Panasonic DMPBDT300 Operating instructions

Panasonic DMPBDT300 Operating instructions
Návod k obsluze
Přehrávač disků Blu-ray
Model DMP-BDT300
Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
Pro optimální výkon a bezpečnost se prosím pečlivě seznamte s obsahem tohoto návodu k obsluze.
Před uvedením do provozu, připojením, případně změnami nastavení, si prosím přečtěte celý návod.
Návod si uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí.
Kód regionu
Velká Británie, Irská republika a kontinentální Evropa (Model „EG“)
BD-Video
Přístroj přehrává disky BD-Video
s kódem regionu „B“.
Příklad:
DVD-Video
Přístroj přehrává DVD-Video
s kódem regionu
„2“ nebo „ALL“.
Příklad:
M-DMPBDT300-CZ
Vlastnosti
 Přehrávání videa ve 3D ( 22)
Po připojení přehrávače k 3D kompatibilnímu televizoru kabelem
HDMI si můžete vychutnat úchvatné zážitky zprostředkované 3D
kompatibilním video softwarem.
 Bezdrátové připojení ( 12, 14)
Přístroj podporuje technologii Wi-Fi a umožňuje bezdrátové
připojení pomocí bezdrátového síťového (LAN) adaptéru.
 DLNA ( 25)
Pomocí tohoto přístroje budete moci sledovat video a prohlížet
obrázky uložené na mediálním serveru s certifikací DLNA
připojeného do vaší domácí sítě.
 DivX Plus HD ( 21)
Vychutnejte si obrazový materiál ve vysokém rozlišení s kvalitním
zvukem videa formátu DivX Plus HD.
 Karta SDXC ( 6)
Tento přístroj podporuje SDXC karty. SDXC je nejnovější
standard SD karet a karet s vysokou kapacitou.
 Tlačítko VIERA CAST ( 24)
Internetové služby (např. YouTube, webová alba Picasa apod.) lze
pohodlně využívat pomocí tlačítka VIERA CAST.
2
Obsah
První kroky
Další informace
Vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Péče o jednotku a média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Informace o zvukových výstupech . . . . . . . . . . . . . .38
Referenční příručka pro ovládání . . . . . . . . . . . . . . . .5
O souborech MP3/JPEG/DivX/AVCHD/MPEG2. . .40
Disky, karty a USB zařízení, které lze přehrávat . . . . .6
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Připojení a nastavení
Doplňující informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Slovníček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
KROK 1: Připojení k televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní stránka
KROK 2: Připojení k zesilovači/receiveru . . . . . . . .10
KROK 3: Připojení k širokopásmové síti. . . . . . . . . .12
Popis ovládání v tomto návodu
KROK 4: Připojení napájecího kabelu . . . . . . . . . . .13
 Pokyny k ovládání se obecně vztahují k dálkovému
ovladači.
KROK 5: Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
KROK 6: Přeprogramování dálkového ovladače. . . .16
Aktualizace firmwaru ( 16)
Přehrávání
Vložení a vyjmutí média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Menu FUNCTION (Funkce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Přehrávání video obsahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Přehrávání videa Blu-ray 3D™ . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Přehrávání statických snímků . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Přehrávání hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Využití funkce VIERA CAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Funkce DLNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Ovládání připojeného televizoru
(VIERA Link „HDAVI Control™“) . . . . . . . . . . . . . . . .27
Nastavení
Menu Playback (Přehrávání) . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Menu Setup (Nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
3
Příslušenství
Péče o jednotku a média
Před použitím výrobku zkontrolujte dodané příslušenství.
 Tento přehrávač čistěte měkkým, suchým
hadříkem.
1
2
2
1
1
Dálkový ovladač
(N2QAYB000509)
Baterie do dálkového ovladače
Napájecí kabel
RJA0043-1C (dvoukolíková lisovaná vidlice)
Bezdrátový síťový adaptér (DY-WL10*)
(C5ZZZ0000049)
Prodlužovací USB kabel (DY-WL10*)
(K2KYYYY00064)
* DY-WL10 se dodává jako sada obsahující bezdrátový síťový
adaptér (C5ZZZ0000049) a USB kabel (K2KYYYY00064),
ale je rovněž k dispozici jako volitelné příslušenství.

 Objednací čísla produktů jsou platná k únoru 2010. Tato čísla
podléhají změnám.
 Napájecí kabel a bezdrátový síťový adaptér nepoužívejte
k jiným zařízením. Síťový adaptér není určen k použití pro
osobní počítač.
 Na spodní straně bezdrátového síťového adaptéru je uvedena
jeho MAC adresa.
 K čištění nepoužívejte alkohol, ředidlo nebo benzín.
 Před použitím chemicky napuštěné utěrky si pozorně přečtěte
pokyny pro její použití.
 Objektivy čistěte speciálním, k tomu
určeným přípravkem.
Čisticí přípravek snímače: RP-CL720E
 Tento přípravek pravděpodobně nebude na trhu ve všech
státech, např. v Německu nelze koupit. Setkáte-li se
s takovým problémem, poraďte se u nejbližšího prodejce
výrobků Panasonic.
 Uvedený čisticí přípravek byl původně určen pro DVD
rekordéry Panasonic (DIGA), ale je vhodný i pro tento
přehrávač.
 Čištění disků
Použití dálkového ovladače
Polarita (+ a -) musí odpovídat značkám na dálkovém ovladači.
Správně
Špatně
Otřete vlhkou a pak suchou utěrkou.
 Opatření pro manipulaci s diskem a kartou
R6/LR6, AA
(Alkalické nebo manganové baterie)
Namiřte jej na snímač signálu na přehrávači. ( 5)

Při nesprávně orientovaných bateriích může unikat elektrolyt,
který může způsobit poškození kontaktů a požár.
 Nekombinujte staré baterie s novými nebo různé typy baterií.
 Nevhazujte baterie do ohně.
 Nenechávejte baterie dlouho v uzavřeném automobilu
na přímém slunci.
 Baterie nerozebírejte a nezkratujte.
 Alkalické nebo manganové baterie nezkoušejte nabíjet.
 Nepoužívejte baterie, pokud mají sloupnutý obal.
Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte
z něho baterie. Baterie uchovávejte na chladném a tmavém
místě.
4
 Disky přidržujte za okraj, aby se nevratně nepoškrábaly
a nezůstaly na nich otisky prstů.
 Na disky nelepte štítky a samolepky.
 Nepoužívejte čisticí spreje, benzín, ředidlo, antistatické roztoky
a jiná rozpouštědla.
 Očistěte prach, vodu nebo jiné nečistoty z kontaktů na zadní
straně karty.
 Nepoužívejte následující disky:
– Disky se zbytky lepidla od samolepek nebo štítků (zapůjčené
disky apod.).
– Disky zkroucené nebo prasklé.
– Disky nepravidelných tvarů, např. srdce.
 Likvidace nebo prodej tohoto přehrávače
V přístroji mohou být uloženy osobní údaje uživatele. Jestliže se
chystáte přehrávač likvidovat nebo předat/prodat další osobě,
použijte proceduru na obnovení výchozího továrního nastavení.
( 34, „Obnovení všech nastavení na výchozí hodnoty“)
 V paměti přístroje může být uložená historie použití.
Referenční příručka pro ovládání
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Zapnutí a vypnutí jednotky ( 14)
Vysunutí nebo zasunutí disku ( 17)
UPOZORNĚNÍ
Nestavte předměty před zařízení. Optická jednotka může při
vysunutí narazit do poblíž stojícího předmětu a poškodit se.
Volba čísel titulů apod./Zadávání čísel nebo znaků ( 24)
[CANCEL]: Storno
Základní ovládací tlačítka přehrávání ( 18)
Zobrazení zpráv o stavu ( 18)
Zobrazení hlavního (top) menu/DIRECT NAVIGATOR ( 18)
Výběr/OK, krokování ( 18)
Zobrazení menu OPTION (Možnosti) ( 19)
Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré)
Tato tlačítka se používají na:
 Ovládání disku BD-Video, který obsahuje aplikace Java™
(BD-J)
 Zobrazení stránek „Title View“ a „Album View“ (  23)
 Ovládání obsahu při použití funkce VIERA CAST (  24)
Zobrazení menu Setup (Nastavení) ( 30)
Zapnutí/vypnutí vedlejšího obrazu (PIP - obraz v obraze)
( 20)
Vysílač signálu dálkového ovladače
Tlačítka ovládání televizoru ( 16)
Televizor můžete ovládat prostřednictvím dálkového ovladače
přehrávače.
[ TV]: Zapnutí a vypnutí televizoru
[AV]: Přepnutí vstupu
[+ – VOL]: Nastavení hlasitosti
[ CH]: Výběr kanálu
Úprava hlasitosti zesilovače/receiveru (  16)
Ztišení zvuku zesilovače/receiveru
Výběr zvukového doprovodu ( 18)
Zobrazení domovské stránky funkce VIERA CAST ( 24)
Opuštění stránek menu
Zobrazení Pop-up (vyskakovacího) menu ( 18)
Zobrazení menu FUNCTION (Funkce) ( 17)
Návrat na předchozí obrazovku
Volba jednotky (BD/DVD/CD, SD karta nebo USB zařízení)
( 17)
Zobrazení menu přehrávání ( 28)
Zatáhněte, chcete-li
odklopit přední panel.
1
2
3
Přepínač Pohotovostní stav/Zapnuto (/I) ( 14)
Stisknutím přepnete jednotku ze stavu zapnuto do stavu
pohotovosti a opačně. I v pohotovostním režimu jednotka
spotřebovává malé množství energie.
Disková jednotka ( 17)
Displej
Indikátor disku
Indikátor SD karty
Indikátor USB
zařízení
5
Snímač signálu dálkového ovladače
Vzdálenost: Přibližně 7 m
Úhel: Asi 20° vertikálně a 30° horizontálně.
6 Vysunutí nebo zasunutí disku ( 17)
7 LED dioda SD karty
 Tuto LED diodu lze vypnout nebo zapnout (  31)
8 Slot SD karty ( 17)
9 USB port ( 17)
10 Stop ( 18)
11 Start přehrávání ( 18)
Konektory na zadním panelu ( 8–13)
4
Indikátor při čtení dat z disku, karty nebo USB zařízení a při
zápisu na kartu bliká.
V.OFF LED (LED Video vypnuto)
 Tuto LED diodu lze vypnout nebo zapnout ( 31)
5
Disky, karty a USB zařízení, které lze přehrávat
Typ
Příklad loga
Podrobnosti
Použitelný obsah*
BD-Video
Video
BD-RE
Video
JPEG
BD-R
Video
DivX®
DVD-Video
Video
DVD-RAM
Video
AVCHD (progresivní formát pro
digitální záznam v HD rozlišení)
JPEG
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
Video
AVCHD (progresivní formát pro
digitální záznam v HD rozlišení)
DivX®
MP3
JPEG
Video
AVCHD (progresivní formát pro
digitální záznam v HD rozlišení)
+R/+RW/+R DL
Hudební CD
Hudba [CD-DA]
CD-R
CD-RW
DivX®
Hudba [CD-DA]
MP3
JPEG
Paměťová karta SD (od 8 MB do 2 GB)
(Včetně miniSD karty a microSD karty)
Paměťová karta SDHC (od 4 GB do 32 GB)
(Včetně mikroSDHC karty)
Paměťová karta SDXC (48 GB, 64 GB)
(Včetně mikroSDXC karty)
USB zařízení
(až 128 GB)
* Více informací o typech obsahu, který lze přehrávat, najdete na stránkách 7, 40–41.
6
MPEG2
AVCHD (progresivní formát pro
digitální záznam v HD rozlišení)
JPEG
DivX®
MP3
JPEG
 Disky, které tímto přístrojem nelze
přehrávat
Všechny ostatní dříve neuvedené nebo výslovně
nepodporované
 DVD-RAM 2,6 GB a 5,2 GB
 Disky DVD-RAM, které se nedají vysunout z jejich kazety
 Super Audio CD
 Foto CD
 DVD-Audio
 Video CD a Super Video CD
 Disky WMA
 HD DVD
 Kód regionu
BD-Video
Přístroj přehrává disky BD-Video s kódem regionu „B“.
Příklad:
DVD-Video
Přístroj přehrává DVD-Video s kódem regionu „2“ nebo „ALL“.
Příklad:
 Finalize (Uzavření)
DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL a CD-R/RW zapsané
rekordérem apod. musí být rekordérem uzavřené, aby je
bylo možné tímto přístrojem přehrát. Další informace získáte
z dokumentace rekordéru.
 BD-Video
 3D videa lze přehrávat, pokud je přehrávač připojený HDMI
kabelem k televizoru, který je 3D kompatibilní.
 Přehrávač podporuje zvukový signál přenášený vysokým
počtem bitů (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio a DTS-HD Master Audio) používaný formátem
BD-Video. Další podrobnosti o těchto formátech zvuku najdete
na straně 38.
 Hudební CD
Funkčnost a kvalita zvuku disků CD, které nevyhovují
specifikacím CD-DA, (řízené kopírování CD atd.) nelze zaručit.
 SD karta
 Paměťové karty miniSD, mikroSD,
mikroSDHC a mikroSDXC lze použít,
ale připojují se prostřednictvím adaptéru.
Obvykle se dodávají společně s příslušným
typem karty, v každém případě si adaptér musí
zajistit uživatel.
 Paměťové karty uchovávejte mimo dosah dětí,
aby je náhodou nespolkly.
 Chcete-li chránit obsah paměťové karty proti přepsání,
přesuňte její zámek do polohy „LOCK“.
 Přístroj je kompatibilní s SD kartami, které používají systém
souborů FAT12 a FAT16, SDHC kartami se systémem souborů
FAT32 (nepodporuje dlouhá jména souborů) a SDXC kartami
ve formátu ex FAT.
 Použijete-li SD kartu v nekompatibilním počítači nebo jiném
zařízení, může být její obsah přemazán např. naformátováním
apod.
 Využitelná velikost paměti je nepatrně nižší než udávaná
kapacita paměťové karty.
 USB zařízení
 U tohoto přístroje není zaručena spolupráce se všemi USB
zařízeními.
 Přístroj nepodporuje nabíjení zařízení prostřednictvím USB
portu.
 Jsou podporovány systémy souborů FAT12, FAT16 a FAT32.
 Přístroj podporuje standard USB 2.0 High Speed.
 BD-RE, BD-R
Disky zapsané Blu-ray rekordéry Panasonic v režimu DR nemusí
v tomto přístroji přehrát zvukový doprovod korektně.

 V závislosti na výše uvedeném typu média, stavu záznamu, použitém způsobu záznamu a postupu při vytváření souborů se může stát, že
disky nebude možné ve všech případech přehrávat.
 Výrobce disku může zvolit způsob přehrávání disků. Z tohoto důvodu nemusí být vždy možné ovládat přehrávání, jak je uvedeno v tomto
návodu k obsluze. Přečtěte si pozorně informace uvedené na disku.
7
KROK 1: Připojení k televizoru
 Přehrávač nestavte na zesilovače nebo jiná zařízení, která se
během provozu zahřívají. Teplo může zařízení poškodit.
 Před spojováním doporučujeme všechna zařízení odpojit
od napájení.
 Video signál nepřipojujte přes video rekordér. Obraz nemusí
být kvůli systému ochrany proti kopírování správně přehráván.
 Na straně 39 najdete doporučené nastavení pro každé zařízení
v sestavě.
 Používejte HDMI kabely pro vysokou přenosovou rychlost
opatřené logem HDMI (jako je na obálce). Doporučujeme
používat HDMI kabely Panasonic. Při použití signálu 1080p
používejte HDMI kabel délky 5 metrů nebo kratší.
Doporučené číslo součásti:
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m),
RP-CDHS50 (5,0 m) atd.
Nejvyšší kvalita
(VIDEO)
 Pomocí výstupního konektoru HDMI MAIN AV OUT.
–
Můžete přehrávat 3D videa, pokud připojíte přehrávač
k 3D kompatibilnímu televizoru.
Vstup
HDMI IN
Kabel HDMI
 Parametr „HDMI Video Mode“ (Video režim HDMI) a „HDMI
Audio Output“ (HDMI audio výstup) nastavte na „On“ (Zap.).
( 32)
 HDMI připojení pomocí hlavního výstupu HDMI MAIN AV OUT
podporuje ovládání VIERA Link „HDAVI Control“. ( 27)
8
Standardní kvalita
(VIDEO)
 Pomocí výstupního konektoru COMPONENT
VIDEO OUT
Vstup AUDIO IN
Audio/video kabel
VSTUP
KOMPONENTNÍHO VIDEA
 Na výstupním konektoru VIDEO OUT
Vstup AUDIO IN
VIDEO VSTUP
Kabel pro
komponentní
video
 Připojte konektory stejné barvy.
 Parametr „Component Resolution“ (Rozlišení komp. videa)
nastavte na „576p/480p“, „720p“ nebo „1080i“. ( 32)
 Režim „HDMI Video Mode“ nastavte na „Off“ (Vyp.). ( 32)
Audio/video kabel
 Připojte konektory stejné barvy.
9
KROK 2: Připojení k zesilovači/receiveru
Digitální zvuk
 Na výstupním konektoru HDMI MAIN AV OUT
–
Můžete přehrávat 3D videa, pokud připojený televizor
a zesilovač/receiver podporují 3D.
Vstup
HDMI IN
–
3D video lze přehrávat, je-li připojený televizor 3D
kompatibilní, i když použitý zesilovač/receiver není 3D
kompatibilní.
Vstup
HDMI IN
Kabel HDMI
Reproduktory
vícekanálového
zvuku
 Na výstupním konektoru HDMI MAIN AV OUT
a HDMI SUB AV OUT
Reproduktory
vícekanálového
zvuku
Výstup
HDMI OUT
Zesilovač/receiver
Zesilovač/receiver
Vstup
HDMI IN
Vstup
HDMI IN
Kabel HDMI
 Parametr „HDMI Video Mode“ (Video režim HDMI) a „HDMI
Audio Output“ (HDMI audio výstup) nastavte na „On“ (Zap.).
( 32)
 Parametr „Digital Audio Output“ nastavte podle typu
připojeného zesilovače/receiveru. ( 31)
 HDMI připojení pomocí hlavního výstupu HDMI MAIN AV OUT
podporuje ovládání VIERA Link „HDAVI Control“. ( 27)
10
Kabel HDMI
 Parametr „HDMI Video Mode“ (Video režim HDMI) a „HDMI
Audio Output“ (HDMI audio výstup) nastavte na „On“ (Zap.).
( 32)
 Režim „HDMI(SUB) Output Mode“ nastavte na „V.OFF“ (Video
vyp.)“. ( 22)
– Výstup zvuku bude ve vysokém rozlišení bez ohledu
na kompatibilitu zesilovače/receiveru s 3D.
 HDMI připojení pomocí hlavního výstupu HDMI MAIN AV OUT
podporuje ovládání VIERA Link „HDAVI Control“. ( 27)
Vedlejší výstup HDMI SUB AV OUT není kompatibilní
s ovládáním VIERA Link „HDAVI Control“.
Analogový zvuk
 Pomocí COAXIAL (koaxiálního) nebo OPTICAL
(optického) konektoru
 Pomocí konektoru 5.1/7.1 ch AUDIO OUT
Reproduktory
vícekanálového
zvuku
Zesilovač/receiver
Zesilovač/receiver
Vstup
COAXIAL IN
Koaxiální kabel
Audio kabely připojte
ke konektorům, které
odpovídají použitým
reprosoustavám.
Vstup
OPTICAL IN
NEBO
Optický kabel
 Jestliže televizor připojujete ( 8) ke konektoru HDMI AV
OUT, nastavte „HDMI Audio Output“ na „Off“ (Vyp.). ( 32)
 Parametr „Digital Audio Output“ nastavte podle použitého
konektoru a typu připojeného zesilovače/receiveru. ( 31)
Připojení kabelů
Přední reproduktor (L/P)
Prostorový reproduktor (L/P)
Subwoofer
Středový reproduktor
Zadní prostorový reproduktor (L/P)
(Jen pro 7.1ch AUDIO OUT)
 Výstup „Analog Audio Output“ nastavte na „7.1ch“ nebo „2ch
(Downmix) + 5.1ch“, podle toho, který konektor použijete.
( 32)
 Nastavení výstupu „Analog Audio Output“ lze provést v režimu
„Easy Setting“ (Snadné nastavení). ( 14)
 Když připojujete zařízení ke konektoru HDMI AV OUT, nastavte
„HDMI Audio Output“ na hodnotu „Off“ (Vyp.). ( 32)
11
KROK 3: Připojení k širokopásmové síti
Pokud přehrávač připojíte k širokopásmové síti, budou k dispozici
tyto služby:
 Aktualizace firmwaru ( 16)
 Můžete využít BD-Live ( 20)
 Můžete využít VIERA CAST ( 24)
 DLNA ( 25)
Podrobnosti o připojení najdete v dokumentaci připojovaného
zařízení.
 Připojení síťovým kabelem (ethernet)
 Připojení pomocí bezdrátového LAN adaptéru
DY-WL10
Síťový (LAN) kabel
(nekřížený)
Širokopásmový
směrovač apod.
Bezdrátový LAN
adaptér
(součást dodávky)
Bezdrátový směrovač
(přístupový bod) apod.
Internet
Internet
 Na připojení přídavných zařízení používejte stíněný síťový
kabel.
 Připojení jiného než síťového (LAN) kabelu do konektoru LAN
může přístroj vážně poškodit.
12
 K bezdrátovému připojení je nutné použít dodaný adaptér,
běžný bezdrátový adaptér použít nelze.
 Je-li kvalita signálu nízká, použijte pro připojení bezdrátového
adaptéru dodaný prodlužovací USB kabel.
 Nepoužívejte jiný USB kabel než ten, který byl dodán
s přístrojem.
 Nejnovější informace o kompatibilitě vašeho bezdrátového
směrovače nebo přístupového bodu najdete na našem webu:
http://panasonic.jp/support/global/cs/
 Jednotka není kompatibilní s veřejnými síťovými službami
(tzv. Hotspots apod.), které bývají k dispozici na letištích,
nádražích, kavárnách atd.
Upozornění týkající se bezdrátového LAN
adaptéru
Použití tohoto zařízení má jistá omezení, která je třeba
respektovat. Než zařízení použijete, měli byste se s těmito
omezeními seznámit.
Společnost Panasonic nepřejímá odpovědnost za žádné
případné škody, k nimž by mohlo dojít nedodržením příslušných
omezení nebo způsobem využití či naopak nevyužití tohoto
zařízení.
 Toto zařízení nepoužívejte k připojení do bezdrátové sítě,
v níž nemáte žádná uživatelská práva.
Při automatickém vyhledávání bezdrátové sítě se zobrazí
i názvy sítí (tzv. SSID*), k nimž nemáte žádná přístupová
práva. Připojení či pokus o připojení může být považován
za neoprávněný přístup.
* Parametr SSID (Service Set Identification (Identifikace
souboru služeb)) je jméno, jímž se bezdrátová síť identifikuje.
Přenos dat je možný, jen když se SSID shoduje u obou
zařízení, která spolu mají komunikovat.
 Vysílaná a přijímaná data prostřednictvím rádiových vln je
možné zachytit a monitorovat.
 Bezdrátový adaptér obsahuje velice jemné elektronické
součástky.
Používejte jej k účelu, pro který byl určen, a dodržujte
následující body.
– Nevystavujte jej vysokým teplotám nebo slunečnímu záření.
– Neohýbejte jej a chraňte jej před nárazy.
– Chraňte jej před vlhkem.
– Adaptér nerozebírejte a nijak neupravujte.
– Nezkoušejte jej připojit k jiným, nekompatibilním zařízením.
KROK 4:
Připojení napájecího kabelu
Napájecí kabel
(součást balení)
Do síťové zásuvky
(střídavé napětí 220 až 240 V, 50 Hz)
 Tento přístroj spotřebovává malé množství elektrického proudu
(„Stručný návod“: „Off“ (Vyp.), asi 0,2 W), i když je vypnutý.
Chcete-li šetřit elektrickou energií v době, kdy přehrávač
nebudete delší dobu používat, odpojte jej úplně od zdroje
napájení.
13
KROK 5: Nastavení
Jednoduché nastavení
Po prvním připojení přehrávače a stisknutí tlačítka [] se
na obrazovce objeví stránka základního nastavení.
Příprava
Zapněte televizor a zvolte vhodný vstup video signálu.
1
Stiskněte [].
Zobrazí se stránka nastavení.
Je-li jednotka připojena k televizoru Panasonic (VIERA),
který podporuje ovládání HDAVI Control 2 nebo novější
pomocí kabelu HDMI, potom se informace o nastavení
přenese do tohoto televizoru.
2
 Připojení „Wireless“ (bezdrátové)
Vyberete-li „Wireless“ a zobrazí se upozornění „Wireless LAN
Adaptor is not connected“ (Bezdrátový adaptér není připojen),
zkontrolujte spolehlivost připojení bezdrátového LAN adaptéru
do USB portu. Můžete též zkusit adaptér odpojit a znovu připojit.
Jestliže na obrazovce zůstává stále stejné upozornění, požádejte
o pomoc prodejce.
Vyberte „WPS (PUSH button)“ (WPS (tlačítko))
nebo „Search for access point“ (Vyhledat
přístupový bod) a dokončete nastavení podle
pokynů na obrazovce.
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a proveďte nastavení pomocí tlačítek [, ]
a tlačítka [OK].
„On-Screen Language“ (Jazyk nabídek), „TV Aspect“ (Poměr
stran obrazu), „Analog Audio Output“ (Výstup analogového
zvuku) a „Quick Start“ (Rychlé nastavení) je připraveno.
( 31 – 33)
Po dokončení „Easy Setting“ (Jednoduchého nastavení) můžete
přistoupit k „Network Easy Setting“ (jednoduchému nastavení
sítě).

 Uvedené nastavení lze provést kdykoliv volbou funkce „Easy
Setting“ v menu Setup (Nastavení). ( 33)
 Jednotlivé parametry můžete také nastavovat samostatně.
(  31 – 33)
 Ve výchozím nastavení je použito „2ch (Downmix) + 5.1ch“,
takže bude třeba nastavit „7.1ch“, jestliže používáte výstup
7.1ch.
např.
WPS (PUSH button) (WPS (tlačítko))
Pokud váš bezdrátový směrovač (přístupový
bod) podporuje WPS (PUSH button), můžete
nastavení provést jednoduše stisknutím tlačítka
WPS. WPS (Wi-Fi Protected Setup) je standard,
podle něhož se nastaví spolehlivé a bezpečné
připojení bezdrátových síťových zařízení.
1 Stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém směrovači nebo
přístupovém bodu, až začne blikat odpovídající indikátor.
 Podrobnosti najdete v dokumentaci bezdrátového
směrovače nebo přístupového bodu.
2 Stiskněte tlačítko [OK].
* Bezdrátový směrovač (přístupový bod) může být označený
symbolem Wi-Fi Protected Setup (Konfigurace chráněného
bezdrátového připojení), pokud tuto funkci podporuje.
Vyhledání přístupového bodu:
Vyhledají se všechny bezdrátové směrovače (přístupové body)
v dosahu a zobrazí se jejich seznam. Ze seznamu vyberte ten,
k němuž se chcete připojit.
1 Pomocí tlačítek [, ] vyberte jméno (SSID) bezdrátového
zařízení, k němuž se chcete připojit. Potom stiskněte
[OPTION] (Možnosti), aby se zobrazily údaje vybraného
směrovače, a poznamenejte si informaci o způsobu
ověřování a šifrování.
Jednoduché nastavení sítě
Po dokončení „Easy Setting“ (Jednoduchého nastavení) můžete
přistoupit k „Network Easy Setting“ (Jednoduchému nastavení
sítě).
Zvolte „Wired“ (Kabelová) nebo „Wireless“
(Bezdrátová) a stiskněte [OK].

Nemůžete-li najít požadované SSID, použijte volbu „Search
again“ (Opakovat hledání).
2 Stiskněte [RETURN] (Zpět) a potom [OK].
Potom vyberte položku v následujícím seznamu, která
odpovídá způsobu ověřování a šifrování, které jste si
poznamenali v předchozím kroku 1.
 Připojení „Wired“ (kabelem)
Nastavení proveďte podle pokynů na obrazovce.
 Narazíte-li na problémy ( 15)
14
Nastavení proveďte podle pokynů na obrazovce.
 Do pole „Encryption Key“ zadejte šifrovací klíč, který používá
váš bezdrátový směrovač (přístupový bod).
1
Narazíte-li na problémy
Konfigurace připojení k přístupovému bodu
2.
3.
1.
2.
Displej
A conflict with other
devices occurred.
(Došlo ke konfliktu
s jiným zařízením.)
A time out error
occurred. (Vypršel
časový limit.)
An authentication
error or a time out
error occurred.
(Chyba ověření nebo
vypršel časový limit.)
A device error
occurred. (Chyba
zařízení.)
LAN cable connection or
Connection to access point
(Připojení LAN kabelu nebo
připojení k přístupovému
bodu)
IP address setting
(Nastavení IP adresy)
Connection to gateway
(Připojení k bráně)
LAN cable connection or
Connection to access point
(Připojení LAN kabelu nebo
připojení k přístupovému
bodu)
IP address setting
(Nastavení IP adresy)
Zkontrolujte následující
 Počkejte okamžik a zkuste to znovu.
 Nastavení MAC adresy bezdrátového
směrovače (přístupového bodu) apod.
 Může být slabý signál. S pomocí
prodlužovacího USB kabelu zkuste
změnit polohu bezdrátového LAN
adaptéru. Nepoužívejte jiný USB kabel
než ten, který byl dodán s přístrojem.
 SSID a šifrovací klíč bezdrátového
směrovače nebo přístupového bodu.
 Počkejte okamžik a zkuste to znovu.
3. Connection to gateway
(Připojení k bráně)
1. LAN cable connection or
Connection to access point
(Připojení LAN kabelu nebo
připojení k přístupovému
bodu)
2. IP address setting
(Nastavení IP adresy)
3. Connection to gateway
(Připojení k bráně)
:Pass
(V pořádku)
: Fail (Selhalo)
: Fail (Selhalo)
 Připojení
a nastavení
rozbočovače
nebo
směrovače
 Nastavení
„IP adresy/
Nastavení
DNS“ ( 33)
:Pass
(V pořádku)
:Home network
available
(Domácí síť je
k dispozici)
: Fail (Selhalo)
:Pass
(V pořádku)
:Pass
(V pořádku)
: Fail (Selhalo)
Jednoduché nastavení sítě (Test připojení)
 Připojení bezdrátového LAN adaptéru
Jestliže opakováním pokusu nedojde
ke zlepšení, poraďte se s dodavatelem.
Jednoduché nastavení sítě (Test připojení)
Displej
Cannot find the server.
(Nelze nalézt server.)
(B019)
Displej
1. LAN cable connection or
Connection to access point
(Připojení LAN kabelu nebo
připojení k přístupovému
bodu)
: Fail (Selhalo)
2. IP address setting
(Nastavení IP
: Fail (Selhalo)
adresy)
: Fail (Selhalo)
3. Connection to
gateway (Připojení
k bráně)
Zkontrolujte
následující
 Připojení
síťových
(LAN) kabelů
( 12)
Failed to connect to
the server. (Připojení
k serveru se nezdařilo.)
(B020)
Zkontrolujte následující
 Nastavení „Primárního DNS“
a „Sekundárního DNS“ v části
„Nastavení IP adresy / Nastavení
DNS“ ( 33)
 Server může být zaneprázdněn,
případně není v provozu příslušná
služba. Počkejte okamžik a zkuste to
znovu.
 Nastavení „Konfigurace Proxy
serveru“ ( 33) a směrovače

 Prostudujte si návod k obsluze rozbočovače nebo směrovače.
 Uvedené nastavení lze provést kdykoliv volbou funkce
„Network Easy Setting“ v menu Setup (Nastavení). ( 33)
 Změnu jednotlivých parametrů můžete provést kdykoliv pomocí
„Network Settings“ (Nastavení sítě). (  33)
 Po změně konfigurace síťového připojení se může změnit
také „encryption level“ (úroveň šifrování) apod. bezdrátového
směrovače nebo přístupového bodu.
Pokud budete mít problém s připojení počítače k internetu,
upravte jeho síťovou konfiguraci podle nastavení bezdrátového
směrovače (přístupového bodu).
15
Aktualizace firmwaru
Společnost Panasonic občas vydává aktualizaci firmwaru pro
tento typ přístroje, která může přidat nebo zlepšit některé jeho
funkce. Tyto aktualizace jsou bezplatné.
Tento přístroj je schopen kontrolovat vydání aktualizace
automaticky, po připojení na internet. Je-li k dispozici nová verze,
zobrazí se následující stránka.
KROK 6: Přeprogramování
dálkového ovladače
Pro ostatní výrobky Panasonic
Máte-li dva (nebo více) přehrávačů/rekordérů Panasonic
a dálkový ovladač ovládá současně oba, bude třeba jednomu
z nich změnit kód ovladače, aby k tomu nedocházelo. Když
změníte u tohoto výrobku kód dálkového ovladače, bude nutné
stejnou operaci provést i u samotného ovladače.
( 33, „Dálkový ovladač“)
Ovládání televizoru nebo
zesilovače/receiveru
Televizor nebo zesilovač/receiver můžete řídit prostřednictvím
dálkového ovládání přehrávače.
Během aktualizace přehrávač NEVYPÍNEJTE a nepoužívejte.
Po dokončené aktualizaci se na displeji jednotky objeví zpráva
„FINISH“ (Hotovo). Přístroj se restartuje a zobrazí se následující
stránka.
1
Televizory
Pomocí numerických tlačítek zadejte
dvoumístný kód ( 44) při současném
stisknutí [ TV].
Zesilovače/receivery
Pomocí numerických tlačítek zadejte
dvoumístný kód ( 44) při současném
stisknutí [RECEIVER - VOL].
např.: 01: [0]  [1]

 Aktualizaci můžete spustit kdykoliv výběrem funkce „Firmware
Update“ (Aktualizace firmwaru) v menu Setup (Nastavení).
( 33)
 Jestliže se nezdaří stažení aktualizace nebo není
k dispozici připojení k internetu, můžete si aktuální
firmware stáhnout do počítače z následující webové
adresy, soubor vypálit na CD-R a provést aktualizaci
z disku:
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou k dispozici pouze v angličtině.)
Zobrazení verze firmwaru na tomto přehrávači.
( 33, „Systémové informace“)
 Stažení souboru s aktualizací může trvat několik minut. Může
trvat i déle, a je-li kvalita připojení nízká, nemusí se podařit
vůbec.
 Nechcete-li, aby si přehrávač kontroloval aktualizace
automaticky, nastavte parametr „Automatic Update Check“
(Automatická kontrola aktualizací) na „Off“ (Vyp.). (  33)
16
2
Vyzkoušejte zapnutím televizoru nebo
nastavením hlasitosti zesilovače.

 V případě, že je u vašeho televizoru nebo zesilovače uvedeno
více kódů, vyberte ten, který bude správně ovládat potřebné
funkce.
Vložení a vyjmutí média
Menu FUNCTION (Funkce)
Hlavní funkce zařízení lze ovládat z menu FUNCTION (Funkce).
Stisknutím [, ] zvolte funkci a potvrďte tlačítkem [OK].
 Při vkládání média dbejte na to, aby směřovalo správnou
stranou nahoru.
 Jestliže indikátor na displeji přehrávače bliká, přístroj
nevypínejte a nevysunujte médium. Tím byste mohli přijít
o obsah média.
 Když chcete vysunout SD kartu, stiskněte ji uprostřed a pak ji
vytáhněte přímo k sobě.
 Jestliže připojíte výrobek Panasonic pomocí USB kabelu,
na připojeném zařízení se může zobrazit stránka pro
nastavení parametrů. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze
připojeného zařízení.
 Přepnutí jednotek
Stisknutím tlačítka [DRIVE SELECT] (Volba jednotky)
vyberte „BD/DVD/CD“, „SD card“ nebo „USB device“.
 Pokud je médium vloženo do zastaveného přehrávače,
jednotka se automaticky přepne na správný typ sama.
Přehrávání
Přehraje obsah.
Hlavní (Top) menu
( 18)
Menu
( 18)
Prohlížení obrázku
( 23)
Sledování videa
( 18)
Poslech hudby
( 24)
Síť
Domácí síť (DLNA)( 25)
Obsah z internetu: Zobrazení domovské stránky
funkce VIERA CAST ( 24)
BD/DVD/CD
SD karta
USB zařízení
Další
možnosti
Přepne se na příslušnou jednotku.
Playlisty
Umožňuje přehrávat seznam
skladeb vytvořený na DVD-VR.
Nastavení
( 30)
Správa karet
( 20)
Chcete-li opustit tuto stránku,
stiskněte [FUNCTION MENU].

 Záleží na konkrétním médiu, které položky menu se zobrazí.
 Pokud není zobrazena stránka FUNCTION (Funkce), stiskněte
tlačítko [FUNCTION MENU].
17
Přehrávání video obsahu
Tyto operace nemusí fungovat, záleží na použitém médiu nebo
jeho obsahu.
Příprava
Zapněte televizor a zvolte vhodný vstup video signálu.
1
2
Další operace během přehrávání
Zapněte přístroj stisknutím [].
Stop
Stiskněte [].
Pozice, kde bylo přehrávání zastaveno, je uložena do paměti.
Funkce obnovení přehrávání
Stisknutím [] (PLAY) spustíte přehrávání z aktuálního místa.
 Aktuální pozice se ztratí, jestliže otevřete optickou jednotku
nebo několikrát stisknete [], aby se na displeji přehrávače
zobrazila zpráva „STOP“.
 U disků BD-Video a BD-J ( 45) funkce obnovení
přehrávání nefunguje.
Vložte médium.
Spustí se přehrávání.
 Je-li zobrazeno menu, vyberte pomocí [, , , ]
požadovanou položku a stiskněte [OK].
 Pokud se během přehrávání 3D videa zobrazí stránka
obsahující zprávu, pokračujte v přehrávání podle pokynů.
 Jestliže se přehrávání nespustí samo, stiskněte [] (PLAY).
 Zobrazení menu
Zobrazit můžete Hlavní (top) menu, menu DIRECT NAVIGATOR
nebo Pop-up menu.
Stiskněte [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR] nebo [POP-UP
MENU].
 Pomocí [, , , ] vyberte některou z možností a stiskněte
[OK].
 Pop-up menu se také zobrazí stisknutím tlačítka [OPTION]
a výběrem „Pop-up Menu“.
 Zobrazení stavových zpráv
Během přehrávání stiskněte [STATUS].
Stavová hlášení informují o právě přehrávaném záznamu.
Pokaždé, když stisknete [STATUS], mohou se zobrazené
informace změnit nebo zmizet z obrazovky.
např. BD-Video
T: Titul, C: Kapitola, PL: Playlist (Seznam)
Uplynulý čas v titulu
Aktuální pozice
Celkový čas

 Výstupní signál z disků PAL zůstává v normě PAL. Výstupní
signál z disků NTSC může být ve formátu „NTSC“ nebo
„PAL60“. U NTSC disků si můžete zvolit formát „NTSC“ nebo
„PAL60“ pomocí „NTSC Contents Output“ (Výstup obsahu
NTSC). ( 30)
 BĚHEM ZOBRAZENÍ MENU SE DISKY STÁLE TOČÍ.
Po skončení přehrávání stiskněte [], abyste šetřili motor
přehrávače, displej televizoru atd.
 Podle typu média nebo obsahu se může zobrazená informace
změnit nebo se vůbec neobjeví.
 DivX: Nepřetržité přehrávání není možné.
 Nelze přehrávat AVCHD a MPEG2 video, které bylo zapsáno
metodou přetažení myší nebo pomocí kombinace kopírovat
- vložit.
18
Pause (Pauza)
Stiskněte [].
 Stiskněte [] ještě jednou, případně [] (PLAY), aby se
přehrávání obnovilo.
Search/Slow-motion (Hledat/
Zpomalení)
Vyhledávání
Během přehrávání stiskněte [] nebo [].
 Hudba a MP3: Pevně nastavená jedna úroveň rychlosti.
Zpomalené přehrávání
Během pauzy stiskněte [] nebo [].
 BD-Video a AVCHD: Jen dopředu [].
Rychlost se mění v pěti stupních.
 Stisknutím [] (PLAY) se obnoví normální rychlost přehrávání.
Skip (Přeskočit)
Během přehrávání nebo pauzy stiskněte [] nebo [].
Přeskočte na titul, kapitolu nebo skladbu, kterou chcete
přehrávat.
 Každým stisknutím se zvyšuje počet skoků.
Frame-by-frame (Přehrávání
po snímcích)
Během pauzy stiskněte [] () nebo [] ().
 Stisknutím a přidržením změníte směr dopředu nebo dozadu.
 Stisknutím [] (PLAY) se obnoví normální rychlost přehrávání.
 BD-Video a AVCHD: Jen dopředu [] ().
Changing audio (Změna zvuku)
Stiskněte [AUDIO].
Můžete změnit počet zvukových kanálů nebo jazyk zvukové stopy
( 28) atd.
Užitečné funkce
1
2
Stiskněte [OPTION].
Zvolte položku, potom stiskněte [OK].
Během zobrazení stránky DIRECT NAVIGATOR
Properties (Vlastnosti)
Zobrazení vlastností titulu (datum
záznamu atd.).
Chapter View (Zobrazit
kapitoly)
Slouží k výběru kapitoly.
To Picture (K obrázkům)
Folder (Složka)
View Titles (Zobrazení titulů)
Statické obrázky. ( 23)
Přechod do jiné složky.
Slouží k výběru titulu.
Během přehrávání
Screen Aspect (Poměr stran)
Top Menu (Hlavní menu)
Pop-up Menu
Menu
Pokud jsou nahoře a dole nebo
vlevo a vpravo zobrazeny černé
pruhy, lze obraz zvětšit na celou
obrazovku.
Slouží k zobrazení hlavního
menu.
Slouží k zobrazení Pop-up menu.
Slouží k zobrazení menu.
 Použijete-li funkci „Screen Aspect“ (Poměr stran), při
přehrávání některých typů obsahu to nebude mít žádný účinek.
 Pokud je parametr „TV Aspect“ (Poměr stran na televizoru)
( 32) nastavený na „4:3 Pan & Scan“ nebo „4:3 Letterbox“,
je funkce „Zoom“ (Zvětšení) v menu „Screen Aspect“
nedostupná.

 Zobrazené položky se liší podle použitého média a obsahu.
19
Používání BD-Live nebo
BONUSVIEW v režimu BD-Video
Co je BONUSVIEW?
BONUSVIEW je funkce, která vám umožní používat režimy jako
obraz v obraze nebo vedlejší zvuk apod.
Co je BD-Live?
Jako doplněk funkce BONUSVIEW, BD-Live vám dovolí přístup
k dalším funkcím, např. zobrazení titulků, exkluzivnímu obrazu
nebo online hrám, pokud má jednotka připojení na internet.
 Dostupné funkce a způsob jejich ovládání se mohou
u jednotlivých disků lišit. V případě nejasností si přečtěte
instrukce k disku nebo vyhledejte odpovídající webovou
stránku.
Přehrávání disků BD-Live
s připojením na internet
K přehrávání některého obsahu BD-Live na Blu-ray discích je
třeba založit internetový účet, aby byl tento obsah přístupný.
Při založení účtu postupujte podle pokynů na obrazovce nebo
návodu k disku.
1
2
Připojte se k síti. ( 12)
Vložte SD kartu.
(S 1 GB volného místa nebo větším.) SD karta se používá
jako místní úložiště. ( 45)
3
Vložte disk.
 Mazání dat/Formátování SD karty
Přehrávání picture-in-picture (obraz
v obraze)
Vypnutí/zapnutí sekundárního videa
Stiskněte [PIP].
Vedlejší video
Hlavní video
Zapnutí/vypnutí vedlejšího videa
[DISPLAY]  vybrat „Disc“  [] vybrat „Signal
Type“  [OK]  nastavit „Soundtrack“ pro
„Secondary Video“ na „On“ nebo „Off“

 Během vyhledávání/zpomalení nebo přehrávání snímek
po snímku se přehrává pouze hlavní video.
 Je-li „BD-Video Secondary Audio“ (Vedlejší zvuk BD-Videa)
v „Digital Audio Output“ (Výstup digitálního zvuku) nastaveno
na „Off“, nebude se vedlejší zvuk přehrávat. ( 31)
20
1
2
3
4
Vložte SD kartu.
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Pomocí [, ] vyberte „To Others“ (Další) a stiskněte [OK].
Pomocí [, ] vyberte „Card Management“ (Správa karty)
a stiskněte [OK].
5 Pomocí [, ] vyberte „BD-Video Data Erase“ (Vymazat data
BD-Videa) nebo „Format SD Card“ (Formátovat SD kartu)
a stiskněte [OK].
6 Pomocí [, ] vyberte „Yes“ a stiskněte [OK].
7 Stisknutím [, ] vyberte „Start“ a potvrďte [OK].

 Pro využívání funkcí uvedených výše doporučujeme
zformátovat kartu prostřednictvím tohoto zařízení. Při
formátování použité SD karty se z ní vymažou všechna data.
Už nebude možné je obnovit.
 „BD-Live Internet Access“ (Internetový přístup BD-Live) možná
bude muset být pro některé disky změněn. ( 30)
 Během přehrávání disku podporujícího funkci BD-Live může
být prostřednictvím internetu odeslána poskytovateli obsahu
identifikace přehrávače nebo disku.
 Zobrazení titulků
Poznámka o DivX
DIVX PLUS™ HD:
DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX,
Inc. Toto je zařízení s oficiální certifikací DivX Certified®, které
přehrává video DivX, video DivX Plus™ HD (H.264/.MKV)
v kvalitě až 1080p včetně prémiového obsahu. Další informace
a nástroje pro konverzi vašich souborů na video DivX najdete
na www.divx.com.
Pomocí tohoto přístroje můžete zobrazovat text titulků na disku
s obrazovým obsahem ve formátu DivX.
Tato funkce nemá žádnou souvislost s titulky uvedenými
ve specifikacích standardu DivX a nemá jednoznačný vlastní
standard. Ovládání může být trochu odlišné nebo nemusí
fungovat očekávaným způsobem, záleží na tom, jak byl soubor
vytvořen a na stavu přehrávače (přehrávání, stop atd.).
Nastavení „Subtitle“ (Titulky) v části „Disc“ ( 28)
DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto zařízení DivX Certified® je nutné zaregistrovat, aby se na něm
mohl přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (Video na přání).
Chcete-li si vygenerovat registrační kód, vyhledejte část DivX
VOD v menu nastavení zařízení.
Po vygenerování registračního kódu přejděte na vod.divx.com,
kde dokončíte registrační proces a dozvíte se více o videu
na přání ve formátu DivX.
 Video z obsahu DivX VOD uložené na USB zařízení se smí
přehrávat jen na zařízení podporujícím HDMI.

 Video soubory DivX, které nezobrazují volbu „Text“, žádné
titulky neobsahují.
 Pokud se text titulků nezobrazuje správně, zkuste změnit
jazykové nastavení. ( 30)
 U některých souborů se vám nemusí podařit titulky zobrazit.
Zobrazení registračního kódu přístroje.
( 33, „Registrace DivX“ v části „Obecné“)
10 alfanumerických znaků
 Po prvním přehrání obsahu DivX VOD se registrační kód
nezobrazí.
 Koupíte-li si video obsah DivX VOD a použijete přitom
registrační kód jiného zařízení, nebudete ho moci přehrát
na tomto přístroji.
Zrušení registrace této jednotky.
( 33, „Registrace DivX“ v části „Obecné“)
Pomocí [, ] vyberte „Yes“ v části „DivX Registration“.
Pro zrušení registrace přístroje na www.divx.com použijte
deregistrační kód.
Poznámka k obsahu DivX VOD, který lze přehrát jen
s omezeným počtem opakování.
Některý obsah DivX VOD lze přehrát jen s omezeným počtem
opakování. Když takový obsah přehráváte, zobrazí se údaj o tom,
kolikrát již byl přehrán a jaký byl původní počet povolených repríz.
 Počet zbývajících repríz se s každým přehráním sníží. Jestliže
však přehráváte jen od místa, kde bylo přehrávání naposledy
přerušeno, počet opakování se nesníží díky funkci obnovení
přehrávání.
21
Přehrávání videa Blu-ray 3D™
Po připojení přehrávače k 3D kompatibilnímu televizoru
kabelem HDMI si můžete vychutnat úchvatná videa s realisticky
provedeným třírozměrným efektem pomocí Blu-ray 3D™
kompatibilního video softwaru.
Disk, na kterém jsou zapsány tituly se strukturou 2 obrazovek
(jedna vedle druhé), jež lze přehrát ve 3D, se bude přehrávat
podle nastavení 3D efektu televizoru, bez ohledu na nastavení
v dále uvedené tabulce (kromě výstupního režimu „HDMI(SUB)“
 32).
 Stránky jako menu Playback (Přehrávání) se nebudou
zobrazovat korektně.
Příprava
K výstupnímu konektoru HDMI MAIN AV OUT připojte pomocí
kabelu HDMI 3D kompatibilní televizor. ( 10)
 Proveďte nezbytnou přípravu televizoru.
Způsob přehrávání je stejný jako u normálního disku. ( 18)
 Přehrávejte podle pokynů na obrazovce.
3D nastavení
Podle potřeby proveďte následující nastavení.
Způsob
přehrávání 3D
disku
3D typ
Výstupní režim
HDMI(SUB)
Zpráva 3D
přehrávání
Úroveň
grafického
zobrazení
22
3D disky je možné také přehrávat jako normální
dvourozměrné video. ( 30)
Nemůžete-li přehrávat ve 3D, upravte nastavení
podle formátu připojeného televizoru. (  32)
 Změňte nastavení pro 3D na televizoru také
v případě, že byl vybrán režim „Side by side“.
Je-li ke konektoru HDMI SUB AV OUT připojený
zesilovač/receiver ( 10), nastavte „V.OFF
(Video vyp.)“. (  32)
 Na přehrávači se rozsvítí LED indikátor HDMI
(SUB) V.OFF. (  31)
Skrýt upozornění na 3D přehrávání. ( 30)
Upravte polohu pop-up menu přehrávání nebo
stránek zpráv atd. ( 29)

 Nesledujte 3D videa, necítíte-li se dobře nebo máte-li unavený
zrak.
V případě, že se u vás během sledování 3D obsahu projeví
příznaky únavy, nevolnosti nebo jiné potíže, přerušte ho
a nechte oči odpočinout.
 Podle typu použitého televizoru se někdy může přehrávané
video přepnout na 2D kvůli změně rozlišení apod. Zkontrolujte
konfiguraci 3D televizoru.
 Výstupní signál 3D videa možná neodpovídá nastavení v části
„HDMI Video Format“ ( 32) nebo „24p Output“ ( 32).
Přehrávání statických
snímků
(BD-RE, DVD-RAM/-R/-R DL, CD-R/RW, SD karta, USB
zařízení)
Užitečné funkce
1
2
Stiskněte [OPTION].
Zvolte položku, potom stiskněte [OK].
Je-li zobrazena stránka „Album View“ nebo „Picture View“
1
Vložte disk, SD kartu nebo připojte USB
zařízení.
Je-li zobrazeno menu, vyberte pomocí [, ] požadovanou
položku a stiskněte [OK].
2
Start
Slideshow
(Spustit
prezentaci)
BD-RE, DVD-RAM
Pomocí [, , , ] vyberte album a stiskněte
[OK].
Slideshow
Setting
(Nastavení
prezentace)
3
Pomocí [, , , ] vyberte statické snímky
a stiskněte [OK].
Statické snímky můžete zobrazovat jeden
po druhém v konstantním časovém intervalu.
Display interval (Interval zobrazení)
Změna intervalu zobrazení.
Transition Effect (Přechodový efekt)
Nastavení způsobu zobrazení.
Repeat Play (Opakované přehrávání)
Opakování prezentace.
Soundtrack (Zvukový doprovod)
Soubory MP3 nahrané na USB zařízení nebo
hudební CD lze přehrávat jako hudbu v pozadí
prezentace.
Soundtrack Folder (Složka se zvukovým
doprovodem)
Složka s hudbou lze vybrat ve chvíli, kdy
se připojuje USB zařízení se soubory MP3
k přehrávači.
Pomocí [, , , ] vyberte „Set“ (Nastavit)
a stiskněte [OK].
Přepnutí do nadřazené složky
Select Folder
 Pouze tehdy, pokud existuje více nadřazených
(Vybrat složku)
rozpoznatelných složek.
Folder
Výběr statických snímků z jiné složky
(Složka)
To Video
Přehrávání video obsahu. ( 18)
(Video)
To album view
Zobrazit alba.
(Zobrazit alba)
Během přehrávání (s výjimkou prezentace)
Stisknutím [, ] zobrazíte předchozí nebo následující
snímek.
Zobrazení stránky DIRECT NAVIGATOR nebo opuštění
stránky
Stiskněte [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].
 Zobrazení vlastností snímku
Rotate RIGHT
(Otočit
Otočení statického snímku.
doprava)
Rotate LEFT
(Otočit doleva)
Zmenšení statického snímku.
Zoom out
 Tuto funkci lze použít pouze u menších
(Zmenšení)
statických snímků.
Zoom in
Ruší funkci „Zoom out“.
(Zvětšení)
Během přehrávání stiskněte dvakrát [STATUS].
např. JPEG na DVD-RAM
Datum expozice

 Zobrazené položky se liší podle použitého média a obsahu.
 V případě statického snímku s velkým počtem pixelů může
trvat déle, než se zobrazí. I v případě změny nastavení se
nemusí interval zobrazení zkrátit.
 Je-li v přehrávači hudební CD a USB zařízení se soubory
MP3, hudební CD bude mít vyšší prioritu pro přehrávání hudby
v pozadí.
Opuštění stránky
Stiskněte [STATUS].
23
Přehrávání hudby
(DVD-R/-R DL, hudební CD, CD-R/RW, USB zařízení)
1
Pomocí funkce VIERA CAST můžete z tzv. domovské stránky
přistupovat k řadě internetových služeb, např. YouTube,
webovým albům Picasa (stav v prosinci 2009).
Vložte disk nebo připojte USB zařízení.
Je-li zobrazeno menu, vyberte pomocí [, ] požadovanou
položku a stiskněte [OK].
2
Využití funkce VIERA CAST
Pomocí [, ] vyberte stopu a stiskněte [OK].
Příprava
 Připojení k síti ( 12)
 Nastavení sítě ( 14)
1
Stiskněte [VIERA CAST].
Zobrazí se zpráva. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny
a stiskněte [OK].
2
Pomocí [, , , ] vyberte položku
a stiskněte [OK].
Ovládací tlačítka:
[, , , ], [OK], [RETURN], barevná tlačítka, numerická
tlačítka
Domovská stránka VIERA CAST
indikuje právě přehrávanou stopu (skladbu).
Zobrazení stránky DIRECT NAVIGATOR nebo opuštění
stránky
Stiskněte [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].
 Přehrávání stopy z jiné složky
Během zobrazení „Music list“ (Seznamu skladeb)
Stiskněte [OPTION] (Možnosti), pomocí [, ]
vyberte „Select Folder“ (Zvolit složku) a stiskněte
[OK].

 Nelze vybrat složky, které neobsahují žádné podporované
stopy.
Obrázky jsou jen pro ilustraci, obsah se může změnit bez
upozornění.
Návrat na domovskou stránku VIERA CAST
Stiskněte [VIERA CAST].
Ukončení funkce VIERA CAST
Stiskněte [EXIT], [FUNCTION MENU] nebo [TOP MENU/DIRECT
NAVIGATOR].

 V následujících případech lze provést nastavení pomocí
„Internet Content Settings“ (Nastavení internetového obsahu).
( 33)
– Potřebujete-li omezit přístup k funkci VIERA CAST.
– Je-li zvuk zkreslený.
– Zobrazuje-li se nesprávný čas.
 Máte-li pomalé připojení na internet, může se video přehrávat
chybně. Doporučujeme zajistit si internetové připojení rychlostí
aspoň 6 Mb/s.
 Zobrazí-li se upozornění na novou verzi firmwaru, proveďte
aktualizaci. Nebudete-li firmware aktualizovat, nebudete moci
funkci VIERA CAST používat. ( 16)
 Obsah domovské stránky VIERA CAST se může bez
upozornění změnit.
 Jednotlivé služby dostupné pomocí funkce VIERA CAST jsou
provozovány příslušnými poskytovateli a jejich dostupnost
může být dočasně nebo trvale ukončena bez oznámení.
Společnost Panasonic proto nemůže ručit za jejich obsah
a dostupnost.
 Všechny funkce webových stránek nebo obsah služby nemusí
být vždy k dispozici.
 Určitý obsah může být pro některé diváky nevhodný.
 Některý obsah může být k dispozici jen v určitých zemích
a prezentován jen v určitých jazykových verzích.
24
Funkce DLNA
Sledování videa a obrázků ze
zařízení připojeného k tomuto
přístroji pomocí sítě
Pomocí tohoto přehrávače také můžete sledovat video a obrázky
uložené na mediálním serveru s certifikací DLNA (tj. např. počítač
se systémem Windows 7) připojeném do vaší domácí sítě.
Můžete je rovněž sledovat pomocí rekordéru Panasonic (DIGA),
který je kompatibilní se standardem DLNA.
 Počet zemí, kde je DIGA k dispozici, je omezený. Dostupnost
si můžete ověřit na následující internetové adrese.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
1
2
 Informace o funkcích zařízení připojených do sítě najdete
v jejich dokumentaci.
3
Příprava
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Pomocí [, ] vyberte „Network“ (Síť)
a stiskněte [OK].
Pomocí [, ] vyberte „Home Network
(DLNA)“ (Domácí síť (DLNA)) a stiskněte [OK].
 Zobrazí se seznam zařízení připojených do sítě.
 Tento seznam lze aktualizovat stisknutím červeného
tlačítka dálkového ovladače.
1 Připojte přehrávač do sítě ( 12) a nastavte konfiguraci
síťového připojení ( 14).
2 Připojte do sítě mediální server s certifikací DLNA.
např.
Širokopásmový směrovač, bezdrátový
směrovač (přístupový bod) atd.
Síťový
(LAN) kabel
(nekřížený)
Internet
Mediální server s certifikací DLNA
Připojení k rekordéru Panasonic (DIGA), který je
kompatibilní s DLNA
Nastavte domácí síť (DLNA).
Zobrazí-li se zpráva požadující registraci používaného
zařízení, proveďte kroky 1-4 z části „Sledování videa
a obrázků ze zařízení připojeného k tomuto přístroji pomocí
sítě“. ( vpravo)
4
5
Pomocí [, ] vyberte zařízení, z něhož se
bude obsah přehrávat, a stiskněte [OK].
Pomocí [, , , ] vyberte položku, která se
má přehrát, (složku) a stiskněte [OK].
 Struktura menu se bude lišit podle typu zařízení
připojeného k přehrávači. Vyberte další obsah
opakováním předcházejícího postupu.
 Ovládací panel se zobrazí, jakmile se spustí přehrávání.
K ovládání slouží tlačítka [, , , ], [OK], [RETURN]
a [EXIT].
např.
Ovládací panel
Exit
 Pokud se nezobrazí Ovládací panel, stiskněte [OK].

 Nelze přehrávat disky nebo hudbu. V případě některých
zařízení nepůjde přehrávat ani obrázky.
 Položky, které se na displeji zobrazují šedou barvou, nelze
na tomto zařízení přehrát.
 Z tohoto přístroje nelze přehrávat pomocí připojeného zařízení.
 Není-li připojený počítač dostatečně výkonný, mohou při
přehrávání videa vypadávat snímky nebo se video nepřehraje
vůbec.
25
Užitečné funkce pro přehrávání
obrázků
Při přehrávání obrázků z připojeného zařízení jsou dostupné
následující funkce.
Při zobrazení přehledu obsahu
1 Stiskněte [OPTION].
2 Zvolte položku, potom stiskněte [OK].
Start Slideshow
(Spustit
prezentaci)
Statické snímky můžete postupně zobrazovat
po jednom v konstantním časovém intervalu.
Slideshow
Settings
(Nastavení
prezentace)
Display interval (Interval zobrazení)
Změna intervalu zobrazení.
Repeat Play (Opakované přehrávání)
Opakování prezentace.
Pomocí [, , , ] vyberte „Set“
(Nastavit) a stiskněte [OK].
Během přehrávání
1 Stiskněte [OPTION].
 Pokud se nezobrazí menu OPTION (Možnosti), stiskněte
tlačítko [OPTION] ještě jednou.
2 Zvolte položku, potom stiskněte [OK].
Status
Zobrazení vlastností snímku ( 23).
Rotate RIGHT
(Otočit doprava)
(kromě
prezentací)
Rotate LEFT
(otočit doleva)
(kromě
prezentací)
Otočení statického snímku.
26
Ovládání připojeného
televizoru
(VIERA Link „HDAVI Control™“)
Co je to VIERA Link „HDAVI Control“?
VIERA Link „HDAVI Control“ je užitečná funkce,
která umožňuje současné ovládání tohoto přístroje
a připojeného televizoru Panasonic (VIERA) nebo jiných
zařízení s funkcí „HDAVI Control“.
Funkci můžete používat po připojení zařízení kabelem
HDMI*. Podrobnosti najdete v dokumentaci připojeného
zařízení.
* Jen když je zařízení připojeno pomocí konektoru HDMI MAIN
AV OUT tohoto přehrávače.
Příprava
1 „VIERA Link“ nastavte na „On“ (Zap.). ( 32)
(Výchozí nastavení je „On“.)
2 Nastavte parametry funkce „HDAVI Control“ podle
připojeného zařízení (např. televizoru).
3 Zapněte všechna zařízení kompatibilní s funkcí „HDAVI
Control“ a vyberte vstupní kanál tohoto přístroje podle
připojeného televizoru tak, aby funkce „HDAVI Control“
správně fungovala.
Tento postup je potřeba zopakovat také při změně
zapojení nebo nastavení.
Automatické přepínání vstupů
Signál zapnutí
Při níže uvedených operacích televizor automaticky přepne
na odpovídající vstup a zobrazí příslušnou funkci. Je-li televizor
vypnutý, automaticky se zapne:
– Při zapnutí přehrávání
– Při spuštění akce, která využívá obrazovku (např. stránka
DIRECT NAVIGATOR)
– BD-Video, DVD-Video:
Když přehrávání skončí, televizor se automaticky vrátí
do režimu televizního přijímače.
Jednoduché ovládání jen
s dálkovým ovladačem VIERA
Jen televizor podporuje ovládání „HDAVI Control 2“ nebo
novější
Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete přehrávat disky
pomocí „Control Panel“ (Ovládacího panelu), zobrazit hlavní (Top)
nebo Pop-up menu atd.
1
2
Stiskněte [OPTION].
Zvolte položku, potom
stiskněte [OK].
 Menu OPTION nelze vyvolat,
pokud je zobrazeno hlavní (Top)
menu BD-Video nebo DVDVideo.

 Tlačítka, která můžete použít pro tento přehrávač, se mohou
lišit podle použitého televizoru. Podrobnosti najdete v návodu
k obsluze televizoru.
 Činnost přehrávače může být přerušena, jestliže na dálkovém
ovladači televizoru stisknete nesprávné tlačítko.
 Tento přehrávač podporuje ovládání „HDAVI Control 5“.
„HDAVI Control 5“ je nejnovější standard (platný od prosince
2009) určený pro přístroje kompatibilní s HDAVI Control
společnosti Panasonic. Tento standard je kompatibilní
s běžnými HDAVI zařízeními Panasonic.
 Ovládání VIERA Link „HDAVI Control“, založené na ovládání
prostřednictvím HDMI známém jako průmyslový standard
HDMI CEC (Consumer Electronics Control), je unikátní funkce,
kterou jsme vyvinuli a doplnili. Proto nelze její funkčnost
s produkty jiných výrobců a značek podporujícími HDMI CEC
garantovat.
 Další informace k zařízení s podporou funkce VIERA Link
najdete v návodu k obsluze příslušného zařízení.
 Když je výstupní režim „HDMI(SUB) Output Mode“ (
32) nastaven na „Normal“ a zapne se napájení zařízení
připojeného ke konektoru HDMI SUB AV OUT, signál zapnutí
do zařízení připojeného ke konektoru HDMI MAIN AV OUT
nebude fungovat.
Signál vypnutí
Veškerá připojená zařízení kompatibilní s „HDAVI Control“, včetně
tohoto zařízení, se automaticky vypnou při vypnutí televizoru.
Nepřetržité přehrávání hudby, dokonce i po vypnutí
napájení televizoru
Když je přehrávač připojený k televizoru Panasonic (VIERA), který
podporuje ovládání HDAVI Control 2 nebo novější a zesilovač/
receiver podporuje VIERA Link.
1 Během přehrávání hudby
Stiskněte [OPTION].
2 Pomocí [, ] vyberte „TV Power“ (Napájení TV) a stiskněte
[OK].
27
Menu Playback
(Přehrávání)
Signal Type (Typ signálu)
1
Hlavní video
Disk
Stiskněte [DISPLAY].
např. BD-Video
Video
Soundtrack
(Zvukový
doprovod)
Zobrazí se způsob záznamu původního videa.
Zvolte typ zvuku nebo jazyk.
Vedlejší video
Menu
2
3
4
Položky
Nastavení
Pomocí [, ] vyberte menu a stiskněte [].
Pomocí [, , , ] vyberte položku
a stiskněte [].
Pomocí [, ] vyberte nastavení.
Video
Zvolte zapnutí/vypnutí snímků. Zobrazí se způsob
záznamu původního videa.
Zapnutí/vypnutí zvuku a jazyk.
Soundtrack
(Zvukový
doprovod)
Video
Zobrazí se způsob záznamu původního videa.
Některé položky lze změnit stisknutím [OK].
Soundtrack (Zvukový doprovod)
Opuštění stránky
Stiskněte [DISPLAY].
Ukázat nebo změnit zvukový doprovod.
Subtitle (Titulky)
V závislosti na stavu přístroje (přehrávání, stop apod.)
a obsahu média mohou existovat určité položky, které nelze
vybrat ani nastavit.
Jazyk, vlastnosti zvuku a videa ( 44)
Zapnout/vypnout titulky a změnit jazyk podle média.
Subtitle Style (Styl titulků)
Výběr stylu titulků.
Audio channel (Audio kanál)
Vyberte počet audio kanálů.
( 18, Úpravy zvuku)
Angle (Úhel záběru)
Vyberte úhel záběru.
Některé položky lze měnit pouze v určité nabídce disku. ( 18)
Přehrávání
Repeat Play (Opakované přehrávání)
(Pouze zobrazuje-li se na displeji přehrávače uplynulý čas.)
Vyberte si část, kterou chcete opakovat. Zobrazené položky se
u jednotlivých typů médií liší.
Volbou „Off“ opakování zrušte.
Random (Přehrávání v náhodném pořadí)
Zvolte normální nebo náhodné pořadí přehrávání.
Informační okno přehrávání
Zobrazuje se:
Informace o vlastnostech zvuku/videa na disku.
Konfigurace „Digital Audio Output“ (Výstupu
digitálního zvuku). ( 31)
Informace o výstupu HDMI.
(První: HDMI(MAIN), Druhý: HDMI(SUB))
Tlačítkem [RETURN] se informační okno ukončí.
28
Úroveň grafického zobrazení
(Jen když je nastaveno „Full HD“ v položce „3D Type“. ( 32))
Poloha menu přehrávání a umístění zobrazených zpráv lze upravit
při přehrávání ve 3D.
Obraz
Mode (Režim)
Nastavení parametrů obrazu během přehrávání.
 Pokud vyberete „User“ (Vlastní), budete moci provést další
nastavení. Stisknutím [] vyberte „Picture Adjustment“
(Nastavení obrazu) a stiskněte [OK].
 3D NR: Omezení šumu v pozadí, které posílí prostorový
dojem.
Pokud je parametr „24p Output“ (Výstup 24p) nastaven
na „On“ (Zap.), nelze tuto funkci použít.(  32)
 Integrated NR: Vyhlazení blokového šumu a omezení stínů
okolo kontrastních ploch obrazu.
Podrobné nastavení
Chroma Process (Zpracování sytosti barev)
Zpracování barevných signálů HDMI ve vysokém rozlišení
produkuje vysoce kvalitní obraz s bohatou škálou barev.
Detail Clarity (Čistota detailů)
Obraz je ostrý se zřetelnějšími detaily.
Super Resolution (Super rozlišení)
Obraz v normální kvalitě bude ostřejší se zřetelnějšími detaily
při výstupním formátu 1080i/1080p na výstupu HDMI AV
OUT nebo COMPONENT VIDEO OUT.
Progressive (Progresivní formát)
Vyberte způsob konverze pro Progresívní výstup, který bude
odpovídat typu přehrávaného materiálu.
 Přehrává-li se video při zvoleném nastavení „Auto“
přerušovaně, vyberte buď „Video“ nebo „Film“, podle
přehrávaného materiálu.
Zvuk
Zvukové efekty*1*2
Vyberte zvukový efekt.
 Digital Tube Sound (Digitální elektronkový zvuk)
Tato funkce poskytuje „teplý“ zvuk, jaký produkují elektronkové
zesilovače.
 Re-master (Úprava zvuku)
Tato funkce poskytuje jasnější zvuk zesílením vyšších frekvencí
původního zvuku. (Disky zaznamenané vzorkovací frekvencí
48 kHz nebo nižší.)
Doporučené nastavení
Re-master 1
Re-master 2
Re-master 3
Pop a rock
Jazz
Klasika
 Noční prostorový (surround) zvuk
Vychutnejte si film s výrazným zvukem i v noci, kdy je hlasitost
nastavena na nízkou úroveň. Zvuk je upravený tak, aby byl
maximálně zřetelný.
Zvýraznění dialogů*2
Hlasitost středového kanálu je zvýšena, aby byly dialogy lépe
srozumitelné.
Vysoce čistý zvuk
Připojením k televizoru pomocí konektoru HDMI pro výstup
obrazu je produkován čistší zvuk.
 Platí, jen když je nastaveno „Enable“ (Povolit) u parametru
„High Clarity Sound“ (Vysoce čistý zvuk). ( 31)
*1 Ne všechny funkce lze nastavit individuálně.
*2 Tato funkce je účinná pro zvuk z konektoru HDMI, případně
koaxiálního nebo optického konektoru, když je parametr
„Digital Audio Output“ nastaven na hodnotu „PCM“. ( 31)
(V tomto případě je však na výstupu zvuk jako dvoukanálový
(2ch) na koaxiálním/optickém konektoru.)
24p
Filmy a ostatní materiál zaznamenaný na DVD-Video při 24p bude
na výstupu rovněž jako 24p.
 Jen pokud jste vybrali „On“ v parametru „24p Output“ (
32) a přehráváte disky zaznamenané rychlostí 60 snímků
za vteřinu.
29
Menu Setup (Nastavení)
Soundtrack Preference (Vlastnosti zvukového
doprovodu)
V případě potřeby upravte nastavení přehrávače. Nastavení
zůstává beze změn, i když přepnete zařízení do pohotovostního
režimu.
Vyberte jazyk zvukového doprovodu.
 Vyberete-li „Original“, bude se každý disk přehrávat
v původním znění.
 Vyberete-li „Other yyy“ (Jiný), zadejte pomocí numerických
tlačítek kód jazyka. ( 44)
1
Během zastaveného zařízení
Stiskněte [SETUP].
Volba titulků
Vyberte jazyk titulků.
 Je-li nastaveno „Automatic“ a jazyk vybraný v parametru
„Soundtrack Preference“ (Volba zvukového doprovodu) není
k dispozici, použijí se automaticky titulky v tomto jazyce, pokud
na disku existují.
 Vyberete-li „Other yyy“ (Jiný), zadejte pomocí numerických
tlačítek kód jazyka. ( 44)
Menu Preference (vlastnosti menu)
2
3
Pomocí [, ] vyberte menu a stiskněte [OK].
Stisknutím [, ] zvolte funkci a potvrďte
tlačítkem [OK].
Pokud se vyskytují další položky, tyto kroky opakujte.
4
Pomocí [, , , ] vyberte požadovanou
možnost a stiskněte [OK].
Chcete-li opustit tuto stránku,
stiskněte [SETUP].
 Ve způsobu ovládání se mohou vyskytnout odchylky. Jestliže
nastane tato situace, držte se pokynů na obrazovce.
Používání hesla
Následující položky užívají stejné heslo.
Heslo nezapomeňte.
 „DVD-Video Ratings“ (Hodnocení obsahu)
 „BD-Video Ratings“ (Hodnocení obsahu)
 „Lock“ (Zámek) ( 33)
Vyberte jazyk pro menu disku.
 Vyberete-li „Other yyy“ (Jiný), zadejte pomocí numerických
tlačítek kód jazyka. ( 44)
Internetový přístup BD-Live ( 20)
Přístup na internet při použití funkce BD-Live lze zakázat.
 Zvolíte-li „Limit“ (Omezení), bude povolen přístup jen k obsahu
BD-Live, který je opatřen certifikátem jeho vlastníka.
Titulky DivX
Vyberte vhodnou možnost podle jazyka titulků DivX. ( 21)
 Tato položka se zobrazí jen po přehrání souboru.
Obraz
Statický režim
Vyberte obraz, který bude na displeji, když se zastaví přehrávání
tlačítkem Pauza.
Automatic
(Automaticky)
Field (Políčko)
Disk
DVD-Video Ratings
(Hodnocení obsahu pro DVD-Video)
Nastavte úroveň hodnocení obsahu pro omezení přehrávání
disků DVD-Video.
 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile se objeví
stránka zadání hesla, vložte pomocí numerických tlačítek
čtyřmístné číslo.
Automatický výběr typu obrázku.
Zvolte, pokud je při nastavení „Automatic“ obraz
nestabilní.
Frame (Filmový Vyberte v případě, že při nastavení „Automatic“
snímek)
nejsou malý text nebo jemné vzory zřetelně
viditelné.
Plynulé přehrávání
Kapitoly v playlistech jsou přehrávány spojitě.
 Vyberte možnost „On“ (Zap.), když se obraz na moment
zastaví mezi segmenty kapitoly v playlistu.
BD-Video (Hodnocení obsahu)
NTSC Contents Output (Výstup NTSC)
Nastavte věkovou hranici pro přehrávání BD-Videa.
 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile se objeví
stránka zadání hesla, vložte pomocí numerických tlačítek
čtyřmístné číslo.
Vyberte výstup PAL60 nebo NTSC během přehrávání disků
NTSC.
Způsob přehrávání 3D disku
Vyberte způsob přehrávání 3D kompatibilního video softwaru.
Zpráva o 3D přehrávání
Nastavte, jestli se má zobrazit stránka s upozorněním na 3D
zobrazení, pokud se přehrává 3D kompatibilní video software,
nebo ne.
30
Zvuk
Dynamic Range Compression (Komprese
dynamického rozsahu)
Jinými slovy, můžete poslouchat při nízké hlasitosti, a přesto
uslyšíte dialogy čistě. (Jen Dolby Digital, Dolby Digital Plus
a Dolby TrueHD)
 Nastavení „Auto“ je účinné jen při přehrávání Dolby TrueHD.
Výstup digitálního zvuku ( 38)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Dolby D/Dolby D+/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
MPEG Audio (Zvuk MPEG)
Vyberte formát výstupního zvukového signálu.
 Pokud připojené zařízení neumí dekódovat jednotlivé
uvedené formáty, vyberte „PCM“.
 Nesprávné nastavení se projeví šumem.
Vedlejší zvuk BD-Video
Rozhodněte, má-li se směšovat hlavní a vedlejší zvuk (včetně
zvuku kliknutí stisknutých tlačítek). ( 20)
 Vyberete-li „Off“ (Vyp.), bude se přehrávat jen hlavní zvuk.
PCM Down Conversion (PCM konverze)
Vyberte, jak má vypadat zvukový signál se vzorkovací frekvencí
96 kHz pro formát PCM na výstupním konektoru DIGITAL AUDIO
OUT.
 Vyberete-li „On“ (Zap.), budou na výstupu signály převedené
na vzorkování 48 kHz.
 Vyberete-li „Off“ (Vyp.) a připojené zařízení nepodporuje
vzorkování 96 kHz, nebude zvuk reprodukován správně.
 Signály jsou upraveny na 48 kHz navzdory nastavení
v následujících případech:
– signály se vzorkovací frekvencí nad 192 kHz
– disky s ochranou proti kopírování
– položka „BD-Video Secondary Audio“ je nastavena na „On“
Downmix (Směšování na menší počet kanálů)
Vyberte způsob směšování vícekanálového zvuku
na dvoukanálový.
 Zvolte „Surround encoded“, jestliže připojené zařízení
podporuje virtuální surround.
 Na „Bitstream“ prostřednictvím výstupů HDMI AV OUT
a DIGITAL AUDIO OUT to nemá žádný vliv.
 Zvuk bude na výstupu v režimu „Stereo“ v následujících
případech:
– Přehrávání AVCHD
– Přehrávání vedlejšího zvuku (včetně zvuku kliknutí
stisknutých tlačítek).
Vysoce čistý zvuk
Připojením k televizoru pomocí konektoru HDMI pro výstup
obrazu je produkován čistší zvuk.
 Vyberte „Enable“ (Povolit) a pak nastavte „High Clarity Sound“
v menu Playback na „On“. ( 29)
Audio Delay (Zpoždění zvuku)
Synchronizace obrazu a zvuku se koriguje zpožděním zvukového
výstupu.
Displej
On-Screen Messages (Zprávy na obrazovce)
Zvolte, zda chcete automaticky zobrazovat stavové zprávy.
On-screen Language (Jazyk menu a zpráv)
Nastavte si jazyk menu a zpráv na obrazovce.
Screen Saver Function (Spořič obrazovky)
Slouží k prevenci vypálení obrazovky.
 Když je spořič zapnutý (On):
Pokud není po dobu 10 minut nebo více provedena žádná
akce, stránka DIRECT NAVIGATOR se automaticky přepne
na stránku FUNCTION.
 Pokud přehrávání zastavíte tlačítkem Pauza, tato funkce
nebude účinná.
 Jestliže přehráváte hudbu (CD-DA nebo MP3), stránka DIRECT
NAVIGATOR se přibližně po 2 minutách přepne na prázdnou
stránku s textem spořiče „Screen Saver“.
FL Display (Jas displeje)
Změní nastavení jasu displeje.
 Je-li ovládání jasu displeje přehrávače nastavené
na „Automatic“, displej během přehrávání sníží jas, jinak svítí
naplno.
SD Card LED Control (LED indikace SD karty)
Nastavte režim signalizace LED diody SD karty.
 Použijete-li volbu „SD inserted“ (SD je vložena), bude LED
svítit, jestliže bude přehrávač zapnutý a bude vložena SD
karta.
HDMI(SUB) V.OFF LED Control (LED indikace
stavu výstupu HDMI(SUB) V.OFF)
Určete, jestli má LED při vypnutém výstupu HDMI (SUB) svítit,
nebo ne.
 Svítit bude, jestliže bude režim výstupu „HDMI(SUB) Output
Mode“ ( 32) nastaven na „V.OFF (Video Off)“ a zařízení
připojené k výstupu HDMI SUB AV OUT bude zapnuté.
Software Licence (Softwarová licence)
Přeformátování zvuku 7.1ch
Zobrazení informací o softwaru přehrávače.
Prostorový zvuk se 6.1 kanály bude automaticky rozšířen
a přehráván jako 7.1kanálový.
 Vyberete-li „Off“ (Vyp.), bude zvuk přehráván v původním počtu
kanálů.
(Uvědomte si, že v případě 6.1kanálového zvuku bude
přehrávání v 5.1 kanálech.)
Přeformátování zvuku bude povoleno v následujících
případech:
 Jestliže jste vybrali „PCM“ v nastavení „Digital Audio Output“.
 Jestliže je zvuk ve formátu Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD nebo LPCM.
31
Připojení zařízení / televizoru
3D Type (Typ 3D)
Vyberte formát připojeného televizoru.
 Změňte nastavení pro 3D na televizoru také v případě, že byl
vybrán režim „Side by side“.
TV Aspect (Poměr stran)
Nastavte podle připojeného televizoru.
Máte-li připojený televizor s poměrem stran 4:3 a přehráváte
video 16:9:
4:3
Pan &
Scan
Strany jsou oříznuty, takže obraz
vyplní celou obrazovku.
Při přehrávání disků BD-Video bude
obraz ve formátu „4:3 Letterbox“.
4:3
V horní a spodní části obrazovky
Letterbox budou černé pruhy.
Máte-li připojený širokoúhlý televizor s poměrem stran 16:9
a přehráváte video 4:3:
16:9
16:9 full
Video se zobrazí jako obraz 4:3 uprostřed
obrazovky.
Video se zobrazí jako horizontálně roztažený obraz
16:9.
HDMI Connection (Připojení HDMI)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
HDMI Video Mode (Video režim HDMI)
Při výstupu obrazu prostřednictvím konektoru HDMI AV OUT
zvolte „On“.
HDMI Colour Mode (Režim barev HDMI)
Toto nastavení slouží pro výběr konverze barevného modelu
obrazového signálu, když je přehrávač připojený HDMI
kabelem.
HDMI Audio Output (Zvukový výstup HDMI)
Zapnutí nebo vypnutí výstupu audio HDMI.
 Vyberte „Off“, je-li televizor připojený k přehrávači
pomocí konektoru HDMI a přehrávač je zároveň spojen
s jiným zařízením, např. se zesilovačem/receiverem,
pomocí koaxiálního nebo optického konektoru.
VIERA Link
Nastavte, pokud chcete funkci „HDAVI Control“ použít při
připojení zařízení podporujícího funkci „HDAVI Control“ HDMI
kabelem.
 Vyberte „Off“, pokud nechcete používat funkce „HDAVI
Control“.
Deep Colour Output (Výstup sytých barev
vyjádřených větší barevnou hloubkou)
Toto nastavení má smysl, jen když funkci Deep Colour
podporuje připojený televizor.
Contents Type Flag (Příznak typu obsahu)
V závislosti na přehrávaném obsahu bude televizní signál
upraven na optimální režim, ale připojený televizor musí tuto
funkci podporovat.
Component Resolution (Rozlišení komponentního
signálu)
HDMI (SUB) Output Mode
(Výstupní režim HDMI (SUB))
Tímto parametrem se nastavuje rozlišení výstupního signálu
komponentního video výstupu.

480i, 480p: Při přehrávání NTSC disků
576i, 576p: Při přehrávání PAL disků
 I když zvolíte „720p“ nebo „1080i“, rozlišení obrazu výstupu
je omezeno na „576p/480p“ při přehrávání disků DVDVideo, DivX a BD-Video zaznamenaných rychlostí 50 snímků
za sekundu při výstupu z konektoru COMPONENT VIDEO
OUT.
Rozhodněte, jestli má být video signál na výstupním
konektoru HDMI SUB AV OUT.
Analog Audio Output (Výstup analogového zvuku)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Obraz je na výstupu konektoru HDMI
s rozlišením odpovídajícím nastavení v „HDMI
Video Format“.
Rozlišení obrazu na výstupu odpovídá
nastavení v „Component Resolution“.
HDMI Video Format (Formát HDMI obrazu)
Položky podporované připojenými zařízeními jsou
na obrazovce označeny jako „“. V případě volby položky
bez „“ může být obraz deformovaný.
 Je-li formát nastaven jako „Automatic“, vybere se
automaticky rozlišení, které bude nejlépe vyhovovat
připojenému televizoru.
 Chcete-li si vychutnat video ve vysokém rozlišení
překonvertované na 1080p, připojte přehrávač přímo
k HDTV (Televizoru s vysokým rozlišením), který
podporuje 1080p. Připojíte-li přehrávač k televizoru přes
další zařízení, musí toto zařízení podporovat 1080p.
Pomocí tohoto parametru můžete nastavit optimální vícekanálový
prostorový zvuk pro použité reprosoustavy, pokud to není možné
provést na zesilovači připojeném k výstupům AUDIO OUT.
Vyberte „2ch (Downmix) + 5.1ch“ nebo „7.1ch“ a stiskněte [OK],
potom nastavte následující možnosti.
– Speaker presence and size (Přítomnost a velikost
reprosoustav) (
– Delay time (Zpoždění) (
)
)
– Channel balance (Vyvážení kanálů) (
)
Poslední krok nastavení reproduktorů
Pomocí [, , , ] vyberte „Complete“ a stiskněte [OK].
24p Output (Výstup 24p)
Je-li přehrávač připojený HDMI kabelem k televizoru, který
podporuje 1080/24p, budou se filmy a ostatní materiál
zaznamenaný rychlostí 24p přehrávat rychlostí 24p.
 Při přehrávání DVD-Videa nastavte na „On“ a potom
nastavte „24p“ v menu „Picture“ ( 29) na „On“.
 Při přehrávání BD-Videa zaznamenaného jinou rychlostí
než 24p, použije se pro výstup rychlost 60p.
32
TV System
Proveďte toto nastavení tak, aby se shodovalo se systémem,
s nímž pracuje připojený televizor.
 V případě přehrávání obsahu ve formátu NTSC je výstupní
signál ve formátu odpovídajícím nastavení „NTSC Contents
Output“ bez ohledu na to, co bude nastaveno zde.
Síť
MAC adresa
Zobrazí MAC adresu přehrávače.
Jednoduché nastavení sítě ( 14)
Nastavení sítě
Parametry síťového připojení je třeba nastavit individuálně.
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Obecné
Dálkový ovladač
Změňte kód dálkového přehrávače, pokud na něj reagují jiné
výrobky Panasonic.
Způsob připojení do sítě
Vyberte způsob připojení.
Konfigurace připojení k přístupovému bodu
Umožňuje nastavit bezdrátový směrovač (přístupový bod)
a parametry připojení a také zkontrolovat aktuální konfiguraci
a stav připojení, jestliže pracujete s bezdrátovým připojením.
Konfigurace připojení
Quick Start (Rychlý start)
Zvýší se rychlost přechodu z pohotovostního režimu.
 Bude-li tento parametr nastaven na „On“, bude interní řídicí
jednotka napájena, takže ve srovnání se stavem „Off“ dojde
k následujícím změnám:
– Zvýší se spotřeba energie. (o spotřebě energie  42)
– Ventilátor chlazení se může pomalu točit, aby se interní
součástky nepřehřívaly.
Zobrazí se průvodce připojením k bezdrátovému
směrovači nebo přístupovému bodu.
Jednoduché nastavení
Nastavení režimu připojení dvojnásobnou
rychlostí (2,4 GHz)
Provedete základní nastavení („On-Screen Language“ (Jazyk
menu), „TV Aspect“ (Poměr stran TV), „Analog Audio Output“
(Výstup analogového zvuku), „Quick Start“ (Rychlý start))
Jestliže se používá pásmo 2,4 GHz, toto nastavení určí
rychlost připojení.
 Pokud použijete „Double Speed Mode (40 MHz)“
(režim dvojnásobné rychlosti), pracují dva kanály
ve stejném frekvenčním pásmu, a tudíž existuje vyšší
riziko rušení příjmu. To může být příčinou výpadků
nebo nestability připojení.
Nastavení IP adresy / DNS
Slouží ke kontrole stavu síťového připojení a k nastavení IP
adresy včetně adresy DNS serverů.
Stisknutím [OK] zobrazíte jednotlivá nastavení.
 „Connection Speed Setting“ (Nastavení rychlosti připojení) je
dostupné, jen je-li parametr „Connection Speed Auto-Config“
(Automatická konfigurace rychlosti) vypnutý.
Výchozí nastavení
Pomocí této funkce se obnoví původní konfigurace přehrávače
v menu Setup a Playback s výjimkou hodnot nastavených
v částech „Remote Control“ (Dálkový ovladač), „On-Screen
Language“ (Jazyk menu), „IP Address / DNS Settings“ (Nastavení
IP adresy a DNS), „Proxy Server Settings“ (Nastavení proxy
serveru), „Lock“ (Zámek), „DVD-Video Ratings“ (Hodnocení
obsahu) a „BD-Video Ratings“.
Registrace DivX ( 21)
Kód je nutný při objednávání videa na vyžádání DivX Video-onDemand (VOD)
Systémové informace
Nastavení proxy serveru
Slouží ke kontrole stavu síťového připojení a k nastavení.
Stisknutím [OK] zobrazíte jednotlivá nastavení.
Zobrazí verzi firmwaru tohoto přístroje a bezdrátového síťového
adaptéru.
Aktualizace firmwaru ( 16)
Nastavení internetového obsahu ( 24) (VIERA CAST)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Automatická kontrola aktualizací
Zámek
Umožňuje zakázat použití VIERA CAST.
 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile se
objeví stránka zadání hesla, vložte pomocí numerických
tlačítek čtyřmístné číslo.
Automatické řízení zesílení zvuku
Při použití funkce VIERA CAST bude hlasitost, která se liší
podle obsahu, automaticky upravena na standardní úroveň.
 Tato funkce nemusí být při přehrávání každého obsahu
stejně účinná.
 Nastavte na hodnotu „Off“, je-li zvuk zkreslený.
Časové pásmo
Výběrem časového pásma lze nastavit hodiny přehrávače
tak, aby odpovídaly vaší zeměpisné poloze.
 Některý obsah VIERA CAST nastavení časového pásma
vyžaduje. Je-li třeba, nastavte časové pásmo.
Letní čas
 Používá-li se ve vašich podmínkách letní čas, nastavte
„On“.
Je-li tento přístroj trvale připojený k internetu, provede při
každém zapnutí dotaz na nejnovější verzi firmwaru, kterou si
můžete v případě potřeby nainstalovat.
Aktualizovat nyní
Když je nová verze firmwaru k dispozici, můžete provést
instalaci ručně.
33
Odstraňování problémů
Setkáte-li se s nějakým problémem, vyzkoušejte
nejprve následující kroky, a teprve když
nepomohou, dejte přehrávač opravit.
Máte instalovanou nejnovější verzi
firmwaru?
Aktualizace firmwaru se vydávají mimo jiné kvůli odstranění
problémů, na které můžete u některých filmů narazit. ( 16)

Proveďte následující kontroly.
Nepodaří-li se vám problém odstranit, poraďte
se o dalším postupu s prodejcem.
V níže uvedených případech se nejedná o závadu:
 Pravidelný zvuk, který vydává točící se disk.
 Rušení obrazu během vyhledávání.
 Rušení obrazu při výměně 3D disku.
Všeobecné úkony
Obnovení výchozí konfigurace.
➢ U položky „Default Settings“ v menu Nastavení vyberte „Yes“.
(  33)
Obnovení všech nastavení na výchozí hodnoty.
➢ Reset se provádí následovně:
1 Zatímco je přístroj vypnutý, stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko [OK], žluté a modré tlačítko a podržte je všechna
stisknutá déle než 5 sekund.
– Na displeji přístroje by se mělo zobrazit „00 RET“.
2 Opakovaně mačkejte tlačítko [] na dálkovém ovladači nebo
[/I] na samotném přístroji, dokud se na displeji neobjeví
„08 FIN“.
3 Nejméně na 3 sekundy stiskněte [OK] ńa dálkovém ovladači
nebo [ OPEN/ CLOSE] na samotném přístroji.
Napájení přehrávače se vypne, když se přepne
vstup televizoru.
 Přístroj nereaguje na příkazy z dálkového
ovladače nebo tlačítek na předním panelu.
➢ To je normální jev, jestliže používáte VIERA Link (HDAVI
Control 4 nebo novější). Další podrobnosti najdete v návodu
k obsluze televizoru.
Stiskněte a přidržte tlačítko [/I] na přehrávači asi 3 sekundy.
– Nepodaří-li se přehrávač ani tímto způsobem vypnout, odpojte
ze zásuvky napájecí kabel, počkejte asi 1 minutu a pak jej zase
připojte.
Dálkový ovladač nefunguje.
 Nelze vysunout disk.
Chyba systému.
1 Zatímco je přístroj vypnutý, stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko [OK], žluté a modré tlačítko a podržte je všechna
stisknutá déle než 5 sekund.
– Na displeji přístroje by se mělo zobrazit „00 RET“.
2 Opakovaně mačkejte tlačítko [] na dálkovém ovladači nebo
[/I] na samotném přístroji, dokud se na displeji neobjeví
„06 FTO“.
3 Stiskněte [OK] na dálkovém ovladači nebo [ OPEN/
CLOSE] na samotném přístroji.
➢ Dálkový ovladač a přehrávač používají odlišné kódy. Pokud
se po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači zobrazí „SET 1“,
„SET 2“ nebo „SET 3“, změňte kód ovladače. ( 33)
➢ Někdy je po výměně baterií v dálkovém ovladači znovu nutné
nastavit kód výrobce nebo kód dálkového ovladače. (  16)
Po zapnutí televizoru se nezobrazí režim tuneru.
➢ Dochází k tomu při určitém nastavení televizoru, je-li zapnutá
funkce „Quick Start“ (Rychlý start).
– U některých televizorů pomůže připojit HDMI
kabel do jiného konektoru nebo upravit nastavení
automatického HDMI připojení.
Zapomněli jste heslo k hodnocení obsahu.
Chcete zrušit úroveň hodnocení obsahu.
➢ Úroveň hodnocení se vrátí na výchozí (tovární) nastavení.
1 Zatímco je přístroj zapnutý, stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko [OK], žluté a modré tlačítko a podržte je všechna
stisknutá déle než 5 sekund.
– Na displeji přístroje by se mělo zobrazit „00 RET“.
2 Opakovaně mačkejte tlačítko [] na dálkovém ovladači nebo
[/I] na samotném přístroji, dokud se na displeji neobjeví
„03 VL“.
3 Stiskněte [OK] na dálkovém ovladači nebo [ OPEN/
CLOSE] na samotném přístroji.
34
Obraz
Obraz z tohoto přístroje se nezobrazuje
na televizoru.
Obraz je deformovaný.
➢ Je vybráno nesprávné rozlišení v parametru „Component
Resolution“ nebo „HDMI Video Format“. Vynulujte nastavení
takto:
1 Zatímco je přístroj zapnutý, stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko [OK], žluté a modré tlačítko a podržte je všechna
stisknutá déle než 5 sekund.
– Na displeji přístroje by se mělo zobrazit „00 RET“.
2 Opakovaně mačkejte tlačítko [] na dálkovém ovladači nebo
[/I] na samotném přístroji, dokud se na displeji neobjeví
„04 PRG“.
3 Nejméně na 3 sekundy stiskněte [OK] ńa dálkovém ovladači
nebo [ OPEN/ CLOSE] na samotném přístroji.
Nastavte parametr znovu. ( 32)
– Není-li na výstupu zvuk Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
a DTS-HD jako bitový proud, nastavte „Default Settings“
na „Yes“ a proveďte správné nastavení. ( 33)
➢ Přehrávač a televizor používají různé TV normy. Po zastavení
přehrávání podržte stisknutá tlačítka [] a [ OPEN/
CLOSE] na přístroji nejméně 5 sekund. Systém se přepne ze
systému PAL na NTSC nebo zpět.
➢ Systém použitý na disku neodpovídá vašemu televizoru.
– Disky s obrazovou normou PAL nelze správně zobrazit
na televizoru s normou NTSC.
– Systém dokáže konvertovat NTSC signály na PAL60, aby
bylo možno sledovat záznam na televizoru PAL (položka
„NTSC Contents Output“ v menu „Picture“).
3D video se nepřehrává správně jako 2D.
➢ Je parametr „Playback method for 3D disc“ nastavený
na „2D Playback“? ( 30)
➢ Disky obsahující tituly zaznamenané v režimu Side by side
(ve struktuře 2 obrazovek), které lze přehrát jako 3D, se
přehrávají podle nastavení televizoru.
Na okrajích obrazu jsou černé pruhy.
Poměr stran televizního obrazu je nestandardní.
➢ Ověřte, jestli je „TV Aspect“ nastavený správně. (  32)
➢ Upravte poměr stran obrazu u televizoru.
(Je rovněž možné upravit „Screen Aspect“ ( 19)
na přehrávači.)
Zvuk
Nelze přepnout zvukový doprovod.
➢ Když připojujete zesilovač/receiver ke koaxiálnímu/
optickému nebo HDMI konektoru, nemůžete přepnout
zvuk, pokud je parametr „Digital Audio Output“ nastaven
na „Bitstream“. Nastavte „Digital Audio Output“ na „PCM“
nebo připojte zesilovač ke konektoru AUDIO OUT.
( 11, 31)
Není slyšet požadovaný druh zvuku.
➢ Nastavte parametr „High Clarity Sound“ v menu Playback
na „Off“, abyste mohli použít výstupní konektory
COMPONENT VIDEO OUT nebo VIDEO OUT. ( 29)
➢ Na konektoru HDMI SUB AV OUT není video signál, když je
výstupní režim „HDMI(SUB) Output Mode“ nastavený na
„V.OFF (Video Off)“. (  32)
➢ Zkontrolujte zapojení a nastavení „Digital Audio Output“.
(  31)
➢ Je-li přehrávač připojený k zesilovači/receiveru pomocí
konektoru AUDIO OUT, nastavte „Analog Audio Output“.
( 32)
➢ Chcete-li použít zvuk ze zařízení připojeného HDMI kabelem,
nastavte v menu Setup parametr „HDMI Audio Output“
na „On“. ( 32)
➢ Když připojujete přehrávač k televizoru pomocí konektoru
HDMI MAIN AV OUT a zesilovač/receiver pomocí konektoru
HDMI SUB AV OUT, nastavte „HDMI(SUB) Output Mode“
na „V.OFF (Video Off)“. (  10)
Na výstupu není video ve vysokém rozlišení.
Televizor nereprodukuje zvuk.
➢ Zkontrolujte, jestli jsou položky „HDMI Video Mode“, „HDMI
Video Format“ a „Component Resolution“ v menu Setup
nastaveny správně. (  32)
➢ Rozlišení obrazu výstupu je omezeno na „576p/480p“
v případě disků DVD-Video, DivX a BD-Video zaznamenaných
rychlostí 50 snímků za sekundu při výstupu z konektoru
COMPONENT VIDEO OUT.
➢ Televizor nereprodukuje zvuk, když je zesilovač/receiver
připojený ke konektoru HDMI SUB AV OUT a „HDMI(SUB)
Output Mode“ ( 32) je nastavený na „V.OFF (Video Off)“.
V takovém případě použijte výstup zvuku ze zesilovače.
Chcete-li odebírat zvuk z televizoru, nastavte „HDMI(SUB)
Output Mode“ na „Normal“.
Na výstupu není video signál.
Na výstupu není 3D video.
➢ Není mezi přehrávač a televizor zapojený zesilovač/receiver,
který 3D nepodporuje? ( 10)
➢ Pokud je ke konektoru HDMI SUB AV OUT připojený
zesilovač/receiver, který nepodporuje 3D, nastavte
„HDMI(SUB) Output Mode“ na „V.OFF (Video Off)“. (  10)
➢ Jsou přehrávač i televizor nastaveny správně? ( 22)
➢ Je zesilovač/receiver zapojený mezi přehrávač a televizor
zapnutý?
35
Přehrávání
Disk nelze přehrát.
➢ Disk může být špinavý. ( 4)
➢ Zkontrolujte kód regionu.
Nelze číst obsah z USB zařízení.
➢ Je-li USB zařízení připojené pomocí jiného prodlužovacího
USB kabelu, než jaký byl v dodávce přístroje, přehrávač je
nemusí poznat.
➢ Pokud jste USB zařízení připojili během přehrávání, přístroj je
nemusí poznat.
➢ Pokud jsou k přehrávači připojena dvě USB zařízení jiného
typu než bezdrátový LAN adaptér, přehrávač je nepozná.
Statické obrázky (JPEG) se nepřehrávají správně.
➢ Obrázky, které byly upravovány na počítači, např. pomocí
Progressive JPEG apod., se nepodaří přehrát.
Nelze přehrát BD-Live.
➢ SD karta je chráněna proti zápisu. ( 7)
➢ Zkontrolujte, jestli má přehrávač širokopásmové připojení
na internet. ( 12, 33)
➢ Zkontrolujte nastavení „BD-Live Internet Access“. ( 30)
➢ Ověřte si, jestli je SD karta zasunutá ve slotu. ( 17)
Síť
Nefunguje připojení k síti.
➢ Zkontrolujte konfiguraci síťového připojení. ( 12, 33)
➢ Přečtěte si pokyny v dokumentaci každého zařízení
a nastavte připojení podle nich.
Při použití bezdrátového připojení se nepřehrává
video z media serveru s DLNA certifikací nebo při
přehrávání „vypadávají“ snímky.
➢ Problém může vyřešit použití rychlejšího bezdrátového
směrovače (přístupového bodu), který vyhovuje standardu
802.11n (2,4 GHz nebo 5 GHz). Jestliže používáte
bezdrátový směrovač, který podporuje 802.11n (2,4 GHz
nebo 5 GHz), bude nutné nastavit způsob šifrování na „AES“.
Souběžné používání mikrovlnné trouby, bezdrátového
telefonu apod., které pracují na kmitočtu 2,4 GHz, může být
příčinou výpadků spojení.
➢ Připojení k síti lze považovat za stabilní, pokud na stránce
„Access Point Connection Setting“ (Nastavení připojení
přístupového bodu) ( 33) svítí aspoň 4 indikátory
„Reception“ kvality příjmu. Svítí-li jen tři a méně indikátorů,
bude spojení přerušované. Upravte polohu nebo úhel antény
bezdrátového směrovače a kontrolujte, jestli se kvalita příjmu
zlepšila. Jestliže se vám nepodařilo dosáhnout zlepšení,
připojte přehrávač k síti kabelem a proveďte znovu „Network
Easy Setting“ ( 14).
36
Zprávy
Následující zprávy nebo poruchové kódy se zobrazí na displeji
zařízení v okamžiku, kdy se stane něco neobvyklého během
spouštění nebo používání.
Na televizoru
NO READ (Nelze číst)
➢ Disk je znečištěný nebo silně poškrábaný. Přehrávač není
schopen data z disku načíst.
PLEASE WAIT. (Čekejte prosím.)
➢ Probíhá nějaký interní proces přehrávače. Nejedná se
o závadu. Dokud svítí „PLEASE WAIT“, nelze zařízení
používat.
Cannot play. (Nelze přehrát.)
➢ V přehrávači je nekompatibilní disk.
REMOVE (Odpojit)
➢ USB zařízení odebírá příliš velký proud. Zařízení odpojte.
Cannot play on this unit. (Nelze přehrát na tomto
zařízení.)
➢ Pokusili jste se přehrát nekompatibilní video.
➢ Ujistěte se, že na zařízení nebliká „SD“, vysuňte kartu
a znovu ji vložte.
No disk inserted. (Není vložen disk.)
➢ Disk je možná vložen opačnou stranou.
SET (Nastavit) 
(„“ zastupuje číslo.)
➢ Dálkový ovladač a přehrávač používají odlišné kódy. Změňte
kód dálkového ovladače.
Podržte současně stisknuté tlačítko
[OK] a tlačítko příslušného čísla déle
než 5 sekund.
U59
 This operation is not available.
(Operace není k dispozici.)
➢ Některé operace přehrávač nepodporuje. Například:
– BD-Video: Během přehrávání nelze použít zpětné
přehrání po snímcích nebo zpomaleně.
➢ Zařízení je přehřáté.
Zařízení se z bezpečnostních důvodů přepne do pohotovostního
stavu. Počkejte přibližně 30 minut, dokud tato zpráva nezmizí.
Zvolte pro umístění zařízení dostatečně větrané místo.
Nezakrývejte chladicí ventilátor v zadní části přístroje.
IP address is not set. (Není nastavená IP adresa.)
U72
➢ Parametr „IP Address“ v nastavení „IP Address / DNS
Settings“ má podobu „---.---.---.---“. Nastavte „IP Address“
(IP adresu), „Subnet Mask“ (Masku podsítě) a „Gateway
Address“ (Adresu brány). (Je-li to možné, použijte
automatické přidělení adresy.)
U73
➢ Problém s rozhraním HDMI.
– Vypněte přehrávač a televizor.
– Odpojte HDMI kabel mezi přehrávačem a televizorem.
– Používejte kabely opatřené logem HDMI.
– Připojené zařízení není kompatibilní. Používáte-li připojení
přes zesilovač/receiver, zkuste připojit přehrávač
k televizoru přímo, je možné, že chybová zpráva zmizí.
The current security setting of Wireless LAN is
low. (Použité zabezpečení bezdrátové sítě je
nízké.) It is recommended to change the setting.
(Doporučujeme upravit nastavení.)
➢ Způsob ověřování v bezdrátové síti je nastaven na „Open
system“ (Otevřený systém), případně způsob šifrování
je nastaven na „No encryption“ (Žádné šifrování).
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme použít šifrování.
Podrobnosti najdete v dokumentaci použitého bezdrátového
směrovače. Šifrování je vyžadováno při přehrávání videa
apod. z DLNA kompatibilního zařízení.
Na displeji přehrávače
F99
➢ Přístroj nefunguje správně. Na přístroji stiskněte a přidržte
[/I] na 3 sekundy, aby se přepnul do pohotovostního stavu
a znovu jej zapněte.
HDMI ONLY (POUZE HDMI)
➢ Některé disky BD-Video vyžadují připojení kabelem HDMI.
NET (Síť)
H..  or F ..
(„“ zastupuje číslo.)
➢ Vyskytla se neznámá chyba.
➢ Zkontrolujte přehrávač podle pokynů v části Odstraňování
problémů. V případě, že servisní číslo nezmizí, proveďte
následující.
1 Odpojte síťový kabel zařízení od elektrické sítě, vyčkejte
několik sekund a opět jej připojte.
2 Stisknutím [/I] přístroj zapněte. (Přehrávač možná bude
třeba opravit.)
V případě, že kód nezmizí ani po provedení výše uvedeného
postupu, vyhledejte pomoc u svého prodejce. Informujte
prodejce o servisním čísle.
Start
➢ Systém se restartuje během aktualizace firmwaru.
Nevypínejte jej.
UPD /
(„“ zastupuje číslo.)
➢ Probíhá aktualizace firmwaru.
Nevypínejte přehrávač.
➢ Zobrazuje se při startu funkce VIERA CAST.
FINISH
No PLAY (Nelze přehrát)
➢ Aktualizace firmwaru je dokončena.
➢ Pro disky BD-Video nebo DVD-Video je aktivní blokování.
( 30)
37
Informace o zvukových výstupech
Zvuk na výstupních konektorech
Výstup zvuku se liší podle toho, který výstup je připojený k zesilovači/receiveru, a na nastavení samotného přehrávače.
( 31, Výstup digitálního zvuku)
 Uvedený počet kanálů představuje nejvyšší možný počet na výstupu.
Výstupy HDMI AV OUT/DIGITAL AUDIO OUT (Coaxial/Optical)
Konektor
„Dolby D/Dolby D +/Dolby
TrueHD“/„DTS/DTS-HD“
„BD-Video Secondary Audio“
Dolby Digital/
Dolby Digital EX*5
Dolby Digital Plus/
Dolby TrueHD
DTS Digital Surround/
DTS-ES*5
DTS-HD High Resolution Audio/
DTS-HD Master Audio
HDMI AV OUT
DIGITAL AUDIO OUT
„Bitstream“*1
„Zap“*3
„PCM“*2
„Zap“*4
„Vyp“
„Bitstream“
„Vyp“
DVD-Video: 5.1k PCM
Dolby Digital
BD-Video: 7.1k PCM*7
7.1k PCM
Na výstupu je
původní zvuk
DVD-Video: 5.1k PCM
DTS Digital
Surround
BD-Video: 7.1k PCM*8
7.1k PCM*8
7.1ch LPCM
7.1k PCM
„PCM“
„Zap“/„Vyp“
„Zap“/„Vyp“
Dolby Digital/
Dolby Digital
EX*6
Dolby Digital
PCM převedený
DTS Digital
na 2 k
Surround/ DTS*6
ES
DTS Digital
Surround
PCM převedený na 2 k
Výstup AUDIO OUT
Konektor
7.1ch AUDIO OUT
„BD-Video Secondary Audio“
„Zap“*4/„Vyp“
DVD-Video: 5.1k
BD-Video: 7.1k*7
Dolby Digital/ Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus/ Dolby
TrueHD
7.1k
DTS Digital Surround/ DTS-ES
DVD-Video: 5.1k
BD-Video: 7.1k*8
DTS-HD High Resolution Audio/
DTS-HD Master Audio
7.1ch LPCM
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
5.1ch AUDIO
OUT
„Zap“/„Vyp“
2ch AUDIO
OUT
„Zap“/„Vyp“
5.1k
2k
7.1k*8
7.1k
Jestliže připojené zařízení nepodporuje tyto formáty zvuku, bude mít výstupní zvuk formát Dolby Digital bitstream, DTS Digital Surround
bitstream nebo PCM převedený na 2k (např. televizor).
Jestliže připojené zařízení nepodporuje vícekanálový prostorový zvuk, bude mít výstupní zvuk formát PCM převedený na 2 k.
Pokud je BD-Video přehráváno bez sekundárního zvuku nebo zvuku klikání tlačítek, zvuk na výstupu je ve stejném formátu jako v případě
nastavení „BD-Video Secondary Audio“ na „Off“.
Při přehrávání BD-Video se sekundárním zvukem nebo zvukem klikání tlačítek bude na výstupu zvuk ve formátu 5.1 k.
V případě výstupu PCM se Dolby Digital EX převede na PCM zvuk dekódovaný jako Dolby Digital, DTS-ES zaznamenaný do DVDVideo se převede na PCM zvuk dekódovaný jako DTS Digital Surround a DTS-ES zaznamenaný do BD-Video se převede na PCM zvuk
dekódovaný jako DTS-ES.
Je-li parametr „BD-Video Secondary Audio“ nastaven na „On“, Dolby Digital EX bude na výstupu jako Dolby Digital a DTS-ES jako
DTS Digital Surround, ale při přehrávání BD-Video bez sekundárního zvuku nebo zvuku kliknutí tlačítek bude výstup zvuku v původním
formátu.
Když se přehrává BD-Video a parametr „7.1ch Audio Reformatting“ je nastaven na „Off“, bude na výstupu zvuk 5.1 k.
Zvukový výstup se zesiluje z 5.1k nebo 6.1k do 7.1k podle specifikace DTS, Inc.
38
Doporučené nastavení zvukového výstupu
Nastavení výstupu zvuku se liší podle připojeného zařízení. Podle následující tabulky nastavte všechny parametry.
Stiskněte [SETUP]  „Sound“  Nastavte jednotlivé položky
Podrobnosti o jednotlivých parametrech, viz strana 31.
Setup menu (Nastavení)
„Dolby D/Dolby
D +/Dolby
TrueHD“
„Digital
„DTS/DTS-HD“
Audio
Output“
„BD-Video
Secondary
Audio“
„PCM Down Conversion“
„Downmix“
„High Clarity Sound“
Televizor přes
HDMI*1
Příklad připojeného zařízení
Receiver s HD
Receiver bez HD
Receiver přes
audio*2 dekodérem audio*2 dekodéru přes COAXIAL nebo
přes HDMI
HDMI
OPTICAL
Receiver přes
analogový
výstup*3
„PCM“
„Bitstream“
„PCM“
„PCM“
Bez efektu
„PCM“
„Bitstream“
„PCM“
„PCM“
Bez efektu
„Vyp“
„Vyp“
„Vyp“
„Vyp“
„Vyp“
Bez efektu
„Stereo“
Bez efektu
Bez efektu
Bez efektu
Bez efektu
„Enable“ (Povolit)
„Disable“*6 (Zakázat)
„Disable“ *6(Zakázat)
„Vyp“*4
„Stereo“*5
„Disable“ *6
(Zakázat)
Bez efektu
Bez efektu
„Disable“ *6
(Zakázat)
 Podtržené parametry patří do výchozího nastavení a není třeba je měnit.
*1
*2
*3
*4
*5
*6
Při připojení k televizoru přes konektor COAXIAL, OPTICAL nebo AUDIO OUT nemá toto nastavení žádný vliv.
HD audio: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD Master Audio
Výstup „Analog Audio Output“ nastavte na „7.1ch“ nebo „2ch (Downmix) + 5.1ch“. (Stiskněte [SETUP] TV / Device Connection)
Pokud připojené zařízení nepodporuje 96 kHz, nastavte „On“.
Jestliže připojené zařízení podporuje funkci virtuálního prostorového zvuku, nastavte „Surround encoded“.
Při připojení k televizoru přes konektor HDMI kvůli výstupu obrazu nastavte na „Enable“ (Povolit).
39
O souborech MP3/JPEG/
DivX/AVCHD/MPEG2
MP3
Formát souboru
Přípona
MP3
Soubory MP3 musí mít příponu „.mp3“ nebo
„.MP3“.
Kompresní poměr 32 kb/s až 320 kb/s
Vzorkování
44,1 kHz / 48 kHz
Další informace ID3 tagy verze 1, 2.2, 2.3, 2.4
(Jen tituly a jména umělců)
Textový soubor s titulky DivX
Formát souboru
Formát souboru
Přípona
Textový soubor s titulky DivX
MicroDVD, SubRip nebo TMPlayer
Soubory musí mít příponu „.SRT“, „.srt“,
„.SUB“, „.sub“, „.TXT“ or „.txt“.
Další informace
 Video soubor DivX a textový soubor
s titulky jsou ve stejné složce a jména
souborů jsou shodná, kromě přípony.
 Podle způsobu vytvoření souboru nebo
podle stavu záznamu se může stát, že
se budou titulky zobrazovat jen částečně
nebo vůbec.
 Má-li soubor titulků příponu „.mkv“ nebo
„.MKV“, titulky nebudete moci zobrazit.
JPEG
AVCHD
Formát souboru JPEG
Přípona
Soubory s příponou „.jpg“ nebo „.JPG“.
Rozlišení obrazu Mezi 34x34 a 8192x8192 pixely (odběr
dílčích vzorků je 4:2:2 nebo 4:2:0)
Další informace JPEG vyhovující DCF* je podporován.
 MOTION JPEG a Progressive JPEG
nejsou podporovány.
* DCF - pravidla pro souborový systém fotoaparátu: sjednocený
standard, který byl založen asociací Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (JEITA).
 DVD-RAM musí být kompatibilní s UDF 2.0.
 BD-RE musí být kompatibilní s UDF 2.5.
DivX
Formát souboru
Přípona
DivX
Soubory musí mít příponu „.DIVX“, „.divx“,
„.AVI“, „.avi“, „.mkv“ nebo „.MKV“.
Rozlišení obrazu Až 1920x1080 pixelů
Další informace  Certifikováno DivX pro přehrávání DivX
videa až do vysokého rozlišení 1080p,
včetně prémiového obsahu.
Video
– Počet proudů: max. 1
– Kodek*: MPEG-4 SP (SP - Jednoduchý
profil), MPEG-4 ASP (ASP - Rozvinutý
jednoduchý profil)
– FPS (snímků za sekundu)*: až 60 f/s
Zvuk
– Počet proudů: až 8
– Formát*: MP3, MPEG, Dolby Digital
– Vícekanálové: Dolby Digital je povoleno.
Dvoukanálová konverze MPEG multi.
 GMC (Celková kompenzace pohybu) není
podporována.
* DivX Plus HD
Video Kodek: MPEG-4 AVC/H.264
FPS (snímků za sekundu):
Od 320x240 do 1920x1080: 30 snímků/s
Specificky při 1280x720: 60 snímků/s
Zvuk Formát: MP3, MPEG, Dolby Digital, AAC
 DVD-R a DVD-R DL musí vyhovovat UDF 1.02 bez ISO9660
a UDF 1.5 s ISO9660.
 BD-R musí vyhovovat UDF 2.5.
 Tento přístroj podporuje soubory DivX menší než 4 GB v USB
zařízení.
40
Formát souboru
Formát AVCHD (V1.0) použitý
ve videokamerách s vysokým rozlišením
(Panasonic a některé další)
Kodek
MPEG-4 AVC/H.264
 Disky musí být kompatibilní s UDF 2.5.
MPEG2
Formát souboru
Formát SD-Video* používaný
ve videokamerách se standardním
rozlišením
(Panasonic a některé další)
Kodek
MPEG2
* Video profil SD-Video Entertainment

 Při určitém stavu záznamu a struktuře složek se může změnit
pořadí přehrávání nebo nebude přehrávání vůbec možné.
 CD-R, CD-RW: Disky musí vyhovovat normě ISO9660 úroveň
1 nebo 2 (neplatí pro rozšířené formáty) a Joliet.
Tento přístroj je kompatibilní s vícenásobnými sekcemi (multisession).
Tento přístroj nepodporuje paketový zápis.
 DVD-R, DVD-R DL (kromě AVCHD): ISO9660 level 1 nebo
2 (s výjimkou rozšířených formátů), Joliet, UDF bridge (UDF
1.02/ISO9660)
Přehrávač nepodporuje multi-session disky.
Tento přístroj nepodporuje paketový zápis.
Struktura složek, které lze tímto
přístrojem přehrávat
Na tomto přístroji můžete přehrávat soubory uložené v níže
uvedené struktuře složek. V závislosti na způsobu zápisu
(zápisového softwaru) však může přehrávání postupovat
v jiném pořadí, než jak jsou číslovány složky.
Složka, kterou lze tímto přístrojem zobrazit.
Struktura složek MP3
na DVD-R/DVD-R DL/CD-R/CD-RW/USB zařízení
K názvům souborů přidejte třícifernou předponu, kterou určíte
pořadí jejich přehrávání.
Kořenová složka
např.
Složka A
Číslice
Písmena
od 001 do 999
od 100 do 999
Složka B
5 znaků
od 0001 do 9999
4 znaky
Složka C
Struktura složek statických obrázků (JPEG)
na DVD-R*4/DVD-R DL*4/CD-R*5/CD-RW*5
Soubory uvnitř složky se zobrazí v pořadí, ve kterém byly
aktualizovány nebo zaznamenány.
Kořenová složka
např.
Složka A
na BD-R* /DVD-R*7/DVD-R DL*7/CD-R*7/CD-RW*7/USB
zařízení*7
Soubory uvnitř složky se zobrazí v pořadí, ve kterém byly
aktualizovány nebo zaznamenány.
Kořenová složka
např.
Složka A
Složka B
Složka C
Složka B
na BD-RE*6/DVD-RAM*4
 Struktura složky se nezobrazuje.
Kořenová složka
Struktura složek DivX
7
např.
Složka C
*4 Maximální počet obrazových souborů a složek dohromady:
3000 souborů, 300 složek.
*5 Maximální počet obrazových souborů a složek: 999 souborů,
99 složek.
*6 Maximální počet obrazových souborů a složek: 9999 souborů,
300 složek.
*7 Maximální počet souborů a složek dohromady: 200 souborů
a 300 složek.
na SD kartě*4/USB zařízení*4
Soubory JPEG se zobrazí ve všech složkách.
 Struktura složky se nezobrazuje.
Kořenová složka
např.
Složka A
41
Technické údaje
Systém zpracování signálu:
Provozní teplota:
Vlhkost prostředí:
PAL/NTSC
+5 ºC až +35 ºC
10 % až 80 % relativní vlhkosti
(bez kondenzace)
1,0 Vš-š (75 Ω)/Jack:1 systém
Video výstup:
Komponentní video výstup
(Y: zelená, PB: modrá, PR: červená):
Y:1,0 Vš-š (75 Ω)/PB, PR: 0,7 Vš-š (75 Ω)/
Jack:1 systém
Audio výstup:
2 Vef (1 kHz, 0 dB)/Jack
Počet konektorů:
7.1kanálový diskrétní výstup:1 systém
(2kanálový + 5.1kanálový diskrétní výstup)
Digitální zvukový výstup:
Optický digitální výstup:
Optický konektor
Koaxiální digitální výstup:
Jack
AV výstup HDMI:
Typ A (19 pinů) 2 systémy (Hlavní a vedlejší)
HDMI (V.1.4 s 3D, typ obsahu)
Tento přehrávač podporuje ovládání „HDAVI Control 5“.
Slot paměťové karty SD:
Konektor: 1
USB slot:
USB 2.0: 2 systémy
Ethernet:
10BASE-T/100BASE-TX:1 systém
Specifikace LASERU
LASEROVÝ výrobek třídy 1
Vlnová délka:
790 nm (disky CD)/
650 nm (disky DVD)/
405 nm (disky BD)
Výkon laseru:
S bezpečnostní ochranou není vyzařováno
žádné nebezpečné záření
Napájení:
střídavé napětí 220 až 240 V, 50 Hz
Příkon:
přibližně 32 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: přibližně 0,2 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
s funkcí rychlého startu:
přibližně 8,1 W
Rozměry (ŠxHxV): Včetně přečnívajících částí
430 mm x 245 mm x 66 mm
Hmotnost:
přibližně 2,6 kg
Bezdrátový síťový adaptér (DY-WL10)
Rozměry (ŠxHxV):
44 mm x 72 mm x 27 mm
Hmotnost:
přibližně 29 g
Anténa:
Tx (vysílací) 1, Rx (přijímací) 2
Rozhraní:
USB 2.0
Vyhovuje normám:
IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Systém přenosu:
systém MISO-OFDM, systém OFDM, systém DSSS
Frekvenční rozsah:
IEEE802.11n / IEEE802.11a:
5,15 GHz - 5,35 GHz / 5,47 GHz - 5,725 GHz
IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11n:
2,4 GHz - 2,4835 GHz
Přenosová rychlost (standard)*:
IEEE802.11n:
Tx Max. 150 Mb/s, Rx Max. 300 Mb/s
IEEE802.11g / IEEE802.11a:
max. 54 Mb/s
IEEE802.11b:
max. 11 Mb/s
Přístup:
Režim infrastruktura
Zabezpečení:
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 bitů / 128 bitů)
(Tento přístroj podporuje šifrování WPA a WPA2.)
* Uvedené přenosové rychlosti představují teoretické hodnoty,
skutečné rychlosti se mohou lišit podle prostředí a připojených
zařízení.
Prohlášení o shodě
Společnost „Panasonic Corporation“ tímto prohlašuje, že
tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a dalším
příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC.
Uživatelé si mohou stáhnout kopii originálního Prohlášení
o shodě (Declaration of Conformity) k našim výrobkům
z internetové adresy:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt v EU: Panasonic Services Europe, a Division of
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Germany
Tento výrobek je určen k použití v následujících zemích:
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika,
Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko,
Irsko, Itálie, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta,
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie,
Švýcarsko
Výrobek je určený pro běžné spotřebitele (Kategorie 3).
Funkce WLAN (bezdrátová síť) by měla být používána
výhradně uvnitř budov.
Výrobek je připraven na připojení k přístupovým bodům
WLAN v pásmech 2,4 GHz nebo 5 GHz.
Identifikační označení výrobku je umístěno na spodní straně
adaptéru.
Technické údaje se mohou měnit bez předchozího
upozornění.
42
Bezpečnostní opatření
 Umístění
Přehrávač postavte na rovný povrch mimo dosah slunečního
záření, vysokých teplot, vysoké vlhkosti a nadměrných vibrací.
Uvedené faktory mohou přispět k poškození skříně nebo
vnitřních součástí přehrávače a zkrácení celkové provozní
životnosti přístroje. Na přístroj nepokládejte těžké předměty.
 Napětí
Nepoužívejte vysokonapěťové zdroje napájení. Hrozí přetížení
přístroje a požár. Nepoužívejte zdroj stejnosměrného napětí.
Zdroj pečlivě zkontrolujte, pokud budete přehrávač používat
na lodi nebo na jiném místě, kde se používá stejnosměrné
napětí.
 Ochrana napájecího kabelu
Prověřte, zda je napájecí kabel správně zapojený a zda není
poškozený. Špatný kontakt a poškození kabelu může mít
za následek úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.
Za kabel netahejte, neohýbejte ho a nestavte na něj žádné těžké
předměty.
Při odpojování kabelu ze zásuvky ho uchopte za zástrčku. Při
tahání za kabel hrozí úraz elektrickým proudem. Nemanipulujte
kabelem, máte-li mokré ruce. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
 Cizí předměty
Dbejte, aby se do přístroje nedostaly kovové předměty. Hrozí
úraz elektrickým proudem nebo porucha.
Dovnitř se nesmí dostat žádná kapalina. Hrozí úraz elektrickým
proudem nebo porucha. Dostane-li se do přístroje voda nebo jiná
kapalina, odpojte jej neprodleně ze zásuvky a požádejte o pomoc
prodejce.
Na povrch přehrávače nebo dovnitř nestříkejte přípravky
na hubení hmyzu. Obsahují hořlavé plyny, které se při nastříkání
na přístroj mohou vznítit.
 Servis
Zařízení se nepokoušejte opravovat svépomocí. Pokud se přeruší
zvuk, zhasnou indikátory, objeví-li se kouř nebo nastane jiný
problém, který je mimo rozsah tohoto návodu k obsluze, odpojte
síťový napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na prodejce nebo
na autorizovaný servis. Při neodborném rozebírání a opravách
hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem a poškození
přístroje.
Nebudete-li přehrávač delší dobu používat, odpojte síťový
napájecí kabel (prodlouží se tak životnost přístroje).
UPOZORNĚNÍ!
TENTO VÝROBEK VYUŽÍVÁ KE SVÉ ČINNOSTI LASER.
POUŽITÍM OVLADAČŮ NEBO NASTAVENÍ NEBO
POUŽITÍM JINÝCH POSTUPŮ NEŽ ZDE UVEDENÝCH SE
MŮŽETE VYSTAVIT RIZIKU ZÁŘENÍ.
NEOTEVÍREJTE KRYTY A NESNAŽTE SE VÝROBEK
OPRAVOVAT SAMI.
OPRAVU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÉMU TECHNIKOVI.
VAROVÁNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU,
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ
VÝROBKU:
 CHRAŇTE JEJ PŘED DEŠTĚM, VLHKOSTÍ,
NAMOČENÍM NEBO POSTŘÍKÁNÍM A NEPOKLÁDEJTE
NA NĚJ ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ KAPALINOU
JAKO NAPŘÍKLAD VÁZY.
 POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ PANEL);
UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OPRAVITELNÉ SOUČÁSTI.
VŠECHNY OPRAVY PŘENECHTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÍMU PERSONÁLU.
Síťová zásuvka by měla být poblíž přístroje a snadno
přístupná.
Vidlice síťového kabelu musí být snadno přístupná.
Pokud chcete přístroj zcela odpojit od elektrické sítě,
vytáhněte koncovku síťového kabelu ze zásuvky.
UPOZORNĚNÍ!
 TENTO VÝROBEK NESTAVTE DO KNIHOVEN,
VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ NEBO JINÝCH UZAVŘENÝCH
PROSTORŮ. ZAJISTĚTE DOSTATEČNOU
VENTILACI PŘÍSTROJE. ABY NEDOŠLO K ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO KE VZNIKU POŽÁRU
ZPŮSOBENÉMU PŘEHŘÁTÍM, ZAJISTĚTE, ABY
VĚTRACÍ OTVORY VÝROBKU NEBYLY BLOKOVÁNY
ZÁVĚSY A PODOBNÝMI MATERIÁLY.
 VĚTRACÍ OTVORY ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT BLOKOVÁNY
NOVINAMI, UBRUSY, ZÁVĚSY A JINÝMI PODOBNÝMI
PŘEDMĚTY.
 NA VÝROBEK NESTAVTE ZDROJE OTEVŘENÉHO
OHNĚ, NAPŘ. ZAPÁLENÉ SVÍČKY.
 POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE ZPŮSOBEM ŠETRNÝM
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí výbuchu při nesprávném vložení baterie. Použijte
jen stejný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem.
Baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.
Tento přístroj může během provozu přijímat vysokofrekvenční
rušení způsobené mobilním telefonem. Pokud se toto rušení
vyskytne, přemístěte telefon do větší vzdálenosti.
PŘÍSTROJ JE URČEN PRO MÍRNÉ KLIMA.
43
Doplňující informace
 Seznam zkratek jazyků
 Seznam kódů televizoru / zesilovače /
receiveru
Značka
Panasonic
AIWA
AKAI
BEKO
BENQ
BRANDT
BUSH
CENTREX
CURTIS
DAEWOO
DESMET
DUAL
ELEMIS
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FUJITSU
FUNAI
GOLDSTAR
GOODMANS
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IRRADIO
ITT
JVC
KDS
KOLIN
KONKA
LG
LOEWE
MAG
METZ
TV kód
01/02/03/04
35
27/30
05/71/72/73/74
58/59
10/15
05
66
05
64/65
05
05
05
10/34
61
21
53
63/67
05/50/51
05
36
09
05/22/23/40/41
30
25
17/30/39/70
52
45
62
05/50/51
07/46
52
05/28
MITSUBISHI
MIVAR
05/19/20/47
24
Značka
Panasonic
TECHNICS
ADCOM
AIWA
ALPINE
ARCAM
BOSE
DENON
HARMAN
KARDON
JVC
KENWOOD
KLH
LG
LUXMAN
Kód zesilovače /
receiveru
01/02/03
35
62
04/05/06/48/49
63
57/58
07
08/09/10/11/50/51/52
12
12
13/14
15/16/17
18
19
59
Značka
NEC
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
OLEVIA
ONWA
ORION
PEONY
PHILCO
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
PROVIEW
PYE
RADIOLA
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANSUI
SANYO
SCHNEIDER
SEG
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINUDYNE
SONY
TCL
TELEFUNKEN
TEVION
THOMSON
TOSHIBA
WHITE
WESTINGHOUSE
YAMAHA
TV kód
36
33
25/26/27/60/61
10
45
30/39/70
05
49/69
41/48/64
05/06/46
05
37/38
52
05
05
10
26
32/42/43/65/68
05
21/54/55/56
05/29/30
05/69/75/76/77/78
05/25
18
09
05
08
31/33/66/67/69
10/11/12/13/14
52
10/15/44
16/57
05
18/41
Kód zesilovače /
receiveru
20/21
54
22/55
60/61
23
56
24/44
25/26/27/28
45/46/47
29/30/31
32/33/34
43/53
36/37/38/39/40/41/42
Značka
MARANTZ
MCINTOSH
NAD
NAKAMICHI
ONKYO
OUTLAW PREAMP
PHILIPS
PIONEER
SAMSUNG
SONY
TEAC
THOMSON
YAMAHA
 Atributy videa
Displej
MPEG-2/MPEG-4 AVC/VC-1
Význam
Metoda záznamu videa
480/576/720/1080
Formát videa
24p/50i/60i/50p/60p
Frekvence snímků
YCbCr4:2:2/YCbCr4:4:4/RGB
Barevný prostor
bps (=bp/s - bitů za sekundu)
Přenosová rychlost
V.OFF
Na konektoru HDMI(SUB) je
vypnutý video signál
 Atributy zvuku
Displej
LPCM/  Digital/  Digital+/
 TrueHD/DTS/DTS-ES Mtrx/
DTS-ES Dscrt/DTS 96/DTS 96 ES Mtrx/
DTS-HD HI RES/DTS-HD MSTR/MPEG
Význam
Typ signálu
ch (kanál)
Počet kanálů
k (kHz)
Vzorkovací frekvence
b (bity)
Počet bitů
bps (=bp/s - bitů za sekundu)
Přenosová rychlost
44
Na displeji
ENG
FRA
DEU
ITA
ESP
NLD
SVE
NOR
DAN
POR
RUS
Jazyk
English
French
German
Italian
Spanish
Dutch
Swedish
Norwegian
Danish
Portuguese
Russian
Na displeji
JPN
CHI
KOR
MAL
VIE
THA
POL
CES
SLK
HUN
FIN
Jazyk
Japanese
Chinese
Korean
Malay
Vietnamese
Thai
Polish
čeština
slovenština
Hungarian
Finnish
Na displeji
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR

Jazyk
Arabic
Hindi
Persian
Indonesian
Maori
Bulgarian
Romanian
Greek
Turkish
Ostatní
 Seznam jazykových kódů
Jazyk
Abcházština:
Afarština:
Afrikánština:
Albánština:
Amharština:
Arabština:
Arménština:
Ásámština:
Aymara:
Ázerbájdžánština:
Baškirština:
Baskičtina:
Bengali; Bangla:
Bhútánština:
Bihárština:
Bretoňština:
Bulharština:
Barmština:
Běloruština:
Kambodžština:
Katalánština:
Čínština:
Korsičtina:
Chorvatština:
Čeština:
Dánština:
Holandština:
Angličtina:
Esperanto:
Estonština:
Faerština:
Fidžijština:
Finština:
Francouzština:
Fríština:
Galština:
Gruzínština:
Němčina:
Řečtina:
Grónština:
Guarani:
Kód
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
Jazyk
Gudžarátština:
Hausa:
Hebrejština:
Hindi:
Maďarština:
Islandština:
Indonéština:
Interlingua:
Irština:
Italština:
Japonština:
Javánština:
Kannadština:
Kašmírština:
Kazachština:
Kirgizština:
Korejština:
Kurdština
Laotian:
Latina:
Litevština, Lotyština:
Lingala:
Litevština:
Makedonština:
Malgaština:
Malajština:
Malajalam:
Maltština:
Maorština:
Maráthí:
Moldavština:
Mongolština:
Nauru:
Nepálština:
Norština:
Oriya:
Paštunština:
Perština:
Polština:
Portugalština:
Pandžábština:
Kečujština:
Kód
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
Jazyk
Réto-Románština:
Rumunština:
Ruština:
Samojština:
Sanskrt:
Skotská galština:
Srbština:
Srbo-chorvatština:
Shona:
Sindhi:
Sinhálština:
Slovenština:
Slovinština:
Somali:
Španělština:
Sundština:
Swahili:
Švédština:
Tagaložština:
Tádžičtina:
Tamilština:
Tatarština:
Telugu:
Thajština:
Tibetština:
Tigrinština:
Tonga:
Turečtina:
Turkmenština:
Twi:
Ukrajinština:
Urdština:
Uzbečtina:
Vietnamština:
Volapük:
Welština:
Wolof:
Xhosa:
Jiddiš:
Jorubština:
Zulu:
Kód
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Slovníček
AVCHD (Progresivní formát pro digitální záznam v HD
rozlišení)
AVCHD je nový formát (standard) pro fotoaparáty s vysokým
rozlišením, který lze použít k záznamu a přehrávání HD snímků.
LPCM (Lineární PCM)
Jedná se o jeden druh formátu PCM.
Jedná se o formu signálu, který byl digitálně zpracován bez
komprese, jako je tomu na discích CD.
BD-J
Některé BD-Video disky obsahují aplikace Java, tyto aplikace
se nazývají BD-J. Můžete během přehrávání běžného obrazu
využívat různé interaktivní funkce.
Místní úložiště
Toto úložiště slouží jako cíl pro uložení vedlejšího obsahu při
přehrávání BD-Live na BD-Video.
Deep Colour (Syté barvy - s vyšší barevnou hloubkou)
V tomto přístroji byla použita technologie HDMI (V.1.4 with 3D,
Content Type), s jejíž pomocí lze reprodukovat větší gradaci barev
(4096 kroků), je-li k přístroji připojen kompatibilní televizor.
Můžete si vychutnat bohaté, přirozené barvy s jemnou gradací
a minimální přítomností pruhů v barevných přechodech.
[Při použití televizoru, který nepodporuje Deep Colour (větší
barevnou hloubku), budou reprodukovány méně gradované barvy
(256 stupňů).
Přehrávač automaticky přizpůsobí výstupní signál tak, aby
vyhovoval připojenému televizoru.]
DLNA (Digital Living Network Alliance)
DLNA je standard, který usnadňuje použití zařízení s certifikací
DLNA v domácích sítích.
Dolby Digital
Způsob kódování digitálních signálů vyvinutý společností Dolby
Laboratories. Na rozdíl od stereofonního (dvoukanálového) zvuku
tyto signály mohou být vícekanálové.
Dolby Digital Plus
Použitím Dolby Digital Plus lze dosáhnout vyšší kvality
vícekanálového zvuku. BD-Video podporuje až 7.1kanálový zvuk.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD je formát zvuku s velmi vysokou kvalitou, která
odpovídá studiovému zpracování. BD-Video podporuje až
7.1kanálový zvuk.
P4HD (Pixel Precision Progressive Processing for HD)
Jedná se o procesor, který umožňuje pracovat s exkluzivním
algoritmem firmy Panasonic. Jsou podporovány různé způsoby
zpracování, včetně vysoké úrovně konverze televizního řádkování
od prokládaného po progresivní a vysokoúrovňové konverze
video signálu se standardním rozlišením (480i nebo 576i)
na video signál ve vysokém rozlišení 1080.
Proto je tento přehrávač schopen poskytnout video v optimálním
rozlišení s ohledem na připojený televizor.
PCM (Pulse Code Modulation)
Jeden ze způsobů konverze analogového zvuku na digitální, který
umožňuje vychutnat si digitální zvuk bez problémů.
x.v.Colour™
x.v.Colour™ je název pro zařízení, které je kompatibilní
s formátem xvYCC, což je mezinárodní standard pro rozšířené
barvy ve filmovém materiálu, který dodržuje pravidla pro přenos
signálu.
Při použití televizoru, který podporuje x.v.Colour™ s kabelem
HDMI, si můžete vychutnat živé barvy širšího barevného spektra,
což znamená realističtější obraz.
24p
Progresivní obraz zaznamenaný rychlostí 24 snímků za sekundu
(jako u klasického filmu). Mnoho filmového obsahu na BDVideo je zaznamenáno tímto způsobem, aby se přiblížil zážitku
z klasického filmu.
DTS (Digital Theater System)
Tento prostorový zvukový systém se používá v mnoha kinosálech.
Zajišťuje dobré oddělení kanálů, což umožňuje dosahovat
realistických zvukových efektů.
DTS-HD
DTS-HD je vysoce kvalitní, sofistikovaný formát zvuku používaný
v kinosálech. Zařízení kompatibilní s předchozím formátem DTS
Digital Surround mohou přehrávat DTS-HD jako prostorový DTS
Digital Surround zvuk. BD-Video podporuje výstup až 7.1kanálů.
DTS-HD High Resolution Audio (Zvuk ve vysoké kvalitě)
Tohoto formátu audio signálu bylo dosaženo vylepšením
starších formátů DTS, DTS-ES a DTS 96/24. Je kompatibilní se
vzorkovací frekvencí 96 kHz/48 kHz. BD-Video podporuje až
7.1kanálový zvuk.
DTS-HD Master Audio
Jedná se bezztrátový audio formát, který podporuje 96 kHz/ 7.1
kanálů nebo méně. Věrná reprodukce master zvuku je umožněna
právě použitím technologie bezeztrátového kódování. BD-Video
podporuje výstup až 7.1 kanálů.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediální
rozhraní s vysokým rozlišením)
HDMI představuje digitální rozhraní pro výrobky z oblasti
spotřební elektroniky. Na rozdíl od běžných způsobů připojení
přenáší nekomprimované digitální obrazové a zvukové signály
prostřednictvím jediného kabelu.
45
Java a související značky jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc., v USA
a dalších zemích.
Vyrobeno v licenci firmy Dolby Laboratories. Dolby a symbol
dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci podle U.S. patentů:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872
a dalších U.S. a celosvětových patentů vydaných i přihlášených.
DTS a Symbol jsou registrované obchodní známky a DTS-HD,
DTS-HD Master Audio | Essential a loga DTS jsou obchodní
známky společnosti DTS, Inc.
Výrobek obsahuje software.© DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Tento výrobek obsahuje technologie zajišťující ochranu proti
kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy
k předmětům duševního vlastnictví. Použití technologie ochrany
autorských práv podléhá schválení Rovi Corporation a je určeno
pro domácí a jiné omezené produkce, není-li vysloven jiný souhlas
Rovi Corporation. Je zakázáno používat zpětný překlad použitého
softwaru.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou
obchodní známky nebo registrované obchodní známky asociace
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.
Tento produkt je předmětem licence jako součást portfolia licencí
patentu AVC a VC-1 pro osobní a nekomerční využití ke (i) kódování
obrazu v souladu s normou AVC a VC-1 (AVC/VC-1 Video) a/nebo
(ii) dekódování obrazového záznamu AVC/VC-1 Video, který byl
zakódován spotřebitelem během osobní a nekomerční činnosti a/
nebo byl získán od licencovaného poskytovatele videozáznamu.
Žádné jiné využití není dovoleno. Další informace vám může
poskytnout společnost MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.
com.
HDAVI Control™ je obchodní známka společnosti Panasonic
Corporation.
x.v.Colour™ je obchodní známka.
VIERA CAST je obchodní známka společnosti Panasonic
Corporation.
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní známky společnosti
Panasonic Corporation a Sony Corporation.
Logo SDXC je obchodní známka společnosti SD-3C, LLC.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD a související loga jsou
registrované obchodní známky společnosti DivX, Inc., a jsou
použity na základě licence.
„Blu-ray Disc“ je obchodní známka.
Logo „BD-LIVE“ je obchodní známka Blu-ray Disc Association.
„BONUSVIEW“ je obchodní známka Blu-ray Disc Association.
YouTube a Picasa jsou obchodní známky společnosti Google, Inc.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka Wi-Fi Alliance.
DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™M jsou obchodní známky,
servisní nebo certifikační značky Digital Living Network Alliance.
Windows je registrovaná obchodní známka společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
„Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou obchodní známky Blu-ray
Disc Association.
46
V tomto výrobku je použit následující software:
(1) software vytvořený nezávisle společností nebo pro
společnost Panasonic Corporation,
(2) software vlastněný třetí stranou poskytnutý podle licence
společnosti Panasonic Corporation,
(3) software licencovaný podle GNU General Public License,
Version 2 (GPL v2),
(4) software licencovaný podle GNU LESSER General Public
License, Version 2.1 (LGPL v2.1) a/nebo
(5) tzv. open source software jiný než licencovaný
podle GPL v2 a/nebo LGPL v2.1.
V případě softwaru podle (3) a (4) se můžete seznámit
s pravidly a podmínkami používání podle licence GPL v2
a LGPL v2.1 na adrese
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
a http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
K softwaru podle (3) a (4) navíc vlastní autorská práva několik
osob. Na adrese http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98 se
můžete seznámit se zněním prohlášení o autorských právech.
Software je podle GPL/LGPL distribuován v naději, že bude
užitečný, avšak bez JAKÉKOLI ZÁRUKY a bez předpokládané
záruky OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI
K URČITÉMU ÚČELU.
Společnost Panasonic poskytne ve lhůtě minimálně tří
(3) let od nákupu výrobku libovolnému zájemci, který se
obrátí na naši kontaktní adresu uvedenou níže, kompletní
strojně čitelnou kopii příslušného zdrojového kódu šířeného
na základě licence GPL v2 nebo LGPL v2.1, a to za poplatek,
který odpovídá pouze nákladům na jeho distribuci.
Kontaktní údaje
[email protected]
Zdrojový kód je rovněž komukoliv volně dostupný na našich
webových stránkách:
http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98
Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a použitých bateriích.
Tento symbol na výrobku, obalu a v přiložené dokumentaci vyjadřuje, že by použité elektrické nebo elektronické
zařízení a použité baterie neměly být likvidovány společně s běžným domovním odpadem.
Podobné výrobky prosím odevzdejte na sběrných místech, kde bude řádně postaráno o jejich likvidaci a recyklaci
v souladu s místní legislativou a směrnicemi 2002/96/EC a 2006/66/EC.
Správná likvidace takových produktů a baterií pomáhá šetřit cenné přírodní zdroje a snižuje nebezpečí ohrožení zdraví
a životního prostředí, které by hrozilo v případě jejich neodborné likvidace.
Další informace o sběru a recyklaci starých výrobků a baterií získáte u místních úřadů, firem zabývajících se likvidací
odpadu nebo v místě nákupu zařízení.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám v souladu s místní legislativou hrozí postih.
Firemní uživatelé v EU
Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele se žádostí
o další informace.
[Informace o likvidaci v jiných zemích mimo Evropskou Unii]
Tyto symboly platí pouze v Evropské unii. Pokud chcete výrobek řádně zlikvidovat, obraťte se prosím na vaše místní
úřady nebo prodejce.
Poznámka k symbolu baterie (dva znaky pod symbolem):
Tento symbol může být doplněn o chemickou značku. V takovém případě symbol vyhovuje požadavkům směrnice pro
chemikálie.
ZST123785
47
Rejstřík
A Aktualizace firmwaru . . . . . . . . . . 16
Angle (Úhel záběru) . . . . . . . . . . . 28
AVCHD (Progresivní formát pro
digitální záznam v HD rozlišení) . 40
B BD-Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bezdrátová síť . . . . . . . . . . . . . . . . .12
BONUSVIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
C Čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
D Dálkový ovladač . . . . . . . . . . 4, 5, 16
Deep Colour (Syté barvy
- s vyšší barevnou hloubkou). . . . 45
Direct Navigator
(Přímý navigátor). . . . . . . . . . . . . . 18
DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 40
DLNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DNS Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dolby Digital . . . . . . . . . . . . . . 31, 38
Dolby Digital Plus . . . . . . . . . . 31, 38
Dolby TrueHD . . . . . . . . . . . . . 31, 38
DTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 38
DTS-HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 38
DVD-Video Ratings (Hodnocení
obsahu pro DVD-Video) . . . . . . . . 30
F Finalize (Uzavření) . . . . . . . . . . . . . .7
Funkce obnovení přehrávání. . . . 18
„HDAVI Control™“ . . . . . . . . . . . . . 27
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10
Hodnocení obsahu BD-Video . . . 30
I IP adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
J Jazyk
Jazyk menu . . . . . . . . . . . . . . . 31
Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Titulky . . . . . . . . . . . . . . . .28, 30
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 30
Zvukový doprovod . . . . . . . . . . 28
JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . .23, 40
Jazyk menu a zpráv . . . . . . . . . . . .31
K Kapitola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
L LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
M Místní úložiště . . . . . . . . . . . . . . . . 45
MP3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 40
MPEG2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
N Napájecí kabel . . . . . . . . . . . . . . . .13
O Opakované přehrávání . . . . . . . . . 28
P P4HD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Picture-in-picture
(Obraz v obraze) . . . . . . . . . . . . . . 20
Playlists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Pop-up menu . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Proxy server . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Přehrávání
AVCHD (Progresivní formát
pro digitální záznam
v HD rozlišení) . . . . . . . . . . . . . 18
DivX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MPEG2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
R
S
T
U
V
X
Z
Přehrávání po snímcích . . . . . . . . 18
Přehrávání v náhodném pořadí. . 28
Re-master. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rychlý start . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SD karta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 20
Setup menu (Nastavení) . . . . . . . 30
Síť
Nastavení. . . . . . . . . . . . . . 14, 33
Zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Slideshow (Prezentace). . . . . . . . 23
Soundtrack (Zvukový doprovod) 28
Statický snímek. . . . . . . . . . . . . . . 23
Stavové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . 18
Titulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
USB zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
VIERA CAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
VIERA Link
Výchozí nastavení . . . . . . . . . . . . 33
x.v.Colour™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–13
Zpomalené přehrávání. . . . . . . . . 18
Zvuk
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 30
Kanál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Změna zvuku . . . . . . . . . . . . . . 18
24p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 32
3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
(Uvnitř výrobku)
(Zadní strana výrobku)
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Thámova 289/13
186 00 Praha 8
telefon:
zákaznická linka:
centrální fax:
e-mail:
+ 420 236 032 511
+ 420 236 032 911
+ 420 236 032 411
[email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement