooth®“
įrenginio meniu.
„Bluetooth®“
Paruošimas
• Įjunkite pagrindinį įrenginį.
• Įjunkite prietaiso „Bluetooth®“ funkciją ir pastatykite
prietaisą prie sistemos.
• Perskaitykite išsamesnes prietaiso naudojimo
instrukcijas.
TQBJ2117
Pagrindinio prietaiso naudojimas
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU]
norėdami pasirinkti „DISCONNECT LEVEL“.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite „OK“.
YES“, tada paspauskite [OK].
Rodomas užrašas „BLUETOOTH READY“
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OK. NO“.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [
kol rodomas „PAIRING“.
],
Pastaba:
Prietaisas yra atjungiamas, kai:
• Pasirinkite kitą šaltinį.
• Perkeliate prietaisą iš didžiausio diapazono.
• Išjungiate prietaiso perdavimo „Bluetooth®“.
• Išjungiate sistemą arba prietaisą.
offset printing
Vyksta medijos atkūrimas
Groti meniu
Šie ženklai rodo, kad funkcija yra aktyvi.
1
2
CD-R/RW, CD-DA formatu arba su MP3 failais.
CD :
USB prietaisas su MP3 failais.
USB :
BLUETOOTH : „Bluetooth®“ prietaisas.
Vidinė atmintis (žr. skyrių „Įrašymas“ apie tai,
MEMORY :
kaip pridėti takelius į vidinę atmintį 11 psl.).
Pagrindinis atkūrimas
CD USB BLUETOOTH
Groti
CD USB MEMORY
Paspauskite [PLAY MENU].
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
OFF
PLAYMODE
Atšaukti nustatymą.
1-TRACK
Groja vieną pasirinktą takelį.
Paspauskite skaičių mygtukus ir
pasirinkite takelį.
Groja vieną pasirinktą MP3 albumą.
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
MP3 albumą.
1
MEMORY
1-ALBUM
Paspauskite [►/II].
1
Stabdymas Paspauskite [].
USB MEMORY
Padėtis įsimenama.
Rodomas „RESUME“.
Norėdami sustabdyti visai, paspauskite vėl.
Pauzė
Praleisti
Paspauskite [►/II].
Norėdami tęsti spauskite gerai.
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I]
norėdami praleisti takelį.
CD USB MEMORY
Paspauskite [▲,▼] , norėdami praleisti
MP3 albumą.
Ieškoti
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [I◄◄/◄◄]
arba [►►/►►I].
Pastaba:
Priklausomai nuo „Bluetooth®“ prietaiso, kai kurios funkcijos
gali neveikti.
Turimos informacijos peržiūra
CD USB BLUETOOTH
Galite peržiūrėti turimą informaciją, pavyzdžiui,
MP3 albumą ir takelio numerį ekrano skydelyje.
Kelis kartus paspauskite [DISPLAY].
Pavyzdys: MP3 albumo ir takelio numerio rodymas.
Albumo
numeris
RANDOM
Groti visus takelius atsitiktine tvarka.
RND
1-ALBUM
RANDOM
1
RND
Groja visus pasirinkto MP3 albumo
takelius atsitiktine tvarka. Paspauskite
[▲,▼], norėdami pasirinkti MP3 albumą.
ALL REPEAT Kartoti visus takelius.
1-TRACK
REPEAT
Kartoti 1-TRACK.
1
1-ALBUM
REPEAT
Kartoti 1-ALBUM.
1
RANDOM
REPEAT
Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
1-ALBUM
RANDOM
REPEAT
1
MEMORY
LIETUVIŲ K.
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 9 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Kartoti 1-ALBUM RANDOM.
RND
Pastaba:
• Atsitiktinio atkūrimo metu negalima pereiti prie takelių,
kurie jau pagroti.
• Nustatymas atšaukiamas, kai atidaromas disko dėklas
arba išimamas USB prietaisas.
Takelio
numeris
Pastaba:
TQBJ2117
• Didžiausias simbolių skaičius, kuris gali būti rodomas:
Apie 32
• Ši sistema palaiko versijų 1.0 ir 1.1 2.3 ID3 žymes.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko,
gali būti rodomi kitaip.
9
9
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 10 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Ryšio režimas
BLUETOOTH
Keičia režimą, kad atitiktų ryšio tipą.
Paruošimas
Jei sistema jau prijungta prie „Bluetooth®“ prietaiso,
atjunkite ją (→ 8).
1
2
Radijo ryšys
Paruošimas
Spauskite [SELECT <, >] norėdami pasirinkti „FM“ arba
„AM“.
Rankinė paieška
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti LINK MODE.
1
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti režimą,
tada spauskite [OK].
2
MODE 1
Pirmenybė ryšiui.
MODE 2
Pirmenybė garso kokybei.
3
(numatytasis)
Pastaba:
• Peržiūrint vaizdo turinį su šia funkcija, vaizdo ir garso
išvesties negalima sinchronizuoti.
Tokiu atveju pasirinkite „MODE 1“.
• Jei garsas trūkinėja, pasirinkite „MODE 1“.
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
„MANUAL“, tada spauskite [OK].
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami nustatyti stotį.
Norėdami sureguliuoti automatiškai, paspauskite ir
laikykite nuspaudę mygtuką, kol dažnis pradės
greitai keistis. „STEREO“ yra rodomas, kai gaunama
stereo transliacija.
Atminties nustatymas
█ Pastaba ant disko
Galite pasirinkti iki 30 DAB stočių.
• Sistema gali groti CD-R/RW su CD-DA arba MP3
formato turiniu.
• Prieš atkūrimą užbaikite diską prietaise, kuriame jį
įrašinėjate.
• Kai kurie CD-R/RW nerodomi dėl įrašymo sąlygų.
█ Automatinis išankstinis nustatymas
█ Pastaba apie USB prietaisą
1
2
• Ši sistema negarantuoja ryšio su visais USB
prietaisais.
• Ši sistema palaiko USB 2.0 „Full speed“.
• Ši sistema gali palaikyti iki 32 GB USB prietaisus.
• Palaikoma tik FAT 12/16/32 failų sistema.
MP3 failas diske
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 255 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 999 takelių
– 20 sesijų
• Diskas turi atitikti ISO9660 1 arba 2 lygį
(išskyrus išplėstinius formatus).
TQBJ2117
MP3 failas USB prietaiso
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 800 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 8000 takelių
– 999 vieno albumo takelius
10
10
Confidential
Until: 23 Apr 2018
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „LOWEST“ arba
„CURRENT“, tada spauskite [OK].
LOWEST
Derinimas prasideda nuo žemiausio
dažnio.
CURRENT
Derinimas prasideda nuo esamo
dažnio.
Imtuvas nustato visas stotis, kurias jis gali rasti,
kanalų didėjimo tvarka.
Norėdami atšaukti, paspauskite [].
█ Pastaba ant MP3 failo
• Failai, apibrėžiami kaip takeliai ir aplankai, rodomi
kaip albumai.
• Takeliai turi turėti plėtinį .mp3 arba .MP3.
• Įrašai nebūtinai grojami ta tvarka, kuria buvo įrašyti.
• Kai kurie failai gali neveikti dėl sektoriaus dydžio.
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite
„A.PRESET“.
█ Rankinis išankstinis nustatymas
1
2
3
4
5
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
„MANUAL“, tada spauskite [OK].
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami nustatyti stotį.
Spauskite [OK].
Paspauskite skaičių mygtukus, kad
pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį.
Atlikite žingsnius nuo 3 iki 5 dar kartą, norėdami
nustatyti daugiau stočių. Naujoji stotis pakeičia bet
kokią stotį, kuri užima tą pačią nustatytą skaičių.
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 11 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU]
norėdami pasirinkti „TUNE MODE“.
2
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
„PRESET“, tada spauskite [OK].
3
Paspauskite skaičių mygtukus [I◄◄/◄◄] arba
[►►/►►I], norėdami pasirinkti iš anksto
nustatytą stotį.
Garso kokybės gerinimas
Pasirinkus „FM“
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „FM REŽIMŲ“.
2
Paspauskite [◄,►], norėdami paryškinti
„MONO“, tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „STEREO“.
„MONO“ taip pat atšaukiamas, kai pakeičiate dažnį.
Kaip įsiminti nustatymus
Tęskite nuo 4 veiksmo „Manual presetting“ (→10).
Pasirinkus „AM“
1
Pakartotinai paspauskite [PLAY MENU] ir
pasirinkite „B.PROOF“.
2
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite nustatymą,
kuriam esant priėmimas yra geriausias, tada
spauskite [OK].
AM paskirstymo nustatymas
LIETUVIŲ K.
█ Kaip pasirinkti iš anksto nustatytą stotį
Tik pagrindiniu bloku
Ši sistema taip pat gali gauti AM transliacijas kas
10 kHz žingsniais.
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti “AM“.
Paspauskite ir laikykite [SELECT].
Po kelių sekundžių ekranas rodo esamą minimalų radijo
dažnį. Atleiskite mygtuką, kai minimalus dažnumas
keičiasi.
• Norėdami grįžti į pradinį nustatymą, atlikite šiuos
veiksmus dar kartą.
• Iš anksto nustatyti dažniai bus ištrinti, jei po pakeiskite
nustatymą.
Įrašymas
Ši sistema gali įrašyti iki 800 aplankų (daugiausiai 999
albumo takelius), arba iš viso 8000 takelių, priklausomai
nuo turimos saugojimo talpos vidinėje atmintyje arba
USB įrenginio USB B .
Norėdami patikrinti atminties
Sustabdymo režime pakartotinai paspauskite
[DISPLAY].
Pavyzdys: Vidinėje atmintyje likęs įrašymo laikas.
Signalo būklės patikrinimas
FM – – – –
FM signalas yra silpnas.
Sistema nėra pritaikyta stočiai.
FM ST
FM signalas nustatytas į stereo.
FM MONO
MONO pasirinktas kaip FM MODE.
FM signalas nustatytas į vienos ausies.
RDS transliacija
Kai kuriuose regionuose ši sistema gali rodyti teksto
duomenis, kuriuos perduoda radijo duomenų sistema
(RDS).
Kelis kartus paspauskite [DISPLAY].
PS
Programos tarnyba
PTY
Programos tipas
FREQ
Dažnis
Pastaba:
RDS gali nebūti, jei priėmimo signalas yra silpnas.
Vidinės atminties
šaltinis
Likęs įrašymo
laikas
• „UPDATE“ rodomas, kai sistema nuskaito USB
įrenginį.
• „NO DEVICE” rodomas, jei nėra USB įrenginio,
prijungto prie USB B .
Norėdami pasirinkti, kur bus saugomi įrašai
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „REC TO“.
2
Paspauskite [◄,►], kad pasirinktumėte
„MEMORY“ arba „USB B“, tada paspauskite
[OK].
Pastaba:
• Visi įrašai yra MP3 formatu.
• Įrašinėti negalima, naudojant atsitiktinio atkūrimo
režimą.
• Kai pradedate įrašymą, DJ funkcija arba karaoke
funkcija yra išjungta.
• Įrašymo metu kartojimo atkūrimo režimas yra
išjungtas.
• Kiekvieną kartą įrašant pridedamas naujas albumas.
• Po įrašymo albumų seka gali keistis.
• Įrašai saugomi aplanke, pavadintame „REC_DATA“
USB prietaise arba vidinėje atmintyje.
• USB įrašymo metu USB būsenos indikatorius mirksi
raudonai.
TQBJ2117
Pasirinkus „FM“
Spauskite [DISPLAY], norėdami pasirinkti
„FM STATUS“.
11
11
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 12 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Pagrindinis įrašymas
1
Pasirinkite šaltinį, iš kurio norite įrašinėti.
Įrašant iš radijo arba išorinių įrenginių AUX, galite
padalinti takelius naudodami įvairius režimus.
CD-DA
Pasiruoškite disko atkūrimo režimą.
Prieš įrašant
Paspauskite [REC MODE], kad pasirinktumėte režimą.
Įrašo visus
takelius
Pasirinkite „OFF PLAYMODE“
(→9).
MANUAL
Įrašykite
norimą takelį
Pasirinkite „1-TRACK“ (→9).
Patikrinkite, ar diskas sustojo.
Radijo ryšys
Įsijunkite radijo stotį.
AUX
Prijunkite ir grokite įrangą (→16).
2
█ Takelio ženklų pridėjimas
Paspauskite [REC ●/II], kad pradėtumėte
įrašymą.
Rodomas aplanko, kuriame yra įrašas, pavadinimas.
Sustabdyti
įrašymą
Spauskite []. Rodomas „ĮRAŠOMA“.
Pristabdyti
įrašymą
Įrašymo metu paspauskite [REC ●/II].
Norėdami įrašymą, spauskite dar kartą.
Pastaba:
Įrašymo metu galite pristabdyti įrašymą iš
radijo arba AUX (išskyrus „SYNCHRO“
režimu). Sekimo ženklas pridedamas
kiekvieną kartą, kai pristabdote (→ 12).
Pastaba:
• Prieš pradėdami įrašymą PALAUKITE keletą sekundžių,
kol sistema paruoš USB įrenginį.
• Kai įrašomas kitas disko takelis, tai bus parodyta
ekrane.
Pridėkite takelio ženklą rankiniu būdu.
Įrašymo metu paspauskite [OK],
norėdami pridėti takelio ženklą.
Pastaba:
Įrašymas automatiškai padalinamas
po 60 minučių į vieną takelį.
SYNCHRO
(AUX šaltiniui)
TIME MARK
Įrašymas prasideda automatiškai, kai
pradeda groti kita įranga. Įrašymas
pristabdomas, kai aptinkama, kad tyla
trunka 3 sekundes.
Takelis automatiškai suskirstomas
5 minučių intervalais.
Pastaba:
• Jei įrašymo metu paspausite [OK] arba pristabdysite
įrašymą naudodami „TIME MARK“ režimą 5 minučių
skaitiklis bus nustatytas iš naujo.
• Takelio ženklų negalima pridėti rankiniu būdu
„SYNCHRO“ režime.
MP3 takelių įrašymas
Galite įrašyti MP3 takelius iš:
• MP3 disko į USB B arba vidinę atmintį
• USB A į USB B arba vidinę atmintį
• USB B į vidinę atmintį arba atvirkščiai
1
Pasirinkite šaltinį, iš kurio norite įrašinėti.
█ Įrašinėjimas dideliu greičiu
Įrašo visus
takelius
CD-DA disko įrašymo greitis:
CD, CD-R: trigubas (3x) normalus greitis.
CD-RW: dvigubas (2x) normalus greitis.
Įrašykite
Pasirinkite „1-ALBUM“ arba
norimą albumą „1-TRACK“ (→9).
arba takelį
1
2
3
Įdėkite norimą įrašyti diską.
Paspauskite [REC MODE] ir pasirinkite
„NORMAL“ arba „HI-SPEED“, tada spauskite
[OK].
Paspauskite [REC ●/II], kad pradėtumėte
įrašymą.
2
Pasirinkite „OFF PLAYMODE“
(→9).
Paspauskite [REC ●/II], kad pradėtumėte įrašymą.
Norėdami patikrinti įrašymo eigą, paspauskite
[DISPLAY].
Sustabdyti
įrašymą
Pastaba:
• Jei negalite įrašinėti didele sparta dėl disko būklės,
įrašinėkite normaliu greičiu.
• Didelės spartos įrašymo metu garsas nutildomas.
Spauskite [].
Įrašymas sustoja, užpildžius įrašais
paskutinį takelio albumą. Pavyzdžiui,
jei sustabdysite įrašymą ketvirtajame
takelyje, bus įrašyti tik pirmieji trys
takeliai. Jei neįrašoma jokių takelių,
rodomas užrašas „NO FILE
RECORDED“.
Pastaba:
TQBJ2117
• Kai kuriuos takelius įrašyti trunka ilgiau.
• Kai kurių takelių negalima įrašyti dėl šaltinio būklės.
• Įrašytas failo pavadinimas yra toks pats kaip ir
originalaus failo (ekrano skydelyje gali būti rodomi
ne daugiau kaip 32 simboliai).
12
12
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
Įrašytų takelių trynimas
1 Kelis kartus paspauskite [SELECT <,>], kad
Apšvietimas
pasirinktumėte „MEMORY“ arba „USB B“.
Galima pakeisti sistemos apšvietimo efektą.
2
3
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite albumą.
Paspauskite [ILLUMINATION], norėdami pasirinkti
norimą efektą.
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I]
norėdami pasirinkti takelį.
PATTERN Įsižiebia 10 raštų su daug spalvų.
5
6
7
Paspauskite [EDIT MODE], kad pasirinktumėte
režimą.
2
60 skirtingų apšvietimo spalvų pasirinkimas
garsiakalbiuose ir 5 skirtingos apšvietimo
spalvos pagrindiniame įrenginyje.
Atšaukti efektą.
TRACK DEL
Ištrina vieną takelį.
OFF
ALBUM DEL
Ištrinti vieną albumą
(iki 999 takelių).
Taip pat galite paspausti [◄,►] ir pasirinkti kitą arba
ankstesnį efektą, tada spauskite [OK].
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte
efektą.
FORMAT
Formatuoja USB įrenginį.
ALL DEL
Ištrinti visus albumus vidinėje
atmintyje.
Spauskite [OK].
Rodomas trynimui pasirinktas elementas.
DJ funkcijos
Spauskite [OK].
Rodomas “SURE? NO“ .
DJ funkcijas galite naudoti pridėti garso efektui arba
garso pavyzdžiui tarp dainų.
Paspauskite [◄,►], kad pasirinktumėte
„SURE? YES“, tada paspauskite [OK].
Rodomas „ĮRAŠOMA“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „SURE? NO“.
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Norėdami papildomų funkcijų, tokių kaip dainų grojimas
iš kelių įrenginių vienu metu, galite atsisiųsti ir įdiegti
„Android™“ programą „Panasonic MAX Juke“ iš „Google
Play™“. Daugiau informacijos apie programą žr.
svetainėje žemiau.
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/
cs/audio/app/
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).
Garso efektai
1
COLOR
Paspauskite [SOUND], norėdami pasirinkti garso
efektą.
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte
nustatymą.
PRESET EQ
ROCK, POP, AFRO BEAT,
ARABIC, PERSIAN, INDIA BASS,
DANGDUT, MALAY POP,
ELECTRONICA, REGGAETON,
SALSA, SAMBA, FOOTBALL,
KARAOKE arba FLAT
Pastaba:
DJ funkcija yra išjungiama, kai išjungiate sistemą, pakeičiate
šaltinį arba įrašinėjimo metu.
„DJ jukebox“
USB MEMORY
Galite naudoti DJ „Jukebox“ funkciją pridėti nutildymo
efektą arba maišyti dainų garso pavyzdžius.
1
BASS/MID/TREBLE nuo -4 iki +4
Pastaba:
Šie parametrai gali keistis, kai
pasirenkate PRESET EQ nustatymą.
SURROUND
ON SURROUND arba
OFF SURROUND
D.BASS LEVEL
OFF, LEVEL 1 arba LEVEL 6
ON D.BASS BEAT arba
OFF D.BASS BEAT
D.BASS BEAT
Pastaba:
• Ši funkcija pabrėžia būgno ritmo
lygį ir leidžia išgauti energingą
garsą. Priklausomai nuo takelio,
efektas gali būti nedidelis.
• Funkcija neveikia, kai „D.BASS
LEVEL“ nustatytas į „OFF“.
2
Paspauskite [JUKEBOX] ir pasirinkite
„DJ JUKEBOX SELECT NUMBER“ arba
„ON DJ JUKEBOX“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF JUKEBOX“.
Paspauskite [1] – [6] (pagrindinis įrenginys:
Paspauskite nuo [DJ1] iki [DJ6] ir pasirinkite efektą.
[1]
[2] to [6]
Kryžminis išnykimas: esamo takelio
garsumas palaipsniui tyla, o kito takelio
garsumas palaipsniui stiprėja.
Garso pavyzdžio miksas: Pavyzdžio
garsas įtraukiamas į visų takelių intervalus.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
Pastaba:
• Sistema persijungia į kartojimo režimą automatiškai,
kai įjungiate DJ „Jukebox“.
• Lėto nutildymo funkcija gali neveikti su dainomis,
kurių dažniai yra skirtingi.
TQBJ2117
4
LIETUVIŲ K.
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 13 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
13
13
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 14 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
█ Kartojimo nustatymų keitimas
1
2
DJ pavyzdžių parinkimas
Paspauskite [PLAY MENU].
(Išskyrus AUX šaltinį)
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
Galite priskirti braižymo garsą arba garso įrašo pavyzdį
takeliui, kurį grojate.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Sustabdymo režime įjunkite [MULTI CONTROL], kad
pasirinktumėte nustatymą, tada spauskite [►/II].
RANDOM REPEAT
Kartoti atsitiktine tvarka.
1
2
RND
ALL TITLE REPEAT
Kartoti visus takelius.
RANDOM MIX REPEAT Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
Pavyzdžio garsas įtraukiamas
į visų takelių intervalus.
Pastaba:
DJ „Jukebox“ efekto pasirinkti negalima, kai naudojamas
„RANDOM MIX REPEAT“ režimas.
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Galite iškviesti takelius, kuriuos norite groti
programoje.
DJ efektas
(Išskyrus AUX šaltinį)
Galite naudoti DJ efekto funkciją pridėti garso
efektams.
1
2
Paspauskite [DJ] ir pasirinkite „DJ EFFECT
SELECT NUMBER“ arba „ON DJ EFFECT“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF EFFECT“.
Paspauskite [1] – [6] (pagrindinis įrenginys:
nuo [DJ1] iki [DJ6]) ir pasirinkite efektą.
Paspauskite [1] – [6] (pagrindinis įrenginys:
nuo [DJ1] iki [DJ6]) ir pasirinkite norimą garsą.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
Paspauskite [◄,►].
Arba Įjunkite [MULTI CONTROL].
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Galite pakeisti pavyzdžio garsą programėlėje (Norėdami
grąžinti visus pavyzdžių garsus į gamyklinį nustatymą,
sustabdymo režime paspauskite ir palaikykite [DJ]
pagrindiniame įrenginyje, kol pasirodys simbolis
„PAVYZDYS ATKURTAS“.
Mikrofono naudojimas
Paruošimas
Prieš prijungdami arba atjungdami mikrofoną
sumažinkite sistemos garsumą iki minimumo.
1
2
Prijunkite mikrofoną (nepridedamas) į mikrofono
lizdą.
Kištuko tipas: Ø 6,3 mm mono
Paspauskite [MIC VOL], tada paspauskite [◄,►],
kad sureguliuotumėte mikrofono garsumą.
Jei norite dainuoti, grojant foninei muzikai.
[1]
PHASER
Prideda garsui erdvės ir dimensijos.
3
[2]
FILTER
Sustiprina arba filtruoja tam tikrus garsų
diapazonus.
Pastaba:
[3]
SOUND CHOPPER
Periodiškai nukerta garsą.
[4]
ELECTRO ECHO
Prideda garsui skaitmeninį aidą.
[5]
PITCH SHIFTER
Nustatykite graso klavišus.
[6]
HARMONIZER
Prideda garsui pastabas, siekiant sukurti
harmoniją.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite nustatymus.
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte
nustatymą.
TQBJ2117
3
3
Paspauskite [DJ] ir pasirinkite „SAMPLER
SELECT NUMBER“ arba „ON SAMPLER“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF EFFECT“.
14
14
Confidential
Until: 23 Apr 2018
Groti muzikos šaltinį ir reguliuoti sistemos
garsumą.
• Jei skleidžiamas keistas garsas (kaukimas), perkelkite
mikrofoną toliau nuo garsiakalbių arba sumažinkite
mikrofono garsumą.
• Kai nenaudojate mikrofono, atjunkite jį nuo mikrofono
lizdo ir sumažinkite mikrofono garsumą iki minimumo.
• Ši sistema negali įrašinėti iš mikrofono.
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 15 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Pastaba:
Kai išjungiate sistemą arba pradedate įrašymą,
Karaoke funkcija išjungiama.
Karaokės efektas
Galite naudoti karaokės efekto funkciją pridėti garso
efektams.
1
Pakartotinai paspauskite [KARAOKE], norėdami
pasirinkti efektą.
VOCAL CANCEL Sumažinkite vokalo lygį arba
pakeiskite garso režimą
(priklausomai nuo šaltinio).
ECHO
Prideda garsui aido efektą.
KEY CONTROL
Keisti dainos mygtuką.
Pastaba:
Nustatymas atšaukiamas, kai
pakeičiamas į kitą šaltinį.
TEMPO
CD USB MEMORY
Keisti dainos greitį.
BGM
Pakeisti fono muzikos garsumą.
MIC EQ
Pasirinkti MIC EQ lygį.
Atšaukti efektą.
Spauskite [OK] (pagrindinis
įrenginys: [►/II]) norėdami
patvirtinti.
OFF EFFECT
Norėdami patikrinti esamą nustatymą, paspauskite [OK].
2
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte
nustatymą.
VOCAL CANCEL OFF, nuo 1 iki 3, L, R, L+R
Naudojant stereo šaltinį,
nesuformatuotą karaoke
Daugeliui dainų rekomenduojama
naudoti „2 VOCAL CANCEL“.
Naudojant karaokės formato šaltinį
L: Tik kairiojo kanalo garsas
(tik akorde)
R: Tik dešiniojo kanalo garsas
(tik vokalas)
L + R: Kairiojo ir dešiniojo kanalų
garsai yra sumaišomi
ECHO
OFF, nuo 1 iki 4
KEY CONTROL
–6 iki +6
TEMPO
OFF, nuo -2 iki +2
BGM
OFF, nuo 1 iki 3
MIC EQ
DAINAVIMAS arba KALBA
Pastaba:
Norėdami naudoti karaokės efektą AUX šaltinyje, nustatykite
„AUX MODE“ į „MODE 1“. (→16)
Confidential
Until: 23 Apr 2018
Karaokės grojaraštyje galite naudoti karaokės efektą.
Paspauskite [JUKEBOX], kad pasirinktumėte
„ON KARAOKE JUKEBOX“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF JUKEBOX“.
Pastaba:
• Sistema persijungia į kartojimo režimą automatiškai,
kai įjungiate karaokės „Jukebox“.
• Karaokės muzikos dėžutė yra išjungiama, pakeitus
kitą šaltinį.
█ Kartojimo nustatymų keitimas
1
2
Paspauskite [PLAY MENU].
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Sustabdymo režime įjunkite [MULTI CONTROL], kad
pasirinktumėte nustatymą, tada spauskite [►/II].
RANDOM REPEAT
Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
ALL TITLE REPEAT
Kartoti visus takelius.
RANDOM MIX REPEAT Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
Pavyzdžio garsas įtraukiamas
į visų takelių intervalus.
Laikrodis ir laikmačiai
Laikrodžio nustatymas
Tai 24 valandų laikrodis.
1
2
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „CLOCK“.
Paspauskite [◄,►] ir nustatykite laiką, tada
spauskite [OK].
Kaip patikrinti laiką
Paspauskite [SETUP] ir pasirinkite „CLOCK“, tada
spauskite [OK].
Budėjimo režime paspauskite [DISPLAY].
Pastaba:
Reguliariai reguliuokite laikrodį, norėdami palaikyti jo tikslumą.
Miego laikmatis
Miego laikmatis išjungia sistemą po nustatyto laiko.
Paspauskite [SLEEP], kad pasirinktumėte nustatymą
(minutėmis).
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Kaip patikrinti likusį laiką
Paspauskite [SLEEP].
Pastaba:
• Likęs laikas kaskart parodomas po kelias sekundes.
„SLEEP 1“ rodomas visada, kai lieka tik 1 minutė.
• Miego laikmatis visada rodomas pirmas.
Nenustatykite taip, kad laikmačiai sutaptų.
TQBJ2117
Paruošimas
Select the music source.
LIETUVIŲ K.
Karaokės „Jukebox“
Karaokė
15
15
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 16 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Grojimo laikmatis ir įrašinėjimo laikmatis
(Išskyrus „Bluetooth®“ ir AUX šaltinį)
Išorinė įranga
Paruošimas
Galite nustatyti laikmatį, kad jis tam tikru laiku:
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
• Pažadinti jus (grojimo laikmatis).
• Išjunkite visą įrangą ir perskaitykite atitinkamas
• Įrašinėti iš radijo (įrašinėjimo laikmatis).
Grojimo ir įrašinėjimo laikmačiai negali būti naudojami kartu. naudojimo instrukcijas.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
1
2
3
4
5
6
Galinis šio pagrindinio
įrenginio ekranas
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti “LAIKMAČIO ADJ“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „PLAY“ arba
„REC“, tada spauskite [OK].
Paspauskite [◄,►] ir nustatykite pradžios laiką,
tada spauskite [OK].
Vėl atlikite 3 veiksmą, norėdami nustatyti
pabaigos laiką.
Prireikus atkūrimo laikmačio, paspauskite [◄,►],
norėdami pasirinkti norimą atkurti šaltinį, tada
paspauskite [OK].
Grojimo laikmačiui paspauskite [◄,►] ir
pasirinkite „MEMORY“ arba „USB B“, norėdami
palaikyti įrašymą, tada paspauskite [OK].
Kaip paleisti laikmatį
1
Paruoškite šaltinį.
Grojimo
laikmatis
Įrašinėjimo
laikmatis
2
3
Paruoškite šaltinį, kurio norite
klausytis (diskas, USB, vidinė atmintis
arba radijas) ir nustatykite garsumą.
Prijunkite USB įrenginį prie USB B
(USB įrašymui) ir nustatykite radijo
stotį.
Paleiskite grojimo laikmatį.
PLAY OFF
Atšaukite grojimo laikmatį.
REC ON
Paleiskite rekordinį laikmatį.
REC OFF
Atšaukti įrašinėjimo laikmatį.
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „LAIKMAČIO ADJ“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „PLAY“
arba „REC“, tada spauskite [OK].
Laukimo režime paspauskite [DISPLAY] du kartus.
Pastaba:
• Grojimo laikmatis pradeda skambėti tyliai ir palaipsniui
garsėja iki nustatyto lygio.
• Įrašinėjimo laikmatis pradeda veikti 30 sekundžių iki
nustatyto laiko. Jo garsas iš pradžių yra patildytas.
• Laikmatis kiekvieną dieną įsijungia nustatytu laiku,
jei jis yra įjungtas.
• Jei įjungsite ir vėl išjungsite sistemą, o laikmatis bus
įjungtas, pasibaigus laikui laikmatis nesustos.
16
Confidential
Until: 23 Apr 2018
Prijunkite išorinę įrangą.
Pakartotinai spauskite [SELECT <, >] norėdami
pasirinkti „AUX“.
Grokite iš išorinės įrangos.
Pastaba:
• Komponentai ir kabeliai parduodami atskirai.
• Jei norite prijungti kitą įrangą, išskyrus aprašytąją,
kreipkitės į garso įrangos pardavėją.
• Naudojant adapterį gali būti iškraipytas garsas.
AUX režimas
2
2
TQBJ2117
3
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
Kaip patikrinti nustatymus
16
1
2
1
Rodomas „“.
Norint, kad laikmatis veiktų, sistemą reikia išjungti.
1
Audio laidas
(nepridedamas)
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti “TIMER SET“.
PLAY ON
DVD grotuvas
(nepridedamas)
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU], norėdami
pasirinkti „AUX MODE“.
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti režimą,
tada spauskite [OK].
MODE 1
Pasirinkite šį režimą, jei norite naudoti
(numatytasis) karaokės efekto funkciją.
MODE 2
Pasirinkite šį režimą, kai žiūrite
televizorių, filmus arba naudojate išorinį
grotuvą su karaokės funkcijomis.
offset printing
Kiti
Gedimų šalinimas
Auto off
Prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo, atlikite šiuos
patikrinimus. Jei abejojate dėl kai kurių patikrinimo
elementų arba jei nurodyti sprendimai nepadeda
išspręsti šios problemos, kreipkitės į prekybos atstovą.
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti AUTO OFF.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „ON“, tada
spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
• Ši funkcija neveikia, kai veikia radijo šaltinis arba kai
prijungtas „Bluetooth®“ prietaisas.
• Ši funkcija gali neveikti, kai yra prijungtas mikrofonas.
„Bluetooth®” budėjimo veiksena
Ši funkcija automatiškai įsijungia sistemą, kai sudaromas
„Bluetooth®“ ryšys iš prijungto prietaiso.
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti BLUETOOTH STANDBY.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „ON“, tada
spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
Kai kurie prietaisai gali trukti ilgiau, kol atsakys. Jei esate
prisijungę prie „Вluetooth®“ prietaiso prieš išjungdami sistemą,
palaukite bent 5 sekundes prieš prijungdami prie šios
sistemos „Вluetooth®“ prietaisą dar kartą.
Programinės įrangos naujinimas
Kartais „Panasonic“ gali išleisti atnaujintą programinę
įrangą šiam prietaisui, kuri gali papildyti arba pagerinti
funkcijas. Šie atnaujinimai suteikiami nemokamai.
Papildomos informacijos rasite šiame tinklalapyje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).
█ Programinės įrangos versijos patikrinimas
1
2
Pakartotinai paspauskite [SETUP] ir pasirinkite
„SW VER.“, tada spauskite [OK].
Rodoma programinės įrangos versija.
Spauskite [OK] dar kartą, kad išeitumėte.
Techninė priežiūra
Prieš tvarkydami, atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą.
Valykite šią sistemą minkšta sausa šluoste.
• Nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio arba benzino
valyti šią sistemą.
• Prieš naudodami cheminę dulkių šluostę, perskaitykite
ir laikykitės prie jos pridedamų instrukcijų.
█ Bendros problemos
Prietaisas neveikia.
• Saugos įtaisas įjungtas. Atlikti šiuos veiksmus:
1. Pagrindiniame įrenginyje paspauskite [
], norėdami
pasirinkti budėjimo režimą. Jei prietaisas nepersijungia
į budėjimo režimą, atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo laidą.
2. Paspauskite [
] dar kartą, norėdami įjungti įrenginį.
Jei problema išlieka, pasitarkite su pardavėju.
Ekranas užsidega ir nuolat keičiasi laukimo režimu.
• Pagrindiniame įrenginyje nuspauskite ir laikykite [],
norėdami pasirinkti „DEMO OFF“.
Su nuotolinio valdymo pulteliu negalim atlikti jokių
veiksmų.
• Patikrinkite, ar teisingai įdėta baterija.
Garsas iškraipomas arba nėra garso.
• Nustatyti sistemos garsumą.
• Įjunkite sistemą, nustatykite ir ištaisykite priežastį, tada
įjunkite sistemą iš naujo. Priežastis gali būti garsiakalbių
įtampa, per didelis arba galia, arba sistema naudojama per
šiltoje aplinkoje.
Grojant gali girdėtis dūzgiantis garsas.
• Šalia laidų yra kintamos srovės maitinimo laidas arba
fluorescencinės šviesos lempa. Laikykite kitus įrenginius
ir laidus atokiai nuo šios sistemos laidų.
Garso lygis sumažėja.
• Buvo įjungta grandinės apsauga dėl nepertraukiamo
naudojimo, esant aukštam išėjimo garsumui. Tai daroma,
siekiant apsaugoti sistemą ir išlaikyti garso kokybę.
█ Diskas
Ekranas rodo neteisingai.
Atkūrimas neprasideda.
• Blogai įdėtas diskas. Įdėkite jį teisingai.
• Diskas nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis subraižytas, deformuotas arba
nestandartinis.
• Susikaupė kondensatas. Padžiovinkit sistemą 1-2 valandas.
Neteisingas rodomų įrašų skaičius.
Disko nuskaityti negalima.
Girdisi iškraipytas garsas.
• Įdėtas diskas, kurio sistema negali groti.
Pakeiskite į grojamą diską.
• Įdėtas diskas, kuris yra nebaigtas įrašinėti.
█ USB
Nenuskaitomas USB įrenginys arba turinys jame.
• USB prietaiso arba turinio formatas nesuderinamas su
sistema.
• USB įrenginiai su didesne kaip 32 GB talpa tam tikromis
sąlygomis negali veikti.
USB įrenginys lėtai veikia.
• Didelis kiekis turinio arba didelė atmintis USB įrenginyje,
todėl nuskaitymas užtrunka ilgiau.
TQBJ2117
Ši sistema automatiškai išjungia, kai jos nenaudojate
maždaug 20 minučių.
LIETUVIŲ K.
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 17 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
17
17
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 18 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
█ „Bluetooth®“
█ Pagrindinis įrenginys rodo
Nevyksta poravimas.
„--:--“
• Patikrinkite „Bluetooth®“ prietaiso būklę.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite prietaisą arčiau sistemos.
Prietaiso negalima prijungti.
• Prietaiso sujungimas nepavyko. Atlikite poravimą
dar kartą.
• Prietaiso sujungimas buvo pakeistas. Atlikite
poravimą dar kartą.
• Galbūt sistema yra prijungta prie kito prietaiso.
Atjunkite kitą prietaisą ir bandykite prijungti dar kartą.
• Sistema gali būti sugedusi. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
• Jei iš „LINK MODE“ yra pasirinktas „MODE 2“,
pasirinkite „MODE 1“ (→10).
Prietaisas yra prijungtas, bet per sistemą nesigirdi
garso.
• Kai kuriuose įmontuotuose „Вluetooth®“ įrenginiuose
reikia nustatyti garso išvestį į SC-MAX3500 rankiniu
būdu. Perskaitykite išsamesnes prietaiso naudojimo
instrukcijas.
Garsas iš prietaiso yra nutrauktas.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite prietaisą arčiau sistemos.
• Pašalinkite visas kliūtis tarp sistemos ir prietaiso.
• Trukdo kiti įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių
juostas (belaidis maršrutizatorius, mikrobangų
krosnelė, mobilieji telefonai ir t.t.). Patraukite prietaisą
arčiau sistemos ir toliau nuo kitų prietaisų.
• Stabiliam ryšiui pasirinkite „MODE 1“ (→10).
█ Radijo ryšys
Garsas yra iškraipomas.
• Naudokite papildomą FM lauko anteną. Anteną turi
montuoti tik kompetentingas asmuo.
Girdisi iškraipytas garsas.
• Išjunkite televizorių arba nukelkite jį nuo sistemos.
• Perkelkite mobiliuosius telefonus atokiau nuo
sistemos, jei yra trukdžių.
• Esant AM imtuvo režime, pasirinkite „В.PROOF“
nustatymą, kuris užtikrina geriausią priėmimą.
AM transliacijų metu girdisi tylus ūžesys.
• Pirmą kartą prijungtas kintamosios srovės maitinimo
laidas, arba neseniai buvo dingusi elektra.
Nustatykite laikrodį.
• Takelio grojimo laikas viršija 99 minutes.
„ADJUST CLOCK“
• Nenustatytas laikrodis. Nustatykite laikrodį.
„ADJUST TIMER“
• Grojimo laikmatis ir/arba įrašinėjimo laikmatis
nenustatytas. Pakoreguokite grojimo laikmatį ir/arba
įrašinėjimo laikmatį.
„ALB FULL“
• Albumų skaičius viršijo palaikomą didžiausią skaičių.
„AUTO OFF“
• Sistema buvo nenaudojama apie 20 minučių ir bus
išjungta po minutės. Norėdami atšaukti, paspauskite
bet kurį mygtuką.
„CAN’T REC“
„DEVICE FULL“
• Negalima įrašinėti, nes likęs USB prietaiso įrašymo
laikas yra trumpesnis kaip bendras muzikos šaltinio
laikas. Pakeiskite į USB įrenginį, kuris turi pakankamai
įrašymo laiko, ir padarykite įrašą dar kartą.
• Negalima įrašyti, nes USB įrenginys yra apsaugotas nuo
rašymo. Pašalinkite USB įrenginio įrašymo apsaugą ir
bandykite dar kartą.
„ERROR“
• Atlikta netinkama operacija. Perskaitykite instrukcijas
ir bandykite dar kartą.
„ERROR“ (įrašymo metu)
• Negalima pasirinkti kito atkūrimo šaltinio (pavyzdžiui:
radijo, USB ir t.t.) arba paspausti [I◄◄/◄◄] arba
[►►/►►I] įrašymo metu. Sustabdo įrašymo funkciją.
• Negalima atidaryti disko dėklo, įrašinėjant iš AM šaltinio.
„F□□“ / „F□□□“ („□“ žymi skaičių.)
• Apsaugos grandinė buvo aktyvuota ir sistema gali
būti automatiškai išjungta.
• Atjunkite maitinimo laidą ir palaukite kelias sekundes,
prieš prijungdami jį dar kartą. Jei problema išlieka,
atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
kreipkitės į savo platintoją.
„INSERT USB B“
• Perkelkite anteną atokiau nuo kabelių ir laidų.
• Negalite įrašyti, nes USB įrenginyje nėra USB B
įrenginio.
█ AUX
„MEMORY ERROR“
Atkūrimo vaizdas ir garsas nėra sinchronizuojami.
• Nustatykite „AUX MODE“ į „MODE 2“.
Negalima naudoti karaokės efekto.
• Nustatykite „AUX MODE“ į „MODE 1“.
• Šiame prietaise esančių failų duomenys gali būti
sugadinti. Išjunkite sistemą ir atjunkite maitinimo laidą.
Palaukite mažiausiai 1 minutę, prieš įjungiant sistemą
iš naujo. Jei problema išlieka, paspauskite [EDIT
MODE], kad pasirinktumėte „ALL DEL“, kad
ištrintumėte visus vidinėje atmintyje esančius
albumus ir vėl įrašytumėte.
„NO DEVICE“
• Negalima patikrinti turimos talpos, nes USB įrenginys
neprijungtas prie USB B .
„NO DISC“
TQBJ2117
• Blogai įdėtas diskas.
18
18
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 19 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
• Nėra albumo arba įrašo USB prietaiso.
• Patikrinkite turinį. Galite groti tik palaikomą formatą.
• Šio USB prietaise esančių failų duomenys gali būti
sugadinti. Suformatuokite USB įrenginį ir bandykite
dar kartą.
• Sistema gali būti sugedusi. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
„NO TRACK“
• Nėra albumo arba įrašo vidinėje atmintyje.
„NOT SUPPORTED“
• Norėdami naudoti karaokės efektą AUX šaltinyje,
nustatykite „AUX MODE“ į „MODE 1“.
Nuotolinio valdymo pulto kodas
Kai kita „Panasonic“ įranga reaguoja į šios sistemos
nuotolinio valdymo pultą, pakeiskite šios sistemos
nuotolinio valdymo pulto kodą.
Paruošimas
Pakartotinai spauskite [SELECT <, >] norėdami
pasirinkti „AUX“.
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 2“
1
„PLAYERROR“
• Grojamas nepalaikomas MP3 failas. Sistema
praleis tą takelį ir gros kitą.
„REC ERROR“
• Įrašymo metu atjungėte USB įrenginį.
Prijunkite USB įrenginį ir bandykite įrašyti dar kartą.
• USB įrašymo metu įvyko klaida.
Atjunkite USB prietaisą ir vėl jį prijunkite.
„REMOTE 1“
„REMOTE 2“
• Nuotolinio valdymo pultas ir šis įrenginys naudoja
skirtingus kodus. Pakeiskite kodą ant nuotolinio
valdymo pulto.
– Kai rodomas „REMOTE 1“, paspauskite ir bent
4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [1].
– Kai rodomas „REMOTE 2“, paspauskite ir bent
4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [2].
„TEMP NG“
• Įjungta temperatūros apsaugos grandinė, o sistema
bus išjungta. Tegul prietaisas atvėsta prieš jį vėl
naudojant.
• Patikrinkite, ar neuždengta ventiliacijos anga
prietaiso.
• Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
2
„USB A NO DEVICE“
„USB B NO DEVICE“
• USB įtaisas neprijungtas. Išnagrinėti ryšį.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [SELECT] ant
pagrindinio įrenginio ir [2] ant nuotolinio valdymo
pulto, kol pasirodys REMOTE 2.
Paspauskite ir bent 4 sekundes laikykite
nuspaudę [OK] ir [2].
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 1“
1
2
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [SELECT] ant
pagrindinio įrenginio ir [1] ant nuotolinio valdymo
pulto, kol pasirodys REMOTE 1.
Paspauskite ir bent 4 sekundes laikykite
nuspaudę [OK] ir [1].
Sistemos atminties atstata
Atstatykite atmintį šiais atvejais:
• Nėra atsakymo spaudžiant mygtukus.
• Norite išvalyti ir iš naujo atstatyti atminties turinį.
1
2
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Spausdami ir laikydami [
] ant pagrindinio
įrenginio vėl prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą.
Toliau spauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, kol
rodomas „- – – – – – – – -“.
„TRK FULL“
• Failų skaičius viršijo palaikomą didžiausią skaičių.
LIETUVIŲ K.
„NO PLAY“
„UNSUPPORT“
3
Atleiskite [
].
Visi nustatymai grįžta į gamyklinius nustatymus.
Dar kartą reikia nustatyti atminties elementus.
„USB OVER CURRENT ERROR“
• USB prietaisas naudoja per daug energijos. Atjunkite
USB prietaisą, išjunkite sistemą ir tada vėl įjunkite.
• Patikrinkite ryšį, jis gali būti blogas dėl netinkamo
USB kabelio.
„VBR“
TQBJ2117
• Sistema negali rodyti likusio atkūrimo laiko kintamo
srauto (VBR) takeliams.
19
19
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 20 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Techniniai duomenys
█ Bendrai
Maitinimas
█ „Bluetooth®” dalis
Kint. srovė nuo 220 V iki 240 V, 50 Hz
Galios sąnaudos
230 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime (apytikris)
(Kai „ВLUETOOTH STANDBY“ yra nustatytas į „OFF“
0,5 W
Kai „ВLUETOOTH STANDBY“ yra nustatytas į „ON“
0,5 W
Versija
„Bluetooth®“ Ver. 2.1 + EDR
Klasė
2 klasė
Palaikomi profiliai
A2DP, AVRCP, SPP, OPP, FTP
Veikimo dažnis
2,4 GHz dažnių juosta FH-SS
Dažnių juosta
2.402 MHz to 2.480 MHz
Didžiausia galia (EIRP)
4 dBm
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)
458 mm x 137 mm x 358 mm
Veikimo atstumas
Masė (SA-MAX3500)
█ Vidinės atminties skyrius
Veikimo temperatūros intervalas
4,0 kg
0°C to +40°C
Veikimo drėgmės intervalas
nuo 35% iki 80% sant. drėgmė (be kondensacijos)
█ Stiprintuvo skyrius
RMS išėjimo galia stereo režimu
Aukštas (tiek ch, tiek pavarai)
350 W vienam kanalui (3 Ω), 1 kHz, 30% THD
Vidutinis
350 W vienam kanalui (3 Ω), 1 kHz, 30% THD
Žemas
500 W vienam kanalui (2 Ω), 100 Hz, 30% THD
Iš viso RMS stereo režimo galia
2400 W
█ Tiunerio skyrius
Dažnio moduliacija (FM)
Nustatyta atmintis
30 stočių
Dažnių diapazonas
nuo 87,50 MHz iki 108,00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos lizdai
75 Ω (nesubalansuotas)
Amplitudės moduliavimas (AM)
Nustatyta atmintis
15 stočių
Dažnių diapazonas
nuo 522 kHz iki 1.629 kHz (9 kHz žingsnis)
nuo 520 kHz iki 1.630 kHz (10 kHz žingsnis)
█ Disko skyrius
Grojamas diskas (8 cm arba 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3)
MPEG-1 3 sluoksnis, MPEG-2 3 sluoksnis
Paleidimas
Bangos ilgis
790 nm (CD)
10 m žvilgsnio linija
Palaikomas kodekas
SBC
Atmintis
Atminties dydis
Laikmenų failo formatų palaikymas
Atminties įrašymas
Bitų dažnis
Atminties įrašymo greitis
Įrašomos rinkmenos formatas
4 GB
MP3 (*.mp3)
128 kbps
1x, 3x (tik CD)
MP3 (*.mp3)
█ Garsiakalbių skyrius
Garsiakalbis (-ai)
Aukštų dažnių garsiakalbis
Žemų tonų garsiakalbis
Super bosinis garsiakalbis
Varža
6 cm kūgio tipas x 1 vnt.
10 cm kūgio tipas x 2 vnt.
25 cm kūgio tipas x 1 vnt.
Aukštas 3 Ω/vidutinis 3 Ω/žemas 2 Ω
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)
373 mm x 549 mm x 362 mm
Svoris
15,0 kg
█ Lizdų skyrius
USB jungtis
USB standartas
USB 2.0 visas greitis
Laikmenų failo formatų palaikymas
MP3 (*.mp3)
FAT12, FAT16, FAT32
USB įrenginio failų sistema
USB įrašymas
Bitų dažnis
USB įrašymo greitis
Įrašomos rinkmenos formatas
AUX
Garso įvestis
Mikrofonas
Jungtys
128 kbps
1x, 3x (tik CD)
MP3 (* .mp3)
Kištukas (1 sistema)
Mono, 6,3 mm lizdas (2 sistemos)
Pastaba:
TQBJ2117
• Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio
pranešimo. Masė ir matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmonikų iškraipymas matuojamas
skaitmeninio spektro analizatoriumi.
20
20
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 21 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Licencijos
„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti
„Bluetooth SIG Inc.“ prekių ženklai ir bet koks tokių
ženklų naudojimą licencijuoja „Panasonic Corporation“.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų
savininkų.
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google“ LLC prekių
ženklai.
Apie „Bluetooth®”
„Panasonic“ neprisiima atsakomybės už duomenis
ir / arba informaciją, kuri yra pažeista belaidžio
perdavimo metu.
Dažnių juosta
• Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
Sertifikavimas
• Ši sistema atitinka dažnio apribojimus ir jai suteikti
sertifikatai, remiantis dažnio įstatymais. Taigi, belaidžio
ryšio leidimas nėra būtinas.
• Toliau aprašyti veiksmai kai kuriose šalyse yra
baudžiami pagal įstatymą:
– Prietaiso ardymas arba keitimas.
– Specifikacijų nuorodų pašalinimas.
Senos įrangos ir baterijų utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų
perdirbimo sistemas
Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba
lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos
elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų
negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis.
Norint, kad panaudotos baterijos ir seni
prietaisai būtų apdoroti, perdirbti ir panaudoti
tinkamai, nuneškite juos į surinkimo punktus
pagal savo šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti
vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių
sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo
poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą
ir perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas,
gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų
šalies teisės aktus.
LIETUVIŲ K.
Nuorodos
Pastaba dėl baterijos simbolio
(apatinis simbolis):
Šis simbolis gali būti vartojamas su cheminiu
simboliu. Tokiu atveju jis atitinka direktyvos
dėl cheminių atliekų reikalavimus.
Naudojimo apribojimai
• Belaidis perdavimas ir (arba) naudojimas su visais
„Bluetooth®“ turinčiais prietaisais negarantuojamas.
• Visi prietaisai turi atitikti „Bluetooth SIG“, Inc. standartus
• Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų ir parametrų,
gali nepavyksta prisijungti arba kai kurios funkcijos
gali būti kitokios.
• Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ saugumo funkcijas.
Tačiau priklausomai nuo darbo aplinkos ir (arba)
nustatymų, šios saugos funkcijos gali nepakakti.
Perduoti duomenis bevieliu ryšiu prie šios sistemos
atsargiai.
• Ši sistema negali perduoti duomenų į „Bluetooth®“
prietaisą.
Naudojimo sritis
• Naudokite šį prietaisą ne didesniu kaip 10 m atstumu.
• Diapazonas gali sumažėti, priklausomai nuo aplinkos,
kliūčių arba trukdžių.
Paskirtis
• Ši sistema skirta naudoti tik įprastinėmis sąlygomis.
• Negalima naudoti šios sistemos šalia įrangos arba
aplinkoje, kuri yra jautri radijo dažnių trukdžiams
(pavyzdžiui: oro prievadai, ligoninės, laboratorijos ir t.t.).
TQBJ2117
Trukdžiai iš kitų prietaisų
• Sistema gali veikti netinkamai ir atsiras sutrikimai, pvz.,
triukšmas ir garso šuoliai dėl radijo bangų trukdžių, jei ši
sistema yra pernelyg arti kitų „Bluetooth®“ įrenginių arba
prietaisų, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
• Sistema gali veikti netinkamai, jei yra stiprios radijo
bangos iš netoliese esančios transliavimo stoties, ir t.t.
21
21
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 22 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Lietuvių k.
Atitikties deklaracija (DoC)
Šiuo dokumentu „Panasonic Corporation“ deklaruoja, kad
šis gaminys MD-4 atitinka esminius direktyvos
2014/53/ES reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas.
Klientai gali atsisiųsti mūsų RE gaminių originalaus
DoC kopiją iš mūsų DoC serverio:
http://www.ptc.panasonic.eu
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu:
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH,
„Panasonic“ bandymų centras, Winsbergring 15,
22525 Hamburgas, Vokietija
Dažnių juosta
2402 – 2480 MHz
TQBJ2117
Belaidžio ryšio
tipas
„Bluetooth®“
22
22
Confidential
Until: 23 Apr 2018
Didžiausia galia
(dBm E.I.R.P.)
4 dBm
offset printing
LIETUVIŲ K.
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 23 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
„Panasonic“ gaminys
TQBJ2117
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite
atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio
tinklo
23
23
Confidential
Until: 23 Apr 2018
offset printing
SC-MAX 3500.E_TQBJ2117.book Page 22 Sunday, April 8, 2018 9:03 AM
Gamintojas:
Importuotojas į Europą:
„Panasonic“ korporacija
Kadoma, Osaka, Japonija
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
„Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Germany (Vokietija)
„Panasonic“ korporacija
Interneto svetainė: http://www.panasonic.com
© „Panasonic Corporation“ 2018
Confidential
Until: 23 Apr 2018
ES
Lt
TQBJ2117
L0418ZA1048
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement