Panasonic SCPM02 Operating instructions

Panasonic SCPM02 Operating instructions
Naudojimo instrukcija
Stereosistema su
kompaktinių diskų grotuvu
Modelio Nr.
Gerbiamasis pirkėjau,
dėkojame, kad įsigijote šį įrenginį.
Saugokite šį vadovą, kad prireikus galėtumėte pasiskaityti.
Jūsų įrenginys gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto šioje instrukcijoje.
SC-PM02
Kad elgtumėtės su gaminiu saugiai ir išnaudotumėte
visas funkcines galimybes, prieš jį prijungdami,
valdydami ir reguliuodami, įdėmiai perskaitykite šias
instrukcijas.
Šioje instrukcijoje aprašomas valdymas naudojant
nuotolinio valdymo pultą, tačiau funkcijas galima
valdyti ir įrenginio mygtukais.
Ši instrukcija taikytina tokiai sistemai.
Sistema SC-PM02 Pagrindinis įrenginys SA-PM02 Garsiakalbiai SB-PM02 Užpakalinėje įrenginio
pusėje
1 KLASĖS
LAZERINIS GAMINYS
ATSARGIAI!
ŠIS GAMINYS NAUDOJA LAZERĮ.
NAUDOJANT MYGTUKUS IR REGULIATORIUS AR
ATLIEKANT VEIKSMUS NE PAGAL ŠIOJE
INSTRUKCIJOJE PATEIKTUS NURODYMUS, KYLA
KENKSMINGO APŠVITINIMO PAVOJUS.
NEARDYKITE GAMINIO IR NEBANDYKITE TAISYTI
JO PATYS. KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ
APTARNAUJANTĮ PERSONALĄ.
ĮSPĖJIMAS!
KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO, ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJŲ IR NESUGADINTUMĖTE
ĮRENGINIO:
• SAUGOKITE JĮ NUO LIETAUS, DRĖGMĖS,
VANDENS LAŠŲ IR PURSLŲ IR NESTATYKITE INDŲ
SU VANDENIU, PAVYZDŽIUI, VAZŲ, ANT
ĮRENGINIO.
• NAUDOKITE TIK REKOMENDUOJAMUS PRIEDUS.
• NENUIMKITE DANGČIŲ (UŽPAKALINĖS
SIENELĖS) – VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS
VARTOTOJAS GALĖTŲ TAISYTI PATS. TAISYTI
ARBA ATLIKTI TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ GALI TIK
KVALIFIKUOTAS SPECIALISTAS.
ATSARGIAI!
Gaminio viduje
2
• NEJUNKITE IR NESTATYKITE ŠIO ĮRENGINIO
KNYGŲ SPINTOJE, SPINTELĖJE ARBA KITOJE
UŽDAROJE VIETOJE. UŽTIKRINKITE GERĄ
ĮRENGINIO VENTILIACIJĄ. KAD IŠVENGTUMĖTE
ELEKTROS SMŪGIO ARBA GAISRO DĖL
ĮRENGINIO PERKAITIMO, SAUGOKITE, KAD
UŽUOLAIDOS AR KITOS MEDŽIAGOS NEDENGTŲ
VENTILIACINIŲ ANGŲ.
• NEUŽDENKITE VENTILIACINIŲ ĮRENGINIO ANGŲ
LAIKRAŠČIAIS, STALTIESĖLĖMIS, UŽUOLAIDOMIS
IR PANAŠIAIS DAIKTAIS.
• NEDĖKITE ATVIROS UGNIES ŠALTINIO,
PAVYZDŽIUI, DEGANČIŲ ŽVAKIŲ, ANT ĮRENGINIO.
• PANAUDOTAS BATERIJAS UTILIZUOKITE,
LAIKYDAMIESI APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ.
Maitinimo tinklo šakutės lizdas turi būti šalia įrenginio ir
lengvai pasiekiamas.
Maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
Norėdami atjungti įrenginį nuo kintamosios srovės
šaltinio, ištraukite maitinimo laido kištuką iš šakutės
lizdo.
Gaminys gali priimti radijo signalų trukdžius,
skleidžiamus naudojamų mobiliųjų telefonų. Jeigu
atsiranda tokių trukdžių, padidinkite atstumą tarp
įrenginio ir mobiliojo telefono.
ŠIS ĮRENGINYS TINKAMAS NAUDOTI ŠVELNAUS
KLIMATO SĄLYGOMIS.
Turinys
Atsargumo priemonės............................ 3
Standartinių priedų komplektas ............ 3
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.. 4
Garsiakalbių išdėstymas........................ 4
Prijungimas ............................................. 4
Valdymo mygtukų aprašymas ............... 5
Diskai ....................................................... 6
FM/AM bangų radijo imtuvas ................. 7
USB .......................................................... 7
Laikrodis ir laikmačiai ............................ 8
Garso nustatymas .................................. 8
Papildoma įranga.................................... 9
Trikčių šalinimas..................................... 9
Priežiūra ................................................ 10
Techniniai duomenys ........................... 10
Informacija vartotojams apie senų įrenginių ir
panaudotų baterijų surinkimą ir šalinimą
Jei ant elektros ar elektroninio įrenginio, jo
pakuotės ir / arba prie jo pridedamuose
dokumentuose nurodytas šis simbolis,
vadinasi, nebetinkamo įrenginio ir baterijų
negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis.
Kad sena įranga ir baterijos būtų tinkamai
sutvarkytos, panaudojamos ir perdirbamos,
prašom jas nunešti į specialius surinkimo
punktus, nustatytus nacionaliniuose teisės
aktuose bei 2002/96/EC ir 2006/66/ EC
direktyvose. Tinkamai pašalindami gaminį ir
baterijas, padėsite išsaugoti vertingus
resursus ir apsaugosite žmonių sveikatą ir
aplinką nuo potencialaus neigiamo poveikio,
kuris gali atsirasti dėl netinkamo atliekų
pašalinimo.
Daugiau informacijos apie senos įrangos ir
baterijų surinkimą ir perdirbimą ieškokite
vietos savivaldybėje, atliekų šalinimo
įstaigoje ar toje parduotuvėje, kur įsigijote
prekes. Jei šios atliekos bus naikinamos ne
įstatymų numatyta tvarka, gali būti taikomos
baudos.
Verslo klientams Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti elektros ar elektroninius
įrenginius, smulkesnės informacijos prašom
teirautis savo tiekėjo ar pardavėjo.
Informacija apie atliekų šalinimą šalyse,
nepriklausančiose Europos Sąjungai
Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje.
Jei norite išmesti šiuos gaminius, apie
tinkamą naikinimo būdą susižinosite
susisiekę su vietinės valdžios įstaigomis ar
pardavėju.
Pastabos apie baterijų simbolį (du
apatiniai simboliai):
Šis simbolis gali būti naudojamas su
cheminiu simboliu. Tokiu atveju jam
taikomos tokių pačių reikalavimų direktyvos
kaip ir cheminėms atliekoms.
Atsargumo priemonės
Pašalinės medžiagos
Įrenginį statykite ant lygaus paviršiaus, atokiau nuo
tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo aukštos
temperatūros, didelės drėgmės ir intensyvios vibracijos,
nes tai gali pažeisti įrenginio korpusą ir kitus
komponentus bei sutrumpinti įrenginio veikimo laiką.
Pastatę įrenginį mažiausiai 15 cm atstumu nuo sienos,
išvengsite garso iškraipymų ir nepageidaujamų
akustinių efektų.
Nestatykite ant įrenginio sunkių daiktų.
Saugokite, kad į įrenginį neįkristų metalinių daiktų, nes
tai gali sukelti elektros smūgį arba įrenginio veikimas
gali sutrikti.
Saugokite, kad į vidų nepatektų skysčių, nes tai gali
sukelti elektros smūgį arba įrenginio veikimas gali
sutrikti. Jeigu taip nutiko, iš karto atjunkite įrenginio
maitinimo laidą nuo maitinimo šaltinio ir susisiekite su
pardavėju.
Nei į įrenginio vidų, nei ant jo viršaus nepurkškite
apsauginių priemonių nuo vabzdžių. Jose gali būti degių
dujų, kurios, patekusios į įrenginį, gali užsidegti.
Elektros įtampa
Priežiūra
Vietos parinkimas
Nenaudokite aukštos įtampos maitinimo šaltinių, nes
įrenginys gali perkaisti ir užsidegti.
Nenaudokite nuolatinės srovės (DC) maitinimo šaltinio.
Norėdami įrenginį įjungti, visuomet atidžiai patikrinkite
elektros srovės šaltinį, ypač laivuose ar kitose vietose,
kur naudojama nuolatinė elektros srovė.
Kintamosios srovės laido apsauga
Patikrinkite, ar kintamosios srovės laidas nepažeistas ir
prijungtas tinkamai. Blogai prijungus laidą arba jį
apgadinus gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
Netraukite, nelankstykite laido, nestatykite ant jo sunkių
daiktų.
Laidą atjunkite tvirtai suėmę už kištuko. Traukdami
kintamosios srovės laidą galite sukelti elektros smūgį.
Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
Tai gali sukelti elektros smūgį.
Niekada nebandykite įrenginio taisyti patys. Jeigu
įrenginiui veikiant iškyla problemų (pertraukiamas
garsas, neužsidega indikatoriaus lemputės, pastebite
dūmus ir t. t.), atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą ir nedelsdami kreipkitės į įgaliotą platintoją
artimiausiame priežiūros centre. Jeigu įrenginį taisė,
ardė ar modifikavo nekvalifikuotas asmuo, galima patirti
elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
Jeigu įrenginio ilgesnį laiką neketinate naudoti, atjunkite
jo laidą nuo maitinimo šaltinio – taip pailginsite bendrą
įrenginio veikimo laiką.
Standartinių priedų komplektas
Prašom patikrinti, ar yra visi į komplektą įeinantys
priedai.
1 kintamosios srovės laidas 1 AM kilpinė antena
1 nuotolinio valdymo pultas 1 FM kambarinė antena
(N2QAYB000555)
3
Nuotolinio valdymo pulto
paruošimas
Naudokite šarmines ar mangano baterijas.
Įdėkite baterijas taip, kad teigiamas ir neigiamas poliai
(+ ir -) atitiktų simbolius, pažymėtus ant nuotolinio
valdymo pulto.
R6/LR6, AA
(nėra komplekte)
Būdami priešais įrenginį ne didesniu kaip 7 m atstumu,
nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į nuotolinio
valdymo pulto signalo jutiklį (žr. 5 psl.).
Pastabos apie nuotolinio valdymo pulto naudojimą
• Kartu nenaudokite naujų ir senų baterijų.
• Tuo pačiu metu nenaudokite skirtingo tipo baterijų.
• Neardykite, neatlikite trumpojo elektros grandinės
jungimo.
• Nebandykite pakartotinai įkrauti šarminių ar mangano
baterijų.
• Nenaudokite baterijų, kurių danga nulupta.
• Baterijų nekaitinkite ir nedeginkite.
• Baterijos (-ų) ilgam nepalikite automobilyje su
uždarytais langais ir durimis, kai automobilio salonas
apšviestas tiesioginių saulės spindulių.
• Nesilaikant baterijų naudojimo rekomendacijų, iš
baterijų gali išbėgti elektrolitas, ir tai gali sukelti gaisrą.
• Jei kurį laiką neketinate naudotis nuotolinio valdymo
pultu, baterijas iš jo išimkite. Baterijas laikykite vėsioje
tamsioje vietoje.
PERSPĖJIMAS
Netinkamai įdėjus baterijas kyla sprogimo pavojus.
Pakeiskite tik to paties tipo ar analogiškomis gamintojo
rekomenduojamomis baterijomis. Panaudotas baterijas
pašalinkite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
4
Garsiakalbių išdėstymas
Prijungimas
Garsiakalbiai vienodi, todėl nėra skirtumo, kurį
garsiakalbį prijungsite prie kairiojo, o kurį prie dešiniojo
kanalo.
Garsiakalbių grotelių nuimti negalima.
Naudokite tik į komplektą įeinančius garsiakalbius
Kiti garsiakalbiai gali apgadinti grotuvą ir neigiamai
paveikti garso kokybę.
• Garsiakalbius laikykite mažiausiai 10 mm atstumu nuo
sistemos, kad grotuvas tinkamai vėdintųsi.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinio ekranavimo.
Nestatykite jų prie televizorių, asmeninių kompiuterių ar
kitų elektros prietaisų, kuriuos lengvai veikia
elektromagnetiniai trukdžiai.
• Jeigu ilgai klausotės aukštųjų dažnių garsų, galite
sugadinti garsiakalbius ir sutrumpinti jų veikimo laiką.
• Norėdami išvengti pažeidimų, sumažinkite garso
stiprumą tokiais atvejais:
- Kai atkuriami iškraipyti garsai.
- Kai reguliuojate garso kokybę.
Dėmesio!
• Garsiakalbius junkite tik prie rekomenduojamos
sistemos. Jei nepaisysite šio įspėjimo, galite
sugadinti stiprintuvą ar garsiakalbius, be to, kils
gaisro pavojus. Sutrikus ar staiga pakitus įrenginio
veikimui, kreipkitės į kvalifikuotą aptarnaujantį
personalą.
• Šių garsiakalbių netvirtinkite ant sienų ar lubų.
Į maitinimo tinklo
lizdą
Raudonas
Juodas
Spragt!
1
Prijunkite garsiakalbio laidus.
Negalima kryžiuoti (trumpai
jungti) arba sukeisti
garsiakalbių laidų poliškumo.
Taip galite sugadinti
garsiakalbius.
2
Prijunkite AM kilpinę anteną.
Pastatykite anteną ant pagrindo.
3
Prijunkite FM vidinę anteną.
Anteną laikykite toje vietoje, kur signalai priimami
geriausiai.
4
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą.
Komplekte esantis kintamosios srovės laidas skirtas
naudoti tik su šiuo įrenginiu. Nenaudokite su kitais
prietaisais. Nenaudokite kitų įrenginių kintamosios
srovės laido.
Valdymo mygtukų aprašymas
Skliausteliuose nurodyti puslapiai, kuriuose rasite daugiau informacijos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Parengties režimo / įjungimo
jungiklis [ ] [ /|](8, 10)
Spustelėkite, norėdami perjungti
grotuvą iš parengties režimo į aktyvų
(atkūrimo) režimą, ir atvirkščiai.
Grotuvui veikiant parengties režimu,
vis tiek naudojama šiek tiek elektros
energijos.
[DIMMER]
Vaizdui ekrane pritemdyti. Norėdami
nustatymą atšaukti, mygtuką
paspauskite dar kartą.
Skaičių mygtukai (nuo 1 iki 9, 0,
10)
Kaip pasirinkti dviženklį skaičių: 16:
[ 10]  [1]  [6]
Kaip pasirinkti triženklį skaičių: 226:
[ 10]  [ 10]  [2]  [2]  [6]
[DEL] (6)
[PROGRAM] (6, 7)
[REPEAT] (6)
[PLAY MODE] (6, 7)
, USB] (7)
[
, CD] (6)
[
], [
] (6, 7)
[
[RE-MASTER] (8)
[BASS] (8)
[/] (6, 8)
[/] atlieka tas pačias funkcijas
] ar [
].
kaip ir [
[OK] (6, 8)
[DISPLAY] (6, 7)
[AUTO PRESET] (7)
[TUNE MODE] (7)
[ , PLAY] (8)
[CLOCK/TIMER] (8)
[SLEEP] (8)
Įrenginio viršus
17 [AUTO OFF]
Ši funkcija išjungia įrenginį (išskyrus
radijo režimu), jei jis nenaudojamas
apie 30 minučių. „AUTO OFF“
aktyvinama gamykliniu nustatymu.
Norėdami nustatymą atšaukti,
mygtuką paspauskite du kartus.
18 Garsumo reguliavimas [+/-, VOL ],
[+/-, VOLUME ]
19 [MUTE]
Garsui pritildyti. Norėdami nustatymą
atšaukti, mygtuką paspauskite dar
kartą.
„MUTE“ funkcija atšaukiama
reguliuojant garsumą ar išjungus
įrenginį.
20 [MUSIC PORT], [MUSIC P.] (8, 9)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
[FM/AM] (7)
[](6,7)
[D.BASS] (8)
[PRESET EQ] (8)
[TREBLE] (8)
[SURROUND] (8)
[INPUT LEVEL] (9)
[FM MODE] (7)
„MUSIC P.“ lizdas (9)
(9)
Ausinių lizdas
Ekranas
Nuotolinio valdymo pulto signalo
jutiklis
USB lizdas
(7)
[BASS/TREBLE] (8)
[ , OPEN/CLOSE] (6)
5
Diskai
Užprogramuotas atkūrimas
Bendras atkūrimas
1
2
Paspauskite [
3
Norėdami pasirinkti takelį, paspauskite
skaičių mygtukus.
4
Paspauskite [
, CD] mygtuką ir
prasidės atkūrimas.
3
4
Spausdami [/], pasirinkite albumą.
5
6
Paspauskite [OK].
7
Paspauskite [
, CD] mygtuką ir
prasidės atkūrimas.
1
Nuspauskite pagrindinio įrenginio [ ,
OPEN/CLOSE] mygtuką kompaktinių
diskų dėtuvei atidaryti.
Į įjungtą įrenginį įdėkite diską, etikete nukreiptą į
viršų. Dar kartą paspausdami [ , OPEN/CLOSE]
uždarykite dėtuvę.
2
Paspausdami [
, CD] mygtuką,
pradėkite atkūrimą.
Atkūrimui sustabdyti Paspauskite []. Įjungti pauzę Paspauskite [
, CD] mygtuką.
Paspaudus dar kartą, atkūrimas
tęsiamas toliau. Praleisti takelį Paspauskite [
] ar
] mygtuką. [
Rasti garso takelį
Atkūrimo metu arba įjungę pauzę
paspauskite ir palaikykite
] ar [
] mygtuką. [
Praleisti albumą
Paspauskite [/]. Atkūrimo režimo funkcija
Paspausdami [PLAY MODE], pasirinkite pageidaujamą
režimą
Pasirinktas vienas disko takelis.
„1-TRACK“
Paspausdami skaičių mygtukus,
pasirinkite takelį. „1-ALBUM“
„RANDOM“
„1-ALBUM
RANDOM“
6
Atkurti vieną pasirinktą albumą
pasirinktame diske. Spausdami
[/], pasirinkite albumą. Galima užprogramuoti iki 24 garso takelių.
Sustabdžius atkūrimą paspauskite
[]. Ekrane pasirodys užrašas
„CLEAR ALL“. Per 5 sekundes dar
kartą paspauskite mygtuką
norėdami ištrinti visus takelius. • Programos atmintis ištrinama atidarius diskų dėtuvę.
• Norėdami kartoti programos atkūrimą ar pasirinkti
atkūrimo režimą paspauskite [REPEAT]. Norėdami
nustatymą atšaukti, mygtuką paspauskite dar kartą.
Kartodami šį žingsnį užprogramuokite kitus takelius.
Paspauskite [
] ir skaičių mygtukus
norėdami pasirinkti norimo atkurti garso
takelio numerį.
Kartodami žingsnius nuo 3 iki 5,
suprogramuokite kitus takelius.
Paspauskite [PROGRAM] mygtuką
Atšaukti
programos režimą sustabdymo režimu. Pakartoti
programą Atkūrimo procesui esant
sustabdytam, nuspauskite mygtuką
, CD]. [PROGRAM], tada [
Patikrinti
programos turinį Paspauskite [
] ar
] mygtuką, kai
[
sustabdymo režimu rodomas „PGM“
užrašas. Norėdami patikrinti, kas
užprogramuota, pasirodžius „PGM“
užrašui, du kartus paspauskite
[PROGRAM] mygtuką, tada
[
] ar [
] mygtuką. Atkuriamas atsitiktinai pasirinktas
diskas. Atsitiktine tvarka atkuriami visi
pasirinkto albumo takeliai.
Spausdami [/], pasirinkite
albumą. , CD], tada [] mygtuką.
Paspauskite [PROGRAM].
Ištrinti visus
užprogramuotus
takelius Ištrinti paskutinį
takelį Paspauskite [DEL] sustabdymo
režimu. Takelių informacijos tikrinimas
Ekrane galite matyti atkuriamo takelio informaciją.
Paspauskite [DISPLAY] atkūrimo arba pauzės metu.
• Šis grotuvas suderinamas su ver. 1.0 ir 1.1 ID3
žymomis.
• Nesuderinami tekstiniai duomenys nerodomi.
Pastabos apie diskus
• Šis grotuvas gali aptikti iki 99 takelių.
• Šis grotuvas gali atkurti MP3 failus ir CD-DA formato
CD-R/RW diskus, su kuriais atlikta užbaigimo procedūra.
• Priklausomai nuo įrašymo sąlygų kai kurių CD-R/RW
diskų atkurti negalima.
Pastabos apie MP3 rinkmenas
• Rinkmenos laikomos takeliais, o aplankai – albumais.
• Šis įrenginys gali apdoroti iki 999 takelių, 255 albumų
ir 20 seansų.
• Diskai turi atitikti ISO9660 1 arba 2 lygio standartą
(išskyrus išplėstinius formatus).
• Aplankų ir rinkmenų pavadinimai turi prasidėti
triženkliais skaičiais, nurodančiais tvarką, pagal kurią jie
bus atkuriami.
MP3 įrašų atkūrimo ribojimas
• Jei į tą patį diską įrašėte ir MP3, ir CD-DA įrašų, bus
atkuriamas tik tas formatas, kuris buvo įrašytas per
pirmąjį seansą.
• Kai kurie MP3 diskai gali būti neatkuriami dėl disko
būklės arba įrašymo sąlygų.
• Įrašai nebūtinai atkuriami ta tvarka, kuria juos įrašėte.
FM/AM bangų radijo imtuvas
Stočių paieška rankiniu būdu
Paspauskite [DISPLAY] mygtuką:
Stoties
→ Programos
pavadinimas (PS)
tipas (PTY)
→
Dažniai
(FREQ)
1
Paspauskite [FM/AM] norėdami pasirinkti
„FM“ arba „AM“.
Jeigu signalas priimamas silpnai, RDS duomenys gali
būti nerodomi.
2
Paspauskite [TUNE MODE] norėdami
pasirinkti „MANUAL“.
Stočių įrašymas į atmintį
3
Paspauskite [
] ar [
]
norėdami pasirinkti norimos stoties dažnį.
Automatinis derinimas
] arba [
], kol
Palaikykite nuspaudę [
dažniai pradės greitai keistis.
• Esant stipriems trukdžiams, automatinės stočių
paieškos funkcija gali sutrikti.
• Norėdami atšaukti automatinės stočių paieškos
] ar [
]
funkciją, dar kartą paspauskite [
mygtuką.
Garso kokybės gerinimas
Kai pasirenkate „FM“
Paspauskite [FM MODE], kol ekrane pasirodys
nustatymas „MONO“.
Norėdami nustatymą atšaukti, mygtuką paspauskite
dar kartą.
• „MONO“ (monofoninis) režimas taip pat atšaukiamas,
pasikeitus dažniams.
• Norėdami klausytis įprastai, „MONO“ funkciją išjunkite.
Galima iš anksto nustatyti 30 FM stočių ir 15 AM stočių.
Automatinis derinimas
1
2
Paspausdami [PLAY MODE], pasirinkite
„CURRENT“ (esamą) ar „LOWEST“
(žemiausią) dažnį.
Paspauskite [AUTO PRESET] mygtuką,
kad įsijungtų derinimas.
Rankinis derinimas
1
Paspauskite [TUNE MODE] norėdami
pasirinkti „MANUAL“.
2
Paspausdami [
] ar [
]
mygtuką pasirinkite norimos stoties dažnį.
3
4
Paspauskite [PROGRAM].
Mygtukais su skaičiais pasirinkite kanalą.
Kai kanalui priskirsite kitą stotį, ankstesnė tuo
kanalu įrašyta stotis bus ištrinta.
5
Kartodami žingsnius nuo 2 iki 4,
užprogramuokite kitas stotis.
Kai pasirenkate „AM“
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [TUNE MODE].
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, režimai keičiami
tokia tvarka: BP2 ↔ BP1
Išsaugotos stoties pasirinkimas
1
Paspauskite [TUNE MODE] norėdami
pasirinkti „PRESET“.
RDS transliacija
2
Paspausdami [
] ar [
mygtuką, pasirinkite kanalą.
Šis įrenginys gali rodyti tekstinius duomenis, kuriuos kai
kuriose vietovėse perduoda transliuojama radijo
duomenų sistema (RDS).
]
Arba, paspausdami skaičių mygtukus, pasirinkite
kanalą.
AM bangų diapazono paieškos dažnio
keitimas (tik pagrindiniu įrenginiu)
Šio grotuvo paieška AM bangų diapazone vyksta 10
kHz intervalais.
Paspauskite ir palaikykite [FM/AM].
Po kelių sekundžių ekranas pasikeis ir jame bus
rodomas dabartinis mažiausias dažnis. Mygtuką
atleiskite, kai pasikeis mažiausias dažnis.
• Norėdami vėl taikyti pradinį intervalą, pakartokite
aukščiau aprašytą procedūrą.
• Pakeitus šį nustatymą, ankščiau išsaugotos stotys bus
ištrintos.
USB
USB sąsaja leidžia prijungti ir leisti MP3 garso takelius
iš USB įtaiso.
Paruošimas
Prieš prijungdami bet kokį USB duomenų laikymo įtaisą
prie šio įrenginio, įsitikinkite, kad yra padarytos
atsarginės USB duomenų laikymo įtaise esančių
duomenų kopijos.
Nenaudokite USB ilgintuvų (kabelių). USB įtaiso,
prijungto kabeliu, šis įrenginys neatpažins.
1
Sumažinkite garsumą ir prijunkite USB
duomenų saugojimo įtaisą prie USB lizdo.
2
Paspausdami [
, USB ] mygtuką,
pradėkite atkūrimą.
Jungdami USB įtaisą prilaikykite pagrindinį įrenginį.
Atkūrimui Paspauskite []. Pasirodo užrašas
sustabdyti „RESUME“. Pozicija įsimenama.
Paspauskite [
, USB], norėdami tęsti
atkūrimą.
Paspauskite [] dar kartą, norėdami
poziciją panaikinti. Kitos valdymo funkcijos yra panašios į aprašytąsias
skyriuje „Diskai“ (žr. 6 psl.).
7
Suderinami prietaisai
Tai įtaisai, priskiriami USB duomenų saugojimo klasei:
• USB įtaisai, kuriems priimtinas duomenų persiuntimas
tik dideliais kiekiais.
• USB įtaisai, kuriems priimtina USB 2.0 didelė sparta.
Priimtini formatai
• Garso takeliai privalo turėti vardo plėtinį „.mp3“ arba
„.MP3“.
• CBI („Control/Bulk/Interrupt“ – valdymas / didelis kiekis
/ pertrauktis) nepalaikomas.
• Nepriimtini įrenginiai, kurie naudoja NTFS rinkmenų
sistemą. (Priimtina tik FAT 12/16/32 (rinkmenų
išdėstymo lentelė 12/16/32) rinkmenų sistema).
• Priklausomai nuo sektoriaus dydžio kai kurios
rinkmenos gali neveikti.
• Didžiausias albumų skaičius: 255 albumai
• Didžiausias garso takelių skaičius: 2500 garso takelių
• Didžiausias garso takelių albume skaičius: 999 garso
takeliai
Laikrodis ir laikmačiai
Laikrodžio nustatymas
Laikas skaičiuojamas 24 valandų formatu.
1
Paspausdami mygtuką [CLOCK/TIMER],
pasirinkite laikrodžio nustatymo funkciją
„CLOCK“.
2
Per 10 sekundžių paspauskite [/]
mygtuką, norėdami nustatyti laiką.
3
Paspauskite [OK].
• Paspaudus [CLOCK/TIMER] mygtuką, ekrane kelias
sekundes rodomas laikas.
• Kartkartėmis pakoreguokite laiko nustatymus, kad
laikas būtų tikslus.
Išsijungimo laikmačio naudojimas
Ši funkcija leidžia nustatyti laiką, po kurio grotuvas
išsijungia.
8
Paspausdami [SLEEP] mygtuką, pasirinkite
pageidaujamą laiką.
30MIN  60MIN  90 MIN  120 MIN  OFF (išjungta)
Pakeisti šaltinį
arba garso
stiprumą Nuspauskite [SLEEP] mygtuką, kad būtų rodomas likęs
laikas, tada dar kartą nuspauskite [SLEEP] laikui
pasirinkti.
• Atkūrimo ir išsijungimo laikmačių negalima naudoti
vienu metu.
• Išsijungimo laikmatis visada turi pirmumą. Laikmačius
nustatykite taip, kad laikas nesutaptų.
1) Du kartus paspausdami [ PLAY]
mygtuką, atšauksite laikmačio
indikatorių ekrane.
2) Pakeiskite šaltinį arba garso
stiprumą.
3) Atlikite aukščiau aprašytus 5, 6
žingsnius. Patikrinti
nustatymus Paspausdami mygtuką
[CLOCK/TIMER], pasirinkite „ PLAY
1“, „ PLAY2“ ar „ PLAY3“. Atšaukimas Du kartus paspausdami [ PLAY]
mygtuką, atšauksite laikmačio
indikatorių ekrane. Atkūrimo laikmačio naudojimas
Laikmatį galite naudoti kaip žadintuvą – nustatykite, kad
tam tikru metu Jus pažadintų.
Įjunkite įrenginį ir nustatykite laikrodį.
Pasirinkite muzikos šaltinį, kurio norite klausytis (diskas,
radijas, USB ar papildomas įrenginys), ir nustatykite
garso stiprumą.
• Atkūrimo laikmatis įsijungia nustatytu laiku, o garsas
laipsniškai stiprėja, kol pasiekiamas nustatytas lygis.
• Grotuvas turi veikti parengties režimu, kad laikmatis
funkcionuotų.
Garso nustatymas
„Preset EQ“ Paspausdami [PRESET EQ] pasirinkite
režimas „HEAVY“, „SOFT“, „CLEAR“, „VOCAL“ ar
„FLAT“.
1
Paspausdami mygtuką [CLOCK/TIMER],
pasirinkite „ PLAY 1“, „ PLAY2“ ar „
PLAY3“.
2
Per 10 sekundžių paspauskite [/]
mygtuką, norėdami nustatyti įsijungimo
laiką.
3
4
Paspauskite [OK].
Žemieji arba 1) Paspausdami [BASS] ar [TREBLE]
(pagrindiniame įrenginyje
aukštieji
dažniai [BASS/TREBLE]) pasirinkite „BASS“ ar
„TREBLE“.
2) Paspausdami [
] ar [
]
derinkite lygį (nuo -4 iki +4).
Norėdami nustatyti išsijungimo laiką,
pakartokite 2, 3 žingsnius.
Erdvinis
garsas Paspauskite [SURROUND] norėdami
pasirinkti nustatymą „ON SURROUND“
arba „OFF SURROUND“ (funkcija įjungta
/ išjungta).
Jei FM bangų diapazone stereofoninio
garso priėmimo metu padaugėja trukdžių,
atšaukite erdvinio garso efektą. „D.Bass“
funkcija
Paspausdami [D.BASS] pasirinkite arba
„ON D.BASS“ arba „OFF D.BASS“.
Kaip suaktyvinti laikmatį
5
Paspausdami mygtuką [ , PLAY], įjunkite
„ PLAY 1“, „ PLAY2“ ar „ PLAY3“.
6
Paspausdami [ ] mygtuką, išjunkite
įrenginį.
Pakeisti
nustatymus Pakartokite aukščiau aprašytus 1–4 ir
6 žingsnius. „Re-master“ Norėdami pasirinkti „ON RE-MASTER“
funkcija
arba „OFF RE-MASTER“, paspauskite
[RE-MASTER]. Papildoma įranga
Trikdžių, kuriuos sukelia kiti
„Panasonic“ įrenginiai, pašalinimas
Naudojant šio įrenginio nuotolinio valdymo pultą, gali
pradėti veikti kiti „Panasonic“ garso ir vaizdo įrenginiai.
Norėdami valdyti tik šią sistemą, sinchronizuokite
pagrindinį įrenginį su jo nuotolinio valdymo pultu, kad jie
veiktų „REMOTE 2“ režimu.
1
2
Pagrindiniame įrenginyje paspauskite ir
palaikykite [MUSIC P.] ir [2] mygtuką, kol
bus rodoma „REMOTE 2“.
Paspauskite ir laikykite [OK] ir [2]
mažiausiai 2 sekundes.
Norėdami vėl nustatyti režimą „REMOTE 1“, pakartokite
abu žingsnius, tačiau vietoj [2] spauskite [1].
Nešiojama garso įranga
Prieš prijungdami nešiojamąjį garso įrenginį prie MUSIC
P lizdo, išjunkite nešiojamojo garso įrenginio
vienodintuvo funkciją (jei tokia yra). Kitaip garsas iš
garsiakalbių gali būti iškraipytas.
1
Įkiškite garso laido kištuką į „MUSIC P“
lizdą.
2
Paspauskite [MUSIC PORT] mygtuką
(pagrindiniame įrenginyje: [MUSIC P.]) ir
pradėkite atkūrimą nešiojamajame
įrenginyje.
Įeinančio garso lygio reguliavimas
Paspausdami [INPUT LEVEL] mygtuką pasirinkite
„HIGH“ ar „NORMAL“ nustatymą.
• Laidų ir įrangos komplekte nėra.
• Smulkesnio aprašymo ieškokite prijungto įrenginio
instrukcijoje.
Ausinių prijungimas
 Radijas
Ausines (nėra komplekte) junkite prie ausinių lizdo.
Kištuko tipas: Ø 3,5 mm stereofoninis
• Venkite ilgai klausytis muzikos per ausines – galite
pakenkti klausai.
• Klausymas per ausines dideliu garsu gali sukelti
apkurtimą.
• Ilgas klausymas per ausines visu garsu gali sukelti
klausos sutrikimą. Naudokite komplekte esančias ar
rekomenduojamas ausines.
 USB
Trikčių šalinimas
Prieš kreipdamiesi dėl įrenginio taisymo, imkitės toliau
nurodytų veiksmų. Jeigu dėl kurių nors nurodymų
abejojate arba pateikti nurodymai trikties pašalinti
nepadėjo, daugiau informacijos teiraukitės pardavėjo.
 Bendro pobūdžio gedimai
Paspaudus bet kurį nuotolinio valdymo pulto
mygtuką, įrenginys nereaguoja.
• Patikrinkite, ar tinkamai įdėtos baterijos.
Garsas iškraipytas arba jo nėra.
• Padidinkite garso stiprumą.
• Išjunkite įrenginį, nustatykite ir išspręskite problemą.
Įjunkite įrenginį dar kartą. Tokio pobūdžio triktis gali
atsirasti, kai dėl per didelio garso arba maitinimo srovės
perkraunami garsiakalbiai arba įrenginys naudojamas
aukštoje temperatūroje.
Atkūrimo metu girdimas ūžimas.
• Netoli įrenginio yra kintamosios srovės laidas arba
fluorescencinės šviesos šaltinis. Laikykite kitus
įrenginius ir laidus atokiau nuo šio įrenginio.
 Diskai
Netikslūs ekrano rodiniai arba neatkuriamas garsas.
• Diską įdėjote netinkamai; įdėkite jį gerai.
• Diskas gali būti nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite kompaktinį diską, jeigu jis subraižytas,
deformuotas ar netaisyklingos formos.
• Galbūt susikaupė drėgmės. Palaukite vieną dvi
valandas, kol susikaupusi drėgmė išgaruos.
Girdimas dundesys.
• Išjunkite šalia esantį televizorių ar patraukite įrenginį
toliau nuo televizoriaus.
• AM imtuvo režimu pasirinkite BP1 ar BP2.
AM dažnio transliacijų metu girdimas žemas
ūžimas.
• Atskirkite anteną nuo kitų laidų.
Paspaudus [
/USB] mygtuką, joks veiksmas
neatliekamas.
• Atjunkite USB įtaisą ir vėl jį prijunkite. Arba, įrenginį
išjunkite ir vėl įjunkite.
USB įtaisas arba jo turinys nenuskaitomas.
• USB įtaiso formatas arba jo turinys nesuderinamas su
sistema.
• Šio gaminio USB duomenų apsikeitimo funkcija gali
neveikti su kai kuriais USB įtaisais.
• USB įtaisai, kurių atmintinės talpa didesnė kaip 8 GB,
kai kuriais atvejais gali neveikti.
Lėtas USB įtaiso veikimas.
• USB atminties įtaisas užtrunka, kol nuskaito didesnes
rinkmenas ir didesnės apimties duomenis.
„NO PLAY“ (atkurti negalima)
• Patikrinkite įrašytą turinį.
• Galima atkurti tik MP3 formato įrašus.
• Jei įrašyta daugiau nei 255 albumai ar aplankai (garso
ir ne garso), kai kurios MP3 rinkmenos šiuose
albumuose gali būti nenuskaitomos ir neatkuriamos.
Perkelkite tokius muzikinius albumus į kitą USB įtaisą.
Arba suformatuokite USB įtaisą ir išsaugokite tokius
muzikinius albumus prieš išsaugodami kitus, ne garso
aplankus.
 Pranešimai ekrane
„F61“ ar „F76“
• Patikrinkite ir pataisykite garsiakalbio laidų
sujungimus. Jei tai nepadeda pašalinti trikties,
kreipkitės į pardavėjus.
• Atjunkite USB įtaisą. Įrenginį išjunkite ir vėl įjunkite.
9
„ERROR“ (klaida)
• Atlikta netinkama operacija. Perskaitykite instrukciją ir
bandykite dar kartą.
„ADJUST CLOCK“ (nustatykite laikrodį)
• Nenustatytas laikrodis. Nustatykite laikrodį.
„ADJUST TIMER“ (nustatykite laikmatį)
• Nenustatytas laikmatis. Nustatykite laikmatį.
„AUTO OFF“ (automatinis išsijungimas)
• Įrenginys 29 minutes nenaudojamas ir po minutės
išsijungs. Norėdami atšaukti paspauskite bet kokį
mygtuką.
Atminties atstatymas (inicijavimas)
Reikia atstatyti atmintį, jei:
• Įrenginys nereaguoja į mygtukų paspaudimus.
• Norite išvalyti atminties turinį ir grąžinti pradinius
nustatymus.
Norėdami atstatyti atmintį:
1) Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
(Prieš atlikdami 2 žingsnį, palaukite bent 3
minutes.)
2) Laikydami nuspaustą įrenginio [ ] mygtuką,
prijunkite kintamosios maitinimo srovės laidą.
Ekrane pasirodys „--------------------“.
3) Atleiskite [ ] mygtuką.
Visiems parametrams bus grąžintos gamyklinės
reikšmės. Jums teks iš naujo nustatyti atmintyje
saugomus duomenis.
Priežiūra
Jeigu paviršiai nešvarūs
Įrenginį valykite sausa minkšta skiaute.
• Įrenginiui valyti nenaudokite spirito, dažų skiediklio ar
benzino.
• Prieš naudodami chemikalais apdorotus skudurėlius,
įdėmiai perskaitykite su jais pateikiamas instrukcijas.
10
Techniniai duomenys
 Stiprintuvas
„RMS Output Power Stereo“ režimas
Priekiniai kanalai (abiems kanalams) 5 W kiekvienam kanalui (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD Bendra „RMS Stereo“ režimo galia 10 W  FM/AM RADIJAS, LIZDAI
Nustatomos stotys 30 FM dažnio stočių 15 AM dažnio stočių Dažnių moduliacija (FM) Dažnių diapazonas 87,50–108,00 MHz (50 kHz žingsniais) Antenos lizdai 75 Ω (nebalansuoti) Amplitudinė moduliacija (AM) Dažnių diapazonas 522 kHz–1629 kHz (9 kHz žingsniais)
520 kHz–1630 kHz (10 kHz žingsniais) Ausinių lizdas Lizdas 3,5 mm, stereofoninis Išėjimo lygis (CD, 1 kHz, -20 dB) 0.7 mW + 0.7 mW, 32 Ω (maks.)
Muzikinis lizdas (viršuje) Jautris „Normal“ (įprastinis) 490 mV, 15 kΩ „High“ (aukštas) 100 mV, 15 kΩ Lizdas 3,5 mm, stereofoninis  Diskai
Atkuriami diskai (8 cm arba 12 cm)
(1) Muzikiniai kompaktiniai diskai (CD-DA)
(2) CD-R/RW diskai (CD-DA, MP3 formato diskai)
(3) MP3 diskai
* MPEG-1 3 lygis, MPEG-2 3 lygis
Signalo nuskaitymas
Bangos ilgis
785 nm (CD)
Lazerio galia
1 KLASĖS (CD)
Garso išėjimas (iš disko)
Kanalų skaičius
PK = priekinis kairysis kanalas
PD = priekinis dešinysis kanalas
2 (PK, PD)
 USB
USB jungtis
USB standartas USB 2.0, „full speed“ Palaikomos terpės rinkmenos formatas MP3 (*.mp3) USB įtaiso rinkmenų išdėstymo sistema FAT 12, FAT 16, FAT 32 USB jungties galia 500 mA (didžiausia)  Garsiakalbiai
Tipas 1 juostos, 1 garsiakalbio sistema (bosų reflektorius) Garsiakalbis (-iai)
Visas diapazonas 10 cm, kūgio tipo Tariamoji varža 6 Ω Išeinamojo garso signalo įtampa 83 dB/W (1 m) Dažnių diapazonas 61 Hz–17 kHz (-16 dB)
95 Hz–15 kHz (-10 dB) Matmenys (P x A x G) 139 mm x 224 mm x 136 mm Svoris 1,3 kg  Bendro pobūdžio
Maitinimo šaltinis 220–240 V kintamoji srovė, 50 Hz Energijos sunaudojimas 12 W Matmenys (P x A x G) 184 mm x 123 mm x 228 mm Svoris 1,1 kg Darbinės temperatūros diapazonas nuo 0 iki +40°C Leistinos oro drėgnumo ribos 35–80 % santykinė drėgmė (be kondensacijos) Energijos suvartojimas parengties režimu:
0,3 W (apytikslis)
1) Techniniai duomenys gali būti keičiami nepranešus.
Svoris ir matmenys nurodyti apytikriai.
2) Bendrasis harmoninis iškraipymas matuojamas
skaitmeniniu spektro analizatoriumi.
„Panasonic Corporation“
Interneto svetainė: http://panasonic.net
Pagal direktyvą 2004/108/EC, žr. 9 straipsnio 2 dalį
„Panasonic Testing Centre“
„Panasonic Marketing Europe GmbH“
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany (Vokietija)
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement