Panasonic DMPBDT460, DMPBDT361, DMPBDT465, DMPBDT360, DMPBDT364, DMPBDT363, DMPBDT365 Operating instructions

Panasonic DMPBDT460, DMPBDT361, DMPBDT465, DMPBDT360, DMPBDT364, DMPBDT363, DMPBDT365 Operating instructions
Návod k obsluze
Přehrávač Blu-ray disků
Model DMP-BDT465
DMP-BDT460
DMP-BDT365
DMP-BDT364
DMP-BDT363
DMP-BDT361
DMP-BDT360
Aktualizace firmwaru
Panasonic neustále zdokonaluje firmware vyráběných
zařízení, aby zákazníci měli k dispozici nejnovější technologie.
Panasonic doporučuje aktualizovat firmware co nejdříve
po obdržení upozornění.
Podrobnosti viz „Aktualizace firmwaru“ ( 14) nebo na
http://panasonic.jp/support/global/cs/ (Stránky jsou pouze v angličtině.)
Děkujeme vám, že jste se rozhodli zakoupit tento výrobek.
Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tento návod a po přečtení si jej pečlivě
uschovejte.
M-DMPBDT460-360-CZ
Bezpečnostní opatření
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
Přístroj
Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem:
 Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, postříkáním nebo
politím.
 Nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, například
vázy.
 Používejte jen doporučené příslušenství.
 Neodnímejte žádné kryty.
 Neprovádějte opravy přístroje svépomocí. Servis a opravy
svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.
 Dbejte, aby se do přístroje nedostaly kovové předměty.
 Na přístroj nepokládejte žádné těžké předměty.
Umístění
Přístroj postavte na rovný povrch.
Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem:
 Neinstalujte přístroj do knihovny, vestavěné skříně nebo jiného
uzavřeného prostoru. Zajistěte volný přístup vzduchu
k přístroji.
 Větrací otvory přístroje nesmí být zablokovány novinami,
ubrusy, závěsy a jinými podobnými předměty.
 Přístroj nepokládejte na zesilovač/receiver nebo jiné zařízení,
které se může zahřívat. Vysoká teplota může přístroj poškodit.
 Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením, vysokými
teplotami, vysokou vlhkostí a nadměrnými otřesy.
Napájecí kabel
Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem:
 Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotě, která je
uvedena na výrobním štítku přístroje.
 Zcela zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
 Za napájecí kabel netahejte, neohýbejte jej a nepokládejte na
něj nic těžkého.
 Nemanipulujte se zástrčkou napájecího kabelu, máte-li mokré
ruce.
 Při odpojování kabelu uchopte zástrčku, nikoli samotný kabel.
 Nepoužívejte napájecí kabel s poškozenou zástrčkou nebo
poškozenou síťovou zásuvku.
Zástrčka napájecího kabelu zároveň plní funkci odpojovacího
zařízení.
Přístroj postavte na takové místo, aby bylo možné napájecí kabel
okamžitě odpojit, pokud by se vyskytl nějaký problém.
Malé předměty
Paměťovou kartu uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo
k jejímu spolknutí.
Přístroj
 Tento přístroj používá laser. Používání ovládacích prvků,
nastavování nebo provádění jiných postupů než těch, které
jsou uvedeny v tomto návodu, může vyústit v ohrožení
nebezpečným zářením.
 Nestavte na tento přístroj zdroje otevřeného ohně, např.
zapálené svíčky.
 Tento přístroj může být během provozu rušen
vysokofrekvenčními signály vysílanými mobilními telefony.
Pokud se takové rušení projeví, odneste mobilní telefon dále
od přístroje.
 Tento přístroj je určen pro použití v mírných klimatických
podmínkách.
Baterie
Při nesprávném zacházení s bateriemi může dojít k úniku
elektrolytu, který může vyvolat požár.
 V případě nesprávného vložení baterie hrozí nebezpečí
výbuchu. Baterie nahrazujte pouze typem, který doporučuje
výrobce.
 Při likvidaci baterií se prosím obraťte na vaše místní úřady
nebo na prodejce a dotažte se ho na správný způsob likvidace.
 Nepoužívejte zároveň vybité baterie společně s novými nebo
kombinaci baterií různých typů.
 Baterie nezahřívejte a nevystavujte otevřenému ohni.
 Baterie nenechávejte dlouho v automobilu na přímém slunci se
zavřenými dveřmi a okny.
 Baterie nerozebírejte a nezkratujte.
 Alkalické nebo manganové baterie nezkoušejte nabíjet.
 Nepoužívejte baterie, pokud mají sloupnutý obal.
Nebudete-li delší dobu používat dálkový ovladač, vyjměte z něj
baterie. Baterie skladujte na chladném a tmavém místě.
Ochrana proti používání
neoprávněně zkopírovaného
obsahu
Tento přístroj je vybaven následující technologií na ochranu
autorských práv.
Informace o technologii Cinavia
Tento přístroj využívá technologii Cinavia s cílem omezit užívání
neoprávněných kopií komerčně šířených filmů a videí, včetně
jejich zvukových stop. Jakmile detekuje použití neoprávněně
kopírovaného obsahu, zobrazí upozornění na displeji a přeruší
přehrávání nebo kopírování.
Podrobnější informace o technologii Cinavia můžete najít na
stránkách online uživatelského informačního centra Cinavia na
adrese http://www.cinavia.com. Chcete-li požádat o dodatečné
informace o technologii Cinavia poštou, pošlete pohlednici s vaší
zpáteční adresou na: Cinavia Consumer Information Center, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
-2-
Připojení k bezdrátové síti
Pro používání tohoto přístroje platí následující omezení.
Před použitím tohoto přístroje si musíte být vědomi těchto
omezení.
Společnost Panasonic nebude žádným způsobem odpovědná
za jakékoli náhodné poškození, které může vyplynout
z nedodržování těchto omezení, nedodržení jakékoli podmínky
týkající se používání tohoto přístroje nebo nesprávného používání
tohoto přístroje.
 Vysílaná a přijímaná data prostřednictvím rádiových vln je
možné zachytit a monitorovat.
 Tento přístroj obsahuje citlivé elektronické součásti.
Používejte prosím tento přístroj způsobem, pro který byl určen,
a dodržujte následující body:
– Nevystavujte jej vysokým teplotám nebo slunečnímu záření.
– Neohýbejte jej a chraňte jej před nárazy.
– Chraňte jej před vlhkem.
– Nerozebírejte jej a ani jej nijak neupravujte.
Likvidace zařízení nebo předání
novému majiteli
Uživatelská nastavení zůstanou v tomto přístroji uložená.
V případě likvidace nebo postoupení tohoto přístroje jinému
uživateli proto vraťte všechna nastavení na výchozí hodnoty, tím
se vaše uživatelská nastavení přepíšou. ( 31, „Návrat všech
nastavení na výchozí tovární hodnoty.“)
 V paměti přístroje může zůstat uložena historie použití.
Likvidace starých zařízení a baterií (pouze
v Evropské unii a zemích se systémy
recyklace odpadu)
Prohlášení o shodě (DoC)
„Společnost Panasonic“ tímto prohlašuje, že tento výrobek
je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními
nařízeními směrnice 1999/5/EC.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálního Prohlášení
(DoC – Declaration of Conformity) k našim R&TTE výrobkům
z našeho serveru:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na autorizovaného zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo
v doprovodné dokumentaci znamenají, že použité
elektrické a elektronické výrobky a baterie by neměly
být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem.
Tyto výrobky prosím odevzdejte na sběrných
místech, kde bude provedena jejich řádná likvidace
a recyklace v souladu s místní legislativou.
Řádná likvidace takového výrobku pomůže chránit
cenné zdroje a předcházet případným negativním
dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.
Podrobnější informace o sběru a recyklaci vám
poskytne příslušný místní úřad.
Při nesprávné likvidaci takového odpadu vám hrozí
postih podle platných zákonů.
Poznámka k symbolu baterie
(dolní symbol):
Tento symbol může být doplněný o chemickou
značku. V takovém případě odpovídá požadavkům
stanoveným Směrnicí pro chemikálie.
Tento výrobek je určen k použití v následujících zemích:
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko,
Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie,
Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Švýcarsko
Tento výrobek je určený pro běžné spotřebitele. (Kategorie
3) Funkce bezdrátové sítě WLAN tohoto výrobku musí být
používána výhradně uvnitř budov.
Tento výrobek umožňuje připojení k bezdrátovému
přístupovému bodu sítě WLAN v pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz.
-3-
Obsah
Bezpečnostní opatření...................2
Začínáme
Přehrávání
Příslušenství...................................5
Péče o přístroj a média..................5
Média, která lze přehrávat..............6
Ovládání přístroje...........................8
Vložení nebo vyjmutí média.........15
Menu HOME.................................16
Víceuživatelský režim...................17
Přehrávání....................................18
Využití síťové služby.....................20
Funkce Home Network
(Domácí síť)..................................21
„HDMI CEC“.................................23
Zapojení a nastavení
Připojení k televizoru....................10
Připojení k zesilovači/receiveru....10
Připojení k síti...............................12
Nastavení.....................................13
Nastavení
Menu Option (Možnosti)...............24
Menu Setup (Nastavení)..............26
Popis
Řešení problémů..........................31
Technické údaje............................36
-4-
Začínáme
Příslušenství
Péče o přístroj a média
Před použitím přístroje zkontrolujte dodané
příslušenství.
1 Dálkový ovladač
(N2QAYB000957)
2 Baterie pro dálkový ovladač
1 Napájecí kabel
1 CD-ROM
 Přístroj čistěte měkkou suchou
utěrkou
Na čištění nepoužívejte alkohol, ředidlo nebo
benzín.
Před použitím chemicky ošetřené utěrky
si pozorně přečtěte návod.
 Snímač přístroje
 Číselné označení výrobků odpovídá stavu k únoru 2014.
Vyhrazujeme si právo na jeho změnu.
 Dodaný napájecí kabel nepoužívejte s jinými zařízeními.
Čisticí prostředek na optiku: RP-CL720AE
Tento čisticí prostředek nemusí být dostupný
ve všech zemích, například v Německu.
Se žádostí o radu se obraťte na svého
prodejce Panasonic.
Prodává se jako speciální čisticí prostředek
k přístrojům DIGA, ale můžete jej používat
i na čištění tohoto přístroje.
 Používání dálkového ovladače
Vložte baterie tak, aby jejich póly (+ a -)
odpovídaly pólům vyznačeným na dálkovém
ovladači.
 Čištění disků
SPRÁVNĚ
(Alkalické nebo manganové baterie)
Dálkový ovladač nasměrujte na senzor přístroje.
( 9)
ŠPATNĚ
Otřete vlhkým hadříkem a pak osušte suchým
hadříkem.
 Zásady pro manipulaci s diskem
a kartou
Disky držte za jejich okraje, abyste se
vyvarovali neúmyslnému poškrábání nebo
zanechání otisků prstů.
Na disky nenalepujte samolepky a štítky.
Nepoužívejte čisticí spreje, benzín, ředidlo,
antistatické roztoky a jiná rozpouštědla.

Očistěte prach, vodu nebo jiné
nečistoty z konektorů na zadní straně karty.
Nepoužívejte následující disky:
–D
isky se zbytky lepidla od samolepek nebo
štítků (disky z půjčoven apod.).
– Zkroucené nebo prasklé disky.
– Disky nepravidelných tvarů, např. ve tvaru
srdce.
-5-
Začínáme
Média, která lze přehrávat
Zařízení
Označení
média
Typy zařízení
BD-Video
BD-RE
BD-R
DVD-Video
Formát obsahu
Video
Video, JPEG, MPO
Video, MKV, Xvid
Video
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
—
*
—
*
Video, AVCHD
+R/+RW/+R DL
Hudební CD
—
Video, AVCHD, MKV, Xvid, JPEG, MPO,
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
CD-R
CD-RW
Paměťová karta SD
(od 8 MB do 2 GB)
Paměťová karta SDHC
(od 4 GB do 32 GB)
Paměťová karta SDXC
(48 GB, 64 GB)
(kompatibilní s typy
mini a micro)
USB zařízení
(až do 2 TB)
Hudební [CD-DA]
MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC, FLAC,
MP3, hudební [CD-DA], WAV, WMA
AVCHD, AVCHD 3D, MP4, JPEG, MPO
MKV, MP4, MPEG2, Xvid, JPEG, MPO,
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Další informace o typech obsahu, který lze přehrávat, najdete na straně 7 a 36.
-6-
Začínáme
 Disky, které nelze tímto přístrojem
přehrávat
 Hudební CD
Funkčnost a kvalitu zvuku disků CD, které
nevyhovují specifikacím CD-DA (řízené
kopírování CD atd.), nelze zaručit.
Jakékoliv jiné disky, které nejsou výslovně
podporované nebo uvedené výše.
 DVD-RAM
 Super Audio CD
 Foto CD
 DVD-Audio
 Video CD a Super Video CD
 HD DVD
 Karta SD
Jakékoli disky DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL
a CD-R/RW nahrané pomocí rekordéru je nutné
na rekordéru finalizovat (uzavřít), aby se daly
přehrávat na tomto přístroji. Prostudujte si návod
k obsluze použitého rekordéru.
Na tomto přístroji lze používat
paměťové karty miniSD, microSD,
microSDHC a microSDXC, je však
nutno použít adaptér pro příslušnou
kartu. Tyto adaptéry jsou obvykle
dodávány s odpovídající kartou nebo
je nutno příslušný adaptér zakoupit
samostatně.
Obsah karty ochráníte posunutím
zabezpečovacího systému (na kartě SD)
do polohy „LOCK“ (Zamknuto).
Tento přístroj je kompatibilní s paměťovými
kartami, které vyhovují technické specifikaci
karty SD formátu FAT12 a FAT16, případně
karty SDHC formátu FAT32 nebo karty SDXC
formátu exFAT.
Pokud je karta SD používána
s nekompatibilními počítači nebo zařízeními,
může se vymazat její obsah kvůli případnému
přeformátování.
Využitelná kapacita paměti je nepatrně nižší
než udávaná kapacita paměťové karty.
 BD-Video
 USB zařízení
 Informace o nastavení regionu
Přístroj umožňuje přehrávání disků BD-Video/
DVD-Video s následujícími kódy regionu, včetně
kódu „VŠECHNY“:
Příklad: BD-Video
DVD-Video
 Finalizace
Přístroj podporuje zvukový doprovod
s vysokým datovým tokem (Dolby® Digital Plus,
Dolby® TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio™ a DTS-HD Master Audio™) používaný
u formátu BD-Video.

Pokud je položka „Dolby D/Dolby D +/Dolby
TrueHD“ nastavena na „PCM“ a položka
„DTS Neo:6“ je nastavena na „Off“ (Vypnuto),
bude zvuk Dolby® ve formátu max. 5.1ch PCM.
( 27)
 3D
3D obraz a 3D statické snímky lze přehrávat,
pokud je tento přístroj připojen pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI k televizoru,
který je kompatibilní s technologií 3D.
2D obraz lze převést do virtuálního 3D
formátu. ( 25)
Tento přístroj nezaručuje připojení všech USB
zařízení.
Tento přístroj nepodporuje nabíjení USB
zařízení.
Tento přístroj podporuje systémy souborů
FAT12, FAT16, FAT32 a NTFS.
Tento přístroj podporuje vysokorychlostní
rozhraní USB 2.0.
Tento přístroj podporuje pevné disky
formátované v systému souborů FAT32
a NTFS. Pokud není pevný disk rozpoznán,
nemusí být napájen správně. Použijte pro jeho
napájení externí zdroj.
 BD-RE, BD-R
Disky zaznamenané v režimu DR pomocí Blu-ray
rekordérů Panasonic nemusí v tomto přístroji
přehrát zvukový doprovod správně.
 V závislosti na typu média, stavu záznamu, použitém způsobu
záznamu a postupu při vytváření souborů se může stát, že
disky nebude možné v některých případech přehrávat.
 Producenti těchto disků mohou nastavit, jak se budou
přehrávat, což znamená, že ovládání podle tohoto návodu
nemusí u některých disků fungovat. Přečtěte si pozorně
informace uvedené na disku.
-7-
Začínáme
Ovládání přístroje
Pokud ostatní zařízení Panasonic reagují na
příkazy dálkového ovladače přístroje, změňte kód
dálkového ovladače. ( 30)
1 Zapnutí a vypnutí přístroje
2 Ovládací tlačítka TV
Pomocí dálkového ovladače tohoto přístroje
můžete ovládat i televizor Panasonic.
Některá tlačítka však nemusí u určitých typů
televizorů fungovat.
[ TV] : Zapnutí a vypnutí televizoru
[AV]: Přepnutí vstupu
[+ - VOL]: Nastavení hlasitosti
3 Výběr čísel titulů atd. / zadávání čísel nebo
znaků
4 Zrušení
5 Změna zvukového doprovodu ( 18)
6 Hlavní ovládací tlačítka přehrávání ( 18)
7 Zobrazení hlášení o stavu ( 19)
8 Zobrazení hlavního menu ( 18)
9 Zobrazení menu Option (Možnosti) ( 24)
10 Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté,
modré)
Slouží k různým účelům v závislosti na
zobrazeném obsahu
11 Vysílač signálu dálkového ovladače
12 Vysunutí nebo zasunutí přihrádky na disk
( 15)
13 Zapnutí nebo vypnutí sekundárního obrazu
(Obraz v obraze) ( 24)
14 Zobrazení obrazovky funkce Miracast™
( 21)
15 Zobrazení výchozí obrazovky síťové služby
( 20)
16 Ukončení obrazovky menu
17 Zobrazení vyskakovacího menu ( 18)
18 Zobrazení menu HOME ( 16)
19 [▲, ▼, ◄, ►]: Přesouvání zvýraznění, které
slouží jako výběr
[OK]: Potvrzení výběru
(): Přehrávání po snímcích ( 18)
20 Návrat na předchozí obrazovku
-8-
Začínáme
např.
Zatáhněte
pro odklopení
předního panelu.
Přihrádka na disk ( 15)
Přijímač signálu dálkového ovladače
Vzdálenost: přibližně do 7 m
Úhel: asi 20° vertikálně a 30° horizontálně
Modrý LED indikátor
Lze nastavit, aby byl tento LED indikátor
zapnutý nebo vypnutý. ( 30)
Slot pro kartu SD ( 15)
4
V.OFF LED (LED indikátor
5
vypnutého výstupu video signálu)
Lze nastavit, aby byl tento LED indikátor
zapnutý nebo vypnutý. ( 30)
1
2
3
6 USB konektory ( 15)
7 Displej
8 Vysunutí nebo zasunutí přihrádky na disk
( 15)
9 Hlavní ovládací tlačítka přehrávání ( 18)
10 Tlačítko zapnutí/vypnutí do
pohotovostního režimu (/) ( 13)
Stisknutím přepnete přístroj ze zapnutého
stavu do pohotovostního režimu a naopak.
Přístroj odebírá malé množství elektrické
energie i v pohotovostním režimu.
Konektory na zadním panelu (
-9-
10–12)
Zapojení a nastavení
Připojení k televizoru
Napájecí kabel připojte až po zapojení všech ostatních kabelů.
Před zahájením jakéhokoliv zapojování vám doporučujeme, abyste přístroj dočasně odpojili ze
zásuvky.
Používejte vysokorychlostní kabely HDMI. Nepoužívejte kabely, které nevyhovují specifikaci HDMI.
Doporučujeme použití kabelu HDMI značky Panasonic. Je-li na výstupu signál 1080p nebo 24p
(4K), nepoužívejte kabely HDMI delší než 5 metrů.
Do síťové zásuvky
Kabel HDMI
Napájecí kabel
(dodávané příslušenství)
: Použijte konektor HDMI AV OUT MAIN (Hlavní výstup HDMI AV).

Přístroj spotřebovává malé množství elektrického proudu ( 36), i když je v pohotovostním režimu.
Nebudete-li přístroj používat delší dobu, doporučujeme odpojit napájecí kabel ze zásuvky kvůli
úspoře energie.
Připojení k zesilovači/receiveru
Podle vstupního konektoru na vašem zesilovači/receiveru proveďte jeden z následujících způsobů
připojení.
HDMI AV OUT (Výstup HDMI AV)
Kabel HDMI
Kabel HDMI
Zesilovač/receiver
: Použijte konektor HDMI AV OUT MAIN (Hlavní výstup HDMI AV).

Nastavte položku „Digital Audio Output“ (Digitální zvukový výstup) ( 27).
Při připojování k zesilovači/receiveru, který nepodporuje formát 3D nebo rozlišení 4K, připojte tento
přístroj k televizoru a potom připojte televizor k zesilovači/receiveru. Uvědomte si však prosím, že
zvuk může vystupovat maximálně ve formátu 5.1ch.
Při použití televizoru nebo zesilovače/receiveru, který u konektoru HDMI nemá označení „(ARC)“
(není kompatibilní s funkcí ARC), musí být zesilovač/receiver a televizor rovněž propojen pomocí
optického digitálního kabelu, aby bylo možné přehrávat TV zvuk přes zesilovač/receiver.
- 10 -
Zapojení a nastavení
HDMI AV OUT SUB (Vedlejší výstup HDMI AV)
Při použití konektoru HDMI AV OUT SUB (Vedlejší výstup HDMI AV) si můžete vychutnat bohatší zvuk.
Kabel HDMI
Kabel HDMI
Zesilovač/receiver
Nastavte položku „HDMI(SUB) Output Mode“ (Výstupní režim HDMI(SUB)) na „V.OFF(Video Off)“
(Video vyp.). ( 27)
– Výstupní zvuk bude ve vysokém rozlišení bez ohledu na kompatibilitu zesilovače/receiveru
s formátem 3D.
Pokud připojený televizor podporuje formát 3D nebo rozlišení 4K, je možné přehrávat 3D obraz, 3D
statické snímky a obraz 24p (4K), i pokud není zesilovač/receiver kompatibilní s formátem 3D nebo
rozlišením 4K.
HDMI připojení prostřednictvím konektoru HDMI AV OUT MAIN (Hlavní výstup HDMI AV) podporuje
funkci HDMI CEC ( 23).
Konektor HDMI AV OUT SUB (Vedlejší výstup HDMI AV) není kompatibilní s funkcí HDMI CEC.
OPTICKÝ
Optický digitální kabel
Zesilovač/receiver
Nastavte položku „HDMI Audio Output“ (Zvukový výstup HDMI) na „Off“ (Vypnuto) (
Nastavte položku „Digital Audio Output“ (Digitální zvukový výstup) ( 27).
- 11 -
27).
Zapojení a nastavení
Připojení k síti
Pokud máte k dispozici širokopásmové připojení k internetu, budete moci využívat následující služby.
Aktualizace firmwaru ( 14)
Funkce BD-Live ( 19)
Síťová služba ( 20)
Připojení k dalším zařízením (domácí síť) ( 21)
Tento přístroj podporuje funkci Wi-Fi Direct™ a umožňuje bezdrátové připojení k bezdrátovým
zařízením bez použití routeru. To je užitečné při využívání funkce domácí sítě atd. Při připojení
prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct™ není k dispozici přístup na internet. ( 21, 28)
Podrobnosti o způsobu připojení najdete v návodech k obsluze připojovaných zařízení.
Připojení k bezdrátové síti
Tento přístroj má vestavěné rozhraní Wi-Fi® a lze jej připojit k bezdrátovému routeru.
Bezdrátový router atd.
Internet
Aktuální informace o kompatibilitě vašeho bezdrátového routeru můžete získat na adrese
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou k dispozici pouze v angličtině.)
Přístroj není kompatibilní s veřejnými bezdrátovými sítěmi provozovanými na letištích, nádražích/
zastávkách, v kavárnách atd.
Bezpečnostní upozornění týkající se připojení k bezdrátové síti najdete na straně 3.
Připojení LAN kabelu
LAN kabel
Širokopásmový router atd.
Internet
Pro připojení periferních zařízení použijte stíněný nekřížený LAN kabel (STP) kategorie 5 nebo
vyšší.
Při pokusu o připojení jiného typu kabelu do LAN konektoru se může přístroj poškodit.
- 12 -
Zapojení a nastavení
Nastavení
 Informace o bezdrátovém připojení
Následující nastavení lze kdykoli provést v menu
Setup (Nastavení). ( 28, 29)
Easy Settings (Snadné nastavení)
Po zapojení vašeho nového přístroje a jeho
prvním zapnutí stisknutím tlačítka [] se zobrazí
obrazovka základního nastavení.
Příprava
Zapněte televizor a přepněte jej na vhodný
video vstup.
1
2
Stiskněte [].
Zobrazí se menu Setup (Nastavení).
Při nastavování postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Easy Network Setting
(Snadné nastavení sítě)
Po dokončení snadného nastavení můžete
přistoupit k funkci „Easy Network Setting“
(Snadné nastavení sítě).
Zvolte „Wired“ (Kabelová) nebo „Wireless“
(Bezdrátová) a stiskněte [OK].
Než přikročíte k nastavení bezdrátového
připojení:
Zjistěte si název vaší sítě (SSID*).
Pokud se v bezdrátové síti, ke které se
chcete připojit, používá šifrování, musíte znát
používaný šifrovací klíč.
Pokud se název sítě (SSID) nezobrazí
Proveďte nové vyhledávání stisknutím
červeného tlačítka na dálkovém ovladači.
Skryté názvy sítí (SSID) nebudou zobrazeny.
V takovém případě zadejte název ručně
v položce „Manual setting“ (Ruční nastavení).
Stiskněte [HOME] a
stisknutím [OK] vyberte „Setup“ (Nastavení)
vyberte „Player Settings“ (Nastavení
přehrávače)
vyberte „Network“ (Síť) a stiskněte [OK]
vyberte „Network Settings“ (Nastavení sítě)
a stiskněte [OK]
vyberte „Wireless Settings“ (Nastavení
bezdrátové sítě) a stiskněte [OK]
vyberte „Connection Setting“ (Nastavení
připojení) a stiskněte [OK]
vyberte „Manual setting“ (Ruční nastavení)
a stiskněte [OK]
Pokud je vaše bezdrátová síť šifrována
Zobrazí se obrazovka pro zadání šifrovacího
klíče.
Zadejte šifrovací klíč vaší sítě.
Pokud váš bezdrátový router podporuje
funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Připojení můžete snadno nastavit stisknutím
zeleného tlačítka na dálkovém ovladači.
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a proveďte nastavení síťového připojení.
 Podrobnosti najdete v návodu k obsluze rozbočovače
nebo routeru.
 Nepoužívejte tento přístroj pro připojení k bezdrátové síti,
pro niž nemáte oprávnění.
Připojení či pokus o připojení může být považován za
neoprávněný přístup.
 Pokud máte po provedení síťových nastavení na tomto
přístroji problémy s připojením počítače k síti, upravte
síťová nastavení na počítači.
 Uvědomte si prosím, že při připojení k nezabezpečené síti
může dojít k úniku dat, jako jsou například osobní nebo
tajné informace.
* SSID:
SSID (Service Set IDentification) je název bezdrátové sítě
LAN, který slouží k její identifikaci. Přenos dat je možný,
pokud obě komunikující zařízení pracují se shodným
SSID.
- 13 -
Zapojení a nastavení
Aktualizace firmwaru
Společnost Panasonic podle potřeby vydává
aktualizace firmwaru pro tento přístroj, které
mohou doplnit nové funkce nebo zlepšit
vlastnosti přístroje. Tyto aktualizace jsou
k dispozici zdarma.
Tento přístroj umí při dostatečně rychlém
připojení k internetu automaticky zkontrolovat
vydání nové verze firmwaru.
Pokud je dostupná nová verze firmwaru, zobrazí
se následující hlášení.
Ve chvíli, kdy probíhá aktualizace,
NEODPOJUJTE přístroj od síťového napájení
a neprovádějte žádné operace.
Po instalaci firmwaru se na displeji přístroje
zobrazí „FIN“ (Dokončeno). Přístroj se restartuje
a zobrazí se následující obrazovka.
 Jestliže se nezdaří stažení aktualizace nebo není
k dispozici připojení k internetu, můžete si aktuální
firmware stáhnout do počítače z následující webové
adresy, soubor vypálit na disk CD-R a provést
aktualizaci z disku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou k dispozici pouze v angličtině.)
Zobrazení verze firmwaru přístroje. ( 30, „Verze
firmwaruu“)
 Stažení může trvat několik minut. Může trvat i déle
a někdy se nemusí zdařit vůbec – záleží na kvalitě
připojení k internetu.
 Pokud nechcete kontrolovat aktuální verze firmwaru,
nastavte položku „Automatic Update Check“ (Automatická
kontrola aktualizace) na „Off“ (Vypnuto). ( 30)
- 14 -
Přehrávání
Vložení nebo vyjmutí
média
např.
Poznámky
 Dbejte na to, abyste média vkládali nebo
připojovali správnou stranou.
Při vyjímání karty SD ji

uprostřed stiskněte a rovným pohybem
ji vytáhněte ven.
 Pokud pomocí USB kabelu připojíte přístroj
značky Panasonic, může se na něm zobrazit
obrazovka s nastavením. Podrobnosti
najdete v návodu k obsluze připojeného
zařízení.
 Budete-li připojovat pevný disk přes rozhraní
USB, použijte správný konektor (USB2).
UPOZORNĚNÍ
Před přístroj nepokládejte žádné předměty.
Pokud přihrádka na disk narazí při vysunutí do
blízko stojícího předmětu, může dojít k poruše
přístroje.
- 15 -
Přehrávání
Menu HOME
Videos/Photos/Music (Video/Fotografie/
Hudba)
Hlavní funkce tohoto přístroje se ovládají z menu
HOME.
Příprava
Zapněte televizor a přepněte jej na vhodný video
vstup.
1
Stisknutím [] zapněte přehrávač.
 Po zobrazení reklamy na síťovou službu se
zobrazí menu HOME.
– Pokud je přehrávač trvale připojený
k internetu, může se obsah reklamního
pruhu měnit.
– Zobrazení „Start-up Banner“ (Reklamní
pruh při spuštění) můžete vypnout
( 30).
2
Stisknutím [OK] nebo [▲, ▼, ◄, ►]
vyberte položku v menu.
 Pokud na ni navazují další položky,
opakujte tento krok.
Disc (Disk)
USB
SD Card (Karta SD)
Přehrávání obsahu
( 18)
Obsahuje-li záznam
různé typy obsahu,
vyberte si typ nebo
titul.
„USB1“ je levý USB
konektor a „USB2“
je pravý USB
konektor. ( 15)
Network (Síť)
Network Service
(Síťová služba)
Zobrazí domovskou
obrazovku síťové
služby. ( 20)
Home Network
(Domácí síť)
DLNA Client (DLNA
klient) ( 21)
Miracast (
21)
Media Renderer
(Přehrávač médií)
( 22)
Setup (Nastavení)
Player Settings
(Nastavení
přehrávače)
(
26)
USB Management
(Správa USB)
(
19)
Wallpaper (Tapeta)
Slouží ke změně
pozadí menu HOME.
Vyvolání menu HOME
Stiskněte [HOME].
 Zobrazované položky se mohou lišit podle vloženého
média.
 V případě potřeby nastavte položku „Mixed Data Disc
Option“ (Disk se smíšeným obsahem), jestliže jste do
přehrávače vložili disk, který obsahuje jak datové soubory
(MP3, JPEG, MKV apod.), tak video (BDAV a AVCHD).
( 30)
- 16 -
Přehrávání
Víceuživatelský režim
Přizpůsobení nového uživatele
Víceuživatelský režim umožňuje, aby si jednotliví
uživatelé nastavili vlastní konfigurace přehrávače
a mohli je jednoduchým způsobem přepínat.
Osobní konfiguraci si mohou uložit až čtyři
uživatelé.
Nastavit lze tyto parametry:

Ikonu uživatele

Pozadí menu HOME

Konkrétní nastavení (
1
2
3
24, 26)
Stiskněte [HOME].
Stiskněte barevné tlačítko, kterým se
vyvolá nové uživatelské nastavení.
Vyberte položku a změňte její nastavení
podle pokynů.
Nastavit lze tyto parametry:
Input Nickname
(Zadat
přezdívku)
Slouží k rozlišení
konkrétních uživatelů.
Slouží k rozlišení ikon
konkrétních uživatelů.
Select Icon
(Vybrat ikonu)
A Jméno a ikona aktuálně vybraného uživatele
B Přizpůsobte nastavení nového uživatele –
jednotlivá nastavení můžete přepínat pomocí
barevných tlačítek.
Select from Illustrations
(Vybrat obrázek)
Obrázek si můžete vybrat
z přednastavených ilustrací.
Create from Photos
(Vybrat fotografii)
Jako ikonu můžete použít
fotografii z paměťového
média. ( 24, „Registrace
ikon“)
Nastavte si vlastní pozadí
menu HOME.
Jako tapetu si můžete
Select Wallpaper
vybrat některou
(Vybrat tapetu)
z přednastavených
možností, nebo použít
fotografii z paměťového
média. ( 24, „Tapeta“)
4
Vyberte „Confirm“ (Potvrdit) a stiskněte
[OK].
Provedení změny uživatelských informací
V menu Setup (nastavení) vyberte možnost
„Edit User Information“ (Úprava uživatelských
informací). ( 30)
Přepínání uživatelských informací
Stisknutím barevného tlačítka v menu HOME
můžete zobrazit uživatelské informace, které
odpovídají příslušnému tlačítku.
- 17 -
Přehrávání
Přehrávání
1
2
Vyhledávání/zpomalené přehrávání
Vyhledávání
Během přehrávání stiskněte [SEARCH]
nebo [SEARCH].
Vložte médium.
Přehrávání se spustí v závislosti na typu
použitého média.
Zpomalené přehrávání
Během pozastavení stiskněte [SEARCH].
Vyberte obsah, který chcete přehrát,
a stiskněte [OK].
V případě potřeby tento krok zopakujte.
 DISK SE STÁLE OTÁČÍ I VE CHVÍLI, KDY JE
ZOBRAZENÉ MENU. Po ukončení přehrávání stiskněte
[STOP], abyste chránili motor zařízení, obrazovku
televizoru atd.
Při splnění následujících podmínek

bude statický snímek zobrazen v rozlišení 4K. Rozlišení
statického snímku se automaticky změní.
– Přístroj je připojen k televizoru kompatibilnímu
s rozlišením 4K.
– Položka „HDMI Video Format“ (Obrazový formát HDMI)
je nastavena na „Automatic“ (Automaticky)
( 26).
– Statický snímek je přehráván ve formátu 2D.
 Nelze přehrávat soubory ve video formátu AVCHD
a MPEG2, které byly na médium přetaženy, popř. uloženy
metodou kopírovat a vložit.
 Kvůli úspoře energie se přístroj automaticky vypne, pokud
neprobíhá přehrávání a během asi 20 minut nestisknete
žádné tlačítko (např. v případě pozastavení přehrávání,
zobrazení menu, zobrazení statického snímku apod.).
Operace během přehrávání
Rychlost se zvyšuje v 5 stupních.
 Hudba, MP3 apod.: Pevně nastavená jedna
úroveň rychlosti.
 Stisknutím [►PLAY] se obnoví normální
rychlost přehrávání.
Přeskočení
Během přehrávání nebo pozastavení stiskněte
[] nebo [].
Přehrávání přeskočí na jiný titul, kapitolu nebo
stopu.
Přehrávání po snímcích
Během pozastavení stiskněte [►] ().
Stiskněte a podržte pro rychlý posun vpřed.
Stisknutím [►PLAY] se obnoví normální
rychlost přehrávání.
Tyto funkce nemusí v případě určitého média
nebo obsahu pracovat.
Změna zvukového doprovodu
Stiskněte [AUDIO].
Lze změnit číslo kanálu zvukového doprovodu
nebo jazyk zvukové stopy.
Zastavení
Stiskněte [STOP].
Pozice zastavení se uloží do paměti.
Zobrazení hlavního menu nebo
vyskakovacího menu
Funkce obnovení přehrávání
Stiskněte [►PLAY], aby se přehrávání obnovilo
z uložené pozice.
Vyjmutím média z přehrávače se tato pozice
odstraní.
Na discích BD-Video, včetně BD-J,
obnovení přehrávání nefunguje.
Stiskněte [TOP MENU] nebo [POP-UP MENU].
Vyberte položku a stiskněte [OK].
Pozastavení
Stiskněte [PAUSE].
Chcete-li pokračovat v přehrávání, znovu
stiskněte [PAUSE] nebo stiskněte [►PLAY].
- 18 -
Přehrávání
Přehrávání disků s funkcí BD-Live
Zobrazení hlášení o stavu
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
[STATUS].
Stavová hlášení informují o právě přehrávaném
záznamu. Po každém stisknutí tlačítka [STATUS]
se zobrazené informace mohou změnit nebo
zmizet z obrazovky.
V závislosti na médiu nebo obsahu se
informace mohou lišit nebo se nemusí zobrazit.
např. BD-Video
V případě disků s funkcí „BD-Live“ budete mít
k dispozici bonusový obsah, který využívá přístup
na internet. Funkce BD-Live vyžaduje připojení
USB zařízení a přístup na internet.
 Jsou-li připojena USB zařízení do obou USB
konektorů, nejprve je obě odpojte a potom
připojte jen to, které budete používat.
1 Zkontrolujte nastavení a připojení k síti.
( 12, 13)
2 Připojte USB zařízení s volnou kapacitou
nejméně 1 GB.
 USB zařízení bude plnit úlohu lokální
paměti.
3
Vložte disk.
 Odstranění dat z USB zařízení
A
B
C
D
V menu HOME vyberte „USB Management“
(Správa USB) ( 16), potom vyberte položku
„BD-Video Data Erase“ (Vymazat BD-Video
data) a stiskněte [OK].
T: titul, C: kapitola, PL: playlist
Uplynulý čas přehrávaného titulu
Aktuální pozice
Celkový čas
 Funkce a způsob použití se mohou u jednotlivých disků
lišit. Více informací najdete na discích nebo webových
stránkách výrobce.
 Položka „BD-Live Internet Access“ (Přístup na internet
pro BD-Live) bude muset být pro některé disky možná
změněna ( 29).
např. JPEG
Prezentace
Přehrávání 3D obrazu a fotografií
Slouží k přehrání série fotografií a úpravě
různých nastavení během přehrávání.
Příprava
Připojte tento přístroj k televizoru kompatibilnímu
s formátem 3D. ( 10)
Proveďte na televizoru potřebná nastavení
a přípravu.
Spusťte přehrávání podle pokynů zobrazených
na obrazovce.
Nastavení 3D ( 25, 28)
 Upusťte prosím od sledování 3D obsahu, pokud se
necítíte dobře nebo pokud pociťujete únavu zraku.
V případě, že se u vás během sledování 3D obsahu
projeví příznaky únavy, nevolnosti nebo jiné potíže,
přerušte ho a nechte oči odpočinout.
 Obraz v režimu 3D se nemusí zobrazovat způsobem
nastaveným v položkách „HDMI Video Format“ (Obrazový
formát HDMI) a „24p(4K)/24p Output“ (Výstup 24p)
( 26).
 Při přehrávání 3D fotografií pomocí obrazovky „Photos“
(Fotografie) nejdříve vyberte seznam „3D“. (Statické
snímky ve formátu „2D“ budou přehrávány v režimu 2D.)
Pokud nejsou indikátory „2D“ a „3D“ zobrazeny, přepněte
režim přehrávání obsahu stisknutím červeného tlačítka na
dálkovém ovladači.
1
2
3
Vložte médium.
Vyberte „Photos“ (Fotografie).
Vyberte položku a stiskněte zelené
tlačítko.
Nastavit lze tyto parametry:
Start Slideshow
(Spustit prezentaci)
Spuštění prezentace.
Můžete postupně přehrát
všechny fotografie uložené
v jedné složce v konstantních
intervalech.
Interval (Interval)
Změna intervalu zobrazení.
Transition Effect
(Přechodový efekt)
Vyberte, s jakým efektem se
budou obrázky střídat.
Repeat Play
(Opakované
přehrávání)
Nastavte, jestli se má
prezentace přehrávat
opakovaně.
 Statické snímky představované symbolem „
tomto přístroji zobrazit.
- 19 -
“ nelze na
Přehrávání
Využití síťové služby
 Při přehrávání obsahu z média nelze po stisknutí tlačítka
[INTERNET] používat síťovou službu.
 Nastavení následujících parametrů je přístupné pomocí
položek menu Setup (Nastavení).
– Omezení přístupu k síťové službě ( 29, „Zámek síťové
služby“)
– Změna zobrazeného času ( 29, „Časové pásmo“,
„Letní čas“)
– Nastavení používání jiného zařízení, jako je například
chytrý telefon, v kombinaci s přístrojem pomocí určité
aplikace na zařízení ( 29, „Ovládání vzdáleného
zařízení“)
 Pokud máte pomalejší připojení k internetu, obraz nemusí
být zobrazen správně. Doporučujeme vysokorychlostní
připojení na internet, alespoň 6 Mb/s.
 Pokud se na obrazovce objeví upozornění na aktualizaci
firmwaru, aktualizujte ho. Pokud firmware neaktualizujete,
nebudete moci využívat všechny možnosti síťové služby.
( 14)
 Domovská obrazovka síťové služby se může bez
upozornění měnit.
 Služby poskytované prostřednictvím síťové služby
jsou provozovány samostatnými subjekty a mohou
být dočasně nebo trvale ukončeny bez předchozího
upozornění. Společnost Panasonic proto neodpovídá
za obsah ani provoz těchto služeb.
 Některé funkce webových stránek nebo jejich obsah
nemusí být dostupné.
 Některý obsah může být pro určitý okruh diváků
nevhodný.
 Některý obsah nemusí být dostupný pro určité země
a může být uváděn jen v určitých jazycích.
Síťová služba umožňuje přístup k některým
webovým stránkám podporovaným společností
Panasonic.
Síťová služba poskytuje celou řadu
internetových služeb:
Online půjčovna filmů
Procházení videí
Internet
* Obrázky jsou pouze ilustrativní, obsah se může měnit bez
předchozího upozornění.
Příprava
Připojení k síti ( 12)
Nastavení sítě ( 13)
1
2
Stiskněte [INTERNET].
Vyberte položku a stiskněte [OK].
Ukončení síťové služby
Stiskněte [HOME].
- 20 -
Přehrávání
Funkce Home Network
(Domácí síť)
Přehrávání obsahu pomocí DLNA
serveru
Než budete moci využívat následující funkce, je
třeba nastavit zařízení připojené do domácí sítě.
Použití funkce Miracast™
Obsah, který sledujete na zařízení kompatibilním
s funkcí Miracast, jako je chytrý telefon atd.,
si můžete vychutnat i na velké obrazovce
televizoru.
Kompatibilní se zařízeními Android™ verze 4.2
a novější s certifikací Miracast.
Informace o tom, zda váš chytrý telefon atd.
podporuje funkci Miracast, vám sdělí výrobce
zařízení.
Přehrávač
1
Přehrávač
1
2
3
4
* Název přístroje bude zobrazen následovně:
DMP-BDT460/5
DMP-BDT360/1/3/4/5
Ukončení funkce Miracast
Stiskněte [HOME].
Server
Při připojení k zařízení DIGA zaregistrujte tento
přístroj k vašemu zařízení DIGA.
Stiskněte [MIRACAST].
Prostřednictvím zařízení podporujícího
technologii Miracast se připojte k tomuto
přístroji.
 Zapněte na zařízení funkci Miracast a vyberte
tento přístroj*.
Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze
zařízení.
 Informace o podporovaných formátech
DLNA ( 37).
Příprava
1 Připojte přístroj k síti ( 12) a proveďte
potřebná nastavení sítě ( 13).
2 Přidejte obsah a složky do knihoven
přehrávače Windows Media® Player nebo
chytrého telefonu atd.
 Playlist přehrávače Windows Media®
Player dokáže přehrávat jenom obsah,
který je uložený v těchto knihovnách.
Zařízení podporující
funkci Miracast
2
Fotografie, videa a hudbu uložené na média
serveru vyhovujícím specifikaci DLNA [PC
s Windows 7, chytrý telefon, rekordéry (DIGA)
apod.] a připojeném do vaší domácí sítě můžete
sdílet např. s ostatními členy domácnosti.
5
6
Stiskněte [HOME].
Vyberte „Network“ (Síť).
Vyberte „Home Network“ (Domácí síť).
Vyberte „DLNA Client“ (DLNA klient).
Tento seznam lze aktualizovat stisknutím
červeného tlačítka na dálkovém ovladači.
Způsob připojení lze změnit na Wi-Fi Direct
stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém
ovladači.
Vyberte zařízení a stiskněte [OK].
Vyberte obsah, který chcete přehrát,
a stiskněte [OK].
Podle typu obsahu možná budete moci po
stisknutí tlačítka [OPTION] využívat různé
užitečné funkce.
Ukončení funkce domácí sítě
Stiskněte [HOME].
- 21 -
Přehrávání
Použití ovládacího zařízení
digitálních médií
Jako ovládací zařízení digitálních médií (DMC,
Digital Media Controller) můžete použít chytrý
telefon nebo tablet a přehrávat obsah z DLNA
serveru na přehrávači (tento přístroj).
1
2
3
4
5
Možné použití:
6
Server
Přehrávač
Ovládací zařízení
Přehrávač
Server
+
Ovládací zařízení
* Bude třeba nainstalovat DMC software.
Příprava
Proveďte kroky 1 a 2. ( 21)
3 Proveďte nastavení „Remote Device
Settings“ (Nastavení vzdáleného zařízení).
( 29)
Ve výchozím nastavení bude mít tento
přístroj následující název:
DMP-BDT460/5
DMP-BDT360/1/3/4/5
Můžete zaregistrovat až 16 zařízení.
Stiskněte [HOME].
Vyberte „Network“ (Síť).
Vyberte „Home Network“ (Domácí síť).
Vyberte „Media Renderer“ (Přehrávač
médií).
Vyberte „Home Network“ (Domácí síť)
nebo „Wi-Fi Direct“ a stiskněte [OK].
Potom postupujte podle zobrazených
pokynů.
Nyní můžete pracovat s DMC
kompatibilními zařízeními.
Ukončení obrazovky přehrávače médií
Stiskněte [HOME].
Informace o DLNA a přehrávači médií
Další podrobnosti najdete na následující webové adrese
a v návodu k obsluze jednotlivých zařízení.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou k dispozici pouze v angličtině.)
 Připojení Wi-Fi Direct při používání funkce Home Network
(Domácí síť) je pouze dočasné a způsob připojení k síti
se po ukončení obnoví na původní nastavení.
 V závislosti na zařízení nebo podmínkách připojení může
být rychlost přenosu dat nižší.
 V případě určité kombinace typu obsahu a připojených
zařízení se přehrávání nemusí podařit.
 Položky zobrazené na displeji šedou barvou nelze na
tomto přístroji přehrávat.
- 22 -
Přehrávání
„HDMI CEC“
Přehrávač podporuje funkci „HDMI CEC“
(Consumer Electronics Control – ovládání
spotřební elektroniky).
Tuto funkci lze používat při připojení zařízení
kabelem HDMI*.
Viz návod k obsluze pro připojené zařízení,
kde jsou uvedeny další podrobnosti
k ovládání.
*
Pouze při připojení prostřednictvím
konektoru HDMI AV OUT MAIN (Hlavní výstup HDMI AV)
na tomto přístroji.
Příprava
1 Nastavte funkci „HDMI CEC“ na „On“
(Zapnuto) ( 30).
(Výchozí nastavení je „On“ (Zapnuto).)
2 Nastavte funkci „HDMI CEC“ na připojeném
zařízení (např. na televizoru).
3 Zapněte všechna zařízení kompatibilní
s funkcí „HDMI CEC“ a na připojeném
televizoru přepněte na vstup z tohoto
přístroje, aby mohla funkce „HDMI CEC“
správně pracovat.
Tento postup zopakujte, kdykoliv se
změní připojená zařízení nebo jejich
nastavení.
Automatické přepínání vstupů
(synchronizované zapínání)
Jakmile se na přístroji spustí přehrávání, televizor
se automaticky přepne na příslušný vstup
a zobrazí obraz z přístroje.
Pokud je televizor vypnutý, automaticky se
zapne.
Synchronizované vypínání
Všechna připojená zařízení kompatibilní s funkcí
„HDMI CEC“, včetně tohoto přístroje, se při
vypnutí televizoru rovněž automaticky vypnou.
 Tento přístroj podporuje funkci „HDMI CEC“ (Consumer
Electronics Control). Správnou činnost však nelze zaručit
u všech zařízení HDMI CEC.
- 23 -
Nastavení
Menu Option (Možnosti)
Pomocí tohoto menu lze provádět různé operace
přehrávání a různá nastavení.
Dostupné možnosti se liší podle přehrávaného
obsahu a stavu přístroje.
Víceuživatelský režim
: Nastavení položek s tímto označením
se ukládá podle jednotlivých uživatelů
zaregistrovaných v menu HOME. ( 17)
1
Stiskněte [OPTION].
 Při přehrávání hudby vyberte „Playback
Settings“ (Nastavení přehrávání)
a stiskněte [OK].
např. BD-Video
 Repeat Play (Opakované přehrávání)
Výběr položky, kterou chcete znovu přehrát.
Můžete nastavit opakované přehrávání kapitoly,
playlistu, celého disku atd., ale zobrazené
položky se budou lišit podle typu média.
Vyberte „Off“ (Vypnuto), chcete-li opakování
ukončit.
 Random (Náhodné přehrávání)
Zvolte, jestli se má obsah přehrávat v náhodném
pořadí nebo ne.
 Start Slideshow (Spustit prezentaci)
Spuštění prezentace.
 Status (Stav)
Zobrazení hlášení o stavu.
 Rotate RIGHT (Otočit doprava)
 Rotate LEFT (Otočit doleva)
Otočení statického snímku.
 Wallpaper (Tapeta)
Nastavení obrázku jako tapety (pozadí) menu
HOME. ( 16)
 Icon Registration (Registrace ikon)
Nastavení obrázku jako ikony uživatele. ( 17)
2
Vyberte položku a upravte nastavení.
Opuštění obrazovky
Stiskněte [OPTION].
Výběr jazyka: (
37)
Operation Menu (Ovládání)
 Soundtrack (Zvukový doprovod)
Zobrazení nebo změna zvukového doprovodu.
 Audio channel (Zvukový kanál)
Výběr čísla zvukového kanálu.
 Subtitle (Titulky)
Změna nastavení titulků.
 Angle (Úhel záběru)
Výběr čísla úhlu záběru.
 Video (Video)
Zobrazí se způsob záznamu původního videa.
 Primary Video (Primární video)
Zobrazí se způsob záznamu původního
primárního videa.
 Secondary Video (Sekundární video)
Video (Video)
Soundtrack
(Zvukový
doprovod)
Zvolte zapnutí/vypnutí obrazu.
Zobrazí se způsob záznamu
původního videa.
 Během vyhledávání/zpomaleného
přehrávání nebo přehrávání po
snímcích se přehrává pouze
primární video.
Zvolte zapnutí/vypnutí zvuku
a nastavení jazyka.
 Zoom (Zvětšení)
Zvětšení obrazu a fotografií.
 Top Menu (Hlavní menu)
Zobrazení hlavního menu.
 Pop-up Menu (Vyskakovací menu)
Zobrazení vyskakovacího menu.
 Menu (Menu)
Zobrazení menu.
- 24 -
Nastavení
Picture Settings
(Nastavení obrazu)
3D Settings (Nastavení 3D)
 Signal Format (Formát signálu)
 Picture Mode (Režim obrazu)
Nastavení kvality obrazu během přehrávání.
Jestliže zvolíte „User“ (Uživatel), můžete
nastavení upravit pomocí položky „Picture
Adjustment“ (Úprava obrazu).
 Picture Adjustment (Úprava obrazu)
Specifické nastavení kvality obrazu lze upravit.
 Progressive (Progresivní)
Zvolte metodu konverze pro progresivní výstup
tak, aby odpovídal typu přehrávaného materiálu.
Pokud je obraz při nastavení „Auto“
(Automaticky) deformovaný, zvolte v závislosti
na přehrávaném materiálu buď „Video“, nebo
„Film“.
 24p
Filmy a ostatní materiál, zaznamenaný na disku
DVD-Video ve formátu 24p, se přehrává
s nastavením 24p.
Pouze pokud jste v položce „24p(4K)/24p
Output“ (Výstup 24p) ( 26) vybrali možnost
„24p(4K)“ nebo „24p“ a přehráváte disky
zaznamenané rychlostí 60 snímků za sekundu.
Toto nastavení nemusí fungovat u obsahu ve
formátu PAL.
Original
(Původní)
Zachová původní formát
obrazu.
Side by side
(Vedle sebe)
Formát 3D obrazu je tvořen
levým a pravým snímkem.
2D to 3D (2D
do 3D)
Převod formátu 2D do režimu
3D.
 Distance (Vzdálenost)
Nastavení vnímání hloubky obrazu.
 Graphic Display Level (Úroveň zobrazení
grafiky)
V průběhu přehrávání 3D obsahu lze nastavit 3D
polohu menu Option (Možnosti) nebo obrazovky
se zprávou.
 Reset to Default Picture Settings
(Obnovení výchozího nastavení obrazu)
Návrat nastavení obrazu na výchozí tovární
hodnoty.
- 25 -
Nastavení
Menu Setup (Nastavení)
V případě potřeby upravte nastavení přístroje.
Nastavení zůstává beze změn, i když přepnete
přístroj do pohotovostního režimu.
Některé položky jsou společné s menu Option
(Možnosti). Pomocí nastavení těchto položek
v jednom či druhém menu dosáhnete stejného
výsledku.
Víceuživatelský režim
: Nastavení položek s tímto označením
se ukládá podle jednotlivých uživatelů
zaregistrovaných v menu HOME. ( 17)
1
2
3
Stiskněte [HOME].
Stisknutím [OK] vyberte „Setup“
(Nastavení).
Vyberte „Player Settings“ (Nastavení
přehrávače).
4
Vyberte položku a upravte nastavení.
Opuštění obrazovky
Stiskněte [HOME].
Picture (Obraz)
 Picture Mode (Režim obrazu)
(
25)
 Picture Adjustment (Úprava obrazu)
( 25)
 HDMI Output (Výstup HDMI)
Stisknutím [OK] zobrazte následující nastavení:
HDMI Video Format (Obrazový formát HDMI)
Položky podporované připojenými zařízeními
jsou na obrazovce označeny jako „ “. Vyberete-li některou z položek bez označení „ “, může
být obraz zkreslený.
Je-li použita možnost „Automatic“
(Automaticky), automaticky se vybere
nejvhodnější výstupní rozlišení podle
připojeného televizoru.
Chcete-li sledovat obraz ve vysokém rozlišení
zkonvertovaný na 1080p, musíte připojit přístroj
přímo k HDTV (HD televizoru), který podporuje
1080p. Pokud je přístroj připojený k HDTV přes
jiné zařízení, musí být toto zařízení rovněž
kompatibilní s formátem 1080p.
24p(4K)/24p Output (Výstup 24p)
Toto nastavení slouží pro výběr způsobu
výstupu obsahu zaznamenaného ve formátu
24p*1, jako jsou například filmy.
24p(4K)
Konverze výstupních signálů na
vyšší rozlišení 4K*2.
24p
Výstup ve formátu 24p.
Připojte kompatibilní televizor pro každý (4K
nebo 1080/24p) výstup do konektoru HDMI
/HDMI AV OUT
AV OUT MAIN
na tomto
přístroji.
Možnost „24p(4K)“ pracuje pouze při
přehrávání v režimu 2D.
Při přehrávání disku DVD-Video nastavte tuto
položku na „24p(4K)“ nebo „24p“ a položku
„24p“ v „Picture Settings“ (Nastavení obrazu)
( 25) na „On“ (Zapnuto).
Pokud je obsah přehrávaný z disku
BD-Video/DVD-Video v jiném formátu než
24p, bude se přehrávat ve formátu 60p.
HDMI Colour Mode (Režim barev HDMI)
Toto nastavení slouží k výběru konverze
barevného prostoru obrazového signálu.
Deep Colour Output (Výstup Deep Colour)
Toto nastavení rozhoduje o tom, jestli se bude
používat funkce Deep Colour Output (Výstup
Deep Colour), pokud je připojen televizor
podporující funkci Deep Colour.
Contents Type Flag (Označení typu obsahu)
V závislosti na přehrávaném obsahu bude
televizní signál upraven na optimální režim, ale
připojený televizor musí tuto funkci podporovat.
- 26 -
Nastavení
HDMI(SUB) Output Mode (Výstupní režim
HDMI(SUB))
Rozhodněte, jestli má být video signál na
výstupním konektoru HDMI AV OUT SUB
(Vedlejší výstup HDMI AV).
*1Progresivní obraz zaznamenaný rychlostí 24 snímků
za sekundu (jako u klasického filmu). Celá řada filmů
na disku BD-Video je zaznamenána rychlostí 24 snímků
za sekundu jako u filmového materiálu.
*2Technologie obrazu s vysokým rozlišením přibližně 4000
(šířka) × 2000 (výška) pixelů.
Sound (Zvuk)
 Dynamic Range Compression (Komprese
dynamického rozsahu)
I při nízké poslechové hlasitosti uslyšíte dialogy
stále srozumitelně.
(pouze Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby
TrueHD)
Nastavení „Automatic“ (Automaticky) je
efektivní pouze při přehrávání formátu Dolby
TrueHD.
 Digital Audio Output (Digitální zvukový
výstup)
Stisknutím [OK] zobrazte následující nastavení:
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
Vyberte, jaký typ zvukového signálu má být na
výstupu.
Pokud připojené zařízení neumí dekódovat
jednotlivé uvedené formáty, vyberte „PCM“.
Přehrávač bude dekódovat formát zvukového
signálu a odesílat jej do připojeného zařízení.
Pokud neprovedete správná nastavení, může
být zvuk statický nebo může obsahovat šum.
BD-Video Secondary Audio (Sekundární
zvuk disku BD-Video)
Zvolte, zda se má provádět sloučení primárního
a sekundárního zvuku nebo ne (včetně zvuku
tlačítek). Pokud vyberete „Off“ (Vypnuto),
přístroj bude reprodukovat pouze primární zvuk.
HDMI Audio Output (Zvukový výstup HDMI)
Zapnutí nebo vypnutí výstupu zvuku
z konektoru HDMI.
Zvolte možnost „Off“ (Vypnuto), pokud
je televizor k tomuto přístroji připojen
prostřednictvím konektoru HDMI AV OUT
(Výstup HDMI AV) a pokud je tento přístroj
rovněž připojen k dalším zařízením, jako je
například zesilovač/receiver prostřednictvím
konektoru OPTICAL (Optický).
 PCM Down Conversion (PCM konverze)
Vyberte způsob, jakým bude vystupovat zvuk
se vzorkovací frekvencí 96 kHz pro výstup ve
formátu PCM z konektoru OPTICAL (Optický).
Při nastavení na „On“ (Zapnuto) budou signály
pro výstup konvertovány na vzorkovací
frekvenci 48 kHz.
Pokud vyberete „Off“ (Vypnuto) a připojené
zařízení nepodporuje vzorkovací frekvenci
96 kHz, nebude zvuk vystupovat správně.
Signály jsou navzdory nastavení upraveny na
48 kHz v následujících případech:
– signály se vzorkovací frekvencí nad 192 kHz
– disky s ochranou proti kopírování
– položka „BD-Video Secondary Audio“
(Sekundární zvuk disku BD-Video) je
nastavena na „On“ (Zapnuto)
 Downmix (Sloučení)
Zvolte způsob sloučení vícekanálových
zvukových stop do dvoukanálového zvuku.
Jestliže připojené zařízení podporuje funkci
virtuálního prostorového zvuku, zvolte možnost
„Surround encoded“ (Zakódováno jako
prostorový zvuk).
Funkce sloučení zvukových kanálů není
dostupná, pokud je položka „Digital Audio
Output“ (Digitální zvukový výstup) nastavena
na „Bitstream“ (Bitový proud).
V následujících případech bude zvuk
reprodukován v nastavení „Stereo“:
– přehrávání ve formátu AVCHD
– přehrávání sekundárního zvuku (včetně
zvuku tlačítek)
 DTS Neo:6
Zvuk 2ch (2.1ch) bude rozšířen na 7ch (7.1ch).
Tato funkce pracuje při splnění následujících
podmínek:
– Zvuk vystupuje z konektoru HDMI AV OUT
(Výstup HDMI AV).
– Výstupní zvuk má vzorkovací frekvenci
96 kHz nebo nižší.
– Položka „Digital Audio Output“ (Digitální
zvukový výstup) je nastavena na „PCM“,
když je na výstupu zvukový signál v jiném
formátu než PCM.
- 27 -
Nastavení
3D
Network (Síť)
 3D BD-Video Playback (Přehrávání 3D
obsahu z disku BD-Video)
Zvolte způsob přehrávání 3D kompatibilního obsahu.
 3D AVCHD Output (Výstup 3D AVCHD)
Zvolte způsob přehrávání 3D obsahu ve formátu
AVCHD.
 3D Playback Message
(Zpráva o přehrávání 3D)
Nastavte zobrazení nebo skrytí varovné
zprávy o sledování v režimu 3D při přehrávání
kompatibilního 3D obsahu.
 Graphic Display Level (Úroveň zobrazení
( 25)
grafiky)
 Easy Network Setting (Snadné nastavení
sítě) ( 13)
 Network Settings (Nastavení sítě)
Nastavení jednotlivých síťových parametrů.
Stisknutím [OK] zobrazte následující nastavení:
LAN Connection Mode (Režim připojení
LAN)
Vyberte způsob připojení k síti.
Při přímém bezdrátovém propojení tohoto
přístroje a zařízení v domácí síti vyberte
možnost „Wireless Master“ (Hlavní
bezdrátové zařízení). Pokud je vybrána tato
položka, není připojení k internetu k dispozici.
Wireless Settings (Nastavení bezdrátové
sítě)
Zde se nastavují parametry připojení
k bezdrátovému routeru. Pomocí této funkce lze
také nastavení sítě a stav připojení prohlížet.
Stisknutím [OK] zobrazte následující nastavení:
Language (Jazyk)
 Soundtrack Preference (Preference
zvukového doprovodu)
Zvolte jazyk zvukového doprovodu.
Nastavíte-li „Original“ (Původní), bude zvolen
originální jazyk jednotlivých disků.
Zadejte kód ( 37), pokud vyberete možnost
„Other
“ (Jiný).
Connection Setting (Nastavení připojení)
Zobrazí se průvodce připojením k bezdrátové síti.
 Subtitle Preference (Preference jazyka
titulků)
Zvolte požadovaný jazyk titulků.
Pokud jste zvolili „Automatic“ (Automaticky)
a není k dispozici jazyk nastavený v položce
„Soundtrack Preference“ (Preference zvukového
doprovodu), automaticky se zobrazí titulky tohoto
jazyka, pokud budou na disku k dispozici.
Zadejte kód ( 37), pokud vyberete možnost
„Other
“ (Jiný).
Double Speed Mode Setting (2.4GHz)
(Nastavení režimu dvojnásobné rychlosti)
Nastavte rychlost připojení k bezdrátové síti
v pásmu 2,4 GHz.
Pokud se připojíte prostřednictvím funkce
„Double Speed Mode (40MHz)“ (Režim
dvojnásobné rychlosti), budou stejné
frekvenční pásmo používat dva kanály,
a z toho vyplývá vyšší riziko rušení příjmu.
To může být příčinou poklesu rychlosti nebo
nestability připojení.
 Menu Preference (Preference jazyka menu)
Zvolte požadovaný jazyk pro menu disku.
Zadejte kód ( 37), pokud vyberete možnost
„Other
“ (Jiný).
IP Address / DNS Settings (Nastavení IP
adresy / DNS)
Toto nastavení slouží ke kontrole stavu
síťového připojení a k nastavení IP adresy
a adresy DNS serveru.
Stisknutím [OK] zobrazte jednotlivá nastavení.
 Subtitle Text (Text titulků)
Zvolte požadovanou možnost podle jazyka, který
se používá v textu MKV/Xvid titulků.
Tato položka se zobrazuje pouze po spuštění
přehrávání souboru.
Proxy Server Settings (Nastavení proxy
serveru)
Toto nastavení slouží ke kontrole stavu připojení
se serverem proxy a pro provádění nastavení.
Stisknutím [OK] zobrazte jednotlivá nastavení.
 On-Screen Language (Jazyk obrazovky)
Pomocí této funkce je možno zvolit jazyk menu
a hlášení na obrazovce.
Network Service Settings (Nastavení
síťové služby) ( 20)
Stisknutím [OK] zobrazte následující nastavení:
- 28 -
Nastavení
Time Zone (Časové pásmo)
Nastavte místní časové pásmo.
Některé síťové služby vyžadují nastavení
časového pásma. V případě potřeby
nastavte časové pásmo.
Ratings (Hodnocení obsahu)
Následující položky používají stejné heslo.
Své heslo nezapomeňte.
Summer Time (Letní čas)
Pokud se ve vaší lokalitě letní čas používá,
nastavte „On“ (Zapnuto).
Network Drive Connection
(Připojení síťového disku)
Existuje možnost nastavit přístup do sdílené
složky na zařízení, které není kompatibilní
s DLNA, jako je např. operační systém
Windows XP, a z ní přehrávat video, fotografie
nebo hudbu prostřednictvím tohoto přehrávače.
Informace o nastavení a způsobu ovládání
připojeného zařízení najdete na této webové
adrese: http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou k dispozici pouze v angličtině.)
Remote Device Settings (Nastavení
vzdáleného zařízení) ( 20, 22)
Stisknutím [OK] zobrazte následující nastavení:
 DVD-Video Ratings
(Hodnocení DVD-Video)
Nastavte hodnocení obsahu, chcete-li omezovat
přehrávání disků DVD-Video.
 BD-Video Ratings (Hodnocení BD-Video)
Nastavte věkový limit pro přehrávání disků
BD-Video.
 Network Service Lock
(Zámek síťové služby)
Použití síťové služby je možné omezit.
System (Systém)
 Easy Settings (Snadné nastavení)
Umožňuje provést základní nastavení.
 TV Settings (Nastavení televizoru)
Stisknutím [OK] zobrazte následující nastavení:
Remote Device Operation
(Ovládání vzdáleného zařízení)
Aktivujte pro ovládání přehrávače pomocí
zařízení DMC atd.
Jestliže vyberete „On“ (Zapnuto), aktivuje
se funkce „Quick Start“ (Rychlé spuštění).
TV Aspect (Poměr stran TV)
Nastavte podle typu připojeného televizoru.
Při připojení televizoru s poměrem stran obrazu 4:3
a přehrávání obrazu s poměrem stran obrazu 16:9:
Device Name Entry (Zadání jména zařízení)
Zadejte jméno přehrávače, jaké se má
zobrazit na připojeném zařízení.
Strany jsou
oříznuty, takže
obraz vyplní
4:3 Pan
celou obrazovku.
& Scan
Při přehrávání disků BD-Video
bude obraz ve formátu
„4:3 Letterbox“.
V horní
a spodní části
4:3 Letterbox
obrazu se
objeví černé pruhy.
Registration Type (Typ registrace)
Automatic
(Automaticky)
Umožňuje připojení ke všem
zařízením, která mají přístup
k přehrávači.
Manual
(Ručně)
Nastavte povolení pro jednotlivá
zařízení, která mají přístup
k přehrávači.
Remote Device List
(Seznam vzdálených zařízení)
Registraci a zrušení registrace zobrazeného
zařízení lze provést, pokud je v položce
„Registration Type“ (Typ registrace) vybráno
„Manual“ (Ručně).
Při připojení k širokoúhlému televizoru 16:9
a přehrávání obrazu s poměrem stran obrazu
4:3:
16:9
BD-Live Internet Access (Přístup na
internet pro BD-Live) ( 19)
Pokud se používají funkce BD-Live, můžete
přístup na internet omezit.
Jestliže vyberete „Limit“ (Omezit), bude
přístup na internet povolen jen pro obsah BD-Live, který je opatřen certifikátem vlastníka.
16:9 Full
Obsah bude přehráván ve formátu
4:3 uprostřed obrazovky.
Obsah se přehraje jako vodorovně
roztažený obraz s poměrem stran
16:9.
TV System (TV norma)
Proveďte nastavení tak, aby odpovídalo
televizní normě připojeného TV.
- 29 -
Nastavení
Screen Saver Function (Spořič obrazovky)
Slouží jako prevence vypálení obrazovky.
Při nastavení této funkce na „On“ (Zapnuto):
Pokud je zobrazen seznam obsahu pro
přehrávání a 10 minut neprovedete žádnou
operaci, na obrazovce se automaticky objeví
menu HOME.
Během přehrávání a pozastavení přehrávání
není tato funkce k dispozici.
On-Screen Messages (Zprávy na obrazovce)
Vyberte si, jestli chcete, aby se zprávy o stavu
zobrazovaly automaticky.
HDMI CEC
Zapněte použití funkce „HDMI CEC“, pokud
je přístroj pomocí kabelu HDMI připojen
k zařízení, které tuto funkci podporuje.
Jestliže funkci „HDMI CEC“ nehodláte
využívat, nastavte „Off“ (Vypnuto).
 Start-up Banner (Reklamní pruh při spuštění)
Vyberte, jestli se má po zapnutí přístroje
zobrazovat reklamní pruh. ( 16)
 Quick Start (Rychlé spuštění)
Rychlost spuštění při přepnutí z pohotovostního
režimu bude vyšší.
Při nastavení této položky na „On“ (Zapnuto)
bude interní řídicí jednotka stále pod napětím
a spotřeba přístroje v pohotovostním režimu
bude o něco vyšší než při nastavení na „Off“
(Vypnuto).
(Spotřeba energie 36)
 Remote Control (Dálkový ovladač)
Změňte kód dálkového ovladače, pokud jiná
zařízení značky Panasonic reagují na tento
dálkový ovladač.
 Unit Settings (Nastavení přístroje)
Stisknutím [OK] zobrazte následující nastavení:
Mixed Data Disc Option (Disk se
smíšeným obsahem)
Vyberte obsah pro přehrávání z disku, který
obsahuje jak datové soubory, tak video.
Jestliže vyberete „MP3/JPEG/MKV“, bude
možné přehrávat datové soubory.
Jestliže vyberete „BDAV/AVCHD“, bude
možné přehrávat obsah ve formátu BDAV
a AVCHD.
 Firmware Update (Aktualizace firmwaru)
( 14)
Stisknutím [OK] zobrazte následující nastavení:
Front Panel Display (Displej na předním
panelu)
Změní nastavení jasu displeje.
Jestliže vyberete „Automatic“ (Automaticky),
bude mít displej vyšší jas, který se sníží
pouze během přehrávání.
Blue LED (Modrý LED indikátor)
Automatic Update Check (Automatická
kontrola aktualizace)
Pokud tento přístroj zůstane připojený
k internetu, zjistí po zapnutí aktuální verzi
firmwaru a v případě potřeby můžete firmware
aktualizovat.
Update Now (Aktualizovat nyní)
Pokud je k dispozici nová verze firmwaru,
můžete provést aktualizaci ručně.
 System Information
(Informace o systému)
Stisknutím [OK] zobrazte následující nastavení:
Software Licence (Softwarová licence)
Zobrazení informací o softwaru přístroje.
Nastavte, zda má svítit modrý LED indikátor
uprostřed tohoto přístroje, pokud je přístroj
zapnutý.
HDMI(SUB) V.OFF LED Control (LED
indikátor stavu výstupu HDMI (SUB))
Edit User Information (Úprava
uživatelských informací)
Zde můžete upravit uživatelské informace, které
byly uloženy v menu HOME.
Určete, jestli má LED indikátor při vypnutém
výstupu video signálu z konektoru HDMI (SUB)
svítit nebo ne.
Bude svítit, pokud je položka „HDMI(SUB)
Output Mode“ (Výstupní režim HDMI(SUB))
( 27) nastavena na „V.OFF(Video Off)“
(Video vyp.).
Firmware Version Information
(Verze firmwaru)
Zobrazuje se verze firmwaru přístroje a modulu
pro připojení k bezdrátové síti.
 Default Settings (Výchozí nastavení)
Tato funkce obnoví všechny položky v menu
Setup (Nastavení) a Option (Možnosti) na
výchozí hodnoty, s výjimkou některých nastavení
sítě, hodnocení obsahu, kódu dálkového
ovladače, jazyka obrazovky apod.
- 30 -
Popis
Řešení problémů
Dálkový ovladač nefunguje správně.
Vyměňte baterie dálkového ovladače.
( 5)
Dálkový ovladač a přístroj používají rozdílné
kódy.
Pokud se po stisknutí tlačítka na dálkovém
ovladači zobrazí na displeji přístroje zpráva
„SET ⃞“, změňte kód na dálkovém ovladači.
Podržte stisknuté tlačítko [OK] a zobrazené
číslo („⃞“) déle než 5 sekund.
Než si vyžádáte servisní zásah, proveďte
následující kontroly.
Pokud problém zůstává nevyřešen, poraďte
se u svého prodejce, jak dál postupovat.
 Přístroj nereaguje na povely
prostřednictvím dálkového ovladače
nebo tlačítek na přístroji.
Odpojte napájecí kabel, počkejte aspoň 1 minutu
a potom kabel opět připojte.
Máte nainstalovánu nejnovější verzi
firmwaru?
Panasonic neustále zdokonaluje firmware
vyráběných zařízení, aby zákazníci měli
k dispozici nejnovější technologie. ( 14)
Následující chování neznamená závadu přístroje:
– Pravidelný zvuk rotujícího disku.
– Poruchy obrazu během vyhledávání.
– Poruchy obrazu při výměně disků 3D.
 Nejde vysunout disk.
1 Zapněte přístroj.
2 Podržte stisknuté tlačítko [OK], žluté tlačítko
a modré tlačítko dálkového ovladače po dobu
nejméně 5 sekund.
– Na displeji přístroje by se mělo zobrazit
„00 RET“.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [►] (šipka
doprava) na dálkovém ovladači, dokud se na
displeji přístroje neobjeví „06 FTO“.
4 Stiskněte [OK].
Všeobecné ovládání
Obnovení výchozích továrních hodnot.
V menu Setup (Nastavení) vyberte v položce
„Default Settings“ (Výchozí nastavení) možnost
„Yes“ (Ano). ( 30)
Návrat všech nastavení na výchozí tovární
hodnoty.
Přístroj resetujte takto:
1 Zapněte přístroj.
2 Podržte stisknuté tlačítko [OK], žluté tlačítko
a modré tlačítko dálkového ovladače po dobu
nejméně 5 sekund.
– Na displeji přístroje by se mělo zobrazit
„00 RET“.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [►] (šipka
doprava) na dálkovém ovladači, dokud se na
displeji přístroje neobjeví „08 FIN“.
4 Nejméně 5 sekund podržte stisknuté tlačítko
[OK].
Po zapnutí televizoru se nezobrazí režim TV
tuneru.
Podle nastavení televizoru k tomu může
dojít, pokud je položka „Quick Start“ (Rychlé
spuštění) nastavena na „On“ (Zapnuto).
U některých televizorů lze popsaný jev
odstranit tím, že přepojíte HDMI kabel do
jiného vstupního konektoru HDMI nebo
změnou nastavení automatického připojení
HDMI.
Zapomněli jste přístupové heslo pro
hodnocení obsahu.
Chcete zrušit stupeň omezení.
Vraťte úroveň hodnocení na výchozí hodnotu.
1 Zapněte přístroj.
2 Podržte stisknuté tlačítko [OK], žluté tlačítko
a modré tlačítko dálkového ovladače po dobu
nejméně 5 sekund.
– Na displeji přístroje by se mělo zobrazit
„00 RET“.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [►] (šipka
doprava) na dálkovém ovladači, dokud se na
displeji přístroje neobjeví „03 VL“.
4 Stiskněte [OK].
Obrazovka televizoru je černá.
V následujících případech se zahájí ověřování
HDMI a zobrazí se černá obrazovka:
– Při nastavení položky „24p(4K)/24p Output“
(Výstup 24p) na „24p(4K)“ nebo „24p“.
– Při změně formátu mezi 2D a 3D.
–
Při ukončení přehrávání
statického obrazu s rozlišením 4K
zobrazením jiné obrazovky, včetně menu
HOME.
Přístroj správně nerozpozná připojené USB
zařízení.
Odpojte a znovu připojte USB kabel. Pokud to
nepomůže, vypněte a opět zapněte přístroj.
Přístroj nemusí správně rozpoznat připojené
USB zařízení v následujících případech:
– zařízení je připojené přes USB rozbočovač
– zařízení je připojené pomocí prodlužovacího
USB kabelu.
- 31 -
Popis
Chcete-li k přístroji připojit pevný disk přes
rozhraní USB, použijte USB kabel dodaný
s diskem.
Budete-li připojovat pevný disk přes rozhraní
USB, použijte správný USB konektor (USB2).
( 15)
Při výstupu signálu ve formátu 24p (4K)
může být obraz v závislosti na kabelu
HDMI zkreslený. Použijte kabel HDMI, který
podporuje výstup v rozlišení 4K.
Picture (Obraz)
Obraz z tohoto přístroje se nezobrazuje na
televizoru. Obraz je zkreslený.
V položce „HDMI Video Format“ (Obrazový
formát HDMI) je nastaveno nesprávné
rozlišení. Nastavení resetujte následovně:
1 Zapněte přístroj.
2 Podržte stisknuté tlačítko [OK], žluté tlačítko
a modré tlačítko dálkového ovladače po dobu
nejméně 5 sekund.
– Na displeji přístroje by se mělo zobrazit
„00 RET“.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [►] (šipka
doprava) na dálkovém ovladači, dokud se na
displeji přístroje neobjeví „04 PRG“.
4 Nejméně 5 sekund podržte stisknuté tlačítko
[OK].
Nastavte položku znovu. ( 26)
– Pokud se zvuk Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD a DTS-HD® nepřehrává správně,
vyberte v položce „Default Settings“
(Výchozí nastavení) možnost „Yes“ (Ano)
( 30) a proveďte správná nastavení.
Přístroj a televizor používají rozdílné obrazové
normy.
1 Zapněte přístroj.
2 Podržte stisknuté tlačítko [OK], žluté tlačítko
a modré tlačítko dálkového ovladače po dobu
nejméně 5 sekund.
– Na displeji přístroje by se mělo zobrazit
„00 RET“.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [►] (šipka
doprava) na dálkovém ovladači, dokud se na
displeji přístroje neobjeví „05 P/N“.
4 Nejméně 5 sekund podržte stisknuté tlačítko
[OK].
Přístroj se přepne ze systému (normy) PAL
na NTSC nebo naopak.
Disky s obrazovou normou PAL nelze správně
zobrazit na televizoru s normou NTSC.
Pokud v menu Setup (Nastavení) nastavíte
položku „3D BD-Video Playback“ (Přehrávání
3D obsahu z disku BD-Video) na „Automatic“
(Automaticky), nemusí se v závislosti na
způsobu připojení obraz zobrazit. Po vyjmutí
disku z přístroje v případě přehrávání 3D
disku vyberte v menu Setup (Nastavení)
položku „Set before play“ (Nastavit před
přehráváním) a nastavte ji na „2D Playback“
(2D přehrávání). ( 28)
Na výstupu není žádný obraz.
Při nastavení položky „HDMI(SUB) Output
Mode“ (Výstupní režim HDMI(SUB)) na
„V.OFF(Video Off)“ (Video vyp.) nebude
z konektoru HDMI AV OUT SUB (Vedlejší výstup
HDMI AV) vystupovat video signál. ( 27)
Na výstupu není obraz ve vysokém rozlišení.
Ujistěte se, že je položka „HDMI Video Format“
(Obrazový formát HDMI) v nabídce Setup
(Nastavení) nastavena správně. ( 26)
Na výstupu není 3D obraz.
Připojte přístroj k televizoru s vysokým
rozlišením.
Není mezi tímto přístrojem a televizorem
připojen zesilovač/receiver, který není
kompatibilní s formátem 3D? ( 10)
Při připojení zesilovače/receiveru,
který není kompatibilní s formátem 3D, do
konektoru HDMI AV OUT SUB (Vedlejší výstup
HDMI AV) nastavte položku „HDMI(SUB)
Output Mode“ (Výstupní režim HDMI(SUB)) na
„V.OFF(Video Off)“ (Video vyp.). ( 11)
Je v pořádku nastavení tohoto přístroje
a televizoru? ( 19)
Je zapnutý zesilovač/receiver, který je připojen
mezi tímto přístrojem a televizorem?
Podle typu použitého televizoru se někdy může
přehrávaný obraz přepnout na 2D kvůli změně
rozlišení apod. Zkontrolujte nastavení funkce
3D na televizoru.
3D obraz nevystupuje správně jako 2D.
V případě přehrávání 3D disku vyberte
v menu Setup (Nastavení) položku „Set before
play“ (Nastavit před přehráváním) a nastavte
ji na „2D Playback“ (2D přehrávání). ( 28,
„Přehrávání 3D obsahu z disku BD-Video“)
Disky, na nichž jsou tituly zaznamenány ve
formátu Side by side (Vedle sebe) a které lze
sledovat v režimu 3D, budou přehrávány
v souladu s nastavením televizoru.
Podél okraje obrazovky se zobrazuje černý
pruh. Poměr stran obrazu není v pořádku.
Zkontrolujte, že je správně nastavena položka
„TV Aspect“ (Poměr stran TV).
( 29)
Nastavte poměr stran obrazu na televizoru.
- 32 -
Popis
Zvuk
Přehrávání
Nelze přepnout zvukový doprovod.
Zvukový doprovod nelze přepnout, pokud
je položka „Digital Audio Output“ (Digitální
zvukový výstup) nastavena na „Bitstream“
(Bitový proud). Nastavte položku „Digital Audio
Output“ (Digitální zvukový výstup) na „PCM“.
( 27)
Není slyšet požadovaný typ zvukového
doprovodu.
Zkontrolujte připojení a nastavení položky
„Digital Audio Output“ (Digitální zvukový
výstup). ( 10, 27)
Při připojení tohoto přístroje
k televizoru pomocí konektoru HDMI AV OUT
MAIN (Hlavní výstup HDMI AV) a k zesilovači/
receiveru pomocí konektoru HDMI AV OUT
SUB (Vedlejší výstup HDMI AV) nastavte
položku „HDMI(SUB) Output Mode“ (Výstupní
režim HDMI(SUB)) na „V.OFF(Video Off)“
(Video vyp.). ( 11)
Pro výstup zvuku ze zařízení připojeného
pomocí kabelu HDMI nastavte položku „HDMI
Audio Output“ (Zvukový výstup HDMI) v menu
Setup (Nastavení) na „On“ (Zapnuto). ( 27)
Disk nelze přehrát.
Disk je znečištěný. ( 5)
Disk není finalizovaný (ukončený). ( 7)
Zkontrolujte, že je správně nastavena položka
„Mixed Data Disc Option“ (Disk se smíšeným
obsahem). ( 30)
Statické snímky (JPEG) se nezobrazují
normálně.
Snímky, které byly upraveny na počítači,
např. v progresivním formátu JPEG apod., se
nemusí zobrazit.
Nelze přehrát disk s funkcí BD-Live.
Zkontrolujte, jestli je připojení přístroje
k internetu dostatečně rychlé (vyžaduje se
širokopásmové připojení). ( 12)
Zkontrolujte nastavení položky „BD-Live
Internet Access“ (Přístup na internet pro
BD-Live). ( 29)
Zkontrolujte, jestli je USB zařízení připojeno do
USB konektoru. ( 15)
Připojte tento přístroj k síti pomocí LAN kabelu.
Televizor nereprodukuje zvuk.
Zvuk nemusí z televizoru vycházet, pokud je
zesilovač/receiver připojen do konektoru HDMI
AV OUT SUB (Vedlejší výstup HDMI AV)
a položka „HDMI(SUB) Output Mode“
(Výstupní režim HDMI(SUB)) ( 27) je
nastavena na „V.OFF(Video Off)“ (Video vyp.).
V takovém případě nastavte výstup zvuku ze
zesilovače/receiveru. Chcete-li přehrávat zvuk
přes televizor, nastavte položku „HDMI(SUB)
Output Mode“ (Výstupní režim HDMI(SUB)) na
„Normal“ (Normální).
- 33 -
Popis
Síť
Zprávy na obrazovce
Nemohu se připojit k síti.
Zkontrolujte připojení k síti a jeho konfiguraci.
( 12, 13, 28)
Mohou existovat překážky, které brání přístroji
rozpoznat domácí síť. Zkuste umístit přístroj
blíž k bezdrátovému routeru. Přístroj možná
není schopen rozpoznat název vaší sítě
( 13, „SSID“).
Přečtěte si návody k oběma zařízením
a zkontrolujte jejich připojení.
Při připojení k bezdrátové síti se nepřehrává
obraz z certifikovaného DLNA mediálního
serveru nebo dochází k výpadkům
obrazových snímků.
Problém by mohl být vyřešen použitím
rychlejšího routeru, který odpovídá specifikaci
802.11n (2,4 GHz nebo 5 GHz). Pokud
používáte bezdrátový router 802.11n (2,4 GHz
nebo 5 GHz), je nutné nastavit typ šifrování na
„AES“.
Pokud je v blízkosti přístroje mikrovlnná
trouba, bezdrátový telefon nebo podobné
zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz, může
docházet k přerušování připojení nebo
k dalším problémům.
Pokud na obrazovce „Wireless Settings“
(Nastavení bezdrátové sítě) ( 28)
nepřerušovaně svítí alespoň 4 indikátory
„Reception“ (Příjem), je to známka stabilního
připojení.
Svítí-li 3 nebo méně indikátorů, nebo pokud se
připojení přerušuje, změňte umístění routeru
nebo úhel jeho antény a zkontrolujte, jestli se
stav připojení zlepšil. Pokud jste nedosáhli
pozorovatelného zlepšení, připojte přehrávač
do sítě kabelem a spusťte znovu funkci „Easy
Network Setting“ (Snadné nastavení sítě)
( 13).
Cannot play. (Nelze přehrát.)
V přístroji je nekompatibilní disk.
Cannot play on this unit. (Nelze přehrát na
tomto přístroji.)
Pokoušíte se přehrát nekompatibilní obsah.
Vložte médium znovu.
No disc is inserted. (Není vložen disk.)
Disk je možná vložen obráceně.
This operation is not available. (Tuto
operaci nelze provést.)
Některé operace nejsou tímto přístrojem
podporovány. (Např. zpomalené přehrávání
vzad atd.)
IP address is not set. (Není nastavena IP
adresa.)
Možnost „IP Address“ (IP adresa) v položce
„IP Address / DNS Settings“ (Nastavení IP
adresy / DNS) je nastavena na „---. ---. ---. ---“.
Nastavte možnosti „IP Address“ (IP adresa),
„Subnet Mask“ (Maska podsítě) a „Gateway
Address“ (Adresa brány). (Je-li třeba, zvolte
automatické získání IP adresy.)
The wireless access point currently has a low
network security setting. It is recommended
to change the setting. (Aktuální zabezpečení
bezdrátového přístupového bodu je na nízké
úrovni. Doporučujeme nastavení změnit.)
Podle návodu k obsluze bezdrátového routeru
nastavte silnější zabezpečení sítě.
- 34 -
Popis
Zprávy na displeji přístroje
NET (Síť)
Při připojování k síti.
No PLAY (Nelze přehrát)
Přehrávání disků BD-Video a DVD-Video je
omezeno. ( 29)
Disk je znečištěn nebo silně poškrábán.
Přístroj není schopen načíst data z disku.
START (Spouštění)
Systém se restartuje po aktualizaci firmwaru.
Nevypínejte prosím přístroj.
UPD ⃞/⃞ (Aktualizace)
(„ ⃞ “ označuje číslo.)
Probíhá aktualizace firmwaru.
Nevypínejte prosím přístroj.
FIN (Dokončeno)
Aktualizace firmwaru je dokončena.
REMOVE (Odpojit)
USB zařízení odebírá příliš velký proud.
Odpojte USB zařízení.
SET ⃞ (Nastavit)
(„ ⃞ “ označuje číslo.)
Dálkový ovladač a přístroj používají rozdílné
kódy. Změňte kód na dálkovém ovladači.
Po dobu alespoň
5 sekund současně držte
stisknuté tlačítko [OK]
a uvedené číselné
tlačítko.
U59
Teplota přístroje je příliš vysoká a přístroj
se z důvodů bezpečnosti přepnul do
pohotovostního režimu.
Počkejte přibližně 30 minut.
Nainstalujte nebo umístěte přístroj tak, aby
byla zajištěna správná ventilace.
H⃞⃞ nebo F⃞⃞
(„ ⃞ “ označuje číslo.)
Vyskytla se neznámá chyba.
Zkontrolujte přístroj podle části „Řešení
problémů“. Pokud poruchový kód zůstane
zobrazen, proveďte následující kroky:
1 Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky, chvíli počkejte a pak ji opět
připojte.
2 Stisknutím [/I] zapněte přístroj.
Pokud poruchový kód zůstane zobrazen i po
provedení výše uvedených kroků, obraťte se na
prodejce se žádostí o opravu přístroje.
Při požadavku na opravu sdělte prodejci číslo
poruchového kódu.
- 35 -
Popis
Technické údaje
Formát souborů
Formát
souboru
Všeobecné
Norma signálu
PAL/NTSC
Rozsah provozních
teplot
+5 °C až +35 °C
Rozsah provozní
vlhkosti
10 % až 80 % RH
(bez kondenzace)
Digitální zvukový
výstup
Optický digitální výstup (optický
konektor)
Výstup HDMI AV
Výstupní konektor:
MKV
Xvid
Typ A (19 pinů), 1×
1×
mp4
(H.264+AAC)
Slot pro paměťovou
kartu SD
USB 2.0:
2×
Ethernet
1× 10BASE-T/100BASE-TX
Bezdrátová síť LAN
Soulad s normami:
IEEE802.11 a/b/g/n
Textový
soubor
titulků
„.SRT“, „.srt“,
„.SSA“, „.ssa“,
„.ASS“, „.ass“
„.AVI“, „.avi“
Typ A (19 pinů), 2×
Konektor USB
Přípona
„.MKV“ nebo
„.mkv“
MPEG
(TS/PS)
Textový
soubor
titulků
„.SRT“, „.srt“,
„.SUB“, „.sub“,
„.TXT“, „.txt“
Specifikace laseru
Laserový výrobek třídy 1
Vlnová délka: 785 nm (CD) /
660 nm (DVD) / 405 nm (BD)
Výkon laseru: S bezpečnostní
ochranou není vyzařováno žádné
nebezpečné záření.
Napájení
220 až 240 V stř., 50 Hz
Příkon
Přibližně 18 W
Příkon
v pohotovostním
režimu
Přibližně 0,5 W
Příkon
v pohotovostním
režimu
s aktivovanou funkcí
rychlého zapnutí
Přibližně 6 W
Některé soubory mp4/
MPEG nemusí být
v závislosti na rozlišení
„.mpg“,
obrazu, snímkové
„.mpeg“,
„.m2ts“, „.mts“, rychlosti atd. přehrány
správně.
„.ts“
JPEG
„.JPG“, „.jpg“,
„.jpeg“
 Formáty MOTION
JPEG a progresivní
JPEG nejsou
podporovány.
 Jestliže jste upravili
strukturu složek nebo
jméno souboru na
počítači nebo jiném
zařízení, soubor se
vám možná nepodaří
přehrát.
MP3
„.MP3“, „.mp3“
Přehrávač podporuje ID3
tagy, ale může zobrazit
jen názvy skladeb, jména
interpretů a názvy alb.
FLAC
Maximální vzorkovací
„.FLAC“, „.flac“ frekvence:
192 kHz / 24 bitů
WAV
„.WAV“, „.wav“
MPO
„.MPO“,
„.mpo“
AAC
„.M4A“,
„.m4a“,
„.AAC“, „.aac“
Přehrávač podporuje
ID3 tagy.
Maximální vzorkovací
frekvence:
48 kHz / 320 kb/s
WMA
„.WMA“,
„.wma“
Přehrávač podporuje
ID3 tagy.
Maximální vzorkovací
frekvence:
48 kHz / 355 kb/s
Přibližně 5,5 W
Rozměry (Š × V × H)
Přibližně 415 mm x 43 mm x
182 mm
Hmotnost
Přibližně 1,2 kg
 Technické údaje podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
 Soubor videa a textový
soubor s titulky musí
být umístěny ve stejné
složce a jejich názvy
musí být shodné
(kromě přípony).
 Některé soubory MKV/
Xvid nemusí být
v závislosti na rozlišení
obrazu, snímkové
rychlosti, formátu
titulků atd. přehrány
správně.
„.MP4“, „.mov“
Frekvenční rozsah:
Pásmo 2,4 GHz / 5 GHz
Zabezpečení: WPA™/WPA2™
(Typ šifrování: TKIP/AES,
typ ověřování: PSK), WEP
(64 bitů / 128 bitů)
Popis
Maximální vzorkovací
frekvence:
192 kHz / 24 bitů
3D statický snímek
 Při určitých stavech záznamu a strukturách složek se
může pořadí přehrávání lišit nebo přehrávání nemusí být
možné provést vůbec.
- 36 -
Popis
Informace o zvuku
Seznam zkratek jazyků
Výstup zvuku se liší v závislosti na nastavení přístroje
a konektorech, které jsou připojeny k zesilovači/
receiveru. ( 27, „Digitální zvukový výstup“)
 Uvedený počet kanálů představuje maximální počet
výstupních kanálů v případě, že je přehrávač připojen
k zesilovači/receiveru, který je kompatibilní s příslušným
formátem zvuku.
Výstupní
kanál
„Bitstream“
(Bitový proud)
HDMI
Na výstupu je
AV OUT
původní zvuk*1
(Výstup
2
HDMI AV)*
OPTICAL
(Optický)
Dolby Digital/
DTS Digital
Surround™
„PCM“
BD-Video:
7.1ch PCM*1
DVD-Video:
5.1ch PCM
Sloučený
dvoukanálový
PCM
*1Jestliže je položka „BD-Video Secondary Audio“
(Sekundární zvuk disku BD-Video) nastavena na „On“
(Zapnuto), bude na výstupu zvuk ve formátu Dolby Digital,
DTS Digital Surround™ nebo 5.1ch PCM.
*2Jestliže je položka „DTS Neo:6“ nastavena na „Cinema“
(Film) nebo „Music“ (Hudba), lze zvuk 2ch (2.1ch) rozšířit
na 7ch (7.1ch) a přehrát. ( 27)
Podporované formáty pro DLNA
Formáty souborů, které váš DLNA server
nepodporuje, nelze přehrávat.
Obraz
Kontejner
Video kodek
MKV
H.264
MPEG-4
Advanced
Simple
Profile (ASP)
Xvid*
AVCHD
H.264
MP4
PS
TS
MPEG2
MPEG2
H.264
Audio
kodek
AAC
DTS®
PCM
FLAC
Vorbis
Dolby
Digital
AAC
Dolby
Digital
Linear PCM
AAC
Dolby
Digital
Příklad přípon
souborů
.mkv
.avi
.mts
.mp4, .mov
.mpg, .mpeg
.m2ts, .ts
Fotografie
Formát
JPEG
Příklad přípon souborů
.jpg, .jpeg
Zvuk
Audio kodek
MP3
FLAC
AAC
WMA
Lineární PCM
Příklad přípon souborů
.mp3
.flac
.m4a, .aac
.wma
—
Jazyk
Zkratka
ENG
Anglicky
JPN
FRA
Francouzsky
CHI
DEU
Německy
KOR
Italsky
MAL
ITA
„Digital Audio Output“
(Digitální zvukový výstup)
Konektor
Zkratka
Jazyk
Zkratka
Japonsky
ARA
Jazyk
Arabsky
Čínsky
HIN
Hindi
Korejsky
PER
Persky
Indonésky
Malajsky
IND
Vietnamsky
MRI
Maorsky
THA
Thajsky
BUL
Bulharsky
Švédsky
POL
Polsky
RUM
Rumunsky
Norsky
CES
Česky
GRE
Řecky
DAN
Dánsky
SLK
Slovensky
TUR
Turecky
POR
Portugalsky
HUN
Maďarsky
✻
Ostatní
RUS
Rusky
ESP
Španělsky
VIE
NLD
Holandsky
SVE
NOR
FIN
Finsky
Seznam kódů jazyků
Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
7185 Rétorománština:
Kód
Abcházština:
6566 Gujarati:
8277
Afarština:
6565 Hausa:
7265 Rumunština:
8279
Afrikánština:
6570 Hebrejština:
7387 Ruština:
8285
Albánština:
8381 Hindi:
7273 Samojština:
8377
Amharština:
6577 Maďarština:
7285 Sanskrit:
8365
Arabština:
6582 Islandština:
7383 Skotská galština:
7168
Arménština:
7289 Indonéština:
7378 Srbština:
8382
Ásámština:
6583 Interlingua:
7365 Srbochorvatština:
8372
Aymarština:
6589 Irština:
7165 Šónština:
8378
Azerbajdžánština:
6590 Italština:
7384 Sindština:
8368
Baškirština:
6665 Japonština:
7465 Singhálština:
8373
Baskičtina:
6985 Jávština:
7487 Slovenština:
8375
Bengálština: Banglaština:
6678 Kanada:
7578 Slovinština:
8376
Bhútánština:
6890 Kašmírština:
7583 Somálština:
8379
Biharijština:
6672 Kazašština:
7575 Španělština:
6983
Bretoňština:
6682 Kirgizština:
7589 Sundština:
8385
Bulharština:
6671 Korejština:
7579 Svahilština:
8387
Barmština:
7789 Kurdština
7585 Švédština:
8386
Běloruština:
6669 Laotian:
7679 Tagaložština:
8476
Kambodžština:
7577 Latina:
7665 Tadžičtina:
8471
Katalánština:
6765 Litevština, Lotyština:
7686 Tamilština:
8465
Čínština:
9072 Lingalština:
7678 Tatarština:
8484
Korsičtina:
6779 Litevština:
7684 Telugu:
8469
Chorvatština:
7282 Makedonština:
7775 Thajština:
8472
Čeština:
6783 Malagašština:
7771 Tibetština:
6679
Dánština:
6865 Malajština:
7783 Tigrinština:
8473
Holandština:
7876 Malayalamština:
7776 Tongština:
8479
Angličtina:
6978 Maltézština:
7784 Turečtina:
8482
Esperanto:
6979 Maorština:
7773 Turkmenština:
8475
Estonština:
6984 Maráthí:
7782 Twi:
8487
Faerština:
7079 Moldavština:
7779 Ukrajinština:
8575
Fidžijština:
7074 Mongolština:
7778 Urdština:
8582
Finština:
7073 Nauru:
7865 Uzbečtina:
8590
Francouzština:
7082 Nepálština:
7869 Vietnamština:
8673
Fríština:
7089 Norština:
7879 Volapük:
8679
Galština:
7176 Oriya:
7982 Velština:
6789
Gruzínština:
7565 Paštunština:
8083 Wolofština:
8779
Němčina:
6869 Perština:
7065 Xhosa:
8872
Řečtina:
6976 Polština:
8076 Jidiš:
7473
Grónština:
7576 Portugalština:
8084 Jorubština:
8979
Guaraní:
7178 Pandžábština:
8065 Zulu:
9085
Kečujština:
* Pouze při překódování souboru DLNA serverem.
- 37 -
8185
Popis
„AVCHD“, „AVCHD 3D“, „AVCHD Progressive“ a „AVCHD 3D/
Progressive“ jsou obchodní značky společností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
Java je registrovaná obchodní značka společnosti Oracle
a přidružených firem.
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní značky
společnosti Dolby Laboratories.
Informace o patentech týkajících se formátu DTS naleznete na
stránce http://patents.dts.com. Vyrobeno v licenci společnosti DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a DTS společně se
symbolem jsou registrované obchodní značky a DTS-HD Master
Audio je obchodní značka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Software zařazený pod body (3) – (5) je distribuován ve víře, že
bude užitečný, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, ani bez zahrnuté
záruky PRODEJNOSTI nebo ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ
ÚČEL. Seznamte se prosím s pravidly a podmínkami, které lze
zobrazit v menu nastavení přehrávače. Minimálně tři (3) roky od
doručení tohoto výrobku společnost Panasonic předá jakékoliv
třetí straně, která ji kontaktuje na základě níže uvedených
kontaktů, za poplatek ve výši vlastních nákladů na fyzickou
distribuci zdrojového kódu, kompletní strojově čitelnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu licencovaného podle GPL v2/
LGPL v2.1 nebo podle jiných licencí, které ji k tomu zavazují,
včetně informací o autorských právech.
Kontakt: [email protected]
Zdrojový kód spolu s informací o autorských právech je také
bezplatně k dispozici na níže uvedené internetové adrese:
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM14A.html
HDMI, logo HDMI a slova High-Definition Multimedia Interface
jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky
společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Dtoa a strtod licence Davida M. Gaye
Tento produkt je předmětem licence jako součást portfolia
licencí patentu AVC a VC-1 pro osobní a nekomerční využití
ke (i) kódování obrazu v souladu s normou AVC a VC-1 („AVC/
VC-1 Video“) a/nebo (ii) dekódování obrazového záznamu AVC/
VC-1 Video, který byl zakódován spotřebitelem během osobní
a nekomerční činnosti a/nebo byl získán od licencovaného
poskytovatele záznamu AVC/VC-1 Video. Žádné jiné využití není
dovoleno.
Další informace lze získat u společnosti MPEG LA, LLC.
Viz webová stránka http://www.mpegla.com.
Souhlas s používáním, kopírováním, úpravami a distribucí
tohoto softwaru pro libovolné účely a bez poplatků je dán tímto
prohlášením za předpokladu, že každá kopie softwaru, který je
kopií nebo obsahuje kopii či upravenou kopii původního softwaru,
včetně všech kopií přiložené dokumentace, bude obsahovat
kompletní znění tohoto prohlášení.
Autorem tohoto softwaru je David M. Gay.
Licenci k technologii kódování zvuku MPEG Layer-3 poskytují
společnosti Fraunhofer IIS a Thompson.
Logo SDXC je obchodní značka společnosti SD-3C, LLC.
Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „V DANÉ PODOBĚ“
BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY.
AUTOR ANI SPOLEČNOST LUCENT NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKU
JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI
TOHOTO SOFTWARU NEBO JEHO VHODNOSTI KE
KONKRÉTNÍMU ÚČELU.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI UNICODE, INC.
– DATOVÉ SOUBORY A SOFTWARE
„DVD Logo“ je obchodní značka společnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka sdružení Wi-Fi
Alliance.
Značka Wi-Fi Protected Setup je značka sdružení Wi-Fi Alliance.
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Protected Setup“, „Wi-Fi Direct“, „Miracast“, „WPA“
a „WPA2“ jsou značky nebo registrované značky sdružení Wi-Fi
Alliance.
DLNA, logo DLNA a DLNA CERTIFIED jsou obchodní značky,
servisní značky nebo certifikační značky sdružení Digital Living
Network Alliance.
Windows je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka
společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
Android je obchodní značka společnosti Google, Inc.
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Cinavia™ je
obchodní značka společnosti Verance Corporation. Chráněno
americkým patentem 7369677 a celosvětovými patenty vydanými
a schvalovanými na základě licence společnosti Verance
Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Datové soubory Unicode Data Files obsahují všechny datové
soubory v adresářích http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/ a http://www.unicode.org/cldr/data/.
Unicode Software obsahuje jakýkoliv zdrojový kód publikovaný
ve standardu Unicode nebo v adresářích
http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/ a
http://www.unicode.org/cldr/data/.
UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM: Přečtěte si pozorně toto licenční
ujednání.
JESTLIŽE SI STÁHNETE, NAINSTALUJETE, ZKOPÍRUJETE
NEBO JINAK POUŽIJETE DATOVÉ SOUBORY NEBO
SOFTWARE SPOLEČNOSTI UNICODE, INC., VYJADŘUJETE
TÍM JEDNOZNAČNÝ SOUHLAS A ZÁVAZEK SE VŠEMI
PRAVIDLY A PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ. POKUD
S NIMI NESOUHLASÍTE, DATOVÉ SOUBORY NEBO
SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE,
NEDISTRIBUUJTE ANI JINAK NEPOUŽÍVEJTE.
PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH A POVOLENÍ
Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Šířeno podle Podmínek používání v dokumentu
http://www.unicode.org/copyright.html.
Přehrávač používá následující softwarové produkty:
(1)software nezávisle vyvinutý společností Panasonic Corporation
nebo pro ni,
(2)software vlastněný třetími stranami a poskytovaný společnosti
Panasonic Corporation na základě licence,
(3)software licencovaný podle GNU General Public License,
verze 2.0 (GPL v2),
(4)software licencovaný podle GNU LESSER General Public
License, verze 2.1 (LGPL v2.1) nebo
(5)jiný open source software než software licencovaný podle
GPL v2 a/nebo LGPL v2.1.
- 38 -
Popis
Tímto prohlášením je poskytnuto bezplatné povolení libovolné
osobě, která získala kopii datových souborů Unicode a související
dokumentace (dále jen „datových souborů“) nebo softwaru
Unicode a související dokumentace (dále jen „software“), pracovat
s datovými soubory nebo softwarem bez jakýchkoli omezení
a bez omezení práva je používat, kopírovat, modifikovat, slučovat,
publikovat, šířit nebo prodávat a povolit osobám, kterým byly
datové soubory nebo software Unicode poskytnuty, stejná
práva za předpokladu, že (a) výše uvedené prohlášení
o autorských právech a tento souhlas s používáním bude přiložen
ke všem kopiím datových souborů nebo softwaru, že (b) obě
citovaná prohlášení budou součástí doprovodné dokumentace
a (c) v každém modifikovaném datovém souboru nebo v softwaru
a v doprovodné dokumentaci bude vloženo upozornění na
skutečnost, že byly modifikovány.
DATOVÉ SOUBORY A SOFTWARE JSOU POSKYTOVÁNY
„V DANÉ PODOBĚ“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO
IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NEJEN, ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU
ÚČELU A ZÁRUKY NENARUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB.
VLASTNÍK ČI VLASTNÍCI UVEDENÍ V TOMTO PROHLÁŠENÍ
NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI
ŠKODY, A TO ANI NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ, NEBO ZA
ŠKODY JAKKOLIV VZNIKLÉ Z NEMOŽNOSTI POUŽITÍ,
ZTRÁTY DAT NEBO ZISKŮ, AŤ ÚČINKEM SMLOUVY,
ZANEDBÁNÍM ČI JINÝM NEZÁKONNÝM ČINEM, KTERÉ BY
VYVSTALY Z NEBO VE SPOJENÍ S POUŽITÍM NEBO FUNKCÍ
DATOVÝCH SOUBORŮ NEBO SOFTWARU.
S výjimkou obsaženou v tomto prohlášení nesmí být jméno
držitele autorských práv použito pro reklamní účely nebo
propagaci prodeje, používání nebo obchodování s těmito
datovými soubory nebo softwarem bez předchozího písemného
souhlasu držitele.
(1) MS/WMA
Tento výrobek je chráněn některými zákony na ochranu
duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation a třetích
stran. Používání nebo distribuce takovéto technologie mimo
tento výrobek je bez licence od společnosti Microsoft nebo
autorizovaných poboček společnosti Microsoft a třetích stran
zakázána.
(2) MS/PlayReady/Označení výrobku
V tomto výrobku se používá technologie, která podléhá určitým
právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití této
technologie mimo tento výrobek je bez získání odpovídající
licence od společnosti Microsoft zakázáno.
(3) MS/PlayReady/Upozornění pro koncové uživatele
Vlastníci obsahu používají technologii přístupu k obsahu
Microsoft PlayReady™ k ochraně jejich duševního majetku,
včetně obsahu chráněného autorskými právy. Přehrávač využívá
technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému
technologií PlayReady nebo obsahu chráněnému technologií
WMDRM. Pokud zařízení není schopné vynutit omezené
používání obsahu, mohou jeho vlastníci požadovat na společnosti
Microsoft zrušení schopnosti zařízení pracovat s obsahem
chráněným technologií PlayReady. Zrušení by se nemělo nijak
dotknout nechráněného obsahu nebo obsahu chráněného jinými
přístupovými technologiemi. Vlastníci obsahu od vás mohou
požadovat upgrade technologie PlayReady, abyste měli k jejich
obsahu přístup. Jestliže upgrade odmítnete, nebudete mít přístup
k obsahu, který vyžaduje upgrade.
(4) Požadavek FLAC, WPA
Licence k softwaru se zobrazí, když v menu Setup (Nastavení)
vyberete položku „Software Licence“ (Softwarová licence). ( 30)
- 39 -
UPOZORNĚNÍ -
PŘI OTEVŘENÍ HROZÍ VIDITELNÉ
A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ.
NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.
FDA 21CFR/TŘÍDA II (II a)
UPOZORNĚNÍ -
PŘI OTEVŘENÍ HROZÍ VIDITELNÉ
A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
TŘÍDY 2.
NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.
IEC608225-1/TŘÍDA 2
Výrobce:
Dovozce pro Evropu:
(Vnitřek výrobku)
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonsko
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika
Thámova 289/13
186 00 Praha 8, Karlín
telefon: + 420 236 032 511
zákaznická linka: + 420 236 032 911
centrální fax: + 420 236 032 411
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
LASEROVÝ
VÝROBEK TŘÍDY 1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement