Panasonic SCPMX9, SCPMX9EG Operating instructions

Panasonic SCPMX9, SCPMX9EG Operating instructions
VQC9513_mst.fm
2 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後1時59分
Start wireless network settings
Preparation
1 Place SC-PMX9 close to the wireless network router as
possible and then point the antenna on the rear of the main
unit up as shown in the figure.
CD Stereo System
Model No. SC-PMX9
≥ Do not tilting the antenna forward or backwards when it is pointing up.
VQC9513
2 Connect the AC mains lead while the LAN cable is disconnected.
3 Turn this system on.
4 Follow the chart below to choose the network setting method.
Wi-Fi® connection guide
≥ If you want to perform wireless setting with your Mac/PC, or you want to apply the advanced
setting, refer to “Method 4” in the operating instructions.
You can wirelessly stream music from an iOS device, an AndroidTM device or a
Mac/PC to SC-PMX9’s speakers. To use this music-streaming feature,
SC-PMX9 must join the same 2.4 GHz wireless network as the compatible device
through the wireless network router (access point).
Does your wireless network router support
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM)?
≥ For information on how to connect with a LAN cable, refer to “Wired LAN connection” in the
Operating Instructions.
iOS device*1, Android device
or Mac/PC
Wireless network
router
Yes
SC-PMX9
No / Do not know
Are you using an iPod touch/iPhone/iPad?
Is the iOS version 5.0 or later?
*1: Refer to the Operating Instructions for the compatibility.
Screen images used in this sheet : iPhone 4S, iOS 6.0.1
Yes
Method 1
Method 2
[SETUP] on the remote
1 Press
control repeatedly to select
“Net Setup” and then press [OK].
“With iPod” is indicated on the display.
Method 3
iPod/iPhone/iPad
1 Disconnect
connected to the main unit.
Connect the iPhone to your home
wireless network.
Push” and then press [OK].
“WPS” flashes on the display.
the iPhone to the main unit.
3 Connect
Choose one of the following
[SETUP] on the remote
4 Press
control repeatedly to select
“With iPod” is indicated on the display.
your iPhone and then
5 Unlock
press [OK] on the remote control.
message will pop-up on the
6 AiPhone.
Allow the iPhone to share
the wireless network settings.
Lightning connector compatible iPod
touch/iPhone:
*2
settings are completed when
7 The
“Success” is displayed and “
”
is indicated on the display.
[OK] on the remote control
8 Press
to exit.
iPod touch/iPhone/iPad with
iOS 5.0 or later:
smartphone and follow the
indications.
“Net Setup” and then press [OK].
connections.
The settings are completed when
“Success” is displayed and “
” is
indicated on the display.
“Panasonic Stereo System
3 Start
Network Setup” on your
The following explanations are based on an iPhone.
2
[SETUP] on the remote
2 Press
control repeatedly to select “WPS
the WPS button on the
3 Press
wireless network router.
No
You can make the wireless network
settings with the app, “Panasonic
Stereo System Network Setup” (for
free).
If you’re using an Android device,
download the app at Google PlayTM. If
you’re using an iPod touch/iPhone/
iPad, download it at the App Store.
Preparation
≥ Connect your smartphone to your
home wireless network.
≥ Check the password for your home
wireless network.
[SETUP] on the remote
1 Press
control repeatedly to select
“Net Setup” and then press [OK].
“With iPod” is indicated on the display.
[SETUP] on the remote
2 Press
control repeatedly to select
∫ Note for the iOS version
After step 3
1 Enter the password for the home
wireless network to which the iOS
device is connected.
2 When a message instructing you
to connect the iOS device to this
system is displayed, press the
home button.
3 On the Wi-Fi network selection
screen in “Settings”, select
“00 Setup _ _ _ _ _ _”.
4 When a message indicating the
completion of the connection to
this system is displayed, restart
the app.
“Manual” and then press [OK].
iPad
[OK] on the remote control
4 Press
to exit.
5 When a message indicating the
completion of the Wi-Fi setup of
this system is displayed, close the
app, and then check the operation
of AirPlay, etc.
Dedicated cable supplied with the iOS
device
*2 : The marking may differ.
Using AirPlay
1 Connect the iPhone to your home wireless network.
The following explanations are based on an iPhone.
≥ AirPlay, the AirPlay logo, iPad, iPhone, and iPod touch are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
≥ App Store is a service mark of Apple Inc.
≥ Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
≥ The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi
Alliance.
≥ The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
≥ “Wi-Fi” and “Wi-Fi Protected Setup” are marks or registered marks
of the Wi-Fi Alliance.
≥ All other trademarks are trademarks of their respective owners.
“Settings”
Turn on
“Wi-Fi”
Your home wireless
network name
(SSID)*3
*3: You may be prompted for the password. Enter the password of your home wireless network.
2 Select “Panasonic PMX9 _ _ _ _ _ _” from the AirPlay
icon and start play.
“Panasonic PMX9 _ _ _ _ _ _”
“Music”
Play starts.
(with a slight delay)
VQC9513_pol.fm
2 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後1時54分
Rozpocznij konfigurację połączenia bezprzewodowego
Przygotowanie
1 Umieść SC-PMX9 możliwie blisko routera sieci
bezprzewodowej i ustaw antenę znajdującą się z tyłu
urządzenia głównego w sposób przedstawiony na ilustracji.
Zestaw stereo z CD
Nr Modelu SC-PMX9
≥ Nie przechylać anteny do przodu lub tyłu, kiedy jest skierowana do góry.
Wi-Fi® instrukcja podłączania
2 Podłącz przewód zasilania przy odłączonym kablu LAN.
3 Włącz system.
4 Wykonaj kroki opisane na poniższym diagramie i wybierz metodę ustawienia sieci.
Możesz strumieniować bezprzewodowo muzykę z urządzenia z systemem iOS,
systemem AndroidTM lub komputera Mac/PC do głośników SC-PMX9. Aby
korzystać w funkcji strumieniowania, SC-PMX9 musisz podłączyć się do tej samej
sieci bezprzewodowej 2,4 GHz co kompatybilne urządzenie, poprzez router sieci
bezprzewodowej (punkt dostępowy).
≥Więcej informacji o podłączaniu za pomocą kabla LAN znajduje się w części
“Połączenie sieci przewodowej” w instrukcji obsługi.
Urządzenie z systemem iOS*1,
Android lub komputer
Mac/PC
Router
bezprzewodowy
≥ Jeżeli chcesz zmienić ustawienia połączenia bezprzewodowego z komputerem Mac/PC, lub chcesz
zmienić ustawienia zaawansowane, wykonaj kroki “Metoda 4” opisane w instrukcji obsługi.
Czy Twój router sieci bezprzewodowej obsługuje
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM)?
Tak
Nie / Nie wiem
SC-PMX9
Czy korzystasz z urządzeń: iPod touch/iPhone/iPad?
Czy posiadasz wersję systemu iOS 5.0 lub późniejszą?
*1: Więcej informacji o kompatybilności można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Zrzuty ekranu użyte na tej karcie konfiguracji : iPhone 4S, iOS 6.0.1
Tak
Metoda 1
Metoda 2
kilkakrotnie [SETUP] na
1 Naciśnij
pilocie zdalnego sterowania, aby
W poniższych objaśnieniach wykorzystano telefon iPhone.
wybrać “Net Setup”, a następnie
naciśnij [OK].
“With iPod” jest wyświetlone na
wyświetlaczu.
kilkakrotnie [SETUP] na
2 Naciśnij
pilocie zdalnego sterowania, aby
Metoda 3
Odłącz urządzenia iPod/iPhone/
4
1 iPad
podłączone do urządzenia
głównego.
2
Naciśnij kilkakrotnie [SETUP] na
pilocie zdalnego sterowania, aby
wybrać “Net Setup”, a następnie
naciśnij [OK].
“With iPod” jest wyświetlone na
wyświetlaczu.
Podłącz iPhone do swojej
domowej sieci bezprzewodowej.
5
wyświetli się a Twoim
6 Wiadomość
iPhone. Zezwól, by iPhone dzielił
Odblokuj iPhone a następnie
naciśnij przycisk [OK] na pilocie.
wybrać “WPS Push”, a następnie
naciśnij [OK].
“WPS” miga na wyświetlaczu.
iPhone do urządzenia
3 Podłącz
głównego.
ustawienia sieci bezprzewodowej.
Wybierz jedno z poniższych
połączeń.
Połączenie Lightning kompatybilne z
iPod touch/iPhone:
przycisk WPS na
3 Naciśnij
routerze sieci bezprzewodowym.
*2
Konfiguracja zostanie zakończona, kiedy
“Success” zostanie wyświetlone na
ekranie, a “
” jest wyświetlone na
wyświetlaczu.
zostanie
7 Konfiguracja
zakończona, kiedy “Success”
iPod touch/iPhone/iPad z systemem
iOS 5.0 lub późniejszym:
zostanie wyświetlone na ekranie,
a“
” jest wyświetlone na
wyświetlaczu.
przycisk [OK] na pilocie,
8 Naciśnij
aby wyjść.
aplikację “Panasonic Stereo
3 Uruchom
System Network Setup” na smartfonie
i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Można skonfigurować ustawienia
sieci bezprzewodowej za pomocą
aplikacji “Panasonic Stereo System
Network Setup” (dostępna za darmo).
Jeśli używane jest urządzenie z
systemem Android, należy pobrać
aplikację z serwisu Google PlayTM .
Natomiast w przypadku urządzeń
iPod touch, iPhone lub iPad należy ją
pobrać z serwisu App Store.
Przygotowanie
≥ Podłącz smartfon do domowej sieci
bezprzewodowej.
≥ Sprawdź hasło do domowej sieci
bezprzewodowej.
kilkakrotnie [SETUP] na
1 Naciśnij
pilocie, aby wybrać “Net Setup”, a
następnie naciśnij [OK].
“With iPod” jest wyświetlone na
wyświetlaczu.
1 Wprowadź hasło dla domowej
sieci bezprzewodowej, do której
podłączone jest urządzenie z
systemem iOS.
2 Po wyświetleniu komunikatu o
konieczności podłączenia
urządzenia iOS do tego systemu
naciśnij przycisk Home.
3 W ekranie wyboru sieci Wi-Fi w
“Settings”, wybierz
“00 Setup _ _ _ _ _ _”.
4 Gdy wyświetlony zostanie komunikat
wskazujący na zakończenie
połączenia do tego systemu, wyłącz i
włącz ponownie aplikację.
wybrać “Manual”, a następnie
naciśnij [OK].
5 Gdy wyświetlony zostanie
komunikat wskazujący na
zakończenie konfiguracji Wi-Fi
systemu, zamknij aplikację, a
następnie sprawdź działanie
AirPlay itp.
Odpowiedni kabel w zestawie z
urządzeniem z systemem iOS
*2: Sposób oznakowania może być odmienny.
Korzystanie z AirPlay
∫ Uwaga dla systemu iOS
Po wykonaniu kroku 3
kilkakrotnie [SETUP] na
2 Naciśnij
pilocie zdalnego sterowania, aby
iPad
przycisk [OK] na pilocie,
4 Naciśnij
aby wyjść.
Nie
1 Podłącz iPhone do swojej domowej sieci bezprzewodowej.
W poniższych objaśnieniach wykorzystano telefon
iPhone.
≥ AirPlay, logo AirPlay, iPad, iPhone i iPod touch są znakami
towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
≥ App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
≥ Android i Google Play są znakami handlowymi firmy Google Inc.
≥ Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem zgodności z normą
Wi-Fi Alliance.
≥ Wi-Fi Protected Setup jest znakiem towarowym stowarzyszenia
Wi-Fi Alliance.
≥ “Wi-Fi” i “Wi-Fi Protected Setup” są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
≥ Wszystkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi
należącymi do odpowiednich właścicieli.
“Settings”
Nazwa domowej sieci
bezprzewodowej
(SSID)*3
Włącz
“Wi-Fi”
*3: Może wyświetlić się monit o wprowadzenie hasła. Wpisz hasło swojej domowej sieci bezprzewodowej.
2 Wybierz “Panasonic PMX9 _ _ _ _ _ _” z menu ikon AirPlay
i rozpocznij odtwarzanie.
“Panasonic PMX9 _ _ _ _ _ _”
“Music”
Rozpocznie się odtwarzanie.
(Odtwarzanie rozpoczyna
się z niewielkim
opóźnieniem)
VQC9513_cze.fm
2 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後2時3分
Zahájit nastavení bezdrátové sítě
Příprava
1 Umístěte zařízení SC-PMX9 co nejblíže k bezdrátovému
síťovému směrovači a poté upravte orientaci antény na zadní
straně hlavního zařízení podle ilustrace.
Stereosystém s CD
Model č. SC-PMX9
Průvodce připojením sítě Wi-Fi
≥ Nenaklánějte anténu dopředu či dozadu, když směřuje nahoru.
®
2 Přívodní kabel připojujte s odpojeným síťovým kabelem.
3 Zapněte tento systém.
4 Podle tabulky níže vyberte metodu nastavení sítě.
Do reproduktorů SC-PMX9 můžete bezdrátově streamovat hudbu ze zařízení s
operačním systémem iOS nebo AndroidTM, nebo počítače Mac/PC. Chcete-li použít
tuto funkci streamování hudby, je nutné přidat reproduktory SC-PMX9 do stejné
bezdrátové sítě 2,4 GHz jako kompatibilní zařízení přes bezdrátový směrovač sítě
(přístupový bod).
≥Informace o připojení síťového kabelu naleznete v kapitole “Připojení ke kabelové
místní síti” v Návodu k obsluze.
Zařízení s operačním
systémem iOS*1, Android
nebo počítač Mac/PC
Bezdrátový
směrovač sítě
≥ Pokud chcete provést bezdrátové nastavení s vaším počítačem MAC/PC nebo chcete použít pokročilé
nastavení, postupuje podle “Způsob 4” návodu k obsluze.
Podporuje váš bezdrátový směrovač sítě technologii
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM)?
Ano
Ne / Nevím
SC-PMX9
Používáte zařízení iPod touch/iPhone/iPad?
Je systém iOS ve verzi 5.0 nebo novější?
*1: Informace o kompatibilitě naleznete v návodu k obsluze.
Snímky obrazovek použité v tomto listu : iPhone 4S, iOS 6.0.1
Ano
Způsob 1
Způsob 2
stisknutím tlačítka
1 Opakovaným
[SETUP] na dálkovém ovládání
Následující vysvětlení jsou založena na přístroji iPhone.
vyberte položku “Net Setup” a pak
stiskněte tlačítko [OK].
Na displeji zařízení je zobrazen symbol
“With iPod”.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
[SETUP] na dálkovém ovládání
vyberte položku “WPS Push” a
pak stiskněte tlačítko [OK].
Na displeji bliká “WPS”.
1
Způsob 3
Odpojte iPod/iPhone/iPad
připojené k hlavnímu zařízení.
vyberte položku “Net Setup” a pak
stiskněte tlačítko [OK].
Na displeji zařízení je zobrazen symbol
“With iPod”.
Odemkněte iPhone a poté
5 stiskněte
tlačítko [OK] na
zařízení iPhone k
3 Připojte
hlavnímu zařízení.
ve smartphonu aplikaci
3 Spusťte
“Panasonic Stereo System
stisknutím tlačítka
4 Opakovaným
[SETUP] na dálkovém ovládání
zařízení iPhone k vaší
2 Připojte
domácí bezdrátové síti.
dálkovém ovládání.
Vyberte jedno z následujících
připojení.
zařízení iPhone se zobrazí
6 Na
zpráva. Povolte v zařízení iPhone
sdílení nastavení bezdrátové sítě.
iPod touch/iPhone kompatibilní s
konektorem Lightning:
Na směrovači bezdrátové sítě
3 stiskněte
tlačítko WPS.
Network Setup” a postupujte
podle pokynů.
Nastavení bezdrátové sítě lze provést
pomocí aplikace “Panasonic Stereo
System Network Setup” (zdarma).
Pokud používáte zařízení se systémem
Android, stáhněte si příslušnou aplikaci
z webu Google PlayTM. Pokud
používáte iPod touch/iPhone/iPad,
stáhněte si ji z webu App Store.
Příprava
≥ Připojte smartphone k domácí
bezdrátové síti.
≥ Zkontrolujte heslo pro domácí
bezdrátovou síť.
∫ Poznámka pro verzi iOS
Po kroku 3
1 Zadejte heslo pro domácí
bezdrátovou síť, ke které za
zařízení iOS připojeno.
2 Po zobrazení pokynu pro připojení
zařízení s operačním systémem
iOS k tomuto systému stiskněte
tlačítko domů.
3 Na obrazovce výběru Wi-Fi sítě v
“Settings” vyberte “00 Setup _ _ _
_ _ _”.
dálkovém ovládání
1 Na
opakovaným stiskem tlačítka
*2
Nastavení bude dokončeno po zobrazení
hodnoty “Success” a na displeji zařízení je
zobrazen symbol “
”.
Ne
iPod touch/iPhone/iPad se systémem
iOS verze 5.0 nebo novějším:
Nastavení bude dokončeno po
7 zobrazení
hodnoty “Success” a na
displeji zařízení je zobrazen
symbol “
”.
Pro opuštění stiskněte na
8 dálkovém
ovládání tlačítko [OK].
[SETUP] zvolte “Net Setup” a poté
4 Poté, co se zobrazí zpráva o
stiskněte [OK].
dokončení připojení k tomuto
systému, restartujte aplikaci.
Na displeji zařízení je zobrazen symbol
“With iPod”.
stisknutím tlačítka
2 Opakovaným
[SETUP] na dálkovém ovládání
vyberte položku “Manual” a pak
stiskněte tlačítko [OK].
iPad
Pro opuštění stiskněte na
4 dálkovém
ovládání tlačítko [OK].
5 Poté, co se zobrazí zpráva o
dokončení nastavení Wi-Fi na
tomto systému, ukončete aplikaci
a poté zkontrolujte funkci AirPlay
atd.
Vyhrazený kabel dodávaný se zařízením iOS
*2: Označení se může lišit.
Používání funkce AirPlay
1 Připojte zařízení iPhone k vaší domácí bezdrátové síti.
Následující vysvětlení jsou založena na přístroji iPhone.
≥ AirPlay, logo AirPlay, iPad, iPhone a iPod touch jsou obchodními známkami
společnosti Apple Inc., zaregistrovanými v U.S.A. a v jiných zemích.
≥ App Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc.
≥ Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google
Inc.
≥ Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka asociace Wi-Fi
Alliance.
≥ Známka Wi-Fi Protected Setup je známkou společnosti Wi-Fi
Alliance.
≥ “Wi-Fi” a “Wi-Fi Protected Setup” jsou známkami nebo
registrovanými známkami společnosti Wi-Fi Alliance.
≥ Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich
oprávněných vlastníků.
“Settings”
Zapněte jej
“Wi-Fi”
Název vaší
bezdrátové domácí
sítě (SSID)*3
*3: Můžete být požádáni o zadání hesla. Zadejte heslo pro vaši domácí bezdrátovou síť.
2 Vyberte možnost “Panasonic PMX9 _ _ _ _ _ _” na ikoně AirPlay
a spusťte přehrávání.
“Panasonic PMX9 _ _ _ _ _ _”
“Music”
Dojde k zahájení
přehrávání.
(přehrávání začne s
mírným zpožděním)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement