Panasonic SCPMX9 Operating instructions

Panasonic SCPMX9 Operating instructions
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
1 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Täname, et ostsite selle toote!
Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi.
Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
Mudeli nr
SC-PMX9
VQT4Z21
EG
until
2013/5/8
EESTI
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
2 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Tehke toimingud kaugjuhtimispuldiga.
Kui põhiseadmel on samad juhtnupud, siis võite
ka neid kasutada.
Süsteem võib kasutusjuhendi joonistel näidatust
erineda.
See kasutusjuhend kehtib järgmisele süsteemile:
Süsteem
SC-PMX9
Põhiseade
SA-PMX9
Kõlarid
SB-PMX9
Ohutusnõuded
HOIATUS!
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
- Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva
vedeliku eest.
- Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid
nagu vaase.
- Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
- Ärge eemaldage seadmelt katteid.
- Ärge seadet ise remontige. Vajalikud hooldustööd tuleb
lasta teha pädeval hooldustehnikul.
• See seade võib võtta vastu mobiiltelefonide poolt
kasutamise ajal tekitatavat raadiointerferentsi.
Palume teil sellise interferentsi tekkimisel kasutada
mobiiltelefoni sellest seadmest kaugemal.
• Seade kasutab laserit. Selles kasutusjuhendis kirjeldatust
erinev juhtseadiste kasutamine, seadme reguleerimine
või toimingute tegemine võib põhjustada ohtlikku kokkupuudet kiirgusega.
Sisukord
Ohutusnõuded ..........................................................2
Komplekti kuuluvad tarvikud ...................................3
Hooldus .....................................................................3
Kaugjuhtimispuldi töökorda seadmine ..................3
Ühendamine ..............................................................3
Kõlarite paigutamine ................................................4
Patarei
Juhtseadiste ülevaade .............................................4
• Ärge patareid lühistage ega lahti võtke.
• Ärge püüdke laadida leelis- või mangaanpatareid.
Andmekandjate sisestamine ...................................5
• Ärge kasutage patareid, kui selle kate on maha koorunud.
Info andmekandjate kohta .......................................5
• Ärge patareid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et
Võrgusätted ...............................................................6
patarei ei puutu kokku lahtise tulega.
AirPlay kasutamine selle süsteemi kõlaritega .......9
• Patarei(si)d ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja akendega autos.
Muusikafailide esitamine DLNA serverist ............10
• Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti kaua aega, siis võtke
Bluetooth®’i kasutamine ........................................11
patarei kaugjuhtimispuldist välja. Hoidke patareid jahedas
Info Bluetooth®’i kohta .........................................11
ja pimedas kohas.
Andmekandjate esitustoimingud ..........................12
• Plahvatusoht patarei valesti asendamisel!
Raadio ......................................................................13
Patarei tohib asendada ainult tootja soovitatud tüüpi
Kell ja taimerid ........................................................13
patareiga.
Heliefektid ................................................................14
• Kui patareid vajavad kasutuselt kõrvaldamist, siis pöörduge
kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole info saamiseks
Välisseadme sisendi kasutamine ..........................14
nõuetekohase kõrvaldamismeetodi kohta.
Muu ..........................................................................14
Android, Google Play ja Chrome on firma Google Inc kaubamärgid. Rikkeotsing .............................................................16
Tehnilised andmed .................................................18
DLNA, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED on organisatsiooni
Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenusemärgid
või sertifitseerimismärgid.
ETTEVAATUST!
VQT4Z21
Seade
2
2
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu vähendamiseks:
- Ärge paigaldage ega asetage seda seadet raamatukappi, sisseehitatud seinakappi ega muusse umbsesse
kohta. Hoolitsege, et seade on hästi ventileeritud.
- Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehtede, laudlinade, kardinate ega muude sarnaste esemetega.
- Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid ega muid
lahtise tule allikaid.
• See seade on ettenähtud kasutamiseks mõõdukate
klimaatiliste tingimustega piirkonnas.
• Toitepistik on elektrivõrgust lahtiühendamise seadis.
Paigaldage seade nii, et toitejuhtme pistiku saab
probleemide esinemisel viivitamata elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.
TWi-Fi CERTIFIED logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance
sertifitseerimismärk. Wi-Fi Protected Setup märk on organisatsiooni Wi-Fi Alliance märk. “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”,
“WPA” ja “WPA2” on organisatsiooni Wi-Fi Alliance märgid või
registreeritud märgid.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on litsentseeritud
firmadelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
Bluetooth®’i sõnamärk ja logod kuuluvad firmale Bluetooth SIG
Inc ning Panasonic Corporation kasutab selliseid märke litsentsi
alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende
vastavatele omanikele.
Windows on firma Microsoft Corporation kaubamärk või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad” tähendavad, et elektrooniline tarvik on konstrueeritud spetsiaalselt
vastavalt iPod’i, iPhone’i või iPad’iga ühendamiseks ning et
arendaja on kinnitanud selle vastavust Apple’i talitlusstandarditele.
Apple ei ole vastutav selle seadme talitluse ega vastavuse
eest ohutus- ja muudele standarditele.
Teadke, et selle tarviku kasutamine koos iPod’i, iPhone’i või
iPad’iga võib mõjutada juhtmeta talitlust.
AirPlay, AirPlay logo, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano ja iPod touch on firma Apple Inc Ameerika Ühendriikides
ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid.
App Store on firma Apple Inc teenusemärk.
3 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Komplekti kuuluvad tarvikud
Ühendamine
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik allpool
näidatud tarvikud.
1 kaugjuhtimispult
1 toitejuhe
(N2QAYB000896)
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude
ühenduste tegemist.
3
2 1
Energia säästmine
Süsteem tarbib ooteolekus umbes 0,4 W elektrienergiat.
Ühendage elektrivõrgust lahti, kui te süsteemi ei kasuta.
Mõned seadistused kaovad mälust, kui süsteemi elektrivõrgust lahti
ühendate. Peate need uuesti seadistama, kui seadet taas kasutama
hakkate.
EESTI
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
Muude seadmete ühendamine
Saate ühendada videomaki, DVD-mängija jne.
DVD-mängija (ei kuulu komplekti)
1 FM-siseantenn
Selle süsteemi
põhiseadme
tagapaneel
1 kaugjuhtimispuldi
patarei
Elektrivõrgu pistikupessa
1
2 kõlarijuhet
Ühendage FM-siseantenn.
Seadke antenn parima vastuvõtuga kohta.
• Kasutage halva raadiovastuvõtu korral FM-välisantenni.
Kleeplint
(ei kuulu
komplekti)
Hooldus
• Pühkige põhiseadet puhastamiseks pehme kuiva
riidega.
• Pühkige kõlareid peenekoelise kuiva riidega nagu
mikrokiust puhastuslapiga.
• Ärge mingil juhul kasutage selle süsteemi puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
• Lugege enne keemiliselt töödeldud lappide kasutamist
hoolikalt nendega kaasasolevaid juhiseid.
Audiojuhe (ei kuulu komplekti)
Märkus:
2
Ühendage kõlarid.
Must
Punane
Punane
Punase
joonega
kaabel
Kaugjuhtimispuldi töökorda seadmine
• Ühendage toitejuhe lahti enne muu seadme ühendamist.
• Lülitage kõik seadmed välja ja lugege nende kasutusjuhendeid.
• Komponendid ja juhtmed on müügil eraldi.
• Kui soovite ühendada siin kirjeldatutest erineva seadme,
siis konsulteerige oma audioseadme müüjaga.
• Adapteri kasutamine võib põhjustada helimoonutusi.
• Vt lk 6 info saamiseks kohtvõrgukaabli ühendamise
kohta.
Olge ettevaatlik, et kõlarijuhtmeid mitte ristamisi
ühendada (lühistada) või nende polaarsust
ümber pöörata. See võib kõlareid kahjustada.
• Ühendage punase joonega kaabel punasesse
pessa (+).
R6/LR6, AA
• Kasutage leelis- või mangaanpatareid.
• Sisestage patarei nii, et polaarsused (+ ja -) vastavad
puldile märgitud polaarsustele.
• Suunake kaugjuhtimispult takistusi vältides kaugjuhtimisandurile kuni 7 m kauguselt otse põhiseadme eest,
kuni umbes 30° vasaku või parema nurga all.
3
Ühendage toitejuhe.
Toitejuhet ei tohi kasutada koos muude
seadmetega.
VQT4Z21
Must
3
3
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
4 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Kõlarite paigutamine
Juhtseadiste ülevaade
1
EESTI
kõrgsagedusvaljuhääldi
9
1
2
10
3
4
2
11
3
4
Paigutage kõlarid nii, et kõrgsagedusvaljuhääldi jääb
põhiseadme poole. Kõlarite kahjustamise vältimiseks
ärge puudutage kõlarikoonuseid, kui kõlaritelt võrgud
eemaldate.
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Parima heli saavutate seda põhiseadet ja neid kõlareid
koos kasutades. Muude kõlarite kasutamine võib seadet
kahjustada ja halvendada helikvaliteeti.
Märkus:
VQT4Z21
4
4
ETTEVAATUST!
• Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga.
Selle nõude eiramine võib kahjustada võimendit
ja kõlareid ning põhjustab tuleohtu. Konsulteerige
kvalifitseeritud hooldustehnikuga kahjustuste
korral või kui seadme talitlus märkimisväärselt
muutub.
• Kõlarid tuleb paigaldada ja ühendada käesolevas
juhendis antud juhiste kohaselt.
[iPod]: “iPod_Dock” ,. “iPod_Port” / “USB”
[CD]: “CD”
[SELECTOR]:
12
SELECTOR
5
6
7
8
9
10
11
12
5
6
• Paigutage kõlarid rohkem kui 10 mm kaugusele põhiseadmest õhuringluse tagamiseks.
• Kõlarid tuleb paigutada tasasele kindlale pinnale.
• Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud.
Ärge paigutage neid teleri, personaalarvuti ega muude
selliste seadmete lähedale, mida magnetväli mõjutab.
• Kõlaritest kaua aega heli kõrgel helitugevusel esitamine
võib süsteemi kahjustada ja lühendada selle kasulikku iga.
• Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel juhtudel
helitugevust:
- moonutatud heli esitades;
- helikvaliteeti reguleerides.
13
14
7
15
SETUP
8
13
14
15
16
17
18
16
Pealtvaade
17
18
19
VOLUME
BASS
TREBLE
11
6
D.BASS
4
iPod
1
iPad
20
Ooteoleku-/töörežiimi nupp
Vajutage seda nuppu sisselülitatud seadme
lülitamiseks ooteolekusse või vastupidi. Ooteolekus
tarbib seade ikka pisut elektrienergiat.
Numbrinupud [1 kuni 9, 0, 10]
2-kohalise numbri valimiseks
Näide: 16: [ 10] → [1] → [6]
Programmeeritud raja kustutamine
Audioallika valimine
CD
SELECTOR
OPEN/CLOSE
6
5
21
22
23
19
20
21
22
23
Peamiste esitustoimingute tegemine
Heliefektide valimine
iPod’i menüü vaatamine
Info vaatamine sisu kohta
Kella- ja taimeritoimingud
Programmi seadistamine
Süsteemi helitugevuse reguleerimine
Süsteemi heliväljundi ajutine katkestamine
Vajutage nuppu uuesti heliväljundi taastamiseks.
Heliväljundi ajutise katkestamise funktsiooni
kasutamine tühistatakse ka helitugevuse
reguleerimisel ja süsteemi välja lülitamisel.
Esitusmenüü elemendi seadistamine
Raadiomenüü elemendi seadistamine
Suvandi valimine
Seadistusmenüüsse sisenemine
“iPod_Dock” iPod’i/iPhone’i jaoks
Kuularite pesa (
)
• Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm stereo (ei kuulu
komplekti)
• Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake
kuularitega kaua aega järjest.
• Liigne helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest
võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
• Pikaajaline kõrgel helitugevusel kuulamine
võib kahjustada kuulaja kõrvu.
Näidik
“iPod_Port” iPod’i/iPhone’i/iPad’i ja USBseadmete jaoks
Plaadialuse avamine ja sulgemine
Plaadialus
Kaugjuhtimissignaali andur
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Andmekandjate sisestamine
Valige allikaks “iPod_Dock”
Avage kate ja ühendage Lightning-konnektoriga
iPod/iPhone.
iPod/iPhone
(ei kuulu komplekti)
“iPod_Dock” (Lightning-konnektorit kasutades):
• Hoolitsege, et iPod/iPhone on lõpuni sisestatud
ning et selle tagakülg toetub vastu polstrit.
• iPod/iPhone tuleb ümbrisest välja võtta.
• iPod/iPhone tuleb sisestamisel konnektoriga
joondada.
“iPod_Port”:
• Kasutage iPod’i/iPhone’i/iPad’i jaoks sihtotstarbelist
USB-juhet (ei kuulu komplekti).
• Sisestage USB-seade otse selle seadme porti.
USB-pikendusjuhet ei tohi kasutada.
• Valige enne USB-seadme eemaldamist muu allikas
peale “USB”.
Plaadialus:
• CD tohib eemaldada alles siis, kui see lakkab
pöörlemast.
iPod’i/iPhone’i/iPad’i laadimine
iPod’i/iPhone’i/iPad’i selle süsteemiga ühendamisel
algab laadimine.
• Ooteolekus ei alga laadimine “iPod_Port” ühendusest,
ent see algab tavapäraselt “iPod_Dock” ühendusest.
Lightning-konnektor
Valige allikaks
“CD”
OPEN/CLOSE
- “iPod_Port” ühendusest laadimiseks tuleb laadimist
alustada enne selle seadme ooteolekusse lülitamist.
• Kontrollige akulaengut iPod’i/iPhone’i/iPad’i ekraanilt.
• Ühendage iPod/iPhone/iPad laadimise lõppedes lahti,
kui te ei kasuta seda kaua aega.
• Laadimine lõpeb, kui aku saab täiesti täis laetud.
Aku tühjeneb loomulikult.
Info andmekandjate kohta
• Teadke, et Panasonic ei vastuta andmete ega info
kaotamise eest.
Valige allikaks “iPod_Port”
“USB” ilmub näidikule ühilduva USB-seadme
sisestamisel.
• Ärge ühendage järgmisi mudeleid:
iPod classic, iPod [IV (värviline ekraan)
ja V (video) põlvkond], iPod nano
(I põlvkond)
Ühendamine võib põhjustada
ootamatut talitlust.
iPad
Ühilduvad iPod’id/iPhone’id/iPad’id (2013. aasta
jaanuari seisuga)
Ühilduvad “iPod_Dock” ühendusega
(Lightning-konnektorit kasutades)
iPod touch (V põlvkond)
iPod nano (VII põlvkond)
iPhone 5
Ühilduvad “iPod_Port” ühendusega [Sihtotstarbelist
USB-juhet (ei kuulu komplekti) kasutades]
iPod touch (I, II, III, IV ja V põlvkond)
EESTI
5 ページ
iPod nano (II, III, IV, V, VI ja VII põlvkond)
iPhone 5 / iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS /
iPhone 3G / iPhone
iPad (III ja IV põlvkond) / iPad 2 / iPad
iPad mini
Märkus:
• Ühilduvus sõltub tarkvara versioonist. Värskendage
iPod/iPhone/iPad värskeimale tarkvarale enne koos
selle seadmega kasutamist.
• Lugege kasutusjuhiste saamiseks iPod’i/iPhone’i/
iPad’i kasutusjuhendit.
Ühilduvad USB-seadmed
• Ainult massedastust toetavad USB-seadmed.
Märkus:
• Faile käsitatakse radadena ja kaustu albumitena.
• Radadel peab olema laiendiks “.mp3”, “.MP3”, “.flac”
või “.FLAC”.
• See süsteem suudab lugeda kuni:
- 255 albumit (kaasa arvatud juurkaust)
- 2500 rada
- 999 rada ühes albumis
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) tugi puudub.
• Sektori suurusest sõltuvalt ei pruugi kõik failid olla
kasutatavad.
• NTFS-failisüsteemi tugi puudub (seade toetab ainult
FAT16/FAT32 failisüsteeme).
Ühilduvad CD-plaadid
• See süsteem suudab esitada CD-DA või MP3
vormingus sisuga CD-R/RW plaate.
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2
(välja arvatud laiendatud vormingud).
Märkus:
• Kõiki CD-R/RW plaate ei pruugi õnnestuda esitada
salvestise seisundi tõttu.
• MP3-faile käsitatakse radade ja kaustu albumitena.
• See süsteem suudab lugeda kuni:
- CD-DA: 99 rada
- MP3: 999 rada, 255 albumit (kaasa arvatud juurkaust)
ja 20 sessiooni
• Seade ei pruugi salvestisi ilmtingimata esitada järjekorras, milles need salvestasite.
VQT4Z21
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
5
5
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
6 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Võrgusätted
EESTI
Saate AirPlay või DLNA funktsiooni kasutades striimida
muusikat iOS’iga seadmest (iPhone, iPod, iPad), Android™’
iga seadmest või Mac’ist/Windowsiga arvutist selle süsteemi
kõlaritesse. Nende funktsioonide kasutamiseks peab see
süsteem ühenduma sama võrguga, millega on ühendunud
AirPlay’ga ühilduv seade (> 9) või DLNAga ühilduv seade.
• AirPlay’d saab kasutada ka ilma võrguruuterita.
(> 10, “Otsestriimimine sellesse süsteemi (AirPlay)”)
• Juhtmega ja juhtmeta kohtvõrguühenduse vahel lülitumine
võib põhjustada ühenduse sätete lähtestumist.
Seadistage need sel juhul uuesti.
• Stabiilse võrguühenduse kindlustamiseks on soovitav
kasutada juhtmega kohtvõrguühendust.
Juhtmega kohtvõrguühendus
Tavaliselt viib seadistamise lõpule lihtsalt kohtvõrgukaabli
ühendamine.
Lairibaruuter jne
Nt
Kohtvõrgukaabel
(ei kuulu komplekti)
• LAN-porti tohib ühendada ainult kohtvõrgukaabli.
LAN-porti mis tahes muu juhtme ühendamine võib
seadet kahjustada.
• Juhtmeta ühenduse sätted tühistatakse, kui ühendatud
on kohtvõrgukaabel.
Võrguga seotud sätted on ükshaaval seadistatavad, kui:
- teie kodune raadiovõrk on konfigureeritud kasutama
spetsiifilisi IP-aadresse, alamvõrgumaski, vaikelüüsi,
primaarset DNSi jne.
- soovite muuta AirPlay kõlarite või DLNA renderdajana
kuvatavat selle süsteemi nime.
1 Ühendage põhiseade otse arvutiga kohtvõrgukaablit
kasutades ajal, kui toitejuhe on ühendamata.
2 Ühendage toitejuhe põhiseadmega ja lülitage see
süsteem sisse.
3 Kui “
” ilmub näidikule, siis kontrollige selle seadme
IP-aadressi. (> 15, “IP-/MAC-aadress”)
4 Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [SETUP], et
valida “Net Setup”, ja vajutage siis [OK].
5 Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [SETUP], et
valida “Manual”, ja vajutage siis [OK].
6 Kui “Setting” vilgub näidikul, siis käivitage arvutil
Interneti-brauser. Sisestage punktis 3 kontrollitud selle
seadme IP-aadress aadressiväljale ja avage seadistuskuva.*
7 Valige ja sisestage üksikasjalikud andmed.
8 Valige sätete kohaldamiseks “JOIN”.
9 Seadistamine on lõpetatud, kui “Success” ilmub näidikule.
10 Lülitage see seade välja ja ühendage toitejuhe lahti.
11 Tehke “Juhtmega kohtvõrguühendus”. (> vasakul)
* Keskkonnast sõltuvalt võib kuluda mõni minut, enne
kui brauseril saab seadistuskuva avada.
Laadige sel juhul brauser uuesti.
Juhtmeta kohtvõrguühendus
VQT4Z21
1
6
6
Ühendage põhiseade lairibaruuteriga jne kohtvõrgukaablit kasutades ajal, kui toitejuhe on
ühendamata.
See seade on kasutamiseks valmis, kui näidikule
ilmub “
”.
• Kohtvõrgukaabli ühendamise ja lahtiühendamise
ajal ei tohi toitejuhe olla ühendatud.
• Välisseadmetega ühendamiseks kasutage 5nda või
kõrgema kategooria kohtvõrgu otsekaablit
(STP-kaablit ehk varjega bifilaarkaablit).
Sellel süsteemil on sisseehitatud Wi-Fi® ning selle
saab ühendada juhtmeta ruuteriga.
Nt
Juhtmeta ruuter jne
Ettevalmistused
• Paigutage see süsteem võimalikult raadiovõrgu
ruuteri lähedale.
• Ühendage lahti kohtvõrgukaabel.
• Suunake antenn põhiseadme
tagapaneelil üles nii, nagu joonisel
näidatud.
• Ärge nii tehke:
- Ärge kallutage antenni ette- ega
tahapoole, kui see on üles suunatud.
- Ärge antenni liiga suure jõuga
käsitsege.
- Ärge kandke seda seadet antennist kinni hoides.
1
2
Lülitage see süsteem sisse.
Juhinduge järgmisest graafikust võrgu
seadistamise meetodi valimiseks.
Kas teie raadiovõrgu ruuter toetab WPSi?
Jah
Ei / Ei tea
> 7,
“Meetod 1”
Kas kasutate iPod touch’i/iPhone’i/iPad’i?
Kas iOS’i versioon on 5.0 või värskem?
Jah
> 7,
“Meetod 2”
Ei
> 7,
“Meetod 3”
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
• Kui soovite teostada juhtmeta seadistuse Mac’i/
Windowsiga arvutiga või soovite kohaldada
täiustatud sätteid, siis juhinduge peatükis
“Meetod 4” lk 8.
• Selle seadistamise poolepealt tühistamiseks vajutage ,
et see süsteem välja lülitada.
• Samaaegne kasutamine muude 2,4 GHz seadmetega
nagu mikrolaineahi, juhtmeta telefon vms võib põhjustada
ühenduse katkemist.
• Värskeima info saamiseks raadiovõrgu ruuteri ühilduvuse
kohta vt http://panasonic.jp/support/global/cs/.
(See sait on ainult ingliskeelne.)
Meetod 1
Kui teie raadiovõrgu ruuter toetab WPSi
(Wi-Fi Protected SetupTM)
„ WPSi surunupu konfiguratsiooni (PBC)
kasutamine
WPSi tuvastusmärk
WPSi surunupu konfiguratsiooniga (PBC) ühilduval raadiovõrgu ruuteril võib olla see märk.
1
2
Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [SETUP],
et valida “Net Setup”, ja vajutage siis [OK]. *1
“With iPod” ilmub näidikule.
Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [SETUP],
et valida “WPS Push”, ja vajutage siis [OK]. *1
“WPS” vilgub näidikul.
• Kolmandas punktis kirjeldatud toiming tuleb teha
2 min jooksul.
3
Pärast seda, kui näidikule ilmub “WPS”,
vajutage WPS-nuppu raadiovõrgu ruuteril.
4
Seadistamine on lõpetatud, kui “Success”
ilmub näidikule.
“
” ilmub näidikule.
Näidikule võib ilmuda ebaõnnestumise teade “Fail”, kui
ühendamist ei lõpetatud ettenähtud aja jooksul.
Proovige sel juhul uuesti. Kui “Fail” ilmub ikka näidikule,
siis proovige muid meetodeid lk 7 või 8.
5
Vajutage kaugjuhtimispuldil [OK] seadistusolekust väljumiseks.
• Selle süsteemi saab seadistada ka WPSi PIN-koodi
kasutades. (Lugege enne alustamist raadiovõrgu ruuteri
kasutusjuhendit üksikasjaliku info saamiseks selle kohta,
kuidas sisestada PIN-kood.)
1 Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [SETUP], et
valida “Net Setup”, ja vajutage siis [OK]. *2
2 Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [SETUP], et
valida “WPS PIN”, ja vajutage siis [OK]. *2
3 Sisestage PIN-kood raadiovõrgu ruuterisse.
*1
Asendage järgmise toiminguga.
Hoidke põhiseadmel [D.BASS] 2 s vajutatuna sellal, kui
hoiate põhiseadmel
vajutatuna.
*2 Asendage järgmiste toimingutega.
1 Hoidke põhiseadmel [D.BASS] 2 s vajutatuna sellal,
kui hoiate põhiseadmel
vajutatuna.
2 Kui näidikule ilmub “WPS”, siis hoidke põhiseadmel
uuesti [D.BASS] 2 s vajutatuna sellal, kui hoiate
põhiseadmel
vajutatuna.
Meetod 2
Kui kasutate iPod touch’i/iPhone’i/iPad’i
(iOSi versioon 5.0 või värskem)
See meetod võimaldab jagada iPod touch’i/iPhone’i/
iPad’i raadiovõrgu sätteid selle süsteemiga.
• Järgmised selgitused põhinevad iPhone’il.
1
Ühendage lahti põhiseadmega ühendatud
iPod/iPhone/iPad.
2
Ühendage iPhone kodusesse raadiovõrku.
3
4
Ühendage iPhone põhiseadmega.
Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [SETUP],
et valida “Net Setup”, ja vajutage siis [OK].
“With iPod” ilmub näidikule.
5
Vabastage iPhone lukustusest ja vajutage siis
kaugjuhtimispuldil [OK].
“Connecting Wi-Fi” ilmub näidikule.
• Kui näidikule ilmub “Not Supported” või “Set Wi-Fi”,
siis kontrollige, et iPhone on ühendatud raadiovõrku
ja proovige siis uuesti alates punktist 1.
6
iPhone’i ekraanile ilmub teade.
Lubage iPhone’il oma raadiovõrgu sätteid
jagada.*1
7
Seadistamine on lõpetatud, kui “Success”
ilmub näidikule.
“
EESTI
7 ページ
” ilmub näidikule.
Ebaõnnestumise teate “Fail” ilmumisel vajutage [OK]
ja proovige uuesti. Kui “Fail” ilmub ikka näidikule, siis
proovige muid meetodeid lk 7 või 8.
• Kui ühendasite iPhone’i poole pealt lahti, siis proovige
uuesti ilma seda lahti ühendamata.
Meetod 3
Võrguühenduse seadistamine nutitelefoni
rakendusega
Saate raadiovõrgu sätted määrata kindlaks tasuta
rakendusega “Panasonic Stereo System Network
Setup”. Kui kasutate Androidiga seadet, siis laadige
rakendus alla Google Play™’st. Kui kasutate iPod
touch’i/iPhone’i/iPad’i, siis laadige see alla App
Store’ist.
Ettevalmistused
• Ühendage nutitelefon kodusesse raadiovõrku.
• Kontrollige koduse raadiovõrgu parooli.
1
Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [SETUP],
et valida “Net Setup”, ja vajutage siis [OK].
“With iPod” ilmub näidikule.
2
Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [SETUP],
et valida “Manual”, ja vajutage siis [OK].
“Setting” vilgub näidikul.
3
Käivitage nutitelefonil “Panasonic Stereo
System Network Setup” ja järgige juhiseid.
(Jätkub järgmisel leheküljel.)
VQT4Z21
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
7
7
EESTI
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
8 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
„ Märkus iOS’i versiooni kohta
Meetod 4
Pärast punkti 3
1 Sisestage selle koduse raadiovõrgu parool,
millega iOS’iga seade on ühendatud.
2 Kui ilmub teade, millega teil palutakse iOS’iga
seade selle süsteemiga ühendada, siis vajutage
kodunuppu.
3 Valige “Settings” all Wi-Fi võrgu valikukuval
“00 Setup _ _ _ _ _ _”.
Võrguühenduse seadistamine Interneti-brauserist
• “ _ ” tähistab numbrit, mis on igal seadmel unikaalne.
4
Käivitage rakendus uuesti, kui ilmub selle
süsteemiga ühendamise lõpetamise teade.
5
Valige “Search wireless network”.
6
Valige ja sisestage üksikasjalikud
andmed.
See meetod võimaldab pääseda selle süsteemi raadiovõrgu sätetele ligi ühilduva seadme Interneti-brauserist.
• Järgmised selgitused põhinevad iPhone’il.
1
Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [SETUP],
et valida “Net Setup”, ja vajutage siis [OK].
“With iPod” ilmub näidikule.
2
Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [SETUP],
et valida “Manual”, ja vajutage siis [OK].
“Setting” vilgub näidikul.
3
Kui “Setting” hakkab näidikul vilkuma, siis
ühendage ühilduv seade selle süsteemi raadiovõrku nimega “00 Setup _ _ _ _ _ _”.
• Kontrollige koduse raadiovõrgu nime (võrgu
nimi (SSID)) ja selle võrgu parooli.
See leidub tihti raadiovõrgu ruuteril.
• “ _ ” tähistab numbrit, mis on igal seadmel unikaalne.
• Hoolitsege, et ühilduval seadmel on võrgusätte jaoks
deblokeeritud DHCP.
Valige oma koduse raadiovõrgu
nimi.*1
Sisestage parool.
5
Kui ilmub selle süsteemi Wi-Fi seadistuse
lõpetamise teade, siis sulgege rakendus ning
kontrollige siis AirPlay jne toimimist.
• “Panasonic Stereo System Network Setup” Mac OS’i
jaoks on samuti saadaval Mac’i App Store’is.
7
4
Käivitage ühilduval seadmel Interneti-brauser
ja sisestage “http://192.168.1.12/” URLi
aadressiväljale ja avage lehekülg.
Valige sätete kohaldamiseks “JOIN”.
• Hüpikkuval valige jätkamiseks “OK”.
• Seadistusaknasse naasmiseks valige “Cancel”.
8
Seadistamine on lõpetatud, kui “Success”
ilmub näidikule.
“
VQT4Z21
Avaneb selle süsteemi seadistusaken.
8
8
• Interneti-brauserite näited
iOS’iga seade/Mac: Safari
Androidiga seade: Google Chrome™
Windowsiga arvuti: Windows Internet Explorer
” ilmub näidikule.
Ebaõnnestumise teate “Fail” ilmumisel vajutage [OK],
kontrollige raadiovõrgu parooli ja muid sätteid ning
alustage uuesti alates punktist 1.
9
Ühendage ühilduv seade kindlasti tagasi
kodusesse raadiovõrku.
*1: Kui olete seadistanud oma raadiovõrgu nähtamatuks,
siis valige “BACK” ja lugege peatükki “Alternatiivsed
sätted”. (> 9)
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Täiustatud võrgusätted
• Järgmised seadistused on alternatiiviks meetodile 4 või
meetodit 4 täiendavad seadistused. (> 8)
Alternatiivsed sätted
Punktide 5 ja 6 asemel
Valige “Manual settings”.
1 Sisestage koduse raadiovõrgu nimi “Network
name (SSID)” väljale.
2 Valige krüptimismeetod “Security system”
ripploendist.
3 Sisestage parool “Password” väljale ja valige
siis “JOIN”.
AirPlay kasutamine selle süsteemi
kõlaritega
Ettevalmistused
• Seadistage võrgusätted. (> 6)
• Ühendage iOS’iga seade või Mac/Windowsiga arvuti
selle süsteemiga samasse kodusesse võrku.
1
Lülitage see süsteem sisse.
2
• Kontrollige, et näidikul on “
”.
• Kui seda ei ole näidikul, siis kontrollige võrgusätteid. (> 6)
iOS’iga seade: Käivitage “Music” (või iPod)
rakendus. Mac/Windowsiga arvuti: Käivitage
“iTunes”.
Täiendavad sätted
Kui teie kodune raadiovõrk on konfigureeritud
kasutama spetsiifilisi IP-aadresse, alamvõrgumaski,
vaikelüüsi, primaarset DNSi jne
Enne punkti 7
Valige “Advanced network settings”.
Sisestage kõikidele väljadele vajalikud aadressid ja valige “JOIN”.
• Tagasi DHCP kasutamisele lülitumiseks valige “DHCP”
ripploendist “ON”.
Kui soovite muuta AirPlay kõlarite või DLNA
renderdajana kuvatavat selle süsteemi nime
Enne punkti 5
• Kui kasutate muusikarakendust iOS’iga seadmel, siis
valige esitatav audiofail.
3
Valige “Panasonic PMX9 _ _ _ _ _ _”*1, 2
AirPlay
ikoonist.
Kontrollige enne esituse alustamist helitugevuse
sätet. (AirPlay esmakordsel kasutamisel võib olla
helitugevus seadistatud maksimaalsele väljundile.)
Nt
“Music” rakendus
iPhone iOS 6.0.1
Kasutatavad on üksnes ASCII tähemärgid.
iPod touch
III, IV ja V põlvkond
iPhone 5 / iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS
iPad (III ja IV põlvkond) / iPad 2 / iPad
(2013. aasta jaanuari seisuga)
Nt
iTunes 11.0
Kui see süsteem on juba ühendatud kodusesse
raadiovõrku, siis:
– valige “Additional settings” ja valige siis “Exit”.
Kui see süsteem ei ole ühendatud kodusesse
raadiovõrku, siis:
– jätkake punktiga 5 peatükist “Meetod 4”.
• Deblokeerige brauseri sätetes Java ja küpsised.
OS 4.3.3 või värskem
iPad mini
PMX9
Valige “OK”.
Ühilduvad AirPlay seadmed
iTunes 10.2.2 või värskem (Mac / Windowsiga arvuti)
Valige “Additional settings”.
1 Valige “Edit STEREO SYSTEM name”.
2 Sisestage uus nimi “STEREO SYSTEM name”
väljale.
3
4
• Helitugevuse muudatused iOS’iga seadmel või iTunes’is
kanduvad üle sellele süsteemile. (Lugege iTunes’i spikrit
info saamiseks vajalike seadistuste kohta iTunes’is.)
• iOS’i ja iTunes’i teatud versioonide puhul ei pruugi olla
võimalik AirPlay esitust taaskäivitada, kui AirPlay esituse
ajal muudetakse selektorit (nt “CD”) või lülitatakse see
süsteem välja. Valige sel juhul esmalt muu seade muusikarakenduse või iTunes’i AirPlay ikoonist ning valige siis
uuesti see süsteem väljundkõlariteks.
• AirPlay ei toimi iTunes’is videoid esitades.
*1: “ _ ” tähistab numbrit, mis on igal seadmel unikaalne.
*2: Selle süsteemi tarvis kuvatavat nime saab muuta “Edit
STEREO SYSTEM name” sättega.
(> vasakul, "Täiustatud võrgusätted")
EESTI
9 ページ
PMX9
4
Alustage esitust.
• Esitus algab väikese viivitusega.
• Selle süsteemi saab seadistada automaatselt sisse lülituma
selle süsteemi valimisel väljundkõlariteks.
(> 15, “Võrgu ooteolek”)
• Muude audioallikate esitus seiskub ja AirPlay väljund
saab eelisõiguse.
VQT4Z21
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
9
9
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
10 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
EESTI
Otsestriimimine sellesse süsteemi
(AirPlay)
Kui see funktsioon on sisselülitatud (sättel “On”), siis
saab ilma võrguruuterit kasutamata striimida sellesse
süsteemi muusikat iOS’iga seadmest või Mac’ist /
Windowsiga arvutist (iTunes 10.2.2 või värskem).
• Selle funktsiooni sättele “On” seadistamisel
kustutatakse varasemad võrgusätted.
• Järgmised selgitused põhinevad iPhone’il.
1
2
3
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“D.Connect”.
Vajutage
, et valida “On”, ja vajutage siis
[OK].
Vajutage
, et valida “OK? Yes”, ja vajutage
siis [OK].
“PW _ _ _ _ _”*1 ilmub näidikule.
5 numbrikohta “PW” järel tähistavad selle võrgu nime.
4
Ühendage oma iPhone selle süsteemi raadiovõrku nimega “PMX9 _ _ _ _ _ _”*2.
• Hoolitsege arvutit selles võrgus kasutades, et kõik jagatud
failid on krüptitud.
• See funktsioon on ühilduv üksnes avatud süsteemi
autentimismeetodiga. See ei ühildu ühisvõtme autentimismeetodiga.
*1: “ _ ” tähistab numbrit.
*2: “ _ ” tähistab numbrit, mis on igal seadmel unikaalne.
Parooli kuvamine
Otsestriimimise funktsiooni “D.Connect” esmakordsel
sättele “On” seadistamise korral luuakse juhuvalikuga
selle süsteemi võrgu jaoks parool, mis salvestatakse
süsteemi mällu.
• Parool püsib seadme mälus, kuni seda muudate.
1 Sellal kui “D.Connect” on sättel “On”:
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “D.Connect”.
, et valida “On”, ja vajutage siis
2 Vajutage
[OK].
3 Näidikule ilmub aktiivne parool.
• 5 numbrikohta “PW” järel tähistavad selle võrgu
parooli.
4 Vajutage väljumiseks mis tahes nuppu.
Parooli muutmine
1
2
PMX9
5
6
Sisestage selle süsteemi näidikul kuvatud
parool.
Seadistamine on lõppenud, kui kord iPhone on
ühendunud selle süsteemi raadiovõrku.
3
4
5
Sellal kui “D.Connect” on sättel “Off”:
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “D.Connect”.
Vajutage
, et valida “Change PW”, ja
vajutage siis [OK].
Vajutage
, et valida “OK? Yes”, ja vajutage
siis [OK].
Näidikule ilmub uus parool.
• 5 numbrikohta “PW” järel tähistavad selle võrgu
uut parooli.
Vajutage väljumiseks mis tahes nuppu.
VQT4Z21
„ Märkus parooli muutmise kohta
7
Jätkake punktiga 2 peatükist “AirPlay kasutamine koos selle süsteemi kõlaritega”. (> 9)
• Muude võrgusätete seadistamisel lülitub see funktsioon
välja (sättele “Off”). (> 6)
• See süsteem ei ole Internetti ühendatud, kui “D.Connect”
on sättel “On”. Tarkvara ei saa värskendada ning Wi-Fi
signaali tugevust ei saa kontrollida.
10 • Kui te ei kasuta AirPlay’d, siis ühendage AirPlay’ga
ühilduv seade sellest võrgust lahti.
10
Kui teil ei paluta pärast selle süsteemi võrgu parooli
muutmist muuta parooli muudel seadmetel, siis on
vajalikud järgmised muudatused.
iOS’iga seade (iPod touch/iPhone/iPad)*1:
• Tehke nii enne selle süsteemi võrgu valimist:
1 Valige [
] selle süsteemi raadiovõrgu nime
kõrvalt.
2
3
Valige esmalt “Forget this Network” ja siis “Forget”.
Valige selle süsteemi raadiovõrk ja sisestage
uus parool.
Mac/Windowsiga arvuti:
• Kui arvuti on vana parooli mällu salvestanud, siis ärge
unustage asendada selle süsteemi võrgu mällusalvestatud parooli uuega.
• Üksikasjaliku info saamiseks lugege seadmete
kasutusjuhendeid.
*1:Toimingud põhinevad iOS’i versioonil 6.0.1.
Muusikafailide esitamine DLNA
serverist
Saate jagada kodusesse võrku ühendatud DLNA
Certified meediaserverisse (Windows 7ga arvuti, nuti
telefon jne) salvestatud muusikafaile nautimaks sisu selle
süsteemi kõlaritega.
Ettevalmistused
• Seadistage võrgusätted. (> 6)
• Ühendage oma seade, millesse on installitud DMCga
(digitaalne meediakontroller) ühilduv tarkvara, selle
süsteemiga samasse kodusesse võrku.
• Lisage sisu ja kaust Windows Media® Player’i
teekidesse või nutitelefoni jne.
– Windows Media® Player’i esitusloend saab esitada
üksnes teekidesse salvestatud sisu.
1
2
Lülitage see süsteem sisse.
• Kontrollige, et näidikul on “
”.
• Kui seda ei ole näidikul, siis kontrollige
võrgusätteid. (> 6)
Tehke toimingud DMCga ühilduval seadmel ja
ühenduge selle süsteemiga.
• Selle süsteemi seadme nimi on kuvatud kui
“Panasonic PMX9 _ _ _ _ _ _”*1, 2.
• Üksikasjaliku info saamiseks DMCga ühilduvate
seadmete kasutamise kohta lugege seadmete või
tarkvara kasutusjuhendeid.
„ DLNA kliendi tugivorming
DLNA serveri poolt toetamata failivorminguid ei saa
esitada.
Audiokodek
Faililaiendi nimi
MP3
.mp3
WAV
.wav
FLAC
.flac
• Sisust ja ühendatud seadmest sõltuvalt ei pruugi esitus
osutuda võimalikuks.
*1: “ _ ” tähistab numbrit, mis on igal seadmel unikaalne.
*2: Selle süsteemi tarvis kuvatavat nime saab muuta
“Edit STEREO SYSTEM name” sättega.
(> 9, “Täiustatud võrgusätted”)
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Bluetooth®’i kasutamine
Bluetooth®’i ühendust kasutades saab kuulata
Bluetooth®’iga audioseadme heli raadio teel läbi selle
seadme kõlarite. Üksikasjaliku info saamiseks lugege
Bluetooth®’iga seadme kasutusjuhendit.
Bluetooth®’iga seadmete paaristamine
Ettevalmistused
• Lülitage sisse seadme Bluetooth®’i funktsioon ning
paigutage seade selle süsteemi lähedale.
• Kui see süsteem on juba ühendatud Bluetooth®’iga
seadmega, siis katkestage ühendus.
1
Vajutage korduvalt [SELECTOR], et valida
“BLUETOOTH”.
Kui näidikule ilmub “Pairing”, siis jätkake punktiga 3.
2
Vajutage [PLAY MENU], et valida “New Device”,
ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub “Pairing”.
3
Valige “SC-PMX9” Bluetooth®’iga seadme
Bluetooth®’i menüüst.
4
Alustage esitust Bluetooth®’iga seadmel.
Märkus:
• Korraga saab see süsteem olla ühendatud ainult ühe
seadmega.
• Kui “BLUETOOTH” valitakse allikaks, siis püüab see
süsteem automaatselt ühenduda selle Bluetooth®’iga
seadmega, mis oli ühendatud viimasena.
• Bluetooth®’iga seade ühendatakse lahti muu audioallika
(nt “CD”) valimisel.
Bluetooth®’i edastusrežiim
Saate muuta edastuskiirust edastuskvaliteedi või
helikvaliteedi prioriteediks seadmiseks.
• Vaikesätteks on “Mode 1”.
• Valige kõrgema helikvaliteedi nautimiseks “Mode 2”.
Ettevalmistused
• Vajutage korduvalt [SELECTOR], et valida “BLUETOOTH”.
• Kui Bluetooth®’iga seade on juba ühendatud, siis
ühendage see lahti.
1 Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“Link Mode”.
2
Märkus:
• Kui on vaja sisestada parool, siis sisestage “0000”.
• Selle süsteemi juurde saab registreerida kuni 8 seadet.
9nda seadme paaristamisel asendatakse seade, mida ei
ole kõige kauem kasutatud.
Paaristatud Bluetooth®’iga seadme
ühendamine
Ettevalmistused
• Lülitage sisse seadme Bluetooth®’i funktsioon ning
paigutage seade kõlarite lähedale.
• Kui see süsteem on juba ühendatud Bluetooth®’iga
seadmega, siis katkestage ühendus.
Vajutage režiimi valimiseks
ja vajutage
siis [OK].
Mode 1: Prioriteediks on ühenduvus.
Mode 2: Prioriteediks on helikvaliteet.
Bluetooth®’i sisendi tase
Kui Bluetooth®’i edastuse helisisendi tase on liiga
madal, siis muutke sisendi tasemesätet.
Ettevalmistused
• Ühendage Bluetooth®’iga seade.
1
2
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida “Input
Level”.
Vajutage taseme valimiseks
ja vajutage siis
[OK].
Märkus:
1
Vajutage korduvalt [SELECTOR], et valida
“BLUETOOTH”.
Näidikule ilmub “Ready”.
2
Valige “SC-PMX9” Bluetooth®’iga seadme
Bluetooth®’i menüüst.
Ühendatud seadme nimi ilmub 2 s näidikule.
1
Kui Bluetooth®’iga seade on ühendatud:
Vajutage [PLAY MENU], et valida “Disconnect?”.
Alustage esitust Bluetooth®’iga seadmel.
2
Vajutage
[OK].
3
• Valige “Level 0”, kui heli on moonutatud.
Bluetooth®’iga seadme lahtiühendamine
, et valida “OK? Yes”, ja vajutage siis
Info Bluetooth®’i kohta
Panasonic ei vastuta raadio teel edastuse käigus
kompromiteeritud andmete ega info eest.
EESTI
11 ページ
Kasutatav sagedusriba
• See süsteem kasutab 2,4 GHz sagedusriba.
Selle seadme sertifikaat
• See süsteem vastab sageduspiirangutele ning on
sertifitseeritud sagedusseaduste alusel.
Seega ei ole raadioluba vajalik.
• Järgmised tegevused on teatud riikides karistatavad:
- Süsteemi lahtivõtmine ja muutmine.
- Tehniliste andmete tähiste eemaldamine.
Kasutuspiirangud
• Raadioedastust ja/või kasutust kõikide Bluetooth®’iga
seadmetega ei saa tagada.
• Kõik seadmed peavad vastama firma Bluetooth SIG
Inc kehtestatud standarditele.
• Seadme tehnilistest andmetest ja sätetest sõltuvalt ei
pruugi see ühenduda või mõned toimingud võivad
erineda.
• See süsteem toetab Bluetooth®’i turbefunktsioone.
Kasutuskeskkonnast ja/või sätetest sõltuvalt ei pruugi
need osutuda piisavaks. Olge äärmiselt ettevaatlik
sellele süsteemile andmeid raadio teel edastades.
• See süsteem ei saa edastada andmeid
Bluetooth’iga seadmele.
Tööpiirkond
• Kasutage seadmeid üksteisest kuni 10 meetri
kaugusel. Tööpiirkond võib väheneda keskkonnast,
takistustest ja häiretest sõltuvalt.
Muude seadmete põhjustatud häired
• Kui see seade paikneb liiga lähedal muudele
Bluetooth®’iga seadmetele või 2,4 GHz sagedusriba
kasutavatele seadmetele, siis ei pruugi see nõuetekohaselt töötada ning esineda võib häireid nagu
müra ja heli hakkimine.
• Kui läheduses asuva saatejaama vms raadiolained
on liiga tugevad, siis ei pruugi see seade nõuetekohaselt töötada.
Kavandatud kasutus
• See süsteem on ettenähtud kasutamiseks üksnes
tavatarbijale normaalsel viisil.
• Ärge kasutage seda süsteemi raadiosagedushäirete
suhtes tundlike seadmete lähedal ega tundlikus
keskkonnas (näiteks: lennujaamad, haiglad,
11
laborid jne).
VQT4Z21
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
11
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
12 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Andmekandjate esitustoimingud
Järgmised tähised näitavad funktsiooni kasutatavust.
CD-DA vormingus CD-audio ja
MP3-failidega CD
:
Ühilduv iPod/iPhone/iPad
:
MP3-/FLAC-failidega USB-seadmed
:
Ühendamisel AirPlay’ga ühilduva
seadmega (> 9)
: Ühendamisel Bluetooth®’iga seadmega
Ettevalmistused
• Lülitage see seade sisse.
• Sisestage andmekandja või ühendage
Bluetooth®’iga seade.
• Vajutage audioallika valimiseks [CD], [iPod] või
[SELECTOR].
EESTI
:
Peamised esitustoimingud
Esitus
Vajutage
Seiskamine
Vajutage .
•
: Esitatav rada jääb seadme
mällu ja näidikule ilmub “Resume”.
Esituspositsioonina taastub raja
algus.
•
: Vajutage kaks korda
esituse täielikult seiskamiseks.
Vajutage
.
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Paus
Vahelejätmine
Otsimine
VQT4Z21
(Välja arvatud
)
12
.
• Mudelist sõltuvalt (nt iPod nano VII põlvkond jne) võib
olla vaja valida album, artist jms iPod’il/iPhone’il.
• Toimingu tulemus võib varieeruda iPod’i/iPhone’i/iPad’i
mudelist sõltuvalt.
• Radasid saab valida numbrinuppe vajutades.
Esitusmenüü
1
2
Vajutage [PLAY MENU], et valida “Repeat”,
“Random” või “PLAYMODE”.
Vajutage soovitud režiimi valimiseks
ja
siis [OK].
Olemasoleva info vaatamine
Repeat ehk korduvesitus
Off
Valige see säte korduvesituse
tühistamiseks.
1-Track
Valige see säte üksnes valitud raja
korduvesitamiseks.
• Näidikule ilmub “1TR,
”.
(Liikuge vahelejätmisega soovitud
rajale.)
All
Valige see säte kõikide radade
korduvesitamiseks.
• Näidikule ilmub “
”.
Vajutage [DISPLAY].
Nt MP3:
Rada
TAG: ID3-sildid
: Album
Märkus:
• Maksimaalne kuvatavate tähemärkide arv: kuni 32.
• See süsteem toetab versiooni 2.3 ID3-silte.
• Tekstiandmed, mida see süsteem ei toeta, võivad
ilmuda erinevalt.
Repeat ehk korduvesitus
Kontrollige valitud sätet ühendatud seadmelt.
Random ehk juhuesitus
On
Valige see säte sisu juhuslikus
järjestuses esitamiseks.
• Näidikule ilmub “RND”.
• “RND” ei ilmu näidikule “1-Track”
valimisel.
Vajutage raja vahelejätmiseks
või
. (Põhiseade:
või
)
Valige see säte juhuesituse väljalülitamiseks.
Shuffle ehk juhuesitus
Kontrollige valitud sätet ühendatud seadmelt.
: Vajutage MP3-/FLAC-albumi
vahelejätmiseks
või
.
All
Esituse või pausi ajal:
Hoidke
või
vajutatuna.
(Põhiseade:
või
)
•
: Tagasi otsimine üksnes
aktiivse raja siseselt.
Vajutage [iPod MENU].
iPod’i menüü
vaatamine
Elemendi
12 valimine
Märkus:
Vajutage
ja siis [OK].
Off
PLAYMODE ehk esitusrežiim
1-Album
Valige see säte kõikide MP3-/FLACradade esitamiseks.
Valige see säte üksnes valitud MP3-/
FLAC-albumi esitamiseks.
• Näidikule ilmub “1ALBUM”.
Märkus:
• Juhuesituse ajal ei saa liikuda vahelejätmisega juba
esitatud radadele ega vajutada numbrinuppe.
• Esitusrežiimi funktsioon ei tööta koos programmi
esitusega.
•
: Plaadialuse avamisel taastub vaikesäte “Off”.
: Valitud säte püsib muutumatuna, kuni seda
muudate.
*1:
: Valige säte esituse ajal.
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Raadio
Programmi esitus
See funktsioon võimaldab programmeerida kuni 24 rada.
Eelhäälestada saab 30 FM-jaama.
1
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
Näidikule ilmub “PGM”.
Ettevalmistused
Vajutage korduvalt [SELECTOR], et valida “FM”.
2
Vajutage soovitud raja valimiseks numbrinuppe.
Korrake seda toimingut muude radade
programmeerimiseks.
Vajutage esituse alustamiseks
.
3
3
1
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
Näidikule ilmub “PGM”.
2
3
Vajutage soovitud albumi valimiseks
4
5
Automaatne eelhäälestamine
1
2
.
Vajutage
ja siis numbrinuppe soovitud
raja valimiseks.
Vajutage [OK].
Korrake toiminguid 2-4 muude radade
programmeerimiseks.
Vajutage esituse alustamiseks
.
Vajutage [RADIO MENU], et valida “Auto Preset”.
Vajutage
, et valida “Lowest” (madalaim)
või “Current” (aktiivne) sagedus.
Vajutage eelhäälestamise alustamiseks [OK].
Vajutage tühistamiseks .
Käsitsi häälestumine ja eelhäälestamine
1
2
3
Vajutage raadiojaamale häälestumiseks
või
.
Automaatselt häälestumiseks hoidke nuppu vajutatuna, kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma.
Vajutage [PROGRAM].
Vajutage eelhäälestatud jaama mälukoha
valimiseks numbrinuppe.
Korrake toiminguid 1-3 järgmiste jaamade eelhäälestamiseks. Uus jaam vahetab välja eelnevalt
samale eelhäälestatud jaama mälukohale
salvestatud jaama.
Programmi
esituse
tühistamine
Programmi
sisu
kontrollimine
Viimase raja
kustutamine
programmist
Vajutage seisatud olekus
[PROGRAM].
Kogu programmi
kustutamine
Märkus:
Vajutage seisatud olekus .
Näidikule ilmub “CLR All”. Vajutage
5 s jooksul uuesti .
1
Vajutage korduvalt [RADIO MENU], et valida
“FM Mode”.
• Plaadialuse avamisel kustub programm seadme mälust.
2
Vajutage
, et valida “Mono”, ja vajutage
siis [OK].
Valige tühistamiseks “Stereo”.
“Mono” tühistatakse ka sageduse muutmisel.
Vajutage
või
, kui seisatud
olekus on näidikul “PGM”.
Vajutage seisatud olekus [DEL].
Eelhäälestatud jaama valimine
Vajutage eelhäälestatud jaama valimiseks numbrinuppe,
või
(põhiseade:
või
).
Helikvaliteedi parandamine
Sätte mällusalvestamiseks
Jätkake toimingutega 2 ja 3 peatükist
“Käsitsi häälestumine ja eelhäälestamine”.
RDS-saated
Selle süsteemi näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid tekstiandmeid, mida
teatud piirkondades kasutatakse.
Vajutage [DISPLAY].
PS
Programmiteenus
PTY
Programmi tüüp
FREQ
Sagedus
EESTI
13 ページ
Märkus:
• Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete kuvamine
olla võimalik.
Kell ja taimerid
Kellaaja seadmine
Sellel seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
1
2
3
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
Vajutage 10 s jooksul kellaaja seadmiseks
.
Vajutage [OK].
Et kellaaeg ilmuks mõneks sekundiks näidikule,
vajutage [CLOCK/TIMER].
Märkus:
• Seadistage kell korrapäraselt uuesti täpsuse säilitamiseks.
Unetaimer
Unetaimer lülitab süsteemi välja seadistatud aja
möödudes.
Vajutage korduvalt [SLEEP] soovitud sätte
(minutites) valimiseks.
Valige tühistamiseks “Off”.
Seadme unetaimeriga väljalülitamiseni jäänud aja
vaatamine
Vajutage [SLEEP].
VQT4Z21
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
Märkus:
13
• Unetaimer on kasutatav koos esitustaimeriga.
• Unetaimeril on eelisõigus. Ärge seadistage taimeritele
kattuvaid aegu.
13
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
14 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Esitustaimer
EESTI
Saate seadistada taimeri süsteemi soovitud ajal sisse
lülitama, et teid üles äratada.
Ettevalmistused
Seadistage kell.
Heliefektid
Muu
Helikvaliteedi muutmine
1
2
Näidiku heleduse vähendamine
Vajutage heliefekti valimiseks [SOUND].
Vajutage soovitud sätte valimiseks
.
1
Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER], et valida
“TIMER Adjust”.
2
Vajutage 8 s jooksul algusaja seadistamiseks
.
Vajutage [OK].
TREBLE
Korrake toiminguid 2 ja 3 lõpuaja seadistamiseks.
Ainult põhiseadmelt
Keerake taseme reguleerimiseks [BASS] või
[TREBLE].
3
4
Taimeri sisselülitamiseks
1
Valmistage ette kuulatav audioallikas ja
seadistage helitugevus.
2
Vajutage [ , PLAY].
Näidikule ilmub “ ”.
Vajutage tühistamiseks uuesti [ , PLAY].
Süsteem peab olema väljalülitatud, et taimer
saaks töötada.
Sätete kontrollimiseks
Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER], et valida
“TIMER Adjust”.
Märkus:
• Esitustaimer lülitab seadme sisse madalal helitugevusel
ning suurendab siis helitugevuse järkjärgult seadistatud
tasemele.
• Kui taimer on sisselülitatud, siis toimib see seadistatud
ajal iga päev.
• Kui lülitate taimeri töösoleku ajal süsteemi esmalt välja
ja siis uuesti sisse, siis taimer ei seisku lõpuajal.
BASS
Surround
-4 kuni +4
“On Surround” (sees) või “Off
Surround” (väljas)
Eelseadistatud ekvalaiser
Vajutage sätte valimiseks [PRESET EQ].
Heavy
Soft
Clear
Vocal
Flat
Suurendab rokkmuusika mõjuvust.
Sobib taustamuusikale.
Muudab kõrged helid selgemaks.
Muudab vokaalid kõlavamaks.
Tühistab heliefektid.
D.BASS ehk dünaamilised bassid
See funktsioon võimaldab nautida jõulist bassiefekti.
Vajutage [D.BASS], et valida “On D.BASS” (sees)
või “Off D.BASS” (väljas).
Välisseadme sisendi kasutamine
Saate ühendada selle seadmega videomaki, DVDmängija vms, et kuulata selle audiot läbi selle süsteemi.
Ettevalmistused
Ühendage välisseade.
VQT4Z21
1
14
14
2
Vajutage korduvalt [SELECTOR], et valida
“AUX”.
Alustage välisseadmel esitust.
1
2
Vajutage [SETUP], et valida “Dimmer”.
Vajutage
[OK].
, et valida “On”, ja vajutage siis
Märkus:
• Valige tühistamiseks punktis 2 “Off”.
Süsteemi automaatne väljalülitumine
See funktsioon lülitab süsteemi välja (välja arvatud juhul,
kui allikaks on valitud raadio), kui te ei kasuta seda
umbes 20 min.
1
2
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Auto Off”.
Vajutage
[OK].
, et valida “On”, ja vajutage siis
Märkus:
• Valige tühistamiseks punktis 2 “Off”.
• See funktsioon ei toimi, kui süsteem on ühendatud
Bluetooth®’iga seadmega.
• “Net Standby” seadistamisel sättele “On” lülitub ka see
funktsioon sisse (sättele “On”). Sätte muutmiseks
seadistage “Net Standby” sättele “Off”. (> 15)
Tarkvara värskendamine
Panasonic võib aeg-ajalt anda selle süsteemi jaoks välja
värskendatud tarkvara, millega võidakse lisada mõni
funktsioon või mõne funktsiooni toimimist parandada.
Sellised värskendused on kasutajale tasuta.
Kui üks järgmistest teadetest on näidikul, siis EI
TOHI toitejuhet LAHTI ÜHENDADA.
– “Linking”, “Updating” või “
%”
(“ ” tähistab numbrit.)
• Värskendamise ajal ei saa muid toiminguid teha.
Ettevalmistused
• Lülitage see süsteem sisse.
• Ühendage see süsteem koduse võrguga. (> 6)
– Hoolitsege, et võrk on ühendatud Internetti.
– Kui “D.Connect” on sättel “On”, sisse lülitage see
sättele “Off” ning ühendage see süsteem Internetti
ühendatud võrku.
2
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “SW
Update”, ja vajutage siis [OK].
Vajutage
, et valida “Update? Yes”, ja
vajutage siis [OK] värskendamise käivitamiseks.
• Valige “Update? No” värskendamise tühistamiseks.
Värskendamise edukal lõppemisel ilmub näidikule
“Success”.
3
Ühendage toitejuhe lahti ja ühendage see 3 min
pärast uuesti.
• Näidikule ilmub “No Need”, kui värskendusi ei ole välja
antud.
y Allalaadimiseks kulub mitu minutit. Ühenduskeskkonnast sõltuvalt võib värskendamiseks kuluda
rohkem aega või see ei pruugi nõuetekohaselt toimida.
„ Tarkvara versiooni kontrollimine
1 Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “SW Version”, ja
vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub installitud tarkvara versioon.
2 Vajutage väljumiseks [OK].
Wi-Fi signaali tugevus
Saate kontrollida Wi-Fi signaali tugevust selle süsteemi
asukohas.
Ettevalmistused
Ühendage see süsteem raadiovõrku. (> 6)
1
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Signal
Level”, ja vajutage siis [OK].
• Süsteemi näidikule ilmub “Level ”.
(“ ” tähistab numbrit.)
2
Vajutage sellest kuvamisrežiimist väljumiseks
[OK].
• “3” on soovitav signaalitugevus. Muutke raadiovõrgu
ruuteri või selle seadme asendit või nurka, kui signaali
tugevuse näiduks on “2” või “1”, ja vaadake, kas
ühendus paraneb.
• Kui näidikule ilmub “Level 0”, siis ei saa see süsteem
raadiovõrgu ruuteriga ühenduda. (> 17)
• See funktsioon ei toimi, kui “D.Connect” on sättel “On”.
Juhtmeta kohtvõrgu säte
Raadiovõrgu nimi (SSID)
Juhtmeta kohtvõrgu funktsiooni saab deblokeerida või
blokeerida.
Saate kuvada ühendatud raadiovõrgu nime (SSID).
1
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Wireless
LAN”, ja vajutage siis [OK].
1
2
Vajutage
, et valida “On” (sees) või “Off”
(väljas), ja vajutage siis [OK].
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Net Info”,
ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub “IP Addr.”.
2
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “SSID”,
ja vajutage siis [OK].
3
Vajutage väljumiseks [OK].
• Tehases on see funktsioon seadistatud sättele “On”.
Võrgu ooteolek
See süsteem saab lülituda ooteolekust automaatselt
sisse selle süsteemi valimisel AirPlay kõlariteks.
Ettevalmistused
Ühendage see süsteem kodusesse võrku. (> 6)
• Kui näidikule ilmub “No Connect”, siis ei ole see süsteem
raadiovõrku ühendatud.
• Kõik tähed on kuvatud suurtähtedena ning “∗” ilmub
selliste tähemärkide asemel, mida ei saa kuvada.
IP-/MAC-aadress
1
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Net
Standby”, ja vajutage siis [OK].
Saate kontrollida selle süsteemi IP-aadressi ja Wi-Fi
MAC-aadressi.
2
Vajutage
[OK].
1
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “Net Info”,
ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub “IP Addr.”.
2
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “IP Addr.”
või “MAC Addr.” ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub osaline IP-aadress või
MAC-aadress.
3
Vajutage IP-aadressi või MAC-aadressi ülejäänud
osa kuvamiseks kaugjuhtimispuldil
.
, et valida “On”, ja vajutage siis
• Valige selle funktsiooni tühistamiseks punktis 2 “Off”.
• Tehases on see funktsioon seadistatud sättele “Off”.
Ooteoleku energiatarve suureneb selle funktsiooni
sisselülitamisel (sättele “On” seadistamisel).
EESTI
1
15 ページ
• Väljumiseks oodake 20 s.
• Kuva vasakus üla- või alanurgas olev “ – ” tähistab
vastavalt esimest või viimast elementi.
VQT4Z21
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
15
15
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
16 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Rikkeotsing
EESTI
Enne hoolduse tellimist teostage järgmised kontrollimised. Kui kahtlete mõne punkti osas või kui pakutud
lahendused ei kõrvalda probleemi, siis pöörduge juhiste
saamiseks seadme müüja poole.
Kas teil on installitud värskeim tarkvara?
• Panasonic võib aegajalt väljastada selle seadme
jaoks värskendatud tarkvara, mis võib täiendada või
parandada mõne funktsiooni toimimise viisi. (> 14)
Tavalised probleemid
Kaugjuhtimispuldiga ei saa seadme tööd juhtida.
• Kontrollige, et patarei on nõuetekohaselt sisestatud.
Heli on moonutatud või puudub.
• Reguleerige süsteemi helitugevust.
• Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage põhjus
ning lülitage süsteem siis uuesti sisse. Seda võib põhjustada
kõlarite kurnamine liigse helitugevuse või võimsusega või
süsteemi kasutamine kuumas keskkonnas.
Esitamisel kostab undamist.
• Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Paigutage muud seadmed ja juhtmed selle süsteemi
juhtmetest eemale.
Plaat
Kuva ei ilmu nõuetekohaselt.
Esitus ei alga.
• Plaat ei ole korralikult sisestatud. Sisestage see
korralikult.
• Plaat on määrdunud. Puhastage plaat.
• Asendage kriimustatud, kõverdunud või mittestandardne plaat.
• Tekkinud on kondensaat. Laske süsteemil 1-2 h kuivada.
VQT4Z21
Raadio
16
16
Vastuvõtt on halb või kostab tuikav heli.
• Hoidke antenn eemal arvutitest, teleritest, muudest
kaablitest ja juhtmetest.
• Kasutage välisantenni.
• Lülitage teler välja või paigutage see süsteemist
eemale.
iPod/iPhone/iPad
iPod’i/iPhone’i/iPad’i ei saa sisse lülitada.
• Kontrollige, et iPod’i/iPhone’i/iPad’i aku ei ole tühi.
• Lülitage iPod/iPhone/iPad ja süsteem välja enne
iPod’i/iPhone’i/iPad’i ühendamist. Ühendage iPod/
iPhone/iPad ja proovige uuesti.
Puudub heli.
• Lülitage iPod/iPhone/iPad välja ja ühendage süsteemi
küljest lahti. Ühendage iPod/iPhone/iPad süsteemiga,
lülitage see sisse ja alustage uuesti esitust.
iPod’i/iPhone’i/iPad’i akut ei laeta.
• Kontrollige ühendust.
• Tehke nii, kui iPod’i/iPhone’i/iPad’i aku on tühi:
- “iPod_Port” ühenduse kasutamisel lülitage see süsteem
sisse. Ärge lülitage seda süsteemi välja enne, kui iPod/
iPhone/iPad muutub kasutatavaks.
- “iPod_Dock” ühenduse kasutamisel on näidikul ühenduse kontrollimise teade “Checking Connection”, kuni
iPod/iPhone muutub kasutatavaks, ent süsteem on
alustanud laadimist.
USB
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
• USB-seadme või sisu vorming on süsteemiga
ühildumatu.
• Mälumahuga üle 32 GB USB-seadmete kasutamine
ei pruugi alati õnnestuda.
USB-seade töötab aeglaselt.
• Lugemiseks kulub rohkem aega, kui USB-seadmesse
on salvestatud mahult suured failid või kui kasutate
suure mälumahuga USB-seadet.
Kuvatud möödunud esitusaeg erineb tegelikust
esitusajast.
• Teisaldage andmed teise USB-seadmesse või
varundage andmed ja vormindage USB-seade uuesti.
Bluetooth®
Paaristamine ei õnnestu.
• Kontrollige Bluetooth®’iga seadme olekut.
Seadet ei saa ühendada.
• Seadme paaristamine ei õnnestunud või selle
registreering on asendatud. Paaristage seade uuesti.
• See seade võib juba olla ühendatud mõne muu
seadmega. Ühendage muu seade lahti ja proovige
soovitud seade uuesti selle seadmega paaristada.
Seade on ühendatud, ent heli ei ole läbi selle
seadme kõlarite kuulda.
• Teatud sisseehitatud Bluetooth®’iga seadmetel tuleb
audioväljund käsitsi sättele “SC-PMX9” seadistada.
Lugege üksikasjaliku info saamiseks oma seadme
kasutusjuhendit.
Heli katkeb.
• Seade on väljaspool 10-meetrist sideulatust.
Paigutage Bluetooth®’iga seade sellele süsteemile
lähemale.
• Eemaldage takistused selle süsteemi ja teise seadme
vahelt.
• Muud 2,4 GHz sagedusriba kasutavad seadmed
(juhtmeta ruuter, mikrolaineahi, juhtmeta telefon vms)
põhjustavad häireid. Paigutage Bluetooth®’iga seade
sellele süsteemile lähemale ja muudest seadmetest
kaugemale.
• Valige stabiilse side jaoks “Mode 1”. (> 11)
AirPlay toimingud
Ei saa võrku ühenduda.
• Kontrollige võrguühendust ja -sätteid. (> 6)
• Raadiovõrk võib olla seadistatud nähtamatuks.
Valige sel juhul meetodi 4 “Manual settings”. (> 9)
• See süsteem ei saa ühineda WEP turbesätteid
kasutava raadiovõrguga WPS meetoditel (meetod 1).
Kasutage raadiovõrguga ühinemiseks meetodit 4.
(> 8)
• Hoolitsege, et raadiovõrgu ruuteri multiedastuse
funktsioon on sisselülitatud (deblokeeritud).
• Kui “D.Connect” kasutamisel on selle jaoks vajalikku
parooli muudetud, siis ühendage muu seade selle
seadmega uut parooli kasutades. (> 10)
• Kontrollige, et “Wireless LAN” on sättel “On”. (> 15)
Ei saa selle süsteemiga ühenduda.
• Kuvage selle raadiovõrgu nime, millega see süsteem
on ühendatud, ja kontrollige, et muu seade on ühendatud samasse võrku. (> 6, 15)
• Kui “Net Standby” on sättel “Off”, siis ei saa AirPlay’ga ühilduvat seadet ühendada, kui see süsteem
on väljalülitatud.
• Lülitage AirPlay’ga ühilduval seadmel Wi-Fi funktsioon
välja, seadistage “Net Standby” sättele “Off” (> 15)
ning lülitage siis see süsteem välja ja sisse.
Ühendage ühilduv seade uuesti Wi-Fi võrku ja valige
siis see süsteem uuesti AirPlay kõlariteks.
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Minu raadiovõrgu ruuter on WPSi PBCga ühilduv,
ent paaristamine ei toimi.
• Kui võrk on seadistatud nähtamatuks, siis surunupu
konfiguratsioon ei toimi. Sel juhul muutke raadiovõrk
nähtavaks selle seadme jaoks võrku seadistades või
kasutage meetodit 2, meetodit 3 või meetodit 4. (> 7, 8)
Esitus ei alga.
Heli katkeb.
• Proovige kasutada juhtmega kohtvõrguühendust. (> 6)
• Samaaegne kasutamine muude 2,4 GHz seadmetega nagu mikrolaineahi, juhtmeta telefon vms
võib põhjustada ühenduse katkemist.
Paigutage see süsteem ja muud nimetatud seadmed
üksteisest kaugemale.
• Seda süsteemi ei tohi paigutada metallkappi, kuna
see blokeeriks Wi-Fi signaali.
• Paigutage see süsteem raadiovõrgu ruuterile
lähemale.
• Kui “D.Connect” on sättel “On”, siis paigutage
AirPlay’ga ühilduv seade kõlaritele lähemale.
• Kui selle süsteemiga samal ajal kasutavad sama
raadiovõrku veel mitmed raadioseadmed, siis lülitage
muud seadmed välja või vähendage nende raadiovõrgu kasutust.
• Kui esitus seiskub, siis kontrollige esitusolekut
iOS’iga seadmel või iTunes’is.
• Kui esitus ei alga (kuigi näidikul on “
”), siis
taaskäivitage raadiovõrgu ruuter, lülitage Wi-Fi
ühendus iOS’iga seadmel või Mac’il/Windowsiga
arvutil välja ja sisse ning kontrollige siis, et valitud
on kodune raadiovõrk.
• iOS’i ja iTunes’i teatud versioonide puhul ei pruugi
olla võimalik AirPlay esitust taaskäivitada, kui AirPlay
esituse ajal muudetakse selektorit (nt “CD”) või
lülitatakse see süsteem välja. Valige sel juhul
muusikarakenduse või iTunes’i AirPlay ikoonist muu
seade ning valige siis see süsteem uuesti
väljundkõlariteks. (> 9)
Põhiseadme näidikule ilmuvad kuvad
“--:--”
• Ühendasite toitejuhtme esmakordselt või teie majapidamises oli hiljuti elektrikatkestus. Seadistage kell.
“Adjust CLOCK” ehk seadistage kell
• Kell on seadistamata. Seadistage kell.
“Adjust TIMER” ehk seadistage taimer
• Esitustaimer on seadistamata. Seadistage esitustaimer.
“Auto Off” ehk automaatne väljalülitumine
• Seadet ei ole umbes 20 min kasutatud ning see lülitub
minuti pärast automaatselt välja. Automaatse väljalülitumise tühistamiseks vajutage mis tahes nuppu.
“CANNOT SET” ehk ei saa seadistada
• Valige muu audioallikas kui “AirPlay”,
“BLUETOOTH” või “DLNA”.
“Checking Connection” ehk ühenduse
kontrollimine
• Seade kontrollib ühendatud iPod’i/iPhone’i/iPad’i.
Kui see teade üha ilmub näidikule, siis kontrollige,
et iPod/iPhone/iPad on sisestatud nõuetekohaselt ja
proovige uuesti.
“DL Error” ehk allalaadimisviga
• Tarkvara allalaadimine ebaõnnestus.
Vajutage väljumiseks mis tahes nuppu.
Proovige hiljem uuesti.
• Süsteem ei leia serverit. Vajutage väljumiseks mis tahes
nuppu. Kontrollige, et raadiovõrk on ühendatud Internetti.
“Error” ehk viga
• Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige
uuesti.
“F61” või “F76”
• Tegemist on toiteprobleemiga.
“Fail” ehk ebaõnnestus
• Värskendamine või seadistamine ebaõnnestus.
Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
“iPod_Dock Over Current Error”
“iPod_Port Over Current Error”
• iPod/iPhone/iPad või USB-seade võtab liiga palju
voolu. Eemaldage iPod/iPhone/iPad või USB-seade.
Lülitage see süsteem välja ja siis uuesti sisse.
“Level 0” ehk tase 0
• Puudub ühendus selle süsteemi ja raadiovõrgu
ruuteri vahel.
Proovige järgmisi võimalikke abinõusid:
– Kontrollige, et raadiovõrgu ruuter on sisselülitatud.
– Lülitage see süsteem välja ja siis uuesti sisse.
– Lähtestage raadiovõrgu sätted. (> 6)
Kui probleem ei lahene, siis konsulteerige seadme
müüjaga.
“Level -” ehk tase • Kui “D.Connect” on sättel “On”, siis ei saa Wi-Fi
signaali tugevust kontrollida. Raadiovõrgu ruuteri
Wi-Fi signaali tugevuse kontrollimiseks seadistage
“D.Connect” sättele “Off”. (> 10)
“Linking” ehk ühenduse loomine
• See süsteem suhtleb raadiovõrgu ruuteriga võrgusätete seadistamise lõpetamiseks.
Raadiovõrgu ruuterist sõltuvalt võib selleks kuluda
mõni minut. Paigutage see süsteem raadiovõrgu
ruuterile lähemale.
“No Connect” ehk puudub ühendus
• See süsteem ei saa võrku ühenduda.
Kontrollige võrguühendust. (> 6)
“No Device” ehk puudub seade
• iPod/iPhone/iPad või USB-seade on ühendamata.
Kontrollige ühendust.
“No Disc” ehk puudub plaat
• Plaat on sisestamata või sisestatud on plaat, mida
see süsteem ei saa esitada.
“No Play” ehk ei saa esitada
• Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud
vormingut.
• Kui albumeid või kaustu (audio ja muud andmed) on
üle 255, siis ei saa neist albumitest osasid MP3-/
FLAC-faile lugeda ja esitada. Teisaldage need
muusikaalbumid muusse USB-seadmesse.
Alternatiivina vormindage USB-seade ning salvestage
siis need muusikaalbumid enne muude mitteaudioandmetega kaustade salvestamist.
“Not MP3/Error” ehk ei ole MP3/viga
• Toetamata MP3-vorming. Süsteem jätab selle raja
vahele ja esitab järgmist.
“Not Supported” ehk puudub tugi
• Sisestatud on iPod/iPhone/iPad, mida ei saa esitada.
• Lülitage iPod/iPhone/iPad ja süsteem välja enne
iPod’i/iPhone’i/iPad’i ühendamist. Ühendage iPod/
iPhone/iPad ja proovige uuesti.
• See teade võib ilmuda näidikule juhtmeta kohtvõrguühenduse loomisel ilma eelnevalt iPod’i/iPhone’i/
iPad’i lukustusest vabastamata. (> 7, “Meetod 2”)
“PGM Full” ehk programm on täis
• Programmeeritud on juba üle 24 raja.
“Reading” ehk lugemine pooleli
• Seade kontrollib plaadi- või USB-seadme infot.
Tehke soovitud toiming pärast selle kuva kadumist
näidikult.
“Set Wi-Fi” ehk seadistage Wi-Fi
• Ühendatud iPod touch/iPhone/iPad on raadiovõrku
ühendamata. Ühendage see raadiovõrku ja
proovige uuesti. (> 6)
“Wait” ehk oodake
• See teade ilmub näidikule näiteks süsteemi väljalülitamisel. (Kuni 1 min ja 30 s.)
EESTI
17 ページ
VQT4Z21
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
17
17
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
18 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
EESTI
Lähtestage mälu järgmistes olukordades:
• Seade ei reageeri juhtnuppude vajutamisele.
• Soovite kustutada ja lähtestada mälu sisu.
1
Ühendage toitejuhtme pistik elektrivõrgu
pistikupesast lahti.
Oodake 3 min, enne kui jätkate punktiga 2.
2
Hoidke põhiseadmel
vajutatuna ning
ühendage samal ajal toitejuhtme pistik uuesti
elektrivõrgu pistikupessa.
Näidikule ilmub “- - - - - - - - - - - -”.
3
Vabastage
.
Kõik sätted lähtestatakse tehasesätetele.
Peate need uuesti seadistama.
Kaugjuhtimiskood
Kui muud Panasonicu seadmed reageerivad selle
süsteemi kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisele, siis
muutke selle süsteemi kaugjuhtimiskoodi.
Koodiks “Remote 2” seadistamiseks
1
2
3
Vajutage [CD], et valida “CD”.
Hoidke põhiseadmel [CD] ja kaugjuhtimispuldil
[2] vajutatuna, kuni näidikule ilmub “Remote 2”.
Hoidke [OK] ja [2] vajutatuna vähemalt 4 s.
• Tehasesätteks on “Remote 1”.
• Tagasi “Remote 1” kasutamisele lülitumiseks korrake
eespool kirjeldatud toiminguid, ent vajutage kaugjuhtimispuldil nupu [2] asemel nuppu [1].
Tehnilised andmed
Võimendi
RMS-väljundvõimsus
Esikanalid (üheaegselt testitud)
60 W kanali kohta (3 Ω), 1 kHz,
10% koguharmoonmoonutus
RMS-koguvõimsus
120 W
Tuuner
Sagedusmodulatsioon (FM)
Eelhäälestatud mälu
30 jaama
Sageduspiirkond
87,50 MHz kuni 108,00 MHz (50 kHz sammuga)
Antennipesa
75 Ω (asümmeetriline)
Ühenduspesad
“iPod_Port” ühendus
Alalispinge väljund 5 V 2,1 A (maksimaalselt)
USB standard
USB 2.0
Meediumifaili vormingu tugi MP3 (*.mp3), FLAC (*.flac)
USB-seadme failisüsteem
FAT16, FAT32
v2.3
ID3-sildi tugi
“iPod_Dock” ühendus
Alalispinge väljund 5 V 1,0 A (maksimaalselt)
Stereo, Ø 3.5 mm pistik
Kuularite pesa
AUX-sisend (tagapaneelil)
Kontaktpesa
LAN port
10 Base-T/100 Base-TX
Plaadimängija
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3)
Lugemisseade
Lainepikkus
790 nm (CD)
Laseri võimsus
1. KLASS
VQT4Z21
Audioväljund (plaadid)
Kanalite arv
2 kanalit (vasak ja parem esikanal)
18
18
Kõlarid
Valjuhääldi(d)
Bassvaljuhääldi
14 cm koonusetüüpi x 1
1,9 cm kuplitüüpi x 1
Kõrgsagedusvaljuhääldi
Superkõrgsagedusvaljuhääldi 1,2 cm piesotüüpi x 1
Impedants
3Ω
Mõõdud (L x K x S)
161 mm x 238 mm x 264 mm
Kaal
Umbes 3,0 kg
Bluetooth®
V 3.0
Bluetooth®-süsteemi spetsifikatsioon
Raadioseadme liigitus
Klass 2
Toetatud profiilid
A2DP
2,4 GHz riba FH-SS
Sagedusriba
10 m otsenähtavuse tingimustel
Töökaugus
Loodetav sidekaugus
Mõõtekeskkond:
Temperatuur 25°C / Kõrgus 1 m
Mõõtetulemus režiimis 1
Wi-Fi/AirPlay
Wi-Fi
Raadiokohtvõrgu standard
IEEE802.11b/g
Sageduspiirkond
2,4 GHz riba
Turvalisus
WEP (64 bitti/128 bitti),
WPATM, WPA2TM
WPSi versioon
Versioon 2.0 (WEPi tugi puudub)
Toetatud audiovormingud (USB, DLNA)
MP3
32/44.1/48 kHz
Diskreetimissagedus
Audiosõna suurus
16 bitti
Kanalite arv
2 kanalit
Bitikiirus
8-320 kbit/s
FLAC
Diskreetimissagedus
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
Audiosõna suurus
16,24 bitti
2 kanalit
Kanalite arv
WAV (ainult DLNA)
Diskreetimissagedus
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
16,24 bitti
Audiosõna suurus
2 kanalit
Kanalite arv
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
Üldist
Toide
Vahelduvpinge 220-240 V, 50 Hz
Energiatarve
60 W
Mõõdud (L x K x S)
210 mm x 120 mm x 266 mm
Umbes 3,1 kg
Kaal
Töötemperatuur
0°C kuni +40°C
Tööniiskus
35-80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
Energiatarve ooteolekus
(Kui iPod’i/iPhone’i/iPad’i akut ei laeta)
0,4 W (ligilähedaselt)
Märkus:
• Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
• Koguharmoonmoonutust on mõõdetud digitaalse spektrianalüsaatoriga.
FLAC dekooder
© 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Josh Coalson
Taaslevitamine ja kasutus lähtekoodis ning muudetud või
muutmata binaarsetel kujudel on lubatud eeldusel, et
tagatud on vastavus järgmistele tingimustele:
- Lähtekoodi taaslevitamisel tuleb manustada eespool
antud autoriõiguste märkus, käesolev tingimuste
nimekiri ja järgnev lahtiütlus.
- Binaarsel kujul taaslevitamisel tuleb reprodutseerida
eespool antud autoriõiguste märkus, käesolev tingimuste nimekiri ja järgnev lahtiütlus komplekti kuuluvas
dokumentatsioonis ja/või muudes materjalides.
- Organisatsiooni Xiph.org Foundation ja selle toetajate
nimesid ei tohi kasutada ilma konkreetse eelneva
kirjaliku loata sellest tarkvarast tuletatud toodete
reklaamimiseks ega müügitoetuseks.
AUTORIÕIGUSTE OMANIKUD JA TOETAJAD PAKUVAD SEDA
TARKVARA NII, NAGU SEE ON, ILMA MIS TAHES SELGESÕNALISE VÕI SÕNALISELT VÄLJENDAMATA GARANTIITA,
KAASA ARVATUD MUUHULGAS ILMA TURUSTATAVUSE VÕI
KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSE GARANTIITA.
SIHTASUTUS JA TOETAJAD EI OLE MINGIL JUHUL VASTUTAVAD MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE,
ERILISTE, ISELOOMULIKE EGA JOHTUVATE KAHJUDE EEST
(KAASA ARVATUD MUUHULGAS ASENDUSTOODETE VÕI
-TEENUSTE OSTMINE, KASUTUSVÕIMALUSE, ANDMETE
VÕI KASUMI KAOTUS VÕI ÄRITEGEVUSE KATKEMINE)
HOOLIMATA NENDE TEKKEVIISIST NING SEDA IGA
VASTUTUSETEOORIA ALUSEL (LEPINGULINE, OTSENE
VÕI KAHJU TEKITAMINE, KAASA ARVATUD HOOLETUS JA
MUU), MIS TULENEVAD MIS TAHES VIISIL SELLE TARKVARA
KASUTAMISEST KA SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST
TEAVITAMISEL.
Vastavusdeklaratsioon
“Panasonic Corporation” deklareerib käesolevaga, et see
toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele
asjakohastele tingimustele.
Kliendid saavad laadida meie R&TTE toodete vastavusdeklaratsiooni originaali koopia alla järgmisest
DoC-serverist: http://www.doc.panasonic.de
Volitatud esindaja kontaktandmed:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Saksamaa
See toode on ettenähtud kasutamiseks tavatarbijale.
(3. kategooria)
See toode on ettenähtud sihtotstarbeliseks ühendamiseks
2,4 GHz raadiokohtvõrgu pääsupunktiga.
Vanade seadmete ja patareide kasutuselt kõrvaldamine Euroopa Liidus ja ringlussevõtusüsteemidega
riikides
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või
toodetega kaasasolevatel dokumentidel
tähendavad, et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning patareisid ei
tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega. Kasutatud tooted ja patareid
tuleb vastavalt siseriiklikele õigusaktidele
viia nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse
kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide nõuetekohane kõrvaldamine
aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida
võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja patareide kogumise
ja ringlussevõtu kohta saab kohalikust omavalitsusest.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
EESTI
19 ページ
Märkus patareisümboli kohta
(alumine sümbol):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud kemikaali
kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
VQT4Z21
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
19
19
SC-PMX9EG-VQT4Z21.book
74 ページ
2013年3月22日 金曜日 午後4時54分
DVARSEL!
FORSIKTIG!
Tootja:
Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Jaapan
Panasonic Marketing Europe GmbH
EU
Importija:
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
Panasonic Corporation 2013
VQT4Z21
F0313QK0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement