Panasonic SCPM500 Operating instructions

Panasonic SCPM500 Operating instructions
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite selle süsteemi!
Optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks lugege see juhend hoolikalt
läbi enne süsteemi ühendamist, kasutamist ja reguleerimist.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
Süsteem võib kasutusjuhendi joonistel näidatust erineda.
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
Mudeli nr
SC-PM500
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
EU
Vastav direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
PM500_EP1_1gb.indd 1
RQT9537-1R
L0511LL1061
6/20/2011 6:30:13 PM
EESTI
Tehke toimingud kaugjuhtimispuldiga.
Kui põhiseadmel on samad juhtnupud, siis võite ka
neid kasutada.
See kasutusjuhend kehtib järgmisele süsteemile:
Süsteem
SC-PM500
Põhiseade
SA-PM500
Kõlarid
SB-PM500
Toote tagapaneel
Info kasutajatele vanade seadmete ja patareide
kogumise ja kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või
toodetega kaasasolevatel dokumentidel
tähendavad, et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning patareisid ei tohi
visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ja direktiividele
2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutatud
tooted ja patareid viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke
ressursse ning vältida võimalikku negatiivset
mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis
võib nõudeid eirava jäätmekäitlusega
kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja patareide
kogumise ja ringlussevõtu kohta saate
kohalikust omavalitsusest, oma prügifirmalt
või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib
selliste jäätmete nõuetevastane kasutuselt
kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada,
siis pöörduge edasise info saamiseks
vastava seadme müüja või tarnija poole.
RQT9537
Tootes sees
2
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta
muudes riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus.
Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusse või
seadme müüja poole, et saada infot nende
toodete nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus patareisümboli kohta
(kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud kemikaali
kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
ETTEVAATUST!
SEE SEADE KASUTAB LASERIT.
SELLES KASUTUSJUHENDIS KIRJELDATUST
ERINEV JUHTSEADISTE KASUTAMINE, SEADME
REGULEERIMINE VÕI TOIMINGUTE TEGEMINE VÕIB
PÕHJUSTADA OHTLIKKU KOKKUPUUDET
KIIRGUSEGA. ÄRGE AVAGE SEADME KATTEID JA
ÄRGE SEADET ISE REMONTIGE. HOOLDUSTÖÖD
TULEB LASTA TEHA PÄDEVATEL HOOLDUSTEHNIKUTEL.
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE
KAHJUSTAMISE OHTU:
• ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA
NIISKUSE KÄTTE NING HOOLITSEGE, ET
SELLELE EI TILGU EGA PRITSI VEDELIKKU EGA
ASETATA VEDELIKUGA ESEMEID NAGU VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (EGA TAGAPANEELI). SEADMES EI OLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. VAJALIKUD HOOLDUSTÖÖD TULEB
LASTA TEHA PÄDEVAL HOOLDUSTEHNIKUL.
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA
SEADET RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD
SEINAKAPPI EGA MUUSSE UMBSESSE KOHTA.
HOOLITSEGE, ET SEADE ON HÄSTI VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD
ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU VÄLTIMISEKS
HOOLITSEGE, ET KARDINAD EGA MUUD
MATERJALID EI TÕKESTA ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE, LAUDLINADE, KARDINATE EGA
MUUDE SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID
KÜÜNLAID EGA MUID LAHTISE TULE ALLIKAID.
• KÕRVALDAGE PATAREID KESKKONNAOHUTULT.
2
PM500_EP1_1gb.indd 2
6/20/2011 6:30:15 PM
See seade võib võtta vastu mobiiltelefonide poolt
kasutamise ajal tekitatavat raadiointerferentsi.
Palume teil sellise interferentsi tekkimisel kasutada
mobiiltelefoni sellest seadmest kaugemal.
SEE SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS
MÕÕDUKATE KLIMAATILISTE TINGIMUSTEGA
PIIRKONNAS.
Sisukord
Ohutusnõuded..............................................3
Komplekti kuuluvad tarvikud.......................3
Kaugjuhtimispuldi töökorda seadmine......4
Kõlarite paigutamine ...................................4
Ühendamine .................................................4
Juhtseadiste ülevaade.................................5
Plaadid ..........................................................6
iPod’i või iPhone’i kasutamine ...................7
Raadio ...........................................................8
Kell ja taimerid .............................................9
Heliefektid ...................................................10
Välisseadmed .............................................10
Kaugjuhtimiskood ......................................10
Rikkeotsingu juhend...................................11
Hooldus........................................................12
Tehnilised andmed......................................12
Paigutamine
Paigutage seade tasasele pinnale, otsese päikesevalguse,
kuumuse, niiskuse ja liigse vibratsiooni eest kaitstud
kohta. Nimetatud tingimused võivad seadme korpust ja
teisi osi kahjustada, lühendades nii seadme kasutusiga.
Paigutage seade vähemalt 15 cm kaugusele seintest
moonutuste ja soovimatute akustiliste efektide
vältimiseks.
Võõrkehad
Hoolitsege, et seadmesse ei kuku mõni metallese.
See võib põhjustada elektrilööki ja talitlushäireid.
EESTI
Ohutusnõuded
Hoolitsege, et seadmesse ei satu vedelikku.
See võib põhjustada elektrilööki ja talitlushäireid.
Kui nii juhtub, siis ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja pöörduge seadme müüja poole.
Ärge pihustage seadmele ega seadmesse putukatõrjevahendeid. Need sisaldavad tuleohtlikke gaase, mis
võivad seadmes süttida.
Seadmele ei tohi asetada raskeid esemeid.
Hooldus
Pinge
Ärge kasutage kõrgepingetoiteallikaid. Võite nii seadme
üle koormata ja põhjustada tulekahju.
Ärge kasutage alalisvooluallikat. Kontrollige hoolikalt
toiteallikat, kui paigaldate seadme laeva või mujale, kus
kasutatakse alalisvoolu.
Toitejuhtme kaitse
Hoolitsege, et toitejuhe ei ole kahjustatud ning on õigesti
ühendatud. Halb ühendus ja kahjustatud juhe võivad
põhjustada tulekahju või elektrilööki. Ärge toitejuhet
tõmmake, painutage ega asetage sellele raskeid esemeid.
Ärge püüdke seadet ise remontida. Kui heli muutub
katkendlikuks, tähised ei sütti, seadmest tuleb suitsu või
esineb mõni muu probleem, mida käesolevas juhendis ei
kirjeldata, siis ühendage seade elektrivõrgust lahti ja
pöörduge seadme müüja poole või volitatud hoolduskeskusesse. Kui sobiva kvalifikatsioonita isik remondib
seadet, võtab seadme lahti või muudab seadme
konstruktsiooni, võib see põhjustada elektrilööki või
seadme kahjustusi.
Kui seadet kaua aega ei kasutata, ühendage see
kasutusea pikendamiseks elektrivõrgust lahti.
Komplekti kuuluvad tarvikud
Toitejuhet pistikupesast lahti ühendades võtke kindlalt
pistikust kinni. Otse toitejuhtmest tõmmates võite saada
elektrilöögi.
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik allpool loetletud
tarvikud.
1 toitejuhe
1 kaugjuhtimispuldi patarei
Ärge puudutage pistikut märgade kätega. Võite saada
elektrilöögi.
1 AM-raamantenn
1 kaugjuhtimispult
(N2QAYB000640)
1 FM-siseantenn
RQT9537
Kasutatav pistikupesa peab asuma seadme lähedal ja
olema kergesti ligipääsetav.
Toitejuhtme pistik peab olema lihtsalt pistikupesast
lahtiühendatav.
Seadme täielikult elektrivõrgust lahtiühendamiseks
ühendage toitejuhtme pistik vahelduvvoolu pistikupesast
lahti.
3
3
PM500_EP1_1gb.indd 3
6/20/2011 6:30:15 PM
EESTI
Kaugjuhtimispuldi töökorda
seadmine
Kõlarite paigutamine
Ühendamine
Energia säästmine
Süsteem tarbib ooteolekus umbes 0,2 W.
Ühendage süsteem elektrivõrgust lahti, kui te seda ei
kasuta. Mõned seadistused kaovad mälust, kui seadme
elektrivõrgust lahti ühendate. Peate need uuesti
seadistama, kui seadet taas kasutama hakkate.
R6/LR6, AA
1
Vasak ja parem kõlar on identsed.
Kasutage leelis- või mangaanpatareid.
Sisestage patarei nii, et polaarsused (+ ja -) vastavad
puldile märgitud polaarsustele.
Suunake kaugjuhtimispult takistusi vältides kaugjuhtimisandurile (” 5) kuni 7 m kauguselt otse põhiseadme eest.
RQT9537
ETTEVAATUST!
• Ärge patareid lühistage ega lahti võtke.
• Ärge püüdke laadida leelis- või mangaanpatareid.
• Ärge kasutage patareid, kui selle kate on maha
koorunud.
• Ärge patareid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et
patarei ei puutu kokku lahtise tulega.
• Patarei(si)d ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja akendega autos.
• Patarei valesti käsitsemisel võib elektrolüüt lekkida,
põhjustades tuleohtu.
• Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti kaua aega, siis võtke
patarei kaugjuhtimispuldist välja. Hoidke patareid
jahedas ja pimedas kohas.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht patarei valesti asendamisel!
Asendage samasuguse või võrdväärse, tootja soovitatud
tüüpi patareiga. Kasutatud patareid kõrvaldage vastavalt
tootja juhistele.
4
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Parima heli saavutate seda põhiseadet ja neid kõlareid
koos kasutades.
Muude kõlarite kasutamine võib seadet kahjustada ja
halvendada helikvaliteeti.
Märkus:
• Paigutage kõlarid rohkem kui 10 mm kaugusele
põhiseadmest õhuringluse tagamiseks.
• Kõlarid tuleb paigutada tasasele kindlale pinnale.
• Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud.
Ärge paigutage neid teleri, personaalarvuti ega muude
selliste seadmete lähedale, mida magnetväli mõjutab.
• Kõlaritest kaua aega materjalide kõrgel helitugevusel
esitamine võib kõlareid kahjustada ja lühendada nende
kasulikku iga.
• Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel juhtudel
helitugevust:
– moonutatud heli esitades;
– helikvaliteeti reguleerides.
• Kõlarite kahjustamise vältimiseks ärge puudutage
kõlarikoonuseid, kui kõlaritelt võrgud eemaldate.
ETTEVAATUST!
• Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga.
Selle nõude eiramine võib kahjustada võimendit ja
kõlareid ning põhjustab tuleohtu.
Konsulteerige kvalifitseeritud hooldustehnikuga
kahjustuste korral või kui seadme talitlus
märkimisväärselt muutub.
• Kõlarid tuleb paigaldada ja ühendada käesolevas
juhendis antud juhiste kohaselt.
4
3
2
(6 )
(6 )
Must
Elektrivõrgu
pistikupessa
Punane
Klõps!
1
2
3
4
Ühendage kõlarid.
Olge ettevaatlik, et kõlarijuhtmeid mitte ristamisi
ühendada (lühistada) või
nende polaarsust ümber
pöörata. See võib kõlareid
kahjustada.
Ühendage FM-siseantenn.
Seadke antenn parima vastuvõtuga kohta.
Ühendage AM-raamantenn.
Ühendage toitejuhe.
Komplekti kuuluvat toitejuhet tohib kasutada ainult
selle süsteemiga.
Muude seadmete toitejuhtmeid ei tohi kasutada.
4
PM500_EP1_1gb.indd 4
6/20/2011 6:30:16 PM
Pealtvaade
SLEEP
PLAY
EESTI
Juhtseadiste ülevaade
Heliefektide valimine (” 10)
iPod’i menüüelemendi valimine (” 7)
Näidikul kuvatava info vaatamine
Näidiku heleduse vähendamine
Selle funktsiooni kasutamiseks hoidke nuppu vajutatuna.
Tühistamiseks hoidke nuppu uuesti vajutatuna.
Unetaimeri seadistamine (” 9)
Kella ja taimeri seadistamine (Z 9)
Programmi seadistamine (” 6, 8)
EXT-IN
RADIO
Süsteemi helitugevuse reguleerimine
Süsteemi heliväljundi ajutine katkestamine ja taastamine
Tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.
Heliväljund taastub ka helitugevuse reguleerimisel
ja süsteemi väljalülitamisel.
D.BASS
SOUND
Esitusmenüü elemendi seadistamine (” 6)
PRESET EQ
”
Raadiomenüü elemendi seadistamine (” 8)
AUTO OFF
Ooteoleku-/töörežiimi nupp
(” 9, 12)
Vajutage seda nuppu sisselülitatud seadme
lülitamiseks ooteolekusse või vastupidi.
Ooteolekus tarbib seade siiski vähesel määral
elektrienergiat.
Numbrinupud [1 kuni 9, 0, ≧ 10]
2-kohalise numbri valimiseks
Näide: 16: [ ≧10] → [1] → [6]
Programmeeritud raja kustutamine (” 6)
PM500_EP1_1gb.indd 5
Süsteemi automaatselt väljalülitamine
See funktsioon lülitab süsteemi välja
(välja arvatud raadio kuulamisel), kui te ei kasuta
seda umbes 30 min.
Tühistamiseks vajutage uuesti sama nuppu.
Allika valimine
[iPod]: iPod’i valimine (” 7)
[CD]: Plaadi valimine (” 6)
[RADIO, EXT-IN] / [RADIO/EXT-IN(USB)]:
Raadio või USB valimine (” 8, 10)
iPod’i või iPhone’i dokk (” 7)
Põhitoimingud
: Esitus või paus
: Esituse seiskamine
: Raja vahelejätmine
Eelhäälestatud raadiojaama valimine
: Raja otsimine
Raadiojaamale häälestumine
: Raja vahelejätmine ja otsimine
Eelhäälestatud raadiojaama
valimine
Plaadialuse avamine ja sulgemine
Kõrvaklappide pesa (
) (” 10)
Näidik
USB-port (
) (” 10)
Plaadialus
Kaugjuhtimisandur
RQT9537
DISPLAY
DIMMER
Albumi vahelejätmine
Kellasätte reguleerimine
Elemendi valimine menüüs
[OK]: Sätte kinnitamine
5
5
6/20/2011 6:30:17 PM
EESTI
Plaadid
Esitusrežiimi funktsioon
1
2
Plaatide esitamine
1
Vajutage põhiseadmel [ , OPEN/CLOSE]
plaadialuse avamiseks.
Asetage plaat alusele, nii et etikett jääb ülespoole.
Vajutage uuesti [ , OPEN/CLOSE] plaadialuse
sulgemiseks.
2 Vajutage [CD] ja siis
esituse alustamiseks.
Esituse
Vajutage
esituse ajal.
seiskamine
Esituse pausile Vajutage
esituse ajal.
lülitamine
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Albumi vahelejätmine
Vajutage
Raja vahelejätmine
Vajutage
Läbi raja
otsimine
Hoidke vajutatuna
(põhiseade:
või
või
Vajutage
režiim.
1
ja siis [OK], et valida soovitud
1-TRACK
1TR
1-ALBUM
1ALBUM
Plaadilt ühe valitud raja esitamine.
Vajutage numbrinuppe raja valimiseks.
Plaadilt ühe valitud albumi esitamine.
Vajutage
albumi valimiseks.
Kogu plaadi juhuesitus.
RND
1- ALBUM
RANDOM
(põhiseade:
).
või
või
Saate korduvesitada seadistatud programmi või
esitusrežiimi funktsiooniga tehtud valikut.
Vajutage [PLAY MENU], et valida “REPEAT”.
Vajutage
, et valida “ON REPEAT”, ja
vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub “ ”.
Tühistamiseks valige “OFF REPEAT”.
RQT9537
See funktsioon võimaldab programmeerida kuni 24 rada.
RANDOM
Korduvesitus
1
2
Vajutage [PLAY MENU], et valida “PLAYMODE”.
OFF
Kõikide radade esitamine.
PLAYMODE
.
1ALBUM RND
).
Programmi esitus
Ühe valitud albumi kõikide radade
juhuesitus.
Vajutage
albumi valimiseks.
Märkus:
• Juhuesituse ajal ei saa liikuda vahelejätmisega juba
esitatud radadele ega vajutada numbrinuppe.
• See funktsioon ei toimi koos programmi esitusega.
• Plaadialuse avamisel lülitub seade uuesti vaikesättele
“OFF PLAYMODE” ehk esitusrežiim väljalülitatud.
2
3
1
2
3
4
5
Vajutage [PROGRAM] seisatud olekus.
Näidikule ilmub “PGM”.
Vajutage numbrinuppe soovitud raja valimiseks.
Korrake seda toimingut muude radade programmi
lisamiseks.
Vajutage
esituse alustamiseks.
Vajutage [PROGRAM] seisatud olekus.
Vajutage
soovitud albumi valimiseks.
Vajutage
ja siis numbrinuppe soovitud
raja valimiseks.
Vajutage [OK].
Tehke uuesti toimingud 2-4 muude radade programmi
lisamiseks.
Vajutage
esituse alustamiseks.
Programmi
esituse
tühistamine
Vajutage [PROGRAM] seisatud olekus.
Programmi
Vajutage [PROGRAM] ja siis
uuesti esitamine
Olemasoleva info vaatamine
Saate vaadata näidikult olemasolevat infot.
Vajutage [DISPLAY].
Märkus:
• Maksimaalne kuvatavate tähemärkide arv: umbes 16.
• See süsteem toetab versioonide 1.0, 1.1 ja 2.3
ID3-silte.
• Sellised tekstiandmed, mida süsteem ei toeta, võivad
ilmuda originaalist erinevalt.
.
Programmi sisu Vajutage
või
, kui seisatud
kontrollimine
olekus on näidikul “PGM”.
Programmeerimise ajal kontrollimiseks
vajutage kaks korda [PROGRAM]
pärast seda, kui näidikule ilmub “PGM”,
ja vajutage siis
või
.
Viimase raja
kustutamine
programmist
Vajutage [DEL] seisatud olekus.
Kogu programmi Vajutage
seisatud olekus. Näidikule
kustutamine
ilmub “CLR ALL”. 5 s jooksul vajutage
uuesti
.
Märkus:
Programm kustub mälust plaadialuse avamisel.
6
6
PM500_EP1_1gb.indd 6
6/20/2011 6:30:17 PM
iPod’i või iPhone’i kasutamine
• See süsteem suudab lugeda kuni 99 rada.
• Selle süsteemiga saab esitada MP3-faile ja CD-DA
vormingus audiot lõplikult vormistatud CD-R/RWplaatidelt.
• Salvestise seisundi tõttu ei pruugi see süsteem suuta
kõiki CD-R/RW-plaate esitada.
või
või
või
Aktiivse raja sisene Hoidke vajutatuna
otsimine
(põhiseade:
).
Konnektor
1
Vajutage katte avamiseks ja sisestage ühilduv
dokiadapter.
iPhone
(ei kuulu komplekti)
MP3-failide esituspiirangud
• Kui MP3-failid on salvestatud CD-DA heliradadega
ühele plaadile, siis saab esitada ainult esimeses
seansis salvestamiseks kasutatud vormingut.
• Kõiki MP3-faile ei pruugi olla võimalik esitada plaadi
või salvestise seisundi tõttu.
• Seade ei pruugi salvestisi ilmtingimata esitada
järjekorras, milles need salvestasite.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on
litsentseeritud firmadelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
Vajutage
Raja vahelejätmine Vajutage
Märkused MP3-failide kohta
• Faile käsitatakse radadena ja kaustu albumitena.
• See süsteem suudab lugeda kuni 999 rada, 255
albumit (kaasa arvatud juurkaust) ja 20 seanssi.
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2
(välja arvatud laiendatud vormingud).
• Kindlas järjekorras esitamiseks lisage sellele vastavalt
kaustade ja failide nimedele 3-numbrilised eesliited.
Esituse pausile
lülitamine
Dokiadapter
(ei kuulu komplekti)
2
Vajutage [iPod] ja siis
alustamiseks.
esituse
(põhiseade:
).
või
või
iPod’i või iPhone’i
menüü vaatamine,
eelmisesse
menüüsse
naasmine
Vajutage [iPod MENU] esitusrežiimis.
iPod’i või iPhone’i
menüüelemendi
valimine
Vajutage
ja siis [OK].
Märkus:
• Seadke iPod või iPhone sisestamiseks konnektoriga
kohakuti.
• Toimingute tulemus võib varieeruda iPod’i või iPhone’i
mudelist sõltuvalt.
• Mudelist sõltuvalt võib olla vaja iPod või iPhone
eemaldada albumi, artisti jms valimiseks iPod’il või
iPhone’il.
• Kasutusjuhiste saamiseks lugege iPod’i või iPhone’i
kasutusjuhendit.
iPod’i või iPhone’i laadimine
iPod’i või iPhone’i laetakse automaatselt süsteemiga
ühendamisel (isegi juhul, kui süsteem on ooteolekus).
• Vaadake akulaengu sümbolit iPod’i või iPhone’i
ekraanilt.
• Ühendage iPod või iPhone pärast laadimise lõppu
lahti, kui te ei kasuta seda kaua aega.
• Laadimine lõpeb, kui aku saab täis laetud.
Aku tühjeneb loomulikult.
RQT9537
3
Ühendage iPod või iPhone kindlalt.
iPod või iPhone tuleb ümbrisest välja võtta.
.
EESTI
Märkused CD-plaatide kohta
7
7
PM500_EP1_1gb.indd 7
6/20/2011 6:30:17 PM
Ühilduvad iPod’id ja iPhone’id
Helikvaliteedi parandamine
Kui valitud on “FM”
EESTI
Installige oma iPod’i või iPhone’i värskeim tarkvara enne
selle süsteemiga kasutamist.
Ühilduvus sõltub iPod’i või iPhone’i tarkvaraversioonist.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iPod touch IV põlvkond (8 GB, 32 GB, 64 GB)
iPod nano VI põlvkond (8 GB, 16 GB)
iPod touch III põlvkond (32 GB, 64 GB)
iPod nano V põlvkond (videokaamera) (8 GB, 16 GB)
iPod touch II põlvkond (8 GB, 16 GB, 32 GB)
iPod classic [120 GB, 160 GB (2009)]
iPod nano IV põlvkond (video) (8 GB, 16 GB)
iPod classic (160 GB) (2007)
iPod touch I põlvkond (8 GB, 16 GB, 32 GB)
iPod nano III põlvkond (video) (4 GB, 8 GB)
iPod classic (80 GB)
iPod nano II põlvkond (alumiinium) (2 GB, 4 GB, 8 GB)
iPod V põlvkond (video) (60 GB, 80 GB)
iPod V põlvkond (video) (30 GB)
iPod nano I põlvkond (1 GB, 2 GB, 4 GB)
iPhone 4 (16 GB, 32 GB)
iPhone 3GS (8 GB, 16 GB, 32 GB)
iPhone 3G (8 GB, 16 GB)
iPhone (4 GB, 8 GB, 16 GB)
Märkused iPhone’i kohta
• Telefoni kõik funktsioonid on juhitavad ainult iPhone’i
puuteekraanilt.
• Süsteem ei näita sissetulevaid kõnesid ega telefoni
olekut.
• Esitus seiskub kõne sissetulekul.
• iPhone’i seadmega ühendamisel või seadme küljest
lahti ühendamisel kõne ei katke.
• Eespool kirjeldatud iPhone’i reaktsiooni tagavad Apple
Inc spetsifikatsioonid puuduvad. iPhone’i reaktsioon
võib varieeruda uutel iPhone’i mudelitel ja uue tarkvara
puhul.
1
2
Tähised “Made for iPod” ja “Made for iPhone” tähendavad, et elektrooniline tarvik on konstrueeritud
spetsiaalselt vastavalt iPod’i või iPhone’i ühendamiseks
ning et arendaja on kinnitanud selle vastavust Apple’i
talitlusstandarditele.
RQT9537
8
PM500_EP1_1gb.indd 8
Vajutage
, et valida “MONO”, ja vajutage
siis [OK].
Tühistamiseks valige “STEREO”.
• “MONO” tühistatakse ka sageduse muutmisel.
• Tavaliselt on kuulamiseks soovitav “MONO” välja
lülitada.
Kui valitud on “AM”
Apple ei ole vastutav selle seadme talitluse ega
vastavuse eest ohutus- ja muudele standarditele.
Teadke, et selle tarviku kasutamine koos iPod’i või
iPhone’iga võib mõjutada juhtmeta talitlust.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on
firma Apple Inc Ameerika Ühendriikides ja muudes
riikides registreeritud kaubamärgid.
1
2
Vajutage [RADIO MENU], et valida “B.PROOF”.
Vajutage
, et valida “BP 1” või “BP 2”, ja
vajutage siis [OK].
Mällu eelhäälestamine
Eelhäälestada saab 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Ettevalmistamine
Vajutage [RADIO, EXT-IN] (põhiseade: [RADIO/EXT-IN
(USB)]), et valida “FM” või “AM”.
Raadio
Käsitsi häälestamine
1
2
Automaatne eelhäälestamine
1
Vajutage [RADIO, EXT-IN] (põhiseade:
[RADIO/EXT-IN(USB)]), et valida “FM” või “AM”.
2
Vajutage
või
soovitud jaama
sageduse valimiseks.
Automaatselt häälestamiseks hoidke nuppu vajutatuna,
kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma.
3
Vajutage [OK], et valida madalaim “LOWEST”
või aktiivne “CURRENT” sagedus.
Vajutage [RADIO MENU], et valida “A.PRESET”, ja
vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub “START?”.
Vajutage [OK] eelhäälestamise alustamiseks.
Käsitsi eelhäälestamine
1
8
Vajutage [RADIO MENU], et valida “FM MODE”.
2
3
Vajutage
või
häälestumiseks.
jaamale
Vajutage [PROGRAM].
Vajutage numbrinuppe eelhäälestatud raadiojaama
mälukoha numbri valimiseks.
Korrake toiminguid 1-3 muude jaamade eelhäälestamiseks. Kui samale mälukohale on juba jaam
eelhäälestatud, siis kirjutatakse see uue jaamaga üle.
6/20/2011 6:30:17 PM
või
(põhiseade:
) eelhäälestatud jaama
AM-sagedussamm (ainult põhiseadmelt)
Selle seadmega saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga AM-saateid.
1
2
Vajutage [RADIO/EXT-IN(USB)], et valida “FM”
või “AM”.
Hoidke vajutatuna [RADIO/EXT-IN(USB)].
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule praeguse vähima
sageduse näit. Vähima sageduse muutudes vabastage
nupp.
• Esialgse sagedussammu taastamiseks korrake seda
protseduuri.
• Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud
jaamad.
RDS-saated
1
2
3
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
10 s jooksul vajutage
seadistamiseks.
kellaaja
Vajutage [OK].
Vajutage [CLOCK/TIMER], et kellaaeg ilmuks mõneks
sekundiks näidikule.
Märkus:
Täpsuse tagamiseks seadistage kellaaeg korrapäraselt
uuesti.
Unetaimer
Unetaimer lülitab süsteemi välja seadistatud aja möödudes.
Vajutage [SLEEP] soovitud sätte (minutites)
valimiseks.
Tühistamiseks valige “OFF”.
30 MIN → 60 MIN → 90 MIN → 120 MIN → OFF
Selle süsteemi näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid tekstiandmeid, mida
teatud piirkondades kasutatakse.
Vajutage [DISPLAY].
PS
(Jaama nimi)
2
Kella seadistamine
Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
→
PTY
FREQ
→
(Programmi tüüp)
(Sagedus)
Märkus:
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete kuvamine
olla võimalik.
Seadme unetaimeriga väljalülitamiseni jäänud aja
vaatamine
Vajutage [SLEEP].
Märkus:
• Unetaimer on kasutatav koos esitustaimeriga.
• Unetaimeril on eelisõigus. Ärge seadistage taimeritele
kattuvaid aegu.
Esitustaimer
Saate seadistada esitustaimeri seadet kindlal kellaajal
sisse lülitama ja ennast üles äratama.
Lülitage süsteem sisse ja seadistage õige kellaaeg.
Valmistage ette muusikaallikas, mida soovite kuulata
(plaat, raadio, USB-seade, iPod või iPhone) ja seadistage
soovitud helitugevus.
3
4
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “
“ PLAY 2” või “ PLAY 3”.
10 s jooksul vajutage
seadistamiseks.
PLAY 1”,
EESTI
Vajutage numbrinuppe,
või
valimiseks.
1
Kell ja taimerid
algusaja
Vajutage [OK].
Korrake toiminguid 2 ja 3 lõpuaja seadistamiseks.
Taimeri käivitamine
5
6
Vajutage [ , PLAY], et käivitada “
“ PLAY 2” või “ PLAY 3”.
PLAY 1”,
Vajutage
süsteemi väljalülitamiseks.
Süsteem peab olema väljalülitatud, et taimer saaks
töötada.
Sätete
muutmine
Tehke uuesti toimingud 1-4 ja 6 (” ülal).
Allika või
1) Vajutage kaks korda [ , PLAY], nii et
helitugevuse
taimeritähis kaob näidikult.
muutmine
2) Muutke allikat või helitugevust.
3) Tehke toimingud 5 ja 6 (” ülal).
Sätete
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida
kontrollimine “ PLAY 1”, “ PLAY 2” või “ PLAY 3”.
Tühistamine Vajutage kaks korda [ , PLAY], nii et
taimeritähis kaob näidikult.
Märkus:
• Esitustaimer lülitab seadme sisse madalal helitugevusel
ning suurendab siis helitugevuse järkjärgult seadistatud
tasemele.
• Kui taimer on sisselülitatud, siis toimib see seadistatud
ajal iga päev.
• Kui lülitate taimeri töösoleku ajal süsteemi esmalt välja
ja siis uuesti sisse, siis taimer ei seisku lõpuajal.
RQT9537
Eelhäälestatud jaama valimine
9
9
PM500_EP1_1gb.indd 9
6/20/2011 6:30:18 PM
EESTI
Heliefektid
Välisseadmed
Helikvaliteedi muutmine
1
2
USB
Vajutage [SOUND] heliefekti valimiseks.
3 s jooksul vajutage
valimiseks.
soovitud sätte
USB-pikendusjuhet ei tohi kasutada. Süsteem ei suuda
kaabliga ühendatud USB-massmäluseadet tuvastada.
BASS
-4 kuni +4
1
TREBLE
SURROUND
“ON SURROUND”
(ruumiheli sisselülitatud)
või “OFF SURROUND”
(ruumiheli väljalülitatud)
2
Ainult põhiseadmelt
1
2
Vajutage [BASS/TREBLE], et valida “BASS”
või “TREBLE”.
Vajutage
reguleerimiseks.
või
taseme
Eelseadistatud ekvalaiser
Vajutage [PRESET EQ] sätte valimiseks.
HEAVY
Suurendab rokkmuusika mõjuvust.
SOFT
Sobib taustamuusikaks.
CLEAR
Muudab kõrged helid selgemaks.
VOCAL
Muudab vokaalid kõlavamaks.
FLAT
Tühistab heliefektid.
D.BASS ehk basside võimendamine
See funktsioon võimaldab nautida jõulist bassiefekti.
RQT9537
Vajutage [D.BASS], et valida “ON D.BASS” (sees) või
“OFF D.BASS” (väljas).
10
Saate ühendada oma USB-massmäluseadme ja esitada
sellesse salvestatud MP3-faile.
Kõrvaklappide ühendamine
Ühendage kõrvaklapid kõrvaklappide pessa.
Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm stereo (ei kuulu komplekti)
• Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kõrvaklappe kaua
aega järjest kasutage.
• Liigne helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest võib
põhjustada kurdistumist.
• Kuulamine kõrgel helitugevusel kaua aega järjest võib
põhjustada kuulmiskahjustusi. Kasutage komplekti
kuuluvaid või soovitatud kõrvaklappe või kuulareid.
Vähendage helitugevust ja ühendage USBmassmäluseade USB-porti.
Vajutage [RADIO, EXT-IN] (põhiseade:
[RADIO/EXT-IN(USB)]), et valida “USB”, ja
vajutage siis
esituse alustamiseks.
Esituse
Vajutage
esituse ajal.
seiskamine Näidikule ilmub “RESUME”.
Vajutage
esituse jätkamiseks raja
algusest.
VÕI
Vajutage kaks korda
esituse lõplikult
seiskamiseks.
Muude toimingute tegemise juhiste saamiseks vt ptk
“Plaadid” (” 6).
Kaugjuhtimiskood
Kui mõni muu Panasonicu seade reageerib selle süsteemi
kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisele, siis muutke selle
süsteemi kaugjuhtimiskoodi.
Koodiks “REMOTE 2” seadmine
1
Hoidke vajutatuna [CD] põhiseadmel ja [2]
kaugjuhtimispuldil, kuni näidikule ilmub
“REMOTE 2”.
Ühilduvad seadmed
• Ainult massedastust toetavad USB-massmäluseadmed.
• USB 2.0 täiskiirust toetavad USB-massmäluseadmed.
2
Toetatud vorming
• Kaustu käsitatakse albumitena.
• Faile käsitatakse radadena.
• Radadel peab olema laiendiks “.mp3” või “.MP3”.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) tugi puudub.
• NTFS-failisüsteemi tugi puudub (seade toetab ainult
FAT 12/16/32 failisüsteeme).
• Sektori suurusest sõltuvalt ei pruugi kõik failid olla
kasutatavad.
Koodiks “REMOTE 1” seadmine
1
2
Hoidke [OK] ja [2] vajutatuna vähemalt 4 s.
Hoidke vajutatuna [CD] põhiseadmel ja [1]
kaugjuhtimispuldil, kuni näidikule ilmub
“REMOTE 1”.
Hoidke [OK] ja [1] vajutatuna vähemalt 4 s.
Märkus:
• Maksimaalne albumite arv: 255 albumit
(kaasa arvatud juurkaust)
• Maksimaalne radade arv: 2500 rada
• Maksimaalne radade arv ühes albumis: 999 rada
10
PM500_EP1_1gb.indd 10
6/20/2011 6:30:18 PM
Tavalised probleemid
Kaugjuhtimispuldiga ei saa seadme tööd juhtida.
• Kontrollige, et patarei on nõuetekohaselt sisestatud.
Heli on moonutatud või puudub.
• Suurendage helitugevust.
• Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage
põhjus ning lülitage süsteem siis uuesti sisse.
Seda võib põhjustada kõlarite kurnamine liigse helitugevuse või võimsusega ning süsteemi kasutamine
kuumas keskkonnas.
Esitamisel kostab undamist.
• Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Paigutage muud seadmed ja juhtmed selle seadme
juhtmetest eemale.
Plaadid
Kuva ei ilmu nõuetekohaselt.
Esitus ei alga.
• Plaat ei ole korralikult sisestatud.
Sisestage see korralikult.
• Plaat on määrdunud. Puhastage plaat.
• Asendage kriimustatud, kõverdunud või mittestandardne
plaat.
• Tekkinud on kondensaat. Laske süsteemil 1-2 h kuivada.
Raadio
Kostab tuikav heli.
• Lülitage teler välja või paigutage seadmest eemale.
• Valige “BP 1” või “BP 2” AM-tuuneri režiimis.
AM-saadete ajal kostab madalat undamist.
• Paigutage antenn muudest kaablitest ja juhtmetest
eemale.
iPod’i või iPhone’i ei saa sisse lülitada.
• Kontrollige, et iPod’i või iPhone’i aku ei ole tühi.
• Lülitage iPod või iPhone ja süsteem välja, enne kui
ühendate iPod’i või iPhone’i. Ühendage iPod või iPhone
ja proovige uuesti.
Puudub heli.
• Lülitage iPod või iPhone välja ja ühendage süsteemi
küljest lahti. Ühendage iPod või iPhone uuesti
süsteemiga, lülitage sisse ja esitage.
USB
USB-massmäluseadet või selle sisu ei saa lugeda.
• USB-massmäluseadme vorming või sisu on süsteemiga
ühildumatu.
• Mälumahuga üle 32 GB USB-massmäluseadmete
kasutamine ei pruugi alati õnnestuda.
“F61” või “F76”
• Tegemist on toiteprobleemiga.
“ERROR” ehk viga
• Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige
uuesti.
“NOT MP3/ERROR” ehk ei ole MP3/viga
• MP3-vorming, mida see seade ei toeta.
Süsteem jätab selle raja vahele ja esitab järgmist.
“VBR–” ehk muutuv bitikiirus
• Süsteem ei suuda kuvada järelejäänud esitusaega
muutuva bitikiirusega radade puhul.
“NODEVICE” ehk seade puudub
• USB-massmäluseade, iPod või iPhone on
ühendamata. Kontrollige ühendust.
“NO DISC” ehk plaat on sisestamata
• Plaat on sisestamata või sisestatud on süsteemiga
ühildumatu plaat (” 6).
USB-massmäluseade töötab aeglaselt.
• Lugemiseks kulub rohkem aega, kui USB-massmäluseadmesse on salvestatud mahult suured failid või kui
kasutate suure mälumahuga USB-massmäluseadet.
“NOT SUPPORT” ehk tugi puudub
• Ühendatud on iPod või iPhone, mille sisu ei saa
esitada.
Kuvatud möödunud esitusaeg erineb tegelikust
esitusajast.
• Teisaldage andmed teise USB-massmäluseadmesse
või varundage andmed ja vormindage USB-massmäluseade uuesti.
“--:--”
• Ühendasite toitejuhtme esmakordselt või teie
majapidamises oli elektrikatkestus. Seadistage kell.
Põhiseadme näidikule ilmuvad kuvad
“NO PLAY” ehk ei saa esitada
• Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud vormingut.
• Kui albumeid või kaustu (audio ja muud andmed) on
üle 255, siis ei saa kõiki MP3-faile neist albumitest
lugeda ja esitada. Teisaldage need muusikaalbumid
teise USB-massmäluseadmesse.
Alternatiivina vormindage USB-massmäluseade uuesti
ning salvestage siis need muusikaalbumid enne muude
andmetega kaustade salvestamist.
EESTI
Kontrollige järgmist enne hoolduskeskusesse pöördumist.
Kui kahtlete mõne punkti osas või kui pakutud lahendused
ei kõrvalda probleemi, siis pöörduge juhiste saamiseks
seadme müüja poole.
iPod või iPhone
“ADJUST CLOCK” ehk seadistage kell
• Kell on seadistamata. Seadistage kell.
“ADJUST TIMER” ehk seadistage taimer
• Esitustaimer on seadistamata. Seadistage
esitustaimer.
“PGM FULL” ehk programm on täis
• Programmeerida saab ainult kuni 24 rada.
RQT9537
Rikkeotsingu juhend
11
11
PM500_EP1_1gb.indd 11
6/20/2011 6:30:18 PM
EESTI
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
Lähtestage mälu järgmistes olukordades alltoodud
juhiseid järgides:
• Seade ei reageeri juhtnuppude vajutamisele.
• Te soovite kustutada ja lähtestada mälu sisu.
Mälu lähtestamine
1
2
3
Ühendage toitejuhtme pistik elektrivõrgu
pistikupesast lahti.
(Oodake 3 min, enne kui jätkate punktiga 2.)
Hoidke põhiseadmel vajutatuna
ja ühendage
samal ajal toitejuhtme pistik uuesti elektrivõrgu
pistikupessa.
Näidikule ilmub “– – – – – – – –”.
Vabastage
.
Kõik sätted lähtestatakse tehasesätetele.
Peate need uuesti seadistama.
Hooldus
RQT9537
Puhastamiseks pühkige seda süsteemi pehme kuiva
riidega.
• Ärge mingil juhul kasutage selle süsteemi
puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
• Lugege enne keemiliselt töödeldud lappide kasutamist
hoolikalt nendega kaasasolevaid juhiseid.
Tehnilised andmed
USB
Võimendi
RMS-väljundvõimsus stereorežiimis
Esikanal (üheaegselt testitud)
20 W kanali kohta (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Stereorežiimi RMS-koguvõimsus
40 W
USB port
USB-standard
Meediumifaili vormingu tugi
USB-seadme failisüsteem
USB-pordi toide
USB 2.0 täiskiirus
MP3 ( .mp3)
FAT 12, FAT 16, FAT 32
500 mA (maksimaalselt)
Kõlarid
FM-/AM-tuuner, ühenduspesad
Eelhäälestatud jaamad
30 FM-jaama
15 AM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
87,50-108,00 MHz (50 kHz sammuga)
Antennipesad
75 Ω (asümmeetrilised)
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond
522-1629 kHz (9 kHz sammuga)
520-1630 kHz (10 kHz sammuga)
Kõrvaklappide pesa
Pesa
Stereo, 3,5 mm pistik
Plaadimängija
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3* vormindatud plaat)
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Lugemisseade
Lainepikkus
790 nm (CD)
Laseri võimsus
KLASS 1 (CD)
Audioväljund (plaat)
Kanalite arv
2 ch (FL, FR)
FL = vasak esikanal
FR = parem esikanal
Tüüp
2-ribaline, 2 valjuhääldit (basside peegeldus)
Valjuhääldi(d)
Bassvaljuhääldi
10 cm koonusetüüpi
Kõrgsagedusvaljuhääldi
6 cm koonusetüüpi
Impedants
6
Väljundi helirõhk
80.5 dB/W (1 m)
Sageduspiirkond
52 Hz kuni 31 kHz (–16 dB)
74 Hz kuni 27 kHz (–10 dB)
Mõõdud (L x K x S)
Kaal
145 mm x 224 mm x 197 mm
1,9 kg
Üldist
Toide
Vahelduvpinge 220-240 V, 50 Hz
Energiatarve
19 W
Mõõdud (L x K x S)
153 mm x 224 mm x 232 mm
Kaal
1,7 kg
Töötemperatuur
0°C kuni +40°C
Tööniiskus
35-80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
Energiatarve ooteolekus
0,2 W (ligilähedaselt)
Märkus:
1) Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
2) Koguharmoonmoonutust on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
12
12
PM500_EP1_1gb.indd 12
6/20/2011 6:30:18 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement