Panasonic | UF490 | Operating instructions | Panasonic UF490 Operativní instrukce

Návod k obsluze (pro fax)
UF – 490
Zde vlepte štítek identifikující
schválení přístroje podle
telekomunikačního zákona
Česky
Před zahájením práce s tímto zařízením si laskavě přečtěte všechny pokyny. Návod si pak uschovejte pro další použití.
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Když požadujete nějaké informace, další dodávky nebo servis, uvádějte vždy číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Štítek
s těmito informacemi naleznete na místě, které vidíte dole na obrázku. Pro Vaše pohodlí Vám zde nabízíme možnost
zaznamenat si informace, které můžete v budoucnu potřebovat.
Typové označení
Číslo modelu
Výrobní číslo
Datum prodeje
Prodejce
Adresa
Číslo telefonu
Číslo telefonu dodavatele spotřebního materiálu
Číslo telefonu do servisu
Typové označení a výrobní číslo
Copyright © 2001 by Matsushita Graphic Communication Systém, Inc.
Veškerá práva vyhrazena. Neautorizované kopírování a distribuce jsou trestné. Vytištěno v Japonsku.
Obsah této příručky může být bez dalšího upozornění změněn.
2
Obsah
Seznámení s přístrojem
Bezpečnostní pokyny .................................................................................................................................................................... 6
Klávesa Function ........................................................................................................................................................................... 9
Vnější pohled ............................................................................................................................................................................... 10
Řídící panel .................................................................................................................................................................................. 11
Instalace přístroje
Hlavní jednotka a příslušenství ................................................................................................................................................. 13
Instalace příslušenství ................................................................................................................................................................ 14
Instalace jednotky fotoválce / sestavy tonerové kazety ........................................................................................................ 15
Založení záznamového papíru ................................................................................................................................................... 17
¦
Specifikace papíru ............................................................................................................................... 17
Připojení telefonního kabelu a napájecího kabelu .................................................................................................................. 18
Nastavení metody pro volbu čísla − tónová nebo pulzní ....................................................................................................... 20
Úprava hlasitosti .......................................................................................................................................................................... 21
Uživatelské parametry ................................................................................................................................................................ 22
¦
Všeobecný popis ................................................................................................................................. 22
¦
Nastavení datumu a času .................................................................................................................... 22
¦
Nastavení Vašeho LOGA ..................................................................................................................... 23
¦
Nastavení Vašeho znakového ID ........................................................................................................ 24
¦
Nastavení Vašeho ID čísla (fax−telefonní číslo) ................................................................................... 25
Vkládání znaků ............................................................................................................................................................................. 26
Programování přístroje
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou formou ................................................................................................................ 27
¦
Vložení čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu .......................................................................... 27
¦
Změna čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu .......................................................................... 29
¦
Vytištění telefonního seznamu ............................................................................................................. 31
Uživatelské úpravy přístroje ...................................................................................................................................................... 32
¦
¦
¦
Všeobecný popis ................................................................................................................................. 32
Nastavení faxových parametrů ............................................................................................................ 32
Tabulka faxových parametrů ............................................................................................................... 33
Základní operace
Zakládání dokumentů .................................................................................................................................................................. 37
¦
Dokumenty, které je možno posílat ..................................................................................................... 37
¦
Dokumenty, které nelze posílat ........................................................................................................... 37
¦
Jak zakládat dokumenty ...................................................................................................................... 38
Základní přenosová nastavení ................................................................................................................................................... 39
¦
¦
¦
¦
Všeobecný popis ................................................................................................................................. 39
Kontrast ................................................................................................................................................ 39
Rozlišení .............................................................................................................................................. 39
Komunikační deník ............................................................................................................................... 40
3
Odeslání dokumentu ................................................................................................................................................................... 41
¦
Všeobecný popis ................................................................................................................................. 41
¦
Přenos z paměti ................................................................................................................................. 42
¦
Přímý přenos ........................................................................................................................................ 47
¦
Přenos v hlasovém režimu ................................................................................................................. 51
¦
Rezervace přenosu ............................................................................................................................. 53
¦
Opakovaná volba čísla ........................................................................................................................ 55
Příjem dokumentů ....................................................................................................................................................................... 57
¦
Příjmové režimy ................................................................................................................................... 57
¦
Telefonní režim ..................................................................................................................................... 58
¦
Režim automatického přepínání Fax / Tel ........................................................................................... 59
¦
Faxový režim ........................................................................................................................................ 60
¦
Režim se záznamníkem ....................................................................................................................... 61
¦
Zmenšení při tisku ................................................................................................................................ 63
¦
Příjem nadměrných dokumentů ........................................................................................................... 64
¦
Náhradní příjem do paměti .................................................................................................................. 65
¦
Režim uspořádání při tisku .................................................................................................................. 65
Zhotovení kopií ............................................................................................................................................................................ 66
Rozšířené vlastnosti
Komunikace řízená časovačem ................................................................................................................................................. 67
¦
Všeobecný popis ................................................................................................................................. 67
¦
Odložený přenos .................................................................................................................................. 67
Vyžádaný přenos ......................................................................................................................................................................... 68
¦
Všeobecný popis ................................................................................................................................. 68
¦
Nastavení hesla pro vyžádaný přenos ................................................................................................ 68
¦
Vyžádání dokumentu z další stanice ................................................................................................. 69
Programové klávesy ................................................................................................................................................................... 70
¦
Všeobecný popis ................................................................................................................................. 70
¦
Nastavení pro skupinovou volbu čísla ................................................................................................. 70
¦
Nastavení pro odložený přenos ........................................................................................................... 71
¦
Nastavení pro vyžádaný přenos .......................................................................................................... 72
¦
Nastavení klávesy pro jednotlačítkovou volbu .................................................................................... 73
¦
Změna nebo výmaz nastavení programových kláves ......................................................................... 74
Přístupové kódy ........................................................................................................................................................................... 75
¦
Všeobecný popis ................................................................................................................................. 75
¦
Nastavení přístupového kódu .............................................................................................................. 75
¦
Obsluha přístroje s přístupovým kódem (omezení všech operací) ..................................................... 76
¦
Obsluha přístroje s přístupovým kódem (omezený přístup pouze k faxovým parametrům) .............. 76
Detektor pro rozlišování zvonění .............................................................................................................................................. 77
¦
Všeobecný popis ................................................................................................................................. 77
Přístup s PIN kódem ................................................................................................................................................................... 78
¦
Všeobecný popis ................................................................................................................................. 78
¦
Volba přístupové metody (prefix nebo sufix) ....................................................................................... 78
¦
Volba čísla s PIN kódem .................................................................................................................... 79
Přesměrování faxu ...................................................................................................................................................................... 80
¦
Nastavení pro přesměrování faxu ........................................................................................................ 80
Síťové vlastnosti
Práce s podadresami .................................................................................................................................................................. 81
¦
¦
¦
4
Obecný popis ....................................................................................................................................... 81
Nastavení podadres do čísel volaných jedním tlačítkem nebo zkráceně ........................................... 82
Odeslání faxu s podadresou ................................................................................................................ 83
Tisk deníků a seznamů
Deníky a seznamy ....................................................................................................................................................................... 84
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Všeobecný popis ................................................................................................................................. 84
Deník transakcí .................................................................................................................................... 84
Deník individuálních přenosů ............................................................................................................... 85
Komunikační deník ............................................................................................................................... 88
Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu a položek v adresáři ..................................... 90
Seznam programů ............................................................................................................................... 93
Seznam faxových parametrů ............................................................................................................... 94
Objednávkové formuláře pro kazety s tonerem a jednotku fotoválce ................................................. 95
Hlášení o výpadku napájení ................................................................................................................ 96
Problémy a jejich řešení
Odstraňování potíží ……………….. ............................................................................................................................................ 97
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Informační kódy ................................................................................................................................. 101
Odstranění zablokovaného záznamového papíru ............................................................................. 103
Odstranění zablokovaného dokumentu ............................................................................................. 104
Vyčištění snímací oblasti dokumentu ................................................................................................. 105
Vyčištění tiskového válce ................................................................................................................... 106
Úprava automatického podavače dokumentů (ADF) ........................................................................ 107
Kontrola telefonní linky ...................................................................................................................... 108
Dodatek
Specifikace ................................................................................................................................................................................. 109
Specifikace záznamového papíru ............................................................................................................................................ 111
Doplňky a příslušenství ............................................................................................................................................................ 112
Informace o předpisech ............................................................................................................................................................ 113
Malý slovník použitých výrazů ................................................................................................................................................ 116
ITU−T − vzor č.1 .......................................................................................................................................................................... 119
Rejstřík ........................................................................................................................................................................................ 120
5
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ upozorňuje na možné riziko, které může vést k vážnému poškození zdraví.
•
ABYSTE ZABRÁNILI MOŽNOSTI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU EL.PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI
NEBO JAKÉKOLIV VLHKOSTI.
•
ABYSTE MINIMALIZOVALI MOŽNOST ÚRAZU EL.PROUDEM A POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE, MUSÍ BÝT PŘÍSTROJ ŘÁDNĚ
UZEMNĚN.
•
TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASEROVOU TECHNOLOGII. VZHLEDEM K RIZIKU POŠKOZENÍ ZRAKU MŮŽE NA
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVAT ÚDRŽBU POUZE ŠKOLENÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
POZOR − JAKÉKOLIV ÚPRAVY NEBO PRACOVNÍ POSTUPY, NEODPOVÍDAJÍCÍ TÉTO PŘÍRUČCE, MOHOU VÉST
K NEBEZPEČNÉMU RADIAČNÍMU ZÁŘENÍ.
•
SÍŤOVÁ ZÁSUVKA NA PŘÍSTROJI MUSÍ SLOUŽIT K ODPOJENÍ HLAVNÍHO PŘÍVODU PROUDU. ZAJISTĚTE, ABY
ZÁSUVKA VE ZDI BYLA BLÍZKO PŘÍSTROJE A ABY BYLA SNADNO PŘÍSTUPNÁ.
•
DBEJTE NA TO, ABY BYL STROJ INSTALOVÁN V PROSTRANNÉ NEBO DOBŘE VĚTRANÉ MÍSTNOSTI, ABY SE
NEZVYŠOVALO MNOŽSTVÍ OZÓNU VE VZDUCHU. JELIKOŽ OZÓN JE TĚŽŠÍ NEŽ VZDUCH, DOPORUČUJEME, ABY
BYL VĚTRÁN VZDUCH NA ÚROVNI PODLAHY.
6
Bezpečnostní pokyny
•
KE SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU NEBO POŽÁRU POUŽÍVEJTE POUZE PŘILOŽENÝ TELEFONNÍ KABEL.
•
PŘED ODSTRANĚNÍM KRYTŮ ODPOJTE VEŠKERÉ PŘÍVODY ENERGIE. PŘED OPĚTOVNÝM PŘIPOJENÍM
K ENERGETICKÝM ZDROJŮM VRAŤTE VŠECHNY KRYTY NA SVÉ MÍSTO.
Seznámení s
přístrojem
POZOR označuje riziko, které může vést k menšímu zranění nebo poškození přístroje.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání telefonního zařízení dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření ke snížení rizika vzniku požáru, úrazu el.
proudem a zranění osob, včetně následujících:
•
NEPOUŽÍVEJTE VÝROBEK V BLÍZKOSTI VODY, NAPŘ. BLÍZKO VANY, UMÝVADLA, KUCHYŇSKÉHO DŘEZU NEBO
V PRÁDELNĚ, VE VLHKÉM SUTERÉNU NEBO BLÍZKO BAZÉNU.
•
NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ BĚHEM BOUŘKY. EXISTUJE MALÉ RIZIKO ZASAŽENÍ BLESKEM.
•
NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ KE HLÁŠENÍ ÚNIKU PLYNU V BLÍZKOSTI MÍSTA UNIKÁNÍ.
•
POUŽÍVEJTE POUZE NAPÁJECÍ KABELY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE.
7
Bezpečnostní pokyny
POZOR označuje riziko, které může vést k menšímu zranění nebo poškození přístroje.
Neinstalujte přístroj v blízkosti topení nebo klimatizace.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu.
Instalujte přístroj na rovném povrchu, a mezi strojem a ostatními předměty
ponechte mezeru aspoň 10 cm.
Nepřikrývejte větrací otvory.
Na přístroj nepokládejte těžké předměty nebo kapaliny, které se mohou vylít.
8
Jakoukoliv funkci můžete spustit tak, že nejdříve stisknete klávesu FUNCTION a potom zadáte číslo funkce, nebo opakovanými
stisky kláves
a
, až se požadovaná funkce objeví na displeji.
Odložená komunikace
(Deffered Communication)
1 = Přenos (XMT)
Vyžádaný přenos (Polling)
1 = Vyžádaný přenos (Polling)
Tisk (Print List)
1 = Žurnál (tisk/prohlížení) (Journal (Print / View)
2 = Seznam čísel pro rychlou volbu (Speed Dial
List)
3 = Seznam programů (Program List)
4 = Seznam faxových parametrů (Fax Parameter
List)
5 = není použito
6 = Žurnál individuálních přenosů (Individual
XMT Journal)
7 = Telefonní seznam (Directory Sheet)
Režim pro nastavení (Set Mode )
1 = Uživatelské parametry (User Parameters)
• Datum a čas (Date & Time)
• Jméno (LOGO)
• Znakové ID (Character ID)
• ID číslo−Faxové číslo (Fax Telephone Number)
2 = Čísla pro rychlou volbu (Speed Dial Numbers)
3 = Programové klávesy (Program Keys)
4 = Faxové parametry (Fax Parameters)
5 – 7 = není použito
8 = Údržba
• Čištění tiskového válce
• Jednotka fotoválce
• Objednávkový formulář
Select Mode (režim pro výběr)
1 = Komunikační žurnál = VYP/ZAP/CHYBA (Com−
munication Journal = OFF / ON / INC)
2 – 8 = není použito
9 = Přenos z paměti VYP/ZAP (Memory XMT =
OFF / ON)
POZNÁMKA
1.
Jestliže faxový parametr není přednastaven na hodnotu „PLATNÝ“, která Vám umožňuje využívat
funkci, displej tuto funkci nebude zobrazovat.
9
Seznámení s
přístrojem
Klávesa Function
Vnější pohled
Kryt zásobníku papíru
Zásobník papíru
Podložka pod dokumenty
Řídící panel
Přihrádka pro přijaté dokumenty
Sluchátko
(Je k dispozici jako
volitelný doplněk, viz
str.112.)
Přihrádka pro odeslané dokumenty
POZNÁMKA
10
V některých zemích vzhledem k tamním předpisům není sluchátko k dispozici.
Seznámení s
přístrojem
Řídící panel
Používá se k přepnutí přístroje do energeticky úsporného režimu
Používá se k nastavení kontrastu (normální, světlejší nebo tmavší), viz str.39
Používá se k nastavení rozlišení (standard, jemný, superjemný nebo polotón),
viz strana 39
Tímto tlačítkem můžete resetovat (obnovit) všechny dříve nastavené funkce.
Klávesy pro jednotlačítkovou volbu
čísla (01 – 16)
−
Používají se při volbě čísla
jedním tlačítkem (viz str.44 a 48).
Programové klávesy (P1 – P2)
−
Používají se k uložení dlouhých
volacích procedur nebo jako
klávesy pro skupinovou volbu
čísel (viz str. 70 – 74).
Klávesa UPPER / LOWER
−
Slouží k přepínaní mezi horní a
spodní klávesou.
−
Používá se k zadání pauzy při volbě nebo uložení telefonního čísla,
nebo při opakované volbě naposled volaného čísla.
−
Používá se k vyvolání funkce volby čísla zkrácenou formou a k
vložení mezery při zadávání loga, znakového ID a názvu stanice (viz
str. 44 a 49).
−
Používá se k oddělení podadresy od telefonního čísla.
−
Používá se ke spuštění volby čísla s odposlechem (se zavěšeným
sluchátkem) (viz str.52).
11
Řídící panel
Displej
Udává datum a čas nebo aktuální stav, který je potvrzen těmito
barvami:
Zelená: Přístroj je aktivován pro komunikaci, tisk dat
nebo snímání dokumentu.
Oranžová: Do podavače jsou vloženy dokumenty. Přístroj je
připraven pro příjem nebo provedení úlohy.
Červená: Došlo k chybě nebo přístroj vyžaduje okamžitý
zásah.
−
Stiskem tohoto tlačítka zastavíte přenos,
prováděnou operaci nebo slyšitelný tón.
−
Umožňuje zhotovení kopií a nastavení
operací (viz str.66).
−
Slouží k zapnutí nebo vypnutí ověřovacího
razítka.
Klávesnice
−
Slouží pro manuální volbu čísla, záznam
telefonních čísel a numerické vstupy.
Klávesa
−
12
V případě nastavení pulsní volby
slouží k dočasné změně na tónovou
volbu.
Používá se k následujícím činnostem:
• Start nebo výběr funkce.
• Vyhledání názvu stanice (viz str.45 a 50).
• Úprava hlasitosti monitoru a vyzvánění (viz str.21).
• Přesunutí kurzoru při vkládání čísel a znaků.
• Vyhledání názvu stanice při volbě čísla z adresáře
• Potvrzení zadané stanice při komunikaci s více stanicemi
• Potvrzení aktuálního komunikačního režimu (např. číslo stránky, ID,
volané telefonní číslo, číslo souboru), je−li jednotka ve stavu online
(aktuálně připojena).
Hlavní jednotka a příslušenství
Jednotka fotoválce
Přístroj
Zásobník papíru
Podložka pod dokumenty
Přihrádka pro vrácené dokumenty
Kabel telefonní linky
Instalace přístroje
Vybalte krabici a zkontrolujte, že máte všechno zobrazené příslušenství.
Startovací kazeta s tonerem
(viz poznámka 1)
Kryt zásobníku papíru
Napájecí kabel
Adaptér telefonního kabelu
(viz poznámka 2)
Návod k obsluze
POZNÁMKA
CD−ROM
Zarážka vidlice sluchátka
1.
Startovací kazeta s tonerem zajistí přibližně 1000 stránek. (Podle standardu ITU−T, vzor č.1, se 3 %
černé.)
2.
Telefonní adaptér je dostupný pouze v některých zemích.
13
Instalace příslušenství
Zásobník papíru
Zasuňte výstupky do otvorů na přístroji.
Kryt zásobníku papíru
Pohled po dokončené instalaci.
Podložka pod
dokumenty
Zasuňte výstupky do otvorů na
přístroji.
Zarážka vidlice
sluchátka
Sluchátko
(je to volitelný doplněk)
Šňůra ke sluchátku
(je to volitelný doplněk)
Vidlice sluchátka
(je to volitelný doplněk)
Nasaďte výstupky do čtvercových otvorů na přístroji. Kabel
připojte do zásuvky TEL / HANDSET na přístroji.
POZNÁMKA
1.
14
V některých zemích vzhledem k tamním předpisům není sluchátko dostupné.
Instalace jednotky fotoválce / sestavy tonerové kazety
1
Instalace přístroje
Vybalte kazetu s tonerem a pětkrát nebo šestkrát s ní
zahoupejte dopředu a dozadu (viz obrázek), aby se
toner uvnitř rovnoměrně rozložil.
2
Odstraňte ochrannou pásku.
Poznámka: Pásku stahujte pomalu a rovně.
3
Zasuňte tonerovou kazetu po celé délce do jednotky
fotoválce a otočte zelenou páčku směrem vzhůru,
abyste kazetu na jejím místě zajistili.
Pokračování na další stránce.
15
Instalace jednotky fotoválce / sestavy tonerové kazety
4
Otevřete kryt podavače dokumentů a kryt tiskárny.
5
Srovnejte výstupky na obou stranách jednotky fotoválce
s drážkami v přístroji (viz obrázek) a zasuňte jednotku
dovnitř.
6
(1)
Zatlačte jednotku fotoválce / sestavu tonerové
kazety dolů. Na místě musí zaklapnout.
(2) Zavřete kryt podavače dokumentů a kryt tiskárny.
POZNÁMKA
16
1.
Jestliže vyměňujete jednotku fotoválce nebo tonerovou kazetu, doporučujeme vyčistit tiskový válec,
aby se udržela dobrá kvality tisku. Čištění tiskového válce najdete na str.106.
2.
Když vyměňujete jednotku fotoválce, stiskněte
abyste zresetovali hlášení.
hi
c
b b,
Založení záznamového papíru
Specifikace papíru
Obecně platí, že obyčejný bankovní papír většinou poskytuje vynikající výsledky. Většina papírů pro fotokopie bude rovněž velmi
dobrá. Existuje mnoho názvů a druhových značek papíru. Doporučujeme Vám proto, abyste si nejdříve otestovali různé vzorky
papíru, až získáte výsledky, jaké hledáte. Podrobnosti o doporučených typech papíru najdete ve specifikaci na str.111.
Jak založit záznamový papír.
1
2
Instalace přístroje
Sundejte kryt zásobníku papíru.
Vodítko pro šířku papíru
(1)
Založte papír do zásobníku.
(2)
Klouzavě posunujte vodítko šířky papíru doprava,
až se bude lehce dotýkat hromádky papírů, aniž je
bude křivit. Papír musí přesně a pevně zapadat
mezi vodítko a pravou stranu zásobníku. Pokud
tomu tak není, papír se může do tiskárny posunout
nesprávně a může dojít k jeho zablokování.
Pozor: Dbejte na to, aby byl papír zasunut pod sponami.
Můžete založit cca 150 listů (hmotnosti 75 g/m˛).
Spona
3
Znovu nasaďte kryt zásobníku papíru.
17
Připojení telefonního kabelu a napájecího kabelu
Napájecí kabel
Zasuňte jeden konec napájecího kabelu do obyčejné zásuvky střídavého proudu a druhý konec do příslušné zásuvky na zadní
straně přístroje.
Pozor: Přístroj musí být řádně uzemněn. Neupravujte zásuvku.
Kabel telefonní linky
Zasuňte jeden konec telefonního kabelu do telefonní zásuvky a druhý konec do zásuvky LINE na zadní straně přístroje.
POZNÁMKA
18
1.
Přístroj spotřebovává jenom málo proudu a měli byste ho mít stále zapnutý. Jestliže je přístroj příliš
dlouho vypnutý, může se ztratit obsah nastavení hodin.
Instalace přístroje
Připojení telefonního kabelu a napájecího kabelu
Externí telefon (volitelný doplněk)
K přístroji si můžete připojit přídavný standardní telefonní
přístroj, který je schválen pro provoz v ČR.
19
Nastavení typu volby čísla − tónová nebo pulzní
Přístroj může pracovat s jedním ze dvou typů volby (tónovou nebo pulzní), a to v závislosti na typu telefonní linky, k níž jste
připojeni. Jestliže potřebujete tento typ volby změnit, postupujte následovně.
NAST. REZIM
1
C.=7
2
(1-8)
(01-99)
ZPUSOB VOLBY?
3
TONY<>
4
PULZY<>
5
nebo
pro pulzní volbu
TONY<>
nebo
pro tónovou
volbu
6
POZNÁMKA
20
V některých zemích v závislosti na tamních předpisech není tato vlastnost dostupná. Displej pak tuto
vlastnost neukazuje.
Nastavení hlasitosti
Na svém přístroji si můžete nastavit hlasitost monitoru a vyzvánění. Vestavěný reproduktor Vám umožňuje slyšet oznamovací
tón, vyzváněcí signál a obsazovací tón..Vyzvánění se ozývá, když přístroj přijímá hovor.
Nastavení hlasitosti monitoru
1
*ODPOSLECH*
Instalace přístroje
Uslyšíte oznamovací tón přes reproduktor.
2
Opakovanými stisky zvyšujte hlasitost.
nebo
Opakovanými stisky snižujte hlasitost.
3
Nastavení hlasitosti vyzvánění
1
Pohotovostní režim
2
Opakovanými stisky zvyšujte hlasitost.
nebo
Opakovanými stisky snižujte hlasitost.
3
POZNÁMKA
1.
Můžete rovněž upravit hlasitost tónu po dotyku klávesy a hlasitost reproduktoru u
výstražných tónů ve faxovém parametru č.10 (KEY/BUZZER VOLUME). (viz str.33).
21
Uživatelské parametry
Všeobecný popis
Váš faxový přístroj má několik základních nastavení (uživatelských parametrů), které Vám pomohou uchovat záznamy o
dokumentech, které jste přijali nebo odeslali. Např. vestavěné hodiny udržují aktuální datum a čas, Vaše LOGO a ID číslo
umožní Vaši identifikaci při odesílání nebo příjmu dokumentů.
Nastavení datumu a času
V pohotovostním režimu displej ukazuje datum a čas. Jakmile se displej tohoto režimu nastaví, automaticky bude aktualizován.
NAST. REZIM
1
UZIV.PARAMETRY
2
DATUM A CAS?
3
4
5
6
22
(1-8)
Zadejte nové datum a čas.
Příklad: BA
Den:
10.
BC
Měsíc: prosinec
CAAB Rok:
2001
BFAA Čas:
15:00
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
a
přesuňte kurzor na nesprávnou číslici a přepište ji.
Uživatelské parametry
Nastavení Vašeho LOGA
Když odesíláte dokument, objeví se na horním okraji dokumentu vytištěného u příjemce Vaše LOGO. Toto LOGO usnadní Vaši
identifikaci u druhého účastníka, který přijímá Váš dokument.
1
(1-8)
2
UZIV.PARAMETRY
3
NASTAVIT JMENO?
4
JMENO:7
5
Instalace přístroje
NAST. REZIM
JMENO:PANASONIC7
Zadejte své LOGO (max. 25 znaků a číslic) pomocí klávesnice.
Příklad:
a
přesuňte kurzor za nesprávný
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
znak, stiskněte CLEAR a zapište správný znak.
Jestliže je zadáno více než 11 znaků, levá strana textu se vyroluje z displeje pryč.
6
23
Uživatelské parametry
Nastavení Vašeho znakového ID (Character ID)
Jestliže vzdálený přístroj má schopnost znakové identifikace, potom se v případě odesílání a příjmu zpráv Vaše znakové ID
objeví na onom vzdáleném přístroji a jeho ID uvidíte na Vašem displeji.
NAST. REZIM
1
(1-8)
2
UZIV.PARAMETRY
3
CHARAKTER ID?
4
ID:7
5
Zadejte Vaše znakové ID (max. 16 znaků a číslic)
pomocí klávesnice.
Příklad:
a
přesuňte kurzor za
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
nesprávný znak, stiskněte CLEAR a zapište správný znak.
6
POZNÁMKA
24
1.
Pro znakové ID nelze použít zvláštní znaky Ĺ, Ä, Ö, Ü, Ć, Č, É, Ń.
Uživatelské parametry
Nastavení Vašeho ID čísla (faxové telefonní číslo) (ID Number)
Jestliže vzdálený přístroj nemá znakové ID, ale má ID číslo, potom v případě odesílání a příjmu zpráv se na onom vzdáleném
přístroji objeví Vaše ID číslo a jeho ID číslo bude na Vašem displeji.
Doporučujeme, abyste jako své ID číslo používali své fax−telefonní číslo (max. 20 číslic)..
NAST. REZIM
(1-8)
Instalace přístroje
1
UZIV.PARAMETRY
2
CIS. ID?
3
4
5
Zadejte Vaše ID číslo (max. 20 číslic) pomocí klávesnice a
klávesy
, kterou vložíte mezi číslice mezery.
FFF
BCBC
Příklad: C A B D
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
a
přesuňte kurzor
a zapište nové číslo.
za nesprávnou číslici, stiskněte
6
POZNÁMKA
1.
Pro zápis znaku na začátku ID čísla, který předznamenává kód země, můžete použít +.
Příklad:
kde +1 je kód USA
kde +81 je kód Japonska
2.
V některých zemích může být funkce blokována. Pro nastavení prosím kontaktujte svého
prodejce nebo autorizovaný servis.
25
Vkládání znaků
Klávesnice slouží rovněž ke vkládání znaků a symbolů při zápisu Vašeho loga, znakového ID a názvu stanice. Znaky vybírejte
podle následující tabulky.
Tabulka znaků
Klávesy
Počet stisků tlačítka
Klávesy
Speciální využití
Vkládá mezeru
Přesouvá kurzor doprava nebo doleva
Maže znak
26
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou volbou
Vložení čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
Jednotlačítková a zkrácená volba čísel jsou dvě rychlé metody volby úplného telefonního čísla. Abyste mohli tyto metody
využívat, musíte si nejdříve telefonní čísla uložit. Postupujte při tom následovně:
Pro nastavení jednotlačítkové klávesy postupujte takto:
NAST. REZIM
1
3
Programování
přístroje
1:PRIMA 2:ZKR.
2
STIS.PRIMY-
4
Příklad
5
Zadejte telefonní číslo (až 36 číslic včetně pauz a mezer).
FFF
BCDE
Příklad:J
(viz poznámka 1)
<01>VOLTE TEL. CIS.#
<01>ZADAT JMÉNO
6
7
(1-8)
Zadejte název stanice pomocí znakových kláves (až 15 znaků).
Příklad:
8
STIS.PRIMY-
Další číslo můžete zaznamenat tak, že budete
opakovat kroky 4 až 8. Stiskem klávesy
se vrátíte do pohotovostního režimu.
POZNÁMKA
1.
Pro výběr horní nebo spodní jednotlačítkové klávesy použijte
.
27
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou volbou
Vložení čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
Při nastavení čísla pro zkrácenou volbu postupujte takto:
NAST. REZIM
1
(1-8)
2
1:PRIMA 2:ZKR.
3
ZKRATKA=7
[22]VOL. TEL.CIS.#
4
Příklad: C C(01 až 82)
5
Zadejte telefonní číslo (až 36 číslic včetně pauz a mezer).
FFF
CDEF
Příklad: J
6
7
[22]ZADAT JMENO
Zadejte název stanice pomocí znakových kláves (až 15
znaků).
Příklad:
8
ZKRATKA=7
Další číslo můžete zaznamenat tak, že budete
opakovat kroky 4 až 8. Stiskem klávesy
vrátíte do pohotovostního režimu.
POZNÁMKA
se
1.
Jestliže potřebujete speciální přístupové číslo, abyste se dostali na venkovní linku, zapište ho
jako první a potom stiskněte
. Pauza se zobrazí jako pomlčka ( “−”).
2.
Jestliže používáte pulzní volbu a chcete ji změnit na tónovou uprostřed vytáčení, stiskněte
(reprezentované znakem “/”). Režim se po vytočení znaku “/” změní z pulzního na
tónový.
Příklad: 9 PAUSE TONE 5551234
3.
28
V kroku 3 nebo 4 můžete vyhledat nepoužívané klávesy pro jednotlačítkovou nebo zkrácenou
volbu stiskem kláves
nebo
.
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou volbou
Změna čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
Jestliže musíte změnit nebo vymazat některé z čísel jednotlačítkové nebo zkrácené volby, postupujte následovně:
Změna nastavení čísla pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu :
1
NAST. REZIM
4
Stiskněte B pro číslo jednotlačítkové volby
Stiskněte C pro číslo zkrácené volby
Příklad: B
Programování
přístroje
1:PRIMA 2:ZKR.
2
3
(1-8)
STIS.PRIMY-
Zadejte stanici, kterou chcete změnit.
Příklad:
<01>VOLTE TEL.CIS.#
5
Potom zadejte nové telefonní číslo (viz poznámka 1).
Příklad:
6
<01>ZADAT JMENO
7
Potom zadejte nový název stanice (viz poznámka 1).
Příklad:
8
STIS.PRIMY-
se vrátíte do pohotovostního režimu.
Po stisku klávesy
POZNÁMKA
1.
a
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
a zapište nové číslo.
stiskněte
přesuňte kurzor za nesprávnou číslici,
29
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou volbou
Změna čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
Vymazání čísla pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu:
1
NAST. REZIM
2
1:PRIMA 2:ZKR.
3
4
Zvolte B pro číslo jednotlačítkové volby
Zvolte C pro číslo zkrácené volby
Příklad: B
STIS.PRIMY-
Zadejte stanici, kterou chcete vymazat.
Příklad:
<01>VOLTE TEL.CIS.#
5
STIS.PRIMY-
6
Po stisku klávesy
pohotovostního režimu.
POZNÁMKA
30
(1-8)
1.
se vrátíte do
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
a zapište nové číslo.
a
přesuňte kurzor za nesprávnou číslici, stiskněte
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou volbou
Tisk telefonního seznamu
Po naprogramování čísel pro jednotlačítkovou volbu si můžete vytisknout telefonní seznam, který obsahuje prvních 12 znaků
jména každé stanice. Odstřihněte ho podél tečkované čáry a umístěte ho přes klávesy pro jednotlačítkovou volbu pod kryt. Při
tisku postupujte takto:
TISK SEZNAMU(1-7)
1
* TISK *
2
Programování
přístroje
Stroj vytiskne telefonní seznam.
Kryt telefonního seznamu
31
Uživatelské úpravy přístroje
Všeobecný popis
Váš faxový přístroj má množství nastavitelných parametrů. Tyto parametry, uvedené v tabulce, jsou pro vás přednastaveny a
není potřeba je měnit. Jestliže však přesto chcete provést změnu, přečtěte si nejdříve pečlivě tabulku. Některé parametry,
např. rozlišení a kontrast, mohou být dočasně změněny jednoduchou operací těsně před uskutečněním přenosu. Po skončení
přenosu se však tyto parametry vrátí ke svým původním hodnotám (na výchozí pozici). Ostatní parametry mohou být změněny
pouze níže popsaným postupem.
Nastavení faxových parametrů
1
NAST. REZIM
2
C.=7
(01-99)
C.=01
(01-99)
3
Zadejte číslo faxového parametru z tabulky
parametrů.
Příklad: A B pro kontrast
NORMÁLNE<>
4
5
(1-8)
Zadejte hodnotu nového nastavení nebo stiskněte
Příklad: C pro světlejší
a
.
SVETLEJI<>
ROZLISENI?
6
Abyste mohli nastavovat další parametr, stiskněte
, čímž se
vrátíte k bodu 3, nebo stiskněte
pro návrat do pohoto−
vostního režimu.
POZNÁMKA
32
1.
Abyste v bodě 2 mohli listovat ve faxových parametrech, stiskněte
2.
Postup, jak vytisknout seznam faxových parametrů, najdete na str. 94.
nebo
.
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
Parametr
Nast.
číslo
Nastavení
Poznámka
01
Kontrast
(Contrast)
1
2
3
NORMALNE
SVETLEJI
TMAVSI
Výchozí pozice pro kontrast.
02
Rozlišení
(Resolution)
1
2
3
4
STANDARD
JEMNE
S−JEMNY
POLOTONY
Výchozí pozice pro rozlišení.
04
Razítko
(Stamp)
1
2
VYP.
ZAP.
Výchozí pozice razítka. Volba funkce při ukládání
dokumentu do paměti, viz faxový parametr č.28.
05
Paměť
(Memory)
1
2
VYP.
ZAP.
Volba režimu přenosu z paměti.
06
Typ volby čísla
(Dialling Method)
1
2
PULZY
TONY
Výběr metody pro volbu čísla (pulzní, tónová)..
07
Tisk záhlaví
(Header Print)
1
2
3
UVNITR
MIMO
NETISKNOUT
Umístění záhlaví při tisku :
UVNITR: uvnitř kopírované oblasti
MIMO: mimo kopírovanou oblast
NETISKNOUT: záhlaví se netiskne
08
Formát záhlaví
(Header Format )
1
2
JMENO ID CISLO
OD KOHO
Formát záhlaví
09
Tisk času příjmu
(RCV‘d Time Print)
1
2
NEPLATNE
PLATNE
Tisk datumu a času příjmu, vzdáleného ID, procenta
zmenšení a čísla stránky dole na přijatém dokumentu
10
hlasitost kláves
(Key/Buzzer Volume)
1
2
3
VYP.
POTICHU
NAHLAS
Nastavení hlasitosti tónu klávesy a bzučáku.
POTICHU: tichý
NAHLAS: hlasitý
12
Komunikační deník
(Comm.Journal)
1
2
3
VYP.
VZDY
JEN CHYBA
Výchozí nastavení pro tisk komunikačního deníku.
VYP.: netiskne se
VZDY: tiskne se vždy
JEN CHYBA: tiskne se pouze při neúspěšné komunikaci
13
Automat.tisk deníku
(Auto Journal Print)
1
2
NEPLATNE
PLATNE
Automatický tisk deníku po každých 32
transakcích.
17
Příjmový režim
(Receive Mode)
1
2
3
4
TEL
FAX
FAX / TEL
TAM I / F
Nastavení příjmového režimu.
18
Časovač pro přivolání
obsluhy
(Operator Call Timer)
1
2
3
5
20
30
40
50
Nastavení času, po který přístroj v automatickém
přepínacím režimu FAX/TEL zvoněním signalizuje
příchozí hlasový hovor (viz str.59).
sec
sec sec sec
Programování
přístroje
číslo
Pokračování na další stránce…
33
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
Číslo
Nast.
parametr
19
Délka úvodní zprávy − 1 s záznamník
—−
(OGM length (TAM I/F) 1
20
Číslo
Nastavení
Poznámka
—−
60
Nastavení délky úvodní zprávy na Vašem
záznamníku v rozmezí od 1 do 60 vteřin. Přístroj
60 s nezačne určovat dobu ticha dříve, než uplyne
nastavený čas. (Default = 20 vteřin.)
Detekce ticha −
záznamník
(Silent Detection)
(TAM / IF)
2
PLATNY
1
NEPLATNY
Nastavení režimu detekce ticha.
22
Náhradní příjem
(Substitute Rcv)
1
2
NEPLATNY
PLATNY
Povoluje příjem do paměti, když dojde papír
nebo toner nebo se vzpříčí záznamový papír.
23
Formát záznamového 1
papíru
2
(Recording Paper Size) 3
A4
LETTER
LEGAL
Nastavení formátu záznamového papíru ve Vašem
přístroji.
24
Zmenšení při tisku
(Print Reduction)
1
2
PEVNY
AUTO
Nastavení režimu redukce při tisku:
PEVNY: Přijaté dokumenty se zmenší podle
nastavení parametru č.25.
AUTO : Přijaté dokumenty se zmenší podle jejich
původní délky.
25
Poměr zmenšení
(Reduction Ratio)
70
—
100
70%
—
100%
Nastavení pevného redukčního poměru
pro tisk od 70% do 100%. Parametr
funguje pouze tehdy, je−li v parametru č.24
nastavena hodnota „Fixed“.
26
Heslo pro vyžádaný
přenos
(Polling Password)
(——)
Čtyřciferné heslo pro bezpečný vyžádaný
přenos (viz str.68).
28
Razítko při uložení do
paměti
(Stamp at Mem.XMT)
1
2
NEPLATNY
PLATNY
Označení dokumentů razítkem při ukládání do
paměti. (Závisí na nastavení razítka na
řídícím panelu.)
30
Služba DRD
(DRD Service)
1
2
NEPLATNY
PLATNY
Dostupnost služby DRD. Při platném
parametru stroj detekuje určitý typ zvonění
pouze pro automatický příjem dokumentů.
32
Zmenšení kopie
(Copy reduction)
1
2
RUCNE
AUTO
Volba, zda se redukční poměr při kopírování
nastaví automaticky nebo ručně.
RUCNE: Přístroj nabídne zoom poměr (70−100%)
AUTO: Přístroj automaticky určí redukční poměr
podle délky originálu.
34
Uživatelské úpravy přístroje
Číslo
Nast.
parametr
Číslo
Nastavení
Poznámka
34
Režim úspory energie
(Energy Saver Mode)
1
2
3
VYP.
REZ.USP.ENERG.
SPANEK
Pro snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu
zvolte úsporný režim nebo uspávací režim a určete
prodlevu (1 – 120 minut) před přechodem přístroje
do zvoleného režimu.
Nastavení časovače prodlevy je možné pouze
v úsporném nebo uspávacím režimu.
VYP.: Jednotka zůstává v pohotovostním režimu a
spotřebovává více energie než v úsporném nebo
uspávacím režimu.
REZ. USP. ENERG (úsporný režim): Šetří energii tím, že
spotřebuje méně proudu, než když se v pohotovostním
režimu vypne po určité době zapékací jednotka.
SPANEK (uspávací režim): Je to stav s nejnižší
spotřebou energie, do něhož se stroj po určité době
dostane, bez toho, že by byl skutečně vypnut.
35
Letní čas
(Daylight Time)
1
2
NEPLATNY
PLATNY
Volba, zda se provede automatická úprava vestavěných
hodin v přístroji podle letního času. Tyto hodiny
se první neděli v březnu ve 2:00 hod posunou
o hodinu dopředu a poslední neděli v říjnu ve 2:00 hod
se vrátí o hodinu zpět.
38
Access Code
(Přístupový kód)
(——)
Čtyřciferný přístupový kód pro zabezpečení přístroje
před neoprávněným použitím (viz str.75).
39
Přístup s PIN kódem
(PIN Code Access)
1
2
3
ZADNY
SUFFIX
PREFIX
Výběr přístupové metody (prefix nebo suffix) pro
volbu čísla s PIN kódem (viz str.78).
47
Dálkový příjem
(Remote Reception)
1
2
NEPLATNY
PLATNY
Volba, zda přístroj akceptuje příkaz pro dálkový příjem
(viz str.58).
48
Telefonní linka
(Telephone Line)
1
2
VER. TEL. LINKA
POBOCK. USTR.
Výběr typu připojené linky.
49
Přístupový kód pro
veřejnou telef. síť
(PSTN Access Code)
(——)
Nastavení přístupového kódu pro veřejnou telefonní
síť (max.4 číslice).
51
Dálková diagnostika
(Remote Diagnostic)
NEPLATNY
PLATNY
Volba, zda přístroj bude přijímat aktualizaci firmware
(programového vybavení) ze vzdálené stanice.
52
Heslo pro diagnostiku
(Diagnostic Password)
(——)
Nastavení hesla pro dálkovou diagnostiku.
Podrobnosti získáte u prodejce fy Panasonic.
53
Heslo pro podadresy
(Sub−Address Password)
(——)
Nastavení 20−ciferného hesla pro zajištění
bezpečné komunikace s použitím podadres.
54
Přesměrování faxu
(Fax Forward)
NEPLATNY
PLATNY
Volba, zda přístroj provede přesměrování faxu na
určené místo (viz str.80).
57
Kód země
(Country Code)
Výběr kódu země při instalaci přístroje.
58
Jazyk
(Language)
Volba jazyka, který se bude objevovat na displeji a
v hlášeních.
63
Příjmový režim
PC−fax
(PC−Fax RCV Mode)
1
2
1
2
1
2
3
TISK
ULOZIT A TISK
ULOZIT
Zpracování přijatých faxů:
TISK: tisk přijatých dokumentů.
ULOZIT A TISK : tisk dokumentu a přesun jeho
souboru.
ULOZIT : přesun souboru přijatého dokumentu.
35
Programování
přístroje
Tabulka faxových parametrů
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
Číslo
Nast.
parametr
Číslo
Nastavení
Poznámka
65
Uspořádání při tisku
(Print Collation)
1
2
NEPLATNY
PLATNY
Volba, zda přístroj vytiskne dokument ve
správném pořadí (viz str.65).
80
Čas pro samoúdržbu
(Self Maintenance Time)
00:00 – 23 : 00
(12:00)
99
Velikost paměti
(Memory Size)
POZNÁMKA
36
Nastavení hodiny pro aktivaci údržby snímacího válce.
V danou hodinu se válec bude po několik vteřin otáčet.
Je to z důvodu uchování hladkého dotyku mezi válcem
a snímacím sklem.
1.
Standardní nastavení lze vytisknout na Seznamu faxových parametrů. Tisk seznamu viz str. 94.
2.
Obsah tabulky může být pro různé země odlišný v závislosti na tamních předpisech.
Zakládání dokumentů
Dokumenty, které je možno posílat
Obecně platí, že Váš přístroj odešle jakýkoliv dokument vytištěný na formátu A4.
Velikost dokumentu
Maximální velikost
Tloušťka dokumentu
minimální velikost
jeden list:
0,06 mm, 45 g/m˛ až
0,15 mm, 112 g/m˛
257 mm
(viz poznámka)
více listů:
0,06 mm, 45 g/m˛ až
0,12 mm, 75 g/m˛
Programování
přístroje
směr
směr
Poznámka:
Maximální šířka dokumentu, který je možno tímto přístrojem odeslat, je 257 mm. Účinná snímaná šířka je však 208 mm.
Dokumenty, které nelze posílat
Nikdy nesmíte odesílat dokumenty, které jsou:
Vlhké
Pokryté vlhkým inkoustem
nebo lepidlem
Příliš tenké (např. průklepový
nebo letecký papír, stránky z některých časopisů apod.)
Pokrčené, zkroucené nebo
překládané
Potažené (např. lesklý
papír apod.)
Chemicky upravované (např.
papír citlivý na tlak, uhlový papír
apod.) nebo vyrobené z textilu
nebo kovu
Při odesílání takových dokumentů si nejdříve zhotovte fotokopii a tu potom odešlete.
37
Zakládání dokumentů
Jak zakládat dokumenty
1.
Dbejte na to, aby dokumenty byly bez sponek, sešívacích drátků, aby nebyly potrhané, zamaštěné nebo pokryté nějakými
předměty.
2.
Položte dokumenty LÍCEM DOLŮ na automatický podavač dokumentů (ADF), dokud se čelní okraj ve stroji nezarazí.
Jestliže odesíláte více stránek, dejte pozor, aby spodní list vstoupil jako první. Do podavače můžete najednou
naskládat až 20 stránek. Jestliže máte více než 20 stránek, počkejte, až se spustí přenos nebo ukládání do paměti, a jak
stránky projdou, položte zbývající stránky nahoru na poslední list v podavači.
3.
Dokument na podavači vycentrujte vodítky.
Vodítka dokumentu
SPRÁVNĚ
NESPRÁVNĚ
Když umístíte dokument na podavač, zobrazená zpráva na displeji se změní a místo datumu a času (pohotovostní režim) se
objeví následující text. Nyní můžete změnit základní přenosové nastavení nebo začít volbu čísla.
DOKUM. ZALOZEN
POZNÁMKA
38
1.
Přenos dokumentu delšího než 356 mm vyžaduje asistenci uživatele.
Základní přenosová nastavení
Všeobecný popis
Přenosová nastavení můžete dočasně změnit buď před nebo po uložení dokumentu do podavače. Jedná se o tato nastavení:
• Kontrast
• Rozlišení
• Komunikační deník
Po odeslání dokumentů se stroj automaticky vrátí k původnímu nastavení.
Kontrast (Contrast)
Váš stroj je přednastaven na hodnotu normální (Normal). Jestliže chcete odeslat dokument se světlejším kontrastem, změňte
toto nastavení na světlejší (Lighter). Jestliže naopak chcete odeslat dokument se silnějším kontrastem, změňte nastavení na
tmavší (Darker).
takto:
Stiskněte
SVETLEJI
NORMÁLNE
Kontrast = normální
Kontrast = světlejší
TMAVSI
Kontrast = tmavší
Rozlišení (Resolution)
JEMNY
rozlišení = standardní
POZNÁMKA
rozlišení = jemné
S-JEMNY
rozlišení = superjemné
Základní operace
Přístroj má původně nastaveno rozlišení Standard, které je vhodné pro většinu dokumentů. Jestliže však chcete odeslat
dokument s více detaily, změňte nastavení na jemný (Fine), s−jemný (Super−Fine) nebo polotóny (Halftone).
Stiskněte
takto:
POLOTONY?
rozlišení = polotón
1.
Chcete−li změnit přednastavenou pozici kontrastu, musíte změnit nastaveni faxového parametru
č.01 (viz str.33).
2.
Chcete−li změnit přednastavenou pozici rozlišení, musíte změnit nastaveni faxového parametru
č.02 (viz str.33).
39
Základní přenosová nastavení
Komunikační deník
Pomocí komunikačního deníku si můžete ověřit, že přenos proběhl úspěšně. Podmínky pro tisk deníku (hlášení o přenosu) si
můžete stanovit následovně:
Když HLAS. O PREN. = VYP: deník se nebude tisknout
Když HLAS. O PREN. = ZAP : deník se automaticky vytiskne po každé komunikaci
Když HLAS. O PREN. = NEDOKONCENO: deník se bude automaticky tisknout pouze v případě, že se komunikace nezdaří.
1
KOMUN. ZURNÁL?
2
NEDOKONCENO<>
3
VYP.<>
pro „VYP“ (vypnuto)
nebo
pro „ZAP“ (výtisk pokaždé)
ZAP.<>
nebo
NEDOKONCENO<>
pro „NEDOKONCENO“
4
POZNÁMKA
40
1.
Chcete−li změnit přednastavenou podmínku pro tisk komunikačního deníku, změňte nastavení
faxového parametru č.12 (viz str.33).
Odeslání dokumentů
Všeobecný popis
Pro odeslání dokumentu můžete zvolit přímý přenos nebo přenos z paměti.
Přenos z paměti používejte, když:
• chcete poslat dokument na více stanic
• potřebujete si dokument ihned vzít zpět
• chcete využít výhod schématu duální operace
Přímý přenos používejte, když:
• paměť je plná
• chcete dokument ihned odeslat
Základní operace
Přenos v hlasovém režimu používejte, když:
• chcete odeslat dokument po předchozím rozhovoru s druhým účastníkem
• chcete odeslat dokument po vyslechnutí hlasové výzvy
41
Odeslání dokumentů
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Přístroj rychle uloží dokumenty do paměti. Potom začne volit telefonní číslo. Jestliže se přenos nezdaří, přístroj bude
automaticky znovu vysílat zbývající neúspěšné stránky.
Příjem
Přenos
Uložení dokumentu
do paměti
místo určení A
místo určení B
POZNÁMKA
1.
Jestliže při ukládání dokumentu dojde k přeplnění paměti, zbývající dokumenty na podavači
budou vysunuty. Přístroj Vám nabídne možnost úspěšně uložené dokumenty odeslat nebo celý
přenos zrušit. Stiskem (1) přenos zrušíte, stiskem (2) odvysíláte.
DOKONCENO=XXX ST
Kapacitu paměti obrazu naleznete v oddíle Specifikace na str.109.
Jestliže během 10 vteřin nenastane žádná akce, stroj začne přenášet uložené dokumenty.
2.
Přenos zastavíte stiskem STOP.
Displej bude vypadat takto:
ZASTAV.KOMUN.?
Stiskem
3.
a B zastavíte přenos. Dokumenty, které jste uložili, se automaticky vymažou.
Jestli si chcete po zastavení přenosu vytisknout komunikační deník, stiskněte při tomto displeji
a B:
TISK ZURNALU
4.
Jestliže kapacita paměti dosáhla 5 souborů a Vy se budete pokoušet uložit další, ukáže se
následující displej a přístroj nepřijme další soubory, dokud nějakýsoubor není dokončen a není k
dispozici místo v paměti.
SOUBOR PLNY
42
Odeslání dokumentů
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Ruční volba čísla
Chcete−li vytočit číslo ručně, postupujte takto:
DOKUM.ZALOZEN
1
Položte dokumenty lícem dolů.
2
Z klávesnice zadejte telefonní číslo (až 36 číslic).
Můžete také zadat více než jedno místo určení.
Příklad: F F F B C D E
3
* ULOZIT *
05%
Základní operace
Dokumenty se začnou ukládat do paměti. Potom
začne volba telefonního čísla.
POZNÁMKA
1.
Jestliže potřebujete speciální přístupové číslo, abyste se dostali na venkovní linku, navolte ho jako
první, potom stiskněte
, čímž zadáte pauzu (reprezentovanou znakem “−”) a navolte
úplné číslo.
Příklad: 9 PAUSE 5551234
2.
Jestliže používáte pulzní volbu a chcete ji změnit na tónovou uprostřed volby, stiskněte
(reprezentované znakem “/”). Režim se po volbě znaku “/” změní z pulzního na tónový.
Příklad: 9 PAUSE TONE 5551234
43
Odeslání dokumentů
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Jednotlačítková volba čísla
Jednotlačítková volba umožňuje navolit úplné telefonní číslo stiskem jediné klávesy. Nastavení jednotlačítkových kláves najdete
na str.27.
1
DOKUM.ZALOZEN
Položte dokument lícem dolů.
2
Stiskněte jednotlačítkovou klávesu.
Příklad:
3
NAZEV STANICE
* ULOZIT *
05%
Dokument se začne ukládat do paměti.
Potom začne volba telefonního čísla .
Zkrácená volba čísla
Volba čísla zkrácenou formou je rychlý způsob, jak navolit často volané telefonní číslo tak, že si předem naprogramujete toto
číslo do zabudovaného automatického seznamu s dvoumístným zkráceným kódem. Programování čísel pro zkrácenou volbu
najdete na str.28.
1
DOKUM.ZALOZEN
Položte dokument lícem dolů.
2
Stiskněte klávesu
a zadejte dvoumístný kód.
Příklad:
* ULOZIT *
3
Dokument se začne ukládat do
paměti. Potom začne volba
telefonního čísla.
44
NAZEV STANICE
05%
Odeslání dokumentů
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Volba čísla z adresáře (Directory Search Dialling)
Tento způsob Vám umožňuje navolit úplné telefonní číslo tak, že si vyhledáte jméno stanice, které je uložené u jednotlačítkových
kláves nebo u čísel zkrácené volby.
1
DOKUM.ZALOZEN
Položte dokument lícem dolů.
ZADEJTE PISMENA
2
3
Zadejte úplný název stanice nebo část názvu z klávesnice.
Příklad:
pro vyhledání SALES DEPT
Základní operace
4
nebo
opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí název
stanice, na kterou chcete vysílat.
* ULOZIT *
5
05%
Dokument se začne ukládat do paměti. Potom začne
volba telefonního čísla.
45
Odeslání dokumentů
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Přenos na více stanic (Multi−station Transmission (Broadcasting))
Jestliže potřebujete odeslat stejný dokument na více stanic, můžete ušetřit čas na zakládání dokumentů tím, že použijete
přenos z paměti. To znamená, že můžete uložit dokumenty do paměti a potom je odeslat na požadované stanice automaticky.
DOKUM.ZALOZEN
1
Položte dokument lícem dolů.
2
Zvolte číslo libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla, stiskněte
po zadání
každé stanice (až do 7 stanic).
• Volba čísla vyhledáním v adresáři, stiskněte
po zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str.43 – 45).
Příklad:
NAZEV STANICE
NAZEV STANICE
Jestliže chcete potvrdit počet zadaných stanic, stiskněte
3
.
002 STANICE NAS.
* ULOZIT *
05%
Dokument se začne ukládat do paměti. Potom se
začnou po řadě vytáčet telefonní čísla.
POZNÁMKA
46
1.
Před uložením dokumentu do paměti si můžete stanice, které jste zadali, znovu prohlédnout
v kroku 3 stiskem kláves
a
. V případě potřeby můžete zobrazenou stanici nebo skupinu
.
vymazat stiskem klávesy
Odeslání dokumentů
Přímý přenos (Direct Transmission)
Je−li paměť Vašeho přístroje zaplněná nebo si přejete odeslat dokumenty ihned, použijte přímý přenos.
Ruční volba čísla (přímý přenos)
Abyste mohli telefonní číslo navolit ručně, postupujte následovně:
1
DOKUM.ZALOZEN
Položte dokument lícem dolů.
2
PRENOS-PAMET?
3
DOKUM.ZALOZEN
Zadejte telefonní číslo z klávesnice.
Příklad: F F F B C D E
Základní operace
4
5
Přístroj začne volit zadané telefonní číslo.
POZNÁMKA
1.
Jestliže potřebujete speciální přístupové číslo, abyste se dostali na venkovní linku, zadejte ho
jako první, potom stiskněte
, čímž zadáte pauzu (reprezentovanou znakem “−”) a
zadejte úplné číslo.
Příklad: 9 PAUSE 5551234
2.
Jestliže používáte pulzní volbu a chcete ji změnit na tónovou uprostřed vytáčení, stiskněte
(reprezentované znakem “/”). Režim se po vytočení znaku “/” změní z pulzního na
tónový.
Příklad: 9 PAUSE TONE 5551234
3.
Přenos zastavíte stiskem
.
Displej bude vypadat takto:
ZASTAV.KOMUN.?
Stiskem
a
B zastavíte přenos.
47
Odeslání dokumentů
Přímý přenos (Direct Transmission)
Jednotlačítková volba čísla (přímý přenos)
Jednotlačítková volba umožňuje navolit úplné telefonní číslo stiskem jediné klávesy. Nastavení jednotlačítkových kláves najdete
na str.27.
1
DOKUM.ZALOZEN
Položte dokument lícem dolů.
2
PRENOS-PAMET?
3
DOKUM.ZALOZEN
NAZEV STANICE
4
Stiskněte jednotlačítkovou klávesu.
Příklad:
Na displeji se ukáže jednotlačítkové číslo a název
stanice. Potom začne volba zadaného čísla.
48
Odeslání dokumentů
Přímý přenos (Direct Transmission)
Zkrácená volba čísla (přímý přenos)
Volba čísla zkrácenou formou je rychlý způsob, jak navolit často volané telefonní číslo tak, že si předem naprogramujete toto
číslo do zabudovaného automatického seznamu s dvoumístným zkráceným kódem. Programování čísel pro zkrácenou volbu
najdete na str.28.
DOKUM.ZALOZEN
1
Položte dokument lícem dolů.
PRENOS-PAMET?
2
3
NAZEV STANICE
Stiskněte klávesu
Příklad:
Základní operace
4
DOKUM.ZALOZEN
a zadejte dvoumístný kód.
Na displeji se ukáže číslo a název stanice. Potom začne volba
zadaného čísla.
49
Odeslání dokumentů
Přímý přenos (Direct Transmission)
Volba čísla z adresáře (přímý přenos)
Tento způsob Vám umožňuje navolit úplné telefonní číslo tak, že si vyhledáte jméno stanice, které je přiřazené u
jednotlačítkových kláves nebo u čísel volaných zkrácenou volbou.
DOKUM.ZALOZEN
1
Položte dokument lícem dolů.
PRENOS-PAMET?
2
3
DOKUM.ZALOZEN
4
ZADEJTE PISMENA
5
Zadejte úplný název stanice nebo část názvu z klávesnice.
Příklad:
pro vyhledání SALES DEPT
6
nebo
opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí název
stanice, na kterou chcete vysílat.
7
Začne volba zadaného čísla.
50
Odeslání dokumentů
Přenos v hlasovém režimu (Voice Mode Transmission)
Jestliže si přejete odeslat dokument po předchozím rozhovoru s druhým účastníkem, použijte přenos v hlasovém režimu. Váš
přístroj však v takovém případě potřebuje doplňkové faxové sluchátko nebo externí telefon.
Volba čísla s vyvěšeným sluchátkem (Off−Hook Dialling)
Postupujte následovně:
1
DOKUM.ZALOZEN
Položte dokument lícem dolů.
3
Když uslyšíte hlas druhého účastníka, požádejte ho, aby se
připravil k přijetí dokumentu.
Potom, když uslyšíte pípnutí,
Základní operace
2
VOL.T.CISLO
Zvedněte faxové sluchátko nebo externí telefon a navolte
telefonní číslo z klávesnice.
Příklad: F F F B C D E
a zavěste sluchátko nebo externí telefon..
POZNÁMKA
1.
Přenos zastavíte stiskem STOP.
Displej bude vypadat takto:
ZASTAV.KOMUN.?
Stiskem SET a (1) zastavíte přenos.
2.
V některých zemích není sluchátko vzhledem k tamním předpisům k dispozici.
51
Odeslání dokumentů
Přenos v hlasovém režimu (Voice Mode Transmission)
Volba čísla se zavěšeným sluchátkem (On−Hook Dialling)
Postupujte následovně:
DOKUM.ZALOZEN
1
Položte dokument lícem dolů.
2
VOL.T.CISLO
Přes reproduktor uslyšíte oznamovací tón.
3
4
Navolte telefonní číslo z klávesnice.
Příklad:F F F B C D E
Když uslyšíte pípnutí,
POZNÁMKA
1.
Jestliže potřebujete speciální přístupové číslo, abyste se dostali na venkovní linku, navolte ho jako
první, potom stiskněte PAUSE, čímž zadáte pauzu (reprezentovanou znakem “−”) a navolte úplné
číslo.
Příklad: 9 PAUSE 5551234
2.
Jestliže používáte pulzní volbu a chcete ji změnit na tónovou uprostřed volby, stiskněte TONE
(reprezentované znakem “/”). Režim volby čísla se změní z pulzního na tónový po volbě znaku “/”.
Příklad: 9 PAUSE TONE 5551234
52
Odeslání dokumentů
Rezervace přenosu (Transmission Reservation)
Při odesílání dokumentů z paměti nebo při příjmu dokumentů můžete postupovat také takto:
• Rezervovat si příští přenos do paměti (až pro 5 různých souborů)
• Rezervovat si prioritní přenos.
Rezervace přenosu z paměti (souběžné zpracování − multitasking)
Jestliže váš přístroj je právě připojen (je v režimu on−line) a vysílá z paměti, přijímá nebo tiskne přijaté dokumenty, můžete si
rezervovat přenos následujícím postupem.
1
Váš přístroj je ve stavu on−line (aktuálně připojen).
*PRENOS*
*ODESILA DOK.*
*PRIJIMA DOK.*
* TISK *
2
DOKUM.ZALOZEN
Položte dokument lícem dolů.
Zvolte číslo libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
po zadání každé
• Ruční volba čísla, stiskněte
stanice (až do 7 stanic).
po zadání
• Volba čísla podle adresáře, stiskněte
každé stanice.
(Podrobnosti viz str.43 – 45).
Základní operace
3
Příklad:
NAZEV STANICE
NAZEV STANICE
Jestliže chcete potvrdit počet stanic, které jste zadali,
stiskněte
.
4
STANICE NAS.
* ULOZIT *
05%
Přístroj uloží dokumenty do paměti.
53
Odeslání dokumentů
Rezervace přenosu (Transmission Reservation)
Rezervace přímého přenosu (rezervace prioritního přenosu)
Jestliže potřebujete rychle odeslat naléhavý dokument, ale v paměti je mnoho souborů, použijte k tomuto účelu rezervaci
přímého přenosu. Váš dokument bude odeslán ihned poté, co skončí aktuální komunikace. Nemůžete však poslat dokument na
více stanic.
Jak rezervovat přístroj pro odeslání naléhavých dokumentů:
1
Váš přístroj je ve stavu on−line (je aktuálně připojen).
*PRENOS*
*ODESILA DOK.*
*PRIJIMA DOK.*
* TISK *
2
DOKUM.ZALOZEN
Položte dokument lícem dolů.
3
PRENOS-PAMET?
4
DOKUM.ZALOZEN
5
NAZEV STANICE
Navolte číslo některou z následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla a stisknout
• Volba čísla podle adresáře a stisknout
(Podrobnosti viz str.47 – 50).
Příklad:
Rezervaci pro odeslání naléhavého dokumentu
můžete provést pouze pro jednu stanici.
54
Odeslání dokumentů
Opakovaná volba čísla (Redialling)
Automatické opakování volby
Jestliže je zjištěna obsazená linka, přístroj bude číslo volit znovu, a to až třikrát OPAK. VOLBY
ve 3minutových intervalech. Jestliže však linka není obsazena, volání se bude
opakovat pouze jednou. Během té doby se objeví zpráva, kterou vidíte vpravo.
Ruční opakování volby
Ruční opakování naposled volaného čísla uskutečníte stiskem klávesy
Opakované vyvolání naposled volaného čísla s využitím paměti.
1
.
DOKUM.ZALOZEN
Položte dokument lícem dolů.
2
05%
Základní operace
* ULOZIT *
3
Dokument je uložen do paměti. Potom
přístroj navolí naposled volané číslo.
55
Odeslání dokumentů
Opakovaná volba čísla (Redialling)
Opakované vyvolání naposled volaného čísla s využitím podavače ADF.
DOKUM.ZALOZEN
1
Položte dokumenty lícem dolů.
PRENOS-PAMET?
2
DOKUM.ZALOZEN
3
4
Přístroj začne volit naposled volané číslo.
POZNÁMKA
56
1.
Zatímco je zobrazen text „ČEKÁNÍ NA SPOJENÍ“, můžete stisknout
okamžitě zahájit opakované volání.
a tím
Příjem dokumentů
Příjmové režimy
Můžete si zvolit jeden ze čtyř režimů, které vidíte níže.
Podmínky
Navržený režim příjmu
Nastavení
Normálně přijímáte pouze
hlasové hovory.
Telefonní režim (režim IN)
Na příchozí hovor můžete odpovídat přes externí telefon
(doplněk). Jestliže přijmete signál faxového volání, jednoduše
stisknete START pro ruční příjem (viz str.58).
Faxový parametr č.17
nastavte na 1: Tel
Přijímáte jak faxové tak
hlasové hovory.
Režim automatického přepínaní Fax/Tel (režim IN)
Jednotka bude reagovat na příchozí volání a potom rozliší,
zda jde o faxový nebo hlasový hovor. Jde−li o fax,
automaticky ho přijme. Jde−li o hlasové volání, jednotka Vás
upozorní (bude zvonit) přes reproduktor (viz str.59).
Faxový parametr č.17
nastavte na 3: Fax/Tel
Normálně přijímáte pouze
faxová volání.
Faxový režim (režim OUT)
Jednotka přijme dokument automaticky. Na všechna příchozí
volání (včetně hlasových hovorů) bude odpovídat faxový
přístroj (viz str.60).
Faxový parametr č.17
nastavte na 2: Fax
Režim se záznamníkem (režim OUT)
Faxový parametr č.17
faxová volání. Je připojen
Záznamník odpovídá na příchozí volání. Během této doby
nastavte na 4: ZAZN. I/F
telefonní záznamník.
jednotka monitoruje situaci a jde−li o hlasový hovor,
záznamník pokračuje v činnosti. Jde.li o faxové volání,
jednotka automaticky přepne linku na fax a začne přijímat
dokument (viz str.62).
Základní operace
Přijímáte jak hlasová, tak
POZNÁMKA
1.
Podle toho, který model záznamníku (TAM) je připojen, se může stát, že některé
vlastnosti nemusí být kompatibilní s Vaším faxovým přístrojem, pracujícím v režimu
rozhraní pro záznamník.
2.
Jestliže používáte službu DRD (Detektor pro rozlišování zvonění), poskytovanou Vaší
místní telefonní společností, všimněte si, že typ zvonění pro Váš faxový přístroj musí
odpovídat nastavení faxového parametru č.30 (SLUŽBA DRD) (viz str.34). Jestliže
nastavení nesouhlasí s typem zvonění, přístroj nepřijme dokument automaticky a telefon
bude dále zvonit. Mimoto, jestliže Váš záznamník nepodporuje službu DRD, nebude
fungovat správně v režimu rozhraní pro záznamník.
57
Příjem dokumentů
Telefonní režim
Jestliže je Váš přístroj nastaven v tomto režimu, znamená to, že nebude přijímat dokumenty automaticky. Když Vám přijde fax,
postupujte podle níže uvedeného návodu, abyste dokument přijali ručně.
Nastavení telefonního režimu
1
Změňte faxový parametr č.17 (REŽIM PŘÍJMU) na 1: Tel.
(viz str.33)
Práce v telefonním režimu
1
2
3a
3b
Když telefon zazvoní, zvedněte sluchátko externího telefonu. Jestliže v něm uslyšíte pípání, znamená to, že Vám někdo
chce poslat fax. Nebo jestliže volající odpoví a sdělí Vám, že chce poslat fax, potom …
Odstraňte všechny dokumenty z podavače.
Jestliže odpovídáte na volání z přídavného telefonu
Jestliže odpovídáte na volání z externího telefonu
nebo
během 1 vteřiny z telefonní klávesnice (viz poznámka 1).
Váš přístroj bude dálkově aktivován.
4
Zavěste sluchátko.
POZNÁMKA
58
1.
Tento postup se nazývá „Dálkový příjem“ a funguje pouze na telefonu s tónovou volbou.
na řídícím panelu
Jestliže Vaše pobočková přípojka není tohoto typu, stiskněte
Vašeho faxového přístroje.
Příjem dokumentů
Režim automatického přepínání Fax / Tel
Jestliže je Váš přístroj nastaven v tomto režimu, bude se automaticky přepínat na příjem dokumentu nebo na hlasovou
komunikaci.
Nastavení režimu automatického přepínání Fax / Tel
1
Změňte faxový parametr č.17 (REŽIM PŘÍJMU) na 3: Fax / Tel .
(viz str.33)
Práce v režimu automatického přepínání Fax / Tel
Jestliže jde o faxové volání,
1
2
Váš přístroj bude reagovat na příchozí volání a potom rozliší, zda jde o hlasový nebo faxový hovor.
Přístroj začne přijímat dokumenty.
Jestliže jde o hlasové volání,
Váš přístroj bude reagovat na příchozí volání a potom rozliší, zda jde o hlasový nebo faxový hovor.
Přístroj začne zvonit přes svůj reproduktor, aby Vás upozornil (viz poznámka 1).
Zvedněte sluchátko externího telefonu a stiskněte
.
Začněte hovořit.
Základní operace
1
2
3
4
POZNÁMKA
1.
Doba, po kterou přístroj vyzvání, může být změněna nastavením faxového parametru č.18
(OP ČASOVAČ VOLÁNÍ) (viz str.33).
2.
Úpravu hlasitosti zvonění najdete na str.21.
59
Příjem dokumentů
Faxový režim
Jestliže je Váš přístroj nastaven v tomto režimu, pak při přicházejícím volání automaticky začne ihned přijímat dokumenty.
Nastavení faxového režimu
1
Změňte faxový parametr č.17 (REŽIM PŘÍJMU) na 2: Fax
(viz str.33)
Práce ve faxovém režimu
Jestliže jde o faxové volání, přístroj začne automaticky přijímat.
60
Příjem dokumentů
Režim záznamníku
Váš přístroj je vybaven jedinečnou vlastností, tzv. Rozhraním pro záznamník, které mu umožňuje automaticky přepínat
přicházející hovor buď na fax nebo na záznamník. Většinu záznamníků, dostupných na trhu, můžete k přístroji připojit a velmi
efektivně využívat svou stávající telefonní linku. Některé záznamníky však nejsou s tímto přístrojem kompatibilní. Záznamový
servis (hlasová schránka), poskytovaný Vaší místní telefonní společností, není s touto vlastností kompatibilní. Ohledně funkce
Vašeho záznamníku se laskavě obraťte na jeho návod k obsluze.
Instalace záznamníku
1.
Vytáhněte telefonní kabel Vašeho záznamníku z telefonní zásuvky ve zdi.
2.
Zastrčte telefonní kabel Vašeho záznamníku do zásuvky TEL na zadní
straně přístroje, jak vidíte na obrázku.
Základní operace
Poznámka: Způsob připojení záznamníku se může lišit v závislosti na
předpisech jednotlivých zemí. Postupujte proto laskavě podle předpisů
pro Vaši zemi. Podrobnosti si vyžádejte u místního prodejce fy
Panasonic.
61
Příjem dokumentů
Režim záznamníku
Nastavení režimu záznamníku
2
Změňte faxový parametr č.17 (REŽIM PŘÍJMU) na 4: ZAZN. I/F.
(viz str.33)
Práce v režimu záznamníku
Jestliže jde o faxové volání,
1
2
Když Váš záznamník a fax přijímá příchozí volání, záznamník vždy reaguje jako první a potom volajícímu přehraje úvodní
zprávu, která je na něm zaznamenaná. Během doby, kdy záznamník odpovídá na volání, Váš faxový přístroj bude
monitorovat linku, aby zjistil, jedná−li se o hlasový nebo faxový hovor.
Váš přístroj přepne linku na fax a ihned začne přijímat z volající stanice dokumenty.
Jestliže jde o hlasové volání,
1
2
Když Váš záznamník a fax přijímá příchozí volání, záznamník vždy reaguje jako první a potom volajícímu přehraje úvodní
zprávu, která je na něm zaznamenaná. Během doby, kdy záznamník odpovídá na volání, Váš faxový přístroj bude
monitorovat linku, aby zjistil, jedná−li se o hlasový nebo faxový hovor.
Po přehrání úvodní zprávy Váš záznamník pokračuje v záznamu příchozí zprávy.
Ukázka úvodní zprávy
Dobrý den, tady je Novák. Bohužel si nemohu vzít Váš hovor. Prosím, zanechejte mi po zvukovém signálu svou zprávu, nebo
jestliže mi chcete poslat fax, stiskněte teď dvakrát tlačítko s hvězdičkou na Vašem telefonu a spusťte svůj přístroj. Děkuji Vám
za zavolání.
Režim detekce ticha.
Umožňuje Vašemu faxovému přístroji přepnout se do faxového režimu i při příjmu z jednotek, které nevysílají faxový signál
(krátké pípnutí), a tak předejít tomu, aby Váš záznamník nahrával prázdné zprávy (dlouhé ticho).
Jak tuto vlastnost aktivovat:
1. Změňte faxový parametr č.20 (TICHÁ DETEKCE) na 2: Platný (viz str.34).
2. Nastavte dobu trvání úvodní zprávy, nahrané na Vašem záznamníku, faxovým parametrem č.19 (OGM LENGTH Délka
úvodní zprávy) (viz str.34).
[Doporučujeme nastavit tuto dobu o 5 nebo 6 vteřin delší, než je skutečná doba trvání úvodní zprávy.]
62
Příjem dokumentů
Zmenšení při tisku (Print Reduction)
Přístroj může pro záznam používat normalizovaný papír formátu Letter, Legal nebo A4. Někdy však může dojít k tomu, že Vám
druhý účastník pošle nadměrný dokument, který nelze vytisknout na jednu stránku. V takové situaci bude dokument rozdělen
do několika stránek.
Tento problém může být vyřešen funkcí „Zmenšení při tisku“ (Print Reduction), kterou je přístroj vybaven. Z dále uvedených
možností si můžete vybrat nejvhodnější nastavení.
1.
Automatické zmenšení
Každá stránka přijatého dokumentu je nejdříve uložena do paměti. Na základě délky dokumentu přístroj automaticky
vypočítá vhodný redukční poměr (70% − 100%), aby mohl být celý dokument vytištěn na jednu stránku. Jestliže je přijatý
dokument mimořádně dlouhý (o více než 39% delší než záznamový papír), dokument se rozdělí na jednotlivé stránky a
vytiskne se bez zmenšení.
2.
Zmenšení v pevně stanoveném poměru
Můžete si předem definovat redukční poměr od 70% do 100% po krocích 1%. Přijímané dokumenty budou zmenšeny v
tomto pevném poměru, bez ohledu na velikost.
Výběr režimu zmenšení při tisku (Print Reduction Mode)
Nastavte faxové parametry podle dále uvedeného postupu.
1. Nastavení režimu automatického zmenšení
a) č. 24 „Zmenšení tisku“ nastavte na „Auto“.
2. Nastavení režimu zmenšení v pevném poměru.
a) č. 24 „Zmenšení tisku“ nastavte na „Pevný“.
b) č. 25 „Poměr zmenšení“ nastavte na jakékoliv číslo mezi 70% a 100% (viz poznámka 1).
POZNÁMKA
1.
Základní operace
Příklad: A4 na A4 – 96%
A4 na Letter – 90%
Letter na Letter – 96%
Legal na Letter – 75%
Jestliže odesílající strana tiskne hlavičku mimo kopírovanou oblast, je nutný větší redukční poměr.
63
Příjem dokumentů
Příjem nadměrných dokumentů
Jestliže přijatý dokument je mimořádně dlouhý (o více než 39% delší než záznamový papír), rozdělí se na jednotlivé stránky. Při
tisku na oddělené stránky se 10 mm dlouhá spodní část první stránky bude překrývat s horní části další stránky.
Přenášený dokument
Přijatý dokument
Překrývající se tisk
(10 mm)
Přijatý dokument je rozdělen na dva
listy s překrývajícím se tiskem.
POZNÁMKA
64
1.
Je−li redukční metoda nastavena na režim automatického zmenšení, při tisku dokumentu na
oddělené stránky se nepoužije žádná redukce. Je−li redukční metoda nastavena na režim
zmenšení v pevném poměru, dokument se vytiskne podle poměru nastaveného ve faxovém
parametru č. 25.
Příjem dokumentů
Náhradní příjem do paměti (Substitute Memory Reception)
Jestliže v průběhu příjmu dokumentu dojde záznamový papír ,toner nebo se papír zablokuje, přístroj automaticky začne
přijímat dokument do obrazové paměti. Uložené dokumenty jsou automaticky vytištěny po výměně záznamového papíru nebo
kazety s tonerem (viz poznámka 1 a 2).
1
Když přístroj dokončí příjem do paměti a chybí záznamový papír nebo toner,
objeví se na displeji informační kód.
2
Instalujte záznamový papír (viz str.17) nebo vyměňte kazetu s tonerem (viz
str.15). Přístroj automaticky začne tisknout dokumenty uložené v paměti.
DOSEL PAPIR
NENI TONER
* TISK *
Režim uspořádání při tisku (Print Collation Mode)
Tiskový mechanismus UF−490 je konstruován na principu obráceného pořadí při skládání. Přístroj je však vybaven režimem
uspořádání při tisku, který skládá přijaté dokumenty ve správném pořadí. Když je tento režim nastaven, všechny přijaté
dokumenty jsou nejdříve uloženy do paměti a potom vytištěny ve správném pořadí. Požadavky pro to, aby tento režim byl
aktivní, jsou následující: 1. Faxový parametr č.65 (TISK COLLATION) musí být nastaven na „Platný“ a 2. dostatečná zbývající
paměť.
Jestliže některý z výše uvedených požadavků není splněn, jednotka bude tisknout v obráceném pořadí (režim bez uspořádání).
Pořadí odeslání dokumentů
Poskládání ve správném pořadí
(režim uspořádání)
1
1
2
POZNÁMKA
Poskládání v obráceném pořadí
(režim bez uspořádání)
3
2
3
Základní operace
Pořadí poskládání dokumentů
2
3
1
1.
Jestliže je paměť přeplněná, stroj zastaví příjem a uvolní komunikační linku. Dokumenty uložené do
paměti až do této chvíle budou vytištěny.
2.
Jestliže si přejete funkci náhradního příjmu vypnout, změňte nastavení faxového parametru č.22 na
„Neplatný“ (viz str. 34).
65
Zhotovení kopií
Váš přístroj je vybaven kopírovací funkcí, která umožňuje zhotovení jedné nebo vícenásobných kopií. Při kopírování přístroj
automatický nastaví jemné rozlišení.
DOKUM.ZALOZEN
1
Položte dokument lícem dolů.
2
3
POCET KOPII=1
POCET KOPII=10
Zadejte počet kopií.
Příklad:
Ex: 1 0
4
* ULOZIT *
05%
Přístroj uloží dokument a potom vytiskne kopie.
POZNÁMKA
66
1.
Kopie se automaticky zmenší v závislosti na délce původního dokumentu. Jestliže při zhotovování
kopií chcete být vyzváni k zadání zmenšovacího poměru, změňte nastavení faxového parametru
č.32 (ZMENŠENÍ KOPIE) na „Ručně“ (viz str.34).
2.
Jestliže děláte kopii se superjemným rozlišením, bude lehce zmenšena i v případě, že redukční
poměr je nastaven na 100 %, aby odpovídala datům na jedné stránce.
3.
V kopírovacím režimu není dostupné standardní rozlišení.
Komunikace řízená časovačem (Timer Controlled Comunication)
Všeobecný popis
Máte možnost odesílat dokumenty na jednu nebo více stanic v jakémkoliv předem stanoveném čase v rozpětí příštích 24
hodin. Můžete nastavit až 5 vestavěných časovačů pro zpracování odložené komunikace.
Odložený přenos (Deferred Transmission)
DOKUM.ZALOZEN
Položte dokument lícem dolů.
ZACATEK 7 :
Zadejte z klávesnice čas startu a stiskněte
číslice a 24hodinový čas.)
Příklad: C D D A (čas 23:30) a stiskněte
. (Používejte 4
ZVOL ST.(E)
.
Zvolte číslo libovolnou kombinací následujících metod:
•
Jednotlačítková volba čísla
•
Zkrácená volba čísla
•
Ruční volba čísla, stiskněte
po zadání každé stanice (až
do 7 stanic).
po zadání každé stanice.
•
Volba čísla podle adresáře, stiskněte
(Podrobnosti viz str.43 – 45).
Příklad:
NAZEV STANICE
Jestliže chcete potvrdit počet stanic,
které jste zadali, stiskněte
.
Rozšířené
vlastnosti
NAZEV STANICE
002 STANICE NAS.
* ULOZIT *
05%
pro uložení dokumentů do paměti.
POZNÁMKA
1.
Jestliže v bodě 4 zadáte špatné číslo, stiskněte
2.
Jestliže chcete soubor v paměti zrušit, stiskněte
a
a opravte na správnou hodnotu.
vyberte soubor, který chcete zrušit, a nakonec stiskněte
B SET C, potom pomocí kláves
.
67
Vyžádaný přenos (Polling)
Všeobecný popis
Tento pojem znamená operaci, při níž si Váš stroj vyžádá nějaké dokumenty z jiných stanic. Druhá stanice musí předem vědět,
že budete volat, a musí mít dokumenty připravené na podavači nebo uložené v paměti. Pro zajištění bezpečnosti můžete
nastavit heslo vyžádaného přenosu, které bude sdílené s touto druhou stanicí.
Nastavení hesla pro vyžádaný přenos (heslo pro polling)
Jestliže se heslo pro vyžádaný přenos neshoduje s heslem ve stanici, z níž je dokument vyžadován, Váš požadavek na
vyzvednutí dokumentu bude automaticky odmítnut.
Při nastavování hesla pro vyžádaný přenos postupujte následovně.
1
NAST. REZIM
(1-8)
2
C. =7
3
HESLO POLLING?
4
Stiskněte
Příklad:
a zadejte čtyřmístné heslo pro vyžádaný přenos.
(01-99)
1234
BCDE
5
POZNÁMKA
68
1.
Vyžádaný přenos nemusí fungovat se všemi faxovými stroji. Doporučujeme Vám nejdříve si
tímto způsobem vyzvednout nějaký dokument zkušebně a pak teprve přikročit k vyžádání
skutečně důležitých dokumentů.
2.
Vyžádat si dokument z další stanice můžete i v případě, že na stanici, která dokument
poskytuje, není heslo nastaveno, a ve Vašem přístroji je.
Vyžádaný přenos (Polling)
Vyžádání dokumentu z další stanice
Následujícím postupem si můžete vyžádat dokument z jedné nebo více stanic. Dbejte na to, abyste před vyžádáním
dokumentu nastavili heslo vyžádaného přenosu (viz str.68).
1
2
HESLO = 1234
Zadejte čtyřmístné heslo pro vyžádaný přenos (viz poznámka 2).
Příklad : B B B B
3
4
HESLO = 1111
ZVOL ST.(E)
Zvolte číslo libovolnou kombinací následujících metod:
•
Jednotlačítková volba čísla
•
Zkrácená volba čísla
•
Ruční volba čísla, stiskněte
po zadání
každé stanice (až do 7 stanic).
•
Volba čísla podle adresáře, stiskněte
po zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str.43 – 45).
Příklad:
Rozšířené
vlastnosti
NAZEV STANICE
NAZEV STANICE
Jestliže chcete potvrdit počet zadaných stanic,
.
stiskněte
5
POZNÁMKA
002 STANICE NAS.
* ULOZIT *
05%
1.
Zadané stanice si můžete prohlédnout v kroku 4 tak, že stisknete
nebo
zobrazenou stanici nebo skupinu můžete v případě potřeby stiskem
2.
Jestliže máte nastavené heslo pro vyžádaný přenos ve faxovém parametru č.26, toto heslo
se objeví na displeji. Dočasně můžete heslo změnit tak, že ho přepíšete novým.
, vymazat
.
69
Programové klávesy
Všeobecný popis
Váš přístroj má speciální programové klávesy. Tyto klávesy jsou velmi užitečné, když často pracujete se stejnou skupinou
stanic, ať už se jedná o vysílání nebo vyžádání dokumentu. Klávesy můžete použít k uložení skupiny stanic na jedno tlačítko,
uložení posloupnosti stanic pro vyžádaný přenos, posloupnosti pro odložený přenos nebo jako dodatečnou jednotlačítkovou
klávesu.
Nastavení pro skupinovou volbu čísla (Group Dialling)
Jak nastavit programovou klávesu pro skupinovou volbu čísla:
SKUP. VOLANI
1
Příklad:
2
3
4
5
STIS. TLAC PROG.
[P1] ZADAT JMENO
Příklad:
Zadejte jméno skupiny (až 15 znaků) pomocí znakových
kláves (viz str.26).
Příklad: GROUP A a stiskněte
.
Zadejte čísla stanic jednotlačítkovou klávesou nebo klávesou
dvouciferným kódem.
ZVOL ST.(E)
a
NAZEV STANICE
Příklad
NAZEV STANICE
Než přistoupíte k dalšímu kroku, můžete si zadané stanice prohlédnout
pomocí kláves
nebo
. Když zjistíte chybu, můžete zobrazenou
.
stanici odstranit stiskem klávesy
6
STIS. TLAC PROG.
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy opakováním
vrátit
postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy
do pohotovostního režimu.
70
Programové klávesy
Nastavení pro odložený přenos
Jak nastavit programovou klávesu pro odložený přenos:
1
VOLBA Z PROG?
2
STIS. TLAC PROG.
3
4
[P1] ZADAT JMENO
Příklad:
Zadejte jméno klávesy (až 15 znaků) pomocí znakových kláves (viz
str.26).
Příklad: PROG A a stiskněte
.
ST.TL.FUNCTION
5
ZACATEK 7 :
7
Čtyřmi číslicemi zadejte čas startu.
Příklad: C D D A (23:30) a stiskněte
.
ZVOL ST.(E)
Rozšířené
vlastnosti
6
Zadejte čísla stanic jednotlačítkovou klávesou nebo klávesou
a dvouciferným kódem.
NAZEV STANICE
Příklad:
Než přistoupíte k dalšímu kroku, můžete si zadané stanice
prohlédnout pomocí kláves
nebo
. Když zjistíte chybu,
můžete zobrazenou stanici odstranit stiskem klávesy
NAZEV STANICE
.
STIS. TLAC PROG.
8
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy opakováním
vrátit do
postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy
pohotovostního režimu.
71
Programové klávesy
Nastavení pro vyžádaný přenos (polling)
Jak nastavit programovou klávesu pro vyžádaný přenos:
VOLBA Z PROG?
1
2
3
4
STIS. TLAC PROG.
[P1] ZADAT JMENO
Příklad:
Zadejte jméno klávesy (až 15 znaků) pomocí znakových kláves
(viz str.26).
Příklad: PROG.A a stiskněte
.
ST.TL.FUNCTION
5
HESLO = 1234
6
7
Zadejte čtyřmístné heslo pro vyžádaný přenos.
Příklad: B B B B a stiskněte
.
ZVOL ST.(E)
Zadejte čísla stanic jednotlačítkovou klávesou nebo klávesou
a dvoumístným kódem.
NAZEV STANICE
Příklad:
Než přistoupíte k dalšímu kroku, můžete si zadané stanice
prohlédnout pomocí kláves
nebo
. Když zjistíte chybu,
můžete zobrazenou stanici odstranit stiskem klávesy
.
STIS. TLAC PROG.
8
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy
opakováním postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy
vrátit do pohotovostního režimu.
72
NAZEV STANICE
Programové klávesy
Nastavení klávesy pro jednotlačítkovou volbu
Jak nastavit programovou klávesu pro jednotlačítkovou volbu:
PRIMA VOLBA?
1
2
4
5
[P1] ZADAT JMENO
Příklad:
Zadejte jméno stanice (až 15 znaků) pomocí znakových kláves
(viz str.26).
.
Příklad: PROG A a stiskněte
[P1] VOLAT T. CISLO
Zadejte telefonní číslo (až 36 číslic včetně pauz a mezer).
FFF
BCDE
Příklad:J
STIS. TLAC PROG.
6
Rozšířené
vlastnosti
3
STIS. TLAC PROG.
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy opakováním
postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy
vrátit do
pohotovostního režimu.
73
Programové klávesy
Změna nebo výmaz nastavení programových kláves
Chcete−li změnit nastavení na programové klávese, postupujte stejně jako při nastavování klávesy na str. 70 – 73.
• Čas startu nebo stanice pro odložený přenos
• Stanice pro vyžádaný přenos
• Stanice pro skupinovou volbu čísel
• Telefonní číslo a název stanice u klávesy pro jednotlačítkovou volbu
Chcete−li vymazat nastavení programové klávesy:
ZRUS.PROGRAM?
1
STIS. TLAC PROG.
2
3
Stiskněte programovou klávesu, kterou chcete vymazat.
[P1] ZRUSIT?
Příklad:
4
5
74
* RUSI SE *
Nyní můžete mazat další programovou klávesu opakováním
vrátit
postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy
do pohotovostního režimu.
STIS. TLAC PROG.
Přístupový kód
Všeobecný popis
Přístupový kód zabraňuje neoprávněné osobě v manipulaci s přístrojem. Jakmile je čtyřmístný přístupový kód zaregistrován,
nikdo už nemůže s přístrojem pracovat bez zadání správného přístupového hesla.
Automatický příjem je však možný vždycky. Když skončíte svou činnost, např. nastavování režimů nebo odesílání, a displej se
vrátí do pohotovostního režimu, musíte znovu zadat přístupový kód, abyste mohli se strojem znovu pracovat. Registrace
přístupového kódu nijak jinak používání přístroje neovlivní.
Nastavení přístupového kódu
1
NAST. REZIM
2
C.=7
(1-8)
(01-99)
3
4
Zadejte čtyřciferný přístupový kód.
Příklad: B C D E
5
Rozšířené
vlastnosti
6
VSE<>
Vyberte stupeň omezení.
B Pro všechny operace
nebo
C Pouze pro nastavování a tisk faxových parametrů.
Příklad: C
FAX.PARAMETRY<>
7
POZNÁMKA
1.
Jestliže chcete přístupový kód vymazat, zadejte kód, stiskněte
,
postupu nahoře k bodu 3, a potom stiskněte
a
a pokračujte podle
.
75
Přístupový kód
Obsluha přístroje s přístupovým kódem (omezení všech operací)
1
Zadejte čtyřmístný přístupový kód.
Příklad: B C D E
PRIST. KOD=7
PRIST. KOD=*****
2
Nyní můžete přístroj normálně obsluhovat.
Obsluha přístroje s přístupovým kódem (omezený přístup pouze k faxovým parametrům)
Přístroj omezuje pouze nastavení a tisk faxových parametrů.
Příklad: Při nastavování faxového parametru.
1
NAST. REZIM
2
PRIST. KOD=7
3
Zadejte čtyřmístný přístupový kód.
Příklad: B C D E
Nyní můžete přístroj normálně obsluhovat.
76
PRIST. KOD=*****
C.=7
4
(1-8)
(01-99)
Detektor pro rozlišování zvonění (Distinctive Ring Detector −DRD)
Všeobecný popis
Funkce využívá určitou speciální vlastnost přístroje ve spojení s doplňkovou službou, poskytovanou mnoha místními
telefonními společnostmi. Znamená to, že je možno rozlišit dvě telefonní čísla, každé z nich s přiřazeným typem zvonění, které
přesně identifikuje to konkrétní číslo. Tato služba Vám tedy poskytne možnost více telefonních čísel, např. pro fax, služební nebo
osobní použití, to vše pouze s jednou telefonní linkou.
Dostupnost služby může být ověřena u místní telefonní společnosti. V ČR není tato služba podporována.
Naprogramovat přístroj tak, aby reagoval na specifický typ zvonění, je možné pouze se službou DRD. Chcete−li si vybrat
odpovídající typ zvonění pro Vaše faxové číslo, obraťte se na tabulku faxových parametrů na str.34.
V následující tabulce vidíte typický příklad dvou telefonních čísel na jedné telefonní lince.
Telef.číslo
Využití
Odlišný zvuk zvonění
Typ zvonění
555−1111
služební
crrrrrr……………crrrrrr……..
standardní zvonění
555−2222
fax
cr…cr……………cr…cr…….
dvojité zazvonění
Následující ilustrace ukazuje typický případ nastavení, s přístrojem nastaveným tak, aby detekoval zvonění typu B (dvojité
zazvonění).
Vaše pracoviště s touto službou:
Cr..cr…………cr..cr
Uživatel rozezná podle dvojitého
zazvonění, že volání je určeno
pro fax.
Rozšířené
vlastnosti
Cr..cr…………cr..cr
Faxový přístroj podle dvojitého
zazvonění rozpozná, že volání je
určeno pro něj, a automaticky odpoví.
Fax č. 555−2222
Volané číslo: 555−2222
Cr..cr…………cr..cr
Uživatel rozezná podle dvojitého
zazvonění, že volání je určeno
pro fax.
POZNÁMKA
1.
„Crrrrrr“ znamená dlouhé zvonění a „cr“ znamená krátké zazvonění.
77
Přístup s PIN kódem
Všeobecný popis
Jestliže Vaše pobočková ústředna vyžaduje kód PIN pro přístup na vnější linku, přístroj může být nastaven tak, aby před
každým vytáčením čísla nabídl uživateli zadání tohoto kódu.
Volba přístupové metody (prefix nebo suffix)
NAST. REZIM
1
2
C.=7
(1-8)
(01-99)
ZÁDNY<>
3
4
SUFFIX<>
pro suffix
nebo
PREFIX<>
pro prefix
5
78
Přístup s PIN kódem
Volba čísla s PIN kódem
1
DOKUM.ZALOZEN
Položte dokument lícem dolů.
2
Zvolte číslo libovolnou kombinací následujících metod:
•
Jednotlačítková volba čísla
•
Zkrácená volba čísla
po zadání
•
Ruční volba čísla, stiskněte
každé stanice (až do 7 stanic).
po
•
Volba čísla podle adresáře, stiskněte
zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str.43 – 45).
Příklad:
NAZEV STANICE
NAZEV STANICE
002 STANICE NAS.
Jestliže chcete potvrdit počet stanic, které jste zadali,
stiskněte
.
3
Rozšířené
vlastnosti
4
ZADEJTE PIN KOD
98767
Příklad: J I H G (až 36 číslic)
* ULOZIT *
5
05%
Přístroj uloží dokument do paměti a začne
vytáčet PIN kód a telefonní číslo, které jste
specifikovali.
POZNÁMKA
1.
PIN kód se při volbě čísla zobrazuje na displeji jako „ “.
2.
Tato vlastnost není dostupná při volbě čísla v režimu přímého volání s vyvěšeným
nebo zavěšeným sluchátkem.
3.
Tato vlastnost je dostupná pouze v některých zemích.
79
Přesměrování faxu (Fax Forward)
Nastavení pro přesměrování faxu
Tato vlastnost umožňuje, aby příchozí faxy byly přesměrovány na stanici registrovanou jako jednotlačítkově nebo zkráceně
volané číslo. Jakmile jsou faxy přijaty do paměti, přístroj dokumenty přesune na telefonní číslo registrované pro jednotlačítkovou
nebo zkrácenou volbu. Tato funkce je výhodná, když chcete přijímat faxy na jiném místě (např. doma) v noci nebo během
dovolené.
NAST. REZIM
1
C.=7
2
(1-8)
(01-99)
NEPLATNÉ<>
3
PLATNÝ<>
4
VOLTE STANICI
5
NAZEV STANICE
6
Zadejte stanici, na niž mají být příchozí faxy přesměrovány,
přiřazením čísla volaného jedním tlačítkem nebo zkráceně.
Příklad:
7
POZNÁMKA
80
1.
Jestliže je vlastnost „přesměrování faxu“ nastavena, je omezena možnost změny jednotlačítkových
nebo zkrácených čísel. Jestliže potřebujete některé telefonní číslo změnit, změňte tuto funkci na
neplatnou.
2.
Není možné přijímat dokumenty v případě, že paměť Vašeho přístroje je přeplněná nebo je z asi
95% využitá
Práce s podadresami
Obecný popis
Využití funkce podadresování Vám umožňuje další směrování (routing), přesměrování (forwarding) nebo zprostředkování
přenosu (relaying) dokumentů k požadovanému příjemci, v kombinaci se síťovým propojením HydraFax / LaserFax – síťová
verze SW. Tato funkce podporuje standard Mezinárodní telekomunikační unie ITU−T pro T.Routing – Facsimile Routing
(směrování telekomunikace – fax) s využitím podadres.
Příklad sítě
Dokument s podadresou
např.
volané číslo 2013331234
podadresa=004
Síť pobočkové telefonní ústředny
veřejná
telefonní
síť
Pobočková ústředna
č.tel
Dokument s podadresou
např.
volané číslo 2013331234
podadresa=003
č. linky
místo určení
Síť LAN
Tabulka automatického směrování programu HydraFax / LaserFax
podadresa
•
Přenos s podadresami: DF−1100 / DP− 135FP / 150FP / 150FX / DP−2000 / 2500 / 3000 / DX−1000 / 2000 / FP−D250F /
D350F / UF−332 / 333 / 342 /344 / 490 / 550 / 560 / 585 / 595 / 770 / 788 / 880 / 885 / 895 (viz poznámka 2)
•
Příjem s podadresami: DX−1000 / 2000 a DF−1100 / UF−342 / 344 / 550 / 560 / 585 / 595 / 770 / 788 / 880 s PC rozhraním
s použitím síťové verze software HydraFax / LaserFax.
Metody přenosu s podadresováním
Dokument s podadresou můžete příjemci odeslat následujícími způsoby:
• Registrací podadresy do čísel jednotlačítkové / zkrácené volby
• Specifikací podadresy v režimu ruční volby čísla.
Nastavení směrování (routing), přesměrování (forwarding) nebo zprostředkování přenosu (relaying)
Můžete si sami upravit automatické směrování na libovolnou kombinaci sítě LAN, veřejné telefonní sítě nebo pobočkové
ústředny prostřednictvím tabulky pro směrování (HydraFax / LaserFax Routing Table), kterou najdete v uživatelské příručce
těchto produktů (HydraFax / LaserFAX User Manual).
POZNÁMKA
1.
HydraFax a LaserFAX jsou ochranné známky společnosti Wordcraft International Ltd.
2.
UF−788 s instalovaným doplňkovým PC interface nebo doplňkovou ROM pamětí.
81
Síťové vlastnosti
Kompatibilita s ostatními stroji:
Práce s podadresami
Nastavení podadres do čísel volaných jedním tlačítkem nebo zkráceně
1
NAST. REZIM
2
1:PRIMA 2:ZKR.
3
4
5
Příklad: Stiskněte B pro výběr jednotlačítkové
volby
nebo
stiskněte C pro výběr zkrácené volby
Příklad: B
(1-8)
STIS.PRIMY<01>VOL.T.CISLO #
Příklad:
a pak zapište podadresu
Zadejte telefonní číslo, stiskněte
(až 20 číslic).
(Až 36 číslic včetně telefonního čísla, pauz, mezer, flashe a
podadresy.)
Příklad: Telefonní číslo = 5551234, podadresa = 2762
CHGC
zapište jako: F F F B C D E
6
7
Potom pokračujte zadáním názvu stanice (viz str.27).
POZNÁMKA
82
1.
odděluje podadresu od telefonního čísla a na displeji je indikována jako „s“.
Práce s podadresami
Odeslání faxu s podadresou
Použijte
k oddělení podadresy od telefonního čísla.
DOKUM.ZALOZEN
1
Položte dokument lícem dolů.
2
Zadejte telefonní číslo, stiskněte
a pak zapište podadresu
(až 20 číslic).
(Až 36 číslic včetně telefonního čísla, pauz, mezer, flashe a
podadresy.)
Příklad: Telefonní číslo = 5551234, podadresa = 2762
CHGC
zapište jako: F F F B C D E
3
* ULOZIT *
05%
Síťové vlastnosti
Dokument je uložen do paměti a přístroj začne volit číslo stanice a
odesílat dokument s informací o podadrese.
POZNÁMKA
1.
odděluje podadresu od telefonního čísla a na displeji je indikováno jako „s“.
2.
Při přenosu s podadresou nelze použít ruční volbu čísla se zavěšeným nebo vyvěšeným
sluchátkem.
3.
V režimu ručně opakované volby čísla se podadresa nepřenáší.
83
Deníky a seznamy
Všeobecný popis
Abyste si mohli lépe udržovat přehled o dokumentech, které jste přijali a odeslali, nebo o číslech, která jste si zaznamenali, je
Váš stroj vybaven možností tisku těchto deníků a seznamů: deník transakcí, deník individuálních přenosů, komunikační deník,
seznam čísel pro jednotlačítkovou volbu / čísel pro zkrácenou volbu / položek v adresáři, seznam programů, seznam faxových
parametrů a adresářový list.
Deník transakcí (Transaction Journal)
Jedná se o záznam 32 posledních transakcí (transakce se zaznamená vždy, když posíláte nebo přijímáte dokument). Tiskne se
automaticky po každých 32 transakcích (viz poznámka 1), nebo si ho můžete vytisknout nebo prohlédnout ručně následujícím
postupem.
ZURNÁL?
1
2
1:TISK 2:PROHL
3a B
3b C
4 B
* TISK *
pro tisk deníku
1:PRENOS 2:VSE
pro prohlížení deníku
Zvolte režim prohlížení:
pro prohlédnutí pouze přenosových transakcí
C pro prohlédnutí všech transakcí.
Příklad: C
Transakce v deníku si můžete prohlížet pomocí kláves
a
.
se vrátíte do pohotovostního režimu.
Stiskem klávesy
Klávesami
a
můžete přepínat displej.
Výsledek komunikace:
OK
: komunikace byla úspěšná
P−OK
: úspěšný rezervovaný přenos
za stavu zaplněné paměti
BUSY
: obsazená linka
STOP
: byla stisknuta klávesa STOP
Třímístný informační kód : komunikace se nezdařila
(Podrobnosti viz strana 98−99)
Přijaté ID,
zaznamenané
jméno nebo volané
telefonní číslo.
POZNÁMKA
84
1.
Typ komunikace:
PRENOS: přenos
PRJ:
příjem
POL:
vyžádaný přenos
PRESM.: přesměrování
Označení položky při rolování
: nejnovější transakce
: nejstarší transakce
: pouze 1 transakce
datum & čas
Jestliže chcete potlačit automatický tisk transakčního deníku, změňte nastavení faxového
parametru č.13 na „Neplatný“ (viz str.33).
Deníky a seznamy
Deník individuálních přenosů (IND. XMT JOURNAL)
Tento deník obsahuje informace o posledním přenosu.
2
* TISK *
Tisk deníků
a seznamů
1
ZURNAL PREN.
85
Deníky a seznamy
Deník individuálních přenosů (IND. XMT JOURNAL)
Ukázka transakčního deníku
Ukázka deníku individuálních přenosů (IND.XMT JOURNAL)
86
Deníky a seznamy
Deník individuálních přenosů (IND. XMT JOURNAL)
Vysvětlivky:
Datum tisku
Čas tisku
Číslo v deníku
Výsledek komunikace:
(5)
Počet přenesených:
nebo přijatých stránek
(6)
Číslo souboru:
(7)
(8)
Trvání komunikace
Typ komunikace:
(9)
Identifikace vzdálené stanice:
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Datum komunikace
Čas zahájení komunikace
Diagnostika:
Vlastní LOGO:
Vlastní ID číslo :
Vlastní znakové ID:
Typ komunikace:
Cílové místo:
(18)
(19)
Přijaté ID vzdálené stanice :
Rozlišení:
OK
BUSY
STOP
M−OK
P−OK
Komunikace byla úspěšná.
Komunikace se nezdařila kvůli obsazené lince.
V průběhu komunikace byla stisknuta klávesa STOP.
Nebyla vytištěna zpráva o náhradním příjmu v paměti.
Došlo k přeplnění paměti nebo špatnému podání dokumentu
během ukládání dokumentu do paměti pro přenos, ale úspěšně
uložené dokumenty byly odeslány.
Třímístný informační kód (viz strana 101): Komunikace se nezdařila.
Třímístné číslo udává počet stránek úspěšně přenesených nebo přijatých.
Když jsou dokumenty uloženy do paměti, objeví se dvě třímístná čísla.
První z nich představuje počet stránek úspěšně přenesených, druhé pak
celkový počet stránek, u nichž byl učiněn pokus o přenos. Hvězdička „*“
znamená, že kvalita některých přijatých kopií byla špatná.
001 až 999 (jestliže je komunikace uložena do paměti, má každá z nich
přiřazeno číslo souboru.)
XMT :
znamená přenos (transmission)
RCV :
znamená příjem (reception)
POL :
znamená vyžádaný přenos (polling)
FWD :
znamená přesměrování faxu (fax forward)
Jméno: Jméno zaznamenané u čísel jednotlačítkové nebo zkrácené volby
čísla nebo znakové ID vzdálené stanice
číslo: Volané telefonní číslo (PIN se neukazuje).
číslo:
ID číslo vzdálené stanice.
pouze pro servisní pracovníky
až 25 znaků
až 20 číslic
až 16 znaků
přenos nebo přenos z paměti
V případě užití jednotlačítkové nebo zkrácené volby: jednotla−
čítkové nebo zkrácené číslo / telefonní číslo / zaznamenané jméno
V opačném případě: telefonní číslo
znakové ID nebo ID číslo
STD : standardní
FINE : jemné
S−FINE : superjemné
Tisk deníků
a seznamů
(1)
(2)
(3)
(4)
87
Deníky a seznamy
Komunikační deník (Communication Journal – COMM.JOURNAL)
Díky tomuto deníku si můžete ověřit, jestli přenos nebo vyžádaný přenos byly úspěšné. Podmínky pro tisk deníku si můžete
nastavit ve FUNCTION 8−1 nebo ve faxovém parametru č.12 (netisknout /tisknout vždy /tisknout.jen při neúspěšné
komunikaci).
Ukázka komunikačního deníku
88
Deníky a seznamy
Komunikační deník (Communication Journal – COMM.JOURNAL)
Vysvětlivky
(1)
(2)
(3)
(4)
Indikace komunikačního režimu
Čas zahájení komunikace
Čas ukončení komunikace
Číslo souboru
(5)
(6)
Číslo stanice
Výsledek komunikace:
(7)
(8)
Zkrácené číslo nebo značka
:
Jméno zaznamenané u
jednotlačítkové nebo zkrácené
volby nebo přímo volané číslo
Počet přenesených nebo
přijatých stránek:
(10)
Třímístné číslo udává počet stránek úspěšně přenesených nebo přijatých.
Když jsou dokumenty uloženy do paměti, objeví se dvě třímístná čísla.
První z nich představuje počet stránek úspěšně přenesených, druhé pak
celkový počet stránek, u nichž byl učiněn pokus o přenos.
Trvání komunikace
Tisk deníků
a seznamů
(9)
001 až 999 (jestliže je komunikace uložena do paměti, má každá z nich
přiřazeno číslo souboru.)
Pořadové číslo stanice.
OK:
Komunikace byla úspěšná.
BUSY
Komunikace se nezdařila kvůli obsazené lince.
STOP
V průběhu komunikace byla stisknuta klávesa STOP.
M−OK
Nebyla vytištěna zpráva o náhradním příjmu v paměti.
P−OK
Došlo k přeplnění paměti nebo ke špatnému podání dokumentu
během ukládání dokumentu do paměti pro přenos, ale úspěšně
uložené dokumenty byly odeslány.
Třímístný informační kód (viz strana 101): Komunikace se nezdařila.
V takovém případě stroj vytiskne připojené hlášení s první stránkou
Vašeho dokumentu, jak je patrné z předchozí stránky.
značka
znamená použití přímé volby čísla
89
Deníky a seznamy
Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu a položek v adresáři
V tomto seznamu budete mít vytištěna telefonní čísla uložená v paměti:
1
ZKRÁCENÁ VOLBA?
2
RYCHLA/ZKR.
3
pro tisk seznamu čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
pro tisk adresáře
90
* TISK *
Deníky a seznamy
Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu a položek v adresáři
Ukázka seznamu čísel pro vyvolání jedním tlačítkem
Tisk deníků
a seznamů
Ukázka seznamu čísel pro vyvolání zkrácenou formou
91
Deníky a seznamy
Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu a položek v adresáři
Ukázka adresáře
Vysvětlivky
(1)
Jednotlačítkové nebo zkrácené číslo
(2)
(3)
(4)
(5)
92
Jméno stanice, uložené v přístroji
Telefonní číslo, uložené v přístroji
Počet uložených jednotlačítkových a zkrácených čísel
První písmeno jména stanice, uloženého v přístroji
<nn> = jednotlačítkové číslo
[nn] = zkrácené číslo
až 15 znaků
až 36 číslic
Deníky a seznamy
Seznam programů (Program List)
Jedná se o tisk seznamu programů pro volbu čísel, které jste předtím přiřadili programovým
klávesám.
1
SEZNAM PROGRAMU
2
* TISK *
Ukázka seznamu programů
Vysvětlivky
Programová klávesa
Jméno programu
Typ komunikace
(4)
Časovač
(5)
Čísla zapsaná v programu
až 15 znaků
XMT: přenos
POLL: vyžádaný přenos
ABBR/GRP: znamená, že programová klávesa je naprogramována jako skupinová volba.
ONE−TOUCH: znamená, že programová klávesa je naprogramována jako
jednotlačítková volba.
Udává čas startu.
‘—— ‘ znamená, že programová klávesa obsahuje „neodložený“ program.
Čísla pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
Tisk deníků
a seznamů
(1)
(2)
(3)
93
Deníky a seznamy
Seznam faxových parametrů (Fax Parameter List)
Seznam vytisknete takto:
1
PARAMETRY FAXU?
2
* TISK *
Ukázka seznamu faxových parametrů
Vysvětlivky
(1)
(2)
(3)
(4)
Číslo parametru
Popis
Výběr
Aktuální nastavení
(5)
(6)
Standardní nastavení
Velikost paměti
94
„(HOME)“ znamená výchozí pozici nastavení.
„——“ znamená, že kód nebo heslo není nastaveno. Je−li nastaveno, je
zobrazeno v závorkách.
Původní tovární nastavení.
Deníky a seznamy
Objednávkové formuláře pro kazety s tonerem a jednotku fotoválce
Objednávkové formuláře na dodávku vytisknete takto:
SERVIS
1
(1-3)
1:TONER 2:VALEC
2
* TISK *
Pro výtisk objednávky na jednotku s fotoválcem
Ukázka objednávky na dodávku
Tisk deníků
a seznamů
3
Pro výtisk objednávky na kazetu s tonerem
95
Deníky a seznamy
Hlášení o výpadku napájení
Jestliže dojde k výpadku proudu, informace o dokumentu uloženém v paměti přístroje budou ztraceny. V takovém případě se po
obnovení dodávky proudu automaticky vytiskne Hlášení o výpadku napájení. Toto hlášení se nebude tisknout, jestliže v paměti
není uložen žádný soubor.
Ukázka hlášení o výpadku napájení
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Datum a čas výpadku
Datum a čas obnovení dodávky
Číslo souboru
Typ komunikace
Datum a čas uložení:
Čas provedení :
(7)
(8)
Počet uložených stránek
Místo určení
96
Datum a čas, kdy tyto soubory byly uloženy.
Jestliže soubor je typem komunikace řízené časovačem, je v tomto sloupci
vytištěn čas startu.
Jednotlačítkové číslo / zkrácené číslo / ručně volané číslo
Odstraňování potíží
Máte některý z těchto problémů?
Režim
Příznak
Příčina / Akce
Během pohotovost. Displej bliká
Baterie je úplně vybitá. Může se to objevit při první
režimu
instalaci. Po nastavení hodin blikání přestane.
Během přenosu
Nefunguje podání
1. Zkontrolujte, jestli je dokument bez sešívacích
dokumentu / vícenásobné
drátků a sponek a jestli není roztržený nebo mastný.
podání
2. Zkontrolujte, je−li dokument správného typu pro podavač
str.
—
37
porovnáním se seznamem „Dokumenty, které nelze posílat“.
Jestliže má vlastnosti uvedené v seznamu, udělejte si jeho
fotokopii a tu odešlete.
3. Zkontrolujte, je−li dokument správně založen.
Vzpříčení dokumentu
38
4. Upravte tlak podavače ADF.
107
V případě vzpříčení dokumentu se na displeji objeví
104
informační kód 031.
Kvalita přenesené
Vertikální linie na
kopie
přeneseném dokumentu
Zkontrolujte kvalitu vlastní kopie. Jestliže je
105
v pořádku, problém není ve Vašem stroji, ale upříjemce.
Jestliže je kopie nízké kvality, vyčistěte snímací prostor.
Přenesený dokument
je prázdný.
1. Přesvědčte se, že dokument je založen lícem dolů.
2. Zkontrolujte kvalitu vlastní kopie. Jestliže je
105
v pořádku, problém není ve Vašem stroji, ale u
příjemce. Jestliže je kopie nízké kvality, vyčistěte
snímací prostor.
Během příjmu
Chybí záznamový papír
Dojde−li záznamový papír, na displeji se objeví
Vzpříčení záznamového
V případě vzpříčení záznamového papíru se na
papíru
displeji objeví informační kód 001 nebo 007.
17
informační kód 010.
Záznamový papír se
Přesvědčte se, že je papír v zásobníku. Dále
neposouvá do přístroje
postupujte podle návodu pro zakládání papíru.
103
17
Záznamový papír se po
Zkontrolujte, jestli nedošlo k zablokování papíru
tisku nevysune
uvnitř přístroje.
103
Nefunguje automatické
Zkontrolujte, jak je nastaveno zmenšení při tisku.
63
Dojde−li v tonerové kazetě toner, na displeji se
15
zmenšení dokumentu
Chybí toner
objeví informační kód 041.
Kvalita tiskové
Vertikální linky vytištěné
Vytiskněte si hlášení v deníku (např. FUNCTION, 6,
84
kopie
na přijatém dokumentu
1, SET a 1) a zkontrolujte kvalitu, abyste zjistili, zda
15
není problém ve Vašem stroji. Jestliže je kvalita
hlášení v pořádku, problém není na Vaší straně, ale
u příjemce. Jestliže je kopie nízké kvality, vyměňte
kazetu s tonerem.
Roztřepaný tisk
1. Přesvědčte se, že užíváte správný papír pro nejvyšší
111
možnou kvalitu tisku.
2. Zkuste otočit záznamový papír na druhou stranu.
1. Přesvědčte se, že užíváte správný papír pro nejvyšší
nestejně tmavý tisk
možnou kvalitu tisku.
Blednoucí tisk
Ve Vaší tonerové kazetě dochází toner. Vyměňte
2. Vyměňte tonerovou kazetu
111
15
15
tonerovou kazetu.
Nezřetelný tisk
Pro nejlepší možnou kvalitu tisku možná potřebujete
111
zvolit jiný papír.
97
Problémy a
jejich řešení
Chybí body nebo řádky /
Odstraňování potíží
Režim
Příznak
Příčina / Akce
str.
Komunikace
Není oznamovací tón
1. Zkontrolujte připojení telefonní linky.
108
2. Prověřte telefonní linku.
Není automatická odezva 1. Zkontrolujte připojení telefonní linky.
2. Zkontrolujte nastavení příjmového režimu.
108
57
3.Jestliže faxový parametr č.13 (Automatický tisk deníku)
je nastaven na „Platný“ (default) a přístroj právě tiskne přijatý
dokument z paměti, přičemž se zároveň jedná o 32. transakci,
stroj nebude reagovat, dokud nedokončí tisk transakčního deníku.
Nelze vysílat ani přijímat. Na displeji se zobrazí informační kód. Dále se
101
obraťte na tabulku informačních kódů.
Žádná činnost
98
Jednotka nevykonává
Proveďte reset přístroje tak, že odpojíte napájecí šňůru
žádnou činnost
a po několika vteřinách ji znovu zastrčíte.
18
Odstraňování potíží
Příznak
Příčina / Akce
str.
Potíž se
Nelze využívat vlastnost
Tato vlastnost není kompatibilní. Faxový přístroj je
záznamníkem
dálkového zapnutí
konstruován tak, aby reagoval po 8 zazvoněních,
v bezobslužném
záznamníku. Po osmém
jestliže záznamník neodpovídá.
režimu ZAZ. I/F
zazvonění vždy odpoví
(režim OUT)
faxový přístroj.
Faxový přístroj se nespustí,
Záznamník, který poskytuje pouze úvodní ohlášení,
když záznamník je
není kompatibilní. Faxový přístroj bude pracovat se
nastaven na poskytnutí
záznamníkem, který bude zaznamenávat příchozí
pouze úvodní zprávy.
zprávy.
Na záznamníku je nahrán
Při nahrávání úvodní zprávy hovořte trochu pomaleji a
pouze zvuk „píp…píp“.
nechávejte mezery mezi slovy.
Faxový přístroj se spustí
Zkontrolujte si, jestli v úvodní zprávě není tichá pauza
uprostřed úvodní zprávy,
delší než 5 vteřin.
—
—
—
—
i když volající chce
zanechat hlasový vzkaz.
Není možno nahrát žádnou
Nastavte faxový parametr č.20 (Detekce ticha) na
příchozí zprávu. Faxový
„Neplatný“. A potom požádejte volajícího, aby během
přístroj se vždycky spustí
úvodní zprávy na svém tónovém telefonu dvakrát
na konci úvodní zprávy a
stiskl tlačítko
34
a tím dálkově spustil Váš fax.
dříve, než se páska přetočí
na konec posledního vzkazu.
(Váš záznamník používá
pouze jednu kazetu s páskou
pro úvodní zprávu i záznam
příchozích vzkazů.)
Nelze přijímat z přístroje,
Nastavte faxový parametr č.20 (Detekce ticha) na
který po volbě čísla
„Platný“. Nebo požádejte volajícího, aby během
nevysílá signál CNG
úvodní zprávy na svém tónovém telefonu dvakrát
(krátké pípnutí každé 3
stiskl tlačítko
34
a tím dálkově spustil Váš fax.
vteřiny).
Ze záznamníku nelze
Nastavte faxový parametr č.20 (Detekce ticha) na
dálkově znovu získat
„Neplatný“.
34
zprávu, po zadání příkazu
se vždycky spustí
faxový přístroj.
Nelze přijmout faxovou
Zkontrolujte svou úvodní zprávu. Jestli je příliš
zprávu, ale lze přijímat
dlouhá, volajícímu faxovému přístroji možná vypršel
hlasové vzkazy.
—
čas. Zkuste zprávu zkrátit na méně než 15 vteřin,
nebo požádejte volajícího, aby si ve svém přístroji
naprogramoval Vaše telefonní číslo se 3 pauzami a
znakem # na konci. (Např. 5551212 PAUSE PAUSE
PAUSE #).
Problémy a
jejich řešení
Režim
99
Odstraňování potíží
Režim
Příznak
Příčina / Akce
Potíž se
Faxový přístroj nezačne
Zvyšte počet zazvonění pro detekci na záznamníku.
záznamníkem
přijímat se záznamníkem
v bezobslužném
v režimu automatické
režimu ZAZN I/F
odpovědi. (režim
OUT)
100
str.
—
Odstraňování potíží
Informační kódy
Jestliže nastane nějaká neobvyklá situace, na displeji se může objevit některý z dále uvedených informačních kódů. To Vám
umožní identifikovat závadu a problém odstranit.
Význam
Činnost
str.
001
Záznamový papír se zablokoval při podávání
ze zásobníku.
Odstraňte zablokovaný papír.
103
007
Záznamový papír se nedostane úplně z přístroje.
Sundejte jednotku fotoválce / sestavu
tonerové kazety a odstraňte
zablokovaný papír.
103
010
Chybí záznamový papír.
Založte záznamový papír.
17
017
V zásobníku papíru je založen papír nesprávného
formátu.
Založte do zásobníku papír správného
formátu (A4, Letter nebo Legal).
17
030
Špatné podání dokumentu.
1. Založte dokument správně.
2. Odstraňte zablokovaný dokument.
3. Upravte podavač.
38
104
107
031
Papír dokumentu je příliš dlouhý nebo se
zablokoval. Délka dokumentu přesahuje 2 m.
1. Založte dokument správně.
2. Odstraňte zablokovaný dokument.
38
104
041
Došel toner.
Vyměňte kazetu s tonerem.
15
043
Dochází toner.
044
Byla dosažena doba životnosti jednotky fotoválce.
Vyměňte jednotku fotoválce.
15
045
Jednotka fotoválce / sestava tonerové kazety.
není instalována.
Instalujte jednotku fotoválce / sestavu
tonerové kazety.
15
061
Kryt podavače je otevřen.
Zavřete kryt podavače.
—
400
Během úvodního navazování spojení (handshake)
přijímající stanice nereagovala nebo se objevila
chyba komunikace.
1. Prověřte u druhého účastníka.
2. Znovu založte dokument a odešlete.
—
402
Během úvodního navazování spojení (handshake)
se objevila chyba komunikace.
Znovu založte dokument a odešlete.
—
403
Vzdálená stanice není schopna vyžádaného
přenosu.
Požádejte vzdálenou stanici o nastavení
„POLLED=ZAP“.
—
404/405
Během úvodního navazování spojení (handshake)
se objevila chyba komunikace.
Znovu založte dokument a odešlete.
—
407
Z přijímající stanice nebyla potvrzena
předchozí odeslaná stránka.
Vyčkejte několik minut a odešlete
znovu.
—
408/409
Potvrzení předchozí stránky ze vzdálené stanice
je nečitelné.
Vyčkejte několik minut a pošlete stránku
znovu.
—
410
Komunikace na vysílající straně byla nekorektně
ukončena.
Prověřte u druhého účastníka.
—
411
Heslo pro vyžádaný přenos nesouhlasí.
Zkontrolujte heslo.
68
412
Žádná data z vysílající strany.
Prověřte u druhého účastníka.
—
414
Heslo pro vyžádaný přenos nesouhlasí.
Zkontrolujte heslo.
68
415
Chyba při vyžádaném přenosu.
Zkontrolujte heslo vyžádaného přenosu.
75
416/417
418
Mnoho chyb v přijatých datech.
Prověřte u druhého účastníka.
—
420/421
Přístroj přechází do příjmového režimu, ale
z vysílající strany nepřijímá žádné příkazy.
1. Číslo vzdálené strany je chybné.
2. Prověřte u druhého účastníka.
—
422/427
Nekompatibilní interface.
Prověřte u druhého účastníka.
—
433/434
459
Během příjmu se objevila chyba v komunikaci.
Prověřte u druhého účastníka.
—
101
Problémy a
jejich řešení
Kód
Odstraňování potíží
Informační kódy
Kód
Význam
Činnost
436/490
Přijatá data obsahují mnoho chyb.
Prověřte u druhého účastníka.
456
•
1. Vytiskněte seznam souborů a
zkontrolujte obsah.
2. Vyčkejte ukončení tisku.
•
Jednotka přijala důvěrný dokument nebo byla
požádána o poskytnutí vyžádaného důvěrného
dokumentu za následujících podmínek:
1. V paměti není dost místa pro přijetí důvěr−
ného dokumentu.
2. Důvěrná poštovní schránka je plná.
3. Během tisku přijatých dokumentů.
Jednotka byla požádána o zprostředkování
dalšího přenosu dokumentu (relay).
str.
—
494
Během příjmu se objevila chyba v komunikaci.
Prověřte u druhého účastníka.
—
495
Telefonní linka byla přerušena.
Prověřte u druhého účastníka.
—
501/502
Při použití interního modemu V.34 se objevila
chyba komunikace.
Prověřte u druhého účastníka.
—
540/541
542
543/544
Během přenosu se objevila komunikační chyba.
1. Znovu založte dokument a odešlete.
2. Prověřte u druhého účastníka.
—
550
Telefonní linka byla přerušena.
Prověřte u druhého účastníka.
—
554/555
Během příjmu se objevila komunikační chyba.
Prověřte u druhého účastníka.
—
580
Přenos podadresy do jednotky, která neobsahuje
funkce pro práci se subadresami.
Prověřte na vzdálené stanici.
581
Přenos hesla podadresy do jednotky, která
neobsahuje funkce pro práci s hesly subadres.
Prověřte na vzdálené stanici.
601
Během přenosu z podavače byl otevřen kryt
podavače.
Zavřete kryt podavače a odešlete znovu.
623
V podavači není založen žádný dokument.
Znovu založte dokument a odešlete.
—
630
Opakované volání čísla nebylo úspěšné kvůli
obsazené lince.
Znovu založte dokument a odešlete.
—
631
Během volby čísla byla stisknuta klávesa STOP.
Znovu založte dokument a odešlete.
—
634
Opakované volání čísla nebylo úspěšné, protože
ze strany volané stanice nedošlo k odezvě, nebo
bylo chybně zvoleno číslo.
Poznámka: Jestliže nebyl zjištěn obsazovací
tón, stroj bude opakovat volání pouze jednou.
Zkontrolujte telefonní číslo a odešlete
znovu.
638
Během komunikace došlo k výpadku proudu.
Zkontrolujte napájecí šňůru a zástrčku.
18
870
Během ukládání dokumentu do paměti pro přenos
došlo k přeplnění paměti.
Odešlete dokument bez ukládání do
paměti.
47
887
Došlo k výpadku proudu.
POZNÁMKA
102
1.
104
96
Jestliže se informační kód objevuje znovu i po identifikaci problému a provedení doporučené
činnosti, nebo jestliže se objeví kód v tabulce neuvedený, obraťte se laskavě na autorizovaného
prodejce firmy Panasonic.
Odstraňování potíží
Odstranění zablokovaného záznamového papíru
Jestliže dojde ke vzpříčení záznamového papíru v přístroji, na displeji se zobrazí informační kód 001 nebo 007.
Odstranění papíru, informační kód 001
1
(1) Sundejte kryt zásobníku papíru.
(2) Odstraňte vzpříčený nebo pokrčený papír.
Odstranění papíru, informační kód 007
1
1.
Displej se zprávou o zablokování záznamového papíru je možno resetovat pouze otevřením
a zavřením krytu tiskárny.
103
Problémy a
jejich řešení
POZNÁMKA
(1) Otevřete kryt podavače a kryt tiskárny.
(2) Vyndejte jednotku fotoválce / tonerové kazety a
přihrádku pro vrácené dokumenty.
(3) Odstraňte vzpříčený papír.
Odstraňování potíží
Odstranění zablokovaného dokumentu
Jestliže dojde ke vzpříčení dokumentu v přístroji, na displeji se zobrazí informační kód 030 nebo 031.
Odstranění dokumentu
1
104
(1) Otevřete kryt podavače.
(2) Odstraňte vzpříčený dokument.
Odstraňování potíží
Vyčištění oblasti pro snímání dokumentu
Jestliže přijímající strana hlásí, že přijaté dokumenty jsou černé nebo obsahují černé řádky, zkuste si na Vaší jednotce udělat
ověřovací kopii. Jestliže je kopie černá nebo obsahuje černé řádky, prostor pro snímání dokumentu je pravděpodobně zašpiněn
a musí být vyčištěn.
Jak vyčistit snímací oblast
2
(1) Otevřete kryt podavače.
(2) Uvolněte na obou stranách páčky vodítka pro
snímání.
Snímací prostor a válec jemně otřete měkkým
hadříkem namočeným v etylalkoholu. Dbejte na to,
abyste použili čistý hadřík, snímací oblast lze
snadno poškrábat.
Problémy a
jejich řešení
1
105
Odstraňování potíží
Vyčištění tiskového válce
Jestliže se toner octne na zadní straně záznamového papíru, tiskový válec v zapékací jednotce je pravděpodobně špinavý.
1
SERVIS
2
* TISK *
(1-3)
Přístroj vytiskne tři čisticí listy. Potom
se vrátí do pohotovostního režimu.
3
Založte čisticí listy do zásobníku papíru tiskem nahoru.
SERVIS
4
* CISTENI *
5
Přístroj bude podávat listy a čistit tiskový válec.
106
(1-3)
Odstraňování potíží
Úprava automatického podavače dokumentů (ADF)
Jestliže často dochází ke špatnému podání dokumentů, doporučujeme Vám upravit podavač.
Úprava podavače
1
Poloha
Situace
B
Aby se zabránilo potížím, kdy se nepodává nic.
C
Standardní pozice.
D
Aby se zabránilo potížím s vícenásobným podáváním.
Problémy a
jejich řešení
Klouzavým pohybem posuňte páčku pro seřizování
tlaku do požadované polohy podle situace.
107
Odstraňování potíží
Kontrola telefonní linky
Jestliže neslyšíte oznamovací tón při stisku klávesy MONITOR nebo není slyšet zvonění přicházejícího hovoru (není možný
automatický příjem).
1
Odpojte kabel telefonní linky ze zásuvky, dodané
telefonní společností.
2
Do téže telefonní zásuvky zapojte nějaký jiný
standardní telefon.
3
108
Přes sluchátko zkontrolujte oznamovací tón.
Jestliže stále nic neslyšíte, oznamte to příslušné
telefonní společnosti.
Specifikace
Kompatibilita
ITU−T Group 3
Kódování
MH, MR, MMR (ve shodě s doporučením ITU−T)
Typ modemu
ITU−T V.34, V.29, V.27 ter a V.21
Rychlost modemu
33600 – 2400 bps
Velikost dokumentu
max. 257 x 2000 mm (s asistencí obsluhy)
min: 148 x 128 mm
Tloušťka dokumentu
jednotlivé listy:
více listů:
Kapacita ADF (automat.
podavač dokumentů)
vestavěn, až 20 listů
Snímací metoda
podávání listů s obrazovým senzorem typu CIS
Efektivní šířka snímání
208 mm
Rozlišení snímače (scaneru)
standardní:
jemné:
superjemné:
Tisková metoda
laserová tiskárna
0,06 mm (45 g/m˛) – 0,15 mm (112 g/m˛)
0,06 mm (45 g/m˛) – 0,12 mm (75 g/m˛)
8 pels/mm x 3,85 řádků/mm
8 pels/mm x 7,7 řádků/mm
8 pels/mm x 15,4 řádků/mm
Záznamový papír
normalizovaný papír
Formát záznamového papíru
Letter, A4, Legal
Rozlišení tiskárny fax / kopie:
406 x 391 dpi
tiskárna: 600 x 600 dpi
Efektivní formát záznamu
Letter:
A4:
Legal:
208 x 271 mm
202 x 289 mm
208 x 348 mm
Kapacita záznamového papíru
asi 150 listů (pro papír 75 g/m˛)
Kapacita paměti pro zkrácenou /
jednotlačítkovou volbu čísla
100 stanic (včetně 16 jednotlačítkových kláves a 2 programových kláves)
Každá stanice může registrovat až 36 číslic pro telefonní číslo (včetně pauz a mezer)
a až 15 znaků pro název stanice.
Kapacita obrazové paměti
60 stránek
(podle standardu ITU−T, vzor č.1, se standardním rozlišením)
109
Dodatek
Okraje při tisku:
Specifikace
Zdroj napájení
198–255 V střídavých, 47−63 Hz, jedna fáze: 200 V verze
Spotřeba proudu
verze 200V
Pohotovostní režim (uspávací režim: zap)
Pohotovostní režim (úsporný režim: zap)
Pohotovostní režim (úsporný režim: vyp)
(Pokojová teplota: 250C)
Vysílání
asi 17 W
17 W
Příjem
asi 460 W
450 W
Kopírování
asi 460 W
450 W
Maximum
asi 470 W
470 W
Rozměry:
355 x 364 x 220 mm (mimo výstupků a doplňkového zásobníku papíru)
Hmotnost:
přibližně 7,3 kg (mimo spotřebního materiálu a doplňků)
Pracovní prostředí:
teplota: 10°C – 35°C
relativní vlhkost: 15% − 70%.
110
Specifikace záznamového papíru
Obecně platí, že většina papírů pro fotokopie bude rovněž velmi dobrá. Existuje mnoho názvů a druhových značek papíru.
Doporučujeme Vám proto, abyste si nejdříve otestovali různé vzorky papíru, až získáte výsledky, jaké hledáte.
V následující tabulce jsou shrnuty hlavní údaje, které byste měli vzít v úvahu při výběru bílého nebo barevného papíru.
Základní hmotnost
Ořez papíru
Vlákno
Obsah vlhkosti
Neprůsvitnost
Balení
Formát
POZNÁMKA
1.
Může se stát, že papír bude vyhovovat všem uvedeným specifikacím a tisk přesto nebude
uspokojivý, protože záleží i na způsobu zpracování papíru při výrobě. Proto doporučujeme, abyste
si před nákupem většího množství papír pečlivě otestovali.
111
Dodatek
Typ:
60 – 90 g/m˛
ořezaný ostrou čepelí, bez viditelného roztřepení
dlouhé
3,7 % − 5,3 % podle hmotnosti
min. 88 %
stoh papíru v laminátovém obalu odolném proti vlhkosti
Letter: 216 x 279 mm
A4:
210 x 297 mm
Legal: 216 x 356 mm
řezané archy
Doplňky a příslušenství
O dostupnosti doplňků se informujte u místního prodejce firmy Panasonic.
A.
Volitelné doplňky:
objed.číslo
vyobrazení
UE−403117
B.
souprava sluchátka
Příslušenství
objed.číslo
112
popis
vyobrazení
popis
UG−3221
UG−3222
kazeta s tonerem
UG−3221: na tisk 6000 stránek
UG−3222: na tisk 3000 stránek
UG−3220
jednotka fotoválce
Informace o předpisech
Prohlášení o shodě
Tímto společnost Panasonic Czech Republic , s.r.o. prohlašuje, že toto faxové zařízení G3 je ve shodě se základními požadavky
a dalšími závaznými ustanoveními platnými na území České republiky. Viz přiložené prohlášení o shodě.
Síťová kompatibilita
Tento výrobek, model UF−490−** (kde ** znamená kód země) je určen pro práci s analogovou veřejnou telefonní sítí v každé
zemi.
VAROVÁNÍ upozorňuje na riziko, které může vést k vážnému poškození zdraví.
•
Zastrčte napájecí kabel do běžné zásuvky ještě před připojením telefonní linky. Naopak odpojení telefonní linky proveďte
dříve, než vytáhnete přívodní napájecí kabel ze zásuvky.
•
Zařízení okamžitě odpojte, pokud dojde k jeho takovému fyzickému poškození, jehož následkem jsou vnitřní části stroje
přístupné i při běžném provozu. V takovém případě musíte stroj nechat opravit nebo vyřadit z provozu.
•
Jestliže přívodní napájecí kabel a / nebo telefonní kabel jsou poškozeny, musí být nahrazeny speciálními kabely,
dodávanými autorizovanými servisními centry firmy Panasonic.
POZOR označuje riziko, které může vést k menšímu zranění nebo poškození stroje.
Jestliže víte, že se blíží bouřka, doporučujeme Vám následující.
1.
Odpojit telefonní kabel ze zásuvky.
2.
Vypnout proud a vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.
•
Toto zařízení nemusí být spolehlivé při předávání hovoru z telefonu nebo na telefon připojený na téže lince.
•
Činnost zařízení na téže lince jako telefon nebo další přístroj se slyšitelným zvukovým efektem nebo automatickým
detektorem zvonění zvyšuje cinkání a hluk a může mít za následek klamné ovlivnění detektoru zvonění. V takovém
případě si uživatel nemůže stěžovat na ohlašovně poruch telefonní společnosti.
113
Dodatek
•
Informace o předpisech
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Při výpadku proudu tento telefon nemůže pracovat. Proto si zajistěte pro nouzový provoz samostatný telefon, který není závislý
na místní síti.
Jako partner Energy Star® Panasonic uvádí, že tento výrobek vyhovuje směrnicím Energy Star® pro
energetickou hospodárnost. Tento dobrovolný program specifikuje určité standardy pro spotřebu a využívání
energie. Tento výrobek se automaticky vypíná po určité době, kdy se na něm nepracuje. Používání výrobku
vyhovujícího Energy Star® snižuje spotřebu energie a významně prospívá životnímu prostředí.
Standardně nastavené funkce (default) mohou být upraveny podle potřeb na Vašem pracovišti. O podrob−
nostech se laskavě informujte u autorizovaného prodejce firmy Panasonic.
114
Malý slovník použitých výrazů
Adresář (telefonní seznam)
Directory sheet
Seznam, který obsahuje názvy stanic, naprogramovaných ve Vaší jednotce.
Automatické přepínání Fax / Tel
Fax / Tel Auto Switch
Tato vlastnost dovoluje sdílet jednu telefonní linku jak pro fax, tak pro hlasové
hovory.
Automatické zmenšení při tisku
Auto print reduction
Metoda automatické redukce přijatého dokumentu, takže může být vytištěn na
standardní formát. Například stroj zredukuje přijatou stránku formátu „LEGAL“ na 75 %
původní velikosti, takže bude vyhovovat formátu „LETTER“.
Automatický podavač dokumentů Mechanizmus, který předává hromádku dokumentů po jednom do snímače.
Automatic document feeder (ADF)
Automatický příjem
Automatic reception
Režim, dovolující přijímat faxové dokumenty bez uživatelského zásahu.
BPS (Bits per second)
Množství dat, které je přeneseno telefonní linkou. Váš stroj začne pracovat s nejvyšší
rychlostí a automaticky ji snižuje na vhodnou rychlost v závislosti na stavu telefonní linky a
možnostech přijímajícího stroje.
CCITT
Consultative Committee on International Telegraph and Telephone. Tato organizace má v
současnosti vyvinuty čtyři skupiny průmyslových standardů, které zajišťují faxovou kompatibilitu.
DDD (direct distance dialling)
Telefonní služba, umožňující volbu čísla bez operátorské asistence.
Deník
Journal
Hlášení, tištěné Vaším přístrojem, se seznamem posledních 32 transakcí
Deník individuálních přenosů
Individual transmission journal
Hlášení tištěné přenášející jednotkou s informací o poslední transakci
s dokumentem.
ECM (error correction mode)
Schopnost opravit přenosové chyby, detekované během volání.
Funkce
Function
Klávesa na řídícím panelu, která bude používána k zahájení činnosti nebo
ke konfiguraci.
Heslo pro podadresu
Subaddress password
Doporučení ITU−T pro dodatečné zabezpečení při použití podadres.
Heslo pro přenos
Transmission password
Čtyřmístné heslo kontrolované při přenosu dokumentů.
Heslo pro vyžádaný přenos
Polling password
Čtyřmístný naprogramovaný kód, zajišťující bezpečnost vyžádaných dokumentů.
ID
Programovatelná adresa až 20 číslic identifikující váš stroj.
Informační kód
Information code
Kód interně generovaný vaším faxovým přístrojem. Specifikuje chybu obsluhy
nebo poruchu stroje.
ITU−T
International Telecommunication Union – Telecommunication (Mezinárodní
telekomunikační unie), dříve CCITT.
ITU−T testovací tabulka č.1
ITU−T Test Chart No.1
Průmyslový standard pro porovnání přenosových rychlostí a schopností faxových
strojů.)
Jednotlačítková volba čísla
One−Touch Dialling
Schopnost navolit celé telefonní číslo stisknutím jedné klávesy.
Jméno stanice
Station name
Alfanumerický identifikátor, který může být naprogramován pro každé číslo,
volané jednotlačítkovou volbou a zkrácenou volbou.
Kapacita paměti obrazu
Image memory capacity
Velikost dostupné paměti pro uložení stránek dokumentu. Všechny jednotky
měření stran jsou založeny na standardu ITU−T Image No.1.
Klávesnice
Keypad
Skupina numerických kláves na řídícím panelu.
Kódování
Coding scheme
Metoda komprese dat, používaná faxovými stroji. Váš stroj používá kódování
Modified Huffman (MH), Modified Read (MR) a Modified Modified Read (MMR)
Komunikační deník
Comm. Journal
Vztahuje se ke komunikačnímu deníku, hlášení o zprostředkovaném přenosu (relay)
nebo hlášení o důvěrném přenosu.
Kontrast
Contrast
Označuje citlivost snímání v pojmech světlosti a tmavosti vysílaných stránek
Vaší předlohy.
LOGO
Vámi naprogramované jméno společnosti nebo identifikace o maximální délce 25
alfanumerických znaků.
LCD
Liquid crystal display. Displej na vašem stroji.
115
Dodatek
DTMF(dual tone multi−frequency) Metoda volby čísla, která vysílá různou sadu frekvencí pro každou číslici z telefonní
klávesnice. Obvykle se vztahuje k tónové volbě.
Malý slovník použitých výrazů
Modem
Zařízení, které konvertuje signály z faxu na signály přenášené telefonními linkami.
Náhradní příjem do paměti
Substitute memory reception
Schopnost uložit přicházející dokument do paměti, jestliže došel záznamový papír
nebo toner.
Navázání spojení
Handshaking
Výměna skupiny kontrolních signálů mezi vysílačem a přijímačem. Tyto signály
určují podmínky, ve kterých dojde ke komunikaci.
Podadresa
Subaddress
Doporučení ITU−T pro další směrování (routing), přesměrování (forwarding) nebo
zprostředkování (relaying) přenosu příchozích faxů.
Polotón
Halftone
Snímací technika, rozlišující odstíny šedé od černé a bílé. Váš přístroj může v tomto
režimu detekovat až 64 odstínů šedé.
Přenos na více stanic
Multi−station transmission
Schopnost rozesílat stejnou sadu dokumentů na naprogramovaný počet míst.
Přenos z paměti
Memory transmission
Dokumenty jsou před připojením na telefonní linku pro přenos uloženy do paměti.
Odložený přenos
Deferred transmission
Schopnost odesílat dokumenty na další stanice v pozdějším čase.
Programové klávesy
Program keys
Klávesy určené pro uložení řady stanic, které budou volány nebo z nich budou
vyžádány dokumenty
Protokol
Protocol
Soubor pravidel, který používají koncové body při telekomunikačním spojení
tam a zpět. Oba koncové body musí protokol identifikovat a naplňovat.
Přesměrování faxu
Fax forwarding
Schopnost přesměrovat příchozí faxy na registrovanou stanici, specifikovanou
formou zkrácené volby čísla.
Přímá volba čísla
Direct dialling
Metoda volby telefonního čísla zadáním celého čísla přímo z klávesnice.
Přístupový kód
Access Code
Čtyřmístný programovatelný kód, který zabraňuje neoprávněné práci s faxem.
PSTN
Veřejná telefonní síť. Síť spojovacích zařízení poskytující služby v oblasti přenosů.
Rezervace přenosu
Transmission reservatio
Schopnost předem nastavit telefonní číslo, takže si můžete rezervovat přenos,
zatímco stroj provádí jinou funkci.
Režim G3 (skupina 3)
Mode G3 (Group 3)
Vztahuje se ke standardům a přenosovým schopnostem současné generace faxových
strojů.
Režim prohlížení − deník
View mode−journal
Umožňuje prohlížení stručného obsahu deníku na displeji bez nutnosti tisku.
Režim prohlížení − soubory
View mode−file list
Umožňuje prohlížení stručného obsahu souborů v paměti na displeji bez nutnosti
tisku celého seznamu souborů v paměti.
Režim úspory energie
Energy−Saver Mode
Šetří energii nižší spotřebou proudu než když se v pohotovostním režimu po určité
době vypne zapékací jednotka.
Režimy zmenšení při tisku
Print Reduction modes
Metody určující, jak bude přicházející dokument zredukován pro tisk, aby odpovídal
papíru založenému ve Vašem stroji.
Rozlišení
Resolution
Vztahuje se k počtu bodů snímaných nebo tištěných na určité plošné jednotce.
Kvalita obrazu vzrůstá s počtem bodů na plošné jednotce.
Ruční příjem
Manual reception
Režim vyžadující zásah obsluhy pro příjem dokumentů.
Seznam faxových parametrů
Fax parameter list
Seznam obsahující výchozí nastavení faxových parametrů, které máte
naprogramované ve svém stroji.
Skupinová volba čísla
Group dialling
Schopnost naprogramovat více telefonních čísel pod jednu položku, takže může
být mnoho míst voláno v daném pořadí jedním úhozem klávesy.
Soubor
File
Úloha, která byla uložena do paměti jednotky. Příkladem jsou odložené transakce.
Tisk s překrýváním
Overlap printing
Dokumenty příliš dlouhé pro zredukování jsou automaticky tištěny na dvě
stránky s přibližně 10 mm překrytím.
Uložené dokumenty
Stored documents
Dokumenty, které byly nasnímány a nyní jsou uloženy v paměti přístroje.
Uspávací režim
Sleep Mode
Stav nejnižší potřeby proudu, do něhož se přístroj dostane po stanovené době, aniž
je skutečně vypnut.
Úsporný režim
Power Saver Mode
Pro snížení spotřeby proudu přístroje v pohotovostním režimu zvolte časový úsek,
kdy se ve stavu nečinnosti vypne zapékací jednotka, zahřátá na vysokou teplotu.
116
Malý slovník použitých výrazů
Uživatelský parametr
User parameter
Programované parametry, které poskytují informace dalším stanicím, např. logo,
znakové ID, datum a čas.
Volba čísla bez odposlechu
Off−hook dialling
Přímá volba telefonního čísla, je−li při tom sluchátko sejmuto z vidlice.
Volba čísla s odposlechem
On−hook dialing
Přímá volba telefonního čísla, je−li při tom sluchátko zavěšeno ve vidlici.
Volba čísla z adresáře
Directory Search Dialling
Dovoluje navolit úplné telefonní číslo vyhledáním názvu stanice uloženého
na jednotlačítkové klávese nebo u čísla zkrácené volby.
Vyrovnání tisku
Panasonic Super Smoothing
Elektronické zdokonalení obrazu, které využívá podrobný vzorek pro zlepšení
kvality kopie.
Vyžádaný přenos
Polling
Schopnost vyzvednout dokumenty z jiného přístroje.
Záhlaví
Header
Řádek informací přenášený odesílajícím strojem a vytištěný přijímajícím
přístrojem na každé stránce nahoře. Je zde uveden vysílající přístroj a informace o
přenosu, např. datum a čas.
Záznamníkové rozhraní
TAM interface
Schopnost jednotky připojit se k telefonnímu záznamníku a pracovat s ním..
Zkrácené číslo
ABBR.No.
(Abbreviated Number)
Schopnost uložit do číselníku celé telefonní číslo a v budoucnu použít krátkou sérii
klávesových úhozů k jeho rychlému vyvolání..
Znakové klávesy
Character keys
Klávesy užívané k zadání písmen a symbolů pro různé programovací funkce.
Znakové ID
Character ID
Programované kódové jméno vlastníka identifikující faxový stroj (až 16 znaků.).
117
Dodatek
Zmenšení tisku v pevném poměru Metoda umožňující určit jeden redukční poměr, např. 75%, pro všechny
Fixed print reduction
příchozí dokumenty.
ITU−T − vzor č.1
Všechny specifikace jsou založeny na standardu ITU−T, vzor č.1. (Dole uvedenou ukázku nelze použít.)
118
Rejstřík
A
R
Adresář (telefonní seznam) ................................................. 31
Automatické zmenšení ........................................................ 64
Automatický podavač dokumentů (ADF) ............................. 39
Automatický příjem (Automatic Reception) ........................ 64
Rezervace přenosu (Transmission Reservation) ................ 54
Režim automatického přepínání Fax / Tel ........................... 60
Režim záznamníkového rozhraní ........................................ 62
Rozlišení (Resolution) .......................................................... 40
Rozlišení snímače .............................................................. 110
Řídící panel .......................................................................... 11
C
Čísla pro jednotlačítkovou volbu .......................................... 27
Čísla pro zkrácenou volbu ................................................... 27
D
Deník (Journal) .................................................................... 85
Deník individuálních přenosů (Individual Transmission
Journal) ................................................................................ 86
Detektor pro rozlišování zvonění (Distinctive Ring
Detector − DRD) ................................................................... 78
F
Formát dokumentu ............................................................ 110
Formát záhlaví (Header Format) ......................................... 33
H
Heslo pro diagnostiku .......................................................... 35
Heslo pro podadresy (Sub−Address Pasword) .................... 35
Heslo pro vyžádaný přenos (Polling Password) ................. 69
Hlasitost klávesy / bzučáku (Key / Buzzer Volume) ............ 33
Hlasitost monitoru ................................................................ 21
Hlasitost vyzvánění .............................................................. 21
I
ID číslo ................................................................................. 25
Jednotka fotoválce .............................................................. 15
Jednotlačítkové klávesy ....................................................... 27
K
Kapacita paměti obrazu ..................................................... 110
Kapacita podavače dokumentů ......................................... 110
Klávesa Function ................................................................... 9
Komunikační deník (COMM.JOURNAL) ........................ 41, 89
Kontrast ............................................................................... 40
Kopie .................................................................................... 67
L
Logo ..................................................................................... 23
S
Seznam faxových parametrů (Fax Parameter List) ........... 95
Seznam čísel pro zkrácenou volbu ................................ 91,92
Seznam jednotlačítkových voleb ......................................... 92
Seznam programů ............................................................... 94
Skupinová volba čísel .......................................................... 71
Specifikace papíru ............................................................. 112
Spotřeba proudu ................................................................ 111
Standard ITU−T, vzor č.1 .................................................... 120
Špatné podání dokumentu ................................................ 108
T
Tabulka faxových parametrů ............................................... 33
Tisk času při příjmu .............................................................. 33
Tisk s překrýváním ............................................................. 65
Tisk záhlaví .......................................................................... 33
Tloušťka dokumentu .......................................................... 110
Tonerová kazeta .................................................................. 15
U
Uspořádání při tisku ............................................................. 66
Uživatelské parametry ......................................................... 22
V
Volba čísla se sejmutým sluchátkem (Off−Hook Dialling) .... 52
Volba čísla se zavěšeným sluchátkem (On−Hook Dialling) . 53
Volba čísla z adresáře (z telef.seznamu) .......................... 51
Vyžádaný přenos (Polling) ................................................... 69
Z
Zablokování dokumentu .................................................... 105
Zablokování záznamového papíru .................................... 104
Zakládání dokumentů .......................................................... 38
Zmenšení v pevném poměru (Fixed Reduction) ................. 64
Zmenšovací poměr při tisku (Print Reduction Ratio) .......... 64
Znakové ID (Character ID) .................................................. 24
M
Metoda volby čísla (tónová nebo pulzní) ....................... 20, 33
N
Náhradní příjem do paměti (Substitute Memory Reception) 66
Nastavení datumu a času .................................................... 22
Nastavení znakového ID ..................................................... 24
O
Odložený přenos (Deferred Transmission) ......................... 68
Okraje při tisku ................................................................... 110
Opakování volby čísla (Redialling) ...................................... 56
Páčka pro úpravu tlaku ...................................................... 108
Pauza ................................................................................... 11
Pracovní prostředí .............................................................. 111
Programové klávesy ............................................................ 71
Přenos z paměti (Memory Transmission) .......................... 43
Přesměrování faxu (Fax forwarding) ................................... 81
Přímý přenos (Direct Transmission) .................................... 48
Přístupový kód ..................................................................... 76
119
Dodatek
P
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Križíkova 237/36A
186 00 Praha 8
ochodní oddělení:
technická podpora:
centrální fax:
02−21 71 91 61
02−21 71 91 91
02−24 81 98 88
e-mail: info@panasonic.cz
e-mail: pcsserv@panasonic.cz
aktuální info na www.panasonic.cz
©
Vyrobilo Z Studio, 2001
Download PDF

advertising