Panasonic DMPBDT111EG, DMPBDT310EG, DMPBDT210EG, DMPBDT110EG Operating instructions

Panasonic DMPBDT111EG, DMPBDT310EG, DMPBDT210EG, DMPBDT110EG Operating instructions
Návod k obsluze
Přehrávač disků Blu-ray™
Model č. DMP-BDT310
DMP-BDT210
DMP-BDT111
DMP-BDT110
Ilustrace znázorňuje DMP-BDT310.
Vážený zákazníku
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Pro dosažení jeho optimálního a bezpečného výkonu si přečtěte tyto pokyny.
Předtím, než tento výrobek zapojíte a budete jej provozovat či nastavovat, přečtěte si prosím celý tento návod.
Tento návod si uložte pro další použití.
EG
VQT3B70-3
Obsah
Seznámení s výrobkem
Popisy uvedené v tomto návodu k použití
Bezpečnostní opatření. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Péče o zařízení a média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Referenční příručka ovladače . . . . . . . . . . . . . . . .
Disky s možností přehrávání/karty/
USB zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
5
6
Zapojení a nastavení
Aktualizace firmwaru (> 15)
1. KROK: Připojení k TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. KROK: Připojení k zesilovači/přijímači . . . . . . . 9
3. KROK: Připojení k širokopásmové síti. . . . . . . 11
4. KROK: Připojení napájecího kabelu . . . . . . . . 12
5. KROK: Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6. KROK: Přeprogramování dálkového
ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přehrávání
Vložení nebo vyjmutí média . . . . . . . . . . . . . . . .
HOME menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání obsahu videa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání 3D videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání statických snímků . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vychutnání VIERA CAST . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání obsahu uloženého na jiném
zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Činnosti propojené s televizorem
(VIERA Link “HDAVI Control™”) . . . . . . . . . . . . .
16
17
17
21
22
23
24
25
27
Nastavení
Menu přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nastavení menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Poznámky
Průvodce řešením problémů . . . . . . . . . . . . . . . .
Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňkové informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
VQT3B70
≥ Pokyny k obsluze přístroje jsou obecně popsány
pomocí dálkového ovladače.
≥ Tento návod k použití se vztahuje na modely
DMP-BDT310, DMP-BDT210, DMP-BDT111 a
DMP-BDT110. Není-li uvedeno jinak, ilustrace použité
v tomto návodu se vztahují na model DMP-BDT310.
[BDT310] [BDT210] [BDT111] [BDT110] : označuje
vlastnosti platné pro DMP-BDT310, DMP-BDT210,
DMP-BDT111 a/nebo DMP-BDT110, dle označení.
35
38
39
40
Bezpečnostní opatření
UPOZORNĚNÍ
Zařízení
Zařízení
≥ Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým
proudem nebo poškození výrobku,
– chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, kapající a
stříkající vodou.
– nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou,
např. vázy.
– používejte pouze doporučené příslušenství.
– nesundávejte kryty.
– neopravujte sami zařízení – opravy přenechejte
kvalifikovaným pracovníkům servisu.
– dejte pozor, aby se do zařízení nedostaly kovové
předměty.
– nepokládejte na zařízení těžké předměty.
≥ Toto zařízení používá laser. Ovládání, nastavení nebo
provádění úkonů jiných, než jsou popsány v této příručce,
může vést ke vzniku nebezpečného záření.
≥ Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako
zapálené svíčky apod.
≥ Zařízení může být rušeno rádiovými vlnami např. z
mobilního telefonu. V případě takových interferencí lépe
oddělte zařízení od mobilního telefonu.
≥ Zařízení je zkonstruováno pro použití v mírném podnebí.
≥ Ukládejte paměťovou kartu mimo dosah dětí, aby nedošlo
k jejímu spolknutí.
≥ V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí
výbuchu. K výměně používejte pouze typ baterií
doporučený výrobcem.
≥ Nesprávným zacházením s bateriemi může dojít k
vytečení elektrolytu a k požáru.
– Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých
typů najednou.
– Baterie nevystavujte horku ani ohni.
– Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu v
automobilu vystaveném přímému slunci se zavřenými
dveřmi a okny.
– Baterie nerozebírejte a nezkratujte je.
– Alkalické a manganové baterie znovu nenabíjejte.
– Nepoužívejte baterie s odloupnutým obalem.
– Jestliže nehodláte dálkové ovládání delší dobu
používat, vyjměte z něj baterie. Skladujte je na
chladném, tmavém místě.
≥ Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo
prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.
Přehrávání
Karta SD
Baterie
Nastavení
≥ Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým
proudem nebo poškození výrobku,
– ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí
uvedenému na zařízení.
– dobře zasuňte zástrčku do zásuvky.
– neohýbejte kabel, netahejte za něj a nepokládejte na něj
těžké předměty.
– nesahejte na zástrčku mokrýma rukama.
– při vypojování zástrčky ji držte za plastové tělo.
– nepoužívejte poškozenou zástrčku či zásuvku.
≥ Nainstalujte zařízení tak, aby bylo možné v případě
jakýchkoli problémů okamžitě vytáhnout zástrčku ze
zásuvky.
≥ Umístěte zařízení na rovný povrch.
≥ Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým
proudem nebo poškození výrobku,
– Neinstalujte ani nepokládejte zařízení do knihovny,
vestavěné skříně nebo do jiných stísněných prostor.
Zajistěte pro zařízení dostatečné větrání.
– Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami,
ubrusy, záclonami a podobnými předměty.
– Nevystavujte zařízení přímému slunci, vysokým
teplotám, vysoké vlhkosti ani nadměrným vibracím.
Poznámky
Síťová šňůra
Umístění přístroje
Zapojení a nastavení
VAROVÁNÍ
Seznámení s výrobkem
Seznámení s výrobkem
VQT3B70
3
Příslušenství
Péče o zařízení a média
Před použitím tohoto zařízení zkontrolujte dodané
příslušenství.
∫ Přístroj čistěte měkkou suchou textilií
1
2
1
1
Dálkový ovladač
(N2QAYB000576)
Baterie pro dálkové ovládání
Síťová šňůra
CD-ROM
≥ K čištění nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo na barvy
nebo benzen.
≥ Před použitím textilie napuštěné chemikálií si pozorně
přečtěte pokyny k jejímu použití.
∫ Vyčistěte čočku speciálním čisticím
prostředkem pro čočky
≥ Čísla výrobku uvedená v tomto návodu představují správná čísla
výrobku z prosince 2010. Mohou být předmětem změny.
≥ Nepoužívejte dodaný napájecí kabel zařízení na jiných zařízeních.
Použití dálkového ovládání
Vložte je tak, aby póly (i a j) odpovídaly značkám v
dálkovém ovladači.
Čisticí prostředek na objektivy: RP-CL720AE
≥ Může se stát, že tento čistič čočky nebude dostupný v
prodeji v jiných zemích, jako např. v Německu. V
takovém případě se obraťte o radu na vašeho prodejce
výrobků od firmy Panasonic.
≥ Tento čistič čočky se prodává speciálně pro rekordéry
DIGA, lze jej však použít i pro tuto jednotku.
∫ Vyčistěte disky

SPRÁVNĚ
NESPRÁVNĚ

R6/LR6, AA
(Alkalické nebo
manganové baterie)
Nasměrujte jej na snímač signálu dálkového ovládání na
tomto zařízení. (> 5)
Otřete vlhkou látkou a poté do sucha.
∫ Opatření pro zacházení s diskem a
kartou
≥ Při manipulaci s disky je uchopte za okraje, abyste
předešli bezděčnému poškrábání nebo přenesení otisků
prstů na povrch disku.
≥ Nelepte na disky štítky ani nálepky.
≥ Nepoužívejte spreje pro vymazání zápisu, benzen,
ředidlo, antistatické kapaliny či jakékoli jiné rozpouštědlo.
≥ Z terminálů na zadní straně karty odstraňujte prach, vodu
a cizí předměty.
≥ Nepoužívejte následující disky:
– Disky s lepidlem na povrchu od odstraněných přelepek
nebo štítků (vypůjčené disky atd.).
– Výrazně zdeformované nebo prasklé disky.
– Nepravidelně tvarované disky, např. ve tvaru srdce.
∫ Likvidace zařízení nebo jeho
postoupení jinému majiteli
V zařízení mohou být uchovány informace uživatelského
nastavení. Při vyřazení, likvidaci nebo postoupení zařízení
jinému majiteli proveďte postup pro nastavení
přednastavených hodnot z výrobního závodu za účelem
vymazání uživatelských nastavení. (> 35, “Obnovení všech
hodnot přednastavených ve výrobním závodě.”)
≥ V paměti tohoto zařízení může být zaznamenán přehled o
jeho činnosti.
4
VQT3B70
1
2
Zapnutí a vypnutí zařízení
Tlačítka pro ovládání televizoru (> 16)
Televizi můžete ovládat dálkovým ovladačem jednotky.
[Í TV] : Zapnutí a vypnutí televizoru
[AV] : Přepínání volby vstupu
[i j VOL] : Nastavení hlasitosti
3 Číselná volba titulu apod./Zadávání čísel nebo znaků
(> 24)
4 Vymazání
5 Volba audia (> 18)
6 Tlačítka pro základní ovládání přehrávání (> 17, 18)
7 Zobrazení hlášení o stavu (> 17)
8 Zobrazení Top menu (horní menu)/DIRECT
NAVIGATOR (> 17)
9 Zobrazení menu OPTION (> 18)
10 Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré)
Tato tlačítka se používají, když;
≥ použití disku BD-Video, který obsahuje aplikace
JavaTM (BD-J).
≥ Použití obsahu VIERA CAST. (> 24)
11 Přenos signálu dálkového ovládání
12 Otevření nebo zavření zásuvky disku (> 16)
11
1
12
2
13
14
3
15
16
4
5
17
6
7
18
19
UPOZORNĚNÍ
20
8
21
13
14
15
16
22
9
Seznámení s výrobkem
Referenční příručka ovladače
10
17
18
19
20
21
22
Nepokládejte žádné předměty před zařízení. Při otevření
zásuvky by mohlo dojít k její kolizi s těmito předměty a ke
způsobení zranění.
Zobrazení menu přehrávání (> 28)
Zahájení videokomunikace (> 24)
Nastavení 3D efektů (> 21)
Zapnutí/vypnutí sekundárního videa (Obraz v obrazu)
(> 19)
Zobrazení úvodní strany VIERA CAST (> 24)
Ukončení zobrazování strany menu
Zobrazení Pop-up menu (překryvné menu) (> 17)
Zobrazení menu HOME (> 17)
Volba/OK, Snímek po snímku (> 18)
Návrat na předchozí stranu
12
6
ヤモロロ
SD CARD
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5 7
Tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí (Í/I) (> 13)
Stisknutím přepnete jednotku z režimu zapnuto do
pohotovostního režimu standby a obráceně. V režimu
standby jednotka stále spotřebovává malé množství
energie.
Zásuvka disku (> 16)
Slot na kartu SD (> 16)
Port USB (> 16)
[BDT310] : V.OFF LED (Indikátor video vypnuto)
Indikátor lze vypnout nebo zapnout. (> 32)
INDIKÁTOR HOVORU (> 24)
Indikátor se rozsvítí jako oznámení o příchozím
videohovoru apod.
8
9 10
11
Odklopte čelní panel
jeho potažením.
7
Čidlo signálu dálkového ovladače
Vzdálenost: Přibližně v rozsahu 7 m
Úhel: Přibližně 20e nahoru a dolů, 30e doleva a doprava
8 Displej
9 Zastavení (> 18)
10 Spuštění přehrávání (> 17)
11 Otevření nebo zavření zásuvky disku (> 16)
12 [BDT310] [BDT210] : Bezdotykový snímač (> 34)
Indikátor se rozsvítí, je-li v činnosti TOUCH-FREE
SENSOR.
Konektory na zadním panelu (> 8–12)
VQT3B70
5
Disky s možností přehrávání/karty/USB zařízení
Zařízení
Označení
disků
Typy zařízení
BD-Video
BD-RE
BD
DVD-Video
Video
DVD-R DL
DVD-RW
—
Video
AVCHD
DivX®
MKV
MP3
JPEG/
MPO (statický 3D
snímek)
Video
AVCHD
+R/+RW/+R DL
Hudba na CD
Hudební [CD-DA]
CD-R
CD-RW
DivX®
MKV
Hudební [CD-DA]
MP3
JPEG/
MPO (statický 3D
snímek)
SD
MPEG2
Pamět’ová karta SD (od 8 MB do 2 GB)
AVCHD
Pamět’ová karta SDHC (od 4 GB do 32 GB)
JPEG/
Pamět’ová karta SDXC (48 GB, 64 GB)
MPO (statický 3D
(kompatibilní s typem mini i mikro)
snímek)
USB
DivX®
MKV
MP3
JPEG/
MPO (statický 3D
snímek)
—
USB zařízení
(až 2 TB)
* Podrobnější informace o druzích obsahu, který lze přehrávat, najdete na straně 7 a 39.
6
Video
JPEG/
MPO (statický 3D
snímek)
BD-R
DVD
CD
Video
Video
DivX®
MKV
DVD-R
—
Formát obsahu*
VQT3B70
≥ DVD-RAM
≥ Super Audio CD
≥ Photo CD
≥ DVD-Audio
≥ Video CD a Super Video CD
≥ WMA disky
≥ Disky DivX Plus HD
≥ HD DVD
BD-Video
Toto zařízení přehrává BD-Video s označením kódu regionu
“B”.
Příklad:
DVD-Video
Toto zařízení přehrává DVD-Video s označením čísla
regionu “2” nebo “ALL”.
Příklad:
ALL
2
3
Obsluhu a zvukovou kvalitu CD disků, které nesplňují
specifikace CD-DA (CD disky s ochranou proti kopírování
atd.), nelze zaručit.
∫ Karta SD
∫ Informace o správě regionu
2
∫ Hudba na CD
5
∫ Uzavřít
DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL a CD-R/RW
zaznamenané na rekordéru apod. se musí před
přehráváním na tomto zařízení uzavřít na tomto zařízení.
Ohledně uvedeného si, prosím, přečtěte návod k použití
rekordéru.
∫ BD-Video
≥ Toto zařízení podporuje audio s vysokým datovým tokem
(Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio a DTS-HD Master Audio) používané v
BD-Video.
– [BDT111] [BDT110] : Je-li “Dolby D/Dolby D +/Dolby
TrueHD” nastaveno na hodnotu “PCM”, maximální
možný zvuk Dolby je 5.1-kanálový PCM. (> 31)
∫ 3D
≥ 3D videa a statické 3D snímky lze přehrávat, je-li k
zařízení připojen televizor kompatibilní s 3D technologií
prostřednictvím vysokorychlostního HDMI kabelu.
≥ 2D video lze virtuálně přehrávat jako 3D. (> 21)
≥ Použití karet miniSD, microSD, microSDHC a
microSDXC je možné, ale s použitím
kartového adaptéru. Obvykle se buď dodává
spolu s uvedenými kartami, nebo si jej zajistí
zákazník.
≥ Za účelem ochrany obsahu karty přepněte
přepínač ochrany proti vymazání (na kartě
SD) do polohy “LOCK”.
≥ Toto zařízení je kompatibilní s paměťovými kartami SD,
které odpovídají formátům FAT12 a FAT16 standardu pro
paměťové karty SD s paměťovými kartami SDHC ve
formátu FAT32 (nepodporuje dlouhé názvy souborů) a s
paměťovými kartami SDXC v exFAT.
≥ Při použití paměťové karty SD s nekompatibilními počítači
nebo zařízeními by mohlo dojít k vymazání
zaznamenaného obsahu v důsledku formátování karty
apod.
≥ Využitelná paměť může být o něco menší než kapacita
karty.
∫ USB zařízení
≥ Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB
zařízeními.
≥ Toto zařízení nepodporuje nabíjení USB zařízení.
≥ Používáte-li komunikační videokameru TY-CC10W nebo
bezdrátový síťový adaptér DY-WL10, připojte je do
zásuvky na zadní straně zařízení. (> 11, 24)
≥ Je podporován systém souborů FAT12, FAT16 a FAT32.
≥ Toto zařízení podporuje USB 2.0 High Speed
(vysokorychlostní USB 2.0).
≥ I když toto zařízení může používat prvky s USB 3.0 jako
USB 2.0, v některých případech prvky s USB 3.0 nelze
použít kvůli odlišnému tvaru konektoru, vyšším
jmenovitým hodnotám proudu apod. (Doporučuje se
použití prvků s USB 2.0.)
≥ Zařízení může podporovat pevný disk formátovaný jako
FAT32.
Některé typy pevných disků mohou vyžadovat použití
vlastní externí napájecí jednotky.
∫ BD-RE, BD-R
Může se stát, že audio apod. na discích zaznamenaných v
režimu DR s použitím rekordérů disků Blu-ray od firmy
Panasonic nebude přehráváno správně.
≥ Může se stát, že v některých případech nebude možné přehrávat výše uvedená média kvůli typu média, podmínkám záznamu, použité metodě záznamu
a způsobu vytvoření souborů.
≥ Výrobci disků mohou určit, jak mají být disky přehrávány. Protože se může stát, že nebudete vždy moci ovládat přehrávání způsobem popsaným v tomto
návodu k použití. Pozorně si přečtěte pokyny týkající se disku.
VQT3B70
7
Seznámení s výrobkem
∫ Disky, které nelze přehrávat v tomto
zařízení
1. KROK: Připojení k TV
≥ Nepokládejte zařízení na zesilovače/přijímač nebo jiná
zařízení, která se mohou zahřát. Produkované teplo může
toto zařízení poškodit.
≥ Před realizací jakéhokoli zapojení vám doporučujeme
dočasně odpojit všechna zařízení od elektrické sítě.
≥ Nepřipojujte signály videa prostřednictvím videorekordéru.
V důsledku ochrany proti kopírování by se mohlo stát, že
obraz nebude zobrazen správně.
Zapojení a nastavení
≥ Použijte, prosím, kabely pro High Speed HDMI
(vysokorychlostní multimediální rozhraní), které jsou
označené logem HDMI (zobrazeným na obalu).
Doporučuje se, abyste používali kabely HDMI od firmy
Panasonic. Při použití výstupního signálu 1080p použijte,
prosím, kabely HDMI o délce maximálně 5,0 metrů.
Doporučené číslo dílu (vysokorychlostní HDMI kabel):
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m),
RP-CDHS50 (5,0 m), atd.
[BDT310]
Zadní strana zařízení
[BDT210]
[BDT111] [BDT110]
∫ Prostřednictvím zásuvky HDMI AV OUT
(vysoká kvalita)
∫ Prostřednictvím zásuvky VIDEO OUT
(standardní kvalita)
– [BDT310] : Použití zásuvky HDMI AV OUT MAIN
– Je-li zařízení připojeno k televizoru kompatibilnímu s
technologií 3D, lze přehrávat 3D videa a statické 3D
snímky.
HDMI IN
Audio/videokabel
Kabel HDMI
10BASE-T/100BASE-TX
COMMUNICATION
CAMERA
LAN
AV OUT MAIN
AV OUT SUB
≥ Nastavte “HDMI Audio Output” na “On” (> 33).
≥ Připojení HDMI podporuje VIERA Link “HDAVI Control”
(> 27).
8
VQT3B70
R
L
AUDIO OUT
VIDEO OUT
COMMUNICATION
CAMERA
≥ Vzájemně propojte svorky stejných barev.
2. KROK: Připojení k zesilovači/přijímači
– [BDT310] : Použití zásuvky HDMI AV OUT MAIN
– Přehrávání 3D videa a statických 3D snímků je
možné, pokud jsou připojený televizor a
zesilovač/přijímač kompatibilní s technologií 3D.
∫ [BDT310] : Prostřednictvím zásuvky HDMI AV
OUT SUB
– Bohatšího zvuku lze docílit využitím zásuvky HDMI AV
OUT SUB.
– Je-li televizor kompatibilní s technologií 3D, lze
přehrávat 3D videa a 3D statické snímky, i když
zesilovač/přijímač nejsou kompatibilní s technologií 3D.
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
Kabel
HDMI
Multikanálové
reproduktory
Zapojení a nastavení
∫ Prostřednictvím zásuvky HDMI AV OUT
Kabel
HDMI
HDMI OUT
(ARC)
00BASE-TX
Zesilovač/přijímač
N
AV OUT MAIN
AV OUT SUB
HDMI IN
Kabel HDMI
Kabel
HDMI
Multikanálové
reproduktory
10BASE-T/100BASE-TX
ON
LAN
AV OUT MAIN
HDMI IN
AV OUT S
Zesilovač/přijímač
≥ Nastavte “HDMI Audio Output” na “On” (> 33).
≥ Nastavte “Digital Audio Output” v závislosti na připojeném
zesilovači/přijímači (> 31)
≥ Připojení HDMI podporuje VIERA Link “HDAVI Control”
(> 27).
≥ Připojujete-li zařízení k zesilovači/přijímači, který není
kompatibilní s technologií 3D, připojte ho k televizoru
prostřednictvím zásuvky HDMI AV OUT a poté připojte
pomocí HDMI kabelů pro příslušné zapojení televizor k
zesilovači/přijímači.
– Nezapomeňte však, že zvuk může být maximálně
5.1-kanálový.
≥ Pokud používáte televizor nebo zesilovač/přijímač bez
označení “(ARC)” (tzn. nekompatibilní s ARC) v zásuvce
HDMI, abyste si vychutnali zvuk televizoru přes zesilovač/
přijímač, je třeba propojit zesilovač/přijímač a televizor
pomocí optického digitálního kabelu.
≥ Nastavte “HDMI Audio Output” na “On” (> 33).
≥ Nastavte “HDMI(SUB) Output Mode” na “V.OFF(Video
Off)”. (> 21)
– Audio je výstup ve vysokém rozlišení bez ohledu na to,
zda je zesilovač/přijímač kompatibilní s technologií 3D.
≥ Připojení HDMI prostřednictvím HDMI AV OUT MAIN
podporuje VIERA Link “HDAVI Control” (> 27).
Zásuvka HDMI AV OUT SUB není kompatibilní s VIERA
Link “HDAVI Control”.
VQT3B70
9
∫ Prostřednictvím zásuvky OPTICAL rozhraní
Zesilovač/přijímač
OPTICAL IN
Optický
kabel
OUT MAIN
AV OUT SUB
≥ Při připojení televizoru (> 8) se zásuvkou HDMI AV OUT
nastavte “HDMI Audio Output” na “Off” (> 33).
≥ Nastavte “Digital Audio Output” v závislosti na použité
zásuvce a připojeném zesilovači/přijímači (> 31).
10
VQT3B70
3. KROK: Připojení k širokopásmové síti
Když je toto zařízení připojeno k širokopásmové síti, je
možné využívat následující služby.
– Může být provedena aktualizace firmwaru (> 15)
– Můžete si vychutnat BD-Live (> 19)
– Můžete si vychutnat VIERA CAST (> 24)
– Lze získat přístup k dalším zařízením (Home Network)
(> 25)
Podrobnější informace ohledně způsobu připojení najdete v
návodu dodaném s připojeným zařízením.
∫ Připojení prostřednictvím síťového kabelu
∫ Bezdrátové připojení k síti
DEO OUT
COMMUNICATION
CAMERA
LAN
[BDT111]
[BDT110]
AV OUT MAIN
Zapojení a nastavení
10BASE-T/100BASE-TX
– [BDT310] [BDT210] : Bezdrátová LAN síť je zabudovaná
(není nutné připojovat bezdrátový síťový adaptér).
– [BDT111] [BDT110] : Připojte bezdrátový síťový adaptér
DY-WL10 (volitelný).
COMMUNICATION 10BASE-T/100BASE-TX
CAMERA
AV OUT SU
WIRELESS LAN
ADAPTOR
Síťový kabel
LAN
Adaptér pro bezdrátové
síťové připojení
Širokopásmový
směrovač apod.
Bezdrátový směrovač
apod.
Internet
Internet
≥ K připojení periferních zařízení použijte přímé síťové
kabely (STP) kategorie 5 nebo vyšší.
≥ Připojení jakéhokoli jiného kabelu kromě kabelu LAN v
terminálu LAN může jednotku poškodit.
≥ Ohledně informací o kompatibilitě vašeho bezdrátového
směrovače si přečtěte
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tato internetová stránka je k dispozici pouze v angličtině.)
≥ Zařízení není kompatibilní se službami veřejných
bezdrátových sítí na letištích, na stanicích, v kavárnách
apod.
≥ [BDT111] [BDT110] :
– Lze použít pouze bezdrátový síťový adaptér DY-WL10
(volitelné příslušenství).
– Při použití bezdrátového síťového adaptéru DY-WL10
(volitelné příslušenství) si pozorně přečtěte návod k
použití.
– Chcete-li současně zapojit bezdrátový síťový adaptér
DY-WL10 (volitelný) a síťový kabel, použijte
prodlužovací kabel dodávaný spolu s adaptérem
DY-WL10.
VQT3B70
11
Upozornění k bezdrátovému připojení k síti
Na používání zařízení nebo bezdrátového síťového adaptéru se vztahují
následující omezení. S těmito omezeními je nutné se seznámit dříve, než
začnete tyto přístroje používat.
Společnost Panasonic není odpovědná za žádné vedlejší škody, které
mohou vzniknout v důsledku nedodržení těchto omezení nebo následkem
jakýchkoli podmínek používání či nepoužívání těchto přístrojů.
≥ Data přenesená a přijatá rádiovými vlnami mohou být zachycována
a sledována.
≥ Zařízení nebo bezdrátový síťový adaptér obsahují citlivé
elektronické součástky.
Používejte tyto přístroje způsobem, k němuž jsou určeny, a dodržujte
následující body:
–Nevystavujte tyto přístroje vysokým teplotám nebo přímému slunci.
–Přístroje neohýbejte ani nevystavujte silným nárazům.
–Chraňte přístroje před vlhkostí.
–Nepokoušejte se přístroje rozebírat nebo jakkoli upravovat.
4. KROK: Připojení
napájecího kabelu
R
AUDIO
Napájecí kabel
(je součástí)
Do domácí sít’ové zásuvky
(220 až 240 V~, 50 Hz)
≥ Toto zařízení spotřebovává malé množství energie (“Quick
Start”: “Off”, přibl. 0,2 W) i v případě, že je vypnuté. V
případě, že máte zájem o úsporu energie nebo když
nebudete používat toto zařízení delší dobu, můžete jej
odpojit.
12
VQT3B70
Snadné nastavení
Po prvním připojení vašeho nového přehrávače a stisknutí
tlačítka zapnutí napájení se zobrazí strana pro základní
nastavení.
Příprava
Zapněte televizor a zvolte na televizoru vhodný vstup.
1
2
Stiskněte [Í].
Dojde k zobrazení strany pro nastavení.
Je-li zařízení připojeno prostřednictvím HDMI kabelu k
televizoru Panasonic (VIERA) podporujícímu HDAVI
Control 2 nebo novější, zařízení převezme údaje
nastavení jako “On-Screen Language” z televizoru.
Postupujte dle pokynů zobrazovaných na
displeji a proveďte nastavení
prostřednictvím [3, 4] a stiskněte [OK].
Bude nastaveno “On-Screen Language”, “TV Aspect”,
“Quick Start” a “Touch Free Sensor [BDT310] [BDT210]”.
(> 32, 34)
Snadné nastavení sítě
Až dokončíte “Easy Setting”, můžete pokračovat
provedením “Network Easy Setting”.
Zvolte “Wired” nebo “Wireless” a stiskněte [OK].
[BDT310]
Network Easy Setting
Select a connection mode.
Current setting
: Wired
LAN cable connection:
Connect a LAN cable to the unit and select "Wired."
Wireless LAN connection:
Select "Wireless."
Wired
Wireless
OK
RETURN
∫ Zapojení “Wired”
Při zapojování postupujte dle pokynů zobrazovaných na displeji.
≥ V případě výskytu problémů (> 14)
∫ Zapojení “Wireless”
Než začnete nastavovat bezdrátové připojení
Po dokončení “Easy Setting” můžete provést “Network Easy
Setting”.
≥ Toto nastavení můžete provést kdykoli volbou “Easy Setting” v menu
nastavení. (> 34)
≥ Můžete také provést změnu těchto nastavení jednotlivě. (> 32, 34)
Touch Free Sensor [BDT310] [BDT210]
Při nastavení “Sensor” v “Touch Free Sensor” na “On” bude možné otvírat
a zavírat mechaniku prostým pohybem ruky nad TOUCH-FREE SENSOR
na horní straně zařízení. (Funguje i v pohotovostním režimu).
≥ Nezapomeňte, že TOUCH-FREE SENSOR může otevřít nebo zavřít
mechaniku zařízení i v následujících případech:
–Pokud se něčí ruka, paže, předmět, malé dítě nebo zvíře přiblíží k
vrchní části zařízení
–Pokud na horní část zařízení umístíte předmět, který způsobí vibrace
–Při připojování kabelů apod. v zadní části zařízení
≥ Reakční vzdálenost snímače je automaticky nastavena na základě
podmínek instalace v okamžiku připojení napájení a při stisknutí tlačítka
otevření/zavření. Chcete-li se vyhnout nesprávnému nastavení,
nedávejte v uvedených okamžicích ruce ani jiné objekty nad zařízení.
≥ V závislosti na podmínkách používání může TOUCH-FREE SENSOR
přestat pracovat nebo se může zkrátit jeho reakční vzdálenost. V
takovém případě jednou stiskněte tlačítko otevření/zavření.
≥ Zjistěte své jméno v síti (SSID*1).
≥ Je-li vaše bezdrátové připojení zašifrované, je třeba
znát kryptovací klíč.
≥ [BDT111] [BDT110] : Zobrazí-li se zpráva “Wireless LAN Adaptor
is not connected.”, zkontrolujte, zda je bezdrátový síťový
adaptér řádně připojen. Můžete ho zkusit odpojit a znovu
připojit. Pokud ani teď zpráva nezmizí, poraďte se svým
prodejcem.
Zvolte “WPS (PUSH button)” nebo “Search
for wireless network” a postupujte podle
pokynů zobrazovaných na displeji a
proveďte nastavení.
Wireless Settings
Select a connection method to wireless access point.
Please refer to the operating instructions of your wireless
access point about connection methods.
Search for wireless network
WPS (PUSH button)
WPS (PUSH button):
Když váš bezdrátový směrovač podporuje např.
WPS (PUSH button), můžete snadno
provést nastavení stisknutím tlačítka WPS,
které se na něm nachází.
*2
WPS (Wi-Fi Protected Setup) je funkce, která
usnadňuje nastavení týkající se připojení a
bezpečnosti zařízení bezdrátové sítě.
1 Tiskněte tlačítko WPS nebo odpovídající tlačítko
bezdrátového směrovače, dokud příslušná kontrolka
nezačne blikat.
≥ Podrobnější informace najdete v návodu k
bezdrátovému směrovači.
2 Stiskněte [OK].
VQT3B70
13
Zapojení a nastavení
5. KROK: Nastavení
Search for wireless network:
Snadné nastavení sítě (kontrola připojení k domácí síti)
≥ Zvolíte-li možnost “Search for wireless network”, zobrazí
se dostupné bezdrátové sítě. Vyberte název své sítě a
stiskněte tlačítko [OK].
– Pokud se nezobrazí Název sítě, hledejte znovu stiskem
červeného tlačítka na dálkovém ovládání.
– Sítě s tajným SSID funkci “Search for wireless network”
nezobrazí. Musíte ji zadat ručně pomocí možnosti
“Manual setting”.
(Stiskněte [HOME] > zvolte “Setup” > zvolte “Player
Settings” > zvolte “Network” > [OK] > zvolte “Network
Settings” > [OK] > zvolte “Wireless Settings” > [OK] >
zvolte “Connection Setting” > [OK] > zvolte “Manual
setting” > [OK])
≥ Pokud je bezdrátová síť šifrovaná, objeví se obrazovka
pro zadání kryptovacího klíče.
Zadejte kryptovací klíč vaší sítě.
*1
*2
SSID (Service Set IDentification) je název, který bezdrátová síť používá
ke své jedinečné identifikaci. Přenos je možný pouze v případě, že se
shoduje SSID obou zařízení.
Toto označení může mít bezdrátový směrovač kompatibilní se
zabezpečením Wi-Fi Protected Setup.
Když se setkáte s potížemi
při nastavení
Complete.
1. LAN cable connection
2. IP address setting
3. Connection to gateway
: Fail
: Fail
: Fail
LAN cable is not connected.
Please check the connection.
Select “Yes” and press [OK] to check network
connection again.
Select “No” and press [OK]
to finish Network Easy Setting.
Yes
No
OK
Zkontrolujte
následující
body
Displej
1. LAN cable connection
nebo Wireless Settings
2. IP address setting
[2. Nastavení IP adresy]
[Neúspěšné]
:Fail
[Neúspěšné]
1. LAN cable connection
nebo Wireless Settings
:Pass
[Úspěšné]
2. IP address setting
[2. Nastavení IP adresy]
1. LAN cable connection
nebo Wireless Settings
Wireless Settings
Failed to complete.
A conflict with another device occurred.
Do you wish to try wireless network connection
setting again ?
:Fail
≥ Připojení
[Neúspěšné]
síťových
kabelů (> 11)
:Fail
3. Connection to gateway
[3. Připojení k bráně]
3. Connection to gateway
[3. Připojení k bráně]
Nastavení bezdrátové sít
Yes
Network Easy Setting (Home Network Connection Check)
≥ Připojení a
nastavení
rozbočovače
:Fail
a směrovače
[Neúspěšné]
≥ Nastavení
:Fail
“IP Address /
[Neúspěšné]
DNS Settings”
:Pass
(> 33)
[Úspěšné]
2. IP address setting
[2. Nastavení IP adresy]
:Pass nebo
Home
network
available
3. Connection to gateway
[3. Připojení k bráně]
:Fail
[Neúspěšné]
No
Snadné nastavení sítě (Kontrola internetového připojení)
OK
Network Easy Setting (Internet Connection Test)
Displej
A conflict with other
devices occurred.
[Došlo ke konfliktu s
jiným zařízením.]
A time out error
occurred.
[Vyskytla se chyba
způsobená uplynutím
časového limitu.]
Zkontrolujte následující body
≥ Vyčkejte chvíli a zkuste znovu.
≥ Nastavení MAC adresy apod.
bezdrátového směrovače.
≥ Možná se jedná o slabý signál.
[BDT111] [BDT110] : Použijte
prodlužovací USB kabel
dodávaný spolu s bezdrátovým
An authentication error
síťovým adaptérem a nastavte
or a time out error
jeho polohu.
occurred.
[Došlo k výskytu chyby ≥ SSID a kryptovací klíč
bezdrátového směrovače.
autentifikace nebo k
≥ Vyčkejte chvíli a zkuste znovu.
uplynutí časového
limitu.]
≥ [BDT111] [BDT110] : Připojení
bezdrátového síťového
A device error occurred.
adaptéru
≥ Když nezaznamenáte žádné
[Vyskytla se chyba.]
zlepšení, obraťte se na vašeho
prodejce.
14
VQT3B70
Complete.
- Connection to the Internet
: Fail(B019)
Failed the connection test.
Cannot find the server.(B019)
Please refer to the operating instructions for the cause
of the error and the countermeasure for it.
Press [OK].
OK
Displej
Zkontrolujte následující body
Cannot find the server. ≥ Nastavení “Primary DNS” a
(B019)
“Secondary DNS” v “IP Address
[Nelze najít server.
/ DNS Settings” (> 33)
(B019)]
Failed to connect to
the server.
(B020)
[Neúspěšné připojení
na server. (B020)]
≥ Server může být obsazen nebo
mohou být pozastavené služby.
Vyčkejte chvíli a zkuste znovu.
≥ Nastavení “Proxy Server
Settings” (> 33) a směrovač
Aktualizace firmwaru
Příležitostně může firma Panasonic vydat aktualizovaný
firmware pro toto zařízení, který může obohatit nebo zlepšit
činnost jednotlivých funkcí. Tyto aktualizace jsou k dispozici
bezplatně.
Toto zařízení je schopno provést kontrolu firmwaru
automaticky za předpokladu, že je připojeno na internet
prostřednictvím širokopásmového připojení.
Když je k dispozici nová verze firmwaru, dojde k zobrazení
následující strany.
New firmware is available.
Please update firmware in Setup.
Chcete-li aktualizovat firmware:
Stiskněte [HOME] > zvolte “Setup” > zvolte “Player
Settings” > zvolte “Others” > [OK] > zvolte “Firmware
Update” > [OK] > zvolte “Update Now”
Během aktualizace NEODPOJUJTE toto zařízení od
elektrické sítě a neprovádějte žádné operace.
Po instalaci firmwaru bude na displeji zařízení zobrazeno
hlášení “FINISH”. Zařízení bude restartováno a zobrazí se
následující strana.
The firmware has been updated.
Current Version:x.xx
OK
RETURN
≥ Pokud se stahování do zařízení nezdaří nebo pokud není zařízení
připojeno k internetu, můžete stáhnout aktuální firmware z
následující webové stránky a vypálit ho na disk CD-R, z nějž poté
firmware v zařízení aktualizujete.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tato stránka je pouze v angličtině.)
Zobrazení verze firmwaru v zařízení. (> 34, “System Information”)
≥ Stahování bude trvat několik minut. Může trvat déle nebo může být
provázeno problémy v závislosti na spojovacím prostředí.
≥ Pokud si nepřejete kontrolovat nejnovější firmware, nastavte “Automatic
Update Check” na “Off”. (> 34)
VQT3B70
15
Zapojení a nastavení
≥ Přečtěte si návod k použití rozbočovače nebo směrovače.
≥ Toto nastavení můžete provést kdykoli volbou “Network Easy Setting” v
menu nastavení. (> 33)
≥ Tato nastavení můžete přepracovat jednotlivě prostřednictvím
“Network Settings”. (> 33)
≥ Se zařízením a bezdrátovým síťovým adaptérem se nepřipojujte k
bezdrátovým sítím, k jejichž používání nemáte oprávnění.
Při automatickém vyhledávání v prostředí bezdrátových sítí se
mohou zobrazovat i sítě (SSID), k jejichž použití nejste oprávněni.
Používání takových sítí může být klasifikováno jako nelegální přístup.
≥ Po provedení nastavení sítě na tomto zařízení bude možné provést
změnu nastavení (úroveň kryptování apod.) bezdrátového směrovače.
V případě potíží s připojením vašeho PC online proveďte nastavení sítě
vašeho PC v souladu s nastaveními bezdrátového směrovače.
≥ Připojujete-li se k síti bez šifrování, může se stát, že obsah komunikace
bude nelegitimně sledován třetí stranou nebo že dojde k úniku dat,
včetně např. osobních či tajných údajů.
6. KROK:
Přeprogramování
dálkového ovládání
Vložení nebo vyjmutí
média
Přehrávání
Pro jiné výrobky firmy
Panasonic
Když máte více než jeden přehrávač/rekordér od firmy
Panasonic a dálkové ovládání pracuje s oběma, je třeba
provést změnu kódu dálkového ovládání na jednom z obou
výrobků. (> 34, “Remote Control”)
Pro TV
Dálkovým ovládáním zařízení lze ovládat také televizor.
1
2
Zadejte 2-číselný kód prostřednictvím
číselných tlačítek při stisknutém (> 40)
[Í TV].
Např., 01: [0] B [1]
Vyzkoušejte nastavení zapnutím
televizoru.
≥ Je-li u značky daného televizoru uvedeno více hodnot, vyberte kód
umožňující správnou funkci.
16
VQT3B70
CALL
SD CARD
[BDT310]
[BDT210]
≥ Vkládáte-li médium, ujistěte se, že je otočeno správnou
stranou nahoru.
≥ Při vyjímání karty SD zatlačte na střed karty a vytáhněte ji
rovně ven.
≥ Když připojíte výrobek firmy Panasonic prostřednictvím
USB spojovacího kabelu, na připojeném zařízení se může
zobrazit strana pro nastavení. Podrobnější informace
najdete v návodu k použití připojeného zařízení.
HOME menu
Nejdůležitější funkce tohoto zařízení lze použít
prostřednictvím menu HOME.
Příprava
Zapněte televizi a zvolte na ní příslušný video vstup.
Přehrávání obsahu
videa
BD DVD CD
1
Vložte médium.
Stisknutím [3, 4] vyberte titul a
stiskněte [OK].
Jestliže se při přehrávání video softwaru kompatibilního s
technologií 3D zobrazí obrazovka s hlášením, postupujte
podle instrukcí.
Stiskněte [Í] pro zapnutí jednotky.
Zobrazí se hlavní menu.
Stiskněte tlačítko [OK] nebo pomocí
tlačítek [3, 4, 2, 1] vyberte jinou
položku.
HOME
∫ Zobrazení menu
Můžete zobrazit Top Menu, DIRECT NAVIGATOR nebo
Pop-up Menu.
Stiskněte [TOP MENU] nebo [POP-UP MENU].
≥ Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte položku a stiskněte
[OK].
Network
Photos
Setup
Music
Videos
≥ Po vložení média se objeví obrazovka pro výběr jeho
obsahu.
≥ Jsou-li k dispozici další položky, opakujte tento krok.
≥ Pro návrat do menu HOME vyberte “HOME” nebo
několikrát stiskněte [RETURN].
∫ Zobrazení hlášení o stavu
Během přehrávání stiskněte [STATUS].
Hlášení o stavu vám poskytne informace o právě
přehrávaném obsahu. Při každém stisknutí [STATUS] může
dojít ke změně zobrazených informací nebo k ukončení
jejich zobrazování.
např. BD-Video
T: titul, C: kapitola, PL: playlist
Uplynulý čas v titulu
 T1
C1
BD-Video
0:05.14
0:20.52
Network
Setup
USB
Přehrávání obsahu.
(> 22, 23)
≥ Obsahuje-li disk více druhů
obsahu, zvolte jeho typ
nebo titul.
Internet
Content
Zobrazí úvodní obrazovku
VIERA CAST. (> 24)
Home
Network
DLNA Client (> 25)
Disc
SD card
Media Renderer (> 26)
Player
Settings
(> 30)
SD Card
Management
(> 19)
Wallpaper
Změní pozadí v menu
HOME.
Aktuální pozice
PLAY
Celkový čas
≥ Signál z disků PAL se přivádí na výstup jako PAL. Signál z disků NTSC
se přivádí na výstup jako “NTSC” nebo “PAL60”. Pro disky NTSC
můžete zvolit “NTSC” nebo “PAL60” v “NTSC Contents Output”. (> 31)
≥ KDYž JE ZOBRAZENÉ MENU, DISK SE NEPŘESTANE OTÁČET. Po
ukončení přehrávání stiskněte [∫STOP], abyste šetřili motor přístroje,
obrazovku televizoru atd.
≥ V závislosti na médiu nebo na jeho obsahu se zobrazení na displeji
může měnit nebo nemusí být vůbec zobrazeno.
≥ DivX a MKV: Postupné přehrávání není možné.
≥ Není možné přehrávat video AVCHD a MPEG2, které bylo uchopeno a
přetaženo, zkopírováno a přilepeno na médium.
≥ V rámci úspory energie se automaticky vypne napájení, jestliže se
právě nepřehrává (např. pozastaveno přehrávání, zobrazení menu,
zobrazení statických snímků apod.) a po dobu asi 30 minut nebylo
stisknuto žádné tlačítko.
Chcete-li zobrazit menu HOME
Stiskněte [HOME].
≥ Zobrazované položky se mohou měnit v závislosti na konkrétním médiu.
VQT3B70
17
Přehrávání
Blu-ray Disc Player
Videos/
Photos/
Music
Zapojení a nastavení
2
2
USB
Když se zobrazí obsah, stisknutím [3, 4, 2, 1]
vyberte položku.
1
1
SD
Další operace během přehrávání
V závislosti na médiu a jeho obsahu se může stát, že tyto funkce
nebudou pracovat.
Stop
Užitečné funkce
1
2
Stiskněte [OPTION].
Zvolte položku a stiskněte [OK].
Při zobrazené straně DIRECT NAVIGATOR
Stiskněte [∫STOP].
Pozice stop (zastavení) se uloží do paměti.
Funkce obnovení přehrávání
Stiskněte [1PLAY] pro restart (nové spuštění) z této pozice.
≥ Pozice se smaže, když se otevře přihrádka nebo stisknete
několikrát [∫STOP] pro zobrazení “STOP” na displeji jednotky.
≥ Na discích BD-Video včetně BD-J se může stát, že funkce
obnovení přehrávání nebude pracovat.
Pause/Zastavit
Stiskněte [;PAUSE].
≥ Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu [;PAUSE] nebo
[1PLAY].
Vyhledat/Pomalé přehrávání
Vyhledávání
Během přehrávání stiskněte [SEARCH6]
nebo [SEARCH5].
≥ Hudba a MP3: Rychlost je nastavena pro samostatný krok.
Pomalé přehrávání
Během pauzy stiskněte [SEARCH6] nebo
[SEARCH5].
≥ BD-Video a AVCHD: Pouze směrem dopředu [SEARCH5].
Rychlost se zvýší až na 5 kroků.
≥ Stiskněte [1PLAY] pro návrat k rychlosti normálního
přehrávání.
Přeskočit
Během přehrávání nebo pauzy stiskněte [:]
nebo [9].
Přeskočit na titul, kapitolu nebo stopu, které chcete přehrát.
≥ Každé stisknutí zvyšuje počet přeskočení.
Snímek po snímku/po
jednotlivých okénkách
Během pauzy stiskněte [2] (2;) nebo [1]
(;1).
≥ Stiskněte a držte pro změnu směru dopředu a dozadu.
≥ Stiskněte [1PLAY] pro návrat k rychlosti normálního
přehrávání.
≥ BD-Video a AVCHD: Pouze směrem dopředu [1] (;1).
Změna audia
Stiskněte [AUDIO].
Můžete změnit číslo kanálu audia nebo jazyk zvukové stopy apod.
18
VQT3B70
Properties
Zobrazení vlastností titulu (datum záznamu
apod.)
Chapter
View
Volba kapitoly.
View
Playlists
Přehrávání přehrávacích seznamů.
View Titles
Výběr titulu.
Folder
Přepnutí na další adresář
Během prohlížení
Screen
Aspect
Když jsou na všech stranách obrazovky černé
pruhy, můžete zvětšit obraz, aby zaplnil celou
obrazovku.
Top Menu
Zobrazení Top Menu.
Pop-up
Menu
Zobrazení Pop-up Menu.
Menu
Zobrazení Menu.
3D Settings
2D videa lze virtuálně přehrávat jako 3D nebo
lze nastavit výstupní efekt 3D videa. (> 21)
≥ V závislosti na přehrávaném obsahu se může stát, že provedení
“Screen Aspect” nepřinese požadovaný efekt.
≥ Když je “TV Aspect” (> 32) nastaven na “4:3 Pan & Scan”
nebo “4:3 Letterbox”, efekt “Zoom” v “Screen Aspect” je
zrušen.
≥ V závislosti na médiu nebo na jeho obsahu se zobrazené položky mohou lišit.
∫ Zobrazení titulků
Na zařízení lze zobrazovat titulky nahrané na videodisku DivX a
MKV.
Její chod může být odlišný nebo nemusí správně fungovat v
závislosti na způsobu, jakým byl soubor vytvořen, nebo na stavu
této jednotky (přehrává, je zastavena apod.).
Nastavte “Subtitle” v “Disc” (> 28)
≥ Videosoubory DivX a MKV, jež nezobrazují “Text”, neobsahují text titulků.
≥ Pokud se titulky nezobrazí správně, zkuste změnit nastavení jazyka. (> 30)
≥ Tato funkce nijak nesouvisí s titulky ve standardní specifikaci DivX a
nedisponuje žádným jasným standardem.
Přehrávání BD-Live nebo
obrazu v obrazu v BD-Video
Vychutnání disků BD-Live s
internetem
Přehrávání obrazu v obrazu
Zapnutí/vypnutí doplňujícího videa
Stiskněte [PIP].
Sekundární video
BD-Live nabízí po připojení zařízení k internetu celou řadu
dalších funkcí, jako jsou titulky, exkluzivní snímky a online
hry. Protože se většina disků kompatibilních s technologií
BD-Live přehrává pomocí funkce BD-Live, je nutné stáhnout
do externí paměti (místní úložiště) dodatečný obsah.
≥ Toto zařízení používá jako místní úložiště paměťovou
kartu SD. Funkci BD-Live nelze používat, není-li vložena
karta SD.
Vytvoření síťového připojení a nastavení.
(> 11, 13)
2
Vložte kartu SD s volnou kapacitou 1 GB
nebo více.
3
Vlote disk.
∫ Vymazání dat/formátování
paměťových karet SD
Jestliže už nepotřebujete data uložená na kartě SD, můžete
je smazat podle následujícího postupu.
1
2
3
4
5
Vložte SD kartu.
Stiskněte [HOME].
Stisknutím [OK] vyberte “Setup”.
Stisknutím [1] vyberte “SD Card Management”.
Stisknutím [3, 4] vyberte “BD-Video Data Erase” nebo
“Format SD Card” a stiskněte [OK].
SD Card Management
SD card
No. of Files 6
Free space 300 MB
Primární video
Zapnutí/vypnutí sekundárního audia
[DISPLAY] > zvolte “Disc” > [1] >
“Signal Type” > [OK] > nastavte
zvolte
“Soundtrack” v “Secondary Video” na “On”
nebo “Off”
≥ Využitelné funkce a způsob provozu se u každého disku mohou lišit,
proto si vždy přečtěte pokyny na disku a/nebo navštivte příslušné
internetové stránky.
≥ Některý obsah BD-Live k dispozici na discích Blu-ray může vyžadovat
vytvoření internetového účtu pro přístup k obsahu BD-Live. Účet si
můžete založit podle pokynů na obrazovce nebo pokynů k obsluze
disku.
≥ Chcete-li používat funkci BD-Live, doporučujeme naformátovat kartu v
zařízení. Při formátování paměťové karty SD, kterou používáte, budou
všechna data na kartě smazána. Tato data nebude možné obnovit.
≥ U některých disků není možné provést změnu “BD-Live Internet
Access” (> 30).
≥ Při přehrávání disků podporujících BD-Live může být identifikační
označení přehrávače nebo disku odesláno prostřednictvím internetu k
poskytovateli obsahu.
≥ Během vyhledávání/pomalého pohybu nebo přehrávání snímek po
snímku bude zobrazeno pouze primární video.
≥ Když je “BD-Video Secondary Audio” v “Digital Audio Output” nastaven
na “Off”, sekundární audio nebude přehráváno (> 31).
BD-Video Data Erase
Format SD Card
OK
RETURN
Format this SD Card.
6 Stiskněte [2, 1] pro výběr “Yes” a stiskněte [OK].
7 Stiskněte [2, 1] pro výběr “Start” a stiskněte [OK].
VQT3B70
19
Přehrávání
1
Informace týkající se DivX
DIVX VIDEO:
DivX® představuje digitální formát videa vytvořený
společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálním výrobkem,
DivX Certified® společností, které slouží k přehrávání DivX
videa. Podrobnější informace a softwarové nástroje pro
konverzi vašich souborů na DivX video najdete na divx.com.
DIVX VIDEO-NA-PŘÁNÍ:
Za účelem přehrávání zakoupených DivX videí na přání
(VOD - Video-on-demand) musí být toto zařízení DivX
Certified® zaregistrováno.
Registrační kód obdržíte v části DivX VOD v nabídce
nastavení zařízení.
Podrobnější informace o tom, jak dokončit registraci,
naleznete na stránkách vod.divx.com.
≥ Video obsah DivX chráněný autorským právem, který
máte uložen na disku USB, lze přehrávat pouze
prostřednictvím výstupní zásuvky HDMI.
Zobrazení registračního kódu přístroje.
(> 34, “DivX Registration” v “Others”)
DivX Registration
You must register this unit to play
protected DivX videos.
The registration code is necessary to
register this unit.
Registration Code: XXXXXXXXXX
Please register at www.divx.com/vod/
10
alfanumerických
znaků
≥ Po prvním přehrávání obsahu DivX VOD již registrační
kód nebude zobrazován.
≥ Když si zakoupíte obsah DivX VOD s použitím kódu
odlišného od kódu tohoto zařízení, nebudete moci tento
obsah přehrávat.
Zrušení registrace zařízení.
(> 34, “DivX Registration” v “Others”)
Stisknutím [2, 1] zvolte “Yes” v “DivX Registration”.
Pro zrušení registrace na www.divx.com použijte přílušný
kód.
Pokud jde o obsah DivX VOD, který lze
přehrát pouze ve stanoveném počtu
opakování
Některý obsah DivX VOD může být přehrán pouze tolikrát,
kolikrát je nastaveno. Při přehrávání obsahu tohoto druhu
bude zobrazen také počet dosavadních přehrání a počet
původně možných přehrání.
≥ Zbývající počet možných přehrávání bude snížen při
každém přehrání programu. V každém případě však platí,
že při přehrávání z bodu, ve kterém bylo předtím
přehrávání přerušeno, zbývající počet možných
přehrávání nebude snížen díky funkci obnovení
přehrávání.
20
VQT3B70
Přehrávání 3D videa
1
Během přehrávání
Stiskněte [
2
Zvolte položku a stiskněte [OK].
Signal
Format
Ilustrační vyobrazení.
Přehráváte-li disk, na němž jsou zaznamenány tituly se
strukturou 2 obrazovek (Side by side) apod., jež lze
přehrávat ve 3D režimu, bude pro přehrávání použito 3D
nastavení televizoru. Nastavení uvedené v tabulce dole
nebude mít žádný vliv.
≥ Obrazovky, jako např. menu přehrávání, se nebudou
zobrazovat správně.
3D nastavení
Podle potřeby proveďte následující nastavení.
3D BD-Video
Playback
3D disky lze přehrávat rovněž v
režimu 2D (konvenční video). (> 30)
3D Type
Pokud není možné přehrát 3D video v
3D režimu, změňte nastavení tak, jak
vyžaduje formát připojeného
televizoru. (> 32)
≥ Nastavení 3D přehrávání na
televizoru změňte také v případě, že
je zvolena možnost “Side by side”.
[BDT310]
HDMI(SUB)
Output Mode
Jestliže je zesilovač/přijímač připojen
k zásuvce HDMI AV OUT SUB(> 9),
nastavte možnost “V.OFF(Video Off)”.
(> 32)
≥ HDMI (SUB) V.OFF LED na
zařízení se rozsvítí. (> 32)
3D Playback
Message
Skrytí obrazovky s upozorněním k 3D
zobrazení. (> 32)
Graphic
Display Level
Nastavení polohy, v níž se bude
zobrazovat menu přehrávání nebo
okno s hlášením apod. (> 29)
Zachovat originální velikost
obrazu.
Side by
side
3D formát obrazu skládající se z
pravé a levé obrazovky.
2D to 3D
Převádí 2D obraz na 3D efekt.
Normal
Přehrávání obrazu s normálními
3D efekty.
Soft
V 3D obrazu lze potlačit vnímání
hloubky, a zvýraznit tak iluzi šířky.
3D
Picture
Mode
Manual
Settings
Připojte k zařízení televizor kompatibilní s technologií 3D.
Použijte zásuvku HDMI AV OUT a vysokorychlostní HDMI
kabel. (> 8, 9)
≥ Připravte vše potřebné pro připojení televizoru.
≥ Přehrávání podle instrukcí na obrazovce.
Original
Ruční nastavení 3D efektu.
Příprava
Přehrávání probíhá stejně jako přehrávání normálních
disků. (> 17)
].
Distance
Nastavení vnímání hloubky.
Screen Type
Navolí, jak má vypadat
obrazovka při přehrávání 3D
(plochá nebo zaoblená).
Frame Width
Nastavení šířky rámu na okrajích
obrazovky.
Frame Colour
Nastavení barvy rámu na okrajích
obrazovky.
Tyto funkce lze vyvolat rovněž stisknutím tlačítka [OPTION]
a výběrem možnosti “3D Settings”.
≥ V závislosti na obsahu se mohou zobrazené položky lišit.
≥ Pokud se při přehrávání 3D obrazu necítíte dobře nebo z něj máte
unavené oči, odpočiňte si.
Pokud se vám při přehrávání 3D obrazu točí hlava, je vám nevolno nebo
máte jiné nepříjemné pocity, přestaňte sledovat 3D přehrávání a nechte
odpočinout oči.
≥ Podle typu připojeného televizoru se může stát, že se přehrávané video
přepne do režimu 2D (následkem změny rozlišení apod.). Zkontrolujte
3D nastavení televizoru.
≥ 3D video se nemusí zobrazovat způsobem, jaký je nastaven v položce
“HDMI Video Format” nebo “24p Output” (> 32).
VQT3B70
21
Přehrávání
Po připojení zařízení k televizoru kompatibilnímu s
technologií 3D vysokorychlostním HDMI kabelem budete
moci přehrávat působivá 3D videa s realistickými efekty.
Užitečné funkce
Přehrávání statických
snímků
BD DVD CD
SD
USB
(BD-RE, DVD-R/-R DL, CD-R/RW, Paměťová karta SD,
USB zařízení)
Užitečné funkce
1
2
Stiskněte [OPTION].
Zvolte položku a stiskněte [OK].
Při zobrazené straně Photo View
Chcete-li přehrávat statické 3D obrázky (MPO), mělo by být
zařízení připojeno prostřednictvím zásuvky HDMI k full HD
televizoru kompatibilnímu s technologií 3D.
1
Vložte médium.
Když se zobrazí obsah, stisknutím [3, 4, 2, 1]
vyberte položku. (> 17)
2
Stisknutím [3, 4] vyberte složku a
stiskněte [OK].
Slideshow
“3D”: Zde jsou seřazeny statické (MPO) 3D snímky.
Chcete-li přehrávat ve 3D, vyberte z “3D”. (Statické
snímky v “2D” jsou přehrávány ve 2D)
Photo View
SD card
2D
3D
Folder Name
Photos
XXXXXXXX
42
Start Slideshow
Můžete přehrávat statické snímky jeden
po druhém ve stejných intervalech.
Interval
Změna intervalu zobrazování.
Transition Effect
Nastavení způsobu zobrazování.
Repeat Play
Zopakování automatického prohlížení.
Random Soundtrack
Hudební kulisa se přehrává v náhodném
pořadí.
Soundtrack
Hudba ve formátu MP3 z USB zařízení
může být přehrávána během
automatického prohlížení snímků ve
formátu JPEG uložených na tomto USB
zařízení anebo na SD kartě. (Během
prezentace snímků JPEG z karty SD lze
přehrávat rovněž hudební CD.)
XXXX
105
OPTION
OK
RETURN
XXXXXXXX
58
XXXXXXXX
77
XXXXXXXX
48
XXXXXXXX
5
Previous
Slideshow
Next
Page01/02
Select
Výběr složek nebo statických snímků, které budou
přehrány v prezentaci.
3
Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr
statického obrázku a stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] zobrazte předchozí či další statický
snímek.
Zobrazení strany DIRECT NAVIGATOR nebo ukončení
jejího zobrazování
Stiskněte [TOP MENU].
∫ Zobrazení vlastností statického
snímku
Při přehrávání stiskněte jednou či dvakrát tlačítko
[STATUS].
Date
11/12/2007
Size
500 x 375
Manufacturer
Equipment
Zavření obrazovky
Stiskněte [STATUS].
22
VQT3B70
1 / 26
Během prohlížení
Start
Slideshow
Spuštění prezentace.
Screen
Aspect
Přepínání režimu obrazovky.
Status
Zobrazení vlastností statického snímku.
Rotate
RIGHT
Rotate
LEFT
Otáčení statického snímku.
Wallpaper
Nastavení statického snímku jako pozadí
v hlavním menu (HOME). (> 17)
Graphic
Display
Level
Polohu, v níž se bude zobrazovat menu
přehrávání nebo okno s hlášením apod.,
lze nastavit během 3D přehrávání.
≥ V závislosti na stavu zařízení a obsahu média se zobrazené položky
mohou lišit.
≥ Při přehrávání statického snímku s velkým počtem pixelů se interval
zobrazení může prodloužit. I když se změní nastavení, interval
zobrazení se nermusí zkrátit.
≥ Při současném vložení hudebního CD a USB zařízení se
zaznamenanými MP3 do tohoto zařízení bude mít hudební CD přednost
pro použití jako hudba na pozadí.
≥ Statické snímky zobrazené jako “
” nelze na tomto zařízení přehrát.
Přehrávání hudby
DVD CD USB
(DVD-R/-R DL, hudební CD, CD-R/RW, USB zařízení)
1
Vložte médium.
Když se zobrazí obsah, stisknutím [3, 4, 2, 1]
vyberte položku. (> 17)
2
Stiskněte [3, 4] pro výběr zvukového
záznamu a stiskněte [OK].
Music list
DIRECT NAVIGATOR
CD
No.
01
02
03
04
05
0.09
4.30
Track1
5 Tracks / Total Play Time 20min54sec
Track Name
Play Time
4min30sec
Track1
3min41sec
Track2
4min30sec
Track3
Track4
3min11sec
5min 2sec
Track5
Play
RETURN
“
” označuje právě přehrávanou skladbu.
Přehrávání
Zobrazení strany DIRECT NAVIGATOR nebo ukončení
jejího zobrazování
Stiskněte [TOP MENU].
Přehrávání stopy v jiném
adresáři
1
Při zobrazené straně DIRECT NAVIGATOR
Stiskněte [OPTION].
2
Stisknutím [3, 4] vyberte “Select
Folder” a stiskněte [OK].
≥ Volba adresářů, které neobsahují žádné kompatibilní stopy, není
možná.
VQT3B70
23
Vychutnání VIERA
CAST
S VIERA CAST můžete mít z úvodní strany přístup k volbě
internetových služeb, například YouTube, Webová alba
programu Picasa. (počínaje prosincem 2010)
Příprava
≥ Připojení na síť (> 11)
≥ Nastavení sítě (> 13)
Chcete-li používat videokomunikaci (např. Skype™) :
≥ Propojte toto zařízení s kamerou pro vizuální komunikaci,
dodávanou v rámci volitelného příslušenství, (TY-CC10W
nebo kompatibilním zařízením).
V některých oblastech nemusí být tato kamera, dodávaná
v rámci volitelného příslušenství, k dispozici. Obraťte se
žádostí o radu na svého místního prodejce výrobků
Panasonic.
10BASE-T/100BASE-TX
R
L
AUDIO OUT
VIDEO OUT
COMMUNICATION
CAMERA
LAN
AV OUT MAIN
AV OUT SUB
Zadní strana
zařízení
Kamera pro vizuální komunikaci
TY-CC10W
– [BDT111] [BDT110] : je-li zařízení připojeno k bezdrátové
síti, připojte komunikační videokameru k USB portu na
přední straně zařízení.
≥ Pro použitou metodu navštivte následující webovou
stránku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině.)
1
Stiskněte [VIERA CAST].
≥ Službu videokomunikace otevřete přímo stisknutím
tlačítka [
].
≥ Zobrazí se hlášení. Pozorně si, prosím, přečtěte
uvedené pokyny, a poté stiskněte [OK].
2
Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr položky
a stiskněte [OK].
Použitelná tlačítka:
[3, 4, 2, 1], [OK], [RETURN], barevná tlačítka, číselná
tlačítka
VIERA CAST Úvodní strana;
Weather
London, United Kingdom
12°
TOMORROW
Setup & Help
NW 10
km/h
H
L
19°
12°
XXXXXX
XXXXXX
Featured Photos
Featured Videos
MORE
XXXXXX
BACK
COMING SOON
Uvedené snímky slouží pouze pro ilustraci a obsah se
může měnit bez předešlého upozornění.
24
VQT3B70
Ukončení používání VIERA CAST
Stiskněte [EXIT], [HOME] nebo [TOP MENU].
≥ Při přehrávání obsahu z disku/karty SD a/nebo USB disku nelze otevřít
VIERA CAST tlačítkem [VIERA CAST].
≥ V následujících případech jsou nastavení možná s použitím “Internet
Content Settings” (> 33)
–Při omezeném použití VIERA CAST.
–Při zkresleném audiu.
–Při zobrazení nesprávného času
≥ Když používáte pomalé internetové připojení, může se stát, že video
nebude zobrazeno správně. Doporučuje se použití vysokorychlostního
internetu s rychlostí nejméně 6 Mbps.
≥ Při zobrazení seznamu o možné aktualizaci firmwaru na displeji se
ujistěte, že jste provedli avizovanou aktualizaci. V případě neprovedení
aktualizace nebudete moci používat funkci VIERA CAST. (> 15)
≥ VIERA CAST domovská obrazovka může být změněna bez
předchozího upozornění.
≥ Služby prostřednictvím VIERA CAST jsou provozovány jednotlivými
poskytovateli služeb, a mohou být bez upozornění přechodně nebo
trvale přerušeny. Z toho důvodu Panasonic nepřebírá jakoukoli záruku
za obsah či trvání těchto služeb.
≥ Nemusí být dostupné všechny funkce internetových stránek nebo obsah
služeb.
≥ Některé typy obsahu mohou být pro některé diváky nevhodné.
≥ Některý obsah může být dostupný pouze pro určité země a může být
prezentován v určitých jazycích.
Přehrávání obsahu
uloženého na jiném
zařízení
Můžete sledovat obsah uložený v jiném zařízení (v operačním
systému Windows 7, ve smartphonu atd.), které je zapojeno
do domácí sítě pomocí tohoto zařízení.
Příprava
1 Připojte zařízení k síti (> 11) a proveďte nezbytná
nastavení (> 13).
2 Nastavte domácí síť na připojeném vybavení.
Přehrávání obsahu na
serveru DLNA (DLNA)
Přehrávat lze také video, obrázky a hudbu ze sdílené složky
operačního systému Windows 7.
Můžete si také vychutnat sledování videa a statických
snímků v rekordérech od firmy Panasonic, kompatibilních s
DLNA (DIGA).
≥ Rekordér DIGA je dostupný v omezeném počtu zemí.
Informace o dostupnosti naleznete na následujících
webových stránkách:
http://panasonic.jp/support/global/cs/
Příprava
Proveďte kroky 1 a 2.
Připojení k PC, na kterém je nainstalován
Windows 7
≥ Přidejte obsah a adresář do knihovny přehrávače
Windows Media® Player.
≥ Seznam stop programu Windows Media® Player
přehrává pouze obsah uložený v knihovnách.
Ohledně způsobu nastavení Windows 7 vycházejte z
návodu nebo nápovědy.
Širokopásmový směrovač,
bezdrátový směrovač apod.
Po připojení k rekordéru kompatibilním s
Panasonic DLNA (DIGA)
Síťový
kabel
1
2
3
4
Internet
Stiskněte [HOME].
Stisknutím [3] vyberte “Network”.
Stisknutím [3] vyberte “Home Network”.
Stisknutím [3] vyberte “DLNA Client”.
≥ Zobrazí se seznam zařízení připojených po síti.
≥ Seznam lze aktualizovat stiskem červeného tlačítka
na dálkovém ovládání.
Mediální server, certifikovaný DLNA
např.
Podrobné informace o nastavení a obsluze
připojeného vybavení a o kompatibilním vybavení
naleznete na následující webové stránce a v návodu
k použití jednotlivých součástí vybavení.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině.)
DLNA Client
XXXXXX
OK
RETURN
Servers found on the network are displayed.
Please select one.
Update
5
Stiskem [3, 4] vyberte zařízení, jehož
obsah chcete přehrát, a stiskněte [OK].
(Pokračování na další straně.)
VQT3B70
25
Přehrávání
Když se zobrazí zpráva požadující registraci činnosti
vybavení, proveďte kroky 1-4.
6
Stiskem [3, 4, 2, 1] vyberte položku
(složku) k přehrání a stiskněte [OK].
≥ Funkce odpovídající typu disku a obsahu jsou k
dispozici po stisknutí tlačítka [OPTION] nebo
[DISPLAY].
≥ Control Panel se zobrazí, jakmile začne přehrávání.
Akci lze provést pomocí [3, 4, 2, 1], [OK] a [EXIT].
Control Panel
např.
EXIT
≥ Pokud se [OK] nezobrazí, stiskněte Control Panel.
≥ Ovládací panel skryjete tlačítkem [RETURN].
Ukončení domácí sítě
Stiskněte [EXIT], [HOME] nebo [TOP MENU].
Přehrávání obsahu serveru
DLNA pomocí DMC
Přehrávání videa nebo obrázků ve sdílené složce serveru
DLNA lze ovládat vybavením kompatibilním s DLNA DMC
(Digital Media Controller).
≥ Přehrávač Windows Media® Player a smartphone, který
má kompatibilní aplikaci, poslouží jako server DLNA a
DMC.
Příprava
Proveďte kroky 1 a 2. (> 25)
3 Přidejte obsah a adresář do knihoven přehrávače
Windows Media® Player nebo do smartphonu atd.
≥ Seznam stop programu Windows Media® Player
přehrává pouze obsah uložený v knihovnách.
4 Proveďte “Remote Device Settings”. (> 34)
≥ Maximální počet položek vybavení, které lze
zaregistrovat, je 16.
1
2
3
4
5
Stiskněte [HOME].
Stisknutím [3] vyberte “Network”.
Stisknutím [3] vyberte “Home Network”.
Stisknutím [1] vyberte “Media Renderer”.
Můžete ovládat vybavení kompatibilní s
DMC.
Opuštění obrazovky Media Renderer
Stiskněte [HOME].
26
VQT3B70
≥ Ujistěte se, že směrovač vaší domácí sítě má dostatečný systém
zabezpečení, který zabrání neautorizovanému přístupu.
≥ Struktura menu se může lišit podle zařízení, které je spojeno s touto
jednotkou. Stejným postupem zvolte obsah.
≥ V závislosti na obsahu a připojeném vybavení nemusí být přehrávání
možné.
≥ Položky, které se na displeji zobrazují šedě, nelze na zařízení přehrát.
≥ Obsah zařízení lze přehrávat prostřednictvím připojeného vybavení
pouze s ovládáním DMC.
≥ V závislosti na výkonu připojeného počítače může během přehrávání
docházet k poklesu kvality snímků videa nebo se video nepřehraje
vůbec.
(VIERA Link “HDAVI Control ”)
™
Co to je VIERA Link “HDAVI Control”?
VIERA Link “HDAVI Control” je praktická funkce,
která nabízí propojené operace tohoto zařízení a
televizoru od firmy Panasonic (VIERA) nebo jiného
zařízení v “HDAVI Control”.
Tuto funkci můžete využívat, když připojíte zařízení
kabelem HDMI*. V návodu k obsluze připojeného
zařízení se seznamte s detaily provozu.
Propojení vypnutí
Všechna připojená zařízení kompatibilní s “HDAVI Control”
včetně této jednotky se automaticky vypnou, když vypnete
televizi.
Nepřetržité přehrávání hudby i po vypnutí napájení
televizoru
Když je zařízení připojeno k televizoru od firmy Panasonic
(VIERA), který podporuje HDAVI Control 2 nebo vyšší verzi,
a když zesilovač/přijímač podporuje VIERA Link.
1 Při přehrávání hudby
Stiskněte [OPTION].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “TV Power” a stiskněte [OK].
Snadné ovládání s použitím
dálkového ovládání VIERA
* [BDT310] : Pouze v případě připojení prostřednictvím
zásuvky HDMI AV OUT MAIN na tomto zařízení.
Příprava
1 Nastavte “VIERA Link” na “On” (> 33).
(Výchozí nastavení je “On”.)
2 Nastavte operace “HDAVI Control” na připojeném
zařízení (např. televizi).
3 Zapněte všechna zařízení kompatibilní s “HDAVI
Control” a na připojené televizi zvolte vstupní kanál této
jednotky tak, aby funkce “HDAVI Control” řádně
fungovala.
Opakujte tento postup také tehdy, jsou-li změněna
připojení nebo nastavení.
Pouze televizor, který podporuje “HDAVI Control 2”
nebo vyšší verzi
Při použití dálkového ovládání televizoru můžete přehrávat
disky s použitím “Control Panel” a zobrazovat Top menu
nebo Pop-up menu apod.
1
2
Stiskněte [OPTION].
Control Panel
Zvolte položku a
stiskněte [OK].
Screen Aspect
Pop-up Menu
Automatické přepínaní zdroje
Propojení zapnutí
Když se provádějí následující operace, televizor
automaticky přepne vstupní kanál a zobrazí odpovídající
akci a kromě toho v případě, že je televizor vypnutý, se
automaticky zapne.
– Když na jednotce začne přehrávání
– Když je provedena akce, která používá obrazovku displeje
(např. strana DIRECT NAVIGATOR)
– BD-Video, DVD-Video:
Při zastavení přehrávání se televizor automaticky vrátí do
režimu televizního tuneru.
≥ [BDT310] : Když je “HDMI(SUB) Output Mode” (> 32)
nastaven na “Normal” a dojde k zapnutí napájení zařízení
připojeného do HDMI AV OUT SUB, spojení pro zapnutí
napájení zařízení připojeného k HDMI AV OUT MAIN
nebude pracovat.
Top Menu
OPTION
OK
RETURN
≥ Menu OPTION nemůže být zobrazeno během zobrazení
Top menu pro BD-Video nebo DVD-Video.
≥ Tlačítka, která můžete použít pro toto zařízení, se mění v závislosti na
konkrétním televizoru. Podrobnější informace najdete v návodu k
použití televizoru.
≥ Provoz této jednotky se může přerušit, když stisknete nekompatibilní
tlačítka na dálkovém ovladači televize.
≥ Toto zařízení podporuje funkci “HDAVI Control 5”.
“HDAVI Control 5” je nejnovější standard (z prosince 2010) pro zařízení
kompatibilní s Panasonic HDAVI Control. Tento standard je kompatibilní
s konvenčními zařízeními HDAVI společnosti Panasonic.
≥ VIERA Link “HDAVI Control”, na základě ovládacích funkcí
poskytovaných HDMI, což je průmyslová norma nazvaná HDMI CEC
(Consumer Electronics Control/Ovládání spotřební elektroniky), je
jedinečnou funkcí, kterou jsme vyvinuli a začlenili do našeho produktu.
Vzhledem k tomu nemůže být garantováno její fungování s přístroji
jiných výrobců, které podporují HDMI CEC.
≥ Podívejte se prosím do příruček k přístrojům jiných výrobců
podporujících funkci VIERA Link.
VQT3B70
27
Přehrávání
Činnosti propojené s
televizorem
Menu přehrávání
Nastavení
1
Disc
Signal Type
Stiskněte [DISPLAY].
např., BD-Video
Disc
Play
Picture
Sound
Nabídky
Primary
Video
Signal Type
Subtitle
Subtitle Style
Položky
Off
-
Main
1ENG
Angle
Video
Dojde k zobrazení
způsobu záznamu
originálního videa.
Soundtrack
Zvolte typ audia nebo
jazyk.
Video
Zvolte zapnutí/vypnutí
obrazu. Dojde k zobrazení
způsobu záznamu
originálního videa.
Soundtrack
Zobrazí se metoda video
nahrávání.
-
Nastavení
Secondary
Video
2
Stiskněte [3, 4] pro výběr menu a
stiskněte [1].
3
Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr položky
a stiskněte [1].
4
Stiskněte [3, 4] pro výběr nastavení.
Dojde k zobrazení způsobu záznamu originálního videa.
Některé položky je možné změnit stisknutím [OK].
Soundtrack
Zavření obrazovky
Stiskněte [DISPLAY].
V závislosti na stavu jednotky (přehrává, zastavená atd.)
a obsahu média se mohou vyskytnout položky, které
nemůžete zvolit nebo změnit.
Informace o jazyku: (> 40)
Video
Zobrazení nebo změna zvukové stopy.
Subtitle
Zapnutí/vypnutí titulků a změna jazyka v závislosti na médiu.
Subtitle Style
Zvolte styl titulků.
Audio channel
Volba čísla kanálu audia.
(> 18, “Změna audia”)
Angle
Zvolte číslo úhlu.
≥ Některé položky mohou být změněny pouze ve specifickém menu
disku. (> 17)
28
VQT3B70
Play
Repeat Play
(Pouze když je uplynulý čas zobrazen na displeji jednotky.)
Zvolí položku, kterou chcete opakovat. Zobrazené položky
se liší v závislosti na typu média.
Zvolte “Off” pro zrušení.
Random
Volba zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání.
Progressive
Zvolte metodu konverze na progresivní výstup tak, aby
odpovídala typu přehrávaného materiálu.
≥ Když je video při volbě “Auto” rušeno, zvolte “Video” nebo
“Film” v závislosti na přehrávaném materiálu.
24p
Filmy a jiný materiál zaznamenaný na DVD-Video ve
formátu 24p budou přehrávány ve formátu 24p.
≥ Pouze v případě, že jste zvolili “On” v “24p Output” (> 32),
a při přehrávání disků zaznamenaných rychlostí
60 políček za sekundu.
Playback Information Window
[BDT310] [BDT210]
Slouží k zobrazení následujících informací.
Sound
Informace o vlastnostech audia/videa na disku.
Sound Effects*1*2
Informace o výstupu HDMI.
([BDT310] První: HDMI(MAIN), druhý: HDMI(SUB))
Zvolte zvukový efekt.
≥ Digital Tube Sound [BDT310] [BDT210] :
Výstupem této funkce je živý zvuk, podobný zvuku z
lampového zesilovače.
≥ Re-master:
Tato funkce vám umožňuje získat jasnější zvuk zvýšením
vysokofrekvenční části audia (disky zaznamenané při
48 kHz nebo méně).
Doporučené nastavení
Vystupte stiskem [RETURN].
Graphic Display Level
(Pouze je-li nastaveno “Full HD” v “3D Type” (> 32).)
Polohu, v níž se bude zobrazovat menu přehrávání nebo
okno s hlášením apod., lze nastavit během 3D přehrávání.
Picture
Mode
Zvolte režim kvality obrazu během přehrávání.
≥ Při volbě “User” můžete provádět další doladění.
Stisknutím [1] zvolte “Picture Adjustment” a stiskněte [OK].
≥ 3D NR:Slouží ke snížení hrubého šumu na pozadí s cílem
poskytnout výraznější pocit hloubky.
Při nastavení “24p Output” na “On” nebude použití této
funkce možné. (> 32)
≥ Integrated NR: Zmírňuje blokový šum a snižuje neostrost,
která se objevuje kolem kontrastních částí obrazu.
Advanced Settings
Chroma Process
Vysoké rozlišení dosahované HDMI chroma signály
zajišťuje obraz vysoké kvality s vysokým rozlišením.
Detail Clarity
Re-master 1
Pop a rock
Re-master 2
Jazz
Re-master 3
Vážná hudba
≥ Night Surround:
Vychutnejte si film s výkonným zvukem i při hlasitosti
udržované na nízké noční úrovni. Audio je nastaveno tak,
že jej lze snadno slyšet.
Dialogue Enhancer*2
Hlasitost středního kanálu je zvýšená kvůli snazšímu
poslechu dialogu.
High Clarity Sound [BDT310] [BDT210]
Při připojení k TV prostřednictvím zásuvky HDMI za účelem
výstupu obrazu bude výsledkem jasnější zvuk.
≥ Pouze pokud jste zvolili možnost “Enable” v nabídce “High
Clarity Sound”. (> 31)
*1
*2
Ne všechny funkce lze nastavit jednotlivě.
Tato funkce je účinná pro audio pocházející ze zásuvky HDMI nebo ze
zásuvky OPTICAL, pouze v případě, že je “Digital Audio Output”
nastaven na “PCM” (> 31). (Avšak v tomto případě bude audio
přiváděno na výstup v podobě 2-kanálového zvuku ze zásuvky
OPTICAL.)
Obraz je ostrý, s dobře viditelnými detaily.
Super Resolution
Obrázky normální kvality jsou upraveny na ostré a detailní
zobrazení při výstupu jako 1080i/1080p z HDMI AV OUT.
VQT3B70
29
Nastavení
*&/+
Nastavení stavu “Digital Audio Output” (> 31).
Nastavení menu
Je-li to nutné, změňte nastavení jednotky. Nastavení
zůstanou neporušená, i když jednotku přepnete do
záložního režimu standby.
1
2
3
Stiskněte [HOME].
Stisknutím [OK] vyberte “Setup”.
Stisknutím [4] vyberte “Player Settings”.
Player Settings
Disc
Disc
DVD-Video Ratings
Nastavte úroveň ratingu na omezení přehrávání DVD-Video.
≥ Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomocí číselných
tlačítek zadejte 4 místné heslo na obrazovce pro zadání
hesla.
BD-Video Ratings
Slouží k nastavení věkové hranice pro přehrávání BD-Videa.
≥ Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomocí číselných
tlačítek zadejte 4 místné heslo na obrazovce pro zadání
hesla.
Picture
Sound
3D BD-Video Playback
Display
Zvolte způsob přehrávání video softwaru kompatibilního s
technologií 3D.
TV / Device Connection
Network
Others
Soundtrack Preference
OK
RETURN
4
Stiskněte [3, 4] pro výběr menu a
stiskněte [OK].
5
Stiskněte [3, 4] pro výběr položky a
stiskněte [OK].
6
Jsou-li v menu ještě další položky, opakujte tyto kroky.
Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr volby a
stiskněte [OK].
≥ Ve způsobech ovládání mohou být rozdíly. Pokud k tomu dojde,
postupujte při obsluze zařízení podle pokynů na obrazovce.
Heslo
Heslo následujících položek je společné.
Heslo si zapamatujte.
≥ “DVD-Video Ratings”
≥ “BD-Video Ratings”
≥ “Lock” (> 33)
Zvolte jazyk pro audio.
≥ Při volbě “Original” bude zvolen originální jazyk každého
disku.
≥ Zadejte kód (> 40) číslovanými tlačítky, když zvolíte
“Other ¢¢¢¢”.
Subtitle Preference
Umožňuje provést volbu jazyka pro titulky.
≥ Když při volbě “Automatic” jazyk zvolený pro “Soundtrack
Preference” není k dispozici, dojde k automatickému
zobrazení titulků v tomto jazyce – jsou-li k dispozici na
disku.
≥ Zadejte kód (> 40) číslovanými tlačítky, když zvolíte
“Other ¢¢¢¢”.
Menu Preference
Slouží k volbě jazyka pro menu disku.
≥ Zadejte kód (> 40) číslovanými tlačítky, když zvolíte
“Other ¢¢¢¢”.
BD-Live Internet Access (> 19)
Můžete omezit přístup k internetu, když se používají funkce
BD-Live.
≥ V případě volby “Limit” bude přístup na internet umožněn
pouze pro obsah BD-Live, který má certifikáty majitele
obsahu.
Subtitle Text
Vyberte položku, která nejlépe odpovídá jazyku titulků DivX
nebo MKV (> 18).
≥ Tato položka je zobrazována pouze po přehrání souboru.
30
VQT3B70
Picture
Still Mode
Slouží k volbě snímku zobrazovaného během přerušení
přehrávání.
Automatic
Automaticky zvolí typ zobrazovaného snímku.
Field
Vyberte, pokud se obraz chvěje při
vybrané možnosti “Automatic”.
Frame
Rozhodněte, zda má být při volbě “Automatic”
používán malý text nebo jemný vzor.
Seamless Play
Segmenty kapitoly v playlistech jsou přehrávány spojitě.
≥ Když dochází k chvilkovému zmrazení obrazu na
segmentech kapitol v playlistech, zvolte “On”.
NTSC Contents Output
Zvolte PAL60 nebo výstup NTSC při přehrávání disků NTSC.
Sound
Dynamic Range Compression
Můžete provádět poslech při nízké hlasitosti, avšak budete
jasně slyšet dialog.
(Dolby Digital, Dolby Digital Plus a pouze Dolby TrueHD)
≥ “Auto” je v činnosti pouze při přehrávání Dolby TrueHD.
Digital Audio Output
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
MPEG Audio
Downmix
Slouží k volbě systému konverze směrem dolů, z
multikanálového zvuku na 2-kanálový zvuk.
≥ Když připojené zařízení podporuje funkci virtuálního
prostorového zvuku, zvolte “Surround encoded”.
≥ Neexistuje žádný vliv na “Bitstream” prostřednictvím
HDMI AV OUT a DIGITAL AUDIO OUT.
≥ Audio bude přiváděno na výstup v podobě “Stereo”
signálu v následujících případech.
– Přehrávání AVCHD
– Přehrávání sekundárního audia (včetně zvuku kliknutí
tlačítka).
7.1ch Audio Reformatting [BDT310] [BDT210]
Prostorový zvuk se 6.1 kan. nebo méně bude automaticky
roztažen a přehráván jako zvuk se 7.1 kan.
≥ Při volbě “Off” bude zvuk přehráván na původním počtu
kanálů.
(Všimněte si, že v případě 6.1-kanálového audia bude
přehrávání prováděno ve formátu 5.1-kan.)
≥ Přeformátování audia je možné v následujících případech:
– Když jste zvolili “PCM” v “Digital Audio Output”.
– Když je audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD nebo LPCM.
– Přehrávání BD-Video
High Clarity Sound [BDT310] [BDT210]
Při připojení k TV prostřednictvím zásuvky HDMI za účelem
výstupu obrazu bude výsledkem jasnější zvuk.
≥ Nastavte na “Enable” a pak nastavte “High Clarity Sound”
na přehrávání “On” v menu “(> 29)”.
Audio Delay
Synchronizace obrazu a zvuku je korigována nastavením
zpoždění audio výstupu.
Nastavení
Zvolte signál audia, který má být vyveden na výstup.
≥ Pokud připojené zařízení nedokáže dekódovat příslušný
formát zvuku, vyberte možnost “PCM”. Toto zařízení
dekóduje formát audia a přenáší jej do připojeného
zařízení.
≥ Když se neprovede správné nastavení, může to vyvolat
hlučení.
BD-Video Secondary Audio
Umožňuje zvolit, zda má být primární audio směšováno se
sekundárním audiem (včetně zvuku kliknutí tlačítka). (> 19)
≥ Při volbě “Off” bude zařízení přivádět na výstup pouze
primární audio.
PCM Down Conversion
Slouží k volbě způsobu vyvedení audia se vzorkovací
frekvencí 96 kHz pro výstup PCM z DIGITAL AUDIO OUT.
≥ Při volbě “On” budou signály překonvertovány na výstup
48 kHz.
≥ Při volbě “Off” a v případě, že připojené zařízení
nepodporuje 96 kHz, zvuk nebude přiváděn na výstup
obvyklým způsobem.
≥ Signály jsou překonvertovány na 48 kHz navzdory různým
nastavením v následujících případech:
– když se signály vyznačují vzorkovací frekvencí 192 kHz
– když je disk vybaven ochranou proti kopírování
– “BD-Video Secondary Audio” je automaticky nastaveno
na “On”
VQT3B70
31
Display
On-Screen Messages
Zvolte, zda se má stavová zpráva ukazovat automaticky.
On-Screen Language
Nastavte jazyk nabídek a hlášení na obrazovce.
TV Aspect
Nastavte v souladu s typem připojené televize.
Přehrávání obrazu ve formátu 16:9 na připojeném televizoru s
formátem 4:3:
4:3 Pan &
Scan
Kraje budou odstřižené,
aby obraz vyplnil displej.
Při přehrávání BD-Videa
bude video přiváděno na
výstup jako “4:3 Letterbox”.
4:3
Letterbox
V horní a ve spodní části
obrazu budou zobrazeny
černé pásy.
Screen Saver Function
To má zabránit zahořování “burn-in” na obrazovce.
≥ Při jeho nastavení na “On”:
Když nebude zaznamenána žádná činnost v průběhu
10 minut nebo déle, strana DIRECT NAVIGATOR bude
automaticky přepnuta na stranu HOME.
≥ Během přehrávání, přerušení apod. tato funkce není
dostupná.
≥ Co se týče hudby [CD-DA] nebo MP3, v případě, že na chvíli
neprobíhá žádná činnost, dojde automaticky k přepnutí
strany DIRECT NAVIGATOR do jiného stavu.
Front Panel Display
Změní jas displeje jednotky.
≥ Když je zvoleno “Automatic”, během přehrávání bude displej
ztlumený a ve všech ostatních případech kromě přehrávání
bude zesvětlený.
HDMI(SUB) V.OFF LED Control [BDT310]
Nastavte, zda má HDMI (SUB) V.OFF LED svítit, nebo ne.
≥ Indikátor bude svítit, je-li “HDMI(SUB) Output Mode”
nastaveno na “V.OFF(Video Off)” a vybavení připojené k
HDMI AV OUT SUB je zapnuté.
Software Licence
Zobrazí se informace o softwaru používaném touto jednotkou.
TV / Device Connection
3D Settings
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
3D Type
Nastavte formát připojeného televizoru.
≥ Nastavení 3D přehrávání na televizoru změňte také v
případě, že je zvolena možnost “Side by side”.
3D Playback Message
Nastavte, zda se má při přehrávání video softwaru
kompatibilního s technologií 3D zobrazit obrazovka s
upozorněním o 3D zobrazení.
Přehrávání obrazu ve formátu 4:3 na připojeném širokoúhlém
televizoru 16:9:
16:9
Video je přehráváno ve formátu 4:3 uprostřed
displeje.
16:9 full
Video je přehráváno v podobě obrazu
roztaženého ve vodorovném směru na formát
16:9.
HDMI Connection
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
HDMI(SUB) Output Mode [BDT310]
Nastavte, zda má být výstupem videa zásuvka HDMI AV OUT SUB.
HDMI Video Format
Položky podporované připojenými přístroji jsou na obrazovce
označené jako “¢”. Když se vybere položka bez “¢”, snímky
mohou být zkreslené.
≥ Při volbě “Automatic” bude automaticky zvoleno rozlišení, které
nejlépe vyhovuje připojenému televizoru.
≥ Pro vychutnání videa s vysokým rozlišením, překonvertovaného
směrem nahoru na formát 1080p, potřebujete připojit zařízení
přímo k televizoru s vysokým rozlišením – HDTV (High Definition
Television), kompatibilnímu s formátem 1080p. Když je toto
zařízení připojeno k HDTV prostřednictvím jiného zařízení, musí
se jednat o zařízení, které je také kompatibilní s formátem
1080p.
24p Output
Když je toto zařízení připojeno k televizoru, který podporuje formát
1080/24p s použitím HDMI kabelu, filmy a další materiál
zaznamenaný ve formátu 24p se budou přivádět výstup ve formátu
24p.
≥ Při přehrávání DVD-Videa nastavte “On” a poté nastavte “24p” v
“Picture” (> 29) na “On”
≥ Při přehrávání obrazu BD-Videa v jiném formátu než 24p bude
obraz vyváděn na výstup ve formátu 60p.
≥ 24p :
Progresivní obraz zaznamenaný rychlostí 24 snímků za
sekundu (film). Mnoho filmů ve formátu BD-Video je
zaznamenáno rychlostí 24 snímků/sekundu v souladu s
filmovými materiály.
HDMI Colour Mode
Toto nastavení platí pro navolení barevné/prostorové konverze
obrazového signálu v případě, kdy je jednotka připojená kabelem
HDMI.
32
VQT3B70
HDMI Audio Output
IP Address / DNS Settings
Toto nastavení rozhoduje o tom, zda vysílat audio z HDMI
nebo ne.
≥ Když je televizor připojen k tomuto zařízení
prostřednictvím zásuvky HDMI a toto zařízení je
zároveň připojeno k jiným zařízení, jako je zesilovač/
přijímač, prostřednictvím zásuvky OPTICAL, zvolte
“Off”.
Slouží ke kontrole stavu síťového připojení a k nastavení
IP adresy a souvisejících parametrů DNS.
Stisknutím [OK] zobrazte příslušná nastavení.
≥ “Connection Speed Setting” je aktivováno pouze při
přepnutí “Connection Speed Auto-Config” na “Off”.
VIERA Link
Slouží ke kontrole stavu připojení k proxy serveru a k
provedení nastavení.
Stisknutím [OK] zobrazte příslušná nastavení.
Nastavte na použití funkce “HDAVI Control”, když je
kabelem HDMI připojena k přístroji, který podporuje
“HDAVI Control”.
≥ Když si nepřejete používat “HDAVI Control”, zvolte “Off”.
Deep Colour Output
Toto nastavení slouží k volbě toho, zda má být použitý
Deep Colour Output při připojení k televizoru, který
podporuje Deep Colour.
Contents Type Flag
V závislosti na přehrávaném obsahu televizor provede
optimalizaci volbou potřebné metody v případě, že je
připojen televizor, který podporuje tuto funkci.
TV System
Proveďte nastavení tak, aby TV systém odpovídal
připojenému televizoru.
≥ Při přehrávání obsahu NTSC bude tento přiváděn na
výstup v podobě signálu stanoveného prostřednictvím
“NTSC Contents Output”, nezávisle na zde provedeném
nastavení.
Network
Network Easy Setting (> 13)
Proxy Server Settings
Internet Content Settings (> 24) (VIERA
CAST)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Lock
Můžete provést omezení s použitím VIERA CAST.
≥ Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomocí
číselných tlačítek zadejte 4 místné heslo na
obrazovce pro zadání hesla.
Audio Auto Gain Control
Při použití VIERA CAST bude hlasitost, která se mění v
závislosti na obsahu, automaticky nastavena na
standardní hlasitost.
≥ V závislosti na obsahu by se efekt této funkce
nemusel projevit.
≥ Když je audio zdeformováno, zvolte “Off”.
Time Zone
Prostřednictvím volby časového pásma je možné
nastavit čas zařízení tak, aby odpovídal vaší pozici.
≥ Některé obsahy VIERA CAST vyžadují nastavení
časového pásma. V případě potřeby proveďte jeho
nastavení.
Summer Time
≥ Při použití letního času zvolte “On”.
Network Settings
LAN Connection Mode
Slouží k volbě způsobu připojení.
Wireless Settings
To umožňuje nastavení bezdrátového směrovače a
parametrů připojení a ověření aktuálního nastavení
připojení a stavu připojení při použití bezdrátového
připojení.
Network Drive Connection
Lze získat přístup do sdílené složky vybavení, jež není
kompatibilní s DLNA (např. operační systém Windows
XP), a přehrávat na zařízení video, obrázky a hudbu.
Informace o nastavení a obsluze připojeného vybavení
naleznete na následující webové stránce.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině.)
(Pokračování na další straně.)
Connection Setting
Bude zobrazen průvodce pro připojení bezdrátového
směrovače.
Double Speed Mode Setting (2.4GHz)
Při použití formátu pro bezdrátové připojení 2,4 GHz
slouží toto nastavení k nastavení hodnoty rychlosti
připojení.
≥ Když provedete připojení použitím “Double Speed
Mode (40MHz)”, dva kanály budou používat stejné
frekvenční pásmo, a proto bude existovat vyšší riziko
rušení příjmu. Může to mít za následek pokles
rychlosti připojení nebo nestabilnost připojení.
VQT3B70
33
Nastavení
Nastavení související se sítí proveďte jednotlivě.
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Remote Device Settings (> 26)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Remote Device Operation
Aktivace ovládání pomocí DMC.
≥ Je-li nastavena možnost “On”, “Quick Start” je
nastaveno na “On”.
Device Name Entry
Zadejte název tohoto zařízení, který se bude zobrazovat
na připojeném vybavení.
Registration Type
Automatic
Dovolí připojení všem zařízením, která se
pokouší připojit k tomuto zařízení.
Manual
Individuálně lze nastavit, které vybavení,
jež se pokouší připojit k tomuto zařízení,
získá oprávnění přístupu.
Remote Device List
Registraci nebo zrušení registrace zobrazeného
zařízení lze provést, pokud je vybrána volba “Manual” v
nabídce “Registration Type”.
MAC Address
Slouží k zobrazení MAC adresy tohoto zařízení.
Others
Remote Control
V případě, že další výrobky od firmy Panasonic reagují na
toto dálkové ovládání, změňte kód dálkového ovládání.
Quick Start
Umožňuje urychlení zahájení činnosti při přechodu z
pohotovostního režimu.
≥ K zapnutí napájení jednotky vnitřní kontroly dojde po
nastavení na “On”, což odpovídá nastavení “Off”.
– Dojde ke zvýšení spotřeby jalového výkonu (ohledně
spotřeby energie si přečtěte > 39).
Easy Setting
Slouží k provedení základních nastavení (“On-Screen
Language”, “TV Aspect”, “Quick Start”, “Touch Free Sensor”
[BDT310] [BDT210])
Default Settings
Vrátí všechny hodnoty v menu Setup a menu přehrávání
(kromě “Remote Control”, “On-Screen Language”, “LAN
Connection Mode”, “Wireless Settings”, “IP Address / DNS
Settings”, “Proxy Server Settings”, “Lock”, “DVD-Video
Ratings” a “BD-Video Ratings” atd.) na přednastavené
hodnoty.
Touch Free Sensor [BDT310] [BDT210]
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Sensor (> 5)
Mechanika se otvírá a zavírá pohybem ruky nad vrchní
stranou zařízení.
Sound Level
Nastavení hlasitosti snímače.
DivX Registration (> 20)
Tento registrační kód je nutné ke koupi a přehrávání obsahu
DivX Video-on-Demand (VOD).
System Information
Zobrazení verze firmwaru zařízení a modulu pro bezdrátové
připojení.
Firmware Update (> 15)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Automatic Update Check
Když toto zařízení zůstane připojené k internetu, když se
zapne, zkontroluje poslední verzi firmwaru, a vy můžete v
případě potřeby aktualizovat.
Update Now
Když je k dispozici aktualizace firmwaru, můžete provést
proces aktualizace manuálně.
34
VQT3B70
Máte nainstalovaný nejnovější firmware?
Aktualizace firmwaru mohou být vydávány kvůli korekci
provozních nesrovnalostí, odhalených při některých filmech.
(> 15)
Následující projevy neznamenají problém na této jednotce:
– Pravidelné zvuky rotace disku.
– Narušení obrazu během vyhledávání.
– Rušení obrazu během výměny 3D disků.
∫ Zařízení neodpovídá na signály dálkového
ovládání nebo na použití tlačítek na čelním
panelu.
Stiskněte a přidržte [Í/I] na hlavním přístroji po dobu 3 sekund.
– Když i nadále není možné vypnout zařízení, odpojte jeho napájecí
kabel, počkejte 1 minutu a poté jej znovu připojte.
∫ Nelze vysunout disk.
Mohlo dojít k výskytu poruchy na zařízení.
1 Při vypnutém zařízení stiskněte a držte stisknuté [OK] žluté a
modré tlačítko na dálkovém ovládání najednou po dobu
nejméně 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
2 Opakovaně stiskněte [1] (pravé) na dálkovém ovládání nebo
[Í/I] na zařízení, až do zobrazení “06 FTO” na displeji zařízení.
3 Stiskněte [OK] na dálkovém ovládání nebo [< OPEN/CLOSE]
na hlavním zařízení.
Základní použití
Obnovení hodnot přednastavených ve
výrobním závodě.
¾ Zvolte “Yes” v “Default Settings” v menu nastavení. (> 34)
Obnovení všech hodnot přednastavených ve
výrobním závodě.
¾ Resetujte přístroj následujícím způsobem:
1 Při vypnutém zařízení stiskněte a držte stisknuté [OK] žluté a
modré tlačítko na dálkovém ovládání najednou po dobu
nejméně 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
2 Opakovaně stiskněte [1] (pravé) na dálkovém ovládání nebo
[Í/I] na zařízení, až do zobrazení “08 FIN” na displeji zařízení.
3 Stiskněte a držte stisknuté [OK] na dálkovém ovládání nebo
[< OPEN/CLOSE] na zařízení po dobu nejméně 3 sekund.
¾ Jedná se o běžný jev při použití VIERA Link (HDAVI
Control 4 nebo vyšší verze). Podrobnější informace najdete
v návodu k použití televizoru.
Dálkový ovladač řádně nefunguje.
¾ Vyměňte baterie v dálkovém ovládání. (> 4)
¾ Dálkové ovládání a hlavní zařízení používají rozdílné kódy.
Stisknete-li tlačítko na dálkovém ovládání a na displeji
zařízení se objeví hlášení “SET ”, změňte kód na
dálkovém ovládání. (> 34)
Při zapnutém televizoru není zobrazen režim
tuneru televizoru.
¾ K tomuto jevu může dojít v závislosti na nastavení
televizoru, když je “Quick Start” nastaven na “On”.
– V závislosti na konkrétním televizoru se dá tomuto jevu
předejít opětovným připojením kabelu HDMI do jiné zásuvky
vstupu HDMI nebo změnou nastavení automatického
připojení HDMI.
Zapomněli jste heslo úrovně nastavení.
Chcete zrušit úroveň hodnocení.
¾ Kontrolní úroveň bude nastavena zpět na výchozí hodnotu
z výrobního závodu.
1 Při zapnutém zařízení stiskněte a držte stisknuté [OK] žluté
a modré tlačítko na dálkovém ovládání současně po dobu
delší než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
2 Opakovaně tiskněte [1] (pravé) na dálkovém ovládání
nebo [Í/I] na zařízení, až do zobrazení “03 VL” na displeji
zařízení.
3 Stiskněte [OK] na dálkovém ovládání nebo [< OPEN/
CLOSE] na hlavním zařízení.
Zařízení nerozpoznává správně USB připojení.
¾ Je-li během přehrávání disku nebo videokomunikace
připojen k zařízení USB disk, připojení není rozpoznáno.
Stiskněte tlačítko [HOME] a znovu připojte USB disk.
¾ [BDT310] [BDT210] : USB paměť a pevný disk USB nelze
prostřednictvím zadního USB portu tohoto zařízení
rozeznat.
¾ Odpojte a znovu připojte USB kabel. Pokud zařízení stále
nedokáže připojení rozeznat, vypněte a zapněte zařízení.
¾ Může se stát, že jiná USB zařízení, než je bezdrátový
síťový adaptér DY-WL10 (volitelné příslušenství) [BDT111]
[BDT110] nebo USB , připojená prostřednictvím USB
rozbočovače, nebudou tímto zařízením rozeznána.
Nastavení
Než odvezete zařízení k opravě, zkuste provést
následující kroky.
Když problém přetrvává i nadále, obraťte se na
vašeho prodejce se žádostí o další pokyny.
Při přepnutí vstupu televizoru se zařízení
vypne.
¾ Chcete-li připojit pevný disk USB k tomuto zařízení,
použijte prodlužovací USB kabel dodaný s tímto pevným
diskem.
¾ Pokud je USB paměť připojena společně s pevným
diskem USB, nebudou tímto zařízením rozpoznány.
Poznámky
Průvodce řešením problémů
Poznámky
VQT3B70
35
Snímky
Zorazení z této jednotky se neobjevuje v
televizi.
Objevuje se roztřesený obraz.
¾ V “HDMI Video Format” je zvoleno nesprávné rozlišení.
Vynulujte nastavení následujícím způsobem:
1 Při zapnutém zařízení stiskněte a držte stisknuté [OK]
žluté a modré tlačítko na dálkovém ovládání současně
po dobu delší než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
2 Opakovaně stiskněte [1] (pravý) na dálkovém ovládání
nebo [Í/I] na zařízení, až do zobrazení “04 PRG” na
displeji zařízení.
3 Stiskněte a držte stisknuté [OK] na dálkovém ovládání
nebo [< OPEN/CLOSE] na zařízení nejméně 3 sekundy.
Znovu nastavte danou položku. (> 32)
– Když audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, a DTS-HD
není přiváděno na výstup v podobě bitového proudu
(bitstream), zvolte “Yes” v “Default Settings” a proveďte
vhodná nastavení. (> 34)
¾ Zařízení a televizor používají odlišný systém videa.
Během zastavení držte stisknuté [∫STOP] a [< OPEN/
CLOSE] na hlavním zařízení po dobu nejméně 5 sekund.
Dojde k přepnutí systému z PAL na NTSC nebo opačně.
¾ Systém použitý na disku se neshoduje s vaším televizorem.
– Disky PAL nemohou být správně zobrazovány na
televizoru NTSC.
– Toto zařízení může překonvertovat signály NTSC na
signály PAL60 za účelem sledování na televizoru PAL
(“NTSC Contents Output” v “Picture”).
¾ Je-li “3D BD-Video Playback” v menu Setup nastavena
na “Automatic”, obraz se nemusí v závislosti na
použitém způsobu připojení zobrazit. Po vyjmutí disku
ze zařízení zvolte v menu nastavení možnost “Set
before play” a na obrazovce nastavení zobrazené při
přehrávání 3D disků vyberte možnost “2D Playback”.
(> 30)
Video se nezobrazuje.
¾ [BDT310] [BDT210] : Nastavte “High Clarity Sound” v
menu přehrávání na “Off”, abyste aktivovali zásuvku
VIDEO OUT. (> 29)
¾ [BDT310] : Video ze zásuvky HDMI AV OUT SUB se
nezobrazuje, je-li možnost “HDMI(SUB) Output Mode”
nastavena na “V.OFF(Video Off)”. (> 32)
Video se nevysílá ve vysokém rozlišení.
¾ Potvrďte, že je v menu Setup řádně nastaven “HDMI
Video Format”. (> 32)
3D video se nezobrazuje.
¾ Není mezi zařízením a televizorem připojen zesilovač/
přijímač, který není kompatibilní s technologií 3D? (> 9)
¾ [BDT310] : V případě připojení zesilovače/přijímače
nekompatibilního s technologií 3D do zásuvky HDMI AV
OUT SUB nastavte “HDMI(SUB) Output Mode” na
“V.OFF(Video Off)”. (> 9)
¾ Jsou zařízení a televizor nastaveny správně? (> 21)
¾ Je zesilovač/přijímač, který je připojen mezi zařízením a
televizorem, zapnutý?
36
VQT3B70
3D video se v režimu 2D nezobrazuje
správně.
¾ V menu nastavení zvolte možnost “Set before play” a na
obrazovce nastavení zobrazené při přehrávání 3D disků
vyberte možnost “2D Playback”. (> 30)
¾ Disky, které mají tituly zaznamenané ve formátu Side by
side (struktura 2 obrazovek) a které lze přehrávat ve 3D,
se přehrávají podle nastavení televizoru.
Kolem okraje displeje je zobrazen černý pás
Formát displeje je nevyhovující.
¾ Potvrďte správnost nastavení “TV Aspect”. (> 32)
¾ Dolaďte nastavení formátu na televizoru.
Audio
Nelze přepnout zvuk.
¾ Při připojení zesilovače/přijímače prostřednictvím
zásuvky OPTICAL nebo zásuvky HDMI a nastavení
“Digital Audio Output” na “Bitstream” přepnutí audia
nebude možné. Nastavte “Digital Audio Output” na
“PCM”. (> 31)
Není slyšet požadovaný typ zvuku.
¾ Zkontrolujte připojení a nastavení “Digital Audio Output”.
(> 9, 31)
¾ Za účelem výstupu audia ze zařízení připojeného
prostřednictvím HDMI kabelu nastavte “HDMI Audio
Output” na “On” v menu nastavení. (> 33)
¾ [BDT310] : V případě připojení tohoto zařízení k
televizoru prostřednictvím HDMI AV OUT MAIN a
zesilovače/přijímače prostřednictvím HDMI AV OUT
SUB nastavte “HDMI(SUB) Output Mode” na
“V.OFF(Video Off)”. (> 9)
Z televizoru nevychází žádný zvuk. [BDT310]
¾ Když je zesilovač/přijímač připojen k HDMI AV OUT
SUB a “HDMI(SUB) Output Mode” (> 32) je nastaven
na “V.OFF(Video Off)”, může se stát, že z televizoru
nebude vycházet audio. Aby z televizoru vycházelo
audio, nastavte “HDMI(SUB) Output Mode” na “Normal”.
Disk nelze přehrát.
¾ Disk je znečištěn. (> 4)
¾ Zkontrolujte kód regionu. (> 7)
Statické snímky (JPEG) se nepřehrávají
normálně.
¾ Snímky editované na osobním počítači, jako progresivní
JPEG atd., se nemusí přehrávat.
Nelze přehrávat BD-Live.
¾ Použitá paměťová karta SD je chráněna proti zápisu.
(> 7)
¾ Potvrďte, že toto zařízení je připojeno na internet
prostřednictvím širokopásmovému spojení. (> 11)
¾ Potvrďte nastavení “BD-Live Internet Access”. (> 30)
¾ Potvrďte, že ve slotu pro paměťovou kartou SD je
vložena karta SD. (> 16)
Síť
Nelze provést připojení na síť.
¾ Potvrďte síťové připojení a nastavení. (> 11, 13, 33)
¾ Zkontrolujte návod k použití pro každé zařízení a
zapojte je odpovídajícím způsobem.
Při použití bezdrátového připojení k síti se
nepřehrává video z mediálního serveru
certifikovaného DLNA nebo během
přehrávání dochází k poklesu kvality snímků
videa.
¾ Problém by mohlo vyřešit použití směrovače s vyšší
přenosovou rychlostí, např. bezdrátového směrovače
802.11n (2,4 GHz nebo 5 GHz). Pokud použijete
bezdrátový směrovač 802.11n (2,4 GHz nebo 5 GHz),
bude nutné nastavit typ šifrování na “AES”.
Současné použití s mikrovlnnou troubou nebo
bezdrátovým telefonem při 2,4 GHz může mít za
následek výpadky spojení nebo jiné problémy.
¾ Stabilní připojení bude signalizováno nepřetržitým
světlem nejméně 4 indikátorů “Reception” na straně
“Wireless Settings” (> 33). V případě, že svítí pouze 3
indikátory nebo méně nebo když dojde k přerušení
připojení, změňte polohu nebo úhel vašeho
bezdrátového směrovače a zkontrolujte, zda se zlepší
stav připojení. Když nedojde k žádnému zlepšení,
připravte drátové síťové připojení a znovu proveďte
“Snadné nastavení sítě” (> 13).
Poznámky
Přehrávání
VQT3B70
37
Zprávy
Následující zprávy nebo čísla služeb se objeví na televizi
nebo displeji jednotky, když je během spuštění a provozu
zjištěno něco neobvyklého.
Na televizoru
Cannot play.
¾ Vložili jste nekompatibilní disk.
Cannot play on this unit.
PLEASE WAIT
¾ Jednotka provádí interní proces. Nejde o poruchu. Během
zobrazení “PLEASE WAIT” nemůžete jednotku ovládat.
REMOVE
¾ Zařízení USB spotřebovává příliš mnoho energie.
Vyjměte zařízení USB.
SET
(“ ” označuje číslo.)
¾ Dálkový ovladač a hlavní jednotka používají rozdílné
kódy. Změňte kód na dálkovém ovladači.
Stiskněte a držte [OK] a
označené očíslované tlačítko
současně po dobu více než
5 sekund.
¾ Pokoušeli jste se přehrávat nekompatibilní zobrazení.
¾ Potvrďte, že na displeji zařízení není hlášení “SD”, a
znovu vložte kartu.
No disc is inserted.
¾ Disk může být vložen obráceně.
$ This operation is not available.
¾ Některé operace nejsou jednotkou podporovány.
Například:
– BD-Video: Během přehrávání není možný pomalý
zpětný pohyb nebo zpětné přehrávání snímek po
snímku.
IP address is not set.
¾ “IP Address” v “IP Address / DNS Settings” je “---. ---. ---.
---”. Nastavte “IP Address”, “Subnet Mask” a “Gateway
Address”. (Zvolte akvizici automatické adresy, je-li to nutné.)
The wireless access point currently has a low
network security setting. It is recommended to
change to a higher setting.
¾ Autentizace pro bezdrátovou síť LAN je nastavena na
“Open system” nebo je šifrování nastaveno na “No
encryption”. Doporučujeme síť zašifrovat z
bezpečnostních důvodů. Podrobnější informace najdete v
návodu k bezdrátovému routeru. Pro přehrávání videa atd.
ze zařízení kompatibilních s DLNA je šifrování nezbytné.
Na displeji jednotky
F99
¾ Jednotka správně nefunguje. Stiskněte [Í/I] na hlavní
jednotce pro přepnutí jednotky do záložního režimu
standby a držte 3 sekundy. Nyní znovu stiskněte [Í/I]
na hlavní jednotce pro její zapnutí.
HDMI ONLY
¾ Některé disky BD-Video lze vysílat pouze s HDMI.
NET
¾ Při připojování k síti.
No PLAY
¾ Je zavedeno omezení na prohlížení nahrávek BD-Video
nebo DVD-Video. (> 30)
No READ
¾ Médium je zašpiněné nebo silně poškrábané. Jednotka
nemůže přehrávat.
38
VQT3B70
U59
¾ Přístroj je horký.
Přístroj se z bezpečnostních důvodů přepnul do
pohotovostního režimu. Vyčkejte přibližně 30 minut,
dokud zpráva nezmizí.
Pro umístění přístroje vyberte místo s dobrou ventilací.
Nezakrývejte ventilační otvor na boku zařízení.
H
nebo F
(“ ” označuje číslo.)
¾ Došlo k výskytu něčeho neobvyklého.
¾ Zkontrolujte přístroj podle návodu k odstraňování problémů.
Pokud servisní číslo nezmizí, proveďte následující postup.
1 Odpojte zástrčku přístroje z elektrické zásuvky, vyčkejte
několik sekund a znovu ji zapojte.
2 Stiskněte [Í/I] pro zapnutí napájení. (Jednotka teď
může být v pořádku.)
Pokud číslo služby nezmizí i po provedení výše popsaného,
požádejte prodejce o servis. Při požadavku na servis mu
sdělte číslo služby.
START
¾ Systém se během aktualizace firmwaru restartuje.
Nevypínejte prosím napájení.
UPD /
(“ ” označuje číslo.)
¾ Bude provedena aktualizace firmwaru.
Nevypínejte, prosím, napájení.
FINISH
¾ Aktualizace firmwaru byla dokončena.
Technické údaje
Formát souboru
PAL/NTSC
i5 oC až i35 oC
Rozsah provozní vlhkosti:
10 % až 80 % RH (bez kondenzace)
Výstup videa: 1.0 Vp-p (75 ≠)/koncovka typu jack: 1 systém
Výstup zvuku:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)/koncovka typu jack
Počet konektorů:
2 kanály: 1 systém
Výstup digitálního audia:
Optický digitální výstup (Zásuvka optického kabelu)
HDMI AV výstup:
typ A (19 pólový) [BDT310] : 2 systémy
[BDT210] [BDT111] [BDT110] : 1 systém
Toto zařízení podporuje funkci “HDAVI Control 5”.
Slot pro paměťové karty SD:
konektor : 1 systém
USB slot:
USB2.0 : 2 systémy
Ethernet:
10 BASE-T/100BASE-TX : 1 systém
WLAN [BDT310] [BDT210]
Odpovídá normám:
IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g /
IEEE802.11b
Přenosový systém:
systém OFDM, systém DSSS
Frekvenční rozsah:
IEEE802.11n / IEEE802.11a :
5,15 GHz až 5,35 GHz
5,47 GHz až 5,725 GHz
IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11n :
2,4 GHz až 2,4835 GHz
Režim přístupu:
infrastrukturní režim
Zabezpečení:
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 bitů/128 bitů)
(Zařízení podporuje šifrování WPA a WPA2.)
Specifikace LASER
Třída 1 LASER ový výrobek:
790 nm (CD)/655 nm (DVD)/405 nm (BD)
Vlnová délka:
Výkon laseru: Při použití ochranných krytů nedochází k
emisi žádného nebezpečného záření
Napájení:
220 až 240 V~, 50 Hz
Příkon:
[BDT310] : Přibl. 13 W
[BDT210] [BDT111] [BDT110] : Přibl. 11 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
Přibl. 0,2 W
Spotřeba energie v režimu pohotovostního režimu
rychlého startu:
[BDT310] : Přibl. 4,3 W
[BDT210] [BDT111] [BDT110] :Přibl. 3,3 W
Rozměry (ŠkHkV)
Včetně vyčnívajících částí:
430 mmk185 mmk35 mm
Hmotnost:
Přibli. 1,6 kg
Technické údaje podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
Formát
souboru
Přípona
Poznámky
MP3
“.MP3”, “.mp3”
Značky ID3 (Pouze tituly a
jména umělců)
“.JPG”, “.jpg”
≥ MOTION JPEG a
Progressive JPEG není
podporován.
≥ Pokud jste v počítači
nebo jiném zařízení
změnili adresářovou
strukturu nebo název
souboru, může se stát,
že nebude možné
soubor přehrát.
JPEG
DivX
MKV
“.DIVX”, “.divx”, ≥ Videosoubor a soubor s
“.AVI”, “.avi”
titulky musí být ve
stejné složce a názvy
Soubor textu
souborů musejí být
titulků
stejné kromě přípony
“.SRT”, “.srt”,
souboru.
“.SUB”, “.sub”,
≥ Může se stát, že v
“.TXT”, “.txt”
závislosti na rozlišení
“.MKV”, “.mkv”
videa a počtu snímků za
sekundu některé
Soubor textu
soubory
DivX a MKV
titulků
nebude možné přehrát.
“.SRT”, “.srt”,
“.SSA”, “.ssa”,
“.ASS”, “.ass”
≥ V případě některých stavů záznamu a struktur adresářů
se pořadí přehrávání může lišit nebo přehrávání nemusí
být vůbec možné.
Informace o audiu
Výstup audia se liší v závislosti na tom, do které zásuvky je
připojen zesilovač/přijímač, a v závislosti na nastaveních
zařízení. (> 31, Digital Audio Output)
≥ Počet kanálů v seznamu je shodný s maximálním
možným počtem výstupních kanálů při připojení k
zesilovači/přijímači kompatibilnímu s příslušným formátem
zvuku.
Zásuvka
*1
*2
*3
“Digital Audio Output”
“Bitstream”
“PCM”
HDMI AV
OUT
Výstupy s použitím
původního audia*1
BD-Video :
7.1-kan. PCM*1*2*3
DVD-Video :
5.1-kan. PCM
OPTICAL
Dolby Digital/
DTS Digital Surround
2-kan. PCM
přemixováno na nižší
stupeň
Je-li možnost “BD-Video Secondary Audio” nastavena na “On”, výstup
zvuku bude ve formátu Dolby Digital, DTS Digital Surround nebo
5.1-kanálový PCM.
[BDT111] [BDT110]: maximální možný zvuk Dolby je 5.1-kanálový PCM.
Výstup audia je zesílen z 5.1-kan. nebo 6.1-kan. na 7.1-kan. podle
předpisu DTS, Inc..
VQT3B70
39
Poznámky
Systém signálu:
Rozsah provozních teplot:
Doplňkové informace
∫ Seznam kódů televizorů
Značka
Kód televizoru
Panasonic
AIWA
AKAI
BEKO
BENQ
BRANDT
BUSH
CENTREX
CURTIS
DAEWOO
DESMET
DUAL
ELEMIS
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FUJITSU
FUNAI
GOLDSTAR
GOODMANS
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IRRADIO
ITT
JVC
KDS
KOLIN
KONKA
LG
LOEWE
MAG
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
01/02/03/04
35
27/30
05/71/72/73/74
58/59
10/15
05
66
05
64/65
05
05
05
10/34
61
21
53
63/67
05/50/51
05
36
09
05/22/23/40/41
30
25
17/30/39/70
52
45
62
05/50/51
07/46
52
05/28/79
05/19/20/47
24
Značka
∫ Seznam kódů jazyka
Kód televizoru
NEC
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
OLEVIA
ONWA
ORION
PEONY
PHILCO
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
PROVIEW
PYE
RADIOLA
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANSUI
SANYO
SCHNEIDER
SEG
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINUDYNE
SONY
TCL
TELEFUNKEN
TEVION
THOMSON
TOSHIBA
WHITE
WESTINGHOUSE
YAMAHA
36
33
25/26/27/60/61
10
45
30/39/70
05
49/69
41/48/64
05/06/46
05
37/38
52
05
05
10
26
32/42/43/65/68
05
21/54/55/56
05/29/30
05/69/75/76/77/78
05/25
18
09
05
08
31/33/66/67/69
10/11/12/13/14
52
10/15/44
16/57
05
18/41
∫ Seznam jazyků displeje
Displej
ENG
FRA
DEU
ITA
ESP
NLD
SVE
NOR
DAN
POR
RUS
40
Jazyk
Angličtina
Francouzština
Němčina
Italština
Španělština
Holandština
Švédština
Norština
Dánština
Portugalština
Ruština
VQT3B70
Displej
JPN
CHI
KOR
MAL
VIE
THA
POL
CES
SLK
HUN
FIN
Jazyk
Japonština
Čínština
Korejština
Malajština
Vietnamština
Thajština
Polština
Čeština
Slovenština
Maďarština
Finština
Displej
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR
Jazyk
ArabštinaHindština
Hindština
Perština
Indonéština
Maorština
Bulharština
Rumunština
Řečtina
Turečtina
Jiné
Jazyk
Kód
Abcházština:
6566
Afarština:
6565
Afrikánština:
6570
Albánština:
8381
Amharština:
6577
Angličtina:
6978
Arabština:
6582
Arménština:
7289
Assaméština:
6583
Aymárština:
6589
Ázerbájdžánština: 6590
Barmština:
7789
Baskičtina:
6985
Baskirština:
6665
Běloruština:
6669
Bengálština:
6678
Bhútánština:
6890
Bihárština:
6672
Bretaňština:
6682
Bulharština:
6671
Chorvatština:
7282
Čeština:
6783
Čínština:
9072
Dánština:
6865
Esperanto:
6979
Estonština:
6984
Faerština:
7079
Fidžijština:
7074
Finština:
7073
Francouzština: 7082
Fríština:
7089
Grónština:
7576
Gruzínština:
7565
Guaranština:
7178
Gujaratština:
7185
Haličština:
7176
Hausa:
7265
Hebrejština:
7387
Hindština:
7273
Holandština:
7876
Indonéština:
7378
Interlingua:
7365
Jazyk
Kód
Irština:
Islandština:
Italština:
Japonština:
Javánština:
Jidiš:
Jorubština:
Kambodžština:
Kannadština:
Kašmírština:
Katalánština:
Kazachština:
Kečuánština:
Korejština:
Korsičtina:
Kurdština:
Kyrgyzština:
Laoština:
Latina:
Lingalština:
Litevština:
Lotyšština:
Maďarština:
Makedonština:
Malabarština:
Malajština:
Malgaština:
Maltština:
Maorština:
Maráthí:
Moldavština:
Mongolština:
Naurština:
Němčina:
Nepálština:
Norština:
Paňdžábština:
Paštština:
Perština:
Polština:
Portugalština:
Rétorománština:
7165
7383
7384
7465
7487
7473
8979
7577
7578
7583
6765
7575
8185
7579
6779
7585
7589
7679
7665
7678
7684
7686
7285
7775
7776
7783
7771
7784
7773
7782
7779
7778
7865
6869
7869
7879
8065
8083
7065
8076
8084
8277
Jazyk
Kód
Rumunština:
8279
Ruština:
8285
Řečtina:
6976
Samojština:
8377
Sanskrt:
8365
Shona:
8378
Sindhi:
8368
Sinhálština:
8373
Skotská galština: 7168
Slovenština:
8375
Slovinština:
8376
Somálština:
8379
Srbochorvatština: 8372
Srbština:
8382
Sundánština:
8385
Svahilština:
8387
Španělština:
6983
Švédština:
8386
Tádžičtina:
8471
Tagalština:
8476
Tamilština:
8465
Tatarština:
8484
Telugština:
8469
Thajština:
8472
Tibetština:
6679
Tigrinijština:
8473
Tonga:
8479
Turečtina:
8482
Turkmenština: 8475
Twi:
8487
Ukrajinština:
8575
Urdština:
8582
Urijština:
7982
Uzbečtina:
8590
Velština:
6789
Vietnamština:
8673
Volapük:
8679
Wolofština:
8779
Xhosa:
8872
Zulu:
9085
Java a všechny obchodní značky a loga na bázi Java jsou obchodní
značky nebo registrované obchodní značky společnosti Sun
Microsystems, Inc., ve Spojených státech a dalších zemích.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service
marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci podle patentů U.S.A. č.: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 a dalších patentů USA i světových patentů ve
stadiu schvalování i patentů již vydaných.
DTS a symbol jsou registrovanými ochrannými známkami, & DTS-HD,
DTS-HD Master audio | Essential a loga DTS jsou ochrannými
známkami společnosti DTS, Inc.
Součástí výrobku je i software.
© DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Deklarace shody (DoC)
“Panasonic Corporation” tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje
základní požadavky a další relevantní ustanovení Směrnice 1999/5/EU.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace shody (DoC) pro
naše výrobky R&TTE z našeho serveru DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt v EU: Panasonic Services Europe, divize Panasonic Marketing
Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Tato položka obsahuje technologii ochrany proti kopírování, která je
chráněna patenty U.S. a dalšími právy na intelektuální vlastnictví
společnosti Rovi Corporation. Opětovná konstrukce a demontáž jsou
zakázány.
Tento výrobek je určen k užívání v následujících zemích.
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko,
Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Island,
Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,
Velká Británie, Švýcarsko
HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface (Multimediální
rozhraní s vysokým rozlišením) jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami firmy HDMI Licensing LLC ve
Spojených státech a jiných zemích.
Tento výrobek je určen k užívání běžným zákazníkům. (Kategorie 3)
Funkce WLAN tohoto výrobku bude využívána výhradně uvnitř budov.
Tento výrobek lze připojit k přístupovému bodu 2,4 GHz nebo 5 GHz
WLAN.
Tento výrobek má udělenou licenci v rámci licence patentového portfolia
AVC a licence patentového portfolia VC-1 pro soukromé a nekomerční
spotřebitele pro účely (i) zakódování videa v souladu s normami AVC
Standard a VC-1 Standard (“AVC/VC-1 Video”) a/nebo (ii) zakódování
AVC/VC-1 Videa, které bylo zakódováno spotřebitelem zapojeným v
soukromé a nekomerční činnosti a/nebo byla licence získána od
poskytovatele videa s licencí na poskytování AVC/VC-1 Videa. Žádná
licence není udělena ani zahrnuta v souvislosti s jakýmkoli jiným
využitím.
Další informace lze získat od MPEG LA, LLC.
Navštivte http://www.mpegla.com.
HDAVI Control™ je ochranná známka společnosti Panasonic
Corporation.
VIERA CAST je ochranná známka Panasonic Corporation.
“AVCHD” a logo “AVCHD” jsou obchodní značky Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
“DVD Logo” je obchodní známka formátu DVD/Logo Licensing
Corporation.
YouTube a Picasa jsou ochrannými známkami Google, Inc.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovaná společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochrannými známkami
společnosti DivX, Inc. a jsou licencovány.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc.
and are used under license.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka asociace Wi-Fi Alliance.
Windows je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou
známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a v
jiných zemích.
” jsou
Poznámky
Skype, související ochranné známky a loga a logo “
ochrannými známkami společnosti Skype Limited.
VQT3B70
41
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z
domácností
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a
elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité
baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národnímu
předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním
účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s
odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní
úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s
žádostí o další informace.
[Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)]
Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní
úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a dole):
Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol
legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.
Cd
[BDT310]
[BDT210] [BDT111] [BDT110]
(Uvnitř přehrávače)
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
C Panasonic Corporation 2011
z
VQT3B70-3
F0111SS3051
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement