Panasonic SCPM02 Käyttö ohjeet

Panasonic SCPM02 Käyttö ohjeet
Käyttöopas
CD-STEREOJÄRJESTELMÄ
SC-PM02
Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät
sen ominaisuuksia, lue käyttöohje kokonaan. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Käyttöohjeessa neuvotaan käyttämään laitetta
kauko-ohjaimella, mutta voit käyttää keskusyksikön
painikkeita, mikäli ohjaimet ovat samat.
Kuvissa oleva laite ei välttämättä ole täsmälleen
samanlainen kuin kotimaassasi myytävä malli.
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Kuvat ovat suuntaa antavia.
www.panasonic-europe.com
Hyvä asiakas,
Kiitos, kun valitsit Panasonic-laitteen.
Ennen kuin teet kytkentöjä tai käytät tai säädät laitetta, lue
käyttöohje kokonaan. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta
varten.
Käyttöohjeissa kuvataan toimintojen käyttöä useimmiten
kauko-ohjaimen avulla, mutta voit käyttää toimintoja myös
keskusyksikössä olevien painikkeiden avulla, jos vastaava
painike on keskusyksikössä.
Nämä ohjeet koskevat laitteita:
Järjestelmä
Keskusyksikkö
Kaiuttimet SC-PM02
SA-PM02
SB-PM02
Sinun laitemallisi ei välttämättä tarkalleen vastaa käyttöohjeen
kuvissa olevaa laitetta.
SUOMI
VAROITUS!
LAITTEESSA ON LASER.
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA
KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ AVAA SUOJAKUORIA ÄLÄKÄ KORJAA LAITETTA ITSE. TOIMITA LAITE
HUOLLETTAVAKSI VALTUUTETTUUN HUOLTOON.
Laitteen takana
VAROITUS!
• ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI.
VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA.
• ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI
MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
• ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN
LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
• HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA TAVALLA.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA ILMASTOSSA.
VAROITUS:
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON
VAHINGOITTUMISEN VAARAA
• TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE,
KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE NESTEILLE.
LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA MYÖSKÄÄN ASETTAA MITÄÄN
NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ, KUTEN MALJAKKOA.
• KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
• ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI OLE
KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. HUOLLON
SAA SUORITTAA VAIN AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA.
Tämä laite voi vastaanottaa matkapuhelimen radiotaajuisia
häiriöitä käytön aikana. Jos häiriö on selvä, vie matkapuhelin
kauemmas tästä laitteesta.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen
paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen
keräyksestä ja hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa
tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä. Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän
tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty
kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään
arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen
keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta
jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä
tapauksessa se vastaa kyseiseen kemikaaliin liittyvän direktiivin
vaatimuksia.
Turvallisuusohjeita
Sijoitus
Sijoita laite tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta, korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä.
Ne saattavat rikkoa laitteen suojakuoren tai laiteosia,
jolloin laitteen käyttöikä lyhenee. Sijoita laite vähintään
15 cm:n päähän seinästä, jotta äänessä ei kuuluisi säröä
eikä muita epätoivottuja akustisia sivuvaikutuksia. Älä
sijoita mitään raskasta laitteen päälle.
Jännite
Älä kytke laitetta suurjännitelähteeseen, sillä ylikuormittuessaan laite saattaa aiheuttaa tulipalon. Älä käytä laitetta
tasasähköllä. Tarkasta sähkötyyppi erityisesti silloin,
jos olet laivalla tai muualla, jossa tasasähkön käyttö on
yleistä.
Verkkojohto
Kytke verkkojohto kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä.
Huonosti kytketty tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun. Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita mitään
raskasta sen päälle. Kun irrotat johdon pistorasiasta,
vedä pistokkeesta, älä johdosta. Jos vedät johdosta,
voit saada sähköiskun. Älä koske johtoon, jos kätesi ovat
märät, koska voit saada sähköiskun.
Vierasesineet
Huolehdi siitä, ettei mitään metalliesineitä pääse laitteen
sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Älä päästä nestettä valumaan laitteen sisään. Siitä voi
aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Jos laitteeseen kuitenkin pääsee nestettä, irrota heti verkkojohto
pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään. Älä suihkuta hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt sisältävät palonarkoja
kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan laitteen sisällä
 Huolto
Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni “pätkii”, etulevyyn ei
tule toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta,
josta ei ole mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun huoltoon. Muun kuin valtuutetun huoltajan suorittama
korjaus, laitteen purku tai uudelleen kokoaminen saattaa
johtaa sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon.
Mukana toimitetut tarvikkeet
Tarkasta, että sait mukana toimitettavat tarvikkeet.
1 x AC-verkkojohto
1 x FM-sisäantenni
1 x AM-kehäantenni
1 x kauko-ohjain (N2QAYB000555)
3
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto
pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Kauko-ohjain
Kaiuttimien sijoittaminen
Käytä alkali- tai mangaaniparistoja.
Laita paristot paristotilassa olevien napaisuusmerkkien (+/-)
suuntaisesti.
Kaiuttimet ovat identtiset. Ei siis ole väliä, kumpaa käytät
vasempana, kumpaa oikeana kaiuttimena.
Käytä vain mukana toimitettuja kaiuttimia.
Muut kaiuttimet voivat vahingoittaa laitetta ja heikentää
äänenlaatua.
• Sijoita kaiuttimet vähintään 10mm etäisyydelle keskusyksiköstä, jotta ilma pääsee kiertämään ja jäähdyttämään
laitteita.
• Kaiuttimet eivät ole magneettisuojatut. Älä sijoita niiden
lähelle televisiota, tietokonetta tai muuta laitetta, johon
magneettikenttä vaikuttaa herkästi.
• Jos äänenvoimakkuus on suuri pitkään yhtäjaksoisesti, kaiuttimet voivat mennä rikki tai niiden käyttöikä voi lyhentyä.
• Hiljennä äänenvoimakkuutta seuraavissa tapauksissa vahingon välttämiseksi:
– jos ääni säröytyy
– aiot säätää äänenlaatua.
• Kaiuttimien etuverkkoa ei voi irrottaa.
LR6 / R6, AA
(ei mukana)
Kauko-ohjainsignaalien vastaanottimen sijainti (s. 5).Osoita
keskusyksikössä olevaa kauko-ohjaussignaalien vastaanotinta. Välissä ei saa olla esteitä. Kauko-ohjain toimii enintään 7
metrin etäisyydeltä suoraan laitteen edestä.
Kauko-ohjaimen käyttö
• Älä laita ohjaimeen sekä vanhoja että uusia paristoja.
• Älä laita erityyppisiä paristoja laittaminen samaan paristotilaan
• Älä pura paristoja tai aiheuta niillä oikosulkua.
• Älä yritä ladata alkali- tai mangaaniparistoja.
• Älä käytä paristoa, jonka suojakuori on osittainkin irti.
• Paristot eivät kestä lämpöä eivätkä tulta.
• Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen
pitkäksi aikaa, jos ovet ja ikkunat ovat kiinni.
• Jos paristoja käsitellään väärin, niistä voi vuotaa elektrolyyttiä. Se voi aiheuttaa tulipalon.
• Poista paristot, ellei kauko-ohjainta aiota käyttää pitkään
aikaan. Säilytä paristot viileässä ja valottomassa paikassa.
Varoitus!
• Käytä kaiuttimia vain suositellun keskusyksikön äänentoistajina. Muuten vahvistin ja kaiuttimet voivat mennä rikki
ja aiheuttaa tulipalon. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon,
mikäli havaitset laitevaurioita tai laitteen toiminta muuttuu
merkittävästi.
• Älä kiinnitä näitä kaiuttimia seinään tai kattoon.
VAROITUS
Väärin asennettu paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa
paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla paristolla. Hävitä käytetyt akut/paristot valmistajan
ja jätehuolto-ohjeiden mukaan.
Kytkennät
1 Kytke kaiuttimien johdot.
2 Kytke AM-kehäantenni.
Pystytä antenni jalustalleen.
pistorasiaan
3 Kytke FM-sisäantenni.
Laita antenni paikkaan, jossa se antaa hyvän kuuluvuuden.
4 Kytke AC-verkkojohto.
Käytä verkkojohtoa vain tämän laitteen verkkojohtona. Älä
kytke sitä muihin laitteisiin.
Älä käytä muiden laitteiden verkkojohtoja.
4
punainen
musta
Painikkeet
Suluissa oleva numero viittaa käyttöohjeen sivulle.
1 Toimintatila/valmiustila -kytkin [O], [O/I] (8, 10)
Kytke laite toimintatilaan tai valmiustilaan.
Valmiustilassa laite kuluttaa vähän sähköä.
2 [DIMMER]
Himmentää näytön. Paina uudelleen, jos
haluat perua toiminnon.
3 Numeropainikkeet [1 - 9, 0, >10]
2-numeroisen luvun näppäily
esim: 16: [ >10] > [ 1 ] > [ 6 ]
3-numeroisen luvun näppäily
esim: 226: [>10] > [> 10] > [2] > [2] > [6]
4 [DEL] (6)
5 [PROGRAM] (6, 7)
[REPEAT] (6)
[PLAY MODE] (6, 7)
6 [u/II, USB] (7)
[u/II, CD] (6)
7 [Itt/tt], [uu/ uuI] (6, 7)
8 [RE-MASTER] (8)
9 [BASS] (8)
10[qp] (6, 8)
[tu] toimivat kuten [Itt/tt], [uu/ uuI]
[OK] (6, 8)
11[DISPLAY] (6, 7)
12[AUTO PRESET] (7)
13[TUNE MODE] (7)
14[O PLAY] (8)
15[CLOCK/TIMER] (8)
16[SLEEP] (8)
17[AUTO OFF]
Auto Off -toiminto kytkee laitteesta virran pois,
jos sitä ei ole käytetty 30 minuuttiin (ei koske
radion käyttöä). Toiminto on tehdasasetuksen
mukaan käytössä. Paina kahdesti, jos haluat
toiminnon pois käytöstä.
18Äänenvoimakkuuden säätö [+/–, VOL ],
[+/–, VOLUME]
19 [MUTE]
Mykistää äänentoiston. Paina uudelleen, jos
haluat perua toiminnon.
MUTE kytkeytyy pois käytöstä myös silloin,
jos säädät äänenvoimakkuutta tai sammutat
laitteen.
20[MUSIC PORT] [MUSIC P] (8,9)
21[FM/AM] (7)
22[n] (6,7)
23[D.BASS] (8)
24[PRESET EQ] (8)
25[TREBLE] (8)
26[SURROUND] (8)
27[INPUT LEVEL] (9)
28[FM MODE] (7)
29MUSIC P. (music port) -liitin(9)
Kuulokeliitin (9)
30Näyttö
31Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
32USB-liitin (7)
33[BASS/TREBLE] (8)
34[OPEN/CLOSE] (6)
Laitteen päällä
5
Levyt
Levyn toisto
Ohjelman poistaminen
Paina [PROGRAM], kun soitin on perustilassa (stop).
Soitto-ohjelman uusintatoisto
Paina [PROGRAM], sitten [/II CD], kun soitin on ’
perustilassa (stop).
Soitto-ohjelman sisällön tarkastelu
Paina [Itt/tt ] tai [uu/uuI], kun
näytössä on perustilan aikana “PGM”.
Tarkastus ohjelmoinnin aikana:
Paina kaksi kertaa [PROGRAM] sen jälkeen,
kun “PGM” on tullut näyttöön.
Selaa sitten ohjelmaluetteloa
painikkeilla [Itt/tt ] tai [uu/uuI].
Viimeisen raidan poistaminen
Paina [DEL], kun soitin on perustilassa (stop).
Kaikkien raitojen poistaminen ohjelmasta
Paina [], kun soitin on perustilassa (stop).
Näyttöön tulee “CLR ALL”. Jos haluat poistaa kaikki raidat,
paina painiketta uudelleen 5 sekunnin kuluessa.
[1] Avaa levykelkka painamalla keskusyksikön
painiketta [ OPEN/CLOSE].
Laite kytkeytyy toimintatilaan. Laita levy soittimeen. Sulje
levykelkka painamalla painiketta uudestaan.
[2] Käynnistä toisto painamalla [/II CD].
Toiston lopettaminen
Paina [].
Toiston keskeytys
Paina [CD /II] toiston aikana.
Jatka painamalla uudestaan.
Raidan ohitus
Paina [Itt/tt] tai [uu/uuI].
Haku raidan sisällä [CD]
Pidä painettuna [Itt/tt ] tai [uu/uuI]
toiston tai tauon aikana.
Albumin ohitus [MP3]
Paina toiston aikana [qp].
•
•
PLAY MODE - Toistotapa
[1] Valitse toistotapa painelemalla [PLAY MODE].
1TR
yksi raita
1ALBUM [MP3]
yksi albumi
RND
satunnaistoisto
1ALBUM RND [MP3]
yksi albumi satunnaisesti
Soitto-ohjelma häviää muistista, kun avaat levykelkan
kannen.
Jos haluat uusintatoistaa soitto-ohjelman tai valitsemasi
toistotavan, paina [REPEAT]. Paina uudelleen, jos haluat
perua valinnan.
DISPLAY - Raitatiedot
Soittaa levyltä valitsemasi raidan.
Valitse raita numeropainikkeilla.
Soittaa [qp]-painikkeilla valitsemasi albumin.
Soittaa levyn raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Soittaa valitsemasi albumin raidat
satunnaisessa järjestyksessä. Valitse albumi [qp]-painikkeilla.
Tarkasta parhaillaan soivat raidan tiedot etulevyn näytöstä.
[1] Paina [DISPLAY] toston tai taukotilan aikana:
[MP3]
• Tukee 1.0 ja 1.1 ID3-tunnisteita.
• Tekstidata, jota laite ei tue, ei näy.
CD
• Tämä laite tunnistaa enintään 99 raitaa.
• Tämä laite toistaa MP3-tiedostoja ja CD-DA-formaatin CD-R/
RW-levyjä, jotka on viimeistelty.
• Tallennusolosuhteet voivat estää joidenkin CD-R/RW-levyjen
toiston.
PROGRAM - Soitto-ohjelma
Soitto-ohjelmassa voi olla enintään 24 raitaa.
[1] Paina ensin [/II CD], sitten [].
[2] Paina [PROGRAM].
MP3
• Tiedosto = raita, kansio = albumi.
• Tämä laite tunnistaa laitteesta enintään 999 raitaa, 255 albumia ja 20 tallennuskertaa.
• Levyn on täytettävä standardi ISO9660 level 1 tai 2 (ei extended format).
• Numeroi tiedostot ja kansiot haluamaasi toistojärjestykseen
laittamalla nimen eteen 3-numeroinen järjestysnumero.
[CD]
[3] Valitse raita numeropainikkeilla.
Laadi ohjelma toistamalla tätä vaihetta.
[4] Käynnistä toisto painamalla [/II CD].
[MP3]
[3] Valitse albumi painelemalla [qp].
[4] Paina kerran [uu/uuI].
Valitse sen jälkeen raita numeropainikkeilla.
[5] Tallenna painamalla [OK].
Toista vaiheet 3-5, jos haluat lisätä ohjelmaan muita
raitoja.
[6] Käynnistä toisto painamalla [/II CD].
MP3-TOISTON RAJOITUKSET
• Jos olet tallentanut levylle sekä MP3-raitoja että CD-DA-raitoja, soitin soittaa vain ensimmäisellä tallennuskerralla tallennetun formaatin mukaiset raidat.
• Levyn kunto tai tallennusvaiheen tapahtumat voivat estää
joidenkin MP3-raitojen toiston.
• Raidat eivät välttämättä soi määrittämässäsi järjestyksessä.
6
Radio
Käyttäjän ohjaama viritys
1)
2)
3)
Muistipaikka-aseman kuuntelu
Valitse “FM” tai “AM” painelemalla [FM/AM].
Valitse “MANUAL” painelemalla [TUNE MODE] .
Hae aseman viritystaajuus painelemalla
[Itt/tt ] tai [uu/uuI].
1)
2)
Automaattihaku
Valitse “PRESET” painelemalla [TUNE MODE] .
Hae muistipaikka painelemalla
[Itt/tt ] tai [uu/uuI].
Vaihtoehtoisesti valitse muistipaikka numeropainikkeilla.
AM-viritystarkkuus [vain keskusyksiköstä]
1) Pidä painettuna [Itt/tt ] tai [uu/uuI],
kunnes viritystaajuus muuttuu nopeasti.
Haku loppuu, kun asema löytyy.
Tämä laite pystyy vastaanottamaan AM-lähetyksiä myös 10
kHz:n tarkkuudella.
1) Pidä painettuna [FM/AM].
Muutaman sekunnin kuluttua näytössä alkaa vilkkua käytössä
oleva pienin mahdollinen taajuus. Päästä irti painikkeesta, kun
taajuus on muuttunut.
• Automaattihaku ei löydä asemaa, jos signaali on huono.
• Voit keskeyttää haun painamalla painiketta uudestaan.
Äänenlaadun parannus
• Jos haluat palauttaa käytöön alkuperäisen tarkkuuden,
toista edellinen vaihe.
Kun valittuna on FM
1) Pidä painettuna [FM MODE], kunnes näytössä on “MONO”.
• Asetuksen muuttamisen jälkeen muistiin aikaisemmin
tallenetut radioasemat häviävät muistista.
USB-laite
Paina uudelleen, jos haluat toiminnon pois käytöstä.
• Monoääni kytkeytyy pois käytöstä, jos muutat viritystaajuutta.
• Normaalin kuuntelun aikana ei kannata käyttää monoääntä.
Kun valittuna on AM
1) Pidä painettuna [TUNE MODE].
Toiminto vaihtuu jokaisella painalluksella: BP2 >< BP1.
RDS-tiedot
RDS-tieto on RDS-aseman ohjelmasignaalin yhteydessä
lähettämää dataa. RDS-järjestelmä ei ole käytössä kaikilla
alueilla.
1) Valitse näytössä näkyvä RDS-tieto painelemalla
[DISPLAY]-painiketta:
PS (aseman nimi) > PTY (ohjelmatyyppi) > viritystaajuus.
RDS-toiminto ei välttämättä ole käytettävissä, jos vastaanottoolosuhteet ovat huonot.
Muistipaikat
Voit tallentaa muistiin 30 FM-asemaa ja 15 AM-asemaa.
Automaattihaku ja -tallennus
USB-kytkentä mahdollistaa MP3-raitojen toiston USB-massamuistilaitteesta.
Valmistelu
Ennen kuin kytket USB-massamuistilaitetta tähän laitteeseen,
varmista, että muistilaitteen sisältämistä tiedostoista on turvakopio jossakin muussa laitteessa.
Älä käytä USB-jatkokaapelia. Silloin tämä laite ei tunnista
USB-laitetta.
Toisto
1) Hiljennä äänenvoimakkuus. Kytke USB-massamuistilaite.
Pidä keskusyksiköstä kinni, kun kytket tai irrotat USB laitetta.
2) Käynnistä toisto painamalla [u/II USB].
Toiston lopetus
Paina [n]. Näkyviin tulee ”RESUME”.
Keskeytyskohta jää muistiin.
Jatka toistoa keskeytyskohdasta painamalla
[u/II USB ].
Poista keskeytyskohta muistista painamalla uudestaan
[n].
1) Valitse [PLAY MODE] -painikkeella
“CURRENT” tai “LOWEST”.
CURRENT
LOWEST
YHTEENSOPIVAT USB-LAITTEET
Laitteet, jotka on määritelty USB-massamuistiluokkaan:
• USB-laitteet jotka tukevat vain ns. bulk-siirtoa.
• USB-laitteet, jotka tukevat täyttä USB 2.0 -nopeutta.
Haku alkaa valittuna olevasta taajuudesta.
Haku alkaa pienimmästä mahdollisesta
taajuudesta.
2 Käynnistä painamalla [AUTO PRESET]-painiketta.
Käyttäjän ohjaama haku ja tallennus
1)
2)
3)
4)
5)
Valitse “MANUAL” painelemalla [TUNE MODE].
Hae aseman viritystaajuus painelemalla
[Itt/tt ] tai [uu/uuI].
Paina [PROGRAM].
Valitse muistipaikka numeropainikkeilla.
Jos muistipaikalla on jo asema,
uusi asema tallentuu sen päälle.
Toista tarvittaessa vaiheet 2-4.
Muut toiminnot kuten levyn toiston aikana (s.6).
Yhteensopivat formaatit
• Tiedostopääte ”.mp3” tai ”.MP3”.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) ei ole tuettu toiminto.
• NTFS-tiedostojärjestelmä ei ole tuettu. [Vain tiedostojärjestelmät
FAT 12/16/32 (File Allocation Table 12/16/32) ovat tuettuja].
• Sektorin koko saattaa aiheuttaa sen, etteivät jotkin tiedostot
toistu.
• Albumeja enintään: 255
• Raitoja enintään: 2500
• Raitoja enintään yhdessä albumissa: 999
7
Kello ja ajastimet
Kellon ajastaminen
Laitteessa on 24-tunnin näyttö.
1) Painele [CLOCK/TIMER], kunnes valittuna on “CLOCK”.
2) Sinun on asetettava kello aikaan 10 sekunnin kuluessa.
Tee se painikkeilla [qp].
3) Vahvista kellonaika painamalla [OK].
Asetuksien muuttaminen
Tee vaiheet [1] - [4] ja [6].
Ohjelmalähteen tai äänenvoimakkuuden vaihtaminen
1 Poista ajastinmerkki painamalla [O PLAY] kahdesti.
2 Muuta ohjelmalähdettä / äänenvoimakkuutta.
3 Tee vaiheet [5] ja [6].
Tarkasta asetukset
Valitse haluamasi ajastin painelemalla [CLOCK/TIMER].
Peru ajastin
Poista ajastinmerkki painamalla [O PLAY] kahdesti.
• Toiston ajastin lisää äänenvoimakkuuden vähitellen säätämääsi
äänenvoimakkuuteen.
• Ajastin toimii vain, jos laite on valmiustilassa.
• Kun painat [CLOCK/TIMER], kellonaika näkyy näytössä
pari sekuntia.
jotta se pysyisi ajassa.
Äänenlaadun säädöt
• Ajasta kello uudestaaan säännöllisin väliajoin,
Uniajastin
Voit muuttaa ääntä valitsemalla taajuuskorjaimen tai
säätämällä basso- tai diskanttitaajuuksia.
Äänisäädöt
Voit ajastaa laitteen sammumaan tietyn ajan kuluttua.
1)
Taajuuskorjain
Valitse jäljelle jäävä
toiminta-aika (minuuteissa) painelemalla [SLEEP,].
Näytössä näkyvä tietue
vaihtuu joka painalluksella:
1)
Jäljellä olevan toimintaajan muuttaminen
Paina kerran [SLEEP,]. Valitse uusi
toiminta-aika painelemalla [SLEEP].
Valitse asetus painelemalla [PRESET EQ].
Asetus vaihtuu joka painalluksella:
Heavy: Korostaa rockin bassoja.
Clear: Selkeyttää korkeita ääniä.
Soft: Taustamusiikille
Vocal: Korostaa lauluääntä
Flat: Normaali toisto
Basso / diskantti
•­ Voit yhdistää uniajastimen toiston ajastimeen.
• Laite noudattaa ensisijaisesti uniajastinta.
Älä ohjelmoi aikoja päällekkäin.
Korosta kuuntelumieltymyksesi mukaan matalia tai korkeita
ääniä.
Toiston ajastin
1) Valitse basso- [BASS] tai diskanttiäänialue [TREBLE].’
Keskusyksikkö: painele [BASS/TREBLE].
Säädä ajastin kytkemään laite toimintatilaan haluamallasi
hetkellä.
BASS (Basso) > TREBLE (Diskantti) > perusnäyttö
2) Säädä äänialueen kuuluvuutta
painikkeilla [Itt/tt ] tai [uu/uuI]. Säätöalue: -4 - +4
Kytke laite toimintaan ja ajasta kello.
Valmistele musiikkilähde (levy, radio, USB tai Music Portlaite). Säädä äänenvoimakkuus.
Tilaääni
1) Valitse ajastin painelemalla [CLOCK/TIMER].
PLAY 1 > PLAY 2 > PLAY3.
Tämä toiminto luo stereoäänestä kolmiulotteisen äänimaiseman.
2) Määritä aloitusaika 10 sekunnin kuluessa
Tee se painikkeilla [qp].
1) Valitse [SURROUND]-painikkeella SURROUND ON tai
SURROUND OFF.
3) Vahvista painamalla [OK].
• Jos toiminto aiheuttaa häiriöitä FM-stereolähetykseen,
poista tilaäänitehoste käytöstä.
4) Aseta lopetusaika: toista vaiheet 2-3.
Bassotehostus D.BASS
Ajastin toimintatilaan
5) Painele [O PLAY], kunnes näytössä on haluamasi
ajastimen merkki (PLAY 1, 2 tai 3).
1) Valitse [D.BASS]-painiketta painelemalla “ON D.BASS ” tai
“OFF D.BASS”.
6) Kytke laite pois toimintatilasta painamalla [O]-virtapainiketta.
Äänenlaadun palautus RE-MASTER [MP3]
Toiminto lisää ääneen taajuuksia, jotka ovat hävinneet tallennusvaiheessa. Ääni kuulostaa enemmän alkuperäiseltä.
1) Valitse [RE-MASTER]-painiketta painelemalla “ON REMASTER ” tai “OFF RE-MASTER ”.
8
Kauko-ohjauskoodin
ohjelmointi
Muuta kauko-ohjaimen koodia, jos kauko-ohjain vaikuttaa myös muiden Panasonicin audio- tai videolaitteiden toimintaan.
Voit ohjata tätä laitetta turvallisesti toisella kauko-ohjaustilalla: REMOTE 2.Keskusyksikköön ja kauko-ohjaimeen on ohjelmoitava sama
koodi.
1 Pidä painettuna keskusyksikön [MUSIC P.] -painike
ja paina sitten lisäksi pohjaan kauko-ohjaimen painike [2].
Näkyviin tulee “REMOTE 2”.
2 Pidä painettuna kauko-ohjaimen painikkeet [OK] ja [2]
vähintään 2 sekunnin ajan.
Valitse REMOTE 1 -koodi takaisin käyttöön vastaavalla tavalla, mutta
käytä numeropainikkeen [2] sijasta painiketta [1].
Kannettava audiosoitin: kytkentä
ja toisto
Toisto
Kytke kannettavan audiosoittimen taajuuskorjain pois käytöstä (mikäli
siinä on kyseinen toiminto), ennen kuin kytket sen Music P -liittimeen.
Muuten kaiuttimista saattaa kuulua säröytynyt ääni.
[1] Kytke audiokaapeli Music P. -liittimeen.
[2] Paina [MUSIC PORT]. (Keskusyksikkö: MUSIC P).
Käynnistä toisto kannettavasta audiolaitteesta.
(Ks. kannettavan soittimen käyttöohje).
Tasonsäätö
Säädä kannettavasta soittimesta tulevan audiosignaalin taso.
Valitse asetus painelemalla [INPUT LEVEL]: HIGH - NORMAL
•­ Kaikki erillislaitteet ja kaapelit ovat erikseen myytäviä.
­• Lue lisäohjeita kannettavan soittimen käyttöohjeesta.
Kuulokkeiden kytkentä
Kytke kuulokkeet (ei mukana) kuulokeliitäntään.
Liitintyyppi 3,5 mm stereo.
•­ Vältä pitkäkestoista kuuntelua kuulovaurioiden estämiseksi.
­• Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa.
­• Kovan äänenvoimakkuuden kuuntelu pitkäkestoisesti voi
vahingoittaa korvia.
9
Vianmääritys
Käy läpi vianmääritystaulukko, ennen kuin otat yhteyden valtuutettuun huoltoon. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon tai laitemyyjään, ellei näistä ohjeista ole apua tai mikäli laitteen toimintahäiriöstä ei ole kuvausta tällä sivulla.
Yleistä
Kauko-ohjain ei toimi.
Ääni on huono, tai ääntä ei
kuulu.
Hurinaa toiston aikana.
Levy
CD ei soi tai CD-näyttö näyttää väärää tietoa.
Radio
Kuuluu takovaa ääntä.
AM-lähetyksen aikana kuuluu
matalaa hurinaa.
USB
Toisto ei käynnisty painamalla
[>/II USB].
• Tarkista paristojen asento.
• Lisää äänenvoimakkuutta.
• Sammuta laite, selvitä syy ja korja se. Käynnistä laite uudelleen. Vika voi johtua kaiuttimien
rasittamisesta liiallisella äänenvoimakkuudella tai teholla tai laitteen käytöstä liian kuumassa.
.
• Laitteen johtojen lähellä on verkkojohto tai loistevalaisin. Siirrä laitteet ja
verkkojohdot etäämmälle.
• Laita CD-levy oikein päin.
• Puhdista CD.
• Vaihda CD, jos levy on naarmuinen, vääristynyt tai erikoismuotoiltu.
• Odota 1-2 tuntia, että kondensaatiokosteus haihtuu soittimesta. Yritä sitten uudestaan.
• Kytke TV pois päältä tai vie tämä laite kauemmas siitä.
• Vaihda AM-virittimen käyttöön asetus BP1 tai BP2.
• Vie antenni kauemmas muista kaapeleista ja johdoista.
• Irrota USB-laite ja kytke se takaisin. Vaihtoehtoisesti sammuta laite hetkeksi.
USB-laitetta tai sen tiedostoja
ei voi toistaa.
• USB-laitteen tyyppi tai sen sisällön formaatti ei ole yhteensopiva tähän laitteeseen.
• Tämän laitteen USB host -toiminto ei välttämättä toimi kaikkien USB-laitteiden kanssa.
• Jos USB-laitteen tallennuskapasiteetti on yli 8 gigatavua, laite ei välttämättä toimi kaikissa
käyttötilanteissa.
USB-ilaite toimii hitaasti.
• Suuren tiedostokoon, tiedostojen suuren lukumäärän tai suurikapasiteettisen USB-flashlaitteen lukemisen aloittaminen kestää tavallista kauemmin.
”NO PLAY”.
• Tarkasta sisältö.
• Voit toistaa vain MP3-formaatin mukaisia tiedostoja.
• Jos albumeita tai kansioita (audiota tai muuta) on enemmän kuin 255, osa albumien sisältämistä MP3-raidoista saattaa jäädä lukematta ja toistamatta. Siirrä tällaiset musiikkialbumit
toiseen USB-laitteeseen. Vaihtoehtoisesti formatoi USB-laite, ja tallenna musiikkialbumit
ennen kuin tallennat muita, muuta kuin audiota sisältäviä kansioita.
Näytön viestit
F61 tai F76
• Tarkista kaiutinkytkennät. Ellei se korjaa ongelmaa, ota yhteys laitemyyjään.
• Irrota USB-laite. Kytke tämä laite pois toimintatilasta ja takaisin toimintatilaan.
ERROR.
• Yritit käyttää väärää toimintoa. Lue ohjeet.
ADJUST CLOCK
• Kello ei ole ajassa. Ajasta kello.
ADJUST TIMER
• Toiston ajastinta ei ole säädetty käyttöön. Säädä se käyttöön oikein.
AUTO OFF
• Laite on ollut käyttämättömänä noin 29 minuuttia, ja se sammuu noin 1 minuutin kuluttua.
Paina mitä tahansa painiketta, jos haluat perua toiminnon.
Muistin tyhjentäminen (perusasetusten palautus)
Mikäli ilmenee seuraavaa, tyhjennä laitteen muisti alla olevien ohjeiden avulla.
- Laite ei toimi, vaikka painat painikkeita.
- Haluat tyhjentää muistin.
Muistin tyhjentäminen
1) Irrota verkkojohto. (Odota vähintään 3 minuuttia, ennen kuin jatkat vaiheeseen 2.)
2) Paina pohjaan keskusyksikössä oleva painike [O/I] ja pidä se painettuna, kun kytket verkkojohdon takaisin.
”-----” tulee näyttöön.
3) Päästä irti [O/I]-painikkeesta.
Kaikkiin asetuskohtiin palautuu perusasetus.
Sinun on tehtävä muistia käyttävät asetukset uudestaan.
10
Puhdistus
Pinnat
Puhdista pehmeällä, kuivalla liinalla.
Älä puhdista ohentimella, alkoholilla tai bensiinillä.
Jos puhdistat kemiallisesti käsitellyllä liinalla, noudata liinan
käyttöohjeita.
Tekniset tiedot
Vahvistin
RMS antoteho (molempiin etukanaviin samaan aikaan)
5 W / kanava (6 ohm), 1 kHz, 10% harmoninen kokonaissärö
RMS-teho yhteensä stereoäänentoistossa
10 W
Radio
Muistipaikkoja FM 30, AM 15
FM-alue
Taajuusalue 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz tark.)
Antenniliittimet 75 ohm (epäsym.)
AM-viritin
Taajuusalue
522 - 1 629 kHz (9 kHz:n tarkkuus)
520 - 1630 kHz (10 kHz:n tarkkuus)
Kuulokeliitin
stereo 3,5 mm
Antotaso (CD, 1 kHz, -20 dB)
0,7 mW + 0,7 mW, 32 ohm (enint.)
Music Port -liitin
Herkkyys
Normal
High
Liitiin
490 mV, 15 k-ohm
100 mV, 15 k-ohm
stereo, 3,5 mm
CD-soitin
Levyt
(1) CD Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA- tai MP3*-formatoitu)
(3) MP3*
*MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Lukupää
Aallonpituus 785 nm (CD)
Laserteho
CLASS1 (CD)
Audiolähtö (levy)
Kanavien lkm FL - vasen etukanava, FR - oikea etukanava
USB
USB-standardi Mediatiedostoformaattien tuki
USB-laitteen tiedostojärjestelmä USB-liittimen virta Kaiuttimet
Tyyppi Elementit
Kokotaajuusalue
Impedanssi Äänenpaine Taajuusalue Mitat (l x k x s) Paino Yleistä
Käyttöjännite
Tehonkulutus Mitat (l x k x s) Paino Käyttöympäristö
kosteus 1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä
(bassorefleksi)
10 cm kartio
6 ohm
83 dB/W (1 m)
61 Hz - 17 kHz (-16 dB)
95 Hz - 15 kHz (-10 dB)
139 mm x 224 mm x 136 mm
1,3 kg
AC 220-240 V, 50 Hz
12 W
184 mm x 123 mm x 228 mm
1,1 kg
0 - +40 C
35% - 80 % RH (ei kondens.)
Tehonkulutus valmiustilassa -
-
noin 0,3 W
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta. Paino ja mitat suuntaa-antavia.
Harmoninen kokonaissärö mitattu
digitaalispektrianalysaattorilla.
8 cm/12 cm
2 kanavaa
USB 2.0 full speed
MP3 (.mp3)
FAT12, 16, 32
500 mA (enint.)
Panasonic Corporation
Panasonic Nordic
Pursuant to at the directive 2004/108/EC,
article 9 (2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
http://panasonic.net
RQTX1190
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement