Panasonic SUR1EG Instrukcja obsługi

Panasonic SUR1EG Instrukcja obsługi
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 1 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Instrukcja obsługi
Sieciowy odtwarzacz audio
SU-R1
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 2 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 3 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Muzyka istnieje poza granicami czasu i przestrzeni,
poruszając ludzkie serca poprzez kultury i generacje.
Każdego dnia czekają prawdziwie wzruszające emocje
czerpane z eksplorowania nieodkrytych brzmień.
Pozwól zabrać się w podróż z odkrywaniem muzyki na nowo.
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 4 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Dziękujemy za zakup tego produktu.
Przed rozpoczęciem jego użytkowania prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją, aby można
było skorzystać z niej również w przyszłości.
 Funkcje urządzenia
To urządzenie oferuje następujące funkcje:
Cyfrowe łącze Technics
W rozwiązaniach stosowanych przez Technics długość ścieżki sygnału minimalizowana jest poprzez umieszczenie we wspólnej
obudowie sieciowego odtwarzacza audio i selektora wejść, które to elementy pracują z bardzo słabymi sygnałami. Natomiast
maksymalne ograniczenie zakłóceń docierających do sygnałów o niskim poziomie uzyskiwane jest dzięki odseparowaniu
i umieszczeniu w osobnej obudowie wzmacniacza mocy, pracującego z wysokimi częstoliwościami i dużymi prądami. Dodatkowo,
nowo opracowany interfejs Technics minimalizuje degradację precyzji czasu i amplitudy, występującą podczas przesyłania
sygnałów między sieciowym odtwarzaczem audio i wzmacniaczem mocy, umożliwiając uzskanie idealnej konfiguracji systemu
odtwarzacz-wzmacniacz.
Architektura izolująca zakłócenia cyfrowe
Ponieważ większość cyfrowych nośników danych jest przeznaczona do wykorzystywania we współpracy z komputerami,
nie są one zaprojektowane w sposób zapewniający niski poziom szumów, co jest krytycznym czynnikiem, jeśli chodzi
o odtwarzanie czystego dźwięku. W celu pokonania tego problemu, niniejszy odtwarzacz wykorzystuje funkcje dokładnego
eliminowania drżenia dźwięku oraz wyjątkową technologię blokowania szumu dla każdego ze swoich interfejsów,
dostarczając dźwięk o wysokiej czystości.
Osobne zasilacze dla obwodów analogowych/cyfrowych
Niezależnie dla obwodów analogowych i cyfrowych zostały zastosowane dedykowane, niskoszumowe transformatory z rdzeniem
typu R o doskonałej charakterystyce regulacyjnej, umożliwiając uzyskanie wysokiej jakości reprodukcji dźwięku.
 Zalecane urządzenia
Dla zapewnienia doskonałej jakości dźwięku zalecamy podłączanie do urządzeń Technics (opcjonalnych):
Nazwa produktu
Oznaczenie modelu
Stereofoniczny wzmacniacz mocy
SE-R1
System głośników
SB-R1*
* Wprowadzenie tego produktu na rynek (w krajach europejskich) jest przewidziane w lutym 2015 r.
4
(4)
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 5 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Urządzenie
• W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia
urządzenia:
– Nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, opryskanie
lub oblanie wodą.
– Na urządzeniu nie należy stawiać przedmiotów zawierających ciecz,
takich jak wazony.
– Należy korzystać wyłącznie z zalecanych akcesoriów.
– Nie należy zdejmować obudów urządzenia.
– Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie
naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi.
– Nie wolno pozwolić, aby metalowe obiekty dostały się do wnętrza
urządzenia.
– Na urządzeniu nie należy stawiać ciężkich przedmiotów.
Przewód zasilający AC
• W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia
urządzenia:
– Należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest zgodne z podanym
na tabliczce znamionowej urządzenia.
– Wtyczkę sieciową należy dokładnie podłączyć do gniazdka.
– Nie należy ciągnąć za przewód, zginać go nadmiernie lub stawiać na nim
ciężkich przedmiotów.
– Nie należy obsługiwać wtyczki mokrymi rękoma.
– Odłączając zasilanie zawsze należy trzymać za wtyczkę.
– Nie wolno korzystać z uszkodzonej wtyczki lub gniazdka sieciowego.
• Wtyczka sieciowa jest głównym elementem odcinającym zasilanie.
Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby możliwe było
niezwłoczne odłączenie wtyczki od gniazdka sieciowego.
Pozbywanie się zużytych urządzeń i baterii w krajach
Unii Europejskiej i w krajach z funkcjonującymi systemami
recyklingu
Niniejsze symbole umieszczone na produktach, opakowanich
i/lub towarzyszącej dokumentacji oznaczają, że danego
zużytego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego
nie wolno łączyć z typowymi odpadami powstającymi
w gospodarstwie domowym.
W celu właściwego potraktowania, odzyskiwania
i recyklingu zużytych urządzeń i baterii należy oddać
je w wyznaczonym punkcie, zgodnie w obowiązującymi
przepisami prawa.
Dzięki prawidłowej utylizacji użytkownik przyczynia się
do ochrony cennych surowców naturalnych i zapobiega
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na ludzkie
zdrowie i środowisko naturalne.
Więcej informacji na temat zbiórki i recyklingu takich
produkcji można uzyskać u przedstawicieli lokalnych
władz.
Polski
OSTRZEŻENIE
Informacja na temat symbolu baterii
(oznaczenie poniżej symbolu):
Ten symbol może występować w połączeniu z symbolem
chemicznym. W takim przypadku dany przedmiot podlega
wymaganiom stawianym przez Dyrektywę dotyczącą
odpadów chemicznych.
UWAGA
Urządzenie
• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak
zapalone świece.
• To urządzenie może reagować na zakłócenia radiowe powodowane przez
telefony komórkowe podczas połączenia. Jeżeli wystąpią tego typu
interferencje, należy zwiększyć odległość między urządzeniem, a telefonem
komórkowym.
• To urządzenie nadaje się do użytkowania w klimacie tropikalnym.
Lokalizacja
• Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni.
• W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia
urządzenia:
– Nie należy instalować lub umieszczać urządzenia w biblioteczce,
oszklonej szafce lub w innej zamkniętej przestrzeni. Należy upewnić się,
że jest ono dobrze wentylowane.
– Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
obrusami, zasłonami lub podobnymi obiektami.
– Nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, wysokiej temperatury, dużej wilgotności lub nadmiernych
wibracji.
• Nie należy podnosić, ani przenosić urządzenia, trzymając za jego
pokrętła. Może to spowodować upadek urządzenia, skutkujący zranieniem
lub uszkodzeniem urządzenia.
Baterie
• W przypadku niewłaściwie dokonanej wymiany istnieje ryzyko eksplozji.
Baterie należy wymieniać wyłącznie na ogniwa typu zalecanego przez
producenta.
• Niewłaściwe postępowanie z bateriami może spowodować wyciek
elektrolitu i może stać się przyczyną pożaru.
– Wyjmij baterie ze zdalnego sterowania, jeżeli zamierzasz nie korzystać
z niego przez dłuższy czas. Przechowuj je w chłodnym, ciemnym
miejscu.
– Baterii nie wolno podgrzewać, ani wrzucać do ognia.
– Baterii nie należy przez dłuższy czas pozostawiać w samochodzie
stojącym w bezpośrednim świetle słonecznym z zamkniętymi drzwiami
i oknami.
– Baterii nie wolno rozbierać, ani zwierać ich styków.
– Nie należy próbować ładować baterii alkalicznych lub manganowych.
– Nie należy korzystać z baterii, których foliowa powłoka została usunięta.
• W przypadku wyrzucania zużytych baterii należy w razie potrzeby
skonsultować się z przedstawicielami władz lokalnych lub sprzedawcą,
w celu ustalenia właściwego sposobu ich utylizacji.
(5)
5
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 6 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Spis treści
Korzystanie z iPhone’a/iPad’a/iPod’a............................. 16
Korzystanie z interfejsu AirPlay ..................................... 17
Współpraca z urządzeniem USB..................................... 17
Współpraca z komputerem itp. ...................................... 19
Regulacja parametrów dźwięku ...................................... 20
Pozostałe informacje ....................................................... 21
Rozwiązywanie problemów ............................................. 23
Dane techniczne ............................................................... 26
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ............................ 5
Akcesoria ............................................................................6
Konserwacja urządzenia ...................................................6
Rozmieszczenie przycisków, gniazd i wskaźników ........ 7
Instalacja .............................................................................9
Podstawowa obsługa.......................................................13
Ustawienia sieciowe.........................................................14
Odtwarzanie plików muzycznych z serwera DLNA....... 15
Informacja na temat cech niniejszej instrukcji obsługi
• Strony z odnośnikami są oznaczone w następujący sposób „ 00”.
• Wygląd urządzeń przedstawionych na ilustracjach może różnić się od rzeczywistego.
• O ile nie zostało inaczej zaznaczone wszystkie operacje opisane zostały w oparciu o korzystanie ze zdalnego sterowania.
Akcesoria
 1 przewód zasilający AC
(K2CQ2YY00132)
 1 zdalne strerowanie
(N2QAYA000095)
 2 baterie do zdalnego
sterowania
• Oznaczenia produktów użyte w niniejszej instrukcji obsługi są zgodne ze stanem na listopad 2014 r. Mogą one podlegać zmianom.
• Przewodu zasilającego AC nie należy używać do podłączania innych urządzeń.
 Korzystanie ze zdalnego sterowania
Włóż baterie, tak aby bieguny (oznaczone + i –) zgadzały
się z oznaczeniami na obudowie zdalnego sterowania.
Skieruj zdalne sterowanie w stronę odbiornika zdalnego
sterowania urządzenia ( 7).
• Baterie należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci, aby nie dopuścić do ich przypadkowego
połknięcia.
2
1
R03/LR03, AAA
(Baterie alkaliczne lub manganowe)
Konserwacja urządzenia
Przed konserwacją urządzenia należy odłączyć przewód zasilający AC od gniazdka sieciowego. Urządzenie należy czyścić
miękką szmatką.
• Jeżeli urządzenie jest silnie zabrudzone, należy wytrzeć je dokładnie wyżętą, wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha miękką
szmatką.
• Nie należy stosować środków czyszczących, takich jak benzyna, rozpuszczalnik, alkohol, kuchenne detergenty, płyny do mycia szyb itp.
Może to spowodować zdeformowanie zewnętrznej obudowy lub odwarstwienie powłoki lakierniczej.
6
(6)
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 7 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Rozmieszczenie przycisków, gniazd i wskaźników
Urządzenie
 Widok z tyłu
bk
1 2 34
5
6 7
1 Przycisk przełącznika zasilania [
Służy do włączania/wyłączania urządzenia.
[
] (wył.): Urządzenie jest wyłączone.
[
] (wł.): Urządzenie jest włączone.
bo
8 9
]
• Urządzenie znajdujące się w trybie wyłączenia nadal stale
pobiera niewielką ilość energii. W trybie wyłączenia
wzmacniacz pobiera mniej energii niż w trybie gotowości
( 26).
3
Niebieska
Urządzenie jest włączone.
Czerwona
Urządzenie jest w trybie gotowości.
4 Odbiornik zdalnego sterowania
Odległość: do ok. 7 m na wprost urządzenia
Odchylenie od osi: do ok. 30° w lewo i w prawo
5 Pokrętło regulacji poziomu głośności
Regulacja głośności w słuchawkach lub we wzmacniaczu
SE-R1 ( 13).
• Nie ma możliwości bezpośredniej regulacji głośności dźwięku
urządzeń podłączonych do wyjścia analogowego lub
cyfrowego.
• Szybkość zmian poziomu głośności zależy od szybkości
z jaką obracane jest pokrętło.
bp bq br bs
bm
bt ck cl
bn
cm
cn
bk Analogowe wyjście audio [UNBALANCED]
( 10)
bl Analogowe wejścia audio [LINE1]/[LINE2]
( 10)
bm Port systemowy [Technics Digital Link OUT] ( 9)
bn Tabliczka znamionowa urządzenia
W tym miejscu znajduje się numer seryjny
urządzenia.
2 Port do podłączania iPhone’a/iPad’a/iPod’a i urządzeń
USB ( 16, 17)
Kontrolka zasilania
Kolor kontrolki zmienia się w zależności od statusu
urządzenia.
bl
Polski
 Widok z przodu
bo
bp
bq
br
bs
bt
Analogowe wyjście audio [BALANCED] ( 10)
Cyfrowe wyjście audio [AES/EBU] ( 11)
Cyfrowe wyjście audio [COAXIAL] ( 11)
Cyfrowe wyjście audio [OPTICAL] ( 11)
Cyfrowe wejście audio [AES/EBU] ( 11)
Cyfrowe wejścia audio [COAXIAL1]/[COAXIAL2]/
[COAXIAL3] ( 11)
ck Cyfrowe wejście audio [OPTICAL] ( 11)
cl Port sieci LAN [LAN] ( 14)
cm Cyfrowe wejście audio [PC] ( 19)
Do podłączania do komputera itp.
cn Gniazdo przewodu zasilającego AC IN [AC IN ~]
( 12)
6 Wyświetlacz
7 Podstawowe przyciski sterujące
/ll
Odtwarzanie/Pauza
RETURN
Powrót do poprzedniej pozycji
• Aby wyświetlić menu HOME, naciśnij i przytrzymaj przycisk
[RETURN] na obudowie urządzenia ( 13).
8 Gniazdo słuchawkowe
Umożliwia podłączenie wtyku kabla słuchawkowego.
• Zbyt duża głośność dźwięku w słuchawkach może
spowodować uszkodzenie słuchu.
• Słuchanie przez dłuższy czas dźwięku odtwarzanego
z maksymalnym poziomem głośności może doprowadzić do
utraty słuchu.
9 Pokrętło wielofunkcyjne ( 13)
• Obracają to pokrętło w obie strony można przełączać
wejścia sygnału, przechodzić między opcjami funkcji
oraz pomijać utwory podczas odtwarzania.
• Naciśnij pokrętło, aby wybrać ustawienie. Aby wejść
do menu, naciśnij je i przytrzymaj.
(7)
7
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 8 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Zdalne sterowanie
1
1
2
AES
COAX
OPT
USB
PC
LINE1
LINE2
3
bo
4
MENU
5
6
7
bp
LAPC
DIRECT
RE- MASTER
bq
RAND
PGM
]: Wyłączanie do/włączanie ze stanu gotowości
Naciśnij, aby przejść z trybu włączenia do trybu gotowości lub
odwrotnie. W trybie gotowości urządzenie stale pobiera niewielką
ilość energii elektrycznej.
• Zdalne sterowanie nie działa, jeżeli kontrolka zasilania
nie świeci.
bn
LAN
[
2
3
4
5
6
Wybó źródła sygnału
[HOME]: Wyświetlanie menu HOME
[, ,  ,  ]/[OK]: Wybieranie opcji/OK
[MENU]: Wyświetlanie menu ( 21)
[DIRECT]: Włączanie/wyłączanie trybu
bezpośredniego ( 20)
7
[LAPC]: Pomiar charakterystyki wzmacniacza
i korekcja jego sygnału wyjściowego ( 12)
8
[MUTE]: Wyciszanie dźwięku w słuchawkach lub
w podłączonym wzmacniaczu SE-R1 ( 13)
9 [> INPUT <]: Wybór wejścia sygnału
bk [+ VOL –]: Regulacja głośności w słuchawkach lub
podłączonym wzmacniaczu SE-R1 ( 13)
• Nie ma możliwości bezpośredniej regulacji poziomu głośności
urządzeń podłączonych do analogowego lub cyfrowego
wyjścia audio.
8
9
bl Przyciski numeryczne itp.
bk
br
• Aby wybrać dwucyfrowy numer
Przykład:
16: [ >
= 10]  [1]  [6]
• Aby wybrać czyterocyfrowy numer
Przykład:
1234: [ >
= 10]  [ >
= 10]  [ >
= 10]  [1]  [2]  [3]  [4]
• [CLEAR]: Kasowanie wprowadzonej liczby.
bm [SETUP]: Otwieranie menu Setup
( 14, 20, 21, 22, 23)
bn [DIMMER]: Regulacja jasności wyświetlacza itp.
bl
( 13)
bo [INFO]: Wyświetlanie informacji o utworze
Naciskając ten przycisk można wyświetlić, tytuł utworu,
wykonawcę, tytuł albumu, typ pliku, częstotliwość
próbkowania i inne informacje.
bp [RETURN]: Powrót do poprzedniej pozycji
bq [RE-MASTER]: Włączanie/wyłączanie funkcji
Re-master ( 20)
br Podstawowe przyciski sterujące odtwarzaniem
bs [SLEEP]: Ustawianie timera wyłączającego
( 21)
bm
8
(8)
bs
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 9 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Instalacja
•
•
•
•
Przed rozpoczęciem podłączania wyłącz wszystkie urządzenia i zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami obsługi.
Nie podłączaj przewodu zasilającego AC do czasu wykonania wszystkich pozostałych podłączeń.
Podłączaj wtyczki kabli tak, aby dokładnie wsunęły się do odpowiednich gniazd.
Nie zginaj kabli pod zbyt ostrym kątem.
Polski
Podłączenie sterowania systemowego do SE-R1
• Można przesyłać cyfrowe sygnały audio z tego urządzenia i odtwarzać dzięki temu muzykę.
• Za pomocą zdalnego sterowania można jednocześnie wygodnie sterować tym urządzeniem oraz wzmacniaczem
SE-R1 ( 23).
Sieciowy odtwarzacz audio
(widok z tyłu)
SE-R1
Systemowy kabel
podłączeniowy
(nie dołączony)
Systemowy kabel
podłączeniowy
(nie dołączony)
• Do podłączania urządzeń peryferyjnych należy używać kabla sieci LAN kategorii 7 lub wyższej bez przeplotu (STP).
• Zalecamy stosowanie kabli sieciowych LAN o długości nie przekraczającej 3 m.
• Gniazda systemowe oraz port sieci LAN mają identyczny kształt. Należy uważać, aby nie podłączyć omyłkowo kabla sterowania
systemowego podłączonego do gniazda systemowego wzmacniacza SE-R1 do portu sieci LAN.
• Nie należy podłączać wzmacniacza SE-R1 w inny sposób niż przedstawiony powyżej.
 Polaryzacja styków zbalansowanych gniazd audio
Należy podłączyć kable w taki sposób, aby polaryzacja ich przewodów odpowiadała polaryzacji styków w gnieździe.
 Odłączanie kabli XLR
Naciskając na element blokady oznaczony napisem [PUSH] należy
wyciągnąć wtyczkę kabla XLR z gniazda.
1
2
(9)
9
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 10 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Podłączanie do analogowych wejść audio innych urządzeń
Można przesyłać analogowe sygnały audio do innych urządzeń i odtwarzać muzykę za ich pośrednictwem.
np.:
Przedwzmacniacz ze zbalansowanymi
wejściami
Przedwzmacniacz z niezbalansowanymi
wejściami
Kabel audio (nie dołączony)
Sieciowy odtwarzacz audio
(widok z tyłu)
Kabel XLR* (nie dołączony)
* Zalecamy korzystanie z kabli o długości nie przekraczającej 3 m.
Podłączanie do analogowych wyjść audio innych urządzeń
Można przesyłać analogowe sygnały audio z innych urządzeń i odtwarzać muzykę za pośrednictwem tego odtwarzacza.
np.:
Odtwarzacz itp.
Kabel audio (nie dołączony)
Sieciowy odtwarzacz audio
(widok z tyłu)
10
(10)
Odtwarzacz itp.
Kabel audio (nie dołączony)
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 11 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Podłączanie do cyfrowych wejść audio innych urządzeń
np.:
Polski
Można przesyłać cyfrowe sygnały audio do innych urządzeń i odtwarzać muzykę za ich pośrednictwem.
Sieciowy
odtwarzacz
audio
(widok z tyłu)
Kabel AES/EBU*
(nie dołączony)
Urządzenie posiadające
wejście AES/EBU
(przedwzmacniacz itp.)
Koncentryczny kabel cyfrowy
(nie dołączony)
Urządzenie posiadające
koncentryczne
wejście cyfrowe
(przedwzmacniacz itp.)
Optyczny cyfrowy
kabel audio
(nie dołączony)
Urządzenie posiadające
optyczne wejście cyfrowe
(przedwzmacniacz itp.)
* Zalecamy korzystanie z kabli o długości nie przekraczającej 3 m.
Podłączanie do cyfrowych wyjść audio innych urządzeń
Można przesyłać cyfrowe sygnały audio z innych urządzeń i odtwarzać muzykę za pośrednictwem tego odtwarzacza.
np.:
Sieciowy
odtwarzacz
audio
(widok z tyłu)
Kabel AES/EBU*
(nie dołączony)
Urządzenie posiadające
wyjście AES/EBU
(odtwarzacz itp.)
Koncentryczny
kabel cyfrowy
(nie dołączony)
Urządzenie posiadające
koncentryczne
wyjście cyfrowe
(odtwarzacz itp.)
Optyczny cyfrowy
kabel audio
(nie dołączony)
Urządzenie posiadające
optyczne wyjście cyfrowe
(odtwarzacz itp.)
* Zalecamy korzystanie z kabli o długości nie przekraczającej 3 m.
• Cyfrowe wejścia audio obsługują wyłącznie sygnały w linearnym formacie PCM. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanego formatu
sygnału można znaleźć w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.
(11)
tions of the device.
11
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 12 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Podłączanie przewodu zasilającego AC
Przewód zasilający AC należy podłączyć dopiero po wykonaniu innych podłączeń.
Sieciowy
odtwarzacz
audio
(widok z tyłu)
TENTATIVE
TAK
NIE
Przewód zasilający AC
(dołączony)
Do gniazdka sieciowego
 Odłączanie przewodu zasilającego AC od tego urządzenia
Wtyczkę przewodu zasilającego AC należy wyciągnąć z gniazda, jednocześnie
naciskając ją od góry i od dołu.
1
2
1
• Nawet gdy przełącznik wł./wył. zasilania znajduje się w położeniu [
], urządzenie nie jest całkowicie odłączone od sieci zasilającej.
Jeżeli planujesz nie korzystać ze wzmacniacza przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego AC od gniazdka sieciowego.
Urządzenie należy zainstalować w takim miejscu, aby wtyczka sieciowa była łatwo dostępna.
Pomiar charakterystyki wzmacniacza i korekcja jego wyjścia
Jeżeli wzmacniacz SE-R1 jest podłączony za pośrednictwem funkcji sterowania systemowego, wówczas można obsługiwać go
za pomocą zdalnego sterowania od tego odtwarzacza.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [LAPC], do chwili, aż wskaźnik na obudowie wzmacniacza SE-R1 zacznie
migać.
• SE-R1 rozpocznie pomiar charakterystyki wzmaczniacza o ile jest podłączony do głośników.
• Informacje na temat obsługi wzmacniacza SE-R1 znajdują się w dołączonej do niego instrukcji obsługi.
12
(12)
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 13 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Podstawowa obsługa
Przygotowanie
• Przygotuj muzykę, którą chcesz odtwarzać.
• Włącz podłączone urządzenie (wzmacniacz itp.) i zmniejsz
jego poziom głośności.
zasilania, przełączając go w położenie [
• Kontrolka zasilania zaświeci się na niebiesko.
2 Naciśnij przycisk odpowiadający wybranemu
wejściu sygnału ( 8).
LAN
AES
COAX
OPT
Podłączanie urządzenia do sieci
komputerowej i odtwarzanie muzyki
za jej pośrednictwem ( 15).
Odtwarzanie muzyki dostarczanej
przez cyfrowe urządzenia audio.
• Naciśnij [COAX], aby wybrać wejście
„COAX1”/„COAX2”/„COAX3”.
USB
Odtwarzanie muzyki zapisanej
w pamięci urządzenia USB lub
iPhone’a/iPad’a/iPod’a ( 16, 17, 18).
PC
Odtwarzanie muzyki zapisanej
w pamięci komputera itp ( 19).
LINE1/LINE2
Odtwarzanie muzyki dostarczanej
przez analogowe urządzenia audio.
3 Naciskając [,], wybierz odpowiednią
opcję i naciśnij [OK].
• Jeżeli są dostępne bardziej szczegółowe ustawienia,
wówczas należy powtórzyć powyższą operację.
4 Uruchom odtwarzanie.
 Korzystanie z pokrętła wielofunkcyjnego
1
2
3
4
Aby wyświetlić menu HOME, naciśnij i przytrzymaj
przycisk [RETURN] znajdujący się na obudowie
odtwarzacza.
Wybierz źródło sygnału wejściowego obracając pokrętło
wielofunkcyjne w lewo lub w prawo, a następnie je
naciśnij.
Wybierz opcję obracając pokrętło wielofunkcyjne
w lewo lub w prawo, a następnie je naciśnij.
Włącz odtwarzanie.
].
Podłącz odtwarzacz do wzmacniacza SE-R1
za pośrednictwem kabli sterowania systemowego ( 23).
Polski
1 Naciśnij przycisk przełącznika wł./wył.
Regulacja głośności SE-R1
lub słuchawek
 Regulacja głośności
Naciśnij przycisk [+ VOL –].
• -- dB (min.), -99,0 dB do 0 dB (maks.)
• Jeżeli chcesz ustawić głośność wzmacniacza SE-R1, ustaw
w SE-R1 pokrętło wyboru wejścia w położeniu [DIGITAL].
 Wyciszanie dźwięku.
Naciśnij [MUTE].
• Wyświetlana jest ikona „
”.
• Naciśnij ponownie, aby anulować wyciszenie. Wyciszenie „
”
jest również wyłączane po zmianie ustawienia głośności lub po
wyłączeniu urządzenia.
Jasność wyświetlacza
Można zmienić jasność wyświetlacza oraz kontrolki zasilania.
Naciskaj przycisk [DIMMER].
• Jeżeli wyświetlacz jest wyłączony, zaświeci się on tylko
w przypadku sterowania tym urządzeniem bezpośrednio.
Przed ponownym wyłączeniem na wyświetlaczu przez kilka
sekund widoczny będzie komunikat „Display Off”.
Obsługa za pośrednictwem
dedykowanej aplikacji
„Technics Music App”
Jeżeli na swoim tablecie/smartfonie zainstalujesz
dedykowaną aplikację „Technics Music App” (bezpłatną)
uzyskasz możliwość sterowania tym urządzeniem oraz
wzmacniaczem SE-R1 oraz korzystania z bogatego wyboru
funkcji.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www:
www.technics.com/support/
(13)
13
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 14 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Ustawienia sieciowe
Do odtwarzacza można strumieniowo przesyłać przesyłać
muzykę z urządzenia z systemem operacyjnym iOS
(iPhone/iPad/iPod), z systemem AndroidTM lub z komputera
(Mac/Windows) korzystając z funkcji AirPlay lub DLNA
( 15, 17).
Aby możliwe było korzystanie z tych funkcji należy podłączyć
się do tej samej sieci, w której pracuje urządzenie
kompatybilne z AirPlay lub DLNA.
Przewodowe podłączenie
do sieci LAN
Normalnie do skonfigurowania połączenia sieciowego
wystarczy samo podłączenie kabla sieci LAN.
Konfiguracja ustawień
sieciowych
Można zmienić nazwę identyfikującą urządzenie w sieci,
ustawić określony adres IP, maskę podsieci, domyślną
bramę, adres podstawowego serwera DNS itp.
• Nie należy odtwarzać muzyki podczas wprowadzania zmian
w tych ustawieniach.
1
2
3
4
5
6
Sieciowy odtwarzacz audio
(widok z tyłu)
• Poczekaj aż zniknie komunikat „Please Wait”.
7
Router szerokopasmowy itp.
Komputer itp.
A: Kabel sieci LAN (nie dołączony)
1 Odłącz przewód zasilający AC.
2 Za pośrednictwem kabla sieci LAN podłącz
odtwarzacz do routera szerokopasmowego itp.
3 Podłącz przewód zasilający AC do odtwarzacza
i naciśnij przycisk przełącznika wł./wył. zasilania,
przełączając go w położenie [
] ( 12).
14
(14)
Naciśnij przycisk [SETUP].
Naciskając [,], wybierz „Network” i naciśnij [OK].
Wybierz i wprowadź szczegółowe ustawienia.
Aby zatwierdzić ustawienia, naciśnij [OK].
Kilkukrotnie naciśnij [RETURN], aby wyjść z menu
konfiguracji.
Naciśnij [ ], aby przełączyć urządzenie do trybu
gotowości.
Wykonaj czynności opisane w punkcie „Przewodowe
podłączenie do sieci LAN”. ( po lewej).
• Podłączając odtwarzacz do urządzeń peryferyjnych korzystaj
z kabla sieciowego LAN kategorii 7 lub wyższej bez przeplotu
(STP).
• Port sieci LAN oraz gniazda systemowe mają identyczny kształt.
Należy uważać, aby do gniazda systemowego nie podłączyć
omyłkowo kabla sieci LAN podłączonego do innego urządzenia,
takiego jak router szerokopasmowy.
• Podłączenie innego kabla niż kabel sieci LAN do portu sieci LAN
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Jeżeli zmienisz ustawienia sieciowe bezpośrednio po włączeniu
urządzenia ich uaktywnienie może nastąpić dopiero po pewnym
czasie.
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 15 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Odtwarzanie plików muzycznych z serwera DLNA
• Informacje na temat obsługiwanych formatów plików znajdują się
w punkcie „Format plików” ( 28).
Przygotowanie
• Skonfiguruj ustawienia sieciowe ( 14).
• Podłącz odtwarzacz do tej samej sieci komputerowej,
do której podłączone jest urządzenie, z którego chcesz
korzystać.
• Dodaj materiały i foldery do biblioteki programu Windows
Media® Player 11 lub 12, biblioteki smartfona itp.
– Lista odtwarzania programu Windows Media® Player może
odtwarzać tylko materiały dodane do biblioteki programu.
– Aby wykorzystywać program Windows Media® Player do
strumieniowego przesyłania muzyki należy go uprzednio
odpowiednio skonfigurować.
Sterowane przez urządzenie
odtwarzanie materiałów
zapisanych w pamięci serwera
DLNA
 Losowe powtarzanie cykliczne
Naciśnij przycisk [RND].
Po każdym naciśnięciu tego przycisku:
On
Off
3 Naciskając [,], wybierz odpowiedni
element i naciśnij [OK].
• Powtórz ten krok, jeżeli katalogi są zagnieżdżone.
Obsługa zdalnego sterowania
Stop
Naciśnij [].
Pauza
Naciśnij [/II].
• Naciśnij ponownie by wznowić odtwarzanie.
Pomijanie
Wyszukiwanie
Aby pominąć utwór, naciśnij [I] lub
[I].
• Odtwarzanie zostanie wznowione,
jeżeli któryś z tych przycisków zostanie
naciśnięty podczas pauzy.
Podczas odtwarzania lub pauzy naciśnij
i przytrzymaj [] lub [].
].
Po każdym naciśnięciu tego przycisku:
1-Track
Powtarzany jest tylko wybrany utwór.
• Wyświetlane jest „1
”.
All
Powtarzane są wszystkie utwory
znajdujące się w folderze.
Off
Wyłączenie funkcji odtwarzania cyklicznego.
• Wyświetlane jest „
”.
Odtwarzanie materiałów
z serwera DLNA sterowane
za pośrednictwem DMC
• Zostanie wyświetlony ekran wyboru serwera.
w sieci serwer DLNA i naciśnij [OK].
”.
Wyłączenie funkcji losowego powtarzania
cyklicznego.
Naciśnij przycisk [
1 Naciśnij przycisk [LAN].
• Zostanie wyświetlony ekran wyboru folderu/materiałów.
• W zależności od własnych parametrów foldery/materiały
mogą być wyświetlane w innej kolejności niż widoczna
na serwerze.
• Wyświetlane jest „RND
 Odtwarzanie cykliczne
Można odtwarzać muzykę z zasobów serwera DLNA na tym
urządzeniu (sieciowym odtwarzaczu audio), sterując za jego
pośrednictwem serwerem DLNA.
2 Naciskając [,], wybierz dostępny
W losowej kolejności powtarzane są
wszystkie utwory znajdujące się w folderze.
Polski
Możesz udostępnić pliki muzyczne zgromadzone w pamięci
certyfikowanego serwera multimedialnego DLNA (komputer,
smartfon itp.) podłączonego do domowej sieci komputerowej
i korzystać z ich odtwarzania za pomocą tego urządzenia.
Obsługując kompatybilne urządzenie DMC (Cyfrowy
Sterownik Multimedialny) można odtwarzać muzykę
zgromadzoną w pamięci serwera DLNA na tym urządzeniu
(DMR – Sieciowy Odtwarzacz Audio).
1 Naciśnij przycisk przełącznika wł./wył.
2
zasilania, przełączając go w położenie [
].
Obsługując kompatybilne urządzenie DMC
uzyskaj połączenie z tym odtwarzaczem
(DMR).
• Nazwa tego odtwarzacza będzie wyświetlana jako
„Technics SU-R1_ _ _ _ _ _”.*1,2
• Szczegółowe informacje na temat korzystania
z kompatybilnych urządzeń DMC można znaleźć
w instrukcjach obsługi dołączonych do tych urządzeń
lub do oprogramowania.
• Nie można korzystać z funkcji losowego odtwarzania cyklicznego
w połączeniu z innymi trybami odtwarzania.
• W przypadku otrzymania sygnału sterującego z urządzenia
DMC, odtwarzanie z innych źródeł dźwięku zostanie przerwane
i obsługa odtwarzania z serwera DLNA będzie traktowana
priorytetowo.
• W zależności od specyfiki materiałów i podłączonych urządzeń
obsługa lub odtwarzanie mogą nie być możliwe.
*1 „ _ ” oznaczają numer unikalny dla każdego urządzenia.
*2 Nazwę urządzenia można zmienić korzystając z instrukcji
zawartych w punkcie „Konfiguracja ustawień sieciowych” ( 14).
(15)
15
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 16 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Korzystanie z iPhone’a/iPad’a/iPod’a
Po podłączeniu iPhone’a/iPad’a/iPod’a można odtwarzać
muzykę zgromadzoną w jego pamięci lub naładować jego
akumulator.
 Kompatybilne iPhone’y/iPad’y/iPod’y
iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c /
iPhone 5 / iPhone 4s / iPhone 4 / iPhone 3GS /
iPhone 3G
iPad Air / iPad (3 i 4 generacji) / iPad 2 / iPad /
iPad mini z wyświetlaczem Retina / iPad mini
iPod touch (generacje od 2 do 5)
(zgodnie ze stanem na wrzesień 2014 r.)
• Kompatybilność zależy od wersji oprogramowania. Przed
skorzystaniem z tego urządzenia uaktualnij swojego iPhone’a/
iPad’a/iPod’a do najnowszej wersji oprogramowania.
• Prosimy pamiętać, że firma Panasonic nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualną utratę danych i/lub informacji.
• Nie podłączaj do tego urządzenia następujących modeli:
– iPod classic, iPod [4. generacji (kolorowy wyświetlacz)
i 5. generacji (wideo)] oraz iPod nano (1. generacji).
Może wystąpić nieoczekiwane zachowanie się urządzenia.
• Rezultaty obsługi mogą różnić się w zależności od modelu
iPhone’a/iPad’a/iPod’a.
Podłączanie iPhone’a/iPad’a/
iPod’a
Do podłączenia iPhone’a/iPad’a/iPod’a należy użyć
dedykowanego kabla USB (nie dołączonego).
np.:
iPhone itp.
Kabel USB
(nie dołączony)
16
(16)
1 Podłącz iPhone’a/iPad’a/iPod’a do urządzenia.
2 Naciśnij przycisk [USB].
3 Uruchom odtwarzanie.
Obsługa za pomocą zdalnego sterowania
iPod nano (generacje od 3 do 7)
Sieciowy odtwarzacz
audio
(widok z przodu)
Odtwarzanie muzyki zapisanej
w pamięci iPhone’a/iPad’a/iPod’a
Stop
Naciśnij [].
Pauza
Naciśnij [/II].
• Naciśnij ponownie by wznowić odtwarzanie.
Pomijanie
Aby pominąć utwór, naciśnij [I] lub
[I].
Wyszukiwanie
Podczas odtwarzania lub pauzy naciśnij
i przytrzymaj [] lub [].
• Konieczne może być uprzednie wybranie albumu, wykonawcy,
itp. na ekranie iPhone’a/iPad’a/iPod’a.
• W zależności od wersji systemu operacyjnego iOS ta funkcja
może być niedostępna.
Ładowanie iPhone’a/iPad’a/iPod’a
Jeżeli odtwarzacz jest włączony, wówczas ładowanie
iPhone’a/iPad’a/iPod’a rozpoczyna się bezpośrednio po jego
podłączeniu.
• Ładowanie nie jest możliwe, kiedy odtwarzacz jest wyłączony.
• Jeżeli chcesz naładować iPhone’a/iPad’a/iPod’a, przed jego
podłączeniem upewnij się, że odtwarzacz jest włączony.
– W przypadku ładowania iPhone’a/iPad’a/iPod’a, którego
akumulator jest całkowicie wyczerpany, nie przełączaj odtwarzacza
do trybu oczekiwania, dopóki iPhone/iPad/iPod nie naładuje się
w stopniu wystarczającym do jego ponownego włączenia.
• Zakończenie ładowania można sprawdzić na ekranie
iPhone’a/iPad’a/iPod’a.
iPhone’a/iPad’a/iPod’a należy odłączyć po całkowitym naładowaniu.
• Ładowanie jest przerywane po całkowitym naładowaniu
akumulatora. Akumulator będzie się rozładowywał w sposób
naturalny.
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 17 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Korzystanie z interfejsu Współpraca
AirPlay
z urządzeniem USB
Słuchanie muzyki przez AirPlay
Przygotowanie
• Skonfiguruj ustawienia sieciowe ( 14).
• Podłącz odtwarzacz do tej samej sieci, do której podłączone
jest urządzenie iOS lub komputer PC.
1
iOS :
PC
Uruchom aplikację „Music” (lub iPod’a).
: Uruchom oprogramowanie „iTunes”.
2 Klikając ikonę AirPlay
, wybierz
„Technics SU-R1 _ _ _ _ _ _”*1,2
• Przed rozpoczęciem odtwarzania sprawdź ustawienia
głośności. (Przy pierwszym użyciu AirPlay dźwięk
może być odtwarzany z ustawionym maksymalnym
poziomem głośności).
Można odtwarzać muzykę zapisaną w pamięci urządzenia
USB.
•
•
•
•
Odtwarzacz nie gwarantuje obsługi wszystkich urządzeń USB.
Obsługiwane są systemy plików FAT16 i FAT32.
To urządzenie obsługuje interfejs USB 2.0 high speed.
Urządzenia USB mogą nie być rozpoznawane przez odtwarzacz
po podłączeniu do niego za pośrednictwem:
– koncentratora USB (hub)
– przedłużacza kabla USB
• Nie można korzystać z czytników kart pamięci z interfejsem USB.
• Odtwarzacz nie może zapisywać muzyki w pamięci urządzenia
USB.
• Informacje na temat obsługiwanych formatów plików znajdują
się w punkcie „Format plików” ( 28).
Polski
AirPlay współpracuje z urządzeniami iPhone, iPad oraz
iPod touch z systemem iOS 4.3.3 lub nowszym oraz
komputerami MacIntosh z systemem operacyjnym
OS X Mountain Lion lub nowszym albo z komputerami PC
z oprogramowaniem iTunes 10.2.2 lub nowszym.
Słuchanie muzyki zapisanej
w pamięci urządzenia USB
1 Podłącz urządzenie USB do odtwarzacza.
np.:
Sieciowy odtwarzacz audio
(widok z przodu)
3 Uruchom odtwarzanie.
• Odtwarzanie rozpocznie się z lekkim opóźnieniem.
Obsługa zdalnego sterowania:
Stop
Naciśnij [].
Pauza
Naciśnij [/II].
• Naciśnij ponownie by wznowić odtwarzanie.
Pomijanie
Aby pominąć utwór, naciśnij [I] lub
[I].
Urządzenie USB
2 Naciśnij przycisk [USB].
• Odtwarzanie z innych źródeł dźwięku zostanie przerwane
i obsługa odtwarzania przez AirPlay będzie traktowana priorytetowo.
• Zmiany głośności ustawione w urządzeniu iOS lub
w oprogramowaniu iTunes będą odzwierciedlane przez odtwarzacz
(informacje na temat niezbędnych ustawień w iTunes można
znaleźć w funkcji Pomocy iTunes).
• W przypadku niektórych wersji iOS i iTunes wznowienie
odtwarzania przez AirPlay może nie być możliwe po zmianie
źródła sygnału lub wyłączeniu odtwarzacza podczas odtwarzania
przez AirPlay.
W takim przypadku należy po kliknięciu w ikonę AirPlay w aplikacji
Music app lub w iTunes należy wybrać inne urządzenie, a potem
ponownie wybrać odtwarzacz jako urządzenie wyjściowe.
• AirPlay nie działa podczas odtwarzania wideo w oprogramowaniu
iTunes.
*1 „ _ ” oznaczają numer unikalny dla każdego urządzenia.
*2 Nazwę urządzenia można zmienić korzystając z instrukcji
zawartych w punkcie „Konfiguracja ustawień sieciowych” ( 14).
3 Naciskając [,], wybierz odpowiedni
element i naciśnij [OK].
• Powtórz ten krok, jeżeli katalogi są zagnieżdżone.
Obsługa zdalnego sterowania
Stop
Naciśnij [].
Pauza
Naciśnij [/II].
• Naciśnij ponownie by wznowić odtwarzanie.
Pomijanie
Wyszukiwanie
Aby pominąć utwór, naciśnij [I] lub
[I].
• Odtwarzanie zostanie wznowione,
jeżeli któryś z tych przycisków zostanie
naciśnięty podczas pauzy.
Podczas odtwarzania lub pauzy naciśnij
i przytrzymaj [] lub [].
• W przypadku niektórych formatów audio
ta operacja może być niedostępna.
(17)
17
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 18 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
 Losowe powtarzanie cykliczne
Programowanie odtwarzania
Naciśnij przycisk [RND].
Ta funkcja umożliwia zaprogramowanie odtwarzania
do 24 utworów.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku:
On
Off
W losowej kolejności powtarzane są
wszystkie utwory znajdujące się w folderze.
• Wyświetlane jest „RND
”.
Wyłączenie funkcji losowego powtarzania
cyklicznego.
1 Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij
 Odtwarzanie cykliczne
Naciśnij przycisk [
przycisk [PGM].
].
• Zostanie wyświetlony ekran „Program Mode”.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku:
1-Track
Powtarzany jest tylko wybrany utwór.
• Wyświetlane jest „1
”.
All
Powtarzane są wszystkie utwory
znajdujące się w folderze.
Off
Wyłączenie funkcji odtwarzania cyklicznego.
• Wyświetlane jest „
Przygotowanie
• Nie jest możliwe zaprogramowanie odtwarzania utworów
znajdujących się w różnych folderach. Jeżeli chcesz
zaprogramować odtwarzanie takich utworów należy
uprzednio przenieść je do jednego katalogu.
”.
2 Naciśnij [OK], aby wyświetlić ekran
programowania.
3 Naciskając [,], wybierz żądany utwór.
4 Naciśnij przycisk [OK].
• Aby zaprogramować inne utwory, powtarzaj kroki 3 i 4.
5 Naciśnij [/II], aby włączyć odtwarzanie.
• Nie można korzystać z funkcji losowego odtwarzania cyklicznego
w połączeniu z innymi trybami odtwarzania.
• Z funkcji odtwarzania cyklicznego można korzystać w połączeniu
z funkcją programowania odtwarzania.
• Naciśnij [], aby powrócić do ekranu „Program Mode”.
Obsługa zdalnego sterowania
Stop
Naciśnij [].
• Zaprogramowane utwory są pamiętane.
Sprawdzanie
kolejności
programu
Naciskaj [,] przy wyłączonym
odtwarzaniu.
Dodawanie
utworów
Przy zatrzymanym odtwarzaniu
powtarzaj kroki 3 i 4.
Usuwanie
ostatniego
utworu
• Naciśnij [RETURN], aby powrócić do
ekranu „Program Mode”.
Przy zatrzymanym odtwarzaniu
naciśnij przycisk [CLEAR].
• Nie jest możliwe wybranie i usunięcie
żądanego utworu.
1 Przy zatrzymanym odtwarzaniu
Anulowanie
zapamiętanego
programu
naciśnij przycisk [PGM].
• Zostanie wyświetlona funkcja
„Program Clear”.
2 Naciskając [,] wybierz „Yes”
i naciśnij [OK].
• Pamięć programu zostanie skasowana.
• Zaprogramowana lista utworów jest pamiętana tak długo, jak
długo wybranym źródłem sygnału jest „USB”.
• Program zostanie usunięty w przypadku:
– Odłączenia urządzenia USB.
– Przełączenia odtwarzacza do trybu gotowości lub wyłączenia.
• Programowania odtwarzania można użyć w połączeniu z funkcją
odtwarzania cyklicznego.
18
(18)
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 19 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Współpraca z komputerem itp.
• Informacje na temat obsługiwanych formatów plików znajdują
się w punkcie „Format plików” ( 28).
Podłączanie do komputera
Przed podłączeniem do komputera należy zastosować
się do poniższych zaleceń.
• Sprawdź, czy dany komputer pracuje pod kontrolą jednego
z wymienionych poniżej systemów operacyjnych:
– Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
– OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Słuchanie muzyki z komputera
itp.
1 Odłącz przewód zasilający AC.
2 Podłącz odtwarzacz do komputera itp.
np.:
1 Pobierz i zainstaluj dedykowany sterownik.
(tylko w przypadku komputerów z systemem Windows)
TENTATIVE
Pobierz i zainstaluj sterownik z poniższej strony www:
www.technics.com/support/
2 Pobierz i zainstaluj na komputerze dedykowaną
aplikację „Technics Audio Player” (bezpłatna).
(Wspólna dla systemu Windows i OS X).
Pobierz i zainstaluj aplikację z poniższej strony www:
www.technics.com/support/
(zgodnie ze stanem listopad 2014 r.)
Polski
Można podłączyć komputer do cyfrowego wejścia audio [PC]
za pośrednictwem kabla USB i odtwarzać za pomocą
odtwarzacza muzykę zgromadzoną w zasobach komputera.
Sieciowy odtwarzacz
audio (widok z tyłu)
Typ B
Kabel USB 2.0
(nie dołączony)
Typ A
USB
Komputer itp.
3 Podłącz przewód zasilający AC do odtwarzacza
i naciśnij przycisk przełącznika wł./wył. zasilania,
tak aby znalazł się w położeniu [
] ( 12).
4 Naciśnij przycisk [PC].
5 Obsługuj odtwarzanie za pomocą podłączonego
urządzenia.
(19)
19
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 20 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Regulacja parametrów dźwięku
Do odtwarzanego dźwięku mogą zostać zastosowane poniższe efekty dźwiękowe.
Słuchanie bardziej naturalnego
dźwięku (funkcja Re-master)
Funkcja re-masteringu rozszerza pasmo odtwarzanych
częstotliwości i zapewnia większą skalę bitową, umożliwiając
reprodukcję bardziej naturalnego i bogatszego dźwięku,
bliższego oryginałowi.
• Domyślnie funkcja ta jest wyłączona „Off”.
Naciśnij przycisk [RE-MASTER], wybierając
ustawienie „On”/„Off”.
Tryb bezpośredni
Urządzenie może przekazywać sygnał wejściowy bez
poddawania go obróbce cyfrowej w procesorze (DSP).
Umożliwia to reprodukcję realistycznego i wysokiej jakości
dźwięku, bliskiego oryginalnemu.
• Domyślnie funkcja ta jest wyłączona „Off”.
Naciśnij przycisk [DIRECT], wybierając
ustawienie „On”/„Off”.
Ustawianie częstotliwości
próbkowania
Można ustawić górne ograniczenie zakresu częstotliwości
próbkowania sygnału wyjściowego. Prosimy mieć na uwadze,
że zakres przetwarzania zależy od podłączonego
wzmacniacza lub przetwornika D/A. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.
• Domyślnym ustawieniem jest „32kHz-192kHz”.
Przygotowanie
• Włącz („On”) funkcję „Digital Output”.
1 Naciśnij przycisk [SETUP].
2 Naciskając [,], wybierz „D.Output fs”
Minimalizacja zniekształceń
dźwięku
Jeżeli w przypadku korzystania z wejścia analogowego
występują zniekształcenia dźwięku, wówczas należy
włączyć („On”) funkcję tłumika (Attenuator).
• Domyślnie funkcja ta jest wyłączona „Off”.
1 Naciśnij przycisk [SETUP].
2 Naciskając [,], wybierz „Attenuator”
i naciśnij [OK].
3 Naciskając [,], wybierz „LINE1” lub
„LINE2”.
4 Naciskając [,], wybierz „On” i naciśnij
[OK].
Blokowanie wyjścia audio
Zablokowanie podawania sygnału na nieużywane wyjścia
minimalizuje szumy i umożliwia odtwarzanie dźwięku
o wyższej jakości.
• Domyślnie funkcja ta jest włączona „On”.
1 Naciśnij przycisk [SETUP].
Aby zablokować cyfrowe wyjście audio:
Naciskając [,], wybierz „Digital Output”
i naciśnij [OK].
Aby zablokować analogowe wyjście audio:
Naciskając [,], wybierz „Analog Output”
i naciśnij [OK].
Aby zablokować wyjście systemowe (SE-R1):
Naciskając [,], wybierz „Digital Link” i naciśnij [OK].
2 Naciskając [,], wybierz „Off”
i naciśnij [OK].
• Aby ponownie włączyć dane wyjście, wybierz „On”.
i naciśnij [OK].
3 Naciskając [,], wybierz ustawienie
i naciśnij [OK].
• Można wybrać częstotliwość próbkowania 96 kHz lub
192 kHz.
20
(20)
• W zależności od rodzaju źródła odtwarzanego dźwięku
zastosowany efekt może być mniej skuteczny.
• W zależności od źródła odtwarzanego dźwięku uzyskanie
żądanej jakości dźwięku i pola dźwiękowego może być
niemożliwe. W takim przypadku należy wyłączyć daną funkcję.
• Nie można jednocześnie włączyć funkcji „Re-master” i trybu
bezpośredniego.
• Jeżeli funkcja „Digital Output”, „Analog Output” lub „Digital Link”
zostanie wyłączona („Off”), wówczas przez dane wyjście dźwięk
nie będzie odtwarzany.
• Jeżeli podłączony jest wtyk przewodu słuchawkowego,
wówczas nawet wybranie ustawienia „Off” w funkcji „Analog
Output” nie pozwala zablokować analogowego wyjścia audio.
• Po zmianie ustawień jakości wznowienie odtwarzania dźwięku
może nastąpić dopiero po chwili.
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 21 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Pozostałe informacje
Timer wyłączający wyłącza urządzenie po zaprogramowanym
czasie.
Naciśnij przycisk [SLEEP].
Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie:
„30 minut”  „60 minut”  „90 minut”  „120 minut”
–––––––– „Off” (wyłączony) ––––––––
• Timer wyłączający można również zaprogramować wybierając
funkcję „SLEEP” w menu.
Funkcja automatycznego
wyłączania
To urządzenie zaprojektowane jest w sposób zapewniający
energooszczędność i niski pobór mocy. W związku z tym,
jeżeli żaden dźwięk nie jest odtwarzany i nie jest ono
obsługiwane przez około 20 minut, wówczas automatycznie
przechodzi do stanu gotowości.
Funkcja „Network standby”
Funkcja ta umożliwia automatyczne włączenie urządzenia
z trybu oczekiwania, jeżeli zostanie wybrane jako odtwarzacz
AirPlay/DLNA.
Polski
Timer wyłączający
• Domyślnie funkcja ta jest wyłączona „Off”.
1 Naciśnij przycisk [SETUP].
2 Naciskając [,], wybierz „Network
Standby” i naciśnij [OK].
3 Naciskając [,], wybierz „On” i naciśnij
[OK].
• Jeżeli funkcja ta jest włączona („On”), wówczas zużycie energii
w trybie gotowości jest większe.
• Domyślnie funkcja ta jest włączona „On”.
Wyłączanie tej funkcji
1 Naciśnij przycisk [SETUP].
2 Naciskając [,], wybierz „AUTO OFF”
i naciśnij [OK].
3 Naciskając [,], wybierz „Off”
i naciśnij [OK].
• Aby ponownie włączyć tę funkcję, wybierz ustawienie
„On”.
• O ile nie zostanie zablokowana, funkcja automatycznego
wyłączania działa nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu
urządzenia.
• Włączenie („On”) funkcji „Network Standby” powoduje równoczesne
włączenie funkcji automatycznego wyłączania. Aby móc zmienić
to ustawienie należy uprzednio wyłączyć („Off”) funkcję „Network
Standby” ( 21).
(21)
21
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 22 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Aktualizacja oprogramowania
Od czasu do czasu firma Panasonic może wydawać
uaktualnienia wewnętrznego oprogramowania dla tego
urządzenia, które może dodawać lub ulepszać jego funkcje.
Uaktualnienia te są dostępne bezpłatnie.
Przygotowanie
• Podłącz urządzenie do sieci komputerowej ( 14).
– Upewnij się, że sieć ma połączenie z Internetem.
1 Naciśnij przycisk [SETUP].
2 Naciskając [,], wybierz „F/W Update”
i naciśnij [OK].
Kod zdalnego sterowania
Jeżeli inne urządzenie reaguje na sygnały ze zdalnego
sterowania, wówczas należy zmienić kod zdalnego sterowania.
• Domyślnym ustawieniem jest „Mode 1”.
Skieruj zdalne sterowanie w stronę urządzenia
i naciśnij oraz przytrzymaj przez co najmniej
4 sekundy jednocześnie przycisk [OK] oraz
odpowiedni przycisk numeryczny.
• Po zmianie kodu nowy kod jest przez kilka sekund
widoczny na wyświetlaczu.
[OK] + [1]
Ustawiony zostanie kod „Mode 1”
[OK] + [2]
Ustawiony zostanie kod „Mode 2”
3 Naciskając [,], wybierz „Yes” i naciśnij
[OK].
W czasie, kiedy wyświetlany jest jeden z poniższych
komunikatów nie odłączaj przewodu zasilającego AC,
ani nie przełączaj przełącznika wł./wył. zasilania
w położenie [
].
Komunikaty „Linking” lub „Updating”
• Podczas aktualizacji oprogramowania nie można wykonywać
innych operacji.
• Po pomyślnym ukończeniu aktualizacji oprogramowania
zostanie wyświetlony komunikat „Success”.
4 Odłącz przewód zasilający AC i po 3 minutach
podłącz go ponownie.
Zmiana standardu kodowania
znaków
Można zmienić standard kodowania wyświetlanych nazw
utworów, wykonawców i innych informacji, jeżeli znaki nie są
wyświetlane w prawidłowy sposób.
• Domyślnym ustawieniem jest „Type 1( 日本 )”.
1 Naciśnij przycisk [SETUP].
2 Naciskając [,], wybierz „E Asian
Character” i naciśnij [OK].
• Jeżeli nie ma nowych aktualizacji, po kroku 3 wyświetlony zostanie
komunikat „No Need”.
• Pobieranie aktualizacji zajmuje kilka minut. W zależności
od parametrów otoczenia sieciowego może trwać dłużej lub
może nie działać prawidłowo.
 Sprawdzanie wersji oprogramowania
1
Naciśnij przycisk [SETUP].
2
Naciskając [,], wybierz „F/W Version” i naciśnij [OK].
• Naciśnij [OK], aby wyjść z tej funkcji.
22
(22)
3 Naciskając [,], wybierz
„Type 1( 日本 )”/„Type 2(
[OK].
Priorytetowo traktowane są znaki
języka japońskiego.
Type 1( 日本 )
Type 2(
体字 )” i naciśnij
)
Priorytetowo traktowane są znaki
języka chińskiego (uproszczonego).
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Korzystanie z funkcji
sterowania systemowego
Można wygodnie jednocześnie obsługiwać sieciowy
odtwarzacz audio oraz podłączony wzmacniacz SE-R1
za pomocą zdalnego sterowania.
Przygotowanie
1 Podłącz sieciowy odtwarzacz audio do wzmacniacza
SE-R1 za pomocą systemowych kabli podłączeniowych
( 9).
2 We wzmacniaczu SE-R1 ustaw pokrętło wyboru źródła
sygnału w położeniu [DIGITAL].
3 Przełącz przełączniki wł./wył. zasilania w odtwarzaczu
i we wzmacniaczu SE-R1, tak aby znalazły się
w położeniu [
].
4 Jeżeli funkcja „Digital Link” jest wyłączona („Off”),
zmień jej ustawienie na „On”.
 Jednoczesne włączanie/wyłączanie do
stanu gotowości tego urządzenia oraz
wzmacniacza SE-R1
• Jeżeli sieciowy odtwarzacz audio oraz wzmacniacz
SE-R1 znajdują się w trybie gotowości i skierujesz
zdalne sterowanie w stronę odtwarzacza
oraz naciśniesz przycisk [ ], wówczas oba
urządzenia zostaną włączone jednocześnie.
• Jeżeli sieciowy odtwarzacz audio oraz wzmacniacz
SE-R1 są włączone i skierujesz zdalne sterowanie
w stronę odtwarzacza oraz naciśniesz przycisk [ ],
wówczas oba urządzenia zostaną jednocześnie
przełączone do trybu gotowości.
 Pomiar charakterystyki wzmacniacza
i korekcja jego wyjścia
Funkcję tę można obsługiwać za pomocą zdalnego
sterowania od odtwarzacza sieciowego.
 Regulacja niskich/średnich/wysokich tonów
Za pomocą tego urządzenia można regulować barwę dźwięku
odtwarzanego przez wzmacniacz SE-R1. Można niezależnie
dostosować ustawienie każdego pasma częstotliwości
(tony niskie/tony średnie/tony wysokie).
1
Naciśnij przycisk [SETUP].
2
Naciskając [,], wybierz „Tone Control” i naciśnij [OK].
3
Naciskając [,], wybierz „On (adjustment)” i naciśnij
[OK].
Naciskając [,], wybierz „BASS” (tony niskie), „MID”
(tony średnie) lub „TREBLE” (tony wysokie).
Naciskając [,], ustaw odpowiedni poziom i naciśnij
[OK].
4
5
• Wartość każdego z poziomów można ustawić w zakresie od
„-10” do „+10”.
• Informacje na temat obsługi wzmacniacza SE-R1 znajdują się
w dołączonej do niego instrukcji obsługi.
Rozwiązywanie
problemów
Przed zwróceniem się o pomoc do serwisu prosimy
skontrolować poniższe możliwości. Jeżeli występują
wątpliwości odnośnie niektórych z zaleceń, lub jeśli
przedstawione zalecenia nie rozwiązują problemu,
wówczas należy skonsultować się z serwisem producenta.
Polski
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 23 ページ
Urządzenie nagrzewa się podczas pracy.
• Urządzenie nagrzewa się, jeżeli jest używane przez
dłuższy czas. Nie oznacza to jego wadliwej pracy.
Czy zainstalowana jest najnowsza wersja
oprogramowania wewnętrznego urządzenia?
• Firma Panasonic stale pracuje nad udoskonalaniem
oprogramowania wewnętrznego swoich urządzeń, aby
zagwanrantować naszym klientom możliwość korzystania
z najnowszej technologii ( 22).
Przywracanie wszystkim ustawieniom wartości
domyślnych
Jeżeli wystąpi jedna z poniższych sytuacji należy
zresetować pamięć urządzenia:
• Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków.
• Chcesz skasować i zresetować zawartość pamięci urządzenia.
1 Naciśnij przycisk [SETUP].
2 Naciskając [,], wybierz „Initialization” i naciśnij
[OK].
3 Naciskając [,], wybierz „Yes” i naciśnij [OK].
4 Naciskając [,], wybierz „Yes” i ponownie
naciśnij [OK].
Ogólne
Podczas odtwarzania słychać szum sieci zasilającej.
• Przewód zasilający AC lub lampa fluorescencyjna
znajduje się w pobliżu kabli sygnałowych urządzenia.
Należy dbać, aby inne urządzenia i przewody znajdowały
się z dala od kabli sieciowego odtwarzacza audio.
Brak dźwięku.
• Sprawdź poziom głośności w podłączonym urządzeniu
(wzmacniaczu itp.).
• Sprawdź, czy podłączenia kabli do gniazd wejściowych
i wyjściowych są prawidłowe. Jeżeli wykryjesz
nieprawidłowość, wyłącz urządzenie i podłącz kable
właściwie.
• Sprawdź, czy źródło sygnału wejściowego zostało
prawidłowo wybrane.
• Sprawdź, czy wtyki przewodów są dokładnie umieszczone
w gniazdach.
• Jeżeli funkcja „Digital Output”, „Analog Output” lub „Digital
Link” jest wyłączona („Off”), wówczas na danym wyjściu nie
będzie dostępny sygnał wyjściowy. Zmień ustawienie
potrzebnego wyjścia sygnału na „On” ( 20).
• Odtwarzanie wielokanałowego dźwięku nie jest
obsługiwane.
• Cyfrowe wejścia tego urządzenia obsługują wyłącznie
sygnały w linearnym formacie PCM. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia.
(23)
23
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 24 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Dźwięk jest przerywany.
• W zależności od konfiguracji systemu mogą występować
przerwy podczas odtwarzania. Sprawdź instrukcję
obsługi podłączonego urządzenia oraz połączenia z tym
urządzeniem.
Odtwarzanie się nie rozpoczyna.
• W zależności od konfiguracji systemu audio lub
podłączonych urządzeń rozpoczęcie odtwarzania może
zajmować nieco czasu.
Funkcja sterowania systemowego nie działa.
• Podłącz sterujące kable systemowe do odpowiednich
gniazda L i R w odtwarzaczu i we wzmacniaczu SE-R1.
Urządzenie wyłącza się automatycznie.
• Czy włączona jest funkcja automatycznego wyłączania
( 21)?
AirPlay/DLNA
Nie można uzyskać połączenia z siecią.
• Sprawdź podłączenie do sieci komputerowej oraz
ustawienia sieciowe ( 14).
iPhone/iPad/iPod
Nie można sterować urządzeniem.
• Wybierz „USB” jako źródło sygnału wejściowego.
• Sprawdź, czy iPhone/iPad/iPod jest prawidłowo podłączony.
• Ponownie podłącz iPhone’a/iPad’a/iPod’a lub spróbuj go
zrestartować.
• Akumulator iPhone’a/iPad’a/iPod’a jest rozładowany.
Naładuj to urządzenie i spróbuj ponownie.
iPhone/iPad/iPod się nie ładuje.
• Podłączając go do ładowania upewnij się, że odtwarzacz
jest włączony.
– Ładując iPhone’a/iPad’a/iPod’a, którego akumulator jest
całkowicie rozładowany, nie przełączaj odtwarzacza do trybu
oczekiwania co najmniej do chwili, aż iPhone’a/iPad’a/iPod’a
będzie można ponownie włączyć i używać.
USB
Nie można rozpoznać urządzenia USB lub odczytać
jego zawartości.
• Format pamięci USB lub jej zawartość są niekompatybilne
z tym odtwarzaczem ( 28).
Brak reakcji po naciśnięciu przycisku [/II].
• Odłącz urządzenie USB i podłącz je ponownie.
Alternatywnie wyłącz i ponownie włącz odtwarzacz.
Nie można połączyć się z odtwarzaczem.
• Upewnij się, że w bezprzewodowym routerze włączona
jest funkcja „multicast”.
• Upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej
sieci ( 14).
• Odnów połączenie sieciowe kompatybilnego urządzenia
i następnie ponownie spróbuj połączyć się z odtwarzaczem.
• Wyłącz („Off”) funkcję „Network Standby” ( 21), a następnie
włącz odtwarzacz i włącz go ponownie, po czym ponownie
spróbuj uzyskać połączenie.
Odtwarzanie się nie rozpoczyna.
Dźwięk jest przerywany.
• Jednoczesne użytkowanie z innymi urządzeniami
wykorzystującymi pasmo częstotliwości 2,4 GHz, takimi
jak kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe itp.
może skutkować przerwami w transmisji sygnału.
Należy zwiększyć odległość między routerem
bezprzewodowym, a takimi urządzeniami.
• Jeżeli kilka urządzeń bezprzewodowych jednocześnie
korzysta z dostępu do tej samej sieci bezprzewodowej,
co ten odtwarzacz, wówczas należy wyłączyć część z nich,
aby zredukować obciążenie sieci bezprzewodowej.
• Jeżeli odtwarzanie się zatrzyma, sprawdź jego status
na podłączonym urządzeniu.
24
(24)
Powolna obsługa pamięci flash USB.
• Odczytanie pamięci flash USB o dużej pojemności lub
zawierającej wiele plików wymaga więcej czasu.
PC
Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza.
• Sprawdź środowisko pracy urządzenia ( 19).
• Zrestartuj komputer, wyłącz i ponownie włącz odtwarzacz,
a następnie odłącz i ponownie podłącz kabel USB.
• Użyj innego portu USB w komputerze.
• W przypadku komputera z systemem operacyjnym
Windows zainstaluj dedykowany sterownik.
Nie można odnaleźć plików muzycznych zapisanych
na dysku komputera.
• W przypadku odtwarzania plików muzycznych
za pośrednictwem sieci widoczne są tylko te, które zostały
zarejestrowane w serwerze multimedialnym.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi serwera multimedialnego.
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Zdalne sterowanie
Zdalne sterowanie nie działa prawidłowo.
• W celu uniknięcia interferencji prosimy nie umieszczać
żadnych przedmiotów zasłaniających odbiornik
podczerwieni ( 7).
• Jeżeli inne urządzenia reagują na sygnały z tego zdalnego
sterowania, wówczas należy zmienić kod zdalnego
sterowania ( 22).
Komunikaty
“Not Conditional”
• Funkcja, z której próbujesz skorzystać jest niedostępna
przy obecnych ustawieniach. Sprawdź kroki operacji
i ustawienia.
“Over Flow”
• Sygnał audio dostarczany przez wejście analogowe jest
zniekształcony. Wybierz funkcję „Attenuator” i zmień
jej ustawienie dla wykorzystywanego wejścia analogowego
na „On” ( 20).
Poniższe komunikaty lub kody serwisowe mogą
pojawić się na wyświetlaczu urządzenia.
“PGM Full”
“AUTO OFF”
“Please Wait”
• Urządzenie nie było używane od około 20 minut i wyłączy
się w ciągu minuty. Aby anulować tę funkcję, naciśnij
dowolny przycisk.
“Checking Connection”
• Odtwarzacz sprawdza połączenie z iPhone’m/iPad’em/
iPod’em lub urządzeniem USB.
“Download Error”
• Pobieranie nowej wersji oprogramowania się nie powiodło.
Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z tej funkcji. Spróbuj
uaktualnić oprogramowanie później.
• Nie można odnaleźć serwera. Naciśnij dowolny przycisk,
aby wyjść z tej funkcji. Upewnij się, że sieć komputerowa
ma połączenie z Internetem.
“Empty”
• Wybrany folder jest pusty. Umieść utwory w tym folderze
i spróbuj powtórzyć operację.
• Serwer mulimedialny nie został odnaleziony w sieci.
Sprawdź, czy serwer pracuje w tej samej sieci, do której
podłączony jest odtwarzacz i spróbuj odnowić połączenie
z odtwarzaczem ( 15, 17).
“Error”
• Została wykonana niewłaściwa operacja. Zapoznaj się
z instrukcją obsługi i spróbuj ponownie.
„F” (gdzie „” oznacza cyfrę)
• Wystąpił problem podczas pracy urządzenia.
– Czy ustawiony jest wyjątkowo wysoki poziom głośności?
Jeśli tak, zmniejsz poziom głośności.
– Czy urządzenie jest umieszczone w wyjątkowo gorącym
otoczeniu?
Jeśli tak, przenieś je w chłodniejsze miejsce lub odczekaj
kilka minut i spróbuj włączyć je ponownie.
Jeśli problem nie ustępuje, zapisz wyświetlany kod,
odłącz przewód zasilający AC i skontaktuj się z serwisem
producenta.
“No Network Connection”
• Urządzenie nie ma połączenia z siecią komputerową.
Sprawdź połączenie sieciowe ( 14).
Polski
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 25 ページ
• Liczba zaprogramowanych utworów przekroczyła 24.
• Komunikat ten jest wyświetlany na przykład podczas
włączania/wyłączania urządzenia (maksymalnie przez
minutę i 30 sekund).
„Remote ” (gdzie „” oznacza cyfrę)
• Zdalne sterowanie i odtwarzacz płyt CD korzystają
z różnych kodów. Sprawdź kod ustawiony w zdalnym
sterowaniu.
– Jeżeli wyświetlany jest komunikat „Remote 1”, naciśnij
i przez co najmniej 4 s przytrzymaj przyciski [OK] i [1].
– Jeżeli wyświetlany jest komunikat „Remote 2”, naciśnij
i przez co najmniej 4 s przytrzymaj przyciski [OK] i [2].
“Searching”
• Urządzenie wyszukuje w sieci dostępne serwery DLNA.
“Unlocked”
• Zostało wybrane wejście „PC”, „AES”, „COAX1”, „COAX2”,
„COAX3” lub „OPT” ale brak podłączonego do niego
urządzenia. Sprawdź podłączenie urządzenia ( 10, 11).
• Na wejściu obecny jest sygnał audio o niewłaściwych
parametrach, takich jak częstotliwość próbkowania.
– Informacje na temat obsługiwanych formatów znajdują się
w punkcie „Format plików” ( 28).
“USB Over Current Error”
• iPhone/iPad/iPod lub urządzenie USB pobierają za duży
prąd. Odłącz iPhone’a/iPad’a/iPod’a lub urządzenie USB,
a następnie wyłącz i ponownie włącz odtwarzacz.
“Hub Device Not Supported”
“Unrecognizable Device”
“Unsupported”
“Unsupported USB Device”
• Podłączono iPhone’a/iPad’a/iPod’a lub urządzenie USB,
które nie jest obsługiwane.
– Jeżeli dany model iPhone’a/iPad’a/iPod’a jest wymieniony
wśród kompatybilnych, włącz go i prawidłowo podłącz do
odtwarzacza.
• Format pliku zapisanego w pamięci iPhone’a/iPad’a/
iPod’a lub urządzenie USB nie jest obsługiwany.
– Informacje na temat obsługiwanych formatów znajdują się
w punkcie „Format plików” ( 28).
(25)
25
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 26 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Dane techniczne
 DANE OGÓLNE
Napięcie zasilające
Pobór mocy
AC 220 V to 240 V, 50/60 Hz
60 W
Pobór mocy w trybie oczekiwania*
(Jeżeli wyłączona jest funkcja „Network Standby”)
Około 0,3 W
(Jeżeli włączona jest funkcja „Network Standby”)
Około 5,6 W
Pobór mocy w trybie wyłączenia
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Masa
Zakres temperatury pracy
Zakres wilgotności otoczenia
Około 0,3 W
480 mm x 120 mm x 391 mm
Około 17 kg
Od 0°C do 40°C
Od 35% do 80% RH (bez kondensacji)
 SEKCJA GNIAZD
Wejście analogowe
Wejście LINE x 2
Gniazdo typu RCA
Wejście cyfrowe
Cyfrowe wejście AES/EBU
Koncentryczne wejście cyfrowe x 3
Optyczne wejście cyfrowe
3-pinowe gniazdo XLR
Gniazdo typu RCA
Port optyczny
USB
Przednie gniazdo USB
Obsługiwana pojemność pamięci
Maksymalna liczba folderów (albumów)
Maksymalna liczba plików (utworów)
System plików
Zasilanie przez port USB
Gniazdo Typu A
2 TB (maks.)
800
8000
FAT16, FAT32
DC OUT 5 V 2,1 A (maks.)
Podłączenie do komputera
Tylne gniazdo USB
Gniazdo Typu B
Wyjście analogowe
BALANCED
UNBALANCED
3-pinowe gniazdo XLR
Gniazdo typu RCA
Wyjście cyfrowe
Technics Digital Link
Cyfrowe wyjście AES/EBU
Cyfrowe wyjście koncentryczne
Cyfrowe wyjście optyczne
Gniazdo słuchawkowe
3-pinowe gniazdo XLR
Gniazdo typu RCA
Port optyczny
Stereo, φ 6,3 mm
Interfejs sieci Ethernet
Port sieci LAN
26
(26)
10 Base-T/100 Base-TX
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 27 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
 SEKCJA FORMATÓW
USB-A
Standard USB
USB 2.0 high-speed
Polski
Specyfikacja klasy pamięci masowej USB
PC (USB-B)
Standard USB
Specyfikacja klasy USB Audio
Tryb sterowania DSD
USB 2.0 high-speed
USB Audio Class 2.0, tryb asynchroniczny
Tryb natywny ASIO, tryb DoP
Odtwarzanie DSD64/DSD128
 SEKCJA WYJŚCIA ANALOGOWEGO
Liczba kanałów
2 kanały
Poziom sygnału wyjściowego
BALANCED
2,3 Vrms
UNBALANCED
2,3 Vrms
Słuchawki
180 mW +180 mW (32 Ω)
Pasmo przenoszenia
BALANCED
2 Hz do 90 kHz (– 3 dB)
UNBALANCED
2 Hz do 90 kHz (– 3 dB)
THD+N
BALANCED
0,0008 % (1 kHz, 0 dB)
UNBALANCED
0,0008 % (1 kHz, 0 dB)
Stosunek sygnał/szum (S/N)
BALANCED
118 dB (IHF-A)
UNBALANCED
115 dB (IHF-A)
Zakres dynamiki
BALANCED
118 dB (IHF-A)
UNBALANCED
115 dB (IHF-A)
• Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
• Masa i wymiary zostały podane w przybliżeniu.
* Jeżeli nie jest ładowany iPhone/iPad/iPod
(27)
27
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 28 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
 Format plików
Odtwarzacz obsługuje wymienione poniżej formaty plików.
• Urządzenie nie obsługuje odtwarzania plików muzycznych zabezpieczonych przed kopiowaniem.
• Odtwarzanie wszystkich plików zapisanych w obsługiwanych formatach nie jest gwarantowane.
• Odtwarzanie pliku zapisanego w nieobsługiwanym formacie może spowodować generowanie szumu lub przerywanego
dźwięku. W takim przypadku należy sprawdzić, czy odtwarzacz obsługuje dany format pliku.
• To urządzenie nie obsługuje odtwarzania plików zapisanych w trybie VBR (Variable Bit Rate).
• Niektóre podłączone urządzenia (serwery multimedialne) mogą mieć możliwość skonwertowania plików zapisanych
w formatach, które nie są obsługiwane przez to urządzenie i dzięki temu umożliwienia ich odtwarzania.
• Informacje na temat pliku (częstotliwość próbkowania itp.) wyświetlane przez odtwarzacz mogą różnić się od wyświetlanych
przez oprogramowanie do odtwarzania.
USB-A
Format pliku
Rozszerzenie
Częstotliwość próbkowania
Szybkość bitowa
Liczba bitów kwantyzacji
MP3
.mp3
32/44,1/48 kHz
16 kb/s do 320 kb/s
AAC
.m4a/.aac
32/44,1/48/88,2/96 kHz
16 kb/s do 320 kb/s
WMA
. wma
32/44,1/48 kHz
16 kb/s do 320 kb/s
WAV
. wav
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
16/24 bity
F LAC
.flac
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
16/24 bity
AI F F
.aiff
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
16/24 bity
ALA C
.m4a
32/44,1/48/88,2/96 kHz
16/24 bity
DS D
.dff/.dsf
2,8224/5,6448 MHz
Rozszerzenie
Częstotliwość próbkowania
Szybkość bitowa
Liczba bitów kwantyzacji
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
16/24/32 bity
PC (USB-B)*1
Format pliku
PC M
DS D
.dff/.dsf
2,8224/5,6448 MHz
Rozszerzenie
Częstotliwość próbkowania
LAN (DLNA)*2
Format pliku
Szybkość bitowa
Liczba bitów kwantyzacji
MP3
.mp3
32/44,1/48 kHz
16 kb/s do 320 kb/s
AAC
.m4a/.aac
32/44,1/48/88,2/96 kHz
16 kb/s do 320 kb/s
WMA
. wma
32/44,1/48 kHz
16 kb/s do 320 kb/s
WAV
. wav
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
16/24 bity
F LAC
.flac
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
16/24 bity
AI F F
.aiff
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
16/24 bity
ALA C
.m4a
32/44,1/48/88,2/96 kHz
16/24 bity
DS D
.dff/.dsf
2,8224/5,6448 MHz
*1 Jeżeli pobierzesz i zainstalujesz dedykowaną aplikację, będzie można odtwarzać jeszcze większy wybór formatów plików audio ( 19).
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi tej aplikacji.
*2 To czy poszczególne pliki będzie można odtwarzać za pośrednictwem sieci określne jest przez serwer sieciowy, nawet jeżeli chodzi
o pliki w formatach wymienionych powyżej. Na przykład w przypadku korzystania z programu Windows Media® Player 11 nie wszystkie pliki
muzyczne spotykane na dyskach komputerów są odtwarzane. Można odtwarzać tylko te pliki, które uda się dodać do biblioteki programu
Windows Media® Player 11.
28
(28)
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Polski
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 29 ページ
Ikony „Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają,
że dane urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie
w sposób umożliwiający podłączenie odpowiednio iPod’a, iPhone’a lub
iPad’a i uzyskało certyfikat dewelopera stwierdzający zgodność
z ustanowionymi przez firmę Apple standardami jakości.
Firma Apple nie jest odpowiedzialna za działanie tego urządzenia, ani
za jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa.
Prosimy mieć na uwadze, współpraca tego urządzenia peryferyjnego
z iPod’em, iPhone’em lub iPad’em może wpływać na jakość komunikacji
bezprzewodowej.
AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch oraz Retina są znakami
handlowymi należącymi do Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych
krajach. iPad Air i iPad mini są znakami handlowymi firmy Apple Inc.
Mac oraz OS X są znakami handlowymi należącymi do Apple Inc.,
zarejestowanymi w USA i innych krajach.
Android jest znakiem handlowym należącym do Google Inc.
Nazwa DLNA, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED są znakami handlowymi,
identyfikatorami usług lub znakami certyfikacyjnymi należącymi do Digital
Living Network Alliance.
„Direct Stream Digital”, sktót DSD oraz odpowiednie logo są znakami
handlowymi należącymi do Sony Corporation.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest licencjonowana
przez firmy Fraunhofer IIS oraz Thompson.
Windows oraz Windows Vista są znakami handlowymi lub znakami
towarowymi należącymi do Microsoft Corporation i zarejestrowanymi
w USA i/lub innych krajach.
Logo Windows Media oraz Windows są znakami handlowymi lub znakami
towarowymi należącymi do Microsoft Corporation i zarejestrowanymi
w USA i/lub innych krajach.
Ten produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej
należącymi do Microsoft Corporation i innych podmiotów gospodarczych.
Użytkowanie lub dystrybucja takich technologii poza tym urządzeniem jest
zabroniona w przypadku braku licencji udzielonej przez firmę Microsoft,
autoryzowany podmiot zależny lub firmę trzecią.
Dekoder FLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 Josh Coalson
Redystrybucja i użytkowanie w formie binarnej lub źródłowej, z lub bez
modyfikacji, jest dozwolona pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:
– Redystrybuowany kod źródłowy musi zawierać powyższą informację
dotyczącą praw autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe
zastrzeżenie.
– Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację
dotyczącą praw autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe
zastrzeżenie zamieszczone w dokumentacji i/lub materiałach
dostarczanych razem z dystrybuowanym kodem.
– Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody, ani nazwa fundacji
Xiph.org, ani nazwiska jej współpracowników nie mogą być
wykorzystywane do promowania produktów będących pochodną
tego oprogramowania.
TO OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI
PRAW AUTORSKICH ORAZ ICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE
„TAKIE, JAKIE JEST” I BEZ ŻADNEJ WYRAŻONEJ, CZY DOMNIEMANEJ
GWARANCJI, ŁĄCZNIE Z, ALE NIE OGRANICZAJĄC DO, DOROZUMIANEJ
GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO
KONKRETNEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FUNDACJA LUB JEJ
WSPÓŁPRACOWNICY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, MORALNE
LUB WTÓRNE SZKODY (ŁĄCZNIE Z, ALE NIE OGRANICZAJĄC DO
WYNIKAJĄCYCH Z KONIECZNOŚCI UZYSKANIA ZASTĘPCZYCH DÓBR LUB
USŁUG; UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB KORZYŚCI;
ALBO PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) POWSTAŁE
W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I PODLEGAJĄCE DOWOLNEJ INTERPRETACJI
ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI
ŚCISŁEJ LUB DELIKTOWEJ (OBEJMUJĄCEJ ZANIEDBANIA LUB INNE
PRZYCZYNY) W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM TEGO OPROGRAMOWANIA,
NAWET JEŚLI UPRZEDZONO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.
(29)
29
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 239 ページ
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Nadzwyczajnie emocjonalne wrażenia
muzyczne dla wszystkich
Technics rozumie, że wrażenia akustyczne to nie tylko czysta technologia, ale także magiczny
i emocjonalny związek między ludźmi i muzyką.
Pragniemy abyście odbierali muzykę w sposób zgodny z oryginalnymi intencjami jej twórców
i chcemy, aby wywierała ona taki emocjonalny wpływ, który Was rozentuzjazmuje i zachwyci.
Poprzez zapewnianie takich przeżyć chcemy wspierać rozwój i radość obcowania z wieloma
muzycznymi kulturami świata. Taka jest nasza filozofia.
Łącząc naszą miłość do muzyki z rozległym doświadczeniem zespołu Technics’a w dziedzinie
najwyższej jakości technologii audio, poświęcamy się budowaniu marki dostarczającej
wyjątkowo emocjonalne wrażenia muzyczne, tworzone przez audiofilów dla audiofilów.
Dyrektor
Michiko Ogawa
SU-R1-SQT0463_EBEG_mst.book 240 ページ
Adres centrali:
Import do Europy:
2014年12月3日 水曜日 午前8時57分
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonia
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
EU
Panasonic Corporation
Strona www: http://www.panasonic.pl
Fi
© Panasonic Corporation 2014
SQT0463
F1214BM0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement