Panasonic | SCPM11 | Operating instructions | Panasonic SCPM11 Инструкции за работа

Panasonic SCPM11 Инструкции за работа
CD стерео система SC-PM11
Инструкция за експлоатация
Преди да инсталирате, настроите и използвате този продукт, моля, прочетете
внимателно инструкцията за експлоатация. Запазете я за бъдещи справки.
Panasonic
CD стерео система SC-PM11
Благодарим ви, че избрахте този
продукт на Panasonic.
·
·
Инструкцията за експлоатация е предназначена за
аудиосистемата SC-PM11, включващa основен блок
SA-PM11 и
тонколони SB-PM11.
·
·
ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ
·
·
·
·
·
·
Не отваряйте задния капак. Възможен е удар от
електрически ток или облъчване от лазер.
Отварянето да се извършва само от квалифициран
специалист.
Не използвайте аудиосистемата при счупен или
отстранен защитен капак.
Пазете аудиосистемата от дъжд и влага.
Не излагайте аудиосистемата на висока температура
и директна слънчева светлина.
При гръмотевична буря изключете захранващия
кабел от контакта.
CD плейърът е класифициран като Class 1 Laser
Product
Свързване на тонколоните
·
·
·
·
ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ
НА ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ
1.
Поставете две батерии R6, AA, UM3 като стриктно
спазвате означенията "+" и "-".
3.
Затворете капачето.
·
·
Спазвайте стриктно означенията "+" и "-".
Не поставяйте едновременно стара и нова батерия
или батерии от различни типове.
Не се опитвайте да презареждате батерии, които не
са акумулаторни.
Не загрявайте и не удряйте батериите. Пазете ги от
огън и влага.
Ако дълго време няма да използвате
дистанционното управление, извадете батериите от
него.
·
·
·
·
Отворете капачето в задната част на дистанционното
управление.
2.
Основни положения
·
Изводите за тонколоните се намират на гърба на
аудиосистемата.
Изводите за тонколоните са четири: два за лявата
тонколона (означени с L) и два за дясната (означени
с R).
Свържете всеки от кабелите на тонколоните към
съответния извод на аудиосистемата, маркиран със
същия цвят (червените проводници към изходите с
означения “+”, а черните – към изходите с означения
“-“).
Използвайте само тонколоните, с които е
комплектована аудиосистемата. Включването на
други тонколони може да влоши звуковото качество
или да повреди аудиосистемата.
В никакъв случай не свързвайте "на късо" изводи,
означени с "+" и "-".
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
ИНДИКАТОРИ
ИНСТАЛИРАНЕ НА
АУДИОСИСТЕМАТА
·
За по-добро охлаждане осигурете свободно
пространство отгоре, отстрани и зад аудиосистемата.
Поставете тонколоните на необходимото разстояние
една от друга за оптимален стереоефект.
Желателно е тонколоните да са на еднакво
разстояние от пода.
Тонколоните не са магнитно екранирани. Не ги
поставяйте близо до телевизора, компютъра или
други устройства, чувствителни към магнитни
полета.
Инсталирайте аудиосистемата върху гладка,
стабилна повърхност.
Не поставяйте аудиосистемата върху килима или
навън.
2
1.
Индикатор за наличие на електрическо захранване.
Индикаторът свети, когато захранващият кабел на
минисистемата е включен в контакта.
2.
O/I - бутон за превключване на аудиосистемата от
работно състояние в режим stand by (готовност) и
обратно. В режим stand by (готовност)
аудиосистемата консумира по-малко енергия.
3.
CLOCK/TIMER - часовник / таймер.
4.
Дисплей.
5.
PLAY/REC - бутон за активиране на таймерите за
възпроизвеждане и запис.
6.
Касетен дек.
7.
CD MANAGER - определяне режимите на работа на
CD плейъра.
Panasonic
CD стерео система SC-PM11
12. CD1 - CD5 - бутони за директно избиране на един от
петте диска, поставени в CD плейъра.
13. Регулатор на усилването
14. DECK OPEN - отваряне вратата на гнездото на
касетата на касетния дек.
15. REV MODE - превключване на режимите на
системата за авторивърс.
16. REC/II - старт на записа и пауза.
17. PHONES - изход за слушалки.
18. TUNER/BAND - бутон за избиране на
радиоприемника (тунера) като източник на звуков
сигнал.
19. TAPE – бутон за избиране на посоката на
възпроизвеждане на заредената аудиокасета.
20. CD – бутон за стартиране на възпроизвеждането на
записа от CD и за пауза.
21. SELECTOR - бутон за избиране на източника на
звуков сигнал (CD, тунер, касетен дек, допълнителен
външен източник – AUX).
22. Прескачане на запис и търсене.
23. STOP – бутон за прекратяване на
възпроизвеждането на CD или аудиокасета.
24. TUNE MODE - бутон за избиране на режима на
настройка.
БУТОНИ НА
ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ
8.
OPEN/CLOSE - бутон за отваряне и затваряне на
зареждащия механизъм на CD плейъра.
9.
Зареждащ механизъм на CD плейъра.
10. SUPER SOUND EQ - бутон за активиране на
системата за подобряване на звуковото качество,
засилваща нивото на високите и ниските честоти.
11. SOUND EQ - регулатор за звуковите настройки.
3
2.
Бутон за превключване на аудиосистемата от
работно състояние в режим stand by (готовност) и
обратно.
11.
SOUND EQ - регулатор за звуковите настройки.
13.
Регулатор на усилването
15.
REV MODE - превключване на режимите на
системата за авторивърс.
18.
TUNER/BAND - бутон за избиране на
радиоприемника (тунера) като източник на звуков
сигнал.
19.
TAPE – бутон за избиране на посоката на
възпроизвеждане на заредената аудиокасета.
Panasonic
CD стерео система SC-PM11
28.
PROGRAM - програмиране.
29.
MUTING - изключване на звука.
30.
FM MODE/BP – избиране на режима при приемане
на УКВ / бутон BP.
31.
SLEEP - автоматично изключване на
аудиосистемата след определено, предварително
зададено време.
32.
DISC - избор на диск.
33.
REPEAT - повторение.
34.
RANDOM - възпроизвеждане на записите от CD в
произволно избрана последователност.
АВТОМАТИЧНО
ИЗКЛЮЧВАНЕ
Тази функция позволява аудиосистемата да се изключи
автоматично ако в продължение на 10 минути не е
работено с нея. Функцията може да се активира само от
дистанционното управление и работи само при режим
CD или касетен дек. Ако е избран тунерът или
допълнителният вход (AUX), функцията няма да работи.
1. За да активирате функцията автоматично изключване,
натиснете бутона AUTO OFF. На дисплея ще се появи
индикация "AUTO OFF".
·
20.
CD – бутон за стартиране на възпроизвеждането на
записа от CD и за пауза.
21.
SELECTOR - бутон за избиране на източника на
звуков сигнал (CD, тунер, касетен дек,
допълнителен външен източник – AUX).
22.
Прескачане на запис и търсене.
23.
STOP – бутон за прекратяване на
възпроизвеждането на CD или аудиокасета.
Ако искате да отмените изпълнението на функцията,
натиснете отново бутона AUTO OFF.
НАСТРОЙВАНЕ НА
ЧАСОВНИКА
1. Включете аудиосистемата.
24.
25.
2. Натискайте бутона CLOCK/TIMER, докато се изпише
"CLOCK" върху дисплея.
TUNE MODE - бутон за избиране на режима на
настройка.
3. В рамките на 7 секунди натискайте бутоните REW и
FF, за да се изпише текущото време.
AUTO OFF - автоматично изключване. Може да се
използва само при просвирване на CD или
аудиокасета. При този режим миниситемата се
изключва автоматично, ако в продължение на 4
минути не е била активирана някоя нейна функция.
26.
Номерирани бутони (1 - 10 и >10) - бутони за
директно избиране на записи от компактдиска или
на номер на предварителна настройка на тунера.
27.
CANCEL - отказ.
4. Натиснете бутона CLOCK/TIMER, за да потвърдите
настройката.
4
Panasonic
CD стерео система SC-PM11
Радиоприемникът автоматично ще запамети
настройките на приеманите радио-станции и след
като процедурата завърши, ще се настрои
автоматично на честотата на последната запаметена
станция.
Слушане на радио
Забележки:
·
За да се изпише текущото време, когато
аудиосистемата е включена, натискайте бутона
CLOCK/TIMER, докато изберете "CLOCK".
РАБОТА С РАДИОТО
Предварителни настройки на
радиоприемника
1. Натиснете TUNER/BAND, за да изберете честотния
обхват. Аудиосистемата ще се включи автоматично, а
при всяко натискане на този бутон честотният обхват
се променя от AM на FM и обратно.
Можете предварително да настроите и да запаметите
настройките на 12 радио-станции от всеки честотен
обхват. След това можете много лесно да ги избирате, а
радиоприемникът автоматично се настройва на
предварително запаметената честота.
2. Натиснете TUNE/MODE за да изберете желания от
вас режим: "PRESET" за слушане на станции, които
са предварително запаметени и "MANUAL" за
слушане на станции, които не са предварително
запаметени.
1. Натиснете TUNER/BAND, за да изберете честотния
обхват. При всяко натискане на този бутон
честотният обхват се променя от AM на FM и
обратно.
3. Ако сте избрали режим "PRESET", чрез бутоните
REW и FF изберете желаната радио-станция от
предварително запаметените. Ако сте избрали режим
"MANUAL", натиснете и задръжте един от бутоните
REW и FF - радиопреиемникът ще се настрои на
първата открита в ефира радио-станция.
2. Натиснете бутона PROGRAM и чрез натискане на
двата бутона REW и FF настройте радиостанцията,
честотата на която искате да запаметите.
4. Регулирайте силата на звука (усилването) чрез
регулатора VOLUME.
3. Натиснете бутона PROGRAM и чрез натискане на
двата бутона REW и FF изберете номера, под който
искате да запаметите радиостанцията.
РАБОТА С КОМПАКТДИСК
4. Натиснете бутона PROGRAM.
1. Натиснете бутона CD OPEN/CLOSE, за да отворите
зареждащия механизъм на CD плейъра.
Автоматична настройка на
радиоприемника
2. Поставете компактдиск (с етикета нагоре). Натиснете
бутона CD OPEN/CLOSE, за да затворите
зареждащия механизъм на съответния диск. Можете
да повторите процедурата и за другите 4 диска като
преди бутона OPEN/CLOSE натискате съответния
бутон от CD1 до CD5.
1. Настройте радиоприемника на честотата, от която
искате да започне автоматичната настройка.
2. Натиснете и задръжте бутона PROGRAM. Когато
честотата започне да се променя, освободете бутона.
5
Panasonic
CD стерео система SC-PM11
Можете да програмирате последователността на
просвирването на най-много 24 песни.
1. Натиснете SELECTOR, за да изберете “CD”.
2. Натиснете PROGRAM.
3. Натиснете DISC.
4. В рамките на 10 секунди натиснете един от бутоните
1, 2, 3, 4 или 5, за да изберете желания диск.
5. Отново чрез номерираните бутони изберете номера
на желаната песен от диска. За избиране на
двуцифрено число използвайте бутона " >10 ".
6. Повтаряйте стъпки 3, 4 и 5, докато изберете
последователно всички желани от вас песни.
7. Натиснете CD/II. Просвирването ще започне в
програмираната последователност.
Забележки:
3. Натиснете един от бутоните CD1 - CD5 за да
стартирате просвирването на избрания от вас диск
(ако номерът на диска вече се е изписал върху
дисплея, можете да стартирате просвирването и с
бутона CD/II. Просвирването ще започне от първата
песен и ще завърши с последната.
·
·
РАБОТА С КАСЕТНИЯ ДЕК
4. Регулирайте силата на звука (усилването) чрез
регулатора VOLUME.
·
·
·
Ако искате да отмените програмата, в режим "стоп"
натиснете PROGRAM. Програмата ще се запамети.
Ако натиснете nCLEAR, програмата ще се прекрати
и ще се изтрие.
Ако желаете да прекратите просвирването,
натиснете STOPn.
За пауза натиснете CD/II.
За прескачане напред или назад натискайте REW
или FF.
Директно избиране на песен от
компактдиска (чрез дистанционното
управление)
1. Натиснете DISC.
2. В рамките на 10 секунди натиснете един от бутоните
1, 2, 3, 4 или 5, за да изберете желания диск.
3. Отново чрез номерираните бутони изберете номера
на желаната песен от диска. За избиране на
двуцифрено число използвайте бутона " >10 ".
·
Просвирване на аудиокасета
Чрез бутоните REPEAT и RANDOM можете да
изберете повторение на една песен или диск и
възпроизвеждане на песните в произволно избрана
последователност.
1. Натиснете DECK OPEN, поставете аудиокасетата и
затворете вратата на гнездото.
2. Натиснете REV MODE, за да изберете режима на
работа на системата за авторивърс.
Програмирано възпроизвеждане (чрез
дистанционното управление)
3. Натиснете TAPE за старт на просвирването.
6
Panasonic
CD стерео система SC-PM11
·
4. Регулирайте силата на звука.
·
·
Ако желаете да спрете просвирването, натиснете
STOPn.
За пренавиване на лентата на аудиокасетата напред
·
или назад използвайте бутоните 33REW и FF44.
Можете да използвате и програмирано
възпроизвеждане на записите от компактдиска. За
целта програмирайте CD плейъра и натиснете
REC/II.
Ако искате да записвате от определено място
нататък, най-напред придвижете лентата на
аудиокасетата до това място и след това стартирайте
записа.
Запис от радиото
1. Натиснете DECK OPEN и поставете аудиокасета.
Затворете вратата на гнездото.
НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА
2. Натиснете REV MODE, за да изберете режима на
работа на системата за авторивърс.
Чрез SOUND EQ можете да изберете последователно
един от следните типа звучене: HEAVY - тежко, CLEAR
- чисто, SOFT - меко, DISCO - дискотечно, LIVE - живо,
HALL - като в зала.
Ако не желаете нито една от тези настройки, изберете
FLAT.
3. Настройте радиото на желаната станция.
4. Натиснете REC/II за старт на записа.
·
·
Ако желаете да спрете записа, натиснете бутона
STOP n.
Ако искате да записвате от определено място
нататък, най-напред придвижете лентата на
аудиокасетата до това място и след това стартирайте
записа.
НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕРА
Запис от компактдиск
Таймерът работи в два режима - за запис и за
възпроизвеждане. Можете да зададете точния час на
началото и край на записа или възпроизвеждането от
един от звукоизточниците.
1. Чрез бутона CLOCK/TIMER изберете режима на
работа на таймера - REC за запис и PLAY за
възпроизвеждане.
1. Натиснете DECK OPEN и поставете аудиокасета.
2. В рамките на 8 секунди чрез бутоните REW и FF
задайте началния час (включване) и натиснете
CLOCK/TIMER.
2. Натиснете REV MODE, за да изберете режима на
работа на системата за авторивърс.
3. Чрез бутоните REW и FF задайте крайния час
(изключване) и натиснете CLOCK/TIMER.
3. Натиснете CD1 до CD5, за да изберете диска, от
който ще записвате. След това натиснете STOP, за да
спрете възпроизвеждането на диска.
4
·
4. Натиснете PLAY/REC.
Натиснете REC/II за старт на записа.
5. Натиснете O/I за да изключите аудиосистемата.
Ако желаете да спрете записа, натиснете STOPn.
7
Panasonic
·
CD стерео система SC-PM11
Ако желаете да изключите таймера, натискайте
PLAY/REC, докато индикаторът PLAY/REC изгасне.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Усилвател
Чувствителност на AUX
входа:
Импеданс на AUX входа:
Изходна мощност:
250 mV
13 кОма
50 W на канал
Тунер
Честотен обхват:
FM:
АМ:
Чувствителност:
FM:
AM:
Антенен вход:
87.5 - 108 MHz
522 - 1629 kHz
1.8 uV
560 uV
75 ома
Касетен дек
Отношение сигнал/шум:
Детонации:
Подмагнитване:
Честотна лента:
50 dB
0.18% (WRMS)
100 kHz
50 Hz - 13 kHz
CD плейър
Честота на дискретизация: 44.1 kHz
Кодиране:
16 bit, линейна PCМ
модулация
ЦАП:
MASH (еднобитов)
Честотна лента:
20 Hz - 20 kHz
Озвучителни тела
Тип:
Високочестотен
говорител:
Нискочестотен
говорител:
двулентови
6 cm мембрана
12 cm мембрана
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising