Panasonic DP1515P, DP1515 Operating instructions

Panasonic DP1515P, DP1515 Operating instructions
Bekapcsolás elõtt
Digitális Dokumentumkezelõ rendszer
Kezelési útmutató
DP-1515P
Mielõtt használatba venné a készüléket, kérjük olvassa el ezt a kezelési
utasítást és õrizze meg, mert a késõbbiekben is hasznára lehet, ha valaminek
utána kíván nézni.
Magyar
Függelék
Problémamegoldás
Funkciók
Típusszám:
Másolatok készítése
(a másológéphez)
Bekapcsolás elõtt
Tartalomjegyzék
Bekapcsolás elõtt
Biztonsággal kapcsolatos információk ........................................................................................ 3
Óvintézkedések ............................................................................................................................... 6
Kezelõpanel ..................................................................................................................................... 8
Másolatok készítése
Alapmenü
■ Teljes méretû (1:1) eredetik másolása ........................................................... 10
■ Kicsinyítés/Nagyítás
Másolás elõre beállított vagy változtatható zoom-mal ................................... 12
Kreatív
tulajdonságok
■ Rendezés ....................................................................................................... 14
■ Skyshot (másolás nyitott géptetõvel) ............................................................. 16
■ Feladatösszeállítás félautomatikus adagolással (Job Build and SADF) ........ 17
Egyéb
tulajdonságok
■ Energiatakarékosság (Energiatakarékos üzemmód, Alvó/Leállás üzemmód) ...... 18
Funkciók
■
■
■
■
■
■
Példák
A kezdõ beállítások megváltoztatása az egyes funkciók esetében ................
Mûvelet ...........................................................................................................
Általános beállítások ......................................................................................
Általános beállítások (az adminisztrátor számára) .........................................
Másolóbeállítások ..........................................................................................
Másolóbeállítások (az adminisztrátor számára) .............................................
19
19
20
20
21
21
■ Papírméret megváltoztatása (papírkazetta) ................................................... 22
Problémamegoldás
Hibakeresés ................................................................................................................................... 24
■ Felhasználói hibakódok (U kód) ..................................................................... 25
■ Papírelakadás hibakódok (J kód) ................................................................... 25
Karbantartás
■ Papír betöltése
● Papírkazetta ...............................................................................................
● Kézi adagoló ..............................................................................................
■ Festékpalack/Elhasználtfesték-tartály cseréje ...............................................
■ Elakadt papír eltávolítása (Papírkimenet területe) (J46) ................................
■ Elakadt papír eltávolítása (Papírtovábbító/Beégetõ területe)
(J01, J30, J31, J33, J45, J48, J95) ................................................................
■ Elakadt papír eltávolítása (Opcionális ADF: J70, J71, J79, J92, J93) ............
26
27
28
30
31
32
A készülék ápolása ....................................................................................................................... 33
Függelék
Mûszaki
paraméterek
2
■ Fõ egység ...................................................................................................... 34
■ Nyomtató egység (standard) .......................................................................... 35
■ Automatikus eredeti adagoló - ADF (opcionális) ............................................ 35
Bekapcsolás elõtt
Biztonsággal kapcsolatos információk
Az Ön biztonsága érdekében
A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielõtt
használatba venné készülékét, hogy annak biztonságos és megfelelõ mûködtetése biztosítva legyen.
■ Ebben a részben találja a jelen kezelési útmutatóban használt grafikus szimbólumok magyarázatát.
VESZÉLY
Olyan lehetséges veszélyt jelöl, mely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
FIGYELEM Olyan veszélyt jelöl, mely kisebb sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
Ezek a szimbólumok olyan mûveletekre hívják fel a kezelõ figyelmét, melyeket tilos
végrehajtani!
Ezek a szimbólumok olyan mûveletekre hívják fel a kezelõ figyelmét, melyek a készülék
biztonságos mûködése érdekében kiemelt hangsúlyt kapnak.
VESZÉLY
A tápcsatlakozással és a földeléssel
kapcsolatos figyelmeztetések
Bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakozó aljzat
mentes a portól. Nyirkos környezetben a
szennyezett csatlakozó aljzat jelentõs
mennyiségû áramot képes elvezetni, miáltal
felmelegszik, és huzamosabb idõ után tüzet is
okozhat.
Mindig a készülékhez adott tápkábelt használja.
Ha hosszabbító használata szükséges, mindig az
elõírásnak megfelelõ kábelt használjon.
● 220-240 V AC / 6.5 A
Ha feszültségjelzés nélküli kábelt használ, a
készülék vagy a fali csatlakozó füstölni
kezdhet és forróvá válhat.
Ne kísérelje meg a tápkábel átalakítását, ne
ráncigálja, hajlítsa, ne sértse fel vagy ne okozzon
más módon sérülést rajta. Ne helyezzen nehéz
tárgyakat a kábelre. A sérült kábel tüzet vagy
áramütést okozhat.
Soha ne nyúljon a kábelhez nedves kézzel, mert
áramütést szenvedhet.
Ha a kábel elszakadt, vagy a szigetelt vezetékek
kilátszanak, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel a
csere érdekében. Sérült kábel használata tüzet
vagy áramütést okozhat.
A tápkábelt a csatlakozónál, ne pedig a kábelnél
fogva húzza ki. A kábel erõszakos kirántása
tönkre teheti azt és tüzet vagy áramütést okozhat.
Azonnal állítsa le a mûködést, ha a készülék
füstölni kezd, rendkívüli hõt, szokatlan zajt vagy
szagot bocsát ki magából, vagy víz ömlött bele.
Ezekben az esetekben tûz keletkezhet. Azonnal
kapcsolja ki és húzza ki a fali csatlakozóból a
készüléket, majd hívja a szervizt.
A készülék bekapcsolt állapotában ne húzza ki
vagy dugja vissza a tápkábelt a fali csatlakozóba.
A terhelés alatt álló kábel kihúzása
eldeformálhatja a fali csatlakozót és tüzet okozhat.
Ha a készülék huzamosabb ideig nincs
használatban, kapcsolja ki, és húzza ki a fali
csatlakozóból. Ha egy használaton kívüli készülék
hosszú ideig csatlakoztatva van, a fokozatosan
gyengülõ szigetelés áramütést, tüzet vagy
rövidzárlatot okozhat.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék ki van
kapcsolva és nincs áram alatt, mielõtt tisztítási,
karbantartási vagy hibaelhárítási céllal a belsejébe
nyúl. Áram alatt lévõ készülék belsejébe nyúlva
áramütést szenvedhet.
Havonta egyszer húzza ki a fali csatlakozóból és
ellenõrizze a tápkábelt a következõk szerint. Ha
bármilyen rendellenességet tapasztal, vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel.
● A tápkábel megbízhatóan csatlakoztatva van az
aljzatba.
● A tápkábel nem rendkívüli módon forró, rozsdás,
vagy meghajlított.
● A tápkábel és a csatlakozó pormentes.
● A tápkábel nincs berepedezve vagy kirojtosodva.
3
Bekapcsolás elõtt
Biztonsággal kapcsolatos információk
Használat közbeni biztonsági elõírások
Ne nyúljon azokhoz a területekhez, melyeken
ezek a figyelmeztetõ jelzések találhatóak. A
felületük forró lehet, és súlyos égési sérülést
okozhat.
Ne helyezzen semmilyen folyadékot
tartalmazó tárgyat a készülékre (pl. váza vagy
kávéscsésze). A kiömlõ folyadék tüzet vagy
áramütést okozhat.
Ne tegyen semmilyen apró fémtárgyat a
készülékre (pl. tûzõ- vagy gémkapocs). Ha
fém és gyúlékony anyag kerül a készülékbe,
rövidre zárhatja a belsõ alkatrészeket és tüzet
vagy áramütést okozhat.
Soha ne nyissa fel vagy távolítsa el a
készülék lecsavarozott burkolatát, hacsak
erre kifejezett utasítást nem talál a kezelési
útmutatóban. Egy nagyfeszültségû
részegység áramütést okozhat.
Ne próbálja meg átalakítani a készüléket vagy
módosításokat végezni bármely részén. Egy
engedély nélküli módosítás füstöt vagy tüzet
okozhat.
Fogyóanyagokkal kapcsolatos elõírások
Soha ne dobja a festéket, a festékkazettát
vagy az elhasználtfesték-tartályt nyílt lángba.
A kazettában lévõ maradék festék robbanást
okozhat, és megégetheti magát.
Ha fémdarabok vagy folyadékcseppek jutnak
a készülékbe, kapcsolja ki és áramtalanítsa.
Forduljon a szervizhez. A készülék további
üzemeltetése tüzet vagy áramütést okozhat.
FIGYELEM
A telepítéssel és az elhelyezéssel
kapcsolatos figyelmeztetések
Ne helyezze a készüléket fûtõtest, illékony,
gyúlékony vagy éghetõ anyag közelébe, mint
például függönyök, melyek lángra kaphatnak.
Ne helyezze a készüléket forró, párás, poros vagy
gyengén szellõzõ helyiségbe. Ezen kedvezõtlen
körülmények huzamosabb ideig tartó fennállása
esetén tûz vagy elektromos zárlat keletkezhet.
Helyezze a készüléket sík és kemény felületre,
mely elviseli annak súlyát. (A készülék súlya
opciók nélkül: 43,6 kg) Ha megbillen, a készülék
felborulhat és sérülést okozhat.
A készülék áthelyezéséhez vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel.
A készülék elmozdítása elõtt bizonyosodjon meg
róla, hogy a tápkábel ki van húzva a fali
csatlakozóból. Ha a készüléket a tápkábel
csatlakoztatott állapotában mozdítja el,
megsérülhet a tápkábel, mely tüzet vagy
áramütést okozhat.
Használat közbeni biztonsági elõírások
Ne tegyen mágnest a készülék biztonsági
kapcsolójának közelébe. A mágnes véletlenül
beindíthatja a készüléket, sérülést okozva ezzel.
Ne használjon erõsen gyúlékony spray-t vagy
oldószert a készülék közelében, mert az tüzet
okozhat.
Vastag dokumentum másolásakor ne nyomja túl
erõsen azt az üveglapra. Az üveglap eltörhet és
sérülést okozhat.
4
Ez a szimbólum forró felületet jelöl, mely égési
sérülést okozhat, így kiemelt figyelmet igényel.
Soha ne érjen a jelzett területhez a
beégetõgörgõn vagy annak környékén, mert
megégetheti magát. Ha egy papírlap feltekeredett
a beégetõgörgõre, az égési sérülések elkerülése
érdekében ne próbálja meg eltávolítani. Azonnal
kapcsolja ki a készüléket, és vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel.
Ne használjon elektromos vezetõképességgel
rendelkezõ papírt, pl. csomagolópapírt, indigót
vagy fényezett papírt. Papírelakadás esetén
rövidzárlatot és tüzet okozhatnak.
Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre. Az
egyensúlyából kibillenõ készülék felborulhat vagy
a nehéz tárgy leeshet, sérülést és/vagy kárt
okozva ezzel.
A készülék huzamosabb ideig tartó használata
esetén biztosítsa a helyiség megfelelõ
szellõzését, a levegõben felgyülemlõ ózon
mennyiségének csökkentése érdekében.
Nyitott géptetõvel történõ másoláskor ne nézzen
közvetlenül a megvilágító lámpába. A közvetlenül
a szembe jutó fény annak fáradását vagy
sérülését okozhatja.
Elakadt papír eltávolításakor bizonyosodjon meg
róla, hogy egyetlen leszakadt papírdarab sem
maradt a készülékben. A készülékben maradt
papírdarab tüzet okozhat. Ha egy papírlap a
beégetõhenger köré tekeredett, vagy ha az
elakadt papír nehezen vagy egyáltalán nem
látható, ne próbálja meg eltávolítani, mert égési
sérülést szenvedhet. Azonnal kapcsolja ki a
készüléket és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
Csak a specifikációban meghatározott típusú
elemet használja.
Ellenõrizze a behelyezett elemek polaritását. A
helytelenül behelyezett elemek felrobbanhatnak
vagy folyhatnak, sérülést okozva ezzel.
Egyebek
■ A készülék beépített védelmi áramkörrel rendelkezik a villámok
okozta túlfeszültség ellen. Ha a közelben villámlik, kapcsolja
ki a készüléket. Húzza ki a tápkábelt a készülékbõl, és csak
akkor csatlakoztassa újból, ha a villámlás abbamaradt.
Bekapcsolás elõtt
Fogyóanyagokkal kapcsolatos elõírások
Egyebek
■ Ha villogást, eltorzult képet vagy hangot tapasztal az audiovizuális eszközein, készüléke valószínûleg rádiós
interferenciát okoz. Kapcsolja ki és ha az interferencia eltûnik,
bizonyos, hogy a készülék okozta azt. Hajtsa végre a
következõ utasításokat, hogy megszüntesse az interferenciát.
● Távolítsa el egymástól a készüléket és a TV-t, rádiót.
● Helyezze át vagy forgassa el a készüléket és a TV-t, rádiót.
● Húzza ki a készülék, valamint a TV és/vagy rádió
tápkábelét, és csatlakoztassa két, különbözõ áramkörön
mûködõ aljzatba.
● Forgassa el a TV és/vagy rádió antennáját és kábeleit,
amíg az interferencia eltûnik. Külsõ antennáért forduljon
mûszerészhez.
● Használjon koaxiális antennát.
5
Bekapcsolás elõtt
Óvintézkedések
■ A lézerrel kapcsolatos biztonsági szabályok
A LÉZERREL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
A készülék lézert alkalmaz. Az esetleges szemsérülések elkerülése
érdekében a berendezés szervizelését csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
AZ EBBEN A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKTÓL ELTÉRÕ KEZELÕSZERV
HASZNÁLAT, BEÁLLÍTÁS VAGY MÛVELET-VÉGREHAJTÁS KÖVETKEZTÉBEN
VESZÉLYES LÉZERSUGÁRZÁS LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBÕL.
■ Figyelmeztetõ címke
Gyártó neve és címe
Gyár azonosítója
(A készülék hátsó burkolata)
6
Illegális másolatok
■ A készülék maximális áramfelvétele 1,3 kW.
Megfelelõen bekötött (földelt), 220 - 240 V AC, 16,5 Aes dugalj szükséges, melybe a készüléken kívül más
nincs csatlakoztatva. Ne használjon hosszabbító kábelt.
A készülékhez tartozó tápkábelnek biztosítania kell a
készülék teljes áramtalanításának lehetõségét.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakozó aljzat a
készülék mellett, könnyen hozzáférhetõ helyen található.
Bizonyos dokumentumokról törvénybe ütközõ másolatot készíteni.
Figyelmeztetés:
●
●
●
●
●
A burkolatok eltávolítása elõtt húzza
ki a tápkábelt a fali csatlakozóból.
■ A másológép nem használható az alábbi körülmények
között:
● Különösen magas vagy egészen alacsony hõmérséklet
és páratartalom mellett.
A környezeti hõmérséklet: 10 - 30 °C között, a relatív
páratartalom 30 - 80% között legyen.
● Vegyi gõzökkel szennyezett légtérben.
● Nem stabil vagy egyenetlen padlózatú helyiségben.
● Közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
● Nagyon poros légtérben.
● Légkondicionáló közvetlen légáramában.
● Rosszul szellõzõ helyiségben.
● Erõs rezgésnek kitett helyen.
Kellékanyagok
■ A festéket és a papírt tárolja száraz, hûvös, alacsony
nedvességtartalmú helyen.
■ A nem eredeti Panasonic kellékanyagok károsíthatják a
nyomtatót. Ez a nyomtató és a kellékanyagok
garanciájának elvesztését vonhatja maga után.
Használjon eredeti, a készülékhez kifejlesztett
Panasonic tonert.
■ A festékkazettától és az OPC dobegység(ek)tõl a helyi
elõírásoknak megfelelõen szabaduljon meg.
Bekapcsolás elõtt
Üzembe helyezés
Bizonyos dokumentumokról történõ másolatkészítés
törvénybe ütközõ lehet Magyarországon. Büntetést,
bírságot kaphat és/vagy börtönbe kerülhet, aki
törvénysértést követ el. A következõ felsorolás olyan
dokumentumokat tartalmaz, melyek másolása törvénybe
ütközõ lehet Magyarországon.
Papírpénz
Bankjegyek és csekkek
Banki és állami értékpapírok, részvények, kötvények
Útlevelek és azonosító kártyák
Jogvédelem alatt álló anyagok vagy védjegyek, a
tulajdonos hozzájárulása nélkül
● Postai bélyegek és egyéb értéket képviselõ eszközök
Ez a lista nem teljes és semmilyen felelõsséget nem
vállalunk hiánytalanságáért vagy pontosságáért.
Kétség esetén kérjen jogi tanácsadást.
Megjegyzés:
Könnyen felügyelhetõ helyre telepítse készülékét az illegális
másolatok készítésének megakadályozása érdekében.
Kezelés
■ Osztálykód
Ha az osztályszámláló funkció be van kapcsolva, az
osztálykód beírására figyelmeztetõ üzenet látszik a
képernyõn. Egy valós osztálykód (1-8 számjegy) szükséges
a biztosított funkciókhoz való hozzáféréshez, vagy ennek
hiányában a biztosított másoló funkciók nem használhatóak.
Kérjük vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral a kívánt
funkciókhoz tartozó osztálykódok miatt.
Mûvelet :
1 Írjon be egy létezõ osztálykódot (1-8 számjegy).
2 Nyomja meg a START billentyût.
■ Maximális másolatszám korlátozás
Az egyes osztályokhoz tartozó maximális
másolatszámok beállítását követõen, ha a teljes másolat
számláló eléri a beállított értéket és a figyelmeztetõ
üzenet megjelenik az LCD kijelzõn, vegye fel a
kapcsolatot az adminisztrátorral.
7
Bekapcsolás elõtt
Kezelõpanel
1 2
3
LCD kijelzõ
11
No.
Tartalom
1
Eredeti mód kiválasztó bill.
Kiválasztja az eredeti típusát.
(Lásd: 10. oldal)
2
CONTRAST billentyû
A kontraszt beállításához.
(Lásd: 10. oldal)
3
4
5
8
Ikon
No.
Ikon
10
9
Tartalom
6
STOP billentyû
Leállítja a másolást, törli a
másolat beállításokat, kilép a
funkció beállítás módból vagy
visszaállít minden tulajdonságot a bekapcsoláskori
értékre.
Energy Saver billentyû
Energiát takarít meg, ha a
készülék nincs használatban.
(Lásd: 18. oldal)
7
START billentyû
Elindítja a másolást vagy
beállítja a funkciók
paramétereinek értékeit.
Numerikus billentyûzet
Másolatszám beállításához, a
funkciók paramétereinek
beállításához vagy a zoom
arány beállításához.
8
PAPER TRAY billentyû
Kiválasztja a papírkazettát.
9
COPY SIZE billentyû
Másolatméret kiválasztásához.
FUNCTION billentyû
Papírméret megváltoztatásához, funkciók alapértelmezett
értékeihez és az adminisztrátori beállításokhoz.
10
ORIGINAL SIZE billentyû
Egy eredeti méret kiválasztásához.
11
SORT billentyû
Elektronikus rendezés kiválasztásához. (Lásd: 14-15. oldal)
5
Bekapcsolás elõtt
4
6
Figyelmeztetõ jelzések
8
7
LCD kijelzõ
a
b
c
d
A4 ->A4
[A4
]
ZOOM:100% COPIES:001
e
f
a
b
c
d
e
f
Eredeti méret
g
h
i
j
k
Töltsön be papírt (Lásd: 26-27. oldal)
Másolat méret
Elforgatott papír méret
Papírméret a papírkazettában
Zoom arány
Másolatok száma
Figyelmeztetõ jelzések
g
h
i
j
Cserélje ki a festékpalackot (Lásd: 28-29. oldal)
Elakadt papír eltávolítása (Lásd: 30-32. oldal)
Hívja a szervizt
Elakadás helye (ADF/Fõ egység/Papírkazetta területe)
k
9
Másolatok készítése
Alapmenü
■ Teljes méretû (1:1) eredetik másolása
1
Helyezze el az eredeti(ket).
3
Válassza ki az eredeti módot az
Original Mode Select billentyûvel.
A
B
C
Írással felfelé
Eredeti terelõk
Tálca
Állítsa be az eredeti
szélességéhez
(Max. 50
A4 méretû eredeti)
Original Mode
Select billentyû
TEXT/PHOTO
● A szélesség állításakor középen fogja
meg a terelõket
A3
B4
A4
A4-R
A5-R
A5
Írással lefelé
2
TEXT
TEXT/PHOTO : Szöveg és fotó kombinálva
PHOTO
: Fõleg fotó
TEXT
: Fõleg szöveg
Eredeti terelõk
● Ha az eredetik
nem megfelelõen vannak
elhelyezve, egy
részük lemaradhat a másolatról.
PHOTO
4
Állítsa be a beolvasás
kontrasztját.
● A5 méretnél
kisebb eredetik
esetében tegye
az eredetit az
A5 méreten
belül és állítsa
az eredeti
méretét A5-re.
Válassza ki az eredeti méretét
az ORIGINAL SIZE billentyûvel.
(Csak üveglapról)
Nyomja meg a
CONTRAST billentyût
CONTRAST
–[
]+
Állítsa be a kontrasztot a CONTRAST billentyûvel.
CONTRAST
–[
]+
ORIGINAL SIZE billentyû
A3
10
B4
A4
A4
A5
(A4-R)
A5
(A5-R)
Másolatok készítése
5
Adja be a másolatok számát.
Numerikus billentyûzet (Max. 999)
● Másolatok számának változtatásakor a
numerikus billentyûzetrõl adja be mind a
három számjegyet.
Pl.: Változtatás 2-rõl 5-re.
Adja be a billentyûzetrõl: "005".
6
Nyomja meg a Start billentyût.
START billentyû
● Másolási feladat törlésekor nyomja meg
a STOP billentyût, majd utána a
billentyût.
11
Másolatok készítése
Alapmenü
■ Kicsinyítés/Nagyítás
Másolás elõre beállított vagy változtatható zoom-mal
1
2
Helyezze el az eredeti(ket).
Változtatható zoom arányhoz:
(Lásd: 10. oldal)
Válassza ki az eredeti méretét
az ORIGINAL SIZE billentyûvel.
(Csak üveglapról)
Állítsa be a zoom arányt (50 - 200 %) a
vagy
billentyûkkel.
: Csökkentés 1 %-al (Legalább 50 %-ig)
: Növelés 1 %-al (Legfeljebb 200 %-ig)
A4 ->A4 [A4
]
ZOOM:100% COPIES:001
ORIGINAL SIZE billentyû
A3
3
B4
A4
A4
A5
(A4-R)
A5
(A5-R)
● Papírméret megváltoztatásakor ne
használja a COPY SIZE billentyût.
Használja a PAPER TRAY billentyût.
Válassza ki a másolat méretét a
COPY SIZE billentyûvel.
Elõre beállított zoom arányhoz:
PAPER TRAY billentyû
COPY SIZE billentyû
A3
B4
A4
A4
A5
(A4-R)
A5
(A5-R)
4
Válassza ki az eredeti módot
vagy állítsa be a beolvasás
kontrasztját, ha szükséges.
(Lásd: 10. oldal)
● A másolatméretnek megfelelõ
papírkazetta kerül kiválasztásra.
● Ha nincs megfelelõ méretû papír a
kazettában, használja a kézi adagolót.
(Lásd: 27. oldal)
12
Másolatok készítése
5
Adja be a másolatok számát.
● Az üveglapról történõ rendezéses másolás esetén
helyezze be a következõ eredetit és kövesse az
LCD kijelzõn megjelenõ utasításokat.
(Lásd: 14-15. oldal)
● A másolás befejeztével nyomja meg a Stop billentyût
az aktív üzemmód alapértelmezett beállításaihoz
való visszatéréshez.
Numerikus billentyûzet (Max. 999)
● Másolatok számának változtatásakor a
numerikus billentyûzetrõl adja be mind a
három számjegyet.
Pl.: Változtatás 2-rõl 5-re.
Adja be a billentyûzetrõl: "005".
6
Nyomja meg a Start billentyût.
START billentyû
● Másolási feladat törlésekor nyomja meg
a STOP billentyût, majd utána a
billentyût.
13
Másolatok készítése
Kreatív tulajdonságok
■ Rendezés
Rendezés:
A többpéldányos másolatokat
automatikusan sorrendbe állítja.
1
2
Elforgatásos rendezés:
Ha A4 méretû papírból álló és 90 fokkal elforgatott, fekvõ
irányút is betölt. (Lásd: 20. oldal)
Helyezze el az eredeti(ket).
(Lásd: 10. oldal)
Válassza ki az eredeti méretét
az ORIGINAL SIZE billentyûvel.
(Csak üveglapról)
4
5
Válassza ki a szükséges
beállításokat.
(Lásd: 10. oldal)
Adja be a másolatok számát.
Numerikus billentyûzet (Max. 999)
ORIGINAL SIZE billentyû
A3
3
B4
A4
A4
A5
(A4-R)
● Másolatok számának változtatásakor a
numerikus billentyûzetrõl adja be mind a
három számjegyet.
Pl.: Változtatás 2-rõl 5-re.
Adja be a billentyûzetrõl: "005".
A5
(A5-R)
Válassza ki a rendezési módot a
SORT billentyûvel.
6
Nyomja meg a Start billentyût.
START billentyû
SORT jelzõfény
Világít : Rendezési mód
Ki
: Nem rendez
SORT billentyû
● Az ADF-bõl történõ másoláskor a rendezési
mód automatikusan kiválasztásra kerül.
● Az elforgatásos rendezés csak akkor
érhetõ el, ha A4-es méretû papírt használ
és rendelkezésre áll álló és fekvõ papír is a
papírkazettában/kézi adagolóban.
14
● Másolási feladat törlésekor nyomja meg
a STOP billentyût, majd utána a
billentyût.
Másolatok készítése
Csak üveglapról:
7
Válassza (Újabb eredeti?): "1:YES"
(IGEN) vagy "2:NO" (NEM).
● A másolás befejeztével nyomja meg a Stop billentyût
az aktív üzemmód alapértelmezett beállításaihoz
való visszatéréshez.
ANOTHER ORIGINAL?
1:YES 2:NO
1: YES
2: NO
Ugorjon a 8. lépésre.
Elkezdõdik a másolatok
készítése.
8
Helyezze be a következõ
eredetit.
9
Nyomja meg a Start billentyût.
(Lásd: 10. oldal)
START billentyû
10
Válassza (Újabb eredeti?): "1:YES"
(IGEN) vagy "2:NO" (NEM).
ANOTHER ORIGINAL?
1:YES 2:NO
1: YES
2: NO
Ha újabb eredetit másol,
ismételje a 8. és 9. lépést.
Elkezdõdik a másolatok
készítése.
15
Másolatok készítése
Kreatív tulajdonságok
■ Skyshot (másolás nyitott géptetõvel)
A Skyshot üzemmód segítségével úgy másolhat eredetiket nyitott
géptetõvel, hogy nem keletkezik fekete csík a másolat szélén.
1
Nyissa fel a géptetõt vagy az ADF
-et és helyezze el az eredetit az
üveglapon.
3
Adja be a másolatok számát.
Eredeti terelõk
A3
B4
A4
● Ha az eredetik
nem megfelelõen vannak
elhelyezve, egy
részük lemaradhat a másolatról.
A4-R
A5-R
A5
Írással lefelé
● A5 méretnél
kisebb eredetik
esetében tegye
az eredetit az
A5 méreten
belül és állítsa
az eredeti
méretét A5-re.
● Az üzemmód használatakor az eredeti
helyének meghatározását befolyásolhatja
egy, az üveglapra esõ erõs fénysugár.
● Az üzemmód használatakor az eredeti
szélén lévõ fekete vonal vagy fekete kép
befolyásolhatja az eredeti megvilágítását,
mert a készülék azt az eredeti szélének
érzékelheti.
2
Válassza ki az eredeti méretét
az ORIGINAL SIZE billentyûvel.
Numerikus billentyûzet (Max. 999)
● Másolatok számának változtatásakor a
numerikus billentyûzetrõl adja be mind a
három számjegyet.
Pl.: Változtatás 2-rõl 5-re.
Adja be a billentyûzetrõl: "005".
4
Nyomja meg a Start billentyût.
START billentyû
● Másolási feladat törlésekor nyomja meg
a STOP billentyût, majd utána a
billentyût.
● Rendezéssel történõ másoláskor
helyezze be a következõ eredetit és
kövesse az LCD kijelzõn megjelenõ
utasításokat. (Lásd: 14-15. oldal)
ORIGINAL SIZE billentyû
A3
B4
A4
A4
A5
(A4-R)
A5
(A5-R)
● A Digital Skyshot két üzemmódban (NORMAL és
QUALITY (MINÕSÉGI)) képes mûködni. Az
alapértelmezett beállítás a "NORMAL". A
"QUALITY" választható, olvassa el a funkció
üzemmód másoló beállításoknál. (Lásd: 21. oldal)
NORMAL
Alapértelmezett beállítás (általában ez
használatos).
QUALITY (MINÕSÉGI)
A jobb minõség érdekében válassza ezt a módot.
16
■ Feladatösszeállítás félautomatikus adagolással (Job Build and SADF)
1
Helyezze el az eredeti(ket).
SADF-hez
:Elsõ eredeti lap
Minimum 55 g/m2
Feladat
:Elsõ eredetik
összeállításhoz Maximum 50 lap (80 g/m2)
● Az üzemmód alapértelmezett állapota "OFF" (KI). Ha használja
ezt a funkciót, változtassa az alapértelmezett beállítást "ON"-ra
(BE-re) a másoló beállításoknál. (Lásd: 21. oldal)
4
Másolatok készítése
Az üzemmód használatával speciális eredetiket
(pl.: vékony papír stb.) adagolhatunk és másolhatunk
folyamatosan az ADF-bõl.
Nyomja meg a Start billentyût.
A
B
C
Írással felfelé
Eredeti terelõk
Tálca
Állítsa be az eredeti
szélességéhez
(Max. 50
A4 méretû eredeti)
START billentyû
● Másolási feladat törlésekor nyomja meg
a STOP billentyût, majd utána a
billentyût.
● A szélesség állításakor középen fogja
meg a terelõket
2
3
Válassza ki a kívánt beállításokat.
(Lásd: 10. oldal)
Adja be a másolatok számát.
5
Helyezze el a következõ
eredeti(ke)t az utolsó másolat
elkészültét követõ 5 mp-en belül.
SADF-hez
: Elsõ eredeti lap
Minimum 55 g/m2
Feladat
: Elsõ eredetik
összeállításhoz Maximálisan 50 lap (80 g/m2)
Numerikus billentyûzet (Max. 999)
● Másolatok számának változtatásakor a
numerikus billentyûzetrõl adja be mind a
három számjegyet.
Pl.: Változtatás 2-rõl 5-re.
Adja be a billentyûzetrõl: "005".
17
Másolatok készítése
Egyéb tulajdonságok
■ Energiatakarékosság (Energiatakarékos üzemmód, Alvó/Leállás üzemmód)
Ezekkel az üzemmódokkal energiát takaríthat meg, ha a készülék
nincs használatban.
Energiatakarékos üzemmód
Alvó/Leállás üzemmód
Belépéshez
Belépéshez
Automatikusan alvó/leállás üzemmódba lép
az utolsó feladat végrehajtását követõ 10
perc* után.
* Az alapértelmezett idõtartam
megváltoztatásához lapozzon a
20. oldalra.
Nyomja meg az Energy Saver billentyût.
vagy
Automatikusan energiatakarékos
üzemmódba lép az utolsó feladat
végrehajtását követõ 10 perc* után.
* Az alapértelmezett idõtartam
megváltoztatásához lapozzon a
20. oldalra.
Világít:
Alvó/Leállás üzemmód
Kilépéshez
Villog:
Energiatakarékos
üzemmód
Nyomja meg az Energy Saver billentyût.
Kilépéshez
● Az Alvó/Leállás üzemmód alapértelmezett
beállítása "Sleep" (Alvó).
A váltásra az általános beállításoknál van
lehetõség. (Lásd: 20. oldal)
Nyomja meg az Energy Saver vagy
bármely billentyût.
Üzemmódok
18
Bemelegedési idõ
Elérhetetlen funkciók
Standby (Készenlét)
Energia fogyasztás
Kb. 120 W
—
————————
Power Saver (Energiatakar.)
Kb. 19,5 W
Kb. 30 mp.
————————
Sleep (Alvó)
Kb. 9,5 W
Kb. 30 mp.
————————
Shutdown (Leállás)
Kb. 1,6 W
Kb. 30 mp.
Nyomtató funkció
Funkciók
■ A kezdõ beállítások megváltoztatása az egyes funkciók esetében
Másolóbeállítások
Másolóbeállítások:
A másoló üzemmód kezdõ
beállításainak megváltoztatásához.
Az adminisztrátori jelszó beírásával (3 számjegy)
Általános beállítások az adminisztrátornak
Másolatok készítése
Általános
beállítások
Általános beállítások:
A készülék kezdõ beállításainak
megváltoztatása.
Másolóbeállítások az adminisztrátornak
■ Mûvelet
3
Válasszon egy üzem/
módot a
billentyûkkel vagy a
billentyûzettel.
Válasszon egy
beállítást a
billentyûzettel.
FUNCTION billentyû
2
Válassza ki a kívánt beállítást.
4
Válasszon egy funkciót.
Általános
beállítások
Másolóbeállítások
Állítsa be a kívánt funkció
paraméter(eke)t.
Funkciók
1
Nyomja meg a FUNCTION
billentyût.
Nyomja meg a
START
billentyût.
Nyomja meg a STOP billentyût a
funkció módból való kilépéshez.
Nyomja meg
a START
billentyût.
STOP billentyû
19
Funkciók
■ Általános beállítások
● A lenti beállítások sorszámainak beírásakor nincs szükség a kezdõ “0” beírására, elég csak a második számjegyet
beírni.
No.
Üzemmódok
Funkció
Kezdõ beállítás
01
SORT MEMORY USAGE
(SZORT.MEM.HASZN.)
A felhasznált szortermemória kezelõpanelen tör- 1: OFF (KI)
ténõ megjelenítésének kiválasztása.
1:OFF (KI) / 2:DISPLAY (KIJELEZVE)
02
DEPT. COUNTER
(OSZTALYSZAMLALO)
Kijelzi a kiválasztott osztály összmásolatszámát Vegye fel a kapcsolatot
és másolási limitjét.
a szervizzel
03
SORT-ROTATE
(SZORTIR.-ELFORGAT)
Az elforgatásos rendezés kiválasztása.
1:OFF (KI)
1:OFF (KI) / 2:ON (BE) (Csak A4-es papír esetén elérhetõ)
07
MANUAL ADD TONER
(KÉZI FESTÉKTÖLT.)
Kézi festékbetöltés kiválasztása.
PRESS START (KIVALASZT:NYOMJA:START)
09
KEY OPERATOR MODE
(FELÜGYLETI MOD)
Az adminisztrátori jelszó beírásához.
ENTER PASSWORD (ADJA BE:JELSZO)=
A következõ paraméterek beállításához szükség van az adminisztrátori jelszó beírására:
■ Általános beállítások (az adminisztrátor számára)
No.
20
Üzemmódok
Funkció
Kezdõ beállítás
00
GENERAL LIST
(ÁLTALÁNOS LISTA)
Kinyomtatja az általános beállítások listáját és
a számlálók állásait.
A nyomtatáshoz nyomja meg a START billentyût.
01
PAPER SIZE
(PAPIRMÉRET)
Kiválasztja a papírkazettát és beállítja a papírméretet.
(Lásd: 22. oldal)
→ B5 → B5
→ A5 →
A4 → A4
A5
→ FLS1
→ FLS2
→
LEDGER
→ LEGAL
→ LETTER →
LETTER
→ INVOICE
→ A3
→ B4
→
03
AUTO RESET TIME
(ALAPALLAPOTBA ALL)
Kiválasztja a vezérlõpanel alaphelyzetbe állásának idejét. 3:1 perc
1:OFF (KI)/ 2:30 mp / 3:1 perc / 4:2 perc / 5:3 perc /
6:4 perc
04
ENERGY SAVER MODE
(ENERGIATAKAR. MOD)
Beállítja az energiatakarékos módot és idõzítõt. 3:SLEEP (ALVO)
1:INVALID (LETILTVA) / 2:POWER SAVER (ENERGIATAKAR) 10 perc
/ 3:SLEEP (ALVO) / 4:SHUTDOWN (LEÁLLITÁS)
Energiatakarékos mód idõzítõ: 1-240 perc
Alvó/Leállás mód idõzítõ: 1-240 perc
06
LANGUAGE DEFAULT
(ALAPÉRTELM. NYELV)
Kiválasztja a kijelzõ alapértelmezett nyelvi beállítását.
1:FRENCH 2:GERMAN 3:ITALIAN 4:DUTCH
5:PORTUGUESE 6:SPANISH 7:ENGLISH
8:GREEK
09
KEY/TOUCH BEEP
(GOMB/ÉRINT. HANG)
Beállítja az alapértelmezett billentyû hangerõt.
1:OFF (KI) / 2:SOFT (HALK) / 3:LOUD (HANGOS)
10
BYPASS SET BEEP
(KEZIT. BEALL.HANG)
Beállítja, hogy sípoljon-e a készülék ha papírt he- 1:INVALID (LETILTVA)
lyez a kézitálcába.
1:INVALID (LETILTVA) / 2:VALID (ENGEDVE)
11
ORIG.SET BEEP ADF
(ER.BENT HANG ADF)
Beállítja, hogy sípoljon-e a készülék ha papírt he- 2:VALID (ENGEDVE)
lyez az ADF-be.
1:INVALID (LETILTVA)/ 2:VALID (ENGEDVE)
12
PAPER OUT ROTATE
(PAPIRFOGY:ELFORG.)
A készülék automatikusan elforgatja a másolandó
1:OFF (KI)
képet, hogy az a kifogyott kazetta helyett egy másik
kazettában lévõ papírnak megfeleljen, és úgy nyomtat.
1:OFF (KI) / 2:ON (BE)
13
DEPT. COUNTER MODE
(OSZTALYSZAML. MOD)
Felügyeli az egyes osztályok másolóhasználatát. Vegye fel a
1:TOTAL COUNTER (MASOLATSZAMLALO)
kapcsolatot a
2:DEPT. COUNTER (OSZTALYSZAMLALO)
szervizzel
3:DEPT. COUNTER LIST (OSZT.SZAML. LISTA)
2:SOFT (HALK)
■ Másolóbeállítások
No.
Üzemmódok
07
DIGITAL SKYSHOT
(DIGITALIS SKYSHOT)
Kiválasztja az alapértelmezett skyshot módot.
2:NORMAL
1:OFF (KI) / 2:NORMAL / 3:QUALITY (MINÖSÉGI)
09
AUTO EXPOSURE
(AUTO MEGVIL.SZAB.)
Kiválasztja az auto. megvilágítás használatát.
1:INVALID (LETILTVA) / 2:VALID (ENGEDVE)
10
SORT PRIORITY ADF
(REND.ELSÖBBS:ADF)
Kiválasztja a rendezés használatát ADF esetén. 2:SORT (SZORTER.)
1:NON-SORT (N.SZORT) / 2:SORT (SZORTER.)
11
SORT PRIOR. GLASS
(REND.ELSÖBBS:ÜVEG)
Kiválasztja a rendezés használatát üveglap esetén. 1:NON-SORT (N.SZORT)
1:NON-SORT (N.SZORT) / 2:SORT (SZORTER.)
19
KEY OPERATOR MODE
(FELÜGYELETI MOD)
Az adminisztrátori jelszó beírásához.
ENTER PASSWORD (ADJA BE:JELSZO) =
Funkció
Kezdõ beállítás
2:VALID (ENGEDVE)
A következõ paraméterek beállításához szükség van az adminisztrátori jelszó beírására:
■ Másolóbeállítások (az adminisztrátor számára)
No.
Üzemmódok
00
COPY SETTING LIST
(MÁSOLO BEÁLL.LIST)
Kinyomtatja a másolóbeállítások listáját.
PRESS START (NYOMTAT:NYOMJA:START)
01
ORIGINAL (HOME)
(EREDETI (KEZDÖ))
Kiválasztja a féltónus alapértelmezett beállítását. 2:TEXT/PHOTO
1:TEXT (SZÖVEG) / 2:TEXT/PHOTO (SZÖVEG/FOTO) / 3:PHOTO (FOTO)
(SZÖVEG/FOTO)
02
TEXT CONTRAST
(SZÖVEG KONTRASZT)
Kiválasztja az alapértelmezett kontraszt beállítást
szöveges eredetikhez (1-5).
3
03
T/P CONTRAST
(SZ/F KONTRASZT)
Kiválasztja az alapértelmezett kontraszt beállítást
szöveg/fotó eredetikhez (1-5).
3
04
PHOTO CONTRAST
(FOTO KONTRASZT)
Kiválasztja az alapértelmezett kontraszt beállítást
fotó eredetikhez (1-5).
3
05
MAX. COPY SETTING
(MAX. MASOLAT BEALL)
Kiválasztja a feladatonkénti másolatok maximális számát. 999
1-999
08
MEM. FULL ACTION
(MEM. TELE MÜVELET)
Kiválasztja a memória megteltekor végrehajtandó mûveletet. 1:PRINT
1:PRINT (NYOMTAT) / 2:CANCEL (TÖRLÉS)
(NYOMTAT)
09
TONER SAVE (TEXT)
(FEST.TAK. (SZÖVEG))
Kiválasztja a szöveg módnál használt f.takarék.szintet. 1:NONE (NINCS)
TONER SAVE (T/P)
Kiválasztja a szöveg/fotó módnál használt
(FEST.TAK. (SZ/F))
festéktakarékossági szintet.
10
Kezdõ beállítás
Funkciók
Funkció
1:NONE (NINCS) / 2:LEVEL1 (1. SZINT) / 3:LEVEL2 (2. SZINT)
1:NONE (NINCS)
1:NONE (NINCS) / 2:LEVEL1 (1. SZINT) / 3:LEVEL2 (2. SZINT)
11
TONER SAVE (PHOTO)
Kiválasztja a fotó módnál használt
(FEST.TAK. (FOTO))
festéktakarékossági szintet.
1:NONE (NINCS)
1:NONE (NINCS) / 2:LEVEL1 (1. SZINT) / 3:LEVEL2 (2. SZINT)
12
SADF DEFAULT
Kiválasztja a feladatösszeállítás (Job Build and
(SADF MOD)
SADF Mode) üzemmód használatát.
1:OFF (KI) / 2:ON (BE)
1:OFF (KI)
21
Funkciók
Példák
■ Papírméret megváltoztatása (papírkazetta)
A papírkazetták A5, A4, B4 és A3 méretû papír befogadására vannak felkészítve.
1
Nyomja meg a FUNCTION
billentyût.
6
7
2
01 PAPER SIZE
1:TRAY-1[A4
]
Válassza ki a papírméretet a
/
billentyûkkel.
TRAY-1
A4
FUNCTION billentyû
Válassza az "1: GENERAL
SETTINGS (ALTALANOS FUNKC)"-ot.
Nyomja meg a START billentyût.
v ^
A4
A5
LETTER
A4
FLS1
LETTER
B5
FLS2
INVOICE
Adja be a billentyûzetrõl: "1".
B5
LEDGER
A3
Nyomja meg a START billentyût.
A5
LEGAL
B4
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR v ^
3
A "09 KEY OPERATOR MODE" KIVÁLASZTÁSÁHOZ ADJA BE: "9".
4
Adja be a jelszót (3 számjegy)
a billentyûzetrõl.
GENERAL PARAM. (0-9)
ENTER NO. OR v ^
8
Nyomja meg a START billentyût.
09 KEY OPERATOR MODE
ENTER PASSWORD=_
START billentyû
● Az alapértelmezett jelszó: "000". Ha
megváltoztatták, vegye fel a kapcsolatot az
adminisztrátorral.
5
A "01 PAPER SIZE" KIVÁLASZTÁSÁHOZ ADJA BE: "1".
9
Nyomja meg a STOP billentyût.
KEY OPR.MODE (00-12)
ENTER NO. OR v ^
STOP billentyû
22
● Javasoljuk, hogy a “B” papírterelõt egy csavarral fixen rögzítsék. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel ha fixen rögzíteni
kívánja papírterelõt.
11
Állítsa be a “B” papírterelõt a
papír szélességéhez.
12
Állítsa be az “A” papírterelõt a
papír szélességéhez.
13
Tolja vissza a papírkazettát.
Funkciók
10
Húzza ki a papírkazettát.
23
Problémamegoldás
Hibakeresés
Ellenõrizendõ
Teendõ
A készülék nem mûködik
A kijelzõ világít?
Ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló (a készülék
jobb oldalán található) ON (BE) állásban vane, valamint a tápkábel csatlakoztatva van-e a
fali csatlakozóhoz.
Villog vagy világít az Energy Saver billentyû a
kezelõpanelen, és a kijelzõ sötét?
(Lásd: 18. oldal)
Nyomja meg az Energy Saver billentyût a
kezelõpanelen.
Az U## kódok és üzenetek közül bármelyik
megjelenik a kijelzõn?
(U01, U07, U13, U14....stb.)
Kövesse az üzenetekben megjelenõ
utasításokat!
A papír betöltésére figyelmeztetõ jelzés és
üzenet megjelenik a kijelzõn?
Töltsön be papírt. (Lásd: 26-27. oldal)
A papírelakadásra figyelmeztetõ jelzés,
üzenet és J## kód megjelenik a kijelzõn?
Távolítsa el az elakadt papírt.
(Lásd: 30-32. oldal)
Az E#-## jelzések és üzenetek közül
bármelyik megjelenik a kijelzõn?
Kapcsolja a készülék jobb oldalán található
fõkapcsolót OFF (KI) majd ON (BE) állásba.
Ha a hibakód nem tûnik el, hívja a szervizt.
A készülék mûködik, de nem lehet újabb
feladatokat beállítani, esetleg a beállított
feladatot hosszú ideig nem fogadja el, vagy
egyáltalán nem végzi el.
Kapcsolja a készülék jobb oldalán található
fõkapcsolót OFF (KI) majd ON (BE) állásba.
Világos másolatok
A megvilágítás beállításánál a " " vagy "
(világos) jelzés világít?
Az festékbetöltésre figyelmeztetõ jelzés és
üzenet megjelenik a kijelzõn?
24
"
Nyomja meg a "CONTRAST" billentyût a
beolvasás kontrasztjának beállításához.
(Lásd: 10. oldal)
Cserélje ki a festékpalackot.
(Lásd: 28-29. oldal)
Ellenõrizendõ
Teendõ
Foltos másolatok
Esetleg piszkos a tárgyüveg vagy a fehér
háttérlap a géptetõ/ADF üveg felé esõ
részén?
Tisztítsa meg a tárgyüveget vagy a háttérlapot.
Esetleg az eredeti egy írásvetítõ fólia, vagy
egy sötét tónusú nyomat?
Tegyen egy fehér papírlapot az eredetire
másolás elõtt, vagy a megvilágítást állítsa
világosra!
Ha 2-3 cm széles
függõleges csík van a
másolaton.
Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát.
(Lásd: 28. oldal)
Ellenõrizze a másolatokat.
Ha a csík még mindig látható, ismételje a
fenti lépést amíg el nem tûnik.
■ Ha a fent felsorolt javaslatok nem oldják meg a problémát, hívja a szervizt!
■ Felhasználói hibakódok (U kód)
U01
U13
U14
U15
U16
Ellenõrizendõ
Az elsõ és/vagy bal oldali burkolat nyitva.
Kevés vagy elfogyott a festék.
Az elhasználtfesték-tartály megtelt.
Az elhasználtfesték-tartály nem illeszkedik a helyére.
A developer egység nem illeszkedik a helyére.
Hívja a szervizt.
Kód
Ellenõrizendõ
U20
Az ADF burkolata nyitva.
U21
Az ADF-et beolvasás közben kinyitották.
U25
A festék megkeményedett a palackban. Vegye ki
a festékpalackot és jól rázza fel.
Problémamegoldás
Kód
■ Papírelakadás hibakódok (J kód)
Kód
J00
J01
J30,
J31,
J33,
J45,
J46,
J48,
J95∗
Ellenõrizendõ
Vegye ki a papírt a kézi adagolóból.
Nyissa ki, majd csukja vissza a bal oldali
burkolatot (Lásd: 30. oldal)
Húzza ki a standard (1.) papírkazettát és
távolítsa el az elakadt papírt.
(Lásd: 31. oldal)
Távolítsa el az elakadt papírt.
(Lásd: 31. oldal)
∗J95: Ellenõrizze a papírkazetta papírméretét.
(Lásd: 22. oldal)
Kód
J70,
J71,
J79,
J92,
J93,
Ellenõrizendõ
Távolítsa el az elakadt papírt.
(Lásd: 32. oldal)
MEGJ.:● A J## kódok jelölik a legproblémásabb elakadások helyeit. Ha az elakadt papír eltávolítása után a hibaüzenet
újból megjelenik, nagy valószínûséggel más helye(ke)n van még elakadt papír. Keressen a fent látható
hibakódtáblázatban további ellenõrizendõ ponto(ka)t, és távolítsa el az összes elakadt papírt.
25
Problémamegoldás
Karbantartás
■ Papír betöltése
● Papírkazetta
1
Húzza ki a papírkazettát.
2
Töltsön be papírt.
● A papírméret megváltoztatásához lapozzon a
22. oldalra.
Nyomtatandó felülettel felfelé
Papírsúly: 60 - 90 g/m2
Papír kapacitás: 550 lap (80 g/m2)
● Bizonyosodjon meg róla, hogy a papír
megfelelõen lett elhelyezve és nem több
a maximális szint jelzõnél.
26
3
Tolja vissza a papírkazettát.
● Kézi adagoló
Másolás speciális papírra stb.
1
Nyissa le a kézi adagolót.
4
Töltse be a papírt.
(Ne lépje túl a határ terelõket)
PUSH
3
Állítsa be az oldalsó terelõket.
Papírsúly: 55-133 g/m2
Papír kapacitás: 50 lap / 80 g/m2
A kézi adagolóba történõ újabb lapok betétele
elõtt vegye ki a tálcában lévõ papírt, egyengesse
össze az új lapokkal, és az egészet együtt tegye
vissza az adagolóba.
Problémamegoldás
2
Húzza ki a kézi adagolót.
● A nem megfelelõ beállítás a papír
gyûrõdését, elakadását vagy ferdeségét
okozhatja.
27
Problémamegoldás
Karbantartás
■ Festékpalack/Elhasználtfesték-tartály cseréje
ATTENTION
● Az optimális másolatminõség érdekében használja a javasolt Panasonic festéket. A
festékpalackot száraz, hûvös helyen tárolja. Ne bontsa ki a festékpalackot, ha nem használja fel.
1
Nyissa ki az elsõ burkolatot.
2
Távolítsa el a régi elhasználtfesték-tartályt.
3
Helyezze a kupakot a tartály
nyílásába.
● Ne használja fel újból az elhasználtfesték-tartályban lévõ festéket.
28
4
Fordítsa el az üres festékpalackot az óramutató járásával ellenkezõ irányba, majd húzza ki.
5
Fordítsa el a koronaszál tisztító
fogantyúját.
7
Jól rázza össze az új festékpalackot.
9
Fordítsa el az új festékpalackot az
óramutató járásával megegyezõen.
10
Helyezze be az új elhasználtfesték-tartályt, majd csukja be az
elsõ burkolatot.
Problémamegoldás
6
Húzza ki és tolja be a koronaszálat
3-4-szer lassan, majd helyezze vissza
a koronaszál tisztító fogantyút
eredeti pozíciójába.
● Ne használja fel újból az elhasználtfestéktartályban lévõ festéket.
8
Helyezze be az új festékpalackot.
29
Problémamegoldás
■ Elakadt papír eltávolítása (Papírkimenet területe) (J46)
ATTENTION
1
● Ne karcolja meg és ne érintse meg puszta kézzel az OPC dob (zöld) felületét. Az OPC dob fényérzékeny.
Az optikai megvilágítási problémák elkerülése érdekében ne tegye ki az OPC dobot közvetlen napfénynek
vagy erõs fénysugárnak.
Nyissa le a bal burkolatot.
4
Csukja fel a bal burkolatot.
Left Cover
2
Forgassa el a papíreltávolító
forgatógombot.
3
Távolítsa el az elakadt papírt.
● Bizonyosodjon meg róla, hogy a papírelakadás
hibakódja és szimbóluma eltûnik, miután eltávolította
az elakadt papírt.
● A papírelakadás hibakódja és szimbóluma addig nem
tûnik el, amíg elakadt papír van a készülékben.
Ellenõrizze újból, és távolítsa el az összes elakadt
papírt.
30
■ Elakadt papír eltávolítása (Papírtovábbító/Beégetõ területe) (J01, J30, J31, J33, J45, J48, J95)
1
● Ne karcolja meg és ne érintse meg puszta kézzel az OPC dob (zöld) felületét. Az OPC dob fényérzékeny.
Az optikai megvilágítási problémák elkerülése érdekében ne tegye ki az OPC dobot közvetlen napfénynek
vagy erõs fénysugárnak.
Húzza ki a papírkazettát.
4
Távolítsa el az elakadt papírt.
• VIGYÁZAT
: Forró felület
2
Nyissa le a bal burkolatot.
5
Távolítsa el az elakadt papírt.
3
Távolítsa el az elakadt papírt.
6
Távolítsa el az elakadt papírt.
7
Tolja vissza a papírkazettát, majd
csukja fel a bal burkolatot.
Problémamegoldás
ATTENTION
31
Problémamegoldás
■ Elakadt papír eltávolítása (Opcionális ADF: J70, J71, J79, J92, J93)
1
Nyissa fel az ADF burkolatot.
2
Távolítsa el az elakadt papírt.
3
Távolítsa el az elakadt papírt.
Nyissa fel az ADF-et.
Távolítsa el az elakadt papírt.
Csukja le az ADF-et.
32
4
Csukja le az ADF burkolatot.
● Bizonyosodjon meg róla, hogy a papírelakadás
hibakódja és szimbóluma eltûnik, miután eltávolította
az elakadt papírt.
● A papírelakadás hibakódja és szimbóluma addig nem
tûnik el, amíg elakadt papír van a készülékben.
Ellenõrizze újból, és távolítsa el az összes elakadt
papírt.
A készülék ápolása
■ Rendszeresen, hetente egyszer tisztítsa meg.
■ A duplán adagolás kapcsolójának állítása
(DA-AS181 esetén) Ha az eredetiket nem
adagolja megfelelõen, állítsa be a
kapcsoló pozícióját a következõk szerint:
Tárgyüveg háttérlap
Tárgyüveg
Duplán adagolás kapcsolója
Kapcsoló
pozíciója
Normál mûködés
Eredetiket nem adagolja
Több eredetit adagol
egyszerre
Problémamegoldás
Tárgyüveg/Tárgyüveg háttérlap
Semleges mosószerbe áztatott ronggyal törölje le a
foltokat.
Törölje át egy száraz ronggyal.
33
Függelék
Mûszaki paraméterek
■ Fõ egység
Típus:
Asztali
Tárgyüveg típusa:
Rögzített
Használható eredetik:
Lapok, könyvek (max. A3 méretig)
Másolási módszer:
Lézer indirekt elektrosztatikus
Rögzítési módszer:
Hõgörgõs rögzítés
Képalkotási módszer:
Száraz, kétkomponensû festékporral
Felbontás:
600 dpi
Másolatméret:
Papírkazetták
Kézi adagoló
Üres terület:
Kevesebb, mint 5,0 mm
Felmelegedési idõ:
(20 °C)
Kevesebb, mint 30 mp
Elsõ másolat ideje:
(A4 az 1. tálcából)
Kevesebb, mint 7,0 mp
: A3, B4, A4, A4R, A5, A5R, FLS
: A3, B4, A4, A4R, A5, FLS
Folyamatos másolási sebesség: 15 másolat/perc
(A4 az 1. tálcából)
34
Nagyítási arányok:
Elõre beállított:
Változtatható:
115 %, 122 %, 141 %, 173 %, 200 %
101% és 200% között 1%-os lépésekben
Kicsinyítési arányok:
Elõre beállított:
Változtatható:
87 %, 82 %, 71 %, 58 %, 50 %
99% és 50% között 1%-os lépésekben
Papíradagolás:
Standard papírkazetta (550 lap x 1) + kézi adagoló (50 lap)
Papírsúly:
Papírkazettából:
Kézi adagolóból:
Példányszám beállítás:
Maximálisan 999 másolat
Belsõ kiadótálca kapacitás:
250 lap (A4)
Energiaigény:
220 V - 240 V, 6,5 A, 50 Hz
Fogyasztás:
1,3 kW
Méretek:
Üveglappal
ADF-el, kézi adagolóval
Önsúly:
43,6 kg
Üzemi környezet:
Hõmérséklet: 10 - 30 °C
[A páratartalomnak 70% vagy kevesebbnek kell lennie 30°C-on]
Relatív páratartalom: 30% - 80%
[A hõmérsékletnek 27°C vagy kevesebbnek kell lennie 80% relatív páratartalomnál]
60 - 90 g/m2
55 - 133 g/m2
: 558 (szé) x 557 (mé) x 460 (ma) mm
: 844 (szé) x 624 (mé) x 623 (ma) mm
■ Nyomtató egység (standard)
Nyomtatási sebesség:
15 lap/perc
Felbontás (dpi-ben):
600 x 600, 300 x 300
Csatolófelület:
USB1.1
Támogatott operációs rendszerek: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP
■ Automatikus eredeti adagoló - ADF (opcionális)
Tálca kapacitás:
A4, A5
: 50 lap (80 g/m2)
A3, B4, FLS : 30 lap (80 g/m2)
Eredetiméret:
A5/A4/B4/A3/FLS
Papírsúly:
50 - 110 g/m2
Áramellátás:
A fõ egység biztosítja
Függelék
A mûszaki adatok minden elõzetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak.
35
Az Ön Panasonic szervize:
Ügyfélszolgálat:
Panasonic Magyarország Kft.
Budapest, Neumann János utca 1.
http://www.panasonic.hu/workio
Ko0605-2065
PJQMC0473ZC
2005. október
Készült Magyarországon
Magyar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement