Panasonic DMPBDT130EG Operativní instrukce

Add to My manuals
48 Pages

advertisement

Panasonic DMPBDT130EG Operativní instrukce | Manualzz
Návod k obsluze
Přehrávač disků Blu-rayTM
Model č. DMP-BDT330
DMP-BDT233
DMP-BDT230
DMP-BDT131
DMP-BDT130
Není-li uvedeno jinak, ilustrace použité v tomto návodu se vztahují na model DMP-BDT330.
Aktualizace firmwaru
Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware jednotky a zajišťuje,
že naši zákazníci využívají nejnovější technologie.
Společnost Panasonic doporučuje aktualizovat váš firmware jakmile
budete upozorněni na aktualizaci.
Podrobnosti naleznete v části “Aktualizace firmwaru” (> 16) nebo na
stránce
http://panasonic.jp/support/global/cs/ (tato stránka je pouze v angličtině.)
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.
VQT4V37
EG
until
2013/2/06 Opatření
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
Zařízení
Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku,
≥ Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, kapající a stříkající
vodou.
≥ Nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, např.
vázy.
≥ Používejte pouze doporučené příslušenství.
≥ Nesundávejte kryty.
≥ Neopravujte sami zařízení – opravy přenechejte kvalifikovaným
pracovníkům servisu.
≥ Dejte pozor, aby se do zařízení nedostaly kovové předměty.
≥ Nepokládejte na zařízení těžké předměty.
Síťová šňůra
Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku,
≥ Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na
zařízení.
≥ Dobře zasuňte zástrčku do zásuvky.
≥ Neohýbejte kabel, netahejte za něj a nepokládejte na něj těžké
předměty.
≥ Nesahejte na zástrčku mokrýma rukama.
≥ Při vypojování zástrčky ji držte za plastové tělo.
≥ Nepoužívejte poškozenou zástrčku či zásuvku.
Rozpojovacím zařízením je síťová zásuvka.
Nainstalujte toto zařízení tak, aby bylo možno síťovou zásuvku
okamžitě odpojit ze sítě.
Malý objekt
Ukládejte paměťovou kartu mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejímu
spolknutí.
Zařízení
≥ Toto zařízení používá laser. Ovládání, nastavení nebo
provádění úkonů jiných, než jsou popsány v této příručce, může
vést ke vzniku nebezpečného záření.
≥ Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako
zapálené svíčky apod.
≥ Zařízení může být rušeno rádiovými vlnami např. z mobilního
telefonu. V případě takových interferencí lépe oddělte zařízení
od mobilního telefonu.
≥ Zařízení je zkonstruováno pro použití v mírném podnebí.
Umístění přístroje
Umístěte zařízení na rovný povrch.
Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku,
≥ Neinstalujte ani nepokládejte zařízení do knihovny, vestavěné
skříně nebo do jiných stísněných prostor. Zajistěte pro zařízení
dostatečné větrání.
≥ Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy,
záclonami a podobnými předměty.
≥ Nepokládejte zařízení na zesilovače/přijímač nebo jiná zařízení,
která se mohou zahřát. Produkované teplo může toto zařízení
poškodit.
≥ Nevystavujte zařízení přímému slunci, vysokým teplotám,
vysoké vlhkosti ani nadměrným vibracím.
Baterie
Nesprávným zacházením s bateriemi může dojít k vytečení
elektrolytu a k požáru.
≥ V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
K výměně používejte pouze typ baterií doporučený výrobcem.
≥ Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a
zeptejte se na správný způsob likvidace.
≥ Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů
najednou.
≥ Baterie nevystavujte horku ani ohni.
≥ Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu v automobilu
vystaveném přímému slunci se zavřenými dveřmi a okny.
≥ Baterie nerozebírejte a nezkratujte je.
≥ Alkalické a manganové baterie znovu nenabíjejte.
≥ Nepoužívejte baterie s odloupnutým obalem.
Jestliže nehodláte dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z
něj baterie. Skladujte je na chladném, tmavém místě.
Omezení ohledně použití
neautorizovaného obsahu
Toto zařízení používá níže uvedenou technologii pro ochranu
autorských práv.
Upozorněni týkající se technologie Cinavia
Tento produkt využívá technologii Cinavia k omezení používání
neautorizovaných kopií některých komerčně vydaných filmů, her a
jejich soundtracků. Když je zjištěno zakázané použití
neautorizované kopie, zobrazí se zpráva a dojde k přerušení
přehrávání či kopírování.
Další informace o technologii Cinavia najdete na stránce Cinavia
Online Consumer Information Center na adrese http://
www.cinavia.com. Pokud máte zájem o další informace o
technologii Cinavia prostřednictvím pošty, zašlete korespondenční
lístek se svojí poštovní adresou na adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
-2-
Připojení k bezdrátové síti LAN
Na používání zařízení nebo bezdrátového síťového adaptéru se
vztahují následující omezení. S těmito omezeními je nutné se
seznámit dříve, než začnete tyto přístroje používat.
Společnost Panasonic není odpovědná za žádné vedlejší škody,
které mohou vzniknout v důsledku nedodržení těchto omezení
nebo následkem jakýchkoli podmínek používání či nepoužívání
těchto přístrojů.
≥ Data přenesená a přijatá rádiovými vlnami mohou být
zachycována a sledována.
≥ Toto zařízení a bezdrátový síťový adaptér obsahují citlivé
elektronické součástky.
Používejte tyto přístroje způsobem, k němuž jsou určeny, a
dodržujte následující body:
– Nevystavujte tyto přístroje vysokým teplotám nebo přímému
slunci.
– Přístroje neohýbejte ani nevystavujte silným nárazům.
– Chraňte přístroje před vlhkostí.
– Nepokoušejte se tato zařízení rozebírat nebo jakkoli
upravovat.
[BDT330] [BDT233] [BDT230]
Deklarace shody (DoC)
“Panasonic Corporation” tímto prohlašuje, že tento výrobek
splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení
Směrnice 1999/5/EU.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace shody
(DoC) pro naše výrobky R&TTE z našeho serveru DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Tento výrobek je určen k užívání v následujících zemích.
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko,
Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie,
Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Švýcarsko
Tento výrobek je určen k užívání běžným zákazníkům.
(Kategorie 3)
Funkce WLAN tohoto výrobku bude využívána výhradně uvnitř
budov.
Tento výrobek lze připojit k přístupovému bodu 2,4 GHz nebo
5 GHz WLAN.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete
šetřit cenné suroviny a předcházet možným
negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní
prostředí, které jinak mohou vzniknout při
nesprávném zacházení s odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci
starých přístrojů a použitých baterií Vám
poskytnou místní úřady, provozovny sběrných
dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží
zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta
v souladu s národní legislativou a místními
předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem v
zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo
elektronická zařízení, obraťte se na prodejce
nebo dodavatele s žádostí o další informace.
[Informace o likvidaci v zemích mimo
Evropskou Unii (EU)]
Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie.
Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se
na místní úřady nebo prodejce a informujte se o
správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie (symboly
uprostřed a dole):
Tento symbol může být použit v kombinaci s
chemickým symbolem. V tomto případě splňuje
tento symbol legislativní požadavky, které jsou
předepsány pro chemickou látku obsaženou v
baterii.
Likvidace zařízení nebo jeho
postoupení jinému majiteli
V zařízení mohou být uchovány informace uživatelského
nastavení. Při vyřazení, likvidaci nebo postoupení zařízení jinému
majiteli proveďte postup pro nastavení přednastavených hodnot z
výrobního závodu za účelem vymazání uživatelských nastavení.
(> 37, “Obnovení všech hodnot přednastavených ve výrobním
závodě.”)
≥ V paměti tohoto zařízení může být zaznamenán přehled o jeho
činnosti.
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci
odpadu z elektrických a elektronických
zařízení a použitých baterií z domácností
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v
průvodní dokumentaci znamenají, že použitá
elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří
do běžného domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití
jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a
použité baterie na místech k tomu určených, za
což neplatíte žádné poplatky, v souladu s
platnými národnímu předpisy a se Směrnicemi
2002/96/EU a 2006/66/EU.
-3-
Cd
Obsah
Opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Seznámení s výrobkem
Přehrávání
Příslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . .
Péče o zařízení a média . . . . . . .
Přehrávatelná média . . . . . . . . . .
Referenční příručka ovladače . . .
5
5
6
8
Zapojení a nastavení
Připojení k TV. . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k zesilovači/
přijímači . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k síti. . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přeprogramování dálkového
ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vložení nebo vyjmutí média . . . . 17
HOME menu . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Režim více uživatelů . . . . . . . . . . 19
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
VIERA Connect (Vychutnání
internetového připojení) . . . . . . . 23
Funkce domácí sítě. . . . . . . . . . . 24
“HDMI CEC” . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10
11
13
14
Nastavení
Menu volitelných funkcí. . . . . . . . 28
Nastavení menu . . . . . . . . . . . . . 30
16
Poznámky
Průvodce řešením problémů. . . . 37
Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . 43
-4-
Seznámení s výrobkem
Příslušenství
Péče o zařízení a média
Před použitím tohoto zařízení zkontrolujte dodané
příslušenství.
1 Dálkový ovladač
[BDT330] [BDT233] [BDT230] (N2QAYB000876)
[BDT131] [BDT130] (N2QAYB000880)
2 Baterie pro dálkové ovládání
1 Síťová šňůra
1 CD-ROM
∫ Přístroj čistěte měkkou suchou textilií
Seznámení s výrobkem
≥ K čištění nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo na barvy
nebo benzen.
≥ Před použitím textilie napuštěné chemikálií si pozorně
přečtěte pokyny k jejímu použití.
∫ Čočka jednotky
Čisticí prostředek na objektivy: RP-CL720AE
≥ Může se stát, že tento čistič čočky nebude dostupný
v prodeji v jiných zemích, jako např. v Německu. V
takovém případě se obraťte o radu na vašeho
prodejce výrobků od firmy Panasonic.
≥ Tento čistič čočky se prodává speciálně pro
rekordéry DIGA, lze jej však použít i pro tuto
jednotku.
≥ Čísla výrobku uvedená v tomto návodu představují
správná čísla výrobku z ledna 2013. Mohou být
předmětem změny.
≥ Nepoužívejte dodaný napájecí kabel zařízení na jiných
zařízeních.
∫ Použití dálkového ovládání
Vložte je tak, aby póly (i a j) odpovídaly značkám v
dálkovém ovladači.
∫ Vyčistěte disky

SPRÁVNĚ
NESPRÁVNĚ

Otřete vlhkou látkou a poté do sucha.
∫ Opatření pro zacházení s diskem a
kartou
R6/LR6, AA
(Alkalické nebo manganové baterie)
Nasměrujte jej na snímač signálu dálkového ovládání na
tomto zařízení. (> 9)
≥ Při manipulaci s disky je uchopte za okraje, abyste
předešli bezděčnému poškrábání nebo přenesení
otisků prstů na povrch disku.
≥ Nelepte na disky štítky ani nálepky.
≥ Nepoužívejte spreje na čištění disků, benzin, ředidlo,
antistatické kapaliny ani žádná jiná rozpouštědla.
≥ Z terminálů na zadní straně karty odstraňujte prach,
vodu a cizí předměty.
≥ Nepoužívejte následující disky:
– Disky s lepidlem na povrchu od odstraněných
přelepek nebo štítků (vypůjčené disky atd.).
– Výrazně zdeformované nebo prasklé disky.
– Nepravidelně tvarované disky, např. ve tvaru srdce.
-5-
Seznámení s výrobkem
Přehrávatelná média
Zařízení
Označení
média
Typy zařízení
BD-Video
BD-RE
BD
BD-R
DVD-Video
Formát obsahu
Video
Video, JPEG, MPO
Video, MKV, Xvid
Video
DVD-R
Video, AVCHD, MKV,
Xvid, JPEG, MPO, AAC,
FLAC, MP3, WAV, WMA
DVD
DVD-R DL
DVD-RW
Video, AVCHD
—
+R/+RW/+R DL
Hudba na CD
CD
—
Pamět’ová karta SD (od 8 MB do 2 GB)
Pamět’ová karta SDHC (od 4 GB do 32 GB)
Pamět’ová karta SDXC (48 GB, 64 GB)
(kompatibilní s typem mini i mikro)
SD
USB
CD-R
CD-RW
—
USB zařízení
(až 2 TB)
≥ Podrobnější informace o druzích obsahu, který lze přehrávat, najdete na straně 7 a 43.
-6-
Hudební [CD-DA]
MKV, Xvid, JPEG, MPO,
AAC, FLAC, MP3,
Hudební [CD-DA], WAV,
WMA
AVCHD, AVCHD 3D,
MP4, JPEG, MPO
MKV, MP4, MPEG2,
Xvid, JPEG, MPO, AAC,
FLAC, MP3, WAV, WMA
Seznámení s výrobkem
∫ Disky, které nelze přehrávat v tomto
zařízení
Jakýkoli jiný disk, který není specificky podporován
nebo popsán v předchozí části.
≥ DVD-RAM
≥ Super Audio CD
≥ Photo CD
≥ DVD-Audio
≥ Video CD a Super Video CD
≥ HD DVD
∫ Informace o správě regionu
BD-Video
Tato jednotka dokáže přehrát disky BD-Video
podporující kód regionu “B”.
Příklad:
DVD-Video
Tato jednotka dokáže přehrát disky DVD-Video
podporující kód regionu “2” nebo “ALL”.
Příklad:
2
ALL
2
3
∫ Hudba na CD
Obsluhu a zvukovou kvalitu CD disků, které nesplňují
specifikace CD-DA (CD disky s ochranou proti
kopírování atd.), nelze zaručit.
∫ Karta SD
≥ Použití karet miniSD, microSD,
microSDHC a microSDXC je možné,
ale s použitím kartového adaptéru.
Obvykle se buď dodává spolu s
uvedenými kartami, nebo si jej zajistí
zákazník.
≥ Za účelem ochrany obsahu karty
přepněte přepínač ochrany proti
vymazání (na kartě SD) do polohy
“LOCK”.
≥ Toto zařízení je kompatibilní s paměťovými kartami
SD, které odpovídají formátům FAT12 a FAT16
standardu pro paměťové karty SD s paměťovými
kartami SDHC ve formátu FAT32 a s paměťovými
kartami SDXC v exFAT.
≥ Při použití paměťové karty SD s nekompatibilními
počítači nebo zařízeními by mohlo dojít k vymazání
zaznamenaného obsahu v důsledku formátování karty
apod.
≥ Využitelná paměť může být o něco menší než
kapacita karty.
∫ USB zařízení
5
∫ Uzavřít
DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL a CD-R/RW
zaznamenané na rekordéru musí být před přehráváním
na tomto zařízení uzavřeny na rekordéru, na kterém byl
proveden záznam. Ohledně uvedeného si, prosím,
přečtěte návod k použití rekordéru.
∫ BD-Video
≥ Toto zařízení podporuje audio s vysokým datovým
tokem (Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD
High Resolution Audio a DTS-HD Master Audio)
používané v BD-Video.
≥ [BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130] Když je “Dolby D/
Dolby D +/Dolby TrueHD” nastaveno na “PCM” a
“DTS Neo:6” na “Off”, maximální možný zvuk Dolby®
je 5.1-kan. PCM. (> 31, 32)
∫ 3D
≥ 3D videa a statické 3D snímky lze přehrávat, je-li k
zařízení připojen televizor kompatibilní s 3D
technologií prostřednictvím vysokorychlostního HDMI
kabelu.
≥ 2D video lze virtuálně přehrávat jako 3D. (> 29)
≥ Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB
zařízeními.
≥ Toto zařízení nepodporuje nabíjení USB zařízení.
≥ Je podporován systém souborů FAT12, FAT16, FAT32
a NTFS.
≥ Toto zařízení podporuje USB2.0 High Speed
(vysokorychlostní USB2.0).
≥ Zařízení může podporovat pevný disk formátovaný
jako FAT32 a NTFS.
Některé typy pevných disků mohou vyžadovat použití
vlastní externí napájecí jednotky.
∫ BD-RE, BD-R
Může se stát, že audio apod. na discích zaznamenaných
v režimu DR s použitím rekordérů disků Blu-ray od firmy
Panasonic nebude přehráváno správně.
≥ Může se stát, že v některých případech nebude možné
přehrávat výše uvedená média kvůli typu média,
podmínkám záznamu, použité metodě záznamu a
způsobu vytvoření souborů.
≥ Výrobci disků mohou určit, jak mají být disky přehrávány.
Protože se může stát, že nebudete vždy moci ovládat
přehrávání způsobem popsaným v tomto návodu k použití.
Pozorně si přečtěte pokyny týkající se disku.
-7-
Seznámení s výrobkem
Referenční příručka ovladače
1
2
[BDT330] [BDT233] [BDT230]
11
1
2
12
13
3
14
4
5
[BDT131]
[BDT130]
ヤモワヤユロ
モヶュリヰチ
15
モヶュリヰチ
3
4
5
6
7
8
9
10
6
7
8
16
17
10
14
18
19
9
11
12
13
20
15
16
17
18
19
20
-8-
Zapnutí a vypnutí zařízení
Tlačítka pro ovládání televizoru
Televizor můžete ovládat Panasonic s použitím
dálkového ovládání. V závislosti na konkrétním
televizoru se může stát, že některá tlačítka nebudou
fungovat.
[Í TV] : Zapnutí a vypnutí televizoru
[AV] : Změna vstupu
[i j VOL] : Nastavení hlasitosti
Číselná volba titulu apod./Zadávání čísel nebo
znaků
Vymazání
Volba audia (> 20)
Tlačítka pro základní ovládání přehrávání (> 20)
Zobrazení hlášení o stavu (> 21)
Zobrazení Top menu (horní menu) (> 21)
Zobrazení menu Volitelné funkce (> 28)
Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré)
Používaná k různým účelům v závislosti na
zobrazení
Přenos signálu dálkového ovládání
Otevření nebo zavření zásuvky disku (> 17)
Zapnutí/vypnutí sekundárního videa (Obraz v
obrazu) (> 28)
[BDT330] [BDT233] [BDT230] Zobrazení strany
MiracastTM (> 24)
[BDT131] [BDT130] Zapnutí/vypnutí sekundárního
audia
Zobrazení úvodní strany VIERA Connect (> 23)
Ukončení zobrazování strany menu
Zobrazení Pop-up menu (překryvné menu) (> 21)
Zobrazení menu HOME (> 18)
[3, 4, 2, 1] : Přesunout zvýraznění výběru
[OK] : Potvrdit výběr
(;1) : Snímek po snímku (> 20)
Návrat na předchozí stranu
Seznámení s výrobkem
8
11
[BDT330]
1
Odklopte čelní panel
jeho potažením.
SD CARD
IR
2 3 4 5
6
7
9 10
8
Odklopte čelní panel jeho potažením.
9
10
11
[BDT233] [BDT230]
SD CARD
[BDT131] [BDT130]
1
2
4
7
6
SD CARD
1
2
3
4
5
Zásuvka disku (> 17)
Čidlo signálu dálkového ovladače
Vzdálenost: Přibližně v rozsahu 7 m
Úhel: Přibližně 20e nahoru a dolů, 30e doleva a
doprava
[BDT330] Modrá LED
LED lze vypnout nebo zapnout. (> 36)
Slot na kartu SD (> 17)
[BDT330] V.OFF LED (LED vypnutí videa)
Indikátor lze vypnout nebo zapnout. (> 36)
6
7
8
9
10
11
USB porty (> 17)
Displej
Otevření nebo zavření zásuvky disku (> 17)
Zastavení (> 20)
Spuštění přehrávání (> 20)
Tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí (Í/I)
(> 14)
Stisknutím přepnete jednotku z režimu zapnuto do
pohotovostního režimu standby a obráceně. V
režimu standby jednotka stále spotřebovává malé
množství energie.
Konektory na zadním panelu (> 10–13)
-9-
Zapojení a nastavení
Připojení k TV
Zapojení a nastavení
Přívodní kabel připojte až po provedení všech ostatních zapojení.
≥ Před realizací jakéhokoli zapojení vám doporučujeme dočasně odpojit všechna zařízení od elektrické sítě.
≥ Použijte vysokorychlostní HDMI kabely. Kabely, které nejsou kompatibilní s rozhraním HDMI, nelze použít.
Doporučuje se, abyste používali kabely HDMI od firmy Panasonic. Při použití výstupního signálu 1080p použijte,
prosím, kabely HDMI o délce maximálně 5,0 metrů.
[BDT330] Použití zásuvky HDMI AV OUT MAIN
Do domácí sít’ové zásuvky
Kabel HDMI
HDMI IN
Napájecí kabel
(je součástí)
[BDT233] [BDT230]
[BDT131] [BDT130]
≥ Toto zařízení spotřebovává malé množství energie (> 43) i v případě, že je vypnuté. Když zařízení nebude delší
dobu používáno, můžete jej kvůli šetření energií odpojit.
- 10 -
Zapojení a nastavení
Připojení k zesilovači/přijímači
Proveďte jedno z následujících připojení vyhovující vstupnímu konektoru vstupu vašeho zesilovače/přijímače.
HDMI AV OUT
[BDT330] Použití zásuvky HDMI AV OUT MAIN
Kabel HDMI
Kabel HDMI
HDMI IN
HDMI OUT
(ARC)
HDMI IN
(ARC)
Zesilovač/přijímač
[BDT233] [BDT230]
[BDT131] [BDT130]
≥ Nastavte “Digital Audio Output” (> 31).
≥ Pokud provádíte připojení k zesilovači/přijímači, který není kompatibilní s technologií 3D, připojte toto zařízení k
televizoru a poté připojte televizor a zesilovač/přijímač. Všimněte si však, prosím, že zvuk může být maximálně
pouze 5.1kanálový.
≥ Při použití televizoru nebo zesilovače/přijímače, který není označen označením “(ARC)” (nekompatibilní s ARC) na
svorce HDMI, musí být i zesilovač/přijímač a televizor připojen s použitím optického kabelu pro digitální audio,
abyste si mohli vychutnat zvuk televizoru přes zesilovač/přijímač.
HDMI AV OUT SUB [BDT330]
Bohatšího zvuku lze docílit využitím zásuvky HDMI AV OUT SUB.
Kabel HDMI
Kabel HDMI
HDMI IN
HDMI IN
Zesilovač/přijímač
≥ Nastavte “HDMI(SUB) Output Mode” na “V.OFF(Video Off)”. (> 31)
– Audio je výstup ve vysokém rozlišení bez ohledu na to, zda je zesilovač/přijímač kompatibilní s technologií 3D.
≥ Je-li televizor kompatibilní s technologií 3D, lze přehrávat 3D videa a 3D statické snímky, i když zesilovač/přijímač
nejsou kompatibilní s technologií 3D.
≥ Připojení HDMI prostřednictvím HDMI AV OUT MAIN podporuje HDMI CEC (> 27).
Zásuvka HDMI AV OUT SUB není kompatibilní s HDMI CEC.
- 11 -
Zapojení a nastavení
OPTICAL
[BDT330]
Kabel pro přenos digitálního signálu
OPTICAL IN
[BDT233] [BDT230]
Zesilovač/přijímač
[BDT131] [BDT130]
≥ Nastavte “HDMI Audio Output” na “Off” (> 31).
≥ Nastavte “Digital Audio Output” (> 31).
- 12 -
Zapojení a nastavení
Připojení k síti
Když je toto zařízení připojeno k širokopásmové síti, je možné využívat následující služby.
≥ Může být provedena aktualizace firmwaru (> 16)
≥ Můžete si vychutnat BD-Live (> 22)
≥ Můžete si vychutnat VIERA Connect (> 23)
≥ Lze získat přístup k dalším zařízením (Domácí síť) (> 24)
≥ [BDT330] [BDT233] [BDT230] Toto zařízení podporuje Wi-Fi DirectTM a může se bezdrátově připojit k bezdrátovým
zařízením bez směrovače. Tuto funkci můžete použít pro vychutnání funkcí domácí sítě apod. Přístup na internet
není dostupný v rámci připojení prostřednictvím Wi-Fi DirectTM. (> 24, 33)
Podrobnější informace ohledně způsobu připojení najdete v návodu dodaném s připojeným zařízením.
Bezdrátové připojení k síti
[BDT330] [BDT233] [BDT230] Toto zařízení má vestavěný Wi-Fi® a může být připojeno k bezdrátovému směrovači.
[BDT131] [BDT130] U bezdrátového připojení připojte bezdrátový síťový adaptér DY-WL5 (volitelné příslušenství). Lze
použít pouze typ DY-WL5. Před použitím DY-WL5 si důkladně přečtěte návod k použití.
[BDT330]
[BDT233] [BDT230]
[BDT131] [BDT130]
Bezdrátový směrovač apod.
SD CARD
Internet
≥ Ohledně informací o kompatibilitě vašeho bezdrátového směrovače si přečtěte
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tato internetová stránka je k dispozici pouze v angličtině.)
≥ Zařízení není kompatibilní se službami veřejných bezdrátových sítí na letištích, na stanicích, v kavárnách apod.
≥ Opatření týkající se připojení k bezdrátové síti LAN najdete na straně 3.
Připojení prostřednictvím síťového kabelu
[BDT330]
Síťový kabel
[BDT233] [BDT230]
Širokopásmový směrovač apod.
[BDT131] [BDT130]
≥ K připojení periferních zařízení použijte přímé síťové kabely (STP) kategorie 5 nebo vyšší.
≥ Připojení jakéhokoli jiného kabelu kromě kabelu LAN v terminálu LAN může jednotku poškodit.
- 13 -
Internet
Zapojení a nastavení
Nastavení
Snadné nastavení sítě
Po dokončení “Easy Settings” můžete provést “Easy
Network Setting”.
Snadné nastavení
Zvolte “Wired” nebo “Wireless” a stiskněte [OK].
Po prvním připojení vašeho nového přehrávače a
stisknutí tlačítka [Í] se zobrazí strana pro základní
nastavení.
Easy Network Setting
Select a connection mode.
Příprava
Zapněte televizor a zvolte na televizoru vhodný vstup
videa.
1
2
Stiskněte [Í].
Dojde k zobrazení strany pro nastavení.
Wired
Při nastavování postupujte podle pokynů
zobrazovaných na displeji.
Wireless
OK
RETURN
≥ Toto nastavení můžete provést kdykoli volbou “Easy
Settings” v menu nastavení. (> 35)
∫ Zapojení “Wired”
Při zapojování postupujte dle pokynů zobrazovaných na
displeji.
∫ Zapojení “Wireless”
Než začnete nastavovat bezdrátové připojení
≥ Zjistěte své jméno v síti (SSID*1).
≥ Je-li vaše bezdrátové připojení zašifrované, je
třeba znát kryptovací klíč.
≥ [BDT131] [BDT130] Zobrazí-li se zpráva “Wireless LAN
Adaptor is not connected.”, zkontrolujte, zda je
bezdrátový síťový adaptér řádně připojen. Můžete ho
zkusit odpojit a znovu připojit. Pokud ani teď zpráva
nezmizí, poraďte se svým prodejcem.
Zvolte “Search for wireless network” nebo “WPS
(PUSH button)” a stiskněte [OK]. Poté postupujte při
nastavování podle pokynů zobrazovaných na
displeji.
Wireless Settings
Select a connection method to wireless access point.
Please refer to the operating instructions of your wireless
access point about connection methods.
Search for wireless network
WPS (PUSH button)
- 14 -
Zapojení a nastavení
WPS (PUSH button):
Když váš bezdrátový směrovač
podporuje WPS (PUSH button),
můžete snadno provést nastavení
stisknutím tlačítka WPS, které se na
něm nachází.
např.
*2
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM) je
funkce, která usnadňuje nastavení týkající se připojení a
bezpečnosti zařízení bezdrátové sítě.
1 Tiskněte tlačítko WPS nebo odpovídající tlačítko
bezdrátového směrovače, dokud příslušná kontrolka
nezačne blikat.
≥ Podrobnější informace najdete v návodu k
bezdrátovému směrovači.
2 Stiskněte [OK].
Search for wireless network:
≥ Zvolíte-li možnost “Search for wireless network”,
zobrazí se dostupné bezdrátové sítě. Vyberte název
své sítě a stiskněte tlačítko [OK].
– Pokud se nezobrazí Název sítě, hledejte znovu
stiskem červeného tlačítka na dálkovém ovládání.
– Sítě s tajným SSID funkci “Search for wireless
network” nezobrazí. Musíte ji zadat ručně pomocí
možnosti “Manual setting”.
Stiskněte [HOME]
> stisknutím [OK] vyberte “Setup”
> zvolte “Player Settings”
> zvolte “Network” a stiskněte [OK]
> zvolte “Network Settings” a stiskněte [OK]
> zvolte “Wireless Settings” a stiskněte [OK]
> zvolte “Connection Setting” a stiskněte [OK]
> zvolte “Manual setting” a stiskněte [OK]
≥ Pokud je bezdrátová síť šifrovaná, objeví se
obrazovka pro zadání kryptovacího klíče.
Zadejte kryptovací klíč vaší sítě.
≥ Přečtěte si návod k použití rozbočovače nebo směrovače.
≥ Toto nastavení můžete provést kdykoli volbou “Easy
Network Setting” v menu nastavení. (> 33)
≥ Tato nastavení můžete přepracovat jednotlivě
prostřednictvím “Network Settings”. (> 33)
≥ Se zařízením se nepřipojujte k bezdrátovým sítím, k jejichž
používání nemáte oprávnění.
Při automatickém vyhledávání v prostředí bezdrátových
sítí se mohou zobrazovat i sítě (SSID), k jejichž použití
nejste oprávněni. Používání takových sítí může být
klasifikováno jako nelegální přístup.
≥ Po provedení nastavení sítě na tomto zařízení bude
možné provést změnu nastavení (úroveň kryptování apod.)
bezdrátového směrovače.
V případě potíží s připojením vašeho PC online proveďte
nastavení sítě vašeho PC v souladu s nastaveními
bezdrátového směrovače.
≥ Připojujete-li se k síti bez šifrování, může se stát, že obsah
komunikace bude nelegitimně sledován třetí stranou nebo
že dojde k úniku dat, včetně např. osobních či tajných
údajů.
*1
*2
- 15 -
SSID:
SSID (Service Set IDentification) je název, který
bezdrátová síť používá ke své jedinečné identifikaci.
Přenos je možný pouze v případě, že se shoduje SSID
obou zařízení.
Bezdrátový směřovač kompatibilní s Wi-Fi Protected
SetupTM může být označen znázorněnou značkou.
Zapojení a nastavení
Aktualizace firmwaru
Příležitostně může firma Panasonic vydat aktualizovaný
firmware pro toto zařízení, který může obohatit nebo
zlepšit činnost jednotlivých funkcí. Tyto aktualizace jsou
k dispozici bezplatně.
Toto zařízení je schopno provést kontrolu firmwaru
automaticky za předpokladu, že je připojeno na internet
prostřednictvím širokopásmového připojení.
Když je k dispozici nová verze firmwaru, dojde k
zobrazení následující strany.
Přeprogramování
dálkového ovládání
Když máte více než jeden přehrávač/rekordér od firmy
Panasonic a dálkové ovládání pracuje s oběma, je třeba
provést změnu kódu dálkového ovládání na jednom z
obou výrobků. (> 36, “Remote Control”)
New firmware is available.
Please update firmware in Setup.
Chcete-li aktualizovat firmware:
Stiskněte [HOME]
> stisknutím [OK] vyberte “Setup”
> zvolte “Player Settings”
> zvolte “System” a stiskněte [OK]
> zvolte “Firmware Update” a stiskněte [OK]
> zvolte “Update Now” a stiskněte [OK]
Během aktualizace NEODPOJUJTE toto zařízení od
elektrické sítě a neprovádějte žádné operace.
Po instalaci firmwaru bude na displeji zařízení
zobrazeno hlášení “FIN”. Zařízení bude restartováno a
zobrazí se následující strana.
The firmware has been updated.
Current Version:x.xx
≥ Pokud se stahování do zařízení nezdaří nebo pokud
není zařízení připojeno k internetu, můžete stáhnout
aktuální firmware z následující webové stránky a
vypálit ho na disk CD-R, z nějž poté firmware v zařízení
aktualizujete.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tato stránka je pouze v angličtině.)
Zobrazení verze firmwaru v zařízení. (> 36, “Firmware
Version Information”)
≥ Stahování bude trvat několik minut. Může trvat déle
nebo může být provázeno problémy v závislosti na
spojovacím prostředí.
≥ Pokud si nepřejete kontrolovat nejnovější firmware,
nastavte “Automatic Update Check” na “Off”. (> 36)
- 16 -
Přehrávání
Vložení nebo vyjmutí
média
Přehrávání
[BDT330]
USB1
USB2
SD CARD
IR
Poznámky
≥ Vkládáte-li médium, ujistěte se, že je otočeno
správnou stranou nahoru.
≥ Při vyjímání karty SD zatlačte na střed karty a
vytáhněte ji rovně ven.
≥ Když připojíte výrobek firmy Panasonic
prostřednictvím USB spojovacího kabelu, na
připojeném zařízení se může zobrazit strana pro
nastavení. Podrobnější informace najdete v návodu k
použití připojeného zařízení.
≥ Při připojení USB HDD použijte USB port (USB2).
UPOZORNĚNÍ
Nepokládejte žádné předměty před zařízení. Při otevření
zásuvky by mohlo dojít k její kolizi s těmito předměty a ke
způsobení zranění.
[BDT233] [BDT230]
USB1 USB2
SD CARD
[BDT131] [BDT130]
USB1 USB2
SD CARD
- 17 -
Přehrávání
HOME menu
Videos/Photos/Music
Nejdůležitější funkce tohoto zařízení lze použít
prostřednictvím menu HOME.
Disc
Příprava
Zapněte televizi a zvolte na ní příslušný video vstup.
USB
1
SD Card
2
Stiskněte [Í] pro zapnutí jednotky.
≥ Po zobrazení banneru úvodu k síťové službě
bude zobrazeno menu HOME.
– Po připojení k síti může dojít k změně obsahu
zobrazeného banneru.
– Můžete zrušit “Start-up Banner” (> 36).
Stiskněte tlačítko [OK] nebo pomocí tlačítek
[3, 4, 2, 1] vyberte jinou položku.
≥ Jsou-li k dispozici další položky, opakujte tento
krok.
Network
Network Service
Zobrazí úvodní obrazovku
VIERA Connect. (> 23)
DLNA Client (> 25)
Home Network
HOME
Přehrávání obsahu. (> 20)
≥ Obsahuje-li disk více druhů
obsahu, zvolte jeho typ
nebo titul.
≥ “USB1” označuje levý port
USB, “USB2” označuje
pravý port USB. (> 17)
Miracast (> 24)
Network
Blu-ray Disc Player
Media Renderer (> 26)
Photos
Setup
Music
Setup
Videos
Register
1st user
Player Settings
(> 30)
USB Management
(> 22)
Wallpaper
Změní pozadí v menu HOME.
Chcete-li zobrazit menu HOME
Stiskněte [HOME].
≥ Zobrazované položky se mohou měnit v závislosti na
konkrétním médiu.
≥ Kde je třeba, nastavte “Mixed Data Disc Option” jak pro
disky s datovými soubory (MP3, JPEG, MKV atd.), tak pro
disky s videem (BDAV a AVCHD). (> 36)
- 18 -
Přehrávání
Režim více uživatelů
Režim více uživatelů umožňuje jednotlivcům provést
uživatelské přizpůsobení nastavení a jednoduše
přepnout nastavení na jimi uložené hodnoty.
Zařízení mohou používat až 4 osoby se svým odlišným,
vlastním nastavením.
1
2
3
Následující nastavení lze uživatelsky přizpůsobit:
≥ Ikona uživatele
≥ Tapeta menu HOME
≥ Nastavení audia a obrazu (> 28, 30)
A
Uživatelské přizpůsobení
nastavení nového uživatele
Stiskněte [HOME].
Stiskněte barevné tlačítko, které určuje
personalizaci nového uživatele.
Vyberte položku a změňte nastavení údajů.
Je možné nastavit následující položky.
Input
Nickname
Slouží k nastavení jména uživatele.
Select Icon
Slouží k nastavení ikony uživatele.
Select from Illustrations
Obrázek lze zvolit z připravených
ilustrací.
Create from Photos
Můžete zvolit fotografii v záznamových
médiích v podobě ikony. (> 28, “Icon
Registration”)
Select
Wallpaper
Personalizujte pozadí nabídky HOME.
≥ Kromě přednastavených tapet si
můžete zvolit také fotografie, které
se nacházejí na záznamovém
médiu. (> 28, “Wallpaper”)
HOME
User 1
Network
Blu-ray Disc Player
Photos
Setup
Music
Videos
B
A
B
User 1
Register
2nd user
Aktuálně vybrané jméno uživatele a jeho ikona
Personalizujte nového uživatele a mezi jednotlivými
uživateli přepínejte pomocí barevných tlačítek.
4
Zvolte “Confirm” a stiskněte [OK].
Změna personalizovaných uživatelských informací
Vyberte položku “Edit User Information” v menu
nastavení. (> 36)
Přepínání uživatelů
Stiskem barevných tlačítek v menu HOME můžete
přepnout na uživatele odpovídajícího danému
tlačítku.
- 19 -
Přehrávání
Přehrávání
1
2
Vyhledat/Pomalé přehrávání
Vložte médium.
Přehrávání se spustí v závislosti na médiu.
Vyhledávání
Během přehrávání stiskněte [SEARCH6] nebo
[SEARCH5].
Vyberte položku, kterou chcete přehrát, a
stiskněte [OK].
V případě potřeby tento postup zopakujte.
Pomalé přehrávání
Během pauzy stiskněte [SEARCH5].
≥ KDYZ JE ZOBRAZENÉ MENU, DISK SE NEPŘESTANE
OTÁČET. Po ukončení přehrávání stiskněte [∫STOP],
abyste šetřili motor přístroje, obrazovku televizoru atd.
≥ MKV/Xvid: Postupné přehrávání není možné.
≥ Není možné přehrávat video AVCHD a MPEG2, které bylo
uchopeno a přetaženo, zkopírováno a přilepeno na
médium.
≥ V rámci úspory energie se automaticky vypne napájení,
jestliže se právě nepřehrává (např. pozastaveno
přehrávání, zobrazení menu, zobrazení statických snímků
apod.) a po dobu asi 30 minut nebylo stisknuto žádné
tlačítko.
Rychlost se zvýší až na 5 kroků.
≥ Hudba a MP3: Rychlost je nastavena na samostatný
krok.
≥ Stiskněte [1PLAY] pro návrat k rychlosti normálního
přehrávání.
Přeskočit
Během přehrávání nebo pauzy stiskněte [:] nebo
[9].
Přeskok na titul, kapitolu nebo stopu.
Po políčkách
Činnosti během přehrávání
Během pauzy stiskněte [1] (;1).
≥ Stiskněte a držte stisknuto za účelem změny na
postupný posun dopředu.
≥ Stiskněte [1PLAY] pro návrat k rychlosti normálního
přehrávání.
V závislosti na médiu a jeho obsahu se může stát, že
následující funkce nebudou pracovat.
Zastavení
Stiskněte [∫STOP].
Pozice stop (zastavení) se uloží do paměti.
Změna audia
Funkce obnovení přehrávání
Stiskněte [1PLAY] pro restart (nové spuštění) z této
pozice.
≥ K zrušení bodu dojde při vyjmutí média.
≥ Na discích BD-Video včetně BD-J se může stát, že
funkce obnovení přehrávání nebude pracovat.
Stiskněte [AUDIO].
Můžete změnit číslo kanálu audia nebo jazyk zvukové
stopy apod.
Pozastavení
Stiskněte [;PAUSE].
≥ Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu [;PAUSE]
nebo [1PLAY].
- 20 -
Přehrávání
Zobrazení nabídek a informace o
přehrávání
Zobrazení top menu/pop-up
(překryvného) menu
Stiskněte [TOP MENU] nebo [POP-UP MENU].
Vyberte položku a stiskněte [OK].
Zobrazení hlášení o stavu
Během přehrávání stiskněte [STATUS].
Hlášení o stavu vám poskytne informace o právě
přehrávaném obsahu. Při každém stisknutí [STATUS]
může dojít ke změně zobrazených informací nebo k
ukončení jejich zobrazování.
≥ V závislosti na médiu nebo na jeho obsahu se
zobrazení na displeji může měnit nebo nemusí být
vůbec zobrazeno.
Přehrávání 3D videa
Příprava
Připojte toto zařízení k televizoru kompatibilnímu s 3D.
(> 10, 11)
≥ Připravte vše potřebné pro připojení televizoru.
≥ Přehrávání podle instrukcí na obrazovce.
≥ 3D Settings (> 29, 32)
≥ Pokud se při přehrávání 3D obrazu necítíte dobře nebo z
něj máte unavené oči, odpočiňte si.
Pokud se vám při přehrávání 3D obrazu točí hlava, je vám
nevolno nebo máte jiné nepříjemné pocity, přestaňte
sledovat 3D přehrávání a nechte odpočinout oči.
≥ Může se stát, že 3D video nebude zobrazeno způsobem,
jaký je nastaven v položce “HDMI Video Format” a
“24p(4K)/24p Output” [BDT330] / “24p Output” [BDT233]
[BDT230] [BDT131] [BDT130] (> 30).
≥ Při přehrávání 3D fotografií z obrazovky “Photos” vyberte
ze seznamu “3D”. (Statické snímky v “2D” jsou přehrávány
v režimu 2D.)
Pokud se nezobrazí označení “2D” a “3D”, stiskněte
červené tlačítko a přepněte do režimu prohlížení
obsahu přehrávání.
např. BD-Video
B
A
T1
C1
BD-Video
0:05.14
0:20.52
C
A
B
C
D
Play
D
T: titul, C: kapitola, PL: playlist
Uplynulý čas v titulu
Aktuální pozice
Celkový čas
např. JPEG
Date
11.12.2007
Size
500 x 375
Manufacturer
Equipment
- 21 -
Přehrávání
Vychutnání BD-Live
Automatické prohlížení
U disků s funkcí “BD-Live” si můžete vychutnat bonusový
obsah, který využívá připojení k internetu.
Pro tuto funkci BD-Live je kromě připojení USB zařízení
potřeba také internetové připojení.
≥ Pokud jsou k oběma portům USB připojena zařízení
USB, nejprve obě zařízení odpojte a poté připojte
pouze to zařízení, které chcete používat.
1
2
3
Spusťte automatické prohlížení fotografií a během něj
proveďte různá nastavení.
1
2
3
Vytvoření síťového připojení a nastavení.
(> 13, 14)
Připojte USB zařízení s volnou kapacitou 1 GB
nebo více.
≥ USB zařízení se používá jako místní úložiště.
Vložte disk.
∫ Mazání dat z USB disku
Zvolte položku “USB Management” v menu HOME
(> 18), poté zvolte položku “BD-Video Data Erase” a
stiskněte [OK].
Vložte médium.
Zvolte “Photos”.
Vyberte položku a stiskněte zelené tlačítko.
Je možné nastavit následující položky.
Start Slideshow
Spuštění prezentace.
Statické snímky lze zobrazovat ve
vybrané složce postupně s
konstantním intervalem.
Interval
Změna intervalu zobrazování.
Transition Effect
Vyberte efekt při přechodu
obrázků.
Repeat Play
Nastavte, zda má být automatické
prohlížení opakováno.
≥ Využitelné funkce a způsob provozu se u každého disku
mohou lišit, proto si vždy přečtěte pokyny na disku a/nebo
navštivte příslušné internetové stránky.
≥ U některých disků není možné provést změnu “BD-Live
Internet Access” (> 34).
≥ Statické snímky zobrazené jako “
zařízení přehrát.
- 22 -
” nelze na tomto
Přehrávání
VIERA Connect
(Vychutnání internetového
připojení)
VIERA Connect vám umožňuje přístup k některým
specifickým internetovým stránkám podporovaným
firmou Panasonic a vychutnejte si internetový obsah,
jako jsou fotografické snímky, videa apod. z úvodní
stránky VIERA Connect.
VIERA Connect nabízí různé vybrané internetové
služby, jako jsou například ty následující
uvedené.
≥ Online služba půjčování filmů
≥ Služba procházení videa
*
XXXXX
X
XXXXXXXX
≥ Při přehrávání obsahu na médiu, funkce VIERA Connect
není přístupná stiskem tlačítka [INTERNET].
≥ V následujících případech jsou nastavení možná s
použitím položek menu Nastavení.
– Při omezeném použití VIERA Connect
(> 34, “Network Service Lock”)
– Při korekci zobrazené doby
(> 34, “Time Zone”, “Summer Time”)
≥ Když používáte pomalé internetové připojení, může se
stát, že video nebude zobrazeno správně. Doporučuje se
použití vysokorychlostního internetu s rychlostí nejméně 6
Mbps.
≥ Při zobrazení seznamu o možné aktualizaci firmwaru na
displeji se ujistěte, že jste provedli avizovanou aktualizaci.
V případě neprovedení aktualizace nebudete moci
používat funkci VIERA Connect. (> 16)
≥ VIERA Connect domovská obrazovka může být změněna
bez předchozího upozornění.
≥ Služby prostřednictvím VIERA Connect jsou provozovány
jednotlivými poskytovateli služeb, a mohou být bez
upozornění přechodně nebo trvale přerušeny. Z toho
důvodu Panasonic nepřebírá jakoukoli záruku za obsah či
trvání těchto služeb.
≥ Některé funkce internetových stránek nebo obsah služby
mohou být nedostupné.
≥ Některé typy obsahu mohou být pro některé diváky
nevhodné.
≥ Některý obsah může být dostupný pouze pro určité země
a může být prezentován v určitých jazycích.
XXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
MORE
XXXXXXXXXXX
XXXXXX, XXXX
BACK
39°C
XXXXXXXX
Market
XXXX
XXXX
Internet
* Uvedené snímky slouží pouze pro ilustraci a obsah se
může měnit bez předešlého upozornění.
Příprava
≥ Připojení na síť (> 13)
≥ Nastavení sítě (> 14)
1
2
Stiskněte [INTERNET].
Vyberte položku a stiskněte [OK].
Ukončení používání VIERA Connect
Stiskněte [HOME].
- 23 -
Přehrávání
Funkce domácí sítě
Použití MiracastTM [BDT330]
[BDT233] [BDT230]
Obsah, který sledujete na smartphonu kompatibilním s
Miracast apod., si můžete vychutnat na velké obrazovce
vašeho televizoru.
≥ Kompatibilní se zařízením AndroidTM ver. 4.2 a vyšší
verzí, certifikované pro Miracast.
Ohledně informací vztahujících se na kterýkoli
konkrétní smartphone, na nosiče Miracast apod. se
obraťte na výrobce zařízení.
Přehrávač
1
2
Zařízení kompatibilní s
Miracast
Stiskněte [MIRACAST].
Použijte zařízení kompatibilní s Miracast.
≥ Na zařízení aktivujte Miracast a zvolte toto
zařízení* jako zařízení, ke kterému je třeba se
připojit.
Podrobnější informace najdete v návodu
dodaném se zařízením.
*Název zařízení bude zobrazen níže uvedeným
způsobem;
[BDT330] > DMP-BDT330/5
[BDT233] [BDT230] > DMP-BDT230/3/4/5
Ukončení používání Miracast
Stiskněte [HOME].
- 24 -
Přehrávání
1
2
3
4
Přehrávání obsahu na serveru
DLNA
Můžete sdílet fotografie, videa a hudbu uložená na
mediálním serveru certifikovaném DLNA (PC s
nainstalovaným systémem Windows 7, smartphone,
atd.), který je připojen k vaší domácí síti, a užívat si na
něm s tímto přehrávačem obsažené mediální soubory.
Můžete si také vychutnat sledování videa a statických
snímků v rekordérech od firmy Panasonic,
kompatibilních s DLNA (DIGA).
Na našich webových stránkách se dozvíte informace o
oblasti prodeje atd. (> 26)
5
6
≥ Podporované formáty DLNA (> 44).
≥ Před použitím funkce DLNA se ujistěte, že byla
provedena konfigurace serveru DLNA ve vaší
Domácí síti.
Přehrávač
Stiskněte [HOME].
Zvolte “Network”.
Zvolte “Home Network”.
Zvolte “DLNA Client”.
≥ Tento seznam lze aktualizovat stiskem červeného
tlačítka na dálkovém ovládání.
≥ [BDT330] [BDT233] [BDT230] Způsob připojení lze
přepnout na Wi-Fi Direct stiskem zeleného
tlačítka na dálkovém ovladači.
Vyberte vybavení a stiskněte [OK].
Vyberte položku, kterou chcete přehrát, a
stiskněte [OK].
≥ Funkce odpovídající obsahu jsou k dispozici po
stisknutí tlačítka [OPTION].
≥ Control Panel je
např.,
zobrazeno po zahájení
přehrávání. Stiskněte
EXIT
[OK], pokud Control
Panel není zobrazeno, a
stiskněte [RETURN],
pokud chcete Control
Panel skrýt.
Ukončení domácí sítě
Stiskněte [HOME].
Server
Příprava
1 Připojte zařízení k síti (> 13) a proveďte nezbytná
nastavení (> 14).
2 Nastavte domácí síť na připojeném vybavení.
Při připojení jiným zařízením než DIGA,
3 Přidejte obsah a adresář do knihoven přehrávače
Windows Media® Player nebo do smartphonu atd.
≥ Seznam stop programu Windows Media® Player
přehrává pouze obsah uložený v knihovnách.
Při připojení k zařízením DIGA,
3 Zaregistrujte tuto jednotku ke svému přehrávači
DIGA.
- 25 -
Přehrávání
1
2
3
4
5
Použití ovladače Digital Media
Controller
Můžete použít smartphone nebo tablet jako ovladač
digitálního média (DMC) a pomocí něj přehrávat obsah
ze serveru DLNA na Zařízení pro rendering (toto
zařízení).
Možná použití:
6
Stiskněte [HOME].
Zvolte “Network”.
Zvolte “Home Network”.
Zvolte “Media Renderer”.
[BDT330] [BDT233] [BDT230] Vyberte “Home
Network” nebo “Wi-Fi Direct” a stiskněte [OK],
poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
Můžete ovládat vybavení kompatibilní s DMC.
Opuštění obrazovky Media Renderer
Stiskněte [HOME].
Server
*
DLNA a Media Renderer
Další podrobnosti se dozvíte na následujících webových
stránkách a návodech k obsluze jednotlivých zařízení.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině.)
Renderer
Ovladač
Renderer
*
Server
i
Ovladač
*
* Měl by být nainstalován software kompatibilní s DMC.
Příprava
Proveďte kroky 1 a 2. (> 25)
3 Přidejte obsah a adresář do knihoven přehrávače
Windows Media® Player nebo do smartphonu atd.
≥ Seznam stop programu Windows Media® Player
přehrává pouze obsah uložený v knihovnách.
4 Proveďte “Remote Device Settings”. (> 34)
≥ V případě nastavení na přednastavenou hodnotu
bude název zařízení zobrazen níže uvedeným
způsobem;
[BDT330] > DMP-BDT330/5
[BDT233] [BDT230] > DMP-BDT230/3/4/5
[BDT131] [BDT130] > DMP-BDT130/1
≥ Můžete zaregistrovat až 16 zařízení.
≥ [BDT330] [BDT233] [BDT230] Přímé bezdrátové připojení
během Wi-Fi Direct během použití funkce domácí sítě je
pouze dočasné a způsob připojení na síť bude při
ukončení obnoven na původní nastavení.
≥ V závislosti na zařízení nebo na prostředí připojení může
dojít k poklesu rychlosti přenosu dat.
≥ V závislosti na obsahu a připojeném vybavení nemusí být
přehrávání možné.
≥ Položky, které se na displeji zobrazují šedě, nelze na
zařízení přehrát.
≥ Obsah zařízení lze přehrávat prostřednictvím připojeného
vybavení pouze s ovládáním DMC.
- 26 -
Přehrávání
“HDMI CEC”
Toto zařízení podporuje funkci “HDMI CEC”
(Consumer Electronics Control).
Tuto funkci můžete využívat, když připojíte zařízení
kabelem HDMI*.
V návodu k obsluze připojeného zařízení se
seznamte s detaily provozu.
* [BDT330] Pouze v případě připojení prostřednictvím
zásuvky HDMI AV OUT MAIN na tomto zařízení.
Příprava
1 Nastavte “HDMI CEC” na “On” (> 35).
(Výchozí nastavení je “On”.)
2 Nastavte operace “HDMI CEC” na připojeném
zařízení (např. televizi).
3 Zapněte všechna zařízení kompatibilní s “HDMI
CEC” a na připojené televizi zvolte vstupní kanál
této jednotky tak, aby funkce “HDMI CEC” řádně
fungovala.
Po změně zapojení nebo nastavení zopakujte
tento postup.
Automatické přepínaní zdroje
Propojení zapnutí
Je-li na zařízení zahájeno přehrávání, televizor
automaticky přepne vstupní kanál a zobrazí se displej
tohoto zařízení.
Pokud je televizor vypnutý, automaticky se zapne.
≥ [BDT330] Když je “HDMI(SUB) Output Mode” (> 31)
nastaven na “Normal” a dojde k zapnutí napájení
zařízení připojeného do HDMI AV OUT SUB, spojení
pro zapnutí napájení zařízení připojeného k HDMI AV
OUT MAIN nebude pracovat.
Propojení vypnutí
Všechna připojená zařízení kompatibilní s “HDMI CEC”
včetně této jednotky se automaticky vypnou, když
vypnete televizi.
≥ Nelze zaručit fungování se všemi zařízeními
kompatibilními se standardem HDMI CEC.
- 27 -
Nastavení
Menu volitelných funkcí
∫ Repeat Play
Zvolí položku, kterou chcete opakovat.
≥ Zobrazené položky se liší v závislosti na typu média.
≥ Zvolte “Off” pro zrušení.
Nastavení
V tomto menu je možné provádět různé činnosti a
nastavení přehrávání.
Dostupné možnosti se liší v závislosti na přehrávaném
obsahu a stavu zařízení.
∫ Random
Volba zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání.
Režim více uživatelů
: Nastavení položek je uloženo příslušnému uživateli
zaregistrovanému v menu HOME.
Podrobnosti o registraci uživatelů a jejich přepínání
najdete na stránce 19.
1
Stiskněte [OPTION].
≥ Při přehrávání hudby zvolte “Playback Settings” a
stiskněte [OK].
např., BD-Video
Operation Menu
Soundtrack
1ENG Dolby TrueHD ...
Subtitle
–
Angle
Off
Repeat Play
Status
Primary Video
1MPEG-4 AVC
Secondary Video
Top Menu
Pop-up Menu
2
Vyberte položku a změňte nastavení.
Zavření obrazovky
Stiskněte [OPTION].
∫ Start Slideshow
Spuštění prezentace.
∫ Status
Zobrazení hlášení o stavu.
∫ Rotate RIGHT
∫ Rotate LEFT
Otáčení statického snímku.
∫ Wallpaper
Nastavení statického snímku jako pozadí v menu HOME.
(> 18)
∫ Icon Registration
Slouží k nastavení statického snímku jako vaší
uživatelské ikony. (> 19)
∫ Video
Dojde k zobrazení způsobu záznamu originálního videa.
∫ Primary Video
Dojde k zobrazení způsobu záznamu originálního
primárního videa.
∫ Secondary Video
Video
Zvolte zapnutí/vypnutí obrazu.
Dojde k zobrazení způsobu
záznamu originálního videa.
≥ Během vyhledávání/pomalého
pohybu nebo přehrávání snímek
po snímku bude zobrazeno
pouze primární video.
Soundtrack
Zobrazí se metoda video
nahrávání.
Informace o jazyku : (> 45)
Operation Menu
∫ Soundtrack
Zobrazení nebo změna zvukové stopy.
∫ Top Menu
Displej Top Menu
∫ Audio channel
Volba čísla kanálu audia.
∫ Pop-up Menu
Displej Pop-up Menu
∫ Subtitle
Slouží ke změně nastavení titulků.
∫ Menu
Displej Menu
∫ Angle
Zvolte číslo úhlu.
- 28 -
Nastavení
Picture Settings
Sound Settings
∫ Dialogue Enhancer
Hlasitost středního kanálu je zvýšená kvůli snazšímu
poslechu dialogu.
≥ Tato funkce je účinná pro vícekanálový zvuk
pocházející z konektoru HDMI AV OUT pouze při
nastavení položky “Digital Audio Output” na hodnotu
“PCM” (> 31).
∫ Picture Mode
Zvolte režim kvality obrazu během přehrávání.
≥ V případě volby “User” můžete provést změnu
nastavení v “Picture Adjustment”.
∫ Picture Adjustment
Je možné nastavit konkrétní kvalitu obrazu.
∫ Progressive
Zvolte metodu konverze na progresivní výstup tak, aby
odpovídala typu přehrávaného materiálu.
≥ Když je video při volbě “Auto” rušeno, zvolte “Video”
nebo “Film” v závislosti na přehrávaném materiálu.
3D Settings
∫ Signal Format
∫ 24p
Filmy a jiný materiál zaznamenaný na DVD-Video ve
formátu 24p budou přehrávány ve formátu 24p.
≥ Toto nastavení lze použít pouze v níže uvedených
případech:
– [BDT330] když je při nastavení “24p(4K)/24p Output”
na “24p(4K)” nebo “24p” (> 30) přehráván disk
zaznamenaný rychlostí 60 políček za sekundu.
– [BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130] když je při
nastavení “24p Output” na “On” (> 30) přehráván
disk zaznamenaný rychlostí 60 políček za sekundu.
≥ Nemusí fungovat s obsahem PAL.
∫ Reset to Default Picture Settings
Obnovení nastavení videa na hodnoty přednastavené ve
výrobním závodě.
Original
Zachovat originální velikost obrazu.
Side by side
3D formát obrazu skládající se z
pravé a levé obrazovky.
2D to 3D
Převádí 2D obraz na 3D efekt.
∫ Distance
Nastavení vnímání hloubky.
∫ Graphic Display Level
3D polohu, v níž se bude zobrazovat menu volitelných
funkcí nebo okno s hlášením apod., lze nastavit během
3D přehrávání.
- 29 -
Nastavení
Nastavení menu
∫ HDMI Output
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Je-li to nutné, změňte nastavení jednotky. Nastavení
zůstanou neporušená, i když jednotku přepnete do
záložního režimu standby.
Některé položky v menu nastavení jsou společné s
položkami v menu volitelných funkcí. V obou menu
dosáhnete stejného účinku.
Režim více uživatelů
: Nastavení položek je uloženo příslušnému uživateli
zaregistrovanému v menu HOME.
Podrobnosti o registraci uživatelů a jejich přepínání
najdete na stránce 19.
1
2
3
Stiskněte [HOME].
Stisknutím [OK] vyberte “Setup”.
¾ 24p(4K)/24p Output [BDT330]
Toto nastavení slouží k volbě metody výstupu pro
obsah zaznamenaný ve formátu 24p*1, jako např.
filmy.
Zvolte “Player Settings”.
Player Settings
Picture
Picture Mode
¾ HDMI Video Format
Položky podporované připojenými přístroji jsou na
obrazovce označené jako “¢”. Když se vybere položka
bez “¢”, snímky mohou být zkreslené.
≥ Při volbě “Automatic” bude automaticky zvoleno
rozlišení, které nejlépe vyhovuje připojenému
televizoru.
≥ Pro vychutnání videa s vysokým rozlišením,
překonvertovaného směrem nahoru na formát
1080p, potřebujete připojit zařízení přímo k
televizoru s vysokým rozlišením – HDTV (High
Definition Television), kompatibilnímu s formátem
1080p. Když je toto zařízení připojeno k HDTV
prostřednictvím jiného zařízení, musí se jednat o
zařízení, které je také kompatibilní s formátem
1080p.
Normal
Picture Adjustment
Sound
HDMI Output
24p(4K)
Výstupní signály upravené jejich
konverzí na 4K*2.
24p
Výstupy odpovídající hodnotě 24 polí.
3D
Language
Network
≥ Připojte kompatibilní televizor pro každý (4K nebo
1080/24p) výstup ke svorce HDMI AV OUT MAIN
tohoto zařízení.
≥ “24p(4K)” pracuje pouze při přehrávání ve formátu
2D.
≥ Při přehrávání DVD-Videa nastavte tento parametr
na “24p(4K)” nebo “24p” a poté nastavte “24p” v
“Picture Settings” (> 29) na “On”.
≥ Při přehrávání obrazu BD-Videa/DVD-Videa v jiném
formátu než 24p bude obraz přiváděn na výstup ve
formátu 60p.
Ratings
System
OK
RETURN
4
Vyberte položku a změňte nastavení.
Zavření obrazovky
Stiskněte [HOME].
¾ 24p Output [BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130]
Když je toto zařízení připojeno k televizoru, který
podporuje výstup 1080/24p, filmy nebo jiný materiál
zaznamenaný ve formátu 24p*1 se budou přivádět na
výstup jako 24p.
≥ Při přehrávání DVD-Videa nastavte “On” a poté
nastavte “24p” v “Picture Settings” (> 29) na “On”
≥ Při přehrávání obrazu BD-Videa/DVD-Videa v jiném
formátu než 24p bude obraz přiváděn na výstup ve
formátu 60p.
Picture
∫ Picture Mode
(> 29)
∫ Picture Adjustment
(> 29)
- 30 -
*1
Progresivní obraz zaznamenaný rychlostí 24 snímků za
sekundu (film). Mnoho filmů ve formátu BD-Video je
zaznamenáno rychlostí 24 snímků/sekundu v souladu s
filmovými materiály.
*2
Technologie obrazu/displeje s vysokým rozlišením s
hodnotou přibližně 4000 (šířka) k 2000 (výška) pixelů.
Nastavení
¾ HDMI Colour Mode
Toto nastavení je určeno pro volbu konverze
obrazového signálu z barvy na prostor.
Sound
¾ Deep Colour Output
Toto nastavení slouží k volbě toho, zda má být použitý
výstup Deep Colour při připojení k televizoru, který
podporuje Deep Colour.
¾ Contents Type Flag
V závislosti na přehrávaném obsahu televizor provede
optimalizaci volbou potřebné metody v případě, že je
připojen televizor, který podporuje tuto funkci.
¾ HDMI(SUB) Output Mode [BDT330]
Nastavte, zda má být výstupem videa zásuvka HDMI
AV OUT SUB.
∫ Dialogue Enhancer
(> 29)
∫ Dynamic Range Compression
Můžete provádět poslech při nízké hlasitosti, avšak
budete jasně slyšet dialog.
(Dolby Digital, Dolby Digital Plus a pouze Dolby TrueHD)
≥ “Automatic” je v činnosti pouze při přehrávání Dolby
TrueHD.
∫ Digital Audio Output
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
¾ DTS/DTS-HD
Zvolte signál audia, který má být vyveden na výstup.
≥ Pokud připojené zařízení nedokáže dekódovat
příslušný formát zvuku, vyberte možnost “PCM”.
Toto zařízení dekóduje formát audia a přenáší jej do
připojeného zařízení.
≥ Když se neprovede správné nastavení, může to
vyvolat hlučení.
¾ BD-Video Secondary Audio
Umožňuje zvolit, zda má být primární audio
směšováno se sekundárním audiem (včetně zvuku
kliknutí tlačítka).
Při volbě “Off” bude zařízení přivádět na výstup pouze
primární audio.
¾ HDMI Audio Output
Toto nastavení rozhoduje o tom, zda vysílat audio z
HDMI nebo ne.
≥ Když je televizor připojen k tomuto zařízení
prostřednictvím zásuvky HDMI AV OUT a toto
zařízení je zároveň připojeno k jiným zařízení, jako
je zesilovač/přijímač, prostřednictvím zásuvky
OPTICAL, zvolte “Off”.
- 31 -
Nastavení
∫ PCM Down Conversion
Slouží k volbě způsobu vyvedení audia se vzorkovací
frekvencí 96 kHz pro výstup PCM z OPTICAL.
≥ Při volbě “On” budou signály překonvertovány na
výstup 48 kHz.
≥ Při volbě “Off” a v případě, že připojené zařízení
nepodporuje 96 kHz, zvuk nebude přiváděn na výstup
obvyklým způsobem.
≥ Signály jsou překonvertovány na 48 kHz navzdory
různým nastavením v následujících případech:
– když se signály vyznačují vzorkovací frekvencí
192 kHz
– když je disk vybaven ochranou proti kopírování
– “BD-Video Secondary Audio” je automaticky
nastaveno na “On”
∫ Downmix
Slouží k volbě systému konverze směrem dolů, z
multikanálového zvuku na 2-kanálový zvuk.
≥ Když připojené zařízení podporuje funkci virtuálního
prostorového zvuku, zvolte “Surround encoded”.
≥ Efekt “downmix” není k dispozici při nastavení “Digital
Audio Output” na “Bitstream”.
≥ Audio bude přiváděno na výstup v podobě “Stereo”
signálu v následujících případech.
– Přehrávání AVCHD
– Přehrávání sekundárního audia (včetně zvuku
kliknutí tlačítka).
3D
∫ 3D BD-Video Playback
Zvolte způsob přehrávání video softwaru kompatibilního
s technologií 3D.
∫ 3D AVCHD Output
Vyberte metodu výstupu videa 3D AVCHD.
∫ 3D Playback Message
Nastavte, zda se má při přehrávání video softwaru
kompatibilního s technologií 3D zobrazit obrazovka s
upozorněním o 3D zobrazení.
∫ Graphic Display Level
∫ DTS Neo:6
2kan. (2.1kan.) zvuk je roztažen na 7kan. (7.1kan.) ještě
před jeho přivedením na výstup.
≥ Tato funkce je účinná pouze pro zvuk pocházející ze
svorky HDMI při nastavení “Digital Audio Output” na
“PCM”.
- 32 -
(> 29)
Nastavení
Language
Network
∫ Soundtrack Preference
Zvolte jazyk pro audio.
≥ Při volbě “Original” bude zvolen originální jazyk
každého disku.
≥ Zadejte kód (> 45), když vybíráte “Other ¢¢¢¢”.
∫ Easy Network Setting (> 14)
∫ Network Settings
Nastavení související se sítí proveďte jednotlivě.
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
∫ Subtitle Preference
Umožňuje provést volbu jazyka pro titulky.
≥ Když při volbě “Automatic” jazyk zvolený pro
“Soundtrack Preference” není k dispozici, dojde k
automatickému zobrazení titulků v tomto jazyce –
jsou-li k dispozici na disku.
≥ Zadejte kód (> 45), když vybíráte “Other ¢¢¢¢”.
¾ LAN Connection Mode
Vyberte způsob připojení k síti LAN.
≥ [BDT330] [BDT233] [BDT230] V případě přímého
bezdrátového spojení mezi tímto zařízením a
zařízením domácí sítě zvolte “Wireless Master”.
Když je zvolena tato položka, připojení na internet
není dostupné.
∫ Menu Preference
Slouží k volbě jazyka pro menu disku.
≥ Zadejte kód (> 45), když vybíráte “Other ¢¢¢¢”.
¾ Wireless Settings
Umožňuje nastavení bezdrátového směrovače a
parametrů připojení. Je možné ověřit aktuální
nastavení připojení a stav připojení.
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
∫ Subtitle Text
Vyberte vhodnou položku, která nejlépe odpovídá jazyku
titulků MKV/Xvid.
≥ Tato položka je zobrazována pouze po přehrání
souboru.
Connection Setting
Bude zobrazen průvodce pro připojení
bezdrátového směrovače.
Double Speed Mode Setting (2.4GHz)
Nastavte rychlost připojení na bezdrátový formát
2,4 GHz.
≥ Když provedete připojení použitím “Double Speed
Mode (40MHz)”, 2 kanály budou používat stejné
frekvenční pásmo, a proto bude existovat vyšší
riziko rušení příjmu. Může to mít za následek
pokles rychlosti připojení nebo nestabilnost
připojení.
∫ On-Screen Language
Nastavte jazyk nabídek a hlášení na obrazovce.
¾ IP Address / DNS Settings
Slouží ke kontrole stavu síťového připojení a k
nastavení IP adresy a souvisejících parametrů DNS.
Stisknutím [OK] zobrazte příslušná nastavení.
¾ Proxy Server Settings
Slouží ke kontrole stavu připojení k proxy serveru a k
provedení nastavení.
Stisknutím [OK] zobrazte příslušná nastavení.
- 33 -
Nastavení
¾ Network Service Settings (> 23)
(VIERA Connect)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Registration Type
Automatic
Time Zone
Nastavte čas zařízení tak, aby odpovídal místu, ve
kterém se nacházíte.
≥ Některé obsahy VIERA Connect vyžadují
nastavení časového pásma. V případě potřeby
proveďte jeho nastavení.
Dovolí připojení všem
zařízením, která se pokouší
připojit k tomuto zařízení.
Manual
Individuálně lze nastavit, které
vybavení, jež se pokouší
připojit k tomuto zařízení,
získá oprávnění přístupu.
Summer Time
Při použití letního času zvolte možnost “On”.
Remote Device List
Registraci nebo zrušení registrace zobrazeného
zařízení lze provést, pokud je vybrána volba
“Manual” v nabídce “Registration Type”.
¾ Network Drive Connection
Lze získat přístup do sdílené složky vybavení, jež není
kompatibilní s DLNA (např. operační systém Windows
XP), a přehrávat na zařízení video, obrázky a hudbu.
Informace o nastavení a obsluze připojeného vybavení
naleznete na následující webové stránce.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině.)
¾ BD-Live Internet Access (> 22)
Můžete omezit přístup k internetu, když se používají
funkce BD-Live.
≥ V případě volby “Limit” bude přístup na internet
umožněn pouze pro obsah BD-Live, který má
certifikáty majitele obsahu.
¾ Remote Device Settings (> 26)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Ratings
Remote Device Operation
Aktivace ovládání pomocí DMC.
≥ Je-li zvoleno “On”, dojde k aktivaci “Quick Start”.
Device Name Entry
Zadejte název tohoto zařízení, který se bude
zobrazovat na připojeném vybavení.
Heslo následujících položek je společné.
Heslo si zapamatujte.
∫ DVD-Video Ratings
Nastavte úroveň ratingu na omezení přehrávání
DVD-Video.
∫ BD-Video Ratings
Slouží k nastavení věkové hranice pro přehrávání
BD-Videa.
∫ Network Service Lock
Můžete provést omezení s použitím VIERA Connect.
- 34 -
Nastavení
¾ TV System
Proveďte nastavení tak, aby TV systém odpovídal
připojenému televizoru.
System
∫ Easy Settings
Slouží k provedení základních nastavení.
¾ Screen Saver Function
To má zabránit zahořování “burn-in” na obrazovce.
≥ Při jeho nastavení na “On”:
Pokud je zobrazen seznam přehrávaného obsahu a
po dobu alespoň 10 minut neproběhne žádná
činnost, obrazovka se automaticky přepne do menu
HOME.
≥ Během přehrávání, přerušení apod. tato funkce není
dostupná.
∫ TV Settings
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ TV Aspect
Nastavte v souladu s typem připojené televize.
Přehrávání obrazu ve formátu 16:9 na připojeném
televizoru s formátem 4:3:
4:3 Pan & Scan
Kraje budou
odstřižené, aby
obraz vyplnil
displej. Při
přehrávání
BD-Videa bude video přiváděno
na výstup jako “4:3 Letterbox”.
4:3 Letterbox
V horní a ve
spodní části
obrazu budou
zobrazeny
černé pásy.
Přehrávání obrazu ve formátu 4:3 na připojeném
širokoúhlém televizoru 16:9:
16:9
Video je přehráváno ve formátu
4:3 uprostřed displeje.
16:9 full
Video je přehráváno v podobě
obrazu roztaženého ve
vodorovném směru na formát
16:9.
- 35 -
¾ On-Screen Messages
Zvolte, zda se má stavová zpráva ukazovat
automaticky.
¾ HDMI CEC
Nastavte na použití funkce “HDMI CEC”, když je
kabelem HDMI připojena k přístroji, který podporuje
“HDMI CEC”.
≥ Když si nepřejete používat “HDMI CEC”, zvolte
“Off”.
Nastavení
∫ Unit Settings
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
∫ Firmware Update (> 16)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ Mixed Data Disc Option
Vyberte přehrávání obsahu na discích s datovými
soubory a videem.
≥ V případě volby “MP3/JPEG/MKV” nelze přehrát
funkci menu videa (kromě MKV/Xvid).
≥ Je-li nastavena možnost “BDAV/AVCHD”, datový
soubor nelze přehrát.
¾ Automatic Update Check
Když toto zařízení zůstane připojené k internetu, když
se zapne, zkontroluje poslední verzi firmwaru, a vy
můžete v případě potřeby aktualizovat.
¾ Update Now
Když je k dispozici aktualizace firmwaru, můžete
provést proces aktualizace manuálně.
¾ Front Panel Display
Změní jas displeje jednotky.
≥ Pokud je vybraná položka “Automatic”, je displej
zobrazen na jasné zobrazení a ztmavuje se pouze
během přehrávání.
∫ System Information
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ Software Licence
Zobrazí se informace o softwaru používaném touto
jednotkou.
¾ Blue LED [BDT330]
Slouží k nastavení, které určuje, zda má být
ZAPNUTA modrá LED, která se nachází uprostřed
tohoto zařízení.
¾ HDMI(SUB) V.OFF LED Control [BDT330]
Nastavte, zda má LED HDMI (SUB) V.OFF svítit, nebo
ne.
≥ Indikátor bude svítit, je-li “HDMI(SUB) Output Mode”
(> 31) nastaveno na “V.OFF(Video Off)” a vybavení
připojené k HDMI AV OUT SUB je zapnuté.
¾ Firmware Version Information
Zobrazení verze firmwaru zařízení a modulu pro
bezdrátové síťové připojení.
∫ Default Settings
Vrací všechny hodnoty v menu nastavení a menu
volitelných funkcí do výchozího nastavení, kromě
některých nastavení sítě, kontrolní úrovně, kódu
dálkového ovládání, jazyka atd.
¾ Edit User Information
Změňte uživatelské informace zaregistrované v menu
HOME.
∫ Start-up Banner
Zvolte, zda má být po zapnutí tohoto zařízení zobrazen
banner, nebo ne. (> 18)
∫ Quick Start
Umožňuje urychlení zahájení činnosti při přechodu z
pohotovostního režimu.
≥ Při nastavení na “On” bude napájena jednotka vnitřní
kontroly a zvýší se spotřeba energie v režimu
nečinnosti oproti nastavení položky na hodnotu “Off”.
(O spotřebě energie > 43)
∫ Remote Control
V případě, že další výrobky od firmy Panasonic reagují
na toto dálkové ovládání, změňte kód dálkového
ovládání.
- 36 -
Poznámky
Dálkový ovladač řádně nefunguje.
¾ Vyměňte baterie v dálkovém ovládání. (> 5)
¾ Dálkové ovládání a hlavní zařízení používají
rozdílné kódy.
Stisknete-li tlačítko na dálkovém ovládání a na
displeji zařízení se objeví hlášení “SET ”, změňte
kód na dálkovém ovládání.
Stiskněte a držte stisknuté [OK] a zobrazené číslo
(“ ”) po dobu nejméně 5 sekund.
Průvodce řešením
problémů
Poznámky
Než odvezete zařízení k opravě, zkuste provést
následující kroky.
Když problém přetrvává i nadále, obraťte se na
vašeho prodejce se žádostí o další pokyny.
Máte nainstalovaný nejnovější firmware?
Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware
jednotky a zajišťuje, že naši zákazníci využívají
nejnovější technologie. (> 16)
Při zapnutém televizoru není zobrazen režim tuneru
televizoru.
¾ K tomuto jevu může dojít v závislosti na nastavení
televizoru, když je “Quick Start” nastaven na “On”.
¾ V závislosti na konkrétním televizoru se dá tomuto
jevu předejít opětovným připojením kabelu HDMI do
jiné zásuvky vstupu HDMI nebo změnou nastavení
automatického připojení HDMI.
Následující projevy neznamenají problém na této
jednotce:
– Pravidelné zvuky rotace disku.
– Narušení obrazu během vyhledávání.
– Rušení obrazu během výměny 3D disků.
Zapomněli jste heslo úrovně nastavení.
Chcete zrušit úroveň hodnocení.
¾ Kontrolní úroveň bude nastavena zpět na výchozí
hodnotu z výrobního závodu.
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “03 VL” na
displeji zařízení.
4 Stiskněte [OK].
∫ Zařízení neodpovídá na signály
dálkového ovládání nebo na použití
tlačítek na čelním panelu.
Případně odpojte síťový napájecí kabel, vyčkejte jednu
minutu a poté jej znovu připojte.
∫ Nelze vysunout disk.
1
2
3
4
Zapnutí přístroje.
Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “06 FTO” na
displeji zařízení.
Stiskněte [OK].
Základní použití
Obnovení hodnot přednastavených ve výrobním
závodě.
¾ Zvolte “Yes” v “Default Settings” v menu nastavení.
(> 36)
Obnovení všech hodnot přednastavených ve
výrobním závodě.
¾ Resetujte přístroj následujícím způsobem:
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “08 FIN” na
displeji zařízení.
4 Na nejméně 5 sekundy stiskněte a podržte tlačítko
[OK].
Zařízení nerozpoznává správně USB připojení.
¾ Odpojte a znovu připojte USB kabel. Pokud zařízení
stále nedokáže připojení rozeznat, vypněte a
zapněte zařízení.
¾ Když je pro připojení použito jedno z níže
uvedených zařízení , může se stát, že USB zařízení
nebudou rozeznána:
– USB rozbočovač
– jiný prodlužovací USB kabel než dodaný s
bezdrátovým síťovým adaptérem DY-WL5
(volitelné příslušenství)
¾ Když připojíte USB HDD k tomuto zařízení, použijte
prodlužovací USB kabel dodaný s HDD.
¾ Při připojení USB HDD použijte USB port (USB2).
(> 17)
- 37 -
Poznámky
¾
Snímky
Zorazení z této jednotky se neobjevuje v televizi.
Objevuje se roztřesený obraz.
¾ V “HDMI Video Format” je zvoleno nesprávné
rozlišení. Vynulujte nastavení následujícím
způsobem:
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “04 PRG” na
displeji zařízení.
4 Na nejméně 5 sekundy stiskněte a podržte tlačítko
[OK].
Znovu nastavte danou položku. (> 30)
– Pokud není zvuk Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, a DTS-HD přiváděn na výstup správně,
zvolte v “Default Settings” hodnotu “Yes” a
proveďte vhodná nastavení. (> 36)
¾ Zařízení a televizor používají odlišný systém videa.
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “05 P/N” na
displeji zařízení.
4 Na nejméně 5 sekundy stiskněte a podržte tlačítko
[OK].
Dojde k přepnutí systému z PAL na NTSC nebo
opačně.
¾ Systém použitý na disku se neshoduje s vaším
televizorem.
– Disky PAL nemohou být správně zobrazovány na
televizoru NTSC.
¾ Je-li “3D BD-Video Playback” v menu Setup
nastavena na “Automatic”, obraz se nemusí v
závislosti na použitém způsobu připojení zobrazit.
Po vyjmutí disku ze zařízení zvolte v menu
nastavení možnost “Set before play” a na
obrazovce nastavení zobrazené při přehrávání 3D
disků vyberte možnost “2D Playback”. (> 32)
[BDT330] Při výstupu ve formátu 24p (4K) může v
závislosti na kabelu HDMI dojít ke zkreslení obrazu.
V takovém případě použijte kabel HDMI, který
podporuje výstup 4K.
Video se nezobrazuje. [BDT330]
¾ Video ze zásuvky HDMI AV OUT SUB se
nezobrazuje, je-li možnost “HDMI(SUB) Output
Mode” nastavena na “V.OFF(Video Off)”. (> 31)
Video se nevysílá ve vysokém rozlišení.
¾ Potvrďte, že je v menu Setup řádně nastaven “HDMI
Video Format”. (> 30)
3D video se nezobrazuje.
¾ Proveďte připojení k televizoru s vysokým
rozlišením.
¾ Není mezi zařízením a televizorem připojen
zesilovač/přijímač, který není kompatibilní s
technologií 3D? (> 11)
¾ [BDT330] V případě připojení zesilovače/přijímače
nekompatibilního s technologií 3D do zásuvky HDMI
AV OUT SUB nastavte “HDMI(SUB) Output Mode”
na “V.OFF(Video Off)”. (> 11)
¾ Jsou zařízení a televizor nastaveny správně?
(> 21)
¾ Je zesilovač/přijímač, který je připojen mezi
zařízením a televizorem, zapnutý?
¾ Podle typu připojeného televizoru se může stát, že
se přehrávané video přepne do režimu 2D
(následkem změny rozlišení apod.). Zkontrolujte 3D
nastavení televizoru.
3D video se v režimu 2D nezobrazuje správně.
¾ V menu nastavení zvolte možnost “Set before play”
a na obrazovce nastavení zobrazené při přehrávání
3D disků vyberte možnost “2D Playback”. (> 32,
“3D BD-Video Playback”)
¾ Disky, které mají tituly zaznamenané ve formátu
Side by side (struktura 2 obrazovek) a které lze
přehrávat ve 3D, se přehrávají podle nastavení
televizoru.
Kolem okraje displeje je zobrazen černý pás
Formát displeje je nevyhovující.
¾ Potvrďte správnost nastavení “TV Aspect”. (> 35)
¾ Dolaďte nastavení formátu na televizoru.
- 38 -
Poznámky
Audio
Přehrávání
Nelze přepnout zvuk.
¾ V případě nastavení “Digital Audio Output” na
“Bitstream” nemůže dojít k přepnutí zvuku. Nastavte
“Digital Audio Output” na “PCM”. (> 31)
Není slyšet požadovaný typ zvuku.
¾ Zkontrolujte připojení a nastavení “Digital Audio
Output”. (> 11, 31)
¾ [BDT330] V případě připojení tohoto zařízení k
televizoru prostřednictvím HDMI AV OUT MAIN a
zesilovače/přijímače prostřednictvím HDMI AV OUT
SUB nastavte “HDMI(SUB) Output Mode” na
“V.OFF(Video Off)”. (> 11)
¾ Za účelem výstupu audia ze zařízení připojeného
prostřednictvím HDMI kabelu nastavte “HDMI Audio
Output” na “On” v menu nastavení. (> 31)
Disk nelze přehrát.
¾ Disk je znečištěn. (> 5)
¾ Disk není uzavřen. (> 7)
Statické snímky (JPEG) se nepřehrávají normálně.
¾ Snímky editované na osobním počítači, jako
progresivní JPEG atd., se nemusí přehrávat.
Nelze přehrávat BD-Live.
¾ Potvrďte, že toto zařízení je připojeno na internet
prostřednictvím širokopásmovému spojení. (> 13)
¾ Potvrďte nastavení “BD-Live Internet Access”.
(> 34)
¾ Potvrďte, že je USB zařízení připojenu k USB portu.
(> 17)
Z televizoru nevychází žádný zvuk. [BDT330]
¾ Když je zesilovač/přijímač připojen k HDMI AV OUT
SUB a “HDMI(SUB) Output Mode” (> 31) je
nastaven na “V.OFF(Video Off)”, může se stát, že z
televizoru nebude vycházet audio. Aby z televizoru
vycházelo audio, nastavte “HDMI(SUB) Output
Mode” na “Normal”.
- 39 -
Poznámky
Síť
Nelze provést připojení na síť.
¾ Potvrďte síťové připojení a nastavení.
(> 13, 14, 33)
¾ Je možné, že se v daném prostředí vyskytují
překážky, které brání zařízení v detekci vaší domácí
sítě. Přineste zařízení a bezdrátový směrovač blíže
k sobě. Toto zařízení může být schopno detekovat
název vaší sítě (> 15, “SSID”).
¾ Zkontrolujte návod k použití pro každé zařízení a
zapojte je odpovídajícím způsobem.
Přehrávání aktuálního titulu není možné.
¾ Potvrďte síťové připojení a nastavení.
(> 13, 14, 33)
Při použití bezdrátového připojení k síti se
nepřehrává video z mediálního serveru
certifikovaného DLNA nebo během přehrávání
dochází k poklesu kvality snímků videa.
¾ Problém by mohlo vyřešit použití směrovače s vyšší
přenosovou rychlostí, např. bezdrátového
směrovače 802.11n (2,4 GHz nebo 5 GHz)*. Pokud
použijete bezdrátový směrovač 802.11n (2,4 GHz
nebo 5 GHz)*, bude nutné nastavit typ šifrování na
“AES”.
Současné použití s mikrovlnnou troubou nebo
bezdrátovým telefonem při 2,4 GHz může mít za
následek výpadky spojení nebo jiné problémy.
¾ Stabilní připojení bude signalizováno nepřetržitým
světlem nejméně 4 indikátorů “Reception” na straně
“Wireless Settings” (> 33). V případě, že svítí pouze
3 indikátory nebo méně nebo když dojde k přerušení
připojení, změňte polohu nebo úhel vašeho
bezdrátového směrovače a zkontrolujte, zda se
zlepší stav připojení. Když nedojde k žádnému
zlepšení, připravte drátové síťové připojení a znovu
proveďte “Snadné nastavení sítě” (> 14).
*Pouze pásmo [BDT131] [BDT130] 2,4 GHz
- 40 -
Poznámky
Zprávy
Na displeji jednotky
Při zobrazení hlášení nebo servisních čísel na displeji
televizoru nebo na displeji tohoto zařízení zkontrolujte
níže uvedené položky.
NET
¾ Při připojování k síti.
No PLAY
¾ Je zavedeno omezení na prohlížení nahrávek
BD-Video nebo DVD-Video. (> 34)
¾ Médium je zašpiněné nebo silně poškrábané.
Jednotka nemůže přehrávat.
Na televizoru
Cannot play.
¾ Vložili jste nekompatibilní disk.
Cannot play on this unit.
¾ Pokoušeli jste se přehrávat nekompatibilní
zobrazení.
¾ Potvrďte, že na displeji zařízení není hlášení “SD”, a
znovu vložte kartu.
No disc inserted.
¾ Disk může být vložen obráceně.
$ This operation is not available.
¾
Některé operace nejsou jednotkou podporovány.
Například: (Například zpětné přehrávání v pomalém
režimu apod.)
REMOVE
¾ Zařízení USB spotřebovává příliš mnoho energie.
Vyjměte zařízení USB.
SET
(“ ” označuje číslo.)
¾ Dálkový ovladač a hlavní jednotka používají
rozdílné kódy. Změňte kód na dálkovém ovladači.
Stiskněte a držte [OK] a
označené očíslované
tlačítko současně po dobu
více než 5 sekund.
IP address is not set.
¾ “IP Address” v “IP Address / DNS Settings” je “---.
---. ---. ---”. Nastavte “IP Address”, “Subnet Mask” a
“Gateway Address”. (Zvolte akvizici automatické
adresy, je-li to nutné.)
U59
¾ Teplota tohoto zařízení je příliš vysoká, a proto
zařízení přejde z bezpečnostních důvodů do
pohotovostního režimu.
Vyčkejte přibližně 30 minut.
Pro umístění přístroje vyberte místo s dobrou
ventilací.
The wireless access point currently has a low
network security setting. It is recommended to
change to a higher setting.
¾ Nastavte vyšší úroveň bezpečnosti sítě podle
návodu k bezdrátovému směrovači.
H
(“
¾
¾
nebo F
” označuje číslo.)
Došlo k výskytu něčeho neobvyklého.
Zkontrolujte přístroj podle návodu k odstraňování
problémů. Pokud servisní číslo zůstává zobrazeno,
proveďte následující postup.
1 Odpojte zástrčku přístroje z elektrické zásuvky,
vyčkejte několik sekund a znovu ji zapojte.
2 Stiskněte [Í/I] pro zapnutí napájení.
Pokud servisní číslo zůstává zobrazeno i po provedení
výše uvedeného, požádejte prodejce o servisní zásah.
Při žádosti o servis informujte prodejce o servisním čísle.
- 41 -
Poznámky
START
¾ Systém se během aktualizace firmwaru restartuje.
Nevypínejte prosím napájení.
UPD /
(“ ” označuje číslo.)
¾ Bude provedena aktualizace firmwaru.
Nevypínejte, prosím, napájení.
FIN
¾ Aktualizace firmwaru byla dokončena.
- 42 -
Poznámky
Technické údaje
Formát souboru
Formát
souboru
Základní
Systém signálu
PAL/NTSC
Rozsah provozních
teplot
i5 oC až i35 oC
Rozsah provozní
vlhkosti
10 % až 80 % RH (bez kondenzace)
Výstup digitálního
audia
Optický digitální výstup (Zásuvka
optického kabelu)
HDMI AV výstup
Výstupní konektor:
[BDT330]
Typ A (19 pólový) 2 systém
[BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130]
Typ A (19 pólový) 1 systém
Slot pro paměťové
karty SD
1 systém
USB slot
USB2.0
2 systémy
Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX 1 systém
[BDT330] [BDT233]
[BDT230]
Bezdrátová síť
Odpovídá normám:
IEEE802.11 a/b/g/n
MP3
JPEG
MKV
Frekvenční rozsah:
2,4 GHz/5 GHz pásmo
Třída 1 LASER ový výrobek
Vlnová délka: 785 nm (CD)/
660 nm (DVD)/405 nm (BD)
Výkon laseru: Při použití
ochranných krytů nedochází k emisi
žádného nebezpečného záření
Napájení
Střídavé napětí 220 V až 240 V, 50 Hz
Příkon
Přibl. 18 W
Spotřeba energie v
pohotovostním
režimu
Přibl. 0,5 W
Spotřeba energie v
režimu
pohotovostního
režimu rychlého
startu
[BDT330]
Přibl. 6 W
[BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130]
Přibl. 5,5 W
“.JPG”, “.jpg”
≥ MOTION JPEG a
Progressive JPEG není
podporován.
≥ Pokud jste v počítači
nebo jiném zařízení
změnili adresářovou
strukturu nebo název
souboru, může se stát,
že nebude možné
soubor přehrát.
Soubor textu
titulků
“.SRT”, “.srt”,
“.SSA”, “.ssa”,
“.ASS”, “.ass”
Soubor textu
titulků
“.SRT”, “.srt”,
“.SUB”, “.sub”,
“.TXT”, “.txt”
≥ Videosoubor a soubor
s titulky musí být ve
stejné složce a názvy
souborů musejí být
stejné kromě přípony
souboru.
≥ Některé soubory MKV/
Xvid se nemusí přehrát
v závislosti na rozlišení
videa a počtu snímků
za sekundu.
FLAC
“.FLAC”, “.flac”
Maximální vzorkovací
kmitočet: 192 kHz/24 bitů
WAV
“.WAV”, “.wav”
Maximální vzorkovací
kmitočet: 192 kHz/24 bitů
MPO
“.MPO”, “.mpo”
Statický snímek 3D
AAC
“.M4A”, “.m4a”,
“.AAC”, “.aac”
Toto zařízení podporuje
tagy ID3.
Maximální vzorkovací
kmitočet: 48 kHz/320 kbps
WMA
“.WMA”, “.wma”
Toto zařízení podporuje
tagy ID3.
Maximální vzorkovací
kmitočet: 48 kHz/355 kbps
≥ V případě některých stavů záznamu a struktur adresářů se
pořadí přehrávání může lišit nebo přehrávání nemusí být
vůbec možné.
430 mmk41 mmk184 mm
Rozměry (ŠkVkH)
Včetně vyčnívajících
částí
Hmotnost
“.MP3”, “.mp3”
“.AVI”, “.avi”
Xvid
Poznámky
Toto zařízení podporuje
ID3 tagy, ale může
zobrazit pouze tituly,
jména interpretů a názvy
alb.
“.MKV”, “.mkv”
Bezpečnost: WPATM/WPA2TM (Druh
kódování: TKIP/AES, Druh
autentizace: PSK), WEP (64 bitů/
128 bitů)
Specifikace LASER
Přípona
[BDT330]
Přibl. 1,6 kg
[BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130]
Přibl. 1,4 kg
≥ Technické údaje podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
- 43 -
Poznámky
Informace o audiu
Podporovaný formát pro DLNA
Výstup audia se liší v závislosti na tom, do které zásuvky
je připojen zesilovač/přijímač, a v závislosti na
nastaveních zařízení. (> 31, “Digital Audio Output”)
≥ Počet kanálů v seznamu je shodný s maximálním možným
počtem výstupních kanálů při připojení k zesilovači/
přijímači kompatibilnímu s příslušným formátem zvuku.
Zásuvka
Výstupní
kanál
*1
*2
*3
≥ Formáty souborů, které nejsou podporovány serverem
DLNA nelze přehrát.
Video
“Digital Audio Output”
“Bitstream”
“PCM”
BD-Video :
Výstupy s
7.1 kan. PCM*1*2*3
HDMI AV
použitím
OUT
DVD-Video :
původního audia*1
5.1 kan. PCM*3
Dolby Digital/
OPTICAL DTS Digital
Surround
2 kan. PCM
přemixováno na
nižší stupeň
Je-li možnost “BD-Video Secondary Audio” nastavena na
“On”, výstup zvuku bude ve formátu Dolby Digital, DTS
Digital Surround nebo 5.1-kanálový PCM.
[BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130] Maximální možný zvuk
Dolby je 5.1-kanálový PCM.
Při nastavení “DTS Neo:6” na “Cinema” nebo “Music” lze
2kan. (2.1kan.) zvuk roztáhnout na 7kan. (7.1kan.) a
přivést jej na výstup.
Zásobník
Video kodek
AVCHD
MP4
H.264
H.264
PS
MPEG2
TS
MPEG2
H.264
Zvukový
kodek
Dolby Digital
AAC
Dolby Digital
Lineární PCM
AAC
Dolby Digital
Příklad
přípony
souboru
.mts
.mp4
.mpg
.mpeg
.m2ts
.ts
Fotografie
Formátování
JPEG
Příklad přípony souboru
.jpg
Audio
- 44 -
Zvukový kodek
MP3
FLAC
AAC
WMA
Lineární PCM
Příklad přípony souboru
.mp3
.flac
.m4a
.wma
—
Poznámky
Seznam jazyků displeje
Displej
Jazyk Displej
Angličtina JPN
ENG
FRA Francouzština CHI
Němčina KOR
DEU
Italština MAL
ITA
Španělština VIE
ESP
Holandština THA
NLD
Švédština POL
SVE
Norština CES
NOR
Dánština SLK
DAN
POR Portugalština HUN
Ruština FIN
RUS
Jazyk Displej
Japonština
Čínština
Korejština
Malajština
Vietnamština
Thajština
Polština
Čeština
Slovenština
Maďarština
Finština
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR
Seznam kódů jazyka
Jazyk
Arabština
Hindština
Perština
Indonéština
Maorština
Bulharština
Rumunština
Řečtina
Turečtina
Jiné
Jazyk
Kód Jazyk
Abcházština: 6566
Afarština:
6565
Afrikánština: 6570
Albánština:
8381
Amharština: 6577
Angličtina:
6978
Arabština:
6582
Arménština: 7289
Assaméština: 6583
Aymárština: 6589
Ázerbájdžánština:
6590
Barmština:
7789
Baskičtina:
6985
Baskirština: 6665
Běloruština: 6669
Bengálština: 6678
Bhútánština: 6890
Bihárština:
6672
Bretaňština: 6682
Bulharština: 6671
Chorvatština: 7282
Čeština:
6783
Čínština:
9072
Dánština:
6865
Esperanto:
6979
Estonština:
6984
Faerština:
7079
Fidžijština:
7074
Finština:
7073
Francouzština: 7082
Fríština:
7089
Grónština:
7576
Gruzínština: 7565
Guaranština: 7178
Gujaratština: 7185
Haličština:
7176
Hausa:
7265
Hebrejština: 7387
Hindština:
7273
Holandština: 7876
Indonéština: 7378
- 45 -
Kód
Interlingua:
7365
Irština:
7165
Islandština: 7383
Italština:
7384
Japonština: 7465
Javánština: 7487
Jidiš:
7473
Jorubština:
8979
Kambodžština: 7577
Kannadština: 7578
Kašmírština: 7583
Katalánština: 6765
Kazachština: 7575
Kečuánština: 8185
Korejština:
7579
Korsičtina:
6779
Kurdština:
7585
Kyrgyzština: 7589
Laoština:
7679
Latina:
7665
Lingalština: 7678
Litevština:
7684
Lotyšština:
7686
Maďarština: 7285
Makedonština:7775
Malabarština: 7776
Malajština:
7783
Malgaština: 7771
Maltština:
7784
Maorština:
7773
Maráthí:
7782
Moldavština: 7779
Mongolština: 7778
Naurština:
7865
Němčina:
6869
Nepálština:
7869
Norština:
7879
Paňdžábština: 8065
Paštština:
8083
Perština:
7065
Polština:
8076
Portugalština: 8084
Jazyk
Kód
Rétorománština: 8277
Rumunština: 8279
Ruština:
8285
Řečtina:
6976
Samojština: 8377
Sanskrt:
8365
Shona:
8378
Sindhi:
8368
Sinhálština: 8373
Skotská galština: 7168
Slovenština: 8375
Slovinština: 8376
Somálština: 8379
Srbochorvatština:
8372
Srbština:
8382
Sundánština: 8385
Svahilština: 8387
Španělština: 6983
Švédština:
8386
Tádžičtina:
8471
Tagalština:
8476
Tamilština:
8465
Tatarština:
8484
Telugština:
8469
Thajština:
8472
Tibetština:
6679
Tigrinijština: 8473
Tonga:
8479
Turečtina:
8482
Turkmenština: 8475
Twi:
8487
Ukrajinština: 8575
Urdština:
8582
Urijština:
7982
Uzbečtina:
8590
Velština:
6789
Vietnamština: 8673
Volapük:
8679
Wolofština:
8779
Xhosa:
8872
Zulu:
9085
Poznámky
“AVCHD”, “AVCHD 3D”, “AVCHD Progressive” a “AVCHD 3D/
Progressive” jsou ochranné známky společností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
Java je registrovanou ochrannou známkou společnosti Oracle a/
nebo jejích poboček.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby
Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci podle patentů U.S.A. č: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 a dalších patentů USA i světových patentů ve stadiu
schvalování i patentů již vydaných. DTS-HD, symbol a DTS-HD i
symbol dohromady jsou registrovanými ochrannými známkami a
DTS-HD Master Audio je ochrannou známkou společnosti DTS,
Inc. Součástí výrobku je i software. © DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface
(Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami firmy
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.
Tento výrobek má udělenou licenci v rámci licence patentového
portfolia AVC a licence patentového portfolia VC-1 pro soukromé a
nekomerční spotřebitele pro účely (i) zakódování videa v souladu
s normami AVC Standard a VC-1 Standard (“AVC/VC-1 Video”) a/
nebo (ii) zakódování AVC/VC-1 Videa, které bylo zakódováno
spotřebitelem zapojeným v soukromé a nekomerční činnosti a/
nebo byla licence získána od poskytovatele videa s licencí na
poskytování AVC/VC-1 Videa. Žádná licence není udělena ani
zahrnuta v souvislosti s jakýmkoli jiným využitím. Další informace
lze získat od MPEG LA, LLC.
Navštivte http://www.mpegla.com.
VIERA Connect je ochranná známka Panasonic Corporation.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovaná
společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
“DVD Logo” je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka asociace Wi-Fi
Alliance.
Známka Wi-Fi Protected Setup je známkou společnosti Wi-Fi
Alliance.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct”, “Miracast”, “WPA”
a “WPA2” jsou známkami nebo registrovanými známkami
společnosti Wi-Fi Alliance.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks,
service marks, or certification marks of the Digital Living Network
Alliance.
Windows je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou
známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech
a v jiných zemích.
Android je obchodní značkou Google Inc.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. CinaviaTM je obchodní
značkou Verance Corporation. Chráněna americkým patentem
7,369,677 a světovými patenty ve stadiu schvalování i patentů již
vydaných v rámci licence od společnosti Verance Corporation.
Všechna práva vyhrazena.
Součástí tohoto výrobku je následující software:
(1) software vyvinutý nezávisle nebo pocházející od společnosti
Panasonic Corporation,
(2) software, který je majetkem třetí strany a je poskytnut v licenci
pro společnost Panasonic Corporation,
(3) software licencovaný na základě GNU General Public License,
Version 2.0 (GPL V2.0),
(4) software licencovaný na základě GNU LESSER General Public
License, Version 2.1 (LGPL V2.1) a/nebo,
(5) software s otevřeným zdrojovým kódem (open source), jiný než
ten, který je poskytován na základě licence GPL V2.0, a/nebo
LGPL V2.1.
Software klasifikovaný jako (3) - (5) je distribuován v naději, že
bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, bez jakékoli
implikované záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO
SPECIFICKÝ ÚČEL. Vycházejte, prosím, ze smluvních podmínek
podrobně zobrazených v menu Player Settings.
Nejméně tři (3) roky od dodání tohoto výrobku Panasonic
poskytne každé třetí straně, která nás bude kontaktovat na
základě níže uvedených kontaktních informací, za náklady
odpovídající maximálně nákladům na fyzické provedení distribuce
zdrojového kódu, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídajícího
zdrojového kódu, na který se vztahuje licence GPL V2.0,
LGPL V2.1 nebo jiné licence s povinností postupovat uvedeným
způsobem, v souladu s uvedeným oznámením o autorských
právech.
Kontaktní informace: [email protected]
Zdrojový kód a oznámení o autorských právech jsou bezplatně
dostupné na naší níže uvedené internetové stránce.
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM13A.html
Adobe Flash Lite for Digital Home Software poskytnutý na základě
licence od společnosti Adobe Systems Incorporated nebo jejích
přidružených společností.
Ohledně Adobe Flash Lite for Digital Home Software (“Software
Flash”) si přečtěte, prosím, níže uvedené informace.
(i) Nejste oprávněni Software Flash dále šířit či kopírovat jakékoli
třetí straně.
(ii) Nejste oprávněni Software Flash upravovat a vytvářet díla
odvozená od Softwaru Flash.
(iii)Nejste oprávněni dekompilovat, zpětně sestavovat, převádět
zdrojový kód či Software Flash jinak upravovat do člověkem
čitelné podoby.
(iv)Nejste oprávněni domáhat se jakýchkoli přímých, nepřímých,
zvláštních, náhodných, trestních a následných škod
vyplývajících z používání Softwaru Flash nebo s ním v
souvislosti.
(v) Zcela souhlasíte, že Software Flash je majetkem Panasonic
Corporation a/nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů licencí.
(vi)Souhlasíte a uznáváte, že je možné, že nezískáte přístup k
obsahu, dokud neobdržíte a nenainstalujete nejnovější verzi
Softwaru Flash.
Licence Davida M. Gaye k softwaru dtoa a strtod
Autorem tohoto softwaru je David M. Gay.
Copyright (c) 1991, 2000, 2001 Lucent Technologies.
Tímto se uděluje povolení používat, kopírovat, upravovat a šířit
tento software, za předpokladu, že u všech kopií jakéhokoliv
softwaru, který je kopií či obsahuje kopii tohoto softwaru a ve
všech kopiích přiložené dokumentace k takovému softwaru bude
uvedeno toto úplné oznámení.
SOFTWARE JE POSKYTOVÁN “TAK JAK JE”, BEZ ZÁRUKY
JAKÉHOKOLI DRUHU. ZVLÁŠTĚ PAK ANI AUTOR ANI LUCENT
NEČINÍ JAKÉKOLI PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKU JAKÉHOKOLI
DRUHU VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI TOHOTO
SOFTWARU NEBO JEHO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.
“UNICODE, INC. LICENČNÍ SMLOUVA - DATOVÉ SOUBORY A
SOFTWARE
Datové soubory Unicode zahrnují veškeré datové soubory v
adresářích http://www.unicode.org/Public/, http://
www.unicode.org/reports/, a http://www.unicode.org/cldr/data/.
Software Unicode zahrnuje jakýkoli zdrojový kód zveřejněný ve
standardu Unicode nebo v adresářích
http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, a
http://www.unicode.org/cldr/data/.
- 46 -
Poznámky
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE: Pečlivě si přečtěte následující
právní ujednání. STAŽENÍM, NAINSTALOVÁNÍM,
KOPÍROVÁNÍM ČI JINÝM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SOUBORŮ
UNICODE INC. (““DATOVÉ SOUBORY””) A/NEBO SOFTWARU
(““SOFTWARE””) JEDNOZNAČNĚ PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE
BÝT VÁZÁNI VEŠKERÝMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.
POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, DATOVÉ
SOUBORY ČI SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE,
NEKOPÍRUJTE, DÁLE NEŠIŘTE A NEPOUŽÍVEJTE.
OZNÁMENÍ O POVOLENÍ A AUTORSKÝCH PRÁVECH
Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Veškerá práva vyhrazena.
Distribuováno v souladu s Podmínkami užívání na
http://www.unicode.org/copyright.html.
Tímto se jakékoli osobě, která obdržela kopii datových souborů
Unicode a související soubory s dokumentací (dále jen ““Datové
soubory””) nebo software Unicode a související dokumentaci (dále
jen ““Software””), uděluje bezplatné povolení dále bez jakéhokoli
omezení dále nakládat s Datovými soubory nebo Softwarem,
mimo jiné bez omezení práv používat, kopírovat, upravovat,
spojovat, zveřejňovat, šířit a/nebo prodávat kopie Datových
souborů nebo Softwaru, a umožnit to samé osobám, kterým jsou
tyto Datové soubory nebo tento Software dodány, za předpokladu,
že (a) u všech kopií Datových souborů nebo Softwaru bude
uvedeno toto oznámení o autorských právech a tomto povolení,
(b) že oznámení o autorských právech a o tomto povolení bude
uvedeno i v přiložené dokumentaci a (c) že u každého Datového
souboru či v Softwaru a v dokumentaci související s tímto
Datovým souborem či Softwarem bude uvedeno, že data či
software jsou upraveny.
DATOVÉ SOUBORY A SOFTWARE JSOU POSKYTOVÁNY
““TAK JAK JSOU””, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ
VYJÁDŘENÉ ČI NEVYJÁDŘENÉ, VČETNĚ (NIKOLI VŠAK
POUZE) NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K
OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A
NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. DRŽITEL ČI DRŽITELÉ
AUTORSKÝCH PRÁV V TOMTO OZNÁMENÍ V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE
ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, AŤ NA ZÁKLADĚ
SMLOUVY, NEDBALOSTI NEBO JINÉ HO PORUŠENÍ PRÁVA,
VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM
NEBO VÝKONEM DATOVÝCH SOUBORŮ NEBO SOFTWARU.
Vyjma tohoto oznámení nebude název držitele autorských práv
používán k reklamních účelům či k jiným účelům na podporu
prodeje, používání či jiného nakládání s Datovými soubory nebo
Softwarem bez předchozího písemného oprávnění ze strany
držitele autorských práv.”
(1) MS/WMA
Tento výrobek je chráněn určitými autorskými právy společnosti
Microsoft Corporation a třetích osob. Používání nebo distribuce
této technologie mimo tento výrobek bez udělené licence od
společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti
Microsoft a od třetích osob je zakázáno.
(2) MS/PlayReady/Označení hotového výrobku
Tento výrobek obsahuje technologii, která podléhá ochraně
souvisejícího intelektuálního vlastnictví společnosti Microsoft.
Použití nebo distribuce této technologie mimo tento výrobek bez
příslušné/ých licence/í od společnosti Microsoft je zakázáno.
(3) MS/PlayReady/Informace pro koncového uživatele
Vlastníci obsahu používají technologii pro přístup k obsahu
Microsoft PlayReady™ k ochraně svého intelektuálního
vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto
zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu
chráněnému prostřednictvím PlayReady a/nebo k obsahu
chráněnému prostřednictvím WMDRM. Když zařízení nedokáže
správně uplatnit omezení ohledně použití obsahu, vlastníci
obsahu mohou požádat Microsoft o zrušení schopnosti zařízení
používat obsah chráněný prostřednictvím PlayReady. Zrušení
nemůže ovlivnit nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými
přístupovými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou požádat o
aktualizaci PlayReady za účelem zajištění přístupu k jejich
obsahu. Když odmítnete aktualizaci, nebudete moci mít přístup k
obsahu, který vyžaduje aktualizaci.
(4) FLAC, WPA Supplicant
Softwarové licence se zobrazí po zvolení možnosti “Software
Licence” v menu Nastavení. (> 36)
- 47 -
(Uvnitř přehrávače)
[BDT330] [BDT233] [BDT230]
[BDT131] [BDT130]
Pursuant to the applicable EU legislation
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
C Panasonic Corporation 2013
EU
z
VQT4V37
F0213ST0
Ur

advertisement

Related manuals

advertisement