Panasonic DMPBDT111EG, DMPBDT310EG, DMPBDT210EG, DMPBDT110EG Operating instructions

Panasonic DMPBDT111EG, DMPBDT310EG, DMPBDT210EG, DMPBDT110EG Operating instructions
Kortfattet betjeningsvejledning
Blu-ray™-diskafspiller
Model nr. DMP-BDT310
DMP-BDT210
DMP-BDT111
DMP-BDT110
Illustrationen viser et billede af DMP-BDT310.
Kære kunde
Tak, fordi du har købt dette produkt.
Læs venligst denne betjeningsvejledning for at opnå den bedst mulige ydeevne og optimal sikkerhed.
Læs venligst hele denne betjeningsvejledning, før du tilslutter, betjener eller indstiller dette apparat.
Gem denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.
EG
VQT3B69-3
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Om beskrivelser i denne brugervejledning
Sikkerhedsforholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enheds- og mediepleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Referencevejledning for betjening . . . . . . . . . . . . .
Spilbare diske/kort/USB-anordninger . . . . . . . . . .
3
4
4
5
6
Tilslutninger og indstillinger
TRIN
TRIN
TRIN
TRIN
TRIN
TRIN
1: Tilslutning til et fjernsyn . . . . . . . . . . . . . . 8
2: Tilslutning til en forstærker/receiver . . . . . 9
3: Tilslutning til et bredbåndsnetværk . . . . 11
4: Tilslutning af strømforsyning . . . . . . . . . 12
5: Indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6: Omprogrammering af
fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Afspilning
Isætning eller udtagning af medier . . . . . . . . . . .
HOME-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af videoindhold . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anvendelse af 3D-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af stillbilleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af musik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
At nyde VIERA CAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af indhold, der er gemt på andet
udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammenkædede handlinger med TV’et
(VIERA Link “HDAVI Control™”) . . . . . . . . . . . . .
16
17
17
21
22
23
24
25
27
Indstillinger
Afspilningsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Indstillingsmenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reference
Fejlfindingsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supplerende oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
VQT3B69
35
38
39
40
≥ Vejledning for betjeninger er generelt beskrevet for
brug af fjernbetjeningen.
≥ Denne brugervejledning gælder modellerne
DMP-BDT310, DMP-BDT210, DMP-BDT111 og
DMP-BDT110. Medmindre andet er angivet, er
illustrationerne i denne brugervejledning fra
DMP-BDT310.
[BDT310] [BDT210] [BDT111] [BDT110] : Angiver funktioner
gældende for henholdsvis DMP-BDT310,
DMP-BDT210, DMP-BDT111 og DMP-BDT110.
Firmware-opdatering (> 15)
Sikkerhedsforholdsregler
Apparat
Apparat
≥ For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller
produktskade,
– Dette apparat må ikke udsættes for regn, fugt, dryp eller
sprøjt.
– Genstande, der indeholder væsker, såsom vaser, må
ikke placeres oven på apparatet.
– Brug kun anbefalet tilbehør.
– Dæksler må ikke fjernes.
– Du må ikke selv reparere dette apparat. Vedligeholdelse
må udelukkende udføres af kvalificerede teknikere.
– Pas på, at der ikke falder metalgenstande ned i
apparatet.
– Anbring ikke tunge genstande på dette apparat.
≥ Dette apparat anvender laser. Brug af betjeningsknapper
eller reguleringer eller fremgangsmåder, udover de i
denne brugervejledning angivne, kan medføre fare for
bestråling.
≥ Kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, må ikke
anbringes oven på enheden.
≥ Dette apparat kan modtage radiointerferens under brug
pga. af tændte mobiltelefoner. Hvis der forekommer
interferens, skal du øge afstanden mellem dette apparat
og mobiltelefonen.
≥ Denne enhed er beregnet til brug i moderate temperaturer.
SD-kort
≥ Hold hukommelseskortet væk fra børn, så de ikke kommer
til at sluge det.
Batterier
≥ Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt.
Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten.
≥ En forkert håndtering af batterier kan forårsage lækage fra
elektrolyten, og dette kan udløse en brand.
– Brug ikke gamle og nye batterier eller forskellige slags
på samme tid.
– No queme ni exponga a llamas.
– Batteriet eller batterierne må ikke udsættes for direkte
sollys i en bil i en længere periode, hvor døre eller
vinduer er lukket.
– No las desmonte ni provoque un cortocircuito.
– Alkalin- eller manganbatterier må ikke genoplades.
– No utilice baterías cuya envoltura ha sido quitada.
– Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal
anvendes i længere tid. Opbevar batterierne køligt og
mørkt.
≥ Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler for at
spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode for
batterierne.
Afspilning
≥ For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller
produktskade,
– Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den
spænding, der er angivet på apparatet.
– Indsæt stikproppen helt ind i stikdåsen eller elkontakten.
– Lad være med at bøje eller trække i ledningen eller stille
tunge genstande på den.
– Rør ikke stikket med våde hænder.
– Hold fast på stikproppen, når du trækker ledningen ud.
– Brug aldrig en ødelagt stikprop eller stikdåse.
≥ Installér dette apparat, så netledningen straks kan taget
ud af stikkontakten, hvis der opstår et problem.
≥ Anbring dette apparat på en plan, vandret overflade.
≥ For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller
produktskade,
– Dette apparat må ikke installeres eller anbringes i en
reol, et indbygget skab eller et andet aflukket område.
Sørg for god ventilation til apparatet.
– Ventilationshullerne må ikke tilstoppes med aviser,
duge, gardiner og lignende genstande.
– Dette apparat må ikke udsættes for direkte sollys, høje
temperaturer, høj luftfugtighed eller kraftige vibrationer.
Reference
Strømforsyningsledning (vekselstrøm)
Placering
Tilslutninger og indstillinger
FORSIGTIG!
Indstillinger
ADVARSEL
Introduktion
Intr oduktion
VQT3B69
3
Tilbehør
Enheds- og mediepleje
Undersøg det medfølgende tilbehør før brug af dette
apparat.
∫ Rengør enheden med en blød, tør
klud
1
2
1
1
Fjernbetjening
(N2QAYB000576)
Batterier til fjernbetjeningen
Netledning
CD-ROM
≥ Rengør aldrig enheden med alkohol, fortynder eller
benzin.
≥ Inden du bruger en kemisk behandlet klud, skal du
omhyggeligt læse instruktionerne, som fulgte med kluden.
≥ Korrekte produktnumre angivet i denne betjeningsvejledning gælder fra
og med december 2010. Ændringer kan ske.
≥ Brug ikke AC-strømforsyningskabel med andet udstyr.
Brug af fjernbetjeningen
Indsæt, så polerne (i og j) passer sammen med polerne i
fjernbetjeningen.

∫ Rengør linsen med
linserengøringsmidlet
Linserengøringsmiddel: RP-CL720AE
≥ Denne objektivrens sælges muligvis ikke i alle lande,
f.eks. er den ikke tilgængelig i Tyskland. Kontakt din
Panasonic-forhandler for at få vejledning.
≥ Denne linserenser sælges specifikt til DIGA, men kan
bruges til denne enhed.
∫ Rens diske
DU MÅ
DU MÅ IKKE

R6/LR6, AA
(Alkaline- eller
mangan-batterier)
Peg den mod fjernbetjeningens signalsensor på dette
apparat. (> 5)
Tør af med en fugtig klud og tør efter.
∫ Forsigtighedsregler ved håndtering af
diske og kort
≥ Hold i kanterne af disken for at undgå skrammer og
fingeraftryk på selve disken.
≥ Anbring ikke labels eller klistermærker på diskene.
≥ Brug ikke pladerensspray, benzin, fortynder, væsker til
fjernelse af statisk elektricitet eller nogen andre
opløsninger.
≥ Fjern støv, vand og fremmedlegemer fra terminalerne på
kortets bagside.
≥ Brug ikke følgende diske:
– Diske, hvor der er lim tilbage fra fjernede klistermærker
og labels (lejede diske osv).
– Diske, som er bøjede eller revenede.
– Diske med ualmindelige former, f.eks. hjerteformede
diske.
∫ Ved bortskaffelse eller overdragelse
af dette apparat
Enheden kan fortsat indeholde brugerindstillingerne. Hvis du
skiller dig af med denne enhed ved afhændelse eller
overdragelse, følg da proceduren for gendannelse af alle
fabriksindstillingerne for at slette brugerindstillingerne.
(> 35, “Sådan returnerer du alle indstillinger til
fabriksindstillingerne.”)
≥ Dine betjeningsprocedurer kan være optaget i denne
enheds hukommelse.
4
VQT3B69
Referencevejledning for betjening
Tænd og sluk for enheden
Betjeningsknapper for TV (> 16)
Du kan betjene fjernsynet ved hjælp af de følgende
knapper på apparatets fjernbetjening.
[Í TV]: Tænd og sluk for fjernsynet
[AV] : Skift input
[i j VOL]: Justér volumen
3 Vælg titelnumre etc./Indtast tal eller bogstaver (> 24)
4 Annullér
5 Vælg lyd (> 18)
6 Grundlæggende afspilningsknapper (> 17, 18)
7 Vis statusmeddelelser (> 17)
8 Vis hovedmenu/DIRECT NAVIGATOR (> 17)
9 Vis menuen OPTION (> 18)
10 Farvede knapper (rød, grøn, gul, blå)
Disse knapper bruges til:
≥ Betjening af BD-Video-disk, som inkluderer
JavaTM-appletter (BD-J).
≥ Betjening af VIERA CAST. (> 24)
11 Overfør fjernbetjeningssignal
12 Åbn/luk diskskuffen (> 16)
1
12
2
13
14
3
15
16
4
5
17
6
7
18
19
FORSIGTIG!
20
8
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
21
22
9
Introduktion
1
2
11
10
Der må ikke stilles noget foran enheden. Diskskuffen kan
kollidere med genstande, når den åbnes, og det kan
forårsage personskade.
Vis afspilningsmenu (> 28)
Start en videokommunikation (> 24)
Installér 3D-effekter (> 21)
Tænd/sluk for sekundær video (billede-i-billede) (> 19)
Viser Home-skærmbilledet for VIERA CAST (> 24)
Afslut menuskærmen
Vis pop-up-menu (> 17)
Vis menuen HOME (> 17)
Valg/OK, Ramme-for-ramme (> 18)
Gå tilbage til forrige skærm
12
6
ヤモロロ
SD CARD
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5 7
Standby/Tænd afbryder (Í/I) (> 13)
Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en
smule strøm når apparatet står i standby.
Diskskuffe (> 16)
SD-kortindstikssprække (> 16)
USB-port (> 16)
[BDT310] : V.OFF LED (Video Off LED)
Det er muligt at indstille LED'en til at tænde eller slukke.
(> 32)
CALL LED (> 24)
Lysdioden lyser, når dette apparat modtager et indgående
opkald osv. til videokommunikation.
8
9 10
11
Træk for at vippe
frontpanelet ned.
7
Fjernbetjeningssignalsensor
Afstand: Inden for ca. 7 m
Vinkel: Ca. 20e op og ned, 30e venstre og højre
8 Display
9 Stop (> 18)
10 Start afspilning (> 17)
11 Åbn/luk diskskuffen (> 16)
12 [BDT310] [BDT210] : Berøringsfri sensor (> 34)
Lysdioden lyser, når TOUCH-FREE SENSOR fungerer.
Bagside-terminaler (> 8–12)
VQT3B69
5
Spilbare diske/kort/USB-anordninger
Enhed
Diskmarkeringer
Enhedstyper
BD-Video
BD-RE
BD
DVD-Video
Video
DVD-R DL
DVD-RW
CD-R
CD-RW
SD-memorykort (fra 8 MB til 2 GB)
SDHC-memorykort (fra 4 GB til 32 GB)
SDXC-memorykort (48 GB, 64 GB)
SD
(Kompatibelt med både mini- og mikrotyper)
USB
—
USB-anordning
(op til 2 TB)
* Se side 7 og 39 for at få yderligere oplysninger om de indholdstyper, der kan afspilles.
6
VQT3B69
Video
AVCHD
DivX®
MKV
MP3
JPEG/
MPO (3D-billede)
Video
AVCHD
+R/+RW/+R DL
Musik-CD
—
Video
JPEG/
MPO (3D-billede)
BD-R
DVD
CD
Video
Video
DivX®
MKV
DVD-R
—
Indholdsformat*
Musik [CD-DA]
DivX®
MKV
Musik [CD-DA]
MP3
JPEG/
MPO (3D-billede)
MPEG2
AVCHD
JPEG/
MPO (3D-billede)
DivX®
MKV
MP3
JPEG/
MPO (3D-billede)
≥ DVD-RAM
≥ Super Audio-CD
≥ Foto-CD
≥ DVD-Audio
≥ Video-CD og Super Video-CD
≥ WMA diske
≥ DivX Plus HD diske
≥ HD DVD
∫ Regionsstyringsinformation
BD-Video
Denne enhed kan afspille BD-Video, som er mærket med
etiketter, der er påført regionskoden “B”.
Eksempel:
DVD-Video
Denne enhed kan afspille DVD-Video, som er mærket med
etiketter, der er påført regionsnummeret “2” eller “ALL”.
Eksempel:
2
ALL
2
3
5
∫ Finalisér
DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL og CD-R/RW optaget af
en optager osv. skal finaliseres af optageren for at kunne
afspilles på dette apparat. Se venligst optagerens
instruktioner.
∫ BD-Video
≥ Dette apparat understøtter lyd med høj bitrate (Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio og DTS-HD Master Audio) i BD-Video-kvalitet.
– [BDT111] [BDT110] : Hvis “Dolby D/Dolby D +/Dolby
TrueHD” er indstillet på “PCM”, er det maksimale antal
mulige Dolby-lyd 5.1-kanals PCM. (> 31)
∫ 3D
≥ 3D-videoer og 3D-billeder kan afspilles, når dette apparat
er tilsluttet et 3D-kompatibelt TV ved hjælp af et
højhastigheds HDMI-kabel.
≥ Du kan praktisk talt se 2D-video som 3D. (> 21)
∫ Musik-CD
Drifts- og lydkvalitet i forbindelse med CD’er, der ikke
opfylder CD-DA specifikationer (kopikontrol-CD’er osv), kan
ikke garanteres.
∫ SD-kort
≥ miniSD-kort, microSD-kort, microSDHC-kort
og microSDXC-kort kan bruges, men skal
bruges med et adapterkort. Disse følger
normalt med sådanne kort og er i nogle
tilfælde udlånt.
≥ For at beskytte kortets indhold sættes
skrivebeskyttelseskontakten (på SD-kortet) til
“LOCK”.
≥ Enheden er kompatibel med SD-memorykort, som lever
op til SD-kortspecifikationerne i FAT12 og FAT16-formater
såvel som SDHC-memorykort i FAT32-format
(Understøtter ikke lange filnavne.) og SDXC-memorykort i
exFAT.
≥ Hvis SD-kortet anvendes sammen med ikke-kompatible
computere eller enheder, slettes optaget indhold muligvis
på grund af det kort, der formateres, osv.
≥ Den brugbare hukommelse kan være en smule mindre
end kortets kapacitet.
∫ USB-anordning
≥ Denne enhed garanterer ikke forbindelse til alle
USB-apparater.
≥ Dette apparat understøtter ikke opladning af
USB-anordningen.
≥ Hvis du bruger kommunikationskameraet TY-CC10W eller
trådløs LAN-adapter DY-WL10, skal de forbindes bag på
dette apparat. (> 11, 24)
≥ FAT12, FAT16 og FAT32-filsystemer understøttes.
≥ Dette apparat understøtter USB 2.0 High Speed.
≥ Selv om denne enhed kan anvende USB 3.0-enheder som
USB 2.0-enheder, kan USB 3.0-enheder i visse tilfælde
ikke anvendes på grund af den forskellige udformning af
stikkene, en højere nominel strømstyrke osv. (Brugen af
USB 2.0-enheder anbefales.)
≥ Dette apparat understøtter en harddisk, som er formateret
til FAT32.
For nogle harddiske kan det være nødvendigt at bruge en
ekstern strømforsyningsenhed.
∫ BD-RE, BD-R
Diske, som er optaget i DR-tilstand ved hjælp af Panasonic
Blu-ray Disc-afspillere, afspiller muligvis ikke lyd osv.
korrekt.
≥ I nogle tilfælde kan du muligvis ikke afspille ovenstående diske på grund af optageforholdene og optagelsesmetoden samt den måde, filerne blev
oprettet på.
≥ Fabrikanten af disken kan styre, hvordan diskene afspilles. Så man er ikke altid selv i stand til at styre afspilningen, som beskrevet i denne
betjeningsvejledning. Læs omhygeligt instruktionerne på disken.
VQT3B69
7
Introduktion
∫ Diske, som ikke kan afspilles med
dette apparat
TRIN 1: Tilslutning til et fjernsyn
Tilslutninger og indstillinger
≥ Anbring ikke apparatet oven på en forstærker/receiver
eller udstyr, som kan blive varmt. Varmen kan bevirke, at
apparatet lider skade.
≥ Før noget tilsluttes anbefaler vi, at du midlertidigt frakobler
alle apparater fra strømstik.
≥ Tilslut ikke videosignaler via videooptageren. Pga.
beskyttelse mod kopiering vises billedet muligvis ikke
korrekt.
≥ Anvend de High Speed HDMI-kabler, som har et
HDMI-logo (som vist på dækslet). Det anbefales, at du
bruger Panasonics HDMI-kabel. Ved udlæsning af et
1080p-signal brug da HDMI-kabler på 5,0 meter eller
derunder.
Anbefalet reservedelsnummer (højhastigheds
HDMI-kabel):
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m),
RP-CDHS50 (5,0 m), etc.
[BDT310]
Apparatets bagside
[BDT210]
[BDT111] [BDT110]
∫ Via en HDMI AV OUT terminal (Høj kvalitet)
– [BDT310] : Brug HDMI AV OUT MAIN-stikket.
– Man kan afspille 3D-videoer og 3D-billeder ved at
tilslutte dette apparat til et 3D-kompatibelt TV.
∫ Via en VIDEO OUT-terminal
(Standardkvalitet)
HDMI IN
Lyd/Videokabel
HDMI-kabel
10BASE-T/100BASE-TX
COMMUNICATION
CAMERA
LAN
AV OUT MAIN
AV OUT SUB
≥ Sæt “HDMI Audio Output” til “On” (> 33).
≥ HDMI-forbindelsen understøtter VIERA Link “HDAVI
Control” (> 27).
8
VQT3B69
R
L
AUDIO OUT
VIDEO OUT
≥ Tilslut klemmer af samme farve.
COMMUNICATION
CAMERA
TRIN 2: Tilslutning til en forstærker/receiver
– [BDT310] : Brug HDMI AV OUT MAIN-stikket.
– Man kan afspille 3D-videoer og 3D-billeder, hvis det
tilsluttede TV og forstærkeren/modtageren er
3D-kompatible.
∫ [BDT310] : Via en HDMI AV OUT SUB-terminal
– Du kan få glæde af en mere klangfuld lyd, hvis du
bruger HDMI AV OUT SUB terminalen.
– Man kan afspille 3D-videoer og 3D-billeder, hvis det
tilsluttede TV er 3D-kompatibelt, også selv om
forstærkeren/modtageren ikke er 3D-kompatibel.
HDMI IN
HDMI IN
(ARC)
HDMI-kabel
HDMI-kabel
Multikanalhøjtalere
Tilslutninger og indstillinger
∫ Via en HDMI AV OUT-terminal
HDMI OUT
(ARC)
00BASE-TX
Forstærker/receiver
HDMI IN
N
AV OUT MAIN
AV OUT SUB
HDMI-kabel
HDMI-kabel
Multikanalhøjtalere
10BASE-T/100BASE-TX
ON
LAN
AV OUT MAIN
HDMI IN
AV OUT S
Forstærker/receiver
≥ Sæt “HDMI Audio Output” til “On” (> 33).
≥ Indstil “Digital Audio Output” afhængigt af den tilsluttede
forstærker/receiver (> 31).
≥ HDMI-forbindelsen understøtter VIERA Link “HDAVI
Control” (> 27).
≥ Hvis du tilslutter til en ikke-3D-kompatibel forstærker/
modtager, skal du tilslutte dette apparat til et TV via HDMI
AV OUT og derefter tilslutte TV’et og forstærkeren/
modtageren ved hjælp af HDMI-kabler til de respective
forbindelser.
– Vær dog opmærksom på, at lyden kun kan gå op til
5.1ch.
≥ Ved brug af TV eller forstærker/modtager, som ikke har en
angivelse af “(ARC)” (ikke-ARC-kompatibelt) på
HDMI-terminalen, skal man tilslutte forstærkeren/modtageren
til TV’et ved hjælp af et optisk digitalt kabel for at få glæde af
TV’ets lyd gennem forstærkeren/modtageren.
≥ Sæt “HDMI Audio Output” til “On” (> 33).
≥ Sæt “HDMI(SUB) Output Mode” til “V.OFF(Video Off)”.
(> 21)
– Lyden udsendes som højopløseligt, uanset
forstærkerens/modtagerens 3D-kompatibilitet.
≥ HDMI-forbindelsen, der anvender HDMI AV OUT MAIN,
understøtter VIERA Link “HDAVI Control” (> 27).
HDMI AV OUT SUB -terminalen er ikke kompatibel med
VIERA Link “HDAVI Control”.
VQT3B69
9
∫ Via en OPTICAL terminal
Forstærker/receiver
OPTICAL IN
Optisk
kabel
OUT MAIN
AV OUT SUB
≥ Ved tilslutning af et tv (> 8) med HDMI AV OUT-terminal,
indstil da “HDMI Audio Output” til “Off” (> 33).
≥ Indstil “Digital Audio Output” afhængigt af den brugte
terminal og tilsluttet forstærker/receiver (> 31).
10
VQT3B69
De følgende funktioner kan benyttes, når dette apparat er
tilsluttet til bredbånd.
– Firmware kan opdateres (> 15)
– Du kan nyde BD-Live (> 19)
– Du kan nyde VIERA CAST (> 24)
– Du kan få adgang til en anden enhed (Home Network)
(> 25)
Se det tilsluttede udstyrs medfølgende instruktioner for
detaljer om tilslutningsmetode.
∫ Tilslutning af LAN-kabel
∫ Trådløs LAN-forbindelse
– [BDT310] [BDT210] : Trådløs LAN er indbygget. (Du skal
ikke tilslutte en trådløs LAN-adapter.)
– [BDT111] [BDT110] : Tilslut den trådløse LAN-adapter
DY-WL10 (ekstraudstyr).
10BASE-T/100BASE-TX
DEO OUT
COMMUNICATION
CAMERA
LAN
[BDT111]
[BDT110]
AV OUT MAIN
COMMUNICATION 10BASE-T/100BASE-TX
CAMERA
AV OUT SU
WIRELESS LAN
ADAPTOR
LAN-kabel
LAN
Trådløs LAN-adapter
Bredbånds-router, osv.
Trådløs router, osv.
Internet
Internet
≥ Brug kategori 5 eller højere, lige LAN-kabler (STP) for
tilslutning til perifere enheder.
≥ Isætning af andre kabler end LAN-kabler i
LAN-tilslutningspunktet kan skade enheden.
≥ For opdateret kompatibilitetsinformation om den trådløse
router henvises der til
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Denne side findes kun på engelsk.)
≥ Apparatet er ikke kompatibelt med offentlige, trådløse
LAN-tjenester, der tilbydes i lufthavne, på togstationer,
cafeer osv.
≥ [BDT111] [BDT110] :
– Kun den trådløse LAN-adapter DY-WL10 (valgfri) kan
bruges.
– Læs betjeningsvejledningen for den trådløse
LAN-adapter DY-WL10 (valgfri) grundigt ved brug.
– For samtidig tilslutning af den trådløse LAN-adapter
DY-WL10 (ekstraudstyr) og et LAN-kabel skal du bruge
forlængelseskablet, som følger med DY-WL10.
VQT3B69
11
Tilslutninger og indstillinger
TRIN 3: Tilslutning til et bredbåndsnetværk
Sikkerhedsforanstaltninger for trådløs LAN-tilslutning
De følgende begrænsninger er gældende uanset brugen af dette apparat
eller den trådløse LAN-adapter. Du må være klar over disse
begrænsninger før brug af disse enheder.
Panasonic kan på ingen måde holdes ansvarlig for tilfældig skade, som
kan forekomme på grund af manglende overholdelse af begrænsninger
eller ved brug eller misbrug af disse enheder.
≥ Data, der sendes og modtages over radiobølger, kan opfanges og
overvåges.
≥ Dette apparat eller den trådløse LAN-adapter indeholder følsomme
elektriske komponenter.
Anvend disse enheder på den måde, det var hensigten, og følg
nedenstående punkter:
–Udsæt ikke disse enheder for høje temperaturer eller direkte sollys.
–Bøj ikke disse enheder, og udsæt den ikke for hårde stød.
–Hold disse enheder væk fra fugt.
–Forsøg ikke at skille enheden ad eller på nogen måde ændre den.
TRIN 4: Tilslutning af
strømforsyning
R
AUDIO
Strømforsyning
(inkluderet)
Til en stikkontakt i væggen
(AC 220 til 240 V, 50 Hz)
≥ Dette apparat bruger en lille mængde vekselstrøm (“Quick
Start”: “Off”, ca. 0,2 W), selv når det er slukket. For at
spare strøm kan du frakoble dette apparat, hvis du ikke
skal benytte det over en længere periode.
12
VQT3B69
Nem indstilling
Når du trykker på strømknappen, efter at du har tilsluttet den
nye afspiller første gang, vises et skærmbillede til de
grundlæggende indstillinger.
Klargøring
Tænd for fjernsynet og vælg det passende video-input
på fjernsynet.
1
2
Tryk på [Í].
Installationsskærmen vises.
Hvis dette apparat er tilsluttet et Panasonic-TV (VIERA),
der understøtter HDAVI Control 2 eller senere via et
HDMI-kabel, hentes opsætningsoplysninger for TV’et,
såsom “On-Screen Language”, fra apparatet.
Følg instruktionerne på skærmen, og foretag
indstillingerne med [3, 4] og tryk på [OK].
“On-Screen Language”, “TV Aspect”, “Quick Start” og
“Touch Free Sensor [BDT310] [BDT210]” indstilles.
(> 32, 34)
Efter fuldførelse af “Easy Setting” kan du gennemgå
“Network Easy Setting”.
≥ Du kan når som helst udføre denne installation ved at vælge “Easy
Setting” i indstillingsmenuen. (> 34)
≥ Du kan også ændre disse indstillinger separat. (> 32, 34)
Touch Free Sensor [BDT310] [BDT210]
Ved at indstille “Sensor” i “Touch Free Sensor” til “On”, kan du åbne eller
lukke bakken ved blot at vifte med hånden ud for TOUCH-FREE SENSOR
øverst på apparatet. (Dette virker også, når apparatet er på standby.)
≥ Vær opmærksom på, at TOUCH-FREE SENSOR muligvis ikke virker
efter hensigten i følgende tilfælde:
–Hvis din hånd eller arm, en genstand, et lille barn eller et lille dyr
kommer for tæt på den øverste del af apparatet
–Hvis en genstand anbringes oven på apparatet, og der påføres en vibration
–Ved tilslutning af et kabel osv. bag på apparatet
≥ Der indstilles automatisk en reaktiv afstand for sensoren i henhold til
installationsbetingelserne, når der tilsluttes strøm, og når du trykker på
åbn/luk-knappen. For at undgå en forkert indstilling må du ikke lægge
hænderne eller genstande oven på apparatet på sådanne tidspunkter.
≥ Afhængigt af brugsbetingelserne, kan TOUCH-FREE SENSOR stoppe
med at virke, eller den reaktive afstand kan blive kortere. I sådanne
tilfælde skal du trykke på bakkens åbn-/luk-knap en gang.
Nem netværksindstilling
Efter fuldførelse af “Easy Setting” kan du fortsætte med
“Network Easy Setting”.
Vælg “Wired” eller “Wireless” og tryk på [OK].
[BDT310]
Network Easy Setting
Select a connection mode.
Current setting
: Wired
LAN cable connection:
Connect a LAN cable to the unit and select "Wired."
Wireless LAN connection:
Select "Wireless."
Tilslutninger og indstillinger
TRIN 5: Indstilling
Wired
Wireless
OK
RETURN
∫ Tilslutning “Wired”
Følg anvisningerne på skærmen for at foretage dine
forbindelsesindstillinger.
≥ Når du oplever problemer (> 14)
∫ Tilslutning “Wireless”
Før du begynder installationen af den
trådløse forbindelse
≥ Hent netværksnavnet (SSID *1).
≥ Hvis din trådløse forbindelse er krypteret, skal du
sørge for, at du kender din krypteringsnøgle.
≥ [BDT111] [BDT110] : Hvis “Wireless LAN Adaptor is not
connected.” vises, skal du kontrollere, at den trådløse
LAN-adapter er isat korrekt. Alternativt kan du frakoble og
tilslutte den igen. Hvis displayet stadig ikke er ændret, skal
du kontakte din forhandler for at få vejledning.
Vælg “WPS (PUSH button)” eller “Search for
wireless network”, og følg derefter
anvisningerne på skærmen for at foretage
indstillingerne.
Wireless Settings
Select a connection method to wireless access point.
Please refer to the operating instructions of your wireless
access point about connection methods.
Search for wireless network
WPS (PUSH button)
WPS (PUSH button):
Hvis din trådløse router understøtter WPS Eks.
(PUSH button), kan du nemt udføre
indstillingerne ved at trykke på
WPS-knappen på routeren.
*2
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en
standard, der gør det nemt at foretage
indstillinger vedrørende forbindelsen og
sikkerheden af trådløse LAN-enheder.
1 Tryk på WPS-knappen eller den tilsvarende knap på den
trådløse router, indtil lampen begynder at blinke.
≥ Se brugervejledningen til den trådløse router, der
anvendes, for detaljerede oplysninger herom.
2 Tryk på [OK].
VQT3B69
13
Search for wireless network:
Netværksindstilling (Tjek af hjemmenetværksforbindelse)
≥ Når du vælger “Search for wireless network”, vises de
tilgængelige trådløse netværk. Vælg dit netværksnavn, og
tryk på [OK].
– Hvis dit netværksnavn ikke er vist, skal du søge efter det
igen ved at trykke på den røde knap på fjernbetjeningen.
– Stealth SSID vises ikke, hvis du vælger “Search for
wireless network”. Indtast manuelt ved brug af “Manual
setting”.
(Tryk på [HOME] > vælg “Setup” > vælg “Player
Settings” > vælg “Network” > [OK] > vælg “Network
Settings” > [OK] > vælg “Wireless Settings” > [OK] >
vælg “Connection Setting”> [OK] > vælg “Manual
setting”> [OK])
≥ Hvis dit trådløse netværk er krypteret, vises
indtastningsskærmen for krypteringsnøglen.
Indtast krypteringsnøglen for dit netværk.
*1
*2
En SSID (Service Sæt IDentifikation) er et navn, der bruges af trådløst
LAN til at identificere et bestemt netværk. Transmission er muligt, hvis
SSID'en passer for begge anordninger.
Wi-Fi Protected Setup-kompatibel trådløs router kan have dette mærke.
Når du oplever problemer
med indstillinger
Network Easy Setting (Home Network Connection Check)
Complete.
1. LAN cable connection
2. IP address setting
3. Connection to gateway
: Fail
: Fail
: Fail
LAN cable is not connected.
Please check the connection.
Select “Yes” and press [OK] to check network
connection again.
Select “No” and press [OK]
to finish Network Easy Setting.
Yes
No
OK
1. LAN cable connection
eller Wireless Settings
2. IP address setting
[2. IP-adresseindstillinger]
:Fail
≥ Forbindelsen
for
[Ikke-bestået]
LAN-kablerne
:Fail
(> 11)
[Ikke-bestået]
3. Connection to gateway
[3. Forbindelse til port]
:Fail
[Ikke-bestået]
1. LAN cable connection
eller Wireless Settings
:Pass
[Bestået]
2. IP address setting
[2. IP-adresseindstillinger]
3. Connection to gateway
[3. Forbindelse til port]
1. LAN cable connection
eller Wireless Settings
Indstillinger for trådløs
Wireless Settings
2. IP address setting
[2. IP-adresseindstillinger]
Failed to complete.
A conflict with another device occurred.
Do you wish to try wireless network connection
setting again ?
Yes
No
3. Connection to gateway
[3. Forbindelse til port]
Undersøg det følgende
≥ Vent et øjeblik og prøv igen.
A time out error
occurred.
[En time-out-fejl
opstod.]
≥ Indstilling af den trådløse router
til MAC-adresse osv.
≥ Signalet kan være svagt.
[BDT111] [BDT110] : Justér den
trådløse LAN-adapters position
An authentication error
ved brug af det medfølgende
or a time out error
USB-forlængerkabel.
occurred.
≥ SSID og krypteringsnøglen for
[Der er opstået en
den trådløse router.
godkendelsesfejl eller
≥ Vent et øjeblik og prøv igen.
en timeout-fejl.]
≥ [BDT111] [BDT110] : Forbindelse
A device error
for trådløs LAN-adapter
occurred.
≥ Hvis der ikke er forbedringer,
[En enhedsfejl opstod.]
kontakt da forhandleren.
14
VQT3B69
:Fail
[Ikke-bestået]
Netværksindstilling (Tjek af internetforbindelse)
Complete.
- Connection to the Internet
Display
≥ Forbindelse
og indstilling
af hub og
:Fail
router
[Ikke-bestået]
≥ Indstillinger
:Fail
for “IP
[Ikke-bestået]
Address /
:Pass
DNS
[Bestået]
Settings”
:Pass eller
(> 33)
Home
network
available
Network Easy Setting (Internet Connection Test)
OK
A conflict with other
devices occurred. [En
konflikt med en anden
anordning opstod.]
Undersøg det
følgende
Display
: Fail(B019)
Failed the connection test.
Cannot find the server.(B019)
Please refer to the operating instructions for the cause
of the error and the countermeasure for it.
Press [OK].
OK
Display
Cannot find the
server.
(B019)
[Kan ikke finde
serveren. (B019)]
Undersøg det følgende
≥ “Primary DNS” og “Secondary
DNS” indstillinger under “IP
Address / DNS Settings” (> 33)
≥ Serveren er måske travl, eller
Failed to connect to
ydelsen kan være ophørt. Vent
the server.
et øjeblik og forsøg så igen.
(B020)
[Kunne ikke oprette
≥ Indstillinger for “Proxy Server
forbindelse til serveren.
Settings” (> 33) og routeren
(B020)]
Firmware-opdatering
Panasonic kan lejlighedsvist udgive opdateret firmware til
dette apparat, som kan forbedre den måde, en funktion
udføres på. Disse opdateringer er tilgængelige uden
opkrævning.
Dette apparat er i stand til at undersøge firmware
automatisk, når der er adgang til internettet via en
bredbåndsforbindelse.
Når en ny firmware-version er tilgængelig, bliver det
følgende skærmbillede vist.
New firmware is available.
Please update firmware in Setup.
Sådan opdateres firmwaren
Tryk på [HOME] > vælg “Setup” > vælg “Player
Settings”> vælg “Others” > [OK] > vælg “Firmware
Update” > [OK] > vælg “Update Now”
AFBRYD IKKE apparatets forbindelse til strømforsyningen
og udfør ingen handlinger, mens opdateringen finder sted.
Efter firmwaren er installeret, vil “FINISH” blive vist på
apparatets display. Apparatet vil genstarte, og det følgende
skærmbillede vil blive vist.
The firmware has been updated.
Current Version:x.xx
OK
RETURN
≥ Hvis du ikke kan downloade, eller apparatet ikke har forbindelse til
internettet, kan du hente den seneste firmware fra følgende
webside og brænde den til en cd for at opdatere firmwaren.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Denne side findes kun på engelsk.)
For at vise firmware-versionen på dette apparat. (> 34, “System
Information”)
≥ Downloadning tager flere minutter. Det kan tage længere tid eller
virker muligvis ikke korrekt, afhængigt af tilslutningsmiljøet.
≥ Hvis du ikke vil kontrollere den seneste firmwareversion, skal du indstille
“Automatic Update Check” til “Off”. (> 34)
VQT3B69
15
Tilslutninger og indstillinger
≥ Der henvises til brugervejledningen for hub eller router.
≥ Du kan når som helst udføre denne installation ved at vælge
“Network Easy Setting” i indstillingsmenuen. (> 33)
≥ Du kan gennemgå indstillingerne igen individuelt ved at bruge
“Network Settings”. (> 33)
≥ Brug ikke dette apparat eller den trådløse LAN-adapter til at opnå
forbindelse til et trådløst netværk, som du ikke har brugsrettigheder til.
Under automatiske søgninger i et trådløst netværksmiljø, kan
trådløse netværk (SSID), som du ikke har brugsrettigheder til,
forekomme; dog kan brug af disse netværk i visse tilfælde betragtes
som ulovlig adgang.
≥ Når du har udført netværksindstillingerne på dette apparat, ændres
indstillingerne (krypteringsniveau osv.) for den trådløse router muligvis.
Hvis du har problemer med at komme online på din PC, skal du udføre
netværksindstillingerne for din PC i henhold med indstillingerne for den
trådløse router.
≥ Vær opmærksom på at tilslutning til et netværk uden kryptering kan
resultere i, at kommunikationen illegitimt kan blive set af tredjepart, eller
at man kan komme til at udgive personlige data eller hemmelig
information.
TRIN 6:
Omprogrammering af
fjernbetjeningen
Isætning eller udtagning
af medier
Afspilning
For andre
Panasonic-produkter
Hvis du har flere Panasonic afspillere/optagere, og
fjernbetjeningen bruges til begge produkter samtidig, skal du
ændre fjernbetjeningskoden på det ene produkt for at
forhindre denne hændelse. (> 34, “Remote Control”)
Til TV
Du kan betjene TV'et ved at bruge apparatets fjernbetjening.
1
2
Indtast den tocifrede kode (> 40) vha.
talknapperne, mens du trykker på [Í TV].
Eks., 01: [0] B [1]
Afprøv ved at tænde for fjernsynet.
≥ Hvis dit fjernsynsmærke har mere end én kode optegnet, skal du vælge
det, som tillader korrekt betjening.
16
VQT3B69
CALL
SD CARD
[BDT310]
[BDT210]
≥ Når du isætter et medieelement, skal du sørge for, at det
har den rigtige side opad.
≥ Når du fjerner SD-kortet, skal du trykke på midten af kortet
og trække det lige ud.
≥ Hvis du tilslutter et Panasonic-produkt med et USB-kabel,
vil opsætningsskærmen i visse tilfælde blive vist på det
tilsluttede udstyr. Se det tilsluttede udstyrs
instruktionsvejledning for detaljer.
HOME-menu
Dette apparats vigtige funktioner kan betjenes fra
HOME-menuen.
Klargøring
Tænd for TV’et og vælg den ønskede video-indgang på
TV’et.
Afspilning af
videoindhold
BD DVD CD
1
SD
USB
Indsæt mediet.
Når indholdsmenuen vises, skal du trykke på
[3, 4, 2, 1] for at vælge elementet.
2
Tryk på [3, 4] for at vælge titlen, og tryk
på [OK].
Når en meddelelsesskærm vises, mens der afspilles
3D-kompatibel videosoftware, skal der afspilles i henhold
til anvisningerne.
Tryk på [Í], for at tænde for apparatet.
Startmenuen vises.
2
Tryk på [OK] eller [3, 4, 2, 1] for at
vælge elementet.
HOME
∫ For at vise menuer
Du kan vise Top Menu, DIRECT NAVIGATOR eller Pop-up
Menu.
Tryk på [TOP MENU] eller [POP-UP MENU].
≥ Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge elementet, og tryk på
[OK].
Network
Blu-ray Disc Player
Photos
Setup
Music
Videos
≥ Når du isætter et medie, vises menuskærmen for det
pågældende medie.
≥ Gentag dette trin, hvis der er andre elementer.
≥ For at vende tilbage til menuen HOME skal du vælge
“HOME” eller trykke på [RETURN] flere gange.
∫ For at vise statusbeskederne
Under afspilning, tryk på [STATUS].
Statusmeddelelser giver oplysninger om det, der aktuelt
afspilles. Hver gang du trykker på [STATUS], ændres
skærmoplysningerne muligvis, eller de forsvinder helt fra
skærmen.
eks. BD-Video
T: Titel, C: Kapitel, PL: Afspilningsliste
Forløbet tid med titlen
 T1
Videos/
Photos/
Music
Network
Setup
Disc
USB
Internet
Content
Viser Home-skærmbilledet
for VIERA CAST (> 24)
Home
Network
DLNA Client (> 25)
SD card
C1
BD-Video
0:05.14
0:20.52
Afspil indholdet. (> 22, 23)
≥ Hvis der optages mere end
et indhold, skal du vælge
indholdstype eller titel.
Media Renderer (> 26)
Player
Settings
(> 30)
SD Card
Management
(> 19)
Wallpaper
Ændrer skærmbaggrunden
for startmenuen HOME.
Afspilning
1
Tilslutninger og indstillinger
1
Nuværende position
PLAY
Tid i alt
≥ Signal fra PAL-diske læses som PAL. Signal fra NTSC-diske læses som
“NTSC” eller “PAL60”. Du kan vælge “NTSC” eller “PAL60” i “NTSC
Contents Output” for NTSC diske. (> 31)
≥ DISKENE FORTSÆTTER MED AT ROTERE, MENS MENUERNE
VISES. Tryk på [∫STOP], når du er færdig med at afspille for at
beskytte enhedens motor, fjernsynsskærmen osv.
≥ Afhængigt af medier og indhold kan displayet ændre sig eller ikke
forekomme.
≥ DivX og MKV: Efterfølgende afspilning er ikke mulig.
≥ Det er ikke muligt at afspille AVCHD- og MPEG2-video, som er blevet
trukket til, kopieret og indsat til mediet.
≥ For at spare på strømmen slukkes strømmen automatisk, hvis der ikke
trykkes på knapperne i ca. 30 minutter, når der ikke afspilles (såsom
under en pause, ved visning af en menu, visning af billeder osv.).
Sådan får du vist startmenuen HOME
Tryk på [HOME].
≥ De elementer, der ikke vises, kan variere afhængigt af mediet.
VQT3B69
17
Andre funktioner under afspilning
Disse funktioner er måske ikke tilgængelige afhængigt af
mediet og indhold.
Stop
Nyttige funktioner
1
2
Tryk på [OPTION].
Markér et emne og tryk så på [OK].
Mens DIRECT NAVIGATOR skærmen vises
Tryk på [∫STOP].
Stedet, hvor der blev stoppet, “huskes”.
Genoptag afspilningsfunktion
Tryk på [1PLAY] for at genoptage afspilningen fra dette sted.
≥ Stedet slettes, hvis bakken åbnes, eller der trykkes på [∫STOP]
flere gange for at se “STOP” på enhedens skærm.
≥ På BD-Video-diske, deriblandt BD-J, er funktionen
genoptag afspilning ikke tilgængelig.
Pause
Properties
Sådan vises titelegenskaberne (afspilningsdato osv.)
Chapter
View
For at vælge kapitel
View
Playlists
Sådan afspilles afspilningslister.
View Titles
For at vælge titel.
Folder
For at skifte til en anden mappe
Under afspilning
Tryk på [;PAUSE].
Screen
Aspect
Når der ses sorte felter for oven, for neden, til
venstre og til højre på skærmen, kan billedet
forstørres til at fylde hele skærmen.
Top Menu
Sådan vises Top Menu.
Pop-up
Menu
Sådan vises Pop-up Menu.
Tryk under afspilning på [SEARCH6] eller
[SEARCH5].
Menu
Sådan vises Menu.
≥ Musik og MP3: Hastigheden er fastsat til ét niveau.
3D Settings
2D-video kan praktisk talt udsendes som 3D,
eller output-effekten af 3D-video kan indstilles.
(> 21)
≥ Tryk igen på [;PAUSE] eller [1PLAY] for at genoptage
afspilningen.
Søgning/“Slow-motion”
Søg
Langsom gengivelse (slowmotion)
Tryk i under pausestop på [SEARCH6] eller
[SEARCH5].
≥ BD-Video og AVCHD: Fremadvendt retning
[SEARCH5] udelukkende.
Hastigheden kan øges i fem trin.
≥ Tryk på [1PLAY] for at vende tilbage til normal
afspilningshastighed.
≥ Hvis du udfører “Screen Aspect”, har det muligvis ingen effekt,
afhængigt af det afspillede indhold.
≥ Når “TV Aspect” (> 32) er indstillet på “4:3 Pan & Scan” eller
“4:3 Letterbox”, deaktiveres “Zoom”-effekten i “Screen
Aspect”.
≥ Afhængigt af mediet og indhold vises nogle elementer anderledes.
Spring
Under afspilning eller på pause, tryk på [:]
eller [9].
Spring til titel, kapitel eller spor, du ønsker at afspille.
≥ Hvert tryk øger antallet af spring.
Ramme-for-ramme
∫ Afspilning af undertiteltekst
Du kan få vist undertekster på DivX og MKV-videodisk på
dette apparat.
Betjening kan være anderledes eller apparatet virker
muligvis ikke korrekt, afhængigt af hvordan filen blev
oprettet eller apparatets status (afspilning, stoppet, osv.).
Indstil “Subtitle” i “Disc” (> 28)
Tryk i under pausestop på [2] (2;) eller [1]
(;1).
≥ Tryk og hold for at ændre rækkefølgen fremad eller tilbage.
≥ Tryk på [1PLAY] for at vende tilbage til normal
afspilningshastighed.
≥ BD-Video og AVCHD: Fremadvendt retning [1] (;1)
udelukkende.
Ændring af lyd
Tryk på [AUDIO].
Du kan ændre nummeret for lydkanalen eller soundtrackets
sprog, osv.
18
VQT3B69
≥ DivX og MKV videofiler, der ikke viser “Text” indeholder ikke
undertekster.
≥ Hvis undertitelteksten ikke visualiseres korrekt, kan man prøve at
ændre sprogindstillingerne. (> 30)
≥ Denne funktion har ingen relation til underteksterne, der er specificeret i
DivX standard specifikationerne og har ingen klar standard.
Få glæde af BD-Live eller
billede-i-billede i BD-Video
At nyde BD-Live diske med
internet
Afspilning af billede-i-billede
Tænding/slukning af sekundær video
Tryk på [PIP].
Sekundær video
Med BD-Live kan du få glæde af flere funktioner, såsom
undertekster, eksklusive billeder og onlinespil, ved at oprette
forbindelse til internettet med dette apparat. Da de fleste
BD-Live kompatible diske afspilles ved hjælp af BD-Live
funktionen, er yderligt indhold påkrævet og skal downloades
til den eksterne hukommelse (lokalt lager).
≥ Dette apparat bruger et SD-kort som lokal lagerenhed.
BD-Live funktionen kan ikke anvendes, hvis der ikke er
isat et SD-kort.
1
Udfør netværksforbindelsen og -opsætningen.
(> 11, 13)
2
Isæt et SD-kort med 1 GB eller mere ledig
plads.
3
For at slå sekundær lyd til eller fra
[DISPLAY] > vælg “Disc” > [1] > vælg
“Signal Type” > [OK] > indstil “Soundtrack”
Isæt disken.
i “Secondary Video” til “On” eller “Off”
Hvis du ikke har længere har brug for de data, der er optaget
på et SD-kort, kan du slette dataene med følgende handling.
1
2
3
4
5
Sæt et SD-kort i.
Tryk på [HOME].
Tryk på [OK] for at vælge “Setup”.
Tryk på [1] for at vælge “SD Card Management”.
Tryk på [3, 4] for at vælge “BD-Video Data Erase” eller
“Format SD Card” og tryk på [OK].
SD Card Management
SD card
No. of Files 6
Free space 300 MB
≥ De anvendelige funktioner og deres betjeningsmetode kan variere efter
de forskellige disks, så indhent venligst oplysninger i diskens
vejledninger og/eller besøg deres web-sted.
≥ BD-Live-indhold, som står til rådighed på disktypen Blu-ray, kan kræve
at man har en Internet-konto, som skal oprettes for at få adgang til
BD-Live-indholdet. Følg skærmvisualiseringen eller diskens
brugsvejledning, for at få oplysninger om hvordan man opretter en
konto.
≥ For at bruge BD-Live funktionen anbefales det, at du formaterer kortet
på dette apparat. Hvis det SD-kort, du bruger, formateres, slettes alle
dataene på kortet. De kan ikke gendannes.
≥ “BD-Live Internet Access” skal eventuelt ændres for visse diske (> 30).
≥ Når diske, som understøtter BD-Live, afspilles, kan disk-id'et blive sendt
til udbyderen af indholdet via internet.
≥ Under søg/slowmotion eller ramme-for-ramme vises kun den primære
video.
≥ Når “BD-Video Secondary Audio” i “Digital Audio Output” er indstillet til
“Off”, afspilles sekundær lyd ikke (> 31).
BD-Video Data Erase
Format SD Card
OK
RETURN
Format this SD Card.
6 Tryk på [2, 1], for at markere “Yes”, og tryk på [OK].
7 Tryk på [2, 1], for at markere “Start”, og tryk på [OK].
VQT3B69
19
Afspilning
∫ Sletning af data/Formatering af
SD-kort
Primær video
Om DivX
OM DIVX VIDEO:
DivX® er et digitalt videoformat, udviklet af DivX, Inc. Dette
er en officiel DivX Certified® enhed, der afspiller DivX video.
Besøg divx.com for mere information og softwareværktøjer
til at konvertere dine filer til DivX video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX Certified® enhed skal registreres for at kunne
afspille indkøbte DivX Video-on-Demand (VOD) film.
For at få din registreringskode skal du finde afsnittet
DivX VOD i enhedens opsætningsmenu.
Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan
du udfylder din registrering.
≥ Videoer, der indeholder copyright-beskyttet DivX indhold,
der er gemt på en USB-enhed, kan kun udsendes gennem
HDMI-udgangsterminalen.
Vis enhedens registreringskode.
(> 34, “DivX Registration” i “Others”)
DivX Registration
You must register this unit to play
protected DivX videos.
The registration code is necessary to
register this unit.
Registration Code: XXXXXXXXXX
Please register at www.divx.com/vod/
10 alfanumeriske
tegn
≥ Efter at der er afspillet DivX VOD indhold første gang,
vises registreringskoden ikke.
≥ Hvis du køber DivX VOD -indhold ved hjælp af en anden
registreringskode, end denne enheds kode, kan du ikke
afspille indholdet.
Annullér enhedens registrering.
(> 34, “DivX Registration” i “Others”)
Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” under “DivX Registration”.
Brug afregistreringskoden for at annullere registreringen på
www.divx.com.
Vedrørende DivX VOD-indhold, der kun kan
afspilles et indstillet antal gange
Noget DivX VOD indhold kan kun afspilles et bestemt antal
gange. Når du afspiller dette indhold, vises det afspillede
antal gange og det oprindeligt mulige antal gange.
≥ Det resterende antal afspilninger mindskes hver gang, et
program afspilles. Dog mindskes antal afspilninger ikke,
når der afspilles fra det sted, hvor afspilningen tidligere
blev stoppet, på grund af funktionen for genoptagelse af
afspilning.
20
VQT3B69
Anvendelse af 3D-video
1
Under afspilning
Tryk på [
2
Markér et emne og tryk så på [OK].
Signal
Format
Dette billede er en illustration.
Når der afspilles en disk, der indeholder tekst i en
2-skærmsstruktur, (Side by side) som det for eksempel kan
opleves i 3D, vil den blive vist i overensstemmelse med
TV’ets 3D indstillinger, uanset hvilke indstillinger, der er
nævnt herunder.
≥ Skærmanvisninger, såsom playback-menu, vil ikke blive
vist korrekt.
Klargøring
Det er muligt at afspille 3D disk i 2D
(almindelig video). (> 30)
3D Type
Hvis du ikke kan afspille en 3D-video i
3D, skal du ændre indstillingerne som
krævet via det tilsluttede TV-format.
(> 32)
≥ Skift også indstillingerne for 3D på
TV'et, når “Side by side” er valgt.
[BDT310]
HDMI(SUB)
Output Mode
Hvis forstærkeren/modtageren er
tilsluttet HDMI AV OUT
SUB-terminalen (> 9), skal du vælge
“V.OFF(Video Off)”. (> 32)
≥ HDMI (SUB) V.OFF LED på dette
apparat lyser. (> 32)
3D Playback
Message
Skjul advarselsskærmen for
3D-visning. (> 32)
Graphic
Display Level
Justér pop-up-positionen for
afspilningsmenuen eller
meddelelsesskærmen osv. (> 29)
Side by
side
3D-billedformat bestående af
venstre og højre skærmbilleder.
2D to 3D
Konverterer 2D-billeder til
3D-effekt.
Normal
Afspiller billeder med normale
3D-effekter.
Soft
Du kan få glæde af 3D-billeder
med en fornemmelse af bredde,
hvor afstandsbedømmelsen
tilbageholdes.
Manual
Settings
≥ Afspilning ved at følge instruktionerne vist på skærmen.
3D BD-Video
Playback
Bevar det oprindelige
billedformat.
3D
Picture
Mode
Afspilningsmetoden er den samme som for normal
diskafspilning. (> 17)
Udfør følgende indstillinger efter behov.
Original
Indstil 3D-effekt manuelt.
Tilslut det 3D-kompatible TV til en HDMI AV OUT-terminal
på dette apparat ved hjælp af et High Speed HDMI kabel.
(> 8, 9)
≥ Klargør TV'et efter behov.
3D-indstillinger
].
Distance
Indstil omfanget af
afstandsbedømmelse.
Screen Type
Her kan du vælge, hvordan
skærmen skal se ud i
3D-afspilning (flad eller rund).
Frame Width
Indstil den flydende
farveovergang ved skærmkanten.
Frame Colour
Indstil farven på farveovergangen
ved skærmkanten.
Disse funktioner er også tilgængelige, hvis du trykker på
[OPTION] og vælger “3D Settings”.
≥ Afhængigt af indholdet, vises elementerne forskelligt.
≥ Du må ikke se 3D-billeder, hvis du ikke har det godt eller er træt i
øjnene.
Hvis du oplever svimmelhed, kvalme eller andre ubehag, mens du ser
3D-billeder, skal du stoppe og hvile øjnene.
≥ Afhængigt af det tilsluttede TV kan videoen, der afspilles, skifte til 2D
visning på grund af ændringer i opløsning eller lignende. Kontrollér 3D
indstillingen på TV’et.
≥ 3D video afspilles måske ikke på den måde, det er indstillet til i “HDMI
Video Format” eller “24p Output” (> 32).
VQT3B69
21
Afspilning
Du kan få glæde af flotte 3D-videoer med realistiske effekter
ved at tilslutte dette apparat med et højhastigheds
HDMI-kabel til et 3D-kompatibelt TV.
Nyttige funktioner
Afspilning af stillbilleder
BD DVD CD
SD
USB
Nyttige funktioner
(BD-RE, DVD-R/-R DL, CD-R/RW, SD-kort, USB anordning)
1
2
For at afspille 3D-billeder (MPO) skal dette apparat tilsluttes
et fuldt HD 3D kompatibelt TV via en HDMI-terminal.
Mens Photo View skærmen vises
1
Tryk på [OPTION].
Markér et emne og tryk så på [OK].
Indsæt mediet.
Når indholdsmenuen vises, skal du trykke på
[3, 4, 2, 1] for at vælge elementet. (> 17).
2
Tryk på [3, 4] for at vælge mappe, og
tryk på [OK].
“3D”: 3D-billeder (MPO) sorteres her. Vælg under “3D” for
at afspille i 3D. (Still-billeder i “2D” afspilles i 2D)
Slideshow
Photo View
SD card
2D
3D
Folder Name
Photos
XXXXXXXX
42
XXXX
105
XXXXXXXX
58
XXXXXXXX
77
XXXXXXXX
48
5
XXXXXXXX
OPTION
OK
RETURN
Previous
Slideshow
Next
Page01/02
Under afspilning
Select
Sådan vælges mapper eller billeder, der skal afspilles
som diasshow.
3
Start Slideshow
Man kan visualisere stillbilleder et efter et,
ved et konstant interval.
Interval
Sådan ændres displaytiden
Transition Effect
Indstil displaysystem.
Repeat Play
Gentag slideshow.
Random Soundtrack
Baggrundsmusikken afspilles i vilkårlig
rækkefølge.
Soundtrack
En MP3 på USB-enheden kan afspilles
under et slideshow af JPEG-billeder på
USB-enheden eller SD-kortet.
(En musik-CD kan også afspilles under et
diasshow af JPEG på SD-kortet.)
Tryk på [3, 4, 2, 1], for at markere
stillbilledet, og tryk på [OK].
Tryk på [2, 1] for at vise det forrige eller det næste
still-billede.
Sådan vises skærmbilledet DIRECT NAVIGATOR, og
sådan afsluttes det
Tryk på [TOP MENU].
∫ Sådan vises billedegenskaberne
Start
Slideshow
Start diasshowet.
Screen
Aspect
Skift skærmtilstand.
Status
Vis billedegenskaberne.
Rotate
RIGHT
Rotate
LEFT
Drejer stillbilledet.
Wallpaper
Indstil billedet til tapetet for
startskærmlayoutet HOME. (> 17)
Graphic
Display
Level
Placeringen af pop-up afspilningsmenuen
eller meddelelsesskærmen m.v. kan
justeres under 3D afspilning.
Under afspilning trykkes på [STATUS] en eller to gange.
Date
11/12/2007
Size
500 x 375
Manufacturer
Equipment
Sådan forlader du skærmen
Tryk på [STATUS].
22
VQT3B69
1 / 26
≥ Afhængigt af apparatets tilstand og medieindholdet, vises elementerne
forskelligt.
≥ Visualiseringsintervallet bliver muligvist længere, når man afspiller et
stillbillede med et højt pixelantal. Visualiseringsintervallet reduceres
muligvis ikke selvom indstillingen ændres.
≥ Når både en musik-CD og en USB-anordning med MP3-filer isættes i
dette apparat, prioriteres musik-CD'en til afspilning som BGM.
≥ Billeder vist som “
” kan ikke afspilles på dette apparat.
Afspilning af musik
DVD CD USB
(DVD-R/-R DL, musik-CD, CD-R/RW, USB-anordning)
1
Indsæt mediet.
Når indholdsmenuen vises, skal du trykke på
[3, 4, 2, 1] for at vælge elementet. (> 17)
2
Tryk på [3, 4], for at markere stykket, og
tryk på [OK].
Music list
DIRECT NAVIGATOR
CD
No.
01
02
03
04
05
0.09
4.30
Track1
5 Tracks / Total Play Time 20min54sec
Track Name
Play Time
4min30sec
Track1
3min41sec
Track2
4min30sec
Track3
Track4
3min11sec
5min 2sec
Track5
Play
RETURN
“
” angiver det spor, der aktuelt spilles.
Afspilning
Sådan vises skærmbilledet DIRECT NAVIGATOR, og
sådan afsluttes det
Tryk på [TOP MENU].
Afspilning af et nummer i en
anden mappe
1
Mens DIRECT NAVIGATOR skærmen vises
Tryk på [OPTION].
2
Tryk på [3, 4] for at vælge “Select
Folder” og tryk på [OK].
≥ Du kan ikke vælge mapper, som indeholder ikke-kompatible spor.
VQT3B69
23
At nyde VIERA CAST
Du har adgang til et udvalg af internettjenester fra
Home-skærmbilledet med VIERA CAST, for eksempel
YouTube, Picasa Webalbum. (Gældende fra december 2010)
Klargøring
≥ Netværksforbindelse (> 11)
≥ Netværksindstilling (> 13)
Sådan får du glæde af videokommunikation (Eks. Skype™) :
≥ Tilslut dette apparat med kommunikationskameraet
(TY-CC10W eller kompatibelt udstyr).
Afhængigt af området, er dette valgfrie kamera muligvis
ikke tilgængeligt. Kontakt den lokale Panasonic-forhandler
for at få et godt råd.
10BASE-T/100BASE-TX
R
L
AUDIO OUT
VIDEO OUT
COMMUNICATION
CAMERA
LAN
AV OUT MAIN
AV OUT SUB
Apparatets bagside
Kommunikationskamera
TY-CC10W
– [BDT111] [BDT110] : Når dette apparat tilsluttes via en
trådløs LAN-forbindelse, skal du tilslutte et
kommunikationskamera via USB-porten på forsiden af
apparatet.
≥ Se følgende websted for betjeningsmetode.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Dette websted er kun på engelsk.)
1
Tryk på [VIERA CAST].
≥ Du kan få direkte adgang til
videokommunikationstjenesten ved at trykke på
knappen [
].
≥ Beskeden vises. Læs disse instrukser grundigt og tryk
så på [OK].
2
Tryk på [3, 4, 2, 1], for at markere
emnet, og tryk på [OK].
Anvendelige knapper:
[3, 4, 2, 1], [OK], [RETURN], farvede knapper,
nummererede knapper
VIERA CAST Home-skærmen;
Weather
London, United Kingdom
12°
TOMORROW
Setup & Help
NW 10
km/h
H
L
19°
12°
XXXXXX
XXXXXX
Featured Photos
Featured Videos
MORE
XXXXXX
BACK
COMING SOON
Billederne tjener kun til at illustrere hensigten. Indholdet
kan ændres uden varsel.
24
VQT3B69
For at komme væk fra VIERA CAST
Tryk på [EXIT], [HOME] eller [TOP MENU].
≥ Når du afspiller indhold fra en disk/et SD-kort og/eller en USB-enhed,
kan du ikke få adgang til VIERA CAST ved at trykke på [VIERA CAST].
≥ I de følgende tilfælde kan indstillingerne betjenes med “Internet Content
Settings” (> 33)
–Ved restriktion af brugen af VIERA CAST.
–Når lyden er forvrænget.
–Når den forkerte tid vises
≥ Ved brug af en langsom internetforbindelse vises videoen muligvis ikke
korrekt. En højhastighedsforbindelse med en hastighed på mindst
6 Mbps anbefales.
≥ Sørg for at opdatere firmware, når en meddelelse om
firmware-opdatering vises på skærmen. Hvis firmwaren ikke opdateres,
kan du ikke bruge VIERA CAST-funktionen. (> 15)
≥ VIERA CAST skærmbilledet home kan undergå ændringer uden varsel.
≥ Ydelserne gennem VIERA CAST formidles gennem de tilsvarende
serviceudbydere og ydelserne kan enten blive afbrudt midlertidigt eller
permanent uden varsel. Af samme årsag kan Panasonic ikke give
garanti for indholdet eller for at ydelserne fortsat formidles.
≥ Muligvis vil web-stedernes egenskaber eller ydelsens indhold ikke være
disponible.
≥ Ikke alt indhold er egnet for visse seere.
≥ Der findes indhold som kun står til rådighed i visse lande og dette kan
blive vist på specifikke sprog.
Afspilning af indhold,
der er gemt på andet
udstyr
Du kan få glæde af at se indhold, som er lagret på andet
udstyr (Windows 7-operativsystem, smartphone osv.), hvis
det tilsluttes hjemmenetværket med dette apparat.
Klargøring
Afspilning af indhold på
DLNA-serveren (DLNA)
Man kan afspille videoen, billederne og musik i den delte
mappe på operativsystemet til Windows 7.
Du kan også få glæde af at se videoer og billeder, som er
optaget på Panasonic DLNA kompatible optagere (DIGA).
≥ Lande, hvor DIGA er tilgængeligt, er begrænset. Der
henvises til følgende hjemmeside for at se
tilgængeligheden.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
1 Udfør netværksforbindelsen (> 11) og
netværksindstillingen (> 13) på dette apparat.
2 Udfør hjemmenetværksindstillingerne på det tilsluttede
udstyr.
Klargøring
Udfør trin 1 og 2.
Når den forbindes til en PC med Windows 7
installeret
≥ Tilføj indholdet og mappen til Windows Media®
Player-biblioteket.
≥ Afspilningslisten i Windows Media® Player kan kun
afspille det indhold, der er gemt i bibliotekerne.
Omkring indstilling af Windows 7 se instruktioner og
hjælp hertil.
Bredbåndsrouter, trådløs router, osv.
Ved tilslutning til en Panasonic
DLNA-kompatibel optager (DIGA)
Når en besked med anmodning om registrering af det
betjente udstyr vises, gennemgå da trin 1-4.
1
2
3
4
Internet
Tryk på [HOME].
Tryk på [3] for at vælge “Network”.
Tryk på [3] for at vælge “Home Network”.
Tryk på [3] for at vælge “DLNA Client”.
≥ En liste med det udstyr, der er forbundet via
netværket, vises.
≥ Denne liste kan opdateres ved at trykke på den røde
knap på fjernbetjeningen.
DLNA-certificeret medieserver
Eks.
DLNA Client
For yderligere oplysninger om indstilling og
betjening af tilsluttet udstyr og kompatibelt udstyr
henvises der til følgende websted samt
betjeningsvejledningen for hvert enkelt
udstyrselement.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Dette websted er kun på engelsk.)
XXXXXX
OK
RETURN
Servers found on the network are displayed.
Please select one.
Update
5
Tryk på [3, 4] for at vælge, at udstyret
skal afspille indholdet og tryk på [OK].
(Fortsættes på næste side.)
VQT3B69
25
Afspilning
LAN-kabel
6
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge, at
elementet skal afspilles (mappe) og tryk
på [OK].
≥ Du kan muligvis bruge nyttige funktioner, afhængigt af
disken eller indholdet, ved at trykke på [OPTION] or
[DISPLAY].
≥ Control Panel vises, når afspilningen begynder.
Funktionen kan udføres med [3, 4, 2, 1], [OK] og
[EXIT].
Control Panel
Eks.
EXIT
≥ Tryk på [OK], hvis Control Panel ikke vises.
≥ Tryk på [RETURN] for at skjule kontrolpanelet.
Sådan afsluttes hjemmenetværket
Tryk på [EXIT], [HOME] eller [TOP MENU].
Afspil indholdet på
DLNA-server ved hjælp af
DMC
Man kan afspille videoen eller billederne i den delte mappe
på DLNA-serveren ved at styre med DLNA DMC (Digital
Media Controller) kompatibelt udstyr.
≥ Windows Media® Player og en smartphone, som har et
kompatibelt program, fungerer som DLNA-server og DMC.
Klargøring
Udfør trin 1 og 2. (> 25)
3 Tilføj indholdet og mappen til bibliotekerne i Windows
Media® Player eller din smartphone osv.
≥ Afspilningslisten i Windows Media® Player kan kun
afspille det indhold, der er gemt i bibliotekerne.
4 Udfør “Remote Device Settings”. (> 34)
≥ Det maksimalt antal udstyr, der kan registreres, er 16.
1
2
3
4
5
Tryk på [HOME].
Tryk på [3] for at vælge “Network”.
Tryk på [3] for at vælge “Home Network”.
Tryk på [1] for at vælge “Media Renderer”.
Betjen det DMC-kompatible udstyr.
Sådan afsluttes skærmbilledet Media Renderer
Tryk på [HOME].
26
VQT3B69
≥ Sørg for, at routeren til dit hjemmenetværk har et egnet
sikkerhedssystem for at undgå uautoriseret adgang.
≥ Menustrukturen varierer afhængigt af det udstyr, der er tilsluttet
apparatet. Vælg indholdet ved at gentage kommandoen.
≥ Afhængigt af indholdet og det tilsluttede udstyr, er afspilning måske ikke
muligt.
≥ Elementer vist i gråt på displayet kan ikke afspilles på dette apparat.
≥ Dette apparat kan kun afspilles via tilsluttet udstyr, når det styres ved
hjælp af DMC.
≥ Afhængigt af den tilsluttede PC’s ydeevne kan nogle videobilleder
muligvis falde ud under afspilningen, eller videoen afspilles muligvis slet
ikke.
(VIERA Link “HDAVI Control ”)
™
Hvad er VIERA Link “HDAVI Control”?
VIERA Link “HDAVI Control” er en praktisk funktion,
som muliggør sammenkædet betjening af dette
apparat og et Panasonic-tv (VIERA) eller andre
enheder under “HDAVI Control”.
Man kan anvende denne funktion ved at tilslutte
udstyret med et HDMI-kabel*. Indhent oplysninger om
betjening af tilsluttet udstyr i dettes
betjeningsvejledninger.
* [BDT310] : Kun ved tilslutning via en HDMI AV OUT MAIN
-terminal på dette apparat.
Klargøring
1 Sæt “VIERA Link” til “On” (> 33)
(Standardindstilling er “On”.)
2 Indstil betjeningen af “HDAVI Control” på det tilsluttede
udstyr (f.eks. fjernsyn).
3 Tænd for alt udstyret, der er kompatibelt med “HDAVI
Control”, og markér dette apparats inputkanal på det
tilsluttede fjernsyn, så funktionen “HDAVI Control” virker
korrekt.
Gentag også denne procedure hvis tilslutningen
eller indstillingerne ændres.
Sluk forbindelsen
Alt tilsluttet udstyr, der er kompatibelt med “HDAVI Control”,
dette apparat indbefattet, slukker automatisk når man
slukker for fjernsynet.
Fortsat afspilning af musik, når fjernsynet er slukket
Når apparatet er tilsluttet et Panasonic-tv (VIERA), som
understøtter HDAVI Control 2 eller senere og en forstærker/
receiver understøtter VIERA Link.
1 Under afspilning af musik
Tryk på [OPTION].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “TV Power” og tryk på [OK].
Nem betjening kun med
VIERA-fjernbetjeningen
Kun tv understøtter “HDAVI Control 2” eller senere
Du kan bruge TV’ets fjernbetjening til at afspille diske ved
hjælp af “Control Panel” og få vist topmenuen eller
pop-up-menuen osv.
1
2
Tryk på [OPTION].
Control Panel
Markér et emne og
tryk så på [OK].
Screen Aspect
Pop-up Menu
OPTION
Automatisk skift af indgang
Tænk forbindelsen
Når de følgende handlinger udføres, vil fjernsynet
automatisk skifte til indgangskanalen og vise den tilsvarende
handling. Desuden vil fjernsynet automatisk tændes, hvis
det er slukket.
– Når afspilning starter på apparatet
– Hvis der afvikles en handling, der kræver brug af
displayskærmbilledet
(eks., DIRECT NAVIGATOR-skærm)
– BD-Video, DVD-Video:
Når afspilningen stopper, går TV’et automatisk tilbage til
TV-tunerfunktion.
≥ [BDT310] : Når “HDMI(SUB) Output Mode” (> 32) indstilles
til “Normal” og strømmen på apparatet forbindes til HDMI
AV OUT SUB tændes, vil strømmen til apparatet, der er
tilsluttet HDMI AV OUT MAIN ikke fungere.
Top Menu
OK
RETURN
≥ OPTION-menuen vises muligvis ikke, mens topmenuen
for BD-Video eller DVD-Video vises.
≥ De knapper, du kan bruge til dette apparat, afhænger af tv’et. Se tv’ets
betjeningsvejledning for detaljer.
≥ Afspilningen risikerer at blive afbrudt, hvis du trykker på inkompatible
knapper på TV'ets fjernstyring.
≥ Dette apparat understøtter funktionen “HDAVI Control 5”.
“HDAVI Control 5” er den nyeste standard (fra december 2010) for
Panasonic HDAVI Control kompatible udstyr. Denne standard er
kompatibel med Panasonic konventionelle HDAVI-udstyr.
≥ VIERA Link “HDAVI Control”, baseret på de betjeningsfunktioner, der
formidles af HDMI, som er en industristandard kendt som HDMI CEC
(Consumer Electronics Control), er en unik funktion, som vi har udviklet
og tilføjet. Af samme årsag kan betjening heraf med udstyr fra andre
fabrikanter, der understøtter HDMI CEC, ikke garanteres.
≥ Indhent venligst yderligere oplysninger i de individuelle vejledninger til
udstyr fra andre fabrikanter, der understøtter funktionen VIERA Link.
VQT3B69
27
Afspilning
Sammenkædede
handlinger med TV’et
Afspilningsmenu
Indstillinger
1
Disc
Signal Type
Tryk på [DISPLAY].
eks. BD-Video
Disc
Play
Picture
Sound
Menuer
Primary
Video
Signal Type
Subtitle
Subtitle Style
Emner
Off
-
Main
1ENG
Angle
Optagelsesmetoden for
original video forekommer.
Soundtrack
Markér lyd- eller
sprogtypen.
Video
Vælg, om billeder skal slås
til eller fra.
Optagelsesmetoden for
original video forekommer.
Soundtrack
Markér lydens og sprogets
on/off.
-
Indstillinger
2
Tryk på [3, 4], for at markere menuen,
og tryk på [1].
3
Tryk på [3, 4, 2, 1], for at markere
emnet, og tryk på [1].
4
Video
Tryk på [3, 4], for at markere
indstillingen.
Nogle elementer kan ændres ved at trykke på [OK].
Secondary
Video
Video
Optagelsesmetoden for original video forekommer.
Soundtrack
Vis eller skift soundtracket.
Sådan forlader du skærmen
Tryk på [DISPLAY].
Subtitle
Afhængigt af apparatets forhold (afspiller, stoppet, osv.)
og medieindholdet, kan der være visse emner, som man
ikke kan markere eller ændre.
Om sprog: (> 40)
Subtitle Style
Slå undertekster til eller fra og skift sproget afhængigt af
mediet.
Markér undertitlens stil.
Audio channel
Vælg nummeret for lydkanalen.
(> 18, “Ændring af lyd”)
Angle
Markér vinklens nummer.
≥ Nogle elementer kan kun ændres via den diskspecifikke menu. (> 17)
28
VQT3B69
Play
Repeat Play
(Kun hvis den forløbne tid visualiseres på hovedapparatets
display.)
Markerer emnet, som ønskes gentaget. De viste emner
afhænger af medietypen.
Markér “Off”, for at annullere.
Random
Vælg, om afspilningen skal være tilfældig.
Progressive
Markér konverteringsmetoden til progressivt output, der
passer til materialetypen under afspilning.
≥ Hvis videoen afbrydes, mens “Auto” er valgt, vælg da
enten “Video” eller “Film” afhængigt af det materiale, der
skal afspilles.
24p
Film og andet materiale optaget på DVD-Video ved 24p
udlæses ved 24p.
≥ Kun når du har valgt “On” i “24p Output” (> 32) og
afspiller diske optaget med 60 felter pr. sekund.
Playback Information Window [BDT310] [BDT210]
Viser det følgende.
Status for indstillinger for “Digital Audio Output”
(> 31).
*&/+
HDMI-output-information.
([BDT310] Første: HDMI(MAIN), Anden: HDMI(SUB))
Tryk på [RETURN] for at afslutte.
Graphic Display Level
(Kun hvis du har valgt “Full HD” i “3D Type” (> 32).)
Placeringen af pop-up afspilningsmenuen eller
meddelelsesskærmen m.v. kan justeres under 3D afspilning.
Picture
Mode
Markér billedkvalitetstilstanden under afspilning.
≥ Hvis du vælger “User”, kan du foretage yderligere
justeringer.
Tryk på [1] for at vælge “Picture Adjustment” og tryk på
[OK].
≥ 3D NR:Reducerer baggrundsstøjen for at give en bedre
fornemmelse af dybde.
Når “24p Output” er indstillet til “On”, virker denne funktion
måske ikke. (> 32)
≥ Integrated NR: Udjævner forvrængede blokke og
formindsker den udtværing, der vises omkring billedets
kontrastdele.
Advanced Settings
Sound
Sound Effects*1 *2
Vælg lydeffekten.
≥ Digital Tube Sound [BDT310] [BDT210] :
Denne funktion giver dig en varm lyd, som den en
rørforstærker producerer.
≥ Re-master:
Med denne funktion får du en bedre lyd ved at øge lydens
højfrekvensdel. (Diske optaget ved 48 kHz eller mindre)
Anbefalet indstilling
Re-master 1
Pop og rock
Re-master 2
Jazz
Re-master 3
Klassisk
≥ Night Surround:
Nyd en film med kraftfuld lyd, selv om volumen skal holdes
lav om aftenen. Lyden er indstillet på en sådan måde, at
det nemt kan høres.
Dialogue Enhancer*2
Centerkanalens volumen er hævet for at gøre dialog lettere
at høre.
High Clarity Sound [BDT310] [BDT210]
Ved tilslutning til et TV via HDMI-terminalen for output af
billeder kan der forekomme en klarere lyd.
≥ Kun hvis du har valgt “Enable” i “High Clarity Sound”.
(> 31)
*1
*2
Ikke alle funktioner kan indstilles individuelt.
Denne funktion er effektiv til lyd fra HDMI-terminalen eller
OPTICAL-terminalen, men kun når “Digital Audio Output” er indstillet til
“PCM” (> 31). (I dette tilfælde udlæses lyden dog som 2ch fra
OPTICAL-terminalen.)
Chroma Process
HDMI chroma-signalernes høje opløsning producerer et
højopløsningsbillede med overdådig billedkvalitet.
Detail Clarity
Billedet er skarpt og detaljeret.
Super Resolution
Billeder af normal billedkvalitet tilrettes, så de blive
knivskarpe og detaljerede, når de outputtes som
1080i/1080p fra HDMI AV OUT.
VQT3B69
29
Indstillinger
Information om lyd- eller videoegenskaber for
disk.
Indstillingsmenu
Ændr apparatets indstillinger, om nødvendigt. Indstillingerne
opretholdes også selvom apparatet skiftes til standby.
1
2
3
Tryk på [HOME].
Tryk på [OK] for at vælge “Setup”.
Tryk på [4] for at vælge “Player Settings”.
Disc
DVD-Video Ratings
Indstil et klassificeringsniveau, for at begrænse afspilning af
DVD-Video.
≥ Følg anvisningerne på skærmen. Indtast en 4-cifret
adgangskode med talknapperne, når
adgangskodeskærmen vises.
BD-Video Ratings
Player Settings
Disc
Picture
Sound
Sætter en aldersbegræsning til BD-Video-afspilning.
≥ Følg anvisningerne på skærmen. Indtast en 4-cifret
adgangskode med talknapperne, når
adgangskodeskærmen vises.
Display
TV / Device Connection
3D BD-Video Playback
Network
Vælg afspilningsmetoden til 3D kompatibel videosoftware.
Others
OK
RETURN
4
Tryk på [3, 4], for at markere menuen,
og tryk på [OK].
5
Tryk på [3, 4], for at markere emnet og
tryk på [OK].
Gentag ovenstående trin, hvis der er andre emner.
6
Tryk på [3, 4, 2, 1], for at markere
muligheden, og tryk på [OK].
≥ Der kan forekomme forskelle i betjeningsmetoderne. Følg de
skærmvisualiserede betjeningsanvisninger, hvis dette sker.
Om adgangskoden
Adgangskoden for de følgende elementer er fælles.
Husk adgangskoden!
≥ “DVD-Video Ratings”
≥ “BD-Video Ratings”
≥ “Lock” (> 33)
Soundtrack Preference
Vælg sprog for lyden.
≥ Hvis “Original” vælges, vil originalsproget for hver disk
blive valgt.
≥ Indtast en kode (> 40) med nummertasterne, hvis du
markerer “Other ¢¢¢¢”.
Subtitle Preference
Vælg sprog for undertekster.
≥ Hvis “Automatic” vælges, og det valgte sprog for
“Soundtrack Preference” ikke er tilgængeligt, vil
undertekster på det sprog automatisk forekomme, hvis de
er tilgængelige på disken.
≥ Indtast en kode (> 40) med nummertasterne, hvis du
markerer “Other ¢¢¢¢”.
Menu Preference
Vælg sprog for diskmenuer.
≥ Indtast en kode (> 40) med nummertasterne, hvis du
markerer “Other ¢¢¢¢”.
BD-Live Internet Access (> 19)
Man kan begrænse Internetadgang, når der anvendes
BD-Live-funktioner.
≥ Hvis “Limit” vælges, tillades internetadgang kun for
BD-Live-indhold, som har ejercertifikat for indholdet.
Subtitle Text
Vælg et egnet emne i overensstemmelse med det sprog,
der bruges til DivX eller MKV-undertekster (> 18).
≥ Dette element vises kun efter afspilning af en fil.
30
VQT3B69
Picture
Still Mode
Vælg den billedtype, der skal vises, når du sætter
afspilningen på pause.
Automatic
Vælger automatisk den viste billedtype.
Field
Vælg, hvis en rysten forekommer, når
“Automatic” er valgt.
Frame
Vælg denne indstilling, hvis en lille tekst
eller fine mønstre ikke kan ses klart, når
“Automatic” er valgt.
Seamless Play
Kapitlernes afsnit i afspilningslisten afspilles følgerigtigt.
≥ Vælg “On”, når billedet fryser et øjeblik ved
kapitelafsnittene i afspilningslisten.
NTSC Contents Output
Vælg PAL60 eller NTSC-output ved afspilning af NTSC-disks.
Sound
Dynamic Range Compression
Du kan lytte ved lav volumen, men stadig høre dialog tydeligt.
(Angår kun Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby
TrueHD)
≥ “Auto” er kun effektiv ved afspilning af Dolby TrueHD.
Digital Audio Output
Downmix
Vælg multikanalens downmix-system for 2-kanalslyd.
≥ Vælg “Surround encoded”, når det tilsluttede udstyr
understøtter den virtuelle surroundfunktion.
≥ Der er ingen effekt på “Bitstream” via HDMI AV OUT og
DIGITAL AUDIO OUT.
≥ Lyden udlæses i “Stereo” i de følgende tilfælde.
– AVCHD-afspilning
– Afspilning af sekundær lyd (herunder lyden af
knappernes klik).
7.1ch Audio Reformatting [BDT310] [BDT210]
Surroundsound med 6.1ch eller mindre udvides automatisk
og afspilles ved 7.1ch.
≥ Hvis “Off” vælges, afspilles lyden over det oprindelige
antal kanaler.
(Bemærk, at i tilfælde af 6.1-kanals lyd, vil afspilningen
være i 5.1-kanals lyd.)
≥ Omformatering af lyden er slået til i følgende tilfælde:
– Når du har valgt “PCM” i “Digital Audio Output”.
– Når lyden er Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD eller LPCM.
– Afspilning af BD-Video
High Clarity Sound [BDT310] [BDT210]
Ved tilslutning til et TV via HDMI-terminalen for output af
billeder kan der forekomme en klarere lyd.
≥ Indstil til “Enable” og indstil så “High Clarity Sound” på
afspilnings menuen til “On”. (> 29)
Audio Delay
Synkronisering af billede og lyd foretages ved at justere
forsinkelsestiden i audio output.
Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger.
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
MPEG Audio
Indstillinger
Vælg lydsignalet til output.
≥ Vælg “PCM”, hvis det tilsluttede udstyr ikke kan afkode
det relevante lydformat. Denne enhed afkoder
lydformatet og overfører det til det tilsluttede udstyr.
≥ Der kan opstå støj hvis indstillingerne ikke udføres
korrekt.
BD-Video Secondary Audio
Vælg, om den primære lyd skal blandes med den
sekundære lyd (herunder lyden af knappernes kliklyd).
(> 19)
≥ Hvis “Off” er valgt, udlæser enheden udelukkende den
primære lyd.
PCM Down Conversion
Vælg, hvordan lyd med en samplingsfrekvens på 96 kHz
skal udlæses fra PCM-outputtet fra DIGITAL AUDIO OUT.
≥ Hvis “On” er valgt, udlæses -signaler, som er konverteret
til 48 kHz.
≥ Hvis “Off” er valgt, og det tilsluttede udstyr ikke
understøtter 96 kHz, udlæses lyden normalt.
≥ Signaler konverteres til 48 kHz, uanset resten af
indstillingerne, i følgende tilfælde:
– når signalerne har en samplingsfrekvens på 192 kHz
– Når disken er beskyttet mod kopiering
– Når “BD-Video Secondary Audio” er indstillet på “On”
VQT3B69
31
Display
On-Screen Messages
Vælg om statusmeddelelserne skal vises automatisk.
On-Screen Language
Vælg sprog for menuer og skærmmeddelelser.
TV Aspect
Indstil efter den tilsluttede fjernsynstype.
Ved tilslutning til et fjernsyn i 4:3-format og afspilning af
billede i 16:9-format:
4:3 Pan &
Scan
Screen Saver Function
Forebygger brandmærker på synsskærmen.
≥ Når dette er indstillet til “On”:
Hvis enheden ikke betjenes i mindst 10 minutter, skifter
skærmbilledet DIRECT NAVIGATOR automatisk til
skærmbilledet HOME.
≥ Under afspilning og pause osv. er denne funktion ikke
tilgængelig.
≥ Hvad angår musik-[CD-DA] eller MP3, skifter
skærmbilledet DIRECT NAVIGATOR automatisk til andre
tilstande uanset indstilling, hvis enheden ikke betjenes i et
stykke tid.
Front Panel Display
Ændring af apparatdisplayets lysstyrke.
≥ Hvis “Automatic” er valgt, dæmpes lyset i displayet under
afspilning og lyser op bortset fra under afspilning.
HDMI(SUB) V.OFF LED Control [BDT310]
Foretag indstilling, så HDMI (SUB) V.OFF LED lyser eller ej.
≥ Lyser, når “HDMI(SUB) Output Mode” er indstillet på
“V.OFF(Video Off)”, og HDMI AV OUT SUB for det
tilsluttede udstyr er tændt.
Software Licence
Oplysningerne om de software, der anvendes på dette
apparat, visualiseres.
TV / Device Connection
3D Settings
Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger:
3D Type
Vælg formatet for det tilsluttede TV.
≥ Skift også indstillingerne for 3D på TV'et, når “Side by
side” er valgt.
3D Playback Message
Indstil til enten at vise eller skjule 3D-visnings advarsler
under afspilning af 3D kompatibel videosoftware.
4:3
Letterbox
Siderne skæres af, så
billedet fylder skærmen
ud. Ved afspilning af
BD-Video, udlæses
video som “4:3
Letterbox”.
Sorte striber ses i toppen
og bunden af billedet.
Ved tilslutning til et 16:9-widescreen-fjernsyn og afspilning af
billede i 4:3-format:
16:9
Video vises i billedformatet 4:3 i midten af
skærmen.
16:9 full
Video vises som horisontalt strakt billede i
16:9-format.
HDMI Connection
Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger.
HDMI(SUB) Output Mode [BDT310]
Foretag indstilling, så videoen udsendes fra HDMI AV
OUT SUB-terminalen eller ej.
HDMI Video Format
Emnerne, som understøttes af de tilsluttede anordninger,
angives på skærmen som “¢”. Ved markering af et emne
uden “¢”, bliver billedet muligvis forvrænget.
≥ Hvis “Automatic” er valgt, vælges den opløsning for
outputtet, der passer bedst til det tilsluttede fjernsyn.
≥ For at nyde video i høj opløsning konverteret til 1080p,
skal du forbinde enheden direkte til et 1080p-kompitabet
HDTV (High Definition Television). Hvis dette apparat er
tilsluttet et HDTV gennem andet udstyr, skal det også
være1080p-kompatibelt.
24p Output
Når dette apparat er tilsluttet et tv, der understøtter
1080/24p-output ved brug af et HDMI-kabel, får film og
andet materiale, der er indspillet ved 24p et output på 24p.
≥ Ved afspilning af DVD-Video, indstil da til “On” og indstil
så “24p” i “Picture” (> 29) til “On”
≥ Når andre BD-Video-billeder end 24p afspilles, udlæses
billeder ved 60p.
≥ 24p :
Et progressivt billede, som optages ved en hastighed på
24 rammer pr. sekund (film). Indholdet af mange
BD-Video-film optages i 24 rammer/sekund i henhold til
filmmaterialet.
HDMI Colour Mode
Denne indstilling er til at vælge farvekonvertering for
billedsignalet, når apparatet er tilsluttet med et
HDMI-kabel.
32
VQT3B69
HDMI Audio Output
IP Address / DNS Settings
Denne indstilling markerer om lyden udlæses fra HDMI.
≥ Vælg “Off”, når tv'et er tilsluttet dette apparat via en
HDMI-terminal, og dette apparat også er tilsluttet andre
anordninger såsom forstærker/receiver via en
OPTICAL-terminal.
Dette undersøger netværksforbindelsen og indstiller
IP-adressen og DNS-relateret.
Tryk på [OK] for at vise de pågældende indstillinger.
≥ “Connection Speed Setting” er kun slået til når
“Connection Speed Auto-Config” er indstillet til “Off”.
Indstil for at anvende funktionen “HDAVI Control”, ved
tilslutning med et HDMI-kabel til en anordning, som
understøtter “HDAVI Control”.
≥ Vælg “Off”, når du ikke vil bruge “HDAVI Control”.
Deep Colour Output
Denne indstilling er til at vælge, om du vil bruge Deep
Colour Output, når et fjernsyn, der understøtter Deep
Colour, er tilsluttet.
Contents Type Flag
Afhængigt af det indhold, der skal afspilles, udlæser TV’et
en justering til den mest optimale metode, når der tilsluttes
et TV, som understøtter denne funktion.
TV System
Udfører installationen, så den passer til TV-systemet for det
tilsluttede TV.
≥ Når NTSC-indhold afspilles, udsendes det i det
signalformat, der er angivet i “NTSC Contents Output”,
uanset indstillingerne her.
Network
Network Easy Setting (> 13)
Network Settings
Udfør netværksrelaterede indstillinger individuelt.
Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger.
LAN Connection Mode
Vælg tilslutningsmetode.
Wireless Settings
Tillader, at den trådløse router og
forbindelsesindstillingerne angives, og at de aktuelle
forbindelsesindstillinger og den aktuelle forbindelsesmåde
kontrolleres, når der anvenes en trådløs forbindelse.
Proxy Server Settings
Dette undersøger forbindelsen til proxy-serveren og
ydelsesindstillingerne.
Tryk på [OK] for at vise de pågældende indstillinger.
Internet Content Settings (> 24) (VIERA
CAST)
Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger.
Lock
Du kan begrænse brugen af VIERA CAST.
≥ Følg anvisningerne på skærmen. Indtast en 4-cifret
adgangskode med talknapperne, når
adgangskodeskærmen vises.
Audio Auto Gain Control
Volumen, som afviger afhængigt af indholdet, justeres
automatisk til standardvolumen ved brug af VIERA CAST.
≥ Afhængigt af indholdet vil denne funktionseffekt ikke
virke.
≥ Vælg “Off”, når lyden er unormal.
Time Zone
Ved at vælge tidszone er det muligt at indstille enhedens
tid til at passe med din lokation.
≥ Noget VIERA CAST-indhold kræver, at tidszonen
indstilles. Indstil tidszonen om nødvendigt.
Summer Time
≥ Vælg “On” under sommertid.
Network Drive Connection
Man kan få adgang til den delte mappe for udstyr, der ikke
er kompatibelt med DLNA, som f.eks. operativsystemet til
Windows XP, og afspille videoer, billeder og musik på
dette apparat.
Der henvises til følgende websted for indstilling og
betjening af det tilsluttede udstyr.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Dette websted er kun på engelsk.)
(Fortsættes på næste side.)
Connection Setting
Forbindelsesguiden til den trådløse router vises.
Double Speed Mode Setting (2.4GHz)
Hvis der anvendes et 2,4 GHz trådløst format, angiver
denne indstilling forbindelseshastigheden.
≥ Hvis du opretter forbindelse ved hjælp af “Double
Speed Mode (40MHz)”, anvender to kanaler samme
frekvensbånd, og der som følge heraf større risiko for
interferens ved modtagelse. Det kan medføre, at
forbindelseshastigheden falder, eller at forbindelsen
bliver ustabil.
VQT3B69
33
Indstillinger
VIERA Link
Remote Device Settings (> 26)
Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger.
Others
Remote Device Operation
Aktivér for at betjene vha. DMC.
≥ Hvis “On” vælges, fastsættes “Quick Start” til “On”.
Remote Control
Device Name Entry
Angiv navnet på dette apparat, som skal vises på det
tilsluttede udstyr.
Quick Start
Registration Type
Automatic
Tillad forbindelse til alt udstyr, som får
adgang til dette apparat.
Manual
Indstil tilladelsen for forbindelsen separat
for udstyr, som får adgang til dette
apparat.
Remote Device List
Registrering/afmelding af det viste udstyr kan udføres,
hvis du vælger “Manual” under “Registration Type”.
MAC Address
Viser dette apparats MAC-adresse.
Udskift fjernbetjeningskode, hvis andre Panasonic-produkter
reagerer på denne fjernbetjening.
Opstartsfarten fra standby-mode øges.
≥ Den interne kontrolenhed aktiveres, når indstillingen
sættes på “On” så sammenlignet med når indstillingen er
sat på “Off”, sker der følgende.
– Strømforbruget under standby vil øges.
(om strømforbrug > 39)
Easy Setting
Du kan udføre de mest grundlæggende indstillinger
(“On-Screen Language”, “TV Aspect”, “Quick Start”, “Touch
Free Sensor” [BDT310] [BDT210])
Default Settings
Dette returnerer alle værdier i opsætningsmenuen og
afspilnings-menuen bortset fra “Remote Control”,
“On-Screen Language”, “LAN Connection Mode”, “Wireless
Settings”, “IP Address / DNS Settings”, “Proxy Server
Settings”, “Lock”, “DVD-Video Ratings” og “BD-Video
Ratings” osv. til fabriksindstillingerne.
Touch Free Sensor [BDT310] [BDT210]
Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger:
Sensor (> 5)
Bakken åbnes og lukkes ved at vifte med hånden ud for
den øverste del af dette apparat.
Sound Level
Justér sensorens lydstyrke
DivX Registration (> 20)
Du skal bruge denne registreringskode for at købe og
afspille indhold fra DivX Video-on-Demand (VOD).
System Information
Vis dette apparats firmwareversion og det trådløse
LAN-modul.
Firmware Update (> 15)
Tryk på [OK] for at få vist følgende indstillinger.
Automatic Update Check
Hvis dette udstyr er forbundet til Internettet, vil det
automatisk kontrollere for den seneste firmwareversion,
når den tændes, og man kan om nødvendigt opdatere.
Update Now
Du kan opdatere firmwaren manuelt, hvis der er en
firmwareopdatering tilgængeligt.
34
VQT3B69
Dette apparat slukkes, når TV'ets input
skiftes.
Før du anmoder om service, skal du udføre
nedenstående kontroller.
Kontakt din forhandler for vejledning, hvis
problemet stadig ikke er løst.
¾ Dette er normalt, når der bruges VIERA Link (HDAVI
Control 4 eller nyere). For detaljer, læs venligst TV’ets
brugervejledning.
Har du den seneste firmware installeret?
¾ Skift batterier i fjernbetjeningen. (> 4)
¾ Fjernbetjeningen og hovedenheden anvender
forskellige koder. Hvis “SET ” vises på apparatets
display, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen,
skal koden på fjernbetjeningen ændres. (> 34)
Følgende angiver ikke at der er et problem med dette
apparat:
– Lydene fra den stabilt kørende disk.
– Billedforstyrrelse under søgning.
– Billedforstyrrelser ved udskiftning af 3D disk.
∫ Apparatet reagerer ikke på
fjernbetjeningen eller knapperne på
frontpanelet.
Tryk og hold [Í/I] inde på hovedenheden i tre sekunder.
– Hvis enheden ikke er slukket, afbryd da strømforbindelse.
Vent et minut og sæt strømmen til igen.
∫ Kan ikke skubbe disken ud.
Apparatet har måske et problem.
1 Tryk og hold [OK], den gule og den blå knap på
fjernbetjeningen inde samtidigt i mere end
fem sekunder, mens apparatet er slukket.
– “00 RET” vises på apparatets display.
2 Tryk gentagne gange på [1] (højre) på fjernbetjeningen
eller [Í/I] på apparatet indtil “06 FTO” vises på
apparatets display.
3 Tryk på [OK] på fjernbetjeningen eller [< OPEN/
CLOSE] på selve apparatet.
Generel betjening
For at vende tilbage til forudindstillet
fabriksindstilling.
¾ Vælg “Yes” under “Default Settings” i indstillingsmenuen.
(> 34)
Sådan returnerer du alle indstillinger til
fabriksindstillingerne.
¾ Nulstil enheden som følger:
1 Tryk og hold [OK], den gule og den blå knap på
fjernbetjeningen inde samtidigt i mere end 5 sekunder,
mens apparatet er slukket.
– “00 RET” vises på apparatets display.
2 Tryk gentagne gange på [1] (højre) på fjernbetjeningen
eller [Í/I] på apparatet indtil “08 FIN” vises på
apparatets display.
3 Tryk og hold [OK] inde på fjernbetjeningen eller
[< OPEN/CLOSE] på enheden i mindst 3 sekunder.
TV’ets tunertilstand vises ikke, når TV’et
tændes.
¾ Dette fænomen kan opstå afhængigt af TV’ets
indstilling, når “Quick Start” er sat på “On”.
– Afhængigt af TV’et, kan dette fænomen forhindres ved at
tilslutte HDMI-kablet til en anden HDMI-indgangsstik eller
ændre HDMI-indstillingen for automatisk tilslutning.
Du har glemt ratingsadgangskoden.
Du vil annullere ratingsniveauet.
¾ Ratingsniveauet vender tilbage til den forudindstillede
fabriksindstilling.
1 Tryk og hold [OK] den gule og den blå knap på
fjernbetjeningen inde samtidigt i mere end 5 sekunder,
mens apparatet er slukket.
– “00 RET” vises på apparatets display.
2 Tryk gentagne gange på [1] (højre) på fjernbetjeningen
eller [Í/I] på apparatet indtil “03 VL” vises på apparatets
display.
3 Tryk på [OK] på fjernbetjeningen eller [< OPEN/CLOSE]
på selve apparatet.
Dette apparat genkender ikke
USB-forbindelsen korrekt.
¾ Hvis USB-enheden tilsluttes dette apparat under
afspilning af en disk eller under en videokommunikation,
genkendes forbindelsen ikke. Tryk på [HOME], og tilslut
USB-enheden igen.
¾ [BDT310] [BDT210] : USB-hukommelsen og
USB-harddisken genkendes ikke via USB-porten bag på
dette apparat.
¾ Tag USB-kablet ud, og sæt det ind igen. Hvis
forbindelsen stadig ikke genkendes, skal du slukke for
apparatet, og tænde for det igen.
¾ Dette apparat genkender muligvis ikke USB-enheder,
der er tilsluttet vha. andre USB-forlængelseskabler end
det, der medfølger, trådløs LAN-adapter DY-WL10
(ekstraudstyr) [BDT111] [BDT110] eller en USB hubenhed.
¾ Hvis du tilslutter USB-harddisken til dette apparat, skal
du bruge USB-forlængelseskablet, som følger med
harddisken.
¾ Hvis en USB-hukommelse og en USB-harddisk tilsluttes
samtidig, genkendes de ikke af dette apparat.
Reference
Firmware-opdateringer kan blive udgivet for at rette
funktionsfejl, som opdages med bestemte film. (> 15)
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.
Indstillinger
Fejlfindingsoversigt
Refer ence
VQT3B69
35
Billede
Billederne fra dette apparat vises ikke på
fjernsynet.
Billedet er forvrænget.
¾ En ukorrekt opløsning er valgt i “HDMI Video Format”.
Nulstil indstillingen som følger:
1 Tryk og hold [OK] den gule og den blå knap på
fjernbetjeningen inde samtidigt i mere end 5 sekunder,
mens apparatet er slukket.
– “00 RET” vises på apparatets display.
2 Tryk gentagne gange på [1] (højre) på fjernbetjeningen
eller [Í/I] på apparatet indtil “04 PRG” vises på
apparatets display.
3 Tryk og hold [OK] inde på fjernbetjeningen eller
[< OPEN/CLOSE] på apparatet i mindst 3 sekunder.
Indstil elementet igen. (> 32)
– Når Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD og DTS-HD-lyd ikke
udlæser i bitstrøm, vælg da “Yes” i “Default Settings” og
find den rigtige indstilling. (> 34)
¾ Enheden og fjernsynet anvender forskellige
videosystemer. Mens enheden er stoppet, skal du trykke
på og holde [∫STOP] og [< OPEN/CLOSE] inde på
enheden samtidigt i 5 sekunder eller længere. Systemet
skifter fra PAL til NTSC eller omvendt.
¾ Det system, der anvendes på disken, stemmer ikke
overens med dit fjernsyn.
– PAL -diske kan ikke vises korrekt på et NTSC-fjernsyn.
– Denne enhed kan konvertere NTSC-signaler til PAL60
til at se på et PAL-fjernsyn (“NTSC Contents Output” i
“Picture”).
¾ Når “3D BD-Video Playback” i setup-menuen er sat til
“Automatic”, kan billederne måske ikke vises afhængigt
af tilslutningsmetoden. Når du har taget disken ud af
dette apparat, skal du vælge “Set before play” i
indstillingsmenuen og vælge “2D Playback” på den
indstillingsskærm, der vises, når du skal afspille
3D-diske. (> 30)
Video udlæses ikke.
¾ [BDT310] [BDT210] : Indstil “High Clarity Sound” i
afspilningsmenuen til “Off” for at anvende VIDEO
OUT-terminalen. (> 29)
¾ [BDT310] : Video fra HDMI AV OUT SUB-terminalen
udsendes ikke, hvis “HDMI(SUB) Output Mode” er
indstillet på “V.OFF(Video Off)”. (> 32)
Video udlæses ikke i højdefinition.
¾ Bekræft, at “HDMI Video Format” i opsætningsmenuen
er indstillet korrekt. (> 32)
3D-video udlæses ikke.
¾ Er der en ikke-3D-kompatibel forstærker/modtager
tilsluttet mellem dette apparat og et TV? (> 9)
¾ [BDT310] : Hvis der er en ikke-3D-kompatibel forstærker/
modtager tilsluttet HDMI AV OUT SUB-terminalen, skal
“HDMI(SUB) Output Mode” indstilles på “V.OFF(Video
Off)”. (> 9)
¾ Er apparatets og TV’ets indstillinger korrekte? (> 21)
¾ Er forstærkeren/modtageren, som er tilsluttet mellem
dette apparat og TV’et, tændt?
36
VQT3B69
3D video udlæses ikke korrekt som 2D.
¾ Vælg “Set before play” i indstillingsmenuen, og vælg “2D
Playback” på den indstillingsskærm, der vises, når du
skal afspille 3D-diske. (> 30)
¾ Diske, der indeholder optagede titler med Side by side
(2-skærms struktur), som det kan opleves i 3D, afspilles
i overensstemmelse med TV’ets indstillinger.
En sort stribe vises omkring kanten af
skærmen.
Skærmformatet er unormalt.
¾ Bekræft, at “TV Aspect” er indstillet korrekt. (> 32)
¾ Justér skærmformatet for fjernsynet.
Audio
Kan ikke skifte lyd.
¾ Ved tilslutning af en forstærker/receiver ved brug af en
OPTICAL-terminal eller en HDMI-terminal kan du ikke
skifte lyden, hvis “Digital Audio Output” er indstillet til
“Bitstream”. Indstil “Digital Audio Output” til “PCM”.
(> 31)
Kan ikke høre den ønskede lydtype.
¾ Undersøg forbindelsen og “Digital Audio
Output”-indstillingerne. (> 9, 31)
¾ For at udsende lyd fra en enhed, som er tilsluttet med et
HDMI-kabel, skal du indstille “HDMI Audio Output” til
“On” i indstillingsmenuen. (> 33)
¾ [BDT310] : Hvis du tilslutter denne enhed til et TV via en
HDMI AV OUT MAIN og til en forstærker/modtager via
en HDMI AV OUT SUB, skal “HDMI(SUB) Output Mode”
indstilles på “V.OFF(Video Off)”. (> 9)
Der kommer ingen lyd fra TV’et. [BDT310]
¾ Der udsendes muligvis ingen lyd fra TV’et, når
forstærkeren/modtageren tilsluttes HDMI AV OUT SUB,
og “HDMI(SUB) Output Mode” (> 32) er indstillet på
“V.OFF(Video Off)”. I sådanne tilfælde skal lyden
udsendes fra forstærkeren/modtageren. For at udsende
lyd fra TV’et skal du indstille “HDMI(SUB) Output Mode”
på “Normal”.
Disken kan ikke afspilles.
¾ Disken er snavset. (> 4)
¾ Kontrollér regionskoden. (> 7)
Stillbilleder (JPEG) afspiller ikke normalt.
¾ Billeder, som er blevet redigeret på pc’en, så som
Progressive JPEG, osv., afspilles muligvis ikke.
Jeg kan ikke afspille BD-Live.
¾ SD-kortet er skrivebeskyttet. (> 7)
¾ Bekræft, at dette apparat er forbundet til internettet med
en bredbåndsforbindelse. (> 11)
¾ Bekræft “BD-Live Internet Access”-indstillingerne. (> 30)
¾ Bekræft, at et SD-kort er isat i kortindgangen. (> 16)
Netværk
Jeg kan ikke få forbindelse til netværket.
¾ Bekræft netværksforbindelsen og indstillingerne.
(> 11, 13, 33)
¾ Undersøg betjeningsvejledningerne for hvert apparat og
tilslut i overensstemmelse.
Når man benytter en trådløs
LAN-forbindelse, afspilles video fra den
DLNA-certificerede medieserver ikke, eller
nogle videorammer falder ud under
afspilningen.
¾ Routere med en højere overførselshastighed, som f.eks.
802.11n (2,4 GHz eller 5 GHz) trådløs router kan løse
problemet. Hvis du anvender 802.11n (2,4 GHz eller
5 GHz) trådløs router, skal du indstille krypteringstypen
til “AES”.
Samtidig brug af mikrobølgeovn, trådløs telefon osv. ved
2,4 GHz kan medføre en afbrydelse af forbindelsen eller
andre problemer.
¾ På skærmen “Wireless Settings” (> 33) er den
kontinuerlig belysning af mindst 4 “Reception”-indikatorer
målet for en stabil forbindelse. Hvis højst 3 indikatorer
lyser, eller forbindelsen afbrydes, skal du ændre
placeringen eller vinklen af din trådløse router og se, om
din forbindelsesstatus forbedres. Hvis den ikke gør det,
skal du oprette forbindelsen til et kabelnet og udføre
“Nem netværksindstilling” (> 13) igen.
Reference
Afspilning
VQT3B69
37
Meddelelser
Følgende meddelelser eller servicenumre vises på
fjernsynet eller apparatets display, hvis der registreres
unormale forhold under opstart og brug.
På fjernsynet
Cannot play.
¾ Du har sat en ukompatibel disk i.
Cannot play on this unit.
¾ Du forsøgte på at afspille et ukompatibelt billede.
¾ Bekræft, at “SD” på enhedens display ikke er vist, og
sæt kortet i igen.
No disc is inserted.
¾ Disken kan sidde omvendt.
$ This operation is not available.
¾ Visse handlinger understøttes ikke af dette apparat. For
eksempel:
– BD-Video: Under afspilning, baglæns slowmotion eller
baglæns ramme-for-ramme er ikke muligt.
IP address is not set.
¾ “IP Address” i “IP Address / DNS Settings” er “---. ---. ---.
---”. Indstil “IP Address”, “Subnet Mask” og “Gateway
Address”. (Markér den automatiske adressehentning,
om nødvendigt.)
The wireless access point currently has a low
network security setting. It is recommended to
change to a higher setting.
¾ Godkendelsestype for det trådløse LAN er indstillet på
“Open system”, eller krypteringstypen er indstillet på “No
encryption”. Kryptering anbefales af sikkerhedsmæssige
årsager. Se vejledningen til den trådløse router, der
anvendes, for detaljer. Kryptering er påkrævet, når der
afspilles videoer osv. fra DLNA-kompatible enheder.
På apparatets display
¾ Apparatet afvikler en intern proces. Dette er ikke en
fejlfunktion. Man kan ikke anvende apparatet mens
“PLEASE WAIT” visualiseres.
REMOVE
¾ USB-anordningen bruger for meget strøm. Fjern
USB-anordningen.
SET 
(“  ” står for et nummer.)
¾ Fjernbetjeningen og hovedapparat anvender forskellige
koder. Ændr koden på fjernbetjeningen.
Tryk og hold [OK] og den anviste
nummertast trykket samtidig i
over 5 sekunder.
U59
¾ Apparatet er meget varmt.
Sæt enheden på standby af sikkerhedsmæssige
årsager. Vent i ca. 30 minutter, indtil meddelelsen
forsvinder.
Vælg et sted med god ventilation, når du installerer
apparatet. Spær ikke ventilationsåbningen på siden af
apparatet.
Heller F
(“  ” står for et nummer.)
¾ Der er noget usædvanligt.
¾ Kontrollér enheden ved hjælp af fejlfindingsguiden. Hvis
servicenummeret ikke forsvinder, skal du gøre følgende.
1 Tag ledningen ud af stikkontakten, vent i nogle
sekunder, og sæt ledningen ind igen.
2 Tryk på [Í/I] for at tænde for strømmen. (Apparatet kan
muligvis fikses.)
Forespørg et serviceindgreb hos din forhandler, hvis
servicenummeret ikke forsvinder på trods af ovenstående.
Oplys forhandleren om servicenummeret ved bestilling af
serviceindgreb.
START
¾ Systemet genstartes under opdatering af firmware. Sluk
venligst ikke for strømmen.
UPD/
F99
¾ Apparatet virker ikke korrekt. Tryk på [Í/I] på
hovedapparatet, for at skifte apparattilstanden til
standby i 3 sekunder. Tryk herefter igen på [Í/I] på
hovedapparatet, for at tænde apparatet.
HDMI ONLY
¾ Visse disks med BD-Video kan kun udlæses med HDMI.
NET
¾ Under oprettelse af forbindelse til et netværk.
No PLAY
¾ Der er en visningsbegrænsning på en BD-Video eller
DVD-Video. (> 30)
No READ
¾ Mediet er snavset eller stærkt ridset. Apparatet kan ikke
spille.
38
PLEASE WAIT
VQT3B69
(“  ” står for et nummer.)
¾ Firmwaren opdateres.
Sluk ikke for strømmen.
FINISH
¾ Firmware opdateringen er færdig.
Specifikationer
Filformat
PAL/NTSC
Driftsfugtighedsområde:
10 % til 80 % RH (ingen kondens)
Videoudgang:
1,0 Vp-p (75 ≠)/Pindstik:1 system
Lyd-output:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)/Pindstik
Antal forbindere:
2-kanals:1 system
Digital lydudgang
Optisk, digitalt output (Optisk terminal)
HDMI AV-output:
Type A (19 pin) [BDT310] : 2 system
[BDT210] [BDT111] [BDT110] : 1 system
Dette apparat understøtter funktionen “HDAVI Control 5”.
SD-kortåbning:
Konnektor: 1 system
USB-indgang:
USB2.0: 2 system
Ethernet:
10BASE-T/100BASE-TX:1 system
WLAN [BDT310] [BDT210]
Standard overensstemmelse:
IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/
IEEE802.11b
Transmissionssystem: OFDM system, DSSS system
Frekvensområde:
IEEE802.11n / IEEE802.11a :
5,15 GHz til 5,35 GHz
5,47 GHz til 5,725 GHz
IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11n :
2,4 GHz til 2,4835 GHz
Adgangstilstand:
Infrastrukturetilstand
Sikkerhed:
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 bit/128 bit)
(Dette apparat understøtter WPA- og WPA2-kryptering.)
LASER-specifikation
Klasse 1 LASER-produkt:
Bølgelængde:790 nm (CD'er)/655 nm (DVD'er)/405 nm (BD'er)
Lasereffekt: Der udsendes ingen skadelig stråling med
Ingen farlig stråling
Strømforsyning:
AC 220 til 240 V, 50 Hz
Strømforbrug:
[BDT310] : Ca. 13 W
[BDT210] [BDT111] [BDT110] : Ca. 11 W
Ca. 0,2 W
Strømforbrug i standby:
Strømforbrug i hurtigstart-standby-mode:
[BDT310] : Ca. 4,3 W
[BDT210] [BDT111] [BDT110] : Ca. 3,3 W
Dimensioner (VkDkH) Herunder de udadvendte dele:
430 mmk185 mmk35 mm
Masse:
Ca. 1,6 kg
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Filformat
i5 oC til i35 oC
MP3
JPEG
Udvidelse
“.MP3”, “.mp3”
“.JPG”, “.jpg”
≥ MOTION JPEG og
Progressive JPEG
understøttes ikke.
≥ Du kan muligvis ikke
afspille filen, hvis du har
redigeret
mappestrukturen eller
filnavnet på en PC eller
en anden enhed.
“.DIVX”, “.divx”,
“.AVI”, “.avi”
DivX
Tekstfil med
undertekster
“.SRT”, “.srt”,
“.SUB”, “.sub”,
“.TXT”, “.txt”
“.MKV”, “.mkv”
MKV
Reference
ID3 tags (Kun titler og
navnene på kunstnere)
Tekstfil med
undertekster
“.SRT”, “.srt”,
“.SSA”, “.ssa”,
“.ASS”, “.ass”
≥ Videofilen og tekstfilen
med undertekster er
inden i samme mappe,
og filnavnene er de
samme, undtagen
filudvidelserne.
≥ Nogle DivX- og
MKV-filer kan muligvis
ikke afspilles, afhængigt
af videoopløsningen og
rammehastigheden.
≥ Ved nogle optagelsestilstande og mappestrukturer kan
afspilningsrækkefølgen variere, eller afspilning er ikke
muligt.
Lydinformation
Lydens output varierer afhængigt af, hvilken terminal er
tilsluttet til en forstærker/receiver og indstillingerne på
apparatet. (> 31, Digital Audio Output)
≥ Det anførte antal af kanaler er det maksimale antal mulige
output-kanaler ved tilslutning med en forstærker/modtager,
som er kompatibel med det relevante lydformat.
Terminal
“Digital Audio Output”
“Bitstream”
HDMI AV Output, der bruger
OUT
original lyd*1
OPTICAL
*1
*2
*3
Dolby Digital/
DTS Digital Surround
“PCM”
BD-Video:
7.1-kanals PCM*1*2*3
DVD-Video:
5.1-kanals PCM
Down-mixed 2-kanals
PCM
Hvis “BD-Video Secondary Audio” er indstillet på “On”, udsendes lyden
som Dolby Digital, DTS Digital Surround eller 5.1-kanals PCM.
[BDT111] [BDT110]: Det maksimal antal Dolby-lyd er 5.1-kanals PCM.
Lydens output forstærkes fra 5.1-kanals eller 6.1-kanals til 7.1-kanals
afhængigt af DTS, Inc.-specifikationerne.
VQT3B69
39
Reference
Signalsystem:
Driftstemperaturområde:
Supplerende oplysninger
∫ Liste over TV-koder
Mærke
Tv-kode
Panasonic
AIWA
AKAI
BEKO
BENQ
BRANDT
BUSH
CENTREX
CURTIS
DAEWOO
DESMET
DUAL
ELEMIS
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FUJITSU
FUNAI
GOLDSTAR
GOODMANS
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IRRADIO
ITT
JVC
KDS
KOLIN
KONKA
LG
LOEWE
MAG
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
01/02/03/04
35
27/30
05/71/72/73/74
58/59
10/15
05
66
05
64/65
05
05
05
10/34
61
21
53
63/67
05/50/51
05
36
09
05/22/23/40/41
30
25
17/30/39/70
52
45
62
05/50/51
07/46
52
05/28/79
05/19/20/47
24
∫ Liste over sprogkoder
Mærke
Tv-kode
NEC
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
OLEVIA
ONWA
ORION
PEONY
PHILCO
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
PROVIEW
PYE
RADIOLA
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANSUI
SANYO
SCHNEIDER
SEG
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINUDYNE
SONY
TCL
TELEFUNKEN
TEVION
THOMSON
TOSHIBA
WHITE
WESTINGHOUSE
YAMAHA
36
33
25/26/27/60/61
10
45
30/39/70
05
49/69
41/48/64
05/06/46
05
37/38
52
05
05
10
26
32/42/43/65/68
05
21/54/55/56
05/29/30
05/69/75/76/77/78
05/25
18
09
05
08
31/33/66/67/69
10/11/12/13/14
52
10/15/44
16/57
05
18/41
∫ Vis liste over sprog
Display
ENG
FRA
DEU
ITA
ESP
NLD
SVE
NOR
DAN
POR
RUS
40
Sprog
Engelsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Spansk
Hollandsk
Svensk
Norsk
Dansk
Portugisisk
Russisk
VQT3B69
Display
JPN
CHI
KOR
MAL
VIE
THA
POL
CES
SLK
HUN
FIN
Sprog
Japansk
Kinesisk
Koreansk
Malaysisk
Vietnamesisk
Thailandsk
Polsk
Tjekkisk
Slovakisk
Ungarsk
Finsk
Display
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR
Sprog
Arabisk
Hindi
Persisk
Indonesisk
Maori
Bulgarsk
Rumænsk
Græsk
Tyrkisk
Andet
Sprog
Kode
Abkhaziansk:
Afarisk:
Afrikaans:
Albansk:
Ameharisk:
Arabisk:
Armensk:
Assamesisk:
Aymaransk:
Azerbaijansk:
Bashkir:
Baskisk:
Bengali; Bangla:
Bhutanesisk:
Bihari:
Bretonesisk:
Bulgarsk:
Burmesisk:
Cambodjansk:
Dansk:
Engelsk:
Esperanto:
Estisk:
Fiji:
Finsk:
Fransk:
Frisisk:
Færøsk:
Georgisk:
Græsk:
Grønlandsk:
Guarani:
Gujarati:
Gælisk:
Hausa:
Hebraisk:
Hindi:
Hollandsk:
Hviderussisk:
Indonesisk:
Interlingua:
Irsk:
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
7577
6865
6978
6979
6984
7074
7073
7082
7089
7079
7565
6976
7576
7178
7185
7176
7265
7387
7273
7876
6669
7378
7365
7165
Sprog
Kode
Islandsk:
Italiensk:
Japansk:
Javanesisk:
Kannada:
Kashmirisk:
Katalansk:
Kazakhisk:
Kinesisk:
Kirgisisk:
Koreansk:
Korsikansk:
Kroatisk:
Kurdisk:
Laotisk:
Latin:
Lettisk:
Lingala:
Litauisk:
Makedonsk:
Malay:
Malayisk:
Malegassisk:
Maltesisk:
Maori:
Marathi:
Moldavisk:
Mongolsk:
Nauru:
Nepalsk:
Norsk:
Oriya:
Pashto, Pushto:
Persisk:
Polsk:
Portugisisk:
Punjabi:
Quechua:
Rhaeto-Romansk:
Rumænsk:
Russisk:
Samoan:
7383
7384
7465
7487
7578
7583
6765
7575
9072
7589
7579
6779
7282
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7783
7776
7771
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
8277
8279
8285
8377
Sprog
Kode
Sanskrit:
Serbisk:
Serbokroatisk:
Shona:
Sindhi:
Singhalesisk:
Skotsk-gælisk:
Slovakisk:
Slovensk:
Somali:
Spansk:
Sundanesisk:
Svensk:
Swahili:
Tagalog:
Tajik:
Tamil:
Tatar:
Telugu:
Thai:
Tibetansk:
Tigrinya:
Tjekkisk:
Tonga:
Turkmensk:
Twi:
Tyrkisk:
Tysk:
Ukrainisk:
Ungarsk:
Urdu:
Uzbekisk:
Vietnamesisk:
Volapük:
Walisisk:
Wolof:
Xhosa:
Yiddish:
Yoruba:
Zulu:
8365
8382
8372
8378
8368
8373
7168
8375
8376
8379
6983
8385
8386
8387
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
6783
8479
8475
8487
8482
6869
8575
7285
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA eller
andre lande.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service
marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
Fremstillet under licens i henhold til US-patent: 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567;
7.333.929; 7.212.872 og andre US-patenter eller patenter fra andre
lande, som er udstedt eller afventer godkendelse.
DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS-HD, DTS-HD
Master Audio | Essential og DTS-logoerne er varemærker tilhørende
DTS, Inc. Produktet indeholder software.
© DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Overensstemmelseserklæring (DoC)
Herved erklærer “Panasonic Corporation”, at dette produkt opfylder de
væsentlige krav og andre relevante forskrifter i Direktiv 1999/5/EF.
Kunderne kan downloade en kopi af den originale
overensstemmelseserklæring (DoC) for vores R&TTE-produkter fra
serveren DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt i EU: Panasonic Services Europe, en Division af Panasonic
Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
Dette produkt omfatter kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af
US-patenter og andre immaterielle rettigheder for Rovi Corporation.
Reverse engineering og demontering er forbudt.
Dette produkt er møntet på brug i følgende lande:
Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Finland,
Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Island,
Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen,
Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, det
Forenede Kongerige, Schweiz
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing
LLC i USA og i andre lande.
Dette produkt er møntet på almindelige brugere. (Kategori 3)
Dette produkts WLAN-egenskab bør udelukkende anvendes inde i
bygninger.
Dette produkt har til formål at slutte til adgangspunkter på 2,4 GHz eller
5 GHz WLAN.
Der er brugerlicens på dette produkt under AVC-patentportfoliolicensen
og VC-1 patentportfoliolicensen til en forbrugers personlige og
ikke-kommercielle brug til at (i) kode video i overensstemmelse med
AVC-standarden og VC-1 standarden (“AVC/VC-1 Video”) og/eller (ii)
afkode AVC/VC-1 video, som har været kodet af en forbruger som en
personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller som er købt hos en
videoleverandør der har licens til at levere AVC/VC-1 video. Der ydes
ikke eller er ikke underforstået nogen licens der dækker noget andet
brugsformål. Yderligere information kan indhentes hos MPEG LA, LLC.
Se http://www.mpegla.com.
HDAVI Control™ er et varemærke tilhørende Panasonic Corporation.
VIERA CAST er et varemærke, der tilhører Panasonic Corporation.
“AVCHD” og “AVCHD” Logo er varemærker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
“DVD Logo” er et varemærke for DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
YouTube og Picasa er varemærker tilhørende Google, Inc.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
DivX®, DivX Certified® og dermed tilknyttede logoer er varemærker
tilhørende DivX, Inc. og anvendes under licens.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc.
and are used under license.
Logoet Wi-Fi CERTIFIED er et attestmærke for Wi-Fi Alliance.
Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og i andre lande.
”-logoet er
Reference
Skype, tilknyttede varemærker og logoer samt “
varemærker tilhørende Skype Limited.
VQT3B69
41
Brugerinformation om indsamling og bortskaffelsse af elektronikskrot og brugte batterier
Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og
elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til
gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde
ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være
følgen af usagkyndig affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du
henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.
For kommercielle brugere i Den Europæiske Union
Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler
eller leverandør for nærmere information.
[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter,
bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.
Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som
er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.
Cd
[BDT310]
[BDT210] [BDT111] [BDT110]
(Indersiden af apparatet)
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
C Panasonic Corporation 2011
x
VQT3B69-3
F0111SS3051
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement