Panasonic DX600 Operativní instrukce

Panasonic DX600 Operativní instrukce
COVER_cz.fm Page 1 Monday, June 3, 2002 9:40 AM
Návod k obsluze
(pro Internet fax)
Model
DX-600
Před zahájením práce s tímto zařízením si laskavě přečtěte všechny pokyny. Návod si pak uschovejte pro další použití.
CZ
COVER2_cz.fm Page 2 Friday, May 31, 2002 11:21 AM
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Když požadujete nějaké informace, další dodávky nebo servis, uvádějte vždy číslo modelu a výrobní číslo
přístroje. Štítek s těmito informacemi naleznete na místě, které vidíte dole na obrázku. Pro Vaše pohodlí
Vám zde nabízíme možnost zaznamenat si informace, které můžete v budoucnu potřebovat.
Číslo modelu
Výrobní číslo
Datum prodeje
Prodejce
Adresa
Číslo telefonu
()
–
Číslo telefonu dodavatele spotřebního materiálu
()
–
Číslo telefonu do servisu
()
–
Aby celý systém po připojení k síti fungoval správně, musí být nastaveny určité informace a další parametry. O
potřebné informace a připojení k síti požádejte laskavě svého správce sítě.
Uživatelské informace
Název společnosti:
Addresa:
Oddělení:
Město:
Stát:
Telefon:
Fax:
PSČ:
Internetové parametry (viz str. 50)
IP adresa:
Subnet maska:
IP adresa výchozí brány (Gateway):
IP adresa primárního DNS:
IP adresa sekundárního DNS:
Emailová adresa:
IP jméno SMTP serveru:
nebo IP adresa SMTP serveru:
Jméno POP serveru:
nebo IP adresa POP serveru:
Jméno uživatele POP:
Heslo POP: (kvůli bezpečnosti ho nevepisujte, ale uložte ho na bezpečném místě)
Jméno LDAP serveru
nebo IP adresa LDAP serveru:
Přihlašovací jméno (login) LDAP:
Heslo LDAP:
Vyhledávací báze (Search base) LDAP:
Hostitelské jméno:
Copyright © 2002 Matsushita Graphic Communication Systém, Inc.
Veškerá práva vyhrazena. Neautorizované kopírování a distribuce jsou
trestné. Vytištěno v České republice.
Obsah této příručky může být bez dalšího upozornění změněn.
Model a výrobní číslo
'=6'BF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Obsah
Seznámení s přístrojem
Bezpečnostní pokyny ...................................................................................................
Bezpečnostní opatření ...................................................................................................
Klávesa Function............................................................................................................
Vnější pohled .................................................................................................................
Řídící panel .....................................................................................................................
Informace před instalací ................................................................................................
■ Nastavení jako poštovní server SMTP ...........................................................
■ Nastavení jako POP3 klient............................................................................
9
11
12
13
14
16
17
18
Vlastnosti komunikace po Internetu............................................................................. 21
■ Internet faxový přenos....................................................................................
■ Přímý SMTP (Direct IFAX XMT - Přímý Internet faxový přenos) ...................
■ Příjem internetové pošty.................................................................................
■ Směrování příchozích zpráv (Inbound Routing).............................................
■ Přesměrování faxu (Fax Forward)..................................................................
■ Síťový skener .................................................................................................
■ Síťová tiskárna ...............................................................................................
■ Relayed přenos (zprostředkovaný přenos) ....................................................
■ Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).................................
■ Autentizace SMTP..........................................................................................
■ Protokol LDAP (Lightweight Directory Accss Protocol) ..................................
21
22
23
24
25
25
26
27
28
28
28
Důležité informace ......................................................................................................... 29
Instalace přístroje
Hlavní jednotka a příslušenství.....................................................................................
Instalace příslušenství ...................................................................................................
Instalace tonerové kazety ..............................................................................................
Založení záznamového papíru ......................................................................................
32
33
34
36
.........................................................................
36
■ Jak upravit kazetu pro různou délku papíru ...................................................
38
■ Jak založit záznamový papír
Úprava kazety podle délky papíru ................................................................................ 38
Úprava kazety podle šířky papíru ................................................................................. 39
■ Jak upravit kazetu pro různou šířku papíru ....................................................
Připojení síťového kabelu, telefonního kabelu a napájecí šňůry ..............................
Nastavení kódu Vaší země ............................................................................................
Nastavení metody pro volbu čísla - tónová nebo pulzní ...........................................
Úprava hlasitosti ............................................................................................................
Uživatelské parametry ..................................................................................................
■ Obecný popis ................................................................................................
■ Nastavení datumu a času (Date&Time) ........................................................
■ Nastavení Vašeho LOGA ...............................................................................
■ Nastavení Vašeho znakového ID (Character ID) ..........................................
■ Nastavení Vašeho ID čísla (fax-telefonní číslo) (ID Number) .......................
39
40
42
43
44
45
45
45
46
47
48
Nastavení internetových parametrů ............................................................................. 49
■ Nastavení uživatelských (internetových) parametrů.......................................
■ Nastavení uživatelských parametrů pro připojení k lokální síti.......................
49
50
3
'=6'BF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Obsah
Instalace přístroje
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu............................. 51
■ Použití emailu na programování nebo získání parametrů .............................
■ Použití PC pro dálkové vkládání internetových parametrů ............................
■ První vložení internetových parametrů ..........................................................
■ Získání internetových parametrů pro zálohování ...........................................
■ Editace souboru získaných nebo zálohovaných internetových parametrů ....
■ Využití PC k dálkové aktualizaci automatického adresáře.............................
■ Vymazání celého automatického adresáře ....................................................
■ První programování jednotlačítkových / zkrácených čísel .............................
■ Získání dat jednotlačítkových / zkrácených čísel pro zálohování ..................
■ Editace souboru získaných nebo zálohovaných jednotlačítkových /
51
51
52
54
57
60
61
62
64
zkrácených čísel ............................................................................................
66
68
■ Použití emailu k získání deníku .....................................................................
Programování přístroje
Programování emailových adres a telefonních čísel.................................................. 69
■ Programování automatického adresáře .........................................................
■ Editace nebo mazání automaticky volaných čísel / emailových adres...........
■ Vytištění listu s adresářem ............................................................................
69
73
76
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Nastavení faxových parametrů .....................................................................
■ Tabulka faxových parametrů .........................................................................
77
77
78
Uživatelské úpravy přístroje ......................................................................................... 77
Základní operace
Zakládání dokumentů .................................................................................................... 85
■ Dokumenty, které je možno posílat ...............................................................
■ Dokumenty, které nelze posílat .....................................................................
■ Jak zakládat dokumenty ...............................................................................
85
85
86
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Kontrast ........................................................................................................
■ Rozlišení .......................................................................................................
■ Ověřovací razítko ...........................................................................................
■ Komunikační deník (Comm.Journal) .............................................................
87
87
87
88
89
Základní přenosová nastavení ..................................................................................... 87
4
'=6'BF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Obsah
Základní operace
Odeslání dokumentu po lokální síti .............................................................................. 90
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Ruční adresování emailů................................................................................
■ Jednotlačítkové adresování emailů ................................................................
■ Zkrácené adresování emailů ..........................................................................
■ Volba čísla podle adresáře.............................................................................
■ Přenos na více stanic (Rozesílání - Broadcasting) ........................................
■ Rezervace přenosu z paměti (souběžné zpracování - multitasking)..............
■ Automatické opakování volby.........................................................................
■ Ruční opakování volby ...................................................................................
■ Volitelné domény............................................................................................
■ Oznámení o doručení Internet faxu (MDN) ....................................................
■ Vrácený email.................................................................................................
■ Použití poštovního adresáře (Mailing List) .....................................................
90
91
92
93
94
96
97
98
98
99
101
102
103
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Přenos z paměti (Memory Transmission).......................................................
■ Přímý přenos (Direct Transmission)...............................................................
■ Přenos v hlasovém režimu (Voice Mode Transmission) ................................
■ Rezervace přenosu (Transmission Reservation) ...........................................
■ Opakovaná volba čísla (Redial) .....................................................................
104
105
111
115
117
120
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Příjem emailů z POP serveru .........................................................................
122
124
■ Příjmové režimy .............................................................................................
■ Telefonní režim ..............................................................................................
■ Režim automatického přepínání Fax / Tel .....................................................
■ Faxový režim .................................................................................................
■ Režim se záznamníkem .................................................................................
■ Zmenšení při tisku (Print Reduction) .............................................................
■ Příjem nadměrných dokumentů ....................................................................
■ Náhradní příjem do paměti (Substitute Memory Reception) .........................
■ Režim uspořádání při tisku (Print Collation Mode) .........................................
127
128
129
130
131
133
134
135
135
Odeslání dokumentu po telefonní lince ....................................................................... 104
Příjem dokumentů po lokální síti .................................................................................. 122
Příjem dokumentů po telefonní lince .......................................................................... 127
Zhotovení kopií .............................................................................................................. 136
5
'=6'BF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Obsah
Rozšířené vlastnosti
Komunikace řízená časovačem (Timer Controlled Comunication) .......................... 137
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Odložený přenos (Deferred Transmission) ...................................................
■ Odložený vyžádaný přenos (Deferred Polling) .............................................
137
137
138
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Nastavení hesla pro vyžádaný přenos ..........................................................
■ Příprava na předání vyžádaného dokumentu ................................................
■ Vyžádání dokumentu z jiné stanice ..............................................................
139
139
140
141
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Nastavení pro skupinovou volbu čísla ..........................................................
■ Nastavení pro odložený přenos ...................................................................
■ Nastavení pro odložený vyžádaný přenos ...................................................
■ Nastavení pro normální vyžádaný přenos ....................................................
■ Nastavení jednotlačítkové klávesy .................................................................
■ Nastavení přístupového klíče POP ................................................................
■ Použití přístupového klíče POP .....................................................................
■ Vymazání nebo změna nastavení programových kláves...............................
142
142
143
144
145
146
147
148
149
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Nastavení pro výběr odesilatele.....................................................................
■ Odeslání dokumentů s využitím výběru odesilatele .......................................
■ Tisk seznamu odesilatelů...............................................................................
150
150
152
153
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Odeslání emailu s doplněním předmětu ........................................................
154
154
■ Nastavení parametrů pro směrování (routing) ...............................................
■ Zápis čísel jednotlačíkové / zkrácené volby pro směrování příchozích zpráv
156
158
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Tisk seznamu souborů ...................................................................................
■ Prohlížení seznamu souborů .........................................................................
■ Změna startovacího času nebo stanice v souboru ........................................
■ Zrušení souboru .............................................................................................
■ Tisk souboru ..................................................................................................
■ Přidání dokumentů do souboru ......................................................................
■ Opakované zpracování neúplného souboru ..................................................
160
160
161
162
164
165
166
167
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Nastavení přístupového kódu ........................................................................
■ Obsluha přístroje s přístupovým kódem (omezení všech operací) ................
■ Obsluha přístroje s přístupovým kódem
168
168
169
Vyžádaný přenos (Polling) ........................................................................................... 139
Programové klávesy ...................................................................................................... 142
Výběr odesilatele............................................................................................................ 150
Zápis předmětu............................................................................................................... 154
Směrování příchozích zpráv.......................................................................................... 156
Režim editace souborů .................................................................................................. 160
Přístupový kód .............................................................................................................. 168
(omezený přístup pouze k faxovým parametrům).......................................... 169
6
'=6'BF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Obsah
Rozšířené vlastnosti
Příjem do paměti ............................................................................................................ 170
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Nastavení hesla pro příjem do paměti (RCV to Memory Password)..............
■ Nastavení příjmu do paměti (RCV to Memory) ..............................................
■ Tisk dokumentů ..............................................................................................
170
170
170
171
■ Obecný popis .................................................................................................
172
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Práce s obálkou faxu......................................................................................
173
173
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Volba přístupové metody (prefix nebo suffix) .................................................
■ Volba čísla s PIN kódem ...............................................................................
175
175
176
■ Nastavení pro přesměrování faxu ..................................................................
173
■ Obecný popis .................................................................................................
174
Detektor pro rozlišování zvonění (Distinctive Ring Detector -DRD) ......................... 172
Obálka faxu ..................................................................................................................... 173
Přístup s PIN kódem ...................................................................................................... 175
Přesměrování faxu (Fax Forward) ................................................................................ 173
Zpětné potvrzení Internet faxu ...................................................................................... 174
Síťové vlastnosti
Síťový skener.................................................................................................................. 175
■ Obecný popis .................................................................................................
175
■ Obecný popis .................................................................................................
176
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Síť pro relay přenos........................................................................................
■ Nastavení Vašeho přístroje jako internetové relay stanice ............................
■ Nastavení Vašeho přístroje pro relay přenos .................................................
■ Odeslání dokumentů internetovým relay přenosem.......................................
■ Odeslání dokumentů na z PC na faxový přístroj G3 ......................................
■ Výtisky a hlášení ............................................................................................
177
178
180
180
183
186
188
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Nastavení selektivního příjmu ........................................................................
190
190
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Kompatibilita s jinými přístroji .........................................................................
■ Nastavení přenosu s heslem (Password Transmission) ................................
■ Nastavení příjmu s heslem (Password Reception) ........................................
■ Použití přenosu s heslem ...............................................................................
■ Použití příjmu s heslem ..................................................................................
191
191
192
192
193
195
Síťová tiskárna ............................................................................................................... 176
Relay přenos ................................................................................................................... 177
Selektivní příjem ............................................................................................................. 190
Komunikace s heslem.................................................................................................... 191
7
'=6'BF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Obsah
Rozšířené vlastnosti
Důvěrná poštovní schránka .......................................................................................... 196
■ Obecný popis ................................................................................................. 196
■ Důvěrná poštovní schránka ........................................................................... 196
■ Odeslání důvěrných dokumentů do schránky vzdálené stanice .................... 197
■ Vyžádaný přenos důvěrného dokumentu ze schránky vzdálené stanice ...... 198
■ Příjem důvěrného dokumentu do schránky Vašeho přístroje ........................ 1993
■ Uložení důvěrného dokumentu do poštovní schránky Vašeho přístroje ........ 200
■ Tisk důvěrného dokumentu z důvěrné schránky Vašeho přístroje ................ 201
■ Zrušení důvěrného dokumentu, uloženého ve schránce Vašeho přístroje .... 202
Práce s podadresami ..................................................................................................... 203
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Nastavení podadres do jednotlačítkově nebo zkráceně volaných čísel.........
■ Odeslání dokumentu s podadresou ..............................................................
203
204
205
Výtisky deníků a seznamů
Deníky a seznamy ......................................................................................................... 206
■ Obecný popis .................................................................................................
■ Deník transakcí (Transaction Journal) ..........................................................
■ Deník individuálních přenosů (IND. XMT JOURNAL) ...................................
■ Komunikační deník (Communication Journal - COMM.JOURNAL) ..............
■ Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu a položek v adresáři ..
■ Seznam programů (Program List) .................................................................
■ Seznam faxových parametrů (Fax Parameter List) .......................................
■ Objednávkový formulář pro kazety s tonerem ..............................................
206
206
207
210
212
215
216
217
Problémy a jejich řešení
Odstraňování potíží........................................................................................................ 218
■ Informační kódy ............................................................................................
■ Chyby při programování emailem ..................................................................
■ Odstranění zablokovaného záznamového papíru ........................................
■ Odstranění zablokovaného dokumentu .........................................................
■ Vyčištění snímací oblasti dokumentu ............................................................
■ Vyčištění tiskového válce ...............................................................................
■ Úprava automatického podavače dokumentů (ADF) .....................................
■ Ověřovací razítko ...........................................................................................
■ Kontrola telefonní linky...................................................................................
222
225
227
228
229
229
231
232
233
Dodatek
Specifikace...................................................................................................................... 234
Specifikace záznamového papíru ................................................................................. 237
Doplňky a spotřební materiál ....................................................................................... 238
■ Instalace paměťové karty...............................................................................
239
Informace o předpisech................................................................................................. 240
Malý slovník použitých výrazů...................................................................................... 242
IITU-T - vzor č.1............................................................................................................... 247
Rejstřík ............................................................................................................................ 248
8
ti1_cz.fm Page 9 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Seznámení s
přístrojem
Getting to Know Your Machine
Bezpečnostní pokyny
upozorňuje na možné riziko, které může vést k vážnému poranění nebo smrti.
• ABYSTE ZABRÁNILI MOŽNOSTI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU EL.PROUDEM, NEVYSTAVUJTE
PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO JAKÉKOLIV VLHKOSTI.
• ABYSTE MINIMALIZOVALI MOŽNOST ÚRAZU EL.PROUDEM A POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE, MUSÍ BÝT
PŘÍSTROJ ŘÁDNĚ UZEMNĚN.
• TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER. VZHLEDEM K RIZIKU POŠKOZENÍ ZRAKU MŮŽE NA ZAŘÍZENÍ
PROVOZOVAT ÚDRŽBU POUZE ŠKOLENÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
POZOR - JAKÉKOLIV ÚPRAVY NEBO PRACOVNÍ POSTUPY, NEODPOVÍDAJÍCÍ TÉTO PŘÍRUČCE,
MOHOU VÉST K NEBEZPEČNÉMU RADIAČNÍMU OZÁŘENÍ.
• PŘÍVODNÍ ZÁSTRČKA NA ZAŘÍZENÍ MUSÍ SLOUŽIT K ODPOJENÍ HLAVNÍHO PŘÍVODU PROUDU.
ZAJISTĚTE, ABY ZÁSUVKA VE ZDI BYLA BLÍZKO PŘÍSTROJE A ABY BYLA SNADNO PŘÍSTUPNÁ.
• DBEJTE NA TO, ABY BYL PŘÍSTROJ INSTALOVÁN V PROSTRANNÉ NEBO DOBŘE VĚTRANÉ
MÍSTNOSTI, ABY SE NEZVYŠOVALO MNOŽSTVÍ OZÓNU VE VZDUCHU. JELIKOŽ OZÓN JE TĚŽŠÍ
NEŽ VZDUCH, DOPORUČUJEME, ABY BYL VĚTRÁN VZDUCH NA ÚROVNI PODLAHY.
9
ti1_cz.fm Page 10 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Bezpečnostní pokyny
označuje riziko, které může vést k menšímu zranění nebo poškození stroje.
• KE SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU NEBO POŽÁRU POUŽÍVEJTE POUZE PŘILOŽENÝ KABEL
• PŘED ODSTRANĚNÍM KRYTŮ ODPOJTE VEŠKERÉ PŘÍVODY ENERGIE. PŘED OPĚTOVNÝM
PŘIPOJENÍM K ENERGETICKÝM ZDROJŮM VRAŤTE VŠECHNY KRYTY NA SVÉ MÍSTO.
!
Při používání telefonního zařízení dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření ke snížení rizika vzniku
požáru, úrazu el. proudem a zranění osob, včetně následujících:
• NEPOUŽÍVEJTE VÝROBEK V BLÍZKOSTI VODY, NAPŘ. BLÍZKO VANY, UMÝVADLA, KUCHYŇSKÉHO
DŘEZU NEBO V PRÁDELNĚ, VE VLHKÉM SUTERÉNU NEBO BLÍZKO BAZÉNU.
• NEPOUŽÍVEJTE TELEFON BĚHEM BOUŘKY. EXISTUJE MALÉ RIZIKO ZASAŽENÍ BLESKEM.
• NEPOUŽÍVEJTE TELEFON KE HLÁŠENÍ ÚNIKU PLYNU V BLÍZKOSTI MÍSTA UNIKÁNÍ.
• POUŽÍVEJTE POUZE NAPÁJECÍ KABEL UVEDENÝ V TÉTO PŘÍRUČCE.
10
Seznámení s
přístrojem
ti1_cz.fm Page 11 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Bezpečnostní opatření
označuje riziko, které může vést k menšímu zranění nebo poškození stroje.
Neinstalujte stroj v blízkosti topení nebo klimatizace.
Nevystavujte stroj přímému slunečnímu světlu.
Instalujte stroj na rovném povrchu, a mezi strojem a ostatními předměty
ponechte mezeru aspoň 10 cm.
Nepřikrývejte větrací otvory.
Na stroj nepokládejte těžké předměty nebo kapaliny, které se mohou vylít.
11
ti1_cz.fm Page 12 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Klávesa Function
Jakoukoliv funkci můžete spustit tak, že nejdříve stisknete klávesu FUNCTION a potom zadáte číslo
funkce, nebo opakovanými stisky kláves
a
12
1
Deffered Communication (Odlo
1 = XMT (P¯enos)
2 = Polling (Vyû·dan˝ p¯enos)
2
Advanced Communication (Rozö̯en· komunikace)
1 = nepouûito
2 = Confidential Communication (D˘vÏrn· komunikace)
3 - 4 = nepouûito
5 = LAN Relay XMT (Relay p¯enos po sÌti)
3
Polling (Vyû·dan˝ p¯enos)
1 = Polling (Vyû·dan˝ p¯enos)
2 = Polled (PoskytnutÌ vyû·danÈho dokumentu)
6
Print List (V˝tisky)
1 = Journal (Print / View) (DenÌk (Tisk / ProhlÌûenÌ)
2 = One-Touch/Abbreviated/Directory Search List
(Seznam ËÌsel pro jednotlaËÌtkovou/zkr·cenou volbu/adres·¯)
3 = Program List (Seznam program˘)
4 = Fax Parameter List (Seznam faxov˝ch parametr˘)
5 = nepouûito
6 = Individual XMT Journal (DenÌk individu·lnÌch p¯enos˘)
7 = Directory Sheet (List s adres·¯em)
7
Set Mode (Reûim nastavov·nÌ)
1 = User Parameters (UûivatelskÈ parametry)
ï Date & Time (Datum a Ëas)
ï Time Zone (»asovÈ p·smo)
ï Logo (JmÈno)
ï Character ID (ZnakovÈ ID)
ï ID Number (Fax Telephone Number) (ID ËÌslo (fax telefonnÌ ËÌslo))
ï IP Address (IP adresa)
(Toto je jen Ë·steËn˝ seznam, dalöÌ funkce viz str. 49.)
2 = One_Touch/Abbreviated Numbers (JednotlaËÌtkov· / zkr·cen· ËÌsla)
3 = Program Keys (ProgramovÈ kl·vesy)
4 = Fax Parameters (FaxovÈ parametry)
5 - 7 = nepouûito
8 = Maintenance (⁄drûba)
ï Cleaning Printer Roller (»iötÏnÌ tiskovÈho v·lce)
ï Toner Order Form (Objedn·vkov˝ formul·¯ na toner)
8
Select Mode (Reûim v˝bÏru)
1 = Communication Journal = OFF / ON / INC
(KomunikaËnÌ denÌk = VYP / ZAP / CHYBA)
2 = Delivery Notice = OFF / ON (Ozn·menÌ o doruËenÌ = VYP / ZAP)
3 = Cover Sheet = OFF / ON (Ob·lka = VYP / ZAP)
4 = Password-XMT = OFF / ON (Heslo pro p¯enos = VYP / ZAP)
5 = RCV to Memory = OFF / ON (P¯Ìjem do pamÏti = VYP / ZAP)
6 -8 = nepouûito
9 = Memory XMT = OFF / ON (VysÌl·nÌ z pamÏti = VYP / ZAP)
9
Edit File Mode (Reûim editace souboru)
1 = File List (Print / View) (Seznam soubor˘ (Tisk / ProhlÌûenÌ))
2 = Change Time / Station (ZmÏna Ëasu / stanice)
3 = Delete File (Maz·nÌ souboru)
4 = Print File (Tisk souboru)
5 = Add Documents (P¯id·nÌ dokumentu)
6 = Retry Incomplete File (NovÈ zpracov·nÌ ne˙plnÈho souboru)
Seznámení s
přístrojem
ti1_cz.fm Page 13 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Vnější pohled
Podloûka pod dokument
Kryt podavaËe ADF
P¯ihr·dka pro z·znamov˝ papÌr
Podloûka pod
z·znamov˝ papÌr
Kryt tisk·rny
Sluch·tko
(Je k dispozici jako
voliteln˝ doplnÏk, viz str.242.)
ÿÌdÌcÌ panel
P¯ihr·dka pro vr·cenÈ
dokumenty
(Na hornÌ kazetÏ se
z·znamov˝m papÌrem)
Kazeta pro z·znamov˝ papír
Kazeta pro 250 list˘ z·znamovÈho papÌru
(Je k dispozici jako voliteln˝ doplnÏk, viz str.242.)
POZNÁMKA
1.V
některých
zemích vzhledem
k tamním
předpisům
není because
sluchátkoofk the
dispozici.
1. For
some countries,
the handset
may not
be available
country’s regulation or
specification.
13
ti1_cz.fm Page 14 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Řídící panel
- PouûÌv· se k zad·nÌ pauzy p¯i volbÏ nebo zad·nÌ
telefonnÌho ËÌsla, nebo p¯i opakovanÈ volbÏ
naposled volanÈho ËÌsla.
- PouûÌv· se ke spuötÏnÌ volby ËÌsla zkr·cenou
formou (viz str. 108 a 113).
- PouûÌv· se k oddÏlenÌ podadresy od telefonnÌho
ËÌsla p¯i volbÏ ËÌsla, nebo ke zp¯ÌstupnÏnÌ nÏkter˝ch
vlastnostÌ VaöÌ poboËkovÈ ˙st¯edny.
- PouûÌv· se ke spuötÏnÌ volby ËÌsla s odposlechem
(se zavÏöen˝m sluch·tkem) (viz str.116).
Kl·vesnice
- SlouûÌ pro manu·lnÌ volbu ËÌsla,
z·znam telefonnÌch ËÌsel a
numerickÈ vstupy.
Kl·vesa Tone
- V p¯ÌpadÏ nastavenÈho pulsnÌho
reûimu slouûÌ k doËasnÈ zmÏnÏ
na tÛnov˝ reûim. Lze ji pouûÌt
rovnÏû pro z·pis teËky "."
p¯i zad·v·nÌ IP adresy.
DX-800
DX-800
- PouûÌv· se k p¯epnutÌ p¯Ìstroje do energeticky ˙spornÈho reûimu
(viz str. 80)
- PouûÌv· se k nastavenÌ kontrastu (norm·lnÌ, svÏtlejöÌ nebo tmavöÌ)
(viz str. 87)
- PouûÌv· se k nastavenÌ rozliöenÌ (standard, jemn˝, superjemn˝, polotÛn
(jemn˝) nebo polotÛn (superjemn˝)) (viz str. 87)
- PouûÌv· se k zapnutÌ nebo vypnutÌ ovϯovacÌho razÌtka.
SvÌtÌ, je-li razÌtko zapnuto.
- Blik·, jestliûe p¯Ìstroj odesÌl· nebo p¯ijÌm· dokument.
- SvÌtÌ, jestliûe se objevily problÈmy.
- SlouûÌ k volbÏ elektronickÈ komunikace (emailu) (Internet Fax)
14
Řídící panel
- Stiskem tohoto tlaËÌtka zastavÌte
komunikaci, registraci nebo
slyöiteln˝ tÛn.
- UmoûÚuje zhotovenÌ kopiÌ a
nastavenÌ operacÌ (viz str. 136).
- TÌmto tlaËÌtkem m˘ûete resetovat (obnovit)
vöechny d¯Ìve nastavenÈ funkce.
- UmoûÚuje opravit zapsan· ËÌsla
nebo znaky (Backspace)
PouûÌv· se k n·sledujÌcÌm Ëinnostem:
- Start nebo v˝bÏr funkce.
- Vyhled·nÌ n·zvu stanice (viz str. 94, 109 a 114).
- ⁄prava hlasitosti monitoru a vyzv·nÏnÌ
(viz str. 44).
- P¯esunutÌ kurzoru p¯i vkl·d·nÌ ËÌsel a znak˘.
- Vyhled·nÌ n·zvu stanice p¯i volbÏ ËÌsla
z adres·¯e
- PotvrzenÌ zadanÈ stanice p¯i komunikaci
s vÌce stanicemi
- PotvrzenÌ aktu·lnÌho komunikaËnÌho reûimu
(nap¯. ËÌslo str·nky, ID, volanÈ telefonnÌ ËÌslo,
ËÌslo souboru), je-li jednotka ve stavu online
(aktu·lnÏ pracuje).
DX-800
DX-800
Kl·vesy pro jednotlaËÌtkovou volbu ËÌsla (01 - 28)
- PouûÌvajÌ se p¯i volbÏ ËÌsla jednÌm tlaËÌtkem (viz str. 92, 108 a 112).
ProgramovÈ kl·vesy (P1-P4)
- PouûÌvajÌ se k z·znamu dlouh˝ch volacÌch procedur nebo jako kl·vesy pro skupinovou volbu
ËÌsel (viz str. 142 - 149).
ZnakovÈ kl·vesy
- JednotlaËÌtkovÈ a programovÈ kl·vesy slouûÌ jako kl·vesy pro vkl·d·nÌ znak˘ a symbol˘ p¯i
z·pisu Vaöeho loga, znakovÈho ID a n·zvu stanice.
- SlouûÌ k zad·nÌ symbolu pro logo, znakovÈ ID, n·zev stanice a emailovou adresu.
Symboly vybÌrejte pomocÌ kl·ves
a
.
- SlouûÌ k vloûenÌ mezery p¯i zad·v·nÌ loga, znakovÈho ID, n·zvu stanice a emailovÈ adresy.
- SlouûÌ k p¯epÌnanÌ mezi hornÌ a spodnÌ sadou znak˘.
15
Seznámení s
přístrojem
ti1_cz.fm Page 15 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
ti1_cz.fm Page 16 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Informace před instalací
Před nastavováním přístroje Panasonic na síti si laskavě přečtěte celý oddíl, abyste se seznámili se všemi
jeho funkcemi.
Je -li Váš přístroj připojen k lokální síti typu 10Base-T/100Base-TX Ethernet LAN(local area network), je
schopen vykonávat následující činnosti:
• Odesílat informace na papírovém nosiči jako internetový email.
• Odesílat internet faxové zprávy (přímý přenos Internet faxu)
• Automaticky přijímat a tisknout internetové emaily.
• Automaticky přesměrovat zprávy přijaté z faxu G3 nebo emaily na předem naprogramovanou emailovou
adresu nebo běžný faxový přístroj G3 ( viz "Přesměrování faxu" na str. 177).
• Automaticky směrovat (route) zprávu přijatou z faxu G3 na odesílatelem specifikovanou emailovou adresu
nebo fax G3, s použitím ITU-T podadresy (viz "Směrování příchozích zpráv" na str. 156 - 159).
• Automaticky směrovat (route) zprávu přijatou z faxu G3 na předem naprogramovanou emailovou adresu
nebo fax G3, s použitím ID kódu odesilatelského faxu (viz "Směrování příchozích zpráv" na str. 156 - 159).
• ·Zprostředkovat (Relay) přenos internetového emailu na fax G3 způsobem řádného faxového přenosu (viz
str. 181 - 194).
• Síťové skenování a tisk.
Aby mohl Váš přístroj výše uvedené funkce využívat, musí být správně nastaven v síti. O aktuálním
síťovém nastavení se informujte u správce Vaší sítě.
Zkopírujte si formulář s předinstalačními informacemi, který naleznete na konci tohoto oddílu na str. 19,
zaznamenejte na něj MAC adresu a požádejte správce Vaší sítě, aby na něm doplnil zbývající informace.
MAC adresu Vašeho přístroje můžete najít na vytištěném seznamu faxových parametrů (stiskněte
FUNCTION 6 4
SET
).
Váš přístroj může být nastaven buď jako poštovní server SMTP nebo klient POP3. Podle typu nastavení
jsou k dispozici odlišné funkce, jak je uvedeno dále.
Funkce
Nastavení jako
SMTP server
Nastavení jako
POP3 klient
Odesílat informace na papírovém nosiči jako internetový email
Ano
Ano
Odeslání a příjem internet faxové zprávy přímým SMTP protokolem
Ano
Ne
Automaticky přijímat a tisknout internetové emaily
Ano
Ano
Ručně přijímat a tisknout internetové emaily
Ne
Ano
Automaticky přesměrovat zprávy přijaté z faxu G3 nebo emaily
Ano
Ano
Automaticky směrovat zprávy přijaté z faxu G3
Ano
Ano
Zprostředkovat (relay) přenos internetového emailu na fax G3
Ano
Ne
POZNÁMKA
16
1.
Váš přístroj
fungoval
poštovní
server SMTP,
emailová
obsahovat
1. Aby
To function
as SMTP
mailjako
server,
your machine's
emailjeho
address
mustadresa
includemusí
its unique
Host
hostitelské
unikátní uvnitř
domény
Vaší společnosti.
hostitelské
name withinjméno,
your company
domain.
This unique
Host nameToto
mustunikátní
be registered
withinjméno
your
musí
být registrováno
Vašem
síťovém
serveru
[email protected]
(Domain Name System). Příklad:
network’s
DNS (Domainve
Name
System)
server.
Example:
2. [email protected]
Automatically refers to immediate SMTP transfer or immediate POP3 retrieval. Manually
2. Automaticky
znamená
odkázání
okamžitý
přenos
refers to manual
retrieval
of mailna
when
configured
asSMTP
POP3 nebo
client.okamžité zpřístupnění POP3.
znamená
odkázání
na ručníthe
vyzvednutí
pošty při nakonfigurování
jako POP3
klient.
3. Ručně
If you are
using DHCP
to acquire
network parameters,
contact your Network
Administrator
3. Jestliže
užíváte
DHCP
pro
dosažení
síťových
parametrů,
požádejte
správce
Vaší
sítě,
aby Vám
to reserve the obtained IP Address printed on the Fax Parameter List.
získanou
IP adresu,
vytištěnou
seznamu
faxových
4. rezervoval
Your machine
will receive,
print,
forward na
or relay
emails
in textparametrů
message format and TIFF-F
4. Váš
přístroj
bude přijímat,
image
file attachment
only. tisknout, přesměrovávat nebo směrovat emaily pouze ve formátu
textových zpráv a přílohy ve formátu TIFF-F.
Seznámení s
přístrojem
ti1_cz.fm Page 17 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Informace před instalací
Nastavení jako poštovní server SMTP
Chcete-li instalovat svůj přístroj jako poštovní server SMTP, je potřeba na síti a v přístroji naprogramovat
následující síťové parametry.
• IP adresa DNS serveru (jestliže není k dispozici, viz poznámka 2)
• IP adresa Vašeho přístroje
• Subnet mask (maska podsítě) Vašeho přístroje
• Jméno nebo IP adresa výchozího SMTP serveru
• IP adresa výchozí brány
• Emailová adresa Vašeho přístroje (viz poznámka 1)
• Jméno hostitele
• Ověřovací jméno SMTP (je-li požadována autentizace)
• Ověřovací heslo SMTP (je-li požadována autentizace)
Email (z Vašeho přístroje na PC) a přímý přenos Internet faxu (Direct IFAX XMT)
[email protected]
SMTP01.panasonic.com
(SMTP Mail Server)
Direct IFAX XMT
Router(Gateway)
SMTP
POP3
POP02.panasonic.com
(POP Server)
[email protected]
[email protected]
Email (z PC na Váš přístroj) a příjem přímého přenosu Internet faxu (Direct IFAX XMT)
[email protected]
SMTP01.panasonic.com
(SMTP Mail Server)
Direct IFAX XMT
Router(Gateway)
SMTP
[email protected]
POZNÁMKA
[email protected]
1.
přístroj as
fungoval
server
SMTP, email
jeho emailová
adresa
musí obsahovat
jeho
1. Aby
To function
SMTP jako
mail poštovní
server, your
machine's
address must
include
its unique Host
hostitelské
jméno,
unikátní
uvnitř
domény
Vaší
společnosti.
Toto
unikátní
hostitelské
jméno
name within your company domain. This unique Host name must be registered within your
musí
být DNS
registrováno
Vašem
síťovém
serveru
[email protected]
(Domain Name System). Příklad:
network’s
(Domainve
Name
System)
server.
Example:
2. [email protected]
By default the machine requires the IP Address of the DNS Server and prompts you to enter
2. the
Standardně
přístroj
vyžaduje
adresu
DNSis serveru
a vyzve
Vás the
k zadání
jména SMTP
SMTP Server
Name.
If theIPDNS
Server
not available,
change
Fax Parameter
No.
serveru.
Jestliže
DNS
server
není
dostupný,
změňte
faxový
parametr
č.161
(DNS
na
161 (DNS SERVER) to "1:Invalid". Then the machine will prompt you to enter theSERVER)
IP Address
"1:Invalid".
Potom
Vás
přístroj
bude
vyzývat
k
zadání
IP
adresy
SMTP
serveru.
of the SMTP Server.
17
ti1_cz.fm Page 18 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Informace před instalací
Nastavení jako POP3 klient
Chcete-li instalovat přístroj jako POP3 klient, je potřeba na síti naprogramovat následující síťové parametry.
• IP adresa DNS serveru (jestliže není k dispozici, viz poznámka 2)
• IP adresa Vašeho přístroje
• Maska podsítě (Subnet mask) Vašeho přístroje
• Jméno nebo IP adresa výchozího SMTP serveru
• IP adresa výchozí brány (Default Gateway)
• IP adresa nebo jméno POP serveru
• Název účtu uživatele POP
• Heslo POP
• Emailová adresa Vašeho přístroje (viz poznámka 1)
Přenos emailu (z Vašeho přístroje na PC)
[email protected]
SMTP01.panasonic.com
(SMTP Mail Server)
Router(Gateway)
SMTP
POP3
POP02.panasonic.com
(POP Server)
[email protected]
Příjem emailu (z PC do Vašeho přístroje)
[email protected]
SMTP01.panasonic.com
(SMTP Mail Server)
Router(Gateway)
SMTP
POP3
POP02.panasonic.com
(POP Server)
[email protected]
POZNÁMKA
18
1.
emailové
adresy
být the
týž same
jako uasVaší
emailové
adresy. Jestliže
Vaše
1. Formát
The email
address
formatmůže
can be
yourřádné
regular
email address.
If your email
emailová
adresa
je
[email protected],
pak
emailová
adresa
Vašeho
přístroje
může
address is [email protected], your machine's email address can be
být
[email protected]
[email protected]
2.
přístroj
vyžaduje
IP adresu
serveru
a vyzve
k zadání
jména SMTP
POP
2. Standardně
By default the
machine
requires
the IPDNS
Address
of the
DNSVás
Server
and prompts
you toa enter
serveru.
Jestliže
DNS
server
není
dostupný,
změňte
faxový
parametr
č.161
(DNS
SERVER)
na
the SMTP and POP Server Names. If the DNS Server is not available, change the Fax
"1:Invalid".
Potom
Vás
přístroj
bude
vyzývat
k
zadání
IP
adresy
SMTP
a
POP
serveru.
Parameter No. 161 (DNS SERVER) to "1:Invalid". Then the machine will prompt you to enter
the IP Address of the SMTP and POP Servers.
Seznámení s
přístrojem
ti1_cz.fm Page 19 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Informace před instalací
Aby celý systém mohl správně fungovat v síti, musí být nastaveny určité informace a dodatečné parametry.
O potřebné informace a připojení k síti požádejte svého správce sítě.
Důležité: Zhotovte si kopii této stránky a požádejte správce sítě, aby doplnil požadované informace. Až se
Vám list vrátí, přeneste tyto informace na zadní stranu přední obálky příručky pro možné budoucí použití při
řešení různých problémů.
Uživatelské informace
Název společnosti:
Adresa:
Oddělení:
Město
Telefon:
Stát:
Fax:
PSČ:
Internetové parametry (viz str. 50)
(1) IP adresa:
(2) Maska podsítě (Subnet mask):
(3) IP adresa výchozí brány (Default Gateway):
(4) IP adresa primárního DNS:
(5) IP adresa sekundárního DNS:
(6) Emailová adresa:
(7) Jméno SMTP serveru:
(8) Jméno POP serveru:
(9) Jméno uživatele POP:
(10) Heslo POP:
(11) Jméno LDAP serveru
(12) Přihlašovací jméno (Log In) LDAP:
(13) Heslo LDAP:
(14) Vyhledávací báze (Search base) LDAP:
(15) Hostitelské jméno:
(16) Výchozí předmět:
(17) Výchozí doména:
1.
2.
3.
4.
5.
(19) Dálkové heslo:
(20) Heslo pro relay přenos:
(21) Emailová adresa manažeru:
nebo
nebo
*IP adresa SMTP serveru:
*IP adresa POP serveru:
nebo
IP adresa LDAP serveru:
(18) Volitelné domény:
6.
7.
8.
9.
10.
(22) Relay domény (domény autorizované pro relay přenos):
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
(23) Název komunity (community) (1) :
(24) Název komunity (community) (2) :
(25) Název zařízení
(26) Adresa zařízení
POZNÁMKA
1. Položky
tučně information
se týkají informací
získaných
správce
Vaší sítě.
1.
Items in psané
Bold, depict
obtained
from youod
Network
Administrator.
2. Standardně
přístroj
vyžaduje
IP adresu
serveru
a vyzve
Vás k zadání
jmen SMTP
POP
2.
By default the
machine
requires
the IP DNS
Address
of the
DNS Server
and prompts
you toaenter
serveru
(položky
3 a Server
7 nahoře).
Jestliže
DNS
server
není k If
dispozici,
parametr
the
SMTP
and POP
Names
(items
3 and
7 above).
the DNSzměňte
Server faxový
is not available,
č. 161 (DNS
SERVER)
na "1:
Potom
Vás přístroj
bude vyzývat
k zadání
IP adresy
change
the Fax
Parameter
No.Invalid".
161 (DNS
SERVER)
to "1:Invalid".
Then
the machine
will
SMTP ayou
POP
prompt
to serveru.
enter the IP Address of the SMTP and POP Servers.
3. Je-li
to potřeba,
MACAddress
adresu of
Vašeho
přístroje can
je možno
získat from
z výtisku
seznamu
faxových
3.
If required,
the MAC
your machine
be obtained
the Fax
Parameter
List
parametrů
printout,
bystiskem
pressing FUNCTION
FUNCTION 6 6 4 4
SET
SET . .
19
ti1_cz.fm Page 20 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Informace před instalací
Vysvětlivky
MAC Address
: MAC adresu Vašeho přístroje je možno získat z výtisku seznamu
faxových parametrů (stiskněte
SET
).
(1)
IP adresa
: Internet protokol (IP) adresa, přiřazená Vašemu přístroji.
(2)
Maska podsítě (Subnet Mask)
: Číslo masky podsítě
(3)
IP adresa výchozí brány
: IP adresa výchozí brány (Default Gateway)
(4)
IP adresa primárního serveru DNS
: IP adresa primárního serveru DNS
(5)
IP adresa sekundárního serveru DNS
: Druhá IP adresa primárního serveru DNS
(6)
Emailová adresa:
: Emailová adresa, přiřazená Vašemu přístroji (až 60 znaků)
(7)
Jméno SMTP serveru nebo IP adresa
: Jméno SMTP serveru (až 60 znaků). IP adresa SMTP serveru.
(8)
Jméno POP serveru nebo IP adresa
: Jméno POP serveru (až 60 znaků). IP adresa POP serveru. POP
serveru
(9)
Jméno uživatele POP
: Jméno uživatele POP (až 40 znaků)
(10)
Heslo POP
: Heslo POP (až 10 znaků)
(11)
Jméno LDAP serveru
: Jméno nebo IP adresa LDAP serveru (až 60 znaků)
(12)
Přihlašovací jméno (Login)
: LDAPPřihlašovací jméno (Login) LDAP (až 40 znaků)
(13)
Heslo LDAP
: Heslo LDAP (až 10 znaků)
(14)
Vyhledávací báze (Search base) LDAP
: Jméno přiřazené Vašemu přístroji (až 60 znaků)
(15)
Hostitelské jméno
: Jméno přiřazené Vašemu přístroji (až 60 znaků)
(16)
Výchozí předmět
: Informace, která se doplní do řádku "Předmět" všech odchozích
emailů (až 40 znaků)
(17)
Výchozí doména
: Udává název domény (až 50 znaků), který se doplní do často
používaných nebo neúplných adres odchozích emailů (např.
@společnost.com).
(18)
Volitelné domény
: Zadejte názvy 10 domén, z nichž můžete vybírat při ručním
adresování emailů (až 30 znaků)
(19)
Dálkové heslo
: Zadejte bezpečnostní heslo (až 10 znaků) pro zajištění dálkového
programování internetových parametrů a automatického číselníku
nebo získání deníku prostřednictvím emailu.
(20)
Heslo pro relay přenos
: Zadejte heslo pro zajištění bezpečnosti sítě pro Vaši relay stanici (
pro účely relay (zprostředkování) přenosu G3) (až 10 znaků)
(21)
Emailová adresa manažeru
: Zadejte emailovou adresu manažeru Vašeho oddělení pro ohlášení
všech internetových relay (zprostředkovaných) přenosů za účelem
sledování a kontroly nákladů (až 60 znaků).
(22)
Relay domény (01 - 10)
: Zadejte až 10 názvů domén, které jsou autorizovány pro přístup
Vašeho Internet faxu k požadavkům na relay přenos (až 30 znaků).
(23)
Název komunity (community) (12)
: Název komunity, používaný pro síťový lokátor zařízení (až 32 znaků)
(24)
Název komunity (community) (2)
: Název komunity, používaný pro síťový lokátor zařízení (až 32 znaků)
(25)
Název zařízení
: Název zařízení, používaný pro síťový lokátor zařízení (až 32 znaků)
(26)
Adresa zařízení
: Adresa zařízení pro síťový lokátor zařízení (až 32 znaků)
POZNÁMKA
20
FUNCTION 6 4
1.
IP adresyconsist
pozůstávají
ze 4 částí,
oddělených
tečkami
"." (např.
165.113.245.2).
Při
1. Všechny
All IP Addresses
of 4 parts
separated
by periods
"." (i.e.
165.113.245.2).
For your
zápisu
IP
adresy
můžete
tyto
tečky
pohodlně
vkládat
pomocí
klávesy
TONE.
convenience, you can use the TONE key to enter a period "." while entering the IP Address
information.
Seznámení s
přístrojem
ti1_cz.fm Page 21 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Vlastnosti komunikace po Internetu
Internet faxový přenos
Váš přístroj umožňuje přenášet dokumenty po Internetu na jiný Internet fax nebo na PC. Dokument se
nejdříve naskenuje a konvertuje do souboru formátu TIFF-F, a potom se přenese na vzdálené místo jako
příloha emailu s použitím kódování MIME.
Emailový systém na přijímající straně musí podporovat MIME. Jinak se připojený soubor odpojí a ztratí.
Když někomu posíláte emailovou zprávu, Váš přístroj používá přenosový protokol SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol) k přenosu této zprávy na Váš poštovní server SMTP, který střídavě používá SMTP k
odeslání Vaší zprávy na Internet.
Oznámení o doručení Internet faxu (MDN)
Jestliže odesílatel (Internet Fax) chce mít potvrzení o zpracování, musí si vyžádat oznámení o dispozici
zprávy (Message Disposition Notification) již při odesílání zprávy na zařízení podporující tuto funkci.
Některé emailové aplikace, jako např. Eudora a Outlook Express, tuto vlastnost podporují a jsou schopny
reagovat na požadavek oznámení o doručení, odeslaný z Internet Faxu, právě tak jako odeslat požadavek
na toto oznámení na Internet Fax emailovými aplikacemi, podporujícími funkci MDN.
Další podrobnosti ohledně funkce MDN hledejte v příslušných materiálech, např. v souboru Help nebo v
uživatelské příručce dotyčné emailové aplikace.
Internet faxov˝ p¯enos
MDN (ozn·menÌ o doruËenÌ zpr·vy)
jako odezva p¯i schopnosti ozn·menÌ
Po
ûad
ave
kn
aM
Internet Fax
DN
i
(p¯
zva
de enÌ)
o
o
ak ·m
N j ozn
MDnosti
op
sch
Internet Fax
DN
aM
n
vek
a
ûad
Po
MD
N ja
ko
ode
zva
PC
Eudora, Outlook Express, etc.
PC
Eudora, Outlook Express, etc.
Legenda :
: Poûadavek na MDN od p˘vodnÌho odesÌlatele
: MDN jako odezva od p¯Ìjemce, m·-li schopnost tohoto ozn·menÌ
: MDN jako odezva od p¯Ìjemce
21
ti1_cz.fm Page 22 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Vlastnosti komunikace po Internetu
Přímý SMTP (Direct IFAX XMT - Přímý Internet faxový
přenos)
Přenosový protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) slouží ke spolehlivému a efektivnímu přenosu
zpráv. Jeho důležitou vlastností je schopnost přenášet zprávy po síti, obvykle uplatňované jako SMTP mail
relay (zprostředkování) s použitím SMTP serveru.
Přímý SMTP Vám umožňuje přenášet dokumenty na další Internet Fax přímo, bez použití serveru SMTP.
Aby tato funkce pracovala spolehlivě, IP adresa musí zůstat beze změny (požádejte svého správce sítě o
rezervaci IP adresy). Název domény přístroje a další zaznamenané informace musí být řádně
zaregistrovány na DNS serveru.
Kromě toho v běžných případech mají povolen vstup do podnikového Intranetu pouze elektronická pošta a
webové služby z Internetu, a správci podnikových sítí jsou mimořádně neochotní otevřít vrátka pro další
příchozí služby, protože každá další otevřená cesta zároveň představuje další potenciální hrozbu pro
bezpečnost sítě.
Tím se stává přímý SMTP atraktivní, protože může pracovat po celém Intranetu organizace.
K výhodám této komunikace mezi Internet faxy přispívá schopnost výměn a převoditelné objemy.
LAN
P¯Ìm˝ SMTP
Schopnost v˝mÏny
Internet Fax
TypickÈ smÏrov·nÌ
(routing) SMTP
Internet Fax
SMTP Server
Intranet
Internet
22
Vlastnosti komunikace po Internetu
Příjem internetové pošty
Přístroj Vám umožňuje přijímat a tisknout emaily přenesené z PC automaticky nebo ručně, a to podle
nastavené konfigurace. Jestliže však přijatý email obsahuje přílohu ve formátu jiném než TIFF-F, jako např.
Word, Excel, Power Point, Váš přístroj místo toho vytiskne chybovou zprávu.
Internet Fax
LAN
LAN
Internet Fax
Internet faxov˝
p¯enos
Internet
P¯Ìjem
internetovÈ
poöty
PC
PC
23
Seznámení s
přístrojem
ti1_cz.fm Page 23 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
ti1_cz.fm Page 24 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Vlastnosti komunikace po Internetu
Směrování příchozích zpráv (Inbound Routing)
Při použití této vlastnosti přístroj může směrovat (route) dokumenty přijaté z faxového přístroje G3 na
emailové adresy nebo Internet faxové přístroje, připojené k lokální síti LAN, a to jako emaily, nebo na další
faxové přístroje G3 po telefonní lince.
Když je přijat příchozí Internet Fax, email nebo normální faxový dokument, Váš přístroj zkontroluje
následující:
1. Nejdříve přístroj zkontroluje, jestli je obsažena podadresa. Pokud ano, bude hledat shodnou podadresu
uvnitř svého automatického adresáře a bude směrovat dokumenty na emailové adresy a / nebo fax
telefonní čísla odpovídajících stanic.
2. Jestliže není podadresa uvedena, Váš přístroj se pokusí porovnat numerické ID autorského faxového
přístroje (TSI) se směrovací informací TSI uvnitř svého automatického adresáře a bude směrovat
dokumenty na emailové adresy a / nebo fax telefonní čísla odpovídajících stanic.
Internet Fax
LAN
Email
P¯Ìjem faxu
Internet Fax
Fax G3
P¯enos na
fax G3
PC
G3 Fax
POZNÁMKA
24
1.
autorský fax
fax machine
nepodporuje
nelze místo
určení s
1. Jestliže
If the originating
doesvýše
not uvedenou
support thefunkci
aboves podadresami,
sub-address function,
sub-address
podadresou
destination(s)zvolit.
cannot be selected.
2.
Vám dovoluje
registrovat
stejné číslo
podadresy
pro emailovou
číslo.
2. Přístroj
Your machine
will allow
you to register
the same
sub-address
numberadresu
for ani telefonní
email address
Rovněž
Vám
dovolí
"připojit"
více
emailových
adres
a
/
nebo
faxových
telefonních
čísel
and a telephone number. It will also allow you to "tag" multiple email addresses and/or pro
fax
směrování.
telephone numbers for routing.
Vlastnosti komunikace po Internetu
Přesměrování faxu (Fax Forward)
Váš přístroj má schopnost přesunout všechny přijaté Internet emaily nebo dokumenty z faxu G3 na předem
naprogramovaný cílový fax G3 nebo PC.
Internet Fax
LAN
P¯esun na G3 Fax
G3 Fax
nebo
Email
P¯esun na PC
PC
G3 Fax
Síťový skener
Svůj přístroj můžete využívat i jako síťový skener, kdy jednoduše přenesete obraz na PC jako TIFF-F
přílohu emailu.
Tato vlastnost byla zdokonalena přidáním nového faxového parametru č.164 (IFAX XMT HEADER ZÁHLAVÍ PŘI IFAX PŘENOSU), který Vám dává na výběr, jestli se má zahrnout záhlaví při odesílání
dokumentu na adresu ve stejné doméně, jako je výchozí doména, specifikovaná v příslušném parametru
(viz poznámka 1).
LAN
Internet Fax
PC
PC
POZNÁMKA
1.
doménu
než je
ta, která
byla specifikovaná
v příslušném
parametru jako
1. Když
Whenodesíláte
sendingna
to jinou
a Domain
other
than
as specified
in the Default
Domain parameter,
the
výchozí,
záhlaví
se
doplní
bez
ohledu
na
Vaši
volbu.
header will be included regardless of the selection.
25
Seznámení s
přístrojem
ti1_cz.fm Page 25 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
ti1_cz.fm Page 26 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Vlastnosti komunikace po Internetu
Síťová tiskárna
Svůj přístroj můžete využívat i jako síťovou tiskárnu jednoduše odesláním dokumentů, vytvořených na PC
pomocí různých softwarových aplikací, na Váš přístroj přes protokol TCP/IP.
Nastavení přístroje jako síťové tiskárny pozůstává ze dvou fází. V první fázi je potřeba, abyste si stáhli
software (ovladač tiskárny a LPR) z webové stránky uvedené níže nebo nainstalovali software z CD-ROM
přiloženého k přístroji.
V druhé fázi si musíte nainstalovat a nakonfigurovat software na PC tak, aby pracoval s Vaším přístrojem
(podrobnosti o instalaci ovladače tiskárny a o obsluze viz webová stránka).
Ovladač tiskárny Panasonic a LPR monitor si můžete stáhnout z kterékoliv z těchto adres:
http://www.panasonic.co.jp/mgcs/internetfax/
http://www.panasonic.com/internetfax/
LAN
Internet Fax
Tisk
PC
POZNÁMKA
26
1.
přístroj
využívat
mít na(TCP/IP
něm naprogramovanou
IP
1. Abyste
The IP mohli
Address,
Subnet
Maskjako
andsíťovou
Defaulttiskárnu,
Gatewaymusíte
IP Address
Gateway Address)
adresu,
masku
podsítě
(Subnet
Mask)
a
IP
adresu
výchozí
brány
(TCP/IP
Gateway
address).
must be programmed on your machine to use as a Network Printer.
Vlastnosti komunikace po Internetu
Relayed (zprostředkovaný) přenos
Váš přístroj Vám umožňuje přenést email přijatý z Internet faxu nebo PC připojeného k lokální síti na více
faxových přístrojů po telefonní lince. K tomuto emailu můžete připojit soubory ve formátu TIFF-F.
S využitím podadresy, kterou specifikoval fax původního odesilatele, pak může Váš přístroj směrovat přijaté
dokumenty jako emaily na vzdálený přístroj, a ten pak může zprostředkovat další přenos (relay) těchto
dokumentů ke koncovému místu určení, kde koncovým příjemcem je běžný fax G3.
Přístroj Vám také umožňuje konvertovat datové soubory z různých aplikačních programů, jako např.
tabulkových procesorů, do formátu TIFF-F a potom tento soubor přenést jako přílohu k emailu.
Konverze souboru z aplikace do formátu TIFF-F však vyžaduje, abyste si nejdříve stáhli software (TIFF
Converter a MAPI Mail Linking Program) z webové stránky uvedené níže nebo nainstalovali software z CDROM přiloženého k přístroji (uloženo pod English\Extra\Tiff Converter). V další fázi si musíte nainstalovat
software na PC. (Podrobnosti o instalaci software a činnosti viz webová stránka).
Software Panasonic si můžete stáhnout z kterékoliv z těchto adres:
http://www.panasonic.co.jp/mgcs/internetfax/
http://www.panasonic.com/internetfax/
Internet Fax
P¯enos na fax G3
LAN
Internet Fax
Fax G3
P¯enos na fax G3
Fax G3
Email
P¯enos na fax G3
PC
Fax G3
27
Seznámení s
přístrojem
ti1_cz.fm Page 27 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
ti1_cz.fm Page 28 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Vlastnosti komunikace po Internetu
Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
DHCP je protokol pro dynamické přiřazování IP adres Internet faxu a klientským PC. S tímto protokolem
může Internet fax automaticky nabýt unikátní IP adresu po každé, když se připojí k síti , což pro správce
sítě znamená usnadnění správy IP adres. Když se Internet fax přihlásí na síť, server DHCP vybere IP
adresu ze seznamu (master list) a přiřadí ji systému.
Jestliže však chcete mít na svém Internet faxu dále uvedené možnosti, musíte místo DHCP používat
statickou IP adresu (rezervovanou správcem sítě) i konfiguraci.
Příjem se SMTP
Brána G3
Přímý SMTP (Direct IFAX XMT - Přímý přenos Internet faxu)
Autentizace SMTP
Prosazení se Internetu jako celosvětové digitální infrastruktury výrazně povzbudilo trh se zařízeními
orientovanými na komunikaci. Žádná bezpečnostní technika však nedosáhla rozšířeného a dominantního
využití na Internetu , a to z několika důvodů.
1. Internetová pošta je mnohoúrovňová uložiště dat s rychle se rozvíjející architekturou a použití ochrany
založené na kanálech je všeobecně obtížné..
2. Pro standard Internet faxu není doporučena žádná z jednotlivých technik.
Za typické řešení pro zlepšení systému a zvýšení jeho odolnosti se považuje autentizace (ověření
totožnosti) technikou založenou na šifrování. Tato technika může být přiřazena k přenosovému kanálu,
např. použitím ověřovací ochranné vrstvy SASL (Simple Authentication and Security Layer).
Někteří poskytovatelé internetových služeb (ISP) zajišťují jako službu k internetové poště funkci
autentizace.
Váš Internet fax poskytuje tyto tři ověřovací možnosti:
1. Rozšířená služba pro autentizaci při SMTP (SMTP AUTH) - při odesílání
2. Zjednodušený mechanismus výzva - odezva při POP (APOP) - při příjmu
3.POP před SMTP - provede proceduru POP před každou transakcí SMTP
Protokol LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol)
Váš Internet fax má vlastnost klienta LDAP, která umožňuje vyhledání emailové adresy příjemce na serveru
LDAP a napomáhá tak při zadávání dlouhých emailových adres.
Protokol LDAP je protokol pro online přístup ke službám adresáře. Klient LDAP se připojí k serveru LDAP a
může klást otázky. Server poskytne odpověď.
Internet fax uvede výsledek hledání v LDAP serveru na displeji. To Vám umožní snadný a pohodlný výběr
příjemců, kterým chcete něco posílat, a ušetří Vám čas při zadávání dlouhých a komplikovaných
emailových adres.
28
Seznámení s
přístrojem
ti1_cz.fm Page 29 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Důležité informace
Váš přístroj používá stejné komunikační protokoly jako email: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
Odlišnosti od standardní faxové komunikace G3, používající veřejnou telefonní síť, jsou následující:
Rozdíly mezi Internet faxem a běžným faxem
Běžný faxový přístroj pracuje s vyvěšeným sluchátkem(Off Hook), zvolí číslo a telefonní síť dokončí okruh
přes telefonní linky až k přijímajícímu faxu. Za tento okruh platíte. Dva faxy uskuteční spojení, synchronizují
se a vymění si data.
Internet fax pracuje podobně jako email, data obrazu jsou rozdělena do paketů a Vaší lokální sítí
přenesena na Internet nebo Intranet, místo aby byla použita síť telefonní společnosti, takže dochází k
úspoře poplatků za meziměstská spojení.
Potvrzení přeneseného dokumentu
1. Váš přístroj není přímo spojen s koncovým cílovým místem (viz poznámka dole), ale napojuje se přes
lokální síť na poštovní server. Proto jestliže dokument nemůže být správně přenesen v důsledku nějaké
chyby, chybný email může být poštovním serverem vrácen Vašemu stroji.
2. Vrácení chybného emailu může trval dlouhou dobu (20-30 minut), což závisí na umístění cílového místa,
provozu na síti nebo na konfiguraci systému lokální sítě.
3. V závislosti na poštovním serveru je také možné, že chybný email nebude vrácen vůbec. Jestliže tedy
mají být přenášeny důležité nebo na čas citlivé dokumenty, doporučuje se, abyste si následně telefonicky
ověřili příjem.
4. Dokumenty nemohou být správně přeneseny, jestliže poštovní server cílového místa nedokáže pracovat
s protokolem MIME. Poštovní server pak nemusí chybný email vrátit.
Poznámka:
1) Jestliže je faxový parametr 172 (DIRECT IFAX XMT - PŘÍMÝ PŘENOS IFAXU) nastaven na "Valid",
umožňuje Vám konfigurovat jednotlačítkové / zkrácené volby, takže můžete vysílat na místo určení
přímo, bez zprostředkování SMTP. .
2) Váš přístroj podporuje vlastnost Delivery Notice (Oznámení o doručení ) (viz str.101).
Váš přístroj nemůže přes lokální síť uskutečnit telefonní spojení.
Přístroj umožňuje telefonní volání pouze na běžné telefonní lince přes veřejnou telefonní síť.
Dvouportová (Dual port) komunikace
Tato schopnost Vašeho přístroje dovoluje provádět souběžně faxovou komunikaci G3 na běžných
telefonních linkách a komunikaci po síti.
Rozlišení přenosu
Se zřetelem na přenosy na PC je výchozí tovární nastavení pro rozlišení v režimu FINE. V případě potřeby
může být toto nastavení změněno na NORMAL.
Příjem internetové pošty
1. Váš přístroj může přijímat textové emaily z PC a tisknout ANSI znaky. Při příjmu netisknutelného znaku
se vytiskne symbol "❚" .
2. Znakové sady přijatých emailů a velikost znaků jsou pevné a nelze je měnit.
3. Textové emaily se budou tisknout s asi 72 řádky na stránku. Doporučujeme použití záznamového papíru
formátu A4 nebo Letter.
4. Jestliže přijaté textové emaily obsahují přílohy v jiném formátu než je TIFF-F, jako je např. Word, Excel,
Power Point, přístroj místo nich vytiskne chybovou zprávu.
5. Jestliže přijatý email obsahuje přílohu ve formátu TIFF-F, text a soubor ve formátu TIFF-F se budou
tisknout na samostatné papíry.
29
ti1_cz.fm Page 30 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Vlastnosti komunikace po Internetu
Odeslání dokumentů na PC po lokální síti
Při přenosu dokumentu na emailovou adresu je k příloze ve formátu TIFF-F navíc připojena textová zpráva
s následujícími pokyny.
An Image data in TIFF-F format has been attached to this email. You can download the TIFF-F Image
Viewer from the following URL Addresses:
(K emailu jsou připojena data ve formátu TIFF-F. Prohlížeč TIFF-F si můžete stáhnout z těchto URL adres):
http://www.panasonic.co.jp/mgcs/internetfax/
http://www.panasonic.com/internetfax/
Internetový relay (zprostředkovaný) přenos
Abyste zabránili neautorizovaným stanicím v přístupu k Vaší relay stanici pro internetový relay
(zprostředkovaný) přenos, musíte si zajistit bezpečnost sítě. Zadejte jméno relay stanice, které je utajeno
před koncovými místy určení, a emailovou adresu manažeru kvůli ohlášení všech internetových relay
(zprostředkovaných) přenosů.
30
Seznámení s
přístrojem
ti1_cz.fm Page 31 Thursday, June 6, 2002 8:59 AM
Záznamy
31
ti2_cz.fm Page 32 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Installing Your Machine
Hlavní jednotka a příslušenství
Vybalte krabici a zkontrolujte, že máte všechno zobrazené příslušenství.
P¯Ìstroj
Kabel telefonní linky
CD-ROM
POZNÁMKA
32
Kazeta s tonerem
Nap·jecÌ kabel
Adaptér telefonního kabelu
(viz poznámka)
P¯ihr·dka pro z·znamov˝ papÌr
Návod k obsluze
Kryt pro list s adres·¯em
(viz pozn·mka)
1. Tvar telefonního kabelu a napájecího kabelu se může lišit v souvislosti s různými předpisy a
1. The shape of the telephone line cable and power cord may differ depending on each country’s
specifikacemi v jednotlivých zemích.
regulation or specification.
2. Telefonní adaptér a adresářový kryt je dostupný pouze v některých zemích.
2. The Telephone Line Cable Adapter and Directory Sheet Cover is available in certain countries
only.
ti2_cz.fm Page 33 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Instalace
přístroje
Instalace příslušenství
Pohled po dokonËenÈ instalaci.
P¯ihr·dka pro z·znamov˝ papÌr
Zachyùte v˝stupky do Ëtvercov˝ch otvor˘ na p¯Ìstroji.
Sluch·tko
(je to voliteln˝ doplnÏk)
Vidlice sluchátka (je to voliteln˝ doplnÏk)
äÚ˘ra ke sluch·tku
(je to voliteln˝ doplnÏk)
Zah·knÏte v˝stupky do Ëtvercov˝ch otvor˘ na p¯Ìstroji.
Kabel p¯ipojte do z·suvky HANDSET na p¯Ìstroji.
POZNÁMKA
1.
některých
zemích vzhledem
k tamním
předpisům
neníbecause
sluchátkoofdostupné.
1. VFor
some countries,
the handset
may not
be available
the country’s regulation or
specification.
33
ti2_cz.fm Page 34 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Instalace tonerové kazety
1
Vybalte kazetu s tonerem a pětkrát nebo
šestkrát s ní zahoupejte dopředu a dozadu
Kazeta s tonerem
(viz obrázek), aby se toner uvnitř rovnoměrně
rozložil.
Odstraňte ochrannou pásku.
2
3
34
Poznámka: Pásku stahujte pomalu a rovně.
Otevřete kryt tiskárny.
Kryt tiskárny
ti2_cz.fm Page 35 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Srovnejte výstupky na obou stranách kazety s
4
drážkami v přístroji (viz obrázek) a zasuňte
kazetu dovnitř
Poznámka: Kazetu na místě zajistěte tak, že
stlačíte rukojeť dolů a potom
zatlačíte směrem dozadu do
přístroje.
5
6
Kryt tiskárny
Zavřete kryt tiskárny.
Jestliže
vyměňujete
tonerovou
kazetu,
doporučujeme vyčistit tiskový válec, aby se
udržela dobrá kvalita tisku. Čištění tiskového
válce najdete na str. 235.
POZNÁMKA
1.
tonerové
kazety
musíbebýt
zlikvidovány
v souladu
s místními
1. Použité
Used toner
cartridge
should
disposed
properly
according
to localpředpisy.
regulations.
35
Instalace
přístroje
Instalace tonerové kazety
ti2_cz.fm Page 36 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Založení záznamového papíru
Jak založit záznamový papír
Specifikace papíru
Obecně platí, že obyčejný bankovní papír většinou poskytuje vynikající výsledky. Většina papírů pro
fotokopie bude rovněž velmi dobrá. Existuje mnoho názvů a druhových značek papíru. Doporučujeme Vám
proto, abyste si nejdříve otestovali různé vzorky papíru, až získáte výsledky, jaké hledáte. Podrobnosti o
doporučených typech papíru najdete ve specifikaci na str.241.
Jak založit záznamový papír.
Jemně nadzdvihněte kazetu s papírem a
1
vysuňte ji z přístroje.
Kazeta s papírem
2
Sundejte kryt kazety.
Kryt kazety
1. Odstraňte šroub, zajišťující přítlačnou
desku během přepravy.
3
2. Uložte šroub pro případ budoucího
použití tak, že ho přichytíte na místo pod
krytem kazety.
äroub pro zajiötÏnÌ
bÏhem p¯epravy
Kryt kazety
36
ti2_cz.fm Page 37 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
1.
4
ZnaËka maxim·lnÌ
kapacity papÌru
VodÌtko
ö̯ky papÌru
Založte papír do kazety. Klouzavě
posunujte vodítko šířky papíru doleva, až
se bude lehce dotýkat hromádky papírů,
aniž je bude křivit. Papír musí přesně a
pevně zapadat mezi vodítko a pravou
stranu zásobníku. Pokud tomu tak není,
papír se může do tiskárny posunout
nesprávně a může dojít k jeho
zablokování.
POZOR: Dbejte na to, aby byl papír
zasunut pod kovovými
oddělovacími sponami a aby
nepřesahoval značku
maximální kapacity papíru.
Můžete založit asi 250 listů
(hmotnosti 75 g/m2).
Specifikace papíru viz str.241.
2. Znovu nasaďte kryt kazety s papírem.
3. Zasuňte kazetu do přístroje.
37
Instalace
přístroje
Založení záznamového papíru
ti2_cz.fm Page 38 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Úprava kazety podle délky papíru
Jak upravit kazetu pro různou délku papíru
Standardní tovární nastavení délky papíru v kazetě je pro formát Letter. Chcete-li tuto délku změnit podle
formátu A4 nebo Legal, postupujte následovně:.
1
1. Vyndejte z kazety papír a položte ji
vzhůru nohama na rovný povrch.
2. Při současném stlačování uvolňovací
západky vytáhněte vodítko délky papíru.
3. Otočte kazetu svisle.
4. Vsuňte háčky vodítka do odpovídajících
štěrbin pro požadovanou délku papíru
(A4 nebo Legal) a posunujte vodítko
směrem k zadní části kazety, až
zapadne.
5. Založte do kazety papír.
Vodítko šířky papíru posouvejte doleva,
až se bude lehce dotýkat hromádky
papírů, aniž je bude křivit. Papír musí
přesně a pevně zapadat mezi vodítko a
pravou stranu zásobníku. Pokud tomu
tak není, papír se může do tiskárny
posunout nesprávně a může dojít k jeho
zablokování.
POZOR:
Dbejte na to, aby byl papír
zasunut pod kovovými
oddělovacími sponami a aby
nepřesahoval značku maximální
kapacity papíru. Můžete založit
asi 250 listů (hmotnosti 75 g/m2).
Specifikace papíru viz str.241.
6. Znovu nasaďte kryt kazety na odpovídající
pozici papíru (LTR, A4 nebo LGL).
7. Zasuňte kazetu zpět do přístroje.
2
POZNÁMKA
38
Nastavení formátu záznamového papíru ve
faxovém parametru č.23 musí odpovídat
papíru založenému v kazetě. Jestliže formát
papíru změníte, změňte podle toho i nastavení
(viz str.79).
1.
zapomenete
změnit
záznamového
ve faxovém
1. Jestliže
If you forget
to change
the nastavení
Recording formátu
Paper Size
setting in papíru
Fax Parameter
No.parametru
23 when
č.23,
když
do
kazety
založíte
papír
jiného
formátu,
jednotka
po
první
stránce
příchozího
different paper is installed in the cassette, the unit will Stop printing after the 1st page offaxu
an
zastaví
tisk
a zobrazí
chybu
"PAPER SIZE
SIZE MISMATCH"
MISMATCH" error.
(ŠpatnýThen,
formát
Potom
se
Incoming
Fax
and display
a "PAPER
thepapíru).
Recording
Paper
nastavení
formátu
záznamového
papíru
automaticky
upraví
na
správnou
hodnotu
a
jednotka
Size setting automatically adjusts to the proper size and the unit resumes printing the Incoming
bude
pokračovat
v tisku příchozího faxu od první stránky.
Fax from
the 1st page.
ti2_cz.fm Page 39 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Úprava kazety podle šířky papíru
Standardní tovární nastavení šířky papíru v kazetě je pro formát Letter/Legal. Chcete-li tuto šířku změnit
podle formátu A4, postupujte následovně:
1
1. Uvolněte západku levé oddělovací
spony.
2. Zatáhněte za sponu, abyste ji vyndali.
3. Přemístěte sponu do štěrbiny A (A4).
4. Otáčejte oddělovací sponou směrem
dolů, až se na místě přichytí..
2
1. Založte do kazety papír.
Vodítko šířky papíru posouvejte doleva,
až se bude lehce dotýkat hromádky
papírů, aniž je bude křivit. Papír musí
přesně a pevně zapadat mezi vodítko a
pravou stranu zásobníku. Pokud tomu
tak není, papír se může do tiskárny
posunout nesprávně a může dojít k jeho
zablokování.
POZOR: Dbejte na to, aby byl papír
zasunut pod kovovými
oddělovacími sponami a aby
nepřesahoval značku
maximální kapacity papíru.
Můžete založit asi 250 listů
(hmotnosti 75 g/m2).
Specifikace papíru viz str.241..
2. Znovu
nasaďte
kryt
kazety
na
odpovídající pozici papíru (LTR, A4 nebo
LGL).
3. Zasuňte kazetu zpět do přístroje.
3
POZNÁMKA
Nastavení formátu záznamového papíru ve
faxovém parametru č.23 musí odpovídat
papíru založenému v kazetě. Jestliže formát
papíru změníte, změňte podle toho i nastavení
(viz str.79).
1.
zapomenete
změnit
záznamového
ve faxovém
1. Jestliže
If you forget
to change
the nastavení
Recording formátu
Paper Size
setting in papíru
Fax Parameter
No.parametru
23 when
č.23,
když
je v kazetě
založen
papír
jiného formátu,
jednotka
po prvníafter
stránce
different
paper
is installed
in the
cassette,
the unit will
Stop printing
the příchozího
1st page offaxu
an
zastaví
a zobrazí
chybu
"PAPER SIZE
SIZE MISMATCH"
MISMATCH" error.
(ŠpatnýThen,
formát
Potom
se
Incomingtisk
Fax
and display
a "PAPER
thepapíru).
Recording
Paper
nastavení
záznamového
papíru
automaticky
upraví
na resumes
správnouprinting
hodnotu
jednotka
Size settingformátu
automatically
adjusts to
the proper
size and
the unit
theaIncoming
bude
pokračovat
v tisku příchozího faxu od první stránky.
Fax from
the 1st page.
39
Instalace
přístroje
Jak upravit kazetu pro různou šířku papíru
ti2_cz.fm Page 40 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Připojení síťového kabelu, telefonního kabelu a napájecího kabelu
■ Napájecí kabel
Zasuňte napájecí kabel do zásuvky střídavého proudu. Připojte druhý konec do příslušné napájecí zásuvky
na zadní straně přístroje.
POZOR:
Přístroj musí být řádně uzemněn.
Neupravujte zásuvku.
■ Kabel telefonní linky
Zasuňte jeden konec telefonního kabelu do telefonní zásuvky a druhý konec do zásuvky LINE na levé
straně přístroje.
■ Kabel Ethernet LAN
POZNÁMKA
40
1.
spotřebovává
jenom
málo
proudu
a měli keep
bysteitho
zapnutý.
Jestliže
1. Přístroj
Your machine
uses little
power
and
you should
ONmít
at stále
all times.
If the
powerjeis přístroj
turned
příliš
dlouho
vypnutý,
může
se
ztratit
obsah
nastavení
hodin.
OFF for too long, the clock contents may be lost.
2.
telefonního
kabelu a napájecí
se může
souvislosti
s různými
předpisy
a
2. Tvar
The shape
of the telephone
line cablešňůry
and power
cordlišit
mayv differ
depending
on each
country’s
specifikacemi
v
jednotlivých
zemích.
regulation or specification.
3.
adaptér
je dostupný
pouzeisv available
některýchinzemích.
3. Telefonní
The Telephone
Line
Cable Adapter
certain countries only.
ti2_cz.fm Page 41 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Installing Your
Machine
Připojení síťového kabelu, telefonního kabelu a napájecího kabelu
41
ti2_cz.fm Page 42 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Nastavení kódu Vaší země
V některých zemích přístroj po zavedení proudu bude vyžadovat nastavení kódu Vaší země. Na displeji se
objeví následující zpráva:
COUNTRY CODE:
PRESS ∨ ∧ TO SELECT
Při nastavování kódu postupujte takto: .
1
opakujte, dokud se na displeji neobjeví Vaše země.
nebo
opakujte, dokud se na displeji neobjeví Vaše země.
2
42
1
UNITED KINGDOM?
PRESS SET TO SELECT
COMPLETED
ti2_cz.fm Page 43 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Přístroj může pracovat s jednou ze dvou volacích metod (tónovou nebo pulzní), a to v závislosti na typu
telefonní linky, k níž jste připojeni. Jestliže potřebujete tuto metodu změnit, postupujte následovně. .
1
2
3
7
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
7
06 DIALLING METHOD
2:TONE
0
4
6
06 DIALLING METHOD
1:PULSE
1
pro pulzní metodu
nebo
nebo
06 DIALLING METHOD
2:TONE
2
pro tónovou metodu
5
POZNÁMKA
1.
některých
zemích vthis
závislosti
tamních
předpisech
neníon
tato
Displej
1. V
For
some countries,
feature na
is not
available
depending
thevlastnost
country’sdostupná.
regulation.
The
pak
tuto
vlastnost
neukazuje.
display may not show this feature.
43
Instalace
přístroje
Nastavení metody pro volbu čísla (tónová nebo pulzní)
ti2_cz.fm Page 44 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Úprava hlasitosti
Na svém přístroji si můžete upravit hlasitost monitoru a vyzvánění. Vestavěný reproduktor Vám umožňuje
slyšet oznamovací tón, vyzváněcí signál a obsazovací tón..Vyzvánění se ozývá, když přístroj přijímá hovor..
Nastavení hlasitosti monitoru
1
* MONITOR *
❚
Uslyšíte oznamovací tón přes reproduktor.
2
MONITOR VOLUME
LOW [❚❚❚❚❚❚❚❚] HIGH
Opakovanými stisky zvyšujte hlasitost.
nebo
MONITOR VOLUME
LOW [
] HIGH
Opakovanými stisky snižujte hlasitost.
3
Nastavení hlasitosti vyzvánění
1
2
Pohotovostní režim
MAR-12-2002 15:00
00%
RINGER VOLUME
(((( ☎ ))))
Opakovanými stisky zvyšujte hlasitost.
nebo
RINGER VOLUME
☎
Opakovanými stisky snižujte hlasitost.
3
POZNÁMKA
44
1.
Můžete
upravit
hlasitostof tónu
po touch
dotyku
klávesy
a volume
hlasitostof bzučáku
veinfaxovém
1. You
can rovněž
also adjust
the volume
the key
tone
and the
the buzzer
the Fax
parametru
(KEY/BUZZER
VOLUME
- Hlasitost
klávesy
Parameter č.10
No. 10
(KEY/BUZZER
VOLUME).
(See page
78)/ bzučáku) (viz str.78).
ti2_cz.fm Page 45 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Uživatelské parametry
Váš faxový přístroj má několik základních nastavení (uživatelských parametrů), které Vám pomohou
uchovat záznamy o dokumentech, které jste přijali nebo odeslali. Např. vestavěné hodiny udržují aktuální
datum a čas, a Vaše LOGO a ID číslo umožní Vaši identifikaci při odesílání nebo příjmu dokumentů.
Nastavení datumu a času
V pohotovostním režimu displej ukazuje datum a čas. Jakmile se datum a čas nastaví, automaticky se bude
aktualizovat.
1
2
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
1:USER PARAMETERS?
PRESS SET TO SELECT
1
3
4
DATE & TIME
❚1-01-2002 00:00
Zadejte nové datum a čas.
Např.: 0 3
Den
:3
1 2
Měsíc
:prosinec
2 0 0 2
Rok
: 2002
Čas
: 3:00 PM
1 5 0 0
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
a
kurzor na nesprávnou číslici a přepište ji.
DATE & TIME
03-12-2002 15:00
přesuňte
5
45
Instalace
přístroje
Obecný popis
ti2_cz.fm Page 46 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Uživatelské parametry
Nastavení Vašeho LOGA
Když odesíláte dokument, objeví se na horním okraji kopie vytištěné u příjemce Vaše LOGO. Toto LOGO
usnadní Vaši identifikaci u druhého účastníka, který přijímá Váš dokument..
1
2
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
1:USER PARAMETERS?
PRESS SET TO SELECT
1
3
LOGO
❚
opakovaně tiskněte, až displej ukáže:
4
Zadejte své LOGO (max. 25 znaků a číslic) pomocí
znakových kláves.
Příklad: P A N A S O N I C
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
a
přesuňte
kurzor za nesprávný znak, stiskněte CLEAR a zapište
správný znak.
Jestliže je zadáno více než 19 znaků, levá strana textu se
bude rolovat z displeje pryč.
5
46
LOGO
PANASONIC❚
ti2_cz.fm Page 47 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Uživatelské parametry
Jestliže vzdálený přístroj má schopnost znakové identifikace, potom se v případě odesílání a příjmu zpráv
Vaše znakové ID objeví na onom vzdáleném přístroji a jeho ID uvidíte na Vašem displeji..
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
2
1:USER PARAMETERS?
PRESS SET TO SELECT
1
3
CHARACTER ID
❚
opakovaně tiskněte, až displej ukáže:
4
Zadejte Vaše znakové ID (max. 16 znaků a číslic) pomocí
znakových kláves.
Příklad: H E A D
O F F I C E
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
a
CHARACTER ID
HEAD OFFICE❚
přesuňte
kurzor za nesprávný znak, stiskněte CLEAR a zapište
správný znak.
5
POZNÁMKA
1.
ID nelze použít
A, Ä,é Ö,
Ü, A,be
E, used
É. for Character ID.
1. Pro
Theznakové
special characters
of Å, zvláštní
Ä, Ö, Ü,znaky
Æ, è and
cannot
47
Instalace
přístroje
Nastavení Vašeho znakového ID (Character ID)
ti2_cz.fm Page 48 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Uživatelské parametry
Nastavení Vašeho ID čísla (fax-telefonní číslo) (ID Number)
Jestliže vzdálený přístroj nemá znakové ID, ale má ID číslo, potom v případě odesílání a příjmu zpráv se na
onom vzdáleném přístroji objeví Vaše ID číslo a jeho ID číslo bude na Vašem displeji.
Doporučujeme, abyste jako své ID číslo používali své fax-telefonní číslo (max. 20 číslic)..
1
7
2
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
1:USER PARAMETERS?
PRESS SET TO SELECT
1
3
ID NO.
❚
opakovaně tiskněte, až displej ukáže:
4
Zadejte Vaše ID číslo (max. 20 číslic) pomocí klávesnice
a klávesy
, kterou vložíte mezi číslice mezery.
ID NO.
201 555 1212❚
Příklad: 2 0 1
5 5 5
1 2 1 2
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
a
přesuňte
kurzor za nesprávnou číslici, stiskněte CLEAR a zapište
nové číslo.
5
POZNÁMKA
48
1.
znaku
'+' naa začátku
ID čísla,
který
předznamenává
země,
.
1. Pro
Youzápis
may us
to enter
"+" character
at the
beginning
of the ID kód
number
to můžete
indicatepoužít
the following
Příklad
: your+1
201 555
1212
+1 for U.S.A. country code.
digit(s) for
country
code.
+811212
3 111 2345
for Japan
Ex : +1 201 555
+1 for U.S.A. +81
country
code. country code.
+81 3 111 2345
+81 for Japan country code.
ti2_cz.fm Page 49 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Nastavení parametrů pro Internet
Před zahájením budete potřebovat doplněnou kopii stránky 19 (Informace před instalací). Aby Váš přístroj
mohl na síti fungovat správně, musí mít předem naprogramováno následujících 5 základních parametrů.
• IP adresa
• Maska podsítě (Subnet mask)
• IP adresa výchozí brány (Default Gateway)
• Jméno nebo IP adresa SMTP serveru
• Emailová adresa
Poznámka:
Jestliže je na vaší síti dostupný server DHCP, IP adresa, maska podsítě a IP adresa
výchozí brány se získají automaticky.
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
2
1:USER PARAMETERS?
PRESS SET TO SELECT
1
3
4
IP ADDRESS
❚
opakovaně, dokud displej neukáže:
Pomocí klávesnice zadejte IP adresu. Abyste zapsali
tečku ".", stiskněte
Příklad: 1 2 3
nebo
1 7 8
IP ADDRESS
123.178.240.3❚
(viz poznámka 3).
2 4 0
3
5
SUBNET MASK
❚
chcete-li pokračovat v zápisu dalších parametrů, nebo se
stiskem
POZNÁMKA
STOP
vraťte do pohotovostního režimu.
1.
1.
2.
2.
Abyste v kroku 3 narolovali displej až k požadovanému uživatelskému parametru, stiskněte s
To scroll the display to desired User Parameter in Step 3, press
or
.
nebo
.
If the DNS Server is not available, change the setting of the Fax Parameter No. 161 (DNS
Jestliže DNS
server není
dostupný,
SERVER)
to "Invalid",
then enter
the IP změňte
Addressnastavení
instead. faxového parametru č. 161 (DNS
SERVER) na "Invalid" a potom zadejte IP adresu.
3. For convenience, you can use
to enter a period "." while programming IP Addresses only.
3. Znak
můžete použít k zápisu tečky "." pouze v případě záznamu IP adresy. V jiné situaci
Otherwise
is used to enter an asterisk under other conditions.
se znak
§ používá k vložení hvězdičky.
49
Instalace
přístroje
Nastavení uživatelských (Internetových) parametrů
ti2_cz.fm Page 50 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Nastavení parametrů pro Internet
Nastavení uživatelských parametrů pro připojení k lokální síti
V závislosti na tom, jak bude Váš přístroj nakonfigurován pro komunikaci na lokální síti, musí být nejdříve
nastaveny odpovídající parametry, které jsou uvedeny v následující tabulce (viz str.16 až 20).)
Parametr
1
2
3
4
5
6
DATE & TIME
TIME ZONE
LOGO
CHARACTER ID
ID NO.
(MAC ADDRESS)
Poznámky
Aktuální datum a čas.
Časové pásmo - požaduje se jako součást záhlaví emailu při odesílání Internet faxů.
Logo - až 25 znaků a číslic.
Znakové ID - až 16 znaků a číslic.
Faxové telefonní číslo Vašeho faxu (až 20 číslic).
Hardwarová adresa, zakódovaná v přístroji. (V případě potřeby se dá získat z výtisku
seznamu faxových parametrů, po stisku [FUNCTION][6][4][SET]).
IP adresa - je Vašemu přístroji přiřazená správcem sítě nebo serverem DHCP.
Maska podsítě - je přiřazená správcem sítě nebo serverem DHCP.
IP adresa výchozí brány - je přiřazená správcem sítě nebo serverem DHCP.
IP ADDRESS
SUBNET MASK
DEFAULT GATEWAY IP
ADDR
10 PRIMARY DNS SERVER IP adresa primárního serveru DNS. Jestliže server DNS není k dispozici, změňte
IP ADDRESS
nastavení faxového parametru č. 161 (DNS SERVER) na "Invalid" a potom místo něho
zadejte IP adresu.
11 SECONDARY DNS
IP adresa sekundárního serveru DNS.
SERVER IP ADDRESS
12 EMAIL ADDRESS
Emailová adresa, přiřazená přístroji pro odesílání a příjem (až 60 znaků).
13 SMTP SERVER NAME
Jméno poštovního serveru SMTP (až 60 znaků).
14 SMTP SERVER IP ADDR IP adresa poštovního serveru SMTP.
15 SMTP AUTH NAME
Jméno uživatele, potřebné pro přihlášení k SMTP serveru předtím, než Vám dovolí
odesílat emailové zprávy (až 40 znaků).
16 SMTP PASSWORD
Heslo přiřazené Vašemu přístroji (až 10 znaků).
17 POP SERVER NAME
Jméno poštovního serveru POP (až 60 znaků).
18 POP SERVER IP ADDR IP adresa poštovního serveru POP.
19 POP USER NAME
Uživatelské jméno, přiřazené Vašemu přístroji (až 40 znaků).
20 POP PASSWORD
Heslo, přiřazené Vašemu přístroji (až 10 znaků).
21 LDAP SERVER NAME
Jméno LDAP serveru (až 60 znaků). (Dostupný pouze v některých zemích.)
22 LDAP LOG IN NAME
Přihlašovací jméno, přiřazené Vašemu přístroji (až 40 znaků).
23 LDAP PASSWORD
Heslo, přiřazené Vašemu přístroji (až 10 znaků). (Dostupné pouze v některých zemích.)
24 LDAP SEARCH BASE
ID pro zahájení prohledávání adresáře na LDAP serveru (až 60 znaků). (Dostupný
pouze v některých zemích.)
25 HOST NAME
Hostitelské jméno, přiřazené Vašemu přístroji (až 60 znaků)
26 DEFAULT SUBJECT
Výchozí informace, která se doplní do řádku "Předmět" u všech odchozích emailů (až 40
znaků). Chcete-li tuto informaci přes přenosem doplnit ručně, změňte faxový parametr č.
159 (SUBJECT LINE ENTRY) na "2: Valid".
27 DEFAULT DOMAIN
Když je adresa odchozí zprávy neúplná podle standardu SMTP, automaticky se k ní
doplní zde specifikovaná doména. Tato vlastnost je rovněž užitečná pro zkrácení, když
vkládáte emailové adresy do často používané domény ručně. (Až 50 znaků).
28 SELECTABLE DOMAINS Až 10 názvů volitelných domén, z nichž můžete při ručním psaní adres po stisku znaku
(01) ~ (10)
pro doménu "@" vybírat pomocí kláves "\/ nebo /\". (Až 30 znaků).
29 REMOTE PASSWORD
Bezpečnostní heslo (až 10 znaků) pro zajištění dálkového programování Internetových
parametrů a automatického číselníku nebo získání deníku prostřednictvím emailu.
30 RELAY XMT PASSWORD Heslo pro zajištění bezpečnosti sítě pro Vaši relay stanici ( výlučně pro účely relay
(zprostředkovaného) přenosu G3) (až 10 znaků).
31 MANAGER’S EMAIL
Emailová adresa manažeru Vašeho oddělení pro ohlášení všech internetových relay
ADDR
přenosů za účelem sledování a kontroly nákladů (až 60 znaků).
Zadejte až 10 názvů domén, které jsou autorizovány pro přístup Vašeho Internet faxu k
32 RELAY DOMAIN
(01) ~ (10)
požadavkům na relay (zprostředkovaný) přenos (až 30 znaků).
Relay doména › název domény ve Vašem přístroji.
33 COMMUNITY NAME
Název komunity, používaný pro síťový lokátor zařízení.
(01) ~ (02)
34 DEVICE NAME
Název zařízení, používaný pro síťový lokátor zařízení.
35 DEVICE LOCATION
Adresa zařízení, používaná pro síťový lokátor zařízení.
7
8
9
50
ti2_cz.fm Page 51 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Tato vlastnost je mocný nástroj, který poskytuje pohodlnou a snadnou cestu k získání nebo programování
internetových parametrů, jedním tlačítkem nebo zkráceně volaných čísel, programových kláves a deníku, a
to tak, že z Vašeho PC odešlete textovou emailovou zprávu do Vašeho přístroje.
Použití řádku "Předmět" Vaší emailové aplikace jako příkazového řádku umožní Vašemu přístroji provést
následující příkazy:
"Předmět:" Příkazový řádek
#set parameters(password)#
#get parameters(password)#
#set abbr(password)#
#get abbr(password)#
#get jnl(password)#
1
2
3
4
5
Kde:
Funkce
Programování internetových parametrů
Získání internetových parametrů
Programování automatického adresáře
Získání dat z automatického adresáře
Získání aktuálních dat z deníku
"set" je použito pro programování dat
"get" je použito pro získání (stažení) dat
"parameters" představuje internetové parametry
"abbr" představuje automatický adresář
"jnl" reprezentuje deník (journal)
"password" je dálkové heslo, naprogramované v uživatelských parametrech Vašeho
přístroje (např. 123456789). Musí být uzavřeno v závorkách "()".
Příkaz musí být ohraničen znaky "#".
Použití PC pro dálkové vkládání internetových parametrů
Tato vlastnost poskytuje pohodlnou a snadnou cestu k vkládání internetových parametrů přímo z Vašeho
PC tak, že odešlete textovou emailovou zprávu do Vašeho přístroje.
Následující parametry můžete vkládat dálkově přes PC. Další parametry musíte zadávat z přístroje jako
uživatelské parametry (viz. str.49).
• Sender Selection (Výběr odesilatele - až 24 uživatelských jmen, viz. str.150)
• Default Domain (Výchozí doména)
• Selectable Domains (Volitelné domény - až 10 názvů dodatečných domén)
• Remote Password (Dálkové heslo)
• Manager Email Address (Emailová adresa manažeru)
• Relay XMT Password (Heslo pro zprostředkovaný (relay) přenos)
• Relay Domain (až 10 jmen domén, oprávněných přijímat požadavky na zprostředkovaný (relay) přenos)
• LDAP Server Name (Jméno serveru LDAP - dostupný pouze v některých zemích)
• LDAP Login Name (Přihlašovací jméno LDAP - dostupný pouze v některých zemích)
• LDAP Password (Heslo LDAP - dostupný pouze v některých zemích)
• LDAP Search Base (Vyhledávací základna LDAP - dostupný pouze v některých zemích)
• Community name (Jméno komunity - až 2 jména)
• Device Name (Název zařízení )
• Device Location (Adresa zařízení)n
Přístroj interpretuje příkaz, který jste zadali v řádku "předmět" emailové zprávy a provede jednu z
následujících funkcí: získává data nebo je ukládá do internetových parametrů (uživatelských parametrů).
V řádku "předmět" můžete zadat dva druhy příkazů:
1) Uložit data: :
#set parameters(password)#
2) Získat
data:
#get parameters(123456789)#
:
POZNÁMKA
: kde "password" je dálkové heslo uložené v uživatelských
parametrech Vašeho přístroje (např. 123456789) .
Tímto příkazem můžete výše uvedené internetové parametry
vkládat poprvé. Jestliže však tato pole již obsahují data, tento
příkaz nepoužívejte, protože již existující informace by byly
vymazány nebo přepsány. Místo toho použijte příkaz pro
získání dat (viz. str. 54, 55).
1.
Abyste
tutothis
vlastnost
změňte
nastaveníNo.
faxového
parametru
158 (PC to
REMOTE
1. To
activate
feature,aktivovali,
change the
Fax Parameter
158 (PC
REMOTEč.UPDATE)
"Valid".
UPDATE
DÁLKOVÁ
AKTUALIZACE
PC)
na
"Valid"
(
viz.
str.
83).
(See page 83)
51
Instalace
přístroje
Použití emailu na programování nebo získání parametrů
ti2_cz.fm Page 52 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
První vložení internetových parametrů
Vytvořte skript do základní části (těla) běžného textového emailu a odešlete ho na emailovou adresu
Vašeho přístroje.
Řádek "předmět" musí vypadat takto:
#set parameters(password)#
:
Důležité
:
Kde "password" je dálkové heslo uložené v uživatelských
parametrech Vašeho přístroje. Pro zajištění bezpečnosti vždy
ukládejte dálkové heslo do uživatelských parametrů. (Jestliže heslo
nebylo naprogramováno, označte ho "()" a přiřaďte ho nyní.
Příklad : #set parameters()#).
Výše uvedený příkaz nepoužívejte, jestliže tato pole již obsahují data,
protože existující informace by byly vymazány nebo přepsány. Existující
data si nejdříve stáhněte a zálohujte na Vašem PC postupem pro získání a
editaci parametrů, který je uveden na str. 54 - 57.
Ukázku skriptu pro vkládání internetových parametrů vidíte níže.
(1)
(2)
(3)
(4)
(a)
(b)
(5)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(6)
(d)
(a)
(b)
(c)
(1)
52
To (Komu)
From (Od)
:
:
Subject (Předmět)
:
(7)
(d)
Emailová adresa Vašeho přístroje
Toto pole při psaní nové zprávy normálně není viditelné. Je to Vaše výchozí
emailová adresa (emailová aplikace) pro získání internetových parametrů a pro
chybové zprávy. (Může být naprogramována konfiguračním nástrojem Vašeho
emailového programu.)
Chcete-li ukládat data, napište : #set parameters(password)#
ti2_cz.fm Page 53 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
(2)
@sender to @end
:
(3)
@select-domain to @end
:
(4)
@relay-domain to @end
:
(5)
@system to @end
:
(6)
@ldap [email protected]
:
(7)
@mib to @end
:
POZNÁMKA
Definuje informaci o odesilateli, které se nastaví v bloku (2) mezi příkazy
@sender a @end. Můžete zaregistrovat až 24 uživatelských jmen a jejich
emailových adres pro funkci Sender Selection (Výběr odesílatele), viz. str.150.
Každé datové pole oddělte středníkem (;). (Jestliže zbývající pole mají zůstat
prázdná, vložte středník pro každé prázdné pole.)
Datový řetězec pro každého odesilatele musí být definován na jednom řádku.
Syntaxe : <číslo pro výběr odesilatele>; <jméno uživatele>; <emailová adresa>
(a) 01 až 24 : znamená číslo pro výběr odesilatele
(b) jméno uživatele (max. 25 znaků)
(c) emailová adresa (max. 60 znaků)
Definuje volitelné domény, které se nastaví v bloku (3) mezi příkazy @selectdomain až @end. Můžete zaregistrovat až 10 názvů domén, z nichž můžete
vybírat při ručním adresování emailu. (Max. 30 znaků.)
Syntaxe: : <číslo>; <doména>;
Definuje jména domén, které se nastaví v bloku (4) mezi příkazy @relay- domain
až @end. Můžete zaregistrovat až 10 názvů domén, které jsou autorizovány pro
přístup Vašeho Internet faxu k požadavkům na zprostředkovaný přenos (relayed
XMT). (Max. 30 znaků.)
Definuje internetové parametry, které se nastaví v bloku (5) mezi příkazy @systém
až @end. Jedná se o následující parametry:
(a) výchozí doména (max. 50 znaků)
syntaxe: domain; <jméno výchozí domény>
(b) emailová adresa manažeru (max. 60 znaků).
syntaxe : manager; <emailová adresa manažeru>
(c) heslo pro zprostředkovaný přenos (relay XMT) (max. 10 znaků)
syntaxe : relay; <heslo>. Heslo musí být uzavřeno v uvozovkách (""), jak je
vidět v uvedeném příkladu.
(d) dálkové heslo (max. 10 znaků)
syntaxe : remote; <dálkové heslo>. Heslo musí být uzavřeno v uvozovkách
(""), jak je vidět v uvedeném příkladu.
Definuje parametry LDAP, které se nastaví v bloku (6) mezi příkazy @ldap až
@end. Jedná se o následující parametry:
(a) název serveru LDAP (max. 60 znaků)
syntaxe : server; <název serveru LDAP>
(b) přihlašovací jméno k LDAP (max. 40 znaků)
syntaxe : login; <přihlašovací jméno k LDAP>
(c) heslo pro LDAP (max. 10 znaků)
syntaxe : password; <heslo pro LDAP>. Heslo musí být uzavřeno v
uvozovkách (""), jak je vidět v uvedeném příkladu.
(d) vyhledávací základna LDAP (max. 40 znaků)
syntaxe : base; <vyhledávací základna LDAP>
Definuje MIB nastavovaný v bloku (7) mezi příkazy @mib až @end. Jedná se o
následující parametry:
(a) název komunity(1) (max. 32 znaků)
syntaxe : com_name1; <název komunity(1)>
(b) název komunity (2) (max. 32 znaků)
syntaxe : com_name2; <název komunity(2)>
(c) název zařízení (max . 32 znaků)
syntaxe : device; <název zařízení>
(d) adresa zařízení (max. 32 znaků)
syntaxe : location; <adresa zařízení>
1. Pomocí
The machine
be programmed
via emailvwhile
is communicating
or printing.
1.
emailucannot
nemůžete
přístroj programovat
době,it kdy
komunikuje nebo
tiskne.
53
Instalace
přístroje
První vložení internetových parametrů
ti2_cz.fm Page 54 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Získání internetových parametrů pro zálohování
Abyste si stáhli již existující internetové parametry, odešlete jednoduchý textový email na emailovou adresu
Vašeho přístroje. V řádku "předmět" musí být následující příkaz.
#get parameters(password)#
:
kde "password" je dálkové heslo naprogramované v uživatelských
parametrech Vašeho přístroje (např. 123456789). Pro zajištění
bezpečnosti vždy ukládejte dálkové heslo do uživatelských
parametrů. Jestliže heslo nebylo naprogramováno, označte ho jako
"()" (např : #get parameters()#).
Dejte pozor, aby řádky CC…, Bcc… a základní část (tělo) emailové
zprávy zůstaly prázdné.
(1)
(1)
54
To (Komu)
:
Emailová adresa Vašeho přístroje
From (Od)
:
Toto pole při psaní nové zprávy normálně není viditelné. Je to Vaše výchozí
emailová adresa (emailová aplikace) pro získání internetových parametrů a pro
chybové zprávy.
(Může být naprogramována konfiguračním nástrojem Vašeho emailového
programu.)
Subject (Předmět)
:
Chcete-li si stáhnout data, napište : #get parameters(password)#
ti2_cz.fm Page 55 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Po přijetí emailové zprávy, požadující internetové parametry, Váš přístroj odešle zpět na adresu
specifikovanou v řádku "Od:" email s internetovými parametry, které budou uvedeny v základní části (těle)
emailu.
Ukázka emailu s internetovými parametry z Vašeho přístroje
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
To (Komu)
:
Vaše emailová adresa, která byla použita pro získání internetových parametrů.
From (Od)
:
Emailová adresa Vašeho přístroje.
Subject (Předmět)
:
Seznam systémových parametrů Vašeho přístroje.
(2)
@sender to @end
:
V bloku (2) mezi příkazy @sender a @end definuje až 24 uživatelských jmen a
jejich emailových adres, naprogramovaných ve Vašem přístroji pro funkci Sender
Selection (Výběr odesílatele).
(3)
@select-domain to @end
:
V bloku (3) mezi příkazy @select-domain až @end definuje až 10 alternativních
názvů domén, které jsou naprogramovány ve Vašem přístroji pro funkci Selectable
Domains (Volitelné domény).
55
Instalace
přístroje
Získání internetových parametrů pro zálohování
ti2_cz.fm Page 56 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Získání internetových parametrů pro zálohování
56
(4)
@relay-domain to @end
:
V bloku (4) mezi příkazy @relay-domain až @end definuje až 10 názvů domén,
naprogramovaných ve Vašem přístroji, které jsou autorizovány pro přístup
Vašeho Internet faxu k požadavkům na zprostředkovaný přenos (relayed XMT).
(5)
@system to @end
:
V bloku (5) mezi příkazy @system až @end definuje následující internetové
parametry, naprogramované ve Vašem přístroji.
(a) výchozí doména (Default Domain)
(b) emailová adresa manažeru (Manager Email Address)
(c) heslo pro zprostředkovaný přenos (Relay XMT Password)
(d) dálkové heslo (Remote Password)
(6)
@ldap [email protected]
:
V bloku (6) mezi příkazy @ldap až @end definuje následující internetové
parametry, naprogramované ve Vašem přístroji.
(a) název serveru LDAP (LDAP Server Name)
(b) přihlašovací jméno k LDAP (LDAP Login Name)
(c) heslo pro LDAP (LDAP Password)
(d) vyhledávací základna LDAP (LDAP Search Base)
(7)
@mib to @end
:
V bloku (7) mezi příkazy @mib až @end definuje následující internetové
parametry, naprogramované ve Vašem přístroji.
(a) název komunity (1) (Community Name(1))
(e) název komunity (2) (Community Name(2))
(f) název zařízení (Device Name)
(g) adresa zařízení (Device Location)
ti2_cz.fm Page 57 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Po přijetí emailu s internetovými parametry z Vašeho přístroje si soubor s parametry zálohujte tak, že si ho
uložíte jako textový soubor (.txt) na svém PC.
Chcete-li internetové parametry změnit nebo aktualizovat, postupujte následovně.
1. Vytvořte novou emailovou zprávu, vyplňte v adresové části řádky "Komu" (To) a "Od" (From) a řádek s
předmětem (Subject) takto:
To (Komu)
:
Emailová adresa Vašeho pøístroje
To (Komu)
:
Toto pole pøi psaní nové zprávy normálnì není viditelné. Je to Vaše výchozí
emailová adresa (emailová aplikace) pro získání internetových parametrù a pro
chybové zprávy.
Subject (Pøedmìt)
:
Chcete-li ukládat data, napište : #set parameters(password)#
2. Otevřete si záložní textový soubor s internetovými parametry. Zkopírujte text v těle zprávy a připojte ho
do těla (základní části) nově napsané zprávy
3. Odstraňte všechna záhlaví, která mohou být přítomna v těle emailu, jako nepodporovaná data by byla
odmítnuta. Informace následující za znakem "#" bude Váš přístroj ignorovat.
4. Upravte parametr a můžete přidat dodatečná jména odesilatelů nebo domény.
5. Po skončení použijte příkaz "File / Save as…" (Soubor / Uložit jako) a uložte aktualizovaný soubor s
příponou ".txt" jako záložní.
6. Odešlete emailovou zprávu na svůj přístroj, aby aktualizoval internetové parametry.
57
Instalace
přístroje
Editace souboru získaných nebo zálohovaných internetových parametrů
ti2_cz.fm Page 58 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Editace souboru získaných nebo zálohovaných internetových parametrů
Ukázka emailu s internetovými parametry Vašeho přístroje
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
58
To (Komu)
:
Emailová adresa Vašeho přístroje
From (Od)
:
Toto pole při psaní nové zprávy normálně není viditelné. Je to Vaše výchozí
emailová adresa (emailová aplikace) pro získání internetových parametrů a pro
chybové zprávy.
(Může být naprogramována konfiguračním nástrojem Vašeho emailového
programu.)
Subject (Předmět)
:
Chcete-li ukládat data, napište : #set parameters(password)#
ti2_cz.fm Page 59 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
(2)
@sender to @end
:
Definuje informace o odesilateli, které se nastaví v bloku (2) mezi příkazy
@sender a @end. Můžete editovat, mazat nebo zaregistrovat až 24 uživatelských
jmen a jejich emailových adres pro funkci Sender Selection (Výběr odesilatele).
(Viz. str.150).
Každé datové pole oddělte středníkem (;). (Jestliže zbývající pole mají zůstat
prázdná, vložte středník pro každé prázdné pole.)
Datový řetězec pro každou jednotlivou položku seznamu odesilatelů (pro Sender
Selection) musí být definován na jediném řádku.
Syntaxe: <číslo v seznamu odesilatelů>; <jméno uživatele>; <emailová adresa>
(a) 01 až 24 : označuje číslo v seznamu pro výběr odesilatele
(b) jméno uživatele (max. 25 znaků)
(c) emailová adresa (max. 60 znaků)
(3)
@select-domain to @end
:
Definuje názvy domén, které se nastaví v bloku (4) mezi příkazy @relaydomain až @end. Můžete zaregistrovat až 10 názvů domén, které jsou
autorizovány pro přístup Vašeho internet faxu k požadavkům na zprostředkovaný
přenos (relayed XMT). (Max. 30 znaků.)
(4)
@relay-domain to @end
:
Definuje názvy domén, které se nastaví v bloku (4) mezi příkazy @relaydomain až @end. Můžete zaregistrovat až 10 názvů domén, které jsou
autorizovány pro přístup Vašeho internet faxu k požadavkům na zprostředkovaný
přenos (relayed XMT). (Max. 30 znaků.)
(5)
@system to @end
:
Definuje internetové parametry, které se nastaví v bloku (5) mezi příkazy @systém
až @end. Jedná se o následující parametry:
(a) výchozí doména (max. 50 znaků)
syntaxe: domain; <jméno výchozí domény>
(b) emailová adresa manažeru (max. 60 znaků)
syntaxe : manager; <emailová adresa manažeru>
(c) heslo pro zprostředkovaný přenos (relayed XMT) (max. 10 znaků)
syntaxe : relay; <heslo>. Heslo musí být uzavřeno v uvozovkách (""), jak je
vidět v uvedeném příkladu.
(d) dálkové heslo (max. 10 znaků)
syntaxe : remote; <dálkové heslo>. Heslo musí být uzavřeno v uvozovkách
(""), jak je vidět v uvedeném příkladu.
(Povšimněte si, že ve výše uvedeném příkladu jsme změnili emailovou adresu
manažeru, heslo pro zprostředkovaný přenos (relayed XMT)a dálkové heslo.)
(6)
@ldap [email protected]
:
Definuje parametry LDAP, které se nastaví v bloku (6) mezi příkazy @ldap až
@end. Jedná se o následující parametry:
(a) název serveru LDAP (max. 60 znaků)
syntaxe : server; <název serveru LDAP>
(b) přihlašovací jméno k LDAP (max. 40 znaků)
syntaxe : login; <přihlašovací jméno k LDAP>
(c) heslo pro LDAP (max. 10 znaků)
syntaxe : password; <heslo pro LDAP>. Heslo musí být uzavřeno v
uvozovkách (""), jak je vidět v uvedeném příkladu.
(d) vyhledávací základna LDAP (max. 40 znaků)
syntaxe : base; <vyhledávací základna LDAP>
(7)
@mib to @end
:
Definuje MIB, nastavovaný v v bloku (7) mezi příkazy @mib až @end.
Jedná se o následující parametry:
(a) název komunity(1) (max. 32 znaků)
syntaxe : com_name1; <název komunity(1)>
(b) název komunity (2) (max. 32 znaků)
syntaxe : com_name2; <název komunity(2)>
(c) název zařízení (max . 32 znaků)
syntaxe : device; <název zařízení>
(d) adresa zařízení (max. 32 znaků)
syntaxe : location; <adresa zařízení>
:
Tuto hlavičku musíte odstranit ještě před odesláním emailu, který má
přeprogramovat internetové parametry na Vašem přístroji.
Informace následující za znakem "#" bude přístroj ignorovat, můžete je tedy
nechat tak jak jsou, nebo je podle přání vymazat.
(8)
59
Installing Your
Machine
Editace souboru získaných nebo zálohovaných internetových parametrů
ti2_cz.fm Page 60 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Využití PC k dálkové aktualizaci automatického adresáře
Tato vlastnost poskytuje pohodlný a snadný způsob jak aktualizovat, zálohovat nebo obnovit data v
telefonním seznamu přímo z vašeho PC tak, že odešlete textovou emailovou zprávu Vašemu přístroji.
Přístroj bude interpretovat příkaz, který jste zadali v řádku "Předmět" Vaší emailové zprávy a provede jednu
z následujících funkcí - stáhne data z automatického adresáře (telefonního seznamu) nebo je tam uloží.
V řádku "Předmět" Vašeho emailu můžete zadat dva typy příkazů:
1) Uložit data
:
#set abbr(password)#
2) Získat data :
#get abbr(123456789)#
POZNÁMKA
60
: kde
"password" je dálkové
heslo naprogramované v
uživatelských parametrech Vašeho přístroje (např. 123456789).
Tímto příkazem můžete naprogramovat jakékoliv známé
nepoužívané paměťové místo v automatickém adresáři poprvé,
aniž byste museli nejdříve data telefonního seznamu získat.
Jestliže však toto paměťové místo již obsahuje data, Váš
přístroj by existující informace přepsal. Proto doporučujeme,
abyste místo toho použili příkaz pro získání dat (viz níže).
Postup při editaci existujících adres v automatickém adresáři
najdete na str. 66 a 67.
1. Abyste
aktivovali
tuto vlastnost,
změňte
nastaveníNo.
faxového
parametru
158 (PC to
REMOTE
1.
To activate
this feature,
change the
Fax Parameter
158 (PC
REMOTEč.UPDATE)
"Valid".
UPDATE
DÁLKOVÁ AKTUALIZACE PC) na "Valid" ( viz. str. 83).
(See
page- 83)
ti2_cz.fm Page 61 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Jestliže chcete vymazat všechna data v automatickém adresáři ve Vašem přístroji, napište do těla emailové
zprávy tento příkaz:
@command
delete
@end
Tento příkaz můžete také vložit před blok @begin až @end, abyste nejdříve vymazali všechna data z
adresáře a potom ho přeprogramovali novými daty.
Tento způsob také zabrání zprávě "Overwrite Warning Message" (Výstražná zpráva o přepsání), kterou
posílá zpátky Váš přístroj v situaci, kdy aktuální stanice v automatickém adresáři je přepsána.
Abyste vymazali všechna data v automatickém adresáři, napište do řádku "Předmět" (Subject) emailové
zprávy:
#set abbr(password)#
:
kde "password" je dálkové heslo naprogramované v uživatelských
parametrech Vašeho přístroje.
Existující data si nejdříve stáhněte a zálohujte na Vašem PC podle
postupu pro získání a editaci dat, který je uveden na str. 64 až 67.
61
Instalace
přístroje
Vymazání celého automatického adresáře
ti2_cz.fm Page 62 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
První programování jednotlačítkových / zkrácených čísel
Vytvořte skript do těla (základní části) běžného textového emailu a odešlete ho na emailovou adresu
Vašeho přístroje. Řádek "Předmět" (Subject) musí vypadat takto:
#set abbr(password)#
:
kde "password" je dálkové heslo naprogramované v uživatelských
parametrech Vašeho přístroje.
Ukázku skriptu pro programování jednotlačítkových / zkrácených čísel poprvé vidíte na obrázku níže.
Ukázka dálkového programování jednotlačítkových / zkrácených čísel poprvé
(1)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(2)
Headquarters
(a)
(d)
62
(c)
(f)
(e)
(f)
(h)
(b)
(3)
(g)
ti2_cz.fm Page 63 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Vysvětlivky
(1)
To (Komu)
:
Emailová adresa Vašeho přístroje
From (Od)
:
Toto pole při psaní nové zprávy normálně není viditelné. Je to Vaše výchozí
emailová adresa (emailová aplikace) pro získání dat telefonního seznamu a pro
chybové zprávy.
(Může být naprogramována konfiguračním nástrojem Vašeho emailového programu.)
Subject (Předmět)
:
Chcete-li ukládat data, napište : #set abbr (password)#
Chcete-li získat data, napište : #get abbr (password)#
(2)
@begin to @end block
:
V bloku mezi příkazy @begin a @end definuje data, která se nastaví do
telefonního seznamu.
Každé datové pole oddělte středníkem (;). (Jestliže zbývající pole mají zůstat
prázdná, vložte středník pro každé prázdné pole.)
Datový řetězec pro každou jednotlivou stanici musí být definován na jediném
řádku. //odtud
(a) Položka-číslo: jednotlačítkové, zkrácené nebo programové klávesy, které se
mají programovat
001 to 100:
označuje zkrácené číslo 001 až 100 (max.100 stanic)
1001 to 1028: označuje jednotlačítková čísla od 1 do 28
2001 to 2004: označuje programové klávesy (P1 až P4, programované
jako jedním tlačítkem volané číslo)
(b) stanice-název: název programované stanice (max.15 alfanumerických znaků)
(c) stanice-adresa: emailová adresa nebo telefonní číslo programované stanice
(d) podadresa pro routing: podadresa, která se použije pro směrování (max. 20 číslic)
(e) ID číslo pro routing: TSI, které se použije pro směrování (max. 20 číslic)
(f) telefonní číslo koncové přijímající stanice je zapsáno za znakem #.
(3)
@program to @end
:
V bloku mezi příkazy @program až @end definuje data, která se nastaví do
programových kláves jako skupinová klávesa nebo přístupová klávesa k POP serveru.
(a) programová klávesa: P01 - P04
(b) stanice-název jako skupinová klávesa: název programované stanice (max.15
alfanumerických znaků)
(c) GROUP: syntaxe použitá pro nastavení programové klávesy jako skupinové
(d) Položka-číslo: jednotlačítkové, zkrácené nebo programové klávesy, které se
mají programovat
001 to 100:
označuje zkrácené číslo 001 až 100 (max.100 stanic)
1001 to 1028: označuje jednotlačítková čísla od 1 do 28
2001 to 2004: označuje programové klávesy (P1 až P4, programované
jako jedním tlačítkem volané číslo)
(e) POP: syntaxe použitá pro nastavení programové klávesy jako přístupové k POP
(f) Jméno uživatele POP: název programované stanice (max.40 alfanumerických znaků)
(g) Heslo POP: heslo (max.10 alfanumerických znaků)
(h) Nastavuje, jestli emaily na POP serveru jsou po svém vyzvednutí smazány.
POZNÁMKA
1. Jestliže je do programových klávesách P1 - P4 uložen účet uživatele POP, data
1. If a POP user account is programmed into the P1 to P4 program keys, the data programmed
naprogramovaná na této klávese nelze zrušit, a to ani tehdy, když je specifikován příkaz k
for this key cannot be deleted, even when the delete command is specified.
mazání (delete).
2. The email address and the telephone number cannot be programmed via email when:
2. Emailovou adresu a telefonní číslo nelze programovat pomocí emailu v případech, kdy:
• One-Touch Number has been used for communication reservation.
• Jednotlačítkové číslo bylo použito pro rezervaci komunikace
• Received documents are stored in the image data memory of the machine.
• Přijaté dokumenty jsou uloženy v paměti přístroje
• While the machine is communicating or printing.
• V době, kdy přístroj komunikuje nebo tiskne.
3. When the email address and telephone number are programmed via email, a program result
3. Když jsou emailová adresa a telefonní číslo programovány pomocí emailu, odešle se zpátky
email is sent back.
email s výsledkem programu..
4. Some email applications automatically insert a line feed in the middle of a line when the
4. Některé emailové aplikace automaticky vkládají mezi řádky další řádek v situaci, kdy počet
number of characters in a line exceed a specific number. Turn "Off" the automatic line feed, or
znaků na řádku přesáhne určité číslo. Toto automatické vkládání vypněte nebo definujte takový
define the number of characters per line to prevent a line feed, or the data will be ignored.
počet znaků na řádek, abyste posuvu na další řádek zamezili, jinak se data budou ignorovat.
63
Instalace
přístroje
První programování jednotlačítkových / zkrácených čísel
ti2_cz.fm Page 64 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Získání dat jednotlačítkových / zkrácených čísel pro zálohování
Abyste získali data existující v automatickém adresáři, odešlete jednoduchý textový email na emailovou
adresu Vašeho přístroje. V řádku "předmět" musí být následující příkaz.
#get abbr(password)#
:
kde "password" je dálkové heslo naprogramované v uživatelských
parametrech Vašeho přístroje (např. 123456789).
Dbejte na to, aby řádky CC, Bcc a základní část (tělo) emailové zprávy zůstaly prázdné.
Ukázka emailu pro získání dat jednotlačítkových / zkrácených čísel
(1)
(1)
64
To (Komu)
:
Emailová adresa Vašeho přístroje
From (Od)
:
Toto pole při psaní nové zprávy normálně není viditelné. Je to Vaše výchozí
emailová adresa (emailová aplikace) pro získání dat jednotlačítkových /
zkrácených čísel a pro chybové zprávy.
(Může být naprogramována konfiguračním nástrojem Vašeho emailového
programu.)
Subject (Předmět)
:
Abyste získali data, napište : #get abbr(password)#
ti2_cz.fm Page 65 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Po obdržení emailové zprávy, požadující data existujícího automatického adresáře, Váš přístroj odešle zpět
na adresu specifikovanou v řádku "Od:" email s informacemi z automatického adresáře, které budou
uvedeny v základní části (těle) emailu.
Ukázka emailu s informacemi z automatického adresáře z Vašeho přístroje.
(1)
[email protected]
MMM-dd-yyyy 14:15
(2)
Headquarters
(3)
(1)
To (Komu)
:
Vaše emailová adresa, která byla použita pro získání dat z automatického
adresáře
From (Od)
:
Emailová adresa Vašeho přístroje
Subject (Předmět)
:
Seznam jednotlač./zkrácených čísel
(2)
@begin to @end block
:
V bloku (2) mezi příkazy @begin a @end definuje jednotlačítkové klávesy,
zkráceně volaná čísla a programové klávesy uložené jako jednotlačítkové, které
jsou naprogramované ve Vašem přístroji.
(3)
@program to @end
:
V bloku (3) mezi příkazy @program až @end definuje programové klávesy,
uložené jako skupinové nebo jako přístupové k POP, naprogramované ve Vašem
přístroji.
65
Instalace
přístroje
Získání dat jednotlačítkových / zkrácených čísel pro zálohování
ti2_cz.fm Page 66 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Editace souboru získaných nebo zálohovaných jednotlačítkových / zkrácených čísel
Po obdržení emailu s daty automatického adresáře z Vašeho přístroje si soubor z emailu zálohujte tak, že si
ho uložíte jako textový soubor (.txt) na svém PC.
Chcete-li automatický adresář změnit nebo aktualizovat, postupujte následovně.
1. Vytvořte novou emailovou zprávu, vyplňte v adresové části řádky "Komu" (To) a "Od" (From) a řádek s
předmětem (Subject) takto:
To (Komu)
:
Emailová adresa Vašeho přístroje
From (Od)
:
Toto pole při psaní nové zprávy normálně není viditelné. Je to Vaše výchozí
emailová adresa (emailová aplikace) pro získání dat jednotlačítkových /
zkrácených čísel a pro chybové zprávy.
Subject
:
Chcete-li ukládat data, napište : #set abbr(password)#
2. Otevřete si záložní textový soubor s daty automatického adresáře. Zkopírujte text v těle zprávy a připojte
ho do těla (základní části) nově napsané zprávy
3. Odstraňte všechna záhlaví, která mohou být přítomna v těle emailu, jako nepodporovaná data by byla
odmítnuta. Informace následující za znakem "#" bude Váš přístroj ignorovat.
4. Upravte nebo přidejte dodatečná jednotlačítková / zkrácená čísla stanic.
5. Po skončení použijte příkaz "File / Save as…" (Soubor / Uložit jako) a uložte aktualizovaný soubor s
příponou ".txt" jako záložní.
6. Odešlete emailovou zprávu na svůj přístroj, aby aktualizoval automatický adresář.
Ukázka emailu s daty automatického adresáře z Vašeho přístroje
(1)
(5)
[Delete this header before sending email]
[email protected]
MMM-dd-yyyy
(a) (b)
(c)
(d)
(e)
(2)
(f)
Headquarters
(4)
(a) (b)
(d)
(h)
66
(f)
(g)
(c)
(e)
(3)
ti2_cz.fm Page 67 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
(1)
To (Komu)
:
Emailová adresa Vašeho přístroje
From (Od)
:
Toto pole při psaní nové zprávy normálně není viditelné.Je to Vaše výchozí
emailová adresa (emailová aplikace) pro získání dat jednotlačítkových /
zkrácených čísel a pro chybové zprávy.
(Může být naprogramována konfiguračním nástrojem Vašeho emailového
programu.)
Subject (Předmět)
:
Chcete-li ukládat data, napište : #set abbr (password)#.
(2)
@begin to @end block
:
V bloku mezi příkazy @begin a @end definuje jednotlačítkové klávesy, zkráceně
volaná čísla a programové klávesy uložené jako jednotlačítková klávesa.
Data můžete upravovat, mazat nebo registrovat.
Každé datové pole oddělte středníkem (;). (Jestliže zbývající pole mají zůstat
prázdná, vložte středník pro každé prázdné pole.)
Datový řetězec pro každou jednotlivou stanici musí být definován na jediném
řádku.
Syntaxe: <číslo položky>; <název stanice>; <adresa stanice>; <směrování>
(a) Číslo položky: jednotlačítkové, zkrácené nebo programové klávesy, které se
mají programovat
001 to 100:
označuje zkrácené číslo 001 až 100 (max.100 stanic)
1001 to 1028: označuje jednotlačítková čísla od 1 do 28
2001 to 2004: označuje programové klávesy (P1 až P4, programované
jako jedním tlačítkem volané číslo)
(b) název stanice: název programované stanice (max.15 alfanumerických znaků)
(c) adresa stanice: emailová adresa nebo telefonní číslo programované stanice
(d) podadresa pro routing: podadresa, která se použije pro směrování (max. 20
číslic)
(e) ID číslo pro routing: TSI, které se použije pro směrování (max. 20 číslic)
(f) telefonní číslo koncové přijímající stanice je zapsáno za znakem #.
(3)
@program to @end
:
V bloku mezi příkazy @program až @end definuje programové klávesy, uložené
jako skupinová klávesa nebo přístupová klávesa k POP serveru.
Data můžete upravovat, mazat nebo registrovat.
(a) programová klávesa: P01 - P04
(b) název stanice jako skupinová klávesa: název programované stanice (max.15
alfanumerických znaků)
(c) GROUP : syntaxe použitá pro nastavení programové klávesy jako skupinové
(d) Číslo položky : jednotlačítkové, zkrácené nebo programové klávesy, které se
mají programovat
001 to 100:
označuje zkrácené číslo 001 až 100 (max.100 stanic)
1001 to 1028: označuje jednotlačítková čísla od 1 do 28
2001 to 2004: označuje programové klávesy (P1 až P4, programované
jako jedním tlačítkem volané číslo)
(e) POP: syntaxe použitá pro nastavení programové klávesy jako přístupové k POP
(f) jméno uživatele POP: název účtu uživatele POP (max.40 alfanumerických znaků)
(g) Heslo POP: heslo (max.10 alfanumerických znaků)
(h) Nastavte, jestli emaily na POP serveru jsou po svém vyzvednutí smazány.
(4)
Tyto dvě stanice se zkráceným číslem byly do seznamu doplněny.
(5)
Tuto hlavičku musíte odstranit ještě před odesláním emailu, který má přeprogramovat jednotlačítková / zkrácená
čísla na Vašem přístroji. Informace následující za znakem "#" bude přístroj ignorovat, můžete je tedy nechat tak jak
jsou, nebo je podle přání vymazat.
67
Installing Your
Machine
Editace souboru získaných nebo zálohovaných jednotlačítkových / zkrácených čísel
ti2_cz.fm Page 68 Thursday, June 6, 2002 9:11 AM
Programování nebo opětovné získání parametrů pomocí emailu
Použití emailu k získání deníku
Abyste získali data z deníku, odešlete email na emailovou adresu Vašeho přístroje s následujícím příkazem
v řádku "předmět"::
#get jnl(password)#
:
kde "password" je dálkové heslo naprogramované v uživatelských
parametrech Vašeho přístroje (např. 123456789).
Deník se odešle zpět na emailovou adresu původce.
Po přijetí deníku použijte znakovou sadu (font) s pevnou šířkou (např. Courier), abyste na PC data deníku
zarovnali.
Váš přístroj pak odešle samostatnou emailovou zprávu ("Internet Fax Return Receipt" - Zpětné potvrzení
Internet
faxu) na emailovou adresu manažeru, naprogramovanou v uživatelských parametrech, s informací o
přenosu deníku.
POZNÁMKA
68
1.
aktivovali
tuto vlastnost,
změňte
nastavení No.
faxového
parametru
č.UPDATE)
158 (PC REMOTE
1. Abyste
To activate
this feature,
change the
Fax Parameter
158 (PC
REMOTE
to "Valid".
UPDATE
DÁLKOVÁ
AKTUALIZACE
PC)
na
"Valid"
(
viz.
str.
83).
(See page 83)
ti3_cz.fm Page 69 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Programming Your Machine
Programování emailových adres a telefonních čísel
Programování automatického adresáře
Jednotlačítkový a zkrácený způsob volby čísla nebo emailové adresy jsou dvě rychlé metody navolení
úplného telefonního čísla nebo emailové adresy. Abyste mohli tyto metody využívat, musíte si nejdříve
telefonní čísla nebo emailové adresy uložit do automatického adresáře.
1
2
3
4
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
2
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
1
Příklad
<01>
ENTER EMAIL ADDRESS
Pro změnu režimu vkládání (mezi "ENTER EMAIL
ADDRESS" (Zadejte emailovou adresu) a "ENTER TEL.
NO." (Zadejte telefonní číslo)),
EMAIL
stiskněte
5
<01>
ENTER TEL. NO.
.
Zadejte emailovou adresu pomocí znakových kláves (až
60 znaků).
Příklad: a b c
p a n a s o n
c o m
c
<01>
[email protected]❚
<01>
9-555 1234❚
Zadejte telefonní číslo
(až 36 číslic včetně pauz a mezer).
Příklad: 9 PAUSE 5 5 5
i
nebo
nebo
6
nebo
1 2 3 4
<01>ENTER NAME
[email protected]
nebo
<01>ENTER NAME
9-555 1234
69
Programování
přístroje
Při programování jednotlačítkové klávesy postupujte takto:
ti3_cz.fm Page 70 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Programování emailových adres a telefonních čísel
Programování automatického adresáře
7
Zadejte název stanice pomocí znakových kláves
(až 15 znaků).
Příklad: S A L E S
D E P T
<01> SALES DEPT❚
[email protected]
nebo
<01> SALES DEPT❚
9-555 1234
8
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
Další číslo můžete zaznamenat tak, že budete opakovat
kroky 4 až 8. Stiskem klávesy
pohotovostního režimu.
POZNÁMKA
70
STOP
se vrátíte do
1.
zadáte
název name
stanice
s the
faxovým
parametrem
(DIRECT
PŘÍMÝ
1. Jestliže
If you enter
the Station
with
Fax Parameter
172 172
(DIRECT
IFAX IFAX
XMT) XMTset to "Valid,"
PŘENOS
IFAXU)tonastaveným
jako "Valid",
máte
potom
you are allowed
select the usage
of Direct
IFAX
XMT.dovoleno tento přímý přenos používat.
ti3_cz.fm Page 71 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Programování emailových adres a telefonních čísel
Programování automatického adresáře
Při programování čísla nebo emailové adresy pro zkrácenou volbu postupujte takto:
2
3
4
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
2
ABBR[❚ ]
ENTER ABBR NO.
2
Příklad: 0 2 2 (01 až 100, až 100 stanic)
Pro změnu režimu vkládání (mezi "ENTER EMAIL
ADDRESS" (Zadejte emailovou adresu) a "ENTER TEL.
NO." (Zadejte telefonní číslo))
EMAIL
stiskněte
5
Programování
přístroje
1
[022]
ENTER EMAIL ADDRESS
nebo
[022]
ENTER TEL. NO.
.
Zadejte emailovou adresu pomocí znakových kláves (až
60 znaků).
Příklad: U N T
p a n a s o n
c o m
c
[022]
[email protected]❚
nebo
nebo
[022]
9-555 2345❚
Zadejte telefonní číslo
(až 36 číslic včetně pauz a mezer).
Příklad: 9 PAUSE 5 5 5
i
2 3 4 5
6
[022]ENTER NAME
[email protected]
nebo
[022]ENTER NAME
9-555 2345
7
Zadejte název stanice pomocí znakových kláves
(až 15 znaků).
Příklad: A C C O U N T I N G
[022]ACCOUNTING❚
[email protected]
nebo
[022]ACCOUNTING❚
9-555 2345
71
ti3_cz.fm Page 72 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Programování emailových adres a telefonních čísel
Programování automatického adresáře
8
ABBR[❚ ]
ENTER ABBR NO.
Další číslo můžete zaznamenat tak, že budete opakovat
kroky 4 až 8. Stiskem klávesy
pohotovostního režimu.
POZNÁMKA
STOP
se vrátíte do
1.1.Jestliže
potřebujete
speciální
přístupové
abyste
se dostali
venkovní
zapište
ho
If you require
a special
access
numberčíslo,
to get
an outside
line,naenter
it firstlinku,
and then
press
jako
první a .potom
stiskněte
. Pauza
PAUSE for
A hyphen
"-" is displayed
pause.se zobrazí jako pomlčka ( "-").
PAUSE
If you are
using Pulse
you wish
to change
to Tone
dialling vytáčení,
in the middle
of dialling,
2.2.Jestliže
používáte
pulznídialling
volbu aand
chcete
ji změnit
na tónovou
uprostřed
stiskněte
(reprezentované
znakem
"/").
Režim
se
po
vytočení
znaku
"/"
změní
z
pulzního
na
tónový.
press
(represented by a "/"). The dialling method will be changed from Pulse to Tone after
Příklad:
9 PAUSE
* 5551234
dialling the
digit "/".
3. Jestliže
zadáte* název
stanice s faxovým parametrem 172 (DIRECT IFAX XMT- PŘÍMÝ
Ex : 9 PAUSE
5551234
IFAXU)
nastaveným
potom 172
dovoleno
tentoIFAX
přímý
přenos
3.PŘENOS
If you enter
the Station
name jako
with "Valid",
the Faxmáte
Parameter
(DIRECT
XMT)
set používat.
to "Valid,"
you are allowed to select the usage of Direct IFAX XMT.
72
ti3_cz.fm Page 73 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Programování emailových adres a telefonních čísel
Úpravy nebo mazání automaticky volaných čísel / emailových adres
Jestliže musíte změnit nebo vymazat některé z čísel nebo emailových adres jednotlačítkové nebo zkrácené
volby, postupujte následovně:
Změna čísla nebo emailové adresy pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu:
1
Programování
přístroje
2
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
2
Zvolte 1 pro jednotlačítkově volané
emailovou adresu
číslo nebo
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
Zvolte 2 pro zkráceně volané číslo nebo emailovou adresu
3
Příklad: 1
Zadejte stanici, kterou chcete změnit.
<01> SALES DEPT
[email protected]
Příklad:
nebo
<01> SALES DEPT
9-555 1234
4
<01> SALES DEPT
ENTER EMAIL ADDRESS
nebo
<01> SALES DEPT
ENTER TEL. NO.
5
Pro změnu režimu vkládání (mezi "ENTER EMAIL
ADDRESS" (Zadejte emailovou adresu) a "ENTER TEL.
NO." (Zadejte telefonní číslo))
EMAIL
stiskněte
6
.
Zadejte novou emailovou adresu (viz poznámka 1 a 2)
Příklad: x y z
p a n a s o n
i
<01> SALES DEPT
[email protected] ❚
c
nebo
c o m
<01> SALES DEPT
9-555 3456❚
nebo
Zadejte nové telefonní číslo (viz poznámka 1 a 2).
Příklad: 9 PAUSE 5 5 5
7
3 4 5 6
<01>SALES DEPT
[email protected]
73
ti3_cz.fm Page 74 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Programování emailových adres a telefonních čísel
Úpravy nebo mazání automaticky volaných čísel / emailových adres
8
<01>ENTER NAME
[email protected]
Zadejte nový název stanice (viz poznámka 1).
nebo
<01>ENTER NAME
9-555 3456
Příklad: P A N A F A X
<01> PANAFAX❚
[email protected]
nebo
<01> PANAFAX❚
9-555 3456
9
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
Po stisku klávesy
režimu.
POZNÁMKA
STOP
se vrátíte do pohotovostního
1.
Jestliže
uděláte
chybu, use
pomocí or
kláves to move
a the přesuňte
kurzor
nesprávnou
číslici,
1. If
you make
a mistake,
cursor one
spacezabeyond
the incorrect
a zapište
číslo.
stiskněte
CLEAR
number, press
then nové
re-enter
the new number.
CLEAR
2.
jednotlačítkově nebo zkráceně
číslo
/ emailová
adresa
použito
rezervaci
2. Jestliže
If the jeOne-Touch/Abbreviated
dialling volané
number
/ email
address
has
been pro
used
for a
komunikace,
nastavení
nelzethe
měnit
nebocannot
mazat,be
dokud
komunikace
neskončí.
communication
reservation,
settings
changed
or erased
until the communication
Chcete-li
nastavení změnit nebo smazat, musíte nejdříve zrušit komunikaci v režimu editace
has finished.
(úpravy)
souborů
(vizthe
str.160).
To change
or erase
settings, cancel the communication first by Edit File Mode. (See page
160)
74
ti3_cz.fm Page 75 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Programování emailových adres a telefonních čísel
Úpravy nebo mazání automaticky volaných čísel / emailových adres
Vymazání čísla nebo emailové adresy pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu:
1
7
2
Zvolte 1 pro číslo / emailovou adresu jednotlačítkové volby
Zvolte 2 pro číslo / emailovou adresu zkrácené volby
Programování
přístroje
2
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
Příklad: 1
3
Zadejte stanici, kterou chcete vymazat.
<01> SALES DEPT
[email protected]
Ex:
nebo
<01> SALES DEPT
9-555 1234
4
<01> SALES DEPT
ENTER EMAIL ADDRESS
nebo
<01> SALES DEPT
ENTER TEL. NO.
5
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
Po stisku klávesy
režimu.
POZNÁMKA
STOP
se vrátíte do pohotovostního
If the jeOne-Touch/Abbreviated
dialling volané
number
/ email
address
haspoužito
been pro
used
for a
1. Jestliže
jednotlačítkově nebo zkráceně
číslo
/ emailová
adresa
rezervaci
communication
reservation,
settings
changed
or erased
until the communication
komunikace,
nastavení
nelzethe
měnit
nebocannot
mazat,be
dokud
komunikace
neskončí.
has finished.
Chcete-li
nastavení změnit nebo smazat, musíte nejdříve zrušit komunikaci v režimu editace
To change
or erase
settings, cancel the communication first by Edit File Mode. (See page
(úpravy)
souborů
(vizthe
str.160).
160)
75
ti3_cz.fm Page 76 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Programování emailových adres a telefonních čísel
Vytištění listu s adresářem
Po naprogramování automatického adresáře si můžete vytisknout list s adresářem, který obsahuje prvních
12 znaků jména každé stanice. Odstřihněte ho podél tečkované čáry a umístěte ho přes klávesy pro
jednotlačítkovou volbu pod kryt. Při tisku postupujte takto:.
1
PRINT OUT
(1-7)
ENTER NO. OR ∨ ∧
6
2
* PRINTING *
DIRECTORY SHEET
7
Přístroj vytiskne list s adresářem.
******************* -DIRECTORY SHEET- ****************** DATE 03-DEC-2002 ***** TIME 15:00 *****
201 555 1234
AMERICA
EMAIL ADDRESS:[email protected]
AFRICA
ASIA
BRAZIL
........
CANADA
JAPAN
........
........
tečkovaná čára
********************************************* -HEAD OFFICE
76
PANASONIC
- ****** 201 555 1212- ******
ti3_cz.fm Page 77 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Uživatelské úpravy přístroje
Obecný popis
Nastavení faxových parametrů
1
7
2
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
4
3
4
Zadejte číslo faxového parametru z tabulky parametrů.
5
6
Zadejte hodnotu nového nastavení.
Příklad: 0 0 1 pro kontrast
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=001
01 CONTRAST
1:NORMAL
Příklad: 2 pro světlejší
01 CONTRAST
2:LIGHTER
02 RESOLUTION
2:FINE
Abyste mohli nastavovat další parametr, stiskněte
CLEAR , čímž se vrátíte k bodu 3, nebo stiskněte
STOP
POZNÁMKA
pro návrat do pohotovostního režimu.
1.
v bodě
2 nebo
4 mohli in
listovat
1. Abyste
To scroll
the Fax
Parameters
Step 2veorfaxových
4, press parametrech,
or
. stiskněte
2.
Postup,
jak
vytisknout
seznam
faxových
parametrů,
najdete
na
str. 220.
2. To print out a Fax Parameter List, see page 220.
nebo
.
77
Programování
přístroje
Váš faxový přístroj má množství nastavitelných parametrů. Tyto parametry, uvedené v tabulce, jsou pro vás
přednastaveny a není potřeba je měnit. Jestliže však přesto chcete provést změnu, přečtěte si nejdříve
pečlivě tabulku. Některé parametry, např. rozlišení a kontrast, mohou být dočasně změněny jednoduchou
operací těsně před uskutečněním přenosu. Po skončení přenosu se však tyto parametry vrátí ke svým
původním hodnotám (na výchozí pozici). Ostatní parametry mohou být změněny pouze níže popsaným
postupem.
ti3_cz.fm Page 78 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrù
Č.
Parametr
Nast.č.
Nastavení
001
CONTRAST (Kontrast)
1
Normal
2
Lighter
3
Darker
1
Standard
2
Fine
3
S-Fine
4
Halftone
(Fine)
5
Halftone
(S-Fine)
1
Off
2
On
1
Off
2
On
DIALLING METHOD
(Metoda volby čísla)
1
Pulse
2
Tone
HEADER PRINT
(Tisk záhlaví)
1
Inside
2
Outside
3
No print
002
004
005
006
007
008
009
010
012
013
78
RESOLUTION
(Rozlišení)
STAMP (Razítko)
MEMORY (Paměť)
HEADER FORMAT
(Formát záhlaví)
1
2
From To
RCV'D TIME PRINT
(Tisk času příjmu)
1
Invalid
2
Valid
KEY/BUZZER
VOLUME
(Hlasitost klávesy /
bzučáku)
1
Off
2
Soft
3
Loud
COMM. JOURNAL
(Komunikační deník)
1
Off
2
Always
3
Inc. Only
1
Invalid
2
Valid
AUTO JOURNAL
PRINT
(Automat.tisk deníku)
Poznámka
Výchozí pozice klávesy pro kontrast.
Výchozí pozice pro rozlišení
Výchozí pozice razítka. Volba funkce při ukládání
dokumentu do paměti, viz faxový parametr č.28.
Výchozí pozice pro režim přenosu z paměti / kopírování.
(Toto nastavení může být dočasně změněno pomocí F8-9
(MEMORY XMT)).
Výběr metody pro volbu čísla.
Umístění záhlaví při tisku :
Inside: uvnitř kopírované oblasti
Outside: mimo kopírovanou oblast
No print: záhlaví se netiskne
Logo, ID No. Výběr formátu záhlaví
Tisk datumu a času příjmu, vzdáleného ID, procenta
zmenšení a čísla stránky dole na přijatém dokumentu.
Nastavení hlasitosti tónu klávesy a bzučáku
(vypnuto, slabě, hlasitě)
Výchozí nastavení pro tisk komunikačního deníku.
Off: netiskne se
Always: tiskne se vždy
Inc.Only: tiskne se pouze při neúspěšné komunikaci
Automatický tisk deníku po každých 32 transakcích.
ti3_cz.fm Page 79 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
Parametr
Nast.č.
Nastavení
017
RECEIVE MODE
(Příjmový režim)
1
TEL
2
FAX
3
FAX/TEL
SW.
4
TAM/FAX
1
20 sec.
2
30 sec.
3
40 sec.
4
50 sec.
1
1 sec.
---
---
60
60 sec.
SILENT DETECTION
(TAM I/F)
(Detekce ticha záznamník)
1
Invalid
2
Valid
SUBSTITUTE RCV
(Náhradní příjem)
1
Invalid
2
Valid
RECORDING PAPER
SIZE
(Formát záznamového
papíru)
1
A4
2
Letter
3
Legal
PRINT REDUCTION
(Zmenšení při tisku)
1
Fixed
2
Auto
REDUCTION RATIO
(Poměr zmenšení)
70
70%
----
----
100
100%
018
019
020
022
023
024
025
OPERATOR CALL
TIMER
(Časovač pro přivolání
obsluhy)
OGM LENGTH
(TAM I/F)
(Délka úvodní zprávy záznamník)
026
POLLING PASSWORD
(Heslo pro vyžádaný
přenos)
027
POLLED FILE SAVE
(Uložení vyzvednutého
dokumentu)
028
031
STAMP AT MEM. XMT
(Razítko při uložení do
paměti)
INCOMPLETE FILE
SAVE (Uložení
neúplného souboru)
(----)
1
Invalid
2
Valid
1
Invalid
2
Valid
1
Invalid
2
Valid
Poznámka
Nastavení příjmového režimu.
Nastavení času, po který přístroj v automatickém
přepínacím režimu FAX/TEL zvoněním signalizuje příchozí
hlasový hovor (viz str. 129).
Nastavení délky úvodní zprávy na Vašem záznamníku v
rozmezí od 1 do 60 vteřin. Přístroj nezačne určovat dobu
ticha dříve, než uplyne nastavený čas.
(Výchozí čas = 20 vteřin.)
Nastavení režimu detekce ticha.
Povoluje příjem do paměti, když dojde papír nebo toner
nebo se vzpříčí záznamový papír.
Nastavení formátu záznamového papíru ve Vašem
přístroji.
Nastavení režimu redukce při tisku:
Fixed: Přijaté dokumenty se zmenší podle nastavení
parametru č.25.
Auto: Přijaté dokumenty se zmenší podle jejich původní
délky.
Nastavení pevného redukčního poměru pro tisk od 70%
do 100%. Parametr funguje pouze tehdy, je-li v parametru
č.24 nastavena hodnota "Fixed".
Čtyřciferné heslo pro zabezpečený vyžádaný přenos.
Volba, zda přístroj ponechá dokument v paměti i poté, co
byl už jednou vyzvednut.
Označení dokumentů razítkem při ukládání do paměti.
(Závisí na nastavení razítka na řídícím panelu.)
Volba, zda přístroj ponechá dokument v paměti,
jestliže tento dokument nebyl úspěšně přenesen.
Pokračování na další straně...
79
Programování
přístroje
Č.
ti3_cz.fm Page 80 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
Č.
Parametr
Nast.č.
Nastavení
032
COPY REDUCTION
(Zmenšení kopie)
1
Manual
2
Auto
1
Off
2
EnergySaver
034
Volba, zda se redukční poměr při kopírování nastaví
automaticky nebo ručně.
Manual: Přístroj nabídne zoom poměr (70 - 100%).
Auto: Přístroj automaticky určí redukční poměr podle
délky originálu.
Pro snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu
zvolte úsporný režim nebo uspávací režim a určete
prodlevu (1 - 120 minut) před přechodem přístroje
do zvoleného režimu.
Nastavení časovače prodlevy je možné pouze
v úsporném nebo uspávacím režimu..
Off:
Jednotka zůstává v pohotovostním
režimu a spotřebovává více
energie než v úsporném režimu.
Energy-Saver Mode (úsporný režim):
Šetří energii tím, že spotřebuje
méně proudu než v pohotovostním
režimu tím, že vypne po určité
době zapékací jednotku.
037
RCV TO MEMORY
(Příjem do paměti)
(----)
Zadejte čtyřciferné heslo používané pro tištění dokumentů
přijatých do paměti pomocí F8-5 (RCV TO MEMORY).
Jestliže je F8-5 nastaven na ON, tento parametr se na
displeji neobjeví (viz str.170).
038
ACCESS CODE
(Přístupový kód)
(----)
Čtyřciferný přístupový kód pro zabezpečení přístroje před
neoprávněným použitím (viz str.168).
039
PIN CODE ACCESS
(Přístup s PIN kódem)
1
None
2
Suffix
Výběr přístupové metody (prefix nebo suffix) pro volbu
čísla s PIN kódem (viz str.175).
3
Prefix
CONF. POLLED FILE
SAVE (Uložení
důvěrného vyžádaného
souboru)
1
Invalid
2
Valid
PASSWORD-XMT
(Heslo pro přenos)
1
Off
2
On
1
Off
2
On
1
Invalid
2
Valid
1
Invalid
2
Valid
1
PSTN
2
PBX
042
043
044
046
047
48
49
80
ENERGY SAVER
MODE
(Režim úspory energie)
Poznámka
PASSWORD-RCV
(Heslo pro příjem)
SELECT RCV
(Selektivní příjem)
REMOTE RECEPTION
(Dálkový příjem)
TELEPHONE LINE
(Telefonní linka)
PSTN ACCESS CODE
(Přístupový kód pro
veřejnou telef. síť)
(----)
Výběr, zda přístroj uloží důvěrný vyzvednutý soubor i poté,
co byl tento soubor už vyzvednut.
Nastavení čtyřciferného hesla pro přenos a volba, zda
přístroj při přenosu provede a prověří přenosové heslo
přijímající stanice (viz str.196).
Nastavení čtyřciferného hesla pro příjem a volba, zda
přístroj při příjmu provede a prověří příjmové heslo
Volba, zda přístroj provede selektivní příjem
(viz str. 194).
Volba, zda přístroj akceptuje příkaz pro dálkový příjem
(viz str.128).
Výběr typu připojené linky.
Nastavení přístupového kódu pro veřejnou telefonní síť
(max.4 číslice).
ti3_cz.fm Page 81 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
Č.
Parametr
Nast.č.
Nastavení
Poznámka
051
REMOTE
DIAGNOSTIC
(Dálková diagnostika)
1
Invalid
2
Valid
Volba, zda přístroj bude přijímat aktualizaci firmware
(programového vybavení) nebo dálkovou diagnostiku ze
vzdálené stanice. O podrobnostech se informujte u
autorizovaného prodejce Panasonic.
DIAGNOSTIC
PASSWORD (Heslo
pro diagnostiku)
(----)
Nastavení hesla pro dálkovou diagnostiku.
podrobnostech se informujte u prodejce Panasonic.
053
SUB-ADDRESS
PASSWORD (Heslo
pro podadresu)
(----)
Nastavení 20-ciferného hesla pro zajištění bezpečné
komunikace s použitím podadres.
054
FAX FORWARD
(Přesměrování faxu)
056
COVER SHEET
(Obálka)
1
Invalid
2
Valid
1
Off
2
On
57
COUNTRY CODE
(Kód země)
58
LANGUAGE (Jazyk)
64
CHANGE KEYBOARD
(Změna klávesnice)
1
DEFAULT
2
CHANGE
PRINT COLLATION
(Uspořádání při tisku)
1
Invalid
2
Valid
1
Invalid
2
Valid
065
082
QUICK MEMORY XMT
(Rychlý
přenos
z
paměti)
-
-
140
LAN RELAY XMT
REQUEST
(Požadavek na relay
přenos po síti)
1
Invalid
2
Valid
1
Invalid
2
Valid
1
Off
2
Always
3
Inc. Only
1
Japanese
2
English
143
144
RELAY XMT REPORT
(Hlášení o relay
přenosu)
EMAIL CHARACTER
SET (Znaková sada
pro email)
Výchozí pozice pro parametr obálky v režimu výběru (viz
str. 173).
Volba jazyka, který se bude objevovat na displeji a v hlášeních.
MEMORY SIZE
(Flash Memory)
(Velikost paměti)
RELAY XMT
(a.k.a. LAN RELAY
STATION on UF-770i)
(Relay přenos)
Volba, zda přístroj provede přesměrování faxu na
určené místo (viz str. 177).
Výběr kódu země při instalaci přístroje.
099
142
O
Typ krytu pro list s adresářem. Při použití krytu, který je přiložen
k příslušenství, změňte nastavení na CHANGE.
Volba, zda přístroj vytiskne dokument ve správném pořadí
(viz str. 135).
Volba, zda přístroj uskuteční rychlý přenos z paměti (viz
str. 107-109).
Invalid: Před navolením telefonního čísla nejdříve uloží
všechny dokumenty do paměti.
Valid: Začne vytáčet telefonní číslo ihned po uložení
první stránky.
Zobrazuje velikost instalované základní a doplňkové paměti.
(Základní paměť + rozšiřující paměť)
Volba, zda přístroj vyhoví požadavku na zprostředkovaný
přenos (relay XMT) po síti.
Volba, zda přístroj přijme a provede zprostředkovaný
přenos G3. (Funkce relay stanice)
Způsob
odeslání
komunikačního
deníku
pro
zprostředkovaný (relay) přenos původnímu odesilateli.
Off: neposílat
Always: poslat vždy
Inc.Only: poslat pouze při neúspěšné komunikaci
Výběr znakové sady pro příjem nebo odeslání emailového
textu (japonská / anglická)
Pokračování na další straně...
81
Programování
přístroje
052
ti3_cz.fm Page 82 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
Č.
Parametr
Nast.č.
Nastavení
Poznámka
145
SENDER SELECTION
(Výběr odesilatele)
1
Invalid
2
Valid
Výběr z předem naprogramovaných jmen odesilatele a
emailových adres před každou transakcí
POP TIMER (Časovač
POP)
----
0 to 60 min.
AUTO POP RCV
(Automat.příjem z
POP)
1
Invalid
2
Valid
DELETE POP RCV
EMAIL (Mazání
vyzvednuté pošty z POP)
1
Invalid
2
Valid
DELETE POP ERR
EMAIL (Mazání chybné
pošty z POP)
1
Invalid
2
Valid
IFAX RETURN
RECEIPT (Zpětné
potvrzení Internet faxu)
1
Invalid
2
Valid
1
All
2
Subject/
From/To
3
Off
1
Invalid
2
Valid
1
Invalid
2
Valid
1
Originator
2
Relay
Station
1
Inc. Only
2
Always
1
Inc. Only
2
Always
1
Invalid
2
Valid
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
82
EMAIL HEADER
FORMAT (Formát
záhlaví emailu)
SUB-ADDRESS
ROUTING (Směrování
s podadresou)
TSI ROUTING
(Směrování s TSI)
ROUTING HEADER
FORMAT (Formát
záhlaví při směrování)
PRINT ROUTED
DOCUMENT
(Tisk směrovaného
dokumentu)
PRINT FORWARDED
DOCUMENT (Tisk
přesměrovaného
dokumentu)
TRANSACTION
JOURNAL
(Deník transakcí)
3
Nastavení časového intervalu, kdy bude
kontrolovat poštu na POP serveru.
(0 = POP server se kvůli poště nekontroluje.)
přístroj
Volba, jestli si přístroj bude automaticky stahovat poštu z
POP serveru.
Volba, jestli se má email po vyzvednutí automaticky z POP
serveru smazat.
Volba, jestli smazat z POP serveru email, jehož příloha
není kompatibilní.
Rozhodnutí, zda posílat zpětné potvrzení při příjmu z
jiného Internet faxu Panasonic.
Volba, zda se při příjmu bude tisknout záhlaví emailu.
(Normálně se to používá při problémech, protože je zde
patrná cesta přenosu zprávy před vstupem do Vašeho
přístroje.)
Volba, zda automaticky směrovat přijatý fax nebo email s
použitím ITU-T subadresy.
Volba, zda směrovat přijatý fax na telefonní číslo nebo
emailovou adresu, předem uložené v telef.seznamu, s
použitím numerického ID faxu původce (rámcová
informace TSI)
Výběr typu emailového záhlaví, které bude obsaženo v
poli "Od:" každého směrovaného faxu.
Originator:
V poli "Od:" se objeví TSI faxového
přístroje původce
Relay Station: V poli "Od:" se objeví emailová adresa
směrující stanice.
Volba, zda přijatý fax, který má být směrován, je tištěn
vždy nebo pouze při selhání směrovací operace.
Volba, zda do paměti přijatý fax nebo email, který má být
přesměrován, se bude tisknout vždy nebo pouze při
neúspěšném přesměrování.
Volba, zda přístroj odešle transakční deník na předem
naprogramovanou emailovou adresu
ti3_cz.fm Page 83 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
Parametr
Nast.č.
Nastavení
158
PC REMOTE
UPDATE
(Dálková aktualizace
PC)
1
Invalid
2
Valid
1
Invalid
2
Valid
1
Invalid
2
Valid
DNS SERVER
(Server DNS)
1
Invalid
2
Valid
TIFF VIEWER
URL(URL prohlížeče
TIFF)
1
None
2
English
3
English+
Japanese
1
Invalid
2
Valid
1
Included
159
160
161
162
163
164
169
170
171
172
SUBJECT LINE
ENTRY (Zápis
předmětu)
DEFAULT DOMAIN
(Výchozí doména)
ROUTING HEADER
(Hlavička aměrování)
IFAX XMT HEADER
(Email only)
DHCP CLIENT
(Klient DHCP)
SMTP
AUTHENTICATION
(Ověření SMTP)
(See Note 3)
POP BEFORE SMTP
(POP před SMTP)
(See Note 3)
DIRECT IFAX XMT
(Přímý přenos Internet
faxu)
Pokračování na další straně...
2
Poznámka
olba, jestli má přístroj přijímat příkazy z emailové aplikace k:
a) programování internetových parametrů
b) programování automatického adresáře
c) vyzvednutí deníku
Volba, zda může být řádek "předmět" programován během
každého přenosu.
Volba, zda přístroj přijme vložení výchozí domény při ruční
volbě čísla.
Volba, zda pro internetovou komunikaci použít DNS
server.
Volba, zda zahrnout URL adresu do těla emailové zprávy.
Volba, zda přidat hlavičku s informací o směrovací stanici
na horní okraj každé směrované stránky.
Výběr, jestli se má zahrnout záhlaví při odesílání
dokumentu na adresu ve stejné doméně, jako je výchozí
Not Included doména, specifikovaná v příslušném parametru. (Je to
užitečné, když používáte přístroj ke skenování dokumentu
zpět na své PC.)
Poznámka: Když odesíláte na jinou doménu než je ta,
která byla specifikovaná v příslušném
parametru jako výchozí, záhlaví se doplní bez
ohledu na Vaši volbu.
1
Invalid
2
Valid
1
Invalid
2
Valid
1
Invalid
2
Valid
1
Invalid
2
Valid
Volba, zda by přístroj mohl automaticky získat síťové
parametry ze serveru DHCP. (Např. IP adresu, subnet
masku, IP adresu výchozí brány atd.)
Poznámka: Jestliže změníte nastavení tohoto parametru,
přístroj bude automaticky restartován.
Volba, zda Váš SMTP server (server odchozí pošty) bude
vyžadovat ověření jménem uživatele a heslem ještě před
přijetím emailu. Po změně nastavení na hodnotu "Valid"
můžete zadat jméno uživatele a heslo, přidělené Vašemu
stroji správcem sítě.
Volba, zda Váš SMTP server (server odchozí pošty) bude
ještě před přijetím emailu nejdříve vyžadovat ověření
vyzvednutím příchozího emailu z POP serveru. (Záležitost
konzultujte s Vaším správcem sítě.)
Volba, zda budete vyzváni během jednotlač./ zkrácené
registrace, jestli stanice, kterou programujete, má přijímat
Internet faxy přímo, aniž by procházely poštovním
serverem.
83
Programování
přístroje
Č.
ti3_cz.fm Page 84 Thursday, June 6, 2002 9:27 AM
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
Č.
Parametr
Nast.č.
Nastavení
Poznámka
173
DELIVERY NOTICE
(HOME)
(Oznámení o doručení
- výchozí)
1
Off
2
On
Nastavení výchozí pozice pro požadavek na oznámení o
doručení (MDN) na funkci Select Mode (F8-2), při
odesílání emailu nebo Internet faxu.
Přijaté oznámení o doručení se nebude tisknout. Použije
se k aktualizaci stavu komunikace v transakčním deníku u
položky odeslaného originálního emailu.
1
Invalid
2
Valid
174
APOP
AUTHENTICATION
(Ověření APOP)
POZNÁMKA
Volba, zda užít metodu ověření APOP při vyzvedání
emailu / Internet faxu z POP serveru. (Toto nastavení
závisí na serveru. Informujte se u Vašeho správce sítě.)
1. The standard settings are printed on the Fax Parameter List. To print out Fax Parameter List,
see page (See page 220).
2. The contents of Fax Parameter may differ depending on the each country’s regulation or
specification.
3. "Valid" can be selected when the SMTP server or the POP server support the capabilities.
1. Standardní nastavení lze vytisknout na Seznamu faxových parametrů. Tisk seznamu viz
str.220.
2. Obsah tabulky může být pro různé země odlišný v závislosti na místních předpisech.
3. Hodnotu "Valid" můžete nastavit, když SMTP server nebo POP server tuto schopnost podporují.
84
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Basic Operations
Zakládání dokumentů
Dokumenty, které je možno posílat
Základní operace
Obecně platí, že Váš přístroj odešle jakýkoliv dokument vytištěný na formátu A4, Letter nebo Legal.
Pozn.: Maximální šířka dokumentu, který je možno tímto přístrojem odeslat, je 257 mm.
Účinná snímaná šířka je však 208 mm.
Dokumenty, které nelze posílat
Nikdy nesmíte odesílat dokumenty, které jsou:
Vlhké
Pokryté vlhkým inkoustem nebo
lepidlem
ABC
Příliš tenké (např. průklepový
nebo letecký papír, stránky z
některých časopisů apod.)
Potažené (např. lesklý papír
apod.)
Pokrčené, zkroucené nebo
překládané
abcdef
ghijklm
nopqrs
abcdef
tuvwx
ghijklm
yzabcd
abcdef
ef
ghijklm nopqrstuvwx
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
ghijklm
tuvwx
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
tuvwx
ghijklm
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
ghijklm
tuvwx
yza
nopqrs
tuvwxyza bcdefg
bcdefg
abcd
ab
abcdef
abcdef
g
ghijkl
abcdef
mnopq
abcdef
ghi
rstuvw
ghijkl
xyzabc
mnopq
abcdef
rstuvw
def
ghijkl
mnopq
xyzabc
abcdef
rstuvw
def
ghijkl
xyzabc
mnopq
abcdef
defg
rstuvw
ghijkl
xyzabc
mnopq
defg
rstuvw
xyzabc
defg
Chemicky upravované (např. papír
citlivý na tlak, uhlový papír apod.)
nebo vyrobené z textilu nebo kovu
Při odesílání takovýchto dokumentů si nejdříve zhotovte fotokopii a tu pak odešlete.
85
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Zakládání dokumentů
Jak zakládat dokumenty
1. Dbejte na to, aby dokumenty byly bez sponek, sešívacích drátků, aby nebyly potrhané, zamaštěné nebo
pokryté nějakými předměty.
2. Položte dokumenty LÍCEM DOLŮ na automatický podavač dokumentů (ADF), dokud se čelní okraj v
přístroji nezarazí.
Jestliže odesíláte více stránek, dejte pozor, aby spodní list vstoupil jako první. Do podavače můžete
najednou naskládat až 30 stránek rovnoměrným rozložením dokumentů, jak vidíte na obrázku dole.
Jestliže máte více než 30 stránek, počkejte, až se spustí přenos nebo ukládání do paměti, a jak stránky
projdou, položte zbývající stránky nahoru na poslední list v podavači.
3. Dokument na podavači vycentrujte vodítky.
Když umístíte dokument na podavač, zobrazená zpráva se změní a místo datumu a času (pohotovostní režim)
se objeví následující text. Nyní můžete změnit základní přenosové nastavení nebo začít vytáčet číslo.
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
POZNÁMKA
1. Omezení dokumentu při odesílání více stránek jsou následující:
*ou následující:
Velikost dokumentu
Tloušťka dokumentu
Až 20 stránek
až 257mm X 364mm
0.06 mm - 0.12 mm
Až 30 stránek*
formát A4
0.06 mm - 0.10 mm
*Povšimněte si, že ačkoliv tloušťka a velikost vyhovují specifikaci, u některých typů papíru
nebude možno nastavit 30 stránek.
2 Přenos dokumentu delšího než 356 mm vyžaduje asistenci uživatele.
3 Při přenosu dokumentu delšího než A4 si roztáhněte podložku, jak vidíte na obrázku.
86
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Základní přenosová nastavení
Obecný popis
Přenosová nastavení můžete dočasně změnit buď před nebo po uložení dokumentu do podavače.
Jedná se o tato nastavení:
• Kontrast
• Rozlišení
• Razítko
• Komunikační deník
Po odeslání dokumentů se přístroj automaticky vrátí k původním nastavením.
Váš přístroj je přednastaven na hodnotu normální (Normal). Jestliže chcete odeslat dokument se slabším
kontrastem, změňte toto nastavení na světlejší (Lighter). Jestliže naopak chcete odeslat dokument se
silnějším kontrastem, změňte nastavení na tmavší (Darker).
Stiskněte
takto:
CONTRAST:
NORMAL
CONTAST:
LIGHTER
CONTRAST:
DARKER
Rozlišení (Resolution)
Přístroj má přednastaveno rozlišení Standard, které je vhodné pro většinu dokumentů. Jestliže však chcete odeslat
dokument s více detaily, změňte nastavení na Fine (jemný), Super-Fine (s-jemný) nebo Halftone (polotóny).
Stiskněte RESOLUTION to:
RESOLUTION:
STANDARD
RESOLUTION:
HALFTONE(S-FINE)
POZNÁMKA
RESOLUTION:
FINE
RESOLUTION:
S-FINE
RESOLUTION:
HALFTONE(FINE)
1.1.Chcete-li změnit přednastavenou pozici kontrastu, musíte změnit nastaveni faxového parametru
č.01 (viz str.78).
2. Chcete-li změnit přednastavenou pozici rozlišení, musíte změnit nastaveni faxového parametru
č.02 (viz str.78).
87
Základní operace
Kontrast (Contrast)
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Základní přenosová nastavení
Ověřovací razítko (Verification Stamp)
Ověřovací razítko Vám pomůže potvrdit úspěšný přenos tím, že orazítkuje spodek každé úspěšně
přenesené stránky malou značkou
.
Stiskněte
takto:
STAMP:
STAMP:
ON
POZNÁMKA
88
OFF
1.
dokument
do paměti,
ověřovací
razítko orazítkuje
dokument,
je úspěšně
1. Když
Whenukládáte
you store
a document
in memory,
the Verification
Stamp will
stamp onjestliže
the document
if it
uložen
do
paměti.
V
tom
případě
razítko
neznamená
potvrzení
o
tom,
že
byl
dokument
is successfully stored in memory. In this case the Verification Stamp is not a confirmation
that
úspěšně
odeslán.
chcete
použití razítka
ukládání
dokumentu
potlačit,
the document
wasJestliže
successfully
transmitted.
If youpřiwish
to disable
the usedo
of paměti
the Verification
změňte
nastavení
faxového
parametru
č.28change
(viz str. the
79).setting of Fax Parameter No. 28. (See
Stamp when
storing
document
in memory,
2. Jestliže
chcete změnit přednastavenou pozici ověřovacího razítka, změňte nastavení faxového
page 79)
parametru
04preset
(viz str.
78).
2. To change č.
the
Verification
Stamp position, change the setting of Fax Parameter No. 04.
(See page 78)
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Základní přenosová nastavení
Komunikační deník (Comm.Journal)
Pomocí komunikačního deníku si můžete ověřit, že přenos proběhl úspěšně. Podmínky pro tisk deníku
(hlášení o přenosu) si můžete stanovit následovně:
KdyžCOMM. JOURNAL = OFF
:
deník se nebude tisknout.
Když COMM. JOURNAL = ON
:
deník se automaticky vytiskne po každé komunikaci
Když COMM. JOURNAL = INC
:
deník se bude automaticky tisknout pouze v případě, že se
komunikace nezdaří.
8
2
Basic Operations
1
SELECT MODE
(1-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
COMM. JOURNAL=INC
1:OFF 2:ON 3:INC
1
3
COMM. JOURNAL=OFF
1:OFF 2:ON 3:INC
1
pro "OFF" (netiskne se)
nebo
nebo
COMM. JOURNAL=ON
1:OFF 2:ON 3:INC
2
pro "ON" (výtisk pokaždé)
nebo
nebo
COMM. JOURNAL=INC
1:OFF 2:ON 3:INC
3
pro "CHYBA" (tisk pouze při neúspěchu)
4
POZNÁMKA
1.1.Chcete-li
změnit
přednastavenou
podmínku
pro tisk
komunikačního
změňte nastavení
To change
the preset
Comm. Journal
condition,
change
the setting deníku,
of Fax Parameter
No. 12.
faxového
parametru
č.12
(viz
str.78).
(See page 78)
89
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Obecný popis
Prostřednictvím lokální sítě (LAN) je možno posílat dokumenty na jednu nebo více emailových adres. Pro
adresování emailů můžete použít některou z následujících metod.
• ruční adresování
• jednotlačítkové adresování
• zkrácené adresování
• adresování vyhledáním v adresáři (automatický adresář & LDAP)
• adresování na více stanic
Jestliže je emailová adresa registrována na zvolenou jednotlačítkovou klávesu, programovou klávesu nebo
klávesu se zkráceným číslem, přístroj automaticky nastaví režim přenosu z paměti.
Dokument se vždycky nejdříve uloží do paměti a potom teprve přístroj začne emailovou zprávu odesílat.
Přímý přenos, přenos v hlasovém režimu a opakovaná volba čísla nejsou při odesílání dokumentu po síti
dostupné.
90
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Ruční adresování emailů
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Pro volbu režimu ručního adresování emailů.
Zadejte úplnou emailovou adresu pomocí znakových
kláves (až 60 znaků).
Příklad: a b c
p a n a s o n
i
[email protected]
c
Basic Operations
3a
❚
ENTER EMAIL ADDRESS
EMAIL
c o m
Jestliže uděláte chybu, stiskem
zapište správně.
3b
3c
znak vymažte a
Zadejte uživatelskou část emailové adresy a stiskněte
abc
. Přístroj doplní adresu výchozí (default)
doménou předem naprogramovanou v uživatelských
(internetových) parametrech (např. k emailové adrese
dodá "panasonic.com").
Jestliže chcete odesílat na nějakou jinou doménu, zadejte
nejdříve první část emailové adresy, stiskněte
[email protected]
a
pomocí kláves
nebo
nebo ÿ si zobrazte názvy domén
v seznamu volitelných domén. Zvolte požadovanou doménu
a stiskněte
. (Viz poznámka 3 a str. 99.)
4
* STORE *
NO.001
PAGES=001 01%
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
Dokumenty se uloží do paměti s číslem souboru.
Následuje připojení k síti a odeslání emailové zprávy.
POZNÁMKA
ON LINE * MEM.MXT *
ID:[email protected]
1.
v kroku 2sounds
nahořean
přístroj
poplašný
(pi-pi-pi),
to, že
1. Jestliže
If your machine
alarmspustí
(pi-pi-pi)
in Stepzvuk
2 above,
this znamená
indicates that
theadresář
Dialler je
is plný
Full
(je
vloženo
více
než
70
úplných
emailových
adres
nebo
je
již
registrováno
70
rezervací
přenosu
(more than 70 full email addresses are entered or 70 transmission reservations including G3
včetně
komunikace
G3).
communication
have
been already reserved).
2.
přenos nebyl zcannot
nějakého
dokončen,
email
se může
nedoručený.
Jinak se
2. Jestliže
If the transmission
be důvodu
completed
for any
reason,
thevrátit
email
may be returned
nevytiskne
žádná
odpověď.
undelivered;
otherwise
no reply will be printed.
3.
provedlto
kompletaci
faxový
parametr
č.160
3. Aby
For přístroj
the machine
perform emailové
the emailadresy,
address
completion
the
Fax(DEFAULT
ParameterDOMAIN
No. 160Výchozí
doména)
musí must
být nastaven
tato the
výchozí
doména
musí býtmust
předem
(DEFAULT
DOMAIN)
be set na
to "Valid"
"Valid" aand
DEFAULT
DOMAIN
be
naprogramována
v uživatelských
(internetových)
parametrech.
preprogrammed in
the User (Internet)
Parameters.
(See page (Viz
50) str. 50).
91
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Jednotlačítkové adresování emailů
Jednotlačítkový způsob volby čísla nebo emailového adresování je rychlá metoda navolení úplného
telefonního čísla nebo emailové adresy. Abyste mohli tuto metodu využívat, musíte si nejdříve telefonní
čísla nebo emailové adresy uložit na jednotlačítkové klávesy (viz str. 69)
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Stiskněte jednotlačítkovou klávesu (01 - 28).
<01>(Station name)
[email protected]❚
Příklad:
<01>(Station name)
5551234
Jestliže je na klávese uloženo telefonní číslo, displej
ukáže:
3
* STORE *
NO.001
PAGES=001 01%
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru.
Následuje připojení k síti a odeslání emailové zprávy.
POZNÁMKA
92
ON LINE * MEM.MXT *
ID:(Station name)
1.
v kroku 2sounds
nahořean
přístroj
poplašný
(pi-pi-pi),
to, že
1. Jestliže
If your machine
alarmspustí
(pi-pi-pi)
in Stepzvuk
2 above,
this znamená
indicates that
theadresář
Dialler je
is plný
Full
(je
vloženo
více
70addresses
úplných emailových
nebo je již registrováno
rezervací
(more
than 70
fullnež
email
are entered adres
or 70 transmission
reservations 70
including
G3
přenosu
včetně have
komunikace
G3). reserved).
communication
been already
2.
přenos nemůže
být z be
nějakého
důvodu
email
může may
vrátit be
nedoručený.
2. Jestliže
If the transmission
cannot
completed
for dokončen,
any reason,
these email
returned
Jinak
se nevytiskne
žádná
odpověď.
undelivered;
otherwise
no reply
will be printed.
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Zkrácené adresování emailů
Zkrácený způsob volby čísla nebo emailového adresování je rychlá metoda navolení úplného telefonního
čísla nebo emailové adresy. Abyste mohli tuto metodu využívat, musíte si nejdříve telefonní čísla nebo
emailové adresy uložit do automatického adresáře spolu s tříciferným zkráceným kódem (viz str. 71)
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
a zadejte tříciferný kód (01 - 100).
1
0
0
[100](Station name)
[email protected]
[100](Station name)
5553456
Jestliže je na zvolené stanici uloženo telefonní číslo,
displej ukáže:
3
* STORE *
NO.001
PAGES=001 01%
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru.
Následuje připojení k síti a odeslání emailové zprávy.
POZNÁMKA
ON LINE * MEM.MXT *
ID:(Station name)
1.
v kroku 2
nahoře
spustí poplašný
(pi-pi-pi),
znamená
to,the
žeDialler
automatický
1. Jestliže
If your machine
sounds
anpřístroj
alarm (pi-pi-pi)
in Step 2zvuk
above,
this indicates
that
is Full
adresář
je plný
(je email
vloženo
více než are
70 úplných
adres nebo
je již registrováno
70
(more than
70 full
addresses
entered emailových
or 70 transmission
reservations
including G3
rezervací
přenosu
včetně
G3).
communication
have
beenkomunikace
already reserved).
2.
přenos není zcannot
nějakého
dokončen,
email
se může
nedoručený.
se
2. Jestliže
If the transmission
bedůvodu
completed
for any
reason,
thevrátit
email
may be Jinak
returned
netiskne
žádná
odpověď.
undelivered;
otherwise
no reply will be printed.
93
Basic Operations
2
Stiskněte
Příklad:
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Volba čísla podle adresáře
Když odesíláte dokument po lokální síti, tato funkce Vám umožňuje navolit úplnou emailovou adresu nebo
telefonní číslo tak, že vyhledáte název stanice nebo emailovou adresu uloženou v automatickém adresáři a
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) (viz poznámka 3).
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2a
ENTER LETTER(S)
❚
Pro vyhledání názvu stanice
2b
3a
3b
4
nebo
❚
ENTER EMAIL ADDRESS
EMAIL
Pro vyhledání emailové adresy
Zadejte úplný název stanice nebo část názvu pomocí
znakových kláves (viz str.14).
ENTER LETTER(S)
PANA❚
Příklad: P A N A pro vyhledání PANASONIC
Jestliže uděláte chybu, stiskem
znak vymažte a
zapište správně.
nebo
Zadejte úplnou emailovou adresu nebo její část pomocí
znakových kláves.
x
[email protected]
Příklad: x pro vyhledání [email protected]
(01)Panasonic NY002
[email protected]
nebo
5
nebo
opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí název stanice
a telefonní číslo nebo emailová adresa, na kterou chcete
vysílat. Priorita vyhledávání je taková, že nejdříve se
prohledá LDAP server (najde až 50 stanic při jednom
hledání) a potom automatický adresář (viz poznámka 4).
Abyste vyhledávání zjemnili, přidejte ke jménu nebo
emailové adrese hledané stanice další znaky.
x
[email protected]
(01)Panasonic NY002
[email protected]
(01)Panasonic NY002
Pomocí
můžete změnit zobrazení nalezené stanice z
formátu "název stanice & emailová adresa" na formát
"název stanice" nebo formát "emailová adresa".
94
(02)[email protected]
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Volba čísla podle adresáře
6
* STORE *
NO.001
PAGES=001 01%
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
ON LINE * MEM.MXT *
ID:PANASONIC
Základní operace
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru.
Následuje připojení k síti a odeslání emailové zprávy.
POZNÁMKA
1.
v kroku 2sounds
nahořeanpřístroj
spustí poplašný
(pi-pi-pi),
znamená
to,the
žeDialler
automatický
1. Jestliže
If your machine
alarm (pi-pi-pi)
in Step 2zvuk
above,
this indicates
that
is Full
adresář
je
plný
(je
vloženo
více
než
70
úplných
emailových
adres
nebo
je
již
registrováno
70
(more than 70 full email addresses are entered or 70 transmission reservations including G3
rezervací
přenosu
včetně
G3).
communication
have
beenkomunikace
already reserved).
2.
není z nějakého
dokončen,
můžereason,
se stát, the
že seemail
emailmay
vrátí nedoručený.
2. Jestliže
If the přenos
transmission
cannot bedůvodu
completed
for any
be returned
Jinak
se
netiskne
žádná
odpověď.
undelivered; otherwise no reply will be printed.
3.
některých
vzhledem
k tamním
předpisům
LDAP
dostupný.
3. VFor
some zemích
countries,
the LDAP
Server
may notnení
be server
available
because
of the country’s
4. Při
vyhledávání ze serveru LDAP se některé speciální znaky zobrazí jako
.
specification.
4. Some special characters are shown en searching from the LDAP Server.
95
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Přenos na více stanic (Rozesílání - Broadcasting)
Máte možnost uložit dokumenty do paměti a potom je přes síť odeslat na více stanic (až 202 adres).
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2J
Zadejte emailové adresy libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba adresy
• Zkrácená volba adresy
• Volba adresy podle adresáře, stiskněte
zadání každé adresy.
• Ruční volba adresy, stiskněte
každé stanice (až 70 adres).
po
po zadání
Příklad:
<01>(Station name)
[email protected]❚
[100](Station name)
[email protected] ❚
Příklad:
1
0
0
2 STN(S) ARE SET
ADD MORE OR START
Jestliže chcete potvrdit počet zadaných stanic, stiskněte
SET.
.
3
* STORE *
NO.001
PAGES=001 01%
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru.
Následuje připojení k síti a odeslání emailové zprávy.
POZNÁMKA
96
ON LINE * MEM.MXT *
ID:[email protected]
1.
v kroku sounds
2 nahoře
spustí poplašný
(pi-pi-pi),
znamená
to,the
žeDialler
automatický
1. Jestliže
If your machine
anpřístroj
alarm (pi-pi-pi)
in Step 2zvuk
above,
this indicates
that
is Full
adresář
je plný
(je email
vloženo
více než are
70 úplných
adres nebo
je již registrováno
70
(more than
70 full
addresses
entered emailových
or 70 transmission
reservations
including G3
rezervací
přenosu
včetně
G3).
communication
have
beenkomunikace
already reserved).
2.
přenos není z cannot
nějakéhobedůvodu
dokončen,
můžereason,
se stát, the
že se
emailmay
vrátí be
nedoručený.
2. Jestliže
If the transmission
completed
for any
email
returned
Jinak
se netiskne
žádnáno
odpověď.
undelivered;
otherwise
reply will be printed.
3.
přijme
kombinaci
emailových
adres
a čísel veřejné
telefonní
sítě.numbers.
3. Jednotka
The unit will
accept
a combination
of email
addresses
and PSTN
dialling
4.
platí,
přenos potolokální
sítidestinations
na více cílových
míst budeinuskutečněn
v jednom
4. Obecně
Generally,
LANže
transmission
multiple
will be completed
a single transmission
přenosu
na
server
SMTP.
Avšak
v
případě
nastavení
"DELIVERY
NOTICE
=
ON"
(Oznámení
o
to the SMTP server. However, when the “DELIVERY NOTICE=ON” or when using the
doručení
je zapnuto)
nebo při
použitítransmission
režimů DIRECT
IFAX XMT
(Přímého
přenosu Ifaxu) se
DIRECT IFAX
XMT modes,
separate
is required
for each
destination.
pro každé místo určení vyžaduje samostatný přenos.
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Rezervace přenosu z paměti (souběžné zpracování-multitasking)
Jestliže váš přístroj právě pracuje (je v režimu on-line) a vysílá z paměti, přijímá nebo tiskne přijaté
dokumenty, můžete si rezervovat přenos následujícím postupem.
ON LINE * PC MODE *
ON LINE * MEM.XMT *
ID:(Identification)
ON LINE * PRT MODE *
ON LINE * RCV *
ID:(Identification)
* PRINTING *
PC DATA
* PRINTING *
MEMORY RCV’D DOC
2
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
3
Zvolte adresy libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba adresy
• Zkrácená volba adresy
• Ruční volba adresy, stiskněte
každé stanice
(až 70 stanic).
• Volba adresy z adresáře, stiskněte
zadání každé stanice.
• (Podrobnosti viz str. 91 - 95).
Příklad:
1
0
po zadání
po
0
• Jestliže chcete potvrdit počet stanic, které jste zadali,
stiskněte
<01>(Station name)
[email protected]
[100](Station name)
[email protected]
2 STN(S) ARE SET
ADD MORE OR START
.
4
5
* STORE *
NO.005
PAGES=001 01%
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
Přístroj uloží dokumenty do paměti.
POZNÁMKA
1.
rezervace
přenosu
z paměti reservation,
viz str. 164. see page 164.
1. Zrušení
To cancel
the memory
transmission
97
Basic Operations
1
Váš přístroj je ve stavu on-line (aktuálně pracuje), bliká
kontrolka ON LINE nebo se tisknou přijaté dokumenty.
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Automatické opakování volby
Jestliže se nelze připojit k síti nebo cílové zařízení (fax) je obsazeno,
přístroj bude zkoušet spojení znovu, a to až třikrát ve 3minutových
intervalech. Během této doby se objeví zpráva, kterou vidíte vpravo.
WAIT TO DIAL NO.001
(Email address)
Jestliže se jedná o přenos z paměti, v pravém horním rohu displeje se
ukáže číslo souboru.
Ruční opakování volby
Můžete zkusit navázat spojení ručně stiskem klávesy
.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
[email protected]
3
* STORE *
NO.002
PAGES=001 01%
Dokument je uložen do paměti spolu s číslem souboru.
Potom přístroj zopakuje volání a bude vysílat na naposled
volanou emailovou adresu.
POZNÁMKA
98
1.1.Zatímco
je zobrazen
text "WAIT
TO DIAL"
(Čekejte
spojení),
můžete
While the
unit is displaying
"WAIT
TO DIAL",
youna
can
pres initiate
thestisknout
Network connection
aimmediately.
tím okamžitě zahájit připojování k síti.
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Volitelné domény
Využití této vlastnosti urychluje proces kompletace emailové adresy připojením jmen často užívaných
domén.
• Je nutná předchozí registrace až 10 jmen často užívaných domén do seznamu "Selectable domains"
(Volitelné domény) (viz str. 50).
Příklad: Příklad: Odeslání emailu na obchodní oddělení Panasonic "[email protected]" s použitím
domény "panasonic.com", která byla předem zaregistrována v seznamu volitelných domén, bude
vypadat takto:
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
2
3
Basic Operations
Položte dokument lícem dolů.
❚
ENTER EMAIL ADDRESS
EMAIL
Zvolte režim ručního adresování.
Zadejte uživatelskou část emailové adresy pomocí
znakových kláves.
[email protected]
Příklad s a l e s
(Poznámka: Symbol "@" vyjadřuje, že bude následovat
jméno domény.)
4
Opakovaně použijte klávesy
nebo
displeji objeví jméno požadované domény.
, až se na
panasonic.com
Příklad:panasonic.com
5
Stiskem
přidejte zobrazené jméno domény k
uživatelské části emailové adresy.
(Jestliže jste se při výběru domény spletli, jednoduše
stiskněte klávesu
nebo
a poté
nahradíte dříve zvolenou doménu. )
[email protected]❚
, čímž
Pokračování na další straně…
99
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Volitelné domény
6
Stiskněte
místa.
, abyste specifikovali další cílová
1 STN(S) ARE SET
ADD MORE OR START
nebo
7
Dokumenty se uloží do paměti spolu s číslem souboru
(viz poznámka 2).
Následuje připojení k síti a odeslání emailové zprávy.
POZNÁMKA
If the desired
Domain Name
is not found,
pres exit
the Selectable Domains
1.1. Jestliže
se požadovaná
doména
nenajde,
stiskněte
, čímž List.
opustíte seznam
2.volitelných
If the Faxdomén.
Parameter No. 145 (SENDER SELECTION) setting is on "Valid", the Sender
Selection
screen
appears
pressinn
step 7 above.
Select
the sender
to be added
to the
2. Jestliže
faxový
parametr
č. 145after
(SENDER
SELECTION
- Výběr
odesilatele)
je nastaven
na "Valid",
po
"From:" field on the
email
and press
to start
storing
theVyberte
document(s).
Thekterý
factory
stisku
v kroku
7 nahoře
se objeví obrazovka
pro tento
výběr.
odesilatele,
se
default setting for this parameter is on "Invalid".
doplní v emailové zprávě do políčka "Od:" a stiskněte
. Dokumenty se začnou ukládat do
paměti. Výchozí nastavení tohoto parametru je "Invalid" (Neplatný).
100
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Oznámení o doručení Internet faxu (MDN)
Můžete požadovat, aby Vám bylo oznámeno doručení zprávy příjemci (MDN - Message Disposition
Notification). Jestliže přijímající strana vlastnost MDN podporuje, je odesilateli poslána odpověď potvrzující
zpracování dodávky, která znamená, že zpráva (email) byla přečtena.
Jestliže se Vám vrátí hlášení o doručení, pak v deníku Vašeho stroje ve sloupci s výsledky se objeví "OK"..
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
8
3
DELIVERY NOTICE=OFF
1:OFF 2:ON
2
4
5
Basic Operations
2
SELECT MODE
(1-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
2
Zvolte adresy libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba
• Zkrácená volba
• Ruční volba, stiskněte
stanice (až 70 stanic).
• Volba čísla z adresáře, stiskněte
každé emailové adresy.
<01>(Station name)
[email protected]
po zadání každé
po zadání
Příklad:
POZNÁMKA
1.1.Jestliže
vysíláte to
naseparate
jednotlivéstations
stanicewith
s požadavkem
na hlášení
o doručení,
Váš přístroj
se bude
If you transmit
Delivery Notice
request,
your machine
will connect
to
připojovat
k
síti
pro
každou
stanici
zvlášť
a
bude
od
každé
z
nich
vyžadovat
toto
hlášení.
the LAN for each station and request a Delivery Notice from each station.
2.2. Chcete-li
předem
nastavené
podmínkychange
pro hlášení
o doručení,
změňte nastavení
To changezměnit
the preset
Delivery
Notice condition,
the setting
of Fax Parameter
No.173.
faxového parametru č. 173.
101
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Vrácený email
Když pracujete v režimu komunikace na Internetu, chybové hlášení se automaticky vytiskne vždycky, když
poštovní server vrátí email nedoručený. Výtisk bude obsahovat sdělení o nedoručení zprávy od poštovního
serveru a část první stránky konkrétní zprávy.
Ukázka chybového hlášení (uživatel neznámý)
dd Mmm yyyy
dd Mmm yyyy
dd Mmm yyyy
dd Mmm yyyy
dd Mmm yyyy
dd Mmm yyyy
DX/800
dd Mmm yyyy
102
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po lokální síti
Použití poštovního adresáře (Mailing List)
Použití tohoto adresáře, uloženého na poštovním serveru, zjednodušuje práci při vkládání mnoha cílových
míst a umožňuje Vám odesílat zprávy na neomezený počet emailových adres jedinou jednoduchou operací.
Basic Operations
O informace, jak pracovat s tímto seznamem, požádejte Vašeho správce sítě.
103
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Obecný popis
Můžete si zvolit přímý přenos nebo přenos z paměti.
Přenos z paměti používejte, když:
• chcete poslat dokument na více stanic
• potřebujete si dokument ihned vzít zpět
• chcete využít výhod schématu duální operace
Přímý přenos používejte, když:
• paměť je plná
• chcete dokument ihned odeslat
Přenos v hlasovém režimu používejte, když:
• chcete odeslat dokument po předchozím rozhovoru s druhým účastníkem
• chcete odeslat dokument po vyslechnutí hlasové výzvy
104
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Basic Operations
Přístroj rychle uloží dokumenty do paměti. Potom začne vytáčet telefonní číslo.
Jestliže se přenos nezdaří, přístroj bude automaticky znovu vysílat zbývající neúspěšné stránky.
POZNÁMKA
1.1. Číslo
souboru
ukládaného
dokumentu
se během
ukládání
ukáže right
v pravém
horním
rohu
The File
Number
of the document
being stored
is shown
at the upper
corner of
the display
displeje.
Také
se
vytiskne
v
komunikačním
deníku
(COMM
JOURNAL),
deníku
transakcí
a
while storing the document. It is also printed on the Communication Journal (COMM.
seznamu
souborů.
Procento
použité
paměti
se
po
každé
uložené
stránce
objeví
v
pravém
JOURNAL), Transaction Journal and File List. The percentage of memory used is shown on
dolním
rohu
displeje.
the lower
right
corner of the display after each page is stored.
* STORE *
NO.003
PAGES=002 10%
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGES=005 30%
2. Jestliže při ukládání dokumentu dojde k přeplnění paměti, zbývající dokumenty na podavači
budou odmítnuty. Přístroj Vám pak nabídne možnost úspěšně uložené dokumenty odeslat
nebo celý přenos zrušit. Stiskem 1 přenos zrušíte, stiskem 2 odvysíláte.
MEMORY OVERFLOW
INFO. CODE=870
Kapacitu paměti obrazu naleznete v oddíle Specifikace na str.239.
Jestliže během 10 vteřin nenastane žádná akce, přístroj začne přenášet uložené dokumenty.
15 PAGES COMPLETED
DELETE? 1:YES 2:NO
3. Jestliže se přenos nezdaří nebo ze strany příjemce není žádní odezva ani po posledním
automaticky opakovaném volání, zobrazí se informační kód.
Dokument, který byl pro tento přenos uložen, se automaticky z paměti odstraní a v
komunikačním deníku se pro tento přenos vytiskne informační kód.
Jestliže si potřebujete uchovat neúplné dokumenty i po posledním opakovaném volání,
změňte nejdříve faxový parametr č. 31 (INC.FILE SAVE - Uložení neúplného. souboru) na
"Valid" (viz str. 80). Nový pokus o zpracování neúplného dokumentu viz str. 167.
INCOMPLETE
INFO. CODE=XXX
105
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přenos z paměti (Memory Transmission)
4. Přenos zastavíte stiskem
Displej bude vypadat takto:
.
COMMUNICATION STOP ?
1:YES 2:NO
Stiskem 1 zastavíte přenos. Dokument, který jste uložili, se automaticky vymaže. Jestliže
dokumenty nechcete vymazat, změňte předem nastavení faxového parametru č.31 (INC.FILE
SAVE - Uložení neúplného. souboru) na "Valid" (viz str.80).
Pak se objeví následující displej a Vy se můžete rozhodnout, jestli soubor uložíte jako neúplný
pro editaci a nový pokus, nebo ho ručně zrušíte.
SAVE AS INCOMP.FILE?
1:YES 2:NO
5. Jestli si chcete po zastavení přenosu vytisknout komunikační deník, stiskněte při tomto displeji
1 :
PRINT COMM. JOURNAL?
1:YES 2:NO
6. Jestliže počet souborů uložených v paměti dosáhl 70 a Vy se budete pokoušet uložit další
soubor, ukáže se následující displej a přístroj už žádný nepřijme, dokud nějaký soubor není
dokončen a uvolněn.
FILE STORAGE IS FULL
PLEASE WAIT!
106
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Ruční volba čísla
Chcete-li vytočit číslo ručně, postupujte takto:
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Z klávesnice zadejte telefonní číslo (až 36 číslic).
Můžete také označit více než jedno místo určení.
TEL. NO.
5551234❚
3
* STORE *
NO.002
PAGES=001 05%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru.
Ihned po uložení první stránky se začne vytáčet telefonní
číslo (viz poznámka 3). U zbývajících stránek pokračuje
ukládání do paměti.
POZNÁMKA
* DIALLING *
5551234
NO.002
1. Jestliže potřebujete speciální přístupové číslo, abyste se dostali na venkovní linku, vytočte ho
1. If you need a special access number to get an outside line, dial it first then press
to
jako
první,
potom
stiskněte by a "-") before
, čímž
zadáte
(reprezentovanou znakem "-") a
enter
a pause
(represented
dialling
thepauzu
full number.
vytočte
úplné číslo.
Ex: 9 PAUSE
5551234
9 PAUSE
5551234
2.Příklad:
If you are
using Pulse
dialling and you wish to change to Tone dialling in the middle of dialling,
2. Jestliže
pulsní volbu
a chcete ji změnit na tónovou uprostřed vytáčení, stiskněte
press používáte
(represented
by a "/").
(reprezentované
znakem
Režimfrom
se po
vytočení
znaku
změní the
z pulzního
The dialling mode
will be"/").
changed
Pulse
to Tone
after"/"dialling
digit "/". na tónový.
Příklad:
9 PAUSE
* 5551234
Ex: 9 PAUSE
* 5551234
3.3.Tato
nazývá
"rychlý
přenos
z paměti". Jestliže
chcete
nejdříve
uložit
všechny
Thisvlastnost
feature issecalled
“Quick
Memory
Transmission”.
If you si
wish
to store
all the
document(s)
dokumenty
do first
paměti
ještětransmitting,
před přenosem,
změňte
faxový
parametr
into memory
before
change
the Fax
Parameter
No.č.82
82 (QUICK MEMORY
XMT
- RYCHLÝ
PŘENOS
Z PAMĚTI)
na "Invalid" (viz str. 81).
XMT)
to “Invalid”.
(See page
81)
107
Základní operace
Příklad: 5 5 5 1 2 3 4
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Jednotlačítková volba čísla
Jednotlačítková volba umožňuje vytočit úplné telefonní číslo stiskem jediné klávesy. Nastavení
jednotlačítkových kláves najdete na str. 69..
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Stiskněte jednotlačítkovou klávesu.
Příklad:
3
<01>(Station name)
5551234
* STORE *
NO.002
PAGES=001 05%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru.
Ihned po uložení první stránky se začne vytáčet telefonní
číslo (viz poznámka 1).
U zbývajících stránek pokračuje ukládání do paměti.
* DIALLING *
NO.002
(Station name)
Zkrácená volba čísla
Volba čísla zkrácenou formou je rychlý způsob, jak vytočit často volané telefonní číslo tak, že si předem
naprogramujete toto číslo do zabudovaného automatického adresáře s tříciferným zkráceným kódem.
Programování čísel pro zkrácenou volbu najdete na str. 71.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Stiskněte klávesu
Příklad:
a zadejte tříciferný kód.
0
1
0
3
* STORE *
NO.002
PAGES=001 05%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru.
Ihned po uložení první stránky se začne vytáčet telefonní
číslo (viz poznámka 1).
U zbývajících stránek pokračuje ukládání do paměti.
POZNÁMKA
108
[010](Station name)
5553456
* DIALLING *
NO.002
(Station name)
1.
nazývá
"rychlý
přenos
z paměti". Jestliže
chcete
nejdříve
uložit
všechny
1. Tato
Thisvlastnost
feature isse
called
“Quick
Memory
Transmission”.
If you si
wish
to store
all the
document(s)
dokumenty
dofirst
paměti
ještě
před přenosem,
změňte
faxový
parametr
into memory
before
transmitting,
change
the Fax
Parameter
No.č.82
82 (QUICK
(QUICK MEMORY
MEMORY
XMT
RYCHLÝ
PŘENOS
Z PAMĚTI)
na "Invalid" (viz str. 81).
XMT)- to
“Invalid”.
(See page
81)
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Volba čísla z adresáře (Directory Search Dialling)
Tento způsob Vám umožňuje navolit úplné telefonní číslo tak, že si vyhledáte jméno stanice, které je
přiřazené u jednotlačítkových kláves nebo u zkráceně volaných čísel.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Zadejte úplný název stanice nebo část názvu pomocí
znakových kláves (viz str.14).
Základní operace
3
ENTER LETTER(S)
❚
ENTER LETTER(S)
PANA❚
Příklad: P A N A pro vyhledání PANASONIC
4
(01)PANASONIC
5553456
nebo
opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí název stanice,
na kterou chcete vysílat.
5
* STORE *
NO.002
PAGES=001 05%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru.
Ihned po uložení první stránky se začne vytáčet telefonní
číslo (viz poznámka 1).
U zbývajících stránek pokračuje ukládání do paměti.
POZNÁMKA
* DIALLING *
PANASONIC
NO.002
1.
nazývá
"rychlý
přenos
z paměti". Jestliže
si chcete
nejdříve
všechny
1.Tato
Thisvlastnost
feature isse
called
“Quick
Memory
Transmission”.
If you wish
to store
all theuložit
document(s)
dokumenty
do
paměti
ještě
před
přenosem,
změňte
faxový
parametr
č.82
(QUICK
MEMORY
into memory first before transmitting, change the Fax Parameter No. 82 (QUICK MEMORY
XMT
PŘENOS
Z PAMĚTI)
na "Invalid" (viz str. 81).
XMT)- RYCHLÝ
to “Invalid”.
(See page
81)
109
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Přenos na více stanic (Rozesílání - Broadcasting)
Jestliže potřebujete odeslat stejný dokument na více stanic, můžete ušetřit čas na zakládání dokumentů
tím, že použijete přenos z paměti. To znamená, že můžete uložit dokumenty do paměti a potom je odeslat
na požadované stanice automaticky.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Zvolte čísla libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla, stiskněte
stanice
(až 70 stanic).
• Volba čísla z adresáře, stiskněte
každé stanice.
(Podrobnosti viz str. 107 - 109).
Příklad:)
0
1
po zadání každé
po zadání
0
• Jestliže chcete potvrdit počet zadaných stanic, stiskněte
.
3
<01>(Station name)
5551234
[010](Station name)
5553456
2 STN(S) ARE SET
ADD MORE OR START
* STORE *
NO.001
PAGES=001 01%
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru.
Potom se začnou po řadě vytáčet telefonní čísla.
POZNÁMKA
110
* DIALLING *
NO.001
(Station name)
1.
uložením
doyou
paměti
si můžete
které
jste your
zadali,
znovu prohlédnout
v
1. Před
You can
reviewdokumentu
the stations
entered
in stepstanice,
3 before
storing
document
into memory
kroku 3 stiskem kláves
nebo
. V případě potřeby můžete zobrazenou stanici nebo
by pressing
or
. Press
to clear an entered station or group shown on the
skupinu
.
display ifvymazat
needed.stiskem klávesy
2. VThe
“Quick
Memoryvíce
Transmission”
is disabled
if multiple
2.
případě
nastavení
stanic není možný
"rychlý
přenos zstations
paměti".are set.
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přímý přenos (Direct Transmission)
Je-li paměť Vašeho přístroje zaplněná nebo si přejete odeslat dokumenty ihned, použijte přímý přenos.
Ruční volba čísla (přímý přenos)
Abyste ručně vytočili telefonní číslo, postupujte následovně:
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
8
3
4
5
9
ENTER STATION
00%
1
Zadejte telefonní číslo z klávesnice.
PRESS START TO DIAL
5551234❚
Příklad: 5 5 5 1 2 3 4
* DIALLING *
5551234
Přístroj začne vytáčet telefonní číslo.
POZNÁMKA
1. Jestliže potřebujete speciální přístupové číslo, abyste se dostali na venkovní linku, zadejte ho jako první,
1. If you need a special access number to get an outside line, dial it first then press
to
potom stiskněte
čímž zadáte pauzu (reprezentovanou znakem "-") a zadejte úplné číslo.
enter a pause (represented by a "-") before dialling the full number.
Ex: 9 PAUSE 5551234
2. IJestliže používáte pulzní volbu a chcete ji změnit na tónovou uprostřed vytáčení, stiskněte
(reprezentované znakem "/").
Režim se po vytočení znaku "/" změní z pulzního na tónový.
Ex: 9 PAUSE * 5551234
3. Přenos zastavíte stiskem
Displej bude vypadat takto:
.
COMMUNICATION STOP ?
1:YES 2:NO
Stiskem 1 zastavíte přenos. Komunikační deník se nebude tisknout bez ohledu na
nastavení jeho tiskového režimu.
111
Basic Operations
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přímý přenos (Direct Transmission)
Jednotlačítková volba čísla (přímý přenos)
Jednotlačítková volba umožňuje vytočit úplné telefonní číslo stiskem jediné klávesy. Nastavení
jednotlačítkových kláves najdete na str. 69..
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
4
112
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
8
9
ENTER STATION
00%
1
Stiskněte jednotlačítkovou klávesu.
Příklad:
<01>(Station name)
5551234
Na displeji se ukáže jednotlačítkové číslo a název stanice.
Potom se vytočí úplné telefonní číslo (např. 5551234).
* DIALLING *
(Station name)
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přímý přenos (Direct Transmission)
Zkrácená volba čísla (přímý přenos)
Volba čísla zkrácenou formou je rychlý způsob, jak vytočit často volané telefonní číslo tak, že si předem
naprogramujete toto číslo do zabudovaného automatického adresáře s tříciferným zkráceným kódem.
Programování čísel pro zkrácenou volbu najdete na str. 71.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
4
8
ENTER STATION
00%
1
Stiskněte klávesu
Příklad:
a zadejte tříciferný kód.
0
1
0
[010](Station name)
5553456
* DIALLING *
(Station name)
Na displeji se ukáže zkrácené číslo a název stanice.
Potom se vytočí úplné telefonní číslo (např.5553456).
113
Základní operace
3
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přímý přenos (Direct Transmission)
Volba čísla podle adresáře (přímý přenos)
Tento způsob Vám umožňuje navolit úplné telefonní číslo tak, že si vyhledáte jméno stanice, které je
přiřazené u jednotlačítkových kláves nebo u čísel volaných zkrácenou volbou.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
8
9
ENTER STATION
00%
1
4
5
ENTER LETTER(S)
❚
Zadejte úplný název stanice nebo část názvu pomocí
znakových kláves (viz str.14).
ENTER LETTER(S)
PANA❚
Příklad: P A N A pro vyhledání PANASONIC
6
(01)PANASONIC
5553456
nebo
opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí název stanice,
na kterou chcete vysílat.
7
* DIALLING *
PANASONIC
Vytočí se úplné telefonní číslo (např.5553456).
114
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přenos v hlasovém režimu (Voice Mode Transmission)
Jestliže si přejete odeslat dokument po předchozím rozhovoru s druhým účastníkem, použijte přenos v
hlasovém režimu. Váš přístroj však v takovém případě potřebuje přídavné sluchátko nebo externí telefon.
Volba čísla s vyvěšeným sluchátkem (Off-Hook Dialling)
Postupujte následovně:
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
3
Příklad: 5 5 5 1 2 3 4
* PHONE OFF HOOK *
Basic Operations
2
Zvedněte sluchátko nebo externí telefon a zvolte telefonní
číslo z klávesnice.
* DIALLING *
5551234❚
Když uslyšíte hlas druhého účastníka, požádejte ho, aby
se připravil k přijetí dokumentu.
ON LINE * XMT *
Potom, když uslyšíte pípnutí,
a zavěste sluchátko.
POZNÁMKA
1.
stiskem press
1. Přenos
To stopzastavíte
the transmission,
Displej
budeshows:
vypadat takto:
The display
.
.
COMMUNICATION STOP ?
1:YES 2:NO
Stiskem 1 zastavíte přenos. Komunikační deník se nebude tisknout bez ohledu na
nastavení jeho tiskového režimu.
115
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Přenos v hlasovém režimu (Voice Mode Transmission)
Volba čísla se zavěšeným sluchátkem (On-Hook Dialling)
Postupujte následovně:.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
* MONITOR *
❚
Přes reproduktor uslyšíte oznamovací tón.
3
4
Zvolte telefonní číslo z klávesnice.
Příklad: 5 5 5 1 2 3 4
Když uslyšíte pípnutí,
POZNÁMKA
* DIALLING *
5551234❚
ON LINE * XMT *
1. Jestliže potřebujete speciální přístupové číslo, abyste se dostali na venkovní linku, vytočte ho jako první,
1. If you need a special access number to get an outside line, dial it first then press
to
potom stiskněte
, čímž zadáte pauzu (reprezentovanou znakem "-") a vytočte úplné číslo.
enter a pause (represented by a "-") before dialling the full number.
Příklad: 9 PAUSE 5551234
2. Jestliže používáte pulzní volbu a chcete ji změnit na tónovou uprostřed vytáčení, stiskněte
(reprezentované znakem "/").
Režim volby čísla se změní z pulzního na tónový po vytočení znaku "/".
Příklad: 9 PAUSE * 5551234
116
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Rezervace přenosu (Transmission Reservation)
Při odesílání dokumentů z paměti nebo při příjmu dokumentů můžete postupovat také takto:
• Rezervovat si příští přenos do paměti (až pro 70 různých souborů)
• Rezervovat si prioritní přenos.
Rezervace přenosu z paměti (souběžné zpracování - multitasking)
Jestliže váš přístroj právě pracuje (je v režimu on-line) a vysílá z paměti, přijímá nebo tiskne přijaté
dokumenty, můžete si rezervovat přenos následujícím postupem.
Váš přístroj je ve stavu on-line (aktuálně pracuje), bliká
kontrolka ON LINE nebo se tisknou přijaté dokumenty.
ON LINE
* PC MODE *
ON LINE * MEM.XMT *
ID:(Identification)
ON LINE * PRT MODE *
ON LINE * RCV *
ID:(Identification)
* PRINTING *
PC DATA
* PRINTING *
MEMORY RCV’D DOC
2
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
3
Zvolte čísla libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla, stiskněte
stanice
(až 70 stanic).
• Volba čísla z adresáře, stiskněte
každé stanice.
(Podrobnosti viz str. 107 - 109).
Příklad:
0
1
po zadání každé
po zadání
0
<01>(Station name)
5551234
[010](Station name)
5553456
• Jestliže chcete potvrdit počet stanic, které jste zadali,
stiskněte
.
4
* STORE *
NO.005
PAGES=001 01%
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
Přístroj uloží dokumenty do paměti.
POZNÁMKA
1.
rezervace
přenosu
z paměti viz
str. 164. see page 164.
1. Zrušení
To cancel
the memory
transmission
reservation,
117
Basic Operations
1
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Rezervace přenosu (Transmission Reservation)
Rezervace přímého přenosu (rezervace prioritního přenosu)
Jestliže potřebujete rychle odeslat naléhavý dokument, ale v paměti je mnoho souborů, použijte k tomuto
účelu rezervaci přímého přenosu. Váš dokument bude odeslán ihned poté, co skončí aktuální komunikace.
Nemůžete však poslat dokument na více stanic.
Jak rezervovat přístroj pro odeslání naléhavých dokumentů:
1
Váš přístroj je ve stavu on-line (aktuálně pracuje), bliká
kontrolka ON LINE nebo se tisknou přijaté dokumenty.
ON LINE
2
5
ON LINE * MEM.XMT *
ID:(Identification)
ON LINE * PRT MODE *
ON LINE * RCV *
ID:(Identification)
* PRINTING *
PC DATA
* PRINTING *
MEMORY RCV’D DOC
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
3
4
* PC MODE *
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
8
9
ENTER STATION
00%
1
Navolte číslo některou z následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla a stisknout
• Volba čísla podle adresáře a stisknout
(Podrobnosti viz str. 111 - 114).
Příklad:
Rezervaci pro odeslání naléhavého dokumentu
můžete provést pouze pro jednu stanici.
Na displeji se objeví zpráva "DIRECT XMT
RESERVED" (Rezervace přímého přenosu).
118
<01>(Station name)
5551234
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Rezervace přenosu (Transmission Reservation)
Zrušení rezervace přímého přenosu
3
DIRECT XMT RESERVED
<01>(Station name)
CANCEL XMT RESERVE ?
1:YES 2:NO
1
a potom odeberte dokument z podavače.
Základní operace
1
2
Přesvědčte se, že dokument je v podavači.
119
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Opakovaná volba čísla (Redialling)
Automatické opakování volby
Jestliže je zjištěna obsazená linka, přístroj bude číslo volat znovu, a to až třikrát ve 3 WAIT TO DIAL NO.001
minutových intervalech. Během této doby se objeví zpráva, kterou vidíte vpravo.
<01>(Station name)
Jestliže se jedná o přenos z paměti, v pravém horním rohu displeje se ukáže číslo
souboru.
Ruční opakování volby
Ruční opakování naposled volaného čísla uskutečníte stiskem klávesy
.
Opakované vyvolání naposled volaného čísla s využitím paměti.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
TEL. NO.
5551234
3
* STORE *
NO.002
PAGES=001 01%
* DIALLING *
5551234
Dokument je uložen do paměti spolu s číslem souboru.
Potom přístroj navolí naposled volané číslo.
120
NO.002
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Odeslání dokumentů po telefonní lince
Opakovaná volba čísla (Redialling)
Opakované vyvolání naposled volaného čísla s využitím podavače ADF.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
8
3
9
ENTER STATION
Základní operace
00%
1
4
PRESS START TO DIAL
5551234
* DIALLING *
5551234
Přístroj začne volit naposled volané číslo.
POZNÁMKA
1. Zatímco
zobrazen
text "WAIT
TO DIAL"
(Čekejte
1.
While theje unit
is displaying
"WAIT
TO DIAL",
you na
canspojení),
press můžete stisknout
to start redialling
a tím okamžitě zahájit opakované volání.
immediately.
121
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po lokální síti
Obecný popis
Při příjmu faxových dokumentů prostřednictvím telefonních linek Vám přístroj nabízí možnost příjmu bez
obsluhy (to je výchozí stav) nebo ručně.
Pro příjem a tisk emailových zpráv přijatých prostřednictvím sítě přístroj nabízí tutéž možnost volby, čili bez
obsluhy nebo ručně, pokud jste abonenty na poštovním serveru POP. Avšak jestliže je Váš přístroj
nakonfigurován pro příjem pomocí protokolu SMTP, potom email může být přijat a vytištěn pouze bez obsluhy.
Internet fax přijatý na PC
Obr.1: Ukázka schránky s doručenou poštou v Outlook Express
mm/dd/yy 3:15 PM
mm/dd/yy 3:17 PM
mm/dd/yy 3:18 PM
mm/dd/yy 3:19 PM
mm/dd/yy 3:20 PM
mm/dd/yy 3:21 PM
mm/dd/yy 3:21 PM
• Sloupeček "Subject" (Předmět) v uvedeném příkladě obsahuje ukázky emailových zpráv, doručených na
PC z Vašeho přístroje, a Internet FAX.
• Uvedená ukázka doručené pošty je převzata z aplikace Outlook Express běžící pod Microsoft® Windows
95®. Jestliže pro poštu používáte jiný aplikační software, obraťte se laskavě na uživatelskou příručku Vaší
aplikace.
122
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po lokální síti
Obecný popis
Obr.2: Internet fax, přijatý na PC
Základní operace
Month, dd, yyyy
• Výše uvedený příklad je ze zpracování zpráv pod Microsoft® Windows 95®.
• Spuštění prohlížeče najdete v uživatelské příručce Vaší aplikace. Připojený soubor je ve formátu TIFF-F
(Tagged Image File Format s kódováním Modified Huffman). Prohlížeče TIFF se vyskytují v mnoha
podobách, většina z nich tento soubor otevře a přečte, mnoho prohlížečů však tento formát nepodporuje.
• Prohlížeč TIFF-F si můžete na své PC stáhnout z následujících adres:
http://www.panasonic.co.jp/mgcs/internetfax/
http://www.panasonic.com/internetfax/
• Licenční smlouva pro aplikaci prohlížeče TIFF-F firmy Panasonic
Před instalací prohlížeče TIFF-F na své PC si musíte pečlivě přečíst licenční smlouvu. Jestliže nebudete
souhlasit se všemi podmínkami této smlouvy, software vůbec nepoužívejte a všechny jeho kopie zničte.
Musíte převzít plnou zodpovědnost za výběr software a jeho funkčnost a odtud získané výsledky.
123
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po lokální síti
Příjem emailů z POP serveru
Přístroj Vám nabízí možnost vybrat si způsob příjmu a tisku internetových emailových zpráv přijatých
prostřednictvím sítě, a to bez obsluhy nebo ručně, pokud jste abonenty na poštovním serveru POP.
Nastavení POP parametrů
Nastavte parametry související s POP serverem (faxové parametry č. 146 - 149).
Č. 146 (POP TIMER - ČASOVAČ POP): Zadejte interval pro kontrolu a vyzvedání emailu z POP serveru (0
- 60 minut). V případě zadání "0 minut" není POP server kvůli poště vůbec kontrolován.
Č. 147 (AUTO POP RCV - AUTOM. PŘÍJEM Z POP): Kdykoliv je na POP serveru pošta k vyzvednutí,
přístroj ji bez vnějšího zásahu sám vyzvedne a zprávu vytiskne. Jestliže je tento parametr nastaven na "1:
Invalid", přístroj poštu nevyzvedne, ale zobrazí počet zpráv na POP serveru.
Č. 148 (DEL POP RCV MAIL - MAZÁNÍ VYZVEDNUTÉ POŠTY Z POP): Zde rozhodujete, jestli má být
email po vyzvednutí Vaším přístrojem odstraněn z POP serveru.
Č. 149 (DEL POP ERR MAIL - MAZÁNÍ CHYBNÉ POŠTY Z POP): Zde rozhodujete, jestli má být email z
POP serveru odstraněn v případě, že formát připojeného souboru není podporován.
Uvedené POP parametry nastavíte následujícím postupem.
1
2
3
4
5
6
7
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
4
146 POP TIMER
3
min. (0-60)
1
4
6
Zadejte požadovaný interval pro stahování (0 - 60 minut).
Příklad: 0 5
Jestliže jste udělali chybu, stiskem
vymažte a nahraďte správnou hodnotou.
146 POP TIMER
5
min. (0-60)
číslici
147 AUTO POP RCV
2:VALID
1 pro "INVALID" (Neplatný)
nebo
2 pro "VALID" (Platný)
124
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
147 AUTO POP RCV
2:VALID
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po lokální síti
Příjem emailů z POP serveru
7
9
10
11
1 pro "INVALID" (Neplatný)
148 DEL POP RCV MAIL
2:VALID
nebo
2 pro "VALID" (Platný)
149 DEL POP ERR MAIL
1:INVALID
1 pro "INVALID" (Neplatný)
149 DEL POP ERR MAIL
1:INVALID
nebo
2 pro "VALID" (Platný)”
150 IFAX RET RECEIPT
1:INVALID
12
POZNÁMKA
1.
soubor,
který je přijat,
není podporován,
vytiskneis se
chybová
zpráva
1. Jestliže
When anpřipojený
unsupported
file attachment
is received,
an error message
printed
to inform
yous
informací,
že
přílohu
nelze
vytisknout.
that the file attachment could not be printed.
2.
parametr č.No.
148148
(DEL
POPPOP
RCVRCV
MAILMAZÁNÍ
VYZVEDNUTÉ
POŠTY
Z POP)
2. Když
Whenfaxový
Fax Parameter
(DEL
MAIL)
and/or
Fax Parameter
No. 149
(DELa
/POP
neboERR
faxový
parametr
(DEL POP
MAZÁNÍ
POŠTY
POP)
jsou
MAIL)
are setč.to149
1:Invalid,
emailERR
withMAIL
errors- will
not beCHYBNÉ
erased. This
will Zallow
you
to
nastaveny
na
"1:
Invalid",
email
s
chybami
se
nevymaže.
To
Vám
umožňuje
vyzvednout
tento
retrieve this email from your PC later.
email později z PC.
Kromě toho, jestliže tyto faxové parametry jsou nastaveny na "1: Invalid", budete muset
pravidelně zprávy z POP serveru mazat. POP servery přidělují každém účtu určité množství
volného místa a jestliže pošta není pravidelně odstraňována, Vaše emailová schránka se
přeplní a nové příchozí zprávy budou odmítnuty.
Buďto si tyto zprávy vyzvedávejte na PC nebo si nastavte zmíněné faxové parametry na "2:
Valid", čímž na Vašem přístroji spustíte mechanismus pro příjem, tisk a mazání všech zpráv z
POP serveru. Tento postup však může způsobit, že zpráva, která už byla dříve vytištěna, se
vytiskne znova.
125
Základní operace
8
148 DEL POP RCV MAIL
2:VALID
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po lokální síti
Příjem emailů z POP serveru
Bezobslužný příjem z POP serveru
Když faxový parametr č. 146 (POP TIMER - ČASOVAČ POP) je nastaven na hodnotu mezi 1 a 60 minutami
a faxový parametr č. 147 (AUTO POP RCV - AUTOM. PŘÍJEM Z POP) je nastaven na "2: Valid", přístroj se
bude na POP serveru ve stanovených intervalech dotazovat na novou poštu.
Jakákoliv zpráva na POP serveru je bez vnìjšího zásahu vyzvednuta a vytištìna.
1 NEW MAIL(S)
Když faxový parametr č. 146 (POP TIMER - - ČASOVAČ POP) je nastaven na "0", přístroj se na POP
serveru nebude dotazovat a pošta se nebude vyzvedávat automaticky. Při tomto nastavení musíte poštu z
POP serveru vyzvednout ručně.
03-DEC-2002 17:15
< NEW MAIL(S)>
Když faxový parametr č. 147 (AUTO POP RCV - AUTOM. PŘÍJEM Z POP) je nastaven na "1: Invalid",
přístroj se bude v intervalech stanovených parametrem č. 146 na POP serveru dotazovat na novou poštu.
Jestliže na POP server došla nová pošta, přístroj ji nevyzvedne, ale zobrazí počet zpráv na POP serveru.
Ruční příjem z POP serveru
Abyste ručně převzali zprávy z POP serveru, postupujte takto:
1
03-DEC-2002 17:15
00%
nebo
03-DEC-2002 17:15
< NEW MAIL(S)>
2
Jestliže na POP server nedošla žádná nová pošta,
zobrazí se tato zpráva.
NO NEW MAIL
3
Jestliže na POP server došla nová pošta, přístroj zobrazí
počet zpráv na serveru a potom přijme a vytiskne email.
ON LINE * RCV *
ID:[email protected]
POZNÁMKA
126
1.
jste na programové
naprogramovali
uživatelské
a heslo,
můžete
přijímat
1. Jestliže
If you program
a user nameklávese
and password
in the Program
key, jméno
you can
receive
mail from
the
poštu
z
POP
serveru
s
použitím
jiného
uživatelského
jména
než
je
jméno
nastavené
jako
POP server using a user name other than the name set as the user parameter.
uživatelský parametr.
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po telefonní lince
Příjmové režimy
Můžete si zvolit jeden ze čtyř režimů, jak vidíte níže.
Navržený režim příjmu
Telefonní režim
Nastavení
Faxový parametr č.17 nastavte
na 1: Tel
Na příchozí hovor můžete odpovídat přes externí
03-DEC-2002 15:00
telefon (doplněk). Jestliže přijmete signál faxoRCV MODE=TEL
00%
vého volání, jednoduše stisknete START pro ruční
příjem (viz str.128)
Faxový parametr č.17 nastavte
Přijímáte jak faxové tak Režim automatického přepínaní Fax/Tel
na 3: Fax/Tel SW
hlasové hovory.
Jednotka bude reagovat na příchozí volání a
03-DEC-2002 15:00
potom rozliší, zda jde o faxový nebo hlasový
RCV MODE=FAX/TEL 00%
hovor. Jde-li o fax, automaticky ho přijme. Jde-li o
hlasové volání, jednotka Vás upozorní (bude
zvonit) přes reproduktor (viz str.129).
Faxový parametr č.17 nastavte
Normálně přijímáte
Faxový režim
na 2: Fax
pouze faxová volání.
Jednotka přijme dokument automaticky. Na všechna
03-DEC-2002 15:00
příchozí volání (včetně hlasových hovorů) bude
00%
odpovídat faxový přístroj (viz str.130).
Přijímáte jak hlasová,
tak faxová volání. Je
připojen telefonní
záznamník (TAM).
POZNÁMKA
Režim se záznamníkem
Záznamník odpovídá na příchozí volání. Během
této doby jednotka monitoruje situaci a jde-li o
hlasový hovor, záznamník pokračuje v činnosti.
Jde.li o faxové volání, jednotka automaticky
přepne linku na fax a začne přijímat dokument
(viz str.131).
Faxový parametr č.17 nastavte
na 4: TAM/FAX
03-DEC-2002 15:00
RCV MODE=TAM/FAX 00%
1.1.Podle
toho, který
model
záznamníku
je připojen,
se může
stát, že(TAM)
některé
nemusí
být
Depending
on the
model
of the Telephone
Answering
Machine
thatvlastnosti
is connected,
some
kompatibilní
s Vaším
přístrojem,with
pracujícím
v režimu
propojení
seinzáznamníkem
(TAM
of the features
may faxovým
not be compatible
your fax
machine
operating
the TAM Interface
interface).
mode.
2. If you are using the "Distinctive Ring Service" provided by your local telephone company,
please note that the ring pattern for your fax number must match with the setting of Fax
Parameter No. 30 (DRD SERVICE). (See page 79)
If the setting does not match with the ring pattern, your machine will not receive a document
automatically and the telephone will continue to ring.
Furthermore, if your TAM does not support the "Distinctive Ring Detector" service, it may not
function properly in TAM Interface.
127
Základní operace
Podmínky
Normálně přijímáte
pouze hlasové hovory.
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po telefonní lince
Telefonní režim (Telephone Mode)
Jestliže je Váš přístroj nastaven v tomto režimu, znamená to, že nebude přijímat dokumenty automaticky.
Když Vám přijde fax, musíte dokument podle níže uvedeného návodu přijmout ručně.
Nastavení telefonního režimu
1
Změňte faxový parametr č.17 (RECEIVE MODE - REŽIM
PŘÍJMU) na 1: Tel.
(viz str. 79)
Práce v telefonním režimu
1
2
3a
3b
Když telefon zazvoní, zvedněte sluchátko externího
telefonu.
Jestliže v něm uslyšíte pípnutí, znamená to, že Vám
někdo chce poslat fax. Nebo jestliže volající odpoví a
sdělí Vám, že chce poslat fax, potom …
Odstraňte všechny dokumenty z podavače.
Jestliže odpovídáte na volání z externího telefonu,
Jestliže odpovídáte na volání z pobočkového telefonu,
nebo
během 1 vteřiny z telefonní klávesnice (viz
poznámka 1).
Váš přístroj bude dálkově aktivován.
4
Zavěste sluchátko.
POZNÁMKA
128
1.
postup se is
nazývá
PŘÍJEM)
pouze
na telefonu
1. Tento
This procedure
called"REMOTE
"REMOTERCV"
RCV"(DÁLKOVÝ
and will only
work ona afunguje
touch tone
phone.
If yours
tónovou
Jestliže
Vaše pobočková
stiskněte
na
extensionvolbou.
phone is
not a touch
tone phone,přípojka
press není tohotoontypu,
the control
panel of your fax
řídícím
panelu Vašeho faxového přístroje.
machine.
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po telefonní lince
Režim automatického přepínání Fax/Tel (Fax/Tel Auto Switching Mode)
Jestliže je Váš přístroj nastaven v tomto režimu, bude se automaticky přepínat na příjem dokumentu nebo
na hlasovou komunikaci.
Nastavení režimu automatického přepínání Fax / Tel
1
Změňte faxový parametr č.17 (RECEIVE MODE - REŽIM PŘÍJMU)
na 3: Fax / Tel SW.
(viz str. 79)
Práce v režimu automatického přepínání Fax / Tel
Jestliže jde o faxové volání,
Basic Operations
1
2
Váš přístroj bude reagovat na příchozí volání a potom
rozliší, zda jde o hlasový nebo faxový hovor.
Přístroj začne přijímat dokumenty.
Jestliže jde o hlasové volání,
1
2
3
4
Váš přístroj bude reagovat na příchozí volání a potom
rozliší, zda jde o hlasový nebo faxový hovor.
Přístroj začne vysílat signály (zvonit) přes
reproduktor, aby Vás upozornil (viz poznámka 1).
svůj
Zvedněte sluchátko externího telefonu a stiskněte
.
Začněte hovořit.
POZNÁMKA
1.1. The
Doba,
po kterou
vysílá signály,
může
změněna
nastavením
faxového
parametru
length
of timepřístroj
the machine
signals can
bebýt
changed
by Fax
Parameter
No.18 (OP
CALL
č.18
OP
CALL
TIMER
(ČASOVAČ
PRO
VOLÁNÍ
OBSLUHY)
(viz
str.
79).
TIMER). (See page 79)
2.2.Úpravu
hlasitosti
zvonění
najdete
44.44.
To adjust
the Ringer
Volume
refernatostr.
page
129
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po telefonní lince
Faxový režim (Fax Mode)
Jestliže je Váš přístroj nastaven v tomto režimu, pak při přicházejícím volání automaticky začne ihned
přijímat dokumenty.
Nastavení faxového režimu
1
Změňte faxový parametr č.17 (RECEIVE MODE - REŽIM
PŘÍJMU) na 2: Fax
(viz str. 79).
Práce ve faxovém režimu
Jestliže jde o faxové volání, přístroj začne automaticky přijímat.
130
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po telefonní lince
Režim se záznamníkem (TAM Interface Mode)
Váš přístroj je vybaven jedinečnou vlastností, a to propojením na záznamník, které mu umožňuje
automaticky přepínat jednu telefonní linku buď na fax nebo na záznamník. Většinu záznamníků, dostupných
na trhu, můžete k přístroji připojit a svou stávající telefonní linku tak využívat velmi efektivně. Některé
záznamníky však nejsou s tímto přístrojem kompatibilní. Rovněž záznamová služba (hlasová schránka),
poskytovaná Vaší místní telefonní společností, není s touto vlastností kompatibilní. Ohledně funkce Vašeho
záznamníku se laskavě obraťte na jeho návod k obsluze..
1
1. Vytáhněte telefonní kabel Vašeho
záznamníku ze zásuvky ve zdi.
2. Zastrčte
telefonní
kabel
Vašeho
záznamníku do zásuvky TEL na zadní
straně přístroje, jak vidíte na obrázku.
Note: Způsob připojení záznamníku se
Pozn.
může lišit v závislosti na předpisech
jednotlivých zemí. Postupujte proto
podle předpisů platných pro Vaši
zemi. Podrobnosti si vyžádejte u
místního prodejce fy Panasonic.
2
3
4
131
Basic Operations
Instalace záznamníku
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po telefonní lince
Režim se záznamníkem (TAM Interface Mode)
Nastavení režimu propojení se záznamníkem
1
Změňte faxový parametr č.17 (RECEIVE MODE - REŽIM PŘÍJMU)
na 4: TAM / FAX.
(viz str.79)
Práce v režimu se záznamníkem
Jestliže jde o faxové volání,
1
2
Když Váš záznamník a fax přijímá příchozí volání,
záznamník vždy reaguje jako první a potom volajícímu
přehraje úvodní zprávu, která je na něm zaznamenaná.
Během doby, kdy záznamník odpovídá na volání, Váš
faxový přístroj bude monitorovat linku, aby zjistil, jedná-li
se o hlasový nebo faxový hovor.
Váš přístroj přepne linku na fax a ihned začne přijímat z
volající stanice dokumenty.
Jestliže jde o hlasové volání,
1
2
Když Váš záznamník a fax přijímá příchozí volání,
záznamník vždy reaguje jako první a potom volajícímu
přehraje úvodní zprávu, která je na něm zaznamenaná.
Během doby, kdy záznamník odpovídá na volání, Váš
faxový přístroj bude monitorovat linku, aby zjistil, jedná-li
se o hlasový nebo faxový hovor.
Po přehrání úvodní zprávy Váš záznamník pokračuje v
záznamu příchozí zprávy.
Ukázka úvodní zprávy
Dobrý den, tady je Novák. Bohužel si nemohu vzít Váš hovor. Prosím, zanechte mi po zvukovém signálu svou
zprávu, nebo jestliže mi chcete poslat fax, stiskněte teď dvakrát tlačítko s hvězdičkou na Vašem tónovém telefonu
a spusťte svůj přístroj. Děkuji Vám za zavolání.
Režim detekce ticha.
Umožňuje Vašemu faxovému přístroji přepnout se do faxového režimu i při příjmu z jednotek, které nevysílají
faxový signál (krátké pípnutí), a tak předejít tomu, aby Váš záznamník nahrával prázdné zprávy (dlouhé ticho).
Jak tuto vlastnost aktivovat:
1. Změňte faxový parametr č.20 (SILENT DET. - DETEKCE TICHA) na 2: Valid (viz str. 79).
2. Nastavte dobu trvání úvodní zprávy, nahrané na Vašem záznamníku, faxovým parametrem č.19 (OGM
LENGTH - DÉLKA ÚVODNÍ ZPRÁVY) (viz str. 79).
[Doporučujeme nastavit tuto dobu o 5 nebo 6 vteřin delší, než je skutečná doba trvání úvodní zprávy.]
132
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po telefonní lince
Zmenšení při tisku (Print Reduction)
Přístroj může pro záznam používat normalizovaný papír formátu Letter, Legal nebo A4. Někdy však může
dojít k tomu, že Vám druhý účastník pošle nadměrný dokument, který nelze vytisknout na jednu stránku. V
takové situaci bude dokument rozdělen do několika stránek.
K řešení tohoto problému poslouží funkce "Zmenšení při tisku" (Print Reduction), kterou je přístroj vybaven.
Z dále uvedených možností si můžete vybrat nejvhodnější nastavení.
2. Zmenšení v pevně stanoveném poměru
Můžete si předem definovat redukční poměr od 70% do 100% po krocích 1%. Přijímané dokumenty
budou zmenšeny v tomto pevném poměru, bez ohledu na velikost.
Výběr režimu zmenšení při tisku (Print Reduction Mode)
Nastavte faxové parametry podle dále uvedeného postupu (viz str. 79).
1. Nastavení režimu automatického zmenšení
1) Parametr č. 24 "PRINT REDUCTION" (Zmenšení při tisku) nastavte na "Auto".
2. Nastavení režimu zmenšení v pevném poměru.
1) Parametr č. 24 "PRINT REDUCTION" (Zmenšení při tisku) nastavte na "Fixed" (Pevný).
2) Parametr č. 25 "REDUCTION RATIO" (Poměr zmenšení) nastavte na jakékoliv číslo mezi 70% a 100%
(viz poznámka 1).
Např.:A4 na A4
- 96%
A4 na Letter
- 90%
Letter na Letter - 96%
Legal na Letter - 75%
POZNÁMKA
1.1. Jestliže
odesílající
tiskne
mimo
kopírovanou
je area,
nutnýmore
většíreduction
redukční
If the sending
side strana
is set to
print hlavičku
the header
on the
outside of oblast,
the copy
poměr.
ratio will be required.
133
Basic Operations
1. Automatické zmenšení
Každá stránka přijatého dokumentu je nejdříve uložena do paměti. Na základě délky dokumentu přístroj
automaticky vypočítá vhodný redukční poměr (70% - 100%), aby mohl být celý dokument vytištěn na
jednu stránku. Jestliže je přijatý dokument mimořádně dlouhý (o více než 39% delší než záznamový
papír), dokument se rozdělí na jednotlivé stránky a vytiskne se bez zmenšení.
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po telefonní lince
Příjem nadměrných dokumentů
Jestliže přijatý dokument je mimořádně dlouhý (o více než 39% delší než záznamový papír), rozdělí se na
jednotlivé stránky. Při tisku na oddělené stránky se 10 mm dlouhá spodní část první stránky bude překrývat
s horní části další stránky.
POZNÁMKA
134
1.1.Je-li
redukční
metoda
nastavena
na režim
automatického
zmenšení,
při tisku dokumentu
na
If the
reduction
method
is set to the
Automatic
Reduction mode,
the document
is printed out
oddělené
stránky
se
neuplatní
žádné
zmenšení.
Je-li
redukční
metoda
nastavena
na
režim
with no reduction when printing out separate pages. If the reduction method is set to Fixed
zmenšení
pevném
dokument
seout
vytiskne
poměru
nastaveného
ve faxovém
Reductionv mode,
thepoměru,
document
is printed
by thepodle
ratio you
set in
Fax Parameter
No. 25.
parametru
č.
25
(viz
str.79).
(See page 79)
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Příjem dokumentů po telefonní lince
Náhradní příjem do paměti (Substitute Memory Reception)
Jestliže v průběhu příjmu dokumentu dojde záznamový papír nebo toner nebo se papír zablokuje, přístroj
automaticky začne přijímat dokument do obrazové paměti. Uložené dokumenty jsou automaticky vytištěny
po doplnění záznamového papíru nebo kazety s tonerem (viz poznámka 1 a 2).
1
Když přístroj dokončí příjem do paměti a chybí
záznamový papír nebo toner, objeví se na displeji
informační kód.
NO RECORDING PAPER
INFO. CODE=010
OUT OF TONER
INFO. CODE=041
* PRINTING *
MEMORY RCV’D DOC
Přístroj automaticky začne tisknout dokumenty uložené v
paměti.
Režim uspořádání při tisku (Print Collation Mode)
Tiskový mechanismus přístroje je konstruován na principu obráceného pořadí při skládání. Přístroj je však
vybaven režimem uspořádání při tisku, který skládá přijaté dokumenty ve správném pořadí. Když je tento
režim nastaven, všechny přijaté dokumenty jsou nejdříve uloženy do paměti a potom vytištěny ve správném
pořadí. Požadavky pro to, aby tento režim byl aktivní, jsou následující: 1) Faxový parametr č.65 (PRINT
COLLATION - USPOŘÁDÁNÍ PŘI TISKU) musí být nastaven na "Valid" a 2) dostatečná zbývající paměť.
Jestliže některý z výše uvedených požadavků není splněn, jednotka bude tisknout v obráceném pořadí
(režim bez uspořádání).
Abyste mohli tuto funkci využívat, doporučujeme instalaci doplňkové paměťové karty. Viz str. 242 (Doplňky
a spotřební materiál).
POZNÁMKA
1.
je paměť
přeplněná,
přístroj zastaví
a uvolní
komunikační
linku. Dokumenty
1. Jestliže
If the memory
overflows,
the machine
will stoppříjem
receiving
and release
the communication
line.
uložené
do
paměti
až
do
této
chvíle
budou
vytištěny.
The document(s) stored in the memory up to that moment will be printed out.
2.
si přejete
funkci
náhradního
vypnout,
změňte
nastavení
faxového
parametru
č.22
2.Jestliže
If you wish
to turn
off the
substitutepříjmu
reception
function,
change
the setting
of Fax
Parameter
na
"Invalid"
(viz
str.
79).
No. 22 to "Invalid". (See page 79)
135
Basic Operations
2
Instalujte záznamový papír (viz str. 36) nebo vyměňte
kazetu s tonerem (viz str. 34).
WLB&=IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Zhotovení kopií
Váš přístroj je vybaven kopírovací funkcí, která umožňuje zhotovení jedné nebo násobných kopií.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
4
COPY
NO. OF COPY=1
Zadejte počet kopií (max. 99).
Příklad: 1 0
COPY
NO. OF COPY=10
* STORE *
NO.005
PAGES=001 01%
* COPY *
NO. OF COPY=01/10
Přístroj uloží dokument a potom vytiskne kopie.
POZNÁMKA
136
1.
se will
automaticky
zmenší
v závislosti
na délce
původního
dokumentu.
Jestliže při
1. Kopie
The copy
be reduced
automatically
depending
on the
length of the
original document.
If
zhotovování
kopií
chceteforbýt
k ratio
zadání
zmenšovacího
poměru,
nastavení
you wish to be
prompted
thevyzváni
reduction
when
making copies,
changezměňte
the setting
of Fax
faxového
parametru
č.32 (COPY
REDUCTION
- ZMENŠENÍ
KOPIE)
Parameter
No. 32 (COPY
REDUCTION)
to "Manual".
(See page
80) na "Manual" (Ručně) (viz
str.80).
If Copy Reduction
is set
to Manual,
press (ZMENŠENÍ
and
to set
the zoom
ratio inna
1%"Manual",
steps. (100%
Jestliže
je parametr
COPY
REDUCTION
KOPIE
) nastaven
pak
to 70%)
stiskem
nebo
nastavte poměr pro zoom po krocích o délce 1% (100% - 70%).
2. If you make a copy with Super Fine resolution, it will be reduced slightly even if the reduction
2. Jestliže
kopii se
superjemným
lehce zmenšena i v případě, že redukční
ratio is děláte
set to 100%
in order
to fit the rozlišením,
data on onebude
page.
poměr
je
nastaven
na
100
%,
aby
se
přizpůsobila
datům
na stránce.
3. You can change the Contrast and Resolution without Standard
Resolution in Copy Mode.
3.
V
kopírovacím
režimu
můžete
změnit
kontrast
a
rozlišení
mimocopies,
standardní
4. If you experience a memory overflow error while making
you rozlišení.
may turn “Off” the
4. Jestliže se Vám stalo, že během zhotovování kopií došlo k chybě způsobené přeplněním
Memory
XMT
feature
temporarily
by
pressing
1 . However,
paměti, můžete dočasně vypnout vlastnost přenosu 8 z 9 paměti stiskem
kláves
the printed copies will not be collated.
1 . Vytištěné kopie však nebudou uspořádány.
8 9
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Advanced Features
Komunikace řízená časovačem
Obecný popis
Máte možnost odesílat dokumenty na jednu nebo více stanic v jakémkoliv předem stanoveném čase v
rozpětí příštích 24 hodin. Můžete nastavit až 70 vestavěných časovačů pro zpracování odloženého přenosu
a odloženého vyžádaného přenosu.
Deferred Transmission
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
DEFERRED COMM. (1-2)
ENTER NO. OR ∨ ∧
1
3
DEFERRED XMT
START TIME
❚ :
4
Zadejte z klávesnice čas startu.
(Používejte 4 číslice a 24hodinový čas.)
5
Zvolte čísla libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
Rozšířené
vlastnosti
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
Příklad: 2 3 3 0 (čas 23:30) a stiskněte
• Ruční volba čísla, stiskněte
stanice (až 70 stanic).
po zadání každé
• Volba čísla podle adresáře, stiskněte
stiskněte SET
po zadání každé stanice. (Podrobnosti viz str.107 - 109).
Příklad
<01>(Station name)
5551234
6
* STORE *
NO.002
PAGES=001 05%
pro uložení dokumentů do paměti.
POZNÁMKA
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGES=005 30%
1. Jestliže jste v bodě 4 zadali špatné číslo, stiskněte
a opravte na správnou hodnotu.
2. Jestliže chcete nastavení pro odloženou komunikaci změnit nebo zrušit, obraťte se na str. 162
a 164.
3. Když budete rezervovat odložený přenos bez uložení dokumentu do paměti, po stisku klávesy
v posledním kroku se na displeji objeví následující zpráva.
DEF DIRECT XMT RSV’D
<01>(Station name)
137
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Komunikace řízená časovačem
Odložený vyžádaný přenos (Deferred Polling)
1
1
2
3
4
5
DEFERRED COMM. (1-2)
ENTER NO. OR ∨ ∧
DEFERRED POLLING
❚ :
START TIME
2
Zadejte z klávesnice čas startu.
(Používejte 4 číslice a 24hodinový čas.)
DEFERRED POLLING
PASSWORD=❚❚❚❚
Příklad: 0 3 3 0 (čas 3:30) a stiskněte
Zadejte čtyřciferné heslo pro vyžádaný přenos.
Příklad: 9 8 7 6 a
Zvolte čísla libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla, stiskněte
stanice
(až 70 stanic).
po zadání každé
• · Volba čísla podle adresáře, stiskněte
zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str.107 - 109).
Příklad:
6
POZNÁMKA
138
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
po
<01>(Station name)
5551234
* STORE *
NO.001
1. Jestliže jste v bodě 3 zadali špatné číslo, stiskněte
, a opravte na správnou hodnotu.
2. Jestliže chcete nastavení pro odloženou komunikaci změnit nebo zrušit, obraťte se na str. 162
a 164.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Vyžádaný přenos (Polling)
Obecný popis
Tento pojem znamená operaci, při níž si Váš přístroj vyžádá nějaké dokumenty z jiných stanic. Druhá stanice
musí předem vědět, že budete volat, a musí mít dokumenty připravené na podavači nebo uložené v paměti. Pro
zajištění bezpečnosti můžete nastavit heslo vyžádaného přenosu, které bude sdílené s touto druhou stanicí.
Nastavení hesla pro vyžádaný přenos (Polling Password)
Jestliže se heslo pro vyžádaný přenos neshoduje s heslem ve stanici, z níž je dokument vyžadován, Váš
požadavek na vyzvednutí dokumentu bude automaticky odmítnut.
Při nastavování hesla pro vyžádaný přenos postupujte následovně.
1
7
2
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
26 POLLING PASSWORD
❚❚❚❚
2
6
Zadejte čtyřciferné heslo.
Příklad: 1 2 3 4
POZNÁMKA
26 POLLING PASSWORD
1234
1. Vyžádaný přenos nemusí fungovat se všemi faxovými přístroji. Doporučujeme Vám nejdříve si
tímto způsobem vyzvednout nějaký dokument zkušebně a pak teprve přikročit k vyžádání
skutečně důležitých dokumentů.
2. Vyžádat si dokument z další stanice můžete i v případě, že na stanici, která dokument
poskytuje, není heslo nastaveno, a ve Vašem přístroji je.
139
Rozšířené
vlastnosti
4
3
4
5
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Vyžádaný přenos (Polling)
Příprava na předání vyžádaného dokumentu
Abyste jiným stanicím umožnili vyžádat si z Vašeho přístroje dokumenty, musíte připravit svůj přístroj s
dokumenty uloženými v paměti. Dbejte na to, abyste před uložením dokumentu nastavili heslo pro
vyžádaný přenos. Po vyzvednutí vyžádaného dokumentu se soubor uložený v paměti automaticky vymaže.
Chcete-li dokumenty v paměti ponechat, aby mohly být vyzvednuty opakovaně, změňte faxový parametr
č.27 (POLLED FILE SAVE - UCHOVÁNÍ VYZVEDNUTÉHO DOKUMENTU) na hodnotu "Valid"..
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
3
4
POLLING
NO.=❚
1:POLLING 2:POLLED
POLLED
PASSWORD=1234
2
Zadejte čtyřciferné heslo pro vyžádaný přenos (viz
poznámka 3).
POLLED
PASSWORD=4321
Příklad: 4 3 2 1
5
* STORE *
NO.015
PAGES=001 01%
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGES=005 24%
Dokumenty se uloží do paměti.
POZNÁMKA
140
1. Stále můžete odesílat a přijímat dokumenty, i když jste připraveni na předání vyžádaného
dokumentu.
2 V paměti může být uložen pouze 1 soubor určený pro vyžádaný přenos. .Jestliže potřebujete
do téhož souboru přidat další dokumenty, viz str.166.
3 Jestliže máte nastavené heslo pro vyžádaný přenos ve faxovém parametru č.26, toto heslo se
objeví na displeji. Dočasně můžete heslo změnit tak, že ho přepíšete novým.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Vyžádaný přenos (Polling)
Vyžádání dokumentu z jiné stanice
Následujícím postupem si můžete vyžádat dokument z jedné nebo více stanic. Dbejte na to, abyste před
vyžádáním dokumentu nastavili heslo vyžádaného přenosu (viz str. 139).
1
3
2
POLLING
PASSWORD=1234
1
Zadejte čtyřciferné heslo pro vyžádaný přenos (viz
poznámka 2).
POLLING
PASSWORD=1111
Příklad: 1 1 1 1
4
5
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
Zvolte čísla libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• ·Ruční volba čísla, stiskněte
stanice (až 70 stanic).
po zadání každé
• Volba čísla podle adresáře, stiskněte
zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str. 107 - 109).
Ex:
6
POZNÁMKA
Rozšířené
vlastnosti
3
POLLING
NO.=❚
1:POLLING 2:POLLED
po
<01>(Station name)
5551234
* STORE *
1. Zadané stanice si můžete prohlédnout v kroku 5 tak, že stisknete
nebo
NO.001
, vymazat
zobrazenou stanici nebo skupinu můžete v případě potřeby stiskem
.
2. Jestliže máte nastavené heslo pro vyžádaný přenos ve faxovém parametru č.26, toto heslo se
objeví na displeji.
Dočasně můžete heslo změnit tak, že ho přepíšete novým.
141
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Programové klávesy
Obecný popis
Váš přístroj má speciální programové klávesy. Tyto klávesy jsou velmi užitečné, když často pracujete se
stejnou skupinou stanic, ať už se jedná o vysílání nebo vyžádání dokumentu. Klávesy můžete použít k
uložení skupiny stanic na jedno tlačítko, uložení posloupnosti stanic pro vyžádaný přenos, posloupnosti pro
odložený přenos nebo odložený vyžádaný přenos nebo jako dodatečnou jednotlačítkovou klávesu.
Nastavení pro skupinovou volbu čísla (Group
Dialling)
Jak nastavit programovou klávesu pro skupinovou volbu čísla:
1
2
3
4
5
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
3
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
1
Příklad:
PROGRAM[P1]
ENTER NAME
Zadejte jméno stanice (až 15 znaků) pomocí znakových
kláves (viz str.14).
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
NAME
Příklad: PROG A a stiskněte
Zadejte čísla stanic jednotlačítkovou klávesou nebo
klávesou
Příklad:
a tříciferným kódem.
a
0
1
0
Než přistoupíte k dalšímu kroku, můžete si zadané
stanice prohlédnout pomocí kláves
nebo
. Když
zjistíte chybu, můžete zobrazenou stanici odstranit
<01>(Station name)
5551234
[010](Station name)
5553456
stiskem klávesy
6
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy
opakováním postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy
vrátit do pohotovostního režimu.
142
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Programové klávesy
Nastavení pro odložený přenos (Deferred Transmission)
Jak nastavit programovou klávesu pro odložený přenos:
1
3
4
5
6
7
7
3
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
2
Příklad:
PROGRAM[P1]
ENTER NAME
Zadejte jméno stanice (až 15 znaků) pomocí znakových
kláves (viz str.14).
PROGRAM[P1]
PRESS FUNCTION KEY
NAME
Příklad PROG A a stiskněte
DEFERRED XMT
START TIME
1
❚ :
Rozšířené
vlastnosti
2
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
1
Čtyřmi číslicemi zadejte čas startu.
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
Příklad: 2 3 3 0 (23:30) a stiskněte
Zadejte čísla stanic libovolnou kombinací následujících
metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Volba čísla podle adresáře, stiskněte
zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str. 107 - 109).
Příklad:
8
po
<01>(Station name)
5551234
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy
opakováním postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy
vrátit do pohotovostního režimu.
143
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Programové klávesy
Nastavení pro odložený vyžádaný přenos (Deferred Polling)
Jak nastavit programovou klávesu pro odložený vyžádaný přenos:
1
2
3
4
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
2
Příklad:
PROGRAM[P1]
ENTER NAME
Zadejte jméno stanice (až 15 znaků) pomocí znakových
kláves (viz str.14).
PROGRAM[P1]
PRESS FUNCTION KEY
8
DEFERRED POLLING
❚ :
START TIME
1
2
Zadejte čas startu.
DEFERRED POLLING
PASSWORD=❚❚❚❚
Příklad: 2 2 0 0 (22:00) a stiskněte
Zadejte čtyřciferné heslo pro vyžádaný přenos.
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
Příklad: 1 1 1 1 a stiskněte
Heslo vyžádaného přenosu se objeví, pokud bylo už dříve
nastaveno.
Zadejte stanice libovolnou kombinací
metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
následujících
• Volba čísla podle adresáře, stiskněte
zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str. 107 - 109).
Příklad:
9
po
<01>(Station name)
5551234
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy
opakováním postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy
vrátit do pohotovostního režimu.
144
NAME
Příklad: PROG A a stiskněte
5
6
7
3
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Programové klávesy
Nastavení pro normální vyžádaný přenos (Polling)
Jak nastavit programovou klávesu pro normální vyžádaný přenos:
1
3
4
5
6
7
7
3
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
2
Příklad:
PROGRAM[P1]
ENTER NAME
Zadejte jméno stanice (až 15 znaků) pomocí znakových
kláves (viz str.14).
PROGRAM[P1]
PRESS FUNCTION KEY
NAME
Příklad: PROG.A a stiskněte
POLLING
PASSWORD=❚❚❚❚
3
Zadejte čtyřciferné heslo pro vyžádaný přenos.
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
Příklad: 1 1 1 1 a stiskněte
Heslo vyžádaného přenosu se objeví, pokud bylo už dříve
nastaveno.
Heslo vyžádaného přenosu se objeví, pokud bylo už dříve
nastaveno.
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Volba čísla podle adresáře, stiskněte
zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str. 107 - 109).
Příklad:
8
Rozšířené
vlastnosti
2
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
<01>(Station name)
5551234
po
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy
opakováním postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy
vrátit do pohotovostního režimu.
145
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Programové klávesy
Nastavení jednotlačítkové klávesy
Jak nastavit programovou klávesu jako jednotlačítkovou
1
2
3
4
5a
5b
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
3
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
3
Příklad:
PROGRAM[P1]
ENTER NAME
Zadejte jméno stanice (až 15 znaků) pomocí znakových
kláves (viz str.14).
[P1] PROG.A
ENTER TEL. NO.
NAME
Příklad: PROG A a stiskněte SET.
Zadejte telefonní číslo (až 36 číslic včetně pauz a mezer).
Příklad: 9
5 5 5
1 2 3 4
Zadejte emailovou adresu pomocí znakových kláves (až
60 znaků).
Příklad:
[P1] PROG.A
9-555 1234❚
[P1]PROG.A
[email protected]❚
EMAIL
p a n a s o n
U N T
i
c
c o m
6
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy
opakováním postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy
vrátit do pohotovostního režimu.
146
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Programové klávesy
Nastavení klávesy pro přístup na POP server
Tato funkce dovoluje ostatním sdílet Váš přístroj, aby si mohli vyzvednout své emaily z POP serveru, a to po
předchozím uložení jejich uživatelských jmen a hesel pro POP server na programové klávesy (P1 až P4). Budou
si pak moci vyzvednout své emaily jednoduše stisknutím příslušné programové klávesy (viz poznámka 1).
1
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
2
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
5
Příklad:
POP USER NAME
❚
Zadejte uživatelské jméno pro POP server (až 40 znaků)
POP USER NAME
kate❚
pomocí znakových kláves a stiskněte
Příklad: k a t
5
POP PASSWORD
❚
e a
Zadejte heslo pro POP server (až 10 znaků) pomocí
znakových kláves a stiskněte
Příklad: p a n a
6
.
Rozšířené
vlastnosti
3
4
3
.
POP PASSWORD
pana123❚
1 2 3 a
1 zprávy po vyzvednutí ponechat na serveru
nebo
DELETE EMAIL
1:NO 2:YES
NO.=1
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
2 zprávy po vyzvednutí ze serveru smazat
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy
opakováním postupu od kroku 3, nebo se stiskem
vrátit do pohotovostního režimu.
POZNÁMKA
1. Abyste zabránili neoprávněným osobám vyzvedávat si Vaše emaily z POP serveru, ponechte
při ukládání na programové klávesy pole pro POP heslo prázdné. V takovém případě Vás
přístroj vyzve k zadání hesla až při stisku programové klávesy za účelem vyzvednutí pošty.
147
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Programové klávesy
Použití klávesy pro přístup na POP server
Abyste si vyzvedli svou poštu z POP serveru pomocí programové klávesy, postupujte následovně.
1
Stiskněte programovou klávesu, naprogramovanou pro
přístup na POP.
POP RCV USER NAME
kate
Příklad:
Jestliže na programové klávese není zadáno uživatelské
jméno pro POP, zadejte ho (až 40 znaků).
2
Jestliže na programové klávese není zadáno heslo pro
POP, zadejte ho (až 10 znaků) a stiskněte
.
3
Jestliže na POP server nedošla žádná nová pošta, objeví
se tato zpráva.
4
Jestliže na POP server došla nová pošta, přístroj zobrazí
počet zpráv na serveru a potom email přijme a vytiskne.
NO NEW MAIL
1 NEW MAIL(S)
ON LINE * RCV *
ID:[email protected]
148
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Programové klávesy
Vymazání nebo změna nastavení programových kláves
Chcete-li změnit nastavení na programové klávese, postupujte stejně jako při nastavování klávesy na str.
142 - 146.
• Čas startu nebo stanice pro odložený přenos
• Stanice pro normální vyžádaný přenos
• Čas startu nebo stanice pro odložený vyžádaný přenos
• Stanice pro skupinovou volbu čísel
• Telefonní číslo a název stanice u jednotlačítkové klávesy
Chcete-li vymazat nastavení programové klávesy:
1
3
4
5
7
3
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
4
Stiskněte programovou klávesu, kterou chcete vymazat.
Příklad:
PROGRAM[P1]
DELETE? 1:YES 2:NO
Rozšířené
vlastnosti
2
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
* DELETING *
PROGRAM[P1]
1
Nyní můžete mazat další programové klávesy
opakováním postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
vrátit do pohotovostního režimu.
149
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Výběr odesílatele (Sender Selection)
Obecný popis
Tato operace umožňuje uživateli vybrat si před přenosem jedno z 25 přednastavených uživatelských jmen a
emailových adres. Zvolené uživatelské jméno se vytiskne v záhlaví každé odeslané stránky a v
komunikačním deníku. Při odesílání emailu se zvolené uživatelské jméno a / nebo emailová adresa objeví
ve zprávě v poli "Od".
Nastavení pro výběr odesílatele
1
2
3
4
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
4
145 SENDER SELECTION
1:INVALID
1
5
4
145 SENDER SELECTION
2:VALID
2
5
6
7
SENDER SELECTION
ENTER NO. OR ∨ ∧
Zadejte číslo vybraného odesilatele.
ENTER USER NAME
12 ❚
Příklad: 1 2 (01 to 24)
Zadejte své uživatelské jméno (max. 25 znaků a číslic)
pomocí znakových kláves (viz str.14)
ENTER USER NAME
12 PANASONIC SALES❚
Příklad: P A N A S O N I C SPACE
S A L E S a
8
Zadejte emailovou adresu, která se má tisknout v
emailové zprávě v poli "Od:" (max. 60 znaků).
ENTER EMAIL ADDRESS
12 ❚
Příklad: U N T
ENTER EMAIL ADDRESS
12 [email protected]
c o m
150
(viz poznámka 1)
Pokračování na další straně…
p a n a s o n
i
c
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Výběr odesílatele (Sender Selection)
9
ENTER USER NAME
13 ❚
Nyní můžete zaznamenat další uživatelské jméno
opakováním kroků 6 - 9, nebo se stiskem klávesy
Rozšířené
vlastnosti
vrátit do pohotovostního režimu.
POZNÁMKA
1. Pomocí
můžete zkopírovat výchozí (default) uživatelské jméno, které bylo
COPY
naprogramováno v uživatelských parametrech. Za tímto jménem pak můžete doplnit název oddělení.
151
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Výběr odesílatele (Sender Selection)
Odeslání dokumentů s využitím výběru odesílatele
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
4
Zadejte emailovou adresu nebo telefonní číslo.
SELECT SENDER(00-24)
ENTER NO. OR ∨ ∧
Zadejte číslo uživatelského jména, které chcete použít,
nebo ho vyberte klávesami
a
(viz poznámka 2).
12 PANASONIC SALES
[email protected]
Příklad: 1 2
5
Dokument se odešle jako emailová zpráva se zvoleným
uživatelským jménem a / nebo emailovou adresou, která
se ve zprávě objeví v poli "Od".
POZNÁMKA
152
1. Funkci výběru odesilatele nelze použít v hlasovém režimu volby čísla pro obyčejný přenos.
2. IJestli v kroku 4 nevyberete uživatelské jméno, jednotka zvolí výchozí uživatelské jméno (00),
které bylo naprogramováno v uživatelských parametrech pro obyčejný přenos.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Výběr odesílatele (Sender Selection)
Tisk seznamu odesílatelů
Seznam odesílatelů si můžete vytisknout za seznamem faxových parametrů.
Abyste docílili tisku tohoto seznamu, změňte nastavení faxového parametru č. 145 (SENDER SELECTION
- VÝBĚR ODESÍLATELE) na "Valid" (viz str.150).
1
PRINT OUT
(1-7)
ENTER NO. OR ∨ ∧
6
2
* PRINTING *
FAX PARAMETER LIST
4
Ukázka seznamu odesilatelů (tisk následuje za seznamem faxových parametrů)
*************** -FAX PARAMETER LIST- ***************** DATE 03-DEC-2002 ***** TIME 15:00 ***P.02
(1)
NO.
(2)
USER NAME
(3)
EMAIL ADDRESS
01
02
03
Panafax Sales
Panafax Service
Panafax Accounting
[email protected]
[email protected]
[email protected]
24
Panafax Engineering
[email protected]
********************************************* -HEAD OFFICE
Rozšířené
vlastnosti
SENDER SELECTION LIST
PANASONIC
- ****** 201 555 1212- ******
Explanation of Contents
(1)
(2)
(3)
Číslo odesilatele v seznamu
Uživatelské jméno
Emailová adresa
: 01-24
: až 25 znaků
: až 60 znaků
153
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Zápis předmětu
Obecný popis
Přístroj automaticky doplní řádek "Předmět" (Subject) v odcházejících zprávách výchozí hodnotou, kterou
jste zadali během nastavování uživatelských parametrů.
Jestliže chcete, aby Vás přístroj vybídl k zadání předmětu před každým odesláním emailu, změňte faxový
parametr č. 159 (SUBJECT LINE ENTRY - ZÁPIS PŘEDMĚTU) na "2: Valid".
Odeslání emailu s doplněním předmětu
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Zadejte
emailové
adresy
následujících metod:
• Jednotlačítková volba
• Zkrácená volba
libovolnou
• Volba z adresáře, stiskněte
každé emailové adresy.
• Ruční volba, stisknětes
stanice (až 70 adres).
kombinací
po zadání
po zadání každé
<01>(Station name)
[email protected]❚
Příklad:
3
4
ENTER SUBJECT OR
PRESS START TO SEND
Zapište předmět (max. 40 znaků a číslic) pomocí
znakových kláves (viz str.14). Chcete-li použít jako
předmět údaj předem naprogramovaný v uživatelských
parametrech, pouze stiskněte
.
Příklad:FAX from Mr. Jones
SUBJECT
FAX from Mr. Jones
154
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Zápis předmětu
Odeslání emailu s doplněním předmětu
5
* STORE *
NO.001
PAGES=001 01%
* STORE * COMPLETED
PAGES=001 10%
ON LINE * MEM.MXT *
ID:(Station name)
Rozšířené
vlastnosti
Dokumenty se uloží do paměti spolu s číslem souboru.
Následuje připojení k síti a odeslání emailové zprávy.
POZNÁMKA
1. Jestliže není předem naprogramovaný žádný předmět jako výchozí, pak se v tomto poli objeví
zpráva "IMAGE from Internet FAX" (Zobrazení z Internet faxu).
155
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Směrování příchozích zpráv (Inbound Routing)
Nastavení parametrů pro směrování (routing)
Váš přístroj dokáže dokumenty, které jste přijali z faxu G3, nasměrovat (route) jako emaily na emailové
adresy nebo na Internet faxové přístroje připojené do lokální sítě, a stejně tak na další faxové přístroje G3
po telefonní lince.
Abyste mohli tuto vlastnost využívat, musí být faxové parametry č. 152 "SUB-ADDRESS ROUTING"
(Směrování s podadresou) a / nebo č. 153 "TSI ROUTING" (Směrování s TSI) nastaveny na "2: Valid".
Č. 152 SUB-ADDRESS ROUTING (Směrování s podadresou): Nastavte tento parametr, aby uvnitř svého
automatického adresáře provedl dotaz na ITU-T podadresu a nasměroval přijaté dokumenty na emailové
adresy nebo telefonní čísla odpovídajících stanic.
Č. 153 TSI ROUTING (Směrování s TSI) : Nastavte tento parametr tak, aby uvnitř svého automatického
adresáře provedl dotaz na numerické ID (rámcová informace TSI) a nasměroval přijaté dokumenty na
emailové adresy nebo telefonní čísla odpovídajících stanic.
Č. 154 ROUTING HEADER FORMAT (Formát záhlaví při směrování ): Tento parametr používejte pro výběr typu
hlavičky emailu, která bude obsažena v poli "Od:" každého nasměrovaného faxu. (Výchozí nastavení je "1: Originator".)
Originator (Původce) : v poli "Od:" každého nasměrovaného faxu se objeví TSI faxu, odkud dokument pochází.
Relay Station (Relay stanice) : v poli "Od:" každého nasměrovaného faxu se objeví emailová adresa
směrovací stanice.
Č. 155 PRINT ROUTED DOCUMENT (Tisk směrovaného dokumentu): Tímto parametrem nastavíte volbu,
jestli se má přijatý fax, určený k dalšímu směrování, tisknout na Vašem přístroji vždy nebo pouze při selhání
směrovací operace.
Uvedené parametry nastavíte následujícím postupem.
1
2
3
4
7
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
4
152 SUB-ADDR ROUTING
1:INVALID
1
5
2
1 pro "INVALID" (Neplatný)
nebo
152 SUB-ADDR ROUTING
1:INVALID
152 SUB-ADDR ROUTING
2:VALID
2 pro "VALID" (Platný)
5
156
153 TSI ROUTING
1:INVALID
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Směrování příchozích zpráv (Inbound Routing)
Nastavení parametrů pro směrování (routing)
6
1 pro "INVALID" (Neplatný)
nebo
153 TSI ROUTING
1:INVALID
153 TSI ROUTING
2:VALID
2 pro "VALID" (Platný)
7
8
154 ROUTE HEADER FMT
1:ORIGINATOR
1 pro "ORIGINATOR" (Pùvodce)
nebo
154 ROUTE HEADER FMT
1:ORIGINATOR
154 ROUTE HEADER FMT
2:RELAY STATION
2 pro "RELAY STATION" (Relay stanice)
9
1 pro "INC. ONLY" (Pouze neúplný)
nebo
155 PRINT ROUTED DOC
1:INC. ONLY
155 PRINT ROUTED DOC
2:ALWAYS
2 pro "ALWAYS" (Vždy)
11
12
156 PRT FORWARD DOC
1:INC. ONLY
1 pro "INC. ONLY" (Pouze neúplný)
nebo
156 PRT FORWARD DOC
1:INC. ONLY
156 PRT FORWARD DOC
2:ALWAYS
2 pro "ALWAYS" (Vždy)
13
157
Rozšířené
vlastnosti
10
155 PRINT ROUTED DOC
1:INC. ONLY
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Směrování příchozích zpráv (Inbound Routing)
Zápis čísel jednotlačíkové / zkrácené volby pro směrování příchozích zpráv
Jestliže jsou nastaveny parametry pro směrování příchozích zpráv, může být u každé emailové adresy,
uložené v jednotlačítkových nebo zkrácených číslech nebo na programových klávesách, naprogramována
ITU-T podadresa a / nebo numerické ID původce. (Viz str. 24.)
1
2
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
7
3
Zvolte 1 pro jedním tlačítkem volané číslo / emailovou adresu
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
Zvolte 2 pro zkráceně volané číslo / emailovou adresu
Příklad: 1
3
Příklad:
<01>
ENTER EMAIL ADDRESS
Pro změnu režimu vkládání (mezi zápisem emailové
adresy ("ENTER EMAIL ADDRESS") a zápisem
telefonního čísla ("ENTER TEL.NO.")
nebo
<01>
ENTER TEL. NO.
EMAIL
stiskněte
4
.
Zapište emailovou adresu (až 60 znaků) nebo telefonní
číslo (až 36 číslic).
<01>
[email protected]❚
or
<01>
55512342762❚
5
<01>ENTER NAME
[email protected]
or
<01>ENTER NAME
55512342762
6
Zapište jméno stanice pomocí znakových kláves
(až 15 znaků)
Příklad: S A L E S
D E P T
<01> SALES DEPT❚
[email protected]
or
<01> SALES DEPT❚
55512342762
7
158
ROUTING: SUB-ADDRESS
❚
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Směrování příchozích zpráv (Inbound Routing)
Zápis čísel jednotlačíkové / zkrácené volby pro směrování příchozích zpráv
8
Zapište podadresu (až 20 znaků) a stiskněte
.
ROUTING: SUB-ADDRESS
1234567
ROUTING: TSI
❚
9
Zapište numerické ID (TSI) (až 20 znaků) a stiskněte
.
Do pohotovostního režimu se vrátíte stiskem klávesy
1234567
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
Rozšířené
vlastnosti
.
ROUTING: TSI
POZNÁMKA
1.1.Znaky
"+""SPACE"
a "SPACE"
v poliin"ROUTING:
TSI" TSI"
budefield
přijímající
přístroj
"+" and
entries
the "ROUTING:
are ignored
byignorovat.
the receiving machine.
159
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Obecný popis
Váš stroj je vybaven pamětí pro obraz dokumentu, díky níž si můžete zajistit rezervaci pro přenos z paměti,
odložený přenos z paměti, vyžádaný přenos z paměti a podobně.
Po rezervování komunikace v paměti se však může stát, že budete potřebovat změnit některé její nastavení, dokud
je ještě v paměti. Tento oddíl popisuje, jak v podobných případech využít možnost editace souborů.
Tisk seznamu souborů
Obsah komunikačních nastavení může být potřeba modifikovat nebo zrušit. Abyste si obsah ověřili, můžete
si následujícím postupem seznam souborů vytisknout.
1
2
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
9
1:FILE LIST?
PRESS SET TO SELECT
1
3
4
FILE LIST
1:PRINT 2:VIEW
* PRINTING *
FILE LIST
1
Ukázka seznamu souborů
*************** -FILE LIST- *********************** DATE 03-DEC-2002 ***** TIME 15:00 *********
(1)
FILE
No.
(2)
COMM. TYPE
(3)
CREATED TIME
(4)
START TIME
001
DEFERRED XMT
MAR-12 13:20
20:30
002
MEM. DEF. XMT
MAR-12 13:20
22:30
(5)
(6)
PAGES DESTINATION(S)
[001]
003
[011] [012] [013] [016] [017]
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Vysvětlivky:
(1) Číslo souboru
: Jestliže se soubor právě zpracovává, objeví se vlevo od čísla souboru znak *.
(2) Typ komunikace
(3) Datum a čas uložení
: Datum a čas, kdy byly tyto soubory uloženy do paměti
(4) Čas provedení
: Jestliže soubor patří do komunikace řízené časovačem, je zde vytištěn čas startu.
Jestliže je soubor neúplný, je zde vytištěno "INCOMP"
(5) Počet uložených stránek
(6) Cílová stanice
160
: číslo zkrácené volby / číslo jednotlačítkové volby / číslo navolené ručně
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Prohlížení seznamu souborů
Chcete-li si prohlédnout obsah seznamu souborů na displeji bez jeho vytištění, postupujte takto:.
1
2
9
1
3
4
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
1:FILE LIST?
PRESS SET TO SELECT
FILE LIST
1:PRINT 2:VIEW
2
USE THE ∨ ∧ KEYS TO
SCROLL EACH FILE
Rozšířené
vlastnosti
5
nebo
opakovaně,
dokud se nezobrazí soubor, který chcete editovat.
6
161
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Změna startovacího času nebo stanice v souboru
Chcete-li změnit dobu startu a / nebo stanice v komunikačním souboru, postupujte následovně:.
1
2
3
9
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=❚❚❚
2
Zadejte číslo souboru, který chcete změnit, nebo ho
vyberte klávesami
nebo
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=001
Příklad: 0 0 1
4
DEFERRED XMT
START TIME
22:30
DEFERRED XMT
START TIME
06:00
(viz poznámka 2))
5
Zadejte nový čas startu
Příklad: 0 6 0 0 (6:00)
(Jestliže nebudete čas měnit, pokračujte krokem 6.)
6
7
<01>(Station name)
5551234
Chcete-li stanici zrušit, stiskem klávesy
nebo
nejdříve vyhledejte tuto požadovanou stanici. Potom
stiskněte
.
nebo
Zadejte stanice, které chcete přidat.
8
162
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
1 STN(S) ARE SET
ADD MORE OR START
* STORE *
NO.005
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Změna startovacího času nebo stanice v souboru
1. Přístroj nemůže měnit čas startu a / nebo stanice v souboru, který je právě odesílán nebo čeká
na opakované volání.
2. Jestliže nejde o soubor typu odložené komunikace, na displeji se objeví tato zpráva:
SET DEFERRED COMM.?
1:YES 2:NO
Stiskem 1 změníte typ souboru na typ odložené komunikace.
3. Jestliže editujete soubor, který je uložen v paměti jako neúplný, pak se Vás po stisku
v kroku 8 přístroj dotáže, jestli se má soubor ihned zpracovat.
Displej ukáže:
RETRY INCOMP FILE?
1:YES 2:NO
Po stisku 1 se soubor okamžitě zpracuje.
Rozšířené
vlastnosti
POZNÁMKA
163
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Zrušení souboru
Chcete-li soubor v paměti zrušit, postupujte následovně:
1
9
2
3
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=❚❚❚
3
Zadejte číslo souboru, který chcete zrušit, nebo ho
vyberte klávesami
a
.
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=001
Příklad: 0 0 1 (viz poznámka 2)
4
DELETE FILE
1:YES 2:NO
5
* DELETING *
FILE NO.=001
1
Zadejte číslo dalšího souboru, který chcete zrušit, nebo
stiskněte
režimu.
POZNÁMKA
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=❚❚❚
, abyste se vrátili do pohotovostního
1. Přístroj nemůže zrušit soubor, který je právě odesílán.
2. Jestliže chcete zrušit všechny soubory (kromě souboru, který je právě zpracováván), zadejte
jako číslo souboru
a stiskněte
Na displeji se objeví tato zpráva:
DELETE ALL FILES?
1:YES 2:NO
Stiskem 1 zrušíte všechny soubory.
164
NO.001?
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Tisk souboru
Chcete-li obsah komunikačního souboru vytisknout, postupujte následovně:
1
9
2
3
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=❚❚❚
4
Zadejte číslo souboru, který chcete tisknout, nebo ho
vyberte klávesami
a
.
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=001
Příklad: 0 0 1
4
* PRINTING *
PAGE=001/003
POZNÁMKA
Rozšířené
vlastnosti
Přístroj vytiskne soubor, dokument však nadále zůstává v
paměti.
1. Přístroj nemůže tisknout soubor, který je právě odesílán.
165
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Doplnění dokumentů do souboru
Chcete-li do souboru přidat další dokumenty, postupujte následovně:
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 05%
Položte dokument lícem dolů.
2
9
3
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=❚❚❚
5
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=001
Zadejte číslo souboru, do kterého chcete přidávat, nebo
ho vyberte klávesami
a
.
Příklad: 0 0 1
4
* STORE *
NO.001
PAGES=002 10%
Přístroj začne ukládat dokumenty do souboru.
POZNÁMKA
166
1. Přístroj nemůže přidávat dokumenty do souboru, který je právě odesílán nebo čeká na
opakované volání.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Opakované zpracování neúplného souboru
Jestliže komunikace z paměti nebyla úspěšná kvůli obsazené lince nebo zůstala bez odezvy, uložený
dokument je po posledním opakovaném volání automaticky z paměti vymazán.
Jestliže však potřebujete, aby dokumenty zůstaly v paměti i nadále zachovány, změňte napřed nastavení faxového
parametru č. 31 (INC.FILE SAVE - ULOŽENÍ NEÚPLNÉHO SOUBORU) na hodnotu "Valid" (viz str. 80).
Chcete-li s neúplným souborem znovu pracovat, nejdříve si vytiskněte seznam souborů, abyste si ověřili
jeho číslo (viz str. 160).
Potom postupujte takto:
1
9
2
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=❚❚❚
6
Zadejte číslo souboru nebo ho vyberte klávesami
a
.
Příklad: 0 0 1
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=001
* STORE *
NO.001
<01>(Station name)
* DIALLING *
NO.001
(Station name)
Přístroj obnoví práci se souborem a ihned začne volit
číslo.
POZNÁMKA
1. Postup, jak potvrdit nebo změnit zadané telefonní číslo pro soubor, najdete na str. 160 a 162.
2. Jestliže nastavíte faxový parametr č.31 na "Valid", všechny neúplné soubory budou zůstávat v
paměti. Aby nedošlo k přeplnění paměti, kontrolujte často obsah paměti. Při používání této
funkce doporučujeme instalaci rozšiřující karty flash paměti (viz str. 242).
167
Rozšířené
vlastnosti
3
4
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Přístupový kód (Access Code)
Obecný popis
Přístupový kód zabraňuje neoprávněné osobě v manipulaci s přístrojem. Jakmile je čtyřciferný přístupový
kód zaregistrován, nikdo už nemůže s přístrojem pracovat bez zadání správného přístupového hesla.
Automatický příjem je však možný vždycky. Když skončíte svou činnost, např. nastavování režimů nebo
odesílání, a displej se vrátí do pohotovostního režimu, musíte znovu zadat přístupový kód, abyste mohli s
přístrojem znovu pracovat. Registrace přístupového kódu nijak jinak používání přístroje neovlivní.
Nastavení přístupového kódu
1
7
2
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
4
3
4
5
6
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
38 ACCESS CODE
❚❚❚❚
3
8
Zadejte čtyřciferný přístupový kód.
38 ACCESS CODE
1234
Příklad: 1 2 3 4
Vyberte stupeň omezení.
1 Pro všechny operace
nebo
38 ACCESS CODE
1:ALL
1234
38 ACCESS CODE
2:PARAMETERS
1234
2 Pouze pro nastavování a tisk faxových parametrů.
Příklad: 2
7
POZNÁMKA
1. Jestliže chcete přístupový kód vymazat, zadejte kód, stiskněte
postupu nahoře k bodu 3, a potom stiskněte
168
,
a pokračujte podle
a
.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Obsluha přístroje s přístupovým kódem (omezení
všech operací)
1
Zadejte přístupový kód.
Příklad: 1 2 3 4
MAR-12-2002 15:00
ACCESS CODE=❚
MAR-12-2002 15:00
ACCESS CODE=****
2
MAR-12-2002 15:00
00%
Nyní můžete s přístrojem normálně pracovat..
Přístroj omezuje pouze nastavování a tisk faxových parametrů.
Příklad: Při nastavování faxového parametru..
1
2
3
4
7
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
ENTER ACCESS CODE
❚
4
Zadejte čtyřciferný přístupový kód.
Příklad: 1 2 3 4
ENTER ACCESS CODE
****
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
nyní můžete s přístrojem normálně pracovat.
169
Rozšířené
vlastnosti
Obsluha přístroje s přístupovým kódem (omezený
přístup pouze k faxovým parametrům)
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Příjem do paměti (Receive To Memory)
Obecný popis
Tato vlastnost slouží k zabezpečení všech přijatých dokumentů tím, že jsou uloženy do paměti. Aby bylo
možno dokumenty z paměti vytisknout, oprávněný operátor musí zadat správné heslo.
Nastavení hesla pro příjem do paměti
1
7
2
4
5
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
4
3
3
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
37 RCV TO MEMORY
❚❚❚❚
7
Zadejte čtyřciferné heslo pro příjem do paměti.
Příklad: 1 2 3 4
37 RCV TO MEMORY
1234
Nastavení příjmu do paměti
1
2
3
4
POZNÁMKA
170
8
5
2
SELECT MODE
(1-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
RCV TO MEMORY=OFF
1:OFF 2:ON 3:PRINT
RCV TO MEMORY=ON
1:OFF 2:ON 3:PRINT
MAR-12-2002 15:00
< RCV TO MEMORY >
1. Když dojde k přeplnění paměti, přístroj zastaví příjem a uvolní linku. Na další příchozí volání
pak nebude odpovídat, dokud nebude v paměti dostatek volného místa.
2. Při používání této funkce doporučujeme instalaci doplňkové karty flash paměti (viz str.239 Kapacita paměti obrazu).
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Příjem do paměti (Receive To Memory)
Tisk dokumentů
Po přijetí dokumentů v režimu příjmu do paměti se na displeji objeví následující zpráva.
MESSAGE IN MEMORY
< RCV TO MEMORY >
Dokumenty můžete vytisknout tímto postupem:.
1
8
2
RCV TO MEMORY=ON
1:OFF 2:ON 3:PRINT
5
RCV TO MEMORY=PRINT
1:OFF 2:ON 3:PRINT
3
4
INPUT PASSWORD
❚❚❚❚
Zadejte heslo pro tisk dokumentů
(viz poznámka 1).
INPUT PASSWORD
1234
Příklad: 1 2 3 4
6
* PRINTING *
MEMORY RCV’D DOC
Přístroj začne tisknout.
POZNÁMKA
1. Jestliže heslo nebylo vůbec nastaveno, přístroj Vás k zadání hesla nevyzve.
2. Dokumenty se začnou tisknout ihned po stisku
v kroku 4.
3. Jakmile je vlastnost RCV TO MEMORY (Příjem do paměti) nastavena na "ON", heslo nemůže
být změněno (faxový parametr č.37 nebude na displeji zobrazen). Jestliže potřebujete heslo
změnit, musíte nejdříve vlastnost RCV TO MEMORY (Příjem do paměti) vypnout (nastavit na
"OFF"). Potom můžete provést změnu hesla (viz str. 170).
171
Rozšířené
vlastnosti
3
5
SELECT MODE
(1-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Obálka faxu (Fax Cover Sheet)
Práce s obálkou faxu
Ukázka obálky
***** FACSIMILE COVER SHEET *****
(1)
MAR-12-2002 15:00
(2)
Message To:
SALES DEPT.
(3)
Message From:
PANASONIC
201 555 1212
(4)
02
Page(s)
Following This Cover Page
Vysvětlivky:
(1) Čas startu komunikace
(2) Jméno zaznamenané u jednotlačítkového nebo zkráceného čísla nebo navolené telefonní číslo
(3) Vaše LOGO (do 25 znaků) a ID číslo (do 20 číslic).
(4) Počet stránek, které následují. Tato informace se neuvádí při přímém přenosu.
172
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Přesměrování faxu (Fax Forward)
Nastavení pro přesměrování faxu
Tato vlastnost umožňuje, aby příchozí faxy byly přesměrovány na stanici registrovanou jako jednotlačítkově
nebo zkráceně volané číslo. Jakmile jsou faxy přijaty do paměti, přístroj dokumenty přesune na telefonní
číslo registrované pro jednotlačítkovou nebo zkrácenou volbu.
Tato funkce je výhodná, když chcete přijímat faxy na jiném místě (např. doma) v noci nebo během
dovolené..
1
7
4
3
5
4
5
6
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
54 FAX FORWARD
1:INVALID
4
2
54 FAX FORWARD
2:VALID
Rozšířené
vlastnosti
2
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
54 FAX FORWARD
ENTER STATION
Zadejte stanici, na niž mají být příchozí faxy
přesměrovány, přiřazením jednotlačítkové klávesy nebo
čísla pro zkrácenou volbu.
Příklad:
1
0
0
<01>(Station name)
5551234
or
[100](Station name)
[email protected]
7
POZNÁMKA
1.1.Jestliže
vlastnost
"Fax Forward"
(Přesměrování
faxu) nastavena,
je omezena
možnost
změny
When je
the
Fax Forward
feature is
set, the one-touch
or the abbreviated
dialling
number
is
jednotlačítkově
nebo
zkráceně
volaných
čísel.
Jestliže
potřebujete
některé
telefonní
restricted from editing. Please change this function to “Invalid” when you would like to editčíslo
the
editovat,
musíte
změnit tuto funkci na neplatnou.
telephone
number.
2.2.Jestliže
se přesun přijatého
dokumentu
nezdaří,
dokument
pak se vymaže
If the communication
to transfer
a received
document(s)
fails,se
thevytiskne
receivedadocument
will printz
paměti,
to i vispřípadě,
kdy memory
faxový parametr
č. Fax
31 (INC.FILE
- ULOŽENÍ
out anda then
erased from
even if the
ParameterSAVE
No. 31
(INC. FILENEÚPLNÉHO
SAVE) is set
SOUBORU)
to “Valid”. je nastaven na "Valid" (Platný).
Jestliže
chcete
případě
komunikačního
nezdaruinuložit
do paměti,
nastavte
svůj
If you wish
to vsave
the document
into memory
case dokument
of communication
failure,
set your
přístroj
na příjem
do paměti
(Receive
To page
Memory)
machine
to Receive
To Memory.
(See
170)(viz str. 170).
3.3.Není
přijímattodokumenty
v případě,ifžethe
paměť
Vašeho
přístroje
je přeplněná
z asi
It ismožné
not possible
receive a document
memory
of your
machine
overflowsnebo
or isjeabout
9595%
% využitá.
used.
173
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Zpětné potvrzení Internet faxu (Ifax Return Receipt)
Obecný popis
Váš přístroj automaticky posílá odesilateli zpětné potvrzení o příjmu emailu z jiného Internet faxu
Panasonic.
Abyste tuto vlastnost potlačili, postupujte takto:
1
2
3
4
7
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
4
150 IFAX RET RECEIPT
2:VALID
1
5
0
150 IFAX RET RECEIPT
1:INVALID
1
pro "INVALID" (Neplatný)
5
POZNÁMKA
174
1.1.Přístroj
odesílá zpětné
InternetReceipt
faxu pouze
případě
příjmu zfrom
jiného
Internet
faxu zn.
Your machine
sends potvrzení
the Ifax Return
onlyvwhen
receiving
another
Panasonic
Panasonic.
Nebude
email
poslaný
z PC.
nastavení
"2:
brand Internet
Fax.potvrzovat
It will not
confirm
email
sent(Výchozí
from a PC.
(The tohoto
defaultparametru
setting forje this
VALID"
- Platný).
parameter
is "2:VALID".)
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Network Features
Síťový skener
Obecný popis
Faxové zobrazení můžete importovat prostřednictvím přenosové funkce Vašeho přístroje.
Uložení specifické emailové adresy na jednotlačítkovou klávesu / programovou klávesu Vám umožňuje
importovat obraz pouhým stiskem jedné klávesy.
LAN
Internet Fax
DX-600
PC
Zobrazen
Zobrazen
PC
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
3
Pro zlepšení kvality skenování můžete dočasně změnit
rozlišení na "S-FINE" (Super jemné) a jestliže skenujete
barevné fotografie nebo ilustrace s šedým tóny, změňte
nastavení polotónu na "PHOTO" (Foto).
Zvolte čísla libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla
• Volba čísla podle adresáře
Síťové vlastnosti
2
4
175
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Síťová tiskárna
Obecný popis
Váš přístroj umožňuje tisknout dokumenty vytvořené na Vašem PC pomocí různých softwarových aplikací.
Abyste mohli tuto funkci využívat, instalujte nejdříve ovladač tiskárny a LPR software, stažené z webové
stránky (viz str. 26).
LAN
Internet Fax
DX-600
PC
1
2
3
Na PC zvolte svůj přístroj jako výchozí tiskárnu.
Z libovolné softwarové aplikace nastavte tisk na Vašem
přístroji.
Přístroj přijme a vytiskne dokument.
POZNÁMKA
176
svůj Subnet
přístroj používat
síťovou
tiskárnu,
na něm
být naprogramována
IP
1. Abyste
The IP mohli
Address,
Mask andjako
Default
Gateway
IP musí
Address
(TCP/IP
Gateway Address)
adresa, maska podsítě (Subnet Mask) a IP adresa výchozí brány (adresa brány TCP/IP).
must be programmed on your machine to use as a Network Printer.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Obecný popis
Internetový relay přenos (zprostředkovaný přenos) Vám může ušetřit čas a výdaje za přenos v situacích,
kdy potřebujete odesílat stejné dokumenty na více faxových přístrojů G3. To platí zejména v případě
přenosů na dlouhé vzdálenosti.
Na libovolný faxový přístroj G3 můžete odesílat dokumenty z Vašeho přístroje s využitím Internetu po
lokální síti přes relay stanici (zprostředkovatelskou stanici).
Na libovolný faxový přístroj G3 můžete rovněž přes relay stanici odeslat z Vašeho PC prostřednictvím Vaší
emailové aplikace emaily s připojeným souborem TIFF-F.
Abyste mohli internetový relay přenos (zprostředkovaný přenos) využívat, musí být relay stanice správně nastavena.
Příklad 1: Relay přenos po Internetu
Koncov p ij mac
stanice
Internet
Relay stanice
P vodn vys lac stanice
G3 Fax
E-Mail
Internet fax nebo PC
Internet Fax
Stockholm
New York
Komunika n
den k
London
G3 Fax
Berlin
M stn telefonn hovor
G3 Fax
Z Vašeho PC nebo z Vašeho přístroje můžete odesílat dokumenty na relay stanici s telefonním číslem
koncové přijímací stanice.
Poté, co relay stanice dokončí přenos na koncovou přijímací stanici, Vaše PC nebo Váš přístroj z této relay
stanice obdrží komunikační deník. V tomto deníku naleznete informaci, zda internetový relay přenos byl
úspěšný.
Příklad 2: Fax server (relay přenos po Intranetu)
Po
PC
PC
G3
(1)
(3)
(2)
(3)
PC
P
S
T
N
G3
PC
DX-600
G3
(1) Zahájení relay přenosu emailem na poštovní server
(2) Poštovní server přenese email na Váš přístroj s instrukcemi pro další přenos na přístroj G3
(3) Váš přístroj zahájí telefonní hovor s přístrojem G3 a přenese dokument.
177
Síťové vlastnosti
Rome
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Síť pro relay přenos
Tato vlastnost Vám může ušetřit čas a náklady na meziměstské telefonní spojení při odesílání Internet faxu
přímo z Vašeho přístroje na koncovou přijímací stanici.
Základními součástmi relay sítě jsou původní vysílací stanice (stanice vzniku zprávy), což může být Internet
fax (Váš přístroj) nebo PC, zprostředkovatelský (relaying) Internet faxový přístroj (další přístroj), a koncová
přijímací stanice, což může být běžný faxový přístroj G3.
Po jednoduchém odeslání dokumentu z Vašeho přístroje nebo emailové zprávy z PC na relay stanici pak
následuje přenos na koncovou přijímací stanici formou normálního faxu G3 po běžných telefonních linkách.
(PC může připojit jako přílohu TIFF-F soubor nebo textový (.txt) soubor.)
Koncová přijímací stanice je obvykle ve vztahu k relay stanici místní, což pro faxový přenos znamená pouze
místní telefonní poplatek.
Poté, co relay stanice dokončí svůj přenos na koncovou přijímací stanici, odešle původnímu odesilateli
komunikační deník s ověřením, zda byl relay přenos úspěšný. Informace o relay aktivitě se pak odešle
formou emailu na emailovou adresu manažeru zprostředkovatelského (relaying) Internet faxu, která je
naprogramovaná v jeho uživatelských parametrech. (Viz str. 50.)
Chcete-li použít Internetový relay přenos, postupujte podle procedury pro nastavení, popsané na str. 184 193, a opatřete si určité informace, které Vám poskytne operátor zprostředkovatelského (relaying) přístroje.
Ukázkovou síť vidíte na obr. 1.
Na obr.1 je zobrazena síť, jak je viděna z New Yorku (počáteční stanice), Londýn a Singapur (relay
stanice) jsou připojeny na New York, a koncové přijímací stanice jsou Stockholm, Řím, Tokyo, Hong
Kong a Sydney.
V této jednoduché síti, využívající dvě relay stanice, můžete poslat dokument jedinou operací na jakoukoliv
kombinaci stanic, zapojených v síti, přes londýnskou relay stanici a / nebo singapurskou relay stanici.
New York
Emailov adresa: [email protected]
newyork
Hostitelsk jm no:
Heslo pro relay p enos: usa-rly
London
Emailov adresa: [email protected]
london
Hostitelsk jm no:
Heslo pro relay p enos: uk-rly
London
New York
Stockholm
Tel. .: 46 8 111 1234
Berlin
Tel. .: 46 611 111 1234
Rome
Tel. .: 39 6 111 1234
Singapore
Tokyo
Tel. .: 81 33 111 1234
Hong Kong
.: 852 23123456
Tel.
(3002)
Sydney
Tel. .: 61 2 111 1234
Wellington
Tel. .: 64 4 111 1234
Singapore
Emailov adresa: [email protected]
singapore
Hostitelsk jm no:
Heslo pro relay p enos: sg-rly
Obrázek 1: Ukázka sítě
178
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Síť pro relay přenos
V tabulkách 2, 3 a 4 jsou ukázky nastavení pro vzorovou síť, zobrazenou na obr.1.
Tabulka 2: Ukázka parametrů a telefonního seznamu pro New York (stanice vzniku zprávy)
Telefonní číslo
: 212 111 1234
Emailová adresa (SMTP) : [email protected]
Hostitelské jméno
: newyork
Heslo pro relay přenos
: usa-rly
Název stanice
Emailová adresa / telefonní číslo
Adresa relay stanice
London
[email protected]
--Stockholm
46 8 111 1234
[London Relay]
Singapore
[email protected]
--Tokyo
81 33 111 1234
[Singapore Relay]
London Relay
[email protected]
--Singapore Relay
[email protected]
--Rome
39 6 111 1234
[London Relay]
Hong Kong
852 23123456
[Singapore Relay]
Sydney
61 2 111 1234
[Singapore Relay]
Tabulka 4:
Telefonní číslo
Emailová adresa (SMTP)
Hostitelské jméno
Heslo pro relay přenos
Název stanice
London
Stockholm
New York
Tokyo
London Relay
Rome
Hong Kong
Sydney
Singapore Relay
POZNÁMKA
Síťové vlastnosti
Tabulka 3: Ukázka parametrů a telefonního seznamu pro Londýn (relay stanice)
Telefonní číslo
: 71 111 1234
Emailová adresa (SMTP) : [email protected]
Hostitelské jméno
: london
Heslo pro relay přenos
: uk-rly
Název stanice
Emailová adresa / telefonní číslo
Adresa relay stanice
New York
[email protected]
--Stockholm
46 8 111 1234
[London Relay]
Singapore
[email protected]
--Tokyo
81 33 111 1234
[Singapore Relay]
Singapore Relay
[email protected]
--Rome
39 6 111 1234
[London Relay]
Hong Kong
852 23123456
[Singapore Relay]
Sydney
61 2 111 1234
[Singapore Relay]
London Relay
[email protected]
--Ukázka parametrů a telefonního seznamu pro Singapore (relay stanice)
: 65 111 1234
: [email protected]
: singapore
: sg-rly
Emailová adresa / telefonní číslo
Adresa relay stanice
[email protected]
--46 8 111 1234
[London Relay]
[email protected]
--81 33 111 1234
[Singapore Relay]
[email protected]
--39 6 111 1234
[London Relay]
852 23123456
[Singapore Relay]
61 2 111 1234
[Singapore Relay]
[email protected]
---
1.
přístroj
jako
relay
musí
registrováno
přenos
(viz
1. Aby
The Váš
Relay
XMT pracoval
Password
must
be stanice,
registered
forbýt
your
machine toheslo
workpro
as relay
a Relay
Station.
str.185).
(See page 185)
2.
Abyste
zabránili
neautorizovaným
stanicím
v přístupu
k Vaší
relayforstanici
za Relayed
účelem
2. To
prevent
unauthorized
stations from
accessing
your Relay
Station
Internet
internetových
relay
přenosů,
musíte
zajistit
bezpečnost
sítě.
Zadejte
jména
přípustných
domén
Transmissions, you must setup your network security. Enter acceptable Domain Name(s)
and
athe
emailovou
adresu
pronotification
ohlášení všech
relay
přenosů (viz str.
184)
Manager’s
Emailmanažeru
Address for
of all internetových
Internet Relayed
Transmissions.
(See
page
184)
179
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Nastavení Vašeho přístroje jako internetové relay stanice
Abyste ze svého přístroje vytvořili relay stanici, musí být správně nastaveny následující parametry.
1. Relay XMT (Relay přenos) (faxový parametr č.142)
Zde rozhodujete, jestli přístroj bude přijímat a provádět relay přenos G3. (Viz str. 81.)
1) Invalid
2) Valid
- přístroj nebude přijímat požadavky na relay přenos.
- přístroj bude přijímat požadavky na relay přenos
2. Relay XMT Report (Hlášení o relay přenosu) (faxový parametr č.143)
Výběr způsobu, jakým bude komunikační deník informovat původního odesilatele o relay přenosu.
1) Off
2) Always
3) Inc. Only
- neposílat
- komunikační deník se odešle vždy, ať byla relay komunikace dokončena nebo se
nezdařila.
- komunikační deník se odešle, jestliže se relay komunikace nezdařila.
3. Relay XMT Password (Heslo relay přenosu) (uživatelský parametr) (viz poznámka 1)
Zadejte heslo pro relay přenos (až 10 znaků), které bude sloužit k ochraně proti tomu, aby si
neautorizované (vnější) stanice zpřístupnily Váš přístroj pro relay přenos zpráv na fax G3 po veřejné
telefonní síti. Toto heslo se může sdělit pouze oprávněným osobám.
4. Relay adresa (automatický adresář)
Zadejte třímístné zkrácené číslo, které přiřadí emailovou adresu, kterou bude Váš přístroj používat jako
relay stanice.
5. Emailová adresa manažeru (uživatelský parametr)
Zadejte emailovou adresu manažeru oddělení za účelem sledování a kontroly nákladů. Jakmile je adresa
zaregistrována, přístroj na ni bude ohlašovat každý požadavek na relay přenos, přijatý ze vzdálené
stanice. Emailem se bude odesílat tato informace:
(Od:
emailová adresa stanice původního odesilatele)
(Komu:
telefonní číslo cílového faxového přístroje G3)
6. Jména domén (uživatelský parametr) (viz poznámka 2))
Zadejte až 10 názvů domén (po až 30 znacích), z nichž bude Váš přístroj přijímat požadavky na relay
přenos a zprostředkuje přenos zprávy na další faxový přístroj G3 po telefonní síti.
Příklad:: Registrovaná jména domén:
(01): rdnn.mgcs.co.jp
(02): rdmg.mgcs.co.jp
(03): panasonic.com
V tomto příkladu se budou požadavky na relay přenos přijímat pouze z emailových adres, které jako jméno
domény obsahují výraz rdnn.mgcs.co.jp, rdmg.mgcs.co.jp nebo panasonic.com.
POZNÁMKA
180
1.
mělo být
jiné než than
emailová
adresa Vašeho
pro příjem
1. To
Thisbyshould
be different
your machine's
Email přístroje,
Address používaná
used to receive
regularběžných
email /
emailů
protože
tatoAddress
emailováis adresa
vždy obsažena
v záhlaví
Internetnebo
Fax, Internet
as your faxů,
machine's
Email
always je
included
in the header
of all každé
email
odeslané
Takže
v případě,
kdy je
pro Fax
relayfrom
přenos
adresou,
messageszprávy.
sent. So,
anyone
receiving
anheslo
Internet
the totožné
machines emailovou
will easily know
the
si
ho může
zjistit
kdo z as
Vašeho
přístroje
přijme Internet fax.
Relay
XMTsnadno
Password
if itkaždý,
is the same
the Email
Address.
2.
všechna
jména
ponechána
prázdná,
Internet
přijme XMT
požadavky
na
2. Jestliže
If all thejsou
Domain
Names
are domén
left blank,
the Internet
Fax will
acceptfax
Relayed
Requests
relay
z jakékoliv domény.
from přenos
any domain.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Nastavení Vašeho přístroje pro relay přenos
Naprogramování koncové přijímací stanice do Vašeho automatického adresáře
Jestliže je faxový parametr č. 140 (LAN RELAY XMT REQUEST - POŽADAVEK NA RELAY PŘENOS PO
SÍTI ) nastaven na "Valid", můžete zapsat relay adresu (zkrácené číslo) následujícím postupem.
Jak nastavit jednotlačítkové / zkrácené číslo pro požadavek na relay přenos
1
2
3
4
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
7
2
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
1
Příklad:
Stiskněte jednotlačítkovou klávesu (01-28)
<01>
ENTER EMAIL ADDRESS
Příklad:
Pro změnu režimu vkládání (mezi "ENTER EMAIL
ADDRESS" (Zadejte emailovou adresu) a "ENTER TEL.
NO." (Zadejte telefonní číslo))
<01>
ENTER TEL. NO.
EMAIL
5
.
Zapište telefonní číslo (až 36 číslic).
<01>
3961111234❚
Jestliže relay stanice i koncová přijímací stanice jsou obě
v téže oblasti, vynechejte u koncové přijímací stanice kód
země a směrové číslo oblasti. Z hlediska relay stanice má
koncová stanice místní telefonní číslo.
6
7
Síťové vlastnosti
stiskněte
<01>ENTER NAME
3961111234
Zapište název stanice pomocí znakových kláves (až 15
znaků).
<01> ROME❚
3961111234
Příklad: R O M E
8
<01> RELAY ADDRESS
❚❚❚
181
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Nastavení Vašeho přístroje pro relay přenos
9
Zapište třímístné zkrácené číslo relay stanice, kterou
chcete přiřadit k této koncové přijímací stanici.
Zkrácené číslo musí obsahovat heslo relay stanice pro
relay přenos.
0
0
1
<01> RELAY ADDRESS
001
Příklad:
10
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
Nyní můžete nastavit další jednotlačítková / zkrácená
čísla pro požadavky na relay přenos opakováním postupu
od kroku 3 po krok 8, nebo se vrátit do pohotovostního
režimu stiskem klávesy
182
.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Odeslání dokumentů internetovým relay přenosem
Jakmile máte v přístroji zaznamenané všechny potřebné parametry, můžete automaticky posílat dokumenty
na jeden nebo více faxových přístrojů G3 prostřednictvím internetové relay stanice níže popsaným
postupem. Internetová relay stanice musí mít nastavené všechny nezbytné parametry.
Na místo, kde je předem naprogramovaná relay stanice
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Zadejte pouze telefonní číslo koncové přijímací stanice
libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
<02> STOCKHOLM
4681111234
• ·Ruční volba čísla, stiskněte
po zadání každé
stanice (až 70 stanic). (Viz poznámka.)
• ·Volba čísla podle adresáře, stiskněte
zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str. 91-94)
Příklad:
po
3
Dokumenty se uloží do paměti a přístroj je začne odesílat
na emailovou adresu relay stanice s telefonním číslem
koncové přijímací stanice.
Příklad:Koncová přijímací stanice: 4681111234
(Telefonní číslo)[viz poznámka 1]
Relay stanice : [email protected]
Poté, co relay stanice dokončí přenos na koncovou
přijímací stanici, Váš přístroj z této relay stanice obdrží
komunikační deník. Tento deník potvrzuje, že internetový
relay přenos byl úspěšný.
POZNÁMKA
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGES=005 25%
ON LINE *MEM.XMT*
ID:uk-rly#4681111234
1.
the Relay
Station
requires
a special
access
number číslo,
to getaby
an outside
line, na
enter
that access
1. IfJestliže
relay
stanice
potřebuje
speciální
přístupové
se dostala
venkovní
linku,
number first then pres to enter a pause (represented by a "-") before entering the full number.
zadejte ho jako první a potom stiskněte
, čímž zapíšete pauzu (reprezentovanou
znakem "-"). Potom zadejte úplné číslo.
183
Síťové vlastnosti
* STORE *
NO.002
PAGES=001 05%
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Odeslání dokumentů internetovým relay přenosem
Na místo, kde není předem naprogramovaná relay stanice
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
RELAY XMT
ENTER RELAY STATION
2
Přiřaďte relay stanici některou z následujících metod.
• Ruční volba (nejdříve stiskněte klávesu INTERNET a
potom zadejte emailovou adresu relay stanice)
• Jednotlačítková volba
• Zkrácená volba
• Volba čísla podle adresáře
(Podrobnosti viz str. 91-94)
Příklad:
4
5
0 0 1
[001]LONDON RELAY
[email protected]
RELAY XMT
ENTER STATION(S)
Zadejte pouze telefonní číslo koncové přijímací stanice
libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla, stiskněte
po zadání každé
stanice (až 70 adres). (Viz poznámka.)
• · Volba čísla podle adresáře, stiskněte
zadání každé stanice
(Podrobnosti viz str. 91-94)
Příklad:
184
po
<02> STOCKHOLM
4681111234
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Odeslání dokumentů internetovým relay přenosem
5
* STORE *
NO.002
PAGES=001 05%
Dokumenty se uloží do paměti a přístroj je začne odesílat
na emailovou adresu relay stanice s telefonním číslem
koncové přijímací stanice.
Příklad:Koncová přijímací stanice: 4681111234
(Telefonní číslo)[viz poznámka 1]
Relay stanice
: [email protected]
Poté, co relay stanice dokončí přenos na koncovou
přijímací stanici, Váš přístroj z této relay stanice obdrží
komunikační deník. Tento deník potvrzuje, že internetový
relay přenos byl úspěšný.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGES=005 25%
Síťové vlastnosti
ON LINE *MEM.XMT*
ID:uk-rly#4681111234
POZNÁMKA
1. IfJestliže
relay
stanice
potřebuje
speciální
přístupové
se dostala
venkovní
linku,
1.
the Relay
Station
requires
a special
access
number číslo,
to get aby
an outside
line, na
enter
that access
number
then první
pres to
pause (represented by
a "-")zapíšete
before entering
the full number.
zadejte first
ho jako
a enter
potoma stiskněte
, čímž
pauzu (reprezentovanou
2. The
"#" character
is not
available
the email address of the relay station.
znakem
"-"). Potom
zadejte
úplnéfor
číslo.
2. Znak "#" není pro emailovou adresu relay stanice přípustný.
185
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Odeslání dokumentů z PC na faxový přístroj G3
Pomocí emailové aplikace můžete ze svého PC automaticky odeslat jakýkoliv dokument jako přílohu ve
formátu TIFF-F na jeden nebo více faxových přístrojů G3 prostřednictvím internetové relay stanice.
Internetová relay stanice (Váš přístroj) musí být nastavená správně a se všemi potřebnými parametry.
Abyste z Vašeho PC uskutečnili relay přenos pomocí emailové aplikace, postupujte podle níže uvedeného
příkladu.
Přík Do rámečku "Komu:" v emailové aplikaci napište toto:
lad:
sg-rly#[email protected]
nebo
sg-rly#*[email protected]
• Heslo relay přenosu: sg-rly
• # + koncová přijímací stanice (s telefonním číslem):
• # *+ koncová přijímací stanice (se zkráceně volaným číslem):
• # *+ koncová přijímací stanice (s jednotlačítkovým číslem):
• # *+ koncová přijímací stanice (s program.klávesou jako skup.volbou):
• @ + jméno domény relay stanice:
#81331111234 (viz poznámka 1)
#*001 - #*100 (viz poznámka 1)
#*1001 - #*1028 (viz poznámka 1)
#*2001 - #*2004 (viz poznámka 1)
@singapore.panasonic.co.sg
Vaše PC odešle textový dokument na emailovou adresu relay stanice s telefonním číslem koncové přijímací
stanice.
Poté, co relay stanice dokončí přenos na koncovou přijímací stanici, Váš přístroj z této relay stanice obdrží
komunikační deník. Tento deník potvrzuje, že internetový relay přenos byl úspěšný.
POZNÁMKA
186
1.
relay
vloženy symboly
a "*",
které
Vašemuas
přístroji
signalizují,
že
1. Po
Theheslu
"#" and
"*"přenosu
symbol musí
must být
be entered
after the "#"
Relay
XMT
Password
it indicates
to your
bude
následovat
telefonní
číslo
koncové
přijímací
stanice.
machine that a phone number for the End Receiving Station will follow.
2.
relayStation
stanice
potřebuje
speciální
přístupové
se dostala
venkovní
linku,
2. Jestliže
If the Relay
requires
a special
access
number číslo,
to get aby
an outside
line, na
enter
that access
zadejte
spojovací
(reprezentovanou
znakem
"-"). Potom
number ho
firstjako
thenprvní
enteraapotom
hyphenzapište
(represented
by ačárku
"-") before
entering the full
number.
zadejte úplné číslo.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Odeslání dokumentů z PC na faxový přístroj G3
Pro Vaše PC je k dispozici převodník TIFF Converter, který konvertuje dokumenty do souboru formátu
TIFF, což pak poskytuje Internet faxu možnost přijímat dokumenty jako přílohu k emailu. Když odesíláte
podrobný grafický dokument na DP- 1810F / 2000 / 2500 / 3000, DX- 600 / 800 / 1000 / 2000, můžete kvůli
lepší zřetelnosti specifikovat rozlišení 400 dpi.
Ifax Mailer je přídavný program k převodníku TIFF, který k němu přilinkuje emailového klienta MAPI.
Abyste odeslali tiskový obrázek jako email z aplikace na Internet fax, musíte soubor konvertovat do formátu,
který je Internet fax schopen přijmout a vytisknout jako email, pomocí funkce pro vytvoření souboru TIFF.
Tento soubor pak musíte odeslat na Internet fax jako připojený dokument (přílohu). Ifax Mailer Vám
umožňuje automaticky vytvářet soubory TIFF stisknutím jednoho tlačítka.
Software TIFF Converter a Ifax Mailer firmy Panasonic případně i s uživatelskými návody si můžete
stáhnout z některé z následujících adres.
http://www.panasonic.co.jp/mgcs/internetfax/
http://www.panasonic.com/internetfax
Pro zjednodušení práce při relay přenosech Panasonic vyvinul doplňkový software Optional Panafax Fax
Gateway. Podrobnosti najdete na této adrese:
Síťové vlastnosti
http://www.panasonic.com/office
187
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Výtisky a hlášení
Když použijete relay přenos, relay stanice odešle následující dvě hlášení, aby Vám usnadnila kontrolu a
sledování trasy Vašich faxů.
1. Relay XMT Report (COMM.JOURNAL) (Hlášení o relay přenosu - komunikační deník)
Když relay stanice dokončí přenos na koncovou přijímací stanici, pak v případě, že faxový parametr č
143 je nastaven na "Always" (Vždy) nebo "Inc.Only" (Pouze při chybě), pošle Vám komunikační deník,
odkud se dozvíte, jestli byl přenos úspěšný.
2. Transmission Journal (Deník přenosů)
Když relay stanice obdrží pokyny pro relay přenos, pošle email s oznámením zaregistrovanému
manažeru (viz "Nastavení Vašeho přístroje jako internetové relay stanice" na str. 184).
Ukázka hlášení o relay přenosu z komunikačního deníku
************** -COMM. JOURNAL - ***************** DATE 03-DEC-2002 **** TIME 15:00 ********
(1)
(2)
MODE = RELAYED TRANSMISSION
(3)
START=03-DEC 15:00
END=03-DEC 15:00
FILE NO.= 050 (4)
(5)
(6)
STN
NO.
001
002
COMM.
ONE-TOUCH
ABBR NO.
R-OK
R-OK
(7)
(8)
(9)
STATION NAME/EMAIL ADDRESS/TELEPHONE NO.
PAGES
DURATION
STOCKHOLM
ROMA
001/001
001/001
00:00:15
00:00:15
- PANASONIC *************************************** - HEAD OFFICE
- ****** - 201 555 1212 - *******
Vysvětlivky
(1)
Indikace komunikačního režimu
(2)
Čas startu komunikace
(3)
Čas ukončení komunikace
(4)
Číslo souboru
(5)
Pořadové číslo stanice
(6)
Výsledek komunikace:
(7)
Telefonní číslo, emailová adresa nebo
jméno koncové přijímací stanice
(8)
Počet přenesených stránek
(9)
Trvání komunikace
POZNÁMKA
188
: 001 až 999
: "R-OK"znamená, že relay přenos byl úspěšný.
Tříciferný informační kód (viz strana 226) znamená, že se komunikace
nezdařila.
: Třímístné číslo udává počet stránek úspěšně přenesených.
1.
uskutečňujete
přesone
více
než jednu
relay
dostanete
jednotlivá
hlášení
o
1. Jestliže
If you transmit
through přenos
more than
Relay
Station,
youstanici,
will receive
a separate
Result
Report.
výsledku.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Relay přenos
Výtisky a hlášení
Ukázka emailu s oznámením o relay přenosu pro manažera
Month, dd, yyyy
(1)
(2)
(1)
Emailová adresa odesilatelova Internet faxu (Vašeho přístroje) nebo PC
(2)
Telefonní čísla faxu G3 koncové přijímací stanice
Síťové vlastnosti
Vysvětlivky
189
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Selektivní příjem (Selective Reception)
Obecný popis
Selektivní příjem je speciální funkcí Vašeho přístroje. Může zamezit příjmu dokumentů, které nejsou zcela
nezbytné (tzv. faxové "smetí").
Před přijetím dokumentu Váš přístroj porovná poslední 4 číslice ID čísla odesílajícího přístroje s posledními
4 číslicemi telefonního čísla, naprogramovaného u každé stanice s jednotlačítkovou nebo zkrácenou
volbou. Jestliže se shodují, Váš přístroj dokument přijme. Jestliže se však liší, přístroj zruší příjem a do
deníku se zaznamená informační kód 406.
Nastavení selektivního příjmu
1
2
3
4
7
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
4
46 SELECT RCV
1:INVALID
4
2
46 SELECT RCV
2:VALID
5
POZNÁMKA
190
1.
nastaven
selektivní
příjem,
váš
přístroj
může
přijímat
pouze
od těch
stanic,
které
jsou
1. Když
Whenjethe
Selective
Reception
is set,
your
machine
can
receive
only from
those
stations
which
naprogramovány
automatickém telefonním seznamu.
are programmed vinzabudovaném
the built-in auto-dialler.
2.
nemáte
své ID
přístroj
možná
nebude
přijímat
od
2. Jestliže
If your ID
numbernastaveno
has not been
set,číslo,
your Váš
machine
might
not be
able toschopen
receive from
some
některých
modelů.
Nastavení
ID
čísla
najdete
na
str.
48.
models. To set your ID number, see page 48.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Komunikace s heslem (Password Communications)
Obecný popis
Komunikace s heslem, která zahrnuje přenos s heslem a příjem s heslem, zabrání tomu, aby Váš přístroj
odeslal fax na nesprávnou adresu, nebo přijal fax z neoprávněné stanice. Přenos s heslem a příjem s
heslem můžete nastavit nezávisle na sobě, nebo obojí dohromady.
Chcete-li použít přenos s heslem, musíte nejdříve nastavit čtyřciferné heslo přenosu. Toto heslo musí být
sdíleno s dalšími kompatibilními přístroji Panasonic. Jestliže potom heslo pro přenos ve Vašem přístroji
nesouhlasí s heslem přenosu nastaveným na druhém přístroji Panasonic, přenos nebude úspěšný. Přenos
s heslem zvolíte tak, že při odesílání dokumentu nastavíte faxový parametr č. 43 (PASSWORD-XMT HESLO PRO PŘENOS ) na hodnotu "ON".
Chcete-li použít příjem s heslem, musíte nejdřív nastavit čtyřciferné heslo pro příjem. Toto heslo musí být
sdíleno s dalšími kompatibilními přístroji Panasonic. Jestliže potom heslo ve Vašem přístroji nesouhlasí s
heslem příjmu nastaveným na druhém přístroji Panasonic, příjem nebude úspěšný. Jakmile jste se rozhodli
pro příjem s heslem a nastavili parametr na hodnotu "ON", bude toto nastavení platit, dokud ho nezměníte
na "OFF".
Kompatibilita s jinými přístroji
• DF-1100
• UF-160
• UF-585
• UF-770
• DF-1810F
• UF-160M
• UF-590
• UF-788
• DP-2000
• UF-170
• UF-595
• UF-790
• DP-2500
• UF-260
• UF-650
• UF-880
• DP-3000
• UF-270
• UF-733
• UF-885
• DP-3510
• UF-270M
• UF-744
• UF-890
• DP-4510
• UF-280M
• UF-745
• UF-895
• DP-6010
• UF-300
• UF-750
• UF-990
• DX-600
• UF-312
• UF-750D
• UF-M500
• DX-800
• UF-322
• UF-755
• FP-D250F
• UF-550
• UF-755e
• FP-D350F
• UF-560
• UF-766
191
Síťové vlastnosti
Přenos a příjem s heslem můžete uskutečnit pouze ve spojení s dalšími kompatibilními přístroji Panasonic,
které jsou uvedeny níže:.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Komunikace s heslem (Password Communications)
Nastavení přenosu s heslem (Password Transmission)
Jak nastavit heslo pro přenos a parametr:
1
2
3
4
5
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
7
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
4
43 PASSWORD-XMT
❚❚❚❚
4
3
Zadejte čtyřciferné heslo pro přenos.
Příklad: 1 2 3 4
a stiskněte
43 PASSWORD-XMT
1:OFF
1234
43 PASSWORD-XMT
1:OFF
1234
1
pro "OFF" (heslo se nekontroluje)
nebo
nebo
43 PASSWORD-XMT
2:ON
1234
2
pro "ON" (heslo se kontroluje)
6
POZNÁMKA
1. Nastavení můžete pro každý přenos dočasně změnit pomocí FUNCTION 8-4 (PASSWORDXMT). Podrobnosti viz str. 198.
2. Chcete-li změnit heslo, stiskněte ve 4. kroku
192
a potom zapište nové.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Komunikace s heslem (Password Communications)
Komunikace s heslem (Password Communications)
Jak nastavit heslo pro příjem a parametr:
1
3
4
5
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=❚
4
44 PASSWORD-RCV
❚❚❚❚
4
4
Zadejte čtyřciferné heslo pro příjem.
Příklad: 1 2 3 4 a stiskněte
44 PASSWORD-RCV
1:OFF
1234
44 PASSWORD-RCV
1:OFF
1234
1
pro "OFF" (heslo se nekontroluje)
nebo
nebo
44 PASSWORD-RCV
2:ON
1234
2
pro "ON" (heslo se kontroluje)
6
POZNÁMKA
1. Jakmile jste jednou nastavili parametr, nelze už stavy "ON" nebo "OFF" při každém příjmu
měnit. Dokud nezměníte nastavení, je stále ve zvoleném stavu "zapnuto" nebo "vypnuto".
2. Chcete-li změnit heslo, stiskněte ve 4. kroku
a potom zapište nové.
193
Síťové vlastnosti
2
7
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Komunikace s heslem (Password Communications)
Použití přenosu s heslem
Chcete-li používat přenos s heslem, můžete při každém vysílání nastavit parametr PASSWORD-XMT
(HESLO PRO PŘENOS) na "ON" nebo "OFF". Postup je následující:.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
4
SELECT MODE
(1-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
8
PASSWD-XMT=OFF
1:OFF 2:ON
4
1
PASSWD-XMT=OFF
1:OFF 2:ON
pro "OFF" (heslo se nekontroluje)
nebo
nebo
PASSWD-XMT=ON
1:OFF 2:ON
2
pro "ON" (heslo se kontroluje)
5
6
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Zvolte číslo libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla, stiskněte
stanice (až 70 stanic).
po zadání každé
• Volba čísla podle adresáře, stiskněte
zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str. 107 - 109).
Příklad:
po
<01>(Station name)
5551234
194
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Komunikace s heslem (Password Communications)
7
IJestliže se přenosové heslo Vašeho přístroje kryje s
přenosovým heslem druhé stanice, přístroj začne vysílat
dokument.
Po skončení přenosu se parametr PASSWORD-XMT
(HESLO PRO PŘENOS) vrátí na standardní nastavení
("ON" nebo "OFF").
Použití příjmu s heslem
Síťové vlastnosti
Jakmile jste nastavili parametr postupem uvedeným na str. 197, není potřebná žádná další operace.
Nastavení parametru ("ON" nebo "OFF") nelze měnit při každém příjmu. Jeho hodnota zůstává stále stejná,
dokud nastavení nezměníte.
195
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Obecný popis
Váš přístroj je vybaven dvěma charakteristickými rysy, umožňujícími důvěrnou komunikaci. Smyslem této
komunikace je zajistit, aby Vámi odesílané důvěrné informace mohla přijmout pouze osoba se znalostí
správného kódu.
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Tato schránka může být využita pro komunikaci s jinými kompatibilními modely na základě čtyřciferného
důvěrného kódu. To znamená, že dokumenty s důvěrným kódem jsou přijaty do paměti a později mohou být
vytištěny pouze osobou se znalostí důvěrného kódu.
Kompatibilita s jinými přístroji
V tabulce 1 je uveden seznam kompatibilních modelů Panasonic, které jsou vybaveny důvěrnou poštovní
schránkou. Je zde rovněž patrné, jestli jsou potřebná nějaká speciální nastavení.
Tabulka 1 : Požadavky na důvěrnou poštovní schránkut
Kompatibilní model
DF-1100
DX-600
UF-344
UF-745
UF-885
DP-1810F
DX-800
UF-550
UF-755
UF-890
POZNÁMKA
196
DP-2000
UF-280M
UF-560
UF-755e
UF-895
DP-2500
UF-312
UF-585
UF-766
DP-3000
UF-322
UF-590
UF-770
DP-3510
UF-332
UF-595
UF-788
Speciální nastavení
DP-4510
UF-333
UF-733
UF-790
DP-6010
UF-342
UF-744
UF-880
Není požadováno
1. Jestliže Váš přístroj přijme dva důvěrné faxy se stejným důvěrným kódem, oba dokumenty se
uloží společně do jedné důvěrné schránky.
2. V paměti může být uloženo až 10 souborů poštovních schránek. Můžete tedy přijímat důvěrné
faxy s 10 různými důvěrnými kódy.
3. Jestliže dojde k přeplnění paměti, přístroj zastaví příjem a uvolní linku.
4. Při používání této funkce doporučujeme instalaci rozšiřující karty flash paměti (viz kapacita
paměti obrazu na str. 239).
5. Jestliže byly důvěrné faxy přijaty do schránky typu UF-733, nemůžete si už tyto dokumenty
vyžádat pro další přenos (poll). Tento model je konstruován pouze pro lokální výtisk přijatých
důvěrných dokumentů.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Odeslání důvěrných dokumentů do schránky vzdálené stanice
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
4
5
6
2
2
CONFIDENTIAL XMT
CONF. CODE=❚❚❚❚
1
Zadejte čtyřciferný důvěrný kód.
Příklad: 2 2 3 3
CONFIDENTIAL XMT
CONF. CODE=2233
ENTER STATION
THEN PRESS START
Zvolte číslo některou z následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla
• Volba čísla z adresáře
Příklad:
Síťové vlastnosti
3
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
<01>(Station name)
5551234
7
Je-li to nutné, spojte se s příjemcem a sdělte mu důvěrný
kód.
197
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Vyžádaný přenos (Polling) důvěrného dokumentu ze schránky vzdálené stanice
Poté, co jste dostali zprávu, že někdo odeslal důvěrný dokument do schránky vzdálené stanice, můžete si
odtud tento dokument vyžádat následujícím postupem:.
1
2
3
4
5
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
2
2
CONFIDENTIAL POLL
CONF. CODE=❚❚❚❚
2
Zadejte čtyřciferný důvěrný kód.
Příklad: 2 2 3 3
CONFIDENTIAL POLL
CONF. CODE=2233
ENTER STATION
THEN PRESS START
Zvolte číslo některou z následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla
• Volba čísla z adresáře
Příklad:
<01>(Station name)
5551234
6
POZNÁMKA
198
1.
Důvěrnýsoubor
souborse
sena
nacentrální
centrálnístanici
staniciautomaticky
automatickyvymaže
vymažepoté,
poté,co
cobyl
bylodtud
odtudvyžádán.
vyžádán.
1.Důvěrný
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Příjem důvěrného dokumentu do schránky Vašeho přístroje
Není potřebné žádné zvláštní nastavení, Váš přístroj je pro používání této funkce již vybaven. Přístroj
přijímá důvěrný fax stejným způsobem, jako přijímá normální faxové zprávy. Při přijetí důvěrného faxu
displej ukáže následující zprávu (CONF.RCV REPORT) a vytiskne hlášení o důvěrném příjmu (Confidential
Receive Report).
MESSAGE IN MAIL BOX
Ukázka hlášení o důvěrném příjmu (Conf.Rcv Report):
*************** -CONF. RCV REPORT- **************** DATE 03-DEC-2002 ***** TIME 15:00 ********
** NOTICE OF CONFIDENTIAL DOCUMENT HELD **
(1)
FILE NO.
040
(2)
RECEIVED FROM
(3)
PAGES
PANAFAX
(4)
TIME RECEIVED
001
03-DEC 15:00
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Vysvětlivky
(1) číslo souboru
:
001 až 999
(2) přijaté ID vzdálené stanice
:
znakové nebo numerické ID
(3) počet přijatých stránek
Síťové vlastnosti
(4) datum a čas příjmu
POZNÁMKA
1.
Váš přístroj
přijmetwo
dvaconfidential
důvěrné faxy
se stejným
důvěrným
kódem,
oba
dokumenty
se
1. Jestliže
If your machine
receives
faxes
with same
confidential
code,
both
documents
uloží
společně
do jedné
důvěrné
schránky. mailbox.
are stored
together
in the
same confidential
2.
paměti
býtfiles
uloženo
ažstored
10 souborů
poštovních
schránek.
Můžete
tedy přijímatfax
důvěrné
2. VUp
to 10 může
Mailbox
can be
in memory.
So, you
can receive
the confidential
using
faxy
s
10
různými
důvěrnými
kódy.
10 different confidential codes.
3.
dojde koverflows,
přeplnění the
paměti,
přístroj
příjem aand
uvolní
linku.the line.
3. Jestliže
If the memory
machine
willzastaví
stop receiving
release
4.
ověřit,
zda jednotka
důvěrný afax,
můžete sifax
vytisknout
seznam
souborů
(viz
4. Chcete-li
You can si
verify
whether
the unitpřijala
has received
confidential
by printing
out the
File List.
str.160).
(See page 160)
199
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Uložení důvěrného dokumentu do poštovní schránky Vašeho přístroje
K uložení dokumentu do důvěrné poštovní schránky použijte dále uvedený postup. Jakmile budou
dokumenty ve Vašem přístroji uloženy, budou moci být odtud vyžádány dalším přístrojem..
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
4
5
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
2
2
CONFIDENTIAL POLLED
CONF. CODE=❚❚❚❚
3
Zadejte čtyřciferný důvěrný kód.
Příklad: 2 2 3 3
CONFIDENTIAL POLLED
CONF. CODE=2233
* STORE *
NO.002
PAGES=001 01%
Dokumenty se uloží do paměti.
Je-li to nutné, spojte se s příjemcem důvěrné zprávy a
sdělte mu důvěrný kód, potřebný k vyžádání dokumentu.
POZNÁMKA
200
1.
soubor bude
automaticky
poté,after
co byl
vyzvednut.
1. Důvěrný
The confidential
file will
be erased vymazán
automatically
being
polled.
Jestliže
si přejete
ponechat
soubor v přístroji
jeho
vyžádání,
faxového
If you wish
to retain
the confidential
file eveni po
after
being
polled,změňte
changenastavení
the setting
of Fax
parametru
(CONF.POLLED
FILE
SAVE
- ULOŽENÍ
VYŽÁDANÉHO DŮVĚR.SOUBORU)
Parameter č.42
No. 42
(CONF. POLLED
FILE
SAVE)
to "Valid".
na hodnotu "Valid".
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Tisk důvěrného dokumentu z poštovní schránky Vašeho přístroje.
Poté, co jste se dozvěděli, že někdo poslal do vaší schránky důvěrný dokument, můžete si ho vytisknout
následujícím postupem..
1
2
3
4
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
2
2
PRINT CONF. FILE
CONF. CODE=❚❚❚❚
4
Zadejte důvěrný kód dokumentu, který chcete vytisknout.
Příklad: 2 2 3 3
PRINT CONF. FILE
CONF. CODE=2233
* PRINTING *
PAGE=001/001
Síťové vlastnosti
Přístroj vytiskne důvěrný dokument.
POZNÁMKA
1.
soubor se
automaticky
vymaže,
to i v printed
případě,out
kdy
je faxový
parametr
1. Důvěrný
The confidential
filepo
willvytištění
be erased
automatically
afterabeing
even
if the setting
of
č.42
(CONF.POLLED
FILE
SAVE
ULOŽENÍ
VYŽÁDANÉHO
DŮVĚR.SOUBORU)
změněn
na
Fax Parameter No. 42 (CONF. POLLED FILE SAVE) is changed to "Valid".
"Valid".
201
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Odstranění důvěrného dokumentu, uloženého ve
schránce Vašeho přístroje.
Jestliže se paměť Vašeho přístroje naplní, nebo si pouze chcete udělat pořádek ve Vašich důvěrných
dokumentech, můžete jeden nebo více těchto dokumentů smazat dále uvedeným postupem.
Ke smazání souborů existují dvě možné metody - buď můžete mazat soubory jednotlivě s uvedením jejich
důvěrného kódu, nebo můžete vymazat všechny důvěrné soubory z paměti najednou.
Mazání souborů s použitím důvěrného kódu:
1
2
3
4
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
2
2
DELETE CONF. FILE
CONF. CODE=❚❚❚❚
5
Zadejte čtyřciferný důvěrný kód.
Příklad: 2 2 3 3
DELETE CONF. FILE
CONF. CODE=2233
* DELETING *
CONF. CODE=2233
Vymazání všech důvěrných souborů z paměti:
1
2
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
2
DELETE CONF. FILE
CONF. CODE=❚❚❚❚
5
3
4
202
2
DELETE ALL CONF.
FILES? 1:YES 2:NO
1
* DELETING *
ALL CONF. FILES
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Práce s podadresami
Obecný popis
Kompatibilita s ostatními přístroji:
• Přenos s podadresami:
• Příjem s podadresami:
DF-1100/DP-135FP/150FP/150FX/DP-2000/2500/3000/DX--600/800/1000/2000/
FP-D250F/D350F/UF-332/333/342/344/490/550/560/585/595/770/788/790/880/885/
895 (viz poznámka 2)
DX-600 / 800 / 1000 / 2000 / DP-2000 / 2500 / 3000 s doplňkem I-Fax a DF-1100 /
UF-342 / 344 / 550 / 560 / 585 / 595 / 770 / 788 / 880 s propojením na PC s použitím
síťové verze software HydraFax / LaserFax.
Metody přenosu s podadresováním
Dokument s podadresou můžete příjemci odeslat následujícími způsoby:
• Registrací podadresy do čísel jednotlačítkové / zkrácené volby
• Specifikací podadresy v režimu ruční volby čísla.
Nastavení směrování (routing), přesměrování (forwarding) nebo zprostředkování přenosu (relaying)
Můžete si sami upravit automatické směrování na libovolnou kombinaci sítě LAN (lokální síť), veřejné telefonní sítě nebo
pobočkové ústředny s modely Panasonic vybavenými schopností Internet fax a / nebo prostřednictvím tabulky pro
směrování HydraFax / LaserFax (HydraFax / LaserFax Routing Table). (Instrukce k obsluze těchto produktů najdete v
příslušných uživatelských příručkách.)
POZNÁMKA
1.
LaserFAX
jsou
ochranné
známky
společnosti
WordcraftLtd.
International Ltd.
1. HydraFax
HydraFax aand
LaserFAX
are
trademarks
of Wordcraft
International
2.
doplňkovým
PC interface
instalovanou
doplňkovou ROM pamětí.
2. UF-788
UF-788 swith
PC Interface
Option ornebo
the Option
ROM installed.
203
Síťové vlastnosti
Využití funkce podadresování Vám umožňuje další směrování (routing), přesměrování (forwarding) nebo
zprostředkování přenosu (relaying) dokumentů k požadovanému příjemci, je-li použito v kombinaci s
modely Panasonic vybavenými schopností Internet fax a / nebo se síťovou verzí software HydraFax /
LaserFax. Tato funkce je přizpůsobena doporučením Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T pro
T.Routing - Facsimile Routing (směrování telekomunikace - fax) s využitím podadres.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Práce s podadresami
Nastavení podadresy do jednotlačítkově nebo zkráceně volaných čísel
1
2
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
7
2
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
1
pro výběr jednotlačítkového čísla
nebo
2
pro výběr zkráceného čísla
Příklad: 1
3
4
Příklad:
Zadejte telefonní číslo, stiskněte SUB-ADDR a pak
zapište podadresu (až 20 číslic).
(Až 36 číslic včetně telefonního čísla, pauz, mezer, flashe
a podadresy.)
Příklad:Telefonní číslo = 5551234, podadresa = 2762
<01>
ENTER TEL. NO.
<01>
5551234s2762❚
zapište jako: 5 5 5 1 2 3 4
SUB-ADDR 2 7 6 2
5
<01> SALES DEPT❚
5551234s2762
Zadejte jméno stanice (viz str.69)
Příklad: SALES DEPT
6
POZNÁMKA
204
1. SUB-ADDR
odděluje podadresu
od telefonního
a na displeji
je indikováno
jako "s".
SUB-ADDR separates
1.
the Sub-address
from thečísla
Telephone
number
and is indicated
by an
"s" in the display.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH$0
Práce s podadresami
Odeslání dokumentu s podadresou
Použití jednotlačítkové / zkrácené volby čísla
Činnost je stejná jako při normální volbě čísla.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
Příklad:
<01>(Station name)
5551234s2762
* STORE *
NO.001
PAGES=001 01%
Dokument je uložen do paměti a přístroj začne vytáčet
číslo stanice a odesílat dokument s informací o
podadrese.
Použití ruční volby čísla
Použijte
FLASH k oddělení telefonního čísla a podadresy.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
2
Zadejte telefonní číslo, stiskněte FLASH a pak zapište
podadresu (až 20 číslic).
(Až 36 číslic včetně telefonního čísla, pauz, mezer, flashe
a podadresy.)
Příklad:Telefonní číslo = 5551234, podadresa = 2762
Síťové vlastnosti
Položte dokument lícem dolů.
TEL. NO.
5551234s2762❚
zapište jako:: 5 5 5 1 2 3 4
FLASH
2 7 6 2
3
* STORE *
NO.001
PAGES=001 01%
Dokument je uložen do paměti a přístroj začne vytáčet
číslo stanice a odesílat dokument s informací o
podadrese.
POZNÁMKA
1. FLASH
odděluje podadresu
od telefonního
a na displeji
je indikováno
jako "s".
1.
the Sub-address
from thečísla
Telephone
number
and is indicated
by an "s"
FLASH separates
2. in
Přithe
přenosu
s
podadresou
nelze
použít
ruční
volbu
čísla
se
zavěšeným
nebo
vyvěšeným
display.
sluchátkem
(On-Hook
/ Off-Hook).
2. Manual
Off-Hook
or On-Hook
Dialling cannot be used with the Sub-addressing Transmission.
3. V
režimu
ručně opakované
volby čísla
se podadresa
nepřenáší.
3.
The
Sub-address
is not transmitted
during
Manual Redial
Mode.
205
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Printout Journals and Lists
Deníky a seznamy
Obecný popis
Abyste si mohli lépe udržovat přehled o dokumentech, které jste přijali a odeslali, nebo o číslech, která jste
si zaznamenali, je Váš přístroj vybaven možností tisku těchto deníků a seznamů: deník transakcí, deník
individuálních přenosů, komunikační deník, seznam čísel pro jednotlačítkovou volbu / čísel pro zkrácenou
volbu / položek v adresáři, seznam programů, seznam faxových parametrů , adresář a seznam souborů.
Deník transakcí (Transaction Journal)
Jedná se o záznam 32 posledních transakcí (transakce se zaznamená vždy, když posíláte nebo přijímáte
dokument). Tiskne se automaticky po každých 32 transakcích (viz poznámka 1), nebo si ho můžete
vytisknout nebo prohlédnout ručně následujícím postupem.
1
6
2
3a
3b
4
PRINT OUT
(1-7)
ENTER NO. OR ∨ ∧
JOURNAL
1:PRINT 2:VIEW
1
1 pro tisk deníku
* PRINTING *
JOURNAL
2 pro prohlížení deníku
JOURNAL VIEW
1:XMT ONLY 2:ALL
USE THE ∨ ∧ KEYS TO
SCROLL EACH RECORD
Zvolte režim prohlížení:
1 pro prohlédnutí pouze přenosových transakcí
2 pro prohlédnutí všech transakcí.
Příklad: 2
Transakce v deníku si můžete prohlížet pomocí kláves
Stiskem klávesy
POZNÁMKA
206
a
.
se vrátíte do pohotovostního režimu.
chcete
potlačit
tiskout
transakčního
deníku,Journal,
změňtechange
nastavení
faxového
1. IfJestliže
you wish
to disable
theautomatický
automatic print
of the Transaction
the setting
of
parametru
č.13 No.
na "Invalid"
(viz str.78).
Fax
Parameter
13 to "Invalid".
(See page 78)
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Deníky a seznamy
Deník individuálních přenosů (IND. XMT JOURNAL)
Tento deník obsahuje informace o posledním přenosu..
2
3
6
6
6:IND. XMT JOURNAL?
PRESS SET TO PRINT
* PRINTING *
IND. XMT JOURNAL
Printout Journals
and Lists
1
PRINT OUT
(1-7)
ENTER NO. OR ∨ ∧
207
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Deníky a seznamy
Deník individuálních přenosů (IND. XMT JOURNAL)
Ukázka transakčního deníku
(1)
(2)
***************** -JOURNAL- ************************* DATE 03-DEC-2002 ***** TIME 15:00 ***** P.01
(3)
NO.
(4)
(5)
COMM. PAGES
01
02
03
04
05
06
07
OK
--OK
OK
634
408 *
31
32
OK
OK
(6)
FILE
(7)
DURATION
(8)
X/R
(9)
IDENTIFICATION
(10)
DATE
(11)
TIME
001/001
001/001
003/003
003
001
000/003
003
149
151
153
154
155
156
00:00:52
00:00:02
00:00:20
00:00:21
00:00:19
00:00:00
00:02:14
XMT
XMT
XMT
RCV
RCV
XMT
XMT
☎215
TEST
[email protected]
[email protected]
215
☎216
☎217
03-DEC
03-DEC
03-DEC
03-DEC
03-DEC
03-DEC
03-DEC
20:04
20:07
20:09
20:10
20:11
20:14
21:17
C8444B0577000
01 STN(S) LAN
01 STN(S) LAN
LAN
C0542B0577000
0800420000000
0040440A30080
000/001
001/001
159
160
00:00:07
00:00:16
XMT
XMT
TEL XMT
TEL XMT
<< CONTINUE
(13)
03-DEC
03-DEC
20:18
20:19
CA40462000000
C8444B0577000
>>
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
(15)
(12)
DIAGNOSTIC
- ***** -
201 555 1212- *********
(14)
Ukázka deníku individuálních přenosů (IND.XMT JOURNAL)
************** -IND. XMT JOURNAL(10)(11)
(1)
(2)
**************** DATE 03-DEC-2002 ***** TIME 15:00 *********
DATE/TIME
= 03-DEC-2002 09:00
(3)
JOURNAL No.
= 21
(4)
COMM. RESULT = OK
(5)
PAGE(S)
= 001/001
(7)
DURATION
= 00:00:16
(6)
FILE No.
= 010
(16)
MODE
= MEMORY TRANSMISSION
(17)
DESTINATION
= [001] / 555 1234 /ABCDEFG
(18)
RECEIVED ID
=
(19)
RESOLUTION
= STD
(13)
-PANASONIC
******************************-HEAD OFFICE
(15)
208
-*******-
201 555 1212- *****************
(14)
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Deníky a seznamy
Deník individuálních přenosů (IND. XMT JOURNAL)
Vysvětlivky
(1)
(2)
(3)
(4)
Datum tisku
Čas tisku
Číslo v deníku
Výsledek komunikace:
(5)
Počet
přenesených
přijatých stránek:
(6)
Číslo souboru:
(7)
(8)
Trvání komunikace
Typ komunikace:
(9)
Identifikace vzdálené stanice:
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Vlastní LOGO
Vlastní ID číslo
Vlastní znakové ID
Typ komunikace
Cílové místo
(18) Přijaté ID vzdálené stanice
(19) Rozlišení
POZNÁMKA
: XMT : znamená přenos (transmission)
RCV : znamená příjem (reception)
POL : znamená vyžádaný přenos (polling)
FWD : znamená přesměrování faxu (fax forward)
: Jméno: Jméno zaznamenané u čísel jednotlačítkové nebo zkrácené volby
nebo znakové ID vzdálené stanice.
☎ číslo: Volané telefonní číslo
číslo: ID číslo vzdálené stanice.
Emailová adresa
: pouze pro servisní pracovníky
Dvoumístné číslo je počet konečných cílových stanic.
"STN(S) LAN" znamená přenosy po síti.
"(MDN) LAN" znamená přenos po síti s oznámením o doručení
: až 25 znaků
: až 20 číslic
: až 16 znaků
: přenos nebo přenos z paměti
: V případě užití jednotlačítkové nebo zkrácené volby: jednotlačítkové nebo
zkrácené číslo / emailová adresa nebo telefonní číslo / zaznamenané jméno
V opačném případě: emailová adresa nebo telefonní číslo
: znakové ID nebo ID číslo
: STD : standardní
FINE : jemné
S-FINE : superjemné
1. Přenos
emailu, odeslaného
na více locations
míst, je zaznamenán
v deníku
jediná transakce.
Email transmission
sent to multiple
is recorded as
a singlejako
transaction
on the Journal.
2. Výsledek
komunikace
se označí
v případě,
kdy odesilatel
od druhého
účastníka
The communication
result
shows "OK" when
the sender
receives obdrží
the DELIVERY
NOTICE
as a
oznámení
o doručení
(DELIVERY
NOTICE)
jako odezvu
na svůj
Obvykle nějakou
dobu
response for
mail from
the other party.
It usually
takes time
untilemail.
the DELIVERY
NOTICE
is
trvá,
než se
o doručení
vrátí;after
takžetheihned
po odeslání
se DIRECT
zobrazí "-".
Jestliže
returned;
so oznámení
"--" is shown
immediately
sending.
When the
IFAX
XMT je
is
úspěšný
přímý
přenos Internet
faxu (DIRECT
IFAX XMT),
successfully
communicated,
the result
field also shows
"OK". je ve výsledkovém poli rovněž
uvedeno "OK".
209
Výtisky deníkù a
seznamù
(10) Datum komunikace
(11) Startovací čas komunikace
(12) Diagnostika
: OK Komunikace byla úspěšná.
BUSYKomunikace se nezdařila kvůli obsazené lince.
STOPV průběhu komunikace byla stisknuta klávesa STOP.
P-OK Došlo k přeplnění paměti nebo špatnému podání dokumentu během
ukládání dokumentu do paměti pro přenos, ale úspěšně uložené dokumenty
byly odeslány.
R-OKrelay přenos nebo důvěrná komunikace byly úspěšné.
-- znamená přenos po lokální síti (viz poznámka 2)
Tříciferný informační kód(viz strana 226): Komunikace se nezdařila.
nebo : Třímístné číslo udává počet stránek úspěšně přenesených nebo přijatých.
Když jsou dokumenty uloženy do paměti, objeví se dvě třímístná čísla.
První z nich představuje počet stránek úspěšně přenesených, druhé pak
celkový počet stránek, u nichž byl učiněn pokus o přenos.
Hvězdička "*" znamená, že kvalita některých přijatých kopií byla špatná.
: 001 až 999 (jestliže je komunikace uložena do paměti, má každá z nich
přiřazeno číslo souboru.)
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Deníky a seznamy
Komunikační deník (COMM.JOURNAL)
Díky tomuto deníku si můžete ověřit, jestli přenos nebo vyžádaný přenos byly úspěšné. Podmínky pro tisk
deníku si můžete nastavit ve FUNCTION 8-1 nebo ve faxovém parametru č.12 (netisknout /tisknout vždy /
tisknout.jen při neúspěšné komunikaci).
Ukázka komunikačního deníku
************** - COMM. JOURNAL - ***************** DATE 03-DEC-2002 **** TIME 15:00 *********
(1)
MODE = MEMORY TRANSMISSION
(5)
STN
NO.
001
002
003
004
FILE NO.= 050 (4)
(6)
(7)
COMM. ONE-TOUCH/
ABBR NO.
OK
OK
407
BUSY
<01>
<02>
<03>
☎
(2)
START=03-DEC 14:50
(8)
STATION NAME/EMAIL ADDRESS/TELEPHONE NO.
(9)
PAGES
(10)
DURATION
SERVICE DEPT.
SALES DEPT.
ACCOUNTING DEPT.
021 111 1234
001/001
001/001
000/001
000/001
00:01:30
00:01:25
00:01:45
00:00:00
************************************* - HEAD OFFICE
210
(3)
END=03-DEC 15:00
- PANASONIC - ****** - 201 555 1212 - *******
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Deníky a seznamy
Komunikační deník (COMM.JOURNAL)
Vysvětlivky
(1)
Indikace komunikačního režimu
(2)
Čas startu komunikace
(3)
Čas ukončení komunikace
(4)
Číslo souboru
: 001 až 999 (jestliže je komunikace uložena do paměti, má každá z nich
přiřazeno číslo souboru.)
(5)
Číslo stanice
: Pořadové číslo stanice.
(6)
Výsledek komunikace:
: OK: Komunikace byla úspěšná.
BUSYKomunikace se nezdařila kvůli obsazené lince.
STOPV průběhu komunikace byla stisknuta klávesa STOP.
P-OK Došlo k přeplnění paměti nebo ke špatnému podání dokumentu
během ukládání dokumentu do paměti pro přenos, ale úspěšně uložené
dokumenty byly odeslány.
R-OKrelay přenos nebo důvěrná komunikace byly úspěšné.
-- znamená přenos po lokální síti
Tříciferný informační kód (viz strana 226): Komunikace se nezdařila. V
takovém případě přístroj vytiskne připojené hlášení s první stránkou Vašeho
dokumentu, jak je patrné z předchozí stránky.
(7)
Jednotlačítkové / zkrácené ☎ číslo : ☎ znamená použití přímé volby čísla
nebo značka
(8)
Jméno zaznamenané v telefonním
seznamu, přímo volané číslo nebo
emailová adresa
(9)
Počet přenesených nebo přijatých : Třímístné číslo udává počet stránek úspěšně přenesených nebo přijatých.
stránek
Když jsou dokumenty uloženy do paměti, objeví se dvě třímístná čísla.
První
z nich představuje počet stránek úspěšně přenesených, druhé pak celkový
počet stránek, u nichž byl učiněn pokus o přenos.
Výtisky deníkù a
seznamù
(10) Trvání komunikace
211
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Deníky a seznamy
Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
a položek v adresáři
V tomto seznamu budete mít vytištěna telefonní čísla uložená v paměti:.
1
2
6
2:ONE-TCH/ABBR LIST?
PRESS SET TO PRINT
2
3
4
PRINT OUT
(1-7)
ENTER NO. OR ∨ ∧
1:ONE-TOUCH/ABBR NO.
2:DIR. SEARCH
* PRINTING *
ONE-TOUCH/ABBR LIST
1
pro tisk seznamu čísel jednotlačítkové / zkrácené volby
* PRINTING *
DIR. SEARCH LIST
2
pro tisk adresáře
212
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Deníky a seznamy
Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu a položek v adresáři
Ukázka seznamu čísel volaných jedním tlačítkem
*************** -ONE-TOUCH LIST- ****************** DATE 03-DEC-2002 ***** TIME 11:11 *** P.01
(1)
(2)
(3)
(7)
ONE- STATION NAME
EMAIL ADDRESS / TELEPHONE NO.
TOUCH
ROUTING SUB-ADDR (5) ROUTING TSI (6)
RELAY ADDR (ABBR NO.)
<01>
John Smith
<02>
Jane Smith
<03>
Bob Jones
<04>
Panafax1
<05>
Panafax2
☎201 555 3456
4452
+1 201 123 4567
☎201 555 1212
1212
212 555 1234
[email protected]
123456
201 555 1212
[email protected]
4827
+81 03 5251 1234
[email protected]
1773
+81 0467 5251 1234
[001]
[002]
NO. OF STATION = 05 (4)
-PANASONIC
************************************************-HEAD OFFICE - ***** - 201 555 1212- *********
Ukázka seznamu čísel volaných zkrácenou formou
[001]
[002]
[003]
John Smith
Jane Smith
Bob Jones
☎201 555 3456
4452
+1 201 123 4567
[009]
☎201 555 1212
1212
212 555 1234
[010]
[email protected]
123456
201 555 1212
[004]
Panafax1
[email protected]
4827
+81 03 5251 1234
[005]
Panafax2
[email protected]
1773
+81 0467 5251 1234
NO. OF STATION = 005 (4)
-PANASONIC
************************************************-HEAD OFFICE - ***** - 201 555 1212- *********
213
Výtisky deníkù a
seznamù
*************** -ABBR NO. LIST- ******************* DATE 03-DEC-2002 ***** TIME 11:11 *** P.01
(1)
(2)
(3)
(7)
ABBR STATION NAME
EMAIL ADDRESS / TELEPHONE NO.
NO.
ROUTING SUB-ADDR (5) ROUTING TSI (6)
RELAY ADDR (ABBR NO.)
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Deníky a seznamy
Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu a položek v adresáři
Ukázka adresáře
*************** -DIR. SEARCH LIST- ******************* DATE 03-DEC-2002 ***** TIME 11:11 *** P.01
(8)
(2)
(1)
(3)
(7)
STATION NAME
ONE-TOUCH/ EMAIL ADDRESS / TELEPHONE NO.
ABBR NO.
ROUTING SUB-ADDR (5) ROUTING TSI (6)
RELAY ADDR (ABBR NO.)
[B]
[J]
Bob Jones
John Smith
Jane Smith
[003]
[001]
[002]
[email protected]
123456
201 555 1212
☎201 555 3456
4452
+1 201 123 4567
[009]
☎201 555 1212
1212
212 555 1234
[010]
[K]
Panafax1
[004]
[email protected]
4827
+81 03 5251 1234
[M]
PAnafax2
[005]
[email protected]
1773
+81 0467 5251 1234
NO. OF STATIONS = 005 (4)
-PANASONIC
************************************************-HEAD OFFICE - ***** - 201 555 1212- *********
214
(1)
Jednotlačítkové nebo zkrácené číslo
: <nn> = jednotlačítkové číslo [nnn] = zkrácené číslo
(2)
Jméno stanice, zaznamenané v přístroji
: Až 15 znaků
(3)
Telefonní číslo, zaznamenané v přístroji
: Až 36 číslic (telefonní číslo)
Emailová adresa, zaznamenaná v přístroji
: Až 60 znaků (emailová adresa)
☎číslo
: Telefonní číslo naprogramované jako jednotlačítkové./zkrácené.
(4)
Počet zaznamenaných jednotlačítkových a
zkrácených čísel
(5)
Podadresa pro směrování (routing)
: až 20 číslic
(6)
TSI pro směrování (routing)
: až 20 číslic
(7)
Relay adresa
: 3 místná
(8)
První písmeno jména stanice,
zaznamenaného v přístroji
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Deníky a seznamy
Seznam programů (Program List)
Jedná se o tisk seznamu programů pro volbu čísel, které jste předtím uložili na programové klávesy..
1
PRINT OUT
(1-7)
ENTER NO. OR ∨ ∧
6
2
3:PROGRAM LIST?
PRESS SET TO PRINT
3
3
* PRINTING *
PROGRAM LIST
Ukázka seznamu programů
*************** -PROGRAM LIST- ******************** DATE 03-DEC-2002 ***** TIME 15:00 *******
(1)
PROGRAM
[P1]
[P2]
[P3]
(2)
PROGRAM NAME
(3)
TYPE
(4)
TIMER
(5)
ABBR NOS.
TIMER XMT
TIMER POLL
PROG. A
XMT
POLL
POLL
12:00
19:00
-----
[001]
[002]
[001] [002]
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Vysvětlivky
(2) Jméno programu
: až 15 znaků
(3) Typ komunikace
: "XMT: přenos
POLL: vyžádaný přenos
ABBR/GRP: znamená, že programová klávesa je naprogramována jako
skupinová.
ONE-TOUCH: znamená, že programová klávesa je naprogramována jako
jednotlačítková.
(4) Časovač
: Udává čas startu.
'---- ' znamená, že programová klávesa obsahuje "neodložený" program.
(5) Čísla zapsaná v programu
: Čísla pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
215
Printout Journals
and Lists
(1) Programová klávesa
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Deníky a seznamy
Seznam faxových parametrů (Fax Parameter List)
1
PRINT OUT
(1-7)
ENTER NO. OR ∨ ∧
6
2
4:FAX PARAM. LIST?
PRESS SET TO PRINT
4
3
* PRINTING *
FAX PARAMETER LIST
Ukázka seznamu faxových parametrů
*************** -FAX PARAMETER LIST- ************** DATE 03-DEC-2001 ***** TIME 15:00 **** P.01
(1)
PARAMETER
NUMBER
(7)001
* 002
099
(2)
DESCRIPTION
CONTRAST
(HOME)
RESOLUTION (HOME)
(3)
SELECTION
(4)
CURRENT
SETTING
(5)
STANDARD
SETTING
(1:Normal
2:Lighter
3:Darker)
1
(1:Standard
2:Fine
3:S-Fine
4:Halftone(Fine)
5:Halftone(S-Fine)) 2
MEMORY SIZE
1
(4MB) (6)
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
1
- ***** -
201 555 1212- *********
Vysvětlivky
(1) Číslo parametru
(2) Popis
: "(HOME)" znamená výchozí pozici nastavení.
(3) Výběr
(4) Aktuální nastavení
: "----" znamená, že kód nebo heslo není nastaveno. Je-li nastaveno, je zobrazeno v
závorkách.
(5) Standardní nastavení : Původní tovární nastavení.
(6) Velikost paměti
(7) Změněné nastavení
216
: "*" znamená, že původní tovární nastavení bylo změněno.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Deníky a seznamy
Objednávkový formulář pro kazety s tonerem
Objednávkový formulář na dodávku vytisknete takto:
1
2
1:CLEAN ROLLER?
3:PRINT ORDER FORM?
7
8
* PRINTING *
TONER ORDER FORM
3
Ukázka objednávkového formuláře
**********************************
>
TONER CARTRIDGE ORDER FORM
<
**********************************
**** The toner supply in your machine is running low ****
To order a replacement Cartridge from your Authorized Dealer
by Phone:
by Fax:
Thank you for your order.
Ship to: ______________________________
Bill to: _______________________________
______________________________________
_______________________________________
______________________________________
_______________________________________
Attention: ____________________________
Attention: _____________________________
Phone No.: ____________________________
Phone No.: _____________________________
Customer ID: __________________________
P.O. No.(if required): _________________
Toner Cartridge: UG-3350 ______________
Serial No.: ____________________________
______________________________________
Print your name and title
/
/
_______________________________________
Signature & Date
217
Printout Journals
and Lists
Customer Name and Address
==========================
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Problem Solving
Odstraňování potíží
Máte některý z těchto problémů?
Režim
Během přenosu
Příznak
Příčina / Akce
Str.
Nefunguje podání
dokumentu /
vícenásobné podání
1. Zkontrolujte, jestli je dokument bez sešívacích drátků a
sponek a jestli není roztržený nebo mastný.
2. Zkontrolujte, je-li dokument správného typu pro přístroj
porovnáním se seznamem "Dokumenty, které nelze
posílat". Jestliže má vlastnosti uvedené v seznamu,
udělejte si jeho fotokopii a tu odešlete.
3. Zkontrolujte, je-li dokument správně založen.
4. Upravte tlak podavače ADF.
85
Vzpříčení dokumentu
V případě vzpříčení dokumentu se na displeji objeví
informační kód 031.
232
Nerazítkuje se
1. Zkontrolujte, jestli svítí kontrolka razítka.
2. Zkontrolujte nastavení faxového parametru č.04 a 28.
88
78
Razítko je příliš světlé.
Vyměňte razítko.
236
Zkontrolujte kvalitu vlastní kopie. Jestliže je v pořádku,
problém není ve Vašem přístroji, ale u příjemce. Jestliže je
kopie nízké kvality, vyčistěte snímací prostor.
233
86
235
Kvalita přenesené kopie Vertikální linie na
přeneseném
dokumentu
Během příjmu
218
Přenesený dokument
je prázdný.
1. Přesvědčte se, že dokument je založen lícem dolů.
2. Zkontrolujte kvalitu vlastní kopie. Jestliže je v pořádku,
problém není ve Vašem přístroji, ale u příjemce. Jestliže je
kopie nízké kvality, vyčistěte snímací prostor.
Chybí záznamový
papír
Dojde-li záznamový papír, na displeji se objeví informační kód
010.
36
Vzpříčení
záznamového papíru
V případě vzpříčení záznamového papíru se na displeji objeví
informační kód 001, 002, 007 nebo 008.
231
Záznamový papír se
Přesvědčte se, že je papír v zásobníku. Dále postupujte podle
neposouvá do přístroje návodu pro zakládání papíru.
36
Záznamový papír se po Zkontrolujte, jestli nedošlo k zablokování papíru uvnitř
tisku nevysune
přístroje.
231
Záznamové papíry se
neskládají ve
správném pořadí.
Přístroj netiskne od
poslední přijaté strany.
81
242
1. Zkontrolujte, jestli je faxový parametr č.65 nastaven na
"Valid".
2. Jestliže se během příjmu naplní paměť, přístroj začne
tisknout od první přijaté stránky. Jestliže se tento příznak
objevuje často, doporučujeme instalaci doplňkové
paměťové karty.
233
Nefunguje automatické Zkontrolujte, jak je nastaveno zmenšení při tisku.
zmenšení dokumentu
133
Chybí toner
34
Dojde-li v tonerové kazetě toner, na displeji se objeví
informační kód 041.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Kvalita tiskové kopie
Komunikace
Žádná činnost
Příznak
Příčina / Akce
Str.
Vertikální linie vytištěné Vytiskněte si hlášení v deníku (např. FUNCTION, 6, 1, SET a
na přijatém dokumentu 1) a zkontrolujte kvalitu, abyste zjistili, zda není problém ve
Vašem přístroji.
Jestliže je kvalita hlášení v pořádku, problém není na Vaší
straně, ale u příjemce. Jestliže je kopie nízké kvality, vyměňte
kazetu s tonerem.
210
Roztřepaný tisk
1. Přesvědčte se, že užíváte správný papír pro nejvyšší
možnou kvalitu tisku.
2. Zkuste otočit záznamový papír na druhou stranu.
241
Chybí body nebo řádky 1. Přesvědčte se, že užíváte správný papír pro nejvyšší
/ nestejně tmavý tisk
možnou kvalitu tisku.
2. Vyměňte tonerovou kazetu.
241
Blednoucí tisk
Ve Vaší tonerové kazetě dochází toner. Vyměňte tonerovou
kazetu.
34
Nezřetelný tisk
Pro nejlepší možnou kvalitu tisku zřejmě potřebujete zvolit jiný
papír.
241
Není oznamovací tón
1. Zkontrolujte připojení telefonní linky.
2. Prověřte telefonní linku.
237
Není automatická
odezva
1. Zkontrolujte připojení telefonní linky.
2. Zkontrolujte nastavení příjmového režimu.
3. Jestliže faxový parametr č.13 (Automatický tisk deníku) je
nastaven na "Valid" (výchozí stav) a přístroj právě tiskne
přijatý dokument z paměti, přičemž se zároveň jedná o 32.
transakci, přístroj nebude reagovat, dokud nedokončí tisk
transakčního deníku.
237
127
Nelze vysílat ani
přijímat.
Na displeji se zobrazí informační kód. Dále se obraťte na
tabulku informačních kódů.
226
Jednotka nevykonává
žádnou činnost
Proveďte reset přístroje tak, že vypnete vypínač proudu a po
několika vteřinách ho znovu zapnete.
40
34
34
Problémy a jejich
řešení
Režim
219
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Režim
Potíž se záznamníkem
v bezobslužném
režimu TAM I/F (režim
OUT)
Příznak
Příčina / Akce
Str.
Tato vlastnost není kompatibilní. Faxový přístroj je
konstruován tak, aby reagoval po 8 zazvoněních, jestliže
záznamník neodpovídá.
--
Faxový přístroj se
Záznamník, který poskytuje pouze úvodní ohlášení, není
nespustí, když
kompatibilní. Faxový přístroj bude pracovat se záznamníkem,
záznamník je nastaven který bude zaznamenávat příchozí zprávy.
na poskytnutí pouze
úvodní zprávy.
--
Na záznamníku je
nahrán pouze zvuk
"píp…píp".
Při nahrávání úvodní zprávy hovořte trochu pomaleji a
nechávejte mezery mezi slovy.
--
Faxový přístroj se
spustí uprostřed
úvodní zprávy, i když
volající chce zanechat
hlasový vzkaz
Zkontrolujte si, jestli v úvodní zprávě není tichá pauza delší
než 5 vteřin.
--
Není možno nahrát
žádnou příchozí
zprávu. Faxový přístroj
se vždycky spustí na
konci úvodní zprávy a
dříve, než se páska
přetočí na konec
posledního vzkazu.
(Váš záznamník
používá pouze jednu
kazetu s páskou pro
úvodní zprávu i
záznam příchozích
vzkazů.)
Nastavte faxový parametr č.20 (Detekce ticha) na"Invalid". A
potom požádejte volajícího, aby během úvodní zprávy na
79
Nelze využívat
vlastnost dálkového
zapnutí záznamníku.
Po osmém zazvonění
vždy odpoví faxový
přístroj.
Nelze přijímat z
přístroje, který po volbě
čísla nevysílá signál
CNG(krátké pípnutí
každé 3 vteřiny).
220
svém tónovém telefonu dvakrát stiskl tlačítko
spustil Váš fax.
tím dálkově
Nastavte faxový parametr č.20 (Detekce ticha) na"Valid".
Nebo požádejte volajícího, aby během úvodní zprávy na svém
tónovém telefonu dvakrát stiskl tlačítko
spustil Váš fax.
79
a tím dálkově
Ze záznamníku nelze
dálkově získat zprávu,
po zadání příkazu se
vždycky spustí fax.
Nastavte faxový parametr č.20 (Detekce ticha) na "Invalid".
79
Nastavte faxový
parametr č.20
(Detekce ticha) na
"Invalid".
Zkontrolujte svou úvodní zprávu. Jestli je příliš dlouhá,
volajícímu faxovému přístroji možná vypršel čas. Zkuste
zprávu zkrátit na méně než 15 vteřin, nebo požádejte
volajícího, aby si ve svém přístroji naprogramoval Vaše
telefonní číslo se 3 pauzami a znakem # na konci. (Např.
5551212 PAUSE PAUSE PAUSE #)
.
--
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Potíž se záznamníkem
v bezobslužném
režimu FAX (režim
OUT)
Příznak
Příčina / Akce
Faxový přístroj
Zvyšte počet zazvonění pro detekci na záznamníku.
nezačne přijímat se
záznamníkem v režimu
automatické odpovědi
Str.
--
Problémy a jejich
řešení
Režim
221
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Informační kódy
Jestliže nastane nějaká neobvyklá situace, na displeji se může objevit některý z dále uvedených
informačních kódů. To Vám umožní identifikovat závadu a problém odstranit.
Kód
001
Význam
Činnost
Záznamový papír se zablokoval při podávání z první Odstraňte zablokovaný papír
kazety.
002
Záznamový papír se zablokoval při podávání z druhé Odstraňte zablokovaný papír
kazety.
007
Záznamový papír se nedostane úplně z přístroje.
Vyndejte kazetu s tonerem a odstraňte
zablokovaný papír.
008
Při podávání papíru je otevřená kazeta.
Odstraňte zablokovaný papír a zavřete
kazetu.
010
Chybí záznamový papír.
Založte záznamový papír.
011
Kazeta se záznamovým papírem není správně Nainstalujte kazetu se záznamovým papírem.
instalovaná.
017
V kazetě s papírem je založen papír nesprávného Založte do kazety papír správného formátu
formátu.
(A4, Letter nebo Legal).
030
Špatné podání dokumentu.
1. Založte dokument správně.
2. Odstraňte zablokovaný dokument.
3. Upravte podavač.
031
Papír dokumentu je příliš dlouhý nebo se zablokoval. 1. Založte dokument správně.
Délka dokumentu přesahuje 2 m.
2. Odstraňte zablokovaný dokument.
041
Došel toner.
Vyměňte kazetu s tonerem.
043
Dochází toner.
045
Kazeta s tonerem není instalována.
Instalujte kazetu s tonerem.
060
Je otevřený kryt tiskárny.
Zavřete kryt tiskárny.
061
Podavač je otevřen.
Zavřete podavač.
400
Během úvodního navazování spojení (handshake) 1. Prověřte u druhého účastníka.
přijímající stanice nereagovala nebo se objevila chyba 2. Znovu založte dokument a odešlete.
komunikace.
401
Vzdálená stanice vyžaduje heslo pro příjem Zkontrolujte vzdálenou stanici.
dokumentu.
Naprogramujte své ID číslo (fax telefonní
Vzdálená stanice nemá důvěrnou schránku.
číslo) (viz str.48).
Vzdálená stanice vyžaduje ID číslo vysílající jednotky
(fax telefonní číslo).
402
Během úvodního navazování spojení (handshake) se Znovu založte dokument a odešlete.
objevila chyba komunikace.
403
Vzdálená stanice není schopna vyžádaného přenosu. Požádejte vzdálenou stanici o nastavení
"POLLED=ON"
404/405 Během úvodního navazování spojení (handshake) se Znovu založte dokument a odešlete.
objevila chyba komunikace.
406
Heslo pro přenos nesouhlasí.
Zkontrolujte heslo nebo telefonní číslo na
Příjmové heslo nesouhlasí.
jednotlačítkové nebo zkrácené stanici.
Přijato z neautorizované stanice v režimu selektivního
příjmu.
407
Z přijímající stanice nebyla potvrzena předchozí Vyčkejte několik minut a odešlete znovu.
odeslaná stránka.
408/409 Potvrzení předchozí stránky ze vzdálené stanice je Vyčkejte několik minut a odešlete znovu.
nečitelné.
410
Komunikace byla vysílající stranou zrušena.
Prověřte u druhého účastníka.
411
Heslo pro vyžádaný přenos nesouhlasí.
Zkontrolujte heslo.
222
str.
231
231
231
231
36
-38
39
86
232
235
86
232
34
34
----
--
---194
196
197
---139
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Informační kódy
412
414
415
416/417
418/419
420/421
422/427
430/434
436/490
456
Význam
Činnost
Žádná data z vysílající strany.
Heslo pro vyžádaný přenos nesouhlasí.
Chyba při vyžádaném přenosu.
Mnoho chyb v přijatých datech.
Prověřte u druhého účastníka.
Zkontrolujte heslo vyžádaného přenosu.
Zkontrolujte heslo vyžádaného přenosu.
Prověřte u druhého účastníka.
Přístroj přechází do příjmového režimu, ale z vysílající
strany nepřijímá žádné příkazy.
Nekompatibilní interface.
Během příjmu se objevila chyba v komunikaci.
Přijatá data obsahují mnoho chyb.
• Jednotka přijala důvěrný dokument nebo byla
požádána o poskytnutí vyžádaného důvěrného
dokumentu za následujícího stavu:
1. V paměti není dost místa pro přijetí důvěrného
dokumentu.
2. Důvěrná poštovní schránka je plná.
3. Během tisku přijatých dokumentů.
• Jednotka byla požádána o zprostředkování dalšího
přenosu dokumentu (relay).
Během příjmu se objevila chyba v komunikaci.
1. Číslo vzdálené strany je chybné.
2. Prověřte u druhého účastníka.
Prověřte u druhého účastníka.
Prověřte u druhého účastníka.
Prověřte u druhého účastníka.
1. Vytiskněte seznam souborů a zkontrolujte
obsah.
2. Vyčkejte ukončení tisku.
492/493/
494
495
Telefonní linka byla přerušena.
501/502 Při užití interního modemu V.34 se objevila chyba
komunikace.
540/541/ Během přenosu se objevila komunikační chyba.
542/543/
544
550
Telefonní linka byla přerušena.
552/553/ Během příjmu se objevila komunikační chyba.
554/555
580
Přenos podadresy do jednotky, která neobsahuje
funkce pro práci s podadresami.
581
Přenos s heslem a podadresou do jednotky, která
neobsahuje funkce pro práci s hesly podadres.
601
Během přenosu z podavače byl otevřen jeho kryt.
623
V podavači není založen žádný dokument.
630
Opakované volání čísla nebylo úspěšné kvůli
obsazené lince.
631
Během volby čísla byla stisknuta klávesa STOP.
634
Opakované volání čísla nebylo úspěšné, protože ze
strany volané stanice nedošlo k odezvě, nebo bylo
chybně zvoleno číslo.
Poznámka: Jestliže nebyl zjištěn obsazovací tón,
přístroj bude opakovat volání pouze jednou.
638
Během komunikace došlo k výpadku proudu.
711
Nesprávné nastavení LDAP
712
Nesprávná emailová adresa
714
Nelze se přihlásit (přilogovat) na síť.
715
Čas připojení TCP/IP vypršel.
str.
-139
139
-----160
Prověřte u druhého účastníka.
--
Prověřte u druhého účastníka.
Prověřte u druhého účastníka.
---
1. Znovu založte dokument a odešlete.
2. Prověřte u druhého účastníka.
--
Prověřte u druhého účastníka.
Prověřte u druhého účastníka.
---
Prověřte na vzdálené stanici.
195
Prověřte na vzdálené stanici.
195
Zavřete podavač a odešlete znovu.
Znovu založte dokument a odešlete.
Znovu založte dokument a odešlete.
232
---
Znovu založte dokument a odešlete.
Zkontrolujte telefonní číslo a odešlete znovu.
---
Zkontrolujte napájecí kabel a zástrčku.
Zkontrolujte jméno serveru LDAP, přihlašovací
jméno, heslo, vyhledávací bázi.
Zkontrolujte
zaregistrovanou
emailovou
adresu.
Se správcem sítě zkontrolujte IP adresu
serveru SMTP.
Zkontrolujte připojení kabelu 10Base-T/
100Base-TX. Na síti se objevil nečekaný
problém. Upozorněte správce sítě.
Zkontrolujte nastavení parametrů Internet
faxu. Ověřte IP adresu, IP adresu výchozí
brány, IP adresu serveru SMTP.
40
--
--
--
223
Problémy a jejich
řešení
Kód
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Informační kódy
Kód
Význam
Činnost
str.
716
Nelze se přihlásit (přilogovat) k určenému SMTP
serveru.
Neúplný přenos protokolu SMTP. Hard disk SMTP
serveru je možná plný.
Při přijímání dat k tisku došlo k přetečení stránky
paměti. Tiskový formát, zvolený ve Vaší aplikaci, je
větší než papír založený v kazetě.
Data přijatá po lokální síti jsou ve formátu, který není
podporován.
Zkontrolujte nastavení IP adresy SMTP
serveru. Informujte správce sítě.
SMTP server je vadný.
Informujte správce sítě.
Prověřte formát dokumentu a rozlišení.
Požádejte autora o nové odeslání v
podporované velikosti a rozlišení.
Požádejte autora o nové odeslání s přílohou v
podporovaném formátu:
* ve formátu TIFF-F
* obraz přizpůsobený velikosti záznamového
papíru
Zkontrolujte IP adresu POP serveru.
Informujte správce sítě.
Zkontrolujte uživatelské jméno a heslo nebo
nastavení APOP.
Informujte správce sítě.
1. Zkontrolujte připojení síťového kabelu.
2. Informujte správce sítě a ověřte si, jestli je
server DHCP na síti dostupný. Pokud ne,
změňte faxový parametr 169 (DHCP
CLIENT) na "Invalid" a další síťové
parametry nastavte ručně (str.16).
Zkontrolujte IP adresu DNS serveru.
Informujte správce sítě.
Zkontrolujte jméno POP serveru.
Zkontrolujte jméno SMTP serveru.
Zkontrolujte uživatelské jméno a heslo pro
ověření.
Informujte správce sítě.
Ověřte si, že faxový parametr č.158 (PC
REMOTE UPDATE) je nastaven na "2: Valid".
--
717
718
719
720
721
Nelze se připojit k POP serveru. (Nesprávná IP
adresa POP serveru.) POP server nepracuje.
Nelze se připojit k POP serveru. (Chyba ve jménu
uživatele nebo v heslu.)
722
Nepodařilo se získat síťové parametry (jako je IP
adresa, maska podsítě, IP adresa výchozí brány atd.)
ze serveru DHCP.
725
Čas připojení DNS serveru vypršel. DNS server
nepracuje.
Přijata chybová odezva z DNS serveru.
726
729
Při připojování k SMTP serveru se nepodařilo ověření
(SMTP AUTHENTICATION).
730
Nelze získat deník ani programovat internetové
parametry a automatický adresář dálkově formou
emailu z PC.
731
Paměť (buffer) adresáře pro ruční volbu čísla byla při
příjmu požadavku na relay přenos naplněná (70
stanic).
800/816/ Jednotka byla požádána o zprostředkování dalšího
825
přenosu
dokumentu
(relay)
nebo
důvěrnou
komunikaci, ale nemá tuto schopnost.
815
Poštovní schránka je plná.
870
Během ukládání dokumentu do paměti pro přenos
došlo k přeplnění paměti.
POZNÁMKA
224
Požádejte autora o nové odeslání požadavku
na relay přenos poté, co se ukončí
rezervovaná komunikace.
Prověřte u druhého účastníka.
1. Odešlete dokument bez ukládání do
paměti.
2. Instalujte doplňkovou paměťovou kartu.
---
--
---
---
83
--
--
200
111
242
1.1.Jestliže
se informační
kód objevuje
znovu i the
po recommended
identifikaci problému
doporučené
After identifying
the problem
and verifying
action,aif provedení
the information
Codes
činnosti,
nebo
jestliže
se
objeví
kód
v
tabulce
neuvedený,
obraťte
se
laskavě
na
keep reoccuring or for help on Information Codes that appear on your machine but are not
autorizovaného
prodejce
firmyyour
Panasonic.
listed above, please
contact
local Panasonic Authorized Dealer.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Chyby při programování emailem
Chybové zprávy, poslané odesilateli
Chybové zprávy, které jsou formou emailu poslány z Vašeho přístroje původnímu odesilateli v průběhu
dálkového programování automatického adresáře prostřednictvím emailu.
Chybová zpráva
Možná příčina
1
554 Data transfer error (broken header)
Záhlaví nebo jeho část se dekóduje v době, kdy zpráva již skončila zkuste to znovu.
2
554 Data transfer error (broken data)
Současně jsou přítomny a zpracovávány velké objemy, zatímco
zpráva skončila - zkuste to znovu.
3
554 Data transfer error (FAX module)
Během komunikace s modulem LAN se objevila chyba při přesunu
dat v modulu FAX - zkuste to znovu.
4
554 MIME attachment not supported
(message/file)
Během této operace není podporováno připojení MIME, odešlete
znovu pouze s textem v těle zprávy.
5
554 MIME format not supported
Typ souboru MIME není podporován, odešlete znovu pouze s textem
v těle zprávy.
6
554 G3 relay permission denied
Požadovaná doména pro relay přenos není zaregistrovaná.
7
554 Relay address unknown
Telefonní číslo koncové přijímací stanice pro relay přenos je
neznámé.
8
554 Memory full (FAX module)
Paměť FAX je plná, zkuste to znovu později.
9
554 Data transfer error
Jiné než výše uvedené chyby, zkuste to znovu později.
Chybové zprávy při zpětném potvrzení Internet faxu
Chybové zprávy, které se vytisknou na zpětném potvrzení Internet faxu v případě, kdy se nepodaří dálkové
programování automatického adresáře prostřednictvím emailu.
Možná příčina
1
Format Error : <@command block, the V bloku "@command" chybí koncový příkaz "@end", doplňte ho a
"@end" command is missing.>
zkuste to znovu.
2
Format Error : <@begin block,
"@begin" command is missing.>
3
Format Error : <@begin block, the "@end" V bloku "@begin" chybí koncový příkaz "@end", doplňte ho a zkuste
command is missing.>
to znovu.
4
Format Error : <@system block, the V bloku "@system" chybí koncový příkaz "@end", doplňte ho a
"@end" command is missing.>
zkuste to znovu.
5
Format Error : <@sender block, the V bloku "@sender" chybí koncový příkaz "@end", doplňte ho a
"@end" command is missing.>
zkuste to znovu.
6
Format Error:<@domain block, the "@end" V bloku "@domain" chybí koncový příkaz "@end", doplňte ho a
command is missing.>
zkuste to znovu.
7
Format Error : <@program block, the V bloku "@program" chybí koncový příkaz "@end", doplňte ho a
"@end" command is missing.>
zkuste to znovu.
8
Format Error : <@system block, the V bloku "@system" chybí úvodní příkaz "@system", doplňte ho a
"@system" command is missing.>
zkuste to znovu
9
Permission denied : <Fax
parameter is set to "Valid".>
10
Permission denied : <Fax machine is busy Zkuste znovu později, až přístroj nebude zaneprázdněný.
performing a task.>
the V bloku "@begin" chybí úvodní příkaz "@begin", doplňte ho a zkuste
to znovu.
Forward Změňte parametr Fax Forward (Přesměrování faxu) na "Invalid" a
zkuste znovu.
225
Problémy a jejich
řešení
Chybová zpráva
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Chyby při programování emailem
Chybová zpráva
226
Možná příčina
11
Error : <Programmed ABBR overwrite Existující naprogramovaná data nelze přepsat, nejdříve je musíte
prohibited. Use open ABBR only.>
vymazat příkazem "Delete".
12
Permission
incorrect.>
13
Permission denied : <Remote Dialler Nastavte parametr Remote Dialler Update (Dálková aktual. adresáře)
Update parameter is set to "Invalid".>
na "Valid".
14
Format Error : <error line>
Formát vstupu je nesprávný nebo neúplný, nebo datový řetězec pro
stanici není definován na jediném řádku.
15
Warning : <error line>
Formát vstupu je nesprávný, nebo počet znaků přesahuje maximum,
povolené pro dané pole. Opravte a zkuste znovu.
16
Warning : Field limit exceeded<error line>
Byl překročen maximální počet názvů stanic, domén, odesilatelů,
programů apod.
denied
:
<Password
is Opravte heslo a zkuste to znovu.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Odstranění zablokovaného záznamového papíru
Jestliže dojde k uvíznutí záznamového papíru v přístroji, na displeji se zobrazí informační kód 001, 002, 007
nebo 008..
Odstranění papíru, informační kód 001, 002 nebo 008
1
(1) Vysuňte kazetu s papírem a sundejte její
kryt.
(2) Odstraňte uvízlý nebo pokrčený papír a
znovu založte záznamový papír do kazety.
1
POZNÁMKA
(1) Otevřete kryt tiskárny.
(2) Vyndejte kazetu s tonerem.
(3) Odstraňte uvízlý papír.
Pozn.:1 Jestli je to možné, zkuste
nejdříve odstranit uvízlý papír z
vnitřku jednotky (jak vidíte na
horním obrázku), abyste zabránili
setření toneru, který se nestačil
zapéct na papír a který by mohl
znečistit zapékací válec.
2 Abyste odstranili uvízlý papír ze
zadní části jednotky (jak vidíte na
spodním obrázku), odstraňte
nejdříve
přihrádku
pro
záznamový papír a jemně přímo
vytáhněte uvízlý papír, přičemž
dávejte
pozor,
abyste
ho
neroztrhli.
1.
se zprávou
o zablokování
záznamového
papíru
je by
možno
resetovat
pouzeofotevřením
1.Displej
The Recording
Paper
Jam message
display is reset
only
opening
and closing
the Printera
zavřením
Cover. krytu tiskárny.
227
Problémy a jejich
řešení
Odstranění papíru, informační kód 007
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Odstranění zablokovaného dokument
Jestliže dojde ke uvíznutí dokumentu v přístroji, na displeji se zobrazí informační kód 030 nebo 031..
Odstranění dokumentu
1
228
(1) Otevřete podavač.
(2) Odstraňte uvízlý dokument.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Vyčištění oblasti pro skenování dokumentu
Jestliže přijímající strana hlásí, že přijaté dokumenty jsou černé nebo obsahují černé řádky, zkuste si na
Vaší jednotce udělat ověřovací kopii. Jestliže je kopie černá nebo obsahuje černé řádky, prostor pro
skenování dokumentu je pravděpodobně zašpiněn a musí být vyčištěn.
Jak vyčistit prostor skenování
1
Otevřete kryt podavače.
Kryt podavaËe
2
Skenovací prostor jemně vytřete měkkým
hadříkem namočeným v etylalkoholu. Dbejte
na to, abyste použili čistý hadřík, tuto oblast
lze snadno poškrábat.
Problémy a jejich
řešení
Prostor skenov·nÌ
229
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Vyčištění tiskového válce
Jestliže se toner octne na zadní straně záznamového papíru, tiskový válec v zapékací jednotce je
pravděpodobně špinavý.
Jak vyčistit tiskový válec:
1
2
1:CLEAN ROLLER?
3:PRINT ORDER FORM?
7
1
8
* PRINTING *
CLEANING CHARTS
1
Přístroj vytiskne tři čisticí listy. Potom se vrátí do
pohotovostního režimu.
<PRINTER ROLLER CLEANING CHART>
HOW TO LOAD THE CLEANING CHARTS
1.REMOVE THE PAPER CASSETTE
(If multiple cassette configuration, REMOVE THE UPPER PAPER CASSETTE)
2.SET THESE 3 CLEANING CHARTS IN THE CASSETTE FACE DOWN
3.RE-INSTALL THE PAPER CASSETTE
4.PRESS [FUNCTION][7][8][SET][1][SET][2]
TO START CLEANING
5.DISPOSE OF THE CLEANING CHARTS
*** SET THIS END TOWARDS THE FRONT, FACE DOWN ***
3
4
5
Založte čisticí listy do kazety lícem dolů.
(Viz poznámka 1.)
1:CLEAN ROLLER?
3:PRINT ORDER FORM?
7
1
8
2
* CLEANING *
PRINTER ROLLER
Přístroj bude podávat listy a čistit tiskový válec.
POZNÁMKA
230
1.
máteinstalled
instalovanou
doplňkovou
kazetu,load
založte
čistící listy
do té into
horní.
1. Jestliže
If you have
the optional
cassette(s),
the Cleaning
Charts
the upper cassette.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Úprava automatického podavače dokumentů (ADF)
Jestliže často dochází ke špatnému podání dokumentů, doporučujeme Vám upravit podavač..
Jak upravit podavač
1
Klouzavým pohybem posuňte páčku pro
seřizování tlaku do požadované polohy podle
situace.
Situace
1
Aby se zabránilo potížím, kdy se nepodává nic.
2
Standardní pozice.
3
Aby se zabránilo potížím s vícenásobným podáváním.
Problémy a jejich
řešení
Poloha
231
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Ověřovací razítko
Ověřovací razítko obsahuje inkoust. Když otisk razítka ztrácí barvu nebo je špatně viditelný, je třeba razítko
vyměnit nebo doplnit inkoustem.
Jak vyndat razítko
1
Otevřete podavač.
Kryt podavaËe
2
(1) Vytáhněte razítkovou soupravu směrem
vzhůru.
2
POZNÁMKA
232
(2) Vyndejte razítko a nahraďte ho novým.
1.1.Kvůli
nákupu
nového
kontaktujte dealer
místního
Na str.
najdete
Please
contact
your razítka
local Panasonic
to prodejce
purchasePanasonicu.
a new stamp.
See242
page
242
objednávkové
číslo razítka.
Verification Stamp
for order number.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Odstraňování potíží
Kontrola telefonní linky
Jestliže v telefonu připojeném k přístroji neslyšíte oznamovací tón nebo telefon nezvoní (není automatický
příjem). .
1
Odpojte kabel telefonní linky ze zásuvky,
2
Do téže telefonní zásuvky zapojte jiný běžný
3
Přes sluchátko zkontrolujte oznamovací tón.
dodané telefonní společností.
telefon.
Jestliže stále nic neslyšíte, oznamte to
příslušné telefonní společnosti.
Můžete také zavolat z jiného telefonu na toto
číslo. Jestliže telefon nezvoní, oznamte to
Problémy a jejich
řešení
telefonní společnosti.
233
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Appendix
Specifikace
Kompatibilita (G3 Fax)
ITU-T Group 3
Kompatibilita (LAN)
IETF RFC 2305, ITU-T T.37
Shoda se standardem (LAN)
10Base-T Ethernet (IEEE 802.3), 100Base-TX Fast Ethernet (IEEE802.3u)
Konektory rozhraní (LAN)
10/100 Base-TX port: RJ-45
Komunikační protokol (LAN)
TCP/IP, SMTP, POP3, MIME
Formát souboru (LAN)
TIFF MH [IETF RFC 2301 Profile S], MMR (pouze 400dpi)
Šířka přijímaných emailů (LAN)
maximální formát: LETTER
Kódování
MH, MR, MMR (ve shodě s doporučením ITU-T)
Typ modemu
ITU-T V.34, V.17, V.29, V.27ter a V.21
Rychlost modemu
33600 - 2400 bps
Velikost dokumentu
Max. : (257 x 2000 mm)
(s asistencí obsluhy)
Min. : (148 x 128 mm)
Tloušťka dokumentu
jednotlivé listy
více listů
Kapacita ADF
(automat. podavač dokumentů)
vestavěn, až 50 listů
Poznámka: omezení dokumentů při odesílání více stránek je následující:
velikost dokumentu
tloušťka dokumentu
Až 20 listů
257 x 364 mm
0.06 - 0.12 mm
Až 30 listů
A4 nebo Letter size
0.06 - 0.10 mm
* Povšimněte si, že ačkoliv tloušťka a velikost vyhovují specifikaci, u některých typů
papíru nebude možno pracovat s 30 stránkami.
Snímací metoda
podávání listů s obrazovým senzorem typu CCD
Efektivní šířka snímání
208 mm
Rozlišení skeneru
standardní :
jemné
:
superjemné :
234
: 0.06 mm (45 g/m2) - 0.15 mm (112 g/m2)
: 0.06 mm (45 g/m2) - 0.12 mm (75 g/m2)
Horizontální
8 pels/mm
8 pels/mm
8 pels/mm
Záznamová metoda
laserová tiskárna
Záznamový papír
normalizovaný papír
Formát záznamového papíru
Letter, A4 or Legal
Rozlišení tiskárny
režim fax / kopie
režim tiskárna
Efektivní formát záznamu
Letter
A4
Legal
: 406 x 391 dpi
: 600 x 600 dpi
300 x 300 dpi
: 208 x 271 mm
: 202 x 289 mm
: 208 x 348 mm
x
x
x
Vertikální
3.85 řádků/mm
7.7 řádků/mm
15.4 řádků/mm
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Specifikace
Okraje při tisku: (viz pozn.1)
0.16 in
(4 mm)
0.16 in
(4 mm)
0.16 in
(4 mm)
Kapacita záznamového papíru
asi 250 listů (pro papír 75 g/m2)
Kapacita paměti pro zkrácenou /
jednotlačítkovou volbu čísla
132 stanic
(včetně 28 jednotlačítkových kláves a 4 programových kláves)
Každá stanice může registrovat až 36 číslic pro telefonní číslo (včetně pauz a
mezer) a až 15 znaků pro název stanice.
Ruční adresář
70 stanic
(emailové adresy / telefonní čísla)
Kapacita obrazové paměti
Základní paměť (4 MB)
240 stránek
S paměťovou kartou 2 MB
400 stránek
S paměťovou kartou 4 MB
560 stránek
S paměťovou kartou 8 MB
880 stránek
(podle standardu ITU-T, vzor č.1, se standardním rozlišením)
POZNÁMKA
1.1.PřiThe
tisku
formátu
Letter
nebo
Legal
rozlišením
600 dpi
z PCsize
bude
levý a pravý
leftdokumentu
and right print
margin
is (5.5
mm)
whens printing
a Letter
or Legal
document
with
tiskový
okraj
činit
5,5 mm.
600 dpi
from
a PC.
235
Dodatek
0.16 in
(4 mm)
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Specifikace
Zdroj napájení
198-255 V střídavých, 47-63 Hz, jedna fáze: 200 V verze
Spotřeba proudu
Pohotovostní režim (úsporný režim: zap)
Pohotovostní režim (úsporný režim: vyp)
[Pokojová teplota: 25°C]
Vysílání
Příjem
Kopírování
Maximum
236
verze 200V
asi. 8.0 Wh
asi 25.0 Wh
asi 19.0 W
asi 480 W
asi 480 W
asi 490 W
Rozměry:
370 (Š) x 457 (H) x 250 (V) mm
(mimo výstupků a doplňkové kazety na papír)
Hmotnost:
přibližně 9,0 kg
(mimo spotřebního materiálu a doplňků)
Pracovní prostředí
teplota
relativní vlhkost
: 10 - 35°C
: 15 - 70%
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Specifikace záznamového papíru
Obecně platí, že většina papírů pro fotokopie bude rovněž velmi dobrá i zde. Existuje mnoho názvů a
druhových značek papíru. Doporučujeme Vám proto, abyste si nejdříve otestovali různé vzorky papíru, až
získáte výsledky, jaké hledáte.
V následující tabulce jsou shrnuty hlavní údaje, které byste měli vzít v úvahu při výběru bílého nebo
barevného papíru.
Základní hmotnost
60 to 90 g/m2
Ořez papíru
ořezaný ostrou čepelí, bez viditelného roztřepení
Vlákno
dlouhé
Obsah vlhkosti
3,7% - 5,3% podle hmotnosti
Neprůsvitnost
min. 88%
Balení
stoh papíru v laminátovém obalu odolném proti vlhkosti
Formát
Letter
A4
Legal
Typ:
řezané archy
1.1.Může
se stát, that
že papír
budecould
vyhovovat
všem
uvedeným
specifikacím
a tiskand
přesto
nebude
It is possible
the paper
meet all
of the
specifications
listed above
still not
print
uspokojivý,
protože
záleží
i
na
způsobu
zpracování
papíru
při
výrobě.
Proto
doporučujeme,
well because of the variations in paper manufacturing. Therefore, we recommend that you test
abyste
si před
nákupembefore
většího
množství papír pečlivě otestovali.
the paper
thoroughly
purchasing.
237
Dodatek
POZNÁMKA
: 216 mm x 279 mm
: 210 mm x 297 mm
: 216 mm x 356 mm
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Doplňky a spotřební materiál
Chcete-li objednat tento materiál, kontaktujte místního prodejce značky Panasonic.
A. Doplňky:
Objednávkové
číslo
zobrazení
popis
UE-409070
Kazeta na 250 listů papíru formátu Letter / Legal / A4 s podávací
jednotkou
UE-410046
Rozšiřující paměťová karta, 2 MB
UE-410047
Rozšiřující paměťová karta, 4 MB
UE-410048
Rozšiřující paměťová karta, 8 MB
B. Spotřební materiál
Objednávkové
číslo
238
zobrazení
popis
DZHT000004
Ověřovací razítko
UG-3350
Kazeta s tonerem
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Specifikace
Instalace paměťové karty
Před instalací se přesvědčte, že v paměti nejsou uloženy žádné soubory s dokumenty. Ověříte si to tak, že
si vytisknete seznam souborů (viz str. 160). Po instalaci paměťové karty přístroj bude inicializovat paměť
pro dokumenty a veškerý obsah, uložený tou dobou v této paměti, bude ztracen.
1
(1) Odpojte napájecí šňůru.
Kryt tisk·rny
(2) Otevřete kryt tiskárny a odstraňte kryt
paměťové karty.
Kryt pamÏùovÈ karty
2
PamÏùov· karta
(1) Vsuňte paměťovou kartu opatrně do
štěrbiny tak, že logo Panasonic bude
obráceno směrem ven z přístroje.
Pozor: Instalace paměťové karty v
nesprávném
směru
může
poškodit kolíky konektorů uvnitř
přístroje.
(2) Znovu nasaďte kryt paměťové karty a
zavřete kryt tiskárny
POZNÁMKA
Zastrčte přívodní šňůru. Vytiskněte si seznam
faxových parametrů (viz str. 220) a ověřte si
velikost paměti ve faxovém parametru č.99
(viz str. 81).
1. 1.
PřiThe
odstranění
paměťové
budou dokumenty
v paměti
document(s)
storedkarty
in memory
will be lost ifuložené
the memory
cardztraceny.
is removed.
239
Appendix
3
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Informace o předpisech
Prohlášení o shodě
"Tímto společnost Matsushita Graphic Communication Systems, Inc. / Panasonic Testing Centre (Europe)
GmbH (PTC) prohlašuje, že toto faxové zařízené G3 je ve shodě se základními požadavky a dalšími
závažnými ustanoveními směrnice Directive 1999/5/EC."
Poznámka:
Jestliže chcete získat kopii originálu Prohlášení o shodě pro naše výrobky, vztahující se k R&TTE, obraťte
se laskavě na naši webovou adresu http://doc.panasonic-tc.de.
upozorňuje na riziko, které může vést k vážnému poškození nebo úrazu
• Zastrčte napájecí kabel do běžné zásuvky ještě před připojením telefonní linky. Naopak odpojení telefonní
linky proveďte dříve, než vytáhnete přívodní napájecí kabel ze zásuvky.
• Zařízení okamžitě odpojte, pokud dojde k jeho takovému fyzickému poškození, jehož následkem jsou vnitřní
části stroje přístupné i při běžném provozu. V takovém případě musíte stroj nechat opravit nebo vyřadit z
provozu
• Jestliže přívodní napájecí kabel a / nebo telefonní kabel jsou poškozeny, musí být nahrazeny novými.
označuje riziko, které může vést k menšímu zranění nebo poškození stroje.
• Jestliže víte, že se blíží bouřka, doporučujeme Vám následující.
1. Odpojit telefonní kabel ze zásuvky.
2. Vypnout proud a vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.
• Toto zařízení nemusí být spolehlivé při předávání hovoru z telefonu nebo na telefon připojený na téže lince.
• Činnost zařízení na téže lince jako telefon nebo další přístroj se slyšitelným zvukovým efektem nebo
automatickým detektorem zvonění zvyšuje cinkání a hluk a může mít za následek klamné ovlivnění
detektoru zvonění. V takovém případě si uživatel nemůže stěžovat na ohlašovně poruch telefonní
společnosti.
240
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Informace o předpisech
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Při výpadku proudu tento telefon nemůže pracovat. Proto si zajistěte pro nouzový provoz samostatný
telefon, který není závislý na místní síti.
Jako partner ENERGY STARÆ Panasonic uv·dÌ, ûe tento v˝robek
vyhovuje smÏrnicÌm ENERGY STARÆ pro energetickou hospod·rnost.
Tento dobrovoln˝ program specifikuje urËitÈ standardy pro spot¯ebu a
vyuûÌv·nÌ energie. Tento v˝robek se automaticky vypÌn· po urËitÈ dobÏ,
kdy se na nÏm nepracuje. PouûÌv·nÌ v˝robku vyhovujÌcÌho ENERGY
STARÆ sniûuje spot¯ebu energie a v˝znamnÏ prospÌv· ûivotnÌmu
prost¯edÌ.
Funkce ve v˝chozÌm nastavenÌ (default) mohou b˝t upraveny podle
pot¯eb na Vaöem pracoviöti. O podrobnostech se laskavÏ informujte u
autorizovanÈho prodejce firmy Panasonic.
Varování
Jedná se o produkt třídy A. Ve vnitřním prostředí může výrobek působit radiovou interferenci, a v tom případě může být
uživatel požádán o provedení adekvátních opatření.
Podmínky připojení přístroje k veřejné telefonní síti v České republice a povinné
nastavení uživatelských parametrů.
1. Faksimilní zařízení Panafax DX-600-YC (dále jen zařízení) může být připojeno k analogovému účastnickému
koncovému bodu veřejné telefonní sítě v České republice jako průběžné zapojované koncové zařízení. Zařízení určené
k začlenění do služby TELEFAX může být přímo připojeno jen ke koncovému bodu veřejné telefonní sítě se
samostatným přípojným vedením. Nepřímo může být připojeno jen výjimečně a to pouze prostřednictvím pobočkové
ústředny II. nebo vyšší generace s provolbou.
2. K faxovému přístroji DX-600-YC lze trvale připojit externí telefonní přístroj a to buď telefonní přístroj dodaný
provozovatelem sítě nebo schválený v České republice pro samostatný provoz, tj. přístroj jehož základní funkce závisí
pouze na napájení z telefonní linky. Externí telefonní přístroj se zapojí přímo do zásuvky na zařízení označené TEL/
HANDSET. V takovém případě postačí, aby zásuvka LINE na zařízení byla s účastnickou telefonní zásuvkou propojena
dvoužilovým přívodním kabelem.
Po ukončení přenosu aktivovaného s externího telefonního přístroje, zařízení nesignalizuje
nezavěšený telefonní přístroj akusticky, ale pouze nepřímo, výzvou k volbě tel. čísla na displeji.
3. Zařízení musí být zapojeno do účastnické telefonní zásuvky místo telefonního přístroje. Při provozu více průběžně
zapojovaných koncových zařízení na jednom vedení může být před faksimilním zařízením zapojena ochrana proti
přepětí, tarifní indikátor a aut. linkový přepínač (event. i faxový utajovač). Případnou instalaci potřebných účastnických
telefonních zásuvek musí uživatel svěřit provozovateli telefonní sítě nebo subjektu oprávněnému k této činnosti.
4. Při poruše zařízení nebo je-li zkušebna přípojné telefonní ústředny žádána o lokalizaci závady, musí uživatel zařízení
odpojit a uvést telefonní účastnickou stanici do stavu před připojením zařízení (tzn.připojit na vedení telefonní přístroj
dodaný provozovatelem telefonní sítě nebo schválený v České republice pro samostatný provoz).
5. Zařízení musí být dodáváno s dvoužilovým přívodem ukončeným konektorovou zástrčkou - RJ11
6. Zařízení začleněné do služby TELEFAX musí používat digitální identifikaci účastníka TSI / CSI / CIG tvořenou
mezinárodním telefonním číslem uvedeným v telefaxovém seznamu ve složení.
241
• znak + a platné mezinárodní směrové číslo ČR (tj.+420)
• směrové číslo uzlového obvodu tel. obvodu UTO bez rozlišovacího čísla 0
• přípojné číslo telefonní stanice
7. Uživatelské funkce (FAX parametry) mohou být nastaveny podle potřeby uživatele.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Malý slovník použitých výrazů
10Base-T/100Base-TX
Ethernetový standard pro kabel.
Pojem 10/100 se týká jeho pásmové šířky 10/100 Mbps, Base znamená
základní pásmo a T kroucenou dvojlinku (twisted pair).
Kabel používá dva páry nestíněných kroucených vodičů.
jednokanálové
Adresář (telefonní seznam) Seznam, který obsahuje názvy stanic, naprogramovaných ve Vaší jednotce.
(Directory sheet)
Automatické přepínání Fax Tato vlastnost dovoluje sdílet jednu telefonní linku jak pro fax, tak pro hlasové hovory.
/ Tel (Fax / Tel Auto Switch)
Automatické zmenšení
při tisku (Auto print
reduction)
Metoda automatické redukce přijatého dokumentu, takže může být vytištěn na standardní
formát. Například stroj zredukuje přijatou stránku formátu "LEGAL" na 75 % původní velikosti,
takže bude vyhovovat formátu "LETTER".
Automatický
podavač Mechanizmus, který předává hromádku dokumentů po jednom do snímače.
dokumentů (ADF)
BPS (Bits per second)
Množství dat, které je přeneseno telefonní linkou. Váš stroj začne pracovat s nejvyšší rychlostí
a automaticky ji snižuje na vhodnou rychlost v závislosti na stavu telefonní linky a možnostech
přijímajícího stroje.
C.C.I.T.T.
Consultative Committee on International Telegraph and Telephone. Tato organizace má v současnosti
vyvinuty čtyři skupiny průmyslových standardů, které zajišťují faxovou kompatibilitu.
DDD (Direct distance
dialling)
Telefonní služba, umožňující volbu čísla bez operátorské asistence.
Deník (Journal)
Hlášení, tištěné Vaším přístrojem, se seznamem posledních 32 transakcí
Deník individuálních
přenosů (Individual
transmission journal)
Hlášení tištěné přenášející jednotkou s informací o poslední transakci s dokumentem.
DTMF (Dual tone multifrequency)
Metoda volby čísla, která vysílá různou sadu frekvencí pro každou číslici z telefonní klávesnice.
Obvykle se vztahuje k tónové volbě.
ECM (Error correction
mode)
Schopnost opravit přenosové chyby, detekované během volání.
Emailová adresa
(Email address)
Adresa pro odesílání a příjem dat prostřednictvím emailu. Pozůstává ze jména uživatele,
jména subdomény a jména domény.
Ethernet
Obvyklá metoda propojení počítačů a dalších zařízení v lokální síti (LAN).
Ethernet může pracovat s až 100 Mbps a může být používán téměř všemi typy počítačů.
Funkce
(Function)
Klávesa na řídícím panelu, která bude používána k zahájení činnosti nebo ke konfiguraci.
Heslo pro přenos
(Transmission password)
Doporučení ITU-T pro dodatečné zabezpečení při použití podadres.
Deferred polling
Čtyřciferné heslo kontrolované při přenosu dokumentů.
Heslo pro příjem
(Receiving password)
Čtyřciferné heslo kontrolované před příjmem dokumentů.
Heslo pro vyžádaný
přenos
(Polling password)
Čtyřciferný naprogramovaný kód zajišťující bezpečnost vyžádaných dokumentů.
Hlášení o relay přenosu
(Relayed transmission
report)
Zpráva, která obsahuje informaci, týkající se posledního přenosu dokumentu na relay stanici.
Hostitel (Host)
Jakýkoliv počítač na síti, který je zdrojem služeb dostupných jiný počítačům. Hostitel musí mít v
rámci domény unikátní jméno.
Hostitel je první (nejlevější) část plně kvalifikovaného jména domény (FQDN).
Zbytek FQDN je doména a často vypovídá něco o tom, kde je přístroj umístěn (např. v Panasonicu).
Příklad:
Emailová adresa Vašeho přístroje je: [email protected]
V tomto příkladu je "fax01" hostitel a "Panasonic.com" je doména.
ID
Programovatelná adresa až 20 číslic identifikující váš stroj.
Informační kód obsluhy
(Information code)
Kód interně generovaný vaším faxovým přístrojem. Specifikuje chybu nebo poruchu stroje.
242
Dodatek
Automatický
příjem Režim, dovolující přijímat faxové dokumenty bez uživatelského zásahu.
(Automatic reception)
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Malý slovník použitých výrazů
Internet
Rozsáhlý soubor pospojovaných sítí, které všechny používají protokoly TCP/IP. Internet
spojuje nezávislé sítě do jedné obrovské globální sítě.
Intranet
Soukromá síť uvnitř společnosti nebo organizace, používající stejný typ software, jaký byste
mohli najít i na veřejném Internetu, ale který je určen pouze pro interní použití.
IP adresa (IP address)
Unikátní číslo, sloužící k identifikaci zařízení nebo hostitelského počítače na Internetu.
IP adresa poštovní brány Adresa poštovního serveru. Internet fax komunikuje s Vaším existujícím poštovním serverem v
celém komunikačním rozsahu.
(Mail gateway IP address)
243
IP adresa výchozí brány
(Default gateway IP
address)
Adresa Vaší brány, kterou používají další sítě k určení přenosové trasy při komunikaci s Vaším
Internet faxem.
ISP - Poskytovatel
služeb na Internetu
(Internet Service
Provider)
Instituce, poskytující nějakou formou přístup na Internet, obvykle za peníze.
ITU-T
International Telecommunication Union - Telecommunication (Mezinárodní telekomunikační
unie), dříve CCITT.
ITU-T testovací tabulka
č.1
Průmyslový standard pro porovnání přenosových rychlostí a schopností
(ITU-T Test Chart No.1)faxových strojů.
Jednotlačítková volba
čísla
(One-Touch Dialling)
Schopnost navolit celé telefonní číslo stisknutím jedné klávesy.
Jméno domény
(Domain name)
Unikátní jméno, identifikující místo na Internetu. Má vždy dvě nebo více částí, oddělených
tečkami. Část vlevo je více specifická, část vpravo je obecnější.
Jméno stanice
(Station name)
Alfanumerický identifikátor, který může být naprogramován pro každé číslo, volané
jednotlačítkovou volbou a zkrácenou volbou.
Kapacita paměti obrazu
(Image memory capacity)
Velikost dostupné paměti pro uložení stránek dokumentu. Všechny jednotky měření stran jsou
založeny na standardu ITU-T Image No.1.
Klávesnice (Keypad)
Skupina numerických kláves na řídícím panelu.
Klient (Client)
Klienty nazýváme počítače, na kterých běží softwarové programy, používané ke kontaktu a
získání dat ze software na jiném počítači (serveru), často na velké vzdálenosti.
Kódování (Coding
scheme)
Metoda komprese dat, používaná faxovými stroji. Váš stroj používá kódování
Huffman (MH), Modified Read (MR) a Modified Modified Read (MMR)
Komunikační deník
(Comm. Journal)
Vztahuje se ke komunikačnímu deníku, hlášení o zprostředkovaném přenosu (relay) nebo
hlášení o důvěrném přenosu.
Koncová přijímací
stanice
(End receiving station)
Koncová stanice, určená pro příjem dokumentu v síti relay.
Modified
Kontrast (Contrast)
Označuje citlivost snímání v pojmech světlosti a tmavosti vysílaných stránek Vaší předlohy.
LAN - lokální síť
(Local area network)
Systém počítačové sítě a tiskárny, omezený na nejbližší prostředí, jako je např. kancelář,
továrna, univerzita, sloužící k integraci a výměně dat.
LCD
Liquid crystal display. Displej na vašem stroji.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je servisní protokol pro přístup k adresáři, který
běží nad TCP/IP.
LOGO
Vámi naprogramované jméno společnosti nebo identifikace o maximální délce 25
alfanumerických znaků.
MAC adresa
(MAC Address)
Je to hardwarová adresa, často zmiňovaná jako MAC (Media Access Control) adresa, která
je přiřazená zařízení. MAC adresa je pevně zakódovaná a nelze ji konfigurovat. MAC adresa
sestává ze 6 hexadecimálních čísel, oddělených dvojtečkou.
Příklad: 00:00:c0:34:f1:50
MAPI(Message
Application
Programming Interface)
Standardní rozhraní Windows pro manipulaci se zprávami, které umožňuje různým
poštovním programům a jiným s poštou souvisejícím aplikacím, např. textovým a tabulkovým
procesorům, vyměňovat si mezi sebou zprávy včetně příloh.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Malý slovník použitých výrazů
Maska podsítě (Subnet
mask)
Bit masky, užívaný k řízení subsegmentu sítě, který je definován síťovými ID.
MDN
Oznámení o stavu zprávy (Message Disposition Notification) je požadováno odesilatelem
jako potvrzení o doručení a znamená, že zpráva byla přečtena.
MIME
MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) se standardně používá pro připojení
netextových souborů (obrázků) ke zprávám internetové pošty.
Modem
Zařízení, které konvertuje signály z faxu na signály přenášené telefonními linkami.
Náhradní příjem do
paměti
(Substitute memory
reception)
Schopnost uložit přicházející dokument do paměti, jestliže došel záznamový papír nebo
toner.
Navázání spojení
(Handshaking)
Výměna skupiny kontrolních signálů mezi vysílačem a přijímačem. Tyto
podmínky, ve kterých dojde ke komunikaci.
Obálka
(Cover Sheet)
Obálku faxu můžete připojit k odesílanému dokumentu. Je na ní uvedeno jméno příjemce,
jméno původce a počet připojených stránek.
Odložený přenos
(Deferred transmission)
Schopnost odesílat dokumenty na další stanice v pozdějším čase.
Odložený vyžádaný
přenos (Deferred polling)
Schopnost vyzvednout dokumenty z jiných stanic v pozdějším čase.
Ověřovací razítko
(Verification Stamp)
Uživatelsky volitelné razítko, které při přenosu označí dokumenty úspěšně odeslané nebo
uložené do paměti.
Oznámení o doručení
(Delivery notice)
Požadavek na oznámení o dispozici zprávy (MDN), vznesený odesílajícím Internet faxem na
cílový. Přijímající Internet fax reaguje po přečtení zprávy potvrzením o zpracování.
Počáteční vysílací stanice
(Initial sending station)
Stanice zahajující přenos dokumentu v síti relay.
Podadresa
(Subaddress)
Doporučení ITU-T pro další směrování (routing), přesměrování (forwarding)
zprostředkování (relaying) přenosu příchozích faxů.
Polotón
(Halftone)
Snímací technika, rozlišující odstíny šedé od černé a bílé. Váš přístroj může v tomto režimu
detekovat až 64 odstínů šedé.
POP
POP se týká způsobu, jakým emailový software např.Eudora nebo Váš přístroj (Post Office
Protokol) dostávají email z poštovního serveru.
Vždy musíte mít účet POP, jehož prostřednictvím Váš software vyzvedne poštu.
Poštovní adresář
Systém, který umožňuje lidem zaslat email na jednu adresu, načež jsou jejich
(Mailing list)zprávy dopraveny mnoha abonentům, uvedeným v poštovním adresáři.
Přenos na více stanic (Multistation transmission)
ISchopnost rozesílat stejnou sadu dokumentů na naprogramovaný počet míst.
Přenos z paměti
(Memory transmission)
Dokumenty jsou před připojením na telefonní linku pro přenos uloženy do paměti.
Programové klávesy
(Program keys)
Klávesy určené pro uložení řady stanic, které budou volány nebo z nich budou vyžádány dokumenty
Prohlížeč obrazů TIFF
(TIFF image viewer)
Aplikační software k prohlížení obsahu souborů TIFF-F. Některé prohlížeče TIFF nezobrazují
data správně.
Protokol
(Protocol)
Soubor pravidel, který používají koncové body při telekomunikačním spojení tam a zpět. Oba
koncové body musí protokol identifikovat a naplňovat.
Přesměrování faxu
(Fax forwarding)
Schopnost přesměrovat příchozí faxy na registrovanou stanici,
zkrácené volby čísla.
Přímá volba čísla
(Direct dialling)
Metoda volby telefonního čísla nebo emailové adresy zadáním celého čísla přímo z klávesnice.
Přímý SMTP
(Direct SMTP)
Umožňuje Internet faxovým přístrojům komunikovat mezi sebou přímo bez oddělovacího
firewall (Intranet), aniž by bylo nutno projít přes poštovní server,
což přispívá ke zmírnění zátěže serveru.
signály určují
nebo
Přístupový kód (Access Code) Čtyřmístný programovatelný kód, který zabraňuje neoprávněné práci s faxem.
244
Dodatek
specifikovanou formou
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Malý slovník použitých výrazů
PSTN
Veřejná telefonní síť. Síť spojovacích zařízení poskytující služby v oblasti přenosů.
Relay adresa
(Relay Address)
Tříciferný kód, který znamená, že Váš přístroj je programovaný v relay síti.
Relay přenos
(Relayed Transmission)
Odeslání dokumentů na relay stanici, která po řadě posílá dokumenty koncové přijímací
stanici.
Relay síť
(Relay network)
Skupina přístrojů, které komunikují prostřednictvím relay stanice.
Relay stanice
(Relay station)
Určitý typ stroje, který může uchovávat a přesměrovat dokumenty na koncovou přijímací
stanici a / nebo relay stanici v jiné relay síti.
Váš přístroj nemůže být použit jako relay stanice.
Rezervace přenosu
(Transmission reservation)
Schopnost předem nastavit telefonní číslo, takže si můžete rezervovat přenos, zatímco stroj
provádí jinou funkci.
Režim G3 (skupina 3)
(Mode G3 (Group 3))
Vztahuje se ke standardům a přenosovým schopnostem současné generace
strojů.
faxových
Režim prohlížení - deník Umožňuje prohlížení stručného obsahu deníku na displeji bez nutnosti tisku.
(View mode-journal )
Režim prohlížení soubory
(View mode-file list)
Umožňuje prohlížení stručného obsahu souborů v paměti na displeji bez nutnosti tisku
celého seznamu souborů v paměti.
Režim úspory energie
(Energy-Saver Mode)
Šetří energii nižší spotřebou proudu než když se v pohotovostním režimu po určité době
vypne zapékací jednotka.
Režimy zmenšení při tisku Metody určující, jak bude přicházející dokument zredukován pro tisk, aby odpovídal papíru
založenému ve Vašem stroji.
(Print Reduction modes)
245
Rozlišení
(Resolution)
Vztahuje se k počtu bodů snímaných nebo tištěných na určité plošné jednotce. Kvalita
obrazu vzrůstá s počtem bodů na plošné jednotce.
Ruční příjem (Manual
Reception)
Režim vyžadující zásah obsluhy pro příjem dokumentů.
Selektivní příjem
(Selective Reception)
Funkce, kterou můžete nastavit tak, aby Vaše jednotka přijímala dokumenty pouze od
přístrojů, jejichž čísla jsou naprogramovaná ve Vašem adresáři.
Server
Počítač nebo softwarový balík, který poskytuje specifický druh služeb klientskému software,
běžícímu na jiných počítačích.
Na jediném serverovém stroji může běžet několik různých serverových softwarových balíků a
tak poskytovat klientům na síti služby mnoha různých serverů..
Seznam faxových parametrů
(Fax parameter list)
Seznam obsahující výchozí nastavení faxových parametrů, které máte naprogramované ve
svém stroji.
Síť
(Network)
Kdykoliv spojíte dva nebo více počítačů tak, že tyto počítače mohou sdílet společně zdroje,
vznikne počítačová síť.
Spojením dvou nebo více sítí dohromady vznikne internet.
Síťová adresa
(Network address)
Individuální čtyřmístné číslo, přidělené k jednotlačítkovému / zkrácenému číslu, které
identifikuje určitou stanici v síti relay.
Síťové heslo
(Network password)
Čtyřciferné heslo, přidělené síťové adrese, s cílem zabránit neautorizovaným stanicím v
přístupu na relay stanici.
Skupinová volba čísla
(Group dialling)
Schopnost naprogramovat více telefonních čísel pod jednu položku, takže může být mnoho
míst voláno v daném pořadí jedním úhozem klávesy.
Směrovač (brána)
(Router (Gateway))
Speciálně zaměřený počítač (nebo softwarový balík), který obstarává spojení mezi dvěma
nebo více sítěmi. Brány jsou podobné řízení dopravy, tráví čas tím, že sledují cílové adresy
paketů, které jimi procházejí, a rozhodují, kterým směrem je mají poslat.
SMTP
Je to hlavní komunikační protokol, používaný k odesílání a příjmu emailů
(Simple Mail Transfer Protocol)na Internetu.
Soubor (File)
Úloha, která byla uložena do paměti jednotky. Příkladem jsou odložené transakce.
TCP / IP
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) je soubor protokolů, užívaných k
připojení na Internet a na rozsáhlé sítě.
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
Malý slovník použitých výrazů
TIFF-F
Formát souboru pro připojení grafických dat pro hladký přenos mezi různými (Tagged image
file format)jednotkami. Kódovací metoda tohoto formátu podporuje stejné kódování jako
Modified Huffman (MH) a vícestránková obrazová data.
Tisk s překrýváním
(Overlap printing)
Dokumenty příliš dlouhé pro zredukování jsou automaticky tištěny na dvě stránky s přibližně
10 mm překrytím.
Uložené dokumenty
(Stored documents)
Dokumenty, které byly nasnímány a nyní jsou uloženy v paměti přístroje.
Uspávací režim
(Sleep Mode)
Stav nejnižší potřeby proudu, do něhož se přístroj dostane po stanovené době, aniž je
skutečně vypnut.
Úsporný režim (Power
Saver Mode)
Pro snížení spotřeby proudu přístroje v pohotovostním režimu zvolte časový úsek, kdy se ve
stavu nečinnosti vypne zapékací jednotka, zahřátá na vysokou teplotu.
Uspořádání při tisku
(Print Collation)
Schopnost poskládat přijaté dokumenty ve správném pořadí.
Uživatelský parametr
(User parameter)
Programované parametry, které poskytují informace dalším stanicím, např. logo, znakové ID,
datum a čas.
Volba čísla se sejmutým
sluch. (Off-hook dialling)
Přímá volba telefonního čísla, je-li při tom sluchátko sejmuto z vidlice.
Volba čísla se zavěše-ným
sluch. (On-hook dialing)
Přímá volba telefonního čísla, je-li při tom sluchátko zavěšeno ve vidlici.
Volba čísla z adresáře
(Directory Search Dialling)
Dovoluje navolit úplné telefonní číslo nebo emailovou adresu vyhledáním názvu stanice
uloženého na jednotlačítkové klávese nebo u čísla zkrácené volby.
Výběr odesilatele
(Sender selection)
Uživatel si může před každým přenosem vybrat jedno ze 24 předem naprogramovaných
jmen odesilatelů a emailových adres nebo telefonních čísel.
Výběrové logo
(Multiple Logo)
Uživatel si před přenosem může vybrat jeden z 25 přednastavených druhů loga.
Výchozí stránka
(Home page)
Stránka, kterou zobrazí Váš prohlížeč při svém spuštění, nebo hlavní webová stránka
organizace apod.
Vyrovnání tisku
(Panasonic Super
Smoothing)
Elektronické zdokonalení obrazu, které využívá podrobný vzorek pro zlepšení kvality kopie.
Vyžádaný přenos (Polling)
Schopnost vyzvednout dokumenty z jiného přístroje.
Záhlaví
(Header)
Řádek informací přenášený odesílajícím strojem a vytištěný přijímajícím přístrojem na každé
stránce nahoře. Je zde uveden vysílající přístroj a informace o přenosu, např. datum a čas.
Záznamníkové rozhraní
(TAM interface)
Schopnost jednotky připojit se k telefonnímu záznamníku a pracovat s ním..
Zmenšení tisku v
pevném poměru
(Fixed print reduction)
Metoda umožňující určit jeden redukční poměr, např. 75%, pro všechny příchozí dokumenty.
Znakové klávesy
(Character keys)
Klávesy užívané k zadání písmen a symbolů pro různé programovací funkce.
Znakové ID
(Character ID)
Programované kódové jméno vlastníka identifikující faxový stroj (až 16 znaků.).
246
Dodatek
Zkrácené číslo (ABBR.No.) Schopnost uložit do adresáře celé telefonní číslo nebo emailovou adresu a v budoucnu
použít krátkou sérii klávesových úhozů k jeho rychlému vyvolání.
(Abbreviated Number)
WLBF]IP3DJH7KXUVGD\-XQH30
IITU-T - vzor č.1
Všechny specifikace jsou založeny na standardu ITU-T, vzor č.1. (Dole uvedenou ukázku nelze použít.)
247
Rejstřík
A
Automatické volání čísla ..................................... 73
Automatické zmenšení ....................................... 13
Automatický adresář ................................. 60,61,69
Automatický podavač dokumentů (ADF) ............ 86
Č
Čísla pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu ...... 62
Čísla pro zkrácenou volbu
(ABBR. Dialling Number) .................................... 71
Čištění snímací oblasti dokumentu .................... 229
Čištění tiskového válce ...................................... 229
Kapacita paměti obrazu ..................................... 235
Kapacita podavače dokumentů .......................... 234
Klávesa Function ................................................ 12
Klient DHCP ....................................................... 83
Klient POP3 ....................................................... 18
Komunikační deník (COMM.JOURNAL) ...... 89, 206
Kontrast .............................................................. 87
Kopie ................................................................. 136
L
LDAP .................................................................. 20
List s adresářem ................................................. 76
Logo ................................................................... 46
D
M
Datum a čas ....................................................... 45
Deník (Journal) .............................................. 68,206
Deník individuálních přenosů (Individual Transmission
Journal) .............................................................. 211
Deník transakcí (Transaction Journal) ........... 83,206
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)196
Metoda volby čísla (tónová nebo pulzní) ......... 43,78
E
Emailová adresa ................................................. 73
F
Formát dokumentu ............................................ 234
Formát záhlaví (Header Format) ......................... 78
Formát záhlaví emailu ......................................... 82
H
Heslo pro diagnostiku ......................................... 81
Heslo pro podadresy (Sub-Address Password) .. 81
Heslo pro přenos (Transmission Password) ...... 192
Heslo pro příjem (Reception Password) ............. 193
Heslo pro vyžádaný přenos (Polling Password) .... 135
Hlasitost klávesy / bzučáku (Key / Buzzer Volume) ... 78
Hlasitost monitoru (Monitor Volume) ............... 42,44
Hlasitost vyzvánění (Ringer Volume) ................... 44
Hlášení o relay přenosu (komunikační deník) .... 188
Hmotnost ........................................................... 236
I
ID číslo ............................................................... 48
Informace před instalací ...................................... 16
Informační kódy ................................................. 222
Internetová relay stanice .................................... 180
Internetová komunikace ...................................... 21
Internetové parametry ...................................... 2,49
J
Jednotlačítková klávesa ...................................... 69
Jednotlačítková volba čísla .......................... 108,112
Jednotlačítkové adresování emailů ...................... 92
K
N
Náhradní příjem do paměti (Substitute Memory
Reception) ......................................................... 131
Nové zpracování neúplného souboru .................. 167
O
Obálka ............................................................... 173
Objednávkový formulář pro tonerovou kazetu ..... 219
Odeslání dokumentů po síti ................................ 90
Odložený přenos (Deferred Transmission) ......... 137
Odložený vyžádaný přenos (Deferred Polling) ... 138
Okraje při tisku .................................................. 235
Opakování volby čísla (Redialling) ...................... 120
Ověření APOP .................................................... 84
Ověření SMTP .................................................... 83
Ověřovací razítko (Verification Stamp) .......... 88,232
Oznámení o doručení ......................................... 101
P
Paměťová karta ................................................. 239
Parametry POP ................................................. 124
Pauza ................................................................. 14
Poštovní adresář (Mailing List) ........................... 103
Poštovní server SMTP ........................................ 17
Práce s podadresami ......................................... 203
Pracovní prostředí .............................................. 236
Programování nebo opětovné získání parametrů . 51
Programové klávesy ........................................... 142
Přenos s heslem (Password Transmission) ...... 192
Přenos z paměti (Memory Transmission) .......... 105
Přesměrování faxu (Fax forwarding) ................... 177
Příjem do paměti (Receive to Memory) .............. 170
Příjem dokumentů po lokální síti (LAN) .............. 122
Příjem emailů z POP serveru ............................. 124
Příjem s heslem (Password Reception) ............. 193
Přímý přenos (Direct Transmission) .................. 111
Přímý přenos Internet faxu (DIRECT IFAX XMT) .. 84
Přístupová klávesa POP ............................. 147,148
Přístupový kód (Access Code) ......................... 168
248
uf490DMS_obalka.p65
1
6.6.2002, 11:44
R
Relay síť ........................................................... 178
Relay přenos ..................................................... 177
Rezervace prioritního přenosu (Priority Transmission
Reservation) ....................................................... 118
Rezervace přenosu (Transmission Reservation) 117
Rezervace přenosu z paměti (Memory Transmission
Reservation) .................................................. 97,117
Rezervace přímého přenosu (Direct Transmission
Reservation) ....................................................... 118
Režim automatického přepínání Fax / Tel .......... 129
Režim editace souboru ...................................... 160
Režim faxu ........................................................ 130
Režim prohlížení seznamu souborů ................... 161
Režim se záznamníkem (TAM interface) ........... 131
Režim telefonu ................................................... 128
Režimy příjmu ................................................... 127
Rozesílání (Broadcasting) ............................. 96,110
Rozhraní LAN ..................................................... 50
Rozlišení (Resolution) ......................................... 87
Rozlišení snímače ............................................. 234
Rozměry ............................................................ 236
Ruční adresování emailů ..................................... 91
Ruční volba čísla ......................................... 107,111
Ř
Řídící panel ......................................................... 14
S
Selektivní příjem (Selective Reception) .............. 190
Server DNS ......................................................... 83
Server POP ........................................................ 124
Seznam faxových parametrů (Fax Parameter List) ...... 216
Seznam čísel pro zkrácenou volbu .................... 213
Seznam jednotlačítkových voleb ........................ 213
Seznam odesilatelů pro výběr ............................ 153
Seznam programů ............................................. 215
Seznam souborů ............................................... 160
Síťová tiskárna .................................................... 26
Síťový skener ................................................ 25,179
Skupinová volba čísel ......................................... 142
Směrování příchozích zpráv (Inbound Routing)24,156
Specifikace papíru ............................................. 237
Spotřeba proudu ................................................ 236
Standard ITU-T, vzor č.1 .................................... 248
U
Uložení neúplného souboru ................................. 80
Úprava automatického podavače dokumentů
(ADF) ................................................................ 231
Uspořádání při tisku ........................................... 135
Uživatelské parametry ........................................ 45
V
Volba čísla se sejmutým sluchátkem (Off-Hook
Dialling) .............................................................. 115
Volba čísla se zavěšeným sluchátkem (On-Hook
Dialling) .............................................................. 116
Volba čísla z adresáře (z telef.seznamu) 94,109,114
Volitelné domény ................................................ 99
Vrácený email ................................................... 102
Výběr odesilatele ............................................... 150
Vyžádaný přenos (Polling) ................................. 139
Z
Zablokování dokumentu ..................................... 228
Zablokování záznamového papíru ....................... 227
Zakládání dokumentů .......................................... 85
Zálohování ....................................................... 54,64
Zápis řádku "Předmět" ....................................... 154
Zkrácená volba čísla ................................... 108,113
Zkrácené adresování emailů ............................... 93
Zmenšení při tisku ............................................. 133
Zmenšení v pevném poměru (Fixed Reduction) .. 133
Zmenšovací poměr při tisku
(Print Reduction Ratio) ...................................... 133
Zmenšovací poměr .............................................. 79
Znaková sada emailu .......................................... 82
Znakové ID (Character ID) ................................... 47
Zpětné potvrzení Internet faxu ............................ 175
T
Tabulka faxových parametrů ............................... 78
Tisk času při příjmu ............................................ 78
Tisk s překrýváním ............................................. 134
Tisk záhlaví ......................................................... 78
Tloušťka dokumentu .......................................... 234
Tonerová kazeta .................................................. 34
249
uf490DMS_obalka.p65
2
6.6.2002, 11:44
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8
ochodní oddělení: 02- 21 71 91 61
technická podpora: 02- 21 71 91 91
centrální fax:
02- 24 81 98 88
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
©
uf490DMS_obalka.p65
Vyrobilo Z Studio, 2002
3
6.6.2002, 11:44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement