Panasonic SCPMX100, SCPMX100B Operating instructions

Panasonic SCPMX100, SCPMX100B Operating instructions
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
1 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
SC-PMX100
SC-PMX100B
Mudeli nr
Täname, et ostsite selle toote!
Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
Sisukord
[Ühendkuningriigile ja Iirimaale]
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0344 844 3899
• Iirimaa klientidele: 01 289 8333
• Esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00
(v.a riigipühadel).
• Külastage meie veebisaiti täiendava tootetoe saamiseks:
www.panasonic.co.uk.
Panasonic UK otsemüük
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt, helistades
meie klienditeeninduskeskusesse:
esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00
(v.a riigipühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu:
www.pas-europe.com
• Maksta saab enamiku krediit- ja deebetkaartidega.
• Kõikide päringute, tehingute ja tarnetega tegeleb vahetult Panasonic UK.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Meie veebisaidilt saab osta ka paljusid muid tooteid. Sirvige seda lisainfo
saamiseks.
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
Ohutusnõuded ...............................................................................................................2
Hoiatus toitejuhtme kohta .............................................................................................3
Komplekti kuuluvad tarvikud ........................................................................................3
Hooldus ..........................................................................................................................3
Kõlarite paigutamine .....................................................................................................4
Ühendamine ...................................................................................................................4
Juhtseadiste ülevaade .................................................................................................. 5
Puldi töökorda seadmine ..............................................................................................5
Võrgusätted ....................................................................................................................6
Muusika striimimine üle võrgu .....................................................................................8
AirPlay kasutamine ......................................................................................................10
Info Bluetooth®-i kohta ............................................................................................... 10
Bluetooth®-i kasutamine .............................................................................................10
Info andmekandjate kohta ...........................................................................................12
Andmekandjate sisestamine .......................................................................................12
Andmekandjate esitustoimingud ................................................................................12
FM-raadio ......................................................................................................................14
[PMX100B] DAB+ ..........................................................................................................14
Välisseadme sisendi kasutamine ................................................................................15
Arvutisisendi kasutamine ............................................................................................15
Heliefektid .....................................................................................................................16
Kell ja taimerid ..............................................................................................................16
Muu ................................................................................................................................16
Rikkeotsing ...................................................................................................................18
Tehnilised andmed .......................................................................................................21
.
.
.
RQT9995-B
EG EB GN
2015/05/14
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
2 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Ohutusnõuded
[Mandri-Euroopale, Ühendkuningriigile ja Iirimaale]
HOIATUS!
Seade
Tehke toimingud puldiga. Kui põhiseadmel on
samad nupud, siis saab ka neid kasutada.
Tegelik süsteem võib juhendi joonistest pisut erineda.
See juhend kehtib järgmisele süsteemile:
Süsteem
SC-PMX100
SC-PMX100B
Põhiseade
SA-PMX100
SA-PMX100B
Kõlarid
SB-PMX100
SB-PMX100
RQT9995
Kui muud öeldud ei ole, siis on juhendi joonistel SC-PMX100.
2
[PMX100] : tähistab ainult mudelil SC-PMX100
olemasolevaid funktsioone.
[PMX100B] : tähistab ainult mudelil SC-PMX100B
olemasolevaid funktsioone.
Vanade seadmete ja patareide kasutuselt
kõrvaldamine
Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtusüsteemidega riikidele
Need sümbolid tootel, pakendil ja/või
kaasasolevates dokumentides tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid ei tohi
visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vanad tooted ja patareid tuleb
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele
viia nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse
kogumispunkti. Nende toodete nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ja
vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele
ja keskkonnale. Lisainfot kogumise ja ringlussevõtu
kohta saate kohalikust omavalitsusest. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete valesti
kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Märkus patareisümboli
(alumine sümbol) kohta:
Seda sümbolit võidakse kasutada
koos keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud
kemikaali kohta direktiivis sätestatud
nõuetele.
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumisohu vähendamiseks:
- Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva
vedeliku eest.
- Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid nagu
vaase.
- Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
- Ärge katteid eemaldage.
- Ärge seadet ise remontige. Laske vajalikud tööd teha
pädeval hooldustehnikul.
ETTEVAATUST!
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumisohu vähendamiseks:
- Ärge pange seadet raamatukappi, sisseehitatud kappi
ega muusse umbsesse kohta. Tagage seadmele hea
ventilatsioon.
- Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehe, laudlina,
kardina ega muu sellisega.
- Ärge asetage seadmele lahtise leegi allikaid nagu
põlevaid küünlaid.
• Seade on ettenähtud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
• Toitepistik on lahtiühendamisseade.
Paigaldage seade nii, et toitepistiku saab viivitamata
elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.
• Seade võib võtta vastu mobiiltelefoni kasutamisega
kaasnevat raadiointerferentsi. Palume teil sellise interferentsi ilmnemisel kasutada mobiiltelefoni sellest
seadmest kaugemal.
• Seade kasutab laserit. Juhendis kirjeldatust erinev juhtseadiste kasutamine, reguleerimine või protseduuride
tegemine võib põhjustada ohtlikku kokkupuudet
kiirgusega.
Vastavusdeklaratsioon
Panasonic Corporation deklareerib käesolevaga, et see
toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele
asjakohastele sätetele.
Kliendid saavad laadida meie raadio- ja telekommunikatsiooni valdkonna toodete vastavusdeklaratsiooni originaali
koopia alla järgmisest serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Volitatud esindaja kontaktandmed:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Saksamaa
Toode on ettenähtud kasutamiseks järgmistes riikides:
GB, DE, AT, BE, DK, SE, FR, IT, ES, NL, FI, GR, PT, PL,
HU, CZ, SK, EE, LV, LT, SI, BG, RO, MT, CY, IE, LU, HR,
NO, CH, IS, LI, TR
Toode on ettenähtud kasutamiseks tavatarbijale.
(Kategooria 3)
Toote raadiokohtvõrgu funktsiooni tohib kasutada ainult
hoones sees.
Toode on ettenähtud ühendumiseks 2,4 GHz või 5 GHz
raadiokohtvõrgu pääsupunktiga.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on litsentsitud
Fraunhofer IIS’ilt ja Thomsonilt.
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG Inc’i registreeritud kaubamärgid ja Panasonic Corporation kasutab neid märke
litsentsi alusel.
Muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende omanikele.
Patarei
•
•
•
•
•
Ärge patareid lahti võtke ega lühistage.
Ärge laadige leelis- või mangaanpatareid.
Ärge kasutage mahakoorunud kattega patareid.
Ärge kuumutage. Hoidke leegist eemal..
Ärge jätke patarei(si)d kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja akendega autos.
• Võtke patarei välja, kui te ei kasuta pulti kaua aega.
Hoidke jahedas ja pimedas.
• Plahvatusoht patarei valesti asendamisel.
Asendage ainult tootja soovitatud tüüpi patareiga.
• Pöörduge kohalikku omavalitsusse või müüja poole
info saamiseks patareide nõuetekohase kõrvaldamise
meetodi kohta.
Wi-Fi CERTIFIED™ logo on Wi-Fi Alliance®-i sertifitseerimismärk.
Wi-Fi Protected Setup™ tuvastusmärk on Wi-Fi Alliance®-i
sertifitseerimismärk.
“Wi-Fi®” on Wi-Fi Alliance®-i registreeritud kaubamärk.
“Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” ja “WPA2™” on Wi-Fi
Alliance®-i kaubamärgid.
3 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Qualcomm® AllPlay™ nutikas meediaplatvorm on Qualcomm
Connected Experiences Inc’i toode.
Qualcomm on firma Qualcomm Incorporated USAs ja muudes
riikides registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse loaga.
AllPlay ja AllPlay ikoon on Qualcomm Connected Experiences
Inc’i kaubamärgid, mida kasutatakse loaga.
Toode sisaldab Spotify tarkvara, mille suhtes kehtivad järgmiselt
aadressilt leitavad 3nda poole litsentsid:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
DLNA, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED on Digital Living Network
Alliance’i kauba-, teenuse- või sertifitseerimismärgid.
Mac ja OS X on Apple Inc’i USAs ja muudes riikides
registreeritud kaubamärgid.
Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi kaubamärgid
või USAs ja/või muudes riikides registreeritud kaubamärgid.
Google Play ja Android on Google Inc’i kaubamärgid.
Hoiatus toitejuhtme kohta
Komplekti kuuluvad tarvikud
(Kolmekontaktilisele toitepistikule)
Lugege järgmine tekst ohutuse tagamiseks hoolikalt läbi.
Seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse tagamiseks
valatud kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et
asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on ASTA või
BSI heakskiit vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on ASTA
või BSI
heakskiidutähis.
Kui pistikul on eemaldatav kaitsmekate, siis tuleb see
kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi paigaldada.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut kasutada enne
uue katte ostmist ja paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult edasimüüjalt.
Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht erineb toitepistiku tüübist (joonised A
ja B) sõltuvalt. Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja
järgige järgmisi juhiseid.
Tegelik toitepistik võib joonistel kujutatust pisut erineda.
1. Avage kruvitsaga kaitsmekate.
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik näidatud
tarvikud.
… (Mandri-Euroopale)
1 x toitejuhe
(K2CQ2YY00119)
… (Ühendkuningriigile ja Iirimaale)
1 x toitejuhe
(K2CT2YY00097)
Joonis A
(Austraaliale ja Uus-Meremaale)
1 x toitejuhe
(K2CJ2YY00101)
…
1 x pult
(N2QAYB001018)
…
1 x patarei puldile
…
2 x kõlarijuhet
(REE1840)
…
[PMX100] 1 x FM-siseantenn
(RSAX0002)
…
[PMX100B] 1 x DAB-antenn
(N1EYYY000015)
Joonis B
Kaitsmekate
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad” tähendavad, et elektrooniline tarvik on disainitud spetsiaalselt ühendumiseks iPod’i, iPhone’i või iPad’iga ja et arendaja on sertifitseerinud selle vastavuse Apple’i standarditele.
Apple ei vastuta selle seadme talitluse eest ega selle vastavuse
eest ohutusstandarditele ja muudele kohustuslikele nõuetele.
Teadke, et selle tarviku kasutamine koos iPod’i, iPhone’i või
iPad’iga võib mõjutada juhtmeta talitlust.
AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch ja Retina on
Apple Inc’i USAs ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid.
iPad Air ja iPad mini on Apple Inc’i kaubamärgid.
App Store on Apple Inc’i teenusemärk.
…
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege kaitsmekate.
Joonis B
Joonis A
Kaitse
(5 A)
Kaitse
(5 A)
• Juhendis sisalduvad tootenumbrid on õiged 2015
märtsi seisuga. Neid võidakse muuta.
Hooldus
• Pühkige põhiseadet puhastamiseks pehme kuiva
riidega.
• Pühkige kõlareid puhastamiseks peenekoelise
kuiva riidega nagu mikrokiududest puhastuslapiga.
• Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
• Enne keemiliselt töödeldud tolmulapi kasutamist
lugege hoolikalt selle juhiseid.
RQT9995
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
3
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
4 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Kõlarite paigutamine
Kõrgsagedusvaljuhääldi
Ühendamine
2
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude
juhtmete ühendamist.
[PMX100]
Ühendage kõlarid.
Põhiseade (tagapaneel) + : Punane juhe
- : Vaskne
2
3
1
Elektrivõrgu pistikupessa
Pange kõlarid nii, et kõrgsagedusvaljuhääldi jääb
sissepoole. Kõlarite kahjustamise vältimiseks ärge
puudutage kõlarikoonuseid, kui võrgud eemaldate.
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Põhiseadme ja kõlarite koos kasutamine tagab parima
heli. Muude kõlarite kasutamine võib süsteemi
kahjustada ja helikvaliteeti halvendada.
Märkus:
RQT9995
• Pange kõlarid õhuringluse võimaldamiseks üle 10 mm
kaugusele põhiseadmest.
• Pange kõlarid tasasele kindlale pinnale.
• Nendel kõlaritel ei ole magnetilist varjestust. Ärge pange
neid teleri, arvuti ega muu magnetvälja suhtes tundliku
seadme lähedale.
• Pikaajaline kõrgel helitugevusel esitamine võib süsteemi
kahjustada ja selle eluiga lühendada.
• Vähendage järgmistel juhtudel kahjustuste vältimiseks
helitugevust:
- moonutatud heli esitades.
- helikvaliteeti reguleerides.
4
ETTEVAATUST!
• Kasutage kõlareid ainult koos soovitatud
süsteemiga. Muidu võivad võimendi ja kõlarid
kahjustuda ning esineks tuleoht. Kahjustumisel
või talitluse järsul muutumisel konsulteerige
pädeva tehnikuga.
• Paigutage ja ühendage kõlarid juhendis antud
juhiseid järgides.
Parema kõlariga
(tagapaneel)
[PMX100B]
2
3
1
Elektrivõrgu pistikupessa
1
Ühendage antenn.
Pange antenn parima vastuvõtuga kohta.
• Kasutage halva raadiovastuvõtu korral välisantenni (ei kuulu komplekti).
[PMX100]
Teip
(ei kuulu
komplekti)
3
Vasaku kõlariga
(tagapaneel)
Olge kahjustuste vältimiseks ettevaatlik, et
kõlarijuhtmeid mitte ristamisi ühendada
(lühistada) ega polaarsust ümber pöörata.
Ühendage toitejuhe.
Ärge kasutage toitejuhet muude seadmetega.
Energia kokkuhoidmine
Süsteem tarbib ka ooteolekus pisut elektrienergiat
(€ 21). Ühendage süsteem elektrivõrgust lahti, kui
te seda ei kasuta.
Osad sätted kustuvad mälust süsteemi lahtiühendamisel. Peate need uuesti seadma.
Muude seadmete ühendamine
Saate ühendada videomaki, DVD-mängija vms.
Põhiseade (tagapaneel)
Nt DVD-mängija
(ei kuulu komplekti)
[PMX100B]
Teip
(ei kuulu
komplekti)
Pingutage mutter
lõpuni.
Audiojuhe (ei kuulu komplekti)
Märkus:
• Ühendage toitejuhe enne ühendamist lahti.
• Lülitage kõik seadmed välja ja lugege nende
kasutusjuhendeid.
• Komponendid ja juhtmed on müügil eraldi.
• Konsulteerige oma audioseadme müüjaga siin
kirjeldatust erineva seadme ühendamiseks.
• Adapteri kasutamisel võib esineda helimoonutusi.
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
5 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Juhtseadiste ülevaade
1 Ooteoleku/töörežiimi nupp
Vajutage sisselülitatud seadme ooteolekusse
või vastupidi lülitamiseks. Seade tarbib ka ooteolekus pisut elektrienergiat.
9
1
2 Numbrinupud [1 kuni 9, 0,
10]
• 2-kohalise numbri valimiseks
Näide: 16: [ 10] € [1] € [6]
• 3-kohalise numbri valimiseks
Näide: 124: [ 10] € [ 10] €[1] € [2]> [4]
10
2
11
3 Programmeeritud raja kustutamine
4 Audioallika valimine
3
4
12
CD/USB
Puldil
EXT-IN
RADIO
5
Põhiseadmel
[SELECTOR]:
6
13
5 Peamised esitusnupud
14
7
6 Heliefektide valimine
15
7 Esitusmenüü elemendi seadmine
DIMMER
8
17 Näidik
18 iPhone’i/iPad’i/iPod’i ja USB-seadmete port
19 NFC puuteala (€ 11)
20 Bluetooth®-i paaristamisnupp
• Vajutage, et valida audioallikaks “BLUETOOTH”.
• Hoidke vajutatuna paaristamisrežiimi sisenemiseks
(€ 10) või Bluetooth®-iga seadme lahtiühendamiseks (€ 11).
21 Plaadialuse avamine ja sulgemine
22 Kuularite pesa (
)
• Pistiku tüüp: 3,5 mm stereo (ei kuulu komplekti)
• Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kaua aega
järjest kuulake.
• Liigne helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest võib
põhjustada kuulmiskadu.
• Pikaajaline suurel helitugevusel kuulamine võib
põhjustada kuulmiskahjustusi.
23 Plaadialus
24 Kaugjuhtimisandur
*1: iPhone’i/iPad’i/iPod’i porti ühilduva iPhone’i/iPad’i/
iPod’i ühendamisel ilmub näidikule automaatselt
“IPOD”.
Puldi töökorda seadmine
8 Sisuinfo vaatamine
16
9 Kella- ja taimeritoimingud
10 Programmi seadmine
Pealtvaade
19
11 Süsteemi helitugevuse reguleerimine
12 Süsteemi heliväljundi katkestamine
17
VOLUME
BASS
13 Seadistusmenüüsse sisenemine
TREBLE
6
SELECTOR
1
4
18
5V 2.1A
PAIRING
OPEN/CLOSE
11
14 Raadiomenüü elemendi seadmine
20
5
21
22
23
15 Suvandi valimine
24
16 Näidiku hämardamine
Tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.
R6/LR6, AA
• Kasutage leelis- või mangaanpatareid.
• Sisestage patarei nii, et tähised + ja – langevad
kokku puldile märgitud samade tähistega.
• Suunake pult takistusi vältides kaugjuhtimisandurile
kuni 7 m kauguselt otse põhiseadme eest
(kuni umbes 30° vasaku ja parema nurga alt).
RQT9995
Tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.
Heliväljund taastub ka helitugevuse
reguleerimisel ja süsteemi väljalülitamisel.
5
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
6 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Võrgusätted
Raadiokohtvõrgu ühendus
Qualcomm® AllPlay™ nutikat meediaplatvormi, DLNA
funktsiooni või AirPlay’d kasutades saab striimida
muusika iOS’iga seadmelt (iPhone/iPad/iPod),
Android™-iga seadmelt või arvutist (Mac/Windows)
selle süsteemi kõlaritesse. Nende funktsioonide
kasutamiseks peab süsteem ühenduma ühilduva
seadmega samasse võrku.
• Värskendage süsteemi tarkvara pärast võrgusätete
seadmist. (€ 17)
5
Süsteemil on sisseehitatud Wi-Fi® ja selle saab
ühendada juhtmeta ruuteriga.
Ettevalmistused
• Pange süsteem juhtmeta ruuterile võimalikult
lähedale.
• Ärge kohtvõrgujuhet ühendage. See blokeeriks
Wi-Fi® funktsiooni.
• Suunake antenn põhiseadme
tagapaneelil üles, nagu joonisel
näidatud.
• Ärge nii tehke:
- antenni ette- või tahapoole kallutamine, kui see on üles suunatud,
- antenni liiga jõuline käsitsemine,
- seadme kandmine antennist tõstes.
Valige alltoodute seast sobiv võrgukasutusmeetod.
Raadiokohtvõrgu ühendus
Meetod 1: “Interneti-brauseri kasutamine”
(€ paremal)
• Pääsete selle seadme võrgusätetele ligi Internetibrauserist oma nutitelefonil või arvutil jne.
Meetod 2: “WPSi (Wi-Fi Protected Setup™)
kasutamine” (€ 7)
• Kui teie juhtmeta ruuter toetab WPSi, siis saab
ühenduse seadistada WPS-nuppu vajutades või
WPSi PIN-koodi sisestades.
Juhtmega kohtvõrgu ühendus
Meetod 3: “Kohtvõrgujuhtme kasutamine” (€ 8)
• Kohtvõrgujuhtme kasutamine tagab stabiilse
ühenduse võrguga.
1
2
Lülitage süsteem sisse.
Jätkake meetodiga 1 või 2.
Meetod 1:
Interneti-brauseri kasutamine
• Järgmised selgitused põhinevad nutitelefonil.
1
Vajutage puldil korduvalt [RADIO, EXT-IN], et
valida “Network”.
2
Vajutage puldil korduvalt [SETUP], et valida
“Net Setup”, ja vajutage siis [OK].
3
Vajutage puldil
, et valida “Manual”, ja
vajutage siis [OK].
“Setting” vilgub ekraanil.
4
Valige ühilduval seadmel “Wi-Fi settings”.
RQT9995
Settings
6
Märkus:
• Seadistamine katkeb seatud ajapiirangu järel.
Seadistage sel juhul uuesti.
Seadistamise poole pealt tühistamiseks vajutage
.
Wi-Fi settings
6
Valige “PMX100 AJ” selle süsteemiga
ühendumiseks.
• “ ” tähistab numbrit, mis on igal seadmel
unikaalne.
• Selle Wi-Fi loendisse ilmumiseks võib kuluda
kuni 1 min.
• Hoolitsege, et ühilduval seadmel on võrgusätte
jaoks DHCP deblokeeritud.
• iOS’iga seade: Seadistusleht ilmub automaatselt
Interneti-brauserisse.
• Muud seadmed peale iOS-iga seadme: Avage
Interneti-brauser ja värskendage lehte seadistuslehe kuvamiseks.
– Kui seadistusleht ei ilmu, siis sisestage
“http://172.19.42.1/” URLi aadressiväljale.
Sisestage seadme nimi ja valige siis “Next”.
• Seadme nime kuvatakse võrgus selle süsteemi
nimena.
• Kuvatavate tärkide maksimaalne arv: 32
• Seadme nimi seatakse “Next” valimisel.
• Seadme nime saab muuta ka pärast võrguühenduse seadistamist. (€ 8, “Võrguga seotud
sätete seadmiseks”)
7
7 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Valige turbesuvandid selle süsteemi jaoks.
AirPlay parooli seadmiseks
1 Valige “Yes” ja siis “Next”.
2 Seadke oma parool ja valige siis “Next”.
Meetod 2:
WPSi (Wi-Fi Protected Setup™) kasutamine
• Vajate seda parooli järgmisel korral, kui kasutate
seda võrgu seadistamise meetodit.
• Parool kustutatakse võrgu lähtestamisel (€ 18).
„
Vajutage puldil korduvalt [RADIO, EXT-IN], et
valida “Network”.
2
“WPS PIN” režiimi sisenemiseks
1 Vajutage puldil korduvalt [SETUP], et valida
“Net Setup”, ja vajutage siis [OK].
2 Vajutage puldil
, et valida “WPS PIN”,
ja vajutage siis [OK].
Nt
Selle sätte vahelejätmiseks
Valige “No” ja siis “Next”.
• Seda sätet saab muuta ka pärast võrguühenduse
seadistamist. (€ 8, “Võrguga seotud sätete
seadmiseks”)
8
Valige oma võrgu nimi (SSID) ja sisestage
parool.
• Võrgu nime (SSID) ja parooli saate teada juhtmeta
ruuterilt.
• “Network Name” boksi valimisel ilmub võrgunimede
(SSIDde) loend.
• Et näha “Password” boksi sisestatavaid tärke,
märgistage “Show Password”.
• Kui teie võrk vajab spetsiifilisi sätteid, siis deselektige
“DHCP”, et DHCP blokeerida.
– Kasutada saab spetsiifilist IP-aadressi, alamvõrgumaski, vaikelüüsi, primaarset DNSi jne.
9
Valige “Connect” sätete rakendamiseks ja
ühendumiseks.
• Või hoidke põhiseadmel
vajutatuna.
Ühilduval juhtmeta ruuteril võib olla WPSi
tuvastusmärk.
1
Vajutage puldil korduvalt [RADIO, EXT-IN], et
valida “Network”.
2
“WPS Push” režiimi sisenemiseks
1 Vajutage puldil korduvalt [SETUP], et valida
“Net Setup”, ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub “WPS Push”.
2 Vajutage [OK].
• Või hoidke põhiseadmel
vajutatuna.
10 Ühendage ühilduv seade kindlasti tagasi
kodusesse juhtmeta võrku.
Märkus:
• Deblokeerige Java ja küpsised oma brauseri sätetes.
Näidikule ilmub PIN-kood.
3
Sisestage PIN-kood juhtmeta ruuterisse.
Märkus:
• Kui kord süsteem lülitub WPSi PIN-koodi režiimi, siis
ei saa ühendust seadistada WPS-nuppu kasutades.
WPS-nupu kasutamiseks lülitage süsteem välja ja
sisse ja seadistage siis võrk uuesti.
• Ruuterist sõltuvalt võib muude ühendatud seadmete
ühendus ajutiselt katkeda.
• Detailse info saamiseks lugege juhtmeta ruuteri
kasutusjuhendit.
Vajutage juhtmeta ruuteril WPS-nuppu.
• Ühendumisel ilmub põhiseadme näidikule “Success”.
(Kuvatud on “
”.)
– Näidikule võib ilmuda "Fail", kui ühendumist ei
viidud lõpule ettenähtud aja jooksul.
Proovige uuesti seadistada. Kui näidikule ilmub
ikka "Fail", siis proovige muid meetodeid.
4
– Kui kuvatud on “Fail”, siis vajutage [OK], kontrollige
võrgu nime (SSID) ja parooli ja proovige siis uuesti
seadistada.
• Seadmest sõltuvalt ei pruugi ühendumise
õnnestumise kuva ilmuda.
vähemalt 4 s
vähemalt 4 s
Näidikul vilgub “WPS”.
3
●●●●●●●●
• Ühendumisel ilmub põhiseadme näidikule “Success”.
(Kuvatud on “
”.)
WPSi PIN-koodi kasutamine
1
Vajutage puldil [OK] seadistusrežiimist
väljumiseks.
RQT9995
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
7
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
8 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Juhtmega kohtvõrgu ühendus
Võrguga seotud sätete seadmiseks
Meetod 3:
Kohtvõrgujuhtme kasutamine
Nt
Lairibaruuter jne
Kohtvõrgujuhe
(ei kuulu komplekti)
1
2
Ühendage toitejuhe lahti.
3
Ühendage toitejuhe põhiseadmega ja lülitage
see süsteem sisse.
Ühendage põhiseade kohtvõrgujuhet kasutades
lairibaruuteriga.
• Ühendumisel ilmub põhiseadme näidikule “
Saate muuta selle süsteemi nime võrgus ja selle
süsteemi turbesuvandeid ning kasutada spetsiifilist
IP-aadressi, alamvõrgumaski, vaikelüüsi, primaarset
DNSi jne.
Süsteemi nime saab muuta ka “Panasonic Music
Streaming” äpis (versioon 2.0.8 või värskem)
(€ paremal) vastavat sätet muutes.
Detailne info selle äpi kohta allolevalt saidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
Ettevalmistused
• Määrake kindlaks võrgusätted. (€ 6)
• Ühendage seade selle süsteemiga samasse võrku.
• Kontrollige selle süsteemi IP-aadressi (€ 18) ja
märkige see üles.
1 Käivitage seadmel Interneti-brauser ja sisestage
siis selle süsteemi IP-aadress aadressiväljale
seadistuslehe kuvamiseks.
• Keskkonnast sõltuvalt võib seadistuslehe kuvamiseks
kuluda mõni minut. Laadige sel juhul brauser uuesti.
• Kui seade on ühendatud Wi-Fi’ga, siis saab muuta
ainult seadme nime ja selle süsteemi turbesuvandeid.
Sulgege seadistusleht pärast muudatuste tegemist.
”.
Märkus:
RQT9995
• Kasutage välisseadmega ühendamiseks 5. või kõrgema
kategooria kohtvõrgujuhet (STP).
• Kohtvõrgujuhtme ühendamise ja lahtiühendamise ajal
peab olema toitejuhe lahti ühendatud.
• Mis tahes muu juhtme (peale kohtvõrgujuhtme)
sisestamine LAN-porti võib süsteemi kahjustada.
• Kohtvõrgujuhtme lahtiühendamisel võrguga seotud
sätted (€ paremal) lähtestuvad. Seadistage sel juhul
uuesti.
• Kohtvõrgujuhtme ühendamisel Wi-Fi blokeerub.
8
– Seadme nime muutmiseks valige “Change”,
sisestage seadme uus nimi ja valige siis “Apply”.
– Selle süsteemi turbesuvandite muutmiseks valige
“Change”, et seadistada AirPlay parool.
Kui olete varem juba AirPlay parooli seadnud, siis
vajate enne muudatuste tegemist oma vana
parooli. Tehke muudatused ja valige siis “Apply”.
2
Sisestage seadme nimi ja valige siis “Next”.
• Vt ptk “Interneti-brauseri kasutamine” (€ 6) punkti
3
Valige turbesuvandid selle süsteemi jaoks.
• Vt ptk “Interneti-brauseri kasutamine” (€ 7) punkti
6 detailse info saamiseks seadme nime kohta.
4
5
7 detailse info saamiseks selle süsteemi turbesuvandite kohta.
Valige ja sisestage andmed.
• Kui teie võrk vajab spetsiifilisi sätteid, siis
deselektige “DHCP”, et DHCP blokeerida.
– Kasutada saab spetsiifilist IP-aadressi, alamvõrgumaski, vaikelüüsi, primaarset DNSi jne.
Valige “Connect” sätete rakendamiseks ja
ühendumiseks.
• Ühendumisel ilmub põhiseadme näidikule “Success”.
Muusika striimimine üle võrgu
Saate striimida muusikat oma seadmetelt või
onlainteenustelt selle süsteemi kõlaritesse ja muudesse
AllPlay kõlaritesse. Lisaks saab striimida selle süsteemi
muusikaallikat edasi muudele AllPlay kõlaritele.
Muusika striimimine võrguseadmetel
Saate kasutada AllPlay või DLNA funktsiooni võrgus
olevalt seadmelt muusika striimimiseks selle süsteemi
kõlaritesse “Panasonic Music Streaming” äpi (tasuta)
abil jne.
• [iOS] : App Store
• [Android] : Google Play™
Ettevalmistused
• Määrake kindlaks võrgusätted. (€ 6)
• Ühendage järgmised seadmed selle süsteemiga
samasse võrku:
– Installitud “Panasonic Music Streaming” äpiga
jne seade
– Muusikat sisaldav seade
Järgmised toimingud põhinevad “Panasonic Music
Streaming” äpil.
1
Lülitage see süsteem sisse.
• Kontrollige, et näidikul on “
”.
• Kui pole, siis kontrollige võrgusätteid. (€ 6)
2
Käivitage “Panasonic Music Streaming” äpp.
• Kasutage alati äpi värskeimat versiooni.
3
4
5
Valige muusikaallikas.
• Muusikaallika lisamiseks valige esmalt “+ My
Music Network” ja siis muusikat sisaldav seade.
– Lisatud muusikaallikad nummerdatakse alates 1st.
Valige laul.
“Select Speaker” alt valige see süsteem
väljundkõlariteks.
Nt
My room
• Kui teil on mitmed AllPlay kõlarid, siis saab
nautida neist sünkroniseeritud heli.
Valige esmalt “
” ja siis kõlarid rühma.
9 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
– Muude AllPlay kõlaritega saab samal ajal ka
erinevaid laule esitada.
– Korraga esitamiseks kasutatavate AllPlay kõlarite
arv sõltub kasutusolukorrast.
– Ühtede AllPlay kõlarite väljalülitamisel võib lakata
esitus ka teistest sama rühma AllPlay kõlaritest.
Märkus:
• Selle süsteemi nimeks on “Panasonic PMX100”, kui te
ise seadme nime kindlaks ei määra.
• Muusika esitamiseks DLNA serverist (arvuti Windows
7-e või värskemaga, nutitelefon, võrgumälu vms) lisage
sisu ja kaust Windows Media® pleieri, nutitelefoni,
võrgumälu vms teekidesse.
• Windows Media® pleieri esitusloend saab esitada ainult
teekidesse salvestatud sisu.
• Selle süsteemi valimisel DLNA kõlariteks (
):
– Helitugevuse reguleerimine seadmel ei pruugi äpile
rakenduda.
– Esituse juhtimine esituskuva edenemisnäidiku abil ei
pruugi toimida.
– Kõikide AllPlay kõlarite suhtes rakendatud helitugevus
ei toimi.
– Süsteemi valimisel väljundkõlariteks muu seadme
poolt lülitub muusikaallikas uuele seadmele.
Ent eelmise seadme kuva ei pruugi muutuda.
• Info saamiseks toetatud vormingu kohta vt “Tehnilised
andmed” (€ 21).
– Esitada ei saa teie DLNA serveri poolt toetamata
failivorminguid.
• Esitus ei pruugi olla nõuetekohane sisust ja ühendatud
seadmest sõltuvalt.
• Seisake seadmel kindlasti esitus, enne kui selle välja
lülitate.
Detailne info “Panasonic Music Streaming” äpi kohta:
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/
Saadaval on ka muud äpid. Detailne info:
www.panasonic.com/global/consumer/homeav/
allseries/service
(Need saidid on ainult ingliskeelsed.)
Onlainmuusika striimimine
See süsteem ühildub mitme onlainmuusikateenusega.
Külastage järgmist veebisaiti ühilduvusinfo saamiseks:
www.panasonic.com/global/consumer/homeav/
allseries/service
Ettevalmistused
• Hoolitsege, et võrk on ühendatud Internetti.
• Ühendage ühilduva äpiga seade selle süsteemiga
samasse võrku.
1
Lülitage see süsteem sisse.
• Kontrollige, et näidikul on “
”.
• Kui pole, siis kontrollige võrgusätteid. (€ 6)
2
„
Käivitage äpp ja valige esitamiseks laul.
Spotify kasutamine
Vajate Spotify Premiumit. Detailne info järgmiselt
veebisaidilt:
www.spotify.com/connect/
Pärast punkti 2
3
Valige esituskuva vasakust alaosast laulu
graafika nelinurkne pilt.
4
“
” alt valige see süsteem väljundkõlariteks.
• Sünkroniseeritud heli nautimiseks mitmetest AllPlay
kõlaritest peate kõlarid rühmitama “Panasonic Music
Streaming” äppi kasutades. (€ 8)
„
Muude onlainmuusikateenuste
kasutamine peale Spotify
Muusika sellelt süsteemilt edasi striimimine
Saate kasutada “Panasonic Music Streaming” äppi
(€ 8) selle süsteemi muusikaallika (raadio/CD/
Bluetooth®/AUX/USB/arvuti) teistele AllPlay kõlaritele
edasi striimimiseks.
Ettevalmistused
• Määrake kindlaks võrgusätted. (€ 6)
• Valmistage sellel süsteemil ette soovitud audioallikas (nt sisestage CD jne)
• Installige seadmesse “Panasonic Music Streaming”
äpp.
• Ühendage seade ja AllPlay kõlarid selle süsteemiga
samasse võrku.
1
• Kontrollige, et näidikul on “
”.
• Kui pole, siis kontrollige võrgusätteid. (€ 6)
2
• Kui teil on mitmed AllPlay kõlarid, siis saate nautida
neist sünkroniseeritud heli. Valige esmalt “Group” ja
siis kõlarid rühma.
Märkus:
• Selle süsteemi nimeks on “Panasonic PMX100”, kui te
ise seadme nime kindlaks ei määra.
• Vajalik on registreerimine/tellimine.
• Kohaldatavad võivad olla teenustasud.
• Teenuseid, ikoone ja tehnilisi andmeid võidakse muuta.
• Detailse info saamiseks külastage konkreetse muusikateenuse veebisaiti.
Valige “Music Source”.
• Sellelt süsteemilt kasutatavad muusikaallikad on
seadmel loetletud üles selle süsteemi nime all.
4
5
Valige loendist soovitud muusikaallikas.
Seade hakkab lugema valitud muusikaallika
infot sellelt süsteemilt.
• See süsteem lülitub valitud muusikaallika režiimi.
• Valitud muusikaallikast sõltuvalt võib esitus alata.
Kui seadmele ilmub sisuloend, siis valige esituse
alustamiseks soovitud sisu.
“
” alt valige see süsteem väljundkõlariteks.
• Teenusest sõltuvalt võib olla vaja avada täisekraani
suuruses pleier “
” kuvamiseks.
Käivitage “Panasonic Music Streaming” äpp.
• Kasutage alati äpi värskeimat versiooni.
3
Pärast punkti 2
3
Lülitage see süsteem sisse.
6
Selle süsteemi audio teistele AllPlay kõlaritele
edasi striimimiseks:
1 “Select Speaker” alt valige selle süsteemi
nime kõrval olev “
”.
2 Valige kõlarid rühma.
• Korraga esitamiseks kasutatavate AllPlay kõlarite
arv sõltub kasutusolukorrast.
• Ühtede AllPlay kõlarite väljalülitamisel võib lakata
esitus ka teistest sama rühma AllPlay kõlaritest.
Märkus:
• Selle süsteemi nimeks on “Panasonic PMX100”, kui te
ise seadme nime kindlaks ei määra.
RQT9995
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
9
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
10 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Info Bluetooth®-i kohta
AirPlay kasutamine
AirPlay töötab iOS 4.3.3 või värskemaga iPhone’i, iPad’i
ja iPod touch’iga, OS X Mountain Lioni või värskemaga
Mac’iga ja iTunes 10.2.2-e või värskemaga PCga.
Ettevalmistused
• Määrake kindlaks võrgusätted. (€ 6)
• Ühendage iOS’iga seade või arvuti selle süsteemiga
samasse kodusesse võrku.
1
Lülitage see süsteem sisse.
• Kontrollige, et näidikul on “
”.
• Kui pole, siis kontrollige võrgusätteid. (€ 6)
2
iOS’iga seade: Käivitage “Music” (või iPod) äpp.
Arvuti: Käivitage “iTunes”.
• iOS’iga seadmel muusikaäpi kasutamisel valige
esitatav audiofail.
3
4
Valige “Panasonic PMX100
AirPlay
ikooni alt.
”*1, 2
• Kontrollige helitugevust enne esituse alustamist.
(AirPlay esmakordsel kasutamisel võib helitugevus
olla maksimaalne.)
Alustage esitust.
• Esitus algab väikese viitega.
RQT9995
Märkus:
10
• Selle süsteemi saab seada automaatselt sisse lülituma,
kui see valitakse väljundkõlariteks.
(€ 17, “Võrgu ooteolek”)
• Helitugevuse reguleerimine iOS’iga seadmel või iTunes’is
rakendub sellele süsteemile. (Lugege iTunes’i spikrit info
saamiseks vajalike sätete kohta iTunes’is.)
• Osade iOS’i ja iTunes’i versioonidega ei pruugi olla
võimalik käivitada uuesti AirPlay esitust sisendi
muutmisel (nt “CD”) või selle süsteemi väljalülitamisel
AirPlay esituse ajal.
Valige sel juhul erinev seade muusikaäpi või iTunes’i
AirPlay ikooni alt ja valige siis see süsteem uuesti
väljundkõlariteks.
• AirPlay ei toimi iTunes’is videoid esitades.
*1: “ ” tähistab numbrit, mis on igal seadmel unikaalne.
*2: Selle süsteemi kuvatud nime saab muuta.
Vt “Võrguga seotud sätete seadmiseks”. (€ 8)
Panasonic ei vastuta raadio teel edastamisega
kaasneva andmelekkeohu eest.
Kasutatav sagedusriba
• Süsteem kasutab 2,4 GHz sagedusriba.
Seadme sertifikaat
• Süsteem vastab sageduspiirangutele ja on
sertifitseeritud sagedusseaduste alusel.
Seega ei ole raadioluba vaja.
• Alltoodu on osades riikides seadusega karistatav:
- süsteemi koost lahti võtmine ja muutmine,
- andmesildi eemaldamine.
Kasutuspiirangud
• Raadio teel edastus ja/või kasutamine koos kõikide
Bluetooth®-iga seadmetega ei ole tagatud.
• Kõik seadmed peavad vastama Bluetooth SIG Inc’i
standarditele.
• Tehnilistest andmetest ja sätetest sõltuvalt ei pruugi
seade ühenduda ja osad toimingud võivad erineda.
• See süsteem toetab Bluetooth®-i turbefunktsioone.
Töökeskkonnast ja/või sätetest sõltuvalt ei pruugi
sellega olla tagatud piisav turvalisus.
Olge ettevaatlik süsteemile raadio teel andmeid
edastades.
• Süsteemiga ei saa edastada andmeid
Bluetooth®-iga seadmele.
Tööpiirkond
• Kasutage seadet kuni 10 m ulatuses.
Tööpiirkond võib väheneda keskkonnast,
takistustest ja häiretest sõltuvalt.
Interferents muudelt seadmetelt
• Kui süsteem on liiga lähedal muudele
Bluetooth®-iga seadmetele või 2,4 GHz riba
kasutavatele seadmetele, siis ei pruugi see
korralikult töötada ja esineda võib häireid nagu
müra ja heli hakkimine.
• Süsteem ei pruugi korralikult töötada, kui lähedase
saatja vms raadiolained on liiga tugevad.
Kavandatud kasutus
• Süsteem on ettenähtud kasutamiseks ainult
tavatarbijale.
• Ärge kasutage süsteemi raadiosagedushäirete
suhtes tundlike seadmete lähedal ega tundlikus
keskkonnas (nt lennujaam, haigla, labor jne).
Bluetooth®-i kasutamine
Bluetooth®-i ühendust kasutades saab kuulata
Bluetooth®-iga audioseadme raadio teel edastatud
heli läbi selle süsteemi.
• Detailne info Bluetooth®-iga seadme kasutusjuhendist.
• NFC ehk lähiväljasidega ühilduva Bluetooth®-iga
seadme kasutamiseks jätkake peatükiga
“Ühe puudutusega (NFC abil) ühendumine”.
Bluetooth®-i menüü kaudu ühendumine
Ettevalmistused
• Lülitage seadmel Bluetooth® sisse ja pange seade
selle süsteemi lähedale.
Bluetooth®-iga seadmega paaristamine
1
Vajutage [
], et valida “BLUETOOTH”.
Kui näidikule ilmub “Pairing”, siis jätkake punktiga 4.
Paaristamisrežiimi sisenemiseks*1
2
3
Vajutage [PLAY MENU], et valida “Pairing”.
Vajutage
siis [OK].
, et valida “OK? YES”, ja vajutage
Seadmega paaristamiseks
4
5
Valige “SC-PMX100” Bluetooth®-iga seadme
Bluetooth®-i menüüs.
Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks sekundiks
näidikule.
Alustage Bluetooth®-iga seadmel esitust.
*1: Paaristamisrežiimi saab siseneda ka seadmel
[
-PAIRING] vajutatuna hoides.
11 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Paaristatud Bluetooth®-iga seadme ühendamine
1
Vajutage [
], et valida “BLUETOOTH”.
Näidikule ilmub “Ready”.
2
Valige “SC-PMX100” Bluetooth®-iga seadme
Bluetooth®-i menüüs.
Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks sekundiks
näidikule.
Alustage Bluetooth®-iga seadmel esitust.
3
1
2
Ühe puudutusega (NFC abil)
ühendumine
Ainult NFC-ühilduvatele Bluetooth®-iga seadmetele
(Androidiga seadmed)
Saate lihtsalt NFC ehk lähiväljasidega ühilduva
Bluetooth®-iga seadmega seda süsteemi puudutades
teha kõik ettevalmistused alates Bluetooth®-iga
seadme registreerimisest kuni ühendumiseni.
Ettevalmistused
• Lülitage seadmel NFC sisse.
• Varasema versiooniga kui 4.1 Androidiga seadmele
on vaja installida “Panasonic Music Streaming” äpp
(tasuta).
1 Sisestage “Panasonic Music Streaming” Google Play
otsinguboksi ja valige siis “Panasonic Music
Streaming”.
2 Käivitage seadmel “Panasonic Music Streaming”.
– Järgige seadmel ekraanijuhiseid.
– Kasutage alati äpi värskeimat versiooni.
], et valida “BLUETOOTH”.
Hoidke seadet selle süsteemi NFC puuteala
[
] vastas. (€ 5)
Ärge liigutage Bluetooth®-iga seadet enne, kui
kostab piiks, ilmub teade või see reageerib muul
viisil. Kui Bluetooth®-iga seade reageerib, siis
võib selle süsteemist eemale liigutada.
• Bluetooth®-iga seadme registreerimise ja ühendumise lõppemisel ilmub ühendunud seadme nimi
mõneks sekundiks näidikule.
• NFC puuteala asukoht varieerub seadmest
sõltuvalt. Kui ühendumine ebaõnnestub
Bluetooth®-iga seadmega selle süsteemi NFC
puuteala puudutamisele vaatamata, siis muutke
ühendatava seadme asendit. Olukorda võib
parandada ka sihtotstarbelise “Panasonic Music
Streaming” äpi allalaadimine ja käivitamine.
Märkus:
• Kui on vaja sisestada parool, siis sisestage “0000”.
• Selle süsteemi juurde saab registreerida kuni 8 seadet.
9nda seadme paaristamisel asendatakse seade, mida ei
ole kõige kauem kasutatud.
• Süsteem saab olla korraga ühendunud ainult ühe
seadmega.
• Kui allikaks valitakse “BLUETOOTH”, siis püüab süsteem
automaatselt ühenduda viimati ühendatud Bluetooth®-iga
seadmega. (Selle protsessi ajal on näidikul “Linking”.)
Vajutage [
3
Bluetooth®-i sisendtase
Kui Bluetooth®-iga seadme helisisendi tase on liiga
madal, siis muutke seda.
Ettevalmistused
• Ühendage Bluetooth®-iga seade.
1
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“Input Level”.
2
Vajutage
[OK].
taseme valimiseks ja vajutage siis
Märkus:
• Valige “Level 0”, kui heli on moonutatud.
• Tehasesäte on “Level 0”.
Bluetooth®-iga seadme lahtiühendamine
Alustage Bluetooth®-iga seadmel esitust.
Märkus:
1
• Muu seadmega seda süsteemi puudutades saab
Bluetooth®-i ühendust värskendada. Eelnevalt ühendunud seade ühendatakse automaatselt lahti.
• Ühendumisel võib kasutatava seadme tüübist sõltuvalt
esitus automaatselt alata.
• Ühe puudutusega ühendumine ei pruugi kasutatava
seadme tüübist sõltuvalt korralikult toimida.
Kui Bluetooth®-iga seade on ühendunud:
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“DISCONNECT?”.
2
Vajutage
siis [OK].
Bluetooth®-i edastusrežiim
Edastusrežiimi saab muuta, et seada prioriteediks
edastuskvaliteet või helikvaliteet.
Ettevalmistused
• Vajutage [
], et valida “BLUETOOTH”.
• Kui mõni Bluetooth®-iga seade on juba ühendunud,
siis ühendage see lahti.
1
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“Link Mode”.
2
Vajutage
režiimi valimiseks ja vajutage
siis [OK].
Mode 1: Prioriteediks on ühenduvus.
Mode 2: Prioriteediks on helikvaliteet.
Märkus:
• Valige “Mode 1”, kui heli katkeb.
• Tehasesäte on “Mode 2”.
, et valida “OK? YES”, ja vajutage
Märkus:
• Bluetooth®-iga seadme saab lahti ühendada ka põhiseadmel [ -PAIRING] vajutatuna hoides.
• Bluetooth®-iga seade ühendatakse lahti muu audioallika
(nt “CD”) valimisel.
Bluetooth®-i ooteolek
“SC-PMX100” valimisel paaristatud Bluetooth®-iga
seadme Bluetooth®-i menüüs lülitub see süsteem
ooteolekust automaatselt sisse ja Bluetooth®-i ühendus
aktiveerub.
1 Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“BLUETOOTH Standby”.
2
Vajutage
[OK].
, et valida “On”, ja vajutage siis
Märkus:
• Funktsiooni väljalülitamiseks valige punktis 2 “Off”.
• Tehasesäte on “Off”. Selle funktsiooni sättele “On”
seadmisel suureneb süsteemi ooteoleku energiatarve.
RQT9995
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
11
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
12 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Info andmekandjate kohta
• Teadke, et Panasonic ei vastuta andmekao eest.
Ühilduvad iPhone’id/iPad’id/iPod’id
iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c /
iPhone 5 / iPhone 4s / iPhone 4 / iPhone 3GS /
iPhone 3G / iPhone
iPad Air 2 / iPad Air / iPad (III ja IV põlvkond) /
iPad 2 / iPad / iPad mini 3 / iPad mini 2
(Retina-ekraaniga iPad mini) / iPad mini
iPod touch (I kuni V põlvkond)
iPod nano (II kuni VII põlvkond)
Märkus:
(2015 märtsi seisuga)
• Ärge ühendage eespool nimetamata mudeleid.
Muidu võib esineda ootamatut talitlust.
• Ühilduvus sõltub tarkvara versioonist. Värskendage
iPhone/iPad/iPod viimasele tarkvarale enne selle
süsteemiga kasutamist.
• Leiate kasutusjuhised iPhone’i/iPad’i/iPod’i kasutusjuhendist.
iPhone’i/iPad’i/iPod’i laadimine
Ühilduvad CDd
• Süsteemiga saab esitada CD-DA vormingule
vastavaid plaate.
• Süsteemiga saab esitada CD-DA või MP3-vormingus
sisuga CD-R/RW plaate.
• Plaat tuleb enne esitamist salvestusseadmel lõplikult
vormistada.
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2
(v.a laiendatud vormingud).
Märkus:
• Kõiki CD-R/RW plaate ei saa esitada salvestise seisundi
tõttu.
• MP3-faile käsitatakse radade ja kaustu albumitena.
• Süsteemil on juurdepääs kuni:
- CD-DA: 99 rajale
- MP3: 999 rajale, 255 albumile (k.a juurkaust)
• Salvestisi ei esitata ilmtingimata nende salvestamise
järjekorras.
Andmekandjate sisestamine
CD
Etikett ülespoole
Ühilduvad USB-seadmed
•
•
•
•
Ühendumist kõikide USB-seadmetega ei saa tagada.
Toetatud on FAT12, FAT16 ja FAT32 failisüsteemid.
Toetatud on järgmine standard: USB 2.0 High Speed.
Seade toetab kuni 32 GB mälumahuga USBseadmeid.
• Toetatud failivormingud ja -laiendid:
MP3 (“.mp3”), AIFF (“.aiff”), FLAC (“.flac”), WAV
(“.wav”), AAC (“.m4a”)
Märkus:
RQT9995
• Faile käsitatakse radade ja kaustu albumitena.
• Süsteemil on juurdepääs kuni:
- 800 albumile (k.a juurkaust)
- 8000 rajale
- 999 rajale ühes albumis
12
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
Vajutage [CD/USB], et valida “CD”.
Kui see seade on sisselülitatud, siis algab iPhone’i/
iPad’i/iPod’i ühendamisel selle laadimine.
• Ka ooteolekus USB-juhtme ühenduse kaudu laadimise
jätkamiseks tuleb hoolitseda, et iPhone’i/iPad’i/iPod’i
laadimine algab enne selle seadme ooteolekusse
lülitamist.
• Kontrollige iPhone’ilt/iPad’ilt/iPod’ilt, kas aku on täiesti
täis laetud. (Ühendage iPhone/iPad/iPod lahti, kui
laadimine on lõppenud.)
Märkus:
• Eemaldage CD alles siis, kui see lakkab pöörlemast.
• Kasutage iPhone’i/iPad’i/iPod’i ühendamiseks sihtotstarbelist USB-juhet (ei kuulu komplekti).
• Sisestage USB-seade otse porti. Ärge USB-pikendusjuhet kasutage.
• Ühendage USB-seade lahti, kui selle kasutamise lõpetate.
• Valige enne USB-seadme lahtiühendamist muu allikas
kui “USB”.
Andmekandjate esitustoimingud
Järgmised tähised näitavad funktsiooni kasutatavust.
[CD]:
CD-DA vormingus CD audio ja MP3failidega CD
[iPod]:
USB-porti ühendatud ühilduv iPhone/iPad/
iPod
[USB]:
MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC failidega
USB-seadmed
: Ühendunud Bluetooth®-iga seade
[Bluetooth]
[AirPlay]
:
Ühendumisel AirPlay-ühilduva seadmega
[Network]
:
Ühendumisel AllPlay/DLNAga ühilduva
seadmega
iPhone/iPad/iPod või USB-seade
• Ühendage ainult ühilduvaid
iPhone’i/iPad’i/iPod’i mudeleid
(€ vasakul).
Muidu võib esineda ootamatut talitlust.
5V 2.1A
Vajutage [CD/USB], et valida “USB”.
Ühilduva iPhone’i/iPad’i/iPod’i porti ühendamisel ilmub
näidikule automaatselt “iPod”.
Ettevalmistused
• Lülitage seade sisse.
• Sisestage andmekandja või ühendage Bluetooth®-i/
AirPlay/AllPlay/DLNAga ühilduv seade.
• Vajutage [CD/USB] või [
] audioallika valimiseks.
– [AirPlay] [Network]: Selle süsteemi väljundkõlariteks
valimisel aktiveerub audioallikana võrguallikas.
13 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Esitusmenüü [CD] [USB] [AirPlay] [Network]
Põhitoimingud
1
[CD][iPod][USB][Bluetooth]
[AirPlay][Network]
Esitus
Vajutage
Seiskamine
Vajutage
.
.
• [USB]: Seiskamispositsioon jääb mällu
ja näidikule ilmub “Resume”.
• [USB]: Vajutage kaks korda
esituse
täielikuks seiskamiseks.
Paus
Vajutage
.
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Vahelejätmine
Vajutage
või
raja vahelejätmiseks. (Põhiseade:
või
)
Otsing
(v.a [AirPlay]
[Network])
See funktsioon võimaldab programmeerida kuni 24 rada.
[CD](CD-DA)
1
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
Näidikule ilmub “PGM”.
Vajutage
[OK].
2
Vajutage numbrinuppe soovitud raja valimiseks.
Korrake seda toimingut muude radade
programmeerimiseks.
3
Vajutage
sätte valimiseks ja vajutage siis
[CD] [USB]: Playmode ehk esitusrežiim
Off Playmode
Tühistab esitusrežiimi sätte.
1-Track
[CD] [USB]: Vajutage
või
MP3/
AIFF/FLAC/WAV/AAC albumi vahelejätmiseks.
Esitab ainult valitud rada.
• Näidikule ilmub “1TR”.
(Liikuge vahelejätmisega soovitud
rajale.)
1-Album
Esituse või pausi ajal
Hoidke vajutatuna
või
(Põhiseade:
või
Esitab ainult valitud MP3/AIFF/FLAC/
WAV/AAC albumit.
• Näidikule ilmub “1ALBUM”.
Random
Esitab sisu juhuslikus järjekorras.
• Näidikule ilmub “RND”.
1-Album
Random
Esitab juhuslikus järjekorras valitud
MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC albumi
radasid.
• Vajutage
või
, et valida
MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC album.
• Näidikule ilmuvad “1ALBUM”, “RND”.
.
)
• [iPod]: Tagasisuunas otsing ainult
aktiivse raja siseselt.
Märkus:
• Selle seadme puldiga Bluetooth®-iga seadme töö juhtimiseks peab Bluetooth®-iga seade toetama AVRCPd
(Audio Video Remote Control Profile). Seadme olekust
sõltuvalt ei pruugi kõik toimingud olla tehtavad.
• Toimingu tulemus võib varieeruda iPhone’i/iPad’i/iPod’i
mudelist sõltuvalt.
: Kõik toimingud ei pruugi olla tehtavad
• [Network]:
kasutatavast äpist sõltuvalt või DLNA funktsiooni
kasutamisel jne.
• [CD] [USB]: Radasid saab valida numbrinuppe
vajutades.
Olemasoleva info vaatamine
[CD][USB][Bluetooth]
[AirPlay]
Vajutage korduvalt [DISPLAY].
Nt MP3
“A
”: albumi number
“T
”: raja number
(“ ” asemel on number.)
“
”: Album
“
”: Rada
Märkus:
2
• Kuvatavate tärkide maksimaalne arv: umbes 32
• Süsteem toetab versioonide 1 ja 2 ID3-silte.
• Süsteemi poolt toetamata tekstiandmed võivad ilmuda
muudmoodi.
Programmi esitus [CD] [USB]
[CD] [USB]: Vajutage [PLAY MENU], et valida
“Playmode” või “Repeat”.
[AirPlay] [Network]: Vajutage [PLAY MENU], et
valida “Repeat” või “Shuffle”.
[CD] [USB]: Repeat ehk korduvesitus
On Repeat
Korduvesitus lülitub sisse.
• Näidikule ilmub “
”.
Off Repeat
Korduvesitus lülitub välja.
[AirPlay] [Network]
Repeat ehk
korduvesitus
Kontrollige ühendatud seadmel
valitud säte üle.
Shuffle ehk
juhuesitus
Kontrollige ühendatud seadmel
valitud säte üle.
Märkus:
• Juhuslikus järjekorras esituse ajal ei saa liikuda vahelejätmisega juba esitatud radadele ega vajutada numbrinuppe.
• Esitusrežiimi funktsioon ei tööta koos programmi
esitusega.
• Režiim tühistatakse plaadialuse avamisel või USBseadme lahtiühendamisel.
esituse alustamiseks.
[CD](MP3), [USB]
1
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
Näidikule ilmub “PGM”.
2
3
Vajutage
4
Vajutage [OK].
Korrake toiminguid 2-4 muude radade
programmeerimiseks.
Vajutage
esituse alustamiseks.
5
soovitud albumi valimiseks.
Vajutage
ja siis numbrinuppe soovitud
raja valimiseks.
Programmi sisu Vajutage seisatud olekus
kontrollimine
.
või
Viimase raja
kustutamine
Vajutage seisatud olekus [DEL].
Programmirežiimi
tühistamine
Kõikide
programmeeritud
radade
kustutamine
Vajutage seisatud olekus
[PROGRAM].
• “PGM” kustub.
Märkus:
Vajutage seisatud olekus .
Näidikule ilmub “Clear All”.
Vajutage 5 s jooksul uuesti .
• Programmi mälu kustub plaadialuse avamisel või
USB-seadme lahtiühendamisel.
RQT9995
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
13
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
14 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
FM-raadio
Automaatne eelhäälestamine
1
2
3
Vajutage [RADIO MENU], et valida “Auto Preset”.
Vajutage
, et valida “Lowest” või “Current”.
Lowest:
Automaatse eelhäälestamise alustamiseks
madalaimast sagedusest (“FM 87.50MHz”).
Current:
Automaatse eelhäälestamise alustamiseks
aktiivsest sagedusest.*1
Vajutage [OK] eelhäälestamise alustamiseks.
• Tuuner alustab kõikide vastuvõetavate jaamade
kasvavas järjekorras kanalitele eelhäälestamist.
Tühistamiseks vajutage
.
*1: Sageduse muutmiseks vt “Käsitsi häälestumine ja
eelhäälestamine”.
Käsitsi häälestumine ja eelhäälestamine
1
Vajutage
või
jaamale häälestumiseks.
• Või vajutage põhiseadmel
või
häälestusrežiimiks on valitud “Manual”.*2
, kui
Programmiteenus
Programmi tüüp
Sagedus
Märkus:
• RDS on kasutatav ainult stereovastuvõtuga.
• RDS ei pruugi olla halva vastuvõtu korral kasutatav.
[PMX100B] DAB+
Ettevalmistused
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida “DAB+”.
Esmakordsel “DAB+” valimisel alustab süsteem “DAB
Auto Scan” protseduuri.
Märkus:
• “Scan Failed” ilmub näidikule, kui ühtki jaama ei
tuvastata. Reguleerige antenni ja proovige uuesti.
DABi automaatskannimine
Vajutage [PROGRAM].
2
Vajutage numbrinuppe eelhäälestatud jaama
mälukoha valimiseks.
Korrake toiminguid 1-3 järgmiste jaamade eelhäälestamiseks. Uus jaam asendab samal eelhäälestatud jaama mälukohal oleva jaama.
Vajutage [OK].
Näidikule ilmub “DAB Auto Scan”.
Kasutage antenni parima asendi leidmiseks käsitsi
häälestumist, et otsida valitud DABi sagedusplokki.
Eelhäälestatud jaama valimine
RQT9995
“PS”:
“PTY”:
“Freq”:
Vajutage [RADIO MENU], et valida “Auto Scan”,
ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub “Start?”.
Vajutage numbrinuppe,
tatud jaama valimiseks.
14
(Ainult Mandri-Euroopale)
Süsteemi näidikult saab vaadata osades piirkondades
raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid tekstiandmeid.
Vajutage korduvalt [DISPLAY].
1
Automaatselt häälestumiseks hoidke nuppu
vajutatuna, kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma.
2
3
Mällu eelhäälestamine
RDS
Eelhäälestada saab 30 FM-jaama.
Ettevalmistused
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida “FM”.
või
DABi käsitsi häälestamine
1
Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“Manual Scan”.
2
Vajutage
skannitava sagedusploki
valimiseks ja vajutage siis [OK].
eelhääles-
• Või vajutage põhiseadmel
või
, kui
häälestusrežiimiks on valitud “Preset”.*2
*2: Häälestusrežiimi muutmine
1 Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“Tune Mode”.
2 Vajutage
, et valida “Manual” või “Preset”, ja
vajutage siis [OK].
Eelhäälestada saab kuni 20 DAB-jaama.
1
2
3
Vajutage
või
jaama valimiseks.
• Või vajutage põhiseadmel
või
häälestusrežiimiks on valitud “Station”.*1
, kui
Vajutage [PROGRAM].
Vajutage numbrinuppe eelhäälestatud jaama
mälukoha valimiseks.
Korrake toiminguid 1-3 järgmiste jaamade
eelhäälestamiseks.
Märkus:
• Eelnevalt salvestatud jaam kirjutatakse üle muu
jaama samale eelhäälestatud jaama mälukohale
salvestamisel.
• Jaama ei saa eelhäälestada, kui see ei anna
parajasti saadet eetrisse või kui olete valinud
sekundaarteenuse.
• Automaatskannimisel kustutatakse mälust eelnevalt
eelhäälestatud jaamad.
Eelhäälestatud jaama valimine
Vajutage numbrinuppe,
või
häälestatud jaama valimiseks.
• Või vajutage põhiseadmel
või
häälestusrežiimiks on valitud “Preset”.*1
eel, kui
*1: Häälestusrežiimi muutmine
1 Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“Tune Mode”.
2 Vajutage
, et valida “Station” või “Preset”, ja
vajutage siis [OK].
15 ページ
Olemasoleva info vaatamine
Saate vaadata infot DAB-saate kohta, programmi tüüpi,
esitaja silti, sagedust ja aega.
Vajutage [DISPLAY] olemasoleva info vaatamiseks.
DABi sätted
1
Vajutage korduvalt [RADIO MENU] suvandi
valimiseks.
2
Vajutage
soovitud sätte valimiseks ja
vajutage siis [OK].
DAB Secondary
Primary
Primaarteenuse kuulamiseks.
Secondary
Sekundaarteenuste kuulamiseks.
Näidikule ilmub “
”.
Auto Clock Adj
On Adjust
Kellaaja automaatse korrigeerimise
aktiveerimiseks.
Off Adjust
Kellaaja automaatse korrigeerimise
tühistamiseks.
DABi signaalikvaliteet
Antenni reguleerimise ajal saab kontrollida vastuvõtukvaliteeti.
1 Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“Signal Quality”.
2
Vajutage
sageduse valimiseks.
Näidikule ilmub esmalt aktiivne sageduseplokk ja
siis vastuvõtukvaliteedi näit.
Vastuvõtukvaliteet
0 (kehv) kuni 8 (suurepärane)
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Välisseadme sisendi kasutamine
Saate ühendada videomaki, DVD-mängija jms audio
läbi selle süsteemi kuulamiseks.
Ettevalmistused
Ühendage välisseade.
1
2
Audio kuulamine arvutist
1
2
Ühendage toitejuhe lahti.
Ühendage põhiseade arvutiga.
Põhiseade (tagapaneel)
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida
“AUX”.
Arvuti
USB
Alustage välisseadmel esitust.
Arvutisisendi kasutamine
Tüüp B
Arvutist saab muusikat läbi selle süsteemi kõlarite
esitada. Ühendage selleks arvuti põhiseadme PC IN
pessa. Info saamiseks toetatud vormingu kohta vt
“Tehnilised andmed” (€ 21).
Tüüp A
USB 2.0 juhe
(ei kuulu komplekti)
Enne arvutiga ühendamist
3
Tehke allolevad toimingud.
• Arvuti soovitavad opsüsteemide versioonid:
Ühendage toitejuhe põhiseadmega ja lülitage
süsteem sisse.
4
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida
“PC”.
5
Alustage arvutil esitust.
– Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
– OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Laadige alla ja installige arvutisse sihtotstarbeline
draiver. (Ainult Windowsile)
Laadige alla ja installige draiver allolevalt
veebisaidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
Märkus:
• Kõrglahutusega audio esitamiseks on soovitav
kasutada ühilduvat USB 2.0 High Speed juhet.
Laadige alla ja installige arvutisse sihtotstarbeline
“Panasonic Audio Player” äpp (tasuta).
(Windowsile ja OS X-ile)
Laadige alla ja installige äpp allolevalt veebisaidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
(2015 märtsi seisuga)
RQT9995
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
15
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
16 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Heliefektid
Helikvaliteedi muutmine
1
2
Vajutage korduvalt [SOUND] heliefekti
valimiseks.
Vajutage
soovitud sätte valimiseks.
Bass
Treble
Surround
Unetaimer lülitab süsteemi valitud aja möödudes välja.
Vajutage korduvalt [SLEEP] sätte (minutites)
valimiseks.
(tühistamiseks)
-4 kuni +4
“On Surround” või “Off Surround”
Ainult põhiseadmelt
Keerake [BASS] või [TREBLE] taseme reguleerimiseks.
Eelseadistatud ekvalaiser
Vajutage korduvalt [PRESET EQ] sätte valimiseks.
Heavy
Soft
Clear
Vocal
Flat
Lisab rokile käredust.
Taustamuusikale
Muudab kõrged sagedused selgemaks.
Lisab vokaalile kõla.
Tühistab heliefekti.
Dünaamilised bassid
See funktsioon võimaldab nautida jõulist bassiefekti.
Vajutage [D.BASS], et valida “On D.Bass” (sees)
või “Off D.Bass” (väljas).
Kellaaja seadmine
Seadmel on 24 h süsteemiga kell.
RQT9995
16
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “Clock”.
Vajutage
kellaaja seadmiseks ja vajutage
siis [OK].
Kellaaja vaatamiseks
Vajutage [CLOCK/TIMER].
Märkus:
• Seadke kellaaeg korrapäraselt uuesti täpsuse
säilitamiseks.
• Taimer lülitab süsteemi tööle madalal helitugevus ja
suurendab helitugevuse siis järkjärgult eelseatud
tasemele.
• Taimer toimib iga päev seatud ajal, kui on sisselülitatud.
• Kui lülitate taimeri toimimise ajal süsteemi välja ja
uuesti sisse, siis ei lülita taimer lõpuajal seadet välja.
*1: Võimalikud muusikaallikad: “CD”, “USB”, “DAB+”
([PMX100B]) ja “FM”.
Järelejäänud aja vaatamiseks
Vajutage [SLEEP].
Märkus:
• Unetaimerit saab kasutada koos esitustaimeriga.
• Unetaimeril on alati eelisõigus. Ärge seadke taimeritele
kattuvaid aegu.
Esitustaimer
Saate seada taimeri lülitama süsteemi kindlal ajal sisse,
et teid üles äratada.
Ettevalmistused
Seadke kellaaeg.
1
Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER], et valida
“Timer Adjust”.
2
Vajutage
algusaja (“On Time”) seadmiseks ja vajutage siis [OK].
3
Vajutage
lõpuaja (“Off Time”) seadmiseks ja vajutage siis [OK].
4
Vajutage
muusikaallika*1 valimiseks ja
vajutage siis [OK].
Kell ja taimerid
1
2
Märkus:
Unetaimer
Taimeri sisselülitamine
1
2
Valmistage ette soovitud muusikaallikas ja
seadme helitugevus.
Vajutage [ , PLAY].
Näidikule ilmub “ ”.
Tühistamiseks vajutage uuesti [ , PLAY].
Süsteem peab olema väljalülitatud, et taimer
töötaks.
Sätete kontrollimiseks
Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER], et valida
“Timer Adjust”.
(Ooteolekus vajutage kaks korda [CLOCK/TIMER].)
• Taimeri muusikaallikaks iPhone’i/iPad’i/iPod’i ja
USB-seadmete pordi valimiseks valige “USB”.
Muu
Automaatse väljalülitumise funktsioon
Tehasesättena lülitub seade automaatselt ooteolekusse, kui umbes 20 min jooksul puudub heli ja
seadet ei kasutata.
Selle funktsiooni väljalülitamiseks
1
2
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Auto Off”.
Vajutage
[OK].
, et valida “Off”, ja vajutage siis
Märkus:
• Funktsiooni sisselülitamiseks valige punktis 2 “On”.
• Seda sätet ei saa valida, kui allikaks on raadio.
®
• See funktsioon ei tööta, kui ühendatud
on Bluetooth®-iga
seade.
• “Net Standby” sättele “On” seadmisel lülitub ka see
funktsioon sättele “On”. Sätte muutmiseks seadke
“Net Standby” sättele “Off”. (€ 17)
17 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Tarkvara värskendamine
Panasonic võib aegajalt anda välja selle seadme tarkvara värskenduse mõne funktsiooni toimimise parandamiseks. Sellised värskendused on saadaval tasuta.
Tarkvara saab värskendada ka hüpikviibalt, mis
“Panasonic Music Streaming” (versioon 2.0.8 või
värskem) äpis teil seda teha soovitab (€ 8).
Saate detailset infot selle äpi kohta allolevalt saidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
ÄRGE ÜHENDAGE TOITEJUHET LAHTI allolevate
teadete kuvamise ajal.
– “Linking”, “Updating” või “
%”
(“ ” asemel on number.)
• Värskendamise ajal ei saa ühtki toimingut teha.
Ettevalmistused
• Lülitage süsteem sisse.
• Ühendage süsteem kodusesse võrku. (€ 6)
– Hoolitsege, et võrk on ühendatud Internetti.
1
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida
“Network”.
2
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “SW
Update”, ja vajutage siis [OK].
3
Vajutage
, et valida “OK? Yes”, ja vajutage
siis [OK] värskendamise alustamiseks.
• Valige “OK? No” värskendamise tühistamiseks.
Värskendamise lõppedes ilmub näidikule “Success”.
4
Ühendage toitejuhe lahti, oodake 3 min ja
ühendage siis uuesti.
• Kui värskendusi ei ole, siis ilmub näidikule “No
Need”.
• Allalaadimiseks kulub mitu minutit. Ühendumiskeskkonnast sõltuvalt võib kuluda rohkem aega
või see ei pruugi õnnestuda.
Tarkvaraversiooni kontrollimine
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “SW Version”,
ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub installitud tarkvara versioon.
• Väljumiseks vajutage [OK].
Võrgu ooteolek
Süsteem saab võrguseadme väljundkõlariteks valimisel
ooteolekust automaatselt sisse lülituda.
Tehasesättena on võrgu ooteolek väljalülitatud, enne
kui ühendate süsteemi kodusesse võrku.
Süsteemi esmakordsel kodusesse võrku ühendamisel
lülitub see funktsioon automaatselt sisse.
Võrgu ooteoleku saab ka nii sisse lülitada:
1
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Net
Standby”, ja vajutage siis [OK].
2
Vajutage
[OK].
, et valida “On”, ja vajutage siis
• Kui “Net Standby” on sättel “On”:
– Võrk (juhtmega kohtvõrk/Wi-Fi) on aktiivne ka
ooteolekus.
– Ooteoleku energiatarve suureneb.
Ooteoleku energiatarbe vähendamiseks lülitage
võrgu ooteolek välja.
Võrgu ooteoleku väljalülitamiseks
Valige punktis 2 “Off”.
• “Net Standby” sättele “Off” lülitamisel:
– Võrk (juhtmega kohtvõrk/Wi-Fi) on ooteolekus
blokeeritud, kui süsteemi ooteolekusse lülitamisel on
valitud muu allikas kui “Network”.
Võrk (juhtmega kohtvõrk/Wi-Fi) deblokeeritakse
süsteemi sisselülitamisel.
– Võrgu ooteolek on aktiivne, kui süsteemi ooteolekusse lülitamisel on allikaks valitud “Network” ja
süsteem on võrku ühendunud.
– Võrgu lähtestamisel lülitub see funktsioon tagasi
vaikesättele. (€ 18)se lülitamist muu allikas kui
“Network”.
• Võrgu lähtestamisel lülitub see funktsioon tagasi
vaikesättele. (€ 18)
• Kui see funktsioon lülitab süsteemi sisse, siis ei
pruugita esitada muusika algusosa.
• Äpist sõltuvalt võivad selle funktsiooni aktiveerimise
tingimused erineda.
• Süsteem ei pruugi lülituda sisse isegi väljundkõlariteks
valimisel. Alustage sel juhul esitust.
iRaadiokohtvõrgu säte
Raadiokohtvõrgu funktsiooni saab deblokeerida ja
blokeerida.
1 Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida
“Network”.
2 Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Wireless
LAN”, ja vajutage siis [OK].
3
Vajutage
, et valida “On” (sees) või “Off”
(väljas) ja vajutage siis [OK].
• Tehasesäte on “On”.
Wi-Fi signaali tugevus
Wi-Fi signaali tugevuse kontrollimiseks süsteemi
asukohas.
Ettevalmistused
Ühendage süsteem juhtmeta võrku. (€ 6)
1 Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida
“Network”.
2 Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Signal
Level”, ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub “Level ”.
(“ ” asemel on number.)
• Vajutage [OK] selle kuva sulgemiseks.
• Soovitav signaali tugevus on “3”. Kui signaali tugevus
on “2” või “1”, siis muutke juhtmeta ruuteri või selle
süsteemi asukohta või nurka ja kontrollige, kas ühendus
paraneb.
• Kui näidikul on “Level 0”, siis ei saa süsteem juhtmeta
ruuteriga ühenduda. (€ 20)
Juhtmeta võrgu nimi (SSID)
Ühendatud juhtmeta võrgu nime (SSID) kuvamiseks.
1
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida
“Network”.
2
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Net Info”,
ja vajutage siis [OK].
3
Vajutage
siis [OK].
, et valida “SSID”, ja vajutage
• Väljumiseks vajutage [OK].
• Kui näidikule ilmub “No Connect”, siis ei ole süsteem
juhtmeta võrku ühendunud.
• “ ” ilmub selliste tärkide asemel, mida ei saa kuvada.
RQT9995
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
17
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
18 ページ
IP-/MAC-aadress
Süsteemi IP-aadressi või Wi-Fi MAC-aadressi
kontrollimiseks.
1
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida
“Network”.
2
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Net
Info”, ja vajutage siis [OK].
3
Vajutage
, et valida “IP Addr.” või “MAC
Addr.”, ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub IP- või MAC-aadressi osaline
kuva.
4
Vajutage puldil
IP- või MAC-aadressi
ülejäänud osa kuvamiseks.
• Väljumiseks vajutage [OK].
• Kuva vasakus üla- või alanurgas näidatud “ – ”
tähistab vastavalt esimest või viimast elementi.
Võrgu lähtestamine
Võrgusätete lähtestamiseks.
1
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida
“Network”.
2
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Net
Reset”, ja vajutage siis [OK].
3
Vajutage
, et valida “OK? YES”, ja
vajutage siis [OK].
RQT9995
• Näidikule ilmub “Network Initializing”.
Kui näidikule ilmub uuesti “Network”, siis on võrgusätted lähtestatud.
• See funktsioon ei mõjuta “Wireless LAN” sätet.
18
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Rikkeotsing
Kontrollige alltoodut enne hoolduse tellimist.
Kui kahtlete mõne kontrollpunkti osas või kui antud
abinõud ei lahenda probleemi, siis konsulteerige juhiste
saamiseks seadme müüjaga.
Kas teil on installitud värskeim tarkvara?
Panasonic täiustab pidevalt süsteemi tarkvara, et meie
kliendid saaks nautida värskeimat tehnoloogiat. (€ 17)
Plaat
Kuva ei ole korrektne.
Esitus ei alga.
• Plaat on valesti sisestatud. Sisestage õigesti.
• Plaat on määrdunud. Puhastage.
• Asendage plaat, kui see on kriimustunud, kõver või
mittestandardne.
• Tekkinud on kondensaat. Jätke süsteem 1-2 h kuivama.
Raadio
Külastage järgmist saiti oma tootega seotud sihtotstarbelise abi, toe ja nõuannete saamiseks:
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
Üldised probleemid
Puldiga ei saa seadme tööd juhtida.
• Kontrollige, et patarei on õigesti paigaldatud.
Heli on moonutatud või puudub.
• Reguleerige süsteemi helitugevust.
• Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage
põhjus ja lülitage siis süsteem uuesti sisse.
Seda võib põhjustada kõlarite kurnamine liigse
helitugevuse või võimsusega või süsteemi kuumas
keskkonnas kasutamine.
• Kontrollige, et kõlarijuhtmed on ühendatud õigesti
ja kindlalt. (€ 4)
Esitamisel on kuulda undamist.
• Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Hoidke muud seadmed ja juhtmed selle süsteemi
juhtmetest eemal.
Seade ei tööta.
• Aktiveerunud võib olla seadme mõni ohutusseadis.
Lähtestage seade nii:
1 Vajutage seadmel
selle ooteolekusse lülitamiseks.
• Kui seade ei lülitu ooteolekusse, siis hoidke seadmel
umbes 10 s vajutatuna. Seade lülitub sunnitult
ooteolekusse. Või ühendage toitejuhe lahti, oodake
vähemalt 3 min ja ühendage siis uuesti.
2 Vajutage seadmel
selle sisselülitamiseks.
Konsulteerige müüjaga, kui seade ikka ei tööta.
Kostab müra.
• “AUX” režiimis võib ühendatud seadmetest sõltuvalt
tekkida müra, kui seadmed on ühendatud nii AUX IN
pessa kui USB-porti. Ühendage sel juhul USB-juhe
USB-pordist lahti.
Vastuvõtt on kehv või kostab tuikav heli.
• Hoidke antenn eemal arvutist, telerist ja muudest
juhtmetest.
• Kasutage välisantenni.
• Lülitage teler välja või paigutage süsteemist eemale.
Kui FM-vastuvõttu segab liigne müra.
• Lülituge monoväljundile.
1 Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida “FM
Mode”.
2 Vajutage
, et valida “Mono”, ja vajutage siis [OK].
Seade lülitub monoväljundile.
• Tühistamiseks valige “Stereo” või muutke sagedust.
Tavatingimustes valige “Stereo”.
iPhone/iPad/iPod
Ei saa laadida või kasutada.
• Kontrollige, et iPhone/iPad/iPod on korralikult
ühendatud.
• Ühendage iPhone/iPad/iPod uuesti või restartige
iPhone/iPad/iPod.
• Ooteolekus ei alga laadimine USB-juhtme
ühendusest.
Lülitage see seade sisse ja kontrollige enne selle
uuesti ooteolekusse lülitamist, et laadimine on
alanud.
• iPhone’i/iPad’i/iPod’i aku on tühi.
Laadige iPhone/iPad/iPod ja proovige siis uuesti.
– Lülitage see seade pordi kasutamiseks sisse.
Ärge lülitage seda seadet välja enne, kui iPhone/
iPad/iPod muutub kasutatavaks.
19 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
USB
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
• USB-seadme või sisu vorming on süsteemiga
ühildumatu.
USB-seadme talitlus on aeglane.
• Suure mahuga sisu või suure mälumahuga USBseadme lugemiseks kulub rohkem aega.
Kuvatud möödunud aeg erineb tegelikust
esitusajast.
• Teisaldage andmed teise USB-seadmesse või
varundage andmed ja vormindage USB-seade uuesti.
Bluetooth®
Seadet ei saa paaristada.
• Kontrollige Bluetooth®-iga seadme olekut.
Seadet ei saa ühendada.
• Seadme paaristamine ebaõnnestus või registreering
on asendatud. Proovige seade uuesti paaristada.
• Süsteem võib juba olla muu seadmega ühendunud.
Ühendage muu seade lahti ja proovige soovitud
seade uuesti paaristada.
• Kui probleem ei lahene, siis lülitage seade välja ja
sisse ja proovige uuesti.
Seade on ühendunud, aga selle heli ei ole läbi
selle süsteemi kuulda.
• Osadel sisseehitatud Bluetooth®-iga seadmetel tuleb
audioväljund käsitsi sättele “SC-PMX100” seada.
Lugege detailse info saamiseks seadme kasutusjuhendit.
Heli katkeb.
• Seade on väljaspool 10 m sideulatust.
Pange Bluetooth®-iga seade sellele süsteemile
lähemale.
• Eemaldage takistused süsteemi ja seadme vahelt.
• Muud 2,4 GHz sagedusriba kasutavad seadmed
(juhtmeta ruuter või telefon, mikrolaineahi jms)
põhjustavad häireid. Pange Bluetooth®-iga seade
sellele süsteemile lähemale ja muudest seadmetest
kaugemale.
• Valige “Mode 1” stabiilse side tagamiseks. (€ 11)
Ühe puudutusega ühendumine (NFC) ei toimi.
• Kontrollige, et see süsteem ja ühendatava seadme
NFC on sisselülitatud. (€ 11)
Arvuti
Arvuti ei tuvasta seda süsteemi.
• Kontrollige töökeskkonda. (€ 15)
• Restartige arvuti, lülitage see süsteem välja ja sisse
ja ühendage siis USB-juhe uuesti.
• Kasutage arvutil muud USB-porti.
• Kui kasutate Windowsiga arvutit, siis installige sihtotstarbeline draiver.
Ei leia arvutisse salvestatud muusikafaile.
• Muusikafaile üle võrgu esitades ei kuvata neid faile,
mis on selle võrguserverisse registreerimata.
Lugege detailse info saamiseks serveri kasutusjuhendit. (€ 21)
Võrk
Ei saa võrku ühenduda.
• Kontrollige üle võrguühendus ja -sätted. (€ 6)
• Kui võrk on seadistatud nähtamatuks, siis muutke
võrk nähtavaks selle seadme jaoks võrgu seadistamise ajaks või kasutage juhtmega kohtvõrguühendust. (€ 8)
• Ainult WPA2™ on toetatud selle süsteemi Wi-Fi
turbefunktsiooni poolt.
Juhtmeta ruuter peab olema seetõttu WPA2™-ga
ühilduv. Detailse info saamiseks toetatud turbe ja
sätete muutmise kohta lugege ruuteri kasutusjuhendit
või pöörduge oma Interneti-teenuse pakkuja poole.
• Hoolitsege, et juhtmeta ruuteril on deblokeeritud
multiedastus.
• WPS-nupp ei pruugi toimida ruuterist sõltuvalt.
Proovige sel juhul muid meetodeid. (€ 6)
• Kontrollige “Wireless LAN” sätet. (€ 17)
Seda süsteemi ei saa väljundkõlariteks valida.
• Hoolitsege, et seadmed on ühendatud selle
süsteemiga samasse võrku.
• Ühendage seadmed uuesti võrku.
• Lülitage juhtmeta ruuter välja ja sisse.
• Lülitage see süsteem välja ja sisse ja valige see
siis uuesti väljundkõlariteks.
Esitus ei alga.
Heli katkeb.
• Kasutage juhtmega kohtvõrgu ühendust. (€ 8).
• Juhtmeta ruuteril 2,4 GHz riba samaaegne
kasutamine muude 2,4 GHz seadmetega nagu
mikrolaineahi, juhtmeta telefon vms võib põhjustada
ühenduse katkemist. Suurendage selle ja nimetatud
seadmete vahelist kaugust.
– Kui juhtmeta ruuter toetab 5 GHz riba, siis proovige
seda kasutada.
5 GHz riba kasutamisele ümber lülitumiseks määrake
võrgusätted uuesti kindlaks Interneti-brauserit
kasutades (€ 6). Punktis 8 valige kindlasti 5 GHz riba
võrgu nimi (SSID).
• Ärge pange süsteemi metallkappi, kuna see võib
Wi-Fi signaali blokeerida.
• Pange süsteem juhtmeta ruuterile lähemale.
• Kui mitu juhtmeta seadet kasutab selle süsteemiga
samaaegselt sama juhtmeta võrku, siis lülitage muud
seadmed välja või vähendage nende juhtmeta võrgu
kasutust.
• Kui esitus seiskub, siis kontrollige esitusolekut
seadmel.
• Ühendage seadmed uuesti võrku.
• Lülitage juhtmeta ruuter välja ja sisse.
• Osade iOS’i ja iTunes’i versioonidega ei pruugi olla
võimalik käivitada uuesti AirPlay esitust sisendi
muutmisel (nt “CD”) või selle süsteemi väljalülitamisel AirPlay esituse ajal. Valige sel juhul muu
seade muusikaäpi või iTunes’i AirPlay ikooni alt ja
valige siis see süsteem uuesti väljundkõlariteks.
(€ 10)
RQT9995
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
19
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
20 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Kuvad põhiseadme näidikul
RQT9995
“--:--”
• Ühendasite toitejuhtme esmakordselt või hiljuti esines
elektrikatkestus. Seadke kellaaeg.
“Adjust Clock”
• Kell on õigeks panemata. Seadke kellaaeg.
“Adjust Timer”
• Esitustaimer on seadistamata. Seadistage.
“Auto Off”
• Seadet ei ole umbes 20 min kasutatud ja see lülitub
minuti pärast välja. Vajutage tühistamiseks mis tahes
nuppu.
“Checking Connection”
• Seade kontrollib ühendatud iPhone’i/iPad’i/iPod’i või
USB-seadet.
• Kui see kuva ilmub korduvalt, siis kontrollige, et
iPhone’i/iPad’i/iPod’i aku ei ole tühi, et iPhone/iPad/
iPod on sisselülitatud ja korralikult ühendatud.
“DL Error”
• Tarkvara allalaadimine ebaõnnestus.
Vajutage väljumiseks mis tahes nuppu.
Proovige hiljem uuesti.
• Ei leia serverit. Vajutage väljumiseks mis tahes
nuppu. Kontrollige, et juhtmeta võrk on ühendatud
Internetti.
“Error”
• Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige
uuesti.
“F ” / “F
” (“ ” asemel on number.)
• Seadme tööd takistab mingi probleem.
Kirjutage kuvatud number üles, ühendage toitejuhe
lahti ja konsulteerige müüjaga.
“Fail”
• Värskendamine või seadistamine ebaõnnestus.
Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
“Level 0”
• Süsteemi ja juhtmeta ruuteri vahel puudub
ühendus.
Tehke nii:
20
− Kontrollige, et juhtmeta ruuter on sisselülitatud.
− Lülitage süsteem välja ja siis uuesti sisse.
− Seadistage juhtmeta võrgu sätted uuesti. (€ 6)
Konsulteerige müüjaga, kui probleem ei lahene.
“Linking”
• Kui allikaks valitakse “BLUETOOTH”, siis püüab see
süsteem automaatselt ühenduda viimati ühendatud
Bluetooth®-iga seadmega.
• Süsteem suhtleb juhtmeta ruuteriga võrgusätete
seadistamiseks. Juhtmeta ruuterist sõltuvalt võib
selleks kuluda mitu minutit. Liigutage süsteem
juhtmeta ruuterile lähemale.
“Network Initializing”
“Setup in Progress, Try Again”
• Süsteem läbib sisemist protsessi.
– Oodake umbes 3 min.
– Ärge toitejuhet lahti ühendage. Muidu esineb
talitlushäirete oht.
“No Connect”
• Süsteem ei saa võrku ühenduda.
Kontrollige võrguühendust. (€ 6)
“No Device”
• Phone/iPad/iPod või USB-seade on ühendamata.
Kontrollige ühendust.
• iPhone’i/iPad’i/iPod’i aku on tühi.
Laadige iPhone/iPad/iPod ja lülitage see enne
ühendamist sisse.
“No Disc”
• Plaat on sisestamata või süsteem ei saa sisestatud
plaati esitada.
)
“No Memory” ([PMX100B]
• Valimiseks ei ole eelhäälestatud DAB-jaamu.
Eelhäälestage mõned kanalid.
“No Play”
• Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud
vorminguid.
• USB-seadme failid võivad olla rikutud.
Vormindage USB-seade ja proovige uuesti.
• Seadme tööd võib takistada mingi probleem.
Lülitage välja ja siis uuesti sisse.
)
“No Signal” ([PMX100B]
• Seda jaama ei saa vastu võtta. Kontrollige antenni.
“Device No Response”
“Hub Not Supported”
“Not Supported”
• Ühendatud on iPhone/iPad/iPod, mida ei saa
esitada.
• Kui iPhone/iPad/iPod on ühilduv, siis lülitage
see sisse ja ühendage õigesti.
• Ühendatud on toetamata USB-seade.
“PC Unlocked”
• “PC” valimisel on arvuti ühendamata.
“PGM Full”
• Programmis on juba 24 rada.
“Playerror”
• Esitasite toetamata faili. Süsteem jätab selle raja
vahele ja esitab järgmist.
“Reading”
• Seade kontrollib CD infot. Alustage kasutamist,
kui see kuva kaob.
“Remote ” (“ ” asemel on number.)
• Pult ja seade kasutavad erinevaid koode.
Muutke puldil koodi.
– Kui näidikul on “Remote 1”, siis hoidke vähemalt
4 s vajutatuna [OK] ja [1].
– Kui näidikul on “Remote 2”, siis hoidke vähemalt
4 s vajutatuna [OK] ja [2].
“Scan Failed” ([PMX100B]
)
• Jaamu ei saa vastu võtta. Kontrollige antenni ja
proovige DABi käsitsi häälestada.
“USB Over Current Error”
• iPhone/iPad/iPod või USB-seade võtab liiga palju
voolu. Ühendage iPhone/iPad/iPod või USB-seade
lahti. Lülitage süsteem välja ja siis uuesti sisse.
“VBR”
• Süsteem ei saa näidata muutuva bitikiirusega
radade järelejäänud esitusaega.
“Wait”
• See ilmub näidikule näiteks seadme väljalülitamisel.
• See vilgub, kui süsteem püüab siseneda võrgu
seadistamise režiimi.
“
” vilgub.
• Nii võib juhtuda näiteks võrguühenduse katkemisel.
21 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
Lähtestage mälu järgmistes olukordades:
• Seade ei reageeri nupuvajutustele.
• Soovite mälu sisu kustutada ja lähtestada.
1
Ühendage toitejuhe lahti.
Oodake 3 min, enne kui jätkate punktiga 2.
2
Hoidke põhiseadmel
vajutatuna ja ühendage
samal ajal uuesti toitejuhe.
Näidikule ilmub “- - - - - - - - - - - -”.
3
Vabastage
.
Sätted lähtestatakse tagasi tehasesätetele.
Mäluelemendid tuleb uuesti seadistada.
• Võrgusätete lähtestamiseks tehke võrgu lähtestamise
toiming. (t 18)
Kaugjuhtimiskood
Kui Panasonicu muud seadmed reageerivad selle
süsteemi puldile, siis muutke selle süsteemi kaugjuhtimiskoodi.
Et seada koodiks “Remote 2”
1
Vajutage põhiseadmel [SELECTOR], et valida
“CD”.
2
Hoidke põhiseadmel [SELECTOR] ja puldil [2]
vajutatuna, kuni näidikule ilmub “Remote 2”.
3
Hoidke [OK] ja [2] vähemalt 4 s vajutatuna.
• Tehasesäte on “Remote 1”.
• Et seada koodiks tagasi “Remote 1”, korrake eelnevaid toiminguid, ent vajutage puldil [2] asemel [1].
Tehnilised andmed
Üldist
Toide
220-240 V vahelduvpinge, 50 Hz
Energiatarve
45 W
Mõõdud (põhiseade)
(L x K x S) 211 x 114 x 267 mm
Kaal (põhiseade)
Umbes 3 kg
Töötemperatuur
0°C kuni +40°C
Tööniiskus
35-80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
Ooteoleku energiatarve
(Kui “BLUETOOTH Standby” on sättel “Off”)*1, *2
0,45 W (ligilähedaselt)
(Kui “BLUETOOTH Standby” on sättel “On”)*1, *2
0,5 W (ligilähedaselt)
(Võrgu ooteolekus)*1
6 W (ligilähedaselt)
Võimendi
Ruutkeskmine väljundvõimsus
Esikanal (üheaegselt testitud)
60 W kanali kohta (3 Ω), 1 kHz, 10% THD
Ruutkeskmine koguvõimsus
120 W
FM-raadio
Eelhäälestatud mälu
30 jaama
Sageduspiirkond
87,50 MHz kuni 108,00 MHz (50 kHz samm)
Antennipesad
75 Ω (asümmeetrilised)
DAB-raadio ([PMX100B])
DABi mälukohad
20 kanalit
Sagedusriba (lainepikkus)
Riba III
5A kuni 13F
(174,928 MHz kuni 239,200 MHz)
Tundlikkus *BER 4x10-4
Miinimumnõue
–98 dBm
DABi välisantenni pesa
F-konnektor (75 Ω)
Plaadimängija
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*3)
Lugemisseade
Lainepikkus
790 nm (CD)
Ühenduspesad
USB-port
Ühenduspesa tüüp: USB-A
USB-pordi toide
5 V alalispingeväljund, 2,1 A
USB standard
USB 2.0 High Speed
Meediumifaili vormingu tugi
MP3 (*.mp3), AIFF (*.aiff), FLAC (*.flac),
WAV (*.wav), AAC (*.m4a)
Toetatud audiovormingud
MP3/AAC*5
32/44,1/48 kHz
Diskreetimissagedus
Audio diskreedisuurus
16 bitti
Kanaleid
2
AIFF/FLAC*4/WAV
Diskreetimissagedus
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
Audio diskreedisuurus
16 bitti/24 bitti
Kanaleid
2
USB-seadme failisüsteem
FAT12, FAT16, FAT32
Ühenduspesa tüüp: USB-B
PC IN (EXT-IN)
USB standard
USB 2.0 High Speed
USB audioklassi spetsifikatsioon
USB Audio Class 2.0, asünkroonrežiim
Toetatud audiovormingud
LPCM
Diskreetimissagedus
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
Audio diskreedisuurus
16 bitti/24 bitti
2
Kanaleid
Etherneti liides
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
Kuularid
Stereo, 3,5 mm pistik
AUX IN (EXT-IN)
Kontaktpesa
RQT9995
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
21
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
22 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
Märkus:
Kõlarid
Valjuhääldi(d)
Madalsagedushääldi
14 cm koonusetüüpi x 1
Kõrgsagedusvaljuhääldi
1,9 cm kuplitüüpi x 1
Superkõrgsagedusvaljuhääldi 1,2 cm piesotüüpi x 1
Impedants
3Ω
Mõõdud (L x K x S)
161 mm x 238 mm x 264 mm
Kaal
Umbes 3 kg
Bluetooth®
Versioon
Klass
Toetatud profiilid
Sagedusriba
Töökaugus
Toetatud kodekid
Bluetooth®-i versioon 2.1+EDR
Klass 2
A2DP, AVRCP
2,4 GHz riba FH-SS
10 m otsenähtavuse puhul
AAC, SBC
Wi-Fi/AirPlay section
RQT9995
Wi-Fi
Raadiokohtvõrgu standard
IEEE802.11a/b/g/n
2,4 GHz riba / 5 GHz riba
Sageduspiirkond
Turvalisus
WPA2TM
Versioon 2.0
WPSi versioon
22
Toetatud audiovormingud (AllPlay)
MP3/AAC
32/44,1/48 kHz
Diskreetimissagedus
16 bitti
Audio diskreedisuurus
Kanaleid
2
FLAC*4/ALAC/WAV
Diskreetimissagedus
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
16 bitti/24 bitti
Audio diskreedisuurus
2
Kanaleid
Toetatud audiovormingud (DLNA)
MP3
Diskreetimissagedus
32/44,1/48 kHz
Audio diskreedisuurus
16 bitti
Kanaleid
2
FLAC*4/WAV
Diskreetimissagedus
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
16 bitti/24 bitti
Audio diskreedisuurus
Kanaleid
2
• Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
• Koguharmoonmoonutust (THD) on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
*1: Ooteolekusse lülitamisel ei ole seadet USB-porti
ühendatud.
*2: Võrgu ooteolek ei ole aktiivne.
*3: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
*4: Tihendamata FLAC-failid ei pruugi korralikult töötada.
Toetatud plokisuurus: 1152 kuni 4096.
*5: Toetatud on ainult AAC-LC profiil.
FLACi dekooder
© 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 Josh Coalson
Taasjaotus ja kasutus lähtekoodina ja binaarsetel kujudel
muudetuna või muutmata on lubatud eeldusel, et tagatud on
vastavus järgmistele tingimustele:
- Lähtekoodi taasjaotusel tuleb manustada eesolev autoriõigusemärkus, see tingimuste nimekiri ja järgnev lahtiütlus.
- Binaarsel kujul taasjaotuses tuleb reprodutseerida eesolev autoriõigusemärkus, see tingimuste nimekiri ja järgnev lahtiütlus
jaotuse komplekti kuuluvas dokumentatsioonis ja/või muudes
materjalides.
- Xiph.org Foundationi ja selle toetajate nimesid ei tohi kasutada
ilma konkreetse eelneva kirjaliku loata sellest tarkvarast tuletatud
toodete reklaamimiseks ega müügitoetuseks.
AUTORIÕIGUSTE OMANIKUD JA TOETAJAD PAKUVAD SEDA
TARKVARA NII, NAGU SEE ON, ILMA MIS TAHES SELGESÕNALISE
VÕI SÕNALISELT VÄLJENDAMATA GARANTIITA, KAASA ARVATUD
MUUHULGAS ILMA TURUSTATAVUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSE GARANTIITA. FOND JA TOETAJAD
EI OLE MINGIL JUHUL VASTUTAVAD MIS TAHES OTSESTE,
KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISTE, ISELOOMULIKE EGA
JUHTUVATE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD MUUHULGAS
ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE OSTMINE, KASUTUSVÕIMALUSE, ANDMETE VÕI KASUMI KAOTUS VÕI ÄRITEGEVUSE
KATKEMINE) HOOLIMATA NENDE TEKKEVIISIST NING IGA
VASTUTUSETEOORIA ALUSEL (LEPINGULINE, OTSENE VÕI
KAHJU TEKITAMINE, KAASA ARVATUD HOOLETUS JA MUU),
MIS TULENEB MIS TAHES VIISIL SELLE TARKVARA KASUTAMISEST KA SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST
TEAVITAMISEL.
23 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
RQT9995
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
23
SC-PMX100-100B_EGEBGN-RQT9995-B.book
74 ページ
2015年3月3日 火曜日 午前9時8分
(Toote tagapaneel)
(Toote tagapaneel)
EU
Tootja:
Euroopasse importija:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2015
RQT9995-B
F0315TM0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement