Panasonic SCUX102, SCUX100 Operating instructions

Panasonic SCUX102, SCUX100 Operating instructions
Naudojimo instrukcija
CD stereofoninė sistema
Modelio Nr.
SC-UX102
SC-UX100
Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.
Norėdami užtikrinti optimalų prietaiso veikimą ir saugumą, būtinai atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
Ši naudojimo instrukcija taikoma modeliams SC-UX102 ir
SC-UX100. SC-UX100
SC-UX102 : Nurodykite SC-UX102 taikomas funkcijas.
SC-UX100 : Nurodykite SC-UX100 taikomas funkcijas.
Saugumo priemonės
Sistema
SC-UX102
SC-UX100
ĮSPĖJIMAS!
Pagrindinis įrenginys
SA-UX102
SA-UX100
Garsiakalbiai
SB-UX100
SB-UX100
Įrenginys
• Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba produkto
sugadinimo pavojų:
– Saugokite šį įrenginį nuo lietaus, drėgmės, lašančio
arba tyškančio vandens.
– Nestatykite ant šio įrenginio daiktų su skysčiais,
pavyzdžiui vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus pagalbinius reikmenis.
– Nenuimkite gaubtų.
– Neremontuokite šio įrenginio patys. Techninės
priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams.
– Saugokite įrenginį, kad į jį neįkristų metalinių daiktų.
Jeigu nenurodyta kitaip, šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamos modelio SC-UX100 iliustracijos.
Jūsų sistemos ir paveikslėlių išvaizda gali skirtis.
PERSPĖJIMAS!
1 KLASĖS
LAZERINIS GAMINYS
Galinė gaminio pusė
Turinys
Saugos priemonės................................................................2
Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo laido ................3
Informacija apie pardavimą ir priežiūrą.................................3
Pridedami pagalbiniai reikmenys ..........................................4
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas ...................................4
Garsiakalbių vieta .................................................................4
Techninė priežiūra ................................................................4
Prijungimai ............................................................................5
Valdiklių apžvalga .................................................................6
Medijos paruošimas..............................................................7
Medijos atkūrimas.................................................................8
Radijas..................................................................................9
DAB+ ..................................................................................10
Laikrodis ir laikmačiai ......................................................... 11
Garso efektai ......................................................................12
Automatinis patefonas ........................................................12
Išoriniai įrenginiai ................................................................13
Kita informacija ...................................................................13
Trikčių šalinimas .................................................................14
Specifikacijos ......................................................................16
Nuorodos ............................................................................17
2
Įrenginys
• Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba produkto sugadinimo pavojų:
– Neįrenkite ir nestatykite šio įrenginio ant knygų
lentynos, įmontuojamoje spintoje arba kitoje uždaroje
vietoje. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją.
– Neuždenkite šio įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– Ant šio įrenginio negalima statyti atviros liepsnos
šaltinių, pavyzdžiui degančių žvakių.
• Šis įrenginys skirtas naudoti vidutinių platumų klimato
sąlygomis.
• Kartu su šiuo įrenginiu naudojant mobiliuosius telefonus,
jį gali veikti radijo trukdžiai. Tokių trukdžių atveju mobilųjį
telefoną naudokite toliau nuo šio įrenginio.
• Šiame įrenginyje naudojamas lazeris. Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip,
negu nurodyta šioje instrukcijoje, galite patirti pavojingą
spinduliuotės poveikį.
• Padėkite įrenginį ant lygaus paviršiaus. Saugokite jį
nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros,
didelės drėgmės ir pernelyg stiprios vibracijos.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Elektros kištukas yra maitinimo atjungimo įtaisas. Įrenkite šį įrenginį taip, kad prireikus jo elektros kištuką galima
būtų greitai ištraukti iš elektros lizdo.
Baterija
• Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus.
Senas baterijas keiskite tik gamintojo rekomenduojamo
tipo baterijomis.
• Norėdami šalinti senas baterijas, susisiekite su vietos
valdžios įstaigomis arba prekybos atstovu ir pasiteiraukite, kaip tinkamai jas pašalinti.
• Saugokite nuo šilumos ir ugnies.
• Nepalikite ilgam baterijos (-ų) tiesioginės saulės spindulių kaitinamame automobilyje su uždarytomis durimis ir
langais.
• Neardykite baterijos ir nesujunkite jos gnybtų trumpuoju
jungimu.
• Nebandykite įkrauti vienkartinių šarminių arba mangano
baterijų.
• Nenaudokite baterijų su nusilupusia danga.
• Išimkite baterijas, jeigu ilgesnį laiką neketinate naudoti nuotolinio valdymo pulto. Laikykite vėsioje ir tamsioje vietoje.
Įspėjimas dėl KS maitinimo
laido
(Skirta trijų kontaktų kintamosios srovės maitinimo
kištukams)
Savo pačių saugumui, atidžiai perskaitykite toliau esantį tekstą.
Jūsų saugumui ir patogumui užtikrinti šis prietaisas turi išlietą
trijų kontaktų maitinimo kištuką,
kuriame įtaisytas 5 amperų saugiklis.
Jei reiktų pakeisti saugiklį, įsitikinkite, kad keičiate jį 5 amperų saugikliu, kuris patvirtintas ASTA ar BSI pagal BS1362.
ASTA ženklą
arba BSI ženklą
rasite ant saugiklio korpuso.
Jei kištuke yra nuimamas saugiklio dangtelis, pakeitę saugiklį turite iš naujo jį uždėti.
Jeigu saugiklio dangtelį pametėte, negalima naudoti kištuko,
kol neuždėsite naujo saugiklio dangtelio.
Atsarginį saugiklio dangtelį galite įsigyti iš vietinio prekybos
atstovo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, priklausomai nuo kintamosios srovės
maitinimo kištuko tipo (A ir B pav.). Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo kištukas pritvirtintas, ir vadovaukitės
toliau pateiktais nurodymais.
Iliustracijos gali skirtis nuo faktinio kintamosios srovės maitinimo kištuko vaizdo.
Informacija apie pardavimą
ir priežiūrą
Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje
Ryšių su klientais centras
• Klientams Jungtinėje Karalystėje: 0344 844 3899
• Klientams Airijoje: 01 289 8333
• Pirmadieniais–penktadieniais 9.00–17.00 val.
(išskyrus valstybines šventes).
• Daugiau informacijos apie pagalbos paslaugas rasite
mūsų interneto svetainėje www.panasonic.co.uk
Tiesioginio pardavimo skyrius „Panasonic“ JK
• Pagalbinius reikmenis ar susidėvinčias dalis savo gaminiui galite lengvai ir patikimai užsisakyti paskambinę
į Ryšių su klientais centrą
pirmadieniais–penktadieniais 9:00–17:00 val.
(išskyrus valstybines šventes)
• Arba pirkite internetu, naudodamiesi mūsų internetinio
užsakymo programėle, esančia interneto svetainėje
www.pas-europe.com.
• Priimama dauguma kreditinių ir debetinių kortelių.
• Visus sandorius atlieka ir tiekimo paslaugas tiesiogiai
teikia „Panasonic“ JK.
• Lengviau ir būti negali!
• Naudojantis internetine prekybos platforma, galima
tiesiogiai nusipirkti daugybę galutinių produktų. Daugiau
informacijos rasite naršydami mūsų interneto svetainėje.
1. Atsuktuvu atidarykite saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
Saugiklio dangtelis
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite ar uždėkite saugiklio
dangtelį.
Saugiklis (5 amperų)
Saugiklis (5 amperų)
3
Pridedami pagalbiniai
reikmenys
Patikrinkite ir identifikuokite su įrenginiu tiekiamus pagalbinius reikmenis.
Garsiakalbių vieta
Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai yra vienodi.
Naudokite tik su įrenginiu tiekiamus garsiakalbius.
Jeigu naudosite kitus garsiakalbius, galite sugadinti sistemą
ir pabloginti garso kokybę.
Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje
Teiraudamiesi atsarginių dalių, naudokite skliaustuose
nurodytus numerius. (Nurodyti gaminių numeriai galioja nuo
2016 m. liepos mėn. Šie numeriai gali būti keičiami.)
⃞ 2 kintamosios srovės maitinimo laidai
Jungtinei Karalystei ir Airijai
⃞
(K2CT2YY00097)
SC-UX102
1 DAB antena
(RFA3664)
⃞
SC-UX102
2 feritinės šerdys
(J0KG00000071)
⃞
SC-UX100
1 FM vidaus antena
(RSAX0002)
⃞ 1 nuotolinio valdymo pultas
(N2QAYB001093)
⃞ 1 nuotolinio valdymo pulto baterija
⃞ SC-UX100 Jungtinei Karalystei ir Airijai
1 antenos kištuko adapteris
(K1YZ02000013)
Pastaba.
• Garsiakalbius reikia statyti toliau nei 10 mm atstumu
nuo pagrindinio įrenginio, kad būtų užtikrintas tinkamas
vėdinimas.
• Garsiakalbius statykite ant lygaus tvirto paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai nėra apsaugoti nuo magnetinių laukų
poveikio. Nedėkite jų šalia televizorių, asmeninių kompiuterių arba kitų prietaisų, kuriuos gali lengvai paveikti
magnetizmas.
• Ilgai klausantis dideliu garsu, garsiakalbiai gali būti
pažeisti, ir gali sutrumpėti garsiakalbių naudojimo laikas.
• Norėdami išvengti žalos, sumažinkite garsą esant šioms
aplinkybėms:
– jeigu garsas yra iškraipytas;
– kai reguliuojate garso kokybę.
PERSPĖJIMAS!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Antraip gali būti sugadintas stiprintuvas
ir garsiakalbiai, taip pat gali kilti gaisras.
Jeigu įrenginys buvo apgadintas, arba staiga pasikeitė jo veikimo savybės, kreipkitės į įgaliotojo
techninės priežiūros centro specialistus.
• Nekeiskite garsiakalbio konstrukcijos arba garsiakalbio laidų, nes galite sugadinti sistemą.
• Montuodami garsiakalbius, atlikite šioje naudojimo instrukcijoje nurodytus veiksmus.
• Nelieskite garsiakalbio kūgio paviršių, kurie į orą
skleidžia virpesius:
– nes galite sugadinti garsiakalbio kūgį.
– Garsiakalbio kūgis gali įkaisti.
Priežiūra
Pastaba.
Naudokite kintamosios srovės maitinimo laido kištuką, tinkamą jūsų namų elektros lizdui.
Nuotolinio valdymo pulto
paruošimas
Naudokite šarmines arba mangano baterijas.
Įdėkite baterijas taip, kad poliai (+ ir –) atitiktų pažymėtuosius
nuotolinio valdymo pulte.
4
Sistemą valykite minkšta sausa šluoste.
• Sistemos niekada nevalykite alkoholiu, dažų skiedikliu ar
benzinu.
• Prieš naudodami chemiškai apdorotą šluostę, perskaitykite su ja pateiktą instrukciją.
Prijungimai
Prieš įjungdami kintamosios srovės maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą, būtinai atlikite visus kitus prijungimus.
7 cm
SC-UX102
Pritvirtinkite ferito branduolį
Į buitinio elektros tinklo lizdą
1
SC-UX102
Prijunkite DAB anteną.
Patikrinkite, ar tvirtai užveržta tvirtinimo veržlė.
Norėdami pagerinti signalo priėmimą, pasukite anteną
link A.
Lipni juosta
(nepridedama)
Nenaudokite jokių kitų DAB antenų, išskyrus pridedamas.
Jeigu signalo priėmimas prastas, naudokite lauko anteną.
1 Norėdami atidaryti, iš abiejų
pusių patraukite už auselių.
2 Įdėkite garsiakalbio kabelius
į vieną iš įgaubtų paviršiaus
vietų.
Įsitikinkite, kad ferito branduolys yra maždaug 7 cm atstumu
nuo garsiakalbio kabelių galo.
3 Du kartus apvyniokite garsiakalbio kabelius apie ferito
branduolį ir padėkite į kitą
įgaubtą paviršiaus vietą.
4 Užspauskite ferito branduolį,
kol pasigirs spragtelėjimas.
Pastaba.
Prie garsiakalbio kabelių nepritvirtinus ferito branduolio, gali būti
prastai priimamas radijo signalas.
SC-UX100 Jungtinei Karalystei ir Airijai
SC-UX100
Prijunkite FM vidinę anteną.
Anteną statykite ten, kur priėmimas yra geriausias.
Lipni juosta
(nepridedama)
Prijunkite FM lauko anteną.
Jeigu signalo priėmimas prastas, naudokite lauko anteną.
FM lauko antena
(nepridedama)
75 Ω bendraašis kabelis
(nepridedamas)
Antenos kištuko adapteris
PERSPĖJIMAS!
Laikykite antenos kištuko adapterį vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jo netyčia neprarytų.
Pastaba.
• Nenaudokite lauko antenos perkūnijos metu.
• Atjunkite lauko anteną, jei nenaudojate sistemos.
5
2
Prijunkite garsiakalbius.
Prijunkite garsiakalbio laidus prie tos pačios spalvos
garsiakalbio galinių įrenginių.
Raudonas
Juodas
Būkite atidūs ir nesujunkite
garsiakalbio laidų skirtingų
polių (nesukelkite trumpojo
jungimo) bei jų nesukeiskite,
nes galite sugadinti garsiakalbį.
3
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Nenaudokite jokių kitų KS maitinimo laidų, išskyrus
pateiktąjį.
(Skirta trijų kontaktų kintamosios srovės maitinimo kištukams)
PRIEŠ PRIJUNGDAMI, PERSKAITYKITE SKYRIŲ
„Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo laido“.
Energijos taupymas
Sistema vartoja šiek tiek elektros energijos, net jei ji
veikia parengties režimu. Atjunkite sistemą nuo elektros
tinklo, jeigu jos nenaudojate.
Atjungus sistemą, kai kurios parametrų nuostatos dings.
Turėsite juos nustatyti iš naujo.
Valdiklių apžvalga
Sistema valdoma naudojant nuotolinio valdymo pultą. Ją taip pat galima valdyti naudojant pagrindinio įrenginio
mygtukus, jeigu jie atitinka nuotolinio valdymo mygtukus.
1 Parengties režimo / įjungimo jungiklis [], [/]
Paspauskite, kad įjungtumėte įrenginį, veikusį parengties
režimu, ir atvirkščiai. Parengties režimu veikiantis įrenginys vis tiek naudoja šiek tiek elektros energijos.
2 Garso šaltinio pasirinkimas
Pagrindiniame įrenginyje:
Norėdami pradėti „Bluetooth®“ susiejimą, paspauskite ir
palaikykite nuspaudę[ ].
3 Pagrindinis atkūrimo valdiklis
4 Sąrankos meniu peržiūra
5 Turinio informacijos peržiūra
6 Elemento pasirinkimas arba patvirtinimas
7 Diskų dėklo atidarymas arba uždarymas
8 Ekrano plokštės šviesumo mažinimas
Taip pat išjungiamas apšvietimas.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite šį mygtuką.
9 Garsumo reguliavimas
6
0 Garso išjungimas
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite šį mygtuką.
„MUTE“ (nutildymas) taip pat atšaukiamas reguliuojant
garsą arba išjungus sistemą.
qa Atkūrimo meniu peržiūra
qs Garso efektų pasirinkimas
qd Automatinio patefono pasirinkimas
qf Ekrano plokštė
qg USB prievadas (
)
qh Diskų dėklas
qj Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Veikimo zona: veikia maždaug 7 m atstumu
Kampas: Maždaug 20° aukštyn ir žemyn,
30° kairėn ir dešinėn
Pagrindinio įrenginio naudojimas
Medijos paruošimas
1
Diskų sistema
2
1
2
Pastaba.
Su šia sistema galite susieti iki 8 įrenginių. Susiejus 9-tą
įrenginį, jis pakeis ilgiausiai nenaudotą naudotą įrenginį.
Norėdami pasirinkti CD (diską), paspauskite [USB/CD].
█ Įrenginio prijungimas
Paruošimas
Prieš prijungdami USB įrenginį prie sistemos, būtinai padarykite jame esančių duomenų atsarginę kopiją.
2
Norėdami pasirinkti USB, paspauskite [USB/CD].
3
Galite prijungti ir leisti garso įrenginį belaidžiu būdu, naudodami „Bluetooth®“.
Paruošimas
• Įjunkite įrenginio „Bluetooth®“ funkciją ir pastatykite
įrenginį šalia sistemos.
• Perskaitykite įrenginio naudojimo instrukcijoje pateiktą
išsamią informaciją.
█ Įrenginio susiejimas
Paruošimas
Jeigu ši sistema yra prijungta prie „Bluetooth®‘ įrenginio,
atjunkite ją ( „Įrenginio atjungimas“).
3
1
2
„Bluetooth®“
2
Paruošimas
Jeigu ši sistema yra prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio,
atjunkite ją ( „Įrenginio atjungimas“).
Sumažinkite garsumą ir prijunkite USB įrenginį prie
USB prievado.
Prilaikykite pagrindinį įrenginį, prijungdami arba atjungdami USB įrenginį.
Pastaba.
• Nenaudokite USB ilginamojo kabelio. Sistema negali
atpažinti kabeliu prijungto USB įrenginio.
• Nedidelius USB įrenginius galite pritvirtinti dirželiu arba
laidu naudodami specialią diržo kiaurymę, kad juos būtų
galima lengvai atjungti.
1
Atidarę įrenginio „Bluetooth®“ meniu, pasirinkite
SC-UX102 arba SC-UX100.
Paspauskite [CD] (diskas) (pagrindiniame įrenginyje:
[]), kad atidarytumėte disko dėklą.
Dėkite diską etikete į viršų.
Norėdami uždaryti diskų dėklą, paspauskite dar kartą.
USB
1
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę [ ], kol bus
rodoma „PAIRING“ (susiejimas).
Spauskite [ ].
Rodoma „BLUETOOTH READY“ („Bluetooth“ parengtas).
Atidarę įrenginio „Bluetooth®“ meniu, pasirinkite
SC-UX102 arba SC-UX100.
Kelias sekundes bus rodomas prijungto įrenginio pavadinimas.
Paleiskite atkūrimą įrenginyje.
Pastaba.
Įrenginys privalo būti susietas, kad jį būtų galima prijungti.
• Ši sistema vienu metu gali būti prijungta tik prie vieno
įrenginio.
• Kaip šaltinį pasirinkus „BLUETOOTH“, sistema automatiškai bandys prisijungti prie paskutinio prijungto įrenginio. (Šio proceso metu rodoma „LINKING“ (nustatomas
ryšys).)
•
█ Įrenginio atjungimas
1
2
3
Spauskite [ ].
Norėdami pasirinkti DISCONNECT? (ATJUNGTI?),
spauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
Norėdami pasirinkti OK? YES (Jeigu gerai, taip),
spauskite [▲, ▼], tada paspauskite [OK] (gerai).
Rodoma „BLUETOOTH READY“ („Bluetooth“ parengtas).
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OK? NO“ (Gerai? Ne).
Spauskite [ ].
Jeigu rodoma „PAIRING“ (susiejama), atlikite 3 veiksmą.
Pagrindinio įrenginio naudojimas
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu) ir pasirinkite „PAIRING“ (susiejimas), tada paspauskite
[OK] (gerai).
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę [ ], kol bus rodoma „PAIRING“ (susiejimas).
Atidarę įrenginio „Bluetooth®“ meniu, pasirinkite
SC-UX102 arba SC-UX100.
Jeigu bus nurodyta įvesti raktažodį, įveskite „0000“.
Pabaigus susiejimą, įrenginys bus automatiškai prijungtas prie šios sistemos.
Kelias sekundes bus rodomas prijungto įrenginio pavadinimas.
Pastaba.
Įrenginys atjungiamas, kai:
• pasirenkate kitą šaltinį;
• perkeliate įrenginį už ryšio veikimo zonos ribų;
• išjungiate įrenginio „Bluetooth®“ funkciją;
• išjungiate sistemą arba įrenginį.
7
Medijos atkūrimas
Atkūrimo meniu
Toliau nurodytos esamos funkcijos.
1
CD USB
CD :
CD-DA formato CD-R/RW diskas arba CD-R/
RW diskas, kuriame yra MP3 failai.
USB :
USB įrenginys, kuriame yra MP3 failai.
BLUETOOTH : „Bluetooth®“ įrenginys:
Pagrindinis atkūrimas
CD USB BLUETOOTH
Groti
Paspauskite [►/].
Sustabdyti Paspauskite [].
USB
Padėtis išsaugota atmintyje.
Rodoma „RESUME“ (tęsti).
Spauskite dar kartą, jei norite visiškai išjungti.
Pristabdyti Paspauskite [►/].
Paspauskite dar kartą, jeigu norite tęsti atkūrimą.
Praleisti
Paspauskite [/] arba [/],
norėdami praleisti įrašą.
CD USB
Paspauskite [▲, ▼], norėdami praleisti MP3
albumą.
Ieškoti
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
[/] arba [/].
Pastaba.
Priklausomai nuo „Bluetooth®“ įrenginio, kai kurios funkcijos
gali neveikti.
Esamos informacijos peržiūra
CD USB BLUETOOTH
Galite peržiūrėti esamą informaciją, pavyzdžiui MP3 albumo
ir garso takelio numerį ekrane.
Paspauskite [DISPLAY] (rodyti).
Pavyzdys: rodomas MP3 albumo ir įrašo numeris.
USB
2
Įrašo
numeris
Pastaba.
• Didžiausias rodomų simbolių skaičius:
maždaug 32
• Ši sistema palaiko 1.0, 1.1 ir 2.3 ID3 žymų versijas.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko, gali būti
rodomi kitaip.
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu), norėdami pasirinkti PLAYMODE (ATKŪRIMO REŽIMĄ).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite nuostatą, tada spauskite [OK] (gerai).
IŠJUNGTI ATKŪRIMO
REŽIMĄ
Atšaukia nustatą.
1 ĮRAŠAS
Leidžiamas vienas pasirinktas
įrašas.
Norėdami pasirinkti įrašą, spauskite [/] arba [/].
1
1 ALBUMAS
1
Leidžiamas vienas pasirinktas
MP3 albumas.
Paspauskite [▲, ▼], norėdami
pasirinkti MP3 albumą.
ATSITIKTINĖ TVARKA Visi įrašai leidžiami atsitiktinai
parinkta tvarka.
RND
1 ALBUMO LEIDIMAS Visi vieno pasirinkto MP3 albumo
ATSITIKTINE TVARKA garso takeliai leidžiami atsitiktinai
1
RND
parinkta tvarka.
Paspauskite [▲, ▼], norėdami
pasirinkti MP3 albumą.
KARTOTI VISUS
Kartojami visi garso takeliai.
1 GARSO TAKELIO
KARTOJIMAS
Kartojamas 1 ĮRAŠAS.
1
1 ALBUMO
KARTOJIMAS
Kartojamas 1 ALBUMAS.
1
KARTOJIMAS
Kartojama atsitiktinai parinkta
ATSITIKTINE TVARKA tvarka.
RND
1 ALBUMO KARTOJIMAS ATSITIKTINE
TVARKA
1
Albumo
numeris
CD
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
1 ALBUMAS kartojamas
ATSITIKTINAI PARINKTA TVARKA.
RND
Pastaba.
• Atkuriant įrašus atsitiktine eilės tvarka, leidžiamų įrašų
praleisti negalima.
• Ši nuostata atšaukiama atidarius diskų dėklą arba atjungus USB įrenginį.
Ryšio režimas
BLUETOOTH
Galite pakeisti ryšio režimą ir pasirinkti norimą ryšio tipą.
Paruošimas
Jeigu ši sistema yra prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio,
atjunkite ją ( „Įrenginio atjungimas“).
1
2
8
Norėdami pasirinkti „LINK MODE“ (ryšio režimą),
paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite režimą, tada spauskite [OK] (gerai).
MODE 1
(1 REŽIMAS)
Akcentuojamas ryšys.
MODE 2
(2 REŽIMAS,
numatytasis)
Akcentuojama garso kokybė.
Pastaba.
• Priklausomai nuo įrenginio, atkuriamas vaizdas ir garsas gali būti nesinchroniški. Tokiu atveju pasirinkite
„MODE 1“ (1 režimą).
• Pasirinkite „MODE 1“ (1 režimą), jei garsas trūkinėja.
█ Pastaba dėl disko
•
•
•
Naudojant šią sistemą, galima groti CD-DA formato
CD-R/RW diską arba CD-R/RW diską, kuriame yra MP3
formato failai.
Prieš leisdami diską, pabaikite visus veiksmus tame
įrenginyje, kuriuo jį įrašėte.
Kai kurių CD-R/RW diskų neįmanoma leisti dėl įrašymo
sąlygų.
█ Pastaba dėl USB įrenginio
•
•
•
•
Ši sistema negarantuoja ryšio su visais USB įrenginiais.
Ši sistema palaiko spartųjį USB 2.0 režimą.
Šioje sistemoje galima naudoti iki 32 GB USB įrenginius.
Palaikoma tik FAT 12/16/32 failų sistema.
█ Pastaba dėl MP3 failų
•
•
•
•
Failai vadinami įrašais, o aplankai – albumais.
Įrašų plėtinys turi būti .mp3 arba .MP3.
Įrašai nebūtinai atkuriami ta eilės tvarka, kokia jie buvo
įrašyti.
Kai kurie failai gali būti nepaleidžiami dėl sektoriaus
dydžio.
MP3 failai diske
• Ši sistema gali atkurti iki:
– 255 albumų (įskaitant šakninį aplanką)
– 999 įrašų
– 20 seansų
• Diskas privalo atitikti standarto ISO9660 1 arba 2 lygį
(išskyrus išplėstinius formatus).
MP3 failai USB įrenginyje
• Ši sistema gali atkurti iki:
– 800 albumų (įskaitant šakninį aplanką)
– 8000 įrašų
– 999 įrašų viename albume
Radijas
Paruošimas
Paspauskite [CD/RADIO/AUX] (diskas / radijas / išorinis
įrenginys), norėdami pasirinkti „FM“.
Manual tuning (rankinis reguliavimas)
1
2
3
Norėdami pasirinkti „TUNE MODE“ (reguliavimo
režimą), paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite MANUAL (rankinis),
tada spauskite [OK] (gerai).
Spausdami [/] arba [/] nustatykite stotį.
Norėdami derinti automatiškai, paspauskite ir laikykite
nuspaudę mygtuką tol, kol pradės greitai keistis radijo
dažnio vertės.
Priimant transliuojamą stereofoninio garso signalą,
rodoma „STEREO“ (stereofoninis).
Pagrindinio įrenginio naudojimas
1
2
Spauskite [] norėdami pasirinkti MANUAL (rankinis).
Spausdami [/] arba [/] nustatykite stotį.
Stočių išsaugojimas atmintyje.
Galite išsaugoti iki 30 FM stočių.
█ Automatinis išsaugojimas
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu), norėdami pasirinkti „A.PRESET“ (A. IŠSAUGOTI).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite LOWEST (žemiausias)
ir CURENT (dabartinis), tada spauskite [OK] (gerai).
LOWEST
(žemiausias)
Reguliavimas pradedamas
nuo žemiausio radijo dažnio.
CURRENT
(dabartinis)
Reguliavimas pradedamas
nuo esamo radijo dažnio.
Imtuvas didėjimo tvarka išsaugo visas stotis, kurių kanalus gali priimti.
Norėdami atšaukti, paspauskite [].
█ Rankinis išsaugojimas
1
2
3
4
5
Norėdami pasirinkti „TUNE MODE“ (reguliavimo
režimą), paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite MANUAL (rankinis),
tada spauskite [OK] (gerai).
Spausdami [/] arba [/] nustatykite stotį.
Spauskite [OK] (gerai).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite išsaugotos stoties
numerį, tada spauskite [OK] (gerai).
Kartodami 3–5 veiksmus, išsaugokite daugiau radijo
stočių. Nauja stotis pakeis stotį, turinčią tokį patį išsaugojimo numerį.
9
█ Išsaugotos stoties pasirinkimas
1
2
3
Norėdami pasirinkti „TUNE MODE“ (reguliavimo
režimą), paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite PRESET (išsaugotas),
tada spauskite [OK] (gerai).
Spausdami [/] arba [/] pasirinkite
išsaugotą stotį.
Pagrindinio įrenginio naudojimas
1
2
DAB+
SC-UX102
Paruošimas
Paspauskite [CD/RADIO/AUX] (diskas / radijas / išorinis
įrenginys) ir pasirinkite „DAB+“.
Pastaba.
Jeigu „DAB+“ pasirinkote pirmą kartą, sistema bus sureguliuota automatiškai.
Spauskite [] norėdami pasirinkti PRESET (išsaugotas).
Spausdami [/] arba [/] pasirinkite
išsaugotą stotį.
Manual tuning (rankinis reguliavimas)
1
Garso kokybės gerinimas
1
2
Norėdami pasirinkti „FM MODE“ (FM režimą),
paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite MONO (monofoninis),
tada spauskite [OK] (gerai).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „STEREO“ (stereofoninis).
„MONO“ (monofoninis) režimas taip pat atšaukiamas
perjungus kitą radijo dažnį.
Kaip išsaugoti nuostatą
Tęskite nuo 4 veiksmo, apibūdinto dalyje „Rankinis
išsaugojimas“.
Signalo būsenos tikrinimas
Spaudinėdami [DISPLAY] (rodyti), pasirinkite
„FM STATUS“ (FM būsena).
FM – – – –
FM signalas silpnas.
Sistema nėra tinkamai nustatyta priimti
stoties signalus.
FM ST
Priimamas stereofoninis FM signalas.
FM MONO
Pasirinkta „FM MODE“ (FM režimo) nuostata „MONO“ (monofoninis).
Priimamas monofoninis FM signalas.
RDS transliacija
Ši sistema gali rodyti kai kuriuose regionuose radijo duomenų sistemos (RDS) transliuojamus tekstinius duomenis.
Spaudinėkite [DISPLAY] (rodyti).
PS
Programos paslaugos teikėjas
PTY
Programos tipas.
FREQ
Dažnis
Pastaba.
RDS gali neveikti esant prastam signalų priėmimui.
2
Norėdami pasirinkti „MANUAL SCAN“ (rankinis
skenavimas), paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo
meniu).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite dažnių grupę, tada
spauskite [OK] (gerai).
Jei neaptinkama jokia stotis, parodomas užrašas „SCAN
FAILED“ (nuskaityti nepavyko).
Sureguliuokite anteną ir bandykite dar kartą.
Automatinis reguliavimas
1
2
Spausdami [PLAY MENU] (atkūrimo meniu) pasirinkite „AUTO SCAN“ (automatinis skenavimas), tada
spauskite [OK] (gerai).
Ekrane rodoma „START?“ (PRADĖTI?).
Norėdami pradėti reguliavimą, spauskite [OK] (gerai).
Ekrane rodoma „DAB AUTO SCAN“ (DAB automatinis
skenavimas).
Jei neaptinkama jokia stotis, parodomas užrašas
„SCAN FAILED“ (nuskaityti nepavyko).
Reguliuokite rankomis.
Pastaba.
Įjungus automatinį reguliavimą, išsaugoti radijo dažniai bus
ištrinti.
Stočių išsaugojimas atmintyje.
Galite išsaugoti iki 20 stočių.
1
2
3
4
5
Norėdami pasirinkti „TUNE MODE“ (reguliavimo
režimą), paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite STATION (stotis), tada
spauskite [OK] (gerai).
Spausdami [/] arba [/] nustatykite stotį.
Spauskite [OK] (gerai).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite išsaugotos stoties
numerį, tada spauskite [OK] (gerai).
Kartodami 3–5 veiksmus, išsaugokite daugiau radijo
stočių.
Nauja stotis pakeis stotį, turinčią tokį patį išsaugojimo
numerį.
Pastaba.
Negalima išsaugoti netransliuojamų stočių arba kai pasirinkta antrinė paslauga.
10
█ Išsaugotos stoties pasirinkimas
1
2
3
Laikrodis ir laikmačiai
Norėdami pasirinkti „TUNE MODE“ (reguliavimo
režimą), paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite PRESET (išsaugotas),
tada spauskite [OK] (gerai).
Spausdami [/] arba [/] pasirinkite
išsaugotą stotį.
2
Antrinės paslaugos galite klausytis, kai ekrane rodoma
2
Tai 24 valandų formato laikrodis.
1
Antrinė paslauga
1
Laikrodžio nustatymas
.
Norėdami pasirinkti „DAB SECONDARY“ (DAB ANTRINĖ), paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite antrinę paslaugą, tada
spauskite [OK] (gerai).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „PRIMARY“ (pirminė).
Pastaba.
Pasirinkus kitas stotis, ši nuostata atšaukiama.
Esamos informacijos peržiūra
Ekrano skydelyje rodoma ši informacija:
• Informacija apie DAB transliaciją
• Programos rūšis
• Ansamblio žyma
• Dažnis
• Laikas
Norėdami pasirinkti „CLOCK“ (laikrodis), spauskite
[SETUP] (sąranka).
Spausdami [▲, ▼], nustatykite laiką, tada paspauskite [OK] (gerai).
Kaip patikrinti laiką
Paspaudę [SETUP] (sąranka), pasirinkite „CLOCK“ (laikrodis), tada paspauskite [OK] (gerai).
Nustatę parengties režimą, paspauskite [DISPLAY] (rodyti).
Pastaba.
Reguliariai nustatykite laikrodį, kad jis rodytų tikslų laiką.
Išjungimo laikmatis
Išjungimo laikmačio funkcija gali išjungti sistemą praėjus iš
anksto nustatytam laikui.
1
2
Norėdami pasirinkti „SLEEP“ (išjungimas), spauskite
[SETUP] (sąranka).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite nuostatos vertę
(minutėmis), tada spauskite [OK] (gerai).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
Spauskite [DISPLAY] (rodyti).
Signalo būsenos tikrinimas
Reguliuodami anteną, galite patikrinti signalo kokybę.
1
Spausdami [PLAY MENU] (atkūrimo meniu) pasirinkite „SIGNAL QUALITY“ (signalo kokybė), tada spauskite [OK] (gerai).
Parodoma dažnių grupė, o po jos – priimamo signalo
kokybė.
Norėdami pasirinkti kitą dažnių grupę, spauskite [▲, ▼].
Pastaba.
• Ekrane kas minutę kelias sekundes rodoma, kiek liko
laiko. Likus vos 1 minutei, ekrane be perstojo rodoma
„SLEEP 1“ (1 minutė iki išjungimo).
• Vienu metu galima naudoti ir įjungimo laikmatį, ir išjungimo laikmatį.
• Pirmiausiai visada suveikia išjungimo laikmatis. Nustatykite laikmačius taip, kad jų laikas nesutaptų.
Įjungimo laikmatis
Dažnių
grupė
2
Dažnis
Priėmimo kokybė
0 (bloga) – 8 (puiki)
Norėdami išeiti, dar kartą paspauskite [OK] (gerai).
Automatinis laikrodžio reguliavimas
Galite nustatyti, kad laikrodis būtų atnaujinamas automatiškai.
1
2
Norėdami pasirinkti „AUTO CLOCK ADJ“ (automatinį
laikrodžio nustatymą), paspauskite [PLAY MENU]
(atkūrimo meniu).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite „ON ADJUST“ (nustatymas įjungtas), tada spauskite [OK] (gerai).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „OFF ADJUST“ (išjungti
automatinį nustatymą).
(Išskyrus „Bluetooth®“ ir išorinius šaltinius)
Galite nustatyti laikmatį, kad jis tam tikru metu įsijungtų ir jus
pažadintų.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
1
2
3
4
Paspauskite [SETUP] (sąranka) ir pasirinkite „TIMER
ADJ“ (nustatyti laikmatį).
Spausdami [▲, ▼], nustatykite pradžios laiką, tada
paspauskite [OK] (gerai).
Dar kartą atlikite 2 veiksmą ir nustatykite išjungimo
laiką.
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite šaltinį, kurį norite
paleisti, tada paspauskite [OK] (gerai).
11
Kaip įjungti laikmatį
1
2
3
Paruoškite šaltinį, kurio norite klausytis (diską, USB
arba radiją) ir nustatykite garsumą.
Paspauskite [SETUP] (sąranka) ir pasirinkite „TIMER
SET“ (nustatyti laikmatį).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite „PLAY ON“ (atkūrimas įjungtas), tada spauskite [OK] (gerai).
Ekrane rodoma „“.
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „PLAY OFF“
(išjungti atkūrimą).
Sistema privalo būti išjungta, kad laikmatis veiktų.
Kaip patikrinti nuostatą
Paspaudę [SETUP] (sąranka), pasirinkite „TIMER ADJ“
(laikmačio nustatymas), tada paspauskite [OK] (gerai).
Nustatę parengties režimą, du kartus paspauskite [DISPLAY]
(rodyti).
Automatinis patefonas
USB
Norėdami tarp dainų pridėti užslanką, galite naudoti automatinį patefoną. Įdiegę programėlę „Panasonic MAX Juke“
( žemiau) galėsite naudoti papildomas funkcijas.
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu) ir pasirinkite „JUKEBOX“ (automatinis patefonas).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite nuostatą, tada spauskite [OK] (gerai).
Pagrindinio įrenginio naudojimas
Paspauskite [JUKEBOX] (automatinis patefonas)
ir pasirinkite norimą nuostatą.
Pastaba.
• Laikmatis paleidžiamas mažu garsumu, kuris palaipsniui
didinamas iki nustatyto lygio.
• Jeigu laikmatis yra įjungtas, jis įsijungia kasdien tam tikru
metu.
• Jeigu laikmačiui veikiant išjungsite ir vėl įjungsite sistemą, laikui pasibaigus, jis neišsijungs.
„OFF CROSSFADE“
(UŽSLANKA IŠJUNGTA)
Atšaukti užslanką.
„ON CROSSFADE“
(UŽSLANKA ĮJUNGTA)
Pridėti užslanką.
OFF
Išjungti automatinį patefoną.
Kartojimo nuostatos keitimas
Garso efektai
1
Išsaugota ekvalaizerio nuostata
2
1
2
Paspauskite [SOUND] (garsas) ir pasirinkite „PRESET EQ“ (išsaugoti ekvalaizerį).
2
3
Spausdami [/] arba [/] pasirinkite
nuostatą, tada paspauskite [OK] (gerai).
BASS (žemieji tonai)
/ MID (vidurinieji
tonai) / TREBLE
(aukštieji tonai)
-4–+4
ERDVINIS GARSAS
„ON SURROUND“ (erdvinis garsas įjungtas) arba „OFF SURROUND“ (erdvinis garsas išjungtas).
D.Bass (žemieji būgnų tonai)
1
2
Spauskite [SOUND] (garsas), norėdami pasirinkti „D.
BASS“, tada spausdami [▲, ▼] pasirinkite „D.BASS
LEVEL“ (žemųjų būgnų lygis) arba „D.BASS BEAT“
(žemųjų būgnų mušimas).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „OFF D.BASS“
(išjungti žemuosius būgnų tonus).
Spausdami [/] or [/] nuotolinio valdymo pulte pasirinkite nuostatą, tada paspauskite [OK]
(gerai).
Pastaba.
D.BASS BEAT (būgnų žemųjų tonų mušimas): ši funkcija
pabrėžia būgnų mušimo stiprumo lygį ir sukuria trankų garsą.
Atsižvelgiant į įrašą, efektas gali būti mažas.
12
Kartojama atsitiktinai parinkta
tvarka.
RND
VISŲ KŪRINIŲ
KARTOJIMAS
Paspauskite [SOUND] (garsas) ir pasirinkite „MANUAL
EQ“ (rankiniu būdu pasirinkta ekvalaizerio nuostata).
Paspauskite [▲, ▼] ir pasirinkite norimą garso efektą.
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite nuostatą, tada spauskite [OK] (gerai).
KARTOJIMAS
ATSITIKTINE TVARKA
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite norimą išsaugotą
ekvalaizerio nuostatą, tada paspauskite [OK] (gerai).
Rankiniu būdu pasirinkta ekvalaizerio nuostata
1
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu) ir pasirinkite „PLAYMODE“ (atkūrimo režimas).
Kartojami visi garso takeliai.
Pastaba.
Įjungus automatinį automatinį patefoną, sistema automatiškai pradeda veikti kartojimo režimu.
• Automatinio patefono funkcija išjungiama išjungus sistemą arba perjungus kitą garso šaltinį.
• Užslankos funkcija gali neveikti tarp skirtingo diskretizacijos dažnio dainų.
•
Programėlės „Panasonic MAX Juke“ naudojimas
Iš „Google Play™“ galite atsisiųsti ir įdiegti nemokamą
„Android™“ programėlę „Panasonic MAX Juke“ ir naudoti
papildomas funkcijas, pavyzdžiui leisti dainą iš kelių
prietaisų vienu metu. Naudodamiesi programėle, galite
iškviesti įrašus, kuriuos norite paleisti. Daugiau apie programėlę sužinosite apsilankę toliau nurodytoje svetainėje:
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/
cs/audio/app/max_juke/android/index.html
(Ši svetainė prieinama tik anglų kalba.)
Išoriniai įrenginiai
Kitos funkcijos
Galite prijungti vaizdo grotuvą, DVD grotuvą ir kt. įrenginius
bei klausytis garso įrašų per šią sistemą.
Apšvietimas
Paruošimas
• Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo lizdo.
• Išjunkite visus įrenginius ir perskaitykite atitinkamas
naudojimo instrukcijas.
DVD grotuvas (nepridedamas)
Pagrindinio
įrenginio
galinis skydelis
Galite įjungti arba išjungti sistemos apšvietimą.
1
2
Paspauskite [SETUP] (sąranka) ir pasirinkite
„ILLUMINATION“ (apšvietimas).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite „ON“ (įjungti),
tada paspauskite [OK] (gerai).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
Automatinis išjungimas
Ši sistema automatiškai išjungiama, jeigu jos nenaudojate
maždaug 20 minučių.
Garso kabelis
(nepridedamas)
1
2
3
Prijunkite išorinį įrenginį.
Paspauskite [RADIO/AUX] (radijas / išorinis
įrenginys) ir pasirinkite „AUX“ (išorinis įrenginys).
Paleiskite išorinį įrenginį.
Kaip nustatyti įvesties lygį
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu) ir pasirinkite „INPUT LEVEL“ (įvesties lygis).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite „NORMAL“ (įprastas)
arba „HIGH“ (aukštas), tada paspauskite [OK] (gerai).
Pastaba.
• Pasirinkite „NORMAL“ (įprastas), jei pasirinkus įvesties
lygį „HIGH“ (aukštas) garsas iškraipomas.
• Sudedamosios dalys ir kabeliai parduodami atskirai.
• Jeigu norite prijungti kitokius įrenginius, nei pirmiau
minėtieji, pasitarkite su garso įrangos pardavėju.
• Naudojant adapterį, garsas gali būti iškraipomas.
1
2
Paspaudę [SETUP] (sąranka), pasirinkite
„AUTO OFF“ (automatinis išjungimas).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite „ON“ (įjungti),
tada paspauskite [OK] (gerai).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
Pastaba.
• Ši funkcija neveikia, jei klausotės radijo arba esate
prijungę „Bluetooth®“ įrenginį.
•
SC-UX102
Ši funkcija neveikia, jei esate įjungę „DAB+“ šaltinį.
„Bluetooth®“ parengties režimas
Ši funkcija automatiškai įjungia sistemą, kai tik nustatomas
susieto prietaiso „Bluetooth®“ ryšys.
1
2
Paspaudę [SETUP] (sąranka), pasirinkite „BLUETOOTH STANDBY“ („Bluetooth“ parengties režimas).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite „ON“ (įjungti),
tada paspauskite [OK] (gerai).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
Pastaba.
Kai kuriems įrenginiams aptikti prireikia daugiau laiko. Jeigu
„Bluetooth®“ įrenginys buvo prijungtas prieš išjungiant sistemą, palaukite mažiausiai 5 sekundes, prieš vėl prisijungdami
prie šios sistemos šiuo „Bluetooth®“ įrenginiu.
Programinės įrangos versija
Galite patikrinti esamą sistemos programinės įrangos versiją.
1
2
Paspaudę [SETUP] (sąranka), pasirinkite „SW VER.“
(programinės įrangos versija), tada paspauskite [OK]
(gerai).
Ekrane rodoma programinės įrangos versija.
Norėdami išeiti, dar kartą paspauskite [OK] (gerai).
13
Trikčių šalinimas
Prieš kreipdamiesi dėl remonto, atlikite toliau nurodytus
patikrinimo darbus. Jeigu nesate tikri dėl tam tikrų patikros
punktų, arba šiame vadove pateikti sprendimo būdai nepadeda problemos išspręsti, kreipkitės į pardavėją.
█ Dažnai pasitaikančios problemos
Įrenginys neveikia.
• Įjungtas apsauginis įtaisas. Atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
1. Paspauskite pagrindinio įrenginio [/] ir įjunkite
parengties režimą. Jeigu parengties režimas neįsijungia:
– paspauskite ir mažiausiai 10 sekundžių palaikykite nuspaudę šį mygtuką; ARBA
– atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo laidą.
2. Dar kartą paspauskite [/], kad įjungtumėte įrenginį. Jeigu problemos pašalinti nepavyktų, kreipkitės
į pardavėją.
Ekranas įsijungia ir be perstojo keičiasi, nors įrenginys
veikia parengties režimu.
• Paspauskite ir laikykite nuspaudę pagrindinio įrenginio
[]. Pasirinkite „DEMO OFF“ (išjungti demonstracinį
režimą).
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
Patikrinkite, ar tinkamai įdėta baterija.
•
Garsas iškraipytas arba nėra garso.
Sureguliuokite sistemos garsumą.
Išjunkite sistemą, nustatykite ir pašalinkite sutrikimo
priežastį ir vėl įjunkite sistemą. Galimos priežastys:
garsiakalbių perkrova dėl per didelio garso lygio arba
galios; sistema naudojama karštoje aplinkoje.
•
•
Atkūrimo metu girdimas dūzgimas.
Šalia kabelių yra maitinimo laidas arba dienos šviesos
lempa. Patraukite kitus prietaisus ir laidus nuo šios
sistemos kabelių.
•
Sumažėja garsumas.
Dėl nuolatinio klausymosi dideliu garsu įsijungė apsauginė grandinė. Ji apsaugo sistemą ir palaiko garso kokybę.
•
█ Diskas
Netinkamai rodomas vaizdas.
Nepradedamas atkūrimas.
• Neteisingai įdėjote diską. Įdėkite jį teisingai.
• Diskas nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis subraižytas, įtrūkęs arba yra
nestandartinės formos
• Susidarė kondensatas. Palaukite 1–2 valandas, kol
sistema išdžius.
Ekrane rodomas neteisingas įrašų skaičius.
Nepavyksta nuskaityti disko.
Girdimas iškraipytas garsas.
• Įdėjote diską, kurio sistema negali paleisti. Įdėkite tinkamą diską.
• Įdėjote diską, kurio įrašymas nėra pabaigtas.
14
█ USB
Nepavyksta nuskaityti USB įrenginio arba jame esančių
duomenų.
• USB įrenginio formatas arba jo duomenys nesuderinami
su šia sistema.
• Didesnės nei 32 GB talpos USB įrenginiai tam tikromis
sąlygomis gali neveikti.
USB įrenginys lėtai veikia.
Dideliam failui arba didelės talpos USB įrenginiui nuskaityti reikia daugiau laiko.
•
█ Bluetooth®
Nepavyksta susieti.
• Patikrinkite „Bluetooth®“ įrenginio būklę.
• Įrenginys yra už 10 m ryšio zonos ribų. Patraukite įrenginį arčiau sistemos.
Nepavyksta prijungti įrenginio.
• Įrenginio nepavyko susieti. Susiekite iš naujo.
• Prietaiso susiejimas buvo pakeistas. Susiekite iš naujo.
• Ši sistema gali būti prijungta prie kito įrenginio.
Atjunkite kitą įrenginį ir pabandykite iš naujo susieti
įrenginius.
• Sistemoje galėjo kilti problema. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
Įrenginys prijungtas, bet iš sistemos nesklinda garsas.
• Kai kuriems įrenginiams su įmontuotu „Bluetooth®“ reikia
rankiniu būdu nustatyti garso išvestį į SC-UX102 arba
SC-UX100.
Perskaitykite įrenginio naudojimo instrukcijoje pateiktą
išsamią informaciją.
Garsas iš prietaiso trūkinėja.
• Įrenginys yra už 10 m ryšio zonos ribų. Perkelkite įrenginį arčiau sistemos.
• Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp šios sistemos ir
prietaiso.
• Kiti prietaisai, naudojantys 2,4 GHz dažnio juostą,
(belaidžiai kelvedžiai, mikrobangų krosnelės, belaidžiai
telefonai ir pan.) kelia ryšio trukdžių. Padėkite prietaisą
arčiau sistemos ir patraukite jį nuo kitų prietaisų.
• Norėdami užtikrinti stabilų ryšį, pasirinkite „MODE 1“
(1 režimą).
█ Radijas, DAB+
Garsas iškraipytas.
• Naudokite papildomą lauko anteną. Anteną privalo
sumontuoti kvalifikuotas meistras.
Girdimas pašalinis mušimo garsas.
Išjunkite televizorių arba patraukite nuo jo sistemą.
Jeigu susidaro trukdžių, patraukite mobiliuosius telefonus nuo šios sistemos.
•
•
Prastas DAB+ priėmimas.
Patraukite anteną nuo kompiuterių, televizorių,
kitų kabelių ir laidų.
•
█ Pagrindinio įrenginio rodiniai
„ADJUST CLOCK“ (nustatyti laikrodį)
• Laikrodis nenustatytas. Nustatykite laikrodį.
„ADJUST TIMER“ (nustatyti laikmatį)
Nenustatytas įjungimo laikmatis. Nustatykite įjungimo
laikmatį.
•
„AUTO OFF“ (automatinis išjungimas)
Sistema buvo palikta įjungta ir nenaudota 20 minučių,
po vienos minutės ji bus išjungta. Norėdami atšaukti,
paspauskite bet kurį mygtuką.
•
„ERROR“ (klaida)
Atliktas netinkamas veiksmas. Perskaitykite instrukciją ir
bandykite dar kartą.
•
F61
•
•
Patikrinkite ir tinkamai prijunkite garsiakalbių laidus.
Atjunkite USB įrenginį. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
F703
Patikrinkite „Bluetooth®“ ryšį.
• Atjunkite „Bluetooth®“ įrenginį. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
„TEMP NG“ (per aukšta temperatūra)
• Įsijungė apsaugos nuo aukštos temperatūros grandinė;
sistema bus išjungta. Palaukite, kol įrenginys atvės, tada
vėl jį įjunkite.
• Patikrinkite, ar neužblokuotos įrenginio ventiliacijos
angos.
• Užtikrinkite tinkamą šio prietaiso ventiliaciją.
„USB NO DEVICE“ (nėra USB įrenginio)
USB įrenginys neprijungtas. Patikrinkite, ar tinkamai
prijungėte.
•
„USB OVER CURRENT ERROR“
(per stiprios USB srovės klaida)
• USB įrenginys naudoja per daug energijos. Atjunkite
USB įrenginį, išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
„VBR“ (kintamoji sparta bitais)
Sistema negali rodyti skirtingos kintamosios spartos
garso takelių (VRB) likusio atkūrimo laiko.
•
•
Nuotolinio valdymo pulto kodas
F76
Jeigu į pateikto nuotolinio valdymo pulto signalus reaguoja
kiti „Panasonic“ įrenginiai, pakeiskite šios sistemos nuotolinio
valdymo pulto kodą.
•
•
Elektros energijos tiekimo sutrikimas.
Atjunkite maitinimo laidą ir pasitarkite su pardavėju.
F77
•
Atjunkite maitinimo laidą ir pasitarkite su pardavėju.
„NO DISC“ (nėra disko)
• Neįdėjote disko.
„NO PLAY“ (neatkuriama)
„UNSUPPORT“ (nepalaikoma)
• Patikrinkite turinį. Galima leisti tik palaikomą formatą.
• Sistemoje galėjo kilti problema. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
„NO PRESET“ (nėra išsaugotų stočių)
Nėra DAB atmintyje išsaugotų stočių.
•
„NO SIGNAL“ (nėra signalo)
Ši stotis nepriimama. Sureguliuokite anteną.
•
„NO ĮRAŠO“ (nėra garso takelio)
USB įrenginyje nėra albumų arba įrašų.
•
„PLAYERROR“ (atkūrimo klaida)
Paleistas nepalaikomas MP3 failas. Sistema praleis tą
įrašą ir paleis kitą.
•
„REMOTE 1“ (1 nuotolinis valdymo pultas)
„REMOTE 2“ (2 nuotolinis valdymo pultas)
• Nesutampa nuotolinio valdymo pulto ir pagrindinio įrenginio kodai. Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto kodą.
– Kai ekrane rodoma „REMOTE 1“, nuotolinio valdymo
pulte paspauskite ir bent 4 sekundes palaikykite
nuspaudę [OK] (gerai) bei ].
– Kai ekrane rodoma „REMOTE 2“, nuotolinio valdymo
pulte paspauskite ir bent 4 sekundes palaikykite
nuspaudę [OK] (gerai) bei [USB/CD].
„SCAN FAILED“ (nuskaityti nepavyko)
Nėra priimamų stočių. Sureguliuokite anteną arba atlikite
rankinę paiešką.
•
Paruošimas
Paspauskite [USB/CD] (USB / diskas) ir pasirinkite CD
(diskas).
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 2“
(2 nuotolinio valdymo pulte)
1
2
Pagrindiniame įrenginyje ir nuotolinio valdymo pulte
paspauskite ir palaikykite nuspaudę [USB/CD]
(USB / diskas), kol ekrane bus rodoma „REMOTE 2“
(2 nuotolinio valdymo pultas).
Paspauskite ir bent 4 sekundes palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtukus [OK] (gerai)
bei [USB/CD] (USB / diskas).
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 1“
(1 nuotolinio valdymo pulte)
1
2
Pagrindiniame įrenginyje ir nuotolinio valdymo pulte
paspauskite ir palaikykite nuspaudę [USB/CD] (USB
/ diskas) ir [ ], kol ekrane bus rodoma „REMOTE 1“
(1 nuotolinio valdymo pultas).
Paspauskite ir bent 4 sekundes palaikykite nuspaudę
nuotolinio valdymo pulto mygtukus [OK] (gerai) bei [ ].
Sistemos atminties nustatymas iš naujo
Iš naujo nustatykite atmintį esant tokioms situacijoms:
• spaudžiant mygtukus įrenginys nereaguoja;
• norite ištrinti ir iš naujo nustatyti numatytuosius parametrus.
1
2
3
Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo lizdo.
Pagrindiniam įrenginyje paspaudę ir laikydami
nuspaudę [/], vėl prijunkite maitinimo laidą.
Laikykite nuspaudę mygtuką,
kol ekrane bus rodoma „– – – – – – – – –“.
Atleiskite [/].
Bus atkurti visi gamykliniai parametrai.
Atminties elementus reikės nustatyti iš naujo.
15
Techniniai duomenys
█ Stiprintuvo skyrius
█ „Bluetooth®“ skyrius
RMS galia veikiant stereofoniniam režimui
Priekinis kanalas (naudojant abu kanalus)
150 W / kanalui (4 Ω), 1 kHz, 30 % THD
Bendroji RMS galia veikiant stereofoniniam režimui 300 W
█ Radijo imtuvo, galinių įrenginių skyrius
Dažnio moduliacija (FM)
Programuojamoji atmintis
30 stočių
Dažnių intervalas 87,50–108,00 MHz (50 kHz padalomis)
Antenos galiniai įrenginiai
75 Ω (nesubalansuoti)
Versija
Klasė
Palaikomos aplinkos
Veikimo dažnių juosta
Veikimo atstumas
█ Garsiakalbių skyrius
Garsiakalbis (-iai)
Žemų dažnių garsiakalbis
13 cm, kūginis, po 1 kanalui
Aukštų dažnių garsiakalbis
5 cm, kūginis, po 1 kanalui
Savitoji varža
4Ω
Matmenys (P × A × I)
181 mm × 308 mm × 165 mm
Svoris
2 kg
Analoginis garso įvesties lizdas
Garso įvesties
Kištukinis lizdas (1 sistema)
█ DAB+ skyrius
SC-UX102
DAB atmintis
20 stočių
█ Bendroji informacija
Maitinimo tinklas
KS 220–240 V, 50 Hz
Energijos sąnaudos
49 W
Matmenys (P × A × I)
250 mm × 132 mm × 227 mm
Svoris (SA-UX102)
1,7 kg
Svoris (SA-UX100)
1,7 kg
Darbo aplinkos temperatūros intervalas
0–+40°C
Darbo aplinkos drėgnio intervalas
35–80 % SD (be kondensacijos)
Dažnių juosta (bangos ilgis)
III juosta (Europa)
5A–13F (174,928–239,200 MHz)
Jautrumas *BER 4×10-4
Min. reikalavimas
DAB išorinė antena
Galinis įrenginys
–98 dBm
F jungtis (75 Ω)
Energijos sąnaudos veikiant parengties režimu
(apytiksliai)
0,5 W.
Energijos sąnaudos veikiant parengties režimu
(apytiksliai)
(Kai „BLUETOOTH STANDBY“ („Bluetooth“ parengties
režimas) yra „ON“ (įjungtas)
0,6 W.
█ Diskų skyrius
Tinkamas diskas (8 cm arba 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3※)
※
MPEG-1 3 sluoksnių
Išrankos dažnis
Bangos ilgis
Norvegų k.
BØlgelengde
Laserstyrke
790 nm (CD)
790 nm (CD)
Ingen farlig stråĺling sendes ut
█ USB skyrius
USB prievadas
USB standartas
spartusis USB 2.0
Medijos failų formato palaikymas
MP3 (✻.mp3)
USB įrenginio failų sistema
FAT12, FAT16, FAT32
16
„Bluetooth®“ 2.1 + EDR vers.
2 klasė
A2DP, AVRCP, SPP
2,4 GHz juosta FH-SS
10 m regėjimo linijos kryptimi
Pastaba.
Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.
Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmoninis iškraipymas matuojamas skaitmeniniu spektro analizatoriumi.
•
Nuorodos
Apie „Bluetooth®“
„Panasonic“ neatsako už duomenis ir (arba) informaciją,
kuri gali būti sugadinama belaidžio persiuntimo metu.
Dažnių juosta
• Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
Sertifikatas
• Ši sistema atitinka radijo dažnio apribojimus ir turi sertifikatą, pagal dažnių naudojimą reglamentuojančius įstatymus.
Todėl belaidžio ryšio leidimas nėra būtinas.
• Toliau nurodyti veiksmai, už kuriuos baudžiama pagal
įstatymą:
– pagrindinio įrenginio ardymas ar modifikavimas;
– techninių duomenų indikacijų pašalinimas.
Naudojimo apribojimai
• Belaidis duomenų perdavimas ir (arba) naudojimas su
visais įrenginiais, turinčiais Bluetooth®, yra negarantuojamas.
• Visi įrenginiai turi atitikti „Bluetooth SIG, Inc.“ nustatytus
standartus.
• Atsižvelgiant į įrenginio techninius duomenis ir nuostatas, jam gali nepavykti prisijungti ar kai kurios operacijos
gali būti skirtingos.
• Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ saugumo funkcijas. Visgi,
atsižvelgiant į veikimo aplinką ir (arba) nustatymus, šis
saugumas gali būti nepakankamas.
Duomenis belaidžiu būdu į šią sistemą siųskite atsargiai.
• Ši sistema negali perduoti duomenų į „Bluetooth®“ įrenginį.
Veikimo zonos ribos
• Didžiausia šio įrenginio veikimo zona yra 10 m.
• Veikimo zona gali sumažėti, priklausomai nuo aplinkos,
kliūčių ar trukdžių.
Licencijos
„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai priklauso bendrovei „Bluetooth SIG, Inc.“ ir norint bet kokiu būdu naudoti
tokius ženklus, reikia gauti „Panasonic Corporation“
licenciją. Kiti prekių ženklai arba prekių pavadinimai yra jų
savininkų nuosavybė.
„Google Play“ ir „Android“ ženklai yra „Google Inc.“ prekių
ženklai.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijos licencija
gauta iš „Frauhofer IIS“ ir „Thomson“.
Senos įrangos ir baterijų išmetimas
Taikytina tik Europos Sąjungai ir šalims su atliekų rūšiavimo ir perdirbimo sistemomis
Šito simbolio atvaizdas ant gaminių, pakuočių,
ir (arba) pridėtų dokumentų reiškia, kad naudotus elektrinius ir elektroninius gaminius bei
baterijas draudžiama išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis.
Kad seni gaminiai ir baterijos būti tinkamai
surenkami, išrūšiuojami bei perdirbami, juos
reikia atiduoti į surinkimo punktus, atsižvelgiant
į nacionalinius teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami, padėsite tausoti
vertingus išteklius bei užkirsti kelią neigiamiems
poveikiams žmonių sveikatai ir aplinkai.
Dėl papildomos informacijos apie surinkimą ir
perdirbimą kreipkitės į vietos savivaldybę.
Už netinkamą šitų atliekų išmetimą gresia baudos, atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus.
Pastaba dėl baterijos simbolio
(apačioje esančio simbolio):
Šitas simbolis gali būti naudojamas su cheminio
elemento simboliais. Tokiu būdu įgyvendinami
nustatyti Europos Sąjungos direktyvoje reikalavimai dėl cheminių medžiagų.
Kitų įrenginių keliami trukdžiai
• Dėl radijo bangų trukdžių sistema gali tinkamai neveikti,
ir gali kilti tokios problemos kaip triukšmas ir garso
šuoliai, jei šis įrenginys padėtas per arti kitų „Bluetooth®“
įrenginių, ar įrenginių, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių
juostą.
• Ši sistema gali tinkamai neveikti, jei radijo bangos iš
artimos transliavimo stoties ir pan. yra per stiprios.
Naudojimo paskirtis
• Ši sistema yra skirta tik įprastam bendro pobūdžio naudojimui.
• Nenaudokite šios sistemos netoli įrangos ar aplinkoje,
kuri yra jautri radijo bangų trukdžiams (pavyzdžiui oro
uostuose, ligoninėse, laboratorijose ir pan.).
17
English
Atitikties deklaracija (DoC)
Bendrovė „Panasonic Corporation“ atsakingai pareiškia, kad
šis gaminys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 1999/5/EB nuostatas.
Klientai gali atsisiųsti mūsų R&TTE originalios DoC kopijas iš
mūsų DoC serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu: „Panasonic“
„Panasonic Marketing Europe GmbH“, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Germany (Vokietija)
18
Manufactured by:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement