Panasonic DP6030 Operativní instrukce

Panasonic DP6030 Operativní instrukce
Seznámení
s přístrojem
Návod k obsluze
(Pro kopírku a síťový skener)
DP−3530/4530/6030
Česky
Před zahájením práce s tímto zařízením si pozorně přečtěte tyto pracovní pokyny. Příručku pak uschovejte pro
pozdější použití.
Ostatní
Ostatní
Síťový skener
Doplňky
Zhotovení
kopií
Model č.
Před zahájením
práce
Multifunkční zařízení
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Když požadujete nějaké informace, další dodávky nebo servis, uvádějte vždy číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Štítek
s těmito informacemi naleznete na zadní straně přístroje. Zde Vám nabízíme možnost zaznamenat si informace, které můžete
v budoucnu potřebovat.
Číslo modelu ______________________________________________________________________________________
Výrobní číslo ______________________________________________________________________________________
Datum prodeje ____________________________________________________________________________________
Prodejce _________________________________________________________________________________________
Adresa __________________________________________________________________________________________
Číslo telefonu _____________________________________________________________________________________
Číslo telefonu dodavatele spotřebního materiálu ___________________________________________________________
Číslo telefonu do servisu _____________________________________________________________________________
Číslo modelu a výrobní číslo
Copyright © 2005 Matsushita Graphic Communication Systém, Inc.
Veškerá práva vyhrazena. Neautorizované kopírování a distribuce jsou trestné. Vytištěno v Japonsku.
Obsah této příručky může být bez dalšího upozornění změněn.
PEERLESSPAGE™ je ochranná známka společnosti PEERLESS Systems Corporation.
PEERLESSPrint® a Memory Reduction Technology® jsou registrované ochranné známky společnosti PEERLESS Systems
Corporation.
COPYRIGHT © 2000 PEERLESS Systems Corporation
Technologie UFST (Universal Font Scaling Technology) a všechny typy písma jsou v licenci Agfa Monotype.
2
Seznámení
s přístrojem
Seznámení se strojem
Užitečné kancelářské funkce
Kopírování
•
Kopírování až do formátu předlohy
Ledger.
Možnost kopírování textu/fotografií/
předloh s polotóny.
Síťový skener/Soubor
•
Skener pro černobílé předlohy je
k dispozici, je−li nainstalován
volitelný Network Scanner Module
(DA−NS600). Rozlišení skenování
až do 600 dpi.
•
Dokument je možno uložit nebo
načíst do/ze síťového serveru
prostřednictvím tohoto
multifunkčního zařízení.
Faxování/E−mail
•
•
•
•
Vysokorychlostní fax na běžný papír,
kompatibilní se skupinou Super G3
s kompresí JBIG, pokud je nainstalována
volitelná deska Fax Communication Board
(DA−FG600).
Rychlé skenování
Rychlý paměťový přenos
Funkci e−mailu je možno používat, pokud je
nainstalován volitelný modul Internet Fax/ E−
Mail (DA−NF600).
Tiskárna
•
Standard řadič digitální tiskárny, rozlišení
tiskárny 300 dpi nebo 600 dpi.
Aplikační software
•
•
•
•
Document Manager (Správce dokumentů)
Document Viewer (Prohlížeč dokumentů)
Síťový skener dokumentů
Pomocné programy (Network Status Monitor − síťový stavový monitor, Address Book Editor − editor
telefonního seznamu, Device Configuration Editor − editor konfigurace zařízení)
*
Síťový skener dokumentů (Document Network Scanner) je k dispozici pouze tehdy, pokud je nainstalován
volitelný Network Scanner Module (DA−NS600).
Tabulka vícenásobných úloh
POZNÁMKA
*
Je vyžadován pevný disk HDD (DA−HD60) a přídavná obrazová paměť 16 MB (minimálně).
3
Pracovní schéma
Obecné vlastnosti a použití
Základní operace
Zapněte hlavní
vypínač (umístěný
vzadu na kopírce).
Předloha
1.
Založte papír.
3.
2.
Umístěte předlohu(y)
(až 70 do i−ADF).
Stiskněte klávesu
COPY.
Zapněte
vypínač.
5.
4.
COPY SIZE (formát
kopie) (pouze při
zmenšování /
zvětšování).
Počet kopií.
Stiskněte
START.
Umístění předlohy
Z desky
Z podavače i−ADF
÷
Položte předlohy lícem dolů na desku nebo lícem nahoru
na podavač i−ADF.
÷
Jestliže předloha není umístěna správně, může pak část
kopírovaného obrazu chybět.
÷
Je−li předloha menší než formát A5, umístěte ji do
prostoru pro A5 a nastavte tento formát (A5).
A3
FLS B4
A4 R
A5 R
A4
A5
Vodítka předlohy
Zásobník podavače
Vodítka předlohy
Upravte podle šířky předlohy.
Běžně používané funkce a pracovní postupy
Plná velikost
Vytváří kopie ve stejné velikosti jako předlohy.
Zvětšení nebo zmenšení
1
1
Kopíruje předlohu v pevném zvětšovacím nebo zmenšovacím poměru.
\
\
2
2
\
\
4
3
\
\
5
4
(viz str.16)
\
5
(viz str.18)
Kapacita paměti
Jestliže během snímání předlohy dojde k naplnění paměti, objeví se na displeji zpráva „Cannot Complete / Job Exceeds Memory
Capacity“ („Nelze dokončit, úloha překračuje kapacitu paměti“). V takovém případě pak postupujte podle instrukcí na displeji.
Je−li vyžadována dodatečná paměť, poraďte se s autorizovaným prodejcem.
POZNÁMKA
4
÷
Jestliže během vícenásobného kopírovacího cyklu zapékací teplota na DP−4510/6010 nadměrně
poklesne, existuje možnost snížení kopírovací rychlosti. Tato rychlost se automaticky vrátí k normálu,
když teplota zapékání stoupne dostatečně na to, aby byla zajištěno kvalitní zapečení.
Dotykový displej
Funkční kategorie
Záložka
A
B
C
D
E
F
BASIC MENU
(Základní menu)
Vlastnosti
÷ Úvodní obrazovka „Ready to copy“
(„Připraveno ke kopírování“).
÷ Režim předlohy, řízení expozice a výběr
zásobníku papíru.
÷ Volba typu úlohy (tandemová /dálková, zkušební
sada atd).
÷ Verifikace rezervované úlohy.
Strana
16−26
2−SIDED/ORIG.
\ COPY
(Oboustranné
kopírování)
÷ Výběr režimu pro oboustrannou předlohu,
dvoustranu, brožurku, podávání při různých formátech a / nebo funkce SADF.
27
SORT/FINISH
(Třídění/dokončení)
÷ Výběr režimu elektrického třídění a / nebo
doplňkového finišeru.
37, 82, 87, 92
ZOOM/EFFECTS
(Zoom/úpravy)
÷ Výběr režimu zoomu nebo kreativních
vlastností (typ kniha, okraje, rámeček, razítko,
centrování, opakování obrazu nebo inverze obrazu).
38
INSERTION/ OVERLAY
(Prokládání/překrývání)
÷ Výběr režimu prokládání, vkládání fólií, překrývání
nebo editace souboru.
46
JOB MEMORY
(Paměť pro úlohu)
÷ Výběr režimu paměti pro úlohu.
54
Úprava jasu dotykového displeje
Chcete−li upravit jas dotykového displeje, stiskněte klávesu „C“ (CLEAR) a současně přidržte stisknutou klávesu
„ORIGINAL SIZE/A3“ nebo „COPY SIZE/A3“, až dosáhnete vyhovující jasnosti.
ORIGINAL SIZE/A3:
tlumenější
COPY SIZE/A3:
jasnější
POZNÁMKA
÷
÷
V průběhu kopírování i po zhotovení kopií se může spustit motor ventilátoru.
Jedná se o normální činnost, jejímž účelem je ochladit stroj.
Jestliže máte v úmyslu kopírku delší dobu nevyužívat, přepněte hlavní
vypínač na zadní straně a vypínač na levé straně přístroje do pozice OFF
(vypnuto).
5
Seznámení
s přístrojem
Pracovní schéma
Program Energy Star
Jako partner Energy Star® Panasonic uvádí, že tento výrobek vyhovuje směrnicím Energy Star® pro energetickou
hospodárnost.
Tento dobrovolný program specifikuje určité standardy pro spotřebu a využívání energie. Tento výrobek se automaticky vypíná
po určité době, kdy se na něm nepracuje. Používání výrobku vyhovujícího Energy Star® snižuje spotřebu energie a významně
prospívá životnímu prostředí.
Standardně nastavené funkce (default) mohou být upraveny podle potřeb na Vašem pracovišti. O podrobnostech se laskavě
informujte u autorizovaného prodejce.
6
Obsah
Obsah
Seznámení s přístrojem
Pracovní schéma ....................................................................................................................................................................... 4
Obecné vlastnosti a použití ................................................................................................................ 4
Dotykový displej ................................................................................................................................. 5
Před zahájením práce
Bezpečnostní pokyny ............................................................................................................................................................... 9
Řídicí panel .............................................................................................................................................................................. 13
Dotykový displej ............................................................................................................................... 14
Zhotovení kopií
Základní menu (Basic Menu) ................................................................................................................................................. 16
Kopírování v plné velikosti (Full Size Copying) ............................................................................... 16
Poznámka k podavači i−ADF ............................................................................................................ 17
Použití bočního podávání .................................................................................................................. 17
Zmenšování a zvětšování ................................................................................................................ 18
Zkušební kopírování (Proof Copying) ............................................................................................... 18
Tandemové / dálkové kopírování (Tandem/Remote Copying) ........................................................... 20
Tandemové / dálkové kopírování (registrace) ................................................................................... 22
Tandemové / dálkové kopírování (editace) ....................................................................................... 23
Tandemové / dálkové kopírování (mazání) ....................................................................................... 24
Fronta úloh (Job Queue) .................................................................................................................. 25
Oznámení o ukončení (Completion Notice) ....................................................................................... 26
\ Copy) ....................................................................................... 27
Kopírování v oboustranném režimu (2−Sided / Original\
Kopie typu 1 \ 2 , 2 \ 1 , 2 \ 2 ..................................................................................................... 28
Kopie typu kniha \ 2 (Book \ 2) ..................................................................................................... 29
Kopie dvoustrany (2 page) ............................................................................................................... 30
Kopie typu N stránek do 1 (N in 1) .................................................................................................... 31
Kopie typu brožurka (Booklet) .......................................................................................................... 33
Podávání více formátů (Multi−Size Feeding) ...................................................................................... 34
Režim SADF .................................................................................................................................... 35
Třídění / dokončení (Sort/Finish) ........................................................................................................................................... 37
Tlačítko Sort/Finish ........................................................................................................................... 37
Zoom / Úpravy (Zoom/Effects) .............................................................................................................................................. 38
Tlačítko Zoom/Effects ...................................................................................................................... 38
Kopírování s funkcí Zoom ............................................................................................................... 39
Automatický Zoom ........................................................................................................................... 40
Rámeček / střed knihy / okraj (Edge/Book/ Margin) .......................................................................... 41
Razítkování (Číslování stránek (Page numbering)) ........................................................................... 42
Razítkování (Datum (Date)) ............................................................................................................. 43
Razítkování (Číslo výtisku (Issue number)) ...................................................................................... 44
Centrování/Opakování obrazu/Inverzní kopie (Centering/Image Repeat /Inverse Copy) .................. 45
Prokládání / Překrývání ( Insertion/Overlay) ......................................................................................................................... 46
Tlačítko Insertion / Overlay .............................................................................................................. 46
Obálka (Cover) ................................................................................................................................ 47
Vložení listu (Page Insertion) ............................................................................................................ 48
Prokládání fólií OHP (OHP interleaving) ............................................................................................ 49
Prezentace (Presentation) ............................................................................................................... 50
Překrývání (Overlay) ....................................................................................................................... 51
Editace souboru (File Edit) ............................................................................................................... 52
Předtisk (Form Overlay) .................................................................................................................. 53
Paměť pro úlohy (Job memory) ............................................................................................................................................ 54
7
Obsah
Zhotovení kopií
Další vlastnosti ........................................................................................................................................................................ 55
Souběžné kopírování (Concurrent Copying) ..................................................................................... 55
Šetřič energie / Přerušení (Energy Saver / Interrupt) ....................................................................... 56
Režim odstranění pozadí (Skyshot mode) ........................................................................................ 57
Dvojí expozice (Double Exposure) ................................................................................................... 59
Tabulka funkčních kombinací ................................................................................................................................................ 60
Funkce ...................................................................................................................................................................................... 61
Všeobecné funkce ........................................................................................................................... 62
Nastavení kopírky ............................................................................................................................ 63
Nastavení skeneru ........................................................................................................................... 64
Nastavení tiskárny ........................................................................................................................... 65
Všeobecné funkce pro hlavního operátora ....................................................................................... 66
Nastavení kopírky pro hlavního operátora ........................................................................................ 70
Nastavení tiskárny pro hlavního operátora ....................................................................................... 71
Nastavení funkcí pro hlavního operátora ........................................................................................... 73
Doplňky
Příslušenství ............................................................................................................................................................................ 80
Komponenty ..................................................................................................................................... 80
Finišer s 2 přihrádkami (DA−FS600) / Finišer se 2 přihrádkami a sešívačkou − tvorba brožur
(DA−FS605) ..................................................................................................................................... 81
Finišer s 2 přihrádkami (DA−FS330) ................................................................................................. 86
Finišer s 1 přihrádku a sešívačkou − tvorba brožur (DA−FS355A) .................................................... 90
Síťový skener (doplněk) .......................................................................................................................................................... 96
Zaregistrování vašeho PC ................................................................................................................ 96
Snímání (skenování) dokumentu ...................................................................................................... 96
Řešení problémů
Řešení problémů ..................................................................................................................................................................... 97
Doplnění papíru
Výměna láhve s tonerem
........................................................................................................................... 97
............................................................................................................ 99
Odstranění špatně podaného papíru ............................................................................................... 100
Odstraňování potíží .............................................................................................................................................................. 111
Než zavoláte servis ....................................................................................................................... 111
Výměna baterie .............................................................................................................................. 113
Ostatní
Specifikace ............................................................................................................................................................................. 114
Doplňky a spotřební materiál ............................................................................................................................................... 118
Rejstřík ................................................................................................................................................................................... 120
8
Bezpečnostní pokyny
Pro Vaši bezpečnost
Bezpečnost při práci s laserem
Před zahájením
práce
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S LASEREM
Tato jednotka používá laser. Vzhledem k riziku poškození zraku
může na zařízení provozovat údržbu pouze školený servisní
personál.
VAROVÁNÍ
JAKÉKOLIV ÚPRAVY NEBO PRACOVNÍ POSTUPY,
NEODPOVÍDAJÍCÍ TÉTO PŘÍRUČCE, MOHOU VÉST
K NEBEZPEČNÉMU RADIAČNÍMU OZÁŘENÍ.
Výstražné nálepky
9
Bezpečnostní pokyny
Manipulace
Během kopírování se nedívejte přímo do expoziční lampy.
Během kopírování nevypínejte síťový vypínač a neotvírejte přední panel.
÷
Do kopírky se nesmí dostat sponky na papír nebo jiné kovové předměty.
Toner a papír
Toner, válec a papír skladujte na chladném suchém místě.
÷
Doporučujeme vysoce kvalitní papír s gramáží 60 – 90 g/m2 (nebo 55 –
133 g/m2 v případě bočního podavače).
÷
Pro optimální kvalitu kopií je důležité používat v kopírce výhradně
značkový spotřební materiál Panasonic.
Ventilace
Kopírku je třeba instalovat na dobře větratelném místě, aby se snížila
hustota ozónu ve vzduchu.
10
Bezpečnostní pokyny
Instalace
÷
Prostředí s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou a vlhkostí. Vyhovujícími
vnějšími podmínkami je teplota 10°C – 30°C a relativní vlhkost 30% − 80%.
÷
Možné prudké změny teploty a vlhkosti, které mohou způsobit kondenzaci.
÷
Přímé vystavení slunečnímu světlu.
÷
Přímo v proudu vzduchu z klimatizace.
÷
Prostředí s vysokou prašností.
÷
Místo se špatným větráním.
÷
Prostředí s chemickými výpary.
÷
Prostředí se silnými vibracemi.
÷
Nestabilní nebo nerovný podklad (podlaha apod.).
Pro Vaši bezpečnost
Maximální spotřeba elektrické energie je 1,45 kW.
Zásuvka musí být řádně uzemněná, vyhrazená k tomuto účelu, 6,5 A, 220−240 V ~. Nepoužívejte prodlužovací šňůru.
Pozor : Před odstraňováním krytů odpojte přístroj od napájecí sítě.
W VAROVÁNÍ
TENTO VÝROBEK OBSAHUJE LITHIOVOU BATERII. PŘI NESPRÁVNĚ PROVEDENÉ VÝMĚNĚ BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ
EXPLOZE.
BATERII NAHRAZUJTE VŽDY POUZE STEJNÝM NEBO EKVIVALENTNÍM TYPEM. S POUŽITÝMI BATERIEMI NALOŽTE PODLE
MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ O NAKLÁDÁNÍ S TUHÝMI ODPADY.
11
Před zahájením
práce
Kopírka nesmí být instalována v následujících podmínkách:
Poznámky
12
Ovládací panel
Před zahájením
práce
∗
Dotykový displej
Klávesy pro formát
předlohy (ORIGINAL SIZE)
Klávesy pro formát kopie Dotykový displej
(COPY SIZE)
Č.
Klávesnice
Klávesa START
Obsah
b
Klávesa COPY
÷ Stiskněte v případě, že používáte jednotku jako fotokopírku.
c
Klávesa ENERGY SAVER
÷ Zajišťuje šetření energií, není−li kopírka používána.
d
Klávesa INTERRUPT
÷ Při zhotovování kopií přeruší ostatní kopírovací nebo tiskové úlohy.
e
Klávesa FUNCTION
÷ Užívá se při změně formátu papíru, počátečních hodnot funkcí (výchozích hodnot) a nastavení hlavním
operátorem
f
Klávesa RESET
÷ Obnovuje nastavení všech vlastností na počáteční stav po zapnutí stroje.
g
Klávesa CLEAR
÷ Vymaže počet kopií na displeji.
h
Klávesa STOP
÷ Zastaví kopírování.
i
LED ALARM (červená)
÷ Svítí při výskytu problémů.*
j
LED ACTIVE (zelená)
÷ Svítí, je−li stroj v chodu.
1)
LED PRINT DATA (zelená)
÷ Svítí při tisku dat.
* FAX/EMAIL ON LINE LED pro funkce doplňkového faxu/Internet faxu.
PRINT ON LINE LED pro funkci tiskárny.
POZNÁMKA
Když přístroj detekuje problém nebo je aktivován poplachový stav, poplachová dioda (8)Alarm LED se
rozsvítí nebo začne blikat.
LED svítí: Přístroj detekuje poruchový stav.
÷
Ve zvoleném zásobníku není papír nebo došel toner.
÷
Přístroj detekoval problém, jako je špatné podání nebo uváznutí papíru.
LED bliká: Přístroj detekuje poplachový stav.
÷
Žádný papír v zásobníku (zásobník nebyl zvolen).
÷
Dochází toner apod.
÷ Výše uvedený řídicí panel platí pouze pro kopírku. Další funkce řídicího panelu naleznete v příslušných
příručkách. (Podrobnosti o klávesách ORIGINAL SIZE / COPY SIZE najdete na str.18.)
13
Ovládací panel
Dotykový displej
Dotykový displej
POZOR
14
÷
Panel aktivujte pouze lehkým tlakem prstů. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ PŘEDMĚTY, jako jsou
např. tužky, nehty apod., které by mohly panel poškodit.
Ovládací panel
Indikace dotykového displeje
b
Obsah
viz str.
Varovná znamení:
? Doplňte toner k:Doplňte papír 2 Volejte servis B Odpadní toner (volejte servis)
—
c
Ikona předlohy
d
Indikace velikosti předlohy
16
e
Indikace režimu SADF /podávání různých formátů
35
f
Indikace rotačního režimu
—
g
Počet kopií
—
h
Indikace chybového kódu stroje nebo uživatele (E1−01, U13, atd.)
i
Ikona kopie
—
j
Indikace velikosti kopie
16
1)
Tlačítko pro rezervaci úlohy
55
1!
Indikace funkcí finišeru
37
[email protected]
Obrys přístroje s výběrem zásobníku
−−
1#
Indikace úrovně a formátu papíru
—
1$
Tlačítko pro výběr zásobníku papíru
16
1%
Indikace tlačítka Tandem/Remote
20
1^
Tlačítko Tandem/Remote
20
1&
Indikátor sytosti (7 stupňů)
14
1*
Tlačítka pro ruční nastavení expozice (světlejší a tmavší)
14
1(
Tlačítko pro výběr režimu předlohy (Text – Text/Photo – Photo)
14
2)
Indikace kopírovaného obrazu a papíru
16
2!
Indikace kopírovacího poměru
16
[email protected]
Indikace obrazu předlohy
16
2#
Kategorie funkcí
2$
Tlačítko pro zkušební sadu
19
2%
Tlačítko pro nastavení úlohy (jobu)
14
2^
Tlačítko pro frontu úloh (jobů)
25
2&
Tlačítko pro oznámení o dokončení
26
112
16−58
15
Před zahájením
práce
Č.
Základní menu (Basic Menu)
Kopírování v plné velikosti (Full Size Copying)
Kopírování na stejnou velikost jako předloha (1:1)
Formát kopie se nastaví automaticky
1.
Dotykový displej
Klávesy pro formát předlohy
Umístěte
předlohu(y).
2.
3.
Počet kopií
(až 999).
Stiskněte START.
Úvodní obrazovka
(Pro umístění předlohy A4)
Tlačítka pro ruční expozici
(LIGHTER a DARKER)
Tlačítko pro výběr režimu předlohy
(TEXT – TEXT/PHOTO – PHOTO)
Tlačítko pro nastavení úlohy (JOB SETTINGS)
÷ Na displeji se bude indikovat každé vybrané
nastavení.
Ruční nastavení řízení expozice nebo formátu předlohy:
B Dotkněte se tlačítka LIGHTER (světlejší) nebo DARKER (tmavší).
C Proveďte výběr režimu pro předlohu:
TEXT: Předlohy jsou tvořeny převážně textem.
TEXT/PHOTO: V předloze je kombinován text s fotografiemi.
PHOTO: Předlohy jsou tvořeny převážně fotografiemi.
Zvolte formát předlohy (ORIGINAL SIZE).
U formátu A4 a A5 můžete přepínat mezi orientací Portrait (vertikálně) a Land−
scape (horizontálně).
16
Základní menu (Basic Menu)
Poznámka pro podavač i−ADF
Nevhodné předlohy
Papír s vyhlazeným povrchem, jako např.
lesklý a potažený papír
÷
Kartony
÷
Papíry citlivé na tlak nebo uhlové papíry
÷
Průsvitné fólie
÷
Příliš zkroucený papír
÷
Předlohy, jejichž čelní okraj je zvlněný,
poskládaný, děrovaný nebo polepený
÷
Sešité předlohy
÷
Čerstvě vytištěné kopie z laserové tiskárny
÷
1
Zhotovení kopií
Když kopírujete silnou brožuru, takže zadní strana podavače je nadzdvižená, otevřete potom podavač a zkontrolujte, jestli se
závěs podavače vrátil do původního úhlu.
2
Použití bočního podavače
Kopírování na speciální papíry apod.
Boční
podavač
Otevřete boční podavač.
Vytáhněte podložku pod listy,
až se zarazí.
1. Položte listy papíru na
podložku. (Přibližně až 50
listů formátu A4, 80 g/m2.)
Nezakládejte papír nad horní
limitní značku, označenou na
postranním vodítku.
Zastrčte papír až na doraz.
2. Upravte postranní vodítka.
Nesprávné nastavení může
způsobit, že se papír zmačká,
zešikmí nebo zablokuje.
POZOR
÷
÷
Bočním podáváním nevkládejte papír, který je zkroucený, aby nedošlo k jeho zablokování.
Určité typy průsvitných fólií nemusí být kompatibilní a mohou Váš přístroj poškodit. V případě
nestandardních typů papíru požádejte o radu autorizovaného prodejce Panasonic. (Panasonic otestoval
průsvitnou blánu „3M PP2500“, kterou shledal kompatibilní.)
17
Základní menu (Basic Menu)
Zmenšování a zvětšování (Reduction / Enlargement)
Kopírování v předem nastavených poměrech
1
2
3
Zvolte formát kopie
(COPY SIZE).
Umístěte
předlohu.
4
Počet kopií
Stiskněte START.
Příklad: Zmenšení
FORMÁT PŘEDLOHY
FORMÁT KOPIE
Správný poměr se vybere automaticky.
Zvětšovací a zmenšovací poměry (%)
FORMÁT
FORMÁT KOPIE
PŘEDLOHY
÷
POZNÁMKA
÷
÷
18
Když měníte formát papíru, dotkněte se tlačítka
PAPER TRAY (Zásobník papíru).
Jestliže se požadovaný formát kopie liší od formátu papíru, založeného v zásobníku, použijte boční
podávání (viz str. 17).
Klávesou RESET můžete režim zmenšování / zvětšování zrušit.
Základní menu (Basic Menu)
Zkušební kopírování (Proof Copying)
Zkušební kopírování
1.
2.
Umístěte
předlohy (až 70).
COPY SIZE (formát
kopie) (pouze při
zmenšování /
zvětšování).
POZNÁMKA
÷
÷
4.
Nastavte funkci a
zkušební kopírování.
3.
Počet kopií.
5.
Stiskněte START.
b
Položte předlohy na podavač, upravte nastavení, jak
potřebujete, a zvolte požadovaný počet kopií.
c
Stiskněte tlačítko PROOF SET (Zkušební sada).
d
Stiskněte START a zhotoví se jedna zkušební kopie.
÷
Jestliže je zkušební kopie dobrá, stiskněte tlačítko
YES a vytiskne se zbývající počet sad.
÷
Jestliže je kvalita zkušební kopie špatná, stiskněte
tlačítko NO a zobrazí se základní menu. Upravte
nastavení, jak potřebujete, položte předlohy znovu na
podavač a stiskněte START. Zhotoví se další
zkušební kopie. Tento postup můžete opakovat tak
dlouho, až dosáhnete výsledku podle svých představ.
Jestliže se režim zkušebního kopírování zrušil, znovu stiskněte tlačítko PROOF SET.
Čísla v závorkách „( )“ znamenají, že je pro aktivaci funkce potřeba ještě jeden krok.
19
Zhotovení kopií
Umožňuje Vám před zpracováním obsáhlého kopírování zhotovit jednu zkušební sadu s různými nastaveními.
Základní menu (Basic Menu)
Tandemové / dálkové kopírování (Tandem/Remote Copying)
Tandemové / dálkové kopírování [požadovaná instalace doplňkové diskové jednotky /DA−HD60,
síťové nastavení (viz str.65) a registrace parametru uživatelského přístroje (viz str.21)]
÷
50 % veškerých kopírovaných sad se rozdělí mezi další kopírky v síti (tandemové kopírování).
÷
Všechny kopírované sady se vytisknou na dalších kopírkách v síti (dálkové kopírování).
1.
2.
Umístěte předlohu.
POZNÁMKA
÷
÷
20
COPY SIZE (formát
kopie) (pouze při
zvětšování /
zmenšování).
4.
3.
Počet kopií.
5.
Zvolte tandemové / Stiskněte START.
dálkové kopírování.
b
Zvolte tlačítko TANDEM/REMOTE v základním
menu (BASIC MENU).
c
Vyberte stanici.
Jestliže požadovaná stanice (jméno přístroje)
není zobrazena pro výběr, zaregistrujte ji
postupem uvedeným na další straně.
d
Zvolte tlačítko TANDEM nebo REMOTE.
e
Dotkněte se tlačítka OK.
Kopírka vybraná pro dálkový tisk musí být typu DP−6030, DP−4530, nebo DP−3530. Aby kopírka
fungovala jako dálková nebo tandemová, musí být předem nastavená.
Chcete−li režim Remote/Tandem zrušit, stiskněte tlačítko CANCEL.
Základní menu (Basic Menu)
Nastavení tandemového /dálkového kopírování (registrace)
Parametr uživatelského přístroje zaregistrujte následujícím postupem.
Při registraci zvoleného přístroje je nutné zadat ID kód hlavního operátora.
1.
(1) Stiskněte klávesu FUNCTION na řídicím panelu.
2.
Zvolte tlačítko 04 Key Operator mode.
3.
Zadejte ID kód (4 číslice) a dotkněte se tlačítka OK.
4.
Posuňte se na obrazovku 08/10 a zvolte 35 Tandem user parameter.
5.
Potom z klávesnice QWERTY zapište jméno přístroje a dotkněte se
tlačítka OK.
(Až 15 znaků)
Příklad: Panasonic
6.
Zhotovení kopií
(2) V režimu nastavování funkcí (Function Setting) zvolte GENERAL
SETTINGS.
Potom zadejte identifikátor (klíčové jméno) (až 15 znaků).
(Standardně bude identifikátor tvořen až 15 znaky jména stanice.
Jestliže to nechcete měnit, dotkněte se tlačítka OK.)
21
Základní menu (Basic Menu)
Nastavení tandemového /dálkového kopírování (registrace)
Jestliže chcete tisknout ze vzdálené tiskové kopírky typu DP−3530, DP−4530, nebo DP−6030, která je instalovaná v síti
s odlišnou maskou podsítě (subnet mask), stanice (jméno kopírky) se nezobrazí pro výběr na dotykovém panelu. Musíte ji
nejdříve zaregistrovat, aby bylo možno ji využít pro funkci tandemového /dálkového kopírování, které bylo vysvětleno na str. 20.
(Podrobnosti ohledně síťové adresy projednejte se správcem Vaší sítě.)
Při registraci přístroje pro výběr bude požadován ID kód hlavního operátora.
1.
(1) Stiskněte klávesu FUNCTION na řídicím panelu.
2.
Posuňte se na obrazovku 04/05 a zvolte tlačítko 19 Key Operator
mode.
3.
Zadejte čtyřciferný ID kód a dotkněte se tlačítka OK.
4.
Posuňte se na obrazovku 05/05 a zvolte tlačítko 20 Add new tan−
dem desti.
5.
Z klávesnice zadejte IP adresu a potom se dotkněte tlačítka OK.
(2) V režimu nastavování funkcí (Function Setting) zvolte COPIER
SETTINGS.
Příklad: 123.123.012.001
POZNÁMKA: Když zadáváte jedno− nebo dvoumístnou adresu,
doplňte před čísla „00“ nebo „0“.
6.
Potom z klávesnice QWERTY zapište jméno přístroje a dotkněte se
tlačítka OK.
(Až 15 znaků.)
Příklad: DP−6010 SALES
7.
Potom zapište identifikátor (klíčové jméno) (až 15 znaků). (Standardně
bude identifikátor tvořen až 15 znaky jména stanice. Jestliže to
nechcete měnit, dotkněte se tlačítka OK.)
22
Základní menu (Basic Menu)
Nastavení tandemového /dálkového kopírování (editace)
Editace nastavení registrovaného přístroje (IP adresa, jméno přístroje nebo identifikátor).
4.
5.
6.
Použijte stejný postup jako při registraci vybraného přístroje (viz
str.22).
Posuňte se na obrazovku 05/05 a zvolte tlačítko 21 Edit tandem
desti.
Vyberte jméno registrovaného přístroje a dotkněte se tlačítka OK.
Z klávesnice zadejte novou IP adresu a potom se dotkněte tlačítka
OK.
Příklad: 123.123.012.002
POZNÁMKA: Když zadáváte jedno− nebo dvoumístnou adresu,
doplňte před čísla „00“ nebo „0“.
7.
Potom z klávesnice QWERTY zapište nové jméno přístroje a
dotkněte se tlačítka OK.
(Až 15 znaků.)
Příklad: DP−6030 SALES
8.
Potom zapište nový identifikátor (až 15 znaků). (Standardně bude
identifikátor tvořen až 15 znaky jména stanice. Jestliže to nechcete
měnit, dotkněte se tlačítka OK.)
23
Zhotovení kopií
1. – 3.
Základní menu (Basic Menu)
Nastavení tandemového /dálkového kopírování (mazání)
Vymazání registrovaného přístroje
1.– 3.
Použijte stejný postup jako při registraci vybraného přístroje (viz str.22).
4.
Posuňte se na obrazovku 05/05 a zvolte tlačítko 22 Delete tandem
desti.
5.
Vyberte jméno registrovaného přístroje a dotkněte se tlačítka OK.
6.
Dotykem tlačítka YES potvrďte vymazání.
24
Základní menu (Basic Menu)
Fronta úloh (Job Queue)
Týká se seznamu úloh čekajících na tisk, zrušení nebo změnu priority (pouze pro tiskovou
úlohu).
Postup
POZNÁMKA
B
Dotkněte se tlačítka JOB QUEUE.
c
Dotkněte se tlačítka PRINT JOB QUEUE.
d
Vložte heslo (čtyřciferné) a dotkněte se tlačítka OK.
e
Vyberte úlohu*, kterou chcete zrušit, a dotkněte se tlačítka
DELETE.
f
Potvrďte zrušení volbou YES nebo NO.
g
Dvakrát se dotkněte CLOSE, abyste se vrátili do
základního menu.
Jestliže chcete zrušit další úlohy, opakujte kroky e a f.
÷
Tisková fronta PRINT JOB QUEUE vyžaduje heslo operátora, ale kopírovací fronta COPY JOB QUEUE
heslo nevyžaduje.
÷ Výběr z fronty úloh funguje pouze v případě, kdy je instalovaná doplňková disková jednotka.
Ke zrušení můžete vybrat více úloh nebo všechny úlohy.
Priority lze volit pouze u tiskových úloh.
25
Zhotovení kopií
Příklad: Zrušení tiskové úlohy
Základní menu (Basic Menu)
Oznámení o ukončení (Completion Notice)
Oznámení o ukončení
Po dokončení kopírovací úlohy můžete Vy nebo vybrané osoby obdržet Oznámení o dokončení úlohy (Job Completion Notice)
prostřednictvím operativní obrazovky na Vašem počítači. Musíte však nastavit vlastnost Job Completion Notice ještě před
spuštěním úlohy a nastavit Status Monitor.
IP adresy PC se automaticky zobrazí v adresáři ve Vaší síti (podrobnosti zjistíte u Vašeho správce sítě).
÷
Než začnete Oznámení o ukončení používat, nainstalujte Panasonic−DMS, který je přiložený k přístroji. Potom na Vašem PC
nastavte Status Monitor takto:
1.
b
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu Status
Monitor.
c
Vyberte Job Completion Notice \ Pop up
Display.
2.
Umístěte předlohy.
Nastavte funkci
a Oznámení
o ukončení.
3.
Počet
kopií.
Dotkněte se tlačítka COMPLETION NO−
TICE.
POZNÁMKA
26
÷
÷
B
Vyberte požadovanou adresu PC.
c
Dotkněte se tlačítka OK.
Toto Oznámení o ukončení je dostupné pouze při připojení k síti.
Chcete−li tento režim opustit, stiskněte tlačítko CANCEL.
4.
Stiskněte Start.
Operativní
obrazovka se objeví
na Vašem PC.
Oboustranné kopírování (2−Sided/Original \ Copy)
Tlačítko 2−Sided/Orig. \ Copy
÷
Požadovanou funkci vyberte dotykem tlačítka:
1\2
Z jednostranných předloh oboustranné kopie.
(viz str. 28)
2\1
Z oboustranných předloh dvě jednostranné kopie.
(viz str. 28)
2\2
Z oboustranných předloh oboustranné kopie.
(viz str. 28)
BOOK \ 2
Z knižní předlohy oboustranné kopie.
(viz str. 29)
2 PAGE
Kopírování dvoustrany na formátu A3 na dva samostatné listy formátu A4
(viz str. 30)
N in 1
Kopírování dvou (čtyř nebo osmi) jednostranných předloh na jednu
jednostrannou kopii vedle sebe
(viz str. 31)
Formátování výstupu v takovém pořadí, aby dokument mohl být
poskládán a / nebo sešit jako kniha.
(viz str. 33)
Předlohy různých formátů mohou být zkopírovány v plné velikosti (1:1)
nebo v jednotné velikosti.
(viz str. 34)
Speciální předloha (např. tenký papír apod.) může být podávána
z přihrádky podavače i−ADF. V tomto režimu vzniká prodleva,
aby bylo možno v určitém časovém intervalu vložit do podavače
i−ADF další předlohu.
(viz str. 35)
BOOKLET
MULTI−SIZE FEED
SADF
POZNÁMKA
Při používání funkce SADF se poraďte s hlavním operátorem.
÷
Oboustranné předlohy je možno zpracovat buď ručně nebo, automaticky pomocí podavače i−ADF.
27
Zhotovení kopií
Úvodní obrazovka
Oboustranné kopírování (2−Sided/Original \ Copy)
Kopie typu 1 \ 2 , 2 \ 1 , 2 \ 2
Kopie 1 \ 2
Kopie 2 \ 1
Kopie 2 \ 2
Z jednostranných předloh
oboustranné kopie. (Z desky kopírky
nebo podavače i−ADF.)
Z oboustranných předloh
jednostranné kopie. (S použitím
podavače i−ADF.)
Z oboustranných předloh
oboustranné kopie (S použitím
podavače i−ADF.)
Postup
Podavač i−ADF
Lícem vzhůru
1.
Umístěte předlohu.
2.
COPY SIZE
(formát kopie)
(pouze při
zvětšování /
zmenšování)
4.
3.
1
Zvolte 2−SIDED/
ORIG. \ COPY.
2
Dotkněte se
klávesy 1 \ 2 , 2
\ 1 nebo 2 \ 2.
Počet kopií.
(příklad: kopie 2 \ 2)
POZNÁMKA
28
÷
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
5.
Stiskněte START.
Oboustranné kopírování (2−Sided/Original \ Copy)
Kopie typu kniha \ 2 (Book \ 2)
Kopie typu kniha \ 2
Z knižní předlohy vzniknou oboustranné kopie.
Kromě formátů A4, A5.
FLIPPING
Zhotovení kopií
BOOK FORMAT (Knižní forma)
1.
2.
Umístěte předlohu
na desku.
COPY SIZE (velikost
kopie) (pouze při
zvětšování /
zmenšování).
3.
B
Zvolte 2−SIDED/ORIG.
\ COPY.
c
Nastavte režim Book \
2 a formu kopie.
4.
Počet
kopií.
5.
Stiskněte START.
Deska
POZNÁMKA
÷
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
29
Oboustranné kopírování (2−Sided/Original \ Copy)
Kopie dvoustrany (2 page)
Kopie dvoustrany
Kopírování 2 sousedních stránek nebo předlohy formátu A3 na dva samostatné listy formátu A4.
Postup
1.
2.
Umístěte
předlohu.
COPY SIZE
(formát kopie)
(pouze při
zvětšování /
zmenšování).
3.
b
Zvolte 2−SIDED/
ORIG. \ COPY.
c
Dotkněte se
tlačítka 2 Page.
4.
Počet kopií.
Deska
Příklad: předloha formátu A3
POZNÁMKA
30
÷
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
5.
Stiskněte START.
Oboustranné kopírování (2−Sided/Original \ Copy)
Kopie N stránek na 1 (N in 1)
Kopie 2 na 1
Kopie 4 na 1
Dvě jednostranné předlohy
na jednu jednostrannou
kopii vedle sebe.
Čtyři jednostranné předlohy na Osm jednostranných předloh na jednu
jednu jednostrannou kopii
jednostrannou kopii vedle sebe.
.
.
vedle sebe.
Kopie 8 na 1
1
2
1
1
2
3
4
3
2
3
4
5
4
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
8
Oboustranná kopie
Ze 4 / 8 / 16 jednostranných předloh vzniknou oboustranné kopie.
Postup
Lícem vzhůru
1.
2.
Umístěte předlohy
do podavače i−ADF.
d
COPY SIZE (formát
kopie) (pouze při
zvětšování /
zmenšování).
Zvolte režim N in 1.
e
Zvolte směr předlohy.
3.
b
Zvolte 2−SIDED/
ORIG. \ COPY.
c
Dotkněte se tlačítka N
in 1 a proveďte výběr.
Zvolte vzhled kopie.
∗
4.
Počet
kopií.
5.
Stiskněte
START.
Dotkněte se
tlačítka OK.
Kopie jsou automaticky zmenšeny takto:
÷ 2 na 1: 71%, 4 na 1: 50%, 8 na 1: 35% .
(př. A4 na formát A4)
Výběr typu N in 1 s oboustrannou kopií.
POZNÁMKA
÷
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
Když kopírujete stylem 2 na 1 s různými velikostmi předloh, zvolte požadovaný formát kopie klávesou
COPY SIZE (nikoliv tlačítkem PAPER TRAY na dotykovém displeji).
31
Zhotovení kopií
i−ADF
Oboustranné kopírování (2−Sided/Original \ Copy)
Kopie N stránek na 1 (N in 1)
Kopie N do 1
Kombinace pro kopírování typu N na 1.
Předlohy
2
2
2
2
2 1
viz str.31
4
1 2
3 4
1 3
2 4
2 1
4 3
3 1
4 2
4
4
3
3
2
1
2
viz str.31
2
1
12 13 21 31
34 24 43 42
4
3
3
2
2
1
1
1 2
2
1
4 na 1
1
1
2 1
1
2
2 na 1
1
Postup
Vzhled
1 2
1
1
Režim
12 13 21 31
34 24 43 42
1234 1357 4321 7531
5678 2468 8765 8642
8
viz str.31
32
8
2
2
8
8
1
1
2
1
8 na 1
1
3
5
7
2
4
6
8
1
2
3
4
5
6
7
8
2
4
6
8
1
3
5
7
5
6
7
8
1
2
3
4
1234 1357 4321 7531
5678 2468 8765 8642
Oboustranné kopírování (2−Sided/Original \ Copy)
Kopie typu brožura (Booklet)
Kopie typu brožury
Formátuje výstup tak, že dokument může být poskládán a / nebo sešit jako kniha.
2
1
2
3
1
4
3
4
Lícem vzhůru
1.
Umístěte
předlohy.
e
d
POZNÁMKA
2.
3.
COPY SIZE (formát
kopie) (pouze při
zvětšování /
zmenšování).
Zvolte režim vazby.
h
b
Zvolte 2−SIDED/ORIG.
\ COPY.
c
Zvolte režim Booklet.
Sešití se provede
automaticky (finišer se
sešívačkou).
4.
5.
Počet kopií. Stiskněte
START.
f
Zvolte režim obálky
(Cover) a zásobník papíru
(Paper Tray).
g
Standardní kopírovací formát je zmenšení, formát kopie může být buď 100% nebo zmenšení.
÷
Pro tento typ kopírování (brožura) je potřebný sešívací finišer s 1/2 přihrádkami.
Maximum předloh (obrazů):
finišer s 1 přihrádkou:
40 obrazů
finišer se 2 přihrádkami:
60 obrazů
÷
÷
÷
Pro kopie typu brožura používejte pouze předlohy formátu A5 a A4 .
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
Když pracujete s brožurou, může být uloženo do paměti maximálně 60 obrazů (při finišeru s 1 přihrádkou
40 obrazů).
33
Zhotovení kopií
Postup
Oboustranné kopírování (2−Sided/Original \ Copy)
Podávání více formátů (Multi−Size Feeding)
Tuto funkci použijte, když kopírujete společně předlohy formátu A3/A4 pomocí podavače i−ADF. Formát předloh bude automaticky
detekován a potom budou předlohy zkopírovány v plné velikosti (1:1) nebo ve stejné velikosti.
Postup
Lícem vzhůru
1.
Umístěte předlohy.
2
COPY SIZE (formát
kopie) (pouze při
zvětšování /
zmenšování).
34
÷
Zvolte 2−SIDED/ORIG.
\ COPY.
c
Zvolte funkci MULTI−
SIZE FEED.
5.
Počet kopií. Stiskněte
START.
Kopie
plná velikost
POZNÁMKA
b
4.
Kombinace při podávání různých formátů (Multi−Size Feeding)
Předlohy
A3
A4
3.
2.
A3
A4
zmenšování
A4/A4 R
A4/A4 R
zvětšování
__
Funkci Multi−Size Feeding není možno zkombinovat s výjimkou SADF s další funkcí oboustranného
kopírování (2−sided/orig. \ copy).
Oboustranné kopírování (2−Sided/Original \ Copy)
Režim SADF
Funkce SADF (automatické podávání jednotlivých dokumentů)
V tomto režimu vzniká 5vteřinová prodleva, aby bylo možno vložit do podavače i−ADF další předlohu.
Při použití funkce SADF může být speciální předloha (např.tenký papír apod.) podávána z přihrádky podavače i−ADF a
zpracovávána souvisle. To je velmi užitečné při kopírování více sad předloh, které překračují maximální kapacitu zásuvky i−ADF
(70 listů 80 g/m2). (Viz příklad níže.)
Před použitím této vlastnosti však musí být povolen režim SADF ve funkčním nastavení kopírky (viz str.70).
Postup
1•7
Vkládejte předlohy po
jednom nebo do 70 listů
(80 g/m2).
3
2
COPY SIZE
(formát kopie)
(pouze při
zmenšování nebo
zvětšování).
4
b
Zvolte 2−SIDED/
ORIG. \ COPY.
c
Zvolte funkci
SADF.
Počet
kopií.
6
5
Stiskněte
START.
Kopírujte.
Další předlohu vložte do 5 vteřin od
výstupu poslední kopie.
(Pokračování na další straně)
POZNÁMKA
÷
÷
Funkci SADF nelze kombinovat s režimem kopií 2 \ 1 nebo 2 \ 2 (viz str. 60).
Může být požadována doplňková paměť nebo disková jednotka.
35
Zhotovení kopií
Lícem vzhůru
Oboustranné kopírování (2−Sided/Original \ Copy)
Režim SADF
Příklad:
Máte zhotovit 5 sad setříděných kopií předlohy o 100 listech.
(a) Položte prvních 70 listů předlohy do přihrádky podavače i−ADF.
(b) Dotykem vyberte menu 2−SIDED/ORIG. \ COPY a zvolte SADF.
(c) Dotykem vyberte menu SORT/FINISH a zvolte požadované třídění a dokončení.
(d) Stiskněte klávesu START.
(e) Po nasnímání prvních 70 listů můžete během 5 vteřin umístit do přihrádky podavače i−ADF zbývajících 30
listů předlohy a kopírování bude pokračovat bez přerušení cyklu.
Nebo pokud neuděláte nic, přístroj zobrazí text „Another original? / YES or NO“ („Další předloha? /Ano Ne“).
(f)
Vložte do přihrádky zbývajících 30 listů předlohy a zvolte „YES“.
(g) Po nasnímání zbývajících 30 listů se zobrazí text „Another original? / YES or NO“ („Další předloha? /Ano
Ne“). Zvolte „NO“ a zahájí se tisk.
70
100
1
1
Předlohy: 70 listů <první snímání>
100
7171
Napoprvé a napodruhé nasnímaná
data se sloučí do jedné úlohy.
Předlohy: zbývajících 30 listů
<druhé snímání>
36
Vytiskne se 5 sad setříděných
kopií po 100 listech.
Třídění / dokončování (Sort/Finish)
Tlačítko Sort/Finish
Použití režimu třídění bez doplňkového finišeru
1. Vlastnosti
Třídění s otočením
Třídění
Skupina s otočením
Zhotovení kopií
2. Postup
Lícem nahoru
1.
Umístěte předlohy.
2.
3.
Zvolte režim
SORT/FINISH.
Zvolte režim
dokončení.
4. 5.
Počet
kopií.
Stiskněte
START.
Vyberte styl režimu dokončení
POZNÁMKA
b
SORT (třídění)
Vícenásobně zkopírované sady se automaticky setřídí.
c
ROTATE−SORT (třídění s otočením)
Vícenásobně zkopírované sady se automaticky setřídí a
střídavě naskládají (pootočí se).
d
ROTATE−GROUP (skupiny s otočením)
Vícenásobné kopie jednotlivých stránek se poskládají
střídavě (pootočí se).
e
NON−SORT (netřídit)
Kopie se uloží do přihrádky.
Funkce Rotate−Sort a Rotate−Group jsou k dispozici pouze pro formát A4.
37
Zoom / Úpravy (Zoom/Effects)
Tlačítko Zoom/Effects
Úvodní obrazovka
÷
Dotykem odpovídajícího tlačítka dostanete požadovanou funkci.
Zoom
Kopie zvětšené nebo zmenšené v různých poměrech od 25%
do 400% po krocích o délce 1%.
(viz str. 39)
Kopírovací poměr může být nastaven automaticky výběrem
formátu papíru.
(viz str.40)
Edge
(Rámeček)
Vytváří prázdný okraj.
(viz str.41)
Book
(Střed knihy)
Eliminuje tmavý vnitřní pruh podél vazby knihy.
(viz str.41)
Margin
(Okraj)
Posouvá obraz doleva nebo doprava.
(viz str.41
Stamping
(Razítko)
Tiskne na kopie číslo stránky, datum nebo číslo výtisku.
(viz str.42−44)
Centering
(Centrování)
Při zmenšování obraz na kopii automaticky vycentruje.
(viz str.45)
Auto Zoom
Image Repeat
Souvisle kopíruje obraz na jeden list.
(Opakování obrazu)
(viz str.45)
Inverse
(viz str.45)
Kopíruje inverzní obraz
− negativní na pozitivní.
− pozitivní na negativní.
POZNÁMKA
38
÷
÷
Kombinace funkcí Zoom/Effects s dalšími funkcemi viz str. 60.
Režim Zoom/Effects ukončíte stiskem klávesy Reset.
Zoom / Úpravy (Zoom/Effects)
Kopírování s funkcí Zoom
Zoom
1.
2.
Umístěte předlohu. Nastavte režim
ZOOM/EFFECT.
3.
Zvolte ZOOM a poměr ZOOM
RATIO.
4.
Počet kopií.
5.
Stiskněte START.
< Nastavení šířky a délky na stejný poměr >
Upravte poměr tlačítky 5 a ∞ nebo z klávesnice a pak
se dotkněte klávesy OK.
< Nastaveni poměru šířky a délky individuálně >
Dotkněte se tlačítka (A) nebo (B) a upravte poměr
tlačítky 5 a ∞ nebo z klávesnice a pak se dotkněte
tlačítka OK.
POZOR
÷
Když po nastavení poměru zoomu budete měnit velikost papíru, použijte tlačítko PAPER TRAY.
Kdybyste použili klávesu COPY SIZE, došlo by ke změně poměru zoomu.
POZNÁMKA
÷
÷
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
Jestliže pro nastavení poměru zoomu používáte klávesnici, stiskněte nejdříve klávesu CLEAR, abyste
poměr vynulovali.
39
Zhotovení kopií
Kopie zvětšené nebo zmenšené v různých poměrech od 25% do 400% po krocích o délce 1%.
Zoom / Úpravy (Zoom/Effects)
Kopírování s funkcí Auto Zoom
Automatický zoom
Kopírovací poměr se upraví automaticky podle zvoleného formátu papíru.
1.
2.
Položte předlohu
na desku. POZNÁMKA
4.
Zvolte Auto Zoom
a formát papíru.
Počet kopií.
5.
Stiskněte START.
b
Zoom poměr se upraví automaticky podle
zvoleného formátu papíru.
c
Stiskněte tlačítko OK.
d
Zvolte formát papíru.
e
Stiskněte tlačítko OK.
Má−li funkce Auto Zoom pracovat správně při režimu odstranění pozadí (Skyshot mode), otevřete
÷
÷
÷
40
Zvolte režim
ZOOM/EFFECT.
3.
podavač i−ADF.
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
Jestliže je na okraji předlohy černá čára nebo obraz, který kopírka interpretuje jako černý vzorek, může
v režimu odstranění pozadí (Skyshot mode) dojít k nesprávné expozici.
Jestliže je sklo ozářeno silným světlem, může v režimu odstranění pozadí (Skyshot mode) dojít
k nesprávné detekci pozice předlohy.
Zoom / Úpravy (Zoom/Effects)
Rámeček / Střed knihy / Okraj (Edge /Book/ Margin)
1.
2.
Umístěte předlohu.
3.
Nastavte režim
ZOOM/EFFECT.
Vyberte Edge, Book
nebo Margin.
4.
Počet kopií.
5.
Stiskněte
START.
Rámeček (Edge)
Střed knihy (Book)
b
Jestliže je prázdné místo ve vertikálním i horizontálním směru stejné,
upravte šířku pomocí tlačítek 5 a ∞ a dotkněte se OK.
b
Jestliže je prázdné místo ve vertikálním a horizontálním směru
rozdílné, zvolte vertikální nebo horizontální okraj.
c
Upravte každou šířku okraje pomocí tlačítek 5 a ∞.
d
Dotkněte se OK.
Původní (tovární) nastavení: 5 mm.
b
Upravte šířku prázdného místa pomocí tlačítek 5 a ∞.
c
Dotkněte se OK.
Původní (tovární) nastavení: 20 mm.
Okraj (Margin)
b
Zvolte oblast okraje.
c
Upravte šířku prázdného místa pomocí tlačítek 5 a ∞. Obraz se
pohybuje pouze podle šířky nastaveného prázdného místa. d
Dotkněte se OK.
POZNÁMKA
Původní (tovární) nastavení: 10 mm.
Původní (tovární) nastavení může být změněno v režimu funkcí (viz str.63).
Jestliže část kopírovaného obrazu chybí v důsledku použití režimu okraje, změňte nastavení funkce
÷
Margin Reduction (Zmenšení okraje) na YES (viz str.63).
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
41
Zhotovení kopií
Postup
Zoom / Úpravy (Zoom/Effects)
Razítkování (Číslování stránek) (Stamping (Page numbering)
Charakteristika
Číslo stránky může být automaticky vytištěno na každou stránku.
1.
Umístěte předlohy
(podavač i−ADF).
POZNÁMKA
Nastavte režim
ZOOM/EFFECT.
4.
3.
Počet kopií.
Zvolte Stam−
ping (Page
Numbering).
5.
Stiskněte
START.
b
Zvolte orientaci.
c
Zvolte umístění čísla stránky.
d
Zvolte první stránku, od níž má začít číslování. Na výběr
jsou stránky 1, 2, 3.
e
Potvrďte dotykem OK.
÷
Číslo stránky je uvedeno ve tvaru –n– nebo n/m.
Formát čísla stránky se dá změnit v režimu funkcí (viz str.63).
÷
÷
42
2.
Pro číslování je nutný podavač i−ADF.
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
Zoom / Úpravy (Zoom/Effects)
Razítkování (Datum) (Stamping (Date Stamp)
Charakteristika
Datum může být automaticky vytištěno na každou stránku.
1.
Umístěte předlohy
(podavač i−ADF).
2.
3.
Nastavte režim
ZOOM/EFFECT.
Zvolte Stamping
(Date Stamp).
÷
÷
Počet kopií.
B
Zvolte orientaci.
c
Zvolte umístění data.
d
Zvolte datum pro razítko.
e
Potvrďte dotykem OK.
04/01/205
POZNÁMKA
4.
5.
Stiskněte
START.
Pro datumovku je nutný podavač i−ADF.
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
43
Zhotovení kopií
04/01/2005
Zoom / Úpravy (Zoom/Effects)
Razítkování (číslo výtisku) (Stamping (Issue Number Stamping)
Charakteristika
Číslo výtisku může být automaticky vytištěno na každou stránku.
1.
Umístěte předlohy
(podavač i−ADF).
POZNÁMKA
44
÷
÷
÷
2.
3.
Nastavte režim
ZOOM/EFFECT.
Zvolte Stamping
(Issue Number
Stamping) (001−
999).
5.
4.
Počet kopií.
Stiskněte START.
b
Zvolte orientaci.
c
Zvolte umístění čísla výtisku.
d
Zvolte počáteční číslo výtisku pro razítko.
e
Potvrďte dotykem OK.
Pro číslování je nutný podavač i−ADF.
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
Sady kopií při vícenásobném kopírování se automaticky setřídí.
Zoom / Úpravy (Zoom/Effects)
Centrování/Opakování obrazu/Inverzní kopie (Centering/Image Repeat/Inverse Copy)
Centrování (Centering)
Opakování obrazu (Image Repeat)
Kopírovaný obraz může být na zvoleném
papíře automaticky vycentrován.
Vytvoří souvislý sled kopírovaného obrazu na
jeden list.
Inverze (Inverse)
Zhotovení kopií
Může být zhotoven negativní / pozitivní
obraz pro různé zajímavé efekty.
Postup
2.
1.
Umístěte
předlohy.
Nastavte režim
ZOOM/EFFECT.
3.
4.
Zvolte Centering,
Image Repeat nebo
Inverse .
Vyberte zásobník
papíru (PAPER
TRAY) a dotkněte se
tlačítka OK.
5.
Počet kopií.
6.
Stiskněte
START.
(Na desce při centrování a opakování obrazu.)
POZNÁMKA
V režimu centrování (Centering) a opakování obrazu (Image Repeat) dělejte kopie s otevřeným
podavačem i−ADF. Před nastavením těchto režimů odstraňte předlohy z podavače.
V režimu inverze tento krok není nutný.
÷
Jestliže je sklo ozářeno silným světlem, může v režimu centrování (Centering) a opakování obrazu (Im−
age Repeat) dojít k nesprávné detekci pozice předlohy. Rovněž obraz, který kopírka interpretuje jako
černý vzorek v režimech centrování (Centering) a opakování obrazu (Image Repeat).
45
Prokládání / Překrývání (Insertion/Overlay)
Tlačítko Insertion / Overlay
Úvodní obrazovka
Požadovanou funkci vyberete dotykem na odpovídající tlačítko.
COVER (Obálka)
Ke kopiím připojí krycí list jako obálku.
(viz str.47)
PAGE INSERTION
(Vložení listu)
Mezi kopie vkládá papíry.
(viz str.48)
OHP INTERLEAVING
(Prokládání fólií)
Mezi fólie OHP vkládá papíry.
(viz str.49)
PRESENTATION
(Prezentace)
Vkládá papíry mezi fólie OHP a vyhotoví zkopírované sady
pro rozdávání.
(viz str.50)
OVERLAY (Překrývání) Překrývá druhý obraz přes první pomocí druhé předlohy nebo
souboru uloženého v paměti.
FILE EDIT
(Editace souboru)
FORM OVERLAY
(Předtisk)
POZNÁMKA
46
÷
÷
(viz str.51)
Edituje soubory určené pro předtisk včetně registrace, mazání a
změny názvu.
(viz str.52)
Překrývá obraz na soubor uložený v paměti.
(viz str.53)
Režim INSERTION/OVERLAY ukončíte stiskem klávesy RESET.
Pro funkce PAGE INSERTION/OVERLAY je nutný podavač i−ADF.
Prokládání / Překrývání (Insertion/Overlay)
Obálka (Cover)
Obálka
Připojuje ke kopiím krycí list (obálku).
Předloha
Prázdný papír
Předloha
Barevný papír
Barevný
papír
Lícem vzhůru
1.
2.
3.
Umístěte předlohy (až
70 listů 80 g/m2).
Nastavte režim INSER−
TION/OVERLAY a
zvolte Cover.
Zvolte Blank/Copy
a zásobník papíru
(PAPER TRAY).
3.
POZNÁMKA
÷
4.
5.
Počet kopií. Stiskněte
START.
b
Zvolte režim COVER.
c
Zvolte BLANK/COPY s upřesněním FRONT (obálka
vpředu) nebo FRONT+BACK (obálka vpředu a
vzadu).
d
Vyberte zásobník papíru (PAPER TRAY).
e
Potvrďte dotykem tlačítka OK.
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
47
Zhotovení kopií
Postup
Prokládání / Překrývání (Insertion/Overlay)
Vložení listu (Page Insertion)
Vložení listu
Mezi kopie se vloží list papíru.
Zkopírovaný
papír
Předloha
Prázdný papír
Předloha
Postup
Lícem vzhůru
1.
Umístěte předlohy
(až 70).
3.
4.
POZNÁMKA
48
÷
2.
3.
Nastavte režim
INSERTION/
OVERLAY a zvolte
Page Insertion.
Zvolte Blank/
Copy a zásobník
papíru (PAPER
TRAY).
5.
4.
Zadejte pozici pro
vložení papíru.
Počet kopií. Stiskněte
START.
b
Zvolte režim PAGE INSERTION.
c
Zvolte BLANK/COPY.
d
Vyberte zásobník papíru (PAPER TRAY).
e
Potvrďte dotykem tlačítka OK.
b
Z klávesnice zadejte pozici vkládaného listu (až 20).
c
Potvrďte dotykem tlačítka OK.
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
6.
Prokládání / Překrývání (Insertion/Overlay)
Prokládání fólií OHP (OHP interleaving)
Prokládání fólií OHP
Vkládá papír mezi fólie OHP.
Předloha
Prázdný papír
Předloha
Zkopírovaný papír
Lícem vzhůru
1.
2.
Umístěte fólii OHP
(boční podavač).
Umístěte
předlohy (až
70).
3.
4.
Nastavte režim
INSERTION/OVER−
LAY a zvolte OHP
Interleaving.
Zvolte Blank/Copy
a zásobník papíru
(PAPER TRAY).
5.
6.
Počet kopií. Stiskněte
START.
b Zvolte režim OHP INTERLEAVING.
4.
c Zvolte BLANK/COPY.
d Vyberte zásobník papíru (PAPER TRAY).
e Potvrďte dotykem tlačítka OK.
POZNÁMKA
÷
÷
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
Některé typy průsvitných fólií nemusí být kompatibilní a mohou Váš přístroj poškodit. V případě
nestandardních typů papíru požádejte o radu autorizovaného prodejce Panasonic. (Panasonic otestoval
průsvitnou blánu „3M PP2500“, kterou shledal kompatibilní.)
49
Zhotovení kopií
Postup
Prokládání / Překrývání (Insertion/Overlay)
Prezentace (Presentation)
Prezentace
Vkládá papíry mezi fólie OHP a vyhotoví zkopírované sady pro rozdávání.
Prázdný
Předloha
Předloha
papír
Zkopírovaný
papír
Postup
Lícem vzhůru
1.
2.
Umístěte fólii OHP (boční
podavač).
4
POZNÁMKA
50
÷
Umístěte
předlohy (až
70).
3.
4.
Nastavte režim
INSERTION/
OVERLAY a zvolte
Presentation.
Zvolte Blank/Copy a
zásobník papíru
(PAPER TRAY).
5.
Počet kopií. Stiskněte
START.
b
Zvolte režim PRESENTATION.
c
Zvolte BLANK/COPY.
d
Vyberte zásobník papíru (PAPER TRAY).
e
Potvrďte dotykem tlačítka OK.
Pro ukončení režimu se dotkněte tlačítka CANCEL na dotykovém panelu.
6.
Prokládání / Překrývání (Insertion/Overlay)
Překrývání (Overlay)
Překrývání
Překrývá druhý obraz přes první pomocí druhé předlohy.
První stránka
Lícem vzhůru
1.
2.
Umístěte předlohy
(až 70)
3.
6.
POZOR
POZNÁMKA
Nastavte režim
INSERTION/
OVERLAY.
3.
4.
Zvolte režim
Overlay.
Počet kopií.
5.
6.
Stiskněte Po zkopírování
START. překryvného
obrazu potvrďte,
jestli ho chcete
uložit do paměti.
b
Upravte sytost (průsvitnost) zpracovávané stránky
pomocí tlačítek LIGHTER (světlejší) nebo DARKER
(tmavší).
c
Potvrďte dotykem tlačítka OK.
b
Jestliže NECHCETE uložit překryvný obraz do
paměti pro pozdější použití, dotkněte se tlačítka NO.
c
Jestliže CHCETE uložit překryvný obraz do paměti
pro pozdější použití, dotkněte se tlačítka YES.
÷
Jestliže jste si soubor uložili do paměti, nevypínejte vypínač přívodu proudu, nebo by se soubor vymazal.
÷
÷
÷
÷
.
Jako soubor je možno uložit pouze předlohy formátu A4
Když ukládáte nový soubor, tento soubor přepíše dříve uložený soubor.
Registrovaný soubor může být vymazán v režimu editace souborů (viz str. 52).
Když zvolíte režim Overlay při oboustranném kopírování, první stránka předlohy se zkopíruje jako
jednostranná.
51
Zhotovení kopií
Postup
Prokládání / Překrývání (Insertion/Overlay)
Editace souboru (File Edit)
Editace souboru
Ve funkci předtisku (Form Overlay) jsou k dispozici tři možnosti editace.
Register
(Registrace): Pro přidání nového souboru.
Erase
(Mazání): Pro vymazání registrovaného souboru.
Title Edit
(Změna titulu): Pro změnu názvu souboru.
Postup
1.
2.
Umístěte předlohu (při
registraci).
Nastavte režim
INSERTION/
OVERLAY.
3.
4.
Zvolte režim
File Edit a
požadovanou
funkci.
Stiskněte
START (při
registraci).
Kód
souboru
REGISTER (Registrace)*
ERASE (MazánÍ)
b
b
c
d
e
f
POZNÁMKA
Dotkněte se kódu souboru (File
Key) a potom tlačítka REGISTER.
Nastavte sytost.
Stiskněte Start.
Dotykem tlačítka OK potvrďte
registraci.
Z klávesnice QWERTY zapište
jméno souboru a dotkněte se
tlačítka OK.
Podívejte se na zadávání jména
stanic pro síťový skener (viz
str.96).
FILE NAME EDIT (Editace jména
souboru)
b
Zvolte kód souboru (File Key),
který chcete editovat.
c
Dotkněte se tlačítka
ERASE.
c
Dotkněte se tlačítka FILE
NAME EDIT.
d
Dotkněte se tlačítka OK.
d
Z klávesnice QWERTY změňte
jméno souboru a dotkněte se
tlačítka OK.
Podívejte se na zadávání jména
stanic pro síťový skener (viz
str.96).
e
Dotkněte se tlačítka OK.
Můžete mít registrováno až 5 obrazových souborů. Jestliže zvolený kód souboru už obsahuje nějaký
÷
52
Zvolte kód souboru (File
Key), který chcete
odstranit.
registrovaný soubor, nový obraz se přepíše přes ten starý.
Funkce výběru souboru je k dispozici pouze v případě instalace doplňkové diskové jednotky ( DA−HD60).
Prokládání / Překrývání (Insertion/Overlay)
Předtisk (Form Overlay)
Předtisk
Při kopírování se k překrytí použije obraz uložený v paměti.
1.
2.
Umístěte předlohu.
3.
POZNÁMKA
÷
4.
Nastavte režim
INSERTION/
OVERLAY.
Zvolte režim Form Overlay.
Vyberte překryvný soubor.
÷
3.
Počet kopií.
Zhotovení kopií
Postup
5.
Stiskněte
START.
b
Vyberte soubor v paměti.
c
Potvrďte dotykem tlačítka OK.
Funkce pro výběr souborů je k dispozici pouze s doplňkovou diskovou jednotkou (DA−HD60).
Jestliže tato jednotka není použita, je na výběr pouze jeden soubor.
Jestliže v paměti není k dispozici žádný obraz, není tato funkce dostupná.
53
Paměť pro úlohy (Job Memory)
Do paměti může být uloženo pět kopírovacích úloh (M1 až M5), které mohou být později
kdykoliv opakovaně vyvolány.
Uložení úlohy (jobu) do paměti
b
Nastavte kopírovací úlohu, kterou chcete uložit do paměti, tak,
že nejdříve zvolíte všechny funkce, které se mají při
kopírování provést.
c
Dotkněte se tlačítka JOB MEMORY.
d
Dotkněte se tlačítka Memory In (
e
Dotkněte se tlačítka M1, M2, M3, M4 nebo M5.
).
Opětovné vyvolání úlohy z paměti.
f
Dotkněte se tlačítka JOB MEMORY.
g
Dotkněte se tlačítka M1, M2, M3, M4 nebo M5.
h
Stiskněte Start.
Po dotyku tlačítka M1, M2, M3, M4 nebo M5 se vyvolaná úloha, uložená v paměti, zobrazí v oblasti pro nastavení úloh.
POZNÁMKA
54
÷
÷
÷
Režim JOB MEMORY se nezruší ani po vypnutí vypínačů.
Při ukládání nové úlohy do paměťového místa se dříve uložená úloha automaticky přepíše a vymaže.
M1 a M2 lze použít při ručním odstranění pozadí (Manual skyshot) nastavením v režimu uživatelských
funkcí.
Další vlastnosti
Souběžné kopírování (Concurrent Copying)
Souběžné kopírování (vyžaduje instalaci doplňkové diskové jednotky DA−HD60)
2.
3.
Umístěte předlohu.
Zvolte Func−
tion.
1.
4.
Dotkněte se tlačítka
RESERVE A JOB.
Počet kopií.
5.
Stiskněte
START.
Postup
POZNÁMKA
÷
÷
b
Spusťte aktuální kopírování.
c
Dokončete snímání aktuálního kopírování.
d
Dotkněte se tlačítka Reserve a Job.
e
Nastavte úlohu a stiskněte START.
Seznam úloh čekajících na tisk si můžete ověřit prostřednictvím fronty úloh (Job Queue) (viz str. 25).
Nastavení oznámení o dokončení úlohy (Completion Notice ) můžete provést funkcí Completion Notice
(viz str.26).
55
Zhotovení kopií
Funkce umožňuje rezervovat si další kopírovací úlohu i tehdy, když právě zpracovávaná úloha není ještě ukončena, pokud
bylo dokončeno snímání.
Další vlastnosti
Šetřič energie / Přerušení (Energy Saver / Interrupt)
Klávesa
ENERGY
SAVER
Klávesa INTERRUPT
Tyto režimy umožňují úsporu energie v době, kdy se kopírka nepoužívá.
Režim šetření energie (Energy Saver)
b
Vstup do tohoto režimu.
Buď stiskněte klávesu ENERGY SAVER, nebo kopírka do tohoto režimu vstoupí
sama po 15 minutách od poslední kopie. Poté začne blikat indikátor.
c
Zrušení režimu a zpracování kopií.
Stiskněte klávesu ENERGY SAVER znovu.
Režim uspání / automatického vypnutí (Sleep /Auto Off) *
b
Tento režim se automaticky spustí po 90 minutách od zhotovení poslední kopie.
Spotřeba proudu v kopírce poklesne a rozsvítí se indikátor.
c
Chcete−li zpracovávat kopie, stiskněte klávesu ENERGY SAVER.
Režim přerušení (Interrupt)
POZNÁMKA
÷
÷
÷
Tento režim může kvůli zhotovení kopií přerušit další kopírovací úlohy.
b
Dotkněte se klávesy INTERRUPT, poté se rozsvítí indikátor.
c
Zpracujte jinou kopírovací úlohu.
d
Znovu se dotkněte klávesy INTERRUPT a bude pokračovat zpracování původní
úlohy.
Doba pro spuštění šetřiče energie (15 minut) a pro uspání /automatické vypnutí (90 minut) může být
změněna hlavním operátorem (viz str.66).
Režim uspání a režim automatického vypnutí může zvolit hlavní operátor (viz str.69).
Režimy
Spotřeba energie
Zahřívací čas
normální činnost
přibližně 240 Wh (6030)
přibližně 210 Wh (4530)
přibližně 160 Wh (3530)
N/A
režim úspory energie
přibližně 180 Wh (6030)
přibližně 170 Wh (4530)
obnovení po min. 30 s
(6030/4530)
režim uspání
přibližně 20 Wh
obnovení po 180 s
(6030/4530)
obnovení po 30 s (3530)
režim automat.vypnutí
přibližně 4 Wh
(asi 3 Wh u DP−3530 kromě Evropy)
obnovení po 180 s
(6030/4530)
obnovení po 30 s (3530)
Přístroj nepřejde do režimu uspání, jestliže je nastaven týdenní časovač.
56
Další vlastnosti
Režim odstranění pozadí (Skyshot mode)
Tento režim umožňuje kopírování rukopisů bez vzniku tmavého ohraničení, a to i tehdy, když je
kryt desky nebo podavač otevřen.
Režim eliminuje tmavé ohraničení kolem předloh a je obzvlášť vhodný pro kopírování malých předloh, jako jsou např. šeky nebo
dokumenty neobvyklých tvarů (kulaté, oválné apod.). Tyto dokumenty lze reprodukovat bez vytvoření zbytečných tmavých
ploch jednoduše tak, že zhotovíte kopii při otevřeném krytu.
Můžete si zvolit jeden ze dvou typů režimu odstranění pozadí.
Digitální režim (Digital Skyshot Mode):
snímaná oblast (velikost) není předem určena.
Ruční režim (Manual Skyshot Mode):
snímaná oblast (velikost) je předem zaregistrována v paměti (M1 a M2) (viz str.70).
1.
3.
2.
Položte předlohu na
desku (otevřený kryt
desky nebo podavač).
Zhotovení kopií
Režim digitálního odstranění pozadí (Digital Skyshot Mode)
Zvolte režim Digital Skyshot.
Stiskněte
START.
V režimu digitálního odstranění pozadí existují další dva režimy ( copy nebo copy ).
Výchozí nastavení režimu je „None“ (Žádný“).
Před jeho použitím zvolte každé nastavení prostřednictvím nastavení funkcí (Function setting).
b
Stiskněte klávesu FUNCTION.
c
Dotkněte se tlačítka COPIER SETTINGS.
d
Dotkněte se tlačítka «, až se posunete k obrazovce 02/04 tohoto menu.
e
Dotkněte se tlačítka 06 Digital Skyshot mode.
e
Vyberte požadovanou funkci a dotkněte se tlačítka OK.
06 Digital Skyshot setting
No
žádný
Freeshp (Free shape) Kopie se zpracuje našikmo (
Parallel
POZNÁMKA
÷
÷
copy
Kopie se zpracuje rovnoběžně (
stupňů).
).
copy
) (do 5
Jestliže je na okraji předlohy černá čára nebo obraz, který kopírka v režimu odstranění pozadí interpretuje
jako černý vzorek, může dojít k nesprávné expozici.
Jestliže během práce v režimu odstranění pozadí svítí na sklo nějaké silné světlo, může dojít
k nesprávnému určení polohy předlohy.
57
Další vlastnosti
Režim odstranění pozadí (Skyshot mode)
Režim ručního odstranění pozadí (Manual Skyshot Mode)
Když používáte tuto funkci, uživatelsky nastavený formát musí být předem zaregistrován v paměti (M1, M2).
•
Nejdříve nastavte režim 07 Manual Skyshot Mode v nastavení kopírky (Copier Settings) (viz str.63).
Deska
Levý
horní
roh
2.
1.
Umístěte
předlohu.
4.
3.
Dotkněte se tlačítka Zvolte uživatelský
JOB MEMORY.
formát (M1 nebo
M2).
5.
Počet kopií. Stiskněte
START.
2.•3.
Změna původní velikosti M1 a M2
Toto nastavení může provést hlavní operátor.
POZNÁMKA
V režimu nastavení funkcí (Function Setting) zvolte COPIER
SETTINGS. (viz str.70).
c
Dotykem tlačítek 5∞ se posuňte k obrazovce 04/04 tohoto
menu.
d
Dotkněte se tlačítka 19 Set key operator code.
e
Zadejte ID kód hlavního operátora a dotkněte se tlačítka OK.
f
Dotykem tlačítek 5∞ se posuňte k obrazovce 03/05.
g
Zvolte 12 M1, size a 13 M2, size a zadejte velikost předlohy.
h
Dotkněte se tlačítka OK.
Jestliže používáte podavač i−ADF, umístěte předlohu doprostřed přihrádky podavače. Z této přihrádky je
÷
÷
÷
58
b
možno podávat pouze běžný papír 50−105 g/m2.
Změnu velikosti M1 a M2 konzultujte s hlavním operátorem.
Když používáte režim Manual Skyshot, M1 a M2 jsou zapojeny a nelze používat paměť pro jiné úlohy.
Režim Manual Skyshot ukončíte po stisku klávesy RESET.
Další vlastnosti
Dvojí expozice (Double Exposure)
Z oboustranných předloh se zhotoví jednostranná kopie (se 2 předlohami vedle sebe)*
Sklo
Horní
levý roh
6
2
3
Položte
předlohu
Položte
předlohu
Zvolte režim
Double Exposure
(dvojitá expozice)
Počet kopií
4•7
Stiskněte tlačítko
START
5•8
Zvolte následující
předlohu, Yes
nebo No
Zvolte režim Double Exposure (dvojí
expozice)
2
B
C
Zvolte záložku Job Memory
Zvolte klávesu M5
5
Zvolte možnost Yes
8
Zvolte možnost No
Pokračuje se v kopírování dalších předloh, zopakujte
kroky 1 a kroky 5 až 8.
POZNÁMKA
K nesprávné detekci polohy předlohy může dojít, jestliže v tomto režimu dopadá na sklo silné světlo.
÷
÷
Pokud je na okraji předlohy černá čára nebo obrázek, který kopírka interpretuje jako černý vzor, může
v tomto režimu dojít k nesprávné expozici.
Výsledná kopie může být ovlivněna, pokud barevná předloha (předlohy) nemá bílý okraj nebo pokud je
šířka tohoto okraje menší než 2 mm.
59
Zhotovení kopií
1
Tabulka funkčních kombinací
Další funkce
Prokládání /
Překrývání
Zoom / Úpravy
Třídění / Dokončování
Oboustranné kopírování
První volby
Třídění / Dokončování
Zoom / Úpravy
Prokládání /
Překrývání
Další funkce
1\
\2
2\1
2\2
kniha \ 2
dvoustrana
N na 1
brožura
víceformátové podávání
SADF
režim Job Build a SADF
třídění
třídění s posunem
třídění s rotací
třídění se sešíváním
skupina s posunem
skupina s rotací
netříděno
děrování
zoom
auto zoom
rámeček
střed knihy
okraje
razítkování
opakování obrazu
centrování
inverze
obálka
vkládání
prokládání OHP
prezentace
překrývání
předtisk
editace souboru
přerušení
zkušební kopie
rezervace kopírování
tandemové kopírování
ruční odstranění pozadí
digitální odstranění pozadí
dvojitá expozice
Oboustranné kopírování
Následující volby
1\
\2
2\1
2\2
kniha \ 2
dvoustrana
N na 1
brožura
víceformátové podávání
SADF
Režim Job Build a SADF
třídění
třídění s posunem
třídění s rotací
třídění se sešíváním
skupina s posunem
skupina s rotací
netříděno
děrování
zoom
auto zoom
rámeček
střed knihy
okraje
razítkování
opakování obrazu
centrování
inverze
obálka
vkládání
prokládání OHP
prezentace
překrývání
předtisk
editace souboru
přerušení
zkušební kopie
tandemové kopírování
rezervace kopírování
ruční odstranění pozadí
digitální odstranění pozadí
dvojitá expozice
Překrývání formuláře
Pokud není nainstalován volitelný pevný disk (DA−HD60), změní se výsledek operace kombinované funkce (Combined Function) na "R".
POZNÁMKA:
Zaregistrované zobrazení není možno využívat ve zvolené funkci kopírování (zvýrazněna šedou barvou).
: Možná kombinace funkcí.
: Možná kombinace funkcí bez poměru kopírování v plné velikosti.
x: Nedostupné kombinované funkce.
A: Je provedena následující volba.
R: Pokud je stejná funkce zvolena dvakrát, druhý výběr se ignoruje.
/: Kombinace funkcí, kterou není možno provést.
O: Možno provést u všech modelů kromě DA−FS330.
Podávání několika velikostí předlohy současně (Multi−size Feeding) s jakoukoli funkcí posunutí není možné.
60
Funkce
Použití režimu funkcí ke změně počátečního nastavení kopírky
VŠEOBECNÉ
FUNKCE
NASTAVENÍ
KOPÍRKY
Volitelná
příslušenství
NASTAVENÍ
NASTAVENÍ
SKENERU
FAXU/EMAILU
NASTAVENÍ
TISKÁRNY
Vložení identifikačního kódu (ID hlavního operátora)
Nastavení
kopírky
hlavním
operátorem
Postup
Nastavení
tiskárny
hlavním
operátorem
Nastavení fax/
emailu hlavním
operátorem
Zhotovení kopií
Všeobecné
funkce pro
hlavního
operátora
Klávesa FUNCTION
Klávesa RESET
POZNÁMKA
÷
b
Stiskněte klávesu FUNCTION.
c
V režimu Function Setting zvolte nastavení COPIER SETTINGS.
(viz str.63).
d
Dotkněte se tlačítka , až se posunete k obrazovce 04/04 tohoto
menu.
e
Dotkněte se tlačítka 19 Set key operator code.
f
Zadejte ID kód hlavního operátora a dotkněte se tlačítka OK.
g
Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.
h
Závěrem se dotkněte tlačítka OK na displeji.
i
Stiskněte klávesu RESET a opusťte režim funkcí.
Nastavení funkcí u volitelných příslušenství najdete v jejich pracovních návodech.
61
Funkce
Všeobecné funkce (General Functions)
Použití funkcí ke změně počátečních režimů přístroje
obrazovka
číslo
režimy
00 Power on default mode
(Výchozí režim po zapnutí)
01/01
funkce
Výběr výchozího režimu.
÷ COPY (kopírování), PRINTER (tiskárna),
SCANNER (skener)*, FAX*
01 Manual add toner
(Ruční doplnění toneru)
Ruční doplnění toneru.
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
02 Sort memory status
(Status paměti pro třídění)
Zobrazuje zaplnění paměti pro třídění.
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
03 Department counter
(Počítadlo oddělení)
Indikuje počítadlo oddělení.
04 Set key operator code
(Kód hlavního operátora)
Zadání ID kódu hlavního operátora.
*
62
původní
nastavení
Copy
Off
Konzultujte
s autorizovaným
servisem
Je−li nainstalován volitelný modul síťového skeneru/
faxová komunikační deska (Network Scanner Module/
Fax Communication Board).
Funkce
Nastavení kopírky (Copier Settings)
Použití funkcí ke změně počátečních režimů kopírky
01/05
02/05
03/05
režimy
funkce
00 Margin value default
(Výchozí hodnota okraje)
Nastavení hodnoty okraje.
÷ 5mm, 10mm, 15mm nebo 20mm
10 mm
01 Edge value default
(Výchozí hodnota rámečku)
Nastavení šířky rámečku.
÷ 5mm, 10mm, 15mm nebo 20mm
5 mm
02 Book value default
(Výchozí hodnota pro střed knihy)
Nastavení šířky prázdného pruhu ve středu
knihy.
÷ 15mm, 20mm, 25mm nebo 30mm
20mm
03 Margin reduction default
(Výchozí hodnota redukce okraje)
Redukční poměr v režimu okraj.
÷ No, Yes
No
04 2−sided mode default
(Výchozí hodnota oboustr. režimu)
Nastavení priority v duplexním režimu
÷ No (ne), 1 na 2, 2 na 2, B na 2
(B: Book − kniha)
No
05 Reduce N in 1 for space
(Zmenšení při N na 1)
Zrušit rámeček.
÷ No, Yes
No
06 Digital skyshot mode
(Digitální skyshot)
Nastanení režimu automatického odstranění
pozadí.
÷ No, Freeshp, Parallel
(Žádný, volný tvar, rovnoběžně)
Freeshp
07 Manual skyshot mode
(Ruční skyshot)
Umožňuje nebo zakazuje použití ručního
odstranění pozadí.
÷ Off, M1 On, M2 On, M1+M2 On (Vyp. M1
zap. M2 zap. M1+M2 zap.)
Off
08 Auto contrast adjustment
(Automatická úprava kontrastu)
Automaticky upravuje sytost kopie pro
textové a fotografické předlohy.
÷ No, Yes
Yes
09 N in 1 default mode
(Výchozí režim typu N na 1)
Výchozí režim N na 1.
÷ 2 in 1, 4 in 1, 8 in 1
2 in 1
11 Booklet default magnification
(Výchozí zvětšení brožurky)
Velikost brožury
÷ 1, Reduce (Zmenšit)
Reduce
12 Sort mode default ADF copy
(Výchozí režim třídění "při
kopírování s ADF)
Volí režim třídění.
÷ Non−sort, Sort, Staple−sort, Shift−Group
(Netřídit, třídit, třídit se sešitím, skupina s posunem )
Sort
13 Sort mode default FB copy
Režim třídění.
(Výchozí režim třídění s při kopírování ÷ Non−sort, Sort, Staple−sort, Shift−Group
z expozičního skla)
(Netřídit, třídit, třídit se sešitím, skupina
s posunem)
14 Staple position setting
(Nastavení polohy pro sešití)
04/05
05/05
původní nastavení
Non−sort
Poloha pro sešití.
÷ Landscap (krajina), Portrait (portrét),
Center (na střed)
Portrait
15 Stamping default mode
(Výchozí režim razítka)
Režim razítka.
÷ Page, Date, Issue
(stránka, datum, výtisk)
Page
16 Page numbering style
(Styl číslování stránek)
Styl číslování stránek.
÷ −n−, n/m
−n−
17 Hole punch default
(Výchozí nastavení děrování)
Režim děrování.
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
Off
18 Img.repeat dotted line
Tečkovaná čára.
(Tečkovaná čára při opakování obrazu) ÷ None, Print (žádná, tisk)
Print
19 Double Exposure
(dvojí expozice)
Pro volbu dvojí expozice.
÷ Off (vypnuto), On (zapnuto)
On
24 Set Key Operator mode
(Kód hlavního operátora)
Zadání ID kódu hlavního operátora
*FB: deska
63
Zhotovení kopií
obrazovka
číslo
Funkce
Nastavení skeneru (Scanner Settings)
Použití funkcí ke změně počátečních režimů skeneru
obrazovka
číslo
01/02
02/02
*
režimy
funkce
původní nastavení
00 Original mode default
(Výchozí režim předlohy)
Nastavení typu předlohy.
÷ Text, T/P (Text/Photo), Photo
T/P
01 Compression mode default
(Výchozí kompresní režim)
Nastavení typu kompresního režimu.
÷ MH, MR, MMR, JBIG
JBIG
02 Resolution default
(Výchozí rozlišení)
Nastavení rozlišení.
÷ 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi
600 dpi
03 SADF mode
(Režim SADF)
Nastavení režimu SADF.
÷ No, Yes
No
04 Bind position, 2−sided original
(Poloha pro svázání, oboustr.
předloha)
Určení místa pro svázání u oboustr.
předlohy.
÷ Long (dlouhá), Short (krátká)
Long (dlouhá)
05 Add new address
(Přidání nové adresy)
Přidání nové adresy*.
÷ PC, DD, FTP
06 Edit address book
(Editace adresáře)
Editace adresáře (viz str.100)*.
07 Delete address
(Odstranění adresy)
Odstranění adresy*.
08 Scanner settings print
(Tisk nastavení skeneru)
Vytištění nastavení skeneru.
÷ Stop, Start
09 XMT File Type (typ souboru
pro přenos)
Nastavení výchozího typu souboru
pro přenos.
÷ TIFF, PDF
Start
PDF
Telefonní seznam (Address Book) není pro nastavení této funkce nezbytný, váš počítač PC může být zaregistrován
v Panasonic−DMS. (Viz stránka 84)
64
Funkce
Nastavení tiskárny (Printer Settings)
Použití funkcí ke změně počátečních režimů tiskárny
01/04
režimy
Nastavení počtu výtisků.
÷ 1− 999
1
01 Paper size
(Formát papíru)
Nastavení formátu papíru.
÷ A3, B4, A4, B5, A5, LEDGER, LEGAL,
LETTER, INVOICE, 8 x 13, 8,5 x 13
A4
Nastavení zásobníku papíru.
÷ Auto, Bypass, Tray 1, Tray 2, Tray 3,
Tray 4 (Auto, boční, zásobník 1, 2, 3, 4)
Auto
Nastavení směru tisku.
÷ Portrait, Landscape
(Vertikálně, horizontálně)
Portrait
04 Auto Tray Selection
(Autom.výběr zásobníku)
Nastavení automatického výběru zásobníku
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
On
05 2−sided print
(Oboustranný tisk)
Nastavení oboustranného tisku.
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
Off
06 Bind position
(Poloha pro svázání)
Nastavení místa pro svázání.
÷ Long (dlouhá), Short (krátká)
Long (dlouhá)
07 Resolution
(Rozlišení)
Nastavení rozlišení.
÷ 1200 x 600, 600 x 600, 300 x 300
600 x 600
08 Font (PCL)
(Typ písma (PCL))
Nastavení fontu PCL.
÷ 0−99
0
09 Symbol table (PCL)
(Tabulka symbolů (PCL))
Nastavení tabulky symbolů PCL.
÷ 0−35
11 (PC−8)
10 Pitch (PCL)
(Rozteč)
Nastavení rozteče (PCL).
÷ 0,44 − 99,99
10
11 Point Size (PCL)
(Velikost bodu)
Nastavení bodové velikosti PCL.
÷ 4,00 – 999,75
012.00
12 Lines/Page (PCL)
(Řádky / stránka)
Nastavení řádků na stránku PCL.
÷ 5 – 123
60
13 Return character (PCL)
(Návratový znak)
Nastavení znaku návratu PCL.
÷ CR, CR+LF
CR
14 Mutual A4/LTR
(Vzájemně A4/LTR)
Automaticky konvertuje A4 na Letter.
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
Off
15 Mailbox memory status
(Status paměti poštovní schránky)
Udává status paměti poštovní schránky.
÷ Memory, Box
16 Print data
(Tisk dat)
Nastavení tisku dat
÷ Stop, Start.
19 Set key operator code
(Kód hlavního operátora)
Zadat ID kód hlavního operátora.
03 Print direction
(Směr tisku)
03/04
04/04
původní nastavení
00 Number of prints
(Počet výtisků)
02 Paper Tray
(Zásobník papíru)
02/04
funkce
Stop
65
Zhotovení kopií
obrazovka
číslo
Funkce
Všeobecné funkce pro hlavního operátora
Ke změně nastavení je nutno zadat ID kód hlavního operátora
obrazovka
číslo
01/10
02/10
režimy
funkce
00 Paper size
(Formát papíru)
Nastavení formátu papíru v každé zásuvce.
÷ A3, B4, A4, A4−R, B5, B5−R, A5, 8x13,
8,5x13, FLS2, Ledger, Legal, Letter,
Letter−R, Invoice, AUTO 01 Auto reset time
(Čas pro automat. reset)
Doba pro reset ovládacího panelu
÷ None, 30 sec, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min.
(Žádný, 30 s, 1, 2, 3, 4 min.)
1 min.
02 Power save mode timer
(Časovač pro úsporný režim)
Nastavení režimu a čas pro šetřič energie
÷ 1−240 min.
15
03 Sleep/off mode timer
(Časovač pro uspání /aut. vypnutí)
Nastavení času pro režim uspání /aut. vypínání
÷ None, 1−240 min. (Žádný, 1−240 min.)
90 (DP−4510/ 6010)
15 (DP−3510)
04 Language default
(Výchozí jazyk)
Výběr jazyka pro zprávy na displeji.
English
05 Special paper tray 1
(Speciální zásobník 1)
06 Special paper tray 2
(Speciální zásobník 2)
Nastavení zásuvky pro speciální papír
(např. barevný).
÷ None, Paper tray 1, Paper tray 2,
Paper tray 3, Paper tray 4, Sheet
Bypass, LCT (žádná, zásobník
1, 2, 3, 4, boční podavač, LCT)
Nastavení zásuvky pro speciální papír
(např. barevný).
÷ None, Paper tray 1, Paper tray 2, Paper−
tray 3, Paper tray 4, Sheet Bypass, LCT
(žádná, zásobník 1, 2, 3, 4, boční
podavač, LCT žádná, zásobník 1,
zásobník 2, zásobník 3, zásobník 4,
postranní podavač, LCT)
07 Output bin copy***
(Výstupní přihrádka pro kopie)
08 Output bin printer***
(Výstupní přihrádka tiskárny)
Nastavení výstupní přihrádky pro kopie.
÷ Upper, Bottom (Horní, spodní)
Nastavení výstupní přihrádky tiskárny.
÷ Upper, Bottom (Horní, spodní)
09 Output bin FAX/E−MAIL***
Nastavení výstupní přihrádky fax/emailu.
(Výstupní přihrádka pro FAX/ A−MAIL) ÷ Upper, Bottom (Horní, spodní)
03/10
None
None
Upper
Bottom
Bottom
Kopírka automaticky otočí obraz a
vytiskne když, zvolený zásobník
papíru je prázdný.
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
Off
11 Beep sound in touch panel
(Pípnutí při dotyku panelu)
Nastavení zvuku při dotyku panelu.
÷ Off, Soft, Loud (Vypnuto, tichý, hlasitý)
Soft
12 Original set beep sound
(Pípnutí při vložení předlohy)
Zvuková signalizace při umístění
předlohy na desku.
÷ No, Yes
Zvuková signalizace při umístění předlohy
do podavače.
÷ No, Yes
14 Dept.counter mode
(Režim počítadel oddělení)
66
Konzultujte
s autorizovaným
servisem.
10 Auto paper out rotate
(Automatické otočení při
nedostatku papíru)
13 Original set beep sound in ADF
(Pípnutí při vložení předlohy do ADF)
POZNÁMKA
původní nastavení
÷
Sledování používání kopírky podle oddělení.
(1) tisky jednotlivých oddělení
(2) tiskový limit každého oddělení
(3) ID kód každého oddělení
No
Yes
Konzultujte
s autorizovaným
servisem.
Před provedením změn uvedených na této stránce je potřeba zadat ID kód hlavního operátora.
Při výběru zásobníku 1 jsou volitelné pouze 3 formáty papíru (Letter, A4, B5).
Formát papíru „AUTO“ je možno zvolit pro zásobník 2.
Funkce číslo 07 až 09 jsou dostupné, pokud je nainstalován volitelný finišer DA−FS600/FS605.
Funkce
Všeobecné funkce pro hlavního operátora
Ke změně nastavení je nutno zadat ID kód hlavního operátora
obrazovka
číslo
05/10
původní nastavení
15 Fold position (A3/LDG)
(Pozice přehybu)
÷ −4 − +4 mm
0 mm
16 Fold position (B4)
(Pozice přehybu)
÷ −4 − +4 mm
0 mm
17 Fold position (A4/LTR−R)
(Pozice přehybu)
÷ −4 − +4 mm
0 mm
19 Language Sel. Priority
(priorita volba jazyka)
Volba jazyka zpráv na displeji.
÷ Off (vypnuto), On (zapnuto)
Off (vypnuto)
20 Date time setting
(Nastavení data a času)
Nastavení datumu a času
÷ Month, Day, Year, Time
(Měsíc, den, rok, čas)
21 Weekly−timer
(Týdenní časovač)
Nastavení týdenního časovače pro zapínání /
vypínání.
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
22 DHCP default (Výchozí DHCP)
06/10
funkce
Zhotovení kopií
04/10
režimy
Off
Nastavení DHCP.
÷ No, Yes
Yes
23 TCP/IP address
(Adresa TCP/IP)
Nastavení uživatelské IP adresy.
÷ 3 číslice x 4
24 TCP/IP subnet mask
(Maska podsítě)
Nastavení masky dílčí sítě.
÷ 3 číslice x 4
25 TCP/IP default gateway
(Výchozí brána TCP/IP )
Nastavení adresy brány. ÷ 3 číslice x 4
26 DNS server address
(Adresa DNS serveru)
Nastavení DNS serveru.
÷ No,Yes
27 Hard Disk Initialize (formátování
pevného disku)
Volba formátování pevného disku/zrušení
obsahu disku.
÷ Format (formátování), Deletion
(zrušení obsahu)
<Vedlejší funkce>
Pro formátování (Format): No (ne),
Yes (ano)
Pro zrušení obsahu (Deletion): Stop,
Medium (střední), High (vysoká)
<Vedlejší funkce>
Pro Medium (střední)/High (vysoká): No
(ne), Yes (ano)
Yes
Format
(Stop)
Při zrušení obsahu disku se doba provádění
této operace různí v závislosti na množství
dat, uložených na pevném disku (při nasta−
vení Medium operace trvá maximálně 2 hodiny,
při nastavení High trvá maximálně 3 hodiny).
Z důvodu časové náročnosti uvedené operace
ji používejte uváženě s rozumnou frekvencí.
28 Hard disk error check
(Kontrola chyby pevného disku)
POZNÁMKA
÷
Kontrola chyby pevného disku.
÷ Stop, Start
Před změnami jakýchkoli položek na této stránce je vyžadován ID kód hlavního operátora.
Pokud jsou nastaveny funkce číslo 22 až 26, vypněte a opět zapněte stroj hlavním síťovým
vypínačem na levé straně stroje (do polohy OFF a opět ON).
Není vyžadováno v režimu kopírování, je však vyžadováno pro nainstalování doplňků s rozšířenými
funkcemi (Viz stránka 81).
Pokud jsou nastaveny funkce číslo 24 až 27 a funkce 33 až 36 a 42, vypněte a opět zapněte stroj
hlavním síťovým vypínačem na levé straně stroje (do polohy OFF a opět ON).
67
Funkce
Všeobecné funkce (General Functions) pro hlavního operátora
Ke změně nastavení je nutno zadat ID kód hlavního operátora.
obrazovka
číslo
07/10
08/10
09/10
POZNÁMKA
režimy
funkce
30 Sleep/Shutdown Select
(Nastavení času pro režim spánku/
vypnutí)
Slouží pro nastavení režimu spánku/vypnutí
(Sleep/Shutdown).
÷ Sleep (spánek), Shutdown (vypnutí)
31 General settings print
(Tisk všeobecného nastavení)
Vytištění všeobecných funkcí.
÷ Stop, Start
32 Corona wire cleaning
(Čištění drátu korony)
Nastavení čištění drátu korony.
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
33 MAC address
Zobrazuje MAC adresy.
34 Address book group ID
(ID skupiny adresáře)
Zadání skupinového ID pro adresář.
÷ 0 ~ 99
35 Tandem user parametr
(Parametr uživatele tandemu)
Zadání parametru uživatele.
36 Community Name (1)
(Jméno komunity (1))
Volba změny SNMP jména komunity (1).
÷ Umožňuje pouze čtení.
37 Community Name (2)
(Jméno komunity (2))
Volba změny SNMP jména komunity (2).
÷ Umožňuje čtení / zápis.
38 Device name
(Jméno zařízení)
Zadání jména zařízení, je−li to nutné.
(Pro Status Monitor /EtherTalk jméno
přístroje.)
39 Device location
(Adresa zařízení)
Zadání adresy zařízení, je−li to nutné.
(Pro Status Monitor)
40 Daylight time
(Letní čas)
Nastavení letního času.
÷ No, Yes
No
41 Funkce Routing Menu
Volba funkce distribuce dokumentu.
÷ No (ne), Yes (ano)
No (ne)
42 Doc. Dist. Server Name (název
vzdáleného serveru dokumentů)
Pro zadání názvu serveru pro systém
Document Distribution System.
43 Doc. Dist. Server IP (IP adresa
vzdáleného serveru dokumentů)
Pro zadání IP adresy pro systém
Document Distribution System.
÷ 3 číslice x 4
Sleep
0
0. 0. 0. 0.
Pokud jsou nastaveny funkce číslo 36 až 39, vypněte a opět zapněte stroj hlavním síťovým vypínačem
(do polohy OFF a opět ON).
Pokud je nainstalován volitelný systém distribuce dokumentů (DA−WR10).
68
původní nastavení
Funkce
Nastavení kopírky (Copier Settings) pro hlavního operátora
Ke změně nastavení je nutno zadat ID kód hlavního operátora.
režimy
10/10
funkce
původní nastavení
45 Special Paper Tray 3 (Zásobník 3 Nastavení zásobníku papíru pro speciální
na speciální papír)
papír (například barevný).
÷ None, Tray 1, Tray 2, Tray 3, Tray 4,
LCT, Bypass (boční)
None (žádný)
46 Special Paper Tray 4 (Zásobník 4 Nastavení zásobníku papíru pro speciální
na speciální papír)
papír (například barevný).
÷ None, Tray 1, Tray 2, Tray 3, Tray 4,
LCT, Bypass (boční)
None (žádný)
47 Special Paper Tray 5 (Zásobník 5 Nastavení zásobníku papíru pro speciální
na speciální papír)
papír (například barevný).
÷ None, Tray 1, Tray 2, Tray 3, Tray 4,
LCT, Bypass (boční)
None (žádný)
48 Data Deletion Of HD (zrušení dat
na pevném disku)
Basic
Volba požadované úrovně pro zrušení dat
na pevném disku pro každou kopírovací/
tiskovou úlohu.
÷ Basic, Medium, High
Pokud je nainstalován volitelný pevný disk,
zruší se data každé kopírovací/tiskové úlohy
automaticky po jejím dokončení. Zvolte jednu
ze 3 dostupných bezpečnostních úrovní pro
zrušení dat (Basic, Medium a High). Pro vyšší
úroveň zabezpečení zvolte možnost Medium
a High, mějte však na paměti, že doba rušení
se prodlouží v závislosti na úrovni zabezpečení,
přičemž smazání dat může trvat déle.
obrazovka
číslo
režimy
01/05
POZNÁMKA
÷
funkce
původní nastavení
00 Paper size priority
(Priorita formátu papíru)
Volba prioritního formátu papíru.
÷ LEDGER, LEGAL, LETTER, LETTER−R,
INVOICE, A3, B4, A4, A4−R, B5, B5−R, A5,
8 x 13, 8,5 x 13
LETTER
01 Original Mode default
(výchozí nastavení typu předlohy)
Volba nastavení parametrů předlohy.
÷ Text, T/P (Text/ fotografie), Photo (fotografie)
T/P
02 Text contrast
(volba kontrastu)
Volba kontrastu pro režim text
÷ 1−7
4
03 T/P contrast
(Kontrast T/P)
Volba kontrastu pro režim text/foto
÷ 1−7
4
04 Photo contrast
(kontrast fotografií)
Volba kontrastu pro režim fotografií
÷ 1−7
4
Před změnami jakýchkoli položek na této stránce je vyžadováno zadání ID kódu hlavního operátora.
69
Zhotovení kopií
obrazovka
číslo
Funkce
Nastavení kopírky (Copier Settings) pro hlavního operátora
Ke změně nastavení je nutno zadat ID kód hlavního operátora.
obrazovka
číslo
režimy
02/05
04/05
Volba papíru při prokládání fóĺií OHP.
÷ Blank, Copy (prázdný, kopírovaný)
Blank
07 Page insertion default
(Výchozí při vkládání listů)
Volba typu vkládaných listů.
÷ Blank, Copy (prázdný, kopírovaný)
Blank
08 Cover mode default
(Výchozí režim obálky)
Volba papíru pro obálku (krycí list).
÷ F, Blank, F, Copy (prázdný, kopírovaný)
FB, Blank, FB, Copy (prázdný, kopírovaný)
F: přední, FB: přední + zadní
F, Blank
Umožňuje zapnutí nebo vypnutí funkce SADF.
÷ No, Yes
Yes
10 Maximum copy setting
(Max.počet kopií)
Určuje, má−li být limitován počet kopií (0−99).
0 (žádný limit)
12 M1, size
(M1, velikost)
Zadání rozměru často používaného formátu
do paměti 1.
÷ X: 5−432 / Y: 5−297 (viz str 63)
70 x 160 mm
(X) (Y)
13 M2, size
(M2, velikost)
Zadání rozměru často používaného formátu
do paměti 2.
÷ X: 5−432 / Y: 5−297 (viz str 63)
95 x 220 mm
(X) (Y)
16 Memory overflow warning
(Varování při přeplnění paměti)
Volba zpracování úlohy, když dojde
k přeplnění paměti.
÷ Print, Cancel (Tisknout, zrušit)
Print
Volba úspory toneru v režimu Text.
÷ None, Level1, Level 2
(žádný, stupeň1, stupeň 2)
None
Volba úspory toneru v režimu Photo/Text.
÷ None, Level1, Level 2
(žádný, stupeň1, stupeň 2)
None
Volba úspory toneru v režimu Photo.
÷ None, Level1, Level 2
(žádný, stupeň1, stupeň 2)
None
17 Toner Save Mode (T)
(Režim úspory toneru)
18 Toner Save Mode (T/P)
(Režim úspory toneru)
19 Toner Save Mode (P)
(Režim úspory toneru)
05/05
POZNÁMKA
původní nastavení
06 Interleaving default
(Výchozí stav při prokládání)
09 Režim JOB BUILD a režim SADF
03/05
funkce
20 Add new tandem destination
Vložit nové cílové místo pro rozdělení
(Přidání nového tandemového místa) kopírovací úlohy.
÷
21 Edit tandem destination
(Editace tandemového místa)
Editovat cílové místo pro kopírování.
22 Delete tandem destination
(Zrušení tandemového místa)
Zrušit cílové místo pro kopírování.
23 Copier settings print
(Tisk nastavení kopírky)
Vytištění nastavení kopírky.
÷ Start, Stop
Před změnami jakýchkoli položek na této stránce je vyžadováno zadání ID kódu hlavního operátora.
Při nastavení “Level 1 nebo 2” bude spotřeba toneru nižší, než při nastavení “None”, kvalita kopií se však
mírně sníží.
Úspora toneru je odvozena z testovací tabulky Panasonic Test Chart (N910653) při sytosti 6%:
Level 1: Použije se přibližně o 10 % toneru méně, než při nastavení "None".
Level 2: Použije se přibližně o 20 % toneru méně, než při nastavení "None".
70
Funkce
Nastavení tiskárny (Printer Setting) pro hlavního operátora
Ke změně nastavení je nutno zadat ID kód hlavního operátora.
režimy
01/03
02/03
03/03
POZNÁMKA
÷
funkce
původní nastavení
00 Job completion time
(Čas dokončení úlohy)
Nastavení času dokončení úlohy.
÷ 1 − 999 s
180 s
01 Page protection
(Ochraha stránky)
Provádí automatickou kompresi a potom tisk.
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
Off
02 Error page print
(Tisk chybné stránky)
Nastavení výtisku chybové stránky.
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
Off (vypnuto)
03 Spool function
(Funkce spool)
Nastavení funkce spool
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
On
04 Text print (Tisk textu)
Tiskne pouze textovou stránku.
÷ Off, On (vypnuto, zapnuto)
On
05 PS Configuration print
(Tisk konfigurace PS)
Tisk stavové stránky PS.
÷ Stop, Start
Start
06 Printer settings print
(Tisk nastavení tiskárny)
Vytiskne se stav tiskárny.
÷ Stop, Start
07 Font list print (PCL)
(Tisk seznamu fontů (PCL))
Vytiskne se seznam fontů PCL.
÷ Stop, Start
Start
08 Font list print (PS)
(Tisk seznamu fontů (PS))
Vytiskne se seznam fontů PS.
÷ Stop, Start
Start
09 Mailbox data holding
(Zadržení dat v poštovní schránce)
Nastavení automatického zadržení
dat v poštovní schránce.
÷ Infinity, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days,6 days,
7 days (neomezeně, 1, 2, 3, 4, 6, 7 dní)
7 days
10 Delete mailbox data
(Vymazání dat v poštovní schránce)
Zrušení dat v mailboxu.
÷ All, Before (Vše, dříve)
Before
11 Print queue delete
(Mazání tiskové fronty)
Nastavení autorizace zrušení pro tiskovou frontu.
÷ Free, Key op. (volně, kód operátora)
Key op.
12 EtherTalk Zone name
(Název zóny EtherTalk)
Slouží pro zadání názvu zóny AppleTalk.
÷ Max. 32 znaků.
13 NetWare
Nastavení operačního systému NetWare.
÷ Off (vypnuto), On (zapnuto)
(Při použití protokolu IPX/SPX
nebo Novell NetWare)
On (zapnuto)
Před změnami jakýchkoli položek na této stránce je vyžadováno zadání ID kódu hlavního operátora.
Funkce číslo 07 až 10 jsou dostupné, pokud jsou nainstalovány následující doplňky.
Funkce číslo 07: Modul řadiče tiskárny (DA−PC602)
Funkce číslo 08: Modul řadiče vícestránkového popisu jazyka (DA−MC600)
Funkce číslo 09 a 10: Jednotka pevného disku (DA−HD60)
Pokud je nastavena funkce číslo 12, vypněte a opět zapněte stroj hlavním síťovým vypínačem na levé
straně stroje (do polohy OFF a opět ON).
71
Zhotovení kopií
obrazovka
číslo
Poznámky
72
Funkce
Nastavení funkcí hlavním operátorem
Změna nastavení automatického kontrastu
Můžete si vybrat, jestli sytost kopie pro textové a fotografické předlohy bude upravována automaticky.
1.
Stiskněte klávesu FUNCTION.
2.
Zhotovení kopií
Klávesa FUNCTION
Dále postupujte takto:
b
Dotkněte se COPIER SETTINGS.
c
Pokračujte k další stránce.
d
Zvolte 08 Auto contrast adjust.
e
Zvolte, jestli se automatická expozice má, nebo nemá provádět, a
dotkněte se tlačítka OK.
f
Stiskněte klávesu RESET a opusťte nastavování funkcí.
73
Funkce
Nastavení funkcí hlavním operátorem
Změna formátu papíru
Zásobníky papíru jsou konstruovány tak, aby vyhovovaly pro formáty A5, A4, A4R, B4/FLS a A3. Chcete−li formát papíru změnit,
proveďte dále uvedené kroky. Při výběru zásobníku 2 nejsou požadovány kroky 1 a 2.
1.
2.
Stiskněte klávesu FUNCTION.
Klávesa FUNCTION
Dále postupujte takto:
b
c
d
Dotkněte se GENERAL FUNCTIONS.
f
Dotkněte se zásobníku papíru, kde
chcete provést změnu, a dotkněte
se tlačítka SIZE CHANGE.
g
Dotkněte se formátu papíru, který chcete
změnit, a potom tlačítka OK.
Zvolte tlačítko 04 Set key operator
code.
Zadejte kód ID (4 číslice) a
dotkněte se tlačítka OK.
Pouze zásobník 2
U zásobníku 1 budou k dispozici
pouze 3 druhy papíru (A4, B5 a
Letter).
e
Zvolte 00 Paper Size.
74
h
Dotkněte se tlačítka OK.
i
Stiskněte klávesu RESET a opusťte nastavování funkcí.
Funkce
a
b
Vytáhněte zásobník s papírem a vyndejte papír.
c
Posuňte vodítko a na požadovanou délku papíru.
d
Posuňte vodítko b na požadovanou šířku papíru.
Přidržte zarážku, abyste mohli s vodítkem pohnout.
e
Změňte indikátor formátu papíru.
b
B4.FLS
Pro zásobník 2:
A3
A4
A4
Vložte indikátor papíru, který ukazuje tentýž
formát vybraný ve c a d, pak se formát papíru
bude vybírat automaticky.
A5
f
POZNÁMKA
÷
Zavřete zásobník.
Doporučuje se, aby vodítko b bylo na místě upevněno šrouby. O podrobnostech upevnění pomocí
šroubů se poraďte s autorizovaným servisem.
75
Zhotovení kopií
3. Změna nastavení vodítek papíru a indikátoru formátu uvnitř zásobníku.
Funkce
Nastavení funkcí hlavním operátorem
Počítadlo pro oddělení
Hlavní operátor může limitovat počty kopií a určit počítadlo a kódové číslo pro každé oddělení. (Maximální počet oddělení: 300)
1.
2.
Stiskněte klávesu FUNCTION.
Klávesa FUNCTION
Dále postupujte takto:
e
b
Dotkněte se GENERAL FUNCTIONS.
c
Dotkněte se tlačítka 04 Set key opera−
tor code.
d
Zadejte kód ID (4 číslice) a dotkněte
se tlačítka OK.
POZNÁMKA
76
÷
÷
Postupujte k obrazovce 03/10a vyberte 14
Dept. Counter mode.
f
Dotkněte se tlačítka TOTAL COUNTER, abyste
zobrazili sumu všech aktivních počítadel
oddělení.
÷
Chcete−li vynulovat souhrnné počítadlo, dotkněte se tlačítka
INPUT, zadejte číslici 0 a dotkněte se tlačítka OK.
÷
Chcete−li vytisknout seznamy počítadel pro jednotlivá
oddělení, dotkněte se tlačítka LIST PRINT.
Stiskem klávesy RESET opustíte režim funkcí.
Chcete−li uplatnit funkci počítadel oddělení, kontaktujte svůj servis.
Funkce
3.
Změňte číslo v počítadle oddělení, ID kód a limit pro maximální počet kopií.
Číslo v počítadle oddělení
b
Dotkněte se tlačítka DEPT.COUNTER.
c
Pomocí rolovacího tlačítka vyberte požadované oddělení.
d
Zapište číslici „0“, abyste počítadlo vynulovali.
e
Dotkněte se tlačítka OK.
počítadlo (8 číslic)
č.oddělení (3 číslice)
b
Dotkněte se tlačítka MAX.COPIES.
c
Pomocí rolovacího tlačítka vyberte požadované oddělení.
d
Zapište maximální počet kopií (max. 8 číslic).
e
Dotkněte se tlačítka OK.
Zhotovení kopií
Limit kopií pro každé oddělení
Max. počet kopií (8 číslic)
č.oddělení (3 číslice)
Kódové číslo ID pro každé oddělení
b
Dotkněte se tlačítka ID CODE.
c
Pomocí rolovacího tlačítka vyberte požadované oddělení.
d
Zadejte kódové číslo ID (8 číslic).
e
Dotkněte se tlačítka OK.
číslic)
č.oddělení (3 číslice)
Kódové číslo ID (8
4. Opusťte režim funkcí.
b
Dotkněte se tlačítka OK.
c
Stiskněte klávesu RESET na řídicím panelu.
77
Funkce
Nastavení funkcí hlavním operátorem
Týdenní časovač
Hlavní operátor může řídit čas zapnutí a vypnutí v průběhu týdne.
1.
Stiskněte klávesu FUNCTION.
2.
Dále postupujte takto:
Klávesa FUNCTION
b
Dotkněte se GENERAL FUNCTIONS.
c
Zvolte tlačítko 04 Set key operator code.
d
Zadejte kód ID (4 číslice) a dotkněte se tlačítka OK.
e
Postupujte k obrazovce 05/10 a vyberte 21 Weekly timer.
f
Z klávesnice nastavte čas spuštění a ukončení a dotkněte se tlačítka OK.
POZNÁMKA
78
÷
Stiskem klávesy RESET nebo FUNCTION opustíte režim funkcí.
Funkce
Síťové nastavení
Hlavní operátor může řídit nastavení sítě pro síťové operace.
1.
Stiskněte klávesu FUNCTION.
Klávesa FUNCTION
Dále postupujte takto:
b
Dotkněte se GENERAL FUNCTIONS.
c
Zvolte tlačítko 04 Set key operator code.
d
Zadejte kód ID (4 číslice) a dotkněte se tlačítka OK.
e
Postupujte k obrazovce 05/10 a vyberte 23 TCP/IP address.
f
Z klávesnice zadejte adresu TCP/IP a dotkněte se tlačítka OK.
POZNÁMKA
÷
Zhotovení kopií
2.
Podle nastavení počítačové sítě je potřeba nastavit následující :
22. DHCP default (výchozí DHCP)
24. TCP/IP subnet mask (maska podsítě)
25. TCP/IP default gateway (výchozí brána)
26. DNS server address (adresa DNS serveru)
79
Příslušenství
Komponenty
Stroj DP−3530/4530/6030 je digitální fotokopírka, která je schopna zhotovovat velmi jasná a čistá zobrazení.
Kromě toho, její kopírovací funkčnost je možno značně zlepšit doplněním následujících doplňků a spotřebních materiálů.
Doufáme, že shledáte, že široká škála schopností přispěje k vaší ještě vyšší produktivitě a účinnosti vašich kancelářských prací.
Volitelné příslušenství
Finišer se 2 přihrádkami
(DA−FS330 pro DP−3530)
(DA−FS600 pro DP−4530/6030)
(viz str. 48 a 81)
Finišer s 1 přihrádkou a sešívačkou−
tvorba brožur
(DA−FS355A pro DP−3530/DP4520)
(viz str. 48 a 81)
Obrazová paměť
(DA−SM16B/64B/28B)
÷ 16/64/128 MB
÷
Jednotka pevného disku (HDD)
(DA−HD60)
÷
Finišer se 2 přihrádkami a sešívačkou−
tvorba brožur
(DA−FS605 pro DP−4530/6030)
(viz str. 48 a 81)
Děrovačka pro DA−FS600/605
(DA−SP31)
(viz str. 81)
Děrovačka pro DA−FS355A
(DA−SP41)
(viz str. 81)
Pro zvýšení kapacity paměti při
elektronickém třídění
Pro tisk PS (pro fonty)
bezpečnostní tisk / poštovní schránka
tandemové kopírování / souběžné kopírování
i−fax bez Mail serveru
registrace1000 stanic
spool tiskové úlohy
jeden RIP
správa účtů
Rozšiřující deska
(DA−EM600)
÷
rozšíření F−ROM (8 MB)
Modul síťového skeneru
(DA−NS600)
Výstupní přihrádka
(DA−XT600)
Modul síťového skeneru (Network Scanner
Module) pro systém distribuce dokumentů
(Document Distribution System)
(DA−NS601)
Modul řadiče tiskárny
(DA−PC602)
÷ Řadič tiskárny pro PCL6
Systémová konzola
(DA−DS603/604)
÷
Zvyšuje kapacitu papíru a počet Zásobník na 3000 listů (LCT)
(DA−MA301)
zdrojů podávání papíru
DA−DS603: zásobník papíru x 1 ÷ Zvyšuje kapacitu pro podávání papíru
DA−DS604: zásobník papíru x 2
(3000 listů)
(550 listů)
Adaptér formátu A4−R/B4 pro
velkokapacitní zásobník (LCT)
(DA−TK31)
POZNÁMKA
Faxová komunikační deska
(DA−FG600)
Modul Internetového faxu/E−Mailu
(DA−NF600)
PCL6 představuje jazyk popisu stránky, vyvinutý společností Hewlett−Packard Company.
÷
80
Modul řadiče vícestránkového popisu
jazyka
(DA−MC602)
÷ Řadič tiskárny pro PS/PCL6
PS představuje jazyk popisu stránky, vyvinutý společností Adobe Corporation.
Je nutný doplňkový zdroj napájení pro finišer (DA−PW600) (kromě Evropy).
Příslušenství
Finišer se 2 přihrádkami (DA−FS600) / Finišer se 2 přihrádkami a sešívačkou
(DA−FS605)− tvorba brožur
1. Činnost
Děrovačka (DA−SP31)
Pro děrování kopií (4 otvory)
1. přihrádka
2. přihrádka
Zásobník pro
sešité brožury
(DA−FS605)
Při používání kopírovacího režimu „brožura“ (viz str.33)
(1) Kapacita přihrádky (listy)
režimy
formát papíru
sešívání + třídění
1. přihrádka 2. přihrádka
A4
750
750
nebo (30 sad)
A4 R, B4, A3
500
500
Netřídit
A4, A5*
1000
1000
Třídit s posunem
A4 R, B4, FLS*, A3
500
500
Doplňky
nebo (30 sad)
Skupina s posunem
* Formát A5, FLS není použitelný pro třídění s posunem a skupiny s posunem.
(2) Kapacita zásobníku sešívačky − tvorba brožur
Položka
Popis
Formát papíru
A3, B4, A4 R
Kapacita papíru
W/Bez vazby: I list
W/ S vazbou: 2 až 15 listů
(včetně samostatného listu obálky)
10 sad (hromádka 11 až 15 listů), 15 sad (hromádka 6 až 10 listů),
25 sad (hromádka 5 nebo méně listů)
Kapacita papíru
(3) Děrovačka
Otvory
Formát papíru
4
POZNÁMKA
A3, A4
÷
Jestliže jsou výstupní listy zkroucené nebo nejsou dobře srovnané, vyndejte papíry ze zásobníku,
převraťte je a uložte zpět.
81
Příslušenství
Finišer se 2 přihrádkami (DA−FS600) / Finišer se 2 přihrádkami a sešívačkou
(DA−FS605) −tvorba brožur
2. Vlastnosti
Skupiny s posunutím
÷
Třídění s posunutím
Posun elektronicky tříděných kopií
(A3, B4, A4, A4 R)
÷
Sešití
elektronicky
tříděných kopií
÷
Až 50 listů (A4) /
30 listů (A3, B4,
A4 R)
÷
3. Jak používat
Sešití − vytvoření
brožury
Děrování
Třídění se sešíváním
÷
Poskládání
s děrováním
4 otvory: A4/A3
Hmotnost papíru:
64 − 80 g/m2
÷
Sešití elektronicky
tříděných kopií
÷
Až 60 předloh (A3,
B4, A4 R)
÷
Hmotnost papíru: 64 −
80 g/m2 (pouze DA−
FS605)
i−ADF
Lícem vzhůru
Deska
Umístění sešívacího
drátku
1.
2.
Umístěte
Zvolte režim
předlohu.
SORT/FI−
NISH.
3.
Zvolte
Finisher
mode.
4.
5.
Počet kopií.
Lícem dolů
Vyberte typ skupinového režimu pro kopie v invertní jednotce.
b SHIFT−SORT (Třídění s posunutím)*
Několikanásobné kopie jsou automaticky setříděny a
poskládány s posunutím.
Režim třídění s posunutím není možný u
první sady v případě, že je plná paměť.
Formát A5 není použitelný v režimech
třídění s posunutím a skupiny
s posunutím.
82
c
STAPLE−SORT (Třídění se sešíváním)
Po stisku tohoto tlačítka můžete vybrat následující funkce:
, FLS
)
2−1: levý horní roh (1 pozice) (kromě A5
2−2: vlevo (2 pozice) (kromě A5
, A4
, FLS
)
, FLS
)
2−3: levý spodní roh (1 pozice) (kromě A5
d
SHIFT−GROUP (Skupiny s posunutím)*
Několikanásobné kopie jsou uloženy s posunutím.
e
NON−SORT (Netříděno)
Kopie je uložena do přihrádky.
f
PUNCH (děrování)
Kopie jsou proděrovány a vysunuty do přihrádky /
zásobníku.
Příslušenství
4. Výměna zásobníku sešívacích drátků
Zpráva, kterou vidíte vlevo, znamená, že došly sešívací drátky.
1.
5.
Opět nainstalujte zásobník.
Zastrčte zásobník, až páčka zapadne.
Kryt
sešívačky.
2.
1
Zavřete kryt sešívačky.
Doplňky
6.
Zásobník drátků
3.
Vyměňte krabičku s drátky.
Nová
Prázdná
4.
Páska
83
Příslušenství
Finišer se 2 přihrádkami a sešívačkou − tvorba brožur (DA−FS605)
Když dolňujete drátky do sešívačky
Doplnění drátků do sešívačky
1
6
Jednotka sešívačky
Přední spodní kryt
7
2
Až se
zarazí
Zelená rukojeť
8
3
Jednotka sešívačky
4
Prázdný zásobník
5
Nový zásobník
84
Zavřete přední spodní kryt.
Příslušenství
Jestliže sešívání po výměně zásobníku s drátky
nefunguje, postupujte takto:
Když je plný kontejner na zbytky z děrování
(pro děrovačku DA−SP31)
Když se rozsvítí indikátor pro odpad z děrování, znamená
to, že kontejner je plný.
1.
Vyndejte zásobník s drátky.
Zásobník s drátky
1.
Přední kryt
děrovačky
Zbylý
drátek
2.
Odpadkový kontejner
se zbytky z děrování
3.
3.
4.
5
Zavřete přední kryt děrovačky.
85
Doplňky
2.
Příslušenství
Finišer se 2 přihrádkami (DA−FS330)
1. Komponenty
Horní přihrádka
÷ Děrování
÷
A5R/A4/A4R/B4/FLS/A3
Spodní přihrádka
÷ Pouze velikost A4 (kromě A4
÷
Sešívání (až do 30 listů)
÷
Elektronické třídění s posunem
÷
Děrování
)
2. Vlastnosti
Horní přihrádka
Otočení
Děrování
1
÷
÷
Třídění s otočením sad
Děrování se 4 otvory (A3, A4)
Spodní přihrádka
Děrování
Posun
Děrování a posun
÷
86
Elektronické třídění s
odsazením (A4)
Třídění se sešitím
Děrování a sešití
÷
Odsazení s děrováním a
elektronickým tříděním (A4)
÷
Třídění s děrováním a sešitím sad (A4)
÷
Třídění se sešitím sad
÷
Až 30 listů (A4)
÷
Hmotnost papíru: 64 − 80
g/m2
Příslušenství
3. Jak používat
i−ADF
Lícem vzhůru
Deska
Umístění
sešívacího drátku
1.
Umístěte
předlohu.
2.
3.
4.
Zvolte režim
SORT/FI−
NISH.
Zvolte Fi−
nisher mode.
Počet kopií.
5.
Stiskněte
START.
* V režimu děrování se 4 otvory jsou
k dispozici formáty A3 a A4
POZNÁMKA
÷
÷
÷
.
Vyberte typ skupinového režimu pro kopie ve finišeru se
2 přihrádkami a stiskněte OK.
b SORT (Třídění)
Několikanásobné kopie jsou automaticky setříděny a
poskládány s posunutím.
c ROTATE SORT (Třídění s pootočením) (Pouze horní přihrádka)
Zkopírované sady jsou odděleny pootočením a vysunuty na
podložku.
d ROTATE GROUP (skupiny s pootočením) (Pouze horní
přihrádka)
Seskupené kopie jsou pootočeny a vysunuty na podložku.
e NON−SORT (Netříděno)
Kopie je uložena na podložku.
f PUNCH (Děrování)*
Setříděné kopie jsou proděrovány a vysunuty na
podložku.(Kromě režimů Rotate−Sort a Rotate−Group)
g SHIFT−SORT (Třídění s posunutím) (Pouze spodní přihrádka)
Zkopírované sady jsou odsazeny a vysunuty na podložku.
h STAPLE−SORT (Třídění se sešíváním) (Pouze spodní přihrádka)
Setříděné kopie jsou sešity a vysunuty na podložku.
i SHIFT−GROUP (Skupiny s posunutím) (Pouze spodní
přihrádka)
Seskupené kopie jsou odsazeny a vysunuty na podložku.
Výše uvedené třídicí režimy nemusí fungovat, jestliže používáte šedivé předlohy, což může vést
k přeplnění paměti.
V takovém případě se doporučuje buď zpracovat kopie v oddělených částech (kromě režimu třídění se
sešíváním), nebo instalovat doplňkovou diskovou jednotku (DA−HD60).
Jestliže jsou vystupující listy zkroucené nebo nejsou pořádně srovnané, vyndejte papír ze zásobníku,
převraťte ho a vraťte ho zpátky.
87
Doplňky
Lícem dolů
Příslušenství
Finišer se 2 přihrádkami (DA−FS330)
4. Výměna zásobníku sešívacích drátků
Zpráva, kterou vidíte vlevo, znamená, že došly sešívací drátky.
1.
6.
Páska
2.
7.
Kryt sešívačky
3.
Sešívačka
8.
Pojistná páčka
4.
9.
Zásobník drátků
5.
Vyměňte krabičku
s drátky.
Nová
New
Prázdná
Empty
88
10.
b
Zavřete kryt sešívačky.
c
Vraťte finišer do původní pozice.
Zkontrolujte činnost.
Na ovládacím panelu zvolte režim
třídění se sešíváním a vytiskněte
potřebná data.
Příslušenství
5. Jestliže sešívání po výměně náplně s drátky nefunguje, postupujte takto:
Vyndejte zásobník s drátky podle postupu pro
výměnu náplně, uvedeného v krocích 1 až 4
(viz str.88).
1.
2.
Vzpříčený
drátek
Znovu nainstalujte zásobník s drátky podle
postupu pro výměnu náplně, uvedeného
v krocích 7 až 10, a prověřte činnost (viz
str.88).
3.
Odstranění zbytků po děrování
Vytáhněte finišer.
2.
b Vytáhněte odpadkový box.
c Odstraňte zbytky po děrování.
Vodítko na vstupu do finišeru
3.
Odpadkový box
4.
Vraťte finišer do původní pozice.
89
Doplňky
1.
Příslušenství
Finišer s 1 přihrádkou a sešívačkou − tvorba brožur (DA−FS355A)
1. Součástky
Přihrádka
÷ Děrovačka
÷
Sešívací drátky
Prostor pro sešívání
÷ Zásobník sešívačky pro sešité
brožury
•
Indikátor zbytků
po děrování
2. Vlastnosti
(Finišer s 1 přihrádkou)
Skupiny s posunutím
Třídění s posunutím
Třídění se sešitím
Děrování
Sešití − tvorba brožury
(DA−SP41)
2
4
6
1
1
1
3
5
1
÷
Posun elektronicky tříděných kopií
÷
Třídění s posunem a skupiny
s posunem nejsou dostupné pro
formát A5, FLS
÷
÷
÷
90
Sešití
elektronicky
tříděných kopií
Až 50 listů (A4,
A4 R) /25 listů
(A3, B4)
Hmotnost papíru:
64 − 80 g/m2
÷
Poskládání
s děrováním
4 otvory: A4/A3
÷ S Sešití elektronicky
tříděných kopií
÷
Až 40 předloh (A3,
B4, A4 R)
÷
Hmotnost papíru:
64 − 80 g/m2
Příslušenství
2 Jak používat
i−ADF
Lícem vzhůru
Deska
Umístění sešívacího
drátku
1.
2.
Umístěte
předlohu.
Zvolte režim
SORT/
FINISH
3.
Zvolte Fi−
nisher mode.
4
5
Počet kopií.
Stiskněte
START.
Lícem dolů
b
SHIFT−SORT (Třídění s posunutím)*
Několikanásobné kopie jsou automaticky setříděny a
poskládány s posunutím.
c
STAPLE−SORT (Třídění se sešíváním)
Po stisku tohoto tlačítka můžete vybrat následující funkce:
)
2−1: levý horní roh (1 pozice) (kromě A5
)
2−2: vlevo (2 pozice) (kromě A5
)
2−3: levý spodní roh (1 pozice) (kromě A5
d
SHIFT−GROUP (Skupiny s posunutím)*
Několikanásobné kopie jsou uloženy s posunutím.
e
NON−SORT (Netříděno)
Kopie je uložena na podložku.
f
PUNCH (děrování)
Kopie jsou proděrovány a vysunuty do přihrádky /na
podložku.
Když je plná paměť, třídění s posunem není
dostupné v první sadě. Formát A5 není
použitelný pro třídění s posunem a skupiny
s posunem.
POZNÁMKA
÷
Jestliže jsou vystupující listy zkroucené nebo nejsou pořádně srovnané, vyndejte papír ze zásobníku,
převraťte ho a vraťte zpátky.
91
Doplňky
Vyberte typ skupinového režimu pro kopie v invertní jednotce.
Příslušenství
Finišer s 1 přihrádkou a sešívačkou − tvorba brožur (DA−FS355A)
4. Výměna zásobníku sešívacích drátků
Zpráva, kterou vidíte vlevo, znamená, že došly sešívací drátky.
6.
1.
Nová krabička s drátky
Přední kryt finišeru
7.
Páska
2.
Modrá značka
8.
3.
Zásobník drátků
Sešívačka
9.
4.
Sešívačka
Zásobník drátků
5.
Prázdná krabička s drátky
92
10.
Zavřete přední kryt finišeru.
11.
Zkontrolujte činnost.
Na ovládacím panelu zvolte režim třídění se sešíváním a
vytiskněte potřebná data.
Příslušenství
5. Jestliže sešívání po výměně náplně s drátky nefunguje, postupujte takto:
1.
Vyndejte zásobník s drátky podle postupu pro výměnu
náplně, uvedeného v krocích 1 až 4 (viz str.92).
2.
b
Zvedněte knoflík zásobníku.
c
Odstraňte vzpříčený drátek.
d
Vraťte zpět knoflík zásobníku.
3.
Znovu nainstalujte zásobník s drátky podle postupu pro
výměnu náplně, uvedeného v krocích 7 až 9, a prověřte
činnost (viz str.92).
1.
Vytáhněte finišer.
2.
Vytáhněte odpadkový box.
3.
b
Odstraňte zbytky po děrování.
c
Vraťte zpět odpadkový box.
4.
Doplňky
6. Odstranění zbytků po děrování
Vraťte finišer do původní pozice.
93
Poznámky
Network Scanner (Síťový skener) (Doplněk)
Skenování dokumentu
Zaregistrování vašeho PC
1
2
3
B
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu.
C
Zvolte položku Scanner Configuration....
B
Zvolte položku “Auto Registration”.
C
Uveďte název počítače PC a klávesy, který má být
uložen do stroje. Pokud je zařízení DP−3530/4530/6030
nainstalováno na odlišné masce podsítě hvě počítačové
sítě (LAN), zvolte položku "Add Device", a pak
zaregistrujte stroj podle následujícího postupu.
D
Klepněte na tlačítko OK.
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu
Panasonic Communications Utility a z kontextové nabídky
vyberte položku Scanner Reception Notification (buď
možnost Pop up Display nebo Icon Display).
POZNÁMKA:
*
S žádostí o podrobnosti o vaší masce podsítě se obraťte
na svého správce systému.
Pokud je zařízení DP−3530/4530/6030 nainstalováno na odlišné masce podsítě vně počítačové sítě.
Klepněte na tlačítko
"Přidat/Add".
B
C
Zadejte jméno zařízení a IP adresu stroje.
D
Klepněte na tlačítko OK.
Vraťte se k okénku Scanner Configuration (viz výše).
Klepněte na tlačítko OK.
Vraťte se k okénku vlevo.
95
Síťový skener
Pokud je na počítači PC z přiloženého disku CD−ROM nainstalován a nakonfigurován program Panasonic Document Management
System (PDMS), spusťte program Panasonic Communication Utility a zaregistrujte svůj počítač nastavením síťového skeneru.
Síťový skener (volitelné příslušenství)
Zaregistrování vašeho počítače PC/Skenování dokumentů
Skenování (snímání) dokumentu
Abyste mohli využívat vlastnosti síťového skeneru, musíte nejdříve na Vašem PC nainstalovat a nakonfigurovat Systém
správy dokumentů Panasonic, který je na přiloženém CD (Panasonic Document Management System – PDMS).
1.
2.
Umístěte
předlohu.
Stiskněte klávesu
SCAN/FILE.
3.
4.
V adresáři
Zvolte požadované
(ADDRESS
nastavení MODE
BOOK) vyberte SETTINGS.
cílové místo.
5.
Stiskněte
START.
Dokument je nasnímán a obraz je dopraven ke zvolenému cíli.
3.
4.
b
V adresáři (ADDRESS BOOK) vyberte cílové místo.
c
Zvolte rozlišení.
d
Zvolte režim předlohy.
e
Zvolte expozici.
f
Stiskněte klávesu START.
Na cílovém PC se objeví oznámení o příjmu ze skeneru (Scanner Reception Notice).
6.
b
Toto oznámení se zobrazí na cílovém PC.
c
Abyste si prohlédli nasnímaný obraz, klepněte na tlačítko
Display.
7.
b
Na Vašem PC se spustí správce dokumentů (Document
Manager Software) nebo Vámi zvolený prohlížeč.
c
Poklepejte na Document Desktop.
d
Klepněte na složku Network Scanner Image.
e
Nasnímaný obraz se zobrazí.
96
Řešení problémů
Doplnění papíru (k
k)
Zásobník na 550 archů papíru
Zásobník na 1550 archů papíru
1.
2. Vložte papír kopírovací stranou dolů.
÷
Některé speciální papíry, např. lesklý papír, poštovní nálepky a průsvitné fólie, nevkládejte do zásobníku papíru.
Použijte pro ně boční podávání.
3.
Indikátor maximální úrovně
k
4.
POZOR
÷
÷
Nepoužívejte papír, který je pokrčený nebo překládaný.
Podrobnosti o změně formátu papíru v zásobníku najdete na str.66.
Nepoužitý papír vždy uložte do ochranného pytle a otvor neprodyšně uzavřete.
Jestliže papír zůstane vystaven osvětlení, mohou se objevit problémy s jeho zkroucením a zvlněním nebo
dojde ke snížení kvality kopírovaného obrazu.
97
Řešení problémů
Doplnění papíru
Velkokapacitní zásobník na 3000 archů papíru (LTC) (DA−MA301)
1.
Zásobník pro podávání papíru
Nedotýkejte se zásobníku, dokud je v pohybu.
2.
Lícem
nahoru
Indikátor přeplnění
3.
4.
Až se zásobník zastaví, umístěte do něj opatrně papír.
Pouze formát A4 (na výšku).
Až 3000 listů papíru 75 g/m2.
Zavřete dveře.
POZNÁMKA
98
Když používáte papíry po jedné straně potištěné, umístěte je potištěnou stranou nahoru.
Řešení problémů
Výměna láhve s tonerem (
)
5.
1.
Klobouček
Tonerová výsypka
2.
6.
Tonerová láhev
3.
7. Zavřete přední kryt.
÷
Výsypka
Pro optimální kvalitu kopií
Prázdná tonerová láhev
4.
Nová tonerová láhev
10 – 15 krát
?
POZOR
používejte doporučený toner Panasonic. Toner skladujte na chladném tmavém místě. Nerozdělávejte
toner před použitím. Po otevření jej upotřebte co nejrychleji.
99
Řešení problémů
Odstranění špatně podaného papíru
Indikátory a lokalizace zablokovaného papíru.
Jestliže dojde k zablokování papíru, objeví se na displeji příslušný indikátor a označení místa,
kde se problém vyskytuje.
DA−FS355A
Místo, kde došlo k zablokování papíru:
Indikátor zablokovaného místa
Znamená otevřít každý kryt, zkontrolovat a
odstranit patřičný uvázlý papír.
(Viz str. 101−110).
Finišer
H: Finišer (viz str. 101)
Kopírka
ADU
Podávací
jednotka
LCT
A: Systémová konzola (viz str.109)
B: Oblast vstupu papíru (viz str. 106)
C: Oblast transportu papíru (viz str. 106)
D: Oblast výstupu papíru /zapékání (viz str.107)
E: Oblast ADU (viz str.108)
F: Oblast reverze (viz str.107)
G: Oblast velkokapacitního zásobníku LCT (viz str.109)
i−ADF
J: Podavač i−ADF (viz str. 110)
POZNÁMKA
100
÷
Přesvědčte se, že po odstranění zablokovaného papíru indikátor špatného podání zhasl. Indikátor totiž
nezhasne, pokud v kopírce zůstal ještě uvízlý papír. Znovu vše zkontrolujte a pečlivě odstraňte všechen
papír.
Řešení problémů
Finišer se 2 přihrádkami
(DA−FS600/FS605)
÷
Přesvědčte se, že po odstranění zablokovaného
papíru indikátor špatného podání zhasl.
4.
1.
Zablokovaný papír
Zablokovaný
papír
Kryt děrovačky
2.
Finišer
5.
Stiskněte uvolňovací
tlačítko
3. Když je nainstalovaná děrovačka:
Horní kryt finišeru
6.
Vnitřní kryt
Zablokovaný
Kryt děrovačky
papír
7.
Kryt
transportní
části
Zablokovaný papír
horní kryt finišeru.
8. Zavřete
Vraťte finišer do původní pozice.
101
Řešení problémů
Odstranění špatně podaného papíru
Finišer se 2 přihrádkami a sešívačkou −
tvorba brožur (pouze DA−FS605)
÷
1.
Přesvědčte se, že po odstranění zablokovaného papíru
indikátor špatného podání zhasl.
5.
Finišer
Zablokovaný papír
Kryt výstupu
sešívačky
Stiskněte
uvolňovací
tlačítko
6.
2.
Zablokovaný papír
Přední
spodní kryt
Kryt
přiváděcí
části
7. Zavřete přední spodní kryt.
3.
8. Vraťte finišer do původní pozice.
4.
Zatlačte a otočte.
102
Řešení problémů
Finišer s 2 přihrádkami (DA−FS330)
÷
Horní kryt
1.
Přesvědčte se, že po odstranění zablokovaného
papíru indikátor špatného podání zhasl.
4.
Když papír nejde odstranit:
5.
Když zablokovaný papír nemůžete najít.
Vodítko finišeru
Zablokovaný papír
2. b
Vytáhněte finišer.
c
Vytáhněte odpadkový box (viz str.85).
d
Otevřete kryt sešívačky (viz str.84).
Knoflík B
6.
b
Zavřete kryt sešívačky a nainstalujte
odpadkový box.
c
Vraťte finišer do původní pozice.
3.
Knoflík A
Zablokovaný papír
103
Řešení problémů
Odstranění špatně podaného papíru
Finišer s 1 přihrádkou a sešívačkou −
tvorba brožur (DA−FS355A)
÷
1.
Zablokovaný
papír
Přesvědčte se, že po odstranění zablokovaného papíru
indikátor špatného podání zhasl.
4.
Horní kryt
5.
2.
Finišer
3.
Horní kryt
104
Vraťte finišer do původní pozice.
Řešení problémů
Finišer s 1 přihrádkou
a sešívačkou − tvorba brožur
(DA−FS355A)
÷
1.
Přesvědčte se, že po odstranění
zablokovaného papíru indikátor špatného
podání zhasl.
6.
Finišer
Zablokovaný papír
7.
2.
Vnitřní kryt
Přední kryt finišeru
8.
3.
Zablokovaný papír
Spodní
knoflík
9.
4.
Vraťte finišer do původní pozice
Zásobník sešívačky
5. Zavřete přední kryt finišeru.
105
Řešení problémů
Odstranění špatně podaného papíru
Oblast vstupu papíru
Oblast transportu papíru
1.
1.
2.
2.
Pravý kryt
Zablokovaný papír
Uvolňovací páčka
3.
3.
Knoflík
pro posun
papíru
4.
Zatlačte a otočte
5. Zavřete přední kryt.
106
4.
5.
Zatlačte zpátky zásobník papíru 1
nebo 2.
Zavřete přední kryt.
Řešení problémů
Oblast výstupu papíru /zapékání
÷
Přesvědčte se, že po odstranění zablokovaného
papíru indikátor špatného podání zhasl.
4.
1.
Magnet
Přední kryt
2.
Kryt topného válce
5.
Pozor, horký
povrch
Kryt výstupu
3.
6.
Zajistěte uzavření krytu topného
válce, krytu výstupu a předního
krytu.
Knoflík pece
Oblast reverze
2.
1.
3.
Zavřete levý kryt.
Levý kryt
107
Řešení problémů
Odstranění špatně podaného papíru
Automatická duplexní jednotka (ADU)
÷
Přesvědčte se, že po odstranění zablokovaného papíru
indikátor špatného podání zhasl.
5.
1.
Knoflík 5 (pravý)
6.
2.
Knoflík 5 (levý)
Uvolňovací páčka
7.
3.
Zatlačte ADU zpět do kopírky.
8.
Zatlačte a otočte
Automatická duplexní jednotka
4.
9.
Knoflík 5 (středový)
108
Zajistěte zavření předního krytu.
Řešení problémů
Systémová konzola
(DA−DS601/DS602)
1.
Velkokapacitní zásobník papíru
(DA−MA301)
Pravý spodní kryt
1.
b
Přidržte západku a posuňte velkokapacitní
zásobník doprava.
Zablokovaný papír
Západka
2.
Zablokovaný papír
2.
Zablokovaný papír
Dvířka
3.
3.
b
Zavřete dvířka.
c
Vraťte velkokapacitní zásobník do
původní pozice.
zásobník papíru 3 nebo 4
4. Zatlačte
zpět.
Zavřete pravý spodní kryt.
109
Řešení problémů
Odstranění špatně podaného papíru
Podavač i−ADF
÷
1.
Kryt podavače.
Přesvědčte se, že po odstranění zablokovaného papíru
indikátor špatného podání zhasl.
5.
Zablokovaný
papír
2.
6.
Zablokovaný
papír
Vnitřní kryt
3.
Vodítko na výstupu
Zásobník podavače
7.
Knoflík pro posun papíru
4.
Zeleně označená
záložka
8.
Zablokovaný papír
Vodítko na
výstupu
9.
110
Zavřete kryt podavače.
Odstraňování potíží
Než zavoláte servis
Kontrola
Činnost
Jednotka nepracuje
Svítí displej ?
Zkontrolujte, jestli jsou zapnuty vypínače (hlavní vypínač vzadu
a vypínač na levé straně přístroje) a jestli je napájecí kabel zastrčený
v zásuvce.
Bliká (nebo svítí) klávesa Energy Saver a
displeje jsou vypnuty ? (viz str. 56)
Stiskněte klávesu Energy Saver na ovládacím panelu.
Na displeji se objevil některý z U## kódů a zpráv ? (U1, U4, U6, U7, U9 … atd)
Proveďte pokyny uvedené ve zprávě.
Na displeji se objeví indikátor a zpráva
„Add staples“?
Doplňte drátky
(DA−FS600/FS605: viz str. 83)
(DA−FS330: viz str. 88)
(DA−FS355A: viz str. 92)
Odstraňte všechny vzpříčené drátky.
(DA−FS600/FS605: viz str. 85)
(DA−FS330: viz str. 89)
(DA−FS355A: viz str. 93)
Na displeji se objeví indikátor a zpráva
„Add paper“ (J)?
Doplňte papír (viz str. 97).
Na displeji se objeví indikátor a zpráva o
špatném podání papíru? (I)
Odstraňte zablokovaný papír (viz str.100).
Na displeji se objeví indikátor a zpráva
E#−##?
Vypněte hlavní vypínač vzadu a vypínač na levé straně
přístroje a potom opět zapněte. Jestliže chybový kód nezmizí,
zavolejte servis.
Přístroj během činnosti nepřijímá další
úlohu, naformulovaná úloha není po
dlouhou dobu přijata nebo úloha není
dokončená.
Vypněte a zapněte vypínač.
Indikátor expozice ukazuje „LIGHTER“?
Dotkněte se tlačítka „DARKER“ (tmavší).
Na displeji se objeví indikátor a zpráva
Add toner (?)?
Vyměňte láhev s tonerem (viz str. 97).
Ostatní
Kopie jsou světlé.
111
Odstraňování potíží
Než zavoláte servis
Kontrola
Činnost
Na kopiích jsou skvrny.
Je skleněná deska nebo kryt desky
zašpiněný?
Vyčistěte sklo nebo kryt (viz dále).
Jedná se o OHP film nebo tmavou
předlohu?
Před kopírováním zakryjte předlohu listem bílého
papíru nebo nastavte expozici na vyšší světlost.
Uživatelské chybové kódy (U kódy)
Kód
Kontrolní bod
kód
Kontrolní bod
U1
Přední kryt je otevřený.
U18
Celkový počet kopií dosáhl limitu, obraťte se na hlavního
operátora.
U4
Finišer je vytažený.
U20
Podavač dokumentů ADF je otevřený.
U6
Pravý kryt je otevřený.
U21
Podavač ADF byl během snímání z ADF otevřen.
U7
Pravý spodní kryt je otevřený.
U30
Protiprašný kryt děrovače je otevřený.
U9
Levý kryt je otevřený.
U31
V sešívací jednotce pro tvorbu brožur zůstal papír.
U12
Kryt sešívačky finišeru /Horní kryt je otevřený.
Odpadkový box není nainstalovaný. (DA−FS330)
U32
Vnitřní kryt finišeru je otevřený. (DA−FS605/FS355A)
U13
Dochází toner.
U33
Sešívačka nebo sešívací jednotka je nesprávná.
(DA−FS605/FS355A)
U15
Zavolejte svůj servis.
U34
Přední dolní kryt finišeru je otevřený. (DA−FS605)
U16
Zavolejte svůj servis.
U35
Kryt výstupu sešívačky je otevřený. (DA−FS605)
U90
Je potřeba vyměnit baterii.
Jestliže výše uvedené pokyny neřeší Váš problém, zavolejte svůj servis.
•
Péče o kopírku.
÷
Čistěte pravidelně jednou týdně.
Expoziční sklo/kryt skla
Kryt skla
Expoziční
sklo
112
b
Setřete nečistoty hadříkem, navlhčeným do
neutrálního čistícího prostředku.
c
Potom sklo setřete suchým měkkým hadříkem
Odstraňování potíží
Výměna baterie
Kopírka má vnitřní baterii (č.výrobku CR2032), která udržuje datum a čas. V situaci, kdy baterie potřebuje vyměnit, se zobrazí
následující zpráva.
Zpráva o výměně baterie
U90
Postup při výměně baterie.
1.
Vypněte síťový vypínač.
Otevřete přední kryt.
Vytáhněte držák baterie, umístěný přímo pod signálkou Data LED
na řídicím panelu.
Data LED
2.
1
2
3.
Data LED
c
Nainstalujte novou baterii.
POZNÁMKA:
Při umístění baterie do držáku dbejte na to, aby strana + byla
nahoře.
Opět zasuňte držák baterie.
÷
Životnost baterie je přibližně jeden rok při normálním používání.
VÝSTRAHA
upozorňuje na riziko, které může vést k menšímu úrazu nebo k poškození stroje.
÷
TENTO VÝROBEK OBSAHUJE LITHIOVOU BATERII. PŘI NESPRÁVNÉ VÝMĚNĚ HROZÍ NEBEZPEČÍ EXPLOZE.
VYMĚŇUJTE POUZE ZA STEJNÝ NEBO EKVIVALENTNÍ TYP. S POUŽITÝMI BATERIEMI NALOŽTE PODLE PLATNÝCH
PŘEDPISŮ O LIKVIDACI TUHÉHO ODPADU.
113
Ostatní
w
Vyndejte baterii.
Zajistěte zavření předního krytu.
Zapněte síťový vypínač.
Nastavte datum a čas.
(Viz str. 68).
4.
POZOR
b
Specifikace
DP−6030/4530/3530 (kopírka)
÷
Typ:
stolní
Typ expozičního skla:
pevná
Zpracovatelné předlohy:
volné archy, knihy (max. A3)
Kopírovací metoda:
laserová elektrofotografie
Fixace:
tepelný fixační válec
Proces:
suchý, dvousložkový typ
Rozlišení:
max 600 dpi
Ovládací panel:
dotykový displej
Maximální formát kopie:
A3 – A5 ze zásobníku papíru
Volná oblast:
max. 5 mm
Doba zahřívání:
DP−6030/4530:
D−P3530:
Doba pro první kopii:
DP−6030: 3,5 vteřiny
DP−4530: 4,5 vteřiny
DP−3530: 5,8 vteřiny
(formát A4 ii, z prvního zásobníku, z expozičního sklay)
Rychlost při vícenásobném:
DP−6030: 60 cpm (formát A4)
DP−4530: 45 cpm (formát A4)
DP−3530: 35 cpm (formát A4)
Zvětšovací poměry:
předem nastavené: 115%, 122%, 141%, 173%, 200%
volitelné: od 101% do 400% po 1% přírůstku
předem nastavené: 87%, 82%, 71%, 58%, 50%
volitelné: od 99% do 25% po 1% přírůstku
Podávání papíru:
zásobník papíru (1550 listů + 550 listů) + boční podávání (50 listů)
+ systémová konzola (1100 listů)
Hmotnost papíru:
zásobník papíru: 60 – 90 g/m2 (boční podavač 55 – 133 g/m˛)
Volba počtu kopií:
Max 999 listů (kapacita doplňkové výstupní přihrádky je 250 listů)
Požadavky na elektrickou energii:
220 – 240 V ~, 50 Hz, 6,5 A
Spotřeba energie:
1,45 kW
Rozměry: (Š x H x V)
600 x 753 x 735 mm
Hmotnost:
131 kg: DP−6030/4530
128 kg: DP−3530
Pracovní prostředí:
teplota 10°C – 30°C , relativní vlhkost 30% − 80%.
(Při teplotě 30°C by však vlhkost měla činit 70% nebo méně, a naopak při
vlhkosti 80% by teplota měla dosáhnout pouze 27°C nebo méně.)
Specifikace mohou být změněny bez dalšího upozornění.
114
asi 180 vteřin (při 20°C)
asi 30 vteřin (při 20°C)
Specifikace
Podavač i−ADF (Standard)
Kapacita zásobníku:
max. 70 listů (80g/m˛)
Formát papíru:
A5/A4/B4.FLS/A3
Hmotnost papíru:
50 – 105 g/m2 /jednostr.
64 – 105 g/m2 /oboustr.
Napájení:
z kopírky
Rozměry (Š x H x V):
600 x 583 x 138 mm
Hmotnost:
14,5 kg
Systémová konzola 1 (DA−DS601)
Kombinace:
zásobník papíru x 1
skladovací zásobník x 1
Formát papíru:
A5/A4/B4.FLS/A3
Hmotnost papíru:
60 – 90 g/m2
Kapacita papíru:
max. 550 listů x 1 (80g/m˛)
Napájení:
z kopírky
Rozměry (Š x H x V):
600 x 730 x 290 mm
Hmotnost:
28,8 kg
Použitelné modely:
DP−3530/4530/6030
Systémová konzola 2 (DA−DS602)
Kombinace:
zásobník papíru x 2
Formát papíru:
A5/A4/B4.FLS/A3
Hmotnost papíru:
60 – 90 g/m2
Kapacita papíru:
max. 550 listů x 2 (80g/m˛)
Napájení:
z kopírky
Rozměry (Š x H x V):
600 x 730 x 290 mm
Hmotnost:
30 kg
Použitelné modely:
DP−3530/4530/6030
Formát papíru:
A4
Hmotnost papíru:
60 – 90 g/m2
Kapacita papíru:
max. 3000 listů (75 g/m˛)
Napájení:
z kopírky
Rozměry (Š x H x V):
295 x 445 x 505 mm
Hmotnost:
12,3 kg
Použitelné modely:
DP−3530/4530/6030
Ostatní
Zásobník na 3000 listů (LCT) (DA−MA301)
115
Specifikace
Finišer se 2 přihrádkami (DA−FS600)
Režim:
1. přihrádka a 2. přihrádka
Netřídit /Třídit /Sešívat
Formát papíru:
1. přihrádka a 2. přihrádka
A5/A4/A4 R/B4/FLS/A3
Hmotnost papíru:
55 – 133 g/m2 : v režimu netřídit
Kapacita papíru:
1. přihrádka a 2. přihrádka
maximum 1000 listů / 30 sad (režim sešívání)
Sešívání:+
Formát papíru
Hmotnost papíru
Kapacita papíru
Bod sešívání:
A4/A4 R/B4/A3
64 – 90 g/m2
2−50 listů: A4 (80 g/m2˛)
2−30 listů: A4 R/B4/A3 (80 g/m2)
vzadu 1/vpředu 1/uprostřed 2−bodové sešití
Napájení:
z kopírky
Rozměry (Š x H x V):
670 x 613 x 1500 mm
Hmotnost:
34,5 kg
Použitelné modely:
DP−4530/6030
Finišer s 2 přihrádkami a sešívačkou − tvorba brožury (DA−FS605)
Režim:
1. přihrádka a 2. přihrádka
zásobník
Netřídit /Třídit /Sešívat
sešité brožury
Formát papíru:
1. přihrádka a 2. přihrádka
zásobník
A5/A4/A4 R/B4/FLS/A3
A4 R/B4/A3
Hmotnost papíru:
55 – 133 g/m2 : v režimu netřídit
Kapacita papíru:
1. přihrádka a 2. přihrádka
zásobník
maximum 1000 listů / 30 sad (režim sešívání)
maximum 25 sad
Sešívání:
Formát papíru
Hmotnost papíru
Kapacita
Bod sešívání
A4/A4 R/B4/A3
64 – 80 g/m2
2−50 listů: A4 (80 g/m2)
2−30 listů: A4 R/B4/A3 (80 g/m2)
vzadu 1/vpředu 1/uprostřed 2−bodové sešití
Sešívání − tvorba brožur:
Formát papíru
Hmotnost papíru
Hromádka
A4 R/A3
64 – 80 g/m2
11−15 listů: 10 sad /6−10 listů: 15 sad /2−5 listů: 25 sad
Napájení:
z kopírky
Rozměry (Š x H x V):
670 x 613 x 1500 mm
Hmotnost:
52,5 kg
Použitelné modely:
DP−453/6030
Děrovačka (DA−SP31)
Formát papíru:
A4/A3: 4 otvory
Hmotnost papíru:
64 – 133 g/m2
Použitelné modely:
DA−FS600/FS605
116
Specifikace
Finišer se 2 přihrádkami (DA−FS330)
Režim:
1. přihrádka
2. přihrádka
Netřídit /Třídit
Netřídit /Třídit/Sešívat
Formát papíru:
1. přihrádka
2. přihrádka
A5/A4/A4 R/B4/FLS/A3
A4
Hmotnost papíru:
55 – 133 g/m2 : v režimu netřídit
Kapacita papíru:
1. přihrádka
2. přihrádka
100 listů
maximum 1000 listů / 30 sad (režim sešívání)
Sešívání:
Formát papíru
Hmotnost papíru
Kapacita papíru
Bod sešívání
A4
64 – 80 g/m2
2−30 listů: 80 g/m2
1bodové sešití
Děrování:
Formát papíru
Hmotnost papíru
A4/A3: 4 otvory
60 – 105 g/m2
Napájení:
z kopírky
Rozměry (Š x H x V):
420 x 520 x 430 mm
Hmotnost:
15,5 kg
Použitelné modely:
DP−3530
Finišer s 1 přihrádkou a sešívačkou − tvorba brožur (DA−FS355A)
Režim:
přihrádka
zásobník
Netřídit /Třídit /Sešívat
− vytvořit brožuru
Formát papíru:
přihrádka
zásobník
A5/A4/A4 R/B4/FLS/A3
A4 R/B4/A3
Hmotnost papíru:
55 – 133 g/m2 : v režimu netřídit
Kapacita papíru:
přihrádka
zásobník
maximum 1000 listů / 30 sad (režim sešívání)
maximum 20 sad
Sešívání:
Formát papíru
Hmotnost papíru
Kapacita
Bod sešívání
A4/A4 R/B4/A3
64 – 80 g/m˛
2−50 listů: A4/A4R (80 g/m2)
2−25 listů: B4/A3 (80 g/m2)
vzadu 1/vpředu 1/uprostřed 2bodové sešití
Sešívání− tvorba brožur:
Formát papíru
Hmotnost papíru
Hromádka
A4 R/B4/A3
64 – 80 g/m2
6 −10 listů: 10 sad /1−5 listů: 20 sad
Napájení:
z kopírky
Rozměry (Š x H x V):
550 x 600 x 464 mm
Hmotnost:
27,2 kg
Použitelné modely:
DA−FS355A pro DP−3530/4530
÷
Formát papíru:
A4/A3: 4 otvory
Hmotnost papíru:
64 – 133 g/m2
Použitelné modely:
DA−FS355A
Ostatní
Děrovačka (DA−SP41)
Specifikace mohou být změněny bez dalšího upozornění.
117
Doplňky a spotřební materiál
DP−6030/4530/3530 je digitální fotokopírka, která je schopná vytvářet obrazy s vysokým jasem . Její kopírovací schopnosti
mohou být podstatně rozšířeny přidáním následujících doplňků a zařízení.
Doufáme, že i Vy shledáte, že tento široký rozsah dalších možností značnou měrou přispěje ke zvýšení produktivity Vašeho
pracoviště.
Doplňky
Název položky
číslo
Systémová konzola 1
DA−DS603
Zásobník papíru 550 listů x 1
Systémová konzola 2
DA−DS604
Zásobník papíru 550 listů x 2
Zásobník na 3000 listů
DA−MA301
Zásobník papíru na 3000 listů
Finišer se 2 přihrádkami
DA−FS600
Pro DP−6030/4530
Finišer se 2 přihrádkami a sešívačkou
− tvorba brožur
DA−FS605
Pro DP−6030/4530
Finišer se 2 přihrádkami
DA−FS330
Pro DP−3530
Finišer se 1 přihrádkami a sešívačkou
− tvorba brožur
DA−FS355A
Pro DP−4530/3530
Děrovačka pro DA−FS600/605
DA−SP31
Pro DP−6030/4530
Děrovačka pro DA−FS355A
DA−SP41
Pro DP−3530/4530
Výstupní přihrádka
DA−XT600
Pro DP−6030/4530/3530
Paměť obrazu (16 MB)
DA−SM16B
Pro elektronické třídění
Paměť obrazu (64 MB)
DA−SM64B
Pro elektronické třídění
Paměť obrazu (128 MB)
DA−SM28B
Pro elektronické třídění
Disková jednotka
DA−HD60
Pro DP−6030/4530/3530
Modul řadiče tiskárny
DA−PC602
Řadič tiskárny pro PCL6*
Modul síťového skeneru
DA−NS600
Síťový skener
Modul síťového skeneru
DA−NS601
Modul síťového skeneru (Network Scanner Module)
pro systém distribuce dokumentů (Document
Distribution System)
Rozšiřující deska
DA−EM600
F−ROM 8 MB
Modul řadiče vícestránkového popisu
jazyka
DA−MC602
Řadič tiskárny pro PCL6/PS3
Modul Internetového faxu/E−Mailu
DA−NF600
Internetový fax/E−Mailová komunikace
Faxová komunikační deska
DA−FG600
Faxová komunikační deska skupiny G3 (Fax/Tel)
Software DD serveru
DA−WS20
Pro funkci DD serveru
Účtovací software
DA−WA10
Pro funkci účtování
Systém distribuce dokumentů
(Document Distribution System)
DA−WR10
Pro funkci systému distribuce dokumentů
POZNÁMKA
118
*
poznámka
PCL6 představuje jazyk popisu stránky, vyvinutý společností Hewlet −Packard Company.
PS3 představuje jazyk popisu stránky, vyvinutý společností Adobe System Company.
Doplňky a spotřební materiál
Spotřební materiál
Název položky
číslo
poznámka
FQ−SS66
Náhradní náplně (3) pro DA−FS600/605
Zásobník sešívacích drátků
FQ−SS50
Náhradní náplně (3) pro DA−FS605
(− tvorba brožur)
Zásobník sešívacích drátků
FQ−SS35
Náhradní náplně (3) pro DA−FS355A
Zásobník sešívacích drátků
FQ−SS32
Náhradní náplně (3) pro DA−FS330
Toner
DQ−TU241G
Toner pro DP−3530/4530
Toner
DQ−TU351G
Toner pro DP−6030
Ostatní
Zásobník sešívacích drátků
119
Rejstřík
A
Adresář
Automatický invertní podavač dokumentů (i−ADF)
98−104
17
D
Děrování
Disková jednotka (HDD)
Doplnění drátků do sešívačky (DA−FS605)
Doplnění IP adresy nového PC
Doplnění papíru
Doplňky a spotřební materiál
Dotykový displej
82, 89, 90
82
84
98−99
97−98
118−119
5,14
E
Editace adresáře
Editace souboru
100−101
52
F
Finišer s 1 přihrádkou a sešívačkou (DA−FS355A)
Finišer se 2 přihrádkami (DA−FS330)
Finišer se 2 přihrádkami (DA−FS600)
Finišer se 2 přihrádkami a sešívačkou (DA−FS605)
Fronta úloh (Job Queue)
Funkce SADF
Funkce
90−93
86−89
81−88
81−88
25
35,36
61
H
Hlavní vypínač
4,15
Ikona kopírování
14,15
Ikona předlohy
14,15
Indikace formátu kopie
14,15
Indikace formátu předlohy
14,15
Indikace funkcí finišeru
14,15
Indikace chybových kódů strojových/uživatelských (E1−01,
U13, a podobně)
14, 15, 112
Indikace klávesy Tandem/Remote
14,15,20
Indikace kopírovacího poměru
14,15,16
Indikace obrazu předlohy
14,15,16
Indikace režimu SADF/ víceformátového podávání
14,15
Indikace rotačního režimu
14,15,37
Indikace úrovně a formátu papíru
14,15
Indikátor sytosti (7 stupňů)
14,15
Indikátory a lokalizace zablokovaného papíru
100
Instalace
11
Inverzní kopie (Inverse Copy)
45
J
119
80
120
N
Nastavení kopírky (COPIER SETTINGS)
63
Nastavení kopírky pro hlavního operátora
70−72
Nastavení skeneru (SCANNER SETTINGS)
64
Nastavení tandemového /dálkového kopírování (editace)
23
Nastavení tandemového /dálkového kopírování (mazání)
24
Nastavení tandemového /dálkového kopírování (registrace) 22
Nastavení tiskárny (NASTAVENÍ TISKÁRNY)
65
Nastavení tiskárny pro hlavního operátora
71
Než zavoláte servis
111−112
Obálka (Cover)
47
Obrazová paměť
80
Obrys přístroje se zásobníky
14,15
Odstranění zablokovaného papíru
100−110
Finišer s 1 přihrádkou a sešívačkou (DA−FS355A) 104,105
Finišer se 2 přihrádkami (DA−FS330)
103
Finišer se 2 přihrádkami (DA−FS600/FS605)
101
Finišer se 2 přihrádkami a sešívačkou
(pouze DA−FS605)
102
Automatická duplexní jednotka (ADU)
108
Automatický podavač dokumentů (i−ADF)
110
Velkokapacitní zásobník papíru (LCT) (DA−MA301)
109
Oblast vstupu papíru
106
Oblast výstupu papíru / zažehlování
107
Oblast transportu papíru
106
Oblast reverze
107
Systémová konzola(DA−DS601/602)
109
Odstranění zbytků po děrování (DA−SP31)
85
Odstraňování potíží
111−113
Okraj
41
Oznámení o ukončení
26
P
K
Kapacita paměti
Kategorie funkcí
Klávesa CLEAR
Klávesa COPY
Klávesa ENERGY SAVER
Klávesa FUNCTION
13
14,15,16
13
13
41
29
28
28
28
31
31
31
31
112
45
40
39
18
33
16
O
I
Jednotka nepracuje
Jednotka pevného disku
Klávesa INTERRUPT
Klávesa pro výběr zásobníku papíru
Klávesa RESET
Klávesa STOP
Kniha
Kniha \ 2 kopie
Kopie 1\ 2
Kopie 2 \ 1
Kopie 2 \ 2
Kopie 2 do1
Kopie 4 do1
Kopie 8 do1
Kopie N do1
Kopie se skvrnami
Kopírování s opakováním obrazu (Image Repeat)
Kopírování s automatickou funkcí Zoom
Kopírování se zoomem (Zoom)
Kopírování se zvětšováním nebo zmenšováním
Kopírování typu Brožura
Kopírování v plné velikosti
4
5
13
13
13
13
Paměť pro úlohy (Job Memory)
Péče o kopírku
Plná velikost
Počítadlo oddělení
Podávání různých formátů
Použití bočního podávání
54
112
4
76−74
34
17
Pracovní schéma
Prezentace
Pro Vaši bezpečnost
Prokládání fólií OHP (OHP Interleaving)
Prokládání/ Překrývání (Insertion /Overlay)
Předtisk (Form Overlay)
Překrývání (Overlay)
Příslušenství
4
50
9
49
46
53
51
80
R
Rámeček (Edge)
Razítkování (číslo výtisku)
Razítkování (číslování stránek)
Razítkování (datumovka)
Režim digitálního odstranění pozadí
Režim odstranění pozadí (Skyshot Mode)
Režim přerušení (Interrupt)
Režim ručního odstranění pozadí
Režim uspání (Sleep Mode)
Režim úspory energie (Energy Saver)
Rozšiřující deska
Řešení problémů
Řídicí panel
41
44
42
43
57
57
56
58
56
56
80
105−118
13
S
Sešívačka
Signálka (LED) ACTIVE (zelená)
Signálka (LED) ALARM (červená)
Signálka PRINT DATA LED (zelená)
Síťové nastavení
Síťový skener (doplněk)
Skupina s pootočením
Snímání (skenování) dokumentu
Souběžné kopírování
Specifikace
Spotřební materiál
Světlé kopie
Systémová konzola
82 ,90
13
13
13
79
95−96
37
96
55
114
119
119
80
U
Užitečné kancelářské funkce
Uživatelské chybové kódy (U kódy)
3
112
V
Varovné indikátory
Ventilace
Vkládání stránek (Page Insertion)
Všeobecné funkce (GENERAL FUNCTION)
Všeobecné funkce pro hlavního operátora
Vycentrování kopie
Vymazání vstupu z adresáře
Výměna baterie
Výměna láhve s tonerem
Výměna zásobníku drátků (DA−FS330)
Výměna zásobníku drátků (DA−FS355A)
Výměna zásobníku drátků (DA−FS600/605)
Výstupní přihrádka
14,15
10
48
61
66−69
45
102
113
99
88−89
92−93
83−84
82
Z
Základní činnost
Zásobník na 3000 listů (LCT)
Zkušební kopie
Změna formátu papíru
Zoom/ úpravy (Zoom /Effects)
Zvětšování nebo zmenšování
4
80
19
74−75
38
4
T
Tabulka kombinací funkcí
Tandemové /dálkové kopírování
Tlačítka pro ruční řízení expozice
Tlačítko 2−sided/Orig›Copy
Tlačítko Completion Notice (Oznámení o ukončení)
Tlačítko Job Queue
Tlačítko Job Settings
Tlačítko pro výběr režimu předlohy
Tlačítko Proof Set
Tlačítko Reserve a job
Tlačítko Tandem/Remote
Toner a papír
Třídění (Sort)
Třídění /Dokončení (Sort /Finish)
Třídění s pootočením
Třídění se sešíváním
Týdenní časovač
59
20
14,15,16
27
14,15, 26
14,15,25
14,15,16
14,15,16
14,15,19
14,15,55
14,15,20
10
37
37
37
82,86,90
78
121
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8
obchodní oddělení: 221 71 91 61
technická podpora: 221 71 91 91
centrální fax:
224 81 98 88
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]asonic.cz
aktuální info na www.panasonic.cz
Pro servis volejte :
For Customer Support:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
http://www.panasonic.co.jp/global/
S0105-0
PJQMC0461ZA
January 2005
Published in Japan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement