Panasonic SCPM4 Operating Instructions

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Panasonic SCPM4 Operating Instructions | Manualzz
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
CD Stereo Systeem
CD-stereoanlæg
CD-stereoanläggning
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
MEDFØLGENDE TILBEHØR
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR
Model No.
SC-PM4
Gelieve te controleren of de volgende accessoires zijn
meegeleverd.
Kontroller, at nedenstående tilbehør følger med cdstereoanlægget.
Var god kontrollera och pricka av de medföljande
tillbehören.
1 x Netsnoer
1 x Netledning
1 x nätsladd
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen
alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te
stellen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
Læs venligst hele denne betjeningsvejieding, før du
tilslutter, betjener eller indstiller dette apparat. Gem
vejledningen til senere brug.
1 x Afstandsbediening
1 x Fjernbetjening
1 x fjärrkontroll
(N2QAYB000145)
1 x raamantenne
1 x rammeantenne
1 x ramantenn
2 x Batterijen voor de afstandsbediening
2 x Batterier til fjernbetjeningen
2 x batterier till fjärrkontrollen
EG
PM4_EG_DU.indd 1
Läs denna bruksanvisning helt innan du ansluter, använder
eller justerar denna produkt. Spara denna bruksanvisning.
De handelingen in deze handleiding zijn hoofdzakelijk
beschreven voor de afstandsbediening, maar u kunt
ook diverse handelingen vanaf het apparaat uitvoeren
als de bedieningen hetzelfde zijn.
Uw apparaat zal er misschien niet hetzelfde eruitzien
als geillustreerd.
Betjeningen beskrives i denne vejledning primært
i forhold til brug af fjernbetjening, men du kan
også foretage betjeningen på selve enheden, hvis
knapperne er tilsvarende.
Din enhed ser måske ikke præcis ud, som den
afbildede.
Funktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning
baseras i huvudsak på styrning via fjärrkontroll, men
under förutsättning att kontrollerna är samma så kan
funktionerna även styras via huvudenheten.
Din enhet kanske inte ser exakt likadan ut som på
bilden.
RQTV0209-2H
1/31/07 2:45:49 PM
Geachte klant
Dank u voor de aankoop van dit produkt.
Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen
voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het
systeem.
Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op het volgende
systeem.
Systeem
SC-PM4
Hoofdapparaat
SA-PM4
Luidsprekers
SB-PM4
Inhoud
Stop de batterijen in de
afstandsbediening ..................................
Plaatsing van de luidsprekers ...................
Aan de slag .................................................
Overzicht van de bedieningsfuncties .......
Discs ............................................................
Radio............................................................
Timer ............................................................
Geluidsaanpassing.....................................
Extern apparaat ..........................................
Verhelpen van storingen ............................
Onderhoud ..................................................
Technische gegevens ................................
Veiligheidsmaatregelen .............................
3
3
4
5
6
7
8
9
9
10
10
11
11
WAARSCHUWING!
Binnenin het
apparaat
DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN
GEMATIGD KLIMAAT.
Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring
veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer
dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de
mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken.
Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en
gemakkelijk bereikbaar zijn.
De stekker van het netsnoer moet goed te bedienen
blijven.
Om dit apparaat volledig los te koppelen van het
elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact.
RQTV0209
WAARSCHUWING!
IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT.
HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN
VAN AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET
IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN
ZIJN, KAN RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN
GEVAARLIJKE STRALING.
MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF
REPAREREN. LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE
VAKMENSEN OVER.
• OM
EEN
GOEDE
VENTILATIE
TE
VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN
BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST
OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE
INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG
ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET
DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN
WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR
V O O R E L E K T R I S C H E SCHOK OF BRAND
TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE
VOORKOMEN.
• ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN
HET APPARAAT NIET GEBLOKKEERD WORDEN
DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN,
OF IETS DERGELIJKS.
• ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE
KAARSEN, OP HET APPARAAT.
• DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN
MILIEUVRIENDELIJKE MANIER.
WAARSCHUWING:
OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK
OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN,
• STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN,
VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U
GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF
ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN.
• GEBRUIKT U UITSLUITEND DE AANBEVOLEN
ACCESSOIRES.
• VERWIJDERT U NIET DE AFDEKKING (OF HET
ACHTERPANEEL). ER BEVINDEN ZICH GEEN
ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE
GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN.
LAAT ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM
ONDERHOUDSPERSONEEL.
2
2
PM4_EG_DU.indd 2
1/31/07 2:45:52 PM
Informatie over verwijdering van afval in landen buiten
de Europese Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op
met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de
juiste verwijderingsmethode is.
Bij dit product zijn
batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg
zijn, moet u ze niet
weggooien maar
inleveren als KCA.
NEDERLANDS
■ Batterijen
• Stop de batterijen op de juiste manier in de
afstandsbediening en zorg er voor dat u de + en – op de
juiste polen aansluit.
• Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening, als u
deze gedurende een langere periode niet gebruikt. Bewaar
de batterijen op een donkere koele plaats.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen.
• Stel niet bloot aan hitte of vuur.
• Verkeerd gebruik van batterijen in de afstandsbediening
kan elektrolyt lekkage veroorzaken, wat een brand kan
veroorzaken.
DANSK
Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische
apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere
informatie.
Stop de batterijen in de
afstandsbediening
■ Gebruik
Richt bij een maximale afstand van 7 meter, de
afstandsbedieningssensor direct op de voorkant van
het apparaat, om eventuele obstakels te vermijden.
Zie
pagina
5
voor
de
positie
van
de
afstandsbedieningssensor.
SVENSKA
Informatie over het weggooien van elektrische en
elektronische apparatuur (particulieren)
Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte
elektrische en elektronische producten niet bij
het normale huishoudelijke afval mogen.
Lever deze producten in bij de aangewezen
inzamelingspunten, waar ze gratis worden
geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt,
teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw
producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van
een vergelijkbaar nieuw product.
Wanneer u dit product op de juiste manier als afval
inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt
u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid
en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een
onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw
gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde
inzamelingspunt of raadpleeg www.nvmp.nl,
www.ictoffice.nl of www.stibat.nl.
Plaatsing van de luidsprekers
LANG - 4
– Als u dit symbool ziet –
De luidsprekers zijn identiek gebouwd, zodat er geen
onderscheid is tussen het linker en het rechter kanaal.
Gebruik alleen de meegeleverde luidsprekers.
Het gebruik van het hoofdapparaat in combinatie met de
meegeleverde luidsprekers geeft de beste geluidskwaliteit.
Het gebruik van andere luidsprekers kan het apparaat
beschadigen en zal een nadelige invloed hebben op de
geluidskwaliteit.
Opmerking
RQTV0209
Let op
• Gebruik de luidsprekers enkel met het aanbevolen
systeem. Zo niet zouden de versterker en de
luidsprekers schade kunnen oplopen en kan er
brand ontstaan. Ga bij een erkende vakman ten rade
als er schade optreedt of als u plots een wijziging in
de werking van het toestel bemerkt.
• Bevestig deze luidsprekers niet op de muur of tegen
het plafond.
LANG - 5
• Laat een afstand van tenminste 10 mm tussen uw luidsprekers en dit
systeem, om er voor te zorgen dat het apparaat goed kan ventileren.
• Deze luidsprekers zijn niet voorzien van een magnetische
afscherming. Zet deze luidsprekers derhalve niet te dicht in de buurt
van tv-toestellen neer, PC’s of andere apparaten die gemakkelijk
door magnetisme worden beïnvloed.
• De luidsprekersgrilles kunnen niet verwijderd worden.
3
3
PM4_EG_DU.indd 3
1/31/07 2:45:54 PM
Aan de slag
Stap 1 - Sluit alles aan
Sluit het netsnoer pas aan nadat alle andere aansluitingen zijn uitgevoerd.
3 Sluit het netsnoer aan.
1 Sluit de luidsprekersnoeren aan.
Rood (ª)
Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend bestemd
voor dit apparaat. Gebruik het niet voor andere
apparatuur.
Rood (ª)
Zwart (·)
Insteken van de stekker
Stekkeringang van
het apparaat
Stekker
Zwart (·)
Afhankelijk van de soort stekkeringang kan de
stekker, ondanks dat u deze er volledig heeft
ingestoken, aan de voorkant iets uitsteken (zie
tekening). Bij gebruik van dit apparaat vormt dit
echter geen probleem.
Foutieve aansluiting kan het toestel beschadigen.
2 Sluit de antenne aan.
AM-raamantenne
Plakband
In het
stopcontact
FM-binnenantenne
Zet de AM-raamantenne recht op haar
voetstuk. Houd de losse antennedraad uit de
buurt van andere draden en snoeren.
Bevestig de FM-binnenantenne met behulp
van een stukje tape aan de muur of tegen
een pilaar en plaats hem in een positie, die
de minste storing oplevert.
Stap 2 - Demofunctie
Als het apparaat voor de eerste keer wordt aangesloten, kan het zijn dat
u op het display een demonstratie te zien krijgt van de functies van het
apparaat.
Als de demo-instelling is uitgeschakeld, kunt u een demonstratie laten
zien door de optie “DEMO ON” te selecteren.
RQTV0209
Houd [ 7, –DEMO].
Het display verandert telkens wanneer u de toets ingedrukt houdt.
4
DEMO OFF
(uit)
DEMO ON
(aan)
Als het apparaat in de stand-bymodus staat, dient u de optie “DEMO OFF”
te selecteren, om het stroomverbruik te verminderen.
4
PM4_EG_DU.indd 4
1/31/07 2:45:56 PM
Overzicht van de bedieningsfuncties
NEDERLANDS
Hoofdapparaat
De nummers die tussen haakjes staan verwijzen naar de betreffende pagina.
De bovenkant van het apparaat
Disk klep (6)
DANSK
Disk klep open/sluiten (6)
Displaypaneel
Netspanning-indicator (AC IN)
Deze indicator brandt wanneer het apparaat
op een stopcontact is aangesloten.
Afstandsbedieningssensor
1 Stand-by/aan schakelaar (y/l) (6, 8)
Indrukken om het apparaat aan of uit te schakelen.
In de uitgeschakelde stand verbruikt het apparaat
nog een geringe hoeveelheid stroom.
4 Bass/Treble selectie (9)
Nummer overslaan/zoeken,
afstemmen/voorkeurzenders
kiezen, tijd instellen,
instellingen bass/treble
2 Disc afspelen/pauze (6)
3 Muziek poort selectie (9)
Muziek poort toestel (9)
SVENSKA
5 Volumeregelaar
6 Keuzetoets tunerfunctie/
frequentieband (7)
Stop/Demonstratie (4, 6)
Hoofdtelefoon-aansluiting (PHONES)
Vermijd langdurig luisteren, aangezien
dit uw gehoor kan beschadigen.
Plug type: 3,5 mm stereo
(niet bijgeleverd)
Afstandsbediening
1
Klok/timer (8)
Afspeeltimer (8)
Programma (6, 7)
Wissen (6)
Numerieke (6, 7)
Afspeelmodus (6, 7)
Verwijderen (6)
Herhalen (6)
2
Stop (6)
3
6
5
Nummer overslaan/zoeken,
afstemmen/voorkeurzenders
kiezen, tijd instellen, instellingen
bass/treble (6 tot 9)
Als
u
het
apparaat
gedurende 10 minuten niet
gebruikt en het apparaat
in de disc modus staat,
kunt u met behulp van
deze functie het apparaat
uitschakelen.
De
instelling
wordt
gehandhaafd
zelfs
wanneer het systeem wordt
uitgeschakeld.
LANG - 5
Slaaptimer (8)
LANG - 4
Toetsen zoals 1 werken op precies dezelfde manier als de toetsen op het hoofdapparaat.
Om het display te dimmen.
Selectie Album (6)
4
Surround (9)
Voorkeurinstellingen equalizer (9)
Display (6, 7)
Muting (geluidsonderdrukking)
Dimmer
Automatische-uitschakel
Om
het
geluid
onderdrukken.
te
• Druk op deze knop om deze optie in te
schakelen.
• Druk hier nogmaals op om deze optie
uit te schakelen.
RQTV0209
Invoertoets (6)
5
5
PM4_EG_DU.indd 5
1/31/07 2:46:01 PM
Opmerking
Discs
Standaard afspelen
CD
1
2
3
4
MP3
Druk op [y] om het apparaat in te schakelen.
Druk op [CD OPEN/CLOSE 0] om
de disk klep te openen en plaats the
disk. Sluit de klep.
Druk op [CD 6] om het
afspeelproces te starten.
Het volume instellen.
• Maximaal aantal tekens die het display kan weergeven: ongeveer 30
• Dit apparaat ondersteunt versie 1.0 & 1.1 ID3 tags. Tekstgegevens
die niet worden ondersteund worden niet weergegeven.
• ID3 is een opmaakcode die geïntegreerd is in MP3-nummers, om
informatie weer te geven over het nummer, zoals de titel en de
naam van de artiest.
Geavanceerd afspelen
Het label van de
CD moet aan de
bovenkant zitten
Herhaald afspelen
U kunt een programma of ander andere geselecteerde
afspeelmodus herhaaldelijk laten afspelen.
CD
Naar
Handeling
stop de disc
Druk op [ 7 ].
pauze afspelen
Druk op [CD 6]. Druk hier nogmaals op,
om het afspelen te hervatten.
nummers overslaan
nummers zoeken
“REPEAT ON” en “
” verschijnen op het display.
Om te annuleren
Druk nogmaals op [REPEAT].
“REPEAT OFF” wordt weergegeven en “
Druk op [ /4] of [ /¢].
” wordt gewist.
Geprogrammeerde afspeelmodus
Met deze functie kunt u maximaal 24 muzieknummers
programmeren.
CD
Druk tijdens het afspelen of pauze op
[ /4] of [ /¢].
album overslaan
MP3
Druk vóór of tijdens het afspelen op [REPEAT].
MP3
Druk op [ALBUM
of
] in de
weergavemodus.
Druk in de stopmodus eenmaal op
of
] en vervolgens op de
[ALBUM
numerieke toetsen.
CD
1
2
3
Druk op [PROGRAM].
Druk op de cijfertoetsen om het gewenste nummer
te selecteren.
Herhaal deze stap om andere nummers te programmeren.
4
Afspeelmodus
Druk op [CD 6] en vervolgens op [ 7 ].
Druk op [CD 6] om het afspeelproces te starten.
MP3
CD
1
2
MP3
Druk op [CD 6].
Druk op [PLAY MODE] om de gewenste modus te
selecteren.
Modus
Om af te spelen
1-TRACK
een nummer op de CD geselecteerd.
Druk op de cijfertoetsen om het betreffende nummer
te selecteren.
1TR
1-ALBUM
1ALBUM
RANDOM
een album op de CD geselecteerd.
of
] om het gewenste album
Druk op [ALBUM
te selecteren.
een willekeurige cd.
1-ALBUM
RANDOM
MP3
alle nummers op een geselecteerd album willekeurig.
Druk op [ALBUM
of
] om het gewenste album
te selecteren.
Druk op [CD 6] en vervolgens op [ 7 ].
Druk op [PROGRAM].
5
Druk op [ALBUM
of ] om het gewenste album
te selecteren.
Druk een keer op [ /¢] en dan op de cijfertoetsen,
om het gewenste nummer te selecteren.
Druk op [ENTER].
6
Druk op [CD 6] om het afspeelproces te starten.
4
MP3
RND
1ALBUM RND
1
2
3
Herhaal stap 3 t/m 5 om andere nummers te programmeren.
Naar
Handeling
annuleer
programmamodus
Druk in de stopmodus op [PROGRAM].
programma opnieuw
afspelen
Druk op [PROGRAM] en vervolgens op
[CD 6].
programma inhoud
controleren
Zorg er voor dat “PGM” wordt weergegeven
en druk aansluitend op [ /4] of
[ /¢]. Als u tijdens het programmeren
wilt controleren, druk dan twee keer op
[PROGRAM] nadat “PGM” is verschenen,
en aansluitend op [ /4] of [ /¢].
Opmerking
• Tijdens het afspelen van de optie RANDOM (willekeurig) of
1-ALBUM RANDOM (1-album willekeurig), kunt u geen nummers
overslaan die reeds zijn afgespeeld.
CD
aan programma
toevoegen
• Tijdens het afspelen van de optie RANDOM (willekeurig), kunt u
alleen achteruit of vooruit zoeken in het huidige nummer.
RQTV0209
Display functie
Met behulp van deze functie kunt u informatie van het
huidige nummer weergeven.
Druk tijdens het afspelen of pauze meerdere keren op
[DISPLAY].
CD
Verstreken afspeeltijd
Resterende afspeeltijd
MP3
6
Verstreken afspeeltijd
6
PM4_EG_DU.indd 6
ID3 (Artiest)
naam album
ID3 (Nummer)
naam nummer
ID3 (Album)
CD
Herhaal de stappen 3 in de stop modus.
MP3
Herhaal de stappen 3 tot 5 in de stop modus.
wis het laatste
nummer
Druk op [DEL] in de stopmodus.
wis alle
geprogrammeerde
nummers
Druk op [CLEAR] in de stopmodus.
“CLR ALL” wordt weergegeven.
Opmerking
• Als u meer dan 24 nummers wilt programmeren verschijnt het
bericht “PGM FULL”.
• Het programmageheugen wordt gewist wanneer u de disk klep opent.
CD
• Tijdens het programma afspelen kunt u alleen binnen het huidige
nummer vooruit of achteruit zoeken.
1/31/07 2:46:03 PM
RDS-displays zullen soms niet verschijnen als de ontvangst slecht is.
Opmerking
CD
• Dit apparaat kan 99 nummers verwerken.
• Kies de CD van dit merk.
Programmatype-displays
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M.O.R.M
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
NEDERLANDS
• Dit apparaat kan MP3-bestanden afspelen en CD-DA-formaat
audio CD-R/RW’s die afgesloten zijn.
• Het kan zijn dat het apparaat sommige CD-R/RW’s niet kan
afspelen, omdat de kwaliteit van de opnames te slechts is.
• Gebruik geen CD’s met afwijkende vormen.
• Gebruik geen CD’s waarbij de labels of stickers los kunnen laten of
labels en stickers met veel plakmiddel.
• Plak geen extra labels of stickers op de CD.
• Schrijf niets op de disc.
M.O.R.M = “Middle of the road music” (populaire muziek)
Het Gebruik van DualDiscs
MP3
• Bestanden worden gelezen als nummers en mappen worden
gelezen als albums.
• Dit apparaat geeft toegang tot maximaal 999 nummers, 255 albums
en 20 sessies.
• Discs dienen conform te zijn met ISO9660 niveau 1 of 2 (behalve
voor uitgebreide formaten).
• Om de bestanden in de gewenste volgorde af te spelen, voeg
drie cijfers toe aan de map en de bestandsnamen, in de volgorde
waarin u deze wilt afspelen.
Voorkeurgeheugen
U kunt maximaal 20 zenders voor FM en 15 zenders voor
AM programmeren.
Voorbereiding
Druk op [TUNER/BAND] om “FM” of “AM” te kiezen.
Automatisch voorprogrammeren
Druk op [PROGRAM] en houd deze ingedrukt om het
voorprogrammeerproces te starten.
Handmatig voorprogrammeren
1
Handmatige afstemming
3
Druk op [TUNER/BAND] om “FM” of “AM” te kiezen.
Druk op [PLAY MODE] om de optie “MANUAL” te
selecteren.
Druk op [ /4] of [ /¢] om op de frequentie van
de gewenste zender af te stemmen.
2
3
4
5
Druk op [PLAY MODE] om de optie “MANUAL” te
selecteren.
Druk op [ /4] of [ /¢] om de gewenste
radiozender in te stellen.
Druk op [PROGRAM].
SVENSKA
Radio
1
2
DANSK
De “CD” zijdes van DualDiscs voldoen niet aan de CD-DA standaard,
dus het kan mogelijk zijn dat u deze niet kan afspelen op dit
apparaat.
Druk op de cijfertoetsen om een kanaal te selecteren.
Wanneer u een zender wilt vastleggen op een
kanaal dat reeds bezet is, wordt de eerder
voorgeprogrammeerde zender automatisch gewist.
Herhaal stap 2 t/m 4 om meer zenders voor te
programmeren.
Een voorkeurzender selecteren
Automatische afstemming
Druk op [ /4] of [ /¢] en houd deze even ingedrukt tot
de frequentie snel begint te veranderen. De automatische
afstemming begint dan en stopt zodra een zender is gevonden.
• De automatische afstemming werkt mogelijkerwijs niet,
als er veel storing is.
• Om de automatische afstemming te annuleren, drukt u
nogmaals op [ /4] of [ /¢].
Druk op de cijfertoetsen om het betreffende kanaal te
selecteren.
Voor de kanalen 10 tot 20 drukt u eerst op [h10] en
vervolgens op de twee betreffende cijfertoetsen.
LANG - 4
“ ST ” verschijnt wanneer een FM-stereoprogramma
wordt ontvangen.
OF
1
2
Druk op [PLAY MODE] om de optie “PRESET” te
selecteren.
Druk op [ /4] of [ /¢] om het kanaal te
selecteren.
Het FM-geluid verbeteren
RDS-uitzendingen
Met behulp van deze optie kan de naam van de radiozender
of een programmatype worden weergegeven.
Druk op [DISPLAY] om het:
Zendernaam (PS) Programmatype (PTY)
Frequentiedisplay
PM4_EG_DU.indd 7
AM-allocatie instelling
De stap veranderen van 9 kHz naar 10 kHz
op [TUNER/BAND] en houdt deze ingedrukt.
1 Druk
Na een paar seconden verandert het display naar een
knipperend display van de huidige minimumfrequentie.
de [TUNER/BAND] nog steeds ingedrukt.
2 Houd
• Laat de toets los zodra de minimumfrequentie begint
te veranderen. Herhaal de bovenstaande stappen om
terug te keren naar de oorspronkelijke frequentiestap.
• Na het veranderen van de instelling, wordt de vorige
ingestelde frequentie gewist.
LANG - 5
Alleen met het hoofdapparaat
Dit systeem kan ook AM-uitzendingen ontvangen die in
stappen van 10-kHz zijn verdeeld.
RQTV0209
Houd de [PLAY MODE] ingedrukt tot de optie “MONO”
op het display verschijnt.
Om te annuleren
Druk op [PLAY MODE] en houd deze ingedrukt, tot de
optie “MONO” verdwijnt.
• MONO wordt ook uitgeschakeld wanneer u een andere
frequentie kiest.
• Schakel de optie “MONO” uit, als u normaal wilt luisteren.
7
7
1/31/07 2:46:06 PM
Timer
De afspeeltimer gebruiken
De klok instellen
De klok werkt volgens het 24-uursysteem.
1
Druk op [CLOCK/TIMER] om de optie “CLOCK” te
selecteren.
Telkens als u op deze knop drukt:
CLOCK
˚ PLAY
U kunt de timer instellen om u op een vast ingesteld tijdstip
te laten wekken.
Voorbereiding
Schakel het apparaat in en stel de klok in.
Moet u de muziekbron selecteren die u wilt beluisteren
(disc, radio of muziekpoort bron) en het volume instellen.
1
Druk herhaaldelijk op [CLOCK/TIMER], om de
afspeeltimer te selecteren.
Oorspronkelijk display
CLOCK
˚ PLAY
Oorspronkelijk display
2
Druk binnen 5 seconden op [ /4] of [ /¢] om
de begintijd in te stellen.
Begintijd
2
Binnen 5 seconden, druk op [ /4] of [ /¢] om de
huidige tijd in te stellen.
Indicatielampje afspeeltimer
3
Druk nogmaals op [CLOCK/TIMER] om de invoer te
bevestigen.
3
4
Druk op [CLOCK/TIMER] om de invoer te bevestigen.
Herhaal stap 2 en 3 om de eindtijd in te stellen.
Eindtijd
De klok weergeven
Druk op [CLOCK/TIMER] om de klok een paar seconden
weer te geven.
Opmerking
De timer inschakelen
5
Druk op [˚PLAY] om de timer in te schakelen.
˚ PLAY
geen display (uit)
6
Druk op [y] om het apparaat uit te schakelen.
Als het apparaat is ingeschakeld, werkt de timer niet.
Na verloop van tijd kan de klok een beetje voor- of achterlopen. Stel
ze indien nodig bij.
De sleeptimerfunctie gebruiken
Met behulp van deze functie kunt u er voor zorgen dat
het apparaat aan de hand van een vooraf ingestelde tijd
automatisch wordt uitgeschakeld.
Druk herhaaldelijk op [SLEEP] om uw gewenste tijd te
selecteren.
Naar
Handeling
de instellingen
veranderen
Herhaal de stappen 1 tot 4 en 6.
verander de bron of
het volume
1) Druk op [˚PLAY] om het indicatielampje
van de timer op het display uit te
schakelen.
2) Verander de bron of het volume.
3) Voer de stappen 5 en 6 uit.
controleer de
Druk meerdere keren op [CLOCK/TIMER]
instellingen (als
om de optie ˚PLAY te selecteren.
het apparaat is
ingeschakeld of in de
stand-bymodus staat)
annuleren
Druk op [˚PLAY] om het indicatielampje
van de timer op het display uit te schakelen.
Indicatielampje sleeptimer
Opmerking
Om te annuleren
Druk op [SLEEP] om de optie “OFF” te selecteren.
RQTV0209
De resterende tijd veranderen
Druk op [SLEEP] om de tijd te weer te geven en druk
nogmaals op [SLEEP] om de gewenste tijd te selecteren.
Opmerking
• De afspeel- en de sleeptimer kunnen tegelijkertijd worden gebruikt.
• De sleeptimer heeft altijd voorrang. Zorg ervoor dat de
timerinstellingen elkaar niet overlappen.
8
8
PM4_EG_DU.indd 8
• De speeltimer wordt gestart op de vooraf ingestelde tijd, waarbij
het volume stapsgewijs wordt verhoogd tot het vooraf ingestelde
niveau.
• Wanneer de timer aan staat, schakelt het apparaat iedere dag in,
op het ingestelde tijdstip.
• Het apparaat moet wel in de stand-bymodus staan wil de timer
werken.
• Als u het apparaat uit en weer aan zet terwijl de timer werkt, wordt
de ingestelde stoptijd niet geactiveerd.
• Als muziek poort (MUSIC PORT) is geselecteerd als bron zal het
systeem op de ingestelde tijd inschakelen en muziek poort (MUSIC
PORT) als bron gebruiken. Als u wilt afspelen van de draagbare
audio-installatie, activeer dan de afspeelmodus van de installatie en
verhoog het volume. (Zie de gebruiksaanwijzing van de draagbare
audio installatie.)
1/31/07 2:46:08 PM
Extern apparaat
Geluidseffecten selecteren
Verbinden naar een draagbare audio
installatie
U kunt de geluidseffecten veranderen door het selecteren
van een van de voorkeurinstellingen van de equalizer
(Preset EQ) of door de hoge of lage tonen aan te passen.
NEDERLANDS
Geluidsaanpassing
Deze optie maakt het u mogelijk te genieten van muziek uit
een draagbare audio installatie.
Voorkeurinstellingen equalizer (Preset EQ)
MUSIC PORT
Druk herhaaldelijk op [PRESET EQ] om de gewenste
instelling te selecteren.
HEAVY → CLEAR → SOFT → VOCAL → EQ-OFF
Effect
HEAVY
Rock wordt krachtiger weergegeven
CLEAR
Hogere frequenties klinken helderder
SOFT
Voor achtergrond muziek
VOCAL
Vocalen klinken levendiger
EQ-OFF
Geen effect
DANSK
Instelling
Audio snoer (niet bijgeleverd)
Draagbare audio installatie
(niet bijgeleverd)
Lage of hoge tonen
Met behulp hiervan kunt meer genieten van de lage of hoge
tonen.
Schakel de equalizer functie (als er een is) van de draagbare
radio installatie uit voordat u de muziekpoort (MUSIC PORT)
het toestel steekt. Anders kan het geluid van de luidspreker
vervormd worden.
TREBLE
Oorspronkelijk display
Effect
BASS
Voor lagere tonen
TREBLE
Voor hogere tonen
Druk op [ /4] of [ /¢] om het niveau in te
stellen.
Opmerking
Steek het audio snoer in het MUSIC PORT toestel
en druk op [MUSIC PORT].
2
Speel de draagbare audio installatie. (Zie de
gebruiksaanwijzing van de draagbare audio
installatie.)
Opmerking
Het toonniveau kan ingesteld worden tussen -4 tot +4.
Alle supplementaire componenten en kabels worden afzonderlijk
verkocht.
Genieten van de surround sound
Met behulp van deze optie kunt u een natuurlijke breedte en
diepte aan het stereogeluid toevoegen.
Om te activeren
Druk op [SURROUND] om “
1
LANG - 4
2
Instelling
De code van de afstandsbediening
veranderen
Verander de code wanneer u vaststelt, dat ongewild ook
andere apparatuur op de afstandsbediening reageert.
” weer te geven.
Om te annuleren
Druk nogmaals op [SURROUND] om de “
indicator te laten verdwijnen.
Verander de code van het hoofdtoestel
”
Opmerking
• De surround sound is minder waarneembaar als u via een
hoofdtelefoon gaat luisteren.
• Als de storing bij een stereo FM-ontvangst toeneemt, annuleer dan
het surround sound effect.
Houdt, op het hoofdtoestel [MUSIC PORT] ingedrukt
en houdt tegelijkertijd ook [2] (of [1]) op de
afstandsbediening ingedrukt.
“REMOTE 2” wordt weergegeven.
LANG - 5
BASS
SVENSKA
Afspelen van een draagbare
audio installatie
Druk herhaaldelijk op [BASS/TREBLE] om de
gewenste instelling te selecteren.
De code van de afstandsbediening veranderen
Houdt [ENTER] en [2] (of [1]) op de afstandsbediening
minstens 2 seconden ingedrukt.
Indien afstandsbediening en hoofdtoestel verschillende
codes gebruiken, verschijnt op de display van het
hoofdapparaat een mededeling met de code van het
hoofdtoestel. Volg de bovengenoemde stappen om de
code van de afstandbediening te veranderen, zodat deze
overeenstemt met die van het hoofdtoestel.
RQTV0209
1
9
9
PM4_EG_DU.indd 9
1/31/07 2:46:09 PM
Verhelpen van storingen
Raadpleeg in geval van storingen eerst de onderstaande tabel. Indien u het probleem niet zelf kunt verhelpen, of indien de
storing niet in deze tabel is opgenomen, zie dan de bijgevoegde lijst om het dichtstbijzijnde Officiële Servicecentrum te vinden
of neem contact op met uw handelaar.
Algemene storingen
Geen geluid.
Verhoog het volume.
Er is waarschijnlijk kortsluiting ontstaan in de luidsprekerkabels. Schakel het apparaat uit,
controleer en corrigeer de aansluitingen en schakel dan het apparaat weer in (➡ pagina 4).
Onstabiel geluid, geluid van linker en
Controleer de aansluitingen van de luidsprekers (➡ pagina 4).
rechter kanaal omgekeerd, of alleen geluid
uit één luidspreker.
Brom tijdens afspelen.
Er bevindt zich een ander netsnoer of een TL-lamp in de buurt van de aansluitkabels. Houd
andere apparatuur en snoeren uit de buurt van de kabels van dit apparaat.
Indien dit in uw gebied mogelijk is, steek de stekker van het netsnoer omgekeerd in het
stopcontact om de polariteit van het snoer om te keren.
“ERROR” verschijnt op het display.
Er werd een verkeerde bediening uitgevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing en probeer het
opnieuw.
“- -:- -” verschijnt op het display.
U hebt het netsnoer voor de eerste keer in het stopcontact gestoken of er is recentelijk een
stroomstoring geweest.
Stel de tijd in (➡ pagina 8).
“F76” verschijnt op het display.
Controleer en corrigeer desnoods de aansluiting van de luidsprekerkabels (➡ pagina 4).
Als het probleem niet wordt verholpen, is er een probleem met de stroomvoorziening.
Neem contact op met uw handelaar.
Luisteren naar de radio
Storing.
De plaats en de richting van de antenne zijn niet juist. (➡ pagina 4).
De stereo-indicator knippert of brandt niet.
Het geluid is vervormd.
Zwevend geluid.
Schakel het tv-toestel uit of zet het toestel verder weg van dit apparaat.
Lage bromtoon tijdens AM-ontvangst.
Houd de antenne uit de buurt van andere kabels en snoeren.
Slechte ontvangst van AM-zenders.
De frequentiestap is ingesteld op 10 kHz. Stel deze in op 9 kHz (➡ pagina 7).
Wanneer een tv-toestel dicht in de buurt van dit apparaat wordt geplaatst
TV-beeld verdwijnt of bevat strepen.
De plaats en de richting van de antenne zijn niet juist. (➡ pagina 4).
De tv-antennedraad ligt te dicht bij dit systeem. Zorg er voor dat de antennedraad van het
tv-toestel ver genoeg van dit systeem verwijderd is.
Luisteren naar discs
Het display is niet juist of de CD-weergave De disc is ondersteboven geplaatst (➡ pagina 6).
start niet.
Veeg de disc schoon.
Vervang de disc als deze bekrast of kromgetrokken is, of een afwijkende vorm heeft.
Door een plotselinge temperatuursverandering kan er condens ontstaan is in de wisselaar.
Wacht ongeveer een uur en probeer het dan opnieuw.
De afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
Controleer of de batterijen op de juiste manier in het apparaat zijn geplaatst (➡ pagina 3).
Vervang de batterijen als ze leeg zijn.
Onderhoud
Wanneer de buitenpanelen vuil zijn
RQTV0209
Gebruik een zachte en droge doek om het apparaat te reinigen.
• Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine voor het schoonmaken van de buitenpanelen.
• Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de bij de doek horende instructies zorgvuldig te lezen.
10
10
PM4_EG_DU.indd 10
1/31/07 2:46:12 PM
Technische gegevens
FM-TUNERGEDEELTE
Frequentiebereik
87,50 tot 108,00 MHz (stappen van 50 kHz)
Antenneaansluiting(en)
75 Ω (asymmetrisch)
Voorkeurkanalen
20 FM-zenders
15 AM-zenders
AM-TUNERGEDEELTE
Frequentiebereik
522 tot 1629 kHz (stappen van 9 kHz)
520 tot 1630 kHz (stappen van 10 kHz)
LUIDSPREKER-GEDEELTE
Type
1-weg, 1 luidsprekersysteem
Luidspreker(s)
Volledig bereik 10 cm conustype (4 Ω)
Impedantie
4Ω
Ingangsvermogen (IEC)
10 W (MAX)
Uitgangsgeluidsdrukniveau
83 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
61 Hz tot 17 kHz (-16 dB)
95 Hz tot 15 kHz (-10 dB)
CD-GEDEELTE
Discs geschikt voor weergave [8 cm of
12 cm]
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3
geformatteerde disc)
(3) MP3
Bemonsteringsfrequentie
CD
44,1 kHz
MP3
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bitsnelheid
MP3
32 kbps tot 384 kbps
Decodering
16/20/24 bit lineair
Optische lens
Golflengte
785 nm
Straalbron
Halfgeleider laser
Laser kracht
KLASSE 1
Audio-uitgang (Disc)
Aantal kanalen
2 kanalen
Frequentiebereik
20 Hz tot 20 kHz (+1, -2 dB)
Wow en flutter
Beneden de meetbare limiet
Digitaal Filter
8 fs
D/A omzetter
MASH (1 bit DAC)
ALGEMEEN
Voeding
AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen
38 W
Afmetingen (B x H x D)
165 mm x 227 mm x 283 mm
Gewicht
2,2 kg
Gebruikstemperatuurbereik +5 tot +35°C
Vochtigheidsbereik
5 tot 90% RV (geen condensatie)
NEDERLANDS
Afmetingen (B x H x D)
139 mm x 227 mm x 136 mm
Gewicht
1,3 kg
Stroomverbruik in de Stand-by
stand 3,9 W (ongeveer)
Opmerking
1. Specificaties
kunnen
zonder
voorafgaande
kennisgeving
worden
gewijzigd.
Gewicht
en
afmetingen
zijn
bij
benadering.
2. De totale harmonische vervorming
is
gemeten
met
de
digitale
spectrumanalyser.
DANSK
RMS UITGANGSVERMOGEN beide
kanalen gelijktijdig aangevoerd
THD 10%
10 W per kanaal (4 Ω)
Input Impendantie
MUZIEK POORT
200 mV 8 kΩ
Uitgangsimpedantie
Hoofdtelefoon
16 tot 32 Ω
Hoofdtelefoonaansluiting
Aansluiting
Stereo, 3,5 mm
Muziek poort input toestel
Aansluiting
Stereo, 3,5 mm
SVENSKA
VERSTERKER-GEDEELTE
Veiligheidsmaatregelen
Bedrijfsspanning
Gebruik het apparaat niet op een hoogspanningsbron. Dit
kan resulteren in overbelasting en zelfs brand.
Gebruik het apparaat ook niet op gelijkstroom. Controleer
zorgvuldig de stroomvoorziening wanneer u het apparaat
op een boot of andere plaats wilt gebruiken waar wellicht
gelijkstroom is.
Behandeling van het netsnoer
Zorg dat het netsnoer juist is aangesloten en niet
beschadigd is. Verkeerde aansluiting of beschadiging van
het netsnoer kan resulteren in brand of in een elektrische
schok. Trek niet aan het snoer, buig het niet te sterk en zet
er geen zware voorwerpen op.
Pak altijd de stekker vast wanneer u het netsnoer wilt
losmaken uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer, want
dit kan resulteren in een elektrische schok.
Pak de stekker nooit met natte handen vast, anders kunt u
een elektrische schok krijgen.
PM4_EG_DU.indd 11
LANG - 4
Zorg dat geen metalen voorwerpen in het apparaat
terechtkomen. Dit kan resulteren in een elektrische schok
of een defect.
Pas tevens op dat geen vloeistoffen in het apparaat
terechtkomen. Ook dit kan resulteren in een elektrische
schok of een defect. Mocht het toch gebeuren, trek dan
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact
op met uw dealer.
Spuit geen insectenspray op of in de buurt van het apparaat.
Deze sprays bevatten gassen die kunnen ontvlammen
wanneer zij in de buurt van het apparaat worden gebruikt.
Reparaties
Probeer nooit zelf reparaties aan het apparaat uit te
voeren. Als het geluid wegvalt, de indicators niet oplichten,
het apparaat rook uitstoot of er een andere storing optreedt
die niet in deze gebruiksaanwijzing is beschreven, neem dan
contact op met uw dealer of een officieel servicecentrum.
Reparatie, demontage e.d. door niet bevoegde personen
kan resulteren in een elektrische schok of beschadiging van
het apparaat.
Voor een lange levensduur verdient het aanbeveling de
stekker uit het stopcontact te trekken wanneer u het apparaat
langere tijd niet denkt te gebruiken.
LANG - 5
Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond
waar het niet blootgesteld staat aan direct zonlicht, hoge
temperaturen, hoge vochtigheid of sterke trillingen. Dit om
beschadiging van de behuizing en de inwendige onderdelen
te voorkomen, en een lange levensduur van het apparaat te
waarborgen.
Zet het apparaat minimaal 15 cm van de muur e.d., om
vervorming en andere ongewenste akoestische effecten te
voorkomen.
Zet geen zware voorwerpen op het apparaat.
Vreemde bestanddelen
RQTV0209
Opstelling
11
11
1/31/07 2:46:12 PM
Kære kunde
Tak fordi du har valgt dette cd-stereoanlæg.
Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt,
således at optimal ydelse og sikkerhed opnås.
Denne betjeningsvejledning gælder følgende modeller.
System
SC-PM4
Hovedapparat
SA-PM4
Højttalere
SB-PM4
Indholdsfortegnelse
Isætning af batterier i fjernbetjeningen ..... 3
Placering af højttalerne ............................... 3
Kom godt i gang .......................................... 4
Overblik over betjeningsknapper ............... 5
Cd’er ............................................................. 6
Radio............................................................. 7
Timer ............................................................. 8
Lydindstillinger ............................................ 9
Ekstern enhed .............................................. 9
Fejlfinding .................................................... 10
Vedligeholdelse ........................................... 10
Specifikationer ............................................. 11
Sikkerhedsforskrifter .................................. 11
BEMÆRK:
Indersiden af
apparatet
DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL BRUG I ET
MODERAT KLIMA.
Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af
mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer,
bedes du venligst øge afstanden mellem produktet og
mobiltelefonen.
Stikkontakten skal sidde i nærheden af udstyret og være
lettilgængelig.
Stikket til stikkontakten på netledningen må ikke
beskadiges.
For at koble apparatet helt fra strømforsyningen skal
netledningen tages ud af stikkontakten.
BEMÆRK!
ADVARSEL!
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND,
ELEKTRISK STØD ELLER BESKADIGELSE AF
PRODUKTET:
• UNDLAD AT UDSÆTTE APPARATET FOR REGN,
FUGT, DRYP ELLER TILSPRØJTNING, OG
UNDLAD
AT
PLACERE
VÆSKEFYLDTE
GENSTANDE SOM F.EKS. VASER OVENPÅ
APPARATET.
• BENYT KUN ANBEFALET TILBEHØR.
• UNDLAD AT FJERNE KABINETTET (ELLER
BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN INTERNE
DELE, SOM BRUGEREN SELV KAN SERVICERE.
SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF AUTORISERET
SERVICEPERSONALE.
RQTV0209
I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER.
BRUG
AF
BETJENINGSKNAPPER
ELLER
REGULERINGER
ELLER
FREMGANGSMÅDER
UDOVER DE I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING
ANGIVNE, KAN MEDFØRE FARE FOR BESTRÅLING.
ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT
UDFØRE REPARATIONER SELV. REPARATIONER MÅ
KUN FORETAGES AF KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
• PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET
STED. LAD VÆRE MED AT STILLE DET I ET SKAB
ELLER ET ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ,
AT GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE DÆKKER
VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET
OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD ELLER BRAND.
• TILDÆK
IKKE
A P PA R AT E T S
VENTILATIONSÅBNINGER MED AVISER, DUGE,
GARDINER OG LIGNENDE TING.
• ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR
EKSEMPEL TÆNDTE STEARINLYS, OVENPÅ
APPARATET.
• BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG
FORSVARLIG MÅDE.
2
12
PM4_EG_DA.indd 2
1/31/07 12:35:20 PM
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller
elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller
leverandør for at få yderligere oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette
henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler.
Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer
af med produktet.
ESPAÑOL
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
■ Batterier
• Isæt således at polerne (+ og –) matcher dem på
fjernbetjeningen.
• Fjernes hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i
længere tid. Opbevares køligt og mørkt.
• Brug ikke batterier af den genopladelige type.
• Undgå at opvarme eller udsætte for åben ild.
• Forkert behandling af batterierne i din fjernbetjening kan
resultere i udsivning af elektrolyt, hvilket kan forårsage
brand.
DANSK
O p ly s n i n g e r t i l b r u g e r n e o m a f h æ n d e l s e a f
elektriske apparater og elektronisk udstyr (private
husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter
indeholder dette symbol, betyder det, at
elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke
må smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug,
skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede
indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra
omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at
du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler,
hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det
være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer
og forhindre eventuelle negative påvirkninger på
folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive
følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de
lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om,
hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre
en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på
området.
■ Anvendelse
Sigt direkte på sensoren til fjernbetjeningen foran på
enheden, uden at der er noget imellem, i en afstand af
op til 7 m.
Se mere om placeringen sensoren til fjernbetjeningen på
side 5.
Placering af højttalerne
âESKY
– Hvis du ser dette symbol –
Højttalerne er ens indeni, så det er uden betydning, hvilken
højttaler der opstilles til højre eller venstre.
Brug kun de medfølgende højttalere.
Kombinationen af hovedapparatet og højttalerne giver
den bedste lyd. Anvendelse af andre højttalere end de
medfølgende kan beskadige apparatet, og lydkvaliteten vil
blive påvirket i negativ retning.
Bemærk
Forsigtig
• Brug kun højttalerne med det anbefalede anlæg. I
modsat fald kan forstærkeren og højttalerne blive
beskadiget, og der kan være risiko for brand. Rådfør
dig med en tekniker, hvis skaden er sket, eller hvis
anlægget pludseligt ikke fungerer, som det skal.
• Disse højttalere bør ikke fastgøres til en væg eller et
loft.
RQTV0209
• Der skal være en afstand på mindst 10 mm mellem højttalerne og
musikanlægget, således at der sikres en ordentlig ventilation.
• Disse højttalere er ikke magnetisk afskærmede. De må derfor ikke
anbringes i nærheden af fjernsyn, personlige computere eller andre
enheder, som nemt kan påvirkes af magnetisme.
• Højttalernes frontstof kan ikke aftages.
3
13
PM4_EG_DA.indd 3
1/31/07 12:35:22 PM
Kom godt i gang
Trin 1 - Sæt stikkene i
Slut først til stikkontakten, når alle andre stik er i.
3 Tilslut netledningen.
1 Tilslut højttalerkablerne.
Røde (ª)
Den medfølgende netledning er udelukkende
beregnet til dette apparat. Den bør ikke benyttes
til andet udstyr.
Isætning af stikket
Røde (ª)
Sorte (·)
Strømindtag
Stik
Sorte (·)
Hvis enheden ikke tilsluttes korrekt, kan den
blive beskadiget.
Selv om stikket isættes korrekt, kan den forreste del
af stikket godt stikke ud, som vist i illustrationen, alt
afhængig af den anvendte type kontakt. Apparatet
kan alligevel anvendes uden problemer.
2 Tilslut antennen.
AM-rammeantenne
Tape
Til husets
stikkontakt
FM-indendørsantenne
Anbring AM-rammeantennen på antennefoden.
Hold løs antenneledning på god afstand af andre
ledninger og kabler.
Tape FM-indendørsantennen fast til en væg
eller søjle i den position, hvor der er mindst
forstyrrelse.
Trin 2 - DEMO-funktion
Når enheden tilsluttes første gang, kan en demonstration af dens funktioner
vises på displayet.
Hvis demo-indstillingen er slået fra, kan du vise en demonstration ved at
vælge “DEMO ON”.
RQTV0209
Tryk vedvarende på [ 7, –DEMO].
Displayet skifter, hver gang knappen holdes inde.
DEMO OFF
(deaktiveret)
DEMO ON
(aktiveret)
I standby-tilstanden,
energiforbruget.
vælges
“DEMO
OFF”
for
at
reducere
4
14
PM4_EG_DA.indd 4
1/31/07 12:35:25 PM
Overblik over betjeningsknapper
Hoofdapparaat
ESPAÑOL
Tallene i parentes er sidehenvisninger.
Enhedens top
CD-låge (6)
DANSK
Åbn/luk CD-låge (6)
Displaypanel
Lysnet-indikator (AC IN)
Denne indikator lyser, når apparatet er
tilsluttet lysnettet.
Sensoren til fjernbetjeningen
1 Standby/Tænd afbryder (y/l) (6,8)
Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der
bruges en smule strøm når apparatet står
i standby.
4 Valg af bas/diskant (9)
Spor skip/søg, stationsindstilling/
forvalgt station, tidsindstilling,
bas/diskant-indstilling
2 CD afspil/pause (6)
3 Valg af musik-port (9)
Musik-port jack-stik (9)
âESKY
5 Lydstyrkeregulering
6 Valg af Tuner/Band (7)
Stop/Demo (4, 6)
Hovedtelefonstik (PHONES)
Forebyg høreskader ved at undgå at lytte i
længere tid ad gangen ved høj lydstyrke.
Stiktype: 3,5 mm stereo
(medfølger ikke)
Fjernbetjening
Knapper som 1 virker på samme måde som knappen på hovedenheden.
Tænd/sluk-timer (8)
1
Ur/timer (8)
Afspilnings-timer (8)
Program (6, 7)
Slet (6)
Nummeriske (6, 7)
Slet (6)
2
Stop (6)
3
6
5
Spor skip/søg, stationsindstilling/
forvalgt station, tidsindstilling,
bas/diskant-indstilling (6 til 9)
Valg af album (6)
Indtastningsknap (6)
Surround lyd (9)
Display (6, 7)
Lysdæmpning
Med denne funktion slukkes
enheden automatisk, hvis den
ikke benyttes i 10 minutter, når
den står til afspilning af cd’er.
Denne indstilling beholdes
også efter, efter at enheden
har været slukket.
Dæmpning af
displaybelysning.
4
Forudindstillet EQ (9)
Til dæmpning af lyden.
Dæmpning af lyd
Automatisk slukning
• Tryk på knappen for at aktivere.
• Tryk igen for at afbryde.
RQTV0209
Afspilnings-tilstand
(6, 7)
Gentag (6)
5
15
PM4_EG_DA.indd 5
1/31/07 12:35:29 PM
Bemærk
Cd’er
Almindelig afspilning
CD
1
2
3
4
MP3
Tryk på [y], for at tænde for apparatet.
• Det størst mulige antal karakterer, der kan vises: cirka 30
• Denne enhed understøtter ver. 1.0 & 1.1 ID3 tags. Tekstdata, som
ikke understøttes, vil ikke blive vist.
• ID3 er et mærke, som er indeholdt på MP3-spor og hvis formål er
at give information om sporet.
Avanceret afspilning
Tryk på [CD OPEN/CLOSE 0] for at
åbne CD-lågen og indsætte CD’en.
Luk lågen.
Tryk på [CD 6] for at begynde
afspilningen.
Ændring af lydstyrke.
Mærkaten skal
vende opad
Gentaget afspilning
Du kan gentage programafspilning eller andre valgte
afspilninger.
CD
For at
Gøres dette
stoppe CD’en
Tryk på [ 7 ].
pause afspilning
Tryk på [CD 6]. Tryk igen for starte igen.
springe numre over
Tryk på [ /4] eller [ /¢].
MP3
Tryk på [REPEAT] inden eller under afspilning.
“REPEAT ON” og “ ” vises.
For at afbryde
Tryk på [REPEAT] igen.
“REPEAT OFF” vises og “ ” slettes.
Programafspilning
Denne funktion gør det muligt at programmere op til 24 spor.
CD
søg gennem numre
CD
Hold [ /4] eller [ /¢] inde ved
afspilning eller pause.
skippe et album
MP3
Tryk på [ALBUM
eller
]i
afspilningsfunktionen.
eller
] og
Tryk en gang på [ALBUM
tryk herefter på taltasterne i stopfunktionen.
1
2
MP3
Tryk på [CD 6].
Tryk på [PLAY MODE] for at vælge den ønskede
afspilningsmåde (mode).
For at spille
1-TRACK
ét valgt nummer på CD en.
Tryk på nummerknapperne for at vælge det
ønskede nummer.
1-ALBUM
1ALBUM
5
6
MP3
ét valgt album på CD en.
eller
Tryk på [ALBUM
albummet.
RANDOM
1
2
3
4
Afspilningsmåde
1TR
4
Tryk på [CD 6] og derefter [ 7 ].
Tryk på [PROGRAM].
Tryk på nummerknapperne for at vælge det
ønskede nummer.
Gentag dette trin for at programmere andre numre.
Tryk på [CD 6] for at begynde afspilningen.
MP3
CD-afspilnings-funktion
CD
1
2
3
] for at vælge
tilfældig afspilning af en CD.
Tryk på [CD 6] og derefter [ 7 ].
Tryk på [PROGRAM].
Tryk på [ALBUM
eller ] for at vælge det
ønskede album.
Tryk på [ /¢] én gang og så på nummerknapperne
for at vælge det ønskede nummer.
Tryk på [ENTER].
Gentag trinene 3 til 5 for at programmere andre numre.
Tryk på [CD 6] for at begynde afspilningen.
For at
Gøres dette
afbryde
programindstilling
Tryk på [PROGRAM], når den er stoppet.
afspille program igen
Tryk på [PROGRAM] og derefter [CD 6].
se programmets
indhold
Tryk på [ /4] eller [ /¢], når
“PGM” vises, når den er stoppet. For at
kontrollere under programmering, trykkes
på [PROGRAM] to gange efter “PGM”
forsvinder, derefter trykkes på[ /4] eller
[ /¢].
RND
1-ALBUM
RANDOM
1ALBUM RND
MP3
alle numre tilfældigt på et valgt album.
eller
] for at vælge
Tryk på [ALBUM
albummet.
Bemærk
• Ved afspilning i RANDOM eller 1-ALBUM RANDOM, kan du ikke
skippe numre, som er blevet spillet.
tilføje til programmet
CD
Gentag trin 3 i stoppet tilstand.
CD
MP3
• Ved RANDOM afspilning, kan du kun benytte frem/tilbage indenfor
det aktuelle nummer.
Displayfunktion
Denne funktion giver dig mulighed for at vise information
om det afspillede nummer.
Gentag trin 3 til 5 i stoppet tilstand.
slet det seneste
nummer
Tryk på [DEL], når der er stoppet.
slet alle
programmerede
numre
Tryk på [CLEAR] i stoppet tilstand.
“CLR ALL” vises.
RQTV0209
Tryk på [DISPLAY] ved afspilning eller pause.
Bemærk
CD
Forløbet spilletid
Tilbageværende spilletid
MP3
6
16
PM4_EG_DA.indd 6
Forløbet tid
ID3 (Kunstner)
Albums navn
Nummerets navn
ID3 (Nummer)
ID3 (Album)
• Hvis du prøver at programmere mere end 24 numre, vises “PGM
FULL”.
• Programhukommelsen slettes, når du åbner CD-lågen.
CD
• Ved programafspilning, kan du kun benytte frem/tilbage indenfor
det aktuelle nummer.
1/31/07 12:35:31 PM
Det er ikke sikkert, at RDS-display er tilgængelige, hvis
modtagelsen er dårlig.
• Denne enhed kan spille MP3-filer og CD-DA format lyd CD-R/RW,
som er ‘lukkede’.
• Den vil muligvis ikke være i stand til at afspille nogle CD-R/RW pga.
forhold vedr. indspilningen.
• Brug ikke CD’ere, der ikke har normal form.
• Brug ikke CD’ere med labels og mærkater, som sidder løst eller
med limning langs kanterne.
• Sæt ikke ekstra labels eller mærkater på CD’en.
• Skriv aldrig på disken.
CD
• Denne enhed kan håndtere op til 99 numre.
• Vælg CD med dette mærke.
Programtypevisning
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M.O.R.M
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
ESPAÑOL
Bemærk
“M.O.R.M” = “Middle of the road music” (Populær-musik)
Brug af DualDiscs
“CD” siderne på DualDiscs opfylder ikke CD-DA standarden, så det
er ikke sikkert at de kan afspilles på denne enhed.
DANSK
MP3
• Filer regnes for spor og mapper regnes for albummer.
• Dette apparat kan åbne op til 999 spor, 255 albummer og 20
sessioner.
• Disken skal være i overensstemmelse med ISO9660 niveau 1 eller
2 (med undtagelse af udvidede formater).
• Afspilning i en bestemt rækkefølge, forsyn mappen og filnavnene
med 3-cifrede præfiks-numre i den rækkefølge, hvori de skal
afspilles.
Forudindstilling
Der kan indstilles op til 20 stationer på FM-båndet og 15
stationer på AM-båndet.
Klargøring
Tryk på [TUNER/BAND] for at vælge “FM” eller “AM”.
Automatisk programmering
Hold [PROGRAM] inde for at starte indstilling af forvalg.
Manuel programmering
Manuel indstilling af
stationer
1
2
3
Tryk på [TUNER/BAND] for at vælge “FM” eller “AM”.
1
2
3
4
Tryk på [PLAY MODE] for at vælge “MANUAL”.
Tryk på [ /4] eller [ /¢] for at vælge frekvensen
på den ønskede station.
5
Tryk på [PLAY MODE] for at vælge “MANUAL”.
Tryk på [ /4] eller [ /¢] for at stille ind på den
ønskede station.
Tryk på [PROGRAM].
âESKY
Radio
Tryk på nummerknapperne for at vælge en kanal.
En station, som er indstillet på en kanal, vil blive slettet,
hvis en anden station indstilles på denne kanal.
Gentag trinene 2 til 4 for at vælge flere stationer.
Valg af en forvalgt station
Tryk på nummerknapperne for at vælge kanalen.
For kanalerne 10 til 20 trykkes på [h10], derefter de to cifre.
For at forbedre FM lydkvaliteten
ELLER
1
2
Tryk på [PLAY MODE] for at vælge “PRESET”.
Tryk på [ /4] eller [ /¢] for at vælge kanalen.
Indstilling af AM-allokering
Kun med hovedapparatet
Dette system kan også modtage AM-udsendelser, som er
allokeret i trin på 10 kHz.
Tryk vedvarende på [PLAY MODE] for at vise “MONO”.
Ændring af trinnet fra 9 kHz til 10 kHz
For at afbryde
Hold [PLAY MODE] inde indtil “MONO” igen forsvinder.
• MONO annulleres også, hvis der skiftes frekvens.
• Slå “MONO” fra ved normal lytning.
1
RDS-udsendelser
Giver dig mulighed for at vise navnet på stationen eller en
programtype.
Tryk på [DISPLAY] for at vise:
Stationsnavn (PS)
Programtype (PTY)
Frekvensvisning
2
Tryk på [TUNER/BAND] og hold den inde.
Efter et par sekunders forløb begynder displayet at blinke
og vise den aktuelle, mindste frekvens.
Fortsæt med at holde [TUNER/BAND] nede.
• Slip knappen, når den mindste frekvens skifter. Gentag
ovenstående trin for at gå tilbage til det oprindelige
trin.
• Efter ændringen af indstillingen vil tidligere forvalgte
frekvenser blive slettet.
RQTV0209
“ ST ” vises, når et FM-stereoprogram modtages.
Automatisk stationssøgning
Tryk på [ /4] eller [ /¢] et øjeblik indtil frekvenserne
begynder at skifte hurtigt. Automatisk stationsindstilling
begynder nu og stopper, når der er stillet ind på en
radiostation.
• Det er ikke sikkert, at den automatiske stationsindstilling
fungerer, hvis der er meget støj.
• Tryk en gang til på [ /4] eller [ /¢], hvis du vil
annullere den automatiske stationsindstilling.
7
17
PM4_EG_DA.indd 7
1/31/07 12:35:33 PM
Timer
Brug af afspilningstimeren
Du kan sætte timeren til at starte på et bestemt tidspunkt for
at vække dig.
Indstilling af ur
Dette system er udstyret med et 24-timers digitalur.
1
Tryk på [CLOCK/TIMER] for at vælge “CLOCK”.
Hver gang du trykker på knappen:
CLOCK
˚ PLAY
Oprindeligt display
Klargøring
Tænd apparatet og indstil uret.
Klargør den musik, du vil lytte til, dvs. cd eller, radio eller
musikportens kilde og indstil lydstyrken.
1
Tryk på [CLOCK/TIMER] gentagne gange for at
vælge den ønskede timer.
˚ PLAY
CLOCK
Oprindeligt display
2
2
Indenfor 5 sekunder, Tryk på [ 4] eller [ /¢] og
indstil klokkeslættet.
3
Tryk på [CLOCK/TIMER] igen for at bekræfte.
Indenfor 5 sekunder, trykkes på [ /4] eller
[ /¢] for at indstille starttidspunktet.
Starttidspunkt
Afspilnings-timer-indikator
3
4
Tryk på [CLOCK/TIMER] for at bekræfte.
Gentag trinnene 2 og 3 for at indstille
afslutningstidspunktet.
Afslutningstidspunktet
Visning af uret
Tryk på [CLOCK/TIMER] for at vise uret i nogle få sekunder.
Bemærk
Uret kan vinde eller tabe tid over en længere periode. Genindstil uret,
hvis det bliver nødvendigt.
Anvendelse af
afbryderautomatikken
Denne funktion giver dig mulighed for automatisk at slukke
enheden efter en vis periode.
Tryk på [SLEEP] gentagne gange for at vælge det
ønskede tidspunkt.
Automatisk tænd/sluk(sleep)-indikator
For at afbryde
Tryk på [SLEEP] for at vælge “OFF” (afbrudt).
Ændring af resterende tid
Tryk på [SLEEP] for at vise tiden og derefter trykkes igen på
[SLEEP] for at vælge den ønskede tid.
RQTV0209
Bemærk
• Afspilningstimeren og afbryderautomatikken kan bruges sammen.
• Afbryderautomatikken har altid første prioritet. Sørg for, at
tidspunkterne ikke overlapper hinanden.
8
18
PM4_EG_DA.indd 8
Aktivering af timeren
5
Tryk på [˚PLAY] for at starte timeren.
˚ PLAY
6
Intet display (slukket)
Tryk på [y] for at sætte apparatet på standby.
Apparatet skal være på standby, for at timeren kan
virke.
For at
Gøres dette
ændre indstillinger
Gentag trin 1 til 4 og 6.
ændre kilde eller
lydstyrke
1) Tryk på [˚PLAY] for at rydde
timerindikatorerne fra displayet.
2) Foretag ændringer af kilden eller
lydstyrken.
3) Udfør trin 5 og 6.
tjek indstillingerne (når
enheden er tændt eller
i standby-tilstanden)
Tryk flere gange på [CLOCK/TIMER] for
at vælge ˚PLAY.
fortryd
Tryk på [˚PLAY] for at fjerne
timerindikatorer fra displayet.
Bemærk
• Timeren for afspilning starter på det indstillede tidsrum og lydstyrken
øges gradvist til det indstillede niveau.
• Hvis du slukker for enheden og tænder for den igen, mens timeren
er aktiveret, bliver det indstillede sluttidspunkt ikke aktiveret.
• Apparatet skal være i standby-tilstanden for at timeren virker.
• Timeren starter på det angivne tidspunkt hver dag, hvis timeren er
tændt.
• Hvis musik-porten (MUSIC PORT) vælges som kilde når timeren
starter, vil systemet tændes og benytte musik-porten (MUSIC
PORT) som kilde. Hvis du vil afspille fra det transportable lydudstyr,
så aktiver udstyrets afspilning og skru op for lyden. (Se det
transportable lydudstyrs instruktionsmanual.)
1/31/07 12:35:35 PM
Lydindstillinger
Ekstern enhed
Valg af lydeffekter
Tilslutning til transportabelt lydudstyr
Denne funktion gør at du kan høre musik på transportabelt
lydudstyr.
ESPAÑOL
Du kan ændre lydeffekten ved at vælge Preset EQ eller
justere bas og diskant.
Forudindstillet EQ
MUSIC PORT
Tryk på [PRESET EQ] flere gange for at vælge den
ønskede indstilling.
HEAVY → CLEAR → SOFT → VOCAL → EQ-OFF
Effekt
HEAVY
Føjer slagkraft til rockmusik
CLEAR
Fremhæver de højeste frekvenser
SOFT
Til baggrundsmusik
VOCAL
Føjer glans til stemmer
EQ-OFF
Ingen effekt
DANSK
Indstilling
Lydkabel (medfølger ikke)
Transportabelt lydudstyr
(medfølger ikke)
Bas eller diskant
Giver dig mulighed for at nyde de dybere eller højere toner.
Tryk på [BASS/TREBLE] flere gange for at vælge den
ønskede indstilling.
BASS
Sluk for equalizerfunktionen (hvis der er en) på dit
transportable lydudstyr, før du slutter det til musikportens
(MUSIC PORT) jack-stik. Ellers kan lyden fra højttalerne
blive forvrænget.
Oprindeligt display
2
Indstilling
Effekt
BASS
Til dybere toner
TREBLE
Til højere toner
Afspilning på transportabelt
lydudstyr
TREBLE
1
Tryk på [ /4] eller [ /¢] for at indstille niveauet.
2
âESKY
1
Sæt audio-kablet i MUSIC PORT jack-stikket og tryk
[MUSIC PORT].
Afspil på det transportable lydudstyr. (Se det
transportable lydudstyrs instruktionsmanual.)
Bemærk
Toneniveauet kan ændre indenfor -4 til +4.
Bemærk
Ekstraudstyr og kabler skal købes separat.
Lytning til surround sound
Skift af fjernbetjeningens kode
Giver mulighed for at tilføje naturlig brede eller dybde til
stereolyd.
Aktivering
Tryk på [SURROUND] for at vise “
For at afbryde
Tryk på [SURROUND] for at fjerne “
” indikator.
” indikator.
Bemærk
• Det er sværere at høre, at det er surround sound, når man lytter i
hovedtelefoner.
• Hvis forstyrrelserne i FM-stereo-modtagelsen øges, afbrydes
surround-effekten.
Skift koden, hvis du opdager, at fjernbetjeningen utilsigtet
også styrer andet udstyr.
Skift hovedenhedens kode
Tryk på [MUSIC PORT] på hovedenheden og hold
den nede, og tryk derefter på [2] (eller [1]) på
fjernbetjeningen og hold den nede.
“REMOTE 2” vises.
Skift af fjernbetjeningens kode
Tryk på [ENTER] samt [2] (eller [1]) samtidig på
fjernbetjeningen i mindst 2 sekunder.
RQTV0209
Hvis fjernbetjeningen og hovedenheden anvender
forskellige koder, vil en meddelelse blive vist på
hovedenhedens display, som viser hovedenhedens
nuværende kode. Følg trinene ovenfor for at ændre
fjernbetjeningens kode, så de passer sammen.
9
19
PM4_EG_DA.indd 9
1/31/07 12:35:36 PM
Fejlfinding
Før dette apparat sendes til service, bør du gennemgå skemaerne på denne side og prøve, om nogle af anvisningerne får
apparatet til at fungere normalt igen. Kontakt forhandleren, hvis du er i tvivl på noget punkt, eller anvisningerne i skemaet
ikke kan afhjælpe problemet.
Almindelig problemer
Ingen lyd.
Øg lydstyrken.
Højttalerkablerne kan være kortsluttede. Sluk for anlægget, kontroller og korriger tilslutningerne,
og tænd for anlægget igen (➡ side 4).
Lyden er ustabil, i modfase eller kommer
kun fra en af højttalerne.
Kontroller højttalertilslutningerne (➡ side 4).
Der er en brummende lyd under
afspilningen.
Der er en netledning eller et lysstofrør i nærheden af kablerne. Hold andre apparater og
kabler på god afstand af dette apparats kabler.
Hvis det er muligt, hvor du bor, skiftes stikket eller forbindelsen til stikkontakten over til at
have modsat polaritet.
“ERROR” angives.
Forkert betjening. Læs anvisningerne og prøv igen.
“- -:- -” vises i displayet.
Netledningen er sat i for første gang eller der har været en strømafbrydelse for nylig.
Stil uret (➡ side 8).
“F76” angives.
Kontrollér og ret tilslutningen af højttalerkablerne (➡ side 4).
Hvis dette ikke løser problemet, er der noget galt med strømforsyningen. Kontakt
forhandleren.
Radiomodtagelse
Der høres støj.
Stereo-indikatoren blinker eller lyser ikke.
Lyden er forvrænget.
Antennens placering og retning er forkert (➡ side 4).
En hyletone høres.
Sluk for TV’et eller stil det i god afstand af anlægget.
En dyb brummende lyd høres ved
AMmodtagelse.
Adskil antennen fra andre kabler og ledninger.
Det er ikke muligt at få en AM-udsendelse
til at gå klart igennem.
Frekvenstrinnet er indstillet til 10 kHz. Frekvenstrinnet ændres til 9 kHz (➡ side 7).
Hvis der er et TV i nærheden
Billedet på fjernsynsskærmen
forsvinder eller der kommer striber frem
på skærmen.
Antennens placering og retning er forkert (➡ side 4).
TV-antenneledningen er for tæt på anlægget. Anbring antenneledningen fra TV’et i god
afstand af anlægget.
CD-afspilning
Displayet er forkert eller afspilningen
begynder ikke.
Pladen kan være lagt omvendt i (➡ side 6).
Tør pladen af med en ren klud.
Udskift pladen, hvis den er ridset, skæv eller ikke er cirkelrund.
Der kan være kondens i afspilleren på grund af en pludselig temperaturændring. Vent en
times tid og prøv igen.
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen virker ikke.
Kontrollér, at batterierne vender rigtigt (➡ side 3).
Udskift batterierne, hvis de er udtjente.
Vedligeholdelse
Udvendig rengøring
RQTV0209
Hvis apparatet er tilsmudset, rengøres det med en blød, tør klud.
• Brug aldrig sprit, fortynder, rensebenzin eller andre opløsningsmidler til rengøringen.
• Før du evt. benytter en kemisk imprægneret klud, bør du omhyggeligt læse den vejledning, som følger med kluden.
10
20
PM4_EG_DA.indd 10
1/31/07 12:35:38 PM
Specifikationer
FORSTÆRKEREN
CD-SKIFTER
GENERELT
RMS UDGANGSEFFEKT når begge
kanaler bruges samtidig
Total harmonisk forvrængning 10 %,
begge kanaler
10 W pr. kanal (4 )
Input impedans
MUSIK-PORT
200 mV 8 k
Udgangsimpedans
HOVEDTELEFON
16 til 32
Hovedtelefonjack-stik
Terminal
Stereo, 3,5 mm
Musik-port input jack-stik
Terminal
Stereo, 3,5 mm
Cd’er, som kan afspilles [8 cm eller 12 cm]
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3-formateret
disk)
(3) MP3
Samplingsfrekvens
CD
44,1 kHz
MP3
32 kHz, 44,1kHz, 48 kHz
Bithastighed
MP3
32 kbps til 384 kbps
Afkodning
16/20/24 bit lineær
Pickup
Bølgelængde
785 nm
Lasereffekt
Ingen farlig stråling
Laserstyrke
KLASSE 1
Lydoutput (disk)
Antal kanaler
2-kanals
Frekvensområde
20 Hz til 20 kHz (+1, -2 dB)
Wow og flutter
Under den målelige grænse
Digitalt filter
8 fs
D/A konverter
MASH (1 bit DAC)
Strømforsyning
Frekvensområde
87,50 til 108,00 MHz (50 kHz-trin)
Antenneterminal(er)
75 (ubalanceret)
Fast station
FM 20 stationer
AM 15 stationer
AM-TUNER
Frekvensområde
522 til 1629 kHz (9 kHz-trin)
520 til 1630 kHz (10 kHz-trin)
ESPAÑOL
Effektforbrug i standby-tilstand
3,9 W (cirka)
Bemærk
1.Specifikationerne kan ændres uden
varsel.
Mål og vægt er omtrentlige.
2.Total harmonisk forvrængning er målt med
den digitale frekvensanalywsator.
DANSK
FM-TUNER
AC 230 V, 50 Hz
Effekforbrug
38 W
Mål (B x H x D)
165 mm x 227 mm x 283 mm
Vægt
2,2 kg
Brugstemperaturområde
+5 til +35˚C
Brugsluftfugtighedsområde
5 til 90% RH (ingen kondens)
HØJTTALERE
âESKY
Type
System med 1 stk. 1-vejs højtalere
Højttaler(e)
Fuldtone-område
10 cm kegletype drivehed (4 )
Impedans
4
Indgangseffekt (IEC)
10 W (MAX)
Udgangslydtryksniveau 83 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde 61 Hz til 17 kHz (-16 dB)
95 Hz til 15 kHz (-10 dB)
Mål (B x H x D)
139 mm x 227 mm x 136 mm
Vægt
1,3 kg
Sikkerhedsforskrifter
Stil apparatet på en plan, vandret flade, hvor det
ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, høj
luftfugtighed og kraftige rystelser. Forhold som disse kan
beskadige kabinettet og andre komponenter, så apparatets
levetid forkortes.
Højttalerne lyder bedst, hvis de står mindst 15 cm fra
vægge og andre lodrette flader.
Undgå at stille tunge genstande på apparatet.
Strømforsyning
Tilslut apparatet til en almindelig stikkontakt. Apparatet
skal strømforsynes fra lysnettet - 220 - 230 V vekselstrøm.
Jævnstrøm kan ikke anvendes. Kontrollér strømkilden
nøje, specielt på fartøjer og andre steder, hvor der anvendes
jævnstrøm.
Beskyttelse af netledningen
Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt og ikke er
beskadiget. Dårlig tilslutning eller skader på netledningen
kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undgå at bøje eller
trække i ledningen eller stille tunge genstande på den.
Træk i selve stikket – ikke i ledningen, når netstikket skal
fjernes fra stikkontakten. Hvis der trækkes i ledningen, er der
risiko for elektrisk stød.
Der er risiko for elektrisk stød, hvis nedledningen eller
stikket berøres med våde hænder.
PM4_EG_DA.indd 11
Fremmedlegemer
Pas på, at metalgenstande ikke falder ned i apparatet. Dette
kan forårsage elektrisk stød eller beskadige apparatet.
Pas på, at der ikke spildes væske ned i apparatet. Dette
kan forårsage elektrisk stød eller beskadige apparatet.
Hvis det sker, skal du fjerne nedledningen øjeblikkeligt, og
kontakte forhandleren.
Lad være med at sprøjte insektspray på eller ind i apparatet.
Drivgasser kan være brandfarlige og antændes i apparatet.
Service
Forsøg aldrig selv at reparere dette apparat. Hvis lyden
afbrydes, én eller flere indikatorer ophører med at lyse, det
ryger fra apparatet, eller der opstår andre problemer, som
ikke er omtalt i denne betjeningsvejledning, bør du kontakte
din forhandler eller et autoriseret serviceværksted. Der er
risiko for elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, hvis
det repareres, adskilles eller modificeres af ukvalificerede
personer.
Apparatet levetid kan forlænges ved at tage netledningen
ud, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
RQTV0209
Placering
11
21
1/31/07 12:35:38 PM
Kära kund
Tack för valet av denna apparat.
Läs igenom bruksanvisningen noga för bästa resultat och
för säkerhets skull.
Denna bruksanvisning gäller följande system.
System
SC-PM4
Huvudenhet
SA-PM4
Högtalare
SB-PM4
Innehållsförteckning
Sätt batterier i fjärkontrollen ...................... 3
Högtalarnas placering ................................. 3
Komma igång ............................................... 4
Beskrivning av kontrollerna ....................... 5
Skivor ............................................................ 6
Radion .......................................................... 7
Timer ............................................................. 8
Justering av Ijudet ....................................... 9
Extern enhet ................................................. 9
Felsökningsschema .................................... 10
Underhåll ...................................................... 10
Specifikationer ............................................. 11
Säkerhetsföreskrifter .................................. 11
VARNING!
Apparatens
insida
DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ
PLATSER MED MODERAT KLIMAT.
Det kan inträffa att den här produkten under användningen
tar emot radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner.
Öka avståndet mellan produkten och mobiltelefonen om
störningarna är uppenbara.
Uttaget ska vara installerat i närheten av utrustningen och
det ska vara lättåtkomligt.
Nätkabelns kontakt ska förbli i användbart skick.
För att helt och hållet koppla bort den här apparaten från
spänningsnätet ska nätkabelns kontakt kopplas bort från
nätuttaget.
VARNING!
• FÖR ATT APPARATEN SKA FÅ GOD VENTILATION,
INSTALLERA ELLER PLACERA DEN INTE
I EN BOKHYLLA, ETT INBYGGT SKÅP ELLER I
ANDRA BEGRÄNSADE UTRYMMEN. FÖR ATT
FÖREBYGGA RISK FÖR ELSTÖTAR OCH BRAND
PÅ GRUND AV ÖVERHETTNING, KONTROLLERA
ATT GARDINER ELLER ANDRA FÖREMÅL INTE
FÖRHINDRAR APPARATENS VENTILERING.
• SE TILL ATT ENHETENS VENTILATIONSÖPPNINGAR
INTE ÄR FÖRTÄPPTA AV TIDNINGAR,
BORDSDUKAR, GARDINER ELLER LIKNANDE
FÖREMÅL.
• STÄLL INGA FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA,
SÅ SOM ETT TÄNT STEARINLJUS, OVANPÅ
ENHETEN.
• GÖR DIG AV MED BATTERIER PÅ ETT
MILJÖVÄNLIGT SÄTT.
VARNING:
FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR BRAND,
ELEKTRISK STÖT ELLER PRODUKTSKADA:
• UTSÄTT INTE DEN HÄR APPARATEN FÖR REGN,
FUKT, DROPPAR ELLER SKVÄTT OCH SE ÄVEN
TILL ATT INGA OBJEKT FYLLDA MED VÄTSKA,
SÅSOM VASER, PLACERAS PÅ APPARATEN.
• ANVÄND
ENDAST
REKOMMENDERADE
TILLBEHÖR.
• DEMONTERA INTE INNESLUTNINGEN (ELLER
BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR I APPARATEN
SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. LÅT
UTBILDAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA SERVICE
OCH REPARATIONER.
RQTV0209
OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN
I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS,
KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN
FÖR LASERKLASS 1.
2
22
PM4_EG_SW.indd 2
1/31/07 2:47:51 PM
För företagsanvändare inom den Europeiska
gemenskapen
Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning,
vänligen kontakta er återförsäljare eller leverantör för mer
information.
Information om kassering i övriga länder utanför den
Europeiska gemenskapen
Denna symbol gäller bara inom den Europeiska
gemenskapen.
Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de
lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om
korrekt avyttringsmetod.
NEDERLANDS
För korrekt hantering, inhämtning och återvinning, ska
dessa produkter lämnas på återvinningscentraler, där
de tas emot utan kostnad. I vissa länder kan du som ett
alternativ lämna in dina produkter hos återförsäljaren, när
du köper en motsvarande, ny produkt.
Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla
resurser och eventuellt negativa effekter på den mänskliga
hälsan och miljön förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig
avyttring. Kontakta din lokala myndighet för mer information
om var din närmsta återvinningsstation finns.
Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i
enlighet med lagstiftningen i landet.
Sätt batterier i fjärkontrollen
■ Batterier
• Sätt i batterierna så att polerna (+ och –) matchar polerna
i fjärrkontrollen.
• Tag ur batterierna om fjärrkontrollen inte kommer att
användas under en längre tid. Förvara dem på en sval,
mörk plats.
• Använd inte uppladdningsbara batterier.
• Utsätt inte batterierna för värme eller öppen låga.
• En felaktig hantering av batterierna i järrkontrollen kan
leda till elektrolyt läckage, vilket kan orsaka eldsvåda.
DANSK
Information om kassering för användare av elektrisk &
elektronisk utrustning (privata konsumenter)
Om denna symbol finns på produkterna och/
eller medföljande dokumentation, betyder det att
förbrukade elektriska och elektroniska produkter
inte ska blandas med vanliga hushållssopor.
■ Använd
Rikta mot apparatens fjärkontrollssensor, undvik hinder.
Räckvidd maximalt 7 m från apparaten.
Se sidan 5 för att se var fjärrkontrollsensorn är belägen.
Högtalarnas placering
SVENSKA
– Om du ser den här symbolen –
Det har ingen betydelse vilken högtalare som kopplas till
vänster resp. höger kanal eftersom de är identiska.
LANG - 4
Använd endast de medföljande högtalarna.
En kombination av huvudenheten och högtalarna ger bästa
ljud. Om andra högtalare används kan enheten skadas och
ljudkvaliteten påverkas negativt.
Observera
• Ställ högtalarna på minst 10 mm avstånd från systemet för ordentlig
ventilation.
• De här högtalarna är inte magnetiskt avskärmade och ska därför
inte placeras i närheten av TV-apparater, persondatorer eller andra
apparater som lätt påverkas av magnetism.
• Högtalarnas nät kan inte tas bort.
RQTV0209
LANG - 5
Varning
• Använd endast högtalarna med det rekommenderade
systemet. Om du inte gör det kan förstärkaren och
högtalarna skadas; dessutom kan det medföra
brandfara. Kontakta kvalificerad servicepersonal om
skador har uppstått eller om du upplever plötsliga
förändringar i funktionen.
• Montera inte dessa högtalare på väggar eller i tak.
3
23
PM4_EG_SW.indd 3
1/31/07 2:47:52 PM
Komma igång
Steg 1 - Koppla anslutningarna
Anslut inte el-kabeln innan alla andra kopplingar utförts.
3 Anslut nätsladden.
1 Anslut högtalarkablarna.
Röd (ª)
Svart (·)
Den medföljande nätkabeln är endast avsedd
för användning tillsammans med denna enhet.
Använd den inte till andra komponenter.
Röd (ª)
Isättning av kontakten
Apparatuttag
Kontakt
Svart (·)
Felaktig inkoppling kan skada apparaten.
Beroende på typ av uttag i bruk kan det hända att
den främre delen av kontakten skjuter ut så som
visas i illustrationen, även när kontakten sitter helt i.
Detta är dock inget hinder för att använda enheten.
2 Anslut antennen.
AM-ramantennen
Självhäftande tejp
Till
vägguttaget
FM inomhusantenn
Ställ AM-ramantennen på dess fot. Håll
antennsladden på avstånd från andra
ledningar och sladdar.
Tejpa FM-inomhusantennen på väggen
eller pelare, i sådan position att
störningarna blir så små som möjligt.
Steg 2 - DEMO-funktionen
När enheten ansluts till elnätet första gången, kan man få se en
demonstration av dess funktioner i displayen.
Om demofunktionen är avstängd, kan du starta demonstationen genom
att välja ”DEMO ON”.
RQTV0209
Tryck på [ 7, –DEMO] och håll den intryckt.
Displayen ändras varje gång knappen hålls intryckt.
DEMO OFF
(av)
DEMO ON
(på)
Välj ”DEMO OFF”, när enheten står i standby-läge, för att minska
strömförbrukningen.
4
24
PM4_EG_SW.indd 4
1/31/07 2:47:54 PM
Beskrivning av kontrollerna
NEDERLANDS
Huvudenhet
Nummer inom parantes hänvisar till en viss sida.
Enhetens ovansida
Skivlock (6)
DANSK
Öppna/stäng skivlock (6)
Displaypanel
Indikator för växelströmsdrift (AC IN)
Då apparaten är inkopplad i vägguttaget
tänds denna indikator.
Fjärrkontrollsensor
1 Strömställare beredskapsläge/på (y/l) (6, 8)
Tryck på knappen för att ställa apparaten i
beredskapsläge då den är på, eller tvärtom.
Apparaten förbrukar en aning ström även när
den står i beredskapsläge.
2 Uppspelning/paus av skiva (6)
4 Bas/Diskant val (9)
Hoppa över/sök i spår, sök/
val av förinställd station,
justering av tid, bas/diskant
justering
3 Val av musikport (9)
Musikportsuttag (9)
SVENSKA
5 Volymkontroll
6 Radio/val av
frekvensband (7)
Stopp/Demo (4, 6)
Hörlurar (PHONES)
Undvik att lyssna en längre tid för att
förhindra hörselskador.
Typ av kontakplugg: 3,5 mm, stereo
(medföljer ej)
Fjärrkontroll
Insomningstimer (8)
1
LANG - 4
Knappar så som 1 fungerar på samma sätt som kontrollerna på huvudenheten.
Klocka/Timer (8)
Uppspelningstimer (8)
Program (6, 7)
Radera (6)
Numeriska (6, 7)
2
Stopp (6)
3
6
5
Hoppa över/sök i spår, sök/val
av förinställd station, justering
av tid, bas/diskant justering
(6 till 9)
Val av album (6)
Inmatnings (6)
Inställningen behålls även
om enheten stängts av.
För att reglera
displaypanelen.
ljuset
i
4
Surroundljud (9)
Förinställd Eq (9)
Display (6, 7)
Ljudavstängning
Dimmer
Denna funktion gör det
möjligt att stänga av
enheten i skivläge endast
efter att den varit oanvänd
under 10 minuter.
LANG - 5
Ta bort (6)
Repetera (6)
Automatisk avstängning
Stänger av ljudet.
RQTV0209
Uppspelningsläge
(6, 7)
• Tryck på knappen för att aktivera.
• Tryck igen för att avbryta.
5
25
PM4_EG_SW.indd 5
1/31/07 2:47:59 PM
Observera
Skivor
Grundläggande uppspelning
MP3
CD
1
2
3
4
• Maximalt antal visningsbara tecken: ungefär 30
• Denna enhet stödjer version 1.0 & 1.1 ID3-taggar. Textdata som
inte stöds visas inte.
• ID3 är en tagg som finns med på MP3-spåret för att ge information
om spåret i fråga.
Tryck på [y] för att starta enheten.
Tryck ner [CD OPEN/CLOSE 0]
för att öppna skivlocket och sedan
stoppa i skivan. Stäng sedan locket.
Tryck på [CD 6] för att starta
uppspelning.
Justera volymen.
Etiketten måste
vara uppåt
Avancerad uppspelning
Repetera uppspelning
Du kan repetera programmerad uppspelning eller annat valt
uppspelningsläge.
CD
MP3
För att
Handhavande
Tryck på [REPEAT] före eller under avspelning.
stoppa skivan
Tryck på [ 7 ].
”REPEAT ON” och ”
pausa en uppspelning
Tryck på [CD 6]. Tryk en gång till för
att återuppta avspelning.
hoppa över ett spar
Tryck på [ /4] eller [ /¢].
” visas.
För att avbryta
Tryck på [REPEAT] igen.
”REPEAT OFF” visas och ”
” raderas.
Programmerad uppspelning
Det går att programmera upp till 24 spår.
söka igenom låtar
CD
CD
Tryck på och håll intryckt [ /4] eller
[ /¢] vid uppspelning eller paus.
hoppa över album
MP3
Tryck på [ALBUM
eller
]i
uppspelningsläge.
Tryck en gång på [ALBUM
eller
]
och sedan talknapparna i stoppläge.
1
2
4
MP3
Tryck på [CD 6].
Tryck på [PLAY MODE] för att välja önskat läge.
1
2
3
Läge
För att spela
4
1-TRACK (låt)
en vald låt på skivan.
Tryck på sifferknapp för att välja låt.
5
1TR
1- ALBUM (album)
1ALBUM
MP3
ett valt album på skivan.
eller
Tryck på [ALBUM
välja album.
RANDOM (slumpvis)
Tryck på [CD 6] och därefter [ 7 ].
Tryck på [PROGRAM].
Tryck på sifferknapparna för att välja önskad låt.
Upprepa detta steg för att programmera andra låtar.
Tryck på [CD 6] för att starta uppspelning.
MP3
Uppspelningsfunktioner
CD
1
2
3
] för att
en skiva slumpvis.
6
Tryck på [CD 6] och därefter [ 7 ].
Tryck på [PROGRAM].
Tryck på [ALBUM
eller ] för att välja önskat
album.
Tryck en gång på [ /¢] och därefter
sifferknapparna för att välja önskad låt.
Tryck på [ENTER].
Repetera steg 3 till 5 för att programmera fler låtar.
Tryck på [CD 6] för att starta uppspelning.
För att
Handhavande
avbryta programläge
Tryck på [PROGRAM] i stoppläge.
återuppspela
programmering
Tryck på [PROGRAM] därefter [CD 6].
kontrollera
programinnehåll
Tryck på [ /4] eller [ /¢] i
stoppläge när ”PGM” visas i displayen.
För att kontrollera under programmering,
tryck på [PROGRAM] två gånger efter
att ”PGM” visas, tryck därefter på [ /4]
eller [ /¢].
RND
1- ALBUM RANDOM
(album slumpvis)
1ALBUM RND
MP3
alla låtar i ett valt album, slumpvis.
Tryck på [ALBUM
eller
] för att
välja album.
Observera
• Vid slumpvis eller 1 Album slumpvis uppspelning kan du inte hoppa
till låtar som redan spelats.
lägga till i programmet
CD
• Vid slumpvis uppspelning kan du söka bakåt eller framåt endast i
den aktuella låten.
Visningsfunktion
Denna funktion låter dig se information om den aktuella
låten.
RQTV0209
Tryck på [DISPLAY] upprepade gånger vid uppspelning
eller paus.
CD
Förfluten tid
Återstående speltid
26
PM4_EG_SW.indd 6
MP3
Upprepa steg 3 till 5 i stoppläge.
radera senast valda
spår
Tryck på [DEL] i stoppläge.
radera samtliga
inprogrammerade
spår
Tryck på [CLEAR] i stoppläge.
”CLR ALL” visas.
Observera
• När du programmerar fler än 24 låtar visas ”PGM FULL”.
• Programminnet raderas när du öppnar skivlocket.
CD
MP3
6
CD
Upprepa steg 3 i stoppläge.
Förfluten tid
ID3 (artist)
albumnamn
ID3 (låt)
låtnamn
• Vid programmerad uppspelning kan du söka bakåt eller framåt
endast i den aktuella låten.
ID3 (album)
1/31/07 2:48:01 PM
Det kan inträffa att alla displayerna för RDS inte är tillgängliga
om mottagningen är dålig.
• Denna enhet kan spela MP3-filer och CD-DA ljudformat från
CD-R/RW som blivit stängda.
• Det kan hända att vissa CD-R/RW inte går att spela på grund av
inspelningens kvalitet.
• Använd inte deformerade skivor.
• Använd inte skivor med etiketter och klistermärken som sitter löst
eller med klister utanför etiketten eller klistermärket.
• Fäst inte extra etiketter eller klistermärken på skivan.
• Skriv inte på skivan.
Programtypevisning
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M.O.R.M
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
NEDERLANDS
Observera
CD
• Denna enhet kan komma åt upp till 99 låtar.
• Välj CD med denna markering.
”M.O.R.M” = ”Middle of the road music” (Lättlyssnad musik)
Användning av skivor med dubbellager (DualDiscs)
”CD”-sidorna på skivor med dubbellager uppfyller inte CD-DA
standarden och det går därför inte att spela dem på denna enhet.
• Filer behandlas som spår, och mappar behandlas som album.
• Den här enheten kan tillgå upp till 999 spår, 255 album och 20
inspelningstillfällen.
• Skivorna måste överensstämma med ISO9660 nivå 1 eller 2
(förutom utökade format).
• För att spela av i en viss ordning, ge mapparna och filerna namn
med ett 3-siffrigt prefix i enlighet med den ordning som du vill spela
dem.
Förinst
rinstä
ällning av minne
Upp till 20 stationer kan ställas in på FM-bandet och 15
stationer på AM-bandet.
Förberedelser
Tryck på [TUNER/BAND] för att välja ”FM” eller ”AM”.
Automatisk förinställning
Tryck och håll intryckt [PROGRAM] för att starta
förinställningen.
Radion
Manuell förinställning
1
2
Tryck på [TUNER/BAND] för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck på [PLAY MODE] för att välja ”MANUAL”.
Tryck på [ /4] eller [ /¢] för att välja
frekvensen för den önskade radiostationen.
3
4
5
Tryck på [PLAY MODE] för att välja ”MANUAL”.
SVENSKA
Manuell stationsinställning
1
2
3
DANSK
MP3
Tryck på [ /4] eller [ /¢] för att söka upp
önskad radiostation.
Tryck på [PROGRAM].
Tryck på sifferknapparna för att välja kanalplats.
Den station som finns förinställd på en kanal raderas
om en annan station senare förinställs på samma
kanal.
Upprepa steg 2 till 4 för inställning av fler kanaler.
Välja en förinställd station
1
2
För att avbryta
Tryck och håll intryckt [PLAY MODE] igen tills ”MONO”
försvinner.
• MONO-läget avbryts också om frekvensen ändras.
• Stäng av ”MONO” för normalt lyssnande.
Tryck på [DISPLAY] för att visa:
Stationsnamn (PS) Programtyp (PTY)
Frekvensvisning
PM4_EG_SW.indd 7
Tryck på [ /4] eller [ /¢] för att välja
kanalplats.
Endast på huvudenheten
Det här systemet kan även ta emot AM-sändningar som är
tilldelade i frekvenssteg på 10 kHz.
För att ändra steg från 9 kHz till 10 kHz.
1
RDS-sändningar
Gör det möjligt att visa namnet på den sändande stationen
eller programtypen.
Tryck på [PLAY MODE] för att välja ”PRESET”.
AM kanalinställning
För att förbättra FM-ljudkvaliteten
Håll [PLAY MODE] intryckt till dess att ”MONO” visas.
LANG - 4
ELLER
LANG - 5
För automatisk sökning
Tryck på [ /4] eller [ /¢] en kort stund tills frekvensen
börjar söka snabbt. Enheten påbörjar automatisk
stationsinställning, och stannar när den ställt in en station.
• Om det förekommer mycket störningar händer det att den
automatiska stationsinställningen i vissa fall inte fungerar.
• Tryck på [ /4] eller [ /¢] ytterligare en gång för att
avbryta den automatiska stationsinställningen.
Tryck på sifferknapparna för att välja kanalplats.
För att välja kanalerna 10 till 20 tryck på [h10] följt av de två
sifferknappar du önskar.
2
Håll [TUNER/BAND] intryckt.
Efter några sekunder ändras displayen till en blinkande
visning av den aktuella frekvensstegningen.
Fortsätt hålla [TUNER/BAND] intryckt.
• Släpp knappen när frekvensstegningen ändras.
Upprepa ovanstående procedur för att återgå till den
tidigare inställningen av frekvensstegning.
• Efter att inställningen ändrats raderas tidigare utförd
förinställning.
RQTV0209
” ST ” visas på displayen när en FM-sändning i stereo
mottages.
7
27
1/31/07 2:48:03 PM
Timer
Använda uppspelningstimer
Inställning av klockan
Klockan har 24-timmarsvisning.
1
Tryck på [CLOCK/TIMER] för att välja ”CLOCK”.
För varje knapptryckning:
CLOCK
˚ PLAY
Du kan ställa timern för att starta på en speciell tid för att
vakna.
Förberedelser
Starta enheten och ställ in klockan.
Förbered den källa som du vill lyssna på, skiva, radio, eller
källa för musikport, och ställ in den volym du vill ha.
1
Ursprunglig display
Tryck på [CLOCK/TIMER] upprepade gånger för att
välja uppspelningstimer.
CLOCK
˚ PLAY
Ursprunglig display
2
2
Inom 5 sekunder, tryck på [ /4] eller [ /¢] för
att ställa in den aktuella tiden.
3
Tryck på [CLOCK/TIMER] igen för att bekräfta.
Inom 5 sekunder, tryck på [ /4] eller [ /¢] för
att ställa in starttiden.
Starttid
Uppspelningsindikator
3
4
Tryck på [CLOCK/TIMER] för att bekräfta.
Upprepa steg 2 och 3 för inställning av stopptid.
Stopptid
Visning av klockan
Tryck på [CLOCK/TIMER] för att visa klockan ett par
sekunder.
För att aktivera timern
Observera
Klockan kan dra sig före eller efter över en lägre tid. Ställ den vid
behov.
5
Tryck på [˚PLAY] för att sätta på timern.
˚ PLAY
Ingen display (av)
Användning av insomningstimern
Denna funktion gör det möjligt att stänga av enheten
automatiskt efter inställd tid.
Tryck på [SLEEP] upprepade gånger för att välja
önskad tid.
Indikator för insomningstimer
För att avbryta
Tryck på [SLEEP] för att välja ”OFF”.
Ändra återstående tid
Tryck på [SLEEP] för att visa tiden och tryck på [SLEEP]
igen för att välja den önskade tiden.
RQTV0209
Observera
• Uppspelnings- och insomningstimern kan användas tillsammans.
• Insomningstimern har högst prioritet. Se till att tiderna inte
överlappar varandra.
8
6
Tryck på [y] för att stänga enheten.
Systemet måste vara avstängt för att timerfunktionen
ska fungera.
För att
Handhavande
ändra inställning
Upprepa steg 1 till 4 och 6.
ändra källa eller volym
1) Tryck på [˚PLAY] för att radera
timerindikatorn från displayen.
2) Ändra källa eller volym.
3) Utför steg 5 och 6.
kontrollera inställning
(när enheten är igång
eller i viloläge)
Tryck på [CLOCK/TIMER] upprepade
gånger för att välja ˚PLAY.
avbryt
Tryck på [˚PLAY] för att radera timer
indikatorn från displayen.
Observera
• Uppspelningstimern startar vid den inställda tiden för tillslag.
Volymen ökar successivt till inställd nivå.
• Timern sätts igång vid inställd tid varje dag om timern är
inkopplad.
• Enheten måste vara i viloläge för att timern ska fungera.
• Om du startar enheten och stänger av den igen medan timern är
aktiv kommer timerns sluttid inte att aktiveras.
• Om musikporten (MUSIC PORT) valts som källa när timern
sätter igång, sätts systemet på och aktiverar musikporten
(MUSIC PORT) som källa. Om du önskar spela upp
från en bärbar ljudutrustning behöver du endast aktivera
utrustningens uppspelningsläge och öka volymen. (Se den
bärbara ljudutrustningens bruksanvisning.)
28
PM4_EG_SW.indd 8
1/31/07 2:48:05 PM
Extern enhet
Välja ljudeffekter
Anslutning till bärbar ljudutrustning
Du kan ändra inställning för ljudeffekter genom att välja
förinställd Eq eller genom att justera bas & diskant effekten.
NEDERLANDS
Justering av Ijudet
Denna funktion ger dig möjligheten att lyssna på musik från
en bärbar ljudutrustning.
Förinställd Eq
MUSIC PORT
Tryck på [PRESET EQ] upprepade gånger för att välja
önskad inställning.
HEAVY → CLEAR → SOFT → VOCAL → EQ-OFF
Effekt
HEAVY
Ökar bastrycket för rock
CLEAR
Höga frekvenser blir tydligare
SOFT
För bakgrundsmusik
VOCAL
Lägger till glans i sången
EQ-OFF
Ingen effekt
DANSK
Inställning
Ljudkabel (medföljer ej)
Bärbar ljudutrustning
(medföljer ej)
Bas eller diskant
Gör det möjligt att få ljudet dovare eller klarare.
Tryck på [BASS/TREBLE] upprepade gånger för att
välja önskad inställning.
BASS
Ursprunglig display
2
Inställning
Effekt
BASS
För dovare ljud
TREBLE
För klarare ljud
Uppspelning från en bärbar
ljudutrustning
TREBLE
Stäng av equalizer-funktionen (om sådan finns) på den
bärbara ljudutrustningen innan du ansluter till musikportens
(MUSIC PORT) uttag. Annars kanske ljudet från högtalaren
blir förvrängt.
Tryck på [ /4] eller [ /¢] för att justera nivån.
Observera
1
Anslut ljudkabeln till MUSIC PORT–uttaget och
tryck på [MUSIC PORT].
2
Spela upp den bärbara ljudutrustningen. (Se den
bärbara ljudutrustningens bruksanvisning.)
SVENSKA
1
Toneläget kan varieras mellan -4 till +4.
Observera
All kringutrustning och alla kablar säljs separat.
Detta gör det möjligt att lägga till naturlig bredd och djup i
stereoljudet.
För att avbryta
Tryck på [SURROUND] igen för att ta bort ”
indikatorn.
Ändra fjärrkontrollkoden
Ändra koden om du upptäcker att fjärrkontrollen utan din
avsikt även styr annan utrustning.
”
Ändra huvudenhetens kod
”
Observera
• Surroundljud är mindre märkbart när man lyssnar via hörlurar.
• Om störningar vid stereo mottagning på FM-bandet tilltar, stäng av
surroundeffekten.
Tryck in och håll nere [MUSIC PORT] på huvudenheten
och tryck sedan in och håll nere [2] (eller [1]) på
fjärrkontrollen.
”REMOTE 2” visas.
Ändra fjärrkontrollens kod
LANG - 5
För att aktivera
Tryck på [SURROUND] för att visa ”
indikatorn.
LANG - 4
Lyssna på
på surroundljud
Tryck in och håll nere [ENTER] och [2] (eller [1]) på
fjärrkontrollen i minst 2 sekunder.
RQTV0209
Om fjärrkontrollen och huvudenheten använder olika koder,
visas ett meddelande på huvudenhetens display med
huvudenhetens aktuella kod. Följ steget ovan för att ändra
fjärrkontrollens kod till att matcha den.
9
29
PM4_EG_SW.indd 9
1/31/07 2:48:06 PM
Felsökningsschema
Utför nedanstående kontroller innan du begär service. Se den medföljande adresslistan för att hitta ett auktoriserat serviecenter
nära dig, eller kontakta din återförsäljare om åtgärderna nedan inte hjälper, eller om något annat problem som inte finns listat
nedan, skulle uppstå.
Allmänna problem
Inget ljud.
Skruva upp volymen.
Högtalarsladdarna kanske inte är riktigt anslutna. Stäng av enheten, kontrollera och
korrigera anslutningarna, och sätt sedan på enheten igen (➡ sidan 4).
Ljudet är inte fixerat, omkastat, eller
kommer bara ur en högtalare.
Kontrollera högtalaranslutningarna (➡ sidan 4).
Ett brummande ljud hörs under
avspelning.
En nätsladd eller ett lysrör finns i närheten av kablarna. Håll annan utrustning och andra
sladdar på avstånd från den här enhentens kablar.
Vänd på nätsladdens stickkontakt för att ändra ledningarnas polaritet, om detta kan inträffa
i det område du befinner dig.
”ERROR” visas.
En felaktig operation har utförts. Läs bruksanvisningen och försök igen.
”- -:- -” visas på displayen.
Antingen har du satt i nätsladden för första gången, eller så har det varit strömavbrott
nyligen. Ställ in tiden (➡ sidan 8).
”F76” visas.
Kontrollera och korrigera anslutningarna av högtalarsladdarna (➡ sidan 4).
Om detta inte löser problemet är det något problem med strömförsörjningen. Kontakta din
återförsäljare.
Vid lyssning på radion
Det hörs mycket brus.
Stereoindikatorn blinkar, eller tänds inte.
Ljudet uppvisar störningar.
Placeringen och inriktningen av antennen är inte korrekt (➡ sidan 4).
Det hörs ett dunkande ljud.
Stäng av TV-apparaten, eller placera den längre bort från enheten.
Ett lågt brummande hörs vid mottagning
av AM-sändningar.
Skilj antennen från andra kablar och ledningar.
En station som sänder på AM-bandet kan
inte tas emot klart och tydligt.
Frekvensstegningen är inställd på 10 kHz. Ändra frekvensstegningen till 9 kHz (➡ sidan 7).
När det finns en TV-apparat i närheten
Bilden på TV-skärmen försvinner, eller
uppvisar ränder.
Placeringen och inriktningen av antennen är inte korrekt (➡ sidan 4).
TV-antennens ledningskabel är för nära systemet. Skilj TV-apparatens antennkabel från
systemet.
Vid avspelning av skivor
Displayen är felaktig, eller avspelningen
startar inte.
Skivan kanske sitter upp och ner (➡ sidan 6).
Torka av skivan.
Byt ut skivan om den är repig, böjd eller av annat format än standarformat.
Det kan ha bildats kondens i skivväxlaren, på grund av en plötslig förändring av temperaturen.
Vänta ungefär en timme för att kondensen ska försvinna, och försök sedan igen.
Fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Kontrollera att batterierna är rätt isatta (➡ sidan 3).
Byt ut batterierna om de är utslitna.
Underhåll
Om ytorna är smutsiga
RQTV0209
Torka av enheten med en mjuk torr trasa för att göra rent enheten.
• Använd aldrig alkohol, målarthinner eller ren bensin för att rengöra enheten.
• Innan kemiskt behandlade rengöringsdukar används, bör anvisningarna som medföljer duken läsas igenom noggrant.
10
30
PM4_EG_SW.indd 10
1/31/07 2:48:08 PM
FÖRSTÄRKARE
CD-SPELARE
ALLMÄNT
RMS-UTEFFEKT båda kanalerna drivs
samtidigt
Total harmonisk distortion 10 %,
10 W per kanal (4 Ω)
Ingångsimpedans
MUSIKPORT
200 mV 8 kΩ
Utgångsimpedans
Hörlurar
16 till 32 Ω
Uttag, hörlurar
Uttag
Stereo, 3,5 mm
Musikportens ingång
Uttag
Stereo, 3,5 mm
Skivor som kan spelas [8 cm eller 12 cm]
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (skivor som är CD-DA-,
MP3-formaterade)
(3) MP3
Samplingsfrekvens
CD
44,1 kHz
MP3
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bit-hastighet
MP3
32 kbps till 384 kbps
Avkodning
16/20/24 bitar linjärt
Pickup
Våglängd
785 nm
Laserstyrka
Ingen farlig strålning
Lasereffekt
Klass 1
Ljudutgång (skiva)
Antal kanaler
2 kanaler
Frekvensomfång
20 Hz till 20 kHz (+1, -2 dB)
Svaj och vibration Under mätbara värden
Digitalt filter
8 fs
D/A-omvandlare
MASH (1 bit DAC)
Nätdel
Växelström 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning
38 W
Yttermått (W x H x D)
165 mm x 227 mm x 283 mm
Vikt
2,2 kg
Temperaturområde för drift +5 till +35°C
Luftfuktighetsområde för drift
5 till 90% RH (ingen kondens)
Frekvensområde
87,50 till 108,00 MHz (50 kHz steg)
Antenningång(ar)
75 Ω (obanlanserad)
Förinställda stationer
FM 20 stationer
AM 15 stationer
AM-TUNER
Frekvensområde
522 till 1629 kHz (9 kHz steg)
520 till 1630 kHz (10 kHz steg)
Effektförbrukning i standbyläge
3,9 W (cirka)
Observera
1. Tekniska data kan ändras utan
föregående meddelande.
Angivna mått och vikter är ungefärliga.
2. Den totala harmoniska distorsionen
har
uppmätts
med
en
digital
spektralanalysator.
DANSK
FM-TUNER
NEDERLANDS
Specifikationer
HÖGTALARSYSTEM
SVENSKA
Typ
1-vägs, 1 högtalarsystem
Högtalarelement
Fullregisterelement 10 cm kontyp (4 Ω)
Impedans
4Ω
Ingångseffekt (IEC)
10 W (MAX)
Utgångseffekt, ljudtryck 83 dB/W (1,0 m)
Frekvensomfång
61 Hz till 17 kHz (-16 dB)
95 Hz till 15 kHz (-10 dB)
Yttermått (W x H x D)
139 mm x 227 mm x 136 mm
Vikt
1,3 kg
Säkerhetsföreskrifter
Spänning
Använd inte högspänningskällor. Dessa kan överbelasta
enheten och orsaka en eldsvåda.
Använd inte en likspänningskälla. Kontrollera noggrant
spänningskällan när enheten ska användas på en båt eller
annan plats där likspänning används.
Skydd av nätsladd
Se till att nätsladden är ordentligt ansluten och att den inte
är skadad. Bristfällig anslutning och skador på sladden kan
orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Böj inte sladden och
dra inte i den. Ställ inga tunga saker på sladden.
Ta ett fast grepp om kontakten när nätsladden ska dras ut.
Att dra i sladden kan orsaka en elektrisk stöt.
Hantera inte kontakten med våta händer. Detta kan orsaka
en elektrisk stöt.
PM4_EG_SW.indd 11
LANG - 4
Främmande föremål
Låt inte föremål av metall falla in i enheten. Detta kan
orsaka en elektrisk stöt eller funktionsstörningar.
Låt inte vätskor komma in i enheten. Detta kan orsaka
en elektrisk stöt eller funktionsstörningar. Om detta skulle
hända bör enheten omedelbart kopplas loss från nätdelen
och återförsäljaren kontaktas.
Spraya inte insektsmedel på eller i enheten. Dessa
innehåller lättantändliga gaser som kan antändas om de
sprayas på enheten.
Service
Försök inte reparera denna enhet på egen hand. Om
ljudet avbryts, om indikatorer inte tänds, om rökutveckling
sker, eller om något annat problem som inte berörs i denna
handledning inträffar, bör du kontakta din återförsäljare
eller att auktoriserat servicecentrum. Elektriska stötar eller
skada på enheten kan uppstå om enheten repareras, tas
isär eller sätts ihop av icke kvalificerade personer.
Utöka livslängden genom att koppla loss enheten från
strömkällan när den inte ska användas under en längre
period.
LANG - 5
Ställ upp enheten på en plan yta där den inte utsätts för
direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet eller
kraftiga vibrationer. Dessa förhållanden kan skada höljet
och andra komponenter, och därmed förkorta enhetens
livslängd.
Placera den åtminstone 15 cm ut från väggytan för att
undvika distorsion och oönskade akustiska effekter.
Ställ inga tunga saker på enheten.
RQTV0209
Placering
11
31
1/31/07 2:48:09 PM
Der tages forbehold for trykfejl.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
Du
Da
Sw
RQTV0209-2H
L1206LC2027
PM4_EG_SW.indd 12
1/31/07 2:48:09 PM

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement