Panasonic SCPM5 Operating instructions

Panasonic SCPM5 Operating instructions
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
Mudeli nr
SC-PM5
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite selle toote!
Seadme optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks
lugege see juhend läbi enne toote ühendamist,
kasutamist ja reguleerimist.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
KOMPLEKTI KUULUVAD TARVIKUD
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik järgmised komplekti
kuuluvad tarvikud.
1 x toitejuhe
Mandri-Euroopa,
Kagu-Aasia ja
Lähis-Ida
(K2CQ2CA00007)
1 x kaugjuhtimispult
(N2QAYB000384)
1 x antenn
Austraalia ja Uus-Meremaa
(K2CJ2DA00010)
Kagu-Aasia
(K2CP2CA00001)
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud peamiselt
kaugjuhtimispuldi kasutamist, kuid kui juhtnupud on samad,
saate neid toiminguid teha ka põhiseadme juhtnuppe
vajutades.
Tegelik seade võib joonistest pisut erineda.
EP GN GA
RQTX0182-B_En.indd 1
Sisukord
Ohutusnõuded
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
Kõlarite paigutamine
Ühendamine
Demonstratsioonifunktsioon
Juhtseadiste ülevaade
Plaadid
FM-/AM-raadio kasutamine
Taimeri kasutamine
Heliefektide kasutamine
USB
Muude välisseadmete kasutamine
Rikkeotsing
Hooldus
Tehnilised andmed
3
4
4
5
5
6
7
8
9
9
10
10
11
11
12
RQTX0182-B
1/5/09 12:44:05 PM
See kasutusjuhend kehtib järgmisele seadmele.
Süsteem
SC-PM5
Põhiseade
SA-PM5
Kõlarid
SB-PM5
Kasutatav pistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema
kergesti ligipääsetav. Toitejuhtme pistik peab olema kergesti
lahtiühendatav. Seadme täielikult elektrivõrgust
lahtiühendamiseks ühendage toitepistik vahelduvvoolu
pistikupesast lahti.
Seadme tööd võivad kasutamise ajal segada mobiiltelefoni
põhjustatud raadiohäired. Selliste häirete korral kasutage
mobiiltelefoni käesolevast seadmest kaugemal.
Mandri-Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks
SEE SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS MÕÕDUKAS KLIIMAS.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA
ILMASTOSSA.
DETTE APPARATET ER BEREGNET TIL BRUK UNDER
MODERATE KLIMAFORHOLD.
Kagu-Aasia ja Lähis-Ida jaoks
SEE SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS TROOPILISES KLIIMAS.
Toote sees
SUOMI
VAROITUS!
ETTEVAATUST!
SEE SEADE RAKENDAB LASERIT. SELLES KASUTUSJUHENDIS
KIRJELDATUST ERINEV JUHTNUPPUDE KASUTAMINE,
SEADISTAMINE VÕI TOIMINGUD VÕIVAD PÕHJUSTADA
OHTLIKKU KOKKUPUUDET KIIRGUSEGA. ÄRGE AVAGE
KORPUST JA ÄRGE SEADET ISE REMONTIGE. USALDAGE
SEADME HOOLDUS PÄDEVATELE HOOLDUSTEHNIKUTELE.
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE
KAHJUSTAMISE OHTU:
• ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE NING
HOOLITSEGE, ET SELLELE EI TILGU EGA PRITSI VEDELIKKU
EGA ASETATA VEDELIKUGA ESEMEID NAGU VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (EGA TAGAPANEELI).
SEADMES EI OLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. USALDAGE
SEADME HOOLDUS PÄDEVATELE HOOLDUSTEHNIKUTELE.
ETTEVAATUST!
RQTX0182
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET
RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA
MUUSSE UMBSESSE KOHTA. HOOLITSEGE, ET SEADE ON
HÄSTI VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD
ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE,
ET KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI TÕKESTA
ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE,
LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE
ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID EGA
MUID LAHTISE TULE ALLIKAID.
• KÕRVALDAGE PATAREID KESKKONNAOHUTUL VIISIL.
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1
YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
VAROITUS!
• ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI.
VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI
EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI
TULIPALOVAARA.
• ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI
MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
• ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN
LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
• HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA
TAVALLA.
VAROITUS:
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON
VAHINGOITTUMISEN VAARAA
• TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE,
KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE NESTEILLE.
LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA MYÖSKÄÄN ASETTAA
MITÄÄN NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ, KUTEN
MALJAKKOA.
• KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
• ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI
OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN AMMATTITAITOINEN
HENKILÖKUNTA.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen
paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta
irrottamalla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2
RQTX0182-B_En.indd 2
1/5/09 12:44:13 PM
NORSK
ADVARSEL!
Info kasutajatele vanade seadmete ja kasutatud patareide
kogumise ja kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või
toodetega kaasasolevatel dokumentidel
tähendavad, et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning akusid/patareisid ei tohi
visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele eeskirjadele ning
direktiividele 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb
vanad tooted ja kasutatud akud/patareid viia
nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja
ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse
kogumispunkti. Nende toodete ja
akude/patareide nõuetekohane kõrvaldamine
aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ja
vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste
tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid
eirava jäätmekäitlusega kaasneda. Täpsemat
infot kasutatud toodete ja akude/patareide
kogumise ja ringlussevõtu kohta saate
kohalikust omavalitsusest, oma prügifirmalt või
toote ostukohast. Vastavalt siseriiklikele
õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kõrvaldamine olla karistatav.
DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER.
BETJENING AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER
ANDRE INNGREP ENN DE SOM ER BESKREVET I DENNE
BRUKSANVISNING, KAN FØRE TIL FARLIG BESTRÅLING.
DEKSLER MÅ IKKE ÅPNES, OG FORSØK ALDRI Å
REPARERE APPARATET PÅ EGENHÅND. ALT SERVICE OG
REPARASJONSARBEID MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT
PERSONELL.
ADVARSEL!
• APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE,
ET INNEBYGGET KABINETT ELLER ET ANNET
LUKKET STED HVOR VENTILASJONSFORHOLDENE
ER UTILSTREKKELIGE. SØRG FOR AT
GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE FORVERRER
VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO FOR
ELEKTRISK SJOKK ELLER BRANN FORÅRSAKET AV
OVERHETING UNNGÅS.
• APPARATETS VENTILASJONSÅPNINGER MÅ IKKE
DEKKES TIL MED AVISER, BORDDUKER, GARDINER OG
LIGNENDE.
• PLASSER IKKE ÅPEN ILD, SLIK SOM LEVENDE LYS,
OPPÅ APPARATET.
• BRUKTE BATTERIER MÅ KASSERES UTEN FARE FOR
MILJØET.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis
pöörduge edasise info saamiseks vastava
seadme müüja või tarnija poole.
ADVARSEL:
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes
riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus.
Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme
müüja poole, et saada infot nende toodete
nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
FØLG NEDENSTÅENDE INSTRUKSER FOR Å REDUSERE
RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT OG SKADE PÅ
PRODUKTET:
• DETTE APPARATET MÅ IKKE UTSETTES FOR REGN,
FUKTIGHET, DRYPP ELLER SPRUT, OG INGEN
VÆSKEFYLTE GJENSTANDER, SOM F.EKS. VASER, MÅ
PLASSERES PÅ APPARATET.
• BRUK KUN ANBEFALT TILBEHØR.
• IKKE FJERN DEKSELET (ELLER BAKSIDEN); APPARATET
INNEHOLDER INGEN DELER SOM KAN SKIFTES
ELLER REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT TIL
KVALIFISERTE SERVICETEKNIKERE Å UTFØRE SERVICE.
Strømuttaket må befinne seg i nærheten av utstyret og være lett
tilgjengelig.
Støpslet på strømkabelen må være klart til bruk.
Når dette apparatet skal kobles helt fra strømnettet (AC), må
støpslet på strømkabelen trekkes ut av stikkontakten.
Cd
Märkus aku/patarei sümboli kohta (kaks
alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul
vastab see antud kemikaali kohta direktiivis
sätestatud nõuetele.
Ohutusnõuded
Paigutage seade tasasele pinnale, otsese päiksevalguse,
kuumuse, niiskuse ja liigse vibratsiooni eest kaitstud kohta.
Nimetatud tingimused võivad seadme korpust ja teisi osi
kahjustada, lühendades nii seadme kasutusiga. Moonutuste ja
soovimatute heliefektide vältimiseks paigutage seade seintest
vähemalt 15 cm kaugusele. Ärge asetage seadmele raskeid
esemeid.
Pinge
Ärge kasutage kõrgepingevooluallikaid. See võib põhjustada
seadme ülekoormust ja tulekahju. Ärge kasutage
alalisvooluallikat. Kontrollige hoolikalt toiteallikat, kui paigaldate
seadme laeva või mujale, kus kasutatakse alalisvoolu.
Toitejuhtme kaitsmine
Hoolitsege, et toitejuhe ei ole kahjustatud ning on õigesti
ühendatud. Halb ühendus ja kahjustatud juhe põhjustavad tule- ja
elektrilöögiohtu. Ärge toitejuhet tõmmake, painutage ega asetage
sellele raskeid esemeid. Toitejuhet pistikupesast lahti ühendades
võtke kindlalt pistikust kinni. Otse toitejuhtmest tõmmates võite
saada elektrilöögi. Ärge puudutage pistikut märgade kätega. Võite
saada elektrilöögi.
RQTX0182-B_En.indd 3
Võõrkehad
Hoolitsege, et metallesemed ei kuku seadmesse. See põhjustab
elektrilöögiohtu ja talitlushäireid. Hoolitsege, et seadmesse ei satu
vedelikku. See põhjustab elektrilöögiohtu ja talitlushäireid. Kui nii
juhtub, siis ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja
pöörduge seadme müüja poole. Ärge pihustage seadmele ega
seadmesse putukatõrjevahendeid. Need sisaldavad süttivaid
gaase, mis võivad seadmele pihustamisel süttida.
Hooldus
Ärge püüdke seadet ise remontida. Kui heli muutub katkendlikuks,
tähised ei sütti, seadmest tuleb suitsu või esineb mõni muu
probleem, mida käesolevas juhendis ei kirjeldata, siis ühendage
seade elektrivõrgust lahti ja pöörduge seadme müüja poole või
volitatud hoolduskeskusesse. Kui sobiva kvalifikatsioonita isik
remondib seadet, võtab selle lahti või muudab selle konstruktsiooni,
siis põhjustab see elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohtu. Kui
seadet kaua aega ei kasutata, ühendage seade kasutusea
pikendamiseks elektrivõrgust lahti.
RQTX0182
Paigutamine
3
1/5/09 12:44:14 PM
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
Kõlarite paigutamine
Kasutage leelis- või mangaanpatareisid.
Sisestage patareid kaugjuhtimispulti nii, et polaarsused (+ ja -)
langevad kokku kaugjuhtimispuldile märgitud tähistega.
Kõlarid on identsed ja nende ühendamisel ei ole vaja vasakut ja
paremat kanalit eristada.
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid
Parima heli saavutate seda põhiseadet ja neid kõlareid koos
kasutades. Muude kõlarite kasutamine võib seadet kahjustada ja
halvendada helikvaliteeti.
LR6/R6, AA (ei
kuulu komplekti)
Suunake takistusi vältides kaugjuhtimissignaali andurile ( lk 6)
kuni 7 m kauguselt otse seadme eest.
Märkus kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta
• Ärge kasutage samaaegselt üht vana ja üht uut patareid.
• Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid.
• Ärge patareisid lühistage ega lahti võtke.
• Ärge püüdke laadida leelis- ega mangaanpatareisid.
• Ärge kasutage patareisid, kui nende kate on maha koorunud.
• Ärge patareisid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et need ei
puutu kokku lahtise tulega.
• Ärge jätke akusid kauaks ajaks suletud uste ja akendega autosse
otsese päiksevalguse kätte.
• Kaugjuhtimispuldi patareide valesti käsitsemise tagajärjel võib
elektrolüüt lekkida – see põhjustab tuleohtu.
• Kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti kaua aega kasutada, siis võtke
patareid kaugjuhtimispuldist välja. Hoidke patareisid jahedas ja
pimedas kohas.
Märkus:
• Piisava õhuringluse tagamiseks seadke kõlarid põhiseadmest
vähemalt 10 mm kaugusele.
• Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud. Ärge paigutage neid
teleri, personaalarvuti ega muude magnetväljast mõjutatavate
seadmete lähedale.
• Kõlaritest pikka aega materjalide kõrgel helitugevusel esitamine
võib kõlareid kahjustada ja lühendada nende kasulikku iga.
• Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel juhtudel
helitugevust:
- moonutatud heli esitades,
- helikvaliteeti reguleerides.
• Kõlarite esiküljel olevat kattevõrku ei saa eemaldada.
Ettevaatust!
• Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga. Selle nõude
eiramine võib kahjustada võimendit ja kõlareid ning
põhjustab tuleohtu. Konsulteerige kvalifitseeritud
hooldustehnikuga kahjustuste korral või kui seadme talitlus
märkimisväärselt muutub.
• Ärge kinnitage neid kõlareid seinale ega lakke.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht patareide valesti asendamisel! Asendage
samasuguste või võrdväärset, tootja soovitatud tüüpi patareidega.
Kasutatud patareid kõrvaldage vastavalt tootja juhistele.
Märkus Dual-plaatide kasutamise kohta
Dual-plaadi digitaalse audiosisuga pool ei vasta Compact Disc
Digital Audio (CD-DA) vormingu tehnilistele nõuetele, mistõttu
ei pruugi esitamine olla võimalik.
Märkus MP3 kohta
• Faile käsitatakse radadena ja kaustu käsitatakse albumitena.
• See seade esitab kuni 999 rada, 255 albumit ja 20 seanssi.
• Plaadid peavad vastama ISO9660 tasemele 1 või 2 (välja
arvatud laiendatud vormingud).
• Kindlas järjekorras esitamiseks lisage sellele vastavalt
kaustade ja failide nimedele 3-kohalised numbrilised eesliited.
RQTX0182
MP3 esitamise piirangud
• Kui MP3-failid on salvestatud CD-DA heliradadega ühele
plaadile, siis saab esitada ainult esimeses seansis
salvestamiseks kasutatud vormingut.
• Kõikide MP3-failidega plaatide esitamine ei pruugi sellel
seadmel õnnestuda salvestise või plaadi seisundi tõttu.
• Seade ei pruugi salvestisi ilmtingimata esitada järjekorras,
milles need salvestasite.
4
RQTX0182-B_En.indd 4
Märkus CD-plaatide
kohta
• See seade loeb kuni 99 rada.
• Selle seadmega saab esitada MP3-faile ja lõplikult vormistatud
CD-DA vormingus CD-R/RW audioplaate.
• Kõikide CD-R/RW plaatide esitamine ei pruugi sellel seadmel
õnnestuda salvestise seisundi tõttu.
• Ärge kasutage ebatraditsioonilise kujuga plaate.
• Ärge kasutage plaate, millelt kleebised hakkavad lahti tulema
või millel on etikettidest liimijääke.
• Ärge kleepige plaatidele etikette ega kleebiseid.
• Ärge kirjutage plaatidele.
Märkus USB kohta
Ühilduvad seadmed
USB-massmäluseadmete klassi kuuluvad seadmed:
• ainult massedastust toetavad USB-seadmed,
• USB 2.0 täiskiiruse toega USB-seadmed.
Toetatavad vormingud
• Kaustad on käsitatavad albumitena.
• Failid on käsitatavad radadena.
• Radadel peab olema laiendiks ".mp3" või ".MP3".
• See seade ei toeta CBI (Control/Bulk/Interrupt) arhitektuuri.
• See seade ei toeta NTFS-failisüsteemi kasutavaid seadmeid.
[See seade toetab ainult FAT 12/16/32 (File Allocation Table
12/16/32) failisüsteemi.]
• Sõltuvalt sektori suurusest ei pruugi kõikide failide kasutamine
õnnestuda.
• Maksimaalne albumite arv: 255 albumit
• Maksimaalne radade arv: 2500 rada
• Maksimaalne radade arv albumis: 999 rada
1/5/09 12:44:15 PM
Ühendamine
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide ülejäänud ühenduste tegemist.
Kõlarite ühendamine
must (·)
Toitejuhtme ühendused
Pistiku ühendamine
Isegi pistiku korralikult ühendamisel võib sõltuvalt
kasutatavast pesast pistiku eesmine osa välja ulatuda,
nagu joonisel näidatud. See ei tekita probleeme seadme
kasutamisele.
Seadme ühenduspesa
Pistik
punane (+)
must (·)
Teadmiseks
Kui te ei kavatse seadet kaua aega kasutada, siis ühendage
energia säästmiseks toitepistik pistikupesast lahti. Pärast
seadme uuesti elektrivõrku ühendamist tuleb uuesti seada
mõned mällu salvestatavad sätted.
Märkus:
• Komplekti kuuluv toitejuhe on ettenähtud kasutamiseks
ainult selle seadmega. Ärge seda muude seadmetega
kasutage.
• Ärge kasutage teiste seadmete toitejuhtmeid.
punane (+)
Valesti ühendamine võib seadet kahjustada.
Antenniühendused
Paigutage antenn kohta, kus on parim vastuvõtt.
AM-raamantenn
Kleeplint
Seadke antenn
alusele püsti.
FM-siseantenn
Klõps
Majapidamise
pistikupessa
Demonstratsioonifunktsioon
, -DEMO
Seadme esmakordsel elektrivõrku ühendamisel võib ekraanile ilmuda
selle funktsioonide esitlus.
Kui demonstratsioonifunktsioon on väljalülitatud, valige esitluse
vaatamiseks säte "DEMO ON".
Ooteolekus valige energiatarbe vähendamiseks säte "DEMO
OFF".
RQTX0182
Hoidke vajutatuna nuppu [, -DEMO] (demo).
Näit muutub igal nupuvajutusel.
5
RQTX0182-B_En.indd 5
1/5/09 12:44:17 PM
Juhtseadiste ülevaade
Põhiseade
Lugege selgitusi sulgudes näidatud numbriga lehekülgedelt. Mustas ringis nupud 1 funktsioneerivad samamoodi nagu kaugjuhtimispuldi
juhtnupud.
Seadme peal
Muusikaport (10)
Kõrvaklappide pesa ( )
Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge
kuulake kuularitega kaua aega järjest.
Liigne helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest
võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Pistiku
tüüp: Ø 3,5 mm stereo (ei kuulu komplekti)
Näidik
Madalate või kõrgete helide valimine (9)
Kaugjuhtimissignaali andur
8
1
USB-port (10)
1 Ooteoleku/töörežiimi lüliti
Esituse seiskamine,
demonstratsioonifunktsioon (5)
Vajutage seda nuppu sisselülitatud seadme
lülitamiseks ooteolekusse või vastupidi.
Ooteolekus tarbib seade siiski vähesel määral
elektrienergiat.
4
2
Plaadialuse avamine/sulgemine (7)
6
Plaadialus
3
5
Kaugjuhtimispult
Mustas ringis nupud 1 funktsioneerivad samamoodi nagu põhiseadme juhtnupud.
Kella või taimeri seadmine (9)
1
Hämardifunktsioon
Esitustaimeri seadmine (9)
Unetaimeri seadmine (9)
Automaatse väljalülitamise funktsioon
4 Helitugevuse reguleerimine (7)
Kustutamisfunktsioon (7)
Programmifunktsioon (7, 8)
Kordamisfunktsioon (7)
2 USB esitus või paus (10)
3 FM-/AM-valik (8)
RQTX0182
Taastamisfunktsiooni RE-MASTER
valimine (10)
Eelseatud ekvalaiseri valimine (9)
6
Basside valimine (9)
7 [2 3],
Albumi valimine (7, 10) [5 ∞],
Plaadi ja USB esitus (7, 10) [OK],
Valiku kinnitamine (7, 10) [OK]
Kuvamisfunktsioon (7, 8)
Numbriline valimine (7, 8, 10)
Heliväljundi ajutise katkestamise funktsioon
Esitusrežiimi funktsioon (7, 8)
5 Plaadi esitamine või paus (7)
6 Muusikapordi valimine (10)
7 Raja vahelejätmine või otsing,
häälestamine või
eelhäälestatud kanali valimine,
aja reguleerimine,
basside/kõrgete helide
reguleerimine (7 kuni 10)
Esituse seiskamine (7, 10)
8 Ruumiheli valimine (10)
Kõrgete helide valimine (9)
MP3-infokuva (7)
Automaatse eelhäälestamise
valimine (8)
Sisendi taseme valimine (10)
Häälestusrežiimi valimine (8)
FM-režiimi valimine (8)
RQTX0182-B_En.indd 6
Automaatse väljalülitamise
funktsioon võimaldab
lülitada plaadi- või USBrežiimis oleva seadme
välja, kui seda 10 min ei
kasutata. Valitud säte jääb
seadme mällu ka selle
väljalülitamisel.
Muudab näidiku vähem
valgustatuks.
Katkestab ajutiselt
heliväljundi.
• Heliväljundi ajutiseks katkestamiseks
vajutage seda nuppu.
• Vajutage uuesti heliväljundi
taastamiseks.
1/5/09 12:44:22 PM
MP3
Plaadid
Möödunud esitusaeg
Albumi nimi
Raja nimi
Vajutage esituse või pausi ajal korduvalt [MP3 INFO].
Tavaesitus
MP3
1 Seadme sisselülitamiseks vajutage [ ].
2 Plaadialuse avamiseks vajutage [, OPEN/CLOSE] ja laadige
siis plaat. Plaadialuse sulgemiseks vajutage uuesti [,
OPEN/CLOSE].
3 Esituse alustamiseks vajutage [/II, CD] või [OK].
4 Reguleerige helitugevust.
Esituse seiskamine
Vajutage [] (seiskamine).
Esituspaus
Vajutage [/II, CD].
Esituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
Radade vahelejätmine Vajutage [I/] või [/I].
Juhuesituse või 1 albumi juhuesituse ajal ei saa
liikuda vahelejätmisega juba esitatud radadele.
Juhuesituse ajal saab otsida tagasi- või
edasisuunas ainult poolelioleva raja siseselt. (
vt “Esitusrežiimi funktsioon”)
Radade hulgast
otsimine
ID3 (Album) ID3 (Rada) ID3 (Artist)
Möödunud esitusaeg
Märkus:
• See seade toetab versiooni 1.0 & 1.1 ID3-silte. Näidikule ei ilmu
tekstiandmed, mida see seade ei toeta.
• ID3 on MP3-radadele manustatud raja kohta infot sisaldav silt.
Lisafunktsioonid esitamiseks
Korduvesitus
CD
MP3
Korduvesitust saab kasutada programmi või muu valitud
esitusrežiimiga.
Vajutage [REPEAT].
Näidikule ilmuvad “ON REPEAT” ja “ ”.
Tühistamine
Vajutage uuesti [REPEAT].
Näidikule ilmub “OFF REPEAT” ja “ ” kaob.
Programmi esitus
CD
Hoidke esituse või pausi ajal vajutatuna
[I/] või [/I].
Selle funktsiooniga saab programmeerida kuni 24 rada.
CD
Albumi vahelejätmine
MP3
Vajutage esitusrežiimis [/, ALBUM].
Vajutage seisatud olekus üks kord [/,
ALBUM] ja siis numbrinuppe.
1 Vajutage [/II, CD] ja siis [] (seiskamine).
2 Vajutage [PROGRAM].
3 Valige numbrinuppudega soovitud rada.
Korrake seda toimingut teiste radade programmeerimiseks.
4 Esituse alustamiseks vajutage [/II, CD].
Esitusrežiimi funktsioon
CD
MP3
Soovitud režiimi valimiseks vajutage [PLAY MODE].
1-TRACK
Esitab plaadilt üht valitud rada.
Valige rada numbrinuppudega.
1TR
1-ALBUM
1 Vajutage [/II, CD] ja siis [] (seiskamine).
2 Vajutage [PROGRAM].
3 Vajutage soovitud albumi valimiseks [/, ALBUM].
4 Soovitud raja valimiseks vajutage üks kord [/I] ja siis
numbrinuppe.
MP3
1ALBUM
MP3
Esitab plaadilt üht valitud albumit.
Albumi valimiseks vajutage [/, ALBUM].
5 Vajutage [OK].
Järgmiste radade programmeerimiseks korrake toiminguid 3 kuni 5.
6 Esituse alustamiseks vajutage [/II, CD].
Esitab plaadi sisu juhuslikus järjestuses.
RND
1-ALBUM
RANDOM
MP3
Esitab kõiki ühe valitud albumi radasid juhuslikus
järjestuses.
Albumi valimiseks vajutage [/, ALBUM].
1ALBUM RND
Programmi radade
lisamine
Info vaatamine raja kohta
Saate näidikult vaadata infot poolelioleva raja kohta.
Vajutage esituse või pausi ajal korduvalt [DISPLAY].
CD
Möödunud esitusaeg
RQTX0182-B_En.indd 7
Järelejäänud esitusaeg
Viimase raja kustutamine
Kõikide programmi
kuuluvate radade
kustutamine
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM] ja
siis [/II, CD].
Vajutage [I/] või [/I] kui
seisatud olekus on näidikul “PGM”.
Programmeerimise ajal kontrollimiseks
vajutage pärast “PGM” ilmumist kaks
korda [PROGRAM] ning vajutage siis
[I/] või [/I].
CD
Korrake seisatud olekus toimingut 3.
MP3
Korrake seisatud olekus toiminguid 3 kuni
5.
Vajutage seisatud olekus [DEL].
Vajutage seisatud olekus []
(kustutamine).
Näidikule ilmub “CLR ALL”.
Vajutage kinnituseks veel kord []
(kustutamine).
Märkus:
• Näidikule ilmub “PGM FULL”, kui püüate programmeerida 25ndat
rada.
• Programm kustub mälust plaadialuse avamisel.
RQTX0182
RANDOM
Programmirežiimi
tühistamine
Programmi uuesti
esitamine
Programmi sisu
kontrollimine
7
1/5/09 12:44:24 PM
FM-/AM-raadio kasutamine
Raadiojaamade eelhäälestamine
Käsitsi häälestamine
1 Vajutage [FM/AM], et valida “FM” või “AM”.
2 Vajutage [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
3 Soovitud jaama sageduse valimiseks vajutage [I/] või
Seadme mällu saab eelhäälestada 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Ettevalmistamine
Vajutage [FM/AM], et valida “FM” või “AM”.
Automaatne eelhäälestamine
[/I].
1
Vajutage korduvalt [PLAY MODE], et valida “CURRENT” või
“LOWEST”.
CURRENT
Häälestamine algab aktiivsest sagedusest.
LOWEST
Häälestamine algab madalaimast sagedusest.
2
Automaatne häälestumine
Vajutage hetkeks [I/] või [/I], kuni sagedus hakkab kiiresti
muutuma. Seade alustab automaatset häälestamist. Häälestamine
seiskub raadiojaama leidmisel.
• Liigsete häirete korral ei pruugi automaatne häälestumine õnnestuda.
• Automaatse häälestumise tühistamiseks vajutage üks kord uuesti
[I/] või [/I].
Eelhäälestamise alustamiseks hoidke vajutatuna [AUTO
PRESET].
Tuuner eelhäälestab kõik vastuvõetavad raadiojaamad kasvavas
järjekorras kanalitele. Lõpetamisel lülitub raadio viimasena
häälestatud jaamale.
Käsitsi eelhäälestamine
FM-saadete helikvaliteedi parandamine
1 Vajutage [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
2 Vajutage soovitud jaamale häälestumiseks [I/] või
[/I].
Vajutage [FM MODE], et ilmuks “MONO”.
Tühistamine
Vajutage uuesti [FM MODE], kuni näidikult kaob “MONO”.
• Monorežiim tühistatakse ka sageduse muutmisel.
• Tavakuulamisel lülitage monorežiim välja.
3 Vajutage [PROGRAM].
4 Valige kanal numbrinuppudega.
Kanalile salvestatud raadiojaama andmed kustutatakse sellele
kanalile teise jaama salvestamisel.
5 Korrake toiminguid 2 kuni 4 muude jaamade
eelhäälestamiseks.
Mandri-Euroopa
RDS-saated
Eelhäälestatud jaama valimine
Selle seadme näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga
(RDS) edastatavaid tekstiandmeid, mida teatud piirkondades
kasutatakse. Kui kuulatav raadiojaam edastab RDS-signaali, siis
süttib näidikul “RDS”.
Valige numbrinuppudega kanal.
Kanalite 10 kuni 30 valimiseks vajutage [>10] ja siis kaht
numbrinuppu.
Vajutage [DISPLAY], et vaadata järgmisi andmeid:
VÕI
Jaama nimi (PS) Programmi tüüp (PTY)
Sageduskuva
1 Vajutage [TUNE MODE], et valida “PRESET”.
2 Vajutage kanali valimiseks [I/] või [/I].
Kagu-Aasia, Austraalia ja Uus-Meremaa
Programmitüübi tunnused
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M-O-R-M
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
RQTX0182
M-O-R- M = ajaviitemuusika keskmisele kuulajale
Märkus:
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete kuvamine olla
võimalik.
AM-sagedusala samm
Ainult põhiseadmelt
Selle seadmega saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga AMsaateid.
Sagedussammu muutmine 9 kHz-lt 10 kHz-le
1 Hoidke vajutatuna [FM/AM].
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule praeguse vähima sageduse
vilkuv näit.
2 Hoidke nuppu [FM/AM] jätkuvalt vajutatuna.
• Vähima sageduse muutudes vabastage nupp.
Esialgse sagedussammu taastamiseks korrake seda protseduuri.
• Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud jaamad.
8
RQTX0182-B_En.indd 8
1/5/09 12:44:26 PM
Taimeri kasutamine
Kellaaja seadmine
Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
1
Märkus:
• Esitustaimer lülitab seadme sisse määratud ajal ning helitugevus
suureneb vähehaaval seatud tasemeni.
• Kui taimer on sisselülitatud, siis lülitab see seadme sisse iga päev
samal ajal.
• Et taimer funktsioneeriks, peab seade olema ooteolekus.
• Kui lülitate taimeri funktsioneerimise ajal seadme välja ja siis uuesti
sisse, siis lõpuaja sätet ei rakendata.
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
Iga kord, kui nuppu vajutate:
CLOCK (kell) ˚ PLAY (esitustaimer)
Algne kuva
2
( ( Umbes 5 s jooksul ) )
Vajutage kellaaja seadmiseks [I/] või [/I].
Kellaaja seadmise lõpetamiseks vajutage uuesti
[CLOCK/TIMER].
Kellaaja vaatamine
Et kellaaeg ilmuks mõneks sekundiks näidikule, vajutage
[CLOCK/TIMER].
Märkus:
Täpsuse tagamiseks seadke kellaaeg korrapäraste ajavahemike
järel uuesti õigeks.
Unetaimeri kasutamine
Selle funktsiooniga saab seadme määratud aja pärast
automaatselt välja lülitada.
Soovitud ajavahemiku valimiseks vajutage korduvalt [SLEEP].
3
Esitustaimeri kasutamine
Saate seada seadme kindlal ajal sisse lülituma, et teid üles
äratada.
Ettevalmistamine
Lülitage seade sisse ja seadke kellaaeg.
Valmistage ette muusikaallikas, mida soovite kuulata (plaat,
raadio, USB või muusikaport) ja seadke helitugevus.
1
Esitustaimeri valimiseks vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER].
CLOCK
˚ PLAY
Unetaimeri tähis
Tühistamine
Vajutage [SLEEP], et valida “OFF”.
Järelejäänud aja muutmine
Vajutage [SLEEP] järelejäänud aja kuvamiseks ning vajutage
soovitud aja valimiseks uuesti [SLEEP].
Märkus:
• Esitustaimerit ja unetaimerit saab kasutada samaaegselt.
• Unetaimeri sättel on alati eelisõigus. Hoolitsege, et taimerite
sätted ei kattu.
Algne kuva
2
( ( Umbes 5 s jooksul ) )
Vajutage aja seadmiseks [I/] või [/I].
Esitustaimeri tähis
Heliefektide kasutamine
Helikvaliteedi muutmine: eelseatud
ekvalaiser
Soovitud sätte valimiseks vajutage korduvalt [PRESET EQ].
HEAVY
Algusaeg
3
4
Kinnitamiseks vajutage [CLOCK/TIMER].
Lõpuaja seadmiseks korrake toiminguid 2 ja 3.
Lõpuaeg
CLEAR
FLAT
Säte
SOFT
VOCAL
Toime
HEAVY
Suurendab rokkmuusika mõjuvust.
CLEAR
Muudab kõrged helid selgemaks.
SOFT
Sobib taustamuusikaks.
VOCAL
Muudab vokaalid kõlavamaks.
FLAT
Efekte ei rakendata.
Taimeri sisselülitamine
5
Taimeri sisselülitamiseks vajutage [PLAY].
˚ PLAY
no display (off)
Helikvaliteedi muutmine:
Bassid või kõrged helid
Et saaksite nautida rõhutatult madalaid või kõrgeid helisid.
6
Seadme väljalülitamiseks vajutage [ ].
Taimeri töötamiseks peab seade olema väljalülitatud.
1 Vajutage soovitud sätte valimiseks [BASS] või [TREBLE].
2 Vajutage taseme reguleerimiseks [I/] või [/I].
Ainult põhiseadmelt
Allika või helitugevuse
muutmine
Sätete kontrollimine (kui
seade on sisselülitatud või
ooteolekus)
Tühistamine
RQTX0182-B_En.indd 9
Korrake toiminguid 1 kuni 4 ja
6. (vt eespool)
1) Vajutage [˚ PLAY], et
taimeri tähis kaoks näidikult.
2) Muutke allikat või
helitugevust.
3) Tehke toimingud 5 ja 6. (vt
eespool)
Vajutage korduvalt
[CLOCK/TIMER], et valida
PLAY.
Vajutage [PLAY], et taimeri
tähis kaoks näidikult.
1 Vajutage soovitud sätte valimiseks korduvalt
[BASS/TREBLE].
BASS
TREBLE
Original display
2 Vajutage taseme reguleerimiseks [I/] või [/I].
Märkus:
Reguleerimisvahemik: -4 kuni +4.
RQTX0182
Sätete muutmine
9
1/5/09 12:44:28 PM
Muude välisseadmete kasutamine
Heliefektide kasutamine (järg)
Märkus:
Kõik välisseadmed ja juhtmed on müügil eraldi.
Stereoheli täiustamine:
Ruumiheli
Võimaldab lisada stereohelile loomulikku avarust ja sügavust.
Sisselülitamine
Vajutage [SURROUND], et ilmuks "
".
Tühistamine
Vajutage veel kord [SURROUND], et "
Kaasaskantava audioseadmega ühendamine
See funktsioon võimaldab nautida muusikat kaasaskantavast
audioseadmest.
" kaoks.
Märkus:
• Kuularite kasutamisel on ruumiheliefekt vähem märgatav.
• Kui FM-stereosaate kuulamisel müra tugevneb, siis tühistage
ruumiheliefekt.
Helikvaliteedi muutmine:
RE-MASTER ehk taastamisfunktsioon
Audiojuhe (ei kuulu komplekti)
MP3
See funktsioon taastab sagedused, mis on salvestamise käigus
kaduma läinud, et tuua teieni originaalilähedasem heli.
Kaasaskantav audioseade (ei
kuulu komplekti)
Vajutage korduvalt [RE-MASTER], et valida "ON RE-MASTER"
(sisselülitatud) või "OFF RE-MASTER" (väljalülitatud).
USB
Kaasaskantava audioseadme sisendi esitamine
MP3
USB-liides võimaldab seadmega ühendada USB-massmäluseadme ja
esitada sellele salvestatud MP3-radasid. Reeglina tuleks kasutada
USB-mäluseadmeid.
(Ainult massedastus.)
USB-massmäluseadme ühendamine
Ettevalmistamine
Enne USB-massmäluseadme selle seadmega ühendamist
hoolitsege, et sellesse salvestatud andmed on varundatud. USBpikendusjuhet ei ole soovitav kasutada. See seade ei suuda siis
USB-seadet tuvastada.
Enne kaasaskantava audioseadme muusikaporti MUSIC P.
ühendamist lülitage välja kaasaskantava audioseadme
ekvalaiserifunktsioon (selle olemasolul). Vastasel korral võib
kõlaritest väljastatav heli olla moonutatud.
1 Ühendage audiojuhe muusikaporti MUSIC P..
2 Vajutage [MUSIC PORT] (põhiseadmel: [MUSIC P.]), et
valida “MUSIC PORT”.
3
Alustage esitust kaasaskantaval audioseadmel. (Lugege
kaasaskantava audioseadme kasutusjuhendit.)
Taseme reguleerimine
Saate muuta kaasaskantava audioseadme helisisendi
taset.
Vajutage soovitud sätte valimiseks [INPUT LEVEL].
USB-seade
(ei kuulu
komplekti)
HIGH
NORMAL
Märkus:
Valige “NORMAL”, kui heli on moonutatud sättel “HIGH”.
USB-massmäluseadme sisendi esitamine
Häirete vältimine muude
Panasonicu seadmetega
1 Vähendage helitugevust ja ühendage USB-porti USBmassmäluseade.
2 Esituse alustamiseks vajutage [/II, USB] või [OK].
Esituspaus
Esituse seiskamine
RQTX0182
Radade vahelejätmine
Vajutage [/II, USB].
Esituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
Vajutage [  ] (seiskamine).
Näidikule ilmub “RESUME”. Seiskamispositsioon
salvestatakse seadme mällu.
Esituse jätkamiseks vajutage [/II, USB].
Seiskamispositsiooni mälust kustutamiseks vajutage
uuesti [ ] (seiskamine).
Vajutage [I/] või [/I].
Muud Panasonicu audio-/videoseadmed võivad funktsioneerida, kui
juhite selle seadme tööd komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldiga.
Sel juhul saab juhtida selle seadme tööd teises režiimis. Seadke
selleks kaugjuhtimispult töörežiimile “REMOTE 2”.
Põhiseadmele ja kaugjuhtimispuldile tuleb seada sama režiim.
1 Hoidke põhiseadmel nuppu [MUSIC P.] ja
kaugjuhtimispuldil nuppu [2] vajutatuna, kuni põhiseadme
näidikule ilmub “REMOTE 2”.
2
Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppe [OK] ja [2] vähemalt 2
sekundit vajutatuna.
Uuesti režiimi “REMOTE 1” valimiseks korrake mõlemat kirjeldatud
sammu, vajutades nupu [2] asemel nuppu [1].
Albumi vahelejätmine Vajutage esitusrežiimis [/, ALBUM].
Vajutage seisatud olekus üks kord [/, ALBUM]
ja siis numbrinuppe.
10
RQTX0182-B_En.indd 10
1/5/09 12:44:30 PM
Rikkeotsing
Kontrollige järgmist enne hoolduskeskusesse pöördumist. Kui kahtlete mõne punkti osas või kui tabelis näidatud lahendused ei kõrvalda
probleemi, siis pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole.
■ Tavalised probleemid
Lk
Seade ei reageeri
kaugjuhtimispuldi nuppude
vajutamisele.
• Kontrollige, et patareid on õigesti sisestatud.
4
Heli on moonutatud või
puudub.
• Suurendage helitugevust.
• Kõlarijuhtmed võivad olla valesti ühendatud. Lülitage seade välja, kontrollige ühendusi ja parandage
need vajadusel. Lülitage siis seade uuesti sisse.
• Kontrollige kõlariühendusi.
—
5
Esitamisel kostab undamist. • Seadme lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp. Paigutage muud seadmed ja juhtmed seadmest
eemale.
5
—
■ Plaadid
• Plaat ei ole korralikult sisestatud. Sisestage see korralikult.
Kuva andmed ei ole õiged
või ei saa esitamist alustada. • Plaat võib olla määrdunud. Pühkige see puhtaks.
• Asendage kriimustatud, kõverdunud või mittestandardne plaat.
• Tekkinud on kondensaat: oodake 1-2 tundi, kuni see aurustub.
—
—
—
—
■ Raadio
Kostab tuikav heli.
AM-saadete ajal kostab
madalat undamist.
• Lülitage teler välja või paigutage seadmest eemale.
• Paigutage antenn muudest kaablitest eemale.
—
—
■ USB
USB-seadet või selle sisu ei
saa lugeda.
• USB-seadme vorming või sisu on süsteemiga ühildumatu. Näidikul on “NO PLAY”. Ühendage USBseade esmalt lahti ja siis uuesti selle seadmega.
• Selle seadme USB-hostifunktsioon ei pruugi kõikide USB-seadmetega toimida.
• Mälumahuga üle 8 GB USB-seadmete kasutamine ei pruugi alati õnnestuda.
USB-seade töötab aeglaselt. • Lugemiseks kulub rohkem aega, kui USB-seadmesse on salvestatud palju faile, failid on mahult
suured või kasutate suure mälumahuga USB-välkmälu.
—
—
—
—
■ Seadme näidikule ilmuvad teated
“NO PLAY” (ei saa esitada)
• Kontrollige sisu.
• Esitada saab ainult MP3-vormingus faile.
"USB OVER CURRENT
• USB-massmäluseadme nimiandmed ületavad 500 mA. Ühendage USB-seade lahti. Lülitage seade
ERROR" (USB ülevoolu viga) välja ja seejärel uuesti sisse.
—
—
—
“F76”
• Tegemist on toiteprobleemiga. Konsulteerige seadme müüjaga.
—
“ERROR”
• Püüdsite teha lubamatut toimingut. Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
—
“VBR–”
• Selle seadmega ei saa kuvada muutuva bitikiirusega (VBR) radade allesjäänud esitusaega.
—
“– –:– –” (during standby
mode) (ooteolekus)
• Ühendasite toitejuhtme esmakordselt elektrivõrku või hiljuti esines elektrikatkestus.
• Seadke kellaaeg.
—
9
“MP3 ERROR” or
“PLAYERROR”
• Püüdsite esitada vormingut, mida see seade ei toeta. Kontrollige sisu.
4
“UNSUPPORT”
• Ühendasite selle seadmega ühildumatu seadme.
—
Kui seadme pinnad on mustad
Seadme puhastamiseks pühkige seda pehme kuiva lapiga.
• Ärge mingil juhul kasutage selle seadme puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
• Lugege enne keemiliselt töödeldud lappide kasutamist hoolikalt nendega kaasasolevaid juhiseid.
RQTX0182-B_En.indd 1111
RQTX0182
Hooldus
11
1/5/09 12:44:32 PM
Tehnilised andmed
VÕIMENDI
USB
Stereorežiimi RMS-väljundvõimsus
Esikanal (üheaegselt testitud)
10 W kanali kohta (4 ), 1 kHz, 10% THD
Stereorežiimi RMS-koguvõimsus 20 W
USB-port
Meediumifaili vormingu tugi MP3 (*.mp3)
USB-seadme failisüsteem FAT 12 / FAT 16 / FAT 32
USB-pordi voolutugevus 500 mA (maksimaalselt)
Kagu-Aasia
PMPO-väljundvõimsus
FM-/AM-TUUNER, ÜHENDUSPESAD
Eelhäälestatud jaamade mälu 30 FM-jaama
15 AM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond 87,50 kuni 108,00 MHz (50 kHz sammuga)
Antennipesad 75 (asümmeetrilised)
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond
Mandri-Euroopa
ja Lähis-Ida
522 kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
Kagu-Aasia,
Austraalia ja Uus-Meremaa
522 kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
520 kuni 1630 kHz (10 kHz sammuga)
Muusikaport (ees)
Tundlikkus 100 mV, 4,7 k
Pesa Stereo, 3,5 mm pistik
Kuularite pesa
Pesa Stereo, 3,5 mm pistik
PLAADIMÄNGIJA
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
(1) CD-audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3* vormingus plaat)
(3) MP3*
* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Lugemisseade
Lainepikkus 785 nm (CD)
Laseri võimsus KLASS 1 (CD)
Audioväljund (plaat)
Kanalite arv 2 (FL, FR)
FL = vasak esikanal
FR = parem esikanal
200 W
KÕLARID
Tüüp 1-ribaline, 1 valjuhääldi (basside peegeldus)
Valjuhääldi Impedants 4
Täisvahemik 10 cm, koonusetüüpi
Sisendvõimsus (IEC) 10 W (maksimaalselt)
Väljundi helirõhk 83 dB/W (1,0 m)
Sageduspiirkond 61 Hz kuni 17 kHz (-16 dB)
95 Hz kuni 15 kHz (-10 dB)
Mõõdud (L x K x S) 139 mm x 226 mm x 136 mm
Kaal 1,3 kg
ÜLDIST
Toide
Mandri-Euroopa,
Lähis-Ida
Austraalia ja Uus-Meremaa vahelduvvool 220-240 V, 50 Hz
Kagu-Aasia vahelduvvool 220-240 V, 50/60 Hz
Energiatarve 42 W
Mõõdud (L x K x S) 153 mm x 226 mm x 300 mm
Kaal 2,1 kg
Töötemperatuur 0°C kuni +40°C
Tööniiskus 35 % kuni 80 % suhteline õhuniiskus (ilma
kondensaadita)
Energiatarve ooteolekus: 0,8 W (umbes)
Märkus:
1. Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata. Kaal
ja mõõdud on ligilähedased.
2. Summaarset harmoonmoonutust on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
Vastavalt direktiivile 2004/108/EÜ, lõik 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
RQTX0182-B_En.indd 1112
RQTX0182-B
L0109CH0
1/5/09 12:44:33 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement