Panasonic SCPM500 Operating instructions

Panasonic SCPM500 Operating instructions
InstrucĠiuni de utilizare
Sistem stereo cu CD
Model
Stimate cumpărător,
Vă mulĠumim că aĠi cumpărat acest sistem.
Pentru funcĠionare úi siguranĠă optime, vă rugăm să citiĠi cu
atenĠie aceste instrucĠiuni înainte de conectarea, operarea
sau reglarea acestui sistem.
PăstraĠi acest manual pentru consultări ulterioare.
Sistemul dumneavoastră poate arăta diferit faĠă de ilustraĠii.
RO
SC-PM500
ROMÂNĂ
Efectuaţi procedurile cu telecomanda. Puteţi utiliza şi
butoanele de pe unitatea principală dacă sunt aceleaşi.
Aceste instrucţiuni de operare sunt aplicabile următorului
sistem.
Sistem
SC-PM500
Unitate principală
SA-PM500
Boxe
SB-PM500
Partea din spate a produsului
CLASA 1
PRODUS LASER
Interiorul produsului
Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea
şi depunerea la deşeuri a echipamentelor vechi şi
a bateriilor uzate
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau
documentele însoţitoare indică faptul că produsele
electrice şi electronice, precum şi acumulatoarele
folosite nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile
menajere obişnuite.
Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea
produselor vechi şi a bateriilor uzate, vă rugăm să
le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare,
în conformitate cu legislaţia dumneavoastră naţională
şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Prin eliminarea corespunzătoare a acestor produse
şi baterii, veţi ajuta la economisirea unor resurse
valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative
asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care, în
caz contrar, pot apărea din cauza procesării
necorespunzătoare a deşeurilor. Pentru mai multe
informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor
şi acumulatorilor vechi, vă rugăm contactaţi autorităţile
locale, serviciul dumneavoastră de eliminare a
deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi
achiziţionat produsele respective. Este posibil ca
îndepărtarea incorectă a acestor deşeuri să fie
pedepsită conform legilor naţionale.
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii
Europene
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi
electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul
sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii
suplimentare.
[Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri
pentru alte ţări situate în afara Uniunii Europene]
Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea
Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi aceste
produse, vă rugăm să contactaţi autorităţile
dumneavoastră locale pentru a afla care este
metoda de eliminare corespunzătoare.
Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două
exemple de simboluri):
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. În acest caz, acesta este conform
cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul
chimic în cauză.
2
2
ATENŢIE!
ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ UN LASER.
UTILIZAREA UNOR BUTOANE DE CONTROL SAU A
UNOR REGLAJE SAU FUNCŢIONĂRI ALE PROCEDURILOR
DIFERITE DE CELE SPECIFICATE ÎN ACEST MANUAL
POATE DUCE LA EXPUNERE PERICULOASĂ LA RADIAŢII.
NU DESCHIDEŢI CAPACELE ŞI NU EFECTUAŢI
DUMNEAVOASTRĂ REPARAŢIILE. PENTRU
DEPANARE, APELAŢI LA PERSONALUL CALIFICAT.
AVERTISMENT:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, DE
ELECTROCUTARE SAU DE AVARIERE A PRODUSULUI,
• NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT LA PLOAIE,
UMEZEALĂ, PICURARE SAU STROPIRE ŞI
ASIGURAŢI-VĂ CĂ NICIUN OBIECT UMPLUT CU
LICHID, CA DE EXEMPLU VAZE, NU ESTE AMPLASAT
PE ACEST ECHIPAMENT.
• FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.
• NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE);
INTERIORUL NU CONŢINE PIESE CARE POT FI
DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE!
• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT
ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURI SAU ÎN ALTE
SPAŢII ÎNCHISE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE
BINE AERISIT. PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE
ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU CAUZAT DE
SUPRAÎNCĂLZIRE, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE
VENTILAŢIE SĂ NU FIE OBSTRUCŢIONATE DE
PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE.
• NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE
ALE APARATULUI CU ZIARE, FEŢE DE MASĂ, PERDELE
ŞI OBIECTE SIMILARE.
• NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE,
PRECUM LUMÂNĂRILE APRINSE, PE APARAT.
• DEPUNEŢI BATERIILE LA DEŞEURI RESPECTÂND
REGULILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR.
Acest produs poate recepţiona interferenţe radio cauzate
de telefoanele mobile în timpul utilizării. Dacă asemenea
interferenţe sunt evidente, măriţi distanţa dintre produs şi
telefonul mobil.
ACEST APARAT ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN
LOCAŢII CU CLIMĂ MODERATĂ.
Cuprins
Măsuri de precauţie ..................................................3
Accesorii furnizate....................................................3
Pregătirea telecomenzii............................................4
Amplasarea boxelor..................................................4
Măsuri de siguranţă
Corpuri străine
Amplasare
Nu lăsaţi obiecte de metal să cadă în interiorul sistemului.
Acest lucru poate provoca electrocutare sau funcţionare
defectuoasă.
Instalaţi sistemul pe o suprafaţă dreaptă, ferită de lumina
directă a soarelui, de temperaturi înalte, de umiditate ridicată
sau cu vibraţii în exces. Aceste condiţii pot avaria carcasa
sau alte componente, micşorând astfel durata de viaţă a
produsului.
Aşezaţi aparatul la cel puţin 15 cm distanţă de perete, pentru
a evita distorsionările şi efectele acustice nedorite.
Discuri ........................................................................6
Tensiune
Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat. Dacă sunetul
este întrerupt, dacă indicatorii luminoşi nu se mai aprind,
dacă apar emisii de fum sau orice altă problemă care nu
este descrisă în aceste instrucţiuni, deconectaţi cablul de
alimentare şi luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră sau
cu un centru de depanare autorizat. În cazul în care sistemul
este reparat, demontat sau reasamblat de către persoane
necalificate, pot apărea electrocutări sau avarii ale
aparatului.
Nu folosiţi o sursă de alimentare în curent continuu. Verificaţi
cu atenţie sursa atunci când instalaţi sistemul pe o navă sau
în alt loc unde se foloseşte curent continuu.
Protecţia cablului de alimentare în curent
alternativ
Utilizarea unui iPod sau a unui iPhone...................7
Radio ..........................................................................8
Ceas şi temporizatoare.............................................9
Efecte de sunet .......................................................10
Echipament extern..................................................10
Cod telecomandă ....................................................10
Ghid de depanare....................................................11
Întreţinere.................................................................12
Specificaţii ...............................................................12
Nu pulverizaţi insecticide pe sau în aparat. Acestea conţin
gaze inflamabile care se pot aprinde dacă sunt pulverizate în
sistem.
Service
Efectuarea conexiunilor ...........................................4
Prezentare generală a comenzilor...........................5
Nu permiteţi pătrunderea lichidelor în aparat. Acest lucru
poate provoca electrocutare sau funcţionare defectuoasă.
Dacă se întâmplă acest lucru, deconectaţi imediat sistemul
de la sursa de alimentare şi luaţi legătura cu distribuitorul
dumneavoastră.
Nu aşezaţi obiecte grele pe sistem.
Nu folosiţi surse de alimentare cu tensiune înaltă. Aceasta
poate supraîncărca sistemul şi provoca incendii.
Asiguraţi-vă aţi conectat corect cablul de alimentare cu
curent alternativ şi că acesta nu este avariat. O conectare
greşită sau un cablu avariat pot duce la incendii sau la
electrocutări. Nu trageţi, nu îndoiţi şi nu aşezaţi obiecte grele
pe cablu.
Apucaţi ferm cablul atunci când îl scoateţi din priză.
Tragerea cablului de alimentare cu curent alternativ poate
provoca electrocutări.
ROMÂNĂ
Priza de curent trebuie instalată lângă echipament şi
trebuie să fie uşor accesibilă.
Fişa de reţea a cablului de alimentare trebuie să rămână
gata de funcţionare.
Pentru a deconecta complet acest aparat de la sursa de
alimentare, extrageţi fişa cablului de alimentare din priză.
Dacă sistemul nu este folosit pentru o perioadă lungă de
timp, prelungiţi durata de viaţă a acestuia deconectându-l de
la sursa de alimentare.
Accesorii furnizate
Vă rugăm să verificaţi şi să identificaţi accesoriile furnizate.
1 x cablu alimentare în c.a.
1 x baterie telecomandă
1 x antenă în buclă AM
1 x telecomandă
(N2QAYB000640)
1 x antenă FM de interior
Nu manipulaţi fişa cu mâinile ude. Aceasta poate provoca
electrocutări.
3
3
ROMÂNĂ
Pregătirea telecomenzii
Amplasarea boxelor
Stabilirea conexiunilor
Conservarea energiei
Sistemul consumă aproximativ 0,2 W când este în modul
standby. Deconectaţi sursa de alimentare dacă nu utilizaţi
sistemul.
Unele setări vor fi pierdute după deconectarea sistemului.
Trebuie să le efectuaţi din nou.
Boxele din dreapta şi din stânga sunt identice.
Utilizaţi baterie alcalină sau cu mangan.
Instalaţi bateria astfel încât polii (+ şi -) să se alinieze cu cei
din telecomandă.
Îndreptaţi telecomanda către senzorul de semnal al
telecomenzii (¨ 5), evitând obstacolele, la un interval maxim
de 7 m, direct în faţa unităţii principale.
ATENŢIE!
•
•
•
•
•
Nu desfaceţi sau scurtcircuitaţi bateria.
Nu încărcaţi bateria alcalină sau cu mangan.
Nu folosiţi bateria dacă are stratul de protecţie uzat.
Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără.
Nu lăsaţi o baterie în automobil expusă la razele solare
pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile
închise.
• Manipularea incorectă a bateriei poate cauza scurgerea
electrolitului, existând pericolul producerii unui incendiu.
• Scoateţi bateria dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o
lungă perioadă de timp. Depozitaţi-o într-un loc răcoros şi
întunecos.
ATENŢIE!
Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a bateriei.
Se va înlocui numai cu o baterie identică sau de un tip
echivalent, recomandată de producător. Depuneţi la
deşeuri bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
4
4
Folosiţi numai boxele furnizate.
Combinaţia dintre unitatea principală şi boxe oferă cel mai
bun sunet.
Puteţi deteriora sistemul şi reduce calitatea sunetului dacă
utilizaţi alte boxe.
Notă:
• Ţineţi boxele la peste 10 mm distanţă faţă de unitatea
principală pentru ventilaţie.
• Aşezaţi boxele pe o suprafaţă plană sigură.
• Aceste boxe nu au ecranare magnetică. Nu le amplasaţi
lângă televizoare, calculatoare personale sau alte
echipamente care sunt uşor influenţate de magnetism.
• Atunci când redaţi la niveluri ridicate de volum pentru o
perioadă lungă de timp, puteţi deteriora sistemul şi reduce
durata de viaţă a acestuia.
• Reduceţi volumul în următoarele condiţii, pentru a preveni
deteriorarea:
− Când sunetul este distorsionat.
− Când reglaţi calitatea sunetului
• Pentru a preveni deteriorarea boxelor, nu atingeţi pâlniile
boxelor dacă înlăturaţi plasa de protecţie.
ATENŢIE!
• Folosiţi boxele numai cu sistemul recomandat. În caz
contrar, puteţi deteriora amplificatorul şi boxele şi
puteţi cauza un incendiu. Consultaţi personalul de
service autorizat în cazul în care apare o problemă
sau dacă sistemul prezintă o schimbare bruscă în
ceea ce priveşte calitatea funcţionării.
• Efectuaţi procedurile incluse în aceste instrucţiuni,
atunci când ataşaţi boxele.
La priza de alimentare
de la domiciliu
Negru
Roşu
1 Conectaţi boxele.
Aveţi grijă să nu intersectaţi
(scurtcircuit) sau să inversaţi
polaritatea cablurilor boxelor,
deoarece această operaţie poate
duce la deteriorarea boxelor.
2 Conectaţi antena FM de interior.
Amplasaţi antena într-o locaţie unde recepţia este optimă.
3 Conectaţi antena AM în buclă.
4 Conectaţi cablul de alimentare.
Utilizaţi doar cablul de alimentare inclus cu acest sistem
Nu utilizaţi un cablu de alimentare provenit de la alte
echipamente.
Selectare efecte de sunet (¨ 10)
Selectare element de meniu iPod (¨ 7)
ROMÂNĂ
Prezentare de ansamblu a elementelor de control
Vizualizare informaţii afişate pe panoul de afişare
Reducerea luminozităţii panoului de afişare
Ţineţi apăsat butonul pentru a utiliza această funcţie.
Pentru anulare, ţineţi apăsat butonul din nou.
Setare temporizator (¨ 9)
Setare ceas şi temporizator (¨ 9)
Setare funcţie program (¨ 6, 8)
Reglare volum sistem
Dezactivare sunet sistem
Apăsaţi din nou pe buton pentru a anula.
Funcţia „MUTE” (Dezactivare sunet) este, de asemenea,
anulată atunci când reglaţi volumul sau când opriţi
sistemul.
Setare element meniu de redare (¨ 6)
Setare element meniu radio (¨ 8)
Omitere album
Ajustare setări ceas
Selectaţi elementul în meniu
[OK]: Confirmaţi setarea
Oprire automată a sistemului
Comutator standby/pornit
(¨ 9, 12)
Apăsaţi pentru a comuta aparatul din modul pornit în
modul standby şi invers. În modul standby, aparatul
continuă să consume o cantitate redusă de energie.
Butoane numerice [1-9, 0, ≧ 10]
Pentru a selecta un număr din 2 cifre
Exemplu: 16: [≧ 10] Œ [1] Œ [6]
Ştergerea unei piese programate (¨ 6)
Selectare sursă
[iPod]: Selectare iPod (¨ 7)
[CD]: Selectare disc (¨ 6)
[RADIO, EXT-IN] (Radio, Extern-Intern) / [RADIO,
EXT-IN(USB)] (Radio, Extern-Intern (USB)):
Selectare radio sau USB (¨ 8, 10)
Operaţii de bază
Redare sau întreruperea operării
Oprire redare
Omitere piesă
Selectare posturi radio presetate
Căutare piesă
Acord la postul radio
Omitere şi căutare piesă
Selectare posturi radio presetate
Această funcţie opreşte sistemul (cu excepţia sursei radio)
dacă nu utilizaţi sistemul timp de aproximativ 30 de minute.
Pentru anulare, apăsaţi butonul din nou.
Bază de cuplare pentru iPod sau iPhone (¨ 7)
Mufă căşti
(¨ 10)
Panou de afişare
Port USB
Deschideţi sau închideţi sertarul de disc
Sertar de disc
Senzor de telecomandă
5
5
ROMÂNĂ
Discuri
Redarea discurilor
Vizualizarea informaţiilor disponibile
Redare program
Puteţi vizualiza informaţiile disponibile pe panoul de afişare.
Această funcţie vă permite să programaţi până la 24 de
piese.
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare).
1 Apăsaţi
pe unitatea principală
pentru a deschide sertarul.
Introduceţi un disc cu eticheta în sus.
Apăsaţi
din nou pentru a închide
sertarul de disc.
2 Apăsaţi [CD] şi apoi apăsaţi
pentru a începe
redarea.
Notă:
• Caractere maxime care pot fi afişate: aproximativ 16
• Acest aparat suportă versiunea de etichete 1.0, 1.1 şi 2.3
ID3.
• Este posibil ca datele text pe care sistemul nu le suportă
să fie afişate diferit.
Oprire redare
Apăsaţi
Funcţie mod redare
Întrerupere
redare
în timpul redării. Apăsaţi
Apăsaţi
din nou pentru a continua redarea.
în timpul redării.
Omitere album Apăsaţi
Omitere piesă
sau
Apăsaţi
(unitatea principală:
).
Căutare printre Ţineţi apăsat
piese
sau
(Unitate principală:
).
sau
sau
1 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a selecta
„PLAYMODE” (Mod redare).
2 Apăsaţi
şi apoi apăsaţi [OK] pentru a selecta
modul dorit.
OFF
PLAYMODE
(Mod redare
dezactivat)
1-TRACK
1TR
1-ALBUM
1ALBUM
Repetare redare
Puteţi repeta redarea programului sau alt mod de redare
selectat.
1 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a selecta
„REPEAT” (Repetare).
2 Apăsaţi
pentru a selecta „ON REPEAT”
(Repetare activată) şi apăsaţi [OK].
este afişat.
Pentru a anula, selectaţi „OFF REPEAT” (Repetare
dezactivată).
6
6
RANDOM
(Aleatoriu)
Redare a tuturor pieselor.
1 Apăsaţi [PROGRAM] în modul oprit.
Este afişat „PGM”.
2 Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta piesa
dorită.
Repetaţi acest pas pentru a programa alte piese.
3 Apăsaţi
pentru a începe redarea.
1 Apăsaţi [PROGRAM] în modul oprit.
2 Apăsaţi
pentru a selecta albumul dorit.
3 Apăsaţi
o dată şi apoi butoanele numerice
pentru a selecta piesa dorită.
4 Apăsaţi [OK].
Repetaţi paşii 2-4 pentru a programa şi alte piese.
pentru a începe redarea.
5 Apăsaţi
Redarea unei piese selectate de pe disc.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
selecta piesa.
Redaţi un album selectat de pe disc.
Apăsaţi
pentru a selecta albumul.
Redarea unui disc aleatoriu
Anulare mod
program
Apăsaţi [PROGRAM] în modul oprit.
Repetare
program
Apăsaţi [PROGRAM] şi apoi
Verificarea
conţinutului
programului
sau
când „PGM” este
Apăsaţi
afişat în modul oprit.
Pentru a verifica în timpul programării,
apăsaţi [PROGRAM] de două ori după ce
sau
apare „PGM”, apoi apăsaţi
.
Eliminare
ultima piesă
Apăsaţi [DEL] în modul oprit.
RND
1-ALBUM
RANDOM
(Aleatoriu)
Toate piesele de pe un album selectat în
mod aleatoriu
pentru a selecta albumul.
Apăsaţi
1ALBUM RND
Notă:
• În timpul redării aleatorii, nu puteţi sări la piese care au
fost redate şi nu puteţi apăsa butoane numerice.
• Această funcţie nu poate fi utilizată cu „Program playback”
(Redare program).
• Setarea revine la modul implicit „OFF PLAYMODE” (Mod
redare dezactivat) atunci când deschideţi uşa glisantă
.
Renunţare la Apăsaţi
în modul oprit. Este afişat
toate piesele mesajul „CLR ALL”. Într-un interval de 5
programate
din nou.
secunde, apăsaţi
Notă:
Acest program de memorare este încheiat când deschideţi
sertarul discului.
• Acest sistem poate citi până la 99 de piese.
Utilizarea unui iPod sau iPhone
• Acest aparat poate reda fişiere MP3 şi discuri CD-R/RW în
format audio CD-DA care au fost finalizate.
• Este posibil ca acest sistem să nu redea anumite discuri
CD-R/RW din cauza condiţiei înregistrării.
• Fişierele sunt tratate ca piese, iar folderele sunt tratate ca
albume.
• Acest aparat poate accesa până la 999 de piese, 255 de
albume (inclusiv folderul rădăcină) şi 20 de sesiuni.
• Pentru redarea pieselor într-o anumită ordine, prefixaţi
numele directoarelor şi ale fişierelor cu numere de 3 cifre,
în ordinea în care doriţi să le ascultaţi.
Apăsaţi
Omitere piesă
Apăsaţi
principală:
sau
.
sau
(unitatea
sau
).
Notă privind fişierele MP3
• Discul trebuie să îndeplinească standardul ISO9660
nivelul 1 şi 2 (cu excepţia formatelor extinse).
Întrerupere
redare
Conector
1 Apăsaţi pentru a deschide capacul şi introduceţi un
disc compatibil cu suportul de adaptare.
iPhone (nu este inclus)
Limitările pe redarea MP3
Căutaţi piesa
curentă
Ţineţi apăsat
sau
(unitatea principală:
).
Afişarea
meniului iPod
sau iPhone,
revenire la
meniul anterior
Apăsaţi [iPod MENU] (Meniu iPod) în
modul de redare.
Selectaţi un
element de
meniu iPod sau
iPhone
Apăsaţi
ROMÂNĂ
Notă privind CD-urile
sau
şi apoi [OK].
Notă:
• Dacă aţi înregistrat fişiere MP3 pe acelaşi disc pe care aţi
înregistrat CD-DA, va putea fi redat numai formatul care a
fost înregistrat în prima sesiune.
• Asiguraţi-vă că aliniaţi iPod-ul sau iPhone-ul cu conectorul
atunci când îl inseraţi.
• Unele fişiere MP3 nu pot fi redate din cauza condiţiei
discului sau a înregistrării.
Adaptor de cuplare
(nu este inclus)
• Înregistrările nu vor fi redate în mod obligatoriu în ordinea
în care le-aţi înregistrat.
• Este posibil ca operaţiile să varieze sau să nu funcţioneze
în funcţie de modelele iPod sau iPhone.
• În funcţie de model, poate fi nevoie să scoateţi iPod sau
iPhone şi să selectaţi albumul, artistul etc. pe iPod sau
iPhone.
• Citiţi Manualul de utilizator al iPod-ului sau iPhone-ului
pentru instrucţiuni de operare.
Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 sub
licenţă de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
Încărcarea unui iPod sau iPhone
2 Conectaţi ferm iPod-ul/iPhone-ul.
Asiguraţi-vă ca aţi scos iPod-ul sau iPhone-ul din cutia sa.
3 Apăsaţi [iPod] şi apoi apăsaţi
redarea.
pentru a începe
Un iPod sau iPhone este încărcat automat când este
conectat la sistem (chiar şi atunci când sistemul este în mod
standby).
• Consultaţi afişajul iPod-ului sau iPhone-ului pentru starea
încărcării bateriei.
• Deconectaţi iPod-ul sau iPhone-ul dacă acesta nu este
utilizat o perioadă îndelungată după încărcare.
• Încărcarea se opreşte atunci când bateria este încărcată
complet. Bateria se va descărca în mod natural.
7
7
ROMÂNĂ
iPod şi iPhone compatibil
Actualizaţi-vă iPod sau iPhone-ul la ultima versiune de
software înainte de utilizarea cu acest sistem.
Compatibilitatea depinde de versiunea de software a iPodului sau iPhone-ului dumneavoastră.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
8
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului
iPod touch, a 4a generaţie (8GB, 32GB, 64GB)
iPod nano, a 6a generaţie (8GB, 16GB)
iPod touch, a 3a generaţie (32GB, 64GB)
iPod nano, a 5a generaţie (cameră video) (8GB, 16GB)
iPod touch, a 2a generaţie (8GB, 16GB, 32GB)
iPod classic [120GB, 160GB (2009)]
iPod nano, a 4a generaţie (video) (8GB, 16GB)
iPod classic (160GB) (2007)
iPod touch, prima generaţie (8GB, 16GB, 32GB)
iPod nano, a 3a generaţie (video) (4GB, 8GB)
iPod classic (80GB)
iPod nano, a 2a generaţie (aluminiu) (2GB, 4GB, 8GB)
iPod, a 5a generaţie (video) (60GB, 80GB)
iPod, a 5a generaţie (video) (30GB)
iPod nano, prima generaţie (1GB, 2GB, 4GB)
iPhone 4 (16GB, 32GB)
iPhone 3GS (8GB, 16GB, 32GB)
iPhone 3G (8GB, 16GB)
iPhone (4GB, 8GB, 16GB)
Proiectat pentru
"Made for iPod" (Proiectat pentru iPod) înseamnă că un
accesoriu electronic a fost proiectat în mod specific pentru
conectare la iPod şi a fost certificat de către dezvoltator ca
îndeplinind standardele de performanţă Apple.
Apple nu este responsabilă pentru operarea acestui
dispozitiv sau conformitatea acestuia cu standardele de
reglementare şi siguranţă.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că utilizarea acestui
accesoriu cu un iPod sau iPhone poate afecta performanţa
wireless.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch sunt
mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în
alte ţări.
Radio
Când este selectat „FM”
1 Apăsaţi [RADIO MENU] (Meniu Radio) pentru a
selecta „FM MODE” (Mod FM).
2 Apăsaţi
pentru a selecta „MONO” şi apoi
apăsaţi butonul [OK].
Pentru a anula, selectaţi „STEREO”.
• „MONO” este, de asemenea, anulat când schimbaţi frecvenţa.
• Opriţi modul „MONO” pentru a asculta în condiţii normale.
Când este selectat „AM”
1 Apăsaţi [RADIO MENU] (Meniu Radio) pentru a
selecta „B.PROOF”.
2 Apăsaţi
pentru a selecta „BP 1” sau „BP 2” şi
apăsaţi [OK].
Presetare memorie
Aparatul poate memora 30 de posturi în banda FM, respectiv
15 posturi în banda AM.
Pregătire
Apăsaţi [RADIO, EXT-IN] (Radio, Extern-Intern) (unitate
principală: [RADIO, EXT-IN] (Radio, Extern-Intern) pentru a
selecta „FM” sau „AM”.
Presetare automată
Observaţie cu privire la iPhone
Acord manual
1 Apăsaţi [OK] pentru a selecta frecvenţa „LOWEST”
• Toate caracteristicile telefonului pot fi controlate doar
folosind ecranul tactil al iPhone-ului.
• Sistemul nu afişează apelurile recepţionate sau starea
telefonului.
• Redarea se va opri atunci când este recepţionat un apel.
• Un apel nu este anulat când conectaţi sau deconectaţi
iPhone-ul de la sistem.
• Nu există nicio specificaţie Apple Inc. care să garanteze
răspunsul iPhone-ului menţionat mai sus. Răspunsurile
iPhone-ului pot să difere în funcţie de modelele mai
recente sau de software-ul nou.
1 Apăsaţi [RADIO, EXT-IN] (Radio, Extern-Intern)
2 Apăsaţi [RADIO MENU] (Meniu radio) pentru a selecta
(unitate principală: [RADIO, EXT-IN] (Radio, ExternIntern) pentru a selecta „FM” sau „AM”.
2 Apăsaţi
sau
pentru a selecta frecvenţa
postului dorit.
Pentru acordarea automată, ţineţi apăsat butonul până
când frecvenţa se schimbă rapid.
(Cea mai joasă) sau „CURRENT” (Curentă).
„A.PRESET” (Presetare automată) şi apoi apăsaţi [OK].
„START?” (Pornire?) este afişat.
3 Apăsaţi [OK] pentru a începe presetarea.
Presetare manuală
1 Apăsaţi
sau
pentru a selecta frecvenţa
postului de radio.
2 Apăsaţi [PROGRAM].
3 Apăsaţi pe butoanele numerice pentru a selecta un
număr presetat.
Repetaţi paşii 1-3 pentru a programa mai multe posturi.
Noul post de radio înlocuieşte postul care ocupă acelaşi
număr presetat.
Apăsaţi butoanele numerice,
principală:
sau
selecta postul presetat.
sau
(unitatea
) pentru a
Setare alocare AM
(doar de la unitatea principală)
Acest aparat poate, de asemenea, recepţiona transmisii AM
alocate in paşi de 10 kHz.
1 Apăsaţi [RADIO, EXT-IN (USB)] (Radio, Extern-Intern
(USB)) pentru a selecta „FM” sau „AM”.
2 Ţineţi apăsat [RADIO, EXT-IN (USB)] (Radio/ExternIntern (USB)).
După câteva secunde panoul de afişare se schimbă pentru a
indica frecvenţa radio minimă curentă. Eliberaţi butonul când
frecvenţa minimă se modifică.
• Pentru a reveni la setarea iniţială, repetaţi paşii de mai
sus.
• După modificarea setării, frecvenţele presetate sunt
şterse.
Difuzare RDS
Acest aparat poate afişa informaţiile de tip text transmise
prin sistemele de informaţii radio (RDS) care sunt disponibile
în anumite zone.
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare).
Numele postului
(PS)
Tipul programului
(PTY)
Frecvenţă
(FREQ)
Notă:
Este posibil ca RDS să nu fie disponibil în cazul în care
transmisia este slabă.
Ceas şi temporizatoare
1 Apăsaţi [CLOCK/TIMER] (Ceas/Temporizator) pentru a
Setarea ceasului
2 Într-un interval de 10 secunde, apăsaţi
Acesta este un ceas cu format de 24 de ore
1 Apăsaţi [CLOCK/TIMER] pentru a selecta „CLOCK”.
2 Într-un interval de 10 secunde, apăsaţi
pentru
a seta ora.
3 Apăsaţi [OK].
3 Apăsaţi [OK].
4 Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a seta ora de oprire.
Apăsaţi [CLOCK/TIMER] (Ceas/Temporizator) pentru a afişa
ceasul pentru câteva secunde.
Notă:
Resetaţi ceasul în mod regulat pentru păstrarea preciziei
acestuia.
Temporizatorul de oprire automată
Temporizatorul de închidere automată opreşte sistemul după
timpul setat.
Apăsaţi [SLEEP] (Stare inactivă) pentru a selecta setarea
(în minute).
Pentru a anula, selectaţi „OFF” (Dezactivare).
Pentru a afişa timpul rămas
Apăsaţi [SLEEP] (Inactiv).
Notă:
• Temporizatorul de închidere automată poate fi utilizat
împreună cu temporizatorul de redare.
• Temporizatorul de închidere automată are întotdeauna
prioritate. Aveţi grijă ca setările temporizatoarelor să nu se
suprapună.
Temporizator de redare
selecta „
PLAY 1”, „
PLAY 2” sau „
PLAY 3”.
pentru
a seta ora de pornire.
ROMÂNĂ
Selectarea unui post presetat
Pentru a porni temporizatorul
5 Apăsaţi [
„
„
, PLAY] (Redare) pentru a începe
PLAY 1” (Redare 1), „ PLAY 2” (Redare 2) sau
PLAY 3” (Redare 3).
6 Apăsaţi
pentru a opri sistemul.
Pentru ca temporizatorul să funcţioneze, sistemul trebuie
să fie închis.
Modificarea
setărilor
Repetaţi paşii 1-4 şi 6 (¨ mai sus).
Modificarea
sursei sau a
volumului
1) Apăsaţi [ , PLAY] (Redare) pentru a
anula indicatorul temporizatorului de pe
panoul de afişare.
2) Modificarea sursei sau a volumului.
3) Efectuaţi paşii 5 şi 6 (¨ mai sus).
Verificarea
setărilor
Apăsaţi [CLOCK/TIMER] pentru a selecta
PLAY 1", "
PLAY 2" or "
PLAY 3".
"
Anulare
Apăsaţi [ , PLAY] (Redare) pentru a anula
indicatorul temporizatorului de pe panoul de
afişare.
Notă:
• Temporizatorul porneşte la un volum redus şi creşte
treptat la nivelul presetat.
• Temporizatorul se activează în fiecare zi, la ora setată,
dacă este pornit.
• Dacă opriţi şi porniţi sistemul cât timp este activat
temporizatorul, acesta nu se va opri la ora de oprire.
Puteţi seta temporizatorul să pornească la o anumită oră
pentru a vă trezi.
Porniţi sistemul şi setaţi ceasul.
Alegeţi sursa de muzică pe care doriţi să o ascultaţi (disc,
radio, USB, iPod sau iPhone) şi setaţi volumul.
9
9
ROMÂNĂ
Efecte de sunet
Modificarea calităţii sunetului
Echipamentul extern
Conectarea la căşti
USB
Conectaţi căştile la mufa pentru căşti. Tip fişă: ∅ 3,5 mm
stereo (nu este inclusă)
1 Apăsaţi [SOUND] (Sunet) pentru a selecta un efect de
sunet.
2 Într-un interval de 3 secunde, apăsaţi
pentru a
selecta setarea dorită.
BASS
TREBLE
SURROUND
-4 - +4
„ON SURROUND” (Surround activat) sau
„OFF SURROUND” (Surround dezactivat)
Doar de la unitatea principală
1 Apăsaţi [BASS/TREBLE] (Sunete joase/Frecvenţe
înalte) pentru a selecta „BASS” (Sunete joase) sau
„TREBLE” (Frecvenţe înalte).
2 Apăsaţi
sau
pentru a regla
nivelul.
Egalizator presetat
Apăsaţi [PRESET EQ] (Presetare egalizator) pentru a
selecta o setare.
HEAVY
Adaugă impact muzicii rock
SOFT
Pentru muzică de fundal
CLEAR
Evidenţiază frecvenţele înalte
VOCAL
Evidenţiază vocea
FLAT
Anulează efectul de sunet.
D.BASS
Această funcţie vă oferă un efect de bas puternic.
Apăsaţi pe [D.BASS] pentru a selecta „ON D.BASS”
(Activare D.Bass) sau „OFF D.BASS” (Dezactivare
D.Bass).
Nu puteţi conecta şi reda piese MP3 de pe dispozitivul USB
de stocare în masă.
Nu utilizaţi un cablu de prelungire USB. Sistemul nu poate
recunoaşte un dispozitiv USB de stocare în masă, conectat
prin cablul.
1 Reduceţi volumul şi conectaţi dispozitivul de stocare
în masă USB la portul USB.
2 Apăsaţi [RADIO, EXT-IN] (Radio, Extern-Intern)
(unitate principală:
[RADIO, EXT-IN(USB)] (Radio, Extern-Intern (USB))
pentru
pentru a selecta „USB” şi apoi apăsaţi
a începe redarea.
Oprire
redare
Apăsaţi
în timpul redării.
Este afişat „RESUME” (Reluare).
Apăsaţi
pentru a continua redarea.
SAU
Apăsaţi
de două ori pentru a opri complet
redarea.
Pentru alte operaţii, consultaţi „Discs” (¨ 6).
Dispozitive compatibile
• Dispozitive USB de stocare în masă care permit numai
transferul în masă.
• Dispozitive USB de stocare în masă compatibile cu
standardul USB 2.0 full speed.
Format acceptat
• Folderele sunt definite ca album.
• Fişierele sunt definite ca piesă.
• Piesa trebuie să aibă extensia „.mp3“ sau „.MP3“.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este suportat.
• Sistemul de fişiere NTFS nu este suportat (doar sistemul
de fişiere FAT 12/16/32 este suportat).
• Este posibil ca unele fişiere să nu funcţioneze din cauza
dimensiunii sectorului.
Notă:
• Număr maxim de albume: 255 albume (inclusiv folderul
rădăcină)
• Număr maxim de piese: 2500 de piese
• Număr maxim de piese dintr-un album: 999 de piese
10
10
• Evitaţi să ascultaţi perioade prelungite de timp pentru a
evita afecţiuni ale auzului.
• O presiune sonoră excesivă în căşti poate duce la
pierderea auzului.
• Ascultarea muzicii la volum maxim pentru perioade lungi
de timp poate afecta urechile utilizatorului. Asiguraţi-vă că
folosiţi căştile furnizate sau recomandate.
Cod telecomandă
Când un alt echipament Panasonic răspunde la
telecomanda acestui sistem, modificaţi codul de
telecomandă pentru sistem.
Pentru a seta codul la „REMOTE2”
1 Ţineţi apăsat [CD] de pe unitatea principală şi [2] pe
unitatea telecomenzii, până când este afişat
„REMOTE 2”.
2 Ţineţi apăsat [OK] şi [2] timp de cel puţin 4 secunde.
Pentru a seta codul la „REMOTE 1”
1 Ţineţi apăsat [CD] de pe unitatea principală şi [1] pe
unitatea telecomenzii, până când este afişat
„REMOTE 1”.
2 Ţineţi apăsat [OK] şi [1] timp de cel puţin 4 secunde.
Înainte de a solicita asistenţă, efectuaţi următoarele
verificări. Dacă aveţi dubii privind unele dintre elementele de
verificare, sau dacă soluţiile indicate nu rezolvă problema,
consultaţi distribuitorul pentru instrucţiuni.
Probleme frecvente
Nu pot fi efectuate operaţii cu telecomanda.
• Verificaţi dacă bateria este instalată corect.
Sunetul este distorsionat sau nu există sunet.
• Măriţi volumul.
• Opriţi sistemul, determinaţi şi corectaţi cauza, apoi
reporniţi sistemul. Cauza poate fi reprezentată de
suprasolicitarea difuzoarelor prin volum sau putere
excesivă, precum şi utilizarea sistemului într-un mediu cu
temperaturi ridicate.
Se aude un brum în timpul redării.
• Un cablu de reţea sau un bec fluorescent se află în
apropierea cablurilor. Separaţi alte echipamente şi cabluri
de cablurile acestui sistem.
Discuri
iPod sau iPhone
Nu puteţi porni iPod-ul sau iPhone-ul.
• Verificaţi dacă bateria iPod-ului sau iPhone-ului nu este
consumată.
• Opriţi iPod-ul sau iPhone-ul şi sistemul înainte de a
conecta iPod-ul sau iPhone-ul. Conectaţi iPod-ul sau
iPhone-ul şi încercaţi din nou.
Fără sunet.
• Opriţi iPod-ul sau iPhone-ul şi scoateţi-l din sistem.
Conectaţi iPod-ul sau iPhone-ul la sistem, porniţi-l şi redaţi
din nou de pe acesta.
USB
Dispozitivul USB de stocare în masă sau conţinutul
acestuia nu poate fi citit.
• Formatul dispozitivului USB de stocare în masă sau
conţinutul acestuia este incompatibil cu sistemul.
• Dispozitivele USB de stocare în masă cu capacitate de
stocare de peste 32 GB nu pot funcţiona în anumite
condiţii.
Funcţionare lentă a dispozitivului USB de stocare în
masă.
• Dimensiunea mare a conţinutului sau dispozitivul USB de
stocare în masă de mare capacitate necesită un timp mai
mare de citire.
Afişajul nu este redat corect. Redarea nu începe.
• Nu aţi introdus discul corect. Introduceţi-l corect.
• Discul este murdar. Curăţaţi discul.
• Înlocuiţi discul dacă este zgâriat, deformat sau nu
corespunde standardului.
• Există condens. Lăsaţi sistemul să se zvânte între 1 şi 2 ore.
Timpul scurs afişat este diferit de timpul real de redare.
• Transferaţi datele la un alt dispozitiv de stocare în masă
USB sau efectuaţi o copie de rezervă a datelor şi
reformataţi dispozitivul de stocare în masă USB.
Radio
Afişajul unităţii principale:
Se aude un sunet ca de bătaie.
• Opriţi aparatul TV sau separaţi-l de sistem.
• Setaţi la „BP 1” sau „BP 2” când sunteţi în modul tuner AM.
„NO PLAY” (Fără redare)
• Verificaţi conţinutul. Puteţi reda doar formate suportate.
• Dacă sunt mai mult de 255 albume sau foldere (audio sau
non-audio), unele dintre fişierele MP3 din aceste albume
nu pot fi citite şi redate. Transferaţi aceste albume cu
muzică pe un alt dispozitiv USB de stocare în masă.
Alternativ, reformataţi dispozitivul USB de stocare în masă
şi salvaţi aceste albume cu muzică înaintea salvării altor
foldere non-audio.
Se aude un bâzâit slab în timpul emisiunilor difuzate în
bandă AM.
• Ţineţi antena separat de alte cabluri şi fire.
"F61" sau "F76"
• Există o problemă de alimentare.
„ERROR” (Eroare)
• A fost efectuată o operaţie incorectă. Citiţi instrucţiunile şi
încercaţi din nou.
ROMÂNĂ
Ghid de depanare
„NOT MP3/ERROR” (Lipsă MP3/Eroare)
• Un format MP3 nesuportat. Sistemul va omite acea piesă
şi o va reda pe următoarea.
„VBR−”
• Aparatul nu poate afişa timpul de redare rămas pentru
piese cu rată de biţi variabilă (VBR).
„NODEVICE” (Nu există un dispozitiv)
• Dispozitivul USB de stocare în masă, iPod-ul sau iPhoneul nu este conectat. Verificaţi conexiunea.
„DIMMER”
• 10 secunde după setarea volumului la „0”, luminozitatea
panoului de afişare scade.
"NO DISC" (Nu există disc)
• Nu aţi introdus un disc.
„NOT SUPPORTED” (Nu este suportat)
• Aţi introdus un iPod sau iPhone care nu poate fi redat.
• Aţi conectat pentru prima dată cablul de alimentare sau a
existat recent o cădere de tensiune. Setaţi ceasul.
„ADJUST CLOCK” (Reglarea ceasului)
• Ceasul nu este setat. Reglaţi ceasul în mod
corespunzător.
"ADJUST TIMER" ("Reglare temporizator")
• Temporizatorul de redare nu este setat. Reglaţi
temporizatorul de redare în mod corespunzător.
"PGM FULL"
• Numărul de piese programate este mai mare de 24.
11
11
ROMÂNĂ
Resetarea memoriei (iniţializare)
Atunci când apar următoarele situaţii, consultaţi instrucţiunile
de mai jos pentru a reseta memoria:
Nu există niciun răspuns atunci când butoanele sunt
apăsate.
Doriţi să ştergeţi şi să resetaţi conţinutul memoriei.
Pentru a reseta memoria
1 Deconectaţi cablul de alimentare.
(Aşteptaţi 3 minute înainte de a continua cu pasul 2.)
2 În timp ce ţineţi apăsat
pe unitatea principală,
conectaţi din nou cablul de alimentare.
este afişat pe panoul de afişare.
3 Eliberaţi
.
Toate setările sunt readuse la valorile presetate din
fabrică. Este necesară resetarea elementelor de
memorie.
Întreţinere
Pentru a curăţa acest sistem, ştergeţi-l cu o lavetă moale şi
uscată.
• Nu folosiţi niciodată alcool, diluant sau benzină pentru a
curăţa acest sistem.
• Înainte de a folosi o lavetă tratată chimic, citiţi cu atenţie
instrucţiunile care însoţesc materialul respectiv.
12
12
SECŢIUNE USB
Specificaţii
Secţiune amplificator
Putere ieşire mod stereo RMS
Canal faţă (ambele canale conduse)
20 W per canal (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Putere totală stereo RMS
40 W
SECŢIUNEA TUNER FM/AM, TERMINALE
Post presetat
30 posturi FM
15 posturi AM
Modulaţie în frecvenţă (FM)
Domeniu de frecvenţă
87,50 MHz - 108,00 MHz (paşi de 50-kHz)
Terminale de antenă
75 Ω (neechilibrat)
Modulaţie în amplitudine (AM)
Domeniu de frecvenţă
522 kHz - 1629 kHz (paşi de 9-kHz)
520 kHz - 1630 kHz (paşi de 10-kHz)
Mufă căşti
Terminal
Stereo, mufă 3,5 mm
Secţiune disc
Disc redat (8 cm sau 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, disc formatat MP3*)
* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Laser
Lungime de undă
790 nm (CD)
Putere laser
CLASA 1 (CD)
Ieşire audio (Disc)
Număr de canale
2 (FL, FR)
FL = Canal stânga faţă
FR = Canal dreapta faţă
Port USB
USB Standard
Format fişier media suportat
Sistem fişier dispozitiv USB
Alimentare port USB
USB 2.0 full speed
MP3 (*.mp3)
FAT 12, FAT 16, FAT 32
500 mA (Max)
SECŢIUNE BOXE
TIP
2 cale, sistem cu 2 difuzor (Bass reflex)
Unitate boxă(e)
Woofer
10 cm Tip con
Tweeter
6 cm Tip con
Impedanţă
6Ω
Presiune sonoră de ieşire
80.5 dB/W (1 m)
Gamă de frecvenţe
52 Hz - 31 kHz (-16 dB)
74 Hz - 27 kHz (-10 dB)
Dimensiuni (l x H x g)
145 mm x 197 mm x 224 mm
Greutate
1,9 kg
Generalităţi
Alimentare:
Consum
Dimensiuni (l x H x g)
CA 220 - 240 V, 50 Hz
19 W
153 mm x 232 mm x 224 mm
Greutate
1,3 kg
Domeniu temperatură de operare
între 0°C şi +40°C
Domeniu umiditate de operare
35% - 80% RH (fără condens)
Consum energie în stand-by
0,2 W (aproximativ)
Notă:
1) Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Masa şi dimensiunile sunt aproximative.
2) Distorsiunea armonică totală este măsurată cu
analizatorul de spectru digital.
ROMÂNĂ
Note
13
11
RO
Panasonic Corporation
Site Web: http://panasonic.net
În conformitate cu directiva 2004/108/CE, articolul 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement