Panasonic SVP10 Operativní instrukce

advertisement

Panasonic SVP10 Operativní instrukce
Mobilní tiskárna SD
Návod k obsluze
Číslo modelu: SV−P10U
Před uvedením tohoto zařízení do provozu si prosím přečtěte celý tento
návod k obsluze.
VQT9628
Před rozbalením disku CD−ROM si prosím přečtěte následující text.
Licenční ujednání s koncovým uživatelem
Vy (“uživatel licence”) jste oprávněni k využívání licence na software, definovaný v tomto “Licenčním
ujednání s koncovým uživatelem” (“ujednání”) za podmínky, že souhlasíte se zněním a podmínkami
tohoto ujednání. Jestliže uživatel licence s podmínkami tohoto ujednání nesouhlasí, musí neprodleně
vrátit tento software společnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (”Matsushita”), jejím distributorům
nebo prodejcům, u nichž byl produkt zakoupen.
Článek 1 Licence
Uživatel licence je oprávněn používat tento software, včetně informací, zaznamenaných nebo
popsaných na disku CD−ROM, návodů k obsluze a jakýchkoli dalších médií, poskytnutých uživateli
licence (souhrnně “software”), avšak veškerá aplikovatelná práva na patenty, autorská práva, obchodní
značky a obchodní tajemství, obsažená v software, nejsou na uživatele licence převedena.
Článek 2 Použití třetí stranou
Uživatel licence nesmí software používat, kopírovat, upravovat, přenášet nebo umožnit jakékoli třetí
straně, a to zdarma nebo za úplatu, aby používala, kopírovala nebo upravovala tento software, kromě
případů, které jsou výslovně uvedeny v tomto ujednání.
Článek 3 Omezení, týkající se kopírování software
Uživatel licence je oprávněn zkopírovat software, a to buď jako celek, nebo jeho části, avšak výhradně
za účelem vytvoření zálohy.
Článek 4 Počítač
Uživatel licence může tento software používat pouze na jednom počítači, přičemž jej nesmí používat na
více než jednom počítači.
Článek 5 Zpětné inženýrství, dekompilace nebo zpětný assembling
Uživatel licence nesmí provádět na tomto software postupy zpětného inženýrství, dekompilace nebo
zpětný assembling, kromě výjimek, povolených zákonem nebo předpisy země, kde uživatel licence sídlí.
Společnost Matsushita nebo její distributoři neponesou odpovědnost za jakékoli nedostatky software
nebo poškození uživatele licence, způsobené postupy zpětného inženýrství, dekompilací nebo zpětným
assemblingem software, provedeným ze strany uživatele licence.
Článek 6 Odškodnění
Tento software je poskytován “TAK, JAK JE”, bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovně uvedené nebo
implikované, včetně, avšak nikoli s omezením, na záruky nezasahování, obchodovatelnosti, a/nebo
vhodnosti pro určitý účel. Kromě toho, společnost Matsushita nezaručuje, že provoz software bude
nepřerušený nebo bezchybný.
Společnost Matsushita, ani žádný z jejich distributorů nebudou odpovědni za jakékoli škody, které utrpí
uživatel licence, plynoucí z používání software uživatelem licence.
Článek 7 Kontrola exportu
Uživatel licence nesmí tento software exportovat nebo re−exportovat do jakékoli země v jakékoli formě,
bez příslušných exportních licencí podle předpisů země, v níž uživatel licence sídlí, pokud je to třeba.
Článek 8 Ukončení licence
Práva, která jsou zde přenesena na uživatele licence, budou automaticky ukončena, jestliže uživatel
licence poruší kterýkoli bod nebo podmínku tohoto licenčního ujednání. Za těchto okolností musí uživatel
licence zničit tento software a související dokumentaci, společně se všemi kopiemi, a to na náklady
uživatele licence.
2
Obsah
Licenční ujednání s koncovým uživatelem ........ 2
Informace pro vaši bezpečnost ........................... 4
Dodávané příslušenství ........................................ 5
Doplňkové příslušenství ....................................... 5
Úvod ...................................................................... 5
Rychlý průvodce ................................................... 6
Seznam indikačních kontrolek ...................... 6
Příprava
Ovládací prvky a komponenty ............................. 7
Zdroj napájení ....................................................... 8
Používání síťového adaptéru ........................ 8
Používání baterie ........................................... 8
Kazeta s papírem/inkoustem ............................. 9
Papír, který je možno používat pro tisk ........ 9
Vkládání inkoustové kazety .............................. 10
Zasunování paměťové karty Memory Card/
MultiMediaCard .................................................. 10
Poznámky, týkající se zacházení se
zhotovenými výtisky .................................... 20
Optimální používání baterie ....................... 20
Poznámky, týkající se paměťových karet ... 21
Poznámky k přepínači ochrany proti zápisu na
kartě SD Memory Card ............................... 21
Poznámky, týkající se zacházení s mobilní
tiskárnou SD ................................................ 21
Poznámky pro instalaci .............................. 21
Poznámky pro údržbu ................................ 21
Vnitřní teplota .............................................. 21
Kondenzace ................................................ 21
Několik slov o znečištěných termálních
hlavách ........................................................ 21
Indikátor chyb .................................................... 22
Několik slov o této tiskárně ........................ 22
Několik slov o baterii ................................... 22
Zprávy ovladače tiskárny .................................. 23
Předtím, než se obrátíte na servis .................... 23
Technické údaje ................................................. 25
Omezená záruka ............................................... 26
Základní funkce
Tisk obrázků ........................................................ 11
Připojení k osobnímu
počítači
Provozní prostředí ..............................................
Instalace ovladače tiskárny ..............................
Nastavení tiskárny .............................................
Tisk souboru v počítači ......................................
Pokud používáte systém Windows XP: ....
Poznámky, týkající se instalace
ovladače tiskárny ........................................
Odinstalování ovladače tiskárny .......................
12
13
17
18
18
18
15
Ostatní
Po použití přístroje ............................................. 18
Předběžná upozornění ..................................... 19
Poznámky, týkající se zakládání inkoustové
kazety/papíru .............................................. 19
Poznámky, týkající se inkoustové kazety .. 19
Poznámky, týkající se papíru ...................... 19
Před, v průběhu a po ukončení tisku ...... 19
3
Vážený zákazníku,
Poznámka FCC: (Pouze pro U.S.A.)
Rádi bychom využili tuto příležitost, abychom vám podě−
kovali za zakoupení této mobilní tiskárny SD Panasonic.
Přečtěte si prosím pečlivě tento „Návod k obsluze“ a
uložte jej pro případné použití v budoucnu.
Toto zařízení bylo testováno, přičemž bylo shledáno, že
odpovídá omezením, kladeným na digitální zařízení Třídy
B v souladu s Částí 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou
stanovena proto, aby byla poskytnuta přiměřená ochrana
před škodlivým rušením, jestliže je zařízení provozováno
v domácích podmínkách. Toto zařízení generuje,
používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a
pokud není nainstalováno a používáno v souladu s
návodem k obsluze, může způsobovat rušivou
interferenci rádiových komunikací. Není zda však žádná
záruka, že se toto vyzařování nevyskytne při určité
konkrétní instalaci. Pokud je toto zařízení zdrojem rušení,
což lze prokázat vypnutím a opětovným zapnutím
zařízení, je uživatel oprávněn v rámci omezení rušení
provést několik následujících úprav:
• Změnit nasměrování nebo orientaci přijímací antény.
• Zvětšit vzdálenost mezi tímto přístrojem a
přijímačem.
• Zapojit toto zařízení do zásuvky ve zdi, zapojené do
jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený
přijímač.
• Obraťte se na svého prodejce nebo na zkušeného
servisního technika − opraváře radiopřijímačů a
televizorů, který vám poskytne radu a pomoc.
Informace pro vaši bezpečnost
VAROVÁNÍ
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU OHNĚ NEBO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A
NEŽÁDOUCÍHO RUŠENÍ, POUŽÍVEJTE
VÝHRADNĚ DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A
NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO
VLHKOSTI. NESUNDÁVEJTE KRYT (NEBO
ZADNÍ PANEL) – UVNITŘ ZAŘÍZENÍ NEJSOU
ŽÁDNÁ UŽIVATELSKÁ SERVISNÍ MÍSTA.
VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
•
V průběhu tisku neotevírejte dvířka prostoru
inkoustové kazety. Vaše prsty by se mohly
zachytit mezi raménka termální hlavy a
inkoustovou kazetu.
DŮLEŽITÉ
Respektujte prosím veškerá autorská práva.
Vše, co nahrajete a vytvoříte, můžete používat
pouze pro svou osobní potřebu a zábavu. Podle
autorských zákonů platí, že ostatní materiály
není možno používat bez získání povolení od
držitelů autorských práv.
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Mějte prosím na paměti, že skutečný tvar ovláda−
cích prvků a komponentů a podobně, na vaší
mobilní SD tiskárně, se může poněkud odlišovat
od vyobrazení, uvedených v tomto návodu k obsluze.
Pro tuto tiskárnu je určena pouze paměťová
karta SD Memory Card nebo MultiMediaCard.
: Logo SD je obchodní značka.
Microsoft Windows je registrovaná obchodní
známka společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech amerických.
Ostatní názvy, názvy společností a názvy
výrobků, zmiňované v tomto návodu
k obsluze, jsou většinou registrované
obchodní známky nebo obchodní známky
příslušných společností.
Obsah nebo kompletní reprodukce nebo
kopie tohoto Návodu k obsluze může být
změněn bez upozornění.
Loga USB−IF jsou obchodní známky společnosti
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Symbol (! 00) označuje stránku, na kterou je
odkazováno.
Upozornění FCC:
Pro zajištění nepřetržitého
souladu s nařízeními FCC
dodržujte přiložené pokyny pro
instalaci, a při zapojování zařízení
k počítači nebo periferním
zařízením používejte výhradně
stíněné kabely rozhraní, opatřené
feritovým jádrem.
Jakékoli změny nebo úpravy,
které nejsou výslovně schváleny
stranou, zodpovědnou za soulad,
mohou zneplatnit právo uživatele
na obsluhu tohoto zařízení.
Obchodní název:
Panasonic
Číslo modelu:
SV−P10U
Zodpovědná strana: Matsushita Electric
Corporation of America One
Panasonic Way, Secaucus, NJ
Toto zařízení je v souladu s Částí 15 předpisů FCC.
Činnost zařízení je ovlivněna následujícími dvěma
podmínkami: (1)
Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a, (2)
toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení,
včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí
provoz.
Toto digitální zařízení Třídy B je v souladu s
Kanadskými předpisy ICES−003.
Dodávané příslušenství
Síťový adaptér (VSK0617)
Síťová napájecí šňůra
(JSX0102)
Úvod
Tato tiskárna umožňuje tisknout “zastavené”
obrázky, zaznamenané na paměťové kartě
prostřednictvím víceúčelového SD AV zařízení,
nebo jiného digitálního zařízení pomocí karty SD/
MultiMediaCard.
Je možno tisknout obrázky DPOF, pořízené
pomocí víceúčelového SD AV zařízení.
Abyste mohli tuto tiskárnu používat společně se
svým počítačem, nainstalujte přiložený ovladač
tiskárny na svůj osobní počítač.
Propojovací kabel USB
(K2KZ4CB00001)
Čistič hlav (VFQ0105)
Souprava s inkoustovou
kazetou/papírem
(zkušební/20 listů)
Disk CD−ROM (VFF0140)
Transportní pouzdro
(RFC0069−H)
Baterie (CGR−S601)
Doplňkové příslušenství
Baterie (CGR−S601)
Souprava s inkoustovou kazetou/papírem (VW−
MCA30U/MCASD1U/MCASD4U)
5
4
Rychlý průvodce
Podrobnosti vyhledejte na příslušných stránkách,
označených závorkami.
1
Založte inkoustovou kazetu s upevněným
modrým vodítkem. (! 10)
•
Pokud je inkoustový list uvolněný, před
použitím jej utáhněte.
2
Zasuňte kartu, na níž jsou uložena data
s obrázky. (! 10)
3
Podržte stisknuté tlačítko napájení [
přibližně na 2 sekundy. (! 11)
•
Zapněte mobilní SD tiskárnu.
5
Jakmile jsou načtena všechny potřebné
informace, obsažené na kartě, rozsvítí se
indikátor [PRINT]. (! 11)
Založte do tiskárny list papíru tak, aby
] směřovala ve
strana se značkou [
slotu [PAPER IN 3] (horní slot) dolů. (! 11)
6
]
Po dokončení tisku podržte stisknuté
tlačítko napájení [ ] přibližně na 2
sekundy. (! 18)
•
Vypněte mobilní SD tiskárnu.
! Seznam indikačních kontrolek
Status/Indikátor
Napájení tiskárny je zapnuto.
Svítí.
Baterie bude brzo vybita.
Bliká.
Dobíjení.
Bliká.
Je zvolen režim 4−Picture.
PRINT
ERROR
ACCESS
(tisk)
(chyba)
(přístup)
Svítí.
Připraveno k tisku.
Založte list papíru, aby se zahájil tisk.
Svítí.
Předehřívání při nízké teplotě*
Svítí.
Tiskne...
Bliká.
Chybí inkoustová kazeta
Bliká.
Dochází inkoust.
Bliká.
Je přistupováno na kartu.
Chyba baterie
Bliká.
Bliká.
Chyba teploty
(Počkejte, až teplota klesne.)
Svítí.
Bliká.
Uvázlý papír
Bliká.
Bliká.
Kartu není možno použít.
Bliká.
Bliká.
Žádná data obrázků na kartě
Bliká.
Bliká.
Teplota baterie je příliš vysoká.
(Chvíli počkejte.)
Chyba externího světla
(změňte umístění tiskárny.)
Selhání tiskárny (chyba hardware)
*
6
Svítí.
Bliká.
Svítí.
Bliká.
Bliká.
Svítí.
Svítí.
Svítí.
Při nízké teplotě se tiskárna po vtažení papíru zastaví na jednu nebo dvě minuty, aby se zahřála.
Počkejte, až se teplota zvýší.
1
2
12
3
4
13
14
11 10 9 8
5
6
18
7
17 16
15
Příprava
11 Slot pro výstup papíru
Do tohoto prostoru je vysunut výtisk.
Ovládací prvky a komponenty
1
12 Indikátor tisku [PRINT]
Indikátor zapnutí napájení [ ]
Po zapnutí napájení se tento indikátor rozsvítí.
2
Tlačítko zapnutí napájení [ ]
Při zapínání/vypínání mobilní SD tiskárny podržte
toto tlačítko stisknuté přibližně 2 sekundy.
3
Indikátor režimu 4−picture [
]
Rozsvítí se v režimu 4−picture.
4
Tlačítko režimu 4−picture [
]
Stiskněte toto tlačítko, chcete−li na jeden list
papíru vytisknout čtyři stejné obrázky.
Pokud tento indikátor svítí, je tiskárna
připravena k tisku.
13 Indikátor chyby [ERROR]
Tento indikátor se rozsvítí, pokud není možný
normální tisk, protože například došel papír
pro tisk nebo inkoust.
14 Indikátor přístupu [ACCESS]
Ve chvílích, kdy mobilní SD tiskárna přistupuje
na paměťovou kartu, svítí tento indikátor.
15 Držák baterie
Zde se upevňuje baterie.
16 Zdířka pro připojení síťového adaptéru [DC
IN 4,9V]
Zde se připojuje síťový adaptér (dodávané
příslušenství), určený pro napájení přístroje.
Tlačítko smazání (CLEAR) [
]
Restartuje se pro tisk celkového počtu listů
(specifikovaného počtu listů, pokud je
implementována funkce DPOF), počínaje
úvodní stránkou.
17 Zdířka portu USB [USB]
5
Místo pro vložení inkoustové kazety
Pro vkládání inkoustové kazety.
18 Výřez pro zasunutí papíru
6
Páčka pro vysunutí inkoustové kazety [
Posuňte pro vysunutí inkoustové kazety.
7
Dvířka prostoru pro inkoustovou kazetu
8
Dvířka pro paměťovou kartu
9
Slot pro paměťovou kartu
Místo, kam se zasunuje paměťová karta.
Do tohoto portu připojte kabel USB pro
propojení s vaším počítačem.
]
Tento výřez (otvor) slouží pro zasunutí a
vysunutí papíru v průběhu tisku. V průběhu
tisku se nedotýkejte papíru.
10 Slot pro zasunutí papíru [PAPER IN 3]
Zde založte list papíru.
7
Používání síťového adaptéru
Zdroj napájení
! Používání síťového adaptéru
1
1
DC IN
4.9V
2
Zapojte kabel stejnosměrného napájení od adaptéru
[DC IN 4.9V] do příslušné zdířky na mobilní SD
tiskárně.
Zapojte síťovou napájecí šňůru do síťového adaptéru a
do síťové zásuvky.
•
Podržte stisknuté tlačítko napájení [ ] přibližně na 2
sekundy, aby se tiskárna zapnula.
NAPÁJECÍ ZÁSUVKA VE ZDI MUSÍ BÝT V BLÍZKOSTI
TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A MUSÍ BÝT SNADNO PŘÍSTUPNÁ.
2
! Používání baterie
1
Používání baterie
2
DC IN
4.9V
3
1
2
1
Upevněte baterii B do držáku baterie na mobilní SD
tiskárně a zasuňte ji směrem dopředu, až slyšitelně
zapadne do správné polohy.
Zapojte síťovou napájecí šňůru do síťového adaptéru a
do síťové zásuvky. (Viz výše uvedený popis.)
•
Indikátor [ ] začne blikat.
Ponechejte vše tak, jak je uvedeno výše, dokud
nezhasne indikátor [ ].
•
Jakmile je dobíjeno ukončeno, indikátor [ ] zhasne.
•
Odpojte síťový adaptér, abyste používali baterii.
Vysunutí baterie
Stiskněte a podržte B jazýček C ve směru šipky, a
vysuňte baterii C ven.
UPOZORNĚNÍ
Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
Nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem,
který doporučuje výrobce.
Použitých baterií se zbavte v souladu s pokyny výrobce.
•
2
1
•
•
•
•
2
8
•
Dobíjení baterie na plnou úroveň bude trvat přibližně 100
minut. (při teplotě 20°C a vlhkosti 60%)
Pokud je baterie dobíjena při vyšší nebo nižší teplotě,
bude doba dobíjení delší.
Při dobíjení baterie tiskárnu SD vypněte.
Pokud indikátor chyby [ERROR] v průběhu napájení svítí
nebo bliká, neprobíhá dobíjení normálně. Viz část
”Indikátor chyby” na stránce 22.
Pokud nebudete tiskárnu delší dobu používat, vyjměte
z ní baterii.
Plně nabitá baterie umožňuje spojité vytisknutí přibližně
45 listů (při běžné okolní teplotě).
Kazeta s papírem/inkoustem
S touto tiskárnou je možno používat následující kazety s inkou−
stem/papírem (kromě dodané kazety s inkoustem/papírem).
! Papír,
který je možno používat pro tisk
Mobilní SD tiskárna může být používána s následujícími druhy
papíru. (doplněk)
•
Tiskový papír 2−3/4"x1−1/2"(69 x 38 mm):
Je vyžadována kazeta s inkoustem/papírem (VW−
MCA30U).
Jedná se o soupravu, sestávající z inkoustové kazety a
30 listů standardního papíru.
•
Řezaný adhezívní papír 2−3/4"x1−1/2"(69 x 38 mm) 1:
Je vyžadována kazeta s inkoustem/papírem (VW−
MCASD1U).
Jedná se o soupravu, sestávající z inkoustové kazety a
30 listů papíru se samolepicí fólií.
•
Řezaný adhezívní papír 2−3/4"x1−1/2” (69 x 38 mm) 4:
Je vyžadována kazeta s inkoustem/papírem (VW−
MCASD4U).
Jedná se o soupravu, sestávající z inkoustové kazety a
30 listů papíru se samolepicí fólií.
(Papír typu “4−pre−cut” představuje samolepicí papír pro tisk
čtyř stejných obrázků.)
•
Přečtěte si prosím pozorně následující “Upozornění”.
(! 19)
Při tisku na papír s rozpraskaným povrchem může
docházet k výskytu bílých skvrn na výtiscích.
Při použití samolepicího papíru neodlepujte od fólie
podkladový papír. V opačném případě může docházet
k ucpání tiskárny papírem nebo k selhání tisku.
Při použití samolepicího papíru může dojít k posunutí
umístění vytištěného obrázku vůči řezacímu rámečku.
Při vyjímání listu papíru z balíku papíru vyjímejte vždy
pouze jediný list papíru v pořadí od nejspodnějšího listu
(proti ochrannému listu).
Poté listy papíru opatrně srovnejte povytažením přibližně 3
cm balíku (dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu papíru
s adhezívní částí balíku).
•
•
•
•
•
9
Vkládání inkoustové kazety
Vkládání inkoustové kazety
1
2
2
3
1
1
3
4
1
2
4
Vysunutí inkoustové kazety
Posuňte páčku [
] D, aby bylo možno vysunout
inkoustovou kazetu.
•
•
•
3
Zasunování paměťové karty SD
Memory Card/MultiMediaCard
1
•
•
•
4
4
3
5
Vyjmutí karty
Posuňte dvířka slotu karty E a odklopte jej, aby se otevřel.
Uchopte kartu tak, aby zkosený roh F směřoval vlevo
(štítek musí směřovat dopředu), a pak kartu úplně
zasuňte do slotu, až zapadne do správné polohy.
•
Pokud je karta správně zasunuta, měl by být slyšet
zvuk “cvaknutí”.
Zavřete dvířka paměťové karty E.
•
Po zasunutí paměťové karty postupujte při zavření
dvířek paměťové karty v kroku 2 obráceně.
Vyjmutí karty
Otevřete dvířka slotu paměťové karty a zatlačte na okraj
karty, aby ji bylo možno vyjmout.
•
•
•
•
•
•
10
Nedotýkejte se inkoustového filmu v inkoustové kazetě, a
nevytahujte jej z kazety.
Doporučujeme vám, abyste nevysunovali inkoustovou kazetu
předtím, než bude inkoust zcela spotřebován, protože inkoustový
film se může při výměně inkoustové kazety prohýbat.
Prověřte, zda v tiskárně není žádný papír, a poté vyjměte a vyměňte
inkoustovou kazetu.
V průběhu tisku mějte dvířka prostoru pro inkoustovou kazetu
uzavřena.
Nevysunujte inkoustovou kazetu v průběhu tisku.
Po vyjmutí inkoustové kazety ji opět zabalte do původního obalu.
Zasunování paměťové karty Memory
Card/MultiMediaCard
1
2
2, 3
Otáčejte ve směru šipky, aby se vyrovnalo případné
prohnutí inkoustového filmu.
Otevřete dvířka prostoru pro inkoustovou kazetu B.
Zatlačte jemně ve směru šipky, až slyšitelně zaklapne
na místo.
•
Modré zaváděcí vodítko C se oddělí.
•
Poprvé zasunujte společně s zaváděcím vodítkem C.
Při druhém a dalších instalacích kazety není již
zaváděcí vodítko potřeba.
Zavřete B.
Zasunutí/vyjmutí karty provádějte pouze při vypnutém napájení přístroje.
Pro tuto tiskárnu je určena pouze paměťová karta SD Memory Card
nebo MultiMediaCard.
Nedotýkejte se svými prsty kontaktů na zadní straně karty.
Nedovolte, aby se na kontakty karty dostaly nečistoty, prach nebo voda.
Pokud nejsou dvířka slotu karty úplně uzavřena, vyjměte paměťovou
kartu a opětovně ji zasuňte do správné polohy.
Někdy může trvat i delší chvíli, než se načte obsah karty, a to
v závislosti na obrázcích, uložených na kartě (při načítání svítí
indikátor [ACCESS]). Tak například, načtení obrázku ve formátu
JPEG o 4 milionech pixelů, bude trvat přibližně 40 sekund.
Základní funkce
2
Tisk obrázků
1
Zasuňte do tiskárny paměťovou kartu. (! 10)
•
•
1
2
Podržte stisknuté tlačítko napájení [ ] přibližně na 2 sekundy.
•
•
3
3
•
•
•
5
Rozsvítí se indikátor
.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se tento režim střídavě přepíná
(jeden obrázek nebo čtyři obrázky).
Založte do tiskárny list papíru tak, aby strana se značkou
[
] směřovala ve slotu [PAPER IN 3] (horní slot) dolů.
•
•
4
Tiskárna se zapne.
Jakmile indikátor [ACCESS] zhasne, a rozsvítí se indikátor [PRINT],
je tiskárna připravena k tisku.
Budete−li chtít použít funkci pro tisk 4 stejných obrázků,
stiskněte tlačítko 4−Picture Mode [ ].
•
•
4
Vytisknou se obrázky s volbou DPOF. Tuto funkci je možno najít
obvykle na digitálních fotoaparátech nebo na dalších SD video
zařízeních. Tuto tiskárnu není možno používat k označování
požadovaných fotografií pomocí funkce DPOF.
Pokud není funkce DPOF implementována, jsou vytištěny celé obrázky
v daném pořadí, počínaje posledním zachyceným obrázkem.
Zkontrolujte, zda byl papír podán do výřezu [PAPER IN 3] na tiskárně.
Na papír se začne tisknout. (Pokud nedojde k podání papíru,
zasuňte papír lehce do tiskárny, aby se zahájil proces podání papíru.)
Papír se několikrát posune dopředu a dozadu, a pak se vysune do
výstupního výřezu papíru. Nyní je vytištěný papír připraven k vyjmutí
z výstupního výřezu papíru.
Je−li zvolen režim tisku 4 obrázků, budou na čtyři shodné kvadranty
papíru vytištěny čtyři stejné obrázky.
Do výstupního výřezu papíru (dolní výřez) nezasunujte žádný
papír, aby nedošlo k ucpání tiskárny papírem.
Zopakujte kroky 3 a 4.
•
Po vytištění celkového počtu listů papíru (specifikovaného počtu listů,
pokud je implementována funkce DPOF), indikátor [PRINT] zhasne.
Zastavení tisku
Podržte stisknuté tlačítko napájení [ ] přibližně na 2 sekundy, chcete−li
zastavit tisk a vypnout tiskárnu po dokončení aktuální tiskové úlohy.
•
•
•
•
•
•
•
•
Přečtěte si prosím pozorně následující “Upozornění”. (! 19)
”DPOF”: zkratka pro “Digital Print Order Format”; funkce, umožňující
uživateli označovat fotografie, které bude chtít vytisknout. Tuto funkci je
možno najít obvykle na digitálních fotoaparátech nebo na dalších SD
video zařízeních.
Dokud svítí indikátor [ACCESS], nikdy nevysunujte z tiskárny kartu, ani
nevypínejte napájení. Kromě toho se vyvarujte jakýchkoli vibrací nebo
nárazů na toto zařízení. Tak by mohlo dojít k poškození paměťové karty
SD, nebo může dojít ke ztrátě dat, zaznamenaných na kartě.
Při vysunování inkoustové kazety nebo papíru nepoužívejte hrubou sílu.
Nedovolte, aby se na inkoustovou kazetu nebo papír dostaly otisky
prstů, nečistoty, prach nebo voda.
V průběhu tisku nepoužívejte při vysunování papíru hrubou sílu.
Začne−li blikat indikátor [ ], bude baterie brzo vybita. Dobijte baterii nebo
zapojte do tiskárny síťovou napájecí šňůru, a její druhý konec zasuňte do
zásuvky ve zdi.
Pokud svítí nebo bliká indikátor [ERROR] – viz část “Indikátor chyby” na
stránce 22.
Pokud do tiskárny zasunete list papíru předtím, než se rozsvítí indikátor [PRINT],
tisk neproběhne. Jakmile se rozsvítí indikátor [PRINT], zasuňte papír znovu.
11
Připojení k osobnímu počítači
Provozní prostředí
Ovladač tiskárny je možno nainstalovat na počítač,
kompatibilní s PC/AT, na kterém běží operační systém
Microsoft® Windows® 98/98SE/Me/XP Home Edition/XP
Professional/2000 Professional.
Kompatibilní počítače:
Počítač, kompatibilní s PC/AT, s předinstalovaným operačním
systémem Microsoft® Windows® 98/98SE/Me/XP Home
Edition/XP Professional/2000 Professional.
Grafický displej:
High Color (16 bitů) nebo více.
Diskové mechaniky:
Jednotka CD−ROM
Porty:
Zdířka rozhraní USB
Další požadavky:
Myš
•
•
•
12
Při použití rozbočovače USB nebo karty USB pro
připojení, není zaručen správný provoz tiskárny.
Názvy produktů, které používáte, se mohou lišit od názvů,
uváděných v textu. V závislosti na operačním prostředí
a na dalších faktorech se může stát, že obsah obrazovek,
uvedený v tomto návodu k obsluze, se může lišit od
toho, co uvidíte na obrazovce svého počítače.
Přestože obrazovky, uváděné v tomto návodu
k obsluze jsou (jako příklady) zobrazeny v anglické
verzi, jsou rovněž podporovány i některé další jazyky.
Instalace ovladače tiskárny
USB
3
Po instalaci ovladače tiskárny budete moci mobilní SD tiskárnu
používat v roli plně barevné tiskárny.
Pro Windows XP
1
2
3
4
4
5
Zapněte počítač a vložte do mechaniky CD−ROM
dodaný disk CD−ROM.
Zapněte mobilní SD tiskárnu. (! 11)
Pro připojení použijte náhradní kabel USB.
•
Zobrazí se obrazovka [Průvodce nalezením nového
hardware/Found New Hardware Wizard].
Klepněte na tlačítko [Další/Next].
•
Ujistěte se, že je zvolena položka [Nainstalovat
software automaticky/Install the software
automatically].
Jakmile je detekován software ovladače tiskárny,
klepněte na tlačítko [Dokončit/Finish].
•
Instalace ovladače je dokončena.
•
Pokud nebude detekován software ovladače tiskárny,
postupujte podle pokynů na stránce 16.
•
Přečtěte si rovněž pozorně část “Poznámky, týkající se
instalace ovladače tiskárny” (! 18).
5
13
USB
Instalace ovladače tiskárny
(pokračování)
Pro Windows Me
1
2
3
2
3,4
5
14
4
5
Proveďte kroky 1 až 3 na stránce 13.
•
Zobrazí se obrazovka [Průvodce přidáním nového
hardware/Add New Hardware Wizard].
•
Pokud se obrazovka [Průvodce přidáním nového
hardware/Add New Hardware Wizard] neobjeví,
postupujte prosím podle kroků na stránce 16.
Klepněte na tlačítko [Další/Next].
Zvolte možnost [Ne/No], jakmile se zobrazí obrazovka
[Průvodce přidáním tiskárny/Add Printer Wizard].
•
Pro nastavení tiskárny jako výchozí zvolte [Ano/Yes].
Klepněte na tlačítko [Dokončit/Finish].
Klepněte na tlačítko [Dokončit/Finish].
•
Instalace ovladače je dokončena.
•
Pokud nebude detekován software ovladače tiskárny,
postupujte podle pokynů na stránce 16.
•
Přečtěte si rovněž pozorně část “Poznámky, týkající se
instalace ovladače tiskárny” (! 18).
2,7
Instalace ovladače tiskárny
(pokračování)
Pro Windows 98/98SE/2000
1
2
3
4,5
6
10,11
Proveďte kroky 1 až 3 na stránce 13.
Klepněte na tlačítko [Další/Next].
•
Zobrazí se obrazovka [Průvodce přidáním nového
hardware/Add New Hardware Wizard].
•
Pokud se obrazovka [Průvodce přidáním nového
hardware/Add New Hardware Wizard] neobjeví,
postupujte prosím podle kroků na stránce 16.
3 Klepněte na tlačítko [Další/Next].
•
Prověřte, zda je vaše zařízení nakonfigurováno na
optimální parametry ovladače.
4 Zkontrolujte umístění, které má být specifikováno, a
zadejte přístupovou cestu ve tvaru ”D:\Win9X−ME”,
pokud máte systém Windows98 (98SE).
•
Zadejte přístupovou cestu ve tvaru ”D:\Win2K−XP”,
máte−li systém Windows 2000 (písmeno “D”
představuje příklad označení mechaniky CD−ROM na
vašem počítači).
5 Klepněte na tlačítko [Další/Next].
•
Klepněte znovu na tlačítko [Další/Next], jakmile se
zobrazí obrazovka, potvrzující vyhledání.
•
Jakmile se objeví zpráva ”Vložte disk CD−ROM
Windows/Insert the Windows CD−ROM”, vyměňte
vložený disk za disk CD−ROM se systémem Windows.
6 Klepněte na tlačítko [Dokončit/Finish].
7 Opět se zobrazí obrazovka [Průvodce přidáním nového
hardware/Add New Hardware Wizard]. Klepněte na
tlačítko [Zrušit/Cancel].
8 Proveďte restart počítače.
9 Opět se zobrazí obrazovka [Průvodce přidáním nového
hardware/Add New Hardware Wizard]. Zopakujte kroky
3 až 6.
10 Zvolte možnost [Ne/No], jakmile se zobrazí obrazovka
[Průvodce přidáním tiskárny/Add Printer Wizard].
•
Pro nastavení tiskárny jako výchozí zvolte [Ano/Yes].
11 Klepněte na tlačítko [Dokončit/Finish].
•
Instalace ovladače je dokončena.
•
Přečtěte si rovněž pozorně část “Poznámky, týkající se
instalace ovladače tiskárny” (! 18).
15
2
3
5
6
7
8
9
10,11
16
Instalace ovladače tiskárny
(pokračování)
Instalace z obrazovky [Průvodce přidáním tiskárny/Add
Printer Wizard]
Pokud se obrazovka [Průvodce přidáním nového hardware/
Add New Hardware Wizard] neobjeví, postupujte podle
následujících kroků.
1
2
Proveďte kroky 1 až 3 na stránce 13.
Klepněte postupně na tlačítko [Start] >> [Nastavení/
Settings] >> [Tiskárny/Printers].
3 Klepněte dvakrát na ikonu Přidat tiskárnu (Add Printer).
•
Spustí se [Průvodce přidáním tiskárny/ Add Printer
Wizard].
4 Klepněte na tlačítko [Další/Next].
5 Klepněte na tlačítko [Další/Next].
•
Pokud se objeví obrazovka s dotazem, zda se jedná
o místní/lokální nebo síťovou tiskárnu, zvolte možnost
[Místní tiskárna/Local printer].
6 Klepněte na tlačítko [Z diskety/Have Disk], a zadejte
přístupovou cestu ve tvaru ”D:\Win9X−ME”, pokud máte
systém Windows98 (98SE). Zadejte přístupovou cestu
ve tvaru ”D:\Win2K−XP”, máte−li systém Windows 2000
(písmeno “D” představuje příklad označení mechaniky
CD−ROM na vašem počítači).
7 Klepněte na tlačítko [OK].
8 Zkontrolujte, zda je na obrazovce [Průvodce přidáním
tiskárny/Add Printer Wizard]zobrazena položka
[Panasonic SV−P10], a pak klepněte na tlačítko [Další/
Next].
9 Zvolte port, k němuž bude tiskárna připojena, a pak
klepněte na tlačítko [Další/Next].
•
Zvolte pouze port [USB00X] (to znamená USB001).
10 Zvolte možnost [Ne/No], jakmile se zobrazí obrazovka
[Průvodce přidáním tiskárny/Add Printer Wizard].
•
Pro nastavení tiskárny jako výchozí zvolte [Ano/Yes].
11 Klepněte na tlačítko [Dokončit/Finish].
•
Instalace ovladače je dokončena.
Nastavení tiskárny
Pomocí této tiskárny můžete vytisknout obrázek, uložený na
osobním počítači. Uvedený postup popisuje metodu nastavení
ovladače tiskárny z nabídky Start. Pro obdobné nastavení je
rovněž možno používat software pro zpracování obrázků.
(Některé druhy software nemusejí poskytovat možnost
nastavení.)
Ovladač tiskárny nastavte před zahájením tisku. (Software pro
zpracování obrázků není součástí dodávky. Je třeba, abyste si
jej zakoupili samostatně.)
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
V nabídce [Start] postupně zvolte [Nastavení/Settings]
>> [Tiskárny (a fax)/Printers (and Fax)].
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Panasonic
SV−P10], a zvolte [Vlastnosti/Properties].
•
Zobrazí se dialogový rámeček ovladače tiskárny.
•
Obrazovka Vlastnosti/Properties může mít různý
vzhled v závislosti na prostředí.
Klepněte na záložku/kartu [Papír/Paper], poté zvolte
položku [Portrét/Portrait] nebo [Krajina/Landscape], a
nastavte orientaci tisku.
Klepněte na záložku [Možnosti zařízení/Device
∞ ] v rámečku
Options], poté klepněte na značku [∞
s nastavením [Image control], a zvolte možnost [1
frame] nebo [4 frames].
•
Pokud je zvolena možnost [4 frames], rozdělí se
plocha papíru na čtyři rámce, přičemž na každém
z nich bude tentýž obrázek.
Klepněte na tlačítko [OK].
•
Nastavení je dokončeno.
Jestliže obrázek tisknete pomocí software pro zpracování
obrázků, přistupte k tisku z nabídky, jakmile dokončíte
nastavení. Jakmile se zobrazí nápis [Panasonic SV−P10−
USB00X] B, založte do tiskárny list papíru.
Pro ukončení tisku klepněte na tlačítko [Abort].
V průběhu tisku se operace tisku zastaví po dokončení
tisku aktuálního obrázku.
Před zahájením provozu tiskárny si prosím přečtěte soubor
[Readme].
Nastavení parametrů na záložce [Graphics] nebude mít na
aktuální výtisky žádný vliv.
Před jakýmikoli nastavenými parametry na tiskárně budou
mít vždy prioritu nastavení, provedená na osobním
počítači.
Některé druhy software nemusejí poskytovat možnost
správného tisku. (Podrobnosti vyhledejte ve své
dokumentaci k příslušnému software.)
17
1
Tisk souboru v počítači
! Pokud používáte systém Windows XP:
2
Pokud používáte systém Windows XP, můžete si obrázek
vytisknout následujícím způsobem. (Podrobnosti vyhledejte
ve své dokumentaci k Windows.)
1
2
3,4
3
4
5
6
5,6
7
Otevřete si složku, která obsahuje obrázky, které chcete
vytisknout, a v nabídce v levé části zvolte možnost [Vytisknout
obrázek/Print this picture (this file)].
Po zobrazení [Průvodce tiskem fotografií/Photo Printing
Wizard] klepněte na tlačítko [Další/Next].
•
Po zobrazení obrazovky pro volbu obrázku si zkontrolujte
obrázek, který chcete vytisknout, a pak klepněte na
tlačítko [Další/Next].
Zvolte položku [Panasonic SV−P10].
Klepněte na tlačítko [Preference tisku/Printing Preference].
Klepněte na záložku/kartu [Vzhled/Layout], poté zvolte
položku [Portrét/Portrait] nebo [Krajina/Landscape], a
nastavte směr (orientaci) tisku.
Klepněte na tlačítko [Rozšířené/Advanced], a zvolte
možnost [Multi mode].
•
Zvolte buď možnost [1 frame] nebo [4 frames].
Proveďte všechna nezbytná nastavení (počet kopií a
podobně), dokončete nastavení podle pokynů na
obrazovce, a založte do tiskárny list papíru. (! 11)
! Poznámky, týkající se instalace ovladače tiskárny
•
•
•
Pokud máte systém Windows XP nebo Windows 2000, přihlaste se jako
správce systému [Administrátor (administrátor svého PC)] (nebo pod
jakýmkoli jiným jménem, které má rovnocenná práva jako administrátor),
a pak zahajte instalaci.
Při připojení této tiskárny ke svému počítači používejte dodaný síťový
adaptér.
Budete−li tuto tiskárnu používat ve spojení se svým počítačem, vyjměte
z tiskárny paměťovou kartu.
Odinstalování ovladače tiskárny
1
2
1
2
Ostatní
Po použití přístroje
1
2
3
18
Klepněte postupně na tlačítko [Start] >> [Nastavení/
Settings] >> [Tiskárny/Printers].
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Panasonic SV−
P10], a zvolte možnost [Zrušit/Delete].
Podržte stisknuté tlačítko napájení [ ] přibližně na 2
sekundy.
•
Vypněte mobilní SD tiskárnu.
Vyjměte z tiskárny kartu (! 10).
Vložte tiskárnu do transportní brašny.
Předběžná upozornění
! Před, v průběhu a po ukončení tisku
Pro zajištění vysoké kvality a přesného tisku vždy
dodržujte následující body. Při nedodržování
těchto bodů může docházet ke zhoršení kvality
výsledných výtisků, a navíc také k ucpávání
tiskárny papírem, a různým poruchám funkce
mobilní SD tiskárny.
•
! Poznámky, týkající se zakládání
inkoustové kazety/papíru
•
•
•
•
•
•
•
Inkoustové kazety nebo papír neskladujte v prostředí,
kde se vyskytují vysoké nebo nízké teploty, vysoká
vlhkost, nebo přímé sluneční záření.
Za těchto podmínek by mohlo docházet ke zhoršení
kvality tisku. Kromě toho by se tento spotřební materiál
mohl stát nepoužitelným.
Nepoužívejte tiskový papír nebo inkoustové kazety,
které již byly jednou použity a spotřebovány.
Nerozbalujte balení s inkoustovou kazetou nebo
papírem, dokud je nebudete potřebovat. Před použitím
tiskárny počkejte, až se teplota uvnitř tiskárny vyrovná
s okolní teplotou. Pokud byla inkoustová kazeta nebo
papír skladována při nízké teplotě, může po přenesení
do vyhřáté místnosti dojít k vytvoření kondenzace.
Pokud je souprava s inkoustovou kazetou nebo
papírem vadná v důsledku výrobní vady ze strany
společnosti Panasonic, provede společnost
Panasonic výměnu soupravy inkoustové kazety/
papíru za ekvivalentní typ soupravy inkoustové
kazety/papíru. Společnost Panasonic nenese žádnou
další odpovědnost kromě této výměny produktu.
Nevystavujte inkoustovou kazetu nebo papír
prudkým změnám a výkyvům teploty.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
! Poznámky, týkající se inkoustové kazety
•
•
•
•
Inkoustová kazeta má tendenci k určitém změknutí při
teplotách nad 55oC, přičemž při nižších teplotách opět
ztvrdne.
Za určitých mimořádných podmínek není možno
inkoustovou kazetu používat. Neumisťujte inkoustovou
kazetu nebo tiskárnu s nainstalovanou inkoustovou
kazetou na místa, kde se vyskytují vysoké teploty.
Nevyhazujte ochranný list, nalepený k papíru, dokud
nespotřebujete poslední list papíru.
Inkoustová kazeta je vyrobena z plastů. Pokud ji
budete vyhazovat do odpadu, dodržujte při její
likvidaci příslušná pravidla a předpisy, platné ve vaší
zemi nebo oblasti.
•
•
•
! Poznámky, týkající se papíru
•
•
•
•
Vyvarujte se přeložení nebo ohýbání papíru. Založte
papír do výřezu pro vkládání papíru tak, aby strana
pro tisk (bílá strana papíru, na níž nejsou žádné
značky) směřovala dolů.
Prach a vlhkost může mít za následek zničení papíru.
Zbývající papír vraťte do jeho původního obalu, a papír
skladujte na plocho.
•
•
Pokud je teplota okolí nebo teplota uvnitř mobilní SD
tiskárny nízká, podá mobilní SD tiskárna list papíru a
zastaví další činnost, aby se asi 1 až 2 minuty zahřála.
V takovém případě mohou být barvy na hotovém
výtisku vybledlé.
V průběhu tisku nevysunujte inkoustovou kazetu.
Netahejte silou za papír, a nikdy nedovolte, aby při
tisku na tiskárnu působily jakékoli vibrace nebo otřesy.
Nikdy nepodávejte do tiskárny dva nebo více listů
papíru najednou.
Dokud svítí indikátor [ACCESS], nikdy nevysunujte
z tiskárny kartu, ani nevypínejte napájení tiskárny.
Zabraňte jakýmkoli vibracím tiskárny nebo jejím
otřesům. Tak by mohlo dojít k poškození paměťové
karty, nebo by mohlo dojít ke ztrátě dat,
zaznamenaných na kartě.
V průběhu tisku se nedotýkejte papíru.
Protože papír se při tisku v tiskárně pohybuje dopředu
a dozadu, ponechejte v průbehu tisku v okolí tiskárny
volný prostor alespoň 10 cm nebo více.
V průběhu tisku neotevírejte dvířka prostoru
inkoustové kazety.
Pokud dojde k ucpání tiskárny papírem – viz stránka 22.
Po vypnutí napájení tiskárny jsou do tiskárny uložena
data o počtech výtisků. Po zapnutí napájení tiskárny
se tisk zahájí od stránky, která následuje za
předchozí stránkou. (Uložená data o počtech výtisků
jsou vynulována po novém zapnutí tiskárny, pokud je
vyjmuta paměťová karta nebo baterie.) Pro zahájení
tisku od výchozí stránky, stiskněte na 2 sekundy
].
tlačítko Clear [
Pokud je pro všechny konfigurace funkce DPOF
zadána nula (0), vytisknou se všechny obrázky.
Při provozu tiskárny na baterii se po určité době
nečinnosti tiskárna automaticky vypne. (Funkce pro
automatické vypnutí) Následující hodnoty platí pro
prahové hodnoty vypnutí napájení.
−
Je−li zasunuta karta, obsahující obrázky, které se
mají tisknout: Tiskárna se vypne o 20 minut
později.
−
Pokud karta neobsahuje žádné obrázky, které se
mají tisknout, nebo pokud byly dokončeny
všechny tiskové úlohy:
Tiskárna se vypne o 5 minut později.
Před zahájením provozu položte tiskárnu na
vodorovnou plochu.
Pokud z mobilní SD tiskárny vychází kouř, pokud se
tiskárna nadměrně zahřívá, nebo pokud z ní vychází
neobvyklý zápach, vypněte tiskárnu a odpojte její
síťové napájení.
Jestliže se do tiskárny dostane voda nebo jakékoli cizí
předměty, vypněte tiskárnu a odpojte její síťové napájení.
Jestliže dojde k prasknutí skříňky nebo poškození povrchu
tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte její síťové napájení.
Dojde−li k poškození síťové napájecí šňůry
(například k obnažení vodičů), vypněte tiskárnu a
odpojte její síťové napájení.
Nikdy tuto mobilní SD tiskárnu nepoužívejte takovým
způsobem, aby došlo k přetížení elektrické síťové
zásuvky nebo vodičů.
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před použitím mobilní SD tiskárny se ujistěte, zda je
správně zasunuta síťová zástrčka do zásuvky.
Zabraňte poškození síťové napájecí šňůry nebo zástrčky.
Občas odstraňte prach nebo další cizí materiály, které
ulpívají na síťové zástrčce.
Neumisťujte mobilní SD tiskárnu na nestabilní,
nakloněné nebo jinak nepevné plochy.
Nedovolte, aby se do vnitřku mobilní SD tiskárny jakýmkoli
způsobem dostaly kovové nebo hořlavé předměty.
Vyvarujte se postříkání nebo navlhnutí mobilní SD
tiskárny.
Neprovádějte žádné rozebírání nebo úpravy mobilní
SD tiskárny.
Při bouřce s blesky se nedotýkejte kovových částí
mobilní SD tiskárny nebo síťové zástrčky.
Neprovádějte odpojování síťové napájecí šňůry, máte−
li mokré ruce.
Neumisťujte mobilní SD tiskárnu na místa, kde se
vyskytuje kouř, pára, vysoká vlhkost, značné
množství prachu nebo silné vibrace.
Neinstalujte mobilní SD tiskárnu takovým způsobem,
aby došlo ke značnému ohybu síťové napájecí šňůry.
Na mobilní SD tiskárnu nepokládejte žádné těžké
předměty.
Nepohybujte mobilní SD tiskárnou ve chvíli, kdy je
síťová napájecí šňůra připojena do zásuvky.
Síťovou napájecí šňůru neodpojujte tahem za
samotnou šňůru – vždy ji držte za zástrčku.
Z bezpečnostních důvodů odpojte síťovou napájecí
šňůru ze zásuvky, jestliže budete mobilní SD tiskárnu
čistit, nebo pokud nebudete mobilní SD tiskárnu delší
dobu používat.
Mobilní SD tiskárna spotřebovává malé množství
elektrické energie i ve chvíli, kdy je vypnuta.
Nepoužívejte jiné interní součásti, nežli ty, které jsou
specifikovány.
V průběhu tisku se papír v tiskárně pohybuje
několikrát dopředu a dozadu. Pokud se papíru budete
v průběhu této operace dotýkat, můžete se pořezat o
jeho hranu.
V průběhu tisku se nesnažte vysunovat inkoustovou
kazetu nebo papír silou, netřepejte tiskárnou, ani
nepřidávejte žádný další papír.
Tisk při vysoké nebo nízké teplotě může trvat
poněkud déle.
! Poznámky, týkající se zacházení se
zhotovenými výtisky
Aby se zhotovené výtisky zachovaly co nejdéle v nejlepší
kvalitě, vždy dodržujte následující pokyny: Při
nedodržování těchto pokynů může docházet ke zhoršení
kvality výtisků nebo ke zranění osob.
•
Na potištěný povrch nelepte žádné lepicí pásky
celofánového typu. Buďte zejména opatrní, aby se do
kontaktu s potištěným povrchem nedostaly plastové
kancelářské složky, plastové obaly a podobné
plastové předměty.
•
Vytištěný list papíru je chráněn povrchovou úpravou.
•
Při mazání povrchu listu tvrdým předmětem nebo při
jeho poškrábání může dojít k poškození povrchu
výtisku nebo barev.
20
•
•
•
•
•
Nedotýkejte se svými prsty povrchu výtisku.
Na povrch výtisku se nesmí dostat žádné kapaliny,
ani těkavé látky, jako je například alkohol. Za těchto
podmínek by mohlo docházet ke zhoršení kvality
výtisku (odbarvení nebo vyblednutí barev).
Nenechávejte jednotlivé výtisky v kontaktu s jinými
výtisky. V takovém případě by mohlo dojít
k přenosu barev mezi dvěma výtisky. K přenosu
barev může rovněž dojít tehdy, jestliže je vytištěný
povrch delší dobu ponechán v těsném kontaktu
s jakýmkoli jiným typem papíru (pod tlakem).
Hotové výtisky neskladujte na místech, kde se
vyskytuje vysoká teplota nebo vysoká vlhkost. Při
ponechání výtisků delší dobu v těchto podmínkách
může dojít k celkovému zhoršení kvality tisku.
Nenechávejte hotové výtisky vystaveny přímému
slunečnímu záření.
Vyvarujte se poškrábání vytištěného povrchu.
! Optimální používání baterie
Charakteristiky baterie
Tato baterie je dobíjitelná Lithium−iontová baterie. Její
schopnost vytvářet energii je založena na chemických
reakcích, které probíhají uvnitř baterie. Tato reakce je
náchylná na okolní teplotu a vlhkost, a pokud je tato teplota
příliš vysoká nebo nízká, může docházet ke zkracování
provozní životnosti baterie. Pokud je baterie používána
v mimořádně chladném prostředí, může být její provozní
životnost pouhých 5 minut. Pokud začne být baterie příliš
horká, může se aktivovat ochranná funkce, přičemž baterii
nebude možno chvíli používat.
Po použití zařízení nezapomeňte sundat baterii
Nezapomeňte sundat baterii z mobilní SD tiskárny. (Pokud
baterie zůstane připojena k mobilní SD tiskárně, je i po
vypnutí mobilní SD tiskárny spotřebováváno určité množství
proudu.) Pokud baterie zůstane připojena k mobilní SD
tiskárně po dlouhou dobu, dojde k jejímu nadměrnému vybití.
Taková baterie může být i po dobití nepoužitelná.
Likvidace nepoužitelné baterie
Baterie má omezenou provozní životnost. Nevhazujte baterii
do ohně, protože by to mohlo mít za následek její výbuch.
Vždy udržujte kontakty baterie vždy čisté.
•
•
Zabraňte tomu, aby se na kontaktech usazovaly
nečistoty, prach nebo jiné substance.
Dojde−li k nechtěnému pádu baterie, zkontrolujte, zda
nedošlo ke zdeformování pouzdra baterie a kontaktů.
Při instalaci poškozené baterie na mobilní SD
tiskárnu může dojít k poškození mobilní SD tiskárny.
Pokyny pro skladování
•
•
•
•
Extrémně vysoké nebo nízké teploty mohou mít za
následek zkrácení provozní životnosti baterie.
Pokud je baterie ponechána v zakouřeném nebo
prašném prostředí, může docházet ke korozi
kontaktů, což se může projevit jako porucha funkce.
Nedovolte, aby se kontakty baterie dostaly do styku
s kovovými předměty (jako jsou například náramky
nebo sponky na vlasy).
To by mohlo vést ke zkratování kontaktů baterie nebo
k nárůstu horka, a pokud byste se baterie v tomto
stavu dotknuli, mohli byste se vážně popálit.
! Poznámky, týkající se paměťových karet
! Poznámky pro údržbu
•
•
•
•
•
•
•
Ve chvíli, kdy probíhá čtení z karty kartu nevyjímejte,
nevypínejte napájení, a dále ji nevystavujte vibracím
nebo nárazu.
Neponechávejte kartu na místech, kde by byla
vystavena vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu
záření, nebo na místech, kde snadno vzniká
elektromagnetické vlnění nebo statická elektřina.
Zabraňte ohýbání nebo pádu karty. Mohlo by dojít k
poškození karty nebo zaznamenaného obsahu.
Po použití nezapomeňte vyjmout paměťovou kartu z
mobilní SD tiskárny, a vložte ji zpět do původního obalu.
Nedotýkejte se svými prsty kontaktů na zadní straně
karty. Nedovolte, aby se do karty dostaly nečistoty,
prach nebo voda.
Nesprávné provozní podmínky mohou mít za
následek poškození nebo smazání dat, uložených na
kartě. Společnost Panasonic neponese odpovědnost
za takovéto ztráty, a to v žádném směru.
! Vnitřní teplota
•
! Poznámky k přepínači ochrany proti
zápisu na kartě SD Memory Card
•
Paměťová karta (SD Memory Card) je opatřena
ochranným přepínačem proti zápisu. Je−li přepínač v
poloze [LOCK], není možno zaznamenávat na kartu
žádná data, ani není možno z karty žádná data
smazat. Posunutím přepínače zpět jsou tyto operace
opět povoleny.
! Poznámky, týkající se zacházení
s mobilní tiskárnou SD
•
•
•
Při sprejování nebo používání prostředků proti hmyzu
nebo podobných těkavých látek v blízkosti mobilní
SD tiskárny buďte opatrní, aby se tyto látky nedostaly
do kontaktu s tiskárnou. Pokud by se takové látky
dostaly do kontaktu s tiskárnou, mohlo by dojít
k poškození vnějšího povrchu skříňky tiskárny, což
by mohlo vést k setření povrchové úpravy skříňky.
Nedovolte, aby pryžové nebo plastové předměty
zůstaly v dlouhodobém kontaktu s povrchem tiskárny.
Pokud nebudete mobilní SD tiskárnu delší dobu
používat, vypněte napájení tiskárny, a odpojte síťovou
šňůru ze zásuvky ve zdi, abyste ušetřili elektrickou
energii. (Mobilní SD tiskárna spotřebovává malé
množství elektrické energie i ve chvíli, kdy je vypnuta.)
Při transportu tiskárny (například při jejím přenášení na jiné
místo) zabalte tiskárnu do přiložené transportní brašny.
Při čištění tiskárny nepoužívejte rozpouštědla, jako je
například benzín nebo ředidlo na barvy, protože tyto
látky mohou poškodit povrch skříňky tiskárny, což by
mohlo vést k setření povrchové úpravy skříňky Při
čištění tiskárny od prachu používejte měkký suchý
hadřík. Pokud je povrch mobilní SD tiskárny velmi
znečištěný, namočte hadřík do běžného neutrálního
kuchyňského čisticího prostředku, zředěného ve
vodě, a potom hadřík vyždímejte. Poté setřete
nečistoty a prach tímto hadříkem a nakonec skříňku
utřete suchým hadříkem. Budete−li používat
syntetickou tkaninu, dodržujte pokyny výrobce.
Jestliže se vnitřní teplota mobilní SD tiskárny zvýší při
tisku nad určitou úroveň, rozsvítí se (nebo začne blikat)
indikátor [ERROR]. V této situaci dojde k dočasnému
zastavení tiskové operace. To však nepředstavuje
žádnou poruchu funkce přístroje. Po několika minutách
čekání, až teplota v tiskárně poklesne, obnoví mobilní
SD tiskárna automaticky další tisk.
! Kondenzace
•
Jestliže v létě vyjmete z ledničky láhev, a necháte ji
chvíli stát, vytvoří se na jejím povrchu malé kapičky
vody. Tento úkaz se nazývá kondenzace.
Kondenzace se může vytvářet, jestliže je tiskárna
nebo souprava s inkoustovou kazetou/papírem
přesunuta na místo, kde panují značně odlišné
podmínky (teplota a vlhkost), jako je například:
−
Prostředí s vysokou vlhkostí, jako je například
místnost, kde se vyskytuje pára
−
Při náhlém přenesení z klimatizovaného
prostředí do místnosti, kde je vysoká teplota a
vysoká vlhkost
−
Místnost, která byla právě vyhřáta.
Dojde−li ke vzniku kondenzace, není možno tiskárnu
používat. Vypněte napájení tiskárny a počkejte přibližně 1
hodinu. Pokud je papír vlhký, nebo jsou−li válečky vlhké
v důsledku kondenzace, může dojít ke zhoršení kvality
vytištěného povrchu, který je vytvořen.
! Několik slov o znečištěných
termálních hlavách
Pokud se napříč vytištěným obrázkem objeví čára,
přičemž obrázky není možno čistě vytisknout, může to být
v důsledku znečištěné termální hlavy, která je umístěna v
části pro inkoustovou kazetu. V takovém případě
vyčistěte termální hlavu pomocí čističe hlavy.
Otevřete dvířka prostoru pro inkoustovou kazetu,
vyjměte inkoustovou kazetu a čistič hlavy zatlačte
dovnitř a ven (tak, jak je patrno z obrázku).
! Poznámky pro instalaci
•
•
Mobilní SD tiskárnu nainstalujte na místo, kde bude vzdá−
lena od jiných zařízení, vytvářejících magnetická pole.
Elektromagnetické vlny, vytvářené touto mobilní SD
tiskárnou, a například televizorem, videohrami a
dalšími spotřebiči, mohou způsobovat vzájemné
rušení, které ruší jak zobrazení na televizní
obrazovce, tak i vytištěný obrázek.
Tento čistič hlavy můžete použít 150−krát.
21
Indikátor chyb
Indikátor chyby [ERROR] se rozsvítí (nebo bliká), jestliže tiskárna není schopna tisknout, nebo pokud
není možno dobít baterii. Podle toho, jak indikátor svítí (bliká), jsou indikovány následující možné příčiny.
! Pokud se jedná o tiskárnu
Stav indikátoru
Pravděpodobná příčina
Indikátor chyby [ERROR] bliká.
• V tiskárně není inkoustová kazeta. Vložte do tiskárny
inkoustovou kazetu.
• V inkoustové kazetě není inkoust. Vyměňte inkoustovou
kazetu za novou.
• Pokud tento indikátor stále svítí i po výše popsané výměně,
může se jednat o poruchu tiskárny. Obraťte se na nejbližšího
prodejce Panasonic.
Indikátory [PRINT] a [ERROR] současně blikají.
• Došlo k ucpání tiskárny papírem. Vypněte napájení tiskárny a
odstraňte uvázlý papír. Pokud indikátory stále svítí i po
odstranění uvázlého papíru, může se jednat o poruchu tiskárny.
Obraťte se na nejbližšího prodejce Panasonic.
Indikátory [ACCESS] a [ERROR]
současně blikají.
• Na paměťové kartě nejsou žádné obrázky. Použijte
kartu, na níž jsou zaznamenány nějaké obrázky.
• Byla použita nekompatibilní karta. Zasuňte do mobilní SD
tiskárny takovou kartu, kterou je s tiskárnou možno používat.
• Indikátory [ERROR] a [PRINT] současně blikají.
• Svítí indikátor [ERROR].
• To může indikovat řadu možných poruch. Pokud i po vypnutí a
opětovném zapnutí tiskárny tento indikátor stále bliká, obraťte se
na nejbližšího prodejce Panasonic.
• Indikátory režimu “Multi−picture” [ ] a [ERROR] současně blikají.
• Do výřezu pro zasunutí papíru proniká silné světlo. Takové
silné světlo může způsobovat poruchu funkce tiskárny.
Natočte tiskárnu jiným směrem.
Svítí indikátor [PRINT] a indikátor [ERROR] bliká.
• Okolní teplota nebo teplota samotné tiskárny je příliš vysoká.
Počkejte, až teplota poklesne.
! Pokud se jedná o baterii
Stav indikátoru
Pravděpodobná příčina
Indikátor [
• Pokud tento indikátor bliká ve chvíli, kdy je tiskárna vypnuta,
indikuje to dobíjení baterie. Počkejte, až se ukončí dobíjení baterie.
• Pokud tento indikátor bliká ve chvíli, kdy je tiskárna zapnuta,
indikuje to vybití baterie. Dobijte baterii.
] bliká.
Indikátory [
] a [ERROR] současně blikají.
Indikátor [
] bliká a indikátor [ERROR] svítí.
22
• Sundejte z tiskárny baterii a opět ji nasaďte. Pokud tento
indikátor stále svítí, může to indikovat poruchu tiskárny nebo
baterie. Obraťte se na nejbližšího prodejce Panasonic.
• Teplota baterie je mimořádně vysoká. Počkejte, až baterie
zchládne.
Zprávy ovladače tiskárny
Tyto zprávy se zobrazují, pokud tuto tiskárnu používáte společně se svým počítačem.
Chybová zpráva
Význam/Činnost
Please wait.
• Vyčkejte prosím chvíli.
Please insert paper.
• V tiskárně není žádný papír. Založte do tiskárny papír.
There is no ink.
• V tiskárně není vložena inkoustová kazeta. Vložte do tiskárny
inkoustovou kazetu.
• V inkoustové kazetě není inkoust. Vyměňte inkoustovou
kazetu za novou.
A paper jam has occurred.
• Došlo k ucpání tiskárny papírem. Vypněte a opět zapněte
napájení tiskárny a vyjměte uvázlý papír.
Pokud je tato zpráva zobrazena i po odstranění uvázlého
papíru, může se jednat o poruchu tiskárny. Obraťte se na
nejbližšího prodejce Panasonic.
Hardware Error occurred. Please abort printing.
• To může indikovat řadu možných poruch. Ukončete tisk a
zrušte tiskovou úlohu. Pokud je tato zpráva zobrazena i po
vypnutí a opětovném zapnutí tiskárny, obraťte se na nejbližšího
prodejce Panasonic.
The printer is not corresponding to this printer driver.
Please abort printing.
• Prověřte, zda je ovladač tiskárny nainstalován správně.
The printing process will be aborted.
• Tisková úloha bude ukončena.
Error occurred. Turn the printer’s power off and then
back on, and then click [Restart] for printing or click
[Abort] for abort.
• Vyskytla se nějaká chyba. Vypněte a opět zapněte tiskárnu, a
pak proveďte restart tisku klepnutím na tlačítko [Restart], nebo
zrušte tiskovou úlohu klepnutím na tlačítko [Abort].
Communication with the printer has failed. First,
check that the printer is connected properly,
and click [Restart] for printing or click [Abort] for abort.
• Došlo k výskytu chyby při komunikaci. Prověřte zapojení
kabelů, a pak proveďte restart tisku klepnutím na tlačítko [Restart],
nebo zrušte tiskovou úlohu klepnutím na tlačítko [Abort].
Předtím, než se obrátíte na servis
Pokud potíže přetrvávají i po provedení níže uvedených doporučených činností, stiskněte tlačítko Power
pro vypnutí tiskárny, a pak odpojte a opět připojte síťovou napájecí šňůru.
1:
1:
Napájení není možno zapnout.
Síťová šňůra není správně zasunuta do zásuvky ve zdi.
2:
2−1:
2−2:
2−3:
2−4:
2−5:
Tiskárna netiskne.
Inkoustová kazeta není zasunuta správným směrem, nebo není zatlačena až na doraz.
Na inkoustovém filmu je průhyb. Vyrovnejte průhyb na inkoustovém filmu.
Papír byl založen obrácenou stranou.
Vnitřní teplota tiskárny je mimořádně vysoká. Chvíli počkejte.
Došlo k vytvoření kondenzace. Chvíli počkejte.
3:
3−1:
3−2:
3−3:
Tisk nemá očekávanou kvalitu.
Použitý papír není specifikovaného typu.
Papír není založen správně.
Termální hlava je znečištěná. Vyčistěte termální hlavu pomocí čističe hlavy.
4: Vytištěné obrázky jsou zkreslené.
4−1: Tiskárna je umístěna v blízkosti televizoru, videohry nebo jiného zdroje elektromagnetického vlnění.
Posuňte tiskárnu do větší vzdálenosti (alespoň 1 metr od televizoru, videohry nebo jiného zdroje).
4−2: Tiskárna je umístěna v blízkosti stereofonní reprosoustavy, velkého motoru nebo jiného zdroje silného magnetického
pole. Přesuňte tiskárnu do větší vzdálenosti od zařízení, generujícího silného magnetického pole.
5:
5:
Často dochází k ucpání papírem.
Papír je zvlněný nebo pokrčený.
23
Předtím, než se obrátíte na servis
(pokračování)
6: Baterie se rychle vybije.
6−1: Nepoužíváte baterii na mimořádně chladném místě ?
V chladném prostředí se provozní doba baterie
zkracuje.
6−2: Není již baterie opotřebovaná ? Pokud je provozní
doba baterie i po úplném dobití stále krátká, znamená
to, že baterie je již opotřebovaná.
7:
7:
8:
8:
9:
9:
Papír je vysunut ze zadní části tiskárny, aniž by
byl potištěn.
Pokud došlo k výskytu jakékoli chyby uvnitř
tiskárny, je papír vysunut, aniž by byl potištěn.
Papír je vysunut z přední části tiskárny, aniž by
byl potištěn.
V inkoustové kazetě není žádný inkoust. Vyměňte
inkoustovou kazetu za novou.
Indikátor [ACCESS] zůstává dlouho rozsvícen.
Načtení obrázků s vysokým rozlišením trvá dlouhou
dobu.
Zde jsou uvedeny přibližné doby načítání pro
jednotlivá rozlišení.
640 x 480 (VGA) : Přibližně 4 sekundy
1280 x 960 (1,3 miliónu pixelů) : Přibližně 12 sekund
1600 x 1200 (2 milióny pixelů) : Přibližně 20 sekund
2240 x 1680 (4 milióny pixelů) : Přibližně 40 sekund
10: V obrázku je vytištěno datum, specifikované ve
funkci DPOF.
10: Pokud vaše zařízení umožňuje specifikovat informaci
o datumu ve funkci DPOF, může být tato informace o
datumu vytištěna na obrázku.
11: V průběhu tisku chce tiskárna provést restart
tisku od počáteční stránky.
11: Stiskněte tlačítko Clear [ ] na dobu přibližně 2
sekundy.
12: Ve chvíli, kdy je tiskárna připravena k tisku,
nedojde k podání papíru do tiskárny.
12: Vyjměte papír a prověřte, zda svítí indikátor tisku. Poté
opětovně založte papír úplně do tiskárny.
13: Tiskárna chce tisknout pouze zvolené obrázky.
13: Použijte tiskárnu, která umožňuje provádět
konfiguraci funkce DPOF a prostřednictvím jejího
software implementujte konfiguraci funkce DPOF.
(Tato tiskárna je schopna použít informace,
naformátované v konfiguraci funkce DPOF, není však
schopna implementovat samostatnou konfiguraci
funkce DPOF.)
14: Vytiskne se celý obrázek, avšak část obrázku je
odříznuta.
14: Pokud je poměr stran obrázku přibližně 4:3, dojde k
automatickému odříznutí části okraje, protože tiskárna
se snaží o tisk s použitím maximální dostupné
tiskové oblasti.
24
15: Je učiněn pokus o tisk, avšak tiskárna nereaguje.
15−1:Pokud je teplota okolí nebo teplota uvnitř mobilní SD
tiskárny nízká, podá mobilní SD tiskárna list papíru a
zastaví další činnost, aby se chvíli zahřála.
Počkejte jednu nebo dvě minuty, až se teplota uvnitř
tiskárny zvýší.
15−2: Pokud do tiskárny založíte list papíru dříve, než
zhasne indikátor [ACCESS], a než se rozsvítí
indikátor tisku [PRINT], tisk se neprovede. Proveďte
opětovné zasunutí papíru.
16: Při tisku obrázku z osobního počítače velikost
obrázku neodpovídá velikosti na papíru.
16: Budete−li chtít vytisknout obrázek, odpovídající papíru,
převeďte obrázek na velikost 320 x 256 bodů
s rozlišením 203 dpi. (Některé aplikace mohou
změnit poměr stran obrázku.) Některé aplikace
nemusejí umožňovat nastavení velikosti nebo
rozlišení.
17: Jsou−li k osobnímu počítači připojeny dvě mobilní
SD tiskárny, tisk se neuskuteční.
17: Dvě (nebo více) mobilních SD tiskáren, připojených
k osobnímu počítači nebude pracovat správně.
Nepřipojujte k osobnímu počítači dvě (nebo více)
mobilních SD tiskáren.
18: V průběhu tisku na mobilní SD tiskárně začne
blikat indikátor napájení (Power).
18: Blikající indikátor napájení (Power) indikuje, že počet
tištitelných kopií je omezen. (Je možno vytisknout
ještě několik kopií.) Jakmile začne indikátor napájení
(Power) blikat častěji, tisk se zastaví. (Pokud se
právě tiskne list papíru, zastaví se tisk až po
dokončení tisku stránky.)
Technické údaje
Mobilní tiskárna SD (Panasonic SV−P10U)
Zdroj napájení:
Příkon (odběr):
Informace pro vaši bezpečnost
4,9 V stejnosměrných, (síťový adaptér), 3,7 V stejnosměrných
(Baterie)
Přibližně 4,8 W
Tiskový systém
Rychlost tisku
Médium pro tisk
Řádkový termální přenos se systémem variabilního bodu
Přibližně 70 sekund/list
Inkoustový film
Kazetový typ (exkluzivní), 3−barevný postupný tisk (červená,
magenta, žlutá, krycí vrstva) 9 x 12 mm
Papír pro tisk
Papír pro tisk 2−3/4" x 1−1/2"(69 x 38 mm), 2−3/4" x 1−1/2"(69 x 38 mm)
1 Řezaný adhezívní papír, 2−3/4" x 1−1/2"(69 x 38 mm)
4 Řezaný adhezívní papír
(Rozměry obrázku)
2−3/4" x 1−1/2"(69 x 38 mm) Papír pro tisk: 1−9/16" x 1−1/4" (40 x 32 mm),
2−3/4" x 1−1/2"(69 x 38 mm) 1 Řezaný adhezívní papír: 1−9/16"
x 1−1/4" (40 x 32 mm),
2−3/4" x 1−1/2"(69 x 38 mm) 4 Řezaný adhezívní papír: 1−9/16"
x 1−1/4" (40 x 32 mm)
Systém podávání papíru
Ruční zakládání
Počet vytištěných obrazových bodů (pixelů) 203 x 203 dpi
Funkce
Tisk celého obrázku, tisk čtyř obrázků
Tisková hlava
Termální hlava s filmem, 8 bodů/mm (203 dpi)
Vstupní zástrčka
Pro USB
Kompatibilní karty
SD Memory Card/MultiMediaCard
Formát
SD−Picture, Exif, DCF, CIFF, SISRIF, JFIF
Formát obrázku
JPEG, TIFF (bez komprese)
Počet pixelů
Maximálně 6144 x 4096, Poměr vzorkování 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0, 4:1:1
Doba zatavování
Přibližně 4 sekundy (307200 pixelů)
Povolená teplota
Mimo provoz: 10°C − 50°C Při provozu: 0°C − 40°C
Povolená vlhkost
Mimo provoz: 0% − 90% Při provozu : 35% − 80%
Vnější rozměry
Přibližně 85 (Š) x 30 (V) x 68 (H) mm (bez vyčnívající části)
Hmotnost
Přibližně 185 g (bez baterie, inkoustové kazety, paměťové karty
SD Memory Card)
Síťový adaptér (Panasonic VSK0617)
Zdroj napájení:
Vstupní proud:
Výstup stejnosměrného napětí
Rozměry
Hmotnost
Informace pro vaši bezpečnost
110−240 V střídavých, 50/60Hz
0,2 A
4,9 V stejnosměrných, 1,4 A
Přibližně 59 (Š) x 31 (V) x 96 (H) mm
130 g
Baterie (Panasonic CGR−S601)
Nominální napětí:
Nominální kapacita:
Rozměry (přibližné):
Hmotnost
Informace pro vaši bezpečnost
3,7 V
1.350 mAh
20 (Š) x 21 (V) x 55 (H) mm
Přibližně 40 g
25
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8
obchodní oddělení:
technická podpora:
centrální fax:
02-21 71 91 61
02-21 71 91 91
02-24 81 98 88
e-mail: info@panasonic.cz
e-mail: pcsserv@panasonic.cz
aktuální info na www.panasonic.cz
© Vyrobilo Z STUDIO Zlín, 2001
Matsushitta Electric Industrial Co., Ltd.
OSAKA 542-8588, Japan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement