Panasonic SCPM600 Operating instructions

Panasonic SCPM600 Operating instructions
Naudojimo instrukcija
CD stereo sistema
Modelio Nr.
Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą.
Norėdami sėkmingai ir saugiai naudoti mašiną, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
SC-PM600
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti skirtingai.
Šios naudojimo instrukcijos taikomos šiai sistemai.
Sistema
SC-PM600
Pagrindinis prietaisas
SA-PM600
Garsiakalbiai
SB-PM500
Sauga
ĮSPĖJIMAS!
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Saugokite šį gaminį nuo lietaus, drėgmės, lašų
arba purslų.
– Nedėkite ant prietaiso indų su skysčiais, pvz., gėlių
vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Patiems prietaiso remontuoti negalima. Kreipkitės į
kvalifikuotą remontininką.
– Nedėkite metalinių daiktų po šiuo įrenginiu.
ATSARGIAI!
Tiekiami priedai
Patikrinkite, ar komplekte netrūksta detalių.
1 Kintamosios srovės maitinimo laidas
1 FM kambarinė antena
1 Nuotolinis valdymas
(N2QAYB000984)
Turinys
Tiekiami priedai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sauga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sujungimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Garsiakalbių vieta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Valdiklių apžvalga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas . . . . . . . . . . 4
Medijos paruošimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vyksta medijos atkūrimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radijo ryšys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Laikrodis ir laikmačiai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Garso efektai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gedimų šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Techninė priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nuorodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Nestatykite ir nemontuokite šio prietaiso knygų
spintoje, sieninėje spintelėje arba kitoje uždaroje
erdvėje. Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
– Neuždenkite šio prietaiso ventiliacijos angų laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– Nedėkite ant šio prietaiso atviros liepsnos šaltinių,
pavyzdžiui, degančios žvakės.
• Šis prietaisas skirtas naudoti vidutinio klimato
zonoje.
• Šis prietaisas gali priimti radijo trukdžius, kuriuos
naudojimo metu sukelia mobilieji telefonai. Tokių
trukdžių atveju paėjėkite su mobiliuoju telefonu toliau
nuo šio prietaiso.
• Šis įrenginys naudoja lazerį. Nesilaikant šios instrukcijos
nurodymų dėl valdiklių naudojimo, derinimo arba
procedūrų, galima patirti pavojingą spinduliuotę.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Maitinimo kištukas yra atjungiamasis įtaisas. Įrenkite šį
prietaisą taip, kad maitinimo kištuką būtų galima
nedelsiant išjungti iš elektros tinklo lizdo.
Baterija
• Neteisingai pakeitus bateriją kyla sprogimo pavojus.
Dėkite tik naujas gamintojo nurodytas baterijas.
• Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas
arba pardavėją ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo
būdą.
• Negalima kaitinti arba dėti į ugnį.
• Nepalikite baterijos (-ų) automobilyje uždarytais langais ir
durimis, kur jos ilgai bus veikiamos tiesioginių saulės
spindulių.
• Neatidarykite ir neužtrumpinkite baterijos.
• Nekraukite šarminių arba mangano baterijų
• Nenaudokite baterijos, jei dangtelis nuplėštas.
• Išimkite baterijas, kai prietaiso nenaudojate ilgesnį laiko
tarpą. Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
Sujungimai
Garsiakalbių vieta
Junkite maitinimo laidą tik sujungę visus
kitus laidus.
3
2
1
(6:)
(6:)
Kolonėlės kairėje ir dešinėje yra tokios pat.
Naudokite tik pridedamus garsiakalbius.
Galite sugadinti sistemą ir pabloginti garso kokybę, jei
naudojate kitus garsiakalbius.
1
Prijunkite FM kambarinę anteną.
statykite anteną. ten, kur geriausias signalo priėmimas
Lipni juostelė
(nėra komplekte)
Pastaba:
• Laikykite garsiakalbius daugiau nei 10 mm atstumu nuo
pagrindinio įrenginio ventiliacijos sumetimais.
• Saugiai pastatykite garsiakalbius ant lygaus paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinio ekranavimo. Nedėkite
jų šalia televizorių, kompiuterių arba kitos įrangos, kurią
lengvai veikia magnetizmas.
• Ilgai grojant dideliu garsumu, galima sugadinti garsiakalbius
ir sutrumpinti jų tarnavimo laiką.
• Sumažinkite garsumą, norėdami užkirsti kelią gedimams:
2
– Kai garsas yra iškraipomas.
– Kai reguliuojate garso kokybę.
• Kad nesugadintumėte garsiakalbių, nelieskite
garsiakalbio kūgių, jei nuėmėte tinklelius.
Prijunkite garsiakalbius.
Raudona
B
Juodas
A
ATSARGIAI!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Jei ne, galite sugadinti stiprintuvą ir
garsiakalbius arba sukelti gaisrą. Pasitarkite su
įgaliotu remonto personalu, jei atsiranda žala arba jei
staiga paaiškėja pasikeitimai.
• Jungdami garsiakalbius, vadovaukitės šiomis
Nesupainiokite (trumpas
jungimas) arba
nesukeiskite garsiakalbio
laidų polių, nes galite
sugadinti garsiakalbius.
3
instrukcijomis.
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Buitinis
elektros lizdas
Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido
su kita įranga.
Energijos taupymas
Sistema vartoja šiek tiek energijos
(Z„Specifikacijos“), kai ji yra parengties būsenoje.
Atjunkite maitinimą, jei nenaudojate šios sistemos.
Atjungus sistemą kai kurie nustatymai bus prarasti.
Juos reikia vėl nustatyti.
3
Valdiklių apžvalga
Atlikite procedūras su nuotoliniu valdymu. Taip pat galima naudoti mygtukus ant pagrindinio įrenginio, jei jie yra tokie patys.
A Budėjimo / įjungimo jungiklis [`], [1]
Paspauskite, jei norite įjungti prietaisą arba
perjungti jį į budėjimo režimą arba atvirkščiai.
Prietaisui veikiant laukimo režimu, jis vis tiek
naudoja truputį energijos.
B Pasirinkite garso šaltinį
Ant pagrindinio prietaiso
Norėdami pradėti „Bluetooth®“ sujungimą,
paspauskite ir laikykite nuspaudę [ –PAIRING].
C Pagrindinis atkūrimo valdymas
D Peržiūrėkite nustatymų meniu
E Peržiūrėti turinio informaciją
F Pasirinkite ir patvirtinkite parinktį
G Atidaryti arba uždaryti disko dėklą
H Sumažinti pulto ryškumą
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
N Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis
Atstumas: Maždaug 7 m atstumu
Kampas: Maždaug 20° aukštyn ir žemyn, 30° į
kairę ir dešinę
O Ausinių lizdas ( )
Kištuko tipas: Ø 3.5 mm stereo (komplekte nėra)
– Pernelyg didelis garsas iš ausinių gali
sugadinti klausą.
– Klausymas visu garsumu ilgą laiką gali
sugadinti vartotojo ausis.
P USB prievadas (
)
Q Diskų skyrelis
Nuotolinio valdymo pultelio
paruošimas
I Sureguliuokite garsumą
J Nutildykite garsą
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
„MUTE“ taip pat atšaukiamas, kai reguliuojate
garsumą arba kai išjungiate sistemą.
K Peržiūrėti atkūrimo meniu
L Pasirikite garso efektus
M Ekrano pultas
(nepridedamas)
Naudokite tik šarmines arba mangano baterijas.
Įdėkite bateriją taip, kad poliai (+ ir -) sutaptų su
4
nurodytais ant nuotolinio valdymo pulto.
Medijos paruošimas
Diskas
1
2
2
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®” įrenginio,
atjunkite jį (Z“Įrenginio atjungimas“).
Spauskite [CD x] (pagrindinis įrenginys: [x OPEN/CLOSE])
1
, norėdami atidaryti diskų padėklą
Įdėkite diską su etikete, nukreipta į viršų.
Paspauskite dar kartą, kad uždarytumėte
disko lovelį.
Paspauskite [ ].
Rodomas „BLUETOOTH READY“.
2
Pasirinkite „SC-PM600“ iš įrenginio „Bluetooth®”
meniu.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo
prijungto įrenginio pavadinimas.
3
Pradėkite atkūrimą įrenginiu.
Paspauskite [CD/USB] ir pasirinkite „CD“.
USB
1
█ Prietaiso prijungimas.
Sumažinkite garsumą ir prijunkite USB įrenginį prie
USB prievado.
Prijungiant ar atjungiant USB įrenginį, prilaikykite
pagrindinį bloką.
Paspauskite [USB/CD] ir pasirinkite USB.
Pastaba:
Nenaudokite USB ilgintuvo. Sistema gali
neatpažinti USB įrenginio, jei jį prijungsite per
kabelį.
Bluetooth®
Galite prisijungti ir groti garso įrenginį belaidžiu būdu
per „Bluetooth®“.
Paruošimas
• Įjunkite prietaiso „Bluetooth®“ funkciją ir pastatykite
prietaisą prie sistemos.
• Perskaitykite išsamesnes prietaiso naudojimo
instrukcijas.
█ Įrenginio sujungimas
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®” įrenginio,
atjunkite jį (Z“Įrenginio atjungimas“).
1
Paspauskite [ ].
Jei rodomas „PAIRING“, tęskite nuo 3 veiksmo.
2
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite „PAIRING“,
tada spauskite [OK].
Arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [ –
PAIRING], kol rodomas „PAIRING“.
3
Pasirinkite „SC-PM600“ iš įrenginio „Bluetooth®”
meniu.
Po paraginimo įveskite prieigos raktą „0000“.
Po sujungimo prietaisas jungiasi prie šios sistemos
automatiškai.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo prijungto
įrenginio pavadinimas.
Pastaba:
• Prietaisas turi būti suporuotas, norint prisijungti.
• Šį įrenginį galima jungti vienu metu tik prie vieno
prietaiso.
• Kai „BLUETOOTH“ yra pasirinktas kaip šaltinis,
sistema automatiškai bandys ir prisijungti prie
paskutiniojo prijungto „Bluetooth®“ prietaiso. (Šio
proceso metu ekrane rodoma „LINKING“).
█ Įrenginio atjungimas.
1
2
Paspauskite [ ].
3
Paspauskite [R, T] ir pasirinkite „OK? YES“,
tada paspauskite [OK].
Rodomas „BLUETOOTH READY.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OK“. NO“.
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU]
norėdami pasirinkti „DISCONNECT?“.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [
kol rodomas „PAIRING“.
–PAIRING],
Pastaba:
Prietaisas yra atjungiamas, kai:
• Pasirinkite kitą šaltinį.
• Perkeliate įrenginį iš didžiausio diapazono.
• Išjungiate „Bluetooth®“ po prietaiso perdavimo.
• Išjungiate sistemą arba prietaisą.
Pastaba:
Su šiuo įrenginiu galite užregistruoti iki 8 įrenginių. Jei
suporuotas 9-as įrenginys, prietaisas, kuris nebuvo
naudojamas ilgiausiai, bus juo pakeistas.
5
Vyksta medijos atkūrimas
Groti meniu
Šie ženklai rodo, kad funkcija yra aktyvi.
CD USB
CD :
USB :
BLUETOOTH :
CD-R/RW, CD-DA formatu arba su MP3 failais.
USB įrenginys su MP3 failais.
„Bluetooth®“ įrenginys.
Pagrindinis atkūrimas
CD USB BLUETOOTH
Play
Spauskite [4/9].
Stop
Spauskite [8].
USB
Skip
Spauskite [4/9].
Norėdami tęsti spauskite dar kartą.
Paspauskite
[2/3] arba [5/6] norėdami
praleisti takelį.
Paspauskite
Search
Pakartotinai paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite
„PLAYMODE“ arba „REPEAT“.
2
Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti nustatymą,
tada paspauskite [OK].
PLAYMODE
OFF
PLAYMODE
Atšaukti nustatymą.
1-TRACK
Groja vieną pasirinktą takelį. Paspauskite
[2/3] arba [5/6], norėdami
pasirinkti takelį.
1
Padėtis įsimenama.
Rodomas „RESUME“.
Norėdami sustabdyti visai, paspauskite vėl.
Pause
1
CD USB
[R, T] , norėdami praleisti MP3 albumą.
Spauskite ir laikykite nuspaudę [2/3] arba [5/6].
Pastaba:
Priklausomai nuo „Bluetooth®“ prietaiso, kai kurios
funkcijos gali neveikti.
Turimos informacijos peržiūra
Groja vieną pasirinktą MP3 albumą.
Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti MP3
albumą.
1-ALBUM
1
Groti visus takelius
atsitiktine tvarka.
RANDOM
RND
Groja visus pasirinkto MP3 albumo takelius
atsitiktine tvarka.
Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti MP3
albumą.
1-ALBUM
RANDOM
1
RND
REPEAT
OFF REPEAT
Atšaukti nustatymą.
ON REPEAT
Kartokite atkūrimą.
Pastaba:
• Atsitiktinio atkūrimo metu negalima pereiti prie
takelių, kurie jau pagroti.
• Nustatymas atšaukiamas, kai atidaromas disko
dėklas arba išimamas USB įrenginys.
CD USB BLUETOOTH
Galite peržiūrėti esamą informaciją ekrane.
BLUETOOTH
Paspauskite [DISPLAY].
Pastaba:
• Didžiausias simbolių skaičius, kuris gali būti rodomas: apie 32
• Ši sistema palaiko versijų 1.0 ir 1.1 2.3 ID3 žymes.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko, gali
būti rodomi kitaip.
• Pavyzdžiui: MP3 albumo ir takelio numerio rodymas.
Albumo
numeris
Ryšio režimas
Takelio
numeris
Keičia režimą, kad atitiktų ryšio tipą.
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®” įrenginio,
atjunkite jį (Z“Įrenginio atjungimas“).
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „LINK MODE“.
2
Paspauskite [R, T], norėdami nustatyti režimą, tada
paspauskite [OK].
MODE 1
Pirmenybė ryšiui.
MODE 2
(numatytasis)
Pirmenybė garso kokybei.
Pastaba:
• Priklausomai nuo prietaiso, atkuriamas vaizdas ir
garsas gali būti nesinchronizuoti. Tokiu atveju
pasirinkite „MODE 1”.
• Jei garsas trūkinėja, pasirinkite „MODE 1“.
6
Įėjimo lygis
BLUETOOTH
Jei garso įvesties lygis iš „Bluetooth®“ prietaiso per
prastas, reikia pakeisti įėjimo lygio nustatymą.
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti INPUT LEVEL.
Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti lygį, tada paspauskite
[OK].
(numatytasis)
Pastaba:
Jei garsas iškraipomas, pasirinkite LEVEL 0.
█ Pastaba ant disko
• Sistema gali atkurti CD-R/RW su CD-DA arba MP3
formato turinį.
• Prieš atkūrimą užbaikite diską prietaise,
kuriame jį įrašinėjate.
• Kai kurie CD-R/RW nerodomi dėl įrašymo
sąlygų.
█ Pastaba apie USB įrenginį
• Ši sistema palaiko USB 2.0 „Full speed“.
• Ši sistema gali palaikyti iki 32 GB USB prietaisus.
• Palaikoma tik FAT 12/16/32 failų sistema.
Radijo ryšys
Paruošimas
Spauskite [RADIO].
Rankinė paieška
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNEMODE”.
2
Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti „MANUAL“
, tada paspauskite [OK].
3
Paspauskite [2/3] arba [5/6] , norėdami
nustatyti stotį.
Norėdami sureguliuoti automatiškai, paspauskite
ir laikykite nuspaudę mygtuką, kol dažnis pradės
greitai keistis.
„STEREO“ yra rodomas, kai gaunama stereo
transliacija.
Atminties nustatymas
Galite pasirinkti iki 30 FM stočių.
█ Automatinis išankstinis nustatymas
1 Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite „A.PRESET“.
2 Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti nustatymą, tada
paspauskite [OK].
LOWEST Derinimas prasideda nuo žemiausio dažnio.
█ Pastaba ant MP3 failo
CURRENT Derinimas prasideda nuo esamo dažnio.
• Failai, apibrėžiami kaip takeliai ir aplankai,
rodomi kaip albumai.
• Takeliai turi turėti plėtinį.mp3 arba.MP3.
• Įrašai nebūtinai grojami ta tvarka, kuria buvo įrašyti.
• Kai kurie failai gali neveikti dėl sektoriaus dydžio.
MP3 failas diske
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 255 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 999 takelių
– 20 sesijų
• Diskas turi atitikti ISO 9660 1 arba 2 lygį (išskyrus
išplėstinius formatus).
MP3 failas USB įrenginyje
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 800 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 8000 takelių
– 999 vieno albumo takelius
Imtuvas nustato visas stotis, kurias jis gali
rasti, kanalų didėjimo tvarka.
norėdami atšaukti, paspauskite [8].
█ Rankinis išankstinis nustatymas
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNEMODE”.
2
Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti „MANUAL“,
tada paspauskite [OK].
3
Paspauskite [2/3] arba [5/6],
norėdami nustatyti stotį.
4
5
Spauskite [OK].
Paspauskite [R, T] ir pasirinkite garso nustatymo
numerį, tada spauskite [OK].
Atlikite žingsnius nuo 3 iki 5 dar kartą, norėdami
nustatyti daugiau stočių.
Naujoji stotis pakeičia bet kokią stotį, kuri užima tą
pačią nustatytą skaičių.
█ Kaip pasirinkti iš anksto nustatytą stotį
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNEMODE”.
2
Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti „PRESET“,
tada spauskite [OK].
3
Paspauskite [2/3] arba [5/6], norėdami
pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
7
Garso kokybės gerinimas
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU], norėdami
pasirinkti „FM MODE“.
2
Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti „MONO“,
tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „STEREO“.
„MONO“ taip pat atšaukiamas, kai pakeičiate
dažnį.
Kaip įsiminti nustatymus
Tęskite nuo 4 veiksmo „Manual presetting“.
Signalo būklės patikrinimas
Spauskite [DISPLAY], norėdami pasirinkti „FM STATUS‘.
FM – – – –
FM signalas nustatytas į vienos ausies.
Sistema nėra pritaikyta stočiai.
FM ST
FM signalas nustatytas į stereo.
FM MONO
MONO pasirinktas kaip FM MODE.
RDS transliacija
Kai kuriuose regionuose ši sistema gali rodyti
teksto duomenis, kuriuos perduoda radijo
duomenų sistema (RDS).
Kelis kartus paspauskite [DISPLAY].
PS
Programos tarnyba
PTY
Programos tipas
FREQ
Dažnis
Pastaba:
RDS gali nebūti, jei priėmimo signalas yra silpnas.
Laikrodis ir laikmačiai
Laikrodžio nustatymas
Tai 24 valandų laikrodis.
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „CLOCK“.
1
2
Paspauskite [R, T], norėdami nustatyti pradžios laiką,
tada paspauskite [OK].
Kaip patikrinti laiką
Pakartotinai spauskite [SETUP] ir pasirinkite
„CLOCK“, tada spauskite [OK].
Budėjimo režime paspauskite [DISPLAY].
Pastaba:
Reguliariai reguliuokite laikrodį, norėdami palaikyti jo tikslumą.
Grojimo laikmatis
(Išskyrus „Bluetooth®“ šaltinį)
Galite nustatyti laikmatį, kad jis tam tikru laiku
jus pažadintų.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
1 Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „
TIMER ADJ“.
2 Paspauskite [R, T], norėdami nustatyti pradžios laiką,
tada paspauskite [OK].
3 Vėl atlikite 2 veiksmą, norėdami nustatyti
pabaigos laiką.
4
Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti šaltinį,
iš kurio norite groti, tada spauskite [OK].
Kaip paleisti laikmatį
1 Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„TIMER SET“.
2 Paspauskite [R, T], norėdami nustatyti „SET“,
tada paspauskite [OK].
Rodomas “#”.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Norint, kad laikmatis veiktų, sistemą reikia
išjungti.
Kaip patikrinti nustatymus
Pakartotinai spauskite [SETUP] ir pasirinkite TIMER
ADJ“, tada spauskite [OK].
Laukimo režime paspauskite [DISPLAY] du kartus.
Pastaba:
• Laikmatis pradeda skambėti tyliai ir palaipsniui garsėja
iki nustatyto lygio.
• Laikmatis kiekvieną dieną įsijungia nustatytu laiku, jei jis
yra įjungtas.
• Jei įjungsite ir vėl išjungsite sistemą, o laikmatis bus
įjungtas, pasibaigus laikui laikmatis nesustos.
8
Miego laikmatis
Kaip išsaugoti garso nustatymus
Miego laikmatis išjungia sistemą po nustatyto laiko.
Dabar galite išsaugoti garso efektus (iki 3
derinių).
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „SLEEP“.
Paspauskite [R, T] ir pasirinkite nustatymą (minutėmis),
tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Paruošimas
Pasirikite garso efektus.
1
2
Pastaba:
• Likęs laikas kaskart parodomas po kelias sekundes.
„SLEEP 1“ rodomas visada, kai lieka tik 1 minutė.
• Miego laikmatis gali būti naudojamas kartu su
grojimo laikmačiu.
• Miego laikmatis visada rodomas pirmas. Nenustatykite
taip, kad laikmačiai sutaptų.
Garso efektai
1
Pakartotinai paspauskite [SOUND], norėdami
pasirinkti garso efektą.
2
Paspauskite [R, T] norėdami pasirinkti nustatymą,
tada paspauskite [OK].
MY SOUND
„SOUND 1“, „SOUND 2“ arba „SOUND 3“
( „Kaip išsaugoti garso nustatymus““)
PRESET EQ „HEAVY“ (numatytasis), „SOFT“, „CLEAR“,
„VOCAL“ arba „FLAT“.
Basy
–4 to +4 (numatytasis: 0)
Pagrindinio prietaiso naudojimas
1. Spauskite [BASS/TREBLE],
norėdami pasirinkti „BASS”.
2. Spauskite [2/3] arba [5/6].
Výšky
–4 to +4 (numatytasis: 0)
Pagrindinio prietaiso naudojimas
1. Spauskite [BASS/TREBLE],
norėdami pasirinkti „TREBLE”.
2. Spauskite [2/3] arba [5/6].
D.BASS
„ON D.BASS“ (numatytasis) arba „OFF
D.BASS“.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Kelis kartus paspauskite [D.BASS].
SURROUND „ON SURROUND“ arba
„OFF SURROUND“ (numatytasis)
Pastaba:
Pakeisti nustatymai bus saugomi tol, kol juos vėl
pakeisite, nebent nurodyta kitaip.
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„SAVE MY SOUND“.
Paspauskite [R, T] ir pasirinkite garso nustatymo
numerį, tada spauskite [OK].
Rodomas „SAVED“.
Naujasis nustatymas pakeičia bet kokį senąjį
pagal tą patį garso nustatymo numerį.
Kaip atšaukti nustatymą
1
2
Pakartotinai spauskite [SOUND], norėdami pasirinkti
„MY SOUND“.
Paspauskite [R, T]ir pasirinkite garso nustatymo numerį,
tada spauskite [OK].
Kiti
Auto Off
Ši sistema automatiškai išjungia, kai jos nenaudojate
20 minučių.
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
AUTO OFF.
Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti „ON“,
tada paspauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
Ši funkcija neveikia, kai veikia radijo šaltinis arba kai
prijungtas „Bluetooth®“ įrenginys.
„Bluetooth®” budėjimo veiksena
Ši funkcija automatiškai išjungia sistemą, kai sudaromas
„Bluetooth®“ ryšys iš prijungto prietaiso.
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„BLUETOOTH STANDBY“.
2
Paspauskite [R, T], norėdami pasirinkti „ON“,
tada paspauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Programinės įrangos versijos patikrinimas
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„SW VER“. Tada paspauskite [OK].
Rodoma programinės įrangos versija.
2
Spauskite [OK] dar kartą, kad išeitumėte.
9
Gedimų šalinimas
█ Radijo ryšys
Prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo, atlikite šiuos
patikrinimus. Jei abejojate dėl kai kurių patikrinimo
elementų arba jei nurodyti sprendimai nepadeda
išspręsti šios problemos, kreipkitės į prekybos atstovą.
• Naudokite pasirenkamą lauko anteną.
Anteną turi montuoti tik kompetentingas
asmuo.
█ Bendros problemos
Prietaisas neveikia.
• Saugos įtaisas įjungtas. Atlikti šiuos veiksmus:
1. Paspauskite [1] ant pagrindinio prietaiso, norėdami perjungti
įrenginį į parengties režimą. Jei įrenginys nepersijungia į
budėjimo režimą,
– Paspauskite ir bent 10 sekundes laikykite nuspaudę
mygtuką. Arba,
– Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir vėl
prijunkite.
2. Paspauskite [1] dar kartą, norėdami įjungti įrenginį.
Jei problema išlieka, pasitarkite su pardavėju.
Girdisi iškraipytas garsas.
• Išjunkite televizorių arba nukelkite jį nuo sistemos.
• Perkelkite mobiliuosius telefonus atokiau nuo sistemos,
jei yra trukdžių.
█ Bluetooth®
Sujungti negalima.
• Patikrinkite „Bluetooth®“ įtaiso būklę.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite įrenginį arčiau sistemos.
Prietaiso negalima prijungti.
• Prietaiso sujungimas nepavyko. Atlikite poravimą dar kartą.
Su nuotolinio valdymo pulteliu negalim atlikti jokių veiksmų.
• Patikrinkite, ar teisingai įdėta baterija.
• Prietaiso sujungimas buvo pakeistas. Atlikite poravimą dar kartą.
Garsas iškraipomas arba nėra garso.
• Galbūt sistema yra prijungta prie kito prietaiso. Atjunkite
kitą prietaisą ir bandykite prijungti dar kartą.
• Nustatyti sistemos garsumą.
• Įjunkite sistemą, nustatykite ir ištaisykite priežastį, tada
įjunkite sistemą iš naujo. Priežastis gali būti garsiakalbių
įtampa, per didelis arba galia, arba sistema naudojama
per šiltoje aplinkoje.
Grojant gali girdėtis dūzgiantis garsas.
• Šalia laidų yra kintamos srovės maitinimo laidas arba
fluorescencinės šviesos lempa. Laikykite kitus įrenginius ir
laidus atokiai nuo šios sistemos laidų.
█ Diskas
Ekranas rodo neteisingai.
Atkūrimas neprasideda.
• Blogai įdėtas diskas. Įdėkite jį teisingai.
• Jis nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis subraižytas, deformuotas
arba nestandartinis.
• Susikaupė kondensatas. Padžiovinkit sistemą 1-2 valandas.
█ USB
Nenuskaitomas USB įrenginys arba turinys jame.
• USB prietaiso arba turinio formatas nesuderinamas su sistema.
• USB įrenginiai su didesne kaip 32 GB talpa tam tikromis sąlygomis
negali veikti.
USB įrenginys lėtai veikia.
• Didelis kiekis turinio arba didelė atmintis USB įrenginyje,
todėl nuskaitymas užtrunka ilgiau.
Praėjęs laikas rodomas skiriasi nuo tikrojo
grojimo laiko.
• Perkelkite duomenis į kitą USB įrenginį arba
pasidarykite atsarginę duomenų kopiją ir
performatuokite USB įrenginį.
10
Garsas yra iškraipomas.
Prietaisas yra prijungtas, bet per sistemą nesigirdi garso.
• Kai kuriuose įmontuotuose „Bluetooth®“ įtaisuose
reikia nustatyti garso išvestį į SC-PM600 rankiniu
būdu. Perskaitykite išsamesnes prietaiso naudojimo
instrukcijas.
Garsas iš prietaiso yra nutrauktas.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite įrenginį arčiau sistemos.
• Pašalinkite visas kliūtis tarp sistemos ir prietaiso.
• Trukdo kiti įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių
juostas (belaidis maršrutizatorius, mikrobangų krosnelė,
mobilieji telefonai ir t.t.). Patraukite įrenginį arčiau
sistemos ir toliau nuo kitų prietaisų.
• Stabiliam ryšiui pasirinkite „MODE 1“.
Atkūrimo vaizdas ir garsas nėra sinchronizuojami.
• Iš naujo paleiskite prietaiso atkūrimo programą.
█ Pagrindinio prietaiso ekranai
“--:--”
• Pirmą kartą prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas,
arba neseniai buvo dingusi elektra. Nustatykite laikrodį.
“ADJUST CLOCK”
• Nenustatytas laikrodis. Nustatykite laikrodį.
“ADJUST TIMER”
• Nenustatytas grojimo laikmatis. Nustatykite grojimo laikmatį.
“AUTO OFF”
• Sistema buvo nenaudojama apie 20 minučių ir bus išjungta
po minutės. Norėdami atšaukti, paspauskite bet kurį
mygtuką.
“ERROR”
• Atlikta netinkama operacija. Perskaitykite instrukcijas ir
bandykite dar kartą.
“F61”
“F77”
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
pasitarkite su pardavėju.
“F703”
• Patikrinkite „Bluetooth®“ jungtį
• Atjunkite „Blietrooth®“ įrenginį. Išjunkite ir vėl
įjunkite sistemą.
“F76”
• Kilo maitinimo triktis.
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
pasitarkite su pardavėju.
“NODEVICE”
• USB įtaisas neprijungtas. Išnagrinėti ryšį.
“NO DISC”
• Blogai įdėtas diskas.
“NO PLAY”
• Patikrinkite turinį. Galite groti tik palaikomą formatą.
• Sistema gali būti sugedusi. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
“PLAYERROR”
• Grojote nepalaikomą MP3 failą. Sistema praleis tą takelį ir
gros kitą.
Nuotolinio valdymo pulto kodas
Kai kita „Panasonic“ įranga reaguoja į šios sistemos
nuotolinio valdymo pultą, pakeiskite šios sistemos nuotolinio
valdymo pulto kodą.
Paruošimas
Paspauskite [CD/USB] ir pasirinkite
„CD“.
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 2“
1
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [CD] ant pagrindinio
įrenginio ir [USB/CD] ant nuotolinio valdymo
pulto, kol pasirodys „REMOTE 2“.
2
Paspauskite ir bent 4 sekundes laikykite nuspaudę
[OK] ir [USB/CD].
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 1“
1
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [CD] ant pagrindinio
įrenginio ir [ ] ant nuotolinio valdymo
pulto. kol pasirodys „REMOTE 1“.
2
Paspauskite ir bent 4 sekundes laikykite
nuspaudę [OK] ir [ ].
Sistemos atminties atstata
Atstatykite atmintį šiais atvejais:
• Nėra atsakymo spaudžiant mygtukus.
• Norite išvalyti ir iš naujo atstatyti atminties turinį.
1
2
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Spausdami ir laikydami [1] ant pagrindinio įrenginio vėl
prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
Toliau spauskite ir laikykite nuspaudę
mygtuką, kol rodomas „ - – - – - – - –
-“.
Atleiskite [1].
Visi nustatymai grįžta į
gamyklinius nustatymus.
Dar kartą reikia nustatyti atminties
elementus.
“REMOTE 1”
“REMOTE 2”
• Nuotolinio valdymo pultas ir šis įrenginys naudoja skirtingus
kodus. Pakeiskite kodą ant nuotolinio valdymo pulto.
– Kai rodomas „REMOTE 1“, paspauskite ir bent 4
sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [ ].
– Kai rodomas „REMOTE 2“, paspauskite ir bent 4
sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [CD/USB].
3
“SOUND 1 NOT SET”
“SOUND 2 NOT SET”
“SOUND 3 NOT SET”
• Dabar išsaugojote garso efektus pagal garso
nustatymo numerį.
Valykite sistemą minkštu, sausu skudurėliu.
• Nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio arba
benzino valyti šią sistemą.
• Prieš naudodami chemiškai apdorotą šluostę,
perskaitykite ir laikykitės prie jos pridedamų instrukcijų.
Techninė priežiūra
“USB OVER CURRENT ERROR”
• USB įrenginys naudoja per daug energijos. Atjunkite USB
įrenginį, išjunkite sistemą ir tada vėl įjunkite.
“VBR”
• Sistema negali rodyti likusio atkūrimo laiko kintamo
srauto (VBR) takeliams.
11
Techniniai duomenys
█ Stiprintuvo skyrius
RMS išėjimo galia
Priekinis kanalas (abu kanalai veikia)
20 W vienam kanalui (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Bendra RMS galia
40 W
█ Derintuvas, terminalų skyrius
Nustatyta atmintis
30 FM stočių
Dažnio moduliacija (FM)
Dažnių diapazonas
nuo 87,50 MHz iki 108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos lizdai
75 Ω (nesubalansuotas)
Ausinių lizdas
lizdas
Stereo terminalas, 3,5 mm
Grojamas diskas (8 cm arba 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 )
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
sluoksnis
Paleidimas
790 nm (CD)
NORSK
Bølgelengde
790 nm (CD)
Bangos ilgis
Ingen farlig stråling sendes ut
█ USB sekcija
Laikmenų failo formatų palaikymas
USB įrenginio failų sistema
DC OUT 5V, 500 mA
USB 2.0 „Full speed“
MP3 (*.mp3)
FAT12, FAT16, FAT32
Bluetooth® Ver. 2.1 + EDR
2 klasė
A2DP, AVRCP
2,4 GHz juosta, FH-SS
10 m žvilgsnio linija
█ Garsiakalbių skyrius
Garsiakalbis (-ai)
10 cm kūgio tipo x 1 vienam kanalui 6
Bosinis garsiakalbis
cm kūgio tipo x 1 vienam kanalui
Aukštų dažnių garsiakalbis
6Ω
Pilnutinė Varža
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)
Masė
█ Disko skyrius
USB jungtis
USB standartas
█ „Bluetooth®“ dalis
Versija
Klasė
Palaikomi profiliai
Veikimo dažnis
Veikimo atstumas
145 mm x 224 mm x 197 mm
1.9 kg
█ Įvadas
Maitinimas
Kint. srovė nuo 220 V iki 240 V, 50 Hz
Galios suvartojimas
17 W
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis) 153 mm x 224 mm x 232 mm
1.4 kg
Masė
nuo 0 ºC iki +40 ºC
Veikimo temperatūros intervalas
Veikimo drėgmės intervalas
nuo 35% iki 80% sant. drėgmė (be kondensacijos)
Energijos suvartojimas budėjimo režime
(Kai „ВLUETOOTH STANDBY“ yra nustatytas į „ON“)
0,3 W (apytikriai).
Energijos suvartojimas budėjimo režime
(Kai „ВLUETOOTH STANDBY“ yra nustatytas į „ON“)
0,4 W (apytikriai).
Pastaba:
• Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
Masė ir matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmonikų iškraipymas matuojamas skaitmeninio
spektro analizatoriumi.
12
Lietuvių k.
Atitikties deklaracija (DoC)
Šiuo dokumentu „Panasonic Corporation” pareiškia,
kad šis gaminys MD-4 atitinka esminius direktyvos
1999/5/EC reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas.
Klientai gali atsisiųsti mūsų R&TTE gaminių originalaus
DoC kopiją iš mūsų DoC serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu: „Panasonic Marketing
Europe“ GmbH, „Panasonic“ bandymų centras,
Winsbergring 11, 22525 Hamburgas, Vokietija
13
Nuorodos
Apie „Bluetooth®”
“Panasonic“ neprisiima atsakomybės už duomenis
ir / arba informaciją, kuri yra pažeista belaidžio
perdavimo metu.
Dažnių juosta
• Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
SERTIFIKAVIMAS
• Ši sistema atitinka dažnio apribojimus ir jai suteikti
sertifikatai, remiantis dažnio įstatymais. Taigi,
belaidžio ryšio leidimas nėra būtinas.
• Toliau aprašyti veiksmai yra baudžiami pagal įstatymą:
– Prietaiso ardymas arba keitimas.
– Specifikacijų nuorodų pašalinimas.
Naudojimo apribojimai
• Belaidis perdavimas ir / arba naudojimas su visais
„Bluetooth®“ turinčiais prietaisais negarantuojamas.
• Visi prietaisai turi atitikti „Bluetooth SIG“, Inc.
standartus
• Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų ir
parametrų, gali nepavyksta prisijungti arba kai
kurios funkcijos gali būti kitokios.
• Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ saugumo funkcijas.
Tačiau priklausomai nuo darbo aplinkos ir / arba
nustatymų, šios saugos funkcijos gali nepakakti.
Perduoti duomenis bevieliu ryšiu prie šios sistemos
atsargiai.
• Ši sistema negali perduoti duomenų į
„Bluetooth®“ prietaisą.
Naudojimo sritis
• Naudokite šį prietaisą ne didesniu kaip 10 m atstumu.
• Veikimo diapazonas gali sumažėti, priklausomai
nuo aplinkos, kliūčių arba trukdžių.
Trukdžiai iš kitų prietaisų
• Sistema gali veikti netinkamai ir atsiras sutrikimai,
pvz., triukšmas ir garso šuoliai dėl radijo bangų
trukdžių, jei ši sistema yra pernelyg arti kitų
„Bluetooth®“ įrenginių arba prietaisų, kurie naudoja
2,4 GHz dažnių juostą.
• Sistema gali veikti netinkamai, jei yra stiprios radijo
bangos iš netoliese esančios transliavimo stoties, ir t.t.
Paskirtis
• Ši sistema skirta naudoti tik įprastinėmis sąlygomis.
• Negalima naudoti šios sistemos šalia įrangos arba
aplinkoje, kuri yra jautri radijo dažnių trukdžiams
(pavyzdžiui: oro prievadai, ligoninės, laboratorijos ir
t.t.).
Licencijos
„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti
„Bluetooth SIG Inc.“ prekių ženklai ir bet koks tokių
ženklų naudojimą licencijuoja „Panasonic Corporation”.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų
savininkų.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologija
licencijuota „Fraunhofer IIS ir Thomson“.
14
Senos įrangos bei baterijų išmetimas tik
Europos Sąjungoje ir šalyse, kuriose yra
perdirbimo sistemos
Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba
lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos
elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų
negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis.
Norint, kad panaudotos baterijos ir seni
prietaisai būtų apdoroti, perdirbti ir panaudoti
tinkamai, nuneškite juos į surinkimo punktus
pagal savo šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti
vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių
sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo
poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir
perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas,
gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies
teisės aktus.
Panasonic gaminys
Šiam gaminiui taikoma Panasonic elektroninė
garantija
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį
galite atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo
ryšio tinklo
Pastaba dėl baterijos simbolio
(apatinis simbolis):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu
su cheminiu simboliu. Šiuo atveju jis
atitinka direktyvos dėl cheminių atliekų
reikalavimą.
15
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonsko
Importuotojas į Europą: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Nemecko
Gamintojas:
Panasonic Corporation
Interneto svetainė:http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement