Panasonic SCPM500 Operating instructions

Panasonic SCPM500 Operating instructions
Mielas kliente
Dėkojame jums, kad nusipirkote šią sistemą.
Dėl optimalaus veikimo ir saugumo, perskaitykite šias instrukcijas iki
galo prieš jums jungiant, naudojant ar reguliuojant šią sistemą.
Išsaugokite šį vadovą, jei ateityje prireiktų pagalbos.
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti skirtingai.
Naudojimo instrukcijos
CD stereofoninė sistema
Modelio nr.
SC-PM500
Panasonic Corporation
Internetinis puslapis: http://panasonic.net
EU
Pagal direktyvą 2004/108/EC, straipsnį 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
PM500_EP1_1gb.indd 1
RQT9537-1R
L0511LL1061
6/20/2011 6:30:13 PM
LITHUANIA
Atlikite procedūras su nuotolinio valdymo pulteliu.
Jūs taip pat galite naudoti mygtukus, esančius
pagrindiniame aparate, jei jie yra tokie patys.
Šios naudojimo instrukcijos yra pritaikomos toliau
nurodytai sistemai.
Sistema
SC-PM500
Pagrindinis aparatas
SA-PM500
Garsiakalbiai
SB-PM500
Gaminio nugarėlė
Informacija vartotojams dėl senos įrangos ir naudotų
baterijų surinkimo ir šalinimo
Šie simboliai ant gaminių, pakuočių ir/ar
lydinčių dokumentų reiškia, kad panaudoti
elektriniai ar elektroniniai gaminiai ir baterijos
neturi būti maišomos su buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo senų gaminių ir panaudotų
baterijų apdorojimo, atkūrimo ir perdirbimo,
atiduokite juos į specialius surinkimo punktus,
kaip nurodoma šalies teisės aktuose ir
direktyvose 2002/96/EC bei 2006/66/EC.
Teisingai šalindami šiuos gaminius ir baterijas,
jūs padėsite išsaugoti vertingus resursus ir
apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo bet
kokio potencialiai žalingo poveikio, kuris kitu
atveju galėtų atsirasti dėl netinkamo atliekų
tvarkymo.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie senų
gaminių ir baterijų surinkimą ir perdirbimą,
prašome susisiekti su savo vietos savivaldybe,
savo šiukšlių išmetimo tarnyba ar pardavimo
vieta, kurioje pirkote šiuos daiktus.
Dėl netinkamo šių atliekų šalinimo, gali būti
pritaikomos šalies teisės aktuose nurodytos
sankcijos.
Verslo klientams Europos Sąjungoje
Jei jūs norite išmesti elektrinį ar elektroninį
prietaisą, dėl išsamesnės informacijos
prašome susisiekti su savo tiekėju ar
pardavėju.
RQT9537
Gaminio vidus
2
[Informacija apie atliekų šalinimą kitose
šalyse, nepriklausančiose Europos
Sąjungai]
Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje.
Jei jūs norite išmesti šiuos gaminius, prašome
kreiptis į savo vietines įgaliotas institucijas ar
pardavėją ir paklauskite apie tinkamą atliekų
šalinimo metodą.
Pastaba dėl baterijos simbolio (dviejų
apatinių simbolių pavyzdžiai):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su
cheminiu simboliu. Tokiu atveju jie atitinka
reikalavimus, nustatytus direktyvoje dėl
sąsajų su chemija reikalavimus.
ATSARGIAI!
ŠIAME GAMINYJE YRA NAUDOJAMAS LAZERIS.
KITOKS VALDYMO NAUDOJIMAS AR REGULIAVIMAI,
AR PROCEDŪRŲ ATLIKIMAS, NEI NURODYTA ČIA,
GALI LEMTI APVITINIMĄ PAVOJINGA RADIACIJA.
NEATIDARYKITE DANGTELIŲ IR PATYS
NETAISYKITE. KREIPKITĖS DĖL APTARNAVIMO Į
KVALIFIKUOTĄ PERSONALĄ.
ĮSPĖJIMAS:
NORINT SUMAŽINTI GAISRO, ELEKTROS
IŠKROVOS AR GAMINIO PAŽEIDIMO RIZIKOS,
• NELEISKITE, KAD ANT ŠIO APARATO PATEKTŲ
LIETAUS, DRĖGMĖS, ANT JO NELAŠĖTŲ AR
NEBŪTŲ APTAŠKOMA BEI, KAD JOKIE OBJEKTAI
SU SKYSČIAIS, TOKIE KAIP VAZOS, NEBŪTŲ
STATOMI ANT APARATO.
• NAUDOKITE TIK REKOMENDUOJAMUS PRIEDUS.
• NEPAŠALINKITE DANGTELIŲ (AR NUGARĖLĖS);
TEN VIDUJE VARTOTOJUI NĖRA JOKIŲ
NAUDOTINŲ DALIŲ. KREIPKITĖS DĖL APTARNAVIMO Į KVALIFIKUOTĄ PERSONALĄ.
ATSARGIAI!
• NEĮRENGINĖKITE AR NEDĖKITE ŠIO APARATO
KNYGŲ SPINTOJE, VIDINIAME KABINETE AR
KITOJE UŽDAROJE PATALPOJE. ĮSITIKINKITE,
KAD APARATAS YRA TINKAMAI VĖDINAMAS.
NORINT IŠVENGTI ELETROS IŠKROVOS RIZIKOS
AR GAISRO PAVOJAUS DĖL PERKAITIMO,
ĮSITIKINKITE, KAD UŽUOLAIDOS IR JOKIOS KITOS
MEDŽIAGOS NEUŽDENGIA VĖDINIMO ANGŲ.
• NEUŽDENKITE APARATO VĖDINIMO ANGŲ SU
LAIKRAŠČIAIS, STALTIESĖMIS, UŽUOLAIDOMIS
IR PANAŠIAIS DAIKTAIS.
• NEDĖKITE ANT APARATO ATVIROS LIEPSNOS
ŠALTINIŲ, TOKIŲ KAIP UŽDEGTOS ŽVAKĖS.
• IŠMESKITE BATERIJAS APLINKAI DRAUGIŠKU
BŪDU.
2
PM500_EP1_1gb.indd 2
6/20/2011 6:30:15 PM
Šis gaminys gali priimti radijo trukdžius, kuriuos sukelia
mobilieji telefonai naudojimo metu. Jei atsiranda tokie
trukdžiai, prašome padidinti atstumą tarp gaminio ir
mobiliojo telefono.
ŠIS APARATAS YRA SUKURTAS NAUDOJIMUI
VIDUTINIAME KLIMATE.
Vieta
Atsargumo priemonės.................................3
Pridėti priedai................................................3
Nuotolinio valdymo pultelio
paruošimas...................................................4
Garsiakalbių išdėstymas.............................4
Ryšių sukūrimas ..........................................4
Valdymo apžvalga........................................5
Diskai ............................................................6
„iPod“ ar „iPhone“ naudojimas ..................7
Radijas ..........................................................8
Laikrodis ir laikmačiai .................................9
Garso efektai ...............................................10
Išorinė įranga ..............................................10
Nuotolinio valdymo pultelio kodas ...........10
Trikčių diagnostikos ir šalinimo gidas......11
Priežiūra........................................................12
Techniniai duomenys...................................12
Neleiskite metaliniams objektams įkristi į sistemos
sistemą. Tai gali sukelti elektros iškrovą ar gedimą.
Įrenkite sistemą ant lygaus paviršiaus toliau nuo tiesioginių
saulės spindulių, aukštų temperatūrų, didelės drėgmės ir
pernelyg didelės vibracijos. Šios sąlygos gali pažeisti
korpusą ir kitus komponentus, ir taip sutrumpinti sistemos
tarnavimo laiką.
Neleiskite skysčiams patekti į sistemą. Tai gali sukelti
elektros iškrovą ar gedimą. Jei taip nutinka, nedelsiant
atjunkite sistemą nuo maitinimo tiekimo ir susisiekite
su savo pardavėju.
Padėkite ją mažiausiai 15 cm toliau nuo sienos paviršių,
kad būtų išvengta iškraipymo ir nepageidaujamų
akustinių efektų.
Nepurškite insekticidų ant ar į sistemą. Jie turi degių dujų,
kurios gali užsidegti, jei būtų purškiama į sistemą.
Nedėkite sunkių daiktų ant sistemos.
Aptarnavimas
Įtampa
Turinys
Svetimkūniai
LITHUANIA
Atsargumo priemonės
Nenaudokite aukštos įtampos maitinimo šaltinių. Tai gali
per daug apkrauti sistemą ir sukelti gaisrą.
Nenaudokite nuolatinės srovės maitinimo šaltinio.
Patikrinkite šaltinį atsargiai, kai įrengiate sistemą laive ar
kitoje vietoje, kurioje yra naudojama nuolatinė srovė.
Kintamosios srovės maitinimo laido apsauga
Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo laidas yra
tinkamai įjungtas ir nėra pažeistas. Silpnas ryšys ir laido
pažeidimas gali sukelti gaisrą ar elektros iškrovą.
Netraukite, nelankstykite ar nedėkite sunkių daiktų ant
laido.
Nebandykite pataisyti šios sistemos patys. Jei garsas yra
pertraukiamas, indikatoriai nustoja šviesti, atsiranda dūmų
ar nutinka kokia nors kita problema, kuri nėra aprašoma
šiose instrukcijose, atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą ir susisiekite su savo pardavėju ar įgaliotu
aptarnavimo centru. Elektros iškrova ar sistemos
pažeidimas gali atsirasti, jei sistema buvo taisyta, ardyta
ar rekonstruota nekvalifikuotų asmenų.
Prailginkite tarnavimo laiką, atjungdami sistemą nuo
maitinimo šaltinio, jei sistema yra ilgą laiko tarpą
nenaudojama.
Pridėti priedai
Prašome patikrinti ir identifikuoti pridėtus priedus.
Tvirtai sugriebkite kištuką, kai norite ištraukti laidą.
Kintamosios srovės maitinimo laido tempimas gali sukelti
elektros iškrovą.
1 x Kintamosios srovės
maitinimo laidas
1 x Nuotolinio valdymo
pultelio baterija
Nelieskite kištuko su drėgnomis rankomis. Tai gali sukelti
elektros šoką.
1 x AM (amplitudinės
moduliacijos) kilpinė
antena
1 x Nuotolinio valdymo
pultelis
(N2QAYB000640)
1 x FM (dažninės
moduliacijos) vidinė
antena
RQT9537
Tinklo lizdas turėtų būti įrengtas netoli įrangos ir lengvai
pasiekiamas. Maitinimo tiekimo laido kištukas turėtų būti
lengvai veikiantis.Norėdami visiškai atjungti šį aparatą
nuo kintamosios srovės maitinimo laidos, atjunkite
maitinimo tiekimo laido kištuką nuo kintamosios srovės
kištukinio lizdo.
3
3
PM500_EP1_1gb.indd 3
6/20/2011 6:30:15 PM
LITHUANIA
Nuotolinio valdymo pultelio
paruošimas
Garsiakalbių išdėstymas
Ryšių sukūrimas
Maitinimo taupymas
Sistema sunaudoja apytiksliai 0.2 W, kai ji yra parengties
režime. Atjunkite maitinimo tiekimą, jei jūs nenaudojate
sistemos. Kai kurie nustatymai gali būti prarasti po to, kai
jūs atjungsite sistemą.
Jūs turėsite juos nustatyti dar kartą.
R6/LR6, AA
1
Dešinysis ir kairysis garsiakalbiai yra vienodi.
Naudokite šarminę ar mangano bateriją.
Įdėkite bateriją taip, kad poliai (+ ir –) sutaptų su tais,
esančiais nuotolinio valdymo pultelyje.
4
Naudokite tik pridėtus garsiakalbius.
Pagrindinio aparato ir garsiakalbių derinys suteikia
geriausią garsą. Jūs galite sugadinti sistemą ir sumažinti
garso kokybę, jei jūs naudosite kitus garsiakalbius.
2
(6 )
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į nuotolinio valdymo
jutiklį (” 5), toliau nuo kliūčių, toliausiu 7 m atstumu, tiesiai
į pagrindinio aparato priekį.
RQT9537
ATSARGIAI!
• Neatidarykite baterijos ar nesukelkite trumpojo
jungimosi.
• Neįkraukite šarminių ar mangano baterijos.
• Nenaudokite baterijos, jei dangtelis buvo nuimtas.
• Nekaitinkite ar nelaikykite prie liepsnos.
• Nepalikite baterijos (ų) automobilyje tiesioginėje saulės
šviesoje ilgam laiko periodui su uždarytomis durelėmis
ir langais.
• Netinkamas elgesys su baterija gali sukelti elektrolito
ištekėjimą, kuris gali sukelti gaisrą.
• Išimkite bateriją, jei jūs nenaudojate nuotolinio valdymo
pultelio ilgą laiko periodą. Laikykite vėsioje ir tamsioje
vietoje.
ATSARGIAI!
Egzistuoja sprogimo grėsmė, jei baterija yra netinkamai
įdėta. Pakeiskite jas tik tokio paties tipo baterijomis ar
atitinkamo tipo, kurį rekomenduoja gamintojas. Išmeskite
naudotas baterijas pagal gamintojo instrukcijas.
4
4
PM500_EP1_1gb.indd 4
Pastaba:
• Laikykite savo garsiakalbius daugiau nei 10 mm
atstumu nuo pagrindinio aparato, kad būtų užtikrinamas
vėdinimas.
• Padėkite garsiakalbius ant lygaus saugaus paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinio ekranavimo.
Nedėkite jų netoli televizoriaus, kompiuterio ar kitos
įrangos, kurią lengvai gali paveikti magnetizmas.
• Kai jūs grojate dideliu garsu ilgą laiko periodą, tai gali
sugadinti sistemą ar sumažinti sistemos tarnavimo
laiką.
• Sumažinkite garsumą esant šioms sąlygoms, kad būtų
išvengta žalos:
– Kai jūs leidžiate groti iškraipytam garsui.
– Kai jūs reguliuojate garso kokybę.
• Norėdami apsaugoti garsiakalbius nuo žalos, nelieskite
garsiakalbių kūgių, jei jūs pašalinate tinklelius.
ATSARGIAI!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Jei ne, jūs galite sukelti žalą stiprintuvui
ir garsiakalbiams bei galite sukelti gaisrą.
Pasikonsultuokite su įgaliotu aptarnavimo
personalu, jei žala yra padaroma ar atsiranda
staigūs pasikeitimai veikime.
• Atlikite procedūras, įtrauktas šiose instrukcijose,
kai jūs pridedate garsiakalbius.
3
(6 )
Juoda
Raudona
Į namų
maitinimo
lizdą
Klik!
1
2
3
4
Prijunkite garsiakalbius.
Būkite atsargūs, kad
nesukryžiuotumėte
(nesutrumpintumėte) ar
neapkeistumėte garsiakalbio
laidų poliariškumo, nes toks
elgesys gali pažeisti
garsiakalbius.
Prijunkite FM (dažninės moduliacijos) vidinę
anteną.
Padėkite anteną ten, kur yra geriausias priėmimas.
Prijunkite AM (amplitudinės moduliacijos)
kilpinę anteną.
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Naudokite pridėtą kintamosios srovė maitinimo laidą
tik su šia sistema. Nenaudokite kintamosios srovės
maitinimo laido, skirto kitai įrangai.
6/20/2011 6:30:16 PM
Vaizdas iš viršaus
SLEEP
PLAY
Pasirinkti garso efektus (” 10)
Pasirinkti „iPod“ meniu elementą (” 7)
Peržiūrėti informaciją, rodomą ekrano plokštėje
Sumažinti ekrano plokštės ryškumą
Paspauskite ir palaikykite mygtuką, norėdami naudoti
šią funkciją. Norėdami atšaukti, paspauskite ir
palaikykite mygtuką dar kartą.
Nustatyti miego laikmatį (” 9)
Nustatyti laikrodį ir laikmatį (Z 9)
LITHUANIA
Valdymo apžvalga
Nustatyti programos funkciją (” 6, 8)
EXT-IN
RADIO
Reguliuoti sistemos garsumą
Nutildyti sistemos garsą
TPaspauskite mygtuką dar kartą, norėdami atšaukti.
“MUTE” taip pat yra atšaukiamas, kai jūs
sureguliuojate garsumą ar, kai jūs išjungiate sistemą.
D.BASS
SOUND
Nustatyti grojimo meniu elementą (” 6)
PRESET EQ
Nustatyti radijo meniu elementą (” 8)
AUTO OFF
Parengties režimo/įjungimo jungiklis
(” 9, 12)
Paspauskite, norėdami perjungti aparatą iš
įjungimo į parengties režimą ar atvirkščiai.
Parengties režime aparatas vis tiek suvartoja
nedidelį energijos kiekį.
Skaičių mygtukai [nuo 1 iki 9, 0, ≧ 10]
Norint pasirinkti 2 skaitmenų numerį
Pavyzdys: 16: [ ≧ 10] → [1] → [6]
Ištrinti užprogramuotą takelį (” 6)
PM500_EP1_1gb.indd 5
Automatiškai išjungti sistemą
Ši funkcija išjungia sistemą (išskyrus radijo
šaltinyje), jei jūs nenaudojate sistemos apytiksliai
apie 30 minučių. Norėdami atšaukti, paspauskite
mygtuką dar kartą.
Pasirinkti šaltinį
[iPod]: pasirinkti „iPod“ (” 7)
[CD]: pasirinkti diską (” 6)
[RADIO, EXT-IN] / [RADIO/EXT-IN(USB)]:
Pasirinkti radiją ar USB (” 8, 10)
„iPod“ ar „iPhone“ dokas (” 7)
Pagrindinis veikimas
: atkurti ar sustabdyti operaciją
: sustabdyti atkūrimą
: praleisti takelį
Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį
: ieškoti takelio
Nustatyti radijo stotį
: praleisti ir ieškoti takelio
Pasirinkti iš anksto nustatytą
radijo stotį
Atidaryti ar uždaryti disko dėklą
Ausinių lizdas (
) (” 10)
Ekrano plokštė
USB jungties anga (
) (” 10)
Disko dėklas
Nuotolinio valdymo jutiklis
RQT9537
DISPLAY
DIMMER
praleisti albumą
Reguliuoti laikrodžio nustatymą
pasirinkti elementą, esantį meniu
[OK]: patvirtinti nustatymą
5
5
6/20/2011 6:30:17 PM
LITHUANIA
Diskai
Grojimo režimo funkcija
1
Grojami diskai
1
2
Paspauskite [ , OPEN/CLOSE] ant pagrindinio
aparato, norėdami atidaryti disko dėklą.
Įdėkite diską į vidų, kad etiketė būtų viršuje.
Paspauskite [ , OPEN/CLOSE] dar kartą, norėdami
uždaryti disko dėklą.
Paspauskite [CD] ir tuomet paspauskite [
],
norėdami pradėti atkūrimą.
Sustabdyti
atkūrimą
Laikinai sustabdyti atkūrimą
(pauzė)
Paspausti
Praleisti takelį
Paspausti
aparatas:
1TR
RANDOM
1ALBUM RND
ar
ar
Paspausti ir palaikyti
(pagrindinis aparatas:
).
(pagrindinis
).
ar
ar
Jūs galite pakartoti programos atkūrimą (“Program
playback”) ar kitą pasirinktą grojimo režimo funkciją
(“Playmode function”).
Groti vieną pasirinktą takelį diske.
Paspauskite skaičių mygtukus, norėdami
pasirinkti takelį.
Groti vieną pasirinktą albumą diske.
Paspauskite
, norėdami pasirinkti
albumą.
Groti diską atsitiktine tvarka.
RND
1- ALBUM
RANDOM
.
Pakartoti atkūrimą
Groti visus takelius viename pasirinktame
albume atsitiktine tvarka.
Paspauskite
, norėdami pasirinkti
albumą.
Pastaba:
• Atsitiktinės tvarkos atkūrimo metu, jūs negalite praleisti
takelių, kurie jau buvo groti ar spausti skaičių mygtukų.
• Ši funkcija neveikia su programos atkūrimu
(“Program playback”).
• Nustatymas yra grąžinamas prie numatyto – grojimo
režimo išjungimo (“OFF PLAYMODE”), kai jūs atidarote
disko dėklą.
Prieinamos informacijos peržiūra
Paspauskite [PLAY MENU], norėdami pasirinkti
“REPEAT”.
Jūs galite peržiūrėti prieinamą informaciją ekrano plokštėje.
Paspauskite
, norėdami pasirinkti “ON
REPEAT” ir tuomet paspauskite [OK].
“ ” yra rodoma.
Norėdami atšaukti, pasirinkite “OFF REPEAT”.
Pastaba:
• Didžiausias ženklų skaičius, kuris gali būti rodomas:
apytiksliai 16
• Ši sistema palaiko ver. 1.0, 1.1 ir 2.3 ID3 žymes.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko, gali būti
rodomi kitaip.
RQT9537
2
1-TRACK
1ALBUM
Paspausti
1
OFF
Groti visus takelius.
PLAYMODE
1-ALBUM
Paspausti
atkūrimo metu.
Paspausti dar kartą, kad būtų tęsiamas
atkūrimas.
Praleisti
albumą
Ieškoti takelyje
atkūrimo metu.
2
Paspauskite [PLAY MENU], norėdami pasirinkti
“PLAYMODE”.
Paspauskite
ir tuomet paspauskite [OK],
norėdami pasirinkti norimą režimą.
6
Programos atkūrimas
Ši funkcija jums leidžia programuoti iki 24 takelių.
1
2
3
1
2
3
4
5
Paspauskite [PROGRAM] sustabdymo režime.
“PGM” yra rodoma.
Paspauskite skaičių mygtukus, norėdami
pasirinkti norimą takelį.
Atlikite šį žingsnį dar kartą, norėdami programuoti
kitus takelius.
Paspauskite
, norėdami pradėti atkūrimą.
Paspauskite [PROGRAM] sustabdymo režime.
Paspauskite
, norėdami pasirinkti norimą
albumą.
Paspauskite
ir tuomet paspauskite skaičių
mygtukus, norėdami pasirinkti norimą takelį.
Paspauskite [OK].
Atlikite žingsnius nuo 2 iki 4 dar kartą, norėdami
programuoti kitus takelius.
Paspauskite
, norėdami pradėti atkūrimą.
Atšaukti
programos
režimą
Paspauskite [PROGRAM] sustabdymo
režime.
Pakartoti
programą
Paspauskite [PROGRAM] ir tuomet
paspauskite
.
Patikrinti
programos
turinį
Paspauskite
ar
, kai “PGM”
yra rodoma sustabdymo režime.
Norėdami patikrinti, kol programuojate,
spauskite [PROGRAM] du kartus po to,
kai “PGM” yra rodoma, tuomet
spauskite
ar
.
Išvalyti
paskutinį takelį
Paspauskite [DEL] sustabdymo režime.
Išvalyti visus
programuotus
takelius
Paspauskite
sustabdymo režime.
“CLR ALL” yra rodoma. Per 5 sekundes,
spauskite
dar kartą.
Paspauskite [DISPLAY].
Pastaba:
Programos atmintis yra išvaloma, kai jūs atidarote disko
dėklą.
6
PM500_EP1_1gb.indd 6
6/20/2011 6:30:17 PM
• Ši sistema gali pasiekti iki 99 takelių.
• Ši sistema gali groti MP3 rinkmenas ir CD-DA
formato garsą CD-R/RW diske, kuris buvo
užbaigtas.
• Ši sistema gali negroti kai kurių CD-R/RW diskų,
dėl įrašymo sąlygų.
Jungtis
1
Paspauskite, norėdami atidaryti dangtelį ir įdėti
suderinamą doko adapterį.
„iPhone“
(nepridėta)
Apribojimai MP3 atkūrimui
• jei jūs turite įrašę MP3 formato takelius tame pačiame
diske kaip ir CD-DA formato takelius, gali būti grojamas
tik formatas įrašytas pirmoje sesijoje.
• Kai kurie MP3 takeliai neglai būti grojami dėl disko ar
įrašymo sąlygų.
• Įrašai gali būti nebūtinai grojami tokia tvarka, kuria jūs
juos įrašėte.
MPEG 3 sluoksnių garso kodavimo technologija,
licencijuota iš „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
Paspauskite
Praleisti takelį
Paspauskite
ar
(pagrindinis aparatas:
).
Ieškoti esamo
takelio
Pastaba dėl MP3
• Rinkmenos yra laikomos takeliais, o aplankai yra
laikomi albumais.
• Ši sistema gali pasiekti iki 999 takelių, 255 albumų
(įskaitant pagrindinį aplanką) ir 20 sesijų.
• Diskas turi atitikti ISO9660 lygį 1 ar 2
(išskyrus išplėstiems formatams).
• Norint, kad būtų grojama tam tikra tvarka, prieš aplanko
ir rinkmenos pavadinimus pridėkite 3 skaičių numerius
tokia tvarka, kuria jūs norite, kad jos būtų grojamos.
Laikinai sustabdyti
atkūrimą
Doko adapteris
(nepridėta)
2
3
Tvirtai prijunkite „iPod“ ar „iPhone“.
Įsitikinkite, kad išėmėte „iPod“ ar „iPhone“ iš jo
dėklo.
Paspauskite [iPod] ir tuomet paspauskite
, norėdami pradėti atkūrimą.
ar
.
or
Paspauskite ir palaikykite
(pagrindinis aparatas:
ar
).
ar
LITHUANIA
„iPod“ ar „iPhone“ naudojimas
Peržiūrėti „iPod“ ar Paspauskite [iPod MENU] grojimo
„iPhone“ meniu,
režime.
Grįžti prie buvusio
meniu
Pasirinkti „iPod“ ar
„iPhone“ meniu
elementą
Paspauskite
spauskite [OK].
ir tuomet
Pastaba:
• Įsitikinkite, kad sulygiuojate savo „iPod“ ar „iPhone“ su
jungtimi, kai kišate „iPod“ ar „iPhone“.
• Operacijos gali skirtis ar neveikti priklausomai nuo „iPod“
ar „iPhone“ modelių.
• Priklausomai nuo modelio, gali būti reikalinga pašalinti
„iPod“ ar „iPhone“ ir pasirinkti albumą, artistą ir t.t. „iPod“
ar „iPhone“ prietaise.
• Perskaitykite „iPod“ ar „iPhone“ naudotojo vadovą dėl
naudojimo instrukcijų.
„iPod“ ar „iPhone“ įkrovimas
„iPod“ ar „iPhone“ yra įkraunamas automatiškai, kai yra
prijungiamas prie sistemos (net kai sistema yra parengties
režime).
• Pažiūrėkite „iPod“ ar „iPhone“ ekrane dėl jo baterijos
įkrovimo statuso.
• Atjunkite „iPod“ ar „iPhone“, jei jis yra nenaudojamas ilgą
laiko periodą po to, kai įkrovimas buvo baigtas.
• Įkrovimas yra sustabdomas, kai baterija yra pilnai
įkrauta. Baterija bus eikvojama natūraliai.
RQT9537
Pastaba dėl diskų
7
7
PM500_EP1_1gb.indd 7
6/20/2011 6:30:17 PM
LITHUANIA
Suderinami „iPod“ ir „iPhone“
Atnaujinkite savo „iPod“ ar „iPhone“ su naujausia
programine įranga prieš naudodami šią sistemą.
Suderinamumas priklauso nuo jūsų „iPod“ ar „iPhone“
programinės įrangos versijos.
• „iPod touch“ 4 karta (8GB, 32GB, 64GB)
• „iPod nano“ 6 karta (8GB, 16GB)
• „iPod touch“ 3 karta (32GB, 64GB)
• „iPod nano“ 5 karta (vaizdo kamera) (8GB, 16GB)
• „iPod touch“ 2 karta (8GB, 16GB, 32GB)
• „iPod classic“ [120GB, 160GB (2009)]
• „iPod nano“ 4 karta (vaizdo įrašas) (8GB, 16GB)
• „iPod classic“ (160GB) (2007)
• „iPod touch“ 1 karta (8GB, 16GB, 32GB)
• „iPod nano“ 3 karta (vaizdo įrašas) (4GB, 8GB)
• „iPod classic“ (80GB)
• „iPod nano“ 2 karta (aliuminio) (2GB, 4GB, 8GB)
• „iPod“ 5 karta (vaizdo įrašas) (60GB, 80GB)
• „iPod“ 5 karta (vaizdo įrašas) (30GB)
• „iPod nano“ 1 karta (1GB, 2GB, 4GB)
• „iPhone“ 4 (16GB, 32GB)
• „iPhone“ 3GS (8GB, 16GB, 32GB)
• „iPhone“ 3G (8GB, 16GB)
• „iPhone“ (4GB, 8GB, 16GB)
Pastaba dėl „iPhone“
RQT9537
• Visos telefono funkcijos gali būti kontroliuojamos tik
su „iPhone“ liečiamuoju ekranu.
• Sistema nerodo įeinančių skambučių ar telefono
statuso.
• Atkūrimas bus sustabdomas, kai yra įeinantis
skambutis.
• Skambutis nėra atšaukiamas, kai jūs prijungiate ar
atjungiate „iPhone“ nuo sistemos.
• Nėra jokių „Apple Inc.“ techninių duomenų, kurie
garantuos aukščiau nurodytą „iPhone“ reagavimą.
„iPhone“ reagavimas gali būti skirtingas naujesniuose
modeliuose ar su nauja programine įranga.
8
8
PM500_EP1_1gb.indd 8
Norint pagerinti garso kokybę
Kai “FM” yra pasirinkta
1
“Made for iPod” ir “Made for iPhone” reiškia, kad
elektroninis priedas buvo sukurtas, kad būtų jungiamas
specialiai su „iPod“, ar „iPhone“, atitinkamai, ir buvo
sertifikuota kūrėjo, kad būtų atitinkamai „Apple“ veikimo
standartai.
„Apple“ nėra atsakinga dėl šio įrenginio veikimo ar jo
atitikimo su saugumo ir reguliavimo standartais.
Prašome nepamiršti, kad šio priedo naudojimas su
„iPod“ ar „iPhone“ gali paveikti bevielio ryšio veikimą.
„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“ ir „iPod
touch“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir
kitose šalyse.
Paspauskite [RADIO MENU], norėdami pasirinkti
“FM MODE”.
2 Paspauskite
, norėdami pasirinkti “MONO”
ir tuomet paspauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite “STEREO”.
• “MONO” yra taip pat atšaukiamas, kai jūs pakeičiate
dažnį.
• Išjunkite “MONO” normaliam klausymui.
Kai “AM” yra pasirinkta
1
2
Paspauskite [RADIO MENU], norėdami
pasirinkti “B.PROOF”.
Paspauskite
, norėdami pasirinkti “BP 1” ar
“BP 2” ir tuomet paspauskite [OK].
Išankstinis atminties nustatymas
30 FM ir 15 AM stočių gali būti iš anksto nustatytos.
Paruošimas
Paspauskite [RADIO, EXT-IN] (pagrindinis aparatas:
[RADIO/EXT-IN(USB)]), norėdami pasirinkti “FM” ar “AM”.
Radijas
Rankinė paieška
1
2
Automatinis išankstinis nustatymas
1
Paspauskite [RADIO, EXT-IN] (pagrindinis
aparatas: [RADIO/EXT-IN(USB)]), norint
pasirinkti “FM” ar “AM”.
2
Paspauskite
ar
, norėdami pasirinkti
reikiamos stoties dažnį.
Norėdami automatinės paieškos, paspauskite ir
palaikykite mygtuką, kol dažnis ima greitai keistis.
3
Paspauskite [OK], norėdami pasirinkti
“LOWEST” ar “CURRENT” dažnį.
Paspauskite [RADIO MENU], norėdami pasirinkti
“A.PRESET” ir tuomet paspauskite [OK].
“START?” yra rodoma.
Paspauskite [OK], norėdami pradėti išankstinį
nustatymą.
Rankinis išankstinis nustatymas
1
2
3
Paspauskite
ar
, norėdami derintis
prie stoties.
Paspauskite [PROGRAM].
Paspauskite skaičių mygtukus, norėdami pasirinkti
iš anksto nustatytą numerį.
Atlikite žingsnius nuo 1 iki 3 dar kartą, norėdami iš
anksto nustatyti daugiau stočių. Naujos stotys pakeičia
bet kokias stotis, kurios užima tą patį iš anksto
nustatytą numerį.
6/20/2011 6:30:17 PM
Paspauskite skaičių mygtukus,
dinis aparatas:
ar
pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
ar
(pagrin), norėdami
AM paskirstymo nustatymas
(tik su pagrindiniu aparatu)
Ši sistema taip pat gali priimti AM (amplitudinės
moduliacijos) transliacijas paskirstytas 10 kHz žingsniais.
1
2
Laikrodis ir laikmačiai
Laikrodžio nustatymas
Tai yra 24 valandų laikrodis.
1 Paspauskite [CLOCK/TIMER], norėdami
pasirinkti “CLOCK”.
2 Per 10 sekundžių paspauskite
, norėdami
nustatyti laiką.
3
Paspauskite [OK].
Paspauskite [RADIO/EXT-IN(USB)], norėdami
pasirinkti “FM” ar “AM”.
Paspauskite [CLOCK/TIMER], norint, kad būtų rodomas
laikrodis kelias sekundes.
Paspauskite ir palaikykite [RADIO/EXT-IN(USB)].
Pastaba:
Reguliariai iš naujo nustatykite laikrodį, norėdami išlaikyti
tikslumą.
Po kelių sekundžių, ekrano plokštėje bus rodomas
esamas minimalus radijo dažnis. Atleiskite mygtuką, kai
minimalus dažnis pasikeičia.
• Norėdami grįžti prie pradinio nustatymo, atlikite
aukščiau minimus žingsnius dar kartą.
• Po to, kai jūs pakeičiate nustatymą, iš anksto nustatyti
dažniai yra ištrinami.
Ši sistema gali rodyti tekstinius duomenis, siunčiamą radijo
duomenų sistemos (RDS), prieinamos kai kuriuose
vietovėse.
Paspauskite [DISPLAY].
PTY
→
(Programos tipas)
Išsijungimo laikmatis išjungia sistemą po nustatyto laiko.
Paspauskite [SLEEP], norėdami pasirinkti nustatymą
(minutėmis).
Norėdami atšaukti, pasirinkite “OFF”.
30 MIN → 60 MIN → 90 MIN → 120 MIN → OFF
RDS (radijo duomenų sistemos)
transliavimas
PS
→
(Stoties pavadinimas)
Išsijungimo laikmatis
FREQ
(Dažnis)
Pastaba:
RDS gali būti neprieinama, jei priėmimas yra silpnas.
Norint matyti likusį laiką
Paspauskite [SLEEP].
Pastaba:
• Išsijungimo laikmatis gali būti naudojamas kartu su
grojimo laikmačiu.
• Išsijungimo laikmatis visuomet turi pirmenybę.
Įsitikinkite, kad nenustatėte sutampančių laikmačių.
Grojimo laikmatis
Jūs galite nustatyti laikmatį, kuris prasidės tam tikru laiku,
kad jus pažadintų.
2
3
4
Paspauskite [CLOCK/TIMER], norėdami
pasirinkti “ PLAY 1”, “ PLAY 2” ar “
Per 10 sekundžių paspauskite
nustatyti pradėjimo laiką.
PLAY 3”.
, norėdami
Paspauskite [OK].
Atlikite žingsnius nuo 2 iki 3 dar kartą, norėdami
nustatyti pabaigimo laiką.
Norint pradėti laikmatį
5
6
Paspauskite [ , PLAY], norėdami pradėti
“ PLAY 1”, “ PLAY 2” ar “ PLAY 3”.
Paspauskite
, norėdami išjungti sistemą.
Sistema turi būti išjungta, kad laikmatis imtų veiktų.
Pakeisti
nustatymus
Atlikite žingsnius nuo 1 iki 4, ir 6 dar kartą
(” minėta anksčiau).
Pakeisti
šaltinį ar
garsumą
1) Paspauskite [ , PLAY] du kartus,
norėdami pašalinti laikmačio indikatorių
iš ekrano plokštės.
2) Pakeiskite šaltinį ar garsumą.
3) Atlikite žingsnius 5 ir 6
(” minėta anksčiau).
Patikrinti
nustatymus
Paspauskite [CLOCK/TIMER], norėdami
pasirinkti “ PLAY 1”, “ PLAY 2” ar
“ PLAY 3”.
Atšaukti
Paspauskite [ , PLAY] du kartus,
norėdami pašalinti laikmačio indikatorių
iš ekrano plokštės.
Pastaba:
• Laikmatis prasideda su žemu garsumu ir palaipsniui jis
didinamas iki iš anksto nustatyto lygio.
• Laikmatis įsijungia nustatytu metu kiekvieną dieną, jei
laikmatis yra įjungtas.
• Jei jūs išjungiate sistemą ir dar kartą ją įjungiate, kol
laikmatis vis dar veikia, laikmatis nesustos veikti atėjus
pabaigimo laikui.
RQT9537
Įjunkite sistemą ir nustatykite laikrodį.
Paruoškite muzikos šaltinį, kurio jūs norite klausyti (disko,
radijo, USB, „iPod“ ar „iPhone“) ir nustatykite garsumą.
1
LITHUANIA
Iš anksto nustatytos stoties pasirinkimas
9
9
PM500_EP1_1gb.indd 9
6/20/2011 6:30:18 PM
LITHUANIA
Garso efektai
Išorinė įranga
Garso kokybės keitimas
1
2
USB
Paspauskite [SOUND], norėdami pasirinkti
garso efektą.
Per 3 sekundes paspauskite
, norėdami
pasirinkti norimą nustatymą.
BASS
Nuo -4 iki +4
TREBLE
SURROUND
2
2
Paspauskite [BASS/TREBLE], norėdami
pasirinkti “BASS” ar “TREBLE”.
Paspauskite
reguliuoti lygį.
ar
, norėdami
Iš anksto nustatomas ekvalaizeris (EQ)
Paspauskite [PRESET EQ], norėdami pasirinkti
nustatymą.
HEAVY
Prideda ryškumo rokui
SOFT
Fono muzikai
CLEAR
Paryškina aukštesnius dažnius
VOCAL
Prideda rafinuotumo vokalui
FLAT
Atšaukia garso efektą
RQT9537
Žemi dažniai (D.BASS)
Ši funkcija jums leidžia mėgautis galingu žemų dažnių
efektu.
Paspauskite [D.BASS], norėdami pasirinkti
“ON D.BASS” ar “OFF D.BASS”.
10
10
PM500_EP1_1gb.indd 10
Nenaudokite USB prailginimo kabelio. Sistema negali
atpažinti USB saugojimo įrenginio, kuris yra prijungtas
naudojant kabelį.
1
“ON SURROUND” Ar
“OFF SURROUND”
Tik naudojant pagrindinį aparatą
1
Jūs galite prijungti ir groti MP3 takelius iš savo USB
saugojimo įrenginio.
Sumažinkite garsumą ir junkite USB saugojimo
įrenginį į USB jungties angą.
Paspauskite [RADIO, EXT-IN] (pagrindinis
aparatas: [RADIO/EXT-IN(USB)]), norėdami
pasirinkti “USB” ir tuomet spauskite
,
norėdami pradėti atkūrimą.
Sustabdyti
atkūrimą
Paspauskite
atkūrimo metu.
“RESUME” yra rodoma.
Paspauskite
, norėdami tęsti
atkūrimą nuo takelio pradžios.
AR
Paspauskite
du kartus, norėdami
sustabdyti atkūrimą visiškai.
Dėl kitų operacijų, skaitykite skyrių „Diskai” (” 6).
Suderinami įrenginiai
• USB saugojimo įrenginiai, kurie palaiko tik masinį
(„bulk-only") persiuntimą.
• USB saugojimo įrenginiai, kurie palaiko USB 2.0 visu
greičiu.
Palaikomas formatas
• Aplankai yra apibrėžiami kaip albumas.
• Rinkmenos yra apibrėžiamos kaip takelis.
• Takelis turi turėti plėtinį “.mp3” ar “.MP3”.
• CBI („Control/Bulk/Interrupt“) protokolas yra
nepalaikomas.
• NTFS rinkmenos sistema yra nepalaikoma (tik FAT
12/16/32 rinkmenos sistema yra palaikoma).
• Kai kurios rinkmenos gali neveikti dėl sektoriaus dydžio.
Jungimas prie ausinių
Prijunkite ausines prie ausinių lizdo.
Kištuko tipas: Ø 3.5 mm stereofoninis (nepridėtas)
• Venkite klausyti per ilgus laiko periodus, norėdami
išvengti klausos pažeidimo.
• Pernelyg didelis garso spaudimas iš įkišamų ausinių ir
paprastų ausinių gali sukelti klausos praradimą.
• Garso klausymas visu garsumu ilgus laiko periodus gali
pažeisti naudotojo ausis. Įsitikinkite, kad naudojate
pridėtas ar rekomenduojamas paprastas ausines ar
įkišamas ausines.
Nuotolinio valdymo pultelio kodas
Kai kita Panasonic įranga atsako į šios sistemos nuotolinio
valdymo pultelį, pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio
kodą šiai sistemai.
Norint nustatyti kodą į “REMOTE 2”
1
2
Paspauskite ir palaikykite [CD] pagrindiniame
aparate ir [2] nuotoliniame valdymo pultelyje,
kol užrašas “REMOTE 2” yra rodomas.
Paspauskite ir palaikykite [OK] ir [2] mažiausiai
4 sekundes.
Norint nustatyti kodą pulteliui “REMOTE 1”
1
2
Paspauskite ir palaikykite [CD] pagrindiniame
aparate ir [1] nuotoliniame valdymo pultelyje
“REMOTE 1” yra rodomas.
Paspauskite ir palaikykite [OK] ir [1] mažiausiai
4 sekundes.
Pastaba:
• Didžiausias albumų kiekis: 255 albumai
(įskaitant pagrindinį aplanką)
• Didžiausias takelių kiekis: 2500 takeliai
• Didžiausias takelių kiekis viename albume:
999 takeliai
6/20/2011 6:30:18 PM
Dažnos problemos
Negali būti atliktos jokios operacijos su nuotolinio
valdymo pulteliu.
• Išsiaiškinkite, ar baterija yra teisingai įdėta.
Garsas yra iškraipomas arba nėra jokio garso.
• Padidinkite garsumą.
• Išjunkite sistemą, nustatykite ir ištaisykite priežastį,
tuomet dar kartą įjunkite sistemą. Problemą gali sukelti
garsiakalbių įtempimas per didelį garsumą ar galią ir,
kai sistema yra naudojama karštoje aplinkoje.
Atkūrimo metu gali būti girdimas „dūzgimo“ garsas.
• Kintamosios srovės maitinimo laidas ar fluorescencinė
šviesa yra netoli kabelių.
Laikykite kitus prietaisus ir laidus toliau nuo šios
sistemos kabelių.
Diskai
Ekranas nėra rodomas teisingai.
Atkūrimas neprasideda.
• Jūs neteisingai įdėjote diską. Įdėkite jį teisingai.
• Diskas yra nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis yra subraižytas, deformuotas
ar nestandartinis.
• Yra atsiradusi kondensacija. Leiskite sistemai išdžiūti
nuo 1 iki 2 valandų.
Radijas
Ritmiškas daužymo garsas yra girdimas.
• Išjunkite televizorių ar patraukite jį toliau nuo sistemos.
• Nustatykite į “BP 1” ar “BP 2”, kai esama AM (aplitudinės
moduliacijos) derintojo režime.
Žemas ūžimas yra girdimas AM (amplitudinės
moduliacijos) transliacijų metu.
• Nustumkite anteną toliau nuo kitų kabelių ir laidų.
Jūs negalite įjungti „iPod“ ar „iPhone“.
• Išsiaiškinkite, ar „iPod“ ar „iPhone“ baterija nėra
išsikrovusi.
• Išjunkite „iPod“ ar „iPhone“ ir sistemą prieš jums jungiant
„iPod“ ar „iPhone“. Junkite „iPod“ ar „iPhone“ ir
pabandykite dar kartą.
Nėra garso.
• Išjunkite „iPod“ ar „iPhone“ ir pašalinkite iš sistemos.
Prijunkite „iPod“ ar „iPhone“ prie sistemos ir įjunkite jį
bei bandykite groti dar kartą.
USB
USB saugojimo įrenginys ar turinys jame negali būti
skaitomas.
• USB saugojimo įrenginio formatas ar turinys jame yra
nesuderinamas su sistema.
• USB saugojimo įrenginiai su didesne nei 32 GB
saugojimo galimybe negali kai kuriomis sąlygomis veikti.
Lėtas USB saugojimo įrenginio veikimas.
• Didelis turinio dydis ar didelės atminties USB įrenginys
reikalauja ilgesnio laiko nuskaitymui.
Praėjusio laiko rodymas skiriasi nuo faktinio grojimo
laiko.
• Perkelkite duomenis į kitą USB įrenginį ar padarykite
atsarginę duomenų kopiją ir iš naujo suformatuokite
USB įrenginį.
Rodoma pagrindiniame aparate
“NO PLAY”
• Ištirkite turinį. Jūs galite leisti tik palaikomą formatą.
• Jei yra daugiau nei 255 albumai ar aplankai (garso ir ne
garso), kai kurios MP3 rinkmenos šiuose albumuose
negali būti skaitomos ir grojamos. Persiųskite šiuos
muzikos albumus į kitą USB saugojimo įrenginį.
Arba, iš naujo suformatuokite USB saugojimo įrenginį ir
išsaugokite šiuos muzikos albumus pirmiau, nei
saugojant kitus ne garso aplankus.
“F61” ar “F76”
• Atsirado maitinimo tiekimo problema.
“ERROR”
• Buvo atlikta neteisinga operacija. Skaitykite
instrukcijas ir pabandykite dar kartą.
“NOT MP3/ERROR”
• Nepalaikomas MP3 formatas. Sistema praleis tą
takelį ir gros kitą takelį.
LITHUANIA
Prieš prašant aptarnavimo, atlikite toliau nurodytas
patikras. Jei jūs abejojate dėl kai kurių patikros punktų ar,
jei pateikti sprendimai neišsprendžia problemos, pasitarkite
su savo pardavėju dėl instrukcijų.
„iPod“ ar „iPhone“
“VBR–”
• Sistema negali rodyti likusio grojimo laiko kintamojo
duomenų srauto (VBR) takeliams.
“NODEVICE”
• USB saugojimo įrenginys, „iPod“ ar „iPhone“ yra
neprijungtas. Ištirkite ryšį.
“NO DISC”
• Jūs neįdėjote disko ar įdėjote diską, kurio sistema
negali groti (” 6).
“NOT SUPPORT”
• Jūs įkišote „iPod“ ar „iPhone“, kuris negali būti
grojamas.
“--:--”
• Jūs prijungėte kintamosios srovės laidą pirmą kartą
ar buvo neseniai įvykęs maitinimo tiekimo sutrikimas.
Nustatykite laikrodį.
“ADJUST CLOCK”
• Laikrodis yra nenustatytas. Atitinkamai sureguliuokite
laikrodį.
“ADJUST TIMER”
• Grojimo laikmatis yra nenustatytas. Atitinkamai
sureguliuokite grojimo laikmatį.
“PGM FULL”
• Programuojamų takelių skaičius yra didesnis
nei 24.
RQT9537
Trikčių diagnostikos ir šalinimo
gidas
11
11
PM500_EP1_1gb.indd 11
6/20/2011 6:30:18 PM
LITHUANIA
Atminties pradinių nustatymų atstatymas
(iniciavimas)
Kai nutinka toliau nurodytos situacijos, remkitės žemiau
esančiomis instrukcijomis, norėdami atstatyti atmintį:
• Kai yra spaudžiami mygtukai nėra jokio atsako.
• Jūs norite išvalyti ir atstatyti atminties turinį.
Techniniai duomenys
Stiprintuvo skyrius
RMS išvesties galia stereofoniniame režime
Priekinis kanalas (varomi abu kanalai)
20 W kanalui (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Visa RMS stereofoniniame režime galia
40 W
Norint atstatyti pradinius atminties nustatymus
1
2
3
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
(Palaukite 3 minutes prieš jums tęsiant su 2
žingsniu.)
Kol jūs paspaudžiate ir laikote
pagrindiniame
aparate, prijunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą dar kartą.
“– – – – – – – –” rodoma ekrano plokštėje.
Atleiskite
.
Visi nustatymai yra grąžinami į pradinius gamyklinius
nustatymus.
Yra reikalinga nustatyti atminties elementus dar kartą.
Priežiūra
RQT9537
Norėdami išvalyti šią sistemą, valykite su minkšta, sausa
šluoste.
• Niekada nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio ar
benzino šios sistemos valymui.
• Prieš naudodami chemiškai apdorotą šluostę, atidžiai
perskaitykite instrukcijas, kurios buvo pridėtos prie
šluostės.
12
12
PM500_EP1_1gb.indd 12
FM/AM derintojas, terminalų skyrius
USB skyrius
USB jungties anga
USB standartas
Terpės (medijos) rinkmenos
formatas palaiko
USB įrenginio rinkmenos
sistema
USB jungties angos galia
USB 2.0 viso greičio
MP3 ( .mp3)
FAT 12, FAT 16, FAT 32
500 mA (maks.)
Garsiakalbio skyrius
FM (dažninės moduliacijos) 30 stočių
Iš anksto
nustatyta stotis AM (amplitudinės moduliacijos) 15 stočių
Tipas
2 būdų, 2 garsiakalbių sistema (žemų dažnių alsuoklis)
Dažninė moduliacija (FM)
Dažnio riba
Nuo 87.50 MHz iki 108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos terminalai
75 Ω (nesubalansuota)
Amplitudinė moduliacija (AM)
Dažnio riba
Nuo 522 kHz iki 1629 kHz (9 kHz žingsnis)
Nuo 520 kHz iki 1630 kHz (10 kHz žingsnis)
Ausinių lizdas
Terminalas
stereofoninis, 3.5 mm lizdas
Garsiakalbio aparatas (ai)
Žemų dažnių garsiakalbis
10 cm kūgio tipo
Aukštų dažnių garsiakalbis
6 cm kūgio tipo
Varža
6
Išvesties garso spaudimas
80.5 dB/W (1 m)
Dažnio riba
nuo 52 Hz iki 31 kHz (–16 dB)
Nuo 74 Hz iki 27 kHz (–10 dB)
Matmenys (Pl x A x G)
145 mm x 224 mm x 197 mm
Svoris
1,9 kg
Bendra informacija
Disko skyrius
Grojamas diskas (8 cm ar 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 formatuotas diskas)
MPEG-1 3 sluoksniai , MPEG-2 3 sluoksniai
Skaitymas
Bangos ilgis
790 nm (CD)
Lazerio galia
CLASS 1 (CD)
Garso išvestis (Diskas)
Kanalų skaičius
2 kanalai (FL, FR)
FL = Priekinis kairysis kanalas
FR = Priekinis dešinysis kanalas
Maitinimo tiekimas
kintamoji srovė nuo 220 iki 240 V, 50 Hz
Galios suvartojimas
19 W
Matmenys (Pl x A x G)
153 mm x 224 mm x 232 mm
Svoris
1,7 kg
Veikimo temperatūros riba
nuo 0°C iki +40°C
Galios suvartojimas parengties režime
Nuo 35% iki 80% RH (nėra kondensacijos)
Galios suvartojimas parengties režime
0.2 W (apytiksliai)
Pastaba:
1) Techniniai duomenys yra subjektas, kuris gali būti
pakeičiamas be perspėjimo.
Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
2) Bendras harmoninis iškraipymas yra matuojamas,
naudojant skaitmeninį spektro analizatorių.
6/20/2011 6:30:18 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement