Panasonic SCPM250EC, SCPM251EC Operating instructions

Panasonic SCPM250EC, SCPM251EC Operating instructions
offset printing
RQT9929-2E.book Page 1 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Instrucciones de funcionamiento
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Käyttöohjeet
CD-stereoanläggning
CD-stereoanlæg
Sistema estéreo con reproductor
de discos compactos
Stereosystém s CD
Zestaw stereo z CD
CD-stereojärjestelmä
Model No.
SC-PM251
SC-PM250
Tack för valet av denna apparat.
Läs igenom bruksanvisningen noga för bästa resultat och för säkerhets skull.
Spara denna bruksanvisning.
Tak fordi du har valgt dette produkt.
Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, således at optimal ydelse og sikkerhed opnås.
Gem vejledningen til senere brug.
Muchísimas gracias por haber adquirido este aparato.
Lea con atención estas instrucciones para obtener las máximas prestaciones y seguridad.
Guarde este manual para su consulta en el futuro.
Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku.
Pro dosažení optimálního výkonu a z bezpečnostních důvodu si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
Uschovejte si prosím tento návod k obsluze.
Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją obsługi, aby jak najlepiej wykorzystać to urządzenie i zapewnić jego
bezpieczne użytkowanie.
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi.
Kiitos, että hankit tämän tuotteen.
Lue nämä ohjeet huolellisesti parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi.
Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten.
EC
RQT9929-2E
offset printing
RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Ditt system och bilderna kan se olika ut.
Dessa användarinstruktioner är tillämpbara på följande
system.
System
SC-PM251
SC-PM250
Huvudenhet
SA-PM251
SA-PM250
Högtalare
SB-PM02
SB-PM02
KLASS 1 LASER APPARAT
Symbolerna på denna produkt (inklusive tillbehören)
representerar följande:
Säkerhetsföreskrifter
VARNING!
Enhet
• För att reducera risken för brand, elektrisk stöt eller
produktskada:
– Utsätt inte den här apparaten för regn, fukt, droppar
eller skvätt.
– Placera inga föremål fyllda med vätska, som t.ex.
vaser, på denna enhet.
– Använd rekommenderade tillbehör.
– Avlägsna inte höljen.
– Försök inte reparera denna enhet på egen hand. Låt
utbildad servicepersonal utföra service och
reparationer.
– Låt inte föremål av metall falla in i enheten.
AC-strömsladd
• Strömkontakten är urkopplingsenheten. Installera
denna enhet så att strömkontakten kan kopplas ur från
uttaget direkt.
Växelström
Klass II-utrustning (Produktens konstruktion är
dubbelisolerad.)
PÅ
Standby
Medföljande tillbehör
Var god kontrollera och pricka av de medföljande
tillbehören.
 1 AC-strömsladd
 1 FM-inomhusantenn
 1 Fjärrkontroll
(N2QAYB000984)
RQT9929
Innehållsförteckning
2
2
Medföljande tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Koppla anslutningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Högtalarnas placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Beskrivning av kontrollerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Förbereda fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Förbereda median . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mediauppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Klocka och timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ljudeffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Övrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Felsökningsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Om Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FÖRSIKTIGHET!
Enhet
• För att reducera risken för brand, elektrisk stöt eller
produktskada:
– För att apparaten ska få god ventilation, installera
eller placera den inte i en bokhylla, ett inbyggt skåp
eller i andra begränsade utrymmen.
– Se till att enhetens ventilationsöppningar inte är
förtäppta av tidningar, bordsdukar, gardiner eller
liknande föremål.
– Ställ inga föremål med öppen låga, så som ett tänt
stearinljus, ovanpå enheten.
• Denna enhet är avsedd för användning på platser med
tempererat klimat.
• Det kan inträffa att den här enheten under
användningen tar emot radiostörningar, orsakade av
mobiltelefoner. Öka avståndet mellan enheten och
mobiltelefonen om störningarna är uppenbara.
• I denna produkt används laser. Om apparaten och
dess funktioner används eller justeras på annat sätt än
vad som specificeras i denna bruksanvisning kan den
avge farlig strålning.
Batteri
• Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i
korrekt. Ersätt endast med sort som rekommenderas
av tillverkaren.
• När du gör dig av med batterierna, var god kontakta
dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare
och fråga efter rätt metod för avfallshantering.
• Värm inte upp och utsätt inte batteriet för öppen eld.
• Lämna inte batteriet(/erna) i en bil som utsätts för direkt
solljus under en längre period med dörrar och fönster
stängda.
• Bryt inte upp och kortslut inte batteriet.
• Återuppladda inte alkaliskt batteri eller
brunstens-batteri.
• Använd inte batteriet om höljet skalats av.
• Ta ur batteriet om du inte ska använda fjärrkontrollen
under en längre tidsperiod. Förvara på en sval, mörk
plats.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
3
1
2
Tryck på [CD x] (huvudenhet: [x OPEN/CLOSE])
för att öppna skivfacket.
Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
4
Tryck på igen för att stänga skivluckan.
Observera:
Du kan koppla ihop upp till 8 enheter med detta system. Om
en 9:e enhet kopplas ihop byts den enhet som inte använts
under längst tid ut.
Tryck på [USB/CD] för att välja ”CD”.
USB
1
Sänk volymen och anslut USB-enheten till
USB-porten.
Håll i huvudenheten när USB-enheten ansluts eller
kopplas från.
USB-enhet
(medföljer ej)
2
Tryck på [R, T] för att välja ”OK? YES” och sedan
på [OK].
”PAIRING” visas.
För att avbryta, välj ”OK? NO”.
Tryck på [USB/CD] för att välja ”USB”.
Observera:
Använd inte en USB-förlängningskabel. Systemet kan inte
känna igen en USB-enhet ansluten genom en kabel.
Bluetooth®
Du kan ansluta och spela upp en ljudenhet trådlöst
genom Bluetooth®.
Förberedelser
• Sätt på Bluetooth®-funktionen på enheten och placera
enheten nära systemet.
• Läs användarinstruktionerna till enheten för mer
information.
Välj ”SC-PM251” eller ”SC-PM250” från enhetens
Bluetooth®-meny.
Om du frågas efter huvudnyckel, skriv ”0000”.
Enheten ansluter till detta system automatiskt efter att
ihopkopplingen är slutförd.
Den anslutna enhetens namn visas i några sekunder.
█ Ansluta en enhet
Förberedelser
Om detta system är anslutet till en Bluetooth®-enhet,
koppla ur den (Z”Koppla ur en enhet”).
1
2
3
Tryck på [ ].
”BLUETOOTH READY” visas.
Välj ”SC-PM251” eller ”SC-PM250” från enhetens
Bluetooth®-meny.
Den anslutna enhetens namn visas i några sekunder.
Starta uppspelning på enheten.
Observera:
• En enhet måste vara ihopkopplad för att ansluta.
• Detta system kan endast ansluta till en enhet åt gången.
• När ”BLUETOOTH” är valt som källa, försöker detta
system automatiskt att ansluta till den senast anslutna
enheten.
█ Koppla ur en enhet
1
2
3
Tryck på [ ].
Tryck på [PLAY MENU] upprepat för att välja
”DISCONNECT?”.
Tryck på [R, T] för att välja ”OK? YES” och sedan
på [OK].
”BLUETOOTH READY” visas.
För att avbryta, välj ”OK? NO”.
Använda huvudenheten
Tryck och håll nere [
█ Koppla ihop en enhet
Förberedelser
Om detta system är anslutet till en Bluetooth®-enhet,
koppla ur den (Z”Koppla ur en enhet”).
1
2
Tryck på [ ].
Om ”PAIRING” visas, fortsätt med steg 4.
Tryck på [PLAY MENU] för att välja ”PAIRING”.
Eller tryck och håll nere [ –PAIRING] på
huvudenheten tills ”PAIRING” visas. Fortsätt med
steg 4.
–PAIRING] tills ”PAIRING” visas.
Observera:
En enhet kopplas ur då du:
• Väljer en annan källa.
• Flyttar enheten utanför den maximala räckvidden.
• Inaktiverar Bluetooth®-överföringen för enheten.
• Stänger av systemet eller enheten.
RQT9929
Skiva
SVENSKA
Förbereda median
5
5
offset printing
RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Felsökningsschema
Utför följande kontroller innan du begär service. Om du
tvekar över några av kontrollpunkterna, eller om de
angivna åtgärderna inte löser problemet, rådgör med din
återförsäljare för närmare anvisningar.
Det hörs ett dunkande ljud.
█ Vanliga problem
█ Bluetooth®
Enheten fungerar inte.
Ihopkoppling kan inte utföras.
• Säkerhetsanordningen har aktiverats. Gör följande:
1. Tryck på [1] på huvudenheten för att sätta enheten i
standbyläge. Om enheten inte sätts i standbyläge,
– Tryck och håll nere knappen i minst 10 sekunder. Eller,
– Koppla ur AC-strömsladden och anslut den sedan
igen.
2. Tryck på [1] igen för att sätta på enheten. Om
problemet kvarstår, rådfråga din återförsäljare.
• Kontrollera Bluetooth®-enhetens skick.
• Enheten är utanför kommunikationsräckvidden som är
10 m. Flytta enheten närmare systemet.
Inga funktioner kan utföras med fjärrkontrollen.
• Kontrollera att batteriet är rätt isatt.
Ljudet förvrängs eller inget ljud hörs.
• Justera systemets volym.
• Stäng av systemet, undersök orsaken till felet och rätta till
det, och sätt sedan på igen. Det kan bero på
överbelastning av högtalarna på grund av alltför hög volym
eller uteffekt, eller att systemet använts på en alltför varm
plats.
Ett surrande ljud hörs under uppspelning.
• En AC-strömsladd eller ett fluorescerande ljus finns i
närheten av kablarna. Håll andra apparater och sladdar på
avstånd från detta systems kablar.
█ Skiva
Displayen visar inte korrekt.
Uppspelningen startar inte.
• Du har inte satt i skivan riktigt. Sätt i den riktigt.
• Skivan är smutsig. Rengör skivan.
• Byt ut skivan om den är repig, böjd eller av annat format än
standardformat.
• Det förekommer kondens. Låt systemet torka i 1 till 2
timmar.
█ USB
Enheten är ansluten men ljud kan inte höras genom
systemet.
• För en del inbyggda Bluetooth®-enheter måste du ställa
in ljudutgången till ”SC-PM251” eller ”SC-PM250”
manuellt. Läs användarinstruktionerna till enheten för mer
information.
Ljud från enheten avbryts.
• Enheten är utanför kommunikationsräckvidden som är
10 m. Flytta enheten närmare systemet.
• Avlägsna eventuellt hinder mellan systemet och enheten.
• Andra enheter som använder sig av
2,4 GHz-frekvensbandet (trådlös router, mikrovågsugnar,
trådlösa telefoner, etc.) stör. Flytta enheten närmare
systemet och längre bort från de andra enheterna.
• Välj ”MODE 1” för stabil kommunikation.
Uppspelningsbilden och ljudet är inte synkroniserade.
• Starta om enhetens uppspelningsapp.
█ Huvudenhetens displayvisning
”--:--”
• Antingen har du satt i AC-strömsladden för första gången,
eller så har det varit strömavbrott nyligen. Ställ in klockan.
• Formatet för USB-enheten eller innehållet på den är inte
kompatibelt med systemet.
• USB-enheter med lagringskapaciteter på mer än
32 gigabyte fungerar inte under vissa förhållanden.
”ADJUST TIMER”
• Uppspelningstimern är inte inställd. Justera
uppspelningstimern.
Den förflutna tiden som visas skiljer sig från den
faktiska uppspelningstiden.
• Överför datan till en annan USB-enhet eller
säkerhetskopiera datan och formatera om USB-enheten.
█ Radio
Ljudet förvrängs.
RQT9929
• Ihopkopplingen för enheten lyckades inte. Utför
ihopkopplingen igen.
• Ihopkopplingen för enheten har ersatts. Utför
ihopkopplingen igen.
• Detta system kan vara anslutet till en annan enhet. Koppla
ur den andra enheten och försök koppla ihop enheten igen.
”ADJUST CLOCK”
• Klockan är inte inställd. Justera klockan.
• Stor innehållsstorlek och stor USB-enhet tar längre tid att
läsa.
10
Enheten kan inte anslutas.
USB-enheten eller innehållet på den kan ej läsas.
USB-enheten fungerar långsamt.
10
• Stäng av TV:n eller flytta den bort från systemet.
• Flytta på mobiltelefoner så att de befinner sig borta från
enheten om störningar uppstår.
• Använd en valfri utomhusantenn. Antennen bör installeras
av en utbildad tekniker.
”AUTO OFF”
• Systemet har inte använts på 20 minuter och kommer att
stängas av inom en minut. För att avbryta, tryck på någon
knapp.
”ERROR”
• Ett felaktigt förfarande utfördes. Läs bruksanvisningen och
försök igen.
”F61”
”F77”
• Koppla ur AC-strömsladden och rådfråga din återförsäljare.
”F70”
• Undersök Bluetooth®-enheten.
• Koppla ur Bluetooth®-enheten. Stäng av systemet och sätt
sedan på det igen.
offset printing
”F76”
• Det är något problem med strömförsörjningen.
• Koppla ur AC-strömsladden och rådfråga din återförsäljare.
Systemminnesåterställning
”NODEVICE”
• USB-enheten är inte ansluten. Kontrollera anslutningen.
Återställ minnet om någon av följande situationer skulle
uppstå:
• Det händer ingenting när knapparna trycks in.
• Du vill radera och återställa innehållet i minnet.
”NO DISC”
• Du har inte satt i en skiva.
”NO PLAY”
• Kontrollera innehållet. Du kan endast spela upp format som
det finns stöd för.
• Det kan vara något problem med systemet. Stäng av
systemet och sätt sedan på det igen.
”PLAYERROR”
• Du spelade upp en MP3-fil som saknar stöd. Systemet
kommer att hoppa över det spåret och spela upp nästa.
”REMOTE 1”
”REMOTE 2”
• Fjärrkontrollen och den här enheten använder olika koder.
Byt koden på fjärrkontrollen.
– När ”REMOTE 1” visas, tryck och håll nere [OK] och [ ] i
minst 4 sekunder.
– När ”REMOTE 2” visas, tryck och håll nere [OK] och
[USB/CD] i minst 4 sekunder.
”USB OVER CURRENT ERROR”
• USB-enheten drar för mycket ström. Koppla ur
USB-enheten, stäng av systemet och sätt sedan på det
igen.
”–VBR–”
• Systemet kan inte visa den återstående speltiden för spår
med variabelt bitvärde (VBR = Variable Bit Rate).
1
2
3
SVENSKA
RQT9929-2E.book Page 11 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Dra ur AC-strömsladden.
Medan du trycker och håller nere [1] på
huvudenheten ansluter du AC-strömsladden igen.
Fortsätt trycka och hålla nere knappen tills
”– – – – – – – –” visas.
Släpp [1].
Alla inställningar ställs tillbaka till de fabriksinställda
värdena.
Minnesposterna behöver ställas in igen.
Underhåll
Torka av systemet med en mjuk torr trasa för att göra
rent systemet.
• Använd aldrig alkohol, målarthinner eller ren bensin för
att rengöra detta system.
• Innan kemiskt behandlade rengöringsdukar används,
bör anvisningarna som medföljer duken läsas igenom
noggrant.
Fjärrkontrollkod
Om annan Panasonic-utrustning svarar på fjärrkontrollen
till det här systemet, byt fjärrkontrollkoden för det här
systemet.
Förberedelser
Tryck på [USB/CD] för att välja ”CD”.
█ För att ställa in koden till ”REMOTE 2”
1
2
Tryck och håll nere [SELECTOR] på huvudenheten
och [USB/CD] på fjärrkontrollen.
”REMOTE 2” visas.
Tryck och håll nere [OK] och [USB/CD] i minst
4 sekunder.
█ För att ställa in koden till ”REMOTE 1”
2
Tryck och håll nere [SELECTOR] på huvudenheten
och [ ] på fjärrkontrollen.
”REMOTE 1” visas.
Tryck och håll nere [OK] och [ ] i minst 4 sekunder.
RQT9929
1
11
11
offset printing
RQT9929-2E.book Page 12 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Om Bluetooth®
Panasonic har inget ansvar för data och/eller
information som kan äventyras under en trådlös
överföring.
Frekvensband
• Detta system använder 2,4 GHz-frekvensbandet.
Certifiering
• Detta system överensstämmer med
frekvensrestriktionerna och har erhållit certifiering
baserat på frekvenslagar. En trådlöshetstillåtelse är
därför inte nödvändig.
• Åtgärderna nedan är straffbara enligt lag:
– Isärtagning eller modifiering av huvudenheten.
– Avlägsna specifikationsindikationer.
Användningsbegränsningar
• Trådlös överföring och/eller användning med samtliga
Bluetooth®-utrustade enheter garanteras inte.
• Alla enheter måste överensstämma med de normer
som Bluetooth SIG, Inc satt upp.
• Beroende på en enhets specifikationer och
inställningar kan den misslyckas med att ansluta eller
vissa funktioner kan vara annorlunda.
• Detta system stöder Bluetooth®-säkerhetsfunktioner.
Men beroende på användningsmiljön och/eller
inställningarna kanske denna säkerhet inte är tillräcklig.
Överför data trådlöst till detta system med försiktighet.
• Detta system kan inte överföra data till en
Bluetooth®-enhet.
Användningsräckvidd
• Använd denna enhet inom en maximal räckvidd på
10 m.
• Räckvidden kan minska beroende på omgivningen,
hinder och störningar.
Störningar från andra enheter
• Detta system kanske inte fungerar riktigt och problem
som störljud och ljudhopp kan uppstå på grund av
radiovågsstörningar om denna enhet är placerad för
nära andra Bluetooth®-enheter eller enheter som
använder 2,4 GHz-bandet.
• Detta system kanske inte fungerar riktigt om
radiovågor från en närliggande sändande station e.d.
är för starka.
Avsedd användning
• Detta system är avsett för normal, allmän användning
endast.
• Använd inte detta system nära en utrustning eller i en
omgivning som är känslig för radiofrekvensstörningar
(exempel: flygplatser, sjukhus, laboratorier, osv.).
Licenser
RQT9929
MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licenserad från
Fraunhofer IIS och Thomson.
12
12
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana
märken av Panasonic Corporation är licensierad. Övriga
varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
Försäkran om överensstämmelse (DoC)
Härmed deklarerar ”Panasonic Corporation” att denna
produkt överensstämmer med grundläggande krav och
andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2014/53/EU.
Kunderna kan ladda ner en kopia av originalförsäkran
(DoC) gällande våra RE-produkter från vår DoC-server:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt till Auktoriserad Representant:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
Typ av trådlös
anslutning
Frekvensområde
Maximal effekt
(dBm EIRP)
Bluetooth®
2402 – 2480 MHz
10 dBm
Avfallshantering av gammal utrustning och batterier
Endast för Europeiska Unionen och länder med
återvinningssystem
Dessa symboler på produkter, förpackningar
och/eller medföljande dokument betyder att
man inte får blanda elektriska och
elektroniska produkter eller batterier med
vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter och använda
batterier ska hanteras och återvinnas på rätt
sätt ska man ta dem till passande
uppsamlingsställe i enlighet med nationella
bestämmelser.
När du kasserar dem på rätt sätt hjälper du
till att spara på värdefulla resurser och
förebygga en potentiell negativ inverkan på
människors hälsa och på miljön.
För mer information om uppsamling och
återvinning var god kontakta din kommun.
Olämplig avfallshantering kan beläggas med
straff i enlighet med nationella
bestämmelser.
Notering till batterisymbolen
(bottensymbol):
Denna symbol kan användas i kombination
med en kemisk symbol. I detta fall iakttar den
de krav som ställs upp i direktivet för den
aktuella kemikalien.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 13 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
█ Förstärkardel
█ Bluetooth®-delen
RMS-uteffekt stereoläge
Främre Kanal (båda kanaler drivna)
10 W per kanal (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Total RMS-stereolägeseffekt
20 W
Klass
█ Tuner, uttagsdel
FM 30 stationer
Frekvensmodulering (FM)
Frekvensomfång
87,50 MHz till 108,00 MHz (i steg om 50 kHz)
Antennuttag
75 Ω (obalanserat)
Klass 2
Profiler som stöds
A2DP, AVRCP
Användningsfrekvens
2,4 GHz band FH-SS
Användningsavstånd
10 m siktlinje
█ Högtalardel
Högtalarenhet(er)
Full räckvidd
10 cm kontyp x 1 per kanal
6Ω
Impedans
Yttermått (B x H x D)
█ Skivdelen
139 mm x 224 mm x 136 mm
Vikt
Skivor som kan spelas (8 cm eller 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 )
Pickup
Våglängd
790 nm (CD)
Laserstyrka
Ingen farlig strålning
NORSK
Bølgelengde
790 nm (CD)
Laserstyrke
Ingen farlig stråling sendes ut
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
1,3 kg
█ Allmänt
Nätdel
Växelström AC 220 V till 240 V, 50 Hz
Effektförbrukning
Yttermått (B x H x D)
14 W
184 mm x 123 mm x 228 mm
Vikt
Temperaturområde för drift
1,1 kg
0°C till +40°C
Luftfuktighetsområde för drift
35% till 80% RH (ingen kondens)
█ USB-delen
USB-port
USB-standard
Mediafilformatstöd
USB-enhet filsystem
USB-port ström
Bluetooth® Ver. 2.1 + EDR
USB 2.0 full hastighet
MP3 (*.mp3)
FAT12, FAT16, FAT32
DC ut 5 V, 500 mA
Effektförbrukning i standbyläge
(Med ”BLUETOOTH STANDBY” inställd till ”OFF”)
0,2 W (ungefär)
Effektförbrukning i standbyläge
(Med ”BLUETOOTH STANDBY” inställd till ”ON”)
0,3 W (ungefär)
Observera:
• Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.
Angivna vikter och mått är ungefärliga.
• Den totala harmoniska distorsionen har uppmätts med en
digital spektralanalysator.
RQT9929
Förinställdt minne
Version
SVENSKA
Specifikationer
13
13
offset printing
RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Dit system og illustrationerne kan se anderledes ud.
Disse brugsinstruktioner gælder følgende system.
System
SC-PM251
SC-PM250
Hovedenhed
SA-PM251
SA-PM250
Højttalere
SB-PM02
SB-PM02
Symbolerne på dette udstyr (inklusive tilbehør)
repræsenterer følgende:
AC
Klasse II udstyr (Produktets konstruktion er
dobbeltisoleret.)
TÆNDT
Standby
Medfølgende tilbehør
Kontrollér og identificer venligst det medfølgende
tilbehør.
 1 Strømledning
 1 FM-indendørsantenne
 1 Fjernbetjening
(N2QAYB000984)
RQT9929
Indholdsfortegnelse
2
14
Medfølgende tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhedsforskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tilslutninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Placering af højttalerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Overblik over betjeningsknapper . . . . . . . . . . . . . . .4
Klargøring af fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Klargøring af mediet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Medie afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ur og timere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Lydeffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Om Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sikkerhedsforskrifter
ADVARSEL!
Apparatet
• For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller
beskadigelse af produktet:
– Undlad at udsætte apparatet for regn, fugt, dryp eller
tilsprøjtning.
– Undlad at placere væskefyldte genstande som f.eks.
vaser oven på apparatet.
– Benyt anbefalet tilbehør.
– Undlad at fjerne kabinettet.
– Forsøg ikke at udføre reparationer selv. Service må
kun udføres af autoriseret servicepersonale.
– Pas på, at metalgenstande ikke falder ned i
apparatet.
Strømledning
• Strømstikket er frakoblingsenheden. Dette apparat skal
installeres således at strømstikket straks kan tages ud
af stikkontakten.
FORSIGTIG!
Apparatet
• For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller
beskadigelse af produktet:
– Lad være med at stille det i et skab eller et andet lille,
lukket rum. Placér apparatet på et godt ventileret
sted.
– Tildæk ikke apparatets ventilationsåbninger med
aviser, duge, gardiner og lignende ting.
– Anbring ikke kilder til åben ild, som for eksempel
tændte stearinlys, oven på apparatet.
• Dette apparat er beregnet til brug i et moderat klima.
• Dette apparat kan modtage radiointerferens forårsaget
af mobiltelefoner under brug. Hvis interferens
forekommer, bedes du venligst øge afstanden mellem
apparatet og mobiltelefonen.
• I dette apparat anvendes en laser. Brug af
betjeningsknapper eller reguleringer eller
fremgangsmåder udover de i denne
betjeningsvejledning angivne, kan medføre fare for
bestråling.
Batteri
• Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes
korrekt. Udskift kun med den type, der anbefales af
fabrikanten.
• Når batterierne skal bortskaffes, bedes du kontakte de
lokale myndigheder eller forhandleren for at få
oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.
• Batteriet må ikke opvarmes eller udsættes for åben ild.
• Undlad at efterlade batteriet/batterierne i en bil i direkte
sollys i en længere periode med døre og vinduer lukket.
• Batteriet må ikke åbnes, og det må aldrig kortsluttes.
• Et alkalisk eller mangan-batteri må ikke oplades.
• Anvend ikke batteriet, hvis dækslet er blevet fjernet.
• Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid,
skal batteriet tages ud. Opbevares på et køligt og
mørkt sted.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Klargøring af mediet
Tryk på [CD x] (hovedenhed: [x OPEN/CLOSE]) for
at åbne CD-bakken.
Sæt en CD i og lad mærkatet vende mod dig.
Tryk på igen for at lukke CD-bakken.
2
Tryk på [USB/CD] for at vælge "CD".
4
Vælg "SC-PM251" eller "SC-PM250" fra
Bluetooth®-menuen på anordningen.
Hvis der anmodes om en adgangskode, indtast
"0000".
Når linjeparringen er færdig, bliver anordningen
automatisk forbundet med dette system.
Navnet på den tilsluttede anordning bliver vist i nogle
få sekunder.
Bemærk:
Du kan linjeparre op til 8 enheder med dette system. Hvis en
9. anordning bliver linjeparret, bliver den anordning der ikke
har været anvendt i den længste tid erstattet.
USB
█ Tilslutning af en enhed
1
Klargøring
Hvis dette system er koblet til en Bluetooth® anordning,
skal det frakobles (Z"Afbryder en anordning").
Reducer lydstyrken og tilslut USB-enheden til
USB-porten.
Hold fast i hovedenheden, når du tilslutter eller
frakobler USB-enheden.
1
2
USB-enhed
(medfølger ikke)
3
2
Tryk på [USB/CD] for at vælge "USB".
Bemærk:
Brug ikke et USB-forlængerkabel. Systemet kan ikke
genkende en USB-enhed, som er forbundet gennem et kabel.
Bluetooth®
Du kan forbinde og afspille en trådløs audioenhed via din
Bluetooth®.
Tryk på [ ].
"BLUETOOTH READY" vises.
Vælg "SC-PM251" eller "SC-PM250" fra
Bluetooth®-menuen på anordningen.
Navnet på den tilsluttede anordning bliver vist i nogle
få sekunder.
Start afspilningen på enheden.
Bemærk:
• For at tilslutte, skal anordningen linjeparres.
• Dette system kan kun kobles til én enhed ad gangen.
• Når "BLUETOOTH" er valgt som kilde, forsøger systemet
automatisk at koble til den sidst tilsluttede anordning.
█ Afbryder en anordning
1
2
Tryk på [ ].
Tryk på [PLAY MENU] gentagne gange for at vælge
"DISCONNECT?".
Klargøring
• Tænd enhedens Bluetooth®-funktion og placer
enheden i nærheden af systemet.
• For nærmere oplysninger, skal du læse
betjeningsanvisningerne for enheden.
3
█ Linjeparrer en anordning
Sådan bruges hovedenheden
Klargøring
Hvis dette system er koblet til en Bluetooth® anordning,
skal det frakobles (Z"Afbryder en anordning").
1
2
Tryk på [ ].
Hvis "PAIRING" bliver vist, fortsæt med trin 4.
Tryk på [PLAY MENU] for at vælge "PAIRING".
Eller tryk og hold [ –PAIRING] nede på
hovedenheden, indtil "PAIRING" vises. Fortsæt med
trin 4.
Tryk på [R, T] for at vælge "OK? YES" og derefter
[OK].
"BLUETOOTH READY" vises.
For at annullere, vælg "OK? NO".
Tryk og hold [
vist.
–PAIRING] nede indtil "PAIRING" bliver
Bemærk:
En enhed bliver afbrudt når du:
• Vælg en anden kilde.
• Flyt enheden udenfor det maksimale område.
• Deaktiver enhedens Bluetooth®-transmission.
• Slukker systemet eller enheden.
RQT9929
1
Tryk på [R, T] for at vælge "OK? YES" og derefter
[OK].
"PAIRING" vises.
For at annullere, vælg "OK? NO".
DANSK
3
CD
5
17
offset printing
RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Fejlfinding
Udfør nedenstående tjek, inden du sender apparatet til
reparation. Rådfør dig med din forhandler, hvis du er i
tvivl om nogen af kontrolpunkterne, eller hvis problemet
ikke kan løses gennem de angivne løsninger.
█ Almindelige problemer
Enheden fungerer ikke.
• Sikkerhedsanordningen er blevet aktiveret. Gør følgende:
1. Tryk på [1] på hovedenheden for at skifte til
standbytilstand. Hvis enheden ikke skifter til
standbytilstand,
– Tryk og hold knappen nede i mindst 10 sekunder. Eller,
– Frakobl strømledningen og tilslut den igen.
2. Tryk på [1] igen for at tænde enheden. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte din forhandler.
Ingen funktioner kan foretages med fjernbetjeningen.
• Undersøg, om batteriet er sat i på korrekt vis.
Lyden er forvrænget, eller der er ingen lyd.
• Reguler systemets lydstyrke.
• Sluk systemet, fastslå og korriger årsagen, og tænd og
derefter for enheden igen. Det kan forårsages af
overbelastning af højttalerne på grund af for høj lydstyrke
eller kraft eller på grund af anvendelse af systemet i for
varme omgivelser.
En summende lyd kan høres under afspilning.
• Der er en strømledning eller et lysstofrør i nærheden af
kablerne. Hold andet udstyr og ledninger væk fra dette
systems kabler.
█ CD
█ Bluetooth®
Der kan ikke foretages linjeparring.
• Tjek Bluetooth®-anordningens tilstand.
• Enheden er udenfor kommunikationsområdet på 10 m. Flyt
enheden tættere på systemet.
Enheden kan ikke tilsluttes.
• Linjeparring af enheden mislykkedes.
Udfør linjeparring igen.
• Enhedens linjeparring er blevet erstattet.
Udfør linjeparring igen.
• Dette system kan være koblet til en anden anordning. Kobl
den anden anordning fra, og prøv at linjeparre anordningen
igen.
Enheden er tilkoblet, men lyden kan ikke høres gennem
systemet.
• For nogle indbyggede Bluetooth®-enheder, skal du manuelt
indstille lydingangen til "SC-PM251" eller "SC-PM250". For
nærmere oplysninger, skal du læse
betjeningsanvisningerne for enheden.
Lyden fra anordningen er afbrudt.
• Enheden er udenfor kommunikationsområdet på 10 m. Flyt
enheden tættere på systemet.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem systemet og
enheden.
• Andre anordninger som bruger et frekvensbånd på 2,4 GHz
(trådløs router, mikrobølger, trådløse telefoner, osv.)
interfererer. Flyt anordningen nærmere til systemet og
placer den på afstand fra de andre anordninger.
• Vælg "MODE 1" for stabil kommunikation.
Det afspillede billede og lyden er ikke synkroniseret.
• Genstart afspilningen af enhedens app.
Displayet bliver ikke vist korrekt.
Afspilningen starter ikke.
• Du har ikke indsat CD’en korrekt. Indsæt den korrekt.
• CD’en er snavset. Rengør CD’en.
• Udskift CD’en, hvis den er ridset, skæv eller ikke er
cirkelrund.
• Der er kondens. Lad systemet tørre i 1 til 2 timer.
█ USB
USB-enheden eller indholdet kan ikke aflæses.
• Formatet for USB-enheden eller dets indhold er ikke
kompatibelt med systemet.
• USB-enheder med en lagringskapacitet på mere end
32 GB fungerer ikke i nogen tilstande.
Langsom funktion af USB-enheden.
• Stort indhold eller en USB-enhed med meget hukommelse
tager længere tid at aflæse.
Den forløbne tid, som vises, er anderledes end den
aktuelle spilletid.
• Overfør dataene til en anden USB-enhed eller tag
sikkerhedskopi af dataene og genformater USB-enheden.
█ Radio
Lyden er forvrænget.
RQT9929
• Anvend en valgfri udendørsantenne. Antennen bør
installeres af en uddannet tekniker.
10
22
En hyletone høres.
• Sluk for fjernsynet eller flyt det væk fra systemet.
• Hvis der forekommer interferens, skal du flytte
mobiltelefoner væk fra enheden.
█ Hovedenheden viser
"--:--"
• Strømledningen er sat i for første gang, eller der har været
en strømafbrydelse for nylig. Stil uret.
"ADJUST CLOCK"
• Uret er ikke indstillet. Indstil uret.
"ADJUST TIMER"
• Afspilnings-timeren er ikke indstillet. Indstil
afspilnings-timeren.
"AUTO OFF"
• Systemet er ikke blevet anvendt i 20 minutter, og slukker
inden for et minut. Tryk på en knap for at annullere.
"ERROR"
• Der blev foretaget en ukorrekt funktion. Læs instruktionerne
og prøv igen.
"F61"
"F77"
• Tag strømledningen ud af stikkontakten til lysnettet og
konsulter din forhandler.
"F70"
• Undersøg Bluetooth®-enheden.
• Frakobl Bluetooth®-enheden. Sluk systemet og tænd det
derefter igen.
"F76"
• Der er et problem med strømforsyningen.
• Tag strømledningen ud af stikkontakten til lysnettet og
konsulter din forhandler.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 12 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Om Bluetooth®
Panasonic påtager sig ikke ansvaret for data og/eller
oplysninger, som muligvis kan blive kompromitteret
under en trådløs transmission.
Frekvensbånd
• Dette system bruger et frekvensbånd på 2,4 GHz.
Certificering
• Dette system overholder frekvensbegrænsningerne, og
har modtaget certificering, baseret på
frekvens-lovgivningerne. Derfor er en trådløs tilladelse
ikke nødvendig.
• De nedenfor beskrevne handlinger er strafbare ifølge
loven:
– Adskille eller ændre hovedenheden.
– Fjerner specifikationsmærkater.
Begrænset anvendelse
• Trådløs transmission og/eller anvendelse med alle
Bluetooth®-udstyrede enheder er ikke garanteret.
• Alle enheder skal overholde de standarder, som
fastsættes af Bluetooth SIG, Inc.
• Afhængigt af en enheds specifikationer og indstillinger,
kan den undlade at tilslutte, eller nogle funktioner kan
være anderledes.
• Dette systemer understøtter Bluetooth®
sikkerhedsfunktioner. Men afhængig af driftsmiljøet
og/eller indstillinger, er denne sikkerhed muligvis ikke
tilstrækkelig. Trådløs transmittering af data til dette
system skal gøres med forsigtighed.
• Dette system kan ikke transmittere data til en
Bluetooth®-enhed.
Anvendelsesområde
• Denne enhed skal bruges fra et maksimalt område på
10 m.
• Området kan være mindre afhængigt af miljøet,
genstande eller interferens.
Interferens fra andre enheder
• Dette system fungerer muligvis ikke korrekt, og
problemer som for eksempel uregelmæssig støj og
lyde kan opstå på grund af radiobølge interferens, hvis
enheden er placeret for tæt på andre
Bluetooth®-enheder, eller de enheder som bruger
2,4 GHz-bånd.
• Dette system fungerer muligvis ikke korrekt, hvis
radiobølger fra en nærliggende radiofonistation er for
stærke.
RQT9929
Tilsigtet anvendelse
• Dette system er kun beregnet til normal og generel
anvendelse.
• Dette system må ikke bruges i nærheden af et udstyr
eller et miljø, som er følsomt overfor
radiofrekvens-interferens (eksempel: Lufthavne,
hospitaler, laboratorier, osv.).
12
24
Licenser
MPEG Layer-3 lydafspillerens indkodningsteknologi er
autoriseret af Fraunhofer IIS og Thomson.
Bluetooth®-varemærket og logoer ejes af Bluetooth
SIG, Inc. og al brug af sådanne varemærker fra
Panasonic Corporation er ifølge licens. Andre
varemærker og varebetegnelser tilhører deres
respektive ejere.
Overensstemmelseserklæring (DoC)
Herved erklærer "Panasonic Corporation", at dette
produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante
forskrifter i Direktiv 2014/53/EU.
Kunderne kan downloade en kopi af den originale
overensstemmelseserklæring (DoC) for vores
RE-produkter fra serveren DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt til autoriseret repræsentant:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
Trådløs type
Frekvensbånd
Maks. effekt
(dBm e.i.r.p.)
Bluetooth®
2402 – 2480 MHz
10 dBm
Bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier
Kun for europæiske lande og lande med
recycling-systemer
Disse symboler på produkter, emballage
og/eller ledsagedokumenter betyder, at
brugte elektriske og elektroniske produkter
og batterier ikke må blandes med almindeligt
husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og batterier skal
indleveres til behandling, genvinding resp.
recycling i henhold til gældende nationale
bestemmelser.
Ved at bortskaffe af dem korrekt, hjælper du
til med at beskytte værdifulde ressourcer og
hindrer de negative påvirkninger af det
menneskelige helbred og miljøet.
For yderligere information om indsamling og
recycling, kan du henvende dig til din
kommune.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot
og batterier kan eventuelt udløse
bødeforlæg.
Information om batterisymbol (nederste
symbol):
Dette symbol kan optræde sammen med et
kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene
for det direktiv, som er blevet fastlagt for det
pågældende kemikalie.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 13 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Specifikationer
█ Bluetooth®-sektion
RMS udgangseffekt, stereo-tilstand
Frontkanal (begge kanaler drevet)
10 W pr. kanal (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Total effekt af RMS stereo-tilstand
20 W
Klasse
Version
Understøttede profiler
Betjeningsfrekvens
Forudindstillet hukommelse
Betjeningsafstand
FM 30 stationer
Frekvensmodulation (FM)
Frekvensområde
87,50 MHz til 108,00 MHz (50 kHz trin)
Antenneterminaler
75 Ω (ubalanceret)
Sigtelinje på 10 m
Højttalerenhed(er)
Fuldt område
10 cm kegletype x 1 per kanal
6Ω
Impedans
139 mm x 224 mm x 136 mm
Vægt
CD’er, som kan afspilles (8 cm eller 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 )
Pickup
Bølgelængde
Lasereffekt
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
2,4 GHz-bånd FH-SS
█ Højttalersektion
Mål (B x H x D)
█ CD-sektion
Klasse 2
A2DP, AVRCP
790 nm (CD)
Ingen farlig stråling
█ USB-sektion
USB-port
USB-standard
USB 2.0 med fuld hastighed
Understøttet mediefilformat
MP3 (*.mp3)
Filsystem for USB-enhed
FAT12, FAT16, FAT32
Strøm til USB-port
JÆVNSTRØMSUDGANG (DC) 5 V, 500 mA
1,3 kg
█ Generelt
Strømforsyning
AC 220 V til 240 V, 50 Hz
Strømforbrug
Mål (B x H x D)
14 W
184 mm x 123 mm x 228 mm
Vægt
Driftstemperaturområde
1,1 kg
0°C til +40°C
Driftsluftfugtighedsområde
35% til 80% RH (ingen kondensering)
Strømforbrug i standby-tilstand
(Med "BLUETOOTH STANDBY" indstillet til "OFF")
0,2 W (ca.)
Strømforbrug i standby-tilstand
(Med "BLUETOOTH STANDBY" indstillet til "ON")
0,3 W (ca.)
Bemærk:
• Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Vægt og mål er omtrentlige.
• THD (total harmonisk forvrængning) er målt med den
digitale frekvensanalysator.
RQT9929
█ Tuner, terminal-sektion
Bluetooth® Ver. 2.1 + EDR
DANSK
█ Forstærkersektion
13
25
offset printing
RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Su sistema y las ilustraciones pueden parecer diferentes.
Estas instrucciones de funcionamiento se aplican al
siguiente sistema.
Sistema
SC-PM251
SC-PM250
Unidad principal
SA-PM251
SA-PM250
Altavoces
SB-PM02
SB-PM02
Los símbolos de este producto (incluidos los accesorios)
representan lo siguiente:
CA
Equipo de Clase II (La construcción del producto
presenta doble aislamiento.)
ENCENDIDO
En espera
Accesorios suministrados
Por favor, compruebe e identifique los accesorios
suministrados.
 1 Cable de alimentación de CA
 1 Antena interior de FM
 1 Mando a distancia
(N2QAYB000984)
RQT9929
Contenido
2
26
Accesorios suministrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Precauciones de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Conexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Colocación de los altavoces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Controles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Preparación del mando a distancia . . . . . . . . . . . . .4
Preparación de los medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Reproducción de medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Reloj y temporizadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Efectos de sonido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Solución de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sobre Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Licencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Especificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Precauciones de seguridad
¡ADVERTENCIA!
Unidad
• Para reducir el riesgo de incendios, descargas
eléctricas o daños en el producto,
– No exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteo
o salpicaduras.
– No coloque encima del mismo objetos con líquidos
como, por ejemplo, floreros.
– Utilice los accesorios recomendados.
– No quite las tapas.
– No reparar esta unidad usted mismo. Solicite las
reparaciones al personal de servicio cualificado.
– No permita que objetos de metal caigan dentro de la
unidad.
Cable de alimentación de CA
• El enchufe de corriente es el dispositivo que sirve para
desconectar el aparato. Instale esta unidad de tal forma
que el enchufe de corriente pueda desenchufarse de la
toma de corriente inmediatamente.
¡ATENCIÓN!
Unidad
• Para reducir el riesgo de incendios, descargas
eléctricas o daños en el producto,
– Para mantener bien ventilada esta unidad, no la
instale ni la ponga en un estante de libros, mueble
empotrado u otro espacio de dimensiones
reducidas.
– No obstruya las aberturas de ventilación de la
unidad con periódicos, manteles, cortinas u objetos
similares.
– No coloque objetos con llama descubierta, una vela
por ejemplo, encima de la unidad.
• Esta unidad ha sido diseñada para ser utilizada en
climas moderados.
• Esta unidad puede tener interferencias causadas por
teléfonos móviles durante su utilización. Si tales
interferencias resultan evidentes, aumente la
separación entre la unidad y el teléfono móvil.
• Esta unidad utiliza un láser. Usar los controles, hacer
los ajustes o los pasos requeridos en forma diferente
de la aquí expuesta puede suponer en exposición
peligrosa a la radiación.
Pila
• Hay peligro de explosión si se sustituye
incorrectamente la pila. Solo sustituir con el mismo
tipo recomendado por el fabricante.
• Al desechar las baterías, por favor contacte con sus
autoridades locales o distribuidor y consulte el método
correcto de eliminación.
• No caliente o exponga a las llamas.
• No deje la(s) pila(s) en un automóvil expuesto a luz
solar directa durante un largo período de tiempo con
las puertas y ventanas cerradas.
• No abra forzando o cortocircuitando la pila.
• No cambie la pila alcalina o de manganeso.
• No utilice la pila si la cubierta protectora está
levantada.
• Quite la pila si no utiliza el mando a distancia durante
un largo periodo de tiempo. Guárdela en una zona
fresca y oscura.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Preparación de los medios
3
Pulse [CD x] (unidad principal: [x OPEN/CLOSE])
para abrir la bandeja del disco.
Ponga un disco con la etiqueta hacia arriba.
Vuelva a pulsar para cerrar la bandeja del disco.
2
Pulse [USB/CD] para seleccionar “CD”.
4
Seleccione “SC-PM251” o “SC-PM250” en el menú
Bluetooth® del dispositivo.
Si le pide una contraseña, introduzca “0000”.
El dispositivo se conecta con este sistema
automáticamente después de que se haya
completado el emparejamiento.
Se muestra el nombre del dispositivo conectado
durante unos segundos.
Nota:
Puede emparejar hasta 8 dispositivo con este sistema. Si se
empareja un 9º dispositivo, se sustituirá el dispositivo que no
haya sido utilizado durante más tiempo.
USB
█ Conexión de un dispositivo
1
Preparación
Si este sistema está conectado a un dispositivo
Bluetooth®, desconéctelo (Z“Desconexión de un
dispositivo”).
Reduzca el volumen y conecte el dispositivo USB al
puerto USB.
Sostenga la unidad principal cuando conecte o
desconecte el dispositivo USB.
1
2
Dispositivo USB
(no suministrado)
2
Pulse [USB/CD] para seleccionar “USB”.
Nota:
No use un cable de extensión USB. El sistema no puede
reconocer dispositivos USB conectados mediante cable.
Bluetooth®
Puede conectar y reproducir un dispositivo de audio
inalámbricamente mediante Bluetooth®.
Preparación
• Encienda la función Bluetooth® del dispositivo y ponga
el dispositivo cerca del sistema.
• Lea las instrucciones de funcionamiento del dispositivo
para más detalles.
█ Emparejamiento de un dispositivo
Preparación
Si este sistema está conectado a un dispositivo
Bluetooth®, desconéctelo (Z“Desconexión de un
dispositivo”).
1
2
Pulse [ ].
Si aparece el mensaje “PAIRING”, continúe con el
paso 4.
Pulse [PLAY MENU] para seleccionar “PAIRING”.
O mantenga pulsado [ –PAIRING] en la unidad
principal hasta que aparezca “PAIRING”. Continúe
con el paso 4.
3
ESPAÑOL
1
Pulse [R, T] para seleccionar “OK? YES” y
después pulse [OK].
Se muestra “PAIRING”.
Para cancelar, seleccione “OK? NO”.
Pulse [ ].
Se muestra “BLUETOOTH READY”.
Seleccione “SC-PM251” o “SC-PM250” en el menú
Bluetooth® del dispositivo.
Se muestra el nombre del dispositivo conectado
durante unos segundos.
Inicie la reproducción en el dispositivo.
Nota:
• Debe haber emparejado un dispositivo para conectar.
• Este sistema solo puede conectarse a un dispositivo cada
vez.
• Cuando se seleccione “BLUETOOTH” como la fuente, el
sistema intenta de forma conectarse de forma automática
al último dispositivo conectado.
█ Desconexión de un dispositivo
1
2
3
Pulse [ ].
Pulse [PLAY MENU] repetidamente para
seleccionar “DISCONNECT?”.
Pulse [R, T] para seleccionar “OK? YES” y
después pulse [OK].
Se muestra “BLUETOOTH READY”.
Para cancelar, seleccione “OK? NO”.
Utilización el unidad principal
Mantenga pulsado [ –PAIRING] hasta que aparezca el
mensaje “PAIRING”.
Nota:
Se desconecta un dispositivo cuando:
• Selecciona una fuente diferente.
• Aleja el dispositivo más allá de la distancia máxima.
• Deshabilita la transmisión Bluetooth® del dispositivo.
• Apaga el sistema o el dispositivo.
RQT9929
Disco
5
29
offset printing
RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Solución de problemas
Antes de solicitar el servicio de reparaciones haga las
comprobaciones indicadas abajo. Si tiene alguna duda
acerca de algunos de los puntos de comprobación o si
las soluciones indicadas no resuelven el problema,
consulte a su distribuidor para obtener instrucciones.
█ Radio
█ Problemas comunes
Se oye un sonido rítmico.
La unidad no funciona.
• La dispositivo de seguridad se ha activado. Realice lo
siguiente:
1. Pulse [1] en la unidad principal para activar el modo de
espera. Si la unidad no entra en el modo de espera,
– Mantenga pulsado el botón durante por lo menos
10 segundos. O,
– Desconecte el cable de alimentación de CA y vuelva a
conectarlo.
2. Pulse [1] otra vez para encender la unidad. Si el
problema persiste, consulte a su distribuidor.
No se puede realizar ninguna operación con el mando a
distancia.
• Compruebe que la pila está correctamente instalada.
El sonido está distorsionado o no hay sonido.
• Ajuste el volumen del sistema.
• Apague el sistema, determine y corrija la causa y, a
continuación, vuelva a encender el sistema. Se puede
causar por sobrecargar los altavoces con una potencia o
volumen excesivos, y por utilizar la unidad en un ambiente
caliente.
Se puede oír un zumbido durante la reproducción.
• Un cable de alimentación de CA o una luz fluorescente
están cerca de los cables. Mantenga otros aparatos y
cables alejados de los cables de este sistema.
█ Disco
Visualizador no mostrado correctamente.
No se inicia la reproducción.
• No ha puesto el disco correctamente. Póngalo
correctamente.
• El disco está sucio. Limpie el disco.
• Sustituya el disco si está rayado, deformado o no es un
disco convencional.
• Hay condensación. Deje secarse el sistema entre 1 y 2
horas.
█ USB
El dispositivo USB o los contenidos en él no se puede
reproducir.
• El formato del dispositivo USB o su contenido no es
compatible con el sistema.
• Los dispositivos USB con capacidad de almacenamiento
de más de 32 GB no pueden funcionar en las mismas
condiciones.
Funcionamiento lento del dispositivo USB.
• Lleva más tiempo leer los archivos grandes o los
dispositivos USB con mucha memoria.
RQT9929
El tiempo transcurrido mostrado es diferente del
tiempo real de reproducción.
10
34
• Transfiera los datos a otro dispositivo USB o haga una
copia de seguridad de los datos y reformatee el dispositivo
de USB.
El sonido está distorsionado.
• Utilice una antena exterior opcional. La antena deberá ser
instalada por un técnico competente.
• Apague el televisor o apártelo del sistema.
• Separe los teléfonos móviles del sistema si las
interferencias resultan evidentes.
█ Bluetooth®
No se puede efectuar el emparejamiento.
• Compruebe el estado del dispositivo Bluetooth®.
• El dispositivo está fuera de la distancia de comunicación
de 10 m. Acerque el dispositivo al sistema.
No se puede conectar el dispositivo.
• El emparejamiento del dispositivo no ha sido exitoso. Haga
el emparejamiento de nuevo.
• Se haya sustituido el emparejamiento del dispositivo. Haga
el emparejamiento de nuevo.
• El sistema puede estar conectado a un dispositivo
diferente. Desconecte el otro dispositivo e intente
emparejar de nuevo el dispositivo.
El dispositivo está conectado pero no se puede
escuchar el audio a través del sistema.
• Para algunos dispositivos con Bluetooth® integrado ha de
configurar manualmente la salida de audio a “SC-PM251”
o “SC-PM250”. Lea las instrucciones de funcionamiento
del dispositivo para más detalles.
El sonido desde el dispositivo se interrumpe.
• El dispositivo está fuera de la distancia de comunicación
de 10 m. Acerque el dispositivo al sistema.
• Aparte cualquier obstáculo entre el sistema y el dispositivo.
• Hay interferencias de otros dispositivos que utilizan la
banda de frecuencia de 2,4 GHz (router inalámbrico,
microondas, teléfonos inalámbricos, etc.). Desplace el
dispositivo más cerca del sistema y aléjelo del resto de
dispositivos.
• Seleccione “MODE 1” para una comunicación estable.
La imagen y el sonido de la reproducción no están
sincronizados.
• Reinicie la aplicación de reproducción del dispositivo.
█ Visualizaciones de unidad principal
“--:--”
• Conectó el cable de alimentación de CA por primera vez o
se produjo un fallo recientemente en la alimentación.
Configure el reloj.
“ADJUST CLOCK”
• El reloj no está ajustado. Ajuste el reloj.
“ADJUST TIMER”
• El temporizador de reproducción no está ajustado. Ajuste
el temporizador de reproducción.
“AUTO OFF”
• La unidad no se ha utilizado aproximadamente durante
20 minutos y se apagará dentro de un minuto. Para
cancelar, pulse cualquier botón.
“ERROR”
• Se ha llevado a cabo una operación incorrecta. Lea las
instrucciones y vuelva a intentarlo.
offset printing
RQT9929-2E_es.fm Page 12 Wednesday, September 20, 2017 3:28 PM
Sobre Bluetooth®
Panasonic no asume ninguna responsabilidad por los
datos que se puedan ver comprometidos durante una
transmisión inalámbrica.
Banda de frecuencia
• Este sistema utiliza la banda de frecuencia 2,4 GHz.
Certificación
• Este sistema está de acuerdo con las restricciones de
frecuencia y ha recibido la certificación basándose en
las leyes de frecuencia. De ese modo, no se necesita
un permiso inalámbrico.
• Las siguientes acciones son denunciables por la ley:
– Desmontando o modificando la unidad principal.
– Quitar la información sobre las especificaciones.
Restricciones de uso
• La transmisión inalámbrica y/o uso con todos los
dispositivos equipados con Bluetooth® no está
garantizada.
• Todos los dispositivos han de estar acuerdo con los
estándares establecidos por Bluetooth SIG, Inc.
• Dependiendo de las especificaciones y ajustes de un
dispositivo, puede no conectarse o algunas
operaciones pueden ser diferentes.
• Este sistema soporta funciones de seguridad
Bluetooth®. Pero dependiendo del entorno de
funcionamiento y/o ajustes, esta seguridad
posiblemente no es suficiente. Transmita datos
inalámbricamente a este sistema con cuidado.
• Este sistema no puede transmitir datos a un
dispositivo Bluetooth®.
Rango de uso
• Utilice este dispositivo a una distancia máxima de
10 m.
• La distancia puede disminuir dependiendo del entorno,
obstáculos o interferencias.
Interferencias de otros dispositivos
• Puede que este sistema no funcione correctamente y
que surjan ciertos problemas, como ruido y saltos en el
sonido debido a interferencias de ondas de radio, si se
coloca demasiado cerca de otros dispositivos
Bluetooth® o dispositivos que utilizan la banda de
2,4 GHz.
• Puede que este sistema no funcione correctamente si
las ondas de radio emitidas por una emisora cercana,
etc. son demasiado intensas.
Uso previsto
• Este sistema es solo para uso normal, general.
• No utilice este sistema cerca de un equipo o en un
entorno que sea sensible a interferencias de
frecuencias de radio (ejemplo: aeropuertos, hospitales,
laboratorios, etc.).
Licencias
RQT9929
Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3
licenciado de Fraunhofer IIS y Thomson.
12
36
La palabra marca Bluetooth® y los logos son propiedad
de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas
de Panasonic Corporation está bajo licencia. Otras
marcas registradas y nombres comerciales son
propiedad de sus propietarios respectivos.
Declaración de Conformidad (DoC)
Por la presente, “Panasonic Corporation” declara que
este producto es de conformidad con los requisitos
sustanciales y con las disposiciones pertinentes de la
Directiva 2014/53/UE.
Los usuarios pueden descargar una copia de la
declaración de conformidad original (DoC) de los
productos RE del servidor DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Contacto con el representante autorizado:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemania
Tipo de red
inalámbrica
Banda de
frecuencia
Potencia máxima
(dBm p.i.r.e)
Bluetooth®
2402 – 2480 MHz
10 dBm
Eliminación de Aparatos Viejos y de Pilas y Baterías
Solamente para la Unión Europea y países con
sistemas de reciclado
Estos símbolos en los productos, su
embalaje o en los documentos que los
acompañen significan que los productos
eléctricos y electrónicos y pilas y baterías
usadas no deben mezclarse con los residuos
domésticos.
Para el adecuado tratamiento, recuperación
y reciclaje de los productos viejos y pilas y
baterías usadas llévelos a los puntos de
recogida de acuerdo con su legislación
nacional. En España, los usuarios están
obligados a entregar las pilas en los
correspondientes puntos de recogida. En
cualquier caso, la entrega por los usuarios
será sin coste alguno para éstos.El coste de
la gestión medioambiental de los residuos de
pilas, acumuladores y baterías está incluido
en el precio de venta.
Si los elimina correctamente ayudará a
preservar valuosos recursos y evitará
potenciales efectos negativos sobre la salud
de las personas y sobre el medio ambiente.
Para más información sobre la recogida u
reciclaje, por favor contacte con su
ayuntamiento.
Puede haber sanciones por una incorrecta
eliminación de este residuo, de acuerdo con
la legislación nacional.
Nota para el símbolo de pilas y baterías
(símbolo debajo):
Este símbolo puede usarse en combinación
con el símbolo químico. En este caso,
cumple con los requisitos de la Directiva del
producto químico indicado.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Váš systém a obrázky se mohou lišit.
Tento návod k obsluze platí pro následující systém.
Systém
SC-PM251
Hlavní přístroj
SA-PM251
SA-PM250
Reproduktory
SB-PM02
SB-PM02
SC-PM250
Symboly na tomto výrobku (včetně příslušenství)
znamenají následující:
STŘÍDAVÝ PROUD
Zařízení třídy II (Konstrukce výrobku zahrnuje
dvojitou izolaci.)
ZAPNUTO
Pohotovostní režim
Dodávané příslušenství
Zkontrolujte si dodávané příslušenství.
 1 Kabel síťového napájení (AC)
 1 FM pokojová anténa
 1 Dálkové ovládání
(N2QAYB000984)
RQT9929
Obsah
2
38
Bezpečnostní upozornění
Dodávané příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostní upozornění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Provedení zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Umístění reprosoustavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Přehled ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Příprava dálkového ovladače. . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Příprava médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Přehrávání médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rádio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Hodiny a časovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Zvukové efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Další funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Odstraňování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
O technologii Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VAROVÁNÍ!
Přístroj
• Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo poškození přístroje:
– Nevystavujte tento přístroj dešti, nadměrné vlhkosti,
kapající vodě a postříkání.
– Na přístroj by neměly být umisťovány žádné objekty
naplněné vodou, jako jsou například vázy.
– Používejte doporučené příslušenství.
– Neodstraňujte kryt přístroje.
– Nepokoušejte se přístroj opravit sami. Opravy
přenechejte kvalifikovaným pracovníkům servisu.
– Zabraňte vniknutí kovových předmětů do přístroje.
Kabel síťového napájení (AC)
• Zástrčka je zařízení k odpojení. Tento přístroj
nainstalujte tak, aby bylo možné napájecí kabel
okamžitě vypojit ze zásuvky.
POZOR!
Přístroj
• Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo poškození přístroje:
– Abyste zajistili dobré ventilační podmínky, nikdy
neinstalujte tento přístroj v knihovně, vestavěné
skříni nebo jiném uzavřeném prostoru.
– Neblokujte ventilační otvory přístroje novinami,
ubrusy, závěsy a jinými materiály.
– Nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako například
hořící svíčky, na přístroj.
• Tento přístroj je konstruován pro použití v mírném
klimatu.
• Tento přístroj může být během používání rušen
rádiovou interferencí, která je způsobena mobilním
telefonem. Jestliže k takovéto interferenci dojde,
zajistěte větší vzdálenost mezi tímto přístrojem a
mobilním telefonem.
• Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
nesprávném použití ovládacích prvků, stejně jako při
provádění jiných postupů, než které jsou popsány v
tomto návodu, může dojít k nebezpečnému vyzařování.
Baterie
• V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí
výbuchu. Vyměňujte pouze za typ baterie, který
doporučuje výrobce.
• Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo na
prodejce a informujte se o správném způsobu
likvidace.
• Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.
• Nenechávejte baterie v automobilu vystavené přímému
slunečnímu světlu po delší dobu, když jsou zavřené
dveře a okna.
• Nerozebírejte ani nezkratujte baterie.
• Nedobíjejte alkalické nebo manganové baterie.
• Nepoužívejte baterie, u nichž se loupe obal.
• Jestliže dálkové ovládání nebudete používat delší
dobu, vyjměte z něj baterie. Skladujte na chladném a
tmavém místě.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Příprava médií
3
Disk
Stiskněte [CD x] (hlavní přístroj: [x OPEN/CLOSE])
pro otevření zásuvky disku.
Vložte disk, potiskem nahoru.
Chcete-li zavřít zásuvku, znovu stiskněte.
Stiskněte [USB/CD] pro výběr „CD“.
Poznámka:
S tímto systémem lze spárovat až 8 zařízení. Pokud spárujete
9. zařízení, toto zařízení nahradí dříve spárované zařízení,
které bylo nejdelší dobu nepoužito.
█ Připojení zařízení
USB
1
Snižte hlasitost a připojte zařízení USB k USB portu.
Při připojování nebo odpojování zařízení USB
přidržujte hlavní jednotku.
Příprava
Pokud je tento systém připojen k zařízení Bluetooth®,
odpojte jej (Z„Odpojení zařízení“).
1
2
USB zařízení
(není v příslušenství)
3
2
Stiskněte [USB/CD] pro výběr „USB“.
Poznámka:
Nepoužívejte prodlužovací USB kabel. Systém nedokáže
rozpoznat paměťové zařízení USB připojené kabelem.
Bluetooth®
Pomocí technologie Bluetooth® můžete bezdrátově
připojit zvukové zařízení a spustit jeho přehrávání.
Příprava
• Zapněte funkci Bluetooth® na příslušném zařízení a
umístěte zařízení do blízkosti systému.
• Podrobnosti si přečtěte v návodu k použití příslušného
zařízení.
█ Párování zařízení
Příprava
Pokud je tento systém připojen k zařízení Bluetooth®,
odpojte jej (Z„Odpojení zařízení“).
1
2
Vyberte „SC-PM251“ nebo „SC-PM250“ v nabídce
Bluetooth® zařízení.
Budete-li vyzváni k zadání klíče, zadejte „0000“.
Po dokončení párování se zařízení automaticky připojí
k tomuto systému.
Zobrazí se název připojeného zařízení po dobu na pár
sekund.
Stiskněte [ ].
Je-li zobrazeno „PAIRING“, pokračujte krokem 4.
Stiskněte [PLAY MENU] pro výběr „PAIRING“.
Nebo stiskněte a přidržte [ –PAIRING] na hlavním
přístroji, dokud se nezobrazí „PAIRING“. Pokračujte
krokem 4.
Stiskněte [ ].
Zobrazí se „BLUETOOTH READY“.
ČESKY
2
4
Vyberte „SC-PM251“ nebo „SC-PM250“ v nabídce
Bluetooth® zařízení.
Zobrazí se název připojeného zařízení po dobu na pár
sekund.
Spusťte přehrávání ze zařízení.
Poznámka:
• Před připojením musí být zařízení spárováno.
• Tento systém lze připojit pouze k jednomu zařízení
najednou.
• Je-li jako zdroj vybráno „BLUETOOTH“, systém se
automaticky pokusí připojit k naposledy připojenému
zařízení.
█ Odpojení zařízení
1
2
3
Stiskněte [ ].
Opakovaně stiskněte [PLAY MENU] pro výběr
„DISCONNECT?“.
Stiskněte [R, T] pro výběr „OK? YES“ a potom
stiskněte [OK].
Zobrazí se „BLUETOOTH READY“.
Pro zrušení vyberte „OK? NO“.
Použití hlavního přístroje
Stiskněte a přidržte [
„PAIRING“.
–PAIRING], dokud se nezobrazí
Poznámka:
Zařízení se odpojí, když:
• Vyberete jiný udroj.
• Posunete zařízení mimo dosah.
• Vypnete přenos Bluetooth® v zařízení.
• Vypnete systém nebo zařízení.
RQT9929
1
Stiskněte [R, T] pro výběr „OK? YES“ a potom
stiskněte [OK].
Zobrazí se „PAIRING“.
Pro zrušení vyberte „OK? NO“.
5
41
offset printing
RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Odstraňování závad
Před žádostí o opravu proveďte následující kontroly.
Nerozumíte-li některému z popisovaných postupů, nebo
pokud uvedený postup problém nevyřeší, poraďte se s
prodejcem.
█ Běžné problémy
Přístroj nefunguje.
• Bezpečnostní zařízení bylo aktivováno. Proveďte
následující:
1. Stiskněte [1] na hlavním přístroji pro přepnutí přístroje
do pohotovostního režimu. Pokud se přístroj nepřepne
do pohotovostního režimu,
– Stiskněte a přidržte tlačítko nejméně na 10 sekundy.
Nebo,
– Odpojte kabel síťového napájení (AC) a znovu jej
připojte.
2. Znovu stiskněte [1] pro zapnutí přístroje. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na prodejce.
S dálkovým ovladačem nelze provést žádnou operaci.
• Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.
Zvuk je nevyvážený nebo se neozývá žádný zvuk.
Je slyšet dunění.
• Vypněte televizor nebo jej odsuňte od systému.
• Dochází-li k zjevnému rušení, umístěte mobilní telefony na
jiné místo.
█ Bluetooth®
Spárování nelze provést.
• Zkontrolujte stav zařízení Bluetooth®.
• Zařízení je mimo komunikační dosah 10 m. Přesuňte
zařízení blíže k systému.
Zařízení nelze připojit.
• Spárování zařízení se nezdařilo. Zkuste to znovu.
• Párování zařízení bylo nahrazeno. Zkuste to znovu.
• Tento systém mohl být připojen k jinému zařízení. Odpojte
jiné zařízení a zkuste zařízení spárovat znovu.
Během přehrávání je slyšet hučení.
• Zařízení je mimo komunikační dosah 10 m. Přesuňte
zařízení blíže k systému.
• Odstraňte všechny překážky mezi systémem a zařízením.
• Interference jiných zařízení používajících kmitočtové pásmo
2,4 GHz (wi-fi router, mikrovlny, bezdrátové telefony apod.).
Přesuňte zařízení blíže k systému a dále od ostatních
zařízení.
• Vyberte „MODE 1“ pro stabilní komunikaci.
Displej nezobrazuje správně.
Přehrávání se nespustí.
• Disk jste nevložili správně. Vložte ho správně.
• Disk je špinavý. Vyčistěte disk.
• Vyměňte disk, pokud je poškrábaný, zdeformovaný nebo
nestandardní.
• Došlo ke kondenzaci. Nechte systém vyschnout po dobu
1 až 2 hodin.
█ USB
Nelze přečíst zařízení USB nebo jeho obsah.
• Formát nebo obsah USB zařízení není kompatibilní se
systémem.
• USB zařízení s kapacitou vyšší než 32 GB není za určitých
podmínek podporováno.
Pomalá činnost USB zařízení.
• Velké soubory nebo zařízení USB s velkou kapacitou se
mohou načítat delší dobu.
Zobrazený uplynulý čas se liší od skutečné doby
přehrávání.
• Data zkopírujte na jiné paměťové zařízení USB nebo je
zazálohujte a zařízení USB zformátujte.
RQT9929
• Použijte volitelnou venkovní anténu. Anténu by měl
instalovat kvalifikovaný technik.
Zařízení je připojeno, ale ze systému nevychází zvuk.
█ Disk
46
Zkreslený zvuk.
• Upravte hlasitost systému.
• Vypněte systém, zjistěte a odstraňte příčinu a potom
systém znovu zapněte. Může to být způsobeno
přetěžováním reproduktorů nadměrnou hlasitostí nebo
výkonem a používáním systému v prostředí s příliš vysokou
teplotou.
• V blízkosti kabely je vedení síťového napájení (AC) nebo
zářivkové osvětlení. Udržujte ostatní zařízení a kabely v
dostatečné vzdálenosti od kabely tohoto systému.
10
█ Rádio
• U některých zařízení s integrovanou funkcí Bluetooth®
musíte nastavit zvukový výstup na „SC-PM251“ nebo
„SC-PM250“ ručně. Podrobnosti si přečtěte v návodu k
použití příslušného zařízení.
Zvuk vycházející ze zařízení je přerušovaný.
Obraz a zvuk přehrávání nejsou synchronizovány.
• Restartujte aplikaci přehrávání v zařízení.
█ Displej hlavního přístroje
„--:--“
• Poprvé jste zapojili kabel síťového napájení (AC) nebo
nedávno došlo k výpadku elektrického proudu. Nastavte
hodiny.
„ADJUST CLOCK“
• Hodiny nejsou nastaveny. Nastavte hodiny.
„ADJUST TIMER“
• Časovač přehrávání není nastaven. Nastavte časovač
přehrávání.
„AUTO OFF“
• Systém byl 20 minut v nečinnosti, a proto se za jednu
minutu vypne. Pro zrušení stiskněte libovolné tlačítko.
„ERROR“
• Byla provedena nesprávná operace. Přečtěte si instrukce a
zkuste to znovu.
„F61“
„F77“
• Odpojte kabel síťového napájení (AC) a obraťte se na
prodejce.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 12 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
O technologii Bluetooth®
Panasonic nenese odpovědnost za případné prozrazení
dat a/nebo informací, ke kterému může dojít v průběhu
bezdrátového přenosu.
Kmitočtové pásmo
• Tento systém používá kmitočtové pásmo 2,4 GHz.
Certifikace
• Tento systém dodržuje frekvenční omezení a obdržel
certifikaci prokazující splnění zákonných nařízení
týkajících se kmitočtových pásem. Z toho důvodu není
zapotřebí povolení k bezdrátovému přenosu.
• Níže uvedené zásahy jsou nezákonné:
– Oddělení od hlavního přístroje.
– Odstranění štítku s parametry.
Omezení platná při používání
• Bezdrátový přenos a/nebo použití se všemi zařízeními
s technologií Bluetooth® nelze garantovat.
• Všechna zařízení musí odpovídat normám stanoveným
společností Bluetooth SIG, Inc.
• V závislosti na parametrech a nastaveních zařízení se
spojení nemusí podařit nebo některé operace mohou
být odlišné.
• Tento systém podporuje funkce zabezpečení
technologie Bluetooth®. Nicméně v některých
provozních prostředích nebo při určitých nastaveních
toto zabezpečení nemusí být dostatečné. Při
bezdrátovém přenosu dat do tohoto systému buďte
obezřetní.
• Tento systém neumí přenášet data do zařízení
s technologií Bluetooth®.
Dosah při používání
• Toto zařízení používejte ve vzdálenosti maximálně
10 m.
• Různé typy prostředí, překážky nebo interference
mohou dosah snížit.
Rušení jinými zařízeními
• Je-li tento přístroj umístěn příliš blízko jiných zařízení
s technologií Bluetooth® nebo zařízení používajících
kmitočtové pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovat
správným způsobem a mohou se objevit potíže
v podobě šumu a zvukových výpadků způsobených
interferencí rádiových vln.
• Tento systém nemusí fungovat správným způsobem,
jsou-li rádiové vlny vysílané blízkou rádiovou stanicí
nebo podobným zařízením příliš silné.
RQT9929
Určené použití
• Tento systém je určen pro normální použití obecného
charakteru.
• Nepoužívejte tento systém v blízkosti zařízení nebo
v prostředí citlivém na vysokofrekvenční rušení
(např.: letiště, nemocnice, laboratoře atd.).
12
48
Licence
Technologie audio kódování MPEG Layer-3
licencovaná od Fraunhofer IIS a Thomson.
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití
společností Panasonic Corporation podléhá licenci.
Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou
majetkem jejich příslušných vlastníků.
Deklarace shody (DoC)
„Panasonic Corporation“ tímto prohlašuje, že tento
výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní
ustanovení Směrnice 2014/53/EU.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace
shody (DoC) pro naše výrobky RE z našeho serveru DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Typ
bezdrátového
připojení
Frekvenční
pásmo
Maximální výkon
(dBm e.i.r.p.)
Bluetooth®
2402 – 2480 MHz
10 dBm
Likvidace odpadu z elektrických a elektronických
zařízení a baterií
Platí pouze pro Evropskou unii a země se zavedenými
recyklačními systémy
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v
průvodní dokumentaci znamenají, že použitá
elektrická a elektronická zařízení a baterie
nepatří do běžného domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné
použití jsou možné, jen pokud odevzdáte
stará zařízení a použité baterie na sběrných
místech v souladu s platnými národními
předpisy.
Správnou likvidací pomůžete šetřit cenné
zdroje a předcházet možným negativním
účinkům na lidské zdraví a na životní
prostředí.
Další informace o sběru a recyklaci vám
poskytnou místní úřady.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí
pokuta v souladu s národní legislativou a
místními předpisy.
Poznámka k symbolu baterie (symbol dole):
Tento symbol může být použit v kombinaci s
chemickým symbolem. V tomto případě
splňuje tento symbol legislativní požadavky,
které jsou předepsány pro chemickou látku
obsaženou v baterii.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Zakupione urządzenie może różnić się od przedstawionego
na ilustracjach.
Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowanie do
następującego zestawu.
Zestaw
SC-PM251
SC-PM250
Urządzenie główne
SA-PM251
SA-PM250
Głośniki
SB-PM02
SB-PM02
Sprzęt klasy II (konstrukcja urządzenia zapewnia
podwójną izolację.)
UWAGA!
Gotowość
Dostarczone wyposażenie
Sprawdzić i znaleźć poszczególne elementy dostarczonego
wyposażenia.
 1 Przewód zasilania
 1 Antena wewnętrzna FM
 1 Pilot zdalnego sterowania
(N2QAYB000984)
Spis treści
RQT9929
Urządzenie
• Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia,
– Nie należy wystawiać urządzenia na działanie
deszczu, wilgoci, kapanie lub zachlapanie.
– Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów napełnionych płynami, np. dzbanków.
– Należy stosować zalecane akcesoria.
– Nie zdejmować pokrywy.
– Użytkownik nie powinien podejmować się naprawy
urządzenia na własną rękę. Serwis należy zlecić w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
– Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie
dostały się metalowe przedmioty.
Z SIECI PRĄDU PRZEMIENNEGO
WŁ.
50
OSTRZEŻENIE!
Przewód zasilania
• Wtyczka przewodu sieciowego umożliwia odłączenie
zasilania urządzenia. Urządzenie należy zamontować w
sposób umożliwiający szybkie wyjęcie wtyczki z
gniazda zasilania.
Symbole na tym produkcie (włącznie z akcesoriami)
oznaczają, co następuje:
2
Środki ostrożności
Dostarczone wyposażenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Podłączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rozmieszczenie głośników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Opis elementów sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Przygotowanie pilota zdalnego sterowania . . . . . . . . 4
Przygotowanie multimediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Odtwarzanie multimediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zegar i timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Efekty dźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Informacje o technologii Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . 12
Licencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Urządzenie
• Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia,
– Niniejszego urządzenia nie należy instalować lub
umieszczać w biblioteczce, wbudowanej szafce lub
innej ograniczonej przestrzeni. Należy zapewnić
odpowiednią wentylację urządzenia.
– Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, obrusami, zasłonami i podobnymi
przedmiotami.
– Nie umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego
ognia, jak np. zapalone świece.
• Urządzenie jest przeznaczone do używania w klimacie
umiarkowanym.
• To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane
użyciem telefonu komórkowego. Jeżeli takie
zakłócenia wystąpią, wskazane jest zwiększenie
odległości pomiędzy urządzeniem a telefonem
komórkowym.
• Urządzenie wykorzystuje promień lasera. Sterowanie,
regulacje lub postępowanie w sposób tutaj nie
określony grozi niebezpiecznym naświetleniem
promieniami lasera.
Bateria
• Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku, gdy
baterie zostaną nieprawidłowo założone. Baterie należy
wymieniać na takie same lub na baterie
równorzędnego typu, zalecane przez producenta.
• Zużyte baterie należy odpowiednio zutylizować.
Właściwą metodę powinny wskazać władze lokalne.
• Nie zbliżać baterii do źródeł ciepła lub ognia.
• Baterii nie należy pozostawiać przez dłuższy czas, w
pojeździe z zamkniętymi drzwiami i oknami, narażonym
na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
• Nie wolno zwierać biegunów baterii ani jej rozbierać.
• Nie ładować baterii alkalicznych ani manganowych.
• Nie wolno używać baterii, z których została zdjęta
warstwa ochronna.
• Jeśli pilot ma nie być używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć z niego baterię. Przechowywać w
chłodnym, ciemnym miejscu.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Przygotowanie multimediów
Płyty kompaktowe
Naciśnij [CD x] (urządzenie główne: [x OPEN/CLOSE]),
aby otworzyć kieszeń napędu płyt.
Włóż płytę etykietą do góry.
Naciśnij ponownie, aby zamknąć kieszeń napędu płyt.
Naciśnij [USB/CD], aby wybrać „CD”.
USB
1
Uwaga:
Z systemem można sparować do 8 urządzeń. W przypadku
sparowania dziewiątego urządzenia to, które najdłużej nie było
używane zostanie zastąpione.
█ Podłączanie urządzenia
Zmniejszyć poziom głośności i podłącz urządzenie
USB do gniazda USB.
Przytrzymać główne urządzenie podczas podłączania
lub rozłączania urządzenia USB.
Przygotowanie
Jeśli system jest podłączony do urządzenia Bluetooth®,
odłącz go (Z„Rozłączanie urządzenia”).
1
2
Urządzenie USB
(nie należy do
wyposażenia)
2
Naciśnij [USB/CD], aby wybrać „USB”.
Uwaga:
Nie należy używać przedłużacza USB. Nie są obsługiwane
urządzenia USB podłączane za pomocą przewodu.
Bluetooth®
Można podłączyć urządzenie audio bezprzewodowo za
pomocą funkcji Bluetooth® i odtwarzać na nim.
Przygotowanie
• Włącz funkcję Bluetooth® urządzenia i umieść je w
pobliżu systemu.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz instrukcja
obsługi.
█ Parowanie urządzenia
Przygotowanie
Jeśli system jest podłączony do urządzenia Bluetooth®,
odłącz go (Z„Rozłączanie urządzenia”).
1
2
Wybierz w menu Bluetooth® urządzenia opcję
„SC-PM251” lub „SC-PM250”.
W przypadku wyświetlenia monitu o hasło wprowadź
„0000”.
Urządzenie łączy się automatycznie z tym systemem po
zakończeniu parowania.
Nazwa podłączonego urządzenia jest wyświetlona przez
kilka sekundy.
Naciśnij [ ].
W przypadku wyświetlenia komunikatu „PAIRING”
przejdź do kroku 4.
Naciśnij [PLAY MENU], aby wybrać „PAIRING”.
Lub naciśnij i przytrzymaj [ –PAIRING] na urządzeniu
głównym, dopóki nie zostanie wyświetlony symbol
„PAIRING”. Przejdź do kroku 4.
3
Naciśnij [ ].
Wyświetlony zostanie symbol „BLUETOOTH READY”.
Wybierz w menu Bluetooth® urządzenia opcję
„SC-PM251” lub „SC-PM250”.
Nazwa podłączonego urządzenia jest wyświetlona przez
kilka sekundy.
Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu.
POLSKI
2
4
Naciśnij [R, T], aby wybrać „OK? YES” następnie
naciśnij [OK].
Wyświetlony zostanie symbol „PAIRING”.
Aby anulować, wybierz „OK? NO”.
Uwaga:
• W celu podłączenia urządzenie należy sparować.
• Urządzenie może połączyć się z tylko jednym urządzeniem
w danym momencie.
• W przypadku wybrania jako źródła „BLUETOOTH” system
automatycznie próbuje połączyć się z ostatnim
podłączonym urządzeniem.
█ Rozłączanie urządzenia
1
2
3
Naciśnij [ ].
Naciśnij [PLAY MENU] wielokrotnie, aby wybrać
„DISCONNECT?”.
Naciśnij [R, T], aby wybrać „OK? YES” następnie
naciśnij [OK].
Wyświetlony zostanie symbol „BLUETOOTH READY”.
Aby anulować, wybierz „OK? NO”.
Korzystanie z urządzenia głównego
Naciśnij i przytrzymaj [ –PAIRING] do chwili wyświetlenia
komunikatu „PAIRING”.
Uwaga:
Urządzenie zostanie odłączone, gdy:
• Zostanie wybrane inne źródło.
• Urządzenie zostanie przemieszczone poza maksymalny
zasięg sygnału.
• Transmisja Bluetooth® urządzenia zostanie wyłączona.
• System lub urządzenie zostanie wyłączone.
RQT9929
1
3
5
53
offset printing
RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy
przeprowadzić następujące kontrole. W przypadku
wątpliwości, co do niektórych punktów kontrolnych lub jeśli
podane rozwiązania nie eliminują problemu, należy zwrócić
się po wskazówki do sprzedawcy.
█ Radio
█ Typowe problemy
Słychać dudnienie.
Urządzenie nie działa.
• Został aktywowany system bezpieczeństwa. Wykonaj
następujące czynności:
1. Naciśnij [1] na panelu urządzenia głównego, aby
przełączyć je do trybu gotowości. Jeśli urządzenie nie
przechodzi do trybu gotowości,
– Naciśnij i przytrzymaj przycisk przynajmniej przez
10 sekundy. Lub,
– Odłącz przewód zasilania i podłącz go ponownie.
2. Naciśnij [1] ponownie, aby włączyć urządzenie. Jeśli
problem nie ustąpi, skonsultuj się z dystrybutorem.
Nie działa pilot zdalnego sterowania.
• Sprawdź, czy bateria została prawidłowo włożona.
Dźwięk jest zniekształcony lub brak dźwięku.
• Regulacja głośności systemu.
• Wyłącz urządzenie, określ i usuń przyczynę, a następnie
włącz urządzenie ponownie. Może to być spowodowane
przeciążeniem głośników wskutek nadmiernego poziomu
głośności, zbyt wysokiego zasilania lub użytkowania
systemu w warunkach, w których panuje zbyt wysoka
temperatura.
Podczas odtwarzania słychać buczenie.
• Blisko urządzenia znajdują się przewody zasilania prądem
przemiennym lub oświetlenie fluorescencyjne. Utrzymywać
przewody zasilania tego urządzenia z dala od innych
urządzeń lub przewodów zasilających.
█ Płyty kompaktowe
Błędne informacje na wyświetlaczu.
Nie uruchamia się odtwarzanie.
• Płyta nie została włożona prawidłowo. Włóż prawidłowo
płytę.
• Płyta jest zabrudzona. Wyczyść plytę.
• Użyj innej płyty, jeśli jest zarysowana, wygięta lub
niestandardowa.
• Nastąpiło skroplenie pary wodnej. Odczekaj 1 - 2 godzin,
aż skroplona para wodna odparuje z systemu.
█ USB
Nie można odczytać urządzenia USB lub jego zawartości.
• Format urządzenia USB lub jego zawartość nie jest
obsługiwana przez urządzenie.
• W niektórych przypadkach nie będą obsługiwane
urządzenia USB o pojemności większej niż 32 GB.
Powolne działanie urządzenia USB.
• Pliki o dużych rozmiarach lub urządzenia USB z dużą
ilością pamięci wymagają dłuższego czasu wczytywania.
Wyświetlany czas, który upłynął jest inny niż czas
rzeczywisty.
RQT9929
• Skopiuj dane do innego urządzenia USB lub utwórz kopię
zapasową danych i sformatuj urządzenia USB.
10
58
Zniekształcenia dźwięku.
• Użyj opcjonalnej anteny zewnętrznej. Montaż anteny należy
zlecić fachowcowi.
• Wyłącz telewizor lub odsuń go od urządzenia.
• W przypadku występowania zakłóceń odsuń telefon
komórkowy od urządzenia.
█ Bluetooth®
Nie można wykonać parowania.
• Sprawdź stan urządzenia Bluetooth®.
• Urządzenie znajduje się poza zasięgiem komunikacji
wynoszącym 10 m. Przemieść urządzenie bliżej systemu.
Nie można podłączyć urządzenia.
• Parowanie urządzenia zakończyło się niepowodzeniem.
Wykonaj ponownie parowanie.
• Sparowanie urządzenia zostało zastąpione. Wykonaj
ponownie parowanie.
• System może być połączony z innym urządzeniem. Odłącz
inne urządzenie i spróbuj powtórzyć parowanie urządzenia.
Urządzenie jest podłączone, ale nie można odsłuchiwać
dźwięku przez system.
• W przypadku niektórych wbudowanych urządzeń
Bluetooth® należy ręcznie ustawić wyjście audio na
„SC-PM251” lub „SC-PM250”. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz instrukcja obsługi.
Dźwięk z urządzenia jest przerywany.
• Urządzenie znajduje się poza zasięgiem komunikacji
wynoszącym 10 m. Przemieść urządzenie bliżej systemu.
• Usuń wszystkie przeszkody spomiędzy systemu i
urządzenia.
• Zakłócenia powodują inne urządzenia używające pasma
częstotliwości 2,4 GHz (router bezprzewodowy, kuchenki
mikrofalowe, telefony bezprzewodowe itp.). Przesuń
urządzenie bliżej systemu i oddal je od innych urządzeń.
• W celu zapewnienia stabilnej komunikacji wybierz
„MODE 1”.
Odtwarzany obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane.
• Uruchom ponownie aplikację do odtwarzania na
urządzeniu.
█ Wyświetlacz urządzenia
„--:--”
• Do urządzenia po raz pierwszy podłączono przewód
zasilania lub niedawno wystąpiła przerwa w zasilaniu.
Ustaw zegar.
„ADJUST CLOCK”
• Zegar nie jest ustawiony. Wyreguluj zegar.
„ADJUST TIMER”
• Timer odtwarzania nie jest ustawiony. Wyreguluj timer
odtwarzania.
„AUTO OFF”
• Urządzenie było nieużywane przez 20 minut i zostanie
wyłączone w ciągu minuty. Aby anulować, naciśnij dowolny
przycisk.
„ERROR”
• Wykonano niewłaściwą operację. Przeczytaj instrukcję i
spróbuj ponownie.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 12 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Informacje o technologii
Bluetooth®
Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za dane
i informacje, które mogą zostać ujawnione podczas
transmisji bezprzewodowej.
Pasmo częstotliwości
• System korzysta z pasma częstotliwości 2,4 GHz.
Certyfikacja
• Niniejszy system jest zgodny z ograniczeniami
częstotliwości i otrzymał certyfikat na podstawie
przepisów dotyczących częstotliwości. W związku
z tym pozwolenie na transmisję bezprzewodową nie
jest konieczne.
• Wykonywanie poniższych czynności jest karalne na
mocy prawa:
– Demontaż lub modyfikowanie urządzenia głównego.
– Usuwanie etykiet z danymi technicznymi.
Ograniczenia użytkowania
• Nie ma gwarancji, że sprzęt będzie współpracował ze
wszystkimi urządzeniami Bluetooth® ani że transmisja
bezprzewodowa za ich pomocą będzie możliwa.
• Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z normami
wyznaczonymi przez firmę Bluetooth SIG, Inc.
• W zależności od danych technicznych urządzenia oraz
dostępnych możliwości konfiguracji nawiązanie
połączenia może nie być możliwe lub mogą istnieć
różnice w zakresie wykonywania niektórych operacji.
• System obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodnie ze
standardem Bluetooth®. Jednak zależnie od
środowiska użytkowania lub ustawień te
zabezpieczenia mogą być niewystarczające. Należy
zachować ostrożność podczas bezprzewodowej
transmisji danych do systemu.
• System nie oferuje możliwości transmisji danych do
urządzenia Bluetooth®.
Zasięg użytkowania
• Maksymalny zasięg użytkowania urządzenia to 10 m.
• Zasięg może zmniejszyć się w zależności od warunków
otoczenia, istniejących przeszkód i zakłóceń.
Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia
• System może nie działać poprawnie lub mogą
występować problemy, takie jak skoki dźwięku
i głośności powodowane zakłóceniami fal radiowych,
jeśli urządzenie znajdzie się zbyt blisko innych
urządzeń Bluetooth® lub sprzętu korzystającego
z pasma 2,4 GHz.
• System może nie działać poprawnie, jeśli sygnał
radiowy np. z pobliskich stacji nadawczych jest zbyt
silny.
RQT9929
Przeznaczenie
• System jest przeznaczony tylko do ogólnego użytku
w normalnych warunkach.
• Nie należy używać urządzenia w pobliżu sprzętu lub
miejsc wykazujących wrażliwość na zakłócenia
częstotliwości radiowej (na przykład: lotnisk, szpitali,
laboratoriów, itd.).
12
60
Licencje
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 podlega
licencji firmy Fraunhofer IIS i Thomson.
Znak ze słowem i logo Bluetooth® są własnością firmy
Bluetooth SIG, Inc., a firma Panasonic Corporation używa
ich na mocy licencji. Inne znaki handlowe i nazwy
handlowe są własnością odpowiednich posiadaczy.
Deklaracja Zgodności (DoC)
Niniejszym, „Panasonic Corporation” deklaruje, iż
niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i
innymi odnośnymi postanowieniami Dyrektywy
2014/53/UE.
Klienci mogą skopiować oryginał Deklaracji Zgodności
(DoC) dla naszych produktów radiowych i końcowych
urządzeń teletransmisyjnych (RE) z naszego serwera
DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt z autoryzowanym przedstawicielem:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
Typ łączności
Pasmo
Maksymalna moc
bezprzewodowej
częstotliwości
(dBm EIRP)
Bluetooth®
2402 – 2480 MHz
10 dBm
Utylizacja zużytych urządzeń i baterii
Dotyczy wyłącznie Unii Europejskiej i krajów z systemami
recyklingu
Niniejsze symbole umieszczane na produktach,
opakowaniach i/lub w dokumentacji
towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać
zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami
domowymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania,
utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów i
baterii, należy oddawać je do wyznaczonych
punktów gromadzenia odpadów zgodnie z
przepisami prawa krajowego.
Prawidłowa utylizacja pomaga oszczędzać
cenne zasoby naturalne i zapobiegać
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
zdrowie człowieka oraz stan środowiska
naturalnego.
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu
można otrzymać od władz lokalnych.
Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych
odpadów mogą grozić kary przewidziane
przepisami prawa krajowego.
Dotyczy symbolu baterii (symbol na dole):
Ten symbol może występować wraz z
symbolem pierwiastka chemicznego. W takim
przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w
sprawie określonego środka chemicznego.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 2 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Oma järjestelmäsi voi näyttää erilaiselta kuin kuvissa
esitetty.
Nämä käyttöohjeet koskevat seuraavaa järjestelmää.
Järjestelmä
SC-PM251
SC-PM250
Pääyksikkö
SA-PM251
SA-PM250
Kaiuttimet
SB-PM02
SB-PM02
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämän tuotteen (ja lisävarusteiden) symbolien
merkitykset:
Vaihtovirta
Luokan II laite (Tuotteen rakenne on
kaksoiseristetty.)
Päällä
Valmiustila
Toimitetut lisävarusteet
Tarkista toimitetut lisävarusteet.
 1 Vaihtovirtajohto
 1 FM-sisäantenni
 1 Kaukosäädin
(N2QAYB000984)
RQT9929
Sisältö
2
62
Toimitetut lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Turvallisuustoimet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Liitäntöjen tekeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kaiutinten sijoittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Hallintatoimintojen yleiskatsaus. . . . . . . . . . . . . . . .4
Kaukosäätimen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Tallennusvälineen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tallennusvälineiden toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Kello ja ajastukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Äänitehosteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ylläpito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Tietoja Bluetooth®-toiminnosta . . . . . . . . . . . . . . .12
Lisenssit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Turvallisuustoimet
VAROITUS!
Laite
• Vähennä tulipalon, sähköiskun tai laitteiston
vahingoittumisen vaaraa:
– Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle,
roiskeille tai tippuville nesteille.
– Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä,
kuten maljakoita.
– Käytä suositeltuja lisävarusteita.
– Älä avaa laitteen koteloa.
– Älä korjaa laitetta itse. Anna huolto pätevän
huoltohenkilön tehtäväksi.
– Älä pudota metalliesineitä laitteen sisään.
Vaihtovirtajohto
• Virtapistoke on laitteen virrankatkaisumenetelmä.
Asenna laite siten, että verkkovirtapistoke voidaan
irrottaa pistorasiasta välittömästi.
HUOMIO!
Laite
• Vähennä tulipalon, sähköiskun tai laitteiston
vahingoittumisen vaaraa:
– Älä asenna tai laita tätä laitetta kabinettityyppiseen
kirjakaappiin tai muuhun suljettuun tilaan, jotta
tuuletus onnistuisi.
– Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verholla tai muulla vastaavalla esineellä.
– Älä aseta palavaa kynttilää tai muuta avotulen
lähdettä laitteen päälle.
• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi leudossa
ilmastossa.
• Tämä laite saattaa olla altis matkapuhelinten käytön
aikana aiheuttamille radiohäiriöille. Jos häiriöitä
esiintyy, siirrä laite kauemmas matkapuhelimesta.
• Tämä on laserlaite. Muiden kuin tässä määritettyjen
hallinta- tai säätötoimintojen käyttö tai toimenpiteiden
suoritus saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen
säteilylle.
Paristo
• Pariston virheellinen vaihto saattaa aiheuttaa
räjähdysvaaran. Korvaa se vain valmistajan
suosittelemilla paristotyypeillä.
• Kun hävität paristoja, ota yhteys paikallisiin
viranomaisiin tai jälleenmyyjään ja kysy heiltä oikea
hävitystapa.
• Älä kuumenna tai altista avotulelle.
• Älä jätä paristoja suorassa auringonpaisteessa olevaan
autoon, jonka ovet ja ikkunat ovat pitkään suljettuina.
• Älä avaa paristoa tai saata sitä oikosulkuun.
• Älä lataa alkaali- tai mangaaniparistoa.
• Älä käytä paristoa, jos sen päällinen on irronnut.
• Poista paristo, jos et käytä kaukosäädintä pitkään
aikaan. Säilytä viileässä, pimeässä tilassa.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 5 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Tallennusvälineen valmistelu
3
Avaa levykelkka painamalla [CD x] (pääyksikössä:
[x OPEN/CLOSE]).
Aseta levy laitteeseen nimipuoli ylöspäin.
Paina uudelleen sulkeaksesi levykelkan.
2
Valitse ”CD” painamalla [USB/CD].
4
Valitse laitteen Bluetooth®-valikosta ”SC-PM251” tai
”SC-PM250”.
Jos sinulta kysytään tunnuskoodia, syötä ”0000”.
Laite muodostaa yhteyden järjestelmään
automaattisesti, kun pariliitos on muodostettu.
Yhdistetyn laitteen nimi näytetään muutaman
sekunnin ajan.
Huomautus:
Voit muodostaa pariliitoksen enintään 8 laitteeseen tästä
järjestelmästä. Jos muodostetaan pariliitos yhdeksänteen
laitteeseen, laite, jonka käytöstä on kulunut pisin aika,
korvataan uudella laitteella.
USB
█ Laitteen liittäminen
1
Valmistelu
Jos järjestelmä on yhdistetty Bluetooth®-laitteeseen,
katkaise yhteys (Z”Laitteen yhteyden katkaiseminen”).
Alenna äänenvoimakkuutta ja liitä USB-laite
USB-porttiin.
Pidä kiinni pääyksiköstä, kun kytket tai irrotat
USB-laitteen.
1
2
USB-laite
(ei sisälly
toimitukseen)
2
Valitse ”USB” painamalla [USB/CD].
Huomautus:
Älä käytä USB-jatkojohtoa. Järjestelmä ei voi tunnistaa
USB-laitetta, joka on liitetty johdolla.
Bluetooth®
Voit yhdistää audiolaitteen ja toistaa musiikkia
langattomasti Bluetooth®-toiminnolla.
Valmistelu
• Ota laitteen Bluetooth®-toiminto käyttöön ja vie laite
järjestelmän lähelle.
• Katso tarkemmat tiedot laitteen käyttöohjeista.
█ Pariliitoksen muodostaminen laitteeseen
Valmistelu
Jos järjestelmä on yhdistetty Bluetooth®-laitteeseen,
katkaise yhteys (Z”Laitteen yhteyden katkaiseminen”).
1
2
Paina [ ].
Jos näytössä lukee ”PAIRING”, jatka vaiheesta 4.
Valitse ”PAIRING” painamalla [PLAY MENU].
Tai pidä pääyksikön [ –PAIRING] painettuna,
kunnes näytössä näkyy ”PAIRING”. Jatka
vaiheeseen 4.
3
Paina [ ].
”BLUETOOTH READY” tulee näyttöön.
Valitse laitteen Bluetooth®-valikosta ”SC-PM251” tai
”SC-PM250”.
Yhdistetyn laitteen nimi näytetään muutaman
sekunnin ajan.
Aloita toisto laitteella.
Huomautus:
• Laitteen kanssa on ensin muodostettava pariliitos, jotta
yhteys voidaan muodostaa.
• Tämä järjestelmä voi muodostaa yhteyden vain yhteen
laitteeseen kerrallaan.
• Kun ”BLUETOOTH” on valittu lähteeksi, järjestelmä yrittää
automaattisesti muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn
laitteeseen.
SUOMI
1
Valitse ”OK? YES” painamalla [R, T] ja paina sitten
[OK].
”PAIRING” tulee näyttöön.
Peruuta valitsemalla ”OK? NO”.
█ Laitteen yhteyden katkaiseminen
1
2
3
Paina [ ].
Valitse ”DISCONNECT?” painamalla [PLAY MENU]
toistuvasti.
Valitse ”OK? YES” painamalla [R, T] ja paina sitten
[OK].
”BLUETOOTH READY” tulee näyttöön.
Peruuta valitsemalla ”OK? NO”.
Pääyksikköä käyttäen
Pidä [ –PAIRING] painettuna, kunnes näyttöön tulee
teksti ”PAIRING”.
Huomautus:
Laitteen yhteys katkaistaan, kun:
• Valitset eri lähteen.
• Siirrät laitteen enimmäisalueen ulkopuolelle.
• Poistat laitteen Bluetooth®-lähetyksen käytöstä.
• Sammutat järjestelmän tai laitteen.
RQT9929
Levy
5
65
offset printing
RQT9929-2E.book Page 10 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Vianmääritys
Tee seuraavat tarkistukset ennen kuin pyydät huoltoa.
Jos et ole varma joistakin tarkistettavista kohdista, tai jos
annetut ratkaisut eivät ratkaise ongelmaa, pyydä
jälleenmyyjältä ohjeita.
█ Yleisiä ongelmia
Laite ei toimi.
• Turvalaite on otettu käyttöön. Toimi seuraavasti:
1. Aseta laite valmiustilaan painamalla pääyksikön [1]. Jos
laite ei siirry valmiustilaan,
– Pidä painiketta painettuna vähintään 10 sekuntia. Tai,
– Irrota vaihtovirtajohto ja kytke se uudelleen.
2. Käynnistä järjestelmä painamalla [1] uudelleen. Jos
ongelma ei poistu, kysy neuvoa jälleenmyyjältä.
Mitään toimintoja ei voi suorittaa kaukosäätimellä.
• Tarkista, että paristo on asetettu oikein.
Ääni on vääristynyt tai ääntä ei kuulu.
• Säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta.
• Sammuta järjestelmä, määritä ja korjaa ongelman syy ja
käynnistä järjestelmä uudelleen. Ongelma voi johtua
kaiutinten toimimisesta äärirajoilla, kun äänenvoimakkuus
tai teho on liian suuri, sekä kun järjestelmää käytetään
kuumassa ympäristössä.
Toiston aikana kuuluu hurinaa.
• Vaihtovirtajohto tai loistevalolamppu on johtojen lähellä.
Pidä muut laitteet ja johdot erillään tämän järjestelmän
johdoista.
Laitetta ei voi yhdistää.
• Laitteen pariliitoksen muodostus epäonnistui. Yritä
pariliitoksen muodostusta uudelleen.
• Laitteen pariliitos on korvattu. Yritä pariliitoksen
muodostusta uudelleen.
• Tämä järjestelmä on saatettu yhdistää toiseen laitteeseen.
Katkaise toisen laitteen yhteys ja yritä muodostaa pariliitos
laitteeseen uudelleen.
Laite on yhdistetty, mutta järjestelmästä ei kuulu ääntä.
• Joissakin sisäisissä Bluetooth®-laitteissa äänilähdöksi on
asetettava manuaalisesti ”SC-PM251” tai
”SC-PM250”. Katso tarkemmat tiedot laitteen
käyttöohjeista.
Laitteesta toistettava ääni keskeytyy.
• Laite on 10 m:n toimintasäteen ulkopuolella. Siirrä laite
lähemmäs järjestelmää.
• Poista esteet järjestelmän ja laitteen väliltä.
• Muut laitteet, jotka käyttävät 2,4 GHz:n taajuutta (langaton
reititin, mikroaaltouunit, langattomat puhelimet, jne.),
aiheuttavat häiriötä. Siirrä laite lähemmäs järjestelmää ja
kauemmas muista laitteista.
• Valitse ”MODE 1” vakaata tiedonsiirtoa varten.
Näyttö ei näy oikein.
Toisto ei ala.
█ Pääyksikön näytöt
• Käynnistä laitteen toistosovellus.
”--:--”
• Olet liittänyt vaihtovirtajohdon ensimmäistä kertaa tai virta
on katkennut hiljattain. Aseta kellonaika.
”ADJUST CLOCK”
• Kelloa ei ole asetettu. Aseta kello.
█ USB
”ADJUST TIMER”
• Toistoajastinta ei ole asetettu. Aseta toistoajastin.
USB-laitetta tai sen sisältöä ei voi lukea.
”AUTO OFF”
• Järjestelmää ei ole käytetty 20 minuuttiin ja se
sammutetaan minuutin kuluttua. Peruuta painamalla mitä
tahansa painiketta.
USB-laite toimii hitaasti.
• Suurikokoisen sisällön tai suurikapasiteettisen USB-laitteen
luku kestää pidempään.
Näytetty kulunut aika ei ole sama kuin todellinen
toistoaika.
• Siirrä tiedot toiseen USB-laitteeseen tai varmuuskopioi
tiedot ja alusta USB-laite uudelleen.
█ Radio
Ääni on vääristynyt.
• Käytä valinnaista ulkoantennia. Antennin asennus on
annettava pätevän asentajan tehtäväksi.
RQT9929
• Tarkista Bluetooth®-laitteen tila.
• Laite on 10 m:n toimintasäteen ulkopuolella. Siirrä laite
lähemmäs järjestelmää.
Toistettavaa kuvaa ja ääntä ei ole synkronoitu.
• USB-laitteen tai sen sisällön muoto ei ole yhteensopiva
järjestelmän kanssa.
• USB-laitteet, joiden tallennuskapasiteetti on yli 32 Gt, eivät
toimi kaikissa olosuhteissa.
70
Pariliitosta ei voi muodostaa.
█ Levy
• Et asettanut levyä oikein laitteeseen. Aseta se oikein.
• Levy on likainen. Puhdista levy.
• Vaihda levy, jos se on naarmuuntunut, vääntynyt tai se ei
ole standardin mukainen.
• Laitteessa on tiivistynyttä kosteutta. Anna järjestelmän
kuivua 1–2 tuntia.
10
█ Bluetooth®
Kuulet nakuttavan äänen.
• Sammuta televisio tai siirrä se kauemmas järjestelmästä.
• Siirrä matkapuhelimet pois laitteen läheisyydestä, jos ne
aiheuttavat häiriöitä.
”ERROR”
• Virheellinen toiminto suoritettiin. Lue ohjeet ja yritä
uudelleen.
”F61”
”F77”
• Irrota vaihtovirtajohto ja kysy neuvoa jälleenmyyjältä.
”F70”
• Tutki Bluetooth®-laite.
• Irrota Bluetooth®-laite. Sammuta järjestelmä ja käynnistä se
sitten uudelleen.
”F76”
• Virtalähteessä on ongelma.
• Irrota vaihtovirtajohto ja kysy neuvoa jälleenmyyjältä.
”NODEVICE”
• USB-laitetta ei ole liitetty. Tarkista liitäntä.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 11 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
”NO DISC”
• Et ole asettanut levyä laitteeseen.
Järjestelmän muistin nollaus
”NO PLAY”
• Tarkista sisältö. Voit toistaa vain tuettuja muotoja.
• Järjestelmässä saattaa olla ongelma. Sammuta järjestelmä
ja käynnistä se sitten uudelleen.
Tyhjennä muisti seuraavissa tilanteissa:
• Painikkeita painettaessa ei tapahdu mitään.
• Haluat tyhjentää muistin sisällön.
”PLAYERROR”
• Toistit MP3-tiedoston, jota ei tueta. Järjestelmä ohittaa
raidan ja toistaa seuraavan raidan
”REMOTE 1”
”REMOTE 2”
• Kaukosäädin ja tämä laite käyttävät eri koodeja. Muuta
kaukosäätimen koodia.
– Kun näytössä näkyy ”REMOTE 1”, pidä [OK] ja [ ]
painettuna vähintään 4 sekuntia.
– Kun näytössä näkyy ”REMOTE 2”, pidä [OK] ja
[USB/CD] painettuna vähintään 4 sekuntia.
”USB OVER CURRENT ERROR”
• USB-laite käyttää liikaa virtaa. Irrota USB-laite, sammuta
järjestelmä ja käynnistä se sitten uudelleen.
”–VBR–”
• Järjestelmä ei voi näyttää jäljellä olevaa toistoaikaa
muuttuvaa bittinopeutta (VBR) käyttäville raidoille.
Kaukosäädinkoodi
1
2
3
Irrota vaihtovirtajohto.
Liitä vaihtovirtajohto laitteeseen samalla, kun pidät
pääyksikön [1] painettuna.
Pidä painiketta edelleen painettuna, kunnes näytössä
näkyy ”– – – – – – – –”.
Vapauta [1].
Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.
Muistiasetukset on tehtävä uudelleen.
Ylläpito
Voit puhdistaa järjestelmän pyyhkimällä sen pehmeällä,
kuivalla liinalla.
• Älä koskaan käytä alkoholia, tinneriä tai bensiiniä
järjestelmän puhdistukseen.
• Ennen kemiallisesti käsiteltyjen liinojen käyttöä lue
huolellisesti liinan mukana tulevat ohjeet.
Jos muut Panasonic-laitteet häiriintyvät järjestelmän
kaukosäätimen käytöstä, vaihda kaukosäätimen koodi
tälle järjestelmälle.
Valmistelu
Valitse ”CD” painamalla [USB/CD].
█ Koodin vaihtaminen asetukseen
”REMOTE 2”
2
Pidä pääyksikön [SELECTOR] ja kaukosäätimen
[USB/CD] painettuna.
”REMOTE 2” tulee näyttöön.
Pidä [OK] ja [USB/CD] painettuna vähintään
4 sekuntia.
SUOMI
1
█ Koodin vaihtaminen asetukseen
”REMOTE 1”
2
Pidä pääyksikön [SELECTOR] ja kaukosäätimen [ ]
painettuna.
”REMOTE 1” tulee näyttöön.
Pidä [OK] ja [ ] painettuna vähintään 4 sekuntia.
RQT9929
1
11
71
offset printing
RQT9929-2E.book Page 12 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
Tietoja
Bluetooth®-toiminnosta
Panasonic ei ota vastuuta datan ja/tai tietojen
mahdollisesta vaarantumisesta langattoman lähetyksen
aikana.
Taajuuskaista
• Tämä järjestelmä käyttää 2,4 GHz:n taajuuskaistaa.
Sertifiointi
• Tämä järjestelmä noudattaa taajuusrajoituksia ja on
saanut taajuuksia koskevien lakien mukaisen
sertifikaatin. Siksi langattoman yhteyden käyttöoikeutta
ei tarvita.
• Alla mainitut toimet ovat lain mukaan rangaistavia:
– Pääyksikön purkaminen tai muokkaaminen.
– Määritysmerkintöjen poistaminen.
Käyttörajoitukset
• Langattoman yhteyden toimintaa ja/tai
yhteensopivuutta Bluetooth®-laitteiden kanssa ei taata.
• Kaikkien laitteiden on noudatettava Bluetooth SIG,
Inc:n asettamia standardeja.
• Laitteen määrityksistä ja asetuksista riippuen se ei
ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tai jotkin toiminnot
voivat olla erilaisia.
• Tämä järjestelmä tukee
Bluetooth®-suojausominaisuuksia. Käyttöympäristöstä
ja/tai asetuksista riippuen suojaus ei ehkä ole riittävä.
Ole varovainen lähettäessäsi tietoa langattomasti tähän
laitteeseen.
• Järjestelmä ei voi lähettää tietoa
Bluetooth®-laitteeseen.
Käyttöetäisyys
• Laitteen enimmäiskäyttöetäisyys on 10 m.
• Käyttöetäisyys saattaa pienentyä ympäristön, esteiden
tai häiriöiden vuoksi.
Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt
• Tämä järjestelmä ei ehkä toimi oikein ja
radioaaltohäiriöt voivat aiheuttaa ongelmia, kuten
häiriöääntä ja äänen hyppimistä, jos laite sijoitetaan
liian lähelle muita Bluetooth®-laitteita tai 2,4 GHz:n
taajuusaluetta käyttäviä laitteita.
• Järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos lähettyvillä olevan
radioaseman tms. radioaallot ovat liian voimakkaita.
Käyttötarkoitus
• Tämä järjestelmä on tarkoitettu tavalliseen yleiseen
käyttöön.
• Älä käytä järjestelmää sellaisten laitteiden lähellä tai
sellaisissa ympäristöissä, jotka ovat alttiita
radiotaajuisille häiriöille (esimerkiksi lentokentät,
sairaalat, laboratoriot jne.).
Lisenssit
RQT9929
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikka on lisensoitu
Fraunhofer IIS- ja Thomson-yhtiöiltä.
12
72
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:in
omaisuutta ja Panasonic Corporation käyttää näitä
merkkejä lisenssiehtojen mukaisesti. Muut tavaramerkit
ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.
Vakuutus vaatimustenmukaisuudesta (DoC)
”Panasonic Corporation” vakuuttaa, että tämä tuote on
yhdenmukainen direktiiviin 2014/53/EU keskeisten
vaatimusten sekä sen muiden merkityksellisten
määräysten kanssa.
Asiakkaat voivat ladata alkuperäisen DoC:n kopion
RE-tuotteillemme DoC-palvelimelta:
http://www.ptc.panasonic.eu
Valtuutetun edustajan yhteystiedot:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksa
Langattoman
tyyppi
Taajuuskaista
Enimmäisteho
(dBm EIRP)
Bluetooth®
2402 – 2480 MHz
10 dBm
Vanhojen laitteiden ja paristojen hävittäminen
Vain Euroopan unioni ja maat, joissa on
kierrätysjärjestelmä
Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa
ja/tai niihin liitetyissä dokumenteissa
tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei saa
sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen.
Vie vanhat tuotteet ja käytetyt paristot
kansallisen lainsäädännön mukaiseen
keräyspisteeseen asianmukaista käsittelyä,
talteenottoa ja kierrätystä varten.
Hävittämällä ne oikein autat säästämään
arvokkaita resursseja ja estät mahdolliset
haittavaikutukset ihmisten terveyteen ja
ympäristöön.
Saat lisätietoja keräyksestä ja kierrätyksestä
ottamalla yhteyden kunnalliseen
jätehuoltoon.
Tuotteiden epäasianmukaisesta
hävittämisestä saattaa seurata kansallisessa
lainsäädännössä määrätty rangaistus.
Paristomerkintää koskeva huomautus
(alasymboli):
Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä
kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä
tapauksessa merkki noudattaa kyseistä
kemikaaliakoskevan direktiivin vaatimuksia.
offset printing
RQT9929-2E.book Page 16 Wednesday, September 20, 2017 1:05 PM
█ NORSK
ADVARSEL!
FORSIKTIG!
Produkt
• For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller
skade på apparatet:
– Dette apparatet må ikke utsettes for regn, fuktighet,
drypp eller sprut.
– Ikke plasser objekter som er fylt med væske, som
vaser, på apparatet.
– Bruk kun anbefalt tilbehør.
– Fjern ikke deksler.
– Dette apparatet må ikke repareres på egen hånd.
Overlat servicearbeider til kvalifisert servicepersonell.
Produkt
• For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller
skade på apparatet:
– Ikke plasser apparatet i en bokhylle, et innebygget
kabinett eller et annet lukket sted. Pass på at
apparatet er godt ventilert.
– Apparatets ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til
med aviser, duker, gardiner eller lignende.
– Plasser ikke åpen ild, slik som levende lys, oppå
apparatet.
• Dette apparatet er beregnet til bruk under moderate
klimaforhold.
• Dette apparatet anvender en laser. Betjening av
kontroller, justeringer eller andre inngrep enn de som
er beskrevet i denne bruksanvisning, kan føre til farlig
bestråling.
Vekselstrømnett
• Støpselet er frakoblende enhet. Strømuttaket må
befinne seg i nærheten slik at støpselet lett kan kobles
ut fra uttaket umiddelbart.
█ POLSKI
Infolinia (Polska):
801 003 532 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej
Produkt Panasonic
Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie są dostępne na stronie www.panasonic.pl
lub pod numerami telefonów:
801 003 532 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 – numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej
Dystrybucja w Polsce
Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
Manufactured by:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2014
Sw
Da
Sp
Cz
Po
Fi
RQT9929-2E
L0214CH2097
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement