Panasonic SCPM5, SCPM24 Operating instructions

Panasonic SCPM5, SCPM24 Operating instructions
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
SC-PM5
SC-PM24
Mudeli nr
Joonistel on SC-PM5.
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite selle toote!
Optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks lugege
käesolev juhend hoolikalt läbi enne seadme
ühendamist, kasutamist ja reguleerimist.
Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.
KOMPLEKTI KUULUVAD TARVIKUD
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik allpool loetletud
tarvikud.
1 x toitejuhe
Mandri-Euroopa, KaguAasia ja Lähis-Ida riikidele
(K2CQ2CA00007)
1 x kaugjuhtimispult
(N2QAYB000384)
1 x antenn
Austraaliale ja Uus-Meremaale
(K2CJ2DA00010)
Kagu-Aasiale
(K2CP2CA00001)
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud peamiselt
kaugjuhtimispuldi kasutamist, kuid kui juhtnupud on samad,
saate neid toiminguid teha ka põhiseadme juhtnuppe
vajutades.
Seade võib pisut erineda joonistel kujutatust.
EP GN GA
RQTX0182-2B_gb.indd 1
Sisukord
Ohutusnõuded
3
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine 4
Kõlarite paigutamine
4
Ühendused
5
Demofunktsioon
5
Juhtseadised
6
Plaadid
7
FM-/AM-raadio kasutamine
8
Taimeri kasutamine
9
Heliefektide kasutamine
9
USB
10
Muude lisaseadmete kasutamine
10
Rikkeotsing
11
Hooldus
11
Tehnilised andmed
Tagakaas
RQTX0182-2B
11/18/09 9:25:57 AM
See kasutusjuhend kehtib järgmise süsteemi suhtes.
Süsteem
SPõhiseade
t
Kõlarid
SC-PM5
SC-PM24
SA-PM5
SA-PM24
SB-PM5
SB-PM24
Kasutatav pistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema
kergesti ligipääsetav.
Toitejuhtme pistik peab olema kergesti pistikupesast
lahtiühendatav.
Seadme täielikult elektrivõrgust lahtiühendamiseks ühendage
toitejuhtme pistik vahelduvvoolu pistikupesast lahti.
Seadme tööd võivad kasutamise ajal segada mobiiltelefoni
põhjustatud raadiohäired. Selliste häirete korral kasutage
mobiiltelefoni käesolevast seadmest kaugemal.
Mandri-Euroopale, Austraaliale ja Uus-Meremaale
SEE SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS MÕÕDUKAS KLIIMAS.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA
ILMASTOSSA.
DETTE APPARATET ER BEREGNET TIL BRUK UNDER
MODERATE KLIMAFORHOLD.
Kagu-Aasia ja Lähis-Ida riikidele
SEE SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS TROOPILISES KLIIMAS.
Inside of product
Tuotteen sisällä
Produktets innside
ETTEVAATUST!
SEE SEADE RAKENDAB LASERIT.
SELLES KASUTUSJUHENDIS KIRJELDATUST ERINEV
JUHTNUPPUDE KASUTAMINE JA SEADISTAMINE NING
SELLES KIRJELDAMATA TOIMINGUD VÕIVAD PÕHJUSTADA
OHTLIKKU KOKKUPUUDET KIIRGUSEGA.
ÄRGE AVAGE SEADME KATTEID JA ÄRGE SEADET ISE
REMONTIGE. HOOLDUSTÖÖD TULEB LASTA TEHA
PÄDEVATEL HOOLDUSTEHNIKUTEL.
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE
KAHJUSTAMISE OHTU:
• ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE
NING HOOLITSEGE, ET SELLELE EI TILGU EGA PRITSI
VEDELIKKU EGA ASETATA VEDELIKUGA ESEMEID NAGU
VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (EGA TAGAPANEELI).
SEADMES EI OLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
HOOLDUSTÖÖD TULEB LASTA TEHA KVALIFITSEERITUD
HOOLDUSTEHNIKUTEL.
ETTEVAATUST!
RQTX0182
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET
RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA
MUUSSE UMBSESSE KOHTA. HOOLITSEGE, ET SEADE ON
HÄSTI VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE
PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU
VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET KARDINAD EGA MUUD
MATERJALID EI TÕKESTA ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE,
LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE
ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID EGA
MUID LAHTISE TULE ALLIKAID.
• KÕRVALDAGE PATAREID KESKKONNAOHUTULT.
SUOMI
VAROITUS!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1
YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
VAROITUS!
• ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI.
VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI
EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI
TULIPALOVAARA.
• ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI
MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
• ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN
LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
• HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA
TAVALLA.
VAROITUS:
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON
VAHINGOITTUMISEN VAARAA
• TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE,
KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE NESTEILLE.
LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA MYÖSKÄÄN ASETTAA
MITÄÄN NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ, KUTEN
MALJAKKOA.
• KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
• ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI OLE
KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN AMMATTITAITOINEN
HENKILÖKUNTA.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen
paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta
irrottamalla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2
RQTX0182-2B_gb.indd 2
11/18/09 9:26:05 AM
NORSK
ADVARSEL!
Info kasutajatele vanade seadmete ja kasutatud
patareide kogumise ja kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et
kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning
patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste
olmejäätmetega.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ning
direktiividele 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb
vanad tooted ja kasutatud patareid viia
nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja
ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse
kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke
ressursse ja vältida võimalikku negatiivset mõju
inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid
eirava jäätmekäitlusega kaasneda. Täpsemat infot
vanade toodete ja kasutatud patareide kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust
omavalitsusest, oma prügifirmalt või toote
ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste
jäätmete nõuetevastane kõrvaldamine olla
karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis
pöörduge edasise info saamiseks vastava seadme
müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes
riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui
soovite nendest toodetest loobuda, siis pöörduge
kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole,
et saada infot nõuetele vastava
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus patareisümboli kohta (kaks alumist
sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise
elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see
antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud
nõuetele.
DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER.
BETJENING AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER
ANDRE INNGREP ENN DE SOM ER BESKREVET I DENNE
BRUKSANVISNING, KAN FØRE TIL FARLIG BESTRÅLING.
DEKSLER MÅ IKKE ÅPNES, OG FORSØK ALDRI Å
REPARERE APPARATET PÅ EGENHÅND. ALT SERVICE OG
REPARASJONSARBEID MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT
PERSONELL.
ADVARSEL!
• APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE,
ET INNEBYGGET KABINETT ELLER ET ANNET
LUKKET STED HVOR VENTILASJONSFORHOLDENE
ER UTILSTREKKELIGE. SØRG FOR AT
GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE FORVERRER
VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO FOR
ELEKTRISK SJOKK ELLER BRANN FORÅRSAKET AV
OVERHETING UNNGÅS.
• APPARATETS VENTILASJONSÅPNINGER MÅ IKKE
DEKKES TIL MED AVISER, BORDDUKER, GARDINER OG
LIGNENDE.
• PLASSER IKKE ÅPEN ILD, SLIK SOM LEVENDE LYS,
OPPÅ APPARATET.
• BRUKTE BATTERIER MÅ KASSERES UTEN FARE FOR
MILJØET.
ADVARSEL:
FØLG NEDENSTÅENDE INSTRUKSER FOR Å REDUSERE
RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT OG SKADE PÅ
PRODUKTET:
• DETTE APPARATET MÅ IKKE UTSETTES FOR REGN,
FUKTIGHET, DRYPP ELLER SPRUT, OG INGEN
VÆSKEFYLTE GJENSTANDER, SOM F.EKS. VASER, MÅ
PLASSERES PÅ APPARATET.
• BRUK KUN ANBEFALT TILBEHØR.
• IKKE FJERN DEKSELET (ELLER BAKSIDEN); APPARATET
INNEHOLDER INGEN DELER SOM KAN SKIFTES
ELLER REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT TIL
KVALIFISERTE SERVICETEKNIKERE Å UTFØRE SERVICE.
Strømuttaket må befinne seg i nærheten av utstyret og være lett
tilgjengelig.
Støpslet på strømkabelen må være klart til bruk.
Når dette apparatet skal kobles helt fra strømnettet (AC), må
støpslet på strømkabelen trekkes ut av stikkontakten.
Ohutusnõuded
Paigutage seade tasasele pinnale, otsese päikesevalguse,
kuumuse, niiskuse ja liigse vibratsiooni eest kaitstud kohta.
Nimetatud tingimused võivad seadme korpust ja teisi osi
kahjustada, lühendades nii seadme kasutusiga. Paigutage seade
vähemalt 15 cm kaugusele seintest moonutuste ja soovimatute
akustiliste efektide vältimiseks.
Seadmele ei tohi asetada raskeid esemeid.
Pinge
Ärge kasutage kõrgepingevooluallikat. Võite nii seadme üle
koormata ja põhjustada tulekahju.
Ärge kasutage alalisvooluallikat. Kontrollige hoolikalt toiteallikat, kui
paigaldate seadme laeva või mujale, kus kasutatakse alalisvoolu.
Toitejuhtme kaitse
Hoolitsege, et toitejuhe ei ole kahjustatud ning on õigesti
ühendatud. Halb ühendus ja kahjustatud juhe võivad põhjustada
tulekahju või elektrilööki. Ärge toitejuhet tõmmake, painutage ega
asetage sellele raskeid esemeid. Toitejuhet pistikupesast lahti
ühendades võtke kindlalt pistikust kinni. Otse toitejuhtmest
tõmmates võite saada elektrilöögi.
Ärge puudutage pistikut märgade kätega. Võite saada elektrilöögi.
RQTX0182-2B_gb.indd 3
Võõrkehad
Hoolitsege, et metallesemed ei kuku seadmesse. See võib
põhjustada elektrilööki ja talitlushäireid.
Hoolitsege, et seadmesse ei satu vedelikku. See võib põhjustada
elektrilööki ja talitlushäireid. Kui nii juhtub, siis ühendage seade
viivitamata elektrivõrgust lahti ja pöörduge seadme müüja poole.
Ärge pihustage seadmele ega seadmesse putukatõrjevahendeid.
Need sisaldavad tuleohtlikke gaase, mis võivad seadmes süttida.
Hooldus
Ärge püüdke seadet ise remontida. Kui heli muutub katkendlikuks,
tähised ei sütti, seadmest tuleb suitsu või esineb mõni muu
probleem, mida käesolevas juhendis ei kirjeldata, siis ühendage
seade elektrivõrgust lahti ja pöörduge seadme müüja poole või
volitatud hoolduskeskusesse.
Kui sobiva kvalifikatsioonita isik remondib seadet, võtab seadme
lahti või muudab seadme konstruktsiooni, võib see põhjustada
elektrilööki või seadme kahjustusi. Kui seadet kaua aega ei
kasutata, ühendage seadme kasutusea pikendamiseks seade
elektrivõrgust lahti.
RQTX0182
Paigutamine
3
11/18/09 9:26:06 AM
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
Kõlarite paigutamine
Kasutage leelis- või mangaanpatareisid.
Sisestage nii, et polaarsused (+ ja –) vastavad
kaugjuhtimispuldile märgitud tähistele.
Kõlarid on identsed ja nende ühendamisel ei ole vaja vasakut ja
paremat kanalit eristada.
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Parima heli saavutate seda põhiseadet ja neid kõlareid koos
kasutades. Muude kõlarite kasutamine võib seadet kahjustada ja
halvendada helikvaliteeti.
Märkused:
LR6/R6, AA
(ei kuulu komplekti)
Suunake takistusi vältides kaugjuhtimissignaali andurile (➡ lk 6) kuni 7
m kauguselt otse seadme eest.
Märkus kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta
• Ärge kasutage korraga üht vana ja üht uut patareid.
• Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid.
• Ärge patareisid lühistage ega lahti võtke.
• Ärge püüdke laadida leelis- ega mangaanpatareisid.
• Ärge kasutage patareisid, kui nende kate on maha koorunud.
• Ärge patareisid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et patareid ei
puutu kokku lahtise tulega.
• Ärge jätke patareisid kauaks ajaks suletud uste ja akendega autos
otsese päikesevalguse kätte.
• Kaugjuhtimispuldi patareide valesti käsitsemise tagajärjel võib
elektrolüüt lekkida. See põhjustab tuleohtu.
• Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti kaua aega, siis võtke patareid
kaugjuhtimispuldist välja. Hoidke patareisid jahedas ja pimedas
kohas.
• Piisava õhuringluse tagamiseks seadke kõlarid põhiseadmest
vähemalt 10 mm kaugusele.
• Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud. Ärge paigutage neid
teleri, personaalarvuti ega muude selliste seadmete lähedale, mida
magnetväli mõjutab.
• Kõlaritest kaua aega materjalide kõrgel helitugevusel esitamine
võib kõlareid kahjustada ja lühendada nende kasulikku iga.
• Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel juhtudel
helitugevust:
- moonutatud heli esitades;
- helikvaliteeti reguleerides.
• Kõlarite esiküljel olevat kattevõrku ei saa eemaldada.
Ettevaatust!
• Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga. Selle
nõude eiramine võib kahjustada võimendit ja kõlareid ning
põhjustab tuleohtu. Konsulteerige kvalifitseeritud
hooldustehnikuga kahjustuste korral või kui seadme talitlus
märkimisväärselt muutub.
• Ärge kinnitage neid kõlareid seinale ega lakke.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht patareide valesti asendamisel! Asendage
samasuguste või võrdväärset, tootja soovitatud tüüpi patareidega.
Kasutatud patareid kõrvaldage vastavalt tootja juhistele.
Märkus DualDisc-plaatide kasutamise kohta
DualDisc-plaadi digitaalse audiosisuga pool ei vasta Compact
Disc Digital Audio (CD-DA) vormingu tehnilistele nõuetele,
mistõttu ei pruugi esitamine olla võimalik.
Märkused MP3 kohta
• Faile käsitatakse radadena ja kaustu käsitatakse albumitena.
• See seade esitab kuni 999 rada, 255 albumit ja 20 seanssi.
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2 (välja arvatud
laiendatud vormingud).
• Kindlas järjekorras esitamiseks lisage sellele vastavalt kaustade
ja failide nimedele 3-numbrilised eesliited.
Märkused CD-plaatide kohta
• See seade loeb kuni 99 rada.
• Selle seadmega saab esitada MP3-faile ja lõplikult vormistatud
CD-DA vormingus CD-R/RW audioplaate.
• Kõikide CD-R/RW plaatide esitamine ei pruugi sellel seadmel
õnnestuda salvestise seisundi tõttu.
• Ärge kasutage tavatu kujuga plaate.
• Ärge kasutage plaate, millelt kleebised hakkavad lahti tulema või
millel on etikettidest liimijääke.
• Ärge kleepige plaatidele etikette ega kleebiseid.
• Ärge kirjutage plaatidele.
Märkused USB kohta
RQTX0182
MP3 esitamise piirangud
• Kui MP3-failid on salvestatud CD-DA heliradadega ühele
plaadile, siis saab esitada ainult esimeses seansis
salvestamiseks kasutatud vormingut.
• Kõikide MP3-failidega plaatide esitamine ei pruugi sellel
seadmel õnnestuda salvestise või plaadi seisundi tõttu.
• Seade ei pruugi salvestisi ilmtingimata esitada järjekorras,
milles need salvestasite.
4
RQTX0182-2B_gb.indd 4
Ühilduvad seadmed
USB-massmäluseadmete klassi kuuluvad seadmed:
• ainult massedastust toetavad USB-seadmed,
• USB 2.0 täiskiiruse toega USB-seadmed.
Toetatud vormingud
• Kaustad on käsitatavad albumitena.
• Failid on käsitatavad radadena.
• Radadel peab olema laiendiks ".mp3" või ".MP3".
• See seade ei toeta CBI (Control/Bulk/Interrupt) arhitektuuri.
• See seade ei toeta NTFS-failisüsteemi kasutavaid seadmeid.
[See seade toetab ainult FAT 12/16/32 (File Allocation Table
12/16/32) failisüsteemi].
• Sõltuvalt sektori suurusest ei pruugi kõikide failide kasutamine
õnnestuda.
• Maksimaalne albumite arv: 255 albumit
• Maksimaalne radade arv: 2500 rada
• Maksimaalne radade arv albumis: 999 rada
11/18/09 9:26:06 AM
Ühendused
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude juhtmete ühendamist.
Kõlarite ühendamine
Toitejuhtme ühendused
Pistiku ühendamine
Isegi pistiku korralikult ühendamisel võib sõltuvalt
kasutatavast pesast pistiku eesmine osa välja ulatuda nii,
nagu joonisel näidatud. See ei tekita probleeme seadme
kasutamisel.
Punane ( + )
Must (·)
Must (·)
Seadme
ühenduspesa
Pistik
Teadmiseks
Kui te ei kasuta seadet kaua aega, siis ühendage energia
säästmiseks toitejuhtme pistik pistikupesast lahti. Pärast
seadme uuesti elektrivõrku ühendamist tuleb uuesti
seadistada mõned mällu salvestatavad sätted.
Märkused:
• Komplekti kuuluv toitejuhe on ettenähtud kasutamiseks
ainult selle seadmega. Ärge seda muude seadmetega
kasutage.
• Ärge kasutage teiste seadmete toitejuhtmeid.
Punane
(+)
Valesti ühendamine võib seadet kahjustada.
Antenniühendused
Paigutage antenn kohta, kus on parim vastuvõtt.
AM-raamantenn
Kleeplint
Seadke antenn
alusele püsti.
Klõps!
FM-siseantenn
Majapidamise
pistikupessa
Demofunktsioon
, -DEMO
Seadme esmakordsel elektrivõrku ühendamisel võib näidikule ilmuda
selle funktsioonide esitlus.
Kui demofunktsioon on väljalülitatud, valige esitluse vaatamiseks säte
"DEMO ON".
Ooteolekus valige energiatarbe vähendamiseks “DEMO
OFF”.
RQTX0182
Hoidke vajutatuna nuppu [, -DEMO] (demo).
Näit muutub igal nupuvajutusel.
5
RQTX0182-2B_gb.indd 5
11/18/09 9:26:08 AM
Juhtseadised
Põhiseade
Lugege selgitusi sulgudes näidatud numbriga lehekülgedelt. Mustas ringis nupud 1 funktsioneerivad samamoodi nagu kaugjuhtimispuldi
juhtnupud.
Seadme peal
Muusikaport (10)
Kuularite pesa ( )
Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge
kuulake kuularitega kaua aega järjest.
Liigne helirõhk kuularitest või
kõrvaklappidest võib põhjustada
kuulmiskahjustusi. Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm
stereo (ei kuulu komplekti)
Näidik
Madalate või kõrgete helide valimine (9)
Kaugjuhtimissignaali andur
8
7
USB-port (10)
1 Ooteoleku/töörežiimi nupp (
)
Esituse seiskamine, demofunktsioon (5)
Vajutage seda nuppu sisselülitatud seadme
lülitamiseks ooteolekusse või vastupidi.
Ooteolekus tarbib seade siiski vähesel määral
elektrienergiat.
4
2
Plaadialuse avamine/sulgemine (7)
6
Plaadialus
5
3
Kaugjuhtimispult
Mustas ringis nupud 1 funktsioneerivad samamoodi nagu põhiseadme juhtnupud.
1
Hämardifunktsioon
Kella või taimeri seadmine
(9)
Esitustaimeri seadmine (9)
Unetaimeri seadmine (9)
Automaatse väljalülitumise
funktsioon
4 Helitugevuse reguleerimine (7)
Kustutamisfunktsioon (7)
Programmifunktsioon (7, 8)
Kordamisfunktsioon (7)
2 USB esitus või paus (10)
3 FM-/AM-valik (8)
Taastamisfunktsiooni REMASTER valimine (10)
Eelseatud ekvalaiseri valimine (9)
Numbriline valimine (7, 8, 10)
Heliväljundi ajutise katkestamise
ja taastamise funktsioon
Esitusrežiimi funktsioon (7, 8)
5 Plaadi esitus või paus (7)
6 Muusikapordi valimine (10)
7 Raja vahelejätmine või otsing,
häälestamine või eelhäälestatud
kanali valimine, aja
reguleerimine, basside/kõrgete
helide reguleerimine (7 kuni 10)
RQTX0182
Esituse seiskamine (7, 10)
6
Basside valimine (9)
7 [],
Albumi valimine (7, 10) [],
Plaadi ja USB esitus (7, 10) [OK],
Valiku kinnitamine (7, 10) [OK]
Kuvamisfunktsioon (7, 8)
8 Ruumiheli valimine (10)
Kõrgete helide valimine (9)
MP3-infokuva (7)
Automaatse eelhäälestamise
valimine (8)
Sisendi taseme valimine (10)
Häälestusrežiimi valimine (8)
FM-režiimi valimine (8)
RQTX0182-2B_gb.indd 6
Automaatse
väljalülitumise
funktsioon võimaldab
lülitada plaadi- või
USB-režiimis oleva
seadme välja, kui seda
10 min ei kasutata.
Valitud säte jääb
seadme mällu ka selle
väljalülitamisel.
Muudab näidiku vähem
valgustatuks.
Katkestab ajutiselt
heliväljundi.
• Heliväljundi ajutiseks
katkestamiseks vajutage seda
nuppu.
• Vajutage uuesti heliväljundi
taastamiseks.
11/18/09 9:26:15 AM
MP3
Plaadid
Möödunud esitusaeg Albumi nimi
Raja nimi
Vajutage esituse või pausi ajal korduvalt nuppu [MP3 INFO].
Tavaesitus
MP3
1 Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu [ ].
2 Plaadialuse avamiseks vajutage nuppu [,
OPEN/CLOSE] ja laadige siis plaat. Plaadialuse
sulgemiseks vajutage uuesti nuppu [, OPEN/CLOSE].
3 Esituse alustamiseks vajutage nuppu [/II, CD] või
[OK].
4 Reguleerige helitugevust.
Esituse seiskamine Vajutage nuppu [] (seiskamine).
ID3 (Album)
Lisafunktsioonid esitamiseks
Korduvesitus
CD
Radade vahelejätmine Vajutage nuppu [I/] või [/I].
Juhuesituse ja 1 albumi juhuesituse ajal ei saa
liikuda vahelejätmisega juba esitatud radadele.
Juhuesituse ajal saab otsida tagasi- või
edasisuunas ainult poolelioleva raja siseselt.
(➡ vt “Esitusrežiimi funktsioon”)
Radade hulgast
otsimine
ID3 (Artist)
Märkused:
• See seade toetab versiooni 1.0 & 1.1 ID3-silte. Näidikule ei ilmu
tekstiandmed, mida see seade ei toeta.
• ID3 on MP3-radadele manustatud silt info edastamiseks raja
kohta.
Vajutage nuppu [/II, CD].
Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.
Esituspaus
ID3 (Rada)
Möödunud esitusaeg
MP3
Korduvesitust saab kasutada programmi või muu valitud
esitusrežiimiga.
Vajutage nuppu [REPEAT].
Näidikule ilmuvad “ON REPEAT” ja “ ”.
Tühistamine
Vajutage uuesti nuppu [REPEAT].
Näidikule ilmub “OFF REPEAT” ja näidikult kaob “
”.
Programmi esitus
CD
Hoidke esituse või pausi ajal vajutatuna nuppu
[I/] või [/I].
Selle funktsiooniga saab programmeerida kuni 24 rada.
CD
Albumi
vahelejätmine
MP3
Vajutage esitusrežiimis nuppu [/, ALBUM].
Vajutage seisatud olekus üks kord nuppu
[/, ALBUM] ja siis numbrinuppe.
1 Vajutage nuppu [/II] ja siis nuppu [] (seiskamine).
2 Vajutage nuppu [PROGRAM].
3 Valige numbrinuppudega soovitud rada.
Korrake seda toimingut teiste radade programmeerimiseks.
4 Esituse alustamiseks vajutage nuppu [/II, CD].
MP3
Esitusrežiimi funktsioon
CD
MP3
Soovitud režiimi valimiseks vajutage nuppu [PLAY MODE].
1 RADA
Esitab plaadilt üht valitud rada.
Valige rada numbrinuppudega.
1TR
MP3
1 ALBUM
1ALBUM
Esitab plaadilt üht valitud albumit.
Albumi valimiseks vajutage nuppu [/,
ALBUM].
JUHUESITUS
Esitab plaadi sisu juhuslikus järjestuses.
RND
1 Vajutage nuppu [/II, CD] ja siis nuppu []
(seiskamine).
2 Vajutage nuppu [PROGRAM].
3 Soovitud albumi valimiseks vajutage nuppu [/,
ALBUM].
4 Soovitud raja valimiseks vajutage üks kord nuppu
[/I] ja siis numbrinuppe.
5 Vajutage nuppu [CD].
Järgmiste radade programmeerimiseks korrake toiminguid
3 kuni 5.
6 Esituse alustamiseks vajutage nuppu [/II, CD].
Programmirežiimi
tühistamine
Programmi
uuesti esitamine
Programmi sisu
kontrollimine
MP3
1 ALBUMI
JUHUESITUS
Esitab kõiki ühe valitud albumi radasid
juhuslikus järjestuses.
Albumi valimiseks vajutage nuppu [/,
ALBUM].
1ALBUM RND
Programmi
radade lisamine
Vajutage seisatud olekus nuppu
[PROGRAM].
Vajutage seisatud olekus nuppu
[PROGRAM] ja siis [6, CD].
Vajutage nuppu [I/] või [/I],
kui seisatud olekus on näidikul “PGM”.
Programmeerimise ajal kontrollimiseks
vajutage pärast “PGM” näidikule ilmumist
kaks korda nuppu [PROGRAM] ning
vajutage siis nuppu [I/] või
[/I].
CD
Korrake seisatud olekus toimingut 3.
MP3
Saate näidikult vaadata infot poolelioleva raja kohta.
Vajutage esituse või pausi ajal korduvalt nuppu [DISPLAY].
CD
Möödunud esitusaeg
RQTX0182-2B_gb.indd 7
Järelejäänud esitusaeg
Vajutage seisatud olekus nuppu []
(kustutamine).
Näidikule ilmub “CLR ALL”.
Vajutage kinnituseks veel kord nuppu []
(kustutamine).
Märkused:
• Näidikule ilmub “PGM FULL”, kui püüate programmeerida 25ndat
rada.
• Programm kustub mälust plaadialuse avamisel.
RQTX0182
Info vaatamine raja kohta
Viimase raja
kustutamine
Kõikide
programmi
kuuluvate radade
kustutamine
Korrake seisatud olekus toiminguid 3 kuni 5.
Vajutage seisatud olekus nuppu [DEL].
7
11/18/09 9:26:17 AM
FM-/AM-raadio kasutamine
Raadiojaamade eelhäälestamine
Käsitsi häälestamine
1 Vajutage nuppu [FM/AM], et valida “FM” või “AM”.
2 Vajutage nuppu [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
3 Soovitud jaama sageduse valimiseks vajutage nuppu
[I/] või [/I].
Seadme mällu saab eelhäälestada 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Ettevalmistamine
Vajutage nuppu [FM/AM], et valida “FM” või “AM”.
Automaatne eelhäälestamine
1 Vajutage korduvalt nuppu [PLAY MODE], et valida
“CURRENT” või “LOWEST”.
Automaatne häälestumine
Vajutage hetkeks nuppu [I/] või [/I], kuni sagedus
hakkab kiiresti muutuma. Seade alustab automaatset häälestamist.
Häälestamine seiskub raadiojaama leidmisel.
• Liigsete häirete korral ei pruugi automaatne häälestumine
õnnestuda.
• Automaatse häälestumise tühistamiseks vajutage üks kord uuesti
nuppu [I/] või [/I].
FM-saadete helikvaliteedi parandamine
Vajutage nuppu [FM MODE], et näidikule ilmuks “MONO”.
Tühistamine
Vajutage uuesti nuppu [FM MODE], kuni näidikult kaob
“MONO”.
• Monorežiim tühistatakse ka sageduse muutmisel.
• Tavakuulamisel lülitage monorežiim välja.
CURRENT
Häälestamine algab aktiivsest sagedusest.
LOWEST
Häälestamine algab madalaimast sagedusest.
2 Eelhäälestamise alustamiseks vajutage nuppu
[AUTO PRESET].
Tuuner eelhäälestab kõik vastuvõetavad raadiojaamad kasvavas
järjekorras kanalitele. Lõpetamisel lülitub raadio viimasena
häälestatud jaamale.
Käsitsi eelhäälestamine
1 Vajutage nuppu [TUNE MODE], et valida
“MANUAL”.
2 Vajutage soovitud jaamale häälestumiseks nuppu
[I/] või [/I].
3 Vajutage nuppu [PROGRAM].
4 Valige kanal numbrinuppudega.
Kanalile salvestatud raadiojaama andmed kustutatakse
sellele kanalile teise jaama salvestamisel.
5 Korrake toiminguid 2 kuni 4 muude jaamade
eelhäälestamiseks.
Mandri-Euroopale
RDS-saated
Eelhäälestatud jaama valimine
Selle seadme näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga
(RDS) edastatavaid tekstiandmeid, mida teatud piirkondades
kasutatakse. Kui kuulatav raadiojaam edastab RDS-signaali, siis
süttib näidikul “RDS”.
Vajutage nuppu [DISPLAY], et vaadata järgmisi andmeid:
Jaama nimi (PS)
Programmi tüüp (PTY)
Sageduskuva
Valige numbrinuppudega kanal.
Kanalite 10 kuni 30 valimiseks vajutage [≥10] ja siis kaht
numbrinuppu.
VÕI
1 Vajutage nuppu [TUNE MODE], et valida
“PRESET”.
2 Vajutage kanali valimiseks nuppu [I/] või
[/I].
Kagu-Aasiale, Austraaliale ja Uus-Meremaale
Programmitüübi tunnused
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M-O-R-M
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
RQTX0182
M-O-R-M = ajaviitemuusika keskmisele kuulajale
Märkus:
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete kuvamine olla
võimalik.
AM-sagedusala samm
Ainult põhiseadmelt
Selle seadmega saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga
AM-saateid.
Sagedussammu muutmine 9 kHz-lt 10 kHz-le
1 Hoidke vajutatuna nuppu [FM/AM].
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule praeguse vähima sageduse
vilkuv näit.
2 Hoidke nuppu [FM/AM] jätkuvalt vajutatuna.
• Vähima sageduse muutudes vabastage nupp.
Esialgse sagedussammu taastamiseks korrake seda protseduuri.
• Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud jaamad.
8
RQTX0182-2B_gb.indd 8
11/18/09 9:26:19 AM
Märkused:
• Esitustaimer lülitab seadme sisse määratud ajal ning helitugevus
suureneb vähehaaval seatud tasemeni.
• Kui taimer on sisselülitatud, siis lülitab see seadme sisse iga päev
samal ajal.
• Et taimer funktsioneeriks, peab seade olema ooteolekus.
• Kui lülitate taimeri funktsioneerimise ajal seadme välja ja siis
uuesti sisse, siis lõpuaja sätet ei rakendata.
Taimeri kasutamine
Kellaaja seadmine
Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
1
Vajutage nuppu [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
Iga kord, kui nuppu vajutate:
CLOCK
PLAY
Algne kuva
2 ( Umbes 5 s jooksul )
Vajutage kellaaja seadmiseks nuppu [I/] või [/I].
3 Kellaaja seadmise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu
[CLOCK/TIMER].
Kellaaja vaatamine
Et kellaaeg ilmuks mõneks sekundiks näidikule, vajutage nuppu
[CLOCK/TIMER].
Märkus:
Täpsuse tagamiseks seadke kellaaeg korrapäraste ajavahemike
järel uuesti õigeks.
Unetaimeri kasutamine
Selle funktsiooniga saab seadme määratud aja pärast automaatselt
välja lülitada.
Soovitud ajavahemiku valimiseks vajutage korduvalt nuppu
[SLEEP].
Unetaimeri tähis
Esitustaimeri kasutamine
Saate seada seadme kindlal ajal sisse lülituma, et teid üles äratada.
Ettevalmistamine
Lülitage seade sisse ja seadke kellaaeg.
Valmistage ette muusikaallikas, mida soovite kuulata (plaat, raadio,
USB või muusikaport) ja seadke helitugevus.
1
Esitustaimeri valimiseks vajutage korduvalt nuppu
[CLOCK/TIMER]. CLOCK
PLAY
Algne kuva
2 ( Umbes 5 s jooksul )
Vajutage kellaaja seadmiseks nuppu [I/] või [/I].
Algusaeg
Tühistamine
Vajutage nuppu [SLEEP], et valida “OFF”.
Järelejäänud aja muutmine
Vajutage nuppu [SLEEP] järelejäänud aja kuvamiseks ning
vajutage soovitud aja valimiseks uuesti nuppu [SLEEP].
Märkused:
• Esitustaimerit ja unetaimerit saab kasutada samaaegselt.
• Unetaimeri sättel on alati eelisõigus. Hoolitsege, et taimerite
sätted ei kattu.
Heliefektide kasutamine
Helikvaliteedi muutmine: eelseatud ekvalaiser
Soovitud sätte valimiseks vajutage korduvalt nuppu [PRESET
EQ].
HEAVY
Esitustaimeri tähis
3 Kinnitamiseks vajutage nuppu [CLOCK/TIMER].
4 Lõpuaja seadmiseks korrake toiminguid 2 ja 3.
Lõpuaeg
CLEAR
FLAT
SOFT
VOCAL
Säte
Toime
HEAVY
Suurendab rokkmuusika mõjuvust.
CLEAR
Muudab kõrged helid selgemaks.
SOFT
Sobib taustamuusikaks.
VOCAL
Muudab vokaalid kõlavamaks.
FLAT
Efekte ei rakendata.
Taimeri sisselülitamine
Taimeri sisselülitamiseks vajutage nuppu [
˚ PLAY
6
PLAY].
kuva puudub
(väljalülitatud)
Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu [ ].
Taimeri töötamiseks peab seade olema väljalülitatud.
Sätete muutmine
Allika või helitugevuse
muutmine
Sätete kontrollimine (kui
seade on sisselülitatud
või ooteolekus)
Tühistamine
RQTX0182-2B_gb.indd 9
Korrake toiminguid 1 kuni 4 ja 6. (➡
vt eespool)
1) Vajutage nuppu [ PLAY], et
taimeri tähis kaoks näidikult.
2) Muutke allikat või helitugevust.
3) Tehke toimingud 5 ja 6. (➡ vt
eespool)
Vajutage korduvalt nuppu
PLAY.
[CLOCK/TIMER], et valida
Vajutage nuppu [ PLAY], et
taimeri tähis kaoks näidikult.
Helikvaliteedi muutmine:
Bassid või kõrged helid
Et saaksite nautida rõhutatult madalaid või kõrgeid helisid.
1 Vajutage soovitud sätte valimiseks nuppu [BASS] või
[TREBLE].
2 Vajutage taseme reguleerimiseks nuppu [I/] või
[/I].
Ainult põhiseadmelt
1 Vajutage soovitud sätte valimiseks korduvalt nuppu
[BASS/TREBLE].
BASS
TREBLE
Algne kuva
2 Vajutage taseme reguleerimiseks nuppu [I/] või
[/I].
Märkus:
Reguleerimisvahemik: -4 kuni +4.
RQTX0182
5
9
11/18/09 9:26:22 AM
Heliefektide kasutamine (järg)
Muude lisaseadmete kasutamine
Märkus:
Kõik välisseadmed ja juhtmed on müügil eraldi.
Stereoheli täiustamine:
Ruumiheli
Võimaldab lisada stereohelile loomulikku avarust ja sügavust.
Sisselülitamine
Vajutage nuppu [SURROUND], et näidkule ilmuks "
Kaasaskantava audioseadmega ühendamine
".
See funktsioon võimaldab nautida muusikat kaasaskantavast
audioseadmest.
Tühistamine
Vajutage uuesti nuppu [SURROUND], et näidikult kaoks "
".
Märkused:
• Kuularite kasutamisel on ruumiheliefekt vähem märgatav.
• Kui FM-stereosaate kuulamisel müra tugevneb, siis tühistage
ruumiheliefekt.
Helikvaliteedi muutmine: REMASTER ehk taastamisfunktsioon
Audiojuhe (ei kuulu komplekti)
MP3
See funktsioon taastab sagedused, mis on salvestamise käigus
kaduma läinud, et tuua teieni originaalilähedasem heli.
Vajutage korduvalt nuppu [RE-MASTER], et valida "ON REMASTER" (sisselülitatud) või "OFF RE-MASTER"
(väljalülitatud).
USB
Kaasaskantav audioseade (ei
kuulu komplekti)
Kaasaskantava audioseadme sisendi esitamine
MP3
USB-ühenduvus võimaldab ühendada USB-massmäluseadmete
klassi kuuluvaid seadmeid ja esitada neilt MP3-radasid. Reeglina
tuleks kasutada USB-mäluseadmeid. (Ainult massedastus.)
USB-massmäluseadme ühendamine
Ettevalmistamine
Enne USB-massmäluseadme selle seadmega ühendamist
hoolitsege, et sellesse salvestatud andmed on varundatud. USBpikendusjuhet ei ole soovitav kasutada. See seade ei suuda siis
USB-seadet tuvastada.
Enne kaasaskantava audioseadme muusikaporti MUSIC P.
ühendamist lülitage välja kaasaskantava audioseadme
ekvalaiserifunktsioon (selle olemasolul). Vastasel korral võib
kõlaritest väljastatav heli olla moonutatud.
1 Ühendage audiojuhe muusikaporti MUSIC P..
2 Vajutage nuppu [MUSIC PORT] (põhiseadmel: [MUSIC P.]), et
valida “MUSIC PORT”.
3 Alustage esitust kaasaskantaval audioseadmel. (Lugege
kaasaskantava audioseadme kasutusjuhendit.)
Taseme reguleerimine
Saate muuta kaasaskantava audioseadme helisisendi taset.
Vajutage soovitud sätte valimiseks nuppu [INPUT LEVEL].
USB-seade
(ei kuulu
komplekti)
HIGH
NORMAL
Märkus:
Valige “NORMAL”, kui heli on moonutatud sättel “HIGH”.
USB-massmäluseadme sisendi esitamine
1 Vähendage helitugevust ja ühendage USB-porti USBmassmäluseade.
2 Esituse alustamiseks vajutage nuppu [/II, USB] või [OK].
Esituspaus
Vajutage nuppu [/II, USB].
Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.
Esituse seiskamine Vajutage nuppu [] (seiskamine).
Näidikule ilmub “RESUME”. Seiskamispositsioon
salvestatakse seadme mällu.
Esituse jätkamiseks vajutage nuppu [/II, USB].
Seiskamispositsiooni mälust kustutamiseks vajutage
uuesti nuppu [] (seiskamine).
RQTX0182
Radade vahelejätmine Vajutage nuppu [I/] või [/I].
Albumi vahelejätmine
Häirete vältimine muude Panasonicu
seadmetega
Muud Panasonicu audio-/videoseadmed võivad funktsioneerida, kui
juhite selle seadme tööd komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldiga.
Sel juhul saab juhtida selle seadme tööd teises režiimis. Seadke
selleks kaugjuhtimispult töörežiimile “REMOTE 2”.
Põhiseadmele ja kaugjuhtimispuldile tuleb seada sama režiim.
1 Hoidke korraga vajutatuna nuppu [MUSIC P.] põhiseadmel ja
nuppu [2] kaugjuhtimispuldil, kuni põhiseadme näidikule ilmub
“REMOTE 2”.
2 Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppe [OK] ja [2] vähemalt 2
sekundit vajutatuna.
Uuesti režiimi “REMOTE 1” valimiseks korrake mõlemat kirjeldatud
sammu, vajutades nupu [2] asemel nuppu [1].
Vajutage esitusrežiimis nuppu [/, ALBUM].
Vajutage seisatud olekus üks kord nuppu
[/, ALBUM] ja siis numbrinuppe.
10
RQTX0182-2B_gb.indd 10
11/18/09 9:26:24 AM
Rikkeotsing
Kontrollige järgmist enne hoolduskeskusesse pöördumist. Kui kahtlete mõne punkti osas või kui tabelis näidatud lahendused ei kõrvalda
probleemi, siis pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole.
■ Tavalised probleemid
Lk
Seade ei reageeri
kaugjuhtimispuldi nuppude
vajutamisele.
• Kontrollige, et patareid on õigesti sisestatud.
4
Heli on moonutatud või
puudub.
• Suurendage helitugevust.
• Kõlarijuhtmed võivad olla valesti ühendatud. Lülitage seade välja, kontrollige ühendusi ja
parandage need vajadusel. Lülitage siis seade uuesti sisse.
• Kontrollige kõlariühendusi.
—
5
Esitamisel kostab undamist.
• Seadme lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp. Paigutage muud seadmed ja juhtmed seadmest
eemale.
—
• Plaat ei ole korralikult sisestatud. Sisestage see korralikult.
• Plaat võib olla määrdunud. Pühkige see puhtaks.
• Asendage kriimustatud, kõverdunud või mittestandardne plaat.
• Tekkinud on kondensaat: oodake 1-2 tundi, kuni see aurustub.
—
—
—
—
Kostab tuikav heli.
• Lülitage teler välja või paigutage seadmest eemale.
—
AM-saadete ajal kostab
madalat undamist.
• Paigutage antenn muudest kaablitest ja juhtmetest eemale.
—
• USB-seadme vorming või sisu on süsteemiga ühildumatu. Näidikul on “NO PLAY”. Ühendage USBseade esmalt lahti ja siis uuesti selle seadmega.
• Selle seadme USB-hostifunktsioon ei pruugi kõikide USB-seadmetega toimida.
• Mälumahuga üle 8 GB USB-seadmete kasutamine ei pruugi alati õnnestuda.
—
• Lugemiseks kulub rohkem aega, kui USB-seadmesse on salvestatud palju faile, failid on mahult
suured või kasutate suure mälumahuga USB-välkmälu.
—
5
■ Plaadid
Kuva andmed ei ole õiged
või ei saa esitamist alustada.
■ Raadio
■ USB
USB-seadet või selle sisu ei
saa lugeda.
USB-seade töötab aeglaselt.
—
—
■ Seadme näidikule ilmuvad teated
“NO PLAY”
• Kontrollige sisu.
• Esitada saab ainult MP3-vormingus faile.
—
—
“USB OVER CURRENT
ERROR”
• USB-massmäluseadme nimiandmed ületavad 500 mA. Ühendage USB-seade lahti. Lülitage seade
välja ja seejärel uuesti sisse.
—
“F76”
• Tegemist on toiteprobleemiga. Konsulteerige seadme müüjaga.
—
“ERROR”
• Püüdsite teha lubamatut toimingut. Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
—
“VBR–”
• Selle seadmega ei saa kuvada muutuva bitikiirusega (VBR) radade allesjäänud esitusaega.
—
“– –:– –” (ooteolekus)
• Ühendasite toitejuhtme esmakordselt elektrivõrku või hiljuti esines elektrikatkestus.
• Seadke kellaaeg.
—
9
“MP3 ERROR” või
“PLAYERROR”
• Püüdsite esitada vormingut, mida see seade ei toeta.
Kontrollige sisu.
4
“UNSUPPORT”
• Ühendasite selle seadmega ühildumatu seadme.
—
Kui seadme pinnad on mustad
Seadme puhastamiseks pühkige seda pehme kuiva lapiga.
• Ärge mingil juhul kasutage selle seadme puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
• Lugege enne keemiliselt töödeldud lappide kasutamist hoolikalt nendega kaasasolevaid juhiseid.
RQTX0182-2B_gb.indd 1111
RQTX0182
Hooldus
11
11/18/09 9:26:27 AM
Tehnilised andmed
VÕIMENDI
Stereorežiimi RMS-väljundvõimsus
Esikanal (üheaegselt testitud)
10 W kanali kohta (4 Ω), 1 kHz, 10% THD
Stereorežiimi RMS-koguvõimsus 20 W
Kagu-Aasiale
PMPO-väljundvõimsus 200 W
FM-/AM-TUUNER, ÜHENDUSPESAD
Eelhäälestatud jaamade mälu 30 FM-jaama
15 AM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond 87,50 kuni 108,00 MHz (50 kHz sammuga)
Antennipesad 75 Ω (asümmeetrilised)
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond
Mandri-Euroopa, Kagu-Aasia ja Lähis-Ida
riikidele 522 kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
Kagu-Aasiale, Austraaliale ja Uus-Meremaale
522 kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
520 kuni 1630 kHz (10 kHz sammuga)
Muusikaport (ees)
Tundlikkus 100 mV, 4,7 k Ω
Pesa Stereo, 3,5 mm pistik
Kuularite pesa
Pesa Stereo, 3,5 mm pistik
USB
USB-port
Meediumifaili vormingu tugi MP3 (*.mp3)
USB-seadme failisüsteem FAT 12 / FAT 16 / FAT 32
USB-pordi voolutugevus 500 mA (maksimaalselt)
KÕLARID
Tüüp 1-ribaline, 1 valjuhääldi (basside peegeldus)
Kõlarite impedants 4 Ω
Täisvahemik 10 cm, koonusetüüpi
Sisendvõimsus (IEC) 10 W (maksimaalselt)
Väljundi helirõhk 83 dB/W (1,0 m)
Sageduspiirkond 61 Hz kuni 17 kHz (-16 dB)
95 Hz kuni 15 kHz (-10 dB)
Mõõdud (L x K x S) 139 mm x 226 mm x 136 mm
Kaal 1,3 kg
ÜLDIST
Toide
Mandri-Euroopa ja Lähis-Ida riikidele, Austraaliale ja UusMeremaale vahelduvvool 220-240 V, 50 Hz
Kagu-Aasiale vahelduvvool 220-240 V, 50/60 Hz
Energiatarve 42 W
Mõõdud (L x K x S) 153 mm x 226 mm x 300 mm
Kaal 2,1 kg
Töötemperatuur 0°C kuni +40°C
Tööniiskus 35-80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
PLAADIMÄNGIJA
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3* vormindatud plaat)
(3) MP3*
* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Lugemisseade
Lainepikkus 785 nm (CD)
Laseri võimsus KLASS 1 (CD)
(Norrale)
Bølgelengde 785 nm
Laserstyrke Ingen farlig stråling sendes ut
Audioväljund (plaat)
Kanalite arv 2 (FL, FR)
FL = vasak esikanal
FR = parem esikanal
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ lõigule 9(2).
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
RQTX0182-2B_gb.indd 1112
Energiatarve ooteolekus: 0,8 W (umbes)
Märkused:
1. Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata. Kaal
ja mõõdud on ligilähedased.
2. Summaarset harmoonmoonutust on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
En
RQTX0182-2B
L0109CH2119
11/18/09 9:26:27 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement