Panasonic SCPM38, SCPM42 Operating instructions

Panasonic SCPM38, SCPM42 Operating instructions
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
SC-PM38
Mudeli nr
SC-PM38
SC-PM42
KOMPLEKTI KUULUVAD TARVIKUD
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite selle toote!
Lugege kasutusjuhend enne seadme ühendamist, kasutamist ja
reguleerimist täielikult läbi.
Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik allpool
loetletud tarvikud.
1 x kaugjuhtimispult (N2QAYB000429)
See kasutusjuhend kehtib järgmise süsteemi suhtes.
Süsteem
SC-PM38
SC-PM42
Põhiseade
Kõlarid
SA-PM38
SB-PM48
SA-PM42
SB-PM48
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud peamiselt kaugjuhtimispuldi
kasutamist, kuid kui juhtnupud on samad, saate neid toiminguid teha ka
põhiseadme juhtnuppe vajutades. Seade võib pisut erineda joonistel
kujutatust.
2 x kaugjuhtimispuldi patareid
1 x toitejuhe
Austraaliale ja Uus-Meremaale
Mandri-Euroopa, Lähis-Ida ja
Kagu-Aasia riikidele
1 x AM-raamantenn
1 x FM-siseantenn
või
EP
GN
GA
RQTX0191-2B
Sisukord
Kõlarite paigutamine
Ohutusnõuded
Lihtne ülesseadmine
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
Demofunktsioon
Juhtseadised
Plaadid
FM-/AM-raadio kasutamine
Taimeri kasutamine
Heliefektide kasutamine
Muude seadmete kasutamine
Rikkeotsing
Tehnilised andmed
Hooldus
Ohutusnõuded
2
2
4
5
5
6
7
9
10
11
12
14
15
15
Paigutamine
Paigutage seade tasasele pinnale, otsese päikesevalguse, kuumuse,
niiskuse ja liigse vibratsiooni eest kaitstud kohta. Nimetatud tingimused
võivad seadme korpust ja teisi osi kahjustada, lühendades nii seadme
kasutusiga. Paigutage seade vähemalt 15 cm kaugusele seintest
moonutuste ja soovimatute akustiliste efektide vältimiseks. Seadmele ei
tohi asetada raskeid esemeid.
Pinge
Ärge kasutage kõrgepingevooluallikat. Võite nii seadme üle koormata
ja põhjustada tulekahju. Ärge kasutage alalisvooluallikat. Kontrollige
hoolikalt toiteallikat, kui paigaldate seadme laeva või mujale, kus
kasutatakse alalisvoolu.
Toitejuhtme kaitse
Kõlarite paigutamine
Hoolitsege, et toitejuhe ei ole kahjustatud ning on õigesti ühendatud.
Halb ühendus ja kahjustatud juhe võivad põhjustada tulekahju või
elektrilööki. Ärge toitejuhet tõmmake, painutage ega asetage sellele
raskeid esemeid. Toitejuhet pistikupesast lahti ühendades võtke kindlalt
pistikust kinni. Otse toitejuhtmest tõmmates võite saada elektrilöögi.
Ärge puudutage pistikut märgade kätega. Võite saada elektrilöögi.
Võõrkehad
Hoolitsege, et metallesemed ei kuku seadmesse. See võib põhjustada
elektrilööki ja talitlushäireid. Hoolitsege, et seadmesse ei satu
vedelikku. See võib põhjustada elektrilööki ja talitlushäireid. Kui nii
juhtub, siis ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja pöörduge
seadme müüja poole. Ärge pihustage seadmele ega seadmesse
putukatõrjevahendeid. Need sisaldavad tuleohtlikke gaase, mis võivad
seadmes süttida.
Hooldus
Kõlarid on identsed ja nende ühendamisel ei ole vaja vasakut ja
paremat kanalit eristada.
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Parima heli saavutate seda põhiseadet ja neid kõlareid koos kasutades.
Muude kõlarite kasutamine võib seadet kahjustada ja halvendada
helikvaliteeti.
Märkused
 Piisava õhuringluse tagamiseks seadke kõlarid põhiseadmest vähemalt
10 mm kaugusele.
 Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud. Ärge paigutage neid teleri,
personaalarvuti ega muude selliste seadmete lähedale, mida
magnetväli mõjutab.
 Kõlarite kahjustamise vältimiseks ärge puudutage kõlarite koonuseid,
kui olete eemaldanud kattevõrgud.
 Kõlaritest pikka aega materjalide kõrgel helitugevusel esitamine võib
kõlareid kahjustada ja lühendada nende kasulikku iga.
 Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel juhtudel helitugevust:
− moonutatud heli esitades;
− elikvaliteeti reguleerides;
− seadet sisse või välja lülitades.
RQTX0191
ETTEVAATUST!
 Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga. Selle nõude
eiramine võib kahjustada võimendit ja kõlareid ning põhjustab
tuleohtu. Konsulteerige kvalifitseeritud hooldustehnikuga
kahjustuste korral või kui seadme talitlus märkimisväärselt muutub.
 Ärge kinnitage neid kõlareid seinale ega lakke.
2
Ärge püüdke seadet ise remontida. Kui heli muutub katkendlikuks,
tähised ei sütti, seadmest tuleb suitsu või esineb mõni muu probleem,
mida käesolevas juhendis ei kirjeldata, siis ühendage seade
elektrivõrgust lahti ja pöörduge seadme müüja poole või volitatud
hoolduskeskusesse. Kui sobiva kvalifikatsioonita isik remondib seadet,
võtab seadme lahti või muudab seadme konstruktsiooni, võib see
põhjustada elektrilööki või seadme kahjustusi. Kui seadet kaua aega ei
kasutata, ühendage seadme kasutusea pikendamiseks seade
elektrivõrgust lahti.
ETTEVAATUST!
SEE SEADE RAKENDAB LASERIT. SELLES
KASUTUSJUHENDIS KIRJELDATUST ERINEV
JUHTNUPPUDE KASUTAMINE JA SEADISTAMINE VÕI
SELLES KIRJELDAMATA TOIMINGUD VÕIVAD
PÕHJUSTADA OHTLIKKU KOKKUPUUDET KIIRGUSEGA.
ÄRGE AVAGE SEADME KATTEID JA ÄRGE SEADET ISE
REMONTIGE. HOOLDUSTÖÖD TULEB LASTA TEHA
PÄDEVATEL HOOLDUSTEHNIKUTEL.
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET
RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA
MUUSSE UMBSESSE KOHTA. HOOLITSEGE, ET SEADE
ON HÄSTI VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE
PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU
VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET KARDINAD EGA MUUD
MATERJALID EI TÕKESTA ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI
AJALEHTEDE, LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE
SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID
EGA MUID LAHTISE TULE ALLIKAID.
• KÕRVALDAGE PATAREID KESKKONNAOHUTULT.
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE
KAHJUSTAMISE OHTU:
 ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA NIISKUSE
KÄTTE NING HOOLITSEGE, ET SELLELE EI TILGU EGA
PRITSI VEDELIKKU EGA ASETATA VEDELIKUGA
ESEMEID NAGU VAASE.
 KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
 ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (EGA
TAGAPANEELI). SEADMES EI OLE KASUTAJA
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSTÖÖD TULEB LASTA
TEHA KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTEHNIKUTEL.
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
Inside of product
Tuotteen sisällä
Produktets innside
Info kasutajatele vanade seadmete ja kasutatud patareide
kogumise ja kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et
kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning
patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste
olmejäätmetega.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ning
direktiividele 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb
vanad tooted ja kasutatud patareid viia
nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja
ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse
kogumispunkti. Nende toodete ja patareide
nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida kokku
väärtuslikke ressursse ja vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja
keskkonnale, mis võib nõudeid eirava
jäätmekäitlusega kaasneda.
Kagu-Aasiale
SEE SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS
TROOPILISES KLIIMAS.
Mandri-Euroopale, Lähis-Ida riikidele, Austraaliale ja Uus-Meremaale
SEE SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS
MÕÕDUKAS KLIIMAS.
Täpsemat infot vanade toodete ja kasutatud
patareide kogumise ja ringlussevõtu kohta saate
kohalikust omavalitsusest, oma prügifirmalt või
toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste
jäätmete nõuetevastane kõrvaldamine olla
karistatav.
DETTE APPARATET ER BEREGNET TIL BRUK UNDER
MODERATE KLIMAFORHOLD.
This product may receive radio interference caused by mobile
telephones during use. If such interference is apparent,
please increase separation between the product and the
mobile telephone.
The socket outlet shall be installed near the equipment and
easily accessible.
The mains plug of the power supply cord shall remain readily
operable.
To completely disconnect this apparatus from the AC Mains,
disconnect the power supply cord plug from AC receptacle.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis
pöörduge edasise info saamiseks vastava
seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes
riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus.
Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme
müüja poole, et saada infot nõuetele vastava
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus patareisümboli kohta (kaks alumist
sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise
elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see
antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud
nõuetele.
RQTX0191
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI
LEUDOSSA ILMASTOSSA.
3
Lihtne ülesseadmine
Ühendamine
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude juhtmete ühendamist.
Ühendage FM-siseantenn.
Ühendage kõlarijuhtmed.
R
Kleeplint
L
FM-siseantenn
Sisestage korralikult
lõpuni.
Kinnitage antenn kleeplindiga seina või samba külge
parima vastuvõtuga kohas.
Majapidamise
pistikupessa
Ühendage AM-raamantenn.
AM-raamantenn
Ühendage toitejuhe.
Komplekti kuuluv toitejuhe on ettenähtud kasutamiseks
ainult selle seadmega. Ärge seda muude seadmetega
kasutage.
Ärge kasutage teiste seadmete toitejuhtmeid.
Pistiku ühendamine
Seadme
ühenduspesa
Pistik
RQTX0191
Umbes 6 mm
4
Seadke antenn alusele püsti. Hoidke antennijuhe eemal muudest
juhtmetest ja kaablitest.
Isegi pistiku korralikult ühendamisel võib sõltuvalt
kasutatavast pesast pistiku eesmine osa välja ulatuda nii,
nagu joonisel näidatud. See ei tekita probleeme seadme
kasutamisel.
Lihtne ülesseadmine (järg)
Fakultatiivsed antenniühendused
FM-välisantenn
AM-välisantenn
AM-välisantenn (ei
kuulu komplekti)
FM-välisantenn (ei kuulu komplekti)
5 to12 m
AM-raamantenn
(kuulub komplekti)
75 Ω koaksiaalkaabel (ei
kuulu komplekti)
 Välisantenni ei tohi kasutada äikese ajal.
 Parema vastuvõtu tagamiseks saate ühendada FM-välisantenni. Konsulteerige paigaldamiseks seadme müüjaga.
 FM-välisantenni paigaldamisel ühendage FM-siseantenn lahti.
 Ühendage AM-välisantenn ilma AM-raamantenni eemaldamata. Paigutage 5-12 m vinüüljuhe horisontaalselt üle akna või mujale sobivasse kohta.
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
 Patareid
 Kasutage leelis- või mangaankuivpatareisid.
 Sisestage nii, et polaarsused (+ ja –) vastavad kaugjuhtimispuldile
märgitud tähistele.
 Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti kaua aega, siis võtke patareid
kaugjuhtimispuldist välja.
 Hoidke patareisid jahedas ja pimedas kohas.
 Ärge patareisid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et patareid ei
puutu kokku lahtise tulega.
 Ärge jätke patareisid kauaks ajaks suletud uste ja akendega autos
otsese päikesevalguse kätte.
 Kaugjuhtimispuldi patareide valesti käsitsemise tagajärjel võib
elektrolüüt lekkida. See põhjustab tuleohtu.
 Kasutamine
Suunake takistusi vältides kaugjuhtimissignaali andurile kuni 7 m
kauguselt otse seadme eest.
Leheküljel 6 on kujutatud kaugjuhtimissignaali anduri asukohta.
R6/LR6, AA
Sisestage esmalt see ots.
Ärge:
 kasutage korraga üht vana ja üht uut patareid.
 kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid.
 patareisid lühistage ega lahti võtke.
 püüdke laadida leelis- ega mangaanpatareisid.
 kasutage patareisid, kui nende kate on maha koorunud.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht patareide valesti asendamisel! Asendage
samasuguste või võrdväärset, tootja soovitatud tüüpi patareidega.
Kasutatud patareid kõrvaldage vastavalt tootja juhistele.
Demofunktsioon
[, –DEMO]
DEMO
Seadme esmakordsel elektrivõrku ühendamisel võib näidikule ilmuda
selle funktsioonide esitlus.
Kui demofunktsioon on väljalülitatud, valige esitluse vaatamiseks säte
"DEMO ON".
VVOOLLUUMMEE
V O L UM E
/
USB
/
FM/AM
Hoidke vajutatuna nuppu [, –DEMO].
Näit muutub igal nupuvajutusel.
DEMO ON
DEMO OFF
CD
/
_
+
OPEN/CLOSE
Ooteolekus valige energiatarbe vähendamiseks “DEMO
OFF”.
RQTX0191
iPod
5
Juhtseadised
Põhiseade
Lugege selgitusi sulgudes näidatud numbriga lehekülgedelt.
Seadme peal
Kuularite pesa ( )
Vähendage helitugevust ja ühendage
kuularid. Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge
kuulake kuularitega kaua aega järjest. Liigne
helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest võib
põhjustada kuulmiskahjustusi. Pistiku tüüp: Ø
3,5 mm stereo (ei kuulu komplekti)
iPod’i dokk
Näidik
5 Basside/kõrgete helide
valimine (11)
6 D.bass sees/väljas (11)
Kaugjuhtimissignaali andur
1 Raja vahelejätmine või otsing,
häälestamine või eelhäälestatud kanali
valimine, aja reguleerimine, basside
/kõrgete helide reguleerimine (7 kuni 12)
Ooteoleku/töörežiimi nupp (8) (7, 10)
Vajutage seda nuppu sisselülitatud
seadme lülitamiseks ooteolekusse või
vastupidi. Ooteolekus tarbib seade
siiski vähesel määral elektrienergiat.
BASS
TREBLE
D.BASS
DEMO
UUMMEE
VVO
LUME
VLO
iPod
/
USB
FM/AM
/
USB-port (13)
Seiskamis- ja demonupp (5,
7, 8, 12, 13)
CD
/
Helitugevuse reguleerimine
_
2 iPod’i esitus/paus (12)
3 USB esitus/paus (13)
+
Plaadialuse avamine/sulgemine (7)
OPEN/CLOSE
7 Plaadi esitus/paus (7, 8)
4 FM-/AM-valikunupp (9)
Plaadialus
Kaugjuhtimispult
Remote control
Mustas ringis nupud nagu 1 funktsioneerivad samamoodi nagu vastavad põhiseadme juhtnupud.
Esitustaimer (10)
Toide sees/väljas (7, 10)
PLAY
Kell/taimer (10)
Automaatne väljalülitumine
Hämardi
Unetaimer (10)
Numbrinupud (7, 8, 9, 13)
Kahekohalise numbri valimiseks, näiteks
Helitugevuse reguleerimine
16: [≧ 10]  [1]  [6]
Kolmekohalise numbri valimiseks, näiteks
226: [≧ 10]  [≧ 10]  [2]  [2]  [6]
Heliväljundi ajutine katkestamine ja taastamine
Kustutamine (8)
Kordamine (8)
Programm (8, 9)
PLAY MODE
REPEAT
Esitusrežiimi, madalaima/aktiivse
7
sageduse nupp (7, 9)
See funktsioon võimaldab
3
FM/AM

lülitada plaadi- või USB1
režiimis oleva seadme

välja, kui seda 10 min ei
kasutata.
Seiskamine (7, 8, 12, 13)
Valitud säte jääb seadme
Remaster (11)
 D.bass sees/väljas (11)
mällu ka selle
iPod’i menüü (12)
väljalülitamisel.
Eelseatud ekvalaiser (11)


RQTX0191
Albumi/raja valimine, iPod’i
menüü sirvimine (7, 8, 12, 13)
6
Kuvamine (7, 9, 13)
Automaatse eelhäälestamise
mälu (9)
Käsitsi
häälestamine/eelhäälestatud
jaamade mälu valimine (9)
Plaadi/USB esitus, valiku
kinitamine (7, 8, 12, 13)
Muudab näidiku vähem
valgustatuks.
Ruumiheli (11)
FM
AUTO TUNE
PRESET MODE MODE
MP3
INFO
MP3 info (7, 13)
FM-režiim (9)
Katkestab ajutiselt
heliväljundi.
 Heliväljundi ajutiseks
katkestamiseks vajutage seda nuppu.
 Vajutage uuesti heliväljundi
taastamiseks.
Plaadid
INFO
Kuvamisfunktsioon
Tavaesitus
CD MP3
1 Vajutage nuppu [ ] seadme sisselülitamiseks.
2 Vajutage nuppu [, OPEN/CLOSE] plaadialuse avamiseks ja
laadige seejärel seadmesse plaat. Vajutage uuesti nuppu [,
OPEN/CLOSE] plaadialuse sulgemiseks.
Etiketiga pool peab jääma
ülespoole.
See funktsioon võimaldab näidikult vaadata infot poolelioleva raja kohta.
Vajutage esituse või pausi ajal korduvalt nuppu [DISPLAY].
CD
Möödunud esitusaeg
Järelejäänud esitusaeg
MP3
Möödunud esitusaeg
Kausta nimi
Raja nimi
Plaadialus
Vajutage esituse või pausi ajal korduvalt nuppu [MP3 INFO].
3 Vajutage nuppu [CD /II] või [OK] esituse alustamiseks.
4 Reguleerige helitugevust.
MP3
ID3 (Album)
Toimingud
Plaadi seiskamine
Tehke nii:
Vajutage nuppu [].
Esituspaus
Vajutage nuppu [CD /II].
Esituse jätkamiseks vajutage uuesti sama nuppu.
Radade vahelejätmine
Radade hulgast otsimine
CD
Albumi vahelejätmine
MP3
ID3 (Rada)
ID3 (Artist)
Möödunud esitusaeg
Vajutage nuppu [I/] või [/I].
Hoidke esituse või pausi ajal vajutatuna nuppu
[I/] või [/I].
Märkused
 Maksimaalne kuvatavate tähemärkide arv: umbes 30.
 See seade toetab versiooni 1.0 & 1.1 ID3-silte. Näidikule ei ilmu
tekstiandmed, mida see seade ei toeta.
 ID3 on MP3-radadele manustatud silt info edastamiseks raja kohta.
Vajutage esitusrežiimis nuppu [,].
Vajutage seisatud olekus üks kord nuppu [,
ja siis numbrinuppe.
Esitusrežiimi funktsioon
PLAY MODE
1 Vajutage nuppu [CD /II].
2 Soovitud režiimi valimiseks vajutage nuppu [PLAY MODE].
Režiim
1 RADA
1TR
1 ALBUM
1ALBUM
MP3
JUHUESITUS
Et esitada:
üht valitud rada plaadilt.
Valige rada numbrinuppudega.
üht valitud albumit plaadilt.
Vajutage nuppu [,] albumi valimiseks.
plaadi sisu juhuslikus järjestuses.
RND
1 ALBUMI JUHUESITUS kõiki ühe valitud albumi radasid juhuslikus
1ALBUM RND
järjestuses.
Vajutage nuppu [,] albumi valimiseks.
MP3
RQTX0191
Märkused
Juhuesituse ja 1 albumi juhuesituse ajal ei saa liikuda
vahelejätmisega juba esitatud radadele.
Plaadialuse avamisel tühistatakse aktiivne esitusrežiim.
CD
huesituse ajal saab otsida tagasi- või edasisuunas ainult
poolelioleva raja siseselt.
7
Plaadid (järg)
Note
Märk
Selle seadmega saab esitada MP3-faile ja lõplikult vormistatud CD-DA
vormingus CD-R/RW audioplaate.
Lisafunktsioonid esitamiseks
CD
Korduvesitus
REPEAT
Saate korrata programmi või muud valitud esitusrežiimi.
CD MP3
Vajutage enne esitust või selle ajal nuppu [REPEAT].
Näidikule ilmuvad “ON REPEAT” ja “”.
Tühistamine
Vajutage uuesti nuppu [REPEAT].
Näidikule ilmub “OFF REPEAT” ja näidikult kaob “”.
Dual-plaatide kasutamine
DualDisc-plaadi “CD” pooled ei vasta CD-DA standardi tehnilistele
nõuetele, mistõttu ei pruugi esitamine olla võimalik.
Programmi esitus
Selle funktsiooniga saab programmeerida kuni 24 rada.
CD
1 Vajutage nuppu [CD /II] ja siis nuppu [].
2 Vajutage nuppu [PROGRAM].
3 Valige rada numbrinuppudega.
Korrake seda toimingut muude radade programmeerimiseks.
4 Vajutage nuppu [CD /II] esituse alustamiseks.
MP3
1 Vajutage nuppu [CD /II] ja siis nuppu [].
2 Vajutage nuppu [PROGRAM].
3 Vajutage nuppu [,] soovitud albumi valimiseks.
4 Vajutage üks kord nuppu [I/] või [/I] ja siis
numbrinuppe soovitud raja valimiseks.
5 Vajutage nuppu [OK].
Korrake toiminguid 3-5 muude radade programmeerimiseks.
6 Vajutage nuppu [CD /II] esituse alustamiseks.
Toimingud
Tehke nii:
Programmirežiimi tühistamine
Vajutage seisatud olekus nuppu [PROGRAM].
Programmi uuesti esitamine
Vajutage nuppu [PROGRAM] ja siis nuppu [CD
/II].
Programmi sisu
kontrollimine
Vajutage nuppu [I/] või [/I],
kui seisatud olekus on näidikul “PGM”.
Programmeerimise ajal kontrollimiseks
vajutage pärast “PGM” näidikule ilmumist
kaks korda nuppu [PROGRAM] ning vajutage
siis nuppu [I/] või [/I].
Programmi radade
lisamine
CD
Korrake seisatud olekus toimingut 3.
MP3
Korrake seisatud olekus toiminguid 3-5.
Viimase raja kustutamine Vajutage seisatud olekus nuppu [DEL].
Kogu programmi
kustutamine
Vajutage seisatud olekus nuppu [].
Näidikule ilmub “CLR ALL”. 5 s jooksul
vajutage sama nuppu uuesti kõikide radade
kustutamiseks.
Märkused
 Näidikule ilmub “PGM FULL”, kui püüate programmeerida 25ndat rada.
 Programm kustub mälust plaadialuse avamisel.
RQTX0191
CD
 Programmi esitamise ajal saab otsida tagasi- või edasisuunas ainult
aktiivse raja siseselt.
8
 See seade loeb kuni 99 rada.
 Kõikide CD-R/RW plaatide esitamine ei pruugi sellel seadmel
õnnestuda salvestise seisundi tõttu.
 Ärge kasutage tavatu kujuga plaate.
 Ärge kasutage plaate, millelt kleebised hakkavad lahti tulema või millel
on etikettidest liimijääke.
 Ärge kleepige plaatidele etikette ega kleebiseid.
 Ärge kirjutage plaatidele.
MP3
Faile käsitatakse radadena ja kaustu käsitatakse albumitena.
 See seade esitab kuni 999 rada, 255 albumit ja 20 seanssi.
 Failidel peab olema laiendiks “.MP3” või “.mp3”.
 Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2 (välja arvatud
laiendatud vormingud).
 Kindlas järjekorras esitamiseks lisage sellele vastavalt kaustade ja
failide nimedele 3-numbrilised eesliited.
FM-/AM-raadio kasutamine
Käsitsi häälestamine
FM/AM
TUNE
MODE
1 Vajutage nuppu [FM/AM], et valida “FM” või “AM”.
2 Vajutage nuppu [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
3 Vajutage nuppu [I/] või [/I] soovitud jaama
sageduse valimiseks.
Raadiojaamade eelhäälestamine
FM/AM
Seadme mällu saab eelhäälestada 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Ettevalmistamine
Vajutage nuppu [FM/AM], et valida “FM” või “AM”.
Automaatne eelhäälestamine
AUTO
PRESET
1 Vajutage nuppu [PLAY MODE], et valida “LOWEST” ehk madalaim
sagedus või “CURRENT” ehk aktiivne sagedus.
2 Eelhäälestamise alustamiseks vajutage nuppu [AUTO PRESET].
FM-stereosaate vastuvõtmisel ilmub näidikule “ST”.
Käsitsi eelhäälestamine
Automaatne häälestumine
Vajutage lühidalt nuppu [I/] või [/I], kuni sagedus
hakkab kiiresti muutuma. Seade alustab automaatset häälestamist.
Häälestamine seiskub jaama leidmisel.
 Liigsete häirete korral ei pruugi automaatne häälestumine
õnnestuda.
 Automaatse häälestumise tühistamiseks vajutage üks kord uuesti
nuppu [I/] või [/I].
1 Vajutage nuppu [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
2 Vajutage soovitud jaamale häälestumiseks nuppu [I/] või
[/I].
3 Vajutage nuppu [PROGRAM].
4 Valige kanal numbrinuppudega.
Kanalile salvestatud raadiojaama andmed kustutatakse sellele kanalile
teise jaama salvestamisel.
5 Korrake toiminguid 2 kuni 4 muude jaamade eelhäälestamiseks.
FM
MODE
FM-saadete helikvaliteedi parandamine
TUNE
MODE
Vajutage nuppu [FM MODE], et näidikule ilmuks “MONO”.
Tühistamine
Vajutage uuesti nuppu [FM MODE], kuni näidikult kaob “MONO”.
 Monorežiim tühistatakse ka sageduse muutmisel.
 Tavakuulamisel lülitage monorežiim välja.
Eelhäälestatud jaama valimine
TUNE
MODE
Valige kanal numbrinuppudega.
VÕI
1 Vajutage nuppu [TUNE MODE], et valida “PRESET”.
2 Vajutage kanali valimiseks nuppu [I/] või [/I].
Kagu-Aasiale, Austraaliale ja Uus-Meremaale
Mandri-Euroopale
RDS-saated
AM-sagedusala samm
Võimaldab kuvada näidikule jaama nime või programmi tüübi.
Vajutage nuppu [DISPLAY], et näidikule ilmuks:
Jaama nimi (PS)
Programmi tüüp (PTY)
Sageduskuva
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete kuvamine olla võimalik.
FM/AM
Ainult põhiseadmelt
Selle seadmega saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga AMsaateid.
1 Hoidke vajutatuna nuppu [FM/AM].
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule praeguse vähima sageduse vilkuv
näit.
2 Hoidke nuppu [FM/AM] jätkuvalt vajutatuna.
 Vähima sageduse muutudes vabastage nupp.
Esialgse sagedussammu taastamiseks korrake seda protseduuri.
 Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud jaamad.
Programmitüübi tunnused
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M-O-R M 
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
RQTX0191
 M-O-R M = ajaviitemuusika keskmisele kuulajale
9
Taimeri kasutamine
Taimeri sisselülitamine
5 Esitustaimeri sisselülitamiseks vajutage nuppu [
Kellaaja seadmine
PLAY
Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
1 Vajutage nuppu [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
Iga kord, kui nuppu vajutate:
6 Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu [
Toimingud
CLOCK
PLAY
Sätete muutmine
Algne kuva
2 5 s jooksul vajutage kellaaja seadmiseks nuppu [I/] või
[/I].
, PLAY].
Kuva puudub
(väljalülitatud)
].
Tehke nii:
Korrake toiminguid 1 kuni 4 ja 6.
Allika või helitugevuse 1) Vajutage nuppu [ , PLAY], et taimeritähis
muutmine
kaoks näidikult.
2) Muutke allikat või helitugevust.
3) Tehke toimingud 5 ja 6.
Sätete kontrollimine (kui Vajutage korduvalt nuppu [CLOCK/TIMER], et
seade on sisselülitatud valida
PLAY.
või ooteolekus)
Tühistamine
3 Kinnituseks vajutage uuesti nuppu [CLOCK/TIMER].
Kellaaja vaatamine
Et kellaaeg ilmuks mõneks sekundiks näidikule, vajutage nuppu
[CLOCK/TIMER].
, PLAY], et taimeritähised
Märkus
 Esitustaimer lülitab seadme sisse määratud ajal ning helitugevus
suureneb vähehaaval seatud tasemeni.
 Kui taimer on sisselülitatud, siis lülitab see seadme sisse iga päev
samal ajal.
 Et taimer funktsioneeriks, peab seade olema ooteolekus.
 Kui lülitate taimeri funktsioneerimise ajal seadme välja ja siis uuesti
sisse, siis lõpuaja sätet ei rakendata.
Märkus
Kell võib aja jooksul mõne minuti maha jääda või ette käia. Seadke
kellaaeg vastavalt vajadusele uuesti.
Esitustaimeri kasutamine
Vajutage nuppu [
kaoks näidikult.
PLAY
Unetaimeri kasutamine
Saate seada seadme kindlal ajal sisse lülituma, et teid üles äratada.
Selle funktsiooniga saab seadme määratud aja pärast
automaatselt välja lülitada.
Ettevalmistamine
Lülitage seade sisse ja seadke kellaaeg.
Valmistage ette muusikaallikas, mida soovite kuulata (plaat, raadio,
USB või iPod) ja seadke helitugevus.
Soovitud ajavahemiku valimiseks vajutage korduvalt nuppu
[SLEEP].
1 Esitustaimeri valimiseks vajutage korduvalt nuppu
[CLOCK/TIMER].
CLOCK
PLAY
Algne kuva
2 5 s jooksul vajutage nuppu [I/] või [/I] algusaja
seadmiseks.
Unetaimeri tähis
Algusaeg
Tühistamine
Vajutage nuppu [SLEEP], et valida “OFF”.
Esitustaimeri tähis
3 Kinnituseks vajutage nuppu [CLOCK/TIMER].
4 Lõpuaja seadmiseks korrake toiminguid 2 ja 3.
RQTX0191
Lõpuaeg
10
Järelejäänud aja muutmine
Vajutage nuppu [SLEEP] järelejäänud aja kuvamiseks ning vajutage
soovitud aja valimiseks uuesti nuppu [SLEEP].
Märkus
Esitustaimerit ja unetaimerit saab kasutada samaaegselt. Unetaimeri
sättel on alati eelisõigus. Hoolitsege, et taimerite sätted ei kattu.
Heliefektide kasutamine
Heliefektide valimine
Basside võimendamine
Võimaldab nautida võimsat bassiefekti.
Vajutage nuppu [D.BASS] funktsiooni D.BASS sisse- või
väljalülitamiseks.
Märkus
Tegelik efekt sõltub muusikaallikast.
Saate heliefekte muuta eelseatud ekvalaiserit valides või basside või
kõrgete helide taset reguleerides.
Eelseatud ekvalaiser
Soovitud sätte valimiseks vajutage korduvalt nuppu [PRESET EQ].
HEAVY
Säte
SOFT
CLEAR
VOCAL
Re-master ehk taastamisfunktsioon – loomulikuma heli
nautimine
FLAT
MP3
Digitaalne taastamisfunktsioon on kasutatav CD (MP3) ja USBga.
Analoogtaastamine on kasutatav iPod’iga.
See funktsioon taastab sagedused, mis on salvestamise käigus kaduma
läinud, et tuua teieni originaalilähedasem heli.
Vajutage esituse ajal korduvalt nuppu [RE-MASTER], et valida “ON
RE-MASTER”.
Toime
HEAVY
Suurendab rokkmuusika mõjuvust.
CLEAR
Muudab kõrged helid selgemaks.
SOFT
Sobib taustamuusikaks.
VOCAL
Muudab vokaalid kõlavamaks.
FLAT
Efekte ei rakendata.
• Iga kord, kui nuppu vajutate:
ON RE-MASTER
OFF RE-MASTER
Bassid või kõrged helid
Et saaksite nautida rõhutatult madalaid või kõrgeid helisid.
1 Vajutage soovitud sätte valimiseks korduvalt nuppu
[BASS/TREBLE].
BASS
TREBLE
Algne kuva
Säte
Toime
BASS
Helide madalamaks muutmiseks.
TREBLE
Helide kõrgemaks muutmiseks.
2 Taseme reguleerimiseks vajutage nuppu [I/] või [/I].
Märkus
Tase on reguleeritav vahemikus -4 kuni +4.
Ruumiheli nautimine
Võimaldab lisada stereohelile loomulikku avarust ja sügavust.
Sisselülitamine
Vajutage nuppu [SURROUND], et näidkule ilmuks "
Tühistamine
Vajutage uuesti nuppu [SURROUND], et näidikult kaoks "
".
".
RQTX0191
Märkus
 Kuularite kasutamisel on ruumiheliefekt vähem märgatav.
 Kui FM-stereosaate kuulamisel müra tugevneb, siis tühistage
ruumiheliefekt.
11
Muude seadmete kasutamine
iPod’i laadimine
iPod
1 Avage sisseehitatud iPod’i doki kaas.
2 Sisestage oma iPod’i jaoks sobiv dokiadapter.
3 Sisestage iPod dokki.
 Enne iPodi ühendamist või lahtiühendamist reguleerige põhiseadme
helitugevus miinimumile.
 Hoidke põhiseadmest kinni iPod’i ühendades või lahti ühendades.
 iPod’i sisestamisel algab laadimine.
Dokiadapter
(ei kuulu
komplekti)
Vajutage õrnalt
kaanele.
iPod
(ei kuulu
komplekti)
 iPod hakkab ühendamisel laadima hoolimata sellest, kas see seade on
sisselülitatud või ooteolekus.
 Kui põhiseade on ooteolekus, siis ilmub iPod’i laadimise ajaks
põhiseadme näidikule “IPOD ”.
 Kontrollige iPod’i, et näha, kas aku on lõpuni täislaetud.
 Kui te pärast laadimise lõppu iPod’i kaua aega ei kasuta, siis ühendage
see põhiseadme küljest lahti, sest vastasel korral tühjeneb aku
loomulikul teel. (Pärast täiesti täis laadimist ei toimu enam
lisalaadimist.)
 iPod ei lae akut, kui põhiseade on USB-režiimis.
Ühilduvad iPod’id
Nimi
Mälumaht
iPod touch II põlvkond
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod nano IV põlvkond (video)
8 GB, 16 GB
iPod classic
120 GB
iPod touch I põlvkond
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod nano III põlvkond (video)
4 GB, 8 GB
iPod classic
80 GB, 160 GB
iPod nano II põlvkond (alumiinium)
2 GB, 4 GB, 8 GB
iPod V põlvkond (video)
60 GB, 80 GB
iPod V põlvkond (video)
30 GB
iPod nano I põlvkond
1 GB, 2 GB, 4 GB
iPod IV põlvkond (värviline ekraan)
40 GB, 60 GB
iPod IV põlvkond (värviline ekraan)
20 GB, 30 GB
iPod IV põlvkond
40 GB
iPod IV põlvkond
20 GB
iPod mini
4 GB, 6 GB
• Ühilduvus sõltub iPod’i tarkvara versioonist.
Märkus
Soovitav on kasutada Apple’i dokiadapterit.
iPod on firma Apple Inc Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides
registreeritud kaubamärk.
iPod’i salvestatud lugude esitamine
Ettevalmistamine
Kontrollige üle iPod’i ühendus. (➡ ülal)
1 iPod’i salvestatud lugude esitamiseks vajutage nuppu [iPod /II].
2 Reguleerige helitugevust põhiseadmel.
RQTX0191
Kaugjuhtimispult
12
Põhiseade
iPod’i menüü kuvamine
(esituse/pausi ajal)
Vajutage nuppu [iPod
MENU].
-
iPod’i menüüst sisu
valimine
(esituse/pausi ajal)
Vajutage nuppu [,]
ja siis nuppu [OK].
-
Raja pausile lülitamine
Vajutage nuppu [iPod
/II] või [].
Vajutage nuppu [iPod
/II] või [].
Raja vahelejätmine
(esituse/pausi ajal)
Vajutage nuppu
[I/] või
[/I].
Vajutage nuppu
[I/] või
[/I].
Aktiivse raja siseselt
otsimine (esituse/pausi
ajal)
Hoidke vajutatuna
nuppu [I/] või
[/I].
Hoidke vajutatuna
nuppu [I/] või
[/I].
Märkus
iPod lülitub välja, kui valite muu allika või lülitate põhiseadme välja.
Muude seadmete kasutamine (järg)
Märkused
USB-massmäluseadmete klassi kuuluvad
seadmed
USB-ühenduvus võimaldab ühendada USB-massmäluseadmete klassi
kuuluvaid seadmeid ja esitada neilt MP3-radasid. Reeglina tuleks
kasutada USB-mäluseadmeid. (Ainult massedastus.)
Ettevalmistamine
Enne USB-massmäluseadme selle seadmega ühendamist hoolitsege, et
USB-seadmesse salvestatud andmed on varundatud. USBpikendusjuhet ei ole soovitav kasutada. See seade ei suuda juhtme
kaudu ühendatud USB-seadet tuvastada.
BASS
TREBLE
D.BASS
USB-seade
(ei kuulu komplekti)
DEMO
VVOOLLUUMMEE
VOL U ME
iPod
USB
/
FM/AM
/
CD
Kaugjuhtimiskoodi muutmine
/
_
Muutke koodi, kui selle seadme kaugjuhtimispuldi nuppude
vajutamisele reageerivad muud seadmed.
+
OPEN/CLOSE
Põhiseadme koodi muutmine
1 Vähendage helitugevust ja ühendage USB-massmäluseade.
2 Esituse alustamiseks vajutage nuppu [USB /II] või [OK].
Toimingud
Esituspaus
Ettevalmistamine
Hoolitsege, et plaadialus on tühi.
Tehke nii:
Vajutage nuppu [USB /II].
Esituse jätkamiseks vajutage uuesti sama nuppu.
Vajutage nuppu [].
Näidikule ilmub “RESUME”. Seiskamispositsioon salvestatakse
seadme mällu.
Esituse jätkamiseks vajutage nuppu [USB /II].
Seiskamispositsiooni mälust kustutamiseks vajutage uuesti nuppu
[]
Esituse
seiskamine
 See seade ei toeta CBI (Control/Bulk/Interrupt) arhitektuuri.
 See seade ei toeta NTFS-failisüsteemi kasutavaid seadmeid [see seade
toetab ainult FAT FAT12/16/32 (File Allocation Table 12/16/32) failisüsteemi].
 Sõltuvalt sektori suurusest ei pruugi kõikide failide kasutamine õnnestuda.
 See seade loeb kuni 255 albumit (kaasa arvatud tühjad kaustad) ja 2500
rada.
 Maksimaalne radade arv kaustas on 999.
 Mitme pordiga USB-kaardilugeja ühendamisel valitakse ainult üks mälukaart.
Tavaliselt on selleks esimesena sisestatud mälukaart.
 USB-seadet ei tohi andmete lugemise ega esitamise ajal lahti ühendada.
 Enne mälukaardi eemaldamist tuleb USB-kaardilugeja selle seadme küljest
lahti ühendada. Selle nõude eiramine võib põhjustada talitlushäireid.
 Ühilduva digitaalse audiopleieri ühendamisel USB-porti võib alata selle aku
laadimine. Laadimine seiskub, kui see seade lülitatakse ooteolekusse või
iPod’i režiimi.
Hoidke põhiseadmel vajutatuna nuppu [CD /II] ning hoidke siis
kaugjuhtimispuldil vajutatuna nuppu [2] (või [1]).
Näidikule ilmub “REMOTE 2” (või “REMOTE 1”).
Kaugjuhtimispuldi koodi muutmine
Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppe [OK] ja [2] (või [1]) vähemalt 2
sekundit vajutatuna.
Raja vahelejätmine
Vajutage nuppu [,].
Albumi
vahelejätmine
Vajutage esitusrežiimis nuppu [,].
Vajutage seisatud olekus üks kord nuppu [,] ja
siis numbrinuppe.
Kui kaugjuhtimispult ja põhiseade kasutavad erinevaid koode, siis ilmub
põhiseadme näidikule teade põhiseadme aktiivse koodiga. Juhinduge
eespool antud juhistest kaugjuhtimispuldi koodi muutmiseks põhiseadme
koodile vastavaks.
MP3
INFO
Kuvamisfunktsioon
Vajutage esituse või pausi ajal korduvalt nuppu [DISPLAY].
Möödunud
esitusaeg
Järelejäänud
esitusaeg
Kausta nimi
Raja nimi
Vajutage esituse või pausi ajal korduvalt nuppu [MP3 INFO].
MP3
ID3 (Album)
ID3 (Rada)
ID3 (Artist)
Möödunud esitusaeg
Muud toimingud sarnanevad peatükis “Plaadid” kirjeldatutele (➡ lk 7
ja 8).
Ühilduvad seadmed
Toetatud vormingud
Failidel peab olema laiendiks ".mp3" või ".MP3".
RQTX0191
USB-massmäluseadmete klassi kuuluvad seadmed:
 ainult massedastust toetavad USB-seadmed,
 USB 2.0 täiskiiruse toega USB-seadmed.
13
Rikkeotsing
Kontrollige järgmist enne hoolduskeskusesse pöördumist. Kui kahtlete mõne punkti osas või kui tabelis näidatud lahendused ei kõrvalda probleemi,
siis pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole.
Tavalised probleemid
Puudub heli.
Suurendage helitugevust.
Kõlarijuhtmed võivad olla valesti ühendatud. Lülitage seade välja, kontrollige ühendusi, parandage vajadusel
ühendused ja lülitage seade uuesti sisse (➡ lk 4).
Helid on ebaselged,
ümberpööratud või tulevad ainult
ühest kõlarist.
Kontrollige kõlariühendusi (➡ lk 4).
Esitamisel kostab undamist.
Seadme lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp. Paigutage muud seadmed ja juhtmed seadmest eemale.
Kui see on teie piirkonnas võimalik, siis pöörake toitejuhtme pistikut juhtme polaarsuse vahetamiseks.
Näidikule ilmub veateade “ERROR”.
Püüdsite teha lubamatut toimingut. Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
Näidikule ilmub “- -:- -”.
Ühendasite toitejuhtme pistiku esmakordselt pistikupessa või teie majapidamises oli elektrikatkestus.
Seadke kellaaeg (➡ lk 10).
Näidikule ilmub “F76”.
Kontrollige ja parandage kõlarijuhtmete ühendused (➡ lk 4).
Kui probleem sellega ei lahene, siis on tegemist toiteprobleemiga. Konsulteerige seadme müüjaga.
Ühendage USB-seade lahti. Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.
Raadio kuulamine
Kostab müra.
Stereotähis vilgub või ei põle.
Heli on moonutatud.
Kasutage välisantenni (➡ lk 5).
Kostab tuikav heli.
Lülitage teler välja või paigutage seadmest eemale.
AM-saadete ajal kostab madalat
undamist.
Paigutage antenn muudest kaablitest eemale.
Kui seadme lähedal on teler
Teleri ekraanilt kaob pilt või
ekraanile ilmuvad triibud.
Antenni asukoht ja suund on sobimatud. Hakake kasutama välisantenni, kui kasutate siseantenni (➡ lk 5).
Teleri antennijuhe on sellele seadmele liiga lähedal. Paigutage teleri antennijuhe sellest seadmest kaugemale.
Plaatide esitamine
Näidikule ei ilmu õige info või
esitus ei alga.
Plaat võib olla sisestatud tagurpidi (➡ lk 7).
Pühkige plaat puhtaks.
Asendage kriimustatud, kooldunud või mittestandardne plaat.
Äkilise temperatuurimuutuse tõttu võib seadmesse olla tekkinud kondensaat. Oodake umbes tund aega, kuni
see aurustub, ja proovige siis uuesti.
Kaugjuhtimispult
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Kontrollige, et patareid on õigesti sisestatud (➡ lk 5).
Asendage tühjaks saanud patareid uutega.
iPod
iPod ei lülitu sisse.
Kontrollige, et iPod’i aku ei ole tühi, enne kui selle seadmega ühendate.
Lülitage nii see seade kui iPod välja, enne kui iPod’i dokki sisestate. Lülitage seade sisse ja valige sobiv allikas.
Kõlaritest ei väljastata heli.
iPod ei ole korralikult dokki sisestatud. Lülitage iPod välja ja eemaldage see dokist. Sisestage iPod uuesti dokki
ja lülitage uuesti sisse.
Hoolitsege, et iPod tõepoolest esitab midagi.
Reguleerige helitugevust.
Muusika on moonutatud või
helitase on liiga madal.
Hoolitsege, et iPod’il on ekvalaiserifunktsioon väljalülitatud.
iPod’i ei saa CD-stereosüsteemiga Hoolitsege, et iPod on korralikult dokki sisestatud.
Kontrollige dokiühendust ja hoolitsege, et muusikaallikaks on valitud iPod. (➡ lk 12)
juhtida.
RQTX0191
iPod ei hakka laadima.
14
Kontrollige kõiki ühendusi. (➡ lk 12)
Rikkeotsing (järg)
USB
USB-seadet või selle sisu ei saa
lugeda.
USB-seadme vorming või sisu on süsteemiga ühildumatu (➡ lk 13). Selle seadme USB-hostifunktsioon ei
pruugi kõikide USB-seadmetega toimida.
Mälumahuga üle 8 GB USB-seadmete kasutamine ei pruugi alati õnnestuda.
USB-välkmäluseade töötab
aeglaselt.
Lugemiseks kulub rohkem aega, kui USB-välkmäluseadmesse on salvestatud suure mahuga faile või kui
kasutate suure mälumahuga USB-välkmälu.
“NO PLAY” (EI SAA ESITADA)
Kontrollige sisu.
Esitada saab ainult MP3-vormingus faile.
Tehnilised andmed
 VÕIMENDI
 CD-MÄNGIJA
 ÜLDIST
Stereorežiimi RMS-väljundvõimsus
Esikanal (üheaegselt testitud)
20 W kanali kohta (4 Ω), 1 kHz, 10% THD
PMPO-väljundvõimsus
450 W
Kuularite
pesa Stereo, 3,5 mm
Esitatavad plaadid [8 cm või 12 cm]
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3)
(3) MP3
Lugemisseade
Lainepikkus 785 nm
Laseri võimsus KLASS I (CD)
Audioväljund (plaat)
Kanalite arv 2 kanalit – vasak esikanal ja parem
esikanal
Toide
Mandri-Euroopale, Lähis-Ida riikidele,
Austraaliale ja Uus-Meremaale
vahelduvvool 220-240 V, 50 Hz
Kagu-Aasiale vahelduvvool 220-240 V, 50/60
Hz
Energiatarve 73 W
Mõõdud (L x K x S)
153 mm x 226 mm x 292 mm
Kaal 2,5 kg
Töötemperatuur 0°C kuni +40°C
Tööniiskus 35-80% suhteline õhuniiskus (ilma
kondensaadita)
 TUUNER
Eelhäälestatud jaamad 30 FM-jaama
15 AM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
87,50 kuni 108,00 MHz (50 kHz sammuga)
Antennipesad 75 Ω (asümmeetrilised)
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond
Mandri-Euroopa ja Lähis-Ida riikidele
522 kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
Kagu-Aasiale, Austraaliale ja Uus-Meremaale
522 kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
520 kuni 1630 kHz (10 kHz sammuga)
 USB
Toetatud audiofaili vorming MP3 (*.mp3)
Pordi maksimaalne voolutugevus 500 mA
 KÕLARID
Tüüp 2-ribaline, 2 valjuhääldiga süsteem
(basside peegeldus)
Valjuhääldi(d)
Madalsagedusvaljuhääldi 10 cm, koonusetüüpi
Kõrgsagedusvaljuhääldi 6 cm, koonusetüüpi
Impedants 4 Ω
Sisendvõimsus (IEC) 20 W (MAX)
Väljundi helirõhk 80,5 dB/W (1,0 m)
Sageduspiirkond 52 Hz kuni 31 kHz (-16 dB)
74 Hz kuni 27 kHz (-10 dB)
Mõõdud (L x K x S)
145 mm x 226 mm x 197 mm
Kaal 1,9 kg
Energiatarve ooteolekus
0,8 W (umbes)
Märkused
1. Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette
teatamata.
2. Koguharmoonmoonutust on mõõdetud
digitaalse spektrianalüsaatoriga.
Hooldus
Kui
seadme
pinnad on mustad
Remote
control
RQTX0191
Seadme puhastamiseks pühkige seda pehme kuiva lapiga.
 Ärge mingil juhul kasutage selle seadme puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit ega puhastusbensiini.
 Enne spetsiaalsete puhastuslappide kasutamist lugege hoolikalt nende kasutusjuhiseid.
15
SUOMI
NORSK
VAROITUS!
ADVARSEL!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1
YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER.
BETJENING AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER
ANDRE INNGREP ENN DE SOM ER BESKREVET I
DENNE BRUKSANVISNING, KAN FØRE TIL FARLIG
BESTRÅLING.
DEKSLER MÅ IKKE ÅPNES, OG FORSØK ALDRI Å
REPARERE APPARATET PÅ EGENHÅND. ALT SERVICE
OG REPARASJONSARBEID MÅ UTFØRES AV
KVALIFISERT PERSONELL.
VAROITUS!
• ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI.
VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU
MATERIAALI EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA
VÄLTETTÄISIIN YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA
SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA.
• ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI
MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
• ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA
AVOTULEN LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
• HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA
VAHINGOITTAMATTOMALLA TAVALLA.
VAROITUS:
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON
VAHINGOITTUMISEN VAARAA
• TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE,
KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE
NESTEILLE. LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA MYÖSKÄÄN
ASETTAA MITÄÄN NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ
ESINETTÄ, KUTEN MALJAKKOA.
• KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
• ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI OLE
KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN AMMATTITAITOINEN
HENKILÖKUNTA.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI
LEUDOSSA ILMASTOSSA.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen
paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti
käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta
irrottamalla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
ADVARSEL!
• APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE,
ET INNEBYGGET KABINETT ELLER ET ANNET
LUKKET STED HVOR VENTILASJONSFORHOLDENE
ER UTILSTREKKELIGE. SØRG FOR AT
GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE FORVERRER
VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO FOR
ELEKTRISK SJOKK ELLER BRANN FORÅRSAKET AV
OVERHETING UNNGÅS.
• APPARATETS VENTILASJONSÅPNINGER MÅ IKKE
DEKKES TIL MED AVISER, BORDDUKER, GARDINER
OG LIGNENDE.
• PLASSER IKKE ÅPEN ILD, SLIK SOM LEVENDE LYS,
OPPÅ APPARATET.
• BRUKTE BATTERIER MÅ KASSERES UTEN FARE FOR
MILJØET.
ADVARSEL:
FØLG NEDENSTÅENDE INSTRUKSER FOR Å REDUSERE
RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT OG SKADE
PÅ PRODUKTET:
• DETTE APPARATET MÅ IKKE UTSETTES FOR REGN,
FUKTIGHET, DRYPP ELLER SPRUT, OG INGEN
VÆSKEFYLTE GJENSTANDER, SOM F.EKS. VASER,
MÅ PLASSERES PÅ APPARATET.
• BRUK KUN ANBEFALT TILBEHØR.
• IKKE FJERN DEKSELET (ELLER BAKSIDEN);
APPARATET INNEHOLDER INGEN DELER SOM
KAN SKIFTES ELLER REPARERES AV BRUKEREN.
OVERLAT TIL KVALIFISERTE SERVICETEKNIKERE Å
UTFØRE SERVICE.
DETTE APPARATET ER BEREGNET TIL BRUK UNDER
MODERATE KLIMAFORHOLD.
Strømuttaket må befinne seg i nærheten av utstyret og være
lett tilgjengelig.
Støpslet på strømkabelen må være klart til bruk.
Når dette apparatet skal kobles helt fra strømnettet (AC), må
støpslet på strømkabelen trekkes ut av stikkontakten.
EU
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ lõigule 9(2).
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
© Panasonic Corporation 2010
En
RQTX0191-2B
H0209LH2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement