Panasonic DMPBDT363EG, DMPBDT364EG, DMPBDT365EG, DMPBDT460EG, DMPBDT465EG Operating instructions

Panasonic DMPBDT363EG, DMPBDT364EG, DMPBDT365EG, DMPBDT460EG, DMPBDT465EG Operating instructions
Návod na obsluhu
Prehrávač diskov Blu-ray™
Model DMP-BDT465
DMP-BDT460
DMP-BDT365
DMP-BDT364
DMP-BDT363
DMP-BDT361
DMP-BDT360
Aktualizácie firmvéru
Spoločnosť Panasonic neustále vylepšuje firmvér zariadení, aby sa
zabezpečilo, že naši zákazníci získajú najnovšiu technológiu.
Spoločnosť Panasonic odporúča aktualizáciu firmvéru hneď po
upovedomení.
Podrobnosti nájdete v časti „Aktualizácia firmvéru“ ( 14) alebo na
stránke http://panasonic.jp/support/global/cs/ (Stránka je k dispozícii
len v angličtine.)
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny a návod si ponechajte na ďalšie použitie.
M-DMPBDT460-360-SK
Upozornenia
VÝSTRAHA
Zariadenie
Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo
poškodenia zariadenia:
 Nevystavujte toto zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej
alebo striekajúcej vode.
 Na toto zariadenie neklaďte predmety naplnené kvapalinami,
ako sú vázy.
 Používajte len odporúčané príslušenstvo.
 Neodstraňujte kryty.
 Zariadenie neopravujte svojpomocne. Opravu zariadenia
prenechajte kvalifikovaným servisným odborníkom.
 Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostali žiadne kovové
predmety.
 Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
Sieťový napájací prívod
Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo
poškodenia zariadenia:
 Uistite sa, či napájacie napätie zodpovedá napätiu
uvádzanému na tomto zariadení.
 Zástrčku zasuňte na doraz do elektrickej zásuvky.
 Neťahajte za sieťový prívod, neohýbajte ho ani naň neklaďte
ťažké predmety.
 So zástrčkou nemanipulujte mokrými rukami.
 Pri vyťahovaní zástrčky z elektrickej siete ťahajte za telo
zástrčky.
 Nepoužívajte poškodenú zástrčku alebo zásuvku.
Sieťová zástrčka slúži na odpojenie od siete.
Toto zariadenie nainštalujte tak, aby mohla byť sieťová zástrčka
okamžite odpojená od elektrickej zásuvky.
Malé predmety
Pamäťovú kartu nenechávajte v dosahu detí. Mohli by ju
prehltnúť.
UPOZORNENIE
Zariadenie
 Toto zariadenie používa laser. Používaním ovládacích prvkov
alebo nastavení alebo zaobchádzaním so zariadením iným
spôsobom, než ako je popísané v tomto návode na obsluhu,
sa môžete vystaviť pôsobeniu nebezpečného žiarenia.
 Na zariadenie neklaďte zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad
horiace sviece.
 Toto zariadenie môže byť rušené rádiofrekvenčným
vyžarovaním mobilných telefónov. V prípade takéhoto
rušenia zväčšite odstup medzi mobilným telefónom a týmto
zariadením.
 Toto zariadenie je určené na používanie v miernom
klimatickom pásme.
Umiestnenie
Zariadenie umiestnite na rovný povrch.
Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo
poškodenia zariadenia:
 Zariadenie neumiestňujte ani nevkladajte do nábytku,
vstavaných skríň ani do iných tesných priestorov. Zabezpečte
dostatočné vetranie zariadenia.
 Neblokujte vetracie otvory zariadenia novinami, obrusmi,
závesmi ani inými materiálmi.
 Zariadenie neumiestňujte na zosilňovač/prijímač alebo iné
prístroje, ktoré sa počas prevádzky môžu zahriať. Teplo by
mohlo toto zariadenie poškodiť.
 Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, vysokým
teplotám, vysokej vlhkosti a nadmerným vibráciám.
Batérie
Nesprávne použitie batérií môže viesť k úniku elektrolytu
a spôsobiť požiar.
 Pri nahradení batérie nesprávnym typom hrozí riziko výbuchu.
Batériu vymeňte len za typ odporúčaný výrobcom.
 Pri likvidácii batérií sa, prosím, obráťte na miestne úrady alebo
predajcu a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.
 Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie alebo batérie
rôznych typov.
 Batérie nezahrievajte a nevystavujte ohňu.
 Batérie nenechávajte dlhší čas v automobile so zatvorenými
dverami a oknami, kde by boli vystavené pôsobeniu priameho
slnečného svetla.
 Batérie nerozoberajte a neskratujte.
 Nepokúšajte sa nabíjať alkalické alebo mangánové batérie.
 Nepoužívajte batérie s poškodeným obalom.
Ak neplánujete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte
z neho batérie. Batérie skladujte na chladnom a tmavom mieste.
Obmedzenie používania
neoprávnene skopírovaného
obsahu
Toto zariadenie využíva nasledujúcu technológiu ochrany
autorských práv.
Upozornenie na technológiu Cinavia
Toto zariadenie používa technológiu Cinavia, ktorá obmedzuje
použitie neoprávnených kópií niektorých komerčne vytvorených
filmov alebo videozáznamov a ich zvukových stôp. Ak bolo
rozpoznané neoprávnené použitie nepovolenej kópie, zobrazí sa
hlásenie a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológii Cinavia nájdete v informačnom
centre „Cinavia Online Consumer Information Center“ na
adrese http://www.cinavia.com. Ak si chcete vyžiadať doplnkové
informácie o technológii Cinavia poštou, zašlite nám pohľadnicu
s vašou spätnou adresou na adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
-2-
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Je potrebné zohľadniť nasledujúce obmedzenia týkajúce sa
používania tohto zariadenia.
Tieto obmedzenia je potrebné brať do úvahy pred začatím
používania tohto zariadenia.
Spoločnosť Panasonic nie je žiadnym spôsobom zodpovedná
za žiadne náhodné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku
nedodržania týchto obmedzení, alebo podmienok pri používaní
alebo nepoužívaní tohto zariadenia.
 Dáta prenášané a prijímané prostredníctvom rádiových
vĺn môžu byť zachytené a sledované.
 Toto zariadenie obsahuje citlivé elektronické komponenty.
Zariadenie používajte predpísaným spôsobom a dodržiavajte
nasledujúce pokyny:
– Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vysokých teplôt ani
priameho slnečného svetla.
– Zariadenie neohýbajte ani nevystavujte pôsobeniu silných
nárazov.
– Zariadenie nevystavujte vlhkosti.
– Zariadenie nerozoberajte ani žiadnym spôsobom
neupravujte.
Likvidácia alebo odovzdanie
tohto zariadenia inej osobe
Zariadenie môže uchovávať informácie o nastaveniach
používateľa. Ak likvidujete toto zariadenie alebo ho odovzdávate
inej osobe, vykonajte obnovenie všetkých výrobných nastavení,
čím vymažete používateľské nastavenia. ( 31, „Obnovenie
všetkých nastavení z výroby“)
 V pamäti tohto zariadenia môže byť uložená história
používania.
Likvidácia opotrebovaných zariadení a batérií
týkajúca sa len Európskej únie a krajín
s recyklačnými systémami
Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Panasonic Corporation týmto vyhlasuje, že
tento výrobok vyhovuje základným požiadavkám a ostatným
príslušným ustanoveniam smernice 1999/5/ES.
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného Vyhlásenia
o zhode týkajúceho sa našich rádiových a koncových
telekomunikačných (RTTE) výrobkov z nášho servera
s Vyhláseniami o zhode (DoC):
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na autorizovaného zástupcu:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, obale a/
alebo v sprievodnej dokumentácii informujú o tom, že
použité elektrické a elektronické výrobky, a batérie,
sa nesmú miešať s bežným komunálnym odpadom.
V záujme zabezpečenia správneho spôsobu
likvidácie, spracovania a recyklácie odovzdajte
opotrebované výrobky a batérie na špecializovanom
zbernom mieste, v súlade s celoštátnou legislatívou.
Správnym spôsobom ich likvidácie predídete
zbytočnému plytvaniu cennými zdrojmi a prípadným
negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné
prostredie.
Ďalšie informácie o zbere a recyklácii si vyžiadajte od
svojej miestnej samosprávy.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu
byť v súlade s miestnymi predpismi udelené pokuty.
Poznámka týkajúca sa symbolu
batérie (symbol v spodnej časti):
Tento symbol môže byť použitý spolu so symbolom
chemickej značky. V takom prípade to znamená,
že boli dodržané smernice týkajúce sa daného
chemického prvku.
Tento výrobok je určený pre použitie v nasledujúcich krajinách.
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika,
Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko,
Írsko, Taliansko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko,
Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené
kráľovstvo, Švajčiarsko
Tento výrobok je určený pre bežného spotrebiteľa.
(Kategória 3) Funkcia bezdrôtovej lokálnej siete WLAN tohto
výrobku sa smie používať výlučne vnútri budov.
Tento výrobok by sa mal pripojiť k prístupovému bodu 2,4 GHz
alebo 5 GHz bezdrôtovej lokálnej siete WLAN.
-3-
Obsah
Upozornenia...................................2
Začíname
Prehrávanie
Príslušenstvo..................................5
Starostlivosť o zariadenie
a médiá........................................5
Prehrávateľné médiá......................6
Prehľad ovládacích prvkov
a súčastí.........................................8
Vkladanie alebo
vyberanie médií.........................15
Menu [HOME]...............................16
Režim viacerých používateľov......17
Prehrávanie..................................18
Využívanie sieťových služieb.......20
Funkcia „Home Network
(Domáca sieť)“...........................21
„HDMI CEC“.................................23
Zapojenie a nastavenie
Pripojenie k TV prijímaču..............10
Pripojenie
k zosilňovaču/prijímaču.............10
Pripojenie do dátovej siete...........12
Nastavenia...................................13
Nastavenia
Menu „Option
(Voliteľné možnosti)“..................24
Menu „Setup (Nastavenie)“..........26
Ďalšie informácie
Riešenie problémov......................31
Technické údaje............................36
-4-
Začíname
Príslušenstvo
Starostlivosť o zariadenie
a médiá
Skôr ako začnete zariadenie používať,
skontrolujte dodané príslušenstvo.
1 Diaľkový ovládač
(N2QAYB000957)
2 Batérie do diaľkového ovládača
1 Sieťový napájací prívod
1 Disk CD-ROM
 Zariadenie čistite mäkkou suchou
handričkou
 Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte lieh,
riedidlo ani benzín.
 Pred použitím chemicky upravenej handričky si
pozorne prečítajte návod na jej použitie.
 Čísla výrobkov uvedené v tomto návode na obsluhu platili
k februáru 2014. Môžu sa však zmeniť.
 Sieťový napájací prívod nepoužívajte na napájanie iného
zariadenia.
 Šošovka tohto zariadenia
 Používanie diaľkového ovládača
Batérie vložte tak, aby sa označenia polarity
batérií (+ a –) zhodovali s označeniami
v diaľkovom ovládači.
Čistič šošoviek: RP-CL720AE
 Tento čistič šošoviek nemusí byť na predaj
vo všetkých krajinách, napr. nie je dostupný
v Nemecku, preto sa, prosím, obráťte na
svojho predajcu výrobkov značky Panasonic.
 Tento čistič šošoviek je primárne určený pre
zariadenia DIGA, je však vhodný aj pre toto
zariadenie.
 Čistenie diskov
SPRÁVNENESPRÁVNE
(Alkalické alebo mangánové batérie)
Diaľkový ovládač namierte na snímač signálu
diaľkového ovládača na tomto zariadení. ( 9)
Disk najprv utrite vlhkou handričkou a následne
ho suchou handričkou utrite dosucha.
 Opatrenia pri manipulácii s diskami
a kartami
 Disky chytajte len za okraje, aby ste predišli
poškriabaniu alebo odtlačkom prstov na
povrchu disku.
 Na disk nelepte žiadne nálepky ani etikety.
 Nepoužívajte spreje na čistenie diskov,
benzín, riedidlá, antistatické prostriedky ani iné
rozpúšťadlá.

Z konektorov na zadnej strane
karty odstráňte akýkoľvek prach, vodu alebo
cudzí materiál.
 Nepoužívajte nasledujúce disky:
– disky, na ktorých ostali zvyšky lepiacej
hmoty po odlepení nálepiek (napríklad disky
z požičovní a podobne),
– deformované alebo prasknuté disky,
– disky nepravidelných tvarov, napr. v tvare
srdca.
-5-
Začíname
Médiá, ktoré je možné prehrávať
Typ
Označenia
médií
Typy diskov
BD-Video
BD-RE
BD-R
DVD-Video
Formát obsahu
Video
Video, JPEG, MPO
Video, MKV, Xvid
Video
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
—
—
Video, AVCHD
+R/+RW/+R DL
Hudobné CD
—
Video, AVCHD, MKV, Xvid, JPEG,
MPO, AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
CD-R
CD-RW
Pamäťová SD karta
(od 8 MB do 2 GB)
Pamäťová SDHC karta
(od 4 GB do 32 GB)
Pamäťová SDXC karta
(48 GB, 64 GB)
(Kompatibilná s typom
mini aj micro)
USB zariadenia
(až do 2 TB)
Hudba [CD-DA]
MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC, FLAC,
MP3, hudobné [CD-DA], WAV, WMA
AVCHD, AVCHD 3D, MP4, JPEG, MPO
MKV, MP4, MPEG2, Xvid, JPEG, MPO,
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
*
 Viac informácií o typoch obsahu, ktoré je možné prehrávať, nájdete uvedené na stranách 7 a 36.
-6-
Začíname
 Disky, ktoré nie je možné prehrávať
v tomto zariadení
Akékoľvek iné disky, ktoré nie sú výslovne
podporované alebo predtým popísané.
 DVD-RAM
 Super Audio CD
 Photo CD
 DVD-Audio
 Video CD a Super Video CD
 HD DVD
 Informácie o regionálnych kódoch
Toto zariadenie umožňuje prehrávanie
diskov BD-Video/DVD-Video s nasledujúcimi
regionálnymi kódmi, vrátane „ALL“:
Príklad:
 Finalizácia
Aby bolo možné DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R
DL a CD-R/RW disky zaznamenané v rekordéri
alebo podobnom zariadení prehrávať v tomto
prehrávači, je potrebné ich finalizovať.
Podrobnejšie informácie si, prosím, prečítajte
v návode na obsluhu rekordéra.
 BD-Video disky
 Toto zariadenie podporuje zvuk s vysokým
bitovým tokom (Dolby® Digital Plus, Dolby®
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio™
a DTS-HD Master Audio™) na diskoch
BD-Video.

Ak je „Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD“
nastavené na „PCM“ a „DTS Neo:6“ na „Off
(Vyp.)“, maximálna hodnota formátu zvuku
Dolby® je 5.1-kanálové PCM. ( 27)
 3D
 Keď toto zariadenie pripojíte prostredníctvom
vysokorýchlostného HDMI kábla k TV
prijímaču kompatibilnému s technológiou 3D
zobrazovania obrazu, budete môcť prehrávať
3D videozáznamy a prehliadať 3D statické
snímky.
 2D videozáznamy sa dajú sledovať ako
virtuálne 3D. ( 25)
 Hudobné CD
Možnosť prehrávania a kvalita zvuku CD diskov,
ktoré nezodpovedajú štandardu CD-DA (CD
disky chránené proti kopírovaniu systémom Copy
Control atď.), sa nedá zaručiť.
 SD karta
 Pamäťové miniSD, microSD, microSDHC
a microSDXC karty sa dajú používať iba
s adaptérom. Tieto adaptéry sú obvykle
dodávané s týmito kartami alebo si ich musí
zákazník zaobstarať sám.
 Ak chcete chrániť obsah karty proti vymazaniu,
posuňte prepínač ochrany proti zápisu (na SD
karte) do polohy „LOCK (Uzamknúť)“.
 Toto zariadenie je kompatibilné s pamäťovými
SD kartami, ktoré spĺňajú formáty FAT12
a FAT16 v rámci technických parametrov SD
kariet, ako aj s pamäťovými SDHC kartami vo
formáte FAT32 a pamäťovými SDXC kartami
vo formáte exFAT.
 Ak sa SD karta používa s nekompatibilnými
počítačmi alebo zariadeniami, zaznamenaný
obsah sa môže vymazať kvôli formátovaniu
karty atď.
 Využiteľná pamäť môže byť o niečo menšia
ako celková uvádzaná kapacita karty.
 USB zariadenie
 Nie je možné zaručiť, že k tomuto zariadeniu
bude možné pripojiť všetky USB zariadenia.
 Toto zariadenie nepodporuje funkciu nabíjania
USB zariadenia.
 Podporované sú systémy súborov FAT12,
FAT16, FAT32 a NTFS.
 Toto zariadenie podporuje rozhranie USB 2.0
High Speed.
 Toto zariadenie podporuje pevné disky so
systémom súborov FAT32 a NTFS. Ak sa
pevný disk nerozpozná, je možné, že nie je
napájaný energiou. Zabezpečte jeho napájanie
z externého zdroja.
 BD-RE, BD-R
Zvuk z diskov so záznamom vykonaným v režime
DR pomocou Blu-ray videorekordérov značky
Panasonic sa nemusí prehrávať správne.
 Môže sa stať, že niektoré typy médií, podmienky pri
zázname, spôsoby záznamu alebo spôsoby vytvorenia
súborov neumožnia v niektorých prípadoch prehrávanie
vyššie uvedených druhov médií.
 Výrobcovia diskov môžu určiť spôsob prehrávania diskov,
a preto nie vždy bude možné ovládanie ich prehrávania
tak, ako je to uvedené v tomto návode na obsluhu.
Pozorne si prečítajte pokyny týkajúce sa disku.
-7-
Začíname
Prehľad ovládacích prvkov a súčastí
Keď na diaľkový ovládač tohto zariadenia reagujú
ďalšie zariadenia značky Panasonic, zmeňte kód
diaľkového ovládača. ( 30)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-8-
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Tlačidlá na ovládanie TV prijímača
Pomocou diaľkového ovládača tohto
zariadenia môžete ovládať TV prijímač
značky Panasonic. Niektoré tlačidlá však
nemusia fungovať, a to v závislosti od TV
prijímača.
[ TV]: Zapnutie a vypnutie TV prijímača
[AV]: Zmena vstupu
[+ – VOL]: Nastavenie úrovne hlasitosti
Voľba čísiel titulov atď./Zadávanie čísiel
alebo znakov
Zrušenie
Zmena nastavenia zvuku ( 18)
Ovládacie tlačidlá základných funkcií
prehrávania ( 18)
Zobrazenie stavových správ ( 19)
Zobrazenie hlavného menu ( 18)
Zobrazenie menu možností ( 24)
Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté,
modré) Používajú sa na rôzne účely
v závislosti od zobrazeného menu
Priezor vysielača signálu diaľkového
ovládača
Otvorenie alebo zatvorenie priestoru na
vkladanie diskov ( 15)
Zapnutie/vypnutie sekundárneho obrazu
(obraz v obraze) ( 24)
Zobrazenie obrazovky Miracast™ ( 21)
Zobrazenie základného zobrazenia sieťovej
služby ( 20)
Ukončenie činnosti v zobrazenom menu
Zobrazenie kontextového menu ( 18)
Zobrazenie menu HOME ( 16)
[▲, ▼, ◄, ►] : Zvýraznenie požadovanej
voľby
[OK]: Potvrdenie voľby
() : Po jednotlivých snímkach ( 18)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Začíname
Napr.,
Potiahnutím
vyklopte
predný panel.
1
2
3
4
5
6
Priestor na vkladanie diskov ( 15)
Snímač signálu diaľkového ovládača
Vzdialenosť: približne do 7 m
Uhol: Približne 20° hore a dole a 30° doľava
a doprava
Modrý LED indikátor
LED indikátor môžete aktivovať alebo
deaktivovať. ( 30)
Slot na SD karty ( 15)
LED kontrolka V.OFF (LED
kontrolka vypnutia videa) LED kontrolku
môžete aktivovať alebo deaktivovať. ( 30)
USB porty ( 15)
7
8
Displej
Otvorenie alebo zatvorenie priestoru na
vkladanie diskov ( 15)
9 Ovládacie tlačidlá základných funkcií
prehrávania ( 18)
10 Prepínač pohotovostného/prevádzkového
režimu (/) ( 13)
Stlačením tohto tlačidla sa zariadenie
prepína z prevádzkového do pohotovostného
režimu a naopak. Zariadenie spotrebováva
aj v pohotovostnom režime malé množstvo
energie.
Konektory na zadnom paneli (
-9-
10–12)
Zapojenie a nastavenie
Pripojenie k TV prijímaču
Sieťový napájací kábel pripojte až po vykonaní všetkých ostatných zapojení.
 Pred vykonaním akéhokoľvek zapojenia odporúčame dočasne odpojiť všetky zariadenia od
sieťového napájania.
 Použite vysokorýchlostné HDMI káble. Na pripojenie nepoužívajte káble, ktoré nie sú kompatibilné
so štandardom HDMI.
Odporúčame vám používať HDMI kábel značky Panasonic. Pri vysielaní signálu 1080p alebo 24p
(4K) použite HDMI káble s dĺžkou maximálne 5 metrov.
Zapojenie do
elektrickej
zásuvky
HDMI kábel
Sieťový napájací prívod
(súčasť dodaného príslušenstva)

: Použite konektor HDMI AV OUT MAIN.
 Toto zariadenie spotrebúva malé množstvo energie ( 36), aj keď je v pohotovostnom režime. Kvôli
šetreniu energie by ste toto zariadenie mali odpojiť od elektrickej siete, ak sa nebude dlhší čas
používať.
Pripojenie k zosilňovaču/prijímaču
V závislosti od vstupu na zosilňovači/prijímači vykonajte jedno z nasledujúcich pripojení.
HDMI AV OUT
HDMI kábel
HDMI kábel
Zosilňovač/prijímač

: Použite konektor HDMI AV OUT MAIN.
 Nastavte položku „Digital Audio Output (Digitálny zvukový výstup)“. ( 27)
 Keď zariadenie pripájate k zosilňovaču/prijímaču, ktorý nie je kompatibilný s technológiou 3D alebo
4K zobrazovania obrazu, pripojte toto zariadenie k TV prijímaču a potom prepojte TV prijímač
a zosilňovač/prijímač. Prenášať sa však bude dať iba 5.1-kanálový zvuk.
 Pri použití TV prijímača alebo zosilňovača/prijímača, ktorý nemá označenie „(ARC)“ (nie je
kompatibilné s funkciou ARC) na konektore HDMI, sa musí daný zosilňovač/prijímač a TV prijímač
pripojiť aj pomocou optického digitálneho kábla, aby bolo možné reprodukovať zvuk TV prijímača
prostredníctvom daného zosilňovača/prijímača.
- 10 -
Zapojenie a nastavenie
HDMI AV OUT SUB
Použitím konektora HDMI AV OUT SUB si môžete vychutnať bohatší zvuk.
HDMI kábel
HDMI kábel
Zosilňovač/prijímač
 Nastavte položku „HDMI(SUB) Output Mode (Režim výstupu cez konektor HDMI(SUB))“ na
možnosť „V.OFF (Video vyp.)“. ( 27)
– Zvukový signál sa bude vysielať vo vysokom rozlíšení bez ohľadu na kompatibilitu zosilňovača/
prijímača s technológiou 3D zobrazovania obrazu.
 Keď je pripojený TV prijímač kompatibilný s technológiou 3D alebo 4K zobrazovania obrazu,
budete môcť prehrávať 3D videozáznamy, 3D statické zábery, videozáznamy vo formáte 24p (4K)
a podobne aj v prípade, že zosilňovač/prijímač nie je kompatibilný s technológiou 3D alebo 4K
zobrazovania obrazu.
 Pripojenie HDMI pomocou HDMI AV OUT MAIN podporuje HDMI CEC. ( 23)
Konektor HDMI AV OUT SUB nie je kompatibilný s HDMI CEC.
OPTICAL
Optický digitálny
kábel
Zosilňovač/prijímač
 Nastavte položku „Digital Audio Output (Digitálny zvukový výstup)“ na možnosť „Off“ (Vyp.). ( 27)
 Nastavte položku „Digital Audio Output (Digitálny zvukový výstup)“. ( 27)
- 11 -
Zapojenie a nastavenie
Pripojenie do dátovej siete
Po pripojení tohto zariadenia k širokopásmovej sieti je možné využívať nasledujúce služby.
 Firmvér je možné aktualizovať. ( 14)
 Môžete používať funkciu BD-Live. ( 19)
 Môžete využívať sieťovú službu. ( 20)
 Môžete pristupovať k ostatným zariadeniam (prostredníctvom domácej siete). ( 21)
 Toto zariadenie podporuje funkciu Wi-Fi Direct™ a dokáže vytvoriť bezdrôtové pripojenie
k bezdrôtovým zariadeniam bez potreby smerovača. Túto funkciu môžete použiť na prístup
k domácej sieti a pod. Po pripojení prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct™ nie je dostupný internet.
( 21, 28)
Podrobnejšie informácie o spôsobe pripojenia nájdete v návode na obsluhu pripájaného zariadenia.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Toto zariadenie má vstavanú funkciu Wi-Fi® a môže sa pripojiť k bezdrôtovému smerovaču.
Bezdrôtový smerovač a pod.
Internet
 Najnovšie informácie týkajúce sa kompatibility vášho bezdrôtového smerovača nájdete uvedené na
stránke http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Stránka je k dispozícii len v angličtine.)
 Toto zariadenie nie je kompatibilné s verejnými lokálnymi bezdrôtovými sieťami LAN, ktoré sú
dostupné na letiskách, staniciach, kaviarňach atď.
 Upozornenia k pripojeniu do bezdrôtovej lokálnej siete LAN nájdete na strane 3.
Zapojenie kábla LAN
Kábel LAN
Širokopásmový smerovač atď.
Internet
 Na pripojenie periférnych zariadení použite priame káble LAN (STP) kategórie 5 alebo vyššej.
 Ak ku konektoru LAN pripojíte akýkoľvek iný kábel než kábel LAN, môžete poškodiť zariadenie.
- 12 -
Zapojenie a nastavenie
Nastavenia
 Informácie o bezdrôtovom pripojení
Pred nastavením pripojenia k bezdrôtovej sieti
 Získajte názov svojej siete (SSID*).
 Ak je vaše bezdrôtové pripojenie šifrované,
uistite sa, že poznáte svoj šifrovací kľúč.
Nasledovné nastavenia môžete kedykoľvek
nastaviť v menu nastavení. ( 28, 29)
Jednoduché nastavenia
Po prvom pripojení vášho nového prehrávača do
elektrickej siete a stlačení tlačidla [] sa objaví
obrazovka so základnými nastaveniami.
Príprava
Zapnite televízor a vyberte správny vstup
obrazového signálu.
1
2
Stlačte tlačidlo [].
Zobrazí sa obrazovka nastavenia.
Pokračujte s nastaveniami podľa pokynov
na obrazovke.
Easy Network Setting
(Jednoduché nastavenie siete)
Po dokončení jednoduchých nastavení (Easy
Settings) môžete vykonať jednoduché nastavenie
siete (Easy Network Setting).
Zvoľte možnosť „Wired (Káblová sieť)“ alebo
„Wireless (Bezdrôtová sieť)“ a stlačte tlačidlo
[OK].
Nastavenia pripojenia vykonajte podľa pokynov
na obrazovke.
Ak sa vaše SSID nezobrazí;
 Vyhľadajte ho znova stlačením červeného
tlačidla na diaľkovom ovládači.
 Skryté SSID sa nezobrazia; v takom prípade
voľbu zadajte manuálne pomocou položky
„Manual setting (Manuálne nastavenie)“.
Stlačte tlačidlo [HOME].
Stlačením tlačidla [OK] zvoľte možnosť
„Setup (Nastavenie)“.
Zvoľte položku „Player Settings (Nastavenia
prehrávača).
Zvoľte „Network (Sieť)“ a stlačte [OK].
Zvoľte „Network Settings (Nastavenia siete)“
a stlačte [OK].
Zvoľte „Wireless Settings (Nastavenie
bezdrôtovej siete)“ a stlačte [OK].
Zvoľte „Connection Setting (Nastavenie
pripojenia)“ a stlačte [OK].
Zvoľte „Manual setting (Manuálne
nastavenie)“ a stlačte [OK].
Ak je vaša bezdrôtová sieť šifrovaná;
Zobrazí sa obrazovka na zadanie šifrovacieho
kľúča.
Zadajte šifrovací kľúč svojej siete.
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje WPS
(Wi-Fi Protected Setup™).
Pripojenie môžete jednoducho vytvoriť stlačením
zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači.
 Pozrite si návod na obsluhu rozbočovača alebo
smerovača.
 Toto zariadenie nepoužívajte na pripojenie k bezdrôtovým
sieťam, ku ktorým nemáte oprávnený prístup.
Používanie takýchto sieti môže byť považované za
nezákonné.
 Ak máte po vykonaní sieťových nastavení na tomto
zariadení problém dostať sa s počítačom online,
vykonajte sieťové nastavenia na počítači.
 Majte na pamäti, že pripojenie sa do siete bez
šifrovacieho kľúča môže mať za následok únik dát, ako sú
napríklad osobné alebo tajné informácie.
* SSID:
SSID (Service Set IDentification) je názov, ktorý
bezdrôtová sieť LAN používa na identifikáciu konkrétnej
siete. Prenos je možný, ak sa SSID oboch zariadení
zhoduje.
- 13 -
Zapojenie a nastavenie
Aktualizácie firmvéru
Príležitostne môže spoločnosť Panasonic vydať
aktualizovaný firmvér pre toto zariadenie, ktorý
môže pridať alebo zdokonaliť spôsob činnosti
určitých funkcií. Tieto aktualizácie sú k dispozícii
bezplatne.
Toto zariadenie umožňuje automatickú kontrolu
aktualizácií firmvéru, keď je prostredníctvom
širokopásmového pripojenia pripojené
k internetu.
Ak je dostupná nová verzia firmvéru, zobrazí sa
nasledujúce hlásenie.
Počas prebiehajúcej aktualizácie firmvéru
NEODPÁJAJTE zariadenie od sieťového
napájania ani nevykonávajte žiadne úkony.
Po inštalácii firmvéru sa na displeji zariadenia
zobrazí „FIN (Ukončené)“. Zariadenie sa
reštartuje a zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
 Ak bolo preberanie aktualizácií na tomto zariadení
neúspešné, alebo ak zariadenie nie je pripojené
na internet, môžete najnovší firmvér prevziať
z nasledujúcej webovej stránky, napáliť ho na CD-R
disk a firmvér aktualizovať prostredníctvom tohto
disku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Stránka je k dispozícii len v angličtine.)
Zobrazenie verzie firmvéru v tomto zariadení. ( 30,
„Firmware Version Information (Informácie o verzii
firmvéru)“
 Preberanie potrvá niekoľko minút. V závislosti od
spôsobu pripojenia môže trvať dlhšie alebo nemusí
fungovať správne.
 Ak nechcete, aby sa vykonávala kontrola najnovšej verzie
firmvéru, nastavte položku „Automatic Update Check
(Automatická kontrola aktualizácie)“ na možnosť „Off
(Vyp.)“. ( 30)
- 14 -
Prehrávanie
Vkladanie alebo vyberanie
médií
Napr.,
Poznámky
 Pri vkladaní média dávajte pozor, aby
smerovalo správnym smerom, t. j. správnou
stranou nahor.

Pri vyberaní SD karty potlačte
strednú časť okraja karty a vytiahnite ju priamo
von.
 Keď pripojíte prostredníctvom USB kábla
zariadenie značky Panasonic, na pripojenom
zariadení sa môže objaviť obrazovka
nastavení. Podrobnejšie informácie nájdete
uvedené v návode na obsluhu pripojeného
zariadenia.
 Keď pripájate pevný disk cez USB, použite
pravý USB port (USB2).
UPOZORNENIE
Pred zariadenie neumiestňujte žiadne predmety.
Disková mechanika by mohla do nich pri otvorení
vraziť, v dôsledku čoho by sa zariadenie mohlo
poškodiť.
- 15 -
Prehrávanie
Menu HOME
Videos/Photos/Music (Videozáznamy/
Fotografie/Hudba)
Disc (Disk)
USB
Väčšinu funkcií tohto zariadenia je možné
ovládať z menu HOME.
Príprava
Zapnite televízor a vyberte správny vstup
obrazového signálu.
1
2
Zariadenie zapnite stlačením tlačidla [].
Po zobrazení nadpisu uvedenia sieťovej
služby sa zobrazí domovské menu HOME.
– Po pripojení k sieti je možné zmeniť
obsah nadpisu.
– Môžete deaktivovať spúšťací nadpis
„Start-up Banner“. ( 30)
Tlačidlom [OK] alebo [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
požadovanú položku.
Ak sa v menu nachádzajú ešte aj iné
položky, zopakujte uvedený postup.
SD Card (SD karta)
Prehrávanie obsahu.
( 18)
 Keď sú
zaznamenané rôzne
druhy obsahu, zvoľte
požadovaný druh
alebo titul.
 „USB1“ označuje
ľavý USB port, zatiaľ
čo „USB2“ označuje
pravý USB port.
( 15)
Sieť
Network Service
(Sieťová služba)
Home Network
(Domáca sieť)
Zobrazí sa domovská
obrazovka funkcie
Sieťovej Služby. ( 20)
DLNA Client (DLNA
klient) ( 21)
Miracast ( 21)
Media Renderer
( 22)
Setup (Nastavenie)
Player Settings
(Nastavenia
prehrávača)
USB Management
(Správa USB)
Wallpaper (Pozadie)
(
26)
(
19)
Zmena pozadia
domovského menu
HOME.
Vyvolanie zobrazenia domovského menu
HOME
Stlačte tlačidlo [HOME].
 Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od média.
 Keď je to potrebné, nastavte položku „Mixed Data Disc
Option (Možnosti disku so zmiešanými typmi dát)“ pri
použití disku s dátovými súbormi (MP3, JPEG, MKV, atď.)
aj videozáznamami (BDAV a AVCHD). ( 30)
- 16 -
Prehrávanie
Režim viacerých
používateľov
Prispôsobenie nastavení pre
nového používateľa
Režim viacerých používateľov umožňuje
jednotlivcom prispôsobiť si nastavenia
a jednoducho sa prepnúť do svojich uložených
nastavení. Toto zariadenie môžu používať až štyri
osoby s vlastnými nastaveniami.
Prispôsobiť sa dajú nasledujúce nastavenia:
 Symbol používateľa
 Pozadie menu HOME
 Špecifické nastavenia ( 24, 26)
1
2
3
Stlačte tlačidlo [HOME].
Stlačte farebné tlačidlo, ktoré označuje
prispôsobenie nastavení pre nového
používateľa.
Podľa označenia zvoľte požadovanú
položku a zmeňte nastavenia.
Prispôsobiť sa dajú nasledujúce položky.
Input Nickname
(Zadanie
prezývky)
A Aktuálne zvolené používateľské meno
a symbol
B Prispôsobenie nastavení pre nového
používateľa a prepínanie medzi používateľmi
farebnými tlačidlami.
Prispôsobenie
používateľského mena.
Prispôsobenie symbolu
používateľa.
Select from Illustrations
(Voľba z ilustrácií)
Obrázok je možné zvoliť
z pripravených ilustrácií.
Select Icon (Voľba
Create from Photos
symbolu)
(Vytvoriť z fotografií)
Ako ikonu môžete tiež
zvoliť fotografiu zo
záznamového média.
( 24, „Icon Registration
(Registrácia symbolu)“)
Prispôsobenie pozadia
menu HOME.
 Okrem predvolených
pozadí môžete
Select Wallpaper
ako pozadie tiež
(Voľba pozadia)
zvoliť fotografiu zo
záznamového média.
( 24, „Wallpaper
(Pozadie)“)
4
Zvoľte položku „Confirm (Potvrdiť)“
a stlačte tlačidlo [OK].
Zmena prispôsobených informácií
o používateľovi
V menu Setup (Nastavenie) zvoľte položku
„Edit User Information (Úprava informácií
o používateľovi)“. ( 30)
Prepnutie používateľa
Používateľské informácie priradené
farebnému tlačidlu prepnete stlačením
príslušného farebného tlačidla v menu HOME.
- 17 -
Prehrávanie
Prehrávanie
1
Vyhľadávanie/Spomalené prehrávanie
Vložte médium.
Pri niektorých médiách sa spustí prehrávanie.
Zvoľte položku, ktorú chcete prehrať
a stlačte tlačidlo [OK].
V prípade potreby tento krok zopakujte.
2
Vyhľadávanie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
[SEARCH] alebo [SEARCH].
Spomalené prehrávanie
Počas pozastavenia prehrávania stlačte
[SEARCH].
 POČAS ZOBRAZENIA MENU SA DISKY NAĎALEJ
OTÁČAJÚ. Po ukončení prehrávania stlačte tlačidlo
[STOP]. Predĺžite tým životnosť hnacieho motorčeka,
obrazovky TV prijímača a pod.

Keď sú splnené nasledovné
podmienky, statické zábery sa zobrazia v rozlíšení 4K.
Rozlíšenie statických záberov sa bude meniť automaticky.
– Toto zariadenie je pripojené k televízoru
kompatibilnému s rozlíšením 4K.
– „HDMI Video Format (Formát obrazového signálu
HDMI)“ je nastavený na možnosť „Automatic“
(Automaticky). ( 26)
– Statické zábery sa prehliadajú v 2D.
 Nie je možné prehrávať videozáznamy vo formátoch
AVCHD a MPEG2, ktoré boli presunuté myšou,
skopírované a prenesené na dané médium.
 Kvôli šetreniu energiou sa zariadenie automaticky vypne,
ak sa 20 minút nič neprehráva a nebolo stlačené žiadne
tlačidlo (napr. bolo pozastavené prehrávanie alebo
zobrazené menu, statická snímka a pod.).
Obsluha počas prehrávania
Rýchlosť môžete zvyšovať v piatich krokoch.
 Hudba, MP3, atď.: Rýchlosť je pevne
nastavená na jednu úroveň.
 Stlačením tlačidla [►PLAY] obnovíte normálnu
rýchlosť prehrávania.
Preskočenie
Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania stlačte tlačidlo [] alebo [].
Preskočenie na požadovaný titul, kapitolu alebo
stopu.
Prehrávanie po jednotlivých
snímkach
Počas pozastavenia prehrávania stlačte [►]
().
 Stlačením a podržaním aktivujete rýchly posun
dopredu.
 Stlačením tlačidla [►PLAY] obnovíte normálnu
rýchlosť prehrávania.
V závislosti od média a jeho obsahu sa môže
stať, že sa nasledujúce funkcie nebudú dať
použiť.
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo [STOP].
Bod, v ktorom sa prehrávanie zastavilo, sa uloží
do pamäte.
Obnovenie funkcie prehrávania
Stlačením tlačidla [►PLAY] obnovíte prehrávanie
od uloženého bodu.
 Daný bod sa vymaže, ak sa dané médium
odoberie.
 Na BD-Video diskoch, vrátane BD-J, funkcia
obnovenia prehrávania nefunguje.
Pozastavenie prehrávania
Zmena kanála alebo jazyka zvukovej
stopy
Stlačte tlačidlo [AUDIO].
Môžete zmeniť počet zvukových kanálov alebo
jazyk zvukovej stopy atď.
Zobrazenie hlavného/kontextového
menu
Stlačte tlačidlo [TOP MENU] alebo [POP-UP
MENU].
Zvoľte položku a stlačte tlačidlo [OK].
Stlačte tlačidlo [ PAUSE].
 Opätovným stlačením tlačidla [ PAUSE]
alebo [►PLAY] prehrávanie obnovíte.
- 18 -
Prehrávanie
Sledovanie BD-Live
Zastavenie prehrávania
Zobrazenie stavových hlásení
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [STATUS].
Stavové hlásenia vám podávajú informácie
o tom, čo sa práve prehráva. Po každom stlačení
tlačidla [STATUS] sa môžu informácie na displeji
meniť alebo môžu z obrazovky zmiznúť.
 V závislosti od média a obsahu sa zobrazenie
môže meniť alebo sa nemusí vôbec objaviť
Napr. BD-Video
Pri diskoch s funkciami „BD-Live“ môžete
sledovať bonusový obsah, ktorý využíva
pripojenie k internetu. Pri využívaní funkcie
BD-Live budete musieť okrem pripojenia
k internetu pripojiť aj USB zariadenie.
 Keď sú USB zariadenia pripojené k obom USB
portom, najprv obe odpojte a potom pripojte
len to, ktoré chcete použiť.
1
2
3
Zariadenie pripojte do dátovej siete
a vykonajte potrebné nastavenia. ( 12, 13)
Pripojte USB zariadenie, na ktorom je
aspoň 1 GB voľného miesta.
USB zariadenie sa používa ako lokálne
úložisko.
Vložte disk.
 Vymazanie dát z USB zariadenia
A T: Titul, C: Kapitola, PL: Zoznam na
prehrávanie
B Odohraný čas titulu
C Aktuálna pozícia
D Celkový čas
V domovskom menu Home zvoľte položku
„USB Management (Správa USB)“ ( 16)
a potom „BD-Video Data Erase (Vymazanie
dát pre BD-Video)“ a stlačte [OK].
napr. JPEG
 Použiteľné funkcie a spôsob ovládania sa pri jednotlivých
diskoch môžu meniť, preto dodržiavajte návod na obsluhu
daného disku alebo navštívte príslušnú webovú stránku.
 Pri niektorých diskoch môže byť potrebné zmeniť položku
„BD-Live Internet Access (Prístup funkcie BD-Live na
internet)“. ( 29)
Prezentácia
Sledovanie 3D videozáznamov
a fotografií
Prehrávanie prezentácie fotografií a zmena
rôznych nastavení počas prehrávania.
1
2
3
Príprava
Zariadenie pripojte k TV prijímaču
kompatibilnému s 3D obsahom. ( 10)
 Vykonajte potrebné nastavenia pre TV
prijímač.
 Spustite prehrávanie podľa zobrazovaných
pokynov.
 3D nastavenia ( 25, 28)
 Ak sa necítite dobre, alebo ak pri sledovaní 3D obsahu
pociťujete únavu očí, prestaňte tento obsah sledovať.
Ak pri sledovaní 3D obsahu pociťujete závrat, nutkanie
na zvracanie alebo akékoľvek iné nepríjemné pocity,
prestaňte tento obsah sledovať a nechajte oči oddýchnuť.
 3D obraz sa nemusí zobrazovať spôsobom nastaveným
v položke „HDMI Video Format (Formát HDMI
videosignálu)“ alebo „24p(4K)/24p Output (Výstup
s riadkovaním 24p(4K)/24p)“. ( 26)
 Pri prezeraní 3D fotografií z obrazovky „Photos
(Fotografie)“ zvoľte zoznam „3D“. (Statické snímky
v zozname „2D“ sa budú prehrávať vo formáte 2D.)
Ak sa nezobrazia indikátory „2D“ a „3D“, stlačením
červeného tlačidla na diaľkovom ovládači prepnite
zobrazenie prehrávaného obsahu.
Vložte médium.
Zvoľte položku „Photos (Fotografie)“.
Zvoľte požadovanú položku a stlačte
zelené tlačidlo.
Prispôsobiť sa dajú nasledujúce položky.
Start Slideshow
(Spustiť
prezentáciu)
Spustenie prezentácie.
Statické snímky vo zvolenom
priečinku môžete zobrazovať
jednu po druhej v určenom
intervale.
Interval (Interval
zobrazenia)
Zmení sa interval
zobrazovania.
Transition Effect
(Prechodový efekt)
Zvoľte efekt, ktorý sa použije
pri zmene snímok.
Repeat Play
(Opakované
prehrávanie)
Nastavte, či sa má prezentácia
opakovať.
 Statické snímky zobrazené ako „
“ sa prostredníctvom
tohto zariadenia nedajú prehliadať.
- 19 -
Prehrávanie
Využívanie sieťových
služieb
Sieťová služba vám umožňuje prístup na niektoré
webové stránky podporované spoločnosťou
Panasonic.
Sieťová služba ponúka rôzne internetové
služby, ako napríklad:
 online požičovňu filmov
 službu prezerania videozáznamov
Internet
 Počas prehrávania obsahu z média nie je možné
stlačením tlačidla [INTERNET] pristupovať k sieťovej
službe.
 V nasledujúcich prípadoch je možné meniť nastavenia
v menu Setup (Nastavenie):
– pri obmedzení používania funkcie Sieťová služba
( 29, “Network Service Lock” (Uzamknutie sieťovej
služby),
– pri oprave zobrazeného času ( 29, „Time Zone
(Časové pásmo)“, „Summer Time (Letný čas)“),
– keď používate iné zariadenie, ako napríklad smartfón,
v kombinácii s týmto zariadením prostredníctvom
používania určitej aplikácie na zariadení ( 29,
„Remote Device Operation“ (Používanie vzdialeného
zariadenia).
 Pri pomalom internetovom pripojení sa obraz nemusí
zobrazovať správne. Odporúča sa vysokorýchlostné
pripojenie na internet s rýchlosťou aspoň 6 Mb/s.
 Hneď ako sa zobrazí upozornenie na aktualizáciu
firmvéru, aktualizujte firmvér. Ak firmvér neaktualizujete,
je možné, že sa funkcia Sieťová služba nebude dať
používať správne. ( 14)
 Domovská obrazovka Sieťová služba podlieha zmenám
bez upozornenia.
 Služby, ku ktorým pristupujete prostredníctvom funkcie
Sieťová služba, prevádzkujú príslušní poskytovatelia
služieb, a poskytovanie služby môže byť dočasne
pozastavené alebo úplne ukončené bez upozornenia.
Spoločnosť Panasonic preto nepreberá zodpovednosť za
obsah alebo trvanie poskytovania služieb.
 Niektoré funkcie internetových stránok alebo obsah
služieb nemusia byť dostupné.
 Niektoré druhy obsahu môžu byť pre účastníkov
nevhodné.
 Niektoré druhy obsahu môžu byť dostupné len v určitých
krajinách a nemusia byť ponúkané v určitých jazykoch.
* Obrázky slúžia len na ilustráciu, obsah sa môže meniť
bez upozornenia.
Príprava
 Sieťové pripojenie ( 12)
 Nastavenia siete ( 13)
1
2
Stlačte tlačidlo [INTERNET].
Zvoľte položku a stlačte tlačidlo [OK].
Ukončenie funkcie Home Network (Domáca
sieť)
Stlačte tlačidlo [HOME].
- 20 -
Prehrávanie
Funkcia Home Network
(Domáca sieť)
Prehrávanie obsahu na serveri
DLNA
Pred použitím nasledovných funkcií nezabudnite
nakonfigurovať pripojené zariadenie vo vašej
domácej sieti.
Používanie funkcie Miracast™
Obsah, ktorý sledujete na displeji smartfónu
kompatibilnom s funkciou Miracast, môžete
sledovať aj na veľkej obrazovke vášho TV
prijímača.
 Kompatibilné so zariadeniami so systémom
Android™, ver. 4.2 a novšej a Miracast
certified.
Informácie o tom, či daný smartfón, atď.
podporuje funkciu Miracast, získate od výrobcu
daného zariadenia.
Prehrávač
1
2
Zariadenie kompatibilné s funkciou Miracast
Stlačte tlačidlo [MIRACAST].
Môžete obsluhovať zariadenie
kompatibilné s funkciou Miracast.
Na danom zariadení aktivujte funkciu
Miracast a zvoľte toto zariadenie* ako
zariadenie, ktoré sa má pripojiť.
Podrobnejšie informácie nájdete uvedené
v návode na obsluhu dodaným s daným
zariadením.
* Názov tohto zariadenia sa zobrazí v nasledujúcej
Môžete zdieľať fotografie, videozáznamy a hudbu
uloženú na certifikovanom mediálnom DLNA
serveri [počítač s nainštalovaným operačným
systémom Windows 7, smartfón, rekordéry
(DIGA) a pod.] pripojenom do vašej domácej
siete.
 Informácie o podporovanom formáte DLNA
( 37).
Prehrávač
Príprava
1 Zariadenie pripojte do siete ( 12)
a vykonajte nastavenia siete ( 13) tohto
zariadenia.
2 Obsah a priečinky pridajte do knižníc
prehrávača Windows Media® Player alebo
smartfónu atď.
Zoznam na prehrávanie (playlist)
programuWindows Media® Player
umožňuje prehrávanie len tých záznamov,
ktoré sú uložené v knižniciach.
 Pri pripojení k zariadeniu DIGA zaregistrujte
toto zariadenie do vášho zariadenia DIGA.
1
2
3
4
forme:
DMP-BDT460/5
DMP-BDT360/1/3/4/5
Server
5
6
Ukončenie funkcie Miracast
Stlačte tlačidlo [HOME].
Stlačte tlačidlo [HOME].
Zvoľte položku „Network (Sieť)“.
Zvoľte položku „Home Network (Domáca
sieť)“.
Zvoľte položku „DLNA Client (Klient DLNA)“.
Zoznam môžete aktualizovať stlačením
červeného tlačidla na diaľkovom ovládači.
Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom
ovládači môžete priamo prepnúť na
spôsob pripojenia Wi-Fi Direct.
Zvoľte zariadenie a stlačte tlačidlo [OK].
Zvoľte položku, ktorú chcete prehrať
a stlačte tlačidlo [OK].
V závislosti od obsahu môžete po stlačení
tlačidla [OPTION] zvoliť ďalšie praktické
funkcie.
Ukončenie funkcie Home Network (Domáca
sieť)
Stlačte tlačidlo [HOME].
- 21 -
Prehrávanie
Používanie digitálneho ovládača
médií
Smartfón alebo tablet môžete používať ako
digitálny ovládač médií (DMC) a prehrávať obsah
servera DLNA prostredníctvom prehrávača médií
(tohto zariadenia).
Možné spôsoby využitia:
1
2
3
4
5
6
Zariadenie na
vykresľovanie
Zariadenie na vykresľovanie
Server
Ovládač
Stlačte tlačidlo [HOME].
Zvoľte položku „Network (Sieť)“.
Zvoľte položku „Home Network (Domáca
sieť)“.
Zvoľte položku „Media Renderer
(Prehrávač médií)“.
Zvoľte položku „Home Network (Domáca
sieť)“ alebo „Wi-Fi Direct (Priame
pripojenie Wi-Fi)“ a stlačte tlačidlo [OK].
Potom postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Môžete začať obsluhovať zariadenia
kompatibilné s digitálnym ovládačom
médií.
Ukončenie činnosti na obrazovke prehrávača
médií
Stlačte tlačidlo [HOME].
Server
+
Ovládač
* Mal by byť nainštalovaný softvér kompatibilný s digitálnym
ovládačom médií.
Príprava
Vykonajte kroky 1 a 2. ( 21)
3 Vykonajte „Remote Device Settings
(Nastavenie zariadenia na diaľkové
ovládanie)“.
( 29)
Pri predvolenom nastavení sa názov tohto
zariadenia zobrazí v nasledujúcej forme:
DMP-BDT460/5
DMP-BDT360/1/3/4/5
Môžete zaregistrovať až 16 zariadení.
Informácie o DLNA a prehrávači médií (Media
Renderer)
Viac informácií sa dozviete na nasledujúcej webovej
stránke a v návodoch na obsluhu príslušných zariadení.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Stránka je k dispozícii len v angličtine.)
 Pripojenie Wi-Fi Direct pri používaní funkcie Home
Network (Domáca sieť) je iba dočasné. Po ukončení sa
nastaví štandardné sieťové pripojenie.
 V závislosti od zariadenia alebo prostredia pripojenia sa
rýchlosť prenosu dát môže znížiť.
 V závislosti od obsahu a pripojeného zariadenia nemusí
byť prehrávanie možné.
 Položky, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie je možné
prehrať na tomto zariadení.
- 22 -
Prehrávanie
„HDMI CEC“
Toto zariadenie podporuje funkciu „HDMI
CEC“ (Consumer Electronics Control).
Túto funkciu je možné používať po pripojení
zariadenia pomocou HDMI kábla*.
Podrobnosti o obsluhe nájdete v návode na
obsluhu príslušného zariadenia.
*
Len pri zapojení cez konektor HDMI
AV OUT MAIN na tomto zariadení.
Príprava
1 Funkciu „HDMI CEC“ nastavte na „On (Zap.)“.
( 30)
(Predvolené nastavenie je „On (Zap.)“.)
2 Na pripojenom zariadení (napr. TV prijímači)
nastavte funkcie ovládania „HDMI CEC“.
3 Zapnite všetky zariadenia kompatibilné
s funkciou „HDMI CEC“ a zvoľte vstupný
kanál tohto zariadenia na pripojenom TV
prijímači tak, aby funkcia „HDMI CEC“
fungovala správnym spôsobom.
Tento postup zopakujte v prípade,
že došlo k zmene pripojenia alebo
nastavenia.
Automatické prepínanie vstupu
Prepojené zapínanie napájania
Keď sa na tomto zariadení spustí prehrávanie,
TV prijímač automaticky prepne vstupný kanál
a zobrazí sa zobrazenie z tohto zariadenia.
Okrem toho, ak je TV prijímač vypnutý,
automaticky sa zapne.
Prepojené vypínanie napájania
Všetky pripojené zariadenia kompatibilné
s funkciou „HDMI CEC“ vrátane tohto zariadenia
sa po vypnutí televízora automaticky vypnú.
 Toto zariadenie podporuje funkciu „HDMI CEC“
(Consumer Electronics Control). Fungovanie tejto funkcie
sa však nedá zaručiť pri všetkých zariadeniach s funkciou
HDMI CEC.
- 23 -
Nastavenia
Menu voliteľných
možností
Prostredníctvom tohto menu je možné ovládať
rôzne funkcie prehrávania a nastavenia.
Dostupné voľby závisia od prehrávaného obsahu
a stavu zariadenia.
Informácie o režime viacerých používateľov
 Repeat Play (Opakované prehrávanie)
Zvoľte položku, ktorú chcete zopakovať.
 Môžete opakovať prehrávanie kapitoly,
zoznamu na prehrávanie, celého disku
a podobne, no zobrazené položky sa budú
odlišovať v závislosti od druhu média.
 Voľbou možnosti „Off (Vyp.)“ funkciu zrušíte.
 Random (Náhodné poradie)
Aktivovanie/deaktivovanie prehrávania
v náhodnom poradí.
: Nastavenia položiek s týmto označením
ukladajú príslušní používatelia zaregistrovaní
v menu HOME. ( 17)
 Start Slideshow (Spustenie prezentácie)
Spustenie prezentácie.
1
 Rotate RIGHT (Otočenie doprava)
 Rotate LEFT (Otočenie doľava)
Otočenie statickej snímky.
Stlačte tlačidlo [OPTION].
Pri prehrávaní hudby zvoľte položku
„Playback Settings (Nastavenia
prehrávania)“ a stlačte tlačidlo [OK].
napr. BD-Video
 Status (Stav)
Zobrazenie stavových hlásení.
 Wallpaper (Pozadie)
Nastavenie požadovanej statickej snímky ako
pozadia menu HOME. ( 16)
 Icon Registration (Registrácia symbolu)
Nastavenie statickej snímky ako ikony
používateľa. ( 17)
 Video (Videozáznam)
Zobrazenie spôsobu záznamu pôvodného
videozáznamu.
2
Zvoľte požadovanú položku a zmeňte
nastavenia.
 Primary Video (Primárny videozáznam)
Zobrazenie spôsobu záznamu originálneho
primárneho videozáznamu.
 Secondary Video (Sekundárny
videozáznam)
Ukončenie činnosti na tejto obrazovke
Stlačte tlačidlo [OPTION].
Ohľadom jazyka (Language): (
37)
Video
Voľba zapnutia/vypnutia
obrazového záznamu.
Zobrazenie spôsobu záznamu
pôvodného videozáznamu.
 Počas vyhľadávania/
spomaleného prehrávania
alebo prehrávania po
jednotlivých snímkach
sa zobrazí len primárny
videozáznam.
Soundtrack
(Zvuková stopa)
Zvoľte zapnutie/vypnutie
sprievodného ozvučenia
a jazyka.
Operation Menu (Menu operácií)
 Soundtrack (Zvuková stopa)
Zobrazenie alebo zmena zvukovej stopy.
 Audio channel (Zvukový kanál)
Voľba zvukového kanála.
 Subtitle (Titulky)
Zmena nastavení titulkov.
 Angle (Uhol pohľadu)
Voľba čísla uhla pohľadu.
 Zoom
Zväčšenie videozáznamov a statických záberov.
 Top Menu (Hlavné menu)
Zobrazenie hlavného menu.
 Pop-up Menu (Kontextové menu)
Zobrazenie kontextového menu.
 Menu
Zobrazenie menu.
- 24 -
Nastavenia
Picture Settings (Nastavenia
obrazu)
3D Settings (3D nastavenia)
 Picture Mode (Režim obrazu)
Počas prehrávania zvoľte režim kvality obrazu.
 Ak zvolíte možnosť „User (Používateľský)“,
môžete zmeniť nastavenia „Picture Adjustment
(Úprava obrazu)“.
 Picture Adjustment (Úprava obrazu)
Týmto je možné zmeniť špecifické parametre,
ktoré ovplyvnia kvalitu obrazu.
 Signal Format (Formát signálu)
Original
(Pôvodný
formát)
Side by side
(Vedľa seba)
2D to 3D
(2D na 3D)
 Progressive (Progresívny výstup)
Zvoľte spôsob konverzie pre progresívny výstup
tak, aby vyhovoval typu prehrávaného materiálu.
 Ak dôjde k prerušeniu videozáznamu po voľbe
možnosti „Auto (Automaticky)“, zvoľte možnosť
„Video“ alebo „Film“ v závislosti od materiálu,
ktorý sa má prehrávať.
 24p
Filmy a iný materiál zaznamenaný na DVD-Video
diskoch pri snímkovej frekvencii 24p sa vysiela
pri rovnakej snímkovej frekvencii 24p.
 Len keď ste zvolili možnosť „24p(4K)“
alebo „24p“ v položke „24p(4K)/24p Output
(Výstup s riadkovaním 24p(4K)/24p)“ ( 26)
a prehrávate disky zaznamenané pri snímkovej
frekvencii 60 snímok za sekundu.
 Nemusí fungovať pri obsahu vo formáte PAL.
Zachová sa pôvodný formát
obrazu.
Formát 3D obrazu, ktorý
sa skladá z ľavej a pravej
obrazovky.
Konverzia 2D obrazu na 3D
efekt.
 Distance (Vzdialenosť)
Nastavenie miery vnímania hĺbky.
 Graphic Display Level (Úroveň grafického
zobrazenia)
Pri prehrávaní 3D obrazu môžete upraviť 3D
pozíciu menu Option (Voliteľné možnosti),
hlásení a podobne.
 Reset to Default Picture Settings
(Obnovenie štandardných nastavení
obrazu)
Obnovenie všetkých predvolených továrenských
nastavení obrazu.
- 25 -
Nastavenia
Menu Setup (Nastavenie)
Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia zariadenia.
Vykonané nastavenia sa nezmenia ani po
prepnutí zariadenia do pohotovostného režimu.
Menu Setup (Nastavenie) a Option (Voliteľné
možnosti) zdieľajú niektoré položky. Rovnaký
efekt dosiahnete nastavením príslušnej položky
v oboch menu.
Informácie o režime viacerých používateľov
: Nastavenia položiek s týmto označením
ukladajú príslušní používatelia zaregistrovaní
v menu HOME. ( 17)
1
2
3
Stlačte tlačidlo [HOME].
Stlačte tlačidlo [OK] a zvoľte položku
„Setup (Nastavenie)“.
Zvoľte položku „Player Settings
(Nastavenia prehrávača)“.
Zvoľte požadovanú položku a zmeňte
nastavenia.
Ukončenie činnosti na tejto obrazovke
Stlačte tlačidlo [HOME].
Picture (Obraz)
 Picture Mode (Režim obrazu)
HDMI Video Format (Formát HDMI
videosignálu)
Položky podporované pripojenými zariadeniami
sú na obrazovke vyznačené ako „ “. Ak sa zvolí
nejaká položka bez vyznačenia „ “, obraz môže
byť skreslený.
 Ak je zvolené nastavenie „Automatic
(Automaticky)“, automaticky sa vyberie výstupné
rozlíšenie, ktoré najviac vyhovuje pripojenému
TV prijímaču.
 Aby ste si mohli vychutnať videozáznam
s vysokým rozlíšením prevedený až na
rozlíšenie 1080p, musíte zariadenie pripojiť
priamo k HDTV prijímaču (TV prijímač
s vysokým rozlíšením), ktorý je kompatibilný
s rozlíšením 1080p. Ak je toto zariadenie
pripojené k HDTV prijímaču cez iné zariadenie,
aj dané zariadenie musí byť kompatibilné
s rozlíšením 1080p.
24p(4K)/24p Output (Výstup s riadkovaním)
Toto nastavenie slúži na voľbu spôsobu výstupu
obsahu zaznamenaného vo formáte 24p*1, ako sú
napríklad filmy.
4
 HDMI Output (HDMI výstup)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
(
25)
 Picture Adjustment (Nastavenie obrazu)
( 25)
24p(4K)
Výstup signálov po ich konverzii na
vyššiu úroveň formátu 4K*2.
24p
Výstup s riadkovaním 24p.
 Pripojte kompatibilný televízor pre každý výstup
(4K alebo 1080/24p) do konektora HDMI AV
OUT MAIN
/HDMI AV OUT
na
tomto zariadení.
 „24p(4K)“ funguje len pri prehrávaní v 2D.
 Pri prehrávaní DVD-Video disku prepnite toto
nastavenie na „24p(4K)“ alebo „24p“ a potom
„24p“ v položke „Picture Settings (Nastavenia
obrazu)“ ( 25) na „On (Zap.)“.
 Pri prehrávaní obrazových záznamov uložených
na BD-Video/DVD-Video disku v inom formáte
ako 24p sa na výstup budú obrazové záznamy
privádzať pri snímkovej frekvencii 60p.
HDMI Colour Mode (Farebný režim HDMI)
Toto nastavenie slúži na voľbu konverzie
farebného priestoru obrazového signálu.
Deep Colour Output (Výstup v režime Deep
Colour)
Týmto nastavením sa zvolí použitie výstupu
v režime Deep Colour, keď je pripojený TV
prijímač, ktorý podporuje režim Deep Colour.
Contents Type Flag (Označenie typu obsahu)
Keď je pripojený TV prijímač podporujúci funkciu
Contents Type Flag (Označenie typu obsahu),
v závislosti od prehrávaného obsahu sa použije
optimálny spôsob reprodukcie.
- 26 -
Nastavenia
HDMI(SUB) Output Mode (Režim výstupu cez
konektor HDMI(SUB))
Tu môžete nastaviť, či sa obrazový signál má vysielať
cez konektor HDMI AV OUT SUB alebo nie.
*1 Obraz s progresívnym neprekladaným riadkovaním
zaznamenaný pri snímkovej frekvencii 24 snímok za
sekundu (filmový záznam). Mnoho filmového obsahu
na BD-Video diskoch je zaznamenaného pri snímkovej
frekvencii 24 snímok za sekundu rovnako ako na
filmových materiáloch.
*2 Technológia obrazu/zobrazenia vo vysokom rozlíšení
s približne 4000 (šírka) × 2000 (výška) obrazových bodov.
Sound (Zvuk)
 Dynamic Range Compression (Kompresia
dynamického rozsahu)
Jej cieľom je zabezpečenie zrozumiteľnosti dialógov
aj pri nízkych úrovniach hlasitosti.
(Len Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby
TrueHD)
 Nastavenie „Automatic (Automaticky)“ je účinné
len pri prehrávaní záznamov vo formáte Dolby
TrueHD.
 Digital Audio Output (Digitálny zvukový
výstup)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
Voľba zvukového signálu, ktorý sa bude vysielať.
 Ak pripojené zariadenie neumožňuje
dekódovanie signálu v príslušnom formáte,
zvoľte možnosť „PCM (Impulzne kódovaná
modulácia)“. Toto zariadenie dekóduje daný
formát zvukového signálu a prenáša ho do
pripojeného zariadenia.
 Ak nevykonáte vhodné nastavenia, v zvuku sa
môže ozývať praskanie alebo šum.
Zvoľte spôsob výstupu zvukového signálu vo
formáte PCM so vzorkovacou frekvenciou 96 kHz
z konektora OPTICAL.
 Ak zvolíte možnosť „On (Zap.)“, signály sa budú
vysielať prevzorkované na 48 kHz.
 Ak zvolíte možnosť „Off (Vyp.)“ a pripojené
zariadenie nepodporuje signály so vzorkovacou
frekvenciou 96 kHz, zvuk nebude reprodukovaný
normálne.
 V nasledujúcich prípadoch sa signály prevzorkujú
na 48 kHz bez ohľadu na nastavenie:
– keď majú signály vzorkovaciu frekvenciu
192 kHz,
– keď je disk chránený proti kopírovaniu,
– keď je položka „BD-Video Secondary Audio
(Sekundárna zvuková stopa BD-Video disku)“
nastavená na možnosť „On (Zap)“.
 Downmix (Zmiešavanie kanálov)
Zvoľte spôsob zmiešavania viackanálového zvuku
do dvojkanálového.
 Zvoľte možnosť „Surround encoded (So
zakódovaným priestorovým zvukom)“, keď
pripojené zariadenie podporuje funkciu virtuálneho
priestorového zvuku.
 Účinok zmiešavania nebude dostupný, keď je
položka „Digital Audio Output (Výstup digitálneho
zvukového signálu)“ nastavená na „Bitstream
(Dátový tok)“.
 Zvukový signál sa bude vysielať vo formáte
„Stereo“ v nasledujúcich prípadoch:
– prehrávanie záznamov vo formáte AVCHD,
– prehrávanie sekundárnej zvukovej stopy
(vrátane zvuku klikania tlačidiel).
 DTS Neo:6
2-kanálový (2.1-kanálový) zvuk sa rozšíri na
7-kanálový (7.1-kanálový).
 Táto funkcia funguje, keď sú splnené nasledovné
podmienky:
– Zvukový signál sa vysiela cez konektor HDMI
AV OUT.
– Vysiela sa zvuk zaznamenaný pri frekvencii
96 kHz alebo nižšej.
– Položka „Digital Audio Output (Digitálny
zvukový výstup)“ je nastavená na možnosť
„PCM“, keď sa vysiela iný zvukový formát než
PCM.
BD-Video Secondary Audio (Sekundárna
zvuková stopa BD-Video disku)
Zvoľte, či sa má alebo nemá zmiešavať primárna
a sekundárna zvuková stopa (vrátane zvuku
kliknutia tlačidiel).
Ak je zvolená možnosť „Off (Vyp.)“, zariadenie bude
privádzať na výstup len primárnu zvukovú stopu.
HDMI Audio Output (HDMI audio výstup)
Týmto nastavením zvolíte, či sa má alebo nemá
zvukový signál vysielať z HDMI.
 Zvoľte možnosť „Off (Vyp.)“, keď je TV prijímač
pripojený k tomuto zariadeniu prostredníctvom
konektora HDMI AV OUT, pričom je toto
zariadenie prostredníctvom konektora OPTICAL
pripojené aj k iným zariadeniam, ako je
napríklad zosilňovač/prijímač.
 PCM Down Conversion (Prevzorkovanie
signálu vo formáte PCM)
- 27 -
Nastavenia
3D
Network (Sieť)
 Easy Network Setting (Jednoduché nastavenie
siete) ( 13)
 3D BD-Video Playback (3D prehrávanie BDVideo diskov)
Zvoľte spôsob prehrávania obrazových záznamov
kompatibilných s technológiou 3D zobrazovania
obrazu.
 Network Settings (Nastavenia siete)
Nastavenia týkajúce sa siete vykonajte osobitne.
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
 3D AVCHD Output (3D AVCHD výstup)
LAN Connection Mode (Režim pripojenia do
lokálnej siete LAN)
Zvoľte spôsob pripojenia do lokálnej siete LAN.
 Ak chcete vytvoriť priame bezdrôtové prepojenie
tohoto zariadenia a zariadenia v domácej sieti,
zvoľte možnosť „Wireless Master“. Ak je zvolená
táto možnosť, pripojenie k internetu nebude
dostupné.
Zvoľte spôsob výstupu videí vo formáte 3D AVCHD.
 3D Playback Message (Hlásenie pri 3D
prehrávaní)
Nastavenie zobrazenia alebo skrytia výstražného
zobrazenia o sledovaní 3D obrazu pri prehrávaní
obrazových záznamov kompatibilných
s technológiou 3D zobrazovania obrazu.
 Graphic Display Level (Úroveň grafického
zobrazenia)
( 25)
Language (Jazyk)
 Soundtrack Preference (Predvolená zvuková
stopa)
Zvoľte jazyk zvukovej stopy.
 Ak zvolíte možnosť „Original (Pôvodný)“, pre
každý disk sa zvolí pôvodný jazyk.
 Ak zvolíte možnosť „Other
(Iný
)“, zadajte kód. ( 37)
Wireless Settings (Nastavenia bezdrôtovej
siete)
Táto položka umožňuje nastaviť bezdrôtový
smerovač a parametre pripojenia. Je aj možné
skontrolovať aktuálne nastavenia pripojenia a stav
pripojenia.
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
Connection Setting (Nastavenie pripojenia)
Zobrazí sa sprievodca pripojením bezdrôtového
smerovača.
Double Speed Mode Setting (2.4GHz)
(Nastavenie dvojnásobnej rýchlosti (2,4 GHz))
Rýchlosť pripojenia nastavte pre 2,4 GHz formát
bezdrôtovej siete.
 Ak sa pripájate s použitím režimu „Double
Speed Mode (40MHz) (Režim dvojnásobnej
rýchlosti (40 MHz))“, dva kanály používajú to
isté frekvenčné pásmo, takže hrozí väčšie riziko
rušenia príjmu. V dôsledku toho môže poklesnúť
rýchlosť pripojenia alebo sa zhorší jeho stabilita.
 Subtitle Preference (Predvolené titulky)
Zvoľte jazyk titulkov.
 Ak je zvolená možnosť „Automatic (Automaticky)“,
jazyk zvolený pre položku „Soundtrack Preference
(Predvolená zvuková stopa)“ nie je k dispozícii,
a na disku sa nachádzajú titulky v danom jazyku,
automaticky sa zobrazia.
 Ak zvolíte možnosť „Other
(Iný
)“,
zadajte kód. ( 37)
 Menu Preference (Predvolené menu)
Voľba jazyka menu na disku.
 Ak zvolíte možnosť „Other
(Iný
zadajte kód. ( 37)
)“,
 Subtitle Text (Text titulkov)
Zvoľte požadovanú položku podľa jazyka
používaného pre text titulkov MKV/Xvid.
 Táto položka sa zobrazí len po spustení
prehrávania súboru.
 On-Screen Language (Jazyk na obrazovke)
Zvoľte jazyk menu a zobrazovaných hlásení.
IP Address / DNS Settings (Nastavenie IP
adresy / DNS)
Tu môžete skontrolovať stav sieťového pripojenia
a nastavenia súvisiace s IP adresou a DNS
serverom.
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte príslušné
nastavenie.
Proxy Server Settings (Nastavenia proxy
servera)
Tu môžete skontrolovať stav spojenia s proxy
serverom a zmeniť nastavenia.
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte príslušné
nastavenie.
Network Service Settings (Nastavenia sieťovej
služby) ( 20)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
- 28 -
Nastavenia
Ratings (Úroveň ochrany)
Time Zone (Časové pásmo)
Nastavte čas zariadenia tak, aby zodpovedal
miestnemu času.
 Niektoré obsahy funkcie Sieťová služba vyžadujú
nastavenie časového pásma. V prípade potreby
nastavte časové pásmo.
Nasledujúce položky používajú rovnaké heslo.
Nezabudnite svoje heslo.
Summer Time (Letný čas)
Keď práve platí letný čas, zvoľte možnosť „On (Zap.)“.
Network Drive Connection (Pripojenie sieťového
disku)
Týmto prehrávačom je možné pristupovať aj
k zdieľaným priečinkom zariadení, ktoré nie
sú kompatibilné s DLNA (napríklad operačný
systém Windows XP) a prehrávať videozáznamy,
statické snímky a hudbu. Podrobnejšie informácie
o nastaveniach a spôsobe ovládania pripojených
zariadení nájdete uvedené na nasledujúcej webovej
stránke.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Stránka je k dispozícii len v angličtine.)
 „DVD-Video Ratings (Úroveň ochrany DVDVideo diskov)“
Nastavením úrovne ochrany obmedzíte možnosti
prehrávania DVD-Video diskov.
 BD-Video Ratings (Úroveň ochrany
BD-Video diskov)
Nastavte vekové obmedzenie pre prehrávanie BDVideo disku.
 Network Service Lock (Uzamknutie
sieťových služieb)
Môžete obmedziť používanie funkcie Sieťová služba.
System (Systém)
 Easy Settings (Jednoduché nastavenia)
Môžete vykonať základné nastavenia.
 TV Settings (Nastavenia TV prijímača)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
Remote Device Settings(Nastavenie zariadenia
na diaľkové ovládanie)
( 20, 22)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
Remote Device Operation (Používanie
vzdialeného zariadenia)
Povolenie ovládanie zariadenia zariadením DMC atď.
 Ak je vybrané nastavenie „On (Zap.)“, aktivuje sa
funkcia „Quick Start (Rýchle spustenie)“.
TV Aspect (Zobrazovací pomer TV prijímača)
Zvoľte nastavenie, ktoré zodpovedá typu
pripojeného TV prijímača.
Pri pripojení TV prijímača so zobrazovacím
pomerom 4:3 a prehrávaní obrazového záznamu
s pomerom strán 16:9:
Device Name Entry (Zadanie názvu zariadenia)
Zadajte názov tohto prehrávača, ktorý sa bude
zobrazovať na pripojenom zariadení.
4:3 Pan & Scan
Registration Type (Typ registrácie)
Automatic
(Automaticky)
Umožnenie pripojenia ku všetkým
zariadeniam, ktoré pristupujú
k tomuto prehrávaču.
Manual (Manuálne)
Nastavenie možnosti pripojenia
k jednotlivým zariadeniam, ktoré
pristupujú k tomuto prehrávaču.
4:3 Letterbox
Remote Device List (Zoznam diaľkovo
ovládaných zariadení)
Zobrazené zariadenie je možné zaregistrovať alebo
jeho registráciu zrušiť v prípade, ak je položka
„Registration Type (Typ registrácie)“ nastavená na
„Manual (Manuálne)“.
Obraz sa bude prehrávať
s orezanými bočnými okrajmi
tak, aby zodpovedal rozmerom
obrazovky.
Pri prehrávaní BD-Video disku sa
videosignál bude
privádzať
na výstup
vo formáte „4:3
Letterbox“.
V hornej a dolnej
časti obrazu budú
čierne pruhy.
Pri pripojení TV prijímača so zobrazovacím
pomerom 16:9 a prehrávaní obrazového záznamu
s pomerom strán 4:3:
BD-Live Internet Access (Prístup funkcie BD-Live
na internet) ( 19)
Pri používaní funkcií BD-Live môžete obmedziť prístup
na internet.
 Ak je zvolená možnosť „Limit (Obmedziť)“, prístup na
internet je povolený len pre obsah funkcie BD-Live,
ktorý má povolenie vlastníka obsahu.
16:9
Videozáznam sa zobrazuje ako
obraz s pomerom strán 4:3 v strede
obrazovky.
16:9 full
Obraz sa zobrazí horizontálne
roztiahnutý so zobrazovacím
pomerom 16:9.
TV System (TV norma)
Zvoľte také nastavenie, aby zodpovedalo TV
norme pripojeného TV prijímača.
- 29 -
Nastavenia
Screen Saver Function (Funkcia šetriča
obrazovky)
Táto funkcia zabraňuje retencii obrazu na
obrazovke.
 Ak je táto funkcia nastavená na možnosť „On
(Zap.)“:
Ak je zobrazený zoznam prehrávaného obsahu
a 10 minút alebo dlhšie sa nevykoná žiadny
úkon, obrazovka sa automaticky prepne do
menu HOME.
 Počas prehrávania, pozastavenia a podobne nie
je táto funkcia dostupná.
On-Screen Messages (Hlásenia na
obrazovke)
Zvoľte, či sa majú stavové hlásenia zobrazovať
automaticky.
HDMI CEC
Túto možnosť nastavte v prípade použitia funkcie
„HDMI CEC“ pri zapojení zariadenia, ktoré
podporuje funkciu „HDMI CEC“ prostredníctvom
HDMI kábla.
 Ak nechcete používať funkciu „HDMI CEC“,
zvoľte možnosť „Off (Vyp.)“.
Edit User Information (Úprava informácií
o používateľovi)
Zmena informácií o používateľovi zaregistrovanom
v menu HOME.
 Start-up Banner (Spúšťací nadpis)
Zvoľte možnosť zobrazenia tohto nadpisu po zapnutí
tohto zariadenia. ( 16)
 Quick Start (Rýchly štart)
Zvýši sa rýchlosť spustenia z pohotovostného
režimu.
 Ak je vybraná možnosť „On (Zap.)“, interná
riadiaca jednotka bude neustále napájaná
a v režime nečinnosti sa spotreba elektrickej
energie v porovnaní s nastavením „Off (Vyp.)“
zvýši.
(Spotreba energie 36)
 Remote Control (Diaľkový ovládač)
Ak ostatné výrobky značky Panasonic reagujú na
tento diaľkový ovládač, zmeňte kód diaľkového
ovládača.
 Firmware Update (Aktualizácia firmvéru)
( 14)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
 Unit Settings (Nastavenia zariadenia)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
Automatic Update Check (Automatická
kontrola aktualizácie)
Ak toto zariadenie zostane pripojené k internetu,
po zapnutí skontroluje dostupnosť najnovšej verzie
firmvéru a, ak je to potrebné, môžete firmvér
aktualizovať.
Mixed Data Disc Option (Možnosti disku so
zmiešanými typmi dát)
Umožňuje voľbu prehrávania obsahu na diskoch
s dátovými súbormi aj videozáznamami.
 Ak sa zvolí možnosť „MP3/JPEG/MKV“, bude
možné zobraziť dátové súbory.
 Ak sa zvolí možnosť „BDAV/AVCHD“, bude
možné zobraziť záznamy BDAV a AVCHD.
Front Panel Display (Zobrazenie predného
panela)
Umožňuje zmeniť jas displeja zariadenia.
 Ak zvolíte možnosť „Automatic (Automaticky)“,
nastaví sa vysoký jas displeja, ktorý stmavne iba
počas prehrávania.
Blue LED (Modrý LED indikátor)
Nastavte to, či sa má rozsvietiť modrý LED
indikátor v strede tohto zariadenia po jeho zapnutí.
HDMI(SUB) V.OFF LED Control [LED
kontrolka V.OFF pre konektor HDMI(SUB)]
Tu môžete nastaviť, či má svietiť LED kontrolka
V.OFF pre konektor HDMI (SUB).
 Rozsvieti sa, keď je položka „HDMI(SUB)
Output Mode (Režim výstupu cez konektor
HDMI(SUB))“ ( 27) nastavená na V.OFF(Video
Off) (Video vyp.).
Update Now (Aktualizovať teraz)
Ak je k dispozícii aktualizácia firmvéru, môžete ho
aktualizovať manuálne.
 System Information (Informácie o systéme)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
Software Licence (Softvérová licencia)
Zobrazia sa informácie o softvéri, ktorý používa
toto zariadenie.
Firmware Version Information (Informácie
o verzii firmvéru)
Zobrazenie verzie firmvéru tohto zariadenia
a modulu bezdrôtovej lokálnej siete LAN.
 Default Settings (Predvolené nastavenia)
Táto položka slúži na obnovenie všetkých nastavení
v menu „Setup (Nastavenie)“ a „Option (Voliteľné
možnosti)“ na predvolené nastavenia, okrem
niektorých nastavení siete, úrovne ochrany, kódu
diaľkového ovládača, jazyka zobrazenia a pod.
- 30 -
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Diaľkový ovládač nefunguje správnym
spôsobom.
Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
( 5)
Kód diaľkového ovládača a zariadenia sa
nezhodujú.
Ak sa po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači
zobrazí na displeji zariadenia „SET ⃞“, zmeňte
kód v diaľkovom ovládači.
Podržte stlačené [OK] a zobrazené číslo („⃞“) na
viac ako 5 sekúnd.
Skôr, ako požiadate o opravu zariadenia, vykonajte,
prosím, nasledujúce kroky.
Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na svojho
predajcu.
 Zariadenie nereaguje na tlačidlá diaľkového
ovládača ani na tlačidlá na zariadení.
Odpojte sieťový napájací prívod, počkajte 1 minútu
a potom ho znova pripojte.
Po zapnutí TV prijímača sa nezobrazuje režim TV
tunera.
Tento jav sa môže vyskytnúť pri určitých
nastaveniach TV prijímača, keď je položka „Quick
Start (Rýchly štart)“ nastavená na možnosť „On
(Zap.)“.
V závislosti od TV prijímača je možné sa tomuto
javu vyhnúť opätovným pripojením HDMI kábla
k inému vstupnému HDMI konektoru alebo
zmenou nastavenia automatického pripojenia
prostredníctvom HDMI.
Máte nainštalovaný najnovší firmvér?
Spoločnosť Panasonic neustále vylepšuje
firmvér zariadení, aby sa zabezpečilo, že naši
zákazníci získajú najnovšiu technológiu.
( 14)
Nasledujúce javy neznamenajú problém zariadenia:
– pravidelné zvuky spôsobené otáčaním disku,
– rušenie obrazu počas vyhľadávania,
– rušenie obrazu pri vymieňaní 3D diskov.
 Disk sa nedá vysunúť.
1 Zapnite zariadenie.
2 Na minimálne 5 sekúnd podržte súčasne stlačené
tlačidlo [OK], žlté tlačidlo a modré tlačidlo na
diaľkovom ovládači.
–
Na displeji zariadenia sa zobrazí „00 RET“.
3 Opakovane stláčajte tlačidlo [►] (doprava) na
diaľkovom ovládači dovtedy, kým sa na displeji
zariadenia nezobrazí hlásenie „06 FTO“.
4 Stlačte tlačidlo [OK].
Zabudli ste heslo pre úroveň ochrany.
Chcete zrušiť nastavenie úrovne ochrany.
Obnoví sa predvolené nastavenie úrovne ochrany.
1 Zapnite zariadenie.
2 Na minimálne 5 sekúnd podržte súčasne
stlačené tlačidlo [OK], žlté tlačidlo a modré
tlačidlo na diaľkovom ovládači.
– Na displeji zariadenia sa zobrazí „00 RET“.
3 Opakovane stláčajte tlačidlo [►] (doprava) na
diaľkovom ovládači dovtedy, kým sa na displeji
zariadenia nezobrazí hlásenie „03 VL“.
4 Stlačte tlačidlo [OK].
Všeobecné úkony
Obnovenie predvolených nastavení z výroby.
V menu Setup (Nastavenie) zvoľte pre položku
„Default Settings (Predvolené nastavenia)“ možnosť
„Yes (Áno)“. ( 30)
Obnovenie všetkých nastavení z výroby.
Vykonaním nasledujúcich úkonov obnovte pôvodné
nastavenia zariadenia:
1 Zapnite zariadenie.
2 Na minimálne 5 sekúnd podržte súčasne stlačené
tlačidlo [OK], žlté tlačidlo a modré tlačidlo na
diaľkovom ovládači.
– Na displeji zariadenia sa zobrazí „00 RET“.
3 Opakovane stláčajte tlačidlo [►] (doprava) na
diaľkovom ovládači dovtedy, kým sa na displeji
zariadenia nezobrazí hlásenie „08 FIN“.
4 Podržte stlačené tlačidlo [OK] na viac ako 5 sekúnd.
TV obrazovka stmavne.
V nasledovných prípadoch sa uskutočňuje HDMI
overovanie a zobrazí sa čierna obrazovka:
– keď je položka „24p(4K)/24p Output (Výstup
s riadkovaním 24p(4K)/24p)“ nastavená na
možnosť „24p(4K)“ alebo „24p“,
– keď sa zobrazenie prepína medzi 2D a 3D
obrazom,
–
keď ukončíte zobrazenie
statického záberu s rozlíšením 4K tak, že
zobrazíte iné zobrazenie, vrátane menu HOME.
Toto zariadenie nedokáže správnym spôsobom
rozpoznať USB pripojenie.
Odpojte a znovu pripojte USB kábel. Ak ani potom
toto zariadenie nerozpoznalo dané pripojenie,
vypnite a znovu zapnite toto zariadenie.
Ak sú USB zariadenia pripojené nasledujúcim
spôsobom, toto zariadenie ich nemusí rozpoznať:
– prostredníctvom USB rozbočovača,
– prostredníctvom predlžovacieho USB kábla.
- 31 -
Ďalšie informácie
Ak ste k tomuto zariadeniu pripojili USB pevný
disk, použite USB kábel, ktorý bol priložený
k pevnému disku.
Keď pripájate pevný disk cez USB, použite pravý
USB port (USB2). ( 15)
Picture (Obraz)
Obrazový záznam prehrávaný prostredníctvom
tohto zariadenia sa nezobrazuje na obrazovke TV
prijímača.
Obraz je skreslený.
V položke „HDMI Video Format (Formát HDMI
videosignálu)“ je zvolené nesprávne rozlíšenie.
Nastavenie obnovte nasledovným spôsobom:
1 Zapnite zariadenie.
2 Na minimálne 5 sekúnd podržte súčasne
stlačené tlačidlo [OK], žlté tlačidlo a modré
tlačidlo na diaľkovom ovládači.
– Na displeji zariadenia sa zobrazí „00 RET“.
3 Opakovane stláčajte tlačidlo [►] (doprava) na
diaľkovom ovládači dovtedy, kým sa na displeji
zariadenia nezobrazí hlásenie „04 PRG“.
4 Podržte stlačené tlačidlo [OK] na viac ako 5
sekúnd.
Znova nastavte túto položku. ( 26)
– Keď sa zvukové signály formátu Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD a DTS-HD®
neprivádzajú na výstup správne, v položke
„Default Settings (Predvolené nastavenia)“
zvoľte možnosť „Yes (Áno)“ ( 30) a potom
vykonajte správne nastavenia.
Toto zariadenie a TV prijímač používajú odlišné
TV normy.
1 Zapnite zariadenie.
2 Na minimálne 5 sekúnd podržte súčasne
stlačené tlačidlo [OK], žlté tlačidlo a modré
tlačidlo na diaľkovom ovládači.
– Na displeji zariadenia sa zobrazí „00 RET“.
3 Opakovane stláčajte tlačidlo [►] (doprava) na
diaľkovom ovládači dovtedy, kým sa na displeji
zariadenia nezobrazí hlásenie „05 P/N“.
4 Podržte stlačené tlačidlo [OK] na viac ako
5 sekúnd.
TV norma sa prepne z PAL na NTSC alebo
naopak.
Záznamy na diskoch zaznamenané v TV norme
PAL nebudú na TV prijímačoch pracujúcich v TV
norme NTSC zobrazované správne.
Keď je položka „3D BD-Video Playback
(Prehrávanie 3D BD-Video diskov)“ v menu Setup
(Nastavenie) nastavená na možnosť „Automatic
(Automaticky)“, obraz sa pri niektorých spôsoboch
pripojenia nemusí zobraziť. Disk vyberte zo
zariadenia a v menu Setup (Nastavenie)
zvoľte položku „Set before play (Nastaviť pred
prehrávaním)“ a potom zvoľte možnosť „2D
Playback (Prehrávanie v 2D)“ na obrazovke
nastavenia, ktorá sa zobrazí pri prehrávaní 3D
diskov. ( 28)
Pri výstupe obrazového signálu vo formáte 24p
(4K) môže byť obraz skreslený, a to v závislosti od
HDMI kábla. Použite HDMI kábel, ktorý podporuje
výstup formátu 4K.
Neprehráva sa obraz.
Keď je položka „HDMI(SUB) Output Mode (Režim
výstupu cez konektor HDMI(SUB))“ nastavená
na možnosť „V.OFF (Video vyp.)“, cez konektor
HDMI AV OUT SUB sa nevysiela videosignál.
( 27)
Obraz sa nevysiela vo vysokom rozlíšení.
Skontrolujte, či je položka „HDMI Video Format
(Formát HDMI videosignálu)“ v menu Setup
(Nastavenie) nastavená správne. ( 26)
Nezobrazuje sa 3D obraz.
Vykonajte pripojenie k TV prijímaču s rozlíšením
Full HD.
Je medzi týmto zariadením a TV prijímačom
zapojený zosilňovač/prijímač, ktorý nie je
kompatibilný s technológiou 3D zobrazovania
obrazu? ( 10)
Ak je do konektora HDMI AV
OUT SUB zapojený zosilňovač/prijímač, ktorý nie
je kompatibilný s technológiou 3D zobrazovania
obrazu, nastavte položku „HDMI(SUB) Output
Mode (Režim výstupu cez konektor HDMI(SUB))“
na možnosť „V.OFF (Video vyp.)“ ( 11)
Skontrolujte, či sú nastavenia tohto zariadenia
a TV prijímača správne. ( 19)
Je zosilňovač/prijímač zapojený medzi týmto
zariadením a TV prijímačom zapnutý?
V závislosti od pripojeného TV prijímača sa
v dôsledku zmeny rozlíšenia a podobne môže
prehrávaný obraz prepnúť na 2D. Skontrolujte 3D
nastavenia TV prijímača.
3D obraz sa nezobrazuje správne ako 2D.
V menu Setup (Nastavenie) zvoľte položku
„Set before play (Nastaviť pred prehrávaním)“
a na obrazovke nastavenia, ktorá sa zobrazí
pri prehrávaní 3D diskov následne možnosť
„2D Playback (Prehrávanie v 2D)“. ( 28, „3D
BD-Video Playback (Prehrávanie 3D BD-Video
diskov)“)
Disky so záznamom titulov vo formáte Side by
side (vedľa seba), ktoré je možné prehrávať v 3D,
sa budú prehrávať podľa nastavení TV prijímača.
Okolo okraja obrazovky sa zobrazuje čierny
pruh.
Zobrazovací pomer obrazovky nie je normálny.
Skontrolujte, či je položka „TV Aspect
(Zobrazovací pomer TV prijímača)“ nastavená
správne.
( 29)
Vykonajte nastavenie zobrazovacieho pomeru na
televízore.
- 32 -
Ďalšie informácie
Zvuk
Prehrávanie
Nie je možné prepnúť zvukový kanál.
Zvukový kanál sa nedá prepnúť, ak je položka
„Digital Audio Output (Výstup digitálneho
zvukového signálu)“ nastavená na „Bitstream
(Dátový tok)“. Položku „Digital Audio Output
(Výstup digitálneho zvukového signálu)“
nastavte na „PCM“. ( 27)
Nereprodukuje sa požadovaný formát
zvukového signálu.
Skontrolujte zapojenia a nastavenia položky
„Digital Audio Output (Digitálny audio výstup)“.
( 10, 27)
Keď toto zariadenie pripájate
k TV prijímaču cez konektor HDMI AV OUT
MAIN a k zosilňovaču/prijímaču cez konektor
HDMI AV OUT SUB, nastavte položku
„HDMI(SUB) Output Mode (Režim výstupu cez
konektor HDMI(SUB))“ na možnosť „V.OFF
(Video vyp.)“. ( 11)
Ak chcete vysielať zvukový signál zo
zariadenia, ktoré je pripojené prostredníctvom
HDMI kábla, nastavte položku „HDMI Audio
Output (HDMI audio výstup)“ v menu Setup
(Nastavenie) na možnosť „On (Zap.)“. ( 27)
Disk sa nedá prehrávať.
Disk je znečistený. ( 5)
Disk nie je finalizovaný. ( 7)
Skontrolujte, či je položka „Mixed Data Disc
Option (Možnosti disku so zmiešanými typmi
dát)“ nastavená správne. ( 30)
Statické snímky (vo formáte JPEG) sa
nezobrazujú správne.
Obrazové záznamy, ktoré boli upravované
v počítači, (a uložené napr. vo formáte
Progressive JPEG) a podobne sa nemusia dať
zobraziť.
Nie je možné prehrávanie prostredníctvom
funkcie BD-Live.
Presvedčte sa, či je toto zariadenie pripojené
k širokopásmovému internetu. ( 12)
Overte si nastavenie položky „BD-Live Internet
Access (Prístup funkcií BD-Live na internet)“.
( 29)
Skontrolujte, či je USB zariadenie pripojené
k USB portu. ( 15)
Pripojte toto zariadenie do siete
prostredníctvom káblového pripojenia.
Z TV prijímača nevychádza zvuk.
Z TV prijímača nemusí vychádzať zvuk, ak
je zosilňovač/prijímač pripojený ku konektoru
HDMI AV OUT SUB a položka „HDMI(SUB)
Output Mode (Režim výstupu cez konektor
HDMI(SUB))“ ( 27) je nastavená na „V.OFF
(Video vyp.)“. V takomto prípade nastavte
reprodukciu zvuku zo zosilňovača/prijímača. Ak
chcete, aby sa zvuk prehrával z TV prijímača,
nastavte položku „HDMI(SUB) Output Mode
(Režim výstupu cez konektor HDMI(SUB))“ na
možnosť „Normal (Štandardný)“.
- 33 -
Ďalšie informácie
Network (Sieť)
Hlásenia na obrazovke
Nie je možné pripojiť sa k sieti.
Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete.
( 12, 13, 28)
Môže sa vyskytovať rušenie, ktoré bráni
tomuto zariadeniu v nájdení vašej domácej
siete. Zmenšite vzdialenosť medzi týmto
zariadením a bezdrôtovým smerovačom. Toto
zariadenie dokáže zistiť názov vašej domácej
siete ( 13, “SSID”).
Prečítajte si návody na obsluhu pre jednotlivé
zariadenia a zapojenia uskutočnite podľa
pokynov v návodoch.
Pri použití bezdrôtového pripojenia do siete
LAN nie je možné prehrať videozáznam
zo servera s certifikátom DLNA Certified,
prípadne dochádza počas prehrávania
k výpadku snímok.
Problém by mohlo vyriešiť použitie
bezdrôtového routera s vysokou prenosovou
rýchlosťou, ktorý používa štandard 802.11n
(2,4 GHz alebo 5 GHz). Ak použijete
bezdrôtový smerovač, ktorý používa štandard
802.11n (2,4 GHz alebo 5 GHz), je potrebné
nastaviť typ šifrovania na „AES“.
Ak pri použití bezdrôtového pripojenia súčasne
používate mikrovlnnú rúru, bezdrôtový telefón
alebo iné zariadenie pracujúce na frekvencii
2,4 GHz, môže dochádzať k rušeniu pripojenia
alebo k iným problémom.
Príjem je stabilný, ak na obrazovke „Wireless
Settings (Nastavenia bezdrôtovej siete)“ ( 28)
v stĺpci „Reception (Príjem)“ nepretržite svietia
aspoň štyri dieliky stupnice.
Ak svietia 3 alebo menej dielikov, alebo ak
je spojenie rušené, zmeňte pozíciu alebo
nasmerovanie bezdrôtového smerovača
a skontrolujte, či sa stav pripojenia zlepší. Ak
nedošlo k zlepšeniu, pripojte sa do pevnej
siete a znova zopakujte „Easy Network Setting
(Jednoduché nastavenie siete)“. ( 13)
Cannot play. (Prehrávanie nie je možné).
Vložili ste nekompatibilný disk.
Cannot play on this unit. (Nie je možné
prehrať na tomto zariadení.)
Pokúsili ste sa prehrať nekompatibilný
obrazový súbor.
Médium vyberte a znova vložte.
No disc inserted. (Nie je vložený žiadny disk.)
Disk je pravdepodobne vložený hornou stranou
nadol.
This
operation is not available. (Tento úkon
nie je dostupný.)
Tento prehrávač nepodporuje niektoré úkony.
(Napríklad spomalené prehrávanie dozadu,
atď.)
IP address is not set. (IP adresa nie je
nastavená.)
Nastavenie „IP Address (IP adresa)“ v položke
„IP Address / DNS Settings (Nastavenie IP
adresy / DNS)“ je „---. ---. ---. ---“. Nastavte
položky „IP Address (IP adresa)“, „Subnet
Mask (Maska podsiete)“ a „Gateway Address
(Adresa brány)“. (Ak je to potrebné, zvoľte
automatické pridelenie IP adresy.)
Bezdrôtový prístupový bod má v súčasnej
dobe nízku úroveň zabezpečenia siete.
Odporúčame vám nastavenie zabezpečenia
zmeniť na vyššiu úroveň.
Nastavte vyššiu úroveň zabezpečenia siete
podľa návodu na obsluhu bezdrôtového
smerovača.
- 34 -
Ďalšie informácie
START (Spustenie)
Systém sa reštartuje počas aktualizácie
firmvéru. Zariadenie nevypínajte.
Hlásenia na displeji zariadenia
NET (Sieť)
Počas pripájania k sieti.
No PLAY (Prehrávanie nie je možné)
Na BD-Video alebo DVD-Video disku
sa nachádza obmedzenie týkajúce sa
prehrávania. ( 29)
Médium je znečistené alebo veľmi poškrabané.
Zariadenie ho nemôže prehrať.
UPD ⃞/⃞
(„⃞ “ predstavuje číslo.)
Prebieha aktualizácia firmvéru.
Zariadenie nevypínajte.
FIN
Aktualizácia firmvéru je dokončená.
REMOVE (Odpojte)
USB zariadenie má nadmerný prúdový odber.
Odpojte USB zariadenie.
SET (Nastavte) ⃞
(„⃞ “ predstavuje číslo.)
Kód diaľkového ovládača a zariadenia sa
nezhodujú. Zmeňte kód na diaľkovom ovládači.
Súčasne stlačte a viac
ako 5 sekúnd podržte
stlačené tlačidlo [OK]
a zobrazované číselné
tlačidlo zodpovedajúce potrebnému číslu.
U59
Teplota tohto zariadenia je vysoká a preto sa
toto zariadenie z bezpečnostných dôvodov
prepne do pohotovostného režimu.
Počkajte približne 30 minút.
Toto zariadenie nainštalujte alebo umiestnite
tak, aby malo dobré vetranie.
H⃞⃞ alebo F⃞⃞
(„⃞ “ predstavuje číslo.)
Niektoré z prvkov alebo funkcií zariadenia
nefungujú zvyčajným spôsobom.
Skontrolujte zariadenie podľa pokynov
uvedených v časti Riešenie problémov.
Ak servisné číslo zostane zobrazené aj po
vykonaní nápravných opatrení, postupujte
nasledujúcim spôsobom.
1 Odpojte zariadenie od zásuvky sieťového
napájania, počkajte niekoľko sekúnd
a opäť ho zapojte.
2 Stlačením tlačidla [/I] zariadenie zapnite.
Ak servisné číslo zostane zobrazené aj po
vykonaní uvedeného postupu, obráťte sa na
najbližší servis alebo predajcu.
Nezabudnite opísať problém a uviesť
zobrazované servisné číslo.
- 35 -
Ďalšie informácie
Technické údaje
Formát súboru
Formát
súboru
Všeobecné informácie
TV normy
PAL/NTSC
Rozsah
prevádzkových
teplôt
+5 °C až +35 °C
Rozsah
prevádzkových
vlhkostí
10 % až 80 % relat. vlhkosť
(nedochádza ku kondenzácii)
Výstup digitálneho
zvukového signálu
Optický digitálny výstup (optický
konektor)
MKV
Xvid
Typ A (19-pinový) 2 systémy
Niektoré súbory vo formáte
mp4/MPEG sa nemusia
dať prehrať správne, a to
„.mpg“,
v závislosti od rozlíšenia
MPEG „.mpeg“,
videozáznamu, stavu
(TS/PS) „.m2ts“, „.mts“, prenosovej rýchlosti
„.ts“
a podobne.
1 systém
USB konektor
USB 2.0:
2 systémy
Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX 1
systém
Kompatibilné štandardy:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bezdrôtová sieť LAN
JPEG
Frekvenčný rozsah:
2,4 GHz/5 GHz pásmo
Zabezpečenie: WPA™/WPA2™
(typ šifrovania: TKIP/AES,
Typ overovania: PSK), WEP
(64/128 bitov)
LASEROVÝ výrobok triedy 1
Vlnová dĺžka: 785 nm (CD
disky)/660 nm (DVD disky)/405
Technické parametre nm (BD disky)
laserového snímača Výkon lasera:
Zariadenie vďaka bezpečnostnej
ochrane neprodukuje nebezpečné
žiarenie.
MP3
Napájanie
220 až 240 V stried., 50 Hz
Spotreba
Približne 18 W
Príkon
v pohotovostnom
režime
Približne 0,5 W
Spotreba
v pohotovostnom
režime
s aktivovanou
funkciou rýchleho
spustenia
FLAC
Približne 5,5 W
Približne
415 mm × 43 mm × 182 mm
Hmotnosť
Približne 1,2 kg
 Zmena technických údajov zariadenia bez
predchádzajúceho upozornenia vyhradená.
„.JPG“, „.jpg“,
„.jpeg“
 Formáty MOTION JPEG
a Progressive JPEG nie sú
podporované.
 Je možné, že sa daný
súbor nebude dať prehrať,
ak ste v počítači alebo
prostredníctvom iného
zariadenia vykonali úpravu
štruktúry priečinkov alebo
názvov súborov.
Toto zariadenie podporuje
identifikáciu ID3, zobraziť
„.MP3“, „.mp3“ je však možné iba názvy
skladieb, mená interpretov
a názvy albumov.
„.FLAC“, „.flac“
Maximálna vzorkovacia
frekvencia: 192 kHz/24 bitov
Maximálna vzorkovacia
WAV
„.WAV“, „.wav“
MPO
„.MPO“,
„.mpo“
AAC
„.M4A“,
„.m4a“,
„.AAC“, „.aac“
Toto zariadenie podporuje
tagy ID3.
Maximálna vzorkovacia
frekvencia:
48 kHz/320 kb/s
WMA
„.WMA“,
„.wma“
Toto zariadenie podporuje
tagy ID3.
Maximálna vzorkovacia
frekvencia:
48 kHz/355 kb/s
Približne 6 W
Rozmery (Š×V×H)
Textový
súbor
titulkov
„.SRT“, „.srt“,
„.SUB“, „.sub“,
„.TXT“, „.txt“
Video súbor a súbor titulkov
sa musia nachádzať
v rovnakom priečinku
a musia mať rovnaký názov
(okrem prípony).
Niektoré súbory vo formáte
MKV/Xvid sa nemusia
dať prehrať správne, a to
v závislosti od rozlíšenia
videozáznamu, stavu
prenosovej rýchlosti,
formátu titulkov a podobne.
mp4
„.MP4“,
(H.264+AAC) „.mov“,
Typ A (19-pinový) 1 systém
Slot na SD karty
Ďalšie informácie
„.MKV“, „.mkv“ 
Textový
súbor
titulkov
„.SRT“, „.srt“,
„.SSA“, „.ssa“, 
„.ASS“, „.ass“
„.AVI“, „.avi“
Výstupný konektor:
Výstup HDMI AV
Prípona
frekvencia: 192 kHz/24 bitov
3D statické snímky
 Pri určitých záznamových stavoch a štruktúrach
priečinkov sa poradie prehrávania môže meniť, alebo
prehrávanie nemusí byť možné.
- 36 -
Ďalšie informácie
Zvuk
Informácie o zvukových
signáloch
Zvukový kodek
Príklad prípony súboru
MP3
.mp3
Výstup zvukového signálu sa mení v závislosti od
konektorov pripojených k zosilňovaču/prijímaču,
ako aj od nastavení zariadenia. ( 27, „Výstup
digitálneho zvukového signálu“)
 Uvedený počet kanálov je maximálny možný počet
výstupných kanálov po pripojení zosilňovača/prijímača,
ktorý je kompatibilný s príslušným zvukovým formátom.
Výstupný
kanál
„Bitstream
(Dátový
tok)“
Výstup
pôvodného
zvukového
záznamu*1
BD-Video:
7.1 kanálov PCM*1
DVD-Video:
5.1-kanálový formát
PCM
OPTICAL
Dolby Digital/
DTS Digital
Surround™
Zmiešané na 2-kanálový formát PCM
 Formáty súborov, ktoré nepodporuje server
DLNA, sa nedajú prehrávať.
Video
Obsah
Obrazový kodek
Zvukový kodek
MKV
H.264
Xvid*
MPEG-4
Advanced Simple
Profile (ASP)
AAC
DTS®
PCM
FLAC
Vorbis
AVCHD
H.264
MP4
Príklad
prípony
súboru
.mkv
.avi
Dolby Digital
.mts
AAC
.mp4, .mov
PS
MPEG2
Dolby Digital
Linear PCM
.mpg, .mpeg
TS
MPEG2
H.264
AAC
Dolby Digital
.m2ts, .ts
Fotografie
Formát
Príklad prípony súboru
JPEG
.jpg, .jpeg
WMA
.wma
Linear PCM
—
Zobrazenie Jazyk
ENG
angličtina
FRA
francúzština
DEU
nemčina
ITA
taliančina
ESP
španielčina
NLD
holandčina
SVE
švédčina
NOR
nórčina
DAN
dánčina
POR portugalčina
RUS
ruština
*1 Ak je položka „BD-Video Secondary Audio (Sekundárna
zvuková stopa BD-Video disku)“ nastavená na „On (Zap.)“,
zvuk bude prenášaný na výstup vo formáte Dolby Digital,
DTS Digital Surround™ alebo 5.1-kanálovom PCM.
*2 Keď je položka „DTS Neo:6“ nastavená na možnosť
„Cinema (Kino)“ alebo „Music (Hudba)“, 2-kanálový
(2.1-kanálový) zvuk sa dá rozšíriť na 7-kanálový
(7.1-kanálový) a priviesť na výstup. ( 27)
Podporovaný formát pre DLNA
.m4a, .aac
Zoznam jazykov zobrazenia
„PCM“
HDMI AV
OUT*2
.flac
AAC
* Len ak je súbor prekódovaný DLNA serverom.
„Digital Audio Output (Výstup
digitálneho zvukového signálu)“
Konektor
FLAC
Zobrazenie Jazyk
JPN
japončina
CHI
čínština
KOR
kórejčina
MAL
malajčina
VIE
vietnamčina
THA
thajčina
POL
poľština
CES
čeština
SLK
slovenčina
HUN
maďarčina
FIN
fínčina
Zobrazenie Jazyk
ARA
arabčina
HIN
hindčina
PER
perzština
IND
indonézčina
MRI
maorčina
BUL
bulharčina
RUM
rumunčina
GRE
gréčtina
TUR
turečtina
Iné jazyky
Zoznam jazykových kódov
Jazyk
abcházčina:
afarčina:
afrikánčina:
albánčina:
amharčina:
arabčina:
arménčina:
asámčina:
aymarčina:
azerbajdžančina:
baškirčina:
baskičtina:
bengálčina:
bhutánčina:
biharčina:
bretónčina:
bulharčina:
barmčina:
bieloruština:
kampučtina:
katalánčina:
čínština:
korzičtina:
chorváčtina:
čeština:
dánčina:
holandčina:
angličtina:
esperanto:
estónčina:
faerčina:
fidžijčina:
fínčina:
francúzština
frízština:
galícijčina:
gruzínčina:
nemčina:
gréčtina:
grónčina:
Kód
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
guaraníjčina:
7178
- 37 -
Jazyk
gudžarátčina:
hauština:
hebrejčina:
hindčina:
maďarčina:
islandčina:
indonézčina:
interlingua:
írčina:
taliančina:
japončina:
jávčina:
kannadčina:
kašmírčina:
kazaština:
kirgizština:
kórejčina:
kurdčina:
laoština:
latinčina:
lotyština:
lingalčina:
litovčina:
macedónčina:
malgaština:
malajčina:
malajálamčina:
maltčina:
maorčina:
maráthčina:
moldavčina:
mongolčina:
nauruština:
nepálčina:
nórčina:
uríjčina:
paštčina:
perzština:
poľština:
portugalčina:
pandžábčina:
kečuánčina:
Kód
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
Jazyk
rétorománčina:
rumunčina:
ruština:
samojčina:
sanskrit:
škótska gaelčina:
srbčina:
srbochorvátčina:
šončina:
sindhčina:
singhálčina:
slovenčina:
slovinčina:
somálčina:
španielčina:
sundčina:
svahilčina:
švédčina:
tagalčina:
tadžičtina:
tamilčina:
tatárčina:
telugčina:
thajčina:
tibetčina:
tigriňa:
tongčina:
turečtina:
turkménčina:
twi:
ukrajinčina:
urdčina:
uzbečtina:
vietnamčina:
volapük:
waleština:
wolofčina:
xhoština:
jidiš:
jorubčina:
Kód
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
zuluština:
9085
Ďalšie informácie
„AVCHD“, „AVCHD 3D“, „AVCHD Progressive“ a „AVCHD 3D/Progressive“ sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
Java je registrovaná ochranná známka spoločnosti Oracle alebo jej
sesterských spoločností.
Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na stránke
http://patents.dts.com. Vyrobené v licencii od spoločnosti DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a DTS-HD spolu so symbolom sú registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je
ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v Spojených štátoch a iných krajinách.
Tento produkt je vyrobený v licencii v rámci súboru patentov MPEG1 Visual na osobné a nekomerčné účely na (i) kódovanie videa
v súlade so štandardom pre MPEG-1 Visual („MPEG-1 Video“) a/
alebo (ii) dekódovanie záznamov MPEG-1 Video, ktoré bolo kódované používateľom na osobné a nekomerčné účely a/alebo bolo
získané od poskytovateľa videozáznamov s licenciou MPEG LA
oprávňujúcou poskytovať MPEG-1 Video. Používanie výrobku na
akékoľvek iné účely nie je povolené, ani takéto povolenie z vyššie
uvedených skutočností nevyplýva.
Ďalšie informácie môžete získať od spoločnosti MPEG LA, LLC.
Pozrite si webovú stránku http://www.mpegla.com.
Licencia na technológiu kódovania zvukového signálu MPEG
Layer-3 udelená spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.
Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
Softvér zaradený do kategórie (3) - (5) sa distribuuje v nádeji, že
bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, dokonca aj bez
mlčky predpokladanej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL. Podrobné zmluvné podmienky nájdete
uvedené v menu nastavení prehrávača Player Settings. Najmenej tri
(3) roky od dodania tohto výrobku poskytne spoločnosť Panasonic
akejkoľvek tretej strane, ktorá nás kontaktuje (kontaktné informácie
sú uvedené nižšie), za poplatok, ktorý nebude väčší než naše
náklady na fyzickú distribúciu zdrojového kódu, kompletnú strojovo
čitateľnú kópiu zodpovedajúceho zdrojového kódu zastrešeného
licenciou GPL V2.0, LGPL V2.1 alebo ďalšími licenciami
s povinnosťou takéhoto konania, ako aj upozornením o príslušných
autorských právach.
Kontaktné informácie: [email protected]
Zdrojový kód a upozornenie o autorských právach sú tiež
k dispozícii bezplatne na našej webovej stránke nižšie.
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM14A.html
Licencia David M. Gay’s dtoa and strtod
Autorom tohto softvéru je David M. Gay.
Copyright (c) 1991, 2000, 2001 od spoločnosti Lucent Technologies.
Povolenie používať, kopírovať, upravovať a distribuovať tento
softvér na akýkoľvek účel bezplatne je týmto zaručený, a to za
predpokladu, že sa celé toto upozornenie zahrnie do všetkých kópií
akéhokoľvek softvéru, ktorý obsahuje kópiu alebo úpravu tohto
softvéru a do všetkých kópií podpornej dokumentácie pre takýto
softvér.
TENTO SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAKÝ, AKO JE“ BEZ
AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ ZÁRUKY.
PREDOVŠETKÝM, ANI AUTOR ANI SPOLOČNOSŤ LUCENT
NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY
AKÉHOKOĽVEK DRUHU OHĽADOM PREDAJNOSTI TOHTO
SOFTVÉRU ALEBO VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY
ÚČEL.
„UNICODE, INC. LICENČNÁ ZMLUVA - DÁTOVÉ SÚBORY
A SOFTVÉR
Logo DVD je ochranná známka spoločnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je označenie certifikácie od organizácie
Wi-Fi Alliance.
Značka Wi-Fi Protected Setup je značka organizácie Wi-Fi Alliance.
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Protected Setup“, „Wi-Fi Direct“, „Miracast“, „WPA“
a „WPA2“ sú značky alebo registrované značky organizácie Wi-Fi
Alliance.
DLNA, logo DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky,
servisné známky alebo certifikačné značky organizácie Digital Living
Network Alliance.
Windows je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Cinavia™ je ochranná
známka spoločnosti Verance Corporation. Chránené patentom
USA č. 7,369,677 a inými vydanými patentmi a patentmi v procese
schvaľovania na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation. Všetky práva vyhradené.
Tento výrobok obsahuje nasledujúci softvér:
(1)softvér vyvinutý spoločnosťou alebo pre spoločnosť Panasonic
Corporation,
(2)softvér, ktorého vlastníkom je tretia strana a bol poskytnutý
spoločnosti Panasonic Corporation na základe licencie,
(3)softvér poskytnutý na základe licencie GNU General Public
License, Version 2,0 (GPL V2.0),
(4)softvér poskytnutý na základe licencie GNU LESSER General
Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) a/alebo,
(5)softvér s otvoreným zdrojovým kódom (OSS), ktorý je iný ako
softvér poskytovaný na základe licencie GPL V2.0 a/alebo LGPL
V2.1
Dátové súbory Unicode zahŕňajú všetky dátové súbory pod
adresármi http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/ a http://www.unicode.org/cldr/data/.
Softvér Unicode zahŕňa akýkoľvek zdrojový kód zverejnený
v Unicode Standard alebo pod adresármi
http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, and
http://www.unicode.org/cldr/data/.
UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽA: Pozorne si prečítajte
nasledujúcu právnu zmluvu.
STIAHNUTÍM, INŠTALÁCIOU, KOPÍROVANÍM ALEBO
AKÝMKOĽVEK INÝM POUŽÍVANÍM DÁTOVÝCH SÚBOROV
(„DÁTOVÉ SÚBORY“) A/ALEBO SOFTVÉRU („SOFTVÉR“)
SPOLOČNOSTI JEDNOZNAČNE AKCEPTUJETE A SÚHLASÍTE
SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. AK
NESÚHLASÍTE, NESŤAHUJTE, NEINŠTALUJTE, NEKOPÍRUJTE,
NEDISTRIBUUJTE ANI INAK NEPOUŽÍVAJTE DÁTOVÉ SÚBORY
ANI SOFTVÉR.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA AUTORSKÝCH PRÁV
A POVOLENIA
Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Všetky práva vyhradené.
Distribuuje sa na základe Podmienok používania uvedených na
stránke
http://www.unicode.org/copyright.html.
- 38 -
Ďalšie informácie
Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie akejkoľvek osobe, ktorá
získa kópiu dátových súborov a akejkoľvek súvisiacej dokumentácie („dátové súbory“) od spoločnosti Unicode alebo kópiu softvéru
a akejkoľvek súvisiacej dokumentácie („softvér“) od spoločnosti
Unicode, na obchodovanie s dátovými súbormi alebo softvérom
bez obmedzenia, a to vrátane bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, úpravu, spájanie, zverejňovanie, distribúciu a/
alebo predaj kópií dátových súborov alebo softvéru a povolenie
osobám, ktorým sa dátové súbory alebo softvér poskytli, konať
rovnako, za predpokladu, že (a) sa na všetkých kópiách dátových
súborov alebo softvéru vyznačia vyššie uvedené upozornenie(a)
týkajúce sa autorských práv a toto upozornenie týkajúce sa
povolenia, (b) sa vyššie uvedené upozornenie(a) týkajúce sa
autorských práv a toto upozornenie týkajúce sa povolenia vyznačia
na súvisiacej dokumentácii a (c) že bude na každom upravenom
dátovom súbore alebo v softvéri, ako aj na dokumentácii súvisiacej
s dátovými súbormi alebo softvérom jasné upozornenie na to, že
boli príslušné dáta alebo softvér upravené.
DÁTOVÉ SÚBORY A SOFTVÉR SA POSKYTUJÚ „TAK AKO
SÚ“, A TO BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY PREDAJNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI,
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIE PRÁV
TRETÍCH STRÁN. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ VLASTNÍK
ČI VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV, KTORÝCH SA TOTO
UPOZORNENIE TÝKA, ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY ANI ŽIADNE OSOBITNÉ NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY
MOŽNOSTI POUŽITIA, STRATY DÁT ALEBO ZISKOV, ČI UŽ
V RÁMCI ŽALOBY NA ZÁKLADE ZMLUVY, NEDBALOSTI ALEBO
INÉHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA, VYPLÝVAJÚCICH ALEBO
SÚVISIACICH S POUŽÍVANÍM ALEBO ČINNOSŤOU DÁTOVÝCH
SÚBOROV ALEBO SOFTVÉRU.
Okrem uvedenia v tomto upozornení, sa meno vlastníka autorských práv nebude používať v reklamách ani inak na podporu
predaja, používania alebo inej obchodnej činnosti v týchto dátových súboroch ani v softvéri bez písomného oprávnenia vlastníka
autorských práv.“
(1)MS/WMA
Tento výrobok je chránený právami na ochranu duševného vlastníctva, ktorých vlastníkmi sú spoločnosť Microsoft Corporation
a ďalší. Používanie alebo rozširovanie takejto technológie mimo
rámca tohto produktu bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo
jej autorizovanej sesterskej spoločnosti, či iných spoločností, je
zakázané.
(2)MS/PlayReady/Finálne označenie výrobkov
Tento výrobok obsahuje technológiu niektorých práv duševného
vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto
technológie mimo tohto výrobku sú bez licencie od spoločnosti
Microsoft zakázané.
(3)MS/PlayReady/Koncové poznámky pre používateľov
Vlastníci obsahu používajú Microsoft PlayReady™, prístup k obsahu s technológiou na ochranu svojho duševného vlastníctva,
vrátane chráneného obsahu. Toto zariadenie využíva technológiu
PlayReady na sprístupnenie obsahu chráneného technológiou
PlayReady alebo WMDRM. Pokiaľ zariadenie prestane správne
presadzovať obmedzenia použitia obsahu, môžu vlastníci obsahu
požiadať spoločnosť Microsoft, aby odvolala schopnosť zariadenia
sledovať obsah s ochranou PlayReady. Toto odvolanie by nemalo
mať vplyv na nechránený obsah alebo na obsah chránený inými
technológiami na sprístupnenie obsahu. Vlastníci obsahu môžu
podmieniť prístup k ich obsahu aktualizáciou technológie PlayReady. Ak aktualizáciu odmietnete, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý vyžaduje aktualizáciu.
(4) FLAC, WPA Supplicant
Licencie k softvéru sa zobrazia pri voľbe položky „Software Licence (Softvérová licencia)“ v menu Setup (Nastavenie). ( 30)
- 39 -
POZOR! -
PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K VIDITEĽNÉMU
A NEVIDITEĽNÉMU LASEROVÉMU
VYŽAROVANIU.
NEPOZERAJTE SA DO LASEROVÉHO LÚČA.
FDA 21CFR/TRIEDA II (II a)
POZOR! -
PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K VIDITEĽNÉMU
A NEVIDITEĽNÉMU VYŽAROVANIU LASERA
TRIEDY 2.
NEPOZERAJTE SA DO LASEROVÉHO LÚČA.
IEC608225-1/TRIEDA 2
(Vnútri zariadenia)
Viac informácií získate na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava
zákaznícka linka: + 421 2 206 22 911
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
LASEROVÝ
VÝROBOK 1. TRIEDY
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement