Panasonic | DMPUB310 | Operating instructions | Panasonic DMPUB310 Kasutusjuhend

Panasonic DMPUB310 Kasutusjuhend
DMP-UB400_310_300_Basic-TQBS0043_mst.book 1 ページ
2017年2月28日 火曜日 午前9時45分
Mudeli nr
DMP-UB400
DMP-UB310
DMP-UB300
(DMP-UB400)
Kasutusjuhend
Blu-ray mängija
EG
Eesti
TQBS0043
until
2017/4/29
DMP-UB400_310_300_Basic-TQBS0043_mst.book 2 ページ
Täname teid käesoleva toote ostmise eest.
Parimate tulemuste saavutamiseks ja ohutuse
tagamiseks lugege käesolev kasutusjuhend
hoolikalt läbi.
Ohutusnõuded
HOIATUS!
Seade
Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks:
● Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest.
● Ärge pange seadmele veega täidetud esemeid, nagu vaasi.
● Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
● Ärge katteid eemaldage.
● Ärge seadet ise remontige. Laske vajalikud tööd teha pädeval
hooldustehnikul.
● Ärge laske metallesemetel seadmesse kukkuda.
● Ärge asetage seadmele raskeid esemeid.
Vahelduvpinge toitejuhe
Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks:
● Veenduge, et toitepinge vastab käesolevale seadmele trükitud
pingele.
● Kinnitage toitejuhtme pistik tugevalt pistikupessa.
● Toitejuhet ei tohi tõmmata, painutada ega asetada sellele
rasked esemeid.
● Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
● Toitekaabli pistikupesast lahtiühendamisel haarake tugevasti
pistikust.
● Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet, kui selle pistik või
pistikupesa on vigastatud.
Toitepistik on elektrivõrgust lahtiühendamise seade.
Paigaldage seade nii, et toitepistiku saab viivitamata
elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.
ETTEVAATUST!
Seade
● See seade kasutab laserit. Selles kasutusjuhendis kirjeldatust
erinev juhtnuppude kasutamine, seadistamine või toimingud
võivad põhjustada ohtlikku kokkupuudet kiirgusega.
● Ärge asetage asetage seadmele põlevaid küünlaid ega muid
lahtise tule allikaid.
● Seadme tööd võivad kasutamise ajal segada mobiiltelefonist
tulenevad raadiohäired. Kui esineb selliseid häireid, kasutage
mobiiltelefoni käesolevast seadmest kaugemal.
● See seade on mõeldud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
● Seadme mõned osad võivad kasutamise käigus kuumeneda.
Seadme teisaldamiseks või puhastamiseks ühendage
toitejuhe lahti ja oodake vähemalt 3 minutit.
Asukoht
Asetage seade tasasele pinnale.
Vähendamaks tule-, elektrilöögi ja toote kahjustamise ohtu:
● Ärge paigaldage seda seadet raamatukappi, sisseehitatud
seinakappi ega muusse umbsesse kohta. Tagage, et seade
on hästi ventileeritud.
● Ärge ummistage seadme ventilatsiooniavasid ajalehtede,
laudlinade, kardinate ega muude sarnaste esemetega.
● Ärge asetage seadet võimendile/vastuvõtjale või seadmel,
mis võib kuumeneda. Kuumus võib seadet kahjustada.
● Asetage seade otsese päikesekiirguse, kuumuse, niiskuse ja
liigse vibratsiooni eest kaitstud kohta.
Patareid
Patareide ebaõige käitlemine võib tekitada elektrolüüdi lekke
ja põhjustada tulekahju.
● Plahvatusoht patarei valesti asendamisel.
Asendage ainult tootja soovitatud tüüpi patareiga.
● Pöörduge kohalikku omavalitsusse või müüja poole info
saamiseks patareide nõuetekohase kõrvaldamise meetodi kohta.
● Ärge kasutage korraga üht vana ja üht uut patareid.
● Ärge kuumutage. Hoidke leegist eemal.
● Ärge jätke patarei(si)d kauaks ajaks otsese päikesevalguse
kätte suletud uste ja akendega autos.
● Ärge koost lahti võtke ega lühistage.
● Ärge leelis- ega mangaanpatareid laadige.
● Ärge kasutage mahakoorunud kattega patareid.
Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage seadmest
patareid. Hoidke seadet jahedas pimedas kohas.
(2)
TQBS0043
2
2017年2月28日 火曜日 午前9時45分
UB400 UB310
Raadiokohtvõrgu ühendus
Seadme kasutamisel kehtivad järgmised piirangud. Peate olema
neist teadlik enne seadme kasutamist.
Panasonic ei vastuta ettenägematute kahjude eest, mis võivad
kaasneda nende piirangute eiramise või seadme kasutusseisundi
või kasutamatusega.
● Raadio teel edastatud ja vastuvõetud andmeid võidakse
salaja pealt kuulata ja jälgida.
● Seade sisaldab õrnu elektroonilisi osi. Kasutage seadet
ettenähtud eesmärgil ja viisil ning pidage kinni järgmistest
nõuetest:
– Hoidke seadet kõrge temperatuuri ja otsese päikesevalguse
eest.
– Ärge seadet painutage. Hoidke seadet tugevate põrutuste eest.
– Hoidke seadet niiskusest eemal.
– Ärge seadet koost lahti võtke ega muutke.
UB400 UB310
Vastavusdeklaratsioon
Panasonic Corporation deklareerib
käesolevaga, et see toode vastab
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele
sätetele.
Kliendid saavad laadida meie raadio- ja telekommunikatsiooni
valdkonna toodete vastavusdeklaratsiooni originaali koopia alla
järgmisest serverist: http://www.doc.panasonic.de
Volitatud esindaja kontaktandmed:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Germany
See toode vastab järgmiste riikide raadiosidestandardite nõuetele:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa,
Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Läti, Leedu, Liechtenstein,
Luksemburg, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa,
Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Šveits,
Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari, Ühendkuningriik
See toode on ettenähtud ühendumiseks raadiokohtvõrguga ainult
hoonete sees.
Toode on ettenähtud ühendumiseks 2,4 GHz või 5 GHz
raadiokohtvõrgu pääsupunktiga.
Vanade seadmete ja patareide kasutuselt
kõrvaldamine
Ainult Euroopa Liidule ja
ringlussevõtusüsteemidega riikidele
Need sümbolid tootel, pakendil ja/või kaasasolevates
dokumentides tähendavad, et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning patareisid ei tohi visata ära
koos tavaliste olmejäätmetega.
Vanad tooted ja patareid tuleb vastavalt siseriiklikele
õigusaktidele viia nõuetekohase käitlemise,
taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks
sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete nõuetekohane kõrvaldamine aitab
hoida kokku väärtuslikke ressursse ja vältida
võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja
keskkonnale.
Lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta saab
kohalikust omavalitsusest.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste
jäätmete valesti kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.
Märkus patareisümboli kohta
(alumine sümbol):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise
elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud
kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
DMP-UB400_310_300_Basic-TQBS0043_mst.book 3 ページ
Seadme kõrvaldamine või
ära andmine
Seadmesse võib olla salvestatud kasutajasätteid. Kui kõrvaldate
selle seadme kasutuselt või annate kellelegi teisele, siis taastage
esmalt tehasesätted kasutajasätete kustutamiseks.
①
②
③
④
Lülitage seade sisse.
Vajutage ja hoidke samaaegselt kaugjuhtimispuldil
vajutatuna [OK], kollast ja sinist nuppu kauem kui
5 sekundit.
– Toite LED-tähis hakkab vilkuma, ja näidikul
kuvatakse “00 RET”.
Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt [►] (paremale) seni,
kuni näidikul kuvatakse “08 FIN”.
Vajutage ja hoidke alla [OK] rohkem kui 5 sekundit.
2017年2月28日 火曜日 午前9時45分
Sisukord
Ohutusnõuded . . . . . . . . . . . . . 2
Komplekti kuuluvad tarvikud . . 3
Juhtseadised . . . . . . . . . . . . . . 4
Kiirjuhend . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . 8
Litsentsid . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Detailsemad juhised
“Kasutusjuhendist (PDF)”.
Laadige see lugemiseks
veebisaidilt alla.
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/
global/cs/bd/oi/index.html
Vajate Adobe Readerit “Kasutusjuhendi (PDF)”
lugemiseks ja printimiseks.
Saate järgmiselt veebisaidilt laadida alla ja
installida teie opsüsteemiga kasutatava
Adobe Readeri versiooni. (2017 märtsi seisuga)
http://www.adobe.com/products/acrobat/
readstep2.html
Eesti
● Seadme mällu võib olla salvestatud kasutusajalugu.
Komplekti kuuluvad
tarvikud
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik
näidatud tarvikud.
1 kaugjuhtimispult
(N2QAYB001147)
2 kaugjuhtimispuldi patareid
1 vahelduvpinge toitejuhe
● Käesolevas kasutusjuhendis antud tootenumbrid on õiged
2016. aasta detsembri seisuga. Need võivad muutuda.
● Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.
● Kaugjuhtimispuldi töökorda seadmine
❷
R6/LR6, AA
(leelis- või
mangaanpatareid)
❶
– Sisestage patarei nii, et tähised + ja – langevad kokku
puldile märgitud samade tähistega.
Püsivara värskendused
Panasonic täiustab pidevalt seadme püsivara, et meie kliendid saaksid
nautida värskeimat tehnoloogiat.
Soovitame vastava märguande saamisel püsivara kohe värskendada.
Lisainfo saamiseks vt “Püsivara värskendused” ( 8).
TQBS0043
(3)
3
DMP-UB400_310_300_Basic-TQBS0043_mst.book 4 ページ
2017年2月28日 火曜日 午前9時45分
Juhtseadised
 Kaugjuhtimine
Kui Panasonicu muud seadmed reageerivad selle seadme puldile, siis muutke kaugjuhtimiskoodi.
11
1
2
1
2
3
12
4
13
3
14
4
5
15
6
7
16
17
8
18
19
9
20
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
20
4
(4)
TQBS0043
Seadme sisse ja välja lülitamine
Teleri juhtnupud
Selle seadme puldiga saab juhtida Panasonicu
telerite tööd. Telerist sõltuvalt ei pruugi kõik
nupud olla kasutatavad.
Pealkirjanumbrite jms valimine
(numbrite või tärkide sisestamine)
Tühistamine
Tühistab valitud tärgi.
(Näiteks seadistusmenüüs „Ratings“ ehk
vanusepiirangu parooli sisestamisel)
Heliraja muutmine
Peamised esituse juhtnupud
Hüpikmenüü avamine
Põhimenüü avamine
Suvanditemenüü avamine
Värvilised nupud (punane, roheline,
kollane, sinine)
Kuvast sõltuvalt erinevatel eesmärkidel
kasutamiseks
Kaugjuhtimissignaali edastamine
Plaadialuse avamine ja sulgemine
Olekuteadete kuvamine
“Playback Information Window” kuvamine
Võrguteenuse kodukuva avamine
“HDR Setting” sätete kuvamine
NETFLIX-kuva avamine
HOME-menüü avamine
[▲,▼,◄,►]: Esiletõstu liigutamine valimiseks
[OK]: Valiku kinnitamine
(◄II)(II►): Kaadrihaaval vaatamine
Eelmisele kuvale naasmine
DMP-UB400_310_300_Basic-TQBS0043_mst.book 5 ページ
2017年2月28日 火曜日 午前9時45分
 Esipaneelil
5
2
1 Plaadialus
2 USB –port ( alalispinge 5 V 500 mA)
See pesa toetab USB2.0 täiskiirust.
3 Kaugjuhtimissignaali andur
Kaugus: kuni umbes 7 m
Nurk: umbes 20° üles ja alla,
30° vasakule ja paremale
3
UB400
Tõmmake
esipaneel
avamiseks.
UB310 UB300
Seadmel ei ole
esipaneeli.
4
4 Toite LED-tähis
Kui seade lülitatakse sisse, vilgub LED-tähis
esmalt ja seejärel jääb põlema.
Kui LED-tähis jääb vilkuma, võib olla
tekkinud tõrge.
5 Plaadialuse avamine või sulgemine
6 Ooteoleku/töörežiimi lüliti ( /I)
Vajutage sisselülitatud seadme ooteolekusse
või vastupidi lülitamiseks. Seade tarbib ka
ooteolekus pisut energia.
ETTEVAATUST!
Ärge pange plaadialuse ette mingeid esemeid. Avanev plaadialus võib nende vastu põrkuda.
Talitlushäireoht!
● Plaadi sisestamisel veenduge, et see on asetatud plaadialusele õigetpidi, s.t. etikett ülespoole.
● Kui ühendate mõne Panasonicu toote USB-juhet kasutades, siis võib ühendatud seadmel ilmuda seadistuskuva.
Detailse info saamiseks lugege ühendatud seadme kasutusjuhendit.
 Tagapaneel
UB310 UB300
5
1
2
1 Toitejuhtme pesa ( )
2 Jahutusventilaator
3 UB400 HDMI AUDIO OUT pesa
4 UB400 HDMI VIDEO OUT pesa
5 UB310 UB300 HDMI AV OUT pesa
3
4
6
7
8
6 LAN pesa
7 USB-port (HDD) (
alalispinge 5V 900 mA)
See pesa toetab USB3.0 SuperSpeed
edastusrežiim
8 UB400 DIGITAL AUDIO OUT pesa
(OPTICAL pesa)
II klassi seade (seadme konstruktsioon on
kahekordselt isoleeritud)
TQBS0043
(5)
5
Eesti
1
6
DMP-UB400_310_300_Basic-TQBS0043_mst.book 6 ページ
2017年2月28日 火曜日 午前9時45分
Kiirjuhend
1. Teleriga ühendamine
UB310
UB300
HDMI IN
Elektrivõrgu
pistikupessa
Toitejuhe
(kuulub komplekti)
HDMI-juhe (18 Gbps)
● Selleks, et nautida 4K väljundit peate ühendama seadme 4K-ühilduva teleriga.
● Selleks, et nautida 4K (50p/60p) kuva, kasutage HDMI-juhet, mis toetab 18 Gbps.
Soovitav on kasutada Panasonicu HDMI-juhet. 1080p või 24p (4K) signaali väljastamiseks
kasutage kuni 5 m pikkuseid HDMI-juhtmeid.
● Kui te ühendate selle seadme 4K-ühilduva teleriga ja teostate põhisätete kindlaksmääramise
“Easy Settings”, siis valitakse automaatselt 4K (50p/60p).
● Selleks, et vaadata Ultra HD Blu-ray sisu 4K/HDR vormingus, ühendage HDMI-pessa seade,
mis toetab HDCP2.2, 4K (50p/60p) 4:4:4, ja HDR signaale, mis vastavad Ultra HD Blu-ray
standardi nõuetele.
● Seade tarbib ka ooteolekus pisut elektrienergiat ( 8). Energia säästmiseks ühendage seade
elektrivõrgust lahti, kui te ei kasuta sead kaua aega.
2. Võrguga ühendamine
 UB400 UB310 Ühendamine raadiokohtvõrguga
Traadita ruuter, jne.
Internet
 Kohtvõrgu juhtme ühendamine
Laivõrgu ruuter, jne
Internet
Kohtvõrgu juhe
Välisseadmete ühendamiseks kasutage V või kõrgema kategooria sirgeid kohtvõrgu juhtmeid (STP).
6
(6)
TQBS0043
DMP-UB400_310_300_Basic-TQBS0043_mst.book 7 ページ
2017年2月28日 火曜日 午前9時45分
3. Seadistamine
1
HDMI
2
HDMI
TV
Vajutage [ /I].
Seadistamise jätkamiseks jätkake ekraanile
kuvatud juhiseid.
Eesti
Lülitage teler sisse ja valige soovitav
videoväljund.
4. Plaadi esitamine
2
1
Asetage plaat seadmesse.
Valige esitatav pala ja vajutage [OK].
Talitlus esitamise ajal
Sõltuvalt plaadist ja sisust ei pruugi need funktsioonid toimida.
Seiskamine Vajutage [STOP].
Paus
Otsing
Aegluubis
esitus
Vahelejätmine
Vajutage [IIPAUSE].
Seiskamispositsioon salvestatakse mällu. Jätkake
esitamist. Vajutage [►PLAY] seiskamispositsioonist
jätkamiseks.
● Plaadi eemaldamisel kustutakse
seiskamispositsioon mälust.
Vajutage uuesti [IIPAUSE] või [►PLAY] esitamise
jätkamiseks.
Esitamise ajal vajutage
[SEARCH◄◄] või [SEARCH►►]. Kiirus suureneb kuni 5 sammu võrra.
● Vajutage [►PLAY] tavakiirusele naasmiseks.
Pausirežiimis olles vajutage
[SEARCH►►].
Esitamise või pausi ajal vajutage
[I◄◄] või [►►I].
Saate kiiresti liikuda teose, peatüki või rajani,
mida soovite esitada.
TQBS0043
(7)
7
DMP-UB400_310_300_Basic-TQBS0043_mst.book 8 ページ
Tehnilised andmed
Esitatavad plaadid
Ultra HD Blu-ray: Video
BD-Video: Video
BD-RE: Video, JPEG, MPO
BD-R: Video, MKV, JPEG, MPO
DVD-Video: Video
DVD-R/DVD-R DL: Video, AVCHD, MKV, JPEG,
MPO, AAC, ALAC, DSD (DFF, DSF), FLAC,
MP3, WAV, WMA
DVD-RW/+R/+RW/+R DL: Video, AVCHD
Audio CD: muusika [CD-DA]
CD-R/CD-RW: MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC,
FLAC, MP3, Music [CD-DA], WAV, WMA
USB seadmed (kuni 2 TB): AVCHD, AVCHD 3D,
MKV, MP4, MPEG2, JPEG, MPO, AAC, ALAC,
DSD (DFF, DSF), FLAC, MP3, WAV, WMA
 Teave piirkonnakoodi kohta
Selle seadmega saab esitada järgmiste
piirkonnakoodidega või ALL tähisega
BD-Video/DVD-Video plaate:
Näide:
BD-Video
2017年2月28日 火曜日 午前9時45分
DVD-Video
Toide
Vahelduvvool 220 kuni 240 V, 50 Hz
Energiatarve
UB400 UB310 umbes 27 W
UB300 umbes 26 W
Võrgu ooteoleku
energiatarve
umbes 1 W
(Kiirkäivitus: väljas,
võrgu ooteolek: sees)
Ooteoleku
energiatarve
umbes 0,3 W
(Kiirkäivitus: väljas,
võrgu ooteolek: väljas)
Mõõtmed (laius x
kõrgus x sügavus)
Koos väljaulatuvate
osadega
UB400
320 x 45 x 199 mm
UB310 UB300
320 x 45 x 193 mm
Kaal
UB400 umbes 1,5 kg
UB310 UB300 umbes 1,3 kg
Panasonicu toode
Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.
Hoidke ostutšekk alles.
Garantiitingimused ja tooteinfo aadressilt
www.panasonic.com/ee
või järgmiselt telefoninumbrilt:
6225397 tavavõrgust helistamiseks
2
Püsivara värskendused
Panasonic võib aeg-ajalt anda selle seadme
jaoks välja värskendatud püsivara, millega
lisatakse mõni funktsioon või parandatakse
mõne funktsiooni toimimist. Sellised
värskendused on saadaval tasuta.
Lairibaühenduse kaudu loodud
Interneti-ühenduse puhul suudab see
seade püsivara automaatselt kontrollida.*1
Uue püsivaraversiooni olemasolul ilmub
järgmine kuva.
No
OK
RETURN
Püsivara allalaadimise alustamiseks
vajutage „Yes“. Kui peale allalaadimise
lõppu käivitub püsivara värskendamine,
kuvatakse must ekraan ja voolutähis
POWER LED vilgub kiiresti.
8
(8)
TQBS0043
2
The firmware has been updated.
Current Version: x.xx
2
Firmware Update
New Version: X.XX
Current Installed Version: X.XX
Do you want to start firmware update?
For the update information, please visit the
following website:
http://panasonic.net/support/
Yes
Värskendamise ajal ei tohi ühendada seadet
elektrivõrgust lahti ega teha ühtki muud
toimingut. Toitejuhtme eemaldamine
vooluvõrgust ajal, kui toimub värskendamine
võib seadet kahjustada.
Pärast püsivara installimist teeb seade restardi
ja siis ilmub järgmine kuva.
● Saate laadida värskeima püsivara alla ka allpool
toodud tugisaidilt ja salvestada selle USB-seadmele
püsivara värskendamiseks.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(See sait on ainult inglise keeles.)
Püsivara värskendamine on lõppenud, kui voolutähis
POWER LED lõpetab kiiresti vilkumise ja hakkab vilkuma
regulaarselt kolme kaupa. Lülitage seade välja ja uuesti
sisse.
● Püsivaraversiooni seadmelt kontrollimine;
[HOME]“Setup”“Player Settings”“System”
“System Information”“Firmware Version Information”
● Allalaadimiseks kulub mitu minutit. Ühendusest
sõltuvalt võib kuluda rohkem aega või see ei pruugi
õnnestuda.
1
* Peate nõustuma Interneti-funktsiooni kasutustingimuste
ja privaatsuspoliitikaga.
[HOME]“Setup”“Player Settings”“Network”
“Network Settings”“Network Service Settings”“Notice”
2
* “X.XX” tähistab püsivara versiooni numbrit.
Litsentsid
Toode kasutab Cinavia tehnoloogiat, et piirata kaubanduslikul
eesmärgil toodetud filmidest ja videotest ning nende heliradadest
ilma loata tehtud koopiate kasutamist. Detailsemad juhised on
toodud kasutusjuhendis (PDF).
AVCHD, AVCHD 3D, AVCHD Progressive ja AVCHD 3D/
Progressive on firmade Panasonic Corporation ja
Sony Corporation kaubamärgid.
Java on Oracle’i ja/või selle sidusettevõtjate registreeritud
kaubamärk.
Dolby, Dolby Audio ja kaksik-D sümbol on firma Dolby
Laboratories kaubamärgid.
DTS” on firma DTS, Inc registreeritud kaubamärk ja “DTS-HD
Advanced Digital Out” on firma DTS, Inc kaubamärk. DTS patentide
kohta vt http://patents.dts.com. Valmistatud firma DTS Licensing
Limited litsentsi alusel. DTS, DTS-HD ja selle sümbol ning DTS ja
selle sümbol üheskoos on registreeritud kaubamärgid ja DTS-HD
Master Audio | Essential on DTS, Inc. kaubamärk © DTS, Inc.
Kõik õigused kaitstud.
HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo
on HDMI Licensing LLC-le kuuluvad kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid USA-s ja teiste riikides.
<AVC>
Käesolev toode on litsentseeritud AVC patendi litsentsiportfelliga
tarbijale isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks selleks,
et (i) kodeerida videosignaali vastavalt AVC standardile („AVC
Video“) ja/või (ii) dekodeerida AVC Video videosignaali, mis on
kodeeritud tarbija poolt isiklikuks ja mittekaubanduslikuks
otstarbeks ja/või on hangitud AVC Video poolt litsentseeritud
videote turustajalt. Mingit litsentsi ei ole antud ega saa kaudselt
eeldada mingiks muuks otstarbeks. Täiendava teabe saamiseks
pöörduge MPEG LA, LLC poole. Vt http://www.mpegla.com.
<VC-1>
Käesolev toode on litsentseeritud VC-1 patendi litsentsiportfelliga
tarbijale isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks selleks,
et (i) kodeerida videosignaali vastavalt VC-1 standardile („VC-1
Video“) ja/või (ii) dekodeerida VC-1 Video videosignaali, mis on
kodeeritud tarbija poolt isiklikuks ja mittekaubanduslikuks
otstarbeks ja/või on hangitud VC-1 Video poolt litsentseeritud
videote turustajalt. Mingit litsentsi ei ole antud ega saa kaudselt
eeldada mingiks muuks otstarbeks. Täiendava teabe saamiseks
pöörduge MPEG LA, LLC poole. Vt http://www.mpegla.com.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on litsentsitud
organisatsioonilt Fraunhofer IIS ja firmalt Thomson.
DVD Logo on DVD Format/Logo Licensing Corporationi
kaubamärk.
Wi-Fi®, Miracast® ja Wi-Fi Direct® on Wi-Fi Alliance®-i kaubamärgid.
Wi-Fi Protected SetupTM ja WPATM on Wi-Fi Alliance®-i
kaubamärgid.
Windows on Microsoft Corporationi USAs ja muudes riikides r
egistreeritud kaubamärk või kaubamärk.
Android on Google Inc’i kaubamärk.
2017年2月28日 火曜日 午前9時45分
© 2004-2014 Verance Corporation. CinaviaTM on Verance
Corporationi kaubamärk. Kaitstud USA patendiga 7,369,677
ning kogu maailmas väljastatud patentide ja esitatud
patendinõudlustega litsentsi alusel Verance Corporationilt.
Kõik õigused kaitstud.
See toode sisaldab järgmist tarkvara:
(1) Panasonic Corporationi poolt või jaoks sõltumatult arendatud
tarkvara,
(2) Kolmanda poole omanduses olevat ja Panasonic
Corporationile litsentsitud tarkvara,
(3) GNU üldine avalik litsents, versioon 2.0 (GPL V2.0) alusel
litsentsitud tarkvara,
(4) GNU LESSER üldine avalik litsents, versioon 2.1 (LGPL V2.1)
alusel litsentsitud tarkvara, ja/või
(5) avatud lähtekoodiga tarkvara, välja arvatud GPL V2.0 ja/või
LGPL V2.1 alusel litsentsitud tarkvara.
Kategooria (3)-(5) tarkvara levitatakse lootuses, et see on kasulik,
ent ILMA MIS TAHES GARANTIITA ning koguni ilma
enesestmõistetava garantiita seoses TURUSTATAVUSE või
KONKREETSEL OTSTARBEL KASUTAMISEKS SOBIVUSEGA.
Leiate selle tarkvara detailsed sätted ja tingimused järgmist
pleieri sätete menüüs.
Vähemalt kolme (3) aasta jooksul alates käesoleva toote
kohaletoimetamisest annab Panasonic mis tahes kolmandale
osapoolele, kes võtab meiega ühendust allpool toodud
kontaktaadressil tasu eest, mis ei ületa meie kulu lähtekoodi
füüsilise levitamise eest asjaomase lähtekoodi täieliku
masinloetava koopia, mida on kaetud GPL V2.0 või LGPL
V2.1alusel ning ka asjaomase autoriõiguste teate.
Kontaktaadress: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Lähtekood ja autoriõiguste teade on kättesaadavad tasuta ka
meie saidilt allpool.
http://panasonic.net/avc/oss/index.html
(1) MS/WMA
See toode on kaitstud Microsoft Corporationi ja kolmandate
poolte teatud intellektuaalomandiõigustega. Sellise tehnoloogia
kasutamine või levitamine sellest tootest eraldi on keelatud ilma
vastava litsentsita Microsoftilt või Microsofti volitatud
tütarettevõtjalt ja kolmandalt poolelt.
(2) MS/PlayReady/lõpptoote märgistamine
See toode sisaldab tehnoloogiat, mille suhtes kehtivad
Microsofti teatud intellektuaalomandiõigused. Sellise tehnoloogia
kasutamine või levitamine sellest tootest eraldi on keelatud ilma
vastava(te) litsentsi(de)ta Microsoftilt.
(3) MS/PlayReady/lõppkasutaja märkused
Sisu omanikud kasutavad Microsoft PlayReady™ sisule
juurdepääsu tagavat tehnoloogiat oma intellektuaalomandi,
kaasa arvatud autoriõigusega kaitstud sisu kaitsmiseks.
See seade kasutab PlayReady tehnoloogiat juurdepääsu
saamiseks PlayReady-kaitstud sisule ja/või WMDRM-kaitstud
sisule. Kui seade ei suuda nõuetekohaselt jõustada sisu
kasutamisega seotud piiranguid, siis võivad sisu omanikud
nõuda Microsoftilt, et see tühistaks seadme võime tarbida
PlayReady-kaitstud sisu. Nimetatud tühistamine ei tohiks
mõjutada kaitsmata sisu ega muude sisule juurdepääsu
tagamise tehnoloogiatega kaitstud sisu. Sisu omanikud võivad
nõuda, et te ülendaksite PlayReady tehnoloogiat, et pääseda
ligi nende sisule. Ülendamisest keeldumisel ei pääse te ligi
ülendamist eeldavale sisule.
(4) Vorbis, FLAC, UB400 UB310 WPA Supplicant
Tarkvaralitsentside kuvamiseks valige seadistusmenüüst
“Software Licence”.*
* [HOME]“Setup”“Player Settings”“System”
“System Information”
TQBS0043
(9)
9
Eesti
DMP-UB400_310_300_Basic-TQBS0043_mst.book 9 ページ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising