Panasonic SCSP100EG Operating instructions

Panasonic SCSP100EG Operating instructions
Model
SC-SP100
Návod na obsluhu
Kompaktný stereosystém
M-SCSP100-SK
Vážený zákazník!
ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Aby ste mohli zariadenie používať bezpečne a optimálnym spôsobom, prečítajte si, prosím, pozorne
tento návod na obsluhu.
Pred zapojením, uvedením do prevádzky alebo nastavovaním zariadenia si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
Návod si ponechajte na ďalšie použitie.
VÝSTRAHA:
ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO VZNIKU POŽIARU, ZASIAHNUTIA OSÔB
ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO POŠKODENIA ZARIADENIA:
• ZARIADENIE NEVYSTAVUJTE PÔSOBENIU DAŽĎA,
VLHKOSTI, KVAPKAJÚCEJ ALEBO ŠPLIECHAJÚCEJ VODE.
NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE NÁDOBY NAPLNENÉ
KVAPALINOU, AKO NAPRÍKLAD VÁZY.
• POUŽÍVAJTE LEN ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO.
• ZO ZARIADENIA NESKLADAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ
ČASŤ); VO VNÚTRI ZARIADENIA SA NENACHÁDZAJÚ
ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY SI MOHOL POUŽÍVATEĽ
SVOJPOMOCNE OPRAVIŤ. VŠETKY OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI V SERVISE.
UPOZORNENIE!
2
• ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ANI NEVKLADAJTE DO
SKRINIEK A POLÍC, ZABUDOVANÝCH PRIESTOROV ANI DO
INÝCH TESNÝCH PRIESTOROV. ZABEZPEČTE, ABY MALO
ZARIADENIE DOBRÉ VETRANIE. ZABEZPEČTE, ABY VETRACIE
OTVORY ZARIADENIA NEBOLI ZAKRYTÉ ZÁCLONAMI
ANI INÝMI PREDMETMI. INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO
ZASIAHNUTIA OSÔB ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO VZNIK
POŽIARU V DÔSLEDKU PREHRIATIA ZARIADENIA.
• VETRACIE OTVORY ZARIADENIA NEZAKRÝVAJTE NOVINAMI,
OBRUSMI, ZÁCLONAMI ANI INÝMI PODOBNÝMI PREDMETMI.
• NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ZDROJE OTVORENÉHO
OHŇA, AKO NAPRÍKLAD ZAPÁLENÉ SVIEČKY.
• BATÉRIE LIKVIDUJTE SPÔSOBOM OHĽADUPLNÝM
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.
TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ NA POUŽÍVANIE V MIERNOM
KLIMATICKOM PÁSME.
Štítok s identifikačnými údajmi sa nachádza na spodnej časti
zariadenia.
ZARIADENIE UMIESTNITE V BLÍZKOSTI ĽAHKO PRÍSTUPNEJ
ZÁSUVKY SIEŤOVÉHO NAPÁJANIA.
Telefonovanie z mobilného telefónu môže rušiť činnosť tohto
zariadenia. V prípade rušenia zvýšte vzdialenosť medzi zariadením
a mobilným telefónom.
Obsah
iPod je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., zaregistrovaná
v USA a iných krajinách.
iPhone je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Označenie „Made for iPod” znamená, že elektronické príslušenstvo
bolo navrhnuté na pripojenie k prehrávaču iPod a bolo výrobcom
certifikované, aby vyhovovalo štandardom spoločnosti Apple.
Označenie „Works with iPhone” znamená, že elektronické
príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie k telefónu iPhone a bolo
výrobcom certifikované, aby vyhovovalo štandardom spoločnosti
Apple.
Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za fungovanie tohto zariadenia
a tiež nezodpovedá za to, či toto zariadenie vyhovuje bezpečnostným
štandardom a reguláciám.
Bezpečnostné upozornenia ..............................5
Dodávané príslušenstvo ....................................6
Príprava diaľkového ovládača ...........................7
Kompatibilné zariadenia iPod a iPhone............7
Nabíjanie zariadenia iPod alebo iPhone ...........7
Pripojenie zariadenia iPod alebo iPhone..........8
Počúvanie záznamov zo zariadenia iPod
alebo iPhone ..................................................9
Pripojenie k počítaču .......................................10
Externé zariadenie ............................................10
Zabezpečte, aby nedochádzalo k rušeniu
iného zariadenia značky Panasonic ..........10
Riešenie problémov..........................................11
Starostlivosť a údržba ......................................11
Technické údaje ................................................11
3
Bezpečnostné upozornenia
Umiestnenie
Zariadenie umiestnite na rovný povrch tam, kde nebude vystavené
pôsobeniu priameho slnečného svetla, vysokých teplôt, vlhkosti
a nadmerných otrasov. Tieto podmienky môžu poškodiť skrinku
zariadenia a ostatné komponenty, čím sa znižuje životnosť zariadenia.
Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety.
Napájanie
Na napájanie zariadenia nepoužívajte zdroje vysokého napätia. Obvody
zariadenia by sa mohli preťažiť, čo by mohlo spôsobiť požiar.
Na napájanie zariadenia nepoužívajte zdroje jednosmerného napätia.
Ak zariadenie používate na lodi alebo iných miestach, kde sa používa
jednosmerné napätie, dôkladne skontrolujte zdroj energie, ku ktorému
zariadenie pripojíte.
Ochrana sieťového prívodu
Skontrolujte, či je sieťový prívod správne zapojený a či nie je poškodený.
Nesprávne zapojenie a poškodenie sieťového prívodu môžu spôsobiť
požiar alebo zapríčiniť zasiahnutie elektrickým prúdom. Neťahajte za
sieťový prívod, neohýbajte ho ani naň neklaďte ťažké predmety.
Sieťový prívod pri odpájaní pevne uchopte za zástrčku. Neťahajte
za samotný kábel sieťového prívodu. Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
Sieťový prívod nechytajte mokrými rukami, aby nedošlo k zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
4
Cudzie predmety
Zabezpečte, aby sa dovnútra zariadenia nedostali kovové predmety.
Môžu spôsobiť zasiahnutie osôb elektrickým prúdom alebo poruchu
zariadenia.
Zabráňte vniknutiu kvapalín do zariadenia. Môžu spôsobiť zasiahnutie
osôb elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia. V prípade, že sa
do zariadenia dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od zásuvky
sieťového napájania a sa obráťte na predajcu.
Nestriekajte na zariadenie alebo do jeho vnútra prostriedky proti hmyzu.
Obsahujú horľavé plyny, ktoré by sa mohli vznietiť.
Servis
Nepokúšajte sa zariadenie opravovať svojpomocne. Ak zariadenie
prestane prehrávať zvuk, prestanú svietiť indikátory, zo zariadenia
začne vychádzať dym alebo sa vyskytne akýkoľvek problém, ktorý nie
je opísaný v tomto návode na obsluhu, odpojte sieťový prívod a obráťte
sa na predajcu alebo autorizovaný servis. V prípade, že by zariadenie
opravovala, rozoberala alebo prerábala nekvalifikovaná osoba, môže
dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo k poškodeniu
zariadenia.
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky
sieťového napájania. Predĺžite tým jeho životnosť.
Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii použitých zariadení a batérií
Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, obaloch a/alebo
v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky a batérie sa nesmú
likvidovať ako bežný domový odpad.
V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie,
spracovania a recyklácie odovzdajte použité výrobky
a batérie na špecializovanom zbernom mieste, v súlade
s platnou legislatívou a smernicami 2002/96/ES a 2006/66/
ES.
Správnym spôsobom likvidácie predídete zbytočnému
plytvaniu cennými zdrojmi a prípadným negatívnym dosahom
na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré vznikajú
v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi.
Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii použitých
výrobkov a batérií vám poskytnú miestne úrady,
špecializované zberné miesta alebo predajca, u ktorého
ste výrobok zakúpili.
Nesprávna likvidácia nepoužiteľných výrobkov a batérií
môže byť postihovaná v súlade s národnou legislatívou.
Informácie pre právnické osoby v krajinách Európskej
únie V prípade potreby likvidácie použitého elektrického
alebo elektronického vybavenia sa, prosím, obráťte na
predajcu alebo dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie
informácie.
[Informácie o likvidácii výrobkov v krajinách
mimo Európskej únie] Tieto symboly platia len pre
používateľov v krajinách Európskej únie. V prípade potreby
likvidácie sa, prosím, obráťte na miestne úrady alebo
predajcu a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie
(zneškodnenia).
Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (príklad dvoch
symbolov v spodnej časti):
Tento symbol môže byť použitý spolu so symbolom
chemickej značky. V takom prípade značí, že boli dodržané
smernice týkajúce sa daného chemického prvku.
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte si, prosím, dodané príslušenstvo.
1 sieťový prívod
2 dokovacie adaptéry
(pre telefón iPhone)
1 sieťový adaptér
(pre telefón iPhone 3G)
1 lítium-iónová mincová
batéria
(Batéria je vložená v diaľkovom
ovládači.)
1 audiokábel
1 diaľkový ovládač
Výstraha
Mincovú batériu nenechávajte
v dosahu detí. Mincovú batériu
si nikdy nevkladajte do úst!
V prípade prehltnutia batérie
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
5
Kompatibilné zariadenia iPod a iPhone
Príprava diaľkového ovládača
Pred prvým použitím diaľkového ovládača odstráňte izolačnú fóliu.
Keď diaľkový ovládač prestane fungovať alebo ak sa jeho prevádzkový
dosah skráti, vymeňte v ňom batériu.
Pohľad zdola
Lítium-iónová
batéria
(CR2025)
Potiahnite
Do dierky vložte predmet
s primeraným hrotom a potlačením
nadol odistite poistku.
Diaľkový ovládač namierte na senzor signálu diaľkového ovládača
( Str. 9). Dbajte na to, aby medzi diaľkovým ovládačom a zariadením
neboli žiadne prekážky. Účinný dosah diaľkového ovládača je najviac
7 m (priamo pred zariadením).
• Batériu nezahrievajte, nevystavujte ju pôsobeniu ohňa, ani ju do neho
nevhadzujte.
• Batériu/ie nenechávajte dlhší čas vo vozidle so zatvorenými dverami
a zatiahnutými oknami, kde by boli vystavené priamemu slnečnému
žiareniu.
• Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, batériu vyberte.
Batériu uschovajte na chladnom a tmavom mieste.
UPOZORNENIE
Pri nahradení batérie nesprávnym typom hrozí riziko explózie.
Pri výmene batérie použite typ odporúčaný výrobcom alebo
ekvivalentný typ. Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.
6
Výstraha
Nebezpečenstvo vzniku požiaru, explózie a popálenín! Batérie nenabíjajte,
nerozoberajte, nezahrievajte na teplotu vyššiu než 60 ˚C a nespaľujte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iPhone 3G (8 GB, 16 GB)
iPhone (4 GB, 8 GB, 16 GB)
iPod touch, 2. generácia (8 GB, 16 GB, 32 GB)
iPod nano, 4. generácia (video) (8 GB, 16 GB)
iPod classic (120 GB)
iPod touch, 1. generácia (8 GB, 16 GB, 32 GB)
iPod nano, 3. generácia (video) (4 GB, 8 GB)
iPod classic (80 GB, 160 GB)
iPod nano, 2. generácia (alumíniový) (2 GB, 4 GB, 8 GB)
iPod, 5. generácia (video) (60 GB, 80 GB)
iPod, 5. generácia (video) (30 GB)
iPod nano, 1. generácia (1 GB, 2 GB, 4 GB)
iPod, 4. generácia (s farebným displejom) (40 GB, 60 GB)
iPod, 4. generácia (s farebným displejom) (20 GB, 30 GB)
iPod, 4. generácia (40 GB)
iPod, 4. generácia (20 GB)
iPod mini (4 GB, 6 GB)
Kompatibilita závisí od verzie softvéru vášho zariadenia iPod alebo iPhone.
Nabíjanie zariadenia iPod alebo iPhone
• Keď je hlavná jednotka napájaná, zariadenie iPod a iPhone sa
automaticky nabíja.
• Ak chcete zistiť, či je batéria úplne nabitá, skontrolujte zariadenie
iPod alebo iPhone.
• Ak po dokončení nabíjania nebudete zariadenie iPod a iPhone dlhší
čas používať, odpojte ho od hlavnej jednotky. Batéria sa totiž bude
prirodzene vybíjať. (Po úplnom nabití sa nebude dodatočne nabíjať.)
Pripojenie zariadenia iPod alebo iPhone
1 Zariadenie zapojte do elektrickej siete.
2 Vložte dokovací adaptér do hlavnej jednotky.
Pohľad zozadu
Sieťový prívod
(súčasť príslušenstva)
iPod
Použite adaptér dodaný s prehrávačom iPod, prípadne sa informujte
u spoločnosti Apple Inc. ohľadne kompatibilného dokovacieho
adaptéra, ktorý môže byť potrebné zakúpiť samostatne (podrobnejšie
informácie nájdete v pokynoch dodaných s dokovacím adaptérom).
iPhone
Ak chcete prehrávať záznamy z telefónu iPhone, použite príslušný
adaptér pre telefón iPhone.
Sieťový
adaptér (súčasť
príslušenstva)
3 Pripojte zariadenie iPod alebo iPhone k hlavnej jednotke.
Zapojte do
elektrickej siete
Keď je sieťový adaptér zapojený do elektrickej siete, nachádza sa
v pohotovostnom stave. Kým je sieťový prívod zapojený do elektrickej
siete, primárny obvod je stále pod napätím.
Poznámky:
• Dodávaný sieťový prívod je určený výhradne na používanie s týmto
zariadením. Nepoužívajte ho na napájanie iných zariadení.
• Nepoužívajte sieťový prívod z iného zariadenia.
• Používajte výlučne dodaný sieťový adaptér.
Pri pripájaní a odpájaní zariadenia iPod alebo iPhone hlavnú
jednotku pridržte.
Prehrávač iPod
(nie je súčasťou
príslušenstva)
Dokovací adaptér pre
prehrávač iPod (nie je
súčasťou príslušenstva)
Pri odoberaní vložte necht alebo
plochý predmet a posuňte nahor.
7
Počúvanie záznamov zo zariadenia iPod alebo iPhone
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete obsluhovať uvedenými tlačidlami.
Pri každom stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači zabliká kontrolka napájania.
Hlavná jednotka
Snímač signálu
diaľkového
ovládača
Kontrolka
napájania Hlavná jednotka Diaľkový ovládač
Funkcia
Zapnutie/vypnutie hlavnej jednotky.
• Pri zapnutí zariadenia sa rozsvieti kontrolka napájania.
• Ani po vypnutí zariadenia týmto tlačidlom neodpojíte zariadenie
od elektrickej siete.
Nastavenie hlasitosti reproduktorov.
Kontrolka
SURROUND
Zapnutie/vypnutie priestorového efektu.
• Keď aktivujete priestorový efekt, rozsvieti sa kontrolka
SURROUND na hlavnej jednotke.
Kontrolka
BASS
Diaľkový ovládač
Zapnutie/vypnutie basového efektu.
• Keď aktivujete basový efekt, rozsvieti sa kontrolka BASS na
hlavnej jednotke.
Diaľkový ovládač
Funkcia
Vyvolanie zobrazenia menu.
Spustenie alebo pozastavenie prehrávania
na zariadení iPod alebo iPhone.
Voľba režimu opakovaného prehrávania
na zariadení iPod alebo iPhone.
Voľba režimu náhodného prehrávania na
zariadení iPod alebo iPhone.
8
Stlmenie reproduktorov.
Zrušenie: Znova stlačte tlačidlo alebo
upravte hlasitosť.
Diaľkový ovládač
Funkcia
Stlačením tlačidla preskočíte na
predchádzajúcu/nasledujúcu stopu. Stlačením
a podržaním tlačidla spustíte vyhľadávanie
požadovanej stopy smerom dozadu/dopredu.
Voľba položky v zobrazení menu.
Keď tlačidlo stlačíte a podržíte: posúvanie
v rámci zoznamu.
Potvrdenie zvoleného menu alebo prehrávania.
Poznámka:
Podrobnejšie informácie o obsluhe zariadenia iPod alebo iPhone
nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPod alebo iPhone.
Pripojenie k počítaču
Keď je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené k hlavnej jednotke,
môžete cez USB rozhranie prenášať dáta z počítača.
Pohľad zozadu
Externé zariadenie
Príprava
• Skontrolujte, či nie je k hlavnej jednotke pripojené zariadenie iPod
alebo iPhone.
• Pred pripojením externého zariadenia k hlavnej jednotke skontrolujte,
či je pripájané zariadenie riadne nastavené a je na ňom stíšená
hlasitosť.
Prenosné audiozariadenie
(nie je súčasťou príslušenstva)
Pohľad zozadu
Audiokábel (súčasť príslušenstva)
Prostredníctvom dodaného audiokábla pripojte externé zariadenie (ako
napr. prenosné audiozariadenie a podobne) do konektora MUSIC PORT.
Zabezpečte, aby nedochádzalo k rušeniu
iného zariadenia značky Panasonic
USB kábel (nie je súčasťou príslušenstva)
1 USB konektor na hlavnej jednotke a na počítači
prepojte prostredníctvom USB kábla.
Informácie o synchronizácii nájdete v návode na obsluhu zariadenia
iPod alebo iPhone.
2 Pred odpojením USB kábla vykonajte postup
Zariadenie môžete obsluhovať aj s použitím iného režimu.
Hlavná jednotka aj diaľkový ovládač musia byť prepnuté do
rovnakého režimu.
1
bezpečného odpojenia hardvéru od počítača.
Stlačte a aspoň tri sekundy podržte stlačené tlačidlo
[SURROUND] na hlavnej jednotke a tlačidlo [BASS] na
diaľkovom ovládači.
Keď kontrolka napájania trikrát zabliká, znamená to, že sa zmenil režim.
V prípade niektorých operačných systémov môžu nastať problémy so
záznamom a obsluhou.
Spoločnosť Panasonic ani jej obchodní partneri nenesú zodpovednosť
za stratu dát, ani za inú priamu alebo nepriamu škodu, okrem
prípadov zámerného alebo hrubého porušenia svojich povinností.
2
Stlačte a aspoň 2 sekundy podržte stlačené tlačidlá
[OK] a [MUTE] na diaľkovom ovládači.
Ak chcete obnoviť predvolený režim, zopakujte vyššie uvedené kroky.
V kroku dva použite namiesto tlačidla [MUTE] tlačidlo [BASS].
9
Riešenie problémov
Skôr ako navštívite servis, skontrolujte zariadenie podľa nasledujúcich
pokynov. Ak máte pri niektorých bodoch pochybnosti alebo uvedené
postupy nevyriešili váš problém, poraďte sa s predajcom.
Zariadenie nie je
napájané elektrickou
energiou.
•
Skontrolujte, či je sieťový prívod riadne pripojený.
Neprehráva sa zvuk.
•
•
Upravte hlasitosť.
Skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia stlmenia
hlasitosti.
Aktualizujte softvér zariadenia iPod alebo iPhone
na najnovšiu verziu.
Zariadenie iPod alebo iPhone je nesprávne vložené
do dokovacieho konektora. Vypnite zariadenie
iPod alebo iPhone a vyberte ho z dokovacieho
konektora. Potom ho znova vložte a zapnite.
•
•
Diaľkový ovládač
nefunguje.
•
•
Vymeňte batériu.
Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone
riadne vložené do hlavnej jednotky.
Zvuk je skreslený.
•
•
Znížte hlasitosť.
Položku EQ (Ekvalizér) na prehrávači iPod
nastavte na možnosť Off (Vyp.) alebo Flat (Plochá
ekvaliz. krivka).
Zariadenie iPod alebo
iPhone sa nenabíja.
•
Skontrolujte zapojenia. ( str. 8)
Nie je možné použiť
funkciu synchronizácie
s počítačom.
•
•
Zapnite hlavnú jednotku.
Skontrolujte zapojenie medzi počítačom
a zariadením iPod alebo iPhone. ( str. 8, 10)
Starostlivosť a údržba
10
Zariadenie čistite mäkkou suchou handričkou.
• V žiadnom prípade zariadenie nečistite liehom, riedidlom ani
benzínom.
• Pred použitím chemicky ošetrenej handričky si pozorne prečítajte
pokyny, ktoré boli dodané s handričkou.
Technické údaje
ZOSILŇOVAČ
RMS výstupný výkon v stereorežime
Predný kanál (budené sú oba kanály)
5 W na kanál (6 Ω), 1 kHz, 10% celkové harmonické skreslenie
Kanál subwoofera 10 W na kanál (6 Ω), 100 Hz, 10% celkové harmonické
skreslenie
Celkový RMS výkon v stereorežime
20 W
KONEKTORY
Music port (zadný)
Citlivosť
350 mV, 13,2 kΩ
Konektor
3,5 mm stereokonektor
REPRODUKTORY
Predné reproduktory
Reproduktory
Impedancia: 6 Ω
Celopásmový
4 cm, kužeľovitý
Príkon (IEC)
5 W (max.)
Subwoofer
Reproduktory
Impedancia: 6 Ω
Hlbokotónový reproduktor
6,5 cm, kužeľovitý
Pasívny žiarič (x2)
6,5 cm
Príkon (IEC)
10 W (max.)
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Napájanie
Jednosmerné napätie 12 V, (konektor DC IN)
Spotreba
15,6 W (len hlavná jednotka)
Sieťový adaptér
Striedavé napätie 220 V až 240 V, 50/60 Hz
Spotreba
36 W
Rozmery (Š x V x H)
175 mm x 138,8 mm x 178,5 mm
Hmotnosť
0,85 kg
Prevádzková teplota
0 °C až +40 °C
Prevádzková vlhkosť
20 % až 80 % relat. vlhkosť (bez kondenzácie)
Spotreba v pohotovostnom režime:
0,7 W (približne)
Poznámky:
1) Zmena technických údajov a vyhotovenia zariadenia bez
predchádzajúceho upozornenia vyhradená.
Hmotnosť a rozmery sú približné.
2) Celkové harmonické skreslenie je merané digitálnym spektrálnym
analyzátorom.
Viac informácií získate na adrese:
Panasonic Slovakia, s.r.o.
Štúrova 11
811 02 Bratislava 1
telefón: + 421 2 206 22 211
zákaznícka linka: + 421 2 206 22 911
fax: + 421 2 206 22 313
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement