Panasonic | DMPBDT100 | Operating instructions | Panasonic DMPBDT100 Kullanma talimatları

Panasonic DMPBDT100 Kullanma talimatları
Kullan›m K›lavuzu
Blu-ray Disk Oynat›c›
Model No.
Bölge yönetim bilgileri (È 7)
TR
BD-Video: “B”
DMP-BDT100
DVD-Video: “2”
“ALL”
VQT2U34
Say›n müflterimiz
Bu ürünü sat›n ald›¤›n›z için teflekkür ederiz.
Maksimum performans ve güvenlik aç›s›ndan, bu cihaz› çal›flt›rmadan önce lütfen bu talimatlar› dikkatlice okuyun.
Bu cihaz› çal›flt›rmadan, ba¤lant›lar›n› yapmadan veya
ayarlamadan önce, lütfen bu k›lavuzu iyice okuyun.
‹leride yararlanmak için bu k›lavuzu saklay›n.
<None>
왎 3D video oynat›m› È 20)
Bu cihaz› bir HDMI kablosu ile 3D uyumlu bir TV’ye
ba¤layarak videolar›, 3D uyumlu video yaz›l›m›n›n
gerçekçi hissi ile izleyebilirsiniz.
왎 Kablosuz ba¤lant› (È 11, 12)
Bu cihaz Wi-Fi teknolojisini destekler ve kablosuz
LAN adaptörünü kullanarak bir kablosuz ba¤lant›
sa¤lamak mümkündür.
왎 DLNA (È 23)
Bu cihaz ile ev a¤›na ba¤l› bir DLNA onayl› medya
sunucusunda kay›tl› videoyu ve görüntüleri izleyebilirsiniz.
왎 DivX Plus HD (È 19)
DivX Plus HD videonun yüksek çözünürlüklü görüntüsünü ve yüksek kaliteli sesini elde edebilirsiniz.
왎 SDXC Kart› (È 6)
Bu cihaz SDXC Kart›n› destekler. SDXC, SD kart›n›n en son standard›d›r ve daha yüksek saklama
kapasitesine sahiptir.
왎 VIERA CAST (È 22)
VIERA CAST tuflu kullan›larak internet servislerine
(YouTube, Picasa Web Albümleri vs.) kolayca
eriflilebilir.
2
VQT2U34
‹çindekiler
Çal›flt›rma
Özellikler ....................................................2
Elektrik Fifli ile ‹lgili Uyar› ..........................2
Aksesuar ....................................................4
Cihaz›n ve ortam›n bak›m› ........................4
Tufllar/Dü¤meler ........................................5
Çal›flt›r›labilir diskler/kartlar/USB bellekler ........6
Ba¤lant›lar ve ayarlar
ADIM 1:
ADIM 2:
ADIM 3:
ADIM 4:
ADIM 5:
ADIM 6:
TV'ye Ba¤lanmas› ......................8
Amplifikatöre/al›c›ya ba¤lanma ..10
Bir genifl bantl› a¤a ba¤lanma ..11
Elektrik fiflinin ba¤lanmas› ........12
Ayarlama ..................................12
Uzaktan kumandan›n
programlanmas› ........................15
Ayarlar
Oynatma menüsü ....................................26
Ayarlama menüsü ....................................28
Referans
Ar›za giderme ..........................................32
Mesajlar ..................................................35
Ses bilgileri ..............................................36
MP3/JPEG/DivX/AVCHD/MPEG2
dosyalar› hakk›nda ..................................38
Teknik özellikler........................................40
Güvenlik önlemleri ..................................41
Ek bilgi ....................................................42
Sözlük ......................................................43
‹ndeks ....................................................312
Bu kullan›m k›lavuzundaki flekiller
hakk›nda
Çalma/Oynatma
Ortam›n tak›l›p ç›kar›lmas› ......................15
FUNCTION menüsü ................................16
Video oynatma ........................................16
Blu-ray 3D™ video izleme ......................20
Sabit görüntüleri oynatma........................21
Müzik çalma ............................................22
VIERA CAST Özelli¤ini Kullanma ............22
DLNA özelli¤i ..........................................23
TV ile ba¤lant›l› ifllemler
(VIERA Link “HDAVI Control™”)..............25
앫 Talimatlar›, genellikle uzaktan kumanda kullan›larak yap›lan ifllemleri aç›klar.
Yaz›l›m› güncelleme (È 14)
3
VQT2U34
Aksesuar
Cihaz› kullanmadan önce aksesuarlar› kontrol edin.
1 Uzaktan kumanda
(N2QAKB000077)
2 Uzaktan kumanda pilleri
2 Elektrik fifli
‹ngiltere ve ‹rlanda Cumhuriyeti için:
K2CZ3YY00005 (3-uçlu dökme fifl)
Avrupa K›tas› için:
RJA0043-1C (2-uçlu dökme fifl)
앫 Ürün numaralar› Haziran 2010 itibariyle do¤rudur. Bunlar
de¤iflebilir.
앫 Di¤er cihazlar›n elektrik kablosunu kullanmay›n.
Uzaktan kumandan›n kullan›lmas›
Pilleri, + ve – kutuplar›na dikkat ederek uzaktan kumandaya yerlefltirin.
Cihaz›n ve ortam›n bak›m›
왎 Cihaz› yumuflak, kuru bir bezle silin.
앫 Kesinlikle cihaz› temizlemek için alkol, tiner veya
benzin kullanmay›n
앫 Kimyasal özellikleri olan bir bez kullan›yorsan›z,
bezi kullanmadan önce verilen kullan›m talimatlar›n› dikkatlice okuyun.
왎 Lensi bir lens temizleyici ile temizleyin.
Lens temizleyici: RP-CL720E
앫 Bu lens temizleyici tüm ülkelerde bulunmayabilir;
örne¤in, Almanya’da bulunmaz; tavsiye için
Panasonic bayinize baflvurun.
앫 Bu lens temizleyici özellikle Panasonic DVD kay›t cihazlar›nda (DIGA) kullan›m içindir ancak,
bu cihazda da kullan›lmas› uygundur.
왎 Disklerin temizlenmesi
YAPIN
YAPMAYIN
Islak bir bezle silin ve daha sonra, kurutun.
왎 Diskin ve kart›n kullan›m› ile ilgili önlemler
(Alkalin veya manganez piller)
Bu cihazdaki uzaktan kumanda sinyal sensörüne
do¤ru tutun. (È 5)
Pillerin yanl›fl kullan›lmas›, hasara ve yang›na sebep olacak
elektrolit s›z›nt›s›na sebep olabilir.
앫 Eski ve yeni pilleri veya de¤iflik tipteki pilleri birlikte kullanmay›n.
앫 Pili ›s›ya veya atefle maruz b›rakmay›n.
앫 Pilleri kap›lar› ve camlar› kapal›, günefl alt›ndaki bir arac›n
içinde uzun süre b›rakmay›n.
앫 Pilleri sökmeyin veya k›sa devre yapmay›n.
앫 Alkalin veya manganez pilleri flarj etmeyin.
앫 Kaplamas› kald›r›lm›fl pilleri kullanmay›n.
Uzaktan kumanda uzun bir süre kullan›lmayaca¤› durumlarda
pilleri ç›kar›n. Pilleri serin ve karanl›k bir yerde saklay›n.
4
VQT2U34
앫 Çizilmesini veya üstüne parmak izi oluflmas›n› önlemek için diskleri kenarlar›ndan tutun.
앫 Diskin üstüne etiket vb fleyler yap›flt›rmay›n.
앫 Kay›t temizleme spreyleri, benzin, tiner, statik
elektrik önleme s›v›lar›n› veya di¤er çözücüleri
kullanmay›n.
앫 Kart›n arka taraf›ndaki uçlardaki tozu, suyu veya
yabanc› maddeleri temizleyin.
앫 Afla¤›daki diskleri kullanmay›n.
– Üzerinde ç›kar›lm›fl etiket vs yap›flkan› bulunan
diskler (kiral›k diskler vs).
– Ciddi flekilde hasar görmüfl veya çatlam›fl diskler.
– Kalp gibi flekle sahip al›fl›lm›fl›n d›fl›ndaki diskler.
왎 Bu cihaz› elden ç›karmak veya baflka birisine vermek için
Bu cihaz kullan›c› ayarlar›n› saklayabilir. Bu cihaz›
elden ç›kar›rken veya baflka birisine verirken kullan›c› ayarlar›n› silmek için tüm ayarlar› varsay›lan de¤erlere döndürme ifllemini takip edin. (È 32, “Tüm
ayarlar› varsay›lan konuma döndürmek için”.)
앫 Çal›flma kayd› bu cihaz›n haf›zas›na al›nabilir.
Tufllar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Cihaz› açar ve kapat›r (È12)
TV çal›flt›rma tufllar› (È 15)
Bu uzaktan kumanday› kullanarak TV’yi
çal›flt›rabilirsiniz.
[2 TV]: Televizyonu açar ve kapat›r
[AV] : Girifl kanal›n› de¤ifltirir
[+ - VOL]: Ses düzeyini ayarlar
[˚¸CH]: Kanal seçer
Bafll›k numaralar›n› vs. seçer /Numara veya karakter girer (È 22)
[CANCEL] : ‹ptal
Oynatma menüsünü görüntüler (È 26)
Alt görüntüyü açar/kapat›r (Görüntü içinde görüntü) (È 18)
Temel kullan›m kontrol tufllar› (È 16, 17)
Durum mesajlar›n› görüntüler (È 16)
Ekran Üstü menüyü gösterir (È 16)
Ana menüyü/DIRECT NAVIGATOR’ü görüntüler (È 16)
OPTION menüsünü görüntüler (È 17)
Renkli tufllar (k›rm›z›, yeflil, sar›, mavi)
Bu tufllar afla¤›daki durumlarda kullan›l›r;
앫 JavaTM uygulamalar›n› (BD-J) içeren bir BDVideo diskini çal›flt›r›rken.
앫 “Bafll›k Görüntüsü” ve “Albüm Görüntüsü” ekranlar›n› gösterirken. (È 21)
앫 VIERA CAST’›n içeriklerini oynat›rken (È 22)
Uzaktan kumanda sinyali iletim penceresi
Disk tablas›n› açar veya kapat›r (È 15)
D‹KKAT
Cihaz›n ön taraf›na cisimler koymay›n. Disk tablas›
aç›ld›¤›nda cisimlere çarpabilir ve ar›zalara neden olabilir.
Amplifikatörün/al›c›n›n ses seviyesini ayarlar. (È 15)
Dili seçer (È 17)
Daha do¤al ses üretir (È 27)
Sürücüyü seçer (BD/DVD/CD, SD kart› veya USB
bellek) ( È 15)
VIERA CAST’›n Bafllang›ç ekran›n› görüntüler (È 22)
Menü ekran›ndan ç›kman›z› sa¤lar
FUNCTION menüsünü görüntüler (È 16)
Seçim/Onaylama, Kare kare oynatma (È 17)
Önceki ekrana dönmenizi sa¤lar
Ön paneli çekerek
aç›n.
1
2
3
Standby/açma dü¤mesi (2/I) (È 12)
Cihaz› standby (bekleme) moduna almak veya
açmak için bas›n. Standby (bekleme) modunda,
cihaz az miktarda elektrik çekecektir.
Disk tablas› (È 15)
Ekran
SD kart› göster- USB bellek
Disk göstergesi gesi
göstergesi
Diskin, kart›n veya USB belle¤in verileri okundu¤unda
veya veriler karta yaz›ld›¤›nda gösterge yan›p söner.
4
5
6
7
8
9
Uzaktan kumanda sinyal sensörü
Mesafe: Yakl. 7 m içinde
Aç›: Yukar› ve afla¤› yönde yakl. 20° yukar›, sol ve
sa¤ yönde 30°
Disk tablas›n› açar veya kapat›r (È 15)
SD kart› yuvas› (È 15)
USB ç›k›fl› (È 15)
Durdurma (È 17)
Oynatma ifllemini bafllatma (È 16)
Arka panel giriflleri (È 8 -12)
5
VQT2U34
Çal›flt›r›labilir diskler/kartlar/USB bellekler
Tipi
Logo örnekleri
Tip detay›
Müzik CD’si
Çal›flt›r›labilir içerikler *
Müzik [CD-DA]
DivX®
Müzik [CD-DA]
MP3
JPEG
MPEG2
SD Haf›za kart› (8 MB ile 2GB aras›)
SDHC Haf›za kart› (4 GB ile 32 GB aras›)
SDXC Haf›za kart› (48 GB, 64 GB)
(Hem mini hem de makro tiplerle uyumlu)
USB bellek
(128 GB’ye kadar)
* Çal›flt›r›labilir içerik tipleriyle ilgili daha fazla bilgi için sayfa 7, 38-39’a bak›n.
6
VQT2U34
왎 Bu cihazda çal›flt›r›lamayan diskler
왎 Müzik CD’si
Özellikle desteklenmeyen veya daha önce belirtilmeyen di¤er tüm diskler.
앫 2.6 GB ve 5.2 GB DVD-RAM
앫 Kartufllar›ndan ç›kar›lamayan DVD-RAM
앫 Süper Müzik CD’si
앫 Foto¤raf CD’si
앫 DVD-Audio
앫 Video CD’si ve Süper Video CD’si
앫 WMA diskleri
앫 HD DVD
CD-DA özelliklerine uymayan CD’lerin çal›flmas› ve ses
kalitesi (kopyalama kontrollü CD’ler vs.) garanti edilmez.
왎 Bölge yönetim bilgileri
BD-Video
Bu cihaz, “B” bölge kodunu içeren etiketi bulunan
DVD-Video disklerini oynat›r.
Örnek:
DVD-Video
Bu cihaz “2” bölge numaras›n› veya “ALL” simgesini
içeren DVD-Video disklerini oynat›r.
Örnek:
왎 SD kart
앫 MiniSD Kartlar, microSD Kartlar, microSDHC
Kartlar ve microSDXC Kartlar kullan›labilir ancak, bir kart adaptörü ile birlikte kullan›lmalar›
gerekir.
Bunlar genellikle kartlarla birlikte verilirler; aksi
takdirde, müflteri taraf›ndan temin edilmelidirler.
앫 Yutulmas›n› önlemek için Haf›za Kart›n› çocuklardan
uzak tutun.
앫 Kart›n içeriklerini korumak için, koruma t›rna¤›n› (SD
kart›ndaki) “LOCK” konumuna al›n.
앫 Bu cihaz FAT12 ve FAT16 formatl› SD Kartlar› ve
FAT32 format›ndaki SDHC haf›za kartlar›yla (uzun
dosya isimlerini desteklemez) ve exFAT format›ndaki
SDXC haf›za kartlar›yla uyumludur.
앫 SD kart› uyumlu olmayan bilgisayarlarla veya cihazlarla kullan›l›rsa, kart›n formatlanmas›ndan vs. dolay› kay›tl› bilgiler silinebilir.
앫 Kullan›labilir haf›za, kart kapasitesinden biraz daha az
olabilir.
왎 USB bellek
왎 Sonland›rma
Kay›t cihaz› vs. taraf›ndan kaydedilen DVD-R/RW/R
DL, +R/+RW/+R DL ve CD-R/RW disklerinin bu cihazda
çal›flt›r›labilmeleri için kay›t cihaz› ile sonland›r›lmalar›
gerekir. Kay›t cihaz›n›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
왎 BD-Video
앫 3D videolar, bu cihaz Yüksek H›zl› bir HDMI kablosu
ile bir 3D uyumlu TV’ye ba¤lan›larak oynat›labilir.
앫 Bu cihaz, BD-Video uyumlu yüksek bit h›zl› sesi destekler (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD
Yüksek Çözünürlüklü Ses ve DTS-HD Master Audio).
Bu ses formatlar›ndan yararlanmak için sayfa 36’ya
bak›n.
앫 Bu cihaz tüm USB belleklerle ba¤lant›y› garanti etmez.
앫 Bu cihaz USB belle¤in flarj›n› desteklemez.
앫 FAT12, FAT16 ve FAT32 dosya sistemleri desteklenir.
앫 Bu cihaz USB 2.0 Yüksek H›zi destekler.
왎 BD-RE, BD-R
Panasonic Blu-ray Disk kay›t cihazlar› kullan›larak DR
modunda kaydedilen disklerin sesi vs. düzgün duyulmayabilir.
앫 Ortam›n tipinden, kay›t durumundan, kay›t yönteminden ve diskin oluflturulma biçiminden dolay› bazen yukar›daki ortamlar›
çal›flt›rmak mümkün olmayabilir.
앫 Disk üreticileri, diskin nas›l çal›flaca¤›n› kontrol edebilir. Bu yüzden, her zaman bu kullan›m k›lavuzundaki talimatlara göre
ifllemi kontrol edemeyebilirsiniz.
Diskin talimatlar›n› dikkatle okuyun.
7
VQT2U34
ADIM 1: TV'ye Ba¤lanma
앫 Cihaz›, ›s›nma ihtimali olan amplifikatör/al›c› veya di¤er cihazlar›n üstüne yerlefltirmeyin. Is›, cihaza zarar
verebilir.
앫 Herhangi bir ba¤lant›y› yapmadan önce, tüm cihazlar›n fiflini geçici olarak prizden çekmenizi öneriyoruz.
앫 Video sinyallerini bir video kay›t cihaz› üzerinden ba¤lamay›n.
Kopyalama korunumundan dolay›, görüntü düzgün
görünmeyebilir.
앫 Ba¤l› cihazlar›n her biri ile ilgili önerilen ayarlar için
sayfa 37’ye bak›n.
앫 HDMI logosu olan Yüksek H›zl› HDMI kablolar› kullan›n (kapakta gösterildi¤i gibi). Panasonic HDMI kablosunu kullanman›z› tavsiye ederiz. 1080p sinyal gönderirken, 5.0 metre veya daha k›sa HDMI kablolar›n›
kullan›n.
En Yüksek Kalite
(VIDEO)
왎 HDMI AV OUT ç›k›fl› üzerinden
– Bu cihaz› 3D uyumlu bir TV ile ba¤layarak 3D
videolar› izlemek mümkündür.
Önerilen parça numaras› (Yüksek H›zl› HDMI kablosu):
RP-CDHS15 (1.5 m), RP-CDHS30 (3.0 m),
RP-CDHS50 (5.0 m), vs.
Sadece ‹ngiltere ve ‹rlanda Cumhuriyeti için
BA⁄LANTIYI YAPMADAN ÖNCE SAYFA 2’DAK‹
ELEKTR‹K F‹fi‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNLEMLER‹
OKUDU⁄UNUZDAN EM‹N OLUN.
HDMI kablosu
앫 “HDMI Video Mode” ve “HDMI Audio Output” maddelerini “On” konumuna ayarlay›n (È 30).
앫 HDMI ba¤lant›s› VIERA Link “HDAVI Control” özelli¤ini destekler (È 25).
8
VQT2U34
Standart Kalite
(VIDEO)
왎 COMPONENT VIDEO OUT ç›k›fl› üzerinden
Audio/Video
kablosu
Komponent
Video kablosu
앫 Ayn› renkteki ç›k›fllar› ba¤lay›n.
앫 “Component Resolution” ayar›n› “576p/480p”,
“720p” veya “1080i” konumuna al›n. (È 30)
앫 “HDMI Video Mode” ayar›n› “Off” konumuna al›n
(È 30).
왎 VIDEO OUT ç›k›fl› üzerinden
Audio/Video kablosu
앫 Ayn› renkteki ç›k›fllar› ba¤lay›n.
9
VQT2U34
ADIM 2: Amplifikatöre/al›c›ya ba¤lanma
Dijital ses
왎 HDMI AV OUT ç›k›fl› üzerinden
왎 OPTICAL ç›k›fl› üzerinden
– Ba¤l› TV ve amplifikatör/al›c› 3D uyumlu ise 3D
videolar› izlemek mümkündür.
Amplifikatör/al›c›
HDMI kablosu
Çok kanall›
hoparlörler
Amplifikatör/al›c›
Optik kablo
HDMI kablosu
앫 “HDMI Video Mode” ve “HDMI Audio Output” maddelerini “On” konumuna ayarlay›n (È 30).
앫 Ba¤l› amplifikatöre/al›c›ya göre “Dijital Ses Ç›k›fl›n›”
ayarlay›n (È 23).
앫 HDMI ba¤lant›s› VIERA Link “HDAVI Control” özelli¤ini destekler (È 25).
앫 3D uyumlu olmayan bir amplifikatöre/al›c›ya ba¤lant›
yapt›¤›n›zda, bu cihaz› bir HDMI ç›k›fl› üzerinden (È
8) TV’ye ve OPTICAL ç›k›fl› üzerinden amplifikatöre/
al›c›ya ba¤layarak 3D videolar› izleyebilirsiniz.
10
VQT2U34
앫 HDMI AV OUT ç›k›fll› bir TV’ye ba¤lant› yapt›¤›n›zda
(È 8) “HDMI Audio Output” ayar›n› “Off” konumuna
al›n (È 30).
앫 Kullan›lan girifle ve ba¤l› amplifikatöre/al›c›ya göre
“Dijital Ses Ç›k›fl›n›” ayarlay›n (È 23).
ADIM 3: Bir genifl bantl› a¤a ba¤lanma
Bu cihaz genifl banda ba¤land›¤›nda afla¤›daki servisler
kullan›labilir.
앫 Yaz›l›m› güncellenebilir (È 14)
앫 BD-Live özelli¤ini kullanabilirsiniz (È 18)
앫 VIERA CAST özelli¤ini kullanabilirsiniz (È 22)
앫 DLNA özelli¤i (È 23)
Ba¤lant› yöntemi ile ilgili ayr›nt›lar için, ba¤lanan cihaz›n
kullan›m k›lavuzuna bak›n.
왎 LAN (ethernet) kablosunu kullanma
왎 DY-WL10 Kablosuz LAN Adaptörünü
Kullanma (opsiyonel)
Cihaz›n ön taraf›
LAN Kablosu
(Düz)
Kablosuz LAN Adaptörü
Genifl bantl› router
(yönlendirici), vs.
Ön paneli çekerek aç›n.
Kablosuz router (yönlendirici)
(Eriflim noktas›), vs.
‹nternet
‹nternet
앫 Harici cihazlar› ba¤larken blendajl› LAN kablolar› kullan›n.
앫 LAN ç›k›fl›na LAN kablosu d›fl›nda herhangi bir kablo
ba¤lama cihaza zarar verebilir.
앫 Sadece DY-WL10 Kablosuz LAN Adaptörü (opsiyonel)
kullan›labilir.
앫 Kullan›rken DY-WL10 Kablosuz LAN Adaptörünün
(opsiyonel) kullan›m k›lavuzunu iyice okuyun.
앫 Kablosuz router (Eriflim noktas›) ile en son uyumluluk
bilgileri için:
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Bu site sadece ‹ngilizce’dir.)
앫 Bu cihaz hava alanlar›nda, istasyonlarda, kafelerde
vs. bulunan kamusal kablosuz LAN servisleriyle
(Hotspot vs.) uyumlu de¤ildir.
11
VQT2U34
ADIM 4: Elektrik fiflinin
ba¤lanmas›
Elektrik fifli
(verilmifltir)
Kolay A¤ Ayar›
“Kolay Ayarlama” ifllemini tamamlad›ktan sonra “Kolay
A¤ Ayarlamas›n›” yapabilirsiniz.
“Wired” (Kablolu) veya “Wireless” (Kablosuz)
opsiyonunu seçin ve [OK] tufluna bas›n.
왎 “Wired” (Kablolu) ba¤lant›
Ba¤lant› ayarlar›n› yapmak için ekrandaki talimatlar› takip edin.
앫 Sorunlarla karfl›laflt›¤›n›zda ( È 13)
Prize
(AC 220 ile 240 V, 50 Hz aras›)
앫 Bu cihaz kapal› oldu¤u halde az miktarda elektrik
çeker (“H›zl› Çal›flt›rma”: “Kapal›”, yaklafl›k 0,2 W).
Cihaz› uzun bir süre kullanmayaca¤›n›z zaman güç
tasarrufu sa¤lamak için fifli prizden çekin.
왎 “Wireless” (Kablosuz) ba¤lant›
“Wireless” ayar›n› seçerseniz ve “Wireless LAN Adaptor
is not connected.” mesaj› görünürse, Kablosuz LAN
Adaptörünün iyice tak›l›p tak›lmad›¤›n› kontrol edin. Ya
da, adaptörü ç›kar›p yeniden tak›n. Göstergede hala herhangi bir de¤ifliklik yoksa, tavsiye için bayinize baflvurun.
“WPS (PUSH button)” (Basmal› dü¤me) veya
“Search for access point” (Eriflim noktas›n› ara) opsiyonunu seçin, ard›ndan ekrandaki talimatlar› takip
ADIM 5: Ayarlama
Kolay Ayarlama
Yeni oynat›c›n›z› ba¤lad›ktan ve [2] tufluna bast›ktan
sonra, bir ana ayar ekran› görünecektir.
Haz›rl›k
TV’yi aç›n ve TV üzerinde uygun video giriflini seçin.
1
[2] tufluna bas›n.
Ayarlama ekran› görünür.
Bu cihaz bir HDMI kablosu ile HDAVI Control 2’yi
veya üstünü destekleyen bir Panasonic TV’ye (VIERA) ba¤lan›rsa, TV’deki ayarlama bilgileri bu
TV’den al›n›r.
2
Ekrandaki talimatlar› takip edin ve [쑿,쑼] ve
[OK] tufluna basarak ayarlamalar› yap›n.
“Ekran Üstü Menü Dili”, “TV Ekran Oran›” ve “H›zl›
Çal›flt›rma” ayarlan›r. (È 29 – 31)
“Kolay Ayarlama” ifllemini tamamlad›ktan sonra “Kolay
A¤ Ayarlamas›n›” yapabilirsiniz.
앫 Setup menüsünden “Easy Setting” opsiyonunu seçerek bu
ayarlamay› istedi¤iniz zaman yapabilirsiniz. (È 31)
앫 Ayr›ca, bu ayarlar› tek tek de¤ifltirmek de mümkündür.
(È 29 – 31)
12
VQT2U34
WPS (PUSH button) (Basmal›
Örn:
dü¤me):
Kabosuz yönlendiriciniz (router)
(Eriflim noktas›) WPS’yi (Basmal› dü¤me) destekliyorsa,
WPS dü¤mesine basarak ayarlamalar› kolayca yapabilirsiniz.
WPS (Wi-Fi Korumal› Ayarlama), kablosuz LAN cihazlar›n›n ba¤lanmas› ve güvenli¤i ile ilgili ayarlar› kolaylaflt›ran bir standartt›r.
1 Lamba yan›p sönmeye bafllay›ncaya kadar Kablosuz yönlendiricinin (router) (Eriflim noktas›) WPS tufluna veya ilgili tufluna bas›n.
앫 Detaylar için, Kablosuz yönlendiricinizin (router)
(Eriflim noktas›) kullan›m k›lavuzuna bak›n.
2 [OK] tufluna bas›n.
Search for access point (Eriflim noktas›n› ara):
Mevcut kablosuz router’lar (Eriflim noktalar›) aran›l›r ve
listelenir. Listeden kullanmak istedi¤inizi seçebilirsiniz.
1 Ba¤lanmak istedi¤iniz Kablosuz yönlendiricinin
(router) (Eriflim noktas›) SSID*2’sini seçmek için
[쑿,쑼] tufluna bas›n. Ard›ndan, seçilen yönlendiricinin (router) bilgilerini görüntülemek, yetki ve flifre tipini not etmek için [OPTION] tufluna bas›n.
Gösterge
앫 Biraz bekleyin, sonra yeniden
deneyin.
A time out error
occurred.
앫 MAC Adresi vs. için Kablosuz
router (Eriflim noktas›) ayar›.
앫 Sinyal zay›f olabilir. Kablosuz
LAN Adaptörü ile birlikte verilen
USB uzatma kablosunu kullan›n ve Kablosuz LAN Adaptörünün konumunu ayarlay›n.
앫 Kablosuz yönlendiricinin (router)
(Eriflim noktas›) SSID ve fliflfresi.
앫 Biraz bekleyin, sonra yeniden
deneyin.
앫 Kablosuz LAN Adaptörü ba¤lant›s›
Belirtide bir düzelme olmuyorsa, bayinize baflvurun.
An authentication
error or a time out
error occurred.
A device error
occurred.
앫 SSID*2’yi bulamazsan›z, “Search again” opsiyonunu seçin.
2 [RETURN] tufluna, ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
Daha sonra afla¤›daki ekranda yukar›da belirtilen
yetki tipine karfl›l›k gelen bir maddeyi seçin.
Ayarlar› yapmak için ekrandaki talimatlar› takip edin.
앫 Kablosuz yönlendiricinizle (router) (Eriflim noktas›)
birlikte verilen flifreyi “Encryption Key” k›sm›na girin.
*1
*2
Wi-Fi Korumal› Ayarlama uyumlu Kablosuz yönlendiricinin (router) (Eriflim noktas›) iflareti olabilir.
SSID (Servis Ayar Kimli¤i), kablosuz LAN taraf›ndan belli
bir a¤› tan›mlamak için kullan›lan bir isimdir. SSID, her iki
cihazla uyumlu ise aktar›m mümkündür.
Ayarlarla ilgili sorunlarla
karfl›laflt›¤›n›zda
Eriflim Noktas› Ba¤lant› Ayar›
Afla¤›dakileri kontrol edin
A conflict with other
devices occurred.
Kolay A¤ Ayar› (Ba¤lant› Testi)
Afla¤›dakileri
kontrol edin
Gösterge
1. LAN cable connection or
Connection to access point :Fail
2. IP address setting
:Fail
3. Connection to gateway
:Fail
1. LAN cable connection or
Connection to access point :Pass
2. IP address setting
:Fail
3. Connection to gateway
:Fail
1. LAN cable connection or
Connection to access point :Pass
2. IP address setting
3. Connection to gateway
:Home
network
available
:Fail
앫 LAN kablolar›n›n
ba¤lant›s›n›
(È 11)
앫 Hub’›n ve
yönlendiricinin
(router)
ba¤lant›lar›
ve ayarlar›
앫 “IP Adresi /
DNS” Ayarlar› (È 31)
1. LAN cable connection or
Connection to access point :Pass
2. IP address setting
:Pass
3. Connection to gateway
:Fail
13
VQT2U34
Kolay A¤ Ayar› (‹nternet Ba¤lant› Testi)
Yaz›l›m› güncelleme
Panasonic arada bir, bir özelli¤i eklemek veya özelli¤in
çal›flma biçimi gelifltirmek üzere bu cihaz için güncel bir
yaz›l›m yay›nlayabilir. Bu güncellemeler ücretsizdir.
Bu cihaz, bir genifl bantl› ba¤lant› ile internete ba¤lan›ld›¤›nda yaz›l›m› otomatik olarak kontrol etme kabiliyetine sahiptir. Yeni bir yaz›l›m sürümü varsa, afla¤›daki ekran görünür.
Gösterge
Afla¤›dakileri kontrol edin
Cannot find the
server. (B019)
앫 “IP Adresi / DNS ayarlar›n›n”
“Birinci DNS” ve “‹kinci DNS”
ayarlar› (È 31)
Failed to connect
to the server.
(B020)
앫 Sunucu meflgul olabilir veya servis ask›ya al›nm›fl olabilir. Biraz
bekleyin, sonra yeniden deneyin.
앫 “Proxy Sunucu” (È 31) ve
yönlendirici (router) ayarlar›
앫 Hub’›n veya yönlendiricinin (router) kullan›m k›lavuzuna bak›n.
앫 Setup menüsünden “Network Easy Setting” opsiyonunu seçerek bu ayarlamay› istedi¤iniz zaman yapabilirsiniz. (È 31)
앫 “Network Settings” opsiyonunu kullanarak bu ayarlar› tek
tek yapabilirsiniz. (È 31)
앫 Bu cihaz›, kullan›ma hakk›na sahip olmad›¤›n›z herhangi bir
kablosuz a¤a ba¤lanmak için kullanmay›n.
Kablosuz a¤ ortam›nda otomatik arama s›ras›nda, kullan›ma hakk›na sahip olmad›¤›n›z kablosuz a¤lar (SSID) görülebilir; ancak, bu a¤lar› kullanmak yasad›fl› bir eriflim olarak
alg›lanabilir.
앫 Bu cihazda a¤ ayarlar›n› yapt›ktan sonra, Kablosuz yönlendiricinin (router) (Eriflim noktas›) ayarlar› (flifre seviyesi vs)
de¤iflebilir. Bilgisayarda çevrimiçi olmayla ilgili sorun yafl›yorsan›z, bilgisayar›n›z›n a¤ ayarlar›n› Kablosuz yönlendiricinin (router) (Eriflim noktas›) ayarlar›na göre yap›n.
앫 fiifresiz olarak bir a¤a ba¤lanman›n iletiflim içeriklerinin
üçüncü bir kifli taraf›ndan yasad›fl› olarak izlenmesine veya
kiflisel ya da gizli bilgilerin s›zd›r›lmas›na yol açabilece¤ini
unutmay›n.
14
VQT2U34
Yaz›l›m› güncellemek için
[FUNCTION MENU] tufluna bas›n È “To Others”› seçin È [OK] È “Setup”› seçin È [OK] È “General”›
seçin È [OK] È “Firmware Update”› seçin È [OK]
È “Update Now”› seçin.
Güncelleme yap›l›rken bu cihaz›n elektrik ba¤lant›s›n›
AYIRMAYIN veya baflka bir ifllem yapmay›n.
Yaz›l›m kurulduktan sonra cihaz›n göstergesinde
“FINISH” görünecektir. Cihaz yeniden bafllayacak ve
afla¤›daki ekran görünecektir.
앫 Bu cihazda yükleme baflar›s›z olursa veya bu cihaz internete ba¤l› de¤ilse, en son yaz›l›m› afla¤›daki web sitesinden
indirebilir ve yaz›l›m› güncellemek için bir CD-R’ye kopyalayabilirsiniz.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Bu site sadece ‹ngilizce’dir.)
Bu cihazdaki yaz›l›m›n sürümünü göstermek için. (È 31
“Sistem Bilgileri”)
앫 Yükleme birkaç dakika sürecektir. Ba¤lant› ortam›na göre ifllem daha uzun sürebilir veya düzgün çal›flmayabilir.
앫 En son yaz›l›m sürümünü kontrol etmek istemiyorsan›z
“Automatic Update Check” ayar›n› “Off” konumuna al›n.
(È 31)
ADIM 6:
Uzaktan kumandan›n
programlanmas›
Ortam›n tak›l›p
ç›kar›lmas›
Di¤er Panasonic ürünleri için
Birden fazla Panasonic oynat›c›n›z/kay›t cihaz›n›z varsa
ve uzaktan kumanda her iki cihaz› ayn› anda çal›flt›r›yorsa, bu durumu önlemek için bir ürün üzerinde uzaktan kumanda kodunu de¤ifltirmelisiniz. Bu ürün üzerinde uzaktan kumanda kodunu de¤ifltirdikten sonra,
uzaktan kumanda kodunu de¤ifltirmeniz gerekir. (È 31,
“Uzaktan Kumanda”)
TV veya amplifikatör/al›c› için
Bu cihaz›n uzaktan kumandas›n› kullanarak TV’yi veya
amplifikatörü/al›c›y› çal›flt›rabilirsiniz.
1
Televizyonlar için
[2 TV] tuflunu bas›l› tutarken rakaml› tufllarla 2 haneli flifreyi girin (È 42).
Amplifikatörler/al›c›lar için
[RECEIVER - VOL] tuflunu bas›l› tutarken rakaml› tufllarla 2 haneli flifreyi girin (È 42).
Örne¤in; 01: [0] È [1]
2
Televizyonu açarak ve amplifikatörün/al›c›n›n ses seviyesini ayarlayarak test edin.
앫 Bir ortam› takarken do¤ru yöne bakt›¤›ndan emin olun.
앫 Bu cihaz›n göstergesindeki lamba yan›p sönerken cihaz› kapatmay›n veya ortam› ç›karmay›n. Bu tür ifllemler, ortamdaki verilerin kaybolmas›na sebep olabilir.
앫 SD kart›n› ç›kar›rken, ortas›n› bast›r›n ve düz bir flekilde d›flar› do¤ru çekin.
앫 USB ba¤lant› kablosu ile bir Panasonic ürünü ba¤larsan›z, ba¤l› cihazda ayarlama ekran› görünebilir. Detaylar için, ba¤l› cihaz›n talimatlar›na bak›n.
왎 Sürücüleri de¤ifltirmek için
“BD/DVD/CD”, “SD kart›” veya “USB belle¤i” seçmek için [DRIVE SELECT] tufluna bas›n.
앫 Cihaz durmuflken ortam tak›l›rsa, tak›lan ortama ba¤l›
olarak sürücü otomatik olarak de¤iflir.
앫Televizyonunuzun veya amplifikatörün/al›c›n›n markas› için
birden çok kod listelenmiflse, do¤ru çal›flmay› sa¤layan›
seçin.
15
VQT2U34
FUNCTION menüsü
Video oynatma
Bu cihaz›n ana fonksiyonlar›n FUNCTION menüsünden
çal›flt›r›labilir.
‹stedi¤iniz maddeyi seçmek için [쑿,쑼] tufluna ve
ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
Haz›rl›k
TV’yi aç›n ve TV üzerinde uygun video giriflini seçin.
1 Cihaz› açmak için [2] tufluna bas›n.
2 Ortam› tak›n.
Playback
Verileri oynat›r/çalar.
Top Menu
(È sa¤ taraf)
Menu
(È sa¤ taraf)
Viewing Picture
(È 21)
Viewing Video
(È sa¤ taraf)
Listening Music
(È 22)
Network
Home
Network
(DLNA)
(È 23)
Internet
Content
VIERA CAST’›n Bafllang›ç
ekran›n› görüntüler (È 22)
BD/DVD/CD
Sürücüleri de¤ifltirir.
SD card
USB device
Playlists
DVD-VR’de yarat›lan
listeleri oynatabilirsiniz.
To Others Setup
(È 28)
Card
(È 18)
Management
Ekrandan ç›kmak için
[FUNCTION MENU] tufluna bas›n.
앫 Görünecek maddeler medyaya ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebilir.
앫 FUNCTION ekran› görünmezse [FUNCTION MENU] tufluna
bas›n.
16
VQT2U34
Oynatma ifllemi bafllar.
앫 Menü görünürse, istedi¤iniz maddeyi seçmek için
[쑿,쑼,씱,씰] tufluna ve ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
앫 3D uyumlu video yaz›l›m›n› oynat›rken bir mesaj ekran› görünürse, talimatlara göre oynatma ifllemini yap›n.
앫 ‹fllem bafllamazsa [씰] (PLAY) tufluna bas›n.
왎 Menüleri göstermek için
Ana Menüyü, DIRECT NAVIGATOR’ü veya Ekran Üstü
Menüyü görüntüleyebilirsiniz.
[TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR] veya [POP-UP
MENU] tufluna bas›n.
앫 ‹stedi¤iniz maddeyi seçmek için [쑿,쑼,씱,씰] tufluna
ve ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
앫 [OPTION] tufluna bas›larak ve “Pop-up Menu” opsiyonu seçilerek de ekran üstü menü görüntülenebilir.
왎 Durum mesajlar›n› göstermek için
Çal›flma s›ras›nda [STATUS] tufluna bas›n.
Durum mesajlar›, o anda hangi ifllemin yap›ld›¤› ile ilgili
bilgiler sunar. [STATUS] tufluna her bas›fl›n›zda, ekran
bilgileri de¤iflebilir veya ekrandan kaybolabilir.
örn. BD-Video
T: Bafll›k, C: Bölüm, PL: Oynatma/çalma listesi
Bafll›¤›n geçen süresi
Mevcut konum
Toplam süre
앫 PAL disklerinin sinyali PAL format›nda üretilir. NTSC disklerinin
sinyali “NTSC” veya “PAL60” format›nda üretilir. NTSC diskleri
için “NTSC Contents Output” menüsünde “NTSC” veya
“PAL60” ayar›n› seçebilirsiniz. (È 28)
앫 MENÜLER GÖRÜNÜRKEN, D‹SK DÖNMEYE DEVAM EDER.
‹fllemi bitirdikten sonra cihaz›n motorunu, televizyonun ekran›n›
vs. korumak için [Ç] tufluna bas›n.
앫 Ortama ve içeriklere ba¤l› olarak, gösterge de¤iflebilir veya görünmeyebilir.
앫 DivX: Art arda oynatma ifllemi mümkün de¤ildir.
앫 Bir Panasonic dijital yüksek çözünürlüklü video kamera ile kaydedilen bir 1080/60p (1920x1080/60 progressive) video gösterilirken
bir menü görünürse, “Play Video (AVCHD)” opsiyonunu seçin.
앫 Bir ortama sürüklenip b›rak›lan, kopyalanan ve yap›flt›r›lan
AVCHD ve MPEG2 videoyu oynatmak mümkün de¤ildir.
Gösterim s›ras›ndaki di¤er ifllemler
Ortama ve içeriklere ba¤l› olarak bu fonksiyonlar düzgün çal›flmayabilir.
Yararl› Fonksiyonlar
1
2
[OPTION] tufluna bas›n.
Bir maddeyi seçin ve [OK] tufluna bas›n.
Durdurma
DIRECT NAVIGATOR ekran› görünürken
[Ç] tufluna bas›n.
Durdurulan konum haf›zaya al›n›r.
Kal›nan noktadan yeniden bafllatma (resume) fonksiyonu
Oynatma ifllemini bu konumdan bafllatmak için [씰]
(PLAY) tufluna bas›n.
앫 Disk tablas›n› açt›¤›n›zda veya cihaz›n göstergesinde
“STOP”u göstermek için [Ç] tufluna birkaç kez bast›¤›n›zda konum silinir.
앫 BD-J (È 43) içeren BD-Video disklerinde, kal›nan noktadan devam etme (resume) fonksiyonu çal›flmaz.
Duraklatma
[Å] tufluna bas›n.
앫 Oynatma ifllemini yeniden bafllatmak için [Å] tufluna
tekrar veya [씰] (PLAY) tufluna bas›n.
Arama/ A¤›r çekim
Properties
Bafll›k özelliklerini göstermek için
(kay›t tarihi vs.)
Chapter
View
Bölümü seçmek için.
To Picture
Sabit görüntüleri oynatma (È 21).
Folder
Di¤er bir klasöre geçmek için.
View Titles
Bir bafll›¤› seçmek için.
Çal›flma s›ras›nda
Screen
Aspect
Top Menu
Ekran›n üst ve alt veya sol ve sa¤ taraflar›nda
siyah bantlar göründü¤ünde, görüntüyü ekran›
dolduracak flekilde büyütebilirsiniz.
Ana menüyü görüntülemek için.
Pop-up
Menu
Ekran üstü menüyü görüntülemek için.
Menu
Menüyü görüntülemek için.
Arama
Oynatma s›ras›nda [È] veya [è] tufluna bas›n.
앫 Müzik ve MP3: H›z tek bir ad›ma sabitlenir.
A¤›r çekim
Duraklama s›ras›nda [È] veya [è] tufluna bas›n.
앫 BD-Video ve AVCHD: Sadece ileri yönde [è].
앫 Oynat›lan içeri¤e ba¤l› olarak, “Ekran Oran›” ayar›n›
yapt›¤›n›zda herhangi bir etki görülmeyebilir.
앫 “TV Aspect” (È 30) ayar› “4:3 Pan & Scan” veya “4:3
Letterbox” konumuna al›nd›¤›nda “Screen Aspect”
menüsündeki “Zoom” fonksiyonu iptal olur.
Arama h›z› 5 kat artar.
앫 Normal oynatma h›z›na dönmek için [씰] [PLAY] tufluna bas›n.
앫 Ortama ve içeriklere ba¤l› olarak, görünen maddeler farkl›d›r.
Atlama
Oynatma veya duraklama s›ras›nda [È] veya [è]
tufluna bas›n.
Oynatmak istedi¤iniz bafll›¤a, bölüme veya parçaya atlay›n.
앫 Tufla her bas›fl›n›zda atlama say›s› artar.
Kare Kare Oynatma
Duraklama s›ras›nda [씱] (씱Å) veya [씰] (Å씰) tufluna bas›n.
앫 Art arda ileri veya geri konumlar›na de¤iflmek için bas›l› tutun.
앫 Normal oynatma h›z›na dönmek için [씰] [PLAY] tufluna bas›n.
앫 BD-Video ve AVCHD: Sadece ileri yönde [씰] (Å씰).
Sesi de¤ifltirme
AUDIO tufluna bas›n.
Ses kanal› numaras›n› veya konuflma dilini (È 26) vs.
de¤ifltirebilirsiniz.
17
VQT2U34
BD-Videoda BD-Live veya
BONUSVIEW özelliklerini kullanma
BONUSVIEW nedir?
BONUSVIEW, görüntü içinde görüntü veya ikinci dil vs.
gibi gibi fonksiyonlardan yararlanman›z› sa¤lar.
BD-Live nedir?
BONUSVIEW fonksiyonuna ilave olarak BD-Live, bu cihaz›
internete ba¤layarak altyaz›, özel görüntüler, online oyunlar
gibi daha fazla fonksiyonlardan yararlanman›z› sa¤lar.
앫 Kullan›labilir fonksiyonlar ve çal›flma yöntemi diske
göre farkl›l›k gösterebilir; diskin talimatlar›na bak›n
ve/veya ilgili web siteyi ziyaret edin.
Görüntü içinde görüntü oynatma
Alt görüntüyü açmak/kapatmak için
[PIP] tufluna bas›n.
Alt görüntü
BD-Live disklerini internet üzerinden
çal›flt›rma
Blu-ray disklerindeki baz› BD-Live içerikleri, eriflilmeleri
için bir internet hesab›n›n oluflturulmas›n› gerektirebilir.
Bir internet hesab› oluflturmak için ekrandaki talimatlar›
takip edin veya diskin kullan›m k›lavuzuna bak›n.
1
2
A¤a ba¤lan›n. (È 11)
Bir SD kart›n› tak›n (1 GB veya daha fazla bofl
alan› olan). SD kart›, yerel saklama ortam› olarak
kullan›l›r (È 43).
3
Diski yerlefltirin.
왎 Verileri silme/SD kartlar›n› formatlama
BD-Videoda, verileri SD kart›na (Yerel Saklama) kopyalayarak kullanabilece¤iniz çeflitli fonksiyonlar vard›r. SD
kart›ndaki verilere art›k ihtiyaç duymuyorsan›z, afla¤›daki ifllemleri takip ederek verileri silebilirsiniz.
1 Bir SD kart› tak›n.
2 [FUNCTION MENU] tufluna bas›n.
3 “To Others” opsiyonunu seçmek için [쑿,쑼] tufluna,
ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
4 “Card Management” opsiyonunu seçmek için [쑿,쑼]
tufluna, ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
5 “BD-Video Data Erase” veya “Format SD Card” opsi-
yonunu seçmek için [쑿,쑼] tuflunu kullan›n ve [OK]
tufluna bas›n.
Ana görüntü
‹kinci dili açmak/kapatmak için
[DISPLAY] È “Disc”i seçin - [씰] È “Signal Type”›
seçin È [OK] È“Secondary Video” menüsündeki set
“Soundtrack” opsiyonunu “On” veya “Off”a
ayarlay›n
앫 Arama/a¤›r çekimde oynatma veya kare kare oynatma s›ras›nda sadece ana görüntü gösterilir.
앫 “Digital Audio Output” menüsünde “BD-Video Secondary Audio”
maddesi “Off” konumuna ayarland›¤›nda, yard›mc› ses çalmayacakt›r (È 29).
6 "Yes" opsiyonunu seçmek için [씱,씰] tufluna ve ar-
d›ndan da [OK] tufluna bas›n.
7 “Start” opsiyonunu seçmek için [씱,씰] tufluna, ard›n-
dan da [OK] tufluna bas›n.
앫 Yukar›daki fonksiyonlar› kullanmak için, kart› bu cihazda formatlaman›z› tavsiye ederiz. Kulland›¤›n›z kart formatlan›rsa,
karttaki tüm veriler silinecektir. Bu veriler geri getirilemez.
앫 Baz› diskler için “BD-Live ‹nternet Erifliminin” de¤ifltirilmesi
gerekebilir (È 28).
앫 BD-Live özelli¤ini destekleyen diskler kullan›ld›¤›nda, oynat›c› veya disk ID’leri internet üzerinden verileri sa¤layan sunucuya gönderilebilir.
18
VQT2U34
왎 Altyaz› metnini görüntüleme
DivX Hakk›nda
DIVX PLUS™ HD HAKKINDA:
DivX®, DivX, Inc. firmas› taraf›ndan yarat›lan bir dijital
video format›d›r. Bu, 1080p’ye kadar olan DivX Plus™
HD videolar (H.264/.MKV) ve çok kaliteli veriler dahil,
DivX videolar›n› oynatan resmi bir DivX Oynayl›® cihazd›r. Dosyalar›n›z› DivX videoya dönüfltürmek için gerekli
bilgi ve yaz›l›m için www.divx.com sitesini ziyaret edin.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:
DivX Video-on-Demand (VOD) verilerini oynatmak için
bu DivX Onayl›® cihaz›n kay›tl› olmas› gerekir.
Kay›t kodu yaratmak için, cihaz kurulum menüsündeki
DivX VOD bölümüne gidin.
Kay›t ifllemini tamamlamak ve DivX VOD hakk›nda daha fazla bilgi edinmek için bu kod ile vod.divx.com sitesine gidin.
앫 USB belle¤e kaydedilen DivX VOD içeriklerinin video
görüntüleri sadece HDMI ç›k›fl›ndan verilebilir.
DivX video diskindeki altyaz› metinlerini bu cihazda görüntüleyebilirsiniz.
Bu fonksiyonun, DivX standart özelliklerinde belirtilen
altyaz›larla bir ilgisi yoktur ve belli bir standarda sahip
de¤ildir. Dosyan›n oluflturulma biçimine veya bu cihaz›n
durumuna ba¤l› olarak çal›flma farkl› olabilir veya cihaz
düzgün çal›flmayabilir (çal›flma, durdurma vs.).
“Disc” menüsünde “Subtitle” (Altyaz›) ayar›n› yap›n
(È 26).
앫 “Text” yaz›s› görünmeyen DivX video dosyalar› altyaz› metni
içermez.
앫 Altyaz›lar düzgün görünmezse, dil ayarlar›n› de¤ifltirmeyi deneyin. (È 28)
앫 Dosyaya ba¤l› olarak altyaz› metnini görüntülemeyebilirsiniz.
Cihaz›n kay›t kodunu görüntüleyin.
(È 31, “General” menüsündeki “DivX Registration” ayar›).
10 alfa-nümerik
karakter
앫 DivX VOD içeriklerini ilk defa oynat›rken, kay›t kodu
görünmez.
앫 Bu cihaz›n kodundan farkl› bir kay›t kodunu kullanarak DivX VOD verilerini sat›n al›rsan›z, bu verileri oynatamazs›n›z.
Cihaz›n kayd›n› iptal etme:
(È 31, “General” menüsündeki “DivX Registration” ayar›).
“DivX Registration” menüsünde "Yes" opsiyonunu seçmek için [씱,씰] tufluna bas›n.
http://vod.divx.com’da kayd› iptal etmek için kay›t iptal
kodunu kullan›n.
Sadece s›n›rl› say›da oynat›labilen DivX VOD VOD
içerikleri hakk›nda
Baz› DivX VOD içerikleri sadece sabit say›da oynat›labilir. Bu içerikleri oynat›¤›n›zda, onatma say›s› ve bafllang›çta oynat›labilir say› görünür.
앫 Bir program her oynat›ld›¤›nda kalan oynatma say›s›
azal›r. Ancak, oynatma ifllemi durdurulan noktadan
bafllat›ld›¤›nda, kal›nan noktadan devam etme (resume) fonksiyonundan dolay› kalan oynatma say›s›
azalmaz.
19
VQT2U34
Blu-ray 3D™ video izleme
Bu cihaz› bir Yüksek H›zl› HDMI kablosu ile 3D uyumlu
bir TV’ye ba¤layarak videolar›, Blu-ray 3D™ uyumlu
video yaz›l›m›n›n gerçekçi hissi ile izleyebilirsiniz.
Bu flekil bir görüntüdür.
3D format›nda izlenilebilen 2 ekran yap›l› (yan yana) vs.
kay›tl› bafll›klar içeren bir diski çal›flt›rd›¤›n›zda disk,
afla¤›daki tabloda belirtilen ayarlamalardan ba¤›ms›z
olarak, TV’nin 3D ayarlar›na göre çal›flacakt›r.
앫 Oynatma menüsü gibi ekran göstergeleri düzgün görünmeyecektir.
Haz›rl›k
Yüksek H›zl› HDMI kablosu kullanarak 3D uyumlu TV’yi
bu cihaz›n HDMI AV OUT ç›k›fl›na ba¤lay›n. (È 8, 10)
앫 TV için gerekli haz›rl›klar› yap›n.
Oynatma modu normal disk çal›flt›rma ile ayn›d›r. (È 16)
앫 Ekrandaki talimatlar› takip ederek diski çal›flt›r›n.
3D ayarlar›
Gerekirse, afla¤›daki ayarlar› yap›n.
Playback method 3D diskleri 2D (s›radan video) format›nda oynatmak mümkündür. (È 28)
for 3D disc
3D Type
3D Playback
Message
3D format›nda oynatam›yorsan›z, ayarlar›
ba¤l› TV format›na göre de¤ifltirin. (È 30)
앫 “Side by side” ayar› seçildi¤inde,
TV’de 3D ayarlar›n› de¤ifltirin.
3D izleme uyar› ekran›n› gizleyin.
(È 28)
Graphic Display Oynatma menüsü veya mesaj ekran› vs. için ekran üstü menü konumuLevel
nu ayarlay›n. (È 26).
20
VQT2U34
앫 Kendinizi iyi hissetmiyorsan›z veya gözleriniz yorulursa 3D görüntü izlemekten kaç›n›n.
3D görüntüleri izlerken bafl dönmesi, mide bulant›s› veya di¤er
sorunlarla karfl›lafl›rsan›z, kullanmaya son verin ve gözlerinizi
dinlendirin.
Ba¤lanan TV’ye ba¤l› olarak, çözünürlükteki de¤iflikliklerden
dolay› oynat›lan görüntü 2D videoya de¤iflebilir. TV’deki 3D
ayar›n› kontrol edin.
앫 3D video, “HDMI Video Format” veya “24p Output” k›sm›nda
ayarland›¤› gibi gösterilmeyebilir. (È 30).
Sabit görüntüleri oynatma
(BD-RE, DVD-RAM/-R/-R DL, CD-R/RW, SD Kart, USB
bellek)
1
Bir diski, SD kart› veya ESB belle¤i tak›n.
Menü görünürse, istedi¤iniz maddeyi seçmek için
[쑿,쑼] tufluna ve ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
2
3
Yararl› Fonksiyonlar
1
2
[OPTION] tufluna bas›n.
Bir maddeyi seçin ve [OK] tufluna bas›n.
“Album View” veya “Picture View” ekran› görünür
Start
Slideshow
Sabit görüntüleri belli aral›klarla tek tek
görüntüleyebilirsiniz.
Slideshow
Setting
Display Interval
Gösterim aral›¤›n› de¤ifltirir.
Transition Effect
Gösterim yöntemini ayarlar.
Repeat Play
Slayt gösterimini tekrarlar.
Soundtrack
USB belle¤e veya müzik CD’sine kaydedilen MP3 dosyalar› slayt gösterimi s›ras›nda arka fon müzi¤i olarak çal›nabilir.
Soundtrack Folder
MP3 ile kaydedilmifl bir USB bellek bu cihaza
tak›ld›¤›nda çal›nacak bir klasör seçilebilir.
“Set” opsiyonunu seçmek için
[쑿,쑼,씱,씰] tufluna, ard›ndan da [OK]
tufluna bas›n.
Select
Folder
Di¤er bir yüksek klasöre geçmek için.
앫 Sadece tan›nabilir çok say›da yüksek
klasör varsa.
Folder
Baflka bir klasördeki sabit görüntüleri seçmek için.
To Video
Video oynatma (È 16).
To album
view
Albüm görüntüsünü göstermek için.
BD-RE, DVD-RAM
Albümü seçmek için [쑿,쑼,씱,씰] tuflunu
kullan›n ve [OK] tufluna bas›n.
Sabit görüntüyü seçmek için [쑿,쑼,씱,씰]
tufluna ve [OK] tufluna bas›n.
Gösterim s›ras›nda (slayt gösterimleri hariç)
Bir önceki veya sonraki sabit görüntüyü görüntülemek için [씱,씰] tufluna bas›n.
DIRECT NAVIGATOR ekran›n› göstermek veya
ekrandan ç›kmak için
[TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR] tufluna bas›n.
Rotate
RIGHT
Rotate
LEFT
Sabit görüntüleri döndürür.
Zoom out
Sabit görüntüyü küçültür.
앫 Bu fonksiyon sadece küçük boyutlu
sabit görüntülerde çal›fl›r.
Zoom in
“Küçültme” ifllemini iptal eder.
왎 Görüntü özelliklerini göstermek için
Çal›flma s›ras›nda [STATUS] tufluna iki kez bas›n.
Örne¤in, DVD-RAM’de JPEG
Çekim tarihi
앫 Ortama ve içeriklere ba¤l› olarak, görünen maddeler farkl›d›r.
앫 Yüksek piksel say›l› bir sabit görüntü oynat›ld›¤›nda, gösterim
aral›¤› uzun olabilir. Ayarlama de¤ifltirilse bile, gösterim aral›¤›
k›salmayabilir.
앫 Bu cihaza MP3 kay›tl› müzik CD’si ve USB bellek ayn› anda tak›l›rsa, arka fon müzi¤i olarak öncelik müzik CD’sine verilecektir.
Ekrandan ç›kmak için
[STATUS] tufluna bas›n.
21
VQT2U34
Müzik çalma
(DVD-R/-R DL, müzik CD’si, CD-R/RW, USB bellek)
1
Bir diski veya ESB belle¤i tak›n.
Menü görünürse, istedi¤iniz maddeyi seçmek için
[쑿,쑼] tufluna ve ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
2
Parçay› seçmek için [쑿,쑼] tufluna ve ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
VIERA CAST Özelli¤ini
Kullanma
VIERA CAST ile Bafllang›ç ekran›ndan bir internet servisine eriflebilirsiniz; örne¤in, YouTube, Picasa Web
Albümleri. (Haziran 2010 itibariyle)
Haz›rl›k
앫 A¤ ba¤lant›s› (È 11)
앫 A¤ ayar› (È 12)
1
[VIERA CAST] tufluna bas›n.
Mesaj görünür. Bu talimatlar› dikkatlice okuyun ve
ard›ndan [OK] tufluna bas›n.
2
‹stedi¤iniz maddeyi seçmek için
[쑿,쑼,씱,씰] tufluna ve ard›ndan da [OK]
tufluna bas›n.
Çal›flan tufllar:
[쑿,쑼,씱,씰] [OK], [RETURN], renkli tufllar, rakaml›
tufllar
VIERA CAST Bafllang›ç ekran›;
iflareti, çalmakta olan parçay› gösterir.
DIRECT NAVIGATOR ekran›n› göstermek veya
ekrandan ç›kmak için
[TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR] tufluna bas›n.
왎 Baflka bir klasördeki bir parçay› çalma
“Müzik listesi” görüntülenirken
[OPTION] tufluna bas›n, [쑿,쑼] tuflu ile “Select Folder”
opsiyonunu seçin ve ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
앫 Uyumlu olmayan parçalar› içeren klasörleri seçemezsiniz.
Görüntüler sadece aç›klama amal›d›r; içerikler haber
verilmeden de¤ifltirilebilir.
VIERA CAST Bafllang›ç ekran›na dönmek için
[VIERA CAST] tufluna bas›n.
VIERA CAST modundan ç›kmak için
[EXIT], [FUNCTION MENU] veya [TOP MENU/DIRECT
NAVIGATOR] tufluna bas›n.
앫 Afla¤›daki durumlarda, “‹nternet ‹çerik Ayarlar›” kullan›larak
ayarlamalar yap›labilir (È 31).
– VIERA CAST’›n kullan›m› s›n›rland›¤›nda.
– Ses bozuldu¤unda.
– Yanl›fl zaman göründü¤ünde.
앫 Yavafl internet ba¤lant›s› kullan›l›rsa, video düzgün görünmeyebilir. En az 6 Mbps h›zl› bir internet servisi önerilir.
앫 Ekranda yaz›l›m güncelleme uyar›s› göründü¤ünde yaz›l›m›
güncelleyin. Yaz›l›m güncellenmezse, VIERA CAST fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz. (È 14)
앫 VIERA CAST bafllang›ç ekran› haber verilmeden de¤ifltirilebilir.
앫 VIERA CAST arac›l›¤›yla al›nan servisler, ilgili servis sunucular›
taraf›ndan çal›flt›r›l›rlar ve servis haber verilmeden geçici veya
sürekli olarak kesilebilir. Bu yüzden Panasonic, içerik veya
servisin devam› ile ilgili hiçbir garanti vermez.
앫 Web sitelerinin bütün özellikleri veya servisin içeri¤i kullan›lmayabilir.
앫 Baz› veriler baz› izleyiciler için uygun olmayabilir.
앫 Baz› veriler sadece belli ülkelerde kullan›labilir ve belli dillerde
sunulabilir.
22
VQT2U34
DLNA özelli¤i
Ev a¤›na ba¤l› bir DLNA onayl› medya sunucusunda
(Windows 7 kurulu bir bilgisayar gibi) kay›tl› videoyu ve
görüntüleri bu cihaz ile izleyebilirsiniz.
Bunlar› ayr›ca Panasonic DLNA uyumlu kay›t cihazlar›yla da (DIGA) izleyebilirsiniz.
앫 DIGA’n›n bulundu¤u ülkeler s›n›rl›d›r. Nerelerde bulundu¤u ile ilgili bilgi için afla¤›daki siteye bak›n.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
앫 A¤a ba¤l› cihazlar›n çal›flmas› ile ilgili ayr›nt›lar için, ilgili cihaz›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
앫 Müzik dosyalar›yla ve baz› video ve görüntü dosyalar›yla uyumlu de¤ildir.
Haz›rl›k
1 Bu cihaz›n a¤ ba¤lant›s›n› (È 11) ve a¤ ayar›n› (È
12) yap›n.
Video ve görüntüleri a¤
arac›l›¤›yla bu cihaza
ba¤lanan cihazda oynatma
1
2
3
[FUNCTION MENU] tufluna bas›n.
“Network” opsiyonunu seçmek için [쑿,쑼]
tufluna, ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
“Home Network (DLNA)” opsiyonunu seçmek için [쑿,쑼] tufluna, ard›ndan da [OK]
tufluna bas›n.
앫 A¤ vas›tas›yla ba¤lanan cihazlar›n bir listesi görünecektir.
앫 Uzaktan kumandadaki k›rm›z› tufla bas›larak bu
liste güncellenebilir.
Örn:
2 Bilgisayar›n veya DIGA’n›n Ev A¤ ayarlar›n› yap›n.
Windows 7 kurulu bir bilgisayara ba¤lan›ld›¤›nda
앫 Verileri ve klassörü bilgisayar›n kütüphanelerine
ekleyin.
앫 Windows Media® Player’›n oynatma listesi sadece
kütüphanelerde kay›tl› verileri oynatabilir.
Windows 7’nin ayarlanma yöntemi için, talimatlara
veya yard›m menüsüne bak›n.
Panasonic DLNA uyumlu bir kay›t cihaz›na
(DIGA) ba¤lan›ld›¤›nda
Kaydedilecek cihaz›n çal›flt›r›lmas›n› isteyen mesaj
göründü¤ünde “Videolar› ve görüntüleri a¤ arac›l›¤›yla bu cihaza ba¤lanan cihazda oynatma” k›sm›n›n 1-4. ad›mlar›n› tekrarlay›n (È sa¤ taraf).
Genifl bantl› router (yönlendirici),
Kablosuz router (yönlendirici)
(Eriflim noktas›), vs.
LAN kablosu
(Düz)
4
5
Verileri oynatacak cihaz› seçmek için
[쑿,쑼] tufluna ve ard›ndan da [OK] tufluna
bas›n.
Oynat›lacak maddeyi (klasörü) seçmek
için [쑿,쑼,씱,씰] tufluna ve ard›ndan da
[OK] tufluna bas›n.
앫 Menünün yap›s›, bu cihaza ba¤lanan cihaza göre
farkl› olacakt›r. ‹fllemi tekrarlayarak verileri seçin.
앫 ‹fllem bafllad›¤›nda Kontrol Paneli görünür.
‹fllem, [쑿,쑼,씱,씰], [OK] ve [EXIT] tuflu ile yap›labilir.
Kontrol paneli
Örn:
앫 Kontrol paneli görünmüyorsa [OK] tufluna bas›n.
앫 Kontrol panelini gizlemek için [RETURN] tufluna
bas›n.
앫 Cihaza ba¤l› olarak görüntü gösterimi mümkün olmayabilir.
앫 Ekranda gri olarak görünen maddeler bu cihazla oynat›lamaz.
앫 Bu cihaz, ba¤l› cihaz vas›tas›yla çal›flt›r›lamaz.
앫 Ba¤l› bilgisayar›n performans›na ba¤l› olarak, oynatma s›ras›nda video kareleri düflebilir veya video hiç oynat›lmayabilir.
‹nternet
DLNA Onayl› medya sunucu
23
VQT2U34
Görüntüleri oynat›rken kullan›labilen yararl› fonksiyonlar
Ba¤l› cihazdan görüntüleri oynat›rken afla¤›daki ifllemleri yapmak mümkündür.
Veri listesi görünürken
1 [OPTION] tufluna bas›n.
2 Bir maddeyi seçin ve [OK] tufluna bas›n.
Start
Slideshow
Slideshow
Settings
Sabit görüntüleri belli aral›klarla tek tek
görüntüleyebilirsiniz.
Interval
Gösterim aral›¤›n› de¤ifltirir.
Repeat Play
Slayt gösterimini tekrarlar.
“Set” opsiyonunu seçmek için
[쑿,쑼,씱,씰] tufluna, ard›ndan da [OK]
tufluna bas›n.
Çal›flma s›ras›nda
1 [OPTION] tufluna bas›n.
앫 OPTION menüsü görünmezse, [OPTION] tufluna
tekrar bas›n.
2 Bir maddeyi seçin ve [OK] tufluna bas›n.
Status
Rotate
RIGHT
(except for
slideshow)
Rotate
LEFT
(except for
slideshow)
24
VQT2U34
Görüntü özelliklerini gösterir (È 21)
Sabit görüntüleri döndürür.
TV ile ba¤lant›l› ifllemler
VIERA uzaktan kumanda ile
kolay kontrol
(VIERA Link “HDAVI Control™”)
VIERA Link “HDAVI Control” nedir?
VIERA Link “HDAVI Control” özelli¤i, “HDAVI
Control” fonksiyonu ile uyumlu bu cihaz ve
Panasonic TV (VIERA) veya di¤er cihaz ile ilgili
ba¤lant›l› ifllemler sunan uygun bir fonksiyondur.
Cihaz› HDMI kablosu ile ba¤layarak bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Ayr›nt›lar için ba¤l› cihazlar›n
kullan›m k›lavuzuna bak›n.
Haz›rl›k
1 “VIERA Link” opsiyonunu “On” (aç›k) konumuna
ayarlay›n (È 30).
( Varsay›lan ayarlama “On” konumudur.)
2 Ba¤l› cihaz üzerinde “HDAVI Control” ifllemlerini
ayarlay›n (örn; TV).
3 Bütün “HDAVI Control” uyumlu cihazlar› aç›n ve
“HDAVI Control” fonksiyonu düzgün çal›flacak flekilde, bu cihaz›n girifl kanal›n› ba¤l› TV üzerinde seçin.
Ba¤lant› veya ayarlamalar de¤ifltirildi¤inde de bu
ifllemi tekrarlay›n.
Otomatik girifl de¤ifltirme
Cihaz› açma
Afla¤›daki ifllemler yap›ld›¤›nda, televizyon otomatik
olarak girifl kanal›n› de¤ifltirecek ve ilgili ifllemi görüntüleyecektir. TV kapal› ise otomatik olarak aç›lacakt›r.
– ‹fllem cihaz üzerinde bafllad›¤›nda
– Gösterge ekran›n› kullanan bir ifllem yap›ld›¤›nda
(örn; DIRECT NAVIGATOR ekran›).
– BD-Video, DVD-Video:
Oynatma ifllemi durdu¤unda TV otomatik olarak TV
al›c› moduna döner.
Sadece HDAVI Control 2’yi veya sonras›n› destekleyen TV
TV uzaktan kumandas›n› kullanarak, “Kontrol Paneli” ile
diskleri çal›flt›rabilir ve Ana Menüyü veya Ekran Üstü
Menüyü vs. görüntüleyebilirsiniz.
1
2
[OPTION] tufluna bas›n.
Bir maddeyi seçin ve
[OK] tufluna bas›n.
앫 BD-Video veya DVD-Videonun
ana menüsü görünürken
OPTION menüsü görünmeyebilir.
앫 Bu cihaz için kullanabilece¤iniz tufllar TV’ye göre de¤ifliklik
gösterir. Detaylar için, televizyonun kullan›m k›lavuzuna bak›n.
앫 TV uzaktan kumandas›ndaki uygun olmayan tufllara bast›¤›n›zda bu cihazdaki ifllem durabilir.
앫 Bu cihaz, “HDAVI Control 5” fonksiyonunu destekler. “HDAVI
Control 5” fonksiyonu, Panasonic HDAVI Control uyumlu cihazlar için en yeni standartt›r (Aral›k 2009 itibariyle). Bu standart
Panasonic’in klasik HDAVI cihazlar›yla uyumludur.
앫 VIERA Link “HDAVI Control” fonksiyonu, gelifltirilen ve eklenen
farkl› bir fonksiyon olan HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) olarak bilinen bir endüstri standard› olan HDMI taraf›ndan
sunulan kontrol fonksiyonlar› esasl›d›r. HDMI CEC’i destekleyen üretici cihazlar›n›n çal›flmas› garanti edilmez.
앫 VIERA Link fonksiyonunu destekleyen di¤er marka cihazlar›n
k›lavuzlar›na bak›n.
Cihaz› kapatma
Televizyonu kapatt›¤›n›zda, bu cihaz da dahil, “HDAVI
Control” özelli¤i ile uyumlu bütün ba¤l› cihazlar otomatik
olarak kapan›r.
Televizyonu kapatt›ktan sonra müzi¤i sürekli çalma
(Cihaz, HDAVI Control 2 veya sonras›n› destekleyen bir
Panasonic TV’ye (VIERA) veya VIERA Link özelli¤ini
destekleyen bir amplifikatöre/al›c›ya ba¤land›¤›nda.
1 Müzik çalarken
[OPTION] tufluna bas›n.
2 “TV Power” opsiyonunu seçmek için [쑿,쑼] tufluna
ve ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
25
VQT2U34
Oynatma menüsü
1
Disc (Disk)
Signal Type (Sinyal Tipi)
[DISPLAY] tufluna bas›n.
Ana görüntü
Örn. BD-Video
Video
Orijinal görüntünün kay›t yöntemi görünür.
Soundtrack Ses tipini veya konuflma dilini seçin.
Alt görüntü
Menüler
2
3
4
Maddeler
Ayarlar
[쑿,쑼] tuflunu kullanarak menüyü seçin ve
[씰] tufluna bas›n.
‹stedi¤iniz maddeyi seçmek için [쑿,쑼,
씱,씰] tufluna ve ard›ndan da [씰] tufluna
bas›n.
Ayarlamay› seçmek için [쑿,쑼] tufluna
bas›n.
Baz› seçenekler, [OK] tufluna bas›larak de¤ifltirilebilir.
Ekrandan ç›kmak için
[DISPLAY] tufluna bas›n.
Cihaz›n durumuna (oynatma, durma vs.) ve ortam›n
içeriklerine göre, seçemeyece¤iniz veya de¤ifltiremeyece¤iniz baz› maddeler olabilir.
Dil, Ses özellikleri ve Video özellikleri için: (È 42)
Video
Görüntüleri aç›n/kapat›n. Orijinal görüntünün kay›t yöntemi görünür.
Soundtrack Sesi ve dili aç›n/kapat›n.
Video
Orijinal görüntünün kay›t yöntemi görünür.
Soundtrack (Konuflma dili)
Konuflma dilini gösterir veya de¤ifltirir.
Subtitle (Altyaz›)
Altyaz›y› açar/kapat›r ve ortama göre dili de¤ifltirir.
Subtitle Style (Altyaz› tipi)
Altyaz› tipini seçin.
Audio channel (Ses kanal›)
Ses kanal› numaras›n› seçin. (È 17, “Sesi de¤ifltirme”)
Angle (Aç›)
Aç› numaras›n› seçin.
Baz› maddeler sadece diske özel menüde de¤ifltirilebilir. (È 16)
Play (Oynatma/Çalma)
Repeat Play (Tekrarlama)
(Sadece geçen oynatma süresi cihaz›n göstergesinde
görünürken.)
Tekrarlamak istedi¤iniz maddeyi seçin. Görünen maddeler ortam›n tipine ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterir.
‹ptal etmek için“Off” opsiyonunu seçin.
Random (Rastgele)
Rasgele özelli¤inin seçilip seçilmeyece¤ini seçer.
Graphic Display Level (Grafik gösterge seviyesi)
(Sadece 3D Type” modunda “Full HD” seçildi¤inde (È 30).)
3D gösterim s›ras›nda oynatma menüsünün veya mesaj
ekran›n›n vs. konumu ayarlanabilir.
26
VQT2U34
Picture (Görüntü)
Mode (Mod)
Oynatma s›ras›nda görüntü kalitesi modunu seçin.
앫 “User”› seçerseniz, baflka ayarlamalar yapabilirsiniz.
Picture Adjustment" opsiyonunu seçmek için [씰] tuflunu kullan›n ve [OK] tufluna bas›n.
앫 3D NR: Daha fazla derinlik hissi vermek için arka zemindeki parazitleri azalt›r.
앫 “24p Output” ayar› “On” konumuna al›nd›¤›nda bu
fonksiyon çal›flmayabilir. (È 30)
앫 Integrated NR: Parazitleri giderir ve görüntünün tezat
k›s›mlar› çevresinde görünen çizgileri azalt›r.
Sound (Ses)
Sound Effects*1 *2 (Ses efektleri)
Ses efektini seçin.
앫 Re-master:
Bu özellik sesin yüksek frekansl› k›sm›n› art›rarak daha net ses sunar. (48 kHz veya daha düflük h›zda
kaydedilen diskler)
Önerilen ayarlama
Advanced Settings (Gelifltirilmifl ayarlar)
Re-master 1
Pop ve rock
Re-master 2
Jazz
Re-master 3
Klasik
Ayr›ca, [RE-MASTER] tufluna basarak da ayarlar›
de¤ifltirebilirsiniz.
Chroma Process (Renk iflleme)
HDMI renk sinyallerinin yüksek çözünürlüklü ifllemi, zengin görüntü kaliteli yüksek çözünürlüklü bir görüntü üretir.
앫 Night Surround:
Geceleri ses seviyesi düflük olsa bile filmleri güçlü sesle izlemenizi sa¤lar. Ses kolay duyulacak flekilde ayarlan›r.
Detail Clarity (Detay netli¤i)
Görüntü net ve detayl› görünür.
Dialog Enhancer*2 (Diyalog gelifltirici)
Diyalogun daha kolay duyulabilmesi için, orta kanal›n
sesi art›r›l›r.
Super Resolution (Süper çözünürlük)
Normal kaliteli görüntüler HDMI AV OUT veya
COMPONENT VIDEO OUT ç›k›fl›ndan verildiklerinde
net ve detayl› görüntülere düzeltilirler.
*1
*2
Her fonksiyon ayr› ayr› ayarlanamaz.
Bu fonksiyon sadece “Digital Audio Output” ayar› “PCM”
konumunda iken HDMI ç›k›fl›ndan veya OPTICAL ç›k›fl›ndan
al›nan ses için etkilidir (È 29). (Ancak, bu durumda ses
OPTICAL ç›k›fl›ndan 2 kanall› olarak verilir.)
Progressive (sürekli tarama)
Oynat›lan malzemenin tipine göre, progressive (sürekli)
tarama ç›k›fl›n›n dönüfltürme yöntemini seçin.
앫 “Auto” seçildi¤inde görüntü bozuksa, oynat›lan veriye
göre “Video” veya “Film” ayar›n› seçin.
24p
DVD-Video’ya 24p’de kaydedilen filmler ve di¤er görüntüler 24p’de gösterilirler.
앫 Sadece “24p Output” menüsünde “On” ayar›n› seçti¤inizde (È 30) ve 60 alan/saniye h›zla kaydedilen diskleri çal›flt›rd›¤›n›zda.
27
VQT2U34
Ayarlama menüsü
Gerekirse, cihaz›n ayarlar›n› de¤ifltirin. Cihaz› bekleme
moduna alsan›z bile ayarlar haf›zada kalmaya devam
edecektir.
1
2
3
4
[FUNCTION MENU] bas›n ve “To Others”
opsiyonunu seçmek için [쑿,쑼] tufluna, ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
“Setup” opsiyonunu seçmek için [쑿,쑼]
tufluna, ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
Menüyü seçmek için [쑿,쑼] tufluna ve ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
‹stedi¤iniz maddeyi seçmek için [쑿,쑼] tufluna ve ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
Baflka maddeler varsa, bu ad›mlar› tekrarlay›n.
5
Opsiyonu seçmek için [쑿,쑼,씱,씰] tufluna
ve ard›ndan da [OK] tufluna bas›n.
앫 Çal›flma yöntemleri aras›nda farkl›l›klar olabilir. Bu durum meydana geldi¤inde, ifllemler için menü ekran› üzerindeki talimatlar› takip edin.
fiifre hakk›nda
Afla¤›daki maddeler ayn› flifreyi kullan›r.
fiifrenizi unutmay›n.
앫 “DVD-Video Oranlar›”
앫 “BD-Video Oranlar›”
앫 “Kilit” (È 31)
Disc (Disk)
DVD-Video Ratings (DVD-Video Oranlar›)
DVD-Video gösterimini s›n›rlamak için bir oran seviyesi
seçin.
앫 Ekrandaki talimatlar› takip edin. fiifre ekran› göründü¤ünde, numaral› tufllarla 4 haneli flifreyi girin.
BD-Video Ratings (BD-Video Oranlar›)
BD-Video oynat›m› için bir yafl s›n›rlamas› ayarlay›n.
앫 Ekrandaki talimatlar› takip edin. fiifre ekran› göründü¤ünde, numaral› tufllarla 4 haneli flifreyi girin.
Playback method for 3D disc (3D diskin oynatma
yöntemi)
3D uyumlu video yaz›l›m›n›n oynatma yöntemini seçin.
28
VQT2U34
3D Playback Message (3D Oynatma Mesaj›)
3D uyumlu video yaz›l›m›n› oynat›rken 3D izleme uyar›
ekran› görünecek veya gizlenecek flekilde ayarlama yap›n.
Soundtrack Preference (Konuflma Dili Tercihi)
Konuflma dilini seçin.
앫“Original” ayar› seçilirse, her bir diskin orijinal dili seçilecektir.
앫“Other ~~~~” opsiyonunu seçti¤inizde, rakaml› tufllarla bir kod (È 42) girin.
Subtitle Preference (Altyaz› Tercihi)
Altyaz› dilini seçin.
앫 “Original” ayar› seçilirse ve “Konuflma Dili Tercihi” için
seçti¤iniz dil yoksa, altyaz›lar otomatik olarak bu dilde
görünecektir (diskte mevcutsa).
앫 “Other ~~~~” opsiyonunu seçti¤inizde, rakaml› tufllarla bir kod (È 42) girin.
Menu Preference (Menü Tercihi)
Disk menüsü için istedi¤iniz dili seçin.
앫 “Other ~~~~” opsiyonunu seçti¤inizde, rakaml› tufllarla bir kod (È 42) girin.
BD-Live Internet Access (BD-Live ‹nternet Eriflimi) (È 18)
BD-Live fonksiyonlar› kullan›l›rken internet eriflimini s›n›rlayabilirsiniz.
앫 “Limit” ayar› seçilirse, internet eriflimine sadece veri sahibinin sertifikalar›na sahip BD-Live verileri için izin verilecektir.
DivX Subtitle Text (DivX Altyaz› Metni)
DivX altyaz› metni için kullan›lan dile uygun bir madde
seçin (È 19).
앫 Bu madde, sadece bir dosya oynat›ld›ktan sonra görünür.
Picture (Görüntü)
Still Mode (Sabit Görüntü Modu)
Görüntüyü dondurdu¤unuzda, ekrandaki görüntünün tipini seçin.
Automatic Ekrandaki görüntünün tipini otomatik
olarak seçer.
Field
“Automatic” ayar› seçildi¤inde, parazit
meydana gelirse bu opsiyonu seçin.
Frame
“Automatic” konumu seçildi¤inde, küçük metinler ve
ince desenler görünmedi¤inde bu opsiyonu seçin.
Seamless Play (Kesintisiz Oynatma)
Oynatma listesindeki bölümler kesintisiz olarak oynat›l›r.
앫 Oynatma listesindeki bölümlerde görüntü k›sa süreli
donarsa “On” ayar›n› seçin.
NTSC Contents Output (NTSC Görüntünün Ç›k›fl›)
NTSC diskleri oynat›rken PAL60 veya NTSC ç›k›fl›n› seçin.
Sound (Ses)
Dynamic Range Compression (Dinamik Alan S›k›flt›rma)
Düflük seviyede sesleri net bir flekilde duyabilirsiniz.
(Sadece Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Dolby TrueHD )
앫 “Auto” ayar› sadece Dolby TrueHD çalarken etkilidir.
Digital Audio Output (Dijital Ses Ç›k›fl›) (È 36)
Afla¤›daki ayarlamalar› görüntülemek için [OK] tufluna bas›n.
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD DTS/DTS-HD
MPEG Ses
Gönderilecek ses sinyalini seçin.
앫 Ba¤l› cihaz ilgili ses format›n› iflleyemiyorsa, “PCM”
ayar›n› seçin.
앫 Uygun ayarlamalar›n yap›lmamas› gürültüye sebep
olabilir.
BD-Video Secondary Audio (BD-Video Yard›mc›
Sesi)
Birinci ve ikinci sesi kar›flt›r›p kar›flt›rmayaca¤›n›
seçin (tufl bas›fl sesi dahil). (È 18)
앫 “Off” ayar› seçilirse, cihaz sadece birinci sesi üretir.
PCM Down Conversion (PCM Dönüfltürme)
PCM sesinin DIGITAL AUDIO OUT ç›k›fl›ndan verilmesi için
96 kHz örnekleme frekansl› sesin nas›l ç›kaca¤›n› seçin.
앫 “On” seçilirse 48 kHz’ye dönüfltürülen sinyaller verilir.
앫 “Off” seçilirse ve ba¤l› cihaz 96 kHz’yi desteklemezse,
ses normal flekilde üretilmeyecektir.
앫 Afla¤›daki durumlarda, ayarlamalara ra¤men sinyaller
48 kHz’ye dönüfltürülür:
– sinyaller 192 kHz örnekleme frekansl› oldu¤unda
– disk kopyalama korunumlu oldu¤unda
– “BD-Video Secondary Audio” ayar› “On” konumuna
al›nd›¤›nda
Display (Gösterge)
On-Screen Messages (Ekran Üstü Mesajlar)
Durum mesajlar›n›n otomatik olarak görünüp görünmeyece¤ini seçin.
On-Screen Language (Ekran Üstü Menü Dili)
Menüler ve ekran üstü mesajlar için istedi¤iniz dili seçin.
Screen Saver (Ekran Koruyucu Fonksiyonu)
Bu, ekranda yanma izinin oluflmas›n› önlemek içindir.
앫 "On" konumuna ayarland›¤›nda:
10 dakika veya daha uzun süre herhangi bir ifllem yap›lmazsa, DIRECT NAVIGATOR ekran› otomatik olarak FUNCTION ekran›na de¤iflir.
앫 Oynatma ve duraklatma vs. s›ras›nda bu fonksiyon
kullan›lmaz.
앫 Müzik çalarken (CD-DA veya MP3), yaklafl›k 2 dakika
sonra DIRECT NAVIGATOR ekran› “Ekran Koruyucu”
mesaj› ile bofl bir ekrana de¤iflir.
FL Display (FL Göstergesi)
Cihaz göstergesinin parlakl›k ayar›n› de¤ifltirir.
앫 “Automatic” ayar› seçilirse, ekran gösterim s›ras›nda
karart›l›r ve gösterim d›fl›nda ayd›nlat›l›r.
Software Licence (Yaz›l›m Lisans›)
Bu cihazda kullan›lan yaz›l›m ile ilgili bilgiler görünür.
Downmix (Dönüfltürme)
Çok kanal›n dönüfltürme sistemini 2 kanall› sese ayarlay›n.
앫 Ba¤l› cihaz sanal surround fonksiyonunu destekliyorsa “Surround encoded” ayar›n› seçin.
앫 HDMI AV OUT ve DIGITAL AUDIO OUT ç›k›fl›
üzerinden “Bitstream”a herhangi bir etkisi olmaz.
앫 Afla¤›daki durumlarda ses “Stereo” modunda üretilecektir.
– AVCHD oynatma
– ‹kinci sesin çal›nmas› (tufl bas›fl sesi dahil).
7.1ch Audio Reformatting (7.1 Kanall› Sesi Yeniden
Formatlama)
6.1 kanall› veya alt›ndaki surround ses otomatik olarak
geniflletilir ve 7.1 kanalda çal›n›r.
앫 “Off” seçilirse, ses orijinal say›da kalanda çal›n›r.
(6.1 kanall› ses durumunda, çalma 5.1 kanalda yap›lacakt›r.)
Afla¤›daki durumlarda ses yeniden formatlan›r:
앫 “Digital Audio Output” menüsünde “PCM” opsiyonunu
seçti¤inizde.
앫 Ses Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
veya LPCM iken.
Audio Delay (Ses Gecikmesi)
Ses ve görüntü aras›ndaki efllefltirme, ses ç›k›fl›n›n
gecikme süresi ayarlanarak düzeltilir.
29
VQT2U34
TV / Device Connection (TV/Cihaz Ba¤lant›s›)
3D Type (3D Tipi)
Ba¤l› TV’nin format›na göre seçin.
앫 “Side by side” ayar› seçildi¤inde, TV’de 3D ayarlar›n›
de¤ifltirin.
TV Aspect ( TV Ekran Oran›)
Bal› televizyonunuzun tipine uygun olarak ayarlay›n.
Bir 4:3 ekran oranl› televizyona ba¤lan›ld›¤›nda ve 16:9
oranl› görüntü oynat›ld›¤›nda:
Ekran› doldurmas› için,
görüntünün yanlar› kesilir.
4:3
BD-Video gösterimi s›raPan & Scan s›nda görüntü, “4:3 Letterbox” format›nda gösterilir.
4:3
Letterbox
Görüntünün alt ve üst
taraf›nda siyah bantlar
görünür.
Bir 16:9 genifl ekranl› televizyona ba¤lan›ld›¤›nda ve 4:3
oranl› görüntü oynat›ld›¤›nda:
16:9
16:9 full
Görüntü ekran›n ortas›nda 4:3 ekran
oran›nda gösterilir.
Görüntü, yatay yönde büyütülmüfl olarak
16:9 ekran oran›nda gösterilir.
HDMI Connection (HDMI Ba¤lant›s›)
Afla¤›daki ayarlamalar› görüntülemek için [OK] tufluna bas›n:
HDMI Video Mode (HDMI Video Modu)
Görüntü HDMI AV OUT ç›k›fl›ndan veriliyorsa “On”
ayar›n› seçin.
On
Görüntüler, “HDMI Video Format” k›sm›nda
ayarlanan çözünürlükte HDMI ç›k›fl›ndan verilir.
Off
Görüntüler, “Component Resolution” k›sm›nda
ayarlanan çözünürlükte verilir.
HDMI Video Format (HDMI Video Format›)
Ba¤l› cihazlar taraf›ndan desteklenen maddeler ekranda
“~” iflareti ile belirtilir. “~” iflareti olmayan bir madde
seçildi¤inde, görüntülerde bozulma meydana gelebilir.
앫 “Automatic” ayar› seçilirse, ba¤l› televizyona en
uygun ç›k›fl çözünürlü¤ü otomatik olarak seçilir.
앫 1080p’ye dönüfltürülmüfl yüksek çözünürlüklü video
izlemek için, cihaz› do¤rudan bir 1080p uyumlu
HDTV’ye (yüksek çözünürlüklü televizyon)
ba¤laman›z gerekir. Bu cihaz baflka cihazlar
arac›l›¤›yla bir HDTV’ye ba¤lan›rsa bile, bu cihazlar
da 1080p uyumlu olmal›d›r.
24p Output (24p Ç›k›fl›)
Bu cihaz bir HDMI kullan›larak 1080/24p ç›k›fl›n› destekleyen bir TV’ye ba¤lan›ld›¤›nda, filmler ve 24p’de
kaydedilen di¤er materyaller 24p’de gösterilirler.
앫 DVD-Video oynat›rken “On” konumuna al›n ve ard›ndan “Picture” ( È 27) menüsünde “24p”yi “On” konumuna ayarlay›n.
앫 24p d›fl›ndaki BD-Video görüntüleri oynat›ld›¤›nda,
görüntü 60p format›nda verilir.
HDMI Colour Mode (HDMI Renkli Modu)
Bu ayarlama, cihaz bir HDMI kablosu kullan›larak
ba¤lan›ld›¤›nda görüntü sinyalinin renk alan› dönüflümünü seçmek içindir.
30
VQT2U34
HDMI Audio Output (HDMI Ses Ç›k›fl›)
Bu ayarlama, sesin HDMI ç›k›fl›ndan verilip verilmeyece¤ini seçer.
앫 TV bir HDMI ç›k›fl› üzerinden bu cihaza ba¤land›¤›nda ve bu cihaz, bir OPTICAL ç›k›fl› üzerinden
amplifikatör/al›c› gibi baflka cihazlara ba¤land›¤›nda
“Off” ayar›n› seçin.
VIERA Link
“HDAVI Control” fonksiyonunu destekleyen bir cihaza
HDMI kablosu ile ba¤lan›ld›¤›nda, “HDAVI Control”
fonksiyonunu kullanmak için ayarlay›n.
앫 I“HDAVI Control” fonksiyonunu kullanmak istemiyorsan›z “Off” ayar›n› seçin.
Deep Colour Output (Derin Renk Ç›k›fl›)
Bu ayarlama, Derin Renk özelli¤ini destekleyen bir televizyon ba¤land›¤›nda Derin Renk özelli¤inin seçilip
seçilmeyece¤ini seçmek içindir.
Contents Type Flag (Veri Tipi Bayra¤›)
Oynat›lan verilere ba¤l› olarak, bu fonksiyonu destekleyen bir televizyon ba¤lan›ld›¤›nda TV, en uygun
yönteme ayarlanarak verileri sunacakt›r.
Component Resolution (Komponent Çözünürlü¤ü)
Bu, komponent video ç›k›fl›n› kullan›rken görüntü ç›k›fl›
çözünürlü¤ünü ayarlar.
480i, 480p: NTSC disklerini kullan›rken
576i, 576p : PAL disklerini kullan›rken
앫 “720p” veya “1080i” ayar›n› seçseniz bile, 50 alan/saniye h›z›nda kaydedilen DVD-Video diskleri, DivX ve
BD-Video diskleri COMPONENT VIDEO OUT ç›k›fllar›ndan verildi¤inde, görüntü ç›k›fl› çözünürlü¤ü
“576p/480p” ile s›n›rlan›r.
TV System (TV Sistemi)
Ayarlamay›, ba¤l› TV’nin TV Sistemine uyacak flekilde yap›n.
앫 NTSC görüntüleri oynat›ld›¤›nda, burada yap›lan ayarlamalardan ba¤›ms›z olarak, görüntüler “NTSC Contents
Output” menüsünde belirlenen sinyal format›nda gösterilir.
Network (A¤)
MAC Address (MAC Adresi)
Bu cihaz›n MAC adresini gösterir.
A¤›n Kolay Ayarlanmas› (È 12)
Network Settings (A¤ Ayarlar›)
A¤ ile ilgili ayarlar› tek tek yap›n.
Afla¤›daki ayarlamalar› görüntülemek için [OK] tufluna bas›n.
LAN Connection Mode (LAN Ba¤lant› Modu)
Ba¤lant› yöntemini seçer.
Access Point Connection Setting (Eriflim Noktas› Ba¤lant› Ayar›)
Bu, kablosuz ba¤lant› kullan›ld›¤›nda Kablosuz yönlendirici (Eriflim noktas›) ve ba¤lant› ayarlar›n›n yap›lmas›n›n ve mevcut ba¤lant› ayarlar›n›n ve ba¤lant› durumunun kontrol edilmesini sa¤lar.
Connection Setting (Ba¤lant› Ayar›)
Kablosuz yönlendirici (Eriflim noktas›) ba¤lant› sihirbaz› görünecektir.
Double Speed Mode Setting (2.4GHz) (Çift H›zl› Mod Ayar›)
Bir 2.4 GHz kablosuz format kullan›ld›¤›nda, bu
ayarlama ba¤lant› h›z›n› belirler.
앫 “Çift H›z Modunu (40MHz)” kullanarak ba¤lan›rsan›z, iki kanal ayn› frekans band›n› kullan›r ve büyük olas›l›kla yay›n›n kar›flma riski vard›r. Bu,
ba¤lant› h›z›n›n düflmesine veya ba¤lant›n›n dengeli olmamas›na neden olabilir.
IP Address / DNS Settings (IP Adresi/DNS Ayarlar›)
Bu, a¤ ba¤lant›s› durumunun ve IP adresi ile DNS ile
ilgili ayarlar›n kontrol edilmesini sa¤lar.
‹lgili ayarlamay› görüntülemek için [OK] tufluna bas›n.
앫 Sadece “Connection Speed Auto-Config” ayar› “Off”
konumuna al›nd›¤›nda “Ba¤lant› H›z› Ayar›” etkinleflir.
Proxy Server Settings (Proxy Sunucu Ayarlar›)
Bu, Proxy sunucusu ile ba¤lant› durumunun kontrol
edilmesini ve ayarlar›n yap›lmas›n› sa¤lar. ‹lgili
ayarlamay› görüntülemek için [OK] tufluna bas›n.
Internet Content Settings (‹nternet ‹çerik Ayarlar›)
(È 22) (VIERA CAST)
Afla¤›daki ayarlamalar› görüntülemek için [OK]
tufluna bas›n.
Lock (Kilit)
VIERA CAST özelli¤inin kullan›m›n› s›n›rlayabilirsiniz.
앫 Ekrandaki talimatlar› takip edin. fiifre ekran› göründü¤ünde, numaral› tufllarla 4 haneli flifreyi girin.
Audio Auto Gain Control (Otomatik Ses Kazan›m Kontrolü)
‹çeri¤e ba¤l› olarak farkl› olan ses seviyesi, VIERA
CAST kullan›larak otomatik olarak standart ses düzeyine ayarlan›r.
앫 ‹çeriklere ba¤l› olarak, bu fonksiyon çal›flmayabilir.
앫 Ses bozuldu¤unda “Off” ayar›n› seçin.
Time Zone (Zaman Dilimi)
Zaman dilimini seçerek, cihaz›n saatini bulundu¤unuz yere göre ayarlamak mümkündür.
앫 Baz› VIERA CAST içerikleri zaman diliminin ayarlanmas›n› gerektirebilir. Gerekirse, zaman dilimini ayarlay›n.
Summer Time (Yaz Saati)
앫 Yaz Saati uygulamas›n› kullan›rken “On” ayar›n› seçin.
General (Genel)
Remote Control (Uzaktan Kumanda)
Di¤er Panasonic ürünleri bu uzaktan kumandaya yan›t
veriyorsa, uzaktan kumanda kodunu de¤ifltirin.
Quick Start (H›zl› Bafllatma)
Standby modundan bafllama h›z› artar.
앫 “On” ayar› seçildi¤inde dahili kontrol ünitesi aç›lacak
ve “Off” ayar› seçildi¤inde ise afla¤›daki durumlar
meydana gelecektir.
– Boflta güç tüketimi artacak. (güç tüketimi hakk›nda È 40).
Easy Setting (Kolay Ayarlama)
Temel ayarlamalar› yapabilirsiniz (“Ekran Üstü Menü
Dili”*, “TV Ekran Oran›”, “H›zl› Bafllatma”).
Default Settings (Varsay›lan ayarlar)
Bu, “Remote Control” (Uzaktan kumanda), “On-Screen
Language” (Ekran Üstü Menü Dili), “LAN Connection
Mode” (LAN Ba¤lant› Modu), “Access Point Connection
Setting” (Eriflim Noktas› Ayar›), “IP Address / DNS
Settings” (IP Adresi/DNS Ayarlar›), “Proxy Server
Settings” (Proxy Sunucu Ayarlar›), “Lock” (Kilit), “DVDVideo Ratings” (DVD-Video oranlar›) ve “BD-Video
Ratings” (BD-Video Oranlar›) vs. d›fl›nda, Setup
menüsündeki ve Playback menüsündeki bütün de¤erleri
varsay›lan ayarlamalara döndürür.
DivX Registration (DivX Kayd›) (È 19)
DivX Video-on-Demand (VOD) verilerini sat›n almak ve
oynatmak için bu kay›t koduna ihtiyac›n›z var.
System Information (Sistem Bilgileri)
Bu cihaz›n ve Kablosuz LAN adaptörünüzün kablosuz
LAN modülünün yaz›l›m sürümünü gösterir.
Firmware Update (Yaz›l›m Güncelleme) ( È 14)
Afla¤›daki ayarlamalar› görüntülemek için [OK] tufluna
bas›n.
Automatic Update Check (Otomatik Güncelleme
Kontrolü)
Bu cihaz intenete ba¤l› kald›¤›nda, aç›ld›¤› zaman en
son yaz›l›m sürümünü kontrol edecek ve gerekirse,
güncelleyecektir.
Update Now (fiimdi Güncelle)
Bir güncel yaz›l›m varsa, yaz›l›m› manuel olarak güncelleyebilirsiniz.
31
VQT2U34
Ar›za giderme
Servis ça¤›rmadan önce afla¤›daki ad›mlar› uygulay›n.
En son yaz›l›m kuruldu mu?
Baz› filmlerde tespit edilen çal›flma sorunlar›n› gidermek için yaz›l›m güncellemeleri yay›nlanabilir. (È14)
쑼
Afla¤›daki kontrolleri yap›n.
Sorun çözülmezse, bilgi için bayinize baflvurun.
Afla¤›daki durumlar cihazda bir sorun oldu¤unu
göstermez:
앫 Normal disk dönme sesi.
앫 Arama s›ras›nda görüntü paraziti.
앫 3D disklerini de¤ifltirirken oluflan görüntü bozukluklar›.
왎 Cihaz uzaktan kumandadaki veya
ön paneldeki tufllara yan›t vermiyor.
Cihazdaki [2/I] dü¤mesini 3 saniye bas›l› tutun.
– Cihaz hala kapanm›yorsa, fifli prizden çekin ve 1 dakika bekledikten sonra yeniden tak›n.
왎 Disk ç›kar›lam›yor.
Cihazda bir sorun meydana gelmifl olabilir.
1 Cihaz kapal›yken, uzaktan kumandadaki [OK] tufluna, sar› tufla ve mavi tufla ayn› anda 5 saniyeden
daha uzun süre bas›n.
– Cihaz›n göstergesinde "00 RET" görünür.
2 Cihaz›n göstergesinde “06 FTO” görününceye kadar
uzaktan kumandadaki [씰] tufluna (sa¤) veya cihazdaki [2/I] dü¤mesine art arda bas›n.
3 Uzaktan kumandadaki [OK] tufluna veya cihazdaki
[î OPEN/CLOSE] dü¤mesine bas›n.
Genel ifllemler
Varsay›lan ayarlara dönmek için
‚ Setup menüsünde “Default Settings” için “Yes” opsiyonunu seçin. (È31)
Tüm ayarlar› varsay›lan konuma döndürmek için
‚ Cihaz› afla¤›daki gibi s›f›rlay›n:
1 Cihaz kapal›yken, uzaktan kumandadaki [OK] tufluna, sar› tufla ve mavi tufla ayn› anda 5 saniyeden
daha uzun süre bas›n.
– Cihaz›n göstergesinde "00 RET" görünür.
2 Cihaz›n göstergesinde “08 FIN” görününceye kadar
uzaktan kumandadaki [씰] tufluna (sa¤) veya cihazdaki [2/I] dü¤mesine art arda bas›n.
3 Uzaktan kumandadaki [OK] tufluna veya cihazdaki [î
OPEN/CLOSE] dü¤mesine en az 3 saniye kadar bas›n.
TV’nin girifli de¤ifltirildi¤inde bu cihaz kapan›yor.
‚ Bu, VIERA Link (HDAVI Control 4 veya üstü) özelli¤ini kullan›rken normal bir durumdur. Detaylar için
TV’nin kullan›m k›lavuzunu okuyun.
Uzaktan kumanda düzgün çal›flm›yor.
‚ Uzaktan kumanda ve ana cihaz farkl› kodlar› kulla-
n›rlar. Uzaktan kumandadaki bir tufla bas›ld›¤›nda
“SET 1”, “SET 2” veya “SET 3” görünüyorsa, uzaktan kumandada kodu de¤ifltirin. (È 31)
‚ Pilleri de¤ifltirdikten sonra üretici kodunu veya uzaktan kumandan›n kodunu yeniden ayarlamak gerekebilir. (È 15)
TV aç›ld›¤›nda TV al›c› modu görünmüyor.
‚ Bu durum, “Quick Start” ayar› “On” konumunda iken,
TV ayar›na ba¤l› olarak meydana gelebilir.
– TV’ye ba¤l› olarak, HDMI kablosuz farkl› bir HDMI girifline ba¤lan›larak veya HDMI ses ba¤lant› ayar› de¤ifltirilerek bu durum önlenebilir.
Seviye flifrenizi unuttunuz zaman.
Oran seviyesini iptal etmek istiyorsan›z.
‚ Oran seviyesi fabrika ayar›na dönüyor.
1 Cihaz aç›kken, uzaktan kumandadaki [OK] tufluna,
sar› tufla ve mavi tufla ayn› anda 5 saniyeden daha
uzun süre bas›n.
– Cihaz›n göstergesinde "00 RET" görünür.
2 Cihaz›n göstergesinde “03 VL” görününceye kadar
uzaktan kumandadaki [씰] tufluna (sa¤) veya cihazdaki [2/I] dü¤mesine art arda bas›n.
3 Uzaktan kumandadaki [OK] tufluna veya cihazdaki
[î OPEN/CLOSE] dü¤mesine bas›n.
32
VQT2U34
Görüntü
Bu cihaz›n görüntüsü televizyonda görünmüyor.
Görüntü bozuk.
‚ “Component Resolution” veya “HDMI Video Format”
ayarlamas›nda yanl›fl bir çözünürlük seçilmifl. Ayarlamay› afla¤›daki gibi s›f›rlay›n:
1 Cihaz aç›kken, uzaktan kumandadaki [OK] tufluna,
sar› tufla ve mavi tufla ayn› anda 5 saniyeden daha
uzun süre bas›n.
– Cihaz›n göstergesinde "00 RET" görünür.
2 Cihaz›n göstergesinde “04 PRG” görününceye kadar
uzaktan kumandadaki [씰] tufluna (sa¤) veya cihazdaki [2/I] dü¤mesine art arda bas›n.
3 Uzaktan kumandadaki [OK] tufluna veya cihazdaki [î
OPEN/CLOSE] dü¤mesine en az 3 saniye kadar bas›n.
Maddeyi yeniden ayarlay›n. (È 30)
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ve DTS-HD sesi
bitstream format›nda verilmedi¤i zaman, “Default Settings” için “Yes” ayar›n› seçin ve uygun ayarlamalar›
yap›n. (È 31)
‚ Cihaz ve televizyon farkl› görüntü sistemlerini kullan›rlar. Durma modunda, cihazdaki [씰] ve [î OPEN/
CLOSE] dü¤mesine 5 saniyeden fazla bas›n. Sistem
PAL veya NTSC modu aras›nda de¤iflir.
‚ Diskte kullan›lan sistem televizyona uymuyor.
– PAL diskleri, NTSC televizyonlarda düzgün izlenilmeyebilir.
– PAL televizyonda izleme s›ras›nda bu cihaz
NTSC sinyallerini PAL 60’a dönüfltürebilir (“Picture” menüsündeki “NTSC Contents Output” ayar›).
‚ Setup menüsünde “Playback method for 3D disc” ayar› “3D Playback” konumuna al›nd›¤›nda, ba¤lant› yöntemine göre görüntüler gösterilmeyebilir. Diski cihazdan ç›kar›n ve “2D Playback” ayar›n› seçin. (È 28)
Ekran›n kenar›nda siyah bir bant görünüyor.
Ekran›n en/boy oran› anormal.
‚ “TV Ekran Oran›” ayar›n›n düzgün yap›ld›¤›n› kontrol
edin. (È 30)
‚ Televizyonun ekran oran›n› ayarlay›n.
(Cihazdaki “Ekran Oran›” (È 17) özelli¤i kullan›larak
da ayarlama yap›labilir).
Ses
Ses özellikleri de¤ifltirilemiyor.
‚ Bir OPTICAL veya HDMI ç›k›fl›n› kullanarak bir amp-
lifikatörü/al›c›y› ba¤lad›¤›n›zda, “Digital Audio Output” ayar› “Bitstream” konumunda ise sesi de¤ifltiremezsiniz. “Digital Audio Output” ayar›n› “PCM” konumunda de¤ifltirin veya AUDIO OUT ç›k›fl›n› kullanarak ba¤lant›y› yap›n. (È 9, 29)
‹stenilen ses tipi duyulmuyor.
‚ Ba¤lant›lar› ve “Dijital Ses Ç›k›fl” ayarlar›n› kontrol
edin. (È 29)
‚ HDMI kablosu ile ba¤lan›lm›fl bir cihazdan ses elde
etmek için, Setup menüsündeki “HDMI Audio Output” ayar›n› “On” konumuna al›n. (È 30)
Görüntü yüksek çözünürlük ile gösterilmiyor.
‚ Setup menüsünde “HDMI Video Mode”, “HDMI Video Format” ve “Component Resolution” ayarlar›n›n
düzgün yap›ld›¤›ndan emin olun. (È 30)
‚ 50 alan/saniye h›z›nda kaydedilen DVD-Video diskleri, DivX ve BD-Video diskleri COMPONENT VIDEO OUT ç›k›fllar›ndan verildi¤inde, görüntü ç›k›fl›
çözünürlü¤ü “576p/480p” ile s›n›rlan›r.
3D video gösterilmiyor.
‚ Bu cihaz ile TV aras›na 3D uyumlu olmayan bir
amplifikatör/al›c› m› ba¤land›? (È 10)
‚ Bu cihaz›n ve TV’nin ayarlar› do¤ru mu? (È 20)
‚ Bu cihaz ile TV aras›na ba¤lanm›fl amplifikatör/al›c›
aç›k m›?
3D video 2D olarak düzgün gösterilmiyor.
‚ “Playback method for 3D disc” ayar› “2D Playback”
konumuna al›nd› m›? (È 28)
‚ 3D format›nda izlenilebilen Yan yana (2 ekran yap›-
s›) bafll›klar kaydedilmifl diskler, TV’nin ayarlar›na
göre çal›flt›r›l›rlar.
33
VQT2U34
Çalma/Oynatma
Disk çal›flt›r›lam›yor.
‚ Disk kirli. (È 4)
‚ Bölge kodunu kontrol edin. (È 7)
A¤
A¤a ba¤lanam›yorum.
‚ A¤ ba¤lant›s›n› ve ayarlar›n› kontrol edin. (È 11, 31)
‚ Her bir cihaz›n kullan›m k›lavuzuna bak›n ve gerekti¤i gibi ba¤lay›n.
USB belle¤in içerikleri okunmuyor.
‚ Kablosuz LAN Adaptörü DY-WL10 (opsiyonel) ile bir-
likte verilenin d›fl›ndaki USB uzatma kablosu veya
USB hub’› kullan›larak ba¤lanan USB bellekler bu cihaz taraf›ndan tan›nmayabilir.
‚ Oynatma s›ras›nda tak›l›rsa, USB bellek bu cihaz taraf›ndan tan›nmayabilir.
Sabit görüntüler (JPEG) normal oynat›lm›yor.
‚ Bilgisayarda düzenlenen görüntüler, Progressive
JPEG vs. gibi, oynat›lmayabilir.
BD-Live görüntü oynatam›yorum.
‚ SD kart› yaz›m korumal›d›r. (È 7)
‚ Bu cihaz›n genifl bantl› internete ba¤l› oldu¤undan
emin olun. (È 11)
‚ “BD-Live ‹nternet Eriflim” ayarlar›n› kontrol edin.
(È 28)
‚ Bir SD Kart›n›n SD Kart Yuvas›na tak›ld›¤›ndan emin
olun. (È 15)
34
VQT2U34
Kablosuz LAN ba¤lant›s›n› kullan›rken, DLNA Onayl›
medya sunucusundan al›nan video gösterilmiyor
veya gösterim s›ras›nda video kareleri atlan›yor.
‚ 802.11n (2.4 GHz veya 5 GHz) Kablosuz yönlendirici
(Eriflim Noktas›) gibi yüksek aktarma h›zl› bir yönlendirici sorunu çözebilir. 802.11n (2.4 GHz veya 5
GHz) Kablosuz yönlendiriciyi (Eriflim Noktas›) kullan›rsan›z, flifreleme tipini “AES” konumuna ayarlaman›z gerekir.
2.4 GHz’de mikrodalga, kablosuz telefon vs ile efl
zamanl› olarak kullanma, ba¤lant› kesilmelerine veya
di¤er sorunlara sebep olabilir.
‚ “Access Point Connection Setting” ekran›nda (È 31),
en az 4 “Yay›n” gösterge lambas›n›n sürekli yanmas›
dengeli ba¤lanma için hedeftir. 3 veya daha az gösterge lambas› yan›yorsa veya ba¤lant› kesiliyorsa,
Kablosuz yönlendiricinin (Eriflim Noktas›) konumunu
ya da aç›s›n› de¤ifltirin ve ba¤lant›n›n düzelip düzelmedi¤ini kontrol edin. Düzelme yoksa, bir kablolu
a¤a ba¤lan›n ve “Kolay A¤ Ayar›n›” (È 12) yeniden
yap›n.
Mesajlar
Bafllatma ve kullan›m s›ras›nda anormal bir durum tespit edildi¤inde, televizyonun veya cihaz›n göstergesinde
afla¤›daki mesaj veya servis numaras› görünür.
PLEASE WAIT
‚ Cihaz, dahili ifllemi yapmaktad›r. Bu bir ar›za de¤ildir.
“PLEASE WAIT” mesaj› görünürken cihaz› çal›flt›ramazs›n›z.
REMOVE
‚ USB bellek çok fazla elektrik çeker USB belle¤i ç›kar›n.
Televizyon ekran›nda
Cannot play.
‚ Uyumlu olmayan bir disk yerlefltirilmifl.
Cannot play on this unit.
‚ Uyumlu olmayan bir görüntü oynatmaya çal›fl›yorsunuz.
‚ Cihaz›n göstergesinde “SD” yan›p sönmedi¤inden
emin olun ve kart› yeniden tak›n.
No disc is inserted.
‚ Disk, ters yerlefltirilmifl.
ø This operation is not available.
‚ Baz› ifllemler bu cihaz taraf›ndan desteklenmez. Örne¤in;
– BD-Video: Oynatma, geriye do¤ru a¤›r çekimde
oynatma veya geriye do¤ru kare kare oynatma ifllemleri yap›lamaz.
IP address is not set.
‚ “IP Address / DNS Settings” menüsündeki “IP Address” ayar› “---. ---. ---. ---”. “IP Address” (IP adresi),
“Subnet Mask” (Alt a¤ girifli) ve “Gateway Address”
(A¤ geçidi adresi) ayarlar›n› yap›n. (Gerekirse, otomatik adres al›m fonksiyonunu seçin.)
The current security setting of Wireless LAN is low.
It is recommended to change the setting.
‚ Kablosuz LAN için yetki tipi “Open system” (Aç›k sistem) konumuna veya flifreleme tipi “No encryption”
(fiifreleme yok) konumuna ayarlanm›fl. Güvenlik nedenlerinden dolay› flifre kullanman›z› tavsiye ederiz.
Detaylar için, kullan›lan Kablosuz yönlendiricinin (router) kullan›m k›lavuzuna bak›n. fiifre, DLNA uyumlu
cihazlardan video vs. oynat›rken gereklidir.
Cihaz göstergesinde
F99
‚ Cihaz düzgün çal›flm›yor. Cihaz› standby (bekleme)
konumuna almak ve sonra yeniden açmak için ön
paneldeki [2/I] dü¤mesine 3 saniye kadar bas›n.
HDMI ONLY
‚ Baz› BD-Video diskleri sadece HDMI ile gösterilebilir.
NET
‚ VIERA CAST bafllad›¤›nda görünür.
No PLAY
‚ BD-Video veya DVD-Video diskinde bir izleme s›n›r-
lamas› var. (È 28)
No READ
‚ Disk çizilmifl veya kirli. Çal›flt›r›lamaz.
SET 첸
(“첸”, numaray› gösterir.)
‚ Uzaktan kumanda ve ana cihaz farkl› kodlar› kullan›rlar. Uzaktan kumandan›n kodunu de¤ifltirin.
[OK] tufluna ve belirtilen rakaml›
tufla 5 saniyeden fazla bas›n.
U59
‚ Cihaz ›s›nm›fl.
Güvenlik nedenlerinden dolay› cihaz bekleme moduna giriyor. Mesaj kayboluncaya kadar yaklafl›k 30
dakika bekleyin.
Cihaz› yerlefltirirken, havaland›rman›n iyi oldu¤u bir
konum seçin. Cihaz›n arka ve yan taraf›ndaki havaland›rma deli¤ini engellemeyin.
U72
U73
‚ HDMI ba¤lant›s› düzgün yap›lmam›fl.
– Cihaz› ve TV kapat›n.
– Oynat›c› ile TV aras›ndaki HDMI kablosunu ay›r›n.
– HDMI logosu olan HDMI kablolar›n› kullan›n.
– Ba¤l› cihaz uyumlu olmayabilir. Bir amplifikatör/al›c› üzerinden ba¤lan›lm›flsa, mesajlar›n kaybolup kaybolmad›¤›n› görmek için do¤rudan TV’ye
ba¤lanmay› deneyin.
H첸첸 veya F첸첸
( “첸”, numaray› gösterir.)
‚ Anormal bir durum meydana gelmifltir.
‚ Ar›za giderme k›lavuzunu kullanarak cihaz› kontrol
edin. Servis numaras› kaybolmazsa, afla¤›daki ifllemleri yap›n.
1 Fifli çekin, birkaç saniye bekleyin ve sonra yeniden
tak›n.
2 Cihaz› açmak için [2/I] tufluna bas›n. (Cihaz sabitlenmifl olabilir.)
Yukar›daki ifllemler yap›ld›¤› halde servis numaras› kaybolmuyorsa, bayiden yard›m isteyin. Servis iste¤inde
bulunurken, servis numaras›n› bayiye verin.
START
‚ Sistem, yaz›l›m güncelleme s›ras›nda yeniden baflla-
t›l›yor. Cihaz› kapatmay›n.
UPD첸/첸
(“첸”, numaray› gösterir.)
‚ Yaz›l›m güncelleniyor.
Cihaz› kapatmay›n.
FINISH
‚ Yaz›l›m güncelleme ifllemi tamamlanm›flt›r.
35
VQT2U34
Ses Bilgileri
Ses ç›k›fl terminalinden al›nan ses hakk›nda
Ses ç›k›fl›, hangi terminallerin amplifikatöre/al›c›ya ba¤land›¤›na ve cihazdaki ayarlara ba¤l› olarak de¤iflir. (È29,
Dijital Ses Ç›k›fl›)
앫 Listelenen kanal say›s›, maksimum olas› ç›k›fl kanal› say›s›d›r.
HDMI AV ÇIKIfiI/DIGITAL AUDIO ÇIKIfiI
HDMI AV OUT
Ç›k›fl
“Dolby D/Dolby D +/Dolby
TrueHD”/“DTS/DTS-HD”
“BD-Video Secondary
Audio”
Dolby Digital/
Dolby Digital EX*5
“Bitstream”*1
“Aç›k”*3
DTS-HD High Resolution
Audio/DTS-HD Master Audio
7.1ch LPCM
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
“PCM”
“Kapal›”
“Aç›k”*4
“Kapal›”
Dolby Digital
Orijinal ses
kullan›larak
üretilir
DTS Digital
Surround
“Bitstream”
Dolby Digital/
Dolby Digital
EX*6
7.1ch PCM
Dolby Digital
DVD-Video : 5.1ch PCM
DTS Digital
Surround/
DTS-ES*6
BD-Video : 7.1ch PCM*8
7.1ch PCM*8
7.1ch PCM
“PCM”
“Aç›k”/“Kapal›” “Aç›k”/“Kapal›”
BD-Video : 7.1ch PCM*7
DVD-Video : 5.1ch PCM
Dolby Digital Plus/ Dolby
TrueHD
DTS Digital Surround/
DTS-ES*5
DIGITAL AUDIO OUT
*2
Dönüfltürülmüfl 2 kanall› PCM
DTS Digital
Surround
Dönüfltürülmüfl 2 kanall› PCM
Ba¤l› cihaz bu ses formatlar›yla desteklenmiyorsa ses, Dolby Digital, DTS Digital Surround veya dönüfltürülmüfl 2
kanall› PCM format›nda verilir (örn; TV).
Ba¤l› cihaz çok kanall› surround ile desteklenmiyorsa ses, dönüfltürülmüfl 2 kanall› PCM format›nda verilir.
Alt sesi veya tufl sesi olmayan BD-Videoyu oynat›rken ses, “BD-Video Secondary Audio” ayar› “Off” konumuna
al›nd›¤› zamanla ayn› formatta üretilir.
Alt sesi veya tufl sesi olan BD-Videoyu oynat›rken ses 5.1 kanall› olarak verilir.
PCM ç›k›fl› ile Dolby Digital EX, Dolby Digital olarak kaydedilmifl PCM sesi olur, DVD-Videoya kay›tl› DTS-ES,
DTS Digital Surround olarak kaydedilmifl PCM sesi olur ve BD-Videoya kaydedilmifl DTS-ES ise DTS-ES olarak
kaydedilmifl PCM sesi olur.
“BD-Video Secondary Audio” ayar› “On” konumuna al›nd›¤›nda, Dolby Digital EX sesi Dolby Digital olarak ve
DTS-ES sesi ise DTS Digital Surround olarak verilir ancak, alt sesi veya tufl sesi olmayan BD-Videoyu oynat›rken
ses, orijinal formatta verilir.
BD-Video oynat›ld›¤›nda ve “1ch Audio Reformatting” maddesi “Off” konumuna ayarland›¤›nda, ses 5.1 kanall›
olarak verilir.
Ses ç›k›fl›, DTS, Inc. firmas›n›n özelliklerine göre 5.1 veya 6.1 kanaldan 7.1 kanala art›r›l›r.
36
VQT2U34
Önerilen ses ç›k›fl ayar›
Ses ç›k›fl ayarlar›, ba¤l› cihaza göre de¤ifliklik gösterecektir. Afla¤›daki tabloya bak›n ve her bir maddeyi ayarlay›n.
[FUNCTION MENU] tufluna bas›n È “To Others”› seçin È [OK] È “Setup”› seçin È [OK] È “Sound”u seçinHer bir maddeyi ayarlay›n
Her bir madde ile ilgili detaylar için, sayfa 29’a bak›n.
Ba¤l› cihaz örne¤i
HDMI üzerinden
HD ses*2
dekodersiz al›c›
HDMI üzerinden
TV*1
HDMI üzerinden
HD ses*2 dekoderli
al›c›
“PCM”
“Bitstream”
“PCM”
“PCM”
“PCM”
“Bitstream”
“PCM”
“PCM”
“Kapal›”
“Kapal›”
“Kapal›”
“Kapal›”
“PCM Down Conversion”
Etkisiz
Etkisiz
Etkisiz
“Kapal›”*3
“Downmix”
“Stereo”
Etkisiz
Etkisiz
“Stereo”*4
Ayarlama menüsü
“Digital
Audio
Output”
“Dolby D/Dolby D
+/Dolby TrueHD”
“DTS/DTS-HD”
“BD-Video
Secondary Audio”
OPTICAL ç›k›fl
üzerinden al›c›
앫 Alt› çizili maddeler fabrika ayarlar› oldu¤undan, bunlar› de¤ifltirmek gerekmez.
*1
*2
*3
*4
TV’yi OPTICAL veya AUDIO OUT ç›k›fl›na ba¤larsan›z, bu ayarlar›n herhangi bir etkisi olmayacakt›r.
HD ses: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses ve DTS-HD Master Audio.
Ba¤l› cihaz 96 kHz’yi desteklemiyorsa, “On” konumuna ayarlay›n.
Ba¤l› cihaz sanal surround fonksiyonunu destekliyorsa, “Surround encoded” konumuna ayarlay›n.
37
VQT2U34
MP3/JPEG/DivX/AVCHD/MP
EG2 dosyalar› hakk›nda
MP3
Dosya format› MP3
Uzant›
Dosyalar›n “.MP3” veya ".mp3" uzant›s› olmal›d›r.
S›k›flt›rma
oran›
32 kbps ile 320 kbps aras›
Örnekleme
oran›
44.1 kHz/48 kHz
Referans
ID3 etiketleri: versiyon 1, 2.2, 2.3, 2.4
(Sadece bafll›klar ve sanatç›lar›n adlar›)
* Soldaki DivX özelliklerine afla¤›dakiler (DivX Plus HD) eklenir.
Uzant›: “.MKV” veya “.mkv”
Video
Kodlay›c›: MPEG-4 AVC/H.264
FPS(Kare/Saniye):
320x240’tan 1920x1080’e kadar: 30 fps
Özellikle 1280x720’de: 60 fps
Ses Format›: MP3, MPEG, Dolby Digital, AAC
앫 Bu cihaz USB bellekteki 4 GB’den düflük DivX
dosyalar›n› destekler.
앫 DVD-R ve DVD-R DL, ISO9660 olmadan UDF 1.02’ye
ve ISO9660 ile UDF 1.5’e uygun olmal›d›r.
앫 BD-R, UDF 2,5 ile uyumlu olmal›d›r.
DivX’in altyaz› metin dosyas›
DivX’in altyaz› metin dosyas›
MicroDVD, SubRip veya TMPlayer
Dosya format›
Dosyalar “.SRT”, “.srt”, “.SUB”, “.sub”,
“.TXT” veya “.txt” uzant›l› olmal›d›r.
앫 DivX video dosyas› ve altyaz› metin dosyas› ayn› klasörün içindedir ve dosya
uzant›lar› d›fl›nda, dosya isimleri ayn›d›r.
앫 Dosyay› yaratma için kullan›lan yöntemlere veya kay›t durumuna ba¤l› olarak,
altyaz›lar›n sadece bir k›sm› görünebilir
veya altyaz›lar hiç görünmeyebilir.
앫 Dosya uzant›s› “.mkv” veya “.MKV”
ise, altyaz› metnini görüntüleyemezsiniz.
Uzant›
JPEG
Dosya format› JPEG
Uzant›
Dosyalar›n “.jpg” veya “.JPG” uzant›s› olmal›d›r.
Görüntü
çözünürlü¤ü
34x34 ile 8192x8192 piksel aras›
(Alt örnekleme 4:2:2 veya 4:2:0.)
DCF* ile uyumlu JPEG desteklenir.
Referans
앫 HAREKETL‹ JPEG ve Progressive
JPEG desteklenmez.
* Kamera dosyas› sistemi için tasar›m kurallar›: Japon
Elektronik Eflya ve Bilgi Teknolojileri Endüstrisi Kuruluflu
(JEITA) taraf›ndan oluflturulmufl müflterek bir standart.
앫 DVD-RAM, UDF 2.0 ile uyumlu olmal›d›r.
앫 BD-RE, UDF 2,5 ile uyumlu olmal›d›r.
DivX
Dosya format› DivX
Uzant›*
Dosyalar “.DIVX”, “.divx”, “.AVI” veya
“.avi” uzant›l› olmal›d›r.
Görüntü
çözünürlü¤ü
1920x1080 piksele kadar
Referans
앫 Çok kaliteli veriler dahil, HD
1080p’ye kadar olan DivX videoyu
oynatmak için DivX onayl›.
Video
– Sinyal say›s›: Yaklafl›k 1
– Kodlay›c›*: MPEG-4 SP (Basit Profil),
MPEG-4 ASP (Gelifltirilmifl Basit Profil)
– FPS(Kare/Saniye)*: 60 fps’ye kadar
Ses
– Sinyal say›s›: Yaklafl›k 8
– Format*: MP3, MPEG, Dolby Digital
– Çoklu kanal : Dolby Digital mümkündür.
MPEG multi, 2 kanall› dönüflümdür.
앫 GMC (Küresel Hareket Dengeleme)
özelli¤i desteklenmez.
38
VQT2U34
Referans
AVCHD
Yüksek Çözünürlüklü Video Kamerada
Dosya format› kullan›lan AVCHD format› (V1.0)
(Panasonic ve di¤er baz› markalar)
Kodlay›c›
MPEG-4 AVC/H.264
앫 Diskler UDF 2,5 ile uyumlu olmal›d›r.
MPEG2
Yüksek Çözünürlüklü Video
Dosya format› Kamerada kullan›lan SD-Video format›
(Panasonic ve di¤er baz› markalar)
Kodlay›c›
MPEG2
* SD-Video Entertainment Video Profili
앫 Baz› kay›t durumlar› ve klasör yap›lar›yla, oynatma s›ras› farkl›
olabilir veya oynatma mümkün olmayabilir.
앫 CD-R, CD-RW: ISO9660 seviye 1 veya 2 (uzun formatl› olanlar hariç), Joliet
Bu cihaz, çok oturum ile uyumludur.
Bu cihaz, paket yaz›m format› ile uyumlu de¤ildir.
앫 DVD-R, DVD-R DL (AVCHD hariç): ISO9660 seviye 1 veya 2
(uzun formatl› olanlar hariç), Joliet, UDF bridge (UDF
1.02/ISO9660)
Bu cihaz, çok oturum ile uyumlu de¤ildir.
Bu cihaz, paket yaz›m format› ile uyumlu de¤ildir.
MP3 klasörlerinin yap›s›
Bu cihazda çal›flt›r›labilen
klasörlerin yap›s›
DVD-R/DVD-R DL/CD-R/CD-RW/USB bellekte
Dosya isimlerinin önüne çalmak istedi¤iniz s›ralamaya
göre 3 haneli rakam ekleyin.
Örne¤in:
Ana klasör
Dosyalar› afla¤›da gösterildi¤i gibi klasör yap›s› ile bu
cihazda çal›flt›rabilirsiniz. Ancak, veri yaz›m yöntemine
(yaz›m program›) ba¤l› olarak, klasörler oluflturdu¤unuz s›raya göre çal›nmayabilir/oynat›lmayabilir.
Klasör A
Bu cihazda görüntülenebilir klasör
Rakamlar
Harfler
Klasör B
001 ile 999 aras›
100 ile 999 aras›
5 de¤er
0001 ile 9999 aras›
4 de¤er
Klasör C
Sabit görüntü (JPEG) klasörlerinin yap›lari
DivX klasörlerinin yap›s›
DVD-R*4/DVD-R DL*4/ CD-R*5/CD-RW*5’de
Klasör içindeki dosyalar, güncellendikleri veya al›nd›klar› s›raya göre gösterilirler.
Ana klasör
Örne¤in:
BD-R*7/DVD-R*7/DVD-R DL*7/CD-R*7/CD-RW*7/USB bellekte*7
Klasör içindeki dosyalar, güncellendikleri veya al›nd›klar› s›raya göre gösterilirler.
Ana klasör
Örne¤in:
Klasör A
Klasör A
Klasör B
Klasör B
Klasör C
Klasör C
*6
*4
BD-RE /DVD-RAM ’de
앫 Klasör yap›s› görünmez.
Ana klasör
Örne¤in:
*4
*5
*6
*7
Maksimum tan›nabilir görüntü verilerinin ve klasörlerin
toplam say›s›: 3000 görüntü verisi ve 300 klasör.
Maksimum tan›nabilir görüntü verilerinin ve klasörlerin
toplam say›s›: 999 görüntü verisi ve 99 klasör.
Maksimum tan›nabilir görüntü verilerinin ve klasörlerin
toplam say›s›: 9999 görüntü verisi ve 300 klasör.
Maksimum tan›nabilir dosya verilerinin ve klasörlerin
toplam say›s›: 200 dosya ve 300 klasör.
SD kartta*4/USB bellekte*4
Tüm klasörlerdeki JPEG dosyalar›n› gösterir.
앫 Klasör yap›s› görünmez.
Ana klasör
Örne¤in:
Klasör A
39
VQT2U34
Teknik özellikler
Sinyal sistemi:
Çal›flma s›cakl›k aral›¤›:
PAL/NTSC
+5 °C ile -35 °C aras›
Çal›flma nem oran› :
% 10 - %80 Ba¤›l Nem (yo¤unlaflma olmadan)
Video ç›k›fl›:
1.0 Vp-p (75 Ω)‚)/Uçlu jak : 1 sistem
Komponent video ç›k›fl› (Y: yeflil, PB: mavi, PR: k›rm›z›):
Y: 1.0 Vp-p (75 Ω)/PB, PR : 0.7 Vp-p (75 Ω)/
Uçlu jak : 1 sistem
Ses ç›k›fl› :
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)/Uçlu jak
Konnektör say›s›:
2 kanal: 1 sistem
Dijital ses ç›k›fl› :
Optik dijital ç›k›fl: Optik ç›k›fl
HDMI AV ç›k›fl›:
A tipi (19 uçlu): 1 sistem
HDMI (3D’li V.1.4a, Veri tipi ile)
Bu cihaz, “HDAVI Control 5” fonksiyonunu destekler.
SD kart› yuvas›:
Konnektör: 1 sistem
USB girifli:
USB 2.0 : 1 sistem
Ethernet:
10BASE-T/100BASE-TX : 1 sistem
LAZER Özellikleri
1. SINIF LAZER Ürünü:
Dalga boyu: 790 nm (CDs)/655 nm (DVDs)/405 nm (BDs)
Lazer gücü: Güvenlik için, tehlikeli lazer radyasyonu yay›lmaz.
Güç kayna¤›:
AC 220 ile 240 V, 50 Hz aras›
Güç tüketimi:
Yaklafl›k 24 W
Standby (bekleme) modunda güç tüketimi:
Yaklafl›k 0.2 W
H›zl› bafllatma standby (bekleme) modunda
güç tüketimi:
Yaklafl›k 7 W
Boyutlar (GxDxY):
Ç›k›nt›l› k›s›mlar dahil
430 mmx207 mmx59 mm
A¤›rl›k :
Yaklafl›k 2,1 kg
Teknik özellikler haber verilmeden de¤ifltirilebilir.
40
VQT2U34
Güvenlik önlemleri
왎 Yerlefltirme
Cihaz›, günefl ›fl›nlar›ndan, yüksek s›cakl›ktan, yüksek
nemden ve afl›r› titreflimden uzak düz bir zemin üzerine
yerlefltirin.
Bu durumlar, kabine ve di¤er parçalara zarar verebilir
ve böylece cihaz›n ömrü k›salabilir. Cihaz›n üzerine a¤›r
cisimler koymay›n.
왎 Voltaj
Yüksek voltajl› güç kaynaklar›n› kullanmay›n. Bu, cihaz›n afl›r› yüklenmesine ve yang›na sebep olabilir.
DC güç kaynaklar›n› kullanmay›n.
Cihaz›, DC kayna¤›n›n kullan›ld›¤› bir gemiye veya di¤er bir yere yerlefltirdi¤inizde, kayna¤› dikkatlice kontrol
edin.
왎 AC elektrik kablosu korunumu
AC elektrik kablosunun düzgün ba¤land›¤›ndan ve hasar görmedi¤inden emin olun. Kötü ba¤lant› ve kablo
hasar›, yang›na veya elektrik çarpmas›na sebep olabilir.
Kabloyu çekmeyin, bükmeyin veya üzerine a¤›r cisimler
koymay›n.
Fifli, prizden çekerken fiflten iyice tutun. Kablonun çekilmesi, elektrik çarpmas›na sebep olabilir. Fifle ›slak elle
dokunmay›n. Bu, elektrik çarpmas›na neden olabilir.
왎 Yabanc› madde
Cihaz›n içine metal cisimlerin girmesine izin vermeyin.
Bu, elektrik çarpmas›na veya ar›zalara neden olabilir.
Cihaz›n içine s›v› maddelerin girmesine izin vermeyin.
Bu, elektrik çarpmas›na veya ar›zalara neden olabilir.
Böyle bir durum meydana geldi¤inde, fifli prizden çekin
ve bayiye baflvurun.
Cihaz›n üzerine böcek ilaçlar›n› püskürtmeyin. Bunlar,
cihaz›n üstüne püskürtüldü¤ünde alev alabilecek yan›c›
maddeler içerebilir.
왎 Servis
Cihaz› kendi bafl›n›za tamir etmeye çal›flmay›n. Ses kesildi¤inde, göstergeler yanmad›¤›nda, duman ç›kt›¤›nda
veya bu kullanma k›lavuzunda belirtilmeyen baflka bir
sorun meydana geldi¤inde, fifli prizden çekin ve bayiye
veya servis merkezine dan›fl›n. Cihaz›n yetkisiz kifliler
taraf›ndan onar›lmas›, sökülmesi veya de¤ifltirilmesi
elektrik çarpmas›na veya cihaz›n hasar görmesine sebep olabilir.
Cihaz uzun bir süre kullan›lmayaca¤› zaman, fifli prizden çekerek cihaz›n çal›flma ömrünü uzat›n.
D‹KKAT!
BU C‹HAZDA LAZER KULLANILMAKTADIR.
BU KULLANIM KILAVUZUNDA BEL‹RT‹LENLER DIfiINDA DÜ⁄MELER‹N KULLANILMASI, AYARLANMASI VEYA FARKLI ‹fiLEMLER‹N YAPILMASI RADYASYONA
MARUZ KALMA TEHL‹KES‹ YARATAB‹L‹R.
KAPAKLARI AÇMAYIN VEYA C‹HAZI KEND‹N‹Z TAM‹R
ETMEYE ÇALIfiMAYIN. SERV‹S ‹Ç‹N YETK‹L‹ PERSONELE DANIfiIN.
UYARI:
YANGIN, ELEKTR‹K ÇARPMASI VEYA ÜRÜN HASARI
R‹SK‹N‹ AZALTMAK ‹Ç‹N,
앫 C‹HAZI YA⁄MURA, RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN, ÜZER‹NE SU DÖKMEY‹N YA DA SIÇRATMAYIN
VE VAZO G‹B‹, ‹Ç‹ SIVIYLA DOLU H‹ÇB‹R C‹SM‹ C‹HAZIN ÜZER‹NE KOYMAYIN.
앫 SADECE BEL‹RT‹LEN AKSESUARLARI KULLANIN.
앫 KAPA⁄I (VEYA ARKA KAPA?I) AÇMAYIN; C‹HAZIN
‹Ç‹NDE KULLANICININ BAKIMINI YAPAB‹LECE⁄‹
PARÇA YOKTUR. BAKIM ‹Ç‹N YETK‹L‹ SERV‹S PERSONEL‹NE DANIfiIN.
Kullan›lan prizin cihaza yak›n ve kolayca eriflilebilir olmas› gerekir.
Elektrik fifli çal›fl›r durumda olmal›d›r.
Cihaz›n elektrik ba¤lant›s›n› tamamen koparmak için, fifli
prizden çekin.
D‹KKAT!
앫 C‹HAZI, K‹TAPLI⁄A, GÖMME DOLABA VEYA KAPALI
B‹R ALANA YERLEfiT‹RMEY‹N. C‹HAZIN HAVALANDIRMASININ ‹Y‹ OLDU⁄UNDAN EM‹N OLUN. AfiIRI
ISINMADAN DOLAYI ELEKTR‹K ÇARPMASI R‹SK‹N‹
VEYA YANGIN TEHL‹KES‹N‹ ÖNLEMEK ‹Ç‹N, HAVALANDIRMA DEL‹KLER‹N‹N PERDE VEYA D‹⁄ER C‹S‹MLER TARAFINDAN ENGELLENMED‹⁄‹NDEN
EM‹N OLUNUZ.
앫 C‹HAZIN HAVALANDIRMA DEL‹KLER‹N‹ GAZETE,
MASA ÖRTÜSÜ, PERDE VEYA BENZER‹ C‹S‹MLERLE
ENGELLEMEY‹N.
앫 MUM G‹B‹ ÇIPLAK ATEfi KAYNAKLARINI C‹HAZIN
ÜSTÜNE YERLEfiT‹RMEY‹N.
앫 P‹LLER‹, ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEK fiEK‹LDE
‹MHA ED‹N.
D‹KKAT
Pillerin yanl›fl yerlefltirilmesi halinde patlama tehlikesi meydana gelebilir.
Pilleri sadece, cihaz›n üreticisi taraf›ndan tavsiye edilen veya efl de¤erindeki bir pil ile de¤ifltirin. Eski pilleri üreticinin
talimatlar›na göre imha edin.
Bu cihaz, kullan›m s›ras›nda cep telefonlar›n›n yaratt›¤›
radyo parazitlerini alabilir. Bu tür bir parazit göründü¤ünde,
cihaz ile cep telefonu aras›ndaki mesafeyi artt›r›n.
BU C‹HAZ, NORMAL ‹KL‹MLERDE KULLANILMAK ‹Ç‹N
TASARLANMIfiTIR.
41
VQT2U34
Ek bilgi
왎 TV/Amplifikatör/Al›c› kodu listesi
Marka
TV Kodu
Marka
왎 Ses özellikleri
TV Kodu
Anlam›
Gösterge
LPCM/GDigital/GDigital+/
GTrueHD/DTS/DTS-ES Mtrx/
DTS-ES Dscrt/DTS 96/DTS 96 ES Mtrx/
DTS-HD HI RES/DTS-HD MSTR/MPEG
Sinyal tipi
Kanal say›s›
Örnekleme frekans›
Bit say›s›
왎 Gösterge dilleri listesi
Gösterge Dil
Gösterge Dil
Gösterge Dil
왎 Dil kodu listesi
Dil
Amplifier/
Brand
Receiver Code
Brand
Amplifier/
Receiver Code
왎 Video özellikleri
Gösterge
42
VQT2U34
Anlam›
Video kay›t yöntemi
Kodu
Dil
Kodu
Dil
Kodu
Sözlük
AVCHD
AVCHD, yüksek çözünürlüklü HD görüntüleri kaydetmek ve oynatmak için kullan›labilen yüksek çözünürlüklü video kameralar› için yeni bir formatt›r (standart).
BD-J
Baz› BD-Video diskleri Java uygulamalar›n› içerir ve bu
uygulamalara BD-J denir. Normal görüntü oynatman›n
yan›nda, çeflitli interaktif özelliklerden de yararlanabilirsiniz.
Derin Renk
Bu cihaz, uyumlu bie TV’ye ba¤land›¤›nda daha iyi renk
derecelemesi (4096 ad›m) üretebilen HDMI teknolojisini
içerir.
Yumuflak, detayl› derecelemeli ve minimum renk bozukluklu oldukça zengin, do¤al görünümlü renkler elde
edebilirsiniz. (Ba¤l› TV Derin Renk özelli¤ini desteklemiyorsa, Derink Renk olmayan, daha düflük bir renk derecelemesi (256 ad›m) üretilecektir.
Cihaz, ba¤l› TV’ye uygun ç›k›fl› otomatik olarak ayarlayacakt›r.)
DLNA (Dijital A¤ Ortakl›¤›)
DLNA, DLNA Onayl› dijital cihazlar› bir ev a¤›nda kullanmay› daha kolay ve rahat hale getiren bir standartt›r.
Dolby Digital
Bu, Dolby Laboratuarlar› taraf›ndan gelifltirilen dijital
sinyallerin kopyalanmas› yöntemidir. Stereo (2 kanal)
sesin yan›nda, bu sinyaller çoklu kanal sesi de olabilir.
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus kullan›larak çok kanall› ses ve yüksek ses kalitesi elde edilebilir. BD-Video yaklafl›k 7.1
kanal ç›k›fl›n› destekler.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD, stüdyo sesi üreten çok yüksek kaliteli bir
ses format›d›r. BD-Video yaklafl›k 7.1 kanal ç›k›fl›n›
destekler.
DTS (Dijital Sinema Sistemleri)
Bu surround sistemi ço¤u sinemada kullan›l›r. Kanallar
aras›ndaki ay›r›m iyi oldu¤undan, gerçekçi ses efektlerini elde etmek mümkündür.
DTS-HD
DTS-HD, sinemalarda kullan›lan yüksek kaliteli, gelifltirilmifl bir ses format›d›r. Önceki DTS Digital Surrounduyumlu cihazlar DTS-HD’yi DTS Digital Surround sesi
olarak üretebilir.
BD-Video yaklafl›k 7.1 kanal ç›k›fl›n› destekler.
DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses
Bu, önceki DTS, DTS-ES ve DTS 96/24 formatlar› gelifltirilerek elde edilen bir sinyal format›d›r. 96 kHz/48 kHz
örnekleme frekans› ile uyumludur. BD-Video yaklafl›k
7.1 kanal ç›k›fl›n› destekler.
DTS-HD Master Audio
Bu bir kay›ps›z ses format›d›r ve 96 kHz/7.1 kanal ya da
alt› ile uyumludur. Ayr›ca, kay›ps›z ses teknolojisi kullan›larak ana sesin gerçkeçi üretilmesi sa¤lan›r.
BD-Video yaklafl›k 7.1 kanal ç›k›fl›n› destekler.
HDMI (Çözünürlü¤ü Yüksek Multimedia Arayüzü)
HDMI, elektronik ürünler için kullan›lan bir dijital arayüzdür.
S›radan ba¤lant›lar›n aksine, s›k›flt›r›lmam›fl dijital görüntü
ve ses sinyallerini tek bir kablo üzerinden gönderir.
Yerel saklama alan›
Bu saklama alan›, BD-Live görüntüleri BD-Video’da oynatmak üzere alt veriler için bir hedef olarak kullan›l›r.
LPCM (Lineer PCM)
Bunlar, bir PCM format› türüdür.
Bunlar, CD’lerdekine benzer s›k›flt›r›lmam›fl dijital sinyallerdir.
P4HD (HD için Hassas Piksel Progressive (Sürekli)
‹flleme)
Bu, özel bir Panasonic algoritmas›n› kullanan bir ifllemcidir. TV tarama format›n›n fas›lal› taramadan (interlace)
sürekli taramaya (progressive) yüksek seviyeli bir dönüflümü ve standart çözünürlüklü (480i veya 576i) video
sinyalinin bir 1080 Yüksek Çözünürlüklü video sinyaline
yüksek seviyeli bir dönüflümü dahil, çeflitli ifllemler desteklenir. Sonuç olarak, bu cihaz ba¤l› TV’ye en iyi çözünürlüklü video sunabilir.
PCM (Pals kodu modülasyonu)
Bu, analog sesi dijital sese dönüfltürerek c›z›rt›s›z dijital
ses duyman›z› sa¤layan bir formatt›r.
x.v.Colour™
x.v.Colour™, hareketli görüntülerde geniflletilmifl renk
için bir uluslararas› standart olan ve sinyal aktar›m kurallar›n› takip eden xvYCC format› ile uyumlu cihazlara
verilen bir isimdir.
HDMI kablosu ile x.v.Colour™ özelli¤ini destekleyen bir
TV’ye ba¤lan›ld›¤›nda daha gerçekçi görüntü için daha
genifl renk aral›kl› canl› renkler elde edebilirsiniz.
24p
Bu, 24 kare/saniye h›zda kaydedilen bir progressive
(sürekli taramal›) görüntüdür (hareketli görüntü filmi).
Ço¤u BD-Video filminin içerikleri, film materyaline göre
24 kare/saniyede kaydedilirler.
43
VQT2U34
Java ve bütün Java esasl› ticari markalar ve logolar, Amerika Birleflik Devletleri ve di¤er ülkelerdeki Sun Microsystems firmas›n›n ticari veya tescilli ticari markalar›d›r.
Dolby Laboratuarlar›n›n lisans› ile üretilmifltir. Dolby ve çiftD simgesi, Dolby Laboratories, Inc. firmas›n›n ticari
markalar›d›r.
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872
ABD Patent numaralar› ve yay›nlanm›fl ve ask›daki di¤er ABD
ve dünya genelindeki patentler alt›nda lisansl› üretilmifltir.
DTS ve Sembol tescilli ticari markalard›r & DTS-HD, DTSHD Master Audio | Essential ve DTS logolar› DTS, Inc. firmas›n›n ticari markalar›d›r.
Ürün yaz›l›m içerir. © DTS, Inc. Tüm haklar› sakl›d›r.
Bu ürün, ABD patentleri ile korunan Rovi Corporation firmas›n›n kopyalamaya karfl› koruma teknolojisini ve di¤er
düflünce eserleri haklar›n› içermektedir. Aksi tasar›m ifllemleri ve parçalara ay›rma yasakt›r.
HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedia Arayüzü Amerika Birleflik Devletleri ve di¤er ülkelerdeki HDMI
Licensing LLC firmas›n›n ticari veya tescilli markalar›d›r.
Bu ürün, (i) görüntüyü AVC Standard›yla ve VC-1 Standard›yla (“AVC/VC-1 Video”) uyumlu olarak kaydetmek ve/veya
(ii) kiflisel ve ticari olmayan amaçlarla kaydedilen ve/veya
AVC/VC-1 görüntüsünü sunmaya lisansl› bir görüntü sunucusundan al›nan AVC/VC-1 Görüntüleri göstermek üzere tüketici taraf›ndan kiflisel ve ticari olmayan amaçlarla kullan›m
için AVC patent portföyü lisans› ve VC-1 patent portföyü lisans› alt›nda lisanslanm›flt›r. Di¤er kullan›mlar için lisans verilmez veya ima edilmez. ‹lave bilgi MPEG LA, LLC’den al›nabilir. http://www.mpegla.com. web sitesine bak›n.
HDAVI Control™, Panasonic firmas›n›n bir ticari markas›d›r.
x.v.Colour™, bir ticari markad›r.
VIERA CAST, Panasonic firmas›n›n bir ticari markas›d›r.
“AVCHD” ve “AVCHD” logosu Panasonic Corporation ve
Sony Corporation firmas›n›n ticari markalar›d›r.
SDXC Logosu, SD-3C, LLC’nin bir ticari markad›r.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ve ilgili logolar DivX,
Inc. firmas›n›n tescilli ticari markalar›d›r ve lisansla kullan›l›rlar.
“DVD Logosu”, DVD Format/Logo Licensing Corporation firmas›n›n bir ticari markas›d›r.
“Blu-ray Disc”, “Blu-ray” ve “Blu-ray Disc” logosu Blu-ray
Disc Association Firmas›n›n ticari markalar›d›r.
“BD-Live” ve “BD-Live” logosu, Blu-ray Disc Association
Firmas›n›n bir ticari markas›d›r.
“BONUSVIEW” ve “BONUSVIEW” logosu, Blu-ray Disc
Association Firmas›n›n bir ticari markas›d›r.
YouTube ve Picasa, Google, Inc. firmas›n›n ticari markalar›d›r.
DLNA, the DLNA Logosu DLNA CERTIFIED, Digital Living
Network Alliance firmas›n›n ticari markalar›, servis markalar› veya onayl› markalar›d›r.
Windows, Amerika Birleflik Devletleri ve di¤er ülkelerdeki
Microsoft firmas›n›n bir ticari markas›d›r.
“Blu-ray 3D” and “Blu-ray 3D” logosu, Blu-ray Disc
Association Firmas›n›n bir ticari markalar›d›r.
44
VQT2U34
Bu ürün afla¤›daki yaz›l›mlar› içerir:
(1) Panasonic Firmas› taraf›ndan/için ba¤›ms›z bir flekilde
gelifltirilen yaz›l›m,
(2) Üçüncü flahsa ait ve Panasonic Firmas›na lisanslanan
yaz›l›m,
(3) GNU Genel Kamu Lisans› alt›nda lisanslanan yaz›l›m,
Sürüm 2 (GPL v2),
(4) GNU LESSER Genel Kamu Lisans› alt›nda lisanslanan
yaz›l›m, Sürüm 2,1 2.1 (LGPL v2.1) ve/veya,
(5) GPL v2 ve/veya LGPL v2.1 alt›nda lisanslanan yaz›l›m
d›fl›nda aç›k kaynakl› yaz›l›m.
(3) ve (4) olarak kategorize edilen yaz›l›mlar için, GPL v2
ve LGPL v2.1’in flartlar›na ve koflullar›na bak›n
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
Ayr›ca, (3) ve (4) olarak kategorize edilen yaz›l›mlar›n telif
hakk› birkaç bireye aittir. Bu bireylerin telif hakk› uyar›s›na
http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98 sitesinden bak›n.
GPL/LGPL yaz›l›m›, HERHANG‹ B‹R GARANT‹ OLMADAN, ayr›ca T‹CAR‹ ya da AMACA UYGUNLUK z›mni garantileri olmada, faydal› olaca¤› umut edilerek da¤›t›lm›flt›r.
Ürünlerin tesliminden sonra en az üç (3) y›l boyunca Panasonic, afla¤›da verilen irtibat bilgileriyle bizimle irtibata geçen herhangi bir üçüncü sahsa, fiziksel olarak kaynak kodu
da¤›t›m›ndan daha yüksek olmayan bir ücret karfl›l›¤›nda,
GPL v2/LGPL v2.1 kapsam›ndaki ilgili kaynak kodunun
tam bir makinede okunabilir kopyas›n› verecektir.
‹rtibat Bilgileri
cdrequest@am-linux.jp
Ayr›ca, siz ve di¤er üyeler kaynak kodunu afla¤›daki web
sitesinden ücretsiz olarak alabilirsiniz.
http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98
Eski Cihazlar›n ve Pillerin Toplanmas› ve Elden Ç›kar›lmas› ‹le ‹lgili Bilgi
Ürünler, ambalaj ve/veya ilgili dokümanlar üzerindeki bu semboller, eski elektrik ve elektronik cihazlar›n
ve pillerin normal ev çöplü¤üne at›lmamas› gerekti¤ini belirtir.
Eski cihazlar› ve pilleri, uygun flekilde ifllenmesi, kullan›lmas› ve geri dönüfltürülmesi için yerel düzenlemelere ve 2002/ 96/EC ve 2006/66/EC Yönergelerine uygun olarak ilgili toplama noktalar›na götürün.
Bu ürünlerin ve pillerin düzgün bir flekilde elden ç›kar›lmas› de¤erli kaynaklar› koruyacak, çevre ve insan sa¤l›¤› üzerindeki olumsuz etkileri önleyecektir.
Eski ürünlerin ve pillerin toplanmas› ve geri dönüflümü ile ilgili daha fazla bilgi için, belediyeye, at›k toplama merkezine veya bu ürünleri sat›n ald›¤›n›z yere baflvurun.
Bu ürünün yerel düzenlemelere uygun olarak at›lmamas› cezalara çarpt›r›lman›za sebep olabilir.
Avrupa Birli¤indeki Kullan›c›lar için
Elektrik ve elektronik cihazlar› elden ç›karmak isterseniz, daha fazla bilgi için bayinize veya sat›c›n›za
baflvurun.
(Avrupa Birli¤i D›fl›ndaki Ülkelerde Cihazlar›n At›lmas› ile ‹lgili Bilgi)
Bu semboller sadece Avrupa Birli¤i ülkelerinde geçerlidir. Bu ürünleri elden ç›karmak isterseniz, do¤ru
elden ç›karma yöntemi için yerel birimlere veya bayinize baflvurun.
Pil sembolü ile ilgili not (alt iki sembol örnekleri):
Bu sembol, bir kimyasal madde sembolü ile birlikte kullan›labilir. Bu durumda ürün, içerdi¤i kimyasal
madde ile ilgili yönergenin gereksinimlerine uygundur.
27
Not
45
VQT2U34
‹ngiltere ve ‹rlanda Cumhuriyeti’ndeki müflteriler için
Sat›fl ve Destek Bilgileri
Yetkili Servis
앫 ‹ngiltere’deki müflteriler için: 0844 844 3852
앫 ‹rlanda Cumhuriyeti’ndeki müflteriler için: 01 289 8333
앫 Ürün bilgileri için web sitemizi ziyaret edin: www.panasonic.co.uk
앫 E-posta : customer.care@panasonic.co.uk
Panasonic UK’de Do¤rudan Sat›fl
Müflteriler için: 0844 844 3856
앫 Pazartesi-Perflembe günleri 9:00-5:30, Cuma günleri ise 9:30-5:30 saatleri aras›nda Müflteri Hizmetlerimizi arayarak aksesuar ve parça siparifli verebilirsiniz (Resmi tatiller hariç).
앫 Veya ‹nternet’ten Aksesuar siparifl formumuzu doldurun; www.pas-europe.com.
앫 Ço¤u ana kredi ve banka kartlar› geçerlidir.
앫 Bütün siparifl al›m ve da¤›t›m ifllemleri Panasonic UK Ltd taraf›ndan yap›lmaktad›r.
앫 Daha kolay› olamaz.
D‹KKAT - AÇILDI⁄INDA GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEZ LAZER IfiINLARI YAYAR.
IfiINLARA BAKMAYIN.
D‹KKAT - 1M SINIFI AÇILDI⁄INDA GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEZ LAZER
IfiINLARI YAYAR.
OPT‹K C‹HAZLARA DO⁄RUDAN BAKMAYIN.
1. SINIF
LAZER ÜRÜNÜ
(Cihaz›n içi)
(Cihaz›n arka taraf›)
2004/108/EC yönergesinin 9(2) maddesi ile uyumludur.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Çevre dostu, klorsuz beyaz
ka¤›da bas›lm›flt›r.
Uygunluğu Test Eden Kuruluş
Üretici Firma
Panasonic Services (Europe) GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergning 15 D-22525
Hamburg Germany
Tel : +49 (0) 40 8549 – 0
Faks : +49 (0) 40 8549 – 3561
E-Mail : info@panasonic-tc.de
Panasonic Corporation
Professional AV Systems Business Unit Systems
Business Group, I
AVC Networks Company
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571/8503 Japan
Phone : +81 6 6901 1161 / Fax : +81 6 6908 5960
http://panasonic.net/avc
BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR
EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising