Panasonic SCPM251, SCPM250 Operating instructions

Panasonic SCPM251, SCPM250 Operating instructions

RQT9929-2E.book Page 1 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

offset printing

Bruksanvisning

Betjeningsvejledning

Instrucciones de funcionamiento

Návod k obsluze

Instrukcja obsługi

Käyttöohjeet

CD-stereoanläggning

CD-stereoanlæg

Sistema estéreo con reproductor de discos compactos

Stereosystém s CD

Zestaw stereo z CD

CD-stereojärjestelmä

Model No.

SC-PM251

SC-PM250

Tack för valet av denna apparat.

Läs igenom bruksanvisningen noga för bästa resultat och för säkerhets skull.

Spara denna bruksanvisning.

Tak fordi du har valgt dette produkt.

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, således at optimal ydelse og sikkerhed opnås.

Gem vejledningen til senere brug.

Muchísimas gracias por haber adquirido este aparato.

Lea con atención estas instrucciones para obtener las máximas prestaciones y seguridad.

Guarde este manual para su consulta en el futuro.

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku.

Pro dosažení optimálního výkonu a z bezpečnostních důvodu si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Uschovejte si prosím tento návod k obsluze.

Dziękujemy za zakupienie tego produktu.

Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją obsługi, aby jak najlepiej wykorzystać to urządzenie i zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi.

Kiitos, että hankit tämän tuotteen.

Lue nämä ohjeet huolellisesti parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi.

Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten.

EC

RQT9929-2E

offset printing

RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Ditt system och bilderna kan se olika ut.

Dessa användarinstruktioner är tillämpbara på följande system.

System

Huvudenhet

Högtalare

SC-PM251

SA-PM251

SB-PM02

SC-PM250

SA-PM250

SB-PM02

Säkerhetsföreskrifter

VARNING!

Enhet

• För att reducera risken för brand, elektrisk stöt eller produktskada:

– Utsätt inte den här apparaten för regn, fukt, droppar eller skvätt.

– Placera inga föremål fyllda med vätska, som t.ex. vaser, på denna enhet.

– Använd rekommenderade tillbehör.

– Avlägsna inte höljen.

– Försök inte reparera denna enhet på egen hand. Låt utbildad servicepersonal utföra service och reparationer.

– Låt inte föremål av metall falla in i enheten.

AC-strömsladd

• Strömkontakten är urkopplingsenheten. Installera denna enhet så att strömkontakten kan kopplas ur från uttaget direkt.

KLASS 1 LASER APPARAT

Symbolerna på denna produkt (inklusive tillbehören) representerar följande:

Växelström

Klass II-utrustning (Produktens konstruktion är dubbelisolerad.)

Standby

Medföljande tillbehör

Var god kontrollera och pricka av de medföljande tillbehören.

1 AC-strömsladd

1 FM-inomhusantenn

1 Fjärrkontroll

(N2QAYB000984)

Innehållsförteckning

2

2

Medföljande tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Koppla anslutningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Högtalarnas placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Beskrivning av kontrollerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Förbereda fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Förbereda median . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Mediauppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Klocka och timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ljudeffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Övrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Felsökningsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Om Bluetooth ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

FÖRSIKTIGHET!

Enhet

• För att reducera risken för brand, elektrisk stöt eller produktskada:

– För att apparaten ska få god ventilation, installera eller placera den inte i en bokhylla, ett inbyggt skåp eller i andra begränsade utrymmen.

– Se till att enhetens ventilationsöppningar inte är förtäppta av tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande föremål.

– Ställ inga föremål med öppen låga, så som ett tänt stearinljus, ovanpå enheten.

• Denna enhet är avsedd för användning på platser med tempererat klimat.

• Det kan inträffa att den här enheten under användningen tar emot radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner. Öka avståndet mellan enheten och mobiltelefonen om störningarna är uppenbara.

• I denna produkt används laser. Om apparaten och dess funktioner används eller justeras på annat sätt än vad som specificeras i denna bruksanvisning kan den avge farlig strålning.

Batteri

• Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med sort som rekommenderas av tillverkaren.

• När du gör dig av med batterierna, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering.

• Värm inte upp och utsätt inte batteriet för öppen eld.

• Lämna inte batteriet(/erna) i en bil som utsätts för direkt solljus under en längre period med dörrar och fönster stängda.

• Bryt inte upp och kortslut inte batteriet.

• Återuppladda inte alkaliskt batteri eller brunstens-batteri.

• Använd inte batteriet om höljet skalats av.

• Ta ur batteriet om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tidsperiod. Förvara på en sval, mörk plats.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Förbereda median

Skiva

1

Tryck på [CD x

] (huvudenhet: [ x

OPEN/CLOSE]) för att öppna skivfacket.

Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.

Tryck på igen för att stänga skivluckan.

2

Tryck på [USB/CD] för att välja ”CD”.

USB

1

Sänk volymen och anslut USB-enheten till

USB-porten.

Håll i huvudenheten när USB-enheten ansluts eller kopplas från.

USB-enhet

(medföljer ej)

2

Tryck på [USB/CD] för att välja ”USB”.

Observera:

Använd inte en USB-förlängningskabel. Systemet kan inte känna igen en USB-enhet ansluten genom en kabel.

Bluetooth

®

Du kan ansluta och spela upp en ljudenhet trådlöst genom Bluetooth ® .

Förberedelser

• Sätt på Bluetooth

®

-funktionen på enheten och placera enheten nära systemet.

• Läs användarinstruktionerna till enheten för mer information.

Koppla ihop en enhet

Förberedelser

Om detta system är anslutet till en Bluetooth ® -enhet, koppla ur den ( Z ”Koppla ur en enhet”).

1

Tryck på [ ].

Om ”PAIRING” visas, fortsätt med steg 4.

2

Tryck på [PLAY MENU] för att välja ”PAIRING”.

Eller tryck och håll nere [ –PAIRING] på huvudenheten tills ”PAIRING” visas. Fortsätt med steg 4.

3

Tryck på [

R

,

T

] för att välja ”OK? YES” och sedan på [OK].

”PAIRING” visas.

För att avbryta, välj ”OK? NO”.

4

Välj ”SC-PM251” eller ”SC-PM250” från enhetens

Bluetooth ® -meny.

Om du frågas efter huvudnyckel, skriv ”0000”.

Enheten ansluter till detta system automatiskt efter att ihopkopplingen är slutförd.

Den anslutna enhetens namn visas i några sekunder.

Observera:

Du kan koppla ihop upp till 8 enheter med detta system. Om en 9:e enhet kopplas ihop byts den enhet som inte använts under längst tid ut.

Ansluta en enhet

Förberedelser

Om detta system är anslutet till en Bluetooth ® -enhet, koppla ur den ( Z ”Koppla ur en enhet”).

1

Tryck på [ ].

”BLUETOOTH READY” visas.

2

Välj ”SC-PM251” eller ”SC-PM250” från enhetens

Bluetooth ® -meny.

Den anslutna enhetens namn visas i några sekunder.

3

Starta uppspelning på enheten.

Observera:

• En enhet måste vara ihopkopplad för att ansluta.

• Detta system kan endast ansluta till en enhet åt gången.

• När

”BLUETOOTH”

är valt som källa, försöker detta system automatiskt att ansluta till den senast anslutna enheten.

Koppla ur en enhet

1

Tryck på [ ].

2

Tryck på [PLAY MENU] upprepat för att välja

”DISCONNECT?”.

3

Tryck på [

R

, på [OK].

T

] för att välja ”OK? YES” och sedan

”BLUETOOTH READY” visas.

För att avbryta, välj ”OK? NO”.

Använda huvudenheten

Tryck och håll nere [ –PAIRING] tills ”PAIRING” visas.

Observera:

En enhet kopplas ur då du:

• Väljer en annan källa.

• Flyttar enheten utanför den maximala räckvidden.

• Inaktiverar Bluetooth ® -överföringen för enheten.

• Stänger av systemet eller enheten.

5

5

offset printing

RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

10

10

Felsökningsschema

Utför följande kontroller innan du begär service. Om du tvekar över några av kontrollpunkterna, eller om de angivna åtgärderna inte löser problemet, rådgör med din

återförsäljare för närmare anvisningar.

Vanliga problem

Enheten fungerar inte.

• Säkerhetsanordningen har aktiverats. Gör följande:

1. Tryck på [

1

] på huvudenheten för att sätta enheten i standbyläge. Om enheten inte sätts i standbyläge,

– Tryck och håll nere knappen i minst 10 sekunder. Eller,

– Koppla ur AC-strömsladden och anslut den sedan igen.

2. Tryck på [

1

] igen för att sätta på enheten. Om problemet kvarstår, rådfråga din återförsäljare.

Inga funktioner kan utföras med fjärrkontrollen.

• Kontrollera att batteriet är rätt isatt.

Ljudet förvrängs eller inget ljud hörs.

• Justera systemets volym.

• Stäng av systemet, undersök orsaken till felet och rätta till det, och sätt sedan på igen. Det kan bero på

överbelastning av högtalarna på grund av alltför hög volym eller uteffekt, eller att systemet använts på en alltför varm plats.

Ett surrande ljud hörs under uppspelning.

• En AC-strömsladd eller ett fluorescerande ljus finns i närheten av kablarna. Håll andra apparater och sladdar på avstånd från detta systems kablar.

Skiva

Displayen visar inte korrekt.

Uppspelningen startar inte.

• Du har inte satt i skivan riktigt. Sätt i den riktigt.

• Skivan är smutsig. Rengör skivan.

• Byt ut skivan om den är repig, böjd eller av annat format än standardformat.

• Det förekommer kondens. Låt systemet torka i 1 till 2 timmar.

USB

USB-enheten eller innehållet på den kan ej läsas.

• Formatet för USB-enheten eller innehållet på den är inte kompatibelt med systemet.

• USB-enheter med lagringskapaciteter på mer än

32 gigabyte fungerar inte under vissa förhållanden.

USB-enheten fungerar långsamt.

• Stor innehållsstorlek och stor USB-enhet tar längre tid att läsa.

Den förflutna tiden som visas skiljer sig från den faktiska uppspelningstiden.

• Överför datan till en annan USB-enhet eller säkerhetskopiera datan och formatera om USB-enheten.

Radio

Ljudet förvrängs.

• Använd en valfri utomhusantenn. Antennen bör installeras av en utbildad tekniker.

Det hörs ett dunkande ljud.

• Stäng av TV:n eller flytta den bort från systemet.

• Flytta på mobiltelefoner så att de befinner sig borta från enheten om störningar uppstår.

Bluetooth

®

Ihopkoppling kan inte utföras.

• Kontrollera Bluetooth

®

-enhetens skick.

• Enheten är utanför kommunikationsräckvidden som är

10 m. Flytta enheten närmare systemet.

Enheten kan inte anslutas.

• Ihopkopplingen för enheten lyckades inte. Utför ihopkopplingen igen.

• Ihopkopplingen för enheten har ersatts. Utför ihopkopplingen igen.

• Detta system kan vara anslutet till en annan enhet. Koppla ur den andra enheten och försök koppla ihop enheten igen.

Enheten är ansluten men ljud kan inte höras genom systemet.

• För en del inbyggda Bluetooth ® -enheter måste du ställa in ljudutgången till ”SC-PM251” eller ”SC-PM250” manuellt. Läs användarinstruktionerna till enheten för mer information.

Ljud från enheten avbryts.

• Enheten är utanför kommunikationsräckvidden som är

10 m. Flytta enheten närmare systemet.

• Avlägsna eventuellt hinder mellan systemet och enheten.

• Andra enheter som använder sig av

2,4 GHz-frekvensbandet (trådlös router, mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, etc.) stör. Flytta enheten närmare systemet och längre bort från de andra enheterna.

• Välj ”MODE 1” för stabil kommunikation.

Uppspelningsbilden och ljudet är inte synkroniserade.

• Starta om enhetens uppspelningsapp.

Huvudenhetens displayvisning

” --:--”

• Antingen har du satt i AC-strömsladden för första gången, eller så har det varit strömavbrott nyligen. Ställ in klockan.

” ADJUST CLOCK”

• Klockan är inte inställd. Justera klockan.

ADJUST TIMER”

• Uppspelningstimern är inte inställd. Justera uppspelningstimern.

AUTO OFF”

• Systemet har inte använts på 20 minuter och kommer att stängas av inom en minut. För att avbryta, tryck på någon knapp.

” ERROR”

• Ett felaktigt förfarande utfördes. Läs bruksanvisningen och försök igen.

” F61”

” F77”

• Koppla ur AC-strömsladden och rådfråga din återförsäljare.

F70”

• Undersök Bluetooth ® -enheten.

• Koppla ur Bluetooth

®

-enheten. Stäng av systemet och sätt sedan på det igen.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 11 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

F76”

• Det är något problem med strömförsörjningen.

• Koppla ur AC-strömsladden och rådfråga din återförsäljare.

NODEVICE”

• USB-enheten är inte ansluten. Kontrollera anslutningen.

” NO DISC”

• Du har inte satt i en skiva.

” NO PLAY”

• Kontrollera innehållet. Du kan endast spela upp format som det finns stöd för.

• Det kan vara något problem med systemet. Stäng av systemet och sätt sedan på det igen.

PLAYERROR”

• Du spelade upp en MP3-fil som saknar stöd. Systemet kommer att hoppa över det spåret och spela upp nästa.

REMOTE 1”

REMOTE 2”

• Fjärrkontrollen och den här enheten använder olika koder.

Byt koden på fjärrkontrollen.

– När ”REMOTE 1” visas, tryck och håll nere [OK] och [ ] i minst 4 sekunder.

– När ”REMOTE 2” visas, tryck och håll nere [OK] och

[USB/CD] i minst 4 sekunder.

” USB OVER CURRENT ERROR”

• USB-enheten drar för mycket ström. Koppla ur

USB-enheten, stäng av systemet och sätt sedan på det igen.

” –VBR–”

• Systemet kan inte visa den återstående speltiden för spår med variabelt bitvärde (VBR = Variable Bit Rate).

Systemminnesåterställning

Återställ minnet om någon av följande situationer skulle uppstå:

• Det händer ingenting när knapparna trycks in.

• Du vill radera och återställa innehållet i minnet.

1

Dra ur AC-strömsladden.

2

Medan du trycker och håller nere [

1

] på huvudenheten ansluter du AC-strömsladden igen.

Fortsätt trycka och hålla nere knappen tills

”– – – – – – – –” visas.

3

Släpp [

1

].

Alla inställningar ställs tillbaka till de fabriksinställda värdena.

Minnesposterna behöver ställas in igen.

Underhåll

Torka av systemet med en mjuk torr trasa för att göra rent systemet.

• Använd aldrig alkohol, målarthinner eller ren bensin för att rengöra detta system.

• Innan kemiskt behandlade rengöringsdukar används, bör anvisningarna som medföljer duken läsas igenom noggrant.

Fjärrkontrollkod

Om annan Panasonic-utrustning svarar på fjärrkontrollen till det här systemet, byt fjärrkontrollkoden för det här systemet.

Förberedelser

Tryck på [USB/CD] för att välja ”CD”.

För att ställa in koden till ”REMOTE 2”

1

Tryck och håll nere [SELECTOR] på huvudenheten och [USB/CD] på fjärrkontrollen.

”REMOTE 2” visas.

2

Tryck och håll nere [OK] och [USB/CD] i minst

4 sekunder.

För att ställa in koden till ”REMOTE 1”

1

Tryck och håll nere [SELECTOR] på huvudenheten och [ ] på fjärrkontrollen.

”REMOTE 1” visas.

2

Tryck och håll nere [OK] och [ ] i minst 4 sekunder.

11

11

offset printing

RQT9929-2E.book Page 12 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Om Bluetooth

®

Panasonic har inget ansvar för data och/eller information som kan äventyras under en trådlös

överföring.

Frekvensband

• Detta system använder 2,4 GHz-frekvensbandet.

Certifiering

• Detta system överensstämmer med frekvensrestriktionerna och har erhållit certifiering baserat på frekvenslagar. En trådlöshetstillåtelse är därför inte nödvändig.

• Åtgärderna nedan är straffbara enligt lag:

– Isärtagning eller modifiering av huvudenheten.

– Avlägsna specifikationsindikationer.

Användningsbegränsningar

• Trådlös överföring och/eller användning med samtliga

Bluetooth ® -utrustade enheter garanteras inte.

• Alla enheter måste överensstämma med de normer som Bluetooth SIG, Inc satt upp.

• Beroende på en enhets specifikationer och inställningar kan den misslyckas med att ansluta eller vissa funktioner kan vara annorlunda.

• Detta system stöder Bluetooth ® -säkerhetsfunktioner.

Men beroende på användningsmiljön och/eller inställningarna kanske denna säkerhet inte är tillräcklig.

Överför data trådlöst till detta system med försiktighet.

• Detta system kan inte överföra data till en

Bluetooth

® -enhet.

Användningsräckvidd

• Använd denna enhet inom en maximal räckvidd på

10 m.

• Räckvidden kan minska beroende på omgivningen, hinder och störningar.

Störningar från andra enheter

• Detta system kanske inte fungerar riktigt och problem som störljud och ljudhopp kan uppstå på grund av radiovågsstörningar om denna enhet är placerad för nära andra Bluetooth

® -enheter eller enheter som använder 2,4 GHz-bandet.

• Detta system kanske inte fungerar riktigt om radiovågor från en närliggande sändande station e.d.

är för starka.

Avsedd användning

• Detta system är avsett för normal, allmän användning endast.

• Använd inte detta system nära en utrustning eller i en omgivning som är känslig för radiofrekvensstörningar

(exempel: flygplatser, sjukhus, laboratorier, osv.).

Försäkran om överensstämmelse (DoC)

Härmed deklarerar ”

Panasonic Corporation

” att denna produkt överensstämmer med grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2014/53/EU.

Kunderna kan ladda ner en kopia av originalförsäkran

(DoC) gällande våra RE-produkter från vår DoC-server: http://www.ptc.panasonic.eu

Kontakt till Auktoriserad Representant:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing

Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Typ av trådlös anslutning

Bluetooth ®

Frekvensområde

2402 – 2480 MHz

Maximal effekt

(dBm EIRP)

10 dBm

Avfallshantering av gammal utrustning och batterier

Endast för Europeiska Unionen och länder med

återvinningssystem

Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att man inte får blanda elektriska och elektroniska produkter eller batterier med vanliga hushållssopor.

För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser.

När du kasserar dem på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygga en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön.

För mer information om uppsamling och

återvinning var god kontakta din kommun.

Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser.

Notering till batterisymbolen

(bottensymbol):

Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall iakttar den de krav som ställs upp i direktivet för den aktuella kemikalien.

12

12

Licenser

MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licenserad från

Fraunhofer IIS och Thomson.

Bluetooth

®

-ordmärket och -logotyperna ägs av

Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Panasonic Corporation är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 13 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Specifikationer

Förstärkardel

RMS-uteffekt stereoläge

Främre Kanal (båda kanaler drivna)

10 W per kanal (6

Ω

), 1 kHz, 10% THD

Total RMS-stereolägeseffekt 20 W

Tuner, uttagsdel

Förinställdt minne FM 30 stationer

Frekvensmodulering (FM)

Frekvensomfång

87,50 MHz till 108,00 MHz (i steg om 50 kHz)

Antennuttag 75

Ω

(obalanserat)

Skivdelen

Skivor som kan spelas (8 cm eller 12 cm)

CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 )

Pickup

Våglängd

Laserstyrka

NORSK

Bølgelengde

790 nm (CD)

Ingen farlig strålning

790 nm (CD)

Laserstyrke Ingen farlig stråling sendes ut

MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3

USB-delen

USB-port

USB-standard

Mediafilformatstöd

USB-enhet filsystem

USB-port ström

USB 2.0 full hastighet

MP3 (

*

.mp3)

FAT12, FAT16, FAT32

DC ut 5 V, 500 mA

Bluetooth

®

-delen

Version

Klass

Profiler som stöds

Användningsfrekvens

Användningsavstånd

Bluetooth ® Ver. 2.1 + EDR

Klass 2

A2DP, AVRCP

2,4 GHz band FH-SS

10 m siktlinje

Högtalardel

Högtalarenhet(er)

Full räckvidd

Impedans

Yttermått (B x H x D)

Vikt

10 cm kontyp x 1 per kanal

6

Ω

139 mm x 224 mm x 136 mm

1,3 k g

Allmänt

Nätdel Växelström AC 220 V till 240 V, 50 Hz

Effektförbrukning

Yttermått (B x H x D)

Vikt

Temperaturområde för drift

14 W

184 mm x 123 mm x 228 mm

1,1 k g

0°C till +40°C

Luftfuktighetsområde för drift

35% till 80% RH (ingen kondens)

Effektförbrukning i standbyläge

(Med ”BLUETOOTH STANDBY” inställd till ”OFF”)

0,2 W (ungefär)

Effektförbrukning i standbyläge

(Med ”BLUETOOTH STANDBY” inställd till ”ON”)

0,3 W (ungefär)

Observera:

• Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.

Angivna vikter och mått är ungefärliga.

• Den totala harmoniska distorsionen har uppmätts med en digital spektralanalysator.

13

13

offset printing

RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Dit system og illustrationerne kan se anderledes ud.

Disse brugsinstruktioner gælder følgende system.

System

Hovedenhed

Højttalere

SC-PM251

SA-PM251

SB-PM02

SC-PM250

SA-PM250

SB-PM02

Medfølgende tilbehør

Kontrollér og identificer venligst det medfølgende tilbehør.

1 Strømledning

1 FM-indendørsantenne

Sikkerhedsforskrifter

ADVARSEL!

Apparatet

• For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet:

– Undlad at udsætte apparatet for regn, fugt, dryp eller tilsprøjtning.

– Undlad at placere væskefyldte genstande som f.eks. vaser oven på apparatet.

– Benyt anbefalet tilbehør.

– Undlad at fjerne kabinettet.

– Forsøg ikke at udføre reparationer selv. Service må kun udføres af autoriseret servicepersonale.

– Pas på, at metalgenstande ikke falder ned i apparatet.

Strømledning

• Strømstikket er frakoblingsenheden. Dette apparat skal installeres således at strømstikket straks kan tages ud af stikkontakten.

Symbolerne på dette udstyr (inklusive tilbehør) repræsenterer følgende:

AC

Klasse II udstyr (Produktets konstruktion er dobbeltisoleret.)

TÆNDT

Standby

1 Fjernbetjening

(N2QAYB000984)

Indholdsfortegnelse

2

14

Medfølgende tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Sikkerhedsforskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Tilslutninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Placering af højttalerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Overblik over betjeningsknapper . . . . . . . . . . . . . . . 4

Klargøring af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Klargøring af mediet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Medie afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ur og timere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Lydeffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Om Bluetooth ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

FORSIGTIG!

Apparatet

• For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet:

– Lad være med at stille det i et skab eller et andet lille, lukket rum. Placér apparatet på et godt ventileret sted.

– Tildæk ikke apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner og lignende ting.

– Anbring ikke kilder til åben ild, som for eksempel tændte stearinlys, oven på apparatet.

• Dette apparat er beregnet til brug i et moderat klima.

• Dette apparat kan modtage radiointerferens forårsaget af mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer, bedes du venligst øge afstanden mellem apparatet og mobiltelefonen.

• I dette apparat anvendes en laser. Brug af betjeningsknapper eller reguleringer eller fremgangsmåder udover de i denne betjeningsvejledning angivne, kan medføre fare for bestråling.

Batteri

• Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten.

• Når batterierne skal bortskaffes, bedes du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren for at få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

• Batteriet må ikke opvarmes eller udsættes for åben ild.

• Undlad at efterlade batteriet/batterierne i en bil i direkte sollys i en længere periode med døre og vinduer lukket.

• Batteriet må ikke åbnes, og det må aldrig kortsluttes.

• Et alkalisk eller mangan-batteri må ikke oplades.

• Anvend ikke batteriet, hvis dækslet er blevet fjernet.

• Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, skal batteriet tages ud. Opbevares på et køligt og mørkt sted.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Klargøring af mediet

CD

1

Tryk på [CD x

] (hovedenhed: [ x

OPEN/CLOSE]) for at åbne CD-bakken.

Sæt en CD i og lad mærkatet vende mod dig.

Tryk på igen for at lukke CD-bakken.

2

Tryk på [USB/CD] for at vælge "CD".

USB

1

Reducer lydstyrken og tilslut USB-enheden til

USB-porten.

Hold fast i hovedenheden, når du tilslutter eller frakobler USB-enheden.

USB-enhed

(medfølger ikke)

2

Tryk på [USB/CD] for at vælge "USB".

Bemærk:

Brug ikke et USB-forlængerkabel. Systemet kan ikke genkende en USB-enhed, som er forbundet gennem et kabel.

Bluetooth

®

Du kan forbinde og afspille en trådløs audioenhed via din

Bluetooth ® .

Klargøring

• Tænd enhedens Bluetooth

®

-funktion og placer enheden i nærheden af systemet.

• For nærmere oplysninger, skal du læse betjeningsanvisningerne for enheden.

Linjeparrer en anordning

Klargøring

Hvis dette system er koblet til en Bluetooth ® anordning, skal det frakobles ( Z "Afbryder en anordning").

1

Tryk på [ ].

Hvis "PAIRING" bliver vist, fortsæt med trin 4.

2

Tryk på [PLAY MENU] for at vælge "PAIRING".

Eller tryk og hold [ –PAIRING] nede på hovedenheden, indtil "PAIRING" vises. Fortsæt med trin 4.

3

Tryk på [

R

,

T

] for at vælge "OK? YES" og derefter

[OK].

"PAIRING" vises.

For at annullere, vælg "OK? NO".

4

Vælg "SC-PM251" eller "SC-PM250" fra

Bluetooth ® -menuen på anordningen.

Hvis der anmodes om en adgangskode, indtast

"0000".

Når linjeparringen er færdig, bliver anordningen automatisk forbundet med dette system.

Navnet på den tilsluttede anordning bliver vist i nogle få sekunder.

Bemærk:

Du kan linjeparre op til 8 enheder med dette system. Hvis en

9. anordning bliver linjeparret, bliver den anordning der ikke har været anvendt i den længste tid erstattet.

Tilslutning af en enhed

Klargøring

Hvis dette system er koblet til en Bluetooth ® anordning, skal det frakobles ( Z "Afbryder en anordning").

1

Tryk på [ ].

"BLUETOOTH READY" vises.

2

Vælg "SC-PM251" eller "SC-PM250" fra

Bluetooth ® -menuen på anordningen.

Navnet på den tilsluttede anordning bliver vist i nogle få sekunder.

3

Start afspilningen på enheden.

Bemærk:

• For at tilslutte, skal anordningen linjeparres.

• Dette system kan kun kobles til én enhed ad gangen.

• Når

"BLUETOOTH"

er valgt som kilde, forsøger systemet automatisk at koble til den sidst tilsluttede anordning.

Afbryder en anordning

1

Tryk på [ ].

2

Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge

"DISCONNECT?".

3

Tryk på [

R

,

T

] for at vælge "OK? YES" og derefter

[OK].

"BLUETOOTH READY" vises.

For at annullere, vælg "OK? NO".

Sådan bruges hovedenheden

Tryk og hold [ –PAIRING] nede indtil "PAIRING" bliver vist.

Bemærk:

En enhed bliver afbrudt når du:

• Vælg en anden kilde.

• Flyt enheden udenfor det maksimale område.

• Deaktiver enhedens Bluetooth ® -transmission.

• Slukker systemet eller enheden.

5

17

offset printing

RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Fejlfinding

Udfør nedenstående tjek, inden du sender apparatet til reparation. Rådfør dig med din forhandler, hvis du er i tvivl om nogen af kontrolpunkterne, eller hvis problemet ikke kan løses gennem de angivne løsninger.

Almindelige problemer

Enheden fungerer ikke.

• Sikkerhedsanordningen er blevet aktiveret. Gør følgende:

1. Tryk på [

1

] på hovedenheden for at skifte til standbytilstand. Hvis enheden ikke skifter til standbytilstand,

– Tryk og hold knappen nede i mindst 10 sekunder. Eller,

– Frakobl strømledningen og tilslut den igen.

2. Tryk på [

1

] igen for at tænde enheden. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din forhandler.

Ingen funktioner kan foretages med fjernbetjeningen.

• Undersøg, om batteriet er sat i på korrekt vis.

Lyden er forvrænget, eller der er ingen lyd.

• Reguler systemets lydstyrke.

• Sluk systemet, fastslå og korriger årsagen, og tænd og derefter for enheden igen. Det kan forårsages af overbelastning af højttalerne på grund af for høj lydstyrke eller kraft eller på grund af anvendelse af systemet i for varme omgivelser.

En summende lyd kan høres under afspilning.

• Der er en strømledning eller et lysstofrør i nærheden af kablerne. Hold andet udstyr og ledninger væk fra dette systems kabler.

CD

Displayet bliver ikke vist korrekt.

Afspilningen starter ikke.

• Du har ikke indsat CD’en korrekt. Indsæt den korrekt.

• CD’en er snavset. Rengør CD’en.

• Udskift CD’en, hvis den er ridset, skæv eller ikke er cirkelrund.

• Der er kondens. Lad systemet tørre i 1 til 2 timer.

USB

USB-enheden eller indholdet kan ikke aflæses.

• Formatet for USB-enheden eller dets indhold er ikke kompatibelt med systemet.

• USB-enheder med en lagringskapacitet på mere end

32 GB fungerer ikke i nogen tilstande.

Langsom funktion af USB-enheden.

• Stort indhold eller en USB-enhed med meget hukommelse tager længere tid at aflæse.

Den forløbne tid, som vises, er anderledes end den aktuelle spilletid.

• Overfør dataene til en anden USB-enhed eller tag sikkerhedskopi af dataene og genformater USB-enheden.

Radio

Lyden er forvrænget.

• Anvend en valgfri udendørsantenne. Antennen bør installeres af en uddannet tekniker.

10

22

En hyletone høres.

• Sluk for fjernsynet eller flyt det væk fra systemet.

• Hvis der forekommer interferens, skal du flytte mobiltelefoner væk fra enheden.

Bluetooth

®

Der kan ikke foretages linjeparring.

• Tjek Bluetooth ® -anordningens tilstand.

• Enheden er udenfor kommunikationsområdet på 10 m. Flyt enheden tættere på systemet.

Enheden kan ikke tilsluttes.

• Linjeparring af enheden mislykkedes.

Udfør linjeparring igen.

• Enhedens linjeparring er blevet erstattet.

Udfør linjeparring igen.

• Dette system kan være koblet til en anden anordning. Kobl den anden anordning fra, og prøv at linjeparre anordningen igen.

Enheden er tilkoblet, men lyden kan ikke høres gennem systemet.

• For nogle indbyggede Bluetooth ® -enheder, skal du manuelt indstille lydingangen til "SC-PM251" eller "SC-PM250". For nærmere oplysninger, skal du læse betjeningsanvisningerne for enheden.

Lyden fra anordningen er afbrudt.

• Enheden er udenfor kommunikationsområdet på 10 m. Flyt enheden tættere på systemet.

• Fjern eventuelle forhindringer mellem systemet og enheden.

• Andre anordninger som bruger et frekvensbånd på 2,4 GHz

(trådløs router, mikrobølger, trådløse telefoner, osv.) interfererer. Flyt anordningen nærmere til systemet og placer den på afstand fra de andre anordninger.

• Vælg "MODE 1" for stabil kommunikation.

Det afspillede billede og lyden er ikke synkroniseret.

• Genstart afspilningen af enhedens app.

Hovedenheden viser

" --:--"

• Strømledningen er sat i for første gang, eller der har været en strømafbrydelse for nylig. Stil uret.

" ADJUST CLOCK"

• Uret er ikke indstillet. Indstil uret.

" ADJUST TIMER"

• Afspilnings-timeren er ikke indstillet. Indstil afspilnings-timeren.

" AUTO OFF"

• Systemet er ikke blevet anvendt i 20 minutter, og slukker inden for et minut. Tryk på en knap for at annullere.

" ERROR"

• Der blev foretaget en ukorrekt funktion. Læs instruktionerne og prøv igen.

" F61"

" F77"

• Tag strømledningen ud af stikkontakten til lysnettet og konsulter din forhandler.

" F70"

• Undersøg Bluetooth ® -enheden.

• Frakobl Bluetooth ® -enheden. Sluk systemet og tænd det derefter igen.

" F76"

• Der er et problem med strømforsyningen.

• Tag strømledningen ud af stikkontakten til lysnettet og konsulter din forhandler.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 12 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Om Bluetooth

®

Licenser

12

24

Panasonic påtager sig ikke ansvaret for data og/eller oplysninger, som muligvis kan blive kompromitteret under en trådløs transmission.

Frekvensbånd

• Dette system bruger et frekvensbånd på 2,4 GHz.

Certificering

• Dette system overholder frekvensbegrænsningerne, og har modtaget certificering, baseret på frekvens-lovgivningerne. Derfor er en trådløs tilladelse ikke nødvendig.

• De nedenfor beskrevne handlinger er strafbare ifølge loven:

– Adskille eller ændre hovedenheden.

– Fjerner specifikationsmærkater.

Begrænset anvendelse

• Trådløs transmission og/eller anvendelse med alle

Bluetooth ® -udstyrede enheder er ikke garanteret.

• Alle enheder skal overholde de standarder, som fastsættes af Bluetooth SIG, Inc.

• Afhængigt af en enheds specifikationer og indstillinger, kan den undlade at tilslutte, eller nogle funktioner kan være anderledes.

• Dette systemer understøtter Bluetooth ® sikkerhedsfunktioner. Men afhængig af driftsmiljøet og/eller indstillinger, er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Trådløs transmittering af data til dette system skal gøres med forsigtighed.

• Dette system kan ikke transmittere data til en

Bluetooth ® -enhed.

Anvendelsesområde

• Denne enhed skal bruges fra et maksimalt område på

10 m.

• Området kan være mindre afhængigt af miljøet, genstande eller interferens.

Interferens fra andre enheder

• Dette system fungerer muligvis ikke korrekt, og problemer som for eksempel uregelmæssig støj og lyde kan opstå på grund af radiobølge interferens, hvis enheden er placeret for tæt på andre

Bluetooth

® -enheder, eller de enheder som bruger

2,4 GHz-bånd.

• Dette system fungerer muligvis ikke korrekt, hvis radiobølger fra en nærliggende radiofonistation er for stærke.

Tilsigtet anvendelse

• Dette system er kun beregnet til normal og generel anvendelse.

• Dette system må ikke bruges i nærheden af et udstyr eller et miljø, som er følsomt overfor radiofrekvens-interferens (eksempel: Lufthavne, hospitaler, laboratorier, osv.).

MPEG Layer-3 lydafspillerens indkodningsteknologi er autoriseret af Fraunhofer IIS og Thomson.

Bluetooth ® -varemærket og logoer ejes af Bluetooth

SIG, Inc. og al brug af sådanne varemærker fra

Panasonic Corporation er ifølge licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Overensstemmelseserklæring (DoC)

Herved erklærer "

Panasonic Corporation

", at dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante forskrifter i Direktiv 2014/53/EU.

Kunderne kan downloade en kopi af den originale overensstemmelseserklæring (DoC) for vores

RE-produkter fra serveren DoC: http://www.ptc.panasonic.eu

Kontakt til autoriseret repræsentant:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing

Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Trådløs type

Bluetooth ®

Frekvensbånd

2402 – 2480 MHz

Maks. effekt

(dBm e.i.r.p.)

10 dBm

Bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier

Kun for europæiske lande og lande med recycling-systemer

Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser.

Ved at bortskaffe af dem korrekt, hjælper du til med at beskytte værdifulde ressourcer og hindrer de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet.

For yderligere information om indsamling og recycling, kan du henvende dig til din kommune.

Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.

Information om batterisymbol (nederste symbol):

Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 13 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Specifikationer

Forstærkersektion

RMS udgangseffekt, stereo-tilstand

Frontkanal (begge kanaler drevet)

10 W pr. kanal (6

Ω

), 1 kHz, 10% THD

Total effekt af RMS stereo-tilstand 20 W

Tuner, terminal-sektion

Forudindstillet hukommelse FM 30 stationer

Frekvensmodulation (FM)

Frekvensområde

87,50 MHz til 108,00 MHz (50 kHz trin)

Antenneterminaler 75

Ω

(ubalanceret)

CD-sektion

CD’er, som kan afspilles (8 cm eller 12 cm)

CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 )

Pickup

Bølgelængde

Lasereffekt

MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3

790 nm (CD)

Ingen farlig stråling

USB-sektion

USB-port

USB-standard USB 2.0 med fuld hastighed

Understøttet mediefilformat MP3 (

*

.mp3)

Filsystem for USB-enhed FAT12, FAT16, FAT32

Strøm til USB-port

JÆVNSTRØMSUDGANG (DC) 5 V, 500 mA

Bluetooth

®

-sektion

Version

Klasse

Understøttede profiler

Betjeningsfrekvens

Betjeningsafstand

Bluetooth ® Ver. 2.1 + EDR

Klasse 2

A2DP, AVRCP

2,4 GHz-bånd FH-SS

Sigtelinje på 10 m

Højttalersektion

Højttalerenhed(er)

Fuldt område

Impedans

Mål (B x H x D)

Vægt

10 cm kegletype x 1 per kanal

6

Ω

139 mm x 224 mm x 136 mm

1,3 k g

Generelt

Strømforsyning

Strømforbrug

Mål (B x H x D)

Vægt

Driftstemperaturområde

AC 220 V til 240 V, 50 Hz

14 W

184 mm x 123 mm x 228 mm

1,1 k g

0°C til +40°C

Driftsluftfugtighedsområde

35% til 80% RH (ingen kondensering)

Strømforbrug i standby-tilstand

(Med "BLUETOOTH STANDBY" indstillet til "OFF")

0,2 W (ca.)

Strømforbrug i standby-tilstand

(Med "BLUETOOTH STANDBY" indstillet til "ON")

0,3 W (ca.)

Bemærk:

• Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vægt og mål er omtrentlige.

• THD (total harmonisk forvrængning) er målt med den digitale frekvensanalysator.

13

25

offset printing

RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Su sistema y las ilustraciones pueden parecer diferentes.

Estas instrucciones de funcionamiento se aplican al siguiente sistema.

Sistema

Unidad principal

Altavoces

SC-PM251

SA-PM251

SB-PM02

SC-PM250

SA-PM250

SB-PM02

Los símbolos de este producto (incluidos los accesorios) representan lo siguiente:

CA

Equipo de Clase II (La construcción del producto presenta doble aislamiento.)

ENCENDIDO

En espera

Accesorios suministrados

Por favor, compruebe e identifique los accesorios suministrados.

1 Cable de alimentación de CA

1 Antena interior de FM

1 Mando a distancia

(N2QAYB000984)

Contenido

2

26

Accesorios suministrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Precauciones de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Conexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Colocación de los altavoces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Controles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Preparación del mando a distancia . . . . . . . . . . . . . 4

Preparación de los medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Reproducción de medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Reloj y temporizadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Efectos de sonido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Solución de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Sobre Bluetooth ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Licencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Especificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Precauciones de seguridad

¡ADVERTENCIA!

Unidad

• Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o daños en el producto,

– No exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteo o salpicaduras.

– No coloque encima del mismo objetos con líquidos como, por ejemplo, floreros.

– Utilice los accesorios recomendados.

– No quite las tapas.

– No reparar esta unidad usted mismo. Solicite las reparaciones al personal de servicio cualificado.

– No permita que objetos de metal caigan dentro de la unidad.

Cable de alimentación de CA

• El enchufe de corriente es el dispositivo que sirve para desconectar el aparato. Instale esta unidad de tal forma que el enchufe de corriente pueda desenchufarse de la toma de corriente inmediatamente.

¡ATENCIÓN!

Unidad

• Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o daños en el producto,

– Para mantener bien ventilada esta unidad, no la instale ni la ponga en un estante de libros, mueble empotrado u otro espacio de dimensiones reducidas.

– No obstruya las aberturas de ventilación de la unidad con periódicos, manteles, cortinas u objetos similares.

– No coloque objetos con llama descubierta, una vela por ejemplo, encima de la unidad.

• Esta unidad ha sido diseñada para ser utilizada en climas moderados.

• Esta unidad puede tener interferencias causadas por teléfonos móviles durante su utilización. Si tales interferencias resultan evidentes, aumente la separación entre la unidad y el teléfono móvil.

• Esta unidad utiliza un láser. Usar los controles, hacer los ajustes o los pasos requeridos en forma diferente de la aquí expuesta puede suponer en exposición peligrosa a la radiación.

Pila

• Hay peligro de explosión si se sustituye incorrectamente la pila. Solo sustituir con el mismo tipo recomendado por el fabricante.

• Al desechar las baterías, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte el método correcto de eliminación.

• No caliente o exponga a las llamas.

• No deje la(s) pila(s) en un automóvil expuesto a luz solar directa durante un largo período de tiempo con las puertas y ventanas cerradas.

• No abra forzando o cortocircuitando la pila.

• No cambie la pila alcalina o de manganeso.

• No utilice la pila si la cubierta protectora está levantada.

• Quite la pila si no utiliza el mando a distancia durante un largo periodo de tiempo. Guárdela en una zona fresca y oscura.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Preparación de los medios

Disco

1

Pulse [CD x

] (unidad principal: [ x

OPEN/CLOSE]) para abrir la bandeja del disco.

Ponga un disco con la etiqueta hacia arriba.

Vuelva a pulsar para cerrar la bandeja del disco.

2

Pulse [USB/CD] para seleccionar “CD”.

USB

1

Reduzca el volumen y conecte el dispositivo USB al puerto USB.

Sostenga la unidad principal cuando conecte o desconecte el dispositivo USB.

Dispositivo USB

(no suministrado)

2

Pulse [USB/CD] para seleccionar “USB”.

Nota:

No use un cable de extensión USB. El sistema no puede reconocer dispositivos USB conectados mediante cable.

Bluetooth

®

Puede conectar y reproducir un dispositivo de audio inalámbricamente mediante Bluetooth ® .

Preparación

• Encienda la función Bluetooth

®

del dispositivo y ponga el dispositivo cerca del sistema.

• Lea las instrucciones de funcionamiento del dispositivo para más detalles.

Emparejamiento de un dispositivo

Preparación

Si este sistema está conectado a un dispositivo

Bluetooth ® , desconéctelo ( Z “Desconexión de un dispositivo”).

1

Pulse [ ].

Si aparece el mensaje “PAIRING”, continúe con el paso 4.

2

Pulse [PLAY MENU] para seleccionar “PAIRING”.

O mantenga pulsado [ –PAIRING] en la unidad principal hasta que aparezca “PAIRING”. Continúe con el paso 4.

3

Pulse [

R

,

T

] para seleccionar “OK? YES” y después pulse [OK].

Se muestra “PAIRING”.

Para cancelar, seleccione “OK? NO”.

4

Seleccione “SC-PM251” o “SC-PM250” en el menú

Bluetooth ® del dispositivo.

Si le pide una contraseña, introduzca “0000”.

El dispositivo se conecta con este sistema automáticamente después de que se haya completado el emparejamiento.

Se muestra el nombre del dispositivo conectado durante unos segundos.

Nota:

Puede emparejar hasta 8 dispositivo con este sistema. Si se empareja un 9º dispositivo, se sustituirá el dispositivo que no haya sido utilizado durante más tiempo.

Conexión de un dispositivo

Preparación

Si este sistema está conectado a un dispositivo

Bluetooth ® , desconéctelo ( Z “Desconexión de un dispositivo”).

1

Pulse [ ].

Se muestra “BLUETOOTH READY”.

2

Seleccione “SC-PM251” o “SC-PM250” en el menú

Bluetooth ® del dispositivo.

Se muestra el nombre del dispositivo conectado durante unos segundos.

3

Inicie la reproducción en el dispositivo.

Nota:

• Debe haber emparejado un dispositivo para conectar.

• Este sistema solo puede conectarse a un dispositivo cada vez.

• Cuando se seleccione

“BLUETOOTH”

como la fuente, el sistema intenta de forma conectarse de forma automática al último dispositivo conectado.

Desconexión de un dispositivo

1

Pulse [ ].

2

Pulse [PLAY MENU] repetidamente para seleccionar “DISCONNECT?”.

3

Pulse [

R

,

T

] para seleccionar “OK? YES” y después pulse [OK].

Se muestra “BLUETOOTH READY”.

Para cancelar, seleccione “OK? NO”.

Utilización el unidad principal

Mantenga pulsado [ –PAIRING] hasta que aparezca el mensaje “PAIRING”.

Nota:

Se desconecta un dispositivo cuando:

• Selecciona una fuente diferente.

• Aleja el dispositivo más allá de la distancia máxima.

• Deshabilita la transmisión Bluetooth ® del dispositivo.

• Apaga el sistema o el dispositivo.

5

29

offset printing

RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

10

34

Solución de problemas

Antes de solicitar el servicio de reparaciones haga las comprobaciones indicadas abajo. Si tiene alguna duda acerca de algunos de los puntos de comprobación o si las soluciones indicadas no resuelven el problema, consulte a su distribuidor para obtener instrucciones.

Problemas comunes

La unidad no funciona.

• La dispositivo de seguridad se ha activado. Realice lo siguiente:

1. Pulse [

1

] en la unidad principal para activar el modo de espera. Si la unidad no entra en el modo de espera,

– Mantenga pulsado el botón durante por lo menos

10 segundos. O,

– Desconecte el cable de alimentación de CA y vuelva a conectarlo.

2. Pulse [

1

] otra vez para encender la unidad. Si el problema persiste, consulte a su distribuidor.

No se puede realizar ninguna operación con el mando a distancia.

• Compruebe que la pila está correctamente instalada.

El sonido está distorsionado o no hay sonido.

• Ajuste el volumen del sistema.

• Apague el sistema, determine y corrija la causa y, a continuación, vuelva a encender el sistema. Se puede causar por sobrecargar los altavoces con una potencia o volumen excesivos, y por utilizar la unidad en un ambiente caliente.

Se puede oír un zumbido durante la reproducción.

• Un cable de alimentación de CA o una luz fluorescente están cerca de los cables. Mantenga otros aparatos y cables alejados de los cables de este sistema.

Disco

Visualizador no mostrado correctamente.

No se inicia la reproducción.

• No ha puesto el disco correctamente. Póngalo correctamente.

• El disco está sucio. Limpie el disco.

• Sustituya el disco si está rayado, deformado o no es un disco convencional.

• Hay condensación. Deje secarse el sistema entre 1 y 2 horas.

USB

El dispositivo USB o los contenidos en él no se puede reproducir.

• El formato del dispositivo USB o su contenido no es compatible con el sistema.

• Los dispositivos USB con capacidad de almacenamiento de más de 32 GB no pueden funcionar en las mismas condiciones.

Funcionamiento lento del dispositivo USB.

• Lleva más tiempo leer los archivos grandes o los dispositivos USB con mucha memoria.

El tiempo transcurrido mostrado es diferente del tiempo real de reproducción.

• Transfiera los datos a otro dispositivo USB o haga una copia de seguridad de los datos y reformatee el dispositivo de USB.

Radio

El sonido está distorsionado.

• Utilice una antena exterior opcional. La antena deberá ser instalada por un técnico competente.

Se oye un sonido rítmico.

• Apague el televisor o apártelo del sistema.

• Separe los teléfonos móviles del sistema si las interferencias resultan evidentes.

Bluetooth

®

No se puede efectuar el emparejamiento.

• Compruebe el estado del dispositivo Bluetooth ® .

• El dispositivo está fuera de la distancia de comunicación de 10 m. Acerque el dispositivo al sistema.

No se puede conectar el dispositivo.

• El emparejamiento del dispositivo no ha sido exitoso. Haga el emparejamiento de nuevo.

• Se haya sustituido el emparejamiento del dispositivo. Haga el emparejamiento de nuevo.

• El sistema puede estar conectado a un dispositivo diferente. Desconecte el otro dispositivo e intente emparejar de nuevo el dispositivo.

El dispositivo está conectado pero no se puede escuchar el audio a través del sistema.

• Para algunos dispositivos con Bluetooth

®

integrado ha de configurar manualmente la salida de audio a “SC-PM251” o “SC-PM250”. Lea las instrucciones de funcionamiento del dispositivo para más detalles.

El sonido desde el dispositivo se interrumpe.

• El dispositivo está fuera de la distancia de comunicación de 10 m. Acerque el dispositivo al sistema.

• Aparte cualquier obstáculo entre el sistema y el dispositivo.

• Hay interferencias de otros dispositivos que utilizan la banda de frecuencia de 2,4 GHz (router inalámbrico, microondas, teléfonos inalámbricos, etc.). Desplace el dispositivo más cerca del sistema y aléjelo del resto de dispositivos.

• Seleccione

“MODE 1”

para una comunicación estable.

La imagen y el sonido de la reproducción no están sincronizados.

• Reinicie la aplicación de reproducción del dispositivo.

Visualizaciones de unidad principal

“ --:--”

• Conectó el cable de alimentación de CA por primera vez o se produjo un fallo recientemente en la alimentación.

Configure el reloj.

ADJUST CLOCK”

• El reloj no está ajustado. Ajuste el reloj.

ADJUST TIMER”

• El temporizador de reproducción no está ajustado. Ajuste el temporizador de reproducción.

“ AUTO OFF”

• La unidad no se ha utilizado aproximadamente durante

20 minutos y se apagará dentro de un minuto. Para cancelar, pulse cualquier botón.

ERROR”

• Se ha llevado a cabo una operación incorrecta. Lea las instrucciones y vuelva a intentarlo.

offset printing

RQT9929-2E_es.fm Page 12 Wednesday, September 20, 2017 3:28 PM

Sobre Bluetooth

®

Panasonic no asume ninguna responsabilidad por los datos que se puedan ver comprometidos durante una transmisión inalámbrica.

Banda de frecuencia

• Este sistema utiliza la banda de frecuencia 2,4 GHz.

Certificación

• Este sistema está de acuerdo con las restricciones de frecuencia y ha recibido la certificación basándose en las leyes de frecuencia. De ese modo, no se necesita un permiso inalámbrico.

• Las siguientes acciones son denunciables por la ley:

– Desmontando o modificando la unidad principal.

– Quitar la información sobre las especificaciones.

Restricciones de uso

• La transmisión inalámbrica y/o uso con todos los dispositivos equipados con Bluetooth ® no está garantizada.

• Todos los dispositivos han de estar acuerdo con los estándares establecidos por Bluetooth SIG, Inc.

• Dependiendo de las especificaciones y ajustes de un dispositivo, puede no conectarse o algunas operaciones pueden ser diferentes.

• Este sistema soporta funciones de seguridad

Bluetooth ® . Pero dependiendo del entorno de funcionamiento y/o ajustes, esta seguridad posiblemente no es suficiente. Transmita datos inalámbricamente a este sistema con cuidado.

• Este sistema no puede transmitir datos a un dispositivo Bluetooth ® .

Rango de uso

• Utilice este dispositivo a una distancia máxima de

10 m.

• La distancia puede disminuir dependiendo del entorno, obstáculos o interferencias.

Interferencias de otros dispositivos

• Puede que este sistema no funcione correctamente y que surjan ciertos problemas, como ruido y saltos en el sonido debido a interferencias de ondas de radio, si se coloca demasiado cerca de otros dispositivos

Bluetooth ® o dispositivos que utilizan la banda de

2,4 GHz.

• Puede que este sistema no funcione correctamente si las ondas de radio emitidas por una emisora cercana, etc. son demasiado intensas.

Uso previsto

• Este sistema es solo para uso normal, general.

• No utilice este sistema cerca de un equipo o en un entorno que sea sensible a interferencias de frecuencias de radio (ejemplo: aeropuertos, hospitales, laboratorios, etc.).

Licencias

12

36

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 licenciado de Fraunhofer IIS y Thomson.

La palabra marca Bluetooth

®

y los logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas de Panasonic Corporation está bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus propietarios respectivos.

Declaración de Conformidad (DoC)

Por la presente, “

Panasonic Corporation

” declara que este producto es de conformidad con los requisitos sustanciales y con las disposiciones pertinentes de la

Directiva 2014/53/UE.

Los usuarios pueden descargar una copia de la declaración de conformidad original (DoC) de los productos RE del servidor DoC: http://www.ptc.panasonic.eu

Contacto con el representante autorizado:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing

Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemania

Tipo de red inalámbrica

Bluetooth

®

Banda de frecuencia

2402 – 2480 MHz

Potencia máxima

(dBm p.i.r.e)

10 dBm

Eliminación de Aparatos Viejos y de Pilas y Baterías

Solamente para la Unión Europea y países con sistemas de reciclado

Estos símbolos en los productos, su embalaje o en los documentos que los acompañen significan que los productos eléctricos y electrónicos y pilas y baterías usadas no deben mezclarse con los residuos domésticos.

Para el adecuado tratamiento, recuperación y reciclaje de los productos viejos y pilas y baterías usadas llévelos a los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional. En España, los usuarios están obligados a entregar las pilas en los correspondientes puntos de recogida. En cualquier caso, la entrega por los usuarios será sin coste alguno para éstos.El coste de la gestión medioambiental de los residuos de pilas, acumuladores y baterías está incluido en el precio de venta.

Si los elimina correctamente ayudará a preservar valuosos recursos y evitará potenciales efectos negativos sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente.

Para más información sobre la recogida u reciclaje, por favor contacte con su ayuntamiento.

Puede haber sanciones por una incorrecta eliminación de este residuo, de acuerdo con la legislación nacional.

Nota para el símbolo de pilas y baterías

(símbolo debajo):

Este símbolo puede usarse en combinación con el símbolo químico. En este caso, cumple con los requisitos de la Directiva del producto químico indicado.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Váš systém a obrázky se mohou lišit.

Tento návod k obsluze platí pro následující systém.

Systém

Hlavní přístroj

Reproduktory

SC-PM251

SA-PM251

SB-PM02

SC-PM250

SA-PM250

SB-PM02

Dodávané příslušenství

Zkontrolujte si dodávané příslušenství.

1 Kabel síťového napájení (AC)

1 FM pokojová anténa

Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ!

Přístroj

• Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje:

– Nevystavujte tento přístroj dešti, nadměrné vlhkosti, kapající vodě a postříkání.

– Na přístroj by neměly být umisťovány žádné objekty naplněné vodou, jako jsou například vázy.

– Používejte doporučené příslušenství.

– Neodstraňujte kryt přístroje.

– Nepokoušejte se přístroj opravit sami. Opravy přenechejte kvalifikovaným pracovníkům servisu.

– Zabraňte vniknutí kovových předmětů do přístroje.

Kabel síťového napájení (AC)

• Zástrčka je zařízení k odpojení. Tento přístroj nainstalujte tak, aby bylo možné napájecí kabel okamžitě vypojit ze zásuvky.

Symboly na tomto výrobku (včetně příslušenství) znamenají následující:

STŘÍDAVÝ PROUD

Zařízení třídy II (Konstrukce výrobku zahrnuje dvojitou izolaci.)

ZAPNUTO

Pohotovostní režim

1 Dálkové ovládání

(N2QAYB000984)

Obsah

2

38

Dodávané příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bezpečnostní upozornění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Provedení zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Umístění reprosoustavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Přehled ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Příprava dálkového ovladače. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Příprava médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Přehrávání médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Rádio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Hodiny a časovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Zvukové efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Další funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Odstraňování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

O technologii Bluetooth ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

POZOR!

Přístroj

• Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje:

– Abyste zajistili dobré ventilační podmínky, nikdy neinstalujte tento přístroj v knihovně, vestavěné skříni nebo jiném uzavřeném prostoru.

– Neblokujte ventilační otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy a jinými materiály.

– Nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky, na přístroj.

• Tento přístroj je konstruován pro použití v mírném klimatu.

• Tento přístroj může být během používání rušen rádiovou interferencí, která je způsobena mobilním telefonem. Jestliže k takovéto interferenci dojde, zajistěte větší vzdálenost mezi tímto přístrojem a mobilním telefonem.

• Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávném použití ovládacích prvků, stejně jako při provádění jiných postupů, než které jsou popsány v tomto návodu, může dojít k nebezpečnému vyzařování.

Baterie

• V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za typ baterie, který doporučuje výrobce.

• Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo na prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

• Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.

• Nenechávejte baterie v automobilu vystavené přímému slunečnímu světlu po delší dobu, když jsou zavřené dveře a okna.

• Nerozebírejte ani nezkratujte baterie.

• Nedobíjejte alkalické nebo manganové baterie.

• Nepoužívejte baterie, u nichž se loupe obal.

• Jestliže dálkové ovládání nebudete používat delší dobu, vyjměte z něj baterie. Skladujte na chladném a tmavém místě.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Příprava médií

Disk

1

Stiskněte [CD x

] (hlavní přístroj: [ x

OPEN/CLOSE]) pro otevření zásuvky disku.

Vložte disk, potiskem nahoru.

Chcete-li zavřít zásuvku, znovu stiskněte.

2

Stiskněte [USB/CD] pro výběr „CD“.

USB

1

Snižte hlasitost a připojte zařízení USB k USB portu.

Při připojování nebo odpojování zařízení USB přidržujte hlavní jednotku.

USB zařízení

(není v příslušenství)

2

Stiskněte [USB/CD] pro výběr „USB“.

Poznámka:

Nepoužívejte prodlužovací USB kabel. Systém nedokáže rozpoznat paměťové zařízení USB připojené kabelem.

Bluetooth

®

Pomocí technologie Bluetooth ® můžete bezdrátově připojit zvukové zařízení a spustit jeho přehrávání.

Příprava

• Zapněte funkci Bluetooth

®

na příslušném zařízení a umístěte zařízení do blízkosti systému.

• Podrobnosti si přečtěte v návodu k použití příslušného zařízení.

Párování zařízení

Příprava

Pokud je tento systém připojen k zařízení Bluetooth ® , odpojte jej ( Z „Odpojení zařízení“).

1

Stiskněte [ ].

Je-li zobrazeno „PAIRING“, pokračujte krokem 4.

2

Stiskněte [PLAY MENU] pro výběr „PAIRING“.

Nebo stiskněte a přidržte [ –PAIRING] na hlavním přístroji, dokud se nezobrazí „PAIRING“. Pokračujte krokem 4.

3

Stiskněte [

R

,

T

] pro výběr „OK? YES“ a potom stiskněte [OK].

Zobrazí se „PAIRING“.

Pro zrušení vyberte „OK? NO“.

4

Vyberte „SC-PM251“ nebo „SC-PM250“ v nabídce

Bluetooth ® zařízení.

Budete-li vyzváni k zadání klíče, zadejte „0000“.

Po dokončení párování se zařízení automaticky připojí k tomuto systému.

Zobrazí se název připojeného zařízení po dobu na pár sekund.

Poznámka:

S tímto systémem lze spárovat až 8 zařízení. Pokud spárujete

9. zařízení, toto zařízení nahradí dříve spárované zařízení, které bylo nejdelší dobu nepoužito.

Připojení zařízení

Příprava

Pokud je tento systém připojen k zařízení Bluetooth ® , odpojte jej ( Z „Odpojení zařízení“).

1

Stiskněte [ ].

Zobrazí se „BLUETOOTH READY“.

2

Vyberte „SC-PM251“ nebo „SC-PM250“ v nabídce

Bluetooth ® zařízení.

Zobrazí se název připojeného zařízení po dobu na pár sekund.

3

Spusťte přehrávání ze zařízení.

Poznámka:

• Před připojením musí být zařízení spárováno.

• Tento systém lze připojit pouze k jednomu zařízení najednou.

• Je-li jako zdroj vybráno

„BLUETOOTH“

, systém se automaticky pokusí připojit k naposledy připojenému zařízení.

Odpojení zařízení

1

Stiskněte [ ].

2

Opakovaně stiskněte [PLAY MENU] pro výběr

„DISCONNECT?“.

3

Stiskněte [

R

,

T

] pro výběr „OK? YES“ a potom stiskněte [OK].

Zobrazí se „BLUETOOTH READY“.

Pro zrušení vyberte „OK? NO“.

Použití hlavního přístroje

Stiskněte a přidržte [ –PAIRING], dokud se nezobrazí

„PAIRING“.

Poznámka:

Zařízení se odpojí, když:

• Vyberete jiný udroj.

• Posunete zařízení mimo dosah.

• Vypnete přenos Bluetooth ® v zařízení.

• Vypnete systém nebo zařízení.

5

41

offset printing

RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

10

46

Odstraňování závad

Před žádostí o opravu proveďte následující kontroly.

Nerozumíte-li některému z popisovaných postupů, nebo pokud uvedený postup problém nevyřeší, poraďte se s prodejcem.

Běžné problémy

Přístroj nefunguje.

• Bezpečnostní zařízení bylo aktivováno. Proveďte následující:

1. Stiskněte [

1

] na hlavním přístroji pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu. Pokud se přístroj nepřepne do pohotovostního režimu,

– Stiskněte a přidržte tlačítko nejméně na 10 sekundy.

Nebo,

– Odpojte kabel síťového napájení (AC) a znovu jej připojte.

2. Znovu stiskněte [

1

] pro zapnutí přístroje. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce.

S dálkovým ovladačem nelze provést žádnou operaci.

• Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.

Zvuk je nevyvážený nebo se neozývá žádný zvuk.

• Upravte hlasitost systému.

• Vypněte systém, zjistěte a odstraňte příčinu a potom systém znovu zapněte. Může to být způsobeno přetěžováním reproduktorů nadměrnou hlasitostí nebo výkonem a používáním systému v prostředí s příliš vysokou teplotou.

Během přehrávání je slyšet hučení.

• V blízkosti kabely je vedení síťového napájení (AC) nebo zářivkové osvětlení. Udržujte ostatní zařízení a kabely v dostatečné vzdálenosti od kabely tohoto systému.

Disk

Displej nezobrazuje správně.

Přehrávání se nespustí.

• Disk jste nevložili správně. Vložte ho správně.

• Disk je špinavý. Vyčistěte disk.

• Vyměňte disk, pokud je poškrábaný, zdeformovaný nebo nestandardní.

• Došlo ke kondenzaci. Nechte systém vyschnout po dobu

1 až 2 hodin.

USB

Nelze přečíst zařízení USB nebo jeho obsah.

• Formát nebo obsah USB zařízení není kompatibilní se systémem.

• USB zařízení s kapacitou vyšší než 32 GB není za určitých podmínek podporováno.

Pomalá činnost USB zařízení.

• Velké soubory nebo zařízení USB s velkou kapacitou se mohou načítat delší dobu.

Zobrazený uplynulý čas se liší od skutečné doby přehrávání.

• Data zkopírujte na jiné paměťové zařízení USB nebo je zazálohujte a zařízení USB zformátujte.

Rádio

Zkreslený zvuk.

• Použijte volitelnou venkovní anténu. Anténu by měl instalovat kvalifikovaný technik.

Je slyšet dunění.

• Vypněte televizor nebo jej odsuňte od systému.

• Dochází-li k zjevnému rušení, umístěte mobilní telefony na jiné místo.

Bluetooth

®

Spárování nelze provést.

• Zkontrolujte stav zařízení Bluetooth ® .

• Zařízení je mimo komunikační dosah 10 m. Přesuňte zařízení blíže k systému.

Zařízení nelze připojit.

• Spárování zařízení se nezdařilo. Zkuste to znovu.

• Párování zařízení bylo nahrazeno. Zkuste to znovu.

• Tento systém mohl být připojen k jinému zařízení. Odpojte jiné zařízení a zkuste zařízení spárovat znovu.

Zařízení je připojeno, ale ze systému nevychází zvuk.

• U některých zařízení s integrovanou funkcí Bluetooth

® musíte nastavit zvukový výstup na „SC-PM251“ nebo

„SC-PM250“ ručně. Podrobnosti si přečtěte v návodu k použití příslušného zařízení.

Zvuk vycházející ze zařízení je přerušovaný.

• Zařízení je mimo komunikační dosah 10 m. Přesuňte zařízení blíže k systému.

• Odstraňte všechny překážky mezi systémem a zařízením.

• Interference jiných zařízení používajících kmitočtové pásmo

2,4 GHz (wi-fi router, mikrovlny, bezdrátové telefony apod.).

Přesuňte zařízení blíže k systému a dále od ostatních zařízení.

• Vyberte

„MODE 1“ pro stabilní komunikaci.

Obraz a zvuk přehrávání nejsou synchronizovány.

• Restartujte aplikaci přehrávání v zařízení.

Displej hlavního přístroje

„ --:--“

• Poprvé jste zapojili kabel síťového napájení (AC) nebo nedávno došlo k výpadku elektrického proudu. Nastavte hodiny.

ADJUST CLOCK“

• Hodiny nejsou nastaveny. Nastavte hodiny.

ADJUST TIMER“

• Časovač přehrávání není nastaven. Nastavte časovač přehrávání.

AUTO OFF“

• Systém byl 20 minut v nečinnosti, a proto se za jednu minutu vypne. Pro zrušení stiskněte libovolné tlačítko.

„ ERROR“

• Byla provedena nesprávná operace. Přečtěte si instrukce a zkuste to znovu.

F61“

„ F77“

• Odpojte kabel síťového napájení (AC) a obraťte se na prodejce.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 12 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

O technologii Bluetooth

®

Licence

12

48

Panasonic nenese odpovědnost za případné prozrazení dat a/nebo informací, ke kterému může dojít v průběhu bezdrátového přenosu.

Kmitočtové pásmo

• Tento systém používá kmitočtové pásmo 2,4 GHz.

Certifikace

• Tento systém dodržuje frekvenční omezení a obdržel certifikaci prokazující splnění zákonných nařízení týkajících se kmitočtových pásem. Z toho důvodu není zapotřebí povolení k bezdrátovému přenosu.

• Níže uvedené zásahy jsou nezákonné:

– Oddělení od hlavního přístroje.

– Odstranění štítku s parametry.

Omezení platná při používání

• Bezdrátový přenos a/nebo použití se všemi zařízeními s technologií Bluetooth ® nelze garantovat.

• Všechna zařízení musí odpovídat normám stanoveným společností Bluetooth SIG, Inc.

• V závislosti na parametrech a nastaveních zařízení se spojení nemusí podařit nebo některé operace mohou být odlišné.

• Tento systém podporuje funkce zabezpečení technologie Bluetooth ® . Nicméně v některých provozních prostředích nebo při určitých nastaveních toto zabezpečení nemusí být dostatečné. Při bezdrátovém přenosu dat do tohoto systému buďte obezřetní.

• Tento systém neumí přenášet data do zařízení s technologií Bluetooth ® .

Dosah při používání

• Toto zařízení používejte ve vzdálenosti maximálně

10 m.

• Různé typy prostředí, překážky nebo interference mohou dosah snížit.

Rušení jinými zařízeními

• Je-li tento přístroj umístěn příliš blízko jiných zařízení s technologií Bluetooth

® nebo zařízení používajících kmitočtové pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovat správným způsobem a mohou se objevit potíže v podobě šumu a zvukových výpadků způsobených interferencí rádiových vln.

• Tento systém nemusí fungovat správným způsobem, jsou-li rádiové vlny vysílané blízkou rádiovou stanicí nebo podobným zařízením příliš silné.

Určené použití

• Tento systém je určen pro normální použití obecného charakteru.

• Nepoužívejte tento systém v blízkosti zařízení nebo v prostředí citlivém na vysokofrekvenční rušení

(např.: letiště, nemocnice, laboratoře atd.).

Technologie audio kódování MPEG Layer-3 licencovaná od Fraunhofer IIS a Thomson.

Slovní značka a loga Bluetooth ® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Panasonic Corporation podléhá licenci.

Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Deklarace shody (DoC)

Panasonic Corporation

“ tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení Směrnice 2014/53/EU.

Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace shody (DoC) pro naše výrobky RE z našeho serveru DoC: http://www.ptc.panasonic.eu

Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing

Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

Typ bezdrátového připojení

Bluetooth ®

Frekvenční pásmo

2402 – 2480 MHz

Maximální výkon

(dBm e.i.r.p.)

10 dBm

Likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení a baterií

Platí pouze pro Evropskou unii a země se zavedenými recyklačními systémy

Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu.

Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné, jen pokud odevzdáte stará zařízení a použité baterie na sběrných místech v souladu s platnými národními předpisy.

Správnou likvidací pomůžete šetřit cenné zdroje a předcházet možným negativním

účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí.

Další informace o sběru a recyklaci vám poskytnou místní úřady.

Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.

Poznámka k symbolu baterie (symbol dole):

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Zakupione urządzenie może różnić się od przedstawionego na ilustracjach.

Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowanie do następującego zestawu.

Zestaw

Urządzenie główne

Głośniki

SC-PM251

SA-PM251

SB-PM02

SC-PM250

SA-PM250

SB-PM02

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie

• Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,

– Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapanie lub zachlapanie.

– Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów napełnionych płynami, np. dzbanków.

– Należy stosować zalecane akcesoria.

– Nie zdejmować pokrywy.

– Użytkownik nie powinien podejmować się naprawy urządzenia na własną rękę. Serwis należy zlecić w autoryzowanym punkcie serwisowym.

– Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się metalowe przedmioty.

Przewód zasilania

• Wtyczka przewodu sieciowego umożliwia odłączenie zasilania urządzenia. Urządzenie należy zamontować w sposób umożliwiający szybkie wyjęcie wtyczki z gniazda zasilania.

Symbole na tym produkcie (włącznie z akcesoriami) oznaczają, co następuje:

Z SIECI PRĄDU PRZEMIENNEGO

Sprzęt klasy II (konstrukcja urządzenia zapewnia podwójną izolację.)

WŁ.

Gotowość

Dostarczone wyposażenie

Sprawdzić i znaleźć poszczególne elementy dostarczonego wyposażenia.

1 Przewód zasilania

1 Antena wewnętrzna FM

1 Pilot zdalnego sterowania

(N2QAYB000984)

Spis treści

2

50

Dostarczone wyposażenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Podłączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Rozmieszczenie głośników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Opis elementów sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Przygotowanie pilota zdalnego sterowania . . . . . . . . 4

Przygotowanie multimediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Odtwarzanie multimediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Zegar i timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Efekty dźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Informacje o technologii Bluetooth ® . . . . . . . . . . . . . 12

Licencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

UWAGA!

Urządzenie

• Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,

– Niniejszego urządzenia nie należy instalować lub umieszczać w biblioteczce, wbudowanej szafce lub innej ograniczonej przestrzeni. Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia.

– Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami i podobnymi przedmiotami.

– Nie umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, jak np. zapalone świece.

• Urządzenie jest przeznaczone do używania w klimacie umiarkowanym.

• To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane użyciem telefonu komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia wystąpią, wskazane jest zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym.

• Urządzenie wykorzystuje promień lasera. Sterowanie, regulacje lub postępowanie w sposób tutaj nie określony grozi niebezpiecznym naświetleniem promieniami lasera.

Bateria

• Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku, gdy baterie zostaną nieprawidłowo założone. Baterie należy wymieniać na takie same lub na baterie równorzędnego typu, zalecane przez producenta.

• Zużyte baterie należy odpowiednio zutylizować.

Właściwą metodę powinny wskazać władze lokalne.

• Nie zbliżać baterii do źródeł ciepła lub ognia.

• Baterii nie należy pozostawiać przez dłuższy czas, w pojeździe z zamkniętymi drzwiami i oknami, narażonym na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

• Nie wolno zwierać biegunów baterii ani jej rozbierać.

• Nie ładować baterii alkalicznych ani manganowych.

• Nie wolno używać baterii, z których została zdjęta warstwa ochronna.

• Jeśli pilot ma nie być używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię. Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Przygotowanie multimediów

Płyty kompaktowe

1

Naciśnij [CD x

] (urządzenie główne: [ x

OPEN/CLOSE]), aby otworzyć kieszeń napędu płyt.

Włóż płytę etykietą do góry.

Naciśnij ponownie, aby zamknąć kieszeń napędu płyt.

2

Naciśnij [USB/CD], aby wybrać „CD”.

USB

1

Zmniejszyć poziom głośności i podłącz urządzenie

USB do gniazda USB.

Przytrzymać główne urządzenie podczas podłączania lub rozłączania urządzenia USB.

Urządzenie USB

(nie należy do wyposażenia)

2

Naciśnij [USB/CD], aby wybrać „USB”.

Uwaga:

Nie należy używać przedłużacza USB. Nie są obsługiwane urządzenia USB podłączane za pomocą przewodu.

Bluetooth

®

Można podłączyć urządzenie audio bezprzewodowo za pomocą funkcji Bluetooth ® i odtwarzać na nim.

Przygotowanie

• Włącz funkcję Bluetooth

®

urządzenia i umieść je w pobliżu systemu.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz instrukcja obsługi.

Parowanie urządzenia

Przygotowanie

Jeśli system jest podłączony do urządzenia Bluetooth ® , odłącz go ( Z „Rozłączanie urządzenia”).

1

Naciśnij [ ].

W przypadku wyświetlenia komunikatu „PAIRING” przejdź do kroku 4.

2

Naciśnij [PLAY MENU], aby wybrać „PAIRING”.

Lub naciśnij i przytrzymaj [ –PAIRING] na urządzeniu głównym, dopóki nie zostanie wyświetlony symbol

„PAIRING”. Przejdź do kroku 4.

3

Naciśnij [

R

,

T

], aby wybrać „OK? YES” następnie naciśnij [OK].

Wyświetlony zostanie symbol „PAIRING”.

Aby anulować, wybierz „OK? NO”.

4

Wybierz w menu Bluetooth ® urządzenia opcję

„SC-PM251” lub „SC-PM250”.

W przypadku wyświetlenia monitu o hasło wprowadź

„0000”.

Urządzenie łączy się automatycznie z tym systemem po zakończeniu parowania.

Nazwa podłączonego urządzenia jest wyświetlona przez kilka sekundy.

Uwaga:

Z systemem można sparować do 8 urządzeń. W przypadku sparowania dziewiątego urządzenia to, które najdłużej nie było używane zostanie zastąpione.

Podłączanie urządzenia

Przygotowanie

Jeśli system jest podłączony do urządzenia Bluetooth ® , odłącz go ( Z „Rozłączanie urządzenia”).

1

Naciśnij [ ].

Wyświetlony zostanie symbol „BLUETOOTH READY”.

2

Wybierz w menu Bluetooth ® urządzenia opcję

„SC-PM251” lub „SC-PM250”.

Nazwa podłączonego urządzenia jest wyświetlona przez kilka sekundy.

3

Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu.

Uwaga:

• W celu podłączenia urządzenie należy sparować.

• Urządzenie może połączyć się z tylko jednym urządzeniem w danym momencie.

• W przypadku wybrania jako źródła

„BLUETOOTH”

system automatycznie próbuje połączyć się z ostatnim podłączonym urządzeniem.

Rozłączanie urządzenia

1

Naciśnij [ ].

2

Naciśnij [PLAY MENU] wielokrotnie, aby wybrać

„DISCONNECT?”.

3

Naciśnij [

R

,

T

], aby wybrać „OK? YES” następnie naciśnij [OK].

Wyświetlony zostanie symbol „BLUETOOTH READY”.

Aby anulować, wybierz „OK? NO”.

Korzystanie z urządzenia głównego

Naciśnij i przytrzymaj [ –PAIRING] do chwili wyświetlenia komunikatu „PAIRING”.

Uwaga:

Urządzenie zostanie odłączone, gdy:

• Zostanie wybrane inne źródło.

• Urządzenie zostanie przemieszczone poza maksymalny zasięg sygnału.

• Transmisja Bluetooth

®

urządzenia zostanie wyłączona.

• System lub urządzenie zostanie wyłączone.

5

53

offset printing

RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

10

58

Rozwiązywanie problemów

Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy przeprowadzić następujące kontrole. W przypadku wątpliwości, co do niektórych punktów kontrolnych lub jeśli podane rozwiązania nie eliminują problemu, należy zwrócić się po wskazówki do sprzedawcy.

Typowe problemy

Urządzenie nie działa.

• Został aktywowany system bezpieczeństwa. Wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij [

1

] na panelu urządzenia głównego, aby przełączyć je do trybu gotowości. Jeśli urządzenie nie przechodzi do trybu gotowości,

– Naciśnij i przytrzymaj przycisk przynajmniej przez

10 sekundy. Lub,

– Odłącz przewód zasilania i podłącz go ponownie.

2. Naciśnij [

1

] ponownie, aby włączyć urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, skonsultuj się z dystrybutorem.

Nie działa pilot zdalnego sterowania.

• Sprawdź, czy bateria została prawidłowo włożona.

Dźwięk jest zniekształcony lub brak dźwięku.

• Regulacja głośności systemu.

• Wyłącz urządzenie, określ i usuń przyczynę, a następnie włącz urządzenie ponownie. Może to być spowodowane przeciążeniem głośników wskutek nadmiernego poziomu głośności, zbyt wysokiego zasilania lub użytkowania systemu w warunkach, w których panuje zbyt wysoka temperatura.

Podczas odtwarzania słychać buczenie.

• Blisko urządzenia znajdują się przewody zasilania prądem przemiennym lub oświetlenie fluorescencyjne. Utrzymywać przewody zasilania tego urządzenia z dala od innych urządzeń lub przewodów zasilających.

Płyty kompaktowe

Błędne informacje na wyświetlaczu.

Nie uruchamia się odtwarzanie.

• Płyta nie została włożona prawidłowo. Włóż prawidłowo płytę.

• Płyta jest zabrudzona. Wyczyść plytę.

• Użyj innej płyty, jeśli jest zarysowana, wygięta lub niestandardowa.

• Nastąpiło skroplenie pary wodnej. Odczekaj 1 - 2 godzin, aż skroplona para wodna odparuje z systemu.

USB

Nie można odczytać urządzenia USB lub jego zawartości.

• Format urządzenia USB lub jego zawartość nie jest obsługiwana przez urządzenie.

• W niektórych przypadkach nie będą obsługiwane urządzenia USB o pojemności większej niż 32 GB.

Powolne działanie urządzenia USB.

• Pliki o dużych rozmiarach lub urządzenia USB z dużą ilością pamięci wymagają dłuższego czasu wczytywania.

Wyświetlany czas, który upłynął jest inny niż czas rzeczywisty.

• Skopiuj dane do innego urządzenia USB lub utwórz kopię zapasową danych i sformatuj urządzenia USB.

Radio

Zniekształcenia dźwięku.

• Użyj opcjonalnej anteny zewnętrznej. Montaż anteny należy zlecić fachowcowi.

Słychać dudnienie.

• Wyłącz telewizor lub odsuń go od urządzenia.

• W przypadku występowania zakłóceń odsuń telefon komórkowy od urządzenia.

Bluetooth

®

Nie można wykonać parowania.

• Sprawdź stan urządzenia Bluetooth ® .

• Urządzenie znajduje się poza zasięgiem komunikacji wynoszącym 10 m. Przemieść urządzenie bliżej systemu.

Nie można podłączyć urządzenia.

• Parowanie urządzenia zakończyło się niepowodzeniem.

Wykonaj ponownie parowanie.

• Sparowanie urządzenia zostało zastąpione. Wykonaj ponownie parowanie.

• System może być połączony z innym urządzeniem. Odłącz inne urządzenie i spróbuj powtórzyć parowanie urządzenia.

Urządzenie jest podłączone, ale nie można odsłuchiwać dźwięku przez system.

• W przypadku niektórych wbudowanych urządzeń

Bluetooth ® należy ręcznie ustawić wyjście audio na

„SC-PM251” lub „SC-PM250”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz instrukcja obsługi.

Dźwięk z urządzenia jest przerywany.

• Urządzenie znajduje się poza zasięgiem komunikacji wynoszącym 10 m. Przemieść urządzenie bliżej systemu.

• Usuń wszystkie przeszkody spomiędzy systemu i urządzenia.

• Zakłócenia powodują inne urządzenia używające pasma częstotliwości 2,4 GHz (router bezprzewodowy, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe itp.). Przesuń urządzenie bliżej systemu i oddal je od innych urządzeń.

• W celu zapewnienia stabilnej komunikacji wybierz

„MODE 1”

.

Odtwarzany obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane.

• Uruchom ponownie aplikację do odtwarzania na urządzeniu.

Wyświetlacz urządzenia

--:--”

• Do urządzenia po raz pierwszy podłączono przewód zasilania lub niedawno wystąpiła przerwa w zasilaniu.

Ustaw zegar.

„ ADJUST CLOCK”

• Zegar nie jest ustawiony. Wyreguluj zegar.

ADJUST TIMER”

• Timer odtwarzania nie jest ustawiony. Wyreguluj timer odtwarzania.

AUTO OFF”

• Urządzenie było nieużywane przez 20 minut i zostanie wyłączone w ciągu minuty. Aby anulować, naciśnij dowolny przycisk.

„ ERROR”

• Wykonano niewłaściwą operację. Przeczytaj instrukcję i spróbuj ponownie.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 12 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

12

60

Informacje o technologii

Bluetooth

®

Licencje

Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za dane i informacje, które mogą zostać ujawnione podczas transmisji bezprzewodowej.

Pasmo częstotliwości

• System korzysta z pasma częstotliwości 2,4 GHz.

Certyfikacja

• Niniejszy system jest zgodny z ograniczeniami częstotliwości i otrzymał certyfikat na podstawie przepisów dotyczących częstotliwości. W związku z tym pozwolenie na transmisję bezprzewodową nie jest konieczne.

• Wykonywanie poniższych czynności jest karalne na mocy prawa:

– Demontaż lub modyfikowanie urządzenia głównego.

– Usuwanie etykiet z danymi technicznymi.

Ograniczenia użytkowania

• Nie ma gwarancji, że sprzęt będzie współpracował ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth ® ani że transmisja bezprzewodowa za ich pomocą będzie możliwa.

• Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z normami wyznaczonymi przez firmę Bluetooth SIG, Inc.

• W zależności od danych technicznych urządzenia oraz dostępnych możliwości konfiguracji nawiązanie połączenia może nie być możliwe lub mogą istnieć różnice w zakresie wykonywania niektórych operacji.

• System obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodnie ze standardem Bluetooth ® . Jednak zależnie od środowiska użytkowania lub ustawień te zabezpieczenia mogą być niewystarczające. Należy zachować ostrożność podczas bezprzewodowej transmisji danych do systemu.

• System nie oferuje możliwości transmisji danych do urządzenia Bluetooth ®.

Zasięg użytkowania

• Maksymalny zasięg użytkowania urządzenia to 10 m.

• Zasięg może zmniejszyć się w zależności od warunków otoczenia, istniejących przeszkód i zakłóceń.

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

• System może nie działać poprawnie lub mogą występować problemy, takie jak skoki dźwięku i głośności powodowane zakłóceniami fal radiowych, jeśli urządzenie znajdzie się zbyt blisko innych urządzeń Bluetooth ® lub sprzętu korzystającego z pasma 2,4 GHz.

• System może nie działać poprawnie, jeśli sygnał radiowy np. z pobliskich stacji nadawczych jest zbyt silny.

Przeznaczenie

• System jest przeznaczony tylko do ogólnego użytku w normalnych warunkach.

• Nie należy używać urządzenia w pobliżu sprzętu lub miejsc wykazujących wrażliwość na zakłócenia częstotliwości radiowej (na przykład: lotnisk, szpitali, laboratoriów, itd.).

Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 podlega licencji firmy Fraunhofer IIS i Thomson.

Znak ze słowem i logo Bluetooth ®

Bluetooth SIG, Inc., a firma Panasonic Corporation używa ich na mocy licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich posiadaczy.

Deklaracja Zgodności (DoC)

Niniejszym, „

Panasonic Corporation

” deklaruje, iż niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odnośnymi postanowieniami Dyrektywy

2014/53/UE.

Klienci mogą skopiować oryginał Deklaracji Zgodności

(DoC) dla naszych produktów radiowych i końcowych urządzeń teletransmisyjnych (RE) z naszego serwera

DoC: http://www.ptc.panasonic.eu

Kontakt z autoryzowanym przedstawicielem:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing

Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy

Typ łączności bezprzewodowej

Bluetooth ®

są własnością firmy

Pasmo częstotliwości

2402 – 2480 MHz

Maksymalna moc

(dBm EIRP)

10 dBm

Utylizacja zużytych urządzeń i baterii

Dotyczy wyłącznie Unii Europejskiej i krajów z systemami recyklingu

Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi.

W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów i baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Prawidłowa utylizacja pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego.

Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu można otrzymać od władz lokalnych.

Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.

Dotyczy symbolu baterii (symbol na dole):

Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Oma järjestelmäsi voi näyttää erilaiselta kuin kuvissa esitetty.

Nämä käyttöohjeet koskevat seuraavaa järjestelmää.

Järjestelmä

Pääyksikkö

Kaiuttimet

SC-PM251

SA-PM251

SB-PM02

SC-PM250

SA-PM250

SB-PM02

Turvallisuustoimet

VAROITUS!

Laite

• Vähennä tulipalon, sähköiskun tai laitteiston vahingoittumisen vaaraa:

– Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, roiskeille tai tippuville nesteille.

– Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita.

– Käytä suositeltuja lisävarusteita.

– Älä avaa laitteen koteloa.

– Älä korjaa laitetta itse. Anna huolto pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

– Älä pudota metalliesineitä laitteen sisään.

Vaihtovirtajohto

• Virtapistoke on laitteen virrankatkaisumenetelmä.

Asenna laite siten, että verkkovirtapistoke voidaan irrottaa pistorasiasta välittömästi.

LUOKAN 1 LASERLAITE

Tämän tuotteen (ja lisävarusteiden) symbolien merkitykset:

Vaihtovirta

Luokan II laite (Tuotteen rakenne on kaksoiseristetty.)

Päällä

Valmiustila

Toimitetut lisävarusteet

Tarkista toimitetut lisävarusteet.

1 Vaihtovirtajohto

1 FM-sisäantenni

1 Kaukosäädin

(N2QAYB000984)

Sisältö

2

62

Toimitetut lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Turvallisuustoimet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Liitäntöjen tekeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Kaiutinten sijoittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Hallintatoimintojen yleiskatsaus. . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kaukosäätimen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Tallennusvälineen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Tallennusvälineiden toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Kello ja ajastukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Äänitehosteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ylläpito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tietoja Bluetooth ® -toiminnosta . . . . . . . . . . . . . . . 12

Lisenssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

HUOMIO!

Laite

• Vähennä tulipalon, sähköiskun tai laitteiston vahingoittumisen vaaraa:

– Älä asenna tai laita tätä laitetta kabinettityyppiseen kirjakaappiin tai muuhun suljettuun tilaan, jotta tuuletus onnistuisi.

– Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla, verholla tai muulla vastaavalla esineellä.

– Älä aseta palavaa kynttilää tai muuta avotulen lähdettä laitteen päälle.

• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi leudossa ilmastossa.

• Tämä laite saattaa olla altis matkapuhelinten käytön aikana aiheuttamille radiohäiriöille. Jos häiriöitä esiintyy, siirrä laite kauemmas matkapuhelimesta.

• Tämä on laserlaite. Muiden kuin tässä määritettyjen hallinta- tai säätötoimintojen käyttö tai toimenpiteiden suoritus saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle.

Paristo

• Pariston virheellinen vaihto saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa se vain valmistajan suosittelemilla paristotyypeillä.

• Kun hävität paristoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään ja kysy heiltä oikea hävitystapa.

• Älä kuumenna tai altista avotulelle.

• Älä jätä paristoja suorassa auringonpaisteessa olevaan autoon, jonka ovet ja ikkunat ovat pitkään suljettuina.

• Älä avaa paristoa tai saata sitä oikosulkuun.

• Älä lataa alkaali- tai mangaaniparistoa.

• Älä käytä paristoa, jos sen päällinen on irronnut.

• Poista paristo, jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan. Säilytä viileässä, pimeässä tilassa.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Tallennusvälineen valmistelu

Levy

1

Avaa levykelkka painamalla [CD x

] (pääyksikössä:

[ x

OPEN/CLOSE]).

Aseta levy laitteeseen nimipuoli ylöspäin.

Paina uudelleen sulkeaksesi levykelkan.

2

Valitse ”CD” painamalla [USB/CD].

USB

1

Alenna äänenvoimakkuutta ja liitä USB-laite

USB-porttiin.

Pidä kiinni pääyksiköstä, kun kytket tai irrotat

USB-laitteen.

USB-laite

(ei sisälly toimitukseen)

2

Valitse ”USB” painamalla [USB/CD].

Huomautus:

Älä käytä USB-jatkojohtoa. Järjestelmä ei voi tunnistaa

USB-laitetta, joka on liitetty johdolla.

Bluetooth

®

Voit yhdistää audiolaitteen ja toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth ® -toiminnolla.

Valmistelu

• Ota laitteen Bluetooth

®

-toiminto käyttöön ja vie laite järjestelmän lähelle.

• Katso tarkemmat tiedot laitteen käyttöohjeista.

Pariliitoksen muodostaminen laitteeseen

Valmistelu

Jos järjestelmä on yhdistetty Bluetooth ® -laitteeseen, katkaise yhteys ( Z ”Laitteen yhteyden katkaiseminen”).

1

Paina [ ].

Jos näytössä lukee ”PAIRING”, jatka vaiheesta 4.

2

Valitse ”PAIRING” painamalla [PLAY MENU].

Tai pidä pääyksikön [ –PAIRING] painettuna, kunnes näytössä näkyy ”PAIRING”. Jatka vaiheeseen 4.

3

Valitse ”OK? YES” painamalla [

R

,

T

] ja paina sitten

[OK].

”PAIRING” tulee näyttöön.

Peruuta valitsemalla ”OK? NO”.

4

Valitse laitteen Bluetooth ® -valikosta ”SC-PM251” tai

”SC-PM250”.

Jos sinulta kysytään tunnuskoodia, syötä ”0000”.

Laite muodostaa yhteyden järjestelmään automaattisesti, kun pariliitos on muodostettu.

Yhdistetyn laitteen nimi näytetään muutaman sekunnin ajan.

Huomautus:

Voit muodostaa pariliitoksen enintään 8 laitteeseen tästä järjestelmästä. Jos muodostetaan pariliitos yhdeksänteen laitteeseen, laite, jonka käytöstä on kulunut pisin aika, korvataan uudella laitteella.

Laitteen liittäminen

Valmistelu

Jos järjestelmä on yhdistetty Bluetooth ® -laitteeseen, katkaise yhteys ( Z ”Laitteen yhteyden katkaiseminen”).

1

Paina [ ].

”BLUETOOTH READY” tulee näyttöön.

2

Valitse laitteen Bluetooth ® -valikosta ”SC-PM251” tai

”SC-PM250”.

Yhdistetyn laitteen nimi näytetään muutaman sekunnin ajan.

3

Aloita toisto laitteella.

Huomautus:

• Laitteen kanssa on ensin muodostettava pariliitos, jotta yhteys voidaan muodostaa.

• Tämä järjestelmä voi muodostaa yhteyden vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

• Kun ”BLUETOOTH” on valittu lähteeksi, järjestelmä yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.

Laitteen yhteyden katkaiseminen

1

Paina [ ].

2

Valitse ”DISCONNECT?” painamalla [PLAY MENU] toistuvasti.

3

Valitse ”OK? YES” painamalla [

R

,

[OK].

”BLUETOOTH READY” tulee näyttöön.

Peruuta valitsemalla ”OK? NO”.

T

] ja paina sitten

Pääyksikköä käyttäen

Pidä [ –PAIRING] painettuna, kunnes näyttöön tulee teksti ”PAIRING”.

Huomautus:

Laitteen yhteys katkaistaan, kun:

• Valitset eri lähteen.

• Siirrät laitteen enimmäisalueen ulkopuolelle.

• Poistat laitteen Bluetooth ® -lähetyksen käytöstä.

• Sammutat järjestelmän tai laitteen.

5

65

offset printing

RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Vianmääritys

Tee seuraavat tarkistukset ennen kuin pyydät huoltoa.

Jos et ole varma joistakin tarkistettavista kohdista, tai jos annetut ratkaisut eivät ratkaise ongelmaa, pyydä jälleenmyyjältä ohjeita.

Yleisiä ongelmia

Laite ei toimi.

• Turvalaite on otettu käyttöön. Toimi seuraavasti:

1. Aseta laite valmiustilaan painamalla pääyksikön [

1

]. Jos laite ei siirry valmiustilaan,

– Pidä painiketta painettuna vähintään 10 sekuntia. Tai,

– Irrota vaihtovirtajohto ja kytke se uudelleen.

2. Käynnistä järjestelmä painamalla [

1

] uudelleen. Jos ongelma ei poistu, kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

Mitään toimintoja ei voi suorittaa kaukosäätimellä.

• Tarkista, että paristo on asetettu oikein.

Ääni on vääristynyt tai ääntä ei kuulu.

• Säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta.

• Sammuta järjestelmä, määritä ja korjaa ongelman syy ja käynnistä järjestelmä uudelleen. Ongelma voi johtua kaiutinten toimimisesta äärirajoilla, kun äänenvoimakkuus tai teho on liian suuri, sekä kun järjestelmää käytetään kuumassa ympäristössä.

Toiston aikana kuuluu hurinaa.

• Vaihtovirtajohto tai loistevalolamppu on johtojen lähellä.

Pidä muut laitteet ja johdot erillään tämän järjestelmän johdoista.

Levy

Näyttö ei näy oikein.

Toisto ei ala.

• Et asettanut levyä oikein laitteeseen. Aseta se oikein.

• Levy on likainen. Puhdista levy.

• Vaihda levy, jos se on naarmuuntunut, vääntynyt tai se ei ole standardin mukainen.

• Laitteessa on tiivistynyttä kosteutta. Anna järjestelmän kuivua 1–2 tuntia.

USB

USB-laitetta tai sen sisältöä ei voi lukea.

• USB-laitteen tai sen sisällön muoto ei ole yhteensopiva järjestelmän kanssa.

• USB-laitteet, joiden tallennuskapasiteetti on yli 32 Gt, eivät toimi kaikissa olosuhteissa.

USB-laite toimii hitaasti.

• Suurikokoisen sisällön tai suurikapasiteettisen USB-laitteen luku kestää pidempään.

Näytetty kulunut aika ei ole sama kuin todellinen toistoaika.

• Siirrä tiedot toiseen USB-laitteeseen tai varmuuskopioi tiedot ja alusta USB-laite uudelleen.

Radio

Ääni on vääristynyt.

• Käytä valinnaista ulkoantennia. Antennin asennus on annettava pätevän asentajan tehtäväksi.

10

70

Kuulet nakuttavan äänen.

• Sammuta televisio tai siirrä se kauemmas järjestelmästä.

• Siirrä matkapuhelimet pois laitteen läheisyydestä, jos ne aiheuttavat häiriöitä.

Bluetooth

®

Pariliitosta ei voi muodostaa.

• Tarkista Bluetooth ® -laitteen tila.

• Laite on 10 m:n toimintasäteen ulkopuolella. Siirrä laite lähemmäs järjestelmää.

Laitetta ei voi yhdistää.

• Laitteen pariliitoksen muodostus epäonnistui. Yritä pariliitoksen muodostusta uudelleen.

• Laitteen pariliitos on korvattu. Yritä pariliitoksen muodostusta uudelleen.

• Tämä järjestelmä on saatettu yhdistää toiseen laitteeseen.

Katkaise toisen laitteen yhteys ja yritä muodostaa pariliitos laitteeseen uudelleen.

Laite on yhdistetty, mutta järjestelmästä ei kuulu ääntä.

• Joissakin sisäisissä Bluetooth ® -laitteissa äänilähdöksi on asetettava manuaalisesti ”SC-PM251” tai

”SC-PM250” . Katso tarkemmat tiedot laitteen käyttöohjeista.

Laitteesta toistettava ääni keskeytyy.

• Laite on 10 m:n toimintasäteen ulkopuolella. Siirrä laite lähemmäs järjestelmää.

• Poista esteet järjestelmän ja laitteen väliltä.

• Muut laitteet, jotka käyttävät 2,4 GHz:n taajuutta (langaton reititin, mikroaaltouunit, langattomat puhelimet, jne.), aiheuttavat häiriötä. Siirrä laite lähemmäs järjestelmää ja kauemmas muista laitteista.

• Valitse

”MODE 1”

vakaata tiedonsiirtoa varten.

Toistettavaa kuvaa ja ääntä ei ole synkronoitu.

• Käynnistä laitteen toistosovellus.

Pääyksikön näytöt

--:--”

• Olet liittänyt vaihtovirtajohdon ensimmäistä kertaa tai virta on katkennut hiljattain. Aseta kellonaika.

ADJUST CLOCK”

• Kelloa ei ole asetettu. Aseta kello.

ADJUST TIMER”

• Toistoajastinta ei ole asetettu. Aseta toistoajastin.

” AUTO OFF”

• Järjestelmää ei ole käytetty 20 minuuttiin ja se sammutetaan minuutin kuluttua. Peruuta painamalla mitä tahansa painiketta.

ERROR”

• Virheellinen toiminto suoritettiin. Lue ohjeet ja yritä uudelleen.

F61”

F77”

• Irrota vaihtovirtajohto ja kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

” F70”

• Tutki Bluetooth ® -laite.

• Irrota Bluetooth ® -laite. Sammuta järjestelmä ja käynnistä se sitten uudelleen.

F76”

• Virtalähteessä on ongelma.

• Irrota vaihtovirtajohto ja kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

NODEVICE”

• USB-laitetta ei ole liitetty. Tarkista liitäntä.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 11 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

NO DISC”

• Et ole asettanut levyä laitteeseen.

” NO PLAY”

• Tarkista sisältö. Voit toistaa vain tuettuja muotoja.

• Järjestelmässä saattaa olla ongelma. Sammuta järjestelmä ja käynnistä se sitten uudelleen.

PLAYERROR”

• Toistit MP3-tiedoston, jota ei tueta. Järjestelmä ohittaa raidan ja toistaa seuraavan raidan

REMOTE 1”

REMOTE 2”

• Kaukosäädin ja tämä laite käyttävät eri koodeja. Muuta kaukosäätimen koodia.

– Kun näytössä näkyy ”REMOTE 1”, pidä [OK] ja [ ] painettuna vähintään 4 sekuntia.

– Kun näytössä näkyy ”REMOTE 2”, pidä [OK] ja

[USB/CD] painettuna vähintään 4 sekuntia.

USB OVER CURRENT ERROR”

• USB-laite käyttää liikaa virtaa. Irrota USB-laite, sammuta järjestelmä ja käynnistä se sitten uudelleen.

–VBR–”

• Järjestelmä ei voi näyttää jäljellä olevaa toistoaikaa muuttuvaa bittinopeutta (VBR) käyttäville raidoille.

Järjestelmän muistin nollaus

Tyhjennä muisti seuraavissa tilanteissa:

• Painikkeita painettaessa ei tapahdu mitään.

• Haluat tyhjentää muistin sisällön.

1

Irrota vaihtovirtajohto.

2

Liitä vaihtovirtajohto laitteeseen samalla, kun pidät pääyksikön [

1

] painettuna.

Pidä painiketta edelleen painettuna, kunnes näytössä näkyy ”– – – – – – – –”.

3

Vapauta [

1

].

Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

Muistiasetukset on tehtävä uudelleen.

Kaukosäädinkoodi

Jos muut Panasonic-laitteet häiriintyvät järjestelmän kaukosäätimen käytöstä, vaihda kaukosäätimen koodi tälle järjestelmälle.

Valmistelu

Valitse ”CD” painamalla [USB/CD].

Koodin vaihtaminen asetukseen

”REMOTE 2”

1

Pidä pääyksikön [SELECTOR] ja kaukosäätimen

[USB/CD] painettuna.

”REMOTE 2” tulee näyttöön.

2

Pidä [OK] ja [USB/CD] painettuna vähintään

4 sekuntia.

Koodin vaihtaminen asetukseen

”REMOTE 1”

1

Pidä pääyksikön [SELECTOR] ja kaukosäätimen [ ] painettuna.

”REMOTE 1” tulee näyttöön.

2

Pidä [OK] ja [ ] painettuna vähintään 4 sekuntia.

Ylläpito

Voit puhdistaa järjestelmän pyyhkimällä sen pehmeällä, kuivalla liinalla.

• Älä koskaan käytä alkoholia, tinneriä tai bensiiniä järjestelmän puhdistukseen.

• Ennen kemiallisesti käsiteltyjen liinojen käyttöä lue huolellisesti liinan mukana tulevat ohjeet.

11

71

offset printing

RQT9929-2E.book Page 12 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

Tietoja

Bluetooth

®

-toiminnosta

Panasonic ei ota vastuuta datan ja/tai tietojen mahdollisesta vaarantumisesta langattoman lähetyksen aikana.

Taajuuskaista

• Tämä järjestelmä käyttää 2,4 GHz:n taajuuskaistaa.

Sertifiointi

• Tämä järjestelmä noudattaa taajuusrajoituksia ja on saanut taajuuksia koskevien lakien mukaisen sertifikaatin. Siksi langattoman yhteyden käyttöoikeutta ei tarvita.

• Alla mainitut toimet ovat lain mukaan rangaistavia:

– Pääyksikön purkaminen tai muokkaaminen.

– Määritysmerkintöjen poistaminen.

Käyttörajoitukset

• Langattoman yhteyden toimintaa ja/tai yhteensopivuutta Bluetooth ® -laitteiden kanssa ei taata.

• Kaikkien laitteiden on noudatettava Bluetooth SIG,

Inc:n asettamia standardeja.

• Laitteen määrityksistä ja asetuksista riippuen se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tai jotkin toiminnot voivat olla erilaisia.

• Tämä järjestelmä tukee

Bluetooth ® -suojausominaisuuksia. Käyttöympäristöstä ja/tai asetuksista riippuen suojaus ei ehkä ole riittävä.

Ole varovainen lähettäessäsi tietoa langattomasti tähän laitteeseen.

• Järjestelmä ei voi lähettää tietoa

Bluetooth ® -laitteeseen.

Käyttöetäisyys

• Laitteen enimmäiskäyttöetäisyys on 10 m.

• Käyttöetäisyys saattaa pienentyä ympäristön, esteiden tai häiriöiden vuoksi.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

• Tämä järjestelmä ei ehkä toimi oikein ja radioaaltohäiriöt voivat aiheuttaa ongelmia, kuten häiriöääntä ja äänen hyppimistä, jos laite sijoitetaan liian lähelle muita Bluetooth ® -laitteita tai 2,4 GHz:n taajuusaluetta käyttäviä laitteita.

• Järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos lähettyvillä olevan radioaseman tms. radioaallot ovat liian voimakkaita.

Käyttötarkoitus

• Tämä järjestelmä on tarkoitettu tavalliseen yleiseen käyttöön.

• Älä käytä järjestelmää sellaisten laitteiden lähellä tai sellaisissa ympäristöissä, jotka ovat alttiita radiotaajuisille häiriöille (esimerkiksi lentokentät, sairaalat, laboratoriot jne.).

Vakuutus vaatimustenmukaisuudesta (DoC)

Panasonic Corporation

” vakuuttaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiiviin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten sekä sen muiden merkityksellisten määräysten kanssa.

Asiakkaat voivat ladata alkuperäisen DoC:n kopion

RE-tuotteillemme DoC-palvelimelta: http://www.ptc.panasonic.eu

Valtuutetun edustajan yhteystiedot:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing

Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksa

Langattoman tyyppi

Bluetooth ®

Taajuuskaista

2402 – 2480 MHz

Enimmäisteho

(dBm EIRP)

10 dBm

Vanhojen laitteiden ja paristojen hävittäminen

Vain Euroopan unioni ja maat, joissa on kierrätysjärjestelmä

Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin liitetyissä dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei saa sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Vie vanhat tuotteet ja käytetyt paristot kansallisen lainsäädännön mukaiseen keräyspisteeseen asianmukaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten.

Hävittämällä ne oikein autat säästämään arvokkaita resursseja ja estät mahdolliset haittavaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

Saat lisätietoja keräyksestä ja kierrätyksestä ottamalla yhteyden kunnalliseen jätehuoltoon.

Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä saattaa seurata kansallisessa lainsäädännössä määrätty rangaistus.

Paristomerkintää koskeva huomautus

(alasymboli):

Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä tapauksessa merkki noudattaa kyseistä kemikaaliakoskevan direktiivin vaatimuksia.

Lisenssit

12

72

MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikka on lisensoitu

Fraunhofer IIS- ja Thomson-yhtiöiltä.

Bluetooth ® -sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:in omaisuutta ja Panasonic Corporation käyttää näitä merkkejä lisenssiehtojen mukaisesti. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

offset printing

RQT9929-2E.book Page 16 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM

NORSK

ADVARSEL!

Produkt

• For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på apparatet:

– Dette apparatet må ikke utsettes for regn, fuktighet, drypp eller sprut.

– Ikke plasser objekter som er fylt med væske, som vaser, på apparatet.

– Bruk kun anbefalt tilbehør.

– Fjern ikke deksler.

– Dette apparatet må ikke repareres på egen hånd.

Overlat servicearbeider til kvalifisert servicepersonell.

Vekselstrømnett

• Støpselet er frakoblende enhet. Strømuttaket må befinne seg i nærheten slik at støpselet lett kan kobles ut fra uttaket umiddelbart.

FORSIKTIG!

Produkt

• For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på apparatet:

– Ikke plasser apparatet i en bokhylle, et innebygget kabinett eller et annet lukket sted. Pass på at apparatet er godt ventilert.

– Apparatets ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til med aviser, duker, gardiner eller lignende.

– Plasser ikke åpen ild, slik som levende lys, oppå apparatet.

• Dette apparatet er beregnet til bruk under moderate klimaforhold.

• Dette apparatet anvender en laser. Betjening av kontroller, justeringer eller andre inngrep enn de som er beskrevet i denne bruksanvisning, kan føre til farlig bestråling.

POLSKI

Infolinia (Polska):

801 003 532

– numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27

– numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie są dostępne na stronie www.panasonic.pl

lub pod numerami telefonów:

801 003 532 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH

(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Oddział w Polsce ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

Manufactured by:

Importer for Europe:

Panasonic Corporation

Kadoma, Osaka, Japan

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation

Web Site: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2014

Sw Da Sp Cz Po Fi

RQT9929-2E

L0214CH2097

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement