Panasonic DMPBDT230EG, DMPBDT330EG, DMPBDT131EG, DMPBDT130EG, DMPBDT233EG Operating instructions

Panasonic DMPBDT230EG, DMPBDT330EG, DMPBDT131EG, DMPBDT130EG, DMPBDT233EG Operating instructions
Gebruiksaanwijzing
Blu-ray DiscTM speler
Model Nr. DMP-BDT330
DMP-BDT233
DMP-BDT230
DMP-BDT131
DMP-BDT130
Tenzij anders aangegeven wordt, zijn de illustraties in deze gebruiksaanwijzing van DMP-BDT330.
Bijwerken harde programmatuur
Panasonic is constant bezig met het verbeteren van de firmware van het
toestel om ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen genieten van de
laatste technologie.
Panasonic raadt het bijwerken aan van uw firmware zodra u ingelicht
wordt.
Voor details, raadpleeg “Bijwerken harde programmatuur” (> 16) of
http://panasonic.jp/support/global/cs/ (Deze site is alleen in het Engels.)
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product.
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later
kunt raadplegen.
VQT4V34
EG
until
2013/2/06 Voorzorgsmaatregelen
VOORZICHTIG
WAARSCHUWING
Toestel
Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te
verkleinen,
≥ Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters.
≥ Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op dit
toestel.
≥ Gebruik alleen de aanbevolen accessoires.
≥ Verwijder de afdekking niet.
≥ Repareer dit toestel niet zelf. Laat onderhoud over aan
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
≥ Laat geen metalen voorwerpen in dit toestel vallen.
≥ Plaats geen zware voorwerpen op dit toestel.
Netsnoer
Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te
verkleinen,
≥ Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de
spanning die op dit toestel afgedrukt is.
≥ Steek de stekker volledig in het stopcontact.
≥ Trek niet aan de voedingskabel, buig hem niet en plaats er geen
zware voorwerpen op.
≥ Hanteer de stekker niet met natte handen.
≥ Houd het hoofddeel van de stekker vast als u deze uit het
stopcontact neemt.
≥ Gebruik geen beschadigde stekker of stopcontact.
De hoofdstekker schakelt het apparaat uit.
Installeer het apparaat op een dergelijke wijze dat de hoofdstekker
onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken.
Klein onderwerp
Hou de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen om
inslikken ervan te voorkomen.
Toestel
≥ Dit toestel maakt gebruik van een laser. Het gebruik van
bedieningsorganen, of het uitvoeren van bijstellingen of
procedures die anders zijn dan hier vermeld wordt, kan een
gevaarlijke blootstelling aan straling tot gevolg hebben.
≥ Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen,
op dit toestel.
≥ Dit toestel kan tijdens het gebruik de interferentie van radio’s
ontvangen die veroorzaakt wordt door mobiele telefoons. In dat
geval dient u de afstand tussen dit toestel en de mobiele
telefoon te vergroten.
≥ Dit toestel is bestemd voor gebruik in een mild klimaat.
Opstelling
Plaats dit toestel op een vlakke ondergrond.
Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te
verkleinen
≥ Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een
muurkast of in een andere omsloten ruimte. Controleer of het
toestel goed geventileerd wordt.
≥ Blokkeer de ventilatieopening van dit toestel niet met kranten,
tafelkleden, gordijnen, enzovoorts.
≥ Plaats het apparaat niet op versterkers/ontvanger of apparatuur
die mogelijk heet wordt. Het apparaat kan beschadigd raken
door de hitte.
≥ Stel dit toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, hoge
temperaturen, hoge vochtigheid en overmatige trillingen.
Batterijen
Het verkeerd hanteren van batterijen kan het lekken van elektrolyt
tot gevolg hebben waardoor brand kan ontstaan.
≥ Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct geplaatst
wordt. Vervang de batterij alleen door één van het type dat door
de fabrikant aanbevolen wordt.
≥ Neem voor het weggooien van de batterijen contact op met de
plaatselijke autoriteiten of uw verkoper en vraag wat de juiste
weggooimethode is.
≥ Geen nieuwe met oude batterijen of verschillende soorten
batterijen tegelijkertijd gebruiken.
≥ Verwarm de batterijen niet en stel deze niet bloot aan vuur.
≥ Laat de batterij(en) niet lange tijd in een auto in direct zonlicht
liggen terwijl de portieren en de raampjes gesloten zijn.
≥ Probeer de batterijen nooit open te maken of kort te sluiten.
≥ Laad geen alkaline of mangaanbatterijen op.
≥ Gebruik geen batterijen waarvan de buitenlaag is afgehaald.
Neem de batterijen uit als u denkt dat u de afstandsbediening
lange tijd niet zult gebruiken. Bewaar ze in een koele, donkere
plaats.
Restrictie op het gebruik van niet
geautoriseerde gekopieerde
inhouden
Dit toestel maakt gebruik van de volgende technologie voor de
beveiliging van het auteursrecht.
Mededeling van Cinavia
Dit product maakt gebruik van Cinavia technologie om het gebruik
van onbevoegde kopieën van een aantal voor de handel
gemaakte films en video's en hun soundtracks te beperken.
Wanneer verboden gebruik van een onbevoegde kopie ontdekt
wordt, verschijnt er een bericht en wordt het afspelen of kopiëren
onderbroken.
Meer informatie over Cinavia technologie is verkrijgbaar bij het
Cinavia Online Klanteninformatiecentrum op http://
www.cinavia.com. Indien u aanvullende informatie over Cinavia
per post wenst te ontvangen, stuur dan een briefkaart met uw
postadres aan: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
-2-
Draadloze LAN-verbinding
De volgende limieten hebben betrekking op het gebruik van dit
toestel of van de draadloze LAN-adapter. U dient op de hoogte
van deze limieten te zijn voordat u de toestellen gebruikt.
Panasonic zal in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn voor
toevallige schade die het gevolg kan zijn van de veronachtzaming
van deze limieten, of van ongeacht welke situatie van gebruik of
misbruik van deze apparaten.
≥ De gegevens die verzonden en ontvangen worden over
radiogolven kunnen opgevangen en gecontroleerd
worden.
≥ Dit toestel en de draadloze LAN-adapter bevatten delicate
elektronische componenten.
Gebruik deze toestellen op de beoogde wijze en neem
onderstaande punten in acht:
– Stel de toestellen niet bloot aan hoge temperaturen of
rechtstreeks zonlicht.
– Buig deze toestellen niet en stel ze niet bloot aan sterke
stoten of slagen.
– Houd deze toestellen ver verwijderd van vocht.
– Demonteer of wijzig deze apparatuur op geen enkele manier.
[BDT330] [BDT233] [BDT230]
Conformiteitsverklaring (DoC)
“Panasonic Corporation” verklaart hierbij dat dit product conform
de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn
1999/5/EC is.
Klanten kunnen een kopie van de originele DoC voor onze
R&TTE-producten downloaden vanaf onze DoC-server:
http://www.doc.panasonic.de
Neem contact op met de bevoegde vertegenwoordiger:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland
Dit product is bedoeld om te worden gebruikt in de volgende
landen.
Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek,
Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg,
Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Romenië,
Slowaakse Republiek, Republiek Slovenië, Spanje, Zweden,
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
Zwitserland
Dit product is bedoeld voor algemene gebruikers. (Klasse 3)
Het WLAN-kenmerk van dit product dient uitsluitend in
gebouwen gebruikt te worden.
Dit product dient te worden aangesloten op een toegangspunt
van 2,4 GHz of 5 GHz WLAN.
Informatie voor gebruikers betreffende het
verzamelen en verwijderen van oude
uitrustingen en lege batterijen
Deze symbolen op de producten, verpakkingen,
en/of begeleidende documenten betekenen dat
gebruikte elektrische en elektronische producten
en batterijen niet met het algemene
huishoudelijke afval gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en
recyclage van oude producten en lege batterijen
moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten
gebracht worden in overeenstemming met uw
nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/
EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct te
verwijderen draagt u uw steentje bij tot het
beschermen van waardevolle middelen en tot de
preventie van potentiële negatieve effecten op de
gezondheid van de mens en op het milieu die
anders door een onvakkundige afvalverwerking
zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en
recycleren van oude producten en batterijen,
gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke
gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de
winkel waar u de goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval
kunnen boetes opgelegd worden in
overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting
wilt vewijderen, neem dan contact op met uw
dealer voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere
landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese
Unie. Indien u wenst deze producten te
verwijderen, neem dan contact op met uw
plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag
informatie over de correcte wijze om deze
producten te verwijderen.
Opmerking over het batterijensymbool
(beneden twee voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding
met een chemisch symbool. In dat geval wordt de
eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de
betrokken chemische producten vervuld.
Dit toestel wegwerpen of aan
iemand anders overdoen
Het apparaat kan de informatie van de gebruikersinstellingen in
het apparaat behouden. Als u dit apparaat wegdoet ofwel omdat u
het weggooit of wel omdat u het aan iemand anders geeft, de
procedure volgen voor het terugzetten van alle instellingen naar
de fabrieksinstellingen om de gebruikerinstellingen te wissen.
(> 37, “Om alle instellingen terug te doen keren naar de
fabrieksinstellingen.”)
≥ De bedieningsgeschiedenis kan opgenomen worden op het
geheugen van dit apparaat.
Cd
-3-
Inhoudsopgave
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . 2
Van start gaan
Afspelen
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verzorging van het toestel en de
media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speelbare middelen . . . . . . . . . . .
Snelzoekgids voor
de bediening. . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
8
Aansluitingen en instellingen
Aansluiten op een TV . . . . . . . . .
Aansluiten op een versterker/
ontvanger . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbinden aan het netwerk . . . .
Instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De afstandsbediening
herprogrammeren. . . . . . . . . . .
Een medium invoeren of
verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HOME menu . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Meerdere gebruikers-stand. . . . . 19
Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
VIERA Connect
(Genieten van
Internet Service) . . . . . . . . . . . . . 23
Thuisnetwerk-eigenschap . . . . . . 24
“HDMI CEC” . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10
11
13
14
Instellingen
Optiemenu . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Set-upmenu . . . . . . . . . . . . . . . . 30
16
Referentie
Verhelpen van storingen . . . . . . . 37
Berichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Technische gegevens . . . . . . . . . 43
-4-
Van start gaan
Accessoires
Van start gaan
Controleer de meegeleverde accessoires voordat u dit
apparaat gebruikt.
1 Afstandsbediening
[BDT330] [BDT233] [BDT230] (N2QAYB000876)
[BDT131] [BDT130] (N2QAYB000880)
2 Batterijen voor de afstandsbediening
1 Netsnoer
1 CD-ROM
≥ De productnummers die in deze handleiding gegeven
worden zijn correct met ingang van januari 2013. Ze
kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.
≥ Het netsnoer niet met andere apparatuur gebruiken.
Verzorging van het toestel
en de media
∫ Maak dit apparaat schoon met een
zachte, droge doek
≥ Gebruik voor het schoonmaken van de speler nooit
alcohol, verfverdunner of wasbenzine.
≥ Lees voordat u een chemisch gereinigd doekje
gebruikt, eerst de aanwijzingen voor het doekje.
∫ De lens van dit apparaat
Lensreiniger: RP-CL720AE
≥ Deze lensreiniger zou niet in alle landen
beschikbaar kunnen zijn voor de verkoop, deze is
bijv. niet beschikbaar in Duitsland, in dat geval
gelieve contact opnemen met uw
Panasonic-leverancier voor hulp.
≥ De lensreiniger wordt als speciaal product voor
DIGA verkocht maar kan ook voor dit toestel
gebruikt worden.
∫ De afstandsbediening gebruiken
Voer de batterijen zo in dat de polen (i en j)
overeenkomen met die in de afstandsbediening.


∫ Discs schoonmaken
DOEN
NIET DOEN
R6/LR6, AA
(Alkali- of mangaanbatterijen)
Richt deze op de signaalsensor van de
afstandsbediening op dit apparaat. (> 9)
Veeg het schijfje schoon met een vochtig doekje en veeg
het schijfje daarna droog.
∫ De behandelvoorschriften van schijf
en kaart
≥ Hanteer de schijven aan de randen om krassen of
vingerafdrukken op de schijf te voorkomen.
≥ Bevestig geen labels of stickers aan de schijfjes.
≥ Gebruik geen diskreinigingsvloeistof, benzine,
verdunner, anti-statische vloeistoffen of enig ander
oplosmiddel.
≥ Verwijder stof, water of vreemde materialen van
aansluitingen aan de achterzijde van de kaart.
≥ Gebruik de volgende schijfjes niet:
– Schijfjes met resten van verwijderde stickers of
etiketten (gehuurde disc’s, enz.).
– Schijfjes die erg krom of gescheurd zijn.
– Onregelmatig gevormde schijfjes, bijvoorbeeld,
hartvormige schijfjes.
-5-
Van start gaan
Speelbare middelen
Apparaat Mediamerken
Type apparaat
BD-Video
BD
Formaat inhouden
Video
BD-RE
Video, JPEG, MPO
BD-R
Video, MKV, Xvid
DVD-Video
Video
DVD-R
Video, AVCHD, MKV,
Xvid, JPEG, MPO, AAC,
FLAC, MP3, WAV, WMA
DVD
DVD-R DL
DVD-RW
Video, AVCHD
—
+R/+RW/+R DL
Muziek-CD
CD
—
SD-geheugenkaart (van 8 MB tot 2 GB)
SDHC-geheugenkaart (van 4 GB tot 32 GB)
SDXC-geheugenkaart (48 GB, 64 GB)
(Compatibel met zowel mini- als microtypes)
SD
USB
CD-R
CD-RW
—
USB-apparaat
(tot 2 TB)
Muziek [CD-DA]
MKV, Xvid, JPEG, MPO,
AAC, FLAC, MP3,
Muziek [CD-DA], WAV,
WMA
AVCHD, AVCHD 3D,
MP4, JPEG, MPO
MKV, MP4, MPEG2,
Xvid, JPEG, MPO, AAC,
FLAC, MP3, WAV, WMA
≥ Zie pagina 7 en 43 voor meer informatie over de soorten inhoud die afgespeeld kunnen worden.
-6-
Van start gaan
∫ Schijfjes die u niet kunt afspelen
∫ Muziek-CD
Elke andere disc die niet specifiek ondersteund
wordt of eerder beschreven is.
≥ DVD-RAM
≥ Superaudio-CD
≥ Foto-CD
≥ DVD-Audio
≥ Video-CD en Supervideo-CD
≥ HD DVD
De werking en geluidskwaliteit van CDs die niet aan de
CD-DA-specificaties (Kopieerbeveiligde CDs, enz.)
beantwoorden kan niet gegarandeerd worden.
∫ SD-kaarten
≥ miniSD-kaarten, microSD-kaarten,
microSDHC-kaarten en
microSDXC-kaarten kunnen gebruikt
worden, maar moeten gebruikt worden
met een adapterkaart. Deze worden
normaal gesproken geleverd met zulke
kaarten of anders aan de klant
aangeboden.
≥ Om de kaartinhoud te beschermen, het
opnamepreventienokje (op de SD-kaart) verplaatsen
naar “LOCK”.
≥ Dit apparaat is compatibel met SD-geheugenkaarten
die overeenstemmen met de SD-kaartspecificaties
FAT12-en FAT16-formaten, en
SDHC-geheugenkaarten in FAT32-formaat en
SDXC-geheugenkaarten in exFAT.
≥ Als de SD-kaart gebruikt wordt met incompatibele
computers of inrichtingen, zou opgenomen inhoud
gewist kunnen worden omdat de kaart geformatteerd
wordt, etc.
≥ De bruikbare geheugenruimte zou iets minder dan de
kaartcapaciteit kunnen zijn.
∫ Informatie regiobeheer
BD-Video
Dit apparaat kan BD-Video disks spelen die de
regiocode “B” hebben.
Voorbeeld:
DVD-Video
Dit apparaat kan DVD-Video disks spelen die de
regiocode “2” of “ALL” hebben.
Voorbeeld:
2
ALL
2
3
5
∫ USB-inrichting
∫ Finaliseren
DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL en CD-R/RW die
opgenomen zijn door een recorder, moeten gefinaliseerd
worden door de recorder om afgespeeld te worden op dit
apparaat. Raadpleeg de instructies van de recorder.
∫ BD-Video
≥ Dit apparaat ondersteunt hoge bit rate audio (Dolby®
Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio en DTS-HD Master Audio) gebruikt in BD-Video.
≥ [BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130] Als “Dolby D/Dolby
D +/Dolby TrueHD” op “PCM” gezet is en “DTS Neo:6”
op “Uit” gezet is, is het hoogst mogelijke nummer van
Dolby®-geluid 5.1-kanaals PCM. (> 31, 32)
∫ 3D
≥ 3D-video’s en 3D-foto’s kunnen afgespeeld worden
als dit toestel met een High Speed HDMI-kabel op een
3D-compatibele TV aangesloten is.
≥ 2D-video’s kunnen virtueel als 3D-bekeken worden.
(> 29)
≥ Dit apparaat garandeert niet dat alle USB-apparaten
aangesloten kunnen worden.
≥ Dit apparaat ondersteunt niet het opladen van een
USB-apparaat.
≥ De bestandssystemen FAT12, FAT16, FAT32 en NTFS
worden ondersteund.
≥ Dit apparaat ondersteunt USB2.0 High Speed.
≥ Dit toestel kan een HDD ondersteunen die tot FAT32
en NTFS geformatteerd is.
Sommige soorten HDD kunnen het gebruik van een
externe stroomtoevoereenheid vereisen.
∫ BD-RE, BD-R
Discs die opgenomen worden in DR-stand m.b.v.
Panasonic Blu-ray Discspelers zouden de audio, etc. niet
correct kunnen afspelen.
≥ Het zou niet mogelijk kunnen zijn de bovenstaande media
af te spelen in bepaalde gevallen, afhankelijk van het type
media, de staat van de opname, de opnamemethode en
hoe de bestanden gecreëerd zijn.
≥ De producenten van de schijf kunnen bepalen hoe de
schijven worden afgespeeld. U kunt dus niet altijd het
afspelen besturen zoals beschreven in deze
bedieningsinstructies. Neem de instructies van de schijf
zorgvuldig door.
-7-
Van start gaan
Snelzoekgids voor de bediening
1
2
[BDT330] [BDT233] [BDT230]
11
1
2
12
13
3
14
4
5
[BDT131]
[BDT130]
ヤモワヤユロ
モヶュリヰチ
15
モヶュリヰチ
3
4
5
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
16
17
11
12
13
14
18
19
15
20
16
17
18
19
20
-8-
Zet het toestel aan en uit
Bedieningstoetsen voor de Tv-bediening
U kunt de Panasonic-TV bedienen door de
afstandsbediening van het toestel te gebruiken. Het
kan zijn dat sommige knoppen niet werken,
afhankelijk van de TV.
[Í TV] : Zet de televisie aan en weer uit
[AV]: Verandert de input
[i j VOL] : Het volume regelen
Selecteer de titelnummers, enz./Voer nummers of
tekens in
Annuleren
Audio selecteren (> 20)
Toetsen voor standaard weergaveregeling (> 20)
Statusberichten tonen (> 21)
Top menu tonen (> 21)
Toon Optie-menu (> 28)
Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw)
Gebruikt voor verschillenden doeleinden afhankelijk
van de weergave
Het afstandsbedieningsignaal zenden
De laden openen of sluiten (> 17)
Secundaire video (picture-in-picture) in-/
uitschakelen (> 28)
[BDT330] [BDT233] [BDT230] Laat het MiracastTM
scherm verschijnen (> 24)
[BDT131] [BDT130] Aan-/uitschakelen Secundaire
Audio
Dit beeldt het Beginscherm af van de VIERA
Connect (> 23)
Verlaat het menuscherm
Pop-upmenu tonen (> 21)
Toont het HOME menu (> 18)
[3, 4, 2, 1] : Verplaats de verlichtte strook voor
selectie
[OK] : Bevestig de selectie
(;1) : Frame-per-frame (> 20)
Terug naar het vorige scherm
Van start gaan
8
11
[BDT330]
1
Trek om het voorpaneel
naar beneden te
kantelen.
SD CARD
IR
2 3 4 5
6
7
9 10
8
Trek om het voorpaneel naar beneden te
kantelen.
9
10
11
[BDT233] [BDT230]
SD CARD
[BDT131] [BDT130]
1
2
4
7
6
SD CARD
1
2
3
4
5
Schijflade (> 17)
Signaalsensor van de afstandsbediening
Afstand: Binnen ongeveer 7 m
Hoek: Ongeveer 20e op en neer, 30e links en rechts
[BDT330] Blauwe LED
Het is mogelijk de LED in te stellen om aan/uit te
gaan. (> 36)
Sleuf SD-kaart (> 17)
[BDT330] V.OFF LED (Video uit LED)
Het is mogelijk de LED in te stellen om aan/uit te
gaan. (> 36)
6
7
8
9
10
11
USB-poorten (> 17)
Display
De laden openen of sluiten (> 17)
Stoppen (> 20)
Afspelen starten (> 20)
Schakelaar Stand-by/On (Í/I) (> 14)
Druk op deze toets om het toestel aan of in stand-by
te zetten. Het toestel blijft nog altijd een kleine
hoeveelheid energie verbruiken in de
stand-by-modus.
Aansluitingen op het achterpaneel (> 10–13)
-9-
Aansluitingen en instellingen
Aansluiten op een TV
Aansluitingen en instellingen
Voordat u een aansluiting maakt, raden we aan dat u alle apparaten tijdelijk loskoppelt van de stroom.
≥ Alvorens ongeacht welke verbindingen tot stand te brengen, adviseren wij dat u alle toestellen tijdelijk van de
netvoeding afsluit.
≥ Gebruik de High Speed-HDMI kabels. Er kunnen geen kabels gebruikt worden die niet HDMI-compatibel zijn.
Aangeraden wordt een Panasonic HDMI-kabel te gebruiken. Gebruik HDMI-kabels die niet langer zijn dan 5,0 meter
voor het uitvoeren van 1080p-signaal.
[BDT330] Gebruik de aansluiting HDMI AV OUT MAIN.
Op een stopcontact
HDMI-kabel
HDMI IN
Netsnoer (bijgeleverd)
[BDT233] [BDT230]
[BDT131] [BDT130]
≥ Dit apparaat consumeert een kleine hoeveelheid stroom (> 43) ook wanneer deze uitstaat. Om energie te
besparen, kunt u het toestel afsluiten als u het gedurende lange tijd niet zult gebruiken.
- 10 -
Aansluitingen en instellingen
Aansluiten op een versterker/ontvanger
Voer één van de volgende aansluitingen uit in overeenkomst met uw versterker/ontvanger-inputaansluiting.
HDMI AV OUT
[BDT330] Gebruik de aansluiting HDMI AV OUT MAIN.
HDMI-kabel
HDMI-kabel
HDMI IN
HDMI OUT
(ARC)
HDMI IN
(ARC)
Versterker/ontvanger
[BDT233] [BDT230]
[BDT131] [BDT130]
≥ Stel “Digitale geluidsoutput” (> 31) in.
≥ Wanneer u verbinding maakt met een niet-3D compatibele versterker/ontvanger, verbind dit toestel dan met een TV
en verbind vervolgens de TV met de versterker/ontvanger. Let echter op dat de audio slechts tot 5.1-kan. is.
≥ Als u een TV of versterker/ontvanger gebruikt die geen “(ARC)”-aanduiding op de HDMI-aansluiting heeft (niet
compatibel met ARC) dan moeten de versterker/ontvanger en de TV ook aangesloten worden met gebruik van een
optische digitale kabel om via de versterker/ontvanger van het geluid van de TV te kunnen genieten.
HDMI AV OUT SUB [BDT330]
U kunt naar een rijker geluid luisteren door de aansluiting HDMI AV OUT SUB te gebruiken.
HDMI-kabel
HDMI-kabel
HDMI IN
HDMI IN
Versterker/ontvanger
≥ Stel “HDMI(SUB) Output Modus” in op “V.OFF(Video Uit)” (> 31).
– De audio wordt met een hoge resolutie uitgezonden, onafhankelijk van de compatibiliteit van de versterker/
ontvanger met 3D.
≥ Het is mogelijk om 3D video’s en 3D foto’s af te spelen als de aangesloten TV compatibel is met 3D, ook al is de
versterker/ontvanger niet compatibel met 3D.
≥ De HDMI-aansluiting die tot stand gekomen is met gebruik van HDMI AV OUT MAIN ondersteunt HDMI CEC
(> 27).
De HDMI AV OUT SUB aansluiting is niet compatibel met de HDMI CEC.
- 11 -
Aansluitingen en instellingen
OPTICAL
[BDT330]
Optische digitale kabel
OPTICAL IN
[BDT233] [BDT230]
Versterker/ontvanger
[BDT131] [BDT130]
≥ Stel “HDMI-audio-uitgang” in op “Uit” (> 31).
≥ Stel “Digitale geluidsoutput” (> 31) in.
- 12 -
Aansluitingen en instellingen
Verbinden aan het netwerk
De volgende services kunnen gebruikt worden wanneer dit apparaat aangesloten is op breedband.
≥ Harde programmatuur kan worden bijgewerkt (> 16)
≥ U kunt genieten van de BD-Live (> 22)
≥ U kunt genieten van de VIERA Connect (> 23)
≥ U kunt zich met een ander apparaat in verbinding stellen (Thuisnetwerk) (> 24)
≥ [BDT330] [BDT233] [BDT230] Dit toestel ondersteunt Wi-Fi DirectTM en kan zonder router een draadloze verbinding
maken met draadloze apparatuur. U kunt deze functie gebruiken als u van het kenmerk Thuisnetwerk, enz., geniet.
Toegang tot het internet is niet beschikbaar als u aangesloten bent via Wi-Fi DirectTM. (> 24, 33)
Voor details over de aansluitingsmethode, raadpleeg de instructies die meegeleverd worden met de aangesloten
apparatuur.
Draadloze LAN-verbinding
[BDT330] [BDT233] [BDT230] Dit toestel heeft ingebouwde Wi-Fi® en kan met een draadloze router verbonden worden.
[BDT131] [BDT130] Sluit voor draadloos vermogen, de Draadloze LAN-adapter DY-WL5 (optioneel) aan. Alleen
DY-WL5 kan gebruikt worden. Lees de handleiding van de DY-WL5 grondig door als u deze gebruikt.
[BDT330]
[BDT233] [BDT230]
[BDT131] [BDT130]
Draadloze router, etc.
SD CARD
Internet
≥ Voor de nieuwste compatibiliteitinformatie over uw Draadloze router, raadpleeg
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Deze site is alleen in het Engels.)
≥ Het apparaat is niet compatibel met openbare draadloze LAN-diensten die in luchthavens, stations, cafés, enz.
aangeboden worden.
≥ Zie pagina 3 voor de voorzorgsmaatregelen van een draadloze LAN-verbinding.
LAN-kabelverbinding
[BDT330]
LAN-kabel
[BDT233] [BDT230]
Breedband router, etc.
Internet
[BDT131] [BDT130]
≥ Gebruik rechte LAN-kabels van categorie 5 of hoger (STP) als u een aansluiting op randapparatuur tot stand brengt.
≥ Het toestel kan beschadigd raken als u een andere kabel dan een LAN-kabel in de LAN-aansluiting steekt.
- 13 -
Aansluitingen en instellingen
Instelling
Eenvoudige Netwerkinstelling
Na het voltooien van “Eenvoudige Instelling”, kunt u
“Eenvoudige Netwerkinstelling” uitvoeren.
Eenvoudige Instelling
Nadat u uw nieuwe speler voor het eerst aangesloten
heeft en op [Í] gedrukt heeft, zal een beeldscherm voor
de basisinstellingen verschijnen.
Selecteer “Bedraad” of “Draadloos” en druk op [OK].
Eenvoudige Netwerkinstelling
Kies eerst een verbindingsmodus a.u.b.
Voorbereiding
Schakel de TV in en selecteer de passende
video-ingang.
1
2
Druk op [Í].
Het set-up-scherm verschijnt.
Bedraad
Volg de instructies op het scherm op om verder
te gaan met de instellingen.
Draadloos
OK
RETURN
≥ U kunt deze set-up om het even wanneer uitvoeren door
op “Eenvoudige Instelling” in het set-up-menu te drukken.
(> 35)
∫ “Bedraad” aansluiting
Volg de instructies op het beeldscherm om de
instellingen van uw aansluiting uit te voeren.
∫ “Draadloos” aansluiting
Voordat met de instelling van de draadloze
verbinding begonnen wordt
≥ Verkrijg uw netwerknaam (SSID*1).
≥ Als uw draadloze verbinding versleuteld is,
controleer dan of u uw decodeersleutel kent.
≥ [BDT131] [BDT130] : Als “Geen verbinding met
Draadloze LAN-adapter.” weergegeven wordt,
controleer dan of de draadloze LAN-adapter volledig
ingevoerd is. Als alternatief sluit u hem af en weer
aan. Als de weergave op het display niet veranderd is,
raadpleeg dan uw verkoper voor advies.
Selecteer “Zoek draadloos netwerk” of “WPS (PUSH
knop)” en druk op [OK], volg dan de instructies op
het scherm op en ga verder met de instellingen.
Draadloze Instellingen
Kies een verbindingsmethode met het draadloze
toegangspunt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
draadloze toegangspunt voor verbindingsmethodes.
Zoek draadloos netwerk
WPS (PUSH knop)
- 14 -
Aansluitingen en instellingen
WPS (PUSH knop):
Als uw Draadloze router WPS (PUSH Bijv.
knop), ondersteunt, kunt u de
instellingen gemakkelijk uitvoeren
door op de WPS-knop te drukken.
*2
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM) is
een standaard die het instellen van
de aansluiting en van de veiligheid van draadloze
LAN-apparatuur vergemakkelijkt.
1 Druk op de WPS-knop, of op de overeenkomstige
knop van de Draadloze router, tot het lampje begint
te knipperen.
≥ Zie voor details de instructies van de Draadloze
router.
2 Druk op [OK].
Zoek draadloos netwerk:
≥ Wanneer u “Zoek draadloos netwerk” selecteert, zullen
de beschikbare draadloze netwerken weergegeven
worden. Selecteer uw netwerknaam en druk op [OK].
– Als uw netwerknaam niet weergegeven wordt, zoek
dan opnieuw door op de afstandsbediening op de
rode knop te drukken.
– De geheime SSID zal niet weergegeven worden als
u “Zoek draadloos netwerk” selecteert. Voer de
invoering met de hand uit met gebruik van
“Handmatige instelling”.
Druk op [HOME]
> druk op [OK] om “Setup” te kiezen
> selecteer “Spelerinstellingen”
> selecteer “Netwerk” en druk op [OK]
> selecteer “Netwerkinstellingen” en druk op [OK]
> selecteer “Draadloze Instellingen” en druk op [OK]
> selecteer “Verbindingsinstellingen” en druk op [OK]
> selecteer “Handmatige instelling” en druk op [OK]
≥ Als uw draadloze netwerk versleuteld is, zal het
beeldscherm voor de invoering van de decodeersleutel
weergegeven worden.
Voer de decodeersleutel van uw netwerk in.
≥ Raadpleeg de handleiding van de hub of router.
≥ U kunt deze set-up zo vaak uitvoeren als u wilt door
“Eenvoudige Netwerkinstelling” in het Set-up menu te
selecteren. (> 33)
≥ U kunt ook deze instellingen apart opnieuw doen m.b.v.
“Netwerkinstellingen”. (> 33)
≥ Gebruik dit apparaat niet voor aansluiting op een draadloos
netwerk waarvoor u geen gebruiksrechten bezit.
Tijdens automatische zoektochten in een
draadloos-netwerkomgeving, zouden er draadloze
netwerken (SSID) waar u geen gebruiksrechten voor
heeft afgebeeld kunnen worden; het gebruik van deze
netwerken kan echter beschouwd worden als illegale
toegang.
≥ Na het uitvoeren van de netwerkinstellingen op dit
apparaat, zouden de instellingen (encryptieniveau, etc.)
van de Draadloze router kunnen veranderen.
Wanneer u problemen heeft met het on-line gaan op uw
PC, de netwerkinstellingen van uw PC uitvoeren in
overeenstemming met de instellingen van de Draadloze
router.
≥ Let u erop dat aansluiten op een netwerk zonder encryptie
tot gevolg zou kunnen hebben dat de inhoud van de
communicatie illegaal bekeken kan worden door derden of
dat gegevens zoals persoonlijke of geheime informatie
kunnen weglekken.
*1
*2
- 15 -
SSID:
Een SSID (Service Set IDentification) is een naam die
gebruikt wordt door draadloze LAN om en bepaald netwerk
te identificeren. Transmissie is mogelijk als de SSID voor
beide inrichtingen overeenkomt.
De draadloze router die compatibel is met Wi-Fi Protected
SetupTM kan dit teken hebben.
Aansluitingen en instellingen
Bijwerken harde programmatuur
Af en toe zal Panasonic bijgewerkte firmware uitgeven
voor dit apparaat dat een toevoeging of een verbetering
kan vormen op de manier een eigenschap werkt. Deze
bijwerkingen zijn gratis beschikbaar.
Dit apparaat is in staat de firmware automatisch te
controleren wanneer het aangesloten is op het Internet
via een breedbandaansluiting.
Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is,
wordt het volgende scherm afgebeeld.
De afstandsbediening
herprogrammeren
Als u meer dan één Panasonic speler/recorder heeft en
de afstandsbediening bedient beide producten tegelijk,
zult u de afstandsbedieningcode moeten veranderen om
dit voorval te voorkomen. (> 36, “Afstandsbediening”)
De meest recente firmware is
nu beschikbaar. Gelieve de
firmware te vernieuwen in Setup.
Updaten van de firmware
Druk op [HOME]
> druk op [OK] om “Setup” te kiezen
> selecteer “Spelerinstellingen”
> selecteer “Systeem” en druk op [OK]
> selecteer “Firmware Update” en druk op [OK]
> selecteer “Update nu uitvoeren” en druk op [OK]
Het apparaat NIET LOSKOPPELEN van de stroom of
een handeling uitvoeren terwijl de bijwerking plaatsvindt.
Nadat de firmware geïnstalleerd is, zal “FIN” afgebeeld
worden op de display van het apparaat. Het apparaat zal
opnieuw starten en het volgende scherm zal afgebeld
worden.
De firmware werd geüpdatet.
Huidige Versie: x.xx
≥ Als het downloaden op dit apparaat niet lukt of dit
apparaat is niet aangesloten op het Internet, dan kunt u
de laatste firmware downloaden van de volgende
website en het op een CD-R branden om de firmware
bij te werken.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Deze site is alleen in het Engels.)
Om de firmware-versie op dit apparaat te laten zien.
(> 36, “Firmware-versie-informatie”)
≥ Het downloaden zal enige minuten vergen. Het zou
langer kunnen duren of helemaal niet kunnen werken
afhankelijk van de verbindingsomgeving.
≥ Als u geen check wilt uitvoeren voor de laatste
firmware-versie, “Autom. Update controle” instellen op
“Uit”. (> 36)
- 16 -
Afspelen
Een medium invoeren of
verwijderen
Afspelen
[BDT330]
USB1
USB2
Aantekeningen
≥ Wanneer u media erin doet, zorgt u er dan voor dat het
met de juiste kant naar boven toe erin gedaan wordt.
≥ Wanneer u de SD-kaart verwijdert, op het midden van
de kaart drukken en deze er recht uittrekken.
≥ Als u een Panasonic product aansluit met een
USB-verbindingskabel, kan het set-upbeeldscherm
verschijnen op aangesloten apparatuur. Raadpleegt u
voor details de instructies van de aangesloten
apparatuur.
≥ Als u een USB HDD aansluit, gebruik dan de rechter
USB-poort (USB2).
SD CARD
IR
OPGELET
Plaats geen voorwerpen voor het toestel. De schijflade
kan bij het openen met die voorwerpen in aanraking
komen, en dit kan verwondingen veroorzaken.
[BDT233] [BDT230]
USB1 USB2
SD CARD
[BDT131] [BDT130]
USB1 USB2
SD CARD
- 17 -
Afspelen
HOME menu
Video’s/Foto’s/Muziek
De hoofdfuncties van dit apparaat kunnen vanaf het
HOME menu gehanteerd worden.
Disc
Voorbereiding
Schakel de televisie in en selecteer de gepaste
videoingang op de televisie.
USB
1
SD-kaart
2
Druk op [Í] om het toestel in te schakelen.
≥ Nadat de introductiebanner van de
netwerkservice getoond is, wordt het
HOME-menu weergegeven.
– Zodra verbinding met het netwerk gemaakt is
kan het zijn dat de inhoud van de banner
verandert.
– U kunt de “Opstarten Banner” uitschakelen
(> 36).
Druk op [OK] of [3, 4, 2, 1] om het item te
selecteren.
≥ Als er geen andere items zijn, herhaal dan deze
stap.
De inhoud afspelen. (> 20)
≥ Als meervoudige inhouden
opgenomen worden,
selecteer dan de soorten
inhoud of de titel.
≥ “USB1” duidt op de
linkerpoort terwijl “USB2”
op de rechter duidt. (> 17)
Netwerk
Netwerkdienst
Toont het Home-beeldscherm
van VIERA Connect. (> 23)
DLNA-client (> 25)
Thuisnetwerk
Miracast (> 24)
Media Renderer (> 26)
HOME
Netwerk
Blu-ray Disc speler
Setup
Foto's
Setup
Video’s
1ste gebruiker registreren
Muziek
Spelerinstellingen
(> 30)
USB-beheer
(> 22)
Achtergrond
Verandert de achtergrond van
het HOME menu.
Tonen van het HOME menu
Druk op [HOME].
≥ De te weergegeven items kunnen verschillen naargelang
de media.
≥ Stel indien nodig “Mixed Data Disc Optie” in als u een disc
met zowel gegevensbestanden (MP3, JPEG, MKV, enz.)
als met video's (BDAV en AVCHD) gebruikt. (> 36)
- 18 -
Afspelen
Meerdere
gebruikers-stand
Zelf instellen van een nieuwe
gebruiker
De Multi User-modus stelt u in staat om instellingen naar
smaak aan te passen en om gemakkelijk naar deze
instellingen te schakelen.
Zo kunnen tot 4 personen het toestel ieder met de eigen
instellingen gebruiken.
De volgende instellingen kunnen door de gebruiker zelf
aangepast worden.
≥ De gebruikersicoon
≥ De wallpaper van het HOME-menu
≥ De audio- en beeldinstellingen (> 28, 30)
A
HOME
Gebruiker 1
1
2
3
Druk op [HOME].
Druk op een gekleurde knop die de persoonlijke
aanpassing aangeeft van een nieuwe gebruiker.
Selecteer een item en verander de instellingen
volgens de aanwijzingen.
De volgende items kunnen ingesteld worden.
Invoeren
Bijnaam
Zelf een gebruikersnaam instellen.
Icoon Kiezen
Zelf een gebruikersicoon instellen.
Kiezen uit Illustraties
Het beeld kan uit reeds aanwezige
afbeeldingen gekozen worden.
Aanmaken uit Foto's
U kunt in de opnamemedia een foto
selecteren om als icoon te gebruiken.
(> 28, “Registratie Icoon”)
Achtergrond
Kiezen
Personaliseren van een achtergrond
van het HOME menu.
≥ Naast de wallpapers die als
fabrieksinstelling aanwezig zijn, kunt
u een foto in een opnamemedium
als wallpaper selecteren.
(> 28, “Achtergrond”)
Netwerk
Blu-ray Disc speler
Foto's
Setup
Muziek
Video’s
B
A
B
Gebruiker 1
2e gebruiker
registreren
De huidig geselecteerde gebruikersnaam en het
huidig geselecteerde pictogram.
Personaliseer een nieuwe gebruiker en schakel
tussen de gebruikers m.b.v. de gekleurde knoppen.
4
Selecteer “Bevestigen” te selecteren en druk op
[OK].
Veranderen van gepersonaliseerde
gebruikersinformatie
Selecteer “Gebruikersinformatie Wijzigen” vanaf het
Set-upmenu. (> 36)
De gebruiker schakelen
Druk op de gekleurde knoppen in het HOME menu
om te schakelen naar de gebruiker die overeenkomt
met de knop.
- 19 -
Afspelen
Afspelen
1
2
Zoeken/Slow-motion
Zoeken
Druk op [SEARCH6] of [SEARCH5] tijdens het
afspelen.
Plaats het medium.
Afspelen start afhankelijk van de media.
Selecteer het te spelen item en druk op [OK].
Herhaal deze procedure indien nodig.
Slow-motion
Druk in de pauzestand op [SEARCH5].
≥ DE SCHIJFJES BLIJVEN DRAAIEN TERWIJL DE
MENU’S WORDEN WEERGEGEVEN. Druk op [∫STOP]
wanneer u het afspelen stopt om de motor van het toestel,
uw televisiescherm enz. te beschermen.
≥ MKV/Xvid: Achtereenvolgend afspelen is niet mogelijk.
≥ Het is niet mogelijk AVCHD en MPEG2 video’s af te spelen
die via drag&drop naar de media gekopieerd en erop
geplakt zijn.
≥ Om energie te besparen, wordt de stroom automatisch
uitgeschakeld wanneer gedurende ongeveer 30 minuten
op geen enkele knop gedrukt wordt terwijl er niets
afgespeeld wordt (zoals tijdens een pauze, de weergave
van het menu, de weergave van foto’s, enz.).
Bedieningfuncties tijdens
afspelen
De volgende functies zouden niet kunnen werken
afhankelijk van de media en de inhoud.
De snelheid neemt toe in 5 stappen.
≥ Muziek, MP3, enz.: De snelheid is vastgesteld op een
enkele stap.
≥ Druk op [1PLAY] om terug te keren naar de normale
weergavesnelheid.
Overslaan
Tijdens het afspelen of in de pauzestand, drukt u op
[:] of [9].
Titel, hoofdstuk of track overslaan.
Beeld voor beeld
Druk in de pauzestand op [1] (;1).
≥ Houd de toets ingedrukt om de beelden achter elkaar
in voorwaartse richting weer te geven.
≥ Druk op [1PLAY] om terug te keren naar de normale
weergavesnelheid.
Stop
Druk op [∫STOP].
De stoppositie wordt onthouden.
De functie afspelen hervatten
Druk op [1PLAY] om vanaf deze positie te hervatten.
≥ Het punt wordt gewist als het medium verwijderd
wordt.
≥ De functie afspelen hervatten werkt niet op
BD-Videoschijfjes met BD-J.
Het geluid veranderen
Druk op [AUDIO].
U kunt het nummer van het audiokanaal of de taal van de
soundtrack veranderen, etc.
Pauzeren
Druk op [;PAUSE].
≥ Druk nogmaals op [;PAUSE] of [1PLAY] om het
afspelen te hervatten.
- 20 -
Afspelen
Afbeelden van menu's en
informatie afspelen
Genieten van 3D-video's en -foto's
Voorbereidingen
Sluit dit toestel aan op een 3D-compatibele TV.
(> 10, 11)
≥ Verricht de benodigde voorbereidende handelingen
voor de TV.
≥ Volg voor het afspelen de instructies op het
beeldscherm.
≥ 3D-instellingen (> 29, 32)
Toon hoofdmenu/pop-up menu
Druk op [TOP MENU] of [POP-UP MENU].
Selecteer het onderdeel en druk dan op [OK].
De statusberichten afbeelden
Terwijl u afspeelt, drukt u op [STATUS].
Het statusbericht geeft u informatie over wat er
momenteel afgespeeld wordt. Elke keer dat u op
[STATUS] drukt, kan de displayinformatie veranderen of
zal deze van het scherm verdwijnen.
≥ Afhankelijk van de media en de inhoud, zou de display
kunnen veranderen of niet afgebeeld kunnen worden.
bijv. BD-Video
B
A
T1
C1
BD-Video
0:05.14
0:20.52
C
A
B
C
D
≥ Kijk niet naar 3D-beelden als u zich niet lekker voelt of als
u ervaart dat uw gezichtsvermogen vermoeid is.
Als u zich duizelig, misselijk of op een andere wijze onwel
voelt, terwijl u naar de 3D-beelden kijkt, onderbreekt u het
kijken dan en geeft uw ogen rust.
≥ Het kan zijn dat een 3D-video niet uitgezonden wordt
overeenkomstig de instellingen die gemaakt zijn in
“HDMI-videoformaat” en “24p(4K)/24p Output” [BDT330] /
“24p Output” [BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130] (> 30).
≥ Wanneer u 3D-foto’s afspeelt vanaf het “Foto’s” scherm,
selecteer vanaf de “3D” lijst. (Foto's in “2D” worden
afgespeeld in 2D.)
Als de “2D” en “3D” aanduidingen niet weergegeven
worden, druk dan op de rode knop om naar de
weergave van de afspeelinhouden te schakelen.
Speel
D
T: Title (Titel), C: Chapter (Hoofdstuk), PL: Playlist
(Afspeellijst)
Verstreken tijd
Huidige positie
Totale tijd
bijv. JPEG
Datum
11.12.2007
Grootte
500 x 375
Fabrikant
Apparatuur
- 21 -
Afspelen
Genieten BD-Live
Diavoorstelling
Met “BD-Live” discs kunt u van bonusinhouden genieten
die gebruik maken van toegang tot het internet.
Voor deze BD-Live functie, is aansluiting van een
USB-toestel nodig, samen met een Internetverbinding.
≥ Als op beide USB-poorten USB-apparaten
aangesloten zijn, sluit deze twee dan eerst af en sluit
alleen het apparaat aan dat u wilt gebruiken.
1
2
3
Speel een disvoorstelling van foto’s en maak
verschillende instellingen tijdens het afspelen.
1
2
3
Breng de netwerkverbinding en de instellingen
tot stand. (> 13, 14)
Sluit een USB-toestel aan met 1 GB of meer vrije
ruimte.
≥ Het USB-toestel wordt als plaatselijke opslag
gebruikt.
Plaats de schijf.
∫ Gegevens wissen op het USB-toestel
Selecteer “USB-beheer” in het HOME-menu (> 18),
selecteer vervolgens “BD-Video Gegevens Wissen”
en druk op [OK].
≥ Welke functies u kunt gebruiken en wat de gebruikswijze
is, is afhankelijk van het schijfje, zie de aanwijzingen op het
schijfje en/of ga naar de website.
≥ “BD-Live Internettoegang” moet voor sommige schijfjes
mogelijk worden gewijzigd (> 34).
Plaats het medium.
Selecteer “Foto’s”.
Selecteer een item en druk op de groene knop.
De volgende items kunnen ingesteld worden.
Start
diavoorstell.
Start de diavoorstelling.
U kunt de stilstaande beelden in de
geselecteerde map een voor een
weergeven met een constant
tijdsinterval.
Interval
De weergavetijd veranderen.
Overgangseffect
Selecteer het effect bij het
doorlopen van de foto’s.
Afspelen
Herhalen
Instellen of de disvoorstelling
herhaald moet worden.
≥ Foto’s die als “
” weergegeven worden, kunnen niet
met dit toestel afgespeeld worden.
- 22 -
Afspelen
VIERA Connect
(Genieten van Internet
Service)
VIERA Connect stelt u in staat om toegang te krijgen tot
bepaalde specifieke websites die door Panasonic
ondersteund worden en om te genieten van
internet-inhouden zoals foto's, video's, enz. op het
VIERA Connect-beeldscherm thuis.
VIERA Connect biedt een verscheidenheid aan
geselecteerde Internetdiensten zoals de
volgende.
≥ On-line filmhuurdienst
≥ Video-bladerdienst
*
XXXXX
X
XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
≥ Wanneer u inhoud speelt in de media, kan VIERA Connect
niet toegetreden worden door op [INTERNET] te drukken.
≥ In de volgende gevallen kunnen de instellingen uitgevoerd
worden met gebruik van de opties van het setup-menu.
– Wanneer het gebruik van VIERA Connect beperkt wordt
(> 34, “Netwerkdienstslot”)
– Voor het corrigeren van de weergegeven tijd
(> 34, “Tijdzone”, “Zomertijd”)
≥ Als u een langzame Internetverbinding gebruikt, zou de
video niet correct worden kunnen afgebeeld. Er wordt een
hoge snelheid-internetservice met een snelheid van
minstens 6 Mbps aanbevolen.
≥ Zorg ervoor de firmware bij te werken wanneer er een
firmware update-bericht afgebeeld wordt op het scherm.
As de firmware niet bijgewerkt wordt, zult u niet in staat zijn
de VIERA Connect functie te gebruiken. (> 16)
≥ De VIERA Connect-homepage zonder waarschuwing
vooraf kan worden gewijzigd.
≥ De diensten die via VIERA Connect worden aangeboden,
worden beheerd door hun respectieve serviceproviders en
de dienstverlening kan zonder waarschuwing vooraf
tijdelijk of blijvend worden onderbroken. Panasonic geeft
dus geen garantie af voor de inhoud of de onderbreking
van de dienstverlening.
≥ Het kan zijn dat sommige kenmerken van websites of
inhouden van de service niet beschikbaar zijn.
≥ Sommige inhoud is mogelijk niet geschikt voor sommige
kijkers.
≥ Sommige inhouden kunnen alleen beschikbaar zijn voor
bepaalde landen en worden in bepaalde talen
gepresenteerd worden.
VERDER
XXXXXXXXXXX
XXXXXX, XXXX
TERUG 39°C
XXXXXXXX
Market
XXXX
XXXX
Internet
* De beelden zijn alleen bedoeld ter illustratie, inhoud kan
zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd.
Voorbereiding
≥ Netwerkverbinding (> 13)
≥ Netwerkinstelling (> 14)
1
2
Druk op [INTERNET].
Selecteer het onderdeel en druk dan op [OK].
VIERA Connect afsluiten
Druk op [HOME].
- 23 -
Afspelen
Thuisnetwerk-eigenschap
Gebruik van MiracastTM [BDT330]
[BDT233] [BDT230]
U kunt de inhouden die op een Miracast-compatibele
smartphone, enz. staan op het grote scherm van uw TV
bekijken.
≥ Compatibel met AndroidTM ver. 4.2 en hoger en
Miracast gecertificeerd.
Neem voor informatie over het feit of de smartphone,
enz., Miracast ondersteunt, contact op met de
fabrikant van het apparaat.
Speler
1
2
Miracast-compatibele
apparatuur
Druk op [MIRACAST].
Bedien de Miracast-compatibele apparatuur.
≥ Schakel Miracast in op de apparatuur en
selecteer dit toestel* als het apparaat waarmee
verbinding gemaakt moet worden.
Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing die
bij de apparatuur verstrekt zijn.
*De naam van het toestel wordt als volgt weergegeven:
[BDT330] > DMP-BDT330/5
[BDT233] [BDT230] > DMP-BDT230/3/4/5
Miracast afsluiten
Druk op [HOME].
- 24 -
Afspelen
Afspelen van inhouden op de
DLNA-server
U kunt foto’s, video's en muziek die opgeslagen zijn op
de DLNA-gecertificeerde mediaserver (PC met
Windows 7 geïnstalleerd, smartphone, enz.) verbonden
met uw thuisnetwerk delen en van de inhoud genieten
met deze speler.
U kunt tevens video en stilstaande beelden bekijken die
opgenomen zijn met Panasonic-DLNA compatibele
recorders (DIGA).
Raadpleeg onze website over het verkoopsregio’s, enz.
(> 26)
1
2
3
4
5
6
≥ Voor het formaat dat DLNA ondersteunt (> 44).
≥ Alvorens gebruik van DLNA te maken, dient u de
DLNA-server op uw thuisnetwerk te configureren.
Speler
Server
Druk op [HOME].
Selecteer “Netwerk”.
Selecteer “Thuisnetwerk”.
Selecteer “DLNA-client”.
≥ De lijst kan bijgewerkt worden door op de rode
knop op de afstandsbediening te drukken.
≥ [BDT330] [BDT233] [BDT230] De verbindingsmethode
kan naar Wi-Fi Direct geschakeld worden door op
de afstandsbediening op de groene knop te
drukken.
Selecteer de apparatuur en druk dan op [OK].
Selecteer het te spelen item en druk op [OK].
≥ U kunt in staat zijn om handige functies te
gebruiken, afhankelijk van de inhoud, door op
[OPTION] te drukken.
≥ Controlepaneel wordt
Bijv.
afgebeeld zodra het
afspelen start. Druk op
EXIT
[OK] als het
Controlepaneel niet
afgebeeld wordt en druk
op [RETURN] om het
Controlepaneel te
verbergen.
Het thuisnetwerk verlaten
Druk op [HOME].
Voorbereiding
1 Voer de netwerkverbinding (> 13) en de
netwerkinstelling uit (> 14) van dit apparaat.
2 Voer de instellingen van het thuisnetwerk van de
aangesloten apparatuur uit.
Wanneer er verbonden is aan iets anders dan DIGA,
3 Voeg de inhouden en de map toe aan de
bibliotheken van de Windows Media® Player of de
Smartphone, enz.
≥ Afspeellijst van Windows Media® Player kan
alleen de inhouden afspelen die in de bibliotheken
bewaard zijn.
Wanneer er verbonden is aan DIGA,
3 Registreer dit apparaat op uw DIGA.
- 25 -
Afspelen
1
2
3
4
5
Gebruik van de Digital Media
Controller
U kunt een smartphone of tablet als Digital Media
Controller (DMC) gebruiken om inhouden vanaf de
DLNA-server op de Renderer (dit toestel) af te spelen.
Mogelijke toepassingen:
6
Druk op [HOME].
Selecteer “Netwerk”.
Selecteer “Thuisnetwerk”.
Selecteer “Media Renderer”.
[BDT330] [BDT233] [BDT230] Selecteer
“Thuisnetwerk” of “Wi-Fi Direct” en druk op
[OK], volg dan de aanwijzingen op het scherm.
Bedien de DMC-compatibele apparatuur.
Verlaten van het Media Renderer beeldscherm
Druk op [HOME].
Server
*
Renderer
Controller
Renderer
DLNA en Media Renderer
Voor meer details, raadpleeg de volgende website en de
gebruiksaanwijzing voor elk van de apparatuur.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Deze website is alleen in het Engels.)
*
Server
i
Controller
*
* Er dient DMC-compatibele software geïnstalleerd te
worden.
≥ [BDT330] [BDT233] [BDT230] : Tijdens het gebruik van het
kenmerk Thuisnetwerk is de Wi-Fi Direct-verbinding
slechts van tijdelijke aard en bij het verlaten keert de
verbindingsmethode van het netwerk weer terug naar de
oorspronkelijke instelling.
≥ Afhankelijk van de apparatuur of de verbindingsomgeving
kan de snelheid van de gegevensoverdracht afnemen.
≥ Al naargelang de inhouden en de aangesloten apparatuur
kan het zijn dat afspelen niet mogelijk is.
≥ Onderdelen die afgebeeld worden in het grijs op de display
kunnen niet afgespeeld worden door dit apparaat.
≥ Dit toestel kan alleen via de aangesloten apparatuur
afspelen als de bediening plaatsvindt met gebruik van
DMC.
Voorbereidingen
Voer de stappen 1 en 2 uit. (> 25)
3 Voeg de inhouden en de map toe aan de
bibliotheken van de Windows Media® Player of de
Smartphone, enz.
≥ Afspeellijst van Windows Media® Player kan
alleen de inhouden afspelen die in de bibliotheken
bewaard zijn.
4 Voer de “Afstandsapparaatinstellingen” uit. (> 34)
≥ Met de fabrieksinstelling zal de naam van het
toestel als volgt weergegeven worden:
[BDT330] > DMP-BDT330/5
[BDT233] [BDT230] > DMP-BDT230/3/4/5
[BDT131] [BDT130] > DMP-BDT130/1
≥ U kunt tot 16 inrichtingen registeren.
- 26 -
Afspelen
“HDMI CEC”
Dit toestel ondersteunt HDMI CEC (Consumer
Electronics Control).
U kunt deze functie gebruiken door de apparatuur
met de HDMI-kabel* te verbinden.
Zie de bedieningsinstructies voor het aansluiten van
apparatuur voor bedieningsdetails.
* [BDT330] Alleen als de aansluiting plaatsvindt via een HDMI
AV OUT MAIN aansluiting op dit toestel.
Voorbereiding
1 Stel “HDMI CEC” in op “Aan” (> 35).
(De standaardinstelling is “Aan”.)
2 Stel de “HDMI CEC” bediening op de aangesloten
apparaten (bijv. tv) in.
3 Schakel alle compatibel “HDMI CEC” apparaten in
en selecteer het ingangskanaal van dit apparaat op
de aangesloten tv zodat de functie “HDMI CEC”
goed werkt.
Herhaal deze procedure ook nadat de
verbindingen of instellingen zijn veranderd.
De ingang automatisch schakelen
Inschakelkoppeling
Als het afspelen op het toestel van start gaat, zal de TV
automatisch naar het ingangskanaal schakelen en zal
het beeldscherm van dit toestel weergegeven worden.
Als de TV bovendien uit staat, zal hij automatisch worden
ingeschakeld.
≥ [BDT330] Als “HDMI(SUB) Output Modus” (> 31) op
“Normaal” gezet is en de stroom van het apparaat dat
op de HDMI AV OUT SUB aangesloten is,
ingeschakeld wordt, zal de stroom op de verbinding
naar het apparaat dat op de HDMI AV OUT MAIN
aangesloten is, niet werken.
Uitschakelkoppeling
Alle aangesloten apparatuur die compatibel is met “HDMI
CEC”, inclusief deze spelers, wordt automatisch
ingesteld in standby wanneer u de televisie in standby
zet.
≥ De werking kan niet op alle HDMI CEC-apparatuur
gegarandeerd worden.
- 27 -
Instellingen
Optiemenu
∫ Afspelen herhalen
Hiermee selecteert u het item dat u wilt herhalen.
≥ Welke items worden weergegeven, is afhankelijk van
het type medium.
≥ Selecteer “Uit” als u wilt annuleren.
Instellingen
Er kan een variëteit aan afspeelhandelingen en
-instellingen uitgevoerd worden vanaf dit menu.
Beschikbare opties verschillen afhankelijk van de
speelinhoud en de staat van het apparaat.
∫ WILLEK.
Kies of u wel of niet in een willekeurige volgorde wilt
afspelen.
De Multi User-modus
: Instellingen van de items met deze aanwijzing
worden opgeslagen door de respectievelijke gebruikers
die geregistreerd zijn in het HOME-menu.
Raadpleeg gelieve 19 op pagina voor details over
gebruiksregistratie en schakeling.
∫ Start diavoorstell.
Start de diavoorstelling.
1
∫ NAAR RECHTS draaien
∫ NAAR LINKS draaien
De foto roteren.
Druk op [OPTION].
≥ Selecteer voor het afspelen van muziek
“Weergave-instellingen” en druk op [OK].
∫ Achtergrond
Voor het instellen van de foto als wallpaper van het
HOME menu. (> 18)
bijv. BD-Video
Bedieningsmenu
Soundtrack
∫ Registratie Icoon
Stel de foto in als uw gebruikersicoon. (> 19)
1ENG Dolby TrueHD ...
Ondertiteling
–
Hoek
Uit
Afspelen herhalen
∫ Video
The opnamemethode van de originele video verschijnt.
Status
Primaire Video
1MPEG-4 AVC
Secundaire Video
Topmenu
∫ Primaire Video
De opnamemethode van de primaire video verschijnt.
Pop-up Menu
2
∫ Status
Voor het afbeelden van de statusberichten.
∫ Secundaire Video
Selecteer een item en verander de instellingen.
Om het scherm te verlaten
Druk op [OPTION].
Video
Kies aan/uit van beelden. De
opnamemethode van de originele
video verschijnt.
≥ Tijdens zoek/slowmotion of
beeld-per-beeld, wordt alleen de
primaire video afgebeeld.
Soundtrack
Selecteer aan/uit van audio en de
taal.
Over taal : (> 45)
Bedieningsmenu
∫ Soundtrack
Toon of verander de soundtrack.
∫ Geluidskanaal
Kies het audiokanaalnummer.
∫ Topmenu
Weergave Topmenu.
∫ Pop-up Menu
Weergave Pop-up Menu.
∫ Menu
Weergave Menu.
∫ Ondertiteling
Verander de ondertitelinstellingen.
∫ Hoek
Kies een hoek door het nummer te wijzigen.
- 28 -
Instellingen
Beeldinstellingen
Geluidsinstellingen
∫ Beeldmodus
Selecteer de beeldkwaliteitsmodus tijdens het afspelen.
≥ Als u “Gebruiker” selecteert, kunt u de instellingen
veranderen in “Beeldafstelling”.
∫ Beeldafstelling
Specifieke beeldkwaliteit kan uitgevoerd worden.
∫ Progressief
Voor het kiezen van de omzettingsmethode voor
progressieve uitvoer zodat deze geschikt is voor het type
materiaal dat wordt afgespeeld.
≥ Als de video onderbroken wordt wanneer “Auto”
geselecteerd is, kiest u of “Video” of “Film” afhankelijk
van het af te spelen materiaal.
∫ 24p
Films en andere materiaal dat opgenomen is op een
DVD-Video met 24p worden met 24p uitgegeven.
≥ Dit werkt alleen in de volgende gevallen:
– [BDT330] als “24p(4K)/24p Output” op “24p(4K)” of
“24p” (> 30) gezet is en een disc afgespeeld wordt
die bij een snelheid van 60 velden per seconde
opgenomen is.
– [BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130] als “24p Output”
op “Aan” (> 30) gezet is en een disc afgespeeld
wordt die bij een snelheid van 60 velden per
seconde opgenomen is.
≥ Dit werkt misschien niet met PAL-inhouden.
∫ Dialoogversterk.
Het volume van de middelste luidspreker wordt
opgevoerd zodat dialogen gemakkelijker te verstaan zijn.
≥ Deze functie is alleen werkzaam voor
meerkanaalsaudio afkomstig van de HDMI AV
OUT-aansluiting als “Digitale geluidsoutput” op “PCM”
(> 31) gezet is.
3D-instellingen
∫ Output Type
Origineel
Bewaar het oorspronkelijke
beeldformaat.
Zij aan zij
3D-beeldformaat met inbegrip van
linker- en rechterschermen.
2D naar 3D
Converteert 2D-beelden in een
3D-effect.
∫ Afstand
Stel de mate van dieptewaarneming in.
∫ Formaat Pop-up menu
3D-positie van het Optiemenu of het
berichtenbeeldscherm, enz., kan tijdens het afspelen
van 3D gewijzigd worden.
∫ Terugzetten naar Standaardbeeldinstellingen
Video-instellingen doen terugkeren naar de
fabrieksinstellingen.
- 29 -
Instellingen
Set-upmenu
∫ HDMI Output
Druk op [OK] om de volgende instellingen te tonen:
Wijzig indien nodig de instellingen van uw speler. De
instellingen blijven bewaard ook als u uw speler in
Standby zet.
Sommige items in het Set-upmenu bevinden zich ook in
het Optiemenu. U kunt hetzelfde effect via beide menu's
verkrijgen.
De Multi User-modus
: Instellingen van de items met deze aanwijzing
worden opgeslagen door de respectievelijke gebruikers
die geregistreerd zijn in het HOME-menu.
Raadpleeg gelieve 19 op pagina voor details over
gebruiksregistratie en schakeling.
1
2
3
¾ 24p(4K)/24p Output [BDT330]
Deze instelling dient voor de selectie van de
uitzendmethode voor inhouden die met 24p*1
opgenomen zijn, zoals films.
Druk op [HOME].
Druk op [OK] om “Setup” te kiezen.
Selecteer “Spelerinstellingen”.
Spelerinstellingen
Beeldmodus
Beeld
Normal
Beeldafstelling
Geluid
24p(4K)
Zendt signalen uit door deze in 4K*2
te converteren.
24p
Zendt uit in 24.
HDMI Output
3D
Taal
Netwerk
Classificatie
Systeem
OK
RETURN
4
¾ HDMI-videoformaat
De items die door de aangesloten apparaten worden
ondersteund, worden op het scherm als “¢”
aangeduid. Wanneer een item zonder “¢” wordt
geselecteerd dan kan het beeld vervormd zijn.
≥ Als “Automatisch” gekozen is, wordt automatisch de
outputresolutie die het best bij uw aangesloten
televisie past gekozen.
≥ Om te genieten van hoge definitie video op
geconverteerde naar 1080p, dient u het apparaat
direct te verbinden aan 1080p compatibele HDTV
(High Definition Television). Als dit apparaat
verbonden is aan een HDTV via andere apparatuur,
moet deze ook 1080p compatibel zijn.
Selecteer een item en verander de instellingen.
Om het scherm te verlaten
Druk op [HOME].
¾ 24p Output [BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130]
Wanneer dit toestel aangesloten is op een TV die een
1080/24p-uitzending ondersteunt, worden films en
ander materiaal die opgenomen zijn bij 24p*1
uitgezonden met 24p.
≥ Stel deze optie wanneer u DVD-Video afspeelt op
“Aan” en stel “24p” in “Beeldinstellingen” (> 29)
vervolgens in op “Aan”.
≥ Als andere BD-Video/DVD-Video-beelden dan 24p
afgespeeld worden, worden de beelden met 60p
uitgezonden.
Beeld
∫ Beeldmodus
∫ Beeldafstelling
≥ Sluit de compatibele TV aan op de (4K of 1080/
24p)-uitgang van de HDMI AV OUT
MAIN-aansluiting van dit toestel.
≥ “24p(4K)” werkt alleen voor afspelen in 2D.
≥ Als DVD-video's afgespeeld worden, zet deze
instelling dan op “24p(4K)” of “24p” en vervolgens
“24p” in “Beeldinstellingen” (> 29) op “Aan”.
≥ Als andere BD-Video/DVD-Video-beelden dan 24p
afgespeeld worden, worden de beelden met 60p
uitgezonden.
(> 29)
(> 29)
*1
*2
- 30 -
Een bewegend beeld dat opgenomen is bij een snelheid
van 24 frames per seconde (bewegende beeldenfilm).
Vele inhouden van BD-Video films zijn opgenomen bij
24 frames/seconde in overeenstemming met het
filmmateriaal.
Een hoge resolutie beeld/weergave technologie van
ongeveer 4000 (breedte) k 2000 (hoogte) pixels.
Instellingen
¾ HDMI Kleurmodus
Deze instelling dient voor de selectie van de
kleur-ruimte-conversie van het beeldsignaal.
¾ Deep Colour Output
Deze instelling is voor het selecteren van het wel of
niet gebruiken van Deep Colour output wanneer er
aangesloten is op een televisie die Deep Colour
ondersteunt.
¾ Markering Type Inhoud
Afhankelijk van de afgespeelde inhoud zal de TV bij
het uitzenden de optimale methode instellen, als de
aangesloten TV deze functie ondersteunt.
¾ HDMI(SUB) Output Modus [BDT330]
Stel in of de video al dan niet van de HDMI AV OUT
SUB afkomstig moet zijn.
Geluid
∫ Dialoogversterk.
(> 29)
∫ Dynamisch bereikcompressie
U kunt luisteren op een laag volume maar de dialoog
toch duidelijk horen.
(Alleen Dolby Digital, Dolby Digital Plus en Dolby
TrueHD)
≥ “Automatisch” is alleen effectief wanneer u Dolby
TrueHD afspeelt.
∫ Digitale geluidsoutput
Druk op [OK] om de volgende instellingen te tonen:
¾ Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
¾ DTS/DTS-HD
Selecteer het audiosignaal om uit te geven.
≥ Selecteer “PCM” als de aangesloten apparatuur niet
in staat is het respectievelijke audioformaat te
decoderen. Dit apparaat decodeert het audioformaat
en verzendt naar de aangesloten apparatuur.
≥ Het niet correct instellen kan leiden tot ruis.
¾ BD-Video Secundaire Audio
Selecteer of u wel of niet de primaire audio en
secundaire audio (inclusief het klikgeluid van de toets)
wilt mixen.
Als “Uit” geselecteerd is, geeft het apparaat alleen de
primaire audio uit.
¾ HDMI-audio-uitgang
Deze instelling selecteert of de audio wel dan niet van
HDMI moet uitgevoerd worden.
≥ Kies “Uit” wanneer de TV aangesloten is op dit
apparaat via een HDMI AV OUT aansluiting en dit
apparaat wordt ook verbonden aan andere
inrichtingen, zoals een versterker/ontvanger via een
OPTICAL aansluiting.
- 31 -
Instellingen
∫ PCM down-conversie
Kies hoe de audio uitgegeven moet worden met een
voorbeeldfrequentie van 96 kHz voor de PCM output
vanaf de OPTICAL.
≥ Als “Aan” gekozen is, worden de signalen die omgezet
zijn naar 48 kHz uitgegeven.
≥ Als “Uit” geselecteerd is en de aangesloten apparatuur
geen 96 kHz ondersteunt, zal het geluid niet normaal
uitgegeven worden.
≥ Signalen worden omgezet naar 48 kHz onafhankelijk
van de instelling in de volgende gevallen:
– als de signalen een schakelfrequentie van 192 kHz
hebben
– wanneer de schijf een kopieerbeveiliging heeft
– wanneer “BD-Video Secundaire Audio” op “Aan” is
ingesteld
3D
∫ Weergavemethode voor 3D-disc
Selecteer de afspeelmethode van de videosoftware die
compatibel is met 3D.
∫ 3D AVCHD Output
Selecteer de outputmethode van 3D AVCHD-video’s.
∫ Melding 3D-weergave
Zet het waarschuwingsbeeldscherm voor het kijken naar
3D op weergeven of verbergen wanneer u videosoftware
afspeelt die compatibel is met 3D.
∫ Formaat Pop-up menu
∫ Downmix
Selecteer het downmix-systeem van meerdere kanalen
op 2-kanalen geluid.
≥ Selecteer “Surroundgecod.”, wanneer de aangesloten
apparatuur de virtuele surround-functie ondersteunt.
≥ Het downmix-effect is niet beschikbaar als “Digitale
geluidsoutput” op “Bitstream” gezet is.
≥ De audio wordt in de volgende gevallen uitgevoerd in
“Stereo”.
– AVCHD afspelen
– Afspelen van secundaire audio (inclusief het
klikgeluid van de toets).
∫ DTS Neo:6
2-kan. (2.1-kan.) audio wordt uitgebreid tot 7-kan.
(7.1-kan.) voordat het uitgezonden wordt.
≥ Deze functie is werkzaam voor audio afkomstig van de
HDMI-aansluiting maar alleen als “Digitale
geluidsoutput” op “PCM” gezet is.
- 32 -
(> 29)
Instellingen
Taal
Netwerk
∫ Gewenste soundtrack
Kies de taal voor audio.
≥ Als “Origineel” is geselecteerd, zal de originele taal
van elke disc geselecteerd worden.
≥ Voer een code (> 45) in wanneer u “Ander ¢¢¢¢”
selecteert.
∫ Eenvoudige Netwerkinstelling (> 14)
∫ Netwerkinstellingen
Voer de instellingen die betrekking hebben op het
netwerk individueel uit.
Druk op [OK] om de volgende instellingen te tonen:
∫ Gewenste ondertiteling
Kies de taal voor ondertitels.
≥ Als “Automatisch” geselecteerd is en de voor
“Gewenste soundtrack” geselecteerde taal is niet
beschikbaar, zullen de ondertitels voor die taal
automatisch verschijnen indien beschikbaar op die
disc.
≥ Voer een code (> 45) in wanneer u “Ander ¢¢¢¢”
selecteert.
¾ LAN-verbindingsmodus
Selecteer de LAN-verbindingsmethode.
≥ [BDT330] [BDT233] [BDT230] Selecteer “Draadloze
Meester” wanneer u een rechtstreekse draadloze
verbinding tussen dit toestel en een toestel van het
thuisnetwerk maakt. De internetverbinding is niet
beschikbaar als deze optie geselecteerd is.
¾ Draadloze Instellingen
Dit laat het toe aan de draadloze router en
verbindingsinstellingen ingesteld te worden. De
huidige verbindingsinstellingen en verbindingstaat
kunnen gecontroleerd worden.
Druk op [OK] om de volgende instellingen te tonen:
∫ Gewenst menu
Kies de taal voor discmenu’s.
≥ Voer een code (> 45) in wanneer u “Ander ¢¢¢¢”
selecteert.
∫ Ondertiteltekst
Kies een geschikt item volgens de taal die gebruikt wordt
voor de MKV/Xvid ondertitels.
≥ Dit onderdeel wordt alleen afgebeeld na het afspelen
van een bestand.
∫ Taal op het scherm
Kies de taal voor deze menu's en berichten op het
scherm.
Verbindingsinstellingen
De Draadloze router aansluitingswizard zal
afgebeeld worden.
Dubbele Snelheid Modus Instelling (2.4 Ghz)
Stel de verbindingssnelheid in voor een 2,4 GHz
draadloos formaat.
≥ Als u aansluit m.b.v. de “Dubb. Snelh. Modus
(40MHz)”, gebruiken 2 kanalen dezelfde
frequentieband en is er daarom een groter risico
op ontvangstinterferentie. Dit kan ervoor zorgen
dat de verbindingsnelheid vermindert of onstabiel
wordt.
¾ IP-adres / DNS-instellingen
Dit is voor het controleren van de staat van de
netwerkaansluiting en het instellen van het IP-adres en
heeft betrekking op DNS.
Druk op [OK] om de bijbehorende instelling te tonen.
¾ Proxy-serverinstellingen
Dit is voor het controleren van de staat van verbinding
met de Proxy server en het uitvoeren van de
instellingen.
Druk op [OK] om de bijbehorende instelling te tonen.
- 33 -
Instellingen
¾ Netwerkdienstinstellingen (> 23)
(VIERA Connect)
Druk op [OK] om de volgende instellingen te tonen:
Registratietype
Tijdzone
Stel de tijd van het toestel in overeenkomstig uw
locatie.
≥ Voor sommige VIERA Connect-inhoud moet u de
tijdzone instellen. Stel zo nodig de juiste tijdzone
in.
Zomertijd
Selecteer “Aan” wanneer u de zomertijd gebruikt.
Handmatig
Stelt de toestemming van de
aansluiting afzonderlijk in voor
de apparatuur die zich
toegang tot dit toestel
verschaft.
¾ BD-Live Internettoegang (> 22)
U kunt internettoegang beperken terwijl
BD-Live-functies worden gebruikt.
≥ Als “Limiet” geselecteerd is, is Internettoegang
alleen toegestaan voor BD-Live inhoud dat
inhoud-eigendomscertificaten heeft.
¾ Afstandsapparaatinstellingen (> 26)
Druk op [OK] om de volgende instellingen te tonen:
Apparaatnaamopgave
Stel de naam van dit toestel in om op de
aangesloten apparatuur te worden weergegeven.
Staat de aansluiting toe op alle
apparatuur die zich toegang
tot dit toestel verschaft.
Afstandsapparaatlijst
Het registreren, of het ongedaan maken daarvan,
van de weergegeven uitrusting kan uitgevoerd
worden als “Handmatig” in “Registratietype”
geselecteerd is.
¾ Netwerkstationsverbinding
Het is mogelijk om toegang te verkrijgen tot de
gedeelde map van de apparatuur die niet met DLNA
compatibel is, zoals het Windows XP
besturingssysteem, en om video’s, foto’s en muziek op
dit toestel af te spelen.
Raadpleeg de volgende website voor de instelling en
de bedieningswijze van de aangesloten apparatuur.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Deze website is alleen in het Engels.)
Afstandsapparaatbediening
Inschakelen om door DMC bediend te worden.
≥ Als “Aan” geselecteerd is, zal “Snelle start”
geactiveerd worden.
Automatisch
Classificatie
Het wachtwoord van de volgende onderdelen is er maar
één (en dezelfde).
Vergeet uw wachtwoord niet.
∫ DVD-Video classificaties
Door een classificatieniveau in te stellen kunt u het
afspelen van DVD-Video beperken.
∫ Leeftijdsgrens voor BD-Video
Stel een leeftijdslimiet in voor het afspelen van BD-Video.
∫ Netwerkdienstslot
U kunt VIERA Connect beveiligen met een wachtwoord.
- 34 -
Instellingen
¾ TV-systeem
Voer de set-up uit zodat deze overeenstemt met het
TV-systeem van de aangesloten TV.
Systeem
∫ Eenvoudige Instelling
U kunt basisinstellingen uitvoeren.
∫ TV-instellingen
Druk op [OK] om de volgende instellingen te tonen:
¾ TV-aspect
Stel dit in volgens het type TV-toestel dat wordt
gebruikt.
Wanneer er aangesloten is op een 4:3 televisie en er
een 16:9 verhoudingbeeld afgespeeld wordt:
4:3 Pan & Scan
De zijranden
zijn er af
gesneden, dus
het beeld vult
het scherm.
Wanneer u BD-Video afspeelt,
wordt er video uitgegeven als
“4:3 Letterbox”.
4:3 Letterbox
Langs de
boven- en
onderrand van
het beeld
verschijnen
zwarte randen.
¾ Screen Saver Functie
Dit dient om het inbranden in het scherm te
voorkomen.
≥ Wanneer deze ingesteld is op “Aan”:
Als er een lijst van afspeelinhoud afgebeeld wordt
en er geen bediening plaatsvindt gedurende
10 minuten of meer, schakelt het scherm
automatisch naar het HOME menu.
≥ Tijdens het afspelen en pauzeren, enz., is deze
functie niet beschikbaar.
¾ Berichten op het scherm
Kies of u de statusberichten automatisch wenst weer
te geven.
¾ HDMI CEC
Stel in om de “HDMI CEC” functie te gebruiken indien
aangesloten met een HDMI-kabel naar een toestel dat
“HDMI CEC” ondersteund.
≥ Kies “Uit” als u geen gebruik wilt maken van “HDMI
CEC”.
Wanneer u aangesloten bent op een 16:9
breedbeeldtelevisie en een 4:3 verhoudingsbeeld
afgespeeld wordt:
16:9
Video wordt afgebeeld als een
4:3 verhoudingsbeeld in het
midden van het scherm.
16:9 volledig
Video wordt afgebeeld als een
horizontaal uitgerekt 16:9 beeld.
- 35 -
Instellingen
∫ Toestelinstellingen
Druk op [OK] om de volgende instellingen te tonen:
∫ Firmware Update (> 16)
Druk op [OK] om de volgende instellingen te tonen:
¾ Mixed Data Disc Optie
Voor het selecteren van afspeelinhouden op discs met
zowel gegevensbestanden als video's.
≥ Als “MP3/JPEG/MKV” geselecteerd is, kan de
videomenufunctie niet afgespeeld worden (met
uitzondering van MKV/Xvid).
≥ Als “BDAV/AVCHD” geselecteerd is, kunnen geen
gegevensbestanden afgespeeld worden.
¾ Display van de speler
Wijzigt de helderheid van het scherm van het
apparaat.
≥ Als “Automatisch” geselecteerd is, wordt de display
op helder ingesteld en wordt alleen tijdens afspelen
gedimd.
¾ Autom. Update controle
Als dit toestel met internet verbonden blijft, wordt
automatisch zodra het toestel wordt aangezet de
meest recente versie van de harde programmatuur
gecontroleerd en kunt u de harde programmatuur
indien nodig bijwerken.
¾ Update nu uitvoeren
U kunt de firmware handmatig bijwerken als er een
firmware update beschikbaar is.
∫ Systeeminformatie
Druk op [OK] om de volgende instellingen te tonen:
¾ Softwarelicentie
Informatie over de software die door dit apparaat
gebruikt wordt, wordt weergegeven.
¾ Blauwe LED [BDT330]
Stel in of u wilt dat de blauwe LED in het midden van
dit toestel gaat branden wanneer het ingeschakeld
wordt.
¾ HDMI(SUB) V.OFF LED Controle [BDT330]
Stel in om de HDMI (SUB) V.OFF-LED al dan niet te
laten branden.
≥ Dit lampje zal gaan branden als “HDMI(SUB)
Output Modus” (> 31) op “V.OFF(Video Uit)” gezet
is en de stroom van de apparatuur die op HDMI AV
OUT SUB aangesloten is, ingeschakeld is.
¾ Firmware-versie-informatie
Toont de firmwareversie van dit toestel en de
draadloze LAN-module.
∫ Standaard instellingen
Dit doet alle waarden terugkeren in het Set-upmenu en
het Optie-menu naar de standaardinstellingen, m.u.v.
bepaalde netwerkinstellingen, snelheden,
afstandsbedieningcode, taal, enz.
¾ Gebruikersinformatie Wijzigen
Verander de gebruiksinformatie die geregistreerd is in
het HOME menu.
∫ Opstarten Banner
Selecteer of u de banner wilt laten weergeven nadat dit
toestel ingeschakeld is. (> 18)
∫ Snelle start
De opstartsnelheid vanuit uitgeschakelde stand wordt
vergroot.
≥ Wanneer er ingesteld is op “Aan”, zal de interne
bedieningseenheid van stroom voorzien worden en zal
de inerte stroomconsumptie toenemen vergeleken met
wanneer eer ingesteld is op “Uit”. (over de
stroomconsumptie > 43)
∫ Afstandsbediening
Verander de afstandsbedieningcode als er andere
producten van Panasonic op deze afstandsbediening
reageren.
- 36 -
Referentie
Verhelpen van storingen
Referentie
Verricht de volgende controles alvorens assistentie
aan te vragen.
Als het probleem onopgelost blijft, uw leverancier
raadplegen voor instructies.
Heeft u de meest recente firmware geïnstalleerd?
Panasonic is constant bezig met het verbeteren van
de firmware van het toestel om ervoor te zorgen dat
onze klanten kunnen genieten van de laatste
technologie. (> 16)
De TV tunermodus wordt niet afgebeeld wanneer de
TV aanstaat.
¾ Dit fenomeen zou zich kunnen voordoen afhankelijk
van de instelling op de TV wanneer de “Snelle start”
ingesteld is op “Aan”.
¾ Afhankelijk van de TV zou dit fenomeen voorkomen
kunnen worden door de HDMI-kabel opnieuw aan te
sluiten op een andere HDMI-ingangaansluiting of
door de instelling van de automatische
HDMI-aansluiting te veranderen.
Wat niet op een probleem met uw speler wijst:
– Regelmatige geluiden bij het ronddraaien van het
schijfje.
– Storingen van het beeld tijdens het zoeken.
– Storingen van het beeld tijdens het verwisselen van
3D-discs.
∫ Het apparaat reageert niet op de
afstandsbediening of de toetsen van
de voorklep.
Koppel de netvoedingskabel los, wacht 1 minuut en sluit
de kabel weer aan.
∫ Ik kan de lade niet openen.
1
2
3
4
De afstandsbediening werkt niet goed.
¾ Vervang de batterijen van de afstandbediening.
(> 5)
¾ De afstandsbediening en het hoofdtoestel gebruiken
verschillende codes.
Als “SET ” op het display van het toestel
weergegeven wordt wanneer op de knop op de
afstandsbediening gedrukt word, verander dan de
code van de afstandsbediening.
Druk minstens 5 seconden op [OK] en het
weergegeven nummer (“”).
Schakel het toestel in.
Druk op [OK] en houd deze en de gele en de blauwe
knop op de afstandsbediening gelijktijdig langer dan
5 seconden ingedrukt.
– “00 RET” wordt afgebeeld op de display van het
apparaat.
Herhaaldelijk op [1] (rechts) drukken op de
afstandsbediening totdat “06 FTO” afgebeeld wordt
op de display van het toestel.
Druk op [OK].
Algemene bediening
Terugkeren naar de fabrieksinstellingen.
¾ Kies “Ja” in “Standaard instellingen” in het
Set-upmenu. (> 36)
Om alle instellingen terug te doen keren naar de
fabrieksinstellingen.
¾ Reset het toestel als volgt:
1 Schakel het toestel in.
2 Druk op [OK] en houd deze en de gele en de blauwe
knop op de afstandsbediening gelijktijdig langer dan
5 seconden ingedrukt.
– “00 RET” wordt afgebeeld op de display van het
apparaat.
3 Herhaaldelijk op [1] (rechts) drukken op de
afstandsbediening totdat “08 FIN” afgebeeld wordt
op de display van het toestel.
4 Houd [OK] gedurende minstens 5 seconden
ingedrukt.
U hebt het wachtwoord van de classificatie vergeten.
U wilt de classificatie-instelling annuleren.
¾ Het classificatieniveau wordt teruggezet naar de
fabrieksinstellingen.
1 Schakel het toestel in.
2 Druk op [OK] en houd deze en de gele en de blauwe
knop op de afstandsbediening gelijktijdig langer dan
5 seconden ingedrukt.
– “00 RET” wordt afgebeeld op de display van het
apparaat.
3 Herhaaldelijk op [1] (rechts) drukken op de
afstandsbediening totdat “03 VL” afgebeeld wordt
op de display van het toestel.
4 Druk op [OK].
Dit toestel herkent de USB-verbinding niet correct.
¾ Sluit de USB-kabel af en weer aan. Als de
verbinding nog steeds niet herkend wordt, schakel
de stroom van dit toestel dan uit en weer in.
¾ Het kan zijn dat USB-apparatuur niet door dit toestel
herkend wordt als deze apparatuur aangesloten is
met gebruik van:
– een USB-hub
– een USB-verlengkabel anders dan de kabel die
bij de (optionele) draadloze LAN-adapter DY-WL5
geleverd is
¾ Als u de USB HDD op dit toestel aansluit, gebruik
dan de USB-kabel dat bij de HDD geleverd is.
¾ Als u een USB HDD aansluit, gebruik dan de rechter
USB-poort (USB2). (> 17)
- 37 -
Referentie
¾
Beeld
Het beeldmateriaal dat wordt afgespeeld op uw
speler verschijnt niet op het scherm van het
TV-toestel.
Het beeld is vertekend.
¾ Er is een verkeerde resolutie geselecteerd in
“HDMI-videoformaat”. De instelling als volgt
opnieuw instellen:
1 Schakel het toestel in.
2 Druk op [OK] en houd deze en de gele en de blauwe
knop op de afstandsbediening gelijktijdig langer dan
5 seconden ingedrukt.
– “00 RET” wordt afgebeeld op de display van het
apparaat.
3 Herhaaldelijk op [1] (rechts) drukken op de
afstandsbediening totdat “04 PRG” afgebeeld wordt
op de display van het toestel.
4 Houd [OK] gedurende minstens 5 seconden
ingedrukt.
Stel het onderdeel opnieuw in. (> 30)
– Wanneer Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD en
DTS-HD audio niet goed uitgegeven worden,
selecteer dan “Ja” in “Standaard instellingen” en
maak goede instellingen. (> 36)
¾ Het toestel en de televisie gebruiken verschillende
videosystemen.
1 Schakel het toestel in.
2 Druk op [OK] en houd deze en de gele en de
blauwe knop op de afstandsbediening gelijktijdig
langer dan 5 seconden ingedrukt.
– “00 RET” wordt afgebeeld op de display van het
apparaat.
3 Herhaaldelijk op [1] (rechts) drukken op de
afstandsbediening totdat “05 P/N” afgebeeld wordt
op de display van het toestel.
4 Houd [OK] gedurende minstens 5 seconden
ingedrukt.
Het systeem schakelt over van PAL naar NTSC of
andersom.
¾ Het systeem dat op de schijf is gebruikt, past niet bij
uw televisie.
– PAL schijven kunnen niet op de juiste wijze
worden bekeken op een NTSC-televisie.
¾ Als “Weergavemethode voor 3D-disc” in het
instellingsmenu op “Automatisch” gezet is, kan het
zijn dat de beelden niet uitgevoerd worden,
afhankelijk van de aansluitmethode. Nadat de disk
uit het toestel genomen is, selecteert u “Kies
weergave” in het instellingenmenu en selecteert u
“2D-weergave” in het instellingenbeeldscherm dat
weergegeven wordt als 3D-disks afgespeeld
worden. (> 32)
[BDT330] Bij uitzendingen met 24p (4K) kunnen de
beelden vervormd worden, afhankelijk van de
HDMI-kabel. Gebruik een HDMI-kabel die de
4K-uitzending ondersteunt.
De video wordt niet uitgevoerd. [BDT330]
¾ Video’s afkomstig van de HDMI AV OUT SUB
aansluiting worden niet uitgezonden als
“HDMI(SUB) Output Modus” op “V.OFF(Video Uit)”
staat. (> 31)
Video wordt niet uitgevoerd in high definition.
¾ Bevestig dat “HDMI-videoformaat” in het
Set-upmenu goed ingesteld is. (> 30)
De 3D video’s worden niet uitgezonden.
¾ Breng de verbinding met een full high-definition TV
tot stand.
¾ Is een versterker/ontvanger, die niet compatibel is
met 3D, tussen dit toestel en de TV aangesloten?
(> 11)
¾ [BDT330] Als een versterker/ontvanger, die niet
compatibel is met 3D, op de HDMI AV OUT SUB
aansluiting aangesloten is, zet “HDMI(SUB) Output
Modus” dan op “V.OFF(Video Uit)”. (> 11)
¾ Zijn alle instellingen op dit toestel en de TV correct?
(> 21)
¾ Is de versterker/ontvanger, die tussen dit toestel en
de TV aangesloten is, ingeschakeld?
¾ Al naargelang de aangesloten TV kan het zijn dat
de afgespeelde video naar 2D omschakelt, hetgeen
te wijten is aan veranderingen van de resolutie, enz.
Controleer de 3D-instellingen op de TV.
3D-video’s worden niet correct als 2D uitgevoerd.
¾ Selecteer “Kies weergave” in het instellingenmenu
en selecteer “2D-weergave” in het
instellingenbeeldscherm dat weergegeven wordt als
3D-disks afgespeeld worden.
(> 32, “Weergavemethode voor 3D-disc”)
¾ Discs met titels met Zij aan zij (structuur met 2
beeldschermen), die in 3D bekeken kunnen worden,
worden afgespeeld overeenkomstig de instellingen
op de TV.
Er wordt een zwarte rand afgebeeld rond de rand van
het beeldscherm.
De beeldverhouding van het scherm is abnormaal.
¾ Bevestig dat de “TV-aspect” juist ingesteld is. (> 35)
¾ Stel de verhoudingsinstelling op de televisie af.
- 38 -
Referentie
Geluid
Afspelen
Kan het type audiosignaal niet wijzigen.
¾ De audio kan niet geschakeld worden als “Digitale
geluidsoutput” op “Bitstream” gezet is. Zet “Digitale
geluidsoutput” op “PCM”. (> 31)
Ik kan het type audio dat ik zoek niet weergeven.
¾ Controleer de verbindingen en de “Digitale
geluidsoutput” -instellingen. (> 11, 31)
¾ [BDT330] Als dit toestel via HDMI AV OUT MAIN op
een TV aangesloten wordt en via HDMI AV OUT
SUB op een versterker/ontvanger, zet “HDMI(SUB)
Output Modus” dan op “V.OFF(Video Uit)”. (> 11)
¾ Om audio uit te voeren uit een apparaat
aangesloten met een HDMI-kabel, stelt u
“HDMI-audio-uitgang” in op “Aan” in het Set-up
menu. (> 31)
Disc kan niet worden afgebeeld.
¾ De schijf is vuil. (> 5)
¾ De disc is niet gefinaliseerd. (> 7)
Stilstaande beelden (JPEG) worden niet normaal
teruggespeeld.
¾ De beelden die bewerkt zijn op de PC, zoals
Progressive JPEG, enz., zouden niet teruggespeeld
kunnen worden.
Ik kan niet BD-Live afspelen.
¾ Bevestig dat dit apparaat aangesloten is op het
breedband Internet. (> 13)
¾ Bevestig de “BD-Live Internettoegang” instellingen.
(> 34)
¾ Controleer of een USB-toestel op een USB-poort
aangesloten is. (> 17)
Er komt geen geluid uit de TV. [BDT330]
¾ Het kan zijn dat de audio niet uit de TV gevoerd
wordt als de versterker/ontvanger op de HDMI AV
OUT SUB aangesloten is en “HDMI(SUB) Output
Modus” (> 31) ingesteld is op “V.OFF(Video Uit)”.
In een dergelijk geval kan de audio uit de versterker/
ontvanger uitgevoerd worden. Om de audio uit de
TV te laten komen, moet “HDMI(SUB) Output
Modus” op “Normaal” gezet worden.
- 39 -
Referentie
Netwerk
Ik krijg geen verbinding met het netwerk.
¾ Bevestig de netwerkverbinding en instellingen.
(> 13, 14, 33)
¾ Er kunnen obstakels aanwezig zijn die voorkomen
dat het toestel door uw thuisnetwerk gedetecteerd
wordt. Breng het toestel en de draadloze router
dichter bij elkaar. Het kan zijn dat dit toestel in staat
zijn om uw netwerknaam te detecteren (> 15,
“SSID”).
¾ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van elk toestel en
volg de instructie om ze aan te sluiten.
De huidige titel kan niet afgespeeld worden.
¾ Bevestig de netwerkverbinding en instellingen.
(> 13, 14, 33)
Wanneer u de Draadloze LAN-verbinding gebruikt,
wordt video vanaf de mediaserver met
DLNA-certificaat niet afgespeeld of vallen er
videoframes weg tijdens het afspelen.
¾ Routers met een hogere overdrachtsnelheid, zoals
de 802.11n (2,4 GHz of 5 GHz)* Draadloze router,
zouden het probleem kunnen verhelpen. Als u de
802.11n (2,4 GHz of 5 GHz)* Draadloze router
gebruikt, moet het type encryptie op “AES” gezet
worden.
Gelijktijdig gebruik met een microwave, draadloze
telefoon enz. op 2,4 GHz zou onderbrekingen of
andere problemen tot gevolg kunnen hebben.
¾ Op het “Draadloze Instellingen” scherm (> 33) is
het continu branden van minstens 4 “Ontvangst”
indicators het doel voor een stabiele verbinding. Als
er 3 of minder indicators branden of de verbinding
onderbroken wordt, de positie of hoek van uw
Draadloze router veranderen en kijken of de
verbindingstaat verbetert. Als er geen verbetering is,
een bedraad netwerk verbinden en de “Eenvoudige
Netwerkinstelling” (> 14) opnieuw uitvoeren.
*Alleen [BDT131] [BDT130] 2,4 GHz-band
- 40 -
Referentie
Berichten
Op het scherm van het toestel
Controleer het volgende wanneer berichten of
dienstnummers op het scherm of op het display van het
toestel weergegeven worden.
No PLAY
¾ Wanneer er een weergavebeperking is op een
BD-Video of DVD-Video. (> 34)
¾ Het medium is vuil of beschadigd. Het medium kan
niet worden afgespeeld.
Op het scherm van het TV-toestel
Kan niet afspelen.
¾ U hebt een niet-compatibele schijf ingevoerd.
Kan niet afspelen op dit apparaat.
¾ U hebt geprobeerd een incompatibel beeld af te
spelen.
¾ Bevestig dat “SD” niet op het display van het toestel
weergegeven wordt en plaats de kaart opnieuw.
Geen disc geplaatst.
¾ Het schijfje ligt mogelijk ondersteboven in de lade.
$ Deze handeling is niet beschikbaar.
¾
NET
¾ Terwijl verbinding met een netwerk gemaakt wordt.
Bepaalde bewerkingen worden door het apparaat
niet ondersteund.
(Bijvoorbeeld, omgekeerde vertraagde weergave,
enz.)
REMOVE
¾ Het USB-apparaat verbruikt te veel stroom.
Verwijderen het USB-apparaat.
SET 
(“ ” staat voor een getal.)
¾ De afstandsbediening en de speler zelf gebruiken
verschillende codes. Wijzig de code op de
afstandsbediening.
Houd [OK] en de
aangeduide cijfertoets
tegelijkertijd meer dan
5 seconden ingedrukt.
U59
¾ De temperatuur van dit toestel is hoog en het toestel
schakelt om veiligheidsredenen naar stand-by.
Wacht ongeveer 30 minuten.
Selecteer een plaats met goede ventilatie wanneer
u het toestel installeert.
IP-adres is niet ingesteld.
¾ Het “IP-adres” in “IP-adres / DNS-instellingen” is
“---. ---. ---. ---”. Stel de “IP-adres”, “Subnetwerk
Masker” en “Gateway-adres” in. (Selecteer indien
nodig de automatische adresverwerving.)
Het draadloze toegangspunt heeft momenteel een
lage netwerkbeveiligingsinstelling. Hogere instelling
is aanbevolen.
¾ Stel een sterker veiligheidsniveau voor het netwerk
in onder raadpleging van de gebruiksaanwijzing van
de draadloze router.
H of F
(“ ” staat voor een getal.)
¾ Er is iets ongewoons.
¾ Controleer het apparaat aan de hand van de
informatie in het hoofdstuk Verhelpen van storingen.
Als het onderhoudsnummer afgebeeld blijft, moet u
het volgende doen.
1 Trek de stekker uit het stopcontact, wacht een
paar seconden en steek de stekker dan weer in
het stopcontact.
2 Druk op [Í/I] om de voeding in te schakelen.
Als het onderhoudsnummer afgebeeld blijft na het
uitvoeren van de bovenstaande aanwijzingen, moet u
contact opnemen met uw vakhandelaar om het apparaat
te laten nakijken. Geef aan de vakhandelaar het
onderhoudsnummer door wanneer u contact met hem
opneemt.
- 41 -
Referentie
START
¾ Het systeem wordt opnieuw gestart tijdens het
bijwerken van de harde programmatuur. Zet het
toestel niet uit.
UPD/
(“ ” staat voor een getal.)
¾ De firmware wordt vernieuwd.
Gelieve de stroom niet uitzetten.
FIN
¾ Het bijwerken van de harde programmatuur is
voltooid.
- 42 -
Referentie
Technische gegevens
Bestands-formaat
Bestands
-formaat
Algemeen
Signaalsysteem
PAL/NTSC
MP3
Bereik
i5 oC tot i35 oC
bedieningstemperatuur
Extensie
“.MP3”, “.mp3”
“.JPG”, “.jpg”
≥ MOTION JPEG en
Progressive JPEG
wordt niet verdragen.
≥ Het kan zijn dat u niet
in staat bent het
bestand af te spelen als
u de mapstructuur of de
bestandsnaam op een
PC of ander apparaat
bewerkt heeft.
Toegestaan
10 % tot 80 % RH (geen
luchtvochtigheidsbereik condensatie)
Digitale
audio-uitvoer
Optische digitale output (Optische
aansluiting)
HDMI AV output
Output-connector:
[BDT330]
Type A (19 pens) 2 systeem
[BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130]
Type A (19 pens) 1 systeem
SD-kaartslot
1 systeem
USB-slot
USB2.0
2 systeem
Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX 1 systeem
[BDT330] [BDT233]
[BDT230]
Draadloze LAN
Standaardovereenstemming:
IEEE802.11 a/b/g/n
JPEG
Referentie
Dit toestel ondersteunt
ID3 tags maar alleen
titels, artiestnamen en
albumnamen kunnen
weergegeven worden.
“.MKV”, “.mkv”
MKV
Frequentiebereik:
2,4 GHz band/5 GHz band
Xvid
Veiligheid: WPATM/WPA2TM
(Encryptietype: TKIP/AES,
Authenticatietype: PSK), WEP
(64 bit/128 bit)
Technische
gegevens van de
LASER
Klasse 1 LASER Product
Golflengte: 785 nm (CDs)/
660 nm (DVDs)/405 nm (BDs)
Laservermogen: Bij ingeschakelde
beveiliging is er geen gevaarlijke
straling
Stroomvoorziening
AC 220 V tot 240 V, 50 Hz
Stroomverbruik
Ong. 18 W
Stroomverbruik op
stand-by-modus
Ong. 0,5 W
Stroomverbruik op
snelle start
stand-by-modus
[BDT330]
Ong. 6 W
[BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130]
Ong. 5,5 W
Afmetingen
(BkHkD)
Inclusief de
uitstekende
onderdelen
430 mmk41 mmk184 mm
Massa
[BDT330]
Ong. 1,6 kg
[BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130]
Ong. 1,4 kg
≥ Het videobestand en
het ondertitelbestand
bevinden zich in
Ondertitelbestand
dezelfde map en de
“.SRT”, “.srt”,
bestandsnamen zijn
“.SSA”, “.ssa”,
hetzelfde, met
“.ASS”, “.ass”
uitzondering van de
bestandextensies.
“.AVI”, “.avi”
≥ Sommige MKV/
Xvid-bestanden
Ondertitelbestand zouden niet kunnen
afspelen, afhankelijk
“.SRT”, “.srt”,
van de videoresolutie
“.SUB”, “.sub”,
en de
“.TXT”, “.txt”
framesnelheidconditie.
FLAC
“.FLAC”, “.flac”
Maximum
samplingsnelheid:
192 kHz/24 bit
WAV
“.WAV”, “.wav”
Maximum
samplingsnelheid:
192 kHz/24 bit
MPO
“.MPO”, “.mpo”
3D-foto
AAC
“.M4A”, “.m4a”,
“.AAC”, “.aac”
Dit toestel ondersteunt
ID3-tags.
Maximum
samplingsnelheid:
48 kHz/320 kbps
“.WMA”, “.wma”
Dit toestel ondersteunt
ID3-tags.
Maximum
samplingsnelheid:
48 kHz/355 kbps
WMA
≥ Met bepaalde opnamestaten en mapstructuren, zou de
afspeelvolgorde kunnen verschillen of zou afspelen niet
mogelijk kunnen zijn.
≥ De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande
mededeling worden gewijzigd.
- 43 -
Referentie
Audio-informatie
Ondersteund formaat voor DLNA
De audio-output verschilt afhankelijk van welke uiteinden
verbonden zijn aan de versterker/ontvanger en de
instellingen op het apparaat. (> 31, “Digitale
geluidsoutput”)
≥ Bestandsformaten die niet ondersteund worden door
uw DLNA-server kunnen niet afgespeeld worden.
Video
≥ Het aantal opgesomde kanalen is het maximumaantal
uitvoerkanalen dat mogelijk is bij aansluiting op een
versterker/ontvanger die compatibel is met het
respectievelijke audioformaat.
Aansluiting
Uitgangs
kanaal
*1
*2
*3
Container
AVCHD
MP4
“Digitale geluidsoutput”
“Bitstream”
Video codec Audio codec
“PCM”
HDMI AV Geeft uit m.b.v.
OUT
originele audio*1
BD-Video:
7.1ch PCM*1*2*3
DVD-Video:
5.1ch PCM*3
Dolby Digital/
OPTICAL DTS Digital
Surround
Down-mixed 2ch
PCM
Als “BD-Video Secundaire Audio” op “Aan” staat, zal de
audio uitgevoerd worden als Dolby Digital, DTS Digital
Surround of 5.1ch PCM.
[BDT233] [BDT230] [BDT131] [BDT130] Het maximumaantal van
Dolby-sound, dat mogelijk is, is 5.1ch PCM.
Als “DTS Neo:6” op “Cinema” of “Muziek” gezet is kan de
2-kan. (2.1-kan.) audio tot 7-kan. (7.1-kan.) uitgebreid en
uitgezonden worden.
H.264
H.264
PS
MPEG2
TS
MPEG2
H.264
Dolby Digital
AAC
Dolby Digital
Lineaire PCM
AAC
Dolby Digital
Voorbeeld
van
bestandsexte
nsie
.mts
.mp4
.mpg
.mpeg
.m2ts
.ts
Foto
Formatteren
JPEG
Voorbeeld van bestandsextensie
.jpg
Geluid
- 44 -
Audio codec
MP3
FLAC
AAC
WMA
Lineaire PCM
Voorbeeld van bestandsextensie
.mp3
.flac
.m4a
.wma
—
Referentie
Display taallijst
Display
ENG
FRA
DEU
ITA
ESP
NLD
SVE
NOR
DAN
POR
RUS
Taal Display
Engels
Frans
Duits
Italiaans
Spaans
Nederlands
Zweeds
Noors
Deens
Portugees
Russisch
JPN
CHI
KOR
MAL
VIE
THA
POL
CES
SLK
HUN
FIN
Codelijst Taal
Taal Display
Japans
Chinees
Koreaans
Maleisisch
Vietnamees
Thais
Pools
Tsjechisch
Slowaaks
Hongaars
Fins
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR
Taal
Arabisch
Hindi
Perzisch
Indonesisch
Maori
Bulgaars
Roemeens
Grieks
Turks
Overige
Taal
Code
Abkhaziaans: 6566
Afar:
6565
Afrikaans:
6570
Albanees:
8381
Amharisch:
6577
Arabisch:
6582
Armeens:
7289
Assamees:
6583
Aymara:
6589
Azerbeidzjaans: 6590
Bashkir:
6665
Baskisch:
6985
Bengalees; Bangla:
6678
Bhutanees: 6890
Bihari:
6672
Birmaans:
7789
Bretons:
6682
Bulgaars:
6671
Byelorussisch: 6669
Cambodjaans: 7577
Catalaans:
6765
Chinees:
9072
Corsicaans: 6779
Deens:
6865
Duits:
6869
Engels:
6978
Esperanto:
6979
Estisch:
6984
Faeröers:
7079
Fijisch:
7074
Fins:
7073
Frans:
7082
Fries:
7089
Galicisch:
7176
Georgisch:
7565
Grieks:
6976
Groenlands: 7576
Guarani:
7178
Gujarati:
7185
Hausa:
7265
Hebreeuws: 7387
- 45 -
Taal
Code Taal
Hindi:
7273
Hongaars:
7285
Iers:
7165
IJslands:
7383
Indonesisch: 7378
Interlingua:
7365
Italiaans:
7384
Japans:
7465
Javaans:
7487
Jiddisch:
7473
Joroeba:
8979
Kanarees:
7578
Kashmiri:
7583
Kazachs:
7575
Kirgizisch:
7589
Koerdisch:
7585
Koreaans:
7579
Kroatisch:
7282
Laotiaans:
7679
Latijn:
7665
Lets:
7686
Lingala:
7678
Litouws:
7684
Macedonisch: 7775
Malagassisch: 7771
Malajalam:
7776
Maleis:
7783
Maltees:
7784
Maori:
7773
Marathi:
7782
Moldavisch: 7779
Mongools:
7778
Nauruaans: 7865
Nederlands: 7876
Nepalees:
7869
Noors:
7879
Oekraïens:
8575
Oezbeeks:
8590
Oriya:
7982
Pashto, Pushto: 8083
Perzisch:
7065
Pools:
8076
Code
Portugees:
8084
Punjabi:
8065
Quechua:
8185
Retoromaans: 8277
Roemeens: 8279
Russisch:
8285
Samoaans: 8377
Sanskriet:
8365
Schots Gaëlisch:
7168
Servisch:
8382
Servo-Kroatisch: 8372
Shona:
8378
Sindhi:
8368
Singalees:
8373
Sloveens:
8376
Slowaaks:
8375
Soendanees: 8385
Somalisch:
8379
Spaans:
6983
Swahili:
8387
Tadzjieks:
8471
Tagalog:
8476
Tamil:
8465
Tartaars:
8484
Telugu:
8469
Thais:
8472
Tibetaans:
6679
Tigrinya:
8473
Tongaans:
8479
Tsjechisch:
6783
Turkmeens: 8475
Turks:
8482
Twi:
8487
Urdu:
8582
Vietnamees: 8673
Volapuk:
8679
Wels:
6789
Wolof:
8779
Xosa:
8872
Zoeloe:
9085
Zweeds:
8386
Referentie
“AVCHD”, “AVCHD 3D”, “AVCHD Progressive” en “AVCHD 3D/
Progressive” zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en
Sony Corporation.
Java is een gedeponeerd handelsmerk van Oracle en/of haar
gerelateerde filialen.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
Gefabriceerd onder licentie Amerikaanse (VS) patent Nr.'s:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & andere Amerikaanse (V.S.) en
wereldwijde verstrekte & uitstaande patenten. DTS-HD, het
Symbool, & DTS-HD en het symbool samen zijn gedeponeerde
handelsmerken & DTS-HD Master Audio is een handelsmerk van
DTS, Inc. Product bevat software. © DTS, Inc. Alle Rechten
Voorbehouden.
HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
Dit product is gelicentieerd volgens de patentenportfoliolicenties
AVC en VC-1 voor persoonlijk en nietcommercieel gebruik door
een consument om (i) video’s te coderen in overeenkomst met de
standaarden AVC en VC-1 (“AVC/VC-1 Video”) en/of (ii) AVC/
VC-1-video’s te decoderen die werden gecodeerd door een
consument tijdens een persoonlijke en niet-commerciële activiteit
en/of zijn aangeschaft bij een videoleverancier die de licentie heeft
om AVC/VC-1-video’s te leveren. Er wordt geen licentie verleend
of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. U kunt aanvullende
informatie aanvragen bij MPEG LA, LLC.
Zie http://www.mpegla.com.
VIERA Connect is een merk van Panasonic Corporation.
MPEG Layer-3 audio coding technologie onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
“DVD Logo” is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
Het logo Wi-Fi CERTIFIED is een kwaliteitsmerk van de Wi-Fi
Alliance.
Het Wi-Fi Protected Setup Merk is een merk van Wi-Fi Alliance.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct”, “Miracast”, “WPA”
en “WPA2” zijn merken of gedeponeerde merken van Wi-Fi
Alliance.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks,
service marks, or certification marks of the Digital Living Network
Alliance.
Windows is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere
landen.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. CinaviaTM is een
handelsmerk van de Verance Corporation. Beschermd door het
Amerikaanse octrooi 7.369.677 en wereldwijde octrooien van de
Verance Corporation die zijn verleend en aangevraagd onder
licentie van de Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Dit product bevat de volgende software:
(1) de software die onafhankelijk door of voor Panasonic
Corporation ontwikkeld is,
(2) de software die het eigendom van derden is en onder licentie
aan Panasonic Corporation verstrekt is,
(3) de software die een vergunning verkregen heeft onder de GNU
General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
(4) de software die een vergunning gekregen heeft onder de GNU
LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) en/
of
(5) open bron-software anders dan de software die een
vergunning verkregen heeft onder de GPL V2.0 en/of
LGPL V2.1.
De software die als (3) - (5) gecategoriseerd wordt, wordt
verspreid in de hoop dat deze nuttig zal zijn maar ZONDER OOK
MAAR EEN ENKELE GARANTIE, zonder zelfs de impliciete
garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL. Raadpleeg de gedetailleerde termijnen en
voorwaarden ervan die in het menu getoond worden
Spelerinstellingen.
Panasonic zal minstens drie (3) jaar na levering van producten
aan ongeacht welke derde partij die via onderstaande
contactgegevens contact met haar opneemt, tegen een prijs die
niet hoger is dan de kosten voor de fysieke uitvoering van de
broncodedistributie, een volledige, door de machine leesbare
kopie van de overeenkomstige broncode verstrekken, die door
GPL V2.0, LGPL V2.1 of de andere licenties gedekt wordt, met de
verplichting dat te doen, alsmede de respectievelijke kennisgeving
van het auteursrecht daarvan.
Contactgegevens: [email protected]
De broncode en de kennisgeving van het auteursrecht zijn ook
gratis beschikbaar op onze website die hier onder aangeduid
wordt.
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM13A.html
Adobe Flash Lite for Digital Home Software onder licentie van
Adobe Systems Incorporated of diens dochterondernemingen.
Houd u voor Adobe Flash Lite for Digital Home Software (“Flash
Software”) rekening met het volgende.
(i) Het is niet toegestaan om deze Flash Software aan ongeacht
welke derde partij te verspreiden en te kopiëren,
(ii) Het is niet toegestaan om de Flash Software te wijzigen en
afgeleide werken van de Flash Software te creëren,
(iii)Het is niet toegestaan om de Flash Software in een voor
mensen begrijpelijke vorm te decompileren, te herontwikkelen,
te deassembleren of op een andere wijze te reduceren,
(iv)Het is niet toegestaan om vergoedingen voor schade op te
eisen, met inbegrip van directe, indirecte, speciale, incidentele,
punitieve en consequentiële schade, die voortkomt uit, of in
verband staat met, de Flash Software,
(v) U gaat volledig akkoord met het feit dat de eigenaar van de
Flash Software Panasonic Corporation is, en/of diens
leveranciers of licentiegevers,
(vi)U gaat ermee akkoord en u aanvaardt dat het mogelijk is dat u
geen toegang kunt krijgen tot de inhouden, tenzij u de laatste
versie van de Flash Software verkrijgt en installeert
David M. Gay’s dtoa and strtod licentie
De auteur van deze software is David M. Gay.
Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.
Hierbij wordt toestemming verleend tot het gebruiken, kopiëren,
wijzigen en verspreiden van deze software voor ongeacht welk
doel, zonder kosten, op voorwaarde dat deze volledige
kennisgeving opgenomen wordt in alle kopieën van ongeacht
welke software, die een kopie of wijzigingen van deze software
bevat, of is, en in alle kopieën van de ondersteunende
documentatie voor dergelijke software.
DEZE SOFTWARE WORDT “AS-IS” GELEVERD, ZONDER
ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. IN HET
BIJZONDER VERSTREKKEN NOCH DE AUTEUR NOCH
LUCENT ENIGE VOORSTELLENDE BESCHRIJVING OF
GARANTIE VAN ONGEACHT WELKE AARD INZAKE DE
VERKOOPBAARHEID VAN DEZE SOFTWARE OF DE
GESCHIKTHEID ERVAN VOOR ONGEACHT WELK SPECIFIEK
DOEL.
“UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT GEGEVENSBESTANDEN EN SOFTWARE
Unicode Data Files bevat alle gegevensbestanden onder de
directories http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/
reports/, en http://www.unicode.org/cldr/data/.
Unicode Software bevat iedere broncode die gepubliceerd is in de
Unicode Standaard of onder de directories
http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/ en
http://www.unicode.org/cldr/data/.
KENNISGEVING VOOR DE GEBRUIKER: lees de volgende
wettelijke overeenkomst met aandacht. DOOR HET
DOWNLOADEN, INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE
WIJZE GEBRUIKEN VAN DE GEGEVENSBESTANDEN VAN
UNICODE INC. (““GEGEVENSBESTANDEN””) EN/OF
SOFTWARE (““SOFTWARE””), AANVAARDT U OP
ONDUBBELZINNIGE WIJZE, EN GAAT U ERMEE AKKOORD
GEHOUDEN TE ZIJN AAN, ALLE TERMEN EN
VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U
HIERMEE NIET AKKOORD GAAT, DIENT U DE
GEGEVENSBESTANDEN OF SOFTWARE NIET TE
DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE
VERSPREIDEN OF TE GEBRUIKEN.
KENNISGEVING INZAKE AUTEURSRECHT EN
TOESTEMMING
- 46 -
Referentie
Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Verspreid volgens de Gebruiksvoorwaarden in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Hierbij wordt kostenloze toestemming gegeven aan een ieder die
een kopie van Unicode gegevenbestanden en ongeacht welke
bijbehorende documentatie verkrijgt (de ““Gegevensbestanden””),
of van de Unicode software en ongeacht welke bijbehorende
documentatie (“de Software”), om de Gegevensbestanden of de
Software zonder beperkingen te verhandelen, met inbegrip van
maar niet beperkt tot: de rechten om de Gegevensbestanden of
de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te
voegen, te publiceren, te verspreiden en/of kopieën van de
Gegevensbestanden of de Software te verkopen en om mensen
aan wie de Gegevensbestanden of de Software verstrekt is
hetzelfde toe te staan, op voorwaarde dat (a) bovenstaande
kennisgeving(en) inzake het auteursrecht en inzake de
toestemming in alle kopieën van de Gegevensbestanden of
Software verschijnen, (b) dat zowel de bovenstaande
kennisgeving(en) inzake het auteursrechts als inzake de
toestemming in de bijbehorende documentatie verschijnt en (c)
dat een duidelijke kennisgeving aanwezig is in ieder gewijzigd
Gegevenbestand of de Software, evenals in de documentatie die
bij het (de) Gegevensbestand(en) of Software hoort, dat de
gegevens of de software gewijzigd zijn.
DE GEGEVENSBESTANDEN EN SOFTWARE WORDEN ““AS
IS”” GELEVERD, ZONDER OOK MAAR EEN ENKELE
UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP
VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL
DOEL EN NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN.
DE HOUDER OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT DIE IN
DEZE KENNISGEVING GENOEMD WORDEN, ZULLEN IN
GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ONGEACHT
WELKE VORDERING, OF VOOR ONGEACHT WELKE
SPECIALE, INDIRECTE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE, DAN
WEL VOOR ONGEACHT WELKE SCHADE DIE HET GEVOLG
IS VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF
WINSTEN, IN EEN RECHTSZAAK OF IN EEN
OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF ANDERE
ONRECHTMATIGE HANDELINGEN, DIE VOORTKOMEN UIT,
OF IN VERBAND STAAN MET, HET GEBRUIK OF DE WERKING
VAN DE GEGEVENSBESTANDEN OF SOFTWARE.
Met uitzondering van hetgeen in deze kennisgeving staat, zal de
naam van een houder van auteursrecht niet gebruikt worden in
advertenties of op andere manieren, ter bevordering van de
verkoop, het gebruik, of andere zaken die met deze
Gegevensbestanden of Software verband houden, zonder van
tevoren de schriftelijke autorisatie van de houder van het
auteursrecht te hebben ontvangen.”
(1) MS/WMA
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft Corporation en van
derden. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie
buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of
erkende dochteronderneming van Microsoft, en van derden.
(2) MS/PlayReady/Labeling Eindproduct
Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de
verspreiding van deze technologie buiten dit product is verboden
zonder de juiste licentie(s) van Microsoft.
(3) MS/PlayReady/Opmerkingen eindgebruiker
De eigenaren van de inhouden maken gebruik van de technologie
van Microsoft PlayReady™ om toegang tot de inhouden te
verkrijgen en om hun intellectuele eigendomsrechten te
beschermen, met inbegrip van de inhouden met auteursrecht. Dit
toestel gebruikt de PlayReady-technologie om toegang te krijgen
tot inhouden met PlayReady-beveiliging en/of inhouden met
WMDRM-beveiliging. Als het toestel er niet in slaagt om de
beperkingen op het gebruik van de inhoud te forceren, kunnen de
eigenaren van de inhouden Microsoft verzoeken om de capaciteit
van het toestel om inhouden met PlayReady-beveiliging te
consumeren in te trekken. De intrekking zal niet van invloed zijn
op onbeveiligde inhouden of op inhouden die beveiligd worden
door andere technologie voor het toegang krijgen tot inhouden. De
eigenaren van inhouden kunnen eisen om PlayReady te upgraden
om toegang tot hun inhouden te verkrijgen. Als u geen upgrade
uitvoert, zult u niet in staat zijn toegang te krijgen tot inhouden die
de upgrade vereisen.
(4) FLAC, WPA Supplicant
De softwarelicenties worden weergegeven als “Softwarelicentie” in
het setup-menu geselecteerd wordt. (> 36)
- 47 -
(Binnenin het apparaat)
[BDT330] [BDT233] [BDT230]
[BDT131] [BDT130]
Pursuant to the applicable EU legislation
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
C Panasonic Corporation 2013
EU
w
VQT4V34
F0213ST0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement