Panasonic SCPMX5 Operating instructions

Panasonic SCPMX5 Operating instructions
Kasutusjuhend
Täname, et ostsite selle süsteemi!
Optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks lugege see juhend hoolikalt läbi.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
CD-stereosüsteem
Mudeli nr
EG
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _1gb.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_1gb.indd
1
1
SC-PMX5
RQT9672-E
2/1/2012 10:13:24
10:13:24AM
AM
EESTI
Tehke toimingud kaugjuhtimispuldiga. Kui põhiseadmel on samad juhtnupud, siis võite ka neid
kasutada.
Süsteem võib kasutusjuhendi joonistel näidatust erineda.
See kasutusjuhend kehtib järgmisele süsteemile:
Süsteem
SC-PMX5
Põhiseade SA-PMX5
Kõlarid
SB-PMX5
Ohutusnõuded
HOIATUS!
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
– Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva
vedeliku eest.
– Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid
nagu vaase.
– Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
– Ärge eemaldage seadmelt katteid.
– Ärge seadet ise remontige. Vajalikud hooldustööd
tuleb lasta teha pädeval hooldustehnikul.
ETTEVAATUST!
RQT9672
Toote tagapaneel
Patarei
• Ärge patareid lühistage ega lahti võtke.
• Ärge püüdke laadida leelis- või mangaanpatareid.
• Ärge kasutage patareid, kui selle kate on maha koorunud.
• Ärge patareid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et
patarei ei puutu kokku lahtise tulega.
• Patarei(si)d ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päiksevalguse kätte suletud uste ja akendega autos.
• Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti kaua aega, siis võtke
patarei kaugjuhtimispuldist välja. Hoidke patareid
jahedas ja pimedas kohas.
• Plahvatusoht patarei valesti asendamisel!
Patarei tohib asendada ainult tootja soovitatud tüüpi
patareiga.
• Kui patareid vajavad kasutuselt kõrvaldamist, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme müüja
poole info saamiseks nõuetekohase kõrvaldamismeetodi kohta.
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
– Ärge paigaldage ega asetage seda seadet raamatukappi, sisseehitatud seinakappi ega muusse
umbsesse kohta. Hoolitsege, et seade on hästi
ventileeritud.
– Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehtede,
laudlinade, kardinate ega muude sarnaste esemetega.
– Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid ega muid
lahtise tule allikaid.
• See seade on ettenähtud kasutamiseks mõõdukate
klimaatiliste tingimustega piirkonnas.
• Paigaldage seade nii, et toitejuhtme pistiku saab
probleemide esinemisel viivitamata elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.
• See seade võib võtta vastu mobiiltelefonide poolt
kasutamise ajal tekitatavat raadiointerferentsi. Palume
teil sellise interferentsi tekkimisel kasutada mobiiltelefoni
sellest seadmest kaugemal.
• See seade kasutab laserit. Selles kasutusjuhendis
kirjeldatust erinev juhtseadiste kasutamine, seadme
reguleerimine või toimingute tegemine võib põhjustada
ohtlikku kokkupuudet kiirgusega.
Tootes sees
2
2
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _1gb.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_1gb.indd
2
2
2/1/2012 10:13:25
10:13:25AM
AM
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada,
siis pöörduge edasise info saamiseks vastava
seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta
muudes riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus.
Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme
müüja poole, et saada infot nende toodete
nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus patareisümboli kohta
(kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul
vastab see antud kemikaali kohta direktiivis
sätestatud nõuetele.
Tähised “Made for iPod” ja “Made for iPhone” tähendavad, et elektrooniline tarvik on konstrueeritud
spetsiaalselt vastavalt iPod’i või iPhone’i ühendamiseks
ning et arendaja on kinnitanud selle vastavust Apple’i
talitlusstandarditele.
Apple ei ole vastutav selle seadme talitluse ega selle
vastavuse eest ohutus- ja muudele standarditele.
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik allpool
näidatud tarvikud.
1 kaugjuhtimispult
1 toitejuhe
(N2QAYB000640)
1 FM-siseantenn
1 kaugjuhtimispuldi
patarei
1 AM-raamantenn
2 kõlarijuhet
EESTI
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või
toodetega kaasasolevatel dokumentidel
tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid ei tohi visata
ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ja direktiividele
2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutatud
tooted ja patareid viia nõuetekohase käitlemise,
taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks
sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke
ressursse ning vältida võimalikku negatiivset
mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis
võib nõudeid eirava jäätmekäitlusega
kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja patareide
kogumise ja ringlussevõtu kohta saate
kohalikust omavalitsusest, oma prügifirmalt või
toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib
selliste jäätmete nõuetevastane kasutuselt
kõrvaldamine olla karistatav.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on
litsentseeritud firmadelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
Teadke, et selle tarviku kasutamine koos iPod’i või
iPhone’iga võib mõjutada juhtmeta talitlust.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on
firma Apple Inc Ameerika Ühendriikides ja muudes
riikides registreeritud kaubamärgid.
Sisukord
Komplekti kuuluvad tarvikud .....................3
Kaugjuhtimispuldi töökorda seadmine .....3
Kõlarite paigutamine ...................................4
Ühendamine .................................................4
Juhtseadiste ülevaade ................................5
Plaat ..............................................................6
iPod’i/iPhone’i kasutamine .........................7
Raadio ...........................................................7
Kell ja taimerid .............................................8
Heliefektid ....................................................9
Välisseadmed ...............................................9
Hooldus ........................................................9
Rikkeotsing ................................................10
Tehnilised andmed ....................................11
Kaugjuhtimispuldi töökorda
seadmine
R6/LR6, AA
Kasutage leelis- või mangaanpatareid.
Sisestage patarei nii, et polaarsused (+ ja -) vastavad
puldile märgitud polaarsustele.
Suunake kaugjuhtimispult takistusi vältides kaugjuhtimisandurile kuni 7 m kauguselt otse põhiseadme
eest.
RQT9672
Info kasutajatele vanade seadmete ja patareide
kogumise ja kõrvaldamise kohta
3
3
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _1gb.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_1gb.indd
3
3
2/1/2012 10:13:26
10:13:26AM
AM
Kõlarite paigutamine
EESTI
Kõrgsagedusvaljuhääldi
2
Ühendamine
Energia säästmine
Süsteem tarbib ooteolekus umbes 0,4 W. Ühendage
süsteem elektrivõrgust lahti, kui te seda ei kasuta.
Mõned seadistused kaovad mälust, kui seadme elektrivõrgust lahti ühendate.
Peate need uuesti seadistama, kui seadet taas
kasutama hakkate.
3
2
4
1
Kleeplint
3
RQT9672
Ühendage kõlarid.
Must
Paigutage kõlarid nii, et kõrgsagedusvaljuhääldi jääb
põhiseadme poole.
Kõlarite kahjustamise vältimiseks ärge puudutage
kõlarikoonuseid, kui kõlaritelt võrgud eemaldate.
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Parima heli saavutate seda põhiseadet ja neid kõlareid
koos kasutades. Muude kõlarite kasutamine võib seadet
kahjustada ja halvendada helikvaliteeti.
Märkus:
• Paigutage kõlarid rohkem kui 10 mm kaugusele
põhiseadmest õhuringluse tagamiseks.
• Kõlarid tuleb paigutada tasasele kindlale pinnale.
• Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud. Ärge
paigutage neid teleri, personaalarvuti ega muude selliste
seadmete lähedale, mida magnetväli mõjutab.
• Kõlaritest kaua aega heli kõrgel helitugevusel esitamine
võib kõlareid kahjustada ja lühendada nende
kasulikku iga.
• Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel juhtudel
helitugevust:
– moonutatud heli esitades;
– helikvaliteeti reguleerides.
Ühendage FM-siseantenn.
Seadke antenn parima vastuvõtuga kohta.
Punane
Punane
Must
Elektrivõrgu pistikupessa
1
Ühendage AM-raamantenn.
Seadke antenn alusele (kostma peab klõps).
Vask
Hõbe
Olge ettevaatlik, et kõlarijuhtmeid mitte ristamisi
ühendada (lühistada) või nende polaarsust
ümber pöörata. See võib kõlareid kahjustada.
4
Ühendage toitejuhe.
Muude seadmete toitejuhtmeid ei tohi kasutada.
ETTEVAATUST!
• Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga.
Selle nõude eiramine võib kahjustada võimendit ja
kõlareid ning põhjustab tuleohtu.
Konsulteerige kvalifitseeritud hooldustehnikuga
kahjustuste korral või kui seadme talitlus
märkimisväärselt muutub.
• Kõlarid tuleb paigaldada ja ühendada käesolevas
juhendis antud juhiste kohaselt.
4
4
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _1gb.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_1gb.indd
4
4
2/1/2012 10:13:26
10:13:26AM
AM
Pealtvaade
EESTI
Juhtseadiste ülevaade
Kella- ja taimeritoimingud
Programmi seadistamine
Süsteemi helitugevuse reguleerimine
Süsteemi heliväljundi ajutine katkestamine
Vajutage nuppu uuesti heliväljundi taastamiseks.
Heliväljundi ajutise katkestamise funktsiooni kasutamine
tühistatakse ka helitugevuse reguleerimisel ja süsteemi
välja lülitamisel.
Esitusmenüü elemendi seadistamine
Raadiomenüü elemendi seadistamine
Suvandi valimine
Süsteemi automaatne väljalülitamine
See funktsioon lülitab süsteemi välja (välja arvatud juhul,
kui allikaks on valitud raadio), kui te ei kasuta seda
umbes 30 minutit.
Funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.
iPod’i/iPhone’i dokk
Numbrinupud [1 kuni 9, 0, 10]
2-kohalise numbri valimiseks
Näide: 16: [ 10] → [1] → [6]
Kuularite pesa ( )
• Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm stereo (ei kuulu komplekti)
• Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake
kuularitega kaua aega järjest.
• Liigne helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest võib
põhjustada kuulmiskahjustusi.
• Kuulamine kõrgel helitugevusel kaua aega järjest
võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
• Kasutada tuleb komplekti kuuluvaid või soovitatud
kõrvaklappe või kuulareid.
Programmeeritud raja kustutamine
Näidik
Audioallika valimine
USB-port (
Peamiste esitustoimingute tegemine
Kaugjuhtimisandur
Heliefektide valimine
Plaadialus
iPod’i menüü vaatamine
Plaadialuse avamine/sulgemine
Info vaatamine sisu kohta
Näidiku heleduse vähendamine
Hoidke nuppu vajutatuna selle funktsiooni
kasutamiseks.
Tühistamiseks hoidke nuppu uuesti vajutatuna.
)
RQT9672
Ooteoleku-/töörežiimi
` nupp
Vajutage seda nuppu sisselülitatud seadme lülitamiseks ooteolekusse või vastupidi. Ooteolekus tarbib
seade siiski vähesel määral elektrienergiat.
5
5
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _1gb.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_1gb.indd
5
5
2/1/2012 10:13:27
10:13:27AM
AM
EESTI
Plaat
PLAYMODE ehk esitusrežiim
Plaadi esitus
1
2
Vajutage [ , OPEN/CLOSE] põhiseadmel
plaadialuse avamiseks.
Asetage plaat alusele, nii et etikett jääb ülespoole.
Vajutage uuesti [ , OPEN/CLOSE] plaadialuse
sulgemiseks.
Vajutage [CD] ja siis
esituse alustamiseks.
Esituse seiskamine Vajutage
Esituse pausile
lülitamine
Vajutage
.
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Albumi vahelejätmine
Vajutage
Raja vahelejätmine
Vajutage
või
(põhiseadmel:
või
Läbi raja
otsimine
Hoidke vajutatuna
(põhiseadmel:
või
või
Vajutage [DISPLAY].
: Rada
: Album
TAG : ID3-sildid
RQT9672
Plaadilt ühe valitud albumi esitamine.
Vajutage
albumi valimiseks.
4
Kogu plaadi juhuesitus.
5
1-ALBUM
1ALBUM
RANDOM
1- ALBUM
RANDOM
1ALBUM RND
Ühe valitud albumi kõikide radade
juhuesitus.
Vajutage
albumi valimiseks.
ON REPEAT
Korduvesituse aktiveerimine.
OFF REPEAT
Korduvesituse tühistamine.
Märkus:
• Juhuesituse ajal ei saa liikuda vahelejätmisega juba
esitatud radadele ega vajutada numbrinuppe.
• Esitusrežiimi funktsioon ei tööta koos programmi
esitusega.
• Plaadialuse avamisel lülitub seade uuesti vaikesättele
“OFF PLAYMODE” ehk esitusrežiim väljalülitatud.
Programmi esitus
Esitusmenüü
1
2
3
Vajutage [PLAY MENU], et valida esitusrežiimi
funktsioon “PLAYMODE” või korduvesituse
funktsioon “REPEAT”.
Vajutage
valimiseks.
2
3
See funktsioon võimaldab programmeerida kuni 24 rada.
Märkus:
• Maksimaalne kuvatavate tähemärkide arv:
umbes 32
• See süsteem toetab versioonide 1.0, 1.1 ja 2.3 ID3-silte.
• Sellised tekstiandmed, mida süsteem ei toeta, võivad
ilmuda originaalist erinevalt.
6
Plaadilt ühe valitud raja esitamine.
Vajutage numbrinuppe raja valimiseks.
1TR
REPEAT ehk korduvesitus
Olemasoleva info vaatamine
6 2
1-TRACK
.
Saate vaadata näidikult olemasolevat infot.
1
Esitusrežiim väljalülitatud: kõikide radade
esitamine.
RND
.
1
OFF
PLAYMODE
Vajutage [PROGRAM] seisatud olekus.
Näidikule ilmub “PGM”.
Vajutage numbrinuppe soovitud raja valimiseks.
Korrake seda toimingut muude radade programmi
lisamiseks.
Vajutage
esituse alustamiseks.
Vajutage [PROGRAM] seisatud olekus.
Näidikule ilmub “PGM”.
Vajutage
soovitud albumi valimiseks.
Vajutage
ja siis numbrinuppe soovitud
raja valimiseks.
Vajutage [OK].
Tehke uuesti toimingud 2-4 muude radade programmi
lisamiseks.
Vajutage
esituse alustamiseks.
Programmi
esituse tühistamine
Programmi sisu
kontrollimine
Vajutage [PROGRAM] seisatud
olekus.
Viimase raja
kustutamine
programmist
Vajutage [DEL] seisatud olekus.
Vajutage
või
, kui seisatud
olekus on näidikul “PGM”.
Kogu programmi Vajutage
seisatud olekus. Näidikule
kustutamine
ilmub “CLR ALL”. 5 s jooksul vajutage
uuesti
.
Märkus:
Programm kustub mälust plaadialuse avamisel.
Märkused plaatide kohta
• Selle süsteemiga saab esitada CD-R/RW plaate CD-DA
või MP3-vormingus sisuga.
• Kõiki CD-R/RW plaate ei pruugi õnnestuda esitada
salvestise seisundi tõttu.
• MP3-faile nimetatakse selles juhendis radadeks ja kaustu
nimetatakse albumiteks.
• Süsteemil on juurdepääs kuni:
– CD-DA: 99 rajale
– MP3: 9 99 rajale, 255 albumile (kaasa arvatud juurkaust)
ja 20 sessioonile
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2 (välja
arvatud laiendatud vormingud).
• Seade ei pruugi salvestisi ilmtingimata esitada järjekorras,
milles need salvestasite.
ja siis [OK] soovitud režiimi
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _1gb.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_1gb.indd
6
6
2/1/2012 10:13:27
10:13:27AM
AM
Raadio
Eelhäälestada saab 30 FM- ja 15 AM-jaama.
EESTI
Märkus:
• Mudelist sõltuvalt võib olla vaja iPod/iPhone eemaldada
ning valida album, artist jne iPod’il/iPhone’il.
• Toimingute tulemus võib varieeruda iPod’i/iPhone’i
mudelist sõltuvalt.
• Kasutusjuhiste saamiseks lugege iPod’i/iPhone’i
kasutusjuhendit.
iPod’i/iPhone’i kasutamine
Ettevalmistamine
Vajutage [RADIO], et valida “FM” või “AM”.
Automaatne eelhäälestamine
Ühilduvad iPod’id/iPhone’id
Konnektor
Vajutage katte avamiseks ja sisestage ühilduv
dokiadapter.
iPod/iPhone
(ei kuulu komplekti)
iPod touch
I, II, III ja IV põlvkond
iPod nano
II, III, IV, V ja VI põlvkond
Dokiadapter
(ei kuulu komplekti)
iPod classic
iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS / iPhone 3G /
iPhone
iPod’i/iPhone’i laadimine
2
3
iPod’i/iPhone’i laetakse automaatselt süsteemiga
ühendamisel (isegi juhul, kui süsteem on ooteolekus).
• Vaadake akulaengu sümbolit iPod’i/iPhone’i ekraanilt.
• Ühendage iPod/iPhone pärast laadimise lõppu lahti,
kui te ei kasuta seda kaua aega.
• Laadimine lõpeb, kui aku saab täis laetud. Aku tühjeneb
loomulikult.
Ühendage iPod/iPhone kindlalt.
iPod/iPhone tuleb ümbrisest välja võtta.
Seadke iPod/iPhone sisestamiseks konnektoriga
kohakuti.
Kasutage ühilduvat dokiadapterit.
Kui teil dokiadapterit ei ole, siis sisestage ja
eemaldage iPod/iPhone ettevaatlikult.
Vajutage [iPod] ja siis
Vajutage
Vajutage
või
(põhiseadmel:
või
Aktiivse raja
sisene otsimine
Hoidke vajutatuna
(põhiseadmel:
või
või
või
.
iPod’i menüü
Vajutage [iPod MENU].
vaatamine
Elemendi valimine Vajutage
ja siis [OK].
3
Vajutage [RADIO MENU], et valida “A.PRESET”.
Vajutage
, et valida madalaim “LOWEST”
või aktiivne “CURRENT” sagedus.
Vajutage [OK] eelhäälestamise alustamiseks.
Tühistamiseks vajutage
.
Käsitsi häälestumine ja eelhäälestamine
1
2
3
Vajutage
või
jaamale häälestumiseks.
Automaatselt häälestumiseks hoidke nuppu vajutatuna,
kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma.
Vajutage [PROGRAM].
Vajutage numbrinuppe eelhäälestatud raadiojaama
mälukoha numbri valimiseks.
Korrake toiminguid 1-3 muude jaamade
eelhäälestamiseks.
Kui samale mälukohale on juba jaam eelhäälestatud,
siis kirjutatakse see uue jaamaga üle.
Eelhäälestatud jaama valimine
Vajutage numbrinuppe,
või
(põhiseadmel:
või
eelhäälestatud jaama
valimiseks.
esituse alustamiseks.
Esituse pausile
lülitamine
Raja vahelejätmine
1
2
.
).
RQT9672
1
Jaanuari 2012 seisuga
Installige oma iPod’i/iPhone’i värskeim tarkvara enne
selle süsteemiga kasutamist.
7
7
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _1gb.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_1gb.indd
7
7
2/1/2012 10:13:28
10:13:28AM
AM
EESTI
Helikvaliteedi parandamine
Kui valitud on “FM”
1
2
Vajutage [RADIO MENU], et valida “FM MODE”.
Vajutage
, et valida “MONO”, ja vajutage
siis [OK].
Tühistamiseks valige “STEREO”.
“MONO” tühistatakse ka sageduse muutmisel.
Sätte mällusalvestamiseks
Tehke toimingud 2-3 peatükist “Käsitsi häälestumine ja
eelhäälestamine”.
RDS-saated
Selle süsteemi näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid tekstiandmeid, mida
teatud piirkondades kasutatakse.
Vajutage [DISPLAY].
PS
Jaama nimi
PTY
Programmi tüüp
FREQ
Sagedus
Märkus:
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete kuvamine
olla võimalik.
AM-sagedussamm
Ainult põhiseadmelt
Selle seadmega saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga AM-saateid.
RQT9672
1
2
8
Vajutage [RADIO], et valida “FM” või “AM”.
Hoidke vajutatuna [RADIO].
Kell ja taimerid
Esitustaimer
Saate seadistada taimeri kindlal kellaajal ennast
äratama.
Kella seadistamine
Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
1
2
3
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
10 s jooksul vajutage
seadistamiseks.
kellaaja
Vajutage [OK].
Vajutage [CLOCK/TIMER], et kellaaeg ilmuks mõneks
sekundiks näidikule.
Märkus:
Täpsuse tagamiseks seadistage kellaaeg korrapäraselt
uuesti.
Unetaimer
Unetaimer lülitab süsteemi välja seadistatud aja möödudes.
Vajutage [SLEEP] soovitud sätte (minutites) valimiseks.
Tühistamiseks valige “OFF”.
30MIN → 60MIN → 90MIN → 120MIN → OFF
Seadme unetaimeriga väljalülitamiseni jäänud aja
vaatamine
Vajutage [SLEEP].
Märkus:
• Unetaimer on kasutatav koos esitustaimeriga.
• Unetaimeril on eelisõigus. Ärge seadistage taimeritele
kattuvaid aegu.
Ettevalmistamine
Seadistage õige kellaaeg.
1
2
3
4
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “
8 s jooksul vajutage
seadistamiseks.
PLAY”.
algusaja
Vajutage [OK].
Korrake toiminguid 2 ja 3 lõpuaja
seadistamiseks.
Taimeri sisselülitamiseks
1
2
Valmistage ette audioallikas, mida soovite
kuulata ja seadistage helitugevus.
Vajutage [ , PLAY].
Näidikule ilmub “ PLAY”.
Tühistamiseks vajutage uuesti [ , PLAY].
Süsteem peab olema väljalülitatud, et taimer
saaks töötada.
Sätete kontrollimiseks
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “
PLAY”.
Märkus:
• Esitustaimer lülitab seadme sisse madalal helitugevusel
ning suurendab siis helitugevuse järkjärgult seadistatud
tasemele.
• Kui taimer on sisselülitatud, siis toimib see seadistatud
ajal iga päev.
• Kui lülitate taimeri töösoleku ajal süsteemi esmalt välja
ja siis uuesti sisse, siis taimer ei seiska seadet
seadistatud lõpuajal.
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule praeguse vähima
sageduse vilkuv näit. Vähima sageduse muutudes
vabastage nupp.
• Esialgse sagedussammu taastamiseks korrake seda
protseduuri.
• Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud
jaamad.
8
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _1gb.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_1gb.indd
8
8
2/1/2012 10:13:28
10:13:28AM
AM
Helikvaliteedi muutmine
1
2
Vajutage [SOUND] heliefekti valimiseks.
Vajutage
BASS
soovitud sätte valimiseks.
-4 kuni +4
TREBLE
SURROUND
“ON SURROUND” ehk ruumiheli sees või
“OFF SURROUND” ehk ruumiheli väljas
Ainult põhiseadmelt
Keerake [BASS] või [TREBLE] taseme reguleerimiseks.
Eelseadistatud ekvalaiser
Vajutage [PRESET EQ] sätte valimiseks.
HEAVY
Suurendab rokkmuusika mõjuvust.
SOFT
Sobib taustamuusikaks.
CLEAR
Muudab kõrged helid selgemaks.
VOCAL
Muudab vokaalid kõlavamaks.
FLAT
Tühistab heliefektid.
D.BASS ehk basside võimendamine
See funktsioon võimaldab nautida võimsat bassiefekti.
Vajutage [D.BASS], et valida “ON D.BASS” (sees)
või “OFF D.BASS” (väljas).
USB
Saate ühendada oma USB-seadme ja esitada sellesse
salvestatud MP3-radasid.
USB-pikendusjuhet ei tohi kasutada. Süsteem ei suuda
kaabliga ühendatud USB-seadet tuvastada.
1
2
Välisseadme sisendi kasutamine
Saate ühendada selle seadmega videomaki, DVD-mängija
vms, et kuulata selle audiot läbi selle seadme.
Ettevalmistamine
• Ühendage toitejuhe lahti.
• Lülitage kõik seadmed välja ja lugege asjakohaseid
kasutusjuhendeid.
Ühendage USB-seade USB-porti.
DVD-mängija (ei kuulu komplekti)
Vajutage [EXT-IN], et valida “USB”, ja vajutage
siis
esituse alustamiseks.
Põhiseadme
tagapaneel
Esituse
seiskamine
Vajutage
.
Näidikule ilmub “RESUME”.
Vajutage
esituse jätkamiseks raja
algusest.
VÕI
Vajutage kaks korda
esituse täielikult
seiskamiseks.
Muude toimingute tegemise juhiste saamiseks
vt “Plaat”.
Ühilduvad USB-massmäluseadmed:
• Ainult massedastust toetavad USB-seadmed.
• USB 2.0 täiskiiruse standardit toetavad USB-seadmed.
Märkus:
• Süsteem käsitab faile radadena ja kaustu
albumitena.
• Raja laiendiks peab olema “.mp3” või “.MP3”.
• Süsteem loeb kuni:
– 255 albumit (kaasa arvatud juurkaust)
– 2500 rada
– 999 rada ühes albumis
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) tugi puudub.
• NTFS-failisüsteemi tugi puudub (süsteem toetab
ainult FAT 12/16/32 failisüsteeme).
• Sektori suurusest sõltuvalt ei pruugi kõik failid olla
kasutatavad.
EESTI
Välisseadmed
Audiojuhe (ei kuulu komplekti)
1
2
3
Ühendage välisseade.
Vajutage [EXT-IN], et valida “AUX”.
Alustage esitust välisseadmel.
Märkus:
• Komponendid ja juhtmed on müügil eraldi.
• Kui soovite ühendada kirjeldatutest erineva seadme,
siis konsulteerige esmalt oma audioseadme müüjaga.
• Adapteri kasutamine võib põhjustada helimoonutusi.
Hooldus
Puhastamiseks pühkige seda süsteemi pehme kuiva
riidega.
• Ärge mingil juhul kasutage selle süsteemi puhastamiseks
alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
• Lugege enne keemiliselt töödeldud lappide kasutamist
hoolikalt nendega kaasasolevaid juhiseid.
RQT9672
Heliefektid
9
9
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _1gb.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_1gb.indd
9
9
2/1/2012 10:13:28
10:13:28AM
AM
EESTI
Rikkeotsing
Kontrollige järgmist enne hoolduskeskusesse pöördumist.
Kui kahtlete mõne punkti osas või kui pakutud lahendused
ei kõrvalda probleemi, siis pöörduge juhiste saamiseks
seadme müüja poole.
Tavalised probleemid
Kaugjuhtimispuldiga ei saa seadme tööd juhtida.
• Kontrollige, et patarei on nõuetekohaselt sisestatud.
Heli on moonutatud või puudub.
• Reguleerige süsteemi helitugevust.
• Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage
põhjus ning lülitage süsteem siis uuesti sisse. Seda
võib põhjustada kõlarite kurnamine liigse helitugevuse
või võimsusega ning kui süsteemi kasutatakse kuumas
keskkonnas.
Esitamisel kostab undamist.
• Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Paigutage muud seadmed ja juhtmed selle seadme
juhtmetest eemale.
Plaat
Kuva ei ilmu nõuetekohaselt.
Esitus ei alga.
• Plaat ei ole korralikult sisestatud. Sisestage see
korralikult.
• Plaat on määrdunud. Puhastage plaat.
• Asendage kriimustatud, kõverdunud või mittestandardne
plaat.
• Tekkinud on kondensaat. Laske süsteemil 1-2 h kuivada.
iPod/iPhone
iPod’i/iPhone’i ei saa sisse lülitada.
• Kontrollige, et iPod’i/iPhone’i aku ei ole tühi.
• Lülitage iPod/iPhone ja süsteem enne iPod’i/iPhone’i
ühendamist välja. Ühendage iPod/iPhone ja proovige
uuesti.
Puudub heli.
• Lülitage iPod/iPhone välja ja ühendage süsteemi
küljest lahti.
Ühendage iPod/iPhone süsteemiga, lülitage see sisse
ja alustage uuesti esitust.
iPod’i/iPhone’i akut ei laeta.
• Kontrollige ühendust.
USB
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
• USB-seadme või sisu vorming on süsteemiga
ühildumatu.
• Mälumahuga üle 32 GB USB-seadmete kasutamine ei
pruugi alati õnnestuda.
USB-seade töötab aeglaselt.
• Lugemiseks kulub rohkem aega, kui USB-seadmesse
on salvestatud mahult suured failid või kui kasutate
suure mälumahuga USB-seadet.
Kuvatud möödunud esitusaeg erineb tegelikust
esitusajast.
• Teisaldage andmed teise USB-seadmesse või
varundage andmed ja vormindage USB-seade uuesti.
Põhiseadme näidikule ilmuvad kuvad
Raadio
RQT9672
Kostab tuikav heli.
• Lülitage teler välja või paigutage seadmest eemale.
AM-saadete ajal kostab madalat undamist.
• Paigutage antenn muudest kaablitest ja juhtmetest
eemale.
10
10
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _1gb.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_1gb.indd
10 10
“--:--”
• Ühendasite toitejuhtme esmakordselt või teie majapidamises oli elektrikatkestus. Seadistage kell.
“ADJUST CLOCK” ehk seadistage kell
• Kell on seadistamata. Seadistage kell.
“ADJUST TIMER” ehk seadistage taimer
• Esitustaimer on seadistamata. Seadistage esitustaimer.
“AUTO OFF” ehk automaatne väljalülitumine
• Seadet ei ole umbes 30 min kasutatud ning see lülitub
minuti pärast automaatselt välja. Automaatse väljalülitumise tühistamiseks vajutage mis tahes nuppu.
“CHECKING CONNECTION” ehk ühenduse kontroll
• Seade kontrollib ühendatud iPod’i/iPhone’i. Kui see
kuva ilmub korduvalt, siis kontrollige, et iPod/iPhone
on ühendatud nõuetekohaselt ja proovige uuesti.
“ERROR” ehk viga
• Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige
uuesti.
“F61” või “F76”
• Tegemist on toiteprobleemiga.
“IPOD OVER CURRENT ERROR” ehk iPod’i liigvoolu viga või “USB OVER CURRENT ERROR”
ehk USB-seadme liigvoolu viga
• iPod/iPhone või USB-seade võtab liiga palju voolu.
Ühendage iPod/iPhone või USB-seade lahti. Lülitage
süsteem välja ja siis uuesti sisse.
“NODEVICE” ehk seade puudub
• iPod/iPhone või USB-seade on ühendamata.
Kontrollige ühendust.
“NO DISC” ehk plaat on sisestamata
• Plaat on sisestamata või sisestatud on süsteemiga
ühildumatu plaat.
“NO PLAY” ehk ei saa esitada
• Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud
vormingut.
• Kui albumeid või kaustu (audio ja muud andmed) on
üle 255, siis ei saa kõiki MP3-faile neist albumitest
lugeda ja esitada. Teisaldage need muusikaalbumid
teise USB-seadmesse. Alternatiivina vormindage
USB-seade uuesti ning salvestage siis need muusikaalbumid enne muude andmetega kaustade
salvestamist.
“NOT MP3/ERROR” ehk ei ole MP3/viga
• MP3-vorming, mida see seade ei toeta. Süsteem
jätab selle raja vahele ja esitab järgmist.
“NOT SUPPORTED” ehk puudub tugi
• Sisestatud on iPod/iPhone, mida ei saa esitada.
• Lülitage iPod/iPhone ja süsteem enne iPod’i/
iPhone’i ühendamist välja. Ühendage iPod/iPhone
ja proovige uuesti.
2/1/2012 10:13:28
10:13:28AM
AM
“READING” ehk lugemine pooleli
• Seade kontrollib plaadi või USB-seadme infot.
Selle kuva kadumisel alustage soovitud
toimingutega.
“–VBR–” ehk muutuv bitikiirus
• Süsteem ei suuda kuvada järelejäänud esitusaega
muutuva bitikiirusega radade puhul.
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
Lähtestage mälu järgmistes olukordades:
• Seade ei reageeri juhtnuppude vajutamisele.
• Te soovite kustutada ja lähtestada mälu sisu.
1
2
3
Ühendage toitejuhtme pistik elektrivõrgu
pistikupesast lahti.
Oodake 3 min, enne kui jätkate punktiga 2.
Hoidke põhiseadmel vajutatuna
ja ühendage
samal ajal toitejuhtme pistik uuesti elektrivõrgu
pistikupessa.
Näidikule ilmub “– – – – – – – –”.
Vabastage
.
Kõik sätted lähtestatakse tehasesätetele.
Peate need uuesti seadistama.
Kaugjuhtimiskood
Kui mõni muu Panasonicu seade reageerib selle süsteemi
kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisele, siis muutke selle
süsteemi kaugjuhtimiskoodi.
Et seadistada koodiks “REMOTE 2”
1
2
Hoidke vajutatuna [CD] põhiseadmel ja [2] kaugjuhtimispuldil, kuni näidikule ilmub “REMOTE 2”.
Hoidke [OK] ja [2] vähemalt 4 s vajutatuna.
Tehnilised andmed
Plaadimängija
Võimendi
RMS-väljundvõimsus stereorežiimis
Esikanal (üheaegselt testitud)
60 W kanali kohta (3Ω), 1 kHz, 10% THD
Stereorežiimi RMS-koguvõimsus
120 W
Tuuner
Eelhäälestatud jaamad
30 FM-jaama
15 AM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
87,50-108,00 MHz (50 kHz sammuga)
Antennipesad
75Ω (asümmeetrilised)
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond 522 kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
520-1630 kHz (10 kHz sammuga)
Ühenduspesad
USB-port
USB-standard
Meediumifaili vormingu tugi
USB-seadme failisüsteem
USB-pordi voolutugevus
Kuularite pesa
Terminal
AUX-sisend (tagapaneelil)
USB 2.0 täiskiirus
MP3 ( *.mp3)
FAT12, FAT16, FAT32
500 mA (maksimaalselt)
Stereopesa, 3,5 mm pistik
RCA-kontaktpesa
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 )
Lugemisseade
Lainepikkus
790 nm (CD)
Laseri võimsus
CLASS 1
Audioväljund (plaat)
Kanalite arv
FL = vasak esikanal
FR = parem esikanal
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
EESTI
“PGM FULL” ehk programm on täis
• Programmis on juba 24 rada.
2 (FL, FR)
Kõlarid
Tüüp
3-ribaline, 3 valjuhääldit (basside peegeldus)
Valjuhääldi(d)
Madalsagedusvaljuhääldi
14 cm koonusetüüpi
Kõrgsagedusvaljuhääldi 1,9 cm pehme koonuse tüüpi
Superkõrgsagedusvaljuhääldi
1,5 cm piesotüüpi
Impedants
3
Väljundi helirõhk
81 dB/W (1 m)
Sageduspiirkond
41 Hz kuni 43 kHz (–16 dB)
48 Hz kuni 36 kHz (–10 dB)
Mõõdud (L x K x S)
161 mm x 238 mm x 262 mm
Kaal
2.6 kg
Üldist
Toide
Vahelduvvool 220-240 V, 50 Hz
Energiatarve
40 W
Mõõdud (L x K x S)
210 mm x 120 mm x 266 mm
Kaal
3 kg
Töötemperatuur
0°C kuni +40°C
Tööniiskus
35-80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
1
2
Hoidke vajutatuna [CD] põhiseadmel ja [1] kaugjuhtimispuldil, kuni näidikule ilmub “REMOTE 1”.
Hoidke [OK] ja [2] vähemalt 4 s vajutatuna.
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _1gb.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_1gb.indd
11 11
0,4 W (ligilähedane)
Märkus:
• Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
• Koguharmoonmoonutust on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
RQT9672
Energiatarve ooteolekus
Et seadistada koodiks “REMOTE 1”
11
11
2/1/2012 10:13:28
10:13:28AM
AM
EU
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
RQT9672-E
L0212LL0
S C -P MX5E G _R QT 9672-E _5fi.indd
SC-PMX5EG_RQT9672-E_5fi.indd
12 12
2/1/2012 11:29:58
11:29:58AM
AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement