Panasonic DMPBDT570EG Operating instructions

Panasonic DMPBDT570EG Operating instructions
Návod k obsluze
Přehrávač disků Blu-rayTM
Model č. DMP-BDT570
Aktualizace firmwaru
Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware jednotky a zajišťuje,
že naši zákazníci využívají nejnovější technologie.
Společnost Panasonic doporučuje aktualizovat váš ...firmware, jakmile...
budete upozorněni na aktualizaci.
Podrobnosti naleznete v části “Aktualizace firmwaru” (> 15) nebo na
stránce http://panasonic.jp/support/global/cs/ (tato stránka je pouze v
angličtině.)
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.
SQT1104
EG
until
2015/9/20
Opatření
VAROVÁNÍ
Zařízení
Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku,
≥ Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, kapající a stříkající
vodou.
≥ Nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, např.
vázy.
≥ Používejte pouze doporučené příslušenství.
≥ Nesundávejte kryty.
≥ Neopravujte sami zařízení – opravy přenechejte kvalifikovaným
pracovníkům servisu.
≥ Dejte pozor, aby se do zařízení nedostaly kovové předměty.
≥ Nepokládejte na zařízení těžké předměty.
Síťová šňůra
Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku,
≥ Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na
zařízení.
≥ Dobře zasuňte zástrčku do zásuvky.
≥ Neohýbejte kabel, netahejte za něj a nepokládejte na něj těžké
předměty.
≥ Nesahejte na zástrčku mokrýma rukama.
≥ Při vypojování zástrčky ji držte za plastové tělo.
≥ Nepoužívejte poškozenou zástrčku či zásuvku.
Rozpojovacím zařízením je síťová zásuvka.
Nainstalujte toto zařízení tak, aby bylo možno síťovou zásuvku
okamžitě odpojit ze sítě.
Malý objekt
Ukládejte paměťovou kartu mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejímu
spolknutí.
Baterie
Nesprávným zacházením s bateriemi může dojít k vytečení
elektrolytu a k požáru.
≥ V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
K výměně používejte pouze typ baterií doporučený výrobcem.
≥ Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a
zeptejte se na správný způsob likvidace.
≥ Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů
najednou.
≥ Baterie nevystavujte horku ani ohni.
≥ Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu v automobilu
vystaveném přímému slunci se zavřenými dveřmi a okny.
≥ Baterie nerozebírejte a nezkratujte je.
≥ Alkalické a manganové baterie znovu nenabíjejte.
≥ Nepoužívejte baterie s odloupnutým obalem.
Jestliže nehodláte dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z
něj baterie. Skladujte je na chladném, tmavém místě.
Omezení ohledně použití
neautorizovaného obsahu
Toto zařízení používá níže uvedenou technologii pro ochranu
autorských práv.
Upozorněni týkající se technologie Cinavia
Tento produkt využívá technologii Cinavia k omezení používání
neautorizovaných kopií některých komerčně vydaných filmů, her a
jejich soundtracků. Když je zjištěno zakázané použití
neautorizované kopie, zobrazí se zpráva a dojde k přerušení
přehrávání či kopírování.
Další informace o technologii Cinavia najdete na stránce Cinavia
Online Consumer Information Center na adrese
http://www.cinavia.com. Pokud máte zájem o další informace o
technologii Cinavia prostřednictvím pošty, zašlete korespondenční
lístek se svojí poštovní adresou na adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
UPOZORNĚNÍ
Zařízení
≥ Toto zařízení používá laser. Ovládání, nastavení nebo
provádění úkonů jiných, než jsou popsány v této příručce, může
vést ke vzniku nebezpečného záření.
≥ Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako
zapálené svíčky apod.
≥ Zařízení může být rušeno rádiovými vlnami např. z mobilního
telefonu. V případě takových interferencí lépe oddělte zařízení
od mobilního telefonu.
≥ Zařízení je zkonstruováno pro použití v mírném podnebí.
≥ Při používání tohoto zařízení se mohou některé součásti zahřát.
Pokud zařízení přemisťujete nebo čistíte, odpojte přívodní kabel
a vyčkejte alespoň 3 minuty.
Umístění přístroje
Umístěte zařízení na rovný povrch.
Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku,
≥ Neinstalujte ani nepokládejte zařízení do knihovny, vestavěné
skříně nebo do jiných stísněných prostor. Zajistěte pro zařízení
dostatečné větrání.
≥ Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy,
záclonami a podobnými předměty.
≥ Nepokládejte zařízení na zesilovače/přijímač nebo jiná zařízení,
která se mohou zahřát. Produkované teplo může toto zařízení
poškodit.
≥ Nevystavujte zařízení přímému slunci, vysokým teplotám,
vysoké vlhkosti ani nadměrným vibracím.
-2-
Připojení k bezdrátové síti LAN
Na používání zařízení se vztahují následující omezení. S těmito
omezeními je nutné se seznámit dříve, než začnete toto zařízení
používat.
Společnost Panasonic není odpovědná za žádné vedlejší škody,
které mohou vzniknout v důsledku nedodržení těchto omezení
nebo následkem jakýchkoli podmínek používání či nepoužívání
tohoto zařízení.
≥ Data přenesená a přijatá rádiovými vlnami mohou být
zachycována a sledována.
≥ Tato jednotka obsahuje citlivé elektronické součástky.
Používejte toto zařízení způsobem, k němuž je určeno, a
dodržujte následující body:
– Nevystavujte toto zařízení vysokým teplotám nebo přímému
slunci.
– Zařízení neohýbejte ani nevystavujte silným nárazům.
– Chraňte zařízení před vlhkostí.
– Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo jakkoli upravovat.
Likvidace zařízení nebo jeho
postoupení jinému majiteli
V zařízení mohou být uchovány informace uživatelského
nastavení. Při vyřazení, likvidaci nebo postoupení zařízení jinému
majiteli proveďte postup pro nastavení přednastavených hodnot z
výrobního závodu za účelem vymazání uživatelských nastavení.
(> 34, “Obnovení hodnot přednastavených ve výrobním závodě.”)
≥ V paměti tohoto zařízení může být zaznamenán přehled o jeho
činnosti.
Likvidace použitých zařízení a baterií
Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím
systémem recyklace a zpracování odpadu
Deklarace shody (DoC)
“Panasonic Corporation” tímto prohlašuje, že tento výrobek
splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení
Směrnice 1999/5/EU.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace shody
(DoC) pro naše výrobky R&TTE z našeho serveru DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Tento výrobek je určen k užívání v následujících zemích.
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko,
Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie,
Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Švýcarsko
Tento výrobek je určen k užívání běžným zákazníkům.
(Kategorie 3)
Funkce WLAN tohoto výrobku bude využívána výhradně uvnitř
budov.
Tento výrobek lze připojit k přístupovému bodu 2,4 GHz nebo
5 GHz WLAN.
Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v
doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se
použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně
baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální
odpad.
Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace
použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu
s národní legislativou na příslušných sběrných
místech.
Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných
přírodních zdrojů a předejdete možným negativním
dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.
O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu
požádejte místní úřady.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se
vystavujete postihu podle národní legislativy.
Poznámka k symbolu baterie (značka pod
symbolem):
Tento symbol může být použitý v kombinaci s
chemickou značkou. Takový případ je v souladu s
požadavky směrnice pro chemické látky.
-3-
Obsah
Opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Přehrávání
Seznámení s výrobkem
Vložení nebo vyjmutí média . . . . 16
HOME menu . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Využití síťových služeb . . . . . . . . 20
Funkce domácí sítě. . . . . . . . . . . 21
VIERA Link . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Příslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . .
Péče o zařízení a média . . . . . . .
Přehrávatelná média . . . . . . . . . .
Referenční příručka ovladače . . .
5
5
6
8
Nastavení
Zapojení a nastavení
Připojení k TV. . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k zesilovači/
přijímači . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k síti. . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Menu volitelných funkcí. . . . . . . . 24
Nastavení menu . . . . . . . . . . . . . 28
11
13
14
Poznámky
Průvodce řešením problémů. . . . 34
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . 39
-4-
Seznámení s výrobkem
Příslušenství
Péče o zařízení a média
Před použitím tohoto zařízení zkontrolujte dodané
příslušenství.
1 Dálkový ovladač
(N2QAYB001060)
2 Baterie pro dálkové ovládání
1 Síťová šňůra
1 CD-ROM
∫ Přístroj čistěte měkkou suchou textilií
Čisticím prostředkem na optiku (není součástí dodávky)
vyčistěte optiku jednotky.
Seznámení s výrobkem
≥ K čištění nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo na barvy
nebo benzin.
≥ Před použitím textilie napuštěné chemikálií si pozorně
přečtěte pokyny k jejímu použití.
∫ Čočka jednotky
≥ Čísla výrobků uvedená v tomto návodu k obsluze
představují správná čísla výrobků od září 2015. Mohou být
předmětem změny.
≥ Nepoužívejte dodaný napájecí kabel zařízení na jiných
zařízeních.
∫ Čištění disků
SPRÁVNĚ
∫ Použití dálkového ovládání
NESPRÁVNĚ
Vložte baterie tak, aby jejich póly (i a j) odpovídaly
značkám na dálkovém ovládání.

Otřete vlhkým hadříkem a poté osušte suchým hadrem.
∫ Opatření pro zacházení s diskem a
kartou

R6/LR6, AA
(Alkalické nebo manganové baterie)
Nasměrujte jej na snímač signálu dálkového ovládání na
tomto zařízení. (> 9)
≥ Při manipulaci s disky je uchopte za okraje, abyste
předešli bezděčnému poškrábání nebo přenesení
otisků prstů na povrch disku.
≥ Nelepte na disky štítky ani nálepky.
≥ Nepoužívejte spreje na čištění disků, benzin, ředidlo,
antistatické kapaliny ani žádná jiná rozpouštědla.
≥ Z konektorů na zadní straně karty odstraňujte prach,
vodu a jiné nečistoty.
≥ Nepoužívejte následující disky:
– Disky s lepidlem na povrchu od odstraněných
přelepek nebo štítků (vypůjčené disky atd.).
– Výrazně zdeformované nebo prasklé disky.
– Nepravidelně tvarované disky, např. ve tvaru srdce.
-5-
Seznámení s výrobkem
Přehrávatelná média
Zařízení
Označení
média
Typy zařízení
BD-Video
BD-RE
BD
BD-R
DVD-Video
DVD-R
DVD
DVD-R DL
Formát obsahu
Video
Video,
JPEG, MPO
Video, MKV, Xvid
Video
Video, AVCHD, MKV,
Xvid,
JPEG, MPO,
AAC, ALAC,
DSD(DFF,DSF), FLAC,
MP3, WAV, WMA
DVD-RW
Video, AVCHD
—
+R/+RW/+R DL
Hudba na CD
CD
—
Pamět’ová karta SD (od 8 MB do 2 GB)
Pamět’ová karta SDHC (od 4 GB do 32 GB)
Pamět’ová karta SDXC (48 GB, 64 GB)
(kompatibilní s typem mini i mikro)
SD
USB
CD-R
CD-RW
—
USB zařízení
(až 2 TB)
≥ Podrobnější informace o druzích obsahu, který lze přehrávat, najdete na straně 7 a 39.
-6-
Hudební [CD-DA]
MKV, Xvid,
JPEG, MPO,
AAC, ALAC, FLAC, MP3,
Hudební [CD-DA], WAV,
WMA
AVCHD, AVCHD 3D,
MP4,
JPEG, MPO
MKV, MP4, MPEG2,
Xvid,
JPEG, MPO,
AAC, ALAC,
DSD(DFF,DSF), FLAC,
MP3, WAV, WMA
Seznámení s výrobkem
∫ Disky, které nelze přehrávat v tomto
zařízení
Jakýkoli jiný disk, který není specificky podporován
nebo popsán v předchozí části.
≥ DVD-RAM
≥ Super Audio CD
≥ Photo CD
≥ DVD-Audio
≥ Video CD a Super Video CD
≥ HD DVD
∫ Informace o správě regionu
Toto zařízení může přehrávat disky BD-Video/
DVD-Video s následujícími kódy regionů, včetně “ALL”:
Příklad:
BD-Video
DVD-Video
2
∫ Uzavřít
DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL a CD-R/RW
zaznamenané na rekordéru musí být před přehráváním
na tomto zařízení uzavřeny na rekordéru, na kterém byl
proveden záznam. Ohledně uvedeného si, prosím,
přečtěte návod k použití rekordéru.
∫ BD-Video
≥ Toto zařízení podporuje audio s vysokým datovým
tokem (Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD
High Resolution AudioTM a DTS-HD Master AudioTM)
používané v BD-Video.
∫ 3D
≥ 3D videa a statické 3D snímky lze přehrávat, je-li k
zařízení připojen televizor kompatibilní s 3D
technologií prostřednictvím vysokorychlostního HDMI
kabelu.
≥ 2D video lze virtuálně přehrávat jako 3D. (> 27)
∫ Hudba na CD
Provoz a kvalitu zvuku disků CD, které nevyhovují
specifikacím CD-DA (disky s ochranou proti kopírování
atd.), nelze zaručit.
∫ Karta SD
≥ Použití karet miniSD, microSD,
microSDHC a microSDXC je možné,
ale s použitím kartového adaptéru.
Obvykle se buď dodává spolu s
uvedenými kartami, nebo si jej zajistí
zákazník.
≥ Za účelem ochrany obsahu karty
přepněte přepínač ochrany proti
vymazání (na kartě SD) do polohy
“LOCK”.
≥ Toto zařízení je kompatibilní s paměťovými kartami
SD, které odpovídají formátům FAT12 a FAT16
standardu pro paměťové karty SD s paměťovými
kartami SDHC ve formátu FAT32 a s paměťovými
kartami SDXC v exFAT.
≥ Při použití paměťové karty SD s nekompatibilními
počítači nebo zařízeními by mohlo dojít k vymazání
zaznamenaného obsahu v důsledku formátování karty
apod.
≥ Využitelná paměť může být o něco menší než kapacita
karty.
≥ Chcete-li přehrávat videa v rozlišení 4K uložená na
kartě SD, použijte kartu SD rychlostní kategorie 10.
∫ USB zařízení
≥ Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB
zařízeními.
≥ Toto zařízení nepodporuje nabíjení USB zařízení.
≥ Je podporován systém souborů FAT12, FAT16, FAT32
a NTFS.
≥ Toto zařízení podporuje USB2.0 High Speed
(vysokorychlostní USB2.0).
≥ Toto zařízení podporuje pevný disk formátovaný jako
FAT32 a NTFS. Pokud není pevný disk rozpoznán,
může to znamenat, že není napájený. Připojte
napájení z externího zdroje.
∫ BD-RE, BD-R
Může se stát, že audio apod. na discích zaznamenaných
v režimu DR s použitím rekordérů disků Blu-ray od firmy
Panasonic nebude přehráváno správně.
≥ Může se stát, že v některých případech nebude možné
přehrávat výše uvedená média kvůli typu média,
podmínkám záznamu, použité metodě záznamu a
způsobu vytvoření souborů.
≥ Výrobci disků mohou určit, jak mají být disky přehrávány,
proto se může stát, že nebudete vždy moci ovládat
přehrávání způsobem popsaným v tomto návodu k použití.
Pozorně si přečtěte pokyny týkající se disku.
-7-
Seznámení s výrobkem
Referenční příručka ovladače
Pokud ostatní zařízení Panasonic reagují na dálkové
ovládání zařízení, změňte kód na dálkovém ovládání.
(> 33)
1
2
11
1
2
3
3
ㄈㄉㄊ
pqrs
4
5
abc
ㄅㄆㄇ
12
jkl
mno
13
wxyz
14
tuv
15
4
5
6
7
8
9
10
6
7
16
17
18
8
19
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
10
-8-
Zapnutí a vypnutí zařízení
Tlačítka pro ovládání televizoru
S použitím tohoto dálkového ovládání můžete
ovládat televizor Panasonic. V závislosti na
konkrétním televizoru se může stát, že některá
tlačítka nebudou fungovat.
[Í TV] : Zapnutí a vypnutí televizoru
[AV] : Změna vstupu
[i j VOL] : Nastavení hlasitosti
Číselná volba titulu apod./Zadávání čísel nebo
znaků
Vymazání
Změna zvukové stopy (> 17)
Tlačítka pro základní ovládání přehrávání (> 17)
Zobrazení Pop-up menu (překryvné menu) (> 17)
Zobrazení Top menu (horní menu) (> 17)
Zobrazení menu Volitelné funkce (> 24)
Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré)
Používaná k různým účelům v závislosti na
zobrazení
Přenos signálu dálkového ovládání
Otevření nebo zavření zásuvky disku (> 16)
Zobrazení hlášení o stavu (> 18)
Zobrazení strany MiracastTM (> 21)
Zobrazení úvodní strany Network Service (> 20)
Ukončení zobrazování strany menu
Zobrazení obrazovky NETFLIX (> 20)
Zobrazení menu HOME (> 16)
[3, 4, 2, 1] : Přesunout zvýraznění výběru
[OK] : Potvrdit výběr
(2;)(;1) : Snímek po snímku (> 17)
Návrat na předchozí stranu
Seznámení s výrobkem
7
8
9
Odklopte čelní panel
jeho potažením.
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4
Zásuvka disku (> 16)
Displej
Port USB (> 16)
Slot na kartu SD (> 16)
Čidlo signálu dálkového ovladače
Vzdálenost: Přibližně v rozsahu 7 m
Úhel: Přibližně 20e nahoru a dolů, 30e doleva a
doprava
V.OFF LED (LED vypnutí videa)
Indikátor lze vypnout nebo zapnout. (> 33)
5 6
7
8
9
Otevření nebo zavření zásuvky disku* (> 16)
Tlačítka pro základní ovládání přehrávání* (> 17)
Tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí* (Í/I)
(> 14)
Klepnutím na toto tlačítko se zařízení přepíná z
provozního do pohotovostního režimu a naopak. V
pohotovostním režimu zařízení spotřebovává malé
množství elektrické energie.
* Tato tlačítka se používají pouhým dotykem označení.
Při dotyku těchto tlačítek se kontrolka rozsvítí.
Konektory na zadním panelu (> 10–13)
-9-
Zapojení a nastavení
Připojení k TV
Zapojení a nastavení
Přívodní kabel připojte až po provedení všech ostatních zapojení.
≥ Před realizací jakéhokoli zapojení vám doporučujeme dočasně odpojit všechna zařízení od elektrické sítě.
≥ Zasuňte přívodní kabel až po A (těsně před kruhový otvor).
Do domácí sít’ové
zásuvky
HDMI IN
Napájecí kabel
(je součástí)

Kabel HDMI
≥ Použijte zásuvku HDMI AV OUT MAIN.
≥ Pokud chcete získat výstup ve 4K, musíte připojit toto zařízení k televizoru kompatibilnímu se 4K.
≥ Použijte vysokorychlostní HDMI kabely. Kabely, které nejsou kompatibilní s rozhraním HDMI, nelze použít.
Chcete-li zobrazovat snímky v rozlišení 4K (50p/60p), potřebujete vysokorychlostní kabel HDMI.
Při výstupu signálu 1080p nebo 24p (4K), použijte kabely HDMI dlouhé 5,0 m nebo kratší.
Doporučuje se použití kabelu HDMI Panasonic.
≥ Pokud chcete použít zobrazení 4K (50p/60p), nastavte “4K ( 50p/60p ) Output” na “Automatic”. (> 28)
≥ Pokud dojde k potížím s přehráváním obsahu, jako třeba nezobrazení nebo zkreslení obrazu, zkontrolujte kabel
HDMI, propojení a kompatibilitu video výstupu televizoru.
Pokud chcete zobrazovat v rozlišení 4K, připojte kabel HDMI ke 4K kompatibilnímu výstupu připojeného zařízení.
≥ Toto zařízení spotřebovává malé množství elektrického proudu (> 39), i když je vypnuto. Chcete-li ušetřit energii,
můžete zařízení odpojit, když je delší dobu nepoužíváte.
- 10 -
Zapojení a nastavení
Připojení k zesilovači/přijímači
Proveďte jedno z následujících připojení vyhovující vstupnímu konektoru vstupu vašeho zesilovače/přijímače.
HDMI AV OUT
Kabel HDMI
Kabel HDMI
HDMI IN
HDMI OUT
(ARC)
HDMI IN
(ARC)
Zesilovač/přijímač
≥ Použijte zásuvku HDMI AV OUT MAIN.
≥ Nastavte “Digital Audio Output” (> 29).
≥ Chcete-li zobrazovat snímky v rozlišení 4K (50p/60p), připojte zesilovač kompatibilní s rozlišením 4K
(50p nebo 60p) a televizor pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI.
≥ Pokud provádíte připojení k zesilovači/přijímači, který není kompatibilní s technologií 3D nebo 4K, připojte toto
zařízení k televizoru a poté připojte televizor a zesilovač/přijímač. Všimněte si však, prosím, že zvuk může být
maximálně pouze 5.1 kanálový.
≥ Při použití televizoru nebo zesilovače/přijímače, který není označen označením “(ARC)” (nekompatibilní s ARC) na
svorce HDMI, musí být i zesilovač/přijímač a televizor připojen s použitím optického kabelu nebo koaxiálního kabelu
pro digitální audio, abyste si mohli vychutnat zvuk televizoru přes zesilovač/přijímač.
HDMI AV OUT SUB
Bohatšího zvuku lze docílit využitím zásuvky HDMI AV OUT SUB.
Kabel HDMI
Kabel HDMI
HDMI IN
HDMI IN
Zesilovač/přijímač
≥ Nastavte “HDMI(SUB) Output Mode” na “V.OFF(Video Off)”. (> 28)
– Zvukový výstup ve vysokém rozlišení.
≥ Je-li televizor kompatibilní s technologií 3D nebo 4K, lze přehrávat 3D videa, 3D statické snímky a videa 4K, i když
zesilovač/přijímač nejsou kompatibilní s technologií 3D nebo 4K.
≥ Zásuvka HDMI AV OUT SUB není kompatibilní s VIERA Link (> 23).
- 11 -
Zapojení a nastavení
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)
Koaxiální kabel
COAXIAL IN
NEBO
OPTICAL IN
Kabel pro přenos
digitálního signálu
Zesilovač/přijímač
≥ Nastavte “HDMI Audio Output” na “Off” (> 29).
≥ Nastavte “Digital Audio Output” (> 29).
2ch AUDIO OUT
L
AUDIO IN
R
Zesilovač/přijímač
Audiokabel
≥ Vzájemně propojte svorky stejných barev.
7.1ch AUDIO OUT
Připojte audio kabely
ke svorkám
odpovídajícím
připojeným
reproduktorům.
Připojení kabelů
A Přední reproduktor (L/P)
B Prostorový reproduktor (L/P)
C Středový reproduktor
D Basový reproduktor
E Zadní prostorový reproduktor (L/P) (Pouze pro 7.1ch AUDIO OUT)
≥ Nastavte “Analogue Multi Channel” na “On” a nastavte vzdálenost a hlasitost reproduktoru podle podmínek
prostředí (> 30). (Zvuk nevychází z výstupu HDMI AV OUT.)
- 12 -
Zapojení a nastavení
Připojení k síti
Když je toto zařízení připojeno k širokopásmové síti, je možné využívat následující služby.
≥ Může být provedena aktualizace firmwaru (> 15)
≥ Můžete si vychutnat BD-Live (> 18)
≥ Můžete si vychutnat Network Service (> 20)
≥ Lze získat přístup k dalším zařízením (Domácí síť) (> 21)
≥ Toto zařízení podporuje Wi-Fi Direct® a může se bezdrátově připojit k bezdrátovým zařízením bez směrovače. Tuto
funkci můžete použít pro vychutnání funkcí domácí sítě apod. Přístup na internet není dostupný v rámci připojení
prostřednictvím Wi-Fi Direct®. (> 21, 31)
Podrobnější informace ohledně způsobu připojení najdete v návodu dodaném s připojeným zařízením.
Bezdrátové připojení k síti
Toto zařízení má vestavěný Wi-Fi® a může být připojeno k bezdrátovému směrovači.
Bezdrátový směrovač apod.
Internet
≥ Ohledně informací o kompatibilitě vašeho bezdrátového směrovače si přečtěte
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tato internetová stránka je k dispozici pouze v angličtině.)
≥ Zařízení není kompatibilní se službami veřejných bezdrátových sítí na letištích, na stanicích, v kavárnách apod.
≥ Opatření týkající se připojení k bezdrátové síti LAN najdete na straně 3.
Připojení prostřednictvím síťového kabelu
Síťový kabel
Širokopásmový směrovač apod.
≥ K připojení periferních zařízení použijte přímé síťové kabely (STP) kategorie 5 nebo vyšší.
≥ Připojení jakéhokoli jiného kabelu kromě kabelu LAN v terminálu LAN může jednotku poškodit.
- 13 -
Internet
Zapojení a nastavení
Nastavení
Wireless Settings
Následující nastavení lze provést kdykoliv z nabídky
Nastavení. (> 31, 32)
Select a connection method to wireless access point.
Please refer to the operating instructions of your wireless
access point about connection methods.
Snadné nastavení
Search for wireless network
Po prvním připojení vašeho nového přehrávače a
stisknutí tlačítka [Í] se zobrazí strana pro základní
nastavení.
Příprava
Zapněte televizor a zvolte na televizoru vhodný vstup
videa.
1
2
Stiskněte [Í].
Dojde k zobrazení strany pro nastavení.
Při nastavování postupujte podle pokynů
zobrazovaných na displeji.
WPS (PUSH button):
Když váš bezdrátový směrovač
podporuje WPS (PUSH button),
můžete snadno provést nastavení
stisknutím tlačítka WPS, které se na
něm nachází.
např.
*2
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM) je funkce, která
usnadňuje nastavení týkající se připojení a bezpečnosti
zařízení bezdrátové sítě.
1 Tiskněte tlačítko WPS nebo odpovídající tlačítko
bezdrátového směrovače, dokud příslušná
kontrolka nezačne blikat.
≥ Podrobnější informace najdete v návodu k
bezdrátovému směrovači.
2 Zvolte “Start”.
Snadné nastavení sítě
Po dokončení “Easy Settings” můžete provést “Easy
Network Setting”.
Zvolte “Wired” nebo “Wireless” a stiskněte [OK].
Easy Network Setting
Select a connection mode.
Wired
Wireless
OK
RETURN
∫ Zapojení “Wired”
Při zapojování postupujte dle pokynů zobrazovaných na
displeji.
∫ Zapojení “Wireless”
WPS (PUSH button)
Search for wireless network:
≥ Zvolíte-li možnost “Search for wireless network”,
zobrazí se dostupné bezdrátové sítě. Zvolte název své
sítě.
– Pokud se nezobrazí Název sítě, hledejte znovu
stiskem červeného tlačítka na dálkovém ovládání.
– Síť s tajným SSID funkce “Search for wireless
network” nezobrazí. Musíte ji zadat ručně pomocí
možnosti “Manual setting”.
(Stiskněte [HOME] > zvolte “Setup” > zvolte
“Player Settings” > zvolte “Network” > zvolte
“Network Settings” > zvolte “Wireless Settings” >
zvolte “Connection Setting” > zvolte “Manual
setting”)
≥ Pokud je bezdrátová síť šifrovaná, objeví se
obrazovka pro zadání šifrovacího klíče.
Zadejte šifrovací klíč vaší sítě.
Než začnete nastavovat bezdrátové připojení
≥ Zjistěte své jméno v síti (SSID*1).
≥ Je-li vaše bezdrátové připojení zašifrované, je
třeba znát šifrovací klíč.
Zvolte “Search for wireless network” nebo “WPS
(PUSH button)” a poté postupujte podle pokynů
zobrazovaných na displeji a potvrďte nastavení.
- 14 -
Zapojení a nastavení
Aktualizace firmwaru
≥ Přečtěte si návod k použití rozbočovače nebo směrovače.
≥ Se zařízením se nepřipojujte k bezdrátovým sítím, k jejichž
používání nemáte oprávnění.
Použití těchto sítí může být považováno za nelegální
přístup.
≥ Pokud máte po nastavení připojení sítě na tomto zařízení
potíže s připojením počítače, zkontrolujte nastavení sítě na
počítači.
≥ Připojujete-li se k síti bez šifrování, může se stát, že dojde
k úniku dat, včetně např. osobních či tajných údajů.
*1
*2
SSID (Service Set IDentification) je název, který
bezdrátová síť používá ke své jedinečné identifikaci.
Přenos je možný pouze v případě, že se shoduje SSID
obou zařízení.
Bezdrátový směřovač kompatibilní s Wi-Fi Protected
SetupTM může být označen znázorněnou značkou.
Příležitostně může firma Panasonic vydat aktualizovaný
firmware pro toto zařízení, který může obohatit nebo
zlepšit činnost jednotlivých funkcí. Tyto aktualizace jsou
k dispozici bezplatně.
Toto zařízení je schopno provést kontrolu firmwaru
automaticky za předpokladu, že je připojeno na internet
prostřednictvím širokopásmového připojení.*
Když je k dispozici nová verze firmwaru, dojde k
zobrazení následující strany.
Firmware Update
New Version: X.XX
Current Installed Version: X.XX
Do you want to start firmware update?
For the update information, please visit the
following website:
http://panasonic.net/support/
Yes
No
OK
RETURN
Během aktualizace NEODPOJUJTE toto zařízení od
elektrické sítě a neprovádějte žádné operace.
Po instalaci firmwaru bude na displeji zařízení zobrazeno
hlášení “Finish”. Zařízení bude restartováno a zobrazí se
následující strana.
The firmware has been updated.
Current Version: x.xx
≥ Z níže uvedené webové stránky si také můžete
stáhnout nejnovější verzi firmwaru a uložit jej na USB
pro aktualizaci firmwaru.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tato stránka je pouze v angličtině.)
≥ Zobrazení verze firmwaru v zařízení. (> 33, “Firmware
Version Information”)
≥ Stahování bude trvat několik minut. Může trvat déle
nebo může být provázeno problémy v závislosti na
připojení.
≥ Pokud si nepřejete kontrolovat nejnovější firmware,
nastavte “Automatic Update Check” na “Off”. (> 33)
* Musíte souhlasit podmínkami použití funkce Internetu a
ochrany soukromí. (> 31, “Notice”)
- 15 -
Přehrávání
Vložení nebo vyjmutí
média
HOME menu
Přehrávání
Nejdůležitější funkce tohoto zařízení lze použít
prostřednictvím menu HOME.
Příprava
Zapněte televizor a zvolte na televizoru vhodný vstup
videa.
1
2
Poznámky
≥ Vkládáte-li médium, ujistěte se, že je otočeno
správnou stranou nahoru.
≥ Při vyjímání karty SD zatlačte na střed karty a
vytáhněte ji rovně ven.
≥ Když připojíte výrobek firmy Panasonic
prostřednictvím USB spojovacího kabelu, na
připojeném zařízení se může zobrazit strana pro
nastavení. Podrobnější informace najdete v návodu k
použití připojeného zařízení.
Stiskněte [Í] pro zapnutí jednotky.
Stiskněte tlačítko [OK] nebo pomocí tlačítek
[2, 1] vyberte jinou položku.
≥ V případě potřeby vyberte položku stisknutím
tlačítka [OK] nebo [3, 4].
Videos/Music/Photos
UPOZORNĚNÍ
Nepokládejte žádné předměty před zařízení. Při otevření
zásuvky by mohlo dojít k její kolizi s těmito předměty a ke
způsobení zranění.
Disc
SD Card
USB
Přehrávání obsahu. (> 17)
≥ Obsahuje-li disk více druhů
obsahu, zvolte jeho typ nebo
titul.
Home Network
DLNA Client
Miracast
Media Renderer
(> 21)
(> 21)
(> 22)
Network Service
Zobrazí úvodní obrazovku Network Service. (> 20)
Setup
Player Settings
Wallpaper
SD Card
Management
(> 28)
Změní pozadí v menu HOME.
(> 18)
Chcete-li zobrazit menu HOME
Stiskněte [HOME].
≥ Zobrazované položky se mohou měnit v závislosti na
konkrétním médiu.
- 16 -
Přehrávání
Přehrávání
1
2
Vyhledat/Pomalé přehrávání
Vložte médium.
Přehrávání se spustí v závislosti na médiu.
Vyberte položku, kterou chcete přehrát, a
stiskněte [OK].
V případě potřeby tento postup zopakujte.
≥ KDYZ JE ZOBRAZENÉ MENU, DISK SE NEPŘESTANE
OTÁČET. Po ukončení přehrávání stiskněte [∫STOP],
abyste šetřili motor přístroje, obrazovku televizoru atd.
≥ Pokud jsou splněny následující podmínky, na pozadí bude
zobrazen statický snímek ve 4K. Rozlišení statického
obrázku bude automaticky změněno.
– Zařízení je připojeno k televizoru, který je kompatibilní
se 4K
– “HDMI Video Format” je nastaveno na “Automatic”
(> 28)
– Statický obrázek je zobrazen ve 2D
≥ MKV: Postupné přehrávání není možné.
≥ Není možné přehrávat AVCHD a MPEG2 videa, která byla
vložena na médium přetažením nebo zkopírováním.
≥ Chcete-li sledovat video z disku Blu-ray s podporou
technologií Dolby Atmos nebo DTS:XTM (> 29)
Vyhledávání
Během přehrávání stiskněte [SEARCH6] nebo
[SEARCH5].
≥ Xvid, MKV, MP4 a MPEG2: není slyšet zvuk.
Pomalé přehrávání
Během pauzy stiskněte [SEARCH6] nebo
[SEARCH5].
≥ BD-Video a AVCHD: Pouze [SEARCH5].
≥ Xvid, MKV, MP4 a MPEG2: neúčinné.
Rychlost se zvýší až na 5 násobek.
≥ Hudba a MP3: Rychlost je pevně nastavena na
1 násobek.
≥ Stiskněte [1PLAY] pro návrat k rychlosti normálního
přehrávání.
Přeskočit
Během přehrávání nebo pauzy stiskněte [:] nebo
[9].
Přeskok na titul, kapitolu nebo stopu.
Po políčkách
Během pauzy stiskněte [2] (2;) nebo [1] (;1).
≥ Rychlého přesunu dosáhnete stisknutím a podržením.
≥ Stiskněte [1PLAY] pro návrat k rychlosti normálního
přehrávání.
≥ BD-Video a AVCHD: Pouze směrem dopředu.
≥ Xvid, MKV, MP4 a MPEG2: neúčinné.
Činnosti během přehrávání
V závislosti na médiu a jeho obsahu se může stát, že
následující funkce nebudou pracovat.
Zastavení
Změna zvukové stopy
Stiskněte [∫STOP].
Pozice zastavení se uloží do paměti.
Funkce obnovení přehrávání
Stiskněte [1PLAY] pro nové spuštění z této pozice.
≥ Ke zrušení uložené pozice dojde při vyjmutí média.
≥ Na discích BD-Video včetně BD-J se může stát, že
funkce obnovení přehrávání nebude pracovat.
Stiskněte [AUDIO].
Můžete změnit číslo kanálu audia nebo jazyk zvukové
stopy apod.
Zobrazení top menu/pop-up
(překryvného) menu
Stiskněte [TOP MENU] nebo [POP-UP MENU].
Vyberte položku a stiskněte [OK].
Pozastavení
Stiskněte [;PAUSE].
≥ Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu [;PAUSE]
nebo [1PLAY].
- 17 -
Přehrávání
Zobrazení hlášení o stavu
Během přehrávání stiskněte [STATUS].
Hlášení o stavu vám poskytne informace o právě
přehrávaném obsahu. Při každém stisknutí [STATUS]
může dojít ke změně zobrazených informací nebo k
ukončení jejich zobrazování.
≥ V závislosti na médiu nebo na jeho obsahu se
zobrazení na displeji může měnit nebo nemusí být
vůbec zobrazeno.
např. BD-Video
Play
T: titul, C: kapitola, PL: playlist
Uplynulý čas v titulu
Aktuální pozice
Celkový čas
např. JPEG
Date
11.12.2010
Size
500 x 375
Manufacturer
Equipment
≥ Pokud se při přehrávání 3D obrazu necítíte dobře nebo z
něj máte unavené oči, odpočiňte si.
Pokud se vám při přehrávání 3D obrazu točí hlava, je vám
nevolno nebo máte jiné nepříjemné pocity, přestaňte
sledovat 3D přehrávání a nechte odpočinout oči.
≥ Může se stát, že 3D video nebude zobrazeno způsobem,
jaký je nastaven v položce “HDMI Video Format” a “24p
Output” (> 28).
≥ Při přehrávání 3D fotografií z obrazovky “Photos” vyberte
ze seznamu “3D”. (Statické snímky v “2D” jsou přehrávány
v režimu 2D.)
Pokud se nezobrazí označení “2D” a “3D”, stiskněte
červené tlačítko a přepněte do režimu prohlížení obsahu
přehrávání.
No.
≥ Během přehrávání hudby se na displeji zařízení
zobrazuje uplynulý čas, název souboru a další
informace.
např. MP3
Příprava
Připojte toto zařízení k televizoru kompatibilnímu s 3D.
(> 10)
≥ Připravte vše potřebné pro připojení televizoru.
≥ Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
≥ 3D Settings (> 27, 30)
BD-Video
A
B
C
D
Vychutnání 3D videa a
fotografických snímků
Vychutnání BD-Live
U disků s funkcí “BD-Live” si můžete vychutnat bonusový
obsah, který využívá připojení k internetu.
Pro tuto funkci BD-Live je kromě internetového připojení
potřeba také vložení karty SD.
1
2
3
Proveďte síťové připojení a nastavení. (> 13, 14)
Vložte kartu SD s volnou kapacitou 1 GB nebo
více.
≥ Karta SD se používá jako místní úložiště.
Vložte disk.
∫ Vymazání dat/formátování
paměťových karet SD
Zvolte položku “SD Card Management” v menu
HOME (> 16) a poté zvolte “BD-Video Data Erase”
nebo “Format SD Card”.
≥ Využitelné funkce a způsob provozu se u každého disku
mohou lišit, proto si vždy přečtěte pokyny na disku a/nebo
navštivte příslušné internetové stránky.
≥ U některých disků může být nutné provést změnu “BD-Live
Internet Access” (> 32).
- 18 -
Přehrávání
Automatické prohlížení
Spusťte automatické prohlížení fotografií a během něj
proveďte různá nastavení.
1
2
3
Vložte médium.
Zvolte “Photos”.
Vyberte položku a stiskněte zelené tlačítko.
Je možné nastavit následující položky.
Start Slideshow
Spuštění prezentace.
Statické snímky lze zobrazovat ve
vybrané složce postupně s
konstantním intervalem.
Interval
Změna intervalu zobrazování.
Transition Effect
Vyberte efekt při přechodu
obrázků.
Repeat Play
Nastavte, zda má být automatické
prohlížení opakováno.
Soundtrack
Nastavte, zda přehrávat hudbu v
pozadí.
≥ Hudba ve formátu FLAC a MP3
atd. z USB zařízení může být
přehrávána během
automatického prohlížení snímků
ve formátu JPEG uložených na
tomto USB zařízení anebo na
SD kartě.
≥ Během prezentace snímků
JPEG z karty SD lze přehrávat
rovněž hudební CD.
Soundtrack
Folder
Vyberte složku, z níž budou
hudební soubory přehrávány.
Random
Soundtrack
Hudební kulisa se přehrává v
náhodném pořadí.
≥ U statických snímků zobrazených jako “
” není možné
na tomto zařízení zobrazit náhled.
≥ Při současném vložení hudebního CD a USB zařízení se
zaznamenanou hudbou do tohoto zařízení bude mít
hudební CD přednost pro použití jako hudba na pozadí.
≥ Jako hudební kulisu nelze přehrávat zvuk ve formátu AAC
nebo ALAC.
- 19 -
Přehrávání
Využití síťových služeb
1
Network Service umožňuje přístup k některým vybraným
webům podporovaným společností Panasonic.
Network Service nabízí různé vybrané internetové
služby, jako jsou například.
≥ Online služba půjčování filmů
≥ Služba procházení videa
2
Stiskněte [INTERNET].
≥ Stisknutím tlačítka [NETFLIX] lze přistoupit na
službu NETFLIX, i když je toto zařízení vypnuto.
Vyberte položku a stiskněte [OK].
Ukončení používání Network Service
Stiskněte [HOME].
*
MORE
BACK
Internet
* Uvedené snímky slouží pouze pro ilustraci a obsah se
může měnit bez předešlého upozornění.
Příprava
≥ Připojení na síť (> 13)
≥ Nastavení sítě (> 14)
≥ Při přehrávání obsahu na médiu není funkce Network
Service přístupná stiskem tlačítka [INTERNET].
≥ V následujících případech jsou nastavení možná s
použitím položek menu Nastavení.
– Při omezeném použití Network Service
(> 32, “Network Service Lock”)
– Při zkresleném audiu
(> 31, “Audio Auto Gain Control”)
– Při zobrazení nesprávného času
(> 31, “Time Zone”, “Summer Time”)
≥ Když používáte pomalé internetové připojení, může se
stát, že video nebude zobrazeno správně. Doporučuje se
použití vysokorychlostního internetu s rychlostí nejméně
6 Mbps.
≥ Jakmile se zobrazí na obrazovce oznámení o existenci
aktualizací firmwaru, bez prodlení proveďte aktualizaci
firmwaru. Pokud není firmware aktualizován, nebudete
moci řádně používat funkci Network Service. (> 15)
≥ Domovská obrazovka Network Service může být změněna
bez předchozího upozornění.
≥ Služby prostřednictvím Network Service jsou provozovány
jednotlivými poskytovateli služeb a mohou být bez
upozornění přechodně nebo trvale přerušeny. Z toho
důvodu Panasonic nepřebírá jakoukoli záruku za obsah či
trvání těchto služeb.
≥ Některé funkce internetových stránek nebo obsah služby
mohou být nedostupné.
≥ Některé typy obsahu mohou být pro některé diváky
nevhodné.
≥ Některý obsah může být dostupný pouze pro určité země a
může být prezentován v určitých jazycích.
- 20 -
Přehrávání
Funkce domácí sítě
Přehrávání obsahu na serveru
DLNA
Před použitím těchto funkcí nezapomeňte konfigurovat
připojené vybavení na vaší domácí síti.
Použití MiracastTM
Obsah, který sledujete na smartphonu kompatibilním s
Miracast apod., si můžete vychutnat na velké obrazovce
vašeho televizoru.
≥ Kompatibilní se zařízením AndroidTM ver. 4.2 a vyšší
verzí, certifikované pro Miracast.
Ohledně informací o tom, zda smartphone, apod.
podporuje Miracast, se obraťte na výrobce zařízení.
Můžete sdílet fotografie, videa a hudbu uložené na
certifikovaném mediaserveru DLNA [počítači,
smartphonu, rekordéru, atd.] připojeném k vaší domácí
síti.
≥ Podporované formáty DLNA (> 40).
Přehrávač
Server
≥ Pokud je toto zařízení připojeno k rekordéru
kompatibilnímu s Panasonic DLNA, registrujte toto
zařízení k vašim rekordérům kompatibilním s
Panasonic DLNA.
Přehrávač
1
2
Zařízení kompatibilní s
Miracast
1
2
3
Stiskněte [MIRACAST].
Použijte zařízení kompatibilní s Miracast.
≥ Na zařízení aktivujte Miracast a zvolte toto
zařízení (DMP-BDT570) jako zařízení, ke kterému
je třeba se připojit.
Podrobnější informace najdete v návodu
dodaném se zařízením.
4
5
Ukončení používání Miracast
Stiskněte [HOME].
Stiskněte [HOME].
Zvolte “Home Network”.
Zvolte “DLNA Client”.
≥ Tento seznam lze aktualizovat stiskem červeného
tlačítka na dálkovém ovládání.
≥ Způsob připojení lze přepnout na Wi-Fi Direct
stiskem zeleného tlačítka na dálkovém ovladači.
Vyberte vybavení a stiskněte [OK].
Vyberte položku, kterou chcete přehrát a
stiskněte [OK].
≥ Funkce odpovídající obsahu jsou k dispozici po
stisknutí tlačítka [OPTION].
Ukončení domácí sítě
Stiskněte [HOME].
- 21 -
Přehrávání
Opuštění obrazovky Media Renderer
Stiskněte [HOME].
Použití ovladače Digital Media
Controller
DLNA a Media Renderer
Další podrobnosti se dozvíte na následujících webových
stránkách a návodech k obsluze jednotlivých zařízení.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině.)
Můžete použít smartphone nebo tablet jako ovladač
digitálního média (DMC) a pomocí něj přehrávat obsah
ze serveru DLNA na zobrazovacím zařízení (toto
zařízení).
Možná použití:
Zobrazovací zařízení
Ovladač
Zobrazovací zařízení
*
Server
*
Server
i
Ovladač
≥ Bezdrátové připojení Wi-Fi Direct během použití funkce
domácí sítě je pouze dočasné a způsob připojení na síť
bude při ukončení obnoven na původní nastavení.
≥ V závislosti na zařízení nebo na prostředí připojení může
dojít k poklesu rychlosti přenosu dat.
≥ V závislosti na obsahu a připojeném vybavení nemusí být
přehrávání možné.
≥ Položky, které se na displeji zobrazují šedě, nelze na
zařízení přehrát.
*
* Měl by být nainstalován software kompatibilní s DMC.
Příprava
Proveďte “Remote Device Settings”. (> 31)
≥ Můžete zaregistrovat až 16 zařízení.
1
2
3
4
5
Stiskněte [HOME].
Zvolte “Home Network”.
Zvolte “Media Renderer”.
Vyberte “Home Network” nebo “Wi-Fi Direct” a
stiskněte [OK], poté postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Můžete ovládat vybavení kompatibilní s DMC.
- 22 -
Přehrávání
VIERA Link
Propojení vypnutí
Co to je VIERA Link?
Všechna připojená zařízení kompatibilní s “VIERA Link”
včetně této jednotky se automaticky vypnou, když
vypnete televizi.
VIERA Link je praktická funkce, která propojí
operace tohoto zařízení a televizoru od firmy
Panasonic (VIERA) nebo jiného zařízení v
“VIERA Link”.
Tuto funkci můžete využívat, když připojíte
zařízení kabelem HDMI*. V návodu k obsluze
připojeného zařízení se seznamte s detaily
provozu.
Nepřetržité přehrávání hudby i po
vypnutí napájení televizoru
* Pouze v případě připojení prostřednictvím zásuvky HDMI
AV OUT MAIN na tomto zařízení.
Příprava
1 Nastavte “VIERA Link” na “On” (> 33).
(Výchozí nastavení je “On”.)
2 Nastavte operace “VIERA Link” na připojeném
zařízení (např. televizi).
3 Zapněte všechna zařízení kompatibilní s “VIERA
Link” a na připojené televizi zvolte vstupní kanál této
jednotky tak, aby funkce “VIERA Link” řádně
fungovala.
Opakujte tento postup také tehdy, jsou-li
změněna připojení nebo nastavení.
Automatické přepínání zdroje
Propojení zapnutí
Při provádění následujících činností, dojde k
automatickému přepnutí vstupního kanálu televize a
zobrazení obrazovky tohoto zařízení.
Když je televize vypnutá, automaticky se zapne.
– Když na jednotce začne přehrávání
– Když je provedena akce, která používá obrazovku
displeje
(např. HOME menu)
Když je zařízení připojeno k televizoru Panasonic
(VIERA), který podporuje funkci VIERA Link, a když
zesilovač/přijímač podporuje funkci VIERA Link.
1 Při přehrávání hudby
Stiskněte [OPTION].
2 Zvolte “TV Power Off”.
Snadné ovládání s použitím
dálkového ovládání VIERA
Pouze, pokud televizor podporuje funkci “VIERA
Link”
Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete provádět
různé činnosti a nastavení týkající se přehrávání.
Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze své TV.
≥ Tlačítka, která můžete použít pro toto zařízení, se mění v
závislosti na konkrétním televizoru. Podrobnější informace
najdete v návodu k použití televizoru.
≥ Činnost tohoto zařízení může být přerušena, když
stisknete určitá tlačítka na dálkovém ovladači televizoru.
≥ VIERA Link, na základě ovládacích funkcí poskytovaných
HDMI, což je průmyslová norma nazvaná HDMI CEC
(Consumer Electronics Control/Ovládání spotřební
elektroniky), je jedinečnou funkcí, kterou jsme vyvinuli a
začlenili do našeho produktu. Vzhledem k tomu nemůže
být garantováno její fungování s přístroji jiných výrobců,
které podporují HDMI CEC.
≥ Podívejte se prosím do příruček k přístrojům jiných
výrobců podporujících funkci VIERA Link.
- 23 -
Nastavení
Menu volitelných funkcí
Nastavení
Operation Menu
V tomto menu je možné provádět různé činnosti a
nastavení přehrávání.
Dostupné možnosti se liší v závislosti na přehrávaném
obsahu a stavu zařízení.
∫ Soundtrack (> 17)
Toto nastavení lze také přepnout stisknutím [AUDIO].
1
∫ Audio Channel
Volba čísla kanálu audia.
Stiskněte [OPTION].
≥ Při přehrávání hudby zvolte “Playback Settings” a
stiskněte [OK].
např., BD-Video
∫ Angle
Zvolte číslo úhlu.
Operation Menu
Soundtrack
1 ENG DTS-HD MSTR Multi
Subtitle Settings
Angle
1
Repeat Play
Off
Secondary Video
Playback Information Window
Control Panel
Top Menu
Pop-up Menu
Aspect
2
∫ Subtitles
∫ Subtitle Settings
Slouží ke změně nastavení titulků.
Normal
∫ Repeat Play
Zvolí položku, kterou chcete opakovat.
≥ Můžete opakovat přehrávání kapitoly, playlistu, celého
disku atd., ale zobrazené položky se budou lišit podle
média.
≥ Zvolte “Off” pro zrušení.
∫ Random
Volba zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání.
Vyberte položku a změňte nastavení.
Zavření obrazovky
Stiskněte [OPTION].
Informace o jazyku: (> 41)
∫ Start Slideshow
Spuštění prezentace.
∫ Status
Zobrazení hlášení o stavu.
∫ Rotate RIGHT
∫ Rotate LEFT
Otáčení statického snímku.
∫ Wallpaper
Nastavení statického snímku jako pozadí v menu HOME.
(> 16)
∫ Video
Dojde k zobrazení způsobu záznamu originálního videa.
∫ Secondary Video
Video
Zvolte zapnutí/vypnutí obrazu.
Dojde k zobrazení způsobu
záznamu originálního videa.
Soundtrack
Zapněte nebo vypněte pro zvuk a
jazyk.
- 24 -
Nastavení
∫ Playback Information Window
Můžete podrobně zkontrolovat stav přehrávání disku.
Picture Settings
Informace o vlastnostech audia/videa
na disku.
Picture Settings
Nastavení stavu “Digital Audio Output”
(> 29).
Set 1
Display
Picture Type
Sharpness Adjustment
entt
Informace o výstupu HDMI.
Noise Reduction
Bandwidth Limitationn
∫ Top Menu
Zobrazení Top Menu.
∫ Pop-up Menu
Zobrazení Pop-up Menu.
∫ Menu
Zobrazení Menu.
∫ Aspect
Přepínání režimu obrazovky.
∫ Reception
Zobrazuje se stav rádiových vln v průběhu přehrávání
DLNA. (Pouze když se používá bezdrátové spojení)
24p / 25p Conversionn
Off
Progressive
Auto
Reset to Default Picture
turre Settings
∫ Control Panel
Zobrazení Control Panel.
Přehrávání při použití VIERA Link atd.
Stisknutím [RETURN] skryjte Control Panel.
Normal
Luminance/Colour Adjustment
Zavřete stisknutím [RETURN].
např.,
Normal
Během přehrávání BD videa se
ikony přepnou na ikony obsahu
BD videa.
Set 1
Pomocí [2, 1] přepněte “Set 1”, “Set 2” nebo
“Standard”.
≥ Můžete registrovat požadovaná nastavení na “Set 1” a
“Set 2”. Nastavení pro přehrávání BD videa a
nastavení pro přehrávání ostatních typů médií se
registrují samostatně.
(Výchozí nastavení pro “Set 1”/“Set 2” jsou stejná jako
pro “Standard”.)
≥ Nemůžete změnit nastavení “Standard”.
∫ Display
Vyberte nastavení vhodné pro vaši obrazovku.
∫ Picture Type
Zvolte režim kvality obrazu během přehrávání.
∫ Sharpness Adjustment
Nastavte ostrost snímků. Čím vyšší je tato hodnota, tím
ostřejší snímky budou.
∫ Noise Reduction
Snižuje šum videa. Čím vyšší je hodnota, tím se zobrazí
méně šumu.
∫ Luminance/Colour Adjustment
Nastavte kontrast, jas, bílá gama, černá gama, sytost
barev a barevný odstín.
∫ Bandwidth Limitation
Upravte omezení vlnových rozsahů.
- 25 -
Nastavení
∫ 24p / 25p Conversion
Přehrávejte videa s rychlostí snímků jako ve filmu.
≥ Pokud je toto zařízení připojeno k televizoru
kompatibilnímu s 4K/24p nebo 4K/25p:
“HDMI Video Format” (> 28) je nastaven na
“Automatic”. Videa budou zobrazena ve 4K/24p nebo
4K/25p.
≥ Pokud je toto zařízení připojeno k televizoru
kompatibilnímu s 1080/24p nebo 1080/25p:
“HDMI Video Format” (> 28) je nastaven na
“Automatic”, “1080i” nebo “1080p”. Videa budou
zobrazena ve 1080/24p nebo 1080/25p.
≥ Při přepnutí nastavení se může na obrazu objevit šum.
≥ Digital Tube Sound :
Výstupem této funkce je živý zvuk, podobný zvuku z
lampového zesilovače.
(Je možná změna vzorkování až na 192 kHz/32 bit.)
Doporučené nastavení
∫ Progressive
Zvolte metodu konverze na progresivní výstup tak, aby
odpovídala typu přehrávaného materiálu.
≥ Když je video při volbě “Auto” rušeno, zvolte “Video”
nebo “Film” v závislosti na přehrávaném materiálu.
∫ Reset to Default Picture Settings
Vraťte “Picture Settings” vybrané karty (“Set 1” nebo
“Set 2”) na nastavení od výrobce.
∫ Sound Effects*1, *2
Zvolte zvukový efekt.
≥ Night Surround :
Vychutnejte si film s výkonným zvukem i při hlasitosti
udržované na nízké noční úrovni. Audio je nastaveno
tak, že jej lze snadno slyšet.
≥ Re-master :
Tato funkce vám umožňuje získat jasnější zvuk
zvýšením vysokofrekvenční části audia.
(Převzorkování je možné až na 192 kHz/32 bit.)
Doporučené nastavení
Pop a rock
Re-master 2
Jazz
Re-master 3
Vážná hudba
Ostrý, jemný zvuk
Digital Tube
Sound 2
Pevný, hi-fi zvuk
Digital Tube
Sound 3
Mírný, bohatý zvuk
Digital Tube
Sound 4
Jasný, výkonný zvuk
Digital Tube
Sound 5
Charakteristický středněpásmový
zvuk
Digital Tube
Sound 6
Mírný, zahalený zvuk
∫ Sound Effect Frequency
Nastavte maximální vzorkovací frekvenci pro zvuk
vybraný v “Sound Effects”.
≥ I když je vybráno “96/88.2kHz”, zvuk ze zdroje se
vzorkovací frekvencí 96 kHz nebo vyšší bude
vystupovat s původní vzorkovací frekvencí.
≥ Když je “Sound Effects” nastaveno na “Off”, je toto
nastavení zakázáno.
Sound Effect Settings
Re-master 1
Digital Tube
Sound 1
∫ DSD Decode Sampling Frequency
Vyberte nastavení, která odpovídají vašim požadavkům
na kvalitu zvuku.
∫ DSD LPF Setting
Vyberte nastavení, která odpovídají vašim požadavkům
na kvalitu zvuku.
*1
*2
- 26 -
Ne všechny funkce lze nastavit jednotlivě.
Tato funkce je účinná pro audio pocházející z HDMI AV
OUT nebo pro případ, DIGITAL AUDIO OUT že je “Digital
Audio Output” nastaveno na “PCM” (> 29).
Nastavení
∫ Manual Settings
Sound Settings
∫ Dialogue Enhancer*
Hlasitost středního kanálu je zvýšená kvůli snazšímu
poslechu dialogu.
∫ High Clarity Sound
Zastavte zpracování signálů, které ovlivňují kvalitu zvuku
nebo vypněte displej zařízení. Kvalita zvuku se zlepší.
(> 30)
Vyberte, zda se mají nebo nemají zobrazovat snímky.
Toto nastavení lze přepnout stiskem zeleného tlačítka na
dálkovém ovládání během přehrávání hudby.
≥ Pokud je vybráno “On (Video Off)”, po přehrání videa
se nastavení zruší.
Distance
Nastavení vnímání hloubky.
Screen Type
Navolí, jak má vypadat obrazovka
při přehrávání 3D (plochá nebo
zaoblená).
Frame Width
Nastavení šířky rámu na okrajích
obrazovky.
Frame Colour
Nastavení barvy rámu na okrajích
obrazovky.
∫ Graphic Display Level
(Pouze je-li nastaveno “Full HD” v “3D Type” (> 30).)
3D polohu, v níž se bude zobrazovat menu volitelných
funkcí nebo okno s hlášením apod., lze nastavit během
3D přehrávání.
* Tato funkce je účinná pro audio pocházející z HDMI AV
OUT nebo pro případ, DIGITAL AUDIO OUT že je “Digital
Audio Output” nastaveno na “PCM” (> 29).
3D Settings
∫ Signal Format
Original
Zachovat originální velikost obrazu.
Side by side
3D formát obrazu skládající se z
pravé a levé obrazovky.
2D to 3D
Převádí 2D obraz na 3D efekt.
∫ 3D Picture Mode
Normal
Přehrávání obrazu s normálními
3D efekty.
Soft
V 3D obrazu lze potlačit vnímání
hloubky, a zvýraznit tak iluzi šířky.
Manual
Přehrávání 3D snímků s
nastavením “Manual Settings”.
- 27 -
Nastavení
Nastavení menu
Je-li to nutné, změňte nastavení jednotky. Nastavení
zůstanou neporušená, i když jednotku přepnete do
pohotovostního režimu standby.
Některé položky jsou společné s menu Možnosti. Oběma
menu můžete dosáhnout stejného výsledku.
1
2
3
Stiskněte [HOME].
Zvolte “Setup”.
Zvolte “Player Settings”.
¾ 24p Output
Filmy a jiný materiál zaznamenaný ve formátu 24p*2
budou přehrávány ve formátu 24p.
≥ Pokud je toto zařízení připojeno k televizoru
kompatibilnímu s 4K/24p a “HDMI Video Format” je
nastaven na “Automatic”, snímky budou zobrazeny
ve 4K/24p.
≥ Pokud je toto zařízení připojeno k televizoru
kompatibilnímu s 1080/24p a “HDMI Video Format”
je nastaven na “Automatic”, “1080i” nebo “1080p”,
snímky budou zobrazeny v 1080/24p.
≥ Při přehrávání obrazu BD-Videa v jiném formátu než
24p bude obraz vyváděn na výstup ve formátu 60p.
Player Settings
Picture
HDMI Output
Still Mode
Sound
Seamless Play
Automatic
On
3D
Language
Network
Ratings
System
OK
RETURN
4
¾ 4K ( 50p/60p ) Output
Pokud je toto zařízení připojeno k televizoru
kompatibilnímu se 4K*1 (50p/60p), automaticky nastaví
výstup obrazu ve 4K (50p nebo 60p).
≥ Tato položka je dostupná pouze při nastavení “HDMI
Video Format” na “Automatic” .
≥ Pokud použijete kabel HDMI, který není
vysokorychlostním kabelem HDMI, nebudou snímky
zobrazeny správně.
≥ Je-li zvoleno “Automatic”, “HDMI(SUB) Output
Mode” bude nastaven na “V.OFF(Video Off)”.
Vyberte položku a změňte nastavení.
¾ HDMI Colour Mode
Toto nastavení je určeno pro volbu barevného prostoru
při převodu obrazového signálu.
Zavření obrazovky
Stiskněte [HOME].
¾ Deep Colour Output
Toto nastavení slouží k volbě toho, zda má být použitý
výstup Deep Colour při připojení k televizoru, který
podporuje Deep Colour.
Picture
∫ HDMI Output
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ HDMI Video Format
Položky podporované připojenými přístroji jsou na
obrazovce označené jako “¢”. Když se vybere položka
bez “¢”, snímky mohou být zkreslené.
≥ Při volbě “Automatic” bude automaticky zvoleno
rozlišení, které nejlépe vyhovuje připojenému
televizoru.
≥ Pro vychutnání videa s vysokým rozlišením,
překonvertovaného směrem nahoru na formát
1080p, potřebujete připojit zařízení přímo k
televizoru s vysokým rozlišením – HDTV (High
Definition Television), kompatibilnímu s formátem
1080p. Když je toto zařízení připojeno k HDTV
prostřednictvím jiného zařízení, musí se jednat o
zařízení, které je také kompatibilní s formátem
1080p.
- 28 -
¾ Contents Type Flag
V závislosti na přehrávaném obsahu televizor provede
optimalizaci volbou potřebné metody v případě, že je
připojen televizor, který podporuje tuto funkci.
¾ HDMI(SUB) Output Mode
Nastavte, zda má nebo nemá být výstupem videa
zásuvka HDMI AV OUT SUB.
Nastavení
∫ Still Mode
Slouží k volbě snímku zobrazovaného během přerušení
přehrávání.
Automatic
Automaticky zvolí typ
zobrazovaného snímku.
Field
Vyberte, pokud se obraz chvěje při
vybrané možnosti “Automatic”.
Frame
Vyberte, pokud malý text nebo
jemný vzor není zobrazen zřetelně
při vybrané možnosti “Automatic”.
∫ Seamless Play
Segmenty kapitoly v playlistech jsou přehrávány
nepřerušovaně.
≥ Když dochází k chvilkovému zmrazení obrazu na
segmentech kapitol v playlistech, zvolte “On”.
*1
*2
¾ BD-Video Secondary Audio
Umožňuje zvolit, zda má být primární audio
směšováno se sekundárním audiem (včetně zvuku
kliknutí tlačítka).
Při volbě “Off” bude zařízení přivádět na výstup pouze
primární audio.
¾ HDMI Audio Output
Toto nastavení rozhoduje o tom, zda vysílat audio z
HDMI nebo ne.
≥ Když je televizor připojen k tomuto zařízení
prostřednictvím zásuvky HDMI AV OUT a toto
zařízení je zároveň připojeno k jiným zařízením, jako
je zesilovač/přijímač, prostřednictvím zásuvky
DIGITAL AUDIO OUT, zvolte “Off”.
≥ Chcete-li sledovat video z disku Blu-ray s podporou
technologií Dolby Atmos nebo DTS:XTM
Připojte toto zařízení k AV zesilovači nebo podobnému
přístroji, který toto zařízení podporuje, pomocí kabelu
HDMI a vyberte následující nastavení:
– Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD: “Bitstream”
– DTS/DTS-HD: “Bitstream”
– BD-Video Secondary Audio: “Off”
Technologie obrazu/displeje s vysokým rozlišením s
hodnotou přibližně 4000 (šířka) k 2000 (výška) pixelů.
Progresivní obraz zaznamenaný rychlostí 24 snímků za
sekundu (film). Mnoho filmů ve formátu BD-Video je
zaznamenáno rychlostí 24 snímků/sekundu v souladu s
filmovými materiály.
Dolby Atmos je ochranná známka společnosti Dolby
Laboratories.
Sound
∫ Dynamic Range Compression
Můžete provádět poslech při nízké hlasitosti, ale dialog
uslyšíte stále zřetelně.
(Dolby Digital, Dolby Digital Plus a pouze Dolby TrueHD)
≥ “Automatic” je v činnosti pouze při přehrávání Dolby
TrueHD.
∫ Digital Audio Output
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
¾ DTS/DTS-HD
¾ MPEG Audio
Zvolte signál audia, který má být vyveden na výstup.
≥ Pokud připojené zařízení nedokáže dekódovat
příslušný formát zvuku, vyberte možnost “PCM”.
Toto zařízení dekóduje formát audia a přenáší jej do
připojeného zařízení.
≥ Pokud neprovedete správné nastavení, audio může
být statické nebo zašuměné.
∫ OPTICAL / COAXIAL Down Sampling
Zvolte, zda konvertovat nebo nekonvertovat vzorkovací
frekvenci zvuku pro výstup z OPTICAL/COAXIAL
konektoru.
Pokud zvolíte konverzi vzorkovací frekvence, můžete
omezit maximální výstup na 48 kHz nebo 96 kHz.
≥ Nastavte frekvenci podporovanou připojeným
zařízením.
≥ Při přehrávání BD videa jsou signály překonvertovány
na 48 kHz navzdory různým nastavením v
následujících případech:
– když se signály vyznačují vzorkovací frekvencí
192 kHz
– když je disk vybaven ochranou proti kopírování
– “BD-Video Secondary Audio” je automaticky
nastaveno na “On”
∫ Downmix
Slouží k volbě systému konverze směrem dolů, z
multikanálového zvuku na 2-kanálový zvuk.
≥ Když připojené zařízení podporuje funkci virtuálního
prostorového zvuku, zvolte “Surround encoded”.
≥ Efekt “downmix” není k dispozici při nastavení “Digital
Audio Output” na “Bitstream”.
≥ Audio bude přiváděno na výstup v podobě “Stereo”
signálu v následujících případech:
– Přehrávání AVCHD
– Přehrávání sekundárního audia (včetně zvuku
kliknutí tlačítka).
- 29 -
Nastavení
∫ HDMI Output Settings of Music Playback
Minimalizujte šum při přehrávání hudby automatickým
přepnutím výstupu videa na 1080i.
3D
∫ 7.1ch Audio Reformatting
Prostorový zvuk se 6.1 kan. nebo méně bude
automaticky roztažen a přehráván jako zvuk se 7.1 kan.
≥ Při volbě “Off” bude zvuk přehráván na původním
počtu kanálů. (Všimněte si, že v případě 6.1-kan.
audia bude přehrávání prováděno ve formátu 5.1-kan.)
≥ Přeformátování audia je možné v následujících
případech:
– Když jste zvolili “PCM” v “Digital Audio Output”.
– Když je audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD nebo LPCM.
– Přehrávání BD-Video
∫ Settings for High Clarity Sound
Vyberte konektor, který přestane zpracovávat zvukové
signály nebo zapne/vypne displej zařízení, když je “High
Clarity Sound” (> 27) nastaveno na “On (Video Off)”
nebo “On (Video On)”.
≥ Nastavte možnost pro přehrávání videa a přehrávání
zvuku.
∫ Audio Delay
Synchronizace obrazu a zvuku je korigována nastavením
zpoždění audio výstupu.
∫ Analogue Multi Channel
Vícekanálový prostorový zvuk vychází z konektoru
AUDIO OUT.
≥ Pokud je zvoleno “On”, zvuk nebude vycházet z
konektoru HDMI AV OUT.
– Přítomnost a velikost reproduktoru
(
– Doba opoždění (
– Vyvážení kanálu (
)
)
)
Pro dokončení nastavení reproduktoru
Zvolte “Complete”.
∫ 3D BD-Video Playback
Zvolte způsob přehrávání video softwaru kompatibilního
s technologií 3D.
∫ 3D AVCHD Output
Vyberte metodu výstupu videa 3D AVCHD.
∫ 3D Type
Nastavte formát připojeného televizoru.
≥ Změňte nastavení 3D přehrávání v televizoru také v
případě, že je zvolena možnost “Side by side”.
∫ 3D Playback Message
Nastavte, zda se má při přehrávání video softwaru
kompatibilního s technologií 3D zobrazit obrazovka s
upozorněním o 3D zobrazení.
Language
∫ Soundtrack Preference
Zvolte jazyk pro audio.
≥ Při volbě “Original” bude zvolen originální jazyk
každého disku.
≥ Pokud není vybraný jazyk zapisován na disk, nebo v
závislosti na navigaci vytvořené na disku, může
přehrávání probíhat v jiném jazyce, než je vybraný
jazyk.
≥ Zadejte kód (> 41), když vybíráte “Other ¢¢¢¢”.
∫ Subtitle Preference
Umožňuje provést volbu jazyka pro titulky.
≥ Pokud je vybráno “Automatic”, jsou titulky pro jazyk
vybraný v “Soundtrack Preference” zobrazeny pouze v
případě, že je přehráván jiný jazyk, než bylo vybráno v
“Soundtrack Preference”.
≥ Pokud není vybraný jazyk zapisován na disk, nebo v
závislosti na navigaci vytvořené na disku, může
přehrávání probíhat v jiném jazyce, než je vybraný
jazyk.
≥ Zadejte kód (> 41), když vybíráte “Other ¢¢¢¢”.
∫ Menu Preference
Slouží k volbě jazyka pro menu disku.
≥ Zadejte kód (> 41), když vybíráte “Other ¢¢¢¢”.
∫ Subtitle Text
Vyberte položku, která nejlépe odpovídá jazyku titulků
pro MKV/Xvid.
≥ Tato položka je zobrazována pouze po přehrání
souboru.
∫ On-Screen Language
Nastavte jazyk nabídek a hlášení na obrazovce.
- 30 -
Nastavení
¾ Network Service Settings (> 20)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Network
∫ Easy Network Setting (> 14)
Second Screen Browsing
Když je tato funkce nastavena na “On”, můžete si
obsah, který sledujete pomocí síťové aplikace na
smartphonu a pod., vychutnat pomocí domácí sítě i
na velké obrazovce vašeho televizoru.
∫ Network Settings
Nastavení související se sítí proveďte jednotlivě.
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ LAN Connection Mode
Vyberte způsob připojení k síti LAN.
≥ Pokud nepoužíváte bezdrátovou síť LAN (pokud je
vypnuta), vyberte “Wired”.
¾ Wireless Settings
Umožňuje nastavení bezdrátového směrovače a
parametrů připojení. Je možné ověřit aktuální
nastavení a stav připojení.
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Audio Auto Gain Control
Při použití Network Service bude hlasitost, která se
mění v závislosti na obsahu, automaticky nastavena
na standardní hlasitost.
≥ V závislosti na obsahu by se efekt této funkce
nemusel projevit.
≥ Je-li zvuk zkreslený, zvolte “Off”.
Time Zone
Nastavte čas zařízení tak, aby odpovídal místu, ve
kterém se nacházíte.
≥ Některé služby Network Service vyžadují
nastavení časového pásma. V případě potřeby
proveďte jeho nastavení.
Connection Setting
Bude zobrazen průvodce pro připojení
bezdrátového směrovače.
Double Speed Mode Setting (2.4GHz)
Nastavte rychlost připojení na bezdrátový formát
2,4 GHz.
≥ Když provedete připojení použitím “Double Speed
Mode (40MHz)”, 2 kanály budou používat stejné
frekvenční pásmo, a proto bude existovat vyšší
riziko rušení příjmu. Může to mít za následek
pokles rychlosti připojení nebo nestabilnost
připojení.
¾ IP Address / DNS Settings
Slouží ke kontrole stavu síťového připojení a k
nastavení IP adresy a souvisejících parametrů DNS.
Stisknutím [OK] zobrazte příslušná nastavení.
¾ Proxy Server Settings
Slouží ke kontrole stavu připojení k proxy serveru a k
provedení nastavení.
Stisknutím [OK] zobrazte příslušná nastavení.
Summer Time
Při použití letního času zvolte možnost “On”.
Notice
Zobrazí podmínky poskytování služeb pro služby v
cloudu.
¾ Network Drive Connection
Toto zařízení může přistupovat do sdílené složky
pevného disku na síti a přehrávat videa, statické
snímky a hudbu.
Informace o nastavení a obsluze připojeného vybavení
naleznete na následující webové stránce.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině.)
¾ Remote Device Settings (> 22)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Remote Device Operation
Aktivace ovládání pomocí DMC.
Device Name Entry
Zadejte název tohoto zařízení, který se bude
zobrazovat na připojeném vybavení.
- 31 -
Nastavení
Registration Type
∫ TV Settings
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
Automatic
Dovolí připojení všem
zařízením, která se pokouší
připojit k tomuto zařízení.
Manual
Individuálně lze nastavit, které
vybavení, jež se pokouší
připojit k tomuto zařízení,
získá oprávnění přístupu.
Remote Device List
Registraci nebo zrušení registrace zobrazeného
zařízení lze provést, pokud je vybrána volba
“Manual” v nabídce “Registration Type”.
¾ BD-Live Internet Access (> 18)
Můžete omezit přístup k internetu, když se používají
funkce BD-Live.
≥ V případě volby “Limit” bude přístup na internet
umožněn pouze pro obsah BD-Live, který má
certifikáty majitele obsahu.
¾ TV Aspect
Nastavte v souladu s typem připojené televize.
Přehrávání obrazu ve formátu 16:9 na připojeném
televizoru s formátem 4:3:
4:3 Pan & Scan
Kraje budou
odstřižené, aby
obraz vyplnil
displej. Při
přehrávání
BD-Videa bude video přiváděno
na výstup jako “4:3 Letterbox”.
4:3 Letterbox
V horní a ve
spodní části
obrazu budou
zobrazeny
černé pásy.
Přehrávání obrazu ve formátu 4:3 na připojeném
širokoúhlém televizoru 16:9:
Ratings
Heslo následujících položek je společné.
Své heslo nezapomeňte.
∫ DVD-Video Ratings
Nastavte úroveň ratingu na omezení přehrávání
DVD-Video.
16:9
Video je přehráváno ve formátu
4:3 uprostřed displeje.
16:9 full
Video je přehráváno v podobě
obrazu roztaženého ve
vodorovném směru na formát
16:9.
¾ TV System
Proveďte nastavení tak, aby TV systém odpovídal
připojenému televizoru.
∫ BD-Video Ratings
Slouží k nastavení věkové hranice pro přehrávání
BD-Videa.
¾ Screen Saver Function
Tato funkce předchází vypálení obrazu na obrazovku.
≥ Při nastavení na “On”:
Pokud je zobrazen seznam přehrávaného obsahu a
po dobu alespoň 5 minut neproběhne žádná
činnost, obrazovka se automaticky přepne do menu
HOME.
≥ Tato funkce není dostupná během přehrávání,
pozastavení apod.
∫ Network Service Lock
Můžete provést omezení s použitím Network Service.
System
∫ Easy Settings
Slouží k provedení základních nastavení.
¾ On-Screen Messages
Zvolte, zda se má stavová zpráva ukazovat
automaticky.
- 32 -
Nastavení
¾ VIERA Link
Nastavte použití funkce “VIERA Link”, když je zařízení
připojeno kabelem HDMI k přístroji, který podporuje
“VIERA Link”.
≥ Když si nepřejete používat “VIERA Link”, zvolte
“Off”.
∫ Firmware Update (> 15)
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ Automatic Update Check
Pokud je zařízení připojené k internetu, po zapnutí
zkontroluje poslední verzi firmwaru a v případě potřeby
jej můžete aktualizovat.
∫ Unit Settings
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ Front Panel Display
Změní jas displeje jednotky.
≥ Pokud je vybraná položka “Automatic”, je displej
zobrazen na jasné zobrazení a ztmavuje se pouze
během přehrávání.
≥ Toto nastavení nefunguje, když je “Front Panel
Display” v “Settings for High Clarity Sound”
nastaveno na “Off”. (> 30)
(S výjimkou situace, když je “High Clarity Sound”
nastaveno na “Off”)
¾ HDMI(SUB) V.OFF LED Control
Nastavte, zda má HDMI (SUB) V.OFF LED svítit, nebo ne.
≥ Rozsvítí se, když je “HDMI(SUB) Output Mode”
(> 28) nastaveno na “V.OFF(Video Off)”.
∫ Quick Start
Umožňuje urychlení zahájení činnosti při přechodu z
pohotovostního režimu.
≥ Při nastavení “On” bude vnitřní řídicí jednotka
napájena. Dojde ke zvýšení spotřeby v pohotovostním
režimu v porovnání s nastavením na “Off”.
¾ Update Now
Když je k dispozici aktualizace firmwaru, můžete
provést proces aktualizace manuálně.
∫ System Information
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:
¾ Software Licence
Zobrazí se informace o softwaru používaném touto
jednotkou.
¾ Firmware Version Information
Zobrazení verze firmwaru zařízení a modulu pro
bezdrátové připojení.
∫ Default Settings
Toto vrátí všechny hodnoty v menu Nastavení a menu
Možnosti na výchozí nastavení, s výjimkou nastavení
sítě, kontrolní úrovně, kódu dálkového ovládání, jazyka
uživatelského rozhraní atd.
∫ Remote Control
V případě, že další výrobky od firmy Panasonic reagují
na toto dálkové ovládání, změňte kód dálkového
ovládání.
- 33 -
Poznámky
Průvodce řešením
problémů
Poznámky
Základní použití
Obnovení hodnot přednastavených ve výrobním
závodě.
¾ Zvolte “Yes” v “Default Settings” v menu nastavení.
(> 33)
Než odvezete zařízení k opravě, zkuste provést
následující kroky.
Když problém přetrvává i nadále, obraťte se na
vašeho prodejce se žádostí o další pokyny.
∫ Zařízení neodpovídá na signály
dálkového ovládání nebo na tlačítka
zařízení
Dotkněte se [Í/I] na hlavním zařízení a přidržte jej po
dobu 3 sekund.
– Když i nadále není možné vypnout zařízení, odpojte
jeho napájecí kabel, počkejte 1 minutu a poté jej znovu
připojte
Máte nainstalovaný nejnovější firmware?
Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware
jednotky a zajišťuje, že naši zákazníci využívají
nejnovější technologie. (> 15)
Následující projevy neznamenají problém na této
jednotce:
– Pravidelné zvuky rotace disku.
– Narušení obrazu během vyhledávání.
– Rušení obrazu během výměny 3D disků.
∫ Nelze vysunout disk
1
2
3
4
Vypněte zařízení.
Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “06 FTO” na
displeji zařízení.
Stiskněte [OK].
Obnovení všech hodnot přednastavených ve
výrobním závodě.
¾ Resetujte přístroj následujícím způsobem:
1 Vypněte zařízení.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “08 FIN” na
displeji zařízení.
4 Stiskněte a podržte tlačítko [OK] po dobu nejméně
5 sekund.
Při přepnutí vstupu televizoru se zařízení vypne.
¾ Jedná se o běžný jev při použití VIERA Link.
Podrobnější informace najdete v návodu k použití
televizoru.
Dálkový ovladač řádně nefunguje.
¾ Vyměňte baterie v dálkovém ovládání. (> 5)
¾ Dálkové ovládání a hlavní zařízení používají
rozdílné kódy.
Stisknete-li tlačítko na dálkovém ovládání a na
displeji zařízení se objeví hlášení “Setcode ”,
změňte kód na dálkovém ovládání.
Stiskněte a podržte tlačítko [OK] a zobrazené číslo
(“”) po dobu nejméně 5 sekund.
Při zapnutém televizoru není zobrazen režim tuneru
televizoru.
¾ K tomuto jevu může dojít v závislosti na nastavení
televizoru, když je “Quick Start” nastaven na “On”.
¾ V závislosti na konkrétním televizoru se dá tomuto
jevu předejít opětovným připojením kabelu HDMI do
jiné zásuvky vstupu HDMI nebo změnou nastavení
automatického připojení HDMI.
Zařízení se automaticky vypne.
¾ V rámci úspory energie se automaticky vypne
napájení, jestliže se právě nepřehrává (např.
pozastaveno přehrávání, zobrazení menu,
zobrazení statických snímků apod.) a po dobu asi
20 minut nebylo stisknuto žádné tlačítko.
- 34 -
Poznámky
Zapomněli jste heslo úrovně nastavení.
Chcete zrušit úroveň hodnocení.
¾ Kontrolní úroveň bude nastavena zpět na výchozí
hodnotu z výrobního závodu.
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “03 VL” na
displeji zařízení.
4 Stiskněte [OK].
Obraz
Obrazovka televizoru zčerná.
¾ V následujících případech probíhá ověřování HDMI
a obrazovka zčerná:
– Když je “24p / 25p Conversion” nastaveno na
“Auto”.
– Když je “24p Output” nastaveno na “On”.
– Když je displej přepnut z 2D na 3D.
– Pokud přerušíte přehrávání 4K zobrazením jiné
obrazovky, včetně menu HOME.
– Když je “HDMI Output Settings of Music Playback”
nastaveno na “Sound Quality Priority”.
Zařízení nerozpoznává správně USB připojení.
¾ Odpojte a znovu připojte USB kabel. Pokud zařízení
stále nedokáže připojení rozeznat, vypněte a
zapněte zařízení.
¾ Když je pro připojení použito jedno z níže
uvedených zařízení , může se stát, že USB zařízení
nebudou rozeznána:
– USB rozbočovač
– prodlužovací USB kabel
¾ Když připojíte USB HDD k tomuto zařízení, použijte
prodlužovací USB kabel dodaný s HDD.
Tlačítka zařízení nejsou funkční.
¾ Dotkněte se tlačítek prstem. Při použití nehtů nebo
když máte nasazené rukavice se může stát, že jejich
použití nebude možné.
Zobrazení z této jednotky se neobjevuje v televizi.
Objevuje se roztřesený obraz.
¾ V “HDMI Video Format” je zvoleno nesprávné
rozlišení. Vynulujte nastavení následujícím
způsobem:
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “04 PRG” na
displeji zařízení.
4 Stiskněte a podržte tlačítko [OK] po dobu nejméně
5 sekund.
Znovu nastavte danou položku. (> 28)
– Když audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD a
DTS-HD® není řádně přiváděno na výstup, zvolte
“Yes” v “Default Settings” (> 33) a proveďte
vhodná nastavení.
¾ Připojená zařízení se změnila. Vynulujte nastavení
následujícím způsobem:
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “13 L4K” na
displeji zařízení.
4 Stiskněte a podržte tlačítko [OK] po dobu nejméně
5 sekund.
– “4K ( 50p/60p ) Output” bude nastaven na “Off”.
Proveďte znovu správné nastavení. (> 28)
¾ Zařízení a televizor používají odlišný systém videa.
1 Zapnutí přístroje.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a
modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po
dobu více než 5 sekund.
– Na displeji zařízení je zobrazeno “00 RET”.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko [1] (pravé) na
dálkovém ovládání až do zobrazení “05 P/N” na
displeji zařízení.
4 Stiskněte a podržte tlačítko [OK] po dobu nejméně
5 sekund.
Dojde k přepnutí systému z PAL na NTSC nebo
opačně.
- 35 -
Poznámky
¾
¾
¾
Disky PAL nemohou být správně zobrazovány na
televizoru NTSC.
Je-li “3D BD-Video Playback” v menu Setup
nastavena na “Automatic”, obraz se nemusí v
závislosti na použitém způsobu připojení zobrazit.
Po vyjmutí disku ze zařízení zvolte v menu
nastavení možnost “Set before play” a na obrazovce
nastavení zobrazené při přehrávání 3D disků
vyberte možnost “2D Playback”. (> 30)
Při zobrazování snímků 4K, v závislosti na kabelu
HDMI, mohou být snímky zkreslené.
Video se nezobrazuje.
¾ Video se nezobrazuje, když je “High Clarity Sound”
nastaveno na “On (Video Off)”. (> 27)
¾ Video ze zásuvky HDMI AV OUT SUB se
nezobrazuje, je-li možnost “HDMI(SUB) Output
Mode” nastavena na “V.OFF(Video Off)”. (> 28)
Video se nevysílá ve vysokém rozlišení.
¾ Potvrďte, že je v menu Setup řádně nastaven “HDMI
Video Format”. (> 28)
¾ Pokud chcete použít zobrazení 4K (50p/60p),
nastavte “4K ( 50p/60p ) Output” na “Automatic”.
(> 28)
3D video se nezobrazuje.
¾ Proveďte připojení k televizoru s vysokým
rozlišením.
¾ Změňte nastavení formátu dle připojeného
televizoru. (> 30, “3D Type”)
¾ Není mezi zařízením a televizorem připojen
zesilovač/přijímač, který není kompatibilní s
technologií 3D? (> 11)
¾ V případě připojení zesilovače/přijímače
nekompatibilního s technologií 3D do zásuvky HDMI
AV OUT SUB nastavte “HDMI(SUB) Output Mode”
na “V.OFF(Video Off)”. (> 11, 28)
¾ Jsou zařízení a televizor nastaveny správně? (> 18)
¾ Je zesilovač/přijímač, který je připojen mezi
zařízením a televizorem, zapnutý?
¾ Podle typu připojeného televizoru se může stát, že
se přehrávané video přepne do režimu 2D
(následkem změny rozlišení apod.). Zkontrolujte 3D
nastavení televizoru.
3D video se v režimu 2D nezobrazuje správně.
¾ V menu nastavení zvolte možnost “Set before play”
a na obrazovce nastavení zobrazené při přehrávání
3D disků vyberte možnost “2D Playback”. (> 30,
“3D BD-Video Playback”)
¾ Disky, které mají tituly zaznamenané ve formátu
Side by side (struktura 2 obrazovek) a které lze
přehrávat ve 3D, se přehrávají podle nastavení
televizoru.
Kolem okraje displeje je zobrazen černý pás.
Formát displeje je nevyhovující.
¾ Potvrďte správnost nastavení “Aspect” a “TV
Aspect”. (> 25, 32)
¾ Dolaďte nastavení formátu na televizoru.
Při přehrávání videa je velká prodleva obrazu.
¾ Nastavte všechny položky v “Noise Reduction” na
“0”. (> 25)
¾ Nastavte “Audio Delay”. (> 30)
Audio
Nelze přepnout zvuk.
¾ V případě nastavení “Digital Audio Output” na
“Bitstream” nemůže dojít k přepnutí zvuku. Nastavte
“Digital Audio Output” na “PCM”. (> 29)
Není slyšet požadovaný typ zvuku.
¾ Zkontrolujte připojení a nastavení “Digital Audio
Output”. (> 11, 29)
¾ Když je zařízení připojeno k zesilovači/přijímači
prostřednictvím zásuvky AUDIO OUT, nastavte
“Analogue Multi Channel”. (> 30)
¾ Za účelem výstupu audia ze zařízení připojeného
prostřednictvím HDMI kabelu nastavte “HDMI Audio
Output” na “On” v menu nastavení. (> 29)
¾ V případě připojení tohoto zařízení k televizoru
prostřednictvím HDMI AV OUT MAIN a zesilovače/
přijímače prostřednictvím HDMI AV OUT SUB
nastavte “HDMI(SUB) Output Mode” na
“V.OFF(Video Off)”. (> 11, 28)
Z televizoru nevychází žádný zvuk.
¾ Když je zesilovač/přijímač připojen k HDMI AV OUT
SUB a “HDMI(SUB) Output Mode” (> 28) je
nastaven na “V.OFF(Video Off)”, může se stát, že z
televizoru nebude vycházet audio. Aby z televizoru
vycházelo audio, nastavte “HDMI(SUB) Output
Mode” na “Normal”.
Nevystupuje žádný zvuk.
¾ Pro výstup zvuku ze zásuvky DIGITAL AUDIO OUT
nastavte správně “OPTICAL / COAXIAL Down
Sampling”. (> 29)
- 36 -
Poznámky
Přehrávání
Disk nelze přehrát.
¾ Disk je znečištěn. (> 5)
¾ Disk není uzavřen. (> 7)
Statické snímky (JPEG) se nepřehrávají normálně.
¾ Snímky editované na osobním počítači, jako
progresivní JPEG atd., se nemusí přehrávat.
Nelze přehrávat BD-Live.
¾ Použitá paměťová karta SD je chráněna proti
zápisu. (> 7)
¾ Potvrďte, že toto zařízení je připojeno na internet
prostřednictvím širokopásmového připojení. (> 13)
¾ Potvrďte nastavení “BD-Live Internet Access”.
(> 32)
¾ Potvrďte, že ve slotu pro paměťovou kartu SD je
vložena karta SD. (> 16)
¾ Připojte toto zařízení kabelem k síti.
Při použití bezdrátového připojení k síti se
nepřehrává video z mediálního serveru
certifikovaného DLNA nebo během přehrávání
dochází k poklesu kvality snímků videa.
¾ Problém by mohlo vyřešit použití směrovače s vyšší
přenosovou rychlostí, např. bezdrátového
směrovače 802.11n (2,4 GHz nebo 5 GHz). Pokud
použijete bezdrátový směrovač 802.11n (2,4 GHz
nebo 5 GHz), bude nutné nastavit typ šifrování na
“AES”.
Současné použití s mikrovlnnou troubou nebo
bezdrátovým telefonem při 2,4 GHz může mít za
následek výpadky spojení nebo jiné problémy.
¾ Stabilní připojení je signalizováno nepřetržitým
svícením nejméně 4 indikátorů “Reception” na
obrazovce “Wireless Settings” (> 31). V případě, že
svítí pouze 3 indikátory nebo méně nebo když dojde
k přerušení připojení, změňte polohu nebo úhel
vašeho bezdrátového směrovače a zkontrolujte, zda
se zlepší stav připojení. Když nedojde k žádnému
zlepšení, připravte drátové síťové připojení a znovu
proveďte “Snadné nastavení sítě” (> 14).
Síť
Zprávy na obrazovce
Nelze provést připojení k síti.
¾ Potvrďte síťové připojení a nastavení.
(> 13, 14, 31)
¾ Je možné, že se v daném prostředí vyskytují
překážky, které brání zařízení v detekci vaší domácí
sítě. Umístěte zařízení a bezdrátový směrovač blíže
k sobě. Toto zařízení může být schopno detekovat
název vaší sítě (> 15, “SSID”).
¾ Zkontrolujte návod k použití pro každé zařízení a
zapojte je odpovídajícím způsobem.
Cannot read. Please check the disc.
¾ Vložili jste nekompatibilní disk.
Cannot play this title.
¾ Pokoušeli jste se přehrávat nekompatibilní obraz.
No disc inserted.
¾ Disk může být vložen obráceně.
$ This operation cannot be performed now.
¾ Některé operace nejsou jednotkou podporovány.
Například: (Například zpětné přehrávání v pomalém
režimu apod.)
IP address is not set.
¾ “IP Address” v “IP Address / DNS Settings” je
“---. ---. ---. ---”. Nastavte “IP Address”, “Subnet
Mask” a “Gateway Address”. (Zvolte získání
automatické adresy, je-li to nutné.)
The wireless access point currently has a low
network security setting. It is recommended to
change to a higher setting.
¾ Nastavte vyšší úroveň zabezpečení sítě podle
návodu k bezdrátovému směrovači.
- 37 -
Poznámky
Zprávy na displeji zařízení
F99
¾ Toto zařízení nepracuje správně. Stisknutím [Í/I] na
hlavním zařízení po dobu 3 sekundy přepněte
zařízení do pohotovostního režimu. Poté jej opět
zapněte.
NET
¾ Při připojování k síti.
NoPLAY
¾ Je zavedeno omezení na prohlížení nahrávek
BD-Video nebo DVD-Video. (> 32)
NoREAD
¾ Médium je zašpiněné nebo silně poškrábané.
Jednotka nemůže přehrávat.
Remove
¾ Zařízení USB spotřebovává příliš mnoho energie.
Vyjměte zařízení USB.
Setcode 
(“ ” označuje číslo.)
¾ Dálkový ovladač a hlavní jednotka používají rozdílné
kódy. Změňte kód na dálkovém ovladači.
Stiskněte a držte [OK]
a označené
očíslované tlačítko
současně po dobu
více než 5 sekund.
U59
¾ Teplota tohoto zařízení je příliš vysoká, a proto
zařízení přejde z bezpečnostních důvodů do
pohotovostního režimu.
Vyčkejte přibližně 30 minut.
Instalujte nebo umístěte toto zařízení na dobře
větraném místě.
Start
¾ Bude provedena aktualizace firmwaru. Nevypínejte
zařízení.
UPDATE /5
(“ ” označuje číslo.)
¾ Probíhá aktualizace firmwaru.
Nevypínejte, prosím, napájení.
Finish
¾ Aktualizace firmwaru byla dokončena.
- 38 -
Poznámky
Technické údaje
Formát souboru
Formát
souboru
Základní
Systém signálu
PAL/NTSC
Rozsah provozních teplot i5 oC až i35 oC
MKV
Rozsah provozní
vlhkosti
10 % až 80 % RH (bez
kondenzace)
AUDIO OUT (Zásuvka)
Analogový zvukový výstup
(L/P, 7.1kan).:
Standard : 0,5 Vrms,
Plný rozsah : 2,0 Vrms při 1 kHz
(<500 ≠)
Výkonnost audia
Frekvenční odezva:
4 Hz až 88 kHz
Xvid
Dynamický rozsah:
105 dB (2kan. L/P, přední levý/
přední pravý)
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL/COAXIAL)
1 ks.
Výstupní formát: PCM, Dolby
Digital, DTS®
VÝSTUP HDMI
(19 kolíků, typ A)
2 ks.
Výstupní zvukový formát: PCM,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS®, DTS-HD
High Resolution AudioTM,
DTS-HD Master AudioTM
USB port (typ A)
1 ks.
Slot na kartu SD
1 ks.
Port LAN (Ethernet)
1 ks.
10BASE-T/100BASE-TX
Bezdrátová síť
Odpovídá normám:
IEEE802.11 a/b/g/n
MPO
≥ Datový tok až 100 Mb/s,
rozlišení až 3840×2160
25p/30p, 4096×2160
24p. (pouze MP4)
≥ V závislosti na rozlišení
videa, počtu snímků za
sekundu atd. se některé
soubory mp4/MPEG
“.MPG”, “.mpg”,
nemusí řádně přehrávat.
“.MPEG”, “.mpeg”,
“.M2TS”, “.m2ts”, ≥ V případě některých
metod komprese zvuku
“.MTS”, “.mts”,
budou zobrazeny
“.TS”, “.ts”
pouze snímky a zvuk
nemusí pracovat.
≥ MOTION JPEG a
Progressive JPEG není
podporován.
≥ Pokud jste v počítači nebo
jiném zařízení změnili
“.JPG”, “.jpg”
adresářovou strukturu
nebo název souboru,
může se stát, že nebude
možné soubor přehrát.
“.MPO”, “.mpo”
Statický snímek 3D
MP3
“.MP3”, “.mp3”
FLAC
“.FLAC”, “.flac”
WAV
“.WAV”, “.wav”
AAC
“.M4A”, “.m4a”
WMA
“.WMA”, “.wma”
MPEG
(TS/PS)
JPEG
Frekvenní rozsah:
2,4 GHz/5 GHz pásmo
Zabezpečení:
WPATM/WPA2TM (Druh
kódování: TKIP/AES, Druh
autentizace: PSK), WEP
(64 bitů/128 bitů)
Systém s 2 čočkami, 3 jednotky integrace
(400-410 nm vlnová délka pro BD,
650-665 nm vlnová délka pro DVD,
777-800 nm vlnová délka pro CD)
Specifikace LASER
Třída 1 LASER ový výrobek
Vlnová délka: 777-800 nm (CD)/
650-665 nm (DVD)/
400-410 nm (BD)
Výkon laseru: Při použití
ochranných krytů nedochází k emisi
žádného nebezpečného záření
Napájení
Střídavé napětí 220 V až 240 V,
50 Hz
Spotřeba energie
Přibl. 21 W
Spotřeba energie v
pohotovostním režimu
Přibl. 0,2 W
(Quick Start: Off)
DSD(DFF,DSF)
“.DSF”, “.dsf”,
“.DFF”, “.dff”
ALAC
“.M4A”, “.m4a”
Rozměry (ŠkVkH)
446 mmk62 mmk256 mm
Včetně vyčnívajících částí
Hmotnost
Poznámky
≥ Videosoubor a soubor s
titulky musí být ve
stejné složce a názvy
souborů musejí být
stejné kromě přípony
souboru.
≥ V závislosti na rozlišení
videa, počtu snímků za
sekundu, formátu
titulků atd. se některé
soubory MKV/Xvid
nemusí řádně
přehrávat.
mp4
(Metody
“.MP4”, “.mp4”,
komprese
“.MOV”, .mov”
Video: H.264
Zvuk: AAC)
Poměr S/N:
115 dB (2kan. L/P, přední levý/
přední pravý)
Zásuvka optického
snímání
Přípona
“.MKV”, “.mkv”
Soubor textu
titulků
“.SRT”, “.srt”,
“.SSA”, “.ssa”,
“.ASS”, “.ass”
“.AVI”, “.avi”
Soubor textu
titulků
“.SRT”, “.srt”,
“.SUB”, “.sub”,
“.TXT”, “.txt”
Přibl. 2,7 kg
≥ Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Toto zařízení podporuje
ID3 tagy, ale může zobrazit
pouze tituly, jména
interpretů a názvy alb.
Tato jednotka podporuje
popisky, ale lze zobrazit
pouze názvy, jména
interpretů a názvy alb.
Maximální vzorkovací
kmitočet: 192 kHz/24 bitů
Maximální vzorkovací
kmitočet: 192 kHz/32 bitů
Maximální vzorkovací
kmitočet:
48 kHz/320 kbps
Tato jednotka podporuje
popisky, ale lze zobrazit
pouze názvy, jména
interpretů a názvy alb.
Maximální vzorkovací
kmitočet:
48 kHz/385 kbps
2,8 MHz (2 kan./5.1 kan.),
5,6 MHz (pouze 2 kan.)
96 kHz/32 bitů (max. 7.1 kan.),
176,4/192 kHz/32 bitů
(max. 5.1 kan)
≥ V případě některých stavů záznamu a struktur adresářů se
pořadí přehrávání může lišit nebo přehrávání nemusí být
vůbec možné.
- 39 -
Poznámky
Informace o audiu
Podporovaný formát pro DLNA
Výstup audia se liší v závislosti na tom, do které zásuvky
je připojen zesilovač/přijímač, a v závislosti na
nastaveních zařízení. (> 29, “Digital Audio Output”)
≥ Počet kanálů v seznamu je shodný s maximálním možným
počtem výstupních kanálů při připojení k zesilovači/
přijímači kompatibilnímu s příslušným formátem zvuku.
≥ Formáty souborů, které nejsou podporovány serverem
DLNA nelze přehrát.
Video
HDMI AV OUT/
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL/OPTICAL)
Konektor
HDMI AV
OUT
Výstupní
kanál
“Bitstream”
*2
Zvukový
kodek
Příklad
přípony
souboru
MKV
H.264
AAC
PCM
Vorbis
FLAC
.mkv
Výstupy s
použitím
původního
audia*1
“PCM”
BD-Video :
7.1-kan.
PCM*1*2
DVD-Video :
5.1-kan. PCM
Xvid
AVCHD
MP4
2-kan. PCM
přemixováno
na nižší stupeň
AUDIO OUT
*1
Video kodek
“Digital Audio Output”
Dolby Digital/
DIGITAL
DTS Digital
AUDIO OUT
SurroundTM
Výstupní
kanál
Kontejner
7.1ch AUDIO OUT
2ch AUDIO OUT
BD-Video : 7.1-kan.*1*2
DVD-Video : 5.1-kan.
2-kan.
Je-li možnost “BD-Video Secondary Audio” nastavena na
“On”, výstup zvuku bude ve formátu Dolby Digital, DTS
Digital SurroundTM nebo 5.1-kan. PCM.
Výstup audia je zesílen z 5.1-kan. nebo 6.1-kan. na
7.1-kan. podle předpisu DTS, Inc.
PS
TS
MPEG-4
MP3
Advanced
.avi
Simple Profile Dolby Digital
(ASP)
Dolby Digital
.mts
H.264
AAC
.mp4, .mov
Dolby Digital
MPEG2
.mpg, .mpeg
Lineární PCM
MPEG2
AAC
.m2ts, .ts
H.264
Dolby Digital
Fotografie
Formát
JPEG
Příklad přípony souboru
.jpg
Zvukový kodek
MP3
FLAC
WAV
AAC
WMA
ALAC
DSD
Lineární PCM
Příklad přípony souboru
.mp3
.flac
.wav
.m4a, .adts
.wma
.m4a
.dsf, .dff
—
Audio
≥ V závislosti na serveru lze přehrávat i jiný obsah, než je
uvedeno výše.
- 40 -
Poznámky
Seznam kódů jazyka
Jazyk
Kód Jazyk
Abcházština: 6566
Afarština:
6565
Afrikánština: 6570
Albánština:
8381
Amharština: 6577
Angličtina:
6978
Arabština:
6582
Arménština: 7289
Assaméština: 6583
Aymárština: 6589
Ázerbájdžánština:
6590
Barmština:
7789
Baskičtina:
6985
Baskirština: 6665
Běloruština: 6669
Bengálština: 6678
Bhútánština: 6890
Bihárština:
6672
Bretaňština: 6682
Bulharština: 6671
Chorvatština: 7282
Čeština:
6783
Čínština:
9072
Dánština:
6865
Esperanto:
6979
Estonština:
6984
Faerština:
7079
Fidžijština:
7074
Finština:
7073
Francouzština: 7082
Fríština:
7089
Grónština:
7576
Gruzínština: 7565
Guaranština: 7178
Gujaratština: 7185
Haličština:
7176
Hausa:
7265
Hebrejština: 7387
Hindština:
7273
Holandština: 7876
Indonéština: 7378
Kód
Interlingua:
7365
Irština:
7165
Islandština: 7383
Italština:
7384
Japonština: 7465
Javánština: 7487
Jidiš:
7473
Jorubština:
8979
Kambodžština: 7577
Kannadština: 7578
Kašmírština: 7583
Katalánština: 6765
Kazachština: 7575
Kečuánština: 8185
Korejština:
7579
Korsičtina:
6779
Kurdština:
7585
Kyrgyzština: 7589
Laoština:
7679
Latina:
7665
Lingalština: 7678
Litevština:
7684
Lotyšština:
7686
Maďarština: 7285
Makedonština:7775
Malabarština: 7776
Malajština:
7783
Malgaština: 7771
Maltština:
7784
Maorština:
7773
Maráthí:
7782
Moldavština: 7779
Mongolština: 7778
Naurština:
7865
Němčina:
6869
Nepálština:
7869
Norština:
7879
Paňdžábština: 8065
Paštština:
8083
Perština:
7065
Polština:
8076
Portugalština: 8084
Seznam jazyků displeje
Jazyk
Kód
Rétorománština: 8277
Rumunština: 8279
Ruština:
8285
Řečtina:
6976
Samojština: 8377
Sanskrt:
8365
Shona:
8378
Sindhi:
8368
Sinhálština: 8373
Skotská galština: 7168
Slovenština: 8375
Slovinština: 8376
Somálština: 8379
Srbochorvatština:
8372
Srbština:
8382
Sundánština: 8385
Svahilština: 8387
Španělština: 6983
Švédština:
8386
Tádžičtina:
8471
Tagalština:
8476
Tamilština:
8465
Tatarština:
8484
Telugština:
8469
Thajština:
8472
Tibetština:
6679
Tigrinijština: 8473
Tonga:
8479
Turečtina:
8482
Turkmenština: 8475
Twi:
8487
Ukrajinština: 8575
Urdština:
8582
Urijština:
7982
Uzbečtina:
8590
Velština:
6789
Vietnamština: 8673
Volapük:
8679
Wolofština:
8779
Xhosa:
8872
Zulu:
9085
Displej
Jazyk Displej
Angličtina JPN
ENG
FRA Francouzština CHI
Němčina KOR
DEU
Italština MAL
ITA
Španělština VIE
ESP
Holandština THA
NLD
Švédština POL
SVE
Norština CES
NOR
Dánština SLK
DAN
POR Portugalština HUN
Ruština FIN
RUS
- 41 -
Jazyk Displej
Japonština
Čínština
Korejština
Malajština
Vietnamština
Thajština
Polština
Čeština
Slovenština
Maďarština
Finština
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR
Jazyk
Arabština
Hindština
Perština
Indonéština
Maorština
Bulharština
Rumunština
Řečtina
Turečtina
Jiné
Poznámky
“AVCHD”, “AVCHD 3D”, “AVCHD Progressive” a “AVCHD 3D/
Progressive” jsou ochranné známky společností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
Java je registrovanou ochrannou známkou společnosti Oracle a/
nebo jejích poboček.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby
Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
Informace o patentech DTS jsou uvedeny v http://patents.dts.com.
Vyrobeno na základě licence DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, symbol, & DTS a Symbol jsou spolu registrované
ochranné známky a DTS-HD Master Audio | Essential je ochranná
známka DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface
(Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami firmy
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.
<AVC>
Tento výrobek je licencován v rámci licence na skupinu patentů
AVC pro osobní využití spotřebitelem nebo jiná nezpoplatněná
využití za účelem (i) kódování videa v podle standardu AVC
(“video AVC”) a/nebo (ii) dekódování videa AVC zakódovaného
spotřebitelem v rámci soukromé činnosti a/nebo získaného od
poskytovatele videa, který je licencován k poskytování videa AVC.
Licence pro jakékoli jiné využití se neposkytuje a nelze ji použít.
Další informace poskytne společnost MPEG LA, L.L.C.
Viz http://www.mpegla.com
<VC-1>
Tento výrobek je licencován v rámci licence na skupinu patentů
VC-1 pro osobní a nekomerční využití spotřebitelem za účelem (i)
kódování videa v podle standardu VC-1 (“video VC-1”) a/nebo (ii)
dekódování videa VC-1 zakódovaného spotřebitelem v rámci
soukromé a nekomerční činnosti a/nebo získaného od
poskytovatele videa, který je licencován k poskytování videa
VC-1. Licence pro jakékoli jiné využití se neposkytuje a nelze ji
použít. Další informace poskytne společnost MPEG LA, L.L.C.
Viz http://www.mpegla.com
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovaná
společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
“DVD Logo” je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
Logo Wi-Fi CERTIFIEDTM je certifikační známkou Wi-Fi Alliance®.
Identifikátor Wi-Fi Protected SetupTM je certifikační známkou Wi-Fi
Alliance®.
“Wi-Fi®” a “Wi-Fi Direct®” jsou registrované ochranné známky Wi-Fi
Alliance®.
“Wi-Fi Protected SetupTM”, “MiracastTM”, “WPATM”, a “WPA2TM” jsou
ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks,
service marks, or certification marks of the Digital Living Network
Alliance.
Windows je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou
známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech
a v jiných zemích.
Copyright 2004-2014 Verance Corporation. CinaviaTM je
ochrannou známkou Verance Corporation. Chráněna americkým
patentem 7,369,677 a světovými patenty ve stadiu schvalování i
patentů již vydaných v rámci licence od společnosti Verance
Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Součástí tohoto výrobku je následující software:
(1) software vyvinutý nezávisle nebo pocházející od společnosti
Panasonic Corporation,
(2) software, který je majetkem třetí strany a je poskytnut v licenci
pro společnost Panasonic Corporation,
(3) software licencovaný na základě GNU General Public License,
Version 2.0 (GPL V2.0),
(4) software licencovaný na základě GNU LESSER General Public
License, Version 2.1 (LGPL V2.1) a/nebo,
(5) software s otevřeným zdrojovým kódem (open source), jiný než
ten, který je poskytován na základě licence GPL V2.0, a/nebo
LGPL V2.1.
Software klasifikovaný jako (3) - (5) je distribuován v naději, že
bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, bez jakékoli
implikované záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO
SPECIFICKÝ ÚČEL. Vycházejte, prosím, ze smluvních podmínek
podrobně zobrazených v menu Player Settings.
Nejméně tři (3) roky od dodání tohoto výrobku Panasonic
poskytne každé třetí straně, která nás bude kontaktovat na
základě níže uvedených kontaktních informací, za náklady
odpovídající maximálně nákladům na fyzické provedení distribuce
zdrojového kódu, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídajícího
zdrojového kódu, na který se vztahuje licence GPL V2.0,
LGPL V2.1 nebo jiné licence s povinností postupovat uvedeným
způsobem, v souladu s uvedeným oznámením o autorských
právech.
Kontaktní informace: [email protected]
Zdrojový kód a oznámení o autorských právech jsou bezplatně
dostupné na naší níže uvedené internetové stránce.
http://panasonic.net/avc/oss/
(1) MS/WMA
Tento výrobek je chráněn určitými autorskými právy
společnosti Microsoft Corporation a třetích osob. Používání
nebo distribuce této technologie mimo tento výrobek bez
udělené licence od společnosti Microsoft nebo autorizované
pobočky společnosti Microsoft a od třetích osob je zakázáno.
(2) MS/PlayReady/Označení hotového výrobku
Tento výrobek obsahuje technologii, která podléhá ochraně
souvisejícího intelektuálního vlastnictví společnosti Microsoft.
Použití nebo distribuce této technologie mimo tento výrobek
bez příslušné/ých licence/í od společnosti Microsoft je
zakázáno.
(3) MS/PlayReady/Informace pro koncového uživatele
Vlastníci obsahu používají technologii pro přístup k obsahu
Microsoft PlayReady™ k ochraně svého intelektuálního
vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto
zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu
chráněnému prostřednictvím PlayReady a/nebo k obsahu
chráněnému prostřednictvím WMDRM. Když zařízení
nedokáže správně uplatnit omezení ohledně použití obsahu,
vlastníci obsahu mohou požádat Microsoft o zrušení
schopnosti zařízení používat obsah chráněný prostřednictvím
PlayReady. Zrušení nemůže ovlivnit nechráněný obsah nebo
obsah chráněný jinými přístupovými technologiemi. Vlastníci
obsahu mohou požádat o aktualizaci PlayReady za účelem
zajištění přístupu k jejich obsahu. Když odmítnete aktualizaci,
nebudete moci mít přístup k obsahu, který vyžaduje
aktualizaci.
(4) Vorbis, FLAC, WPA Supplicant
Softwarové licence se zobrazí po zvolení možnosti “Software
Licence” v menu Nastavení. (> 33)
Android je ochrannou známkou společnosti Google Inc.
- 42 -
Poznámky
- 43 -
Na tomto zařízení je umístěn jeden z těchto štítků.
(Uvnitř přehrávače)
EU
Manufactured by:
Importer for Europe:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://www.panasonic.com
C Panasonic Corporation 2015
z
SQT1104
F0915BD0
Ur
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement