Panasonic SCPMX70EG, SCPMX70BEG Operating instructions

Panasonic SCPMX70EG, SCPMX70BEG Operating instructions
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 1 ページ
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
Täname, et ostsite selle toote!
Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
SC-PMX70
SC-PMX70B
Mudeli nr
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3899
• Iirimaa klientidele: 01 289 8333
• Esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00 (v.a riigipühadel).
• Külastage meie veebisaiti täiendava tootetoe saamiseks:
www.panasonic.co.uk.
Panasonic UK otsemüük
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt,
helistades meie klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast reedeni
9:00 kuni 17:00 (v.a riigipühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu:
www.pas-europe.com.
• Maksta saab enamiku krediit- ja deebetkaartidega.
• Kõikide päringute, tehingute ja tarnetega tegeleb vahetult Panasonic UK.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Meie veebisaidilt saab osta ka paljusid muid tooteid.
Sirvige seda lisainfo saamiseks.
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
Sisukord
Ohutusnõuded........................................................................................2
Hoiatus toitejuhtme kohta .....................................................................3
Komplekti kuuluvad tarvikud ................................................................3
Hooldus...................................................................................................3
Puldi töökorda seadmine.......................................................................3
Kõlarite paigutamine..............................................................................4
Ühendamine............................................................................................4
Juhtseadiste ülevaade...........................................................................5
Info Bluetooth®’i kohta...........................................................................6
Bluetooth®’i kasutamine ........................................................................6
Info andmekandjate kohta.....................................................................7
Andmekandjate sisestamine.................................................................8
Andmekandjate esitusnupud ................................................................8
FM-raadio ................................................................................................9
PMX70B DAB+.......................................................................................10
Kell ja taimerid......................................................................................11
Heliefektid .............................................................................................11
Välisseadme sisendi kasutamine .......................................................11
Muu........................................................................................................12
Rikkeotsing...........................................................................................12
Tehnilised andmed...............................................................................14
RQT9988-B
EG EB GN
2015/03/17
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 2 ページ
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Ohutusnõuded
Mandri-Euroopale, Ühendkuningriigile ja Iirimaale
HOIATUS!
Tehke toimingud puldiga. Kui põhiseadmel on
samad nupud, siis saab ka neid kasutada.
Tegelik süsteem võib juhendi joonistest pisut erineda.
See juhend kehtib järgmisele süsteemile:
Süsteem
SC-PMX70
SC-PMX70B
Põhiseade
SA-PMX70
SA-PMX70B
Kõlarid
SB-PMX70
SB-PMX70
Kui muud öeldud ei ole, siis on juhendi joonistel
SC-PMX70.
PMX70
: tähistab ainult mudelil SC-PMX70
olemasolevaid funktsioone.
PMX70B : tähistab ainult mudelil SC-PMX70B
olemasolevaid funktsioone.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on litsentsitud
Fraunhofer IIS’ilt ja Thomsonilt.
Bluetooth®’i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG Inc’i
registreeritud kaubamärgid ja Panasonic Corporation kasutab
neid litsentsi alusel.
Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele
omanikele.
RQT9988
Google Play ja Android on Google Inc’i kaubamärgid.
2
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumisohu vähendamiseks:
– Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva
vedeliku eest.
– Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid
nagu vaase.
– Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
– Ärge katteid eemaldage.
– Ärge seadet ise remontige. Laske vajalikud tööd teha
pädeval hooldustehnikul.
Vastavusdeklaratsioon
Panasonic Corporation deklareerib käesolevaga, et
see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele
ja muudele asjakohastele sätetele.
Kliendid saavad laadida meie raadio- ja
telekommunikatsiooni valdkonna toodete vastavusdeklaratsiooni originaali koopia alla järgmisest serverist:
http://www.doc.panasonic.de.
Volitatud esindaja kontaktandmed:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
ETTEVAATUST!
Hamburg, Saksamaa
See toode on mõeldud kasutamiseks tavatarbijale.
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumisohu vähendamiseks: (Kategooria 3)
– Ärge pange seadet raamatukappi, sisseehitatud
Vanade seadmete ja patareide kasutuselt kõrvaldamine
kappi ega muusse umbsesse kohta.
Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtusüsteemidega
Tagage seadmele hea ventilatsioon.
riikidele
– Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehe,
Need sümbolid tootel, pakendil ja/või
laudlina, kardina ega muu sellisega.
kaasasolevates dokumentides tähendavad,
– Ärge asetage seadmele lahtise leegi allikaid nagu
et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid
küünlaid.
ning patareisid ei tohi visata ära koos
• Seade on mõeldud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
tavaliste olmejäätmetega.
• Toitepistik on lahtiühendamisseade.
Vanad tooted ja patareid tuleb vastavalt
Paigaldage seade nii, et toitepistiku saab viivitamata
siseriiklikele õigusaktidele viia nõuetekohase
elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
• See seade võib võtta vastu mobiiltelefoni
tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
kasutamisega kaasnevat raadiointerferentsi.
Nende toodete nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida
Palume teil sellise interferentsi ilmnemisel kasutada
kokku väärtuslikke ressursse ja vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.
mobiiltelefoni sellest seadmest kaugemal.
Lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta saate kohalikust
• Seade kasutab laserit. Juhendis kirjeldatust erinev
omavalitsusest.
juhtseadiste kasutamine, reguleerimine või
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
protseduuride tegemine võib põhjustada ohtlikku
valesti kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
kokkupuudet kiirgusega.
Patarei
• Ärge patareid lahti võtke ega lühistage.
• Ärge laadige leelis- ega mangaanpatareid.
• Ärge kasutage mahakoorunud kattega patareid.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad” tähendavad, • Ärge kuumutage. Hoidke leegist eemal.
et elektrooniline tarvik on disainitud spetsiaalselt ühendumiseks
• Ärge jätke patareid kauaks ajaks otsese päikeseiPod’i, iPhone’i või iPad’iga ja et arendaja on sertifitseerinud selle
valguse kätte suletud uste ja akendega autos.
vastamise Apple’i standarditele.
• Võtke patarei välja, kui te ei kasuta pulti kaua aega.
Apple ei vastuta selle seadme talitluse eest ega selle vastavuse
Hoidke jahedas ja pimedas kohas.
eest ohutusstandarditele ja muudele kohustuslikele nõuetele.
• Plahvatusoht patarei valesti asendamisel.
Teadke, et selle tarviku kasutamine koos iPod’i, iPhone’i või
iPad’iga võib mõjutada juhtmeta talitlust.
Asendage ainult tootja soovitatud tüüpi patareiga.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch ja Retina on Apple
• Pöörduge kohalikku omavalitsusse või müüja poole
Inc’i USAs ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid.
info saamiseks patareide nõuetekohase
iPad Air ja iPad mini on Apple Inc’i kaubamärgid.
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus patareisümboli kohta
(alumine sümbol):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud kemikaali
kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 3 ページ
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Hoiatus toitejuhtme kohta
Komplekti kuuluvad tarvikud
Hooldus
(Kolmekontaktilisele toitepistikule)
Ohutuse tagamiseks lugege järgmine tekst hoolikalt läbi.
Seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse tagamiseks
valatud kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et
asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on ASTA või
BSI heakskiit vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on ASTA
või BSI
heakskiidutähis.
Kui pistikul on eemaldatav kaitsmekate, siis tuleb see
kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi paigaldada.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut kasutada enne
uue katte ostmist ja paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult edasimüüjalt.
Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht erineb toitepistiku tüübist (joonised A
ja B) sõltuvalt. Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja
järgige järgmisi juhiseid.
Tegelik toitepistik võib joonistel kujutatust pisut erineda.
1. Avage kruvitsaga kaitsmekate.
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik näidatud
tarvikud.
 (Mandri-Euroopale)
1 toitejuhe
(K2CQ2YY00119)
• Pühkige süsteemi puhastamiseks kuiva pehme riidega.
• Ärge kasutage süsteemi puhastamiseks alkoholi,
värvivedeldit ega bensiini.
• Enne keemiliselt töödeldud tolmulapi kasutamist
lugege hoolikalt selle juhiseid.
Joonis A

(Ühendkuningriigile ja Iirimaale)
1 toitejuhe
(K2CT2YY00097)

(Austraaliale ja Uus-Meremaale)
1 toitejuhe
(K2CJ2YY00101)

1 pult
(N2QAYB001018)


1 patarei puldile
2 kõlarijuhet
(REE1713)

( PMX70 ) 1 FM-siseantenn
(RSAX0002)

( PMX70B ) 1 DAB-antenn
(N1EYYY000015)
Puldi töökorda seadmine
R6/LR6, AA
• Kasutage leelis- või mangaanpatareid.
• Sisestage patarei nii, et tähised + ja – langevad kokku
samade tähistega puldil.
• Suunake pult takistusi vältides kaugjuhtimisandurile
kuni 7 m kauguselt otse põhiseadme eest
(kuni umbes 30° vasaku ja parema nurga alt).
Joonis B
Kaitsmekate
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege kaitsmekate.
Joonis B
Kaitse (5 A)
• Juhendis sisalduvad tootenumbrid on õiged
2014. a novembri seisuga.
Neid võidakse muuta.
Kaitse (5 A)
RQT9988
Joonis A
3
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 4 ページ
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Kõlarite paigutamine
Kõrgsagedusvaljuhääldi
Ühendamine
2
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude
juhtmete ühendamist.
Ühendage kõlarid.
Põhiseade (tagapaneel)
PMX70
3
2
1
Elektrivõrgu pistikupessa
Pange kõlarid nii, et kõrgsagedusvaljuhääldi jääb
sissepoole. Kõlarite kahjustamise vältimiseks ärge
puudutage kõlarikoonuseid, kui võrgu eemaldate.
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Põhiseadme ja kõlarite koos kasutamine tagab
parima heli. Muude kõlarite kasutamine võib süsteemi
kahjustada ja helikvaliteeti halvendada.
Märkus:
RQT9988
• Pange kõlarid õhuringluse tagamiseks rohkem kui
10 mm kaugusele põhiseadmest.
• Pange kõlarid tasasele kindlale pinnale.
• Nendel kõlaritel ei ole magnetilist varjestust. Ärge pange
neid teleri, arvuti ega muu magnetvälja poolt lihtsalt
mõjutatava seadme lähedale.
• Pikaajaline kõrgel helitugevusel esitamine võib süsteemi
kahjustada ja selle eluiga lühendada.
• Vähendage järgmistel juhtudel kahjustuste vältimiseks
helitugevust:
– moonutatud heli esitades.
– helikvaliteeti reguleerides.
4
ETTEVAATUST!
• Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga.
Muidu võivad võimendi ja kõlarid kahjustuda ning
esineks tuleoht.
Kahjustumisel või talitluse äkilisel muutumisel
konsulteerige pädeva tehnikuga.
• Paigutage ja ühendage kõlarid juhendis antud
juhiseid järgides.
Parema kõlariga
(tagapaneel)
PMX70B
3
2
1
Elektrivõrgu pistikupessa
1
+: vaskne
–: hõbedane
Pange antenn parima vastuvõtuga kohta.
• Kasutage välisantenni (ei kuulu komplekti)
halva raadiovastuvõtu korral.
3
Vasaku kõlariga
(tagapaneel)
Olge kahjustuste vältimiseks ettevaatlik, et
kõlarijuhtmeid mitte ristamisi ühendada (lühistada)
ning et nende polaarsust mitte ümber pöörata.
Ühendage toitejuhe.
Ärge kasutage toitejuhet muude seadmetega.
Energia kokkuhoidmine
Süsteem tarbib ka ooteolekus pisut energiat ( 14).
Ühendage süsteem seetõttu elektrivõrgust lahti, kui te
seda ei kasuta. Osad sätted kustuvad mälust süsteemi
lahtiühendamisel. Peate need uuesti seadistama.
Muude seadmete ühendamine
Saate ühendada videomaki, DVD-mängija jne.
PMX70
Teip
(ei kuulu
komplekti)
Põhiseade (tagapaneel)
Nt DVD-mängija
(ei kuulu komplekti)
PMX70B
Teip
(ei kuulu
komplekti)
Audiojuhe (ei kuulu komplekti)
Märkus:
Pingutage mutter
korralikult.
• Ühendage toitejuhe lahti enne ühendamist.
• Lülitage kõik seadmed välja ja lugege nende kasutusjuhendeid.
• Komponendid ja juhtmed on müügil eraldi.
• Konsulteerige audioseadme müüjaga siin kirjeldatust
erineva seadme ühendamiseks.
• Adapteri kasutamisel võib heli olla moonutatud.
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 5 ページ
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Juhtseadiste ülevaade
1 Ooteoleku-/töörežiimi nupp [
9
1
• 2-kohalise numbri valimiseks
Näide: 16: [≥10]  [1]  [6]
• 3-kohalise numbri valimiseks
Näide: 124: [≥10]  [≥10]  [1]  [2]  [4]
2
11
12
CD/USB
6
• Vajutage, et valida audioallikaks “BLUETOOTH”.
• Hoidke vajutatuna paaristamisrežiimi sisenemiseks
( 6) või Bluetooth®’iga seadme lahtiühendamiseks ( 7).
22 Kuularite pesa (
5 Peamised esitusnupud
14
6 Heliefektide valimine
7 Esitusmenüü kasutamine
)
• Pistiku tüüp: 3,5 mm stereo (ei kuulu komplekti)
• Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kaua aega järjest
kuulake.
• Liigne helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest võib
põhjustada kuulmiskadu.
• Pikaajaline suurel helitugevusel kuulamine võib
põhjustada kuulmiskahjustusi.
23 Plaadialus
24 Kaugjuhtimissignaali andur
*1: iPhone’i/iPad’i/iPod’i porti ühilduva iPhone’i/iPad’i/iPod’i
ühendamisel ilmub näidikule automaatselt “IPOD”.
8 Sisuinfo vaatamine
DIMMER
8
6)
20 Bluetooth®’i paaristamise nupp
4 Audioallika valimine
13
15
18 iPhone’i/iPad’i/iPod’i ja USB-seadmete port
19 NFC-puuteala (
21 Plaadialuse avamine ja sulgemine
[ ]: “BLUETOOTH”
[CD/USB]: “CD” ↔ “USB”*1
[RADIO, EXT-IN]: “DAB+” ( PMX70 )  “FM”
 “AUX” 
Põhiseadmel
[SELECTOR]:
“CD”  “BLUETOOTH”  “DAB+” ( PMX70B )
 “USB”*1 ← “AUX” ← “FM” 
5
17 Näidik
3 Programmeeritud raja kustutamine
Puldil
EXT-IN
RADIO
7
]
2 Numbrinupud [1 kuni 9, 0, ≥10]
10
3
4
,
Vajutage sisselülitatud seadme ooteolekusse
või vastupidi lülitamiseks. Seade tarbib ka
ooteolekus pisut energiat.
9 Kella ja taimerite kasutamine
16
10 Programmifunktsiooni kasutamine
11 Süsteemi helitugevuse reguleerimine
Pealtvaade
19
12 Süsteemi heliväljundi katkestamine
Tühistamiseks vajutage uuesti.
Heliväljund taastub ka helitugevuse
reguleerimisel ja süsteemi väljalülitamisel.
TREBLE
11
6
SELECTOR
1
4
18
13 Seadistusmenüüsse sisenemine
VOLUME
BASS
5V 2.1A
PAIRING
OPEN/CLOSE
20
5
21
22
23
24
14 Raadiomenüü kasutamine
15 Suvandi valimine
16 Näidiku hämardamine
Tühistamiseks vajutage uuesti.
RQT9988
17
5
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 6 ページ
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Info Bluetooth®’i kohta
RQT9988
Panasonic ei vastuta raadio teel edastamisega
kaasneva andmelekkeohu eest.
6
Kasutatav sagedusriba
• Süsteem kasutab 2,4 GHz sagedusriba.
Seadme sertifikaat
• Süsteem vastab sageduspiirangutele ja on sertifitseeritud
sagedusseaduste alusel.
Seega ei ole raadioluba vaja.
• Järgmised tegevused on osades riikides seadusega
karistatavad:
– süsteemi koost lahti võtmine ja muutmine.
– andmesildi eemaldamine.
Kasutuspiirangud
• Raadio teel edastus ja/või kasutamine koos kõikide
Bluetooth®’iga seadmetega ei ole tagatud.
• Kõik seadmed peavad vastama Bluetooth SIG Inc’i
standarditele.
• Seadme tehnilistest andmetest ja sätetest sõltuvalt ei
pruugi see ühenduda ja osad toimingud võivad olla
erinevad.
• See süsteem toetab Bluetooth®’i turbefunktsioone.
Töökeskkonnast ja/või sätetest sõltuvalt ei pruugi need
olla piisavad. Olge ettevaatlik sellele süsteemile raadio
teel andmeid edastades.
• Selle süsteemiga ei saa edastada andmeid
Bluetooth®’iga seadmele.
Tööpiirkond
• Kasutage kuni 10 m ulatuses.
Tööpiirkond võib väheneda keskkonnast,
takistustest ja häiretest sõltuvalt.
Interferents muudelt seadmetelt
• Kui see seade on liiga lähedal muudele
Bluetooth®’iga või 2,4 GHz sagedusriba kasutavatele
seadmetele, siis ei pruugi see nõuetekohaselt töötada
ja esineda võib häireid nagu müra ja heli hakkimine.
• See süsteem ei pruugi korralikult töötada, kui
lähedase saatja jms raadiolained on liiga tugevad.
Kavandatud kasutus
• Süsteem on ettenähtud kasutamiseks tavatarbijale.
• Ärge kasutage raadiosagedushäirete suhtes tundlike
seadmete lähedal ega tundlikus keskkonnas
(nt lennujaam, haigla, labor jne).
Bluetooth®’i kasutamine
Bluetooth®’i ühendust kasutades saab kuulata raadio
teel edastatud Bluetooth®’iga audioseadme heli läbi
selle süsteemi.
• Detailne info Bluetooth®’iga seadme kasutusjuhendist.
• Kui kasutate NFCga (lähiväljaside) ühilduvat
Bluetooth®’iga seadet, siis vt ptk “Ühe puudutusega
ühendumine (NFC abil ühendumine)”.
Paaristatud Bluetooth®’iga seadme ühendamine
1
Vajutage [ ], et valida “BLUETOOTH”.
Näidikule ilmub “READY”.
2
Valige “SC-PMX70” Bluetooth®’iga seadme
Bluetooth®’i menüüs.
Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks
sekundiks näidikule.
Alustage esitust Bluetooth®’iga seadmel.
3
®
Bluetooth ’i menüü kaudu ühendumine
Ettevalmistused
• Lülitage ühendataval seadmel Bluetooth® sisse ja
pange see selle süsteemi lähedale.
Bluetooth®’iga seadmega paaristamine
1
Vajutage [
], et valida “BLUETOOTH”.
Kui näidikule ilmub “PAIRING”, siis jätkake punktiga 4.
Paaristamisrežiimi sisenemine*1
2
3
Vajutage [PLAY MENU], et valida “PAIRING”.
Vajutage [ , ], et valida “OK? YES”, ja
vajutage siis [OK].
Seadmega paaristamine
4
5
Valige “SC-PMX70” Bluetooth®’iga seadme
Bluetooth®’i menüüs.
Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks
sekundiks näidikule.
Alustage esitust Bluetooth®’iga seadmel.
*1: Paaristamisrežiimi saab siseneda ka põhiseadmel
[ PAIRING] vajutatuna hoides.
Märkus:
• Kui on vaja sisestada parool, siis sisestage “0000”.
• Selle süsteemi juurde saab registreerida kuni 8 seadet.
9nda seadme paaristamisel asendatakse seade, mida ei
ole kõige kauem kasutatud.
• See süsteem saab olla korraga ühendunud ainult ühe
seadmega.
• Kui allikaks valitakse “BLUETOOTH”, siis püüab see süsteem
automaatselt ühenduda viimati ühendatud Bluetooth®’iga
seadmega. (Selle protsessi ajal on näidikul “LINKING”.)
Ühe puudutusega ühendumine
(NFC abil ühendumine)
Ainult NFC-ühilduvatele Bluetooth®’iga seadmetele
(Android™’iga seadmed)
Saate lihtsalt NFCga (lähiväljaside) ühilduva Bluetooth®’iga
seadmega seda süsteemi puudutades teha kõik
ettevalmistused alates Bluetooth®’iga seadme
registreerimisest kuni ühendumiseni.
Ettevalmistused
• Lülitage ühendataval seadmel NFC sisse.
• Varasema versiooniga kui 4.1 Androidiga seadmele
on vaja installida “Panasonic Music Streaming”
rakendus (tasuta).
1 Sisestage “Panasonic Music Streaming” Google Play™
otsinguboksi ja valige siis “Panasonic Music Streaming”.
2 Käivitage ühendataval seadmel “Panasonic Music
Streaming”.
– Järgige seadmel ekraanijuhiseid.
– Kasutage alati rakenduse värskeimat versiooni.
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
1
2
Vajutage [ ], et valida “BLUETOOTH”.
Hoidke ühendatavat seadet selle süsteemi
NFC-puuteala [ ] vastas. ( 5)
Ärge liigutage Bluetooth®’iga seadet enne, kui sellest
kostab piiks, see kuvab teadet või see reageerib
muudmoodi. Kui Bluetooth®’iga seade reageerib, siis
võib selle süsteemist eemale liigutada.
• Bluetooth®’iga seadme registreerimise ja
ühendumise lõppemisel ilmub ühendunud seadme
nimi mõneks sekundiks näidikule.
• NFC-puuteala asukoht varieerub seadmest sõltuvalt.
Kui ühendumine ebaõnnestub Bluetooth®’iga
seadmega selle süsteemi NFC-puuteala
puudutamisele vaatamata, siis muutke ühendatava
seadme asendit. Olukorda võib parandada ka
sihtotstarbelise “Panasonic Music Streaming”
rakenduse allalaadimine ja käivitamine.
3 Alustage esitust Bluetooth®’iga seadmel.
Märkus:
• Muu seadmega seda süsteemi puudutades saab
Bluetooth®’i ühendust värskendada. Eelnevalt ühendunud
seade ühendatakse sel juhul automaatselt lahti.
• Ühendumisel võib kasutatava seadme tüübist sõltuvalt
esitus automaatselt alata.
• Ühe puudutusega ühendumine ei pruugi kasutatava
seadme tüübist sõltuvalt korralikult toimida.
®
Bluetooth ’i edastusrežiim
Edastusrežiimi saab muuta, et seada prioriteediks
edastuskvaliteet või helikvaliteet.
Ettevalmistused
• Vajutage [ ], et valida “BLUETOOTH”.
• Kui mõni Bluetooth®’iga seade on juba ühendunud,
siis ühendage see lahti.
1
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“LINK MODE”.
2 Vajutage [ , ] režiimi valimiseks ja
vajutage siis [OK].
MODE1 : Prioriteediks on ühenduvus.
MODE2 : Prioriteediks on helikvaliteet.
Märkus:
• Valige “MODE 1”, kui heli katkeb.
• Tehasesäte on “MODE 2”.
Bluetooth®’i sisendtase
Kui Bluetooth®’iga seadme helisisendi tase on liiga
madal, siis muutke seda.
Ettevalmistused
• Ühendage Bluetooth®’iga seade.
1
2
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“INPUT LEVEL”.
Vajutage [ , ] taseme valimiseks ja
vajutage siis [OK].
“LEVEL 0” ↔ “LEVEL +1 ↔ “LEVEL +2”


Märkus:
• Valige “LEVEL 0”, kui heli on moonutatud.
• Tehasesäte on “LEVEL 0”.
Info andmekandjate kohta
• Teadke, et Panasonic ei vastuta andmekao eest.
Ühilduvad iPhone’id/iPad’id/iPod’id
iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c /
iPhone 5 / iPhone 4s / iPhone 4 / iPhone 3GS /
iPhone 3G / iPhone
iPad Air 2 / iPad Air / iPad (III ja IV põlvkond) /
iPad 2 / iPad / iPad mini 3 / iPad mini 2
(iPad mini Retina-ekraaniga) / iPad mini
iPod touch (I kuni V põlvkond)
iPod nano (II kuni VII põlvkond)
Bluetooth®’iga seadme lahtiühendamine
1
Kui Bluetooth ’iga seade on ühendunud:
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“DISCONNECT?”.
2
Vajutage [ , ], et valida “OK? YES”,
ja vajutage siis [OK].
®
Märkus:
(2014. a detsembri seisuga)
Märkus:
• Ärge ühendage eespool nimetamata mudeleid.
Muidu võib esineda ootamatut talitlust.
• Ühilduvus sõltub tarkvara versioonist.
Värskendage iPhone/iPad/iPod viimasele tarkvarale enne
selle süsteemiga kasutamist.
• Leiate kasutusjuhised iPhone’i/iPad’i/iPod’i
kasutusjuhendist.
• Bluetooth®’iga seadme saab lahti ühendada ka põhiseadmel
[ -PAIRING] vajutatuna hoides.
• Bluetooth®’iga seade ühendatakse lahti muu audioallika
(nt “CD”) valimisel.
Bluetooth®’i ooteolek
“SC-PMX70” valimisel paaristatud Bluetooth®’iga seadme
Bluetooth®’i menüüs lülitub see süsteem ooteolekust
automaatselt sisse ja Bluetooth®’i ühendus aktiveerub.
1
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“BLUETOOTH STANDBY”.
2
Vajutage [ , ], et valida “ON”, ja vajutage
siis [OK].
Märkus:
• Selle funktsiooni väljalülitamiseks valige “OFF” punktis 2.
• Tehasesäte on “OFF”. Selle funktsiooni sättele “ON”
seadmisel suureneb süsteemi ooteoleku energiatarve.
RQT9988
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 7 ページ
7
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 8 ページ
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Ühilduvad USB-seadmed
• Ühendumist kõikide USB-seadmetega ei saa tagada.
• Toetatud on FAT12, FAT16 ja FAT32 failisüsteemid.
• Toetatud on järgmine standard: USB 2.0 High Speed.
• Seade toetab kuni 32 GB mälumahuga USB-seadmeid.
• Toetatud failivormingud ja -laiendid:
MP3 (“.mp3”), AIFF (“.aiff”), FLAC (“.flac”),
WAV (“.wav”), AAC (“.m4a”)
Märkus:
• Faile käsitatakse radade ja kaustu albumitena.
• Süsteemil on juurdepääs kuni:
– 800 albumile (k.a juurkaust)
– 8000 rajale
– 999 rajale ühes albumis
Ühilduvad CDd
• Süsteemiga saab esitada CD-DA vormingule
vastavaid plaate.
• Süsteemiga saab esitada CD-DA või MP3-vormingus
sisuga CD-R/RW plaate.
• Plaat tuleb enne esitamist salvestusseadmel lõplikult
vormistada.
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2
(v.a laiendatud vormingud).
Märkus:
RQT9988
• Osasid CD-R/RW plaate ei saa esitada salvestise
seisundi tõttu.
• MP3-faile käsitatakse radade ja kaustu albumitena.
• Süsteemil on juurdepääs kuni:
– CD-DA: 99 rajale
– MP3: 999 rajale, 255 albumile (k.a juurkaust)
• Salvestisi ei esitata ilmtingimata
salvestamisjärjekorras.
8
Andmekandjate sisestamine
Andmekandjate esitusnupud
Järgmised tähised näitavad funktsiooni kasutatavust.
CD : CD-DA vormingus CD audio ja MP3-failidega CD
CD
iPod : Ühilduvad iPhone’id/iPad’id/iPod’id
Etikett ülespoole
USB : MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC failidega USB-seadmed
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
Vajutage [CD/USB], et valida “USB”.
iPhone/iPad/iPod või USB-seade
Bluetooth : Ühendunud Bluetooth®’iga seade
Ettevalmistused
• Lülitage seade sisse.
• Sisestage andmekandja või ühendage Bluetooth®’iga
seade.
• Vajutage [CD/USB] või [ ] audioallika valimiseks.
Põhitoimingud
• Ühendage ainult ühilduvaid
iPhone’i/iPad’i/iPod’i
mudeleid ( 7). Muidu võib
esineda ootamatut talitlust.
Vajutage [
Seiskamine
Vajutage [ ].
• USB : Seiskamispositsioon jääb mällu
Paus
Vajutage [
].
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Vahelejätmine
Vajutage [
] või [
] raja
vahelejätmiseks. (Põhiseade:
[
] või [
])
iPhone’i/iPad’i/iPod’i laadimine
Kui see seade on sisselülitatud, siis algab
iPhone’i/iPad’i/iPod’i ühendamisel selle laadimine.
• Ka ooteolekus USB-juhtme ühenduse kaudu laadimise
jätkamiseks tuleb hoolitseda, et iPhone’i/iPad’i/iPod’i
laadimine on alanud enne selle seadme
ooteolekusse lülitamist.
• Kontrollige iPhone’ilt/iPad’ilt/iPod’ilt, kas aku on täiesti
täis laetud. (Ühendage iPhone/iPad/iPod lahti, kui
laadimine on lõppenud.)
Märkus:
• Eemaldage CD alles siis, kui see on lakanud pöörlemast.
• Kasutage iPhone’i/iPad’i/iPod’i ühendamiseks
sihtotstarbelist USB-juhet (ei kuulu komplekti).
• Sisestage USB-seade otse porti.
Ärge USB-pikendusjuhet kasutage.
• Ühendage USB-seade lahti, kui selle kasutamise lõpetate.
• Valige enne USB-seadme lahtiühendamist muu
allikas kui “USB”.
].
ja näidikule ilmub “RESUME”.
]
• USB : Vajutage kaks korda [
esituse täielikuks seiskamiseks.
5V 2,1A
Vajutage [CD/USB], et valida “CD”.
Porti ühilduva iPhone’i/iPad’i/iPod’i ühendamisel
ilmub näidikule automaatselt “IPOD”.
CD iPod USB Bluetooth
Esitus
Otsing
CD USB : Vajutage [ ] või [ ]
MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC
albumi vahelejätmiseks.
Esituse või pausi ajal
Hoidke vajutatuna [
] või [
].
(Põhiseade: [
] või [
])
• iPod : Tagasisuunas otsing ainult
aktiivse raja siseselt.
Märkus:
• Selle seadme puldiga Bluetooth®’iga seadme töö
kaugjuhtimiseks peab Bluetooth®’iga seade toetama
AVRCPd (Audio Video Remote Control Profile).
Ühendunud seadme olekust sõltuvalt ei pruugi kõik
toimingud olla tehtavad.
• Toimingu tulemus võib varieeruda iPhone’i/iPad’i/iPod’i
mudelist sõltuvalt.
• CD USB : Radu saab valida numbrinuppe vajutades.
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Olemasoleva info vaatamine
CD
USB Bluetooth
Vajutage korduvalt [DISPLAY].
Nt MP3
“A  ” : albumi number
“T  ” : raja number
(“  ” asemel on number.)
“
” : album
“ ” : rada
Märkus:
• Kuvatavate tärkide maksimaalne arv: kuni 32
• Süsteem toetab versioonide 1 ja 2 ID3-silte.
• Süsteemi poolt toetamata tekstiandmed võivad
ilmuda erinevalt.
Esitusmenüü
1
2
CD
USB
Vajutage [PLAY MENU], et valida “PLAYMODE”
või “REPEAT”.
Vajutage [ , ] sätte valimiseks ja vajutage
siis [OK].
PLAYMODE ehk esitusrežiim
OFF
PLAYMODE
Tühistab esitusrežiimi sätte.
1-TRACK
Esitab ainult valitud rada.
• “1”, “ ” ilmub näidikule. (Liikuge
vahelejätmisega soovitud rajale.)
FM-raadio
Märkus:
• Juhuslikus järjekorras esituse ajal ei saa liikuda vahelejätmisega juba esitatud radadele ega vajutada numbrinuppe. Eelhäälestada saab 30 FM-jaama.
• Esitusrežiimi funktsioon ei tööta koos programmi esitusega. Ettevalmistused
• Režiim tühistatakse plaadialuse avamisel või USB-seadme
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida “FM”.
lahtiühendamisel.
Automaatne eelhäälestamine
Programmi esitus
CD
USB
See funktsioon võimaldab programmeerida kuni 24 rada.
CD (CD-DA)
1 Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
Mõneks sekundiks ilmub näidikule “PROGRAM”.
2 Vajutage numbrinuppe soovitud raja valimiseks.
Korrake seda toimingut muude radade
programmeerimiseks.
3
Vajutage [
] esituse alustamiseks.
CD (MP3), USB
1
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
Mõneks sekundiks ilmub näidikule “PROGRAM”.
2
3
Vajutage [
4
5
,
] soovitud albumi valimiseks.
Vajutage [
] ja siis numbrinuppe soovitud
raja valimiseks.
Esitab ainult valitud MP3/AIFF/
FLAC/WAV/AAC albumit.
• “1”, “ ” ilmub näidikule.
Programmi sisu
kontrollimine
Vajutage seisatud olekus
[
] või [
].
RANDOM
Esitab sisu juhuslikus järjekorras.
• “RND” ilmub näidikule.
Viimase raja
kustutamine
Vajutage seisatud olekus
[DEL].
1-ALBUM
RANDOM
Esitab juhuslikus järjekorras valitud MP3/
AIFF/FLAC/WAV/AAC albumi radasid.
Programmirežiimi
tühistamine
Vajutage seisatud olekus
[PROGRAM].
• Mõneks sekundiks ilmub
näidikule “PGM OFF”.
Vajutage seisatud olekus [ ].
Näidikule ilmub “CLR ALL”.
Vajutage 5 s jooksul uuesti [ ].
REPEAT
ON REPEAT
Korduvesitus lülitub sisse.
•“
” ilmub näidikule.
OFF REPEAT
Korduvesitus lülitub välja.
Vajutage [RADIO MENU], et valida “A.PRESET”.
Vajutage [ , ], et valida “LOWEST” või
“CURRENT”.
LOWEST:
Automaatse eelhäälestamise alustamiseks
madalaimast sagedusest (FM 87,50).
CURRENT:
Automaatse eelhäälestamise alustamiseks
aktiivsest sagedusest.*1
3
Vajutage [OK] eelhäälestamise alustamiseks.
• Tuuner alustab kõikide vastuvõetavate jaamade
kasvavas järjekorras kanalitele eelhäälestamist.
Tühistamiseks vajutage [
Kõikide
programmeeritud
radade kustutamine
Märkus:
• Programmi mälu kustub plaadialuse avamisel või
USB-seadme lahtiühendamisel.
].
*1: Sageduse muutmiseks vt “Käsitsi häälestumine ja
eelhäälestamine”.
Käsitsi häälestumine ja eelhäälestamine
1
Vajutage [OK].
Korrake toiminguid 2-4 muude radade
programmeerimiseks.
Vajutage [
] esituse alustamiseks.
1-ALBUM
• Vajutage [ ] või [ ], et valida
MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC album.
• “1”, “ ”, “RND” ilmub näidikule.
1
2
Vajutage [
] või [
] jaamale häälestumiseks.
• Või vajutage [
] või [
] põhiseadmel,
kui häälestusrežiimiks on valitud “MANUAL”*2.
2
3
Automaatselt häälestumiseks hoidke nuppu
vajutatuna, kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma.
Vajutage [PROGRAM].
Vajutage numbrinuppe eelhäälestatud jaama
mälukoha valimiseks.
Korrake toiminguid 1-3 järgmiste jaamade
eelhäälestamiseks. Uus jaam asendab samal
eelhäälestatud jaama mälukohal oleva jaama.
Eelhäälestatud jaama valimine
Vajutage numbrinuppe, [
] või [
eelhäälestatud jaama valimiseks.
]
• Või vajutage [
] või [
] põhiseadmel,
kui häälestusrežiimiks on valitud “PRESET”*2.
2
* : Häälestusrežiimi muutmine
1 Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“TUNE MODE”.
2 Vajutage [ , ], et valida “MANUAL” või
“PRESET”, ja vajutage siis [OK].
RQT9988
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 9 ページ
9
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 10 ページ
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
FM-signaali oleku kontrollimine
Vajutage [DISPLAY].
• Mandri-Euroopale:
Vajutage korduvalt [DISPLAY], et valida “FM STATUS”.
“FM ST”: Seade on häälestunud FM-jaamale ja
võtab vastu stereosignaali.
“FM - - - -”: Seade ei ole jaamale häälestunud või
võtab vastu FM-monosignaali.
“FM MONO”: “FM MODE” on sättel “MONO”.
( 12, “Kui FM-vastuvõttu segab liigne müra”)
RDS
(Ainult Mandri-Euroopale)
Süsteemi näidikult saab vaadata osades piirkondades
raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid
tekstiandmeid.
Vajutage korduvalt [DISPLAY].
“PS”: programmiteenus
“PTY”: programmi tüüp
“FREQ”: sagedus
Märkus:
• RDS on kasutatav ainult stereovastuvõtuga.
• RDS ei pruugi olla halva vastuvõtu korral kasutatav.
PMX70B DAB+
Ettevalmistused
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et valida “DAB+”.
Esmakordsel “DAB+” valimisel alustab süsteem
“DAB AUTO SCAN” protseduuri.
Märkus:
• “SCAN FAILED” ilmub näidikule, kui ühtki jaama ei
tuvastatud. Reguleerige antenni ja proovige uuesti.
DABi automaatskannimine
RQT9988
1
10
2
Vajutage [RADIO MENU], et valida “AUTOSCAN”,
ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub “START?”.
Vajutage [OK].
Näidikule ilmub “DAB AUTO SCAN”.
DABi käsitsi häälestamine
Olemasoleva info vaatamine
Kasutage antenni parima asendi leidmiseks käsitsi
häälestamist, et otsida valitud DABi sagedusplokki.
1
2
Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“MANUAL SCAN”.
Vajutage [ , ] skannitava sagedusploki
valimiseks ja vajutage siis [OK].
Mällu eelhäälestamine
Saate vaadata infot DAB-saate kohta, programmi tüüpi,
esitaja silti, sagedust ja aega.
Vajutage [DISPLAY] olemasoleva info vaatamiseks.
DABi sätted
1
Vajutage korduvalt [RADIO MENU] suvandi
valimiseks.
2
Vajutage [ , ] soovitud sätte valimiseks ja
vajutage siis [OK].
Eelhäälestada saab kuni 20 DAB-jaama.
1
2
3
Vajutage [
] või [
] jaama valimiseks.
• Või vajutage [
] või [
]
põhiseadmel, kui häälestusrežiimiks on valitud
1
“STATION”* .
Vajutage [PROGRAM].
Vajutage numbrinuppe eelhäälestatud jaama
mälukoha valimiseks.
Korrake toiminguid 1-3 järgmiste jaamade
eelhäälestamiseks.
Märkus:
• Eelnevalt salvestatud jaam kirjutatakse üle muu jaama
samale eelhäälestatud jaama mälukohale salvestamisel.
• Jaama ei saa eelhäälestada, kui see ei anna parajasti
saadet eetrisse või kui valitud on sekundaarteenus.
• Automaatskannimisel kustutatakse mälust eelnevalt
eelhäälestatud jaamad.
Eelhäälestatud jaama valimine
Vajutage numbrinuppe, [
] või [
eelhäälestatud jaama valimiseks.
]
• Või vajutage [
] või [
] põhiseadmel,
kui häälestusrežiimiks on valitud “PRESET”*1.
*1: Häälestusrežiimi muutmine
1 Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“TUNE MODE”.
2 Vajutage [ , ], et valida “STATION” või “PRESET”,
ja vajutage siis [OK].
DAB SECONDARY
PRIMARY
Primaarteenuse kuulamiseks.
SECONDARY Sekundaarteenuse kuulamiseks.
“ ” ilmub näidikule.
AUTO CLOCK ADJ
ON ADJUST
Kellaaja automaatse korrigeerimise
aktiveerimiseks.
OFF ADJUST Kellaaja automaatse korrigeerimise
tühistamiseks.
DABi signaalikvaliteet
Antenni reguleerimise ajal saab kontrollida
vastuvõtukvaliteeti.
1 Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“SIGNAL QUALITY”.
2
Vajutage [ , ] sageduse valimiseks.
Näidikule ilmub esmalt aktiivne sageduseplokk ja
siis vastuvõtukvaliteedi näit.
Vastuvõtukvaliteet
0 (kehv) kuni 8 (suurepärane)
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Kell ja taimerid
Kellaaja seadmine
Seadmel on 24 h süsteemiga kell.
1
2
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
Vajutage [, ] kellaaja seadmiseks ja
vajutage siis [OK].
Kellaaja vaatamine
Vajutage [CLOCK/TIMER].
Märkus:
• Seadke kell korrapäraselt uuesti täpsuse säilitamiseks.
Unetaimer
Unetaimer lülitab süsteemi välja seatud aja möödudes.
Vajutage korduvalt [SLEEP] sätte (minutites)
valimiseks.
“SLEEP 30”  “SLEEP 60”  “SLEEP 90”  “SLEEP 120”

“OFF” (Cancel)

Märkus:
• Väljalülitumiseni jäänud aeg on näidikul
(v.a muude toimingute tegemisel).
• Unetaimerit saab kasutada koos esitustaimeriga.
• Unetaimeril on alati eelisõigus.
Ärge seadistage kattuvaid aegu.
Esitustaimer
Taimeri saab seada seadet kindlal ajal sisse lülitama,
et teid üles äratada.
Ettevalmistused
Seadke kellaaeg.
Heliefektid
Helikvaliteedi muutmine
1
Vajutage korduvalt [SOUND] heliefekti
valimiseks.
Vajutage [ , ] sätte valimiseks.
1
Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER], et valida
“TIMER ADJ”.
2
2
Vajutage [ , ] algusaja (“ON TIME”)
seadmiseks ja vajutage siis [OK].
BASS
3
Vajutage [  , ] lõpuaja (“OFF TIME”)
seadmiseks ja vajutage siis [OK].
SURROUND
4
Vajutage [  , ] muusikaallika*1 valimiseks
ja vajutage siis [OK].
Ainult põhiseadmelt
Keerake [BASS] või [TREBLE] taseme reguleerimiseks.
Taimeri sisselülitamine
1
Valmistage ette muusikaallikas ja seadke
helitugevus.
2
Vajutage [ , PLAY].
Näidikule ilmub “ ”.
Tühistamiseks vajutage uuesti [
, PLAY].
Süsteem peab olema väljalülitatud, et taimer
töötaks.
Sätete kontrollimine
Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER], et valida
“TIMER ADJ”.
(Ooteolekus vajutage kaks korda [CLOCK/TIMER].)
Märkus:
• Taimer lülitab seadme tööle madalal helitugevusel ja
suurendab selle siis järkjärgult seatud tasemeni.
• Taimer töötab iga päev, kui on sisselülitatud.
• Kui lülitate taimeri töösoleku ajal süsteemi välja ja
sisse, siis ei lülita taimer lõpuajal seadet välja.
*1: Võimalikud muusikaallikad: “CD”, “USB”, “DAB+”
( PMX70B ) ja “FM”.
• Taimeri muusikaallikaks iPhone’i/iPad’i/iPod’i ja
USB-seadmete pordi valimiseks valige “USB”.
TREBLE
-4 kuni +4
“ON SURROUND” või
“OFF SURROUND”
Eelseadistatud ekvalaiser
Vajutage korduvalt [PRESET EQ] sätte valimiseks.
HEAVY
SOFT
CLEAR
VOCAL
FLAT
Lisab rokile käredust.
Tagab taustamuusika pehmuse.
Muudab kõrged sagedused selgeks.
Lisab vokaalile kõla.
Tühistab heliefekti.
Dünaamilised bassid
See funktsioon võimaldab nautida jõulist bassiefekti.
Vajutage [D.BASS], et valida “ON D.BASS” või
“OFF D.BASS”.
Välisseadme sisendi kasutamine
Saate ühendada videomaki, DVD-mängija jms audio
läbi selle süsteemi kuulamiseks.
Ettevalmistused
Ühendage välisseade.
1
Vajutage korduvalt [RADIO, EXT-IN], et
valida “AUX”.
2
Alustage välisseadmel esitust.
RQT9988
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 11 ページ
11
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 12 ページ
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Muu
Automaatse väljalülitumise funktsioon
Tehasesättena lülitub seade automaatselt ooteolekusse,
kui umbes 20 min jooksul puudub heli ja seadet ei
kasutata.
Selle funktsiooni tühistamine
1 Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“AUTO OFF”.
2
Vajutage [ , ], et valida “OFF”, ja vajutage
siis [OK].
Märkus:
• Selle funktsiooni sisslülitamiseks valige “ON” punktis 2.
• Seda sätet ei saa valida, kui allikaks on raadio.
• See funktsioon ei tööta, kui ühendatud on Bluetooth®’iga
seade.
Tarkvara värskendamine
Panasonic võib aegajalt värskendada selle seadme
tarkvara mõne funktsiooni toimimise parandamiseks.
Sellised värskendused on saadaval tasuta.
Detailsem info järgmiselt veebisaidilt:
http://panasonic.jp/support/global/cs/.
(See sait on ainult ingliskeelne.)
Tarkvaraversiooni kontrollimine
Tehke nii installitud tarkvara versiooni kuvamiseks:
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “SW VER.”,
ja vajutage siis [OK].
• Väljumiseks vajutage [OK].
Rikkeotsing
Kontrollige alltoodut enne hoolduse tellimist. Kui kahtlete
mõne punkti osas või kui probleem ei lahene, siis
konsulteerige seadme müüjaga juhiste saamiseks.
RQT9988
Üldised probleemid
12
Puldiga ei saa seadme tööd juhtida.
• Kontrollige, et patarei on õigesti sisestatud.
Heli on moonutatud või puudub.
• Reguleerige süsteemi helitugevust.
• Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage
põhjus ja lülitage siis süsteem uuesti sisse. Seda võib
põhjustada kõlarite kurnamine liigse helitugevuse või
võimsusega või süsteemi kuumas keskkonnas
kasutamine.
• Kontrollige, et kõlarid on ühendatud õigesti ja kindlalt.
( 4)
Esitamisel on kuulda undamist.
• Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Hoidke muud seadmed ja juhtmed selle süsteemi
juhtmetest eemal.
Seade ei tööta.
• Aktiveerunud võib olla seadme mõni ohutusseadis.
Lähtestage seade nii:
1 Vajutage põhiseadmel [
] selle ooteolekusse
lülitamiseks.
• Kui seade ei lülitu ooteolekusse, siis hoidke põhiseadmel [
] umbes 10 s vajutatuna. Seade lülitub
sunnitult ooteolekusse. Või ühendage toitejuhe lahti,
oodake vähemalt 3 min ja ühendage see siis uuesti.
2 Vajutage põhiseadmel [
] selle sisselülitamiseks.
Konsulteerige müüjaga, kui seade ikka ei tööta.
Kostab müra.
• “AUX” režiimis võib ühendatud seadmetest sõltuvalt
tekkida müra, kui seadmed on ühendatud nii AUX IN
pessa kui USB-porti. Ühendage sel juhul USB-juhe
USB-pordist lahti.
Plaat
Kuva ei ole korrektne.
Esitus ei alga.
• Plaat on valesti sisestatud. Sisestage õigesti.
• Plaat on määrdunud. Puhastage plaat.
• Asendage plaat, kui see on kriimustatud, kõver või
mittestandardne.
• Tekkinud on kondensaat. Jätke süsteem 1-2 h kuivama.
Raadio
Vastuvõtt on kehv või kostab tuikav heli.
• Hoidke antenn eemal arvutist, telerist ja muudest
juhtmetest.
• Kasutage välisantenni.
• Lülitage teler välja või paigutage süsteemist eemale.
Kui FM-vastuvõttu segab liigne müra
• Lülituge monoväljundile.
1 Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida “FM MODE”.
2 Vajutage [ , ], et valida “MONO”, ja vajutage siis [OK].
Seade lülitub monoväljundile.
• Tühistamiseks valige “STEREO” või muutke sagedust.
Tavatingimustes valige “STEREO”.
iPhone/iPad/iPod
Ei saa laadida või kasutada.
• Kontrollige, et iPhone/iPad/iPod on korralikult ühendatud.
• Ühendage iPhone/iPad/iPod uuesti või restartige
iPhone/iPad/iPod.
• Ooteolekus ei alga laadimine USB-juhtme ühendusest.
Lülitage see seade sisse ja kontrollige enne selle uuesti
ooteolekusse lülitamist, et laadimine on alanud.
• iPhone’i/iPad’i/iPod’i aku on tühi.
Laadige iPhone/iPad/iPod ja proovige siis uuesti.
– Lülitage see seade pordi kasutamiseks sisse.
Ärge lülitage seda seadet välja enne, kui
iPhone/iPad/iPod muutub kasutatavaks.
USB
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
• USB-seadme või selle sisu vorming on süsteemiga
ühildumatu.
USB-seadme talitlus on aeglane.
• Suure mahuga sisu või suure mälumahuga
USB-seadme lugemiseks kulub rohkem aega.
Kuvatud möödunud aeg erineb tegelikust
esitusajast.
• Teisaldage andmed teise USB-seadmesse või
varundage andmed ja vormindage USB-seade uuesti.
Bluetooth®
Seadet ei saa paaristada.
• Kontrollige Bluetooth®’iga seadme olekut.
Seadet ei saa ühendada.
• Seadme paaristamine ebaõnnestus või registreering
on asendatud. Proovige seade uuesti paaristada.
• Süsteem võib juba olla muu seadmega ühendunud.
Ühendage muu seade lahti ja proovige soovitud
seade uuesti paaristada.
• Kui probleem ei lahene, siis lülitage seade välja ja
sisse ja proovige uuesti.
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Seade on ühendunud, aga selle heli ei ole
kuulda läbi selle süsteemi.
• Osadel sisseehitatud Bluetooth®’iga seadmetel tuleb
audioväljund käsitsi sättele “SC-PMX70” seada.
Detailne info ühendunud seadme kasutusjuhendist.
Heli katkeb.
• Seade on väljaspool 10 m sideulatust. Pange
Bluetooth®’iga seade sellele süsteemile lähemale.
• Eemaldage takistused selle süsteemi ja ühendunud
seadme vahelt.
• Muud 2,4 GHz sagedusriba kasutavad seadmed
(juhtmeta ruuter, mikrolaineahi, juhtmeta telefon jms)
põhjustavad häireid. Pange Bluetooth®’iga seade sellele
süsteemile lähemale ja muudest seadmetest kaugemale.
• Valige “MODE 1” stabiilse side tagamiseks. ( 7)
Ühe puudutusega ühendumine (NFC-funktsioon)
ei toimi.
• Kontrollige, et seade ja selle NFC-funktsioon on
sisselülitatud. (
6)
Kuvad põhiseadme näidikul
“--:--”
• Ühendasite toitejuhtme esmakordselt või hiljuti esines
elektrikatkestus. Seadke kellaaeg.
“ADJUST CLOCK”
• Kell on õigeks panemata. Seadke kellaaeg.
“ADJUST TIMER”
• Esitustaimer on seadistamata. Seadistage see.
“AUTO OFF”
• Seadet ei ole umbes 20 min kasutatud ja see lülitub
minuti pärast välja. Tühistamiseks vajutage mõnd
nuppu.
“CHECKING CONNECTION”
• Seade kontrollib ühendatud iPhone’i/iPad’i/iPod’i või
USB-seadet.
• Kui see kuva ilmub korduvalt, siis kontrollige, et
iPhone’i/iPad’i/iPod’i aku ei ole tühi ja et
iPhone/iPad/iPod on sisselülitatud ja korralikult
ühendatud.
“ERROR”
• Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige
uuesti.
“F  ” (“ ” asemel on number.)
• Seadme tööd takistab mingi probleem.
Kirjutage kuvatud number üles, ühendage toitejuhe
lahti ja konsulteerige seadme müüjaga.
“NO DEVICE”
• iPhone/iPad/iPod või USB-seade on ühendamata.
Kontrollige ühendust.
• iPhone’i/iPad’i/iPod’i aku on tühi.
Laadige iPhone/iPad/iPod ja lülitage see enne
ühendamist sisse.
“NO DISC”
• Plaat on sisestamata või süsteem ei saa sisestatud
plaati esitada.
“NO MEMORY” ( PMX70B )
• Valimiseks puuduvad eelhäälestatud DAB-jaamad.
Eelhäälestage mõned kanalid.
“NO PLAY”
• Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud
vorminguid.
• USB-seadme failid võivad olla rikutud.
Vormindage USB-seade ja proovige uuesti.
• Seadme tööd võib takistada mingi probleem.
Lülitage välja ja siis uuesti sisse.
“NO SIGNAL” ( PMX70B )
• Seda jaama ei saa vastu võtta. Kontrollige antenni.
“DEVICE NO RESPONSE”
“HUB NOT SUPPORTED”
“NOT SUPPORTED”
• Ühendatud on iPhone/iPad/iPod, mida ei saa esitada.
• Kui iPhone/iPad/iPod on ühilduv, siis lülitage see
sisse ja ühendage õigesti.
• Ühendatud on toetamata USB-seade.
“PGM FULL”
• Programmis on juba 24 rada.
“PLAYERROR”
• Esitasite toetamata faili. Süsteem jätab selle raja
vahele ja esitab järgmist.
“READING”
• Seade kontrollib CD infot.
Alustage kasutamist, kui see kuva kaob.
“REMOTE ” (“ ” asemel on number.)
• Pult ja seade kasutavad erinevaid koode.
Muutke koodi puldil.
– Kui näidikul on “REMOTE 1”, siis hoidke vähemalt
4 s vajutatuna [OK] ja [1].
– Kui näidikul on “REMOTE 2”, siis hoidke vähemalt
4 s vajutatuna [OK] ja [2].
“SCAN FAILED” ( PMX70B )
• Jaamad ei ole vastu võetavad. Kontrollige antenni ja
proovige DABi käsitsi häälestada.
“USB OVER CURRENT ERROR”
• iPhone/iPad/iPod või USB-seade võtab liiga palju voolu.
Ühendage iPhone/iPad/iPod või USB-seade lahti.
Lülitage süsteem välja ja siis uuesti sisse.
“VBR”
• Süsteem ei saa näidata muutuva bitikiirusega
radade järelejäänud esitusaega.
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
Lähtestage mälu järgmistes olukordades:
• Seade ei reageeri nupuvajutustele.
• Soovite mälu sisu kustutada ja lähtestada.
1 Ühendage toitejuhe lahti.
Oodake 3 min, enne kui jätkate punktiga 2.
2
Hoidke põhiseadmel [
] vajutatuna ja ühendage
samal ajal toitejuhe uuesti.
Näidikule ilmub “- - - - - - - - - ”.
3
Vabastage [
].
Kõik sätted lähtestatakse tagasi tehasesätetele.
Mäluelemendid tuleb uuesti seadistada.
Kaugjuhtimiskood
Kui Panasonicu muud seadmed reageerivad selle
süsteemi puldile, siis muutke selle süsteemi
kaugjuhtimiskoodi.
Et seada koodiks “REMOTE 2”
1
Vajutage põhiseadmel [SELECTOR], et
valida “CD”.
2
Hoidke põhiseadmel [SELECTOR] ja puldil [2]
vajutatuna, kuni näidikule ilmub “REMOTE 2”.
3
Hoidke [OK] ja [2] vähemalt 4 s vajutatuna.
• Tehasesäte on “REMOTE 1”.
• Et seada koodiks tagasi “REMOTE 1”, korrake
eelnevaid toiminguid, ent vajutage puldil [2]
asemel [1].
RQT9988
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 13 ページ
13
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 14 ページ
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
Tehnilised andmed
Üldist
Toide
220-240 V vahelduvpinge, 50 Hz
Energiatarve
44 W
Mõõdud (põhiseade)
(L x K x S) 211 x 114 x 267 mm
Kaal (põhiseade)
Umbes 2,8 kg
Töötemperatuur
0°C kuni +40°C
Tööniiskus
35% kuni 80% suhteline õhuniiskus
(ilma kondensaadita)
Ooteoleku energiatarve*1, 2
0,4 W (ligilähedane)
(Kui “BLUETOOTH STANDBY” on sättel “ON”)*2
0,45 W (ligilähedane)
Võimendi
Ruutkeskmine väljundvõimsus
Esikanal (üheaegselt testitud)
60 W kanali kohta (3 Ω), 1 kHz, 10% THD
120 W
Ruutkeskmine koguvõimsus
FM-raadio
Eelhäälestatud mälu
30 jaama
Sageduspiirkond
87,50 MHz kuni 108,00 MHz (50 kHz samm)
Antennipesa
75 Ω (asümmeetriline)
DAB-raadio ( PMX70B )
DABi mälukohad
20 kanalit
Sagedusriba (lainepikkus)
5A kuni 13F
III riba
(174,928 MHz kuni 239,200 MHz)
-4
Tundlikkus *BER 4x10
Minimaalne vajadus
–98 dBm
DAB-välisantenni pesa
F-konnektor (75 Ω)
RQT9988
Plaadimängija
14
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*3)
Lugemisseade
Lainepikkus
790 nm (CD)
Märkus:
Ühenduspesad
USB-port
USB-pordi toide
5 V alalispingeväljund, 2,1 A
USB standard
USB 2.0 High Speed
Meediumifaili vormingu tugi
MP3 (.mp3), AIFF (.aiff), FLAC (.flac),
WAV (.wav), AAC (.m4a)
Toetatud audiovormingud
MP3
Diskreetimissagedus
32/44,1/48 kHz
Audio diskreedisuurus
16 bitti
Kanaleid
2
4
AIFF/FLAC* /WAV
Diskreetimissagedus
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
16 bitti/24 bitti
Audio diskreedisuurus
Kanaleid
2
AAC*5
Diskreetimissagedus
32/44,1/48 kHz
Audio diskreedisuurus
16 bitti
Kanaleid
2
FAT12, FAT16, FAT32
USB-seadme failisüsteem
Kuularid
Stereo, 3,5 mm pistik
Analoogaudiosisend
AUX IN (EXT-IN)
Kontaktpesa
Kõlarid
Valjuhääldi(d)
Bassvaljuhääldi
14 cm koonusetüüpi x 1
Kõrgsagedusvaljuhääldi
1,9 cm kuplitüüpi x 1
Superkõrgsagedusvaljuhääldi 1,5 cm piesotüüpi x 1
Impedants
3Ω
Mõõdud (L x K x S)
161 mm x 238 mm x 262 mm
Kaal
Umbes 2,6 kg
Bluetooth®
Versioon
Klass
Toetatud profiilid
Sagedusriba
Töökaugus
Toetatud kodekid
Bluetooth® Ver.2.1+EDR
Klass 2
A2DP, AVRCP
2,4 GHz FH-SS riba
10 m otsenähtavusega
AAC, SBC
• Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
• Koguharmoonmoonutust (THD) on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
*1: “BLUETOOTH STANDBY” on sättel “OFF”.
*2: Ooteolekusse lülitamisel ei ole USB-porti ühendatud
seadet.
*3: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
4
* : Tihendamata FLAC-failid ei pruugi korralikult töötada.
Toetatud plokisuurus: 1152 kuni 4096.
*5: Toetatud on ainult AAC-LC profiil.
FLACi dekooder
(C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 Josh Coalson
Taasjaotus ja kasutus muudetud või muutmata lähtekoodina
ja binaarsel kujul on lubatud eeldusel, et tagatud on vastavus
järgmistele tingimustele:
- Lähtekoodi taasjaotusel tuleb manustada eesolev autoriõigusemärkus,
see tingimuste nimekiri ja järgnev lahtiütlus.
- Binaarsel kujul taasjaotuses tuleb reprodutseerida eesolev
autoriõigusemärkus, see tingimuste nimekiri ja järgnev lahtiütlus
jaotuse komplekti kuuluvas dokumentatsioonis ja/või muudes materjalides.
- Xiph.org Foundationi ja selle toetajate nimesid ei tohi kasutada ilma
eelneva kirjaliku loata sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks
ega müügitoetuseks.
AUTORIÕIGUSTE OMANIKUD JA TOETAJAD PAKUVAD SEDA
TARKVARA NII, NAGU SEE ON, ILMA MIS TAHES SELGESÕNALISE
VÕI SÕNALISELT VÄLJENDAMATA GARANTIITA, KAASA ARVATUD
MUUHULGAS ILMA TURUSTATAVUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS
SOBIVUSE KAUDSE GARANTIITA. FOND JA TOETAJAD EI OLE
MINGIL JUHUL VASTUTAVAD MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE,
JUHUSLIKE, ERILISTE, ISELOOMULIKE EGA JOHTUVATE KAHJUDE
EEST (KAASA ARVATUD MUUHULGAS ASENDUSTOODETE
VÕI -TEENUSTE OSTMINE, KASUTUSVÕIMALUSE, ANDMETE VÕI
KASUMI KAOTUS VÕI ÄRITEGEVUSE KATKEMINE) HOOLIMATA
NENDE TEKKEVIISIST NING IGA VASTUTUSETEOORIA ALUSEL
(LEPINGULINE, OTSENE VÕI KAHJU TEKITAMINE, KAASA ARVATUD
HOOLETUS JA MUU), MIS TULENEB MIS TAHES VIISIL SELLE
TARKVARA KASUTAMISEST KA SELLISTE KAHJUDE
VÕIMALIKKUSEST TEAVITAMISEL.
SC-PMX70-70B_EGEBGN-RQT9988-B.book 74 ページ
2014年12月29日 月曜日 午後1時21分
PMX70
(Toote tagapaneel)
I KLASSI
LASERTOODE
PMX70B
(Toote tagapaneel)
I KLASSI
LASERTOODE
EU
Tootja:
Euroopasse importija:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2015
RQT9988-B
F1114TM1015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement