Panasonic | DMPBD75EG | Operating instructions | Panasonic DMPBD75EG Operativní instrukce

Panasonic DMPBD75EG Operativní instrukce
Návod k obsluze
Přehrávač disků Blu-ray™
Model č. DMP-BD75
Vážený zákazníku
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Pro dosažení jeho optimálního a bezpečného výkonu si přečtěte tyto pokyny.
Předtím, než tento výrobek zapojíte a budete jej provozovat či nastavovat, přečtěte si prosím celý tento návod.
Tento návod si uložte pro další použití.
EG
VQT3B03
until
2011/2/8
Obsah
Seznámení s výrobkem
Popisy uvedené v tomto návodu k použití
Bezpečnostní opatření. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Péče o zařízení a média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Referenční příručka ovladače . . . . . . . . . . . . . . . .
Disky s možností přehrávání/USB zařízení . . . . . .
3
4
4
5
6
Zapojení a nastavení
1. KROK: Připojení k TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. KROK: Připojení k zesilovači/přijímači . . . . . . . 9
3. KROK: Připojení k širokopásmové síti. . . . . . . . 9
4. KROK: Připojení napájecího kabelu . . . . . . . . 10
5. KROK: Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6. KROK: Přeprogramování dálkového
ovládání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Přehrávání
Vložení nebo vyjmutí média . . . . . . . . . . . . . . . .
HOME menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání obsahu videa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání statických snímků . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání obsahu na serveru DLNA (DLNA). . .
Činnosti propojené s televizorem
(VIERA Link “HDAVI Control™”) . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
18
19
20
21
Nastavení
Menu přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nastavení menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Poznámky
Průvodce řešením problémů . . . . . . . . . . . . . . . .
Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňkové informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
VQT3B03
28
30
31
32
≥ Pokyny k obsluze přístroje jsou obecně popsány
pomocí dálkového ovladače.
Aktualizace firmwaru (> 12)
Bezpečnostní opatření
UPOZORNĚNÍ
Zařízení
Zařízení
≥ Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým
proudem nebo poškození výrobku,
– chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, kapající a
stříkající vodou.
– nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou,
např. vázy.
– používejte pouze doporučené příslušenství.
– nesundávejte kryty.
– neopravujte sami zařízení – opravy přenechejte
kvalifikovaným pracovníkům servisu.
– dejte pozor, aby se do zařízení nedostaly kovové
předměty.
– nepokládejte na zařízení těžké předměty.
≥ Toto zařízení používá laser. Ovládání, nastavení nebo
provádění úkonů jiných, než jsou popsány v této příručce,
může vést ke vzniku nebezpečného záření.
≥ Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako
zapálené svíčky apod.
≥ Zařízení může být rušeno rádiovými vlnami např. z
mobilního telefonu. V případě takových interferencí lépe
oddělte zařízení od mobilního telefonu.
≥ Zařízení je zkonstruováno pro použití v mírném podnebí.
Baterie
Přehrávání
≥ V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí
výbuchu. K výměně používejte pouze typ baterií
doporučený výrobcem.
≥ Nesprávným zacházením s bateriemi může dojít k
vytečení elektrolytu a k požáru.
– Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých
typů najednou.
– Baterie nevystavujte horku ani ohni.
– Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu v
automobilu vystaveném přímému slunci se zavřenými
dveřmi a okny.
– Baterie nerozebírejte a nezkratujte je.
– Alkalické a manganové baterie znovu nenabíjejte.
– Nepoužívejte baterie s odloupnutým obalem.
– Jestliže nehodláte dálkové ovládání delší dobu
používat, vyjměte z něj baterie. Skladujte je na
chladném, tmavém místě.
≥ Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo
prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.
Nastavení
≥ Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým
proudem nebo poškození výrobku,
– ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí
uvedenému na zařízení.
– dobře zasuňte zástrčku do zásuvky.
– neohýbejte kabel, netahejte za něj a nepokládejte na něj
těžké předměty.
– nesahejte na zástrčku mokrýma rukama.
– při vypojování zástrčky ji držte za plastové tělo.
– nepoužívejte poškozenou zástrčku či zásuvku.
≥ Nainstalujte zařízení tak, aby bylo možné v případě
jakýchkoli problémů okamžitě vytáhnout zástrčku ze
zásuvky.
≥ Umístěte zařízení na rovný povrch.
≥ Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým
proudem nebo poškození výrobku,
– Neinstalujte ani nepokládejte zařízení do knihovny,
vestavěné skříně nebo do jiných stísněných prostor.
Zajistěte pro zařízení dostatečné větrání.
– Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami,
ubrusy, záclonami a podobnými předměty.
– Nevystavujte zařízení přímému slunci, vysokým
teplotám, vysoké vlhkosti ani nadměrným vibracím.
Poznámky
Síťová šňůra
Umístění přístroje
Zapojení a nastavení
VAROVÁNÍ
Seznámení s výrobkem
Seznámení s výrobkem
VQT3B03
3
Příslušenství
Péče o zařízení a média
Před použitím tohoto zařízení zkontrolujte dodané
příslušenství.
∫ Přístroj čistěte měkkou suchou textilií
1
2
1
1
Dálkový ovladač
(N2QAYB000577)
Baterie pro dálkové ovládání
Síťová šňůra
CD-ROM
≥ K čištění nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo na barvy
nebo benzen.
≥ Před použitím textilie napuštěné chemikálií si pozorně
přečtěte pokyny k jejímu použití.
∫ Vyčistěte čočku speciálním čisticím
prostředkem pro čočky
≥ Čísla výrobku uvedená v tomto návodu představují správná čísla
výrobku z ledna 2011. Mohou být předmětem změny.
≥ Nepoužívejte dodaný napájecí kabel zařízení na jiných zařízeních.
Použití dálkového ovládání
Vložte je tak, aby póly (i a j) odpovídaly značkám v
dálkovém ovladači.
Čisticí prostředek na objektivy: RP-CL720AE
≥ Může se stát, že tento čistič čočky nebude dostupný v
prodeji v jiných zemích, jako např. v Německu.
V takovém případě se obraťte o radu na vašeho
prodejce výrobků od firmy Panasonic.
≥ Tento čistič čočky se prodává speciálně pro rekordéry
DIGA, lze jej však použít i pro tuto jednotku.
∫ Vyčistěte disky

SPRÁVNĚ
NESPRÁVNĚ

R6/LR6, AA
(Alkalické nebo
manganové baterie)
Nasměrujte jej na snímač signálu dálkového ovládání na
tomto zařízení. (> 5)
Otřete vlhkou látkou a poté do sucha.
∫ Upozornění pro zacházení s diskem
≥ Při manipulaci s disky je uchopte za okraje, abyste
předešli bezděčnému poškrábání nebo přenesení otisků
prstů na povrch disku.
≥ Nelepte na disky štítky ani nálepky.
≥ Nepoužívejte spreje pro vymazání zápisu, benzen,
ředidlo, antistatické kapaliny či jakékoli jiné rozpouštědlo.
≥ Nepoužívejte následující disky:
– Disky s lepidlem na povrchu od odstraněných přelepek
nebo štítků (vypůjčené disky atd.).
– Výrazně zdeformované nebo prasklé disky.
– Nepravidelně tvarované disky, např. ve tvaru srdce.
∫ Likvidace zařízení nebo jeho
postoupení jinému majiteli
V zařízení mohou být uchovány informace uživatelského
nastavení. Při vyřazení, likvidaci nebo postoupení zařízení
jinému majiteli proveďte postup pro nastavení
přednastavených hodnot z výrobního závodu za účelem
vymazání uživatelských nastavení. (> 28, “Obnovení všech
hodnot přednastavených ve výrobním závodě.”)
≥ V paměti tohoto zařízení může být zaznamenán přehled o
jeho činnosti.
4
VQT3B03
11
1
2
12
13
3
14
4
5
15
6
7
16
17
8
18
19
9
20
10
1
1
2
3
4
1
2
Zapnutí a vypnutí zařízení
Tlačítka pro ovládání televizoru (> 12)
Televizi můžete ovládat dálkovým ovladačem jednotky.
[Í TV] : Zapnutí a vypnutí televizoru
[AV] : Přepínání volby vstupu
[i j VOL] : Nastavení hlasitosti
3 Volba čísel titulů atd. /zadávání čísel
4 Vymazání
5 Volba audia (> 14)
6 Tlačítka pro základní ovládání přehrávání (> 14)
7 Zobrazení hlášení o stavu (> 14)
8 Zobrazení Top menu (horní menu)/DIRECT
NAVIGATOR (> 14)
9 Zobrazení menu OPTION (> 15)
10 Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré)
Tato tlačítka se používají, když;
≥ použití disku BD-Video, který obsahuje aplikace
JavaTM (BD-J).
11 Přenos signálu dálkového ovládání
12 Otevření nebo zavření zásuvky disku (> 13)
UPOZORNĚNÍ
13
14
15
16
17
18
19
20
2
Tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí (Í/I) (> 10)
Stisknutím přepnete jednotku z režimu zapnuto do
pohotovostního režimu standby a obráceně. V režimu
standby jednotka stále spotřebovává malé množství
energie.
Zásuvka disku (> 13)
Port USB (> 13)
Displej (> 32)
Seznámení s výrobkem
Referenční příručka ovladače
Nepokládejte žádné předměty před zařízení. Při otevření
zásuvky by mohlo dojít k její kolizi s těmito předměty a ke
způsobení zranění.
Zobrazení menu přehrávání (> 22)
Zapnutí/vypnutí sekundárního videa (Obraz v obrazu)
(> 16)
Spuštění funkce DLNA (> 20)
Ukončení zobrazování strany menu
Zobrazení Pop-up menu (překryvné menu) (> 14)
Zobrazení menu HOME (> 13)
Volba/OK, Snímek po snímku (> 14)
Návrat na předchozí stranu
3
5
6
7
8
4
56 7
8
Čidlo signálu dálkového ovladače
Vzdálenost: Přibližně v rozsahu 7 m
Úhel: Přibližně 20e nahoru a dolů, 30e doleva a doprava
Zastavení (> 14)
Spuštění přehrávání (> 14)
Otevření nebo zavření zásuvky disku (> 13)
Konektory na zadním panelu (> 8–10)
VQT3B03
5
Disky s možností přehrávání/USB zařízení
Zařízení
Označení
disků
Typy zařízení
BD-Video
Video
BD-RE
Video
JPEG
BD-R
Video
DivX®
MKV
DVD-Video
Video
BD
DVD-R
DVD
DVD-R DL
DVD-RW
—
CD
—
USB
—
VQT3B03
Video
AVCHD
DivX®
MKV
MP3
JPEG
Video
AVCHD
+R/+RW/+R DL
Hudba na CD
Hudební [CD-DA]
CD-R
CD-RW
DivX®
MKV
Hudební [CD-DA]
MP3
JPEG
USB zařízení
(až 2 TB)
* Podrobnější informace o druzích obsahu, který lze přehrávat, najdete na straně 7 a 31.
6
Formát obsahu*
DivX®
MKV
MP3
JPEG
≥ DVD-RAM
≥ Super Audio CD
≥ Photo CD
≥ DVD-Audio
≥ WMA disky
≥ Disky DivX Plus HD
≥ HD DVD
∫ Informace o správě regionu
BD-Video
Toto zařízení přehrává BD-Video s označením kódu regionu
“B”.
Příklad:
∫ USB zařízení
Seznámení s výrobkem
∫ Disky, které nelze přehrávat v tomto
zařízení
≥ Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB
zařízeními.
≥ Toto zařízení nepodporuje nabíjení USB zařízení.
≥ Je podporován systém souborů FAT12, FAT16 a FAT32.
≥ Toto zařízení podporuje USB 2.0 High Speed
(vysokorychlostní USB 2.0).
≥ Zařízení může podporovat pevný disk formátovaný jako
FAT32.
Některé typy pevných disků mohou vyžadovat použití
vlastní externí napájecí jednotky.
∫ BD-RE, BD-R
Může se stát, že audio apod. na discích zaznamenaných v
režimu DR s použitím rekordérů disků Blu-ray od firmy
Panasonic nebude přehráváno správně.
DVD-Video
Toto zařízení přehrává DVD-Video s označením čísla
regionu “2” nebo “ALL”.
Příklad:
2
ALL
2
3
5
∫ Uzavřít
DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL a CD-R/RW
zaznamenané na rekordéru apod. se musí před
přehráváním na tomto zařízení uzavřít na tomto zařízení.
Ohledně uvedeného si, prosím, přečtěte návod k použití
rekordéru.
∫ BD-Video
≥ Toto zařízení podporuje audio s vysokým datovým tokem
(Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio a DTS-HD Master Audio) používané v
BD-Video.
– Je-li “Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD” nastaveno na
hodnotu “PCM”, maximální možný zvuk Dolby je
2kanálový PCM. (> 25)
∫ Hudba na CD
Obsluhu a zvukovou kvalitu CD disků, které nesplňují
specifikace CD-DA (CD disky s ochranou proti kopírování
atd.), nelze zaručit.
≥ Může se stát, že v některých případech nebude možné přehrávat výše uvedená média kvůli typu média, podmínkám záznamu, použité metodě záznamu
a způsobu vytvoření souborů.
≥ Výrobci disků mohou určit, jak mají být disky přehrávány. Protože se může stát, že nebudete vždy moci ovládat přehrávání způsobem popsaným v tomto
návodu k použití. Pozorně si přečtěte pokyny týkající se disku.
VQT3B03
7
1. KROK: Připojení k TV
≥ Nepokládejte zařízení na zesilovače/přijímač nebo jiná
zařízení, která se mohou zahřát. Produkované teplo může
toto zařízení poškodit.
≥ Před realizací jakéhokoli zapojení vám doporučujeme
dočasně odpojit všechna zařízení od elektrické sítě.
≥ Nepřipojujte signály videa prostřednictvím videorekordéru.
V důsledku ochrany proti kopírování by se mohlo stát, že
obraz nebude zobrazen správně.
Zapojení a nastavení
≥ Použijte, prosím, kabely pro High Speed HDMI
(vysokorychlostní multimediální rozhraní), které jsou
označené logem HDMI (zobrazeným na obalu).
Doporučuje se, abyste používali kabely HDMI od firmy
Panasonic. Při použití výstupního signálu 1080p použijte,
prosím, kabely HDMI o délce maximálně 5,0 metrů.
Doporučené číslo dílu (vysokorychlostní HDMI kabel):
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m),
RP-CDHS50 (5,0 m), atd.
Zadní strana zařízení
∫ Prostřednictvím zásuvky HDMI AV OUT
(vysoká kvalita)
HDMI IN
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
Kabel HDMI
≥ Nastavte “HDMI Audio Output” na “On” (> 26).
≥ Připojení HDMI podporuje VIERA Link “HDAVI Control”
(> 21).
8
VQT3B03
∫ Prostřednictvím zásuvky VIDEO OUT
(standardní kvalita)
Audio/videokabel
≥ Vzájemně propojte svorky stejných barev.
2. KROK: Připojení k
zesilovači/přijímači
3. KROK: Připojení k
širokopásmové síti
Když je toto zařízení připojeno k širokopásmové síti, je
možné využívat následující služby.
– Může být provedena aktualizace firmwaru (> 12)
– Můžete si vychutnat BD-Live (> 16)
– Lze získat přístup k dalším zařízením (> 20)
Podrobnější informace ohledně způsobu připojení najdete v
návodu dodaném s připojeným zařízením.
HDMI IN
(ARC)
Zapojení a nastavení
∫ Připojení prostřednictvím síťového kabelu
Kabel
HDMI
Multikanálové
reproduktory
HDMI OUT
(ARC)
Síťový kabel
Zesilovač/přijímač
Širokopásmový
směrovač apod.
HDMI IN
Kabel
HDMI
Internet
≥ Nastavte “HDMI Audio Output” na “On” (> 26).
≥ Nastavte “Digital Audio Output” v závislosti na připojeném
zesilovači/přijímači (> 25).
≥ Připojení HDMI podporuje VIERA Link “HDAVI Control”
(> 21).
≥ Pokud používáte televizor nebo zesilovač/přijímač bez
označení “(ARC)” (tzn. nekompatibilní s ARC) v zásuvce
HDMI, abyste si vychutnali zvuk televizoru přes zesilovač/
přijímač, je třeba propojit zesilovač/přijímač a televizor
pomocí optického digitálního kabelu.
≥ K připojení periferních zařízení použijte přímé síťové
kabely (STP) kategorie 5 nebo vyšší.
≥ Připojení jakéhokoli jiného kabelu kromě kabelu LAN v
terminálu LAN může jednotku poškodit.
VQT3B03
9
4. KROK: Připojení
napájecího kabelu
5. KROK: Nastavení
Snadné nastavení
Po prvním připojení vašeho nového přehrávače a stisknutí
tlačítka zapnutí napájení se zobrazí strana pro základní
nastavení.
Příprava
Zapněte televizor a zvolte na televizoru vhodný vstup.
1
Stiskněte [Í].
Dojde k zobrazení strany pro nastavení.
2
Napájecí kabel
(je součástí)
Postupujte dle pokynů zobrazovaných na
displeji a proveďte nastavení
prostřednictvím [3, 4] a stiskněte [OK].
Bude nastaveno “On-Screen Language”, “TV Aspect” a
“Quick Start”. (> 25 – 27)
Do domácí sít’ové zásuvky
(220 až 240 V~, 50 Hz)
Po dokončení “Easy Setting” můžete provést “Network Easy
Setting”.
≥ Toto zařízení spotřebovává malé množství energie (“Quick
Start”: “Off”, přibl. 0,2 W) i v případě, že je vypnuté.
V případě, že máte zájem o úsporu energie nebo když
nebudete používat toto zařízení delší dobu, můžete jej
odpojit.
10
VQT3B03
≥ Toto nastavení můžete provést kdykoli volbou “Easy Setting” v menu
nastavení. (> 27)
≥ Můžete také provést změnu těchto nastavení jednotlivě. (> 25 – 27)
Snadné nastavení sítě (Kontrola internetového připojení)
Snadné nastavení sítě
Network Easy Setting (Internet Connection Test)
Až dokončíte “Easy Setting”, můžete pokračovat
provedením “Network Easy Setting”.
Postupujte dle pokynů zobrazovaných na
displeji a proveďte nastavení prostřednictvím
[3, 4, 2, 1] a stiskněte [OK].
Complete.
- Connection to the Internet
Fail(B019)
Failed the connection test.
Cannot find the server.(B019)
Please refer to the operating instructions for the cause
of the error and the countermeasure for it.
Press [OK].
Network Easy Setting
OK
Displej
Press [OK] to proceed.
OK
RETURN
Když se setkáte s potížemi
při nastavení
Snadné nastavení sítě (kontrola připojení k domácí síti)
Network Easy Setting (Home Network Connection Check)
Complete.
1. LAN cable connection
2. IP address setting
3. Connection to gateway
Zkontrolujte následující body
Cannot find the server. ≥ Nastavení “Primary DNS” a
(B019)
“Secondary DNS” v “IP Address
[Nelze najít server.
/ DNS Settings” (> 26)
(B019)]
Failed to connect to
the server.
(B020)
[Neúspěšné připojení
na server. (B020)]
≥ Server může být obsazen nebo
mohou být pozastavené služby.
Vyčkejte chvíli a zkuste znovu.
≥ Nastavení “Proxy Server
Settings” (> 26) a směrovač
≥ Přečtěte si návod k použití rozbočovače nebo směrovače.
≥ Toto nastavení můžete provést kdykoli volbou “Network Easy Setting” v
menu nastavení. (> 26)
≥ Tato nastavení můžete přepracovat jednotlivě prostřednictvím
“Network Settings”. (> 26)
Fail
Fail
Fail
LAN cable is not connected.
Please check the connection.
Select “Yes” and press [OK] to check network
connection again.
Select “No” and press [OK]
to finish Network Easy Setting.
Yes
No
OK
Displej
Zkontrolujte
následující
body
1. LAN cable connection
Fail
≥ Připojení
[Neúspěšné]
síťových
kabelů (> 9)
Fail
2. IP address setting
[2. Nastavení IP adresy]
[Neúspěšné]
3. Connection to gateway
[3. Připojení k bráně]
Fail
[Neúspěšné]
1. LAN cable connection
Pass
[Úspěšné]
2. IP address setting
[2. Nastavení IP adresy]
3. Connection to gateway
[3. Připojení k bráně]
1. LAN cable connection
≥ Připojení a
nastavení
rozbočovače
Fail
a směrovače
[Neúspěšné]
≥ Nastavení
Fail
“IP Address /
[Neúspěšné]
DNS Settings”
Pass
(> 26)
[Úspěšné]
2. IP address setting
[2. Nastavení IP adresy]
Pass nebo
Home
network
available
3. Connection to gateway
[3. Připojení k bráně]
Fail
[Neúspěšné]
VQT3B03
11
Zapojení a nastavení
LAN setup and testing of home network and Internet
connections are required for Internet functions
(BD-Live etc.).
Broadband Internet connection is necessary for
BD-Live.
Is a LAN cable already connected ?
Please refer to the operating instructions about network
connection.
Aktualizace firmwaru
Příležitostně může firma Panasonic vydat aktualizovaný
firmware pro toto zařízení, který může obohatit nebo zlepšit
činnost jednotlivých funkcí. Tyto aktualizace jsou k dispozici
bezplatně.
Toto zařízení je schopno provést kontrolu firmwaru
automaticky za předpokladu, že je připojeno na internet
prostřednictvím širokopásmového připojení.
Když je k dispozici nová verze firmwaru, dojde k zobrazení
následující strany.
New firmware is available.
Please update firmware in Setup.
Chcete-li aktualizovat firmware:
Stiskněte [HOME] > zvolte “Setup” > zvolte “Player
Settings” > zvolte “Others” > [OK] > zvolte “Firmware
Update” > [OK] > zvolte “Update Now”
Během aktualizace NEODPOJUJTE toto zařízení od
elektrické sítě a neprovádějte žádné operace.
Po instalaci firmwaru bude na displeji zařízení zobrazeno
hlášení “FInISH”. Zařízení bude restartováno a zobrazí se
následující strana.
The firmware has been updated.
Current Version:x.xx
6. KROK:
Přeprogramování
dálkového ovládání
Pro jiné výrobky firmy
Panasonic
Když máte více než jeden přehrávač/rekordér od firmy
Panasonic a dálkové ovládání pracuje s oběma, je třeba
provést změnu kódu dálkového ovládání na jednom z obou
výrobků. (> 27, “Remote Control”)
Pro TV
Dálkovým ovládáním zařízení lze ovládat také televizor.
1
2
Zadejte 2-číselný kód prostřednictvím
číselných tlačítek při stisknutém (> 32)
[Í TV].
Např., 01: [0] B [1]
Vyzkoušejte nastavení zapnutím
televizoru.
OK
RETURN
≥ Je-li u značky daného televizoru uvedeno více hodnot, vyberte kód
umožňující správnou funkci.
≥ Pokud se stahování do zařízení nezdaří nebo pokud není zařízení
připojeno k internetu, můžete stáhnout aktuální firmware z
následující webové stránky a vypálit ho na disk CD-R, z nějž poté
firmware v zařízení aktualizujete.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tato stránka je pouze v angličtině.)
Zobrazení verze firmwaru v zařízení. (> 27, “System Information”)
≥ Stahování bude trvat několik minut. Může trvat déle nebo může být
provázeno problémy v závislosti na spojovacím prostředí.
≥ Pokud si nepřejete kontrolovat nejnovější firmware, nastavte “Automatic
Update Check” na “Off”. (> 27)
12
VQT3B03
Vložení nebo vyjmutí
média
Přehrávání
HOME menu
Nejdůležitější funkce tohoto zařízení lze použít
prostřednictvím menu HOME.
Příprava
Zapněte televizi a zvolte na ní příslušný video vstup.
1
Stiskněte [Í] pro zapnutí jednotky.
Zobrazí se hlavní menu.
2
Stiskněte tlačítko [OK] nebo pomocí
tlačítek [3, 4, 2, 1] vyberte jinou
položku.
HOME
MEDIA
SERVER
Blu-ray Disc Player
Photos
Setup
Music
Videos
≥ Po vložení média se objeví obrazovka pro výběr jeho
obsahu.
≥ Jsou-li k dispozici další položky, opakujte tento krok.
≥ Pro návrat do menu HOME vyberte “HOME” nebo
několikrát stiskněte [RETURN].
Videos/
Photos/
Music
MEDIA
SERVER
Setup
Disc
USB
Přehrávání obsahu. (> 14,
18, 19)
≥ Obsahuje-li disk více druhů
obsahu, zvolte jeho typ
nebo titul.
(> 20)
Player
Settings
(> 24)
USB
Management
(> 16)
Chcete-li zobrazit menu HOME
Stiskněte [HOME].
≥ Zobrazované položky se mohou měnit v závislosti na konkrétním médiu.
≥ Při použití disku s datovými soubory (MP3, JPEG, DivX, MKV) a videem
nastavte podle potřeby možnost “Mixed Data Disc Option”. (> 24)
VQT3B03
13
Přehrávání
≥ Vkládáte-li médium, ujistěte se, že je otočeno správnou
stranou nahoru.
≥ Když připojíte výrobek firmy Panasonic prostřednictvím
USB spojovacího kabelu, na připojeném zařízení se může
zobrazit strana pro nastavení. Podrobnější informace
najdete v návodu k použití připojeného zařízení.
Zapojení a nastavení
1
Přehrávání obsahu
videa
Další operace během
přehrávání
V závislosti na médiu a jeho obsahu se může stát, že tyto
funkce nebudou pracovat.
BD DVD CD USB
1
Stop
Vložte médium.
Když se zobrazí obsah, stisknutím [3, 4, 2, 1]
vyberte položku. (> 13)
2
Stisknutím [3, 4] vyberte titul a
stiskněte [OK].
∫ Zobrazení menu
Můžete zobrazit Top Menu, DIRECT NAVIGATOR nebo
Pop-up Menu.
Stiskněte [TOP MENU] nebo [POP-UP MENU].
≥ Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte položku a stiskněte [OK].
Stiskněte [∫STOP].
Pozice stop (zastavení) se uloží do paměti.
Funkce obnovení přehrávání
Stiskněte [1PLAY] pro restart (nové spuštění) z této pozice.
≥ Pozice se smaže, když se otevře přihrádka nebo stisknete
několikrát [∫STOP] pro zobrazení “StOP” na displeji
jednotky.
≥ Na discích BD-Video včetně BD-J se může stát, že
funkce obnovení přehrávání nebude pracovat.
Pause/Zastavit
Stiskněte [;PAUSE].
∫ Zobrazení hlášení o stavu
Během přehrávání stiskněte [STATUS].
Hlášení o stavu vám poskytne informace o právě
přehrávaném obsahu. Při každém stisknutí [STATUS] může
dojít ke změně zobrazených informací nebo k ukončení
jejich zobrazování.
např. BD-Video
T: titul, C: kapitola, PL: playlist
C1
BD (Video)
0:05.14
0:20.52
Aktuální pozice
Vyhledat/Pomalé přehrávání
Vyhledávání
Během přehrávání stiskněte [SEARCH6]
nebo [SEARCH5].
≥ Hudba a MP3: Rychlost je nastavena pro samostatný
krok.
Uplynulý čas v titulu
 T1
≥ Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu [;PAUSE] nebo
[1PLAY].
Play
Celkový čas
≥ Signál z disků PAL se přivádí na výstup jako PAL. Signál z disků NTSC
se přivádí na výstup jako “NTSC” nebo “PAL60”. Pro disky NTSC
můžete zvolit “NTSC” nebo “PAL60” v “NTSC Contents Output”. (> 25)
≥ KDYŽ JE ZOBRAZENÉ MENU, DISK SE NEPŘESTANE OTÁČET. Po
ukončení přehrávání stiskněte [∫STOP], abyste šetřili motor přístroje,
obrazovku televizoru atd.
≥ V závislosti na médiu nebo na jeho obsahu se zobrazení na displeji
může měnit nebo nemusí být vůbec zobrazeno.
≥ DivX a MKV: Postupné přehrávání není možné.
≥ Není možné přehrávat video AVCHD a MPEG2, které bylo uchopeno a
přetaženo, zkopírováno a přilepeno na médium.
≥ V rámci úspory energie se automaticky vypne napájení, jestliže se
právě nepřehrává (např. pozastaveno přehrávání, zobrazení menu,
zobrazení statických snímků apod.) a po dobu asi 30 minut nebylo
stisknuto žádné tlačítko.
Pomalé přehrávání
Během pauzy stiskněte [SEARCH5].
Rychlost se zvýší až na 5 kroků.
≥ Stiskněte [1PLAY] pro návrat k rychlosti normálního
přehrávání.
Přeskočit
Během přehrávání nebo pauzy stiskněte
[:] nebo [9].
Přeskočit na titul, kapitolu nebo stopu, které chcete přehrát.
≥ Každé stisknutí zvyšuje počet přeskočení.
Snímek po snímku/po
jednotlivých okénkách
Během pauzy stiskněte [1] (;1).
≥ Stiskněte a držte stisknuto za účelem změny na postupný
posun dopředu.
≥ Stiskněte [1PLAY] pro návrat k rychlosti normálního
přehrávání.
Změna audia
Stiskněte [AUDIO].
Můžete změnit číslo kanálu audia nebo jazyk zvukové stopy
apod.
14
VQT3B03
Užitečné funkce
1
2
Stiskněte [OPTION].
Zvolte položku a stiskněte [OK].
Při zobrazené straně DIRECT NAVIGATOR
View
Playlists
Přehrávání přehrávacích seznamů.
View Titles
Výběr titulu.
Folder
Přepnutí na další adresář.
Během prohlížení
Top Menu
Zobrazení Top Menu.
Pop-up
Menu
Zobrazení Pop-up Menu.
Menu
Zobrazení Menu.
≥ V závislosti na médiu nebo na jeho obsahu se zobrazené položky
mohou lišit.
∫ Zobrazení titulků
Přehrávání
Na zařízení lze zobrazovat titulky nahrané na videodisku
DivX a MKV.
Její chod může být odlišný nebo nemusí správně fungovat v
závislosti na způsobu, jakým byl soubor vytvořen, nebo na
stavu této jednotky (přehrává, je zastavena apod.).
Nastavte “Subtitle” v “Disc” (> 22)
≥ Videosoubory DivX a MKV, jež nezobrazují “Text”, neobsahují text
titulků.
≥ Pokud se titulky nezobrazí správně, zkuste změnit nastavení jazyka.
(> 24)
≥ Tato funkce nijak nesouvisí s titulky ve standardní specifikaci DivX a
nedisponuje žádným jasným standardem.
VQT3B03
15
Přehrávání BD-Live nebo
obrazu v obrazu v BD-Video
Vychutnání disků BD-Live s
internetem
Přehrávání obrazu v obrazu
Zapnutí/vypnutí doplňujícího videa
Stiskněte [PIP].
Sekundární video
BD-Live nabízí po připojení zařízení k internetu celou řadu
dalších funkcí, jako jsou titulky, exkluzivní snímky a online
hry. Protože se většina disků kompatibilních s technologií
BD-Live přehrává pomocí funkce BD-Live, je nutné stáhnout
do externí paměti (místní úložiště) dodatečný obsah.
≥ Toto zařízení používá jako místní úložiště USB disk.
Funkci BD-Live nelze používat, není-li připojen USB disk.
1
Vytvoření síťového připojení a nastavení.
(> 9, 11)
2
Vložte paměťový disk USB s volnou
kapacitou 1 GB nebo více.
3
Vložte disk.
∫ Mazání dat z USB disku
Jestliže už nepotřebujete data uložená na USB disku,
můžete je smazat podle následujícího postupu.
1
2
3
4
5
Vložte USB disk.
Stiskněte [HOME].
Stisknutím [OK] vyberte “Setup”.
Stisknutím [1] vyberte “USB Management”.
Stiskněte [OK].
USB Management
USB device
No. of Files 1
Free space 1844 MB
BD-Video Data Erase
OK
RETURN
6 Stiskněte [2, 1] pro výběr “Yes” a stiskněte [OK].
7 Stiskněte [2, 1] pro výběr “Start” a stiskněte [OK].
16
VQT3B03
Primární video
Zapnutí/vypnutí sekundárního audia
[DISPLAY] > vyberte “Disc” > [1] > vyberte
“Signal Type” > [OK] > nastavte v nabídce
“Secondary Video” položku “Soundtrack” na
“On” nebo “Off”
≥ Využitelné funkce a způsob provozu se u každého disku mohou lišit,
proto si vždy přečtěte pokyny na disku a/nebo navštivte příslušné
internetové stránky.
≥ Některý obsah BD-Live k dispozici na discích Blu-ray může vyžadovat
vytvoření internetového účtu pro přístup k obsahu BD-Live. Účet si
můžete založit podle pokynů na obrazovce nebo pokynů k obsluze
disku.
≥ U některých disků není možné provést změnu “BD-Live Internet
Access” (> 24).
≥ Při přehrávání disků podporujících BD-Live může být identifikační
označení přehrávače nebo disku odesláno prostřednictvím internetu k
poskytovateli obsahu.
≥ Během vyhledávání/pomalého pohybu nebo přehrávání snímek po
snímku bude zobrazeno pouze primární video.
≥ Když je “BD-Video Secondary Audio” v “Digital Audio Output” nastaven
na “Off”, sekundární audio nebude přehráváno (> 25).
Informace týkající se DivX
DIVX VIDEO:
DivX® představuje digitální formát videa vytvořený
společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálním výrobkem,
DivX Certified® společností, které slouží k přehrávání DivX
videa. Podrobnější informace a softwarové nástroje pro
konverzi vašich souborů na DivX video najdete na divx.com.
DIVX VIDEO-NA-PŘÁNÍ:
Za účelem přehrávání zakoupených DivX videí na přání
(VOD - Video-on-demand) musí být toto zařízení DivX
Certified® zaregistrováno.
Registrační kód obdržíte v části DivX VOD v nabídce
nastavení zařízení.
Podrobnější informace o tom, jak dokončit registraci,
naleznete na stránkách vod.divx.com.
≥ Video obsah DivX chráněný autorským právem, který
máte uložen na disku USB, lze přehrávat pouze
prostřednictvím výstupní zásuvky HDMI.
Zobrazení registračního kódu přístroje.
(> 27, “DivX Registration” v “Others”)
DivX Registration
You must register this unit to play
protected DivX videos.
Registration Code: XXXXXXXXXX
Please register at www.divx.com/vod/
Přehrávání
The registration code is necessary to
register this unit.
10 alfanumerických
znaků
≥ Po prvním přehrávání obsahu DivX VOD již registrační
kód nebude zobrazován.
≥ Když si zakoupíte obsah DivX VOD s použitím kódu
odlišného od kódu tohoto zařízení, nebudete moci tento
obsah přehrávat.
Zrušení registrace zařízení.
(> 27, “DivX Registration” v “Others”)
Stisknutím [2, 1] zvolte “Yes” v “DivX Registration”.
Pro zrušení registrace na www.divx.com použijte přílušný
kód.
Pokud jde o obsah DivX VOD, který lze
přehrát pouze ve stanoveném počtu
opakování
Některý obsah DivX VOD může být přehrán pouze tolikrát,
kolikrát je nastaveno. Při přehrávání obsahu tohoto druhu
bude zobrazen také počet dosavadních přehrání a počet
původně možných přehrání.
≥ Zbývající počet možných přehrávání bude snížen při
každém přehrání programu. V každém případě však platí,
že při přehrávání z bodu, ve kterém bylo předtím
přehrávání přerušeno, zbývající počet možných
přehrávání nebude snížen díky funkci obnovení
přehrávání.
VQT3B03
17
Přehrávání statických
snímků
BD DVD CD USB
(BD-RE, DVD-R/-R DL, CD-R/RW, USB zařízení)
1
Vložte médium.
Když se zobrazí obsah, stisknutím [3, 4, 2, 1]
vyberte položku. (> 13)
2
Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr
statického obrázku a stiskněte [OK].
Užitečné funkce
1
2
Stiskněte [OPTION].
Zvolte položku a stiskněte [OK].
Při zobrazené straně Photo View
Folder
Výběr statických snímků v jiné složce.
Start
Slideshow
Můžete přehrávat statické snímky jeden
po druhém ve stejných intervalech.
Slideshow
Setting
Photo View
DIRECT NAVIGATOR
USB ( JPEG )
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
Display Interval
Změna intervalu zobrazování.
Transition Effect
Nastavení způsobu zobrazování.
Repeat Play
Zopakování automatického prohlížení.
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte “Set”
a stiskněte [OK].
Během prohlížení
0009
Rotate
RIGHT
Page 001/001
OPTION
Play
RETURN
Rotate
LEFT
Otáčení statického snímku.
Stisknutím [2, 1] zobrazte předchozí či další statický
snímek.
Zavření obrazovky
Stiskněte [TOP MENU].
∫ Zobrazení vlastností statického
snímku
Při přehrávání stiskněte jednou či dvakrát tlačítko
[STATUS].
Datum nahrávky
Date
11.12.2007
Zavření obrazovky
Stiskněte [STATUS].
18
VQT3B03
Total
3/9
≥ V závislosti na stavu zařízení a obsahu média se zobrazené položky
mohou lišit.
≥ Při přehrávání statického snímku s velkým počtem pixelů se interval
zobrazení může prodloužit. I když se změní nastavení, interval
zobrazení se nemusí zkrátit.
Přehrávání hudby
DVD CD USB
(DVD-R/-R DL, hudební CD, CD-R/RW, USB zařízení)
1
Vložte médium.
Když se zobrazí obsah, stisknutím [3, 4, 2, 1]
vyberte položku. (> 13)
2
Stiskněte [3, 4] pro výběr zvukového
záznamu a stiskněte [OK].
DIRECT NAVIGATOR
CD
No.
001
002
003
004
005
0.09
Track01
5 Tracks / Total Play Time 20min54sec
Music list
Track Name
Track01
Track02
Track03
Track04
Track05
4.30
Play Time
4min30sec
3min41sec
4min30sec
3min11sec
5min 2sec
Play
RETURN
“
” označuje právě přehrávanou skladbu.
Přehrávání
Zavření obrazovky
Stiskněte [TOP MENU].
Přehrávání stopy v jiném
adresáři
1
Při zobrazené straně DIRECT NAVIGATOR
Stiskněte [OPTION].
2
Stisknutím [3, 4] vyberte “Folder” a
stiskněte [OK].
≥ Volba adresářů, které neobsahují žádné kompatibilní stopy, není
možná.
VQT3B03
19
Přehrávání obsahu na
serveru DLNA (DLNA)
Můžete si vychutnat video, statické snímky a hudbu,
uložené na certifikovaném serveru médií DLNA, připojeném
k domácí síti s tímto zařízením.
Můžete si také vychutnat sledování videa a statických
snímků v rekordérech od firmy Panasonic, kompatibilních s
DLNA (DIGA).
≥ Rekordér DIGA je dostupný v omezeném počtu zemí.
Informace o dostupnosti naleznete na následujících
webových stránkách:
Podrobné informace o nastavení a obsluze
připojeného vybavení a o kompatibilním vybavení
naleznete na následující webové stránce a v návodu
k použití jednotlivých součástí vybavení.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině.)
1
Stiskněte [MEDIA SERVER].
≥ Zobrazí se seznam zařízení připojených po síti.
≥ Seznam lze aktualizovat stiskem červeného tlačítka
na dálkovém ovládání.
např.
MEDIA SERVER (DLNA Client)
http://panasonic.jp/support/global/cs/
XXXXXX
Příprava
1 Připojte zařízení k síti (> 9) a proveďte nezbytná
nastavení (> 11).
2 Nastavte domácí síť na připojeném vybavení.
Připojení k PC, na kterém je nainstalován
Windows 7
≥ Přidejte obsah a adresář do knihovny přehrávače
Windows Media® Player.
≥ Seznam stop programu Windows Media® Player
přehrává pouze obsah uložený v knihovnách.
Ohledně způsobu nastavení Windows 7 vycházejte z
návodu nebo nápovědy.
Po připojení k rekordéru kompatibilním s
Panasonic DLNA (DIGA)
Když se zobrazí zpráva požadující registraci činnosti
vybavení, proveďte kroky 1 a 2.
OK
RETURN
Servers found on the network are displayed.
Please select one.
Update
2
Stiskem [3, 4] vyberte zařízení, jehož
obsah chcete přehrát, a stiskněte [OK].
3
Stiskem [3, 4, 2, 1] vyberte položku
(složku) k přehrání a stiskněte [OK].
≥ Funkce odpovídající typu disku a obsahu jsou k
dispozici po stisknutí tlačítka [OPTION] nebo
[DISPLAY].
≥ Control Panel se zobrazí, jakmile začne přehrávání.
Akci lze provést pomocí [3, 4, 2, 1], [OK] a [EXIT].
Control Panel
např.
EXIT
Širokopásmový směrovač,
bezdrátový směrovač apod.
≥ Pokud se [OK] nezobrazí, stiskněte Control Panel.
≥ Ovládací panel skryjete tlačítkem [RETURN].
Síťový
kabel
Mediální server, certifikovaný DLNA
VQT3B03
≥ Struktura menu se může lišit podle zařízení, které je spojeno s touto
jednotkou. Stejným postupem zvolte obsah.
≥ V závislosti na obsahu a připojeném vybavení nemusí být přehrávání
možné.
≥ Položky, které se na displeji zobrazují šedě, nelze na zařízení přehrát.
≥ Na této jednotce nelze přehrávat přes připojené zařízení.
≥ V závislosti na výkonu připojeného počítače může během přehrávání
docházet k poklesu kvality snímků videa nebo se video nepřehraje
vůbec.
Internet
20
Zavření obrazovky
Stiskněte [EXIT], [HOME] nebo [TOP MENU].
Činnosti propojené s
televizorem
(VIERA Link “HDAVI Control™”)
Co to je VIERA Link “HDAVI Control”?
VIERA Link “HDAVI Control” je praktická funkce,
která nabízí propojené operace tohoto zařízení a
televizoru od firmy Panasonic (VIERA) nebo jiného
zařízení v “HDAVI Control”.
Tuto funkci můžete využívat, když připojíte zařízení
kabelem HDMI. V návodu k obsluze připojeného
zařízení se seznamte s detaily provozu.
Příprava
Přehrávání
1 Nastavte “VIERA Link” na “On” (> 26).
(Výchozí nastavení je “On”.)
2 Nastavte operace “HDAVI Control” na připojeném
zařízení (např. televizi).
3 Zapněte všechna zařízení kompatibilní s “HDAVI
Control” a na připojené televizi zvolte vstupní kanál této
jednotky tak, aby funkce “HDAVI Control” řádně
fungovala.
Opakujte tento postup také tehdy, jsou-li změněna
připojení nebo nastavení.
Automatické přepínaní zdroje
Propojení zapnutí
Je-li na zařízení zahájeno přehrávání, televizor automaticky
přepne vstupní kanál a zobrazí příslušnou akci.
Pokud je televizor vypnutý, automaticky se zapne.
Propojení vypnutí
Všechna připojená zařízení kompatibilní s “HDAVI Control”
včetně této jednotky se automaticky vypnou, když vypnete
televizi.
≥ Zařízení podporuje funkci “HDAVI Control 1”.
Tento standard je kompatibilní s konvenčním vybavením HDAVI
společnosti Panasonic.
≥ VIERA Link “HDAVI Control”, na základě ovládacích funkcí
poskytovaných HDMI, což je průmyslová norma nazvaná HDMI CEC
(Consumer Electronics Control/Ovládání spotřební elektroniky), je
jedinečnou funkcí, kterou jsme vyvinuli a začlenili do našeho produktu.
Vzhledem k tomu nemůže být garantováno její fungování s přístroji
jiných výrobců, které podporují HDMI CEC.
≥ Podívejte se prosím do příruček k přístrojům jiných výrobců
podporujících funkci VIERA Link.
VQT3B03
21
Menu přehrávání
Nastavení
1
Disc
Signal Type
Stiskněte [DISPLAY].
např., BD-Video
Disc
Play
Picture
Subtitle
Subtitle Style
Nabídky
Primary
Video
Signal Type
Položky
Off
-
Main
1ENG
Angle
Video
Dojde k zobrazení
způsobu záznamu
originálního videa.
Soundtrack
Zvolte typ audia nebo
jazyk.
Video
Zvolte zapnutí/vypnutí
obrazu. Dojde k zobrazení
způsobu záznamu
originálního videa.
Soundtrack
Zobrazí se metoda video
nahrávání.
-
Nastavení
Secondary
Video
2
Stiskněte [3, 4] pro výběr menu a
stiskněte [1].
3
Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr položky
a stiskněte [1].
4
Stiskněte [3, 4] pro výběr nastavení.
Dojde k zobrazení způsobu záznamu originálního videa.
Některé položky je možné změnit stisknutím [OK].
Soundtrack
Zavření obrazovky
Stiskněte [DISPLAY].
V závislosti na stavu jednotky (přehrává, zastavená atd.)
a obsahu média se mohou vyskytnout položky, které
nemůžete zvolit nebo změnit.
Informace o jazyku: (> 32)
Video
Zobrazení nebo změna zvukové stopy.
Subtitle
Zapnutí/vypnutí titulků a změna jazyka v závislosti na médiu.
Subtitle Style
Zvolte styl titulků.
Audio channel
Volba čísla kanálu audia.
(> 14, “Změna audia”)
Angle
Zvolte číslo úhlu.
≥ Některé položky mohou být změněny pouze ve specifickém menu
disku. (> 14)
22
VQT3B03
Play
Repeat Play
(Pouze když je uplynulý čas zobrazen na displeji jednotky.)
Zvolí položku, kterou chcete opakovat. Zobrazené položky
se liší v závislosti na typu média.
Zvolte “Off” pro zrušení.
Random
Volba zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání.
Picture
Mode
Zvolte režim kvality obrazu během přehrávání.
≥ Při volbě “User” můžete provádět další doladění.
Stisknutím [1] zvolte “Picture Adjustment” a stiskněte [OK].
Progressive
Zvolte metodu konverze na progresivní výstup tak, aby
odpovídala typu přehrávaného materiálu.
Nastavení
≥ Když je video při volbě “Auto” rušeno, zvolte “Video” nebo
“Film” v závislosti na přehrávaném materiálu.
VQT3B03
23
Nastavení menu
Je-li to nutné, změňte nastavení jednotky. Nastavení
zůstanou neporušená, i když jednotku přepnete do
záložního režimu standby.
1
2
3
Stiskněte [HOME].
Stisknutím [OK] vyberte “Setup”.
Stisknutím [2] vyberte “Player Settings”.
Player Settings
Disc
Disc
DVD-Video Ratings
Nastavte úroveň ratingu na omezení přehrávání DVD-Video.
≥ Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomocí číselných
tlačítek zadejte 4 místné heslo na obrazovce pro zadání
hesla.
BD-Video Ratings
Slouží k nastavení věkové hranice pro přehrávání BD-Videa.
≥ Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomocí číselných
tlačítek zadejte 4 místné heslo na obrazovce pro zadání
hesla.
Picture
Sound
Soundtrack Preference
Display
TV / Device Connection
Network
Others
OK
RETURN
Zvolte jazyk pro audio.
≥ Při volbě “Original” bude zvolen originální jazyk každého
disku.
≥ Zadejte kód (> 32) číslovanými tlačítky, když zvolíte
“Other ¢¢¢¢”.
4
Stiskněte [3, 4] pro výběr menu a
stiskněte [OK].
Subtitle Preference
5
Stiskněte [3, 4] pro výběr položky a
stiskněte [OK].
≥ Když při volbě “Automatic” jazyk zvolený pro “Soundtrack
Preference” není k dispozici, dojde k automatickému
zobrazení titulků v tomto jazyce – jsou-li k dispozici na
disku.
≥ Zadejte kód (> 32) číslovanými tlačítky, když zvolíte
“Other ¢¢¢¢”.
6
Jsou-li v menu ještě další položky, opakujte tyto kroky.
Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr volby a
stiskněte [OK].
Umožňuje provést volbu jazyka pro titulky.
Menu Preference
≥ Ve způsobech ovládání mohou být rozdíly. Pokud k tomu dojde,
postupujte při obsluze zařízení podle pokynů na obrazovce.
Heslo
Heslo následujících položek je společné.
Heslo si zapamatujte.
≥ “DVD-Video Ratings”
≥ “BD-Video Ratings”
Slouží k volbě jazyka pro menu disku.
≥ Zadejte kód (> 32) číslovanými tlačítky, když zvolíte
“Other ¢¢¢¢”.
BD-Live Internet Access (> 16)
Můžete omezit přístup k internetu, když se používají funkce
BD-Live.
≥ V případě volby “Limit” bude přístup na internet umožněn
pouze pro obsah BD-Live, který má certifikáty majitele
obsahu.
Mixed Data Disc Option
Vyberte přehrávání obsahu na discích s datovými soubory a
videem.
≥ Pokud je vybrána možnost “MP3/JPEG/DivX”, funkce
menu videa je nedostupná.
≥ Je-li nastavena možnost “BDAV/AVCHD”, datový soubor
nelze přehrát.
Subtitle Text
Vyberte položku, která nejlépe odpovídá jazyku titulků DivX
nebo MKV (> 15).
≥ Tato položka je zobrazována pouze po přehrání souboru.
≥ BDAV je jeden z formátů videa, které mohou být nahrány na disku
BD-RE/BD-R. (> 6)
24
VQT3B03
Picture
Display
NTSC Contents Output
On-Screen Messages
Zvolte PAL60 nebo výstup NTSC při přehrávání disků NTSC.
Zvolte, zda se má stavová zpráva ukazovat automaticky.
On-Screen Language
Sound
Dynamic Range Compression
Můžete provádět poslech při nízké hlasitosti, avšak budete
jasně slyšet dialog.
(Dolby Digital, Dolby Digital Plus a pouze Dolby TrueHD)
≥ “Auto” je v činnosti pouze při přehrávání Dolby TrueHD.
Digital Audio Output
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
Zvolte signál audia, který má být vyveden na výstup.
≥ Pokud připojené zařízení nedokáže dekódovat příslušný
formát zvuku, vyberte možnost “PCM”. Toto zařízení
dekóduje formát audia a přenáší jej do připojeného
zařízení.
≥ Když se neprovede správné nastavení, může to vyvolat
hlučení.
BD-Video Secondary Audio
Nastavte jazyk nabídek a hlášení na obrazovce.
Screen Saver Function
To má zabránit zahořování “burn-in” na obrazovce.
≥ Při jeho nastavení na “On”:
Když nebude zaznamenána žádná činnost v průběhu
10 minut nebo déle, strana DIRECT NAVIGATOR bude
automaticky přepnuta na stranu HOME.
≥ Během přehrávání, přerušení apod. tato funkce není
dostupná.
≥ Co se týče hudby [CD-DA] nebo MP3, v případě, že na
chvíli neprobíhá žádná činnost, dojde automaticky k
přepnutí strany DIRECT NAVIGATOR do jiného stavu.
Front Panel Display
Změní jas displeje jednotky.
≥ Když je zvoleno “Automatic”, během přehrávání bude
displej ztlumený a ve všech ostatních případech kromě
přehrávání bude zesvětlený.
Software Licence
Zobrazí se informace o softwaru používaném touto
jednotkou.
Umožňuje zvolit, zda má být primární audio směšováno se
sekundárním audiem (včetně zvuku kliknutí tlačítka).
(> 16)
≥ Při volbě “Off” bude zařízení přivádět na výstup pouze
primární audio.
Downmix
Nastavení
Slouží k volbě systému konverze směrem dolů, z
multikanálového zvuku na 2-kanálový zvuk.
≥ Když připojené zařízení podporuje funkci virtuálního
prostorového zvuku, zvolte “Surround encoded”.
≥ Neexistuje žádný vliv na “Bitstream” prostřednictvím
HDMI AV OUT.
≥ Audio bude přiváděno na výstup v podobě “Stereo”
signálu v následujících případech.
– Přehrávání AVCHD
– Přehrávání sekundárního audia (včetně zvuku kliknutí
tlačítka).
VQT3B03
25
TV / Device Connection
TV Aspect
Nastavte v souladu s typem připojené televize.
Přehrávání obrazu ve formátu 16:9 na připojeném televizoru
s formátem 4:3:
4:3 Pan &
Scan
4:3
Letterbox
Kraje budou odstřižené,
aby obraz vyplnil
displej. Při přehrávání
BD-Videa bude video
přiváděno na výstup
jako “4:3 Letterbox”.
V horní a ve spodní části
obrazu budou zobrazeny
černé pásy.
Přehrávání obrazu ve formátu 4:3 na připojeném
širokoúhlém televizoru 16:9:
16:9
Video je přehráváno ve formátu 4:3
uprostřed displeje.
16:9 full
Video je přehráváno v podobě obrazu
roztaženého ve vodorovném směru na
formát 16:9.
HDMI Connection
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
HDMI Video Format
Položky podporované připojenými přístroji jsou na
obrazovce označené jako “¢”. Když se vybere položka
bez “¢”, snímky mohou být zkreslené.
≥ Při volbě “Automatic” bude automaticky zvoleno
rozlišení, které nejlépe vyhovuje připojenému televizoru.
≥ Pro vychutnání videa s vysokým rozlišením,
překonvertovaného směrem nahoru na formát 1080p,
potřebujete připojit zařízení přímo k televizoru s
vysokým rozlišením – HDTV (High Definition Television),
kompatibilnímu s formátem 1080p. Když je toto zařízení
připojeno k HDTV prostřednictvím jiného zařízení, musí
se jednat o zařízení, které je také kompatibilní s
formátem 1080p.
VIERA Link
Nastavte na použití funkce “HDAVI Control”, když je
kabelem HDMI připojena k přístroji, který podporuje
“HDAVI Control”.
≥ Když si nepřejete používat “HDAVI Control”, zvolte “Off”.
Deep Colour Output
Toto nastavení slouží k volbě toho, zda má být použitý
Deep Colour Output při připojení k televizoru, který
podporuje Deep Colour.
Contents Type Flag
V závislosti na přehrávaném obsahu televizor provede
optimalizaci volbou potřebné metody v případě, že je
připojen televizor, který podporuje tuto funkci.
TV System
Proveďte nastavení tak, aby TV systém odpovídal
připojenému televizoru.
≥ Při přehrávání obsahu NTSC bude tento přiváděn na
výstup v podobě signálu stanoveného prostřednictvím
“NTSC Contents Output”, nezávisle na zde provedeném
nastavení.
Network
Network Easy Setting (> 11)
Network Settings
Nastavení související se sítí proveďte jednotlivě.
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
IP Address / DNS Settings
Slouží ke kontrole stavu síťového připojení a k nastavení
IP adresy a souvisejících parametrů DNS.
Stisknutím [OK] zobrazte příslušná nastavení.
≥ “Connection Speed Setting” je aktivováno pouze při
přepnutí “Connection Speed Auto-Config” na “Off”.
Proxy Server Settings
Slouží ke kontrole stavu připojení k proxy serveru a k
provedení nastavení.
Stisknutím [OK] zobrazte příslušná nastavení.
24p Output
Když je toto zařízení připojeno k televizoru, který
podporuje formát 1080/24p s použitím HDMI kabelu, filmy
a další materiál zaznamenaný ve formátu 24p se budou
přivádět výstup ve formátu 24p.
≥ Při přehrávání obrazu BD-Videa v jiném formátu než
24p bude obraz vyváděn na výstup ve formátu 60p.
≥ 24p:
Progresivní obraz zaznamenaný rychlostí 24 snímků za
sekundu (film). Mnoho filmů ve formátu BD-Video je
zaznamenáno rychlostí 24 snímků/sekundu v souladu s
filmovými materiály.
HDMI Audio Output
Toto nastavení rozhoduje o tom, zda vysílat audio z HDMI
nebo ne.
26
VQT3B03
MAC Address
Slouží k zobrazení MAC adresy tohoto zařízení.
Others
Remote Control
V případě, že další výrobky od firmy Panasonic reagují na
toto dálkové ovládání, změňte kód dálkového ovládání.
Quick Start
Umožňuje urychlení zahájení činnosti při přechodu z
pohotovostního režimu.
≥ K zapnutí napájení jednotky vnitřní kontroly dojde po
nastavení na “On”, což odpovídá nastavení “Off”.
– Dojde ke zvýšení spotřeby jalového výkonu (ohledně
spotřeby energie si přečtěte > 31).
Easy Setting
Slouží k provedení základních nastavení (“On-Screen
Language”, “TV Aspect”, “Quick Start”)
Default Settings
Vrátí všechny hodnoty v menu Setup a menu přehrávání
(kromě “Remote Control”, “On-Screen Language”, “IP
Address / DNS Settings”, “Proxy Server Settings”,
“DVD-Video Ratings” a “BD-Video Ratings” atd.) na
přednastavené hodnoty.
DivX Registration (> 17)
Tento registrační kód je nutné ke koupi a přehrávání obsahu
DivX Video-on-Demand (VOD).
System Information
Zobrazení verze firmwaru zařízení.
Firmware Update (> 12)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Automatic Update Check
Když toto zařízení zůstane připojené k internetu, když se
zapne, zkontroluje poslední verzi firmwaru, a vy můžete v
případě potřeby aktualizovat.
Update Now
Nastavení
Když je k dispozici aktualizace firmwaru, můžete provést
proces aktualizace manuálně.
VQT3B03
27
Průvodce řešením
problémů
Poznámky
Než odvezete zařízení k opravě, zkuste provést
následující kroky.
Když problém přetrvává i nadále, obraťte se na
vašeho prodejce se žádostí o další pokyny.
Máte nainstalovaný nejnovější firmware?
Aktualizace firmwaru mohou být vydávány kvůli korekci
provozních nesrovnalostí, odhalených při některých filmech.
(> 12)
Následující projevy neznamenají problém na této jednotce:
– Pravidelné zvuky rotace disku.
– Narušení obrazu během vyhledávání.
∫ Zařízení neodpovídá na signály
dálkového ovládání nebo na použití
tlačítek na čelním panelu.
Případně odpojte síťový napájecí kabel, vyčkejte jednu
minutu a poté jej znovu připojte.
∫ Nelze vysunout disk.
Mohlo dojít k výskytu poruchy na zařízení.
1 Při zapnutém zařízení stiskněte a držte stisknuté [OK] žluté a
modré tlačítko na dálkovém ovládání současně po dobu delší
než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 rEt”.
2 Opakovaně stiskněte [1] (pravé) na dálkovém ovládání nebo
[Í/I] na zařízení, až do zobrazení “06 FtO” na displeji zařízení.
3 Stiskněte [OK] na dálkovém ovládání nebo [< OPEN/CLOSE]
na hlavním zařízení.
Základní použití
Obnovení hodnot přednastavených ve výrobním
závodě.
¾ Zvolte “Yes” v “Default Settings” v menu nastavení. (> 27)
Obnovení všech hodnot přednastavených ve
výrobním závodě.
¾ Resetujte přístroj následujícím způsobem:
1 Při zapnutém zařízení stiskněte a držte stisknuté [OK] žluté a
modré tlačítko na dálkovém ovládání současně po dobu delší
než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 rEt”.
2 Opakovaně stiskněte [1] (pravé) na dálkovém ovládání nebo
[Í/I] na zařízení, až do zobrazení “08 FIn” na displeji zařízení.
3 Stiskněte a držte stisknuté [OK] na dálkovém ovládání nebo
[< OPEN/CLOSE] na zařízení po dobu nejméně 4 sekund.
28
VQT3B03
Dálkový ovladač řádně nefunguje.
¾ Vyměňte baterie v dálkovém ovládání. (> 4)
¾ Dálkové ovládání a hlavní zařízení používají rozdílné kódy.
Stisknete-li tlačítko na dálkovém ovládání a na displeji zařízení
se objeví hlášení “SEt ”, změňte kód na dálkovém ovládání.
(> 27)
Při zapnutém televizoru není zobrazen režim
tuneru televizoru.
¾ K tomuto jevu může dojít v závislosti na nastavení televizoru,
když je “Quick Start” nastaven na “On”.
– V závislosti na konkrétním televizoru se dá tomuto jevu předejít
opětovným připojením kabelu HDMI do jiné zásuvky vstupu
HDMI nebo změnou nastavení automatického připojení HDMI.
Zapomněli jste heslo úrovně nastavení.
Chcete zrušit úroveň hodnocení.
¾ Kontrolní úroveň bude nastavena zpět na výchozí hodnotu z
výrobního závodu.
1 Při zapnutém zařízení stiskněte a držte stisknuté [OK] žluté a
modré tlačítko na dálkovém ovládání současně po dobu delší
než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 rEt”.
2 Opakovaně tiskněte [1] (pravé) na dálkovém ovládání nebo
[Í/I] na zařízení, až do zobrazení “03 VL” na displeji zařízení.
3 Stiskněte [OK] na dálkovém ovládání nebo [< OPEN/CLOSE]
na hlavním zařízení.
Zařízení nerozpoznává správně USB připojení.
¾ Pokud zasunete zařízení s USB připojením během přehrávání,
jednotka je nemusí poznat.
¾ Odpojte a znovu připojte USB kabel. Pokud zařízení stále
nedokáže připojení rozeznat, vypněte a zapněte zařízení.
¾ USB zařízení připojená pomocí USB rozbočovače nemusí
zařízení rozpoznat.
¾ Chcete-li připojit pevný disk USB k tomuto zařízení, použijte
prodlužovací USB kabel dodaný s tímto pevným diskem.
Snímky
Zorazení z této jednotky se neobjevuje v
televizi.
Objevuje se roztřesený obraz.
¾ V “HDMI Video Format” je zvoleno nesprávné rozlišení.
Vynulujte nastavení následujícím způsobem:
1 Při zapnutém zařízení stiskněte a držte stisknuté [OK]
žluté a modré tlačítko na dálkovém ovládání současně
po dobu delší než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 rEt”.
2 Opakovaně stiskněte [1] (pravý) na dálkovém ovládání
nebo [Í/I] na zařízení, až do zobrazení “04 PrG” na
displeji zařízení.
3 Stiskněte a držte stisknuté [OK] na dálkovém ovládání
nebo [< OPEN/CLOSE] na zařízení nejméně 4 sekundy.
Znovu nastavte danou položku. (> 26)
– Když audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, a DTS-HD
není přiváděno na výstup v podobě bitového proudu
(bitstream), zvolte “Yes” v “Default Settings” a proveďte
vhodná nastavení. (> 27)
¾ Zařízení a televizor používají odlišný systém videa.
Resetujte přístroj následujícím způsobem:
1 Při zapnutém zařízení stiskněte a držte stisknuté [OK]
žluté a modré tlačítko na dálkovém ovládání současně
po dobu delší než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 rEt”.
2 Opakovaně stiskněte [1] (pravé) na dálkovém ovládání
nebo [Í/I] na zařízení, až do zobrazení “05 P/n” na
displeji zařízení.
3 Stiskněte a držte stisknuté [OK] na dálkovém ovládání nebo
[< OPEN/CLOSE] na zařízení po dobu nejméně 4 sekund.
Dojde k přepnutí systému z PAL na NTSC nebo opačně.
¾ Systém použitý na disku se neshoduje s vaším
televizorem.
– Disky PAL nemohou být správně zobrazovány na
televizoru NTSC.
– Toto zařízení může překonvertovat signály NTSC na
signály PAL60 za účelem sledování na televizoru PAL
(“NTSC Contents Output” v “Picture”).
Přehrávání
Disk nelze přehrát.
¾ Disk je znečištěn. (> 4)
¾ Zkontrolujte kód regionu. (> 7)
Statické snímky (JPEG) se nepřehrávají
normálně.
¾ Snímky editované na osobním počítači, jako progresivní
JPEG atd., se nemusí přehrávat.
Nelze přehrávat BD-Live.
¾ Potvrďte, že toto zařízení je připojeno na internet
prostřednictvím širokopásmovému spojení. (> 9)
¾ Potvrďte nastavení “BD-Live Internet Access”. (> 24)
¾ Potvrďte, že je USB zařízení připojeno do USB slotu.
(> 13)
Síť
Nelze provést připojení na síť.
¾ Potvrďte síťové připojení a nastavení. (> 9, 11, 26)
¾ Zkontrolujte návod k použití pro každé zařízení a
zapojte je odpovídajícím způsobem.
Video se nevysílá ve vysokém rozlišení.
¾ Potvrďte, že je v menu Setup řádně nastaven “HDMI
Video Format”. (> 26)
Kolem okraje displeje je zobrazen černý pás
Formát displeje je nevyhovující.
¾ Potvrďte správnost nastavení “TV Aspect”. (> 26)
¾ Dolaďte nastavení formátu na televizoru.
Audio
Není slyšet požadovaný typ zvuku.
Poznámky
¾ Zkontrolujte připojení a nastavení “Digital Audio Output”.
(> 9, 25)
¾ Za účelem výstupu audia ze zařízení připojeného
prostřednictvím HDMI kabelu nastavte “HDMI Audio
Output” na “On” v menu nastavení. (> 26)
VQT3B03
29
Zprávy
Následující zprávy nebo čísla služeb se objeví na televizi
nebo displeji jednotky, když je během spuštění a provozu
zjištěno něco neobvyklého.
Na televizoru
Cannot play.
¾ Vložili jste nekompatibilní disk.
Cannot play on this unit.
¾ Pokoušeli jste se přehrávat nekompatibilní zobrazení.
No disc is inserted.
¾ Disk může být vložen obráceně.
$ This operation is not available.
¾ Některé operace nejsou jednotkou podporovány.
Například:
– Pomalý zpětný pohyb není možný.
IP address is not set.
¾ “IP Address” v “IP Address / DNS Settings” je “---. ---. ---.
---”. Nastavte “IP Address”, “Subnet Mask” a “Gateway
Address”. (Zvolte akvizici automatické adresy, je-li to
nutné.)
Na displeji jednotky
SEt
(“ ” označuje číslo.)
¾ Dálkový ovladač a hlavní jednotka používají rozdílné
kódy. Změňte kód na dálkovém ovladači.
Stiskněte a držte [OK] a označené
očíslované tlačítko současně po
dobu více než 5 sekund.
H
nebo F
(“ ” označuje číslo.)
¾ Došlo k výskytu něčeho neobvyklého.
¾ Zkontrolujte přístroj podle návodu k odstraňování
problémů. Pokud servisní číslo nezmizí, proveďte
následující postup.
1 Odpojte zástrčku přístroje z elektrické zásuvky, vyčkejte
několik sekund a znovu ji zapojte.
2 Stiskněte [Í/I] pro zapnutí napájení. (Jednotka teď
může být v pořádku.)
Pokud číslo služby nezmizí i po provedení výše popsaného,
požádejte prodejce o servis. Při požadavku na servis mu
sdělte číslo služby.
30
VQT3B03
Technické údaje
Formát souboru
PAL/NTSC
i5 oC až i35 oC
Rozsah provozní vlhkosti:
10 % až 80 % RH (bez kondenzace)
Výstup videa: 1,0 Vp-p (75 ≠)/koncovka typu jack: 1 systém
Výstup zvuku:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)/koncovka typu jack
Počet konektorů:
2 kanály: 1 systém
HDMI AV výstup:
typ A (19 pólový) : 1 systém
Toto zařízení podporuje funkci “HDAVI Control 1”.
USB slot:
USB2.0 : 1 systém
Ethernet:
10 BASE-T/100BASE-TX : 1 systém
Specifikace LASER
Třída 1 LASER ový výrobek:
790 nm (CD)/655 nm (DVD)/405 nm (BD)
Vlnová délka:
Výkon laseru: Při použití ochranných krytů nedochází k
emisi žádného nebezpečného záření
Napájení:
220 až 240 V~, 50 Hz
Příkon:
Přibli. 12 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: Přibl. 0,2 W
Spotřeba energie v režimu pohotovostního režimu rychlého startu:
Přibl. 3,6 W
Rozměry (ŠkHkV)
Včetně vyčnívajících částí:
430 mmk185 mmk35 mm
Hmotnost:
Přibli. 1,6 kg
Formát
souboru
Přípona
Poznámky
MP3
“.MP3”, “.mp3”
Značky ID3 (Pouze tituly a
jména umělců)
“.JPG”, “.jpg”
≥ MOTION JPEG a
Progressive JPEG není
podporován.
≥ Pokud jste v počítači
nebo jiném zařízení
změnili adresářovou
strukturu nebo název
souboru, může se stát,
že nebude možné
soubor přehrát.
JPEG
DivX
Technické údaje podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
MKV
“.DIVX”, “.divx”, ≥ Videosoubor a soubor s
“.AVI”, “.avi”
titulky musí být ve
stejné složce a názvy
Soubor textu
souborů musejí být
titulků
stejné kromě přípony
“.SRT”, “.srt”,
souboru.
“.SUB”, “.sub”,
≥ Může se stát, že v
“.TXT”, “.txt”
závislosti na rozlišení
“.MKV”, “.mkv”
videa a počtu snímků za
sekundu některé
Soubor textu
soubory
DivX a MKV
titulků
nebude možné přehrát.
“.SRT”, “.srt”,
“.SSA”, “.ssa”,
“.ASS”, “.ass”
≥ V případě některých stavů záznamu a struktur adresářů
se pořadí přehrávání může lišit nebo přehrávání nemusí
být vůbec možné.
Informace o audiu
Výstup audia se liší v závislosti na nastavení zařízení.
(> 25, Digital Audio Output)
≥ Počet kanálů v seznamu je shodný s maximálním
možným počtem výstupních kanálů při připojení k
zesilovači/přijímači kompatibilnímu s příslušným formátem
zvuku.
Zásuvka
HDMI AV
OUT
*1
*2
“Digital Audio Output”
“Bitstream”
Výstupy s použitím
původního audia*1
“PCM”*2
BD-Video :
7.1-kan. PCM*1
DVD-Video :
5.1-kan. PCM
Je-li možnost “BD-Video Secondary Audio” nastavena na “On”, výstup
zvuku bude ve formátu Dolby Digital, DTS Digital Surround nebo
5.1-kanálový PCM.
Maximální možný zvuk Dolby je 2-kanálový PCM.
VQT3B03
31
Poznámky
Systém signálu:
Rozsah provozních teplot:
Doplňkové informace
∫ Seznam kódů televizorů
Značka
Kód televizoru
Panasonic
AIWA
AKAI
BEKO
BENQ
BRANDT
BUSH
CENTREX
CURTIS
DAEWOO
DESMET
DUAL
ELEMIS
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FUJITSU
FUNAI
GOLDSTAR
GOODMANS
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IRRADIO
ITT
JVC
KDS
KOLIN
KONKA
LG
LOEWE
MAG
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
01/02/03/04
35
27/30
05/71/72/73/74
58/59
10/15
05
66
05
64/65
05
05
05
10/34
61
21
53
63/67
05/50/51
05
36
09
05/22/23/40/41
30
25
17/30/39/70
52
45
62
05/50/51
07/46
52
05/28/79
05/19/20/47
24
Značka
∫ Seznam kódů jazyka
Kód televizoru
NEC
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
OLEVIA
ONWA
ORION
PEONY
PHILCO
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
PROVIEW
PYE
RADIOLA
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANSUI
SANYO
SCHNEIDER
SEG
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINUDYNE
SONY
TCL
TELEFUNKEN
TEVION
THOMSON
TOSHIBA
WHITE
WESTINGHOUSE
YAMAHA
36
33
25/26/27/60/61
10
45
30/39/70
05
49/69
41/48/64
05/06/46
05
37/38
52
05
05
10
26
32/42/43/65/68
05
21/54/55/56
05/29/30
05/69/75/76/77/78
05/25
18
09
05
08
31/33/66/67/69
10/11/12/13/14
52
10/15/44
16/57
05
18/41
∫ Seznam jazyků displeje
Displej
ENG
FRA
DEU
ITA
ESP
NLD
SVE
NOR
DAN
POR
RUS
Jazyk
Angličtina
Francouzština
Němčina
Italština
Španělština
Holandština
Švédština
Norština
Dánština
Portugalština
Ruština
Displej
JPN
CHI
KOR
MAL
VIE
THA
POL
CES
SLK
HUN
FIN
Jazyk
Japonština
Čínština
Korejština
Malajština
Vietnamština
Thajština
Polština
Čeština
Slovenština
Maďarština
Finština
Displej
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR
Jazyk
ArabštinaHindština
Hindština
Perština
Indonéština
Maorština
Bulharština
Rumunština
Řečtina
Turečtina
Jiné
Jazyk
Kód
Jazyk
Abcházština:
6566
Afarština:
6565
Afrikánština:
6570
Albánština:
8381
Amharština:
6577
Angličtina:
6978
Arabština:
6582
Arménština:
7289
Assaméština:
6583
Aymárština:
6589
Ázerbájdžánština: 6590
Barmština:
7789
Baskičtina:
6985
Baskirština:
6665
Běloruština:
6669
Bengálština:
6678
Bhútánština:
6890
Bihárština:
6672
Bretaňština:
6682
Bulharština:
6671
Chorvatština:
7282
Čeština:
6783
Čínština:
9072
Dánština:
6865
Esperanto:
6979
Estonština:
6984
Faerština:
7079
Fidžijština:
7074
Finština:
7073
Francouzština: 7082
Fríština:
7089
Grónština:
7576
Gruzínština:
7565
Guaranština:
7178
Gujaratština:
7185
Haličština:
7176
Hausa:
7265
Hebrejština:
7387
Hindština:
7273
Holandština:
7876
Indonéština:
7378
Interlingua:
7365
Jazyk
Kód
Rumunština:
8279
Ruština:
8285
Řečtina:
6976
Samojština:
8377
Sanskrt:
8365
Shona:
8378
Sindhi:
8368
Sinhálština:
8373
Skotská galština: 7168
Slovenština:
8375
Slovinština:
8376
Somálština:
8379
Srbochorvatština: 8372
Srbština:
8382
Sundánština:
8385
Svahilština:
8387
Španělština:
6983
Švédština:
8386
Tádžičtina:
8471
Tagalština:
8476
Tamilština:
8465
Tatarština:
8484
Telugština:
8469
Thajština:
8472
Tibetština:
6679
Tigrinijština:
8473
Tonga:
8479
Turečtina:
8482
Turkmenština: 8475
Twi:
8487
Ukrajinština:
8575
Urdština:
8582
Urijština:
7982
Uzbečtina:
8590
Velština:
6789
Vietnamština:
8673
Volapük:
8679
Wolofština:
8779
Xhosa:
8872
Zulu:
9085
Tento seznam obsahuje pouze zobrazení, která jsou obtížně
čitelná.
Displej
Význam
* “
Displej
Význam
BYE
OPEN
READ
PLAY
STOP
SETUP
NET
F99
No PLAY
No UPDATE
*
START
UPD -5*
FINISH
STILLP
P-LIST
SLIDE
REPEAT
No DISC
No PLAY
No READ
UNLOCK
BD-J
DISC
UNSUPPORT
VQT3B03
7165
7383
7384
7465
7487
7473
8979
7577
7578
7583
6765
7575
8185
7579
6779
7585
7589
7679
7665
7678
7684
7686
7285
7775
7776
7783
7771
7784
7773
7782
7779
7778
7865
6869
7869
7879
8065
8083
7065
8076
8084
8277
∫ Seznam zobrazení na zařízení
SET
32
Kód
Irština:
Islandština:
Italština:
Japonština:
Javánština:
Jidiš:
Jorubština:
Kambodžština:
Kannadština:
Kašmírština:
Katalánština:
Kazachština:
Kečuánština:
Korejština:
Korsičtina:
Kurdština:
Kyrgyzština:
Laoština:
Latina:
Lingalština:
Litevština:
Lotyšština:
Maďarština:
Makedonština:
Malabarština:
Malajština:
Malgaština:
Maltština:
Maorština:
Maráthí:
Moldavština:
Mongolština:
Naurština:
Němčina:
Nepálština:
Norština:
Paňdžábština:
Paštština:
Perština:
Polština:
Portugalština:
Rétorománština:
” označuje nějaké číslo.
(1) the software developed independently by or for Panasonic
Corporation,
(2) the software owned by third party and licensed to Panasonic
Corporation,
(3) the software licensed under the GNU General Public License,
Version 2 (GPL v2),
(4) the software licensed under the GNU LESSER General Public
License, Version 2.1 (LGPL v2.1) and/or,
(5) open sourced software licensed under its applicable license terms
including but not limited to
ICU License, c-arse license.
For the software categorized as (3) and (4), please refer to the terms
and conditions of GPL v2 and LGPL v2.1, as the case may be at
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
In addition, the software categorized as (3) and (4) are copyrighted by
several individuals. Please refer to the copyright notice of those
individuals at
http://www.am-linux.jp/dl/AWBP11
The GPL/LGPL software is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
At least three (3) years from delivery of products, Panasonic will give to
any third party who contacts us at the contact information provided
below, for a charge no more than our cost of physically performing
source code distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code covered under GPL v2/LGPL v2.1.
Contact Information
cdrequest@am-linux.jp
Source code is also freely available to you and any other member of
the public via our website below.
http://www.am-linux.jp/dl/AWBP11
For Open Source Software Programs categorized as (5), please refer
to the applicable license terms listed below and/or included in the
“License” menu on Product.
ICU License - ICU 1.8.1 and later
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation
and others
All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, provided that the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in all copies of the
Software and that both the above copyright notice(s) and this
permission notice appear in supporting documentation.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or
other dealings in this Software without prior written authorization of the
copyright holder.
All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the
property of their respective owners.
c-arse license
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution of the software without
specific, written prior permission.
M.I.T. makes no representations about the suitability of this software
for any purpose. It is provided “as is” without express or implied
warranty.
Java a všechny obchodní značky a loga na bázi Java jsou obchodní
značky nebo registrované obchodní značky společnosti Sun
Microsystems, Inc., ve Spojených státech a dalších zemích.
Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci podle patentů U.S.A. č.: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 a dalších patentů USA i světových patentů ve
stadiu schvalování i patentů již vydaných.
DTS a symbol jsou registrovanými ochrannými známkami, & DTS-HD,
DTS-HD Master Audio | Essential a loga DTS jsou ochrannými
známkami společnosti DTS, Inc.
Součástí výrobku je i software.
© DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Tato položka obsahuje technologii ochrany proti kopírování, která je
chráněna patenty U.S. a dalšími právy na intelektuální vlastnictví
společnosti Rovi Corporation. Opětovná konstrukce a demontáž jsou
zakázány.
HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface (Multimediální
rozhraní s vysokým rozlišením) jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami firmy HDMI Licensing LLC ve
Spojených státech a jiných zemích.
Tento výrobek má udělenou licenci v rámci licence patentového portfolia
AVC a licence patentového portfolia VC-1 pro soukromé a nekomerční
spotřebitele pro účely (i) zakódování videa v souladu s normami AVC
Standard a VC-1 Standard (“AVC/VC-1 Video”) a/nebo (ii) zakódování
AVC/VC-1 Videa, které bylo zakódováno spotřebitelem zapojeným v
soukromé a nekomerční činnosti a/nebo byla licence získána od
poskytovatele videa s licencí na poskytování AVC/VC-1 Videa. Žádná
licence není udělena ani zahrnuta v souvislosti s jakýmkoli jiným
využitím.
Další informace lze získat od MPEG LA, LLC.
Navštivte http://www.mpegla.com.
HDAVI Control™ je ochranná známka společnosti Panasonic
Corporation.
“AVCHD” a logo “AVCHD” jsou obchodní značky Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
“DVD Logo” je obchodní známka formátu DVD/Logo Licensing
Corporation.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovaná společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochrannými známkami
společnosti DivX, Inc. a jsou licencovány.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc.
and are used under license.
Windows je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou
známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a v
jiných zemích.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service
marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
VQT3B03
33
Poznámky
This product incorporates the following software:
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií
z domácností
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a
elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité
baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národnímu
předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním
účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s
odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní
úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s
žádostí o další informace.
[Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)]
Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní
úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a dole):
Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol
legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.
Cd
(Uvnitř přehrávače)
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
C Panasonic Corporation 2011
z
VQT3B03
F0111SS0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising