Panasonic SCBTT880EG, SCBTT500WEG Operating instructions

Panasonic SCBTT880EG, SCBTT500WEG Operating instructions
Käyttöohjeet
Blu-ray DiscTM -kotiteatterijärjestelmä
Malli nro SC-BTT880
SC-BTT500W
Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin SC-BTT880.
Laiteohjelmiston päivitys
Panasonic parantaa jatkuvasti laitteen ohjelmistoja, jotta asiakkaat voivat
hyödyntää viimeisintä käytettävissä olevaa tekniikkaa.
Panasonic suosittelee päivittämään laiteohjelmiston heti, kun saat
ilmoituksen.
Lisätietoja varten katso “Laiteohjelmiston päivitys” (> 19) tai
http://panasonic.jp/support/global/cs/ (Tämä sivusto on vain englanniksi.)
Kiitos, että ostit tämän tuotteen.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta
varten.
EG
VQT4Z51
until
2013/05/03
Varotoimet
VAROITUS
Laite
Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi,
≥ Älä anna tämän laitteen altistua sateelle, kosteudelle, pisaroille
tai roiskeille.
≥ Älä laita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä kuten
maljakot.
≥ Käytä ainoastaan suositeltuja varusteita.
≥ Älä poista suojuksia.
≥ Älä korjaa tätä laitetta itse. Anna huoltopalvelut tehtäväksi
pätevälle henkilöstölle.
≥ Älä anna metalliesineiden pudota laitteen sisälle.
≥ Älä laita painavia esineitä laitteen päälle.
Verkkokaapeli
Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi,
≥ Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteeseen merkittyä
jännitettä.
≥ Työnnä verkkovirtapistoke kunnollisesti pistorasiaan.
≥ Älä vedä tai taivuta kaapelia tai aseta sen päälle painavia
esineitä.
≥ Älä käsittele pistoketta märillä käsillä.
≥ Pidä kiinni verkkovirtapistokkeen rungosta, kun irrotat
pistokkeen.
≥ Älä käytä vahingoittunutta verkkovirtapistoketta tai pistorasiaa.
Pistoketta käytetään virrankatkaisulaitteena.
Asenna yksikkö siten, että pistoke voidaan irrottaa nopeasti
pistorasiasta.
Pieni esine
≥ Älä jätä muistikorttia lasten ulottuville, jotta sitä ei voida
vahingossa nielaista.
≥ Pidä ruuvit lasten ulottumattomissa nielaisemisen estämiseksi.
VAARA
Laite
≥ Tämä tuote käyttää laseria. Laitteen käyttäminen muulla kuin
näissä käyttöohjeissa mainitulla tavalla saattaa altistaa
käyttäjän vaaralliselle säteilylle.
≥ Älä laita avotulisia esineitä kuten kynttilöitä laitteen päälle.
≥ Laite saattaa kärsiä radiotaajuisista häiriöistä, jotka aiheutuvat
matkapuhelimista käytön aikana. Jos kyseisiä häiriöitä
tapahtuu, lisää matkapuhelimen ja tuotteen välistä etäisyyttä.
≥ Laite on tarkoitettu käytettäväksi leudoissa ilmastoissa.
≥ Langattomalle järjestelmälle
Tuotteen tunniste sijaitsee langattoman järjestelmän pohjassa.
Sijoitus
Sijoita laite tasaiselle pinnalle.
Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi,
≥ Älä asenna tai sijoita tätä laitetta kirjahyllyyn, suljettuun
kaappiin tai muuhun rajalliseen tilaan. Varmista laitteen riittävä
tuuletus.
≥ Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja lehdillä, pöytäliinalla, verhoilla
tai vastaavilla esineillä.
≥ Älä anna tämän laitteen altistua suoralle auringonvalolle,
korkeille lämpötiloille, runsaalle kosteudelle tai liialliselle
tärinälle.
Kaiutin
≥ Käytä ainoastaan toimitettuja kaiuttimia
Päälaitetta ja toimitettuja kaiuttimia tulee käyttää ainoastaan
kuten osoitetaan näissä käyttöohjeissa. Ohjeiden
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja vahvistimelle
ja/tai kaiuttimille sekä aikaansaada tulipalovaaran. Ota yhteyttä
ammattitaitoiseen huoltohenkilöstöön, jos tapahtuu vahinko tai
jos havaitset äkillisen muutoksen toiminnassa.
≥ Varo laittamasta ristiin (oikosulku) tai kääntämästä kaiuttimien
johtojen napaisuutta, koska se voi vahingoittaa kaiuttimia.
≥ Pidä kaiuttimesta tukevasti kiinni, jotta vältetään vammat, jos
kaiutin putoaa sitä kannettaessa.
≥ Saatat vahingoittaa kaiuttimia ja lyhentää niiden käyttöikää, jos
toistat ääntä erittäin voimakkaasti pitkiä aikoja.
≥ Älä kosketa kaiuttimien etuosaa. Pidä kiinni laidoilta.
≥ Sijoita kaiuttimet tasaisille tukeville pinnoille.
≥ Jotta vältetään vammat kaiuttimen kaatuessa tai pudotessa,
sijoita kaiuttimen johdot huolellisesti, jotta niihin ei voida
kompastua tai jäädä kiinni.
≥ Älä nouse kaiuttimen päälle. Ole varovainen lasten
läheisyydessä.
Paristot
Paristojen väärä käsittely voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon sekä
tulipalon.
≥ On olemassa räjähdysvaara, jos akkua ei vaihdeta oikein.
Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
≥ Kun hävität paristot, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai
jälleenmyyjään oikean hävitysmenetelmän selvittämiseksi.
≥ Älä sekoita keskenään vanhoja ja uusia paristoja tai käytä
erityyppisiä paristoja samanaikaisesti.
≥ Älä altista sitä kuumalle tai liekeille.
≥ Älä jätä paristoa(paristoja) autoon suoraan auringonvaloon
pitkäksi aikaa, kun auton ovet ja ikkunat ovat kiinni.
≥ Älä pura osiin tai aiheuta oikosulkua.
≥ Älä lataa uudelleen alkali- tai mangaaniparistoja.
≥ Älä käytä paristoja, joiden suojakuori on rikkoutunut.
Poista paristot, jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaa.
Varastoi viileään, pimeään paikkaan.
Langaton lähiverkkoyhteys
Tämän laitteen käyttöä koskevat seuraavat rajoitukset. Sinun tulee
tuntea nämä rajoitukset ennen tämän laitteen käyttöä.
Panasonic ei ole millään tavalla vastuussa mistään välillisestä
vahingosta, joka saattaa tapahtua näiden rajoitusten
noudattamatta jättämisestä, tai mistään tämän laitteen käyttöön tai
käyttämättömyyteen liittyvästä olosuhteesta.
≥ Radioaalloilla lähetettävät ja vastaanotettavat tiedot
voidaan siepata ja niitä voidaan valvoa.
≥ Tämä laite sisältää herkkiä elektronisia osia.
Muista käyttää tätä laitetta tavalla, jota varten se on suunniteltu,
ja noudata seuraavia kohtia:
– Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai suoralle
auringonvalolle.
– Älä taivuta tai kohdista laitteeseen voimakkaita iskuja.
– Pidä laite etäällä kosteudesta.
– Älä pura tai muunna laitetta millään tavalla.
(SA-BTT880/SA-BTT500)
(SH-FX71/RFAX1012)
Vakuutus vaatimustenmukaisuudesta (DoC)
“Panasonic Corporation” vakuuttaa, että tämä tuote on
yhdenmukainen direktiiviin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten
sekä sen muiden merkityksellisten määräysten kanssa.
Asiakkaat voivat ladata alkuperäisen DoC:n kopion
R&TTE-tuotteillemme DoC-palvelimelta:
http://www.doc.panasonic.de
Valtuutetun edustajan yhteystiedot:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
HR, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR
Tämä tuote on tarkoitettu tavallisille kuluttajille. (Luokka 3)
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan sisätiloissa.
-2-
Laitteen hävittäminen tai
luovuttaminen
Laitteessa saattaa olla käyttäjän asetustietoja. Jos luovut laitteesta
hävittämällä tai antamalla sen pois, toimi seuraavasti
palauttaaksesi kaikki asetukset tehtaan esiasetuksiin, jotta
poistetaan käyttäjän asetukset. (> 43, "Palauttaaksesi kaikki
asetukset tehtaan esiasetuksiin.")
≥ Käyttöhistoria saatetaan tallentaa tämän laitteen muistiin.
Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen
paristojen keräyksestä ja hävittämisestä
Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai
niihin liitetyissä dokumenteissa tarkoittavat, että
käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä
paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen
kotitalousjätteeseen.
Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen
asianmukainen käsittely, talteen ottaminen ja
kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla
oleviin keräyspisteisiin kansallisten määräysten
sekä direktiivien 2002/96/EC ja 2006/66/EC
mukaisesti.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti,
autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja sekä
ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle
haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen
jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Ota yhteys asuinkuntasi viranomaisiin,
jätteenkäsittelystä vastaavaan tahoon tai
tuotteiden ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja
vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja
kierrätyksestä.
Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä
saattaa seurata kansallisessa lainsäädännössä
määrätty rangaistus.
Paristomerkintää koskeva huomautus (alla
kaksi esimerkkiä merkinnöistä):
Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä
kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä tapauksessa
merkki noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan
direktiivin vaatimuksia.
Cd
Luvatta kopioitujen sisältöjen
käytön rajoitus
Laite käyttää seuraavaa tekniikkaa tekijänoikeuksien
suojaamiseen.
Cinaviaa koskeva huomautus
Tässä tuotteessa on käytetty Cinavia-tekniikkaa, jolla rajoitetaan
kaupalliseen käyttöön tuotettujen elokuvien, videoiden ja niiden
musiikkia sisältävien tallenteiden luvattomien kopioiden käyttöä.
Mikäli toistojärjestelmä havaitsee, että käytössä on luvaton kopio,
näyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus, ja toisto tai kopiointi
keskeytyy.
Lisätietoja Cinavia-tekniikasta on nähtävissä Cinavian
verkkoasiakaspalvelun sivustolla osoitteessa
http://www.cinavia.com. Lisätietoja Cinaviasta voi myös pyytää
postitse kirjoittamalla lähettäjän osoitteen sisältävän postikortin
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Yrityksille Euroopan unionissa
Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai
tavarantoimittajalta.
[Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin
ulkopuolella]
Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan
Euroopan unionin alueella. Ota yhteys paikallisiin
viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi
tietoja oikeasta jätteenkäsittelymenetelmästä.
-3-
Sisällysluettelo
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Alkuohjeet
Pakkauksen sisältö ja varusteet. . . . . . . . . . .
Laitteen ja tietovälineen hoito. . . . . . . . . . . . .
Toistettavissa oleva tietovälineet . . . . . . . . . .
Säätöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAIHE 1: Sijoittaminen. . . . . . . . . . . . . . . . .
VAIHE 2: Kaiuttimien valmistelu. . . . . . . . . .
VAIHE 3: Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAIHE 4: Liittäminen sähköverkkoon. . . . . .
VAIHE 5: Langattoman järjestelmän
valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAIHE 6: Asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tietovälineen laittaminen tai
poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Televisiosta nauttiminen laitteen
kaiuttimilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOME valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monikäyttäjätila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
7
9
11
12
13
17
17
18
20
20
21
22
Toisto
Toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Käyttäen toimintoa iPod/iPhone . . . . . . . . . . 25
TV & Radio
VIERA Link “HDAVI Control™” . . . . . . . . . . 27
•Televisiosta ja tv-sovittimesta nauttiminen laitteen
kaiuttimilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Radion kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lisätoimenpiteet
VIERA Connect
(Verkkopalveluista nauttiminen) . . . . . . . . . .
Kotiverkko-ominaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valintavalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asetusvalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
31
32
35
•Kaiuttimen asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ääniasetusten muuttaminen. . . . . . . . . . . . . 41
Kaiuttimen asennusvaihtoehto . . . . . . . . . . . 41
Viitetietoja
Vianetsintäopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Viestit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
-4-
Alkuohjeet
Pakkauksen sisältö ja varusteet
Alkuohjeet
Tarkista pakkauksen sisällöt ja toimitetut varusteet ennen tämän yksikön käyttöä.
Pakkauksen sisältö
Päälaite
Päälaite
(SA-BTT500)
(SA-BTT880)
FRONT
SURROUND
(SB-HF5600)
(SB-HS8800)
(Kaiuttimet)
CENTER
(SB-HC5600)
FRONT
(SB-HF5000)
SURROUND
(SB-HS5000)
CENTER
(SB-HC5000)
(Kaiuttimen johto)
(Pystytuet)
SUBWOOFER
(SB-HW490)
SUBWOOFER
(SB-HW190)
(Kaiuttimen johdot)
(Jalustat)
(Ruuvit)
Langaton
järjestelmä
Langaton
järjestelmä
(SH-FX71)
(SH-FX71)
-5-
Alkuohjeet
Laitteen ja tietovälineen
hoito
Varusteet
∏
∏
1 Kaukosäädin
(N2QAYB000729)
∫ Puhdista laite pehmeällä ja kuivalla
kankaalla
≥ Älä koskaan käytä alkoholia, liuottimia tai bensiiniä
tämän laitteen puhdistukseen.
≥ Ennen kemiallisesti käsitellyn kankaan käyttöä lue
huolellisesti käyttöohjeet, jotka tulivat kankaan
mukana.
2 Kaukosäätimen paristot
∫ Laitteen linssi
∏
2 verkkokaapelia
∏
1 FM-sisäantenni
∏
1 Digitaalinen lähetin
Linssinpuhdistin: RP-CL720AE
≥ Tämä linssinpuhdistaja ei mahdollisesti ole
myynnissä tai saatavilla kaikissa maissa, esim.
Saksassa, ole hyvä ja kysy Panasonicin
jälleenmyyjiltä lisätietoja.
≥ Tätä linssinpuhdistinta myydään erityistuotteena
DIGA:lle, mutta sitä voidaan käyttää myös tämän
laitteen kanssa.
∫ Puhdista levyt
TEE
∏
1 Kaiuttimen johtotarrojen arkki
∏
1 CD-ROM
ÄLÄ
Pyyhi kostealla kankaalla ja pyyhi sitten kuivaksi.
∫ Varotoimet levyn ja kortin käsittelyyn
≥ Näiden käyttöohjeiden tuotenumerot ovat maaliskuun 2013
mukaisia. Niihin voi tulla muutoksia.
≥ Älä käytä verkkokaapelia muiden laitteiden kanssa.
≥ Muista, että todelliset ohjaimet ja osat, valikon kohdat, jne.
voivat näyttää hieman erilaisilta näiden käyttöohjeiden
kuviin verrattuna.
≥ Ota kiinni levyjen reunoista, jotta et naarmuta levyä tai
jätä sormenjälkiä.
≥ Älä kiinnitä merkkejä tai tarroja levyihin.
≥ Älä käytä linssinpuhdistusaineita suihkeena, bensiiniä,
ohenteita, staattisen sähkön poistonesteitä tai muita
liuottimia.
≥ Puhdista pöly, vesi tai muut ulkoiset aineet kortin
takareunan liittimistä.
≥ Älä käytä seuraavia levyjä:
– Levyt, joissa on jäljellä liimaa poistetuista tarroista
tai merkeistä (vuokratut levyt, jne.).
– Levyt, jotka on pahasti vääntyneet tai joissa on
säröjä.
– Epäsäännöllisen muotoiset levyt kuten sydämen
muotoiset.
-6-
Alkuohjeet
Toistettavissa oleva tietovälineet
Laite
Levyn
merkinnät
Laitetyypit
BD-Video
BD
Sisällön muoto
Video
BD-RE
Video, JPEG, MPO
BD-R
Video, MKV, Xvid
DVD-Video
Video
DVD-R
Video, AVCHD, MKV,
Xvid, JPEG, MPO, FLAC,
MP3, WAV
DVD
DVD-R DL
DVD-RW
Video, AVCHD
—
+R/+RW/+R DL
Musiikki-CD
CD
—
SD-muistikortti (8 Mt - 2 Gt)
SDHC-muistikortti (4 Gt - 32 Gt)
SDXC-muistikortti (48 Gt, 64 Gt)
(Yhteensopiva sekä mini- että mikrotyyppien
kanssa)
SD
USB
CD-R
CD-RW
—
USB-laite
(jopa 2 Tt)
≥ Katso sivua 8 ja 49, jos haluat lisätietoja sisältöjen tyypeistä, joita voidaan toistaa.
-7-
Musiikki [CD-DA]
MKV, Xvid, JPEG, MPO,
FLAC, MP3, Musiikki
[CD-DA], WAV
AVCHD, AVCHD 3D,
MP4, MPEG2, JPEG,
MPO
MKV, MP4, MPEG2, Xvid,
JPEG, MPO, FLAC, MP3,
WAV
Alkuohjeet
∫ Levyt, joita ei voida toistaa tällä
laitteella
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
∫ Musiikki-CD
Toimintaa ja äänen laatua ei taata CD-levyille, jotka eivät
ole yhteensopivia määritelmän CD-DA kanssa
(kopiointirajoitetut CD-levyt, jne.).
DVD-RAM
Super Audio-CD
Photo-CD
DVD-Audio
Video-CD ja Super Video-CD
WMA-levyt
DivX-levyt
HD DVD
∫ SD-kortti
∫ Alueen hallintatiedot
BD-Video
Laite voi toistaa BD-videolevyjä, jotka tukevat aluekoodia
“B”.
Esimerkki:
DVD-Video
Laite voi toistaa DVD-videolevyjä, jotka tukevat
aluenumeroa “2” tai “ALL”.
Esimerkki:
1
2
≥ Voidaan käyttää miniSD-kortteja,
microSD-kortteja, microSDHC-kortteja ja
microSDXC-kortteja mutta niitä tulee
käyttää sovitinkortin kanssa. Ne
toimitetaan yleensä kyseisten korttien
mukana, tai vaihtoehtoisesti asiakkaan
tulee hankkia ne.
≥ Kortin sisällön suojaamiseksi siirrä
tallennuksen estovipu (SD-kortissa)
asentoon “LOCK”.
≥ Tämä laite on yhteensopiva SD-muistikorttien kanssa,
jotka täyttävät SD-korttien tekniset vaatimukset
tiedostojärjestelmille FAT12 ja FAT16 kuten myös
SDHC-muistikortit tiedostojärjestelmälle FAT32 ja
SDXC-muistikortit järjestelmälle exFAT.
≥ Jos SD-korttia käytetään yhteen sopimattomien
tietokoneiden tai laitteiden kanssa, tallennetut sisällöt
saatetaan poistaa kortin alustuksen ym. vuoksi.
≥ Käytettävissä olevan muistin koko saattaa olla hieman
vähemmän kuin kortin kapasiteetti.
∫ USB-laite
Tallentimella jne. tallennettu DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/
+R DL ja CD-R/RW -levy tulee viimeistellä tallentimella,
jotta se voidaan toistaa tällä laitteella. Jos haluat
lisätietoja, katso tallentimen käyttöohjeita.
≥ Tämä laite ei takaa yhteyttä kaikkiin USB-laitteisiin.
≥ Tämä laite ei tue USB-laitteen latausta.
≥ Tuetaan tiedostojärjestelmiä FAT12, FAT16, FAT32 ja
NTFS.
≥ Tämä laite tukee tekniikkaa USB2.0 High Speed.
≥ Laite tukee kiintolevyä, joka on alustettu muotoon
FAT32 tai NTFS.
Jotkut kiintolevytyypit voivat vaatia ulkoisen
virtalähdeyksikön käyttöä.
∫ BD-Video
∫ BD-RE, BD-R
Tämä laite tukee ääntä korkealla bittinopeudella (Dolby®
Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio ja DTS-HD Master Audio), jota käytetään
BD-videossa.
Panasonicin Blu-ray-tallentimella muodossa DR
tallennetut levyt eivät mahdollisesti toista ääntä jne.
kunnolla.
∫ 3D
≥ Ei mahdollisesti voida toistaa yllä mainittuja tietovälineitä
joissain tapauksissa tietovälineen tyypin,
tallennusolosuhteiden, tallennusmenetelmän tai
tiedostojen luontitavan vuoksi.
≥ Levyn valmistajat voivat säätää sitä, kuinka levyt
toistetaan. Siten et mahdollisesti voi aina ohjata toistoa
kuten kuvattu näissä käyttöohjeissa. Lue levyn ohjeet
huolellisesti.
2
ALL
4
∫ Viimeistele
≥ Voidaan toistaa 3D-videoita ja 3D-kiintokuvia, kun
tämä laite liitetään 3D-yhteensopivaan televisioon
High Speed HDMI -kaapelilla.
≥ 2D-videoita voidaan katso 3D-muodossa virtuaalisesti.
(> 34)
-8-
Alkuohjeet
Säätöohjeet
1
2
Kaukosäädin
13
リワヱヶヵ
モヷ
1
2
14
15
16
17
18
モヶュリヰ
3
4
ュリヴヤ
ㄊヱㄐㄅ
ヴユモンヤラ
ヱロモヺ
ヴレリヱ
ヱリヱ
ヴユモンヤラ
ヴロヰヸ
8
9
10
11
12
ヴレリヱ
ヱモヶヴユ
5
ヴヵヰヱ
6
ユヹリヵ
19
ヱ
ヵ
20
21
リ ワヵ ユ
ヶ
チヮユワ
ユワヶ
ヱチヮ
ンチ ワ
ノヶ
ヰヱ
ユ
ラヰヮユ
ヵヰヱ
7
8
3
4
5
6
7
13
ンユヵヶンワ
22
9
10
11
14
15
16
23
24
12
17
∫ Kaukosäätimen käyttö
Aseta siten, että navat (i ja j) täsmäävät
kaukosäätimen napojen kanssa.

18
19
20
21
22
23
24

R6/LR6, AA
(Alkali- tai mangaaniparistot)
Suuntaa se tämän laitteen kaukosäätimen
signaalianturia kohti. (> 10)
-9-
Kytke laite päälle ja pois päältä
Valitse nimikenumerot, jne./Syötä numeroita tai
merkkejä
[CANCEL]: Peruuta
Valitse lähde
Toiston peruspainikkeet (> 23)
Valitse esiasetetut radioasemat (> 29)
Näytä tilaviestit (> 24)
Näytä aloitusnäyttö toiminnolle VIERA Connect
(> 30)
[3, 4, 2, 1]: Siirrä korostus valinnalle
[OK]: Vahvista valinta
(2;)(;1): Kuva-kuvalta (> 23)
Näytä valintavalikko OPTION (> 32)
Värilliset painikkeet (punainen, vihreä, keltainen,
sininen)
Käytetään eri tarkoituksiin näytöstä riippuen
Aseta äänen tila (> 41)
Valitse tilaäänitehosteet (> 41)/Aseta uniajastin
1 Paina ja pidä painettuna [jSLEEP].
2 Samalla kun näytetään “SLEEP ££”, paina
[jSLEEP] useita kertoja valitaksesi ajan
(minuuteissa).
≥ Ajastimen ajaksi voidaan valita jopa
120 minuuttia.
≥ Valitse “OFF”, kun peruutetaan asetus.
≥ Jäljellä olevan ajan vahvistamiseksi
Paina ja pidä painettuna painiketta uudelleen.
Television toimintopainikkeet
[Í TV]: Kytke televisio päälle ja pois päältä
[AV, INPUT]: Vaihda tulon valinta
[i j VOL]: Säädä äänenvoimakkuutta
Säädä päälaitteen äänenvoimakkuutta.
Valitse ääni (> 23)
Mykistä ääni
≥ “MUTE” vilkkuu laitteen näytöllä, kun toiminto on
päällä.
≥ Peruuttaaksesi paina painiketta uudelleen tai
säädä äänenvoimakkuutta.
≥ Mykistys peruutetaan, jos laite kytketään pois
päältä.
Kytke päälle/pois päältä rinnakkainen video
(kuva-kuvassa)
Valitse radioasemat manuaalisesti (> 29)
Poistu valikkonäytöstä
Näytä valikko HOME (> 21)
Näytä Pop-up Menu/Top Menu (> 24)
Palaa edelliseen näyttöön
Käynnistä videoviestintä (> 30)
Valitse kaiuttimen kanava (> 41)
Alkuohjeet
Päälaite (Etupuoli)
1
2
3
SD CARD
4
1
2
3
4
5
5
6
7
Valmiustila/päällä -kytkin (Í/I) (> 18)
Paina siirtyäksesi laitteen päällä tilasta valmiustilaan
tai päinvastoin. Valmiustilassa laite kuluttaa edelleen
hieman energiaa.
Avaa tai sulje levykelkka (> 20)
Säädä päälaitteen äänenvoimakkuutta
Levykelkka
Stop (> 23)
8 9
10
11
6
7
8
9
Käynnistä toisto (> 23)
SD-korttipaikka (> 20)
USB-portti (> 20, 26)
Kaukosäätimen signaalianturi
Etäisyys: noin 7 m.
Kulma: Noin 20e ylös ja alas, 30e vasemmalle ja
oikealle
10 Näyttö
11 iPod/iPhone-telakka (> 26)
Päälaite (Taustapuoli)
esim. [BTT880]
1
1
2
3
4
5
6
2
3
Verkkotuloliitäntä (> 17)
Kaiuttimen liitännät (> 13)
Jäähdytystuuletin
Lähiverkkoportti (> 16)
USB-portti (> 30)
HDMI AV OUT (ARC) -liitäntä (> 14, 15)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
- 10 -
7
8
9 10 11
12
HDMI1 IN (CABLE/SAT) -liitäntä (> 15)
HDMI2 IN -liitäntä (> 15)
DIGITAL AUDIO IN -liitäntä (> 14, 15)
FM-radioantennin liitäntä (> 15)
AUX -liitäntä (> 14)
Digitaalisen lähettimen telakka langattomalle
järjestelmälle
Alkuohjeet
VAIHE 1: Sijoittaminen
Optimaalista asentoa varten
Sijoita etu-, keski- ja tilaäänikaiuttimet suunnilleen samalle etäisyydelle istumapaikasta.
≥ Säädä äänenvoimakkuutta viiveaikatoiminnon avulla, jos kaikkien kaiuttimien ja istumapaikan välinen etäisyys ei ole
yhtä suuri. (> 40)
A Keskikaiutin
esim. [BTT880]
≥ Laita telineelle tai hyllylle, jotta vältetään häiriöt

television eri antureiden kanssa (ympäristön valo,


jne.). Kaiuttimen aiheuttama tärinä voi häiritä
kuvaa, jos kaiutin laitetaan suoraan television
päälle.
60°
B Etukaiuttimet
C Alibassokaiutin
D Tilaäänikaiuttimet

≥ Sijoita kaiuttimet samalle korkeudelle tai

120°
korkeammalle kuin korvien taso.
E Langaton järjestelmä
≥ Jotta vältetään häiriöt, pidä langaton järjestelmä

erillään muista elektronisista laitteista, jotka

käyttävät samaa radiotaajuutta (2,4 GHz).
Langaton
järjestelmä
Langaton lähiverkko
Johdoton puhelin
≥ [BTT500W] Tilaäänikaiuttimet voidaan yhdistää päälaitteeseen käyttämättä langatonta järjestelmää. Kyseisessä tapauksessa
ei tarvita seuraavia vaiheita.
– Digitaalisen lähettimen liitäntä (> 16)
– Verkkokaapelin kytkeminen langattomaan järjestelmään (> 17)
– Langattoman järjestelmän valmistelu (> 17)
≥ Sijoita langaton järjestelmä enintään 10 m etäisyydelle päälaitteesta.
≥ Kunnollisen tuuletuksen ja hyvän ilmankierron takaamiseksi langattoman järjestelmän ympärillä jätä vähintään 5 cm tyhjää
tilaa joka puolelle.
≥ Älä käytä langatonta järjestelmää tai digitaalista lähetintä metallisessa kaapissa tai kirjahyllyssä.
≥ Pidä kaiuttimet vähintään 10 mm:n päässä järjestelmästä, jotta vältetään resonanssin aiheuttaman häiriö.
≥ Kaiuttimien sijoittaminen liian lähelle lattiaa, seiniä tai kulmia voi aiheuttaa basson voimistumista. Peitä seinät ja ikkunat
paksuilla verhoilla.
≥ Valinnainen seinäasennus, katso sivua 41.
∫ Päivitä 7.1-kanavaiseen järjestelmään
Päälaite on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 7.1-kanavaisen tilaäänijärjestelmän kanssa. Teatterimaisempi vaikutus
on mahdollista langattomalla yhteydellä.
Tarvittava laitteisto:
≥ Langaton järjestelmä (SH-FX71)
1 valinnainen järjestelmä
≥ 2 lisäkaiutinta [Impedanssi: 3 ≠ - 6 ≠, Kaiuttimen syöttöteho: 100 W (Min)]
≥ [BTT500W] Jopa silloin kun tilaäänikaiuttimet on yhdistetty päälaitteeseen, 7.1-kanavaista järjestelmää ei voida käyttää.
≥ Jos haluat tarkempia tietoja, katso laitteen SH-FX71 käyttöohjeita.
≥ WIRELESS LINK-osoitin palaa vihreänä, kun tämä laite ja SH-FX71 on liitetty langattomasti. Voit tarkistaa myös linkin tilan,
jos painat ja pidät painettuna [SOUND] tässä laitteessa. Kun WIRELESS LINK kytketään päälle, päälaitteen näytölle ilmestyy
viesti “WIRELESS SPEAKERS LINKED”.
- 11 -
Alkuohjeet
VAIHE 2: Kaiuttimien valmistelu
Kaiuttimien kokoaminen
[BTT880] Etukaiuttimet, Tilaäänikaiuttimet
1
Kiinnitä pystytuki jalustaan.
4
Kiinnitä kaiutin.
5
Kiristä ruuvi (toimitettu) turvallisesti.
Pujota kaiuttimen johto
jalustan läpi.
2
Kiristä 3 ruuvia (toimitettu) turvallisesti.

Ura

3
Siirrä kaiuttimen johto uraan.
≥ Kun olet kiinnittänyt kaiuttimen johdon (> 13), paina
johto uraan.
≥ Vaurioiden tai naarmujen estämiseksi aseta tasolle pehmeä kangas ja suorita kokoaminen sen päällä.
- 12 -
Alkuohjeet
Kaiuttimen johtojen liittäminen
Kiinnitä kaiuttimen johdon tarra (toimitettu) ja liitä kaiuttimen johdot kaiuttimiin.
≥ [BTT500W]
Kun yhdistetään tilaäänikaiuttimet langattomaan järjestelmään: käytä kaiuttimen johtoja A.
Kun yhdistetään tilaäänikaiuttimet päälaitteeseen: käytä kaiuttimen johtoja B.


esim. [BTT500W] Tilaäänikaiutin
r: Valkoinen
s: Sininen linja
SURROUND
Lch

Liitin
Kaiuttimen johdon tarra (toimitettu)
Työnnä
Kaiuttimen osoitin
Kaiuttimen johdon tarra
Liitin
1
FRONT Lch 1
2
FRONT Rch 2
Valkoinen
Punainen
3
SURROUND Lch 3
Sininen
4
SURROUND Rch 4
Harmaa
5
CENTER 5
Vihreä
6
SUBWOOFER 6
Purppuranpunainen
VAIHE 3: Liitännät
Kytke pois päältä kaikki laitteet ennen liitännän suorittamista ja lue tarvittavat ohjeet.
Älä liitä verkkokaapelia ennen kuin kaikki muut liitännät on suoritettu.
Kaiuttimen liittäminen
[BTT880]
[BTT500W] Kun yhdistetään tilaäänikaiuttimet langattomaan järjestelmään
Liitä kaiuttimen johdot samanvärisiin liitäntöihin.
SPEAKERS
ENCEINTES
LS / RB LB / RS
Tilaäänen valitsin
Aseta keskiasentoon.
SURR
L
SIDE
Langaton järjestelmä
- 13 -
SURROUND (3 - 6 )
R
SIDE AMBIOPHONIQUES
Alkuohjeet
[BTT500W] Kun yhdistetään tilaäänikaiuttimet päälaitteeseen
Liitä kaiuttimen johdot samanvärisiin liitäntöihin.
Liittäminen televisioon
∫ HDMI
≥ Käytä ARC-yhteensopivia High Speed HDMI-kaapeleita. Ei voida käyttää HDMI-yhteensopimattomia kaapeleita.
Suositellaan, että käytät Panasonic in HDMI-kaapelia. Kun lähetetään signaalia 1080p, käytä HDMI-kaapelia, jonka
pituus on enintään 5,0 metriä.
≥ Ääni lähetetään järjestelmän kaiuttimien kautta, kun valitaan “Off” kohdassa “HDMI Audio Output”. (> 36)
∫ Television ääni
≥ Lähettääksesi television ääni tämän laitteen kaiuttimista sinun tulee siirtää valitsinta. (> 20)
∫ OPTICAL IN
≥ Digitaalisen ääniliitännän suorittamisen jälkeen tee sopivat asetukset digitaalilaitteiston äänen tyypin mukaan.
(> 36)
HDMI-kaapeli (ei toimitettu)
AV IN
OPTICAL
OUT
AUDIO OUT
L
R
Audiojohto*2
(ei toimitettu)
Optinen digitaalinen audiojohto*1
(ei toimitettu)
*1
*2
Jos television HDMI-liitännässä on merkintä “HDMI (ARC)”, ei tarvitse liittää optista digitaalista audiojohtoa.
Voidaan käyttää myös audiojohtoa optisen digitaalisen audiojohdon tilalla. Kyseisessä tapauksessa liitä AUX-liitäntä
päälaitteessa television äänilähdön liitäntään.
Mikä ARC on?
ARC on lyhenne sanoista Audio Return Channel, myös HDMI ARC. Tämän ominaisuuden avulla
kotiteatterijärjestelmä voi vastaanottaa ja toistaa television ääntä vain yhdellä HDMI-kaapelilla ilman muita johtoja.
- 14 -
Alkuohjeet
FM-antennin liittäminen
Kiinnitä antennin tämä pää seinään tai pylvääseen, jossa
vastaanotto on parasta.
75
FM-sisäantenni (toimitettu)
≥ Käytä FM-ulkoantennia, jos radiovastaanotto on heikkoa.
Muun laitteen liittäminen
∫ Kun liitettävässä laitteessa on HDMI-liitäntä
esim.
AV OUT
AV OUT
AV IN
(ARC)
Set Top Box, jne.
Videopeli, jne.
HDMI-kaapeli
(ei toimitettu)
HDMI-kaapeli
(ei toimitettu)
HDMI-läpivienti valmiustilassa
Vaikka järjestelmä on valmiustilassa, lähetetään audio- ja/tai videosignaali HDMI1 IN (CABLE/SAT) tai HDMI2 IN -liitäntään
liitetystä laitteesta televisioon, joka on liitetty HDMI AV OUT -liitäntään (Ääntä ei lähetetä tästä järjestelmästä). Jopa samalla
kun laite on valmiustilassa, voit vaihtaa tulosignaalin HDMI1 IN (CABLE/SAT) tai HDMI2 IN painamalla [EXT-IN]
kaukosäätimessä.
∫ Kun liitettävässä laitteessa ei ole HDMI-liitäntää
esim.
OPTICAL
OUT
Set Top Box, jne.
Optinen digitaalinen audiojohto
(ei toimitettu)
- 15 -
Alkuohjeet
Digitaalisen lähettimen liitäntä
Älä liitä tai irrota, kun kotiteatteriyksikkö
on kytketty päälle.
Työnnä kokonaan,
kunnes kuulet
napsahduksen.
TEE
ÄLÄ
Varmista, että digitaalinen lähetin on laitettu kunnolla.
Jos digitaalista lähetintä ei ole työnnetty kunnolla, ääntä ei
mahdollisesti kuulla tilaäänikaiuttimista.
Liittäminen tietoverkkoon
Voidaan käyttää seuraavia palveluja, kun laite on liitetty laajakaistaan.
≥ Laiteohjelmisto voidaan päivittää (> 19)
≥ Tämä laite tukee toimintoa Wi-Fi DirectTM ja se saa
langattoman yhteyden langattomiin laitteisiin ilman
≥ Voit hyödyntää toimintoa BD-Live (> 24)
reititintä. Voit käyttää toimintoa nautittaessa
≥ Voit hyödyntää toimintoa VIERA Connect (> 30)
kotiverkko-ominaisuudesta, jne. Internet-yhteys ei ole
≥ Voit olla yhteydessä muihin laitteisiin (Home Network)
käytettävissä, kun yhdistetään toiminnolla Wi-Fi
(> 31)
DirectTM. (> 31, 37)
Jos haluat lisätietoja yhteysmenetelmästä, katso liitettävän laitteiston käyttöohjeita.
Langaton lähiverkkoyhteys
Tässä laitteessa on sisäinen Wi-Fi® ja se voidaan yhdistää langattomaan reitittimeen.
Langaton reititin, jne.
Internet
≥ Langattoman reitittimen päivitettyjä yhteensopivuustietoja varten katso
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Kyseinen verkkosivusto on saatavilla ainoastaan englanniksi.)
≥ Laite ei ole yhteensopiva julkisten langattomien lähiverkkopalveluiden kanssa, joita on lentokentillä, asemilla,
kahviloissa, jne.
≥ Katso sivua 2 langattoman lähiverkkoyhteyden varotoimia varten.
Lähiverkkokaapeliyhteys
Lähiverkkokaapeli (ei toimitettu)
Laajakaistareititin, jne.
Internet
≥ Käytä luokan 5 tai ylempiä suoria lähiverkkokaapeleita (STP), kun liitetään oheislaitteisiin.
≥ Minkä tahansa muun kuin lähiverkkokaapelin liittäminen lähiverkkoliittimeen saattaa vahingoittaa laitteen.
- 16 -
Alkuohjeet
VAIHE 4: Liittäminen sähköverkkoon
Kytke vasta sen jälkeen, kun kaikki muut liitännät on suoritettu.
Langaton järjestelmä
AC IN
Verkkokaapeli (toimitettu)
Verkkokaapeli (toimitettu)
Ferriittiytimellä varustettu johto on
tarkoitettu langattomalle
järjestelmälle.
Kodin verkkopistorasiaan
Kodin verkkopistorasiaan
≥ Langaton järjestelmä ja päälaite kuluttavat hieman verkkovirtaa (> 48, 49) myös pois päältä kytkettyinä. Virran
säästämiseksi laite voidaan kytkeä irti, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
VAIHE 5: Langattoman järjestelmän valmistelu
Kytke langaton järjestelmä päälle, kun kaikki kytkennät on suoritettu.
WIRELESS LINK
Langaton
järjestelmä
Paina [C I, B Í] langattomassa järjestelmässä.
C I: Langaton järjestelmä on päällä.
B Í: Langaton järjestelmä on pois päältä.
Langaton järjestelmä kuluttaa hieman virtaa myös pois päältä
kytkettynä.
WIRELESS LINK-osoitin
Punainen: Langaton järjestelmä on päällä ja langaton linkki on kytketty
pois käytöstä.
Vihreä: Langaton järjestelmä on päällä ja langaton linkki on kytketty
käyttöön.
- 17 -
Alkuohjeet
VAIHE 6: Asetus
Valitse “Search for wireless network” tai “WPS
(PUSH button)” ja paina [OK], noudata sitten näytön
ohjeita sekä suorita asetukset.
Helppo asetus
Wireless Settings
Sen jälkeen kun olet liittänyt uuden kotiteatterin
ensimmäisen kerran ja painanut [Í], tulee näkyviin
perusasetusten näyttö.
Select a connection method to wireless access point.
Please refer to the operating instructions of your wireless
access point about connection methods.
Search for wireless network
Valmistelu
Kytke televisio päälle ja valitse sopiva videotulo
televisiossa.
≥ Vahvista digitaalisen lähettimen yhteys. (> 16)
1
2
WPS (PUSH button)
WPS (PUSH button):
Jos langaton reititin tukee toimintoa
WPS (PUSH button), voit suorittaa
asetukset helposti painamalla siinä
olevaa WPS-painiketta.
Paina [Í].
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
Noudata näytön ohjeita ja suorita asetukset.
esim.
*2
≥ Voit suorittaa tämän asetuksen milloin tahansa valitsemalla
“Easy Setting” asetusvalikossa. (> 38)
≥ Jos tämä laite liitetään HDMI-kaapelin avulla Panasonicin
televisioon (VIERA), joka tukee toimintoa HDAVI Control 2
tai uudempaa, silloin tämä laite kopioi television
asetustiedot kuten “On-Screen Language”.
Verkon helppo asetus
Toiminnon “Easy Setting” loppuun suorittamisen jälkeen
voit siirtyä toimintoon “Easy Network Setting”.
Valitse “Wired” tai “Wireless” ja paina [OK].
Easy Network Setting
Select a connection mode.
Current setting
: Wired
Wired
Wireless
OK
RETURN
∫ “Wired” yhteys
Noudata näytön ohjeita asetusten suorittamiseksi.
∫ “Wireless” yhteys
Ennen langattoman yhteyden asetuksen aloittamista
≥ Etsi käytettävän verkon nimi (SSID*1).
≥ Jos langaton yhteys on suojattu, muista varmistaa,
että tiedät tarvittavan salausavaimen.
WPS (Wi-Fi Protected Setup ) on
standardi, joka helpottaa langattomien
lähiverkkolaitteiden liitäntään ja turvallisuuteen liittyviä
asetuksia.
1 Paina WPS-painiketta tai vastaava painiketta
langattomassa reitittimessä, kunnes lamppu alkaa
vilkkua.
≥ Jos haluat lisätietoja, katso langattoman
reitittimen käyttöohjeita.
2 Paina [OK].
Search for wireless network:
≥ Kun valitset “Search for wireless network”, näytetään
saatavilla olevat langattomat verkot. Valitse
käytettävän verkon nimi ja paina [OK].
– Jos käytettävän verkon nimi ei tule näkyviin, etsi
uudelleen painamalla punaista painiketta
kaukosäätimessä.
– Piilotettua verkkotunnusta (Stealth SSID) ei näytetä,
kun valitset “Search for wireless network”. Syötä
manuaalisesti käyttäen kohtaa “Manual setting”.
Paina [HOME]
> valitse “Others” ja paina [OK].
> valitse “Setup” ja paina [OK].
> valitse “Network” ja paina [OK].
> valitse “Network Settings” ja paina [OK].
> valitse “Wireless Settings” ja paina [OK].
> valitse “Connection Setting” ja paina [OK].
> valitse “Manual setting” ja paina [OK].
≥ Jos käytettävä langaton verkko on suojattu, näytetään
salausavaimen syöttöruutu.
Syötä käytettävän verkon salausavain.
- 18 -
TM
Alkuohjeet
≥ Katso keskittimen tai reitittimen käyttöohjeita.
≥ Voit suorittaa tämän asetuksen milloin tahansa valitsemalla
“Easy Network Setting” asetusvalikossa. (> 37)
≥ Voit suorittaa kyseiset asetukset uudelleen yksitellen
käyttäen toimintoa “Network Settings”. (> 37)
≥ Älä käytä tätä laitetta suorittaaksesi liitäntä lähiverkkoon,
johon sinulla ei ole käyttöoikeuksia.
Automaattihaun aikana langattomassa
verkkoympäristössä saatetaan näyttää langattomia
verkkoja (SSID), joihin sinulla ei ole käyttöoikeuksia;
kuitenkin näiden verkkojen käyttöä saatetaan pitää
laittomana.
≥ Tämän laitteen verkkoasetusten suorittamisen jälkeen
langattoman reitittimen asetukset (salaustaso, jne.)
saattavat muuttua.
Jos sinulla on yhteysvaikeuksia tietokoneen kanssa, muuta
tietokoneen verkkoasetukset langattoman reitittimen
asetusten mukaisiksi.
≥ Muista, että suojaamattomaan verkkoon liitäntä saattaa
aiheuttaa sen, että viestinnän sisällön näkee laittomasti
kolmas osapuoli tai vuodetaan ulkopuolisille henkilötietoja
tai muita salaisia tietoja.
*1
*2
SSID:
Verkkotunnus (SSID, Service Set IDentification) on nimi,
jota langaton lähiverkko käyttää tunnistaakseen tietyn
verkon. Lähetys on mahdollista, jos verkkotunnus (SSID)
täsmää molemmille laitteille.
Langaton reititin, joka on yhteensopiva toiminnon Wi-Fi
Protected SetupTM kanssa, saattaa sisältää merkin.
Kaukosäätimen
uudelleenohjelmointi
Jos sinulla on useampia kuin yksi Panasonicin tuotteita
ja kaukosäädin toimii molemmissa laitteissa
samanaikaisesti, sinun tulee muuttaa kaukosäätimen
koodia tämän estämiseksi. (> 39, “Remote Control”)
Laiteohjelmiston päivitys
Ajoittain Panasonic julkaisee laitteen päivitetyn
laiteohjelmiston, joka voi lisätä tai parantaa laitteen
toimintoja. Nämä päivitykset ovat saatavilla ilmaiseksi.
Tämä laite kykenee tarkistamaan laiteohjelmiston
automaattisesti, kun se liitetään Internetiin
laajakaistayhteydellä.
Kun uusi laiteohjelmistoversio on saatavilla, tulee
näkyviin seuraava ilmoitus.
New firmware is available.
Please update firmware in Setup.
Laiteohjelmiston päivittämiseksi
Paina [HOME]
> valitse “Others” ja paina [OK].
> valitse “Setup” ja paina [OK].
> valitse “System” ja paina [OK].
> valitse “Firmware Update” ja paina [OK].
> valitse “Update Now” ja paina [OK].
ÄLÄ IRROTA laitetta verkkovirrasta tai suorita mitään
toimenpiteitä päivityksen aikana.
Laiteohjelmiston asentamisen jälkeen tulee näkyviin
“FINISH” laitteen näytölle. Laite käynnistyy uudelleen ja
näytetään seuraava näyttö.
The firmware has been updated.
Current Version: x.xx
OK
RETURN
≥ Jos lataaminen tälle laitteelle epäonnistuu tai laitetta ei
ole kytketty Internet-verkkoon, silloin voit ladata
viimeisimmän laiteohjelmiston seuraavalta
verkkosivulta ja polttaa sen CD-R-levylle
laiteohjelmiston päivittämiseksi.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tämä verkkosivusto on ainoastaan englanniksi.)
Laitteessa olevan laiteohjelmistoversion
näyttämiseksi. (> 39, “Firmware Version Information”)
≥ Lataaminen kestää useita minuutteja. Se saattaa
kestää kauemman tai se ei mahdollisesti toimi
kunnolla riippuen yhteyden olosuhteista.
≥ Jos et halua tarkistaa viimeistä laiteohjelmaversiota, aseta
“Automatic Update Check” asentoon “Off”. (> 39)
- 19 -
Alkuohjeet
Tietovälineen laittaminen
tai poistaminen
OPEN/CLOSE
Televisiosta nauttiminen
laitteen kaiuttimilla
1
2
VOL
Liitä televisio ja päälaite. (> 14)
Paina [EXT-IN] useita kertoja valitaksesi sopiva
ulkoisen ohjelmalähteen tulotila. (> 21)
≥ Vähennä television äänenvoimakkuus minimiin ja
säädä sitten päälaitteen äänenvoimakkuus.
SD CARD
Äänen tyypin valinta
*
* (Lisätietoja > 26)
Paina [AUDIO] useita kertoja äänen valitsemiseksi.
(M1, M2)
≥ Aseta “PCM-Fix” (> 36) asentoon “Off”.
≥ Ainoastaan kohdan Dolby Dual Mono kanssa.
≥ Kun laitetaan tietoväline, varmista, että se on oikein
päin.
≥ Kun poistetaan SD-kortti, paina kortin keskiosaa ja
vedä se suorassa asennossa ulos.
≥ Jos liität Panasonicin tuotteen USB-liitäntäkaapelilla,
liitetyssä laitteessa saatetaan näyttää asetusnäyttö.
Jos haluat lisätietoja, katso liitetyn laitteen
käyttöohjeita.
≥ Käytä etupuolen USB-porttia, kun liität iPod/
iPhone-laitteen, USB-muistin tai USB-kiintolevyn.
Takapaneelin USB-portti on ainoastaan
viestintäkameralle.
≥ Et voi muuttaa äänen tyyppiä, kun televisio on liitetty tähän
laitteeseen AUX-liitännällä.
- 20 -
Alkuohjeet
HOME valikko
Tämän laitteen päätoimintoja voidaan käyttää valikosta
HOME.
FM Radio
Valmistelu
Kytke televisio päälle ja valitse sopiva videotulo
televisiossa.
Videos/Photos/Music
1
2
(> 29)
Paina [Í] kytkeäksesi laite päälle.
Disc
Paina [3, 4, 2, 1] kohdan valitsemiseksi ja
paina sitten [OK].
≥ Jos tulee näkyviin muita kohtia, toista tämä vaihe.
SD Card
USB
Toista sisällöt. (> 23)
≥ Kun tallennetaan useita
sisältöjä, valitse sisällön tyyppi
tai nimike.
Sound
HOME
Home Cinema
EXT IN
Network
FM Radio
Photos
Videos
Music
iPod
Others
Valitse äänen laatu (taajuuskorjain). (> 34)
iPod
(> 26)
Sound
OK
Others
Register
1st user
EXT IN
Kun haluat lähettää äänen ulkoiseen laitteeseen tästä
laitteesta, valitse nimi liitännälle, johon olet liittänyt
laitteen.
AUX
AUX -liitäntä
ARC
HDMI AV OUT (ARC) -liitäntä
DIGITAL IN
DIGITAL AUDIO IN -liitäntä
HDMI IN1
HDMI IN2
HDMI1 IN (CABLE/SAT) ja/tai
HDMI2 IN -liitäntä (> 15)
Network Service
Home Network
(> 35)
SD Card
Management
(> 24)
Wallpaper
Muuttaa HOME-valikon taustan.
Valikon HOME näyttämiseksi
Paina [HOME].
Jos valitaan äänen lähetys televisiosta tai tv-sovittimesta
(STB), näytetään “(TV)” tai “(CABLE/SATELLITE)”.
(> 36)
Network
Setup
≥ Näytettävät kohdat saattavat vaihdella tietovälineen
mukaan.
≥ Kun valitsin kytketään päälle, valitun videon ja/tai äänen
toistamiseen saattaa kulua hieman aikaa.
≥ Sähkön säästämiseksi virta kytketään pois päältä
automaattisesti, jos ei suoriteta mitään painiketoimintoja
30 minuuttiin silloin, kun ei toisteta (taukotilassa,
valikkonäytössä, kiintokuvia katsottaessa, jne.).
Näyttää kotinäytön toiminnolle
VIERA Connect. (> 30)
DLNA Client (> 31)
Media Renderer (> 31)
- 21 -
Alkuohjeet
Monikäyttäjätila
Monikäyttäjätila on toiminto, jonka avulla voidaan vaihtaa
useita asetuksia helposti.
Jopa 4 eri henkilöä voi käyttää laitetta omilla
asetuksillaan.
Seuraavat asetukset voidaan yksilöidä.
≥ Käyttäjän kuvake
≥ HOME-valikon taustakuva
≥ Ääni- ja kuva-asetukset (> 32, 35)
A
Network
FM Radio
Photos
Videos
Music
iPod
Others
4
Valitse “Confirm” ja paina sitten [OK].
Yksilöityjen käyttäjätietojen muuttamiseksi
Valitse “Edit User Information” asetusvalikosta. (> 39)
Käyttäjä voidaan vaihtaa kolmella eri tavalla, jotka
kuvataan seuraavassa.
User 1
EXT IN
Jokaiselle käyttäjälle voidaan
rekisteröidä kaukosäätimenä
käytettävä älypuhelin.
≥ Yhdelle älypuhelimelle ei voida
rekisteröidä useita käyttäjiä.
Käyttäjän vaihtaminen
HOME
Home Cinema
Register
Smartphone
∫ Väripainikkeita käyttämällä
Sound
Paina väripainikkeita HOME-valikossa siirtyäksesi
painiketta vastaavaan käyttäjään.
∫ Kasvojen tunnistuksen avulla
(Ainoastaan liitettynä viestintäkameraan > 30)
Tämä on hauska viestintäkameraa käyttävä toiminto,
jonka avulla käyttäjä voidaan vaihtaa
kasvojentunnistusta käyttäen. Suorita “Create from
Photos” (> vasen) yksilöidäksesi kasvokuvasi ennen
tämän toiminnon käyttöä.
OK
User 1
B
A
B
Register
2nd user
Valitaan käyttäjätunnus ja kuvake
Yksilöi uusi käyttäjä ja siirry eri käyttäjien välillä
väripainikkeilla.
1
Uuden käyttäjän yksilöinti
1
2
3
2
Paina [HOME].
Paina väripainiketta, joka osoittaa uuden
käyttäjän yksilöinnin.
Valitse kohta ja muuta asetukset ohjeiden
mukaisesti.
Voidaan asettaa seuraavat kohdat.
3
Input
Nickname
Yksilöi käyttäjätunnus.
Select Icon
Yksilöi käyttäjän kuvake.
Select from Illustrations
Kuva voidaan valita valmiista kuvista.
Create from Photos
Jos on liitetty viestintäkamera, voit
ottaa kuvan ja yksilöidä valokuvasi.
≥ Voit myös valita tallennusvälineessä
olevan valokuvan kuvakkeeksi.
(> 32, “Icon Registration”)
Select
Wallpaper
Yksilöi tausta HOME-valikolle.
≥ Valmiiden taustakuvien lisäksi voit
valita tallennusvälineessä olevan
valokuvan taustakuvaksi. (> 32,
“Wallpaper”)
Paina kohtaa [OPTION] valikossa HOME, valitse
“Facial Recognition” ja paina [OK].
Käännä kasvot viestintäkameraa kohti.
Kamera sieppaa kasvot ja etsii eniten muistuttavat
kasvot yksilöityjen käyttäjäkuvien joukosta ja näyttää
sitten tulokset.
≥ Tunnistuksen tarkkuus saattaa alentua siepatusta
kuvasta riippuen.
Noudata näytön ohjeita.
≥ Kasvojen tunnistuksen suorittamiseksi uudelleen
paina [RETURN].
∫ Rekisteröityjen älypuhelimien avulla
Kun laite kytketään päälle rekisteröidyn
älypuhelimen avulla, älypuhelimen rekisteröinyt
käyttäjä valitaan automaattisesti.
≥ Suorita “Remote Device Settings”. (> 38)
≥ Älypuhelimien käyttämiseksi kaukosäätimenä tulee
asentaa laitteistokohtainen ohjelmisto. Jos haluat
lisätietoja, katso seuraavaa verkkosivustoa.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Sivusto on ainoastaan englanniksi.)
- 22 -
Toisto
Toisto
Toisto
1
2
Haku/Hidastus
Laita tietoväline.
Toisto käynnistyy tietovälineen mukaan.
Valitse toistettava kohta ja paina [OK].
Toista menettely tarpeen mukaan.
≥ LEVYT JATKAVAT PYÖRIMISTÄÄN VALIKOIDEN
NÄYTÖN AIKANA. Paina [∫STOP], kun olet lopettanut
toiston suojataksesi laitteen moottoria, television näyttöä,
jne.
≥ MKV/Xvid: Peräkkäinen toisto ei ole mahdollista.
≥ Ei voida toistaa AVCHD-ja MPEG2-videoita, jotka on
vedetty ja pudotettu, kopioitu ja liimattu tietovälineeseen.
Haku
Toiston aikana paina [SEARCH6] tai
[SEARCH5].
≥ Musiikki ja MP3: Nopeus kiinnitetään yhteen
vaiheeseen.
Hidastus
Tauon aikana paina [SEARCH6] tai [SEARCH5].
≥ BD-video ja AVCHD: [SEARCH5] ainoastaan.
Nopeus lisääntyy jopa 5 vaihetta.
≥ Paina [1PLAY] palataksesi normaaliin
toistonopeuteen.
Ohitus
Toiston tai tauon aikana paina [:] tai [9].
Ohita nimikkeeseen, kappaleeseen tai raitaan.
Toimenpiteet toiston aikana
Kuva-kuvalta
Seuraavat toiminnot eivät mahdollisesti toimi
tietovälineistä ja sisällöistä riippuen.
Stop
Paina [∫STOP].
Pysäytysasento laitetaan muistiin.
Toiston jatkamistoiminto
Paina [1PLAY] käynnistääksesi uudelleen tästä
asennosta.
≥ Asento poistetaan, jos kelkka avataan.
≥ BD-videolevyillä mukaan lukien levyt BD-J toiston
jatkamistoiminto ei toimi.
Tauko
Tauon aikana paina [2] (2;) tai [1] (;1).
≥ Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi peräkkäin
eteenpäin tai taaksepäin.
≥ Paina [1PLAY] palataksesi normaaliin
toistonopeuteen.
≥ BD-video ja AVCHD: [1] (;1) ainoastaan.
Äänen muuttaminen
Paina [AUDIO].
Voit muuttaa äänikanavan numeron tai ääniraidan kielen,
jne.
Paina [;PAUSE].
≥ Paina [;PAUSE] uudelleen tai [1PLAY] aloittaaksesi
toisto uudelleen.
- 23 -
Toisto
Valikoiden ja toistotietojen
näyttäminen
3D-videoista ja valokuvista
nauttiminen
Näytä päävalikko/pikavalikko
Valmistelu
Liitä 3D-yhteensopiva televisio HDMI AV OUT -liittimeen
tässä laitteessa käyttäen High Speed HDMI -kaapelia.
(> 14, 15)
≥ Suorita tarvittavat valmistelut televisiota varten.
≥ Toista noudattaen näytöllä näytettäviä ohjeita.
≥ 3D Settings (> 34, 37)
Paina [POP-UP MENU/TOP MENU].
Valitse kohta ja paina [OK].
Näytä tilaviestit
Toiston aikana paina [STATUS].
Tilaviestit antavat sinulle tietoja siitä, mitä ollaan
toistamassa parhaillaan. Joka kerta kuin painat
[STATUS], näytön tiedot saattavat muuttua tai hävitä
näytöltä.
≥ Tietovälineestä ja sisällöistä riippuen näyttö voi
muuttua tai se ei tule näkyviin.
esim. BD-Video
A
 T1
B
C1
BD-Video
0:05.14
Play
0:20.52
C
≥ Älä katsele 3D-kuvia, jos et voi hyvin tai silmäsi väsyvät.
Mikäli havaitset huimausta, pahoinvointia tai muuten
epämukavan olon 3D-kuvia katsoessasi, lopeta katselu
heti ja anna silmiesi levätä.
≥ 3D-videota ei mahdollisesti lähetetä siten kuin se
asetetaan kohdassa “HDMI Video Format” tai kohdassa
“24p Output” (> 35).
≥ Kun toistetaan 3D-kuvia “Photos”-näytöltä, valitse
“3D”-luettelosta. (Kiintokuvat kohdassa “2D” toistetaan
2D-muodossa.) Jos ei näytetä “2D” ja “3D” osoittimia,
paina punaista painiketta siirtyäksesi toiston sisältöjen
näkymään.
Hyödynnä toimintoa BD-Live
D
A T: Nimike, C: Kappale, PL: Toistoluettelo
B Kulunut aika nimikkeessä
C Tämänhetkinen sijainti
D Kokonaisaika
esim. JPEG
Date
11.12.2007
Size
500 x 375
Manufacturer
Equipment
1 / 26
“BD-Live”-levyjen kanssa voit katsella lisäsisältöjä, joita
varten tarvitaan Internet-yhteys.
BD-Live-toimintoa varten laitteessa tulee olla SD-kortti
Internet-yhteyden lisäksi.
1
2
3
Suorita verkkoliitäntä ja asetukset. (> 16, 18)
Laita SD-kortti 1 Gt tai enemmän vapaata tilaa.
≥ SD-korttia käytetään paikallisena muistitilana.
Laita levy.
∫ SD-korttien alustaminen/tietojen
poistaminen
Valitse “SD Card Management” HOME-valikossa
(> 21) ja valitse sitten “BD-Video Data Erase” tai
“Format SD Card” ja paina [OK].
≥ Käytettävissä olevat toiminnot ja käyttömenetelmät voivat
vaihdella kunkin levyn mukaan, katso levyn käyttöohjeita
ja/tai tarkista verkkosivuilta.
≥ “BD-Live Internet Access” saatetaan joutua muuttamaan
tietyille levyille (> 38).
- 24 -
Toisto
Käyttäen toimintoa iPod/
iPhone
Diaesitys
Toista diaesitys valokuvista ja tee erilaisia asetuksia
toiston aikana.
1
2
3
Yhteensopiva iPod/iPhone (tilanne maaliskuussa
2013)
≥ Päivitä iPod/iPhone viimeisimpään ohjelmistoversioon
ennen tämän laitteen käyttöä.
≥ Yhteensopivuus riippuu iPod/iPhone-laitteen
ohjelmistoversiosta.
≥ iPod/iPhone-yhteensopivuus takaa tämän laitteen
musiikin toiston sekä akun lataustoiminnot
kotiteatterijärjestelmänä.
Laita tietoväline.
Valitse “Photos”.
Valitse kohta ja paina sitten vihreää painiketta.
Voidaan asettaa seuraavat kohdat.
Start Slideshow
Aloita kuvaesitys.
Voit näyttää valitun kansion
kiintokuvia yksi kerrallaan tasaisin
väliajoin.
Interval
Muuta näytön väliaikaa.
Transition Effect
Valitse tehoste diaesityksen
aikana.
Repeat Play
Aseta haluatko toistaa
diaesityksen.
Soundtrack
Aseta haluatko toistaa
taustamusiikkia.
≥ Voit valita ääniraidan
USB-laitteesta, musiikki-CD:ltä
tai iPod/iPhone-laitteesta.
≥ Joitain tietovälineitä ei voida
valita lähteeksi tapauksesta
riippuen.
Soundtrack
Folder
Valitse kansio, josta
musiikkitiedostot toistetaan.
Random
Soundtrack
Taustamusiikki toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
iPod touch:
1., 2., 3., 4. ja 5. sukupolvi
iPod nano:
1., 2., 3., 4., 5., 6. ja 7. sukupolvi
iPod classic
iPod: 5. sukupolvi
iPhone 5 / iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS /
iPhone 3G / iPhone
Alleviivatut mallit voidaan liittää myös iPod/
iPhone-telakkaan.
≥ Muodossa “
” näytettäviä kiintokuvia ei voida toistaa
tällä laitteella.
≥ Kun musiikki-CD, USB-laite tallennetun musiikin kanssa tai
iPod/iPhone laitetaan/liitetään tähän laitteeseen, iPod/
iPhone on etusijalla taustamusiikkia toistettaessa.
≥ Tietyissä paikoissa iPhonen vastaanoton tila voi olla
heikko, kun sitä ladataan tässä laitteessa.
≥ Kun iPhone vastaanottaa puhelun sen ollessa liitettynä
tähän laitteeseen, iPhonen toisto jne. saattaa loppua.
Jos haluat asettaa etusijalle tähän laitteeseen liitetyn
iPhonen toimenpiteen, laita asetus siten, että iPhone ei
vastaanota puheluita.
≥ Vältä Wi-Fi-tilan käyttöä iPhone ssa seuraavassa
tapauksessa.
– Kun tämän laitteen verkkotoimintoja käytetään
langattomasti.
– Kun tämän laitteen tilaäänikaiuttimia käytetään
langattomasti.
Tietoja akun lataamisesta
≥ iPod/iPhone-laitetta ei ladata uudelleen sen jälkeen, kun
akun lataus on suoritettu loppuun.
≥ “IPOD CHARGING” näytetään päälaitteen näytöllä, kun
ladattavana on iPod/iPhone ja päälaite on valmiustilassa.
≥ Kun liitetään erityisellä USB-kaapelilla
– iPod/iPhone käynnistää uudelleenlataamisen, kun tämä
laite on päällä.
≥ Kun liitetään telakkaan
– iPod/iPhone aloittaa uudelleen lataamisen siitä
huolimatta onko tämä laite päällä tai pois päältä.
- 25 -
Toisto
2
iPod/iPhone-laitteiden
liittäminen
Liitä iPod/iPhone joko USB-porttiin tai telakkaan.
≥ Vain iPod/iPhone-laitteet, jotka on alleviivattu sivulla
25, voidaan kytkeä telakkaan.
Valmistelu
≥ Sammuta päälaite tai alenna päälaitteen
äänenvoimakkuus minimiin.
Liitä iPod/iPhone kunnolla.
≥ Tarkista, ettei liittimessä (B) ole pölyä tai vieraita
aineita ennen liittämistä.
≥ iPod/iPhone-laitteen liittämiseksi tukevasti poista
se kotelosta jne. ennen laittamista.
≥ Työnnä iPod/iPhone-laitetta takatukea (C)
myöten iPod/iPhone-laitteen näyttö ulospäin.
≥ Työnnä ja poista iPod/iPhone-laite varovasti, jotta
taataan pitkä käyttöikä tuotteelle.
iPod/iPhone
(ei toimitettu)
Erityisellä USB-kaapelilla
liittäminen
1
Liitä iPod/iPhone.
Telakkaliitäntä-USB-kaapelin ostoa varten ota
yhteyttä iPod/iPhone-jälleenmyyjään.
esim.

iPod/iPhone (ei toimitettu)

iPod/iPhone Toisto
Erityinen USB-kaapeli
(ei toimitettu)
Liittäminen telakkaan
1
Työnnä laatikon (A) keskikohtaa ja vedä
kokonaan ulos kunnes kuulet napsahduksen
telakan avaamiseksi.
1
2
3
Paina [HOME].
Valitse “iPod” ja paina [OK].
Valitse toistettava kohta.
≥ Toista menettely tarpeen mukaan.
Albumin kuvitus
iPod
Good morning
Ronaldo
Happy days
1:00
-2:30
45 of 1230

≥ Jos albumin kuvitus ei sisälly tietoihin, televisioon
tulee näkyviin “
”.
≥ iPod/iPhone-laitteen ohjelmistoversiosta riippuen
albumin kuvitus ei mahdollisesti tule näkyviin
kunnolla.
≥ Jotkut toimenpiteet eivät mahdollisesti toimi
albumin kuvitusta luettaessa.
≥ Toistotilan asetus säilytetään, kunnes tehdään muutoksia
samassa iPod/iPhone-laitteessa.
≥ Tilaäänitehoste ja äänitila ovat käytettävissä.
- 26 -
TV & Radio
VIERA Link “HDAVI
Control™”
TV & Radio
Virta pois päältä -linkki
Kaikki liitetyt laitteet, jotka ovat yhteensopivia toiminnon
“HDAVI Control” kanssa mukaan lukien tämä laite,
kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, kun sammutat
television.
Mikä VIERA Link “HDAVI Control” on?
VIERA Link “HDAVI Control” on hyödyllinen
toiminto, joka linkittää tämän laitteen
toimenpiteet Panasonicin television (VIERA)
kanssa “HDAVI Control” -toiminnolla.
Voit käyttää tätä toimintoa liittämällä laitteisto
HDMI-kaapelin avulla. Katso liitetyn laitteen
käyttöohjeita toimintaan liittyviä yksityiskohtia
varten.
Musiikin jatkuva toisto jopa television virran pois
päältä kytkemisen jälkeen
Kun laite on liitetty Panasonicin televisioon (VIERA), joka
tukee toimintoa HDAVI Control 2 tai uudempaa.
Valitse “Video” kohdassa “Power Off Link” (> 39)
Valmistelu
1 Aseta “VIERA Link” asentoon “On” (> 39).
(Oletusasetus on “On”.)
2 Aseta “HDAVI Control” toiminnot liitettyyn
laitteeseen (esim. televisio).
3 Kytke päälle kaikki “HDAVI Control” -toiminnon
kanssa yhteensopivat laitteet ja valitse tämän
laitteen tulokanava kytketyssä televisiossa siten,
että “HDAVI Control” -toiminto toimii kunnolla.
Toista nämä toimenpiteet myös, kun liitäntää tai
asetuksia muutetaan.
Automaattinen tulon vaihto
Virta päällä -linkki
Kun suoritetaan seuraavat toimenpiteet, television
tulokanava vaihdetaan automaattisesti ja näytetään
tämän laitteen näyttö.
Kun televisio on sammutettu, televisio kytketään
automaattisesti päälle.
– Kun toisto käynnistyy laitteessa
– Kun suoritetaan toimenpide, joka käyttää näyttöruutua
(esim. HOME valikko)
≥ Tämä toiminto ei toimi, kun valitaan “iPod/
iPhone”-valitsin. (> 26)
Helppo säätö ainoastaan
VIERA kaukosäätimellä
Ainoastaan, kun televisio tukee “HDAVI Control 2”
-toimintoa tai uudempaa
Käyttämällä television kaukosäädintä voit suorittaa eri
toistotoimenpiteitä ja asetuksia.
Katso liitetyn television käyttöohjeista tarkempia tietoja.
≥ Painikkeet, joita voit käyttää tälle laitteelle, vaihtelevat
television mukaan. Jos haluat lisätietoja, katso television
käyttöohjeita.
≥ Tämän laitteen toiminta saattaa keskeytyä, kun painat
tiettyjä painikkeita television kukosäätimessä.
≥ Tämä laite tukee toimintoa “HDAVI Control 5”.
“HDAVI Control 5” on standardi Panasonicin HDAVI
Control yhteensopiville laitteille. Tämä standardi on
yhteensopiva Panasonicin perinteisten HDAVI-laitteiden
kanssa.
≥ VIERA Link “HDAVI Control” perustuu ohjaustoimintoihin,
joita voidaan käyttää HDMI:n avulla ja tämä on puolestaan
teollinen standardi HDMI CEC (Consumer Electronics
Control). Kyseessä on ainutlaatuinen toiminto, jonka
olemme kehittäneet ja lisänneet. Siten sen toimintaa ei
voida taata muiden valmistajien laitteiden kanssa, jotka
tukevat standardia HDMI CEC.
≥ Ole hyvä ja tutustu yksittäisiin käyttöoppaisiin muiden
valmistajien laitteiden VIERA Link-toiminnon tuettavuuden
selvittämiseksi.
- 27 -
TV & Radio
Valitse tv-sovittimen ääni
Televisiosta ja tv-sovittimesta
nauttiminen laitteen kaiuttimilla
Voit valita lähetetäänkö ääni laitteen kaiuttimista vai
television kaiuttimista television valikon asetuksilla. Siirrä
television äänilähdön asetus tämän laitteen kaiuttimiin.
Valitse television ääni
Kun televisio kytketään päälle, tämä laite kytketään
päälle automaattisesti.
Kun tv-sovitin kytketään päälle, tämä laite ja televisio
kytketään päälle automaattisesti. Video lähetetään
televisiosta ja ääni lähetetään tämän laitteen kaiuttimista.
≥ Kun “HDMI Standby Pass-Through” asetetaan
asentoon “Yes” (> 35), tämä laite ei kytkeydy päälle.
HDMI-kaapelin liittäminen
≥ Äänilähdön asetus ei ole tarpeen, kun laite liitetään
tv-sovittimeen HDMI-kaapelilla.
esim.
esim.
OPTICAL
OUT
Optinen digitaalinen audiojohto
(ei toimitettu)
1
2
3
4
5
6
Paina [HOME].
Paina [3, 4, 2, 1] valitaksesi “Others” ja paina
sitten [OK].
Paina [2, 1] valitaksesi “Setup” ja paina sitten
[OK].
Paina [3, 4] valitaksesi “Sound” ja paina [OK].
Paina [3, 4] valitaksesi “TV Audio Input” ja paina
[OK].
Paina [3, 4] kytkeäksesi “AUX”, “ARC” tai
“DIGITAL IN” ja paina sitten [OK].
≥ Valitse äänitulon liitäntä, joka on yhdistetty
laitteeseen.
HDMI-kaapeli
(ei toimitettu)
Set Top Box, jne.
Optisen digitaalisen audiojohdon liittäminen
≥ Kun tämä laite ja tv-sovitin liitetään optisella
digitaaliaudiojohdolla, vaaditaan alla kuvatut asetukset
äänen lähettämiseksi tämän laitteen kaiuttimista.
esim.
HDMI-kaapeli
(ei toimitettu)
≥ Jos haluat lisätietoja, katso television käyttöohjeita.
Optinen digitaalinen audiojohto
(ei toimitettu)
Set Top Box, jne.
Paina [EXT-IN] valitaksesi “D-IN”.
Paina [STATUS] valitaksesi “CABLE/SATELLITE
AUDIO ON”.
Aseta asentoon “CABLE/SATELLITE AUDIO OFF”, kun
ei käytetä optista digitaaliaudiojohtoa tämän laitteen ja
tv-sovittimen väliseen liitäntään.
1
2
- 28 -
TV & Radio
Radion kuuntelu
∫ Manuaaliviritys ja esiasetus
Valitse radiolähetys.
1 Paina [RADIO] valitaksesi “FM”.
2 Paina [SEARCH6] tai [SEARCH5] valitaksesi
taajuus.
Voit esiasettaa jopa 30 kanavaa.
Valmistelu
Varmista, että FM-antenni on liitetty. (> 15)
≥ Aloittaaksesi automaattivirityksen paina ja pidä painettuna
[SEARCH6], [SEARCH5] kunnes taajuus alkaa
vieriä. Viritys lakkaa, kun löydetään asema.
Asemien automaattinen
esiasetus
1
2
3
Paina [RADIO] valitaksesi “FM”.
Paina ja pidä painettuna [STATUS] valitaksesi
“LOWEST” tai “CURRENT”.
LOWEST
Automaattisen esiasetuksen aloittamiseksi
alimmasta taajuudesta (FM87.50).
CURRENT
Automaattisen esiasetuksen aloittamiseksi
tämänhetkisestä taajuudesta.*
* Taajuuden muuttamiseksi katso “Manuaaliviritys ja
esiasetus”.
Paina ja pidä painettuna [OK].
Vapauta painike, kun näytetään “AUTO”.
Viritin aloittaa kaikkien vastaanotettavissa olevien
asemien esiasetuksen kanaviin nousevassa
järjestyksessä.
Kanavan esiasettamiseksi
3 Kuunneltaessa radiolähetystä
Paina [OK].
4 Samalla kun “P” vilkkuu näytöllä
Paina numeropainikkeita valitaksesi kanava.
≥ Aiemmin varastoitu asema ylikirjoitetaan, kun varastoidaan
toinen asema samalle esiasetetulle kanavalle.
≥ Radioasetukset näytetään laitteen näytöllä. (Jotkut
asetuksen osoitetaan myös television näytöllä.)
∫ RDS-lähetys
Jos kuunneltava asema lähettää RDS-signaaleja,
ohjelmapalvelu tai ohjelman tyyppi voidaan näyttää
näytöllä.
Kuunneltaessa radiolähetystä
Paina [STATUS] näyttääksesi tekstitiedot.
PS: Ohjelmapalvelu
PTY: Ohjelmatyyppi
OFF: Taajuuden näyttö
Esiasetetun kanavan kuuntelu
1
2
Paina [RADIO] valitaksesi “FM”.
Paina numeropainikkeita kanavan
valitsemiseksi.
Valitaksesi 1-numeroinen luku
esim. 1: [1] B [OK].
Valitaksesi 2-numeroinen luku
esim. 12: [1] B [2].
Vaihtoehtoisesti paina [W, X] tai [3, 4].
- 29 -
Lisätoimenpiteet
VIERA Connect
(Verkkopalveluista
nauttiminen)
1
Toiminnon VIERA Connect avulla voit siirtyä tietyille
Panasonicin tukemille verkkosivuilla ja nauttia internetin
sisällöistä kuten valokuvista, videoista, jne. VIERA
Connect-aloitusnäytöltä. Tämä laite ei sisällä täyttä
selaintoimintoa ja kaikki verkkosivujen ominaisuudet
eivät mahdollisesti ole käytettävissä.
Poistuaksesi toiminnosta VIERA Connect
Paina [HOME].
Lisätoimenpiteet
Paina [INTERNET].
≥ Videoviestintäpalvelu saavutetaan suoraan
painamalla painiketta [
2
VIERA Connect tarjoaa useita erityisiä
internetpalveluja kuten seuraavat.
≥ Elokuvien verkkovuokrauspalvelu
≥ Videoviestintäpalvelu
≥ Videon selauspalvelu
*
XXX XXXX XXXXXXXX XXX
XXXX
MORE
BACK
XXXXXXXXXXXXXXXX
Internet
* Kuvat ovat havaintokuvia, sisällöt voivat muuttua ilman eri
ilmoitusta.
].
Valitse kohta ja paina [OK].
≥ Kun toistetaan sisältöä tietovälineessä, toimintoa VIERA
Connect ei voida saavuttaa painamalla [INTERNET].
≥ Seuraavissa tapauksissa asetukset voidaan suorittaa
asetusvalikon kohtien avulla.
– Kun rajoitetaan käyttöä toiminnolle VIERA Connect
(> 38, “Network Service Lock”)
– Kun ääni on vääristynyt
(> 37, “Audio Auto Gain Control”)
– Kun näytetään väärä aika
(> 38, “Time Zone”, “Summer Time”)
≥ Jos käytetään hidasta Internet-yhteyttä, video ei
mahdollisesti näy kunnolla. Suositellaan käyttämään
nopeaa Internet-yhteyttä, jonka nopeus on vähintään
6 Mb/s.
≥ Muista päivittää laiteohjelmisto, kun näytetään
laiteohjelmiston päivitysilmoitus näytöllä. Jos
laiteohjelmistoa ei päivitetä, et voi käyttää toimintoa VIERA
Connect. (> 19)
≥ VIERA Connect kotinäyttö voi muuttua ilman eri ilmoitusta.
≥ Palvelut toiminnon VIERA Connect kautta tapahtuvat
vastaavien palvelun tuottajien kautta ja palvelu saatetaan
keskeyttää joko väliaikaisesti tai pysyvästi ilman eri
ilmoitusta. Sen vuoksi Panasonic ei anna mitään takuuta
palveluiden sisällölle tai jatkuvuudelle.
≥ Verkkosivujen kaikki ominaisuudet tai palvelujen sisällöt
eivät mahdollisesti ole saatavilla.
≥ Jotkut sisällöt ovat mahdollisesti sopimattomia joillekin
katsojille.
≥ Jotkut sisällöt saattavat olla ainoastaan saatavilla tietyissä
maissa ja ne saatetaan esittää tietyillä kielillä.
Valmistelu
≥ Verkkoyhteys (> 16)
≥ Verkkoasetus (> 18)
Videoviestintää käyttääksesi (jne. SkypeTM) :
≥ Liitä tämä laite valinnaiseen viestintäkameraan
(TY-CC20W tai TY-CC10W).
Paikasta riippuen valinnaista kameraa ei mahdollisesti
ole saatavilla. Ota yhteyttä Panasonicin paikalliseen
jälleenmyyjään lisätietoja varten.
Viestintäkamera TY-CC20W tai
TY-CC10W
≥ Käyttömenetelmää varten katso seuraavaa
verkkosivustoa.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tämä verkkosivusto on ainoastaan englanniksi.)
- 30 -
Lisätoimenpiteet
Kotiverkko-ominaisuus
Digitaalisen mediaohjaimen
käyttö
Sisällön toisto
DLNA-palvelimella
Voit jakaa kuvia, videoita tai musiikkia, jotka on varastoitu
DLNA-sertifioidulle kotiverkkoon liitetylle
mediapalvelimelle (tietokone käyttöjärjestelmällä
Windows 7, älypuhelin, jne.), ja katsella sisältöjä tämän
kotiteatterin avulla.
Voit katsella myös videoita ja kiintokuvia, jotka on
tallennettu Panasonicin DLNA-yhteensopivilla
tallentimilla (DIGA).
Katso verkkosivultamme tietoja myyntialueista, jne.
(> oikea)
Voit käyttää älypuhelinta ym. digitaalisena
mediaohjaimena (Digital Media Controller, DMC)
toistaaksesi sisältöjä DLNA-palvelimelta tulkissa (tämä
laite).
Mahdolliset sovellukset:
Ohjain
Kotiteatteri
Tulkki (Renderer)
Palvelin
Valmistelu
1 Suorita verkkoliitäntä (> 16) ja verkkoasetukset
(> 18) tälle laitteelle.
2 Suorita kotiverkon asetukset liitetylle laitteelle.
Kun liitetään muuhun kuin DIGA-laitteeseen,
3 Lisää sisällöt ja kansio Windows Media® Player -ohjelman
tai älypuhelimen ym. kirjastoihin.
≥ Ohjelman Windows Media® Player toistoluettelo
voi toistaa ainoastaan sisältöjä, jotka varastoidaan
tiedostokirjastoihin.
Kun liitetään DIGA-laitteeseen,
3 Rekisteröi tämä laite DIGA-laitteeseen.
1
2
3
4
5
6
Paina [HOME].
Valitse “Network”.
Valitse “Home Network”.
Valitse “DLNA Client”.
≥ Luetteloa voidaan päivittää painamalla
kaukosäätimen punaista painiketta.
≥ Liitäntämenetelmä voidaan vaihtaa Wi-Fi Direct
-asentoon painamalla kaukosäätimen vihreää
painiketta.
Valitse laitteisto ja paina [OK].
Valitse toistettava kohta ja paina [OK].
≥ Saatat voida käyttää hyödyllisiä toimintoja
sisällöstä riippuen painamalla [OPTION].
≥ Control Panel (> 32) näytetään, kun toisto
käynnistyy. Paina [OK], jos ei näytetä kohtaa
Control Panel ja paina [RETURN] piilottaaksesi
Control Panel.
≥ Tietoja DLNA-asiakkaan tukemista muodoista
(> 49).
Kotiverkosta poistuaksesi
Paina [HOME].
*
Palvelin
Tulkki (Renderer)
Palvelin
i
Ohjain
*
*
* Tulee asentaa DMC-yhteensopiva ohjelmisto.
Valmistelu
Suorita vaiheet 1 ja 2. (> vasen)
3 Lisää sisällöt ja kansio Windows Media® Player
-ohjelman tai älypuhelimen ym. kirjastoihin.
≥ Ohjelman Windows Media® Player toistoluettelo
voi toistaa ainoastaan sisältöjä, jotka varastoidaan
tiedostokirjastoihin.
4 Suorita “Remote Device Settings”. (> 38)
≥ Voit rekisteröidä jopa 16 laitetta.
1
2
3
4
5
6
Paina [HOME].
Valitse “Network”.
Valitse “Home Network”.
Valitse “Media Renderer”.
Valitse “Home Network” tai “Wi-Fi Direct” ja
paina [OK], sitten noudata näytön ohjeita.
Käytä DMC-yhteensopivaa laitteistoa.
Poistuaksesi Media Renderer-näytöltä
Paina [HOME].
Jos haluat lisätietoja, katso seuraavaa verkkosivua ja
käyttöohjeita kullekin laitteelle.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tämä verkkosivusto on ainoastaan englanniksi.)
≥ Wi-Fi Direct -yhteys kotiverkko-ominaisuutta käytettäessä
on vain väliaikainen ja verkkoyhteysmenetelmä palaa
alkuperäiseen asetukseen poistuttaessa.
≥ Sisällöstä ja liitetystä laitteistosta riippuen toisto ei
mahdollisesti onnistu.
≥ Näytöllä harmaana näytettäviä kohtia ei voida toistaa tällä
laitteella.
≥ Tämä laite voidaan toistaa liitetyn laitteiston kautta
ainoastaan, kun ohjataan DMC:n avulla.
- 31 -
Lisätoimenpiteet
∫ Start Slideshow
Aloita kuvaesitys.
Valintavalikko
Joukko toistotoimenpiteitä ja asetuksia voidaan suorittaa
tästä valikosta.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat toiston
sisällöistä ja laitteen tilasta.
Tietoja monikäyttäjätilasta
: HOME-valikossa rekisteröidyt käyttäjät voivat
tallentaa asetukset kohdille tämän osoittimen kanssa.
Katso sivua 22, jos haluat lisätietoja käyttäjän
rekisteröinnistä ja vaihdosta.
1
∫ Rotate RIGHT
∫ Rotate LEFT
Käännä kiintokuva.
∫ Wallpaper
Aseta kiintokuva valikon HOME taustakuvaksi. (> 21)
∫ Icon Registration
Aseta kiintokuva käyttäjän kuvakkeeksi. (> 22)
Paina [OPTION].
jne. BD-Video
∫ Video
Alkuperäisen videon tallennusmenetelmä tulee näkyviin.
Operation Menu
Soundtrack
∫ Status
Näytä tilaviestit.
1 ENG DTS-HD MSTR Multi
Subtitle
Angle
1
Repeat Play
Off
∫ Secondary Video
Video
Valitse kuvat päällä/pois päältä.
Alkuperäisen videon
tallennusmenetelmä tulee näkyviin.
≥ Toimintojen haku/hidastus tai
kuva-kuvalta aikana näytetään
ainoastaan ensisijainen video.
Soundtrack
Valitse ääni ja kieli päällä/pois päältä.
Status
Secondary Video
Playback Information Window
Control Panel
Top Menu
Pop-up Menu
2
Valitse kohta ja muuta asetukset.
Poistuaksesi näytöltä
Paina [OPTION].
∫ Playback Information Window
Näyttää seuraavat kohdat.
Levyn äänen/videon ominaisuuksia koskevat
tiedot.
Tietoja kielestä : (> 50)
Asetusten tila kohdalle “Digital Audio Output”
(> 36).
Operation Menu
∫ Soundtrack
Näytä tai muuta ääniraita.
∫ Audio channel
Valitse äänikanavan numero.
∫ Subtitle
Muuta tekstityksen asetukset.
*&/+
HDMI-lähdön tiedot.
Paina [RETURN] poistuaksesi.
∫ Control Panel
Näytä Control Panel.
Toisto käytettäessä toimintoa VIERA Link, jne.
jne.
∫ Angle
Valitse kulman numero.
∫ Repeat Play
(Ainoastaan kun kulunut aika näytetään laitteen
näytöllä.)
Valitse kohta, jonka haluat toistaa.
≥ Näytettävät kohdat vaihtelevat tietovälineen tyypin
mukaan.
≥ Valitse “Off” peruuttaaksesi.
EXIT
Paina [RETURN] piilottaaksesi Control Panel.
∫ Top Menu
Näytä Top Menu.
∫ Random
Valitse toistetaanko satunnaisesti vai ei.
- 32 -
Lisätoimenpiteet
∫ Pop-up Menu
Näytä Pop-up Menu.
∫ 24p
Elokuvat ja muu materiaali, joka on tallennettu
DVD-videolle muodossa 24p, lähetetään muodossa 24p.
≥ Ainoastaan kun olet valinnut “On” kohdassa “24p
Output” (> 35) ja toistat levyjä, jotka on tallennettu
nopeudella 60 kenttää sekunnissa.
≥ Tämä ei mahdollisesti toimi PAL-sisältöjen kanssa.
∫ Menu
Näytä Menu.
Personal Taste
∫ Screen Aspect
Vaihda näytön tila.
Voit saavuttaa asetukset hyödyntääksesi tämän laitteen
erityisominaisuuksia tästä luokasta.
Katso “Picture Settings” ja “Sound Settings”, jos haluat
lisätietoja eri asetuskohdista.
∫ Reset to Default Picture Settings
Palauta kaikki videoasetukset tehtaan esiasetuksiin.
Sound Settings
Picture Settings
∫ Picture Mode
Valitse kuvanlaadun tila toiston aikana.
≥ Jos valitset “User”, voit muuttaa asetuksia kohdassa
“Picture Adjustment”.
“Surround Effects” ja “Sound Effects” voidaan asettaa
myös kaukosäätimen kohtien [SURROUND] ja [SOUND]
avulla. (> 41)
∫ Surround Effects
¾ BD/DVD (Multi-ch Source):
∫ Picture Adjustment
Voidaan suorittaa erityisiä kuvanlaatuasetuksia.
≥ 3D NR:
Vähentää karkeaa kohinaa taustalla, jotta saadaan
suurempi syvyysvaikutelma.
Kun “24p Output” asetetaan asentoon “On”, tämä
toiminto ei mahdollisesti toimi. (> 35)
≥ Integrated NR:
Pehmentää block noise -kohinaa ja vähentää
epäselvyyttä, joka ilmenee kuvan suuren kontrastin
omaavien osien ympärillä.
∫ Chroma Process
HDMI-krominanssisignaalien korkearesoluutinen
käsittely tuottaa korkearesoluutioisen kuvan rikkaalla
kuvanlaadulla.
3D Cinema
Surround
Laajenna äänikenttää
eteenpäin, taaksepäin, ylöspäin
ja alaspäin aikaansaaden syvän
ja kantavan äänen, joka sopii
paremmin 3D-kuviin.
7.1ch Virtual
Surround
Voit nauttia 6.1/7.1-kanavaista
tilaääntä muistuttavasta
tehosteesta 5.1-kanavaisilla
kaiuttimilla.
2ch Stereo
Voit toistaa mitä tahansa
lähdettä stereona. Ääni
lähetetään etukaiuttimista ja
alibassokaiuttimesta
ainoastaan.
¾ TV/CD/iPod (2ch Source):
∫ Detail Clarity
Kuva on terävä ja yksityiskohtainen.
∫ Super Resolution
Normaalikuvanlaatuiset kuvat korjataan teräviksi ja
yksityiskohtaisiksi kuviksi, kun ne lähetään muodossa
1080i/1080p liittimen HDMI AV OUT kautta.
∫ Progressive
Valitse sellainen muunnosmenetelmä progressiiviselle
lähdölle, että se sopii toistettavalle materiaalille.
≥ Jos video keskeytetään, kun valitaan “Auto”, valitse
joko “Video” tai “Film” riippuen toistettavasta
materiaalista.
- 33 -
Multi Channel
Out
Voit nauttia äänestä
etukaiuttimista kuten myös
tilaäänikaiuttimista jopa
toistettaessa stereolähteitä.
Super
Surround
Voit nauttia äänestä kaikista
kaiuttimista stereolähteiden
kanssa.
Dolby Pro
Logic II Movie
Sopii elokuvan ohjelmistolle, tai
Dolby Surround äänitetylle.
(lukuun ottamatta Xvid)
Dolby Pro
Logic II Music
Lisää 5.1-kanavaiset tehosteet
stereolähteisiin.
(lukuun ottamatta Xvid)
Lisätoimenpiteet
∫ Sound Effects*1, 2, 3
¾ TV/CD/iPod (2ch Source):
Re-master:
Tämä ominaisuus antaa sinulle kirkkaamman äänen
lisäten äänen korkeataajuista osiota. (Taajuudella
48 kHz tai vähemmällä tallennetut levyt)
Suositeltu asetus:
Re-master 1
Pop ja rock
Re-master 2
Jazz
Re-master 3
Klassinen
Rapea, herkkä ääni
Digital Tube
Sound 2
Tiukka, hifi-ääni
Digital Tube
Sound 3
Pehmeä, rikas ääni
Digital Tube
Sound 4
Kirkas, voimakas ääni
Digital Tube
Sound 5
Erottuva keskialueen ääni
Digital Tube
Sound 6
Pehmeä, peittävä ääni
*1
*2
*3
Digital Tube Sound:
Tämä ominaisuus antaa lämpimän äänen kuten sen
tuottaisi elektroniputkivahvistin.
Suositeltu asetus:
Digital Tube
Sound 1
∫ High Clarity Sound Plus
Kun toistetaan musiikkisisältöjä, se parantaa
äänenlaatua pysäyttämällä videolähetyksen.
Jokaista toimintoa ei voida asettaa erikseen.
Kun ääni lähetetään HDMI AV OUT-liitännästä, tämä
toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun “Dolby D/Dolby
D +/Dolby TrueHD” tai “DTS/DTS-HD” asetetaan asentoon
“PCM”. (> 36)
Tällä toiminnolla ei ole vaikutusta, kun äänen tyyppi on
Dolby Pro Logic II.
3D Settings
∫ Signal Format
Original
Säilytä alkuperäinen kuvamuoto.
Side by side
3D-kuvamuoto sisältäen vasemman
ja oikean näytön.
2D to 3D
Muuntaa 2D-kuvat 3D-tehostetuiksi.
∫ 3D Picture Mode
Normal
Toistaa kuvat normaalien
3D-tehosteiden kanssa.
Soft
Voit nauttia avaran tuntuisista
3D-kuvista säilyttäen
syvyysvaikutelman.
Manual
Toista 3D-kuvat kohdan “Manual
Settings” asetuksilla.
¾ All:
Equalizer
Voit valita äänen laatuasetukset.
Flat/Heavy/Clear/Soft
Subwoofer
Voit säätää basson määrää.
Level 1 (Heikoin tehoste) Level 4 (Voimakkain tehoste)
≥ Tasot voidaan asettaa lähteen
mukaan.
H.Bass
Voit korostaa matalataajuista
ääntä siten, että matalat
bassoäänet voidaan kuulla
selkeästi vaikka huoneen
akustiikka ei ole paras
mahdollinen.
Voit korostaa tilaäänitehostetta
Whisper-Mode alhaiselle
äänenvoimakkuudelle.
Surround
(Hyödyllinen yöllä katseltaessa.)
Centre Focus
∫ Manual Settings
Distance
Aseta syvyysvaikutelman määrä.
Screen Type
Valitse miltä näyttö näyttää
3D-toistossa (litteä vai pyöreä).
Frame Width
Aseta häivytyksen määrä näytön
reunalla.
Frame Colour
Aseta häivytyksen väri näytön
reunalla.
∫ Graphic Display Level
(Ainoastaan kun valitaan “Full HD” kohdassa “3D Type”
(> 37).)
Valintavalikon tai viestinäytön jne. 3D-asentoa voidaan
säätää 3D-toiston aikana.
Voit luoda vaikutelman, että
keskikanavan ääni tulee
televisiosta.
- 34 -
Lisätoimenpiteet
Asetusvalikko
∫ HDMI Output
Paina [OK] näyttääksesi seuraavat asetukset:
Muuta laitteen asetuksia, mikäli tarpeen. Asetukset
jäävät koskemattomiksi vaikka kytket laitteen
valmiustilaan.
Jotkut kohdat asetusvalikossa ovat yhteisiä
valintavalikon kanssa. Voit saada saman tuloksen
molemmilla valikoilla.
Tietoja monikäyttäjätilasta
¾ HDMI Video Format
Liitettyjen laitteiden tukemat kohdat osoitetaan näytöllä
merkinnällä “¢”. Kun valitaan mikä tahansa kohta
ilman merkintää “¢”, kuvat saattavat vääristyä.
≥ Jos valitaan “Automatic”, laite valitsee
automaattisesti lähtöresoluution, joka sopii parhaiten
liitettyyn televisioon.
≥ Hyödyntääksesi teräväpiirtovideota, joka on
muunnettu ylöspäin resoluutioon 1080p, laite on
liitettävä suoraan 1080p yhteensopivaan
teräväpiirtotelevisioon (HDTV). Jos tämä laite on
liitetty HDTV-laitteeseen toisen laitteiston kautta,
myös sen tulee olla 1080p yhteensopiva.
: HOME-valikossa rekisteröidyt käyttäjät voivat
tallentaa asetukset kohdille tämän osoittimen kanssa.
Katso sivua 22, jos haluat lisätietoja käyttäjän
rekisteröinnistä ja vaihdosta.
1
2
3
Paina [HOME].
Paina [3, 4, 2, 1] valitaksesi “Others” ja paina
[OK].
Paina [2, 1] valitaksesi “Setup” ja paina [OK].
Setup
Picture
Picture Mode
Normal
Picture Adjustment
Sound
Chroma Process
Advanced
Detail Clarity
3D
Super Resolution
Language
Network
HDMI Output
Still Mode
Automatic
Seamless Play
On
Ratings
System
OK
RETURN
4
¾ HDMI Colour Mode
Tämä asetus sopii kuvasignaalin väriavaruuden
muunnoksen valintaan, kun laite liitetään
HDMI-kaapelilla.
Valitse kohta ja muuta asetukset.
Poistuaksesi näytöltä
Paina [HOME].
¾ Deep Colour Output
Tällä asetuksella voit valita käytetäänkö Deep
Colour-lähetystä, kun liitetään televisioon, joka tukee
toimintoa Deep Colour.
Picture
∫ Picture Mode
(> 33)
∫ Picture Adjustment
∫ Chroma Process
∫ Detail Clarity
¾ 24p Output
Kun tämä laite liitetään lähtöä 1080/24p tukevaan
televisioon HDMI-kaapelin avulla, muodossa 24p
tallennetut elokuvat ja muu materiaali lähetetään
muodossa 24p.
≥ Kun toistetaan DVD-videota, aseta “On” ja aseta
sitten “24p” kohdassa “Picture Settings” (> 33)
asentoon “On”.
≥ Kun toistetaan BD-videokuvia muussa muodossa
kuin 24p, kuvat lähetetään muodossa 60p.
≥ 24p: Progressiivinen kuva tallennetaan nopeudella
24 kuvaa sekunnissa (elokuvafilmi). Useat
BD-videon elokuvasisällöt on tallennettu nopeudella
24 kuvaa/sekunnissa filmimateriaalien mukaisesti.
¾ Contents Type Flag
Toistettavasta sisällöstä riippuen television lähetys
säädetään sopivimpaan menetelmään, kun liitetään
televisioon, joka tukee tätä toimintoa .
(> 33)
(> 33)
¾ HDMI Standby Pass-Through
Jopa jos tämä laite on valmiustilassa, tähän
laitteeseen liitettynä oleva laite voi lähettää videoita ja
ääntä televisioon.
Lisäksi voit kytkeä HDMI-tuloliitännän painamalla
[EXT-IN] kaukosäätimessä.
≥ Ääntä ei lähetetä tämän laitteen kaiuttimista.
(> 33)
∫ Super Resolution
(> 33)
- 35 -
Lisätoimenpiteet
∫ Still Mode
Valitse näytettävän kuvan tyyppi, kun toisto
keskeytetään.
Automatic
Valitsee automaattisesti näytettävän
kuvan tyypin.
Field
Valitse, jos esiintyy värinää, kun
valitaan “Automatic”.
Frame
Valitse, jos pientä tekstiä tai pieniä
kuvioita ei voida nähdä selkeästi,
kun valitaan “Automatic”.
∫ Digital Audio Input
Paina [OK] näyttääksesi seuraavat asetukset:
∫ Seamless Play
Toistoluetteloiden kappaleiden segmentit toistetaan
saumattomasti.
≥ Valitse “On”, kun kuva pysähtyy hetkeksi kappaleiden
segmenttien kohdalla toistoluetteloissa.
∫ Sound Effects
¾ PCM-Fix
Valitsee äänilähdön laitteista, jotka on liitetty tähän
laitteeseen.
≥ “On”: PCM on käytettävissä
≥ “Off”: DTS, PCM ja Dolby Digital ovat käytettävissä.
Valitse “On”, jos ääni katkeaa ajoittain.
∫ TV Audio Input
Valitse television äänitulo, jota käytetään VIERA
Link-toimenpiteiden kanssa.
∫ Downmix
Valitse monikanavaisen järjestelmän alasmiksaus
2-kanavaiseen ääneen.
≥ Valitse “Surround encoded”, jos haluat nauttia
tilaäänestä.
≥ Bittivirtaisessa audiosignaalissa ei ole
alasmiksaustehostetta.
≥ Ääni lähetetään muodossa “Stereo” seuraavissa
tapauksissa:
– AVCHD-toisto
– Dolby TrueHD toisto
– Toissijaisen äänen toisto (mukaan lukien painikkeen
napsautusääni).
Sound
∫ Surround Effects
¾ HDMI Audio Output
Tämä asetus valitsee lähetetäänkö, vai ei, ääntä
HDMI: stä.
≥ Ääni lähetetään järjestelmän kaiuttimien kautta, kun
valitaan “Off”.
(> 33)
(> 34)
∫ Dynamic Range Compression
Voit kuunnella hiljaisella äänellä, mutta kuulla
keskustelun selkeästi.
(Dolby Digital, Dolby Digital Plus ja Dolby TrueHD
ainoastaan)
≥ “Automatic” on käytettävissä ainoastaan, kun
toistetaan muodossa Dolby TrueHD.
∫ Audio Delay
Synkronisointi kuvan ja äänen välillä korjataan
säätämällä äänilähdön viiveaikaa.
∫ Digital Audio Output
Paina [OK] näyttääksesi seuraavat asetukset:
¾ Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
¾ DTS/DTS-HD
¾ MPEG Audio
Valitse äänisignaali lähtöä varten.
≥ Valitse “PCM”, kun liitetty laitteisto ei osaa
dekoodata kyseistä äänimuotoa. Tämä laite purkaa
äänimuodon ja välittää liitettyyn laitteeseen.
≥ Väärien asetusten valinta voi aiheuttaa kohinaa.
∫ Speaker
Katso sivua 40.
¾ BD-Video Secondary Audio
Valitse sekoitetaanko vai eikö sekoiteta ensisijainen
ääni ja toissijainen ääni (mukaan lukien painikkeen
napsautusääni).
Jos valitaan “Off”, laite lähettää ainoastaan
ensisijaisen äänen.
- 36 -
Lisätoimenpiteet
3D
Network
∫ 3D BD-Video Playback
Valitse toistomenetelmä 3D-yhteensopivalle
video-ohjelmistolle.
∫ Easy Network Setting (> 18)
∫ Network Settings
Suorita verkkoon liittyvät asetukset erikseen.
Paina [OK] näyttääksesi seuraavat asetukset:
∫ 3D AVCHD Output
Valitse toistomenetelmä 3D-AVCHD-videoille.
¾ LAN Connection Mode
Valitse lähiverkon yhteysmenetelmä.
≥ Valitse “Wireless Master”, kun teet langattoman
liitännän tämän laitteen ja kotiverkkolaitteen välillä.
Internet-yhteys ei ole käytettävissä, kun valitaan
tämä kohta.
∫ 3D Type
Valitse liitetyn television muoto.
≥ Muuta 3D-asetuksia myös televisiossa, kun valitaan
“Side by side”.
∫ 3D Playback Message
Aseta näytetäänkö vai piilotetaanko 3D-katselun
varoitusnäyttö, kun toistetaan 3D-yhteensopivalla
ohjelmistolla.
∫ Manual Settings
¾ Wireless Settings
Tämän avulla voidaan asettaa langaton reititin ja
yhteysasetukset. Voidaan tarkistaa tämänhetkiset
asetukset ja yhteyden tila.
(> 34)
∫ Graphic Display Level
Connection Setting
Langattoman reitittimen yhteyden ohjausnäyttö tulee
näkyviin.
(> 34)
Double Speed Mode Setting (2.4GHz)
Aseta yhteysnopeus.
≥ Jos liität käyttäen tilaa “Double Speed Mode
(40MHz)”, 2 kanavaa käyttää samaa
taajuuskaistaa ja siten vastaanoton häiriöiden riski
vastaavasti lisääntyy. Tämä saattaa aiheuttaa
yhteysnopeuden putoamista tai epävakautta.
Language
∫ Soundtrack Preference
Valitse kieli äänelle.
≥ Jos valitaan “Original”, valitaan kunkin levyn
alkuperäinen kieli.
≥ Syötä koodi (> 50), kun valitset kohdan “Other
¢¢¢¢”.
¾ IP Address / DNS Settings
Täältä voit tarkistaa verkkoyhteyden tilan ja asettaa
IP-osoitteen ja DNS-palvelimen.
Paina [OK] näyttääksesi vastaava asetus.
∫ Subtitle Preference
Valitse tekstityksen kieli.
≥ Jos valitaan “Automatic” ja kohtaa “Soundtrack
Preference” varten valittu kieli ei ole saatavilla,
tekstitys kyseisellä kielellä tulee automaattisesti
näkyviin, mikäli saatavilla kyseisellä levyllä.
≥ Syötä koodi (> 50), kun valitset kohdan “Other
¢¢¢¢”.
¾ Proxy Server Settings
Täältä voit tarkistaa yhteyden tilan välipalvelimella
sekä suorittaa asetukset.
Paina [OK] näyttääksesi vastaava asetus.
¾ Network Service Settings (> 30)
(VIERA Connect)
Paina [OK] näyttääksesi seuraavat asetukset:
∫ Menu Preference
Valitse kieli levyn valikkoja varten.
≥ Syötä koodi (> 50), kun valitset kohdan “Other
¢¢¢¢”.
∫ Subtitle Text
Valitse sopiva kohta MKV/Xvid-tekstitykselle käytettävän
kielen mukaan.
≥ Tämä kohta näytetään ainoastaan tiedoston
toistamisen jälkeen.
∫ On-Screen Language
Valitse käytettävä kieli valikkoja ja näytön viestejä varten.
- 37 -
Audio Auto Gain Control
Äänenvoimakkuus, joka poikkeaa sisällön mukaan,
säädetään automaattisesti
perusäänenvoimakkuuteen, kun käytetään toimintoa
VIERA Connect.
≥ Sisällöstä riippuen tämän toiminnon vaikutus ei
toimi.
≥ Valitse “Off”, kun ääni vääristyy.
Lisätoimenpiteet
Time Zone
Valitsemalla aika-alue voidaan asettaa laitteen aika
oman paikkakuntasi mukaiseksi.
≥ Jotkut toiminnon VIERA Connect sisällöt vaativat
aika-alueen asettamista. Aseta aika-alue, mikäli
tarpeen.
Summer Time
Valitse “On”, kun käytetään kesäaikaa.
¾ Network Drive Connection
On mahdollista päästä jaettuun kansioon laitteistossa,
joka ei ole yhteensopiva DLNA:n kanssa, kuten
käyttöjärjestelmä Windows XP, ja toistaa videoita,
kuvia ja musiikkia tällä laitteella.
Asetuksia ja liitetyn laitteen käyttötoimenpiteitä varten
katso seuraavaa verkkosivua.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Tämä verkkosivusto on ainoastaan englanniksi.)
¾ Remote Device Settings (> 31)
Paina [OK] näyttääksesi seuraavat asetukset:
Ratings
Seuraavien kohtien salasanat ovat yleisiä.
Älä unohda salasanaasi.
∫ DVD-Video Ratings
Aseta luokittelutaso rajoittaaksesi DVD-videon toistoa.
∫ BD-Video Ratings
Aseta ikäraja BD-videon toistolle.
∫ Network Service Lock
Voit rajoittaa käyttäen toimintoa VIERA Connect.
Network Service Lock
System
∫ Easy Setting
Voit suorittaa perusasetukset.
∫ TV Settings
Paina [OK] näyttääksesi seuraavat asetukset:
Remote Device Operation
Mahdollista käyttö DMC:llä.
≥ Jos valitaan “On”, kiinnitetään “Quick Start”
asentoon “On”.
Device Name Entry
Aseta tämän laitteen nimi, joka näytetään liitetyssä
laitteessa.
Registration Type
Automatic
Manual
Salli yhteys kaikille
laitteistoille, jotka yrittävät
luoda yhteyden tähän
laitteeseen.
Aseta yhteyslupa
yksilöllisesti laitteistolle,
joka yrittää luoda yhteyden
tähän laitteeseen.
Remote Device List
Näytettävän laitteiston rekisteröinti/rekisteröinnin
poisto voidaan suorittaa, kun valitaan “Manual”
kohdassa “Registration Type”.
¾ TV Aspect
Aseta sopivaksi liitettyä televisiota varten.
Kun liitetään 4:3 kuvasuhteelliseen televisioon ja
toistetaan kuva suhteella 16:9:
4:3
Sivut leikataan
pois, jotta kuva
sopii näytölle. Kun
toistetaan
BD-videota, video
lähetetään muodossa “4:3 Letterbox”.
4:3
Letterbox
Kuvan ylä- ja
alareunaan tulee
näkyviin musta
raita.
Kun liitetään 16:9 kuvasuhteelliseen
laajakulmatelevisioon ja toistetaan kuva suhteella 4:3:
16:9
Video näytetään kuvasuhteella 4:3
näytön keskellä.
¾ TV System
Suorita asetus siten, että se sopii liitetyn television
TV-järjestelmään.
¾ BD-Live Internet Access (> 24)
Voit rajoittaa pääsyä Internetiin, kun käytetään
toimintoja BD-Live.
≥ Jos valitaan “Limit”, Internetiin pääsy sallitaan
ainoastaan toiminnon BD-Live sisällöille, joilla on
sisällön omistajan varmenteet.
- 38 -
Lisätoimenpiteet
¾ Screen Saver Function
Tämä estää kuvan palamisen kiinni näyttöön.
≥ Kun tämä asetetaan asentoon “On”:
Jos näytetään toistettavan sisällön luetteloa ja ei
suoriteta mitään toimenpiteitä 10 minuuttiin tai
pidempään, näyttö siirtyy HOME-valikkoon
automaattisesti.
≥ Toiston ja tauon jne. aikana tämä toiminto ei ole
käytettävissä.
∫ Quick Start
Käynnistyksen nopeutta valmiustilasta lisätään.
≥ Kun asetetaan asentoon “On”, sisäinen ohjausyksikkö
kytketään päälle ja lepovirran virrankulutus lisääntyy
asentoon “Off” verrattuna.
¾ On-Screen Messages
Valitse näytetäänkö tilaviestit automaattisesti.
∫ Firmware Update (> 19)
Paina [OK] näyttääksesi seuraavat asetukset:
∫ Remote Control
Muuta kaukosäätimen ohjauskoodi, jos muut Panasonic
in tuotteet reagoivat tähän kaukosäätimeen.
¾ Automatic Update Check
Kun tämä laite on yhteydessä Internetiin, se tarkistaa
viimeisimmän laiteohjelmistoversion päälle
kytkettäessä ja voit päivittää sen, mikäli tarpeen.
¾ VIERA Link
Aseta toiminnon “HDAVI Control” käyttö päälle, kun
laite liitetään HDMI-kaapelilla laitteeseen, joka tukee
toimintoa “HDAVI Control”.
≥ Valitse “Off”, kun et halua käyttää kohtaa “HDAVI
Control”.
¾ Power Off Link
Valitse haluamasi tämän laitteen virta pois päältä
-linkin asetus VIERA Link -toimenpiteelle (> 27).
(Sen toimivuus riippuu liitetyn VIERA Link “HDAVI
Control” yhteensopivan laitteiston asetuksista.)
Video/Audio
Kun televisio sammutetaan, tämä laite sammutetaan
automaattisesti.
Video
Kun toistetaan ainoastaan äänisisältöä, laite ei
kytkeydy pois päältä automaattisesti.
∫ Unit Settings
Paina [OK] näyttääksesi seuraavat asetukset:
¾ Front Panel Display
Muuttaa laitteen näytön kirkkautta.
≥ Jos valitaan “Automatic”, näyttö asetetaan
kirkkaaksi ja se himmennetään ainoastaan toiston
aikana.
¾ Update Now
Voit päivittää laiteohjelmiston manuaalisesti, jos
laiteohjelmiston päivitys on saatavilla.
∫ System Information
Paina [OK] näyttääksesi seuraavat asetukset:
¾ Software Licence
Näytetään tietoja ohjelmistosta, jota tämä laite käyttää.
¾ Firmware Version Information
Näytä tämän laitteen ja langattoman
lähiverkkomoduulin laiteohjelmistoversio.
∫ Default Settings
Tämä palauttaa asetusvalikon ja valintavalikon kaikki
arvot oletusasetuksiin lukuun ottamatta joitain verkon,
luokitusten, kaukosäätimen ohjauskoodin, kielen, jne.
asetuksia.
¾ Edit User Information
Muuta käyttäjätiedot, jotka rekisteröitiin
HOME-valikossa.
- 39 -
Lisätoimenpiteet
∫ Viiveaika
Kaiuttimen asetukset
Optimaalista 5.1-kanavaisen äänen kuuntelua varten
kaikkien kaiuttimien lukuun ottamatta alibassokaiutinta
tulisi olla samalla etäisyydellä istumapaikasta.
Jos jompi kumpi etäisyys 1 tai 2 on vähemmän kuin 3,
mittaa etäisyys ja säädä aika erotuksen tasoittamiseksi
(katso alla olevaa taulukkoa).


ms
0.0
L
dB
0
C
Complete

dB
0
Test
dB
0
R
C
SW
C
L
dB
0
ms
0.0
LS
:
A
:
B
R
1
3
RS
SW
2
LS
A
B
C
Äänenvoimakkuus (Kanavabalanssi)
Keskikaiuttimen viiveaika
Tilaäänikaiuttimen ja takatilaäänikaiuttimen
viiveaika*
LS
RS
RS
* Takatilaäänikaiuttimet: lisävaruste (> 11)
1 2 3: Ensisijainen kuunteluetäisyys
A Tämänhetkinen kaiuttimen paikka
B Ideaalinen kaiuttimen paikka
∫ Kaiuttimen tason säätö
1
(Käytettävissä, kun toistetaan monikanavaista ääntä)
1 Valitse “Test” ja paina [OK].
Lähetetään testisignaali
2 Testisignaalia kuunneltaessa
Paina [3, 4] säätääksesi kunkin kaiuttimen
äänenvoimakkuutta (
3
dB
0
).
Äänenvoimakkuus voidaan säätää välillä r6 dB s6 dB.
≥ Aseta kunkin kaiuttimen taso etuvasemman (L) ja
etuoikean (R) kaiuttimen äänenvoimakkuuden
mukaan vastaavasti.
Paina [OK].
Testisignaali loppuu.
Paina [3, 4, 2, 1] valitaksesi etäisyyslaatikko
(
2
ms
0.0
) ja paina [OK].
Paina [3, 4] valitaksesi asetus ja paina [OK].
Keskikaiuttimen viiveaika
Vähennä etäisyys 1:een 3:sta
Etäisyys (Noin)
34 cm
68 cm
102 cm
136 cm
170 cm
Asetus
1,0 ms
2,0 ms
3,0 ms
4,0 ms
5,0 ms
Tilaäänikaiuttimen ja takatilaäänikaiuttimen viiveaika
Vähennä etäisyys 2:een 3:sta
Etäisyys (Noin)
170 cm
340 cm
510 cm
Asetus
5,0 ms
10,0 ms
15,0 ms
Kaiuttimen asetuksen lopettamiseksi
Paina [3, 4, 2, 1] valitaksesi “Complete” ja paina
sitten [OK].
- 40 -
Lisätoimenpiteet
Ääniasetusten
muuttaminen
Kaiuttimen
asennusvaihtoehto
Jos haluat lisätietoja eri asetuksista, katso “Sound
Settings” valintavalikossa. (> 33)
Ota yhteyttä ammattitaitoiseen rakennusurakoitsijaan,
kun kiinnität kaiuttimet seinään. Sopimaton kiinnitys voi
aiheuttaa vahinkoja seinään ja kaiuttimiin tai
henkilövahinkoja.
Tilaäänitehosteet
1
2
Paina [SURROUND].
Paina [3, 4] valitaksesi “MULTI CH SOURCE” tai
“2CH SOURCE” ja paina sitten [OK].
esim.
3
Samalla kun näytetään tila
Paina [3, 4] valitaksesi haluttu asetus. (> 33)
Seinään kiinnittäminen
Voit kiinnittää kaikki kaiuttimet (alibassokaiutinta lukuun
ottamatta) seinään.
≥ Seinän tai pylvään, johon kaiuttimet kiinnitetään, tulee
kestää 10 kg:n paino ruuvia kohden.
1
A
B
C
∫ Kaiuttimen tason säätö toiston aikana
1
2
3
Paina [CH SELECT] kaiuttimen asetustilan
aktivoimiseksi.
Paina [CH SELECT] useita kertoja kaiuttimen
valitsemiseksi.
≥ Paina [2, 1] säätääksesi etukaiuttimien
balanssia.
Paina [3] (lisää) tai [4] (vähennä) kaiuttimen tason
säätämiseksi kullekin kaiuttimelle.
s6 dB - r6 dB
D
E
2
Poraa ruuvi (ei toimitettu) seinään.
Vähintään 30 mm
‰ 4,0 mm
‰ 7,0 mm ‰ 9,4 mm
Seinä tai pylväs
5,5 mm - 7,5 mm





Kiinnitä kaiutin
tukevasti ruuviin(ruuveihin) aukon(aukkojen)
avulla.
esim. [BTT880] Etukaiutin
ÄLÄ
TEE
Äänitehosteet
1
2
3
Paina [SOUND].
Paina [3, 4] valitaksesi “2CH SOURCE” tai “ALL
SOURCE” ja paina sitten [OK].
esim.
≥ Tässä asennossa
kaiutin putoaa
todennäköisesti, jos sitä
liikutetaan vasemmalle
tai oikealle.
≥ Liikuta kaiutinta siten,
että ruuvi saadaan
tähän asentoon.
Käytä alla osoitettuja mittoja ruuvausasentojen
merkitsemiseksi seinään.
≥ Jätä vähintään 20 mm:n tila kaiuttimen yläpuolelle ja
10 mm:n tila jokaiselle puolelle, jotta on käytettävissä
riittävästi tilaa kaiuttimen kiinnittämiseksi.
Samalla kun näytetään tila
Paina [3, 4] valitaksesi haluttu asetus ja paina
[OK].
Toista menettely tarpeen mukaan. (> 34)
Keskikaiutin

≥ Kaikki äänitehosteet/tilat eivät mahdollisesti ole
käytettävissä tai niillä ei ole vaikutusta joidenkin lähteiden
kanssa.
≥ Voit havaita heikkenemistä äänen laadussa, kun käytetään
kyseisiä äänitehosteita/tiloja joidenkin lähteiden kanssa.
Jos näin tapahtuu, kytke äänitehosteet/tilat pois päältä.


A
- 41 -
17 mm
B
52 mm
C
175 mm
Lisätoimenpiteet
[BTT880] Etukaiutin, Tilaäänikaiutin
Kiinnitä seinään ilman jalustaa ja pystytukea.



Kaiuttimien kaatumisen/
putoamisen estämiseksi
Kaatumisen estäminen
[BTT880] Etukaiutin, Tilaäänikaiutin
Putoamisen estäminen
Etukaiutin, Tilaäänikaiutin, Keskikaiutin
1
Pujota naru kaiuttimeen.
≥ Käytä narua (enintään ‰ 2,0 mm), joka kestää 10 kg.
esim. [BTT880] Etukaiutin

D
45 mm
E
22 mm
F

330 mm
≥ Kaiuttimen johdon kiinnittäminen uudelleen
pystytukeen
A
B
Naru (ei toimitettu)
Kaiuttimen taustapuoli
2
Pujota naru seinästä kaiuttimeen ja sido tiukasti.
180 mm
Kun sijoitetaan lattialle
Kiristä johto ja
vedä se pystytuen
läpi. Vedä
kaiuttimen johto
irti aukosta.



Kun asennetaan seinälle
[BTT500W] Etukaiutin




C
D
E
F
G
45 mm
H
25 mm
[BTT500W] Tilaäänikaiutin


I
40 mm
J
41 mm
- 42 -
Silmukkaruuvi (ei toimitettu)
Seinä tai pylväs
Noin 150 mm
Noin 120 mm

Viitetietoja
Vianetsintäopas
Viitetietoja
Ennen huoltopalveluun soittamista suorita seuraavat
toimenpiteet.
Jos ongelma ei ratkea, kysy jälleenmyyjältä ohjeita.
Tämä laite sammutetaan, kun television tulokanava
vaihdetaan.
¾ Tämä on normaali ilmiö, kun käytetään toimintoa
VIERA Link (HDAVI Control 4 tai uudempi). Jos
haluat lisätietoja, lue television käyttöohjeet.
Kaukosäädin ei toimi kunnolla.
¾ Vaihda kaukosäätimen paristot. (> 9)
¾ Kaukosäädin ja päälaite käyttävät eri koodeja. Jos
laitteen näytöllä näytetään “SET ”, kun painetaan
kaukosäätimen painiketta, muuta kaukosäätimen
koodi. (> 39, 47)
Onko viimeisin laiteohjelmisto asennettu?
Laiteohjelmistopäivityksiä saatetaan julkaista
korjaamaan toimintahäiriöitä, jotka havaitaan tiettyjen
elokuvien kanssa. (> 19)
Seuraava ei tarkoita, että laitteessa olisi vika:
– Säännöllinen levyn pyörimisen ääni.
– Häiriöt kuvassa haun aikana.
– Häiriöt kuvassa 3D-levyjä vaihdettaessa.
Television viritysnäyttöä ei näytetä, kun televisio on
kytketty pois päältä.
¾ Tämä ilmiö saattaa tapahtua television asetuksista
riippuen, kun “Quick Start” asetetaan asentoon “On”.
¾ Televisiosta riippuen tämä ilmiö voidaan estää
liittämällä HDMI-kaapeli toiseen HDMI-tuloliittimeen
tai muuttamalla automaattisen HDMI-yhteyden
asetusta.
∫ Laite ei vastaa kaukosäätimen tai
etupaneelin painikkeisiin.
Paina ja pidä painettuna kohtaa [Í/I] päälaitteessa
3 sekuntia.
– Jos et vieläkään saa kytkettyä laitetta pois päältä,
irrota verkkokaapeli, odota 1 minuutti ja kytke
verkkokaapeli uudelleen.
∫ Ei voida poistaa levyä.
Laitteessa voi olla ongelma.
1 Kytke yksikkö pois päältä.
2 Paina ja pidä samanaikaisesti painettuna
kaukosäätimen painikkeet [OK], keltainen ja sininen
pidempään kuin 5 sekuntia.
j “00 RET” näytetään laitteen näytössä.
3 Paina toistuvasti kaukosäätimen kohtaa
[1] (oikealle), kunnes laitteen näytöllä näytetään
“06 FTO”.
4 Paina [OK].
Yleinen käyttö
Palataksesi tehtaan esiasetuksiin.
¾ Valitse “Yes” asetusvalikon kohdassa “Default
Settings”. (> 39)
Palauttaaksesi kaikki asetukset tehtaan
esiasetuksiin.
¾ Nollaa laite seuraavalla tavalla:
1 Kytke yksikkö pois päältä.
2 Paina ja pidä samanaikaisesti painettuna
kaukosäätimen painikkeet [OK], keltainen ja sininen
pidempään kuin 5 sekuntia.
j “00 RET” näytetään laitteen näytössä.
3 Paina toistuvasti kaukosäätimen kohtaa
[1] (oikealle), kunnes laitteen näytöllä näytetään
“08 FIN”.
4 Paina ja pidä painettuna [OK] vähintään 3 sekuntia.
Olet unohtanut luokitusten salasanan.
Haluat poistaa luokitusten tason.
¾ Luokitusten taso palautuu tehtaan esiasetuksiin.
1 Kytke yksikkö päälle.
2 Paina ja pidä samanaikaisesti painettuna
kaukosäätimen painikkeet [OK], keltainen ja sininen
pidempään kuin 5 sekuntia.
j “00 RET” näytetään laitteen näytössä.
3 Paina toistuvasti kaukosäätimen kohtaa
[1] (oikealle), kunnes laitteen näytöllä näytetään
“03 VL”.
4 Paina [OK].
Tämä laite ei tunnista USB-liitäntää oikein.
¾ Irrota ja liitä uudelleen USB-kaapeli. Jos liitäntää ei
vieläkään tunnisteta, sammuta laite ja kytke se
päälle uudelleen.
¾ Tämä yksikkö ei mahdollisesti tunnista USB-laitteita,
jotka on liitetty seuraavien laitteiden avulla :
j USB-keskitin
j USB-jatkokaapeli
¾ Jos liität USB-kiintolevyn tähän laitteeseen, käytä
kiintolevyn kanssa toimitettua USB-jatkokaapelia.
Laite siirtyy valmiustilaan.
¾ Tämä laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan
30 minuutin toimettoman jakson jälkeen. (> 21)
¾ Kun uniajastimen aika-asetus kuluu loppuun,
päälaite kytketään pois päältä. (> 9)
¾ Yksi laitteen suojalaitteista on kytketty päälle. Paina
[Í/I] pääyksikössä kytkeäksesi laite päälle.
- 43 -
Viitetietoja
Laite ei sammu.
1 Paina ja pidä painettuna kohtaa [Í/I] päälaitteessa
3 sekuntia. (Jos et vieläkään saa kytkettyä laitetta
pois päältä, irrota verkkokaapeli, odota 1 minuutti ja
kytke verkkokaapeli uudelleen.)
2 Nollaa laite seuraavasti:
Kun laite on kytketty pois päältä, paina ja pidä
painettuna [VOL +], [< OPEN/CLOSE] ja [Í/I]
päälaitteessa samanaikaisesti vähintään 5 sekuntia.
Kuva
Tämän laitteen kuvat eivät näy televisiossa.
Kuva on vääristynyt.
Tapahtuu värinää.
¾ On valittu virheellinen resoluutio kohdassa “HDMI
Video Format”. Nollaa asetus seuraavalla tavalla:
1 Kytke yksikkö päälle.
2 Paina ja pidä samanaikaisesti painettuna
kaukosäätimen painikkeet [OK], keltainen ja sininen
pidempään kuin 5 sekuntia.
j “00 RET” näytetään laitteen näytössä.
3 Paina toistuvasti kaukosäätimen kohtaa
[1] (oikealle), kunnes laitteen näytöllä näytetään
“04 PRG”.
4 Paina ja pidä painettuna [OK] vähintään 3 sekuntia.
Aseta kohta uudelleen. (> 35)
j Kun Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ja DTS-HD
ääniä ei lähetetä moitteettomasti, valitse “Yes”
kohdassa “Default Settings” ja suorita tarvittavat
asetukset. (> 39)
¾ Laite ja televisio käyttävät eri videojärjestelmiä.
1 Kytke yksikkö päälle.
2 Paina ja pidä samanaikaisesti painettuna
kaukosäätimen painikkeet [OK], keltainen ja sininen
pidempään kuin 5 sekuntia.
j “00 RET” näytetään laitteen näytössä.
3 Paina toistuvasti kaukosäätimen kohtaa
[1] (oikealle), kunnes laitteen näytöllä näytetään
“05 P/N”.
4 Paina ja pidä painettuna [OK] vähintään 3 sekuntia.
Siirrytään järjestelmästä PAL järjestelmään NTSC
tai päinvastoin.
¾ Levyllä käytettävä järjestelmä ei sovi televisioosi.
j PAL-levyt eivät näy kunnolla NTSC-televisiossa.
¾ Kun kohta “3D BD-Video Playback” asetusvalikossa
asetetaan asentoon “Automatic”, kuvia ei
mahdollisesti voida lähettää käytettävästä
liitäntämenetelmästä riippuen. Sen jälkeen kun levy
poistetaan tästä laitteesta, valitse “Set before play”
asetusvalikossa ja valitse “2D Playback” näytetyllä
asetusnäytöllä, kun toistetaan 3D-levyjä. (> 37)
¾
Jos televisiossa havaitaan epäsäännöllisiä värejä,
sammuta televisio noin 30 minuutiksi.
Jos ongelma jatkuu, siirrä kaiuttimet kauemmaksi
televisiosta.
Videota ei lähetetä teräväpiirtona.
¾ Vahvista, että kohta “HDMI Video Format”
asetusvalikossa on asetettu oikein. (> 35)
3D-videota ei lähetetä.
¾ Muuta asetukset liitetyn television muodon
vaatimusten mukaiseksi. (> 37, “3D Type”)
¾ Onko tämän laitteen ja television asetukset oikein?
(> 24)
¾ Liitetystä televisiosta riippuen toistettava video
saattaa siirtyä 2D-muotoon resoluutiomuutosten jne.
vuoksi. Tarkista television 3D-asetukset.
¾ Tarkista, että valitaan oikea HDMI-videotulo
televisioon.
3D-videota ei lähetetä kunnolla 2D-muodossa.
¾ Valitse “Set before play” asetusvalikossa ja valitse
“2D Playback” näytetyllä asetusnäytöllä, kun
toistetaan 3D-levyjä. (> 37, “3D BD-Video
Playback”)
¾ Levyt, joilla on muodossa Side by side (2-näyttöinen
rakenne) tallennettuja nimikkeitä ja joita voidaan
katsella 3D-muodossa, toistetaan television
asetusten mukaisesti.
Näytetään musta raita näytön reunoilla.
Näytön kuvasuhde epätavallinen.
¾ Tarkista, että “TV Aspect” on asetettu oikein. (> 38)
¾ Säädä television kuvasuhdeasetus.
Merkkiääni
Ei ääntä.
Hiljainen ääni.
Vääristynyt ääni.
Ei voida kuulla halutun tyyppistä ääntä.
¾ Tarkista yhteydet kaiuttimiin ja muihin laitteisiin.
(> 12s17)
¾ Varmista, että kaiuttimien asetukset ovat oikein.
(> 40)
¾ Äänen lähettämiseksi laitteesta, joka on kytketty
HDMI-kaapelilla, aseta “HDMI Audio Output”
asentoon “On” valikossa Setup. (> 36)
¾ Kun “BD-Video Secondary Audio” asetetaan
asentoon “On”, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus,
DTS-HD Master Audio ja DTS-HD High Resolution
Audio lähetetään muodossa Dolby Digital tai DTS
Digital Surround.
- 44 -
Viitetietoja
¾
¾
¾
Re-master ei toimi, kun lähetetään bittivirtaista
signaalia HDMI AV OUT -liitännästä. (> 34)
Liitetystä laitteistosta riippuen, ääni voi vääristyä, jos
tämä laite liitetään HDMI-kaapelilla.
Televisioon liitetyn laitteen monikanavaista ääntä ei
lähetetä sen alkuperäisessä monikanavaisessa
muodossa.
j Jos laitteessa on optinen äänilähtöliitäntä, liitä
kyseinen laite tämän laitteen DIGITAL AUDIO IN
-liitäntään. (> 15)
Ei tilaääntä.
¾ Paina [SURROUND] valitaksesi tilaäänitehoste.
(> 41)
¾ Vahvista, että langattoman järjestelmän tilaäänen
valitsinkytkin on asetettu keskiasentoon. Sitten kytke
langaton järjestelmä pois päältä ja takaisin päälle.
¾ (Kun käytetään 7.1-kanavaista kaiutinjärjestelmää)
Ääni ei ole käytettävissä takatilaäänikaiuttimista
(lisävaruste) vaikka Dolby Pro Logic II kytkeytyy
päälle.
Ei voida kytkeä ääntä.
¾ Kun ääni lähetetään HDMI AV OUT -liitännästä,
aseta “Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD”, “DTS/
DTS-HD” tai “MPEG Audio” asentoon “PCM”. (> 36)
Televisiossa ei ole ääntä.
¾ Paina [EXT-IN] valitaksesi vastaava lähde. (> 20)
¾ Kun laite liitetään televisioon HDMI-kaapelilla,
tarkista onko television HDMI-liitännässä merkintä
“HDMI (ARC)”. Jos siinä ei ole kyseistä merkintää,
liitä HDMI-kaapelilla yhdessä optisen
digitaaliaudiojohdon kanssa. (> 14)
¾ Jos ei kuulu ääntä laitteistosta, joka on liitetty tämän
laitteen DIGITAL AUDIO IN -liitäntään, varmista, että
laitteen optinen äänilähtö on asetettu asentoon
PCM.
Toisto
Levyä ei voida toistaa.
¾ Levy on likainen. (> 6)
¾ Levyä ei ole viimeistelty. (> 8)
Kiintokuvia (JPEG) ei toisteta normaalisti.
¾ Tietokoneella muokattuja kuvia (progressiivinen
JPEG, jne.) ei mahdollisesti voida toistaa.
En voi toistaa muotoa BD-Live.
¾ SD-kortti on kirjoitussuojattu. (> 8)
¾ Tarkista, että laite on liitetty laajakaistaiseen
Internet-yhteyteen. (> 16)
¾ Tarkista “BD-Live Internet Access”-asetukset.
(> 38)
¾ Tarkista, että SD-kortti on laitettu SD-korttipaikkaan.
(> 20)
Vaihtoehtoista ääniraitaa ja tekstitystä ei voida valita.
¾ Kieliä ei ole tallennettu levylle.
¾ Joillain levyillä et mahdollisesti voi käyttää
valintavalikkoa muuttaaksesi ääniraitaa ja
tekstitystä. Käytä levyn valikkoja muutosten
suorittamiseksi. (> 24)
iPod/iPhone-laitteen käyttö
Ei voida ladata tai käyttää.
¾ Tarkista, että iPod/iPhone on liitetty kunnolla. (> 26)
¾ Kun iPod/iPhone-laitteet on liitetty sekä USB-porttiin
että telakkaan, irrota molemmat ja liitä sitten
ainoastaan se, jota haluat toistaa.
¾ iPod/iPhone-laitteen akku on tyhjentynyt. Lataa
iPod/iPhone ja käytä sitten uudelleen.
¾ Kun tapahtuu odottamaton toimenpide iPod/
iPhone-laitteen käytön aikana, liitä iPod/iPhone
uudelleen ja yritä käynnistää iPod/iPhone uudelleen.
Radio
Kuullaan vääristynyt ääni tai kohinaa.
¾ Säädä antennin asentoa.
Kuullaan hakkaava ääni.
¾ Pidä riittävä etäisyys antennin ja television välillä.
Kohina on liiallista.
¾ Muuta äänen lähetys monauraaliseksi.
Paina [AUDIO] valitaksesi “MONO”.
Ääni muuttuu monauraaliseksi.
≥ Peruuttaaksesi paina painiketta uudelleen tai
muuta taajuus.
Normaaliolosuhteissa valitse “AUTO STEREO”.
- 45 -
Viitetietoja
Viestit
Langaton järjestelmä
(SH-FX71)
Seuraavat viestit tai vikanumerot saattavat tulla näkyviin
television tai laitteen näytölle.
Langattoman linkin osoitin vilkkuu.
¾ Päälaitteen ja langattoman järjestelmän välillä ei ole
linkkiä. Kytke langaton järjestelmä pois päältä ja
sitten takaisin päälle. Vaihtoehtoisesti kytke langaton
järjestelmä pois päältä, irrota verkkokaapeli ja liitä
se sitten takaisin.
Langattoman linkin osoitin ei pala.
¾ Tarkista, että päälaite on kytketty päälle ja langaton
järjestelmä on kytketty päälle.
¾ Varmista, että digitaalinen lähetin on työnnetty
kunnolla sen paikalle päälaitteessa. (> 16)
Langattoman linkin osoitin jatkaa vilkkumista
punaisena ja vihreänä.
¾ On olemassa virtalähdeongelma. Ota yhteys
jälleenmyyjään.
Televisiossa
Cannot play.
¾ Laitoit yhteen sopimattoman levyn.
Cannot play on this unit.
¾ Yritit toistaa yhteen sopimatonta kuvaa.
¾ Vahvista, että “SD” laitteen näytöllä ei näy ja laita
kortti uudelleen.
No disc inserted.
¾ Levy saattaa olla ylösalaisin.
$ This operation is not available.
¾ Tämä laite ei tue joitain toimenpiteitä.
(Esimerkiksi käänteinen hidastus, jne.)
IP address is not set.
¾ “IP Address” kohdassa “IP Address / DNS Settings”
on “---. ---. ---. ---”. Aseta “IP Address”, “Subnet
Mask” ja “Gateway Address”. (Valitse automaattinen
osoitteen saanti, mikäli tarpeen.)
Verkko
En saa yhteyttä verkkoon.
¾ Tarkista verkkoyhteys ja asetukset. (> 16, 18, 37)
¾ Saattaa olla esteitä, jotka estävät laitteen
havaitsemasta kotiverkkoa. Siirrä laite ja langaton
reititin lähelle toisiaan.
¾ Tarkista kunkin laitteen käyttöohjeet ja liitä niiden
mukaisesti.
The wireless access point currently has a low
network security setting. It is recommended to
change to a higher setting.
¾ Aseta voimakkaampi verkon turvataso noudattaen
langattoman reitittimen käyttöohjeita.
Kun käytetään langatonta lähiverkkoyhteyttä,
DLNA-sertifioidun mediapalvelimen toimittamaa
videota ei toisteta tai videon otoksia jää väliin toiston
aikana.
¾ Korkean siirtonopeuden omaava reititin kuten
802.11n (2,4 GHz) langaton reititin saattaa ratkaista
ongelman. Jos käytät langatonta reititintä 802.11n
(2,4 GHz), salauksen tyyppi tulee asettaa asentoon
“AES”.
Samanaikainen mikrouunin, langattoman puhelimen
jne. käyttö taajuudella 2,4 GHz saattaa aiheuttaa
yhteyskatkoksia tai muita ongelmia.
¾ Näytöllä “Wireless Settings” (> 37) jatkuva ainakin
4 “Reception” osoittimen vilkkuminen on tavoitteena
vakaalle yhteydelle. Jos palaa vain 3 osoitinta tai
vähemmän tai yhteys keskeytyy, muuta langattoman
reitittimen asentoa tai kulmaa ja katso paraneeko
yhteyden tila. Jos ei havaita parannusta, liitä
langalliseen verkkoon ja suorita toiminto “Verkon
helppo asetus” (> 18) uudelleen.
- 46 -
Viitetietoja
H tai F
(“ ” tarkoittaa numeroa.)
¾ Tarkista ja korjaa kaiuttimen johtojen liitännät.
¾ Laitteessa on jotain epätavallista.
¾ Tarkista laite vianetsintäoppaan kanssa. Jos
vikanumero jää näkyviin, toimi seuraavasti.
1 Irrota pistoke verkkopistorasiasta ja odota
muutama sekunti, sitten liitä se uudelleen.
2 Paina [Í/I] kytkeäksesi virta päälle.
Jos vikanumero jää näkyviin tehtyäsi yllä mainitut
toimenpiteet, pyydä huoltopalvelua jälleenmyyjältä.
Ilmoita jälleenmyyjälle vikanumero, kun soitat hänelle.
Laitteen näytöllä
F99
¾ Laite ei toimi kunnolla. Paina [Í/I] päälaitteessa
3 sekuntia siirtääksesi laite valmiustilaan ja kytke
sitten takaisin päälle.
NET
¾ Kun liitetään verkkoon.
No PLAY
¾ BD-videolla tai DVD-videolla on katselurajoitus.
(> 38)
IPOD OVER CURRENT ERROR
¾ iPod/iPhone käyttää liian paljon tehoa. Poista iPod/
iPhone ja sammuta laite ja kytke päälle uudelleen.
No READ
¾ Tietoväline on likainen tai pahasti naarmuuntunut.
Laite ei voi toistaa.
PLEASE WAIT
¾ Laite on suorittamassa sisäistä prosessia. Tämä ei
ole toimintahäiriö. Et voi käyttää tätä laitetta silloin,
kun näytetään “PLEASE WAIT”.
REMOVE
¾ USB-laite käyttää liian paljon tehoa. Poista
USB-laite.
START
¾ Järjestelmä käynnistetään uudelleen
laiteohjelmiston päivityksen aikana. Älä kytke virtaa
pois päältä.
UPD/
(“ ” tarkoittaa numeroa.)
¾ Laiteohjelmistoa päivitetään. Älä kytke laitetta pois
päältä.
FINISH
¾ Laiteohjelmiston päivitys on suoritettu loppuun.
SET 
(“ ” tarkoittaa numeroa.)
¾ Kaukosäädin ja päälaite käyttävät eri koodeja.
Muuta kaukosäätimen koodia.
Paina ja pidä painettuna
[OK] ja osoitettu
numeropainike
samanaikaisesti
pidempään kuin
5 sekuntia.
NOT CONDITIONAL
¾ Pyydettyä toimenpidettä ei voida suorittaa.
SET OK
¾ Asemat on asetettu ja radio virittyy viimeksi
esiasetetulle asemalle.
U59
¾ Laite on kuuma.
Laite siirtyy valmiustilaan turvallisuussyistä. Odota
noin 30 minuuttia, kunnes viesti häviää.
Valitse hyvin tuulettuva paikka, kun asennat laitteen.
ERROR
¾ Automaattinen esiasetus epäonnistui. Esiaseta
asemat manuaalisesti.
TUNED/STEREO
¾ On valittu stereolähetys tai stereoääni.
TUNED
¾ On valittu monauraalinen lähetys tai monauraalinen
ääni.
- 47 -
Viitetietoja
Tekniset tiedot
KAIUTINOSASTO
YLEISTÄ
Tehontarve
Noin 89 W
Virrankulutus
valmiustilassa
Noin 0,1 W
(Kun liitetyt muut laitteet kytketään
pois päältä)
Virtalähde
AC 220 V - 240 V, 50 Hz
iPod/iPhone Liitin
DC OUT 5 V 1,0 A MAX
1 järjestelmä
Mitat (LkKkS)
460 mm k 38,7 mm k 279,3 mm
Paino
Noin 2,7 kg
Bassokaiutin Täysi alue Superdiska
KARTIOTY KARTIOTY nttikaiutin
YPPINEN Pietsosähk
YPPINEN
(cm)
öinen
(cm)
[BTT880]
Etupuoli
Keskikaiutin
Tilaääni
Alibassokaiutin
[BTT500W]
Etupuoli
Keskikaiutin
Tilaääni
Alibassokaiutin
Käyttölämpötila-alue 0 oC - 40 oC
Sallittu kosteusalue 35% - 80% RH (ei tiivistymistä)
LASER - Tekniset
tiedot
Luokan 1 LASER tuote
Aallonpituus: 790 nm (CD-levyt)/
660 nm (DVD-levyt)/405 nm
(BD-levyt)
Laser-teho: Laite ei lähetä
vaarallista säteilyä turvasuojauksen
kanssa
1 kHz, 10% harmoninen
kokonaissärö
ETUKAIUTIN: 185 W / kanava (3 ≠)
KESKIKAIUTIN: 180 W / kanava (3 ≠)
[BTT500W]
125 W / kanava (3 ≠)
TILAÄÄNI:
100 Hz, 10% harmoninen
kokonaissärö
ALIBASSOKAI
UTIN:
200 W / kanava (3 ≠)
AUX k 1
Digitaalinen
äänitulo
Optinen k 1
Näytteenottotaajuus:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Äänimuoto:
PCM, Dolby Digital, DTS
[BTT880]
Etupuoli
Keskikaiutin
Tilaääni
Alibassokaiutin
[BTT500W]
Etupuoli
Keskikaiutin
Tilaääni
Alibassokaiutin
87,50 MHz - 108,00 MHz (askel
50 kHz)
Antenniliitännät
75 ≠ (balansoimaton)
j
j
j
16
6,5
6,5
6,5
j
k1
k2
k1
j
Paino
(Noin kg)
270 k1185 k270
280 k86 k78
270 k1185 k270
180 k408 k300
2,45
0,67
2,45
4,3
90 k223 k89
280 k86 k78
80 k143 k75
145 k289,5 k258
0,65
0,67
0,48
3,0
* Kaikkien kaiuttimien impedanssi on 3 ≠.
LIITÄNTÄOSASTO
USB-paikka
USB2.0
2 järjestelmää
SD-korttipaikka
Liitin
1 järjestelmä
Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX
1 järjestelmä
Langaton
lähiverkko
Standardien mukainen
yhteensopivuus: IEEE802.11 b/g/n
Taajuusalue: 2,4 GHz kaista
Suojaus: WPATM/WPA2TM
(Salauksen tyyppi: TKIP/AES,
Autentikoinnin tyyppi: PSK),
WEP (64 bittinen/128 bittinen)
FM-VIRITINOSASTO
Taajuusalue
k1
k2
k1
j
Mitat
1000 W
Äänitulo
6,5
6,5
6,5
j
(L (mm)kK (mm)kS
(mm))
VAHVISTINOSASTO
RMS TTL
LÄHTÖTEHO
j
j
j
16
VIDEO-OSASTO
Signaalijärjestelmä PAL/NTSC
HDMI AV-lähtö*
Lähtöliitin:
Tyyppi A (19-napainen) 1 järjestelmä
HDMI AV-tulo*
Tuloliitin:
Tyyppi A (19-napainen) 2 järjestelmä
* Tämä laite tukee toimintoa “HDAVI Control 5”.
- 48 -
Viitetietoja
LANGATON JÄRJESTELMÄ JA
DIGITAALINEN LÄHETIN
Tiedostomuoto
Tiedostom
uoto
<VAHVISTINOSASTO>
RMS TTL
LÄHTÖTEHO
Pääte
Lisätietoja
250 W
1 kHz, 10% harmoninen
kokonaissärö
TILAÄÄNI:
MP3
“.MP3”, “.mp3”
JPEG
“.JPG”, “.jpg”
125 W / kanava (3 ≠)
<RF-OSASTO>
Langaton moduuli
Taajuusalue: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Kanavien määrä: 3
<YLEISTÄ>
Virtalähde
Tehontarve
AC 220 V - 240 V, 50 Hz
Digitaalinen lähetin: 1,2 W
Langaton järjestelmä: 43 W
Virrankulutus pois
päältä -tilassa
Noin 0,3 W
Mitat (LkKkS)
Digitaalinen lähetin:
43,3 mmk37,3 mmk8,2 mm
MKV
Langaton järjestelmä:
165 mmk91,5 mmk164 mm
Paino
Digitaalinen lähetin:
Noin 0,01 kg
Xvid
Langaton järjestelmä:
Noin 0,66 kg
Käyttölämpötila-alue 0 oC - 40 oC
Sallittu kosteusalue 35% - 80% RH (ei tiivistymistä)
FLAC
“.MKV”, “.mkv”
Tekstitystiedosto
“.SRT”, “.srt”,
“.SSA”, “.ssa”,
“.ASS”, “.ass”
“.AVI”, “.avi”
Tekstitystiedosto
“.SRT”, “.srt”,
“.SUB”, “.sub”,
“.TXT”, “.txt”
“.FLAC”, “.flac”
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
WAV
“.WAV”, “.wav”
MPO
“.MPO”, “.mpo”
Laite tukee
ID3-tunnisteita, mutta
voidaan näyttää
ainoastaan nimikkeet,
esittäjien nimet ja
albumien nimet.
≥ Ei tueta muotoja
MOTION JPEG ja
progressiivinen
JPEG.
≥ Et mahdollisesti voi
toistaa tiedostoa, jos
olet muokannut
kansiorakennetta tai
tiedostonimeä
tietokoneella tai
muulla laitteella.
≥ Videotiedosto ja
tekstitystiedosto ovat
samassa kansiossa
ja tiedostonimet ovat
samat pääteosaa
lukuun ottamatta.
≥ Joitain MKV/
Xvid-tiedostoja ei
mahdollisesti voida
toistaa riippuen
videon resoluutiosta
ja otosnopeudesta.
Enimmäisnäytteenottot
aajuus: 192 kHz/
24 bittiä
Enimmäisnäytteenottot
aajuus: 48 kHz/16 bittiä
3D-kiintokuva
≥ Tiettyjen tallennustilojen tai kansiorakenteiden kanssa
toistojärjestys saattaa vaihdella tai toistoa ei voida
suorittaa.
DLNA-palvelimen tukemat
muodot
≥ Ei voida toistaa tiedostomuotoja, joita käytetty
DLNA-palvelin ei tue.
Video
Säiliö
Videon
pakkaus
AVCHD
MP4
H.264
H.264
PS
MPEG2
TS
MPEG2
H.264
Esimerkki
tiedostopäätt
eestä
Dolby Digital
.mts
AAC
.mp4
.mpg
Dolby Digital
.mpeg
Lineaarinen-PCM
AAC
.m2ts
Dolby Digital
.ts
Äänen
pakkaus
Valokuva
Muoto
JPEG
Esimerkki tiedostopäätteestä
.jpg
Äänen pakkaus
MP3
AAC
FLAC
Lineaarinen-PCM
Esimerkki tiedostopäätteestä
.mp3
.m4a
.flac
j
Ääni
- 49 -
Viitetietoja
“AVCHD”, “AVCHD 3D”, “AVCHD Progressive” ja “AVCHD 3D/
Progressive” ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Panasonic
Corporation ja Sony Corporation.
Näytä kieliluettelo
Näyttö
ENG
FRA
DEU
ITA
ESP
NLD
SVE
NOR
DAN
POR
RUS
Kieli Näyttö
Englanti
Ranska
Saksa
Islanti
Espanja
Hollanti
Ruotsi
Norja
Tanska
Portugali
Valkovenäjä
JPN
CHI
KOR
MAL
VIE
THA
POL
CES
SLK
HUN
FIN
Kieli Näyttö
Japani
Kiina
Korea
Malaiji
Vietnam
Thai
Puola
Tsekki
Slovakin kieli
Unkari
Suomi
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR
Kieli
Arabia
Hindi
Persia
Indonesia
Maori
Bulgaria
Romania
Kreikka
Turkki
Muiden
Koodi Kieli
Abhasia:
6566
Afar:
6565
Afrikaansi:
6570
Aimara:
6589
Albania:
8381
Amhara:
6577
Arabia:
6582
Armenia:
7289
Assami:
6583
Azerbaijani: 6590
Bashkiri:
6665
Baski:
6985
Bengali; bangla:
6678
Bhutani:
6890
Bihari:
6672
Bretoni:
6682
Bulgaria:
6671
Burma:
7789
Englanti:
6978
Espanja:
6983
Esperanto:
6979
Fääri:
7079
Fidži:
7074
Friisi:
7089
Galicia:
7176
Georgia:
7565
Grönlanti:
7576
Guarani:
7178
Gudžarati:
7185
Hausa:
7265
Heprea:
7387
Hindi:
7273
Hollanti:
7876
Indonesia:
7378
Interlingua:
7365
Irlanti:
7165
Islanti:
7383
Italia:
7384
Jaava:
7487
Japani:
7465
Jiddiš:
7473
Koodi
Joruba:
8979
Kambodža: 7577
Kannada:
7578
Kashmiri:
7583
Katalaani:
6765
Kazakki:
7575
Ketšua:
8185
Kiina:
9072
Kirgiisi:
7589
Korea:
7579
Korsika:
6779
Kreikka:
6976
Kroatia:
7282
Kurdi:
7585
Lao:
7679
Latina:
7665
Latvia, lätti: 7686
Liettua:
7684
Lingala:
7678
Makedonia: 7775
Malagassi:
7771
Malaiji:
7783
Malajalam:
7776
Malta:
7784
Maori:
7773
Marathi:
7782
Moldova:
7779
Mongoli:
7778
Nauru:
7865
Nepali:
7869
Norja:
7879
Orija:
7982
Pandžabi:
8065
Pashtu, Pushto:
8083
Persia:
7065
Portugali:
8084
Puola:
8076
Ranska:
7082
Retoromaani: 8277
Romania:
8279
Ruotsi:
8386
Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä.
Dolby, Pro Logic, ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories
rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Valmistettu lisenssillä seuraavan numeroisten Yhdysvaltain
patenttien mukaisesti: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616;
6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 & muut
myönnetyt sekä hakemuksen alaiset Yhdysvaltain sekä
maailmanlaajuiset patentit. DTS-HD, tunnus, & DTS-HD ja tunnus
yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, & DTS-HD Master
Audio | Essential on tavaramerkki, jotka omistaa DTS, Inc. Tuote
sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa
HDMI Licensing LLC Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Kielikoodien luettelo
Kieli
Java on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Oracle ja/tai sen
sidosryhmät.
Kieli
Koodi
Saksa:
Samoa:
Sanskriitti:
Serbia:
Serbokroatia:
Shona:
Sindhi:
Singaleesi:
Skotlanningaeli:
Slovakin kieli:
Slovenia:
Somali:
Sunda:
Suomi:
Swahili:
Tadzik:
Tagalog:
Tamili:
Tanska:
Tataari:
Telugu:
Thai:
Tigrinja:
Tiibet:
Tonga:
Tsekki:
Turkki:
Turkmeeni:
Twi:
Ukraina:
Unkari:
Urdu:
Uzbekki:
Valkovenäjä:
Venäjä:
Vietnam:
Viro:
Volapük:
Wales:
Wolof:
Xhosa:
Zulu:
6869
8377
8365
8382
8372
8378
8368
8373
7168
8375
8376
8379
8385
7073
8387
8471
8476
8465
6865
8484
8469
8472
8473
6679
8479
6783
8482
8475
8487
8575
7285
8582
8590
6669
8285
8673
6984
8679
6789
8779
8872
9085
Tämän tuotteen AVC Patent Portfolio ja VC-1 -käyttöoikeudet
antavat käyttäjälle henkilökohtaisen ja ei-kaupallisen oikeuden (i)
koodata videoita standardien AVC ja VC-1 (“AVC/VC-1 Video”)
mukaisesti ja/tai (ii) dekoodata AVC/VC-1 -videoita, jotka toinen
kuluttaja on koodannut henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa
toiminnassa ja/tai jotka on saatu sellaiselta videoiden toimittajalta,
jolla on oikeus toimittaa AVC/VC-1 -videoita. Käyttöoikeutta ei
myönnetä suoraan tai epäsuorasti mitään muuta käyttöä varten.
Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC.
Katso http://www.mpegla.com.
HDAVI ControlTM on tavaramerkki, jonka omistaa Panasonic
Corporation.
VIERA Connect on tavaramerkki, jonka omistaa Panasonic
Corporation.
MPEG Layer-3 äänen pakkausmenetelmän käyttöoikeudet
omistaa Fraunhofer IIS ja Thomson.
SDXC-logo on tavaramerkki, jonka omistaa SD-3C, LLC.
“DVD Logo” on tavaramerkki, jonka omistaa DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct”, “WPA” ja “WPA2”
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED -logo on laatumerkki, jonka omistaa Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi Protected Setup -tavaramerkin omistaa Wi-Fi Alliance.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks,
service marks, or certification marks of the Digital Living Network
Alliance.
Windows on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka
omistaa Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
“Made for iPod” ja “Made for iPhone” tarkoittavat, että elektroninen
varuste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti iPod- tai
iPhone-laitteeseen vastaavasti, ja että kehittäjä on sertifioinut sen
Applen toimintavaatimusten mukaiseksi.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toimenpiteistä tai sen
vaatimustenmukaisuudesta turvallisuusstandardien ja lakien
kanssa.
Muista, että tämän varusteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen
kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan toimintaan.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat
tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc., rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- 50 -
Viitetietoja
“S”-logo ja SkypeTM ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Skype.
Tekijänoikeudet 2004-2010 Verance Corporation. CinaviaTM on
Verance Corporationin tavaramerkki. Suojattu yhdysvaltalaisella
patentilla numero 7369677 ja Verance Corporationin lisenssin
alaisilla kansainvälisillä jo myönnetyillä tai vireillä olevilla
patenteilla. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tähän tuotteeseen sisältyy seuraavat ohjelmistot:
(1) ohjelmistot, jotka on kehittänyt Panasonic Corporation tai jotka
on kehitetty kyseiselle yhtiölle.
(2) ohjelmistot, jotka kuuluvat kolmannelle osapuolelle ja joiden
käyttöoikeudet Panasonic Corporation omistaa,
(3) ohjelmiston käyttöoikeudet myönnetään sopimuksella GNU
General Public License, Version 2 (GPL v2),
(4) ohjelmiston käyttöoikeudet myönnetään sopimuksella GNU
LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) ja/
tai,
(5) muut avoimen lähdekoodin ohjelmistot kuin käyttöoikeuksilla
GPL v2 ja/tai LGPL v2.1 toimitetut ohjelmistot,
Kohtiin (3) ja (4) kuuluvia ohjelmistoja varten katso
käyttöoikeuksien GPL v2 ja LGPL v2.1 ehtoja, koska tapaus voi
löytyä sivustoilta
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html ja
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
Lisäksi kohtiin (3) ja (4) kuuluvien ohjelmistojen tekijänoikeudet
kuuluvat useille henkilöille. Katso kyseisten henkilöiden
tekijänoikeusilmoitusta sivustolla
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPP12.html
GPL/LGPL-ohjelmistoa jaetaan siinä toivossa, että siitä on hyötyä,
mutta ILMAN MITÄÄN TAKUITA, jopa ilman hiljaista takuuta
MYYNTIKELPOISUUDESTA tai SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Ainakin kolme (3) vuotta tuotteiden toimituksesta Panasonic antaa
kolmannelle osapuolelle, joka ottaa yhteyttä alla oleviin
yhteystietoihin, täydellisen koneellisesti luettavan kopion
käyttöoikeuksilla GPL v2/LGPL v2.1 varustetusta lähdekoodista
veloittaen korkeintaan lähdekoodin fyysisen jakelun
suorittamisesta aiheutuvat kustannukset.
Yhteystiedot
[email protected]
Lähdekoodi on myös vapaasti kaikkien saatavilla alla olevan
verkkosivun kautta.
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPP12.html
Kohtaan (5) kuuluviin ohjelmistoihin sisältyy seuraavat kohdat.
1. Tämä tuote sisältää ohjelmistoja, jotka on kehittänyt OpenSSL
Project käytettäväksi sovelluksessa OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)
2. Tämä tuote sisältää ohjelmistoja, jotka on kehittänyt University
of California, Berkeley ja sen tukijat.
3. FreeType koodi.
4. Independent JPEG Group:n JPEG-ohjelmisto.
(1) MS/WMA
Tämä tuote on suojattu tietyillä immateriaalioikeuksilla, jotka
omistaa Microsoft Corporation ja kolmannet osapuolet. Kyseisen
tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolelle on kielletty
ilman erillistä käyttöoikeutta, jonka on antanut Microsoft tai
valtuutettu Microsoftin tytäryhtiö ja kolmannet osapuolet.
(2) MS/PlayReady/Lopputuotteen merkintä
Tämä tuote sisältää tekniikkaa, joka on tiettyjen Microsoftin
immateriaalioikeuksien alaista. Kyseisen tekniikan käyttö tai jakelu
tämän tuotteen ulkopuolelle on kielletty ilman asianmukaista
käyttöoikeutta(-oikeuksia) Microsoftilta.
(3) MS/PlayReady/Huomautukset loppukäyttäjälle
Sisältöjen omistajat hyödyntävät Microsoft PlayReady™
-sisällönkäyttötekniikkaa suojatakseen immateriaaliomaisuuttaan,
mukaan lukien tekijänoikeuksin suojattu sisältö. Tämä laite
hyödyntää PlayReady-tekniikkaa PlayReady-suojatun sisällön ja/
tai WMDRM-suojatun sisällön käyttämiseksi. Jos laite ei toteuta
sisällön käytön rajoituksia kunnolla, sisällön omistajat voivat vaatia
Microsoftia peruuttamaan laitteen ominaisuuden käyttää
PlayReady-suojattua sisältöä. Peruuttaminen ei vaikuta
suojaamattomaan sisältöön tai sisältöön, joka on suojattu muilla
sisällönkäyttötekniikoilla. Sisällönomistajat voivat vaatia, että
päivität PlayReady-tekniikan heidän sisältöjen käyttämistä varten.
Jos kieltäydyt päivityksestä, et mahdollisesti voi käyttää sisältöjä,
jotka edellyttävät päivitystä.
(4) Vorbis, FLAC, WPA Supplicant
Näytetään ohjelmiston käyttöoikeudet, kun valitaan “Software
Licence” asetusvalikossa. (> 39)
- 51 -
RQLXS 0092
(Tuotteen sisällä)
EU
Manufactured by: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan
Importer:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Pb
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
VQT4Z51
Panasonic Corporation 2013
F0313SY0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement