Panasonic SCPM10 Návod na používanie

Panasonic SCPM10 Návod na používanie
1
Vážený zákazník
Obsah
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.
Aby ste mohli prístroj používať bezpečne a optimálnym
spôsobom, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na
obsluhu.
Tento návod je určený pre nasledujúce zariadenia.
Dodávané príslušenstvo ............................................................. 3
Bezpečnostné upozornenia ........................................................ 3
Diaľkový ovládač ........................................................................ 4
Zapojenia ................................................................................... 6
Zariadenie
SC-PM10
Hlavné zariadenie
SA-PM10
Reproduktory
SB-PM10
Ovládacie prvky na prednom paneli ........................................... 7
Nastavenie času ........................................................................ 8
Užitočné funkcie ......................................................................... 8
Vypnutie predvádzacieho režimu ............................................... 8
Rozhlasový prijímač: ručné ladenie ............................................ 9
Rozhlasový prijímač: ladenie pomocou predvolieb ................... 10
CD disky ................................................................................... 11
Audiokazety ............................................................................. 14
Pred začatím nahrávania .......................................................... 15
Nahrávanie rozhlasového vysielania ........................................ 15
Nahrávanie z CD diskov ........................................................... 16
Bočná strana
výrobku
Nastavenie vlastností zvuku ..................................................... 18
Používanie časovačov ............................................................. 19
Riešenie problémov .................................................................. 21
Starostlivosť a údržba ............................................................... 22
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 1
Vo vnútri výrobku
TOTO ZARIADENIE JE SKONŠTRUOVANÉ NA POUŽÍVANIE V
MIERNOM KLIMATICKOM PÁSME.
Telefonovaním z mobilného telefónu môžete rušiť zariadenie. V
prípade takéhoto rušenia zväčšite odstup medzi mobilným
telefónom a zariadením.
2
Technické údaje ........................................................................ 23
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte si, prosím, dodané príslušenstvo.
Ak budete žiadať o výmenu niektorej z položiek,
použite označenia v zátvorkách.
Sieťová šnúra ....................................................................... 1 ks
(RJA0019-2K)
Rámová AM anténa .............................................................. 1 ks
(RSA0033-1)
Bezpečnostné upozornenia
Umiestnenie
Zariadenie umiestnite na rovný povrch, mimo dosahu priameho
slnečného svetla, vysokých teplôt, vlhkosti a nadmerných
otrasov. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu
zariadenia a jeho súčastí alebo k skráteniu jeho životnosti. Ak
chcete predísť skresleniu zvuku a neželaným zvukovým efektom,
umiestnite zariadenie vo vzdialenosti aspoň 15 cm od stien.
Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety.
Napätie
Na napájanie zariadenia nepoužívajte zdroje vysokého napätia.
Mohlo by dôjsť k jeho prehriatiu a následnému vzniku požiaru.
Na napájanie zariadenia nepoužívajte zdroje jednosmerného
prúdu. Ak chcete zariadenie používať na lodi alebo na miestach,
kde sa používa jednosmerný prúd, starostlivo skontrolujte zdroj
napájania.
Izbová FM anténa ................................................................ 1 ks
(RSA0007-L)
Diaľkový ovládač ................................................................. 1 ks
(EUR7711010)
Ochrana sieťového prívodu
Uistite sa, že je sieťový prívod správne zapojený a nepoškodený.
Zlé zapojenie a poškodenie prívodu môže spôsobiť požiar alebo
zapríčiniť úraz elektrickým prúdom. Neťahajte za kábel,
neohýbajte ho ani naň neklaďte ťažké predmety. Prívod pri
odpájaní pevne uchopte za zástrčku. Neťahajte za kábel. Mohli
by ste si spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Zástrčku nechytajte
mokrými rukami. Predídete tým úrazu elektrickým prúdom.
Mimoriadne upozornenia
Batérie do diaľkového ovládača ......................................... 2 ks
Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostali kovové predmety.
Môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu
zariadenia. Zabráňte vniknutiu tekutín do zariadenia. Môžu
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia. V
prípade, že sa do zariadenia dostane tekutina, okamžite ho
odpojte z elektrickej siete a kontaktujte svojho predajcu.
Nestriekajte na zariadenie alebo do jeho vnútra prostriedky proti
hmyzu. Obsahujú horľavé plyny, ktoré by sa mohli zapáliť.
Servis
Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami. Ak na zariadení
nefunguje zvuk, nesvietia na ňom indikátory, vychádza z neho
dym alebo nastane akýkoľvek iný problém, ktorý nie je opísaný v
tomto návode na obsluhu, odpojte zariadenie z elektrickej siete a
kontaktujte svojho predajcu alebo autorizovaný servis. V prípade,
že zariadenie opravuje, rozoberá alebo prerába nekvalifikovaná
osoba, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k
poškodeniu zariadenia.
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho z
elektrickej siete. Predĺžite tak jeho životnosť.
3
Diaľkový ovládač
A
R6, AA, UM-3
Používanie batérií
• Pri vkladaní batérií dbajte na dodržanie polarity (+ a -).
• Nepoužívajte staré aj nové batérie súčasne a nekombinujte
rôzne typy batérií.
• Nepokúšajte sa dobíjať obyčajné batérie.
• Batérie nezahrievajte ani nerozoberajte. Predíďte kontaktu
batérií s ohňom a vodou.
• Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
• Batérie neskladujte v blízkosti kovových predmetov, ako sú
napríklad retiazky.
• Nepoužívajte dobíjateľné batérie.
• Nepoužívajte batérie s poškodeným obalom.
Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže spôsobiť únik
elektrolytu, ktorý môže poškodiť predmety, s ktorými prišiel do
styku, alebo spôsobiť požiar.
Pri úniku elektrolytu sa obráťte na svojho predajcu. Pri kontakte
elektrolytu s telom omyte postihnuté miesto vodou.
B
Správne používanie
Poznámky k obsluhe
• Zabezpečte, aby medzi diaľkovým ovládačom a senzorom na
zariadení nestáli žiadne prekážky.
• Senzor signálu diaľkového ovládača nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani silnému svetlu zo žiariviek.
• Zabezpečte, aby senzor na zariadení a priezor vysielača
signálu na diaľkovom ovládači neboli zaprášené.
• Ak je zariadenie umiestnené za sklom, hrúbka alebo farba skla
môže spôsobiť, že diaľkový ovládač bude potrebné používať v
menšej vzdialenosti od zariadenia.
Senzor pre
signál diaľkového
ovládača
Priezor vysielača
signálu
Vloženie batérií
Približne 7 metrov
od senzora
Ak chcete predísť poškodeniu diaľkového ovládača
• Na diaľkový ovládač neumiestňujte ťažké predmety.
• Diaľkový ovládač nerozoberajte ani neprerábajte.
• Zabráňte kontaktu diaľkového ovládača s vodou a inými
tekutinami.
C
Umiestnenie reproduktorov
Reproduktory sú identické, takže nie je potrebné rozlišovať ľavý
a pravý kanál.
Poznámky
• Kvôli dobrej ventilácii umiestnite reproduktory do vzdialenosti
aspoň 10 mm od zariadenia.
• Reproduktory nie sú magneticky tienené. Neumiestňujte ich v
blízkosti televízorov, osobných počítačov alebo iných zariadení,
ktoré môžu byť ovplyvnené magnetickým poľom.
• Po zložení ochranného krytu sa nedotýkajte vnútorných častí
reproduktorov. Mohli by ste ich poškodiť.
4
Zapojenia
• Zariadenie zapojte do elektrickej siete až po vykonaní všetkých
ostatných zapojení.
• Otočte izoláciu na koncoch kábla rámovej AM antény a
reproduktorov a stiahnite ju.
1
Zapojte do
elektrickej siete
2
3
Pre Európu
Pre ostatné krajiny
Lepiaca
páska
Izbová
FM anténa
Pre Európu
Pre ostatné krajiny
Zapojte izbovú FM anténu.
Prilepte anténu na stenu alebo stĺp na mieste s najlepším
príjmom.
Poznámka
Ak chcete dosiahnuť najlepší príjem
Odporúčame vám použiť vonkajšiu FM anténu.
Zapojte rámovú AM anténu.
Po pripojení antény zapnite zariadenie a nalaďte rozhlasovú
stanicu. Anténu umiestnite na miesto s najlepším príjmom.
Zapojte káble reproduktorov.
Káble reproduktorov bez označení pripojte k čiernym
svorkám tak, aby ste dodržali označenie polarity (+) a (-).
Káble reproduktorov s červeným označením pripojte k
červeným svorkám tak, aby ste dodržali označenie polarity
(+) a (-).
Pri zapájaní zabráňte vzájomnému kontaktu odizolovaných
častí káblov.
Nesprávnym zapojením káblov môžete poškodiť
zariadenie.
Upozornenie
Používajte len dodané reproduktory.
Kombináciou hlavného zariadenia a dodaných reproduktorov
dosiahnete najlepšiu kvalitu zvuku.
Používanie iných reproduktorov môže spôsobiť poškodenie
zariadenia a negatívne ovplyvniť kvalitu zvuku.
Upozornenie
• Reproduktory používajte len s odporúčaným zariadením.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zosilňovača
alebo reproduktorov a vzniku požiaru. V prípade
poškodenia alebo náhlej zmeny výkonu vyhľadajte
odborníka.
• Reproduktory nepripevňujte na stenu a strop.
4
Rámová AM anténa
Zapojte sieťový prívod.
V závislosti od použitého typu zásuvky sa môže stať, že aj
keď je konektor úplne zasunutý, jeho predná časť bude
vyčnievať tak, ako je to znázornené na obrázku. Pri
používaní zariadenia to však nespôsobuje žiadne problémy.
Zásuvka na zariadení
Konektor
Červený (‘)
Čierny (’)
Približne 3,5 mm
Červené označenie
Medený (‘)
Poznámka
Dodaný sieťový prívod používajte iba s týmto zariadením.
Nepoužívajte ho pre iné zariadenia
Strieborný (’)
Čierny (’)
Červený (‘)
5
Zapojenia
Vonkajšia FM anténa
(nie je súčasťou
príslušenstva)
75 Ω koaxiálny kábel (nie
je súčasťou príslušenstva)
Doplnkové pripojenia antény
Ak zariadenie používate v hornatej oblasti alebo v betónovej
budove a pod., pravdepodobne budete musieť použiť vonkajšiu
anténu.
A
Vonkajšia FM anténa
Ak máte namontovanú vonkajšiu FM anténu, odpojte izbovú FM
anténu.
Poznámka
Vonkajšiu anténu by mal namontovať len kvalifikovaný technik.
B
Vonkajšia AM anténa
Vonkajšiu anténu môžete pripojiť bez toho, aby ste museli odpojiť
rámovú AM anténu. Izolovaný 5 až 12 metrov dlhý kábel vyveďte
vodorovne cez okno alebo iné vhodné miesto.
Poznámka
Ak zariadenie nepoužívate, odpojte vonkajšiu anténu. Predídete
tak možnému poškodeniu zariadenia bleskom. Vonkajšiu anténu
nikdy nepoužívajte počas búrky.
Vonkajšia AM anténa (nie je súčasťou príslušenstva)
6
Ovládacie prvky na prednom
paneli
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!Ñ
!™
!£
!Ê
!ï
!§
!¶
!ì
Hlavné zariadenie
Konektor slúchadiel (PHONES)
Kryt kazetového prehrávača
Tlačidlo na otvorenie kazetového prehrávača (OPEN [6])
Displej
Tlačidlo TUNER/BAND (ladenie/pásmo)
Senzor signálu diaľkového ovládača
Indikátor napájania z elektrickej siete (AC IN)
Ak je zariadenie zapojené do elektrickej siete, indikátor svieti.
Vypínač Standby/on (u/I)
Pomocou tohto tlačidla zariadenie zapnete alebo prepnete do
pohotovostného režimu. Ak je zariadenie prepnuté do
pohotovostného režimu, spotrebúva malé množstvo
elektrickej energie.
Tlačidlo na zastavenie prehrávania, spustenie
predvádzacieho režimu, výber režimu prehrávania
pásky/CD diskov (STOP p, -DEMO)
Tlačidlo na spustenie/pozastavenie nahrávania
(r REC/P)
Tlačidlá na preskočenie/vyhľadávanie na CD diskoch,
rýchle prevíjanie pásky smerom dopredu/dozadu,
ladenie/voľbu predvoleného kanála, nastavenie času
∨ , ∧ /FF/+)
(=/REW/∨
Tlačidlo na spustenie/pozastavenia prehrávania CD
diskov (CD ”/P)
Tlačidlo výberu predvolieb ekvalizéra (PRESET EQ)
Tlačidlo funkcie SOUND VIRTUALIZER
(SOUND VIRTUALIZER)
Ovládanie hlasitosti (VOLUME DOWN, UP)
Spustenie prehrávania kazety (TAPE ”)
Tlačidlo na otvorenie/zatvorenie priestoru pre vkladanie
diskov (OPEN/CLOSE 6)
Priestor pre vkladanie diskov
B
Diaľkový ovládač
Tlačidlá, ako napríklad tlačidlo 8, fungujú rovnako ako tlačidlá
na hlavnom zariadení.
!¼ Tlačidlo časovaného vypnutia (SLEEP)
@¾ Tlačidlo na programovanie/vymazanie
naprogramovaného prehrávania CD diskov, predvoľby
rozhlasových staníc (PROGRAM/-CLEAR)
@Ñ Tlačidlo na výber režimu prehrávania CD diskov
(CD PLAY MODE)
@™ Tlačidlo na výber režimu nahrávania z CD diskov
(CD REC MODE)
@£ Tlačidlo voľby režimu FM, funkcie BP (FM MODE)
@Ê Tlačidlo voľby režimu ladenia (TUNE MODE)
@ï Tlačidlo na stlmenie zvuku (MUTING)
@§ Tlačidlo časovaného prehrávania/nahrávania
(t PLAY/REC)
@¶ Tlačidlo hodín/časovača (CLOCK/TIMER)
@ì Číselné tlačidlá
@¼ Tlačidlo na zastavenie prehrávania, výber režimu
prehrávania pásky/CD diskov (STOP p)
#¾ Tlačidlo pre nastavenie výšok (TREBLE)
#Ñ Tlačidlo pre nastavenie basov (BASS)
#™ Tlačidlo prispôsobenia jasu displeja (DIMMER)
#£ Tlačidlo pre zobrazenie údajov na displeji (DISPLAY)
7
A
Nastavenie času
Len pomocou diaľkového ovládača
Hodiny používajú 24-hodinový formát.
V príklade je uvedený spôsob nastavenia hodín na čas 18:30.
1 Pomocou tlačidla [u] zapnite zariadenie.
2 Pomocou tlačidla [CLOCK/TIMER] zvoľte možnosť
"CLOCK" (hodiny).
Každým stlačením sa možnosti menia nasledovne:
3
4
Pôvodné zobrazenie
V priebehu 10 sekúnd
∨ ] alebo [∧
∧ , FF/+]
Stlačením tlačidla [=, REW/∨
nastavte čas.
Podržaním príslušného tlačidla môžete čas nastaviť
rýchlejšie.
Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER].
Nastaví sa požadovaný čas a obnoví sa pôvodné zobrazenie.
Zobrazenie hodín: len v režime prehrávania CD diskov/pások
(CD/TAPE)
Stlačte tlačidlo [DISPLAY].
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie mení nasledovne:
Zobrazenie hodín ↔ Aktuálne zobrazenie
Zobrazenie času (keď je zariadenie zapnuté)
Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER].
Hodiny sa zobrazia asi na 10 sekúnd.
Poznámka
Môže sa stať, že po uplynutí dlhšieho obdobia hodiny nebudú
zobrazovať správny čas (môžu meškať alebo ísť dopredu). V
takom prípade hodiny opäť nastavte.
B
Užitočné funkcie
Len pomocou diaľkového ovládača
Stmavnutie displeja
Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak idete spať, alebo
kedykoľvek, keď chcete, aby bol displej tmavý.
Stlačte tlačidlo [DIMMER] (stmavnutie).
Celý displej okrem indikátora napájania [AC IN] stmavne.
Ak chcete funkciu zrušiť
Znovu stlačte tlačidlo [DIMMER].
Stlmenie zvuku
Táto funkcia je užitočná v prípade, ak chcete telefonovať.
Stlačte tlačidlo [MUTING] (stlmenie zvuku).
Zobrazí sa indikátor "MUTING".
Ak chcete funkciu zrušiť
Znovu stlačte tlačidlo [MUTING].
Pri vypnutí zariadenia sa funkcia stlmenia zvuku zruší.
C
Vypnutie predvádzacieho režimu
Ak ste nenastavili hodiny, po prepnutí zariadenia do
pohotovostného režimu sa zobrazí predvádzací displej.
Stlačte tlačidlo [-DEMO] a podržte ho, kým sa na displeji
nezobrazí "DEMO OFF".
Pri každom stlačení a podržaní tlačidla sa možnosti menia
nasledovným spôsobom:
DEMO OFF (vypnuté) ↔ DEMO ON (zapnuté)
8
Rozhlasový prijímač: ručné ladenie
1
Pomocou tlačidla [TUNER/BAND] (ladenie/pásmo)
vyberte pásmo "FM" alebo "AM".
Zariadenie sa spustí automaticky. Každým stlačením
tlačidla sa možnosti menia nasledovne:
FM ↔ AM
2 Pomocou tlačidla [TUNE MODE] (režim ladenia) na
diaľkovom ovládači vyberte ručný režim ladenia.
Uistite sa, že nie je zobrazený indikátor
.
∨] alebo [∧
∧ /FF/+]
3 Pomocou tlačidla [=/REW/∨
vyberte frekvenciu požadovanej stanice.
Po naladení rozhlasovej stanice sa na displeji zobrazí
indikátor "TUNED" (naladená). V prípade stereo
vysielania na FM frekvencii sa zobrazí symbol .
4 Nastavte hlasitosť.
Automatické ladenie
Stlačte tlačidlo [=/REW/∨] alebo [∧/FF/+] a podržte ho
stlačené, kým sa frekvencia nezačne rýchlo meniť. Spustí sa
automatické ladenie. V prípade, že zariadenie nájde stanicu,
ladenie sa zastaví.
• Ak je príjem nadmerne rušený, automatické ladenie nemusí
fungovať.
• Automatické ladenie môžete zrušiť opätovným stlačením
tlačidla [=/REW/∨] alebo [∧/FF/+].
A
Ak je na frekvencii FM zvýšený šum
Len pomocou diaľkového ovládača
Stlačením [FM MODE] zobrazte indikátor "MONO".
Pri slabom príjme sa tak zvýši kvalita zvuku, ale vysielanie sa
zmení na monofónne.
Režim zrušíte opätovným stlačením tlačidla [FM MODE].
Indikátor "MONO" zhasne. Režim MONO sa tiež zruší pri zmene
frekvencie.
Pri bežnom počúvaní režim "MONO" vypnite. Vysielanie sa
automaticky prehráva stereofónne alebo monofónne podľa toho,
ako ho zariadenie prijíma.
B
RDS vysielanie
Len pomocou diaľkového ovládača
Zariadenie dokáže zobrazovať textové údaje vysielané
systémom RDS (Radio Data System) dostupné v určitých
oblastiach.
Ak počúvate stanicu, ktorá vysiela RDS signály, na displeji sa
rozsvieti indikátor "RDS".
Zobrazenie názvu stanice alebo typu programu
Stlačte tlačidlo [DISPLAY].
Každým stlačením tlačidla sa možnosti menia nasledovne:
Frekvencia n Názov stanice (PS) n Typ programu (PTY)
Typy zobrazovaných programov
Poznámky
• Zobrazenie RDS údajov nemusí byť pri slabom príjme
dostupné. *"M.O.R.M" = "Middle of the road music"
• Ak počas vysielania na AM frekvencii vkladáte alebo vyberáte
pásku, zvuk sa dočasne preruší.
9
Rozhlasový prijímač: ladenie pomocou
predvolieb
Len pomocou diaľkového ovládača
Stanice môžete predvoliť dvoma spôsobmi.
Automatické predvolenie:
Predvolia sa všetky stanice,
ktoré prijímač zachytí.
Ručné predvolenie:
Predvolia sa stanice, ktoré
vyberiete. Takisto môžete zvoliť
poradie, v ktorom sa tieto stanice
uložia.
Pre pásmo (FM a AM) môžete nastaviť maximálne 15 staníc.
Príprava:
Pomocou tlačidla [TUNER/BAND] (ladenie/pásmo) vyberte
pásmo "FM" alebo "AM".
A
Automatické predvolenie
Nasledujúce pokyny vykonajte zvlášť pre FM a AM pásmo.
Príprava:
Nalaďte frekvenciu, ktorou má začať vyhľadávanie staníc.
Stlačte a podržte tlačidlo [PROGRAM/-CLEAR].
Vo vzostupnom poradí sa predvolia všetky stanice, ktoré je
možné zachytiť. Po dokončení vyhľadávania sa naladí posledná
uložená stanica.
Ručné predvolenie
Jednotlivé stanice predvoľte postupne.
1 Pomocou tlačidla [PROGRAM/-CLEAR] a následným
∨ ] alebo [+, ∧ /FF]
stlačením tlačidla [=, REW/∨
nalaďte požadovanú stanicu.
2 Pomocou [PROGRAM/-CLEAR] a následným stlačením
∨] alebo [+, ∧ /FF] zvoľte kanál.
[=, REW/∨
3 Stlačte tlačidlo [PROGRAM/-CLEAR].
Ak na kanál, na ktorom už je naladená stanica, predvolíte inú
stanicu, pôvodná stanica sa vymaže.
B
1
2
Predvolený kanál
Zvolenie kanálov
Pomocou číselných tlačidiel zvoľte kanál.
Pre výber kanála 1 až 9 stlačte príslušné číselné tlačidlo.
Pre výber kanála 10 až 15 stlačte tlačidlo [ 10] a potom
dve príslušné číselné tlačidlá.
ALEBO
1 Pomocou tlačidla [TUNE MODE] (režim ladenia)
".
zvoľte možnosť "
∨ ] alebo [+, ∧ /FF] zvoľte
2 Pomocou [=, REW/∨
kanál.
Nastavte hlasitosť.
Nastavenie ladiaceho kroku
Každá krajina delí vysielacie pásma na základe svojich potrieb.
Toto zariadenie dokáže prijímať aj vysielanie vo frekvenčnom
pásme AM delenom po 10 kHz.
Zmena kroku (9 kHz ↔ 10 kHz)
Príprava:
Pomocou tlačidla [TUNER/BAND] (ladenie/pásmo) zvoľte
možnosť "FM".
1 Stlačte a podržte tlačidlo [TUNER/BAND].
Po uplynutí niekoľkých sekúnd začne na displeji blikať
aktuálny ladiaci krok.
2 Tlačidlo [TUNER/BAND] držte stále stlačené.
Po zmene ladiaceho kroku tlačidlo uvoľnite. Ak chcete
obnoviť pôvodný ladiaci krok, zopakujte kroky uvedené
vyššie.
10
Poznámka
• Po zmene nastavenia ladiaceho kroku sa predvoľby, ktoré sú
už uložené v pamäti, vymažú.
CD disky
Zariadenie dokáže prehrávať CD-R a CD-RW disky vo formáte
CD-DA (digitálne audio), ktoré boli po ukončení nahrávania
finalizované (finalizácia je proces, ktorý CD-R/CD-RW
prehrávačom umožňuje prehrávať audio CD-R a CD-RW disky).
Je možné, že kvôli podmienkam pri nahrávaní nebudete
pravdepodobne môcť niektoré CD-R alebo CD-RW disky.
1 Pomocou tlačidla [u/I] zapnite zariadenie.
2 Pomocou tlačidla [STOP p] zvoľte režim CD.
Každým stlačením tlačidla sa možnosti menia
nasledovne:
TAPE (páska) ↔ CD (CD disky)
3 Pomocou tlačidla [OPEN/CLOSE 6] otvorte priestor pre
vkladanie diskov, vložte CD disk a opätovným stlačením
tlačidla [OPEN/CLOSE 6] zatvorte priestor pre vkladanie
diskov.
4 Stlačením tlačidla [CD ”/P] spustite prehrávanie.
Po prehraní celého disku sa prehrávanie ukončí.
5 Nastavte hlasitosť.
Popísaná strana musí smerovať nahor
Celkový počet stôp
Celkový čas prehrávania
Číslo stopy
Uplynutý čas prehrávania
Zastavenie prehrávania disku
Stlačte tlačidlo [STOP p].
Pozastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo [CD ”/P]. Prehrávanie obnovíte opätovným
stlačením tlačidla [CD ”/P].
Preskakovanie stôp
Stlačte tlačidlo [=/REW/∨] (dozadu) alebo [∨/FF/+]
(dopredu).
Prehľadávanie stôp
Počas prehrávania alebo pozastaveného prehrávania
Stlačte a podržte tlačidlo [=/REW/∨] (dozadu) alebo [∨/FF/
+] (dopredu).
Prehrávanie jediným dotykom
Ak je v zariadení vložený CD disk, pričom je zariadenie vypnuté,
stlačte tlačidlo [CD ”/P]. Zariadenie sa automaticky zapne a
spustí sa prehrávanie.
Vybratie CD disku
Stlačte tlačidlo [OPEN/CLOSE 6].
Poznámka
• Počas prehrávania stôp v náhodnom poradí nemôžete
preskočiť na stopy, ktoré už boli prehrané.
• Počas prehrávania stôp v naprogramovanom poradí alebo
náhodnom poradí nemôžete preskakovať medzi jednotlivými
skladbami.
• Počas prehrávania stôp v naprogramovanom poradí sa stopy
preskakujú vždy v naprogramovanom poradí (dopredu aj
dozadu).
• Prehrávanie stôp v naprogramovanom poradí nemôžete použiť
spolu s prehrávaním stôp v náhodnom poradí.
A
Výber a starostlivosť o CD disky
Na tomto zariadení môžete prehrávať len CD disky s týmto
označením (a).
V žiadnom prípade
• nepoužívajte disky nepravidelného tvaru (b),
• na disky nelepte žiadne nálepky ani etikety,
• nepoužívajte disky s nálepkami a etiketami, ktoré sa odlepujú
alebo sú prilepené lepidlom, ktoré by sa mohlo do zariadenia
uvoľňovať (c),
• nepoužívajte ochranné kryty proti poškriabaniu ani žiadne iné
doplnky,
• nepíšte na CD disky,
• nečistite CD disky tekutinami (disky čistite mäkkou, suchou
handričkou),
• nepoužívajte disky potlačené etiketovacím prístrojom.
11
CD disky
Len pomocou diaľkového ovládača
A Priama voľba stopy
Táto funkcia umožňuje spustiť normálne prehrávanie od určitej
stopy po poslednú stopu na CD disku.
1 Pomocou tlačidla [STOP p] zvoľte režim CD.
Každým stlačením tlačidla sa možnosti menia nasledovne:
TAPE ↔ CD
2 Pomocou číselných tlačidiel zvoľte požadované číslo
stopy.
Prehrávanie sa spustí od zvolenej stopy.
Výber stopy s dvojciferným číslom
Stlačte tlačidlo [ 10] a potom dve príslušné číselné tlačidlá.
Napríklad
Stopa č. 20: [ 10] n [2] n [0]
Stopa č. 35: [ 10] n [3] n [5]
B Opakované prehrávanie a prehrávanie v
náhodnom poradí
Pred prehrávaním alebo počas neho stlačte tlačidlo [CD
PLAY MODE] (režim prehrávania CD disku) a zvoľte
požadovaný režim prehrávania.
Každým stlačením tlačidla sa možnosti menia nasledovne:
Predchádzajúce
zobrazenie
V režime zastaveného prehrávania spustite prehrávanie
stlačením tlačidla [CD ”/P].
Opakovanie jednej stopy:
Pomocou tlačidla [CD PLAY MODE] zvoľte symbol "1- ".
Opakovanie všetkých stôp:
Pomocou tlačidla [CD PLAY MODE] zvoľte symbol " ".
Spustenie prehrávania v náhodnom poradí:
Pomocou tlačidla [CD PLAY MODE] zvoľte možnosť "RANDOM".
Všetky stopy na vloženom CD disku sa budú prehrávať v
náhodnom poradí. Po prehraní všetkých stôp sa prehrávanie
automaticky ukončí.
Poznámka
• Prehrávanie v náhodnom poradí nemôžete použiť, ak je
zobrazená možnosť "
" (stlačením a podržaním tlačidla
[PROGRAM/-CLEAR] túto možnosť vymažte).
• Stopy nemôžete vybrať pomocou číselných tlačidiel.
• Nemôžete preskočiť späť na stopy, ktorý už boli prehrané.
• Funkciu vyhľadávania môžete použiť len v rámci prehrávanej
stopy.
Zrušenie opakovaného prehrávania a prehrávania v
náhodnom poradí
Pomocou tlačidla [CD PLAY MODE] zrušte voľby "1- ", " " a
"RANDOM".
V prípade zrušenia funkcie počas prehrávania bude prehrávanie
pokračovať po poslednú stopu na disku.
Opakované prehrávanie a prehrávanie v náhodnom poradí
môžete tiež zrušiť stlačením tlačidla [OPEN/CLOSE 6].
Opakovanie naprogramovaných stôp
1 Naprogramujte požadované stopy.
2 Pomocou tlačidla [CD PLAY MODE] zobrazte symbol "
3 Stlačením tlačidla [CD ”/P] spustite prehrávanie.
12
".
CD disky
Prehrávanie stôp v naprogramovanom poradí
Len pomocou diaľkového ovládača
Táto funkcia umožňuje naprogramovať až 36 stôp.
1 Pomocou tlačidla [STOP p] zvoľte režim CD.
2 V režime zastaveného prehrávania stlačte tlačidlo
[PROGRAM/-CLEAR].
3 Pomocou číselných tlačidiel zvoľte stopu, ktorú chcete
prehrávať v požadovanom poradí.
4 Krok 3 opakujte dovtedy, kým nenaprogramujete všetky
požadované stopy.
5 Stlačte tlačidlo [CD ”/P].
Spustí sa prehrávanie stôp v naprogramovanom poradí.
Po prehraní všetkých naprogramovaných stôp sa prehrávanie
automaticky ukončí.
Naprogramované poradie sa neporuší ani po zastavení
prehrávania alebo vypnutí zariadenia. Po zastavení
prehrávania sa zobrazí symbol "P", ktorý indikuje, že v
pamäti je uložené naprogramované poradie prehrávania.
Zvolené číslo stopy
Naprogramované poradie
Zrušenie režimu prehrávania v naprogramovanom poradí
V režime zastaveného prehrávania stlačte tlačidlo [PROGRAM/CLEAR] a podržte ho stlačené, kým sa nezobrazí indikátor
"CLEAR" (vymazané).
Tento režim sa tiež zruší pri otvorení priestoru pre vkladanie
diskov.
Vymaže sa tým tiež celé naprogramované poradie.
Výber stopy s dvojciferným číslom
Stlačte tlačidlo [ 10] a potom dve príslušné číselné tlačidlá.
A Ak sa zobrazí symbol "-- --:-- --"
Celkový čas prehrávania naprogramovaných stôp sa rovná
alebo je dlhší ako 100 minút. Naďalej môžete naprogramovať
ďalšie stopy a prehrávať ich.
B Ak sa zobrazí indikátor "FULL"
Počet naprogramovaných stôp je obmedzený na 36. Ďalšie
stopy už nemôžete naprogramovať.
C Kontrola obsahu naprogramovaného poradia
Skontrolujte, či je zobrazený symbol "P". Potom stlačte
tlačidlo [=, REW/∨] alebo [+, ∧/FF].
Pri každom stlačení jedného z týchto tlačidiel sa na displeji
zobrazí stopa a jej poradové číslo, pod ktorým je zaradená v
programe.
Pridanie stopy do naprogramovaného poradia
V režime zastaveného prehrávania zopakujte krok 3.
Poznámka
Prehrávanie stôp v naprogramovanom poradí nemôžete použiť,
ak je zobrazená možnosť "RANDOM" (pomocou tlačidla [CD
PLAY MODE] túto možnosť vymažte).
Funkciu vyhľadávania môžete použiť len v rámci stôp.
Uchovanie údajov v pamäti
Pokiaľ zariadenie odpojíte z elektrickej siete, naprogramované
údaje zostanú uložené v pamäti približne 2 týždne.
Označuje režim prehrávania v naprogramovanom
poradí
13
Audiokazety
1
2
3
Stlačte tlačidlo [OPEN 6] a vložte kazetu páskou smerom
dovnútra prehrávača.
Po stlačení tlačidla sa prehrávač zapne automaticky.
Uistite sa, že kazeta je úplne zasunutá a kryt zatvorte
ručne.
Stlačením tlačidla [TAPE ”] spustite prehrávanie.
Po prehraní jednej strany sa prehrávanie automaticky
ukončí. Ak chcete prehrávať druhú stranu kazety, otočte ju a
stlačte tlačidlo [TAPE ”].
Nastavte hlasitosť.
Zastavenie prehrávania pásky
Stlačte tlačidlo [STOP p].
Prehrávanie jediným dotykom
Ak je zariadenie vypnuté a je v ňom vložená kazeta, prehrávanie
sa spustí automaticky po stlačení tlačidla [TAPE ”].
Rýchle prevíjanie smerom dopredu a dozadu
V režime zastaveného prehrávania stlačte tlačidlo [=/REW/∨]
(prevíjanie smerom dozadu) alebo [∧/FF/+] (prevíjanie
smerom dopredu).
Výber a starostlivosť o audiokazety
Typy kaziet vhodné pre prehrávanie
Používajte bežné pásky.
Prehrávať môžete aj pásky určené na vysokokvalitné nahrávky a
metalické pásky, zariadenie však nedokáže úplne využiť ich
vlastnosti.
• Pásky presahujúce 100 minút sú tenké a môžu sa roztrhnúť
alebo zachytiť do mechanizmu prehrávača.
• Uvoľnená páska sa môže zachytiť do mechanizmu prehrávača.
Pred vložením kazety do prehrávača pásku naviňte.
• Nesprávne používanie nekonečných pások môže spôsobiť
zachytenie pásky do pohyblivých častí prehrávača.
Vyhľadanie začiatku nahrávky
(TPS: Tape Program Sensor)
Vložte do vodiacich drážok
Predná strana
Funkcia TPS vyhľadá začiatok stopy a pokračuje v prehrávaní od
daného miesta. Každým stlačením tlačidla sa počet
preskočených stôp zvyšuje. Preskočiť môžete maximálne 9 stôp.
∨] alebo [∧
∧ /FF/
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [=/REW/∨
+]
Poznámky
Funkcia TPS vyhľadáva na páske prázdne miesta s dĺžkou
približne 4 sekundy, ktoré sa bežne nachádzajú medzi
skladbami. Z toho dôvodu nemusí v nasledujúcich prípadoch
fungovať správne:
• ak sú medzi skladbami krátke prázdne miesta,
• ak sa medzi skladbami vyskytne šum,
• ak sa tiché miesta vyskytujú v rámci skladieb.
14
Pred začatím nahrávania
Typy pások vhodné na nahrávanie
Strana A
Jazýček pre stranu B
Jazýček pre stranu A
Používajte bežné pásky.
Použiť môžete aj pásky určené na vysokokvalitné nahrávky a
metalické pásky, zariadenie však na ne nedokáže dobre
nahrávať ani úplne vymazať nahrávky z takýchto pások.
A
Pre opätovné nahrávanie
Bežná páska
Ochrana pred vymazaním
Na obrázku je znázornený spôsob odstránenia jazýčkov, ktorým
zabránite nahrávaniu. Ak chcete na pásku znovu nahrávať,
prelepte pásku spôsobom uvedeným na obrázku.
Vplyv hlasitosti a kvality zvuku na nahrávanie
Úroveň hlasitosti a kvalita zvuku nemajú na nahrávanie žiadny
vplyv. Meniť ich môžete pri prehrávaní.
B
1
2
3
Vymazanie nahraného zvuku
Pomocou tlačidla [STOP p] zvoľte režim TAPE.
Vložte kazetu, na ktorú sa má nahrávať.
Stlačte tlačidlo [rREC/P].
Upozorňujeme vás, že kopírovaním originálnych pások a diskov
ako aj nahrávaním iných vydaných alebo vysielaných materiálov
môžete porušovať autorské práva.
C
Nahrávanie rozhlasového vysielania
Príprava:
• Previňte vodiacu pásku.
• Ak chcete nahrávať uprostred pásky
Previňte pásku na miesto, na ktorom chcete začať nahrávanie.
1
2
3
Vložte kazetu, na ktorú chcete nahrávať.
Nalaďte požadovanú stanicu.
Stlačením tlačidla [rREC/P] spustite nahrávanie.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [STOP p].
Pozastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [rREC/P].
Ak chcete obnoviť nahrávanie, znovu stlačte tlačidlo [rREC/P].
D Zníženie šumu počas nahrávania vysielania na frekvencii
AM (funkcia Beat proof)
Len pomocou diaľkového ovládača
Počas nahrávania stlačte tlačidlo [FM MODE] (režim FM).
Každým stlačením tlačidla sa možnosti menia nasledovne:
bP 1 ↔ bP 2
Zvoľte možnosť, pri ktorej je šum nižší.
15
Nahrávanie z CD diskov
Normálne nahrávanie
• Stopy sa nahrajú v poradí, v akom sa nachádzajú na CD disku.
• Ak sa pri nahrávaní dosiahne koniec pásky, nahrávanie sa
preruší.
• Nahrávanie môžete začať na ľubovoľnom mieste na páske.
1
2
3
4
Vložte kazetu, na ktorú chcete nahrávať.
Pomocou tlačidla [STOP p] zvoľte režim CD.
Stlačením tlačidla [OPEN/CLOSE 6] otvorte priestor pre
vkladanie diskov.
Vložte CD disk popísanou stranou smerom nahor.
Opätovným stlačením tlačidla [OPEN/CLOSE 6] zatvorte
priestor pre vkladanie diskov.
Stlačením tlačidla [rREC/P] spustite nahrávanie.
Nahrávanie sa spustí od prvej stopy.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [STOP p].
Nahrávanie aj prehrávanie CD disku sa zastaví.
Pozastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [rREC/p].
Ak chcete obnoviť nahrávanie, znovu stlačte tlačidlo [rREC/p].
Nahrávanie od určitého miesta na páske
Pred začatím nahrávania previňte pásku na miesto, od ktorého
chcete začať nahrávať.
Nahrávanie naprogramovaných stôp
1 Po vykonaní kroku 3 naprogramujte požadované stopy.
2 Stlačením tlačidla [rREC/p] spustite nahrávanie.
16
Nahrávanie z CD diskov
A
Funkcia ALL-REC
Pomocou funkcie ALL-REC môžete nahrať celý CD disk.
Kazetu nemusíte pretáčať na začiatok. Nahrávanie sa vždy
začne od začiatku strany smerujúcej nahor.
Príprava: Vložte CD disk.
1 Pomocou tlačidla [STOP p] zvoľte režim CD.
2 Pomocou tlačidla [CD REC MODE] (režim nahrávania z
CD diskov) na diaľkovom ovládači vyberte možnosť
"ALL-REC".
Každým stlačením tlačidla sa možnosti menia nasledovne:
3
4
Na displeji sa zobrazí potrebná dĺžka pásky. Symbol "C-- -- ---" označuje, že je potrebná páska s kapacitou viac ako 100
minút. Nahrávanie môžete uskutočniť, no v prípade, že
páska nebude dostatočne dlhá, niektoré stopy sa nenahrajú.
Vložte kazetu, na ktorú chcete nahrávať.
Stlačením tlačidla [rREC/P] spustite nahrávanie.
Páska sa automaticky previnie na začiatok, nahrá sa 10sekundový záznam bez zvuku a potom sa začne nahrávanie
z CD disku.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [STOP p].
Zastaví sa tiež prehrávanie CD disku.
Ak sa na konci strany nahrávanie preruší v strede stopy
Nahrávanie a prehrávanie CD disku sa pozastaví.
Ak chcete stopu opäť nahrať na opačnú stranu
1 Stlačte tlačidlo [OPEN 6], otočte kazetu a vložte ju do
prehrávača.
2 Stlačte tlačidlo [rREC/P].
Nahrá sa 10-sekundový záznam bez zvuku a obnoví sa
nahrávanie od začiatku prerušenej stopy.
Nahrávanie vybraných stôp
1 Naprogramujte stopy.
2 Vykonajte kroky 2 až 4 uvedené vyššie.
Poznámka
Funkciu ALL-REC nemôžete použiť pri opakovanom prehrávaní
stôp ani pri prehrávaní stôp v náhodnom poradí (pozri stranu 13).
B
Funkcia 1-REC
Pomocou funkcie 1-REC môžete nahrať vybranú stopu.
Príprava:
Vložte CD disk a kazetu (pozri stranu 12 a 15). Previňte pásku
na miesto, na ktorom chcete začať nahrávanie.
1 Pomocou tlačidla [STOP p] zvoľte režim CD.
2 Pomocou tlačidla [CD REC MODE] na diaľkovom
ovládači vyberte možnosť "1-REC".
∨ ] alebo [∧
∧ /FF/+] zvoľte
3 Pomocou tlačidla [=/REW/∨
stopu, ktorú chcete nahrať.
4 Stlačením tlačidla [rREC/P] spustite nahrávanie.
Začne sa prehrávať CD disk a súčasne sa spustí nahrávanie.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [STOP p]
Zastaví sa tiež prehrávanie CD disku.
Pokračovanie v nahrávaní z iného CD disku
1 Stlačte tlačidlo [OPEN/CLOSE 6] a vložte iný CD disk.
2 Vykonajte kroky 3 a 4.
Nahrávanie stopy počas jej prehrávania
1 Pomocou tlačidla [CD REC MODE] na diaľkovom ovládači
vyberte možnosť "1-REC".
2 Stlačte tlačidlo [rREC/P].
Nahrávanie sa spustí na začiatku stopy a zastaví sa po jej
ukončení.
17
Nastavenie vlastností zvuku
A
Používanie predvolených nastavení
vlastností zvuku
Môžete si vybrať jedno zo štyroch predvolených nastavení.
HEAVY: Zvýrazní bicie nástroje v rockovej hudbe.
SOFT: Pre hudobné podfarbenie.
CLEAR: Vyčistí vyššie tóny.
VOCAL: Zvýrazní vokály.
Pomocou tlačidla [PRESET EQ] zvoľte požadované
nastavenie.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie mení nasledovne:
(ekvalizér
vypnutý)
Poznámka
Funkcie PRESET EQ a BASS/TREBLE nemôžete používať
súčasne.
Zmeny vlastností zvuku nemajú vplyv na nahrávaný zvuk.
B
Používanie "live" efektu (efekt živého
vysielania) (SOUND VIRTUALIZER)
Funkcia SOUND VIRTUALIZER ponecháva zvuky stredného
rozsahu (ako sú vokály) zreteľné a dodáva hudbe šírku a hĺbku.
Táto funkcia je užitočná pri prehrávaní stereo zvuku.
Pomocou tlačidla [SOUND VIRTUALIZER] zobrazte indikátor
"
".
Zrušenie funkcie
Pomocou tlačidla [SOUND VIRTUALIZER] zrušte zobrazenie
indikátora "
".
• Pri použití slúchadiel je tento efekt menej výrazný ako pri
použití reproduktorov.
• Ak sa pri príjme stereo vysielania na frekvencii FM zvýši
rušenie, funkciu SOUND VIRTUALIZER zrušte.
C
Nastavenie kvality zvuku
Len pomocou diaľkového ovládača
1 Stlačte tlačidlo [BASS] (na nastavenie zvuku s nízkou
frekvenciou) alebo [TREBLE] (na nastavenie zvuku s
vysokou frekvenciou).
2 Pomocou tlačidiel [VOL -] a [+ VOL] nastavte požadovanú
úroveň.
Úroveň tónov môžete meniť v rozsahu od -5 do +5.
Poznámka
Zmeny kvality zvuku nemajú vplyv na zvuk nahrávok.
D
Počúvanie pomocou slúchadiel
Znížte hlasitosť a pripojte slúchadlá.
Typ konektora: 3,5 mm stereo
Poznámka
Dlhodobé počúvanie pomocou slúchadiel vám môže poškodiť
sluch.
18
Používanie časovačov
Používanie časovača prehrávania/nahrávania
Len pomocou diaľkového ovládača
Časovač môžete využiť dvoma spôsobmi. Môžete ho nastaviť na
určitý čas, ak sa chcete dať zariadením zobudiť, alebo ak chcete
v určitý čas spustiť nahrávanie z rozhlasového prijímača.
Časovač prehrávania a časovač nahrávania nemôžete používať
súčasne.
Príprava
• Zapnite zariadenie a nastavte čas.
• Ak chcete nastaviť časovač prehrávania, pripravte zdroj, ktorý
chcete počúvať (kazetu, CD disk alebo rádio) a nastavte
hlasitosť.
• Ak chcete nastaviť časovač nahrávania, skontrolujte, či na
kazete nie sú vylomené jazýčky na ochranu proti vymazaniu,
vložte pásku a nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu.
1
Pomocou tlačidla [CLOCK/TIMER] zvoľte funkciu
časovača.
Každým stlačením tlačidla sa možnosti menia nasledovne:
Pôvodné zobrazenie
tPLAY: nastavenie časovaného prehrávania
tREC: nastavenie časovaného nahrávania
Nastavenie počiatočného času a času
ukončenia
(V priebehu približne 10 sekúnd)
∨] alebo [+, ∧ /FF]
2 1 Pomocou tlačidla [=, REW/∨
nastavte počiatočný čas.
2 Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER].
∨] alebo [+, ∧ /FF]
3 1 Pomocou tlačidla [=, REW/∨
nastavte čas ukončenia.
2 Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER].
Počiatočný čas a čas ukončenia je nastavený.
Zapnutie časovača
4
Stlačte tlačidlo [tPLAY/REC].
Každým stlačením tlačidla sa možnosti menia nasledovne:
Žiadne
zobrazenia (vypnuté)
5
tPLAY: zapnutie časovaného prehrávania
tREC: zapnutie časovaného nahrávania
(Ak počiatočný čas a čas ukončenia nie je nastavený,
indikátor sa nezobrazí.)
Ak ste nenastavili čas, zobrazí sa hlásenie "ERROR" (chyba).
Pomocou tlačidla [u] vypnite zariadenie.
Časovače fungujú len v prípade, že je zariadenie vypnuté.
• Pre časovač prehrávania
Časované prehrávanie sa spustí v nastavenom čase pri
nastavenej hlasitosti.
• Pre časovač nahrávania
Časovač nahrávania sa spustí asi o 30 sekúnd skôr, ako
je nastavený čas.
19
Zrušenie časovania
Pomocou tlačidla [tPLAY/REC] zrušte zobrazenie indikátorov
časovania na displeji.
Ak je časovanie zapnuté, spustí sa každý deň v nastavenom
čase.
Zmena nastavení (keď je zariadenie zapnuté)
• Zmena času prehrávania/nahrávania
Vykonajte kroky 1, 2, 3 a 5.
• Zmena zdroja prehrávania/nahrávania alebo hlasitosti
1 Pomocou tlačidla [tPLAY/REC] vymažte zobrazenie
indikátora časovania na displeji.
2 Zmeňte zdroj prehrávania/nahrávania alebo hlasitosť.
3 Vykonajte kroky 4 a 5.
A
Používanie časovača prehrávania/nahrávania
Len pomocou diaľkového ovládača
Kontrola nastavení
Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER].
(Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER] a
zvoľte symbol "tPLAY" alebo "tREC".) Zobrazia sa nastavenia
časovania v nasledujúcom poradí:
Časovač prehrávania: počiatočný čas n čas ukončenia n zdroj
prehrávania n úroveň hlasitosti n hodiny
Časovač nahrávania: počiatočný čas n čas ukončenia n zdroj
nahrávania
Po nastavení časovača môžete využívať ďalšie zdroje
prehrávania/nahrávania.
Zariadenie vypnite pred nastaveným počiatočným časom.
Poznámka
• Ak zariadenie vypnete a znovu zapnete, pričom časovanie
zostane zapnuté, nastavenie času ukončenia sa neaktivuje.
• Ak je zariadenie zapnuté, časovanie je nefunkčné. Zariadenie
musí byť prepnuté do pohotovostného režimu.
B
Používanie časovaného vypnutia
Len pomocou diaľkového ovládača
Táto funkcia umožňuje zastaviť a vypnúť zariadenie po uplynutí
určitého času.
Počas počúvania požadovaného zdroja:
Pomocou tlačidla [SLEEP] (spať) nastavte požadovaný čas.
Každým stlačením tlačidla sa možnosti menia nasledovne:
Zrušenie časovaného vypnutia
Pomocou tlačidla [SLEEP] zvoľte možnosť "OFF" (vypnuté).
Potvrdenie zostávajúceho času
(Len keď je zariadenie zapnuté)
Stlačte tlačidlo [SLEEP].
Údaj o zostávajúcom čase sa zobrazí asi na 3 sekundy.
Zmena zostávajúceho času počas používania
Pomocou tlačidla [SLEEP] zobrazte zostávajúci čas. Pomocou
toho istého tlačidla potom nastavte požadovaný čas.
Poznámka
Súčasne môžete používať časované prehrávanie a vypnutie
alebo časované nahrávanie a vypnutie.
Vyššiu prioritu má vždy časované vypnutie. Uistite sa, že
nastavenia jednotlivých časovačov sa neprekrývajú.
20
Riešenie problémov
Skôr, ako navštívite servis, skontrolujte zariadenie podľa nasledujúcich pokynov. Ak problém neviete pomocou týchto pokynov vyriešiť
alebo ak sa vyskytne problém, ktorý v tejto tabuľke nie je opísaný, obráťte sa na autorizovaný servis (zoznam autorizovaných
servisných firiem je priložený k produktu) alebo na svojho predajcu.
Bežné problémy
Nie je počuť žiadny zvuk.
Zvýšte hlasitosť.
Káble reproduktora sú pravdepodobne skratované. Vypnite zariadenie, skontrolujte a
opravte zapojenia a zariadenie znovu zapnite.
Zvuk je kolísavý, obrátený alebo ho
počuť len z jedného reproduktora.
Skontrolujte zapojenia reproduktorov.
Počas prehrávania počuť bzučanie.
V blízkosti káblov sa nachádza sieťový prívod alebo silný svetelný zdroj (žiarivka). Do
blízkosti káblov zariadenia neumiestňujte žiadne iné zariadenia ani káble.
Ak je to možné, zmeňte polaritu kábla obrátením zástrčky sieťového prívodu alebo
konektora.
Zobrazí sa hlásenie "ERROR"
(chyba).
Vykonali ste nepovolenú operáciu. Prečítajte si pokyny a pokúste sa vykonať danú
operáciu znovu.
Na displeji sa zobrazí symbol
"- -:- -".
Zariadenie ste zapojili do elektrickej siete prvý krát alebo v poslednom čase došlo k
výpadku elektrického prúdu.
Nastavte čas.
Zobrazí sa hlásenie "F76".
Skontrolujte a opravte zapojenia reproduktorov.
Ak sa tým problém neodstráni, porucha bude v napájaní. Obráťte sa na svojho predajcu.
Počúvanie rozhlasového prijímača
Počuť šum.
Indikátor stereo vysielania bliká
alebo nesvieti.
Zvuk je skreslený.
Použite vonkajšiu anténu.
Počuť hluk.
Vypnite televízny prijímač alebo zväčšite jeho vzdialenosť od zariadenia.
Počas vysielania na frekvencii AM
počuť slabé bzučanie.
Oddeľte kábel antény od ostatných káblov a vodičov.
Nie je možné zreteľne naladiť
rozhlasovú stanicu na frekvencii
AM.
Frekvencia sa mení v krokoch po 10 kHz. Zmeňte tento krok na 9 kHz.
Ak sa v blízkosti zariadenia nachádza televízny prijímač
Obraz zmizne alebo sa na obrazovke
objavia pruhy.
Umiestnenie a nasmerovanie antény je nesprávne. Ak používate izbovú anténu, vymeňte
ju za vonkajšiu anténu.
Kábel televíznej antény sa nachádza príliš blízko zariadenia. Kábel antény televízneho
prijímača oddiaľte od zariadenia.
Používanie kazetového prehrávača
Kvalita zvuku je nízka.
Vyčistite snímacie hlavy prehrávača.
Nie je možné nahrávať na pásku.
Ak sú odstránené jazýčky na ochranu proti vymazaniu, vzniknuté otvory prelepte lepiacou
páskou.
21
Prehrávanie diskov
Na displeji sú zobrazené nesprávne
údaje alebo sa nespustí
prehrávanie.
CD disk môže byť vložený nesprávne (spodnou stranou nahor).
Vyčistite disk.
Ak je disk poškriabaný, zdeformovaný alebo neštandardný, vymeňte ho.
V dôsledku náhlej zmeny teploty mohlo dôjsť vnútri zariadenia ku kondenzácii vodnej
pary. Počkajte približne hodinu, kým sa kondenzát nevyparí a znovu sa pokúste disk
prehrať.
Z CD disku sa nahrá len jedna
stopa.
Pomocou tlačidla [CD REC MODE] (režim nahrávania z CD diskov) na diaľkovom ovládači
zrušte nahrávanie jednej stopy a zvoľte požadovaný režim (ALL-REC alebo OFF).
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.
Ak sú batérie opotrebované, vymeňte ich.
Starostlivosť a údržba
Ak je povrch zariadenia znečistený
Zariadenie čistite mäkkou, suchou handričkou.
• V žiadnom prípade zariadenie nečistite liehom, riedidlom ani benzínom.
• Pred použitím chemicky napustenej čistiacej handričky si pozorne prečítajte pokyny, ktoré boli k handričke pribalené.
Ak chcete dosiahnuť čistejší a zreteľnejší zvuk
Ak chcete zabezpečiť vysokú kvalitu prehrávania a nahrávania, hlavy pravidelne čistite.
Používajte čistiacu pásku (nie je súčasťou príslušenstva).
UPOZORNENIE!
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
POUŽÍVANÍM OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO NASTAVENÍ ALEBO ZAOBCHÁDZANÍM SO ZARIADENÍM INÝM SPÔSOBOM, AKO
JE OPÍSANÉ V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU, SA MÔŽETE VYSTAVIŤ PÔSOBENIU NEBEZPEČNÉHO ŽIARENIA.
ZARIADENIE NEOTVÁRAJTE ANI SA HO NESNAŽTE SAMI OPRAVIŤ. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.
UPOZORNENIE!
• ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ANI NEVKLADAJTE DO NÁBYTKU, VSTAVANÝCH SKRINIEK ANI DO INÝCH TESNÝCH
PRIESTOROV. UISTITE SA, ŽE ZARIADENIE JE DOBRE VETRANÉ. UISTITE SA, ŽE VETRACIE OTVORY ZARIADENIA NIE SÚ
ZAKRYTÉ ZÁCLONAMI ANI INÝMI LÁTKAMI. PREDÍDETE TAK ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO VZNIKU POŽIARU V
DÔSLEDKU PREHRIATIA ZARIADENIA.
• VETRACIE OTVORY ZARIADENIA NEZAKRÝVAJTE NOVINAMI, OBRUSMI, ZÁCLONAMI ANI INÝMI PODOBNÝMI PREDMETMI.
• NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA, AKO NAPRÍKLAD HORIACE SVIECE.
• BATÉRIE LIKVIDUJTE EKOLOGICKÝM SPÔSOBOM.
UPOZORNENIE:
ZARIADENIE NEVYSTAVUJTE PÔSOBENIU VODY, VLHKOSTI A DAŽĎA. NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE NÁDOBY
NAPLNENÉ TEKUTINOU, AKO NAPRÍKLAD VÁZY, Z KTORÝCH BY MOHLA NA ZARIADENIE KVAPKAŤ VODA ALEBO BY STE
NIMI MOHLI ZARIADENIE OBLIAŤ. PREDÍDETE TÝM VZNIKU POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM A POŠKODENIU
ZARIADENIA.
22
Technické údaje
ZOSILŇOVAČ
CD PREHRÁVAČ
RMS výstupný výkon
10-percentné celkové harmonické skreslenie,
napájané oba kanály
15 W na kanál (6 Ω)
Výstupná impedancia
Slúchadlá
16 - 32 Ω
Vzorkovacia frekvencia
Dekódovanie
Zdroj lúča
Vlnová dĺžka
Počet kanálov
Kolísanie a skreslenie
Digitálny filter
D/A prevodník
Snímač
Dĺžka lasera
FM TUNER
Frekvenčný rozsah
87,50 - 108,00 MHz
(50 kHz kroky)
2,0 µV (IHF)
1,5 µV
75 Ω (nevyvážené)
Citlivosť
Odstup signál/šum 26 dB
Konektory antény
AM TUNER
Frekvenčný rozsah
522 - 1629 kHz (9 kHz kroky)
520 - 1630 kHz (10 kHz kroky)
Citlivosť
Odstup signál/šum 20 dB (pri 999 kHz)
560 µV/m
KAZETOVÝ PREHRÁVAČ
Systém stôp
4 stopy, 2 kanály
Hlavy
Nahrávacia/prehrávacia hlava
Pevná zliatinová hlava
Mazacia
AC mazacia hlava
Motor
DC servomotor
Nahrávací systém
AC bias 100 kHz
Mazací systém
AC erase 100 kHz
Rýchlosť pásky
4,8 cm/s
Celková frekvenčná odozva (+3 až -6 dB) pri DECK OUT
NORMAL (TYPE I)
35 Hz - 14 kHz
Odstup signál/šum
50 dB (vážený priemer)
Kolísanie a skreslenie
0,15 % (WRMS)
Čas rýchleho prevíjania dopredu/dozadu
Približne 120 sekúnd pri páske typu C-60
44,1 kHz
16-bitové, lineárne
Polovodičový laser
780 nm
2 kanály, stereo
Pod hranicou merateľnosti
8 fs
MASH (1-bitový)
780nm
REPRODUKTORY
Typ
Reproduktory
Celopásmový
Výškový
Impedancia
Príkon
Úroveň výstupu
Frekvenčný rozsah
2-cestný reproduktorový systém
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
10 cm, kužeľovité
6 cm, kužeľovitý
6Ω
30 W (hudba)
82 dB/W (1,0 m)
55 Hz - 22 kHz (- 16 dB)
70 Hz - 20 kHz (- 10 dB)
140 x 225 x 228 mm
1,95 kg
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Napájanie
striedavé napätie, 220 - 230 V, 50 Hz
Spotreba
48 W
Rozmery (ŠxVxH)
165 x 228 x 313 mm
Hmotnosť
3,9 kg
Spotreba energie v pohotovostnom režime:
0,8 W
Poznámka:
1 Zmena technických údajov a vyhotovenia zariadenia bez
predchádzajúceho upozornenia vyhradená. Údaje o
hmotnosti a rozmeroch zariadenia sú približné.
2 Celkové harmonické skreslenie je merané digitálnym
spektrálnym analyzérom.
23
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement