Panasonic DP180 Operating instructions

Panasonic DP180 Operating instructions
Job Memorija
Posao memorije mora biti pohranjen u Memoriji (M1) za kasnije kori tenje.
* Job Memory mode se ne e obrisati ak i ako isklju ite ure aj.
Pohrana posla u memoriji
1
Podesite
eljeni
posao.
2
3
2
3
Pozivanje posla iz memorije
1
or
1
2 Odredite originalnu veli inu
sa Original Size tipkama.
Broj kopija
(Max. 999)
33
Funkcije
Kori tenje funkcijskih modeova
Osnovne
opcije
Opcije
kopiranj
a
Opcije
printera
Opcije
skenera
Fax/Email
opcije
Operacijska lozinka (Stranica 13)
Osnovne
opcije za
Administrator
Opcije
kopiranja za
Administrator
Osnovne opcije:
Opcije
printera za
Administrator
Mjenjanje osnovnih modeova
- Power On Default Mode, Administrator Mode, itd.
(Stranica 36)
Za Administrator:
Veli ina papira, mre ni parametri TCP/IP
opcije, itd.
(Stranice 36 - 38)
Procedure
1
2
Odaberite eljene opcije pritiskom na tipke.
Odaberite mode funkcije
: General/Copier
opcije
FAX/EMAIL : Fax/Email Opcije
SCAN/FILE : Scanner Opcije
: Osnovne opcije
COPY
PRINT
: Printer opcije
o
r
: Opcije kopiranja
: Opcije printanja
Opcije skenera
(Parametri skeniranja) (Str 50)
Fax/Email opcije
Pogledajte tehni ki priru nik
34
Opcije kopiranja:
Mijenjanje modeova kopiranja
Tvorni ka vrijednost svake grupe
(Stranica 38)
Za administratore:
Originalne opcije, Kontrast, itd.
(Stranica3 9)
Opcije printera:
Opcije skenera:
Mijenjanje modeova printera
Tvorni ka funkcija svakog printera
(Stranice 39 i 40) For
Administrator:
Vrijeme zavr etka posla, Za tita stranica, Stranica sa
gre kama, Spool funkcija, PS konfiguracija, Lista fontova,
Mailbox, itd. (Stranice 40 i 41)
Mijenjanje inicijalnih vrijednosti skenera
Originalne tvorni ke opcije Mode kompresije, Rezolucija, etc.
(Stranica 41)
Fax/Email opcije:
3
Odaberite Mode sa kursorskim
tipkama ili tipkovnicom.
or
Mijenjanje inicijalnih Fax/Email Modeova
Pogledajte tehni ki priru nik
4
5
Odabiranje eljenih funkcijskih
Odabir opcije sa tastaturom
Potvrda sa tipkom SET.
Kod odabira
modea:
4
Izlaz iz
modea
funkcije
09 ADMINISTRATOR MODE
ENTER PASSWORD=_
Unesite lozinku
(3-znamenka stu)
(Stranica 13)
5
Postavite eljene parametre).
Odaberite mode sa kursorskim tipkama
ili tipkovnicom.
Odaberite opciju sa tipkovnicom.
Potvrdite opciju sa SET tipkom.
6
Izlaz
modea
funkcije
iz
35
Funkcije
Generalne opcije
Br.
Modeovi
00
POWER ON DEFAULT
01
SORT MEMORY USAGE
02
DEPT. COUNTER
04
TONER REPLACEMENT
05
DRUM REPLACEMENT
06
SUPPLY FORMS
O
09
ADMINISTRATOR MODE
Funkcije
Opcije
Odaberite mode operiranja
1:COPY / 2:PRINTER / 3:SCANNER
1: Kopiranje
Prikazuje koli inu memorije na dispalyu
1:OFF / 2:DISPLAY
1: OFF
Prikazuje totalno kopiranje te prikazuje ostale podatke
Odaberite kada elite zamijenu tonera. Odabirom
"1:YES" se resetira Print Counter.
1: YES 2:NO
Odaberite ako elite da Drum Unit se zamije
Odaberite "1:YES" resetira Drum Life broja .
1:YES / 2:NO
Odaberite izvor printanja dokumenata.
1:TONER / 2:DRUM
Unesite administratorsku lozinku.
ENTER PASSWORD =
Sljede e opcije zahtjevaju lozinku:
* Generalne Opcije (Za Key Operator lozinku)
Br.
36
Modeovi
Funkcije
Opcije
00
GENERAL LIST
Prints the general settings list.
PRESS SET TO PRINT
01
PAPER SIZE
03
AUTO RESET TIME
04
ENERGY SAVER MODE
Odabir Energy Mode saver vremena .
1:INVALID / 2:POWER SAVER / 3:SLEEP /
4:SHUTDOWN
Power Saver mode timer: 1-240 min.
Sleep/Shutdown mode timer: 1-240 min.
05
ENERGY SAVER TIME
Pode ava Energy Saver Timer
Start (ON) : 00:00 End (OFF) : 00:00
Unesite po etno i zavr no vrijeme pomo u
tipkovnice.
06
LANGUAGE DEFAULT
Odabir eljenog jezika.
1:FRENCH / 2:GERMAN / 3:ITALIAN /
4:DUTCH / 5:PORTUGUESE / 6:SPANISH /
7:ENGLISH / 8:GREEK
7:ENGLISH
07
SPECIAL TRAY 1
Odabir trake za specijalni papir
1:NONE / 2:TRAY-1 / 3:TRAY-2 / 4:TRAY-3 /
5:TRAY-4 / 6:BYPASS
1:NONE
09
KEY/TOUCH BEEP
Odabir veli ine papira.(Stranica 54)
1:TRAY-1 / 2:TRAY-2 / 3:TRAY-3 / 4:TRAY-4
(TRAY-2 do 4 su opcionalni)
A4 ’ A4
’ B5
’B5
’ A5 ’ A5
’ FLS1
’ FLS2
’ LEDGER
’
LEGAL
’ LETTER
’ LETTER
’
Odabir vremena resetiranja
.
1:OFF / 2:30 sec / 3:1 min. / 4:2 min. / 5:3 min. /
6:4 min.
Odabir zvuka tipke.
1:OFF / 2:SOFT / 3:LOUD
*Dostupno samo kada je dodatna vodilica instalirana.
3:1 min.
3:SLEEP
10 min.
.
Start00:00
End00:00
2:SOFT
<nastavlja se>
Generalne Opcije (Za Key Operator) (Nastavljeno)
Br.
Modeovi
ORIG. SET BEEP ADF
13
DEPT. COUNTER MODE
16
LANGUAGE PRIORITY
17
DATE & TIME
Funkcije
Odabir ako elite zvuk kada je papir
Postavljen u ADF.
1:INVALID / 2:VALID
Nadgledanje kopiranja.
1: TOTAL COUNTER
2: DEPT. COUNTER
3: DEPARTMENT LIST
Odabir jezi nog prioriteta
Opcije
2:VALID
Posavjetujte se sa
autoriziranim
serviserom
1:OFF
Pode avanje datuma vremana. Dan,
Mjesec,Godina, vrijemeUnesite podatke
koriste i tipkovnicu.
18
DAYLIGHT TIME
Odabir daylight modea.
1:INVALID / 2:VALID
19
IP ADDRESS (DHCP)*1,*2
Prikazuje adresu koja je pohranjena na
DHCP server.
20
SUBNET MASK (DHCP)*1,*2
Prikazuje adresu koja je pohranjena na
DHCP server.
21
DEF. G/W IP (DHCP)*1,*2
Prikazuje adresu koja je pohranjena na
DHCP server.
22
DHCP DEFAULT*4
Odabir za dopu tanje/zabranu DHCP.
1:INVALID / 2:VALID
23
DNS SERVER ADDR*2
24
MAC ADDRESS
25
HARD DISK FORMAT*3
Odaberite ako elite omogu iti DNS Server, i
podesite opcije za Internet Fax/Email Funkciju.
1:INVALID
2:VALID
<Podfunkcija>
1:HOST NAME / 2:DOMAIN NAME /
3:PRI. DNS SERVER (IP ADDRESS1) /
4:SEC. DNS SERVER (IP ADDRESS2)
2:VALID
2:VALID
2:VALID
Indicira MAC adresu.
CHK*3
Formatira hard disk.
26
HARD DISK ERR
Pregledava disk od gre aka.
27
ABBR GROUP ID
Ulazne grupe ID za telefonski imenik.
0-99
28
COMMUNITY NAME(1)*2
Promjena imena zajednice
Ime(1) SNMP.
public
29
COMMUNITY NAME(2)*2
Promjena imena zajednice
Name(2) SNMP.
public
0
37
Funkcije
Generalne opcije(Za Key Operator) (Nastavljeno
Br.
Modeovi
30
DEVICE NAME*1
31
DEVICE LOCATION*1
Funkcije
Unesite ime ure aja ako je potrebno.
Opcije
Panasonic DP-180
Unesite lokaciju ako je potrebno.
(Za Status Monitor)
Opcije kopiranja
Br.
04
Modeovi
Funkcije
2-SIDED MODE DEF.
Odabir odre enog modea duplexa.
1:OFF / 2:1 2 / 3:2 2
(pr: ORIENTATION) tada, odaberite
For FLS1/A4-R/A5
pod funkciju (pr: PORTRAIT)
1:PORTRAIT
1:ORIENTATION
odabir orijentacije, postoje originalne
veli ine,
FLS1 , A4 ,
A5 , i
1: 2 in <Sub Function>
A5 .
2: LAYOUT Nemo etepromijeniti originalnu veli inu
<Sub-Function>
1:PORTRAIT
/ 2:L-SCAPE
2:LAYOT
<Sub Function>
1: 2 in 1 / 2: 4 in 1
<Sub Function: 2 in 1>
1:L R / 2:R L
<Sub Function: 4 in 1>
1: 1 2 / 2: 1 3 / 3: 2 1 / 4:
3 4
3 4
38
Opcije
2 4
2 4
4 3
4 3
1:OFF
For A5-R When
2:L-SCAPE
<Sub-Function>
1:L R
3 1
4 2
4 2
06
N in 1 WITH FRAME*2
Odaberite za stvaranje praznog prostora
izme u kopiranih slika.
1:INVALID / 2:VALID
*2 Dostupno samo u 2 u 1 modeu.
1:INVALID
07
ZNAMENKEAL SKYSHOT
Odabire eljeni sxyshot mode.
1:OFF
09
AUTO EXPOSURE
Pode ava auto exposure opciju.
1: INVALID / 2: VALID
10
SORT PRIORITY ADF
Odabire sort priority kod kori tenja ADF.
11
SORT PRIOR. GLASS
Odabire sort priority kod kori tenja Platen.
1:NON-SORT
12
1 2 BINDING DEF.
Odabir lokacije za kopiranja 1 2 Copy.
1:LONG EDGE / 2:SHORT EDGE
1:LONG EDGE
13
2 1 BINDING DEF.
Odabir lokacije za kopiranja 2 1 Copy.
1:LONG EDGE / 2:SHORT EDGE
2:VALID
2:SORT
1:LONG EDGE
Sljede e opcije zahtjevaju unos Key Operator lozinke:
* Opcije kopiranja (Za Key Operatore
Br.
Modeovi
Funkcije
Opcije
00
COPY SETTING LIST
01
ORIGINAL (HOME)
Postavlja originalne opcije.
1:TEXT / 2:TEXT/PHOTO / 3:PHOTO
02
TEXT CONTRAST
Odabire opciju kontrasta u Text modeu.
1-5
3
03
T/P CONTRAST
Odabir opcija kontrasta u Text/Photo modeu.
1-5
3
04
PHOTO CONTRAST
Odabir kontrasta u Photo modeu.
1-5
3
05
MAX. COPY SETTING
Odre uje maksimalni broj kopija/
koje mogu biti kopirane.
1-999
999
08
MEM. FULL ACTION
Odabir radnje koja se izvr ava kada je memorija puna.
1:PRINT / 2:CANCEL
1:PRINT
09
TONER SAVE (TEXT)
Odabir uvanja tonera u Text modeu.
1:OFF / 2:ON
1:OFF
10
TONER SAVE (T/P)
Odabir uvanja tonera u Text/Photo modeu.
1:OFF / 2:ON
1:OFF
11
TONER SAVE (PHOTO)
Odabir uvanja tonera u Photo modeu.
1:OFF / 2:ON
1:OFF
Printa listu opcija. PRESS
SET TO PRINT
2:TEXT/PHOTO
Opcije printera
Br.
Modeovi
Funkcije
Opcije
00
NUMBER OF PRINTS
Odredite broj printanja
1-999
1
01
PAPER SIZE
Podesite veli inu papira.
A4
LETTER / INVOICE / FLS1 / FLS2 / A4 /
B5 / A5 / LEGAL
Sheet Bypass samo: INVOICE, B5, A5, FLS1/FLS2
02
PAPER TRAY
Podesite Paper Tray opcije.
AUTO AUTO / BYPASS / TRAY-1 / TRAY-2 (Option)
03
PRINT DIRECTION
Odredite smjer printanja.
1:PORTRAIT / 2:L-SCAPE
04
PRINT DATA
1:PORTRAIT
Odre ujete koli inu printanih podataka. PRESS
SET TO PRINT
<nastavlja se>
39
Funkcije
n
Opcije printera (Nastavljeno)
Br.
Modeovi
Funkcije
Opcije
05
2-SIDED PRINT
06
BIND POSITION
Pode avate bind poziciju.
1:LONG EDGE / 2:SHORT EDGE
07
RESOLUTION
Pode avajte rezoluciju.
1:300dpi / 2:600dpi / 3:1200dpi
08
FONT (PCL)*1
Pode avajte PCL font.
0-99
09
SYMBOL TABLE (PCL)*1
POde avanje PCL tablice simbola.
0-35
10
PITCH (PCL)*1
Pode avanje PCL pitch-a.
0.44-99.99
10.00
11
POINT SIZE (PCL)*1
Pode avanje PCL veli ine.
4.00-999.75
12.00
12
LINES/PAGE (PCL)*1
Pode avanje PCL linija/stranica.
5-128
60
13
RETURN CHARACTER (PCL)*1
Pode avanje PCL povratnog znaka.
1:CR / 2:CR+LF
14
MUTUAL A4/LETTER
Veli ina A4/LETTER
1:OFF / 2:ON
15
MAILBOX MEMORY*2
Indicira status mailboxa
19
KEY OPERATOR MODE
Odaberite ako je 2-strano printanje osposobljeno
1:OFF / 2:ON
1:OFF
1:LONG EDGE
2:600dpi
0
11
1:CR
1:OFF
Unesite lozinku. ENTER PASSWORD =
Sljede i parametri su dostupni uz Key Operator Lozinku:
* Printer Opcije (Za Key Operator)
Br.
Modeovi
Funkcije
Opcije
00
PRINTER OPCIJE
Printa printer opcije.
PRITISNITE SET ZA PRINTANJE
01
COMPLETION TIME
Vrijeme potrebno za printanje
1-999SEC
02
PAGE PROTECTION
Odabirete za omogu avanje
kompresije,kada podaci prije u razinu
memorije.
(Ovo se omogu ava smanjenjem rezolucije i
broja pixela.)
Kada je opcija u "OFF" poziciji, nakon prelaska
granice memorije,posao se poni tava
.
1:OFF / 2:ON
.
180SEC
1:OFF
<nastavlja se>
40
Opcije printanja (Za Administratore) (Nastavljeno)
Br.
Modeovi
Funkcije
03
ERROR PAGE PRINT
Odabir za printanjem stranice o gre ci.
1:OFF /
2:ON
04
SPOOL FUNCTION
Omogu avanje funkcije spool
1:OFF /
2:ON
05
TEXT PRINT
Odabir za printanje samo teksta
1:OFF /
2:ON
06
PS CONFIGURATION*1
Printa PS konfiguracijsku stranicu.
PRESS SET TO PRINT
07
FONT LIST PRINT (PCL)*2
Pode ava PCL listu fontova.
PRESS SET TO PRINT
08
FONT LIST PRINT (PS)*1
Pode ava listu fontova za PS.
PRESS SET TO PRINT
09
MAILBOX DATA HOLD*3
Opcije
2:ON
.
.
2:ON
2:ON
Odabire vrijeme zadr avanja za mailbox podatke 7 DANA
10
DELETE MAILBOX*3
Odaberite za brisanje sadr aja.
1:ALL / 2:BEFORE
12
APPLETALK ZONE*1
Ulazne AppleTalk zona.
2:BEFORE
Opcije skenera (Parametri skenera)
Br.
Modeovi
Funkcije
Opcije
00
SCANNER SETTINGS
01
ORIGINAL MODE
Pode ava originalne opcije.
1:TEXT / 2:TEXT/PHOTO / 3:PHOTO
02
COMPRESSION MODE
Pode ava kompresijski mode.
1:MH / 2:MR / 3:MMR / 4:JBIG
03
RESOLUTION
Pode ava opcije rezolucije.
1:STANDARD 2:FINE 3:S-FINE
2:FINE
05
FILE TYPE/NAME
Pode ava XMT file format.
1:TIFF/JPEG / 2:PDF
1:TIFF/JPEG
Printa opcije skenera.
PRITISNITE SET ZA PRINTANJE
2:TEXT/PHOTO
4:JBIG
41
Funkcije
Na primjer
Mijenjanje veli ine papira (Paper Tray)
Podr ava A5, A4, i B4 formate papira.
1
2
3
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR ( ^
o
r
Ako je
pode eno u
drugom modeu
7
1: Generalne opcije
8
KEY OPR. MODE (00-31)
ENTER NO. OR ( ^
01 PAPER SIZE
1:TRAY-1[A4
]
o
r
01 PAPER SIZE
13
15 For Legal size
14
For other size
Push
Guide B
Push
Guide A
Release
Button
Paper Tray
Papirni vodi A/B prilagodba
Prilagodba A
Mijenjanje veli ine papira (Sheet Bypass)
Granice su prilago ene za B5, A5, A4, FLS1, FLS2, Invoice, Letter, Legal Size paper i
Transparency Film.
1
Ako je pode eno
2
3
Until it stops
Push
Face Up
1
Postavite 1 papir. Te ina : 60 165 g/m2
2 Prilagodba veli ine papira.
42
4
5
1:GENERAL SETTINGS
PRESS SET TO SELECT
6
GENERAL PARAM. (0-9)
ENTER NO. OR ( ^
09 ADMINISTRATOR MODE
ENTER PASSWORD=_
7
o
r
3-digit
(Stranica13)
9 (09 ADMINISTRATOR
MODE)
9
TRAY-1
A4
10
11
( ^
LETTER
12
Kod odabira Tray-1
sa LETTER/ A4
veli inom..
13
PAPER TYPE=PLAIN
1:PLAIN 2:OHP
A4
B5
A5
*
LEGAL
*A5 veli ina,osim
TRAY-2.
1:PLAIN
2:OHP
16
Kada je dodatni drugi
Modul za papire dodan
(TRAY-2), pritisnite SET
tipku,i ponovite korake 9
do 10.
* A5 osim TRAY-2.
Paper Tray
4
A4 ->A4 [A4 *]
ZOOM:100% COPIES:001
5
6
Odaberite veli inu
7
Odaberite tip papira
PAPER TYPE=PLAIN
1:PLAIN 2:HVY 3:OHP
Ostalo
LETTER
(Letter-R)
INVOICE
(Invoice-R)
PAPER TYPE=PLAIN
1:PLAIN 2:HEAVY
FLS1
FLS2
A4
o
r
B5
A5
(A5-R)
LEGAL
o
43
Funkcije
Na primjer
Department Broja
Department broja mo e ograni iti broj kopija, i identifikacijski kod. (Maximum Broj kopija Departments: 300)
1
2
3
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR ( ^
or
Ako je pode eno
u funkcijskom
modeu
7
1: Generalne opcije
8
KEY OPR. MODE (00-31)
ENTER NO. OR ( ^
13 DEPT. COUNTER MODE
1: TOTAL COUNTER
o
r
13 DEPT. COUNTER MODE
11
Za maximum kopija
Zaepartment Counter
Za ID (Identification) Code
MAX COPIES
01:12345678
DEPT. COUNTER
01:123145
ID CODE
01:12345678
ID kod
(1 do
8-znamenki)
Maks. Broj
kopija
(8-znamenki)
Poni tite
broja na "0".
Mre ne Opcije
1
Kada je parametar “22 DHCP DEFAULT” postavljen na
“INVALID”, Key Operator mora biti pode en ru no
Unesite ove potrebne opcije: “19 TCP/IP ADDRESS”,
“20 TCP/IP SUBNET MSK” i “21 TCP/ IP G/W ADDR.”,
kao u sljede em primjeru.
5
44
19 TCP/IP ADDRESS
6
19 TCP/IP ADDRESS
192.168.1.100
Unesite TCP/IP Adresu
Npr.: 192.168.1.100
Koristite “ ” za period.
1
9
2
1
6
8
1
1
0
Ista procedura kao u
koraku 2 do 6.
20 TCP/IP SUBNET MSK
Unesite Subnet Mask kao
u koraku 5.
0
Ugasite,pa upalite ure aj
4
5
GENERAL PARAM. (0-9)
ENTER NO. OR ( ^
6
09 ADMINISTRATOR MODE
ENTER PASSWORD=
7
o
r
3-znemanke
(Stranica 13)
9 (09 ADMINISTRATOR MODE)
9
DEPT. CODE (1-50)
ENTER NO. OR ( ^
10
DEPT. COUNTER
01:123450 MAX COPIES
01:123456 ID CODE
SET
01:0123
SET
SET
DEPT. COUNTER
02:123500 MAX COPIES
02:125000 ID CODE
SET
02:45678
Department
br (01-50)
SET
12
Sljede i Department
11
o
r
2
KEY OPR. MODE (00-31)
ENTER NO. OR ( ^
3
22 DHCP DEFAULT
2:VALID
4
Odaberite
“19 TCP/IP ADDRESS ”
5
o
r
7
21 TCP/IP G/W ADDR.
(4 puta)
1:INVALID
22 DHCP DEFAULT
8
9
Unesite Gateway Adresu
kao u koraku 5.
45
Mre ni skener
Skeniranje dokumenta
Skeniranje dokumenata
Kada je Panasonic Document Management System
(Panasonic-DMS) instaliran na Va em PC-u,mo ete
skenirati
dokumente pomo u ure aja na PC
Direktna konekcija
(sa Crossover kablom, stranica 54)
- Direktno skeniranje sa ure aja
na ra unalo,poka e se u “My Network
Places” ili
1
2
or
mode
Originalna
veli ina
(FLS: with
ADF only)
A4
A5
A5
FLS1
SAVJET
Ako se PC-eva IP adresa ne vidi
na zaslonu ure aja,podesite
parametre u Control
panelu(pogledajte stranicu 48).
Odabir rezolucije skeniranja
Monokromatski/Colour
STANDARD: 150 x 150 dpi*/75 x 75 dpi
* Kada je pode eno na
tekst mode.
FINE : 300 x 300 dpi/150 x 150 dpi
S-FINE : 600 x 600 dpi/300 x 300 dpi
Za crno/bijelo
skeniranje
CONTRAST
NO.=
1:CONTRAST 2:DENSITY
1 Pritisnite
Skeniranje u boji
DARKER/
2
3
Boja
(illuminacija)
. LIGHTER tipku.
Odaberite "1" za
kontrast ili "2" za
trinu.
Podesite opcije sa
DARKER/LIGHT
ER tipkama.
4 Pritisnite SET tipku.
Monokromatsko
)
Sa ADF (Krenite na korak 8)
4
SCANNING DOCUMENT
PAGES=001
00%
46
5
Na Platen
ANOTHER ORIGINAL?
1:YES 2:NO
1: YES
ili
2: No (Na korak 8)
Sljede i
Original
Odabir stanice (PC IP Adrese)
3-1
ABBR
3-2
3-3
4
ABBR br.
(2-znam)
[01]SALES
10.74.252.66
ABBR. [_ ]
ENTER ABBR NO.
Pretra ivanje
3-1
direktorija
SCANNING DOCUMENT
PAGES=001
01%
3-2
3-3
4
Unesite ime koje
elite pretra iti
ENTER LETTER (S)
_
ENTER LETTER (S)
SA_
Brzo
tra enje*
*
3-1
3
[06]SALES_3
[05]
10.74.252.66
SALES_2
[01
10.74.252.66
]SALES
10.74.252.66
3
* Dostupono samo kada
je parametar broj
119 pode en na “1:
ONE TOUCH” ili “2:
QUICK NAME
SEARCH”.
Unesite ime koje elite
pretra iti
4
2 Odaberite stanicu
[06]SALES_3
[05]SAL
10.74.252.66
ES_2
[01]SA
10.74.252.66
LES
ONETOUCH*
3-1
3-2
4
<10>PANA
10.74.252.63
6
PRESS START
A4
7
ANOTHER ORIGINAL?
1:YES 2:NO
1:YES
Nastavlja skenirati sljede i
original,koraci 5 i 6.
2:NO
Sljede i original.
8
DATA IS BEING
TRANSFERRED TO PC
TRANSFER COMPLETED
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement