Panasonic DMPBDT360EG, DMPBDT361EG Operating instructions

Panasonic DMPBDT360EG, DMPBDT361EG Operating instructions
Návod k obsluze
Přehrávač disků Blu-rayTM
Model č. DMP-BDT465
DMP-BDT460
DMP-BDT365
DMP-BDT364
DMP-BDT363
DMP-BDT361
DMP-BDT360
Aktualizace firmwaru
Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware jednotky a zajišťuje,
že naši zákazníci využívají nejnovější technologie.
Společnost Panasonic doporučuje aktualizovat váš firmware jakmile
budete upozorněni na aktualizaci.
Podrobnosti naleznete v části “Aktualizace firmwaru” (> 14) nebo na
stránce
http://panasonic.jp/support/global/cs/ (tato stránka je pouze v angličtině.)
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.
EG
SQT0092
Opatření
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
Zařízení
Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku,
≥ Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, kapající a stříkající
vodou.
≥ Nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, např.
vázy.
≥ Používejte pouze doporučené příslušenství.
≥ Nesundávejte kryty.
≥ Neopravujte sami zařízení – opravy přenechejte kvalifikovaným
pracovníkům servisu.
≥ Dejte pozor, aby se do zařízení nedostaly kovové předměty.
≥ Nepokládejte na zařízení těžké předměty.
Síťová šňůra
Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku,
≥ Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na
zařízení.
≥ Dobře zasuňte zástrčku do zásuvky.
≥ Neohýbejte kabel, netahejte za něj a nepokládejte na něj těžké
předměty.
≥ Nesahejte na zástrčku mokrýma rukama.
≥ Při vypojování zástrčky ji držte za plastové tělo.
≥ Nepoužívejte poškozenou zástrčku či zásuvku.
Rozpojovacím zařízením je síťová zásuvka.
Nainstalujte toto zařízení tak, aby bylo možno síťovou zásuvku
okamžitě odpojit ze sítě.
[BDT465] [BDT460]
Malý objekt
Ukládejte paměťovou kartu mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejímu
spolknutí.
Zařízení
≥ Toto zařízení používá laser. Ovládání, nastavení nebo
provádění úkonů jiných, než jsou popsány v této příručce, může
vést ke vzniku nebezpečného záření.
≥ Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako
zapálené svíčky apod.
≥ Zařízení může být rušeno rádiovými vlnami např. z mobilního
telefonu. V případě takových interferencí lépe oddělte zařízení
od mobilního telefonu.
≥ Zařízení je zkonstruováno pro použití v mírném podnebí.
Umístění přístroje
Umístěte zařízení na rovný povrch.
Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku,
≥ Neinstalujte ani nepokládejte zařízení do knihovny, vestavěné
skříně nebo do jiných stísněných prostor. Zajistěte pro zařízení
dostatečné větrání.
≥ Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy,
záclonami a podobnými předměty.
≥ Nepokládejte zařízení na zesilovače/přijímač nebo jiná zařízení,
která se mohou zahřát. Produkované teplo může toto zařízení
poškodit.
≥ Nevystavujte zařízení přímému slunci, vysokým teplotám,
vysoké vlhkosti ani nadměrným vibracím.
Baterie
Nesprávným zacházením s bateriemi může dojít k vytečení
elektrolytu a k požáru.
≥ V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
K výměně používejte pouze typ baterií doporučený výrobcem.
≥ Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a
zeptejte se na správný způsob likvidace.
≥ Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů
najednou.
≥ Baterie nevystavujte horku ani ohni.
≥ Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu v automobilu
vystaveném přímému slunci se zavřenými dveřmi a okny.
≥ Baterie nerozebírejte a nezkratujte je.
≥ Alkalické a manganové baterie znovu nenabíjejte.
≥ Nepoužívejte baterie s odloupnutým obalem.
Jestliže nehodláte dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z
něj baterie. Skladujte je na chladném, tmavém místě.
Omezení ohledně použití
neautorizovaného obsahu
Toto zařízení používá níže uvedenou technologii pro ochranu
autorských práv.
Upozorněni týkající se technologie Cinavia
Tento produkt využívá technologii Cinavia k omezení používání
neautorizovaných kopií některých komerčně vydaných filmů, her a
jejich soundtracků. Když je zjištěno zakázané použití
neautorizované kopie, zobrazí se zpráva a dojde k přerušení
přehrávání či kopírování.
Další informace o technologii Cinavia najdete na stránce Cinavia
Online Consumer Information Center na adrese
http://www.cinavia.com. Pokud máte zájem o další informace o
technologii Cinavia prostřednictvím pošty, zašlete korespondenční
lístek se svojí poštovní adresou na adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
-2-
Připojení k bezdrátové síti LAN
Na používání zařízení se vztahují následující omezení. S těmito
omezeními je nutné se seznámit dříve, než začnete toto zařízení
používat.
Společnost Panasonic není odpovědná za žádné vedlejší škody,
které mohou vzniknout v důsledku nedodržení těchto omezení
nebo následkem jakýchkoli podmínek používání či nepoužívání
tohoto zařízení.
≥ Data přenesená a přijatá rádiovými vlnami mohou být
zachycována a sledována.
≥ Tato jednotka obsahuje citlivé elektronické součástky.
Používejte toto zařízení způsobem, k němuž je určeno, a
dodržujte následující body:
– Nevystavujte toto zařízení vysokým teplotám nebo přímému
slunci.
– Zařízení neohýbejte ani nevystavujte silným nárazům.
– Chraňte zařízení před vlhkostí.
– Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo jakkoli upravovat.
Likvidace zařízení nebo jeho
postoupení jinému majiteli
V zařízení mohou být uchovány informace uživatelského
nastavení. Při vyřazení, likvidaci nebo postoupení zařízení jinému
majiteli proveďte postup pro nastavení přednastavených hodnot z
výrobního závodu za účelem vymazání uživatelských nastavení.
(> 31, “Obnovení všech hodnot přednastavených ve výrobním
závodě.”)
≥ V paměti tohoto zařízení může být zaznamenán přehled o jeho
činnosti.
Likvidace použitých zařízení a baterií
Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím
systémem recyklace a zpracování odpadu.
Deklarace shody (DoC)
“Panasonic Corporation” tímto prohlašuje, že tento výrobek
splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení
Směrnice 1999/5/EU.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace shody
(DoC) pro naše výrobky R&TTE z našeho serveru DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Tento výrobek je určen k užívání v následujících zemích.
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko,
Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie,
Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Švýcarsko
Tento výrobek je určen k užívání běžným zákazníkům.
(Kategorie 3)
Funkce WLAN tohoto výrobku bude využívána výhradně uvnitř
budov.
Tento výrobek lze připojit k přístupovému bodu 2,4 GHz nebo
5 GHz WLAN.
Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v
doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se
použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně
baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální
odpad.
Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace
použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu
s národní legislativou na příslušných sběrných
místech.
Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných
přírodních zdrojů a předejdete možným negativním
dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.
O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu
požádejte místní úřady.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se
vystavujete postihu podle národní legislativy.
Poznámka k symbolu baterie (značka pod
symbolem):
Tento symbol může být použitý v kombinaci s
chemickou značkou. Takový případ je souladu s
požadavky směrnice pro chemické látky.
-3-
Obsah
Opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Seznámení s výrobkem
Přehrávání
Příslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . .
Péče o zařízení a média . . . . . . .
Přehrávatelná média . . . . . . . . . .
Referenční příručka ovladače . . .
5
5
6
8
Zapojení a nastavení
Připojení k TV. . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k zesilovači/
přijímači . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k síti. . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vložení nebo vyjmutí média . . . . 15
HOME menu . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Režim více uživatelů . . . . . . . . . . 17
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Využití služeb sítě . . . . . . . . . . . . 20
Funkce domácí sítě. . . . . . . . . . . 21
“HDMI CEC” . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10
10
12
13
Nastavení
Menu volitelných funkcí. . . . . . . . 24
Nastavení menu . . . . . . . . . . . . . 26
Poznámky
Průvodce řešením problémů. . . . 31
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . 36
-4-
Seznámení s výrobkem
Příslušenství
Péče o zařízení a média
Před použitím tohoto zařízení zkontrolujte dodané
příslušenství.
1 Dálkový ovladač
(N2QAYB000957)
2 Baterie pro dálkové ovládání
1 Síťová šňůra
1 CD-ROM
∫ Přístroj čistěte měkkou suchou textilií
Seznámení s výrobkem
≥ K čištění nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo na barvy
nebo benzen.
≥ Před použitím textilie napuštěné chemikálií si pozorně
přečtěte pokyny k jejímu použití.
∫ Čočka jednotky
Čisticí prostředek na objektivy: RP-CL720AE
≥ Může se stát, že tento čistič čočky nebude dostupný
v prodeji v jiných zemích, jako např. v Německu. V
takovém případě se obraťte o radu na vašeho
prodejce výrobků od firmy Panasonic.
≥ Tento čistič čočky se prodává speciálně pro
rekordéry DIGA, lze jej však použít i pro tuto
jednotku.
≥ Čísla výrobku uvedená v tomto návodu k obsluze
představují správná čísla výrobku z února 2014. Mohou
být předmětem změny.
≥ Nepoužívejte dodaný napájecí kabel zařízení na jiných
zařízeních.
∫ Použití dálkového ovládání
Vložte baterie tak, aby jejich póly (i a j) odpovídaly
značkám na dálkovém ovládání.
∫ Vyčistěte disky

SPRÁVNĚ
NESPRÁVNĚ

Otřete vlhkým hadříkem a poté osušte suchým hadrem.
R6/LR6, AA
(Alkalické nebo manganové baterie)
Nasměrujte jej na snímač signálu dálkového ovládání na
tomto zařízení. (> 9)
∫ Opatření pro zacházení s diskem a
kartou
≥ Při manipulaci s disky je uchopte za okraje, abyste
předešli bezděčnému poškrábání nebo přenesení
otisků prstů na povrch disku.
≥ Nelepte na disky štítky ani nálepky.
≥ Nepoužívejte spreje na čištění disků, benzin, ředidlo,
antistatické kapaliny ani žádná jiná rozpouštědla.
≥ [BDT465] [BDT460] Z terminálů na zadní straně karty
odstraňujte prach, vodu a cizí předměty.
≥ Nepoužívejte následující disky:
– Disky s lepidlem na povrchu od odstraněných
přelepek nebo štítků (vypůjčené disky atd.).
– Výrazně zdeformované nebo prasklé disky.
– Nepravidelně tvarované disky, např. ve tvaru srdce.
-5-
Seznámení s výrobkem
Přehrávatelná média
Zařízení
Označení
média
Typy zařízení
BD-Video
BD-RE
BD
BD-R
DVD-Video
Formát obsahu
Video
Video,
JPEG, MPO
Video, MKV, Xvid
Video
DVD-R
Video, AVCHD, MKV,
Xvid,
JPEG, MPO,
AAC, FLAC, MP3, WAV,
WMA
DVD
DVD-R DL
DVD-RW
Video, AVCHD
—
+R/+RW/+R DL
Hudba na CD
CD
—
CD-R
CD-RW
SD
Pamět’ová karta SD (od 8 MB do 2 GB)
Pamět’ová karta SDHC (od 4 GB do 32 GB)
Pamět’ová karta SDXC (48 GB, 64 GB)
(kompatibilní s typem mini i mikro)
USB
USB zařízení
(až 2 TB)
*
—
* [BDT465] [BDT460]
≥ Podrobnější informace o druzích obsahu, který lze přehrávat, najdete na straně 7 a 36.
-6-
Hudební [CD-DA]
MKV, Xvid,
JPEG, MPO,
AAC, FLAC, MP3,
Hudební [CD-DA], WAV,
WMA
AVCHD, AVCHD 3D,
MP4,
JPEG, MPO
MKV, MP4, MPEG2,
Xvid,
JPEG, MPO,
AAC, FLAC, MP3, WAV,
WMA
Seznámení s výrobkem
∫ Disky, které nelze přehrávat v tomto
zařízení
∫ Hudba na CD
Provoz a kvalitu zvuku disků CD, které nevyhovují
specifikacím CD-DA (disky s ochranou proti kopírování
atd.), nelze zaručit.
Jakýkoli jiný disk, který není specificky podporován
nebo popsán v předchozí části.
≥ DVD-RAM
≥ Super Audio CD
≥ Photo CD
≥ DVD-Audio
≥ Video CD a Super Video CD
≥ HD DVD
∫ Karta SD
DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL a CD-R/RW
zaznamenané na rekordéru musí být před přehráváním
na tomto zařízení uzavřeny na rekordéru, na kterém byl
proveden záznam. Ohledně uvedeného si, prosím,
přečtěte návod k použití rekordéru.
[BDT465] [BDT460]
≥ Použití karet miniSD, microSD,
microSDHC a microSDXC je možné,
ale s použitím kartového adaptéru.
Obvykle se buď dodává spolu s
uvedenými kartami, nebo si jej zajistí
zákazník.
≥ Za účelem ochrany obsahu karty
přepněte přepínač ochrany proti
vymazání (na kartě SD) do polohy
“LOCK”.
≥ Toto zařízení je kompatibilní s paměťovými kartami
SD, které odpovídají formátům FAT12 a FAT16
standardu pro paměťové karty SD s paměťovými
kartami SDHC ve formátu FAT32 a s paměťovými
kartami SDXC v exFAT.
≥ Při použití paměťové karty SD s nekompatibilními
počítači nebo zařízeními by mohlo dojít k vymazání
zaznamenaného obsahu v důsledku formátování karty
apod.
≥ Využitelná paměť může být o něco menší než
kapacita karty.
∫ BD-Video
∫ USB zařízení
≥ Toto zařízení podporuje audio s vysokým datovým
tokem (Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD
High Resolution AudioTM a DTS-HD Master AudioTM)
používané v BD-Video.
≥ [BDT365] [BDT364] [BDT363] [BDT361] [BDT360] Když je
“Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD” nastaveno na
“PCM” a “DTS Neo:6” na “Off”, maximální možný zvuk
Dolby® je 5.1-kan. PCM. (> 27)
≥ Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB
zařízeními.
≥ Toto zařízení nepodporuje nabíjení USB zařízení.
≥ Je podporován systém souborů FAT12, FAT16, FAT32
a NTFS.
≥ Toto zařízení podporuje USB2.0 High Speed
(vysokorychlostní USB2.0).
≥ Toto zařízení podporuje pevný disk formátovaný jako
FAT32 a NTFS. Pokud není pevný disk rozpoznán,
může to znamenat, že není napájený. Připojte
napájení z externího zdroje.
∫ Informace o správě regionu
Toto zařízení může přehrávat disky BD-Video/
DVD-Video s následujícími kódy regionů, včetně “ALL”:
Příklad:
BD-Video
DVD-Video
2
∫ Uzavřít
∫ 3D
≥ 3D videa a statické 3D snímky lze přehrávat, je-li k
zařízení připojen televizor kompatibilní s 3D
technologií prostřednictvím vysokorychlostního HDMI
kabelu.
≥ 2D video lze virtuálně přehrávat jako 3D. (> 25)
∫ BD-RE, BD-R
Může se stát, že audio apod. na discích zaznamenaných
v režimu DR s použitím rekordérů disků Blu-ray od firmy
Panasonic nebude přehráváno správně.
≥ Může se stát, že v některých případech nebude možné
přehrávat výše uvedená média kvůli typu média,
podmínkám záznamu, použité metodě záznamu a
způsobu vytvoření souborů.
≥ Výrobci disků mohou určit, jak mají být disky přehrávány.
Protože se může stát, že nebudete vždy moci ovládat
přehrávání způsobem popsaným v tomto návodu k použití.
Pozorně si přečtěte pokyny týkající se disku.
-7-
Seznámení s výrobkem
Referenční příručka ovladače
Pokud ostatní zařízení Panasonic reagují na dálkové
ovládání zařízení, změňte kód na dálkovém ovládání.
(> 30)
1
2
11
1
2
3
12
abc
ㄅㄆㄇ
jkl
mno
13
wxyz
14
PIP
3
ㄈㄉㄊ
pqrs
4
5
tuv
15
4
5
6
7
8
9
10
6
7
16
17
18
8
19
9
10
20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-8-
Zapnutí a vypnutí zařízení
Tlačítka pro ovládání televizoru
Televizor můžete ovládat Panasonic s použitím
dálkového ovládání. V závislosti na konkrétním
televizoru se může stát, že některá tlačítka nebudou
fungovat.
[Í TV] : Zapnutí a vypnutí televizoru
[AV] : Změna vstupu
[i j VOL] : Nastavení hlasitosti
Číselná volba titulu apod./Zadávání čísel nebo
znaků
Vymazání
Změna audia (> 18)
Tlačítka pro základní ovládání přehrávání (> 18)
Zobrazení hlášení o stavu (> 19)
Zobrazení Top menu (horní menu) (> 18)
Zobrazení menu Volitelné funkce (> 24)
Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré)
Používaná k různým účelům v závislosti na
zobrazení
Přenos signálu dálkového ovládání
Otevření nebo zavření zásuvky disku (> 15)
Zapnutí/vypnutí sekundárního videa (Obraz v
obrazu) (> 24)
Zobrazení strany MiracastTM (> 21)
Zobrazení úvodní strany Network Service (> 20)
Ukončení zobrazování strany menu
Zobrazení Pop-up menu (překryvné menu) (> 18)
Zobrazení menu HOME (> 16)
[3, 4, 2, 1] : Přesunout zvýraznění výběru
[OK] : Potvrdit výběr
(;1) : Snímek po snímku (> 18)
Návrat na předchozí stranu
Seznámení s výrobkem
např. [BDT465] [BDT460]
8
9
10
Odklopte čelní
panel jeho
potažením.
SD CARD
1
1
2
3
4
5
2 3 4 5
Zásuvka disku (> 15)
Čidlo signálu dálkového ovladače
Vzdálenost: Přibližně v rozsahu 7 m
Úhel: Přibližně 20e nahoru a dolů, 30e doleva a
doprava
[BDT465] [BDT460] Modrá LED
LED lze vypnout nebo zapnout. (> 30)
[BDT465] [BDT460] Slot na kartu SD (> 15)
[BDT465] [BDT460] V.OFF LED (LED vypnutí videa)
Indikátor lze vypnout nebo zapnout. (> 30)
6
7
6
7
8
9
10
USB porty (> 15)
Displej
Otevření nebo zavření zásuvky disku (> 15)
Tlačítka pro základní ovládání přehrávání (> 18)
Tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí (Í/I)
(> 13)
Stisknutím přepnete jednotku z režimu zapnuto do
pohotovostního režimu standby a obráceně. V
režimu standby jednotka stále spotřebovává malé
množství energie.
Konektory na zadním panelu (> 10–12)
-9-
Zapojení a nastavení
Připojení k TV
Zapojení a nastavení
Přívodní kabel připojte až po provedení všech ostatních zapojení.
≥ Před realizací jakéhokoli zapojení vám doporučujeme dočasně odpojit všechna zařízení od elektrické sítě.
≥ Použijte vysokorychlostní HDMI kabely. Kabely, které nejsou kompatibilní s rozhraním HDMI, nelze použít.
Doporučuje se použití kabelu HDMI Panasonic. Při výstupu signálu 1080p nebo 24p (4K), použijte kabely HDMI
dlouhé 5,0 m nebo kratší.
Do domácí sít’ové
zásuvky
[BDT465]
[BDT460]
Kabel HDMI
HDMI IN
Napájecí kabel
(je součástí)
[BDT365]
[BDT364]
[BDT363]
[BDT361]
[BDT360]
≥ [BDT465] [BDT460] : Použití zásuvky HDMI AV OUT MAIN.
≥ Toto zařízení spotřebovává malé množství elektrického proudu (> 36) i když je vypnuto. Chcete-li ušetřit energii,
můžete zařízení odpojit, když je delší dobu nepoužíváte.
Připojení k zesilovači/přijímači
Proveďte jedno z následujících připojení vyhovující vstupnímu konektoru vstupu vašeho zesilovače/přijímače.
HDMI AV OUT
[BDT465]
[BDT460]
Kabel HDMI
Kabel HDMI
HDMI IN
HDMI OUT
(ARC)
HDMI IN
(ARC)
[BDT365]
[BDT364]
[BDT363]
[BDT361]
[BDT360]
Zesilovač/přijímač
≥ [BDT465] [BDT460] : Použití zásuvky HDMI AV OUT MAIN.
≥ Nastavte “Digital Audio Output” (> 27).
≥ Pokud provádíte připojení k zesilovači/přijímači, který není kompatibilní s technologií 3D nebo 4K, připojte toto
zařízení k televizoru a poté připojte televizor a zesilovač/přijímač. Všimněte si však, prosím, že zvuk může být
maximálně pouze 5.1 kanálový.
≥ Při použití televizoru nebo zesilovače/přijímače, který není označen označením “(ARC)” (nekompatibilní s ARC) na
svorce HDMI, musí být i zesilovač/přijímač a televizor připojen s použitím optického kabelu pro digitální audio,
abyste si mohli vychutnat zvuk televizoru přes zesilovač/přijímač.
- 10 -
Zapojení a nastavení
HDMI AV OUT SUB [BDT465] [BDT460]
Bohatšího zvuku lze docílit využitím zásuvky HDMI AV OUT SUB.
Kabel HDMI
Kabel HDMI
HDMI IN
HDMI IN
Zesilovač/přijímač
≥ Nastavte “HDMI(SUB) Output Mode” na “V.OFF(Video Off)”. (> 27)
– Audio je výstup ve vysokém rozlišení bez ohledu na to, zda je zesilovač/přijímač kompatibilní s technologií 3D.
≥ Je-li televizor kompatibilní s technologií 3D nebo 4K, lze přehrávat 3D videa, 3D statické snímky a videa 24p (4K), i
když zesilovač/přijímač nejsou kompatibilní s technologií 3D nebo 4K.
≥ Připojení HDMI prostřednictvím HDMI AV OUT MAIN podporuje HDMI CEC (> 23).
Zásuvka HDMI AV OUT SUB není kompatibilní s HDMI CEC.
OPTICAL
Kabel pro přenos digitálního signálu
OPTICAL IN
Zesilovač/přijímač
≥ Nastavte “HDMI Audio Output” na “Off” (> 27).
≥ Nastavte “Digital Audio Output” (> 27).
- 11 -
Zapojení a nastavení
Připojení k síti
Když je toto zařízení připojeno k širokopásmové síti, je možné využívat následující služby.
≥ Může být provedena aktualizace firmwaru (> 14)
≥ Můžete si vychutnat BD-Live (> 19)
≥ Můžete si vychutnat Network Service (> 20)
≥ Lze získat přístup k dalším zařízením (Domácí síť) (> 21)
≥ Toto zařízení podporuje Wi-Fi DirectTM a může se bezdrátově připojit k bezdrátovým zařízením bez směrovače.
Tuto funkci můžete použít pro vychutnání funkcí domácí sítě apod. Přístup na internet není dostupný v rámci
připojení prostřednictvím Wi-Fi DirectTM. (> 21, 28)
Podrobnější informace ohledně způsobu připojení najdete v návodu dodaném s připojeným zařízením.
Bezdrátové připojení k síti
Toto zařízení má vestavěný Wi-Fi® a může být připojeno k bezdrátovému směrovači.
Bezdrátový směrovač apod.
Internet
≥ Ohledně informací o kompatibilitě vašeho bezdrátového směrovače si přečtěte
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tato internetová stránka je k dispozici pouze v angličtině.)
≥ Zařízení není kompatibilní se službami veřejných bezdrátových sítí na letištích, na stanicích, v kavárnách apod.
≥ Opatření týkající se připojení k bezdrátové síti LAN najdete na straně 3.
Připojení prostřednictvím síťového kabelu
Síťový kabel
Širokopásmový směrovač apod.
≥ K připojení periferních zařízení použijte přímé síťové kabely (STP) kategorie 5 nebo vyšší.
≥ Připojení jakéhokoli jiného kabelu kromě kabelu LAN v terminálu LAN může jednotku poškodit.
- 12 -
Internet
Zapojení a nastavení
Nastavení
∫ O bezdrátovém připojení
Než začnete nastavovat bezdrátové připojení
≥ Zjistěte své jméno v síti (SSID*).
≥ Je-li vaše bezdrátové připojení zašifrované, je třeba
znát kryptovací klíč.
Následující nastavení lze provést kdykoliv z nabídky
Nastavení. (> 28, 29)
Snadné nastavení
Po prvním připojení vašeho nového přehrávače a
stisknutí tlačítka [Í] se zobrazí strana pro základní
nastavení.
Příprava
Zapněte televizor a zvolte na televizoru vhodný vstup
videa.
1
2
Stiskněte [Í].
Dojde k zobrazení strany pro nastavení.
Při nastavování postupujte podle pokynů
zobrazovaných na displeji.
Když nedojde k zobrazení SSID;
≥ Stisknutím červeného tlačítka spustíte znovu
vyhledávání.
≥ Tajné SSID se nezobrazí. V takovém případě zadejte
ručně pomocí “Manual setting”.
Stiskněte [HOME]
> stisknutím [OK] vyberte “Setup”
> zvolte “Player Settings”
> zvolte “Network” a stiskněte [OK]
> zvolte “Network Settings” a stiskněte [OK]
> zvolte “Wireless Settings” a stiskněte [OK]
> zvolte “Connection Setting” a stiskněte [OK]
> zvolte “Manual setting” a stiskněte [OK]
Jestliže je bezdrátová síť šifrována;
Zobrazí se obrazovka pro zadání šifrovacího klíče.
Zadejte šifrovací klíč sítě.
Snadné nastavení sítě
Jestliže váš bezdrátový směrovač podporuje
technologii WPS (Wi-Fi Protected SetupTM).
Můžete se snadno připojit stisknutím zeleného tlačítka
na dálkovém ovládání.
Po dokončení “Easy Settings” můžete provést “Easy
Network Setting”.
Zvolte “Wired” nebo “Wireless” a stiskněte [OK].
Easy Network Setting
≥ Přečtěte si návod k použití rozbočovače nebo směrovače.
≥ Se zařízením se nepřipojujte k bezdrátovým sítím, k jejichž
používání nemáte oprávnění.
Použití těchto sítí může být považováno za nelegální
přístup.
≥ Pokud máte po nastavení připojení sítě na tomto zařízení
potíže s připojením počítače, zkontrolujte nastavení sítě na
počítači.
≥ Připojujete-li se k síti bez šifrování, může se stát, že dojde
k úniku dat, včetně např. osobních či tajných údajů.
Select a connection mode.
Wired
Wireless
OK
RETURN
Při zapojování postupujte dle pokynů zobrazovaných na
displeji.
* SSID:
SSID (Service Set IDentification) je název, který
bezdrátová síť používá ke své jedinečné identifikaci.
Přenos je možný pouze v případě, že se shoduje SSID
obou zařízení.
- 13 -
Zapojení a nastavení
Aktualizace firmwaru
Příležitostně může firma Panasonic vydat aktualizovaný
firmware pro toto zařízení, který může obohatit nebo
zlepšit činnost jednotlivých funkcí. Tyto aktualizace jsou
k dispozici bezplatně.
Toto zařízení je schopno provést kontrolu firmwaru
automaticky za předpokladu, že je připojeno na internet
prostřednictvím širokopásmového připojení.
Když je k dispozici nová verze firmwaru, dojde k
zobrazení následující strany.
Firmware Update
New Version:
X.XX
Current Version: X.XX
Do you want to start firmware update?
For the update information, please visit the
following website:
http://panasonic.net/support/
Yes
No
OK
RETURN
Během aktualizace NEODPOJUJTE toto zařízení od
elektrické sítě a neprovádějte žádné operace.
Po instalaci firmwaru bude na displeji zařízení
zobrazeno hlášení “FIN”. Zařízení bude restartováno a
zobrazí se následující strana.
The firmware has been updated.
Current Version: x.xx
RETURN
≥ Pokud se stahování do zařízení nezdaří nebo pokud
není zařízení připojeno k internetu, můžete stáhnout
aktuální firmware z následující webové stránky a
vypálit ho na disk CD-R, z nějž poté firmware v zařízení
aktualizujete.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tato stránka je pouze v angličtině.)
Zobrazení verze firmwaru v zařízení. (> 30, “Firmware
Version Information”)
≥ Stahování bude trvat několik minut. Může trvat déle
nebo může být provázeno problémy v závislosti na
spojovacím prostředí.
≥ Pokud si nepřejete kontrolovat nejnovější firmware,
nastavte “Automatic Update Check” na “Off”. (> 30)
- 14 -
Přehrávání
Vložení nebo vyjmutí
média
Přehrávání
např. [BDT465] [BDT460]
USB1
USB2
SD CARD
Poznámky
≥ Vkládáte-li médium, ujistěte se, že je otočeno
správnou stranou nahoru.
≥ [BDT465] [BDT460] Při vyjímání karty SD zatlačte na
střed karty a vytáhněte ji rovně ven.
≥ Když připojíte výrobek firmy Panasonic
prostřednictvím USB spojovacího kabelu, na
připojeném zařízení se může zobrazit strana pro
nastavení. Podrobnější informace najdete v návodu k
použití připojeného zařízení.
≥ Při připojení USB HDD použijte USB port (USB2).
UPOZORNĚNÍ
Nepokládejte žádné předměty před zařízení. Při otevření
zásuvky by mohlo dojít k její kolizi s těmito předměty a ke
způsobení zranění.
- 15 -
Přehrávání
HOME menu
Videos/Photos/Music
Nejdůležitější funkce tohoto zařízení lze použít
prostřednictvím menu HOME.
Disc
Příprava
Zapněte televizor a zvolte na televizoru vhodný vstup
videa.
USB
1
2
[BDT465] [BDT460]
Stiskněte [Í] pro zapnutí jednotky.
≥ Po zobrazení banneru úvodu k síťové službě
bude zobrazeno menu HOME.
– Po připojení k síti může dojít k změně obsahu
zobrazeného banneru.
– Můžete zrušit “Start-up Banner” (> 30).
SD Card
Stiskněte tlačítko [OK] nebo pomocí tlačítek
[3, 4, 2, 1] vyberte jinou položku.
≥ Jsou-li k dispozici další položky, opakujte tento
krok.
Network Service
Přehrávání obsahu. (> 18)
≥ Obsahuje-li disk více druhů
obsahu, zvolte jeho typ
nebo titul.
≥ “USB1” označuje levý port
USB, “USB2” označuje
pravý port USB. (> 15)
Network
Zobrazí úvodní obrazovku
Network Service. (> 20)
DLNA Client (> 21)
Home Network
HOME
Miracast (> 21)
Media Renderer (> 22)
Network
Blu-ray Disc Player
Setup
Photos
Setup
Videos
Setup
Music
Player Settings
(> 26)
USB Management
(> 19)
Wallpaper
Změní pozadí v menu HOME.
Register
1st user
Chcete-li zobrazit menu HOME
Stiskněte [HOME].
≥ Zobrazované položky se mohou měnit v závislosti na
konkrétním médiu.
≥ Kde je třeba, nastavte “Mixed Data Disc Option” jak pro
disky s datovými soubory (MP3, JPEG, MKV atd.), tak pro
disky s videem (BDAV a AVCHD). (> 30)
- 16 -
Přehrávání
Režim více uživatelů
Režim více uživatelů umožňuje jednotlivcům provést
uživatelské přizpůsobení nastavení a jednoduše
přepnout nastavení na jimi uložené hodnoty.
Zařízení mohou používat až 4 osoby se svým odlišným,
vlastním nastavením.
Uživatelské přizpůsobení
nastavení nového uživatele
1
2
3
Následující nastavení lze uživatelsky přizpůsobit:
≥ Ikona uživatele
≥ Tapeta menu HOME
≥ Vybraná nastavení (> 24, 26)
Stiskněte [HOME].
Stiskněte barevné tlačítko, které určuje
personalizaci nového uživatele.
Vyberte položku a změňte nastavení údajů.
Je možné nastavit následující položky.
Input
Nickname
Slouží k nastavení jména uživatele.
Select Icon
Slouží k nastavení ikony uživatele.
Select from Illustrations
Obrázek lze zvolit z připravených
ilustrací.
Create from Photos
Můžete zvolit fotografii v záznamových
médiích v podobě ikony. (> 24, “Icon
Registration”)
Select
Wallpaper
Personalizujte pozadí nabídky HOME.
≥ Kromě přednastavených tapet si
můžete zvolit také fotografie, které
se nacházejí na záznamovém
médiu. (> 24, “Wallpaper”)
HOME
A
User 1
Network
Blu-ray Disc Player
Photos
Setup
Music
Videos
Setup
User 1
B
A
B
Register
2nd user
Aktuálně vybrané jméno uživatele a jeho ikona
Personalizujte nového uživatele a mezi jednotlivými
uživateli přepínejte pomocí barevných tlačítek.
4
Zvolte “Confirm” a stiskněte [OK].
Změna personalizovaných uživatelských informací
Vyberte položku “Edit User Information” v menu
nastavení. (> 30)
Přepínání informací uživatele
Stisknutím barevných tlačítek v menu HOME
zobrazíte uživatelské informace příslušející tlačítku.
- 17 -
Přehrávání
Přehrávání
1
2
Vyhledat/Pomalé přehrávání
Vložte médium.
Přehrávání se spustí v závislosti na médiu.
Vyhledávání
Během přehrávání stiskněte [SEARCH6] nebo
[SEARCH5].
Vyberte položku, kterou chcete přehrát, a
stiskněte [OK].
V případě potřeby tento postup zopakujte.
Pomalé přehrávání
Během pauzy stiskněte [SEARCH5].
≥ KDYZ JE ZOBRAZENÉ MENU, DISK SE NEPŘESTANE
OTÁČET. Po ukončení přehrávání stiskněte [∫STOP],
abyste šetřili motor přístroje, obrazovku televizoru atd.
≥ [BDT465] [BDT460] Pokud jsou splněny následující podmínky,
na pozadí bude zobrazen statický snímek ve 4K. Rozlišení
statického obrázku bude automaticky změněno.
– Zařízení je připojeno k televizoru, který je kompatibilní
se 4K.
– “HDMI Video Format” je nastaveno na “Automatic”
(> 26)
– Statický obrázek je zobrazen ve 2D
≥ Není možné přehrávat video AVCHD a MPEG2, které bylo
uchopeno a přetaženo, zkopírováno a přilepeno na
médium.
≥ V rámci úspory energie se automaticky vypne napájení,
jestliže se právě nepřehrává (např. pozastaveno
přehrávání, zobrazení menu, zobrazení statických snímků
apod.) a po dobu asi 20 minut nebylo stisknuto žádné
tlačítko.
Rychlost se zvýší až na 5 kroků.
≥ Hudba a MP3: Rychlost je nastavena na samostatný
krok.
≥ Stiskněte [1PLAY] pro návrat k rychlosti normálního
přehrávání.
Přeskočit
Během přehrávání nebo pauzy stiskněte [:] nebo
[9].
Přeskok na titul, kapitolu nebo stopu.
Po políčkách
Během pauzy stiskněte [1] (;1).
≥ Rychlého přesunu dosáhnete stisknutím a podržením.
≥ Stiskněte [1PLAY] pro návrat k rychlosti normálního
přehrávání.
Činnosti během přehrávání
Změna audia
V závislosti na médiu a jeho obsahu se může stát, že
následující funkce nebudou pracovat.
Stiskněte [AUDIO].
Můžete změnit číslo kanálu audia nebo jazyk zvukové
stopy apod.
Zastavení
Stiskněte [∫STOP].
Pozice stop (zastavení) se uloží do paměti.
Zobrazení top menu/pop-up
(překryvného) menu
Funkce obnovení přehrávání
Stiskněte [1PLAY] pro restart (nové spuštění) z této
pozice.
≥ K zrušení bodu dojde při vyjmutí média.
≥ Na discích BD-Video včetně BD-J se může stát, že
funkce obnovení přehrávání nebude pracovat.
Stiskněte [TOP MENU] nebo [POP-UP MENU].
Vyberte položku a stiskněte [OK].
Pozastavení
Stiskněte [;PAUSE].
≥ Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu [;PAUSE]
nebo [1PLAY].
- 18 -
Přehrávání
Vychutnání BD-Live
Zobrazení hlášení o stavu
Během přehrávání stiskněte [STATUS].
Hlášení o stavu vám poskytne informace o právě
přehrávaném obsahu. Při každém stisknutí [STATUS]
může dojít ke změně zobrazených informací nebo k
ukončení jejich zobrazování.
≥ V závislosti na médiu nebo na jeho obsahu se
zobrazení na displeji může měnit nebo nemusí být
vůbec zobrazeno.
U disků s funkcí “BD-Live” si můžete vychutnat bonusový
obsah, který využívá připojení k internetu.
Pro tuto funkci BD-Live je kromě připojení USB zařízení
potřeba také internetové připojení.
≥ Pokud jsou k oběma portům USB připojena zařízení
USB, nejprve obě zařízení odpojte a poté připojte
pouze to zařízení, které chcete používat.
1
např. BD-Video
T1
2
B
A
C1
BD-Video
0:05.14
C
A
B
C
D
3
Play
0:20.52
Připojte USB zařízení s volnou kapacitou 1 GB
nebo více.
≥ USB zařízení se používá jako místní úložiště.
Vložte disk.
∫ Mazání dat z USB disku
D
T: titul, C: kapitola, PL: playlist
Uplynulý čas v titulu
Aktuální pozice
Celkový čas
Zvolte položku “USB Management” v menu HOME
(> 16), poté zvolte položku “BD-Video Data Erase” a
stiskněte [OK].
např. JPEG
Date
Size
Manufacturer
Equipment
Vytvoření síťového připojení a nastavení.
(> 12, 13)
11.12.2007
500 X 375
≥ Využitelné funkce a způsob provozu se u každého disku
mohou lišit, proto si vždy přečtěte pokyny na disku a/nebo
navštivte příslušné internetové stránky.
≥ U některých disků není možné provést změnu “BD-Live
Internet Access” (> 29).
1 / 26
Automatické prohlížení
Spusťte automatické prohlížení fotografií a během něj
proveďte různá nastavení.
Přehrávání 3D videa
1
2
3
Příprava
Připojte toto zařízení k televizoru kompatibilnímu s 3D.
(> 10)
≥ Připravte vše potřebné pro připojení televizoru.
≥ Přehrávání podle instrukcí na obrazovce.
≥ 3D Settings (> 25, 28)
Vložte médium.
Zvolte “Photos”.
Vyberte položku a stiskněte zelené tlačítko.
Je možné nastavit následující položky.
Start Slideshow
Spuštění prezentace.
Statické snímky lze zobrazovat ve
vybrané složce postupně s
konstantním intervalem.
Interval
Změna intervalu zobrazování.
Transition Effect
Vyberte efekt při přechodu
obrázků.
Repeat Play
Nastavte, zda má být automatické
prohlížení opakováno.
≥ Pokud se při přehrávání 3D obrazu necítíte dobře nebo z
něj máte unavené oči, odpočiňte si.
Pokud se vám při přehrávání 3D obrazu točí hlava, je vám
nevolno nebo máte jiné nepříjemné pocity, přestaňte
sledovat 3D přehrávání a nechte odpočinout oči.
≥ Může se stát, že 3D video nebude zobrazeno způsobem,
jaký je nastaven v položce “HDMI Video Format” a
“24p(4K)/24p Output” (> 26).
≥ Při přehrávání 3D fotografií z obrazovky “Photos” vyberte
ze seznamu “3D”. (Statické snímky v “2D” jsou přehrávány
v režimu 2D.)
Pokud se nezobrazí označení “2D” a “3D”, stiskněte
červené tlačítko a přepněte do režimu prohlížení
obsahu přehrávání.
≥ Statické snímky zobrazené jako “
zařízení přehrát.
- 19 -
” nelze na tomto
Přehrávání
Využití služeb sítě
Network Service umožňuje přístup k některým vybraným
webům podporovaným Panasonic.
Network Service nabízí různé vybrané internetové
služby, jako jsou například ty následující
uvedené.
≥ Online služba půjčování filmů
≥ Služba procházení videa
*
XXXXX
X
XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
MORE
XXXXXXXXXXX
XXXXXX, XXXX
BACK
39°C
XXXXXXXX
Market
XXXX
XXXX
Internet
≥ Při přehrávání obsahu na médiu, funkce Network Service
není přístupná stiskem tlačítka [INTERNET].
≥ V následujících případech jsou nastavení možná s
použitím položek menu Nastavení.
– Při omezeném použití Network Service
(> 29, “Network Service Lock”)
– Při korekci zobrazené doby
(> 29, “Time Zone”, “Summer Time”)
– Pokud v kombinaci s tímto zařízením používáte jiné
zařízení, například smartphon, při spuštění některých
aplikací na zařízení
(> 29, “Remote Device Operation”)
≥ Když používáte pomalé internetové připojení, může se
stát, že video nebude zobrazeno správně. Doporučuje se
použití vysokorychlostního internetu s rychlostí nejméně
6 Mbps.
≥ Jakmile se zobrazí na obrazovce oznámení o existenci
aktualizací firmwaru, bez prodlení proveďte aktualizaci
firmwaru. Pokud není firmware aktualizován, nebudete
moci řádně používat funkci Network Service. (> 14)
≥ Network Service domovská obrazovka může být změněna
bez předchozího upozornění.
≥ Služby prostřednictvím Network Service jsou provozovány
jednotlivými poskytovateli služeb, a mohou být bez
upozornění přechodně nebo trvale přerušeny. Z toho
důvodu Panasonic nepřebírá jakoukoli záruku za obsah či
trvání těchto služeb.
≥ Některé funkce internetových stránek nebo obsah služby
mohou být nedostupné.
≥ Některé typy obsahu mohou být pro některé diváky
nevhodné.
≥ Některý obsah může být dostupný pouze pro určité země
a může být prezentován v určitých jazycích.
* Uvedené snímky slouží pouze pro ilustraci a obsah se
může měnit bez předešlého upozornění.
Příprava
≥ Připojení na síť (> 12)
≥ Nastavení sítě (> 13)
1
2
Stiskněte [INTERNET].
Vyberte položku a stiskněte [OK].
Ukončení používání Network Service
Stiskněte [HOME].
- 20 -
Přehrávání
Funkce domácí sítě
Přehrávání obsahu na serveru
DLNA
Před použitím těchto funkcí nezapomeňte konfigurovat
připojené vybavení na vaší domácí síti.
Použití MiracastTM
Obsah, který sledujete na smartphonu kompatibilním s
Miracast apod., si můžete vychutnat na velké obrazovce
vašeho televizoru.
≥ Kompatibilní se zařízením AndroidTM ver. 4.2 a vyšší
verzí, certifikované pro Miracast.
Ohledně informací vztahujících se na kterýkoli
konkrétní smartphone, na nosiče Miracast apod. se
obraťte na výrobce zařízení.
Můžete sdílet fotografie, videa a hudbu uloženou na
certifikovaném serveru médií DLNA [počítači s
operačním systémem Windows 7, smartphonu,
rekordéru (DIGA), atd.] připojeném na vaši domácí síť.
≥ Podporované formáty DLNA (> 37).
Přehrávač
Přehrávač
1
2
Zařízení kompatibilní s
Miracast
Server
Příprava
1 Připojte zařízení k síti (> 12) a proveďte nezbytná
nastavení (> 13).
2 Přidejte obsah a adresář do knihoven přehrávače
Windows Media® Player nebo do smartphonu atd.
≥ Seznam stop programu Windows Media® Player
přehrává pouze obsah uložený v knihovnách.
≥ Při připojení k DIGA registrujte toto zařízení k vašemu
DIGA.
Stiskněte [MIRACAST].
Použijte zařízení kompatibilní s Miracast.
≥ Na zařízení aktivujte Miracast a zvolte toto
zařízení* jako zařízení, ke kterému je třeba se
připojit.
Podrobnější informace najdete v návodu
dodaném se zařízením.
* Název zařízení bude zobrazen níže uvedeným
způsobem;
[BDT465] [BDT460] > DMP-BDT460/5
[BDT365] [BDT364] [BDT363] [BDT361] [BDT360]
> DMP-BDT360/1/3/4/5
Ukončení používání Miracast
Stiskněte [HOME].
1
2
3
4
5
6
Stiskněte [HOME].
Zvolte “Network”.
Zvolte “Home Network”.
Zvolte “DLNA Client”.
≥ Tento seznam lze aktualizovat stiskem červeného
tlačítka na dálkovém ovládání.
≥ Způsob připojení lze přepnout na Wi-Fi Direct
stiskem zeleného tlačítka na dálkovém ovladači.
Vyberte vybavení a stiskněte [OK].
Vyberte položku, kterou chcete přehrát, a
stiskněte [OK].
≥ Funkce odpovídající obsahu jsou k dispozici po
stisknutí tlačítka [OPTION].
Ukončení domácí sítě
Stiskněte [HOME].
- 21 -
Přehrávání
1
2
3
4
5
Použití ovladače Digital Media
Controller
Můžete použít smartphone nebo tablet jako ovladač
digitálního média (DMC) a pomocí něj přehrávat obsah
ze serveru DLNA na Zařízení pro rendering (toto
zařízení).
Možná použití:
6
Stiskněte [HOME].
Zvolte “Network”.
Zvolte “Home Network”.
Zvolte “Media Renderer”.
Vyberte “Home Network” nebo “Wi-Fi Direct” a
stiskněte [OK], poté postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Můžete ovládat vybavení kompatibilní s DMC.
Opuštění obrazovky Media Renderer
Stiskněte [HOME].
Renderer
*
Server
Server
Renderer
DLNA a Media Renderer
Další podrobnosti se dozvíte na následujících webových
stránkách a návodech k obsluze jednotlivých zařízení.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině.)
*
Ovladač
*
+
Ovladač
* Měl by být nainstalován software kompatibilní s DMC.
Příprava
Proveďte kroky 1 a 2. (> 21)
3 Proveďte “Remote Device Settings”. (> 29)
≥ V případě nastavení na přednastavenou hodnotu
bude název zařízení zobrazen níže uvedeným
způsobem;
[BDT465] [BDT460] > DMP-BDT460/5
[BDT365] [BDT364] [BDT363] [BDT361] [BDT360]
> DMP-BDT360/1/3/4/5
≥ Můžete zaregistrovat až 16 zařízení.
≥ Přímé bezdrátové připojení během Wi-Fi Direct během
použití funkce domácí sítě je pouze dočasné a způsob
připojení na síť bude při ukončení obnoven na původní
nastavení.
≥ V závislosti na zařízení nebo na prostředí připojení může
dojít k poklesu rychlosti přenosu dat.
≥ V závislosti na obsahu a připojeném vybavení nemusí být
přehrávání možné.
≥ Položky, které se na displeji zobrazují šedě, nelze na
zařízení přehrát.
- 22 -
Přehrávání
“HDMI CEC”
Toto zařízení podporuje funkci “HDMI CEC”
(Consumer Electronics Control).
Tuto funkci můžete využívat, když připojíte zařízení
kabelem HDMI*.
V návodu k obsluze připojeného zařízení se
seznamte s detaily provozu.
* [BDT465] [BDT460] Pouze v případě připojení
prostřednictvím zásuvky HDMI AV OUT MAIN na tomto
zařízení.
Příprava
1 Nastavte “HDMI CEC” na “On” (> 30).
(Výchozí nastavení je “On”.)
2 Nastavte operace “HDMI CEC” na připojeném
zařízení (např. televizi).
3 Zapněte všechna zařízení kompatibilní s “HDMI
CEC” a na připojené televizi zvolte vstupní kanál
této jednotky tak, aby funkce “HDMI CEC” řádně
fungovala.
Po změně zapojení nebo nastavení zopakujte
tento postup.
Automatické přepínaní zdroje
Propojení zapnutí
Je-li na zařízení zahájeno přehrávání, televizor
automaticky přepne vstupní kanál a zobrazí se displej
tohoto zařízení.
Pokud je televizor vypnutý, automaticky se zapne.
Propojení vypnutí
Všechna připojená zařízení kompatibilní s “HDMI CEC”
včetně této jednotky se automaticky vypnou, když
vypnete televizi.
≥ Toto zařízení podporuje funkci “HDMI CEC” (Cunsumer
Electronics Control). Nicméně nelze zaručit fungování
všech zařízení HDMI CEC.
- 23 -
Nastavení
Menu volitelných funkcí
∫ Repeat Play
Zvolí položku, kterou chcete opakovat.
≥ Můžete opakovat přehrávání kapitoly, playlistu, celého
disku atd., ale zobrazené položky se budou lišit podle
média.
≥ Zvolte “Off” pro zrušení.
Nastavení
V tomto menu je možné provádět různé činnosti a
nastavení přehrávání.
Dostupné možnosti se liší v závislosti na přehrávaném
obsahu a stavu zařízení.
Režim více uživatelů
∫ Random
Volba zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání.
: Nastavení položek je uloženo příslušnému uživateli
zaregistrovanému v menu HOME. (> 17)
∫ Start Slideshow
Spuštění prezentace.
1
∫ Status
Zobrazení hlášení o stavu.
Stiskněte [OPTION].
≥ Při přehrávání hudby zvolte “Playback Settings” a
stiskněte [OK].
např., BD-Video
Operation Menu
Soundtrack
1 ENG Dolby TrueHD 3/...
Subtitle
–
Angle
∫ Wallpaper
Nastavení statického snímku jako pozadí v menu HOME.
(> 16)
Off
Repeat Play
Status
Primary Video
∫ Rotate RIGHT
∫ Rotate LEFT
Otáčení statického snímku.
1MPEG-4 AVC
Secondary Video
Zoom
∫ Icon Registration
Slouží k nastavení statického snímku jako vaší
uživatelské ikony. (> 17)
Top Menu
Pop-up Menu
2
Vyberte položku a změňte nastavení.
Zavření obrazovky
Stiskněte [OPTION].
∫ Video
Dojde k zobrazení způsobu záznamu originálního videa.
∫ Primary Video
Dojde k zobrazení způsobu záznamu originálního
primárního videa.
∫ Secondary Video
Video
Zvolte zapnutí/vypnutí obrazu.
Dojde k zobrazení způsobu
záznamu originálního videa.
≥ Během vyhledávání/pomalého
pohybu nebo přehrávání snímek
po snímku bude zobrazeno
pouze primární video.
Soundtrack
Zobrazí se metoda video
nahrávání.
Informace o jazyku : (> 37)
Operation Menu
∫ Soundtrack
Zobrazení nebo změna zvukové stopy.
∫ Audio channel
Volba čísla kanálu audia.
∫ Subtitle
Slouží ke změně nastavení titulků.
∫ Angle
Zvolte číslo úhlu.
∫ Zoom
Video a obrázky jsou zvětšené.
∫ Top Menu
Displej Top Menu
∫ Pop-up Menu
Displej Pop-up Menu
∫ Menu
Displej Menu
- 24 -
Nastavení
Picture Settings
3D Settings
∫ Picture Mode
Zvolte režim kvality obrazu během přehrávání.
≥ V případě volby “User” můžete provést změnu
nastavení v “Picture Adjustment”.
∫ Signal Format
∫ Picture Adjustment
Je možné nastavit konkrétní kvalitu obrazu.
Original
Zachovat originální velikost obrazu.
Side by side
3D formát obrazu skládající se z
pravé a levé obrazovky.
2D to 3D
Převádí 2D obraz na 3D efekt.
∫ Distance
Nastavení vnímání hloubky.
∫ Progressive
Zvolte metodu konverze na progresivní výstup tak, aby
odpovídala typu přehrávaného materiálu.
≥ Když je video při volbě “Auto” rušeno, zvolte “Video”
nebo “Film” v závislosti na přehrávaném materiálu.
∫ 24p
Filmy a jiný materiál zaznamenaný na DVD-Video ve
formátu 24p budou přehrávány ve formátu 24p.
≥ Pouze v případě, že jste zvolili “24p(4K)” nebo “24p” v
“24p(4K)/24p Output” (> 26), a přehrávání disků
zaznamenaných rychlostí 60 políček za sekundu.
≥ Nemusí fungovat s obsahem PAL.
∫ Graphic Display Level
3D polohu, v níž se bude zobrazovat menu volitelných
funkcí nebo okno s hlášením apod., lze nastavit během
3D přehrávání.
∫ Reset to Default Picture Settings
Obnovení nastavení obrazu na výchozí tovární
- 25 -
Nastavení
Nastavení menu
∫ HDMI Output
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Je-li to nutné, změňte nastavení jednotky. Nastavení
zůstanou neporušená, i když jednotku přepnete do
záložního režimu standby.
Některé položky jsou společné s menu Možnosti. Oběma
menu můžete dosáhnout stejného výsledku.
Režim více uživatelů
: Nastavení položek je uloženo příslušnému uživateli
zaregistrovanému v menu HOME. (> 17)
1
2
3
Stiskněte [HOME].
Stisknutím [OK] vyberte “Setup”.
Zvolte “Player Settings”.
¾ 24p(4K)/24p Output
Toto nastavení slouží k volbě metody výstupu pro
obsah zaznamenaný ve formátu 24p*1, jako např.
filmy.
Player Settings
Picture
Picture Mode
Normal
Picture Adjustment
Sound
¾ HDMI Video Format
Položky podporované připojenými přístroji jsou na
obrazovce označené jako “¢”. Když se vybere položka
bez “¢”, snímky mohou být zkreslené.
≥ Při volbě “Automatic” bude automaticky zvoleno
rozlišení, které nejlépe vyhovuje připojenému
televizoru.
≥ Pro vychutnání videa s vysokým rozlišením,
překonvertovaného směrem nahoru na formát
1080p, potřebujete připojit zařízení přímo k
televizoru s vysokým rozlišením – HDTV (High
Definition Television), kompatibilnímu s formátem
1080p. Když je toto zařízení připojeno k HDTV
prostřednictvím jiného zařízení, musí se jednat o
zařízení, které je také kompatibilní s formátem
1080p.
HDMI Output
3D
Language
Network
24p(4K)
Výstupní signály upravené jejich
konverzí na 4K*2.
24p
Výstupy odpovídající hodnotě 24p
polí.
Ratings
System
OK
RETURN
4
≥ Připojte kompatibilní televizor pro každý (4K nebo
1080/24p) výstup ke svorce HDMI AV OUT MAIN
[BDT465] [BDT460]/HDMI AV OUT [BDT365] [BDT364]
[BDT363] [BDT361] [BDT360] tohoto zařízení.
≥ “24p(4K)” pracuje pouze při přehrávání ve formátu
2D.
≥ Při přehrávání DVD-Videa nastavte tento parametr
na “24p(4K)” nebo “24p” a poté nastavte “24p” v
“Picture Settings” (> 25) na “On”.
≥ Při přehrávání obrazu BD-Videa/DVD-Videa v jiném
formátu než 24p bude obraz přiváděn na výstup ve
formátu 60p.
Vyberte položku a změňte nastavení.
Zavření obrazovky
Stiskněte [HOME].
Picture
∫ Picture Mode
(> 25)
∫ Picture Adjustment
(> 25)
¾ HDMI Colour Mode
Toto nastavení je určeno pro volbu konverze
obrazového signálu z barvy na prostor.
¾ Deep Colour Output
Toto nastavení slouží k volbě toho, zda má být použitý
výstup Deep Colour při připojení k televizoru, který
podporuje Deep Colour.
¾ Contents Type Flag
V závislosti na přehrávaném obsahu televizor provede
optimalizaci volbou potřebné metody v případě, že je
připojen televizor, který podporuje tuto funkci.
- 26 -
Nastavení
¾ HDMI(SUB) Output Mode [BDT465] [BDT460]
Nastavte, zda má být výstupem videa zásuvka HDMI
AV OUT SUB.
*1
Progresivní obraz zaznamenaný rychlostí 24 snímků za
sekundu (film). Mnoho filmů ve formátu BD-Video je
zaznamenáno rychlostí 24 snímků/sekundu v souladu s
filmovými materiály.
*2
Technologie obrazu/displeje s vysokým rozlišením s
hodnotou přibližně 4000 (šířka) k 2000 (výška) pixelů.
Sound
∫ Dynamic Range Compression
Můžete provádět poslech při nízké hlasitosti, avšak
budete jasně slyšet dialog.
(Dolby Digital, Dolby Digital Plus a pouze Dolby TrueHD)
≥ “Automatic” je v činnosti pouze při přehrávání Dolby
TrueHD.
∫ Digital Audio Output
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
¾ DTS/DTS-HD
Zvolte signál audia, který má být vyveden na výstup.
≥ Pokud připojené zařízení nedokáže dekódovat
příslušný formát zvuku, vyberte možnost “PCM”.
Toto zařízení dekóduje formát audia a přenáší jej do
připojeného zařízení.
≥ Pokud neprovedete správné nastavení, audio může
být statické nebo zašuměné.
¾ BD-Video Secondary Audio
Umožňuje zvolit, zda má být primární audio
směšováno se sekundárním audiem (včetně zvuku
kliknutí tlačítka).
Při volbě “Off” bude zařízení přivádět na výstup pouze
primární audio.
∫ PCM Down Conversion
Slouží k volbě způsobu vyvedení audia se vzorkovací
frekvencí 96 kHz pro výstup PCM z OPTICAL.
≥ Při volbě “On” budou signály překonvertovány na
výstup 48 kHz.
≥ Při volbě “Off” a v případě, že připojené zařízení
nepodporuje 96 kHz, zvuk nebude přiváděn na výstup
obvyklým způsobem.
≥ Signály jsou překonvertovány na 48 kHz navzdory
různým nastavením v následujících případech:
– když se signály vyznačují vzorkovací frekvencí
192 kHz
– když je disk vybaven ochranou proti kopírování
– “BD-Video Secondary Audio” je automaticky
nastaveno na “On”
∫ Downmix
Slouží k volbě systému konverze směrem dolů, z
multikanálového zvuku na 2-kanálový zvuk.
≥ Když připojené zařízení podporuje funkci virtuálního
prostorového zvuku, zvolte “Surround encoded”.
≥ Efekt “downmix” není k dispozici při nastavení “Digital
Audio Output” na “Bitstream”.
≥ Audio bude přiváděno na výstup v podobě “Stereo”
signálu v následujících případech:
– Přehrávání AVCHD
– Přehrávání sekundárního audia (včetně zvuku
kliknutí tlačítka).
∫ DTS Neo:6
2kan. (2.1kan.) zvuk je roztažen na 7kan. (7.1kan.).
≥ Tato funkce funguje za následujících podmínek:
– Zvuk vychází z konektoru HDMI AV OUT.
– Výstupem je audio zaznamenané při 96 kHz nebo
nižší.
– Pokud je výstupem zvuk jiný než PCM, je “Digital
Audio Output” nastaveno na “PCM”.
¾ HDMI Audio Output
Toto nastavení rozhoduje o tom, zda vysílat audio z
HDMI nebo ne.
≥ Když je televizor připojen k tomuto zařízení
prostřednictvím zásuvky HDMI AV OUT a toto
zařízení je zároveň připojeno k jiným zařízení, jako
je zesilovač/přijímač, prostřednictvím zásuvky
OPTICAL, zvolte “Off”.
- 27 -
Nastavení
3D
Network
∫ 3D BD-Video Playback
Zvolte způsob přehrávání video softwaru kompatibilního
s technologií 3D.
∫ 3D AVCHD Output [BDT465] [BDT460]
Vyberte metodu výstupu videa 3D AVCHD.
∫ Easy Network Setting (> 13)
∫ Network Settings
Nastavení související se sítí proveďte jednotlivě.
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ LAN Connection Mode
Vyberte způsob připojení k síti LAN.
≥ V případě přímého bezdrátového spojení mezi tímto
zařízením a zařízením domácí sítě zvolte “Wireless
Master”. Když je zvolena tato položka, připojení na
internet není dostupné.
∫ 3D Playback Message
Nastavte, zda se má při přehrávání video softwaru
kompatibilního s technologií 3D zobrazit obrazovka s
upozorněním o 3D zobrazení.
∫ Graphic Display Level
(> 25)
¾ Wireless Settings
Umožňuje nastavení bezdrátového směrovače a
parametrů připojení. Je možné ověřit aktuální
nastavení připojení a stav připojení.
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Language
Connection Setting
Bude zobrazen průvodce pro připojení
bezdrátového směrovače.
∫ Soundtrack Preference
Zvolte jazyk pro audio.
≥ Při volbě “Original” bude zvolen originální jazyk
každého disku.
≥ Zadejte kód (> 37), když vybíráte “Other ¢¢¢¢”.
Double Speed Mode Setting (2.4GHz)
Nastavte rychlost připojení na bezdrátový formát
2,4 GHz.
≥ Když provedete připojení použitím “Double Speed
Mode (40MHz)”, 2 kanály budou používat stejné
frekvenční pásmo, a proto bude existovat vyšší
riziko rušení příjmu. Může to mít za následek
pokles rychlosti připojení nebo nestabilnost
připojení.
∫ Subtitle Preference
Umožňuje provést volbu jazyka pro titulky.
≥ Když při volbě “Automatic” jazyk zvolený pro
“Soundtrack Preference” není k dispozici, dojde k
automatickému zobrazení titulků v tomto jazyce –
jsou-li k dispozici na disku.
≥ Zadejte kód (> 37), když vybíráte “Other ¢¢¢¢”.
∫ Menu Preference
Slouží k volbě jazyka pro menu disku.
≥ Zadejte kód (> 37), když vybíráte “Other ¢¢¢¢”.
¾ IP Address / DNS Settings
Slouží ke kontrole stavu síťového připojení a k
nastavení IP adresy a souvisejících parametrů DNS.
Stisknutím [OK] zobrazte příslušná nastavení.
∫ Subtitle Text
Vyberte položku, která nejlépe odpovídá jazyku titulků
pro MKV/Xvid.
≥ Tato položka je zobrazována pouze po přehrání
souboru.
¾ Proxy Server Settings
Slouží ke kontrole stavu připojení k proxy serveru a k
provedení nastavení.
Stisknutím [OK] zobrazte příslušná nastavení.
¾ Network Service Settings (> 20)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
∫ On-Screen Language
Nastavte jazyk nabídek a hlášení na obrazovce.
- 28 -
Nastavení
Time Zone
Nastavte čas zařízení tak, aby odpovídal místu, ve
kterém se nacházíte.
≥ Některé obsahy Network Service vyžadují
nastavení časového pásma. V případě potřeby
proveďte jeho nastavení.
Ratings
Heslo následujících položek je společné.
Heslo si zapamatujte.
∫ DVD-Video Ratings
Nastavte úroveň ratingu na omezení přehrávání
DVD-Video.
Summer Time
Při použití letního času zvolte možnost “On”.
¾ Network Drive Connection
Lze získat přístup do sdílené složky vybavení, jež není
kompatibilní s DLNA (např. operační systém Windows
XP), a přehrávat na zařízení video, obrázky a hudbu.
Informace o nastavení a obsluze připojeného vybavení
naleznete na následující webové stránce.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině.)
¾ Remote Device Settings (> 20, 22)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Remote Device Operation
Umožňuje ovládání zařízení pomocí DMC atd.
≥ Je-li zvoleno “On”, dojde k aktivaci “Quick Start”.
∫ BD-Video Ratings
Slouží k nastavení věkové hranice pro přehrávání
BD-Videa.
∫ Network Service Lock
Můžete provést omezení s použitím Network Service.
System
∫ Easy Settings
Slouží k provedení základních nastavení.
∫ TV Settings
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Device Name Entry
Zadejte název tohoto zařízení, který se bude
zobrazovat na připojeném vybavení.
¾ TV Aspect
Nastavte v souladu s typem připojené televize.
Přehrávání obrazu ve formátu 16:9 na připojeném
televizoru s formátem 4:3:
Registration Type
Automatic
Dovolí připojení všem
zařízením, která se pokouší
připojit k tomuto zařízení.
Manual
Individuálně lze nastavit, které
vybavení, jež se pokouší
připojit k tomuto zařízení,
získá oprávnění přístupu.
Remote Device List
Registraci nebo zrušení registrace zobrazeného
zařízení lze provést, pokud je vybrána volba
“Manual” v nabídce “Registration Type”.
¾ BD-Live Internet Access (> 19)
Můžete omezit přístup k internetu, když se používají
funkce BD-Live.
≥ V případě volby “Limit” bude přístup na internet
umožněn pouze pro obsah BD-Live, který má
certifikáty majitele obsahu.
4:3 Pan & Scan
Kraje budou
odstřižené, aby
obraz vyplnil
displej. Při
přehrávání
BD-Videa bude video přiváděno
na výstup jako “4:3 Letterbox”.
4:3 Letterbox
V horní a ve
spodní části
obrazu budou
zobrazeny
černé pásy.
Přehrávání obrazu ve formátu 4:3 na připojeném
širokoúhlém televizoru 16:9:
16:9
Video je přehráváno ve formátu
4:3 uprostřed displeje.
16:9 full
Video je přehráváno v podobě
obrazu roztaženého ve
vodorovném směru na formát
16:9.
¾ TV System
Proveďte nastavení tak, aby TV systém odpovídal
připojenému televizoru.
- 29 -
Nastavení
¾ Screen Saver Function
To má zabránit zahořování “burn-in” na obrazovce.
≥ Při jeho nastavení na “On”:
Pokud je zobrazen seznam přehrávaného obsahu a
po dobu alespoň 10 minut neproběhne žádná
činnost, obrazovka se automaticky přepne do menu
HOME.
≥ Během přehrávání, přerušení apod. tato funkce není
dostupná.
¾ On-Screen Messages
Zvolte, zda se má stavová zpráva ukazovat
automaticky.
∫ Start-up Banner
Zvolte, zda má být po zapnutí tohoto zařízení zobrazen
banner, nebo ne. (> 16)
∫ Quick Start
Umožňuje urychlení zahájení činnosti při přechodu z
pohotovostního režimu.
≥ Při nastavení na “On” bude napájena jednotka vnitřní
kontroly a zvýší se spotřeba energie v režimu
nečinnosti oproti nastavení položky na hodnotu “Off”.
(Příkon > 36)
∫ Remote Control
V případě, že další výrobky od firmy Panasonic reagují
na toto dálkové ovládání, změňte kód dálkového
ovládání.
¾ HDMI CEC
Nastavte na použití funkce “HDMI CEC”, když je
kabelem HDMI připojena k přístroji, který podporuje
“HDMI CEC”.
≥ Když si nepřejete používat “HDMI CEC”, zvolte
“Off”.
∫ Firmware Update (> 14)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ Automatic Update Check
Když toto zařízení zůstane připojené k internetu, když
se zapne, zkontroluje poslední verzi firmwaru, a vy
můžete v případě potřeby aktualizovat.
∫ Unit Settings
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ Mixed Data Disc Option
Vyberte přehrávání obsahu na discích s datovými
soubory a videem.
≥ Je-li nastavena možnost “MP3/JPEG/MKV”, datový
soubor lze přehrát.
≥ Je-li nastavena možnost “BDAV/AVCHD”, lze
přehrát BDAV AVCHD.
¾ Update Now
Když je k dispozici aktualizace firmwaru, můžete
provést proces aktualizace manuálně.
∫ System Information
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ Software Licence
Zobrazí se informace o softwaru používaném touto
jednotkou.
¾ Front Panel Display
Změní jas displeje jednotky.
≥ Pokud je vybraná položka “Automatic”, je displej
zobrazen na jasné zobrazení a ztmavuje se pouze
během přehrávání.
¾ Blue LED [BDT465] [BDT460]
Slouží k nastavení, které určuje, zda má být
ZAPNUTA modrá LED, která se nachází uprostřed
tohoto zařízení.
¾ HDMI(SUB) V.OFF LED Control
[BDT465] [BDT460]
Nastavte, zda má LED HDMI (SUB) V.OFF svítit, nebo
ne.
≥ Rozsvítí se, když je “HDMI(SUB) Output Mode”
(> 27) nastaveno na “V.OFF(Video Off)”.
¾ Firmware Version Information
Zobrazení verze firmwaru zařízení a modulu pro
bezdrátové síťové připojení.
∫ Default Settings
Toto vrátí všechny hodnoty v menu Nastavení a menu
Možnosti na výchozí nastavení, s výjimkou nastavení
sítě, kontrolní úrovně, kódu dálkového ovládání, jazyka
uživatelského rozhraní atd.
¾ Edit User Information
Změňte uživatelské informace zaregistrované v menu
HOME.
- 30 -
Poznámky
Dálkový ovladač řádně nefunguje.
¾ Vyměňte baterie v dálkovém ovládání. (> 5)
¾ Dálkové ovládání a hlavní zařízení používají
rozdílné kódy.
Stisknete-li tlačítko na dálkovém ovládání a na
displeji zařízení se objeví hlášení “SET ”, změňte
kód na dálkovém ovládání.
Stiskněte a držte stisknuté [OK] a zobrazené číslo
(“ ”) po dobu nejméně 5 sekund.
Průvodce řešením
problémů
Poznámky
Než odvezete zařízení k opravě, zkuste provést
následující kroky.
Když problém přetrvává i nadále, obraťte se na
vašeho prodejce se žádostí o další pokyny.
∫ Zařízení neodpovídá na signály
dálkového ovládání nebo na tlačítka
zařízení.
Při zapnutém televizoru není zobrazen režim tuneru
televizoru.
¾ K tomuto jevu může dojít v závislosti na nastavení
televizoru, když je “Quick Start” nastaven na “On”.
¾ V závislosti na konkrétním televizoru se dá tomuto
jevu předejít opětovným připojením kabelu HDMI do
jiné zásuvky vstupu HDMI nebo změnou nastavení
automatického připojení HDMI.
Případně odpojte síťový napájecí kabel, vyčkejte jednu
minutu a poté jej znovu připojte.
Máte nainstalovaný nejnovější firmware?
Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware
jednotky a zajišťuje, že naši zákazníci využívají
nejnovější technologie. (> 14)
Zapomněli jste heslo úrovně nastavení.
Chcete zrušit úroveň hodnocení.
¾ Kontrolní úroveň bude nastavena zpět na výchozí
hodnotu z výrobního závodu.
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “03 VL” na
displeji zařízení.
4 Stiskněte [OK].
Následující projevy neznamenají problém na této
jednotce:
– Pravidelné zvuky rotace disku.
– Narušení obrazu během vyhledávání.
– Rušení obrazu během výměny 3D disků.
∫ Nelze vysunout disk.
1
2
3
4
Zapnutí přístroje.
Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “06 FTO” na
displeji zařízení.
Stiskněte [OK].
Obrazovka televizoru zčerná.
¾ V následujících případech probíhá ověřování HDMI
a obrazovka zčerná:
– Když je “24p(4K)/24p Output” nastaveno na
“24p(4K)” nebo “24p”.
– Když je displej přepnut z 2D na 3D.
– [BDT465] [BDT460] Pokud přerušíte zobrazení
statického obrázku 4K zobrazením jiné obrazovky,
včetně menu HOME.
Základní použití
Obnovení hodnot přednastavených ve výrobním
závodě.
¾ Zvolte “Yes” v “Default Settings” v menu nastavení.
(> 30)
Obnovení všech hodnot přednastavených ve
výrobním závodě.
¾ Resetujte přístroj následujícím způsobem:
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “08 FIN” na
displeji zařízení.
4 Na nejméně 5 sekundy stiskněte a podržte tlačítko
[OK].
Zařízení nerozpoznává správně USB připojení.
¾ Odpojte a znovu připojte USB kabel. Pokud zařízení
stále nedokáže připojení rozeznat, vypněte a
zapněte zařízení.
¾ Když je pro připojení použito jedno z níže
uvedených zařízení , může se stát, že USB zařízení
nebudou rozeznána:
– USB rozbočovač
– prodlužovací USB kabel
¾ Když připojíte USB HDD k tomuto zařízení, použijte
prodlužovací USB kabel dodaný s HDD.
¾ Při připojení USB HDD použijte USB port (USB2).
(> 15)
- 31 -
Poznámky
¾
Snímky
Zorazení z této jednotky se neobjevuje v televizi.
Objevuje se roztřesený obraz.
¾ V “HDMI Video Format” je zvoleno nesprávné
rozlišení. Vynulujte nastavení následujícím
způsobem:
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “04 PRG” na
displeji zařízení.
4 Na nejméně 5 sekundy stiskněte a podržte tlačítko
[OK].
Znovu nastavte danou položku. (> 26)
– Když audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD a
DTS-HD® není řádně přiváděno na výstup, zvolte
“Yes” v “Default Settings” (> 30) a proveďte
vhodná nastavení.
¾ Zařízení a televizor používají odlišný systém videa.
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “05 P/N” na
displeji zařízení.
4 Na nejméně 5 sekundy stiskněte a podržte tlačítko
[OK].
Dojde k přepnutí systému z PAL na NTSC nebo
opačně.
¾ Disky PAL nemohou být správně zobrazovány na
televizoru NTSC.
¾ Je-li “3D BD-Video Playback” v menu Setup
nastavena na “Automatic”, obraz se nemusí v
závislosti na použitém způsobu připojení zobrazit.
Po vyjmutí disku ze zařízení zvolte v menu
nastavení možnost “Set before play” a na
obrazovce nastavení zobrazené při přehrávání 3D
disků vyberte možnost “2D Playback”. (> 28)
Při výstupu ve formátu 24p (4K) může v závislosti
na kabelu HDMI dojít ke zkreslení obrazu. V
takovém případě použijte kabel HDMI, který
podporuje výstup 4K.
Video se nezobrazuje. [BDT465] [BDT460]
¾ Video ze zásuvky HDMI AV OUT SUB se
nezobrazuje, je-li možnost “HDMI(SUB) Output
Mode” nastavena na “V.OFF(Video Off)”. (> 27)
Video se nevysílá ve vysokém rozlišení.
¾ Potvrďte, že je v menu Setup řádně nastaven “HDMI
Video Format”. (> 26)
3D video se nezobrazuje.
¾ Proveďte připojení k televizoru s vysokým
rozlišením.
¾ Není mezi zařízením a televizorem připojen
zesilovač/přijímač, který není kompatibilní s
technologií 3D? (> 10)
¾ [BDT465] [BDT460] V případě připojení zesilovače/
přijímače nekompatibilního s technologií 3D do
zásuvky HDMI AV OUT SUB nastavte “HDMI(SUB)
Output Mode” na “V.OFF(Video Off)”. (> 11)
¾ Jsou zařízení a televizor nastaveny správně?
(> 19)
¾ Je zesilovač/přijímač, který je připojen mezi
zařízením a televizorem, zapnutý?
¾ Podle typu připojeného televizoru se může stát, že
se přehrávané video přepne do režimu 2D
(následkem změny rozlišení apod.). Zkontrolujte 3D
nastavení televizoru.
3D video se v režimu 2D nezobrazuje správně.
¾ V menu nastavení zvolte možnost “Set before play”
a na obrazovce nastavení zobrazené při přehrávání
3D disků vyberte možnost “2D Playback”. (> 28,
“3D BD-Video Playback”)
¾ Disky, které mají tituly zaznamenané ve formátu
Side by side (struktura 2 obrazovek) a které lze
přehrávat ve 3D, se přehrávají podle nastavení
televizoru.
Kolem okraje displeje je zobrazen černý pás
Formát displeje je nevyhovující.
¾ Potvrďte správnost nastavení “TV Aspect”. (> 29)
¾ Dolaďte nastavení formátu na televizoru.
- 32 -
Poznámky
Audio
Přehrávání
Nelze přepnout zvuk.
¾ V případě nastavení “Digital Audio Output” na
“Bitstream” nemůže dojít k přepnutí zvuku. Nastavte
“Digital Audio Output” na “PCM”. (> 27)
Není slyšet požadovaný typ zvuku.
¾ Zkontrolujte připojení a nastavení “Digital Audio
Output”. (> 10, 27)
¾ [BDT465] [BDT460] V případě připojení tohoto zařízení
k televizoru prostřednictvím HDMI AV OUT MAIN a
zesilovače/přijímače prostřednictvím HDMI AV OUT
SUB nastavte “HDMI(SUB) Output Mode” na
“V.OFF(Video Off)”. (> 11)
¾ Za účelem výstupu audia ze zařízení připojeného
prostřednictvím HDMI kabelu nastavte “HDMI Audio
Output” na “On” v menu nastavení. (> 27)
Z televizoru nevychází žádný zvuk. [BDT465] [BDT460]
¾ Když je zesilovač/přijímač připojen k HDMI AV OUT
SUB a “HDMI(SUB) Output Mode” (> 27) je
nastaven na “V.OFF(Video Off)”, může se stát, že z
televizoru nebude vycházet audio. Aby z televizoru
vycházelo audio, nastavte “HDMI(SUB) Output
Mode” na “Normal”.
Disk nelze přehrát.
¾ Disk je znečištěn. (> 5)
¾ Disk není uzavřen. (> 7)
¾ Potvrďte správnost nastavení “Mixed Data Disc
Option”. (> 30)
Statické snímky (JPEG) se nepřehrávají normálně.
¾ Snímky editované na osobním počítači, jako
progresivní JPEG atd., se nemusí přehrávat.
Nelze přehrávat BD-Live.
¾ Potvrďte, že toto zařízení je připojeno na internet
prostřednictvím širokopásmovému spojení. (> 12)
¾ Potvrďte nastavení “BD-Live Internet Access”.
(> 29)
¾ Potvrďte, že je USB zařízení připojenu k USB portu.
(> 15)
¾ Připojte toto zařízení kabelem k síti.
- 33 -
Poznámky
Síť
Zprávy na obrazovce
Nelze provést připojení na síť.
¾ Potvrďte síťové připojení a nastavení.
(> 12, 13, 28)
¾ Je možné, že se v daném prostředí vyskytují
překážky, které brání zařízení v detekci vaší domácí
sítě. Přineste zařízení a bezdrátový směrovač blíže
k sobě. Toto zařízení může být schopno detekovat
název vaší sítě (> 13, “SSID”).
¾ Zkontrolujte návod k použití pro každé zařízení a
zapojte je odpovídajícím způsobem.
Cannot play.
¾ Vložili jste nekompatibilní disk.
Při použití bezdrátového připojení k síti se
nepřehrává video z mediálního serveru
certifikovaného DLNA nebo během přehrávání
dochází k poklesu kvality snímků videa.
¾ Problém by mohlo vyřešit použití směrovače s vyšší
přenosovou rychlostí, např. bezdrátového
směrovače 802.11n (2,4 GHz nebo 5 GHz). Pokud
použijete bezdrátový směrovač 802.11n (2,4 GHz
nebo 5 GHz), bude nutné nastavit typ šifrování na
“AES”.
Současné použití s mikrovlnnou troubou nebo
bezdrátovým telefonem při 2,4 GHz může mít za
následek výpadky spojení nebo jiné problémy.
¾ Stabilní připojení bude signalizováno nepřetržitým
světlem nejméně 4 indikátorů “Reception” na straně
“Wireless Settings” (> 28). V případě, že svítí pouze
3 indikátory nebo méně nebo když dojde k přerušení
připojení, změňte polohu nebo úhel vašeho
bezdrátového směrovače a zkontrolujte, zda se
zlepší stav připojení. Když nedojde k žádnému
zlepšení, připravte drátové síťové připojení a znovu
proveďte “Snadné nastavení sítě” (> 13).
$ This operation is not available.
Cannot play on this unit.
¾ Pokoušeli jste se přehrávat nekompatibilní
zobrazení.
¾ Znovu vložte média.
No disc inserted.
¾ Disk může být vložen obráceně.
¾
Některé operace nejsou jednotkou podporovány.
Například: (Například zpětné přehrávání v pomalém
režimu apod.)
IP address is not set.
¾ “IP Address” v “IP Address / DNS Settings” je “---.
---. ---. ---”. Nastavte “IP Address”, “Subnet Mask” a
“Gateway Address”. (Zvolte akvizici automatické
adresy, je-li to nutné.)
The wireless access point currently has a low
network security setting. It is recommended to
change to a higher setting.
¾ Nastavte vyšší úroveň bezpečnosti sítě podle
návodu k bezdrátovému směrovači.
- 34 -
Poznámky
START
¾ Systém se během aktualizace firmwaru restartuje.
Nevypínejte prosím napájení.
Zprávy na displeji zařízení
NET
¾ Při připojování k síti.
UPD /
(“ ” označuje číslo.)
¾ Bude provedena aktualizace firmwaru.
Nevypínejte, prosím, napájení.
No PLAY
¾ Je zavedeno omezení na prohlížení nahrávek
BD-Video nebo DVD-Video. (> 29)
¾ Médium je zašpiněné nebo silně poškrábané.
Jednotka nemůže přehrávat.
FIN
¾ Aktualizace firmwaru byla dokončena.
REMOVE
¾ Zařízení USB spotřebovává příliš mnoho energie.
Vyjměte zařízení USB.
SET
(“ ” označuje číslo.)
¾ Dálkový ovladač a hlavní jednotka používají
rozdílné kódy. Změňte kód na dálkovém ovladači.
Stiskněte a držte [OK] a
označené očíslované
tlačítko současně po dobu
více než 5 sekund.
U59
¾ Teplota tohoto zařízení je příliš vysoká, a proto
zařízení přejde z bezpečnostních důvodů do
pohotovostního režimu.
Vyčkejte přibližně 30 minut.
Instalujte nebo umístěte toto zařízení na dobře
větraném místě.
H
(“
¾
¾
nebo F
” označuje číslo.)
Došlo k výskytu něčeho neobvyklého.
Zkontrolujte přístroj podle návodu k odstraňování
problémů. Pokud servisní číslo zůstává zobrazeno,
proveďte následující postup.
1 Odpojte zástrčku přístroje z elektrické zásuvky,
vyčkejte několik sekund a znovu ji zapojte.
2 Stiskněte [Í/I] pro zapnutí napájení.
Pokud servisní číslo zůstává zobrazeno i po provedení
výše uvedeného, požádejte prodejce o servisní zásah.
Při žádosti o servis informujte prodejce o servisním čísle.
- 35 -
Poznámky
Technické údaje
Formát souboru
Formát
souboru
Základní
Přípona
“.MKV”, “.mkv”
Systém signálu
PAL/NTSC
Rozsah provozních
teplot
i5 oC až i35 oC
Rozsah provozní
vlhkosti
10 % až 80 % RH (bez kondenzace)
Výstup digitálního
audia
Optický digitální výstup (Zásuvka
optického kabelu)
HDMI AV výstup
Výstupní konektor:
[BDT465] [BDT460]
Typ A (19 pólový) 2 systém
[BDT365] [BDT364] [BDT363] [BDT361]
[BDT360]
Typ A (19 pólový) 1 systém
MKV
Soubor textu
titulků
“.SRT”, “.srt”,
“.SSA”, “.ssa”,
“.ASS”, “.ass”
“.AVI”, “.avi”
[BDT465] [BDT460]
Slot pro paměťové
karty SD
1 systém
USB slot
USB2.0:
2 systémy
Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX 1 systém
Bezdrátová síť
Odpovídá normám:
IEEE802.11 a/b/g/n
Xvid
Soubor textu
titulků
“.SRT”, “.srt”,
“.SUB”, “.sub”,
“.TXT”, “.txt”
mp4
“.MP4”, “.mov”
(H.264+AAC)
MPEG
(TS/PS)
“.mpg”, “.mpeg”,
“.m2ts”, “.mts”,
“.ts”
“.JPG”, “.jpg”
“.jpeg”
MP3
“.MP3”, “.mp3”
Toto zařízení podporuje
ID3 tagy, ale může
zobrazit pouze tituly,
jména interpretů a názvy
alb.
FLAC
“.FLAC”, “.flac”
Maximální vzorkovací
kmitočet: 192 kHz/24 bitů
WAV
“.WAV”, “.wav”
Maximální vzorkovací
kmitočet: 192 kHz/24 bitů
MPO
“.MPO”, “.mpo”
Statický snímek 3D
AAC
“.M4A”, “.m4a”,
“.AAC”, “.aac”
Toto zařízení podporuje
tagy ID3.
Maximální vzorkovací
kmitočet:
48 kHz/320 kbps
“.WMA”, “.wma”
Toto zařízení podporuje
tagy ID3.
Maximální vzorkovací
kmitočet:
48 kHz/355 kbps
Frekvenční rozsah:
2,4 GHz/5 GHz pásmo
Specifikace LASER
Napájení
Třída 1 LASER ový výrobek
Vlnová délka: 785 nm (CD)/
660 nm (DVD)/405 nm (BD)
Výkon laseru: Při použití
ochranných krytů nedochází k emisi
žádného nebezpečného záření
Střídavé napětí 220 V až 240 V,
50 Hz
Příkon
Přibl. 18 W
Spotřeba energie v
pohotovostním
režimu
Přibl. 0,5 W
Spotřeba energie v
režimu
pohotovostního
režimu rychlého
startu
[BDT465] [BDT460]
Přibl. 6 W
[BDT365] [BDT364] [BDT363] [BDT361]
[BDT360]
Přibl. 5,5 W
Rozměry (ŠkVkH)
Přibl. 415 mmk43 mmk182 mm
Hmotnost
Přibl. 1,2 kg
V závislosti na rozlišení
videa, počtu snímků za
sekundu atd. se některé
soubory mp4/MPEG
nemusí řádně přehrávat.
≥ MOTION JPEG a
Progressive JPEG není
podporován.
≥ Pokud jste v počítači
nebo jiném zařízení
změnili adresářovou
strukturu nebo název
souboru, může se stát,
že nebude možné
soubor přehrát.
JPEG
Bezpečnost: WPATM/WPA2TM (Druh
kódování: TKIP/AES, Druh
autentizace: PSK), WEP (64 bitů/
128 bitů)
Poznámky
≥ Videosoubor a soubor
s titulky musí být ve
stejné složce a názvy
souborů musejí být
stejné kromě přípony
souboru.
≥ V závislosti na rozlišení
videa, počtu snímků za
sekundu, formátu
titulků atd. se některé
soubory MKV/Xvid
nemusí řádně
přehrávat.
WMA
≥ V případě některých stavů záznamu a struktur adresářů se
pořadí přehrávání může lišit nebo přehrávání nemusí být
vůbec možné.
≥ Technické údaje podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
- 36 -
Poznámky
Informace o audiu
Seznam jazyků displeje
Výstup audia se liší v závislosti na tom, do které zásuvky
je připojen zesilovač/přijímač, a v závislosti na
nastaveních zařízení. (> 27, “Digital Audio Output”)
≥ Počet kanálů v seznamu je shodný s maximálním možným
počtem výstupních kanálů při připojení k zesilovači/
přijímači kompatibilnímu s příslušným formátem zvuku.
Zásuvka
Výstupní
kanál
*1
*2
“Digital Audio Output”
“Bitstream”
“PCM”
BD-Video :
Výstupy s
HDMI AV
7.1 kan. PCM*1
použitím
*2
OUT
DVD-Video :
*1
původního audia
5.1 kan. PCM
Dolby Digital/
OPTICAL DTS Digital
SurroundTM
Podporovaný formát pro DLNA
≥ Formáty souborů, které nejsou podporovány serverem
DLNA nelze přehrát.
Video
Video kodek
Zvukový
kodek
MKV
H.264
MPEG-4
Advanced
Simple Profile
(ASP)
AAC
DTS®
PCM
FLAC
Vorbis
Xvid*
AVCHD
MP4
H.264
PS
MPEG2
TS
MPEG2
H.264
Příklad
přípony
souboru
.mkv
.avi
Dolby Digital
.mts
AAC
.mp4, .mov
Dolby Digital
.mpg, .mpeg
Lineární PCM
AAC
.m2ts, .ts
Dolby Digital
Fotografie
Formátování
JPEG
Příklad přípony souboru
.jpg, .jpeg
Audio
Zvukový kodek
MP3
FLAC
AAC
WMA
Lineární PCM
Příklad přípony souboru
.mp3
.flac
.m4a, .aac
.wma
—
Jazyk Displej
Angličtina JPN
ENG
FRA Francouzština CHI
Němčina KOR
DEU
Italština MAL
ITA
Španělština VIE
ESP
Holandština THA
NLD
Švédština POL
SVE
Norština CES
NOR
Dánština SLK
DAN
POR Portugalština HUN
Ruština FIN
RUS
2 kan. PCM
přemixováno na
nižší stupeň
Je-li možnost “BD-Video Secondary Audio” nastavena na
“On”, výstup zvuku bude ve formátu Dolby Digital, DTS
Digital SurroundTM nebo 5.1-kanálový PCM.
Při nastavení “DTS Neo:6” na “Cinema” nebo “Music” lze
2kan. (2.1kan.) zvuk roztáhnout na 7kan. (7.1kan.) a
přivést jej na výstup. (> 27)
Zásobník
Displej
Jazyk Displej
Japonština
Čínština
Korejština
Malajština
Vietnamština
Thajština
Polština
Čeština
Slovenština
Maďarština
Finština
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR
Jazyk
Arabština
Hindština
Perština
Indonéština
Maorština
Bulharština
Rumunština
Řečtina
Turečtina
Jiné
Seznam kódů jazyka
Jazyk
Kód Jazyk
Abcházština: 6566
Afarština:
6565
Afrikánština: 6570
Albánština:
8381
Amharština: 6577
Angličtina:
6978
Arabština:
6582
Arménština: 7289
Assaméština: 6583
Aymárština: 6589
Ázerbájdžánština:
6590
Barmština:
7789
Baskičtina:
6985
Baskirština: 6665
Běloruština: 6669
Bengálština: 6678
Bhútánština: 6890
Bihárština:
6672
Bretaňština: 6682
Bulharština: 6671
Chorvatština: 7282
Čeština:
6783
Čínština:
9072
Dánština:
6865
Esperanto:
6979
Estonština:
6984
Faerština:
7079
Fidžijština:
7074
Finština:
7073
Francouzština: 7082
Fríština:
7089
Grónština:
7576
Gruzínština: 7565
Guaranština: 7178
Gujaratština: 7185
Haličština:
7176
Hausa:
7265
Hebrejština: 7387
Hindština:
7273
Holandština: 7876
Indonéština: 7378
* Pouze je-li soubor překódován serverem DLNA.
- 37 -
Kód
Interlingua:
7365
Irština:
7165
Islandština: 7383
Italština:
7384
Japonština: 7465
Javánština: 7487
Jidiš:
7473
Jorubština:
8979
Kambodžština: 7577
Kannadština: 7578
Kašmírština: 7583
Katalánština: 6765
Kazachština: 7575
Kečuánština: 8185
Korejština:
7579
Korsičtina:
6779
Kurdština:
7585
Kyrgyzština: 7589
Laoština:
7679
Latina:
7665
Lingalština: 7678
Litevština:
7684
Lotyšština:
7686
Maďarština: 7285
Makedonština:7775
Malabarština: 7776
Malajština:
7783
Malgaština: 7771
Maltština:
7784
Maorština:
7773
Maráthí:
7782
Moldavština: 7779
Mongolština: 7778
Naurština:
7865
Němčina:
6869
Nepálština:
7869
Norština:
7879
Paňdžábština: 8065
Paštština:
8083
Perština:
7065
Polština:
8076
Portugalština: 8084
Jazyk
Kód
Rétorománština: 8277
Rumunština: 8279
Ruština:
8285
Řečtina:
6976
Samojština: 8377
Sanskrt:
8365
Shona:
8378
Sindhi:
8368
Sinhálština: 8373
Skotská galština: 7168
Slovenština: 8375
Slovinština: 8376
Somálština: 8379
Srbochorvatština:
8372
Srbština:
8382
Sundánština: 8385
Svahilština: 8387
Španělština: 6983
Švédština:
8386
Tádžičtina:
8471
Tagalština:
8476
Tamilština:
8465
Tatarština:
8484
Telugština:
8469
Thajština:
8472
Tibetština:
6679
Tigrinijština: 8473
Tonga:
8479
Turečtina:
8482
Turkmenština: 8475
Twi:
8487
Ukrajinština: 8575
Urdština:
8582
Urijština:
7982
Uzbečtina:
8590
Velština:
6789
Vietnamština: 8673
Volapük:
8679
Wolofština:
8779
Xhosa:
8872
Zulu:
9085
Poznámky
“AVCHD”, “AVCHD 3D”, “AVCHD Progressive” a “AVCHD 3D/
Progressive” jsou ochranné známky společností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
Java je registrovanou ochrannou známkou společnosti Oracle a/
nebo jejích poboček.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby
Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
Informace o patentech DTS jsou uvedeny v http://patents.dts.com.
Vyrobeno na základě licence DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, symbol, & DTS a Symbol jsou spolu registrované
ochranné známky a DTS-HD Master Audio je ochranná známka
DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface
(Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami firmy
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.
Tento výrobek má udělenou licenci v rámci licence patentového
portfolia AVC a licence patentového portfolia VC-1 pro soukromé a
nekomerční spotřebitele pro účely (i) zakódování videa v souladu
s normami AVC Standard a VC-1 Standard (“AVC/VC-1 Video”) a/
nebo (ii) zakódování AVC/VC-1 Videa, které bylo zakódováno
spotřebitelem zapojeným v soukromé a nekomerční činnosti a/
nebo byla licence získána od poskytovatele videa s licencí na
poskytování AVC/VC-1 Videa. Žádná licence není udělena ani
zahrnuta v souvislosti s jakýmkoli jiným využitím. Další informace
lze získat od MPEG LA, LLC.
Navštivte http://www.mpegla.com.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovaná
společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
“DVD Logo” je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka asociace Wi-Fi
Alliance.
Známka Wi-Fi Protected Setup je známkou společnosti Wi-Fi
Alliance.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct”, “Miracast”, “WPA”
a “WPA2” jsou známkami nebo registrovanými známkami
společnosti Wi-Fi Alliance.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks,
service marks, or certification marks of the Digital Living Network
Alliance.
Windows je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou
známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech
a v jiných zemích.
Software klasifikovaný jako (3) - (5) je distribuován v naději, že
bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, bez jakékoli
implikované záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO
SPECIFICKÝ ÚČEL. Vycházejte, prosím, ze smluvních podmínek
podrobně zobrazených v menu Player Settings.
Nejméně tři (3) roky od dodání tohoto výrobku Panasonic
poskytne každé třetí straně, která nás bude kontaktovat na
základě níže uvedených kontaktních informací, za náklady
odpovídající maximálně nákladům na fyzické provedení distribuce
zdrojového kódu, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídajícího
zdrojového kódu, na který se vztahuje licence GPL V2.0,
LGPL V2.1 nebo jiné licence s povinností postupovat uvedeným
způsobem, v souladu s uvedeným oznámením o autorských
právech.
Kontaktní informace: [email protected]
Zdrojový kód a oznámení o autorských právech jsou bezplatně
dostupné na naší níže uvedené internetové stránce.
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM14A.html
Licence Davida M. Gaye k softwaru dtoa a strtod
Autorem tohoto softwaru je David M. Gay.
Copyright (c) 1991, 2000, 2001 Lucent Technologies.
Tímto se uděluje povolení používat, kopírovat, upravovat a šířit
tento software, za předpokladu, že u všech kopií jakéhokoliv
softwaru, který je kopií či obsahuje kopii tohoto softwaru a ve
všech kopiích přiložené dokumentace k takovému softwaru bude
uvedeno toto úplné oznámení.
SOFTWARE JE POSKYTOVÁN “TAK JAK JE”, BEZ ZÁRUKY
JAKÉHOKOLI DRUHU. ZVLÁŠTĚ PAK ANI AUTOR ANI LUCENT
NEČINÍ JAKÉKOLI PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKU JAKÉHOKOLI
DRUHU VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI TOHOTO
SOFTWARU NEBO JEHO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.
“UNICODE, INC. LICENČNÍ SMLOUVA - DATOVÉ SOUBORY A
SOFTWARE
Datové soubory Unicode zahrnují veškeré datové soubory v
adresářích http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, a
http://www.unicode.org/cldr/data/.
Software Unicode zahrnuje jakýkoli zdrojový kód zveřejněný ve
standardu Unicode nebo v adresářích
http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, a
http://www.unicode.org/cldr/data/.
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE: Pečlivě si přečtěte následující
právní ujednání. STAŽENÍM, NAINSTALOVÁNÍM,
KOPÍROVÁNÍM ČI JINÝM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SOUBORŮ
UNICODE INC. (““DATOVÉ SOUBORY””) A/NEBO SOFTWARU
(““SOFTWARE””) JEDNOZNAČNĚ PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE
BÝT VÁZÁNI VEŠKERÝMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.
POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, DATOVÉ
SOUBORY ČI SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE,
NEKOPÍRUJTE, DÁLE NEŠIŘTE A NEPOUŽÍVEJTE.
OZNÁMENÍ O POVOLENÍ A AUTORSKÝCH PRÁVECH
Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Veškerá práva vyhrazena.
Distribuováno v souladu s Podmínkami užívání na
http://www.unicode.org/copyright.html.
Android je obchodní značkou Google Inc.
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. CinaviaTM je obchodní
značkou Verance Corporation. Chráněna americkým patentem
7,369,677 a světovými patenty ve stadiu schvalování i patentů již
vydaných v rámci licence od společnosti Verance Corporation.
Všechna práva vyhrazena.
Součástí tohoto výrobku je následující software:
(1) software vyvinutý nezávisle nebo pocházející od společnosti
Panasonic Corporation,
(2) software, který je majetkem třetí strany a je poskytnut v licenci
pro společnost Panasonic Corporation,
(3) software licencovaný na základě GNU General Public License,
Version 2.0 (GPL V2.0),
(4) software licencovaný na základě GNU LESSER General Public
License, Version 2.1 (LGPL V2.1) a/nebo,
(5) software s otevřeným zdrojovým kódem (open source), jiný než
ten, který je poskytován na základě licence GPL V2.0, a/nebo
LGPL V2.1.
- 38 -
Poznámky
Tímto se jakékoli osobě, která obdržela kopii datových souborů
Unicode a související soubory s dokumentací (dále jen ““Datové
soubory””) nebo software Unicode a související dokumentaci (dále
jen ““Software””), uděluje bezplatné povolení dále bez jakéhokoli
omezení dále nakládat s Datovými soubory nebo Softwarem,
mimo jiné bez omezení práv používat, kopírovat, upravovat,
spojovat, zveřejňovat, šířit a/nebo prodávat kopie Datových
souborů nebo Softwaru, a umožnit to samé osobám, kterým jsou
tyto Datové soubory nebo tento Software dodány, za předpokladu,
že (a) u všech kopií Datových souborů nebo Softwaru bude
uvedeno toto oznámení o autorských právech a tomto povolení,
(b) že oznámení o autorských právech a o tomto povolení bude
uvedeno i v přiložené dokumentaci a (c) že u každého Datového
souboru či v Softwaru a v dokumentaci související s tímto
Datovým souborem či Softwarem bude uvedeno, že data či
software jsou upraveny.
DATOVÉ SOUBORY A SOFTWARE JSOU POSKYTOVÁNY
““TAK JAK JSOU””, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ
VYJÁDŘENÉ ČI NEVYJÁDŘENÉ, VČETNĚ (NIKOLI VŠAK
POUZE) NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K
OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A
NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. DRŽITEL ČI DRŽITELÉ
AUTORSKÝCH PRÁV V TOMTO OZNÁMENÍ V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE
ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, AŤ NA ZÁKLADĚ
SMLOUVY, NEDBALOSTI NEBO JINÉ HO PORUŠENÍ PRÁVA,
VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM
NEBO VÝKONEM DATOVÝCH SOUBORŮ NEBO SOFTWARU.
Vyjma tohoto oznámení nebude název držitele autorských práv
používán k reklamních účelům či k jiným účelům na podporu
prodeje, používání či jiného nakládání s Datovými soubory nebo
Softwarem bez předchozího písemného oprávnění ze strany
držitele autorských práv.”
(1) MS/WMA
Tento výrobek je chráněn určitými autorskými právy společnosti
Microsoft Corporation a třetích osob. Používání nebo distribuce
této technologie mimo tento výrobek bez udělené licence od
společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti
Microsoft a od třetích osob je zakázáno.
(2) MS/PlayReady/Označení hotového výrobku
Tento výrobek obsahuje technologii, která podléhá ochraně
souvisejícího intelektuálního vlastnictví společnosti Microsoft.
Použití nebo distribuce této technologie mimo tento výrobek bez
příslušné/ých licence/í od společnosti Microsoft je zakázáno.
(3) MS/PlayReady/Informace pro koncového uživatele
Vlastníci obsahu používají technologii pro přístup k obsahu
Microsoft PlayReady™ k ochraně svého intelektuálního
vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto
zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu
chráněnému prostřednictvím PlayReady a/nebo k obsahu
chráněnému prostřednictvím WMDRM. Když zařízení nedokáže
správně uplatnit omezení ohledně použití obsahu, vlastníci
obsahu mohou požádat Microsoft o zrušení schopnosti zařízení
používat obsah chráněný prostřednictvím PlayReady. Zrušení
nemůže ovlivnit nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými
přístupovými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou požádat o
aktualizaci PlayReady za účelem zajištění přístupu k jejich
obsahu. Když odmítnete aktualizaci, nebudete moci mít přístup k
obsahu, který vyžaduje aktualizaci.
(4) FLAC, WPA Supplicant
Softwarové licence se zobrazí po zvolení možnosti “Software
Licence” v menu Nastavení. (> 30)
- 39 -
(Uvnitř přehrávače)
EU
Manufactured by:
Importer for Europe:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
C Panasonic Corporation 2014
z
SQT0092
F0214QK0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement