Panasonic SCPM200 Käyttö ohjeet

Panasonic SCPM200 Käyttö ohjeet
Käyttöopas
CD-stereosarja
M-SC-PM-200
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä
oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Lue käyttöohje kokonaan ennen kytkentöjä ja käyttöä.
Säilytä ohje.
Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä.
Myynnissä olevat laitteet saattavat olla erilaisia.
1
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämi­sestä
saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta.
Ohjaa laitetta kauko-ohjaimella. Voit käyttää myös
keskusyksikön painikkeita, jos ohjaimet ovat samat.
Nämä käyttöohjeet koskevat seuraavaa järjestelmää.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea
jätteenhä­vitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
Järjestelmä: SC-PM200
Keskusyksikkö: SA-PM200
Kaiuttimet: SB-PM200
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta
esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen
yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen
kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia.
VAROITUS!
TÄSSÄ LAITTEESSA ON LASER. MUIDEN KUIN
TÄSSÄ OHJEESSA MAINITTUJEN SÄÄTÖJEN,
OHJAUSTEN TAI TOIMENPITEIDEN TEKEMINEN
SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN HAITALLISELLE
LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ AVAA LAITTEEN
SUOJAKUORTA, ÄLÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE.
VIE LAITE VALTUUTETTUUN HUOLTOLIIKKEESEEN.
Laitteen takana
VAARA!
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON VAHINGOITTUMISEN VAARAA SEURAAVASTI:
- TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE, KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE NESTEILLE. LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA ASETTAA MITÄÄN
NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ, KUTEN MALJAKKOA.
- KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
- ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI
OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUN­TA.
VAROITUS!
- ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI. VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU
MATERIAA­LI EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA
VÄLTETTÄISIIN YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA
SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA.
- ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI
MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
- ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
- HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA
VAHINGOITTAMATTOMAL­LA TAVALLA.
Laitteen sisällä
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytetty­jen
paristojen keräyksestä ja hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai
dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää
sekajätteenä. Vanhat tuotteet ja käytetyt
paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään
oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen
suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on
säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä
2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot
asianmukaisesti, autat säästämään
arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle
mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita
vääränlainen jätteenkäsit­tely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä
ja kierrätyksestä saat paikal­lisviranomaisilta,
paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän
laitteen myyjältä.
Kansallisessa lainsäädännössä on voitu
määrätä ran­gaistus epäasianmukaisesta
jätteenhävityksestä.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle
helppopääsyiseen paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti
käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta
irrotta­malla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
Tämä laite saattaa vastaanottaa kännyköistä johtuvaa
radiotaajuista häiriötä käytön aikana. Siirrä siinä
tapauksessa kännykkä kauemmas tästä laitteesta.
2
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi leudossa
ilmastossa.
MUKANA TOIMITETUT
TARVIKKEET
TÄRKEITÄ
TURVALLISUUSOHJEITA
Varmista ennen laitteen käyttöä, että sait laitteesi mukana
seuraavat tarvikkeet.
LAITTEEN SIJOITTAMINEN
Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite
auringonpaisteelta, korkealta lämpötilalta, kosteudelta
ja tärinältä. Ne saattavat rikkoa laitteen suojakuoren tai
laiteosia, jolloin laitteen käyttö­ikä lyhenee.
1 verkkojohto
1 FM-sisäantenni
1 AM-kehäantenni
1 kauko-ohjain
KAUKO-OHJAIN
Sijoita laite vähintään 15 cm päähän seinäpinnoista. Näin
vältät äänen säröytymisen ja akustiikan haittatekijät.
Älä sijoita mitään raskasta laitteen päälle.
JÄNNITE/KAPASITEETTI
Älä kytke laitetta suurjännitelähteeseen, sillä ylikuormittu­
essaan laite saattaa aiheuttaa tulipalon.
Älä käytä laitetta tasasähköllä (DC). Tarkasta sähkötyyppi
erityisesti silloin, jos olet laivalla tai muualla, missä
tasasähkön käyttö on yleistä.
VERKKOJOHTO
Kytke verkkojohto kunnolla. Tarkista, että se on ehjä.
Huo­nosti kytketty tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun. Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita mitään
raskasta sen päälle.
Kun irrotat johdon pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä
johdosta. Jos vedät johdosta, voit saada sähköiskun.
Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät, koska
voit saada sähkö­iskun.
Myydään erikseen
Käytä vain alkali- tai mangaaniparistoja.
Laita paristot paristotilaan kauko-ohjaimessa olevien
napaisuusmerkkien (+ ja -) suuntaisesti.
VIERASESINEET
Huolehdi siitä, ettei mitään metalliesineitä pääse
laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen
toimintahäi­riö.
Älä päästä nestettä valumaan laitteen sisään. Siitä
voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö.
Jos laitteeseen kuitenkin pääsee nestettä, irrota heti
verkkojohto pistorasias­ta ja ota yhteys laitemyyjään.
Älä suihkuta hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt
sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä
palamaan laitteen sisällä.
Osoita kauko-ohjaimella laitteen kauko-ohjaussignaalien
vastaanotinta (s. 5) suoraan laitteen edestä ja
korkeintaan 7 m etäisyydeltä. Kauko-ohjaimen ja laitteen
välissä ei saa olla esteitä.
VAARA!
- Älä pura paristoja tai aiheuta niillä oikosulkua.
- Älä yritä ladata alkali- tai mangaaniparistoja.
- Älä käytä paristoa, jonka kuori on vähänkin irti.
- Älä altista paristoja kuumuudelle tai tulelle.
- Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen
pitkäksi aikaa, jos auton ovet ja ikkunat ovat kiinni.
- Jos paristoja käsitellään väärin, niistä voi vuotaa elektrolyyttiä. Se voi aiheuttaa tulipalon.
- Poista paristot, jos kauko-ohjainta ei aiota käyttää
pitkään aikaan. Säilytä paristot viileässä, valottomassa
paikassa.
HUOLTO
Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni on katkonaista,
etulevyyn ei tule toimintatilan tietoja, laite savuaa
tai tapahtuu jotain mistä ei ole mainintaa tässä
käyttöoppaassa, irrota verkkojohto pisto­rasiasta ja ota
yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun huoltoon. Muun kuin
valtuutetun huoltajan suorittama korjaus, laitteen purku tai
uudelleen kokoaminen saattaa johtaa sähköiskuvaa­raan
tai laitevaurioon.
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto
pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään
aikaan.
VAARA!
Vääränlainen tai väärin asennettu paristo voi aiheuttaa
räjähdysvaaran. Korvaa tyhjentynyt paristo vain samalla
tai vastaavantyyppisellä, valmistajan suosittelemalla
paristolla. Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
3
KAIUTTIMIEN SIJOITTAMINEN
KYTKENNÄT
Virran säästäminen
Laitteen virrankulutus on valmiustilassa n. 0,2 W. Jos et
aio käyttää laitetta, irrota virtajohto pistorasiasta.
Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, jotkin asetukset
pyyhkiytyvät laitteen muistista. Tee asetukset uudelleen.
Vasen ja oikea kaiutin ovat samanlaiset.
Kaiutinverkkoja ei voi irrottaa.
Käytä vain mukana toimitettuja kaiuttimia.
Äänentoisto on paras mahdollinen, kun käytät tämän
laitteen kanssa sen omia kaiuttimia.
Jos käytät muita kaiuttimia, laite voi vahingoittua, ja
äänenlaatu heikentyä.
Pistorasiaan
Musta
Punainen
Huom:
- Pidä kaiuttimet yli 10 mm päässä keskusyksiköstä. Näin
ilma pääsee kiertämään riittävästi.
- Laita kaiuttimet tasaiselle, tukevalle pinnalle.
- Nämä kaiuttimet eivät ole magneettisuojatut. Älä laita
niitä television, tietokoneen tai muiden magnetismille
herkkien laitteiden lähelle.
- Jos toistat ääntä laitteen kaiuttimista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, laite voi vahingoittua ja sen
käyttöikä lyhentyä.
- Vältä vauriot vaimentamalla äänenvoimakkuus silloin,
kun laite toistaa säröytynyttä ääntä tai kun haluat säätää äänen laatua.
1 Kytke kaiuttimet.
VAARA!
- Käytä kaiuttimia vain suositellun järjestelmän kanssa.
Muuten vahvistin ja kaiuttimet voivat vahingoittua tai
aiheuttaa tulipalon. Jos laitteet vaurioituvat tai niiden
suorituskyky muuttuu äkillisesti, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Noudata tässä ohjeessa kuvattuja kaiuttimien kytkentäohjeita.
Älä kytke kaiutinkaapeleiden napaisuutta ristiin
(oikosulkuun) tai käänteisesti. Muuten kaiuttimet voivat
vahingoittua.
2 Kytke FM-sisäantenni.
Sijoita antenni paikkaan, joka antaa parhaan
kuuluvuuden.
3 Kytke AM-kehäantenni.
4 Kytke virtajohto.
Käytä mukana toimitettua virtajohtoa vain tämän laitteen
kanssa. Älä käytä muiden laitteiden virtajohtoja.
4
LAITTEEN RAKENNE
Ylhäältä
9 Aseta uniajastin (8)
Aseta kellonaika ja ajastin (8)
10 [PROGRAM] Soitto-ohjelma (6, 8)
11 Säädä äänenvoimakkuutta
12 [MUTE]
Äänen mykistäminen: Paina [MUTE]. Palauta ääni
kuuluviin painamalla uudelleen.
Mykistys peruuntuu myös silloin, kun äänenvoimakkuutta
säädetään tai laite kytketään pois toimintatilasta.
1 Valmiustila - toimintatila [O] [O/I] (8, 11)
Kytke laite toimintatilaan/valmiustilaan. Valmiustilassa
laite kuluttaa vähän sähköä.
2 Numeropainikkeet [1 - 9, 0, ≧10]
Kaksinumeroisen luvun valinta,
esim. 16: paina [≧10] > [1] > [6]
13 [PLAY MENU] Toistotapa (6)
3 [DEL] Poista ohjelmoitu raita (s. 6)
14 [RADIO MENU] Radiolähetyksen ääni (7)
4 Ohjelmalähteen valinta
[USB] Ohjelmalähteeksi USB (7)
[CD] Ohjelmalähteeksi levy (6)
[RADIO, EXT-IN] Ohjelmalähteeksi radio, USB tai MUSIC
PORT (7, 9)
15 [qp] Ohita albumi, Säädä kellon asetusta
[tu] Valitse asetuskohta valikosta
[OK] Vahvista valinta
16 [AUTO OFF]
Toiminto kytkee laitteesta virran pois (paitsi jos
toimintatilana on radio), jos sitä ei ole käytetty 30
minuuttiin. Peruuta toiminto painamalla painiketta
uudelleen.
5 Perusohjaus
[>/II] Toiston käynnistys/tauko
[n] Toiston lopettaminen
[I<<] [>>I] Raidan ohitus, radioaseman valinta
muistipaikalta
[<<] [>>] Haku, radioaseman virittäminen kuuluviin
[I<</<<] [>>/>>I] Raidan ohitus ja haku, radioaseman
valinta muistipaikalta
17 MUSIC PORT –liitin (9)
18 Kuulokeliitin (9)
19 Etulevyn näyttö
6 Valitse äänen tehosteet (9)
20 USB-liitin
7 Radioasemien automaattiviritys muistiin (7)
21 Avaa/sulje levykelkka
8 [DISPLAY-DIMMER] Tarkastele näyttötietueita.
Etulevyn näytön himmentäminen: Pidä tämä painike
painettuna. Palauta tavanomainen kirkkaus pitämällä
painike painettuna uudelleen.
22 Levykelkka
23 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
5
LEVYT
1ALBUM RND - Albumin satunnaistoisto [MP3]
Toistaa valitsemasi albumin raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
Valitse albumi painamalla [qp].
LEVYJEN TOISTO
1 Avaa levykelkka painamalla keskusyksikön
painiketta [p, OPEN/CLOSE].
Laita levy kelkkaan etikettipuoli ylöspäin.
Sulje levykelkka painamalla uudelleen [p, OPEN/
CLOSE].
Huom:
- Satunnaistoiston aikana et voi ohittaa raitoja taaksepäin
(palata edellisiin raitoihin) tai valita raitaa numeropainikkeilla.
- Tätä toimintoa ei voi käyttää soitto-ohjelman toiston
aikana.
- Kun avaat levytilan liukuoven, asetukseksi palautuu
oletusasetus ”OFF PLAYMODE”.
2 Paina [CD], ja käynnistä sitten toisto painamalla [>/
II].
Toiston lopettaminen
Paina [n] toiston aikana.
DISPLAY – NÄYTÖN TIETUEET
Toiston keskeyttäminen:
Paina [>/II] toiston aikana.
Jatka toistoa painamalla uudelleen.
Voit tarkastella näyttötietueita etulevyn näytöstä.
Ohita albumi: [MP3]
Paina [qp].
Huom:
- Näytössä näkyy enintään n. 16 merkkiä.
- Tukee ID3-tunnisteiden versiot 1.0, 1.1 ja 2.3.
- Jos datatyyppi ei ole laitteen tukema, teksti voi näkyä eri
tavalla.
Paina [DISPLAY].
Ohita raita:
Paina [I<<] tai [>>I]. Keskusyksikkö: [I<</<<] tai
[>>/>>I].
PROGRAM – SOITTO-OHJELMA
Haku raidan sisällä: [CD]
Pidä painettuna [<<] tai [>>]. Keskusyksiköstä:
[I<</<<] tai [>>/>>I].
Soitto-ohjelmassa voi olla enintään 24 raitaa.
[CD]
1 Paina [PROGRAM] perustilan (stop) aikana.
Näkyviin tulee ”PGM”.
REPEAT - UUSINTATOISTO
Voit uusintatoistaa soitto-ohjelman tai valitsemasi
toistotavan.
2 Valitse haluamasi raita numeropainikkeilla.
Ohjelmoi lisää raitoja toistamalla tätä vaihetta.
1 Valitse ”REPEAT” painikkeella [PLAY MENU].
3 Käynnistä toisto painamalla [>/II].
2 Valitse ”ON REPEAT” painikkeilla [tu], ja paina
sitten [OK].
tulee näkyviin. Peruuta toiminto
valitsemalla ”OFF REPEAT”.
[MP3]
1 Paina [PROGRAM] perustilan (stop) aikana.
2 Valitse haluamasi albumi painikkeilla [qp].
PLAYMODE – TOISTOTAPA
1 Valitse ”PLAYMODE” painikkeella [PLAY MENU].
3 Paina [>>I] ja valitse haluamasi raita
numeropainikkeilla.
2 Paina [tu]. Valitse sitten haluamasi toistotapa
painamalla [OK].
4 Paina [OK].
Ohjelmoi lisää raitoja toistamalla vaiheita 2 – 4.
OFF PLAYMODE - Ei toistotapaa
Kaikkien raitojen toisto.
5 Käynnistä toisto painamalla [>/II].
Soitto-ohjelman toiston kytkeminen pois käytöstä:
Paina [PROGRAM], kun soitin on perustilassa (stop).
1TR - Yksi raita
Toistaa yhden valitsemasi raidan levyltä.
Valitse raita numeropainikkeilla.
Soitto-ohjelman toistaminen uudelleen:
Paina [PROGRAM]. Paina sitten [>/II].
1ALBUM - Yksi albumi [MP3]
Toistaa yhden valitsemasi albumin levyltä.
Valitse albumi painamalla [qp].
Soitto-ohjelman sisällön tarkastelu:
- Perustilan (stop) aikana: Paina [I<<] tai [>>I] silloin,
kun ”PGM” näkyy.
- Ohjelmoinnin aikana: Paina kahdesti [PROGRAM]
sen jälkeen, kun ”PGM” on tullut näkyviin. Paina
sitten [I<<] tai [>>I].
RND - Satunnaistoisto
Toistaa levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
6
Poista lopetuskohta muistista painamalla kahdesti [n].
Poista viimeinen raita:
Paina [DEL] perustilassa (stop).
Muu toiston ohjaus tapahtuu samalla tavalla kuin
kohdassa ”LEVYT” (6).
Kaikkien raitojen poistaminen ohjelmasta:
Paina [n], kun soitin on perustilassa (stop). Näkyviin
tulee ”CLR ALL”.
Paina viiden sekunnin kuluessa uudelleen [n].
Yhteensopivat laitteet
- USB-massamuistilaitteet, jotka tukevat vain ns. bulksiirtoa (bulk only transfer).
- USB-massamuistilaitteet, jotka tukevat täyttä USB 2.0
–nopeutta (full speed).
Huom:
Soitto-ohjelma häviää laitteen muistista, kun avaat
levykelkan.
Tuetut tiedostoformaatit
- Kansiot käsitellään albumeina.
- Tiedostot käsitellään raitoina.
- Raidan tiedostopäätteen on oltava ”.mp3” tai ”.MP3”.
- CBI (Control/Bulk/Interrupt) ei ole tuettu toiminto.
- NTFS-tiedostojärjestelmää käyttävä laite ei ole tuettu
(tämä laite tunnistaa vain FAT12/16/32-tiedostojärjestelmän).
- Sektorikoko voi aiheuttaa sen, että jotkin tiedostot eivät
toimi tässä laitteessa.
Lisätietoja CD-levyistä
- Tämä laite voi näyttää enintään 99 raitaa.
- Tämä laite toistaa MP3-tiedostoja ja CD-DA -formaatin
audio-CD-R/RW -levyjä, jotka on viimeistelty.
- Tallennustapa voi aiheuttaa sen, että laite ei pysty toistamaan CD-R/RW –levyä.
Lisätietoja MP3-tiedostoista
- Laite käsittelee tiedostot raitoina ja kansiot albumeina.
- Tämä laite voi näyttää enintään 999 raitaa, 255 albumia
(mukaan lukien root-hakemisto) ja 20 sessiota.
- Levyformaatti: ISO9660 level 1 tai level 2 (ei extended
format).
- Jos haluat toistaa raidat tietyssä järjestyksessä, numeroi
kansio- ja tiedostonimet 3-lukuisilla numeroilla haluamassasi toistojärjestyksessä.
Huom:
- Albumien enimmäismäärä: 255 albumia (mukaan lukien
root-hakemisto)
- Raitojen enimmäismäärä: 2500 raitaa
- Raitojen enimmäismäärä yhdessä albumissa: 999 raitaa
RADIO
MP3-toiston rajoitukset
- Jos levyllä on MP3-tiedostojen lisäksi normaalia audiodataa (CD-DA), laite toistaa vain ensimmäisellä tallennuskerralla tallennetun formaatin datan.
- Tallennustapa tai levyn ominaisuudet voivat estää joidenkin MP3-tiedostojen toiston.
- Tallenteet eivät välttämättä toistu tallentamisjärjestyksessä.
KÄYTTÄJÄN OHJAAMA VIRITYS
1 Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla painiketta
[RADIO, EXT-IN].
2 Valitse haluamasi radioaseman taajuus painikkeilla
[<<] [>>].
Automaattiviritys: Pidä painike [<<] tai [>>] painettuna,
kunnes taajuuslukema alkaa muuttua nopeasti.
MPEG Layer-3 -audiodekoodaustekniikkaan on
Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin lisenssi.
RADIOLÄHETYKSEN ÄÄNEN LAADUN
PARANTAMINEN
USB
[MP3]
Voit kuunnella USB-massamuistilaitteeseen tallennettuja
MP3-musiikkitiedostoja.
Kun valittuna on ”FM”:
Älä käytä USB-jatkokaapelia. Tämä laite ei
tunnista jatkokaapelin välityksellä kytkettyä USBmassamuistilaitetta.
2 Valitse ”MONO” nuolipainikkeilla [tu]. Paina sitten
[OK].
Toiminnon peruuttaminen: Valitse ”STEREO”.
1 Vaimenna äänenvoimakkuus ja kytke USBmassamuistilaite keskusyksikön USB-liittimeen.
- Toiminto ”MONO” peruuntuu myös silloin, kun vaihdat
kuuntelemaasi taajuutta.
- Normaalikuuntelussa kytke toiminto ”MONO” pois käytöstä.
1 Valitse ”FM MODE” painamalla [RADIO MENU].
2 Paina [USB], ja käynnistä sitten toisto painamalla
[>/II].
Kun valittuna on ”AM”:
Toiston lopetus
Paina [n] toiston aikana.
Näkyviin tulee ”RESUME”.
Jatka toistoa painamalla [>/II].
TAI
1 Valitse ”B.PROOF” painikkeella [RADIO MENU].
2 Valitse ”BP 1” tai ”BP 2” nuolipainikkeilla [tu].
Paina sitten [OK].
7
KELLO JA AJASTINTOIMINNOT
ASEMIEN TALLENNUS MUISTIPAIKOILLE
KELLON ASETTAMINEN AIKAAN
Voit tallentaa muistipaikoille 30 FM-asemaa ja 15 AMasemaa.
Laitteessa on 24 tunnin kello.
Valmistelu:
Valitse ”FM” tai ”AM” painikkeella [RADIO, EXT-IN].
1 Valitse ”CLOCK” painamalla [CLOCK/TIMER].
Automaattitallennus
2 Aseta kello aikaan 10 sekunnin kuluessa. Tee se
painikkeilla [qp].
1 Valitse “CURRENT” (nykyinen taajuus) tai
“LOWEST” (pienin taajuus) [OK] -painikkeella.
3 Paina [OK].
2 Aloita asemien tallentaminen painamalla [AUTO
PRESET]-painiketta.
Peruuta tallennus painamalla [n].
Kellonajan tarkastaminen: Paina [CLOCK/TIMER].
Kellonaika näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan.
Huom:
Kello pysyy ajassa täsmällisesti, kun asetat sen aikaan
säännöllisesti.
Käyttäjän ohjaama tallennus
1 Viritä asema kuuluviin painikkeilla [<<] ja [>>].
UNIAJASTIN
2 Paina [PROGRAM].
Voit ajastaa laitteen sammumaan tietyn ajan kuluttua.
3 Valitse muistipaikkanumero numeropainikkeilla.
Tallenna lisää asemia suorittamalla vaiheet 1 – 3
uudelleen. Jos muistipaikalla on jo jokin asema, uusi
asema tallentuu sen tilalle.
Valitse jäljelle jäävä toiminta-aika (minuuteissa)
painelemalla [SLEEP].
Asetuksen peruuttaminen: Valitse ”OFF”.
Valinta vaihtuu jokaisella painalluksella:
Muistipaikka-aseman kuuntelu
30 MIN > 60 MIN > 90 MIN > 120 MIN > OFF
Valitse muistipaikka numeropainikkeilla, painikkeilla
[I<<] [>>I] tai keskusyksikön painikkeilla [I<</<<]
[>>/>>I].
Jäljellä olevan toiminta-ajan tarkastaminen: Paina
[SLEEP].
AM-TAAJUUSTARKKUUS (vain
keskusyksikön painikkeilla)
Huom:
- Voit yhdistää uniajastimen toiston ajastimeen.
- Laite noudat­taa ensisijaisesti uniajastimen asetusta. Älä
ohjelmoi aikoja päällek­käin.
Viritin pystyy hakemaan AM-taajuuksia 10 kHz:n
tarkkuudella.
TOISTON AJASTIN
1 Valitse “FM” tai “AM” painamalla [RADIO, EXT IN].
2 Pidä painettuna [RADIO, EXT IN].
Voit ajastaa laitteiston kytkeytymään toimintatilaan
tiettyyn aikaan, esim. aamulla.
Muutaman sekunnin kuluttua näyttöön tulee nykyinen
mini­mitaajuus. Kun minimitaajuus vaihtuu, päästä irti
painikkeesta.
- Kun haluat palauttaa alkuperäisen tarkkuuden, toista
edelli­set vaiheet.
- Kun muutat tätä asetusta, aiemmin tallennetut
muistipaik­ka-asemat häviävät muistista.
Kytke laite toimintatilaan ja aseta laitteen kello
aikaan.
Valmistele haluamasi toiston kohde (levy, radio, USBlaite tai MUSIC PORT -laite) ja säädä äänenvoimakkuus
sopivaksi.
1 Valitse haluamasi toiston ajastin ”¿PLAY 1”,
”¿PLAY 2” tai ”¿PLAY 3” painikkeella [CLOCK/
TIMER].
RDS-TOIMINTO
Tämä laite näyttää radiodatan mukana lähetetyn
tekstidatan (RDS) niillä alueilla, joilla RDS-dataa on
saatavilla.
2 Aseta aloitusaika 10 sekunnin kuluessa. Tee se
painikkeilla [qp].
3 Paina [OK].
Paina [DISPLAY].
Tieto vaihtuu joka painalluksella: PS > PTY > FREQ
PS: Aseman nimi, PTY: Ohjelmatyyppi, FREQ: Taajuus
Huom: RDS-dataa ei voi vastaanottaa, jos lähetyksen
kuuluvuus on heikko.
4 Aseta toiston päättymisaika suorittamalla vaiheet 2
ja 3 uudelleen.
8
PRESET EQ – TAAJUUSKORJAIN
Ajastuksen käynnistäminen:
5 Käynnistä ajastin ”¿PLAY 1”, ”¿PLAY 2” tai
”¿PLAY 3” painamalla [¿, PLAY].
Valitse asetus painikkeella [PRESET EQ].
6 Kytke laite pois toimintatilasta painamalla [O].
Ajastin toimii vain silloin, kun laite on ensin kytketty pois
toimintatilasta.
Heavy: Korostaa rockin bassoja.
Clear: Selkeyttää korkeita ääniä.
Soft: Taustamusiikille
Vocal: Korostaa lauluääntä
Flat: Normaali toisto
Asetuksien muuttaminen
Suorita yllä olevat vaiheet 1 – 4 ja 6 uudelleen.
D.BASS – BASSON TEHOSTUS
Ohjelmalähteen tai äänenvoimakkuuden
vaihtaminen
1 Poista ajastinmerkki etulevyn näytöstä painamalla
[¿, PLAY] kahdesti.
2 Muuta ohjelmalähdettä/äänenvoimakkuutta.
3 Suorita yllä olevat vaiheet 5 ja 6 uudelleen.
Voimista halutessasi äänen matalia taajuuksia eli
bassoja.
Kytke tehostus käyttöön ”ON D.BASS” tai pois
käytöstä
Tarkasta asetukset
Valitse tarkasteltava ajastin ”¿PLAY 1”, ”¿PLAY 2” tai
”¿PLAY 3” painamalla [CLOCK/TIMER].
”OFF D.BASS” painamalla [D.BASS]-painiketta.
ULKOISET ERILLISLAITTEET
Peruuta ajastus
Poista ajastinmerkki etulevyn näytöstä painamalla [¿,
PLAY] kahdesti.
Laitteet ja kaapelit myydään erikseen.
MUSIC PORT –LIITIN
Huom:
- Ajastin käynnistyy asettamallasi hetkellä ja nostaa
äänenvoi­makkuuden vähitellen määrätylle tasolle.
- Kun ajastintoiminto on käytössä, ajastin käynnistyy joka
päivä asettamaasi aikaan.
- Jos sammutat laitteen ja kytket sen takaisin toimintatilaan ajastimen toimiessa, toisto ei pääty asettamallasi
lopetushetkellä.
Voit toistaa kannettavan audiolaitteen ääntä tämän
laitteen kaiuttimista.
Valmistelu:
Sammuta kannettavan laitteen taajuuskorjain ja säädä
kummankin laitteen ää­nisignaali hiljaiseksi ennen kuin
kytket/irrotat laitteet. Jos tulosignaalin taso on liian suuri,
ääni säröytyy.
ÄÄNEN TEHOSTEET
1 Kytke kannettava audiolaite tähän laitteeseen.
Liitintyyppi: 3,5 mm stereo (myydään erikseen)
SOUND - ÄÄNEN LAATU
1 Valitse toiminto painamalla [SOUND].
2 Valitse ”MUSIC PORT” painikkeella [RADIO, EXTIN].
2 Valitse haluamasi asetus 3 sekunnin kuluessa
painamalla [tu].
3 Käynnistä ohjelman toisto kannettavasta laitteesta.
Audiotulon tason muuttaminen: Ks. ”ÄÄNEN LAATU”.
Jos asetus ”HIGH” säröyttää äänen, valitse ”NORMAL”.
BASS – Matalat taajuudet
Säätöalue -4 - +4
KUULOKKEIDEN KYTKEMINEN
TREBLE – Korkeat taajuudet
Säätöalue -4 - +4
Kytke kuulokkeet kuulokeliittimeen. Liitintyyppi: 3,5 mm
stereo (myydään erikseen)
- Vältä pitkäkestoista kuuntelua, se voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista ja korvanapeista voi
aiheuttaa kuulon menetystä.
- Pitkäkestoinen kuuntelu täydellä äänenvoimakkuudella
voi vahingoittaa kuuntelijan korvia. Käytä vain mukana
toimitettuja tai suositeltuja kuulokkeita tai korvanappeja.
SURROUND – Tilaääni
Käyttöön: valitse ”ON SURROUND”.
Pois käytöstä: valitse ”OFF SURROUND”.
INPUT LEVEL – Erillislaitteen taso (MUSIC PORT
-lähde)
Tavallinen: valitse ”NORMAL”
Korkea: valitse ”HIGH”
Vain keskusyksiköstä:
1 Valitse ”BASS” tai ”TREBLE” painamalla [BASS/
TREBLE]-painiketta.
2 Säädä äänen tasoa painikkeilla [I<</<<] ja [>>/>>I].
9
KAUKO-OHJAUSKOODI
Jos tämän laitteen kauko-ohjain ohjaa muita Panasoniclaitteita, vaihda tämän järjestelmän kauko-ohjauskoodia.
Valmistelu:
Valitse ”MUSIC PORT” painikkeella [RADIO, EXT-IN].
Koodin ”REMOTE 2” valitseminen:
1 Pidä painettuna keskusyksikön painike [RADIO,
EXT-IN] ja kauko-ohjaimen numeropainike [2], kunnes
näkyviin tulee ”REMOTE 2”.
2 Pidä painettuna painikkeet [OK] ja [2] vähintään 4
sekunnin ajan.
Koodin ”REMOTE 1” valitseminen:
1 Pidä painettuna keskusyksikön painike [RADIO,
EXT-IN] ja kauko-ohjaimen numeropainike [1], kunnes
näkyviin tulee ”REMOTE 1”.
2 Pidä painettuna painikkeet [OK] ja [1] vähintään 4
sekunnin ajan.
VIANMÄÄRITYS
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon, tarkasta seuraavat
kohdat. Jos et pysty korjaamaan toimintahäiriötä näiden
ohjeiden avulla tai jos toimintahäiriöstä ei ole mainintaa
tässä luettelossa, ota yhteys huoltoon tai laitemyyjään.
YLEISTÄ
Kauko-ohjain ei toimi.
- Tarkista, että paristot ovat paristotilassa oikein.
Ääni on säröytynyt.
Ei ääntä.
- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Kytke laitteesta virta pois, paikanna ja korjaa vika, kytke
laite toimintaan. Vika voi johtua kaiuttimien liian kovasta
rasituksesta suuren äänenvoimakkuuden seurauksena tai
laitteen käyttämisestä kuumassa ympäristössä.
Laite hurisee toiston aikana.
- Laitteen johtojen lähellä on verkkojohto tai
loisteputkivalaisin. Siirrä muut laitteet ja verkkojohdot
kauemmas tämän laitteen johdoista.
LEVYT
Näyttötietue ei näy oikein.
Toisto ei käynnisty.
- Et ole laittanut levyä oikein: laita se oikein.
- Levy on likainen. Puhdista levy.
- Älä käytä levyä, joka on naarmuinen, taipunut tai ei
vastaa standardeja.
- Laitteeseen on tiivistynyt kosteutta. Anna laitteen kuivua
1 – 2 tuntia.
RADIO
Kuuluu takovaa ääntä.
- Kytke televisio pois toimintatilasta tai vie se kauemmas
tästä laitteesta.
- Valitse AM-tilassa ”BP 1” tai ”BP 2”.
AM-lähetyksen aikana kuuluu matalaa huminaa.
- Siirrä radioantenni kauemmas muista johdoista ja
kaapeleista.
USB
Laite ei lue USB-massamuistilaitetta tai sen sisältöä.
- USB-laitteen tyyppi tai sen sisällön formaatti ei ole
yhteensopiva tähän laitteeseen.
- Jos USB-laitteen tallennuskapasiteetti on yli
32 gigatavua, laite ei välttämättä toimi kaikissa
käyttötilanteissa.
USB-massamuistilaite toimii hitaasti.
- Suuren tiedostokoon tai suurikapasiteettisen USBmuistilaitteen lukeminen kestää tavallista kauemmin.
Näytössä näkyvä toistoon kulunut aika ei vastaa
todellisuutta.
- Siirrä data toiseen USB-laitteeseen. Vaihtoehtoisesti ota
datasta varmuuskopiot ja formatoi USB-massamuistilaite.
NÄYTTÖTIETUEET
”NO PLAY”
- Tarkista tallenne. Voit toistaa vain tuettuja formaatteja.
- Jos albumeja/kansioita on enemmän kuin 255 kpl
(audiota tai muuta dataa), joitakin näiden albumien
MP3-tiedostoja ei voi lukea ja toistaa. Siirrä nämä
musiikkialbumit toiselle USB-massamuistilaitteelle.
Vaihtoehtoisesti voit formatoida USB-muistilaitteen ja
tallentaa tiedostot siihen uudelleen niin, että tallennat
ensin musiikkialbumit ja sitten vasta muuta dataa
sisältävät kansiot.
”F76 tai F61”
- Virransyöttöongelma.
”ERROR”
- Väärä toiminto. Lue käyttöohje ja yritä uudelleen.
”NOT MP3/ERROR”
- Tätä MP3-formaattia ei tueta. Laite ohittaa raidan ja
toistaa seuraavan raidan.
”VBR-”
- Laite ei pysty näyttämään jäljellä olevaa toistoaikaa,
jos kyseessä on vaihtelevalla bittinopeudella (VBR)
tallennettu raita.
”NODEVICE”
- USB-laite ei ole kytkettynä. Tarkista kytkentä.
”NO DISC”
- Laitteessa ei ole toistokelpoista levyä (6).
”--:--”
- Kytkit virtajohdon pistorasiaan ensimmäistä kertaa, tai
10
TEKNISET TIEDOT
lähiaikoina on ollut sähkökatko. Aseta kello aikaan.
”ADJUST CLOCK”
- Kelloa ei ole asetettu aikaan. Tee se ohjeiden mukaan.
”ADJUST TIMER”
- Toiston ajastinta ei ole asetettu. Tee se ohjeiden
mukaan.
”PGM FULL”
- Ohjelmoitavien raitojen enimmäismäärä on 24. Et voi
ohjelmoida enempää raitoja.
PERUSASETUSTEN PALAUTUS
Palauta perusasetukset seuraavissa tilanteissa:
- Painikkeet eivät toimi.
- Haluat tyhjentää ja nollata laitteen muistin kokonaan.
Palauta perusasetukset näin:
1 Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota 3 minuuttia.
2 Pidä painettuna keskusyksikön painike [O] ja kytke
samalla virtajohto takaisin.
Näkyviin tulee ”-----------”.
3 Päästä irti painikkeesta [O].
Kaikkiin asetuskohtiin palautuu perusasetus. Kaikki
muistiasetukset on tehtävä uudelleen.
HUOLTO
Puhdista laite pyyhkimällä se pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä koskaan käytä puhdistuksessa alkoholia, tinneriä tai
bensiiniä.
- Jos käytät kemiallisesti käsiteltyä liinaa, lue sen käyttöohjeet huolella ennen puhdistamista.
VAHVISTINOSA
RMS-lähtöteho (stereo)
Etukanavat (molemmat kanavat)
10 W / kanava (6 ohm), 1 kHz, 10 % THD
RMS-kokonaisteho (stereo)
20 W
FM/AM-RADIO, LIITTIMET
Muistipaikat
FM 30 asemaa
AM 15 asemaa
Taajuusmodulaatio (FM)
Taajuusalue 87,50 MHz - 108,00 MHz (tarkkuus 50 kHz)
Antenniliittimet 75 ohm (balansoimaton)
Amplitudimodulaatio (AM)
Taajuusalue 522 kHz - 1 629 kHz (tarkkuus 9 kHz)
520 kHz - 1630 kHz (tarkkuus 10 kHz)
Kuulokeliitin MUSIC PORT -liitin (kansilevyssä)
Stereo, 3,5 mm jakki
Stereo, 3,5 mm jakki
LEVYOSA
Levyt, joita soitin toistaa (8 cm tai 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3* formatoitu levyke)
* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Lukupää
Aallonpituus 790 nm (CD)
Laserteho LUOKKA 1 (CD)
Audiolähtö (levy)
Kanavien lukumäärä 2 (FL, FR)
(FL = vasen etukanava, FR = oikea etukanava)
USB-OSA
USB-liitin
USB-standardi Mediatiedostojen tuki USB-laitteen tiedostojärjestelmä USB-liitinteho USB 2.0 (Full Speed)
MP3 (*.mp3)
FAT 12/16/32
enint. 500 mA
KAIUTINOSA
Tyyppi 1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä (bassorefleksi)
Kaiuttimet
Kokoäänialue 10 cm kartio
Impedanssi 6 ohm
Lähtevän äänen paine
83 dB/W (1 m)
Taajuusalue
61 Hz - 17 kHz (-16 dB)
95 Hz - 15 kHz (-10 dB)
Mitat (l x k x s) 139 mm x 224 mm x 138 mm
Paino 1,3 kg
MUUTA
Virtalähde AC 220 - 240 V, 50 Hz
Virrankulutus 12 W
Mitat (l x k x s) 153 mm x 224 mm x 232 mm
Paino 1,7 kg
Käyttöympäristön lämpötila 0 °C - +40 °C
Käyttöympäristön ilmankosteus 35 % - 80 % RH
(ei kondensoitumista)
Virrankulutus valmiustilassa n. 0,2 W
Huom:
1) Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoil­
moitusta. Laitteen paino ja mitat ovat likiarvoja.
2) Harmoninen kokonaissärö on mitattu
digitaalispektrianalysaat­torilla.
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement